Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Bruksanvisning

Hukommelse
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
Til filmoptagelse skal du anvende et hukommelseskort, der understøtter
hurtige skrivehastigheder.
- Anbefalet hukommelseskort: 6 MB/s (klasse 6) eller derover.
Inden du læser denne brugervejledning
SIKKERHEDSADVARSLER
Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:
Betyder risiko for alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL
FORSIGTIG
Betyder at der er potentiel risiko for person- eller
materialeskade.
For at formindske fare for brand, eksplosion, elektrisk
stød eller personskade, når kameraet bruges, skal du
følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:
Betyder tips eller henvisningssider, som kan være
nyttige i forbindelse med brug af videokameraet.
Indstillinger der kræves inden brug af en funktion.
Disse advarselstegn er her for at forebygge skade på dig eller andre.
Efterlev dem nøje. Efter at have læst denne sektion skal du gemme den
på et sikkert sted for fremtidig reference.
FORHOLDSREGLER
Advarsel!
• Dette videokamera skal altid tilsluttes til en stikkontakt med en
beskyttende jordforbindelse.
• Batterier må ikke udsættes for stærk varme, som f.eks, solskin, ild
eller lignende.
Forsigtig
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet isættes forkert. Brug kun et
batteri af samme eller lignende type.
2
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra
stikkontakten, og derfor skal stikkontakten være let at komme til.
VIGTIGE INFORMATIONER VEDR. BRUG
Om denne brugervejledning
Tak, fordi du har valgt at købe dette Samsung-videokamera. Læs denne
brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender videokameraet, og hav
den ved hånden til fremtidigt brug. Hvis dit videokamera ikke fungerer
korrekt, skal du se Fejlsøgning.
Denne brugervejledning omfatter modellerne HMX-H400,
HMX-H405, HMX-H430, HMX-H440.
• Der er brugt illustrationer af HMX-H400 i denne brugervejledning.
• Skærmvisningerne i denne vejledning kan afvige fra dem på din LCDskærm.
• Design af og specifikationer for videokameraet og andet tilbehør kan
ændres uden forudgående varsel.
• I denne brugervejledning vises ikonet eller symbolet i parentesen i
en beskrivelse af et undermenupunkt og indikerer, at det vises på
skærmen, når du indstiller det tilhørende punkt.
Eksempel ) Undermenupunktet for “Video Quality” (Videokvalitet)
side 54
- “Super Fine” (Superfin) ( ):
Optager i kvaliteten Superfin. (Hvis indstillet vises det
tilhørende ikon ( ) på skærmen.)
Følgende udtryk anvendes i denne vejledning:
• “Scene” henviser til det sted, hvor du trykker på knappen Start/stop
optagelse, for at starte optagelse, og indtil du trykker igen for at sætte
optagelsen på pause.
• Udtrykkene “billede” og “stillbillede” anvendes, og de betyder det
samme.
inden du læser denne brugervejledning
Inden du anvender dette videokamera
• Dette videokamera optager video i formatet H.264 (MPEG4 del
10/AVC) og i High Definition (HD-VIDEO) eller Standard Definition
(SD-VIDEO).
• Du kan afspille og redigere videoer optaget på videokameraet på
en pc med den software, der er indbygget i dette videokamera.
• Bemærk, at dette videokamera ikke er kompatibelt med andre
digitale videoformater.
• Før der optages vigtig video, bør du udføre en prøveoptagelse.
Afspil prøveoptagelsen for at sikre, at video og lyd er blevet korrekt
optaget.
• Optaget indhold kan mistes pga. fejl i håndtering af dette videokamera
eller hukommelseskort osv. Samsung er ikke ansvarlig for erstatning i
forbindelse med beskadigelse ved tab af optagelser.
• Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagne data.
Beskyt dine vigtige optagede data ved at kopiere filerne til en pc. Vi
anbefaler også, at du kopierer dem fra din pc til et andet lagringsmedie
for opbevaring. Se guiden for softwareinstallation og USB-tilslutning.
• Copyright: Bemærk, at dette videokamera kun er beregnet til
individuel brug.
Data optaget på lagringsmediet i dette videokamera med andre
digital/analoge medier eller enheder kan være copyrightbeskyttet
og må ikke anvendes uden tilladelse fra indehaveren, undtagen til
personlig underholdning. Selv hvis du optager en begivenhed, som
f.eks et show, performance eller udstilling til personlig underholdning,
anbefales det stærkt, at du først beder om tilladelse hertil.
• For Open Source-licensinformationer kan du se “Opensource-H400.
pdf” på den medfølgende cd-rom.
Bemærkninger angående varemærker
• Alle varemærker og registrerede varemærker omtalt i denne
vejledning eller anden dokumentation, der leveres sammen med dit
Samsung-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive indehavere.
Desuden er “™” og “®” ikke angivet, hver gang produktet nævnes i
denne vejledning.
• SD- og SDHC-logoerne er varemærker.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 og DirectX® er
enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® og Pentium® er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
• AMD og Athlon™ er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende AMD i USA og andre lande.
• Macintosh, Mac OS er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Flickr er et varemærke tilhørende Yahoo.
• twitter er et varemærke tilhørende Twitter.
• Picasa er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Facebook er et varemærke tilhørende Facebook Inc.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre lande.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC.
3
Sikkerhedsinformationer
De sikkerhedsforanstaltninger, der er illustreret herunder, er for at forhindre skader på personer eller materiel. Vær opmærksom på alle
advarsler.
ADVARSEL Betyder, at der er en potentiel risiko for alvorlig personskade.
4
Overbelast ikke stikkontakter eller
forlængerkabler, da dette kan medføre
unormal varme eller brand.
Brug af videokameraet ved
temperaturer over 60ºC kan medføre
brand. Opbevaring af batteriet ved høj
temperatur kan medføre eksplosion.
Lad ikke vand eller metal samt
brændbare materialer kommer ind i
videokameraet eller opladeren. Ellers
kan det medføre brandskade.
Ingen sand og intet støv! Fint sand eller
støv, som trænger ind i videokameraet
eller opladeren kan medføre
funktionsfejl eller defekter.
Ingen olie! Olie, som trænger ind i
videokameraet eller opladeren, kan
forårsage elektrisk stød, funktionsfejl
eller defekter.
Ret ikke LCD-skærmen direkte
mod solen. Hvis du gør det, kan
det beskadige øjnene og endvidere
medføre funktionsfejl på dele inde i
produktet.
Bøj ikke strømkablet, og beskadig
ikke opladeren ved at presse med en
tung genstand. Der kan være risiko for
brand eller elektrisk stød.
Tag ikke opladeren ud af stikkontakten,
ved at trække i dens strømkabel, da
dette kan beskadige strømkablet.
Brug ikke opladeren, hvis den har
beskadigede, knækkede eller afbrudte
strømledninger. Ellers kan der opstå
brand eller elektrisk stød.
Sikkerhedsinformationer
ADVARSEL Betyder, at der er en potentiel risiko for alvorlig personskade.
Tilslut ikke opladeren, medmindre
strømstikket kan indsættes helt, så
ingen del af benene er fritlagt.
Brænd ikke batteripakken, da den kan
eksplodere.
Brug aldrig rengøringsmidler
eller lignende kemikalier. Spray
ikke rengøringsmidler direkte på
videokameraet. Ellers kan det medføre
brandskade.
Hold videokameraet borte fra vand,
når det anvendes tæt på stranden,
swimmingpoolen, eller når det regner.
Der er risiko for funktionsfejl eller
elektrisk stød.
Sæt ikke stikket ind i stikkontakten,,
og tag det heller ikke ud med våde
hænder. Der er risiko for elektrisk stød.
Hold det anvendte lithium-batteri
eller hukommelseskort uden for børn
rækkevidde. Hvis børn sluger lithiumbatteriet eller hukommelseskortet, bør
du med det samme kontakte en læge.
Tag stikket ud af stikkontakten når det
ikke anvendes eller under tordenvejr.
Der er risiko for brand.
Når du rengør opladeren, skal du
tage stikket ud af stikkontakten. Ellers
findes der risiko for funktionsfejl eller
elektrisk stød.
Hvis videokameraet laver unormale
lyde eller lugte, eller det ryger, skal
du med det samme tage stikket
ud af stikkontakten og kontakte et
Samsung-servicecenter. Der er risiko
for brand eller personskade.
Hvis videokameraet ikke fungerer
korrekt, skal du med det samme tage
stikket ud af stikkontakten, eller fjerne
batteriet fra videokameraet. Der er
risiko for brand eller personskade.
Forsøg ikke at adskille, reparere eller
ændre videokameraet eller opladeren
for at undgå risiko for brand eller
elektrisk stød.
5
Sikkerhedsinformationer
FORSIGTIG Betyder at der er potentiel risiko for person- eller materialeskade.
6
Tryk ikke på LCD’ens overflade med
kraft, stød ikke til den, eller prik den
ikke med en spids genstand.
Hvis du trykker på LCD’ens overflade,
kan der forekomme ujævnheder på
skærmen.
Tab det ikke, og udsæt ikke
videokameraet, batteripakken,
opladeren eller andet tilbehør for svære
vibrationer eller påvirkninger. Det kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Brug ikke videokameraet på et stativ
(medfølger ikke) på et sted, hvor det
udsættes for alvorlige vibrationer eller
stød.
Brug ikke videokameraet tæt på
direkte sollys eller varmekilder. Det kan
forårsage funktionsfejl eller skade.
Efterlad ikke videokameraet i et lukket
køretøj, hvor temperaturen er meget
høj i lang tid.
Udsæt ikke videokameraet for sod
eller damp. Tykt sod eller damp kan
beskadige videokameraets hus eller
medføre funktionsfejl.
Brug ikke videokameraet nær tyk
udstødningsgas, genereret af benzineller dieselmotorer eller ætsene gas,
som f.eks. hydrogensylfid. Dette kan
forårsage rust på de ydre eller indre
batteripoler, hvilklet medfører unormal
drift.
Udsæt ikke videokameraet for
insekticider. Insekticider, der kommer
ind i videokameraet, kan medføre,
at produktet ikke fungerer normalt.
Sluk for videokameraet, og tildæk
det med plastic e.l., inden du bruger
insekticider.
Udsæt ikke videokameraet for
pludselige ændringer i temperaturen
eller et fugtigt sted. Der er også risiko
for fejl eller elektrisk stød, når det
anvendes udendørs under tordenvejr.
Stil ikke videokameraet fra dig med
den åbne LCD-skærm nedad.
Aftør ikke videokameraets hus med
rensebenzin eller fortynder. Den ydre
belægning kan skalle af, eller husets
overflade kan blive ødelagt.
Aftør ikke videokameraets hus med
rensebenzin eller fortynder. Den ydre
belægning kan skalle af, eller husets
overflade kan blive ødelagt.
Sikkerhedsinformationer
FORSIGTIG Betyder at der er potentiel risiko for person- eller materialeskade.
Løft ikke videokameraet ved at holde
i LCD-skærmen. Billedsøgeren eller
LCD-skærmen kan frigøre sig, og
videokameraet kan tabes.
Brug ikke videokameraet i nærheden
af tv eller radio: Dette kan medføre, at
der opstår støj på tv-skærmen eller i
radioudsendelsen.
Brug ikke videokameraet tæt på
stærke radiobølger eller magnetisme,
som f.eks. højtalere eller en stor motor.
Støj kan påvirke den video eller lyd,
der optages.
Brug kun Samsung-godkendt
tilbehør. Brug af produkter fra
andre producenter kan medføre
overophedning, brand, eksplosion,
elektrisk stød eller personskade, der
skyldes unormal drift.
Anbring videokameraet på en
stabil overflade og et sted med
ventilationåbninger.
Opbevar vigtige data separat.
Samsung er ikke ansvarlig for datatab.
Brug en stikkontakt, der er let at
komme til. Hvis der opstår et problem
med produktet, skal du tage stikket
ud af stikkontakten for at afbryde helt.
Når du afbryder med afbryderknappen
på produktet, slukker du ikke helt for
strømmen.
Producenter af uautoriseret
ekstraudstyr, der er kompatibelt med
dette produkt, er ansvarlige for deres
egne produkter. Brug ekstraudstyr i
henhold til sikkerhedsinstruktionerne
for dette udstyr. Samsung påtager sig
intet ansvar for eventuelle funktionsfejl,
brand eller elektriske stød eller for
skader, der forårsages af uautoriseret
ekstraudstyr.
7
Indhold
Inden du læser denne brugervejledning ............ 2
Grundlæggende betjening af videokameraet ... 27
Sikkerhedsadvarsler ...................................................................... 2
Forholdsregler ............................................................................... 2
Vigtige informationer vedr. brug ..................................................... 2
Tænd og sluk for dit videokamera................................................ 27
Sikkerhedsinformationer ................................... 4
Advarsel ........................................................................................ 4
Forsigtig ........................................................................................ 6
Indhold ............................................................ 8
Justering af LCD-skærmen .......................................................... 28
Indstilling af driftstilstande ............................................................ 29
Brug af knappen skærm (
) ...................................................... 29
Brug af berøringspanelet ............................................................. 30
Førstegangsindstillinger .................................. 31
Indstilling af tidszone og dato/tid første gang ............................... 31
Valg af sprog ............................................................................... 32
Hurtigstartsguide ........................................... 11
Du kan optage videoer i H.264-Format! ....................................... 11
Om lagringsmediet ........................................ 33
Valg af lagringsmedie (kun HMX-H405) ........................................ 33
Sådan lærer du videokameraet at kende ........ 15
Isætning/udtagelse af hukommelseskort (medfølger ikke) ............ 34
Hvad kommer med dit videokamera ............................................ 15
Valg af et passende hukommelseskort (medfølger ikke) ............... 35
Placering af kontroller .................................................................. 16
Optagetid og -kapacitet ............................................................... 37
Identifikation af skærmvisningerne ............................................... 18
Grundlæggende optagelse ............................ 38
8
Sådan kommer du i gang............................... 21
Optagelse af videoer .................................................................... 38
Brug af kameraremmen ............................................................... 21
Mærkning af storartede øjeblikke under optagelse (My Clip-funktion) .. 40
Fastgørelse af ferritkernen............................................................ 21
Tag billeder .................................................................................. 41
Brug af batteriet........................................................................... 22
Nem optagelse for begyndere (smart auto) .................................. 42
Opladning af batteriet .................................................................. 23
Zoom .......................................................................................... 43
Kontrol af batteriets status ........................................................... 24
Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser (OIS: Optisk Billedstabilisator)) .. 44
Indhold
Grundlæggende afspilning ............................. 45
Cont. Shot (Billedserie) ................................................................ 62
Ændring af afspilningstilstand....................................................... 45
Wind Cut (Vindbryder).................................................................. 63
Afspilning af videoer..................................................................... 46
Digital Zoom ................................................................................ 63
Visning af Billeder ........................................................................ 48
Self Timer (Selvudløser)................................................................ 64
Art Time Lapse REC (Time-lapse-OPT) ........................................ 64
Brug af menupunkterne ................................. 50
Quick View (Hurtig visning)........................................................... 67
Brug af menuer............................................................................ 50
Guideline (Retningslinie) ............................................................... 68
Menupunkter ............................................................................... 51
Avanceret afspilning ....................................... 68
Avanceret optagelse ...................................... 53
Play Option (Afspilningsvalg) ........................................................ 68
SCENE ....................................................................................... 53
Highlight (Fremhæv) ..................................................................... 69
Video Resolution (Videoopløsning) ............................................... 53
Slide Show Option (Diasshow-indstilling)...................................... 70
Video Quality (Videokvalitet) ......................................................... 54
File Info (Filoplysninger) ................................................................ 70
Photo Resolution (Billedopløsning) ............................................... 54
Photo Sharpness (Billedskarphed) ............................................... 55
Redigering af filer ........................................... 71
White Balance (Hvidbalance)........................................................ 55
Delete (Slet) ................................................................................. 71
Aperture (Blænde) ....................................................................... 56
Delete My Clip (Slet My Clip) ........................................................ 72
Shutter (Lukker) ........................................................................... 57
My Clip Creation (My Clip-oprettelse) ........................................... 72
EV ............................................................................................... 58
Protect (Beskyt) ........................................................................... 73
Super C.Nite................................................................................ 58
Copy (Kopier) (kun HMX-H405).................................................... 74
Focus (Fokus) .............................................................................. 59
Divide (Opdel) .............................................................................. 75
Digital Effect (Digital effekt) ........................................................... 60
Combine (Kombiner) .................................................................... 76
Fader ........................................................................................... 61
Tele Macro (Tele Makro) .............................................................. 62
9
Indhold
10
Systemindstillinger ......................................... 77
Tilslutning til et tv............................................ 90
Indstilling af menupunkter ............................................................ 77
Lagringstype (kun HMX-H405) ..................................................... 78
Lagringsinfo (kun HMX-H405) ...................................................... 78
Card info (Kortinfo) (kun HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440) ..... 78
File No. (Fil NR) ............................................................................ 79
Time Zone (Tidszone)................................................................... 79
Date/Time Set (Indstil dato/tid) ..................................................... 80
Date Type (Datotype) ................................................................... 80
Time Type (Klokkesl.type) ............................................................ 80
Date/Time Display (Date/tidsvisning) ............................................ 81
Auto LCD Off (Automatisk LCD fra) .............................................. 82
Beep Sound (Bip-lyd)................................................................... 83
Shutter Sound (Lukkerlyd)............................................................ 83
Auto Power Off (Autom slukning) ................................................. 84
Quick On STBY (Hurtig til STBY) .................................................. 84
PC Software (PC-software) .......................................................... 85
USB Connect (USB forbind.)........................................................ 86
HDMI TV Out (HDMI tv-ud) .......................................................... 86
TV Connect Guide (TV-tilslutningsguide) ...................................... 87
TV Display (TV skærm)................................................................. 87
Format......................................................................................... 88
Default Set (Indstil standard) ........................................................ 88
Language ................................................................................... 88
Demo .......................................................................................... 89
Anynet+ (HDMI-CEC)................................................................... 89
Tilslutning til et high definition-TV ................................................. 90
Tilslutning til et almindeligt TV ...................................................... 91
Visning på en TV-skærm.............................................................. 92
Kopiering af videoer ....................................... 93
Kopiering til videobånd- eller DVD/harddiskoptagere ................... 93
Udskrivning af billeder .................................... 94
Direkte udskrivning med en PictBridge-printer ............................. 94
Brug med en windowscomputer .................... 96
Det kan du udføre med en windows-computer ............................ 96
Brug af -programmet Intelli-studio ............................................... 97
Brug af en flytbar lagerenhed ..................................................... 101
Fejlsøgning .................................................. 103
Advarselsindikatorer og meddelelser.......................................... 103
Symptomer og løsninger............................................................ 108
Vedligeholdelse og ekstra informationer ........ 114
Vedligeholdelse ......................................................................... 114
Brug af videokameraet i udlandet .............................................. 115
Ordforklaring.............................................................................. 116
Specifikationer ............................................. 117
Hurtigstartsguide
Denne hurtigtsstartguide introducerer den grundlæggende betjening og de grundlæggende funktioner i dit videokamera.
Se henvisningssiderne for mere information.
Du kan optage videoer i H.264-format!
Du kan optage videoer i H.264-format, der er praktisk til e-mail og til deling med dine venner og din familie. Du kan også optage billeder med
dit videokamera.
TRIN 1: Gør klar
1. Fastgør batteriet på
videokameraet. side 22
• Sørg for, at indikatoren (▲)
på batterirummet fl ugter
med batteriet ved at skubbe
batteriet i pilens retning.
TRIN 2: Optag med dit videokamera
Start/stop optagelse-knap
Tilstandsindikator
PHOTO /
(My Clip) -knap
Zoomknap (W/T)
2. Oplad batteriet helt. side 23
• Batteriet er helt opladet, når
indikatoren CHG (opladning)
lyser grønt.
3. Indsæt et hukommelseskort.
side 34
• Du kan anvende
kommercielt tilgængelige
SDHC- (SD High
Capacity) eller SDhukommelseskort i dette
videokamera.
• Indstil det relevante
lagringsmedie. (kun
HMX-H405)page 33
MODE-knap
LCD-skærm
Dit videokamera tændes, når du åbner LCD-skærmen.
11
Hurtigstartsguide
Optagelse af videoer
Tag billeder
Videokameraet bruger avanceret H.264komprimeringsteknologi til at give dig den flotteste videokvalitet.
Dit videokamera kan optage fotos i høj kvalitet i formatforholdet
16:9.
1. Åbn LCD-skærmen.
1. Åbn LCD-skærmen.
2. Tryk på knappen Start/stop optagelse.
2. Tryk let på knappen PHOTO /
fokus.
3. Tryk på knappen Start/stop optagelse for at stoppe
optagelse.
00:00:20
3. Tryk knappen PHOTO /
fokuserer på motivet.
(My Clip) for at justere
(My Clip) helt ned, når du
[307Min]
9999
Brug af ‘Quick On STBY (Hurtig til STBY)’ ved at åbne/lukke LCD-skærmen.
Når du lukker LCD-skærmen under standby, går dit videokamera i tilstanden Quick On STBY (Hurtig til STBY) (strømbesparende tilstand). Du
kan hurtigt starte med at optage, når du åbner LCD-skærmen. side 84
Standardindstillingen er “1080/50i”. Du kan også optage i videokvaliteten SD (standardopløsning).
12
Hurtigstartsguide
TRIN 3: Afspil videoer eller vis billeder
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Visning af videoer eller billeder på LCD-skærmen
Du kan hurtigt finde de optagelser, du ønsker, ved at bruge billedindekset med miniaturer.
1. Rør ved fanen Afspilning (
•
) på LCD-skærmen i tilstanden STBY.
Miniatureoversigten vises. Miniaturen med den senest oprettede eller afspillede fil fremhæves.
2. Rør ved den ønskede Miniature-fane (
HD
/
SD
/
), og rør derefter ved det ønskede billede.
HD
SD
3/3
Visning på et HDTV
Du kan glæde dig over videoer i HD (High Definition). side 90
Du kan også afspille videoer på et tv med en billedkvalitet med standard opløsning (SD). side 91
TRIN 4: Gem de optagede videoer eller de tagne billeder
Nemt og sjovt! Glæd dig over de forskellige muligheder med Intellistudio på din Windows-computer.
Bruger du programmet Intelli-studio, der er indbygget i dit videokamera, kan du
importere videoer/billeder til din computer og redigere eller dele dine videoer/billeder
med dine venner og din familie. Se side 97~100 for detaljer.
13
Hurtigstartsguide
Import og visning af videoer/billeder fra din pc
Contents Manager
Gemte fi ler på din pc
1. Start programmet Intelli-studio ved at tilslutte videokameraet til din pc med et USB-kabel.
• En ny skærm til fillagring vises i hovedvinduet i Intelli-studio. Klik på “Yes (Ja)”,
overførselsproceduren afsluttes, og følgende pop-up-vindue vises.
2. Nye filer gemmes på din pc og registreres i “Contents Manager” i Intelli-studioprogrammet.
• Du kan arrangere filerne efter forskellige kriterier, som f.eks, efter ansigt, dato mv.
3. Du kan dobbeltklikke på en fil, du vil afspille.
Mapper på din pc
Deling af videoer/billeder på YouTube/Flickr/ FaceBook
Del dit indhold med verden ved at overføre billeder og videoer direkte til et website med ét klik.
Klik på fanen “Share” “Upload” i browseren. side 100
Intelli-studio kører automatisk på pc’en, når videokameraet er tilsluttet til en computer (når du
specificerer “PC Software: On” (Pc-software:Til)). side 85
TRIN 5: Slet videoer eller billeder
Hvis lagringsmediet er fyldt, kan du ikke optage nye videoer eller tage nye billeder. Slet på lagringsmediet de videoer eller billeder, der er
blevet gemt på en computer. Herefter kan du optage nye videoer eller gemme billeder på den netop frigjorte plads på lagringsmediet.
Rør ved fanen Afspil (
14
) Menu (
) “Delete” (Slet) på LCD-skærmen. side 71
Sådan lærer du videokameraet at kende
HVAD KOMMER MED DIT VIDEOKAMERA
Kontroller tilbehøret
Dit nye videokamera leveres med følgende tilbehør. Hvis nogle
af disse ting mangler i kassen, skal du kontakte Samsungs
kundecenter.
Batteri
(IA-BP210R)
Oplader
(type AAMA9)
USB-kabel
Cd med
brugervejledning
Hurtigstartsguide
Ekstraudstyr
Modelnavn
Intern
hukommelse
HMX-H400BP/HMX-H430BP/
HMX-H440BP
-
HMX-H405BP
32GB
Farve
Objektiv
Sort
30x (optisk)
45x (digital)
Mini-HDMI-kabel
Lyd/videokabel
Hukommelseskort
Hukommelseskort/
Adapter til
hukommelseskort
Bæretaske
(IA-CC1U27B)
Ferritkerne
• Selv om nogle af funktionerne på modellerne er forskellige, virker
de alle på samme måde.
• Den præcise form af hvert element kan variere fra model til model.
• Indholdet kan variere, afhængigt af salgsområdet.
• Dele og tilbehør kan købes, når du har spurgt din lokale Samsungforhandler. SAMSUNG er ikke ansvarlig for reduceret levetid på
det indbyggede batteri eller funktionsfejl der skyldes brug af ikkegodkendt tilbehør, som f.eks, opladeren eller batterierne.
• Du kan købe ekstra batterier (IA-BP210E/IA-BP420E) hos Samsungs
autoriserede servicecentre.
• Der er ikke inkluderet noget hukommelseskort. Se side 35 for
hukommelseskorts kompatibilitet med dit videokamera.
• Dit videokamera leveres med CD med brugervejledning og trykt hurtigstartsguide.
15
Sådan lærer du videokameraet at kende
PLACERING AF KONTROLLER
Foran & venstre
1
Intern mikrofon
2
2
Objektiv
3
3
Knap til åbning/lukning af objektivet
4
TFT-LCD-skærm (Berøringspanel)
5
Knappen Tænd/Sluk
6
Display -knap
7
Knappen MODE
8
Knappen Anti-Shake (OIS)
9
SMART AUTO -knap
10
AV (lyd/video) -stik
11
USB-stik
12
HDMI-stik
13
Stikdæksel (HDMI, USB, AV)
1
5
6
4
13
12 11
7
8
9
10
Under optagelse skal du undgå at tildække den interne mikrofon og
objektivet.
16
Sådan lærer du videokameraet at kende
Højre top & bund
1
2
3
4
3
1
2
5
6
9
7
8
5
1
Knappen MODE/ Tilstandsindikator
: Optagetilstand (Film/Foto)
•
•
: Tilstandsindikator
2
PHOTO /
3
Zoomknap (W/T)
4
Indbygget højttaler
5
Opladningsindikator (CHG)
6
Stikdæksel (DC IN)
7
Strømindgang
8
Start/stop optagelseknap
9
Kamerarem
(My Clip) -knap
1
Hukommelseskortslot
2
Dæksel til hukommelseskort
3
Kameraremskrog
4
Stativbeslag
5
Knap batterifrigørelse
4
17
Sådan lærer du videokameraet at kende
IDENTIFIKATION AF SKÆRMVISNINGERNE
De mulige funktioner afhænger af den valgte driftstilstand, og forskellige indikatorer vises, afhængigt af de indstillede værdier.
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden Optagelse (
).
• Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
Optagetilstand
Til venstre på LCD-skærmen
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
1Sec/72Hr
Indikator
/
STBY
m
F2
- 0.3
Card Full
00:00
01/JAN/2012
•
•
•
•
•
•
•
18
Funktioner markeret med * bevares ikke, når
videokameraet tændes igen.
(Indstillinger for Blænde, Lukker og Fokus
bevares ikke, når der skiftes driftstilstand.)
Skærmindikatorerne er baseret på et SDHChukommelseskort med en kapacitet på 32GB.
For advarselsindikatorer og -meddelelser skal
du se side 103~107.
De elementer, derer vist herover, samt deres
placeringer, kan ændres uden varsel med
henblik på en bedre ydelse.
Det samlede antal tagne billeder beregnes
baseret på den ledige plads på lagringsmediet.
Antallet af billeder der kan optages på
skærmen, er højst “9,999”.
Dette videokamera indeholder én
optagetilstand, der er en fælles tilstand til
optagelse af film og billeder. Så du kan
nemt optage film eller billeder i den samme
tilstand uden at ændre den pågældende
optagetilstand.
//
,
SCENE, Digital Effect (Digital effekt)
,
White Balance (Hvidbalance), Fader*
/
Manuel fokus* / Touch Point
(Berøringsflade)*
m F2
m
Betydning
Optagetilstand (Film/Billede) /
Smart Auto
/ Betjeningsstatus (standby /
optagelse / sætte på pause) / Self
Timer (Selvudløser)*
/
/
Manuel blænde* / Manuel lukker*
S.1/50
- 0.3
/
,
Indikator
Tidszone (besøg)
00:00
01/JAN/2012
1Sec/72Hr
Indikator
Betydning
/
Lagringsmedie (hukommelseskort eller
indbygget hukommelse) (HMX-H405)
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
Billedtæller (Samlet antal billeder),
Photo Resolution (Billedopløsning),
Video Quality (Videokvalitet),
Video Resolution (Videoopløsning)
Anti-shake (OIS) / Anti-shake (OIS DUO)
/ Anti-Shake(OIS DUO+)
Tele Macro (Tele Makro)*, Super
C.Nite
Cont. Shot (Billedserie), Wind Cut
(Vindbryder)*
Fanen Afspilning /fanen Pause/
fanen Stop, fanen Opt.
9999,
00:00:00
Card Full
[307Min]
Betydning
,
,
/
/
Tidstæller (videooptagelsestid)
,
Advarselsindikatorer og meddelelser
,
Resterende optagelsestid
Art Time Lapse REC* (Time-lapse-OPT)
Til højre på LCD-skærmen
Midten af LCD-skærmen
Indikator
Date/Time (Dato/Tid)
My Clip
EV (Eksponeringsværdi)*
/
Betydning
Optisk zoom / digital zoom
Photo Sharpness (Billedskarphed)
Fanen Menu
Sådan lærer du videokameraet at kende
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden videoafspilning ( HD / SD ).
• Vælg fanen Afspilning (
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden videoafspilning (
HD
/
SD
). side 45
Tilstanden Videoafspilning
00:00:05/00:00:50
100_0001
Øverst på LCD-skærmen
Indikator
Betydning
Nederst på LCD-skærmen
Indikator
Betydning
01/JAN/2012 00:00
Tilstanden Videoafspilning
/
Driftsstatus (Afspil/pause)
00:00:05/00:00:50
Afspilningstid/Samlet filtid
10
/
• Skærmvisningen, som f.eks, faner til
afspilningskontrol, lydstyrke og retur,
vises kortvarigt.
De vender tilbage, når du rører et
vilkårligt sted på skærmen.
• For advarselsindikatorer og meddelelser skal du se side 103~107.
/
Lagringsmedie
(hukommelseskort eller
indbygget hukommelse)
(HMX-H405)
,
Fanen Lydstyrke / Fane
med afspilningsrelaterede
funktioner (billedfremføring)
Fanen Retur
Play Option (Afspilningsvalg)
Fane med
afspilningsrelaterede
funktioner (spring over/
søgning/pause/afspilning/
langsom afspilning)
Filnavn (filnummer)
Fanen Menu
Batteriinfo. (tilbageværende
batteriniveau)
100_0001
Lydstyrkekontrol
Video Quality (Videokvalitet),
Video Resolution
(Videoopløsning)
Protect (Beskyt)
01/JAN/2012 00:00
Date/Time (Dato/Tid)
19
Sådan lærer du videokameraet at kende
• Skærmvisningen (OSD) vises kun i tilstanden Billedvisning ( ).
• Vælg fanen Afspilning (
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden Billedvisning (
). side 45
Tilstanden Billedvisning
Øverst på LCD-skærmen
1/10
Nederst på LCD-skærmen
100_0001
Indikator
Betydning
Indikator
Betydning
01/JAN/2012 00:00
Tilstanden Billedvisning
X1.1
/
Fanen Lydstyrke (ved
aktivering af diasshow)
Diasshow / afspilningszoom
(1.1x ~ 8.0x)
Fanen Retur
100_0001
1/10
/
Filnavn (filnummer)
Billedtæller (aktuelt billede
/ samlet antal optagede
billeder)
Fanen Forrige billede/Næste
billede
Lagringsmedie
(hukommelseskort eller
indbygget hukommelse)
(HMX-H405)
Fane til start af diasshow
Batteriinfo.
Slettesikring
Photo resolution
(Billedopløsning)
01/JAN/2012 00:00
20
Date/Time (Dato/Tid)
Fanen Menu
Sådan kommer du i gang
BRUG AF KAMERAREMMEN
Juster længden af kameraremmen, så HD-videokameraet er stabilt, når du trykker på knappen start/stop optagelse med tommelfi ngeren.
Juster længden af kameraremmen, så HD-videokameraet er stabilt, når du trykker på knappen start/stop optagelse med tommelfi ngeren.
FASTGØRELSE AF FERRITKERNEN
Tilslut kernefilteret til strømadapteren for at reducere den
elektriske interferens.
Ferritkerne
• Rul kablet hen over kernefilteret en gang for at tilslutte
kernefilteret til netadapteren.
• Sørg for, at kablet ikke beskadiges, når du tilslutter
kernefilteret.
Stopper
Fold ledningen, så
den ikke hænger løst.
21
Sådan kommer du i gang
BRUG AF BATTERIET
Anskaf ekstra batterier, så du kan anvende dit videokamera uden afbrydelser.
Montering af batteriet
Sørg for, at indikatoren (▲) på batterirummet fl ugter med batteriet
ved at skubbe batteriet i pilens retning.
Afmontering af batteriet
Skyd knappen til frigørelse af batteriet, og træk batteriet ud.
Skyd forsigtigt knappen til frigørelse af batteriet i den retning, der
er vist på fi guren.
• Samsung er ikke ansvarlig for problemer, der skyldes anvendelse af forkerte batterier. Hvis du anvender batterier fra andre producenter, er der fare for
overophedning, brand eller eksplosion.
• Fjern batteriet forsigtigt fra videokameraet for at forhindre, at det falder.
22
Sådan kommer du i gang
OPLADNING AF BATTERIET
Du kan oplade batteriet med opladeren eller USB-kablet.
• Indsæt batteriet i videokameraet. side 22
• Brug den medfølgende oplader eller USB-kablet.
Brug af USB-kabel
Slut USB-kablet korrekt til videokameraet, og sæt den anden ende i
en USB-port på en PC.
Opladning af batteriet
Oplad batteriet med opladeren eller USB-kablet.
• Opladningsindikatoren (CHG) lyser, og opladningen starter. Når
batteriet er fuldt opladet, ændres opladningsindikatoren (CHG)
til grøn.
Brug af opladeren
Slut opladeren korrekt til videokameraet, og sæt den anden ende i
en stikkontakt.
Sørg for, at der ikke er fremmede genstande i stik og kontakt, når du
tilslutter strømforsyningen til videokameraet.
• Ved opladning, når både USB-kablet og opladeren er tilsluttet,
tilsidesætter opladeren USB'en.
• Videokameraet fungerer ikke med USB-strøm alene. Brug opladeren
eller batteriet til at drive videokameraet.
• Opladetiden varierer af typen på USB-hosten (pc).
• Hvis du bruger videokameraet under batteriopladning, tager det
længere tid.
23
Sådan kommer du i gang
KONTROL AF BATTERIETS STATUS
Du kan kontrollere opladningstilstanden og den resterende
batterikapacitet.
Visning af batterispænding
Visning af batterispænding viser batteriets resterende spænding.
STBY
Sådan kontrolleres opladningstilstanden
Farven på LED'en angiver tilstanden for strøm eller opladning.
(Orange)
(Grøn)
(Fra)
24
Fuldt opladet
Fejl
[307Min]
9999
Batteriindikator
Oplader
00:00:00
-
Tilstand
Besked
Fuldt opladet
-
25~50% brugt
-
50~75% brugt
-
75~95% brugt
-
95~98% brugt
-
Opbrugt (blinker): Enheden slukker snart.
Udskift batteriet hurtigst muligt.
-
Enheden tvinges til at slukke efter 3
sekunder.
“Low
Battery” (Lavt
batteriniveau)
• Tallene herover er baseret på et fuldt opladet batteri ved normal
temperatur. Lav omgivelsestemperatur kan påvirke brugstiden.
• Batterikapaciteten forringes over tid og gennem gentaget brug. Sørg
for at slukke for videokameraet, når du ikke anvender det.
• Opbevar batteripakken separat, når du er færdig med at oplade det,
eller du ikke skal bruge det i lang tid. På den måde kan du forhindre,
at batteriets levetid nedsættes.
Sådan kommer du i gang
Vedvarende optagelse (uden zoom)
Mulig driftstid for batteriet
•
•
•
•
•
Batteritype
IA-BP210R
Opladningstid
Brug af opladeren: ca. 160 min.
Brug af USB-kabel: ca. 330 min.
Videoopløsning
HD
SD
Uafbrudt optagetid
Ca. 180 min.
Ca. 200 min.
Afspilningstid
Ca. 200 min.
Ca. 260 min.
Opladningstid: Omtrentlig tid i minutter nødvendig til fuld
opladning af et helt tømt batteri.
Optagelses/afspilningstid: Omtrentlig tilgængelig tid, når du har
opladet batteriet helt.
‘HD’ står for billedkvaliteten High Definition, og ‘SD’ står for
billedkvaliteten Standard.
Optagelses/afspilningstid kan variere, afhængigt af din brug og
omstændighederne. Hvis du f.eks. bruger knappen Zoom eller
Recording start/stop (Start/stop optagelse) mange gange,
aflades batterierne hurtigere.
Optagelses-og afspilningstiden vil være kortere, når du anvender
dit videokamera ved lave temperaturer.
Vi anbefaler at bruge vekselstrømadapteren, når funktionen
Kunst-time-lapse bruges.
Videokameraets vedvarende optagetid i tabellen viser mulig
optagetid, når videokameraet er i optagelsestilstand uden brug
af andre funktioner, efter at optagelsen er påbegyndt. Ved faktisk
optagelse kan batteriet aflades 2-3 gange hurtigere end denne
reference, idet optagelsen startes/stoppes, zoomfunktionen bruges,
og der afspilles. Klargør ekstra batteri(er), så du kan optage i den tid,
du planlægger at anvende videokameraet.
Brug af en opladeren
Vi anbefaler, at du bruger opladeren til at strømforsyne
videokameraet fra en stikkontakt, når du udfører indstillinger på det,
afspiller, redigerer billeder eller bruger det indendørs. Lav samme
tilslutninger, som når du oplader batteriet. side 23
25
Sådan kommer du i gang
Om batteriet
• Batteriegenskaber
Et lithium-ion-batteri har lille størrelse og høj kapacitet. Lav
omgivende temperatur (under 10ºC (50ºF)) kan forkorte dets
levetid og påvirke dets korrekte funktion. Sker dette, skal du
komme batteriet i lommen for at varme det og derefter installere
det i videokameraet.
• Sørg for at opbevare batteriet separat efter brug.
- Der bruges en lille smule batteristrøm, når batteriet opbevares i
videokameraet, også selvom videokameraet er slukket.
- Hvis batteriet installeres og efterlades i videokameraet i lang
tid, aflades batteriet. Batteriet kan ikke anvendes, selvom det
oplades.
- Hvis batteriet ikke anvendes i en længere periode, skal du
oplade batteriet helt og bruge det op i dit videokamera en
gang hver 1. måned for at bevare korrekt funktion.
• Klargør det ekstra batteri, når du anvender videokameraet
udendørs.
- Lave temperaturer kan forkorte tiden, du kan optage i.
- Medbring den medfølgende oplader til opladning af batteriet,
når du er på rejse.
• Kontroller, om batteristikket er beskadiget, hvis du taber
batteriet.
- Hvis et batteri med et beskadiget stik installeres i
videokameraet, kan videokameraet blive beskadiget.
26
• Fjern batteriet og hukommelseskortet fra videokameraet, og
tag opladeren ud efter brug.
- Opbevar batteriet et stabilt, køligt og tørt sted.
(Anbefalet temperatur: 15Cº~ 25Cº (59ºF ~ 77ºF), anbefalet
luftfugtighed: 40%~ 60%)
- For høje eller for lave temperaturer forkorter batteriets levetid.
- Batteristikkene kan blive rustne eller fungere fejlagtigt, hvis
batteriet opbevares et røg- eller støvfyldt sted.
• Kast et dødt batteri i affaldskurven.
• Batteriets levetid er begrænset.
- Batteriet har nået slutningen af dets levetid, hvis driftstiden er
forkortet efter en fuld opladning. Udskift det med et nyt.
- Batteriets levetid afhænger af opbevaring, anvendelse og
brugsbetingelser.
• Sørg for at slukke for videokameraet, inden du frakobler tager
opladeren ud. Ellers kan lagringsmediet eller data blive beskadiget.
• Brug den nærmeste stikkontakt, når opladeren bruges. Tag
opladeren ud af stikkontakten med det samme, hvis der forekommer
funktionsfejl, mens du bruger videokameraet.
• Brug ikke opladeren, hvis den er anbragt på et smalt sted som
mellem en væg og et møbel.
• Sørg for at bruge den specifikke oplader til at strømforsyne
videokameraet. Brug af andre opladere kan forårsage elektrisk stød
eller resultere i brand.
• Opladeren kan bruges overalt i verden. Der kræves en
strømstikadapter i nogle fremmede lande. Har du har brug for en,
anskaffes den hos din forhandler.
• Opladetiden varierer afhængigt af det batteriniveau, der er tilbage.
• Batteriet er mere end 95% opladet efter 2 timer, og indikatorfarven
skifter til grøn. Det tager ca. 2 timer og 40 minutter at oplade
batteriet 100%.
Grundlæggende betjening af videokameraet
TÆND OG SLUK FOR DIT VIDEOKAMERA
LCD-skærm
• Videokameraet kører selvdiagnosefunktionen, når der tændes
for det. Hvis der vises en advarselsmeddelelse, skal du se
‘advarselsindikatorer og meddelelser’
(side 103~107) og tage de fornødne forholdsregler.
• Hvis du lukker LCD-skærmen, når der er tændt for strømmen,
aktiveres den strømbesparende tilstand. side 28
• Videokameraet slukkes automatisk, hvis det sluttes til opladeren eller
batteriet sættes i videokameraet, når LCD-skærmen er åben.
Når du bruger videokameraet for første gang
Når du anvender dit videokamera for første gang, eller hvis du
nulstiller det, vises skærmbilledet med tidszone som startvisning.
Vælg din geografiske placering, og indstil dato og tid. side 31
Hvis du ikke indstiller dato og klokkeslæt, vises skærmen til tidszone,
hver gang du tænder for dit videokamera.
Knappen Tænd/sluk (
)
1. Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet.
• Dit videokamera tændes automatisk, når du åbner LCDskærmen.
2. For at slukke for videokameraet skal du trykke på knappen
Tænd/sluk ( ) i ca. 1 sekund.
27
Grundlæggende betjening af videokameraet
JUSTERING AF LCD-SKÆRMEN
Den brede LCD-skærm på dit videokamera giver billedvisning i høj kvalitet.
1. Åbn LCD-skærmen med fingrene.
• Skærmen åbnes op til 90°.
2. Med LCD-skærmen åbnet 90°, Drej den op eller ned.
• Du kan dreje den op til 180° mod objektivet og op til 90° op/ned. For at gennemse optagelser mere bekvemt kan du dreje skærmen
180° mod objektivet og derefter folde den ind i huset.
Omfattende drejning kan beskadige hængslet mellem skærmen og videokameraet.
28
Fjern fingeraftryk og støv fra skærmen med en blød klud.
Grundlæggende betjening af videokameraet
INDSTILLING AF DRIFTSTILSTANDE
Du kan ændre driftstilstand i følgende rækkefølge hver gang du
) ↕ Tilstanden
trykker på MODE-knappen. Optagetilstand (
Afspilning ( ).
• Hver gang driftstilstanden ændres, lyser den respektive
tilstandsindikator op.
) i video-eller
• Når du rører ved fanen Afspilning (
billedoptagelsestilstand, skifter driftstilstanden til video-eller
billedvisningstilstand.
BRUG AF KNAPPEN SKÆRM (
)
Skift af informationsskærmtilstand
Tryk på knappen Skærm (
).
Der skiftes mellem den fulde og minimum skærmtilstand.
]
in
M
07
[3
0
0:0
99
99
:0
00
BY
ST
Fanen Afspilning
Fuld skærmtilstand
Knappen MODE / Tilstandsindikator
STBY
00:00:00
[307Min]
Minimum skærmtilstand
STBY
9999
•
(Optagetilstand):
Sådan optager du film eller tager billeder.
•
(Tilstanden Afspilning):
Hvis du vil afspille film, vise billeder eller redigere dem.
Dette videokamera indeholder én optagetilstand, der er en fælles tilstand
til optagelse af film og billeder.
Så du kan nemt optage film eller billeder i den samme tilstand uden at
ændre den pågældende optagetilstand.
• Advarselsindikatorer og -meddelelser vises muligvis.
Det afhænger af optagelsesbetingelserne.
• Knappen Vis (Display) (
) virker ikke, hvis en menuskærm er vist.
29
Grundlæggende betjening af videokameraet
BRUG AF BERØRINGSPANELET
Rør
Rør forsigtigt ved punkterne med din finger for at vælge eller udføre.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Med berøringspanelet kan du glæde dig over afspilning og
optagelse med en enkelt berøring med din finger. Anbring
din hånd på bagsiden af LCD-skærmen for at støtte den. Rør
derefter ved de punkter, der vises på skærmen.
• Sæt ikke en beskyttende film på LCD-skærmen.
• Hvis en film sidder i længere tid, kan stærk sammenhængskraft på
skærmens overflade forårsage funktionsfejl i berøringspanelet.
• Pas på ikke fejlagtigt at trykke på knapperne ved siden af LCDskærmen, når du anvender berøringspanelet.
• Fanerne og indikatorerne, der vises på LCD-skærmen, afhænger
af den optagelses/afspilningsstatus, som dit videokamera aktuelt
befinder sig i.
• Videokameraet reagerer ikke korrekt, hvis du rører mere end to
punkter på skærmen på samme tid. Rør ved ét punkt ad gangen.
• Anvend ikke en skarp spids, som f.eks. en blyant eller en kuglepen,
når du bruger et instrument til berøring af skærmen.
30
Førstegangsindstillinger
INDSTILLING AF TIDSZONE OG DATO/TID
FØRSTE GANG
Indstil datoen og tiden for dit lokale område, når du tænder for dette
videokamera første gang.
1. Åbn LCD-skærmen for at tænde
for videokameraet.
• Skærmbilledet til tidszone
(“Home”) vises baseret
på Lissabon og London
(Greenwich Mean Time).
2. Vælg dit lokale område på kortet
ved at røre ved den venstre
) eller højre (
) fane på
(
LCD-skærmen, og tryk herefter på
fanen (
).
• Skærmbilledet “Date/Time
Set” (Indstil dato/tid) vises.
3. Rør ved dato- og
tidsinformationerne, og skift
indstillingerne ved at bruge
) eller Ned (
fanerne Op (
Home
London,Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2012 00:00
Date/Time Set
Day
01
Month
00
Year
/ JAN / 2012
Hr
Min
:
00
• Året kan indstilles op til 2037 baseret på elementet “Home”.
• Indstil visningen “Date/Time Display” (Date/tidsvisning). side 81
• Aktiverer du ikonet ( ) flyttes tiden en time fremad.
Indbygget, opladeligt batteri
• Dit videokamera indeholder et indbygget, genopladeligt batteri,
der bevarer dato/tidsindstillinger, også når strømmen slukkes.
• Når batteriet er brugt op, nulstilles alle de aktuelle dato/tidsværdier
til standarderne, og du skal oplade det indbyggede, genopladelige
batteri. Indstil herefter dato/tid igen.
Opladning af det indbyggede, genopladelige batteri
• Det indbyggede batteri oplades altid, når dit videokamera er
tilsluttet til stikkontakten via opladeren eller når batteriet er
monteret.
• Hvis videokameraet ikke anvendes i omkring to uger uden
tilslutning til stikkontakten via opladeren eller montering af
batteripakken, aflades det indbyggede batteri helt. Hvis dette
forekommer, skal du oplade det indbyggede batteri ved at tilslutte
den medfølgende oplader i ca. 24 timer.
Sådan slår du visning af dato/tid til/fra
• For at slå dato/klokkeslæt til eller fra skal du åbne menuen og
ændre tilstanden Dato/tidsvisning. side 81
Nem indstilling af uret med tidsforskel
Date/Time Set
).
Year
Month
Day
Date/Time
/ 01 Set01
2010
Hr
Min
01/JAN/2012
00:00
4. Sørg for, at uret er indstillet
12 : 00
AM
korrekt, og rør derefter ved fanen
).
(
• Meddelelsen “Date/Time Set” (Indstil dato/tid) vises.
• Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille tidsforskellen,
når du anvender dit hukommelsesvideokamera i udlandet.
Vælg “Time Zone” (Tidszone) på menuen, og indstil derefter
tidsforskellen. side 79
31
Førstegangsindstillinger
VALG AF SPROG
Du kan vælge et sprog til visning af menuer eller meddelelser.
Sprogindstillingen bevares, når der slukkes for videokameraet.
1. Rør ved fanen Menu (
2. Rør ved fanen Op (
) Indstilling (
)/Ned (
).
), indtil “Language” vises.
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
3. Rør ved “Language”, og rør derefter ved det ønskede
skærmsprog.
4. Rør ved fanen Afslut ( ) eller Retur (
) for at afslutte
indstillingen.
• Menuskærmen og meddelelser vises på det valgte sprog.
selected language.
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
32
• Mulighederne for “Language” kan ændres uden forudgående varsel.
• Det valgte sprog bevares, også uden batteripakke eller oplader.
• Dato-og tidsformatet kan ændres, afhængigt af det valgte sprog.
Om lagringsmediet
VALG AF LAGRINGSMEDIE (kun HMX-H405)
Du kan optage fi lm og fotos på den indbyggede hukommelse
eller på et hukommelseskort, så du skal vælge det ønskede
lagringsmedie, før du starter med at optage eller afspille.
• Du kan bruge SDHC- og SD-kort i dit HD-videokamera.
(Nogle hukommelseskorttyper ikke kompatible afhængigt af
hukommelseskorttypen og producenten).
• Inden du indsætter eller udskyder hukommelseskortet, skal du
slukke for HDvideokameraet.
1. Rør ved fanen Menu (
) Indstilling (
• Formater ikke lagringsmedier (indbygget hukommelse eller
hukommelseskort) på en pc.
• Når du sætter et hukommelseskort i, vises lagringsmediets
opsætningsskærm. Rør ved “Yes” (Ja), hvis du vil bruge et
hukommelseskort, eller “No” (Nej), hvis du ikke vil.
• Afbryd ikke for strømmen (batteri eller vekselstrømsadapteren),
når du arbejder med lagringsmedier, såsom optagelse, afspilning,
formatering, sletning osv. Lagringsmediet og dets data kan blive
beskadiget.
• Skub ikke hukommelseskortet ud, mens det er i brug i
videokameraet. Hukommelseskortet kan blive beskadiget.
).
2. Rør ved fanen op (
)/ned
), indtil “Storage Type”
(
(Lagringstype) vises.
Storage Type
Storage Info
3. Rør ved “Storage Type”
(Lagringstype) og derefter ved
det ønskede lagringsmedie.
1/6
File No.
Time Zone
Storage Type
Internal Memory
Card
1/1
Undermenuelementer
• Internal Memory (Hukommelse) ( ): Når du bruger den
indbyggede hukommelse.
• Card (Kort) ( ): Når du bruger hukommelseskortet (SDHCeller SD-kort).
33
Om lagringsmediet
ISÆTNING/UDTAGELSE AF HUKOMMELSESKORT (MEDFØLGER IKKE)
Sådan isættes hukommelseskortet
1.
Sluk for hukommelsesvideokameraet.
1.
Sluk for hukommelsesvideokameraet.
2.
Åbn hukommelseskortets dæksel.
2.
Åbn hukommelseskortets dæksel.
3.
Sæt hukommelseskortet ind i kortslotten, indtil det klikker ganske let.
• Sørg for, at stikdelen vender opad, og at videokameraet er
anbragt som vist på figuren.
3.
Tryk forsigtigt på hukommelseskortet for at skubbe det ud.
4.
Luk dækslet til hukommelseskortet.
4.
Luk dækslet til hukommelseskortet.
• For at undgå at miste data skal du slukke for videokameraet ved at
trykke på knappen ( ) i et sekund, inden du isætter eller udtager
hukommelseskortet.
• Pas på ikke at trykke for hårdt på hukommelseskortet.
Hukommelseskortet kan pludselig springe ud.
34
Sådan udtages hukommelseskortet
Dit videokamera understøtter kun SD-kort (Secure Digital) og SDHC-kort
(Secure Digital High Capacity). Kompatibiliteten med videokameraet kan
variere, afhængigt af hukommelseskortets producent og type.
For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt,
en pc eller en hukommelseskortlæser skal du sætte kortet
i en adapter.
Om lagringsmediet
VALG AF ET PASSENDE HUKOMMELSESKORT
(MEDFØLGER IKKE)
•
Kompatible hukommelseskort
•
SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)
•
Dette videokamera understøtter SD-kort (Secure Digital) og
SDHC-kort (Secure Digital High Capacity).
Det anbefales at anvende SDHC-kort (Secure Digital High
Capacity).
SD-kort understøtter op til 2GB. Der garanteres ikke for korrekt
funktion med SD-kort større end 2GB på dette videokamera.
•
MMC (Multi Media Card) og MMC Plus understøttes ikke.
•
Kapacitet på kompatible hukommelseskort:
SD: 1 ~ 2GB
SDHC: 4 ~ 32GB
•
Til filmoptagelse skal du anvende et hukommelseskort, der
understøtter hurtige skrivehastigheder (over SDHC Class 6-kort).
•
SD/SDHC-hukommelseskort indeholder en mekanisk
skrivebeskyttelseskontakt. Indstilling af kontakten forhindrer
fejlagtig sletning af filer, der er optaget på kortet. For at
muliggøre skrivning skal du flytte kontakten i retning af polerne.
For at indstille skrivebeskyttelse skal du flytte kontakten ned.
SDHC-kort er en nyere version (ver. 2.00) af SD-kort og
understøtter høje kapaciteter større end 2GB.
Kan ikke anvendes med aktuelle SD-kompatible host-enheder.
Almindelige forholdsregler for hukommelseskort
•
Det kan være, at ødelagte data ikke kan genoprettes Det
anbefales, at du laver en separat sikkerhedskopi af vigtige data
på din PC’s harddisk.
•
Hvis du afbryder for strømmen/udtager hukommelseskortet,
mens det er i brug (som f.eks. formatering, sletning, optagelse
og afspilning), kan dataene beskadiges.
•
Når du har ændret navn på en fil eller mappe, som er lagret på
hukommelseskortet, med din PC, kan det være, at dit kamera
ikke genkender den ændrede fil.
Anvendelige hukommelseskort (1GB~32GB)
Stik
Beskyttelsestap
Stik
Beskyttelsestap
<SD>
<SDHC>
35
Om lagringsmediet
Håndtering af hukommelseskort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det anbefales, at du slukker for strømmen, inden du indsætter
eller fjerner hukommelseskortet for at undgå tab af data.
Der er ingen garanti for, at du kan anvende et hukommelseskort,
der er formateret på andre enheder. Sørg for at formatere dit
hukommelseskort i dette videokamera.
Du skal formatere nye hukommelseskort og hukommelseskort
med data, som er gemt af andre enheder og som dit
videokamera ikke genkender. Bemærk at formatering sletter
alt data på hukommelseskortet. Hvis du ikke kan bruge et
hukommelseskort, som er formateret med en anden enhed, skal
du formatere det med dit hukommelsesvideokamera. Bemærk,
at formatering sletter alle data på hukommelseskortet.
Et hukommelseskort har en vis levetid. Hvis du ikke kan optage
nye data, er du nødt til at købe et nyt hukommelseskort.
Et hukommelseskort er elektronisk præcisionsudstyr. Det må
ikke bøjes, tabes eller stødes.
Der må ikke komme fremmede substanser på
hukommelseskortets stik. Brug om nødvendigt en blød, tør klud
til at rengøre polerne.
Der må ikke klistres andet på end mærkatet på mærkatstedet.
Brug ikke et beskadiget hukommelseskort.
Sørg for at holde hukommelseskortet væk fra børn, som kan
komme til at sluge det.
Videokameraet understøtter SD- og SDHChukommelseskort til lagring af data.præference!
Datalagringshastigheden kan variere, afhængigt af producenten
og produktionssystemet.
• SLC-system (single level cell): understøtter hurtig
skrivehastighed.
• MLC-system (multi level cell): understøtter kun lav
skrivehastighed.
For bedste resultater anbefaler vi, at du bruger et
hukommelseskort, der understøtter hurtige skrivehastigheder.
Brug af et hukommelseskort med lav skrivehastighed til
optagelse af en video kan medføre problemer ved lagring af
videoen på hukommelseskortet.
Du kan endda miste dine videodata under optagelsen.
I forsøg på at gemme hele den optagne video gennemtvinger
videokameraet en lagring af videoen på hukommelseskortet og
viser en advarsel:
“Low speed card. Please record at a lower resolution.”
(Kort med lav hastighed. Optag med lavere kvalitet.)
Hvis du fejlagtigt anvender et hukommelseskort med lav
skrivehastighed, er opløsningen og kvaliteten på det optagede
muligvis lavere end den indstillede værdi. side 53
Men jo højere opløsning og kvalitet, jo mere hukommelse
bruges der.
• Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data som følge af forkert
brug. (inkl. enhver PC-virus)
• Vi anbefaler, at du bruger et etui til hukommelseskortet for at undgå
tab af data pga. flytning og statisk elektricitet.
• Efter det har været i brug et stykke tid, kan hukommelseskortet blive
varmt. Dette er normalt og ikke en funktionsfejl.
36
Om lagringsmediet
OPTAGETID OG -KAPACITET
Følgende er den tid, der kan optages video i og antallet af billeder der kan tages baseret på hukommelsesstørrelsen og opløsningen. Se den tid, der kan
optages video i og antallet af billeder der kan tages, når du optager videoer eller tager billeder.
Optagelsestid for filmbilleder
Lagringsmedie (kapacitet)
Videokvalitet
Kvalitet
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
Normal
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
1080/50i
720/50p
Normal
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
Normal
576/50p
32GB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
247
300
381
350
465
692
1028
1357
1995
8
9
12
11
14
15
18
23
21
28
30
36
46
42
57
61
74
94
86
115
125
152
193
177
235
253
307
390
357
475
21
32
42
62
42
63
83
123
84
126
166
244
171
254
336
494
351
521
688
1011
708
1051
1387
2039
(Enhed: Omtrentlige optagelsestid (minutter)
Mulige antal billeder
Billedopløsning
2944x1656
1920x1080
Lagringsmedie (kapacitet)
32GB
9999
9999
1GB
656
1173
2GB
1251
2346
4GB
2482
4654
8GB
5014
9402
16GB
9999
9999
32GB
9999
9999
(Enhed: Omtrentligt antal billeder)
1GB ⴊ 1,000,000,000 bytes : Den faktiske formaterede kapacitet kan være mindre, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tallene i tabellen kan variere, afhængigt af de konkrete optagelsesbetingelser samt motivet.
Jo højere indstilling af kvalitet og opløsning, jo mere hukommelse bruges der.
Lavere opløsning og kvalitet forøger komprimeringsgraden og optagelsestiden, men billedkvaliteten bliver ringere.
Bithastigheden justeres automatisk til det, der optages. Derfor kan optagelsestiden variere.
Hukommelseskort større end 32GB fungerer muligvis ikke korrekt.
Når størrelsen på en videofil overstiger 1.8GB, oprettes den næste videofil automatisk.
Det højeste antal billeder og videoer, der kan gemmes er 9999.
Optagelseslængden for Kunst-time-lapse kan variere afhængigt af indstillingerne.
Elementer markeret med * er kun tilgængelige på modellerne HMX-H405.
37
Grundlæggende optagelse
OPTAGELSE AF VIDEOER
Dette videokamera understøtter billedopløsningerne High Definition
(HD) og Standard Definition (SD). Indstil din ønskede opløsning
inden optagelse. side 53
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
• Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet. Dit videokamera
tændes automatisk, når du åbner LCD-skærmen.
• Indstil knappen Åbning/lukning af objektiv til åben ( ). side 16
• Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Kontroller et motiv, der skal
optages.
• Brug LCD-skærmen.
• Brug Zoom-knappen for at
justere størrelsen af motivet.
side 43
2. Tryk på knappen Start/stop
optagelse.
• Optagelsesindikatoren ()
vises, og optagelsen starter.
00:00:20
STBY
00:00:00
[307Min]
[307Min]
9999
3. Tryk på knappen Start/stop
optagelse igen for at afbryde
optagelsen.
4. Rør ved ikonet Quick View
) for at vise den senest optagede video.
(Hurtig visning) (
• Når Hurtig afspilning er færdig, går dit videokamera tilbage til
tilstanden Standby.
Brug af funktionen uafbrudt optagetid
Hvis du bruger funktionen Uafbrudt
optagetid kan du undgå optagelse af
uønskede scener, når du optager en
video. Hvis du bruger denne funktion,
kan du udarbejde en videofil, mens der
kun optages ønskede scener.
1.
2.
38
Tryk på knappen Start/stop
optagelse.
• Optagelsesindikatoren () vises,
og optagelsen starter.
Tryk på fanen Pause, så sættes
optagelsen på pause, og indikatoren
( ) vises.
• Hvis du vil optage kontinuerligt,
skal du trykke på fanen Opt. igen,
og hvis du vil stoppe optagelsen,
skal du trykke på fanen Stop.
00:00:20
00:00:20
[307Min]
[307Min]
Grundlæggende optagelse
• Hvis strømforsyningen afbrydes, eller der opstår fejl under
optagelsen, kan videoerne muligvis ikke optages/redigeres.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes fejl
ved normal optagelse eller afspilning, der skyldes fejl ved
hukommelseskortet.
• Bemærk, at beskadigede data ikke kan gendannes.
• Sluk ikke for videokameraet, og fjern ikke hukommelseskortet,
mens der er adgang til lagringsmediet. Hvis du gør dette, kan
det forårsage skade på lagringsmediet eller på dataene på
lagringsmediet.
• Videoer komprimeres i formatet H.264 (MPEG-4.AVC).
• Fjern batteriet, når du er færdig med at optage, for at forhindre
unødigt forbrug af batteristrøm.
• Se side 103~107 for informationer om skærmvisningen.
• Se side 37 for omtrentlige optagetider.
• Lyd optages af den interne stereomikrofon, der findes foran på
videokameraet.
Sørg for, at mikrofonen ikke er blokeret.
• Sørg for at teste optagefunktionen for at undersøge, om der er
problemer med lyd- og videooptagelsen, før der optages en vigtig
video.
• Om forskellige funktioner som er tilgængelige under optagelse, skal
du se side 53~70.
• Hvis strømkablet/batteriet fjernes, eller optagelsen deaktiveres under
optagelse, skifter systemet til datagenoprettelsestilstand. Under
datagendannelsen er ingen andre funktioner tilgængelige.
• I optagetilstand kan du indstille menupunkterne for Hurtig visning.
Ikonet Hurtig visning vises, når du har indstillet menupunktet Hurtig
visning til Til.
• Menuindstillingsfanerne, der vises på LCD-skærmen, påvirker ikke
de billeder, der optages.
• Under visse forhold med lavt lys opdager du måske, at
videobevægelserne ikke er så flydende som under normale lydforhold.
• Støjen fra omgivelserne optages måske, hvis du optager video i
stille omgivelser, pga. den forøgede mikrofonfølsomhed. Pga. den
forøgede mikrofonfølsomhed kan den støj, motoren afgiver under
zoomning, blive optaget.
• ISO justeres automatisk ved optagelse indendørs eller på et mørkt
sted. På dette punkt kan der forekomme støj på video, eller hvis du
optager videoen på et meget mørkt sted, kan du ikke kontrollere det.
Ved optagelse om natten anbefaler vi, at du anvender et
professionelt videokamera med et infrarødt billedsystem.
• Ved brug af HDIS på et stativ eller på en fastgørelsesenhed, kan
billedet blive rystet.
Ved fastgørelse af videokameraet på et stativ: Deaktiver HDIS.
• Selv om du bruger funktionen Uafbrudt optagelse, kan du
optage videoer på maks. 1,8 GB. Hvis den fil, der optages, når
videooptagelsen genoptages efter pausen, overstiger 1,8 GB,
optages der automatisk til næste fil.
• Når videokameraet slukkes under optagelse, bliver videoen gemt på
lagringsmediet.
39
Grundlæggende optagelse
MÆRKNING AF STORARTEDE ØJEBLIKKE
UNDER OPTAGELSE (MY CLIP-FUNKTION)
Ved at bruge funktionen My Clip, kan du mærke gode motiver,
mens du optager, og få glæde af de motiver, der er mærket som My
Clip ( ) i en lang video.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H303/H304/H305)
side 33
• Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet. Dit videokamera
tændes automatisk, når du åbner LCD-skærmen.
• Indstil knappen Åbning/lukning af objektiv til åben ( ). side 16
• Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Tryk på knappen Start/stop
optagelse.
• Optageindikatoren () vises,
og optagelsen starter.
2. Tryk på knappen PHOTO /
(My Clip) ved hvert storartet
øjeblik, mens du optager.
• Videokameraet mærker
scenerne som My Clip ( ).
00:00:20
[307Min]
00:00:32
[307Min]
3. Tryk på knappen Start/stop
optagelse igen for at afbryde
optagelsen.
Forståelse af funktionen My Clip
My Clip ( )
My Clip ( )
My Clip ( )
Under
videooptagelse
Når videokameraet udtrækker de scener, der er mærket som My Clip
( ) og opretter en fil med dem, gemmes filen i videominiaturevisningen.
•
•
•
40
•
Videokameraet mærker de motiver, der er optaget fra 3 sekunder før til
(My Clip) , mens
5 sekunder efter du trykker på knappen PHOTO /
du optager i alle videooptagelsestilstand.
Du kan også mærke motiver i en video ved at trykke på knappen
(My Clip) under en videoafspilning.
PHOTO /
Hvis du vil springe kedelige dele af en video over og have glæde af de
spændende dele, kan du kombinere sekvenser af mærkede motiver.
side 72
Videokameraet kan mærke op til 999 som My Clip ( ) fra en video.
Grundlæggende optagelse
TAG BILLEDER
1.
Du kan tage billeder og gemme dem på et lagringsmedie. Indstil den ønskede
opløsning og kvalitet inden optagelse. side 54
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
• Åbn LCD-skærmen for at tænde for videokameraet. Dit videokamera
tændes automatisk, når du åbner LCD-skærmen.
• Indstil knappen Åbning/lukning af objektiv til åben ( ). side 16
• Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
2.
Kontroller et motiv, der skal optages.
• Brug LCD-skærmen.
• Brug Zoom-knappen for at justere
størrelsen af motivet. side 43
Juster motivet på midten af LCDskærmen, og tryk knappen PHOTO /
(My Clip) halvt ned.
• Når motivet er i fokus, bliver
indikatoren () grøn. Hvis den er
rød, skal du justere fokussen igen.
9999
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
3.
(My Clip)
Tryk knappen PHOTO /
helt ned.
• Der høres en lukkerlyd. (når
“Lukkerlyd:Tændt” er indstillet).
4.
Rør ved ikonet Hurtig visning (
) for at vise det senest tagne billede.
• For at vende tilbage til Standby-tilstand skal du berøre fanen Retur
).
(
Sluk ikke for videokameraet, eller fjern ikke hukommelseskortet, nar du
tager billeder, da dette kan beskadige lagringsmediet eller dataene.
• Antallet af billeder der kan lagres, afhænger af billedopløsningen.
side 37
• Der optages ikke lyd, når der tages billeder.
• Sluk ikke for videokameraet, og fjern ikke hukommelseskortet, når du
tager billeder, da dette kan beskadige lagringsmediet eller dataene.
• Hvis det er svært at fokusere, skal du bruge funktionen til manuel
fokusering. side 59
• Se side 103~107 for informationer om skærmvisningen.
• Om forskellige funktioner som er tilgængelige under optagelse, skal
du se side 53~70.
• Billedfiler overholder standarden DCF (Design rule for Camera File
system), der er oprettet af JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association.)
41
Grundlæggende optagelse
NEM OPTAGELSE FOR BEGYNDERE
(SMART AUTO)
3. Tryk på knappen Start/stop optagelse eller PHOTO /
Clip).
sides 38, 41
I tilstanden Smart Auto vælger dit videokamera automatisk
de korrekte indstillinger for videokameraet baseret på den
detekterede scenetype. Det er praktisk, hvis du ikke er fortrolig med
videokameraets indstillinger til forskellige scener.
4. For at annullere tilstanden Smart Auto skal du trykke på knappen
SMART AUTO igen.
(My
1. Tryk på knappen SMART AUTO.
2.
Juster dit motiv i rammen.
• Videokameraet registrerer automatisk scenen ved justering
af fokus på videokameraet.
• Det tilhørende scene-ikon vises på LCD-skærmen.
Vises ved optagelse om natten. (Nat)
Vises ved optagelse af billeder af landskaber med modlys.
(Modlys)
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Vises ved optagelse af personer. (Portræt)
WHITE
Vises ved optagelse af en meget lys scene. (Hvid)
Vises ved optagelse af udendørsscener. (Landskab)
Vises ved optagelse af billeder ved hjælp af zoom. (Makro)
Vises ved optagelse af billeder med klar himmel. (Blå himmel)
Vises ved optagelse af billeder i skovområder. (Naturlig grøn)
Vises ved optagelse af billeder af solnedgange. (Solnedgang)
42
<Vises ved optagelse af nærbilleder>
• Knapper, der er utilgængelige under brug af Smart Auto:
) / knappen Anti-shake (OIS) / mv. Næsten alle
Menu (
indstillinger justeres automatisk i tilstanden Smart Auto. For
selv at indstille eller justere funktioner skal du først deaktivere
funktionen Smart Auto.
• SMART AUTO skal indstilles før optagelse.
).
• Når der ikke er detekteret en scene, vises ikonet (
• Videokameraet vælger muligvis ikke den korrekte scene, afhængigt af
optagelsesmiljøet, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand
til motivet.
Grundlæggende optagelse
ZOOM
Zoomhastighed
Med videokameraet kan du optage med den kraftige 30x optisk
zoom og den digitale zoom vha. Zoom-knappen.
Når du bruger zoomfunktionen, kan hastigheden formindskes
ved langsomt at flytte knappen Zoom (W/T). En hurtig
bevægelse forøger zoomhastigheden.
Sådan zoomes ind
Skub zoom-knappen mod T (telefoto).
• Det fjerne motiv forstørres gradvist og kan optages.
• Det største forstørrelsesforhold er 30x zoom ved normal zoom
ind.
Sådan zoomes ud
Skub zoom-knappent mod W (vidvinkel).
• Motivet flytter sig længere væk.
• Det mindste zoomforhold er motivets originale størrelse ved
zoom ud.
W : Vidvinkel
T : Telebillede
• Brug af optisk zoom forringer ikke billedets kvalitet og klarhed.
• Brug den digitale zoom, når du vil zoome mere end det optiske
zoomområde (kun tilstanden Videooptagelse). side 63
• Fokuseringen kan blive ustabil ved optagelse med en hurtig
zoom eller ved zoomning på et et motiv, der er langt fra borte. I
dette tilfælde skal du bruge den manuelle fokusfunktion.
side 59
• Minimumsdistancen mellem videokamera og genstand, hvor
fokus bibeholdes, er omkring 1cm for vidvinkel og 100cm for
telebillede. (ca. 50 cm for telemakro)
• Hvis du vil optage objektet tæt på objektivet med vidvinkel, skal
du anvende funktionen Tele Macro (Tele Makro). side 62
• Hyppig anvendelse af zoomfunktionen betyder større
strømforbrug.
• Zoomlyd ved brug af knappen Zoom eller knappen Zoom
optages måske.
• Ved brug af zoom-funktionen, når du holder videokameraet
med dine hænder, skal du bruge “Anti-Shake (OIS)
(Billedstabilisator (OIS))” for stabil optagelse. side 44
43
Grundlæggende optagelse
Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser
(OIS: Optisk Billed stabilisator))
Brug funktionen Billedstabilisator (OIS: Optisk Billedstabilisator) til at
kompensere for ustabile billeder, der skyldes kamerarystelser.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
Hvert tryk på knappen Antirystelse (OIS) ( ) gentager Antirystelse
(OIS), Antirystelse (OIS DUO), Antirystelse (OIS DUO+) og Fra.
Brug funktionen Billed stabilisator (OIS) i følgende tilfælde:
• Ved optagelse når du går
eller ved optagelse fra en
bil i fart.
• Ved optagelse med
zoomfunktionen.
• Ved optagelse af
små motiver.
Forståelse af OIS DUO
• Reducerer videokamerarystelser
og forhindrer slørede billeder
med optiske og digitale
billedstabiliseringsfunktioner.
STBY
00:00:00
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
[307Min]
9999
Undermenuelementer
44
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• OIS (
): Funktionen Anti-Shake (OIS) er aktiveret for at forhindre
rystelser.
• OIS DUO (
): Ved at anvende både optisk og digital
billedstabilisering får du optagelser med et minimum af rystelser.
• OIS DUO+ (
): Dette er en avanceret funktion til ydelsen af OIS
DUO. Den gør det muligt for videokameraet at kompensere for en
større grad af kamerarystelser og levere et forbløffende niveau af
bløde billedbevægelser.
• Tilstanden Smart Auto indstiller automatisk Anti-Shake (OIS) til Til.
• Der korrigeres muligvis ikke for voldsomme rystelser af
videokameraet, også selv om Anti-Shake (OIS): On (Billed
stabilisator: Til) er indstillet. Hold videokameraet godt fast med
begge hænder.
• Når denne funktion er indstillet til On (Til), kan motivets virkelige
bevægelse og den bevægelse, der vises på skærmen, være lidt
forskellige.
• Ved optagelse i mørke med en stor forstørrelse, når denne
funktion er indstillet til On (Til), kan der forekomme efterbilleder. I
dette tilfælde anbefaler vi brug af et stativ (medfølger ikke) og at
indstille Anti-Shake (OIS) (Billed stabilisator) til Off (Fra).
Grundlæggende afspilning
ÆNDRING AF AFSPILNINGSTILSTAND
Sådan ændres miniaturevisningstypen
• Du kan på skift indstille tilstanden Optagelse og tilstanden
Afspilningen med knappen MODE.
Du kan skifte driftstilstanden direkte i skærmen med
) på
afspilningsminiaturer ved at røre ved fanen Afspilning (
LCD-skærmen.
• Du vil se, at den seneste oprettede fil er fremhævet i
miniaturevisningen.
• Mulighederne for miniaturevisning vælges afhængigt af
den standbytilstand, der blev anvendt sidst, men du kan
vælge mulighederne for videominiaturer (HD eller SD) eller
billedminiaturer ved at røre ved fanen HD ( HD ), SD ( SD ),
) på LCD-skærmen.
eller Billede (
Til miniaturevisningen kan du vælge indstillingerne 3x2 (
), samt Date (Dato) (
).
(
HD
SD
HD
3/3
), 4x3
SD
2/2
<3X2 type>
HD
<4X3 type>
SD
01/JAN/2012 (17)
Sådan skifter du driftstilstande
Du kan nemt ændre driftstilstandene ved at røre ved
LCD-skærmen eller bruge knapperne som vist på
følgende figurer:
2/2
<Sorteret efter dato>
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
HD
HD
SD
3/3
3/3
)%
4%
SD
45
Grundlæggende afspilning
AFSPILNING AF VIDEOER
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
billedvisning. Dette kan beskadige de optagede data.
Du kan gennemse optagede videoer i en miniatureoversigt. Find
hurtigt den ønskede video, og afspil den direkte.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge
• Rør ved fanen Afspilning (
afspilningstilstanden. side 45
1. Rør ved fanen HD (
( SD ).
•
•
HD
) eller SD
Videominiaturer svarende til
den valgte videoopløsning
vises på skærmen.
For at ændre den aktuelle
miniatureoversigt skal du røre
) eller Ned
ved fanen Op (
).
(
2. Rør ved det ønskede videoklip.
•
•
46
Den valgte video
afspilles, og fanerne med
afspilningskontroller vises
kortvarigt. De vender tilbage,
når du rører et vilkårligt sted på
skærmen.
For at stoppe afspilningen og
vende tilbage til miniaturerne
skal du røre ved fanen Retur
).
(
HD
SD
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
• Det kan tage lidt tid at starte afspilningen. Det afhænger af størrelsen
og kvaliteten på den valgte video.
• Videokameraet kan muligvis ikke afspille følgende filer:
- En video der er optaget på andre enheder.
- En video hvor filformatet ikke er understøttet på videokameraet.
• Du kan anvende forskellige afspilningsindstillinger ved
videoafspilningen.
• Du kan vælge afspilningsindstillinger med menuen “Play Option”
(Afspilningsvalg). side 68
• De optagede videoer kan afspilles på tv eller pc. sides 90, 96
• Hvis du trykker på fanen Menu (
) under afspilning, sættes
afspilningen på pause, og menuskærmen vises.
Grundlæggende afspilning
Afspilning / Pause / Stop
•
•
Billede-for-billede-afspilning
Afspilning og pause skifter, når du rører ved fanen Pause (
) under afspilning.
Afspilning (
) for at stoppe afspilning og vende
Rør ved fanen Retur (
tilbage til miniaturerne.
)/
Sådan indstilles lydstyrken
Søg i afspilning
Under afspilning forøger hvert tryk på
)
fanen Baglæns søgning (
)
/ Forlæns søgning (
afspilningshastigheden:
• RPS-hastighed (Baglæns søgning
i afspilning) / FPS (Forlæns
søgning
i afspilning): x2 x4 x8 x2
00:00:05/00:00:50
100_0013
Rør ved fanen Spring over baglæns (
) / Spring over forlæns
) under afspilning.
(
), afspilles den
• Rører du ved fanen Spring over forlæns (
næste video.
), afspilles starten
• Rører du ved fanen Spring over baglæns (
) berøres i løbet
af scenen. Hvis fanen Spring over baglæns (
af tre sekunder fra starten af filen, afspilles den forrige video.
)/
• Anbring og hold din finger på fanen Spring over baglæns (
) for at søge det ønskede videonummer
Spring over forlæns (
hurtigt. Når du fjerner fingeren, afspilles den valgte video.
Langsom afspilning
Du kan høre den optagne lyd fra
den indbyggede højttaler.
1. Rør ved fanen Lydstyrke
) på LCD-skærmen.
(
2.
Spring over afspilning
Ved pause vil en berøring af
)/
fanen Baglæns langsomt (
) reducere
Forlæns langsomt (
afspilningshastigheden:
• Hastighed ved langsom afspilning
tilbage/fremad: x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
Hvis du under pause rører ved fanen Billedfremføring baglæns
) / Billedfremføring forlæns (
), foregår afspilningen baglæns
(
eller forlæns med ét billede ad gangen.
)/(
)
Rør ved fanen (
for at forøge elle formindske
lydstyrken.
• Lydstyrken justeres
mellem “0~19”. Når
niveauet er på “0”, kan
du ikke høre lyden.
00:00:05/00:00:50
100_0013
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
10
• Rør ved fanen Afspilning (
) for at afspille med normal hastighed.
• Du kan kun høre lyd, når der afspilles med normal hastighed.
00:00:05/00:00:50
100_0013
47
Grundlæggende afspilning
VISNING AF VISNING AF BILLEDER
Du kan vise de billederne du har taget ved at bruge forskellige
afspilningsfunktioner.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge
• Rør ved fanen Afspilning (
afspilningstilstanden. side 45
1. Rør ved fanen Billede (
•
•
).
Miniatureoversigten vises.
For at ændre den aktuelle
miniatureoversigt skal du røre
) eller Ned
ved fanen Op (
).
(
2. Rør ved det billede, der skal
afspilles.
• Det valgte billede vises på den
fulde skærm, og fanerne med
afspilningskontroller vises
kortvarigt. De vender tilbage,
når du rører et vilkårligt sted
på skærmen.
3. For at vende tilbage til
miniaturerne skal du røre ved
fanen Retur (
).
48
HD
SD
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
Sluk ikke for strømmen, og skub ikke hukommelseskortet ud under
billedvisning. Dette kan beskadige de optagede data.
• Indlæsningstiden kan variere. Det afhænger af størrelsen og
kvaliteten på det valgte billede.
• Dit videokamera kan muligvis ikke vise følgende billedfiler korrekt:
- Et billede der er optaget på andre enheder.
- Et billede med et filformat der ikke understøttes af dette
videokamera (overholder ikke DCF-standarden).
• Rør ved fanerne Forrige billede (
)/ Næste billede (
) for at
vise forrige og næste billede.
Grundlæggende afspilning
Visning af et diasshow
Zoomning under billedvisningk
Du kan vise et diasshow med
baggrundsmusik.
) under
Rør ved fanen Diasshow (
billedvisning.
• Indikatoren ( ) vises. Diasshowet
starter fra det billede, der aktuelt
er valgt.
• For at stoppe diasshowet skal du
).
røre ved fanen Retur (
14/17
100_0014
Du kan forstørre et billede, der
afspilles. Rør ved fanen Op / Ned
/ Venstre / Højre for at vælge det
område, der skal forstørres.
1. Rør ved det ønskede billede.
• Det valgte billede vises på hele
skærmen.
14/17
100_0014
2. Juster forstørrelsen med Zoomknappen (W/T)
•
•
Forstørrelsen starter fra midten
af billedet.
Du kan zoome ind fra 1.1x til
8.0x.
4. Rør ved fanen Retur (
)
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
X3.0
3. Rør ved fanen Op ( ) / Ned ( ) / Venstre ( ) / Højre (
at vise det ønskede område på det forstørrede billede.
Start af diasshowet på menuskærmen
Rør ved fanen Menu (
“Slide Show Start”
(Start diasshow).
14/17
100_0014
Delete
) for
) for at annullere.
• Billeder, der er optaget på andre enheder, eller billeder, der er
redigeret på en pc, kan ikke forstørres.
• Når zoomafspilning anvendes, kan andre billeder ikke vælges.
Protect
• Alle billederne vises fortløbende med det indstillede diasshowinterval.
side 70
), afspilles i et
• Hvis du vælger miniaturevisningen efter dato (
diasshow kun billeder taget den pågældende dag.
• Du kan justere baggrundsmusikkens lydstyrke med fanen Lydstyrke
), når du afspiller et diasshow med musik.
(
49
Brug af menupunkterne
3. Rør ved den ønskede indstilling.
• Juster indstillingerne efter
ønske.
BRUG AF MENUER
Instruktionerne herunder er
eksempler på, hvordan du tilgår og
bruger menuer med fanen Menu
). Når du går til og bruger
(
andre menupunkter, så brug disse
eksempler som retningslinjer.
00:00:00
[307Min]
9999
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
• Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
2. Rør ved “ SCENE”. (Funktionen
SCENE anvendes her som eksempel.)
50
Auto
Sports
STBY
Fanen Menu
1. Rør ved fanen Menu (
) på
berøringspanelet.
• Menuskærmen vises.
• For at ændre den aktuelle
side skal du røre ved fanen
) / Ned (
).
Op (
SCENE
SCENE
Video Resolution
1/6
Video Quality
Photo Resolution
4. Rør ved fanen Afslut
) for at
( ) eller Retur (
afslutte menuen.
1/2
Portrait
Spotlight
• Når du anvender elementer fra menuen, kan visse menuelementer
ikke anvendes på samme tid, eller de kan være gråtonede. For flere
informationer om gråtonede elementer skal du se Fejlsøgning, side 113.
• For at øge forståelsen er alle eksempler på menuindstillinger
fra denne side baseret på de mest enkle metoder.
Menuindstillingsmetoden kan variere afhængigt af brugerens
menuvalg.
Brug af menupunkterne
MENUPUNKTER
•
•
Tilgængelige punkter i menuen kan variere afhængigt af driftstilstanden.
For driftsdetaljer skal du se den tilhørende side.
Menupunkter til optagelse
Punkter
Standardværdi
Side
Auto
53
Video Resolution (Videoopløsning)
1080/50i
53
Video Quality (Videokvalitet)
Fine (Fin)
54
Photo Resolution (Billedopløsning)
2944X1656
54
Photo Sharpness (Billedskarphed)
Normal
55
White Balance (Hvidbalance)
Auto
55
SCENE
Aperture (Blænde)
Auto
56
Shutter (Lukker)
Auto
57
EV
0
58
Super C.Nite
Normal
58
Focus (Fokus)
Auto
59
Anti-Shake (OIS)
OIS
44
Digital Effect (Digital effekt)
Off (Fra)
60
Fader
Off (Fra)
61
Tele Macro (Tele Makro)
Off (Fra)
62
Cont. Shot (Billedserie)
Off (Fra)
62
Wind Cut (Vindbryder)
Off (Fra)
63
Digital Zoom
Off (Fra)
63
Self Timer (Selvudløser)
Off (Fra)
64
Art Time Lapse REC (Time-lapse-OPT)
Off (Fra)
64
Quick View (Hurtig visning)
On (Til)
67
Guideline (Retningslinie)
Off (Fra)
68
51
Brug af menupunkterne
Menupunkter til afspilning
Driftstilstand
Video
Billede
Standardværdi
Side
X
Play All
(Afspil alle)
68
X
X
-
69
-
71
X
X
-
72
Protect (Beskyt)
Off (Fra)
73
Copy (Kopier) *
-
74
Divide (Opdel)
X
X
-
75
Combine
(Kombiner)
X
X
X
-
76
File Info (Filoplysninger)
-
70
Slide Show Start
(Start diasshow)
X
X
-
49
Slide Show Option
(Diasshow-indstilling)
X
X
-
70
Punkter
Miniature
Enkelt
Miniature
Enkelt
Play Option (Afspilningsvalg)
X
Highlight (Fremhæv)
Delete (Slet)
Delete My Clip (Slet My Clip)
Edit (Rediger)
: mulig, X : ikke mulig
• Menupunkter og standardværdier kan ændres uden varsel.
• Visse gråtonede menumuligheder kan ikke vælges. side 113
• Elementer markeret med * er kun tilgængelige på modellerne HMX-H405.
52
Avanceret optagelse
SCENE
Video Resolution (Videoopløsning)
Med iScene-funktionen kan du vælge en indstilling, der svarer til det
motiv, du optager (sport, portræt, mv.). Baseret på dit valg indstiller
videokameraet automatisk den relevante lukkerhastighed og blænde for
den bedste optagelse.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1.
2.
3.
Rør ved fanen Menu (
“ SCENE”.
Du kan vælge opløsningen på den film, der skal optages.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1.
)
SCENE
2.
Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3.
Rør ved fanen Afslut (
) for at afslutte.
(
Auto
Rør ved et ønsket undermenuelement.
• For at ændre den aktuelle side
skal du røre ved fanen
)/Ned (
).
Op (
Rør ved fanen Afslut (
) for at afslutte.
(
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
) eller Retur
Undermenuelementer
• Auto: Under normale omstændigheder optages naturligt.
• Sports (Sport) ( ): Optagelse af mennesker eller genstande i
bevægelse.
• Portrait (Stående) ( ): Optager hudtoner naturligt.
• Spotlight (Rampelys) ( ): Når kraftigt lys rammer genstanden.
• Beach/Snow (Strand/sne) ( ): Når reflekteret lys er skarpt som
på sneområder eller strande.
• Food (Mad) ( ): Gengiver farver på mad mere farverigt.
• Candle Light (Stearinlys) ( ): Optager det bløde skær fra
stearinlys.
• Indoor (Inde) ( ): Indendørs med kunstigt lys.
Rør ved fanen Menu
) “Video Resolution”
(
(Videoopløsning).
Video Resolution
1080/50i
720/50p
1/1
576/50p
) eller Retur
Undermenuelementer
• 1080/50i (
• 720/50p (
• 576/50p (
): Optager i HD-formatet (1920x1080/50i).
): Optager i HD-formatet (1280x720/50p).
): Optager i SD-formatet (720x576/50p).
• “50i” indikerer, at videokameraet optager i interlaced
scanningstilstand med 50 felter pr. sekund.
• “50p” indikerer, at videokameraet optager i progressiv
scanningstilstand med 50 felter pr. sekund.
• Optagede filer kodes med VBR (Variable Bit Rate). VBR er et
kodningssystem, der automatisk justerer bithastigheden i forhold til
det billede, der optages.
• Den mulige optagetid afhænger af den valgte videoopløsning. side 37
Når du specificerer “Aperture: Manual” (Blænde: Manuel) eller
“Shutter: Manual” (Lukker: Manuel) annulleres tilstanden SCENE.
53
Avanceret optagelse
Video Quality (Videokvalitet)
Photo Resolution (Billedopløsning)
Du kan vælge kvaliteten på de billeder der skal optages.
Du kan vælge opløsningen på den film, der skal optages.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Video Quality” (Videokvalitet).
Video Quality
Super Fine
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
1. Rør ved fanen Menu
) “Photo Resolution”
(
(Billedopløsning).
Photo Resolution
2944x1656
Fine
1/1
Normal
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
Undermenuelementer
• Super Fine (Superfin) (
): Optager videoer med
billedkvaliteten Superfin.
• Fine (Fin) ( ): Optager videoer med billedkvaliteten Fin.
• Normal ( ): Optager videoer med billedkvaliteten Normal.
• Jo lavere en fi lmkvalitet er, jo højere er komprimeringsgraden. Den
mulige optagetid for en fi lm forøges, men dens kvalitet forringes.
54
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1920x1080
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Undermenuelementer
• 2944X1656 (
• 1920x1080 (
): Optager i 2944X1656 opløsning.
): Optager i 1920x1080 opløsning.
• Billeder, der optages med dit HD-videokamera, vises muligvis ikke
korrekt på andre digitale enheder, der ikke understøtter denne
billedstørrelse. side 37
• Billeder med høj opløsning bruger mere hukommelsesplads end
billeder med lav opløsning. Hvis der vælges højere opløsning, er der
mindre plads til at tage billeder i hukommelsen.
Avanceret optagelse
Photo Sharpness (Billedskarphed)
White Balance (Hvidbalance)
Med denne funktion kan brugeren opnå skarpere billeder ved at
behandle billedet, efter at det er taget.
Dette videokamera justerer automatisk farven på motivet. Du kan optage i
naturlige farver, afhængigt af motivet og lysforholdene.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu
) “Photo Sharpness”
(
(Billedskarphed).
Photo Sharpness
1/1
Sharp
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
Undermenuelementer
• Soft (Blød) (
1. Rør ved fanen Menu (
)
“White Balance” (Hvidbalance).
White Balance
Auto
Soft
Normal
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
): Udjævner billedets kanter. Gør billeder
blødere.
• Normal ( ): Billederne vises med skarpe kanter og er
velegnede til udskrivning.
• Sharp (Skarp) ( ): Forstærker skarpheden af billedets
kanter.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Undermenuelementer
• Auto: Styrer automatisk hvidbalanceindstillingen, afhængigt af
optagelsesforholdene.
• Daylight (Dagslys) ( ): Styrer hvidbalancen i forhold til lyset
udendørs.
• Cloudy (Skyet) ( ): Ved optagelse i skygge eller i skyet vejr.
• Fluorescent (Fluorescens) ( ): Ved optagelse under hvidt
fluorescerende lys.
• Tungsten (Wolfram) ( ): Ved optagelse under halogenlamper
og hvidglødende lys.
• Custom WB (Egen WB) ( ): Du kan justere hvidbalancen
manuelt for tilpasning til lyskilden
eller -situationen.
Forstå hvidbalancen
Hvidbalancen (WB) er processen med at fjerne urealistiske farvestik, så
motiver, der virker hvid i virkeligheden, gengives hvide på dine billeder.
Korrekt hvidbalance skal tage højde for en lyskildes “farvetemperatur”,
der henviser til den relative varme eller kølighed i hvidt lys.
55
Avanceret optagelse
Sådan indstilles hvidbalancen manuelt
1. Rør ved fanen Menu (
)
“White Balance” (Hvidbalance) “Custom WB” (Egen WB).
• Indikatoren “(
) Set White
Balance” (Indstil hvidbalance.)
vises.
Aperture (Blænde)
White Balance
Tungsten
Custom WB
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
2/2
2. Udfyld skærmen med et hvidt
).
objekt, og rør ved fanen (
• Hvidbalanceindstillingen bliver gemt.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller Retur (
) for at afslutte menuen.
• Den lagrede hvidbalanceindstillinger gælder fra den næste
optagelse.
• Ved manuel indstilling af hvidbalancen skal motivet, der fylder
skærmen, være hvidt. Ellers kan dit videokamera muligvis ikke
detektere en relevant indstillingsværdi.
• Den justerede indstilling bevares, indtil du indstiller hvidbalancen
igen.
• Under normal udendørs optagelse kan du muligvis opnå bedre
resultater ved at indstille til “Auto”.
• Annuller den digital zoom-funktion for klar og nøjagtig indstilling.
side 63
• Nulstil hvidbalancen, hvis lysforholdene ændres.
56
Videokameraet justerer blænden automatisk, afhængigt af motivet
og optagelsesbetingelserne. Du kan også justere blænden manuelt
efter eget ønske.
1. Rør ved fanen Menu (
“Aperture” (Blænde).
)
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Aperture
Auto
m
Manual
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Undermenuelementer
• Auto: Indstiller blændeværdien automatisk.
• Manual (Manuel) ( m ): Rør ved fanerne Formindsk
) eller Forøg (
) for at justere
(
indstillingerne efter dine ønsker.
Indstillingerne er følgende:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Avanceret optagelse
•
•
Forstå blænden
Shutter (Lukker)
Blændeværdien kan justeres for at styre den mængde lys, der når
frem til billedsensoren. Blændeværdien skal justeres i følgende
tilfælde:
• Når der optages i modlys, eller når baggrunden er for lys.
• Når der optages mod en naturlig reflekterende baggrund, som
f.eks, stranden eller skibakken.
• Når baggrunden er meget mørk (f.eks, et landskab om natten).
Videokameraet indstiller automatisk lukkerhastigheden, afhængigt
af motivets lysstyrke. Du kan fange øjeblikke med genstande i hurtig
bevægelse eller dynamisk optage genstande i langsom bevægelse.
Når du specificerer “Aperture: Manual” (Blænde: Manuel),
annulleres tilstanden SCENE, “Super C.Nite” indstilles til “Off”
(Fra), og “Shutter” (Lukker) indstilles automatisk til “Auto”.
Hvis blænden er indstillet til manuel, ændres blændeværdien
afhængigt af det zoomniveau, du ændrer.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1.
Rør ved fanen Menu (
“Shutter” (Lukker).
2.
Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3.
)
Shutter
Auto
Rør ved fanen Afslut (
) for at afslutte.
(
m
Manual
1/1
) eller Retur
Undermenuelementer
• Auto: Videokameraet indstiller automatisk den passende
blændeværdi.
• Manual (Manuel) ( m ): Rør ved fanerne Formindsk
) eller Forøg (
) for at justere
(
indstillingerne efter dine ønsker.
Indstillingerne er følgende:
1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, eller 1/10000.
• Billedet ser muligvis ujævnt ud, hvis der er valgt en høj
lukkerhastighed.
• Ved optagelse med en lukkerhastighed på 1/1000 eller højere
skal du sørge for, at solen ikke skinner direkte på objektivet. Når
lukkerhastigheden bliver langsommere, kan videokameraet blive
påvirket af for meget lys.
• Når du specificerer “Shutter: Manual” (Lukker: Manuel), annulleres
tilstanden SCENE, og “Super C.Nite” indstilles til “Off” (Fra), og
“Aperture” (Blænde) indstilles automatisk til “Auto”.
• Selvom lukkerhastigheden er indstillet til 1/10000, understøtter
videokameraet op til 1/2000 ved når der tages billeder.
57
Avanceret optagelse
EV
Super C.Nite
Afhængigt af intensiteten af det omgivende lys bliver dine videoer
og billeder måske for lyse eller for mørke. I sådanne tilfælde kan du
justere eksponeringen for at få bedre videoer og billeder.
Du kan få det motiv, der optages, til at fremstå i langsom bevægelse
ved at kontrollere lukkerhastigheden, eller optage et lysere billede et
mørkt sted uden at ødelægge farverne.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
) “EV”.
EV
2. Rør ved fanerne Formindsk
0
(
) eller Forøg (
) for at
justere indstillingerne efter dine
ønsker. Indstillingerne er folgende:
• EV-værdier ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Rør ved fanen Afslut (
) eller Retur (
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
“Super C.Nite”.
)
Super C.Nite
OFF
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3. Rør ved fanen Afslut (
) for at afslutte.
(
Off
Normal
1/1
SUPER
Super
) eller Retur
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
Forstå EV (eksponeringsværdi)
Eksponeringsværdien er den samlede mængde lys, der må ramme
det fotografiske medie (fotografisk film eller billedsensor) under
processen med at tager billeder eller optage videoer.
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• Normal ( ): Lukkeren åbnes i 1/50 sekund i den normale
tilstand og skifter automatisk til at åbne i 1/25 sekund på
mørke steder. Brug denne funktion til at få klare billeder et
mørkt sted.
• Super ( ): Lukkeren åbnes i 1/13 sekund uanset de
omgivende forhold, normaltilstanden. Brug denne funktion til
at få klare billeder et mørkere sted.
SUPER
Mørkere (-)
58
0
Lysere (+)
Avanceret optagelse
Manuel fokusering under optagelse
Focus (Fokus)
Videokameraet indstiller normalt automatisk fokus på et motiv
(autofokus). Når der tændes for videokameraet, er autofokus altid
indstillet. Du kan også fokusere manuelt på et motiv afhængigt af
optagelsesforholdene.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
“Focus” (Fokus).
)
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Focus
Auto
Dette HD-videokamera fokuserer automatisk på et motiv i alt fra
nærbilleder til uendelighed. Det kan dog forekomme, at der ikke
opnås korrekt fokus, alt afhængigt af optagelsesforholdene. Hvis det
er tilfældet, skal du bruge manuel fokuseringstilstand.
) for
For at justere fokus, skal du placere og holde fingeren på (
) for et motiv langt væk.
et motiv tæt på, og på fanen (
• Fokusering på et motiv langt væk ( / ) vises i midten, når
justeringen af fokus er afsluttet.
• Den justerede værdi anvendes, så snart du rører ved knapperne
) eller (
).
(
Manual
1/1
Touch Point
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Manual
Manual
10CM
10CM
Undermenuelementer
• Auto: I de fleste situationer er det bedst at bruge
autofokusfunktionen, fordi du så kan koncentrere dig om
den kreative side af optagelsen.
• Manual (Manuel) ( ): Det kan være nødvendigt med
manuel fokusering under visse forhold, hvor det er svært
eller upålideligt at anvende automatisk fokusering. Rør ved
) eller
fanerne (
) for at justere indstillingerne efter dine ønsker.
(
• Touch Point (Berøringsflade) ( ): På LCD-skærmen skal
du blot røre ved motivet på det sted, hvor du vil fokusere.
<Motiv tættere på>
<Motiv længere væk>
Situationer hvor du skal indstille fokus manuelt
• Et billede med fl ere genstande, nogle tæt på videokameraet,
andre længere væk.
• En person, der er indhyllet i tåge eller omgivet af sne.
• Meget skinnende eller blanke overfl ader, som f.eks. en bil.
• Mennesker eller genstande, der bevæger sig hele tiden eller
hurtigt, som f.eks. ved et sportsstævne eller i en folkemængde.
59
Avanceret optagelse
Eksempler på fem digitale effekter
Brug af berøringsfladen
Med funktionen Berøringsflade kan
du sende motivet i baggrunden ud
af fokus. Fokuser på et bestemt sted
ved at røre ved det ønskede sted.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Sådan aktiveres Touch Point (Berøringsfl ade) med en lang berøring
Du kan aktivere berøringspunktet ved at trykke på et konkret sted i
ca. 2 sekund på LCD-skærmen.
• Funktionen AF er praktisk, når du anvender zoomfunktionen, fordi
du måske ikke kan bevare det nøjagtige fokuseringspunkt, når
zoomforholdet er blevet ændret.
• På indstillingsmenuen til manuel fokus er funktionen Autofokus
) på skærmen, og den
kun tilgængelig ved at bruge fanen AF (
manuelle fokusfunktion kan anvendes igen, hvis du rører ved fanerne
til manuel fokus.
• Når funktionen Berøringsflade er aktiveret, kan du røre ved fanen AF
) på LCD-skærmen for at indstille “Focus” (Fokus) til “Auto”.
(
Off (Fra)
Uden nogle digitale
effekter vises et
normalt, naturligt
billede under
optagelse eller
afspilning.
Black & White
(Sort/Hvid) ( )
Denne tilstand
ændrer billedet til
sort/hvid.
Sepia ( )
Denne tilstand giver
billedet en rødbrun
farve.
Negative (Negativ)
( )
Denne tilstand
vender farverne om
og skaber en effekt
som et negativ.
Art (Kunst) ( )
Denne tilstand gør
ansigter pænere.
Ghost
(Spøgelseszoom) ( )
Denne tilstand
hjælper billedet
med at få en
spøgelseseffekt
som spøgelser, der
bevæger sig rundt.
Dazzle (Glans) ( 02 )
Denne tilstand
gør billederne
lysere ved at hæve
mætningen.
Noir (Sort) ( 03 )
Denne tilstand
ændrer billederne
virkningsfuldt med
højlyskontrast.
Digital Effect (Digital effekt)
Brug af funktionen Digital effekt giver dine optagelser et kreativt
udseende.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Digital Effect” (Digital effekt).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
60
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
Digital Effect
Off
Black & White
1/3
Sepia
Negative
Western (Vestlig) ( 04 )
Denne tilstand
ændrer billedet til et
falmet og gammelt
filmlook.
Avanceret optagelse
Fader
Optagelse af en video med fade-effekt
Du kan give din optagelse et professionelt udseende ved at bruge
specialeffekter, såsom at tone ind i begyndelsen af en sekvens eller
tone ud i slutningen af en sekvens.
Fade in (Indtoning)
Tryk på knappen Start/stop optagelse, når “Fader” er indstillet til
“In” (Ind). Optagelse starter med en mørk skærm, og derefter fader
billedet og lyden ind.
1. Rør ved fanen Menu (
Fade out (Udtoning)
Tryk på knappen Start/stop optagelse, når “Fader” er indstillet til
“Out” (Ud). Optagelsen stopper, efterhånden som billedet og lyden
udtoner.
) “Fader”.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Fader
Off
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
In
1/1
Out
In-Out
Fade in-out (Fade ind-ud)
Tryk på knappen Start/stop optagelse, når “Fader” er indstillet til
“In-Out” (Ind-ud).
Optagelse starter med en mørk skærm, og derefter fader billedet og
lyden ind. Optagelsen stopper, efterhånden som billedet og lyden
udtoner.
Undermenuelementer
Indtoning (ca. 3 sekunder)
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• In (Ind) ( ): Når du starter optagelsen, udføres faderfunktionen.
• Out (Ud) ( ): Når optagelsen er udført, udføres faderfunktionen.
• In-Out (Ind-Ud) ( ): Når du starter eller stopper en
optagelse, udføres fader-funktionen.
Udtoning (ca. 3 sekunder)
Denne funktion deaktiveres, når den er brugt én. Du skal nulstille den,
hver gang du vil bruge den.
61
Avanceret optagelse
Tele Macro (Tele Makro)
Cont. Shot (Billedserie)
Med funktionen Tele Makro kan du tage nærbilleder, der oprettes
ved at fokusere på en lille del af et stort motiv med televinkel. Dette
er praktisk til optagelse af nærbilleder af blomster, insekter e.l.
Med denne funktion kan du billeder efter hinanden for at give dig
flere muligheder til alternativer, hvis du skal tage billede af nogen
som rør på sig.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Tele Macro” (Tele Makro).
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Cont. Shot” (Billedserie).
Tele Macro
Cont. Shot
Off
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Undermenuelementer
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til) ( ): Du kan fokusere på en lille del af en stor genstand
med en televinkel.
62
Off
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
• Når du optager i telemakrotilstand, kan fokuseringshastigheden
muligvis blive reduceret.
• Brug et stativ (medfølger ikke) for at undgå at ryste på hånden i
telemakrotilstand.
• Undgå skygger ved optagelse i telemakrotilstand.
• I takt med at afstanden til motivet reduceres, bliver
fokuseringsområdet mindre.
• Hvis du ikke kan justere fokus korrekt, skal du flytte Zoom-knappen
for at justere fokus.
• Når Tele Makro er aktiv, ændres den effektive fokuseringsafstand i teletilstand fra 1 m til 50 cm.
On
1/1
• Off (Fra): Optager kun ét billede.
• On (Til) (
): Når du trykker på knappen PHOTO /
(My
Clip), kan du tage op til otte billeder på ét
sekund.
• Hvis der opstår en fejl (kort fyldt, mv.) under kontinuerlig optagelse,
afsluttes optagelsen, og der vises en fejlmeddelelse.
• Når “Cont. Shot” (Billedserie) er indstillet til “On” (Til), er
billedopløsningen låst til 1920x1080 .
Avanceret optagelse
Wind Cut (Vindbryder)
Digital Zoom
Med funktionen Vindstøjsreducering kan du reducere vindstøj, når
du optager lyd vha. den indbyggede mikrofon.
Den digitale zoom muliggør større zoomforstørrelse end den optiske
zoom. Digital zoom kan elektronisk forstørre billeder fra det optiske
objektiv med op til 300 gange.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Wind Cut” (Vindbryder).
Wind Cut
Off
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
“Digital Zoom”.
)
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Digital Zoom
Off
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte.
Retur (
STBY
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til) ( ): Reducerer vindstøj, når du optager lyd vha. den
indbyggede mikrofon.
Brug af funktionen Vindstøjsreducering fjerner også lavfrekvente lyde
sammen med vindstøjen.
00:00:00
[307Min]
9999
Undermenuelementer
Højre side af linjen viser det digitale
zoomområde. Zoomområdet vises, når du
flytter zoomknappen.
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Aktiverer den højeste digitale zoomforstørrelse.
Med den digitale zoom behandles billedet digitalt, mere end det intelligente
eller optiske zoomforhold, så billedopløsningen kan blive forringet.
63
Avanceret optagelse
Self Timer (Selvudløser)
Art Time Lapse REC (Time-lapse-OPT)
Når selvudløseren er aktiveret, er der en tidsforsinkelse på 10
sekunder, inden optagelsen starter. Du kan optage eller tage billed
af dig selv dig selv.
Med funktionen Kunst-time-lapse kan du indstille videokameraet til
at føje følelse og andre oplevelser til en tør og kedelig time-lapsevideo.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Self Timer” (Selvudløser).
Self Timer
OFF
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Off
10 Sec
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• 10 Sec (10 sek) ( ): Der er en tidsforsinkelse på 10
sekunder, når du trykker på knappen
Start/stop optagelse eller PHOTO /
(My Clip).
Denne funktion deaktiveres, når den er brugt én gang.
Du skal tænde for den, hver gang du vil bruge den.
64
1. Rør ved fanen MENU (
)
“Art Time Lapse REC” (Timelapse-OPT).
• Menuskærmen vises.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3. Rør ved de ønskede elementer
(Interval, Opt-grænse,
Opløsning), og rør derefter ved
) eller Ned (
) for
fanen Op (
at indstille værdierne.
Art Time Lapse REC
Off
Normal
1/2
Jumping
Zooming
Art Time Lapse REC
Interval
:
0.5 Sec
Zoom
:
in
[HD] 720 50P SF
Avanceret optagelse
4. Rør ved fanen (
) for at afslutte indstillingen.
5. Rør ved fanen Afslut (
menuen.
) eller Retur (
) for at afslutte
6. Når du har indstillet tilstanden
00:00:20
[307Min]
1Sec/24Hr
Time-lapse-OPT, skal du trykke på
Art Time Lapse Recording
knappen Start/stop optagelse.
• Time-lapse-OPT starter.
• Art Time Lapse REC
understøtter kun opløsningen
[HD]720/50P og superfin
kvalitet.
• Tryk på knappen Start/stop optagelse, hvis du vil stoppe
tilstanden Kunst-time-lapse.
Ikon
Beskrivelse
Normal: Indstil for at optage billeder med et interval, som du
definerer.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1,
0,5, 1, 3 eller 5 sekund.
Hoppende: Indstil for at optage en hoppende time-lapse-video
medet interval, som du definerer.
• Interval: Scenen optages i 3 sekunder, hvert 1., 3., 5., 10.
eller 20. sekund. Lyden optages også.
Zoomning: Indstil en zoomeffekt til en time-lapse-video.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1,
0,5, 1, 3 eller 5 sekund.
• Zoom: Føjer effekten zoom ind/ud til en time-lapse-video.
Panorering: Indstil en panoreringseffekt til en time-lapse-video.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1,
0,5, 1, 3 eller 5 sekund.
• Retning: Føjer panoreringseffekten (venstre/højre/op/ned) til
en time-lapse-video.
Zoomning + Panorering: Indstil en zoom- og
panoreringseffekt, så de tilføjes samtidig.
• Interval: Et billede af et motiv optages én gang hvert 0,1,
0,5, 1, 3 eller 5 sekund.
• Retning: Føjer panoreringseffekten (venstre/højre/op/ned) til
en time-lapse-video.
• Zoom: Føjer effekten zoom ind/ud til en time-lapse-video.
65
Eksempel på Kunst-time-lapse-optagelse
Samlet optagelsestid
Optagelsesinterval
Tidslinje
Optagelsestid på
lagringsmediet (Et videoklip
af Kunst-time-lapsoptagelse)
00:00:20/00:20:00
HD
SD
100_0013
Funktionen Kunst-time-lapse optager billeder med et
foruddefineret interval gennem den samlede optagelsestid for at
producere en time-lapse-video.
Kunst-time-lapse er praktisk til optagelse af følgende motiver:
• Blomster der springer ud
• En fugl der bygger en rede
• Skyer der bevæger sig over himlen
00:00:25/00:20:00
100_0013
00:00:30/00:20:00
100_0013
3/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
Under Kunst-time-lapse-optagelse fungerer funktionen Super C.Nite (Super F.Nat) ikke.
Kunst-time-lapse-optagelse frigives, når optagelsen er færdig. Gentag trin 1 til 7, hvis du vil starte en anden Kunst-time-lapse-tilstand.
Optagelse af 25 billeder udgør en video på 1 sekund. Idet minimumlængden på en video, som dit videokamera kan gemme, er et sekund, definerer intervallet den
samlede optagelsestid for tilstanden Kunst-time-lapse. Hvis du f.eks. indstiller intervallet til 5 Sek, skal du indstille optagelsestiden for tilstanden Kunst-time-lapse til
mindst 2 minutter og 30 sekunder for at optage en video med en minimumlængde på 1 sekund (25 billeder).
Du kan ikke standse optagelsen midlertidigt ved brug af time lapse-optagelse.
Lyd optages ikke under Time-lapse-optagelse. (Lyd optages kun under Hoppende optagelse i tilstanden Kunst-time-lapse.)
Når en videooptagelse fylder 1,8 GB på lagringsmediet, startes der på dette sted automatisk optagelse af en ny fil.
Vi anbefaler at bruge strømadapteren i stedet for batteriet til Kunst-time-lapse.
Hvis batteriet bruges op under Kunst-time-lapse-optagelse, gemmer videokameraet optagelserne frem til dette punkt og skifter til standbytilstand. Efter et øjeblik
vises en advarsel, hvorefter der afbrydes automatisk.
Hvis lagringsmediet bliver fuldt under Kunst-time-lapse-optagelse, skifter videokameraet til standbytilstand, efter optagelsen er gemt i hele den resterende
hukommelse.
Art time lapse Recording afsluttes automatisk efter 72 timer.
Avanceret optagelse
Quick View (Hurtig visning)
Sletning af filer efter Hurtig visning
Med funktionen Quick View (Hurtig visning) kan du se den/det
senest optagede video/tagne billede så snart optagelsen er færdig,
eller billedet er taget.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
Hvis du rører ved fanen Slet (
filen.
) under Hurtig afspilning, slettes
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Quick View” (Hurtig visning).
Quick View
Off
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte.
Undermenuelementer
• Funktionen Hurtig visning er ikke tilgængelig i følgende situationer:
- Hvis tilstanden er blevet ændret efter optagelsen.
- Hvis USB-kablet er sluttet til videokameraet.
- Hvis videokameraet er blevet genstartet efter optagelsen.
- Efter afspilning med Hurtig visning.
• For billeder optaget med “Cont. Shot” (Billedserie) afspilles kun den
senest fil.
• Off (Fra): Ikonet Hurtig visning ( ) vises ikke på skærmen,
når du er færdig med optagelsen.
• On (Til): Ikonet Hurtig visning ( ) vises på skærmen, så
snart du er færdig med optagelsen. Rør ved ikonet
Hurtig visning for at vise den seneste video eller
det seneste billede du har optaget. Når Hurtig
afspilning er færdig, går dit videokamera tilbage til
tilstanden Standby.
67
Avanceret afspilning
Guideline (Retningslinie)
Play Option (Afspilningsvalg)
Dette videokamera indeholder tre typer retningslinjer, som hjælper dig
med at få en balanceret billedkomposition på skærmen.
Du kan indstille en specifik afspilningsstil efter dine ønsker.
Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen MODE. side 29
1.
Rør ved fanen Menu (
)
“Guideline” (Retningslinie).
Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD /
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
). side 45
SD
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Play Option” (Afspilningsvalg).
Guideline
Play Option
Play All
2.
3.
Rør ved et ønsket
undermenuelement.
• Den valgte retningslinje vises på
skærmen.
Rør ved fanen Afslut (
(
) for at afslutte.
) eller Retur
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Off
STBY
00:00:00
[307Min]
Play One
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte
Retur (
menuen.
Repeat All
Repeat One
9999
Undermenuelementer
• Play All (Afspil alle) (
): Afspiller videoklip i rækkefølge
fra den valgte video til den sidste
og vender herefter tilbage til
miniaturevisningen.
• Play One (Afspil en) (
): Afspiller kun den valgte
video og vender tilbage til
miniaturevisningen.
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
: Placer motivet på krydset i retningslinjen for at centrere
•
motivet.
: Placer motivet inde i sikkerhedszonefirkanten, så du kan
•
sikre dig, at det kommer med på billedet.
: Optagelse af flere motiver. Placer motiverne ved eller i
•
nærheden af krydset i retningslinjen for at skabe en
velafbalanceret komposition.
68
• Anbring motivet ved et krydspunkt på retningslinjen for at balancere
billedkompositionen.
• Retningslinjerne på skærmen kommer ikke med på de optagede
billeder.
• Repeat All (Gentag alle) (
• Repeat One (Gentag en) (
): Gentager afspilning af alle
videoklip, indtil du rører ved
).
fanen Retur (
): Gentager kun afspilning af
den valgte video, indtil du
).
rører ved fanen Retur (
Avanceret afspilning
Highlight (Fremhæv)
Dette videokamera viser et område med optagede video(er) i
tilfældig rækkefølge.
Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD /
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
SD ). side 45
1. Rør ved fanen Menu (
“Highlight” (Fremhæv).
)
Highlight
Afspilningstid (fremhævning) i forhold til optagelsestiden for
en video
Optaget tid
Fuld afspilning
5 til 30 sek.
Afspiller 5 sekunder tilfældigt.
30 sek. - 5 min.
Afspiller 5 sekunder af hvert område på 30
sekunder tilfældigt.
5 min. til 10 min.
Afspiller 11 sekunder af hvert område på 2
minutter tilfældigt.
Mere end 10 min.
Afspiller 15 sekunder af hvert område på 3
minutter tilfældigt.
Recent
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
All
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
• Recent (For nylig) ( ): Viser en sektion med de videoer,
der er oprettet i løbet af de seneste
24 timer.
• All (Alle dage) ( ): Viser en sektion med alle videofiler.
Afspilningstid (fremhævning)
Mindre end 5 sek.
• Hvis du udfører funktionen Fremhæv i miniaturevisningen efter dato,
vælges alle filerne for den valgte dato summarisk og vises.
• Ved afspilning af fremhævede kan du justere lydstyrken ved at røre
ved skærmen, og du kan også annullere afspilningen.
69
Avanceret afspilning
Slide Show Option (Diasshow-indstilling)
File Info (Filoplysninger)
Du kan indstille afspilningsmuligheder for diasshowet med
indstillingsmenuen til diasshow.
Dette videokamera viser dig informationer om optagede billeder.
Vælg fanen Afspilning (
tilstanden Billedvisning (
1. Rør ved fanen Menu (
“Slide Show Option”
(Diasshow-indstilling).
)
2. Rør det ønskede
undermenuelement, og rør fanen
(
)/(
) for at indstille den
ønskede værdi.
3. Rør ved fanen Afslut (
Vælg fanen Afspilning (
) på LCD-skærmen for at vælge
tilstanden Videoafspilning ( HD / SD ) eller tilstanden
billedvisning ( ). side 45
) på LCD-skærmen for at vælge
). side 45
) eller Retur (
1. Rør ved fanen Menu (
)
“File Info” (Filoplysninger).
Slide Show Option
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
Effect
:
On
3. Rør ved fanen Retur (
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
• Interval: Billeder afspilles fortløbende med det indstillede
diasshowinterval (1 sek. eller 3 sek.).
• Music (Musik): Du kan aktivere eller deaktivere
baggrundsmusikken. Dette videokamera har
som standard 7 baggrundsmusikmelodier
gemt i start-flashhukommelsen. Startes
et diasshow, startes afspilning af de
7 baggrundsmusiknumre i tilfældig
rækkefølge.
• Effect (Effekt): Fortløbende afspilning af billeder med fade
ind/ud-effekter mellem billedovergangene.
70
2. Rør ved den ønskede fil for at
vise filinformationer.
• Informationerne om den
valgte fil vises.
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
: 01.JAN.2012
: 00:00:05
Size
Resolution
: 9.56MB
: 1080 50i F
) for at afslutte menuen.
Redigering af filer
SLET
Undermenuelementer
Du kan slette dine optagelse enkeltvis eller på én gang.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge
• Rør ved fanen Afspil (
afspilningstilstanden. side 45
1. Rør ved fanen HD ( HD ), SD
( SD ) eller Billede (
).
• Videoer eller billeder vises
som miniaturer.
2. Rør ved fanen Menu (
)
“Delete” (Slet) rør ved det
ønskede undermenuelement.
• Hvis du rører ved “Select
Files” (Vælg filer), kan du se
billedminiaturer. Gå til trin 3.
• Hvis du rører ved “All
Files” (Alle filer), vises en
meddelelse, der svarer til
denne mulighed. Gå til trin 4.
Delete
• Select Files (Vælg filer): Sletter individuelle billeder.
Rør ved de billeder, du vil slette. Indikatoren ( ) vises på
de valgte billeder. Når du rører ved miniaturebillederne,
skifter billedet mellem at være valgt ( ) eller ikke være
valgt.
). De valgte billeder slettes.
Rør ved fanen (
• All Files (Alle filer): Sletter alle billeder.
Select Files
All Files
1/1
• Slettede billeder kan ikke gendannes.
• Skub ikke hukommelseskortet ud, og afbryd ikke strømmen, når du
sletter videoer, der er optaget på hukommelseskortet. Hvis du gør
det, kan det beskadige lagringsmediet eller data.
Delete
3/3
Remain:3.62GB
3. Rør ved de filer, du vil slette. Når du har valgt alle de filer, du vil
). Gå til trin 4.
slette, så rør ved fanen (
• Se undermenuelementer herunder for flere detaljer.
• Du kan også anvende denne funktion i den komplette tilstand til
visning af enkeltbilleder.
• Du kan ikke slette filer, der er forsynet med beskyttelsesindikatoren.
Annuller beskyttelsen først. side 73
• Du kan ikke slette beskyttede filer. Annuller beskyttelsen først. side 73
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
slette billederne.
• Slettefunktionen fungerer ikke, hvis batterikapaciteten er
utilstrækkelig. Det anbefales at anvende oplader som strømforsyning
under sletning.
4. Rør ved “Yes” (Ja).
• Hvis du vælger “All Files” (Alle filer), sletter videokameraet
alle filerne på lagringsmediet med undtagelse af de, der er
beskyttet.
• Hvis du vælger “Select Files” (Vælg filer), sletter
videokameraet de filer, du vælger.
71
Redigering af filer
Slet My Clip
My Clip-oprettelse
Du kan slette My Clip-mærkerne fra en video, der er mærket som ‘My
Clip’.
Du kan udtrække spændende motiver, der er mærket som ‘My Clip’
fra en video og oprette en fil med dem.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
• Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD / SD ). side 45
1. Rør ved en miniature, der er
mærket som My Clip ( ).
2
3
Play Option
Rør ved fanen MENU (
)
“Delete My Clip” (Slet My Clip).
Highlight
1/2
Rør ved “Yes” (Ja).
• Videokameraet sletter alle
mærker fra videoen.
Delete
Delete My Clip
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
• Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD / SD ). side 45
1. Tryk på knappen PHOTO / (My
Clip) på miniaturevisningen af
videoer.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
My Clip
Creation Start
Preview
Undermenuelementer
• Oprettelsesstart: Kombinerer de mærkede motiver
sekventielt, gemmer og finder dem som en video på den
først filplacering i miniaturevisningen af videoer.
• Eksempel: Viser et eksempel på de motiver, der er mærket
sekventielt.
• Mens du ser eksempler på de motiver, der er mærket som ‘My Clip’,
kan du ikke trække statuslinjen på LCD-skærmen.
• Hvis der ikke er tilstrækkelig lagerplads på mediets lager til at oprette
nye filer fra mærkede videoer, nedtones fanen Oprettelsesstart.
72
Redigering af filer
•
BESKYT
Du kan beskytte vigtige optagelser mod utilsigtet sletning.
De beskyttede videoer og billeder slettes ikke, medmindre de
formateres, eller beskyttelsen annulleres.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge
• Rør ved fanen Afspil (
afspilningstilstanden. side 45
1. Rør ved fanen HD ( HD ), SD
).
( SD ) eller Billede (
• Videoer eller billeder vises
som miniaturer.
Protect
Select Files
All On
1/1
Hvis du vælger “Select Files” (Vælg filer), vises indikatoren
ved de filer, du valgte til beskyttelse og forsvinder ved de
filer, du fjernede beskyttelsen fra.
Undermenuelementer
• Select Files (Vælg filer): Beskytter individuelle billeder.
Rør ved billeder for beskytte dem mod sletning.
Indikatoren ( ) vises på de valgte billeder.
Når du rører ved miniaturebillederne, skifter billedet
mellem at være valgt ( ) eller ikke være valgt.
).
Rør ved fanen (
• All On (Alle til): Beskytter alle billeder.
• All Off (Alle fra): Fjerner beskyttelsen af alle billeder på én gang.
All Off
2. Rød ved fanen Menu (
)
Protect
“Protect” (Beskyt) rør ved det
ønskede undermenuelement.
• Hvis du rørte ved “Select
3/3
Files” (Vælg filer), kan du se
billedminiaturer. Gå til trin 3.
• Hvis du rører ved “All
Files” (Alle filer), vises en meddelelse, der svarer til denne
mulighed. Gå til trin 4.
3. Rør ved de filer, du vil beskytte. Når du har valgt alle de filer, du
). Gå til trin 4.
vil beskytte, så rør ved fanen (
• Se undermenuelementer herunder for flere detaljer.
4. Rør ved “Yes” (Ja).
• Hvis du vælger “All On” (Alle til), vises indikatoren ( ) ved
alle filer.
• Hvis du vælger “All Off” (Alle fra), forsvinder indikatoren ( )
fra alle beskyttede filer.
• Du kan også anvende denne funktion i den komplette tilstand til
visning af enkeltbilleder.
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
indstille denne funktion. side 35
73
Redigering af filer
Kopier (kun HMX-H405)
Undermenuelementer
Vidoer og fotos, der er gemt i den indbyggede hukommelse, kan kopieres til det eksterne fl ash-hukommelseskort. Kopiering til hukommelseskortet sletter ikke originalerne i den indbyggede hukommelse.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
) på LCD-skærmen for at vælge afspilning
• Rør ved fanen Afspil (
stilstanden.side 45
1. Rør ved fanen HD ( HD ), SD
).
( SD ) eller Foto (
• Videoer eller fotos vises som
miniaturer.
Copy
Select Files
All Files
• Select Files (Vælg fi ler): Kopier individuelle billeder. Rør
ved de billeder, du vil kopiere.
Indikatoren ( ) vises på de valgte
fi lm.Når du rører ved fi lmen
på miniatureoversigten, skifter
du mellem at vælge fi lmen på
miniatureoversigten til kopiering
(indikatoren ( ) vises på billedet) eller
).
ikke utvalgt. Rør ved fanen (
De valgte billeder kopieres.
• All Files (Alle fi ler): Kopier alle billeder.
1/1
2. Rør ved fanen Menu (
“Copy”.
)
3. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
4. Den tilhørende meddelelse for den
valgte mulighed vises. Rør ved
“Yes” (Ja).
• De valgte billeder kopieres.
Copy
3/3
Remain:2GB
Resterende ledig plads på
hukommelseskortet
74
• Du kan også formatere lagringsmediet for at slette alle billederne
på én gang.
• Hvis beskyttelsestappen på hukommelseskortet er låst, kan du ikke
kopiere billederne. side 35
• Du kan ikke kopiere en fil, hvis hukommelseskortet ikke har
tilstrækkelig ledig plads. Fjern unødvendig filer, inden du fortsætter.
side 103
• Kopifunktionen fungerer ikke, hvis batteriopladningen er
utilstrækkelig. Det anbefales at anvende strømadapteren som
strømforsyning under kopiering.
Redigering af filer
OPDEL
Du kan opdele en video i to og nemt slette en uønsket sektion.
Denne funktion redigerer den originale video. Sikkerhedskopier
vigtige optagelser separat.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
• Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD / SD ). side 45
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Edit” (Rediger) “Divide”
(Opdel).
2. Rør ved en video, der skal
redigeres.
• Den valgte video vises og er
på pause.
3. Søg efter opdelingspunktet
ved at røre ved fanerne til
afspilningskontrol.
• Faner til afspilningskontrol:
/
/
/
/
/
Edit
Divide
Combine
1/1
00:00:25/00:00:50
100_0013
Skub ikke et hukommelseskort ud, og afbryd ikke strømmen, når du
redigerer en video, der er optaget på hukommelseskortet. Hvis du gør
det, kan det beskadige lagringsmediet eller dataene.
• Du kan også anvende denne funktion i den komplette tilstand til
visning af enkeltbilleder.
). Annuller beskyttelsen
• Du kan ikke dele filer, der er beskyttede (
først. side 73
• Den opdelte video kan variere 2 sekund før eller efter
opdelingspunktet.
• Funktionen Opdel er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
- Hvis den samlede tid for den optagede video er mindre end 6
sekunder.
- Hvis du forsøger at opdele sektioner uden at sørge for, at startog slutsektionerne er på mindst 3 sekunder.
- Hvis den resterende del af hukommelsespladsen er mindre end
15MB.
- Når antallet af filer når 9999.
• Billeder kan ikke opdeles.
• Hvis du opdeler en video med My Clip-mærker, forsvinder My Clipmærkerne.
• Du kan ikke opdele en video optaget i tilstanden Kunst-time-lapse.
Divide
4. Rør ved fanen Pause (
) ved
opdelingspunktet, og rør derefter
).
ved fanen Klipning (
• Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte.
5. Rør ved “Yes” (Ja).
• Den valgte video opdeles i to videoklip.
• Det andet klip i den opdelte video vises som den sidste
miniature.
• Efter opdeling kan du delvist slette en uønsket sektion eller
kombinere den med andre videoer.
75
Redigering af filer
KOMBINER
Du kan kombinere to forskellige videoer. Da denne funktion
redigerer den originale fil, skal du huske at sikkerhedskopiere vigtige
optagelser separat.
• Isætning af hukommelseskort. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge tilstanden
• Vælg fanen Afspilning (
Videoafspilning ( HD / SD ). side 45
1. Rør ved fanen Menu (
)
“Edit” (Rediger) “Combine”
(Kombiner).
2. Rør med miniaturerne for de
videoer, der skal kombineres.
•
•
Indikatoren (
) og
nummeret for den valgte
rækkefølge vises på de valgte
videoer. Når du rører ved
videominiaturerne, skifter
videoen mellem at være valgt
) eller ikke være valgt.
(
Indikatoren (
) vises
ikke, hvis der er forskellige
opløsninger i de valgte
videofiler.
Edit
Divide
Combine
1/1
Combine
1
3/3
3. Rør ved fanen (
).
• Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte.
76
4. Rør ved “Yes” (Ja).
• De 2 videoer kombineres i den valgte rækkefølge og
gemmes som én video.
Skub ikke et hukommelseskort ud, og afbryd ikke strømmen, når
du redigerer en video, der er optaget på hukommelseskortet. Hvis
du gør det, kan det beskadige lagringsmediet eller data.
• Du kan ikke slette filer, der er forsynet med
). Annuller beskyttelsen først.
beskyttelsesindikatoren (
side 73
• Den originale video bevares ikke.
• Funktionen til kombinering er ikke tilgængelig i følgende
situationer:
- Videoer i forskellige kvaliteter (videoer optaget med “Video
Resolution: 1080/50i” (Videoopløsning: 1080/50i) og
“Video Resolution: 720/50p” (Videoopløsning: 720/50p))
kan ikke kombineres.
- Filstørrelsen på den kombinerede video kan ikke overstige
1.8MB i alt.
- Hvis den resterende del af hukommelsespladsen er mindre
end 15MB, kan filerne ikke kombineres.
- En video hvor filformatet ikke er understøttet på
videokameraet.
- Ved afspilning af en videofil.
• Hvis du kombinerer en video med My Clip-mærker, forsvinder
My Clip-mærkerne.
• Du kan ikke kombinere en video optaget i tilstanden Kunsttime-lapse.
Systemindstillinger
INDSTILLING AF MENUPUNKTER
•
•
Se side 50 for indstilling af menuer.
For driftsdetaljer skal du se den tilhørende side.
Punkter
Storage Type*
Storage Info*
Card Info** (Kortinfo)
File No. (Fil NR)
Time Zone (Tidszone)
Date/Time Set (Indstil dato/tid)
Date Type (Datotype)
Time Type (Klokkesl.type)
Date/Time Display (Date/tidsvisning)
Auto LCD Off (Automatisk LCD fra)
Beep Sound (Bip-lyd)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Auto Power Off (Autom slukning)
Quick On STBY (Hurtig til STBY)
PC Software (Pc-software)
USB Connect (USB forbind.)
HDMI TV Out (HDMI tv-ud)
TV Connect Guide (Tv-tilslutningsguide)
TV Display (TV skærm)
Format
Default Set (Indstil standard)
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
•
•
•
•
Standardværdi
Internal Memory
Series (Serier)
Home
01/JAN/2012 00:00 (Summer Time (Sommertid) : Off (Fra))
01/JAN/2012
24 Hr (24 T)
Off (Fra)
On (Til)
On (Til)
On (Til)
5 Min (5 min)
Off (Fra)
On (Til)
Mass Storage
Auto
On (Til)
On (Til)
On (Til)
Side
78
78
78
79
79
80
80
80
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
Menupunkter og standardværdier kan ændres uden varsel.
Tidstypen kan variere. Det afhænger af det valgte sprog.
Elementer markeret med * er kun tilgængelige på modellerne HMX-H405.
Elementer markeret med ** er kun tilgængelige på modellerne HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440.
77
Systemindstillinger
Storage Type (Lagringstype) (kun HMX-H405)
Du kan optage fi lm og fotos i den indbyggede hukommelse eller på
et hukommelseskort, så du skal vælge det ønskede lagringsmedie,
før du starter med at optage eller afspille. side 33
Storage Info (Lagringsinfo) (kun HMX-HMXH405)
Denne funktion viser dig informationer om det valgte lagringsmedie
(hukommelseskort), som f.eks. anvendt plads, ledig plads mv.
Sæt hukommelseskortet i videokameraet, inden du viser
lagringsinformationerne.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Storage
Info”(Lagringsinfo).
Storage Info
Internal Memory
Card
2. Rør ved et ønsket
1/1
undermenuelement.
• Brugt hukommelsesplads,
ledig hukommelsesplads
klar til brug og den tid, der kan optages, afhængigt af den
valgte videoopløsning, vises.
3. Rør ved fanen Afslut (
) eller Retur (
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
78
• Internal Memory (Hukommelse): Viser lagringsinformationer
for den indbyggede
hukommelse.
• Card: Viser lagringsinformationer for hukommelseskortet.
Card Info (Kortinfo) (kun HMX-H400,
HMX-H430, HMX-H440)
Denne funktion viser dig informationer om det valgte lagringsmedie
(hukommelseskort), som f.eks. anvendt plads, ledig plads, mv.
Isætning af hukommelseskort. side 34
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Card Info”
(Kortinfo).
• Brugt hukommelsesplads,
ledig hukommelsesplads klar
til brug og den tid, der kan
optages, afhængigt af den
valgte videoopløsning, vises.
2. Rør ved fanen Retur (
Card Info
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
Fine
: 307Min
Normal
: 390Min
) for at afslutte menuen.
Systemindstillinger
File No. (Fil NR)
Time Zone (Tidszone)
Filnavne (-numre) tildeles til optagede billeder i overensstemmelse
med den valgte nummereringsmulighed.
Du kan let indstille uret til lokal tid, når du bruger dit videokamera
under en rejse.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “File No.”
(Fil NR).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Indstilling af den lokale tid for at kontrollere tidsforskellen
File No.
Series
Reset
1/1
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Time Zone”
(Tidszone) “Visit” (Besøg).
Time Zone
Home
Visit
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
Undermenuelementer
• Series (Serier): Tildeler filnumre i rækkefølge, også når du
udskifter eller formaterer hukommelseskortet eller sletter alle
filer. Hvert fil har et unikt filnummer, der muliggør praktisk
billedadministration på en pc.
• Reset (Nulstil): Nulstiller filnummeret til 0001, selv efter
formatering, sletning af alle filer eller isættelse af et nyt
hukommelseskort.
Når du indstiller “File No.” (Fil NR) til “Series” (Serier), får hver fil et nyt
nummer, så duplikering af filnavne undgås. Det er praktisk, når filerne
håndteres på din computer.
2. Rør ved fanen Formindsk (
)
) for at vælge
eller Forøg (
besøgsområdet.
3. Rør ved fanen (
), når
tidszoneindstillingen er udført.
• Dato/tidsindstillingerne
anvendes ikke, hvis du
afslutter indstillingen med
) uden at røre ved
fanen (
).
fanen (
1/1
Visit
London,Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2012 00:00
Undermenuelementer
• Home: Uret anvendes i henhold til din indstilling i menuen
Indstil dato/tid. Vælg denne, når du anvender dette
videokamera for første gang, eller når du sætter uret tilbage
til dine lokale dato/tidsindstillinger.
• Visit (Besøg) ( ): Når du besøger en anden tidszone, kan
du anvende den lokale tid uden at ændre tidsindstillingen for
dit hjem. Uret justeres automatisk i henhold til tidsforskellen
mellem de to placeringer.
79
Systemindstillinger
Time Type (Klokkesl.type)
Date/Time Set (Indstil dato/tid)
Ved at indstille dato og tid kan du
vise dato og tid for optagelser, når du
afspiller dem. side 31
Date/Time Set
Day
01
Month
/ JAN / 2012
Hr
00
Year
Min
:
00
Du kan indstille visningstypen for den indstillede dato i henhold til
den valgte mulighed.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Date Type
Indstilling ( ) “Date Type”
2012/01/01
(Datotype).
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
JAN/01/2012
1/1
Time Type
12 Hr
24 Hr
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
01/JAN/2012
01/01/2012
Undermenuelementer
• 2012/01/01: Datoen vises i rækkefølgen år/måned
(to cifre)/dato.
• JAN/01/2012: Datoen vises i rækkefølgen måned/dag/år.
• 01/JAN/2012: Datoen vises i rækkefølgen dag/måned/år.
• 01/01/2012: Datoen vises i rækkefølgen dato/måned
(to cifre)/år.
Denne funktion afhænger af indstillingen “Date/Time Display” (Date/
tidsvisning). side 81
80
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Time Type”
(Klokkesl.type).
2. Rør ved den ønskede
visningsmulighed.
Date Type (Datotype)
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Du kan indstille visningstypen for den indstillede tid i henhold til den
valgte mulighed.
• 12Hr (12 T): Viser tidsinformatioerne i en 12 timers visning.
• 24Hr (24 T): Viser tidsinformatioerne i en 24 timers visning.
Denne funktion afhænger af indstillingen “Date/Time Display” (Date/
tidsvisning). side 81
Systemindstillinger
Date/Time Display (Date/tidsvisning)
Du kan indstille, at dato og tid vises på LCD-skærmen i
overensstemmelse med den valgte mulighed.
Inden du bruger funktionen “Date/Time Display” (Date/tidsvisning), skal
du indstille datoen og klokkeslættet. side 31
1. Rør ved fanen Menu (
) Indstilling (
Display” (Date/tidsvisning).
Off (Fra): Informationer om aktuel dato/tid vises ikke.
Date (Dato): Viser den aktuelle dato.
Time (Tid): Viser den aktuelle tid.
Date & Time (Dato&Tid): Viser aktuel dato og tid.
) “Date/Time
• Datoen/tiden vises som “01/JAN/2012 00:00” i følgende tilfælde:
- Når det indbyggede, opladelige batteri er løbet tør.
• Denne funktion afhænger af indstillingen “Date Type” (Datotype) og
“Time Type” (Klokkesl.type). side 80
2. Rør ved et ønsket undermenuelement.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte
menuen.
• Dato/tid vises på LCDskærmen i overensstemmelse
med de valgte muligheder.
Undermenuelementer
•
•
•
•
Date/Time Display
Off
Date
1/1
Time
Date & Time
81
Systemindstillinger
Auto LCD Off (Automatisk LCD fra)
For at mindske strømforbruget nedtoner videokameraet automatisk
LCD-skærmens lysstyrke, hvis videokameraet ikke bruges i et stykke
tid.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Auto LCD Off”
(Automatisk LCD fra).
[307Min]
9999
[307Min]
9999
999
999
Off
<i tilstanden STBY>
<LCD-skærmen er gjort mørkere>
1/1
00:00:20
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Når videokameraet er ledigt i mere end to
minutter i tilstanden STBY eller i mere end
fem minutter ved optagelse af video, starter
strømbesparelsestilstanden med at nedtone LCDskærmen.
[307Min]
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
82
STBY 00:00:00
0
0:00
Efter 2 minutter
Auto LCD Off
On
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
STBY 00:00:00
00:00:20
2
20
[307Min]
Efter 5 minutter
<Under optagelse>
<LCD-skærmen er gjort mørkere>
• Med funktionen “Auto LCD Off” (Automatisk LCD fra) aktiveret, kan
du trykke på en vilkårlig knap for at gendanne LCD-lysstyrken.
• Auto-LCD Fra bliver deaktiveret i følgende situationer:
- Hvis opladeren sættes i.
- Når funktionen Demo er aktiv.
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (Lyd/videokabel,
HDMI-kabel, mv.)
Systemindstillinger
Beep Sound (Bip-lyd)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Med denne indstilling indikeres forskellige handlinger, som f.eks.
berøring af faner og knapper på skærmen, med et bip.
Du kan slå lukkerlyden til og fra ved tryk på knappen PHOTO /
(My Clip).
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Beep Sound”
(Bip-lyd).
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Shutter Sound”
(Lukkerlyd).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Beep Sound
Off
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
), indtil menuen forsvinder.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Shutter Sound
Off
On
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
Undermenuelementer
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Du hører biplyden, når du bruger knapper eller
faner, som f.eks. strømknappen eller knappen
Tænd/sluk ( ) optagelse.
Biplyden annulleres i følgende tilfælde:
- Under optagelse, afspilning
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Du hører lukkerlyden, når du bruger knappen
(My Clip).
PHOTO /
Lukkerlyden høres ikke i følgende tilfælde:
(My Clip) under
- Hvis du anvender knappen PHOTO /
videooptagelse
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (Lyd/videokabel, HDMIkabel, mv.)
83
Systemindstillinger
Auto Power Off (Autom slukning)
Quick On STBY (Hurtig til STBY)
Du kan indstille dit videokamera til automatisk slukning, hvis det er
ledigt i fem minutter uden betjening. Med denne funktion undgår du
unødigt strømforbrug.
Hvis du vil optage ofte i længere tid, kan du bruge funktionen Quick
On STBY til at reducere energi- og batteriforbruget. Hvis funktionen
Quick On STBY er slået til, starter Quick On STBY, når LCD-skærmen
lukkes.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Auto Power
Off” (Autom slukning).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
Auto Power Off
Off
5 Min
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte menuen.
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• 5 Min (5 min): Videokameraet slukkes, hvis det er ledigt i 5
minutter uden brug.
• Funktionen Automatisk slukning virker ikke i følgende situationer:
- Når videokameraet er tilsluttet med et kabel. (USB-kabel,
Strømadapter, mv.)
- Når funktionen Demo er aktiv.
- Under optagelse, afspilning (ekskl. pause) eller under diasshow.
• For at bruge videokameraet igen skal du trykke på knappen Tænd/
sluk ( ).
84
)
1. Rør ved fanen Menu (
Indstilling ( ) “Quick On
STBY”(Hurtig til STBY).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte menuen.
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
Systemindstillinger
Undermenuelementer
• Off (Fra): Hvis LCD-skærmen lukkes, slukkes
videokameraet.
• 5 Min (5 min): Hvis LCD-skærmen lukkes, starter tilstanden
Quick On STBY efter kort tid. skiftes hurtigt
til tilstanden Quick On STBY (Hurtig til
STBY), hvorefter videokameraet slukkes efter
fem 5 minutter.
PC Software (Pc-software)
Hvis du indstiller PC-software til Til, kanDu kan downloade videoer
og billeder der er gemt på videokameraet, til harddisken på din PC.
Redigering af video/billedfiler er også mulig ved brug af PC software
(Pc-software).
)
1. Rør ved fanen Menu (
Indstilling ( ) “PC Software”
(Pc-software).
PC Software
Off
On
• Det anbefales altid at slukke for videokameraet efter brug for at
reducere energiforbruget, men du kan effektivt udnytte funktionen
Hurtig til STBY til hyppige optagelser i den angivne tidsperiode.
• Tilstandsindikatoren blinker vedvarende i tilstanden Hurtig til STBY.
• Funktionen Quick On STBY (Hurtig til STBY) er ikke tilgængelig i
følgende tilfælde:
- Når LCD-skærmen er åben.
- Når videokablet (HDMI, Lyd/videokabel) eller USB-kablet er
tilsluttet til videokameraet.
- Ved betjening af knapper på videokameraet.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
3. Rør ved fanen Afslut (
menuen.
1/1
) eller Retur (
) for at afslutte
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Den indbyggede redigeringssoftware starter, når
videokameraet tilsluttes til PC’en.
• PC-softwarefunktionen er ikke tilgængelig i følgende situationer:
- Hvis “USB Connect” (USB forbind.) er indstillet til “PictBridge”
• For at aktivere funktionen PC-software skal du indstille “USB
Connect” (USB forbind.) til “Mass Storage” (Masselagring) i
menuvalget Systemindstilling. side 86
• PC-softwaren er kun kompatibel med Windows-operativsystemer.
85
Systemindstillinger
USB Connect (USB forbind.)
HDMI TV Out (HDMI tv-ud)
Du kan overføre data til en PC eller udskrive billeder direkte ved at
aktivere USB-tilslutningen.
Du kan indstille HDMI-videoudgangen, så den passer til det tv, du
tilslutter.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “USB Connect”
(USB forbind.).
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
Undermenuelementer
• Mass Storage: Tilslutter til en PC til overførsel af videoer
og billeder. side 101
• PictBridge: Tilslutter til en PictBridge-printer til direkte
udskrivning af billeder (ved brug af funktionen
PictBridge). side 94
Inden tilslutning af et USB-kabel skal du kontrollere, om den aktuelle
USB-tilstand er passende til den funktion, der skal anvendes.
86
Brug HDMI-kablet (medfølger ikke) til at slutte videokameraet til dit tv.
side 90
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “HDMI TV Out”
(HDMI tv-ud).
HDMI TV Out
Auto
576p
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
Undermenuelementer
• Auto: Videosignalerne udsendes i samme format som
den optagede fil. Brug kun denne indstilling ved
tilslutning til et HDTV.
• 576p: Den optagede fil udsendes i formatet 720x576p.
Brug kun denne indstilling, når du slutter til et
almindeligt tv, der understøtter progressiv scanning
på SD-niveau (standard opløsning) med HDMI-stik.
Systemindstillinger
TV Connect Guide (Tv-tilslutningsguide)
TV Display (TV skærm)
Du kan vise tv-tilslutningsguiden, inden du tilslutter videokameraet
til dit tv.
Du kan aktivere eller deaktivere skærmvisningen (OSD), der vises på
tv-skærmen, når du tilslutter dit videokamera til et tv.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “TV Connect
Guide” (Tv-tilslutningsguide).
)
1. Rør ved fanen Menu (
Indstilling ( ) “TV Display”
(TV skærm).
TV Connect Guide
HDMI
TV Display
Off
On
Composite
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
• Afhængigt af de valgte
undermenuelementer vises
tv-tilslutningsguiden.
• Se tv-tilslutningsguiden, når
du tilslutter dit videokamera til
andre eksterne enheder.
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller Retur
) for at afslutte menuen.
(
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
1/1
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
TV
Video
L
Audio
R
<Ved tilslutning af lyd/
videokablet>
Undermenuelementer
Undermenuelementer
• Off (Fra): Skærmmenuerne vises kun på LCD-panelet.
• On (Til): Skærmmenuerne vises både på LCD-panelet og
på tv-skærmen.
Miniature- og demoskærmene vises på TV’et, også når du indstiller “TV
Display” (TV skærm) til “Off” (Fra).
• HDMI: Vælg HDMI ved tilslutning af videokameraet og TV’et
med et HDMI-kabel.
• Composite (Komposit): Vælg Komposit ved tilslutning af
videokameraet og TV’et med et
lyd/videokabel (komposit).
87
Systemindstillinger
Format
Default Set (Indstil standard)
Brug denne funktion, hvis du vil slette alle filer helt eller rette problemer
med lagringsmediet.
Du kan gendanne alle menuindstillinger til deres standardtilstande.
1.
Isætning af hukommelseskort. side 34
1.
2.
Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Format”.
Rør ved et ønsket
undermenuelement. (kun HMXH405)
• Der vises en meddelelse, der
spørger, om du vil formatere
hukommelseskortet.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
3.
Rør ved “Yes” (Ja) “Yes” (Ja).
• Formatering udføres, og der vises en meddelelse.
• Fjern ikke lagringsmediet, og udfør ikke andre handlinger (som f.eks.
at slukke for strømmen) under formateringen. Sørg også for at bruge
den medfølgende oplader idet lagringsmediet kan lave fejl, hvis
batteriet løber ud under formateringen.
• Hvis lagringsmediet beskadiges, skal du formatere det igen.
• Formater ikke lagringsmediet på en PC eller på andre enheder. Sørg
for at formatere lagringsmediet på dette videokamera.
• Et hukommelseskort med beskyttelsestappen sat på låst kan ikke
formateres. side 35
• Hvis der ikke er isat et lagringsmedie, kan det ikke vælges. Det vil
være nedtonet på menuen.
• Du kan helt slette alle filer og indstillinger på lagringsmediet, inkl.
beskyttede filer. Dette muliggør stabil hastighed og drift, når der
skabes adgang til lagringsmediet. Vær opmærksom på, at alle filer
og data, inkl. beskyttede filer, slettes.
88
Format
5/6
Default Set
Language
Berør “Yes” (Ja), hvis du ønsker, at
alle indstillingerne vender tilbage til
standarderne.
• Skærm til tidszone vises, når alle indstillinger sættes tilbage til
standarden.
3.
Indstil dato og tid igen. side 31
Default Set
Undermenuelementer (kun HMX-H405)
TV Display
2.
Format
• Internal Memory (Hukommelse): Du kan formatere den
indbyggede hukommelse.
• Card: Du kan formatere hukommelseskortet.
Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Default Set”
(Indstil standard).
• Der vises en meddelelse, hvor
du skal bekræfte.
• Sluk ikke for strømmen, mens du bruger denne funktion.
• Initialisering af HD-videokameraets indstillinger til fabriksstandard
påvirker ikke optagede film.
Language
Du kan vælge et ønsket sprog til visning
af menuer og meddelelser. side 32
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Systemindstillinger
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
Demonstration viser automatisk de vigtigste funktioner på dit
videokamera, så du nemt kan bruge dem selv.
Dette videokamera understøtter Anynet+. Anynet+ er et AVnetværkssystem, der giver mulighed for at styre alle tilsluttede
Samsung AV-enheder med fjernbetjeningen til et Anynet+
understøttet Samsung-tv.
1. Rør ved fanen Menu (
)
Indstilling ( ) “Demo”.
Demo
Off
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
On
1/1
)
1. Rør ved fanen Menu (
Indstilling ( ) “Anynet+(HDMI-CEC)”.
Anynet+(HDMI-CEC)
Off
On
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte menuen.
Retur (
Undermenuelementer
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Aktiverer funktionen Demo.
2. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
1/1
3. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
) for at afslutte
Retur (
menuen.
Undermenuelementer
Brug af funktionen Demo
Du kan let betjene demo-funktionen ved at trykke på fanen Menu
) i 5 sekunder.
(
Tilstanden Demo annulleres i følgende tilfælde:
- Hvis du rører ved LCD-skærmen.
- Hvis nogen knap betjenes (Start/stop optagelse, Anti-shake
), SMART AUTO, MODE, PHOTO, mv.)
(OIS), Display (
Men videokameraet går efter fem minutter automatisk i tilstanden
Demo, hvis det er ledigt i fem minutter uden betjening. Hvis du
ikke ønsker, at Demo-funktionen skal starte, skal du indstille
“Demo” til “Off” (Fra).
Demo-funktionen virker ikke i følgende tilfælde:
- Hvis “Auto Power Off” (Autom slukning) er indstillet til “5 Min”
(bruger batteriet som hovedstrømkilde), har funktionen Auto Power
Off (Autom slukning) prioritet i forhold til Demo.
• Off (Fra): Deaktiverer funktionen.
• On (Til): Funktionen Anynet+ deaktiveres.
Når videokameraet tilsluttes til et TV, der
understøtter Anynet+, kan du anvende nogle
af videokameraets funktioner med TV'ets
fjernbetjening.
• Når du tænder for videokameraet, der er tilsluttet til et Anynet+
understøttet tv med et HDMI-kabel, tændes der automatisk for
TV'et (med Anynet+ understøttelse). Hvis du ikke vil anvende denne
Anynet+ funktion, skal du indstille “Anynet+(HDMI-CEC)” til “Off”
(Fra).
• For detaljer om funktionen Anynet+(HDMI-CEC) skal du se i
brugervejledningen til et Samsung-TV, der understøtter Anynet+.
89
Tilslutning til et TV
TILSLUTNING TIL ET HIGH DEFINITION-TV
Med et HDTV kan du glæde dig over kvalitetsvideoer i High Definition
(HD) optaget med HD-opløsning. Dette videokamera understøtter
HDMI-output til levering af videooverførsel i HD (High Definition).
• Kontroller, om der findes et HDMI-indgangsstik på dit TV.
• Brug opladeren når du slutter videokameraet til TV’et.
• Vælg “HDMI TV Out” (HDMI tv-ud) i overensstemmelse med typen
på dit TV, der er sluttet til videokameraet. side 86
HDTV
Videokamera
Signalets retning
Mini-HDMI-kabel
Brug af et mini-HDMI-kabel
1. Tænd for videokameraet.
• Hvis du ikke tænder for videokameraet først, kan
videokameraet muligvis ikke genkende det tilsluttede TV.
2. Slut videokameraet til TV’et med et mini-HDMI-kabel.
3. Indstil TV'ets indgangsvælger, så TV'et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
90
4. Vælg afspilningstilstanden på dit videokamera, og start
afspilningen af videoer. sides 46,48
Forstå HDMI-kablet
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt lyd/
videointerface til overførsel af ikke-komprimerede digitale data.
Hvad er funktionen Anynet+?
Du kan anvende den samme fjernbetjening til enheder, der
understøtter funktionen Anynet +. Du kan anvende funktionen
Anynet +, hvis videokameraet tilsluttes med et HDMI-kabel til et
TV, der understøtter Anynet+. For flere informationer skal du se
brugervejledningen til et TV, der understøtter Anynet+.
Når “HDMI TV Out” (HDMI tv-ud) er indstillet til “Auto”, kan du
afspille en SD-videofil i HD-formatet.
Dette videokamera er udstyret med menufunktionen “TV Connect
Guide” (Tv-tilslutningsguide).
Hvis du forsøger at tilslutte videokameraet til et TV (uden at anvende
brugervejledningen), kan du anvende menufunktionen “TV Connect
Guide” (Tv-tilslutningsguide). side 87
Kun et C-til-A-type Mini-HDMI-kabel kan anvende med dette
videokamera.
HDMI-stikket på videokameraet kan kun anvendes som udgang.
Hvis et TV, der understøtter Anynet+, tilsluttes til videokameraet,
betyder det måske, at TV’et tænder, når du tænder for
videokameraet. (Funktionen Anynet+) Hvis du ikke vil anvende denne
funktion, skal du indstille “Anynet+ (HDMI-CEC)” til “Off” (Fra).
side 89
Brug kun HDMI 1.3-kablet ved tilslutning af HDMI-stikket på dette
videokamera. Hvis videokameraet er tilsluttet med andre HDMIkabler, virker skærmvisningen muligvis ikke.
Tilslutning til et TV
TILSLUTNING TIL ET ALMINDELIGT TV
Du kan glæde dig over billeder optaget med dit videokamera på
et almindeligt TV, der understøtter standardopløsningen. Dette
videokamera understøtter komposit output til videooverførsel i
standardopløsning.
Brug opladeren når du slutter videokameraet til TV’et.
Almindeligt TV
Tilslutning af et lyd/videokabel til kompositudgangen.
1. Tilslut videokameraet til et tv med et lyd/videokabel.
• Tænd for videokameraet, og tilslut derefter et lyd/videokabel.
Hvis ikke, kan videokameraet muligvis ikke genkende det
tilsluttede TV.
2. Indstil TV'ets indgangsvælger, så TV'et kan genkende det
tilsluttede videokamera.
• Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan
TV-indgangen vælges.
3. Vælg afspilningstilstanden på dit videokamera, og start
afspilningen af videoer. side 46,48
Videokamera
Signalets retning
Lyd/videokabel
Kontroller tilslutningsstatussen mellem videokameraet og TV’et. TVskærmen kan muligvis ikke vise de korrekte videoinformationer, hvis
tilslutningen ikke er korrekt.
Ved tilslutning til et TV med et lyd/videokabel skal du sørge for, at
farverne på kablerne passer med farverne på de tilhørende stik.
Videoindgangen er måske grøn. Det afhænger af TV'et. I dette
tilfælde skal du slutte det gule stik på lyd/videokablet til det grønne
stik på TV'et.
Når videokameraet er tilsluttet til TV’et med forskellige kabler på
samme tid, er udgangssignalerne prioriteret således:
- HDMI lyd/video (komposit) -udgang
Dette videokamera er udstyret med menufunktionen “TV Connect
Guide” (Tv-tilslutningsguide).
Hvis du forsøger at tilslutte videokameraet til et TV (uden at anvende
brugervejledningen), kan du anvende menufunktionen “TV Connect
Guide” (Tv-tilslutningsguide). side 87
Hvis TV'et har ét lydstik (monoindgang), skal du slutte det gule stik
på lyd/videokablet til videostikket, det hvide stik til lydstikket og ikke
tilslutte det røde stik.
Billeder optaget i High Definition-billedkvalitet (1080/50i eller 720/50p)
afspilles med billedkvaliteten Standard Definition.
91
Tilslutning til et TV
VISNING PÅ EN TV-SKÆRM
Billedets visning afhænger af TV’ets skærmforhold
Optagelsesforhold
Udseende på et bredskærms-tv (16:9)
Billeder optaget i forholdet 16:9
Videobilleder
Billeder
Billedoptagelser
Juster lydstyrken til et moderat niveau. Hvis lydstyrken er for høj, kan der være støj på billederne.
Hvis “TV Display” (TV skærm) er indstillet til “Off” (Fra), indeholder TV-skærmen ikke skærmmenuer. side 87
92
Udseende på et tv (4:3)
Kopiering af videoer
KOPIERING TIL VIDEOBÅND- ELLER DVD/
HARDDISKOPTAGERE
Videoer optaget på dette videokamera kan kopieres til videobåndeller DVD/Harddiskoptagere.
• Videoer kopieres til den anden optageenhed vha. analog
dataoverførsel. (komposittilslutning) Brug medfølgende lyd/
videokabel.
• Brug opladeren når du slutter videokameraet til TV’et.
1. Slut dit videokamera til optageenheden (Videobånd-eller DVD/
Harddiskoptager) med Lyd/Videokablet.
• Slut dit videokamera til optageenhedens indgangsstik.
• Hvis din optageenhed har en indgangsvælger, så indstil
indgangsvælgeren.
2. Isæt lagringsmediet i optageenheden.
3. Start afspilningen på dit videokamera, og optag det på
optageenheden.
• Se i brugervejledningerne til din optageenhed for detaljer.
4. Når kopieringen er færdig, skal du stoppe optageenheden og
derefter dit videokamera.
Videokamera
Videobåndoptager
eller DVD/
Harddiskoptager
Signalets Retning
Lyd/Videokabel
Videoer, der er optaget på dette videokamera, kan kopieres ved
at tilslutte det medfølgende Lyd/Videokabel. Al videokopiering
udføres med billedkvaliteten SD (Standard Definition), uanset
optageopløsningen (HD/SD).
Du kan ikke kopiere til en optager med et HDMI-kabel.
For at kopiere en video der er optaget med billedkvaliteten HD (High
Definition), skal du anvende den software, der er indbygget i dit
videokamera og kopiere billederne til din computer. side 97
Da kopieringen udføres med analog dataoverførsel, kan
billedkvaliteten blive forringet.
For at skjule skærmindikatorer (som f.eks. tællere mv.) på skærmen
på den tilsluttede skærmenhed, skal du indstille “TV Display: Off”
(TV skærm: Fra). side 87
For at optage dato og klokkeslæt skal du vise det på skærmen.
side 81
93
Udskrivning af billeder
DIREKTE UDSKRIVNING MED EN PictBridgePRINTER
Du kan udskrive billeder direkte ved at tilslutte dette videokamera til
en PictBridge-printer (sælges separat) og et USB-kabel.
• Isæt hukommelseskortet. side 34
• Indstil det relevante lagringsmedie. (kun HMX-H405) side 33
) på LCD-skærmen for at vælge
• Vælg fanen Afspilning (
). side 45
tilstanden Billedvisning (
1. Rør ved fanen Menu (
)
fanen Indstilling ( ) “USB
Connect” (USB forbind.) “PictBridge”.
2. Brug et USB-kabel ved tilslutning
af dit videokamera til printeren.
3. Tænd for printeren.
• Billedminiatureoversigten
vises.
4. Rør ved et billede der skal
udskrives, og rør derefter ved
).
fanen Udskriv (
• Den tilhørende meddelelse
vises.
5. Rør ved “Yes” (Ja).
94
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
1/1
14/17
100-0014
01
Sådan indstilles antallet af udskrifter
Rør ved fanen Forøg (
) / Formindsk (
kopier, der skal udskrives.
• Antallet af kopier bliver indstillet.
) for at indstille det antal
Sådan annulleres udskriftsindstillingen
) på LCD-skærmen.
Rør ved fanen Retur (
Sådan standses udskrivning efter den er gået i gang
Rør ved “Cancel” (Annul.) på skærmen.
Hvis videokameraet ikke kan genkende printeren, skal du fjerne
USB-kablet og derefter slukke for printeren.
Indstil “USB Connect” (USB forbind.) til “PictBridge”, og tilslut
derefter USB-kablet igen.
Brug det medfølgende USB-kabel.
Udskrivning af billeder
Sådan indstilles prægning af dato/tid
1. Rør ved fanen Menu (
)i
printertilstand.
• Udskrivningsmulighederne
vises på skærmen.
14/17
100-0014
01/JAN/
2012 00
01
2. Rør ved “Date/Time” (Dato/Tid).
:00
00
012
3. Rør ved et ønsket
undermenuelement.
4. Rør ved fanen Afslut ( ) eller
Retur (
) for at afslutte
menuen.
• Den valgte dato og tid bliver
udskrevet på dine billeder.
00:
N/2
JA
01/
Date/Time
1/1
Date/Time
Off
Date
1/1
Time
Date & Time
Indstilling af prægning af “Date/Time” (Dato/Tid) understøttes
muligvis ikke af alle printere.
Spørg printerproducenten. Muligheden til prægning af dato/tid kan
ikke indstilles, hvis printeren ikke understøtter denne mulighed.
PictBridge™ er et registreret varemærke tilhørende CIPA (Camera &
Imaging Products Association), en billedoverførselsstandard, der er
udviklet af Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson og Sony.
Brug opladeren til videokameraet under direkte PictBridgeudskrivning. Hvis du slukker for videokameraet under udskrivning,
kan det beskadige data på lagringsmediet.
Videoer kan ikke udskrives.
Billeder der kommer fra andre enheder, kan ikke udskrives.
Afhængigt af printeren findes der forskellige udskrivningsmuligheder.
Se i brugervejledningen til printeren for detaljer.
95
Brug med en Windows-computer
DET KAN DU UDFØRE MED EN WINDOWSCOMPUTER
Du kan glæde dig over følgende muligheder, når du tilslutter dit
videokamera til din Windows-computer med et USB-kabel.
Hovedfunktioner
Ved at anvende den redigeringssoftware, ‘Intelli-studio’, der er
indbygget i dit videokamera, kan du glæde dig over følgende
muligheder:
- Afspilning af de optagede af videoer (eller visning af billeder).
- Redigering af optagede videoer eller tagne billeder.
- Upload af de optagede videoer og tagne billeder til YouTube,
Flickr, Facebook, mv.
Du kan overføre eller kopiere filerne (videoer og billeder),
der er gemt på lagringsmediet, til computeren. (Funktionen
Masselagring)
Systemkrav
Følgende krav skal opfyldes for at anvende den indbyggede
redigeringssoftware (Intelli-studio):.
Punkter
Krav
Operativsystem
Microsoft Windows XP SP2, Vista, eller Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller højere
anbefales AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz
eller højere anbefales
(Bærbar pc: Intel Core2 Duo 2.2 GHz eller AMD
Athlon X2 Dual-Core 2.6 GHz eller
højere anbefales)
RAM
1GB eller mere anbefales
Skærmkort
NVIDIA GeForce 8500 eller højere, ATI Radeon
HD 2600-serien eller højere
Skærm
1024x768, 16 bit farver eller mere (1280x1024,
32 bit farver anbefales)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c eller højere
De systemkrav, der er nævnt herover, er anbefalinger. Selv på et
system, der opfylder kravene, garanteres, afhængigt af systemet,
ikke for funktionen.
Hvis du anvender en langsommere computer end anbefalet,
springes der ved afspilning af video muligvis billeder over, eller der
kan opstå noget uventet.
Når den version af DirectX, der findes på din computer, er lavere end
9.0c, skal du opgradere programmet til version 9.0c eller højere.
Det anbefales at overføre de optagede videodata til en pc inden
afspilning eller redigering af videodatene.
For at gøre dette har en bærbar computer større systemkrav end en
stationær PC.
Den indbyggede software i dit videokamera, Intelli-studio, er ikke
Macintosh-kompatibelt.
96
Brug med en Windows-computer
BRUG AF-PROGRAMMET Intelli-studio
Intelli-studio er et indbygget program, hvormed du kan afspille og
redigere filer. Du kan overføre filer til websteder som f.eks. YouTube
eller Flickr. Der er flere oplysninger, hvis du vælger “Help” “Help”
på Intelli-studio-skærmen.
Trin 1. Tilslutning af USB-kablet
1. Indstil “USB Connect” (USB
forbind.) til “Mass Storage” og
“PC Software: On” (Pc-software:
Til).
• Du vil se, at
standardmenuindstillingerne
er indstillet som de
ovenstående.
Sådan frakobles USB-kablet
Når du er færdig med dataoverførslen, skal du sikre dig, at kablet
frakobles på følgende måde:
1.
Klik på ikonet “Sikker
fjernelse af hardware”
på proceslinjen.
2.
Valg “USB-masselagerenhed”, og klik derefter på “Stop”.
3.
Hvis vinduet “Stop en hardwareenhed” vises, skal du klikke på
“OK”.
4.
Fjern USB-kablet fra videokameraet og PC’en.
PC Software
Off
On
1/1
2. Tilslut videokameraet til pc’en med
USB-kablet. Følgende pop-upvindue vises.
• En ny skærm til fillagring vises i hovedvinduet i Intelli-studio.
Hvis camcorder’en ikke har nye filer, vises pop-up-vinduet til
lagring af nye filer ikke.
• Afhængigt af din computertype vises vinduet med den
tilhørende flytbare disk.
Brug det medfølgende USB-kabel. (Leveret af Samsung)
Sæt USB i, efter at du har undersøgt, om isætningsretningen er
korrekt.
Vi anbefaler, at du bruger opladeren som strømforsyning i stedet for
batteriet.
Når USB-kablet er tilsluttet, kan tænding og slukning af
videokameraet medføre funktionsfejl på computeren.
Hvis du kobler USB-kablet fra computeren eller videokameraet
under overførsel af data, stopper dataoverførslen, og data kan blive
beskadigede.
Hvis du slutter USB-kablet til en pc via en USB-HUB eller samtidigt
tilslutter USB-kablet og andre USB-enheder, fungerer videokameraet
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne alle USB-enheder fra
PC’en og slutte videokameraet til igen.
Afhængigt af din computertype starter programmet Intelli-studio
måske ikke automatisk.
Er det tilfældet, skal du i Denne computer åbne det cd-rom-drev,
hvor programmet Intelli-studio findes og køre iStudio.exe.
97
Brug med en Windows-computer
Trin 2. Om hovedvinduet i Intelli-studio
Der er flere oplysninger, hvis du vælger Help Help på Intellistudio-skærmen.
Når Intelli-studio starter, vises miniaturevisninger af videoer og billeder
i hovedvinduet.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
• Hvis du installerer Intelli-studio på din pc, vil programmet blive aktiveret
hurtigere. Når du skal installere programmet, skal du vælge “Tool”
(Værktøj) “Install Intelli-studio on PC” (Installer Intelli-studio på pc).
• Du kan opdatere til den seneste version af Intelli-studio softwaren
ved at klikke på Web Support (Websupport) Update Intellistudio (Opdater Intelli-studio) Start Update (Start opdatering).
• Videokameraets indbyggede Intelli-studio-software er beregnet
til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til præcisionsarbejde
eller industriproduktioner. Til disse anvendelser anbefaler vi
redigeringssoftware, der er designet til professionel brug.
98
nr.
Beskrivelse
1
Menupunkter
2
Viser filerne i den valgte mappe.
3
Skift til tilstanden Fotoredigering.
4
Skift til tilstanden Videoredigering.
5
Skift til Del-tilstand.
6
Forstør eller reducer miniaturebillederne på listen.
7
Vælg en filtype.
8
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på computeren.
9
Vis eller skjul videoer og fotos på den tilsluttede enhed.
0
Vis videoer og fotos i den valgte mappe på enheden.
!
Vis filer som miniaturer eller på et kort
@
Gennemse mapper på den tilsluttede enhed.
#
Gennemse mapper, der er gemt på computeren
$
Gå til forrige eller næste mappe
%
Udskriv filer, vis filer på et kort, gem filer i Indholdshåndtering eller
registrer ansigter, eller opdater Indholdshåndtering.
Brug med en Windows-computer
Trin 3. Afspilning af videoer (eller billeder)
Du kan nemt afspille optagelserne med programmet Intelli-Studio.
1. Klik på den ønskede mappe for at få vist dine optagelser med
Intelli-studio.
• Video- (eller billed-) miniaturer vises på skærmen i henhold til
den valgte kilde.
2. Vælg den video (eller det billede), du vil afspille.
• Du kan kontrollere filinformationerne ved at flytte musen over
filen.
• Når du klikker én gang på en videominiature vises
videoafspilningen inde i miniaturerammen, så du nemt kan
søge efter en ønsket video.
Trin 4. Redigering af videoer (eller billeder)
Du kan redigere dine videoer eller fotos med forskellige funktioner.
(Skift størrelse, Fintuning, Billedeffekt, Indsæt ramme mv.) Inden
redigering af en video eller et billede i Intelli-studio skal du lave en
sikkerhedskopi af video- eller fotofilen og gemme den et sikkert sted
på din computer.
1. Vælg de videoer eller fotos, der skal redigeres.
2. Klik på “Movie Edit” (Filmredigering) eller “Photo Edit”
(Fotoredigering) alt efter den valgte fil i Intelli-studio-browseren.
• Den valgte fil vises i redigeringsvinduet.
3. Rediger en video eller et foto vha. forskellige redigeringsfunktioner.
3. Vælg den video (eller det billede), du vil afspille, og dobbeltklik
herefter for at afspille.
• Afspilning starter, og afspilningskontrollerne vises.
Følgende filformater understøttes i Intelli-studio:
- Videoformater: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV
(WMV 7/8/9)
- Billedformater: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Brug med en Windows-computer
Trin 5. Deling af videoer/billeder online
Del dit indhold med hele verden ved at uploade billeder og videoer
direkte til et website med ét klik.
4. Klik på “Upload” for at starte upload.
• Der vises et pop-op-vindue om at åbne webbrowseren på
det valgte sted, eller der vises et pop-op-vindue, der beder
om dit ID og din adgangskode.
1. Vælg ønsket video eller billede til deling.
2. Klik på “Del” i browseren.
• Den valgte fil vises i delevinduet.
5. Indtast din ID og adgangskoden for at få adgang.
• Adgang til websiteindholdet kan være begrænset, afhængigt
af dit webadgangsmiljø.
3. Klik på det website, du vil overføre filerne til.
• Du kan vælge “YouTube”, “twitter”, “Flickr”, “Facebook”,
“Picasa”, “Email” eller et andet websted, du vil bruge til
administration af websted.
100
Optagelsestiden og kapacitet tilgængelig for upload af videoer kan
ændres, afhængigt af det enkelte websteds politik.
Brug med en Windows-computer
BRUG AF EN FLYTBAR LAGERENHED
Du kan overføre eller kopiere optagede filer til en Windowscomputer ved at slutte USB-kablet til videokameraet.
Visning af lagringsmediets indhold
1. Kontroller indstillingen “USB Connect: Mass Storage”
(USB forbind.: Mass Storage). side 86
2. Kontroller indstillingen “PC Software: Off” (Pc-software: Fra).
side 85
3. Indsæt et hukommelseskort. side 34
4. Tilslut videokameraet til PC’en med et USB-kabel.
side 97
• Vinduet “Flytbar disk” eller “Samsung” vises på
computerskærmen efter et øjeblik.
• Vælg “Åbn mapper for at se filer ved at bruge Windows
Explorer”, og klik på “OK”.
5. Mapperne i lagringsmediet vises.
• Forskellige filtyper er gemt i forskellige mapper.
6. Vælg mappen, som skal kopieres, træk den ind i
destinationsmappen og slip.
• Mappen kopieres fra lagringsmediet til PC’en.
Photos Videos
Indstilling af data
Systemdata
Hvis vinduet “Flytbar disk” ikke vises, skal du bekræfte forbindelsen
(side 97) eller udføre trinene 1 og 4 igen.Hvis den flytbare disk
ikke vises med det samme, skal du åbne den flytbare diskmappe på
Denne computer.
Hvis det tilsluttede videokameras diskdrev ikke åbnes eller
genvejsmenuen ved højreklik med musen (åbn eller gennemse) virker
ødelagt, er din computer måske inficeret med virussen Autorun. Det
anbefales at opdatere antivirussoftwaren til den nyeste version.
Afhængigt af videokameraets funktioner kan der oprettes yderligere
mapper.
101
Brug med en Windows-computer
Mappestruktur og filer på lagringsmediet
•
•
Mappe- og filstrukturen for lagringsmediet er følgende:
Filnavnene er i overensstemmelse med DCF (Design rule for Camera
File System).
Videofil (H.264) ➀
Videoer i HD-kvalitet har formatet HDV_####.MP4.
Videoer i SD-kvalitet har formatet SDV_####.MP4.
Filnumrene øges automatisk, når der oprettes en ny videofil.
Der oprettes en ny mappe, når antallet af filer i en mappe
overstiger 999~1.000.
Mapper navngives i rækkefølgen 100VIDEO, 101VIDEO.
Det maksimale antal mapper er 999.
Det maksimale antal på 9.999 filer kan oprettes på et
hukommelsesmedie via videokameraet.
Billedfil ➁
Som ved billedfiler øges filnumrene automatisk, når der oprettes
en ny billefil.
Billederne har formatet SAM_####.JPG.
Mapper navngives i rækkefølgen 100PHOTO, 101PHOTO.
102
Filformat
Videofiler
•
•
Videoer komprimeres i H.264-format. Filtypenavnet er “.MP4”.
Seside 53 for videoopløsning.
Billedfiler
•
•
Billeder komprimeres i JPEG-formatet (Joint Photographic Experts
Group). Filtypenavnet er “.JPG”.
Se side 54 for billedopløsning.
Navnet på en videofil, der er optaget med videokameraet, bør ikke
ændres, da korrekt afspilning via videokameraet kræver den originale
mappe og det originale filnavn.
Fejlsøgning
Før du kontakter et autoriseret Samsung-servicecenter, skal du udføre følgende enkle kontroller.
Det kan spare tid og penge til et unødvendigt opkald.
ADVARSELSINDIKATORER OG MEDDELELSER
Der kan opstå problemer af følgende årsager. Kontroller informationerne, og udfør den fornødne handling.
Batteri
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Low Battery (Lavt
batteriniveau)
-
Batteriet er næsten afladet.
Udskift med et opladet batteri, eller sæt opladeren i.
Check authenticity of
the battery. (Kontroller
batteriets gyldighed.)
-
Batteriet kan ikke godkendes.
Kontroller, om batteriet er ægte, og skift til et nyt.
Det anbefales kun at anvende ægte Samsung-batterier i dette
videokamera.
Lagringsmedie
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Internal Memory Full
(Hukommelse fuld!)
Der er ikke tilstrækkelig plads til at optage
på den indbyggede hukommelse.
Slet unødvendige filer i den indbyggede hukommelse.
Sikkerhedskopier filerne til en pc eller et andet lagringsmedie, og slet filer.
Brug et hukommelseskort.
Insert card (Isæt kort)
Der sidder intet hukommelseskort i
hukommelseskortslotten.
Indsæt et hukommelseskort.
Card Full (Kort fyldt)
Der er ikke tilstrækkelig plads til at optage
på hukommelseskortet.
Slet unødvendige filer på hukommelseskortet
Sikkerhedskopier dine filer til PC’en eller et andet lagringsmedie, og slet
filerne.
Skift til et andet hukommelseskort, som har tilstrækkelig ledig plads.
103
Fejlsøgning
Besked
Betyder at...
Afhjælpning
Card Locked
(Hukommelse er
beskyttet!)
Skrivebeskyttelsestappen på SD- eller
SDHC-kortet er sat til låst.
Udløs skrivebeskyttelsestappen.
Card Error (Kortfejl)
Hukommelseskortet har problemer og kan
ikke genkendes.
Udskift hukommelseskortet med et andet.
Not Formatted (Ikke
formateret)
Hukommelseskortet er ikke formateret i
dette videokamera.
Formater hukommelseskortet med dette videokamera.
Not Supported Format
(Ikke-understøttet format)
Hukommelseskortet er muligvis formateret
på en anden enhed og indeholder muligvis
stadig nogle billeder.
Filer kan ikke afspilles, fordi hukommelseskortets format ikke understøttes
af videokameraet.
Brug hukommelseskortet efter formatering (eller et nyt kort) til optagelse
med et videokamera.
Not Supported Card
(Ikke understøttet kort)
Dette videokamera understøtter ikke
hukommelseskortet.
Udskift hukommelseskortet med en anbefalet type.
Hukommelseskortet har ikke tilstrækkelig
ydeevne til at optage.
Optag video med en lavere opløsning og kvalitet.
Udskift hukommelseskortet med et andet.
Betyder at...
Afhjælpning
Low Speed Card.
Please record at a lower
resolution. (Kort med lav
hastighed. Optag med
lavere kvalitet.)
Ikon
-
Optagelse
Besked
104
Ikon
Write Error (Skrivefejl)
-
Der opstod et problem under skrivning af
data til lagringsmediet.
Sluk og tænd for videokameraet for at gendanne data.
Hvis en fil ikke bliver gendannet, skal du formatere lagringsmediet ved
hjælp af menuerne, efter at du har sikkerhedskopieret vigtige filer til pc'en
eller et andet lagringsmedie.
Release the Smart Auto
(Slip Smart Auto)
-
Visse funktioner kan ikke betjenes manuelt,
når Smart Auto er aktiveret.
Deaktiver funktionen Smart Auto.
Fejlsøgning
Optagelse
Besked
Betyder at...
Afhjælpning
-
Filen blev ikke oprettet normalt.
Vent, indtil datagendannelsen er færdig.
Sluk aldrig for strømmen, og skub aldrig hukommelseskortet ud under
optagelse.
-
Antallet af videofiler, der kan gemmes, er
9.999.
Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet lagringsmedie, og slet
filerne.
Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig plads.
Indstil “File No.” (Fil NR) til “Reset” (Nulstil).
Formater lagringsmediet.
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Antallet billedfiler er
nået. Kan ikke tage
billeder.)
-
Antallet af billedfiler, der kan gemmes, er
9.999.
Slet unødvendige filer på lagringsmediet.
Sikkerhedskopier dine filer til din pc eller et andet lagringsmedie, og slet
filerne.
Skift til et andet kort, som har tilstrækkelig ledig plads.
Indstil “File No.” (Fil NR) til “Reset” (Nulstil).
Formater lagringsmediet.
File number is full.
Cannot record video.
(Filnr. er nået. Kan ikke
optage video.)
-
Mappe- og filnumre har nået deres grænse,
og du kan ikke optage.
Indstil “File No.” (Fil NR) til “Reset” (Nulstil), og formater lagringsmediet.
Husk at tage sikkerhedskopi før formatering.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Filnr. er nået. Kan ikke
tage billeder.)
-
Mappe- og filnumre har nået deres grænse,
og du kan ikke optage.
Indstil “File No.” (Fil NR) til “Reset” (Nulstil), og formater lagringsmediet.
Husk at tage sikkerhedskopi før formatering.
Frontdæksel er lukket.
Åbn frontdækslet.
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Gendanner data... Sluk
ikke, og hold kortet inde.)
The number of video
files is full.
Cannot record video.
(Maks. antal videofiler er
nået. Kan ikke optage
video.)
Check the lens cover
(Kontroller
objektivdækslet!)
Ikon
105
Fejlsøgning
Afspilning
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Read Error (Læsefejl)
-
Der er opstået problemer under læsning af
data fra lagringsmediet.
Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du har
sikkerhedskopieret vigtige filer til pc'en eller et andet lagringsmedie.
Corrupted file (Ødelagt fil)
-
Denne fil kan ikke læses.
Formater lagringsmediet ved hjælp af menuerne, efter at du har
sikkerhedskopieret vigtige filer til pc'en eller et andet lagringsmedie.
Betyder at...
Afhjælpning
Redigering af videoer:
Besked
106
Ikon
Cannot select different
resolution. (Kan ikke
vælge en anden
opløsning.)
-
De filer, du vil kombinere, har forskellige
opløsninger.
Du kan ikke kombinere filer, der har forskellige opløsninger.
Not enough free space
in Card. (Ikke plads på
hukommelseskort.)
-
Du kan ikke redigere pga. utilstrækkelig
plads på hukommelseskort.
Udfør redigeringen, når du har slettet unødvendige filer.
Select 2 files for
combine. (Vælg 2 filer til
kombinering.)
-
Du kan kun kombinere to filer.
Kombiner to filer først, og kombiner derefter den anden. Men filer kan
ikke kombineres, når filernes samlede kapacitet overstiger 1.8GB.
Total file size is over
than 1.8GB. (Samlet
filstørrelse overstiger
1.8GB.)
-
Filer, hvis samlede kapacitet formentlig vil
overskride 1.8GB, kan ikke kombineres.
Udfør opdel- eller delvis slet-funktionen først for at slette unødvendige
dele, og udfør derefter kombiner-funktionen.
Fejlsøgning
USB
Besked
Ikon
Betyder at...
Afhjælpning
Fail Printer Connecting
Change 'USB Connect'
(Printer-forb. Mislykkedes
Skift 'USB Connect')
-
Der opstod et problem ved tilslutning af
videokameraet til en printer med USB.
Kontroller USB-kablet.
Prøv tilslutningsproceduren igen.
Skift funktionen “USB connect” (USB forbind.) til “PictBridge”.
Fail USB Connecting
Change 'USB Connect'
(USB-forb. Mislykkedes
Skift 'USB Connect')
-
Der opstod et problem ved tilslutning af
videokameraet til en pc med USB.
Kontroller USB-kablet.
Prøv tilslutningsproceduren igen.
Skift funktionen “USB connect” (USB forbind.) til “Mass Storage”.
Ink Error (Blækfejl)
-
Der er problemer med blækpatronen.
Kontroller blækpatronen.
Sæt en ny blækpatron i printer.
Paper Error (Papirfejl)
-
Der er problemer med papiret.
Kontroller papiret i printeren. Kom papir i, hvis der ikke er mere.
File Error (Filfejl)
-
Der er problemer med filen.
Dit videokamera understøtter ikke dette filformat.
Prøv med en anden fil, der er optaget på dit videokamera.
Printer Error (Printerfejl)
-
Der er problemer med printeren.
Sluk og tænd for printeren.
Kontakt printerprocentens kundeservice.
Print Error (Udskrivningsfejl)
-
Der opstod et problem under
udskrivning.
Fjern ikke USB-kablet, og skub ikke hukommelseskortet ud under
udskrivning.
107
Fejlsøgning
SYMPTOMER OG LØSNINGER
Hvis disse anvisninger ikke løser problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung-servicecenter
Strøm
Symptom
Forklaring/løsning
Videokameraet tænder ikke.
Batteriet er muligvis ikke installeret i dit videokamera. Indsæt batteriet i videokameraet.
Det isatte batteri er muligvis afladet. Oplad batteriet, eller udskift det med et opladet.
Hvis du bruger en oplader så sørg for at den sidder ordentligt fast i stikkontakten.
Strømmen slukker automatisk.
Er “Auto Power Off” (Autom slukning) indstillet til “5 Min” (5 min)? Hvis der ikke trykkes på knapperne i omkring
5 minutter, slukkes videokameraet automatisk (“Auto Power Off” (Autom slukning)). For at deaktivere denne
mulighed skal du ændre indstillingen for “Auto Power Off” (Autom slukning) til “Off” (Fra).side 84
Batteriet er næsten afladet. Oplad batteriet, eller udskift det med et opladet.
Der kan ikke slukkes for strømmen.
Fjern batteriet, eller tag adapteren ud af stikkontakten, og slut strømforsyningen til videokameraet igen, før det
tændes.
Batteriet aflades hurtigt.
Temperaturen er for lav.
Batteriet er ikke fuldt opladet. Oplad batteriet igen.
Batteriets levetid er slut, og det kan ikke genoplades. Brug et andet batteri.
Skærm
108
Symptom
Forklaring/løsning
Tv- eller LCD-skærmen viser
forvrængede billeder eller har striber
foroven/forneden eller til højre/venstre.
Dette kan forekomme, hvis der vises billeder i 16:9-format på et 4:3-format-tv eller omvendt.
Se skærmspecifikationen for flere oplysninger. side 92
Ukendt billede vises på LCD-skærmen.
Videokameraet er i tilstanden Demo. Hvis du ikke vil vise demobilledet, skal du ændre indstillingen “Demo” til “Off”
(Fra). side 89
Ukendt indikator vises på skærmen.
En advarselsindikator eller -meddelelse vises på skærmen. side 103~107
Efterbilledet forbliver på LCD-skærmen.
Dette sker, hvis du tager opladeren ud eller fjerner batteriet uden først at slukke for strømmen.
Billedet på LCD-skærmen virker mørkt.
Det omgivende lys er for stærkt.
Fejlsøgning
Optagelse
Symptom
Tryk på knappen Start/stop optagelse
starter ikke optagelse.
Den faktiske optagelsestid er mindre end
den estimerede optagelsestid.
Optagelsen stopper automatisk.
Der vises en lodret linje, når et motiv, der er
oplyst af stærkt lys, optages.
Når skærmen udsættes for direkte sollys
under optagelse, bliver skærmen rød eller
sort et kort øjeblik.
Dato/tid vises ikke under optagelse.
Du kan ikke optage et billede.
Forklaring/løsning
Tryk på knappen MODE for at indstille tilstanden Optagelse. side 29
Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til optagelse på lagringsmediet.
Kontrollér, om hukommelseskortet er isat, eller om skrivebeskyttelsestappen er låst.
Den estimerede optagetid kan variere, afhængigt af indhold og de anvendte funktioner.
Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, kan den faktiske optagelsestid forkortes.
Der er ikke mere ledig plads til optagelser på lagringsmediet. Sikkerhedskopier vigtige filer til din PC, og formater
lagringsmediet, eller slet unødvendige filer.
Hvis du regelmæssigt laver optagelser eller sletter filer, forringes det interne lagringsmedies ydelse. I dette
tilfælde skal du formatere dit lagringsmedie.
Hvis du anvender et hukommelseskort med lav skrivehastighed, stopper videokameraet automatisk optagelse af
videoer, og den relevante meddelelse vises på LCD-skærmen.
Dette er ikke en fejl.
Dette er ikke en fejl.
“Date/Time Display” (Date/tidsvisning) er indstillet til “Off” (Fra).
Indstil “Date/Time Display” (Date/tidsvisning) til Til. side 81
Indstil dit videokamera til tilstanden Optagelse. side 29
Lås skrivebeskyttelsen op på hukommelseskortet, hvis en sådan findes.
Lagringsmediet er fyldt. Brug et nyt hukommelseskort, eller formater lagringsmediet. side 88
Du kan også fjerne unødvendige billeder. side 71
Der er ingen lukkerlyd, når du optager et
billede.
Indstil “Shutter Sound” (Lukkerlyd) til “On” (Til).
Under dobbelt optagelse høres lukkerlyden ikke.
Når mini-HDMI-kablet eller lyd/videokablet er sluttet til videokameraet, kan du ikke anvende lukkerlyden.
Der høres ingen biplyd.
Indstil “Beep Sound” (Bip-lyd) til “On” (Til).
Bip-lyden er slået midlertidigt fra under optagelse af videoer.
Når mini-HDMI-kablet eller lyd/videokablet er sluttet til videokameraet, kan du ikke anvende biplyden.
Der er tidsforskel fra det tidspunkt, du trykker Der kan være en lille tidsforskel på dit videokamera mellem det tidspunkt, hvor du trykker knappen Start/stop
på knappen Start/stop optagelse, og det
optagelse, og det faktiske tidspunkt, hvor den optagede video starter/stopper.
tidspunkt optagelsen starter/stopper.
Dette er ikke en fejl.
Vandrette striber vises på billederne.
Dette forekommer, når der optages under lysstofrør, natriumlampe eller kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
109
Fejlsøgning
Lagringsmedie
Symptom
Forklaring/løsning
Hukommelseskortets
funktioner virker ikke.
Sæt et hukommelseskort korrekt i dit videokamera. side 34
Hvis du bruger et hukommelseskort formateret på en computer, skal du formatere det igen i dit videokamera. side 88
Billede kan ikke slettes.
Frigør låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC/SD-hukommelseskort), hvis der er en sådan.
side 35
Du kan ikke slette beskyttede billeder. Fjern beskyttelsen af billedet på lagringsenheden. side 72
Hukommelseskortet kan ikke
formateres.
Frigør låsen på skrivebeskyttelsestappen på hukommelseskortet (SDHC/SD-hukommelseskort), hvis der er en sådan.
side 35
Dit videokamera understøtter ikke hukommelseskortet, eller der er problemer med kortet.
Filen er muligvis ødelagt.
Datafilnavnet vises ikke korrekt. Filformatet understøttes ikke af dit videokamera.
Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen er kompatibel med den internationale standard.
Justering af billedet under optagelse
110
Symptom
Forklaring/løsning
Fokus justeres ikke automatisk
Billedet vises for lyst eller
flimrende eller ændrer farve.
Dette kan forekomme, hvis du optager under lysstofrør, natrium- eller kviksølvslamper. Annuller “ SCENE” for at undgå eller
minimere dette fænomen. side 53
Billedets farvebalance er ikke
naturlig.
Hvidbalancen skal justeres. Juster til den korrekte “White Balance” (Hvidbalance). side 55
Motivet, der passerer billedet,
vises meget hurtigt
Dette kaldes for brændviddefænomenet. Dette er ikke en fejl. Pga. den måde, som billedenheden (CMOS-sensoren) udlæser
videosignaler på, kan motivet, der passerer gennem billedet meget hurtigt – afhængigt af optagelsessystemet – forekomme at
virke bøjet.
Indstil “Focus” (Fokus) til “Auto”. side 59
Optagelsesforholdene er ikke velegnede til autofokus. Justér fokussen manuelt. side 59
Objektivet er støvet på overfladen. Rens objektivet, og kontrollér fokus.
Optagelsen blev lavet på et mørkt sted. Brug en lampe til at oplyse området.
Fejlsøgning
Afspilning på dit videokamera
Symptom
Forklaring/løsning
Funktionen til afspilning (afspil/pause) fungerer ikke.
Filer, som er optaget med andre enheder, kan muligvis ikke afspilles på dit videokamera.
Kontrollér hukommelseskorts kompatibilitet. side 35
Billeder gemt på lagringsmediet vises ikke i den virkelige
størrelse.
Billeder som kommer fra en anden enhed, vises muligvis ikke i den virkelige størrelse. Dette er ikke
en fejl.
Afspilningen blev uventet afbrudt.
Kontrollér, om opladeren eller batteriet er tilsluttet korrekt og sikkert.
Afspilning på andre enheder (f.eks. tv)
Symptom
Forklaring/løsning
Du kan ikke se billedet eller høre lyden fra den tilsluttede
enhed.
Sørg for, at tilslutningskablet er sluttet til det korrekte stik.
Billedet vises forvrænget på et tv.
• Dette fænomen optræder ved tilslutning til et tv med formatforholdet 4:3.
Du kan ikke vise billeder eller høre lyd fra et tv, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
• Der udsendes ikke billeder fra HDMI-stikket, hvis materialet er beskyttet med copyright.
Tilslutning/kopiering til andre enheder (optager, pc, printer, mv.)
Symptom
Forklaring/løsning
Du kan ikke kopiere korrekt ved at bruge HDMI-kablet.
• Du kan ikke kopiere med HDMI-kablet.
Du kan ikke kopiere korrekt ved at bruge Lyd/
Videokablet.
• Lyd/Videokablet er ikke korrekt tilsluttet. Sørg for, at Lyd/Videokablet er sluttet til det korrekte stik,
dvs. til indgangsstikket på den enhed, der skal bruges til at kopiere billeder fra dit videokamera.
side 93
PictBridge-udskrivning kan ikke udføres med en
PictBridge-printer.
• Din printer kan muligvis ikke udskrive billeder, der er redigeret på en computer eller optaget på en
anden enhed. Dette er ikke en fejl.
111
Fejlsøgning
Tilslutning til en computer
112
Symptom
Forklaring/løsning
Computeren genkender ikke dit
videokamera.
Fjern USB-kablet fra computeren og videokameraet, genstart computeren, og tilslut videokameraet igen.
Kan ikke afspille videofiler korrekt på
en PC.
Det er nødvendigt med en video-codec for at afspille filer, der er optaget på dit videokamera. Installer softwaren
leveret med dit videokamera. side 96
Sørg for at indsætte stikket i den rigtige retning, slut derefter USB-kablet til USB-stikket på dit videokamera.
Fjern kablet fra computeren og videokameraet. Genstart computeren. Tilslut det igen korrekt.
For at afspille en HD-videofil kræves der en computer med bedre specifikationer.
Find en computer med den anbefalede specifikation. side 96
Intelli-studio fungerer ikke korrekt.
Afslut programmet Intelli-studio, og genstart Windows-computeren.
Intelli-studio kører ikke.
Indstil “PC Software” (Pc-software) til “On” (Til) i menuen Settings (Indstillinger), eller installer Intelli-studio på
computeren. sides 85, 97
Billede eller lyd eller dit videokamera
afspilles ikke korrekt på din computer.
Videoafspilning eller lyd kan stoppe midlertidigt på din computer. Videoen og lyden, som kopieres til din computer,
påvirkes ikke.
Hvis dit videokamera er tilsluttet til en computer, som ikke understøtter Hi-speed USB (USB 2.0), kan det være, at
billede og lyd ikke afspilles korrekt. Filmen og lyden, som kopieres til din computer, påvirkes ikke.
Afspilningsskærmen sættes på pause
eller er forvrænget
Undersøg systemkravene for afspilning af video.
Afslut alle programmer, som kører på computeren.
Hvis en optaget video afspilles på dit videokamera tilsluttet til en computer, afspilles filmen muligvis ikke glat,
afhængigt af overførselshastigheden. Kopier filen til din pc, og afspil den derefter igen.
Fejlsøgning
Generel betjening
Symptom
Forklaring/løsning
Dato og klokkeslæt vises ikke
korrekt.
Har videokameraet ikke været brugt i længere tid?
Det indbyggede, genopladelige backupbatteri er måske afladet. side 23
Menuelementer der ikke kan anvendes pa samme tid
Symptom
To funktioner kan ikke
anvendes på samme tid.
Funktion er ikke aktiveret.
På grund af følgende indstillinger
“ SCENE”
“Blænde: Manuel,” “Lukker: Manuel”
“Blænde: Manual”
“Lukker: Manuel, ” “ SCENE”
“Lukker: Manuel”
“Blænde: Manuel,” “ SCENE”
“Videoopløsning,”
“Videokvalitet,”
“Fader”
“Time-lapse-OPT”
“Fotoopløsning”
“Kont. optagelser”
Du kan ikke vælge grå menupunkter i den aktuelle optagelses/afspilningstilstand.
Der er nogle funktioner, som ikke kan aktiveres på samme tid.
Listen herover viser eksempler på funktionskombinationer og menupunkter, der ikke virker på samme tid.
Menuen kan ikke anvendes i tilstanden Smart Auto.
Følgende funktioner kan ikke anvendes under videooptagelse:
“Video Resolution” (Videoopløsning), “Video Quality” (Videokvalitet), “Photo Resolution” (Billedopløsning) “Photo Sharpness” (Billedskarphed),
“Fader”, “Cont.Shot” (Billedserie), “Digital Zoom”, “Self Timer” (Selvudløser).
Følgende funktioner indstilles automatisk til Fra eller tilstanden Auto i tilstanden Smart Auto:
“ SCENE”, “Shutter” (Lukker), “Digital Effect” (Digital effekt), “Tele Macro” (Tele Makro), mv.
I tilstanden Smart Auto vælger dit videokamera automatisk de korrekte indstillinger for videokameraet baseret på den detekterede scenetype. De
fleste indstillinger justeres automatisk i tilstanden Smart Auto. Og for selv at indstille eller justere funktioner skal du først deaktivere funktionen Smart
Auto.
113
Vedligeholdelse og ekstra informationer
VEDLIGEHOLDELSE
Forslagene nedenfor vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtigelser
og gør at du kan nyde dette produkt i mange år.
Forholdsregler ved opbevaring
•
Ved opbevaring af videokameraet skal du slukke for det.
- Fjern batteriet og tag opladeren ud.
- Fjern hukommelseskortet.
Rengøring af videokameraet
Sluk for videokameraet, fjern batteriet og tag opladeren ud før
videokameraet rengøres.
• Sådan rengøres den udvendige del
- Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Brug ikke overdreven kraft
ved rengøring, men gnid forsigtigt på overfladen.
- Brug ikke rensebenzin eller fortynder til rengøring af
videokameraet. Lakken på huset kan skalde af eller husets
overflade kan forringes.
• Sådan rengøres LCD-skærmen
Aftør forsigtigt med en blød tør klud. Pas på ikke at beskadige
skærmen.
• Sådan rengøres objektivet
Brug en luftsprøjte til at fjerne støv, og aftør objektivet forsigtigt med
en blød klud.
Brug om nødvendigt objektivrengøringsservietter.
- Der kan dannes mug, hvis objektivet efterlades snavset.
- Hvis objektivet ser sløret ud, skal du slukke for videokameraet og
lade det ligge i omkring 1 time.
LCD-skærm
114
For at forlænge levetiden skal du undgå at pudse det med en grov klud.
Vær opmærksom på følgende fænomener ved brug af LCDskærme. Disse er ikke funktionsfejl.
- Ved brug af videokameraet kan området omkring LCD-skærmen
blive varmt.
- Hvis du lader det være tændt i lang tid, kan området omkring LCDskærmen blive varmt.
- Når du anvender videokameraet i kolde miljøer, kan der forekomme
efterbilleder på LCD-skærmen.
•
En LCD-skærm er produceret med avanceret, nøjagtig teknologi og
har mere end 99.99% gangbare pixels. På trods heraf kan sorte eller
lyse prikker (røde, blå, hvide) i sjældne tilfælde forekomme i midten
af prikken og deromkring i op til to prikker. Disse prikker er normalt
opstået under produktionsprocessen og påvirker ikke de optagede
billeder.
Hvis der er dugdannelse, skal du vente lidt med at bruge
videokameraet
Hvad er dugdannelse?
Dug opstår, når et videokamera flyttes fra et sted, hvor der er
en betydelig temperaturforskel i forhold til det sted, det kom
fra. Duggen kondenserer på de eksterne eller interne dele i
videokameraet og på reflektorlinsen. Når dette sker, kan det
medføre funktionsfejl eller beskadigelse på videokameraet, hvis
enheden anvendes med strøm på, mens der er dugdannelse.
Hvornår opstår der dug?
Når enheden flyttes fra et sted med lav temperatur til et sted med
høj temperatur, eller ved pludselig brug i et varmt område, opstår
der kondens.
- Ved optagelse udendørs i koldt vejr om vinteren og derefter
brug indendørs.
- Ved brug udendørs i varmt vejr efter at have været brugt
indendørs eller inde i en bil med køleanlægget i gang.
Hvad kan jeg gøre?
- Afbryd for strømmen, fjern batteriet, og opbevar kameraet et
tørt sted i 1~2 timer, inden du bruger det.
Brug videokameraet, når dugdannelsen er helt forsvundet.
Sørg for at anvende det anbefalede tilbehør, der følger med
videokameraet. For service: Kontakt dit nærmeste autoriserede
Samsung servicecenter.
Vedligeholdelse og ekstra informationer
BRUG AF VIDEOKAMERAET I UDLANDET
PAL-kompatible lande/områder
•
•
Hvert land eller område har egne el- og farvesystemer.
Inden du bruger videokameraet i udlandet, skal du kontrollere
følgende.
Strømkilder
Den medfølgende oplader indeholder automatisk spændingsvalg
i vekselstrømsområdet fra 100 V til 240 V. Du kan bruge dit
videokamera i alle lande/regioner med den medfølgende oplader
til videokameraet inden for 100 V til 240 V, 50/60 Hz-området
(vekselstrøm). Brug om nødvendigt en almindeligt tilgængelig
strømstikadapter, afhængigt af udformningen af de lokale
stikkontakter.
Australien, Østrig, Belgien, Bulgarien, Kina, SNG, Tjekkiet,
Danmark, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Storbritannien, Holland, Hong Kong, Ungarn, Indien, Iran,
Irak, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, Rumænien,
Saudi-Arabien, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige,
Schweiz, Syrien, Thailand, Tunesien mv.
NTSC-kompatible lande/områder
Bahamaøerne, Canada, Centralamerika, Japan, Mexico,
Filippinerne, Korea, Taiwan, USA osv.
Du kan lave optagelser med videokameraet og se billeder på
LCD-skærme over hele verden.
Om tv-farvesystemer
Dit kamera er et PAL-systembaseret videokamera. Hvis du vil se
dine optagelser på et TV eller kopiere dem til en ekstern enhed, skal
det være et PAL-systembaseret TV eller en ekstern enhed med de
passende Lyd/Videostik. Ellers kan du være nødt til at bruge en
separat Video Format Transcoder (PAL-NTSC-formatkonverter)
Format Transcoder leveres ikke af Samsung.
115
Vedligeholdelse og ekstra informationer
ORDFORKLARING
AF (Auto fokus)
F-nummer
Et system der automatisk fokuserer produktets objektiv på motivet. Dit produkt anvender
kontrasten til at fokusere automatisk.
F-nummeret definerer objektivets lysstyrke. Objektiver med mindre numre har generelt
et lysere billede. F-nummeret er direkte proportionalt med brændvidden og omvendt
proportionalt med objektivdiameteren.
*F-nummer=brændvidde/objektivblændens diameter
Blænde
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til produktets sensor.
Videokamerarystelse (slør)
Hvis produktet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive sløret. Dette
forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav. Forebyg produktrystelser ved
at hæve følsomheden og bruge en hurtigere lukkertid. Brug alternativ et stativ, DISeller OIS-funktionen til at stabilisere produktet.
Sammensætning
Sammensætningen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil det
give en god sammensætning at følge reglen om tredjedele.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
CMOS er en billedsensor, der producerer billeder med nogenlunde samme kvalitet som
sensortypen CCD (Charge Coupled Device). Den bruger mindre strøm, som betyder længere levetid
for dit produkt.
MPEG-4 AVC/H.264 definerer det seneste videokodningsformat, standardiseret af
ISO-IEC og ITU-T i 2003. Sammenlignet med det konventionelle MPEG-2 format er
MPEG-4 AVC/H.264 mere end dobbelt så effektivt. Dit produkt anvender MPEG-4
AVC/H.264 til indkodning af videoer i High Definition.
Optisk zoom
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke
forringer billedkvaliteten.
Kvalitet
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede. Billeder med
højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og det medfører oftest en større filstørrelse.
Opløsning
Digitalt zoom
Det antal pixels der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning indeholder
flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav opløsning.
En funktion der kunstigt forøger den mængde zoom, der er tilgængelig med zoomobjektivet
(optisk zoom). Ved brug af digital zoom bliver billedkvaliteten forringet, når forstørrelsen stiger.
Lukkerhastighed
I modsætning til det samlede pixelantal er dette det virkelige antal pixels, der bruges
ved optagelse af et billede.
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og dette er
en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde lys, der når at
komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En høj lukkerhastighed vil
give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive mørkere, og du kan lettere
EV (Eksponeringsværdi)
Tele-makro
Alle kombinationerne af produktets lukkerhastighed og blændeværdi, der medfører den
samme eksponering.
Med denne funktion kan du optage nærbilleder af meget små genstande. Ved brug af
telemakrofunktionen kan produktet bevare en skarp fokus på små genstande, næsten
i fuld størrelse (1:1).
Effektivt pixelantal
Eksponering
Den mængde lys der når frem til produktets sensor. Eksponering styres med en
kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden.
Brændvidde
116
MPEG-4 AVC/H.264
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En lang brændvidde medfører
en snæver synvinkel, og motivet bliver forstørret. En kort brændvidde medfører en bred synsvinkel.
Hvidbalance (farvebalance)
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn og blå) i et billede.
Målet med justering af hvidbalancen - eller farvebalancen - er at gengive farverne i et
billede korrekt.
Specifikationer
Modelnavn
System
LCD-skærm
Stik
Generelt
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
Videosignal
Billedkomprimeringsformat
Lydkomprimeringsformat
Billedenhed
Gyldige pixels
Samlet antal pixel
Objektiv
Brændvidde
Størrelse/antal prikker
LCD-skærmmetode
Kompositudgang
HDMI-udgang
Audioudgang
USB-udgang
Strømkilde
Strømkildetype
Strømforbrug (optagelse)
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur
Lagringsmedie
Udvendige dimensioner (BxHxD)
Vægt
Intern mikrofon
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Advanced Audio Coding)
1/4” CMOS
1.7 megapixels
5 megapixels
F1.8 ~ F3.8, 30x optisk zoom, 45x digital zoom
2.47mm ~ 74.1mm
3” LCD-berøringsskærm / 230k
TFT-LCD
1 V p-p (75Ω termineret)
C type stik
-7.5 dBs (600Ω termineret)
USB-mini-B-type (USB 2.0 High Speed)
Jævnstrøm 5 V, lithium-ion-batteri 3.7 V
Lithium-ion-batteri, strømforsyning (100 V-240 V) 50/60 Hz
2,5W (LCD til)
0 ˚~40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F)
-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
et hukommelseskort (SD/SDHC) (Medfølger ikke)
Ca. 49.5 mm x 56.5 mm x 119.7 mm
Ca. 228 g (0.50 lb, 8.04 oz) (Uden Lithium Ion batteripakke)
Stereomikrofon med rundkarakteristik
Disse tekniske specifikationer og udformningen kan ændres uden varsel.
117
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
GKontakt SAMSUNG
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
K
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(Elektrisk & Elektronisk Udstyr)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med
særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen
eller emballagen betyder, at batterierne i dette
produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd
eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EUdirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes
korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme
genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre
typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Mærket på dette produkt eller i den
medfølgende dokumentation betyder, at
produktet ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. For at undgå skadelige miljøeller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette
produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og
indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes
kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller den lokale myndighed for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere
produktet med henblik på miljøforsvarlig
genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte
leverandøren og læse betingelserne og vilkårene
i købekontrakten. Dette produkt bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibilitet
Vores produkter er i overensstemmelse med “The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical
and electronic equipment”, og vi anvender ikke følgende seks farlige materialer i vores produkter: Cadmium (Cd), bly (Pb),
kviksølv (Hg), hexavalent chromium (Cr+6), PBB’er (Poly Brominated Biphenyler), PBDE’ er (Poly Brominated Diphenyl Ethers).
Download PDF

advertising