Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 WAP-guide

* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från din telefon
beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör.
SGH-V200
WAP Browser
Användarhandbok
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03630A
Sweden. 04/2003. Rev. 1.0
Innehåll
Vad är WAP?
WAP (Wireless Application Protocol) är
inträdesporten till en ny värld av mobila
data. Det är en universell standard som ger
dig webbaserade interaktiva informationstjänster och tillämpningar direkt från din
mobiltelefon.
Om WAP Browsern....................................
4
Ställa in WAP Browsern ............................
5
WAP Browsern (Meny 9.2) ........................
5
Konfigurera WAP Browsern........................
8
Komma igång ............................................ 10
Starta WAP Browsern ............................... 10
Lämna WAP Browsern .............................. 10
Använda WAP Browsern............................ 11
Använda programstyrda knappar ............... 11
Navigera med WAP Browsern .................... 11
Mata in text, tal eller symboler .................. 12
Använda WAP Browserns menyer ............. 13
Använda och välja menyalternativ.............. 13
Ladda om ............................................... 13
Hem ...................................................... 13
Gå till URL .............................................. 14
Visa URL ................................................ 14
Redigera Startsida ................................... 15
Inkomna SMS ......................................... 15
2
3
Om WAP Browsern
Din telefon levereras med en läsare för WAP
(Wireless Application Protocol) så att du kan
komma åt Wireless Web.
Ställa in
WAP Browsern
WAP Browsern (Meny 9.2)
Med WAP Browsern kan du:
• Få sista minuten-information via din telefon
• Se specialgjorda textversioner av populära
webbplatser inklusive Yahoo!®, CNN MobileSM och
Weather Channel®
Att surfa i Wireless Web med din telefon är inte som
i din dator, eftersom webbplatserna har:
• Valt ut endast de viktigaste delarna av sina sidor
för trådlösa telefonanvändare
• Tagit bort den mesta grafiken
Varje gång du startar WAP Browsern kopplar
telefonen upp mot Wireless Web och
uppkopplingsindikatorns ikon (
eller
) visas i
teckenfönstret för att informera dig om att du:
För att öppna menyn WAP Browser och komma
åt WAP browsern:
1. När viloskärmen visas, tryck på den
programstyrda knappen Meny för att öppna
menyfunktionen.
2. Tryck på knappen
eller
en eller flera
gånger tills menyalternativet Nöjen visas. Tryck
sedan på den programstyrda knappen Välj. Du
kan också trycka direkt på knappen
.
Nätverkstjänster
• Är ansluten till Wireless Web
• Kommer att debiteras för detta (taxan varierar
beroende på tjänsten)
WAP Browsern kopplar ned nätverksförbindelsen
efter en viss tids inaktivitet och kopplar automatiskt
upp vid behov. Därför kommer du kanske debiteras
för flera nätverksuppkopplingar under en enda
session. Detta är normalt och syftet är att minimera
din telefonräkning.
Text Meddelande
Välj
9
3. Tryck på knappen
eller
en eller flera
gånger tills WAP Browser markeras. Tryck
sedan på den programstyrda knappen Välj. Du
kan också trycka direkt på knappen
.
Nöjen
Spel
WAP Browser
Hämtningar
4
9.2
5
Ställa in WAP Browsern
4. Tryck på
eller
en eller flera gånger tills det
önskade alternativet markeras. Tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
Ställa in WAP Browsern
Val
Beskrivning
Profiler
Ger dig möligheten att ställa in
fem WAP Profiler för WAP
Browsern (se “Konfiguration av
WAP Browsern” på sidan 8 för
ytterligare information).
Töm
Cache
Raderar informationen som
lagrats i cache-minnet (telefonens
temporära minne som används
för att spara de senast besökta
webbsidorna).
Pushmeddelande
Gör att du kan välja om du vill ta
emot webbmeddelanden eller inte
från servern och läsa eller radera
de mottagna meddelandena.
WAP Browser
Hem
Bokmärken
http://
Profiler
Töm Cache
Push-medde...
Välj
9.2.1
Val
Beskrivning
Hem
Ansluter telefonen till nätverket
och hämtar din Wireless Weboperatörs hemsida (startsida).
Bokmärken
Låter dig lagra URL-adresser till
de webbplatser du tycker bäst
om. Du kan direkt komma åt
denna meny genom att trycka och
hålla ned knappen
medan du
använder Wap Browsern.
För att lagra en URL-adress, välj
en tom plats, tryck på knappen
Val och mata in adressen.
Tre undermenyer finns tillgängliga.
Koppla upp: Kommer du snabbt
åt webbplatsen.
Redigera: Redigerar den
markerade adressen.
Radera: Raderar den markerade
adressen.
http://
6
När du anger URL-adressen, se den följande
teckentabellen.
Tecken i den ordning de visas
Knapp
Versaler
Gemener
Blanksteg
Ger dig möjligheten att manuellt
mata in URL-adressen till
webbplatsen som du önskar
komma åt.
7
Ställa in WAP Browsern
Ställa in WAP Browsern
Konfigurera WAP Browsern
De övriga tillvalen beror på inställningen av
Bärare, som uppges nedan.
För att konfigurera WAP Browsern:
När bäraren är inställd på Data
1. I menyn WAP Browser, markera Profiler
(Meny 9.2.4) genom att använda knappen
eller
. Tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj. Du kan också trycka direkt på
knappen
.
2. Välj en proxyserver och ange de parametrar
som krävs. Kontakta din operatör för detaljer.
Parameter
Beskrivning
Profilnamn
Namn som du önskar ge till din
WAP profil.
Startsida
URL
Adress till din startsida. När
startsidan visas, kan du radera
den med hjälp av knappen
och mata in ditt eget val.
Säkerhet
Dataöverföringsfunktion: välj
Säker för att skydda din data
mot ej auktoriserat tillträde;
annars välj Ej säker.
IP-adress
IP-adressen som krävs för
uppkoppling mot Internet.
Bärare
Ange vilken typ av anslutning
som ska användas: GPRS eller
Data.
Parameter
Beskrivning
Användarnamn
Serverns loggin-ID.
Lösenord
Serverns lösenord.
Telefonnummer
Telefonnumret till servern.
Uppkoppling Uppkopplingstyp: Analog eller
ISDN.
När bäraren är inställd på GPRS
Parameter
Beskrivning
Användarnamn
Användar-ID som krävs för att
ansluta till GPRS-näverket.
Lösenord
Lösenord som krävs för att
ansluta till GPRS-nätverket.
APN
Tillträdesnamn som används för
adressen till GPRS-nätverkets
gateway.
Anmärkning: WAP Browserns inställningar kan
variera beroende på
nätleverantören. Kontakta din
nätleverantör för ytterligare
information.
3. Efter att ha markerat var och en av dessa
inställningarna, visas ett dialogfönster; du kan
antingen ange den information som begärs eller
välja mellan givna alternativ. När du är nöjd med
din inmatning, tryck på den programstyrda
knappen OK.
8
4. När du har avslutat konfigurationen av din
WAP Browser, tryck på knappen
eller på
höger programstyrd knapp.
9
Komma igång
Använda
WAP Browsern
Starta WAP Browsern
Använda programstyrda knappar
För att starta din WAP Browser när skärmens
viloläge visas, tryck på knappen eller tryck på
den programstyrda knappen Meny, och därefter på
knapparna
,
och
.
Ett fält med läsarkommandon finns längst ned i
WAP Browserns teckenfönster. De programstyrda
knapparna
under fältet används för att utföra
dessa kommandon. De två knapparna kallas
programstyrda knappar eftersom deras funktion
förändras beroende på vilken WAP Browser som
används och dess meny.
En förbindelse upprättas med din nätleverantör och
motsvarande hemsida visas.
Innehållet i din WAP Browsers startsida beror på din
Wireless Web nätleverantör. För att rulla genom
sidan använder du knapparna
och
.
Anmärkning: För att komma till hemsidan från
någon annan sida i WAP Browsern
använder du alternativet Hem. För
mer information om undermenyerna i
WAP Browsern gå till sidan 13.
Navigera med WAP Browsern
För att...
Så...
Bläddra igenom och
gör menyval
Tryck på knappen
eller
tills symbolen
pekar på
önskat element eller markeras
elementet, och tryck sedan på
den programstyrda knappen
OK för att bekräfta valet.
Välja ett numrerat
alternativ
Tryck på motsvarande
numerisk knapp.
Gå tillbaka till
föregående sida
Tryck på den programstyrda
knappen Åter eller
knappen
.
Gå tillbaka till
startsidan
Välj menyvalet Hem. För mer
information om detta
alternativ, gå till sidan 13.
Lämna WAP Browsern
Du kan lämna din WAP Browser när som helst, tryck
bara på knappen
eller på knappen och håll
den nedtryckt.
10
11
Använda WAP Browsern
Använda WAP
Browserns menyer
Mata in text, tal eller symboler
Använda och välja menyalternativ
När du uppmanas att mata in text anges det
aktuella textinmatningsläget på skärmen. Följande
lägen är tillgängliga:
Det finns flera olika tillgängliga menyalternativ när
du använder WAP Browsern.
Läge
Beskrivning
För att nå de underliggande menyvalen gör du på
följande vis:
Låter dig mata in bokstäver ur
alfabetet. Tryck på motsvarande
knapp tills önskad bokstav visas.
1. Tryck ned knappen
En meny visas.
Låter dig mata in siffror.
2. Markera det önskade menyvalet genom att
trycka på knapparna
och
.
och håll den nedtryckt.
Anmärkning: För att mata in symboler, tryck på
knappen
tills önskad symbol
visas.
3. Välj alternativet genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj.
För att...
Så...
Ändra
lägen
Tryck på knappen
gånger.
4. Om nödvändigt, välj ett andra menyval med
knapparna
och
och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj för att bekräfta.
Ange mellanslag Tryck på knappen
Redigera text
en eller flera
.
Placera markören till höger om
tecknet/tecknen som ska rättas.
Tryck på knappen
efter
önskan.
Skriv in rätt tecken.
Anmärkning: Menyerna kan variera beroende på
din version av WAP Browser.
Ladda om
Detta alternativ uppdaterar den aktuella sidan.
Hem
Detta alternativ tar dig när som helst till den
startsida du angett för WAP Profilen.
12
13
Använda WAP Browserns menyer
Använda WAP Browserns menyer
Gå till URL
Redigera Startsida
Detta alternativ tillåter dig att manuellt ange
URL-adressen till den webbsidan som önskas.
Med denna avancerade funktion kan du ändra
hemsidan (startsidan) manuellt.
Efter att adressen matats in, tryck på den
programstyrda knappen OK för att gå dit direkt.
För att ändra hemsidan, skriv in URL-adressen och
tryck på den programstyrda knappen OK.
För mer information om att mata in text, siffror och
symboler gå till sidan 12.
Visa URL
Denna avancerade funktion visar adressen (URL) till
den aktuella webbplatsen. Den låter dig också ange
den aktuella sidan som hemsida (startsida).
För att...
Så...
Ange aktuell sida som
din hemsida (startsida)
Tryck på den
programstyrda knappen
Val, välj alternativet
Inkomna SMS
Detta alternativ gör att du kan läsa meddelanden
som tagits emot.
Spara som Startsida
och tryck på Välj.
Ställa in ett bokmärke
för den aktuella sidan
Tryck på den
programstyrda knappen
Val, välj alternativet
Spara som Bokmärke
och tryck på Välj.
Avbryt inställningen
14
Tryck på den
programstyrda knappen
Åter.
15
Download PDF

advertising