Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 Bruksanvisning

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon
beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.
TRIPPEL-BANDS
GPRS TELEFON
SGH-V200
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03629A
Sweden. 04/2003. Rev. 1.0
Innehåll
Viktiga säkerhetsanvisningar ....................... 7
Packa upp .................................................... 9
Telefonen ................................................... 10
Telefonens layout .............................................. 10
Teckenfönster ................................................... 13
Nätindikator...................................................... 16
Sätta igång ................................................ 17
Sätta i SIM-kortet.............................................. 17
Ladda batteriet.................................................. 19
Slå av/på telefonen............................................ 21
Samtalsfunktioner...................................... 22
Ringa samtal.....................................................
Ställa in volymen...............................................
Besvara ett samtal.............................................
Visa missade samtal ..........................................
Snabbt växla över till Tystläget ...........................
22
24
25
26
28
Välja funktioner och alternativ................... 29
Exempel: Ställa in teckenfönstrets språk .............. 31
Telefonbok ................................................. 33
Lagra ett telefonnummer med ett namn ...............
Använda telefonbokspostens alternativ .................
Söka efter ett nummer
i Telefonboken ..................................................
Redigera en ringprofil.........................................
Snabbuppringning .............................................
Kontrollera minnesstatus ....................................
33
36
37
39
40
42
Mata in text................................................ 43
Ändra textinmatningsläget ..................................
Använda T9-läget ..............................................
Använda gemen och versal bokstav
skrivteckenläge .................................................
Använda symbolläget .........................................
Använda sifferläget ............................................
44
45
47
48
48
3
Innehåll
Innehåll
Alternativ under ett samtal ........................ 49
Kamera ...................................................... 83
Parkera ett samtal .............................................
Stänga av mikrofonen (mute) .............................
Slå av/Sända knapptoner ...................................
Söka efter ett nummer i telefonboken ..................
Använda SMS-tjänster........................................
Besvara ett andra samtal....................................
Ringa ett gruppsamtal ........................................
Tag Bild och Skicka (Meny 4.1) ............................. 83
Tag Bild (Meny 4.2) .............................................. 84
Mina Bilder (Meny 4.3) ......................................... 85
49
50
51
51
52
52
53
Ljud Inställning.......................................... 86
Komma åt menyfunktioner genom att bläddra ....... 55
Komma åt menyfunktioner genom att
använda genvägarna.......................................... 56
Lista över menyfunktioner .................................. 56
Ringsignal (Meny 5.1)...........................................
Ringvolym (Meny 5.2) ..........................................
Larmtyp (Meny 5.3)..............................................
Knappljud (Meny 5.4) ...........................................
Meddelandeton (Meny 5.5) ...................................
Uppvikningston (Meny 5.6) ..................................
Påslagningston (Meny 5.7)....................................
Extratoner (Meny 5.8) ..........................................
Text Meddelande........................................ 62
Telefon Inställning ..................................... 91
Läs inkommande (Meny 1.1) .................................
Läs utgående (Meny 1.2) ......................................
Skriv meddelande (Meny 1.3) ...............................
Förinställda SMS (Meny 1.4) .................................
Inställning (Meny 1.5) ..........................................
Mina föremål (Meny 1.6).......................................
Minnesstatus (Meny 1.7).......................................
Mobilsvar (Meny 1.8) ............................................
Broadcast (Meny 1.9) ...........................................
Infraröd Aktivera (Meny 6.1)................................. 91
Mina inställningar (Meny 6.2) ................................ 92
Välkomsttext (Meny 6.3) ...................................... 93
Eget nummer (Menu 6.4)...................................... 93
Språk (Meny 6.5) ................................................. 94
Säkerhet (Meny 6.6)............................................. 94
Display Inställningar (Meny 6.7) ........................... 97
Extra Inställningar (Meny 6.8)............................... 99
Genvägar (Meny 6.9)........................................... 100
Grundinställning (Meny 6.10) ............................... 100
Använda menyerna .................................... 55
62
63
65
67
68
69
70
70
71
Bild Meddelande......................................... 73
Inkommande Bilder (Meny 2.1) .............................
Utgående Bilder (Meny 2.2) .................................
Skapa Bildmeddelande (Meny 2.3) ........................
Radera Alla (Meny 2.4) .........................................
Extra Inställningar (Meny 2.5)..............................
MMS Profil (Meny 2.6) ..........................................
73
75
76
78
78
79
Samtalslista ............................................... 80
Missade samtal (Meny 3.1) ...................................
Mottagna samtal (Meny 3.2) .................................
Ringda samtal (Meny 3.3) .....................................
Radera alla (Meny 3.4) .........................................
Samtalstid (Meny 3.5) ..........................................
Samtalskostnad (Meny 3.6) ..................................
4
80
80
81
81
81
82
86
86
87
87
88
89
89
90
Planering ................................................. 101
Kalender (Meny 7.1)............................................
Prioritetslista (Meny 7.2)......................................
Tid och datum (Meny 7.3)....................................
Larm (Meny 7.4) .................................................
Kalkylator (Meny 7.5) ..........................................
Valutaväxling (Meny 7.6) .....................................
101
103
106
107
108
109
Nätverk Tjänster ...................................... 110
Vidarekoppling (Meny 8.1) ...................................
Samtalsspärrar (Meny 8.2) ..................................
Samtal väntar (Meny 8.3) ....................................
Nätverksval (Meny 8.4) .......................................
Dölj ID (Meny 8.5) ..............................................
Sluten grupp (SAG) (Meny 8.6) ............................
110
112
114
115
116
116
5
Innehåll
Bandval (Meny 8.7) ............................................. 118
Nöjen ....................................................... 119
Spel (Meny 9.1) .................................................. 119
WAP Browser (Meny 9.2) ..................................... 119
Hämtningar (Meny 9.3)........................................ 119
Problemlösning ........................................ 121
Åtkomstkoder .......................................... 124
Telefonlösenord................................................
PIN-kod ..........................................................
PUK-kod..........................................................
PIN2 ...............................................................
PUK2 ..............................................................
124
125
125
126
126
Hälsa- och säkerhetsinformation ............. 127
Exponering för radiofrekvensenergi
(SAR-upplysningar) ..........................................
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier.....
Säkerhet på vägen ...........................................
Driftsmiljö .......................................................
Potentialt explosiva atmosfärer...........................
Nödsamtal .......................................................
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar ..................
Skötsel och underhåll ........................................
127
129
131
133
135
136
137
138
Ordlista .................................................... 140
Index ....................................................... 144
Snabbreferenskort ................................... 149
6
Viktiga
säkerhetsanvisningar
Läs igenom dessa vägledningar innan du använder
din mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt
eller olagligt. Mer detaljerade anvisningar finns i
avsnittet ”Hälsa- och säkerhetsinformation” på
sidan 127.
Konstant säkerhet på vägen
Använd inte mobiltelefonen när du kör; parkera
fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränslen eller kemikalier.
Stäng av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det
är både olagligt och farligt att använda dem på
flygplan.
Stäng av telefonen på sjukhus
Stäng av telefonen när du befinner dig nära
läkarutrustningar. Följ samtliga gällande
bestämmelser eller regler.
Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska
störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.
Speciella bestämmelser
Följ alla särskilda regler som gäller där du befinner
dig och stäng alltid av telefonen då det är
förbjudet att använda den, och då den kan orsaka
elektriska störningar eller ge upphov till fara (t.ex.
på sjukhus).
7
Viktiga säkerhetsanvisningar
Packa upp
Exponering för radiofrekvens
Förpackningen innehåller följande element.
Den här telefonens utformning är i enlighet med
Europeiska Unionens (EU) krav gällande exponering
för radiofrekvens (RF). För att bibehålla en
motsvarighet med dessa fordringar, använd
tillbehör från Samsung eller godkända sådana. En
användning av ett tillbehör som inte är godkänt kan
bryta mot fordringarna.
Telefon
Reseadapter
Batterier
Användarhandböcker
Känslig användning
Använd bara telefonen i den normala positionen
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är på.
Tillbehör och batterier
Använd endast godkända tillbehör och batterier.
Kvalificerad service
Endast utbildad servicepersonal får installera eller
reparera mobiltelefonutrustning.
Portabel Handsfree
I händelse av stöld eller borttappad telefon. Ska
du ange telefonens IMEI nummer i polisrapporten.
IMEI numret är telefonens eget serienummer och
det kan gå att spärra telefonen med hjälp av detta
nummer. För att ta fram IMEI numret, tryck
*#06#. Ange numret nedan så finns det alltid
tillgängligt.
Mjukvara CD-ROM
Datakabel
Dessutom kan du skaffa följande tillbehör till
telefonen från din SAMSUNG-handlare:
IMEI:
8
•
•
•
•
Portabel Handsfree
Enkel handsfreesats
Standard och slim batterier
Cigarettändaradapter
9
Telefonen
Telefonen
Telefonens layout
Knapp
Beskrivning
I menyfunktionen: bläddrar igenom
menyalternativen och telefonbokens
minne.
Illustrationerna nedan visar telefonens viktigaste
delar.
I viloläget: gör att du direkt kan
komma åt din favoritmenys alternativ.
Mer information om genvägar finns på
sidan 100.
Hörlur
Teckenfönster
I menyfunktionen: återgår till den
föregående menynivån och väljer
aktuell meny.
Knapp för
kamera
I viloläget: gör att du direkt kan
komma åt din favoritmenys alternativ.
Mer information om genvägar finns på
sidan 100.
Programstyrd
knapp (höger)
Programstyrd
knapp (vänster)
WAP Browser
knapp
Uttag för portabel
handsfree
Knapp bekräfta
ring upp/meny
Strömbrytare av/
på/knapp lämna
meny
Alfanumeriska
knappar
Bläddringsknappar
för volym/meny
Knapp avbryt/
korrigera
Mikrofon
IrDA-port
Specialfunktionsknappar
Utför de funktioner som anges av
texten ovanför (på teckenfönstrets
(Program- understa rad).
styrda
knappar)
I viloläget: kommer snabbt åt menyn
Kamera för att du ska kunna använda
kameran på din telefon.
Antenn
Kameramodul
Yttre teckenfönster
Nätindikator
10
När du skriver in en text, flytta
markören åt vänster respektive höger.
Navigeringsknappar
I viloläget: startar snabbt WAP
(Wireless Application Protocol)
browsern.
Tar bort tecken från teckenfönstret.
I menyfunktionen: går tillbaka till den
föregående menynivån.
11
Telefonen
Knapp
Telefonen
Beskrivning (fortsättning)
Teckenfönster
Ringer upp eller besvarar ett samtal.
Teckenfönstrets layout
När den hålls ner i viloläget, rings det
senast slagna eller mottagna numret
upp.
Teckenfönstret har tre områden.
Ikonområde
I menyfunktionen: väljer en
menyfunktion eller lagrar information
du skrivit in (som t.ex. ett namn) i
telefonen eller SIM-minnet.
Text- och
grafikområde
Avlutar samtalet.
När den hålls ner, sätts telefonen på
eller stängs av.
I menyfunktionen: avbryter din
inmatning och går tillbaka till viloläget.
När den hålls ner i viloläget, kommer
du snabbt åt ditt mobilsvar.
Skriver in siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
Skriver in specialtecken.
Utför olika funktioner.
Meny
Namn
Informationsområde
för de programstyrda
knapparna
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner
(se sidan 14).
Mittrader
Visar meddelanden, instruktioner
och information du skriver in
(t.ex. numret du vill slå).
Nedre raden
Visar funktionerna som för
nuvarande är anvisade till de två
programstyrda knapparna.
(på sidan av telefonen)
Under ett samtal: justerar hörvolymen.
I viloläget: justera knapparnas volym.
I menyfunktionen: bläddrar igenom
menyalternativen och telefonbokens
minne.
12
13
Telefonen
Telefonen
Ikoner
Ikon
Beskrivning
Visar den mottagna signalens styrka. Ju
fler streck, desto bättre är signalstyrkan.
Visas medan samtal pågår.
Visas när du ansluter dig till
GPRS-nätverket.
Ikon
Beskrivning (fortsättning)
Visas när mikrofonen är avstängd.
Visas när du befinner dig utanför ditt
hemområde och har anslutit dig till ett
annat nät, t.ex. när du reser i utlandet.
Bakgrundsbelysning
Visas när Tystläget är aktivt eller när du
ställer in menytillvalet Larmtyp (Meny
5.3), så att telefonen vibrerar när du tar
emot ett samtal. För mer detaljer, se
sidan 87.
Visas när ett meddelande tagits emot.
Visas när ett nytt mobilsvarsmeddelande
har tagits emot (används inte i alla
länder).
Kommer fram för att uppge den akutella
textinmatningsfunktionen när du matar in
text.
Visas när du ställt in ett larm.
14
Teckenfönstret och knappsatsen är bakgrundsbelysta. När du trycker på vilken knapp som helst
eller öppnar luckan, slås bakgrundsbelysningen på
och förblir tänd under en viss period beroende på
menyalternativet Bakgrundsljus (Meny 6.7.2).
Därefter dämpas den och slutligen slås av efter en
minut.
För att ange hur länge bakgrundsbelysningen skall
vara aktiv väljer du menyalternativet
Bakgrundsljus (Meny 6.7.2). Ytterligare
information finns på sidan 97.
Du kan också ställa in telefonen för att använda
bakgrundsbelysningen endast under en specifik
period med hjälp av menyalternativet Batterispar
(Meny 6.7.3). Ytterligare information finns på
sidan 98.
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck, desto mer laddning finns det kvar.
Yttre teckenfönster
Visas när IrDa-porten är aktiv. För mer
information, se sidan 91.
Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan.
Det visar att du har ett inkommande telefonsamtal
eller meddelande.
15
Telefonen
Sätta igång
Nätindikator
Sätta i SIM-kortet
Nätindikatorn sitter under det yttre teckenfönstret
på luckans hölje. Den blinkar när telefonen har
nätkontakt.
När du abonnerar på ett mobiltelefoninät får du ett
SIM-kort att sätta i telefonen. Det är laddat med
information om ditt abonnemang som din PIN-kod,
extra tjänster som finns tillgängliga och mycket
annat.
För att aktivera eller avaktivera nätindikatorn
ställer du in menyalternativet Nätindikator
(Meny 6.7.4). Ytterligare information finns på
sidan 98.
Viktigt! Det är lätt att skada SIM-kortet och dess
kontakter genom att de repas eller viks.
Var försiktig när du hanterar, sätter i eller
tar ur kortet.
Förvara alltid SIM-kort utom räckhåll för
små barn.
1. Om nödvändigt, slå av telefonen genom att hålla
ned knappen
tills avstängningsproceduren
visas.
2. Ta bort batteriet. Gör så här:
Nätindikator
➀ Tryck ner spärren ovanför batteriet och håll
det i detta läget.
➁ Avlägsna batteriet enligt pilen.
16
17
Sätta igång
3. För in SIM-kortet i SIM-korthållaren så att
hållaren låser kortet på plats.
Se till att det avklippta hörnet riktas uppåt till
höger och att metallkontakterna på kortet är
vända in mot telefonen.
Sätta igång
5. Skjut batteriet uppåt mot telefonens översida tills
det kommer på plats med en klickljud. Kontrollera
att batteriet är korrekt insatt innan du sätter på
telefonen.
Ladda batteriet
Anmärkning: När du behöver ta bort SIM-kortet,
dra fram det enligt vad som visas, och
ta ut det från hållaren.
Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri.
En reseadapter ingår. Använd endast godkända
batterier och laddare. Din SAMSUNG-handlare kan
lämna ytterligare information.
Telefonen kan användas medan batteriet laddas upp,
men detta kommer att göra att telefonen laddas upp
långsammare.
Anmärkning: Du måste ladda upp batteriet helt
innan du använder telefonen första
gången. Ett helt urladdat batteri laddas
upp på cirka 200 minuter.
4. Sätt tillbaka batteriet och se till att batteriets
flikar överensstämmer med telefonens fåror.
18
1. När batteriet är ditsatt på telefonen, anslut
reseadaptorns kontakt till telefonens undersida.
2. Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
19
Sätta igång
Sätta igång
3. När laddningen är klar tar du bort adaptern ur
väguttaget och från telefonen genom att trycka
på de gråa flikarna på vardera sidan av
kontakten och dra ut den.
Slå av/på telefonen
1. Öppna luckan.
2. Håll ner knappen
tills telefonen slås på.
3. Om telefonen frågar efter ett lösenord, skriv in
lösenordet och tryck på den programstyrda
knappen OK. Telefonens lösenord ställs in av
tillverkaren till 00000000. Mer information finns
på sidan 124.
Anmärkning: Avlägsna inte batteriet från telefonen
utan att koppla ur reseadaptern under
laddningen. Om du gör detta kan
telefon skaddas.
4. Om telefonen frågar efter en PIN-kod, skriv in
PIN-koden och tryck på den programstyrda
knappen OK. Mer information finns på sidan 125.
Telefonen söker efter ditt nätverk och när den
hittar det, visas viloskärmen på varje
teckenfönster. Nu kan du göra eller ta emot ett
samtal.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt, och det bara återstår några
minuters samtalstid, hör du en varningston och ett
meddelande upprepas regelbundet i teckenfönstret:
Nätleverantör
05:17
Lör 02 Okt
05:17
Lör/02
**Varning**
Svagt batteri
Meny
Namn
När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre
fungerar, stängs den av automatiskt.
20
Meny
Namn
Anmärkning: Teckenfönstrets språk är förinställt till
Engelska av tillverkaren. För att ändra
språk, använd menyalternativet
Språk (Meny 6.5). För ytterligare
information, gå till sidan 94.
5. När du vill stänga av telefonen håller du
knappen
nedtryckt tills avstängningsproceduren visas.
21
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Ringa samtal
Avsluta ett samtal
När viloskärmen visas, slå önskat riktnummer och
telefonnummer och tryck på knappen
.
När du är klar med samtalet, tryck snabbt på
knappen
.
Anmärkning: Om du har kryssat för alternativet
Återuppringning i menyn Extra
Inställningar (Meny 6.8), slås
numret automatiskt upp till tio gånger
om personen inte svarar eller redan
håller på att prata i telefon. För
ytterligare information, se sidan 99.
Återuppringning av senast slagna
nummer
Ringa ett utlandssamtal
För att ta fram ett av dessa nummer:
1. Tryck och håll ner knappen
Tecknet + visas.
1. Om du har knappat in en bokstav på
teckenfönstret, töm teckenfönstret genom att
hålla ner knappen
under mer än en sekund.
.
2. Slå önskat landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck på knappen
.
Korrigera numret
För att
radera...
Övriga siffror i
numret
Hela
teckenfönstret
22
.
4. För att...
Tryck på knappen eller tills
markören står omedelbart till
höger om den siffra som skall
raderas. Tryck på knappen
.
Du kan också infoga en siffra
som saknas genom att helt
enkelt trycka på motsvarande
knapp.
Håll knappen
en sekund.
2. Tryck på knappen
för att komma till listan
över senast slagna nummer i den ordning de
gjorts.
3. Använd knapparna
och
för att bläddra
igenom numren tills det önskade numret
markeras.
Så...
Den sista siffran Tryck på knappen
som visas
Telefonen lagrar numren du har slått, mottagit eller
missat om anroparna är identifierade. För
ytterligare information, se avsnittet “Samtalslista”
på sidan 80.
under mer än
Slå det markerade
numret
Tryck på...
Knappen
.
Redigera det
Den programstyrda
markerade numret knappen Redig. och ändra
numret efter behov. För
ytterligare information, gå
till avsnittet “Korrigera
numret” på sidan 22.
23
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Besvara ett samtal
Ringa ett samtal från telefonboken
Du kan lagra namn och telefonnummer du ofta
ringer i SIM-kortets eller telefonens minne som
gemensamt kallas för telefonboken. Markera bara
det önskade namnet för att få fram motsvarande
nummer. Mer information om telefonboken finns på
sidan 33.
Ställa in volymen
När någon ringer till dig, ringer telefonen och den
följande skärmen visas på varje teckenfönster.
nnnnnnn
nnnnnnn
Svara
Avvisa
Om du vill ändra hörvolymen under pågående
samtal kan du göra det med hjälp av
volymknapparna på telefonens vänstra sida.
Om den som ringer upp kan identifieras, visas
anroparens telefonnummer eller namn, om de finns
lagrade i din telefonbok.
Tryck på
för att öka volymen, eller på
minska volymen.
1. Öppna luckan, om så behövs. Tryck på
knappen
eller den programstyrda knappen
Svara för att ta emot det inkommande samtalet.
Om menyalternativet Svar valfri knapp i
menyn Extra Inställningar(Meny 6.8) är
förkryssat, kan du trycka på vilken knapp som
helst för att svara på ett samtal, utom
knappen
och den programstyrda
knappen Avvisa (se sidan 99).
för att
I viloläget, med luckan öppen, kan du ställa in
knappljudets volym med hjälp av dessa knapparna.
24
Om alternativet Aktiv lucka i menyn Extra
Inställningar (Meny 6.8) är förkryssat, kan
du svara på ett samtal genom att bara öppna
luckan (se sidan 99).
Anmärkning: För att avvisa ett inkommande
samtal, tryck och håll ner
volymknapparna på vänster sida av
telefonen innan du öppnar luckan.
2. Avsluta samtalet genom att stänga luckan eller
trycka på knappen
.
Anmärkning: Du kan besvara ett samtal medan
du använder telefonboken eller
menyfunktionerna.
25
Samtalsfunktioner
Samtalsfunktioner
Visa missade samtal
Redigera numret för ett missat samtal
Anmärkning: Om inte numret för det missade
samtalet finns tillgängligt visas inte
alternativet Redigera nummer.
Om du av någon anledning inte kan svara på ett
samtal kan du ta reda på vem som ringde, om
denna tjänst finns tillgänglig, så att du kan ringa
tillbaka till personen om det behövs.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
Antalet missade samtal visas i vilolägesskärmen
omedelbart efter det att du har missat ett samtal.
2. Tryck på knappen
eller
för att markera
alternativet Redigera nummer.
För att visa det missade samtalet omedelbart:
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
1. Öppna luckan, om telefonen är stängd.
4. Ändra numret efter behov.
2. Tryck på den programstyrda knappen Se.
5. För att...
Det nummer som motsvarar det senaste missade
numret visas, om tillgängligt.
3. För att...
Tryck på...
Bläddra igenom de
missade samtalen
Knappen
eller
Slå numret som visas
Knappen
.
Redigera eller ta bort
numret för ett missat
samtal
Den programstyrda
knappen Välj (se
nästa sida).
.
Tryck på...
Ringa upp numret
Knappen
Lagra numret
Den programstyrda
knappen Spara och skriv
in namn och plats som
behövs (för ytterligare
detaljer se sidan 33).
.
Radera ett missat samtal
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Om du behöver, trycker du på knappen
eller
för att markera alternativet Radera.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Du kan när som helst trycka på knappen
att avsluta funktionen Missade samtal.
för
Anmärkning: Du kan när som helst gå till
funktionen Missade samtal genom att
välja menyalternativet Missade
samtal (Meny 3.1). Se sidan 80
för ytterligare information.
26
27
Samtalsfunktioner
Välja funktioner
och alternativ
Snabbt växla över till Tystläget
Tystläget är lämpligt när du behöver ta hänsyn till
omgivningen och när du önskar stänga av allt ljud
från telefonen, till exempel på en teater.
I viloläget, för att snabbt växla över din telefon till
tystläget, tryck bara på knappen
och håll ner
den tills meddelandet ”Vibrator / Tyst” visas och
vibrationsikonen ( ) visas.
I viloläget kan du ändra ljudinställningarna för din
telefon på följande sätt.
Telefonen har flera olika funktioner som du kan
använda för att anpassa den. Dessa funktioner är
ordnade i menyer och undermenyer, som du
kommer åt via två markerade programstyrda
knapparna
och
. Med de olika menyerna
och undermenyerna kan du se på och ändra
inställningarna för en speciell funktion.
De programstyrda knapparnas funktioner varierar
med sammanhanget. Texten på teckenfönstrets
understa rad, strax ovanför varje knapp, visar den
aktuella funktionen.
Exempel:
Val
Ny inställning
Larmtyp (Meny 5.3)
Vibration
Knappljud (Meny 5.4)
AV
SMS signal (Meny 5.5.1)
Natindikator
För att lämna tystläget och aktivera de föregående
ljudinställningarna, tryck och håll ner knappen
igen tills ”Avslutar Vibrator / Tyst” visas.
Vibrationsikonen ( ) visas inte längre.
Nätleverantör
05:17
Lör 02 Okt
Meny
Tryck på den vänstra
programstyrda knappen
för att komma åt
huvudmenyfunktionen.
28
Namn
Tryck på den höger
programstyrd knappen
för att komma åt
telefonboksfunktionen.
29
Välja funktioner och alternativ
Välja funktioner och alternativ
Exempel: Ställa in teckenfönstrets
språk
För att visa de olika tillgängliga funktionerna/
alternativen och välja den som önskas:
1. Tryck på den motsvarande programstyrda
knappen.
2. För att...
Välja
• Funktionen som visas
eller
• Det markerade
alternativet
1. När vilolägesskärmen visas, tryck på den
programstyrda knappen Meny för att gå till
menyerna.
Nätleverantör
05:17
Lör 20 Okt
Tryck på...
Den programstyrda
knappen Välj eller
knappen .
Visa nästa funktion eller Knappen
eller
markera nästa
på telefonens vänstra
alternativ i en lista
sida.
Meny
Namn
2. Bläddra igenom menyerna tills du kommer till
menyn Telefon Inställning genom att trycka
på knapparna
eller
.
Ljud Inställning
Gå tillbaka till
Knappen
eller
föregående funktion
på telefonens vänstra
eller alternativ i en lista sida.
Gå tillbaka uppåt en
nivå i strukturen
Lämna strukturen utan
att ändra
inställningarna
Knappen , den
programstyrda
knappen
eller
knappen
.
Knappen
.
Vissa funktioner kräver inskrivning av ett lösenord
eller en PIN-kod. Skriv in koden och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Planering
Välj
6
3. För att välja menyn Telefon Inställning,
tryck på den programstyrda knappen Välj eller
knappen .
Telefoninställning
Infraröd Akt...
Mina inställn...
Välkomsttext
Eget nummer
Om menynamnet är för långt
för att visas, rullas det upp
när det markeras.
Språk
Säkerhet
30
Välj
6.1
31
Välja funktioner och alternativ
Telefonbok
4. Bläddra igenom undermenyerna tills du kommer
till undermenyn Språk, genom att trycka på
knapparna
och
.
Telefoninställning
Infraröd Akt...
Mina inställn...
Välkomsttext
Eget n
Svenska
Språk
Visar den nuvarande
inställningen
Du kan spara telefonnummer och deras tillhörande
namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du
lagra upp till 500 nummer i telefonminnet. Även om
SIM-kortets och telefonens minnen är fysiskt
åtskilda, används de tillsammans som en enhet
som kallas telefonboken.
Lagra ett telefonnummer med ett
namn
Säkerhet
Du kan spara ett nummer på två sätt:
6.5
Välj
5. För att visa de tillgängliga språken, tryck på den
programstyrda knappen Välj eller knappen .
Den aktuella inställningen markeras.
• Med användning av den programstyrda knappen
Spara i viloläget
• Med användning av menyalternativet Ny post i
telefonbokens meny
Lagra ett nummer i viloläget
Språk
Dansk
Så snart du börjar skriva in ett nummer visas
Spara ovanför den vänstra programstyrda
knappen, så att du kan lagra numret i telefonboken.
Português
1. Skriv in numret som ska sparas.
Nederlands
Svenska
Aktuellt språk
Suomi
Anmärkning: Om du gör något fel när du skriver
in ett nummer, korrigerar du det
med knappen
. Mer
information finns på sidan 22.
Norsk
Välj
6.5.7
6. Bläddra igenom listan över språken tills det
önskade språket markeras genom att trycka på
knapparna
eller
.
7. Tryck på den programstyrda knappen Välj eller
knappen för att bekräfta valet.
8. Tryck två gånger på knappen
lämna menystrukturen.
eller
för att
2. När du är säker på att numret är korrekt, trycker
du på den programstyrda knappen Spara.
3. Välj en ikon för att identifiera nummerkategorin
som ska lagras. Tre kategorier finns tillgängliga:
Mobiltelefonsnummer
Kontorsnummer
Hemnummer
Markera den önskade kategorin genom att trycka
på knappen eller , och därefter på den
programstyrda knappen Välj.
32
33
Telefonbok
Telefonbok
4. Skriv in namnet du vill spara och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Den högsta längden på namnet beror på ditt
SIM-kort. För information om hur du matar in
skrifttecken, se sidan 43.
5. Välj minnet på vilket numret ska lagras (På
kort eller I mobil) och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Anmärkning: Om du byter telefon, kommer de
nummer som är lagrade på ditt
SIM-kort att automatiskt finnas
tillgängliga på din nya telefon. De
nummer som lagrats på telefonens
minne måste dock lagras om på nytt.
6. Om du inte vill lagra numret och namnet på den
föreslagna platsen trycker du på knappen
för att radera platsnumret och skriv sedan in
den plats du vill använda genom att trycka på
sifferknapparna.
7. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
spara namn och nummer.
Efter lagringen, visar telefonen telefonbokens
post eller namn som just skapats.
8. För att...
Tryck på...
Använda
inmatningsalternativen
Den programstyrda
knappen Val.
Återgå till
vilolägetsskärm
Knappen
.
Använda menyn Telefonbok för att lagra
ett nummer
1. När viloskärmen visas, tryck på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Ny Post genom att trycka på
knappen
eller
och därefter på den
programstyrda knappen Välj.
3. Välj en ikon för att indentifiera kategorin av
nummer som ska lagras.
Anmärkning: E-postens ikon ( ) kan kommas
åt på detta sätt. Det tillåter dig att
spara en e-postadress istället för
ett telefonnummer.
4. Skriv in namnet du vill spara och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Den högsta längden på namnet beror på ditt
SIM-kort. För information om hur du matar in
skrifttecken, se sidan 43.
5. Ange numret eller E-postadressen och tryck på
den programstyrda knappen Spara.
6. Välj minnet på vilket numret ska lagras (På
kort eller I mobil) och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
7. Om du inte vill lagra numret och namnet på den
föreslagna platsen trycker du på knappen
för att radera platsnumret och skriv sedan in
den plats du vill använda genom att trycka på
sifferknapparna.
8. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
spara namn och nummer.
Efter lagringen, visar telefonen telefonbokens
post eller namn som just skapats.
34
35
Telefonbok
Telefonbok
9. För att...
Tryck på...
Använda
inmatningsalternativen
Den programstyrda
knappen Val.
Återgå till
vilolägetsskärm
Knappen
.
Använda telefonbokspostens
alternativ
Medan du kommer åt telefonbokens post, tryck på
den programstyrda knappen Val för att använda
alternativen för posten.
För att...
Tryck på...
Välja markerat
alternativ
Den programstyrda knappen
Välj eller knappen .
Markera ett
annat alternativ
Knappen
eller
tills det
önskade alternativet markeras.
Välj mellan följande alternativ:
Placera: Gör att du kan klistra in det markerade
numret i det vanliga uppringningsläget. Använd
detta alternativ för att slå ett nummer som liknar
ett i telefonboken, till exempel en annan anknytning
på samma företag.
Använd knappen
för att ändra numret vid
behov. För ytterligare detaljer, se sidan 22. När du
är klar att slå numret trycker du på knappen
.
Redigera: Gör att du kan redigera telefonbokens
post. Välj En post för att ändra ett nummer i det
markerade namnet. Om du ändrar namnet, sparas
numret separat. Välj Alla poster för att ändra
namnet på posten.
36
Radera: Gör att du kan radera ett nummer och
namn som finns lagrat i telefonboken. Du
uppmanas att bekräfta att du vill radera namnet
och numret från telefonboken genom att trycka på
den programstyrda knappen Ja.
Kopiera: Gör att du kan kopiera det markerade
numret till en annan plats. Använd denna funktion
för att lagra ett nummer som liknar ett som redan
är lagrat; välj platsen för det nya numret. Då det
har kopierats, redigera namnet och numret.
Ringprofil: Gör att du kan tilldela en grupp till
posten så att telefonen förvarnar dig när
motsvarande person ringer upp dig. Välj en av de
tio grupper som finns.
För att ta bort ett nummer från en grupp väljer du
alternativet Ingen Grupp.
För mer information om hur du byter ringprofil, se
sidan 39.
Lägg till post: Gör att du kan lägga till ett nytt
nummer i en annan kategori (mobil, kontor, hem
eller e-post) för det aktuella namnet som
markerats. En telefonbokspost kan innehålla ett
namn och upp till fyra nummer, ett i varje kategori.
Söka efter ett nummer
i Telefonboken
Efter att ha lagrat nummer i telefonboken, kan du
söka efter dem på två sätt:
• Efter namn
• Efter ringprofil
Söka efter ett nummer efter namn
1. När viloskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
37
Telefonbok
Telefonbok
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj när
Sök markeras. Du uppmanas att ange ett
namn.
3. Skriv in de första bokstäverna i det namn du
söker.
Posterna i telefonboken listas upp, med början
på den första posten som matchar det du skrivit
in. Denna post är också markerad.
4. För att...
Tryck på...
Visa den markerade Den programstyrda
posten
knappen Se.
Välja en annan post Knappen
eller
tills
den önskade posten
markeras.
Söka efter ett namn Knappen
för att
som börjar med en radera bokstäverna som
annan bokstav
redan matats in och tryck
sedan på knappen som är
markerade med den
önskade bokstaven.
5. Så fort du har hittat den önskade posten, tryck
på knappen
för att ringa upp numret, eller
tryck på den programstyrda knappen Val för att
komma åt telefonbokspostens alternativ. För
ytterligare information, se sidan 36.
Söka efter ett nummer efter ringprofil
1. När viloskärmen visas, tryck på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Sökning Grupp genom att
trycka på knappen
eller
och sedan på den
programstyrda knappen Välj.
38
3. Bläddra fram till den önskade gruppen genom
att trycka på knappen
eller
och sedan på
den programstyrda knappen Se.
Telefonbokens poster i den valda ringprofilen
listas upp.
4. För att...
Tryck på...
Visa den
Den programstyrda
markerade posten knappen Se.
Välja en annan
post
Knappen
eller
tills
den önskade posten
markeras.
5. Så fort du har hittat den önskade posten, tryck
på knappen
för att ringa upp numret, eller
tryck på den programstyrda knappen Val för att
komma åt telefonbokspostens alternativ. För
ytterligare information, se sidan 36.
Redigera en ringprofil
1. När viloskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Bläddra fram till Redigering Grupp genom att
trycka på knappen
eller
och på den
programstyrda knappen Välj.
3. Mata in de första bokstäverna i det önskade
gruppnamnet eller bläddra igenom grupplistan
genom att trycka på knappen
eller
.
4. När gruppen som du vill redigera markeras,
trycker du på den programstyrda knappen Val.
39
Telefonbok
5. Välj varje alternativ och ändra inställningarna
som önskas. Välj mellan följande alternativ:
Ringsignal: Gör att du kan välja vilken
ringsignal som skall användas när du får ett
röstsamtal från en person i gruppen.
SMS signal: Gör att du kan välja vilken
ringsignal som skall användas när du får ett
textmeddelande från någon person i gruppen.
Telefonbok
Anmärkning: Om du redan har tilldelat ett
nummer till knappen, byts den
programstyrda knappen OK ut
med den programstyrda knappen
Val. Gå till steg 6.
4. Välj den önskade telefonboksposten från listan
och tryck på den programstyrda knappen Se.
Grafik: Gör att du kan välja den grafiska ikonen
som skall visas när du får ett röstsamtal från
någon person i gruppen.
5. Välj det önskade numret om posten har mer än
ett nummer, genom att trycka på knappen
eller
och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Gruppnamn: Gör att du kan tilldela gruppen
ett namn. Mer information om hur du skriver in
tecken finns på sidan 43.
6. När du har tilldelat ett nummer till den valda
knappen, fyra alternativ är tillgängliga när du
trycker på den programstyrda knappen Val.
6. När du är klar med att ändra inställningarna
trycker du på knappen
eller
.
Ändra: Gör att du kan tilldela ett annat
nummer till knappen.
Radera: Gör att du kan radera inställningen så
att inget nummer är tilldelat till knappen.
Snabbuppringning
När du har sparat telefonnumren på SIM-kortet,
kan du ställa in åtta snabbuppringningsposter och
sedan kan du slå dem när du vill genom att helt
enkelt trycka på motsvarande sifferknapp.
Radera Alla: Gör att du kan tömma
inställningar för alla knappar så att inga
nummer är tilldelade till någon av knapparna.
Nummer: Gör att du kan visa numret som är
tilldelat till knappen.
Ställa in snabbuppringningsposter
7. När du är klar med inställningen trycker du på
knappen
eller
.
1. När viloskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
Snabbuppringning från telefonboken
2. Bläddra fram till Snabbuppringning genom
att trycka på knappen
eller
och på den
programstyrda knappen Välj.
För att göra en snabbuppringning av de nummer
som tilldelats till knapparna
till
, tryck och
håll ner den motsvarande knappen.
3. Välj knappen till vilken du önskar tilldela
snabbuppringningsfunktionen (knapparna
till
) och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Anmärkning: Minnesplatsen 1 är reserverad för
servernumret till ditt Mobilsvar.
40
41
Telefonbok
Mata in text
Kontrollera minnesstatus
Du kan kontrollera hur många namn och nummer
som finns lagrade i telefonboken (SIM-kortets och
telefonens minne) och hur många lediga platser
som finns kvar.
1. När viloskärmen visas trycker du på den
programstyrda knappen Namn.
2. Välj alternativet Minnesstatus.
3. Tryck på knappen
eller
för att visa antalet
poster på kortets och telefonens minnen i
förhållande till den totala kapaciteten av varje
minne.
När du använder telefonen, kommer du ofta att
behöva mata in text. Till exempel, när du lagrar ett
namn i telefonboken, när du skapar din personliga
välkomsthälsning eller för planeringar i din
kalender. Du kan mata in alfanumeriska tecken
genom att använda din telefons knappsats.
Din telefon har de följande textinmatningslägena:
• T9-läget
I det här läget kan du skriva in ord genom att
endast trycka på en knapp per bokstav. Varje
knapp på knappsatsen har mer än en bokstav –
när du trycker på knappen
en gång, visas J,
K eller L. T9-läget jämför automatiskt dina
knappnedtryck med en intern språkordbok för att
fastställa det korrekta ordet, vilket kräver
betydligt mindre knappnedtryck än det
traditionella teckenläget gemen/versal bokstav.
• Teckenlägen med gemena och versala
bokstäver
Dessa lägen ger dig möjligheten att mata in
bokstäver genom att trycka en, två, tre eller fyra
gånger på knappen som är betecknad med
bokstaven som önskas, tills bokstaven visas.
• Symbolläge
I det här läget kan du mata in olika symboler som
punkteringstecken.
• Sifflerläge
I det här läget kan du skriva in siffror.
42
43
Mata in text
Mata in text
Ändra textinmatningsläget
Använda T9-läget
När du är i ett fält där man kan skriva in tecken,
kommer du att se textinmatningslägets indikator i
teckenfönstret.
Textinmatningsläget T9 ger dig möjligheten att
knappa in vilket tecken som helst genom att
använda enstaka knappnedslag. Detta
textinmatningsläge är grundat på en inbyggd
ordbok.
Exempel: När du skapar ett textmeddelande.
Indikatorn för
textinmatningsläge
1. När du är i textinmatningsläget T9 börjar du
skriva ett ord genom att trycka på knapparna
till
. Tryck bara en gång på varje knapp
per bokstav.
Exempel: För att mata in HEJ i T9-läget,
tryck på
,
och
.
Val
918
Ordet du skriver visas i teckenfönstret. Det kan
ändras för varje knapp du trycker på.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort
några knappnedtryck.
För att välja...
Tryck på den
programstyrda
knappen
tills...
T9-läget
visas.
Se sidan 45.
Versaler
A visas.
Se sidan 47.
Gemener
a visas.
Se sidan 47.
Sifferläge
1 visas.
Se sidan 48.
Symbolläge
visas.
Se sidan 48.
44
3. Om ordet är korrekt kan du börja skriva nästa
ord.
Annars, tryck in
,
, eller
för att visa
alternativa ordval för knapparna som du har
tryckt ner.
Exempel: Både HAR och GÅR har sekvensen
,
. Telefonen visar först valen
som används mest.
4. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att
trycka på knappen
.
45
Mata in text
Mata in text
Använda gemen och versal bokstav
skrivteckenläge
• För att byta gemen/versal i T9-läget, använd
knappen
.
Gemen bokstav
Versal bokstav
• Du kan också flytta markören med hjälp av
knapparna och . För att radera bokstäver,
tryck på knappen
. Tryck på och håll ned
knappen
för att tömma teckenfönstret.
Använd knapparna
text.
till
för att mata in din
1. Tryck på knappen som är försedd med den
önskade bokstaven:
- en gång för den första bokstaven
- två gånger för andra bokstaven
- och så vidare
2. Välj de övriga bokstäverna på samma sätt.
Anmärkning: Markören flyttas åt höger när du
trycker på en annan knapp. Om du
skall skriva in samma bokstav två
gånger (eller en annan bokstav på
samma knapp) väntar du bara några
sekunder så flyttas markören
automatiskt åt höger, och väljer
sedan nästa bokstav.
Gå till tabellen nedan för ytterligare information
angående tecknen som finns tillgängliga.
Tecken i den ordning de visas
Knapp
Versaler
Gemener
Blanksteg
46
47
Mata in text
• Du kan mata in ett blanksteg genom att trycka på
knappen
.
• Du kan också flytta markören med hjälp av
knapparna och . För att ta bort bokstäver,
tryck på knappen
. Tryck på och håll ned
knappen
för att tömma teckenfönstret.
Använda symbolläget
Symbolläget tillåter dig att mata in symboler i ett
textmeddelande.
OK.
918
Använd navigeringsknapparna för att bläddra fram
till den önskade symbolen och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK för att mata in den
markerade symbolen i ditt meddelande.
Använda sifferläget
Sifferläget tillåter dig att mata in nummer i ett
textmeddelande (ett telefonnummer till exempel).
Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna som
du vill ha och växla sedan själv tillbaka till det
önskade textinmatningsläget.
48
Alternativ under ett
samtal
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett pågående samtal.
Parkera ett samtal
Du kan parkera det aktuella samtalet när du vill. Du
kan ringa ett annat samtal medan du har ett samtal
igång, om ditt nät stöder denna funktion. Det ena
av dessa båda samtal är hela tiden aktivt och det
andra är parkerat, och du kan växla mellan
samtalen.
För att placera ett samtal i parkerat läge trycker du
bara på den programstyrda knappen Parkera. Du
kan återaktivera samtalet när du vill genom att
trycka på den programstyrda knappen Återta.
Att ringa ett samtal när ett annat samtal pågår.
1. Skriv in telefonnumret du vill ringa upp eller slå
upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen
samtalet.
för att ringa det andra
Det första samtalet placeras automatiskt i
vänteläge.
Eller alternativt:
1. Parkera det aktuella samtalet genom att först
trycka på den programstyrda knappen
Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
För att välja mellan samtalen trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla.
Det aktuella samtalet placeras i parkerat läge och
det parkerade samtalet återaktiveras, så att du kan
fortsätta samtala med den andra parten.
När du är klar avslutar du vardera samtalet på
vanligt sätt genom att trycka på knappen
.
49
Alternativ under ett samtal
Alternativ under ett samtal
Stänga av mikrofonen (mute)
Slå av/Sända knapptoner
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så
att den andra parten inte kan höra dig.
Dessa alternativ gör att du kan slå av respektive på
knapptoner. Om alternativet Ej knappton är valt
sänder inte telefonen knapptoner. Detta gör att du
kan trycka på knappar utan att höra irriterande
toner under pågående samtal.
Exempel: Du vill säga något till någon annan i
rummet, men vill inte att den du talar
med i telefon skall höra dig.
För att tillfälligt stänga av mikrofonen:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Om nödvändigt, trycker du på knappen
att markera alternativet Mikrofon av.
för
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Anmärkning: För att kommunicera med
telefonsvarare och datoriserade
telefonväxlar måste alternativet
Knapptoner vara valt.
Söka efter ett nummer i telefonboken
Den du talar med kan inte längre höra dig.
Du kan söka efter ett nummer i telefonboken under
ett pågående samtal.
För att slå på mikrofonen igen:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen
markera alternativet Mikrofon på.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
för att
2. Tryck på knappen
för att markera
alternativet Telefonboken.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Den du talar med hör dig igen.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
Telefonbokens poster listas upp.
4. Skriv in det namn du söker.
Om du skriver in de första bokstäverna i
namnet, listas telefonbokens poster upp, med
början på den första posten som matchar det du
skrivit in. Posten markeras också.
5. För att visa den markerade posten trycker du på
den programstyrda knappen Se.
Mer information om telefonboken finns på sidan 33.
50
51
Alternativ under ett samtal
Alternativ under ett samtal
Använda SMS-tjänster
Ringa ett gruppsamtal
Om du får ett SMS-meddelande (Short Message
Service) under pågående samtal blinkar
meddelandeikonen (
) i teckenfönstret. Du kan
använda alternativet SMS-tjänster för den här
funktionen.
Ett gruppsamtal är en nättjänst som gör att upp till
sex personer kan delta samtidigt i ett gruppsamtal
eller konferanssamtal. Kontakta din nätleverantör
för mer information.
Mer information om SMS-tjänster finns på sidan 62.
Upprätta gruppsamtal
1. Ring upp den första deltagaren på vanligt sätt.
Besvara ett andra samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal under ett
pågånde samtal, om ditt nät stöder denna funktion
och du har satt menyalternativet Samtal väntar
(Meny 8.3) på Aktivera (se sidan 112). En
samtal-väntar-ton upplyser dig om inkommande
samtal.
För att besvara ett samtal under ett pågående
samtal.
1. Tryck på knappen
för att besvara det
inkommande samtalet. Det första samtalet
placeras automatiskt i vänteläge.
2. För att välja mellan samtalen trycker du bara på
den programstyrda knappen Växla.
Om du vill avsluta ett samtal i vänteläge, tryck
på den programstyrda knappen Val och välj
alternativet Avsluta vänt..
3. För att avsluta det aktuella samtalet trycker du
på knappen
.
2. Ring upp den andra deltagaren på vanligt sätt.
Det första samtalet placeras automatiskt i
vänteläge.
3. För att ansluta den första deltagaren till
gruppsamtalet trycker du på den programstyrda
knappen Val och väljer alternativet Koppla
samman.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet
ringer du upp vederbörande på vanligt sätt, och
tryck sedan på den programstyrda knappen Val
och väljer alternativet Koppla samman.
Du kan lägga till inkommande samtal genom att
besvara samtalet och trycka på Val och sedan på
Koppla samman. Upprepa efter behov.
Tala privat med en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Välj en.
Listan över deltagarna visas.
2. Markera den önskade personen genom att
trycka på knappen
eller
, och därefter
på den programstyrda knappen Välj eller
knappen
.
52
53
Alternativ under ett samtal
Använda menyerna
3. Välja alternativet Privat
Nu kan du tala enskilt med den valda personen.
De övriga deltagarna kan fortsätta tala med
varandra.
4. För att återgå till gruppsamtalet trycker du på
den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Koppla samman.
Nu kan samtliga deltagare i gruppsamtalet höra
varandra.
Släppa en deltagare
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Välj en.
Listan över deltagarna visas.
2. Markera den önskade personen genom att
trycka på knappen
eller
, och därefter
på den programstyrda knappen Välj eller
knappen
.
3. Välj Ta bort.
Samtalet med den valda deltagaren avslutas,
men du kan fortsätta att tala med de övriga
deltagarna.
4. Avsluta gruppsamtalet genom att stänga luckan
eller trycka på knappen
.
Telefonen har ett urval av funktioner med vilka du
kan anpassa den efter dina önskemål. Funktionerna
är indelade i menyer och undermenyer.
Menyerna och undermenyerna kommer du åt
genom att bläddra med hjälp av navigationsknapparna eller genvägarna.
Komma åt menyfunktioner genom att
bläddra
1. I viloläget, tryck på den programstyrda knappen
Meny för att komma åt menyläget.
2. Bläddra med knappen
eller
för att komma
till den önskade huvudmenyn, t.ex. Telefon
Inställning. Tryck på den programstyrda
knappen Välj eller knappen för att öppna
menyn.
3. Om menyn innehåller undermenyer, till exempel
Språk, kan du komma åt dessa genom att
bläddra fram med knappen
eller
och
trycka på den programstyrda knappen Välj.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare
alternativ, upprepa samma procedur.
4. För att...
Tryck på...
Bläddra igenom
menyerna
Knappen
eller
,
eller använd knapparna
och
på telefonens
vänstra sida.
Bekräfta
den valda inställningen
Den programstyrda
knappen Välj eller
knappen .
Gå tillbaka till
föregående menynivå
Den programstyrda
knappen
eller
knappen .
Lämna menyn, utan att Knappen
ändra på inställningarna
54
.
55
Använda menyerna
Använda menyerna
Komma åt menyfunktioner genom att
använda genvägarna
Menyposterna (meny, undermeny och alternativ
för inställning) är numrerade och kan lätt nås med
hjälp av deras genvägsnummer. Genvägsnumren
visas längst ned till höger i teckenfönstret, bredvid
den programstyrda knappen . Tryck på den
programstyrda knappen Meny och skriv in det
önskade numret.
Anmärkning: Numren som tilldelats varje
menyalternativ visas i listan på
sidan 57. De kanske inte matchar
menynumret på telefonen. Det
beror på vilka tjänster som stöds
av SIM-kortet.
Exempel: Komma åt alternativet Språk.
1. Text Meddelande
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1. Tryck på den programstyrda knappen Meny.
2. Tryck på
för Telefon Inställning.
3. Tryck på
för Språk.
1.8
De tillgängliga språken visas omedelbart.
1.9
Lista över menyfunktioner
Nedanstående illustration visar menystrukturen och
uppger:
• Numret för respektive alternativ
• Sidnummer där du hittar en beskrivning av varje
funktion
Anmärkning: Om du använder ett SIM AT-kort, som
erbjuder ytterligare tjänster, visas
menyn (0) SIM AT först när du
trycker på den programstyrda
knappen Meny för att öppna
menyfunktionen. Ytterligare
information finns i SIM-kortets
handbok.
56
2. Bild Meddelande
2.1
2.2
2.3
2.4
(se sidan 62)
Läs inkommande
Läs utgående
Skriv meddelande
Förinställda SMS
Inställning
1.5.1 Inställning 1*
1.5.2 Inställning 2*
1.5.3 Inställning 3*
1.5.4 Inställning 4*
1.5.5 Inställning 5*
1.5.6 Normal inställning
Mina föremål
1.6.1 Min Melodi
1.6.2 Min Bild
1.6.3 Min Animation
1.6.4 Radera alla
Minnesstatus
1.7.1 Kortminne
1.7.2 Telefonminne
1.7.3 CB-minne
1.7.4 Radera alla
Mobilsvar
1.8.1 Koppla till mobilsvar
1.8.2 Centralnummer
Broadcast
1.9.1 Läs
1.9.2 Ta emot
1.9.3 Kanallista
1.9.4 Språk
(se sidan 73)
Inkommande Bilder
Utgående Bilder
Skapa Bildmeddelande
Radera Alla
2.4.1 Inkoma
2.4.2 Utgående
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
57
Använda menyerna
Använda menyerna
2. Bild Meddelande (fortsättning)
2.5 Extra Inställningar
2.5.1 Dölj ID
2.5.2 Leveransrapport
2.5.3 Mottagarkvittens
2.5.4 Automatisk Hämtning
2.6 MMS Profil
3. Samtalslista
(se sidan 80)
3.1
3.2
3.3
3.4
Missade samtal
Mottagna samtal
Ringda samtal
Radera alla
3.4.1 Missade samtal
3.4.2 Mottagna samtal
3.4.3 Ringda samtal
3.5 Samtalstid
3.5.1 Senaste samtalet
3.5.2 Totalt ringt
3.5.3 Totalt mottaget
3.5.4 Nollställ timers
3.6 Samtalskostnad*
3.6.1 Samtalskostnad
3.6.2 Total kostnad
3.6.3 Maxkostnad
3.6.4 Nollställ räknare
3.6.5 Ange maxkostnad
3.6.6 Pris/enhet
4. Kamera
(se sidan 83)
4.1 Tag Bild och Skicka
4.2 Tag Bild
4.3 Mina Bilder
5. Ljud Inställning
(se sidan 86)
5.1 Ringsignal
5.2 Ringvolym
5.3 Larmtyp
5.3.1 Tyst
5.3.2 Melodi
5.3.3 Vibration
5.3.4 Vibra+melodi
58
5. Ljud Inställning (fortsättning)
5.4 Knappljud
5.4.1 AV
5.4.2 Cool
5.4.3 Piano
5.4.4 Ton
5.4.5 Pip
5.5 Meddelandeton
5.5.1 SMS signal
5.5.2 CB signal
5.6 Uppvikningston
5.6.1 AV
5.6.2 Future
5.6.3 Crystal
5.7 Påslagningston
5.7.1 AV
5.7.2 Classical
5.7.3 Cheerful
5.8 Extratoner
5.8.1 Felton
5.8.2 Minutpåminnare
5.8.3 Anslutningston
6. Telefon Inställning
(se sidan 91)
6.1 Infraröd Aktivera
6.2 Mina inställningar
6.2.1 Bakgrundsbild
6.2.2 Menyinställning
6.3 Välkomsttext
6.4 Eget nummer
6.4.1 Nummer 1
6.4.2 Nummer 2
6.4.3 Nummer 3
6.5 Språk
6.6 Säkerhet
6.6.1 PIN-kontroll
6.6.2 Ändra PIN-kod
6.6.3 Telefonlås
6.6.4 Ändra lösenord
6.6.5 SIM-lås
6.6.6 FDN-läge*
6.6.7 Ändra PIN2*
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
59
Använda menyerna
Använda menyerna
6. Telefon Inställning (fortsättning)
6.7 Display Inställningar
6.7.1 Kontrast
6.7.2 Bakgrundsljus
6.7.3 Batterispar
6.7.4 Nätindikator
6.7.5 Grafisk logo
6.8 Extra Inställningar
6.8.1 Återuppringning
6.8.2 Aktiv lucka
6.8.3 Svar valfri knapp
6.9 Genvägar
6.9.1 Knapp upp
6.9.2 Knapp ned
6.9.3 Knapp höger
6.9.4 Knapp vänster
6.10 Grundinställning
7. Planering
(se sidan 101)
7.1 Kalender
7.2 Prioritetslista
7.3 Tid och datum
7.3.1 Ange tiden
7.3.2 Ange datum
7.3.3 Världstid
7.3.4 Tidsformat
7.4 Larm
7.4.1 Engångslarm
7.4.2 Dagligt larm
7.4.3 Veckolarm
7.4.4 Radera larm
7.4.5 Autopåslag
7.5 Kalkylator
7.6 Valutaväxling
8. Nätverk Tjänster
(se sidan 110)
8.1 Vidarekoppling
8.1.1 Alltid vidare
8.1.2 Upptaget
8.1.3 Inget svar
8.1.4 Otillgänglig
8.1.5 Avbryt alla
8. Nätverk Tjänster (fortsättning)
8.2 Samtalsspärrar
8.2.1 Alla utgående
8.2.2 Utlandssamtal
8.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
8.2.4 Alla inkommande samtal
8.2.5 Inkommande utomlands
8.2.6 Avbryt alla
8.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
8.3 Samtal väntar
8.3.1 Röstsamtal
8.3.2 Datasamtal
8.3.3 Avbryt alla
8.4 Nätverksval
8.4.1 Automatiskt
8.4.2 Manuellt
8.5 Dölj ID
8.5.1 Grundinställning
8.5.2 Dölj nummer
8.5.3 Sänd nummer
8.6 Sluten grupp
8.6.1 Indexlista
8.6.2 Access utifrån
8.6.3 Standardgrupp
8.6.4 Deaktivera*
8.7 Bandval
8.7.1 GSM 900/1800
8.7.2 GSM 1900
9. Nöjen
(se sidan 119)
9.1 Spel
9.1.1 X-Flighter
9.1.2 SpaceWar
9.1.3 MyPet
9.2 WAP Browser
9.3 Hämtningar
9.3.1 Ljud
9.3.2 Bilder
* Visas endast om funktionen Sluten Användargrupp är aktiverat.
60
61
Text Meddelande
Text Meddelande
Funktionen SMS (Short Message Service) är en
nättjänst som det inte är säkert att ditt nät stöder.
Du kan sända meddelanden via text, e-post och
personsökarsystem, förutsatt att ditt nät stöder
dessa tjänster. För att sända meddelanden via
telefon måste du erhålla numret till SMS-centralen
från din nätleverantör.
När meddelandeikonen (
) visas har du tagit emot
nya meddelanden. Om minnet är fullt visas ett
felmeddelande och du kan inte ta emot fler
meddelanden. Använd alternativet Radera i varje
meddelandekorg för att ta bort gamla meddelanden.
Läs inkommande
(Meny 1.1)
Denna meddelandekorg används för att lagra
meddelanden som du tagit emot.
När slutet på meddelandet visas kan du välja mellan
följande alternativ, genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.
Vidarebefodra: Gör att du kan sända meddelandet
på nytt. För information om hur du skriver in ett
meddelande, se sidan 65.
Textsvar: Gör att du kan sända ett textmeddelande
som svar.
Ring tillbaka: Gör att du kan ringa upp avsändaren.
Kopiera nummer: Gör att du kan kopiera URL eller
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandetexten så att du kan spara dem i
telefonboken.
Flytta om: Gör att du kan flytta meddelandet från
SIM-kortet till telefonens minne eller tvärtom.
När du öppnar denna meny, visas listan över de
meddelanden som finns i korgen med avsändarens
telefonnummer eller namn, om de finns tillgängliga i
telefonboken.
Spara föremål: Gör att du kan spara
mediaelement, som ljud eller bilder, från meddelandet
på din telefon. Du kan nu använda föremålen när du
skriver ett nytt meddelande. För ytterligare
information, se sidan 66.
1. Välj meddelandet från listan och tryck på den
programstyrda knappen Se för att läsa
meddelandets innehåll.
Läs utgående
2. För att bläddra igenom innehållen, tryck på
knappen
eller
.
3. För att bläddra fram till föregående eller nästa
meddelande, tryck på knappen
eller
.
(Meny 1.2)
Denna meddelandekorg används för att lagra
meddelanden du sänt eller kommer att sända.
När du öppnar denna meny, visas listan över de
meddelanden som korgen innehåller med
mottagarens telefonnummer eller namn, om de finns
tillgängliga i telefonboken.
1. Välj ett meddelande och tryck på den
programstyrda knappen Se för att läsa
meddelandets innehåll.
62
63
Text Meddelande
Text Meddelande
Skriv meddelande
(Meny 1.3)
2. För att bläddra igenom innehållen, tryck på
knappen
eller
.
I denna meny kan du skriva och sända ett
textmeddelande.
3. För att bläddra fram till det föregående
meddelandet eller nästa meddelande, tryck på
knappen
eller
.
Anmärkning: Du kan skriva in högst 918 skrivtecken
i ditt meddelande. Om du lägger till
mediaföremål till meddelandet, sänks
antalet skrivtecken som du kan skriva in.
När slutet på meddelandet visas kan du välja
mellan följande alternativ, genom att trycka på den
programstyrda knappen Val.
Skapa ett enkel textmeddelande
Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.
Vidarebefodra: Gör att du kan sända
meddelandet. För information om hur du sänder ett
meddelande, se sidan 65.
Kopiera nummer: Gör att du kan kopiera en
URL-adress eller e-postadresser eller telefonnummer från meddelandetexten så att du kan
spara dem i telefonboken.
Flytta om: Gör att du kan flytta meddelandet, från
SIM-kortet till telefonens minne eller tvärtom.
Spara föremål: Gör att du kan spara
mediaelement, som ljud eller bilder, från
meddelandet på ditt telefonminne. Du kan nu
använda föremålet när du skriver ett nytt
meddelande. För ytterligare information, se
sidan 66.
64
1. Skapa ditt meddelande.
Anmärkning: För mer information om hur man
matar in skrivtecken, gå till sidan 43.
2. När du är färdig med att skriva in ditt meddelande,
tryck på den programstyrda knappen Val. Välj
mellan följande alternativ.
Sänd endast: Gör att du kan sända meddelandet.
Meddelandet kommer att raderas efter att det sänts.
Spara & Sänd: Gör att du kan spar en kopia av
meddelandet som sänds. Du kan läsa meddelandet i
din Utkorg.
Spara endast: Gör att du kan spara meddelandet
för att sända det senare. Du kan läsa meddelandet i
din Utkorg.
För information om alternativen Textformatering,
Lägg till Föremål, Lägg till Modell, Lägg till
Telefonbok, Lägg till Bokmärke och Språk, se
avsnittet “Skapa ett meddelande med användning
av alternativen” på sidan 66.
65
Text Meddelande
3. Välj Sänd endast eller Spara och Sänd, och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Om du bara vill spara meddelandet, välj Spara
endast. Efter att meddelandet har sparats, går
telefonen tillbaka till menyn Text
Meddelande.
4. Välj minnet där meddelandet ska sparas och
tryck på den programstyrda knappen OK.
5. Skriv in destinationsnumret och tryck på den
programstyrda knappen OK. Meddelandet är
sänt.
Skapa ett meddelande med användning
av alternativen
1. Skapa ditt meddelande.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val.
3. Välj ett av de följande alternativen med
användning av knapparna
och
och tryck
på den programstyrda knappen Välj.
Textformatering: Gör att du kan formatera
textens stil. För attributet Storlek är
storlekarna Normal, Stor och Liten
tillgängliga. För attributen Understrykning
och Genomstrykning, välj Av eller På.
Attributen kan kombineras.
Lägg till föremål: Gör att du kan lägga till ett
ljud, en melodi, en bild eller en animering till ditt
meddelande. I varje kategori, kan du välja de
olika fabriksinställda elementen eller välja ett
element som du tar emot från andra källor, som
Internet eller andra telefoner och sparat.
Lägg till modell: Gör att du kan tillämpa ett
av de förinställda meddelandemönstren för
texten. Välj en av de fem meddelanden som är
förinställda med hjälp av menyalternativet.
Förinställda SMS(Meny 1.4). För ytterligare
information, se sidan 67.
66
Text Meddelande
Lägg till Telefonbok: Gör att du kan lägga till
en telefonbokspost i ditt meddelande. Välj en
från listan.
Lägg till Bokmärke: Gör att du kan lägga till
en adress till en hemsida som du sparat i din
Bokmärke (Meny 9.2.2). Välj en från listan.
Språk: Gör att du kan ändra språket som ska
användas för T9-läget. Välj språket som ska
användas.
4. Komplettera meddelandet, och sänd eller spara
det genom att följa proceduren från steg 2 på
sidan 65.
Förinställda SMS
(Meny 1.4)
Med hjälp av denna meny kan du förinställa upp till
fem meddelanden som du ofta använder. Bläddra
igenom modellistan med hjälp av knapparna
och
. När meddelandemodellen som du vill
redigera markeras, tryck på den programstyrda
knappen Val.
Redigera: Gör att du kan skriva ett nytt
meddelande eller redigera det markerade
meddelandet.
Anmärkning: Mer information om hur du skriver in
tecken finns på sidan 43.
Sänd meddelande: Gör att du kan hämta det
markerade meddelandet. När du är klar med
meddelandet kan du sända, spara och sända eller
bara spara det. För ytterligare information om hur
du sänder ett meddelande, se sidan 65.
Radera: Gör att du kan ta bort det markerade
meddelandet. Du ombedes bekräfta raderingen
genom att trycka in den programstyrda
knappen Ja.
67
Text Meddelande
Inställning
Text Meddelande
(Meny 1.5)
Med denna menyn kan du ställa in standardinformation för SMS-funktionen.
En inställningsgrupp är en uppsättning inställningar
som krävs för att sända meddelanden. Hur många
inställningsgrupper som är tillgängliga beror på ditt
SIM-kort.
Inställning x (där x är inställningsgruppens
nummer): Varje grupp har en egen undermeny.
SMS-Central: Gör att du kan lagra eller ändra
numret till SMS-centralen. Numret behövs när du
skall sända textmeddelanden. Detta nummer får du
av nätleverantören.
Standardmottagare: Gör att du kan lagra
destinationens standardnumret. Numret kommer
automatiskt att visas i Destinationsskärmen när du
skapar ett meddelande.
Grundinställning: Gör att du kan ställa in
standardmeddelandets typ (text, fax, e-post eller
personsökning). Nätet kan konvertera meddelandet
till det valda formatet.
Giltighet: Gör att du kan ange hur länge
meddelandet kommer att lagras hos meddelandecentralen medan försök görs för att leverera dem
till dig.
Namninställning: Gör att du kan namnge den
inställningsgrupp du definierar.
Normal inställning: Välj mellan följande
alternativ.
Leveransrapport: Gör att du kan aktivera eller
avaktivera rapporteringsfunktionen. När den här
funktionen är aktiverad informerar nätverket dig
om huruvida ditt meddelande skickats eller inte.
Bärare: Gör att du kan välja mellan GSM och
GPRS.
Mina föremål
(Meny 1.6)
Efter att ha sparat föremål som du tagit emot
tillsammans med meddelanden i ditt telefonminne,
kan du se föremålen i denna meny med användning
av alternativet Spara föremål (se sidan 63).
Det finns tre kategorier av föremål tillgängliga.
• Min Melodi
• Min Bild
• Min Animation
Du kan ta bort alla föremål med användning av
alternativet Radera alla (Meny 1.6.4).
För att...
Tryck på...
Välja en kategori av
föremål som ska raderas
Den programstyrda
knappen Markera.
Annullera markeringen
Den programstyrda
knappen Avmark.
Radera objekten i de(n)
valda kategorin(erna)
Den programstyrda
knappen Radera.
Om du vill ta bort alla mediaelement, välj Alla
föremål.
Svarsväg: Gör att mottagaren av ditt SMSmeddelande kan skicka dig ett svarsmeddelande via
din meddelandecentral, om ditt nätverk stöder
denna tjänst.
68
69
Text Meddelande
Minnesstatus
Text Meddelande
(Meny 1.7)
Centralnummer: Du kan ändra numret till
mobilsvar om nödvändigt.
Denna meny visar hur många meddelande som för
nuvarande är lagrade på SIM-kortets, telefonens
och CB minnena.
För att...
Tryck på...
Du kan ta bort alla meddelanden i varje
meddelandekorg med alternativet Radera alla
(Meny 1.7.4).
Ange server
nummer
Motsvarande
sifferknappar.
Korrigera en siffra
Knappen
.
Flytta markören till
vänster/höger utan att
radera siffran
Knappen
eller
För att...
Tryck på...
Välja minnet som ska
raderas
Den programstyrda
knappen Markera.
Annullera markeringen
Den programstyrda
knappen Avmark.
Radera alla meddelanden i Den programstyrda
det markerade minnet
knappen Radera.
Om du vill ta bort alla meddelanden i alla minnen,
välj Alla meddelanden.
Mobilsvar
.
Anmärkning: Mobilsvar är en nättjänst. Kontakta
din nätleverantör för mer information.
Broadcast
(Meny 1.9)
Denna nättjänst gör att du kan ta emot textmeddelanden om olika ämnen, som vädret eller
trafiken. Meddelandena visas så snart de tas emot,
under förutsättning att:
• Telefonen befinner sig i viloläge
(Meny 1.8)
• Alternativet Ta emot är inställt på Aktiverad
Med denna meny kan du snabbt komma åt ditt
mobilsvar (om det finns sådant i ditt nät).
• Meddelandekanalen befinner sig på listan över
aktiva kanaler
Välj mellan följande alternativ:
Välj mellan följande alternativ:
Koppla till mobilsvar: Innan du använder denna
funktion måste du ange servernumret till ditt
mobilsvar du fått från din nätleverantör (se
menyalternativ 1.8.2). För att lyssna på dina
meddelanden väljer du detta alternativ och trycker
på den programstyrda knappen OK.
Om du trycker på och håller ned knappen
i
viloläget, kommer du direkt till ditt mobilsvar som
snabbval.
70
Läs: Gör att du kan se meddelandet. Inte
permanent visar meddelandet från nätverket,
men förlorar dess innehåll så fort som telefonen
stängs av. Bläddra igenom meddelandet med hjälp
av knapparna
och
. Medan ett meddelande
läses, tryck på den programstyrda knappen Spara
för att lagra meddelandet i Arkiv för en senare
återhämtning.
71
Text Meddelande
Bild Meddelande
Ta emot: Gör att du kan aktivera och avaktivera
mottagning av allmänna meddelanden.
Kanallista: Gör att du kan ange vilka kanaler du
vill ta emot allmänna meddelanden från. Välj
mellan följande alternativ:
Välj: Används för att aktivera eller avaktivera
kanaler i listan genom att markera eller avmarkera
dem. En markering visas framför varje vald kanal.
Lägg till kanal: Används för att ange ID och titel för
en ny kanal.
Radera: Används för att ta bort en kanal från listan.
Redigera: Används för att ändra ID och titel för en
befintlig kanal.
Språk: Gör att du kan välja vilket språk som ska
användas när allmänna meddelanden visas.
Kontakta din nätleverantör för mer information.
Multimedia Message Service (MMS) är en
meddelandetjänst som liknar väldigt mycket Short
Message Service (SMS). Den sänder automatiskt
och omedelbart personliga bildmeddelanden från
telefon till telefon eller från telefon till e-mail.
Utöver det bekanta textinnehållet i
textmeddelanden, kan bildmeddelanden innehålla
bilder, grafiker, röst och ljudfilmer. Ett MMSmeddelande är en multimediepresentation i en
enda post. Det är inte en textfil med bilagor.
Med användning av MMS-funktionen, kan din
telefon ta emot och skicka bildmeddelanden. Denna
funktion är endast tillgänglig om den stöds av din
nätverksleverantör. Endast telefoner som erbjuder
bildmeddelandefunktionen kan ta emot och visa
bildmeddelanden.
Anmärkning: Vilka medier inom MMS-tjänsten som
stöds kan variera beroende både på
nätverket och telefonen.
Inkommande Bilder
(Meny 2.1)
Visa ett meddelande när du tar emot
det
När ett nytt bildmeddelande tas emot, visar
teckenfönstret ett textmeddelande tillsammans
med avsändarens nummer.
1. Tryck på den programstyrda knappen Se för att
visa meddelandet.
Teckenfönstret visar en snabb information
angående meddelandet, som avsändarens
nummer, meddelandets storlek och ämnet.
Om du vill visa meddelandet senare i Inkorgen,
tryck på den programstyrda knappen Avsluta.
72
73
Bild Meddelande
2. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen
eller .
Medan meddelandet visas, tryck på den
programstyrda knappen Val för att använda de
följande alternativen:
Hämta Bilden: Hämtar meddelandets innehåll.
Radera: Tar bort meddelandet.
Mer information: Visar detaljer om meddelandet.
Anmärkning: Det är rekommenderat att
Automatisk hämtning är alltid
aktiverat.
Visa ett mottaget meddelande i Inkorgen
När du kommer åt menyalternativet Inkommande
Bilder (Meny 2.1), visas listan över
bildmeddelanden som du har tagit emot med
avsändarens telefonnummer, om de finns tillgängliga
i din telefonbok, eller rubrik.
1. Välj meddelandet och tryck på den
programstyrda knappen Välj för att visa
meddelandet.
2. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen
eller .
Medan du visar ett meddelande för första gången,
kan du trycka på den programstyrda knappen Val
för att komma åt alternativen Hämta Bilden,
Radera och Mer information, som beskrivs ovan.
När du granskar ett meddelande kan du välja mellan
de följande alternativen:
Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.
Textsvar: Gör att du kan sända ett text- eller
bildmeddelande som svar.
Ring tillbaka: Gör att du kan ringa upp
avsändaren.
Kopiera nummer: Gör att du kan kopiera ett
nummer från meddelandetexten, så att du kan ringa
upp det eller spara det i telefonboken.
74
Bild Meddelande
Sänd vidare: Gör att du kan vidarebefordra
meddelandet till någon annan person.
Spara Bilden: Gör att du kan spara en bild från
meddelandet in på din telefon. Foton sparas i
mappen Bilder i menyn Hämtningar (Meny 9.3)
och andra bilder finns i mappen Min Bild i menyn
Mina föremål (Meny 1.6).
Spara Ljudet: Gör att du kan spara ett ljud från
meddelandet i mappen Ljud i menyn Hämtningar
(Meny 9.3).
Information: Visar detaljer om meddelandet.
Anmärkning: Vilka medier inom MMS-tjänsten som
stöds kan variera beroende både på
nätverket och telefonen.
Utgående Bilder
(Meny 2.2)
När du väljer detta menyalternativ, visas listan över
bildmeddelanden som du sänt.
1. Välj det önskade meddelandet och tryck på den
programstyrda knappen Välj för att visa
meddelandets innehåll.
2. För att bläddra igenom meddelandet trycker du
på knappen
eller
.
När meddelandet visas, kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den programstyrda
knappen Val.
Radera: Gör att du kan ta bort meddelandet.
Kopiera nummer: Gör att du kan hämta ett
nummer ur meddelandetexten, så att du kan ringa
upp det eller spara det i telefonboken.
Sänd vidare: Gör att du kant sända meddelandet
på nytt.
Redigera meddelandet: Gör att du kan ändra
meddelandets innehåll, bild eller text. För ytterligare
information om hur du skriver bildmeddelanden,
se menyalternativet Skapa Bildmeddelande
(Meny 2.3) på sidan 76.
75
Bild Meddelande
Skapa Bildmeddelande
Bild Meddelande
(Meny 2.3)
Denna meny gör att du kan skapa ett nytt
bildmeddelande och sedan sända det till en eller
flera destinationer.
Skapa och sända ett bildmeddelande
1. Skriv in ditt meddelandes rubrik och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sidan 43.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val och
lägg till meddelandets innehåll med användning
av de följande alternativen:
Lägg till text: Skriv in meddelandets text och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Lägg till min bild: Gör att du kan lägga till ett
foto som du tagit med kameran på din telefon.
Välj ett foto och tryck på den programstyrda
knappen Se. Tryck därefter på den
programstyrda knappen Välj för att lägga till
det. För mer information om hur du använder
kameran, se sidan 83.
Lägg till bild: Gör att du kan lägga till en bild
som sparats i mappen Bilder i menyn
Hämtningar (Meny 9.3). Välj en bild och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Sänd meddelandet: Gör att du kan sända
meddelandet. Använd detta alternativ när du är
färdig med att skapa meddelandet.
Spara meddelandet: Sparar meddelandet i
Utgående Bilder (Meny 2.2) för senare
användning. Använd detta alternativ när du är
färdig med att skapa meddelandet.
3. När innehållet som lagts till visas, tryck på
knappen
för att markera Lägg till text.
76
4. Upprepa steg 2 och 3 tills du är färdig med att
skapa ditt meddelande.
5. Om du vill ändra elementen som lagts till, tryck
på knappen
eller
för att markera ett och
tryck på den programstyrda knappen Val. Välj
mellan följande alternativ:
Redigera meddelandet: Gör att du kan
ändra text eller byta bilden mot en annan.
Radera meddelandet: Gör att du kan ta bort
elementen från ditt meddelande.
Sänd meddelandet: Gör att du kan sända
meddelandet.
Spara meddelandet: Sparar meddelandet i
Utgående Bilder (Meny 2.2) för senare
användning.
6. När meddelandet är klart, välj Sänd från
alternativen.
7. Välj ett av de följande alternativen och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Telefonnummer: Gör att du kan ange det
önskade telefonnumret.
E-Mail: gör att du kan skriva in mottagarens
e-postadress för att sända meddelandet som
e-post.
Telefonbok: Gör att du kan hämta ett
telefonnummer eller E-Mail adress från
telefonboken.
8. Ange ett nummer eller en adress, eller välj ifrån
telefonboken. När det korrekta numret eller
adressen visas, tryck på den programstyrda
knappen OK.
9. Om du vill sända meddelandet till flera
destinationer, välj Lägg till mottagare och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
77
Bild Meddelande
Bild Meddelande
10. Upprepa steg 7 till 9. Du kan ange upp till
10 destinationer.
Om du vill redigera destinationen, välj en och
tryck på den programstyrda knappen Välj. Du
kan ändra eller ta bort den.
11. Efter att destinationerna matats in, tryck
på den programstyrda knappen Välj när
Sänd meddelande markeras.
Din telefon sänder meddelandet.
Radera Alla
Automatisk Hämtning: När detta alternativ är
aktiverat, hämtar din telefon automatiskt de
mottagna bilderna.
Anmärkning: Vilka medier inom MMS-tjänsten som
stöds kan variera beroende både på
nätverket och telefonen.
MMS Profil
(Meny 2.6)
I denna menyn, kan du konfigurera olika
inställningar som krävs när du sänder eller tar emot
bildmeddelanden.
(Meny 2.4)
Du kan radera alla meddelanden i Inkorgen eller
Utkorgen.
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck du på
den programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Välj mellan följande alternativ:
Profilnamn: Namn som du önskar ge till
MMS-profilen.
Startsida URL: Adress till din MMS-server.
Extra Inställningar
(Meny 2.5)
Du kan ändra standardmeddelandets inställningar.
För att slå på eller av ett visst alternativ, tryck på
den programstydra knappen Välj för att placera
eller ta bort markeringen på varje alternativ.
Säkerhet: Dataöverföringsfunktion. Välj Säker
för att skydda din data mot ej auktoriserat tillträde;
annars välj Ej säker.
IP-adress: IP-adress som krävs för uppkoppling
mot MMS-servern.
Välj mellan följande alternativ.
Användarnamn: Användar-ID som krävs för att
koppla upp mot MMS-servern.
Dölj ID: När detta alternativ är aktiverad, visas
inte ditt nummer på mottagarens telefonen.
Lösenord: Lösenord som krävs för att koppla upp
mot MMS-servern.
Leveransrapport: När detta alternativ är
aktiverad, informerar nätverket dig om huruvida
ditt meddelande skickats eller inte.
APN: Tillträdesnamn som används för adressen till
MMS-servern.
Mottagarkvittens: När detta alternativ är
aktiverat, sänder din telefon en begäran om svar
tillsammans med ditt meddelande till mottagaren.
78
För mer information, kontakta din nätleverantör.
79
Samtalslista
Samtalslista
I denna meny visas:
Ringda samtal
• Missade, mottagna eller ringda samtal
• Tidslängden på samtalet som du gjorde eller tog
emot
• Dina samtalskostnader
Detta alternativ gör att du kan granska de
20 senaste utgående samtalen.
Anmärkning: Du kan komma åt alla nummer i de tre
typerna av samtalslistor genom att
i viloläget.
trycka på knappen
(Meny 3.3)
Numret och namnet anges om tillgängligt
tillsammans med datum och tid när samtalet
gjordes. Genom att trycka på den programstyrda
knappen Val, kan du:
• Radera numret
Missade samtal
(Meny 3.1)
• Redigera numret och spara det i telefonboken
• Använd numret till att ringa
Detta alternativ gör att du kan granska de
20 senaste obesvarade samtalen.
Nummer och namn anges (om tillgängligt),
tillsammans med datum och tid när samtalet togs
emot. Genom att trycka på den programstyrda
knappen Val, kan du:
• Radera samtalet från listan
• Redigera numret, om tillgängligt, och spara det i
telefonboken
• Använd numret till att ringa
Mottagna samtal
(Meny 3.2)
Radera alla
(Meny 3.4)
Du kan radera alla numren som sparats i varje
samtalslista. Markera den önskade kategorin och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den
programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Samtalstid
(Meny 3.5)
Detta alternativ gör att du kan granska de
20 senaste besvarade samtalen.
Detta alternativ gör att du kan granska alla tiderna
för inkommande och utgående samtal.
Numret och namnet anges (om tillgängligt),
tillsammans med datum och tid när samtalet togs
emot. Genom att trycka på den programstyrda
knappen Val, kan du:
Anmärkning: Den faktiska tid som din nätleverantör
fakturerar för samtalen kan variera
beroende på nätverksfunktioner som
utjämning av faktura.
• Radera samtalet från listan
• Redigera numret, om tillgängligt, och spara det i
telefonboken
• Använd numret till att ringa
80
81
Samtalslista
Kamera
Välj mellan följande timers.
Senaste samtalet: Längden på det senaste
samtalet.
Totalt ringt: Den totala längden för alla utgående
samtal sedan timern senast nollställdes.
Totalt mottaget: Den totala längden för alla
inkommande samtal sedan timern senast
nollställdes.
Nollställ timers: Det här alternativet används för
att återställa samtliga samtalstimers. Ange först
telefonlösenordet (se sidan 124) och tryck på OK.
Samtalskostnad
(Meny 3.6)
Med användning av kameramodulen som byggts in i
din telefon, kan du ta bilder på personer eller
händelser då du är på rörlig fot. Utöver detta, kan
du sända foton till andra personer i ett bildmeddelande eller som en bilaga till e-post. Kameran
framställer JPEG-bilder.
Tag Bild och Skicka
(Meny 4.1)
Denna menyn gör att du kan ta en bild för att sända
fotot som ett bildmeddelande till andra
destinationer.
Denna funktion gör att du kan granska kostnaden
för samtal. Beroende på ditt SIM-kort är det möjligt
att detta menyalternativ inte visas.
Välj mellan följande timers.
Anmärkning: När du tar en bild i direkt solljus
eller i för stark belysning, kan
skuggningar förekomma på bilden.
Samtalskostnad: Kostnaden för det senaste
samtalet som gjorts.
Total kostnad: Den totala kostnaden för alla
samtal som gjorts sedan kostnadsräkneverket
senast nollställdes. Om den totala kostnaden
överstiger den maxkostnad som ställts in med
alternativet Ange maxkostnad kan du inte ringa
ut förrän du nollställt räkneverket.
Maxkostnad: Den högsta kostnaden, inställd med
alternativet Ange maxkostnad (se nedan).
Nollställ räknare: Alternativet används för att
nollställa kostnadsräkneverket. Ange först PIN2koden (se sidan 126) och tryck på OK.
Ange maxkostnad: Alternativet används för att
ange den högsta kostnaden du godkänner för dina
samtal. Ange först PIN2-koden (se sidan 126) och
tryck på OK.
Pris/enhet: Alternativet används för att ange
kostnaden för en enhet. Detta pris per enhet
används för att beräkna samtalskostnaden. Ange
först PIN2-koden (se sidan 126) och tryck på OK.
Tag en bild för att sända ett meddelande
82
1. Välj menyalternativet Tag Bild och Skicka
(Meny 4.1).
Kameran uppe till vänster på telefonen sätts på
och du kan se bilden på teckenfönstret.
2. Justera bilden genom att rotera
kameramodulen.
83
Kamera
Kamera
För att...
Tryck på...
Reglera bildens
ljusstyrka
Knapparna
Reglera bildens
storlek
Knapparna
Vända bilden upp
och ner
Mina Bilder
och
och
.
.
Knapparna
och på
telefonens vänstra sida.
3. För att ta bilden... Tryck på…
1. Välj menyalternativet Mina Bilder
(Meny 4.3).
Det första fotot visas.
2. För att bläddra igenom fotona, tryck på
knapparna och .
3. För att...
Tryck på…
Omedelbart
Den programstyrda
knappen Tag.
Visa fotona som
miniatyrbilder
Den programstyrda
knappen Multi.
Efter 10 sekunders
väntan
Den programstyrda
knappen Efter 10s.
Bläddra igenom
miniatyrbilderna
Knapparna
och
.
Gå tillbaka till det
normala vyläget
(full storlek)
Den programstyrda Se.
Fotot som för nuvarande
är markerat visas.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att spara fotot.
5. Skriv in namnet på ditt foto och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Mer information om hur du skriver in tecken
finns på sidan 43.
6. Följ procedurerna på sidan 76 för att sända fotot
som ett bildmeddelande.
Tag Bild
(Meny 4.2)
I denna menyn, kan du ta en bild och spara den.
Kameran uppe till vänster på telefonen sätts på när
du väljer detta menyalternativ.
Följ stegen 2 till 5 i “Tag en bild för att sända ett
meddelande” på sidan 83.
84
(Meny 4.3)
,
,
För att använda de följande alternativen, tryck på
den programstyrda knappen Val.
Sänd vidare: Gör att du kan sända fotot som ett
bildmeddelande (se sidan 76).
Spara som Bakgrundsbild: Gör att du kan ställa
in fotot så att det visas på viloskärmen som en
bakgrundsbild (se sidan 92).
Radera: Gör att du kan ta bort fotot.
Radera Alla: Gör att du kan ta bort alla foton som
sparats på din telefon.
Ändra namn: Gör att du kan ändra namnet på
fotot.
85
Ljud Inställning
Ljud Inställning
Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att
anpassa olika inställningar, t.ex.:
Larmtyp
• Ringmelodi, volym och typ
Detta alternativ ger dig möjligheten att bestämma
vilka signaler telefonen skall avge vid inkommande
samtal.
• Ljud som avges när du trycker på en knapp, gör
fel eller tar emot ett meddelande
(Meny 5.3)
Välj mellan följande alternativ:
Ringsignal
(Meny 5.1)
Med detta alternativ kan du välja önskad
ringmelodi.
Du kan välja mellan många olika melodier. När du
markerar en melodi spelas den under några
sekunder. Om du har hämtat några ljud från
Internet eller programmet EasyGPRS eller tagit
emot ett ringsignalsmeddelande, kan du visa listan i
denna meny.
Tyst: Endast bakgrundsbelysningen aktiveras.
Telefonen varken ringer eller vibrerar.
Melodi: Telefonen ringer med den melodi som
anges via menyalternativet Ringsignal
(Meny 5.1); se sidan 86.
Vibration: Telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibra+melodi: Telefonen vibrerar först tre gånger
och ringer sedan.
Knappljud
Ringvolym
(Meny 5.2)
Detta alternativ gör att du kan ställa in ringvolymen
på en av fem nivåer.
Använd knapparna
och
eller knapparna
och
på telefonens vänstra sida.
(Meny 5.4)
Med detta alternativ kan du välja det ljud som
avges när du trycker på en knapp.
Välj mellan följande alternativ:
AV: Knapparna avger inga ljud.
Cool: Varje knapp avger ett klart ljud när de trycks
ner.
Piano: Varje knapp avger en speciell ton i
musikskalan när de trycks ner.
Ton: Alla knappar avger olika ljud när du trycker
på dem.
Pip: Alla knappar avger samma ljud när du trycker
på dem.
86
87
Ljud Inställning
Meddelandeton
Ljud Inställning
(Meny 5.5)
Uppvikningston
(Meny 5.6)
Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen
ska upplysa dig om att ett meddelande har kommit
in.
Detta alternativ tillåter dig att slå på eller av ljuden
som telefonen avger när du öppnar luckan.
SMS signal
Av: Inget ljud genereras.
Detta alternativ gör att du kan ange hur telefonen
ska visa att ett nytt SMS-meddelande har kommit
in.
Future: Telefonen genererar ett futuristiskt ljud.
Välj mellan följande alternativ:
Crystal: Telefonen genererar ett kristallklart ljud.
Välj mellan följande alternativ:
Tyst: Telefonen använder inte SMS Signal.
Nätindikator: Nätindikatorn på luckans hölje
blinkar.
Påslagningston
(Meny 5.7)
Vibration: Telefonen vibrerar.
Detta alternativ tillåter dig att slå på eller av ljuden
som telefonen avger när den sätts på eller stängs
av.
Enkel signal: Telefonen piper en gång.
Välj mellan följande alternativ:
SMS signal X: Telefonen avger en SMS signal. Du
har 10 olika SMS signaler att välja mellan.
CB signal
Detta tillval låter dig välja hur telefonen informerar
dig om att ett nytt cellbroadcast-meddelande (CB)
har mottagits.
AV: När du sätter på eller stänger av telefonen, är
telefonen tyst.
Classical: När du sätter på eller stänger av
telefonen, hör du den standardinställda melodin.
Cheerful: När du sätter på eller stänger av
telefonen, hör du en gladlynt melodi.
Välj mellan följande alternativ:
Tyst: Telefonen använder inte CB signal.
Nätindikator: Nätindikatorn på lockets hölje
blinkar.
Vibration: Telefonen vibrerar.
Enkel signal: Telefonen piper en gång.
CB signal X: Telefonen använder en CB signal. Du
har 10 olika CB signaler att välja mellan.
88
89
Ljud Inställning
Telefon Inställning
(Meny 5.8)
Du kan specialinställa ett flertal andra toner som
används av telefonen.
För att aktivera en Tryck på...
viss ton...
På
Den programstyrda
knappen PÅ.
En markering visas framför
alternativet.
Av
Den programstyrda
knappen AV.
Markeringen visas inte
längre.
Välj mellan följande alternativ:
Felton: Med detta alternativ kan du bestämma om
telefonen ska upplysa dig om du gjort ett misstag
eller inte.
Minutpåminnare: Med detta alternativ kan du
bestämma om telefonen skall pipa varje minut
under utgående samtal, för att indikera hur länge
samtalet pågåt.
Anslutningston: Med detta alternativ kan du
ställa in telefonen så att den ger en signal när den
person du ringer till svarar.
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål. Du kommer åt samtliga av
dessa funktioner med menyn Telefon Inställning.
Infraröd Aktivera
(Meny 6.1)
Denna funktion gör att du kan sända eller ta emot
data genom den infraröda porten. För att använda
en infraröd anslutning, måste du:
• Konfigurera och aktivera en IrDA-anpassad
infraröd port på din PC.
• Aktivera den infraröda funktionen på telefonen;
ikonen för IrDA ( ) visas på teckenfönstrets
övre del.
• Sätt IrDA-porten på telefonen i linje med
IrDA-porten på din dator.
IrDA-port
15
Extratoner
IrDA-port
Anslutningen är klar för dataöverföring.
Om det inte finns någon kommunikation mellan
telefonen och IrDA-utrustningen inom 30 sekunder
efter att funktionen aktiverats, avaktiveras den
automatiskt.
Anmärkning: För bästa möjliga prestanda, använd
datalänkskabeln som medföljer.
90
91
Telefon Inställning
Mina inställningar
Telefon Inställning
(Meny 6.2)
Du kan efter önskan ändra bakgrundsbilden och
menyutseende.
Bakgrundsbild
Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra
bakgrundsbilden (tapet) som ska visas i viloläget.
För att ändra bakgrundsbilden:
1. Bläddra igenom listan med hjälp av knappen
eller
.
Du har olika förinställda bilder tillgängliga. Om
du ställer in ett foto som din tapet i
menyalternativet Mina Bilder (Meny 4.3),
kan du se det med hjälp av namnet MyPhoto.icn.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj när
den önskade bilden markerats.
Den markerade bilden visas.
3. Efter att bilden visats, tryck på den
programstyrda knappen Välj för att visa den i
skärmens viloläge.
Välkomsttext
(Meny 6.3)
Detta alternativ ger dig möjlighet att välja vilken
välkomsttext som ska visas en kort stund varje
gång du slår på telefonen. När du väljer denna
meny, visas det nuvarande meddelandet.
För att...
Tryck på...
Radera det befintliga
meddelandet
Knappen
och håll den
nedtryckt tills meddelandet
raderas.
Skriva in ett nytt
meddelande
Motsvarande alfanumeriska
knappar.
Byta
textinmatningsläget
Den programstyrda
knappen .
Mer information om hur du skriver in tecken finns
på sidan 43.
Eget nummer
(Menu 6.4)
Denna tjänst låter dig:
4. För att visa...
Tryck på…
Nuvarande datum
och tid överst på
bakgrundsbilden
Den programstyrda
knappen Ja.
Endast
bakgrundsbilden
Den programstyrda
knappen Nej.
Menyinställning
• Tilldela ett namn till ditt egna telefonnummer
som är registrerat på SIM-kortet
• Redigera namn och nummer
Den här funktionen är ett minnesstöd som du kan
använda för att kontrollera dina telefonnummer, om
du behöver det.
Ändringar du gör här ändrar inte de faktiska
abonnentnumren på SIM-kortet.
Med detta alternativ kan du välja hur menyn ska
visas. Du kan välja mellan Filmvisning och
Sidvisning.
92
93
Telefon Inställning
Språk
(Meny 6.5)
Du kan välja visningsspråk. Om alternativet språk
är satt till Automatiskt, väljs språket automatiskt,
beroende på språket på det SIM-kort som används.
Säkerhet
(Meny 6.6)
Funktionen Säkerhet gör att du kan begränsa
telefonens användning till:
• De personer som du valt
• Vissa typer av samtal
Diverse olika koder och lösenord används för att
skydda telefonens funktioner. De beskrivs i de
avsnitt som följer (se även sidorna 124-126).
PIN-kontroll
När funktionen PIN-kontroll är aktiverad måste du
ange din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.
Därför kan ingen som inte känner till din PIN-kod
använda telefonen utan ditt tillstånd.
Anmärkning: Innan du avaktiverar funktionen PINkontroll måste du ange din PIN-kod.
Under menyalternativ Ändra PIN-kod
(Meny 6.6.2) ser du hur du ändrar PIN-koden.
Välj mellan följande alternativ:
Deaktiverad: Telefonen ansluter direkt till
nätverket när den slås på.
Aktiverad: Du måste ange PIN-koden varje gång
telefonen slås på.
94
Telefon Inställning
Ändra PIN-kod
Denna funktion gör att du kan ändra din aktuella
PIN-kod till en ny, under förutsättning att
funktionen PIN-kontroll är aktiverad. Du måste
ange den aktuella PIN-koden innan du kan ange en
ny.
När du skrivit in den nya PIN-koden uppmanas du
att bekräfta genom att skriva in den igen.
Telefonlås
När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen
låst och du måste ange det 8-siffriga
telefonlösenordet varje gång du slår på telefonen.
Detta lösenord ställs in av tillverkaren till
00000000. För att byta telefonens lösenord,
gå till menyalternativet nedan Ändra lösenord
(Meny 6.6.4).
När du angivit korrekt lösenord kan du använda
telefonen tills du stänger av den.
Välj mellan följande alternativ:
Deaktiverad: Du uppmanas inte att ange
telefonlösenordet när du slår på telefonen.
Aktiverad: Du måste ange telefonlösenordet när
du slår på telefonen.
Ändra lösenord
Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra
lösenordet till ett nytt. Du måste ange det aktuella
lösenordet innan du kan ange ett nytt.
Detta lösenord är förinställt av tillverkaren till
00000000. När du skrivit in det nya lösenordet
uppmanas du att bekräfta genom att skriva in det
igen.
95
Telefon Inställning
Telefon Inställning
SIM-lås
Display Inställningar
När funktionen SIM-lås är aktiverad fungerar
telefonen bara med det aktuella SIM-kortet. Du
måste ange SIM-låskoden.
Kontrast
När du skrivit in låskoden uppmanas du att bekräfta
genom att skriva in den igen.
För att låsa upp SIM-kortet måste du ange SIMlåskoden.
(Meny 6.7)
Med det här alternativet kan du justera
kontrasterna på teckenfönstren för att göra dem
ljusare eller mörkare.
För att reglera kontrasten:
FDN-läge
1. Välj det önskade teckenfönstret (Huvud
Display eller Yttre Display) och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Om ditt SIM-kort stöder läget FDN (Fixed Dial
Number) kan du begränsa dina utgående samtal till
vissa telefonnummer.
2. Använd knapparna
och
eller
och
telefonens vänstra sida för att reglera
kontrasten.
Välj mellan följande alternativ:
3. När du är nöjd trycker du på den programstyrda
knappen OK.
Deaktiverad: Du kan ringa till vilket nummer som
helst.
Aktiverad: Du kan bara ringa telefonnummer som
lagrats i telefonboken. Du måste ange PIN2-koden.
Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om
ditt SIM-kort inte har det, visas inte
detta menyalternativ.
Under menyalternativet Ändra PIN2
(Meny 6.6.7) nedan, ser du hur du ändrar
PIN2-koden.
Ändra PIN2
på
Bakgrundsljus
Du kan välja om telefonen skall använda
bakgrundsbelysningen eller inte. Om du stänger av
bakgrundsbelysningen kan standby-/samtalstiden
öka något.
Välj hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.
Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på en
knapp eller tar emot ett samtal eller meddelande
och står på under den angivna tiden. Därefter
dämpas den och slutligen stängs av efter en minut.
Funktionen Ändra PIN2 gör att du kan ändra PIN2koden till en ny. Du måste ange den aktuella PIN2koden innan du kan ange en ny.
När du skrivit in den nya PIN2-koden uppmanas du
att bekräfta genom att skriva in den igen.
Anmärkning: Alla SIM-kort har inte PIN2-kod. Om
ditt SIM-kort inte har det, visas inte
detta menyalternativ.
96
97
Telefon Inställning
Telefon Inställning
Batterispar
Extra Inställningar
Med denna funktion kan du specificera tiden under
vilken bakgrundsbelysningen ska användas. Denna
funktion hjälper till att bevara batteriets effekt.
Du kan sätta på eller stänga av funktionerna
automatisk återuppringning eller svar.
Välj mellan följande alternativ:
Deaktiverad: Bakgrundsbelysningen används
enligt inställningen som gjort i menyalternativet
Bakgrundsljus (Meny 6.7.2); se sidan 97.
Aktiverad: Bakgrundsljuset används endast för
den specificerade perioden under dagen. Ställ in
start- och stopptid i timmar och minuter med
användning av motsvarande sifferknappar.
Nätindikator
Med det här alternativet kan du välja om
nätindikatorn på luckans hölje skall användas eller
med vilken färg den ska blinka.
Välj en av de sju tillgängliga färgkombinationerna.
När telefonen är redo för användning, kommer
indikatorn att blinka med den färg som ställts in.
Om du inte vill använda nätindikatorn, välj Av.
Grafisk logo
Detta alternativ gör att du kan visa din operatörs
logo istället för dennes namn.
Av: Operatörens namn visas i viloläget
På: Operatörens logo som lagrats i din telefon visas
i skärmens viloläge, om ingen logo lagrats, kommer
operatörens namn att visas.
98
(Meny 6.8)
För att sätta på eller
stänga av en
funktion...
Tryck på...
PÅ
Den programstyrda
knappen PÅ.
En markering visas framför
alternativet.
AV
Den programstyrda
knappen AV.
Markeringen visas inte
längre.
Välj mellan följande alternativ:
Återuppringning: När detta alternativet är
markerat, gör telefonen upp till tio försök att ringa
upp ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.
Anmärkning: Intervallen mellan två
uppringningsförsök varierar.
Aktiv lucka: När detta alternativ är markerat, kan
du helt enkelt svara på ett samtal genom att öppna
luckan.
När det inte är markerad, måste du öppna luckan
och trycka på en knapp, beroende på inställningen
som gjorts av alternativet Svar valfri knapp (se
nedan).
Svar valfri knapp: När detta alternativ är
markerat, kan du svara på ett inkommande samtal
genom att trycka på vilken knapp som helst,
förutom knappen
, knappen
och den
programstyrda knappen Avvisa. För att avvisa det
inkommande samtalet, tryck på knappen
eller
den programstyrda knappen Avvisa.
När detta alternativ inte är markerat, kan du endast
trycka på knappen
eller den programstyrda
knappen Acceptera.
99
Telefon Inställning
Genvägar
(Meny 6.9)
Navigeringsknapparna kan användas som
genvägsknappar. Om du håller någon av dessa
knappar nedtryckt i viloläge kommer du direkt åt
vissa menyalternativ.
För att tilldela en genväg till en knapp:
1. Markera knappen som ska användas som
genväg genom att trycka på knappen
eller
, och därefter på den programstyrda
knappen Välj.
Knapp upp (
Knapp ned (
)
)
Knapp höger ( )
Knapp vänster ( )
2. Välj det menyalternativ som skall tilldelas
knappen genom att trycka på knappen
eller
.
Anmärkning: För att avaktivera en
genvägsknapp väljer du
alternativet Ingen.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att spara inställningen.
Grundinställning
(Meny 6.10)
Du kan enkelt återställa telefonen till dess
grundinställning. För att återställa din telefon:
1. Välj alternativet Grundinställning.
2. Skriv in det åttasiffriga telefonlösenordet och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Anmärkning: Detta lösenord är förinställt till
00000000. För att ändra detta
lösenord, gå till sidan 95.
100
Planering
Planeringsfunktionen ger dig möjlighet att:
• Visa kalendern och planera ditt schema
• Göra en lista över saker att uträtta
• Ställa in datum och tid
• Ställa in larmet så att telefonen ringer på en viss
tidpunkt (t.ex. för att påminna om ett möte)
• Använd telefonen som en räknare för enkla
matematiska ekvationer eller valutaväxling
Kalender
(Meny 7.1)
Med kalenderfunktionen kan du:
• Titta i kalendern
• Skriva memon för att komma ihåg ditt schema
och, om så behövs, avge ett larm
Titta i kalendern
När du väljer menyalternativet Kalender
(Meny 7.1) visas kalendern. Följande alternativ
är tillgängliga om du trycker på den programstyrda
knappen Val.
Sök alla: Visar samtliga inskrivna memon, oavsett
dag, med början med det äldsta. För att bläddra
igenom memona trycker du på knapp
eller
.
Radera alla: Gör att du kan ta bort samtliga
memon. Du uppmanas att bekräfta åtgärden.
Gå till datum: Gör att du kan hoppa till ett visst
datum.
Avsluta: Lämnar Kalendern och går tillbaka till
viloläget.
101
Planering
Skriva in memo
Planering
För att skriva eller redigera ett memo för ett visst
datum:
När du är färdig med redigeringen av memot, tryck
på den programstyrda knappen OK. De följande
extra tillvalen är därefteer tillgängliga om du
trycker på den programstyrda knappen Val.
1. Välj aktuellt datum i kalendern, med hjälp av
navigeringsknapparna.
Larm: Gör att du kan ställa in larmet så att det
ringer på den angivna dagen.
Anmärkning: För att hoppa till föregående eller
nästa månad trycker du på
knappen
eller
på telefonens
vänstra sida.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Radera: Gör att du kan ta bort memot.
Kopiera till: Gör att du kan kopiera memot till ett
annat datum och/eller tid.
Flytta till: Gör att du kan ändra tid och/eller
datum för memot.
En tom memoskärm visas, där du kan skriva in
ett memo.
3. Skriv in memot och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Anmärkning: Mer information om hur du skriver
in tecken finns på sidan 43.
Du blir tillfrågad om du vill ställa in ett larm.
4. Om du vill att larmet skall ljuda den angivna
dagen trycker du på den programstyrda
knappen Ja.
I annat fall trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
5. Om du tryckt på Ja anger du larmtiden och
trycker på den programstyrda knappen OK.
Datumets färg ändras till grön för att uppge att
ett memo finns.
Redigera ett memo
Prioritetslista
(Meny 7.2)
Denna tjänst låter dig:
• Upprätta en lista över saker att uträtta
• Tilldela för varje uppgift en prioritet och deadline
• Sortera uppgifterna efter prioritet eller status
Skapa en prioritetslista
1. Tryck på den programstyrda knappen Ny.
2. Skriv in den första uppgiften.
Anmärkning: Du kan skriva in högst 40 tecken.
Mer information om hur du skriver
in tecken finns på sidan 43.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
4. Välj Hög, Normal eller Låg prioritet med hjälp av
knappen
eller
och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Om du valt en dag som redan har ett memo kan du
trycka på den programstyrda knappen Val och välj
alternativet Redigera för att redigera memot.
5. Ange datum.
Anmärkning: Mer information om hur du skriver in
tecken finns på sidan 43.
6. Tryck på den programstyrda knappen OK.
102
Om du inte vill ställa in en deadline, tryck på
den programstyrda knappen Nästa.
103
Planering
Planering
Redigera en prioritetslista
Om uppgifterna redan är definierade i
prioritetslistan när du väljer menyalternativet
Prioritetslista (Meny 7.2), visas de aktuella
innehållen med dess prioritet och statusmarkering
(
hög,
normal,
låg).
Välj mellan följande alternativ:
För att...
Så...
Visa detaljerna
för en specifik
uppgift
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Se.
Ändra statuset
för en specifik
uppgift
• Markera uppgiften.
• Tryck på knappen
för
att markera uppgiften som
avklarad för aktuell dag och
tid.
eller
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Markera.
• Välj lämpligt status (Klar
eller Ej klar).
För att...
Så...
Sortera befintliga
uppgifter efter
prioritet eller
status
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Sortera.
• Välj sorteringskriterier
(Hög, Låg, Klar
eller Ej klar).
Kopiera en uppgift
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Kopiera.
• Ändra text, prioritet och
deadline för uppgiften enligt
behov.
Kopiera en uppgift
till kalendern
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Kopiera
till kalender.
• Ändra text, prioritet och
deadline för uppgiften och
ställ in larmet enligt behov.
Radera en uppgift
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Radera.
Skapa en ny
uppgift
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Ny.
• Skriv in text, prioritet och
deadline för uppgiften.
Radera samtliga
uppgifter
Redigera en
befintlig
uppgift
• Markera uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Redigera.
• Ändra text, prioritet och
deadline för uppgiften.
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Radera
alla.
• Bekräfta raderingen genom
att trycka på OK.
Lämna
prioritetslistan
• Tryck på den programstyrda
knappen Val.
• Välj alternativet Avsluta.
104
105
Planering
Tid och datum
Planering
(Meny 7.3)
Detta alternativ ger dig möjlighet att ändra aktuell
tid och aktuellt datum. Du kan också se den
aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT) och
21 större städer världen över.
Välj mellan följande alternativ:
Ange tiden: Gör att du kan ange aktuell tid. Du
kan välja tidsformat via menyalternativet
Tidsformat (Meny 7.3.4).
Anmärkning: Innan du ställer in tiden måste du
ange din tidzon via menyalternativet
Världstid (Meny 7.3.3).
Ange datum: Gör att du kan ange dag, månad
och år.
Världstid: Gör att du kan se den aktuella tiden för
Greenwich Mean Time (GMT) och 21 större städer
världen över med hjälp av knapparna och .
Larm
(Meny 7.4)
Denna funktion låter dig:
• Ställa in larm för att ringa vid en viss tid
• Ställa in telefonen så att den tänds automatiskt
och ringer på en bestämd tid även då telefonen är
avstängd (menyalternativ Autopåslag inställt
på Aktiverad)
Välj mellan följande alternativ:
Engångslarm: Larmet ringer bara en gång och
avaktiveras sedan.
Dagligt larm: Larmet ringer vid samma tid varje
dag.
Veckolarm: Larmet ringer för att väcka dig på
morgonen.
För att ställa in larmet:
1. Välj vilken typ av larm som ska ställas in.
Skärmen visar:
2. Ange önskad tid och veckodag (om tillämpligt).
• Stadens namn
3. Tryck på den programstyrda knappen OK.
• Aktuellt datum och aktuell tid
4. Om du väljer Veckolarm i steg 1, välj
upprepningsvalet: Måndag till Fredag eller
Måndag till Söndag.
• Tidsskillnaden mellan den markerade staden och
din hemstad, om du ställt in lokal tid, (se nedan
för mer information), eller GMT (standard)
För att välja din tidzon:
1. Välj en stad som motsvarar din tidzon genom att
trycka på knappen eller en eller flera
gånger.
Det lokala datumet och den lokala tiden visas.
2. Tryck på den programstyrda knappen Ställ in.
Tidsformat: Gör att du kan ändra aktuellt
tidsformat till 24-timmar eller 12-timmar.
106
Radera larm: Avaktiverar alla larminställningar.
Autopåslag: Om detta tillval är inställt på.
Aktiverad: Kommer larmet att ringa på fastställd
tid, även då telefonen är avstängd.
Om menyalternativet är satt till Deaktiverad, och
telefonen är avstängd vid den angivna tiden, ringer
inte larmet.
107
Planering
Planering
För att stänga av larmet när det ringer, öppna luckan
eller tryck på någon av sidoknapparna eller tryck på
den programstyrda knappen Avsluta.
När du ställer in eller granskar ett larm, är följande
alternativ tillgängliga när du trycker på den
programstyrda knappen Val.
Ta bort larm: Avaktiverar det aktuella larmet.
Larmsignal: Gör att du kan välja larmets melodi.
Kalkylator
(Meny 7.5)
Med hjälp av den här funktionen kan du använda
telefonen som en miniräknare. Miniräknaren har de
grundläggande räknesätten: addition, subtraktion,
multiplikation och division.
Använda kalkylatorn
Valutaväxling
(Meny 7.6)
Med användning av detta menyalternativ, kan du
göra valutaväxlingar.
1. Skriv in den nuvarande växlingskursen på
grundvalutan och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Du kan också föra in ett decimaltecken genom
att trycka på
.
2. Ange beloppet som du vill växla kurs på och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Växelkursen och den lokala valutan som du
angav och det motsvarande värdet i den
utländska valutan visas.
3. Tryck på den programstyrda knappen Avsluta
för att lämna valutaväxlaren.
1. Skriv in det första talet med hjälp av
sifferknapparna.
2. Tryck på den högra programstyrda knappen tills
symbolen för det önskade räknesättet visas: +
(addition), – (subtraktion), x (multiplikation), /
(division).
3. Skriv in det andra talet.
4. Upprepa steg 1 till 3 så många gånger som
behövs.
Anmärkningar:
• För att ta bort eventuella misstag och radera
teckenfönstret trycker du på knappen
.
• För att lägga till ett decimaltecken eller en
parentes trycker du på den vänstra
programstyrda knappen tills den önskade
symbolen visas.
5. För att beräkna resultatet trycker du på
knappen
.
108
109
Nätverk Tjänster
Nätverk Tjänster
För att ställa in vidarekopplingsalternativ:
Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster. Vänligen
kontakta din nätleverantör för att kontrollera om de
finns tillgängliga och för att eventuellt abonnera på
dem.
1. Välj typen av vidarekoppling genom att trycka
på knappen
eller
tills korrekt alternativ
markeras och tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
Vidarekoppling
2. Välj typ av samtal som skall vidarekopplas
genom att trycka på knappen
eller
tills
korrekt alternativ markeras och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
(Meny 8.1)
Denna nättjänst gör att inkommande samtal
kopplas vidare till ett nummer du anger.
Exempel: Du kanske vill koppla dina affärssamtal till
en kollega när du är på semester.
Samtal kan kopplas vidare på följande sätt:
Alltid vidare: Alla samtal kopplas vidare.
Upptaget: Samtal kopplas vidare om du redan har
ett annat pågående samtal.
Inget svar: Samtal kopplas vidare om du inte
svarar.
Otillgänglig: Samtal kopplas vidare om du
befinner dig i ett område som ditt nät inte täcker.
Avbryt alla: Alla vidarekopplingsalternativ
avbryts.
Du kan ange de olika vidarekopplingsalternativen
för de följande samtalstyperna:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal
Exempel: Du kan koppla alla röstsamtal vidare till
en kollega om du redan använder
telefonen.
Det aktuella statuset visas. Om alternativet
redan har ställts in, visas det nummer som
samtalen vidarekopplas till.
3. För att...
Tryck på...
Aktivera vidarekoppling Den programstyrda
knappen Aktivera.
Gå till steg 4.
Ändra
uppringningsnummer
Den programstyrda
knappen Ändra.
Gå till steg 4.
Avaktivera
vidarekoppling
Den programstyrda
knappen Ta bort.
4. Skriv in det nummer samtalen skall kopplas
vidare till och tryck på OK.
För att skriva in landsnumret trycker du på
knappen
tills tecknet + visas.
5. Om du har markerat alternativet Inget svar,
ställ in tidslängden under vilken din telefon
ringer innan samtalet vidarekopplas och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Telefonen sänder dina inställningar till nätet och
nätverkets bekräftelse visas.
Du kan avaktivera alla inställningar för vidarekoppling genom att välja alternativet Avbryt alla.
110
111
Nätverk Tjänster
Samtalsspärrar
Nätverk Tjänster
(Meny 8.2)
Samtalsbegränsningstjänsten ger dig möjlighet att
begränsa dina samtal.
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta inställningen.
Samtalsbegränsningen kan ställas in på följande
olika sätt:
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning
(tillhandahålls av nätleverantören).
Alla utgående: Det går inte att ringa från
telefonen.
Utlandssamtal: Det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
Utlandssamtal ej hemlandet: När du är
utomlands kan du bara ringa till nummer i det
aktuella landet och till ditt hemland (det land där din
nätleverantör finns).
Alla inkommande samtal: Samtal kan inte tas
emot.
Inkommande utomlands: Samtal kan inte tas
emot när du använder telefonen utanför ditt
hemnätområde.
Avbryt alla: Alla inställningar för samtalsbegränsningen avaktiveras. Du kan ringa och ta
emot samtal som vanligt.
Du kan ange de olika begränsningsalternativen för
de följande samtalstyperna:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal
För att ställa in alternativ för samtalsbegränsning:
1. Välj önskad typ av samtalsbegränsning genom
att trycka på knappen
eller
tills korrekt
alternativ markeras, och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets bekräftelse visas.
För att avaktivera vissa inställningar för
samtalsbegränsning:
1. Välj det alternativ för samtalsbegränsning som
skall avaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
4. Ange ditt lösenord för samtalsbegränsning
(tillhandahålls av nätleverantören).
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och nätverkets bekräftelse visas.
Du kan också avaktivera alla inställningar för
samtalsbegränsningen genom att välja alternativet
Avbryt alla.
Ändra lösenord samtalsspärrar: Du kan ställa
in eller ändra lösenordet för samtalsbegränsning
(tillhandahålls av nätleverantören) med hjälp av
detta alternativ. Du måste ange det aktuella
lösenordet innan du kan ange ett nytt.
När du skrivit in det nya lösenordet uppmanas du
att bekräfta genom att skriva in det igen.
2. Välj den typ av samtal som skall spärras genom
att trycka på knappen
eller
tills korrekt
alternativ markeras, och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
112
113
Nätverk Tjänster
Samtal väntar
Nätverk Tjänster
(Meny 8.3)
Denna nättjänst informerar dig om att någon
försöker nå dig medan du talar i telefon.
Du kan ange de olika alternativen för Samtal väntar
för följande samtalstyper:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal
För att ställa in dina alternativ för Samtal väntar:
1. Välj den typ av samtal alternativet Samtal
väntar skall gälla genom att trycka på
knappen
eller
tills korrekt alternativ
markeras och tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
Skärmen informerar dig om Samtal väntar är
aktiverat eller avaktiverat.
2. Du kan aktivera eller avaktivera samtalsväntetjänsten efter behov med hjälp av den
programstyrda knappen Aktivera eller
Deaktivera.
För att gå tillbaka till det tidigare teckenfönstret,
tryck på den programstyrda knappen Avsluta.
Du kan också avaktivera alla inställningar
för Samtal väntar genom att välja alternativet
Avbryt alla.
114
Nätverksval
(Meny 8.4)
Nätverksvalet tillåter dig att kunna ange om det nät
du använder när du söker (befinner dig utanför ditt
hemnätområde) skall väljas automatiskt eller
manuellt.
Anmärkning: Du kan bara välja ett annat nät än ditt
hemnät om det har ett giltigt
roamingavtal med ditt hemnät.
För att automatiskt eller manuellt välja nätet under
sökning:
1. När Nätverksval visas, trycker du på den
programstyrda knappen Välj.
2. Tryck på knappen
eller
tills lämpligt
alternativ markeras och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Om du väljer Automatiskt, ansluts du till
första tillgängliga nät när du söker.
Om du väljer Manuellt, söker telefonen själv
upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 3.
3. Tryck på knappen
eller
tills det önskade
nätverket markeras och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Du ansluts till det nätverket.
115
Nätverk Tjänster
Dölj ID
Nätverk Tjänster
(Meny 8.5)
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
den telefon du ringer till.
Anmärkning: Vissa nät tillåter inte att användaren
ändrar denna inställning.
Indexlista: Gör att du kan lista upp, lägga till eller
ta bort SAG-indexnummer. Listan över aktuella
SAG-index visas. Lägg till ett nytt SAG-index enligt
nätleverantörens anvisningar eller ta bort en viss
grupp.
För att...
Tryck på...
Knappen
Grundinställning: Nätets standardinställning
används.
Bläddra igenom
befintliga SAGindex
Dölj nummer: Ditt nummer visas inte på den
uppringda telefonen.
Lägga till ett nytt
SAG-index
Den programstyrda knappen
Val, välj alternativet Lägg
till, och skriv in indexet.
Radera ett SAGindex
Den programstyrda knappen
Val och välj alternativet
Radera.
Aktivera ett SAGindex
Den programstyrda knappen
Val och välj alternativet
Aktivera.
Välj mellan följande alternativ:
Sänd nummer: Ditt nummer skickas med varje
gång du ringer ett samtal.
Sluten grupp (SAG)
(Meny 8.6)
Denna nätverkstjänst gör att du kan begränsa
inkommande respektive utgående samtal till en
vald användargrupp. Du kan vara med i upp till
10 användargrupper.
Mer detaljerad information om hur du skapar,
aktiverar och använder en sluten användargrupp får
du av din nätleverantör.
Exempel: Ett företag lånar ut SIM-kort till sina
anställda och vill begränsa deras
utgående samtal till de medlemmar som
ingår i samma grupp.
Om du väljer menyn Sluten grupp, kan du
komma åt SAG-funktionen. Du kan välja mellan
följande alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj.
116
eller
.
Access utifrån: Gör att du kan aktivera eller
avaktivera samtal till andra nummer än de som
tilldelats den slutna användargruppen. Denna
funktion beror på hur ditt SAG-abonnemang är
upplagt. Tala med din nätleverantör.
Standardgrupp: Du kan ställa in en standardSAG med din nätleverantör. Om du gjort det kan du
aktivera alternativet Standardgrupp på
telefonen. När du ringer ett samtal får du
möjligheten att använda din standard-SAG, i stället
för att välja en i listan.
Deaktivera: Avaktiverar SAG-funktionen. Denna
meny visas endast om grundgruppen är aktiverad
eller om ett SAG-index valts.
117
Nätverk Tjänster
Nöjen
Bandval
(Meny 8.7)
För att telefonen ska ringa upp och ta emot samtal,
måste den registreras till ett tillgängligt nätverk.
Din telefon kan hantera de följande typerna av
nätverk:
• GSM 900
• GSM 1800
• Kombinerat GSM 900/1800
Menyn Nöjen innehåller olika roliga alternativ.
Spel
(Meny 9.1)
Du kan ha nöje av tre spel med din telefon.
Välj önskat spel med knapparna
och
och
tryck därefter på den programstyrda knappen Välj.
För ytterligare information om spelet, gå till den
direkta hjälpen som ges.
• GSM 1900
Landet där du köper din telefon fastställer
standardband som den använder. När du reser
utomlands, måste du komma ihåg att ändra till ett
lämpligt band.
1. När Bandval visas trycker du på den
programstyrda knappen Välj.
2. Tryck på knappen
eller
tills korrekt
alternativ markeras (GSM 900/1800 eller
GSM 1900) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
När du väljer ett nytt band, visar din telefon en
bekräftelse och sedan söker den automatiskt efter
alla tillgängliga nätverk. Din telefon registreras
sedan med ett nätverk som föredras inom det valda
bandet.
WAP Browser
(Meny 9.2)
Din telefon är utrustad med en WAP Browser som
tillåter dig att komma åt och navigera med Wireless
Web.
Mer information om menyn WAP Browser hittar
du i WAP Browserns användarhandbok som
levereras med din telefon.
Hämtningar
(Meny 9.3)
Ljud
I denna meny, visas listan över ljud som hämtats
från servern. Du kan ställa in hämtade ljud, som
den aktuella ringsignalen, men du kan inte sända
ljuden till andra telefoner.
När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande
och telefonen avvisar ytterligare ljud tills du har
raderat gamla.
118
119
Nöjen
Problemlösning
Bilder
I denna meny, visas listan över bilder som hämtats
från servern. Du kan ställa in de hämtade bilderna
som standardbild för bakgrunden.
När minnet är fullt, visas ett varningsmeddelande
och telefonen avvisar ytterligare bild tills du har
raderat gamla.
Innan du kontaktar servicen, ska du själv göra
följande enkla kontroller. Det kan spara in den tid
och kostnad som onödig service medför.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas
Insert SIM Card (Sätt i SIM-kortet)
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
Telefon låst ange lösenord
• Den automatiska spärrfunktionen har aktiverats.
Du måste ange telefonens lösenord innan du kan
använda telefonen.
Ange PIN-kod
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt
ID-nummer).
• Kontrollfunktionen av PIN-koden är aktiv. Varje
gång telefonen sätts på, ska PIN-koden anges.
För att avaktivera denna funktion, använd
menyalternativet PIN-kontroll (Meny 6.6.1).
Ange PUK-kod
• PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och
telefonen är nu spärrad. Skriv in PUK-koden, som
du får av din operatör.
120
121
Problemlösning
Problemlösning
“Ingen tjänst,” “Nätverksfel” eller “Inte
klar” visas
Telefonen börjar pipa och ”** Varning **
Svagt batteri” blinkar i teckenfönstret
• Förlorad nätanslutning. Mottagningen kan vara
dålig då du befinner dig i en tunnel eller omgiven
av byggnader. Flytta dig till en annan plats och
försök på nytt.
• Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet
och/eller ladda det.
• Du försöker använda en funktion som du inte
abonnerar på från din nätleverantör. Kontakta
nätleverantören för ytterligare information.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalens styrka på indikatorn som
finns på teckenfönstret (
); antalet streck
anger signalstyrkan från stark (
) till svag ( ).
Du knappade in ett nummer men det
slogs inte
• Försök röra telefonen lätt eller gå nära ett fönster
om du befinner dig i en byggnad.
• Har du tryckt på knappen
Inget nummer rings upp när du tar fram
en telefonbokspost
?
• Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot utgående
samtal.
• Kontrollera att numren har sparats på korrekt
sätt genom att använda funktionen
Telefonbokssökning.
Man kan inte ringa upp dig
• Spara numret på nytt om nödvändigt.
• Är telefonen på (knappen
en sekund)?
nedtryckt i mer än
• Arbetar du mot rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat en spärr mot inkommande
samtal.
Om de ovanstående vägledningarna inte tillåter
dig att lösa problemet, anteckna:
Den som ringt upp dig kan inte höra din
röst
• Din telefons modell och serienummer
• Upplysningar angående garantin
• En klar beskrivning av problemet
• Har du stängt av mikrofonen?
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service.
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter i mitten längst ned på
telefonen.
122
123
Åtkomstkoder
Åtkomstkoder
PIN-kod
Din telefon och dess SIM-kort använder sig av flera
olika åtkomstkoder. Dessa koder hjälper dig att
skydda telefonen mot en otillåten användning.
När telefonen frågar efter någon av de koder som
förklaras nedan, skriver du in korrekt kod (visas
som asterisker) och trycker på den programstyrda
knappen OK. Om du skriver in ett felaktigt tecken
trycker du på knappen
en eller flera gånger tills
den felaktiga siffran raderas och skriver sedan in
rätt kod.
Du kan ändra åtkomstkoderna (förutom PUK- och
PUK2-koderna) med hjälp av menyalternativen
Säkerhet (Meny 6.6). Mer information finns på
sidan 94.
Viktigt! Undvik att använda åtkomstkoder som
liknar larmnummer, t.ex. 112, för att inte
riskera att slå ett larmnummer av
misstag.
Telefonlösenord
PIN-koden (Personal Identification Number) (4 till
8 siffror) skyddar SIM-kortet mot obehörig
användning. Den medföljer i allmänhet SIM-kortet.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad
avaktiveras koden och kan inte användas tills du
återaktiverar den genom att skriva in PUK-koden
(se nedan).
För att...
Se sidan...
Aktivera/avaktivera
funktionen PIN-kontroll
Sidan 94
(Meny 6.6.1).
Ändra PIN-koden
Sidan 95
(Meny 6.6.2).
PUK-kod
Du behöver den 8-siffriga PUK-koden (PIN
Unblocking Key) för att kunna ändra en avaktiverad
PIN-kod. PUK-koden kan vara levererad med
SIM-kortet, om inte, kontakta nätleverantören.
Telefonlåsfunktionen använder telefonens lösenord
för att skydda telefonen mot obehörig användning.
Telefonlösenordet följer med telefonen och är
förinställt av tillverkaren till 00000000.
För att återaktivera PIN-koden:
För att...
Se...
Aktivera/avaktivera
telefonlåsfunktionen
Sidan 95
(Meny 6.6.3).
2. Skriv in en ny PIN-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Ändra telefonlösenordet
Sidan 95
(Meny 6.6.4).
1. Skriv in PUK-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. När meddelandet Bekräfta Ny PIN visas
skriver du in samma kod igen och trycker på den
programstyrda knappen OK.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd blir
SIM-kortet ogiltigt. Kontakta din nätleverantör för
att få ett nytt kort.
124
125
Åtkomstkoder
PIN2
Den PIN2-kod (4 till 8 siffror) som följer med en del
SIM-kort behövs för att komma åt vissa funktioner,
t.ex. inställning av högsta samtalskostnad. Dessa
funktioner finns tillgängliga om de stöds av ditt
SIM-kort.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad
avaktiveras koden och kan inte användas tills du
återaktiverar den genom att skriva in PUK2-koden.
Information om hur du ändrar PIN2-koden finns på
sidan 96 (Meny 6.6.7).
PUK2
Du behöver den 8-siffriga PUK2-koden (PIN
Unblocking Key 2) som följer med vissa SIM-kort
för att kunna ändra en avaktiverad PIN2-kod.
Kontakta din nätleverantör om du tappar bort
koden.
För att återaktivera PIN2-koden:
1. Skriv in PUK2-koden och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Hälsa- och
säkerhetsinformation
Exponering för radiofrekvensenergi
(SAR-upplysningar)
Denna telefonmodell är likformig med EU-kraven
som gäller exponering för radiovåger.
Din mobiltelefon har en radiosändare och
mottagare. Den har formgetts och tillverkats för att
inte överstiga gränserna gällande exponeringen av
radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av
Europarådet. Dessa gränser är en del av
omfattande vägledningar och fastställer tillåtna
RF-nivåer för befolkningen. Vägledningarna
utvecklades av fristående vetenskapliga
organisationer genom en periodisk utvärdering av
vetenskapliga studier. Gränserna inkluderar en
konkret säkerhetsmarginal för att försäkra samtliga
personers säkerhet, oavsett ålder och
hälsotillstånd.
Riktlinjen angående exponering för mobiltelefoner
använder en mätenhet som kallas SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-begränsningen som
rekommenderas av EU Rådet är 2,0 W/kg.*
2. Skriv in en ny PIN2-kod och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. När meddelandet Bekräfta PIN2 visas skriver
du in samma kod igen och trycker på den
programstyrda knappen OK.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i följd kan
du inte komma åt de funktioner som kräver PIN2.
Kontakta din nätleverantör för att få ett nytt kort.
126
SAR-tester fullföljs med använding av
standardanvändningslägen med en telefon som
* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig
publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal
av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret
säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd för
användaren och för att svara för vissa variationer av
mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på
nationella referenskrav och nätverkets band.
127
Hälsa- och säkerhetsinformation
Hälsa- och säkerhetsinformation
Säkerhetsåtgärder vid användning
av batterier
sänder på sin högsta intygade kraftnivå på samtliga
testade frekvensband. Även om SAR är inställd på
den högsta intygade kraftnivån, kan telefonens
aktuella SAR-nivå i funktion vara mycket under det
maximala värdet. Detta beror på att telefonen är
formgiven för att fungera på flera kraftnivåer så att
den endast använder den kraft som krävs för att nå
nätverket. I allmänhet, ju närmare basstationen du
befinner dig, ju lägre är telefonens utgående kraft.
Innan en ny telefonmodell finns tillgänglig för
allmän försäljning, måste en likformighet med
Europadirektivet R&TTE visas. Detta föredrag
inkluderar, som ett av sina viktigaste krav,
skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren
och andra människor.
Telefonen drivs med ett laddningsbart litiumbatteri
av standardtyp.
• Använd eller ladda aldrig ett batteri som är
skadat på något sätt.
• Använd endast batterierna för det ändamål de är
avsedda för.
• Om du använder telefonen nära en av nätets
sändare använder den mindre ström. Standbyoch samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de
parametrar nätleverantören angivit.
• Batteriets laddningstid beror på hur mycket
laddning som finns kvar i batteriet samt på vilken
typ av batteri och laddare som används. Batteriet
kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men
det slits emellertid ut så småningom. När
driftstiden (samtals- och standbytiden) blivit
märkbart kortare än normalt är det dags att köpa
ett nytt batteri.
• Ett fullt uppladdat batteri, som inte används,
laddar ur sig med tiden.
• Använd bara batterier som godkänts av Samsung
och ladda dem bara med laddare som godkänts
av Samsung. Dra ut laddarens sladd ur
nätuttaget när den inte används. Lämna inte
batteriet anslutet till laddaren längre än en
vecka, eftersom överladdning kan förkorta
livslängden.
• Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningsförmåga. Det kan behöva svalna eller
värmas upp först.
128
129
Hälsa- och säkerhetsinformation
Hälsa- och säkerhetsinformation
Säkerhet på vägen
• Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser,
exempelvis i en bil på sommaren eller vintern,
eftersom det minskar batteriets kapacitet och
livslängd. Försök alltid förvara batteriet vid
rumstemperatur. Om batteriet är varmt eller kallt
kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera, även
om batteriet är fullt uppladdat. Litiumbatterier
påverkas speciellt av temperaturer under 0 °C.
• Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas av
misstag om ett metallföremål (mynt, gem,
penna) åstadkommer en direkt förbindelse
mellan dess pluspol (+) och minuspol (–)
(metallstrimmor på batteriets baksida), t.ex. när
du bär ett reservbatteri i handväskan eller fickan.
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller
det föremål som orsakar kortslutningen.
• Lämna in använda batterier på ett
inlämningsställe eller lägg dem i en batteriholk.
Återvinn alltid. Kasta inte batterier i öppen eld.
Din mobiltelefon ger dig en kraftfull möjlighet att
röstkommunicera, nästan var som helst och när som
helst. Men ett stort ansvar följer den mobiltelefonens
fördelar vilken samtliga användare måste
upprätthålla.
När du kör bil, är körningen ditt första ansvar. När
du använder din mobiltelefon vid bilratten, agera
enligt sunt förnuft och kom ihåg det följande:
1. Lär dig att hantera din mobiltelefon och dess val,
som till exempel snabbuppringningen och den
automatiska återuppringningen. Om dessa val
finns tillgängliga, hjälper de dig att utföra ditt
samtal utan att din uppmärksamhet på vägen
avleds.
2. När handsfree-utrustningen finns tillgänglig,
använd denna. Om möjligt, lägg till ytterligare
bekvämlighet och säkerhet till din mobiltelefon
med en av de många handsfree-tillbehören som i
dag finns tillgängliga.
3. Placera din mobiltelefon inom räckhåll. Se till att
du når den utan att vända ögonen från vägen.
Om du tar emot ett samtal under ett besvärligt
ögonblick, låt din röstpost svara för dig.
4. Underrätta personen som du talar med att du
håller på att köra bil. Om nödvändigt, avbryt
samtalet under hård trafik eller riskabla
väderlekar. Regn, snöblandat regn, snö, is och
hård trafik kan vara riskabla.
5. Skriv inga anteckningar eller slå upp
telefonnummer medan du kör bil. Att skriva ner
en kom-ihåg-lista eller att bläddra i din
adressbok, stör din koncentration på ditt främsta
ansvar: att köra på säkert sätt.
130
131
Hälsa- och säkerhetsinformation
Hälsa- och säkerhetsinformation
Driftsmiljö
6. Slå ett nummer med försiktighet och värdera
trafiken. Om möjligt, utför samtal när du inte är
håller på att köra eller innan du kör ut i trafiken.
Försök att planera dina samtal när din bil står
parkerad. Om du behöver utföra ett samtal
medan du kör, börja med att slå endast några
nummer, kontrollera vägen och backspeglarna
och fortsätt därefter.
7. Börja inga stressande eller känslofyllda samtal
som kan avleda din koncentration. Underrätta de
personer som du talar med att du kör bil och
avsluta samtal som kan avleda din
uppmärksamhet från vägen.
8. Använd din mobiltelefon för att ringa efter hjälp.
Slå nödfallsnumret vid brand, trafikolycka eller
medicinska nödlägen. Kom ihåg att detta är ett
kostnadsfritt samtal från din mobiltelefon!
9. Använd din mobiltelefon för att hjälpa andra
personer som befinner sig i nödläge. Om du ser
en trafikolycka, ett brott som pågår eller andra
allvarliga nödlägen där liv är i fara, gör något
som du önskar att andra skulla göra för dig: slå
nödfallsnumret.
10. Om nödvändigt, ring vägtjänsten för
nödreparationer eller speciella tjänstenummer
för ej brådskande situationer som finns för
mobiltelefoner. Om du ser ett trasigt fordon som
inte orsakar någon allvarlig risk, en trasig
trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen
verkar vara skadad eller ett fordon som du vet
har stulits, ring vägtjänsten eller speciella
tjänstenummer för ej brådskande situationer
som finns för mobiltelefoner.
132
Tänk på att följa eventuella särskilda regler som
gäller i det aktuella området och stäng alltid av
telefonen där det är förbjudet att använda den, och
där den kan orsaka elektriska störningar eller ge
upphov till fara.
När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en
annan utrustning, läs igenom användarhandboken
för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte
inkompatibla produkter.
Användarna rekommenderas att endast använda
utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till
ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket
gäller för all annan radiosändande mobil utrusting,
för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt
och för personlig säkerhet.
Elektroniska utrustningar
De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från
radiofrekvenssignaler (RF). Hur som helst, vissa
elektroniska utrustningar kanske inte skyddas mot
RF-signalerna som kommer från din mobiltelefon.
Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.
Pacemakers
Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett
minimalt avstånd på 15 cm ska hållas mellan en
mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en
möjlig störning med pacemakern. Dessa
rekommendationer är oföränderliga med den
fristående undersökningen och rekomendationer
från Trådlös Teknologiundersökning.
133
Hälsa- och säkerhetsinformation
Hälsa- och säkerhetsinformation
Fordon
Personer med pacemakers:
• Bör alltid hålla telefonen mer än 15 cm från deras
pacemakers när telefonen är på
• Bör inte bära telefonen i bröstfickan
• Bör använda örat på motsatta sidan av
pacemakern för att minska möjliga störningar
Om du har någon anledning att misstänka att en
störning pågår, stäng av din telefon omedelbart.
RF-signaler kan inverka på en felaktigt installerad
eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess
återförsäljare angående ditt fordon. Du borde också
konsultera tillverkaren av utrustningarna som ska
läggas till på ditt fordon.
Skyltar i anstalter
Stäng av din telefon om det i någon anstalt finns
skyltar som uppmanar om detta.
Hörselhjälpmedel
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa
hörselhjälpmedel. Om sådana störningar skulle
uppstå, borde du konsultera din tillverkare av
hörselhjälpmedel för att diskutera alternativ.
Andra medicinska utrustningar
Om du använder andra personliga medicinska
utrustningar, konsultera tillverkaren av din
utrustning för att fastställa om den är riktigt
skyddad från en extern RF-energi. Din doktor kan
kanske hjälpa dig att skaffa fram dessa
upplysningar. Stäng av din telefon i
hälsovårdsmottagningar när det finns regler i detta
område som uppmanar dig att göra så. Sjukhus
eller hälsovårdsmottagningar kan använda
utrustningar som kan vara känsliga för en extern
RF-energi.
134
Potentialt explosiva atmosfärer
Stäng av din telefon när det i något område finns
en potential risk för explosion och lyd samtliga
skyltar och instruktioner. Gnistor i dessa områden
skulle kunna orsaka en explosion eller brand som
kan leda till kroppsskador eller död.
Användare rekommenderas att stänga av telefonen
medan de befinner sig på en bensinstation för att
fylla på bensin. Användare påminns om att de
behöver uppmärksamma en förbehållande
användning av radioutrustningar i bensinförråd
(lagring av bensin och distributionsområden),
kemiska anläggningar eller där sprängningar pågår.
Områden med en potential explosiv atmosfär är
ofta, men inte alltid, klart markerade. De inkluderar
nederdäck på båtar, kemiska överföringar eller
lageranläggningar, fordon som använder
kondenserad petroleumgas (som propan eller
butan), områden där luft innehåller kemiska ämnen
eller partiklar som korn, damm eller metallpulver
och i något annat område där du i normala fall blir
uppmanad att stänga av ditt fordons motor.
135
Hälsa- och säkerhetsinformation
Nödsamtal
Övriga viktiga
säkerhetsupplysningar
Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig
denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, som inte kan garantera nätkontakt
under alla förhållanden som kan råda. Du bör därför
aldrig förlita dig enbart på en mobiltelefon för
livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska
nödsituationer).
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot
samtal, måste telefonen vara påslagen och du
måste befinna dig i ett område med tillräcklig
signalstyrka. Nödsamtal finns kanske inte som en
tillgänglig tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när
vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner
används. Fråga de lokala nätleverantörerna.
För att ringa ett nödfallssamtal, utför det följande:
1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in nödfallsnumret som gäller för
området där du befinner dig (till exempel, 112
eller något annat officiellt nödfallsnummer).
Nödfallsnummer varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen
.
Om vissa val används (knapplås,
samtalsbegränsning o.s.v.), kan du behöva stänga
av dessa val innan du ringer upp ett
nödfallsnummer. Konsultera detta dokument och
kontakta din lokala tjänsteleverantör.
När du ringer upp ett nödfallsnummer, kom ihåg att
uppge all nödvändig information så korrekt som
möjligt. Kom ihåg att din telefon kanske är det enda
kommunikationsmedlet på en olycksplats – avbryt
inte samtalet innan du har fått tillstånd om detta.
136
Hälsa- och säkerhetsinformation
• Endast kvalificerad personal får installera telefon/
handsfreesats eller utföra service på telefoner
som används i en bil. Felaktig installation eller
service medför risker och kan leda till att den
garanti enheten eventuellt omfattas av blir
ogiltig.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
• Förvara inte eller transportera antändliga vätskor,
gaser eller explosiva material i samma utrymme
som telefonen, dess delar eller tillbehör.
• För fordon som är utrustade med en luftkudde,
kom ihåg att luftkudden blåser upp med kraftig
styrka. Placera inga föremål, inklusive både en
installerad eller en bärbar trådlös utrustning i
området över luftkudden eller i området där
lufkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös
utrustning på fordonet har installerats felaktigt
och om luftkudden blåses upp, kan detta
medfölja en allvarlig skada.
• Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det
är olagligt att använda mobiltelefon ombord på
flygplan. Det kan vara farligt för flygplanets
funktion och kan störa mobiltelefonnätet.
• Den som bryter mot dessa anvisningar kan få
mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli
föremål för rättsliga åtgärder, eller bäggedera.
137
Hälsa- och säkerhetsinformation
Hälsa- och säkerhetsinformation
Skötsel och underhåll
Telefonen är en produkt av yppersta konstruktion
och tillverkning och skall skötas med omsorg.
Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla
garantivillkoren och njuta av produkten i många år.
• Förvara telefonen och alla dess delar och tillbehör
utom räckhåll för barn.
• Håll telefonen torr. Utfällning, luftfuktighet och
vätskor som innehåller mineraler får de elektriska
kretsarna att korrodera.
• Rör inte telefonen med våta händer medan den
laddas upp. Detta kan medföra att du får en
elektrisk chock eller att telefonen skadas.
• Du får inte måla telefonen. Målarfärg kan täppa
till apparatens rörliga delar och förhindrar en
korrekt funktion.
• Använd endast en levererad eller en godkänd
antenn. Ej godkända antenner och ändringar av
anslutningar kan skada telefonen och även bryta
mot gällande regler för radioapparater.
• Om telefonen, eller något av dess tillbehör, inte
fungerar korrekt skall du ta dem till närmaste
kvalificerade servicecenter. Personalen där
hjälper dig och kan vid behov se till att telefonen
repareras.
• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga
eller smutsiga utrymmen, eftersom dess
komponenter kan skadas.
• Förvara inte telefonen i varma utrymmen. Höga
temperaturer kan förkorta elektroniska
apparaters livslängd, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
• Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När
telefonen värms upp (till sin normala
temperatur), kan fukt kondensera inne i
telefonen, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.
• Undvik att tappa telefonen och att utsätta den för
stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller kraftiga rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som
fuktats i milt tvålvatten.
138
139
Ordlista
Ordlista
MMS (Multimedia Message Service)
För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska
begreppen och förkortningarna i den här
bruksanvisningen, och kunna dra nytta av telefonens
alla funktioner, följer några definitioner nedan.
Aktiv lucka
Möjlighet att svara på ett samtal helt enkelt genom
att öppna luckan på telefonen.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny tjänst utan röst- och värdetillägg som tillåter
att information sänds och tas emot genom
mobiltelefonnätet. GPRS garanterar en fortgående
anslutning till Internet för mobiltelefon- och
datoranvändare. Den är baserad på Global System
for Mobile Communication (GSM) kretsbrytande
mobiltelefonsanslutningar och Short message Service
(SMS).
En meddelandestjänst för mobiltelefonomgivningen, standardiserad av WAP Forum och
3rd Generation Partnership Program (3GPP). MMS
liknar Short Message Service (SMS) och är till för
telefonanvändare, den ger en automatisk och
omedelbar leverans av innehållet som skapats av
användaren från telefon till telefon.
Meddelandadresseringen som används är
huvudsakligen telefonnummer, således går
trafiken från telefon till telefon. MMS ger även stöd
för e-postadressering, så att meddelandena även
kan sändas via e-post. Utöver textinnehållet i SMS,
kan MMS-meddelanden innehålla stillbilder,
röst- eller ljudfilmer och senare även videofilmer
och presentationsinformation.
Mobilsvar
Gruppsamtal
En datoriserad svarartjänst som automatiskt
besvarar samtal när du inte kan, spelar upp ett
hälsningsmeddelande (lämpligen med din röst) och
spelar in ett meddelande.
Förmåga att upprätta ett konferenssamtal med upp
till fem ytterligare deltagare.
Parkera samtal
GSM (Global System for Mobile Communication)
Möjlighet att placera ett samtal i vänteläge medan
du besvarar eller ringer ett annat samtal. Därefter
kan du växla mellan de båda samtalen.
Internationell standard för mobiltelefoni, som
garanterar kompatibilitet mellan olika nätoperatörer.
GSM täcker de flesta länderna i Europa och många
andra delar av världen.
Linjeidentifieringstjänster
Tjänst som gör att abonnenten kan se eller blockera
de uppringandes telefonnummer.
140
PIN (Personal Identification Number)
Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot
oberättigad användning. Du får PIN-koden av
nätleverantören tillsammans med ditt SIM-kort.
Den består av fyra till åtta siffror och du kan ändra
den som du vill.
141
Ordlista
Ordlista
Programstyrda knapparna
Knappar märkta
funktion:
och
SIM (Subscriber Identification Module)
på telefonen, vars
• Varierar beroende på den aktuella funktionen
• Indikeras på teckenfönstrets understa rad, strax
ovanför motsvarande knapp
Ett kort som innehåller en krets med all information
som krävs för att styra telefonen (nät- och
minnesinformation, samt abonnentens personliga
data). SIM-kortet passar i ett litet fack på
telefonens baksida och skyddas av batteriet.
SMS (Short Message Service)
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av
nätleverantören tillsammans med SIM-kortet.
Nättjänst för att skicka meddelanden till och ta
emot meddelanden från en annan abonnent utan
att behöva prata med denne. Meddelandet (upp till
160 tecken) kan tas emot, visas, redigeras och
skickas.
Roaming (nätsökning)
Telefonlösenord
Att använda telefonen utanför hemområdet
(t.ex. vid resa).
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen, när du har valt alternativet som låser den
varje gång den slås på.
Samtal väntar
Möjlighet att göra dig uppmärksam på ett
inkommande samtal när ett annat samtal är aktivt.
Samtalsspärrar
Möjlighet att begränsa utgående och inkommande
samtal.
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnummer som ges av din nätverksleverantör
som ger tillgång till speciella tjänster, som
mobilsvar, katalogbegäranden, kundhjälp och
larmtjänster.
142
Trippel-Band
Har kapacitet att hantera samtliga följande typer av
nâtverk: GSM 900/1800 och GSM 1900 MHz band,
för större antal lyckade uppringningar och bredare
sökning.
Din telefon söker automatiskt efter det sista
nätverket som användes. Om, av någon orsak,
detta nätverk inte är tillgängligt, kommer din
telefon att försöka registrera till ett annat nätverk.
Vidarekoppling
Möjlighet att dirigera om samtal till ett annat
nummer.
143
Index
Index
A
Aktiv lucka 99
Alternativ, välja 29
Ändra
lösenord (6.6.4) 95
lösenord för
samtalsbegränsning
113
PIN (6.6.2) 95
PIN2 (6.6.7) 96
Ange datum (7.3.2) 106
Anslutningston 90
Användargrupp 116
Återuppringning
automatisk 99
sista nummer 23
Åtkomstkoder 124
Auto Belysning 98
Autom Återuppringning 99
Autopåslagning, larm 107
Byta batteri 19
C
CUG 116
D
Dölj ID (8.5) 116
E
Eget nummer (6.4) 93
F
FDN-läge (6.6.5) 96
Felton 90
Förinstallda SMS (1.4) 67
Förinställda SMS (1.4) 67
Foton, ta 83
Funktioner, välja 29
B
Bakgrundsbelysning 15, 97
Bakgrundsbild 92
Bandval (8.7) 118
Batteri
byta 19
indikator för svagt
batteri 20
Belysning
bakgrundsbelysning 15,
97
tjänst 16, 98
Besvara
ett andra samtal. 52
ett samtal 25
Bildmeddelande
extra inställningar (2.5)
78
inkorg (2.1) 73
skapa nytt (2.3) 76
utkorg (2.2) 75
Bokstäver
ändra läge 44
mata in 43
Broadcast (1.9) 71
144
G
Gemener
mata in 47
Genvägar (6.9) 100
Grundinställning (6.10) 100
Grupper
användare 116
Gruppsamtal
göra 53
privat samtal 53
släppa 54
H
Hämtningar (9.3) 119
Hörvolym 24
I
Identifiera en anropare 25
Ikoner, beskrivning 14
Indikator för svagt batteri 20
Infraröd aktivera (6.1) 91
Inkommande meddelanden
bild (2.1) 73
text (1.1) 62
Inställning
datum (7.3.2) 106
larm (7.4) 107
språk (6.5) 94
tid och datum (7.3.1)
106
Inställning (1.5) 68
IrDA-port 91
K
Kalender (7.1) 101
Kalkylator (7.5) 108
Kamera (4) 83
Knappar
beskrivning 11
genväg 100
plats 10
Knapptoner
sända 51
slå av 51
ställa in volym 24
välja (5.4) 87
Konferanssamtal 53
Kontrast (6.7.1) 97
Kopiera
memon 103
telefonboksnummer 37
uppgift 105
Korrigera nummer 22
Kort
sätta i SIM-kortet 17
L
Läget Fixed Dial Number 96
Larm, ställ in (7.4) 107
Larmtyp (5.3) 87
Läs meddelanden
multimedia (2.1) 73
text (1.1) 62
Läs utgående meddelanden
text (1.2) 63
Låsa telefonen (6.6.3) 95
Ljudinställning (5) 86
Lösenord
spärrar
ändra 113
telefon
ändra 95
kod 124
M
Meddelandeton (5.5) 88
Memon
kopiera 103
radera 103
redigera 102
skriva 102
Menyer
komma åt genom
bläddring 55
komma åt genom
genvägar 56
lista 56
Mikrofon av 50
Mina
Bilder (4.3) 85
föremål (1.6) 69
Minnesstatus
meddelande (1.7) 70
telefonbok 42
Minutpåminnare 90
Missade samtal (3.1) 26, 80
MMS Profil (2.6) 79
Mobilsvar (1.8) 70
Mobilsvarserver 71
Mottagna samtal (3.2) 80
Multimediemeddelande, visa
73
N
Namn
lagra 33
mata in 43
söka/slå nummer 37
Nätindikator 16, 98
Nätverkstjänster (8) 110
Nätverksval (8.4) 115
Nöjen (9) 119
Nummer
eget 93
fixed dial 96
klistra in i telefonboken
36
kopiera telefonbok 37 145
Index
korrigera 22
lagra 33
radera 37
söka/slå nummer 37
P
Packa upp 9
Parkera samtal 49
PIN
ändra 95
kod 125
kontrollera 94
PIN2
ändra 96
kod 126
Planering (7) 101
Prioritetslista (7.2) 103
Problemlösning 121
Programstyrda knappar 29
PUK 125
PUK2 126
R
Radera
meddelanden 63
memon 103
missade samtal 27, 80
telefonboksnummer 37
uppgifter 105
Raderar
meddelanden 64
Redigera
memon 102
missade samtal 27, 80
prioritetslista 104
telefonboksnummer 36
uppgifter 104
Reseadapter 19
Ring
signal (5.1) 86
typ (5.3) 87
volym (5.2) 86
Ringda samtal (3.3) 81
S
Säkerhet
146
Index
information 127
säkerhetsanvisningar 7
Säkerhet (6.6) 94
Samtal
automatisk
återuppringning 99
avsluta 23
besvara
ett andra samtal 52
gruppsamtal 53
kostnad (3.6) 82
lista (3) 80
med telefonboken 37
missade (3.1) 26, 80
mottagna (3.2) 80
parkera 49
ringa 22
ringda (3.3) 81
spärrar (8.2) 112
svara
ett samtal 25
tid (3.5) 81
utland 22
väntar (8.3) 52, 114
vidarekoppling (8.1)
110
Samtalslängd 81, 90
Sända
knapptoner 51
Schema 101
SIM-kort
installera 17
låsa 96
SIM-lås (6.6.5) 96
Sista nummer,
återuppringning 23
Skapa Bildmeddelande
bild (2.3) 76
Skriv meddelanden
text (1.3) 65
Skriva
meddelanden 65
Skriva memon 102
Slå av
knapptoner 51
mikrofon 50
Slå på/av
mikrofon 50
telefon 21
Sluten användargrupp (8.6)
116
SMS
använda 52, 62
inställning 68
meddelandeikon 62
Snabbuppringning 40
Söka i telefonboken 37
Spärrar
lösenord 113
Spel (9.1) 119
Språk (6.5) 94
Svar valfri knapp 99
utkorg (1.2) 63
Tid
format (7.3.4) 106
inställning (7.3.1) 106
samtal 81
värld (7.3.3) 106
Tillbehör 9
Ton
anslut 90
fel 90
knappsats 87
meddelande 88
ring 86
T
U
T9-läget 45
Tag Bild (4.2) 84
Tag Bild och Skicka (4.1) 83
Tecken
ändra läge 44
mata in 43
Teckenfönster
ikoner 14
kontrast 97
layout 13
ställa in språk 94
Telefon
inställningar (6) 91
lås (6.6.3) 95
lösenord 124
Telefonboken
alternativ 36
klistra in 36
kopiera 37
lagra nummer/namn 33
radera 37
redigera 36
snabbuppringning 40
söka/slå nummer 37
Text
ändra läge 44
mata in 43
Textmeddelanden
broadcast (1.9) 71
inställning (1.5) 68
läs inkommande (1.1) 62
modell (1.4) 67
skriv nytt (1.3) 65
Uppgifter
fastställa 103
redigera 104
Utgånde meddelanden
bild (2.2) 75
V
Väckning 107
Välja funktioner/alternativ 29
Välkomsttext (6.3) 93
Valutaväxling (7.6) 109
Väntande samtal (8.3) 52,
114
Världstid (7.3.3) 106
Versaler
mata in 47
Vibration 87
Vidarekoppla samtal (8.1)
110
Volym
ställa in 24
välja ringvolym 86
W
Wap Browser (9.2) 119
147
Index
148
149
➄ Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
➃ Använd knapparna
och
för att bläddra
igenom listan över alternativ
tills det önskade markeras.
➂ Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
➁ Använd knapparna
och
för att bläddra
igenom listan tills du kommer
fram till önskad meny.
➀ Tryck på den programstyrda
knappen Meny.
• Var och en av de två programstyrda
knapparna (
och
) utför funktionen
som anges ovanför dem (på sista raden i
teckenfönstret).
Komma åt
menyfunktionerna
Tryck ned knappen
och håll den nedtryckt.
➀ Skriv in numret.
➁ Tryck på knappen
Tryck kort på knappen
.
➀ Öppna telefonen och
tryck på den
programstyrda knappen
Se.
➁ Bläddra igenom de
missade samtalen med
knapparna
och
.
➂ För att ringa tillbaka ett
missat nummer, tryck
på knappen
.
Strömbrytare
Av/På
Ringa ett
samtal
Avsluta ett
samtal
Översikt av
missade
samtal
omedelbart
efter att de
missats.
.
Snabbreferenskort
Trippel-Band SGH-V200 GPRS-telefon
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
Besvara ett
samtal
Ställa in
volymen
Spara
nummer i
telefonboken
För den följande produkten:
TRIPPEL-BAND GSM-TELEFON SGH-V200
(Produktnamn)
SGH-V200
Öppna telefonen
eller
Tryck på knappen
Tillverkad av:
-
Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350
Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via
Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spanien
.
Tryck på knappen
eller
telefonens vänstra sida.
➀
➁
➂
➃
➄
➅
⑦
➇
➈
➉
(Fabrikens namn, adress)
på
Skriv in numret.
Tryck på den programstyrda
knappen Spara.
Välj en kategoriikon.
Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Skriv namnet.
Tryck på den programstyrda
knappen OK.
Välj minnet.
Byt position om så krävs.
Tryck på den programstyrda
knappen OK.
Tryck på
för att gå
tillbaka till viloläget.
(Modellnummer)
Söka efter
ett nummer i
telefonboken
Välj larmtyp
Safety : EN 60950:1992+A1+A3+A4+A11
EMC
: EN 301-489-7:2000
SAR
: EN 50361:2001
Network : EN 301 511V7.0.1
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har utförts och
att] produkterna som nämnts ovan överensstämmer med alla
väsentliga fordringar i Direktivet 1999/5/EG.
➀ Tryck på den programstyrda
knappen Namn.
➁ Välj alternativet Sök.
➂ Skriv de första bokstäverna i
namnet.
➃ För att bläddra igenom
namnen, tryck på knappen
eller
.
➄ Tryck på den programstyrda
knappen Se.
➅ För att bläddra igenom
numren, tryck på knappen
eller
.
➆ Tryck på den programstyrda
knappen
för att ringa upp.
➀ Välj menyalternativet
Larmtyp (5.3).
➁ Välj ett alternativ:
• Tyst
• Melodi
• Vibration
• Vibra+melodi
➂ Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Proceduren för överensstämmelsens bedömning som hänvisas i
Artikel 10 och detaljeras i bilaga [IV] i Direktivet 1999/5/EG har
genomförts tillsammans med det/de följande Tillkännagivna
Organ(en):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames,
KT12 4RQ, UK - Identifieringsmarkering: 168
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
vilken kan erhållas på begäran.
(Representant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
4/2/2003
(utgivningsdatum och ort)
150
IN-SEOP LEE / Direktör
(namn och underskrift av auktoriserad person)
Download PDF

advertising