Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 Bruksanvisning

* En del av innholdet i denne håndboken kan være forskjellig
fra din telefon. Dette avhenger av den installerte programvaren, eller din tjenesteleverandør.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03632A
Norway. 04/2003. Rev. 1.0
TRI BAND
GPRS-telefon
SGH-V200
Innhold
Viktige forholdsregler for sikkerhet ........
7
Utpakking ...............................................
9
Din telefon ..............................................
10
Telefonens layout ...........................................
Display..........................................................
Operativt lys ..................................................
10
13
16
Komme i gang .........................................
17
Sette inn SIM-kortet .......................................
Lade et batteri ...............................................
Slå telefonen på/av.........................................
17
19
21
Samtalefunksjoner ..................................
22
Gjøre en samtale ............................................
Justere volumet .............................................
Svare på en samtale .......................................
Vise ubesvarte anrop ......................................
Sette raskt over til stillemodus .........................
22
24
25
26
28
Velge funksjoner og alternativer .............
29
Eksempel: Stille inn språk for displayet .............
31
Telefonbok ..............................................
33
Lagre telefonnummer med navn .......................
Bruke alternativer for telefonbokinnføringer .......
Lete etter et nummer i telefonboken .................
Redigere en anropergruppe..............................
Bruk av hurtigtast ..........................................
Sjekke minnestatus ........................................
33
36
37
39
40
42
Skrive tekst.............................................
43
Endre
Bruke
Bruke
Bruke
Bruke
44
45
47
48
48
modus for skriving av tekst .....................
T9 Modus .............................................
modus for øvre/nedre tegnsett ................
symbolmodus .......................................
tallmodusen..........................................
3
Innhold
Innhold
Alternativer mens du sitter i en samtale .
49
Kamera ...................................................
83
Sette en samtale på venting ............................
Slå av mikrofonen (Mikrofon av) .......................
Slå av/sende tastetoner ..................................
Lete etter et nummer i telefonboken .................
Bruke SMS-tjenesten ......................................
Svare en oppringning under en samtale.............
Samtale med flere personer samtidig ................
49
50
51
51
52
52
53
Ta bilde og send (Meny 4.1) ............................
Nytt bilde (Meny 4.2) ......................................
Mine bilder (Meny 4.3) ....................................
83
84
84
Lyd Instilling...........................................
86
Bruke menyene .......................................
55
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla .............
55
Få tilgang til menyfunksjonene ved bruk av snarveier
56
Liste over menyfunksjoner ...............................
56
Ringetone (Meny 5.1) .....................................
Ringevolum (Meny 5.2) ...................................
Alarmtype (Meny 5.3) .....................................
Tastetone (Meny 5.4)......................................
Meldingstone (Meny 5.5) .................................
Flipp tone (Meny 5.6) ......................................
Strøm På/Av tone (Meny 5.7)............................
Ekstratone (Meny 5.8) ....................................
86
86
87
87
88
89
89
90
Tekst Melding..........................................
62
Telefon Innstilling...................................
91
Innboks (Meny 1.1) ........................................
Utboks (Meny 1.2) ..........................................
Skriv ny (Meny 1.3) ........................................
Symbolmaler (Meny 1.4) .................................
Innstilling (Meny 1.5)......................................
Mine ting (Meny 1.6) ......................................
Minnestatus (Meny 1.7) ...................................
MobilSvar (Meny 1.8) ......................................
Broadcast (Meny 1.9)......................................
62
63
65
67
68
69
70
70
71
Aktivere Infrarød (Meny 6.1)............................
Mine innstillinger (Meny 6.2) ............................
Velkomstmelding (Meny 6.3) ...........................
Eget nummer (Meny 6.4) ................................
Språk (Meny 6.5) ...........................................
Sikkerhet (Meny 6.6) ......................................
Display-innstillinger (Meny 6.7) .......................
Ekstrainnstillinger (Meny 6.8) ..........................
Snarvei (Meny 6.9) .........................................
Slett alle innstillinger (Meny 6.10) ....................
91
92
93
93
94
94
97
99
100
100
Bilde Melding ..........................................
73
Innboks (Meny 2.1) ........................................
Utboks (Meny 2.2) ..........................................
Ny Bildemelding (Meny 2.3) .............................
Slett alle (Meny 2.4) .......................................
Setup (Meny 2.5) ...........................................
MMS Profil (Meny 2.6) .....................................
73
75
76
78
78
79
Samtale Informasjon ..............................
80
Ubesvarte anrop (Meny 3.1) ............................
Innkommende samtaler. (Meny 3.2) .................
Utgående samtaler. (Meny 3.3) ........................
Slett alle (Meny 3.4) .......................................
Samtaletid (Meny 3.5) ....................................
Samtalepris (Meny 3.6) ...................................
80
80
81
81
81
82
4
Planlegger............................................... 101
Kalender (Meny 7.1) .......................................
Huskeliste (Meny 7.2) .....................................
Tid og Dato (Meny 7.3) ...................................
Alarm (Meny 7.4) ...........................................
Kalkulator (Meny 7.5) .....................................
Valutakalkulator (Meny 7.6) .............................
101
103
106
107
108
109
Nettverk Tjenester .................................. 110
Viderekobling (Meny 8.1) ................................
110
5
Innhold
Samtalesperre (Meny 8.2) ...............................
Samtale venter (Meny 8.3) ..............................
Velge nettverk (Meny 8.4) ...............................
Skjul ID (Meny 8.5) ........................................
Lukket brukergruppe (CUG) (Meny 8.6) .............
Båndvalg (Meny 8.7) ......................................
112
114
115
116
116
118
Spill & WAP ............................................. 119
Spill (Meny 9.1) .............................................
WAP-leser (Meny 9.2) .....................................
Nedlastninger (Meny 9.3) ................................
119
119
119
Problemløsning ....................................... 121
Tilgangskoder ......................................... 124
Passord for telefon..........................................
PIN...............................................................
PUK ..............................................................
PIN2 .............................................................
PUK2 ............................................................
124
125
125
126
126
Informasjon om helse og sikkerhet......... 127
Radiofrekvenseksponering
Energi (SAR-informasjon) ................................
Forholdsregler for bruk av batteri .....................
Veisikkerhet...................................................
Operative miljø ..............................................
Potensielle eksplosive atmosfærer.....................
Nødtelefoner ..................................................
Annen viktig sikkerhetsinformasjon ...................
Stell og vedlikehold.........................................
127
129
131
133
135
136
137
138
Ordliste ................................................... 140
Indeks .................................................... 144
Hurtigreferansekort ................................ 149
6
Viktige forholdsregler
for sikkerhet
Les disse retningslinjene før du tar i bruk
mobiltelefonen din. Det kan være farlig eller ulovlig,
å unnlate å følge dem. Du finner mer detaljert
sikkerhetsinformasjon under Informasjon om helse
og sikkerhet på side 127.
Veisikkerhet til enhver tid
Du bør ikke bruke en håndholdt telefon under
kjøring – kjør ut til siden og parker først.
Slå telefonen av under bensinfylling
Du må ikke bruke telefonen under bensinfylling (på
en bensinstasjon) eller i nærheten av brennstoffer
eller kjemikalier.
Slå telefonen av ombord i fly
Mobiltelefoner kan gi interferens. Bruk av
mobiltelefon ombord i fly er både ulovlig og farlig.
Slå telefonen av i sykehus
Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.
Følg gjeldende regler eller vedtekter.
Interferens
Alle mobiltelefoner kan gi radiointerferens som kan
påvirke deres ytelser.
Spesielle vedtekter
Imøtekom alle gjeldende spesialvedtekter i alle
områder, og slå av mobiltelefonen når det oppgis
at det er forbudt å bruke den, og når slik bruk kan
føre til interferens eller fare (for eksempel i
sykehus).
7
Viktige forholdsregler for sikkerhet
Utpakking
Radiofrekvenseksponering
Pakken inneholder det følgende.
Denne telefonens design er i overensstemmelse
med EUs krav om radiofrekvens (RF) -eksponering.
For å opprettholde samsvaret med disse kravene
må du bare bruke tilbehør som er levert eller
godkjent av Samsung. Bruk av ikke godkjent utstyr
kan krenke kravene.
Håndsett
Reiseadapter
Følsom bruk
Bør bare brukes i den normale posisjonen (holdt
inntil øret). Unngå så langt det er mulig å berøre
antennen når telefonen er slått på.
Tilbehør og batterier
Batterier
Det må bare brukes tilbehør og batterier som er
godkjent av Samsung.
Brukerhåndbøker
Kvalifisert service
Det er kun kvalifisert servicepersonell som kan
installere eller reparere telefonen din.
Hands-free
CD-ROMprogramvare
Datakabel
I tillegg til dette kan du få det følgende tilbehøret til
telefonen fra din lokale SAMSUNG-forhandler:
•
•
•
•
•
8
Hands-free
Enkelt hands-free-sett
Standardbatterier/tynne batterier
Adapter for sigarettenner
Hylster
9
Din telefon
Din telefon
Tast
Telefonens layout
Beskrivelse
I menyfunksjonen, blar gjennom
menyalternativer og telefonbokminnet.
Disse illustrasjonene viser telefonens
hovedbestanddeler.
Høyttaler
Display
I stand-by, gir direkte tilgang til dine
mest brukte menyalternativer; hvis du
vil ha flere opplysninger om snarveier,
se side 100.
I menyfunksjonen, går tilbake til
henholdsvis forrige menynivå og velger
aktuell meny.
Ved skriving av tekst, flytter markøren
til henholdsvis venstre eller høyre.
Navigasjonstaster
Kameratast
Softtast (høyre)
Softtast (venstre)
Hodetelefonkontakt
Bekrefttast for
oppringning/meny
Blatast for
volum og meny
I stand-by, gir direkte tilgang til dine
mest brukte menyalternativer; hvis du
vil ha flere opplysninger om snarveier,
se side 100.
WAP-leser tast
På/av-tast/tast
for å forlate
menyen
Alfanumeriske
taster
Avbryt/
korreksjonstast
Mikrofon
IrDA-port
Taster for spesialfunksjoner
Antenne
Utfører funksjonene det vises til i
teksten over dem (i displayets
(softtaster) nederste linje).
I stand-by, gir rask tilgang til menyen
Kamera slik at du kan bruke
kameraet på telefonen din.
I standby, starter WAP-Browseren
raskt (Wirelss Application Protocol).
Sletter tegn fra displayet.
Kameramodul
Eksternt display
I menyfunksjonen, går tilbake til
forrige menynivå.
Operativt lys
10
11
Din telefon
Tast
Din telefon
Beskrivelse (fortsatt)
Innleder eller svarer på en
oppringning.
Når den holdes nede i stand-by, ringer
det sist ringte eller mottatte nummeret
på nytt.
I menyfunksjonen, velger en
menyfunksjon eller lagrer informasjon
du har oppgitt (f.eks. et navn) i
telefon- eller SIM-minnet.
Avslutter en samtale.
Når den holdes inne, slår også
telefonen av eller på.
I menyfunksjonen, annullerer de
inntastede data og går tilbake til
stand-by.
Når den holdes nede i stand-by, ringer
raskt opp din MobilSvar.
Taster inn tall, bokstaver og noen
spesialtegn.
Display
Displayets layout
Displayet består av tre områder.
Ikonområde
Tekst- og
grafikkområde
Meny
Softtaster
Område
Beskrivelse
Første linje
Viser forskjellige ikoner
(se side 14).
Midtre linjer
Viser meldinger, instruksjoner
og all informasjon du taster inn
(for eksempel nummeret som
skal ringes).
Siste linje
Viser de funksjonene som for
tiden er tildelt de to softtastene.
Taster inn spesialtegn.
Utfører de forskjellige funksjonene.
Navn
(på siden av telefonen)
Under en samtale, justerer volumet i
høyttaleren.
I stand-by, justerer tastevolumet.
I menyfunksjonen, blar gjennom
menyalternativer og telefonbokminnet.
12
13
Din telefon
Din telefon
Ikoner
Ikon
Beskrivelse
Viser styrken på det mottatte signalet. Jo
flere streker, jo større signalstyrke.
Vises under en samtale.
Vises når du er koblet til GPRS-nettet.
Vises når stillemodus er aktiv eller du
stiller menyalternativet Alarmtype
(Meny 5.3), slik at telefonen vibrerer når
du mottar en samtale; for flere
opplysninger, se side 87.
Vises når en ny tekstmelding er blitt
mottatt.
Vises når en ny MobilSvar-melding er
mottatt.
Vises når du taster inn tekst for å angi
gjeldende modus for skriving av tekst.
Vises når du stiller alarmen.
Viser batterinivået. Jo flere streker som
vises, jo større er batteriets kapasitet.
Vises når IrDA-porten er aktiv. For detaljer,
se side 91.
14
Ikon
Beskrivelse (fortsatt)
Vises når Mikrofon av er aktiv.
Vises når du er utenfor ditt hjemmeområde
og er registrert i et annet nettverk, for
eksempel under reiser i utlandet.
Bakgrunnslys
Displayet og tastene er opplyst med bakgrunnslys.
Når du trykker på hvilken som helst tast eller åpner
flippdekselet, slås bakgrunnslyset på og lyser i en
gitt varighet, avhengig av menyalternativet
Bakgrunnslys (Meny 6.7.2). Deretter dempes
det og slås til slutt av etter ett minutt.
Du kan oppgi hvor lenge bakgrunnslyset skal være
tent, ved hjelp av menyalternativet Bakgrunnslys
(Meny 6.7.2); se side 97 for flere opplysninger.
Du kan også stille telefonen til å bruke
bakgrunnslyset bare i løpet av en spesifisert
tidsperiode, via menyalternativet Automatisk
belysning (Meny 6.7.3); se side 98 for flere
opplysninger.
Eksternt display
Telefonen din har et eksternt display på dekselet.
Det angir at du har en innkommende samtale eller
melding, og varsler deg på det klokkeslettet du har
satt alarmen på.
15
Din telefon
Komme i gang
Operativt lys
Sette inn SIM-kortet
Det operative lyset befinner seg under det eksterne
displayet på flippdekselet. Det blinker når telefonen
er i et område med dekning.
Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et
SIM-kort som kan settes inn i telefonen. Dette
kortet inneholder opplysninger om ditt
abonnement, som f.eks. PIN, andre tilgjengelige
tjenester, osv.
Du kan gjøre operativt lys aktivt eller inaktivt ved
hjelp av menyalternativet Nettindikator
(Meny 6.7.4); se side 98 for flere opplysninger.
Viktig! SIM-kortet og kontaktene på det kan lett
skades ved oppriping eller bøying, så du
må være forsiktig når du håndterer, setter
inn eller tar ut kortet.
Oppbevar alle SIM-kort utilgjengelig for
små barn.
1. Slå av telefonen, om nødvendig, ved å holde
tasten
nede til animasjonsmeldingen om
at telefonen slås av vises.
2. Ta ut batteriet. Gjør slik:
Operativt lys
➀ Trykk ned låsen over batteriet og hold den i
denne stillingen.
➁ Skyv batteriet vekk, som vist.
16
17
Komme i gang
3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen slik at
holderen låser kortet i stilling.
Sjekk at det avkuttede hjørnet befinner seg
øverst til høyre og at kortets gullkontakter
vender inn mot telefonen.
Komme i gang
5. Skyv batteriet telefonens øverste del til det
klikker på plass. Kontroller at batteriet er riktig
installert før du slår på telefonen.
Lade et batteri
Merk: Når du vil ta ut SIM-kortet, trekk det ut av
holderen.
Telefonen drives av et oppladbart Li-ion batteri.
Telefonen leveres med en reiseadapter. Bruk bare
godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din
lokale SAMSUNG-forhandler for flere opplysninger.
Telefonen kan brukes med batteriet lades, men da vil
telefonen lades saktere.
Merk: Batteriet må lades opp helt før du bruker
telefonen for første gang. Et fullt utladet batteri
lades opp igjen på ca. 200 minutter.
1. Med batteriet på rett plass i telefonen kobles
reiseadapterens ledning til bunnen av telefonen.
4. Sett batteriet tilbake samtidig som du sørger for
at batteriklemmene stemmer overens med
furene i telefonen.
18
19
Komme i gang
Komme i gang
2. Koble adapteren til en vanlig stikkontakt med
vekselstrøm.
Slå telefonen på/av
3. Når ladingen er fullført, kobler du adapteren fra
stikkontakten og telefonen ved å trykke på de
grå klemmene på begge sidene av kontakten og
ved å dra den ut.
1. Åpne flippdekselet.
2. Hold nede tasten
til telefonen slås på.
3. Hvis telefonen ber deg oppgi passord, taster du
inn passordet og trykker på softtasten OK.
Passordet er stilt til 00000000 på fabrikken. Se
flere opplysninger på side 124.
4. Hvis telefonen ber deg oppgi en PIN, taster du
inn din PIN og trykker på softtasten OK. Se flere
opplysninger på side 125.
Merk: Ikke fjern batteriet fra telefonen uten å koble
fra adapteren mens den lader. Hvis du gjør
dette, vil telefonen kunne bli skadet.
Indikator for svakt batteri
Når batteriet er svakt, slik at det bare er noen
minutters taletid igjen, vil du høre en varseltone, og
en melding vil vises med jevne mellomrom på
displayet:
Telefonen søker etter nettverket ditt, og når det
er funnet, vises skjermbildet for stand-by på
hvert display, som vist under. Nå kan du foreta
eller motta en samtale.
Tjenesteleverandør
05:17
Lør 20 Okt
05:17
Lør/20
Meny
**Advarsel**
Svakt batteri
Meny
Navn
Navn
Merk: Ved levering fra fabrikk er displayspråket satt
til engelsk. Du kan endre språk ved hjelp av
menyalternativet Språk (Meny 6.5); se
flere opplysninger på side 94.
5. Når du vil slå av telefonen, holder du
tasten
inne til bildet for strøm av vises.
Når batteriet er for svakt til at telefonen kan
brukes, vil den slås av automatisk.
20
21
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Gjøre en samtale
Avslutte en samtale
Når skjermbildet for stand-by vises, taster du inn
retningsnummer og telefonnummer og trykker på
tasten
.
Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på
tasten
.
Merk: Hvis du har merket alternativet Auto Redial i
menyen Ekstrainnstillinger (Meny 6.8),
slås nummeret automatisk på nytt opp til ti
ganger når personen ikke svarer eller er
opptatt i en samtale; se side 99 for flere
detaljer.
Gjøre en samtale til utlandet
1. Trykk på og holde nede tasten
Tegnet + vises.
.
Slå siste nummer på nytt
Telefonen lagrer slåtte, mottatte eller ubesvarte
numre hvis oppringeren er identifisert; se “Samtale
Informasjon” på side 80 for flere opplysninger.
Du kan hente frem disse numrene igjen ved å gjøre
som følger.
1. Hvis du har tastet tegn på displayet, sletter du
displayet ved å holde nede tasten
i over ett
sekund.
2. Tast inn landkode, retningsnummer og
telefonnummer og trykk på tasten
.
2. Trykk på tasten
for å vise en liste over de
siste numrene i den rekkefølgen samtalene ble
gjort.
Rette et nummer
3. Bruk tasten
og
til å bla gjennom numrene
til det ønskede nummeret utheves.
Hvis du vil...
Kan du…
Slette det siste
tallet i displayet
Trykke på tasten
Slette et hvilket
som helst tall i
nummeret
Trykke på tasten eller til
markøren er like til høyre for
tallet du vil slette. Trykke på
tasten
. Du kan også sette
inn et manglende tall ved ganske
enkelt å trykke på den aktuelle
tasten.
Slette hele
displayet
Holde tasten
ett sekund.
22
4. Hvis du vil...
.
Kan du…
Ringe det
uthevede
nummeret
Trykke på tasten
.
Redigere det
uthevede
nummeret
Trykke på softtasten
Endre og endre
nummeret som ønsket;
for flere opplysninger, se
“Rette et nummer” på
side 22.
inne i mer enn
23
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Svare på en samtale
Gjøre en samtale fra telefonboken
Du kan lagre telefonnummer som du ringer ofte
med et navn i SIM-kortet eller telefonminnet, som
har fellesnavnet Telefonbok. Deretter kan du enkelt
ringe ved å velge navnet og hente frem det
tilhørende telefonnummeret. Du finner flere
opplysninger om funksjonen Telefonbok på side 33.
Når noen ringer til deg, vil telefonen ringe og
følgende skjerm vises på hvert display.
nnnnnnnn
nnnnnnn
Justere volumet
Svar
Hvis du vil justere volumet i høyttaleren under en
samtale, kan du bruke volumtastene på venstre
side av telefonen.
Trykk på tasten
volumet.
for å øke og
for å redusere
Avvise
Hvis den som ringer kan identifiseres, vil
telefonnummeret eller navnet til den som ringer
vises hvis de er lagret i telefonboken din.
1. Åpne flippdekselet om nødvendig. Trykk på
tasten
eller softtasten Svar for å svare på
den innkommende samtalen.
Hvis alternativet Svare, valgfri tast i menyen
Ekstrainnstillinger (Meny 6.8) er haket av,
kan du trykke på hvilken som helst tast for å
svare på en samtale unntatt tasten
og
softtasten Avvise (på side 99).
Hvis alternativet Aktivt flippdeksel i menyen
Ekstrainnstillinger (Meny 6.8) er haket av,
kan du svare på samtalen ved ganske enkelt å
åpne dekselet (se side 99).
I stand-by, med åpent flippdeksel, kan du justere
volumet for tastetoner ved å bruke disse tastene.
Merk: Hvis du vil avvise en innkommende samtale,
trykk og hold volumtastene på telefonens
venstre side før du åpner dekselet.
2. Du avslutter samtalen ved å lukke dekselet eller
ved å trykke på tasten
.
24
Merk: Du kan svare på en samtale mens du bruker
telefonbok- eller menyfunksjonene.
25
Samtalefunksjoner
Samtalefunksjoner
Vise ubesvarte anrop
Redigere nummeret vist for et ubesvart
anrop
Hvis du av en eller annen grunn ikke kan svare på
en oppringning, kan du finne ut hvem som har ringt
til deg, forutsatt at denne tjenesten er tilgjengelig,
slik at du kan ringe tilbake til denne personen om
nødvendig.
Merk: Hvis nummeret som tilsvarer det ubesvarte
anropet ikke er tilgjengelig, vises ikke
alternativet Redigere nr..
Antallet ubesvarte anrop vises på skjermbildet i
stand-by umiddelbart etter at det ubesvarte anropet
ble gjort.
2. Trykk på tasten
eller
for å utheve
alternativet Redigere nr..
1. Trykk på softtasten Valg.
3. Trykk på softtasten Velg.
Du kan vise ubesvarte anrop umiddelbart ved å
gjøre som følger.
4. Endre nummeret som ønsket.
1. Åpne flippdekselet hvis telefonen er lukket.
5. Hvis du vil...
2. Trykk på softtasten Se på.
Ringe nummeret Trykke på tasten
Nummeret som tilsvarer det siste ubesvarte
anrop vises, hvis dette er tilgjengelig.
3. Hvis du vil...
Kan du…
.
Lagre nummeret Trykke på softtasten Lagre
og deretter oppgi navn og
ønsket plassering (du finner
flere opplysninger på
side 33).
Kan du…
Bla gjennom de
ubesvarte anropene
Trykke på tasten
eller
.
Ringe til nummeret som
vises på displayet
Trykke på tasten
Redigere eller slette et
ubesvart anrop
Trykke på softtasten
Velg (se neste side).
.
Slette et ubesvart anrop
1. Trykk på softtasten Valg.
2. Trykk om nødvendig på tasten
utheve alternativet Slett.
eller
for å
3. Trykk på softtasten Velg.
Du kan når som helst trykke på tasten
gå ut av funksjonen Ubesvarte anrop.
for å
Merk: Du kan når som helst få tilgang til funksjonen
Ubesvarte anrop ved hjelp av menyalternativet
Ubesvarte anrop (Meny 3.1); se side 80
for flere detaljer.
26
27
Samtalefunksjoner
Velge funksjoner og
alternativer
Sette raskt over til stillemodus
Stillemodus egner seg godt når det kreves
diskresjon og du ønsker å stanse støyen fra
telefonen, f.eks. på teater.
I stand-by, hvis du vil slå telefonen raskt på
stillemodus, trykker du ganske enkelt ned og holder
tasten
helt til meldingen “Vibrasjon/Stille” og
vibraskjonsikonet ( ) vises.
I stillemodus endrer telefonen lydinnstillingene på
følgende måte.
Din telefon har et sett av funksjoner som gjør at du
kan tilpasse den etter dine egne behov. Disse
funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer,
og du får tilgang til dem via de to softtastene
og
. Hver meny og delmeny gjør at du kan se og
endre innstillingene for en bestemt funksjon.
Softtastenes virkemåte kan være forskjellige,
avhengig av den aktuelle sammenhengen. Etiketten
i den nederste linjen på displayet, like over hver
tast, angir hvilken virkemåte som er aktuell for
øyeblikket.
Eksempel:
Alternativ
Ny innstilling
Alarmtype (Meny 5.3)
Vibrasjon
Tastetone (Meny 5.4)
AV
SMS-tone (Meny 5.5.1)
Kun lys
Hvis du vil avslutte stillemodus og aktivere de
forrige lydinnstillingene igjen, trykk og hold
tasten
igjen til “Avslutter Vibrasjon/Stille”
vises. Vibrasjonsikonet ( ) vises ikke lenger.
Tjenesteleverandør
05:17
Lør 20 Okt
Meny
Trykk på den venstre
softtasten for å få
tilgang til
hovedmenyfunksjonen.
28
Navn
Trykk på den høyre
softtasten for å få
tilgang til funksjonen
Telefonbok.
29
Velge funksjoner og alternativer
Velge funksjoner og alternativer
Hvis du vil se de forskjellige funksjonene/
alternativene som er tilgjengelige og velge den du
ønsker, gjør som følger:
Eksempel: Stille inn språk for
displayet
1. Trykk på den aktuelle softtasten.
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Meny for å få tilgang til menyene.
2. Hvis du vil...
Kan du…
Velge:
• Funksjonen som
vises
eller
• Alternativet som er
uthevet
Trykke på softtasten
Velg eller tasten .
Vise neste funksjon
eller markere neste
alternativet i en liste
Trykke på tasten
eller
på venstre
side av telefonen.
Gå tilbake til forrige
funksjon eller
alternativet i en liste
Trykke på tasten
eller
på venstre
side av telefonen.
Gå ett nivå opp i
menystrukturen
Trykke på tasten ,
softtasten
eller
tasten
.
Gå ut av
menystrukturen uten å
endre innstillingene
Trykke på
tasten
Tjenesteleverandør
05:17
Lør 20 Okt
Meny
Navn
2. Bla gjennom menyene til du kommer til menyen
Telefon Innstilling ved å trykke på tasten
eller
.
Lyd Innstilling
Planlegger
.
Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi
passord eller PIN. Tast inn den nødvendige koden
og trykk på softtasten OK.
Velg
6
3. Velg menyen Telefon Innstilling ved å trykke
på softtasten Velg eller tasten .
Telefon Innstilling
Aktivere Infr…
Mine innstillin...
Velkomstme…
Eget nummer
Hvis menynavnet er for langt
for displayet, utheves det
mens du blar.
Språk
Sikkerhet
Velg
30
6.1
31
Velge funksjoner og alternativer
Telefonbok
4. Bla gjennom delmenyene til du kommer til
delmenyen Språk, ved å trykke på tasten
eller
.
Telefon Innstilling
Aktivere Infr...
Du kan lagre telefonnummer og deres
overensstemmende navn i minnet i ditt SIM-kort.
I tillegg kan du lagre opptil 500 nummer i
telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnene,
brukes som en enhet som kalles Telefonbok, selv
om de er fysisk atskilt.
Mine innstillin...
Lagre telefonnummer med navn
Velkomstme…
Eget n Norsk
Viser aktuell innstilling
Språk
Du kan lagre et nummer på to måter:
Sikkerhet
• Ved å bruke softtasten Lagre i stand-by
6.5
Velg
5. Du kan se språkene som er tilgjengelige ved å
trykke på softtasten Velg eller tasten .
Den aktuelle innstillingen er uthevet.
Språk
Lagre et nummer i stand-by
Straks du begynner å skrive et nummer, vises
Lagre over den venstre softtasten slik at du kan
lagre nummeret i telefonboken.
Suomi
Norsk
• Ved å bruke alternativet Ny innføring i
telefonbokmenyen
Aktuelt språk
Türkçe
1. Tast inn nummeret som skal lagres.
Magyar
Polski
PYCCKàâ
Velg
6.5.11
Merk: Hvis du gjør en feil under inntastingen
av et nummer, retter du feilen ved å
bruke tasten
. Se flere opplysninger
på side 22.
6. Bla gjennom listen med språk til det aktuelle
språket er markert, ved å trykke på tasten
eller
.
2. Når du er sikker på at nummeret er riktig,
trykker du på softtasten Lagre.
7. Trykk på softtasten Velg eller tasten
bekrefte valget.
3. Velg et ikon for å identifisere nummerkategorien
som skal lagres. Det finnes tre kategorier:
8. Trykk to ganger på tasten
av menystrukturen.
eller
for å
for å gå ut
Mobiltelefonnummer
Kontornummer
Hjemmenummer
For å velge kategori trykk på tasten
fulgt av softtasten Velg.
32
eller
,
33
Telefonbok
Telefonbok
4. Tast så et navn og trykk på softtasten OK.
Maksimumslengden for et navn avhenger av ditt
SIM-kort. Hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du taster tegn, se side 43.
5. Trykk på høyre softtast med navnet På Kortet
eller I telefonen for å veksle mellom minnene i
telefonen og kortet.
Merk: Hvis du skifter telefoner, vil alle nummer
som er lagret i ditt SIM-kortminne
automatisk være tilgjengelige på den nye
telefonen, mens nummer som er lagret i
telefonminnet må lagres på nytt.
Lagre et nummer ved bruk av
telefonbokmenyen
1. Når skjermen for stand-by vises, trykk på
softtasten Navn.
2. Bla deg fram til Ny innføring ved å trykke på
tasten
eller
og trykk på softtasten Velg.
3. Velg et ikon for å identifisere nummerkategorien
som skal lagres.
Merk: E-postikonet ( ) er tilgjengelig i dette
trinnet. Det gjør at du kan lagre en
E-postadresse i stedet for et telefonnummer.
4. Tast så et navn og trykk på softtasten OK.
6. Tast så et navn og trykk på softtasten OK.
Maksimumslengden for et navn avhenger av ditt
SIM-kort. Hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du taster tegn, se side 43.
7. Hvis du ikke vil lagre nummeret og navnet der
det blir foreslått, trykker du på tasten
for å
slette nummeret på plassen og skriver inn den
plassen du foretrekker ved å trykke på
nummertastene.
8. Trykk på softtasten OK for å lagre navn og
nummer.
Etter at du har lagret, viser telefonen telefonbokinnføringen eller navnet du akkurat har opprettet.
9. Hvis du vil...
34
Trykke på softtasten
Valg.
Gå tilbake til stand-byskjermen
Trykke på tasten
5. Skriv nummeret eller E-postadresse og trykk på
softtasten Lagre.
6. Trykk på høyre softtast med navnet På Kortet
eller I telefonen for å veksle mellom minnene i
telefonen og kortet.
7. Hvis du ikke vil lagre nummeret og navnet der
det blir foreslått, trykker du på tasten
for å
slette nummeret på plassen og skriver inn den
plassen du foretrekker ved å trykke på
nummertastene.
8. Trykk på softtasten OK for å lagre navn og
nummer.
Kan du…
Bruke innføringsalternativene
Maksimumslengden for et navn avhenger av ditt
SIM-kort. Hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du taster tegn, se side 43.
Etter at du har lagret, viser telefonbokinnføringen
eller navnet du akkurat har opprettet.
.
35
Telefonbok
Telefonbok
9. Hvis du vil...
Kan du…
Bruke innføringsalternativene
Trykke på softtasten
Valg.
Gå tilbake til stand-byskjermen
Trykke på tasten
Slett: Gjør at du kan slette det valgte navn og
numrene fra telefonboken. Du blir bedt om å
bekrefte at du vil slette navnet og numrene fra
telefonboken ved å trykke på softtasten Ja.
.
Bruke alternativer for
telefonbokinnføringer
Når du får tilgang til en telefonbokinnføring, trykk
på softtasten Valg for å få tilgang til alternativene
for innføringen.
Hvis du vil...
Kan du…
Velge det uthevede Trykke på softtasten Velg
alternativet
eller tasten .
Utheve et annet
alternativ
Trykke på tasten
eller
til det alternativet du trenger,
er uthevet.
Følgende alternativer er tilgjengelige.
Plassere: Gjør at du kan du lime det valgte
nummeret inn i normal modus for oppringning.
Bruk dette alternativet hvis du vil slå et nummer
som ligner på en innføring i telefonboken, for
eksempel en annen linje på samme kontor.
Bruk tasten
for å forandre på nummeret etter
behov, for flere opplysninger, se side 22. Når du er
klar til å slå nummeret, trykker du på tasten
.
Endre: Gjør at du kan endre telefonbokinnføringen. Velg En innføring for å endre et
nummer i det valgte navnet. Hvis du endrer navnet,
lagres nummeret for seg. Velg Alle innføringer
for å endre innføringens navn.
36
Kopiere: Gjør at du kan kopiere det valgte
nummeret til en annen plass. Bruk dette alternativet
hvis du vil lagre et nummer som ligner på et nummer
som allerede er lagret i minnet. Velg plassering for det
nye nummeret. Når det er kopiert, redigerer du
navnet og nummeret.
Ringeprofil: Gjør at du kan tildele innføringen til
en anropergruppe slik at telefonen varsler deg på
en spesiell måte når denne personen ringer deg.
Velg en av de ti tilgjengelige gruppene.
Hvis du vil fjerne et nummer fra en gruppe, velger
du alternativet Ingen gruppe.
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du
endrer egenskaper for anropergruppe, se side 39.
Tilføy innføring: Gjør at du kan tilføye et nytt
nummer i en annen kategori (mobil, kontor, hjem
eller E-post) til det navnet du nå har valgt. En
telefonbokinnføring kan inneholde et navn og opptil
fire nummer, ett i hver kategori.
Lete etter et nummer i telefonboken
Etter at du har lagret nummer i telefonboken, kan
du søke etter dem på to måter, via:
• Navn
• Anropergruppe
Søke etter et nummer via navn
1. Mens du er i stand-by-skjermen, trykk på
sofftasten Navn.
37
Telefonbok
Telefonbok
2. Trykk på softtasten Velg når Søke utheves. Du
blir nå bedt om å skrive et navn.
3. Skriv inn de første bokstavene i det navnet du
vil finne.
Innføringene i telefonboken begynner med den
første innføringen som stemmer med de du har
skrevet. Denne innføringen er også uthevet.
3. Bla gjennom den ønskede gruppen ved å trykke
på tasten
eller
og trykke på softtasten Se
på.
Du får en liste over telefonbokinnføringer i den
valgte gruppen.
4. Hvis du vil...
Kan du…
Se den uthevete
innføring
Trykke på softtasten Se på.
Kan du…
Vise innføringen
som er uthevet
Trykke på softtasten Se
på.
Velge en annen
innføring
Trykke på tasten
eller
til innføringen du søker etter
er uthevet.
Velge en annen
innføring
Trykke på tasten
eller
til innføringen du
søker etter er uthevet.
4. Hvis du vil...
Søke etter et navn Trykke på tasten
for å
som begynner med slette de bokstavene som
en annen bokstav allerede er tastet og så
trykke på tasten med
ønsket bokstav.
5. Når du har funnet den ønskede innføringen,
trykk på tasten
for å slå nummeret, eller
trykk på softtasten Valg for å få tilgang til
alternativene for telefonbokinnføringer; for flere
opplysninger, se side 36.
Redigere en anropergruppe
5. Når du har funnet den ønskede innføringen,
trykk på tasten
for å slå nummeret, eller
trykk på softtasten Valg for å få tilgang til
alternativene for telefonbokinnføringer; for flere
opplysninger, se side 36.
Lete etter et nummer via anropergruppe
1. Mens du er i stand-by-skjermen, trykk på
softtasten Navn.
2. Bla deg fram til Redigere gruppe ved å
trykke på tasten
eller
og trykke på
softtasten Velg.
1. Mens du er i stand-by-skjermen, trykk på
softtasten Navn.
3. Tast inn begynnelsen av det ønskede
gruppenavnet eller bla deg gjennom
gruppelisten ved å trykke på tasten
2. Bla deg fram til Søke etter gruppe ved å
trykke på tasten
eller
og trykke på
softtasten Velg.
4. Når den gruppen du vil redigere er uthevet,
trykk på softtasten Valg.
38
eller
.
39
Telefonbok
5. Velg hvert alternativ og endre innstillingene
etter behov. Følgende alternativer er
tilgjengelige.
Ringtone: Gjør at du kan velge hvilken
ringetone som skal brukes når du mottar en
telefon fra en person i gruppen.
Telefonbok
3. Velg den tasten som du ønsker å tildele
funksjonen hurtigtast til (tastene
til
og trykk på softtasten OK.
)
Merk: Hvis du allerede har tildelt et nummer til
tasten vil softtasten Valg erstatte
softtasten OK. Gå til trinn 6.
SMS-tone: Gjør at du kan velge hvilken
ringetone som skal brukes når du mottar en
tekstmelding fra en person i gruppen.
4. Velg ønsket telefonbokinnføringen fra listen og
trykk på softtasten Se på.
Grafikk: Gjør at du kan velge grafikkikonet
som skal vises når du mottar en telefon fra en
person i gruppen.
5. Velg ønsket nummer hvis innføringen har mer
enn ett nummer, ved å trykke på tasten
eller
og trykke på softtasten Velg.
Gruppenavn: Gjør at du kan tildele et navn til
gruppen. For flere opplysninger om hvordan du
kan skrive inn tegn, se side 43.
6. Når du har tildelt et nummer til den valgte
tasten, de fire følgende alternativer er
tilgjengelige når du trykker på softtasten Valg.
6. Når du er ferdig med å endre innstillingene,
trykk på tasten
eller
.
Bruk av hurtigtast
Når du har lagret telefonnummer i SIM-kortet, kan
du sette opp opptil åtte hurtigtast-innføringer og så
slå dem enkelt når du måtte ønske, bare ved å
trykke på de tilknyttede nummertastene.
Endre: Gjør at du kan tildele et annet nummer
til tasten.
Slett: Gjør at du kan slette innstillingen slik at
tasten ikke har noe tildelt nummer.
Slette alt: Gjør at du kan slette innstillingene
for alle tastene slik at ingen nummer er tildelt
tastene.
Nummer: Gjør at du kan se det nummeret som
er tildelt tasten.
Sette opp innføringer for hurtigtast
7. Når du vil avslutte, trykk på tasten
eller
.
1. Mens du er i stand-by-skjermen, trykk på
softtasten Navn.
Hurtigtast fra telefonboken
2. Bla deg fram til Hurtigtast ved å trykke på
tasten
eller
og trykke på softtasten Velg.
Hvis du vil hurtigslå de numrene som er tildelt
tastene
til
, trykk og hold nede ønsket tast.
Merk: Minneplassering 1 er forbeholdt din MobilSvar
servernummer.
40
41
Telefonbok
Skrive tekst
Sjekke minnestatus
Du kan sjekke hvor mange navn og numre som er
lagret i telefonboken (kort- og telefonminner) eller
hvor mange ledige plasser som gjenstår.
1. Mens du er i stand-by-skjermen, trykk på
softtasten Navn.
2. Velg alternativet Minnestatus.
3. Trykk på tastene
eller
for å vise
nummeret for eksisterende og gjenstående
innføringer i kort- og telefonminnene.
Når du bruker telefonen din, vil du ofte behøve å
skrive tekst. For eksempel når du lagrer et navn i
telefonboken, oppretter egen hilsen eller planlegger
hendelser i kalenderen din. Du kan taste
alfanumeriske tegn ved å bruke telefonens
tastegruppe.
Telefonen din har følgende modus for skriving av
tekst:
• T9 modus
Med denne modusen kan du taste inn ord med
bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast i
tastegruppen har mer enn én bokstav – når du
trykker på tasten
én gang, vil J, K eller L
vises. T9 modus sammenligner automatisk dine
tastetrykk med en intern ordbok for å fastsette
det riktige ordet, og dermed kreves mange færre
tastetrykk enn de vanlige øvre/nedre
tegnsettmodusene.
• Moduser for øvre/nedre tegnsett
Med disse modusene kan du taste inn bokstaver
ved å trykke på den tasten som har den ønskede
bokstaven én gang, to, tre eller fire ganger til den
ønskede bokstaven vises.
• Symbolmodus
Med denne modusen kan du taste inn symboler,
som f.eks. skilletegn.
• Tallmodus
Med denne modusen kan du skrive inn tall.
42
43
Skrive tekst
Skrive tekst
Endre modus for skriving av tekst
Bruke T9 Modus
Når du befinner deg i et felt som gjør det mulig å
skrive inn tegn, vil du legge merke til indikatoren
for modus for skriving av tekst på displayet.
Den forutsigbare modusen for skriving av tekst T9
gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste
tastetrykk. Denne modusen for skriving av tekst er
basert på en innebygd ordbok.
Eksempel: Når du oppretter en tekstmelding
Indikator for
modus for
skriving av tekst
1. Når du er i den forutsigbare modusen for
skriving av tekst T9, begynner du å skrive et ord
ved å trykke på tastene
til
. Trykk bare
én gang på hver tast for en bokstav
Eksempel: For å taste Hallo i T9 modus,
trykk på
,
,
,
og
.
Det ordet du skriver vises på displayet. Det vil
endres med hvert tastetrykk.
Valg
918
2. Tast hele ordet før du endrer eller sletter
tastetrykkene.
3. Hvis ordet er riktig, kan du taste inn neste ord.
For å velge...
Trykk på sofftasten
inntil...
T9 modus
vises.
Se side 45.
Modus for øvre
tegnsett
A vises.
Se side 47.
Modus for nedre
tegnsett
a vises.
Se side 47.
Tallmodus
1 vises.
Se side 48.
Symbolmodus
vises.
Se side 48.
44
Ellers, trykk på tasten
,
eller
for å
vise alternative ordvalg for de tastene du har
trykket på.
Eksempel: Både ET og DU har sekvensen
,
. Telefonen viser det mest brukte
valget først.
4. Fullfør hvert ord med et mellomrom ved å bruke
tasten
.
45
Skrive tekst
Skrive tekst
Bruke modus for øvre/nedre tegnsett
• Hvis du vil taste punktum, komma eller apostrof,
trykk på tasten
. T9 modus bruker
grammatikkregler slik at riktig skilletegn brukes.
Eksempel:
brukes to ganger for å vise to
skilletegn.
• Hvis du vil skifte tegnsett i T9 modus, bruk
tasten
. Det er to tegnsett:
Nedre tegnsett
Øvre tegnsett
• Du kan flytte markøren ved å bruke tastene
og . Hvis du vil slette bokstavene, trykk på
tasten
. Trykk og hold tasten
for å slette
displayet.
Bruk tastene
til
for å skrive teksten din.
1. Trykk og hold nede tasten med den ønskede
bokstaven.
- En gang for den første bokstaven
- To ganger for den andre bokstaven
- Og så videre
2. Velg de andre bokstavene på samme måte.
Merk: Markøren flyttes til høyre når du trykker på en
annen tast. Når du taster inn den samme
bokstaven to ganger eller en forskjellig bokstav
på samme tast, må du vente i noen få sekunder
slik at markøren flytter seg automatisk til høyre,
og så velge neste bokstav.
Se tabellen nedenfor hvis du ønsker mer
informasjon om de tilgjengelige tegnene.
Tast
Tegn i den viste rekkefølgen
Øvre tegnsett
Nedre tegnsett
Mellomrom
46
47
Skrive tekst
• Hvis du vil legge inn et mellomrom, trykk på
tasten
.
• Du kan flytte markøren ved å bruke tastene
og . Hvis du vil slette bokstaver, trykk på
tasten
. Trykk og hold nede tasten
for
å slette displayet.
Bruke symbolmodus
Med symbolmodus kan du legge inn symboler i en
tekstmelding.
OK
918
Bruk navigasjonstastene for å bla deg fram til det
ønskede symbolet og trykk så på softtasten OK for
å legge inn det uthevede symbolet i din melding.
Bruke tallmodusen
Med tallmodus kan du skrive inn tall i en melding
(for eksempel et telefonnummer). Trykk på de
tastene som stemmer overens med de ønskede
tallene, og gå manuelt tilbake til modus for skriving
av tekst som du velger.
48
Alternativer mens du
sitter i en samtale
Telefonen din har et antall kontrollfunksjoner du
kan se i løpet av en samtale.
Sette en samtale på venting
Du kan sette den aktuelle samtalen på venting når
du måtte ønske. Du kan foreta en annen samtale
mens du sitter i en samtale hvis denne tjenesten
støttes av nettverket ditt. En av disse to samtalene
er aktiv og den andre er satt på venting og du kan
veksle mellom samtalene.
Hvis du vil sette en samtale på venting, trykker du
ganske enkelt på softtasten Vent. Du kan
gjenoppta samtalen når du vil ved å trykke på
softtasten Hent parkert.
Du kan gjøre et anrop samtidig som du er i gang
med en annen samtale:
1. Tast inn det telefonnummeret du vil slå eller slå
det opp i telefonboken.
2. Trykk på tasten
for å slå det andre anropet.
Den første forbindelsen blir automatisk satt på
venting.
Eller alternativt:
1. Sett den gjeldende samtalen på venting ved å
trykke på softtasten Vent.
2. Foreta det andre anropet på vanlig måte.
Du kan veksle mellom de to samtalene ved ganske
enkelt å trykke på softtasten Bytte.
Den gjeldende samtalen settes på venting og
samtalen på venting gjenopptas slik at du kan
fortsette å snakke med den andre personen.
Når du er ferdig, ender du hver enkelt samtale ved
å trykke på tasten
.
49
Alternativer mens du sitter i en samtale
Alternativer mens du sitter i en samtale
Slå av mikrofonen (Mikrofon av)
Slå av/sende tastetoner
Du kan midlertidig slå av mikrofonen på telefonen
din, slik at den andre parten ikke hører deg.
Med disse alternativene kan du slå tastetoner av
eller på. Hvis du har valgt alternativet Uten
tastelyd, sender ikke telefonen din tastetonene.
Du kan da trykke på tastene uten å høre sjenerende
tastetoner under en samtale.
Eksempel: Du ønsker å si noe til en annen person i
rommet, men vil ikke at den andre
parten skal høre deg.
Du kan slå mikrofonen av midlertidig ved å gjøre
som følger.
Merk: For å kommunisere med telefonsvarere eller
datoriserte telefonisystemer må alternativet
Uten tastelyd være valgt.
3. Trykk på softtasten Valg.
4. Trykk om nødvendig på tasten
alternativet Mikrofon av.
for å utheve
Lete etter et nummer i telefonboken
Du kan søke etter et nummer i telefonboken under
en samtale.
5. Trykk på softtasten OK.
Din samtalepartner kan ikke lenger høre deg.
Du kan slå mikrofonen på igjen ved å gjøre som
følger.
1. Trykk på softtasten Valg.
2. Trykk på tasten
Telefonbok.
for å utheve alternativet
6. Trykk på softtasten Valg.
3. Trykk på softtasten OK.
7. Trykk om nødvendig på tasten
alternativet Mikrofon på.
for å utheve
8. Trykk på softtasten OK.
Den du snakker med i telefonen, kan nå høre
deg igjen.
Telefonbokinnføringene vises.
4. Skriv inn navnet du vil finne.
Hvis du skriver inn begynnelsen på navnet, vises
en liste over innføringene i telefonboken. Den
første innføringen som svarer til inndataene,
vises først. Innføringen er også uthevet.
5. Du kan se den uthevede innføringen ved å
trykke på softtasten Se på.
Du finner flere opplysninger om funksjonen
Telefonbok på side 33.
50
51
Alternativer mens du sitter i en samtale
Alternativer mens du sitter i en samtale
Bruke SMS-tjenesten
Samtale med flere personer samtidig
Hvis du mottar en SMS-melding (Short Message
Service) under en samtale, blinker meldingsikonet
(
) i displayet. Med alternativet SMS-tjenesten
kan du bruke denne funksjonen.
Nettverket har en tjeneste der det er mulig for inntil
seks personer å delta i et telefonmøte eller en
konferansesamtale samtidig. Hvis du vil ha mer
informasjon om dette, ta kontakt med din
tjenesteleverandør.
Du finner flere opplysninger om SMS-tjenesten på
side 62.
Sette opp en samtale med flere personer
Svare en oppringning under en
samtale
Du kan svare en innkommende telefon samtidig
som du er i gang med en samtale hvis denne
tjenesten støttes av nettverket ditt, og hvis du
har stilt inn menyalternativet Samtale venter
(Meny 8.3) på Aktiver (se side 114). Du vil bli
meddelt om en innkommende telefon av en tone
som indikerer at en samtale venter.
Du kan svare en innkommende telefon samtidig
som du er i gang med en annen samtale, ved å
gjøre som følger:
1. Trykk på tasten
for å svare den
innkommende telefonen. Den første
forbindelsen blir automatisk satt på venting.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å
trykke på softtasten Bytte.
Hvis du vil avslutte en samtale som er satt på
venting, trykker du på softtasten Valg og velger
alternativet Avsl. ventende.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på
tasten
.
52
1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte.
2. Ring til neste deltaker på vanlig måte. Den
første forbindelsen blir automatisk satt på
venting.
3. For å få den første deltakeren med i samtalen,
trykker du på softtasten Valg og velger
alternativet Sammen.
4. Hvis du vil ta med en ny person i samtalen,
ringer du vedkommende på vanlig måte, trykker
på softtasten Valg og velger alternativet
Sammen.
Du kan ta inn innkommende samtaler ved å svare
på samtalen og trykke på Valg, og deretter på
Konferanse. Gjenta etter behov.
Ha en privat samtale med én av
deltakerne
1. Trykk på softtasten Valg og velg alternativet
Velg samtale.
En liste over deltakere vises.
2. Uthev den personen du ønsker å fjerne ved å
trykke på tasten
eller
, etterfulgt av
.
softtasten Velg eller tasten
53
Alternativer mens du sitter i en samtale
Bruke menyene
3. Velg alternativet Gjør privat.
Nå kan du snakke på tomannshånd med den
personen. De andre deltakerne kan fortsette å
snakke med hverandre.
4. Hvis du vil gå tilbake til den opprinnelige
samtalen mellom flere, trykker du på softtasten
Valg og velger Konferanse.
Alle deltakerne i samtalen kan nå høre
hverandre.
Fjerne en av deltakerne
1. Trykk på softtasten Valg og velg alternativet
Velg samtale.
En liste over deltakere vises.
2. Uthev den personen du ønsker å fjerne ved å
trykke på tasten
eller
, etterfulgt av
softtasten Velg eller tasten
.
3. Velg Fj. fra møte.
Samtalen med denne deltakeren blir avsluttet,
men du kan fortsette å snakke med de andre.
4. Du avslutter samtalen med alle deltakere ved
å lukke flippdekselet eller ved å trykke på
tasten
.
Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du
kan skreddersy telefonen etter dine behov. Disse
funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer.
Du kan få tilgang til menyene og delmenyene ved å
bla med navigasjonstastene eller ved å bruke
snarveiene.
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla
1. Mens du er i stand-by trykk på softtasten Meny
for å få tilgang til menyfunksjonen.
2. Bla med tasten
eller
for å nå den
ønskede hovedmenyen, for eksempel
Telefon Innstilling. Trykk på softtasten Velg
eller tasten for å gå inn i menyen.
3. Hvis menyen inneholder delmenyer, for
eksempel Språk, kan du få tilgang til dem ved
å bla med tasten
eller
og trykke på
softtasten Velg.
Hvis den menyen du har valgt inneholder videre
alternativer, gjentar du samme framgangsmåte.
4. Hvis du vil...
Kan du…
Bla gjennom
menyene
Trykke på tasten
eller
eller bruke
tastene
og
på
telefonens venstre
side.
Bekrefte den
valgte innstillingen
Trykke på softtasten
Velg eller tasten .
Gå tilbake til
forrige menynivå
Trykke på softtasten
eller tasten .
Forlate menyen uten å Trykke på tasten
endre innstillingene
54
.
55
Bruke menyene
Bruke menyene
Få tilgang til menyfunksjonene ved
bruk av snarveier
Menyelementene (meny, delmenyer og alternativer)
er nummererte og du kan få raskt tilgang til dem
ved å bruke deres snarveinummer.
Snarveinummeret vises nede til høyre i displayet
ved siden av softtasten . Trykk ganske enkelt på
softtasten Meny og tast inn ønsket nummer.
Merk: Numrene som er tildelt hvert menyalternativ
angis i lisen på side 57. De stemmer ikke
nødvendigvis overens med menynummeret på
telefonen. Det avhenger av de tjenestene som
støttes av SIM-kortet.
Eksempel: Få tilgang til alternativet Språk.
1. Tekst Melding
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1. Trykk på softtasten Meny.
2. Trykk på
for Telefon Innstilling.
3. Trykk på
for Språk.
1.8
De tilgjengelige språkene vises direkte.
1.9
Liste over menyfunksjoner
Denne illustrasjonen viser menystrukturen som er
tilgjengelig, og viser til:
• Nummeret som er tildelt hvert alternativ
• Siden som inneholder en beskrivelse av hver
funksjon
Merk: Hvis du bruker et SIM AT-kort som gir deg
tilleggstjenester, vises menyen SIM AT (0)
først når du trykker på softtasten Meny for
å åpne menyfunksjonen. Du finner flere
opplysninger i dokumentasjonen for SIM-kortet.
56
2. Bilde Melding
2.1
2.2
2.3
2.4
(se side 62)
Innboks
Utboks
Skriv ny
Symbolmaler
Innstilling
1.5.1 Innstilling 1*
1.5.2 Innstilling 2*
1.5.3 Innstilling 3*
1.5.4 Innstilling 4*
1.5.5 Innstilling 5*
1.5.6 Normalinnstilling
Mine ting
1.6.1 Min EMS-melodi
1.6.2 Mitt EMS-bilde
1.6.3 Min EMS-animasjon
1.6.4 Slett alle
Minnestatus
1.7.1 SIM-minne
1.7.2 TELEFON-minne
1.7.3 CB-minne
1.7.4 Slett alle
MobilSvar
1.8.1 Ringe til MobilSvar
1.8.2 MobilSvar nummer
Broadcast
1.9.1 Lese
1.9.2 Motta
1.9.3 Kanalliste
1.9.4 Språk
(se side 73)
Innboks
Utboks
Ny Bildemelding
Slett alle
2.4.1 Innboks
2.4.2 Utboks
* Vises bare hvis tjenesten er støttet av ditt SIM-kort.
57
Bruke menyene
2. Bilde Melding
Bruke menyene
5. Lyd Innstilling
(fortsatt)
2.5 Setup
2.5.1 Skjul ID
2.5.2 Leveringsrapport
2.5.3 Be om svar
2.5.4 Auto nedlasting
2.6 MMS Profil
3. Samtale Informasjon
(se side 80)
3.1
3.2
3.3
3.4
Ubesvarte anrop
Innkommende samtaler.
Utgående samtaler.
Slett alle
3.4.1 Ubesvarte anrop
3.4.2 Innkommende samtaler.
3.4.3 Utgående samtaler.
3.5 Samtaletid
3.5.1 Siste samtale
3.5.2 Totalt ringt
3.5.3 Totalt mottat
3.5.4 Nullstill klokker
3.6 Samtalepris*
3.6.1 Samtalekostnad
3.6.2 Total kostnad
3.6.3 Makskostnad
3.6.4 Nullstill tellere
3.6.5 Oppgi makskostnad
3.6.6 Pris pr. enhet
4. Kamera
(se side 83)
4.1 Ta bilde og send
4.2 Nytt bilde
4.3 Mine bilder
5. Lyd Innstilling
(se side 86)
5.1 Ringetone
5.2 Ringevolum
5.3 Alarmtype
5.3.1 Bare lys
5.3.2 Melodi
5.3.3 Vibrasjon
5.3.4 Vibra+Melodi
(fortsatt)
5.4 Tastetone
5.4.1 AV
5.4.2 Cool
5.4.3 Piano
5.4.4 Tone
5.4.5 Pip
5.5 Meldingstone
5.5.1 SMS-tone
5.5.2 CB-tone
5.6 Flipp tone
5.6.1 AV
5.6.2 Future
5.6.3 Crystal
5.7 Strøm På/Av tone
5.7.1 AV
5.7.2 Classical
5.7.3 Cheerful
5.8 Ekstratone
5.8.1 Feiltone
5.8.2 Minuttvarsling
5.8.3 Forbindelsestone
6. Telefon Innstilling
(se side 91)
6.1 Aktivere Infrarød
6.2 Mine innstillinger
6.2.1 Bakgrunnsbilde
6.2.2 Menyinstilling
6.3 Velkomstmelding
6.4 Eget nummer
6.4.1 Nummer 1
6.4.2 Nummer 2
6.4.3 Nummer 3
6.5 Språk
6.6 Sikkerhet
6.6.1 PIN-sjekk
6.6.2 Endre PIN
6.6.3 Telefonsperre
6.6.4 Endre passord
6.6.5 SIM-sperre
6.6.6 FDN Mode*
6.6.7 Endre PIN2*
* Vises bare hvis tjenesten er støttet av ditt SIM-kort.
58
59
Bruke menyene
Bruke menyene
6. Telefon Innstilling
(fortsatt)
6.7 Display-innstillinger
6.7.1 Kontrast
6.7.2 Bakgrunnslys
6.7.3 Automatisk belysning
6.7.4 Nettindikator
6.7.5 Grafisk logo
6.8 Ekstrainnstillinger
6.8.1 Auto Redial
6.8.2 Aktivt flippdeksel
6.8.3 Svare, valgfri tast
6.9 Snarvei
6.9.1 Opp tast
6.9.2 Ned tast
6.9.3 Høyre tast
6.9.4 Venstre tast
6.10 Slett alle innstillinger
7. Planlegger
(se side 101)
7.1 Kalender
7.2 Huskeliste
7.3 Tid og Dato
7.3.1 Still klokke
7.3.2 Still dato
7.3.3 Verdensklokke
7.3.4 Tidsformat
7.4 Alarm
7.4.1 Engangsalarm
7.4.2 Daglig alarm
7.4.3 Vekkeklokke
7.4.4 Slett alarm
7.4.5 Autopåslag
7.5 Kalkulator
7.6 Valutakalkulator
8. Nettverk Tjenester
(se side 110)
8.1 Viderekobling
8.1.1 Alltid viderekoble
8.1.2 Opptatt
8.1.3 Ikke svar
8.1.4 Ikke tilgjengelig
8.1.5 Avbryt alle
60
8. Nettverk Tjenester
(fortsatt)
8.2 Samtalesperre
8.2.1 Alle utgående
8.2.2 Utland
6.2.3 Utland unntatt hjem
8.2.4 Alle innkommende
8.2.5 Innkommende om utenlands
8.2.6 Avbryt alle
8.2.7 Endre sperre-passord
8.3 Samtale venter
8.3.1 Taleanrop
8.3.2 Dataanrop
8.3.3 Avbryt alle
8.4 Velge nettverk
8.4.1 Automatisk
8.4.2 Manuelt
8.5 Skjul ID
8.5.1 Standard
8.5.2 Skjule nummer
8.5.3 Sende nummer
8.6 Lukket brukergruppe
8.6.1 Indeksliste
8.6.2 Tilg. utenfor
8.6.3 Standardgruppe
8.6.4 Inaktivere*
8.7 Båndvalg
8.7.1 GSM 900/1800
8.7.2 GSM 1900
9. Spill & WAP
(se side 119)
9.1 Spill
9.1.1 X-Flighter
9.1.2 SpaceWar
9.1.3 MyPet
9.2 WAP-leser
9.3 Nedlastninger
9.3.1 Toner
9.3.2 Bilder
* Vises bare hvis funksjonen Lukket brukergruppe er aktivert.
61
Tekst Melding
Tekst Melding
Funksjonen SMS (Short Message Service) er en
nettverkstjeneste som ikke støttes av alle nettverk.
Du kan sende meldinger som tekstmeldinger, e-post
og meldingssystemer for personsøk, forutsatt at
disse tjenestene støttes av ditt nettverk. For at du
skal kunne sende meldinger via telefonen, må du få
nummeret til ditt SMS-senter fra din
tjenesteleverandør.
Når meldingsikonet (
) vises, betyr det at du har
fått nye tekstmeldinger. Hvis minnet for meldinger
er fullt, vil det bli vist en feilmelding, og flere
meldinger kan ikke mottas. Bruk alternativet Slett i
hver meldingsboks for å slette gamle meldinger.
Innboks
(Meny 1.1)
Denne meldingsboksen brukes til å lagre
meldingene du har mottatt.
Når du går inn i denne menyen, vises listen over
meldinger i boksen med senderens telefonnummer
eller navn, hvis den er tilgjengelig i din telefonbok.
1. Velg ønsket melding fra listen og trykk på
softtasten Se på for å lese meldingsinnholdet.
2. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
3. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
Mens du leser en melding, kan du velge de følgende
alternativene ved å trykke på softtasten Valg.
Slett: Gjør at du kan slette meldingen.
Sende: Gjør at du kan sende meldingen. For mer
informasjon om hvordan du skal skrive inn et navn,
se side 65.
Svare: Gjør at du kan svare senderen ved å sende
en tekstmelding.
Ringe tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til
senderen.
Kopier adresse: Gjør at du kan trekke ut URL eller
e-postadresser eller telefonnummer fra
meldingsteksten, slik at du kan lagre dem i
telefonminnet.
Flytt til: Gjør at du kan flytte meldingen fra
SIM-kortet til telefonminnet og motsatt.
Velg gjenstander: Gjør at du kan lagre
mediagjenstander, som f.eks. lyder eller bilder, fra
meldingen og inn i telefonminnet ditt. Da kan du
bruke gjenstandene når du skriver en melding; for
detaljer, se side 66.
Utboks
(Meny 1.2)
Brukes til å lagre meldingene du har sendt, eller som
du skal sende.
Når du går inn i denne menyen, vises listen over
meldinger i boksen med mottakerens telefonnummer
eller navn, hvis den er tilgjengelig i din telefonbok.
1. Velg ønsket melding fra listen og trykk på
softtasten Se på for å se meldingsinnholdet.
62
63
Tekst Melding
Tekst Melding
Skriv ny
2. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
3. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
Mens du leser en melding, kan du velge de følgende
alternativene ved å trykke på softtasten Valg.
Slett: Gjør at du kan slette meldingen.
Sende: Gjør at du kan sende meldingen. For mer
informasjon om hvordan du skal skrive inn et navn,
se side 65.
Kopiere nummer: Gjør at du kan svare senderen
ved å sende en tekstmelding.
Flytt til: Gjør at du kan flytte meldingen fra
SIM-kortet til telefonminnet og motsatt.
Velg gjenstander: Gjør at du kan lagre
mediagjenstander, som f.eks. lyder eller bilder, fra
meldingen og inn i telefonminnet ditt. Da kan du
bruke gjenstandene når du skriver en melding, for
detaljer, se side 66.
(Meny 1.3)
Via denne menyen kan du skrive og sende en
tekstmelding.
Merk: Du kan skrive inn opptil 918 alfanumeriske
tegn i meldingen din. Hvis du tilføyer
gjenstander til meldingen, reduseres antall
tegn som kan skrives.
Opprette en enkel tekstmelding
1. Opprett meldingen din.
Merk: Hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du skriver inn tegn, se side 43.
2. Når du er ferdig med meldingen, trykk på
softtasten Valg. Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Sende: Gjør at du kan sende meldingen.
Meldingen blir slettet når den er sendt.
Lagre og sende: Gjør at du kan lagre en kopi av
meldingen i det spesifiserte minnet og deretter
sende meldingen til den ønskede mottakeren. Du
kan lese meldingen i utboksen din.
Lagre: Gjør at du kan lagre meldingen i det
spesifiserte minnet, slik at den kan sendes
senere. Du kan lese meldingen i utboksen din.
Hvis du ønsker informasjon om alternativene
Tekstformattering, Tilføy gjenst., Tilføy
modeller, Tilføy nr., Nytt bokmerke og
Språk, se “Opprette en melding ved hjelp av
alternativene” på side 66.
64
65
Tekst Melding
3. Velg Sende eller Lagre og sende, og trykk på
softtasten Velg.
Hvis du bare vil lagre meldingen, velg Lagre.
Etter at du har lagret meldingen, går telefonen
tilbake til menyen Tekst Melding.
4. Velg det minnet hvor meldingen er lagret og
trykk på softtasten OK.
5. Tast inn mottakernummeret og trykk på
softtasten OK. Meldingen er sendt.
Opprette en melding ved hjelp av
alternativene
1. Opprett meldingen din.
2. Trykk på softtasten Valg.
3. Velg et av de følgende alternativene ved å bruke
tastene
og
og trykke på softtasten Velg.
Tekstformattering: Gjør at du kan formatere
tekststilen. For attributten Størrelse, er
størrelsene Normal, Stor og Liten tilgjengelige.
For attributtene Understrek og
Gjennomstrekning, velg På eller Av.
Attributtene kan kombineres.
Tilføy gjenst.: Gjør at du kan tilføye en lyd,
melodi, bilde eller animasjon til meldingen. Velg
den gjenstandskategorien som skal tilføyes.
Innen hver kategori kan du velge de forskjellige
fabrikkinnstilte elementene eller velge et
element mottatt fra andre kilder, som f.eks.
Internett eller andre telefoner.
Tilføy modeller: Gjør at du kan anvende en av
de faste meldingsmodellene i teksten.
Velg en av de fem faste meldingene via
menyalternativet Symbolmaler (Meny 1.4);
for flere detaljer, se side 67.
66
Tekst Melding
Tilføy nr.: Gjør at du kan tilføye en telefonbokinnføring i meldingen din. Velg en fra listen.
Nytt bokmerke: Gjør at du kan tilføye en
websideadresse som er lagret i favorittlisten din
(Meny 9.2.2). Velg en fra listen.
Språk: Gjør at du kan endre språket som skal
anvendes i modusen T9 for skriving av tekst.
Velg språket som skal brukes.
4. Gjør ferdig meldingen, og send eller lagre den
ved å følge prosedyren fra trinn 2 på side 65.
Symbolmaler
(Meny 1.4)
Denne menyen gjør at du kan oppnå fast lagring av
de fem meldingene du bruker oftest. Bla gjennom
modellisten ved å bruke tastene
og
. Når den
ønskede meldingsmodellens nummer vises, trykk
på softtasten Valg.
Redigere: Gjør at du kan skrive en ny melding
eller redigere den valgte meldingen.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på side 43.
Send melding: Gjør at du kan hente frem den
valgte meldingen. Når du har skrevet ferdig
meldingen, kan du sende den, lagre og sende den
eller bare lagre den. For detaljer om hvordan du
sender en melding, se side 65.
Slett: Gjør at du kan slette den valgte meldingen.
Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette ved å
trykke på softtasten Ja.
67
Tekst Melding
Innstilling
Tekst Melding
(Meny 1.5)
Via denne menyen kan du sette opp standard SMSinformasjon. En innstillings-gruppe er en samling
innstillinger som må angis før du kan sende
meldinger. Antallet innstillingsgrupper som er
tilgjengelige, er avhengig av SIM-kortets kapasitet.
Innstilling x (hvor x er nummeret for
innstillingsgruppen): Hver gruppe har en egen
delmeny.
Tjenestesentral: Gjør at du kan lagre eller endre
nummeret til ditt SMS-senter. Dette nummeret er
nødvendig for at du skal kunne sende meldinger.
Standardmål: Gjør at du kan lagre
standardmottakernummeret. Nummeret blir
automatisk vist på mottakkerskjermen når du
oppretter en melding.
Leverings-rapporter: Gjør at du kan aktivere eller
deaktivere rapportfunksjonen. Når denne
funksjonen er aktivert, informerer nettverket deg
om hvorvidt meldingen din er sendt eller ikke.
Overføringsvalg: Gjør at du kan velge mellom GSM
og GPRS.
Mine ting
(Meny 1.6)
Etter at du har lagret gjenstander du har mottatt i
meldinger i ditt telefonminne, ved bruk av
alternativet Velg gjenstander (se side 63), kan
du se gjenstandene i denne menyen.
Det finnes tre gjenstandskategorier:
• Min EMS-melodi
• Mitt EMS-bilde
• Min EMS-animasjon
Grunninstilling: Gjør at du kan oppgi standard
meldingstype (Tekst, faks, E-post og Personsøk).
Nettverket kan konvertere meldingene til det valgte
formatet.
Standard gyldighet: Gjør at du kan angi hvor lenge
tekstmeldingene skal lagres i meldingssentralen
mens det gjøres forsøk på å levere dem.
Navninstilling: Gjør at du kan navngi innstillingsgruppen som for øyeblikket defineres.
Normalinstilling: Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Svarbane: Gjør at mottakeren av din SMS-melding
kan sende deg en svarmelding via din
meldingssentral, hvis tjenesten støttes av
nettverket.
68
Du kan slette alle gjenstandene ved å bruke
alternativet Slett alle (Meny 1.6.4).
Hvis du vil...
Kan du…
Velge en kategori
gjenstander som skal slettes
Trykke på softtasten
Merk.
Oppheve valget
Trykke på softtasten
Umerk.
Slette gjenstandene i den
(de) valgte kategorien(e)
Trykke på softtasten
Slett.
Hvis du vil slette alle mediagjenstandene, velg Alle
objekter.
69
Tekst Melding
Tekst Melding
Minnestatus
MobilSvar nummer: Gjør at du kan endre
nummeret til MobilSvar om nødvendig.
(Meny 1.7)
Denne menyen viser hvor mange meldinger som for
tiden er lagret i SIM-, telefon- og CB-minnene.
Du kan slette alle meldingene i hver
meldingsboks ved å bruke alternativet
Slett alle (Meny 1.7.4).
Hvis du vil...
Kan du…
Velge det minnet som
skal slettes
Trykke på softtasten
Merk.
Oppheve valget
Trykke på softtasten
Umerk.
Slette alle meldingene i
det valgte minnet
Trykke på softtasten
Slett.
Hvis du vil slette alle meldingene, velg Alle
meldinger.
MobilSvar
(Meny 1.8)
Hvis du vil...
Kan du…
Taste inn ditt MobilSvar- Trykke på de tilsvarende
nummer
nummertastene.
Rette på et tall
Trykke på tasten
Flytte markøren mot
venstre/høyre uten å
slette tallet
Trykke på tasten
eller .
Merk: Funksjonen MobilSvar er avhengig av
nettverket. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
Broadcast
(Meny 1.9)
Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta
tekstmeldinger om mange emner, for eksempel
vær- og trafikkmeldinger. Meldingene vises i det
øyeblikk de mottas, forutsatt at:
Denne menyen gir deg tilgang til din MobilSvarer,
hvis denne tjenesten er tilgjengelig i ditt nettverk.
• Telefonen er i stand-by
Følgende alternativer er tilgjengelige:
• Den meldingskanalen er for tiden aktiv i
kanallisten
Ringe til MobilSvar: Før du kan bruke denne
funksjonen, må du taste inn nummeret til ditt
MobilSvar-nummer som du får fra din
tjenesteleverandør (se menyalternativ 1.8.2).
Deretter kan du velge dette alternativet og ganske
enkelt trykke på softtasten OK for å høre dine
meldinger.
Du får raskt tilgang til MobilSvar ved å trykke og
holde tasten
i stand-by.
70
.
• Alternativet Motta er satt til Slå på
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Lese: Lar deg se meldingen. Ikke permanent
viser meldinger fra nettverket, men mister dets
innhold så snart telefonen er slått av. Bla gjennom
meldingen ved å bruke tastene
og
. Mens du
leser en melding, kan du trykke på softtasten
Lagre for å lagre meldingen i boksen Arkiv for
henting senere.
71
Tekst Melding
Bilde Melding
Motta: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere
mottak av broadcast meldinger.
Kanalliste: Gjør at du kan angi hvilke kanaler du
vil motta gruppemeldinger fra. Følgende
alternativer er tilgjengelige:
Velg: Brukes til å aktivere eller deaktivere kanaler i
listen ved å henholdsvis merke dem eller fjerne
merkingen av dem.
Legg til kanal: Brukes til å angi ID-en og tittelen for
en ny kanal.
Slette: Brukes til å fjerne en kanal fra listen.
Endre: Brukes til å endre ID-en og tittelen for en
eksisterende kanal.
Språk: Gjør at du kan velge ønsket språk når du
viser broadcast meldinger.
Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer
informasjon.
Multimedia Message Service (MMS) er en
meldingstjeneste som ligner veldig på Short
Message Service (SMS). Den leverer automatisk og
øyeblikkelig personlige multimediameldinger fra
telefon til telefon eller fra telefon til e-post.
I tillegg til det kjente tekstinnholdet i
tekstmeldinger, kan multimediameldinger inneholde
bilder, grafikker, tale- og lydclips. En MMS-melding
er en multimedia-presentasjon i en enkelt innføring.
Det er ikke en tekstfil med vedlegg.
Ved å bruke MMS-funksjonen, kan telefonen din
motta multimediameldinger. Du kan også sende
bildemeldinger som er kortmeldinger som
inneholder bilder, som f.eks. bilder eller grafikk som
du har lastet ned fra Internett. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig hvis den støttes av din
tjenesteleverandør. Det er bare telefoner som tilbyr
bildemeldings-funksjonen som kan motta og vise
bildemeldinger.
Innboks
(Meny 2.1)
Se en melding når du mottar den
Når du får inn en ny multimediamelding, viser
displayet tekstmeldingen sammen med senderens
nummer.
1. Trykk på softtasten Se på for å se meldingen.
Displayet viser en kort informasjon om
meldingen, som f.eks. senderens nummer,
meldingens størrelse og emnet.
Hvis du vil se meldingen senere i innboksen,
trykker du på softtasten Avslutt.
72
73
Bilde Melding
Bilde Melding
2. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
Send videre: Gjør at du kan sende meldingen
videre til en annen person.
Mens du ser en melding, kan du trykke på
softtasten Valg for å bruke de følgende
alternativene:
Lagre bilde: Gjør at du kan lagre et bilde fra
meldingen og inn i telefonen din. Bilder lagres i
mappen Mine bilder (Meny 4.3) og andre bilder
er i mappen Bilder i menyen Nedlastninger
(Meny 9.3).
Prøv igjen: Lar deg se meldingen.
Slett: Sletter meldingen.
Mer informasjon: Viser deg detaljert informasjon
om meldingen.
Lagre lyd: Gjør at du kan lagre en lyd fra
meldingen i mappen Toner i menyen
Nedlastninger (Meny 9.3).
Se en mottatt melding i innboksen
Når du får tilgang til menyalternativet Innboks
(Meny 2.1), vises listen over de multimediameldinger du mottok med senderens
telefonnummer, hvis de er tilgjengelige i din
telefonbok, eller emner.
1. Velg melding og trykk på softtasten Velg for å
se meldingsinnholdet.
Utboks
(Meny 2.2)
Når du får tilgang til dette menyalternativet, vises
listen over de bildemeldingene du sendte.
1. Velg ønsket melding og trykk på softtasten Velg
for å se meldingsinnholdet.
2. Hvis du vil bla gjennom meldingen, trykker du
på tasten
eller
.
2. Hvis du vil bla gjennom meldingene, trykker du
på tasten
eller
.
Når du ser en melding for første gang, kan du
trykke på softtasten Valg for å få tilgang til
alternativene Prøv igjen, Slett og Mer
informasjon, beskrevet ovenfor.
Mens du leser en melding, kan du velge de følgende
alternativene ved å trykke på softtasten Valg.
Slette: Sletter meldingen.
Når du ser en melding på nytt, er følgende
alternativ tilgjengelige:
Kopier nr./adresse: Gjør at du kan trekke et
nummer ut av meldingens tekst, slik at du kan
ringe dette nummeret eller lagre det i telefonboken.
Slett: Sletter meldingen.
Sende: Gjør at du kan sende meldingen på nytt.
Svare: Gjør at du kan svare senderen ved å sende
en tekst- eller bildemelding.
Redigere melding: Gjør at du kan endre
meldingsinnholdet, bildet eller teksten. Hvis du
ønsker flere opplysninger om hvordan du skriver
bildemeldinger, se menyalternativet Ny
Bildemelding (Meny 2.3) på side 76.
Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til
senderen.
Kopier nummer: Gjør at du kan trekke et
nummer ut av meldingens tekst, slik at du kan
ringe dette nummeret eller lagre det i telefonboken.
74
75
Bilde Melding
Ny Bildemelding
Bilde Melding
(Meny 2.3)
Med denne menyen kan du opprette en ny
bildemelding og så sende den til flere mottakere.
Opprette og sende en bildemelding
1. Tast inn emnet for meldingen din og trykk på
softtasten OK.
Merk: Se flere opplysninger om hvordan du taster
inn tegn på side 43.
2. Trykk på softtasten Valg og tilføy
meldingsinnholdet ved å bruke en av de
følgende alternativene:
Legg til tekst: Tast inn meldingsteksten og
trykk på softtasten OK.
Legg til mitt bilde: Gjør at du kan tilføye et
bilde du tok ved å bruke kameraet på telefonen
din Velg et bilde og trykk på softtasten Se på.
Deretter trykker du på softtasten Velg for å
tilføye. Hvis du ønsker flere detaljer om hvordan
du bruker kameraet, se side 83.
Legg til bilde: Gjør at du kan tilføye et bilde
som er lagret i mappen Bilder i menyen
Nedlastninger (Meny 9.3). Velg et bilde og
trykk på softtasten Velg.
Sende: Gjør at du kan sende meldingen. Bruk
dette alternativet når du er ferdig med å
opprette meldingen.
Lagre: Lagrer meldingen i Utboksen (Meny 2.2)
til senere bruk. Bruk dette alternativet når du er
ferdig med å opprette meldingen.
3. Når det tilføyde innholdet vises, trykker du på
tasten
for å utheve alternativet Legg til.
76
4. Gjenta trinn 2 og 3 til du er ferdig med å
opprette meldingen din.
5. Hvis du vil endre de tilføyde gjenstandene,
trykker du på tasten
eller
for å utheve en
og softtasten Valg. Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Redigere: Gjør at du kan endre tekst eller
bytte ut bildet med et annet.
Slette: Sletter elementet fra meldingen.
Sende: Gjør at du kan sende meldingen.
Lagre: Lagrer meldingen i Utboksen (Meny 2.2)
til senere bruk.
6. Når du er ferdig med å opprette meldingen,
velger du Sende fra alternativene.
7. Velg et av de følgende alternativene ved å
trykke på softtasten Velg.
Telefonnummer: Gjør at du kan taste inn
ønsket telefonnummer.
E-Mail: Gjør at du kan taste inn e-postadressen
til mottakeren slik at du kan sende meldingen
som e-post.
Telefonbok: Gjør at du kan hente fram et
nummer fra telefonboken.
8. Tast et nummer eller en adresse, eller velg et
nummer i telefonboken. Når det riktige
nummeret eller adressen vises, trykk på
softtasten OK.
9. Hvis du vil sende en melding til flere mottakere,
velg Redigere mottager og trykk på
softtasten Velg.
77
Bilde Melding
Bilde Melding
10. Gjenta trinn 7 til 9. Du kan taste inn opptil
10 mottakere.
Hvis du vil endre mottakerne, velg én og trykk
på softtasten Velg. Du kan endre eller slette
den.
11. Etter at du har tastet inn mottakerne, trykker
du på softtasten Velg når Sende melding
utheves.
Telefonen din sender meldingen.
Auto nedlastning: Når dette alternativet er
merket av, laster telefonen din automatisk ned de
mottatte bildene eller lydene.
MMS Profil
(Meny 2.6)
I denne menyen kan du konfigurere forskjellige
innstillinger som kreves når du sender eller mottar
multimediameldinger.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Slett alle
Profilnavn: Navn du vil tildele MMS-serveren.
(Meny 2.4)
Du kan slette alle meldingene i Inn- eller Utboksen.
Når den en bekreftelsesmeldingen vises, trykker du
på softtasten Ja for å bekrefte.
Setup
(Meny 2.5)
Du kan endre de standard meldingsinnstillingene.
Hvis du vil slå et gitt alternativ på eller av, trykker
du på softtasten Velg for å sette eller fjerne en
hake ved hvert alternativ.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Skjul ID: Når dette alternativet er avmerket, vises
ikke telefonnummeret ditt på mottakerens telefon.
Startside URL: Adressen til din MMS-server.
Sikkerhet: Dataoverføringsmodus. Velg Sikker
hvis du vil sikre dine data mot uautorisert tilgang;
hvis ikke velger du Ikke sikker.
IP-adresse: Portaladresse som kreves for å koble
seg opp på MMS-serveren.
Brukernavn: Bruker-ID som påkreves for å koble
seg til MMS-serveren.
Passord: Passord som påkreves for å koble seg til
MMS-serveren.
APN: APN-navn brukt for adressen til MMSserveren.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, ta kontakt
med din tjenesteleverandør.
Leveringsrapport: Når dette alternativet er
merket av, informerer nettverket deg om hvorvidt
meldingen din er sendt eller ikke.
Be om svar: Når dette alternativet er merket av,
sender telefonen din et krav om svar sammen med
meldingen til mottakeren.
78
79
Samtale Informasjon
Samtale Informasjon
Utgående samtaler.
(Meny 3.3)
Du kan bruke denne menyen til å vise:
• Ubesvarte, inngående eller utgående samtaler
• Varigheten for den samtalen du gjorde eller
mottok
• Pris for dine samtaler
Merk: Du kan få tilgang til alle numrene i de tre
typene samtaleinfo ved å trykke på tasten
i stand-by.
Dette alternativet lar deg se de 20 siste oppringte
numrene.
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett for den samtalen
du har gjort. Ved å trykke på softtasten Valg, kan
du:
• Slette nummeret
• Redigere nummeret og lagre det i telefonboken
Ubesvarte anrop
(Meny 3.1)
• Gjøre en samtale til nummeret
Dette alternativet lar deg se de 20 siste ubesvarte
anropene.
Slett alle
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett for den samtalen
du har mottatt. Ved å trykke på softtasten Valg,
kan du:
Du kan slette alle numrene som er lagret i hver
samtaleinfo. Uthev ønsket kategori og trykk på
softtasten Velg.
• Slette samtelen fra listen
• Redigere nummeret, hvis det er tilgjengelig, og
lagre det i telefonboken
• Gjøre en samtale til nummeret
Innkommende samtaler.
Når en bekreftelsesmelding vises, trykker du på
softtasten Ja.
Samtaletid
(Meny 3.5)
(Meny 3.2)
Med dette alternativet kan du se de 20 siste
samtalene du har svart på.
Nummeret og navnet (hvis de er tilgjengelige) vises
sammen med dato og klokkeslett for den samtalen
du har mottatt. Ved å trykke på softtasten Valg,
kan du:
• Slette samtalen fra listen
• Redigere nummeret, hvis det er tilgjengelig, og
lagre det i telefonboken
• Gjøre en samtale til nummeret
80
(Meny 3.4)
Dette alternativet lar deg se tellerne for oppringte
og innkommende samtaler.
Merk: Den faktiske tiden din tjenesteleverandør
fakturerer deg for kan variere, avhengig av
nettverkets funksjoner, avrunding av beløp
med tanke på fakturering, og så videre.
De følgende tellere er tilgjengelige:
Siste samtale: Den siste samtalens lengde.
Totalt ringt: Samlet varighet for alle utgående
samtaler etter at telleren ble nullstilt.
81
Samtale Informasjon
Kamera
Totalt mottatt: Samlet varighet for alle
innkommende samtaler etter at klokken sist ble
nullstilt.
Nullstill klokker: Alternativet som brukes til å
nullstille samtaletellerne. Du må først taste inn
passordet for telefonen (se side 124) og deretter
trykke på softtasten OK.
Samtalepris
(Meny 3.6)
Denne funksjonen lar deg se prisen for samtaler.
Dette menyalternativet vil muligens ikke vises, dette
avhenger av ditt SIM-kort.
De følgende tellere er tilgjengelige:
Samtalekostnad: Prisen på den siste samtalen som
ble gjort.
Total kostnad: Samlet pris for alle samtaler som er
blitt gjort etter at pristelleren sist ble nullstilt. Hvis den
samlede prisen er større enn maksimumsprisen innstilt
ved hjelp av alternativet Oppgi makskostnad, kan
du ikke gjøre flere samtaler før telleren nullstilles.
Ved å bruke den innebygde kameramodulen i
telefonen din, kan du ta bilder av folk eller hendelser
mens du er på farten. I tillegg kan du sende bilder til
andre personer i en bildemelding eller som et epostvedlegg. Kameraet produserer JPEG-bilder.
Ta bilde og send
(Meny 4.1)
Med denne menyen kan du ta et bilde og sende det
som bildemelding til andre mottakere.
Merk: Når du tar et bilde i direkte sollys eller i for
sterkt lys, kan det oppstå skyggelegging på
bildet.
Ta et bilde for å sende en melding
1. Velg menyalternativet Ta bilde og send
(Meny 4.1).
Kameraet øverst til venstre på telefonen slås på
og du kan se bildet på displayet.
2. Juster bildet ved å dreie kameramodulen.
Makskostnad: Maksimumsprisen innstilt ved hjelp
av alternativet Oppgi makskostnad
(se under).
Nullstill tellere: Dette alternativet brukes til å
nullstille pristelleren, men da må du først taste inn din
PIN2 (se side 126) og deretter trykke på softtasten OK.
Oppgi makskostnad: Dette alternativet brukes til å
Oppgi makskostnaden du vil godta for dine samtaler.
Du må først taste inn din PIN2 (se side 126) og så
trykker du på softtasten OK.
Pris pr. enhet: Dette alternativet brukes til å stille
inn prisen per enhet. Denne prisen per enhet brukes
til å beregne prisen for dine samtaler. Du må først
taste inn din PIN2 (se side 126) og så trykker du på
softtasten OK.
82
Hvis du vil...
Kan du...
Justere
bildeklarheten
Trykke på tastene
og
.
Justere
bildestørrelsen
Trykke på tastene
Snu bildet opp og
ned
Trykke på tastene
og
på telefonens venstre side.
og
.
83
Kamera
Kamera
3. Hvis du vil ta et bilde... Trykk på...
Øyeblikkelig
Softtasten Ta.
Etter å ha ventet i
10 sekunder
Softtasten Etter 10s.
2. For å bla gjennom bildene trykk på tastene
og .
3. Hvis du vil...
Kan du...
Vise bildene som
miniatyrbilder
Trykke på softtasten
Multi.
Bla gjennom
miniatyrbildene
Trykke på tastene
,
og
.
Gå tilbake til normal
visningsmodus (hel
størrelse)
Trykke på softtasten
Se på.
Det bildet som nå er
valgt, vises.
4. Trykk på softtasten Ta.
Hvis du ønsker tidsutsettelse på 10 sekunder,
trykker du på softtasten Etter 10s.
5. Trykk på softtasten Lagre for å lagre bildet.
6. Tast inn et navn for bildet ditt og trykk på
softtasten OK.
Se flere opplysninger om hvordan du taster inn
tegn på side 43.
7. Følg framgangsmåtene på side 76 for å sende
bildet som en bildemelding.
Nytt bilde
(Meny 4.2)
Via denne menyen kan du ta et bilde og lagre det.
Når du velger dette menyalternativet, slås kameraet
øverst til venstre på telefonen på.
Følg trinn 2 til 5 i “Ta et bilde for å sende en melding”
på side 83.
Mine bilder
,
Trykk på softtasten Valg for å bruke følgende
alternativer:
Sende: Gjør at du kan sende bildet som
bildemelding (se side 76).
Bakgrunnsbllde: Gjør at du kan stille inn slik at
bildet vises på stand-by-skjermen som
bakgrunnsbilde (se side 92).
Slett: Sletter bildet.
Slett alle: Sletter alle bildene som er lagret i
telefonen din.
Endre navn: Gjør at du kan endre bildets navn.
(Meny 4.3)
1. Velg menyalternativet Mine bilder (Meny 4.3).
Det første bildet vises.
84
85
Lyd Instilling
Lyd Instilling
Du kan bruke funksjonen Lyd Innstilling til å gjøre
tilpasninger i mange forskjellige innstillinger, for
eksempel for:
• Ringemelodi, -volum og -type
• Lyder som brukes som tastetone, feilvarsel eller
varsel om mottak av meldinger
Ringetone
(Meny 5.1)
Med dette alternativet kan du velge den ringetonen
du ønsker.
Du kan velge mellom mange forskjellige toner. Hver
gang du velger en tone, vil den spilles av i noen
sekunder. Hvis du har lastet ned lyder fra internett
eller EasyGPRS program eller mottatt ringetonemeldinger, kan du se listen i denne menyen.
Ringevolum
(Meny 5.2)
Med dette alternativet kan du justere ringevolumet
til ett av fem lydnivåer.
Bruk tastene
og
eller tastene
venstre side av telefonen.
og
på
Alarmtype
(Meny 5.3)
Med dette alternativet kan du velge hvordan du vil
varsles om innkommende samtaler.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Bare lys: Bare bakgrunnslyset tennes. Telefonen
vil verken ringe eller vibrere.
Melodi: Telefonen ringer med ringetonen valgt ved
hjelp av menyalternativet Ringetone (Meny 5.1);
se side 86.
Vibrasjon: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.
Vibra+Melodi: Telefonen vibrerer først tre ganger
før den begynner å ringe.
Tastetone
(Meny 5.4)
Med dette alternativet kan du velge hvilken tone
tastegruppen skal gi fra seg når du trykker på en
tast.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
AV: Tastene gir ikke fra seg lyd.
Cool: Hver tast gir fra seg en ren lyd når den
holdes nede.
Piano: Hver tast gir fra seg en forskjellig note i
toneskalaen når den holdes nede.
Tone: Hver tast gir fra seg en egen lyd når det
trykkes på den.
Pip: Hver tast gir fra seg den samme lyden når det
trykkes på den.
86
87
Lyd Instilling
Meldingstone
Lyd Instilling
(Meny 5.5)
Flipp tone
(Meny 5.6)
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal varsle deg om at en ny melding er
mottatt.
Med dette alternativet kan du slå på eller av de
lydene som telefonen sender ut når du åpner
flippdekselet.
SMS-tone
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal informere deg om at du har mottatt
en ny SMS-melding.
AV: Det sendes ikke ut noen lyd.
Future: Telefonen sender ut en futuristisk lyd.
Crystal: Telefonen sender ut en krystallklar lyd.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
AV: Telefonen bruker ikke SMS-tonen.
Kun lys: Det operative lyset på flippdekselet
blinker.
Strøm På/Av tone
(Meny 5.7)
Vibrasjon: Telefonen vibrerer.
Med dette alternativet kan du slå på eller av lydene
som telefonen sender ut når den slås på og av.
Enkel Tone: Telefonen gir fra seg en enkelt
pipelyd.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
SMS-Tone X: Telefonen avgir en SMS-tone. Du
har flere SMS-toner.
AV: Når du slår telefonen på og av, hører du ikke
en ringling.
CB-tone
Classical: Når du slår telefonen på og av, hører du
en standard-ringling.
Med dette alternativet kan du velge hvordan
telefonen skal informere deg om at du har mottatt
en ny broadcast melding (CB).
Cheerful: Når du slår telefonen på og av, hører du
en munter ringling.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
AV: Telefonen bruker ikke CB-tonen.
Kun lys: Det operative lyset på flippdekselet
blinker.
Vibrasjon: Telefonen vibrerer.
Enkel tone: Telefonen gir fra seg en enkelt
pipelyd.
CB Tone X: Telefonen bruker en CB-tone.
Telefonen har flere CB-toner.
88
89
Lyd Instilling
Telefon Innstilling
Ekstratone
(Meny 5.8)
Du kan tilpasse forskjellige andre toner som brukes
av telefonen.
Mange av telefonens forskjellige funksjoner kan
tilpasses slik du selv vil ha dem. Du får tilgang til
alle disse funksjonene via menyen Telefon
Innstilling.
Hvis du vil slå en
gitt tone...
Kan du…
På
Trykke på softtasten PÅ.
Det vises en hake foran
alternativet.
Med denne funksjonen kan du sende eller motta
data gjennom den infrarøde porten. Hvis du vil
bruke en infrarød tilkobling, må du:
Av
Trykke på softtasten AV.
Haken vises ikke lenger.
• Konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende
infrarød port på din PC.
Feiltone: Stiller inn om telefonen skal informere
deg om at du har gjort en feil eller ikke.
Minuttvarsling: Stiller inn om telefonen skal gi
fra seg en pipetone for hvert minutt under en
utgående samtale, slik at du kan holde oversikt
over samtalens varighet.
Forbindelsestone: Stiller telefonen til å gi fra seg
en pipetone når den personen du ringer til svarer på
telefonen.
(Meny 6.1)
• Aktiver den infrarøde funksjonen på telefonen;
IrDA-ikonet ( ) vises øverst i displayet.
• Rett inn IrDA-porten på telefonen med IrDAporten på datamaskinen din
IrDA-port
15
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Aktivere Infrarød
IrDA-port
Koblingen er klar for dataoverføring.
Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom
telefonen din og den IrDA-samsvarende innretningen
innen 30 sekunder, vil den bli deaktivert automatisk.
Merk: For å oppnå best mulig ytelse bør du bruke den
datalinkkabelen. Du kan kjøpe den fra din
lokale Samsung-forhandler.
90
91
Telefon Innstilling
Mine innstillinger
Telefon Innstilling
(Meny 6.2)
Du kan endre bakgrunnsbildet og fargen på
komponentene i displayet alt etter hva du foretrekker.
Bakgrunnsbilde
Med dette alternativet kan du endre bakgrunnsbildet
(wallpaper) som skal vises i stand-by.
Slik endrer du bakgrunnsbildet:
1. Bla gjennom listen ved å bruke tasten
eller
.
Du har forskjellige faste bilder tilgjengelige. Hvis
du stiller et bilde som bakgrunnsbilde i
menyalternativet Mitt bilde (Meny 4.3),
kan du se navnet Mitt bilde.icn.
2. Trykk på softtasten Velg når ønsket bilde
utheves.
Velkomstmelding
(Meny 6.3)
Med dette alternativet kan du lage en
velkomstmelding som vises et kort øyeblikk hver
gang telefonen slås på. Når du velger denne
menyen, vises den aktuelle meldingen.
Hvis du vil...
Kan du…
Slette den
eksisterende
meldingen
Trykke på tasten
og holde
den inne til meldingen er
slettet.
Lage en ny
melding
Trykke på de aktuelle
alfanumeriske tastene.
Endre modus for
skriving av tekst
Trykke på softtasten
.
Du finner flere opplysninger om hvordan du skriver
inn tegn på side 43.
Det valgte bildet vises.
3. Etter at du har sett bildet, trykk på softtasten
Velg for å vise det i skjermen for stand-by.
Eget nummer
(Meny 6.4)
Med denne funksjonen kan du:
4. Hvis du vil vise...
Kan du...
Gjeldende dato og klokkeslett Trykke på
øverst på bakgrunnsbildet
softtasten Ja.
Bare bakgrunnsbildet
Trykke på
softtasten Nei.
Menyinnstilling
• Tildele et navn til hvert av dine egne
telefonnumre som er registrert i SIM-kortet
• Redigere navnene og numrene
Denne funksjonen er et minnehjelpemiddel som du
kan bruke til å sjekke dine egne telefonnumre, hvis
du ønsker det.
Eventuelle endringer som gjøres her, påvirker ikke
det faktiske abonnentnumeret på SIM-kortet.
Med dette alternativet kan du velge den
menydisplaystilen du ønsker. Du kan velge mellom
Filmvisning og Sidestil.
92
93
Telefon Innstilling
Språk
Telefon Innstilling
(Meny 6.5)
Du kan velge et språk for displayet. Når alternativet
Språk er satt til Automatisk, vil språket
automatisk velges, avhengig av språket for
SIM-kortet som brukes.
Endre PIN
Sikkerhet
Når du har oppgitt din nye PIN, vil du bli bedt om å
bekrefte den ved å taste den inn på nytt.
(Meny 6.6)
Funksjonen Sikkerhet gjør at du kan begrense
bruken av din telefon til:
Denne funksjonen gjør at du kan endre din
nåværende PIN til en ny, forutsatt at funksjonen
PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn din
nåværende PIN før du kan oppgi en ny.
Telefonsperre
• Personer du velger å gi tillatelse til
• Bestemte typer samtaler du selv velger
Det brukes forskjellige koder og passord som
beskytter telefonens funksjoner. Disse beskrives i
de følgende avsnitt (se også 124-126).
PIN-sjekk
Når funksjonen PIN-sjekk er aktivert, må du taste
inn din PIN hver gang du slår telefonen på. Dette
betyr at personer som ikke kjenner din PIN, ikke
kan bruke din telefon uten at du gir dem lov til det.
Merk: Du må taste inn din PIN før du kan gjøre
funksjonen PIN-sjekk inaktiv.
Hvis du vil endre din PIN, se menyalternativet
Endre PIN (Meny 6.6.2).
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Slå av: Telefonen oppretter direkte forbindelse til
nettverket når du slår den på.
Slå på: Du må taste inn din PIN hver gang
telefonen slås på.
94
Når funksjonen Telefonsperre er aktivert, vil
telefonen sperres, og du må taste inn det åttesifrede
passordet for telefonen hver gang telefonen slås på.
Passordet er stilt til 00000000 på fabrikken. For å
endre telefonens passord se menyalternativet
Endre passord (Meny 6.6.4) nedenfor.
Når du har tastet inn det riktige passordet, kan du
bruke telefonen til den slås av.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Deaktiver: Du blir ikke bedt om å taste inn
passordet for telefonen når du slår telefonen på.
Aktiver: Du må taste inn ditt passord når du slår
telefonen på.
Endre passord
Funksjonen Endre passord gjør at du kan endre ditt
nåværende passord til et nytt. Du må skrive
gjeldende passord før du kan oppgi et nytt.
Passordet er satt til 00000000 på fabrikken. Når du
har skrevet inn det nye passordet, blir du bedt om å
bekrefte det ved å skrive det på nytt.
95
Telefon Innstilling
Telefon Innstilling
SIM-sperre
Display-innstillinger
Når funksjonen SIM-sperre er aktivert, vil telefonen
bare fungere så lenge det nåværende SIM-kortet
står i den. Du må taste inn koden for sperring av
SIM-kortet.
Kontrast
Når du har tastet inn koden for sperring, blir du
bedt om å bekrefte det ved å taste den igjen.
Du må taste inn koden for sperring av SIM-kortet
for å oppheve sperringen av SIM-kortet.
FDN Mode
Funksjonen FDN (Fixed Dial Number) gjør at du kan
begrense dine utgående samtaler til et begrenset
antall telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen
støttes av ditt SIM-kort.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Slå av: Du kan ringe et hvilket som helst
telefonnummer.
Slå på: Du kan bare ringe telefonnumre som er
lagret i telefonboken. Du må i så fall taste inn din
PIN2.
Merk: Ikke alle SIM-kort bruker en PIN2. Hvis ditt
SIM-kort ikke gjør dette, vil dette
menyalternativet ikke bli vist.
Hvis du vil endre din PIN2, se menyalternativet
Endre PIN2 (Meny 6.6.7) nedenfor.
(Meny 6.7)
Med dette alternativet kan du justere belysningen
på displayskjermene for å gjøre dem lysere eller
mørkere.
Slik stiller du displaybelysningen.
1. Velg ønsket display (Hoved-LCD eller
Front-LCD) og trykk på softtasten Velg.
2. Still inn belysningen ved å bruke tastene
og
eller tastene
og
på venstre side
av telefonen.
3. Når du er fornøyd, trykk på softtasten OK.
Bakgrunnslys
Du kan velge om telefonen skal bruke bakgrunnslys
eller ikke. Batterienes levetid ved stand-by og
taletid kan økes litt hvis bakgrunnslyset er av.
Velg hvor lenge du vil at bakgrunnslyset skal være
på Bakgrunnslyset slås på når du trykker på en tast
eller ved en innkommende samtale eller melding,
og lyser i en angitt varighet. Deretter dempes det
og slås til slutt av etter ett minutt.
Endre PIN2
Funksjonen Endre PIN2 gjør at du kan endre din
nåværende PIN2 til en ny. Du må taste inn din
nåværende PIN2 før du kan oppgi en ny.
Når du har tastet inn en ny PIN2, blir du bedt om å
bekrefte den ved å taste den inn på nytt.
Merk: Ikke alle SIM-kort bruker en PIN2. Hvis ditt
SIM-kort ikke gjør dette, vil dette
menyalternativet ikke bli vist.
96
97
Telefon Innstilling
Telefon Innstilling
Automatisk belysning
Ekstrainnstillinger
Med denne funksjonen kan du oppgi hvor lenge
bakgrunnslyset skal brukes. Denne funksjonen
hjelper med å opprettholde batterieffekten.
Du kan slå den automatiske funksjonen for å slå
nummeret på nytt eller svare, på eller av.
(Meny 6.8)
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Hvis du vil slå en
funksjon...
Kan du…
Deaktiver: Bakgrunnslyset brukes ifølge
innstillingen i menyalternativet Bakgrunnslys
(Meny 6.7.2); se side 97.
På
Trykke på softtasten PÅ.
Det vises en hake foran
alternativet.
Av
Trykke på softtasten AV.
Haken vises ikke lenger.
Aktiver: Bakgrunnslyset brukes bare i den
oppgitte varigheten i løpet av dagen. Still inn
klokkeslett for begynnelse og slutt i timer og
minutter ved å bruke de passende nummertastene.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Nettindikator
Med dette alternativet kan du velge om du vil at det
operative lyset på flippdekselet skal brukes eller i
hvilken farge det blinker.
Velg en av de syv tilgjengelige fargekombinasjonene.
Når telefonen er klar til bruk, blinker det operative
lyset i ønsket farge.
Hvis du ikke vil bruke det operative lyset, velg AV.
Grafisk logo
Med dette alternativet kan du vise operatørens logo
i stedet for navnet.
PÅ: Operatørlogoet som er lagret i telefonen din
vises i stand-by. Hvis det ikke er blitt lagret noe
logo, vises operatørnavnet.
AV: Operatørnavnet vises i stand-by.
Auto Redial: Når dette alternativet er avkrysset,
gjør telefonen inntil ti forsøk på gjentatt
oppringning av et telefonnummer hvis ingen svarer.
Merk: Tiden mellom to forsøk på oppringning kan
variere.
Aktivt flippdeksel: Når dette alternativet er
avkrysset, kan du ganske enkelt åpne flippdekselet
for å svare på en samtale.
Når det ikke er avkrysset, må du åpne flippdekselet
og trykke på en tast. Dette avhenger av
innstillingen på alternativet Svare, valgfri tast
(se nedenfor).
Svare, valgfri tast: Når dette alternativet er
avkrysset, kan du svare på en innkommende
samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast
unntatt tasten
, tasten
og softtasten
Avvise. Hvis du vil avvise samtalen, trykk på
tasten
eller softtasten Avvise.
Hvis dette alternativet ikke er krysset av, kan du bare
trykke på tasten
eller softtasten Godkjenn.
98
99
Telefon Innstilling
Snarvei
(Meny 6.9)
Navigasjonstastene kan brukes som snarveistast.
Når de holdes nede i stand-by, får du direkte tilgang
til særegne menyalternativer.
Hvis du vil tildele en snarvei til en tast, går du frem
som følger.
1. Velg den tasten som skal brukes som
snarveistast ved å trykke på tasten
eller
fulgt av softtasten Velg.
Opp tast (
)
Ned tast (
)
,
Høyre tast ( )
Venstre tast ( )
2. Velg menyalternativet som skal tilordnes tasten
ved å trykke på tasten
eller
.
Merk: Hvis du vil deaktivere en hurtigtast, velger
du alternativet Ingen.
3. Trykk på softtasten Velg for å lagre valget.
Slett alle innstillinger
(Meny 6.10)
Du kan enkelt stille din telefon tilbake til sin
standard-konfigurasjon. Hvis du vil tilbakestille
telefonen din:
1. Velg menyalternativet Slett alle innstillinger.
2. Tast inn det 8-sifrede telefonpassordet og trykk
på softtasten OK.
Merk: Passordet er satt til 00000000 på fabrikken.
Hvis du vil endre dette passordet, se side 95.
100
Planlegger
Med funksjonen Planlegger kan du:
• Vise kalenderen og ordne timeplanen din
• Definere en liste over gjøremål
• Stille inn aktuell dato og tid
• Stille inn en alarm som varsler deg ved å ringe til
en bestemt tid (for eksempel som en påminnelse
om en avtale)
• Bruke telefonen som en kalkulator for
grunnleggende matematiske ligninger eller
valutavekslingsoperasjoner
Kalender
(Meny 7.1)
Med funksjonen Kalender kan du:
• Sjekke kalenderen
• Skrive memoer for å holde orden på timeplanen
og om nødvendig utløse en alarm
Sjekke kalenderen
Når du velger menyalternativet Kalender
(Meny 7.1), vises kalenderen. De følgende
alternativer er tilgjengelige når du trykker på
softtasten Valg.
Søk alle: Viser alle memosett, uansett dag, og
begynner med den eldste. Hvis du vil bla gjennom
memoene, trykk på tasten
eller
.
Slett alle: Gjør at du kan slette alle memoer. Du
blir bedt om å bekrefte handlingen.
Gå til dato: Gjør at du kan hoppe til en bestemt
dato.
Avslutte: Går ut av Kalender-funksjonen og går
tilbake til stand-by.
101
Planlegger
Skrive en memo
Hvis du vil skrive eller redigere en memo på en
bestemt dato, gjør du slik:
1. Velg ønsket dato i kalenderen ved å bruke
navigasjonstastene.
Merk: Hvis du vil hoppe over forrige eller neste
eller
på
måned, trykker du på tasten
telefonens venstre side.
2. Trykk på softtasten Velg.
Det vises et tomt memoskjermbilde slik at du
kan skrive inn memoen.
3. Tast inn memoen din og trykk på softtasten OK.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på Side 43.
Du blir spurt om du vil stille alarmen.
4. Hvis du vil at alarmen skal ringe på den dagen
du velger, trykker du på softtasten Ja.
Hvis ikke, trykker du på softtasten Nei.
5. Hvis du trykket på softtasten Ja, stiller du
klokkeslettet for alarmen, og trykker på
softtasten OK.
Fargen på datoen går over til grønt for å angi at
memoen eksisterer.
Redigere en memo
Hvis du velger en dag det allerede finnes en memo
for, kan du trykke på softtasten Endre for å
redigere den viste memoen.
Merk: Du finner flere opplysninger om hvordan du
skriver inn tegn på Side 43.
Planlegger
Når du er ferdig med å redigere memoen, trykker du
på softtasten OK. Følgende tilleggsalternativer er
tilgjengelige når du trykker på softtasten Valg.
Alarm: Gjør at du kan stille alarmen til å ringe på
en valgt dag.
Slett: Gjør at du kan slette memoen.
Kopier til: Gjør at du kan kopiere memoen til en
annen dato og/eller klokkeslett.
Flytt til: Gjør at du kan endre dato og/eller
klokkeslett for memoen.
Huskeliste
(Meny 7.2)
Med denne funksjonen kan du:
• Lage en liste over gjøremål
• Tildele en prioritet og en deadline for hver
oppgave
• Sortere oppgavene etter prioritet eller statusmerke
Lage huskelisten
1. Trykk på softtasten Ny.
2. Skriv inn den første oppgaven.
Merk: Du kan skrive inn opptil 40 tegn. Du finner
flere opplysninger om hvordan du skriver
inn tegn på Side 43.
3. Trykk på softtasten OK.
4. Velg høy, normal eller lav prioritet ved å bruke
tasten
eller
og trykk på softtasten Velg.
5. Angi deadlinen.
Hvis du ikke vil angi en deadline, trykk på
softtasten Neste.
6. Trykk på softtasten OK.
102
103
Planlegger
Planlegger
Redigere huskelisten
Hvis det allerede er angitt oppgaver i huskelisten
når du velger menyalternativet Huskeliste
(Meny 7.2), vises gjeldende innhold med
tilhørende prioritet og statusmerke (
for høy,
for normal og
for lav).
Hvis du vil...
Kan du...
Kopiere en
oppgave
•
•
•
•
Kopiere en
oppgave til
kalenderen
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Kopiere
til kalender.
• Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven og
stille inn alarmen som ønsket.
Slette en
oppgave
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Slett.
Slette alle
oppgaver
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Slett alle.
• Bekrefte slettingen ved å
trykke på OK.
Gå ut av
huskeliste
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Avslutte.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Hvis du vil...
Kan du...
Vise detaljene
for en spesiell
oppgave
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Se på.
Endre status
for en spesiell
oppgave
• Utheve oppgaven.
• Trykke på tasten
for å
merke oppgaven som fullført
på gjeldende dato og
klokkeslett.
eller
• Utheve oppgaven.
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Merk.
• Velge passende status
(Ferdig eller Angre).
Opprette en ny
oppgave
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Ny.
• Skrive inn teksten, prioriteten
og deadlinen for oppgaven.
Redigere en
eksisterende
oppgave
•
•
•
•
Sortere de
eksisterende
oppgavene etter
prioritet eller
status
• Trykke på softtasten Valg.
• Velge alternativet Sorter.
• Velge sorteringsvilkår (Høy,
Lav, Ferdig eller Ikke
klar).
104
Utheve oppgaven.
Trykke på softtasten Valg.
Velge alternativet Kopier.
Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven etter
behov.
Utheve oppgaven.
Trykke på softtasten Valg.
Velge alternativet Rediger.
Endre teksten, prioriteten og
deadlinen for oppgaven.
105
Planlegger
Tid og Dato
Planlegger
(Meny 7.3)
Med dette alternativet kan du endre gjeldende
klokkeslett og dato i displayet. Du kan også sjekke
gjeldende tid for Greenwich Mean Time (GMT) og
21 større byer verden over.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Still klokke: Gjør at du kan endre gjeldende
klokkeslett. Du kan velge tidsformatet via
menyalternativet Tidsformat (Meny 7.3.4).
Merk: Før du kan stille inn tid, må du oppgi tidssonen
du er i, ved hjelp av menyalternativet
Verdensklokke (Meny 7.3.3).
Still dato: Gjør at du kan skrive inn dag, måned
og år.
Verdensklokke: Gjør at du kan sjekke gjeldende
tid for Greenwich Mean Time (GMT) og 21 større
byer verden rundt, ved å bruke tastene og .
Alarm
(Meny 7.4)
Med denne funksjonen kan du:
• Stille alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt
• Stille telefonen til å slås på automatisk og spille
av alarmen selv om telefonen er slått av
(menyalternativet Autopaslag er satt på Slå
på)
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Engangsalarm: Alarmen ringer bare én gang for
så å deaktiveres.
Daglig alarm: Alarmen varsler ved å ringe til
samme tid, hver dag hele uken.
Vekkeklokke: Alarmen ringer for å vekke deg om
morgenen.
Hvis du vil stille alarmen:
1. Velg alarmtypen som skal stilles inn.
Skjermen viser:
• Byens navn
2. Angi ønsket tid og dag i uken, hvis det er
aktuelt.
• Aktuell dato og tid
• Tidsforskjellen mellom den valgte byen og stedet
der du befinner deg hvis du har stilt inn lokalt
klokkeslett (se flere opplysninger nedenfor) eller
GMT (standard tidssone)
Hvis du vil velge din tidssone:
1. Velg en by som ligger i den samme tidssonen
som din, ved å trykke en eller flere ganger på
tasten eller .
Lokal dato og tid vises.
3. Trykk på softtasten OK.
4. Hvis du velger Vekkeklokke i trinn 1, velg
gjentakelsesalternativet: Mandag til Fredag
eller Mandag til Lørdag
Slett alarm: Deaktiverer alle alarminnstillingene.
Autopåslag: Hvis dette alternativet er stilt på Slå
på, vil alarmen ringe på et bestemt tidspunkt selv
når telefonen er slått av.
2. Trykk på softtasten Still.
Tidsformat: Gjør at du kan endre tidsformatet til
24 timer eller 12 timer.
106
107
Planlegger
Planlegger
Hvis menyalternativet er satt til Slå av og
telefonen slås av på den bestemte tiden, ringer ikke
alarmen.
5. Hvis du vil beregne resultatet, trykk på
tasten
.
Hvis du vil stanse alarmen når den ringer, åpner du
flippdekselet og trykker på softtasten Avslutt.
Valutakalkulator
De følgende alternativer er tilgjengelige når du
trykker på softtasten Valg.
Du kan bruke dette menyalternativet til å foreta
valutavekslinger.
Slå av alarm: Gjør at du kan deaktivere den
aktuelle alarmen.
1. Tast inn gjeldende valutakurs for din kildevaluta
og trykk på softtasten OK.
Alarmsignal: Gjør at du kan velge alarmmelodi.
Kalkulator
(Meny 7.5)
Med denne funksjonen kan du bruke telefonen som
kalkulator. Kalkulatoren kan brukes til de
grunnleggende regnefunksjonene: addisjon,
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
Bruke kalkulatoren
(Meny 7.6)
Du kan legge inn et desimaltegn ved å trykke på
.
tasten
2. Tast inn mengden du ønsker å gjøre
valutakonversjon med og trykk på softtasten OK.
Vekslingsverdien og mengde lokal myntenhet du
tastet inn og den tilsvarende verdien i den
utenlandske valutaen, vises.
3. Trykk på softtasten Avslutt for å gå ut av
valutaveksleren.
1. Skriv inn det første tallet ved å bruke de
numeriske tastene.
2. Trykk på høyre softtast til det ønskede
regnesymbolet vises: + (legge til),
- (trekke fra), x (gange), / (dele).
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Gjenta trinn 1 til 3 det nødvendige antall ganger.
Merknader:
• Hvis du vil slette eventuelle feil og slette tallene i
.
displayet, trykk på tasten
• Hvis du vil ta med et desimaltegn eller en
hakeparentes, trykk på venstre softtast til det
ønskede symbolet vises.
108
109
Nettverk Tjenester
Nettverk Tjenester
Disse menyfunksjonene er nettverkstjenester. Ta
kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om
de gjelder, og for å abonnere på dem om du skulle
ønske det.
Viderekobling
(Meny 8.1)
Med denne nettverkstjenesten kan du omdirigere
samtaler til et nummer som du har oppgitt.
Eksempel: Du kan ønske å viderekoble
forretningssamtaler til en kollega når du
er på ferie.
Du kan viderekoble samtaler ved å gjøre som
følger.
Alltid viderekoble: Alle samtaler viderekobles.
Opptatt: Samtaler viderekobles hvis du sitter
opptatt i en annen samtale.
Ikke svar: Samtaler viderekobles hvis du ikke
svarer telefonen.
Ikke tilgjengelig: Samtaler viderekobles hvis du
befinner deg i et område der det ikke er dekning av
din leverandør.
Avbryt alle: Alle alternativer for viderekobling
annulleres.
Du kan angi alternativer for individuell
viderekobling av følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Eksempel: Du kan viderekoble anrop fra personer til
en kollega hvis du sitter opptatt i en
annen samtale.
110
Slik stiller du inn alternativene for viderekobling av
samtaler:
1. Velg hvilken type viderekobling du vil bruke, ved
å trykke på tasten
eller
til alternativet du
vil ha, er uthevet, og trykk deretter på
softtasten Velg.
2. Velg hvilke samtaletyper som skal viderekobles,
ved å trykke på tasten
eller
til alternativet
du vil ha, er uthevet, og trykk deretter på
softtasten Velg.
Nåværende status vises. Hvis alternativet
allerede er valgt, viser displayet det nummeret
anrop er viderekoblet til.
3. Hvis du vil...
Kan du…
Aktivere
viderekobling
Trykke på softtasten
Aktiver. Gå til trinn 4.
Endre
anropsummeret
Trykke på softtasten
Endre. Gå til trinn 4.
Deaktivere
viderekobling
Trykke på softtasten
Fjerne.
4. Skriv nummeret som anropene skal viderekobles
til, og trykk på softtasten OK.
Hvis du vil skrive den internasjonale koden,
trykker du på tasten
til tegnet + vises.
5. Hvis du valgte alternativet Ikke svar, må du
stille inn hvor lenge telefonen din skal ringe før
samtalen viderekobles og trykke på softtasten
Velg.
Telefonen sender innstillingene dine til nettverket,
og nettverkets kvittering vises i displayet.
Du kan deaktivere alle innstillinger for viderekobling
ved å velge alternativet Avbryt alle.
111
Nettverk Tjenester
Samtalesperre
Nettverk Tjenester
(Meny 8.2)
Nettverkstjenesten som sperrer samtaler, lar deg
begrense samtalene dine.
3. Trykk på softtasten Aktiver for å bekrefte
innstillingene dine.
Du kan sperre samtaler ved å gjøre som følger.
4. Skriv passordet ditt for sperring av samtaler som
ble gitt av din leverandør av nettverkstjenester.
Alle utgående: Det kan ikke ringes ut.
Utland: Det kan ikke ringes til utlandet.
Utland unntatt hjem: Når man er i utlandet, kan
man bare ringe til nummer i det landet man
befinner seg og til hjemlandet, det vil si der din
lokale nettverksleverandør befinner seg.
Alle innkommende: Det kan ikke tas inn
samtaler.
Innkommende om utenlands: Samtaler kan
ikke tas inn når du bruker telefonen din utenfor
hjemmedistriktet ditt.
Avbryt alle: Alle innstillinger for sperring av
samtaler annulleres. Man kan ringe ut og ta inn
samtaler på vanlig måte.
Du kan angi alternativer for individuell sperring av
følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Du kan stille inn alternativene for sperring ved å
gjøre som følger.
1. Velg hvilken type sperring du vil bruke, ved å
trykke på tasten
eller
til alternativet du vil
ha, er uthevet, og trykk deretter på sofftasten
Velg.
Telefonen sender innstillingene dine til nettverket,
og nettverkets kvittering vises i displayet.
Du kan deaktivere innstillinger for sperring av
spesifikke samtaler ved å gjøre som følger.
1. Velg alternativet for sperring som skal aktiveres.
2. Velg hvilken type samtale dette alternativet skal
gjelde.
3. Trykk på softtasten Deaktiver.
4. Skriv passordet ditt for sperring av samtaler som
ble gitt av din leverandør av nettverkstjenester.
Telefonen sender innstillingene dine til nettverket,
og nettverkets kvittering vises i displayet.
Du kan også deaktivere alle innstillinger for sperring
av samtaler ved å velge alternativet Avbryt alle.
Endre sperre-Passord: Du kan stille inn og
endre passordet for sperring som du har fått fra din
tjenesteleverandør, ved å velge dette alternativet.
Du må skrive gjeldende passord før du kan oppgi et
nytt.
Når du har skrevet inn det nye passordet, blir du
bedt om å bekrefte det ved å skrive det på nytt.
2. Velg hvilke anropsstyper som skal sperres, ved å
trykke på tasten
eller
til det alternativet
du vil ha, er uthevet, og trykk deretter på
sofftasten Velg.
112
113
Nettverk Tjenester
Samtale venter
Nettverk Tjenester
(Meny 8.3)
Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert
om når noen forsøker å nå deg når du sitter opptatt
i en annen samtale.
Du kan angi individuelle alternativer for ventende
samtale av følgende typer anrop:
• Bare taleanrop
• Bare dataanrop
Du kan stille inn alternativer for ventende samtaler
ved å gjøre som følger.
1. Velg hvilken type samtaler som alternativet
Samtale venter skal gjelde, ved å trykke på
tasten
eller
til gjeldende alternativ
utheves og trykk så på softtasten Velg.
Skjermen forteller deg om Samtale venter er
aktivert eller deaktivert.
2. Du kan aktivere eller deaktivere funksjonen
Samtale venter, om nødvendig, ved å bruke
softtasten Aktiver eller Deaktiver henholdsvis.
Hvis du vil gå tilbake til forrige skjerm, trykker
du på softtasten Avslutt.
Du kan også deaktivere alle innstillinger for Samtale
venter ved å velge alternativet Avbryt alle.
Velge nettverk
(Meny 8.4)
Ved hjelp av funksjonen Velge nettverk kan du
oppgi hvorvidt det nettverket du bruker når du er
ute og reiser (utenfor ditt hjemmedistrikt) velges
automatisk eller manuelt.
Merk: Du kan bare velge et annet nettverk enn ditt
lokale nettverk hjemme hvis det har en gyldig
reiseavtale med ditt lokale nettverk.
Hvis du vil angi valg av nettverk automatisk eller
manuelt når du er ute og reiser:
1. Når Velge nettverk vises, trykk på softtasten
Velg.
2. Trykk på tasten
eller
til det gjeldende
alternativet utheves, og trykk deretter på
softtasten OK.
Hvis du velger Automatisk, blir du koblet til
det første tilgjengelige nettverket når du er ute
og reiser.
Hvis du velger Manuelt, søker telefonen etter
tilgjengelige nettverk. Gå til trinn 3.
3. Trykk på tasten
eller
til det ønskede
nettverket utheves, og trykk deretter på
softtasten OK.
Det er det nettverket du vil bli tilkoblet.
114
115
Nettverk Tjenester
Skjul ID
Nettverk Tjenester
(Meny 8.5)
Du kan forhindre at ditt telefonnummer vises på
telefonen til den personen du ringer til.
Merk: Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren
endrer denne innstillingen.
Legg til en ny CUG-indeks (i henhold til instrukser
fra din tjenesteleverandør) eller slett en valgt
gruppe.
Hvis du vil...
Kan du…
Bla gjennom
eksisterende
CUG-indekser
Trykke på tasten
Legge til en ny
CUG-indeks
Trykke på softtasten Valg,
velge alternativet Legg til og
taste inn indeksen.
Slette en CUGindeks
Trykke på softtasten Valg og
velge alternativet Slett.
Aktivere CUGindeks
Trykke på softtasten Valg og
velge alternativet Aktivere.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Standard: Det er standardinnstillingen fra
nettverket som brukes.
Skjule nummer: Ditt nummer vises ikke på
telefonen til den andre personen.
Sende nummer: Ditt nummer sendes hver gang
du ringer.
Lukket brukergruppe (CUG)
(Meny 8.6)
Med denne nettverkstjenesten kan innkommende
og utgående samtaler begrenses til en valgt
brukergruppe. Du kan være medlem av inntil
10 brukergrupper.
Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du
oppretter, aktiverer og bruker en lukket
brukergruppe, ta kontakt med din
tjenesteleverandør.
Eksempel: En bedrift låner ut SIM-kort til ansatte,
og ønsker å begrense utgående samtaler
til å gjelde medlemmer av det samme
teamet.
eller
.
Tilg. utenfor: Lar deg aktivere eller deaktivere
samtaler fra andre enn de som er nominert til
lukket brukergruppe. Denne egenskapen er
avhengig av hvilken type CUG-abonnement du har.
Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke
dette.
Hvis du velger menyen Lukket brukergruppe
kan du aktivere CUG-funksjonen. Nå har du tilgang
til følgende alternativer ved å trykke på softtasten
Velg.
Standardgruppe: Du kan spesifisere en standard
CUG med din tjenesteleverandør. Hvis du har gjort
det, kan du aktivere alternativet Standardgruppe
på din telefon. Når du ringer ut, vil du få muligheten
til å bruke din standard-CUG i stedet for å velge en
fra listen.
Indeksliste: Lar deg vise liste, legge til eller slette
indeksnummer i CUG-gruppen. Listen over
gjeldende CUG-indekser vises.
Deaktivere: Slår av CUG-funksjonen. Denne
menyen vises bare når standardgruppen er
aktivert, eller du har valgt en CUG-indeks.
116
117
Nettverk Tjenester
Spill & WAP
Båndvalg
(Meny 8.7)
For at telefonen skal kunne gjøre og motta
samtaler, må den passe til et av de tilgjengelige
nettverkene. Telefonen din kan håndtere de
følgende typer nettverk:
• GSM 900
• GSM 1800
• Kombinert GSM 900/1800
Menyen Spill & WAP inneholder flere
underholdningsalternativer.
Spill
(Meny 9.1)
Du har tre spill i telefonen.
Bla deg fram til ønsket spill ved å bruke tastene
og
og trykk på softtasten Velg. Du finner flere
opplysninger om spillet i hjelpen på skjermen.
• GSM 1900
Det landet hvor du kjøpte telefonen fastsetter
standardbåndet den bruker. Når du er på reise i
utlandet, må du huske å skifte til et egnet bånd.
1. Når Båndvalg vises, trykk på softtasten Velg.
WAP-leser
(Meny 9.2)
Telefonen din er utstyrt med en WAP-leser som gjør
at du får tilgang til og kan navigere på det trådløse
nettet via telefonen din.
2. Trykk på tasten
eller
til det gjeldende
alternativet utheves (GSM 900/1800
eller GSM 1900), og trykk deretter på
softtasten OK.
Hvis du ønsker flere opplysninger om menyen
WAP-leser, se Wap-leserhåndboken som leveres
sammen med telefonen.
Når du velger et nytt bånd, viser telefonen en
bekreftelsesmelding og deretter søker den
automatisk etter alle tilgjengelige nettverk.
Telefonen din passer da med et foretrukket nettverk
innen det valgte båndet.
Nedlastninger
(Meny 9.3)
Toner
I denne menyen kan du vise listen over lyder som
er lastet ned fra serveren. Du kan stille inn de
nedlastede lydene som gjeldende ringetone, men
du kan ikke sende lydene til andre telefoner.
Når minnet er fullt, vises en advarsel og telefonen
avviser tilleggslyder til du sletter de gamle.
118
119
Spill & WAP
Problemløsning
Bilder
I denne menyen kan du vise listen over bilder som
er lastet ned fra serveren. Du kan sette de
nedlastede bildene som gjeldende bakgrunnsbilde,
men du kan ikke sende dem til andre telefoner.
Når minnet er fullt, vises en advarsel og telefonen
avviser tilleggsbilder til du sletter de gamle.
Før du kontakter servicekontoret, kan du utføre
følgende enkle kontrollrutiner. Det kan spare deg
for tid og utgifter med unødvendig reparasjon.
Når du slår på telefonen, kan følgende
meldinger vises:
Insert SIM card (Sett inn SIM-kortet)
• Sjekk at SIM-kortet er riktig installert.
Telefonen er sperret, tast passord
• Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du
må skrive telefonens passord før du kan bruke
telefonen.
Oppgi PIN
• Du bruker telefonen din for første gang. Du må
skrive ditt personlige identifikasjonsnummer som
ble gitt deg sammen med SIM-kortet.
• Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang
telefonen slås på, må PIN-koden tastes. Hvis du
vil deaktivere denne funksjonen, må du bruke
menyalternativet PIN-sjekk (Meny 6.6.1).
Oppgi PUK
• PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter
hverandre, og nå er telefonen sperret. Tast inn
PUK som ble levert av din nettverksleverandør.
120
121
Problemløsning
Problemløsning
“Nettverk mangler”, “Nettverksfeil” eller
“Ikke utført” vises
• Oppkoblingen mot nettverket ble avbrutt. Det
kan hende du befinner deg i et område med
dårlig dekning (i en tunnel eller omgitt av
bygninger). Flytt på deg og forsøk igjen.
Telefonen begynner å pipe og
“**Advarsel** Svakt batteri” blinker i
displayet
• Batteriet er ikke godt nok ladet. Skift ut batteriet
og/eller sett det til lading.
• Du forsøker å få adgang til et alternativ som du
ikke har abonnert på hos din leverandør. Ta
kontakt med tjenesteleverandøren for flere
detaljer.
Anropets lydkvalitet er dårlig
Du har tastet inn et nummer, men det ble
ikke oppringt
• Prøv å flytte telefonen litt eller gå nærmere et
vindu hvis du befinner deg i en bygning.
• Har du trykket på tasten
• Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
Det slås ikke noe nummer når du henter
fram en telefonbokinnføring
• Du kan ha stilt et alternativ for sperring av
utgående samtaler.
• Sjekk at numrene er korrekt lagret ved å bruke
søkefunksjonen i telefonboken.
?
• Lagre numrene på nytt om nødvendig.
Du kan ikke nås på telefonen
• Er telefonen din slått på (tasten
mer enn ett sekund)?
• Sjekk indikatoren for signalstyrke i displayet
(
); antallet streker angir signalstyrken fra
sterk (
) til svak ( ).
holdt nede i
• Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
• Du kan ha stilt et alternativ for sperring av
innkommende samtaler.
Din samtalepartner kan ikke høre deg
• Har du slått av mikrofonen?
Hvis retningslinjene ovenfor ikke hjelper deg til å
løse problemet, noter deg:
• Telefonens modell- og serienummer
• Garantiopplysninger
• En klar beskrivelse av problemet
Ta så kontakt med din lokale forhandler eller
Samsung kundeservice.
• Holder du telefonen nær nok til munnen din?
Mikrofonen sitter nederst på telefonen.
122
123
Tilgangskoder
Tilgangskoder
PIN
Flere tilgangskoder brukes av telefonen og SIMkortet. Disse hjelper deg til å beskytte telefonen
mot ikke godkjent bruk.
Når du blir bedt om å oppgi en av kodene som
beskrives under, taster du inn den aktuelle koden
(vises som asterisker) og trykker på softtasten OK.
Hvis du gjør en feil under inntasting, kan du trykke
en eller flere ganger på tasten
til tallet som er
feil slettes og deretter fortsette å oppgi den riktige
koden.
Tilgangskodene (unntatt kodene PUK og PUK2) kan
endres ved hjelp av menyalternativene Sikkerhet
(Meny 6.6). Se Side 94 for ytterligere
opplysninger.
Viktig! Ikke bruk koder som minner om
nødtelefonnumre, for eksempel 112. Slik
unngår du å ringe til et nødtelefonnummer
ved et uhell.
Passord for telefon
Funksjonen Telefon låst bruker passordet for telefon
til å beskytte din telefon mot ikke tillatt bruk.
Telefonens passord er gitt ved levering, og er satt til
0000000 på fabrikken.
Hvis du vil...
Se...
Aktivere/deaktivere
funksjonen Telefon låst
Side 95
(Meny 6.6.3).
Endre telefonens passord
Side 95
(Meny 6.6.4).
Ditt Personlige Identifikasjons-Nummer eller PIN
(4 til 8 siffer) er en kode som beskytter ditt SIM-kort
mot uautorisert bruk. Denne leveres vanligvis
sammen med ditt SIM-kort.
Hvis du taster inn feil PIN tre ganger på rad, vil
koden bli ugyldig, og kan ikke brukes før du har
gjort den gyldig igjen ved å taste inn din PUK (se
under).
Hvis du vil...
Se...
Aktivere/deaktivere
funksjonen PIN-sjekk
Side 94
(Meny 6.6.1).
Endre PIN
Side 95
(Menu 6.6.2).
PUK
Du må kjenne din 8-sifrede personlige sperrenøkkel
(Personal Unblocking Key) eller PUK for å endre en
PIN som er gjort ugyldig. PUK-en kan være levert
sammen med SIM-kortet, hvis ikke, eller hvis du
mister den, må du kontakte tjenesteleverandøren.
Du kan gjøre din PIN gyldig igjen ved å gjøre som
følger.
1. Tast inn din PUK og trykk på softtasten OK.
2. Tast inn en ny PIN etter eget valg og trykk på
softtasten OK.
3. Når meldingen Bekreft ny PIN vises, taster du
inn den samme koden en gang til og trykker på
softtasten OK.
Hvis du taster inn feil PUK ti ganger på rad, vil SIMkortet gjøres ugyldig. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør og be om et nytt kort.
124
125
Tilgangskoder
PIN2
Koden PIN2 (4 til 8 siffer), som leveres sammen
med noen SIM-kort, kreves for at du skal få tilgang
til bestemte funksjoner, for eksempel for å
bestemme den høyest tillatte prisen for en samtale.
Slike funksjoner er tilgjengelige hvis de støttes av
ditt SIM-kort.
Hivs du taster inn feil PIN2 tre ganger på rad, vil
koden bli ugyldig, og kan ikke brukes før du har
gjort den gyldig igjen ved å taste inn din PUK2.
Hvis du vil endre din PIN2, se Side 96
(Meny 6.6.7).
PUK2
Koden din 8-sifrede PUK2 (Personal Unblocking
Key 2), leveres med noen SIM-kort. Denne koden
kreves for å endre en PIN2 som er blitt gjort
ugyldig. Hvis du mister denne koden, bør du ta
kontakt med din tjenesteleverandør.
Du kan gjøre din PIN2 gyldig igjen ved å gjøre som
følger.
1. Tast inn din PUK2 og trykk på softtasten OK.
Informasjon om
helse og sikkerhet
Radiofrekvenseksponering
Energi (SAR-informasjon)
Denne telefonmodellen imøtegår EU-kravene om
eksponering for radiobølger.
Din mobiltelefon er en radiosender og mottaker.
Den er designet og fabrikkert for ikke å overskride
de grensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EU-rådet. Disse
grensene er en del av omfattende retningslinjer og
de fastsetter tillatte nivå av RF-energi for den
generelle befolkningen. Retningslinjene ble utviklet
av uavhengige, vitenskapelige organisasjoner
gjennom periodisk og gjennomgripende evaluering
av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en
substansiell sikkerhetsmargin som er planlagt for å
sørge for sikkerheten for alle personer uansett alder
og helse.
Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner
anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av
EU-rådet er 2,0 W/kg*.
2. Tast inn en ny PIN2 etter eget valg og trykk på
softtasten OK.
3. Når meldingen Bekreft PIN2 vises, taster du
inn den samme koden en gang til og trykker på
softtasten OK.
Hvis du taster inn feil PUK2 ti ganger på rad, vil du
ikke få tilgang til funksjonene som krever PIN2. Ta
kontakt med din tjenesteleverandør og be om et
nytt kort.
126
*SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av
offentligheten er 2,0 watt/kilogram (W/kg) som utgjør
gjennomsnittet for ti gram kroppsvev. Grensen
innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi
offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å beregne
eventuelle målingsvariasjoner. SAR-verdiene kan variere
avhengig av de nasjonale meldingskravene og
nettverkbåndet.
127
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Forholdsregler for bruk av batteri
Det utføres tester for SAR ved bruk av standard
bruksposisjoner med en telefon som sender ved
dets høyeste, sertifiserte effektnivå i alle testede
frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det
høyeste, sertifiserte effektnivået, kan det gjeldende
SAR-nivå for telefonen mens den er i drift, befinne
seg langt under maksimumsverdien. Dette er fordi
telefonen er fabrikkert for å virke ved atskillelige
effektnivå for på den måten å bare bruke den
effekten som kreves for å nå nettverket. Generelt
sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess
nærmere du befinner deg en basestasjon.
Telefonen får strøm fra et oppladbart Li-ion
standardbatteri.
Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til
offentligheten, må samsvar med det europeiske
direktiv R&TTE vises. Et av hovedkravene i dette
direktivet er vern om brukerens og alle andre
personers helse og sikkerhet.
• Når det gjelder tidspunkt for lading av batterier,
avhenger dette av resterende batteriladning og
type batteri såvel som hvilken type lader som
brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil gradvis bli slitt ut. Når
brukstiden (taletid og standby-tid) er merkbart
kortere enn normalt, er tiden inne til å kjøpe nytt
batteri.
• Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på
noen måte.
• Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
• Hvis du bruker telefonen i nærheten av
nettverkets basestasjon, bruker den mindre
strøm. Taletid og standby-tid påvirkes i sterk grad
av signalstyrken fra mobil-nettverket og
parametrene satt opp av nettverksoperatøren.
• Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid
selv om det var fullt ladet.
• Bruk kun batterier som er godkjent av Samsung,
og lad opp batteriet ditt kun med ladere godkjent
av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den
kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet stå
koblet til en lader i mer enn en uke, siden
overlading kan forkorte levetiden.
• Ekstreme temperaturer vil påvirke
ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende at
telefonen må varmes opp eller avkjøles før den
tas i bruk igjen.
128
129
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Veisikkerhet
• Ikke la batteriet stå oppbevart på varme eller
kalde steder, som for eksempel i en bil om
sommeren eller på vinteren, da dette vil redusere
batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å
holde batteriet på romtemperatur. Du kan få
midlertidige problemer med å få telefonen til å
virke hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion batterier er
spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C.
• Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell
med kortslutning kan oppstå når en
metallgjenstand (mynt, klips eller penn) fører til
en direkte kobling mellom polene + og – på
batteriene (metallstriper på batteriet), for
eksempel når du går med et reservebatteri i en
lomme eller en veske. Hvis batteripolene
kortsluttes, kan de medføre skade på batteriet
eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
• Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det
lokale lovverket. Pass alltid på å resirkulere. Ikke
kast batteriene i ild.
Din trådløse telefon gir deg den effektfulle
muligheten til å kommunisere med stemmen –
nesten overalt og når som helst. Men fordelene ved
trådløse telefoner ledsages av et stort ansvar som
enhver bruker bør vedkjenne seg.
Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar.
Når du bruker din trådløse telefon i bilen, må du vise
god fornuft og huske følgende råd.
1. Bli kjent med din trådløse telefon og dens
funksjoner, som f.eks. hurtig nummerslåing og
det å slå et nummer på nytt igjen automatisk.
Hvis disse funksjonene er tilgjengelige, vil de
hjelpe deg til å foreta oppringningen uten å
fjerne oppmerksomheten fra veien.
2. Bruk håndfri-innretningen, hvis du har en slik en.
Om mulig, kan du gi ekstra komfort og sikkerhet
til den trådløse telefonen din ved å bruke ett av
de mange håndfri-ekstrautstyrene som finnes i
dag.
3. Plasser din trådløse telefon innen lett rekkevidde.
Du må være i stand til å få tilgang til din trådløse
telefon uten å fjerne øynene fra veien. Hvis du
får en innkommende samtale når det ikke passer,
kan du om mulig la MobilSvar svare for deg.
4. Fortell den personen du snakker med at du
kjører. Om nødvendig kan du utsette samtalen
ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn,
sludd, snø, is og selv stor trafikk kan være
risikabelt.
5. Ikke skriv ned notater eller let opp
telefonnummer mens du kjører. Det å rable ned
en huskeliste eller bla gjennom adresseboken tar
oppmerksomheten vekk fra ditt hovedansvar,
dvs. å kjøre sikkert.
130
131
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Operative miljø
6. Slå nummer på en fornuftig måte og oversku
trafikken. Foreta om mulig anrop når du ikke er i
bevegelse eller før du kommer inn i trafikken.
Prøv å planlegge samtaler når bilen er i ro. Hvis
du må foreta anrop mens du kjører, slår du bare
noen få siffer, kontrollerer så veien og speilene
før du fortsetter.
7. Ikke innlat deg på stressende eller følelsesladede
samtaler som vil kunne distrahere deg. Gjør folk
du snakker med oppmerksomme på at du kjører
og utsett samtaler som vil kunne avlede din
oppmerksomhet fra veien.
8. Bruk din trådløse telefon for å be om hjelp. Slå
nødnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller
medisinske nødstilfeller. Husk at dette er en gratis
samtale på din trådløse telefon!
9. Bruk din trådløse telefon til å hjelpe andre som
befinner seg i en nødssituasjon. Hvis du er vitne
til en bilulykke, en forbrytelse som er i gang, eller
andre alvorlige nødssituasjoner hvor livet står på
spill, slår du nødnummeret slik du ville ønsket at
andre gjorde for deg.
10.Ring veiassistanse eller et spesielt nummer for
trådløs assistanse om nødvendig når det ikke
dreier seg om nødstilfeller. Hvis du ser en ødelagt
bil som ikke viser tegn til alvorlig fare, et ødelagt
trafikklys, en mindre trafikkulykke hvor ingen
synes å være skadet, eller en bil du vet er stjålet,
kan du ringe veiassistanse eller et annet spesielt
trådløst telefonnummer, hvis det ikke dreier seg
om et nødstilfelle.
132
Husk å følge eventuelle spesielle regler som gjelder
for distriktet, og slå alltid av telefonen din der det
er forbudt å bruke den, eller når den kan medføre
forstyrrelser eller fare.
Når du kobler telefonen eller et eventuelt tilbehør til
en annen innretning, må du lese bruksanvisningen
for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner.
Ikke tilkoble inkompatible produkter.
Som for annet utstyr for mobil radiosending,
underrettes brukerne om at for å oppnå
tilfredsstillende drift av utstyret og for personellets
sikkerhet, anbefales det at utstyret bare brukes i
normal driftsstilling (holdt inn mot øret med
antenne som peker opp over skulderen).
Elektroniske innretninger
Flesteparten av moderne elektronisk utstyr er
beskyttet mot radiofrekvens-signaler (RF).
Imidlertid er enkelte elektroniske
utstyrsinnretninger ikke beskyttet mot RF-signaler
fra din trådløse telefon. Ta kontakt med fabrikanten
for å diskutere alternativer.
Pacemakere
Pacemaker-fabrikanter anbefaler at det
opprettholdes en avstand på minst 15 cm mellom
en trådløs telefon og en pacemaker, dette for å
unngå en eventuell interferens med pacemakeren.
Disse anbefalingene er i samsvar med den
uavhengige forskningen som utføres av Wireless
Technology Research og anbefalinger fra denne.
133
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Kjøretøy
Personer med pacemakere:
• De skal alltid holde telefonen over 15 cm fra
deres pacemaker når telefonen er på
• De må ikke bære telefonen i en brystlomme
RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk
utstyr som er feil installert eller med uegnet
beskyttelse i motorkjøretøy. Sjekk med
produsenten eller hans representant angående ditt
kjøretøy. Du bør også ta kontakt med produsenten
for alt utstyr som har blitt tilføyd kjøretøyet ditt.
• De bør bruke det motsatte øret i forhold til
pacemakeren for å minimisere muligheten for
interferens
Anlegg med oppslag
Hvis du har grunn til å mistenke at interferens
pågår, må du slå av telefonen øyeblikkelig.
Slå av telefonen din i anlegg hvor det er slått opp
plakater som krever dette.
Høreapparat
Potensielle eksplosive atmosfærer
Enkelte digitale trådløse telefoner kan interferere
med enkelte høreapparat. I tilfelle det oppstår en
slik interferens, kan du ta kontakt med produsenten
av høreapparatet for å diskutere alternativer.
Andre medisinske innretninger
Hvis du bruker andre personlige medisinske
innretninger, må du ta kontakt med innretningens
produsent for å fastsette om de har egnet
beskyttelse mot ekstern RF-energi. Legen din kan
også være i stand til å hjelpe deg med å gi slik
informasjon. Slå av telefonen din i
helseinstitusjoner når det er satt opp plakat med
vedtekter som ber deg om dette i disse områdene.
Sykehus eller helseinstitusjoner bruker utstyr som
vil kunne være følsomme overfor ekstern RFenergi.
134
Slå av telefonen din når du er i et område med
potensiell eksplosiv atmosfære og adlyd alle skilt og
instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake
en eksplosjon eller brann som vil kunne føre til
personskade eller til og med død.
Brukerne rådes til å slå av telefonen når de befinner
seg på et sted hvor man fyller drivstoff
(bensinstasjoner). Brukerne påminnes om at de må
legge merke til restriksjoner for radioutstyr i
drivstoffdepoter (oppbevaring av drivstoff og
distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller når
sprengningsoperasjoner er i gang.
Områder med potensiell eksplosiv atmosfære er
ofte men ikke alltid klart oppmerket. Dette omfatter
under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport
eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert
hydrokarbongass (som f.eks. propan eller butan),
områder hvor luften inneholder kjemikalier eller
partikler, som f.eks. korn, støv eller metallpulver og
i alle andre områder hvor du vanligvis ville bli rådet
til å slå av bilmotoren.
135
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Nødtelefoner
Annen viktig sikkerhetsinformasjon
Denne telefonen, som enhver annen mobiltelefon,
bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk,
såvel som brukerprogrammerte funksjoner som
ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold.
Derfor bør du aldri stole utelukkende på noen
mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for
eksempel medisinske nødstilfeller).
• Kun kvalifisert personale skal installere eller
reparere telefoner i et kjøretøy. Feilaktig
installasjon eller service kan være farlig og kan
gjøre en garanti på utstyret ugyldig.
Husk at for å foreta eller motta oppringninger, må
telefonen være slått på og befinne seg i et
serviceområde der det er nok styrke til å ta inn
signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta
oppringninger i nødstilfeller over mobile nett eller
når enkelte netttjenester og/eller
telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med din
lokale leverandør av mobiltelefontjenester.
Hvis du vil ringe en nødtelefon, gå fram som følger.
1. Hvis telefonen er slått av, slå den på.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet du befinner
deg på (for eksempel 112 eller et annet offentlig
nødnummer). Nødnummer kan variere alt etter
hvor du befinner deg.
3. Trykk på tasten
.
Hvis du bruker enkelte funksjoner (tastelås,
anropsrestriksjoner, osv.), kan det hende du må slå
disse funksjonene av før du ringer en nødtelefon.
Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale
mobiltelefontjenesteyter.
• Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen
din er riktig montert og fungerer som det skal.
• Ikke lagre eller ha på deg brennbare væsker,
gasser eller eksplosive materialer på samme sted
som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
• For biler som er utstyrt med air bag, er det viktig
å huske at en air bag blåses opp med stor kraft.
Ikke sett gjenstander, inkludert både installert
eller bærbart trådløst utstyr, i området over air
bagen eller i dens utvidelsesområde. Hvis det
finnes trådløst utstyr som er feil installert og air
bagen blåses opp, vil dette kunne resultere i
alvorlig skade.
• Slå av mobiltelefonen din når du er i et fly. Det er
ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly, og det kan
utgjøre en fare for navigasjonen av flyet eller
forstyrre mobilnettet.
• Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan
det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester,
søksmål eller begge deler.
Når du ringer en nødtelefon, må du huske å oppgi
all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig.
Husk at telefonen din kan være det eneste
kommunikasjonsmidlet som finnes på et
ulykkeåsted – ikke avslutt samtalen før du får
tillatelse til å gjøre det.
136
137
Informasjon om helse og sikkerhet
Informasjon om helse og sikkerhet
Stell og vedlikehold
Telefonen din er et produkt av fremragende design
og håndverksmessig utførelse, og bør behandles
med varsomhet. Forslagene som følger, vil hjelpe
deg til å overholde forpliktelsene knyttet til
garantien, og ha glede av dette produktet i mange
år.
• Pass på at små barn ikke får adgang til telefonen,
noen av delene eller tilbehøret.
• Pass på at telefonen holdes tørr. Regn, fuktighet
og væsker som inneholder mineraler, vil medføre
at de elektroniske kretsene ruster.
• Ikke rør telefonen med en våt hånd når den er
under opplading. Dette kan gi deg elektrisk støt
eller skade telefonen.
• Ikke mal den. Maling kan hindre innretningens
bevegelige deler og hindre riktig drift.
• Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent
utskiftingsantenne. Ikke godkjente antenne og
endringer på anordninger, vil kunne skade
telefonen og bryte vedtekter som regulerer
radioinnretninger.
• Hvis telefonen eller noe av tilbehøret ikke
fungerer riktig, lever dem hos din nærmeste
kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe
deg, og hvis det er nødvending, vil de sørge for at
telefonen blir reparert.
• Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete,
skitne steder, da komponentene kan ta skade.
• Ikke oppbevar telefonen på varme plasser. Høye
temperaturer kan forkorte levetiden til
elektroniske apparater, skade batteriene og føre
til at visse typer plast smeltes eller bøyes.
• Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når
telefonen varmes opp igjen til normal temperatur,
kan det dannes fukt inne i telefonen. Dette kan
føre til skade på de elektroniske kretsene.
• Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hard
behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
• Ikke bruk sterke kjemikalier eller
rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk
den med en myk klut som er lett fuktet med mildt
såpevann.
138
139
Ordliste
Ordliste
MMS (Multimedia Message Service)
For å hjelpe deg å forstå de tekniske
hoveduttrykkene og forkortelsene brukt i dette
heftet, og få full utnyttelse av egenskapene til
mobiltelefonen din, gir vi deg noen definisjoner.
Aktiv flipp
Mulighet til å slå et nummer med stemmen, straks
etter å ha åpnet flippdekselet på telefonen.
GPRS (General Packet Radio Service)
Ny taleløs tilleggstjeneste som gjør det mulig å sende
og motta informasjon via et mobiltelefonnettverk.
GPRS garanterer kontinuerlig oppkobling til Internett
for brukere av mobiltelefoner og datamaskiner. Den er
basert på Global System for Mobile Communication
(GSM) kretsløpskoblete mobiltelefonkoblinger og
Short Message Service (SMS).
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Internasjonal standard for kommunikasjon mellom
mobiltelefoner, som garanterer kompatibilitet
mellom de forskjellige nettverksoperatørene. GSM
dekker de fleste europeiske land, og mange andre
deler av verden.
Linjeidentifikasjonstjenester
Tjeneste som lar abonnenter vise eller skjule
telefonnumre til innringere.
En meldingstjeneste for mobilomgivelser, standardisert
av WAP Forum og 3rd Generation Partnership Program
(3GPP). For telefonbrukere, MMS likner på Short
Message Service (SMS)-den gir automatisk,
øyeblikkelig levering av brukeropprettet innhold fra
telefon til telefon. Meldingsadresseringen som brukes er
først og fremst telefonnummer, og slik går trafikken fra
telefon til telefon. MMS gir også støtte for
e-postadressering, slik at meldingene også kan sendes
med e-post. I tillegg til tekstinnholdet i SMS, kan
MMS-meldinger inneholde stillbilder, tale- eller lydclips,
og senere også videoclips og presentasjonsinformasjon.
MobilSvar
Datorisert svartjeneste som automatisk svarer på
oppringninger når du ikke er tilgjengelig, spiller av en
velkomsttekst (du kan velge om du vil bruke din egen
stemme) og spiller inn en melding.
Parker samtale
Muligheten til å sette en samtale på vent mens du
svarer på eller foretar en annen oppringning. Du kan
om nødvendig veksle mellom de to samtalene.
Passord for telefon
Sikkerhetskode brukt til å låse opp telefonen når du
har valgt alternativet med å låse den automatisk hver
gang den slås på.
PIN (Personal Identification Number)
Sikkerhetskode som beskytter telefonen mot uatuorisert
bruk. PIN-koden gis av tjenesteleverandøren sammen
med SIM-kortet. Koden kan være et fire-til åttesifret tall
og kan endres om nødvendig.
140
141
Ordliste
Ordliste
PUK (PIN Unblocking Key)
SIM (Subscriber Identification Module)
Sikkerhetskode brukt til å låse opp telefonen når feil
PIN er blitt tastet inn tre ganger etter hverandre.
Det åttesifrede tallet gis av tjenesteleverandøren
sammen med SIM-kortet.
Kortet inneholder en brikke med all den informasjonen
du trenger til å bruke telefonen (informasjon i nettverk
og minne, såvel som abonnentens personlige data).
SIM-kortet legges inn i en liten sprekk bak på
telefonen og beskyttes av batteriet.
Roaming
Bruk av telefonen din når du er utenfor
hjemmedistriktet ditt (når du for eksempel er ute
og reiser).
Samtale med flere personer samtidig
Muligheten til å opprette et telefonmøte der inntil
fem andre samtalepartnere deltar.
Samtale venter
Muligheten til å informere brukere om at de har en
innkommende samtale når de er opptatt i en annen
samtale.
SMS (Short Message Service)
Nettverkstjeneste der det sendes og mottas
meldinger til og fra en annen abonnent uten å måtte
snakke med den andre parten. Meldingen som lages
eller mottas, kan vises i displayet, mottatt, redigert
eller sendt.
Softtaster
Taster merket med
formål:
og
på telefonen. Deres
• Varierer i henhold til funksjonen som du til enhver
tid bruker
Samtalesperre
• Oppgis på nederste linje av displayet, like over
tilsvarende tast
Muligheten til å begrense utgående og
innkommende samtaler.
Tri Band
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnumre som gis av din nettverksleverandør
og som gir tilgang til spesialtjenester, som f.eks.
MobilSvar, forespørsler i bruksanvisning,
kundestøtte og nødtjenester.
Mulighet til å håndtere alle de følgende
nettverkstypene: GSM 900, GSM 1800, kombinert
GSM 900/1800 og GSM 1900 MHz bånd, for større
sjanse for å lykkes med anrop og bredere roaming.
Telefonen din søker automatisk etter det sist brukte
nettverket. Hvis dette nettverket er utilgjengelig av
hvilken som helst grunn, prøver telefonen din å
passe med et annet nettverk.
Viderekobling av samtale
Mulighet til å viderekoble samtaler til et annet
nummer.
142
143
Indeks
Indeks
A
D
Aktivere Infrarød (6.1) • 91
Aktivt flippdeksel • 99
Alarm (7.4) • 107
Alarmtype (5.3) • 87
Alternativer, velg • 29
Animasjon • 66, 69
Anropergruppe • 38, 39
Automatisk belysning • 98
Autostrøm, alarm • 107
Avvise
samtale • 25
Display
eksternt • 15
ikoner • 14
innstillinger • 97
kontrast • 97
layout • 13
stille språk (6.5) • 94
B
Bakgrunnsbilde • 92
Bakgrunnslys • 15, 97
automatisk belysning •
98
lysstyrke • 98
Båndvalg (8.7) • 118
Batteri
forholdsregler • 129
indikator for svakt batteri
• 20
lade • 19
Bildemelding
innboks (2.1) • 73
MMS Profil (2.6) • 79
oppsett (2.5) • 78
skrive ny (2.3) • 76
slette • 74
utboks (2.2) • 75
Bilder, ta • 83
bildemelding • 76
nedlastede • 119
tapet • 85
Bokstaver
endre modus • 44
skrive • 43
Broadcast melding (1.9) • 71
Brukegruppe • 116
C
CUG (8.6) • 116
E
Eget nummer (6.4) • 93
Eksplosive atmosfærer • 135
Eksternt display • 15
Ekstrainnstillinger (6.8) • 99
Ekstratone (5.8) • 90
Elektroniske innretninger •
133
Endre
modus for skriving av
tekst • 43
passord (6.6.4) • 95
for sperring • 113
PIN (6.6.2) • 95
PIN2 (6.6.7) • 96
telefonboknummer • 36
ubesvarte anrop • 80
F
FDN Mode (6.6.5) • 96
Feiltone • 90
Flipptone (5.6) • 89
Forbindelsestone • 90
Funksjoner
velg • 29
G
Gjenta autom. • 99
Grafisk logo • 98
Grupper
anropergruppe • 38, 39
bruker • 116
H
Hente nummer • 35
Hodetelefonvolum • 24
Høreapparat • 134
Hurtigtaster • 40
Huskeliste (7.2) • 103
I
Identifisere en oppringer • 25
Ikoner • 14
Indikator for svakt batteri •
20
Innboks • 73
Innhold • 73
Innkommende
meldinger
bilde (2.1) • 73
tekst (1.1) • 62
samtaler (3.2) • 80
Innstilling (1.5) • 68
Innstillinger
alarm (7.4) • 107
dato • 106
display (6.7) • 97
ekstra (6.8) • 99
farge • 98
sikkerhet (6.6) • 94
slette (6.0) • 100
snarvei (6.9) • 100
språk (6.5) • 94
telefon (6) • 91
tid (7.3.1) • 106
tone (5) • 86
IrDA-port • 91
K
Kalender (7.1) • 101
Kalkulator (7.5) • 108
Kamera (4) • 83
Konferansesamtale • 53
Kopiere
memoer • 103
oppgave • 105
telefonboknummer • 37
Kort
sette inn SIM-kortet • 17
L
Lade et batteri • 19
Lese meldinger
multimedia (2.1) • 73
tekst (1.1) • 62
Løse problemer • 121
Lukket brukergruppe (8.6) •
116
Lys
bakgrunnslys • 15, 97
operativt • 16, 98
Lysstyrke • 98
M
Medisinske innretninger •
134
Meldinger
utboks (1.2) • 63
Meldingstone (5.5) • 88
Melodi • 66, 69, 86, 119
Memoer
kopiere • 103
redigere • 102
skrive • 102
slette • 103
Menyer
få tilgang
ved å bla • 55
via snarveier • 57
liste • 56
style • 92
Mikrofon av • 50
Mine
bilder (4.3) • 84
innstillinger (6.2) • 92
ting (1.6) • 69
Minnestatus
melding (1.7) • 70
telefonbok • 42
Minutt-tone • 90
MMS Profil (2.6) • 79
MobilSvar (1.8) • 70, 71
Modus for fast nummerslåing
• 96
Morgenvekking • 107
Multimediamelding, se • 73
Helse • 127
144
145
Indeks
N
Navn
lagre • 33
skrive • 43
søke/slå • 37
Nedlastninger (9.3) • 119
Nedre tegnsett
skrive • 47
Nettet • 119
Nettverkstjenester (8) • 110
Nødtelefoner • 136
Nummer
eget • 93
endre telefonbok • 36
fast nummerslåing • 96
hente nummer i
telefonboken • 36
kopiere telefonbok • 37
lagre • 33
MobilSvar • 70
modus • 45
rette • 22
slå siste nummer • 23
slette • 37
søke/slå • 37
tilføy innføring • 37
Nytt bilde (4.2) • 84
O
Operativt lys • 16, 98
Operatørens logo • 98
Oppgaver
definere • 103
redigere • 104
Øvre tegnsett
skrive • 47
P
Pacemakere • 133
Passord
sperre
endre • 113
Passord, telefon
endre • 95
kode • 124
PIN • 125
146
Indeks
endre • 95
sjekke • 94
PIN2 • 126
endre • 96
Planlegger (7) • 101
Pris for samtale (3.6) • 82
Problemløsning • 121
Profiler
alarm (7.4) • 107
PUK • 125
PUK2 • 126
R
Radiofrekvenseksponering •
127
Redigere
anropergruppe • 39
huskeliste • 104
meldinger • 62
memoer • 102
oppgaver • 104
telefonboknummer • 37
ubesvarte anrop • 27
Reiseadapter • 19
Rette nummer • 22
Ringetil MobilSvar • 70
tone (5.1) • 86
type (5.3) • 87
volum (5.2) • 86
Roaming • 114
S
Samtale venter • 52, 114
Samtalelengde • 81, 90
Samtalepris • 82
Samtaler
avslutte • 23
avvise • 25
gjøre • 22
hurtigtast • 40
info (3) • 80
med flere personer
samtidig • 53
fjerne • 54
gjøre • 53
privat samtale • 53
mottatte (3.2) • 80
nødtelefoner • 136
pris (3.6) • 82
sette på venting • 49
slå nummeret på nytt
automatisk • 99
svare
en annen samtale •
52
en samtale • 25
tid (3.5) • 81
ubesvarte (3.1) • 26, 80
utgående (3.3) • 81
utland • 22
venter (8.2) • 52
via telefonbok • 37
viderekoble (8.1) • 110
Samtalesperre (8.2) • 112
passord • 113
Sende
meldinger • 65
tastetoner • 51
Sette samtaler på venting •
49
Setup (2.5) • 78
Sikkerhet (6.6) • 94
batteri • 129
eksplosive atmosfærer •
135
forholdsregler • 7
informasjon • 127
operative miljø • 133
veisikkerhet • 131
SIM-kort
sette inn • 17
sperre • 96
SIM-sperre (6.6.5) • 96
Siste nummer, slå på nytt •
23
Skjul ID (8.5) • 116
Skrive
meldinger
bilde (2.3) • 76
endre modus • 43
tekst (1.3) • 43, 65
memoer • 102
Slå av
mikrofon • 50
tastetoner • 51
Slå nummer på nytt
siste nummer • 23
Slå nummeret på nytt
automatisk • 99
Slå på/av (5.7) • 89
mikrofon • 50
telefon • 21
tone • 89
Slette
alle innstillinger (6.0) •
100
bilde • 84
meldinger • 63, 64
memoer • 103
oppgaver • 105
telefonboknummer • 37
ubesvarte anrop • 27, 80
SMS
bruke • 52, 62
meldingsikon • 62
oppsett • 68
Snarvei (6.9) • 100
Softtaster • 29
Søke i telefonbok • 37
Sperre
passord • 113
SIM-kort • 96
telefon • 95
Spill & WAP (9) • 119
Spill (9.1) • 119
Språk (6.5) • 94
Stell • 138
Stille
dato (7.3.2) • 106
språk (6.5) • 94
tid (7.3.1) • 106
Stillemodus • 28
Svare
en annen samtale • 52
en samtale • 25
Svare, valgfri tast • 99
Symbolmaler (1.4) • 67
Symbolmodus • 48
T
T9 modus • 45
Ta bilde og send (4.1) • 83
Taster
beskrivelse • 11
plassering • 10
147
Indeks
snarvei • 100
soft • 29
Tastetoner
justere volum • 24
sende • 51
slå av • 51
velge (5.4) • 87
Tekst
endre modus • 44
skrive • 43
Tekstmeldinger • 62
innboks (1.1) • 62
innhold • 69
innstillinger (1.5) • 68
minnestatus • 42
mobilSvar • 70
skrive ny (1.3) • 65
symbolmaler (1.4) • 67
utboks • 63
Telefon
innstillinger (6) • 91
passord • 124
sperre (6.6.3) • 95
Telefonbok
alternativer • 36
endre • 36
hente nummer • 36
hurtigtaster • 40
kopiere • 37
lagre nummer/navn • 33
minnestatus • 42
slette • 37
søke/slå • 37
tilføy innføring • 37
Telefonsperre (6.6.3) • 95
Tid
format (7.3.4) • 106
samtale • 81
stille (7.3.1) • 106
verden (7.3.3) • 106
Tilbehør • 9
Tilgangskoder • 124
Timeplan • 101
Tone
ekstra (5.8) • 90
feil • 90
flippdeksel (5.6) • 89
forbindelsestone • 90
melding (5.5) • 88
minutt-tone • 90
148
ringetone (5.1) • 86
slå på/av (5.7) • 89
tastegruppe (5.4) • 87
U
Ubesvarte anrop • 26, 80
Utboks • 63
Ute på reise • 115
Utgående
meldinger
bilde (2.2) • 75
tekst (1.2) • 63
samtaler (3.3) • 81
Utpakking • 9
V
Valutakalkulator (7.6) • 109
Vedlikehold • 138
Velge
funksjoner/alternativer •
29
nettverk (8.4) • 115
Velkomstmelding (6.3) • 93
Ventende samtale • 52
Verdensklokke (7.3.3) • 106
Vibrasjon • 87
Viderekoble samtaler (8.1) •
110
Volum
justere • 24
veisikkerhet • 131
velge ringing • 86
W
WAP-leser (9.2) • 119
149
Åpne telefonen og trykk
på softtasten Se på.
Bla med tastene
og
gjennom de
ubesvarte anropene.
# Hvis du svare på
anropet, trykk på
tasten
.
Se ubesvarte
anrop med en
gang du har
gått glipp av
dem
• Hver av de to softtastene (
og
)
utfører funksjonene det vises til i teksten
over dem (i displayets nederste linje).
@
!
Trykk kort på tasten
Avslutte en
samtale
Bla med tastene
og
gjennom listen over
alternativ til du når det
ønskede alternativet.
$
➄ Trykk på softtasten Velg.
! Tast inn nummeret
➁ Trykk på tasten
.
Gjøre en
samtale
Trykk på softtasten Velg.
#
.
Trykk på og holde nede
tasten
.
Slå på/av
Få tilgang
! Trykk på softtasten Meny.
til menyog
funksjonene @ Blad med tastene
gjennom menylisten til du
når den ønskede menyen.
Hurtigreferansekort
Tri Band SGH-V200 GPRS-telefon
Svare på
en samtale
Justere
volumet
Lagre
nummer i
telefonboken
Samsvarsdeklarasjon (R&TTE)
For følgende produkt:
TRI BAND GSM-TELEFON SGH-V200
(Produktnavn)
Åpne flippdekselet.
eller
Trykk på tasten
.
Tast inn nummeret.
Trykk på softtasten Lagre.
Velg et kategoriikon.
Trykk på softtasten Velg.
Tast inn navnet.
Trykk på softtasten OK.
Velg minnet om nødvendig.
Endre nummerets
plassering om nødvendig.
Trykk på softtasten OK.
Trykk på
for å gå
tilbake til stand-by.
Trykk på tasten
eller
på
venstre side av telefonen.
!
@
#
$
%
^
&
*
(
)
SGH-V200
(Modellnummer)
Fabrikkert ved:
-
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spania
(Fabrikknavn, adresse)
$
%
^
&
!
Trykk på softtasten Navn.
Velg alternativet Søk.
Tast de første bokstavene i
navnet.
Hvis du vil bla gjennom
navnene, trykk på tasten
eller
.
Trykk på softtasten Se på.
Hvis du vil bla gjennom
numrene, trykk på
tasten
eller
.
Trykk på tasten
for å slå
nummeret.
Velg menyalternativet
Alarmtype (5.3).
Trykk på softtasten Velg.
@ Velg et alternativ:
• Bare lys
• Melodi
• Vibrasjon
• Vibra+Melodi
#
Lete etter et !
nummer i
@
telefonboken #
Velge
alarmtype
Safety : EN 60950:1992+A1+A3+A4+A11
EMC
: EN 301-489-7:2000
SAR
: EN 50361:2001
Network : EN 301 511V7.0.1
Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utføt
og at] de ovennevnte produktene er i samsvar med alle vesentlige
krav i direktiv 1999/5/EC.
Samsvarsvurderingsprosedyren vist til i paragraf 10 og med
inngående fremstilling i vedlegg [IV] av direktiv 1999/5/EC, er
blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte
forsamling(er):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK - Identifikasjonsmerke: 168
Den tekniske dokumentasjonen holdt ved:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
som vil bli tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
IN-SEOP LEE / Manager
4/2/2003
(sted og dato for utsendelse)
(godkjent persons navn og underskrift)
Download PDF

advertising