Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 WAP-guide

* En del af indholdet i denne manual kan afvige fra
din telefon afhængigt af det installerede software
eller din serviceudbyder.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03636A
Danish. 04/2003. Rev. 1.0
SGH-V200
WAP Browser
Brugerhåndbog
Indhold
Hvad er WAP?
WAP (Wireless Application Protocol) er
porten til en ny verden af mobile data. WAP
er en universel standard, der giver adgang til
webbaserede interaktive informationstjenester og programmer direkte fra
mobiltelefonen.
Om WAP Browser......................................
4
Opsætning af WAP Browser ......................
5
Få adgang til WAP-browseren ....................
5
Konfigurering af WAP-browseren................
8
Kom godt i gang........................................ 10
Start af WAP-browseren ........................... 10
Afslutning af WAP-browseren .................... 10
Anvendelse af WAP Browser ..................... 11
Anvendelse af softtasterne........................ 11
Navigation i WAP-browseren ..................... 11
Indtastning af tekst, tal eller symboler ....... 12
Anvendelse af WAP-browserens menuer... 13
Anvendelse og valg af menupunkter ........... 13
Overfør igen ........................................... 13
Hjem ..................................................... 13
Gå til URL ............................................... 14
Vis URL .................................................. 14
Rediger hjemmeside ................................ 15
Indgående .............................................. 15
2
3
Om WAP Browser
Telefonen leveres med en WAP (Wireless Application
Protocol) browser, der gør det muligt at gå ind på
det trådløse internet.
Med WAP-browseren kan du:
• Få adgang til nylig opdaterede oplysninger via
telefonen
• Se specielt designede tekstversioner af populære
internetsider, herunder Yahoo!®, CNN MobileSM og
Weather Channel®
At gennemse det trådløse internet med telefonen er
anderledes end med computeren, fordi de, der har
lavet webstederne:
• Kun har valgt de vigtigste aspekter af websiden
til brugerne af mobiltelefoner
• Har fjernet det meste af grafikken
Opsætning af
WAP Browser
Få adgang til WAP-browseren
For at få adgang til WAP-Browserens menu skal
du gøre som følger.
1. Når skærmen ikke er aktiv, skal du trykke på
softtasten Menu for at åbne menuen.
2. Tryk en eller flere gang på tasten
eller
,
indtil menupunktet Under holdning vises, og
tryk derefter på softtasten Vælg. Du kan også
trykke direkte på tasten
.
Net Tjenester
Hver gang WAP-browseren startes, kobles telefonen
til det trådløse internet, og serviceindikatorerne (
eller
) ses på skærmen for at oplyse om, at du:
• Er tilsluttet det trådløse internet
• Vil blive faktureret derefter (taksterne afhænger
af dit valg af tjenester)
WAP-browseren afslutter netværksforbindelsen
efter en periode uden aktivitet og genopkobler
automatisk, når det er nødvendigt. Derfor kan du
evt. konstatere, at du faktureres for flere
netværksopkald i et enkelt forløb. Dette er normalt
og sker for at minimere din regning.
Tekst Meddelelser
Vælg
9
3. Tryk en eller flere gange på tasten
eller
for at fremhæve WAP-browser, og tryk
derefter på softtasten Vælg. Du kan også trykke
direkte på tasten
.
Under holdning
Spil
WAP-browser
Overførsler
Vælg
4
9.2
5
Opsætning af WAP Browser
4. Tryk en eller flere gange på tasten
eller
indtil det ønskede valg fremhæves, og tryk
derefter på softtasten Vælg.
Opsætning af WAP Browser
,
Menuvalg
Beskrivelse
Profiler
Giver mulighed for at opsætte
fem proxyservere til WAPbrowseren (yderligere
oplysninger finder du i afsnittet
om “Konfigurering af WAPbrowseren” på side 8).
WAP-browser
Hjem
Favoriter
http://
Profiler
Fjern depot
Tryk meddele...
Vælg
9.2.1
Menuvalg
Beskrivelse
Fjern depot Sletter de oplysninger, der er
gemt i telefonens cachehukommelse (telefonens
midlertidige hukommelse, der
bruges til at lagre de senest
besøgte websteder).
Hjem
Kobler telefonen til netværket og
indlæser hjemmesiden for
udbyderen af den trådløse
internetforbindelse.
Tryk
Gør det muligt at indstille, om du
meddelelse vil modtage webmeddelelser fra
serveren samt læse eller slette
de modtagne meddelelser.
Favoriter
Giver mulighed for at gemme
URL-adresserne på dine
foretrukne websteder. Du kan gå
direkte til denne menu ved at
holde tasten
nedtrykket, når
du bruger WAP-browseren.
For at gemme en URL-adresse
skal du vælge en tom plads,
trykke på softtasten Valg og
indtaste adressen.
Tre undermenuer er
tilgængelige:
Gå til URL: Du får hurtigt
adgang til siden.
Rediger: Rediger den valgte
adresse.
Slet: Slet den valgte adresse.
http://
6
Se følgende tegntabel, når du indtaster
URL-adresser.
Tegn i den viste rækkefølge
Tast
Strore bogstaver
Små bogstaver
Mellemrum
Giver mulighed for manuelt at
indtaste URL-adressen på det
websted, du vil gå til.
7
Opsætning af WAP Browser
Opsætning af WAP Browser
Konfigurering af WAP-browseren
De øvrige valg afhænger af indstillingen af
Bærer som angivet herunder.
For at konfigurere WAP-browseren:
Når bæreren er sat til Data
1. I WAP-browserens menu skal du fremhæve
Profiler ved hjælp af tasten
eller
og
derefter trykke på softtasten Vælg. Du kan også
trykke direkte på tasten
.
Parameter
Beskrivelse
Brugernavn
Logon-ID til PPP-serveren.
Adgangskode
Kodeord til PPP-serveren.
2. Vælg en proxyserver, og indtast de nødvendige
parametre. Få nærmere oplysninger hos din
internetudbyder.
Opringningsnummer
PPP-serverens
telefonnummer.
Data opkaldstype
Dataopkaldstype: Analog
eller ISDN.
Parameter
Beskrivelse
Profilnavn
Det navn, du ønsker at give
HTTP-proxyserveren.
Når bæreren er sat til GPRS
Hjemmeside URL
Adressen på din starthjemmeside. Når
standardhjemmesiden vises,
kan du slette den vha.
tasten
og indtaste dit
eget valg.
Parameter
Beskrivelse
Brugernavn
Brugernavn, der kræves for at
koble til GPRS-nettet.
Sikkerhed
Datatransmissionsform. Vælg
Sikker for at beskytte dine
data mod uautoriseret adgang,
eller vælg U-sikret
APN
IP Adresse
WAP gateway-adresse, der
kræves for at koble til
internettet.
Bærer
Den bærer, der skal benyttes
for hver type netadresse,
der kobles op til: GPRS
eller Data.
Adgangskode Kodeord, der kræves for at
koble til GPRS-nettet.
Navn på det adgangspunkt,
der benyttes for adressen på
GPRS-nettets gateway.
Bemærk: WAP-browserens opsætning kan variere
afhængigt af din internetudbyder. Få
nærmere oplysninger hos din
internetudbyder.
3. Når du vælger en af disse indstillinger, åbnes
en dialogboks. Du kan her enten indtaste den
ønskede information eller vælge mellem de
givne valgmuligheder. Nå du er tilfreds med dit
input, skal du trykke på softtasten OK.
4. Når du er færdig med at konfigurere
WAP-browseren, skal du trykke på tasten
eller på højre softtast.
8
9
Kom godt i gang
Anvendelse af
WAP Browser
Start af WAP-browseren
Anvendelse af softtasterne
Når skærmen ikke er aktiv, skal du trykke på
tasten
eller softtasten Menu efterfulgt af tasterne
,
og
for at starte WAP-browseren.
En linje med browserkommandoer er placeret nederst
i WAP-browserens skærm. Softtasterne
under
linjen anvendes til at udføre disse kommandoer. De to
taster kaldes softtaster, fordi deres funktion afhænger
af det WAP-browserprogram, der anvendes.
Der oprettes forbindelse til din internetudbyder, og
den relevante hjemmeside vises.
Indholdet i WAP-browserens starthjemmeside
afhænger af din udbyder af trådløst internet. Du
kan gennemløbe skærmen ved hjælp af tasterne
og
.
Bemærk: Du kan gå til starthjemmesiden fra enhver
anden skærm i WAP-browseren vha.
menuvalget Hjem. Læs mere om
WAP-browserens menuer på side 13.
Navigation i WAP-browseren
For at...
Så...
Gennemse og vælge
browserkommandoer
Tryk på tasten
eller
,
indtil symbolet
peger på
det ønskede objekt eller
elementet fremhæves, og
tryk derefter på softtasten
OK for at bekræfte dit valg.
Vælge en
nummereret
kommando
Tryk på den tilsvarende
taltast.
Vende tilbage til den
foregående side
Tryk på softtasten Tilbage
eller tasten
.
Vende tilbage til
starthjemmesiden
Vælg menupunktet Hjem.
Yderligere oplysninger om
dette menupunkt findes på
side 13.
Afslutning af WAP-browseren
Browseren kan afsluttes når som helst ved at trykke på
tasten
eller ved at holde tasten
nedtrykket.
10
11
Anvendelse af WAP Browser
Anvendelse af WAPbrowserens menuer
Indtastning af tekst, tal eller
symboler
Når du bliver bedt om at indtaste tekst, angives den
aktuelle indtastningstilstand på skærmen. Følgende
tilstande kan vælges:
Tilstand
Beskrivelse
Gør det muligt at indtaste bogstaver.
Tryk på den tilsvarende tast, indtil
det ønskede bogstav vises.
Gør det muligt at indtaste tal.
Bemærk: For at indtaste symboler skal du trykke
flere gange på tasten
, indtil det
ønskede symbol vises.
For at...
Så...
Skifte tilstand
Tryk på tasten
gange.
én eller flere
Indtaste et
mellemrum
Tryk på tasten
.
Redigere tekst
Anbring markøren til højre for
de(t) tegn, der skal rettes.
Tryk på tasten
efter behov.
Indtast de(t) korrekte tegn.
Anvendelse og valg af menupunkter
En række menuvalg er tilgængelige, når du
anvender WAP-browseren til at navigere på det
trådløse internet.
For at få adgang til et menupunkt:
1. Tryk på tasten
En menu vises.
, og hold den nede.
2. Fremhæv det ønskede menuvalg ved at trykke
på tasterne
og
.
3. Vælg menupunktet ved at trykke på softtasten
Vælg.
4. Vælg om nødvendigt det sekundære menupunkt
ved hjælp af tasterne
og
, og tryk
derefter på softtasten Vælg for at bekræfte.
Bemærk: Menuerne kan skifte afhængigt af, hvilken
version af WAP-browseren du bruger.
Overfør igen
Dette menupunkt genindlæser den aktuelle side.
Hjem
Med dette menuvalg kan du når som helst vende
tilbage til hjemmesiden for din udbyder af trådløst
internet.
12
13
Anvendelse af WAP-browserens menuer
Anvendelse af WAP-browserens menuer
Gå til URL
Rediger hjemmeside
Med dette menuvalg kan du indtaste URL-adressen
på den ønskede webside manuelt.
Med denne funktion kan du skifte starthjemmesiden
manuelt.
Når du har indtastet en adresse, skal du trykke på
softtasten OK for at gå direkte dertil.
For at skifte hjemmeside skal du indtaste den
ønskede URL og trykke på softtasten OK.
For yderligere oplysninger om indtastning af tekst,
tal eller symboler, se side 12.
Vis URL
Denne funktion viser URL-adressen på det websted,
du i øjeblikket er tilsluttet. Den gør det også muligt
at definere den aktuelle side som starthjemmeside.
For at...
Skal du trykke på...
Definere den aktuelle
side som
starthjemmeside
Softtasten Valg, vælge
menupunktet Gem som
hjemmeside og trykke på
Vælg.
Sætte et bogmærke
for den aktuelle side
Softtasten Valg, vælge
menupunktet Gem som
bogmærke og trykke på
Vælg.
Annullere indstillingen
Softtasten Tilbage.
14
Indgående
I denne menu kan du læse de meddelelser, du
modtager fra webserveren.
15
Download PDF

advertising