Samsung | SGH-C100 | Samsung SGH-C100 Bruksanvisning

* En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din
telefon afhængigt af det installerede software eller din
serviceudbyder.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03882A
Danish. 07/2003. Rev. 1.0
DUAL-BAND
GPRS telefon
SGH-C100
Indhold
Vigtige sikkerheds foranstaltninger ........
7
Udpakning...............................................
9
Din telefon ..............................................
10
Telefonens udseende ..................................
Skærm .....................................................
Servicelys .................................................
10
13
15
Kom i gang..............................................
16
Indsætte et SIM-kort ..................................
Oplade et batteri ........................................
Tænde/slukke for telefonen .........................
Låse eller oplåse tastaturet..........................
16
18
20
21
Opkaldsfunktioner ..................................
22
Foretage et opkald .....................................
Justere lydstyrken ......................................
Besvare et opkald ......................................
Se ubesvarede opkald.................................
Hurtigt skifte til lydløs tilstand......................
22
24
25
26
28
Vælge funktioner og valg ........................
29
Telefonbog ..............................................
31
Gemme et telefonnummer under et navn ......
Anvendelse af valg for poster i
Telefonbogen.............................................
Søge efter et nummer i Telefonbogen ...........
Redigere en opkaldsgruppe..........................
Hurtigopkald..............................................
Slette alle poster i telefonbogen ...................
Kontrollere hukommelsens status .................
31
34
35
37
38
40
41
3
Indtaste tekst .........................................
42
Lyd indstilling .........................................
78
Ændre tekstinputtilstand .............................
Bruge T9-tilstand .......................................
Bruge store/små bogstaver-tilstand ..............
Bruge symboltilstand ..................................
Bruge nummertilstand ................................
43
44
46
47
47
Valgmuligheder under et opkald .............
48
Ringetone (Menu 3.1) ..................................
Lydstyrke ringetone (Menu 3.2) ....................
Fejlalarmtype (Menu 3.3) .............................
Tastgruppetone (Menu 3.4) ..........................
Meddelelsestone (Menu 3.5) .........................
Tænde/Slukke (Menu 3.6) ............................
Ekstra tone (Menu 3.7) ................................
78
78
79
79
80
81
82
Sætte et opkald på hold ..............................
Slukke for mikrofonen (lydløs) .....................
Gemme/Sende tasttoner .............................
Sende DTMF-toner .....................................
Søge efter et nummer i Telefonbogen ...........
Bruge af SMS-servicen................................
Besvare et andet opkald..............................
Foretage et Konference opkald.....................
48
49
50
50
51
51
52
52
Telefon Indstilning..................................
83
Bruge menuerne .....................................
55
Adgang til menufunktioner ved rulning ..........
Adgang til menufunktioner med genveje .......
Liste over menufunktioner ...........................
55
56
56
Aktivere infrarød (Menu 4.1) .......................
Mine indstillinger (Menu 4.2) ........................
Hilsen (Menu 4.3) .......................................
Eget nummer (Menu 4.4) .............................
Sprog (Menu 4.5) .......................................
Sikkerhed (Menu 4.6) ..................................
Skærmindstillinger (Menu 4.7) .....................
Ekstra indstillinger (Menu 4.8) ......................
Genvej (Menu 4.9) ......................................
Nulstil indstillinger (Menu 4.10).....................
83
84
85
86
86
86
90
91
92
92
Meddelelser ............................................
62
Plan lægning ...........................................
93
Indgående (Menu 1.1) .................................
Udgående (Menu 1.2) ..................................
Skriv ny (Menu 1.3) ....................................
Modeller (Menu 1.4) ....................................
Profiler (Menu 1.5) ......................................
Slet alle (Menu 1.6) .....................................
Mine objekter (Menu 1.7) .............................
Hukommelsesstatus (Menu 1.8) ....................
Taleopkald (Menu 1.9) .................................
Gruppemeddelelse (Menu 1.10) ....................
62
63
65
67
68
69
70
70
71
72
Opkalds funktion.....................................
74
Ubesvarede opkald (Menu 2.1) .....................
Modtagede opkald (Menu 2.2) ......................
Foretagne opkald (Menu 2.3) ........................
Slet alle (Menu 2.4) ....................................
Opkaldsvarighed (Menu 2.5).........................
Opkaldspris (Menu 2.6) ...............................
74
74
75
75
76
76
4
Kalender (Menu 5.1) ...................................
93
Huskeseddel (Menu 5.2) ..............................
96
99
Tid & dato (Menu 5.3) .................................
Alarm (Menu 5.4) ....................................... 100
Lommeregner (Menu 5.5) ............................ 101
Valutaomregning (Menu 5.6) ........................ 102
Net tjenester........................................... 103
Viderestilling af opkald (Menu 6.1) ................
Spærring af opkald (Menu 6.2) .....................
Banke på (Menu 6.3) ...................................
Valg af netværk (Menu 6.4)..........................
Opkalder-ID (Menu 6.5) ...............................
Lukket brugergruppe (CUG) (Menu 6.6) .........
103
105
107
108
109
109
5
Under holdning ....................................... 111
Spil mm. (Menu 7.1) ................................... 111
WAP browser (Menu 7.2) ............................. 112
Overførsler (Menu 7.3) ................................ 119
Problemløsning ....................................... 121
Adgangskoder ......................................... 124
Telefonens adgangskode .............................
PIN-kode ..................................................
PUK-kode..................................................
PIN2-kode.................................................
PUK2-kode ................................................
Spærringskode ..........................................
124
125
125
126
126
127
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger ...... 128
Eksponering for energi fra radiofrekvenser
(SAR-oplysninger) ......................................
Bruge batterierne .......................................
Trafiksikkerhed ..........................................
Driftsmiljøer ..............................................
Elektroniske apparater ................................
Potentielt eksplosive atmosfærer ..................
Nødopkald.................................................
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger .............
Pleje og vedligeholdelse ..............................
128
130
132
134
134
136
137
138
139
Ordliste ................................................... 141
Indeks .................................................... 145
Lynguide ................................................. 151
6
Vigtige sikkerheds
foranstaltninger
Læs disse retningslinjer, før du bruger din
mobiltelefon. Det kan være farligt eller ulovligt
ikke at følge disse. For mere detaljerede
sikkerhedsoplysninger henvises til “Sundhedsog sikkerhedsoplysninger” på side 128.
Trafiksikkerhed til enhver tid
Brug ikke din mobiltelefon under kørsel; parkér
først køretøjet.
Sluk telefonen under optankning
Brug ikke telefonen ved et optankningssted
(servicestation) eller nær brændstoffer eller
kemikalier.
Sluk telefonen under flyvning
Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Brug af
disse i fly er både ulovlig og farlig.
Sluk telefonen på hospitaler
Sluk din telefon i nærheden af medicinsk udstyr.
Overhold gældende regler og vedtægter.
Forstyrelse
Alle mobiltelefoner kan blive udsat for forstyrelse,
hvilket kan påvirke deres ydeevne.
Særlige forskrifter
Overhold alle specielle forskrifter, hvor de end
måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når det er
forbudt at bruge den, eller hvis den kan forårsage
forstyrrelser eller fare (f.eks. på et sygehus).
7
Vigtige sikkerheds foranstaltninger
Udpakning
Eksponering for radiobølger
Din pakke indeholder følgende elementer.
Denne telefon overholder den Europæiske Unions
(EU) krav mht. eksponering for radiobølger (RF).
For fortsat at overholde disse krav bør kun tilbehør,
der er leveret eller godkendt af Samsung, bruges.
Brug af ikke-godkendt tilbehør kan føre til
overskridelse af disse krav.
Telefon
Rejseadapter
Batteri
Brugerhåndbog
Fornuftig anvendelse
Brug kun telefonen i normal position (holdt til øret).
Vandtæt
Telefonen er ikke vandtæt. Hold den tør.
Tilbehør og batterier
Brug kun tilbehør og batterier, der er godkendt af
Samsung.
Kvalificeret service
Din telefon må kun installeres eller repareres af
kvalificeret servicepersonale.
Håndledsstrop
De enheder, der leveres med telefonen, kan variere
afhængigt af landet.
Derudover kan følgende tilbehør til din telefon fås
hos din lokale SAMSUNG forhandler:
•
•
•
•
•
•
•
8
Øremikrofon
Enkel håndfri enhed
Standard-/letvægtsbatterier
Adapter til cigarettænderstik
Bilmonteringssæt
Datakabel
Batterilader
9
Din telefon
Din telefon
Telefonens udseende
Tast
De efterfølgende billeder viser din telefons
hovedelementer.
Beskrivelse
I menutilstand kan du rulle gennem
menuvalgene og telefonbogshukommelsen.
I inaktiv tilstand har du direkte adgang
til dine foretrukne menuvalg. Yderligere
oplysninger om genveje finder du på
side 92.
Servicelys
Øremikrofonstik
Højttaler
Lydstyrke/menu
rulletaster
Skærm
Navigationstaster
Softtast (venstre)
Softtast (højre)
Ring/menu
bekræftelsestast
Annuller/rettetast/
WAP Browser
tast
IrDA-port
Specielle
funktionstaster
Tænd/sluk /
afslutte menutast
Alfanumeriske
taster
Mikrofon
I menutilstand kan du vende tilbage til
forrige menuniveau og vælge den
aktuelle menu.
Ved indtastning af tekst flytter
markøren henholdsvis til højre eller
venstre.
I inaktiv tilstand har du direkte adgang
til dine foretrukne menuvalg. Yderligere
oplysninger om genveje finder du på
side 92.
Udfører de funktioner, der er angivet af
teksten over dem (på skærmens
(softtaster) nederste linje).
Når du indtaster tekst, sletter tegn fra
skærmen.
I menutilstand kan du vende tilbage til
forrige menuniveau.
I inaktiv tilstand kan du hurtigt starte
WAP (Wireless Application Protocol)browseren.
10
11
Din telefon
Tast
Din telefon
Beskrivelse (fortsat)
Skærm
Foretager eller besvarer et opkald.
Når den holdes nedtrykket i inaktiv
tilstand, ringes der op til det nummer,
der senest er ringet til eller modtaget
opkald fra.
Skærmudseende
Skærmen indeholder tre områder.
I menutilstand kan du vælge en
menufunktion eller gemme information,
som du har indtastet (f.eks. et navn) i
telefon- eller SIM-hukommelsen.
Ikonområde
Tekst- og
grafikområde
Afslutter et opkald.
Når den holdes nedtrykket, tænder og
slukker desuden telefonen.
Visningsområde for
softtaster
I menutilstand kan du annullere dine
indtastninger og vende tilbage til inaktiv
tilstand.
Menu
Når den holdes nedtrykket i inaktiv
tilstand, åbnes din Telefonsvarer hurtigt.
Område
Beskrivelse
Første linje
Viser forskellige ikoner
(se side 14).
Indsætter tal, bogstaver og visse
specialtegn.
Navn
Indsætter specialtegn.
Midterste linjer Viser meddelelser, instruktioner
og enhver information, som du
indtaster (f.eks. nummer der skal
ringes til).
Udfører forskellige funktioner.
Sidste linje
Viser de aktuelle funktioner af de
to softtaster.
(på siden af telefonen)
Under et opkald justeres højttalerens
lydstyrke.
I inaktiv tilstand justeres tasternes
lydstyrke.
I menutilstand kan du rulle gennem
menuvalgene og telefonbogens
hukommelse.
12
13
Din telefon
Din telefon
Ikoner
Ikon
Beskrivelse
Viser modtagesignalstyrken. Jo flere
bjælker, jo bedre er signalet.
Vises, når et opkald er i gang.
Vises, når du er koblet til GPRS-nettet.
Vises, når den lydløse tilstand er aktiv,
eller når du indstiller menuvalget
Fejlalarmtype (Menu 3.3), så telefonen
vibrerer, når du modtager et opkald; se
side 28 og 79 for yderligere detaljer.
Vises, når der modtages en ny
tekstmeddelelse.
Vises, når der modtages en ny telefonsvarermeddelelse.
Vises for at angive den aktuelle
tekstinputtilstand, når du indtaster tekst.
Ikon
Beskrivelse (fortsat)
Vises, når du er uden for hjemmeområdet
og er registreret på et andet netværk,
f.eks. nå du rejser i andre lande.
Vises, når tasterne er låste.
Baggrundslys
Skærmen og tasterne er belyst med et baggrundslys. Når du trykker på en vilkårlig tast, tænder
baggrundslyset i et bestemt tidsrum afhængigt af
menuvalget Baggrundslys. Den dæmpes og
skifter til sidst til det digitale ur, så der spares på
batteriet.
For at angive hvor længe baggrundslyset skal være
tændt, indstilles menuvalget Baggrundslys
(Menu 4.7.2); se side 90 for yderligere detaljer.
Servicelys
Vises, når du indstiller en alarm.
Viser batteriets opladeniveau. Jo flere
bjælker du kan se, jo mere strøm er der
tilbage.
Lyset sidder øverst til venstre på telefonen. Det
blinker, når servicer er tilgængelige på telefonen.
For at aktivere eller deaktivere brug af servicelyset
indstilles menuvalget Servicelys (Menu 4.7.3); se
side 90 for yderligere detaljer.
Vises, når IrDA-porten er aktiv. For
detaljer, se side 83.
Vises, når den lydløse tilstand er aktiv.
14
15
Kom i gang
Kom i gang
Indsætte et SIM-kort
Når du tilmelder dig hos et mobiltelefonselskab, får
du et indstiks-SIM-kort med dine tilmeldingsoplysninger, såsom din PIN-kode, eventuelle ekstra
tjenester osv.
Sørg for, at det afskårne hjørne er øverst til
højre, og at kortets guldkontakter vender ind
mod telefonen.
Vigtigt! Indstiks-SIM-kortet og dets kontakter kan
let blive skrammede eller bøjede, så pas
godt på kortet, og vær forsigtig, når du
sætter det i eller tager det ud.
SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for
små børn.
1. Telefonen slukkes om nødvendigt ved at holde
tasten
nedtrykket, indtil lukkebilledet vises.
Bemærk: Når du har brug for at fjerne SIMkortet, skubbes det som vist og tages
ud af holderen.
2. Tag batteriet ud. Det gøres på følgende måde:
➀ Træk i batteridækslet bag på telefonen, og
hold det i den position.
➁ Skub batteriet ud som vist.
4. Anbring batteriet, så tapperne for enden passer
med åbningen i bunden af telefonen.
3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen, således
at holderen låser kortet fast.
16
17
Kom i gang
5. Skub batteriet ned på plads, til der lyder et klik.
Sørg for, at batteriet er korrekt installeret, før du
tænder for telefonen.
Kom i gang
2. Tilslut adapteren til en almindelig
vekselstrømsstikkontakt.
3. Når batteriet er helt opladet, tages adapterens
stik ud af stikkontakten i væggen. Afmonter
adapteren ved at trykke på de grå tapper på
begge sider af stikket, og træk stikket ud.
Oplade et batteri
Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt
Li-ion-batteri. Telefonen leveres med en
rejseadapter. Anvend kun godkendte batterier og
opladere. Henvend dig til din lokale Samsungforhandler for yderligere oplysninger.
Bemærk: Tag ikke batteriet ud af telefonen uden at
afbryde adapteren, mens den oplader. Hvis
du gør det, kan telefonen blive ødelagt.
Telefonen kan bruges, mens batteriet oplades, men
dette medfører en langsommere opladning.
Indikator for lav batteristand
Bemærk: Batteriet skal oplades helt, inden du bruger
telefonen første gang. Et afladet batteri er
helt opladet efter ca. 200 minutter.
Når batteriet er ved at være brugt, og der kun er et
par minutters taletid tilbage, lyder der en
advarselstone, og følgende meddelelse fremkommer
på skærmen med regelmæssige mellemrum.
1. Når batteriet er sat i telefonen, tilsluttes stikket
fra rejseadapteren i bunden af telefonen.
18
Når batteriet bliver for svagt til at drive telefonen,
slukkes denne automatisk.
19
Kom i gang
Kom i gang
Tænde/slukke for telefonen
Låse eller oplåse tastaturet
1. Hold tasten
tændes.
Du kan låse tastaturet for at undgå at komme til at
trykke på tasterne ved en fejl.
nedtrykket, indtil telefonen
2. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du
indtaste adgangskoden og trykke på softtasten
OK. Fra fabrikken er telefonens adgangskode
indstillet til 00000000. For yderligere detaljer, se
side 124.
3. Hvis du bliver bedt om en PIN-kode, skal du
indtaste PIN-koden og trykke på softtasten OK.
For yderligere detaljer, se side 125.
Telefonen søger efter dit netværk, og når den
finder netværket, vises den inaktive skærm som
illustreret herunder på de to skærme. Du kan nu
foretage eller modtage et opkald.
Serviceudbyder
05:17
Lør 02 Okt
Menu
Navn
Tryk på tasten
, og hold tasten nede, i inaktiv
tilstand, indtil ikonet
og meddelelsen “Tastatur
låst” vises på skærmen.
Du kan besvare indgående opkald med enhver tast,
også selvom tastaturet er låst. Når du afslutter
opkaldet, låses telefonens taster igen, når det
tidsrum, der er angivet under menupunktet
Automatisk tastelås, er gået (Menu 4.2.3).
Du kan foretage nødopkald, selvom tastaturet er låst.
Indtast et nødopkaldsnummer. Tryk på softtasten Ja
eller på tasten
, når bekræftelsen vises. Når du
afslutter opkaldet, låses telefonens taster igen, når
det tidsrum, der er angivet under menupunktet
Automatisk tastelås, er gået (Menu 4.2.3).
Tryk på softtasten Lås op, og tryk derefter på
tasten
igen, for at deaktivere låsning af
tastaturet. Meddelelsen “Tastatur ikke låst” vises,
og ikonet
vises ikke længere.
Du kan også indstille telefonen til automatisk at
låse tastaturet under menupunktet Automatisk
tastelås (Menu 4.2.3). Yderligere oplysninger
herom finder du på side 85.
Bemærk: Skærmsproget er fra fabrikken indstillet til
engelsk. For at ændre sproget anvendes
menuvalget Sprog (Menu 4.5); for
yderligere detaljer, se side 86.
4. Når du ønsker at slukke telefonen, holdes
tasten
nedtrykket, indtil lukkebilledet vises.
Bemærk: Hvis du har låst tastaturet, skal du låse
det op, før du slukker telefonen. Tryk på
softtasten Lås op og på tasten
.
20
21
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Afslutte et opkald
Når du vil afslutte samtalen, skal du kort trykke på
tasten
.
Foretage et opkald
Når skærmen er inaktiv, skal du indtaste områdenummeret og telefonnummeret og trykke på
tasten
.
Bemærk: Hvis du har afkrydset valget Aut. genkald
i menuen Ekstra indstillinger
(Menu 4.8), genopkaldes nummeret
automatisk op til ti gange, når personen
ikke svarer, eller når nummeret er optaget;
se side 91 for yderligere detaljer.
Genopkald til sidste nummer
Telefonen gemmer de numre, du har ringet til og
modtaget eller mistet opkald fra, såfremt
opkalderne er identificeret. Se “Opkalds funktion”
på side 74 for yderligere detaljer.
For at ringe til et af disse numre:
Foretage et internationalt opkald
1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, slettes
skærmen ved at holde tasten
nedtrykket i
mere end et sekund.
1. Tryk og hold tasten
Tegnet + vises.
2. Tryk på tasten
for at se en liste over de sidste
numre i den rækkefølge, opkaldene fandt sted i.
nede.
2. Indtast landekode, områdenummer og
telefonnummer, og tryk på tasten
.
3. Brug tasterne
og
for at gennemløbe
numrene, indtil det ønskede nummer fremhæves.
Rette nummeret
4. For at...
Ringe til det
Tasten
fremhævede nummer
For at slette...
Så...
Det sidst viste
tal
Tryk på tasten
Andre tal i
nummeret
Tryk på tasten eller , indtil
markøren står lige til højre for det
tal, der skal slettes. Tryk på
tasten
. Du kan også
indsætte et manglende tal ved
blot at trykke på den pågældende
tast.
Hele skærmen
22
Hold tasten
sekund.
Skal du trykke på...
.
i mere end et
.
Redigere det
Softtasten Valg og
fremhævede nummer ændre nummeret efter
behov.
Slette det fremhævede Softtasten Valg og vælge
nummer
Slet.
Slette alle numre på
listen
Softtasten Valg og
markere Slet alle.
Yderligere oplysninger
finder du på side 75.
23
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Besvare et opkald
Foretage et opkald fra Telefonbogen
Du kan gemme telefonnumre, du ofte ringer til, på
SIM-kortet eller i telefonens hukommelse, som
samlet betegnes Telefonbogen. Du skal blot vælge
det ønskede navn for at ringe til det tilhørende
nummer. Yderligere detaljer om Telefonbogen finder
du på side 31.
Justere lydstyrken
Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du
bruge lydstyrketasterne i telefonens venstre side.
Tryk på tasten
for at skrue op for lyden, og tryk
på tasten for at skrue ned for lyden.
Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og
animationen for indgående opkald vises.
Hvis den opkaldende kan identificeres, vises dennes
telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i
Telefonbogen.
Bemærk: Du kan slå ringetonen fra, mens telefonen
ringer. Hold en af volumentasterne nede på
venstre side af telefonen.
1. Tryk på tasten
eller softtasten Accept. for at
besvare det indgående opkald.
Hvis menuvalget Alle taster svarer i menuen
Ekstra indstillinger (Menu 4.8) er slået til, kan
du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et
opkald, undtagen tasten
og softtasten
Afvis; se side 91.
2. For at afvise et indgående opkald skal du trykke
på softtasten Afvis.
3. Afslut opkaldet ved at trykke på tasten
.
Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens
Telefonbogen eller menufunktionerne
bruges.
I inaktiv tilstand kan du justere tastelydstyrken
med disse taster.
24
25
Opkaldsfunktioner
Opkaldsfunktioner
Se ubesvarede opkald
Hvis du, af en eller anden årsag, ikke er i stand til at
besvare et opkald kan du finde ud af hvem der
ringede til dig, hvis denne tjeneste er tilgængelig.
Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive
skærm, umiddelbart efter opkaldet blev mistet.
For at se de ubesvarede opkald med det samme:
1. Tryk på softtasten Vis.
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på tasten
eller
for at fremhæve
valgmuligheden Rediger.
4. Foretag de ønskede ændringer i nummeret.
Skal du trykke på...
eller
Bemærk: Hvis det nummer, der hører til et ubesvaret
opkald, ikke er tilgængeligt, vises
valgmuligheden Rediger ikke.
3. Tryk på softtasten Vælg.
Nummeret for det senest ubesvarede opkald
vises, hvis det er tilgængeligt.
2. For at...
Redigere et ubesvaret opkaldsnummer
Gennemse de
ubesvarede opkald
Tasten
.
Ringe til det viste
nummer
Tasten
Redigere eller slette
nummeret på et
ubesvaret opkald
Softtasten Vælg (se
overfor).
.
5. For at...
Skal du trykke på...
Ringe op
Tasten
.
Gemme nummeret
Softtasten Gem og
indtaste det ønskede navn
og den ønskede placering
(for yderligere detaljer
side 31).
Slette et ubesvaret opkald
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk eventuelt på tasten
eller
fremhæve valgmuligheden Slet.
for at
3. Tryk på softtasten Vælg.
Du kan til enhver tid trykke på tasten
forlade funktionen Ubesvarede opkald.
for at
Bemærk: Du har til enhver tid adgang til funktionen
Ubesvarede opkald ved at vælge menuen
Ubesvarede opkald (Menu 2.1); for
yderligere detaljer, se side 74.
26
27
Opkaldsfunktioner
Vælge funktioner
og valg
Hurtigt skifte til lydløs tilstand
Den lydløse tilstand er praktisk, når diskretion er
påkrævet, og du ønsker at forhindre telefonen i at
støje, for eksempel i et teater.
For hurtigt at skifte over til lydløs tilstand skal du i
inaktiv tilstand blot holde tasten
nedtrykket,
indtil meddelelsen “Lydløs” og vibrationsikonet ( )
vises.
I lydløs tilstand ændrer din telefon lydindstillingerne
som følger.
Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt
for dig at tilpasse din telefon individuelt. Disse
funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer
og nås ved hjælp af de to softtaster markeret med
eller
. Hver menu og undermenu giver dig
mulighed for at se og ændre indstillingerne for en
bestemt funktion.
Softtasternes funktioner ændrer sig afhængigt af
den aktuelle kontekst; beskrivelsen på nederste
linje på skærmen lige over hver tast viser dens
aktuelle funktion.
Eksempel:
Menuvalg
Ny indstilling
Fejlalarmtype (Menu 3.3)
Vibration
Tastgruppetone (Menu 3.4)
FRA
Meddelelsestone (Menu 3.5)
Kun lys
Tænde/Slukke (Menu 3.6)
FRA
Ekstra tone (Menu 3.7)
FRA
For at forlade den lydløse tilstand og aktivere
de tidligere lydindstillinger skal du igen holde
tasten
nedtrykket, indtil meddelelsen “Afslut
lydløs” vises. Vibrationsikonet ( ) slukkes.
Serviceudbyder
05:17
Lør 02 Okt
Menu
Tryk på venstre softtast
for at få adgang til
hovedmenuen
28
918
Navn
Tryk på højre softtast
for at få adgang til
Telefonbogen.
29
Vælge funktioner og valg
Telefonbog
For at se de forskellige funktioner/valg, der er
tilgængelige og vælge:
1. Tryk på den relevante softtast.
2. For at...
Skal du trykke på...
Vælge:
• Den viste funktion
eller
• Det fremhævede valg
Softtasten Vælg eller
tasten .
Se den næste funktion
eller fremhæve det
næste valg på en liste
Tasten
eller tasten
på venstre side af
telefonen.
Du kan gemme telefonnumre med de tilhørende
navne i SIM-kortets hukommelse. Du kan desuden
gemme op til 500 numre i telefonens hukommelse.
Selvom SIM-kortets og telefonens hukommelse er
fysisk adskilte, anvendes de som én helhed og
kaldes samlet Telefonbogen.
Gemme et telefonnummer under et
navn
Der findes to måder at gemme et telefonnummer på:
Gå tilbage til den forrige Tasten
eller tasten
funktion eller det forrige
på venstre side af
valg på en liste
telefonen.
Flytte et niveau op i
strukturen
Tasten , softtasten
eller tasten
.
Forlade strukturen uden Tasten
at ændre indstillingerne
.
I nogle funktioner kan du blive bedt om at indtaste
en adgangskode eller en PIN-kode. Indtast den
rigtige kode, og tryk på softtasten OK.
Bemærk: Når du får adgang til en liste af valg,
fremhæves det aktuelle valg. Hvis der kun
er to valgmuligheder, f.eks. Til/Fra eller
Aktiver/Deaktiver, fremhæves den
valgmulighed, der ikke aktuelt er aktiv, så
den kan vælges direkte.
• Ved hjælp af softtasten Gem i inaktiv tilstand
• Ved hjælp af valget Ny post i menuen Telefonbog
Gemme et telefonnummer i inaktiv tilstand
Så snart du begynder at indtaste et nummer, vises
Gem over den venstre softtast, så du kan gemme
nummeret i Telefonbogen.
1. Indtast det nummer, der skal gemmes.
Bemærk: Hvis du begår en fejl under indtastningen
af et nummer, kan du rette den ved
hjælp af tasten
. For yderligere
detaljer henvises der til side 22.
2. Når du er sikker på, at nummeret er korrekt,
trykkes på softtasten Gem.
3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det gemte
nummer. Der er tre tilgængelige kategorier:
Mobilnummer
Kontornummer
Hjemmenummer
For at vælge kategorien skal du trykke på
tasten eller efterfulgt af softtasten Vælg.
30
31
Telefonbog
Telefonbog
Gemme et nummer vha. menuen
Telefonbog
4. Vælg en hukommelse, enten Korthukommelse
eller Telefon, ved at trykke på tasten
eller
, og tryk derefter på softtasten Vælg.
Bemærk: Hvis du skifter telefon vil de numre, der
er gemt i hukommelsen på dit SIMkort, automatisk være tilgængelige på
den nye telefon, mens de numre, der er
gemt i telefonens hukommelse, skal
genoprettes.
5. Indtast et navn og tryk på softtasten OK.
2. Rul ned til Ny post ved at trykke på tasten
eller
, og tryk derefter på softtasten Vælg.
3. Vælg et ikon for at angive kategorien af det
gemte nummer.
Bemærk: E-mail-ikonet (
) er tilgængeligt på
dette trin. Det gør det muligt at gemme
en e-mail-adresse i stedet for et
telefonnummer.
Den maksimale længde af et navn afhænger af
dit SIM-kort. For oplysninger om hvordan man
indtaster tegn, se side 42.
4. Vælg en hukommelse, enten Korthukommelse
eller Telefon, ved at trykke på tasten
eller
, og tryk derefter på softtasten Vælg.
Telefonen viser nu de første ledige pladser i den
valgte hukommelse. Hvis denne hukommelse er
fuld, vises den første ledige plads i den anden
hukommelse.
5. Indtast et navn og tryk på softtasten OK.
6. Hvis du ikke vil gemme nummeret og navnet på
det foreslåede sted, skal du trykke på
tasten
for at slette pladsnummeret og
indtaste din foretrukne plads ved at trykke på
nummertasterne.
7. Tryk på softtasten OK for at gemme navn og
nummer.
Derefter viser telefonen den post eller det navn,
der er oprettet i Telefonbogen.
8. For at...
32
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
Skal du trykke på...
Bruge valgene for post
Softtasten Valg.
Vende tilbage til den
inaktive skærm
Tasten
Den maksimale længde af et navn afhænger af
dit SIM-kort. For oplysninger om hvordan man
indtaster tegn, se side 42.
6. Indtast nummeret eller e-mail-adressen, og tryk
på softtasten Gem.
7. Hvis du ikke vil gemme nummeret og navnet
på det foreslåede sted, skal du trykke på
tasten
for at slette pladsnummeret og
indtaste din foretrukne plads ved at trykke på
nummertasterne.
8. Tryk på softtasten OK for at gemme navn og
nummer.
Derefter viser telefonen den indføring eller det
navn, der er oprettet i Telefonbogen.
.
33
Telefonbog
9. For at...
Telefonbog
Skal du trykke på...
Bruge valgene for
poster
Softtasten Valg.
Vende tilbage til den
inaktive skærm
Tasten
.
Anvendelse af valg for poster i
Telefonbogen
Kopier: Gør det muligt at kopiere det valgte
nummer til et andet sted. Brug dette valg til at
gemme et nummer, der ligner et, der allerede er i
hukommelsen; vælg en placering til det nye nummer.
Rediger navnet og nummeret, når nummeret er
kopieret.
Opkaldsgruppe: Gør det muligt at inkludere posten i
en opkaldsgruppe, således at telefonen ringer på en
særlig måde, når denne person ringer til dig. Vælg en
af de ti mulige grupper.
Når du har adgang til en post i Telefonbogen, kan du
trykke på softtasten Valg for at benytte
valgmulighederne for denne post.
For at slette en post fra en gruppe skal du vælge
Ingen gruppe.
For at...
Tilføj post: Gør det muligt at tilføje et nyt nummer i
en anden kategori (mobil, kontor, hjemme eller email) til det valgte navn. En optegnelse i
Telefonbogen kan indeholde et navn og op til fire
numre, ét i hver kategori.
Skal du trykke på...
Vælge det fremhævede Softtasten Vælg eller
valg
tasten .
Fremhæve et andet
valg
Tasten
eller
, indtil
det ønskede valg er
fremhævet.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Indsæt: Gør det muligt at indsætte det valgte
nummer i normal opkaldstilstand. Brug dette valg til
at ringe til et nummer, der ligner et i Telefonbogen,
f.eks. et andet lokalnummer på samme kontor.
Brug tasten
til at ændre nummeret som ønsket;
side 22 for yderligere detaljer. Tryk på tasten
,
når du er klar til at ringe.
Rediger: Gør det muligt at redigere posten i
Telefonbogen. Vælg En post for at ændre ét
nummer under det valgte navn. Hvis du ændrer
navnet, gemmes nummeret et andet sted. Vælg Alle
poster for at ændre postens navn.
Slet: Gør det muligt at slette det valgte navn og
nummer fra Telefonbogen. Du bliver bedt om at
bekræfte at du ønsker at slette navn og nummer ved
at trykke på softtasten Ja.
34
Yderligere information om ændring af opkaldsgruppernes egenskaber finder du på side 37.
Søge efter et nummer i Telefonbogen
Når du har gemt numre i Telefonbogen, kan du søge
efter dem på to måder:
• Ved navn
• Ved opkaldsgruppe
Søge efter et nummer ved navn
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
2. Tryk på softtasten Vælg, når valget Søg er
fremhævet. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
3. Indtast de første bogstaver i det navn, du søger
efter.
Telefonbogens poster vises startende med den
første post, der passer til din indtastning. Denne
post er også fremhævet.
35
Telefonbog
4. For at...
Telefonbog
Skal du trykke på...
Skal du trykke på...
Vise den fremhævede
post
Softtasten Vis.
Se den fremhævede Softtasten Vis.
post
Vælge en anden post
Tasten
eller
,
indtil det ønskede valg
er fremhævet.
Vælge en anden post Tasten
eller
, indtil
det ønskede valg er
fremhævet.
Søge efter et navn,
der starter med et
andet bogstav
Tasten
for at
slette bogstaver, du
allerede har indtastet.
Tryk derefter på den
tast, der svarer til det
ønskede bogstav.
5. Når du har fundet den ønskede post, skal du
trykke på tasten
for at ringe til nummeret
eller på softtasten Valg for at få adgang til
valgene for poster i Telefonbogen; se side 34 for
yderligere detaljer.
Søge efter et nummer efter opkaldsgruppe
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
2. Rul ned til Gruppesøgning ved at trykke på
tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Indtast de første bogstaver i det gruppenavn, du
søger efter. Opkaldsgrupperne vises startende
med den første gruppe, der passer til din
indtastning.
4. Rul ned til den ønskede gruppe ved at trykke
på tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vis.
Posterne i Telefonbogen, der tilhører den valgte
opkaldsgruppe, vises.
36
5. For at...
6. Når du har fundet den ønskede post, skal du
trykke på tasten
for at ringe til nummeret
eller på softtasten Valg for at få adgang til
valgene for poster i Telefonbogen; se side 34 for
yderligere detaljer.
Redigere en opkaldsgruppe
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
2. Rul ned til Grupperedigering ved at trykke på
tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Rul gennem listen over grupper ved at trykke på
tasten
eller
.
4. Når den gruppe, du vil redigere, er fremhævet,
skal du trykke på softtasten Valg.
5. Vælg hver enkelt funktion, og foretag de
ønskede ændringer i indstillingerne. Følgende
valgmuligheder er tilgængelige:
Opkaldstone: Gør det muligt at vælge den
ringetone, der skal anvendes, når du modtager
et stemmeopkald fra en person i gruppen.
SMS-tone: Gør det muligt at vælge den
ringetone, der skal anvendes, når du modtager
en tekstmeddelelse fra en person i gruppen.
37
Telefonbog
Grafik: Gør det muligt at vælge det grafiske ikon,
der skal vises, når du modtager et stemmeopkald
fra en person i gruppen.
Gruppenavn: Gør det muligt at give gruppen et
navn. For yderligere oplysninger om, hvordan
man indtaster tegn, se side 42.
6. Når du er færdig med at ændre indstillingerne,
skal du trykke på tasten
eller
.
Telefonbog
5. Vælg det ønskede nummer, hvis posten omfatter
mere end et nummer, ved at trykke
på tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
6. Når du har tildelt den valgte tast et nummer, har
du fire valgmuligheder när du trykker på
softtasten Valg.
Skift: Gør det muligt at tildele tasten et andet
nummer.
Hurtigopkald
Slet: Gør det muligt at slette indstillingen, så
intet nummer er tildelt tasten.
Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, kan du
definere otte Hurtigopkaldsnumre, som du derefter
let kan ringe til når som helst ved blot at trykke på
den tilhørende nummertast.
Slet alle: Gør det muligt at slette indstillingerne
for samtlige taster, så ingen numre er tildelt
nogen af tasterne.
Opsætning af Hurtigopkaldsnumre
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
2. Rul ned til Hurtigopkald ved at trykke på
tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Vælg den tast som du vil tildele en Hurtigopkaldsfunktion (tasterne
til
) og tryk på
softtasten OK.
Bemærk: Hvis du allerede har tildelt et nummer til
denne tast, erstattes softtasten OK med
softtasten Valg. Gå til trin 6.
Nummer: Gør det muligt at se det nummer, der
er tildelt tasten.
7. Når du er færdig med at indstille menupunktet,
skal du trykke på tasten
eller
.
Hurtigopkald fra Telefonbogen
For at foretage Hurtigopkald til numre, der er tildelt
tasterne
til
, skal du holde den relevante
tast nedtrykket.
Bemærk: Hukommelsens plads 1 er forbeholdt
nummeret på din telefonsvarerserver.
4. Vælg den ønskede post i Telefonbogen på listen,
og tryk på softtasten Vis.
38
39
Telefonbog
Telefonbog
Slette alle poster i Telefonbogen
Kontrollere hukommelsens status
Du kan slette alle poster i hukommelsen på
telefonen eller på SIM-kortet eller i begge
hukommelser samtidigt.
Du kan kontrollere hvor mange navne og numre,
der er gemt i Telefonbogen (kort- og telefonhukommelsen) eller hvor mange ledige pladser
der er tilbage.
1. Tryk på softtasten Navn, når skærmen er
inaktiv.
2. Rul til Slet alle ved at trykke på tasten
, og tryk på softtasten Vælg.
3. For at...
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Navn.
eller
Skal du trykke på...
Vælge den eller de
hukommelser, der skal
slettes
Softtasten Marker.
Annullere markeringen
Softtasten Afmark.
Slette alle poster i den
eller de valgte
hukommelser
Softtasten Slet.
2. Vælg indstillingen Hukommelsesstatus ved at
trykke på tasten
eller
, og tryk derefter på
softtasten Vælg.
3. Tryk på tasten
eller
for at få vist antallet
af optegnelser i kortets og telefonens
hukommelse i forhold til den enkelte
hukommelses samlede kapacitet.
4. Tryk på tasten
eller
med at kontrollere.
, når du er færdig
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på
softtasten OK.
Bemærk: Adgangskoden er indstillet til
00000000. For at ændre denne
adgangskode, se side 88.
5. Når der vises en bekræftende meddelelse, skal
du trykke på softtasten Ja for at bekræfte.
6. Tryk på tasten
40
eller
, når du er færdig.
41
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Når du bruger din telefon, vil du ofte have brug for
at indtaste tekst. For eksempel når du gemmer et
navn i Telefonbogen, opretter en personlig hilsen
eller planlægger en begivenhed i din kalender. Du
kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af
telefonens tastatur.
Ændre tekstinputtilstand
Når du er i et felt, hvor du kan indtaste tegn, skal
du bemærke indikatoren for tekstinputtilstand på
skærmen.
Eksempel: Når du opretter en tekstmeddelelse.
Telefonen har følgende tekstinputtilstande:
Indikator for
tekstinputtilstand
• T9-tilstand
I denne tilstand kan du indtaste ord med kun ét
tasttryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet
svarer til mere end et bogstav - når du trykker én
gang på tasten
vises J, K eller L. I T9tilstanden sammenlignes dine tasttryk
automatisk med en intern sprogdatabase for at
finde det korrekte ord, således at der kræves
langt færre tasttryk end i de traditionelle store/
små bogstavertilstande.
Valg
918
• Store/små bogstavertilstande
I disse tilstande kan du indtaste bogstaver ved at
trykke på tasten med det ønskede bogstav en, to
eller tre gange, indtil bogstavet vises på
skærmen.
For at vælge...
Tryk på softtasten
indtil...
T9-tilstand
vises.
Se side 44.
Store bogstavertilstand
vises.
Se side 46.
Små bogstavertilstand
vises.
Se side 46.
Symboltilstand
vises.
Se side 47.
Nummertilstand
vises.
Se side 47.
• Symboltilstand
I denne tilstand kan du indtaste symboler,
f.eks. skilletegn.
• Nummertilstand
I denne tilstand kan du indtaste tal.
42
43
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Bruge T9-tilstand
T9 forudsigende tekstinputtilstand gør det muligt at
indtaste et vilkårligt tegn ved hjælp af enkelte
tasttryk. Denne tekstinputtilstand er baseret på en
indbygget database.
• For at indtaste punktummer, bindestreger
eller apostroffer, skal du trykke på tasten
.
T9-tilstanden benytter grammatikregler til at sikre
sig, at den korrekte tegnsætning anvendes.
1. Når du befinder dig i den forudsigende tekstinputtilstand T9, kan du begynde at indtaste et
ord ved at trykke på tasterne
til
. Tryk
kun én gang på hver tast for et bogstav.
• For at skifte mellem små og store bogstaver i
T9-tilstanden bruges tasten
. Der findes to
tilstande:
Eksempel: Hvis du vil indtaste Hej i T9-tilstand,
skal du trykke på
,
og
.
Det ord, du indtaster, vises på skærmen. Det
kan ændre sig for hver tast, du trykker på.
Små bogstaver
Store bogstaver
• Du kan også flytte markøren vha. tasterne og .
For at slette bogstaver skal du trykke på
tasten
. Tryk på og hold tasten
nede for
at slette skærmen.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter
tasttrykkene.
3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at skrive
det næste ord.
Ellers skal du trykke på tasten
,
eller
for at få vist alternative ordvalg til de taster, du
har trykket på.
Eksempel: Både Kat og Lav indeholder
sekvensen
,
og
.
Telefonen viser det mest avendte
valg først.
4. Afslut hvert ord med et mellemrum ved at
trykke på tasten
.
44
45
Indtaste tekst
Indtaste tekst
Bruge store/små bogstavertilstand
Brug tasterne
til
til at skrive med.
1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
- En gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- Og så videre
• For at indsætte et mellemrum skal du trykke på
tasten
.
• Du kan også flytte markøren vha. tasterne og .
For at slette bogstaver skal du trykke på
tasten
. Tryk på og hold tasten
nede
for at slette skærmen.
2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.
Bemærk: Markøren flytter til højre, når du trykker på
en anden tast. Hvis du ønsker at indtaste
det samme bogstav to gange eller et andet
bogstav på den samme tast, skal du vente
et par sekunder, indtil markøren automatisk
flytter til højre, og derefter vælge det næste
bogstav.
Bruge symboltilstand
I Symboltilstand kan du indsætte symboler i en
tekstmeddelelse.
Der henvises til nedenstående tabel for yderligere
oplysninger om de tilgængelige tegn.
Tegn i den viste rækkefølge
Tast
Store bogstaver
Mellemrum
Små bogstaver
OK
918
Brug navigationstasterne til at rulle til det ønskede
symbol, og tryk derefter på softtasten OK for at
indsætte det fremhævede symbol i din meddelelse.
Bruge nummertilstand
I nummertilstand kan du indsætte numre i en
tekstmeddelelse (for eksempel, et telefonnummer).
Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, og
skift manuelt tilbage til den ønskede
tekstinputtilstand.
46
47
Valgmuligheder under et opkald
Valgmuligheder
under et opkald
Din telefon er udstyret med et antal kontrolfunktioner, som du kan bruge under samtale.
Sætte et opkald på hold
Du kan sætte den igangværende samtale på hold,
når som helst du ønsker det. Du kan foretage
yderligere opkald under samtale, hvis denne
tjeneste understøttes af netværket. Af disse to
opkald er det ene aktivt, mens det andet er på hold,
og du kan skifte mellem disse opkald.
For at sætte et opkald på hold trykkes blot på
softtasten Hold. Du kan reaktivere opkaldet, når
som helst du ønsker det, ved at trykke på
softtasten Hent.
For at foretage et opkald under et andet
opkaldsforløb:
1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller
slå det op i Telefonbogen.
2. Tryk på tasten
for at foretage opkald
nummer to.
Det første opkald sættes automatisk på hold.
Eller:
1. Sæt det igangværende opkald på hold ved at
trykke på softtasten Hold.
Slukke for mikrofonen (lydløs)
Du kan midlertidigt slukke for mikrofonen i din
telefon, så din samtalepartner ikke kan høre dig.
Eksempel: Du vil sige noget til en anden person i
rummet, men ønsker ikke, at din
samtalepartner hører dig.
For midlertidigt at slukke mikrofonen:
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk om nødvendigt på tasten
for at
fremhæve valgmuligheden Lydløs.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan ikke længere høre dig.
For at tænde mikrofonen igen:
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk om nødvendigt på tasten
for at
fremhæve valgmuligheden Mikrofon.
3. Tryk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan nu atter høre dig.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
For at skifte mellem to opkald skal du trykke på
softtasten Skift.
Det igangværende opkald sættes på hold, og det
opkald, der var på hold, aktiveres, så du kan
fortsætte samtalen med den anden samtalepartner.
Når du er færdig, afsluttes hvert opkald på normal
vis ved at trykke på tasten
.
48
49
Valgmuligheder under et opkald
Valgmuligheder under et opkald
Gemme/Sende tasttoner
Søge efter et nummer i Telefonbogen
Disse valg giver dig mulighed for at slå tasttonerne
fra eller til. Hvis Tastetone Fra er valgt, udsender
din telefon ikke tasttonerne. Du kan nu trykke på
tasterne uden at høre irriterende tasttoner under et
opkald.
Du kan søge efter et nummer i Telefonbogen under
en samtale.
Bemærk: For at kunne kommunikere med
telefonsvarere eller computerstyrede
telefonisystemer skal Tastetone Til være
valgt.
Sende DTMF-toner
Du kan sende de DTMF-toner (dual tone multifrequency), der svarer til et nummer, som er
indtastet under et opkald.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil sende en
adgangskode eller et kontonummer til et
automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
Benyt denne fremgangsmåde til at sende DTMF-toner.
1. Tryk på softtasten Valg, når du har forbindelse
til fjerntjenestens system.
2. Tryk på tasten
DTMF.
for at vælge funktionen Send
3. Tryk på softtasten OK.
4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på
softtasten OK.
De toner, der svarer til det viste nummer,
sendes.
Bemærk: Du kan også søge efter et nummer i
Telefonbogen ved at trykke på softtasten
Navn. En mere detaljeret beskrivelse af
Telefonbogen finder du på side 31.
50
1. Tryk på softtasten Valg.
2. Tryk på tasten
Telefonbog.
for at fremhæve funktionen
3. Tryk på softtasten OK.
Posterne i Telefonbogen vises.
4. Indtast det navn, du ønsker at finde.
Hvis du indtaster begyndelsen af navnet, vises
posterne i Telefonbogen, og den post, der svarer
til det, du har indtastet, vises først. Denne post
er også fremhævet.
5. Rul til en post ved at trykke på tasten
eller
, og tryk derefter på softtasten Vis for at få
vist den fremhævede post.
For yderligere detaljer om Telefonbogen, se side 31.
Bruge af SMS-servicen
Hvis du modtager en SMS (Short Message Service)
meddelelse under et opkald, blinker
meddelelsesikonet (
) på skærmen. Med
valgmuligheden SMS-tjeneste kan du anvende
denne funktion.
For yderligere detaljer om SMS-tjenesten, se
side 62.
51
Valgmuligheder under et opkald
Valgmuligheder under et opkald
Besvare et andet opkald
Du kan besvare et indgående opkald under en
samtale, hvis denne tjeneste understøttes af
netværket, og hvis du har indstillet menuvalget
Banke På (Menu 6.3) til Aktiver (se side 107).
Du vil blive underrettet om, at der venter et
indgående opkald, af en banke på-tone.
4. For at tilføje en ny person til konference opkaldet
skal du ringe denne person op på normal vis,
trykke på softtasten Valg og vælge Konference.
Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare
opkaldet og trykke på Valg efterfulgt af Konference.
Gentag om nødvendigt denne procedure.
For at besvare et opkald under samtale:
1. Tryk på tasten
for at besvare det indgående
opkald. Det første opkald sættes automatisk på
hold.
2. For at skifte mellem to opkald skal du trykke på
softtasten Skift.
Hvis du vil afslutte et holdt opkald, skal du trykke
på softtasten Valg og vælge Afslut ventende.
3. For at afslutte det igangværende opkald trykkes
på tasten
.
Foretage et konference opkald
Et konference opkald er en nettjeneste, der gør det
muligt for op til seks personer at deltage samtidigt i
et konference opkald. Kontakt din tjenesteudbyder
for yderligere information.
Etablering af et konference opkald
Privat samtale med en enkelt deltager
1. Tryk på softtasten Valg, og vælg funktionen
Vælg et.
Listen over deltagere i opkaldet vises.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
tasten
eller
efterfulgt af softtasten Vælg
eller tasten
.
3. Vælg Privat.
Du kan nu tale privat med denne person. De
andre deltagere kan fortsætte med at tale med
hinanden.
4. For at vende tilbage til konference opkaldet skal
du trykke på softtasten Valg og vælge
Konference.
Alle deltagerne i konference opkaldet kan nu
høre hinanden.
1. Ring den første deltager op på normal vis.
2. Ring den anden deltager op på normal vis. Det
første opkald sættes automatisk på hold.
3. For at tilføje den første deltager til konference
opkaldet skal du trykke på softtasten Valg og
vælge Tilføj.
52
53
Valgmuligheder under et opkald
Bruge menuerne
Fjerne en deltager
1. Tryk på softtasten Valg, og vælg funktionen
Vælg et.
Listen over deltagere i opkaldet vises.
Denne telefon indeholder en lang række funktioner,
så du kan skræddersy den efter dine behov. Disse
funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.
Du kan få adgang til menuerne og undermenuerne
ved at rulle gennem dem vha. navigationstasterne
eller ved at anvende genvejstaster.
2. Fremhæv den ønskede person ved at trykke på
tasten
eller
efterfulgt af softtasten Vælg
eller tasten
.
Adgang til menufunktioner ved rulning
3. Vælg Fjern.
1. Når skærmen er inaktiv, skal du trykke på
softtasten Menu for at få adgang til
menutilstand.
Opkaldet til denne deltager afsluttes, men du
kan fortsætte med at tale med de andre
deltagere.
4. Afslut konference opkaldet ved at lukke klappen
eller ved at trykke på tasten
.
2. Rul med tasten
eller
for at nå den
ønskede hovedmenu, f.eks. Telefon
Indstillning. Tryk på softtasten Vælg eller
tasten for at åbne menuen.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer,
f.eks. Sprog, kan du få adgang til dem ved
at rulle med tasterne
og
og trykke på
softtasten Vælg.
Hvis den menu, du har valgt, indeholder
undermenuer, gentages dette.
4. For at...
Skal du trykke på...
Rulle gennem
menuerne
Tasten
eller
tasterne
og
venstre side af
telefonen.
Bekræfte den
valgte indstilling
Softtasten Vælg eller
tasten .
Vende tilbage til
Softtasten
det forrige menuniveau tasten .
Forlade menuen uden at Tasten
ændre indstillingerne
54
eller
på
eller
.
55
Bruge menuerne
Bruge menuerne
Adgang til menufunktioner med
genveje
Menuelementerne (menuer, undermenuer og
valgmuligheder) er nummererede og kan hurtigt
åbnes vha. deres genvejsnummer.
Genvejsnummeret vises i bunden af skærmen, ved
siden af softtasten . Tryk blot på softtasten
Menu, og indtast det ønskede nummer.
Bemærk: De numre, der er tildelt hvert menupunkt,
er angivet på listen på side 57. Det er ikke
sikkert, at de passer til menunummeret på
telefonen. Det afhænger af, hvilke
tjenester der understøttes af SIM-kortet.
Eksempel: Adgang til valgmuligheden Sprog.
1. Tryk på softtasten Menu.
2. Tryk på
for Telefon Indstillning.
3. Tryk på
for Sprog.
De tilgængelige sprog vises direkte.
Liste over menufunktioner
Følgende illustration viser den tilgængelige
menustruktur samt:
• Det nummer, der er tildelt hver valgmulighed
• Den side, hvor du kan finde en beskrivelse af
hver funktion
1. Meddelelser
(se side 62)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Indgående
Udgående
Skriv ny
Modeller
Profiler
1.5.1 Indstilling 1*
1.5.2 Indstilling 2*
1.5.3 Indstilling 3*
1.5.4 Indstilling 4*
1.5.5 Indstilling 5*
1.5.6 Fælles indst.
1.6 Slet alle
1.7 Mine objekter
1.7.1 Min melodi
1.7.2 Mit billede
1.7.3 Min animation
1.7.4 Slet alle
1.8 Hukommelsesstatus
1.8.1 SIM-hukommelse
1.8.2 TELEFON-hukommelse
1.8.3 CB-hukommelse
1.9 Taleopkald
1.9.1 Tilslut til telefonsvarer
1.9.2 Telefonsvarerserver
1.10 Gruppemeddelelse
1.10.1 Læs
1.10.2 Modtag
1.10.3 Kanalliste
1.10.4 Sprog
2. Opkalds funktion
2.1
2.2
2.3
2.4
(se side 74)
Ubesvarede opkald
Modtagede opkald
Foretagne opkald
Slet alle
Bemærk: Hvis du anvender et SIM AT-kort med
yderligere tjenester, vises menuen SIM AT
først, når du trykker på softtasten Menu
for at aktivere menutilstand. For yderligere
detaljer henvises til SIM-kortets
brugerhåndbog.
* Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.
56
57
Bruge menuerne
Bruge menuerne
2. Opkalds funktion (fortsat)
2.5 Opkaldsvarighed
2.5.1 Seneste opkald
2.5.2 Antal Udgående
2.5.3 Antal Ingående
2.5.4 Nulstil tæller
2.6 Opkaldspris*
2.6.1 Pris seneste opkald
2.6.2 Total pris
2.6.3 Maksimum pris
2.6.4 Nulstil tæller
2.6.5 Indstil maksimum pris
2.6.6 Pris/enhed
3. Lyd instillning
(se side 78)
3.1 Ringetone
3.2 Lydstyrke ringetone
3.3 Fejlalarmtype
3.3.1 Kun lys
3.3.2 Melodi
3.3.3 Vibration
3.3.4 Vibra+Melodi
3.4 Tastgruppetone
3.4.1 Fra
3.4.2 Smart
3.4.3 Piano
3.4.4 Tone
3.4.5 Bip
3.5 Meddelelsestone
3.5.1 SMS Tone
3.5.2 SMSCB-Tone
3.6 Tænde/Slukke
3.6.1 Fra
3.6.2 Klassisk
3.6.3 Munter
3.7 Ekstra tone
3.7.1 Fejltone
3.7.2 Minutpåminder
3.7.3 Forbindelsestone
4. Telefon Indstiling
(se side 83)
4.1 Aktivere infrarød
4.2 Mine indstillinger
4.2.1 Baggrundsbillede
4.2.2 Menuindstilling
4.2.3 Automatisk tastelås
4.3 Hilsen
4.4 Eget nummer
4.4.1 Nummer 1
4.4.2 Nummer 2
4.4.3 Nummer 3
4.5 Sprog
4.6 Sikkerhed
4.6.1 PIN-kontrol
4.6.2 Skift PIN
4.6.3 Telefonlås
4.6.4 Skift adgangskode
4.6.5 SIM-lås
4.6.6 FDN-tilstand*
4.6.7 Skift PIN2-kode*
4.7 Skærmindstillinger
4.7.1 Lysstyrke
4.7.2 Baggrundslys
4.7.3 Servicelys
4.7.4 Grafisk logo
4.8 Ekstra indstillinger
4.8.1 Aut. genkald
4.8.2 Alle tatster svarer
4.9 Genvej
4.9.1 Tast op
4.9.2 Tast ned
4.9.3 Tast højre
4.9.4 Tast venstre
4.10 Nulstil indstillinger
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-kort.
58
59
Bruge menuerne
5. Plan lægning
Bruge menuerne
(se side 93)
5.1 Kalender
5.2 Huskeseddel
5.3 Tid & dato
5.3.1 Indstil tid
5.3.2 Indstil dato
5.3.3 Verdenstid
5.3.4 Tidsformat
5.4 Alarm
5.4.1 Alarm en gang
5.4.2 Daglig alarm
5.4.3 Vækkeopkald
5.4.4 Fjern alarm
5.4.5 Aut. Opstart
5.5 Lommeregner
5.6 Valutaomregning
6. Net tjenester
(se side 103)
6.1 Viderestilling af opkald
6.1.1 Viderestil altid
6.1.2 Optaget
6.1.3 Intet svar
6.1.4 Ikke tilgæng.
6.1.5 Annuller alle
6.2 Spærring af opkald
6.2.1 Alle udgående
6.2.2 Internationale
6.2.3 Internationale undt. eget net
6.2.4 Alle indgående
6.2.5 Indgående når i udland
6.2.6 Annuller alle
6.2.7 Skift kode for spærring
6.3 Banke på
6.3.1 Stemmeopkald
6.3.2 Fax-opkald
6.3.3 Data-opkald
6.3.4 Annuller alle
6.4 Valg af netværk
6.4.1 Automatisk
6.4.2 Manuelt
6. Net tjenester (fortsat)
6.5 Opkalder-ID
6.5.1 Standard
6.5.2 Skjul nummer
6.5.3 Send nummer
6.6 Lukket brugergruppe
6.6.1 Indeksliste
6.6.2 Uden for CUG
6.6.3 Standardgruppe
6.6.4 Deaktiver*
7. Under holdning
(se side 111)
7.1 Spil mm.
7.1.1 Honey Ball
7.1.2 Hamster Box
7.2 WAP-browser
7.2.1 Hjem
7.2.2 Favoriter
7.2.3 http://
7.2.4 Profiler
7.2.5 Tøm Cache
7.3 Overførsler
7.3.1 Spil mm.
7.3.2 Lyde
7.3.3 Billeder
7.3.4 DNS-indstilling
* Vises kun, hvis funktionen Lukket Brugergruppe er aktiv.
60
61
Meddelelser
Meddelelser
Funktionen SMS (Short Message Service) er en
nettjeneste, som ikke nødvendigvis understøttes af
dit netværk. Meddelelser kan sendes via tekst-,
fax-, e-mail- og personsøger meddelelsessystemer,
forudsat at disse tjenester understøttes af dit
netværk. For at sende tekstmeddelelser fra din
telefon skal din tjenesteudbyder forsyne dig med
SMS-centrets nummer.
Når meddelelsesikonet (
) vises, har du modtaget
nye tekstmeddelelser. Hvis hukommelsen er fuld,
vises der en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage
nye meddelelser. Brug indstillingen Slet i hver
meddelelsesboks til at sende gamle meddelelser.
Når du modtager en ny meddelelse, mens tastaturet
er låst, kan du ikke se den, før du har låst tastaturet
op. Tryk på softtasten Lås op, og tryk derefter på
tasten
for at låse tastaturet op.
Indgående
(Menu 1.1)
Denne meddelelsesbakke anvendes til at gemme
modtagne meddelelser.
Når du åbner denne menu, vises listen over
meddelelser i boksen sammen med afsenderens
telefonnumre eller navne, hvis de findes i
Telefonbogen.
Mens du læser en meddelelse, kan du vælge
mellem følgende ved at trykke på softtasten Valg.
Slet: Gør det muligt at sende meddelelsen.
Afsend: Gør det muligt at sende meddelelsen. For
yderligere oplysninger om, hvordan man sender en
meddelelse, se side 65.
Besvar: Gør det muligt at svare afsenderen ved at
sende en tekstmeddelelse.
Tilbagekald: Gør det muligt at ringe tilbage til
afsenderen.
Klip adresse: Gør det muligt at trække en URL
eller e-mail-adresser eller et telefonnummer ud af
meddelelsesteksten, så du kan gemme dem i
telefonens hukommelse.
Flyt til telefon: Gør det muligt at flytte meddelelsen
fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når du vælger en
meddelelse, der er gemt på SIM-kortet.
Flyt til SIM-kort: Gør det muligt at flytte
meddelelsen fra telefonens hukommelse til SIMkortet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du
vælger en meddelelse, der er gemt i telefonens
hukommelse.
Vælg objekter: Gør det muligt at gemme
medieobjekter, såsom lyd eller billeder, fra
meddelelsen i telefonens hukommelse. Herefter kan
du bruge disse objekter, når du skriver en
meddelelse; for yderligere detaljer, se side 66.
1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på
softtasten Vis for at læse meddelelsens indhold.
Udgående
2. Tryk på tasten
indholdet.
Denne meddelelsesboks anvendes til at gemme
allerede sendte meddelelser eller meddelelser, som
skal sendes.
eller
for at rulle gennem
3. Tryk på tasten
eller
for at rulle til den
forrige eller næste meddelelse.
62
(Menu 1.2)
Når du åbner denne menu, vises listen over
meddelelser i boksen sammen med modtagerens
telefonnumre eller navne, hvis de findes i
Telefonbogen.
63
Meddelelser
Meddelelser
Skriv ny
(Menu 1.3)
1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på
softtasten Vis for at læse meddelelsens indhold.
I denne menu kan du skrive og sende en
tekstmeddelelse.
2. Tryk på tasten
indholdet.
Bemærk: Du kan indtaste op til 918 alfanumeriske tegn i
din meddelelse. Hvis du tilføjer
medieelementer i meddelelsen, falder antallet
af tegn, du kan indtaste.
eller
for at rulle gennem
3. Tryk på tasten
eller
for at rulle til den
forrige eller næste meddelelse.
Mens du læser en meddelelse, kan du vælge
mellem følgende ved at trykke på softtasten Valg.
Slet: Gør det muligt at slette meddelelsen.
Afsend: Gør det muligt at sende meddelelsen igen.
For yderligere oplysninger om, hvordan man sender
en meddelelse, se side 65.
Klip adresse: Gør det muligt at trække en URL
eller e-mail-adresse eller et telefonnummer ud af
meddelelsesteksten, så du kan gemme dem i
telefonens hukommelse.
Flyt til telefon: Gør det muligt at flytte meddelelsen
fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når du vælger en
meddelelse, der er gemt på SIM-kortet.
Flyt til SIM-kort: Gør det muligt at flytte
meddelelsen fra telefonens hukommelse til SIMkortet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du
vælger en meddelelse, der er gemt i telefonens
hukommelse.
Vælg objekter: Gør det muligt at gemme medieobjekter, såsom lyd eller billeder, fra meddelelsen i
telefonens hukommelse. Herefter kan du bruge
disse objekter, når du skriver en meddelelse; for
yderligere detaljer, se side 66.
64
Oprette en enkel tekstmeddelelse
1. Opret meddelelsen.
Bemærk: For yderligere oplysninger om hvordan
man indtaster tegn, se side 42.
2. Når meddelelsen er færdig, skal du trykke på
softtasten Valg. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige:
Afsend: Gør det muligt at sende meddelelsen.
Meddelelsen slettes efter afsendelse.
Gem og afsend: Gør det muligt at gemme en
kopi af meddelelsen i den angivne hukommelse
og derefter sende den til det ønskede
bestemmelsessted. Du kan læse meddelelsen i din
udbakke
Gem: Gør det muligt at gemme meddelelsen i den
angivne hukommelse, så den kan sendes senere.
Du kan læse meddelelsen i din udbakke.
Yderligere oplysninger om funktionerne
Tekstformatering, Tilføj objekter, Tilføj
modeller, Tilføj telefonbog, Tiføj bogmrk og
Sprog finder du under “Oprette en meddelelse
ved hjælp af valgene” på side 66.
3. Vælg Afsend eller Gem og afsend, og tryk på
softtasten Vælg.
Hvis du kun vil gemme meddelelsen, skal du vælge
Gem. Efter at have gemt meddelelsen vender
telefonen tilbage til menuen Meddelelser.
65
Meddelelser
4. Vælg den hukommelse, hvor meddelelsen er
gemt, og tryk derefter på softtasten OK.
5. Indtast et destinationsnummer.
Hvis du vil søge efter et nummer i Telefonbogen,
skal du trykke på softtasten Navn og derefter
vælge på listen.
6. Tryk på softtasten OK. Meddelelsen afsendes.
Bemærk: Hvis telefonen ikke sender meddelelsen,
bliver du spurgt, om du vil prøve igen.
Tryk på softtasten OK for at sende
meddelelsen igen. Ellers skal du trykke
på softtasten Afslut.
Oprette en meddelelse ved hjælp af
valgene
1. Opret meddelelsen.
2. Tryk på softtasten Valg.
3. Vælg et af følgende menupunkter med tasterne
og
, og tryk på softtasten Vælg.
Tekstformatering: Gør det muligt at formatere
tekstens typografi. For egenskaben Størrelse
findes størrelserne Normal, Stor og Lille. For
egenskaberne Understreget og Overstreget
vælges Fra eller Til. Egenskaberne kan
kombineres indbyrdes.
Tilføj objekter: Gør det muligt at tilføje en lyd,
en melodi, et billede eller en animation i
meddelelsen. Vælg den kategori, der skal
tilføjes. I hver kategori kan du vælge de
forskellige fabriksindstillede emner eller et
emne, du har modtaget fra andre kilder, såsom
internettet eller andre telefoner.
66
Meddelelser
Tilføj modeller: Gør det muligt at anvende en af
de foruddefinerede meddelelsesmodeller på
teksten. Vælg en af de fem meddelelser, der
forinden er defineret ved hjælp af menuvalget
Modeller (Menu 1.4); for yderligere detaljer, se
herunder.
Tilføj telefonbog: Gør det muligt at tilføje en
post fra Telefonbogen i din meddelelse. Vælg én
på listen.
Tilføj bogmrk: Gør det muligt at tilføje adressen
på et websted, der er gemt på listen over
foretrukne Favoriter (Menu 7.2.2). Vælg én på
listen.
Sprog: Gør det muligt at ændre det sprog, der
anvendes i T9-inputtilstanden. Vælg det sprog,
der skal anvendes.
4. Skriv meddelelsen færdig, og send eller gem den
ifølge proceduren fra trin 3 på side 65.
Modeller
(Menu 1.4)
I denne menu kan du foruddefinere op til fem
meddelelser, som du bruger ofte. Rul gennem listen
af modeller vha. tasterne
og
. Når den
meddelelsesmodel, du vil redigere, er fremhævet,
skal du trykke på softtasten Valg.
Rediger: Gør det muligt at skrive en ny meddelelse
eller redigere den valgte meddelelse.
Bemærk: For yderligere oplysninger om indtastning af
tegn henvises der til side 42.
Send meddel.: Gør det muligt at kalde den valgte
meddelelse frem igen. Når meddelelsen er færdig,
kan du sende, gemme og sende eller blot gemme
den. For yderligere detaljer om, hvordan man sender
en meddelelse, se side 65.
Slet: Gør det muligt at slette den valgte meddelelse.
Du bliver bedt om at bekræfte slettelsen ved at
trykke på softtasten Ja.
67
Meddelelser
Profiler
Meddelelser
(Menu 1.5)
I denne menu kan du angive standardoplysninger
for SMS-funktionen. En indstillingsgruppe er en
samling indstillinger, der er nødvendige for at sende
meddelelser. Antallet af tilgængelige indstillingsgrupper afhænger af dit SIM-korts kapacitet.
Bemærk: Den indstillingsgruppe, du sidst havde
adgang til, bruges automatisk, når du
sender en meddelelse.
Indstilling x (hvor x er indstillingsgruppenummeret): Hver gruppe har sin egen undermenu.
Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller
ændre nummeret på det SMS-center, der bruges,
når du sender meddelelser. Dette nummer fås hos
din tjenesteudbyder.
Standardmodtager: Gør det muligt at gemme
standard-destinationsnummeret. Nummeret vises
automatisk på skærmen Destination, når du
opretter en meddelelse.
Standardtype: Gør det muligt at indstille standardmeddelelsestypen - Tekst, Fax, E-mail og
Personsøger. Netværket kan konvertere
meddelelser til det valgte format.
Standard gyldighed: Gør det muligt at indstille,
hvor længe tekstmeddelelserne skal gemmes i
meddelelsescentret, mens de forsøges afleveret.
Indstil. navn: Gør det muligt at give den
indstillings-gruppe, der er ved at blive defineret, et
navn.
Fælles indst.: Følgende valgmuligheder er
tilgængelige:
Svarsti: Gør det muligt for modtagerne af din
SMS-meddelelse at sende en svarmeddelelse via dit
meddelelsescenter, hvis dit netværk understøtter
denne tjeneste.
Lev.rapporter: Gør det muligt at aktivere eller
deaktivere rapportfunktionen. Når denne funktion
er aktiveret, informerer netværket dig, om din
meddelelse er blevet afleveret eller ej.
Valg af bærer: Gør det muligt at vælge mellem
GSM og GPRS.
Slet alle
(Menu 1.6)
Med dette menupunkt kan du slette alle
meddelelser i hver meddelelsesboks. Du kan også
slette alle dine meddelelser samtidigt.
For at...
Skal du trykke på...
Vælge den
Tasten
eller
.
meddelelsesboks, der skal Vælg Alle
slettes
meddelelser, hvis du
vil slette alle dine
meddelelser.
Indsætte en markering
Softtasten Marker.
Fjerne en markering
Softtasten Afmark.
Slette de markerede
meddelelser
Softtasten Slet.
Når en bekræftende meddelelse vises, skal du
trykke på softtasten Ja for at bekræfte.
68
69
Meddelelser
Mine objekter
Meddelelser
(Menu 1.7)
Taleopkald
(Menu 1.9)
Når eventuelle objekter, der er modtaget i
meddelelser, er gemt i din telefonhukommelse, kan
du vha. valget Vælg objekt (se side 63) se
objekterne i denne menu.
Denne menu er en måde at få adgang til din telefonsvarer på, hvis det tilbydes af dit netværk.
Der er tre kategorier af objekter til rådighed:
Tilslut til telefonsvarer: Før du bruger denne
funktion, skal du indtaste telefonsvarerserverens
nummer, som du får fra din tjenesteudbyder
(se menuvalget 1.9.2). Du kan derefter vælge
denne mulighed og blot trykke på softtasten OK for
at aflytte dine meddelelser.
• Min melodi
• Mit billede
• Min animation
Hvis du vil slette et markeret objekt, skal du trykke
på softtasten Slet.
Du kan slette alle objekter ved hjælp af indstillingen
Slet alle (Menu 1.6.4).
For at...
Skal du trykke på...
Vælge en kategori af
objekter, der skal slettes
Softtasten Marker.
Annullere markeringen
Softtasten Afmark.
Slette objekterne i den
eller de valgte kategorier
Softtasten Slet.
Hold tasten
nedtrykket i inaktiv tilstand for
hurtigt at få adgang til telefonsvarer serveren.
Telefonsvarerserver: Gør det muligt at ændre
telefonsvarerserverens nummer om nødvendigt.
For at...
Skal du trykke på...
Indtaste servernummeret
De tilsvarende
numeriske taster.
Rette et ciffer
Tasten
Flytte markøren til venstre/ Tasten
højre uden at slette cifferet
Hvis du vil slette alle medieobjekter, skal du vælge
Alle objekter.
Hukommelsesstatus
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
.
eller
.
Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion.
Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du
ønsker flere oplysninger.
(Menu 1.8)
Denne menu viser, hvor mange meddelelser der er
gemt i SIM-, telefon- og CB-hukommelserne.
70
71
Meddelelser
Gruppemeddelelse
Meddelelser
(Menu 1.10)
Denne nettjeneste giver dig mulighed for at modtage
tekstmeddelelser inden for diverse områder,
f.eks. vejrudsigter og trafikmeldinger. Meddelelserne
vises, så snart de modtages, forudsat at:
Sprog: Gør det muligt at vælge dit foretrukne sprog,
der skal anvendes til visning af gruppemeddelelser.
Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker flere
oplysninger.
• Telefonen er i inaktiv tilstand
• Valgmuligheden Modtag er indstillet til Aktivér
• Meddelelseskanalen for øjeblikket er aktiv på
kanallisten
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Læs: Giver dig mulighed for at se meddelelsen.
Ikke gemt viser meddelelserne fra nettet, men
indholdet slettes, når telefonen slukkes. Rul gennem
meddelelsen med tasterne
og
. Tryk på
softtasten Gem mens du læser meddelelsen, så den
gemmes i Arkivér til senere brug.
Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere
modtagelsen af gruppemeddelelser.
Kanalliste: Gør det muligt at angive de kanaler,
hvorfra gruppemeddelelser skal modtages.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Vælg: Bruges til at aktivere eller deaktivere kanaler
på listen ved henholdsvis at markere dem eller
fjerne markeringen.
Tilføj kanal: Anvendes til at indtaste ID og titel for
en ny kanal.
Slet: Anvendes til at fjerne en kanal fra listen.
Rediger: Anvendes til at ændre ID og titel på en
eksisterende kanal.
72
73
Opkalds funktion
Opkalds funktion
Foretagne opkald
I denne menu kan du se:
• Ubesvarede, modtagede eller foretagne opkald
• Varigheden af det opkald, du foretog eller modtog
• Prisen på dine opkald
Bemærk: Du kan få adgang til alle tal for de tre typer
opkald ved at trykke på tasten
i inaktiv
tilstand.
(Menu 2.3)
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
foretagne opkald.
Nummer og navn vises sammen med dato og tid for
opkaldet. Ved at trykke på softtasten Valg kan du:
• Slette nummeret
• Redigere nummeret og gemme det i Telefonbogen
Ubesvarede opkald
(Menu 2.1)
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
ikke besvarede opkald.
Nummer og navn vises, hvis de er tilgængelige,
sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at
trykke på softtasten Valg kan du:
• Slette opkaldet fra listen
• Redigere nummeret, hvis det findes, og gemme
det i Telefonbogen
Du kan også ringe til nummeret ved at trykke på
tasten
.
Modtagede opkald
(Menu 2.2)
Med denne valgmulighed kan du se de 20 sidste
modtagne opkald.
Nummer og navn vises, hvis de er tilgængelige,
sammen med dato og tid for opkaldet. Ved at
trykke på softtasten Valg kan du:
Du kan også ringe til nummeret ved at trykke på
tasten
.
Slet alle
(Menu 2.4)
Du kan slette alle de numre, der er gemt i
oplysningerne om opkald.
For at...
Skal du trykke på...
Vælge den eller de typer
opkald, der skal slettes
Tasten
eller
og
derefter på softtasten
Marker.
Annullere markeringen
Softtasten Afmark.
Slette alle opkald af den
valgte type
Softtasten Slet.
Når en bekræftende meddelelse vises, skal du
trykke på softtasten Ja for at bekræfte.
• Slette opkaldet fra listen
• Redigere nummeret, hvis det findes, og gemme
det i Telefonbogen
Du kan også ringe til nummeret ved at trykke på
tasten
.
74
75
Opkalds funktion
Opkalds funktion
Opkaldsvarighed
(Menu 2.5)
Med denne valgmulighed kan du se varigheden af
de foretagne og modtagne opkald.
Bemærk: Den tid, der reelt faktureres af din
tjenesteudbyder, kan variere afhængigt af
netværksfunktionerne, f.eks. afrunding af
hensyn til fakturering.
Følgende tider er tilgængelige:
Seneste opkald: Det sidste opkalds varighed.
Antal Udgående: Total varighed af alle opkald, der
er foretaget, siden timeren sidst blev nulstillet.
Antal Indgående: Total varighed af alle opkald,
der er modtaget, siden timeren sidst blev nulstillet.
Nulstil tæller: Den valgmulighed, der anvendes til
at nulstille timeren. Du skal først indtaste
telefonens adgangskode (se side 124) og derefter
trykke på softtasten OK.
Opkaldspris*
Maksimum pris: Den maksimale pris, der
indstilles via valgmuligheden Indstil maksimum
pris (se herunder).
Nulstil tæller: Den valgmulighed. der bruges til at
nulstille pristælleren; du skal først indtaste din
PIN2-kode (se side 126) og derefter trykke på
softtasten OK.
Indstil maksimum pris: Den valgmulighed, der
bruges til at indtaste den maksimale pris, du vil
tillade for dine opkald; du skal først indtaste din
PIN2-kode (se side 126) og derefter trykke på
softtasten OK.
Pris/enhed: Den valgmulighed, der bruges til at
indstille prisen for en enhed; denne pris pr. enhed
anvendes til beregning af prisen på dine opkald; du
skal først indtaste din PIN2-kode (se side 126) og
derefter trykke på softtasten OK.
(Menu 2.6)
Med denne funktion kan du se prisen på opkaldene.
Afhængigt af SIM-kortet vises dette menupunkt
muligvis ikke.
Følgende priser er tilgængelige:
Pris seneste opkald: Prisen på det sidst foretagne
opkald.
Total pris: Total pris på alle opkald, der er
foretaget, siden tælleren sidst blev nulstillet. Hvis
den totale pris overskrider den maksimale pris, der
er indstillet under valgmuligheden Indstil
maksimum pris, kan du ikke længere foretage
opkald, før du nulstiller tælleren.
* Vises kun hvis det understøttes af dit SIM-kort.
76
77
Lyd indstilling
Lyd indstilling
Du kan bruge funktionen Lyd Indstilling til at
tilpasse forskellige indstillinger så som:
Fejlalarmtype
• Ringemelodi, lydstyrke og type
Denne funktion gør det muligt at angive, hvordan
du vil informeres om indgående opkald.
• Lyde, der høres, når du trykker på en tast, laver
en fejl eller modtager en meddelelse
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Kun lys: Kun baggrundslyset tændes; telefonen
hverken ringer eller vibrerer.
Bemærk: Når telefonen er i lydløs tilstand (se
side 28), kan du ikke ændre
lydindstillingerne.
Ringetone
(Menu 3.3)
Melodi: Telefonen ringer med den ringemelodi, der
er valgt via menuvalget Ringetone (Menu 3.1); se
side 78.
(Menu 3.1)
Vibration: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.
Denne funktion gør det muligt at vælge den
ønskede ringemelodi.
Vibra+Melodi: Telefonen vibrerer først tre gange
og begynder derefter at ringe.
Du kan vælge mellem mange forskellige melodier.
Hver gang du vælger en melodi, afspilles den i et
par sekunder. Hvis du har overført lyde fra
internettet eller programmet EasyGPRS, kan du se
dem på en liste i denne menu.
Tastgruppetone
Lydstyrke ringetone
(Menu 3.4)
Denne funktion gør det muligt at vælge den tone,
som tastaturet udsender, når du trykker på en tast.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
(Menu 3.2)
Fra: Der udsendes ingen lyd fra tasterne.
Denne funktion gør det muligt at indstille
ringetonens lydstyrke til et af fem niveauer.
Brug tasterne
og
eller tasterne
telefonens venstre side.
og
Smart: Når der trykkes på hver tast udsendes en
ren lyd.
på
Piano: Når der trykkes på hver tast udsendes der
en forskellig tone i den musikalske skala.
Tone: Hver enkelt tast udsender en forskellig lyd,
når der trykkes på den.
Bip: Hver enkelt tast udsender samme lyd, når der
trykkes på den.
78
79
Lyd indstilling
Meddelelsestone
Lyd indstilling
(Menu 3.5)
Denne funktion gør det muligt at vælge, hvorledes
telefonen skal informere dig om, at der er kommet
en ny meddelelse.
SMS Tone (Menu 3.5.1)
Med denne valgmulighed kan du vælge, hvordan
telefonen informerer dig om, at en ny SMSmeddelelse er modtaget.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Fra: Telefonen bruger ikke SMS-tonen.
Tænde/Slukke
(Menu 3.6)
Denne funktion gør det muligt at vælge den tone,
du hører, når du tænder eller slukker telefonen.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Fra: Når du tænder og slukker telefonen, høres
ingen melodi.
Klassik: Når du tænder og slukker telefonen, høres
standardmelodien.
Munter: Når du tænder og slukker telefonen, høres
en munter melodi.
Kun lys: Lyset øverst til venstre på telefonen
blinker.
Vibration: Telefonen vibrerer.
Enkelt bip: Telefonen bipper én gang.
SMS-tone X: Telefonen afgiver en SMS-tone. Du
har flere forskellige SMS-toner.
SMSCB Tone (Menu 3.5.2)
Med denne valgmulighed kan du vælge, hvordan
telefonen skal informere dig om, at en ny CBmeddelelse (cell broadcast) er modtaget.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Fra: Telefonen bruger ikke CB-tonen.
Kun lys: Lyset øverst til venstre på telefonen
blinker.
Vibration: Telefonen vibrerer.
Enkelt bip: Telefonen bipper én gang.
SMSCB Tone X: Telefonen bruger en CB-tone. Du
har flere forskellige CB-toner.
80
81
Lyd indstilling
Telefon Indstilning
Ekstra tone
(Menu 3.7)
Du kan vælge forskellige andre toner, der bruges af
telefonen.
For at slå en given
tone...
Skal du trykke på...
Til
Softtasten Til.
Et afkrydsningsmærke vises
foran dette valg.
Fra
Softtasten Fra.
Afkrydsningsmærket vises
ikke længere.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Mange forskellige funktioner i din telefon kan
ændres, så de passer til dine ønsker. Alle disse
funktioner åbnes via menuen Telefon Indstilling.
Aktivere infrarød
(Menu 4.1)
Denne funktion gør det muligt at sende og modtage
data/fax via den infrarøde port. For at bruge en
infrarød forbindelse skal du:
• Konfigurere og aktivere en infrarød IrDA-port på
din pc.
• Aktivere den infrarøde funktion på telefonen;
IrDA-ikonet ( ) vises på skærmens øverste linje.
• Rette IrDA-porten på telefonen mod IrDa-porten
på din computer
Fejltone: Angiver, hvorvidt telefonen fortæller dig,
at du har begået en fejl.
Forbindelsestone: Angiver, om telefonen skal
udsende en biplyd, når den opretter forbindelse til
netværket.
15
IrDA-port
Minutpåminder: Angiver, hvorvidt telefonen skal
bippe en gang i minuttet under et udgående opkald
for at holde dig informeret om opkaldets varighed.
IrDA-port
Forbindelsen er klar til dataoverførsel.
Hvis der ikke er nogen kommunikation mellem din
telefon og IrDA-anordningen i løbet af 30 sekunder,
efter at denne funktion er aktiveret, deaktiveres
funktionen automatisk.
Bemærk: For at opnå de bedste resultater anbefales
det, at du bruger det ekstra datakabel. Du
kan købe det hos den lokale Samsungforhandler.
82
83
Telefon Indstilning
Telefon Indstilning
Mine indstillinger
(Menu 4.2)
Du kan ændre baggrundsbilledet og farven på de
forskellige elementer på skærmen efter ønske.
Baggrundsbillede
(Menu 4.2.1)
Denne funktion gør det muligt at ændre det
baggrundsbillede, der vises i inaktiv tilstand.
For at ændre baggrundsbilledet:
1. Gennemløb listen ved at trykke på tasten
eller
.
Du råder over forskellige standardbilleder. Du
kan også vælge en tom baggrund eller et billede,
du har overført fra internettet eller programmet
EasyGPRS.
2. Tryk på softtasten Vis, når det ønskede billede er
fremhævet.
Skal du trykke
på...
Den aktuelle dato og det
aktuelle klokkeslæt oven
på baggrundsbilledet
Softtasten Ja.
Kun baggrunds-billedet
Softtasten Nej.
Menuindstilling
(Menu 4.2.2)
Denne funktion gør det muligt at vælge typografien i
de viste menuer. Du kan vælge mellem Linjeformat
og Zoomformat.
84
Med dette menupunkt kan du indstille telefonen til
automatisk at låse tasterne, hvis der ikke trykkes
på en tast inden for et bestemt tidsrum. Funktionen
er nyttig, når du vil undgå at trykke på en tast ved
et uheld.
Vælg det tidsrum, som telefonen skal vente, før den
låser tastaturet, for at aktivere funktionen. Du kan
vælge mellem 15 Sek, 30 Sek, 1 Min og 2 Min.
Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du
vælge Fra.
Bemærk: Du kan låse tastaturet manuelt. Yderligere
oplysninger finder du på side 21.
Hilsen
Det valgte billede vises.
3. Når du har set billedet, kan du trykke på
softtasten Vælg for at vise det på den inaktive
skærm.
4. Hvis du vil have vist...
Automatisk tastelås (Menu 4.2.3)
(Menu 4.3)
Med denne valgmulighed kan du definere en hilsen,
der vises ganske kort, når telefonen tændes. Når du
åbner denne menu, vises den aktuelle meddelelse.
For at...
Skal du trykke på...
Fjerne den eksisterende Tasten
og holde den
meddelelse
nede, indtil meddelelsen
er fjernet.
Indtaste en ny
meddelelse
Relevante numeriske
taster.
Ændre
tekstinputtilstanden
Softtasten
.
For yderligere detaljer om indtastning af tegn
henvises der til side 42.
85
Telefon Indstilning
Eget nummer
Telefon Indstilning
(Menu 4.4)
Med denne funktion kan du:
• Tildele et navn til dit eget telefonnummer, der er
registreret på dit SIM-kort
• Redigere navn og nummer
Denne funktion er et hjælpeværktøj, så du kan
kontrollere dit eget telefonnummer, hvis det er
nødvendigt.
De ændringer, du foretager her, påvirker ikke det
faktiske abonnentnummer på dit SIM-kort.
PIN-kontrol
(Menu 4.6.1)
Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du
indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder
telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan
derfor ikke bruge din telefon uden din tilladelse.
Bemærk: Før funktionen PIN-kontrol deaktiveres,
skal du indtaste din PIN-kode.
For at ændre din PIN-kode henvises der til
menuvalget Skift PIN (Menu 4.6.2).
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Deaktiver: Telefonen forbinder sig direkte til
netværket, når den tændes.
Sprog
(Menu 4.5)
Du kan vælge et skærmsprog. Når sprogvalget er
indstillet til Automatisk, vælges sproget automatisk i
overensstemmelse med sproget på SIM-kortet.
Sikkerhed
(Menu 4.6)
Med funktionen Sikkerhed kan du begrænse brugen
af din telefon til:
• Personer efter dit valg
• Opkaldstyper efter dit valg
Der anvendes forskellige koder og adgangskoder
til at beskytte funktionerne i din telefon.
De er beskrevet i de efterfølgende afsnit
(se også side 124-126).
Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang
der tændes for telefonen.
Skift PIN
(Menu 4.6.2)
Med denne funktion kan du ændre din aktuelle PINkode til en ny, forudsat at funktionen PIN-kontrol er
aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før
du kan angive en ny.
Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Telefonlås
(Menu 4.6.3)
Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen
låst, og du skal indtaste telefonens 8-cifrede
adgangskode, hver gang telefonen tændes.
Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til
00000000. For at ændre telefonens adgangskode
henvises der til menuvalget Skift adgangskode
(Menu 4.6.4) side 88.
86
87
Telefon Indstilning
Telefon Indstilning
FDN-tilstand
Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan
telefonen bruges, indtil du slukker den.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
(Menu 4.6.6)
Med FDN (Fixed Dial Number) tilstand kan du, hvis
det understøttes af dit SIM-kort, begrænse dine
udgående opkald til et begrænset sæt af
telefonnumre.
Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste
telefonens adgangskode, når du tænder telefonen.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Aktiver: Du skal indtaste telefonens adgangskode,
når du tænder telefonen.
Aktiver: Du kan kun ringe til telefonnumre, der er
gemt i Telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.
Skift adgangskode
(Menu 4.6.4)
Med funktionen Skift adgangskode kan du vælge en
ny adgangskode til telefonen. Du skal indtaste din
nuværende kode, før du kan specificere en ny.
Adgangskoden er fra fabrikken indstillet til 00000000.
Når du har indtastet en ny kode, bliver du bedt om at
bekræfte den ved at indtaste den igen.
SIM-lås
(Menu 4.6.5)
Når funktionen SIM-lås er aktiveret, virker din
telefon kun med det aktuelle SIM-kort. Du skal
indtaste SIM-låsekoden.
Når du har indtastet låsekoden, skal du bekræfte
den ved at indtaste den igen.
Indtast SIM-låsekoden for at låse SIM-kortet op.
88
Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis
dit SIM-kort ikke har det, vises dette
menuvalg ikke.
For at ændre din PIN2-kode henvises der til
menuvalget Skift PIN2-kode (Menu 4.6.7)
herunder.
Skift PIN2-kode
(Menu 4.6.7)
Med Skift PIN2-kode kan du ændre din aktuelle
PIN2-kode til en ny. Du skal indtaste din aktuelle
PIN2-kode, før du kan angive en ny.
Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du
bekræfte den ved at indtaste den igen.
Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis
dit SIM-kort ikke har det, vises dette
menuvalg ikke.
89
Telefon Indstilning
Telefon Indstilning
Skærmindstillinger
Lysstyrke
(Menu 4.7)
(Menu 4.7.1)
Grafisk logo
(Menu 4.7.4)
Denne funktion gør det muligt at vise din operatørs
logo i stedet for navnet.
Denne funktion gør det muligt at justere skærmens
lysstyrke for at bedre at kunne se under forskellige
lysforhold.
Til: Det operatørlogo, der er gemt i din telefon,
vises i inaktiv tilstand; hvis intet logo er gemt, vises
operatørens navn.
For at justere skærmens belysning:
Fra: Operatørens navn vises i inaktiv tilstand.
1. Juster belysningen vha. tasterne
og
eller
tasterne
og
på telefonens venstre side.
Ekstra indstillinger
2. Når du er tilfreds, skal du trykke på
softtasten OK for at gemme indstillingen.
Baggrundslys
(Menu 4.7.2)
Du kan vælge, om telefonen bruger baggrundslys
eller ej. Der kan opnås en marginal forøgelse af
standby/taletiden ved at slukke for baggrundslyset.
Vælg det tidsrum, som baggrundslyset skal være
tændt i. Baggrundslyset tænder, når du trykker på
en tast eller modtager et opkald eller en meddelelse,
og lyser i et bestemt tidsrum. Den dæmpes og
skifter til sidst til det digitale ur, så der spares på
batteriet.
Hvis du ikke vil bruge baggrundslyset, skal du
vælge Fra.
Servicelys
(Menu 4.7.3)
Med denne valgmulighed kan du vælge, om lyset
øverst til venstre på telefonen er i brug og med
hvilken farve den lyser.
(Menu 4.8)
Du kan slå funktionerne automatisk genkald eller
svar til og fra.
For at slå en
funktion...
Skal du trykke på...
Til
Softtasten Til.
Et afkrydsningsmærke vises
foran dette valg.
Fra
Softtasten Fra.
Afkrydsningsmærket vises
ikke længere.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Aut. genkald: Når dette valg er markeret, prøver
telefonen op til ti gange på at genopkalde et
telefonnummer efter et ikke vellykket opkald.
Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg kan
variere.
Vælg en af de syv mulige farœr. Når telefonen er
klar til brug, vil servicelyset blinke med den
ønskede farve.
Alle taster svarer: Når dette valg er markeret, kan
du svare på et indgående opkald ved at trykke på en
vilkårlig tast undtagen tasten
, tasten
og
softtasten Afvis. For at afvise opkaldet skal du trykke
på
eller softtasten Afvis.
Hvis du ikke vil bruge servicelyset, skal du
vælge Fra.
Når dette valg ikke er markeret, kan du kun trykke
på tasten
eller softtasten Accept..
90
91
Telefon Indstilning
Genvej
(Menu 4.9)
Navigationstasterne kan anvendes som genvejstaster. Hvis de holdes nede i inaktiv tilstand, åbner
de bestemte menuvalg direkte.
For at tildele en genvej til en tast:
1. Vælg den tast, der skal anvendes som genvejstast, ved at trykke på tasten
eller
efterfulgt af softtasten Vælg.
Tast op (
Tast ned (
)
)
Tast højre ( )
Tast venstre ( )
2. Vælg det menuvalg, der skal tildeles den
pågældende tast, ved at trykke på tasten
eller
.
Bemærk: For at deaktivere en genvejstast skal du
vælge muligheden Ingen.
3. Tryk på softtasten Vælg for at gemme valget.
Nulstil indstillinger
(Menu 4.10)
Du kan let nulstille din telefon til
standardindstillingerne. For at nulstille telefonen:
1. Vælg menuvalget Nulstil indstillinger.
2. Indtast telefonens 8-cifrede adgangskode, og
tryk på softtasten OK.
Bemærk: Adgangskoden er indstillet til 00000000 For
at ændre denne adgangskode henvises der
til side 88.
92
Plan lægning
Funktionen Plan lægning gør det muligt at:
• Se kalenderen og organisere din planlægning
• Definere en huskeseddel
• Indstille den aktuelle dato og tid
• Sætte alarmen, så telefonen ringer på et bestemt
tidspunkt (f.eks. for at minde dig om en aftale)
• Bruge telefonen som lommeregner til basale
matematiske ligninger eller valutaomregninger
Kalender
(Menu 5.1)
Med funktionen Kalender kan du:
• Konsultere kalenderen
• Skrive memoer for at holde styr på planlægningen
og udløse en alarm om nødvendigt
Konsultere kalenderen
Når du vælger menupunktet Kalender (Menu 5.1),
vises kalenderen. Følgende valgmuligheder er
tilgængelige, når du trykker på softtasten Valg.
Søg alle: Viser alle memoer, uanset dag, startende
med det ældste. Tryk på tasten
eller
for at
rulle gennem memoerne.
Slet alle: Gør det muligt at slette alle memoer. Du
skal bekræfte din handling.
Gå til dato: Gør det muligt at springe til en
bestemt dato.
Afslut: Forlader funktionen Kalender og vender
tilbage til inaktiv tilstand.
93
Plan lægning
Plan lægning
Skrive et memo
Se et memo
For at skrive eller redigere et memo på en bestemt
dato:
Når du vælger en dag, som der allerede findes et
memo til i kalenderen, vises det nyeste memo for
den pågældende dag.
1. Vælg den ønskede dato i kalenderen vha.
navigationstasterne.
Bemærk: For at springe til forrige eller næste
måned skal du trykke på tasten
i telefonens venstre side.
eller
2. Tryk på softtasten Vælg.
Der vises en tom memoskærm, hvor du kan
indtaste dit memo.
3. Indtast dit memo, og tryk på softtasten OK.
Bemærk: For yderligere detaljer om indtastning
af tegn henvises der til side 42.
Du bliver spurgt, om du vil indstille en alarm.
4. Hvis du vil have alarmen til at ringe på den
valgte dag, skal du trykke på softtasten Ja.
Ellers skal du trykke på softtasten Nej.
Hvis der findes flere memoer, kan du gennemse
dem ved hjælp af tasterne
eller
.
Tryk på softtasten Ny for at tilføje et nyt memo for
samme dag.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige, når du
trykker på softtasten Valg.
Rediger: Gør det muligt at ændre memoets tekst.
Alarm: Gør det muligt at indstille alarmen til at
ringe på den valgte dag. Hvis alarmen allerede er
indstillet, kan du ændre den eller slette den.
Slet: Gør det muligt at slette memoet.
Kopier til: Gør det muligt at kopiere memoet til en
anden dato.
Flyt til: Gør det muligt at ændre datoen og/eller
tidspunktet for memoet.
5. Hvis du trykkede på softtasten Ja, skal du
angive klokkeslættet for alarmen og trykke på
softtasten OK.
Du kan også vælge alarmmelodien ved at trykke
på softtasten Melodi.
Datoens farve ændres til grøn for at angive, at
der findes et memo.
94
95
Plan lægning
Huskeseddel
Plan lægning
(Menu 5.2)
Med denne funktion kan du:
• Lave en liste over ting, der skal gøres
• Tildele hver opgave en prioritet og deadline
• Sortere opgaverne efter prioritet og statusmærke
Redigere huskesedlen
Hvis der allerede er oprettet opgaver i Huskesedlen,
når du vælger menupunktet Huskeseddel
(Menu 5.2), vises det aktuelle indhold med et
statusmærke og prioritet (
for høj,
for normal
og
for lav).
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Skrive en huskeseddel
1. Tryk på softtasten Nyt nr..
2. Indtast den første opgave.
Bemærk: Du kan indtaste op til 40 tegn. For
yderligere detaljer om indtastning af
tegn, se side 42.
3. Tryk på softtasten OK.
4. Vælg høj, normal eller lav prioritet vha.
tasten
eller
, og tryk på softtasten Vælg.
5. Indtast din deadline.
Hvis du ikke ønsker at fastsætte en deadline,
skal du trykke på softtasten Spring over.
6. Tryk på softtasten OK.
96
For at...
Så...
Se yderligere
oplysninger for en
bestemt opgave
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Vis.
• Rul gennem opgaverne efter
behov ved hjælp av tasterne
og
.
Ændre status for
• Fremhæv opgaven.
en bestemt opgave • Tryk på tasten
for at
markere opgaven som
fuldført på den aktuelle dato
og tid.
eller
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Marker.
• Vælg den ønskede status
(Afsluttet eller Fortryd).
Oprette en ny
opgave
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Ny.
• Indtast tekst, prioritet og
deadline for opgaven.
Redigere en
eksisterende
opgave
•
•
•
•
Fremhæv opgaven.
Tryk på softtasten Valg.
Vælg menupunktet Rediger.
Foretage ændringer i
opgavens tekst, prioritet og
deadline.
97
Plan lægning
For at...
Plan lægning
Så...
Tid & dato
(Menu 5.3)
• Tryk på softtasten Valg.
Sortere de
• Vælg menupunktet Sorter.
eksisterende
• Vælg sorteringskriteriet
opgaver efter
prioritet eller status (Høj, Lav, Afsluttet eller
Fortryd).
Denne funktion gør det muligt at ændre den
aktuelle tid og dato. Du kan også se den aktuelle tid
for GMT (Greenwich Mean Time) og 21 større byer
rundt om i verden.
Kopiere en opgave
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Kopiere en opgave
til kalenderen
Slette en opgave
Slette alle opgaver
Forlade funktionen
Huskeseddel
•
•
•
•
Fremhæv opgaven.
Tryk på softtasten Valg.
Vælg menupunktet Kopier.
Foretage ændringer i
opgavens tekst, prioritet og
deadline som ønsket.
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Kopier
til kalender.
• Foretage ændringer i
opgavens tekst og deadline
og indstille alarmen som
ønsket.
Indstil tid: Gør det muligt at indtaste den aktuelle
tid. Du kan vælge tidsformatet vha. menupunktet
Tidsformat (Menu 5.3.4).
Bemærk: Før tiden indstilles, skal du angive din
tidszone via menupunktet Verdenstid
(Menu 5.3.3).
Indstil dato: Gør det muligt at indtaste dag,
måned og år.
Verdenstid: Gør det muligt at se den aktuelle tid
for GMT (Greenwich Mean Time) og 21 større byer
rundt om i verden vha. tasterne og .
• Fremhæv opgaven.
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Slet.
Skærmen viser:
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Slet alle.
• Bekræft sletningen ved at
trykke på OK.
• Aktuel dato og tid
• Tryk på softtasten Valg.
• Vælg menupunktet Afslut.
For at vælge din tidszone:
• Bynavn
• Tidsforskel mellem den valgte by og din by, hvis
du har indstillet lokal tid (se nedenfor for
yderligere oplysninger) eller GMT (som standard)
1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at
trykke på tasten eller en eller flere gange.
Den lokale dato og tid vises.
2. Tryk på softtasten Indstil.
Tidsformat: Gør det muligt at ændre tidsformatet
til 24 timer eller 12 timer.
98
99
Plan lægning
Alarm
Plan lægning
(Menu 5.4)
Med denne funktion kan du:
• Indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt
• Indstille telefonens alarm til at ringe på det
angivne tidspunkt, selv hvis telefonen er slukket
(menupunktet Aut. Opstart skal være indstillet
til Aktiver)
Når du indstiller eller viser en alarm, er følgende
valg tilgængelige ved at trykke på softtasten Valg.
Slå alarm fra: Gør det muligt at deaktivere den
aktuelle alarm.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Indstilling alarmlyd: Gør det muligt at vælge
alarmmelodien.
Alarm en gang: Alarmen ringer kun en gang og
deaktiveres derefter.
Lommeregner
Daglig alarm: Alarmen ringer hver dag på samme
tidspunkt.
Med denne funktion kan du anvende telefonen som
en lommeregner. Lommeregneren indeholder de
basale aritmetiske funktioner: Addition,
subtraktion, multiplikation og division.
Vækkeopkald: Alarmen ringer for at vække dig om
morgenen.
(Menu 5.5)
For at indstille alarmen:
1. Vælg den ønskede type alarm.
Bruge lommeregneren
2. Indtast det ønskede tidspunkt.
1. Indtast det første tal vha. nummertasterne.
3. Tryk på softtasten OK.
2. Tryk på højre softtast, indtil det ønskede
matematiske symbol vises: + (add), (subtrakt), * (multipl), / (divider).
4. Hvis du har valgt Vækkeopkald i trin 1, skal du
vælge gentagelsesperioden: Mandag til Fredag
eller Mandag til Lørdag.
Fjern alarm: Deaktiverer alle alarmindstillinger.
Aut. Opstart: Hvis denne valgmulighed er indstillet til
Aktiver, vil alarmen ringe på det angivne tidspunkt,
selv hvis telefonen er slukket. Hvis dette menuvalg er
indstillet til Deaktiver, og telefonen er slukket på det
bestemte tidspunkt, ringer alarmen ikke.
For at stoppe alarmen, når den ringer, skal du trykke
på softtasten Afslut eller på tast
.
Bemærk: Du kan også stoppe alarmen, selvom
telefonens tastatur er låst. Telefonens
tastatur låses igen efter det tidsrum, der er
indstillet under menupunktet Automatisk
tastelås (Menu 4.2.3).
100
3. Indtast det andet tal.
4. Gentag trin 1 til 3 så mange gange som
nødvendigt.
Bemærk:
• For at slette evt. fejltagelser og rydde skærmen skal
du trykke på tasten
.
• For at indsætte et decimalkomma eller en parentes
skal du trykke på venstre softtast, indtil det ønskede
symbol vises.
5. Tryk på tasten
for at beregne resultatet.
101
Plan lægning
Net tjenester
Valutaomregning
(Menu 5.6)
Med denne funktion kan du foretage
valutaomregninger.
1. Indtast den aktuelle kurs for din startvaluta, og
tryk på softtasten OK.
Du kan indsætte et decimalkomma ved at trykke
.
på tasten
2. Indtast det beløb, for hvilket du ønsker at udføre
valutaomregningen, og tryk på softtasten OK.
Den lokale valuta du har indtastet, samt den
tilsvarende værdi i den fremmede valuta, vises
herefter.
3. Tryk på softtasten Afslut for at forlade
valutaomregningen.
Disse menufunktioner er nettjenester. Kontakt
venligst serviceudbyderen for at få at vide, om de er
tilgængelige, hvis du ønsker at abonnere på dem.
Viderestilling af opkald
(Menu 6.1)
Denne nettjeneste gør det muligt at viderestille
indgående opkald til det nummer, du angiver.
Eksempel: Du vil viderestille dine forretningsopkald
til en kollega, mens du er på ferie.
Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende
måder:
Viderestil altid: Alle opkald viderestilles.
Optaget: Opkald viderestilles, hvis du er optaget af
et andet opkald.
Intet svar: Opkald viderestilles, hvis du ikke
besvarer telefonen.
Ikke tilgæng.: Opkald viderestilles, hvis du ikke
befinder dig i det område, der dækkes af din
serviceudbyder.
Annuller alle: Alle valg inden for viderestilling af
opkald annulleres.
Du kan specificere individuelle viderestillingsfunktioner for hver af følgende opkaldstyper:
• Kun stemmeopkald
• Kun fax-opkald
• Kun dataopkald
102
103
Net tjenester
Net tjenester
For at indstille viderestillingsfunktionerne:
Spærring af opkald
1. Vælg den ønskede type viderestilling ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
Nettjenesten Spærring af opkald gør det muligt at
begrænse dine opkald.
2. Vælg den type opkald der skal viderestilles ved
at trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
Den aktuelle status vises. Hvis valgmuligheden
allerede er indstillet, vises det nummer, som
opkaldene skal viderestilles til.
3. For at...
Aktivere viderestilling
af opkald
Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder:
Alle udgående: Der kan ikke foretages opkald.
Internationale: Der kan ikke foretages
internationale opkald.
Internationale undt. eget net: Når du er i
udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i
det pågældende land og til dit hjemland, altså det
land, hvor din netudbyder befinder sig.
Skal du trykke på...
Alle indgående: Der kan ikke modtages opkald.
Softtasten Aktiver.
Indgående når i udland: Der kan ikke modtages
opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget
serviceområde.
Gå til trin 4.
Ændre opkaldsnummeret Softtasten Skift.
Gå til trin 4.
Deaktivere viderestilling Softtasten Fjern.
af opkald
4. Indtast det nummer, som opkaldene skal
viderestilles til, og tryk på OK.
For at indtaste en international kode skal du
trykke på tasten
, indtil tegnet + vises.
5. Hvis du har valgt indstillingen Intet svar, skal du
indstille det tidsrum, som telefonen kan ringe i,
før opkaldet viderestilles. Tryk derefter på
softtasten Vælg.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
Du kan deaktivere alle viderestillingsfunktioner ved
at vælge Annuller alle.
104
(Menu 6.2)
Annuller alle: Alle indstillinger for spærring af
opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages
opkald som normalt.
Du kan specificere individuelle spærringsfunktioner
for hver af følgende opkaldstyper:
• Kun stemmeopkald
• Kun fax-opkald
• Kun dataopkald
For at indstille spærring af opkald:
1. Vælg den ønskede type spærring af opkald ved
at trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
2. Vælg den type opkald, der skal spærres, ved at
trykke på tasten
eller
, indtil den
relevante valgmulighed fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
105
Net tjenester
Net tjenester
Banke på
3. Tryk på softtasten Aktiver for at bekræfte
indstillingerne.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du
har fået af din serviceudbyder.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen.
(Menu 6.3)
Denne nettjeneste gør det muligt at blive
informeret, når nogen prøver at få fat i dig under et
andet opkald.
Du kan specificere individuelle banke på-funktioner
for hver af følgende opkaldstyper:
• Kun stemmeopkald
• Kun fax-opkald
For at deaktivere specifikke indstillinger for
spærring af opkald:
• Kun dataopkald
For at indstille banke på-funktionen:
1. Vælg den spærringsfunktion, der skal
deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion
gælder for.
3. Tryk på softtasten Deaktiver.
4. Indtast den kode for spærring af opkald, som du
har fået af din serviceudbyder.
Telefonen sender dine indstillinger til nettet, og
nettets bekræftelse vises på skærmen
Du kan også deaktivere alle opkaldsspærringer ved
at vælge Annuller alle.
Skift kode for spærring: Ved hjælp af denne
funktion kan du indstille og ændre den kode for
spærring af opkald, som du fik af din serviceudbyder.
Du skal indtaste din nuværende kode, før du kan
specificere en ny.
1. Vælg den type opkald som banke på-funktionen
skal gælde for ved at trykke på tasten
eller
, indtil den relevante valgmulighed
fremhæves, og tryk derefter på softtasten Vælg.
Skærmen oplyser, hvorvidt banke på-funktionen
er aktiveret eller deaktiveret.
2. Du kan henholdsvis aktivere eller deaktivere
banke på-funktionen efter behov vha.
softtasterne Aktiver eller Deaktiver.
Tryk på sofftasten Afslut for at vende tilbage til
den foregående skærm.
Du kan også deaktivere alle indstillinger for banke
på-funktionen ved at vælge Annuller alle.
Når du har indtastet en ny kode, bliver du bedt om
at bekræfte den ved at indtaste den igen.
106
107
Net tjenester
Valg af netværk
Net tjenester
(Menu 6.4)
Funktionen Valg af netværk gør det muligt at angive,
om det net, der bruges under roaming (uden for dit
eget område) skal vælges automatisk eller manuelt.
Bemærk: Du kan kun vælge et andet net end dit
hjemmenet, såfremt det har en gyldig
roaming aftale med dit hjemmenet.
For at angive automatisk eller manuelt valg af net
ved roaming:
1. Når Valg af netværk vises, skal du trykke på
softtasten Vælg.
2. Tryk på tasten
eller
, indtil den ønskede
funktion er fremhævet, og tryk derefter på
softtasten OK.
Hvis du vælger Automatisk, forbindes du under
roaming med det første net, der er til rådighed.
Hvis du vælger Manuelt, scanner telefonen for
tilgængelige net. Gå til trin 3.
3. Tryk på tasten
eller
, indtil det foretrukne
net er fremhævet, og tryk derefter på
softtasten OK.
Du tilsluttes det valgte net.
Opkalder-ID
(Menu 6.5)
Du kan forhindre, at dit telefonnummer bliver vist
på telefonen hos den person du ringer til.
Bemærk: Nogle netværk tillader ikke brugeren at
ændre denne indstilling.
Følgende valgmuligheder er tilgængelige:
Standard: Standardindstillingen fra netværket
anvendes.
Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på den
anden persons telefon.
Send nummer: Dit nummer sendes hver gang du
foretager et opkald.
Lukket brugergruppe (CUG)
(Menu 6.6)
Denne nettjeneste gør det muligt at begrænse
indgående og udgående opkald til en udvalgt
brugergruppe. Du kan være medlem af op til
10 brugergrupper.
For detaljer om oprettelse, aktivering og brug af
lukkede brugergrupper bedes du kontakte din
serviceudbyder.
Eksempel: Et firma udlåner SIM-kort til sine
medarbejdere og ønsker at begrænse
udgående opkald til medlemmerne af
denne gruppe.
Hvis du vælger menuen Lukket brugergruppe,
kan du aktivere CUG-funktionen. Du får nu adgang
til følgende muligheder ved at trykke på softtasten
Vælg.
108
109
Net tjenester
Under holdning
Indeksliste: Gør det muligt at opstille, tilføje eller
slette indeksnumre for CUG-grupper. Listen over
aktuelle CUG-indekser vises.
Tilføj et nyt CUG-indeks som anbefalet af din
serviceudbyder eller slet en valgt gruppe.
Menuen Under holdning indeholder flere
underholdende funktioner.
For at...
Skal du trykke på...
Du kan more dig med to spil på din telefon.
Rulle gennem
eksisterende
CUG-indekser
Tasten
Rul ned til det ønskede spil ved hjælp af tasterne
og
, og tryk derefter på softtasten Vælg. For
yderligere detaljer om spillet henvises der til
hjælpen på skærmen.
eller
.
Tilføje et nyt CUG- Softtasten Valg, vælge Tilføj
indeks
og indtaste indekset.
Slette et CUGindeks
Softtasten Valg og vælge
Slet.
Aktivere et CUGindeks
Softtasten Valg og vælge
Aktiver.
Uden for CUG: Gør det muligt at aktivere eller
deaktivere opkald til andre numre end dem, der er
udtaget til den lukkede brugergruppe. Denne
funktion afhænger af arten af dit CUG abonnement.
Spørg din serviceudbyder herom.
Standardgruppe: Du kan give din serviceudbyder
meddelelse om en standard CUG. Hvis du har gjort
dette, kan du slå funktionen Standardgruppe til
på din telefon. Når du foretager et opkald, vil du få
mulighed for at bruge din standard CUG i stedet for
at skulle vælge den på listen.
Deaktiver: Deaktiverer CUG-funktionen. Denne
menu vises kun, hvis standardgruppen er aktiveret,
eller hvis et CUG-indeks er valgt.
110
Spil mm.
(Menu 7.1)
Til hvert spil er følgende valgmuligheder
tilgængelige.
New Game: Starter et nyt spil.
High Score: Viser dig topscorerlisten.
Key Info.: Viser dig tasternes betydning.
Continue: Fortsætter et spil efter en pause. Er kun
tilgængelig, når spillet forinden er sat i pause.
Mens du spiller et
spil, for at…
Tryk på…
Holde pause eller
genoptage et spil
Tasten
Afslutte spillet
Tasten
.
.
Hvis din score ved spillets afslutning er blandt de
fem højeste, kan du indtaste et navn på op til
10 tegn.
111
Under holdning
WAP-browser
Under holdning
(Menu 7.2)
For at...
Så...
Din telefon er udstyret med en WAP-browser
(Wireless Application Protocol), der gør det muligt at
navigere på internettet ved hjælp af telefonen.
Ændre
Tryk på tasten
tekstinputtilstande flere gange.
Indtaste et
mellemrum
Tryk på tasten
Hjem
Redigere tekst
➀ Anbring markøren til højre for
de(t) tegn der skal rettes.
➁ Tryk på tasten
efter
behov.
➂ Indtast de(t) korrekte tegn.
(Menu 7.2.1)
Med denne funktion kan du tilslutte telefonen til
netværket og indlæse tjenesteudbyderens startside.
Indholdet i WAP-browserens starthjemmeside
afhænger af din udbyder af trådløst internet. Du
kan gennemløbe skærmen ved hjælp af tasterne
og
.
én eller
.
Bemærk: Yderligere oplysninger om tekstinputtilstande finder du på side 42.
Bemærk: Du kan gå til starthjemmesiden fra enhver
anden skærm i WAP-browseren vha.
menuvalget Hjem. Læs mere om
WAP-browserens menuer på side 113.
Afslutning af WAP-browseren
Navigation i WAP-browseren
Valg og brug af browsermenuens funktioner
For at...
Så...
Gennemse og vælge Tryk på tasten
eller
,
browserindtil symbolet
peger på det
kommandoer
ønskede objekt eller elementet
fremhæves, og tryk derefter på
softtasten OK for at bekræfte
dit valg.
Vælge en
nummereret
kommando
Tryk på den tilsvarende taltast.
112
En række menuvalg er tilgængelige, når du
anvender WAP-browseren til at navigere på det
trådløse internet.
For at få adgang til et menupunkt:
1. Tryk på tasten
En menu vises.
, og hold den nede.
2. Fremhæv det ønskede menuvalg ved at trykke
på tasterne
og
.
3. Vælg menupunktet ved at trykke på softtasten ✓.
Vende tilbage til den Tryk på softtasten Tilbage
foregående side
eller tasten
.
Vende tilbage til
starthjemmesiden
Browseren kan afsluttes når som helst ved at trykke
på tasten
.
Vælg menupunktet Hjem.
Yderligere oplysninger om dette
menupunkt findes på side 113.
4. Vælg om nødvendigt det sekundære menupunkt
ved hjælp af tasterne
og
, og tryk
derefter på softtasten ✓ for at bekræfte.
Bemærk: Menuerne kan skifte afhængigt af, hvilken
version af WAP-browseren du bruger.
113
Under holdning
Menuen indeholder følgende valgmuligheder.
Tilbage: Indlæser den forrige side, der er benyttet
i sessionen, igen.
Hjem: Vender når som helst tilbage til startsiden
for udbyderen af Wireless Web.
Afslut: Hvis du vil afslutte WAP-browseren.
Mark Websted: Giver dig mulighed for at indstille
et bogmærke til de fleste sider, så du kan få adgang
til dem direkte fra en webside.
Bogmærker: Gør det muligt direkte at indlæse en
webside med et bogmærke.
Under holdning
Rullefunktion: Gør det muligt at vælge
rulningstilstanden Blokering eller Jævn.
Rullehastighed: Gør det muligt at indstille
hastigheden for rulning til den næste side. Du kan
vælge Hurtig, Mellem og Langsom.
Tastetryk-timeout: Gør det muligt at indstille, hvor
længe telefonen venter, når du har trykket på en
tast i tekstindtastningstilstand, før markøren flytter
mod højre. Du kan vælge Hurtig, Mellem og
Langsom.
Sikkerhed: Viser alle sikkerhedsrelaterede
oplysninger, f.eks. forbindelsesprompt,
sikkerhedsprompt, aktuelt certifikat og kryptering.
Indbakke: Viser alle webmeddelelser.
Gem billedet: Gør det muligt at gemme det viste
billede på den aktuelle side. Du kan se det gemte
billede under menupunktet Billeder (Menu 7.3.3).
Avanceret: Viser den aktuelle URL-adresse og
genstarter browseren uden at afslutte den.
Om...: Giver oplysninger om Mobile Browsersoftwareversionen og WIM (WAP Identity Module).
Indlæs: Indlæser den aktuelle side igen.
Indstillinger: Giver dig adgang til følgende
indstillingsfunktioner.
Hjemmeside: Gør det muligt at ændre startsiden
manuelt.
Proxy: Gør det muligt at ændre proxyserveren uden
at afslutte den aktuelle WAP-session.
Kredsløbsmeddelelse: Gør det muligt at angive, om
du vil informeres, hver gang en WAP-session åbnes.
Vælg TIL for at vise prompten, eller vælg FRA for
ikke at vise den.
Kredsløbsventetid: Gør det muligt at indstille, hvor
lang tid telefonen venter, før den ikke længere
forsøger at oprette forbindelse, når der ikke
kommer noget svar fra netværket.
Standardværdien er 60 sek.
114
115
Under holdning
Favoriter
(Menu 7.2.2)
Under holdning
Profiler
(Menu 7.2.4)
Denne funktion giver mulighed for at gemme URLadresserne på dine foretrukne websteder. Du kan
gå direkte til denne menu ved at holde tasten
nede, når du bruger WAP-browseren.
Denne funktion giver mulighed for at opsætte fem
proxyservere til WAP-browseren. Kontakt
tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om de
parametre, der skal angives.
Benyt denne fremgangsmåde til at gemme en
URL-adresse.
Til hver server er følgende parametre tilgængelige.
Parameter
Beskrivelse
1. Vælg en tom placering, og tryk på softtasten
Valg.
ProfilNavn
Det navn, du ønsker at give
HTTP-proxyserveren.
2. Indtast adressen, og tryk på softtasten Indtast.
Hjemmeside URL
Adressen på din start-hjemmeside.
Når standardhjemmesiden vises,
kan du slette den vha. tasten
og indtaste dit eget valg.
Når du har gemt dine foretrukne websteder, kan du
bruge følgende funktioner ved at trykke på
softtasten Valg.
Sikkerhed
Datatransmissionsform. Vælg
Sikker for at beskytte dine data
mod uautoriseret adgang, eller
vælg Ikke-sikker.
Gå til URL: Du får hurtigt adgang til siden.
IP-adresse
WAP gateway-adresse, der kræves
for at koble til internettet.
Bærer
Den bærer, der skal benyttes for
hver type netadresse, der kobles op
til: GPRS eller Data.
3. Indtast et navn til dit foretrukne websted, og
tryk på softtasten OK.
Rediger: Rediger den valgte adresse.
Slet: Slet den valgte adresse.
http://
(Menu 7.2.3)
Denne funktion giver mulighed for manuelt at
indtaste URL-adressen på det websted, du vil gå til.
Du kan gå direkte til denne menu ved at holde
tasten
nede, når du bruger WAP-browseren.
Yderligere oplysninger om tekstinputtilstande finder
du på side 42.
116
De øvrige valg afhænger af indstillingen af Bærer
som angivet herunder.
Når bæreren er sat til Data
Parameter
Beskrivelse
Brugernavn
Logon-ID til PPP-serveren.
Adgangskode
Kodeord til PPP-serveren.
Opkaldsnummer
PPP-serverens telefonnummer.
Data opkaldstype
Analog eller ISDN.
117
Under holdning
Under holdning
Overførsler
Når bæreren er sat til GPRS
(Menu 7.3)
Du kan overføre MIDlets (Java-applikationer, der
kører på mobiltelefoner) fra forskellige kilder vha.
WAP-browseren og gemme dem i din telefon. Du
kan se listen over gemte MIDlets på skærmen
Spil mm.
Parameter
Beskrivelse
Brugernavn
Brugernavn, der kræves for at
koble til GPRS-nettet.
Adgangskode
Kodeord, der kræves for at koble
til GPRS-nettet.
Bemærk: Java-tjenester kan være utilgængelige
afhængigt af din Internetudbyder.
APN
Navn på det adgangspunkt,
der benyttes for adressen på
GPRS-nettets gateway.
Spil mm.
Bemærk: WAP-browserens opsætning kan variere
afhængigt af din internetudbyder. Få
nærmere oplysninger hos din
internetudbyder.
(Menu 7.3.1)
Dette menuvalg gør det muligt at starte en MIDlet
og få adgang til forskellige menuvalg.
Starte en MIDlet
For at starte en MIDlet gøres som følger.
1. På skærmen Overførsler vælges Spil mm..
Tøm Cache
(Menu 7.2.5)
Du kan slette de oplysninger, der er gemt i
telefonens cachehukommelse (telefonens
midlertidige hukommelse, der bruges til at lagre de
senest besøgte websteder).
Tryk på softtasten Ja for at godkende sletningen.
Eller tryk på softtasten Nej.
2. Rul ned til den ønskede MIDlet og tryk på
softtasten Start.
Bruge menuerne
Fra hovedskærmen trykkes der på softtasten Menu
for at få adgang til følgende valgmuligheder.
Information*: Viser information om den valgte
MIDlet, såsom filstørrelse, programversion, sælger
og placering af jad-filen, der er MIDlet'ens
beskrivelsesfil.
Slet*: Fjerner den valgte MIDlet. Når den
bekræftende meddelelse vises, trykkes der på
softtasten Slet. For at annulere dit valg skal du
trykke på softtasten Annuler.
* Vises kun, såfremt MIDlet'en er blevet overført.
118
119
Under holdning
Problemløsning
Indtaste tekst
Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den
aktuelle indtastningstilstand på skærmen.
Yderligere oplysninger om tekstinputtilstande finder
du på side 42.
Lyde
Før du kontakter serviceafdelingen, skal du udføre
nogle enkle tjek. De kan måske spare dig for tiden
og udgiften ved et unødvendigt opkald til
serviceafdelingen.
Når du tænder for din telefon, vises
følgende meddelelse
(Menu 7.3.2)
I denne menu kan du vise listen over lyde, der er
overført fra serveren. Du kan indstille de overførte
lyde som aktuel ringetone, men du kan ikke sende
lydene til andre telefoner.
Indsæt SIM-kort
• Kontroller, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Telefon låst Indtast adg.kode
Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og
telefonen afviser yderligere lyde, indtil du sletter
nogle af de gamle.
• Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du
skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan
bruge telefonen.
Billeder
Indtast PIN-kode
(Menu 7.3.3)
I denne menu kan du vise listen over billeder, der er
overført fra serveren. Du kan indstille de overførte
billeder som aktuelt baggrundsbillede, men du kan
ikke sende dem til andre telefoner.
• Du bruger din telefon for første gang. Du skal
indtaste PIN-koden (Personal Identification
Number), der fulgte med SIM-kortet.
Når hukommelsen er fuld, vises en fejlmelding, og
telefonen afviser yderligere billeder, indtil du sletter
nogle af de gamle.
• Funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Hver gang
telefonen tændes, skal PIN-koden indtastes. Hvis
du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge
menupunktet PIN-kontrol (Menu 4.6.1).
DNS-indstilling
Indtast PUK-kode
(Menu 7.3.4)
Java-serverens DNS-adresse (Domain Name
Server) er indstillet fra fabrikken, men du kan
muligvis have brug for at ændre den. I denne menu
kan du indtaste den krævede DNS-adresse.
120
• PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange i
træk, og telefonen er nu blokeret. Indtast den
PUK-kode, du har fået af netværksudbyderen.
121
Problemløsning
Problemløsning
“Ingen netværk”, “Netværksfejl” eller
“Ikke udført” vises
• Netværksforbindelsen er væk. Du befinder dig
måske i et område med svagt signal (i en tunnel
eller omgivet af bygninger). Flyt dig, og prøv igen.
• Du prøver at åbne en funktion, som du ikke har
abonnement på. Kontakt serviceudbyderen for
flere detaljer.
Du har indtastet et nummer, men der
blev ikke ringet til det
• Har du trykket på tasten
?
Telefonen begynder at bippe, og “**
Advarsel ** Lav batt.stand” blinker på
skærmen
• Batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Udskift
batteriet, og/eller genoplad det.
Lydkvaliteten af samtalen er dårlig
• Kontroller signalstyrkeindikatoren på skærmen
(
). Antallet af bjælker angiver signalstyrken
fra stærk (
) til svag ( ).
• Prøv at flytte telefonen lidt, eller gå tættere på et
vindue, hvis du befinder dig i en bygning.
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
udgående opkald.
Der ringes ikke til noget nummer, når du
foretager et opkald til en post i
Telefonbogen
Den opkaldende kan ikke nå dig
• Kontroller, at nummeret er gemt korrekt vha.
funktionen Søgning i Telefonbogen.
• Er din telefon tændt (tasten
mere end et sekund)?
• Genopret nummeret om nødvendigt.
nedtrykket i
• Er du på det rigtige mobilnetværk?
• Du har måske indstillet en spærringsfunktion for
indgående opkald.
Den opkaldende kan ikke høre dig
• Har du slukket for mikrofonen?
• Holder du telefonen tæt nok op til munden?
Mikrofonen er placeret forneden på telefonen.
122
Hvis ovenstående retningslinjer ikke hjælper dig
med at løse problemet, bør du notere:
• Telefonens model og serienummer
• Dine garantioplysninger
• En klar beskrivelse af problemet
Kontakt derefter din lokale forhandler eller
Samsungs serviceafdeling.
123
Adgangskoder
Adgangskoder
Der findes flere adgangskoder, som bruges af
telefonen og SIM-kortet. Disse koder hjælper dig
med at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Når der bedes om en af nedenstående koder, skal du
indtaste koden (vises med stjerner) og trykke på
softtasten OK. Hvis du taster forkert, skal du trykke
på tasten
én eller flere gange, indtil det forkerte
ciffer slettes, hvorefter du indtaster den rigtige kode.
Adgangskoderne med undtagelse af PUK- og
PUK2-koderne kan ændres i menuen Sikkerhed
(Menu 4.6). Se side 86 for yderligere oplysninger.
Vigtigt! Undgå at bruge adgangskoder, der minder
om alarmnumre (f.eks. 112), så du ikke
kommer til at indtaste det ved en
fejltagelse.
PIN-kode
PIN-koden - Personal Identification Number - (4 til
8 cifre) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug.
Koden følger som regel med SIM-kortet.
Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert
PIN-kode, låses koden, og du kan ikke bruge den,
før du har genåbnet den ved at indtaste PUK-koden
(se herunder).
For at...
Se...
Aktivere/deaktivere
funktionen PIN-kontrol
Side 87
(Menu 4.6.1).
Skifte PIN
Side 87
(Menu 4.6.2).
Telefonens adgangskode
PUK-kode
Funktionen Telefonlås bruger telefonens
adgangskode til at beskytte den mod uautoriseret
brug. Telefonens adgangskode medfølger og er fra
fabrikken indstillet til 00000000.
PUK-koden på 8 cifre (PIN Unblocking Key) er
nødvendig for at ændre en låst PIN-kode. PUK-koden
følger muligvis med SIM-kortet. Hvis det ikke er
tilfældet, eller hvis du har mistet koden, bedes du
kontakte serviceudbyderen.
For at...
Se...
Aktivere/deaktivere
funktionen Telefonlås
Side 87
(Menu 4.6.3).
Ændre telefonens
adgangskode
Side 88
(Menu 4.6.4).
For at aktivere din PIN-kode på ny:
1. Indtast PUK-koden, og tryk på softtasten OK.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg, og tryk
på softtasten OK.
3. Når bekræftelsen Godkend ny PIN vises,
indtaster du den samme kode igen og trykker på
softtasten OK.
Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i
træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Henvend dig i så
fald til din serviceudbyder for at få et nyt kort.
124
125
Adgangskoder
Adgangskoder
PIN2-kode
Spærringskode
PIN2-koden (4 til 8 cifre), der følger med nogle
SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til visse
funktioner, såsom indkodning af et opkalds
maksimalpris. Disse funktioner er tilgængelige, hvis
de understøttes af dit SIM-kort.
Den 4-cifrede spærringskode er nødvendig, når du
bruger funktionen opkaldsspærring. Du kan ændre
adgangskoden under menupunktet Spærring af
opkald (Menu 6.2). Se side 105 for yderligere
detaljer.
Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert
PIN2-kode, låses koden, og du kan ikke bruge
den, før du har genåbnet den ved at indtaste
PUK2-koden.
For at ændre PIN2-koden, se side 89
(Menu 4.6.7).
PUK2-kode
Den 8-cifrede PUK2-kode (PIN Unblocking Key 2)kode, der følger med nogle SIM-kort, er nødvendig
for at genåbne en låst PIN2-kode. Hvis du mister
koden, bedes du kontakte din serviceudbyder.
For at aktivere din PIN2-kode på ny:
1. Indtast PUK2-koden, og tryk på softtasten OK.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg, og tryk
på softtasten OK.
3. Når meddelelsen Godkend PIN2 vises,
indtaster du den samme kode igen og trykker på
softtasten OK.
Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i
træk, vil du ikke have adgang til de funktioner, der
kræver PIN2-kode. Henvend dig i så fald til din
serviceudbyder for at få et nyt kort.
126
127
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og
sikkerhedsoplysninger
Eksponering for energi fra
radiofrekvenser (SAR-oplysninger)
Denne telefonmodel opfylder EU's krav mht.
eksponering for radiobølger.
Din mobiltelefon er en radiosender og –modtager.
Den er udviklet og fremstillet, således at de af
EU-rådet anbefalede grænseværdier for eksponering
for energi fra radiofrekvenser (RF) ikke overskrides.
Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende
retningslinjer, der fastsætter de tilladte niveauer af
RF-energi for den almindelige befolkning. Disse
retningslinjer er udarbejdet af uafhængige
videnskabelige organisationer ved en periodisk og
grundig vurdering af videnskabelige undersøgelser.
Grænseværdierne omfatter en væsentlig
sikkerhedsmargin med det formål at garantere
sikkerheden af alle personer uafhængig af alder og
sundhedstilstand.
SAR-målingerne udføres i standard anvendelsespositioner, idet telefonen sender ved dens højeste
godkendte effekt i alle de testede frekvensbånd.
Skønt SAR bestemmes ved den højeste godkendte
effekt, kan telefonens effektive SAR-niveau i brug
ligge et godt stykke under den maksimale værdi.
Dette skyldes, at telefonen er beregnet til at virke
ved forskellige effektniveauer for kun at bruge den
effekt, der skal til, for at nå netværket. Generelt
gælder det, at jo nærmere du er på en sendestation,
des lavere er telefonens afgivne effekt.
Før en ny telefonmodel gøres tilgængelig for salg til
offentligheden, skal dens overholdelse af det
europæiske R&TTE-direktiv bevises. Et af dette
direktivs vigtigste krav er beskyttelsen af brugerens
eller andre personers sundhed og sikkerhed.
Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender
en måleenhed, der er kendt under betegnelsen SAR
(Specific Absorption Rate). Den SAR-grænseværdi,
der anbefales af Europarådet, er 2,0 W/kg.*
* SAR-grænseværdien for mobiltelefoner, der anvendes af
den almene befolkning, er på 2,0 Watt/kilogram (W/kg) i
gennemsnit over ti gram kropsvæv. Denne grænseværdi
omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin for at yde ekstra
beskyttelse af den almene befolkning og for at tage højde
for variationer i målingerne. SAR-værdierne kan varierer
afhængig af de nationale indberetningskrav og netværkets
bånd.
128
129
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Bruge batterierne
Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt
Li-ion-standardbatteri.
Foranstaltninger ved brug af batterier
• Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er
beskadiget.
• Brug kun batterierne til det formål, som de er
beregnet til.
• Hvis du bruger telefonen i nærheden af
netværkets basestation, bruger telefonen mindre
strøm; tale- og standby-tiderne påvirkes meget af
mobilnetværkets signalstyrke og af de parametre,
der er indstillet af netværksudbyderen.
• Batteriopladetiderne afhænger af, hvor meget
strøm der er tilbage og af batteritypen samt den
anvendte lader. Batteriet kan oplades og aflades
hundredevis af gange, men det vil gradvist blive
dårligere. Når driftstiden (taletid og standby tid)
er bemærkelsesvis kortere end normalt, er det tid
til at købe et nyt batteri.
• Efterlad ikke et batteri på varme eller kolde
steder, såsom i en bil om sommeren eller
vinteren, idet batteriets kapacitet og levetid vil
blive reduceret. Prøv altid at opbevare batteriet
ved stuetemperatur. En telefon med et varmt
eller koldt batteri vil måske ikke virke i en
periode, selv når batteriet er fuldt opladet.
Li-ion batterier påvirkes især af temperaturer
under 0 °C.
• Kortslut ikke batteriet. Tilfældig kortslutning kan
opstå når en metalgenstand (mønt, clips eller pen)
skaber en direkte forbindelse mellem + og klemmerne på batteriet (metalstrimlerne på
batteriets bagside), for eksempel når du bærer et
reservebatteri i en lomme eller taske. Kortslutning
af klemmerne kan beskadige batteriet eller
objektet, der forårsager kortslutningen.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til de lokale
bestemmelser. Altid til genbrug. Batterierne må
aldrig kastes ind i ild.
• Hvis et batteri ligger ubenyttet, vil det med tiden
aflade sig selv.
• Anvend kun batterier, der er godkendt af
Samsung, og genoplad kun dit batteri med
opladere, der er godkendt af Samsung. Når en
oplader ikke er i brug, skal den frakobles
strømkilden. Lad ikke et batteri være tilsluttet til
en oplader i mere end en uge, idet overopladning
kan forkorte batteriets levetid.
• Ekstreme temperaturer vil påvirke
opladekapaciteten af batteriet: det skal måske
først nedkøles eller varmes op.
130
131
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Trafiksikkerhed
Din mobiltelefon giver dig en storslået mulighed for
at kommunikere mundtligt – næsten hvor som
helst, når som helst. Men udnyttelsen af
mobiltelefoner er ledsaget af et stort ansvar, som
alle brugere skal være sig bevidst.
Når du kører bil, er dit første ansvar kørslen. Når du
anvender en mobiltelefon bag rattet i en bil, bør du
bruge din sunde fornuft og huske følgende tips.
1. Gør dig fortrolig med din mobiltelefon og dens
funktioner, såsom hurtigopkald og automatisk
genopkald. Hvis de findes, kan disse funktioner
hjælpe dig til at foretage opkald uden at fjerne
din opmærksomhed fra vejen.
2. Brug så vidt muligt en håndfri indretning. Du
tilføjer din mobiltelefon yderligere
bekvemmelighed og sikkerhed ved at bruge et af
de mange håndfri tilbehør, der fås i dag.
3. Anbring din mobiltelefon, hvor du let kan få fat i
den. Sørg for at kunne nå din mobiltelefon uden
at tage øjnene af vejen. Hvis du modtager et
opkald på et ubelejligt tidspunkt, så lad om
muligt din telefonsvarer svare i dit sted.
4. Lad den person, du taler med, vide, at du er ved
at køre bil; afbryd om fornødent opkaldet i
stærk trafik eller farlige vejrforhold. Regn, slud,
sne, is, og endda stærk trafik kan være farlige.
5. Lad være med at tage notater eller søge efter
telefonnumre, mens du kører. At skrive en
huskeseddel eller gennemløbe din adressebog
stjæler din opmærksomhed fra dit hovedansvar,
nemlig at køre sikkert.
132
6. Foretag opkald med omtanke, og bedøm
trafikken; foretag om muligt opkald, når du ikke
bevæger dig, eller inden du kører ud i trafikken.
Prøv at planlægge dine opkald, når din bil
holder stille. Hvis du er nødt til at foretage
opkald, mens du kører, indtast da kun nogle få
numre ad gangen, og check vejen og spejlene,
inden du fortsætter.
7. Undgå stressende eller følelsesladede samtaler,
der kan virke distraherende. Sørg for, at de
personer, du taler med, er klar over, at du er i
bil, og afbryd samtaler, der ville kunne aflede
din opmærksomhed fra vejen.
8. Brug din mobiltelefon til at ringe efter hjælp.
Ring til alarmnummeret i tilfælde af ildebrand,
trafikuheld eller medicinske nødstilfælde. Husk,
at det er et gratis opkald fra din mobiltelefon.
9. Brug din mobiltelefon til at hjælpe andre i
nødstilfælde. Hvis du er vidne til et trafikuheld, en
forbrydelse eller andre alvorlige nødstilfælde,
hvor menneskeliv er i fare, så ring til
alarmnummeret, som du ville ønske, andre ville
gøre det for dig.
10. Ring efter vejassistance eller til et særligt
mobilnummer til ikke-katastrofe assistance efter
behov. Hvis du ser et havareret køretøj, der ikke
udgør nogen alvorlig fare, et trafiksignal, der er
ude af drift, et mindre trafikuheld, hvor ingen
lader til at være kommet til skade, eller et
køretøj, du ved er stjålet, så ring til vejassistance
eller ethvert andet særligt mobilnummer til ikkekatastrofe assistance.
133
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Driftsmiljøer
Husk altid at overholde særlige forskrifter hvor de
end måtte gælde, og sluk altid for telefonen, når
det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan
forårsage forstyrrelse eller fare.
Når du forbinder telefonen eller et vilkårligt tilbehør
til et andet apparat, så læs brugervejledningen for
at få detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Pas på
ikke at forbinde uforenelige produkter.
Som med andet mobilt radiosenderudstyr gøres
brugerne opmærksomme på, at det for en
tilfredsstillende drift at udstyret og personsikkerheden
anbefales kun at bruge udstyret i den normale
anvendelsesposition (holdt til øret med antennen
rettet ud over skulderen).
Elektroniske apparater
Det meste moderne elektroniske udstyr er afskærmet
mod radiofrekvenssignaler. Noget elektronisk udstyr
kan imidlertid ikke være afskærmet mod RFsignalerne fra din mobiltelefon. Rådfør dig hos
fabrikanten for at finde alternative løsninger.
Pacemakere
Fabrikanterne af pacemakere anbefaler at overholde
en mindsteafstand på 6 tommer (15 cm) mellem en
mobiltelefon og pacemakeren for at undgå eventuelle
interferenser med pacemakeren. Disse anbefalinger
stemmer overens med den uafhængige forskning, der
er udført af Wireless Technology Research, og de
resulterende råd.
134
Personer med pacemakere:
• Bør altid holde telefonen mere end 6 tommer
(15 cm) fra deres pacemaker, når telefonen er
tændt.
• Bør ikke bære telefonen i en brystlomme.
• Bør bruge det modsatte øre i forhold til
pacemakeren for at minimere risikoen for
interferens.
Hvis du har nogen som helst grund til at have
mistanke om, at der finder interferens sted, så sluk
straks din telefon.
Høreapparater
Visse digitale mobiltelefoner kan lave interferens
med nogle høreapparater. I tilfælde af en sådan
interferens bør du tage kontakt med fabrikanten af
dit høreapparat for at diskutere alternative løsninger.
Andre medicinske apparater
Hvis du bruger et hvilket som helst andet medicinsk
apparat, bør du henvende dig til fabrikanten at dit
apparat for at bestemme, om det er tilstrækkeligt
afskærmet for ydre RF-energi. Din læge kan
muligvis hjælpe dig med at opnå denne
information. Sluk din telefon i alle sygehuse og
lægehuse, hvor der er opsat skilte, der påbyder
dig at gøre det. Hospitaler og lægehuse kan
benytte udstyr, der kan være følsomt over for
ydre RF-energi.
135
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Køretøjer
RF-signaler kan påvirke forkert installerede eller
utilstrækkeligt afskærmede elektroniske systemer i
motorkøretøjer. Check med fabrikanten eller
forhandleren for hvad angår dit køretøj. Du bør
også forhøre dig hos fabrikanten af et hvilket som
helst udstyr, der måtte være tilføjet til dit køretøj.
Lokaler med skiltning
Sluk din telefon i alle lokaler, hvor der er opsat
skilte, der påbyder det.
Potentielt eksplosive atmosfærer
Sluk din telefon, når du befinder dig i et område
med potentielt eksplosiv atmosfære, og overhold
alle skilte og instruktioner. I et sådan område kan
gnister forårsage en eksplosion eller ildebrand, der
kan resultere i kvæstelser eller endda død.
Det anbefales brugerne at slukke telefonen på
optankningssteder (tankstationer). Brugerne mindes
om, at det er nødvendigt at overholde restriktionerne
af brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter
(brændstoflagre og -fordelingsområder), på kemiske
virksomheder, eller hvor der foretages sprængninger.
Områder med potentielt eksplosiv atmosfære er ofte
men ikke altid tydeligt afmærkede. De omfatter
områder under dæk på skibe, faciliteter til overførsel
og opbevaring af kemikalier, køretøjer, der kører på
LPG (såsom propan eller butan), områder, hvor
luften indeholder kemikalier eller partikler, såsom
korn, støv eller metalpulver, samt i ethvert andet
område, hvor du normalt rådes til at standse
motoren på dit køretøj.
136
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Nødopkald
Lige som enhver anden mobiltelefon anvender denne
telefon radiosignaler, mobile og faste netværk såvel
som brugerprogrammerede funktioner, der ikke kan
garantere forbindelse under alle forhold. Man må
derfor aldrig stole udelukkende på en mobiltelefon,
når det drejer sig om vigtig kommunikation
(f.eks. alarmopkald).
Husk, at telefonen skal være tændt og befinde sig i
et område, hvor der er et mobilsignal af tilstrækkelig
styrke, for at kunne foretage og modtage opkald.
Det er ikke altid muligt at foretage alarmopkald på
alle mobiltelefonnet eller hvis visse nettjenester og/
eller telefonfunktioner er i brug. Forhør dig hos
lokale udbydere af mobiltjenester.
For at foretage et nødopkald gøres som følger.
1. Hvis telefonen er slukket, så tænd den.
2. Indtast alarmnummeret for det sted, du
befinder dig (for eksempel 112 eller ethvert
andet officielt alarmnummer). Alarmnumrene
afhænger af, hvor du befinder dig.
3. Tryk på tasten
.
Såfremt visse funktioner er i brug (tastlås,
opkaldsspærring osv.), kan du være nødt til at slå
disse funktioner fra, før du kan foretage et
nødopkald. Se i nærværende dokument og rådfør
dig hos din lokale serviceudbyder.
Når du foretager et nødopkald, så husk at opgive
alle de nødvendige oplysninger så nøjagtigt som
muligt. Husk, at din telefon muligvis er det eneste
kommunikationsmiddel til ulykkespladsen – så lad
være med at afbryde opkaldet, før du gives
tilladelse hertil.
137
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger
Pleje og vedligeholdelse
• Kun uddannede fagfolk må installere eller
servicere telefonen i et køretøj. Fejlinstallation
eller forkert udført service kan være farlig og kan
gøre enhver garanti på telefonen ugyldig.
Din telefon er et produkt, der er kendetegnet ved et
fornemt design og håndværk, og bør behandles
med omhu. Nedenstående forslag vil hjælpe dig til
at opfylde garantiforpligtelserne og få glæde af
produktet i mange år.
• Kontroller jævnligt, at alt mobiludstyr i dit køretøj
er monteret og fungerer korrekt.
• Opbevar ikke brændbare væsker, gasser eller
eksplosive materialer i samme rum som telefonen
eller tilbehør til denne.
• For køretøjer, der er udstyret med en airbag, husk
at en airbag pustes op med stor kraft. Undgå at
placere genstande, inklusive både installeret og
bærbart mobiltelefonudstyr i området over
airbaggen eller i området, hvor airbaggen folder
sig ud. Hvis et stykke biludstyr til mobiltelefon er
forkert installeret, og airbaggen pustes op, kan det
medføre alvorlige skader.
• Sluk for din mobiltelefon, når du opholder dig i et
fly. Brug af mobiltelefoner i fly er ulovlig og kan
være farligt for flyets drift eller afbryde mobilnettet.
• Manglende overholdelse af disse instruktioner
kan føre til afbrydelse eller nægtelse af
mobiltelefonservicer for lovovertræderen,
retsforfølgelse eller begge dele.
• Telefonen og alle dens dele og tilbehør skal
opbevares utilgængeligt for børn.
• Hold telefonen tør. Nedbør, fugt og væsker, der
indeholder mineraler, vil få de elektriske kredsløb
til at ruste.
• Undgå at røre telefonen med våde hænder, mens
den er ved at oplade. Dette kan give dig et
elektrisk stød eller beskadige telefonen.
• Brug og opbevar ikke telefonen i støvede,
snavsede områder, da dens komponenter kan
blive beskadiget.
• Opbevar ikke telefonen i varme områder. Høje
temperaturer kan forkorte det elektroniske
udstyrs levetid, beskadige batterierne og
deformere eller smelte visse plastiktyper.
• Opbevar ikke telefonen i kolde områder. Når
telefonen varmes op (til sin normale temperatur),
kan der dannes fugt inde i telefonen, det kan
beskadige de elektroniske kredsløb.
• Tab ikke telefonen og slå ikke på den. Hårdhændet
behandling kan beskadige de interne kredsløb.
• Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler til
rengøring af telefonen. Tør den af med en blød
klud, der er let fugtet med mildt sæbevand.
138
139
Sundheds- og sikkerhedsoplysninger
Ordliste
• Lad være med at male det. Maling kan tilstoppe
apparatets bevægelige dele og forhindre det i at
fungere normalt.
• Undgå at anbringe telefonen i eller på
varmeapparater, såsom en mikrobølgeovn, ovn
eller radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den
overophedes.
• Brug kun den medfølgende antenne eller en
godkendt reserveantenne. Uautoriserede
antenner eller ændringer af fastgørelsen kan
beskadige telefonen og eventuelt udgøre en
overtrædelse af reglerne om radioapparater.
• Hvis telefonen eller dens tilbehør ikke fungerer
korrekt, indleveres de til det nærmeste
autoriserede servicecenter. Personalet her vil
hjælpe dig og om nødvendigt sørge for, at
telefonen bliver repareret.
Nedenstående ordliste kan hjælpe dig til at forstå
de vigtigste af de tekniske termer og forkortelser,
der anvendes i dette hæfte, så du kan udnytte din
mobiltelefons funktioner fuldt ud.
Banke på
Gør dig opmærksom på et indgående opkald, når
du er optaget af et andet.
Dual Band
Gør det muligt at operere med både DCS (1800 MHz)
og GSM (900 MHz) netværk. Telefonen anvender
automatisk det netværk med det stærkeste signal, og
skifter endda netværk under en samtale, inden for
samme udbyders netværk.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny værdifuld datatjeneste, der gør det muligt at
sende og modtage informationer over et
mobiltelefonnet. GPRS garanterer en kontinuert
forbindelse til Internet for brugere af mobiltelefoner
og computere. Den er baseret på GSM's (Global
System for Mobile Communication) kredsløbskoblede
mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message
Service).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
International standard for mobiltelefonkommunikation, som garanterer overensstemmelse
mellem de forskellige netværksudbydere. GSM
dækker de fleste europæiske lande og mange andre
dele af verden.
140
141
Ordliste
Ordliste
ID-indstillinger
PUK-kode (PIN Unblocking Key)
Gør det muligt at se eller blokere telefonnummeret
på vedkommende, der kalder op.
Sikkerhedskode, som bruges til at genåbne
telefonen, når der tre gange i træk er indtastet
forkert PIN-kode. Det ottecifrede nummer fås hos
serviceudbyderen sammen med SIM-kortet.
Java
Et programmeringssprog, som opretter applikationer,
der kan køre uden modifikationer på alle hardware
platforme, både små, middelstore og store. Det er
blevet promoveret til og tilpasset internettet, både til
offentlige websteder og intranet. Når et Java-program
køres fra en webside, kaldes det en Java-applet. Når
det køres fra en mobiltelefon eller en personsøger,
kaldes det en MIDlet.
Roaming
Brug af telefonen uden for hjemmeområdet
(f.eks., når du rejser).
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnumre, der leveres af din netværksudbyder,
og som giver dig adgang til særlige tjenester,
såsom voice mail, nummeroplysning, kundeservice
og nødopkald.
Konference opkald
Gør det muligt at etablere et konference opkald
med op til fem ekstra deltagere.
SIM-kort (Subscriber Identification Module)
Gør det muligt at sætte et opkald på hold, mens du
besvarer eller foretager et andet opkald; du kan så
skifte mellem de to opkald, som du ønsker.
Kort udstyret med en chip, som indeholder alle de
informationer, der kræves for at bruge telefonen
(netværks- og hukommelsesinformationer samt
abonnentens personlige data). SIM-kortet stikkes
ind i en lille sprække på telefonens bagside, hvor
det er beskyttet af batteriet.
Opkaldsspærring
SMS (Short Message Service)
Mulighed for at begrænse udgående og indgående
opkald.
Nettjeneste, som sender meddelelser til/modtager
meddelelser fra en anden abonnent uden først at
skulle tale med vedkommende. Den udgående/
indgående meddelelse (op til 160 tegn) kan vises,
modtages, redigeres eller sendes.
Opkaldshold
PIN-kode (Personal Identification Number)
Sikkerhedskode, som beskytter telefonen/SIMkortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres af
serviceudbyderen med SIM-kortet. Den har et
nummer på mellem fire og otte cifre og kan
ændres, hvis det ønskes.
142
143
Ordliste
Softtaster
Taster på telefonen, der er markeret med
og
, hvis formål:
• Varierer alt efter, hvilken funktion, der anvendes
• Er markeret på nederste linie på skærmen, lige
over den tilsvarende tast
Telefonsvarer
Computerstyret telefonsvarer, som automatisk
besvarer indgående opkald, når du ikke er ved
telefonen, afspiller en hilsen (evt. indtalt af dig
selv) og optager en meddelelse.
Telefonens adgangskode
Sikkerhedskode, der anvendes til at låse telefonen
op, når du har valgt automatisk lås hver gang den
tændes.
Viderestilling af opkald
Mulighed for at viderestille opkald til et andet
nummer.
144
Indeks
A
E
Adgangskode, telefon
kode • 124
skifte • 88
Adgangskoder • 124
Alarm, indstille (5.4) • 100
Alarmtype (3.3) • 79
Aut.
genkald • 91
opstart, alarm • 100
Eget nummer (4.4) • 86
Ekstra
indstillinger (4.8) • 91
tone (3.7) • 82
B
Baggrundsbillede • 84
Baggrundslys • 15, 90
Banke på (6.3) • 52, 107
Batteri
indikator for lav
batteristand • 19
oplade • 18
Belysning (4.7.1) • 90
Besvare
et andet opkald • 52
et opkald • 25
Billeder
overført • 120
Bogstaver
ændre tilstand • 43
indtaste • 42
Browser
WAP (7.2) • 112
Brugergruppe • 109
C
CUG (6.6) • 109
D
Dato indstille (5.3.2) • 99
DTMF-toner
sende • 50
F
FDN-tilstand (4.6.5) • 89
Fejltone • 82
Fixed Dial Numbertilstand • 89
Forbindelsestone • 82
Foretagne opkald (2.3) • 75
Funktioner, vælg • 29
G
Gemme
mikrofon • 49
tasttoner • 50
Genopkalde
automatisk • 91
sidste nummer • 23
Genvej (4.9) • 92
Gruppe meddelelse
(1.10) • 72
Grupper
bruger- • 109
H
Hilsen (4.3) • 85
Holde opkald • 48
Hukommelsesstatus
telefonbog • 41
Hukommelsesstatus
(1.8) • 70
Hurtigopkald • 38
Huskeseddel (5.2) • 96
145
Indeks
Indeks
I
L
Identificere den
opkaldende • 25
Ikoner, beskrivelse • 14
Indgående meddelelser
tekst (1.1) • 62
Indikator for lav
batteristand • 19
Indstille
alarm (5.4) • 100
dato (5.3.2) • 99
sprog (4.5) • 86
tid (5.3.1) • 99
Indstillinger, vælg • 29
Infrarød aktiver (4.1) • 83
IrDA-port • 83
Lys
K
Kalender (5.1) • 93
Kode
spærring
kode • 127
skifte • 106
Konference
fjerne • 54
foretage • 52
opkald • 52
privat samtale • 53
Kopiere
nummer i Telefonbog • 35
opgave • 98
Kort
indsætte SIM • 16
L
Lommeregner (5.5) • 101
Lukket brugergruppe (CUG)
(6.6) • 109
Lyd Indstilling (3) • 78
Lyde
overført • 120
Lydstyrke
i højttaler • 24
justere • 24
vælge ringetonens • 78
146
(fortsat)
baggrundslys • 15, 90
service • 15, 90
Længde af opkald • 76, 82
Læse meddelelser
tekst (1.1) • 62
Løsning af problemer • 121
Låse
taster • 21, 85
Låse telefon (4.6.3) • 87
M
Meddelelser
hilsen (4.3) • 85
Meddelelsestone (3.5) • 80
Memoer
skrive • 94
Menuer
adgang ved hjælp af
genveje • 56
adgang ved rulning • 55
liste • 56
Mikrofon, slukke • 49
Mine
indstillinger (4.2) • 84
objekter (1.7) • 70
Minutsignal • 82
Modeller (1.4) • 67
Modtagede opkald (2.2) • 74
N
Navne
gemme • 31
indtaste • 42
søge efter/ringe til • 35
Net Tjenester (6) • 103
Nulstil indstillinger (4.10) • 92
Numre
eget • 86
fixed dial • 89
gemme • 31
indsætte Telefonbog • 34
kopiere Telefonbog • 35
rette • 22
slette • 34
søge efter/ringe til • 35
O
R
Opgaver
definere • 96
redigere • 97
Opkald
afslutte • 23
banke på (6.3) • 52, 107
besvare
et andet opkald • 52
et opkald • 25
foretage • 22
foretagne (2.3) • 75
funktion (2) • 74
genopkalde
automatisk • 91
holde • 48
internationale • 22
konference • 52
modtagne (2.2) • 74
oplysninger (2) • 74
pris (2.6) • 76
ubesvarede • 26, 74
varighed (2.5) • 76
via telefonbogen • 35
viderestilling (6.1) • 103
Opkalder-ID (6.5) • 109
Oplade batteri • 18
Oplåse tastaturet • 21, 85
Overførsler (7.3) • 119
Redigere
huskeseddel • 97
nummer i Telefonbog • 34
opgaver • 97
ubesvaret opkald • 27, 74
Rejseadapter • 18
Rette numre • 22
Ringe
lydstyrke (3.2) • 78
tone (3.1) • 78
Roaming • 108
P
PIN
kode • 125
kontrol • 87
skifte • 87
PIN2
kode • 126
skifte • 89
Plan lægning (5) • 93
Problemløsning • 121
Profiler (1.5) • 68
PUK2-kode • 126
PUK-kode • 125
S
Sende
DTMF-toner • 50
meddelelser • 65
tasttoner • 50
Servicelys • 15, 90
Sidste nummer,
genopkalde • 23
Sikkerhed (4.6) • 86
Sikkerhedsforanstaltninger • 7
oplysninger • 128
SIM-kort
indsætte • 16
låse • 88
SIM-lås (4.6.5) • 88
Skifte
adgangskode (4.6.4) • 88
PIN2-kode (4.6.7) • 89
PIN-kode (4.6.2) • 87
spærringskode • 106
Skrive meddelelser
tekst (1.3) • 65
Skrive memoer • 94
Skærm
ikoner • 14
indstille sprog • 86
indstillinger (4.7) • 90
kontrast • 90
udseende • 13
Slet alle (2.4) • 75
147
Indeks
S
(fortsat)
Slette
meddelelser • 63, 64
nummer i Telefonbog • 34
opgaver • 98
ubesvaret opkald • 27, 74
SMS
bruge • 51, 62
indstilling • 68
meddelelsesikon • 62
Små bogstaver
indtaste • 46
Softtaster • 29
Spil mm. (7.1) • 111
Sprog (4.5) • 86
Store bogstaver
indtaste • 46
Spærring
af opkald (6.2) • 105
kode • 106, 127
Søge i telefonbogen • 35
T
T9-tilstand • 44
Taster
automatisk lås • 85
beskrivelse • 11
genvej • 92
låsning • 85
placering • 10
Tastgruppetone (3.4) • 79
Tasttoner
gemme • 50
justere lydstyrken • 24
sende • 50
vælge (3.4) • 79
Tegn
indtaste • 42
ændre tilstand • 43
Tekst
indtaste • 42
ændre tilstand • 43
148
Indeks
T
(fortsat)
Tekst meddelelser
gruppemeddelelse
(1.10) • 72
indgående (1.1) • 62
modeller (1.4) • 67
profiler (1.5) • 68
skriv ny (1.3) • 65
udgående (1.2) • 63
Telefon
indstilling (4) • 83
kode • 124
lås (4.6.3) • 87
Telefonbog
gemme numre/
navne • 31
Hurtigopkald • 38
indsætte • 34
kopiere • 35
redigere • 34
slette • 34
søge efter/ringe til • 35
valg • 34
Telefonsvarer (1.9) • 71
Telefonsvarerserver • 71
Tid
& dato (5.3) • 99
format (5.3.4) • 99
indstille (5.3.1) • 99
opkald • 76
verdens- (5.3.3) • 99
Tilbehør • 9
Tone
fejl • 82
forbindelse • 82
meddelelse • 80
ringe • 78
tastatur • 79
Tænde/slukke (3.6) • 81
Tænde/slukke
mikrofon • 49
lydløs tilstand • 28
telefon • 20
U
Ubesvarede (2.1) • 74
Udgående meddelelser
tekst (1.2) • 63
Udpakning • 9
Under holdning (7) • 111
V
Valg af
netværk (6.4) • 108
Valutaomregning (5.6) • 102
Verdenstid (5.3.3) • 99
Vibration • 79
Viderestilling af
opkald (6.1) • 103
Vilkårlig svartast • 91
Vækkeopkald • 100
Vælge funktioner/valg • 29
W
WAP-Browser (7.2) • 112
149
150
151
➀ Tryk på softtasten Menu.
➄ Tryk på softtasten Vælg.
➃ Rul med tasterne
og
gennem listen med
menupunkter, indtil det ønskede
menupunkt er valgt.
➂ Tryk på softtasten Vælg.
➁ Rul med tasterne
og
gennem listen med menuer, indtil
du kommer til den ønskede
menu.
• Hver af de to softtaster (
og
) udfører
den funktion, der angives af teksten over dem
(nederste linie på skærmen).
Adgang til
menufunktioner
Tryk kort på tasten
➁ Tryk på tasten
.
.
Se ubesvarede ➀ Tryk på softtasten Vis.
opkald,
➁ Rul med tasterne
og
umiddelbart
gennem de ubesvarede
efter de ikke
opkald.
blev besvaret
➂ For at foretage et opkald
skal du trykke på tasten
Afslutte et
opkald
➀ Indtast nummeret.
Foretage et
opkald
, og hold
Tryk på tasten
den nede.
Tænde/slukke
Lynguide
Dual-Band SGH-C100 GPRS-telefon
.
Declaration of Conformity (R&TTE)
For the following product :
Besvare et
opkald
Justere
lydstyrken
Tryk på tasten
.
Tryk på tasten
eller
i
telefonens venstre side.
Gemme
➀ Indtast nummeret.
numre i
➁ Tryk på softtasten Gem.
telefonbogen ➂ Vælg et kategoriikon.
➃ Tryk på softtasten Vælg.
➄ Om nødvendigt vælg
hukommelsen.
➅ Indtast navnet.
➆ Tryk på softtasten OK.
➇ Om nødvendigt ændres
placeringen.
➈ Tryk på softtasten OK.
➉ Tryk på
for at vende
tilbage til inaktiv tilstand.
DUAL BAND GSM TELEPHONE
(Product Name)
SGH-C100
(Model Number)
Manufactured at :
- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards
and/or other normative documents.
Safety
: EN 60950:2000
EMC
: EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)
SAR
: EN 50360
Network
: EN 301 511 V7.0.1(12-2000)
EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
Søge efter et
nummer i
Telefonbogen
➀ Vælg menupunktet
Fejlalarmtype (3.3).
➀ Tryk på softtasten Navn.
➁ Vælg indstillingen Søg.
➂ Indtast de første bogstaver af
navnet.
➃ Tryk på tasten
eller
for at
rulle gennem navnene.
➄ Tryk på softtasten Vis.
➅ Tryk på tasten
eller
for at
rulle gennem numrene.
➆ Tryk på tasten
for at ringe op.
➁ Vælge en indstilling:
• Kun lys
• Melodi
• Vibration
• Vibra+Melodi
➂ Tryk på softtasten Vælg.
Vælge en
Fejlalarmtype
We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out
and that] the above named product is in conformity to all the essential
requirements of Directive 1999/5/EC.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in
Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of
the following Notified Body(ies):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168
The technical documentation kept at:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
which will be made available upon request.
(Representative in the EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03. 13
(place and date of issue)
In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorised person)
* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty
card or contact the retailer where you purchased your phone.
152
Download PDF

advertising