Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 WAP-guide

* En del av innholdet i denne håndboken kan være forskjellig fra din
telefon. Dette avhenger av den installerte programvaren, eller din
tjenesteleverandør.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03633A
Norway. 04/2003. Rev. 1.0
SGH-V200
WAP-leser
Brukerhåndbok
Innhold
Hva er WAP?
WAP (Wireless Application Protocol) er
portalen til en ny verden av mobildata. Den
gir deg en universal-standard, og gjør det
mulig for deg å gå inn på Web-baserte,
interaktive informasjonstjenester og
applikasjoner direkte fra mobiltelefonen din.
Om WAP-leseren .......................................
4
Installere WAP-leseren .............................
5
Få tilgang til WAP-leseren .........................
5
Konfigurere WAP-leseren ..........................
8
Komme i gang ........................................... 10
Starte WAP-leseren.................................. 10
Avslutte WAP-leseren ............................... 10
Bruke WAP-leseren ................................... 11
Bruke softtastene .................................... 11
Navigere med WAP-leseren ....................... 11
Taste inn tekst, tall eller symboler.............. 12
Bruke WAP-lesermenyene......................... 13
Bruke og velge menyalternativer ............... 13
Laste på nytt .......................................... 13
Hjem ..................................................... 13
Gå til URL ............................................... 14
Vis URL .................................................. 14
Rediger startside ..................................... 15
Innboks.................................................. 15
2
3
Om WAP-leseren
Telefonen din er utstyrt med en WAP-leser (Wireless
Application Protocol) som gir deg tilgang til det
trådløse nettet.
Med WAP-leseren kan du:
• Få tilgang til den absolutt nyeste informasjonen
via telefonen
• Få vist spesialdesignede tekstversjoner av
populære internettsteder, inklusive Yahoo!®,
CNN MobileSM og Weather Channel®
Når du leser det trådløse nettet ved bruk av
telefonen er det litt annerledes enn når du bruker
datamaskinen, fordi eierne av nettstedene har:
• Valgt ut bare de aller viktigste elementene i
nettstedet for brukere av trådløse telefoner
• Fjernet det meste av grafikken
Hver gang du starter WAP-leseren, kobler telefonen
seg til det trådløse nettet og du får opp
tjenesteikonet (
eller
) på displayet som
forteller deg at du:
• Er tilkoblet det trådløse nettet
• Vil bli fakturert tilsvarende (satsene varierer
avhengig av hvilket tjenestealternativ du har
valgt)
WAP-leseren bryter nettverksforbindelsen etter en
viss tid uten aktivitet, og gjenoppretter automatisk
forbindelsen etter behov. Dette er grunnen til at du
kan bli fakturert for flere nettverkstilkoblinger i
løpet av én sesjon. Det er normalt, og er gjort slik
for å minimere regningen din.
Installere WAP-leseren
Få tilgang til WAP-leseren
Hvis du vil ha tilgang til menyen WAP-leser, går
du frem som følger.
1. Når skjermbildet for stand-by vises, trykker du
på softtasten Meny for å få tilgang til menyene.
2. Trykk på tasten
eller
en eller flere
ganger til menyalternativet Spill & WAP vises,
og trykk deretter på softtasten Velg. Du kan
også trykke direkte på tasten
.
Nettverk Tjenes...
Tekst Melding
Velg
3. Trykk på tasten
eller
en eller flere
ganger for å utheve WAP-leser og trykk
deretter på softtasten Velg. Du kan også trykke
direkte på tasten
.
Spill & WAP
Spill
WAP-leser
Nedlastninger
Velg
4
9
9.2
5
Installere WAP-leseren
4. Trykk på tasten
eller
en eller flere
ganger for å utheve det ønskede alternativet og
trykk deretter på softtasten Velg.
Installere WAP-leseren
Alternativ Beskrivelse
Profiler
Gjør at du kan spesifisere fem
proxy-tjenere for WAP-leseren.
Se “Konfigurere WAP-leseren” på
side 8 for flere opplysninger.
Slette
Cashe
Sletter informasjonen som er
lagret i cashe (telefonens
hurtigminne som brukes til å lagre
de Web-sidene du sist besøkte).
Pushmelding
Gjør at du kan velge om du vil
motta web-meldinger fra serveren
eller ikke, og lese eller slette de
mottatte meldingene.
WAP-leser
Hjem
Bokmerke
http://
Profiler
Slette Cashe
Push-melding
Velg
9.2.1
Alternativ Beskrivelse
Hjem
Kobler telefonen til nettverket og
laster ned hjemmesiden for
tjenesteleverandøren av det
trådløse nettet.
Bokmerke Lagrer URL-addresser for dine
favorittnettsteder. Du får direkte
tilgang til denne menyen ved å
trykke på og holde nede tasten
mens du bruker WAP-leseren.
Hvis du vil lagre en URL-adresse,
velger du en ledig plassering
trykker på softtasten Funksj., og
taster inn adressen.
Det finnes tre delmenyer.
Goto URL: Gir rask tilgang til
webstedet.
Endre: Endrer den valgte adressen.
Slett: Sletter den valgte adressen.
http://
6
Når du taster inn URL-adresser, må du se
følgende tegntabell.
Tast
Tegn i den viste rekkefølgen
Øvre tegnsett
Nedre tegnsett
Mellomrom
Gjør at du kan taste URL-adressen
til det webstedet du vil ha tilgang
til, manuelt.
7
Installere WAP-leseren
Konfigurere WAP-leseren
Hvis du vil konfigurere WAP-leseren:
Installere WAP-leseren
De gjenstående alternativene avhenger av
innstillingene for Overføringstype, som vist
på neste side.
Når bærernettet er stilt på Data
1. I menyen WAP-leser, uthev Profiler ved å
bruke tastene
og
og trykk deretter på
softtasten Velg. Du kan også trykke direkte på
tasten
.
2. Velg en proxy-tjener og tast inn de nødvendige
parametrene. Ta kontakt med
tjenesteleverandøren for flere opplysninger.
Parameter
Beskrivelse
Profilnavn
Navn du vil tildele HTTP
proxyserveren.
Startside
URL
Adressen til din hjemmeside
ved oppstart. Når den
standard hjemmesiden vises,
kan du slette den ved å bruke
tasten
og legge inn ditt
eget valg.
Sikkerhet
Dataoverføringsmodus. Velg
Sikker hvis du vil sikre dine
data mot uautorisert tilgang;
hvis ikke, velg Ikke sikker.
IP Adresse
WAP portaladresse som kreves
for å koble seg opp på
Internettet.
Bearer
Bærernett som skal brukes
for hver type nettadresse som
du har fått tilgang til: GPRS
eller Data.
Parameter
Beskrivelse
Brukernavn
PPP-tjener innloggings-ID.
Password
PPP-tjener passord.
Telefonnummer
PPP-tjener telefonnummer.
Oppkobling
Dataanropstype: Analogue
eller ISDN.
Når bærernettet er stilt på GPRS
Parameter
Beskrivelse
Brukernavn
Bruker-ID som påkreves for å
koble seg til GPRS-nettet.
Passord
Passord som påkreves for å
koble seg til GPRS-nettet.
APN
APN-navn brukt for adressen
for GPRS-nettets portal.
Merk: Innstillingene for WAP-leseren kan variere,
avhengig av tjenesteleverandøren. Ta
kontakt med tjenesteleverandøren din for
ytterligere opplysninger.
3. Etter at du har valgt en av disse innstillingene,
vises en dialogboks. Du kan enten taste inn
ønsket informasjon eller velge mellom gitte
alternativer. Når du er fornøyd med
inntastingene, trykker du på softtasten OK.
4. Når du er ferdig med å konfigurere WAP-leseren,
trykker du på tasten
eller høyre softtast.
8
9
Komme i gang
Bruke WAP-leseren
Starte WAP-leseren
Bruke softtastene
Hvis du vil starte WAP-leseren når standbyskjermen vises, trykker du på tasten
eller på
softtasten Meny, fulgt av tastene
,
og
Det er en linje med leserkommandoer nederst på
displayet i WAP-leseren. Softtastene
nedenfor linjen brukes til å utføre disse
kommandoene. De to tastene kalles softtaster fordi
funksjonen deres forandrer seg avhengig av hvilken
applikasjon WAP-leseren bruker.
.
Det blir opprettet en forbindelse med
tjenesteleverandøren, og du får vist tilsvarende
hjemmeside.
Innholdet i WAP-leserens hjemmeside ved oppstart
avhenger av hvilken tjenesteleverandør du bruker
for det trådløse nettet. Hvis du vil rulle gjennom
skjermbildet, bruker du tastene
og
.
Merk: Hvis du vil ha tilgang til hjemmesiden for
oppstart fra en annen skjerm i WAP-leseren,
bruker du alternativet Hjem. Hvis du ønsker
ytterligere informasjon om WAPlesermenyene, se side 13.
Avslutte WAP-leseren
Du kan når som helst gå ut av leseren ved ganske
enkelt å trykke på tasten
eller trykke og holde
nede tasten .
10
Navigere med WAP-leseren
Hvis du vil...
Kan du...
Bla gjennom og
velge leserposter
Trykke på tasten
eller
til symbolet
peker på den
posten du vil ha, eller
elementet utheves, og så
trykke på softtasten OK for
å bekrefte valget.
Velge en nummerert Trykke på den tilsvarende
post
talltasten.
Gå tilbake til forrige
side
Trykke på softtasten
Tilbake eller tasten
Gå tilbake til
hjemmesiden for
oppstart
Velge menyalternativet
Hjem; du finner flere
opplysninger om dette
alternativet på side 13.
.
11
Bruke WAP-leseren
Bruke WAPlesermenyene
Taste inn tekst, tall eller symboler
Bruke og velge menyalternativer
Når ledeteksten ber deg taste inn tekst, viser
skjermen gjeldende modus for innlegging av tekst.
Følgende modi er tilgjengelige.
Du har ulike menyalternativer til rådighet når du
bruker WAP-leseren til å navigere på det trådløse
nettet.
Modus
Beskrivelse
Hvis du vil gå inn i et menyalternativ:
Gjør at du kan taste inn bokstaver i
alfabetet. Trykk på tilsvarende tast
til du får vist bokstaven du vil ha.
1. Trykk på og holde nede tasten
Det vises en meny.
Gjør at du kan taste inn nummer.
2. Merk det ønskede menyalternativet ved å trykke
på tastene
og
.
Merk: For å taste inn symboler trykk på tasten
ønsket symbol vises.
til
.
3. Velg alternativet ved å trykke på softtasten
Velg.
Hvis du vil...
Kan du...
Endre
moduser
Trykke på tasten
ganger.
én eller flere
4. Om nødvendig, velg det sekundære alternativet
med tastene
og
, og trykk på softtasten
Velg for å bekrefte.
Legge inn et
mellomrom
Trykke på tasten
.
Merk: Menyene kan variere, avhengig av hvilken
versjon av WAP-leseren du har.
Redigere tekst Plassere markøren til høyre for
tegnet/tegnene som skal rettes.
Trykke på tasten
som ønsket.
Taste det/de rette tegnet/
tegnene.
Laste på nytt
Dette alternativet laster ned gjeldende side på nytt.
Hjem
Dette alternativet setter deg når som helst tilbake
til hjemmesiden til tjenesteleverandøren for det
trådløse nettet.
12
13
Bruke WAP-lesermenyene
Bruke WAP-lesermenyene
Gå til URL
Rediger startside
Med dette alternativet kan du taste inn URLadressen for den ønskede websiden manuelt.
Med denne funksjonen kan du endre hjemmesiden
ved oppstart manuelt.
Etter at du har tastet adressen, trykk på softtasten
OK for å gå dit direkte.
For å endre hjemmesiden, tast inn ønsket URL og
trykk på softtasten OK.
Du finner flere opplysninger om hvordan du taster
inn tekst, tall eller symboler på side 12.
Vis URL
Denne funksjonen viser URL-adressen for det
webstedet du er oppkoblet til nå. Med den kan du
også oppgi det gjeldende webstedet som
hjemmeside ved oppstart.
Hvis du vil...
Kan du…
Angi gjeldende side
som din hjemmeside
ved oppstart
Trykke på softtasten
Funksj., velge
alternativet Lagre som
startside og trykke på
Velg.
Sette et bokmerke
for den gjeldende
siden
Trykke på softtasten
Funksj., velge
alternativet Lagre som
bokmerke og trykke på
Velg.
Angre innstillingen
Trykke på softtasten
Tilbake.
14
Innboks
Med dette alternativet kan du lese meldingene du
har mottatt fra webserveren.
15
Download PDF