Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Bruksanvisning

Käyttöopas
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
Käytä videoiden kuvaamisessa muistikorttia, joka tukee nopeaa tallennusta.
- Suositeltava muistikortti: vähintään 6 Mt/s (luokka 6).
Ennen tämän käyttöoppaan lukemista
TURVAMERKINNÄT
Tässä käyttöoppaassa käytetyt turvamerkinnät:
Hengenvaara tai vakavan vamman mahdollisuus.
VAARA
Vamman tai aineellisen vahingon mahdollisuus.
VAROITUS
Noudata näitä perusohjeita, jotta voit vähentää
tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja vammautumisen
vaaraa.
Vinkkejä tai lisätietoja, joista on apua videokameran
käytössä.
Asetukset, jotka täytyy määrittää ennen toiminnon
käyttöä.
Nämä turvamerkinnät auttavat välttämään laitteen käyttäjälle ja muille
henkilöille koituvia vaaroja. Noudata ohjeita tarkoin.
Kun olet lukenut tämän jakson, pane se talteen myöhempää tarvetta varten.
VAROTOIMET
Vaara!
• Videokamera on aina liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Akkuja ei saa altistaa korkealle kuumuudelle, esimerkiksi
auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
Varoitus
Paristo saattaa räjähtää, jos sitä ei aseteta asianmukaisesti. Vaihda se
ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
2
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke pistorasiasta,
minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti ulottuvilla.
TÄRKEITÄ TIETOJA KÄYTÖSTÄ
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-videokameran. Lue tämä käyttöopas
huolellisesti ennen videokameran käytön aloittamista ja säilytä se
tulevaa käyttöä varten. Jos videokamera ei toimi oikein, katso kohtaa
Vianmääritys.
Tämä käyttöopas koskee malleja HMX-H400, HMX-H405,
HMX-H430, HMX-H440.
• Tässä käyttöoppaassa käytetään kuvia HMX-H400-mallista.
• Käyttöoppaan näyttökuvat eivät ehkä täysin vastaa LCD-näytön
sisältöä.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa videokameran ja
muiden varusteiden muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman eri
ilmoitusta.
• Tässä käyttöoppaassa alavalikon kohteen kuvauksessa näkyvä
sulkeissa oleva kuvake tai symboli tarkoittaa, että kuvake tai symboli
tulee näyttöön, kun kohde valitaan. Esim.) “Video Quality” (Videon
laatu) valikon alavalikon vaihtoehto. sivu 54
- “Super Fine” (Erik.tarkka) ( ): tallennus erikoistarkalla laadulla.
(Jos asetus on käytössä, vastaava kuvake ( ) näkyy näytössä.)
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia termejä:
• “Kohtaus” tarkoittaa videota, jonka tallennus aloitetaan painamalla
tallennuksen aloitus/lopetus -painiketta ja keskeytetään painamalla
samaa painiketta uudelleen.
• Termejä “valokuva” ja “still-kuva” käytetään samassa tarkoituksessa.
ennen tämän käyttöoppaan lukemista
Ennen videokameran käyttämistä
• Tämä videokamera tallentaa videokuvaa H.264 (MPEG4
part10/AVC) -muodossa, teräväpiirtomuodossa (HD-VIDEO) ja
normaalimuodossa (SD-VIDEO).
• Voit toistaa ja muokata tällä videokameralla kuvattuja videoita
tietokoneessasi käyttämällä videokameran sisäistä ohjelmaa.
• Huomaa, että tämä videokamera ei ole yhteensopiva muiden
digitaalisten videomuotojen kanssa.
• Tee koekuvaus, ennen kuin aloitat tärkeän videon kuvaamisen.
Toista koekuvaamasi video ja tarkista, että sekä kuva että ääni ovat
tallentuneet kunnolla.
• Tallennettu sisältö voi kadota videokameran, muistikortin tms.
käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi. Samsung ei ole velvollinen
korvaamaan tallennetun sisällön katoamisesta aiheutuneita vahinkoja.
• Tee varmistuskopio tärkeistä tallennetuista tiedoista.
Suojaa tärkeät tallennetut tiedot kopioimalla tiedostot tietokoneeseen.
On myös suositeltavaa kopioida tiedot tietokoneesta muulle
tallennusvälineelle säilytystä varten. Lisätietoja on ohjelmiston
asennuksen ja USB-liitännän ohjeissa.
• Tekijänoikeudet: Huomaa, että tämä videokamera on tarkoitettu
vain yksityiskäyttöön.
Tietoja, jotka on tallennettu tämän videokameran tallennusvälineelle
muuta digitaalista/analogista tallennusvälinettä tai laitetta käyttäen,
suojaa tekijänoikeuslaki, eikä niitä voi käyttää ilman tekijänoikeuden
omistajan lupaa muuten kuin henkilökohtaiseen käyttöön. Vaikka
tallentaisit tapahtuman, esimerkiksi esityksen, näytöksen tai näyttelyn,
vain henkilökohtaiseen käyttöön, on erittäin suositeltavaa pyytää lupa
etukäteen.
• Lisätietoja avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksista on mukana
toimitetun CD-ROM-levyn “Opensource-H400.pdf”-tiedostossa.
Tavaramerkkeihin liittyviä huomautuksia
• Kaikki tässä käyttöoppaassa tai muussa
Samsung-laitteen mukana tulleessa aineistossa mainitut tavaramerkit
ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Tässä
käyttöoppaassa “™” ja “®” ei ole mainittu joka yhteydessä.
• SD- ja SDHC-logot ovat tavaramerkkejä.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vist®,
Windows® 7 ja DirectX® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® ja Pentium®
ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• AMD ja Athlon™ ovat AMD:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• YouTube on Google Inc:n tavaramerkki.
• Flickr on Yahoon tavaramerkki.
• twitter on Yahoon Twitter.
• Picasa on Google Inc:n tavaramerkki.
• Facebook on Facebook Inc:n tavaramerkki.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
3
Turvallisuusohjeita
Seuraavien turvallisuusohjeiden tarkoitus on estää loukkaantumiset ja materiaalivahingot. Noudata kaikkia ohjeita tarkasti.
VAARA
4
Vakavan vammautumisen vaara.
Älä ylikuormita pistorasioita
tai jatkojohtoja, sillä ne voivat
ylikuumentua tai syttyä palamaan.
Videokameran käyttäminen yli 60˚C:
n lämpötilassa voi aiheuttaa tulipalon.
Akku voi räjähtää, jos sitä säilytetään
korkeassa lämpötilassa.
Estä veden, metalliesineiden ja palavien
aineiden pääsy videokameraan ja
verkkovirtalaitteeseen. Muutoin voi
aiheutua tulipalo.
Ei hiekkaa eikä pölyä! Videokameran
tai verkkovirtalaitteen sisään pääsevä
hieno hiekka tai pöly saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vikoja.
Ei öljyä! Videokameran tai
verkkovirtalaitteen sisään pääsevä
öljy saattaa aiheuttaa sähköiskun,
toimintahäiriöitä tai vikoja.
Älä suuntaa LCD-näyttöä suoraan
aurinkoon. Muutoin silmäsi tai kameran
sisäiset osat voivat vahingoittua.
Älä taita virtajohtoa väkisin tai
vahingoita verkkovirtalaitetta
asettamalla sen päälle raskaita esineitä.
Muutoin seurauksena voi olla tulipalo
tai sähköisku.
Älä irrota verkkovirtalaitetta johdosta
vetämällä, sillä virtajohto voi vaurioitua.
Älä käytä verkkovirtalaitetta, jos sen
johdossa on vaurioita tai halkeamia tai
jos johtimia on poikki. Muutoin vaarana
on tulipalo tai sähköisku.
Turvallisuusohjeita
VAARA
Vakavan vammautumisen vaara.
Älä käytä sellaista verkkovirtalaitetta,
jonka pistoketta ei voi kytkeä kunnolla.
Älä hävitä akkua polttamalla, sillä se
voi räjähtää.
Älä käytä puhdistusnesteitä tai muita
vastaavia kemikaaleja.
Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan
videokameraan. Muutoin voi aiheutua
tulipalo.
Suojaa videokamera vedeltä
esimerkiksi rannalla, uima-altaalla ja
sateella. Muutoin seurauksena voi olla
toimintahäiriö tai sähköisku.
Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin
käsin. Muutoin voit saada sähköiskun.
Pidä käytetyt litiumakut ja muistikortit
lasten ulottumattomissa. Jos lapsi
nielaisee litiumakun tai muistikortin, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
Irrota virtajohto pistorasiasta, kun
et käytä sitä tai kun ukkostaa, jotta
tulipalovaara voidaan välttää.
Irrota verkkovirtalaitteen virtajohto
pistorasiasta verkkovirtalaitteen
puhdistuksen ajaksi, jotta laite ei
vahingoitu ja sähköiskuvaara voidaan
välttää.
Jos videokamera kuulostaa tai tuoksuu
epänormaalille tai jos se savuaa, irrota
virtajohto välittömästi ja vie kamera
Samsung-huoltoon. Kamera voi syttyä
palamaan tai aiheuttaa vammoja.
Jos videokamera menee epäkuntoon,
irrota verkkovirtalaite tai akku
kamerasta välittömästi, jotta tulipalolta
tai loukkaantumisilta voidaan välttyä.
Älä pura, korjaa tai muuta
videokameraa tai verkkovirtalaitetta,
jotta vältät tulipalo- tai
sähköiskuvaaran.
5
Turvallisuusohjeita
VAROITUS Vamman tai aineellisen vahingon mahdollisuus.
6
Älä paina LCD-näytön pintaa
voimakkaasti tai lyö tai pistä sitä
terävällä esineellä. LCD-näytön pinnan
painaminen voi aiheuttaa siihen
epätasaisuuksia.
Älä pudota tai altista videokameraa,
akkua, verkkovirtalaitetta tai muita osia
voimakkaalle tärinälle tai iskuille. Tämä
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tai
vammoja.
Älä käytä videokameraa jalustalla
(lisävaruste) paikassa, jossa siihen
kohdistuu kovaa tärinää tai kolhuja.
Älä käytä videokameraa suorassa
auringonvalossa tai lämmityslaitteiden
lähellä. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vammoja.
Älä jätä videokameraa pitkäksi aikaa
umpinaiseen ajoneuvoon, jossa on
hyvin korkea lämpötila.
Älä altista videokameraa noelle tai
höyrylle. Paksu noki tai höyry saattaa
vahingoittaa videokameran kuorta tai
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Älä altista videokameraa bensiinitai dieselmoottorien pakokaasuille
tai syövyttäville kaasuille, kuten
rikkivedylle. Muutoin laitteen ulkoiset ja
sisäiset liitännät voivat syöpyä, jolloin
laite menee epäkuntoon.
Älä altista videokameraa
hyönteismyrkyille. Videokameran
sisään päässyt hyönteismyrkky voi
aiheuttaa toimintahäiriön. Katkaise
videokameran virta ja peitä kamera
esimerkiksi muovilla, ennen kuin käytät
hyönteismyrkkyä.
Älä altista videokameraa äkillisille
lämpötilanmuutoksille tai suurelle
kosteudelle. Videokamera voi mennä
epäkuntoon ja käyttäjä voi saada
sähköiskun, jos kameraa käytetään
ukkosmyrskyn aikana.
Älä aseta videokameraa niin, että avoin
LCD-näyttö on alaspäin.
Älä puhdista videokameran runkoa
bensiinillä tai liuottimilla. Kotelon
pinnoite voi irrota ja pinta voi mennä
pilalle.
Sulje LCD-näyttö, kun et käytä
videokameraa.
Turvallisuusohjeita
VAROITUS Vamman tai aineellisen vahingon mahdollisuus.
Älä nosta videokameraa pitämällä kiinni
LCD-näytöstä. Etsin tai LCD-näyttö
saattaa irrota ja videokamera voi
pudota.
Älä käytä videokameraa television
tai radion lähellä. Tämä saattaa
aiheuttaa häiriötä televisiokuvassa tai
radiolähetyksessä.
Älä käytä videokameraa voimakkaiden
radioaaltojen tai magneettikenttien,
kuten kaiuttimien tai suurten moottorien
läheisyydessä. Tallennettavaan kuvaan
tai äänen saattaa tulla häiriöitä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä
lisävarusteita. Muiden valmistajien
tuotteiden käyttäminen voi johtaa
epänormaalista toiminnasta
aiheutuvaan ylikuumenemiseen,
tulipaloon, räjähdykseen, sähköiskuun
tai henkilövahinkoihin.
Aseta videokamera tukevalle alustalle
siten, että ilmanvaihtoaukot ovat
esteettömiä.
Säilytä tärkeät tiedot erillään. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksistä.
Käytä virtapistoketta, jos se
käytettävissä helposti. Jos laitteen
käytössä ilmenee ongelmia, virta on
katkaistava kokonaan irrottamalla
virtapistoke. Laitteen virta ei katkea
kokonaan virtapainiketta painamalla.
Tämän laitteen kanssa yhteensopivien
hyväksymättömien lisälaitteiden
valmistajat ovat vastuussa näiden
laitteiden toimivuudesta. Käytä
lisälaitteita niiden turvaohjeiden
mukaisesti. Samsung ei vastaa
vioista, tulipaloista, sähköiskuista tai
vahingoista, joiden syy on muiden kuin
Samsungin hyväksymien lisälaitteiden
käyttäminen.
7
Sisällysluettelo
ENNEN TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN LUKEMISTA ...2
VIDEOKAMERAN PERUSTOIMINNOT............. 27
Turvamerkinnät .............................................................................. 2
Varotoimet ..................................................................................... 2
Tärkeitä tietoja käytöstä ................................................................. 2
Videokameran virran kytkeminen/sammuttaminen ....................... 27
TURVALLISUUSOHJEITA ................................. 4
Vaara ............................................................................................. 4
Varoitus ......................................................................................... 6
SISÄLLYSLUETTELO ....................................... 8
Nestekidenäytön säätäminen ....................................................... 28
Toimintatilojen asettaminen.......................................................... 29
Näyttö (
) -painikkeen käyttäminen ......................................... 29
Kosketusnäytön käyttäminen ....................................................... 30
ALKUASETUKSET ......................................... 31
Aikavyöhykkeen ja päivämäärän/ajan asetus ensimmäisen kerran 31
Kielten valitseminen ..................................................................... 32
PIKAOPAS .................................................... 11
Voit tallentaa videoita H.264-muodossa! ...................................... 11
TALLENNUSVÄLINEET .................................. 33
Tallennusvälineen valinta (vain HMX-H405) .................................. 33
VIDEOKAMERAN KÄYTTÖÖN PEREHTYMINEN . 15
Muistikortin asettaminen ja poistaminen (lisävaruste) .................... 34
Videokameran mukana toimitettavat varusteet ............................. 15
Sopivan muistikortin valitseminen (lisävaruste).............................. 35
Painikkeiden sijainnit .................................................................... 16
Kuvausajat- ja kapasiteetit ........................................................... 37
Tietoja näytöistä........................................................................... 18
PERUSKUVAAMINEN .................................... 38
ALKUTOIMENPITEET ...................................... 21
8
Videoiden kuvaaminen ................................................................. 38
Käsihihnan kiinnittäminen............................................................. 21
Parhaiden kohtausten merkitseminen kuvattaessa (My Clip -toiminto) .. 40
Ferriittisydämen kiinnittäminen ..................................................... 21
Valokuvaaminen .......................................................................... 41
Akun käyttäminen ........................................................................ 22
Helppo kuvaaminen aloittelijoita varten (smart auto) ..................... 42
Akun lataaminen .......................................................................... 23
Zoomaus ..................................................................................... 43
Akun tilan tarkastaminen.............................................................. 24
Anti-Shake (OIS: Optical Image StabiLiser) (Tärinän V. (OIS: Optinen KuvanVakain)) .. 44
Sisällysluettelo
NORMAALI TOISTO ....................................... 45
Cont. Shot (Jatk. kuva) ................................................................ 62
Toistotilan vaihtaminen ................................................................ 45
Wind Cut (Poista tuuliääni) ........................................................... 63
Videoiden toistaminen.................................................................. 46
Digital Zoom (Dig. zoomaus) ........................................................ 63
Valokuvien katseleminen .............................................................. 48
Self Timer (Itselaukaisin) ............................................................... 64
Art Time Lapse REC (Intervallikuvaus) .......................................... 64
VALIKKOKOHTEIDEN KÄYTTÄMINEN............. 50
Quick View (Pikakatselu) .............................................................. 67
Valikkojen käsitteleminen ............................................................. 50
Guideline (Apuviivasto) ................................................................. 68
Valikkovaihtoehdot....................................................................... 51
TOISTON LISÄTOIMINNOT ............................ 68
KUVAAMISEN LISÄTOIMINNOT...................... 53
Play Option (Toista vaiht.) ............................................................ 68
SCENE ....................................................................................... 53
Highlight (Korostus) ..................................................................... 69
Video Resolution (Videotarkkuus) ................................................. 53
Slide Show Option (Kuvaesitysvaihtoehto) ................................... 70
Video Quality (Videon laatu).......................................................... 54
File Info (Tiedostotiedot) ............................................................... 70
Photo Resolution (Valokuvatarkkuus) ........................................... 54
Photo Sharpness (Valokuvan terävyys)......................................... 55
TIEDOSTOJEN MUOKKAUS .......................... 71
White Balance (Valkotasapaino) ................................................... 55
Delete .......................................................................................... 71
Aperture (Aukko) .......................................................................... 56
Poista My Clip ............................................................................. 72
Shutter (Suljin) ............................................................................. 57
Luo My Clip ................................................................................. 72
EV ............................................................................................... 58
Protect ........................................................................................ 73
Super C.Nite................................................................................ 58
Copy (vain HMX-H405) ................................................................ 74
Focus (Tarkennus) ....................................................................... 59
Divide .......................................................................................... 75
Digital Effect (Digitaalitehoste) ...................................................... 60
Combine ..................................................................................... 76
Fader (Häivytys) ........................................................................... 61
Tele Macro (Telemakro) ............................................................... 62
9
Sisällysluettelo
JÄRJESTELMÄASETUS ................................. 77
KYTKEMINEN TELEVISIOON .......................... 90
Asetusvalikon vaihtoehdot ........................................................... 77
Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon ............................................... 90
Storage Type (vain HMX-H405) ................................................... 78
Liittäminen tavalliseen televisioon ................................................. 91
Storage Info (vain HMX-H405) ..................................................... 78
Televisioruudulta katseleminen..................................................... 92
Card Info (Kortin tiedot) (vain HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440) .. 78
File No. (Tiedostonro) ................................................................... 79
VIDEOIDEN KOPIOIMINEN ............................. 93
Time Zone (Aikavyöhyke) ............................................................. 79
Kopioiminen videonauhuriin tai DVD-/kiintolevytallentimeen.......... 93
Date/Time Set (Aseta pvm/aika) ................................................... 80
Date Type (Pvm.tyyppi) ................................................................ 80
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN ...................... 94
Time Type (Aikatyyppi) ................................................................. 80
Suora tulostaminen PictBridge-tulostimen avulla .......................... 94
Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö) ......................................... 81
Auto LCD Off (Auto LCD sammutus) ............................................ 82
KÄYTTÄMINEN WINDOWS-TIETOKONEEN KANSSA . 96
Beep Sound (Äänimerkki) ............................................................ 83
Windows-tietokoneen kanssa käytettävät toiminnot ..................... 96
Shutter Sound (Suljinääni) ............................................................ 83
Intelli-studio-ohjelman käyttäminen .............................................. 97
Auto Power Off (Aut. virrankatk) ................................................... 84
Käyttäminen siirrettävänä tallennusvälineenä .............................. 101
Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) ...................................... 84
PC Software (PC-ohjelmisto)........................................................ 85
VIANMÄÄRITYS ........................................... 103
USB Connect (USB-liitäntä) ......................................................... 86
Varoitusilmaisimet ja -sanomat................................................... 103
HDMI TV Out (Korjaus)................................................................. 86
Viat ja ratkaisut .......................................................................... 108
TV Connect Guide (TV-kytkentäopas) .......................................... 87
TV Display (TV-näyttö).................................................................. 87
HUOLTO JA LISÄTIEDOT............................. 114
Format (Alusta) ............................................................................ 88
Huolto ....................................................................................... 114
Default Set (Oletusasetukset) ....................................................... 88
Using your camcorder abroad ................................................... 115
Language ................................................................................... 88
Sanasto ..................................................................................... 116
Demo .......................................................................................... 89
10
Anynet+ (HDMI-CEC)................................................................... 89
TEKNISET TIEDOT ....................................... 117
Pikaopas
Tässä pikaoppaassa esitellään videokameran perustoiminnot ja -ominaisuudet. Lisätietoja on viitesivuilla.
Voit tallentaa videoita H.264-muodossa!
Voit tallentaa videot H.264-muodossa, joka soveltuu tiedostojen jakamiseen sähköpostitse. Tällä videokameralla voi ottaa myös valokuvia.
VAIHE 1: Valmistelu
1. Kiinnitä akku videokameraan.
sivu 22
• Kohdista merkintä ()
akkutilaan ja työnnä
akku laitteeseen nuolen
osoittamassa suunnassa.
VAIHE 2: Videokameralla kuvaaminen
Kuvauspainike
Tilailmaisin
PHOTO /
(My Clip)-näppäin
Zoomausvipu (W/T)
2. Lataa akku täyteen. sivu 23
• Kun akku on täysin
latautunut, latausmerkkivalo
(CHG) palaa vihreänä.
3. Aseta muistikortti paikalleen.
sivu 34
• Tässä videokamerassa
voidaan käyttää
myynnissä olevia SDHCmuistikortteja (SD
High Capacity) tai SDmuistikortteja.
• Valitse tallennusväline.
(vain HMX-H405) sivu
33
MODE-painike
LCD-näyttö
Videokameraan kytkeytyy virta, kun LCD-näyttö avataan.
11
Pikaopas
Videoiden kuvaaminen
Valokuvaaminen
Edistyksellisen H.264-pakkaustekniikan ansiosta tällä
videokameralla voidaan taltioida erittäin laadukasta videokuvaa.
Videokamerallasi voi kuvata laadukkaita valokuvia, joiden kuvasuhde on 16:9.
1. Avaa LCD-näyttö.
1. Avaa LCD-näyttö.
2. Paina kuvauspainiketta.
2. Tarkenna kuva painamalla PHOTO /
kevyesti.
3. Lopeta kuvaaminen painamalla kuvauspainiketta
uudelleen.
00:00:20
(My Clip)-painiketta
3. Kun tarkennus on kohteessa, paina PHOTO /
Clip)-painike kokonaan alas.
(My
[307Min]
9999
Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) -toiminnon käyttäminen avaamalla/sulkemalla LCD-näyttö.
Kun LCD-näyttö suljetaan valmiustilassa, videokamera vähentää virrankulutusta ottamalla käyttöön Quick On STBY
(Nopeasti valmiustilaan) -toiminnon (virransäästötilan). Voit aloittaa kuvaamisen viiveettä, kun avaat LCD-näytön. sivu 84
12
Oletusasetus on “1080/50i”. Voit kuvata videoita myös SD-laatuisina (normaali laatu).
Pikaopas
VAIHE 3: Videoiden tai valokuvien katseleminen
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Katseleminen videokameran nestekidenäytöstä
Haluttu tallenne löytyy helposti pienoiskuvanäkymän avulla.
) STBY-tilassa.
1. Kosketa LCD-näytön toistopainiketta (
• Pienoiskuvahakemisto tulee näkyviin. Viimeksi luodun tai toistetun tiedoston pienoiskuva
näkyy korostettuna.
2. Kosketa haluamaasi pienoiskuvapainiketta (
pienoiskuva.
HD
/
SD
/
) ja valitse sitten haluamasi
HD
SD
3/3
Katseleminen teräväpiirtotelevisiossa
Voit katsella HD (teräväpiirto) -videoita. sivu 90
Voit toistaa videoita myös SD (normaali laatu) -laatuisina televisiossa. sivu 91
VAIHE 4: Kuvattujen videoiden ja valokuvien tallentaminen
Yksinkertaista ja hauskaa! Intelli-studio-ohjelman monipuolisten toimintojen
käyttäminen Windows-tietokoneessa.
Videokameran sisäisellä Intelli-studio-ohjelmalla voit viedä videoita ja valokuvia
tietokoneeseen sekä muokata niitä. Voit myös jakaa videoita ja valokuvia ystäviesi ja
perheesi kanssa. Lisätietoja on sivuilla 97~100
13
Pikaopas
Videoiden/valokuvien tuominen tietokoneesta ja niiden katseleminen
1. Käynnistä Intelli-studio-ohjelma kytkemällä videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Intelli-studion pääikkunaan tulee näkyviin uuden tiedoston tallennusikkuna.
Napsauta “Yes” (Kyllä), minkä jälkeen lataustoimenpide suoritetaan loppuun, ja
seuraava ponnahdusikkuna tulee näyttöön.
2. Uudet tiedostot tallennetaan tietokoneen Intelli-studio-ohjelman “Contents Manager”
-kansioon.
• Voit järjestää tiedostot esimerkiksi kasvojen tai päivämäärien mukaan.
3. Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka haluat toistaa.
Videoiden/valokuvien jakaminen YouTube-/Flickr-palvelussa/FaceBook
Contents Manager
Tietokoneeseen
tallennetut tiedostot
Tietokoneen kansiohakemisto
Voit ladata valokuvasi ja videosi suoraan verkkosivustolle yhdellä napsautuksella ja näyttää
kuvaamasi aineiston koko maailmalle.
Napsauta selaimen painikkeita “Share” “Upload”. sivu 100
Intelli-studio käynnistyy Windows-tietokoneessa automaattisesti, kun ideokamera kytketään
siihen (kun asetuksena on “PC Software: On” (PC-ohjelmisto: Käytössä)). sivu 85
VAIHE 5: Videoiden tai valokuvien poistaminen
Jos tallennusväline on täynnä, uusia videoita tai valokuvia ei voi tallentaa.
Poista videokamerasta sellaiset videot tai valokuvat, jotka olet kopioinut tallennusvälineestä tietokoneeseen. Tämän jälkeen voit tallentaa
uusia videoita ja valokuvia tallennusvälineestä vapautuneeseen tilaan.
Kosketa nestekidenäytössä painikkeita Toista (
14
) Valikko (
) “Delete” (Poista). sivu 71
Videokameran käyttöön perehtyminen
VIDEOKAMERAN MUKANA TOIMITETTAVAT
VARUSTEET
Lisävarusteiden tarkastaminen
Uuden videokamerasi mukana toimitetaan seuraavat varusteet. Jos
jokin varusteista puuttuu toimituksesta, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Akku
(IA-BP210R)
Verkkolaite
(tyyppi AAMA9)
USBkaapeli
KäyttöopasCD-levy
Pikaopas
Lisävaruste
Mallin nimi
Sisäinen muisti
HMX-H400BP/HMX-H430BP/
HMX-H440BP
-
HMX-H405BP
32GB
Väri
Objektiivi
Musta
30x (optinen)
45x (digitaalinen)
• Mallit voivat poiketa toisistaan joidenkin ominaisuuksien osalta,
mutta ne toimivat samalla tavalla.
Mini HDMI
-kaapeli
Audio-/Videokaapeli
Muistikortti
Muistikortti/
muistikortin sovitin
Kantolaukku
(IA-CC1U27B)
Ferriittisydän
• Varusteiden ulkonäkö voi vaihdella eri mallien mukaan.
• Sisältö voi vaihdella myyntialueen mukaan.
• Osia ja lisävarusteita voi ostaa paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.
SAMSUNG ei vastaa akun käyttöiän lyhenemisestä tai vioista, jotka
aiheutuvat oheislaitteiden, esimerkiksi verkkolaitteen tai akkujen,
ohjeiden vastaisesta käytöstä.
• Voit ostaa lisäakkuja (IA-BP210E/IA-BP420E) valtuutetusta
Samsung-huollosta.
• Laitteen mukana ei toimiteta muistikorttia. Lisätietoja videokameraan
sopivista muistikorteista on sivulla 35.
• Tämän videokameran mukana toimitetaan CD-käyttöopas ja painettu
pikaopas.
15
Videokameran käyttöön perehtyminen
PAINIKKEIDEN SIJAINNIT
Edestä & vasemmalta
1
Sisäinen mikrofoni
2
2
Objektiivi
3
3
Objektiivisuojuksen avaus- ja sulkemisvipu
4
TFT-LCD-näyttö (kosketusnäyttö)
5
Virtapainike
6
Virtapainike
7
MODE-painike
8
Tärinän vaimennus (OIS)
9
SMART AUTO -painike
10
AV(Audio/Video) liitäntä
11
USB liitäntä
12
HDMI liitäntä
13
Liitäntöjen suojakansi (HDMI, USB, AV)
1
5
6
4
13
12 11
7
8
9
10
Varo peittämästä sisäistä mikrofonia tai objektiivia kuvaamisen aikana.
16
Videokameran käyttöön perehtyminen
Oikealta ylhäältä & alhaalta
1
2
3
4
3
1
2
5
6
9
7
8
5
1
MODE-painike
•
: Kuvaustila (Video/Valokuva)
•
: Toistotila
1
Muistikorttipaikka
2
Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi
2
PHOTO /
3
Käsihihnan kiinnike
3
Zoomausvipu (W/T)
4
Jalustan liitäntä
4
Sisäinen kaiutin
5
Akun vapautus -kytkin
5
Latauksen (CHG) merkkivalo
6
Liitäntöjen suojakansi (DC IN)
7
DC IN -liitäntä
8
Kuvauspainike
9
Käsihihna
(My Clip)-painike
4
17
Videokameran käyttöön perehtyminen
TIETOJA NÄYTÖISTÄ
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat valitun toimintatilan mukaan, ja näytössä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat eri asetusten mukaan.
• Tämä kuvaruutunäyttö näkyy vain tallennustilassa (
).
• Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Kuvaustila
LCD-näytön vasen puoli
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
1Sec/72Hr
Ilmaisin
/
Merkitys
STBY
//
F2
- 0.3
Card Full
,
•
•
•
•
•
•
•
18
SCENE, Digital Effect (Digitaalitehoste)
Tähdellä (*) merkityt toiminnot eivät säily muistissa,
kun videokameran virta kytketään uudelleen.
(Aperture (Aukko)-, Shutter (Suljin)- ja Focus (Tarkennus)
asetukset eivät säily, kun toimintatilaa vaihdetaan.)
Näytön ilmaisimet perustuvat 32 gigatavun
SDHC-muistikortin kapasiteettiin.
Lisätietoja varoitusilmaisimista ja -sanomista on
sivuilla 103~107.
Yllä näkyviä vaihtoehtoja ja niiden sijainteja
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, kun
laitetta kehitetään.
Tallennettavissa olevien kuvien kokonaismäärä
perustuu tallennusvälineen vapaaseen tilaan.
Näytössä näkyvä valokuvien
enimmäistallennusmäärä on “9,999”.
Tässä videokamerassa on yksi kuvaustila,
jota käytetään sekä videoiden että valokuvien
kuvaamiseen. Videoiden ja valokuvien
kuvaaminen on helppoa, kun voit käyttää samaa
tilaa eikä sitä tarvitse vaihtaa välillä.
/
m F2
m
Aikavyöhyke (vierailu)
00:00
01/JAN/2012
1Sec/72Hr
White Balance (Valkotasapaino),
Fader (Häivytys)*
Manuaalinen tarkennus* / Touch Point
(Kosketuspiste)*
,
00:00
01/JAN/2012
Merkitys
Optinen zoomaus / digitaalinen
zoomaus
/ Toimintatila (valmius / kuvaus / tauko
/ Self Timer (Itselaukaisin)*
m
Ilmaisin
Kuvaustila (Video/Valokuva) / Smart
Auto
/
Manuaalinen aukko* / Manuaalinen
suljin*
/
S.1/50
- 0.3
/
,
LCD-näytön oikea puoli
Ilmaisin
Toistopainike / taukopainike /
pysäytyspainike, nauhoituspainike
Akun tiedot (akun jäljellä oleva varaus)
LCD-näytön keskiosa
Ilmaisin
,
,
Merkitys
/
/
Aikalaskuri (videon kuvausaika)
Varoitusilmaisimet ja -sanomat
Card Full
[307Min]
Merkitys
Tallennusväline (muistikortti sisäinen
muisti tai muistikortti) (vain HMX-H405)
/
9999,
00:00:00
Jäljellä oleva kuvausaika
Art Time Lapse REC* (Intervallikuvaus)
My Clip
EV (Valotusarvo)*
/
Date/Time (Päivämäärä/aika)
Valokuvalaskuri (tallennettavien valokuvien
kokonaismäärä), Photo Resolution
(Valokuvatarkkuus), Video Quality (Videon
laatu), Video Resolution (Videotarkkuus)
Tärinän v. (OIS) / Tärinän v. (OIS DUO) /
Tärinän v (OIS DUO+)
,
Tele Macro (Telemakro)*, Super C.Nite
,
Cont. Shot (Jatk. kuva), Wind Cut
(Poista tuuliääni)*
Photo Sharpness (Valokuvan terävyys)
Menu-painike
Videokameran käyttöön perehtyminen
• Tämä kuvaruutunäyttö näkyy vain videotoistotilassa ( HD / SD ).
• Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön toistopainiketta (
). sivu 45
Videotoistotila
00:00:05/00:00:50
100_0001
LCD-näytön yläreuna
Ilmaisin
LCD-näytön alareuna
Merkitys
Ilmaisin
Merkitys
01/JAN/2012 00:00
Videotoistotila
/
00:00:05/00:00:50
• Kuvaruutunäyttö, esimerkiksi toiston
hallintapainike, äänenvoimakkuuden
säätö ja paluupainike, tulevat hetkeksi
näkyviin. Saat ne uudelleen näkyviin
koskettamalla jotakin näytön kohtaa.
• Lisätietoja varoitusilmaisimista ja
-sanomista on sivuilla 103~107.
/
10
Äänenvoimakkuus
Toimintatila (toisto/keskeytys)
Toistoaika / tiedoston
kokonaisaika
Tallennusväline (muistikortti
sisäinen muisti tai muistikortti)
(vain HMX-H405)
Akun tiedot (akun jäljellä
oleva varaus)
/
Äänenvoimakkuuspainike /
toistotoiminnon painike (kuva
kuvalta)
Paluupainike
Toistotoimintojen painike
(ohitus/haku/keskeytys/
toisto/hidastettu toisto)
Play Option (Toista vaiht.)
100_0001
,
Tiedostonimi (tiedoston
numero)
Valikkopainike
Video Quality (Videon laatu),
Video Resolution
(Videotarkkuus)
Protect (Suojaa)
01/JAN/2012 00:00
Date/Time (Päivämäärä/aika)
19
Videokameran käyttöön perehtyminen
• Tämä kuvaruutunäyttö näkyy vain valokuvatoistotilassa ( ).
• Valitse valokuvatoistotila (
) painamalla LCD-näytön toistopainiketta (
). sivu 45
Valokuvatoistotila
LCD-näytön yläreuna
1/10
LCD-näytön alareuna
100_0001
Ilmaisin
Merkitys
01/JAN/2012 00:00
Valokuvatoistotila
X1.1
/
100_0001
1/10
/
Kuvaesitys / toistozoomaus
(X1.1~X8.0)
Tiedostonimi (tiedoston
numero)
Ilmaisin
Merkitys
Äänenvoimakkuuspainike
(kun kuvaesitys otetaan
käyttöön)
Paluupainike
Valokuvalaskuri (nykyinen
kuva / tallennettujen kuvien
kokonaismäärä)
Edellinen kuva/seuraava
kuva -painike
Tallennusväline (muistikortti
sisäinen muisti tai muistikortti)
(vain HMX-H405)
Kuvaesityksen aloituspainike
Akun tiedot
Valikkopainike
Poistamisen esto
Photo resolution
(Valokuvatarkkuus)
01/JAN/2012 00:00
20
Date/Time (Päivämäärä/aika)
Alkutoimenpiteet
KÄSIHIHNAN KIINNITTÄMINEN
Säädä käsihihnan kireys siten, että HDvideokamera pysyy vakaana, kun painat kuvauspainiketta peukalollasi.
Älä työnnä kättäsi tiukalle säädettyyn käsihihnaan väkisin, sillä videokamerassa oleva käsihihnan kiinnike saattaa vahingoittua.
FERRIITTISYDÄMEN KIINNITTÄMINEN
Voit vähentää sähköistä häiriötä asettamalla
sydänsuodattimen verkkovirtasovittimeen.
Ferriittisydän
• Kiinnitä sydänsuodatin virtasovittimeen vetämällä kaapeli
sydänsuodattimen ympäri kerran.
• Varo, ettet vaurioita kaapelia kiinnittäessäsi ydinsuodatinta.
Pysäytin
Vedä kaapeli niin,
ettei se jää löysäksi.
21
Alkutoimenpiteet
AKUN KÄYTTÄMINEN
Osta useampi kuin yksi akku, jotta voit käyttää videokameraa tauotta.
Akun kiinnittäminen
Kohdista merkintä (▲) akkutilaan ja työnnä akku laitteeseen nuolen
osoittamassa suunnassa.
Akun irrottaminen
Liu’uta akun vapautusvipua ja vedä akku pois.
Liu’uta akun vapautusvipua kuvan osoittamaan suuntaan.
• Samsung ei vastaa ongelmista, jotka on aiheuttanut muiden kuin hyväksyttyjen akkujen käyttäminen. Jos käytät muiden valmistajien akkuja, seurauksena
voi olla ylikuumentuminen, tulipalo tai räjähdys.
• Kun irrotat akun videokamerasta, varo pudottamasta akkua.
22
Alkutoimenpiteet
AKUN LATAAMINEN
Voit ladata akun käyttämällä verkkolaitetta tai USB-kaapelia.
• Asenna akku videokameraan. sivu 22
• Käytä laitteen mukana toimitettua verkkovirtalaitetta tai USB-kaapelia.
USB-kaapelin käyttäminen
Kytke USB-kaapeli videokameraan ja tietokoneen USB-liitäntään
huolellisesti.
Akun lataaminen
Lataa akku verkkovirtalaitteella tai USB-kaapelilla.
• CHG (lataus) -merkkivalo syttyy ja lataaminen alkaa. Kun akku
on täysin latautunut, latausmerkkivalo (CHG) palaa vihreänä.
Verkkovirtalaitteen käyttäminen
Kytke verkkovirtalaite videokameraan ja pistorasiaan huolellisesti.
Kun kytket videokameran verkkovirtaan, varmista, ettei pistokkeessa ja
pistorasiassa ole likaa.
• Jos videokameraa ladataan samaan aikaan sekä USB-kaapelilla että
verkkolaitteella, verkkolaite ohittaa USB-latauksen.
• Videokameraa ei voi käyttää pelkästään USB-kaapelin kautta
saatavalla virralla. Videokameran käyttämiseen tarvitaan verkkolaite
tai akku.
• Latausaika voi vaihdella kytketyn USB-päälaitteen (tietokoneen)
mukaan.
• Jos käytät videokameraa akun lataamisen aikana, lataaminen voi
kestää kauemmin.
23
Alkutoimenpiteet
AKUN TILAN TARKASTAMINEN
Voit tarkastaa latauksen tilan sekä akun arvioidun varaustilan.
Akun tilan näyttö
Akun tilan näyttö ilmoittaa akussa jäljellä olevan akkuvirran määrän.
Latauksen tilan tarkastaminen
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Akkutilan
ilmaisin
LED-merkkivalon väri osoittaa virran ja latauksen tilan.
(Oranssi)
Lataa
-
(Vihreä)
(Pois)
24
Tila
Sanoma
Täysin latautunut
-
25 ~ 50 % käytetty
-
50 ~ 75 % käytetty
-
75 ~ 95 % käytetty
-
95 ~ 98 % käytetty
-
Tyhjä (vilkkuu nopeasti):
Laitteen virta katkeaa pian.
Vaihda akku mahdollisimman pian.
-
Laite sammuu 3 sekunnin kuluttua.
“Low Battery”
(Akku heikko)
Täysin latautunut
Virhe
• Yllä esitetyt lukemat on saatu käyttämällä täyteen ladattua
akkua normaalilämpötilassa. Alhaiset lämpötilat voivat vaikuttaa
käyttöaikaan.
• Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja toistuvassa käytössä.
Sammuta videokamerasta virta, jos et käytä sitä.
• Säilytä ladattu akku erillään, jos et käytä sitä pitkään aikaan. Näin voit
pidentää akun käyttöikää.
Alkutoimenpiteet
Akun toiminta-aika
•
•
•
•
•
Jatkuva kuvaaminen (ilman zoomia)
Akun tyyppi
IA-BP210R
Latausaika
Verkkolaitteella noin 160 min
USB-kaapelilla noin 330 min.
Videokuvan tarkkuus
HD
SD
Jatkuva kuvausaika
Noin 180 min
Noin 200 min
Toistoaika
Noin 200 min
Noin 260 min
Latausaika: tyhjän akun arvioitu täyteenlatausaika minuutteina.
Kuvaus-/toistoaika: keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
HD tarkoittaa teräväpiirtolaatua ja SD normaalia kuvanlaatua.
Kuvaus- ja toistoaika voi vaihdella käytön ja olosuhteiden
mukaan. Jos esimerkiksi käytät zoomausta tai Recording
start/stop painiketta (kuvauspainiketta) toistuvasti, akun varaus
voi kulua loppuun nopeammin.
Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun videokameraa
käytetään kylmässä.
On suositeltavaa käyttää verkkolaitetta käytettäessä taiteellista
intervallikuvausta.
Taulukossa näkyvä videokameran jatkuvan kuvauksen aika
tarkoittaa käytettävissä olevaa kuvausaikaa, kun videokamera on
kuvaustilassa eikä muita toimintoja käytetä, kun kuvaaminen on
aloitettu. Tavallisessa kuvaustilanteessa akku saattaa tyhjentyä 2–3
kertaa taulukossa ilmoitettua aikaa nopeammin kuvauspainikkeen,
zoomauksen ja toistotoiminnon käyttämisen takia. Varaa mukaan
lisäakkuja sen mukaan, kuinka kauan aiot kuvata videokameralla.
Verkkolaitteen käyttäminen
On suositeltavaa käyttää pistorasiaan kytkettyä verkkolaitetta
videokameran virtalähteenä, kun teet asetuksia, toistat videoita,
muokkaat kuvia tai käytät videokameraa sisätiloissa. Kytke laite
samoin kuin akkua ladattaessa. sivu 23
25
Alkutoimenpiteet
Tietoja akusta
• Akun ominaisuudet
Litiumioniakku on pienikokoinen ja tehokas. Alhainen lämpötila
(alle 10Cº (50ºF)) voi lyhentää akun käyttöikää ja heikentää sen
suorituskykyä. Laita akku silloin taskuun lämpiämään ennen sen
asettamista kameraan.
• Säilytä akku erillään käytön jälkeen.
- Jos akku on paikallaan videokamerassa, akun varaus
purkautuu vähitellen, vaikka videokameran virta olisi katkaistu.
- Jos akku on paikallaan videokamerassa pitkään, sen varaus
purkautuu kokonaan.
Akkua ei voi enää käyttää edes lataamisen jälkeen.
- Jos akku on pitkään käyttämättömänä, lataa se täyteen ja
käytä se loppuun videokamerassa 1 kuukauden välein, jotta
akku säilyy toimintakuntoisena.
• Pidä mukana ylimääräistä ladattua akkua, jos käytät
videokameraa ulkona.
- Kuvausaika voi lyhentyä kylmässä.
- Kuljeta laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta mukana
matkoilla akun lataamista varten.
• Jos akku putoaa, tarkista, etteivät akun navat ole
vaurioituneet.
- Jos videokameraan asetetaan akku, jonka navat ovat
vaurioituneet, videokamera voi vioittua.
26
• Poista akku ja muistikortti videokamerasta ja irrota verkkolaite
käytön jälkeen.
- Säilytä akkua olosuhteiltaan tasaisessa, viileässä ja kuivassa
paikassa.
(Suositeltava lämpötila: 15Cº ~ 25Cº (59ºF ~ 77ºF),
suositeltava kosteus: 40 ~ 60 %)
- Liian korkea tai matala lämpötila lyhentää akun käyttöikää.
- Jos akkua säilytetään savuisessa tai pölyisessä paikassa, akun
navat voivat ruostua tai vioittua.
• Heitä loppuun kulunut akku roskiin.
• Akun käyttöikä on rajallinen.
- Jos akun käyttöaika täysin ladattuna lyhenee, akun käyttöikä on
lopussa. Vaihda se uuteen.
- Akun käyttöikä voi vaihdella säilytyksen, käyttömäärän ja
käyttöolojen mukaan.
• Muista katkaista videokamerasta virta ennen verkkolaitteen
irrottamista. Muuten tallennusväline tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
• Kytke verkkolaite lähimpänä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta välittömästi, jos videokameran toiminnassa ilmenee
ongelmia.
• Älä käytä verkkolaitetta ahtaissa paikoissa, kuten seinän ja
huonekalujen välissä.
• Käytä valmistajan ilmoittamaa verkkolaitetta videokameran
virtalähteenä. Muiden verkkolaitteiden käyttämisestä saattaa aiheutua
sähköisku tai tulipalo.
• Verkkolaitetta voi käyttää kaikkialla maailmassa. Virtapistokkeeseen
tarvitaan sovitin joissakin maissa. Jos tarvitset sovittimen, osta se
jälleenmyyjältä.
• Latausaika määräytyy akussa jäljellä olevan varauksen mukaan.
• Akku latautuu yli 95%:iin kokonaisvarauksestaan noin kahdessa
tunnissa, minkä jälkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi. Akun
latautuminen täyteen (100%) kestää noin 2 tuntia 40 minuuttia.
Videokameran perustoiminnot
VIDEOKAMERAN VIRRAN KYTKEMINEN/
SAMMUTTAMINEN
LCD-näyttö
• Kun videokameraan kytketään virta, itsetestaustoiminto käynnistyy.
Jos näyttöön tulee varoitussanoma, katso lisätietoja kohdasta
“Varoitusilmaisimet ja -sanomat” (sivut 103~107) ja tee tarvittavat
korjaustoimet.
• Jos suljet LCD-näytön videokameran virran ollessa kytkettynä,
virransäästötila aktivoituu. sivu 28
• Videokameraan kytkeytyy automaattisesti virta, jos verkkolaite
kytketään tai videokameraan asetetaan akku, kun LCD-näyttö on
avattu.
Videokameran ensimmäinen käyttökerta
Virtapainike (
)
Kun käytät videokameraa ensimmäistä kertaa tai kun nollaat sen
asetukset, aloitusnäytössä tulee näkyviin aikavyöhykkeet. Valitse
maantieteellinen sijaintisi ja määritä päivämäärä ja kellonaika.
sivu 31
Jos päivämäärää ja aikaa ei aseteta, aikavyöhykkeen asetusnäyttö
tulee näkyviin aina, kun videokameran virta kytketään.
1. Kytke videokameraan virta avaamalla LCD-näyttö.
• Videokameraan kytkeytyy automaattisesti virta, kun LCDnäyttö avataan.
2. Voit katkaista videokameran virran painamalla virtapainiketta
( ) noin yhden sekunnin ajan.
27
Videokameran perustoiminnot
NESTEKIDENÄYTÖN SÄÄTÄMINEN
Videokameran laajassa nestekidenäytössä kuvat toistuvat laadukkaina.
1. Avaa nestekidenäyttö sormellasi.
•
Näyttö avautuu 90 asteen kulmaan.
2. Kun nestekidenäyttö on avattu 90 asteen kulmaan, voit kääntää sitä alas tai ylös.
•
Nestekidenäyttöä voi kääntää 180 astetta objektiivia kohti ja 90 astetta taaksepäin.Tallennettuja videoita on helppo katsella
kääntämällä näyttöä 180 astetta objektiivia kohti ja taivuttamalla sen takaisin kameran runkoa vasten.
Jos näyttöä käännetään liikaa, sen ja videokameran välissä oleva sarana voi vahingoittua.
28
Poista sormenjäljet tai pöly nestekidenäytöstä pehmeällä kankaalla.
Videokameran perustoiminnot
TOIMINTATILOJEN ASETTAMINEN
Voit valita eri toimintatiloja, jotka muuttuvat järjestyksessä kullakin
) ↕ Toistotila
MODE-painikkeen painalluksella.Kuvaustila (
( ).
• Valitun tilan merkkivalo syttyy palamaan, kun kyseinen tila
valitaan.
• Jos Toista (
) -painiketta kosketetaan video tai valokuvaustilassa,
toimintatila vaihtuu video- tai valokuvatoistotilaksi.
NÄYTTÖ (
) -PAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN
Tietojen näyttötilan vaihtaminen
Paina Näyttö (
) -painiketta.
Tämä vaihtaa täysien tietojen ja minimitietojen näytön välillä.
]
in
M
07
[3
0
0:0
99
99
:0
00
BY
ST
Toisto-painike
Täydet tiedot
STBY
Tilan ilmaisimet / Mode-painikkeen
•
(Videotila):
Videoiden kuvaaminen tai toisto.
•
(Kuvaustila):
Valokuvien kuvaaminen tai toisto.
Tässä videokamerassa on yksi kuvaustila, jota käytetään sekä videoiden
että valokuvien kuvaamiseen. Videoiden ja valokuvien kuvaaminen on
helppoa, kun voit käyttää samaa tilaa eikä sitä tarvitse vaihtaa välillä.
00:00:00
[307Min]
Minimitiedot
STBY
9999
• Näyttöön tulevat varoitusilmaisimet ja -sanomat määräytyvät
kuvaustilanteiden mukaan.
• Näyttöpainike (
) ei toimi, kun valikkonäyttö on näkyvissä.
29
Videokameran perustoiminnot
KOSKETUSNÄYTÖN KÄYTTÄMINEN
Koskettaminen
Valitse kohteita tai toteuta komentoja koskettamalla kevyesti
haluamaasi kohtaa.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Kosketusnäytön ansiosta voit kuvata tai toistaa videoita tai
valokuvia sormella koskettamalla. Tue LCD-näyttöä kädelläsi
sen takaa. Kosketa sitten näytössä näkyviä kohtia.
• Älä kiinnitä LCD-näyttöön suojakalvoa.
• Jos suojakalvo jätetään näyttöön pitkäksi ajaksi, kosketusnäyttö voi
vahingoittua.
• Varo painamasta LCD-näytön lähellä olevia painikkeita vahingossa,
kun käytät kosketusnäyttöä.
• LCD-näytössä näkyvät välilehdet ja ilmaisimet vaihtelevat
videokameran tallennus-/toistotilan mukaan.
• Jos näyttöä kosketetaan useammassa kuin kahdessa kohdassa
samanaikaisesti, videokamera ei tunnista kosketusta. Kosketa yhtä
kohtaa kerrallaan.
• Älä kosketa näyttöä liian terävällä esineellä, esimerkiksi kynän terällä.
30
Alkuasetukset
AIKAVYÖHYKKEEN JA PÄIVÄMÄÄRÄN/AJAN
ASETUS ENSIMMÄISEN KERRAN
Aseta päivämäärä ja paikallinen aika videokameran ensimmäisellä
käyttökerralla.
1. Kytke videokameraan virta
avaamalla LCD-näyttö.
• Näkyviin tulee
aikavyöhykenäyttö (“Home”
(Koti)), jossa näkyy Lissabonin
ja Lontoon aikavyöhyke
(Greenwich Mean Time, GMT).
2. Valitse oma alueesi kartasta
koskettamalla nestekidenäytössä
)- tai oikealle
vasemmalle (
)-painiketta ja paina sitten
(
)-painiketta.
(
• “Date/Time Set” (Aseta pvm/
aika) -näyttö tulee näkyviin.
3. Kosketa päivämäärä- ja aikatietoja
ja muuta asetuksen arvoa ylös
) - tai alas (
) -painikkeen
(
avulla.
Home
London,Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2012 00:00
• Vuosi voi olla enintään 2037 “Home” (Koti) -asetuksen mukaan.
• Valitse “Date/Time Display” (Pvm:n/ajan näyttö) -asetukseksi On
(Päällä). sivu 81
• Kuvakkeen ( ) aktivoiminen siirtää aikaa 1 tunnin eteenpäin.
Sisäänrakennettu ladattava akku
• Videokamerassa on sisäänrakennettu ladattava akku, joka
säilyttää päivämäärä- ja aikaasetukset myös kameran ollessa
sammutettuna.
• Kun akku on tyhjentynyt, aikaisemmat päivämäärä- ja aika-arvot
palautuvat oletuksiin, ja sisäänrakennettu ladattava akku täytyy
ladata. Aseta sitten päivämäärä ja aika uudelleen.
Sisäänrakennetun ladattavan akun vaihtaminen
Date/Time Set
Day
01
Month
00
Year
/ JAN / 2012
Hr
Min
:
00
• Sisäänrakennettu ladattava akku latautuu aina, kun videokamera
on kytketty pistorasiaan tai kun akku on kamerassa.
• Jos videokameraa ei käytetä noin kahteen viikkoon eikä sitä liitetä
pistorasiaan tai siihen ei aseteta akkua, sisäänrakennettu akku
purkautuu kokonaan. Lataa tällöin sisäänrakennettu akku täyteen
kytkemällä se vakiovarusteena toimitettavan verkkovirtalaitteen
kanssa pistorasiaan noin 24 tunniksi.
Kellon asettaminen aikaan aikaeron avulla
• Voit ottaa päivämäärä- ja aikanäytön käyttöön tai poistaa sen
käytöstä siirtymällä kyseiseen valikkoon ja muuttamalla Pvm:n/ajan
näyttö-asetusta. sivu 81
Date/Time Set
Year
Month
Day
Date/Time
/ 01 Set01
2010
Hr
Min
01/JAN/2012
00:00
12 : 00
AM
4. Varmista, että asetettu kellonaika
on oikea, ja kosketa sitten
)-painiketta.
(
• Näkyviin tulee sanoma “Date/Time Set” (Aseta pvm/aika).
Sisäänrakennetun ladattavan akun vaihtaminen
• Voit asettaa kellon helposti paikalliseen aikaan aikaeron avulla,
kun käytät videokameraa ulkomailla. Valitse valikosta “Time Zone”
(Aikavyöhyke), ja aseta sitten aikaero. sivu 79
31
Alkuasetukset
KIELTEN VALITSEMINEN
Voit valita kielen, jolla valikot ja sanomat näkyvät. Kieliasetus säilyy,
vaikka videokameran virta katkaistaan.
1. Kosketa Valikko (
2. Kosketa ylös (
näyttöön.
) Asetus (
) / alas (
)-painiketta.
) -painiketta, kunnes “Language”tulee
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
3. Kosketa “Language” ja kosketa sitten haluamaasi OSD-kieltä.
4. Viimeistele asetus koskettamalla Poistu ( ) - tai Palaa (
)
-painiketta.
• Valikkonäyttö ja sanomat näkyvät nyt valitsemallasi kielellä.
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
32
• “Language” -asetuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Valittu kieli säilyy, vaikka videokamerassa ei olisi akkua tai sitä ei olisi
kytketty verkkovirtalaitteeseen.
• Päivämäärän ja ajan muoto voi vaihdella valitun kielen mukaan.
Tallennusvälineet
STALLENNUSVÄLINEEN VALINTA (vain HMXH405)
Videoita ja valokuvia voi tallentaa sekä sisäiseen muistiin että
muistikorttiin, joten käytettävä tallennusväline tulee valita ennen
kuvaamista tai toistoa.
• Voit käyttää SDHC- ja SD-kortteja HD-videokamerassa.
(Valmistajasta ja tyypistä riippuen kaikki muistikortit eivät ole
yhteensopivia kameran kanssa.)
• Katkaise videokamerasta virta ennen kuin laitat tai poistat
muistikortin.
1. Kosketa Valikko (
( )-painiketta.
• Älä alusta tallennusvälinettä (sisäistä muistia tai muistikorttia)
tietokoneella.
• Tallennusvälineen asetusnäyttö tulee näkyviin, kun muistikortti
asetetaan kameraan.
Kosketa “Yes” (Kyllä), jos haluat käyttää muistikorttia, tai “No” (Ei),
jos et halua.
• Älä katkaise virtaa (akku tai verkkolaite), kun tallennusvälinettä
käytetään kuvauksen, toiston, alustuksen, poistamisen tms. aikana.
Tallennusväline ja sillä olevat tiedot voivat vahingoittua.
• Älä poista muistikorttia, kun videokamera käyttää sitä. Muistikortti ja
sillä olevat tiedot voivat vahingoittua.
) Asetus
Storage Type
2. Kosketa ylös (
) / alas
) -painiketta, kunnes
(
“Storage Type” (Tallennus) tulee
näyttöön.
Storage Info
1/6
File No.
Time Zone
Storage Type
3. Kosketa “Storage Type”
(Tallennus) ja sitten haluttua
tallennusvälinettä.
Internal Memory
Card
1/1
Alavalikon kohteet
• Internal Memory (Sis. muisti) ( ): Käytettäessä
sisäänrakennettua muistia.
• Card (Muistikortti) ( ): Käytettäessä muistikorttia (SDHCtai SD-kortti).
33
Tallennusvälineet
MUISTIKORTIN ASETTAMINEN JA POISTAMINEN (LISÄVARUSTE)
Muistikortin asettaminen
Muistikortin poistaminen
1. Katkaise videokamerasta virta.
1. Katkaise videokamerasta virta.
2. Avaa korttipaikan suojus.
2. Avaa korttipaikan suojus.
3. Työnnä muistikorttia korttipaikkaan, kunnes kuulet
naksahduksen.
• Varmista, että liitinosa osoittaa ylöspäin ja että videokamera
on kuvan mukaisessa asennossa.
3. Poista muistikortti painamalla sitä kevyesti alaspäin.
4. Sulje muistikortin kansi.
4. Sulje muistikortin kansi.
• Kun asetat tai poistat muistikorttia, voit välttää tietojen katoamisen
katkaisemalla ensin videokamerasta virran painamalla virtapainiketta
( ) yhden sekunnin ajan.
• Älä työnnä muistikorttia alaspäin liian kovaa. Muutoin se saattaa
ponnahtaa ulos liian voimakkaasti.
34
Tässä videokamerassa voi käyttää vain SD (Secure Digital)- ja SDHC
(Secure Digital High Capacity) -kortteja. Yhteensopivuus videokameran
kanssa voi vaihdella valmistajan ja muistikortin tyypin mukaan.
Mikrokokoisten muistikorttien käyttäminen tässä
tuotteessa, tietokoneessa tai muistikortinlukijassa
edellyttää, että kortti asetetaan sovittimeen.
Tallennusvälineet
SDHC (Secure Digital High Capacity) -kortit
SOPIVAN MUISTIKORTIN VALITSEMINEN (LISÄVARUSTE)
•
SDHC-kortti on SD-kortin uudempi versio (versio 2.00), ja se
tukee yli 2Gt:n kapasiteettia.
Tässä videokamerassa voi käyttää SD (Secure Digital)- ja SDHC
(Secure Digital High Capacity) -kortteja. SDHC (Secure Digital
High Capacity) -kortin käyttöä suositellaan.SD-kortti tukee
enintään 2Gt:a. Jos videokamerassa käytetään SD-korttia, jonka
koko on yli 2Gt, sen asianmukaista toimintaa ei taata.
•
Ei voi käyttää nykyisissä SD-muistikorttia käyttävissä laitteissa.
•
Vahingoittuneita tietoja ei ehkä voi palauttaa. Tärkeistä tiedoista
kannattaa tehdä erilliset varmuuskopiot tietokoneen kiintolevylle.
•
MMC (Multi Media Card)- ja MMC Plus -kortteja ei tueta.
•
•
Yhteensopiva muistikortti kapasiteetti:
SD: 1 ~ 2Gt
SDHC: 4 ~ 32Gt
•
•
Käytä videoiden kuvaamisessa muistikorttia, joka tukee nopeaa
tallennusta (yli luokan 6 SDHC-kortti).
Virran katkaiseminen tai muistikortin poistaminen alustamisen,
tietojen poistamisen, kuvaamisen tai toistamisen aikana voi
tuhota tietoja.
Jos muutat muistikortin tiedoston tai kansion nimeä
tietokoneessa, videokamera ei ehkä enää tunnista muutettua
tiedostoa.
•
SD/SDHC-muistikorteissa on mekaaninen suojauskytkin.
Kytkimellä voidaan estää korttiin tallennettujen tiedostojen
tahaton poistaminen. Voit ottaa tallennuksen käyttöön siirtämällä
kytkimen liittimien suuntaan yläasentoon. Voit ottaa suojauksen
käyttöön siirtämällä kytkimen ala-asentoon.
Yhteensopivat muistikortit
•
Huomautuksia muistikorteista
Sopivat muistikortit (1Gt~32Gt)
Liittimet
Liittimet
Suojauskytkin
Suojauskytkin
<SD>
<SDHC>
35
Tallennusvälineet
Muistikortin käsitteleminen
•
Katkaise virta, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin, jotta
tietoja ei katoa.
•
Jossakin muussa laitteessa alustettua muistikorttia ei ehkä voi
käyttää. Alusta muistikortti tässä videokamerassa.
•
Alusta uudet muistikortit, muistikortit, joita videokamera ei
tunnista sekä kortit, joille on tallennettu tietoja muilla laitteilla.
Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedot. Jos
jossakin muussa laitteessa käytettyä muistikorttia ei voi käyttää,
alusta se tässä videokamerassa. Huomaa, että alustaminen
poistaa kaikki muistikortin tiedot.
•
Muistikortilla on tietty käyttöikä. Jos tietoja ei voi tallentaa, on
aika ostaa uusi muistikortti.
•
Muistikortti on herkkä elektroninen väline. Älä taivuta, pudota tai
kolhi sitä.
•
Pidä muistikortin liittimet puhtaina vieraista aineista. Puhdista
liittimet tarvittaessa pehmeällä kuivalla liinalla.
•
Älä liimaa etikettialueeseen muuta kuin siihen tarkoitettu etiketti.
•
Älä käytä vioittunutta muistikorttia.
•
Pidä muistikortti lasten ulottumattomissa, sillä lapsi voi nielaista
muistikortin.
Videokamera tukee SD- ja SDHC muistikortteja tietojen
tallentamiseen.
Voit valita haluamasi kortin!
Tietojen tallennusnopeus voi vaihdella valmistajien ja
tuotantomenetelmien mukaan.
• SLC (single level cell) -järjestelmä: nopea
tallennusmenetelmä on käytössä.
• MLC (multi level cell) -järjestelmä: vain hidasta
tallennusmenetelmää tuetaan.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suositellaan nopeaa
tallennusmenetelmää tukevan muistikortin käyttöä.
Jos käytössä on hidasta tallennusmenetelmää tukeva
muistikortti, videoiden tallentaminen muistikortille ei ehkä suju
ongelmitta.
Videon tiedot voivat jopa kadota tallennuksen aikana.
Videokamera pyrkii säilyttämään tallennetun videon tiedot
tallentamalla sen muistikortille. Näkyviin tulee myös seuraava
varoitus:
“Low speed card. Please record at a lower resolution”.
(Hitaan nopeuden kortti. Tallennus heikommalla laadulla.)
Jos käytettävissä on vain hitaan tallennusnopeuden muistikortti,
tallennustarkkuus ja -laatu voivat olla alhaisemmat kuin
asetusarvo. sivut 53
Muistia käytetään kuitenkin sitä enemmän, mitä tarkempaa
kuvaa ja tallennuslaatua käytetään.
• Samsung ei vastaa väärinkäytöstä johtuvasta tietojen
menettämisestä. (mukaan lukien mahdolliset tietokonevirukset)
• Muistikorttikoteloa kannattaa käyttää, jotta tietoja ei katoa liikkeen ja
staattisen sähkön takia.
• Käytön aikana muistikortti voi lämmetä. Tämä on normaalia eikä
kyseessä ole vika.
36
Tallennusvälineet
KUVAUSAJAT- JA KAPASITEETIT
Seuraavassa kerrotaan, kuinka monta minuuttia videota tai kuinka monta valokuvaa voi tallentaa muistin koon ja kuvan tarkkuuden mukaan.
Tallennettavan videon koko ja tallennettavien valokuvien määrä on kerrottu kumpikin omassa taulukossaan.
Videon tallennusaika
Videon tarkkuus
1080/50i
720/50p
576/50p
Laatu
Super Fine (Erik.tarkka)
Fine (Tarkka)
Normal (Normaali)
Super Fine (Erik.tarkka)
Fine (Tarkka)
Normal (Normaali)
Super Fine (Erik.tarkka)
Fine (Tarkka)
Normal (Normaali)
32Gt
247
300
381
350
465
692
1028
1357
1995
1Gt
8
9
12
11
14
21
32
42
62
2Gt
15
18
23
21
28
42
63
83
123
2944x1656
1920x1080
16Gt
125
152
193
177
235
351
521
688
1011
32Gt
253
307
390
357
475
708
1051
1387
2039
(Yksikkö: kuvausminuutit likimäärin)
Tallennettavien valokuvien määrä
Valokuvan tarkkuus
Tallennusväline (kapasiteetti)
4Gt
8Gt
30
61
36
74
46
94
42
86
57
115
84
171
126
254
166
336
244
494
32Gt
9999
9999
1Gt
656
1173
2Gt
1251
2346
Tallennusväline (kapasiteetti)
4Gt
8Gt
2482
5014
4654
9402
16Gt
9999
9999
32Gt
9999
9999
(Yksikkö: kuvausminuutit likimäärin)
1Gt ⴊ 1 000 000 000 tavua : Todellinen kapasiteetti voi olla alustuksen jälkeen tätä vähemmän, koska sisäinen laitteisto-ohjelmisto käyttää osan muistista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taulukossa esitetyt luvut voivat poiketa todellisista kuvausolosuhteiden ja -kohteen mukaan.
Mitä parempi laatu ja tarkkuus, sitä enemmän muistia kuluu.
Jos käytössä on pieni tarkkuus ja alhainen laatu, käytettävissä oleva pakkaussuhde on suurempi ja kuvausaika pitenee, mutta kuvanlaatu voi olla heikompi.
Videokamera säätää bittinopeuden automaattisesti tallennettavan kuvan mukaan. Kuvausajat voivat siten vaihdella.
Muistikortit, joiden koko on yli 32Gt, eivät ehkä toimi normaalisti.
Kerralla tallennettavan videon koko voi olla enintään 1.8Gt.
Enimmäistallennusmäärät ovat enintään 9999 valokuva- ja videotiedostoa.
Taiteellinen intervallikuvaus -toiminnon tallennusaika voi vaihdella asetusten mukaan.
Asteriskilla * merkityt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan malleissa HMX-H405.
37
Peruskuvaaminen
VIDEOIDEN KUVAAMINEN
Tämä videokamera tukee sekä teräväpiirtotarkkuutta (HD) että
normaalia tarkkuutta (SD). Valitse haluamasi tarkkuus ennen
valokuvan ottamista. sivu 53
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö.
Videokameraan kytkeytyy automaattisesti virta, kun nestekidenäyttö
avataan.
• Aseta objektiivisuojuksen avaus- ja sulkemisvipu asentoon auki
( ). sivu 16
• Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Tarkista kuvattava kohde.
• Käytä nestekidenäyttöä.
• Voit muuttaa kohteen kokoa
zoomausvivulla. sivu 43
00:00:20
STBY
00:00:00
[307Min]
2. Paina kuvauspainiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee
näyttöön ja kuvaaminen alkaa.
3. Pysäytä kuvaaminen painamalla
kuvauspainiketta uudelleen.
[307Min]
9999
4. Voit katsella viimeksi kuvatun
videon koskettamalla Quick View
) -kuvaketta.
(Pikakatselu) (
• Kun pikatoisto on pysähtynyt, videokamera siirtyy takaisin
valmiustilaan.
Jatkuvan tallennuksen käyttäminen
Jatkuvaa tallennusta käyttämällä
voit välttää ei-toivottujen kohtausten
tallentumisen videon tallennuksen
aikana. Tällä toiminnolla voit tallentaa
vain haluamasi kohtaukset yhdeksi
videotiedostoksi.
38
1.
Paina kuvauspainiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee
näyttöön ja kuvaaminen alkaa.
2.
Paina taukopainiketta, jolloin
tallennus taukoaa ja näyttöön tulee
( )-ilmaisin.
• Jos haluat käyttää jatkuvaa
tallennusta, kosketa
taukopainiketta uudelleen. Jos
haluat lopettaa nauhoituksen,
kosketa pysäytyspainiketta.
00:00:20
00:00:20
[307Min]
[307Min]
Peruskuvaaminen
• Jos kuvaamisen aikana katkeaa virta tai tapahtuu virhe, kuvattu
video ei ehkä tallennu tai sitä ei muokata.
• Samsung ei vastaa vahingoista, joiden syynä on muistikorttivirheestä
aiheutunut häiriö normaalissa kuvauksessa tai toistossa.
• Huomaa, että vahingoittuneita tietoja ei voi palauttaa.
• Älä katkaise videokameran virtaa tai poista muistikorttia, kun
tallennusväline on käytössä. Muutoin tallennusväline tai sen
sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
• Videot pakataan H.264 (MPEG-4.AVC) -muotoon.
• Irrota akku videokamerasta kuvauksen päätyttyä, jotta se ei kulu
turhaan.
• Tietoja näytön ilmaisimista on sivulla 103~107.
• Tietoja kuvausajoista on sivulla 37.
• Äänet tallennetaan videokameran etuosassa olevalla sisäisellä
stereomikrofonilla. Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty.
• Jos kuvaat tärkeää videota, varmista kuvan ja äänen tallentuminen
tekemällä koekuvaus etukäteen.
• Lisätietoja kuvaamisen aikana käytettävissä olevista toiminnoista on
sivuilla 53~70.
• Jos virtajohto tai akku irrotetaan tai kuvaus keskeytetään, järjestelmä
siirtyy tietojen elvytystilaan. Tietojen elvytyksen aikana ei voi käyttää
mitään muuta toimintoa.
• Tallennustilassa voit määrittää pikakatseluvalikkovaihtoehdon.
Pikakatselukuvake tulee näkyviin, jos pikakatseluvalikkoasetus on
käytössä.
• LCD-näytössä näkyvät valikkopainikkeet eivät vaikuta kuvattavaan
kuvaan.
• Joissakin kuvaustilanteissa, jos valoa on vähän, videon liike voi olla
nykivämpää kuin normaaleissa valaistusoloissa.
• Mikrofonin parantunut herkkyys voi aiheuttaa sen, että ympäristön
äänet tallentuvat hiljaisessa ympäristössä kuvattuun videoon. Zoomin
käyttömoottorien äänet saattavat tallentua videoon mikrofonin
parantuneen herkkyyden takia.
• Kamera säätää ISO-herkkyyttä automaattisesti, kun videota kuvataan
sisätiloissa tai hämärässä paikassa. Silloin videossa mahdollisesti
olevia häiriöitä ei ehkä näe kuvaamisen aikana.
Kun kuvaat yöllä, on suositeltavaa käyttää infrapunalaitteistolla
varustettuja, ammattikäyttöön tarkoitettuja videokameroita.
• Jos HDIS-toiminto on käytössä, kun kamera on kiinnitetty jalustaan,
kuvassa voi ilmetä tärinää.
Jos kiinnität kameran jalustaan, poista HDIS käytöstä.
• Jatkuvalla tallennuksella voi tallentaa enintään 1,8 Gt videota. Kun
videon tallennusta jatketaan tauon jälkeen ja tallennetun tiedosto
koko ylittää 1,8 Gt, tallennus jatkuu automaattisesti uuteen
tiedostoon.
• Jos videokameran virta katkeaa kuvaamisen aikana, video
tallennetaan tallennusvälineeseen.
39
Peruskuvaaminen
Parhaiden kohtausten merkitseminen
kuvattaessa (My Clip -toiminto)
1. Paina kuvauspainiketta.
• Kuvausilmaisin () tulee
näyttöön ja kuvaaminen alkaa.
My Clip ( ) -toiminnolla voit merkitä hyvät kohtaukset, jolloin löydät
ne helpommin pitkästä videosta.
2. Paina PHOTO /
(My Clip)
-painiketta aina, kun kuvaat
erityisen muistettavan otoksen.
• Videokamera merkitsee
kohtauksen My Clip ( )
-merkinnällä.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö.
Videokameraan kytkeytyy automaattisesti virta, kun nestekidenäyttö
avataan.
• Aseta objektiivisuojuksen avaus- ja sulkemisvipu asentoon auki
( ). sivu 16
• Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
00:00:20
[307Min]
00:00:32
[307Min]
3. Voit lopettaa kuvaamisen
painamalla kuvauspainiketta
uudelleen.
Tietoja My Clip -toiminnosta
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Videokuvauksen
aikana
Kun videokamera poimii My Clip ( ) -merkinnällä varustetut kohtaukset
ja muodostaa niistä oman tiedoston, tämä tiedosto tallennetaan
videoiden pienoiskuvanäkymään.
40
• Kun PHOTO /
(My Clip) -painiketta painetaan jossakin
videokuvaustilassa, videokamera merkitsee kohtauksen alkaen
kolme sekuntia ennen painikkeen painamista ja päättyen viisi
sekuntia sen jälkeen.
• Voit merkitä videon kohtauksia myös painamalla PHOTO /
(My
Clip) -painiketta katselun aikana.
• Jos haluat ohittaa videon tylsät osat ja nauttia vain parhaista
paloista, voit yhdistää merkityt kohtaukset peräkkäin. sivu 72
• Videokamera voi merkitä videoon enintään 999 My Clip ( )
-kirjanmerkkiä.
Peruskuvaaminen
VALOKUVAAMINEN
Voit ottaa valokuvia ja tallentaa ne tallennusvälineeseen. Valitse
haluamasi tarkkuus ja laatu ennen kuvaamista. sivu 54
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö.
Videokameraan kytkeytyy automaattisesti virta, kun nestekidenäyttö
avataan.
• Aseta objektiivisuojuksen avaus- ja sulkemisvipu asentoon auki
( ). sivu 16
• Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Tarkista kuvattava kohde.
• Käytä nestekidenäyttöä.
9999
• Voit muuttaa kohteen kokoa
zoomausvivulla. sivu 43
2. Sovita kohde nestekidenäytön
(My
keskelle ja paina PHOTO /
Clip) -painike puoliväliin.
• Kun videokamera on
STBY 00:00:00
[307Min]
tarkentanut kohteeseen, ()
9999
-ilmaisin näkyy vihreänä. Jos
ilmaisin on punainen, säädä
tarkennusta uudelleen.
(My Clip)
3. Paina PHOTO /
-painike kokonaan alas.
• Kamerasta kuuluu suljinääni (kun “Suljinääni:Päällä” on
asetettu).
4. Voit katsella viimeksi kuvatun videon koskettamalla
).
pikakatselukuvaketta (
• Kun haluat palata valmiustilaan, kosketa paluupainiketta (
).
Älä käytä POWER-kytkintä tai poista muistikorttia valokuvien ottamisen
aikana. Muutoin muistikortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä vaihtelee kuvausolosuhteiden
ja kuvien tarkkuuden mukaan. sivu 37
• Ääni ei tallennu valokuvia otettaessa.
• Älä käytä power-kytkintä tai poista muistikorttia valokuvien
ottamisen aikana. Muutoin muistikortti tai sen sisältämät tiedot voivat
vahingoittua.
• Jos tarkentaminen ei onnistu, käytä manuaalista tarkennusta. sivu 59
• Tietoja näytön ilmaisimista on sivuilla 103~107.
• Lisätietoja kuvaamisen aikana käytettävissä olevista toiminnoista on
sivuilla 53~70.
• Kuvatiedostot ovat JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -organisaation määrittelemän
DCF (Design rule for Camera File system) -standardin mukaisia.
41
Peruskuvaaminen
HELPPO KUVAAMINEN ALOITTELIJOITA
VARTEN (SMART AUTO)
Smart Auto tilassa videokamera valitsee automaattisesti sopivimmat
asetukset havaitun kuvaustilan mukaan. Tästä on apua, jos et tunne
videokameran eri kuvaustiloissa käyttämiä asetuksia.
(My Clip)-painiketta.
3. Paina kuvauspainiketta tai PHOTO /
sivu 38, 41
4. Voit peruuttaa Smart Auto -tilan painamalla SMART AUTOpainiketta uudelleen.
1. Paina SMART AUTO -painiketta.
2. Sovita kohde kuvaan.
• Videokamera tunnistaa kuvaustilanteen automaattisesti, kun
videokamera tarkentaa kuvaan.
• Sopivan kuvausohjelman kuvake tulee näkyviin LCDnäyttöön.
Tulee näkyviin kuvattaessa yöllä. (Yö)
Tulee näkyviin kuvattaessa taustavalaistuja maisemia.
(Taustavalo)
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Tulee näkyviin kuvattaessa henkilöitä. (Muotokuva)
WHITE
Tulee näkyviin kuvattaessa hyvin kirkasta kohdetta.
(Valkoinen)
Tulee näkyviin kuvattaessa maisemaa ulkoilmassa.
(Maisema)
<Kuvattaessa lähietäisyydeltä>
Tulee näkyviin kuvattaessa lähietäisyydeltä. (Makro)
Tulee näkyviin kuvattaessa sinistä taivasta. (Sininen taivas)
Tulee näkyviin kuvattaessa metsäisillä alueilla. (Luonnonvihreä)
Tulee näkyviin kuvattaessa auringonlaskuja. (Auringonlasku)
42
• Painikkeet, jotka eivät ole käytössä Smart Auto -tilassa: Valikko
) -painike / Anti-shake (OIS)-painike / jne. Videokamera säätää
(
lähes kaikki asetukset automaattisesti Smart Auto -tilassa. Jos haluat
asettaa tai säätää toimintoja manuaalisesti, poista ensin Smart Auto
-tila käytöstä.
• SMART AUTO täytyy ottaa käyttöön ennen kuvaamista.
) -ilmaisin.
• Jos mitään kuvaustilaa ei havaita, näkyviin tulee (
• Videokamera ei ehkä pysty aina valitsemaan oikeaa kuvaustilaa
automaattisesti. Siihen saattavat vaikuttaa kuvausolosuhteet,
esimerkiksi videokameran tärinä, valaistusolot ja kohteen etäisyys.
Peruskuvaaminen
ZOOMAUS
Zoomausnopeus
Kun tällä videokameralla kuvataan, sen zoomausvivulla voidaan
käyttää 30-kertaista optista zoomausta ja digitaalista zoomausta.
Zoomausnopeutta voi hidastaa zoomaustoiminnon aikana siirtämällä
zoomausvipua (W/T) hitaasti. Vivun siirtäminen nopeasti nopeuttaa
zoomausta.
Lähentäminen
Siirrä zoomausvipua T-kirjainta kohti (telekuvaus).
• Kaukana oleva kohde suurenee asteittain, jolloin sitä voi kuvata.
• Suurin mahdollinen normaalizoomaussuhde on 30-kertainen
suurennus.
Loitontaminen
Siirrä zoomausvipua W-kirjainta kohti (laajakulma).
• Kohde liikkuu etäämmälle.
• Pienin mahdollinen zoomaussuhde on kohteen alkuperäinen
koko.
W : laajakulma
T : telekuvaus
• Optisen zoomauksen käyttäminen ei heikennä kuvanlaatua eikä
kirkkautta.
• Jos haluat suurentaa kuvaa enemmän kuin optisella zoomauksella
pystyy, käytä digitaalista zoomausta (vain videokuvaustilassa).
sivu 63
• Tarkennus voi toimia epävakaasti, jos käytät kuvatessasi nopeaa
zoomausta tai zoomaat liian kaukana olevaan kohteeseen. Käytä
silloin manuaalista tarkennusta. sivu 59
• Lyhin videokameran ja kohteen välinen etäisyys, jolla kuva pysyy
tarkkana, on noin 100 cm laajakuvakuvauksessa ja 39.4 cm
telekuvauksessa. (noin 50 cm telemakrokuvauksessa)
• Jos haluat ottaa laajakulmakuvan lähellä objektiivia olevasta
kohteesta, käytä telemakrotoimintoa. sivu 62
• Zoomauksen runsas käyttö lisää virrankulutusta.
• Zoomausvivun tai zoomauspainikkeen tuottama zoomausääni
saattaa tallentua videoon.
• Kun pitelet videokameraa käsin ja käytät zoomaustoimintoa, voit
pitää kuvan vakaana käyttämällä “Anti-Shake (OIS)” (Tärinän vaim.
(OIS)) -toimintoa. sivu 44
43
Peruskuvaaminen
Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser)
(Tärinän v. (OIS: Optinen Kuvanvakain))
Anti-Shake(OIS) (Tärinän v. (OIS)) -toimintoa kannattaa
käyttää seuraavissa tapauksissa:
Tärinän vaimennustoiminto (OIS: Optinen kuvanvakain) kompensoi
kameran tärinästä aiheutuvaa epätarkkuutta.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Voit ottaa tärinänvaimennuksen (OIS / OIS DUO / OIS DUO+)
käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla Tärinän v. (OIS) (
-painiketta.
• Kun kuvaat kävellessäsi tai
liikkuvassa autossa.
• Kun kuvaat käyttämällä
zoomaustoimintoa.
• Kun kuvaat pieniä kohteita
)
Tietoja tärinänvaimennuksesta OIS DUO
• Voit pienentää videokameran
tärinää ja vähentää kuvien
epäterävyyttä käyttämällä
optisia ja digitaalisia
kuvanvakautustoimintoja.
STBY
00:00:00
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
[307Min]
9999
Alavalikon kohteet
44
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• OIS (
): Anti-Shake (OIS) toiminto on käytössä
videokameran tärinän vaimentamiseksi.
): Se vähentää käsien tärinän vaikutuksia
• OIS DUO (
sekä optisen että digitaalisen kuvanvakaimen avulla.
): Tämä on OIS DUO -lisäominaisuus. Sen
• OIS DUO+ (
ansiosta videokamera kykenee kompensoimaan tärinää
entistä paremmin, niin että kuvasta saadaan erittäin tasainen.
• Tärinänvaimennus on automaattisesti käytössä Smart Auto tilassa.
• Videokameran tärinä ei ehkä korjaannu, vaikka Anti-Shake (OIS): On
(Tärinän v. (OIS): Päällä)) olisi valittu. Pitele videokameraa tukevasti
molemmin käsin.
• Kun tämän toiminnon asetuksena on On (Päällä), kohteen todellinen
liike ja näytössä näkyvä liike voivat näyttää hieman erilaisilta.
• Jos kuvaat hämärässä isolla suurennuksella, ja tämän toiminnon
asetuksena on On (Päällä), kuvaan voi jäädä jälkikuvia. Tällöin on
suositeltavaa käyttää jalustaa (lisävaruste) ja valita Anti-Shake (OIS)
(Tärinän v. (OIS)) -asetukseksi Off (Pois)
Normaali toisto
TOISTOTILAN VAIHTAMINEN
•
•
•
Pienoiskuvanäytön tyypin muuttaminen
Voit valita pienoiskuvanäytön asetukseksi 3x2 (
).
Date (Pvm) (
Voit siirtyä kuvaustilasta toistotilaan ja päinvastoin MODEpainikkeella.
Voit tuoda toiston pienoiskuvanäkymän suoraan näkyviin
) -painiketta.
koskettamalla nestekidenäytön Toista (
Uusin tallennettu tiedosto näkyy korostettuna
pienoiskuvanäkymässä.
Pienoiskuvanäytön toiminnot määräytyvät viimeksi käytössä
olleen valmiustilan mukaan, mutta voit valita videoiden
pienoiskuvien (HD tai SD) tai valokuvien pienoiskuvien
näkymäasetukset näkyviin koskettamalla nestekidenäytön HD
)-painikkeita.
( HD ), SD ( SD )- tai Valokuva (
HD
SD
HD
3/3
), tai
SD
2/2
<3X2-tyyppi>
HD
), 4x3 (
<4X3-tyyppi>
SD
01/JAN/2012 (17)
Toimintatilojen muuttaminen
Voit muuttaa toimintatiloja nestekidenäyttöä koskettamalla tai
käyttämällä painikkeita allaolevien mukaan:
2/2
<lajiteltu päivämäärän mukaan>
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
HD
HD
SD
SD
3/3
3/3
45
)%
4%
Normaali toisto
VIDEOIDEN TOISTAMINEN
Älä katkaise virtaa tai poista muistikorttia valokuvien toiston aikana.
Muutoin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
Voit esikatsella tallennettuja videoita pienoiskuvanäkymässä. Näin
löydät helposti haluamasi videon ja voit toistaa sen saman tien.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse toistotila koskettamalla LCD-näytön toistopainiketta (
sivu 45
1. Kosketa HD ( HD )- tai SD ( SD )
-painiketta.
• Näytössä näkyvät valittua
videotarkkuutta vastaavien
videoiden pienoiskuvat.
• Voit vaihtaa pienoiskuvasivua
)- tai
koskettamalla ylös (
) -painiketta.
alas (
2. Kosketa haluamaasi videoleikettä.
• Videokamera toistaa
valitsemasi videon, ja
toiston ohjauspainikkeet
tulevat pikaisesti näkyviin.
Saat ne uudelleen näkyviin
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
• Voit pysäyttää toiston ja palata
tarkastelemaan pikkukuvia
koskettamalla paluupainiketta
).
(
46
HD
SD
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
).
• Toiston alkaminen saattaa kestää hetken valitun videon koon ja
laadun mukaan.
• Videokameralla ei ehkä voi toistaa seuraavia videotiedostoja:
- Muilla laitteilla kuvatut videot.
- Videot, joiden tiedostomuotoa videokamera ei tue.
• Voit käyttää videotoiston aikana erilaisia toistoasetuksia.
• Voit valita toistoasetukset “Play Option” (Toista vaiht.) -valikosta.
sivu 68
• Tallennettuja videoita voi toistaa televisiossa tai tietokoneessa.
sivu 90, 96
• Jos kosketat valikkopainiketta (
) toiston aikana, toisto keskeytyy
ja valikkonäyttö tulee näkyviin.
Normaali toisto
Toista/keskeytä/lopeta
•
•
Kuva-kuvalta-toisto
Voit siirtyä toistosta keskeytystoimintoon ja päinvastoin koskettamalla
toiston aikana keskeytyspainiketta
) tai toistopainiketta (
).
(
Voit lopettaa toiston ja palata pienoiskuvaan koskettamalla
).
paluupainiketta (
Kosketa toiston aikana ohitus taaksepäin (
)- tai ohitus eteenpäin
)-painiketta.
(
)-painiketta, kamera toistaa
• Jos kosketat ohitus eteenpäin (
seuraavan videon.
) -painiketta, kamera siirtyy
• Jos kosketat ohitus taaksepäin (
kohtauksen alkuun.
) -painiketta kolmen sekunnin
Jos kosketat ohitus taaksepäin (
kuluessa tiedoston alkamisesta, kamera toistaa edellisen videon.
• Voit etsiä haluamasi videon numeron nopeasti pitämällä sormeasi
)- tai ohitus eteenpäin (
)-painikkeella. Kun
ohitus taaksepäin (
nostat sormesi painikkeelta, valitsemasi videon toisto alkaa.
Hidas toisto
1.
Kosketa nestekidenäytön
)Äänenvoimakkuus (
painiketta.
2.
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
)/(
)-painiketta.
koskettamalla (
• Äänenvoimakkuustasoa voi
säätää välillä “0~19”.
Kun äänenvoimakkuuden taso
on “0”, ääntä ei kuulu.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Toiston ohitus
Hidas toisto taaksepäin (
)- tai hidas
) -painikkeen
toisto eteenpäin (
koskettaminen taukotilassa hidastaa
toistonopeutta:
• Hidas toistonopeus taaksepäin/
eteenpäin: x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Taltioitu ääni kuuluu sisäisestä kaiuttimesta.
Toistohaku
Voit nopeuttaa toistoa koskettamalla
toiston aikana toistuvasti haku
)- tai haku eteenpäin
taaksepäin (
) -painiketta.
(
• Toistohaun nopeus taaksepäin/
eteenpäin: x2 x4 x8 x2
Kosketa keskeytyksen aikana kuva kuvalta taaksepäin (
)- tai kuva
) -painiketta, jos haluat toistaa videota eteen- tai
kuvalta eteenpäin (
taaksepäin kuva kuvalta.
00:00:05/00:00:50
100_0013
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
10
• Koskettamalla toistopainiketta (
) voit toistaa videon
normaalinopeudella.
• Videon ääni kuuluu vain toistettaessa normaalinopeudella.
00:00:05/00:00:50
100_0013
47
Normaali toisto
VALOKUVIEN KATSELEMINEN
Älä katkaise virtaa tai poista muistikorttia valokuvien toiston aikana.
Muutoin tallennetut tiedot voivat vahingoittua.
Voit tarkastella tallennettuja valokuvia erilaisten toistotoimintojen
avulla.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse toistotila koskettamalla LCD-näytön toistopainiketta (
sivu 45
1. Kosketa valokuvapainiketta (
).
• Pienoiskuvahakemisto tulee
näkyviin.
• Voit vaihtaa pienoiskuvasivua
) -tai
koskettamalla ylös (
) -painiketta.
alas (
2. Toista haluamasi kuva
koskettamalla sitä.
• Valitsemasi valokuva näkyy
koko näytön kokoisena, ja
toiston ohjauspainikkeet
tulevat pikaisesti näkyviin.
Saat ne uudelleen näkyviin
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
3. Kun haluat palata valmiustilaan,
).
kosketa paluupainiketta (
48
HD
SD
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
).
• Latausaika voi vaihdella valitun valokuvan koon ja laadun mukaan.
• Videokamera ei ehkä toista normaalisti seuraavia valokuvatiedostoja:
- Muilla laitteilla tallennetut valokuvat
- Valokuvat, joiden tiedostomuotoa tämä videokamera ei tue (jotka
eivät ole DCFstandardin mukaisia).
• Voit katsella edellistä tai seuraavaa valokuvaa koskettamalla edellisen
)/tai seuraavan kuvan (
) painiketta.
(
Normaali toisto
Kuvaesityksen katseleminen
Zoomaus valokuvatoiston aikana
Voit katsella valokuvia kuvaesityksenä,
jossa on taustamusiikki.
14/17
100_0014
)
Kosketa kuvaesityspainiketta (
valokuvatoiston aikana.
• ( )-ilmaisin tulee näyttöön.
Kuvaesitys alkaa valittuna olevasta
valokuvasta.
• Voit lopettaa kuvaesityksen
koskettamalla paluupainiketta (
)
Voit suurentaa toistettavaa
kuvaa. Valitse suurennettava alue
koskettamalla ylös/alas/vasemmalle/
oikealle.
14/17
100_0014
1. Kosketa haluamaasi valokuvaa.
• Valittu valokuva näkyy koko
näytön kokoisena.
14/17
100_0014
Diaesityksen aloittaminen valikkonäytössä
Kosketa Valikko (
)-painiketta “Slide Show Start” (Kuvaesityksen
aloitus).
2. Voit muuttaa kohteen kokoa
zoomausvivulla.
• Suurennus alkaa kuvan
keskeltä.
• Voit käyttää zoomauskerrointa
välillä x1.1 ja x8.0.
X3.0
3. Voit tarkastella haluamaasi aluetta suurennetussa valokuvassa
koskettamalla ylös ( )-/alas ( )-/vasemmalle ( )-/oikealle ( )
-painikkeita.
4. Voit peruuttaa koskettamalla paluupainiketta (
).
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
Delete
Protect
• Muilla laitteilla tallennettuja tai tietokoneessa muokattuja valokuvia ei
voi suurentaa.
• Kun toistozoomaus on käytössä, muita kuvia ei voi valita.
• Kaikkia valokuvia toistetaan toistuvasti valitun kuvaesitysvaihtoehdon
mukaan. sivu 70
• Jos valitset pienoiskuvat näkymään päivämäärän mukaan (
), vain
tiettynä päivänä kuvatut valokuvat näkyvät kuvaesityksessä.
• Voit säätää taustamusiikin äänenvoimakkuutta
) kuvaesityksen aikana.
äänenvoimakkuuspainikkeella (
49
Valikkokohteiden käyttäminen
VALIKOIDEN JA PIKAVALIKOIDEN KÄYTTÄMINEN
Seuraavat ohjeet ovat esimerkkejä
valikkokohteiden käyttämisestä
) kautta.
valikkopainikkeen (
Käytä näitä esimerkkejä ohjeina,
kun käytät muita valikkokohteita.
STBY
00:00:00
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
2. Kosketa “ SCENE”. ( SCENEtoimintoa käytetään tässä
esimerkkinä.)
50
SCENE
Video Resolution
1/6
SCENE
Auto
Sports
[307Min]
9999
Valikko -painike
1. Kosketa kosketusnäytön
) -painiketta.
Valikko(
• Näkyviin tulee valikkonäyttö.
• Voit vaihtaa sivua
) - tai
koskettamalla ylös (
) -painiketta.
alas (
3. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa.
• Määritä asetuksen arvot
vastaavasti.
Video Quality
Photo Resolution
4. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( ) -tai
) -painiketta.
Palaa (
1/2
Portrait
Spotlight
• Kaikkia valikkovaihtoehtoja ei voi käyttää samanaikaisesti, tai osa
vaihtoehdoista voi näkyä harmaina. Lisätietoja harmaina näkyvistä
vaihtoehdoista on “Vianmääritys”-kohdassa sivulla “113”
• Kaikki tämän sivun valikkojen asetusten esimerkit on koetettu selittää
mahdollisimman yksinkertaisesti, jotta ne on helppo sisäistää.
Valikkojen asetusmenetelmät voivat vaihdella käyttäjän valitsemien
asetusten mukaan.
Valikkokohteiden käyttäminen
VALIKKOVAIHTOEHDOT
•
•
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella toimintatilan mukaan.
Lisätietoja toiminnoista on vastaavilla sivuilla
Kuvausvalikon vaihtoehdot
Vaihtoehdot
Oletusarvo
Sivu
Auto (Autom.)
53
Video Resolution (Videotarkkuus)
1080/50i
53
SCENE
Video Quality (Videon laatu)
Fine (Tarkka)
54
Photo Resolution (Valokuvatarkkuus)
2944X1656
54
Photo Sharpness (Valokuvan terävyys)
Normal (Normaali)
55
White Balance (Valkotasapaino)
Auto (Autom.)
55
Aperture (Aukko)
Auto (Autom.)
56
Shutter (Suljin)
Auto (Autom.)
57
EV
0
58
Super C.Nite
Normal (Normaali)
58
Focus (Tarkennus)
Auto (Autom.)
59
Anti-Shake (OIS) (Tärinän v. (OIS))
OIS
44
Digital Effect (Digitaalitehoste)
Off (Pois)
60
Fader (Häivytys)
Off (Pois)
61
Tele Macro (Telemakro)
Off (Pois)
62
Cont. Shot (Jatk. kuva)
Off (Pois)
62
63
Wind Cut (Poista tuuliääni)
Off (Pois)
Digital Zoom (Dig. zoomaus)
Off (Pois)
63
Self Timer (Itselaukaisin)
Off (Pois)
64
Art Time Lapse REC (Intervallikuvaus)
Off (Pois)
64
Quick View (Pikakatselu)
On (Päällä)
67
Guideline (Apuviivasto)
Off (Pois)
68
51
Valikkokohteiden käyttäminen
Toistovalikon vaihtoehdot
Toimintatila
Video
Valokuva
Oletusarvo
Sivu
X
Play All
(Soita kaikki)
68
X
X
-
69
-
71
X
X
-
72
Protect (Suojaa)
Off (Pois)
73
Copy (Kopioi) *
-
74
Divide (Jako)
X
X
-
75
Combine
(Yhdistä)
X
X
X
-
76
File Info (Tiedostotiedot)
-
70
Slide Show Start
(Kuvaesityksen aloitus)
X
X
-
49
Slide Show Option
(Kuvaesitysvaihtoehto)
X
X
-
70
Vaihtoehdot
pienoiskuva
yksittäiskuva
pienoiskuva
yksittäiskuva
Play Option
(Toista vaiht.)
X
Highlight (Korostus)
Delete (Poista)
Delete My Clip (Poista My Clip)
Edit (Muokkaa)
: mahdollinen, X : ei mahdollinen
52
• Valikoiden vaihtoehtoja ja oletusarvoja voidaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.
• Joitakin harmaana näkyviä valikon vaihtoehtoja ei voi valita. sivu 113
• Asteriskilla * merkityt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan malleissa HMX-H405.
Kuvaamisen lisätoiminnot
SCENE
Video Resolution (Videotarkkuus)
iScene-toiminnolla voit valita kuvaustilanteeseen (esimerkiksi Sports
(Urheilu) tai Portrait (Muotokuva) sopivan asetuksen. Tekemäsi valinnan
perusteella videokamera säätää valotusajan ja aukon tilanteeseen
parhaiten sopiviksi automaattisesti
2.
3.
Kosketa Valikko (
)-painiketta “
SCENE
SCENE”.
Auto
Kosketa haluamaasi alavalikon
Sports
kohdetta.
• Voit vaihtaa sivua koskettamalla
1/2
Portrait
) - tai alas (
)
ylös (
Spotlight
-painiketta.
Voit poistua valikosta koskettamalla Poistu ( ) -tai Palaa (
-painiketta.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1.
Voit valita muistikorttiin tallennettavan kuvamateriaalin tarkkuuden.
2.
3.
)
Alavalikon kohteet
• Auto (Autom.): Luonnollinen kuvaus normaalioloissa.
• Sports (Urheilu) ( ): Liikkuvien ihmisten tai kohteiden
kuvaaminen.
• Portrait (Muotokuva) ( ): Ihon kuvaaminen luonnollisen
värisenä.
• Spotlight (Spotti) ( ): Voimakkaan valon osuessa kohteeseen.
• Beach/Snow (Ranta/lumi) ( ): Valonheijastusten ollessa
voimakkaita, kuten lumihangessa
tai rannalla.
• Food (Ruoka) ( ): Toistaa ruokien värit täyteläisinä.
• Candle Light (Kynttilänvalo) ( ): Säilyttää kynttilänvalon
pehmeän sävyn.
• Indoor (Sisät.) ( ): Sisätiloissa keinovalossa.
Kosketa Valikko (
)painiketta “Video Resolution”
(Videotarkkuus).
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Video Resolution
1080/50i
720/50p
1/1
576/50p
Voit poistua valikosta koskettamalla
)
Poistu ( )- tai Palaa (
-painiketta.
Alavalikon kohteet
• 1080/50i (
• 720/50p (
• 576/50p (
): Tallennus HD (1920x1080/50i) -muodossa.
): Tallennus HD (1280x720/50p) -muodossa.
): Tallennus SD (720x576/50p) -muodossa.
• “50i” tarkoittaa, että videokamera tallentaa lomitellussa muodossa
nopeudella 50 kenttää/s.
• “50p” tarkoittaa, että videokamera tallentaa progressiivisessa
muodossa nopeudella 50 kuvaa/s.
• Tallennetut tiedostot koodataan muuttuvalla bittinopeudella
(VBR). VBR on koodausjärjestelmä, joka säätää bittinopeuden
automaattisesti tallennettavan kuvan mukaan.
• Videoiden käytettävissä oleva tallennusaika riippuu videoille valitusta
tarkkuudesta. sivu 37
Jos määrität “Aperture: Manual” (Aukko: Manuaalinen)- tai “Shutter:
Manual”, (Suljin: Manuaalinen) asetuksen, SCENE-tila peruutetaan.
53
Kuvaamisen lisätoiminnot
Video Quality (Videon laatu)
Photo Resolution (Valokuvatarkkuus)
Voit valita otettavan valokuvan laadun.
Voit valita kuvattavan valokuvan tarkkuuden.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Video Quality” (Videon laatu).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Video Quality
Super Fine
Fine
1/1
Normal
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Photo Resolution”
(Valokuvatarkkuus).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla
Poistu ( )- tai Palaa (
Photo Resolution
2944x1656
1920x1080
1/1
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Super Fine (Erikoistarkka) (
): Tallentaa videokuvaa
erikoistarkalla kuvanlaadulla.
• Fine (Tarkka) ( ): Tallentaa videokuvaa tarkalla
kuvanlaadulla.
• Normal (Normaali) ( ): Tallentaa videokuvaa normaalilla
kuvanlaadulla.
• Mitä suurempaa tarkkuutta käytetään, sitä lyhyempi on käytettävissä
oleva tallennusaika. Alhaisemmalla tarkkuudella voidaan taas
tallentaa tavallista pitempään.
54
Alavalikon kohteet
• 2944X1656 (
• 1920x1080 (
): Kuvaa tarkkuudella 2944X1656.
): Kuvaa tarkkuudella 1920x1080.
• Tallennettavien kuvien lukumäärä riippuu tallennusympäristöstä.
sivu 37
• Tämän HD-videokameran tallentamat kuvat eivät välttämättä näy
oikein sellaisissa digitaalisissa laitteissa, jotka eivät tue kyseistä
valokuvakokoa.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Photo Sharpness (Valokuvan terävyys)
White Balance (Valkotasapaino)
Tällä toiminnolla voidaan terävöittää valokuvaa käsittelemällä sitä
ottamisen jälkeen.
Tällä toiminnolla voidaan terävöittää valokuvaa käsittelemällä sitä
ottamisen jälkeen.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1.
Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Photo Sharpness” (Valokuvan
terävyys).
Photo Sharpness
Normal
2.
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3.
Voit poistua valikosta koskettamalla
Poistu ( )- tai Palaa (
) -painiketta.
1.
Soft
1/1
2.
Sharp
3.
Kosketa Valikko (
)-painiketta “White Balance” (Valkotasapaino).
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Voit poistua valikosta koskettamalla
)
Poistu ( )- tai Palaa (
-painiketta.
White Balance
Auto
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Alavalikon kohteet
Alavalikon kohteet
• Soft (Pehmeä) (
): Pehmentää valokuvien reunaviivoja.
Pehmentää kuvaa.
• Normal (Normaali) ( ): Valokuvien ääriviivat näkyvät terävinä ja
kuvat soveltuvat tulostettaviksi.
• Sharp (Terävä) ( ): Korostaa kuvan reunaviivoja, jolloin kuvasta
tulee selkeämpi.
• Auto (Autom.): Valkotasapaino säädetään automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Daylight (Päivänvalo) ( ): Valkotasapaino säädetään
päivänvalon mukaan.
• Cloudy (Pilvinen) ( ): Kuvattaessa varjossa tai pilvisellä säällä.
• Fluorescent (Loisteputki) ( ): Kuvattaessa valkoisessa
loisteputkivalossa.
• Tungsten (Hehkulamppu) ( ): Kuvattaessa halogeeni- ja
hehkulamppujen valossa.
• Custom WB (Vt-säätö) ( ): Voit säätää valkotasapainoa
manuaalisesti valonlähteen tai
olosuhteiden mukaan.
Tietoja valkotasapainosta
Valkotasapainon avulla voidaan poistaa luonnottomia värisävyjä niin,
että luonnossa valkoiset kohteet toistuvat valkoisina myös kuvassa.
Valkotasapainossa on otettava huomioon valonlähteen värilämpötila eli
valkoisen valon suhteellinen lämmin tai kylmä sävy.
55
Kuvaamisen lisätoiminnot
Valkotasapainon asettaminen manuaalisesti
1. Kosketa Valikko (
)painiketta “White Balance”
(Valkotasapaino) “Custom WB”
(Vt-säätö)”.
• “( ) Set White Balance”
(Aseta valkotasapaino.)
-ilmaisin tulee näyttöön.
Aperture (Aukko)
Videokamera säätää aukon automaattisesti kuvauskohteen ja
-olosuhteiden mukaan. Voit säätää aukon myös manuaalisesti.
White Balance
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Tungsten
Custom WB
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Aperture” (Aukko).
2/2
2. Kohdista kamera valkoiseen
esineeseen niin, että se täyttää koko näytön, ja kosketa (
)-painiketta.
• Valkotasapainoasetus tallentuu videokameraan.
3. Voit poistua valikosta koskettamalla Poistu ( )- tai Palaa (
-painiketta.
• Tallennettu valkotasapainoasetus otetaan käyttöön
seuraavalla kuvauskerralla.
• Jos valkotasapaino asetetaan manuaalisesti, näytön täyttävän
kohteen on oltava valkoinen. Muutoin videokamera ei ehkä löydä
sopivaa asetusarvoa.
• Määritetty asetus säilyy, kunnes valkotasapaino määritetään
uudelleen.
• Tavallisessa ulkokuvauksessa parhaat tulokset saatetaan saavuttaa,
kun asetukseksi valitaan “Auto”(Autom.).
• Poista digitaalinen zoomaustoiminto käytöstä, jotta asetus olisi
mahdollisimman tarkka. sivu 63
• Palauta valkotasapaino alkuasetuksiinsa, jos valaistusolosuhteet
muuttuvat.
56
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
)
Aperture
Auto
m
Manual
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Auto (Autom.): Aukon arvo säädetään automaattisesti.
• Manual (Manuaalinen) ( m ): Valitse haluamasi
) tai
arvot koskettamalla pienennyspainiketta (
). Asetusten arvot ovat seuraavat:
suurennuspainiketta (
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Kuvaamisen lisätoiminnot
Shutter (Suljin)
Tietoja aukosta
Himmenninaukkoa muuttamalla säädetään kameran kuvakennoon
pääsevän valon määrää. Aukon arvoa täytyy säätää seuraavissa
tapauksissa:
• Kuvattaessa vastavaloon tai todella kirkasta taustaa vasten.
• Kuvattaessa heijastavaa taustaa, kuten hiekkarantaa tai
laskettelurinnettä, vasten.
• Kun tausta on hyvin tumma (esimerkiksi yömaisema).
•
•
Jos määrität “Aperture: Manual” (Aukko: Manuaalinen) -asetuksen,
SCENE-tila peruutetaan, “Super C.Nite” asetukseksi tulee
automaattisesti “Off” (Pois) ja “Shutter” (Suljin) asetukseksi tulee
automaattisesti “Auto” (Autom.).
Jos aukkoasetus on manuaalinen, aukkoarvo vaihtelee muuttamasi
zoomaustason mukaan.
Videokamera asettaa suljinnopeuden automaattisesti kohteen kirkkauden
perusteella. Voit pysäyttää nopeasti liikkuvien kohteiden liikkeen tai lisätä
dynamiikkaa hitaasti liikkuvista kohteista otettuihin kuviin.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1.
Kosketa Valikko (
“Shutter” (Suljin).
2.
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3.
)-painiketta Shutter
Auto
m
Manual
1/1
Voit poistua valikosta koskettamalla
)
Poistu ( ) -tai Palaa (
-painiketta.
Alavalikon kohteet
• Auto (Autom.): Videokamera säätää aukon arvon
automaattisesti.
• Manual (Manuaalinen) ( m ): Valitse haluamasi arvot
) tai suurennuspainiketta
koskettamalla pienennyspainiketta (
). Asetusten arvot ovat seuraavat:
(
1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, tai
1/10000.
• Nopean suljinajan ollessa asetettuna kuva saattaa näyttää
vähemmän terävältä.
• Kun kuvataan suljinnopeuden ollessa 1/1000 tai nopeampi, varmista
ettei aurinko paista suoraan linssiin. Kun suljinaika pitenee, liiallinen
valo voi vaikuttaa videokameraan.
• Jos määrität “Shutter: Manual” (Suljin: Manuaalinen) -asetuksen,
SCENE-tila peruutetaan, “Super C.Nite” asetukseksi tulee
automaattisesti “Off” (Pois) ja “Aperture” (Aukko) asetukseksi tulee
automaattisesti “Auto” (Autom.).
• Vaikka suljinajaksi valittaisiin 1/10000, videokamera tukee
valokuvauksessa suljinaikoja aina 1/2000.
57
Kuvaamisen lisätoiminnot
EV
Super C.Nite
Ympäristön valaistus saattaa tehdä videoistasi ja valokuvistasi liian
kirkkaita tai liian tummia. Voit silloin parantaa videoiden ja valokuvien
laatua säätämällä valotusta.
Säätelemällä sulkimen nopeutta saat kuvattavan kohteen näyttämään hidastetulta. Saat kirkkaita ja värikkäitä kuvia myös
hämärässä.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
“EV”.
)-painiketta
1. Kosketa Valikko (
“Super C.Nite”.
EV
2. Valitse haluamasi arvot koskettamalla
) tai
pienennyspainiketta (
). Asetusten
suurennuspainiketta (
arvot ovat seuraavat:
• EV-arvot ( ): -2.0, -1.6, -1.3,
-1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
0
3. Voit poistua valikosta koskettamalla Poistu (
-painiketta.
)- tai Palaa (
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Kirkas (+)
Off
Normal
1/1
SUPER
Super
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• Normal ( ): Suljin avautuu 1/50 sekunnin ajaksi
normaalitilassa, hämärässä kuvattaessa suljinajaksi muuttuu
automaattisesti 1/25 sekuntia. Tällä toiminnolla voit kuvata
kirkkaita kuvia hämärässä.
• Super ( ): Suljin avautuu normaalitilassa 1/13 sekunnin
ajaksi kaikissa oloissa. Tällä toiminnolla voit kuvata kirkkaita
kuvia hyvin hämärässä.
SUPER
0
OFF
)
EV- eli valotusarvo on valon kokonaismäärä, jonka annetaan kohdistua
valokuvavälineeseen (filmiin tai kuvatunnistimeen) valokuvaamisen ja
videoiden kuvaamisen aikana.
Tumma (-)
Super C.Nite
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
)
Poistu ( )- tai Palaa (
-painiketta.
Tietoja EV-arvosta
58
)-painiketta Kuvaamisen lisätoiminnot
Manuaalinen tarkennus kuvauksen aikana
Focus (Tarkennus)
Videokamera tarkentaa kohteeseen yleensä automaattisesti
(automaattinen tarkennus). Automaattinen tarkennus otetaan
käyttöön aina, kun videokameran virta kytketään päälle. Voit myös
tarkentaa kohteeseen manuaalisesti, jos kuvausolosuhteet sallivat
sen.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Focus” (Tarkennus).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Focus
HD-videokamera tarkentaa kohteeseen lähikuvasta äärettömään
automaattisesti. Tarkennus ei kuitenkaan ehkä onnistu kaikissa
kuvausolosuhteissa. Käytä tällöin manuaalista tarkennusta.
Jos haluat säätää tarkennusta, voit tarkentaa lähemmäs pitämällä
)-painikkeella ja kauemmas pitämällä sormeasi
sormeasi (
)-painikkeella.
(
• Lähellä tai kaukana olevan kohteen kuvake ( / ) näkyy ruudun
keskellä, kun tarkennuksen säätö on ääriasennossa.
• Säädetty arvo tulee käyttöön heti, kun kosketat (
) tai
)-välilehteä.
(
Auto
Manual
1/1
Manual
Manual
Touch Point
10CM
<Lähellä oleva kohde>
Alavalikon kohteet
• Auto (Autom.): Useimmissa tilanteissa kannattaa käyttää
automaattitarkennusta, koska silloin voit keskittyä kuvauksen
luovaan puoleen.
• Manual (Manuaalinen) ( ): Manuaalisen tarkennuksen
käyttö saattaa olla tarpeen tietyissä olosuhteissa, joissa
automaattitarkennus on vaikeaa tai epäluotettavaa.Valitse
)- tai
haluamasi arvot koskettamalla (
) -painiketta.
(
• Touch Point (Kosketuspiste) ( ): Voit valita
tarkennuskohdan helposti koskettamalla haluamaasi
kohdetta nestekidenäytössä (vain videokuvaustilassa).
10CM
<Kaukana oleva kohde>
Tilanteita, joissa kannattaa tarkentaa manuaalisesti
•
•
•
•
Kuvan kohteista osa on lähellä videokameraa ja osa kauempana.
Henkilö on sumussa tai lumisessa maisemassa.
Erittäin kirkkaat tai kiiltävät pinnat, kuten auto.
Ihmiset tai kohteet liikkuvat jatkuvasti tai nopeasti, kuten urheilija
tai väkijoukko.
59
Kuvaamisen lisätoiminnot
Esimerkki: 9 digitaalitehostevaihtoehtoa
Kosketuspisteen käyttäminen
Kosketuspistetoiminnon avulla voit
korostaa kuvauskohdetta.
Tarkenna tiettyyn pisteeseen
koskettamalla sitä haluamassasi
kohdassa.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Off (Pois)
Jos digitaalitehosteita
ei ole käytössä,
kuvattaessa tai
toistettaessa näkyy
tavallinen, luonnollinen
kuva.
Black & White
(Mustavalko) ( )
Tämä tila
muuttaa kuvan
mustavalkoiseksi.
Sepia (Seepia) ( )
Tämä tila lisää kuviin
punaruskean sävyn.
Negative (Negatiivi)
( )
Tämä tila vaihtaa
värit vastakkaisiksi
ja tekee kuvasta
negatiivin.
Art (Taide) ( )
Tämä tilaa
korjaa kasvojen
epätasaisuutta.
Ghost (Haamukuva)
( )
Tämä tila lisää kuvaan
jälkikuvia, jotka luovat
kuvitelman liikkuvista
haamuista.
Dazzle (Kirkas) ( 02 )
Tämä tila tekee
kuvasta kirkkaamman
nostamalla kuvan
saturaatiota.
Noir (Noir) ( 03 )
Tämä tila muuttaa
kuvan kontrastia.
Touch Point -toiminnon ottaminen käyttöön koskettamalla
Voit ottaa kosketuspisteen käyttöön koskettamalla tiettyä LCD-näytön
kohtaa noin 2 sekunnin ajan
• Automaattinen tarkennus on hyödyllinen käytettäessä
zoomaustoimintoa, koska oikean tarkennuskohdan säilyttäminen voi
olla hankalaa, kun zoomauskerrointa muutetaan.
) -painikkeella
• Voit valita automaattisen tarkennuksen näytön AF (
manuaalisen tarkennuksen asetusnäytössä. Voit ottaa manuaalisen
tarkennuksen uudelleen käyttöön koskettamalla manuaalisen
tarkennuksen painikkeita.
• Kun kosketuspistetoiminto on käytössä, voit valita “Focus”
(Tarkennus) -asetukseksi “Auto” (Autom.) koskettamalla
) -painiketta.
nestekidenäytön AF (
Digital Effect (Digitaalitehoste)
Digitaalitehosteen avulla voit antaa tallenteelle luovan ilmeen.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1.
Kosketa Valikko (
)-painiketta “Digital Effect” (Digitaalitehoste).
2.
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3.
60
Voit poistua valikosta koskettamalla
)
Poistu ( )- tai Palaa (
-painiketta.
Digital Effect
Off
Black & White
1/3
Sepia
Negative
Western (Western)
( 04 )
Tämä tila tekee
kuvasta vanhan
ja haalistuneen
näköisen.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Fader (Häivytys)
Häivytystehosteen lisääminen kuvattavaan videoon
Voit antaa otoksillesi ammattimaisen ilmeen käyttämällä
erikoistehosteita, kuten nostoa kohtauksen alussa ja häivytystä
kohtauksen lopussa.
Nosto
Kun haluat lopettaa kuvauksen häivytykseen, aseta “Fader” (Häivytys)
uudestaan “In” (Nosto) kuvauksen aikana. Paina kuvauspainiketta.
Kuvaus pysähtyy kuvan ja äänen hävitessä (häivytys).
1. Kosketa Valikko (
Häivytys
Paina kuvauspainiketta, kun “Fader” (Häivytys) -asetus on “Out”
(Häivytys). Kuvaus pysähtyy, kun kuva ja ääni häivytetään.
)-painiketta “Fader” (Häivytys).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Fader
Off
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
Palaa (
) -painiketta.
In
1/1
Out
Nosto-häivytys
Paina kuvauspainiketta, kun “Fader” (Häivytys) -asetus on “In-Out”
(Nosto-häivytys). Kuvaus alkaa tummasta ruudusta, ja kuva sekä ääni
voimistuvat vähitellen. Kuvaus pysähtyy, kun kuva ja ääni häivytetään.
In-Out
Nosto (noin 3 sekuntia)
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• In (Nosto) ( ): Heti kun aloitat kuvauksen, häivytys
suoritetaan.
• Out (Häivytys) ( ): Häivytys suoritetaan, kun kuvaus on
päättynyt.
• In-Out (Nosto-häivytys) ( ): Kun aloitat tai lopetat
kuvauksen, häivytys
suoritetaan.
Häivytys (noin 3 sekuntia)
Tämä toiminto poistetaan käytöstä, kun sitä on käytetty kerran. Se on
määritettävä uudelleen jokaista käyttökertaa varten.
61
Kuvaamisen lisätoiminnot
Tele Macro (Telemakro)
Cont. Shot (Jatk. kuva)
Tele Macro (Telemakro) toiminnon avulla voit ottaa lähikuvia
tarkentamalla telekuvassa olevan suuren kohteen pieneen osaan.
Sillä voi ottaa lähikuvia esimerkiksi kukista tai hyönteisistä.
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa valokuvia sarjana esimerkiksi
kuvatessasi liikkuvia kohteita.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Tele Macro” (Telemakro).
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Cont. Shot” (Jatk. kuva).
Tele Macro
Off
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
On
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( ) -tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä) ( ): Telekuvaustoiminnolla voit tarkentaa suuren
kohteen pieneen osaan.
• Telemakrotilaa käytettäessä tarkennusnopeus saattaa olla hidas.
• Käytä telemakrotilassa jalustaa (lisävaruste) käden tärinän
estämiseksi.
• Vältä varjoja telemakrotilassa kuvatessa.
• Kohteen etäisyyden vähetessä tarkennusalue pienenee.
• Jos tarkennus ei onnistu, säädä sitä liikuttamalla zoomausvipua.
• Kun Tele Macro (Telemakro) toiminto on käytössä, tehokas
kuvausetäisyys muuttuu 1 m:stä 50 cm:iin.
62
Cont. Shot
Off
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
On
1/1
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Vain yksi valokuva otetaan.
• On (Päällä) (
): Kun painat PHOTO /
(My Clip)painiketta, kamera kuvaa enintään 8
kuvaa sekunnissa.
• Jos sarjakuvauksen aikana tapahtuu virhe (esimerkiksi muistikortti
täyttyy), kuvaus päättyy ja näyttöön tulee ilmoitus.
• Jos “Cont. Shot” (Jatk. kuva) asetuksena on “On” (Päällä),
tarkkuusasetukseksi valitaan 1920x1080.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Wind Cut (Poista tuuliääni)
Digital Zoom (Dig. zoomaus)
Tuulen vaimennustoiminnon avulla voit vähentää tuulen suhinaa
sisäänrakennetulla mikrofonilla tallennetusta äänestä.
Digitaalisessa zoomauksessa voi käyttää suurempaa
zoomauskerrointa kuin optisessa zoomauksessa. Optisesti tuotettua
kuvaa voi suurentaa digitaalisella zoomauksella enintään 300kertaiseksi.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Wind Cut” (Poista tuuliääni).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Wind Cut
Off
On
1/1
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä) ( ): Voit vähentää tuulen suhinaa
sisäänrakennetulla mikrofonilla tallennetusta
äänestä.
Tuulen vaimennustoiminto poistaa myös joitakin matalataajuuksisia
ääniä.
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Digital Zoom” (Dig.
zoomaus).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu (
) -painiketta.
(
)- tai Palaa
Digital Zoom
Off
On
1/1
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Tämä palkin oikea puoli osoittaa
digitaalisen zoomausalueen.
Zoomausalue näkyy, kun siirrät
zoomausvipua.
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Ottaa digitaalisen zoomauksen antaman
voimakkaamman suurennuksen käyttöön.
Digitaalista zoomausta käytettäessä kuvaa käsitellään digitaalisesti
enemmän kuin optisissa zoomaustiloissa. Kuvan tarkkuus voi siten
heikentyä.
63
Kuvaamisen lisätoiminnot
Self Timer (Itselaukaisin)
Art Time Lapse REC (Intervallikuvaus)
Kun itselaukaisin on käytössä, kuvaaminen alkaa 10 sekunnin
kuluttua. Voit kuvata itseäsi.
Taiteellinen intervalli -toiminnolla voit määrittää videokameran
lisäämään hymiöitä tai muita viihdyttäviä yksityiskohtia
yksitoikkoiseen intervallikuvausvideoon .
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Self Timer” (Itselaukaisin).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
Palaa (
) -painiketta.
Self Timer
OFF
Off
10 Sec
1/1
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• 10 Sec (10 s) ( ): Kuvauspainikkeen tai PHOTO /
(My
Clip)-painikkeen painamista seuraa 10
sekunnin viive.
Tämä toiminto poistetaan käytöstä, kun sitä on käytetty kerran. Se
kytkettävä erikseen päälle jokaista käyttökertaa varten.
64
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)- painiketta
“Art Time Lapse REC”
(Intervallikuvaus).
• Näkyviin tulee valikkonäyttö.
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Kosketa haluamiasi vaihtoehtoja
(Väli, Tallennusraja, Tarkkuus) ja
valitse sitten arvot koskettamalla
)- tai alas (
)ylös (
painiketta.
Art Time Lapse REC
Off
Normal
1/2
Jumping
Zooming
Art Time Lapse REC
Interval
:
0.5 Sec
Zoom
:
in
[HD] 720 50P SF
Kuvaamisen lisätoiminnot
4. Viimeistele asetus koskettamalla (
) -painiketta.
5. Voit poistua valikosta koskettamalla Poistu (
-painiketta.
)- tai Palaa (
6. Kun intervallikuvaus on otettu
00:00:20
[307Min]
1Sec/24Hr
käyttöön, paina kuvauspainiketta.
Art Time Lapse Recording
• Intervallikuvaus alkaa.
• Art Time Lapse REC tukee vain
tarkkuusasetusta [HD]720/50P
ja laatuasetusta Erikoistarkka.
• Paina kuvauspainiketta, jos
haluat lopettaa Taiteellinen intervalli -kuvauksen.
Kuvake
)
Kuvaus
Normaali: Valitse, jos haluat kuvata kuvia määrittämälläsi
aikavälillä.
• Väli: Kuvat otetaan 0,1, 0,5, 1, 3 tai 5 sekunnin välein.
Hyppäys: Valitsemalla tämän voit tallentaa hyppäävän
intervallivideon, määrittämälläsi aikavälillä.
• Väli: Kohtaus tallennetaan 3 sekunnin ajan 1, 3, 5, 10 tai 20
sekunnin välein. Myös ääni tallennetaan.
Zoomaus: Valitse intervallivideon zoomaustehoste
• Väli: Kuvat otetaan 0,1, 0,5, 1, 3 tai 5 sekunnin välein.
• Zoomaus: Lisää lähennys- tai loitonnustehosteen
intervallivideoon.
Panorointi: Valitse intervallivideon panorointitehoste.
• Väli: Kuvat otetaan 0,1, 0,5, 1, 3 tai 5 sekunnin välein.
• Suunta: Lisää panorointitehosteen (vasemmalle/oikealle/
ylös/alas) intervallivideoon.
Zoomaus + panorointi: Valitse, jos haluat ottaa käyttöön sekä
zoomaus- että panorointitehosteen.
• Väli: Kuvat otetaan 0,1, 0,5, 1, 3 tai 5 sekunnin välein.
• Suunta: Lisää panorointitehosteen (vasemmalle/oikealle/
ylös/alas) intervallivideoon.
• Zoomaus: Lisää lähennys- tai loitonnustehosteen
intervallivideoon.
65
Kuvaamisen lisätoiminnot
Esimerkki Taiteellinen intervalli -kuvauksesta
Kokonaistallennusaika
Kuvausaikaväli
Aikajana
Tallennusaika
tallennusvälineessä
(Taiteellinen intervalli kuvauksen videoleike)
00:00:20/00:20:00
HD
SD
100_0013
Taiteellinen intervalli -kuvauksessa otetaan kuvia
kokonaistallennusaikana ennalta määritetyn aikavälin mukaan
niin, että tuloksena on aikavälivideo.
Taiteellinen intervalli -kuvaus on hyödyllinen kuvattaessa
seuraavia aiheita:
• Avautuva kukka
• Linnun pesänrakennus
• Taivaalla liikkuvat pilvet.
00:00:25/00:20:00
100_0013
00:00:30/00:20:00
100_0013
3/3
66
• Erikoisvärit yöllä -toiminto ei toimi Taiteellinen intervalli -tilassa.
• Taiteellinen intervalli -kuvaus poistuu käytöstä, kun tallennus päättyy. Jos haluat aloittaa uuden Taiteellinen intervalli -kuvauksen, toista vaiheet 1 - 7.
• 25 taltioitua kuvaa muodostavat yhden sekunnin mittaisen videoleikkeen. Koska videokameran tallentaman videon vähimmäispituus on yksi sekunti, väli
määrittää Taiteellinen intervalli -tilan pienimmän kokonaistallennusajan. Jos määrität aikaväliksi esimerkiksi 5 s, aseta Taiteellinen intervalli -kuvauksen
kestoksi vähintään 2 minuuttia ja 30 sekuntia, jotta videota tallentuisi vähimmäisajan eli yhden sekunnin verran (25 kuvaa).
• Kuvaamista ei voi keskeyttää intervallikuvauksen aikana.
• Ääni ei tallennu Taiteellinen intervalli -kuvauksen aikana. (Ääni tallennetaan vain Hyppäys-tallennuksen aikana Taiteellinen intervalli -tilassa.)
• Kun videotallenne käyttää 1,8 Gt muistia, uusi tallennustiedosto luodaan automaattisesti.
• Taiteellinen intervalli -kuvauksessa kannattaa käyttää akun sijasta verkkolaitetta.
• Jos akun varaus loppuu Taiteellinen intervalli -kuvauksen aikana, videokamera tallentaa jo kuvatun materiaalin ja siirtyy valmiustilaan. Hetken kuluttua
näkyviin tulee varoitusilmoitus ja videokameran virta katkeaa automaattisesti.
• Jos tallennusväline täyttyy Taiteellinen intervalli -kuvauksen aikana, videokamera käyttää kaiken käytettävissä olevan tallennustilan ja siirtyy sitten
valmiustilaan.
• Taiteellinen intervallikuvaus päättyy automaattisesti 72 tunnin kuluttua.
Kuvaamisen lisätoiminnot
Quick View (Pikakatselu)
Tiedostojen poistaminen pikakatselun jälkeen
Quick View (Pikakatselu) -toiminnon avulla voit katsella uusimpia
videoita tai valokuvia heti kuvaamisen päätyttyä.
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
Jos kosketat poista (
tiedosto poistetaan.
) -painiketta pikakatselun aikana,
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Quick View” (Pikakatselu).
Quick View
Off
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
On
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Pikakatselutoiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
- Videokameran tilaa on muutettu kuvaamisen jälkeen.
- USB-kaapeli on kytketty videokameraan.
- Videokamera on käynnistetty uudelleen kuvaamisen jälkeen.
- Pikakatselun jälkeen.
• “Cont. Shot” (Jatk. kuva) toiminnolla kuvatuista valokuvista tulee
näkyviin vain viimeisin tiedosto.
• Off (Pois): Pikakatselukuvake ( ) ei tule näyttöön
kuvauksen jälkeen.
• On (Päällä): Pikakatselukuvake ( ) tulee näyttöön
heti kuvaamisen päätyttyä. Voit katsella
äsken tallentamaasi videota tai valokuvaa
koskettamalla pikakatselukuvaketta. Kun
pikatoisto on pysähtynyt, videokamera siirtyy
takaisin valmiustilaan.
67
Toiston lisätoiminnot
Guideline (Apuviivasto)
Play Option (Toista vaiht.)
Tässä videokamerassa on kolme apuviivastotyyppiä, joiden avulla
voit sommitella kuvan näytölle.
Voit valita haluamasi toistotavan.
Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
Valitse tallennustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Guideline” (Apuviivasto).
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Play Option” (Toista vaiht.).
Guideline
Play Option
Play All
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
• Valittu apuviivasto tulee
näyttöön.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Off
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu (
STBY
00:00:00
Repeat All
Repeat One
)- tai Palaa (
) -painiketta.
[307Min]
9999
Alavalikon kohteet
• Play All (Toista kaikki) (
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
: Kohteen sijoittaminen ristikon keskipisteeseen
•
keskittää kohteen kuvan keskelle.
: Kohteiden sijoittaminen turva-alueelle takaa, että
•
kohteet näkyvät kuvassa.
: Useiden kohteiden kuvaamiseen. Kohteiden
•
sijoittaminen ruudukon yhtymäpisteisiin tuo
tasapainoisen asettelun.
68
Play One
1/1
• Asettele kohde apuviivaston leikkauskohtaan, jotta kuvan
sommittelusta tulee tasapainoinen.
• Näytön apuviivat eivät näy tallentuvissa kuvissa.
): Videoleikkeet toistetaan
peräkkäin valitusta videosta
viimeiseen asti. Sen
jälkeen videokamera palaa
pienoiskuvanäkymään.
• Play One (Toista yksi) ( ): Vain valittu video toistetaan,
minkä jälkeen videokamera
palaa pienoiskuvanäkymään.
• Repeat All (Toista kaikkia) ( ): Kaikkia videoleikkeitä
toistetaan toistuvasti,
kunnes kosketat Palaa
) -painiketta.
(
• Repeat One (Toista yhtä) ( ): Vain valittua videota
toistetaan toistuvasti,
kunnes kosketat Palaa
) -painiketta.
(
Toiston lisätoiminnot
Highlight (Korostus)
Korotusten toistoaika suhteessa videon tallennettuun aikaan
Tätä toimintoa voi käyttää vain videotilassa.
Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
)-painiketta
1. Kosketa Valikko (
“Highlight” (Korostus).
Highlight
Kuvausaika
Täystoisto
5–30 s
Toistaa satunnaiset 5 sekuntia.
30 s–5 min
Toistaa satunnaiset 5 sekuntia kustakin
30 sekunnin jaksosta.
5–10 min
Toistaa satunnaiset 11 sekuntia kustakin
2 minuutin jaksosta.
Yli 10 min
Toistaa satunnaiset 15 sekuntia kustakin
3 minuutin jaksosta.
Recent
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
All
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
Palaa (
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Recent (Viime) ( ): Näyttää osan viimeisten 24 tunnin
kuluessa kuvatuista videoista.
• All (Kaik pv) ( ): Näyttää osan kaikista videotiedostoista.
Korostuksen toistoaika
Alle 5 s
• Jos korostustoimintoa käytetään pienoiskuvanäytössä, kaikki valitun
päivämäärän tiedostot kootaan kuvatulla tavalla yhteen.
• Korostustilassa voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla
näyttöä. Voit myös peruuttaa toiston.
69
Toiston lisätoiminnot
Slide Show Option (Kuvaesitysvaihtoehto)
File Info (Tiedostotiedot)
Voit määrittää diaesitystä koskevia asetuksia diaesityksen
asetusvalikossa.
Tässä videokamerassa näkyvät tallennettujen kuvien tiedot.
Valitse valokuvatoistotila (
). sivu 45
(
) painamalla LCD-näytön toistopainiketta
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Slide Show Option”
(Kuvaesitysvaihtoehto).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
vaihtoehtoa ja määritä haluamasi arvo
)/(
)-painiketta.
koskettamalla (
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“File Info” (Tiedostotiedot).
Slide Show Option
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
Effect
:
On
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
Poistu ( )- tai Palaa (
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Interval (Väli): Valokuvia toistetaan jatkuvasti kuvaesityksen
aikaväliasetuksen (1 tai 3 s) mukaan.
• Music (Musiikki): Voit ottaa taustamusiikin käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Tämän
videokameran Flash-muistiin on
tallennettu valmiiksi 7 kappaletta
taustamusiikkia. Diaesityksen aloittaminen
aloittaa 7 musiikkikappaleen toiston
satunnaisessa järjestyksessä.
• Effect (Tehoste): Valokuvia toistetaan siten, että ne
vaihtuvat nosto- ja häivytystehosteiden
kanssa.
70
Valitse videotoistotila ( HD / SD ) tai valokuvatoistotila (
)
). sivu 45
koskettamalla LCD-näytön videotoistopainiketta (
2. Valitse haluamasi tiedosto, jos
haluat tarkastella sen tietoja.
• Näkyviin tulevat valitun
tiedoston tiedot.
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
).
paluupainiketta (
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
: 01.JAN.2012
: 00:00:05
Size
Resolution
: 9.56MB
: 1080 50i F
Tiedostojen muokkaus
DELETE
Alavalikon kohteet
Voit poistaa tallenteita yksi kerrallaan tai kaikki samalla kertaa.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse toistotila koskettamalla nestekidenäytön Toista (
-painiketta. sivu 45
1. Kosketa painikkeita HD ( HD ),
).
SD ( SD ) tai Valokuva (
• Videot tai valokuvat näkyvät
pienoiskuvina.
)
Delete
• Select Files (Valitse tiedostot): Tällä voi poistaa yksittäisiä
kuvatiedostoja.
Kosketa kuvatiedostoja, jotka haluat poistaa. Valittujen
kuvatiedostojen kohdalla näkyy ( )-ilmaisin. Voit
valita kuvan tai poistaa valinnan ( ) koskettamalla
pienoiskuvaa.
) -painiketta. Valitut kuvat poistetaan.
Kosketa (
• All Files (Kaikki tiedostot): Poistaa kaikki tiedostot.
Select Files
All Files
1/1
2. Kosketa Valikko (
)
painiketta “Delete” (Poista) kosketa haluamaasi alavalikon
vaihtoehtoa.
Delete
• Jos kosketat “Select Files”
(Valitse tiedostot), kuvien
pienoiskuvat tulevat näkyviin.
3/3
Siirry vaiheeseen 3.
Remain:3.62GB
• Jos kosketat “All Files”
(Kaikki tiedostot), näkyviin
tulee valintaa vastaava sanoma. Siirry vaiheeseen 4.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
• Älä poista muistikorttia tai katkaise videokamerasta virtaa, kun
poistat muistikortille tallennettuja videoita. Tämä voi vahingoittaa
tallennusvälinettä tai tietoja.
• Tätä toimintoa voi käyttää myös yksittäisten kuvien kokonäyttötilassa.
• Suojausilmaisimella varustettuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista
suojaus ensin käytöstä. sivu 73
• Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista suojaus ensin käytöstä.
• Jos muistikortin kirjoitussuoja on lukitusasennossa, kuvia ei voi
poistaa. sivu 73
• Poistotoiminto ei toimi, jos akussa ei ole riittävästi varausta jäljellä.
Verkkovirran käyttöä suositellaan poiston aikana.
3. Kosketa tiedostoja, jotka haluat poistaa. Kun olet valinnut
)-painiketta. Siirry vaiheeseen 4.
poistettavat tiedostot, kosketa (
• Lisätietoja alavalikon eri vaihtoehdoista on alla.
4. Kosketa “Yes” (Kyllä).
• Jos valitset “All Files” (Kaikki tiedostot), videokamera
poistaa tallennusvälineestä kaikki tiedostot lukuun ottamatta
suojattuja tiedostoja.
• Jos valitset “Select Files” (Valitse tiedostot), videokamera
poistaa valitsemasi tiedostot.
71
Tiedostojen muokkaus
Poista My Clip
Luo My Clip
Voit poistaa My Clip -merkinnät My Clip -videosta.
Voit erottaa videosta My Clip -merkinnällä varustetut mielenkiintoiset
kohtaukset ja tallentaa ne yhdeksi tiedostoksi.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
1. Kosketa pienoiskuvaa, jossa on
My Clip ( ) -merkintä.
2
Kosketa MENU (
) -painiketta “Delete My Clip” (Poista My Clip).
3
Kosketa Yes (Kyllä).
• Videokamera poistaa kaikki
merkinnät videosta.
Play Option
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
1.
Paina PHOTO / (My
Clip) -painiketta videoiden
pienoiskuvanäkymässä.
2.
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Highlight
1/2
Delete
Delete My Clip
My Clip
Creation Start
Preview
Alavalikon kohteet
• Luomisen alku: Liittää merkityt kohtaukset peräkkäin ja
tallentaa ne videotiedostona videoiden pienoiskuvanäkymän
ensimmäiseksi videoksi.
• Esikatselu: Esikatselee merkityt tiedostot järjestyksessä.
• LCD-näytön edistymispalkkia ei voi vetää My Clip -merkittyjen
kohtauksien esikatselun aikana.
• Jos tallennusvälineen tila ei riitä uusien tiedostojen luomiseen
merkityistä videoista, Luomisen alku -painike näkyy himmennettynä.
72
Tiedostojen muokkaus
•
PROTECT
Voit suojata tärkeät tallenteet tahattomalta pyyhkimiseltä. Voit poistaa
suojattuja videoita ja valokuvia vain alustamalla muistikortin tai
poistamalla suojauksen käytöstä.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse toistotila koskettamalla nestekidenäytön Toista (
-painiketta. sivu 45
1. Kosketa painikkeita HD ( HD ),
).
SD ( SD ) tai Valokuva (
• Videot tai valokuvat näkyvät
pienoiskuvina.
)
Protect
Select Files
All On
1/1
All Off
2. Kosketa Valikko (
) painiketta
Protect
“Protect” (Suojaa) kosketa
haluamaasi alavalikon vaihtoehtoa.
• Jos kosketat “Select Files”
3/3
(Valitse tiedostot), kuvien
pienoiskuvat tulevat näkyviin.
Siirry vaiheeseen 3.
• Jos kosketat “All Files” (Kaikki tiedostot), näkyviin tulee
valintaa vastaava sanoma. Siirry vaiheeseen 4.
Jos valitset “Select Files” (Valitse tiedostot), ilmaisin tulee
näkyviin suojattaviksi valitsemiisi tiedostoihin ja poistuu
tiedostoista, joiden suojauksen olet valinnut poistettavaksi.
Alavalikon kohteet
• Select Files (Valitse tiedostot): Tällä voi suojata yksittäisiä kuvia.
Kosketa kuvia, jotka haluat suojata poistamiselta.
Valittujen kuvatiedostojen kohdalla näkyy ( )
-ilmaisin. Voit valita kuvan tai poistaa valinnan ( )
koskettamalla pienoiskuvaa.
) -painiketta.
Kosketa (
• All On (Kaikki päällä): Kaikki kuvat suojataan.
• All Off (Kaikki pois): Poistaa kaikkien kuvien suojauksen
samalla kertaa.
• Tätä toimintoa voi käyttää myös yksittäisten kuvien kokonäyttötilassa.
• Jos muistikortin kirjoitussuoja on lukitusasennossa, tätä toimintoa ei
voi valita. sivu 35
3. Kosketa tiedostoja, jotka haluat suojata. Kun olet valinnut
)-painiketta. Siirry vaiheeseen 4.
haluamasi tiedostot, kosketa (
• Lisätietoja alavalikon eri vaihtoehdoista on alla.
4. Kosketa “Yes” (Kyllä).
• Jos valitset “All On” (Kaikki päällä), kaikkiin tiedostoihin tulee
näkyviin ( )-ilmaisin.
• Jos valitset “All Off” (Kaikki pois), ( )-ilmaisin poistuu
kaikista suojautuista tiedostoista.
73
Tiedostojen muokkaus
COPY (vain HMX-H405)
Alavalikon kohteet
Sisäiseen muistiin tallennetut videot ja valokuvat voidaan kopioida
ulkoiseen flash-muistikorttiin. Kopiointi muistikorttiin ei poista
sisäisen muistin alkuperäisiä tiedostoja.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse toistotila koskettamalla nestekidenäytön Toista (
-painiketta.sivu 45
1. Kosketa painikkeita HD ( HD ), SD
).
( SD ) tai Valokuva (
• Videot tai kuvat näykyvät
pienoiskuvina.
)
Copy
Select Files
All Files
1/1
2. Kosketa Valikko (
“Copy” (Kopioi).
)-painiketta 3. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
4. Näkyviin tulee valittua asetusta
vastaava ilmoitus.
Kosketa “Yes” (Kyllä)
• Valitut kuvat kopioidaan.
Copy
3/3
Remain:2GB
Kohteena toimivassa muistikortissa
jäljellä oleva vapaa tila
74
• Select Files (Valitse tiedostot): Kopioi yksittäisiä
kuvia. Kosketa kuvia, jotka haluat kopioida.Valittujen
kuvatiedostojen kohdalla näkyy ( )-ilmaisin. Voit valita kuvan
tai poistaa valinnan ( ) koskettamalla pienoiskuvaa. Paina
) -välilehteä. Valitut kuvat kopioidaan.
OK (
• All Files (Kaikki): Kopioi kaikki kuvat.
• Tätä toimintoa voi käyttää myös yksittäisten kuvien kokonäyttötilassa.
• Jos muistikortin kirjoitussuoja on lukitusasennossa, kuvia ei voi
kopioida. sivu 35
• Tiedostoa ei voi kopioida, jos muistikortissa ei ole riittävästi vapaata
tilaa. Poista tarpeettomia tiedostoja ennen jatkamista. sivu 103
• Kopiointitoiminto ei toimi, jos akussa ei ole riittävästi varausta jäljellä.
On suositeltavaa käyttää verkkovirtaa kopioinnin aikana.
Tiedostojen muokkaus
DIVIDE
Voit jakaa videon kahtia ja poistaa tarpeettoman osuuden helposti.
Tällä toiminnolla muokataan alkuperäistä videota, joten tee tärkeistä
tallenteista erikseen varmuuskopio.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Edit” (Muokkaa) “Divide”
(Jako).
2. Kosketa videota, jota haluat
muokata.
• Valittu video näkyy
keskeytystilassa.
3. Etsi jakokohta koskettamalla
toiston ohjauspainikkeita.
• Toiston ohjauspainikkeet:
/
/
/
/
/
Edit
Divide
Combine
1/1
Älä poista muistikorttia tai katkaise videokamerasta virtaa, kun
muokkaat muistikortille tallennettua videota. Tämä voi vahingoittaa
tallennusvälinettä tai tietoja.
• Tätä toimintoa voi käyttää myös yksittäisten kuvien kokonäyttötilassa.
) merkittyjä tiedostoja ei voi jakaa. Poista
• Suojausilmaisimella (
suojaus ensin käytöstä. sivu 73
• Jaettu video saattaa siirtyä noin 2 sekuntia ennen määritettyä
jakokohtaa tai sen jälkeen.
• Divide (Jako) -toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
- Jos videon kokonaiskesto on alle 6 sekuntia.
- Jos videota yritetään jakaa jättämättä sen alkuun ja loppuun 3
sekunnin kestoisia osia.
- Jos muistia on jäljellä alle 15 megatavua.
- Tiedostojen määrä on 9999.
• Valokuvia ei voi jakaa.
• Jos jaat My Clip -merkinnöillä varustetun videon osiin, My Clip
-merkinnät poistetaan.
• Taiteellinen intervalli -tilassa kuvattua videota ei voi jakaa osiin.
00:00:25/00:00:50
100_0013
Divide
4. Kosketa keskeytyspainiketta
) jakokohdassa ja kosketa
(
) -painiketta.
sitten Leikkaus (
• Näyttöön tulee vahvistusta pyytävä ilmoitus.
5. Kosketa “Yes” (Kyllä).
• Valittu video on nyt jaettu kahdeksi videoleikkeeksi.
• Toinen jaetun videon leike näkyy viimeisenä pienoiskuvana.
• Jakamisen jälkeen voit poistaa tarpeettoman osuuden tai
yhdistää sen muihin videoihin.
75
Tiedostojen muokkaus
COMBINE
Voit yhdistää kaksi erillistä videota. Tällä toiminnolla muokataan
alkuperäistä tiedostoa, joten muista tehdä tärkeistä tallenteista
varmuuskopiot.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
• Valitse videotoistotila ( HD / SD ) painamalla LCD-näytön
). sivu 45
toistopainiketta (
1. Kosketa Valikko (
)-painiketta
“Edit” (Muokkaa) “Combine” (Yhdistä).
Edit
Divide
Combine
2. Kosketa yhdistettävien videoiden
pienoiskuvia.
• Valittujen videoiden kohdalla
näkyy (
)-ilmaisin
ja valitun järjestyksen
mukainen numero. Voit
valita kuvan tai poistaa
) koskettamalla
valinnan (
videopienoiskuvaa.
)-ilmaisin ei tule näkyviin,
• (
jos valittujen videoiden
tarkkuudet eroavat toisistaan.
1/1
Combine
1
3/3
) -painiketta.
3. Kosketa (
• Näyttöön tulee vahvistusta pyytävä ilmoitus.
4. Kosketa “Yes” (Kyllä).
• 2 videota yhdistetään valitussa järjestyksessä ja tallennetaan
yhdeksi videoksi.
76
Älä poista muistikorttia tai katkaise videokamerasta virtaa, kun
muokkaat muistikortille tallennettua videota. Tämä voi vahingoittaa
tallennusvälinettä tai tietoja.
) varustettuja tiedostoja ei voi poistaa. Poista
• Suojausilmaisimella (
suojaus ensin käytöstä. sivu 73
• Alkuperäisiä videoita ei säilytetä.
• Yhdistämistoimintoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
- Kuvanlaadultaan erilaisia videoita (videot, jotka on tallennettu
muodossa “Video Resolution: 1080/50i” (Videotarkkuus:
1080/50i) ja “Video Resolution: 720/50p” (Videotarkkuus:
720/50p) ei voi yhdistää.
- Yhdistetyn videotiedoston koko voi olla enintään 1.8 Gt.
- Jos muistia on jäljellä alle 15 megatavua, tiedostoja ei voi yhdistää
- Videokamera ei tue videon tiedostomuotoa.
- Kun videotiedostoa toistetaan.
• Jos yhdistät My Clip -merkinnöillä varustetun videon, My Clip
-merkinnät poistetaan.
• Taiteellinen intervalli -tilassa kuvattua videota ei voi yhdistää.
Järjestelmäasetus
ASETUSVALIKON VAIHTOEHDOT
•
•
Lisätietoja asetusvalikoista on sivulla 50.
Lisätietoja toiminnoista on vastaavilla sivuilla.
Vaihtoehdot
Storage Type*
Storage Info*
Card Info** (Kortin tiedot)
File No. (Tiedostonro)
Time Zone (Aikavyöhyke)
Date/Time Set (Aseta pvm/aika)
Da Date Type (Pvm.tyyppi) te Type
Time Type (Aikatyyppi)
Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö)
Auto LCD Off (auto LCD sammutus)
Beep Sound (Äänimerkki)
Shutter Sound (Suljinääni)
Auto Power Off (Aut. Virrankatk)
Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan)
PC Software (PC-ohjelmisto)
USB Connect (USB-liitäntä)
HDMI TV Out (Korjaus)
TV Connect Guide (TV-kytkentäopas)
TV Display (TV-näyttö)
Format (Alusta)
Default Set (Oletusasetukset)
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
•
•
•
•
Oletusarvo
Internal Memory
Series (Sarja)
Home (Koti)
01/JAN/2012 00:00(Summer Time : Off (Kesäaika: Pois))
01/JAN/2012
24 Hr (24 h)
Off (Pois)
On (Päällä)
On (Päällä)
On (Päällä)
5 Min (5 min)
Off (Pois)
On (Päällä)
Mass Storage (Massamuisti)
Auto (Autom.)
On (Päällä)
On (Päällä)
On (Päällä)
Sivu
78
78
78
79
79
80
80
80
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
Valikoiden vaihtoehtoja ja oletusarvoja voidaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.
Aikatyyppi voi vaihdella valitun kielen mukaan.
Asteriskilla * merkityt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan malleissa HMX-H405.
Asteriskilla ** merkityt toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan malleissa HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440.
77
Järjestelmäasetus
Storage Type (Tallennus) (vain HMX-H405)
Videoita ja valokuvia voi tallentaa sekä sisäiseen muistiin että
muistikorttiin, joten käytettävä tallennusväline tulee valita ennen
kuvaamista tai toistoa. sivu 33
Storage Info (Tallennustiedot) (vain HMX-H405)
Tämä toiminto näyttää valitun tallennusvälineen (muistikortin)
tallennustiedot, kuten käytetyn muistitilan ja vapaan tilan.
Aseta muistikortti videokameraan ennen tallennustietojen
tarkastelemista.
1. Kosketa Valikko (
) Asetus
( ) -painiketta “Storage Info”
(Tallennustiedot).
Storage Info
Internal Memory
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
1/1
kohdetta.
• Näkyviin tulee käytössä oleva
muistitila, vapaa muistitila ja
jäljellä oleva
kuvausaika, joka vaihtelee valitun videotarkkuuden mukaan.
3. Voit poistua valikosta koskettamalla Poistu ( ) -tai Palaa (
)
-painiketta.
Card
Alavalikon kohteet
78
• Internal Memory (Sis. muisti): Näyttää sisäisen muistin
tallennustiedot.
• Card (Muistik.): Näyttää muistikortin tallennustiedot.
Card Info (Kortin tiedot) (vain HMX-H400,
HMX-H430, HMX-H440)
Tämä toiminto näyttää valitun tallennusvälineen (muistikortin)
tallennustiedot, kuten käytetyn muistitilan ja vapaan tilan.
Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
1. Kosketa Valikko (
) Asetus
Card Info
( ) -painiketta “Card Info”
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
(Kortin tiedot).
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
• Näkyviin tulee käytössä oleva
Fine
: 307Min
muistitila, vapaa muistitila
Normal
: 390Min
ja jäljellä oleva kuvausaika,
joka vaihtelee valitun
videotarkkuuden mukaan.
2. Voit poistua valikosta koskettamalla paluupainiketta (
).
Järjestelmäasetus
File No. (Tiedostonro)
Time Zone (Aikavyöhyke)
Tallennetuille kuville määritetään tiedostonimet (numerot) valitun
numerointiasetuksen mukaisesti.
Voit asettaa kellon helposti paikalliseen aikaan, kun käytät
videokameraa ulkomailla.
)
1. Kosketa Valikko (
Asetus ( ) -painiketta “File
No.”(Tiedostonro).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
)-painiketta.
Palaa (
Paikallisen ajan asettaminen aikaeron tarkistamista varten
File No.
Series
Reset
1/1
Alavalikon kohteet
• Series (Sarja): Videokamera antaa tiedostonumerot
järjestyksessä myös sen jälkeen, kun korvaat tai alustat
muistikortin tai poistat kaikki tiedosto. Jokaisella tiedostolla
on sitä vastaava tiedostonumero. Numeroiden avulla kuvia
on helppo hallita tietokoneessa.
• Reset (Nollaus): Palauttaa tiedostonumeron 0001:ksi
muistikortin alustamisen, tyhjentämisen ja uuden kortin
asettamisen jälkeen.
Jos valitset “File No.” (Tiedostonro) -asetukseksi “Series” (Sarja),
kullekin tiedostolle annetaan oma numero, jotta päällekkäisiä
tiedostonimiä ei synny. Toiminto on hyödyllinen, kun tiedostoja
käsitellään tietokoneella.
1. Kosketa Valikko (
)
Asetus ( ) -painiketta “Time
Zone”(Aikavyöhyke) “Visit”
(Vier.).
2
Valitse vierailualue koskettamalla
) tai
vähennys- (
).
lisäyspainiketta (
) -painiketta, kun
3. Kosketa (
aikavyöhyke on asetettu.
• Valittua aikavyöhykettä ei
oteta käyttöön, jos kosketat
)-painiketta, mutta
lopuksi (
)-painiketta.
et kosketa (
Time Zone
Home
Visit
1/1
Visit
London,Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2012 00:00
Alavalikon kohteet
• Home (Koti): Kellonaika määräytyy Date/Time Set (Aseta
pvm/aika) -valikon asetuksen mukaan. Valitse tämä, jos
käytät videokameraa ensimmäistä kertaa tai jos palautat
kelloa kotipaikkakuntasi aikaan.
• Visit (Vier.) ( ): Kun käyt toisella aikavyöhykkeellä, voit ottaa
paikallisen ajan käyttöön niin, että kotipaikkakunnan aikaasetusta ei tarvitse muuttaa. Kello asetetaan aikaan näiden
kahden paikan aikaeron mukaisesti.
79
Järjestelmäasetus
Time Type (Aikatyyppi)
Date/Time Set (Aseta pvm/aika)
Jos asetat päivämäärän ja ajan, voit
tuoda tallennuksen päivämäärän
ja kellonajan näyttöön toiston
yhteydessä. sivu 31
Voit määrittää ajan näyttötavan valitun asetuksen mukaisesti.
Date/Time Set
Day
01
Month
/ JAN / 2012
Hr
00
Year
Min
:
00
Date Type (Pvm.tyyppi)
Voit määrittää päivämäärän
näyttötavan valitun asetuksen
mukaisesti.
)
1. Kosketa Valikko (
1/1
Asetus ( ) -painiketta “Date
Type”(Pvm.tyyppi).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
) -painiketta.
Poistu ( )- tai Palaa (
Date Type
Time Type
12 Hr
24 Hr
1/1
2012/01/01
JAN/01/2012
01/JAN/2012
01/01/2012
Alavalikon kohteet
• 2012/01/01: Päivämäärä näkyy muodossa vuosi / kuukausi
(kaksinumeroinen) / päivä.
• JAN/01/2012: Päivämäärä näkyy muodossa kuukausi/
päivä/vuosi.
• 01/JAN/2012: Päivämäärä näkyy muodossa päivä/
kuukausi/vuosi.
• 01/01/2012: Päivämäärä näkyy muodossa päivä /
kuukausi (kaksinumeroinen) / päivä.
80
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Time Type”
(Aikatyyppi).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
Palaa (
) -painiketta.
Tämän toiminnon käyttö riippuu “Date/Time Display” (Pvm:n/ajan
näyttö) -asetuksesta. sivu 81
Alavalikon kohteet
• 12Hr (12 h): Aikatiedot näytetään 12-tuntisen kellon
mukaan.
• 24Hr (24 h): Aikatiedot näytetään 24-tuntisen kellon
mukaan.
Tämän toiminnon käyttö riippuu “Date/Time Display” (Pvm:n/ajan
näyttö) -asetuksesta. sivu 81
Järjestelmäasetus
Date/Time Display (Pvm:n/ajan näyttö)
Voit asettaa päivämäärän ja ajan näkymään nestekidenäytössä
valitun asetuksen mukaisesti.
“Date/Time Display” (Pvm:n/ajan näyttö) -toimintoa ei voi käyttää,
ennen kuin päivämäärä ja aika on asetettu. sivu 31
1. Kosketa Valikko (
) Asetus (
Display” (Pvm:n/ajan näyttö).
•
•
•
•
Off (Pois): Päivämäärää ja kellonaikaa ei näytetä.
Date (Pvm): Nykyinen päivämäärä näytetään.
Time (Aika): Nykyinen kellonaika näytetään.
Date & Time (Pvm ja aika): Nykyinen päivämäärä ja
kellonaika näytetään.
) -painiketta “Date/Time
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
Palaa
) -painiketta.
(
• Päivämäärä ja aika näkyvät
nestekidenäytössä valitun
asetuksen mukaan.
Alavalikon kohteet
Date/Time Display
Off
Date
1/1
• Päivämäärä/aika-kohdassa näkyy “01/JAN/2012 00:00” seuraavissa
tilanteissa:
- Sisäänrakennettu ladattava akku on tyhjentynyt.
• Tämän toiminnon käyttö riippuu “Date Type” (Pvm.tyyppi)- ja “Time
Type” (Aikatyyppi) -asetuksista. sivu 80
Time
Date & Time
81
Järjestelmäasetus
Auto LCD Off (auto LCD sammutus)
Virrankulutuksen vähentämiseksi videokamera himmentää
nestekidenäytön automaattisesti, jos videokameraa ei käytetä
vähään aikaan.
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Auto LCD
Off” (auto LCD sammutus).
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
STBY 00:00:00
0
0:00
2 minuutin kuluttua
[307Min]
9999
999
999
Auto LCD Off
Off
<STBY-tilassa>
<LCD-näyttö on tummennettu.>
On
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu (
1/1
00:00:20
[307Min]
00:00:20
2
20
[307Min]
5 minuutin kuluttua
)- tai Palaa (
) -painiketta.
<Tallennuksen aikana>
<LCD-näyttö on tummennettu.>
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Kun videokamera on käyttämättömänä yli
2 minuuttia valmiustilassa tai yli 5 minuuttia
videokuvaustilassa, virransäästötila käynnistyy
ja nestekidenäyttö pimenee.
82
• Jos “Auto LCD Off” (auto LCD sammutus) on käytössä, voit
mitä tahansa videokameran painiketta painamalla palauttaa
nestekidenäytön kirkkauden normaaliksi.
• Auto LCD Off -toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa:
- Verkkolaite on kytketty.
- Esittelytoiminto on käytössä.
- Videokamera käyttää kaapeliyhteyttä. (Audio-/videokaapeli,
HDMI-kaapeli tms.)
Järjestelmäasetus
Beep Sound (Äänimerkki)
Shutter Sound (Suljinääni)
Kun tämä asetus on käytössä, erilaisten toimintojen, kuten
näyttöpainikkeiden koskettamisen, yhteydessä kuuluu äänimerkki.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suljinäänen, joka kuuluu
(My Clip)–painiketta painettaessa.
PHOTO /
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Beep Sound”
(Äänimerkki).
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Shutter
Sound” (Suljinääni).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Beep Sound
Off
On
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( ) - tai
Palaa (
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Painikkeita, kuten virta ( )- tai
kuvauspainiketta, käytettäessä kuuluu
äänimerkki.
Äänimerkki ei toimi seuraavissa tapauksissa:
- Kuvaus tai toisto on meneillään.
- Videokamera käyttää kaapeliyhteyttä. (Audio-/videokaapeli, HDMIkaapeli tms.)
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla
Poistu ( )- tai Palaa (
Shutter Sound
Off
On
1/1
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Suljinääni kuuluu painettaessa PHOTO /
(My Clip)-painiketta.
Suljinääntä ei kuulu seuraavissa tilanteissa:
(My Clip)-painiketta käytetään videokuvauksen aikana.
- PHOTO /
- Videokamera käyttää kaapeliyhteyttä. (Audio-/videokaapeli, HDMIkaapeli tms.)
83
Järjestelmäasetus
Auto Power Off (Aut. Virrankatk)
Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan)
Voit asettaa videokameran virran sammumaan automaattisesti, jos
se on käyttämättömänä 5 minuutin ajan. Näin videokamera ei kuluta
turhaan virtaa.
Jos aiot kuvata videokameralla useita kertoja pitkällä ajanjaksolla,
voit pienentää virrankulutusta ja pidentää akun käyttöaikaa ottamalla
käyttöön Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) toiminnon. Kun
Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) toiminto on käytössä,
LCD-näytön sulkeminen aloittaa Quick On STBY (Nopeasti
valmiustilaan) toiminnon.
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Auto Power Off” (Aut.
Virrankatk).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Auto Power Off
Off
5 Min
1/1
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
Poistu ( )- tai Palaa (
) -painiketta.
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• 5 Min (5 min): Videokameran virta sammuu, jos kamera on
käyttämättä 5 minuutin ajan.
• Autom. katkaisu ei toimi seuraavissa tilanteissa:
- Videokamera käyttää kaapeliyhteyttä. (USB-kaapeli, Verkkolaite,
jne.)
- Esittelytoiminto on käytössä.
- Kamera on kuvaustilassa, toistotilassa (mutta ei keskeytystilassa)
tai diaesitystilassa.
• Voit ottaa videokameran uudelleen käyttöön painamalla
virtapainiketta ( ).
84
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Quick On
STBY” (Nopeasti valmiustilaan).
Quick On STBY
Off
5 Min
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
1/1
Järjestelmäasetus
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): LCD-näytön sulkeminen katkaisee videokameran
virran.
• 5 Min (5 min): LCD-näytön sulkeminen aloittaa Quick On
STBY (Nopeasti valmiustilaan) toiminnon
hetken kuluttua. Videokamera siirtyy Quick
On STBY (Nopeasti valmiustilaan) -tilaan,
ennen kuin sen virta katkaistaan 5 minuutin
kuluttua.
• Videokameran virta on suositeltavaa katkaista aina käytön jälkeen,
jotta energiaa ei kulu hukkaan. Voit kuitenkin hyödyntää Quick On
STBY (Nopeasti valmiustilaan) -tilaa monissa eri kuvaustilanteissa ja
aikatauluissa.
• Tilailmaisin vilkkuu Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) -tilassa.
• Quick On STBY (Nopeasti valmiustilaan) -toiminto ei ole käytettävissä
seuraavissa tilanteissa:
- Kun nestekidenäyttö on avattuna.
- Kun videokaapeli (HDMI, Audio-/videokaapeli) tai USB-kaapeli on
kytketty videokameraan.
- Kun videokameran painikkeet ovat käytössä.
PC Software (PC-ohjelmisto)
Jos valitset PC-ohjelmiston asetukseksi On (Käytössä), voit käyttää
ohjelmistoa helposti kytkemällä videokameran tietokoneeseen
USB-kaapelilla. Voit myös muokata video- ja valokuvatiedostoja PC
software (PC-ohjelmisto) -toiminnolla.
)
1. Kosketa Valikko (
Asetus ( ) -painiketta “PC
Software” (PC-ohjelmisto).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
PC Software
Off
On
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Sisäinen muokkausohjelmisto käynnistyy, kun
videokamera kytketään tietokoneeseen.
• PC-ohjelmisto-toiminto ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:
- “USB Connect” (USB-liitäntä) asetus on “PictBridge”.
• Voit ottaa PC-ohjelmistotoiminnon käyttöön valitsemalla
järjestelmäasetusvalikossa “USB Connect” (USB-liitäntä) asetukseksi “Mass Storage” (Massamuisti). sivu 86
• PC-ohjelmisto on yhteensopiva vain Windows-käyttöjärjestelmän
kanssa.
85
Järjestelmäasetus
USB Connect (USB-liitäntä)
HDMI TV Out (Korjaus)
Voit siirtää tietoja tietokoneeseen tai tulostaa valokuvia suoraan
USB-yhteyden kautta.
Voit valita HDMI-videolähdön kytketyn television mukaan.
)
1. Kosketa Valikko (
Asetus ( ) -painiketta “USB
Connect” (USB-liitäntä).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
Kytke videokamera televisioon HDMI-kaapelilla (lisävaruste). sivu 90
1. Kosketa Valikko (
) Asetus
( ) -painiketta “HDMI TV
Out” (Korjaus).
HDMI TV Out
Auto
1/1
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
576p
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
Alavalikon kohteet
• Mass Storage (Massamuisti): Voit yhdistää videokameran
tietokoneeseen videoiden
tai valokuvien siirtoa varten.
sivu 101
• PictBridge: Voit yhdistää videokameran
PictBridgetulostimeen ja tulostaa kuvia
suoraan (PictBridge-toiminnolla). sivu 94
Tarkista ennen USB-kaapelin kytkemistä, sopiiko nykyinen USB-tila
yhteen käytettävän toiminnon kanssa.
86
• Auto (Autom.): Videosignaalit lähetetään samassa
muodossa kuin tallennettu tiedosto.
Käytä tätä asetusta vain, kun yhdistät
videokameran teräväpiirtotelevisioon.
• 576p: Tallennetun tiedoston muoto on 720x576p. Käytä
tätä asetusta vain, jos kytket laitteen tavalliseen
televisioon, joka tukee SD (Standard Definition)
tasoista progressiivista kuvanmuodostusta HDMIliiitäntöjen kautta.
Järjestelmäasetus
TV Connect Guide (TV-kytkentäopas)
TV Display (TV-näyttö)
Katso TV-kytkentäopasta, ennen kuin kytket videokameran
televisioon.
Voit valita, näkyvätkö kuvaruutunäytöt televisioruudussa, kun
videokamera on kytketty televisioon.
)-painiketta
1. Kosketa Valikko (
Asetus ( ) -painiketta “TV Connect Guide” (TVkytkentäopas).
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “TV Display”
(TV-näyttö).
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
• TV-kytkentäopas tulee
näkyviin valittujen alavalikon
vaihtoehtojen mukaisesti.
• TV-kytkentäoppaassa on
lisätietoja videokameran
kytkemisestä muihin ulkoisiin
laitteisiin.
3. Voit poistua valikosta koskettamalla
)Poistu ( )- tai Palaa (
painiketta.
TV Connect Guide
HDMI
TV Display
Off
Composite
On
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
1/1
TV
Video
L
Audio
R
<Audio-/videokaapelin
kytkeminen>
Alavalikon kohteet
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Näyttövalikot näkyvät vain nestekidenäytössä.
• On (Päällä): Näyttövalikot näkyvät nestekidenäytössä ja
televisioruudussa.
Pienoiskuva- ja esittelynäytöt näkyvät televisiossa, vaikka “TV Display”
(TV-näyttö) asetukseksi valitaan “Off” (Pois).
• HDMI: Valitse HDMI, jos kytket videokameran televisioon
HDMI-kaapelilla.
• Composite (Komposiitti): Valitse Komposiitti, jos kytket
videokameran televisioon video/
audio (komposiitti) kaapelilla.
87
Järjestelmäasetus
Format (Alusta)
Default Set (Oletusasetukset)
Käytä tätä toimintoa, jos haluat poistaa kaikki tiedostot kokonaan tai
korjata tallennusvälineen virheitä.
Voit palauttaa kaikki valikkoasetukset oletuksiin.
1.
Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
1.
2.
Kosketa Valikko (
) Asetus
( ) -painiketta “Format”
(Alusta).
Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta. (vain HMX-H405)
• Näyttöön tulee ilmoitus, jossa
kysytään, haluatko alustaa
muistikortin.
TV Connect Guide
5/6
Format
Format
5/6
Default Set
2.
Language
Kosketa “Yes” (Kyllä), jos haluat
palauttaa kaikki asetukset
oletusasetuksiin.
• Aikavyöhykenäyttö tulee näkyviin, kun kaikki asetukset on
palautettu oletusasetuksiksi.
3.
Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen. sivu 31
Default Set
Alavalikon kohteet (vain HMX-H405)
Kosketa “Yes” (Kyllä) “Yes” (Kyllä).
• Alustus suoritetaan, ja näytössä näkyy ilmoitus.
• Älä poista tallennusvälinettä tai tee mitään muutakaan (kuten
katkaise virtaa) alustuksen aikana. Käytä myös mukana toimitettua
verkkovirtalaitetta, sillä tallennusvälineeseen voi tulla toimintahäiriö,
jos akku loppuu kesken alustuksen.
• Jos tallennusvälineeseen tulee toimintahäiriö, alusta se uudelleen.
88
TV Display
TV Display
• Internal Memory (Sis. muisti): Voit alustaa sisäisen muistin.
• Card (Muistik.): Voit alustaa muistikortin.
3.
Kosketa Valikko (
) Asetus
( ) -painiketta “Default Set”
(Oletusasetukset).
• Näyttöön tulee vahvistusta
pyytävä ilmoitus.
• Älä alusta tallennusvälinettä tietokoneessa tai muussa laitteessa.
Varmista, että tallennusväline on alustettu tässä videokamerassa.
• Muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on lukitusasennossa, ei voi alustaa.
sivu 35
• Jos tallennusvälinettä ei ole asetettu, sitä ei voi valita. Tallennusväline
näkyy tällöin himmennettynä valikossa.
• Voit poistaa kaikki tallennusvälineen tiedostot ja asetukset, mukaan
lukien suojatut tiedostot. Näin muistikortin käyttö on nopeaa ja
toiminta varmaa. Huomaa, että muistikortin kaikki tiedostot ja
asetukset, mukaan lukien suojatut tiedostot, poistetaan.
• Älä katkaise virtaa tämän toiminnon aikana.
• HD-videokameran tehdasasetusten palauttaminen ei vaikuta
tallennettuihin kuviin.
Language
Voit valita valikkojen ja sanomien kielen.
sivu 32
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Järjestelmäasetus
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
Esittely näyttää automaattisesti videokameran tärkeimmät toiminnot,
jotta opit helpommin käyttämään niitä.
Tämä videokamera tukee Anynet+-ominaisuutta. Anynet+ on
AV-verkkojärjestelmä, jonka avulla voit ohjata kaikkia kytkettyjä
Samsungin AV-laitteita Anynet+-ominaisuutta tukevan Samsungin
television kaukosäätimellä.
) Asetus
1. Kosketa Valikko (
( ) -painiketta “Demo”.
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
Demo
Off
On
1/1
)
1. Kosketa Valikko (
Asetus ( ) -painiketta “Anynet+(HDMI-CEC).”
Anynet+(HDMI-CEC)
Off
On
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Ottaa Demo (Esittely) -toiminnon käyttöön.
Demo-toiminnon käyttäminen
Voit ottaa Demo-toiminnon käyttöön koskettamalla valikkopainiketta
(
) 5 sekunnin ajan.
Esittelytila peruuntuu seuraavissa tapauksissa:
- LCD-näyttöä kosketaan.
- Mitä tahansa painiketta painetaan (kuvauspainike, Anti-shake
), SMART AUTO, MODE, PHOTO, tms).
(OIS), Näyttö (
Videokamera siirtyy kuitenkin esittelytilaan automaattisesti, kun
se on ollut STBY-tilassa käyttämättä 5 minuuttia. Jos et halua,
että esittelytoiminto käynnistyy, valitse “Demo” -asetukseksi “Off”
(Pois).
Esittelytoiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:
- Jos “Auto Power Off” (Aut. Virrankatk) -asetus on “5 Min”
(päävirtalähteenä on akku), Auto Power Off (Aut. Virrankatk) -toiminto
käynnistyy ennen esittelyä.
2. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
1/1
3. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( ) - tai
) -painiketta.
Palaa (
Alavalikon kohteet
• Off (Pois): Poistaa toiminnon käytöstä.
• On (Päällä): Ottaa Anynet+-toiminnon käyttöön.
Kun videokamera on kytketty Anynet+järjestelmää tukevaan televisioon, voit käyttää
joitakin videokameran toimintoja television
kaukosäätimellä.
• Kun kytket virran videokameraan, joka on kytketty Anynet+järjestelmää tukevaan televisioon HDMI-kaapelilla, television
(Anynet+-järjestelmää tukevan) virta kytkeytyy automaattisesti.
Jos et halua käyttää tätä Anynet+-toimintoa, valitse “Anynet+(HDMICEC)” -asetukseksi “Off” (Pois).
• Tietoja Anynet+(HDMI-CEC) -toiminnosta on Samsungin Anynet+yhteensopivan television käyttöoppaassa.
89
Kytkeminen televisioon
KYTKEMINEN TERÄVÄPIIRTOTELEVISIOON
Voit katsella HD (teräväpiirto) -laatuisia videoita teräväpiirtotelevisiolla
(HDTV). Tämä videokamera tukee teräväpiirtokuvan välitystä HDMIlähtöliitännän kautta.
• Tarkista, että televisiossa on HDMI-tuloliitäntä.
• Käytä verkkolaitetta, kun kytket videokameran televisioon.
• Valitse “HDMI TV Out” (Korjaus) -asetus videokameraan kytkettävän
television tyypin mukaan. sivu 86
HDTV
Videokamera
Signaalin suunta
Mini HDMI Cable
Kytkeminen Mini HDMI -kaapelilla
1. Kytke videokameraan virta.
• Jos videokameran ei kytketä virtaa ensimmäisenä, se ei ehkä
tunnista kytkettyä televisiota.
2. Kytke videokamera televisioon Mini HDMI kaapelilla.
3. Säädä television signaalilähteen valitsin siten, että se tunnistaa
kytketyn videokameran.
• Katso television käyttöohjeesta, miten television signaalilähde
valitaan.
90
4. Valitse toistotila videokamerasta ja aloita videoiden toisto.
sivu 46, 48
Tietoja HDMI-kaapelista
HDMI (High Definition Multimedia Interface) on pienikokoinen audio/videoliitäntä, joka välittää pakkaamatonta digitaalista tietoa.
Tietoja Anynet+-toiminnosta
Voit käyttää samaa kaukosäädintä Anynet+-toimintoa tukevien
laitteiden ohjaamiseen. Voit käyttää Anynet+-toimintoa, kun
videokamera on kytketty Anynet+-toimintoa tukevaan televisioon
HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on Anynet+-tuella varustetun television
käyttöoppaassa.
• Jos “HDMI TV Out” (Korjaus) on “Auto” (Autom.), voit toistaa SDtarkkuuksisen videotiedoston HD-muodossa.
• Tämä videokamera on varustettu “TV Connect Guide” (TVkytkentäopas) -valikkotoiminnolla. Jos kytket videokameran
televisioon (ilman käyttöoppaan apua), käytä “TV Connect Guide”
(TV-kytkentäopas) -valikkotoimintoa. sivu 87
• Tässä videokamerassa voi käyttää vain C–A-tyypin Mini HDMI
-kaapeleita.
• Videokameran HDMI-liitäntä ainoastaan lähettää signaaleja.
• Jos videokamera on kytketty Anynet+-toiminnolla varustettuun
televisioon, videokameran virran kytkeminen saattaa kytkeä
televisioon virran (Anynet+-toiminto). Jos et halua käyttää tätä
toimintoa, valitse “Anynet+ (HDMI-CEC)” -asetukseksi “Off” (Pois).
sivu 89
• Käytä vain HDMI 1.3 -kaapelia kytkennöissä tämän videokameran
HDMI-liitäntään. Jos videokamera kytketään muulla HDMI-kaapelilla,
näyttö ei ehkä toimi.
Kytkeminen televisioon
LIITTÄMINEN TAVALLISEEN TELEVISIOON
Voit katsella videokameralla kuvattua materiaalia tavallisesta
televisiosta, joka tukee tavallista kuvantarkkuutta. Tämä videokamera
tukee normaalilaatuisen kuvan välitystä komposiittilähdön kautta.
Käytä verkkolaitetta, kun kytket videokameran televisioon.
Tavallinen TV
Videokamera
Signaalin suunta
Audio-/videokaapeli
Audio-/videokaapelin kytkeminen komposiittilähtöön
1. Kytke videokamera televisioon audio-/videokaapelilla.
•
Kytke videokameraan virta ja kytke audio-/videokaapeli. Jos
kaapelia ei kytketä, videokamera ei ehkä tunnista kytkettyä
televisiota.
2. Säädä television signaalilähteen valitsin siten, että se tunnistaa
kytketyn videokameran.
• Katso television käyttöohjeesta, miten television signaalilähde
valitaan.
3. Valitse toistotila videokamerasta ja aloita videoiden toisto.
sivu 46, 48
• Tarkista videokameran ja television välinen kytkentä, sillä televisio ei
ehkä näytä kuvaa oikein, jos kytkentä tehty väärin.
• Kun kytket audio-/videokaapelin televisioon, varmista, että kaapelien
ja liitäntöjen värit täsmäävät.
• Joissakin televisioissa videotuloliitäntä on vihreä. Kytke silloin audio/videokaapelin keltainen liitin television vihreään liitäntään.
• Jos videokamera on kytketty televisioon usealla eri kaapelilla,
lähtösignaalin etusijaisuus määräytyy seuraavassa järjestyksessä:
- HDMI Audio-/videolähtö (komposiitti)
• Tämä videokamera on varustettu “TV Connect Guide” (TVkytkentäopas) -valikkotoiminnolla. Jos kytket videokameran
televisioon (ilman käyttöoppaan apua), käytä “TV Connect Guide”
(TV-kytkentäopas) -valikkotoimintoa. sivu 87
• Jos televisiossa on vain yksi audioliitäntä (monoaudiotulo), kytke
audio-/videokaapelin keltainen liitin videoliitäntään, valkoinen liitin
audioliitäntään ja jätä punainen liitin irralleen.
• Teräväpiirtolaadulla (1080/50i tai 720/50p) kuvatut kuvat
normaalilaatuisina.
91
Kytkeminen televisioon
TELEVISIORUUDULTA KATSELEMINEN
Kuvan näkyminen vaihtelee television kuvasuhteen mukaan
Kuvasuhde tallennettaessa
Laajakuva-TV (16:9)
16:9-kuvasuhteella tallennetut kuvat
• Videokuvat
• Valokuvat
• Videosta tallennetut valokuvat
• Säädä äänenvoimakkuus hiljaisemmalle. Jos äänenvoimakkuus on liian suuri, toistossa voi ilmetä häiriöitä.
• Jos “TV Display” (TV-näyttö) -asetuksena on “Off” (Pois) kuvaruutunäytöt eivät näy televisioruudussa. sivu 87
92
4:3 TV
Videoiden kopioiminen
KOPIOIMINEN VIDEONAUHURIIN TAI DVD-/
KIINTOLEVYTALLENTIMEEN
Tällä videokameralla kuvatut videot voi siirtää videonauhuriin tai
DVD-/kiintolevytallentimeen.
• Videot kopioidaan toiseen tallentavaan laitteeseen analogisen
tiedonsiirron (komposiittiyhteyden) kautta. Käytä laitteen mukana
toimitettua audio-/videokaapelia.
• Käytä verkkolaitetta, kun kytket videokameran televisioon.
Videokamera
Videonauhuri tai DVD/Kiintolevytallentimeen
Signaalin suunta
Audio-/videokaapeli
1. Kytke videokamera tallennuslaitteeseen (videonauhuriin tai DVD/kiintolevytallentimeen) audio-/videokaapelilla.
• Kytke videokamera tallennuslaitteen tuloliitäntöihin.
• Jos tallennuslaitteesta voi valita tulosignaalin, valitse se.
2. Laita tallennusvälien tallennuslaitteeseen.
3. Aloita toisto videokamerassa ja tallennus tallennuslaitteessa.
• Katso lisätietoja tallennuslaitteen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
4. Kun kopiointi on valmis, pysäytä ensin tallennuslaite ja sitten
videokamera
• Tällä videokameralla kuvattuja videoita voidaan kopioida mukana
toimitetun audio-/videokaapelin avulla. Kaikki kuvatut videot
kopioidaan SD-laatuisina (normaali laatu), kuvauksessa käytetystä
tarkkuudesta (HD/SD) riippumatta.
• Tallennuslaitteeseen kopioinnissa ei voi käyttää HDMI-kaapelia.
• Jos haluat kopioida HD-laatuisen (teräväpiirto) videon, kopioi video
tietokoneeseen videokameran sisäisen ohjelman avulla. sivu 97
• Kopioitavat tiedot välitetään analogisesti, joten kuvanlaatu voi
heikentyä.
• Jos haluat poistaa näyttölaitteessa näkyvät ilmaisimet (kuten laskurin)
käytöstä, valitse “TV Display: Off” (TV-näyttö: Pois). sivu 87
• Jos haluat tallentaa päivämäärän/ajan, tuo ne näkyviin. sivu 81
93
Valokuvien tulostaminen
SUORA TULOSTAMINEN PICTBRIDGETULOSTIMEN AVULLA
Tulosteiden määrän valitseminen
Voit tulostaa valokuvia suoraan yhdistämällä videokameran
PictBridge-tulostimeen (myydään erikseen) USB-kaapelilla.
• Valittu kopioiden määrä tulee käyttöön.
• Aseta muistikortti paikalleen. sivu 34
• Valitse tallennusväline. (vain HMX-H405) sivu 33
) koskettamalla LCD-näytön
• Valitse valokuvatoistotila (
). sivu 45
toistopainiketta (
1. Kosketa valikkopainiketta (
)
Asetus ( ) -painiketta “USB Connect” (USB-liitäntä) "PictBridge”.
2. Liitä videokamera tulostimeen
USB-kaapelilla.
3. Kytke tulostimeen virta.
• Valokuvien pienoiskuvat
tulevat näyttöön.
4. Kosketa tulostettavia kuvia ja
kosketa sitten
).
tulostuspainiketta (
• Esiin tulee vastaava sanoma.
5. Kosketa “Yes” (Kyllä).
94
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
1/1
14/17
100-0014
01
Aseta tulostettavien kopioiden määrä koskettamalla
) tai pienennyspainiketta (
suurennuspainiketta (
).
Tulostusasetuksen peruuttaminen
Kosketa LCD-näytön paluupainiketta (
).
Jo käynnistyneen tulostuksen lopettaminen
Kosketa “Cancel” (Peru) näytössä.
• Jos videokamera ei tunnista tulostinta, irrota USB-kaapeli ja katkaise
tulostimesta virta. Valitse “USB Connect” (USB-liitäntä) -asetukseksi
“PictBridge” ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.
• Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Valokuvien tulostaminen
Päivämäärä-/aikamerkinnän asettaminen
1. Kosketa tulostustilassa Valikko
) -painiketta.
(
• Tulostusvaihtoehdot tulevat
näyttöön.
14/17
100-0014
01/JAN/
2012 00
01
00
2. Kosketa “Date/Time”
(Päivämäärä/aika).
012
00:
N/2
JA
01/
3. Kosketa haluamaasi alavalikon
kohdetta.
4. Voit poistua valikosta
koskettamalla Poistu ( )- tai
)-painiketta.
Palaa (
• Valittu päivämäärä ja
kellonaika tulostuvat
valokuviin.
:00
Date/Time
1/1
Date/Time
Off
Date
1/1
Time
Date & Time
• Kaikki tulostimet eivät ehkä tue päivämäärä-/aikamerkintää. Tarkista
tämä tulostimen valmistajalta. “Date/Time” (Päivämäärä/aika)
asetuksia ei voida valita, jos tulostin ei tue tätä toimintoa.
• PictBridge™ on CIPA:n (Camera & Imaging Products Association)
rekisteröity tavaramerkki, ja se tarkoittaa kuvansiirtostandardia, jonka
ovat kehittäneet Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson ja Sony.
• Käytä videokameran verkkolaitetta PictBridge-suoratulostuksen
aikana. Virran katkaiseminen videokamerasta tulostuksen aikana
saattaa vahingoittaa tallennusvälineen sisältöä.
• Videokuvia ei voi tulostaa.
• Muilla laitteilla tallennettuja valokuvia ei voi tulostaa.
• Käytettävissä olevat tulostusasetukset vaihtelevat tulostimen
mukaan. Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeesta.
95
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
WINDOWS-TIETOKONEEN KANSSA
KÄYTETTÄVÄT TOIMINNOT
Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun kytket videokameran
Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Pääasialliset toiminnot
• Videokameran sisäisen Intelli-studio-muokkausohjelmiston avulla
voit käyttää seuraavia toimintoja:
- Videoiden tai valokuvien toistaminen.
- Tallennettujen videoiden tai valokuvien muokkaaminen.
- Kuvattujen videoiden ja valokuvien lataaminen YouTube/Flickr/
Facebook.
• Voit siirtää ja kopioida tallennusvälineeseen tallennettuja tiedostoja
(videoita ja valokuvia) tietokoneeseen. (massamuistitoiminto)
Järjestelmävaatimukset
Sisäisen muokkausohjelmiston (Intelli-studio) käyttäminen edellyttää,
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
Vaihtoehdot
Vaatimus
OS (Käyttöjärjestelmä)
Microsoft Windows XP SP2, Vista, tai Windows 7
CPU (Suoritin)
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz tai nopeampi (suositus)
AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2,2 GHz tai nopeampi
(suositus)
(Kannettava tietokone: suosituksena vähintään Intel
Core2 Duo 2,2 GHz tai AMD
Athlon X2 Dual-Core 2,6 GHz)
RAM
Suosituksena vähintään 1 Gt
Video Card
(Näytönohjain)
Vähintään NVIDIA GeForce 8500 tai vähintään ATI
Radeon HD 2600 series
Display (Näyttö)
1024 x 768, vähintään 16-bittiset värit (1280 x 1024,
suosituksena 32-bittiset värit)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c tai uudempi
• Edellä mainitut järjestelmävaatimukset ovat suosituksia. Vaikka
järjestelmävaatimukset täyttyvät, laitteen toimintaa ei voida taata
kaikissa järjestelmissä.
• Suositeltua hitaammalla tietokoneella videoiden toisto saattaa jättää
kuvia väliin tai toimia odottamattomalla tavalla.
• Jos tietokoneen DirectX-versio on vanhempi kuin 9.0c, asenna
ohjelma, jonka versio on 9.0c tai sitä uudempi.
• Kuvatut videotiedostot on suositeltavaa siirtää tietokoneeseen ennen
niiden toistoa tai muokkaamista.
• Tämä edellyttää kannettavilta tietokoneilta parempia
järjestelmäominaisuuksia kuin pöytäkoneilta.
• Videokameran sisäinen Intelli-studio-ohjelmisto ei ole Macintoshyhteensopiva.
96
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Intelli-studio-ohjelman KÄYTTÄMINEN
USB-kaapelin irrottaminen
Kun tiedot on siirretty, irrota kaapeli seuraavien ohjeiden mukaan:
Sisäisellä Intelli-studio-ohjelmalla voit toistaa ja muokata tiedostoja.
Voit ladata tiedostoja verkkosivustoihin, kuten YouTube- tai Flickrsivustoon. Lisätietoja saat valitsemalla Intelli-studio-näytöstä ”Help”
(Ohje) ”Help”.
1.
Napsauta tehtäväpalkin
kuvaketta “Safely Remove
Hardware”
(Poista laite turvallisesti).
2.
Valitse “USB Mass Storage Device” (USB-massamuistilaite), ja
valitse sitten “Stop” (Pysäytä).
3.
Jos ikkuna “Stop a Hardware device” (Pysäytä laite) ilmestyy
näkyviin, napsauta “OK”.
4.
JIrrota USB-kaapeli videokamerasta ja tietokoneesta.
Vaihe 1. USB-kaapelin kytkeminen
1. Valitse “USB Connect” (USBliitäntä) -asetukseksi “Mass
Storage” (Massamuisti) ja
“PC Software” (PC-ohjelmisto)
-asetukseksi “On” (Päällä).
• Valikkoasetusten oletusarvot
on esitetty edellä.
PC Software
Off
On
1/1
2. Kytke videokamera tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
• Intelli-studion pääikkunaan
tulee näkyviin uuden tiedoston
tallennusikkuna. Jos videokamerassa ei ole uusia tiedostoja,
ponnahdusikkunaa, jossa uudet tiedostot voi tallentaa, ei tule
näkyviin.
• Joissakin tietokoneissa näkyviin tulee siirrettävän levyn
ikkuna.
Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia. (Samsungin toimittama)
Kytke USB-liitin vasta, kun olet tarkistanut, että se on oikein päin.
On suositeltavaa käyttää virtalähteenä verkkovirtalaitetta akun sijaan.
Videokameran virran kytkeminen tai katkaiseminen USB-kaapelin
ollessa kytkettynä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietokoneessa.
• Jos USB-kaapeli irrotetaan tietokoneesta tai videokamerasta siirron
aikana, tiedonsiirto keskeytyy ja tiedot voivat vahingoittua.
• Jos USB-kaapeli kytketään tietokoneeseen USB-keskittimen avulla
tai jos USB-kaapeli kytketään samanaikaisesti muiden USB-laitteiden
ohella, videokamera ei ehkä toimi kunnolla. Jos näin tapahtuu, irrota
kaikki USB-laitteet tietokoneesta ja kytke videokamera uudelleen.
• Intelli-studio-ohjelmisto ei ehkä käynnisty automaattisesti kaikissa
tietokoneissa. Avaa silloin Intelli-studio-ohjelmiston sisältävä CDROM-asema Oma tietokone ikkunassa ja suorita iStudio.exe.
•
•
•
•
97
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 2. Intelli-studio-ohjelman pääikkuna
Lisätietoja saat valitsemalla Intelli-studio-näytöstä Help (Ohje)
Help (Ohje).
Kun Intelli-studio käynnistyy, pääikkunaan tulee näkyviin videoiden ja
valokuvien pienoiskuvat.
Nro
Kuvaus
1
Valikkovaihtoehdot
%
$
2
Näyttää valitun kansion tiedostot.
3
Siirtyy valokuvien muokkaustilaan.
#
4
Siirtyy videoiden muokkaustilaan.
5
Siirtyy jakotilaan.
6
Suurentaa tai pienentää luettelon pienoiskuvia.
7
Valitsee tiedostotyypin.
8
Näyttää tietokoneen valitussa kansiossa olevat videot ja valokuvat.
9
Näyttää tai piilottaa kytketyn laitteen videot ja valokuvat.
0
Näyttää laitteen valitussa kansiossa olevat videot ja valokuvat.
!
Näyttää tiedostot pienoiskuvina tai karttana.
@
Selaa kytketyn laitteen kansioita.
#
Selaa tietokoneeseen tallennettuja kansioita.
$
Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kansioon.
%
Tulostaa tiedostoja, näyttää tiedostot karttana, tallentaa tiedostot
Sisällönhallintaan tai rekisteröi kasvot.
1
2 3
4
5 6
7
8
9
@
0
!
• Jos asennat Intelli-studio-ohjelman tietokoneeseen, ohjelma
käynnistyy nopeammin. Asenna ohjelma valitsemalla ”Tool”
(Työkalu) ”Install Intelli-studio on PC” (Asenna Intelli-studio
tietokoneeseen).
• Voit päivittää Intelli-studio-ohjelman uusimpaan versioon valitsemalla
Web Support (WWW-tuki) Update Intelli-studio (Päivitä
Intellistudio) Start Update (Aloita päivitys).
• Videokameran sisäinen Intelli-studio-ohjelma on tarkoitettu
kotikäyttöön. Se ei sovi tarkkaan ammattityöhön. Käytä tällaisiin
tarkoituksiin ammattilaiskäyttöön tarkoitettua editointiohjelmaa.
98
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 3. Videoiden (tai valokuvien) toistaminen
Intelli-Studio-sovelluksen avulla tallenteiden toistaminen on helppoa.
1. Tuo tallenteesi näkyviin napsauttamalla Intelli-studiossa
haluamaasi kansiota.
• Valitun kohteen videoiden (tai valokuvien) pienoiskuvat tulevat
näkyviin.
2. Valitse toistettava video (tai valokuva).
• Voit tarkastaa tiedoston tiedot siirtämällä hiiren osoittimen
tiedoston päälle.
• Jos napsautat videon pienoiskuvaa kerran, videota toistetaan
pienoiskuvassa, jolloin haluamasi videon etsiminen on
helppoa.
3. Valitse toistettava video (tai valokuva) ja aloita tiedoston toisto
kaksoisnapsauttamalla sitä.
• Toisto alkaa ja toistopainikkeet tulevat näkyviin.
Vaihe 4. Videoiden (tai valokuvien) muokkaaminen
Voit muokata videoita ja valokuvia eri toiminnoilla monin eri
tavoin. Ennen kuin muokkaat videota valokuvaa Intelli-studiossa,
varmuuskopioi video- tai valokuvatiedostot tietokoneeseesi Oma
tietokone ikkunassa tai Windowsin resurssienhallinnassa.
1. Valitse videot tai valokuvat, joita haluat muokata.
2. Valitse Intelli-studion selaimessa valitsemasi tiedoston mukaan
”Movie Edit” (Videon muokkaus) tai ”Photo Edit” (Valokuvan
muokkaus).
• Valittu tiedosto tulee näkyviin muokkausikkunaan.
3. Voit muokata videota tai valokuvaa eri toiminnoilla.
Intelli-studio tukee seuraavia tiedostomuotoja:
- Videomuodot: MP4 (video: H.264, ääni: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Valokuvamuodot: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Vaihe 5. Videoiden/valokuvien jakaminen verkossa
Voit ladata valokuvasi ja videosi yhdellä napsautuksella suoraan
verkkosivustoon, jossa kuvaamasi aineisto on myös muiden
nähtävissä.
4. Aloita lataaminen valitsemalla “Upload”.
• Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa voit avata valitun
sivuston selaimessa, tai ponnahdusikkuna, jossa pyydetään
käyttäjätunnustasi ja salasanaasi.
1. Valitse jaettavat videot tai valokuvat.
2. Valitse selaimessa “Share”.
• Valittu tiedosto tulee näkyviin jakoikkunaan.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana kenttiin.
• Verkkosivujen sisällön käytössä saattaa olla rajoituksia
verkkokäyttöympäristön mukaan.
3. Valitse sivusto, jolle haluat ladata tiedostoja.
• Voit valita latauskohteeksi verkkosivuston, joka voi olla
esimerkiksi ”YouTube”, ”twitter”, ”Flickr”, ”Facebook”, ”
Picasa” tai ”Email”.
100
Kuvausaika ja videoiden latauskapasiteetti voivat vaihdella www-sivuston
käytäntöjen mukaisesti.
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
KÄYTTÄMINEN SIIRRETTÄVÄNÄ
TALLENNUSVÄLINEENÄ
Voit kopioida videokameralla kuvattuja videoita ja valokuvia
Windows-tietokoneeseen kytkemällä videokameraan USB-kaapelin.
Tallennusvälineen sisällön tarkastaminen
1. Tarkista “USB Connect: Mass Storage” (USB-liitäntä:
Massamuisti) -asetus. sivu 86
2. Tarkista “PC Software: Off” (PC-ohjelmisto: Pois) -asetus
sivu 85
3. Aseta muistikortti. sivu 34
4. Kytke videokamera tietokoneeseen USBkaapelilla. sivu 97
• Tietokoneen näyttöön tulee näkyviin hetken kuluttua
“Siirrettävä levy”- tai “Samsung”-ikkuna.
• Valitse “Open folders to view files using Windows Explorer”
(Kansioiden avaus Resurssienhallinnassa) ja valitse sitten
“OK”.
5. Tallennusvälineen kansiot tulevat näkyviin.
• Erityyppiset tiedostot tallennetaan eri kansioihin.
6. Valitse kopioitava kansio ja vedä sekä pudota se sitten
kohdekansioon.
• Kansio kopioidaan tallennusvälineestä tietokoneeseen.
Valokuvat Videot
Asettaminen tiedot
Järjestelmätiedot
• Jos “Siirrettävä levy” -ikkuna ei tule näkyviin, tarkista yhteys
(sivu 97) tai toista vaiheet 1 - 4. Jos siirrettävä levy ei tule
automaattisesti näkyviin, avaa siirrettävän levyn kansio Oma
tietokone -kohdasta.
• Jos kytketyn videokameran levyasema ei avaudu tai hiiren
kakkospainikkeella avattava pikavalikko ei tule näkyviin
(avaus tai selaus), tietokoneessasi saattaa olla Autorun-virus.
Virustentorjuntaohjelmisto on suositeltavaa päivittää uusimpaan
versioonsa.
• Käyttäjä ei ehkä voi luoda lisää kansioita. Tämä vaihtelee
videokameran toimintojen mukaan.
101
Käyttäminen Windows-tietokoneen kanssa
Tallennusvälineen kansio- ja tiedostorakenne
•
•
Tallennusvälineen kansio- ja tiedostorakenne on seuraava:
Tiedostot nimetään DCF-järjestelmän (Design rule for Camera File
System) mukaan.
Videotiedosto (H.264) ➀
• HD-laatuiset videot ovat HDV_####.MP4-muodossa.
• SD-laatuiset videot ovat SDV_####.MP4-muodossa.
• Tiedoston numero suurenee automaattisesti, kun uusi
videotiedosto luodaan.
• Uusi kansio luodaan, kun tiedostojen määrä on yli 999–1000.
• Kansiot nimetään nousevassa järjestyksessä: 100VIDEO,
101VIDEO jne. Kansioiden enimmäismäärä on 999.
• Tallennusvälineeseen voi tallentaa enintään 9999 tiedostoa tällä
videokameralla.
Valokuvatiedosto ➁
• Myös valokuvatiedostoissa tiedoston numero kasvaa
automaattisesti, kun uusi kuvatiedosto luodaan.
• Valokuvat ovat SAM_####.JPG-muodossa.
• Kansiot nimetään nousevassa järjestyksessä: 100PHOTO,
101PHOTO jne.
102
Tiedostomuoto
Videotiedostot
•
•
Videotiedostot on pakattu H.264-muotoon. Tiedostotunniste on
“.MP4”.
Sivulla 53 on lisätietoja videoiden tarkkuuksista.
Valokuvatiedostot
•
Valokuvat on pakattu JPEG-tiedostomuotoon (Joint Photographic
Experts Group). Tiedostotunniste on “.JPG”.
•
Sivulla 54 on lisätietoja valokuvien tarkkuuksista.
Videokameralla kuvatun videotiedoston nimeä ei tule muuttaa, koska
tiedoston toistaminen videokameralla edellyttää, että tiedosto on
alkuperäisessä kansiossa alkuperäisellä nimellä.
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun Samsung-huoltoon, suorita seuraavat perustarkistukset.
Niiden ansiosta voit säästyä tarpeettomilta puheluilta.
VAROITUSILMAISIMET JA -SANOMAT
Seuraavat syyt voivat aiheuttaa ongelmia. Tarkista tiedot ja tee tarvittavat korjaukset.
Akku
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Low Battery
(Akku heikko)
-
Akku on lähes tyhjä.
• Vaihda tilalle ladattu akku tai kytke verkkolaite.
Check authenticity of the
battery.
(Tarkista akun
kelvollisuus.)
-
Akku ei läpäise aitoustarkistusta.
• Tarkista akun aitous ja vaihda se uuteen.
• Tässä videokamerassa on suositeltavaa käyttää ainoastaan aitoja
Samsung-akkuja.
Tallennusväline
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Internal Memory full
(Muisti täynnä.)
Sisäisessä muistissa ei ole riittävästi
tallennustilaa.
• Poista tarpeettomia tiedostoja sisäisestä muistista.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista tiedostoja.
• Käytä muistikorttia.
Insert card
(Aseta kortti)
Korttipaikassa ei ole muistikorttia.
• Aseta muistikortti.
Card Full
(Kortti täynnä.)
Muistikortissa ei ole riittävästi tallennustilaa.
• Poista tarpeettomia tiedostoja muistikortista.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista tiedostoja.
• Vaihda videokameraan toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.
103
Vianmääritys
Sanoma
Selitys
Toimenpide
Card Locked
(Kortti lukittu)
SD- tai SDHC-kortin kirjoitussuoja on
lukitusasennossa.
• Vapauta kirjoitussuoja.
Card Error (Korttivirhe)
Muistikortissa on ongelma eikä sitä voida
tunnistaa.
• Vaihda muistikortti.
Not Formatted
(Ei alustettu.)
Muistikorttia ei ole alustettu
videokamerassa.
• Alusta muistikortti tässä videokamerassa.
Not Supported Format
(Ei tuettu muoto.)
Muistikortti on ehkä alustettu toisella
laitteella, ja siinä voi yhä olla kuvia.
• Tiedostoja ei voi toistaa, sillä videokamera ei tue muistikortin muotoa.
• Alusta muistikortti uudelleen tai vaihda se uuteen ennen sen käyttämistä
videokamerassa.
Not Supported Card
(Kortti ei ole tuettu)
Videokamera ei tue muistikorttia.
• Vaihda muistikortti suositeltuun malliin.
Muistikortin nopeus ei riitä tallentamiseen.
• Pienennä kuvattavan videon tarkkuutta ja heikennä kuvanlaatua.
• Vaihda muistikortti.
Selitys
Toimenpide
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution. (Hitaan
nopeuden kortti.
Tallennus heikommalla
laadulla.)
Kuvake
-
Kuvaaminen
Sanoma
104
Kuvake
Write Error
(Tallennusvirhe.)
-
Ongelmia esiintyi tallennettaessa tietoja
tallennusvälineeseen.
• Palauta tiedot katkaisemalla ja kytkemällä videokameran virta.
• Jos tiedosto ei palaudu, alusta tallennusväline valikoiden avulla, kun
olet varmuuskopioinut tärkeät tiedostot tietokoneeseen tai muuhun
tallennusvälineeseen.
Release the Smart Auto
(Vapauta Smart Auto)
-
Joitakin toimintoja ei voi käyttää
manuaalisesti, kun Smart Auto -tila on
käytössä.
• Poista Smart Auto -toiminto käytöstä.
Vianmääritys
Kuvaaminen
Sanoma
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside. (Tietoja
palautetaan.… Älä
katkaise virtaa tai poista
korttia.)
The number of video
files is full.
Cannot record video.
(Videotiedostoja on täysi
määrä. Videota ei voi
tallentaa.)
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Valokuvatiedostoja on
täysi määrä. Valokuvaa ei
voi ottaa.)
File number is full.
Cannot record video.
(Tiedostomäärä on täysi.
Videota ei voi tallentaa.)
File number is full.
Cannot take a photo.
(Tiedostomäärä on täysi.
Valokuvaa ei voi ottaa.)
Check the lens cover
(Tarkista objektiivin suojus!)
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Tiedostoa ei luotu normaalisti.
• Odota, kunnes tietojen palautus on valmis.
• Älä koskaan katkaise virtaa tai poista muistikorttia tallennuksen aikana.
Videotiedostoja voidaan tallentaa enintään
9 999.
• Poista tarpeettomat tiedostot tallennusvälineestä.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista ne videokamerasta.
• Vaihda videokameraan toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.
• Valitse “File No.” (Tiedostonro) -asetukseksi “Reset” (Nollaus).
• Alusta tallennusväline.
-
Valokuvatiedostoja voidaan tallentaa
enintään 9 999.
• Poista tarpeettomat tiedostot tallennusvälineestä.
• Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ja poista ne videokamerasta.
• Vaihda videokameraan toinen muistikortti, jossa on riittävästi tilaa.
• Valitse “File No.” (Tiedostonro) -asetukseksi “Reset” (Nollaus).
• Alusta tallennusväline.
-
Kansioita ja tiedostoja on enimmäismäärä,
joten tallennus ei onnistu.
• Valitse “File No.” (Tiedostonro) -asetukseksi “Reset” (Nollaus) ja alusta
tallennusväline.
Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot ennen alustamista.
-
Kansioita ja tiedostoja on enimmäismäärä,
joten tallennus ei onnistu.
• Valitse “File No.” (Tiedostonro) -asetukseksi “Reset” (Nollaus) ja alusta
tallennusväline.
Muista varmuuskopioida tärkeät tiedostot ennen alustamista.
Objektiivin suojus on kiinni.
• Avaa objektiivin suojus.
-
-
105
Vianmääritys
Toisto
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Read Error (Lukuvirhe.)
-
Ongelmia esiintyi luettaessa tietoja
tallennusvälineestä.
• Alusta tallennusväline valikoiden avulla, kun olet varmuuskopioinut tärkeät
tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.
Corrupted file
(Vaurioitunut tiedosto)
-
Tätä tiedostoa ei voi lukea.
• Alusta tallennusväline valikoiden avulla, kun olet varmuuskopioinut tärkeät
tiedostot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.
Videoiden muokkaaminen
Sanoma
106
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Cannot select
different resolution.
(Muuta tarkkuutta
eivoi valita.)
-
Yhdistettäväksi aiottujen tiedostojen
tarkkuudet eroavat toisistaan.
• Kahta eri tarkkuudella tallennettua tiedostoa ei voi yhdistää.
Not enough free
space in Card.
(Liian vahan vapaata
tilaa muistissa.)
-
Muokkaaminen ei onnistu, sillä
muistikortilla on liian vähän tilaa.
• Poista tarpeettomia tiedostoja ja tee muokkaustoiminto
uudelleen.
Select 2 files for
combine.
(Valitse 2 tiedostoa
yhdistettavaksi.)
-
Vain kaksi tiedostoa voi yhdistää.
• Yhdistä ensin kaksi tiedostoa ja yhdistä siihen seuraava
tiedosto. Tiedostoja ei kuitenkaan voi yhdistää, jos
tiedostojen yhteiskoko ylittää 1,8 Gt.
Total file size is over
than 1.8GB.
(Tiedostojen
yhteiskoko on yli
1,8 Gt.)
-
Tiedostoja, joiden yhteiskoko on yli
1,8 Gt, ei voi yhdistää.
• Poista tarpeettomat osa jako- tai osittainen poisto toiminnolla ja yhdistä tiedostot uudelleen.
Vianmääritys
USB
Sanoma
Kuvake
Selitys
Toimenpide
Fail Printer Connecting
Change 'USB Connect'
(Tulostimen yhdist.virhe
Muuta USB-yhteys)
-
Videokameran ja tulostimen
välisessä USB-yhteydessä ilmeni
ongelma.
• Tarkista USB-kaapeli.
• Kytke laitteet uudelleen.
• Muuta “USB connect” (USB-liitäntä) -asetukseksi
“PictBridge”.
Fail USB Connecting
Change 'USB Connect'
(USB-yhdistämisvirhe
Muuta USB-yhteys)
-
Videokameran ja tietokoneen
välisessä USB-yhteydessä ilmeni
ongelma.
• Tarkista USB-kaapeli.
• Kytke laitteet uudelleen.
• Muuta “USB connect” (USB-liitäntä) -asetukseksi “Mass
Storage” (Massamuisti).
Ink Error (Väriainevirhe)
-
Väriainekasetissa on ilmennyt
ongelma.
• Tarkista väriainekasetti.
• Aseta tulostimeen uusi väriainekasetti.
Paper Error
(Paperivirhe)
-
Paperin käytössä on ilmennyt
ongelma.
• Tarkista tulostimen paperi. Lisää paperia, jos paperi on loppu.
File Error
(Tiedostovirhe)
-
Tiedostossa on ilmennyt ongelma.
• Videokamera ei tue tätä tiedostomuotoa.
• Kokeile toista videokameralla tallennettua tiedostoa.
Printer Error
(Tulostinvirhe)
-
Tulostimessa on ilmennyt
ongelma.
• Sammuta tulostin ja kytke se uudelleen päälle.
• Ota yhteyttä tulostimen valmistajan tarjoamaan huoltoon.
Print Error
(Tulostusvirhe)
-
Tulostuksessa ilmeni ongelma.
• Älä irrota virtalähdettä äläkä poista muistikorttia tulostuksen
aikana.
107
Vianmääritys
VIAT JA RATKAISUT
Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun Samsung-huoltoon.
Virta
Oire
Selitys/ratkaisu
Videokamera ei käynnisty.
• Videokameraan ei ehkä ole asennettu akkua. Asenna akku videokameraan.
• Akku on ehkä lopussa. Lataa akku tai vaihda sen tilalle ladattu akku.
• Jos käytössä on verkkolaite, varmista, että olet kytkenyt sen pistorasiaan oikein.
Virta sammuu automaattisesti.
• Onko “Auto Power Off” (Aut. Virrankatk) -asetus “5 Min” (5 min)? Jos mitään painiketta ei paineta noin 5 minuuttiin,
videokameran virta katkaistaan automaattisesti (“Auto Power Off” (Aut. Virrankatk)). Voit ottaa toiminnon pois
käytöstä muuttamalla “Auto Power Off” (Aut. Virrankatk) -asetukseksi “Off” (Pois) sivu 84
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku tai vaihda sen tilalle ladattu akku.
Virtaa ei voi katkaista.
• Irrota akku tai verkkolaite, kiinnitä videokameraan verkkolaite ja kytke siihen sitten jälleen virta.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Lämpötila on liian alhainen.
• Akku ei ole täysin latautunut. Lataa akku uudelleen.
• Akun käyttöikä on lopussa eikä sitä voi enää ladata. Käytä toista akkua.
Näyttö
Oire
Selitys/ratkaisu
Televisioruudussa tai LCD-näytössä on
• Näin voi käydä, kun 16:9-kuvasuhteen kuvia tallennetaan ja katsellaan 4:3-kuvasuhteen televisiossa tai päin vastoin.
vääristynyt kuva tai raitoja ylä-/alalaidassa
Lisätietoja on näytön teknisissä tiedoissa. sivu 92
tai vasemmassa/oikeassa reunassa.
108
LCD-näytössä näkyy tuntematon kuva.
• Videokamera on esittelytilassa. Jos et halua katsella esittelykuvaa, vaihda “Demo”-asetukseksi to “Off” (Pois).
sivu 89
LCD-näytössä näkyy tuntematon ilmaisin.
• Näytössä näkyy varoitusilmaisin tai sanoma. sivut 103–107
LCD-näyttöön jää jälkikuva.
• Näin käy, jos irrotat verkkolaitteen tai poistat akun katkaisematta ensin virtaa.
LCD-näytössä näkyvä kuva on tumma.
• Ympäristön valo on liian kirkas.
Vianmääritys
Kuvaaminen
Oire
Selitys/ratkaisu
Kuvauspainikkeen painaminen ei käynnistä
tallennusta.
• Valitse kuvaustila painamalla MODE-painiketta. sivu 29
• Tallennusvälineessä ei ole riittävästi muistitilaa kuvausta varten.
• Tarkista, että kamerassa on muistikortti ja ettei sen kirjoitussuoja ole päällä.
Todellinen tallennusaika on lyhyempi kuin
arvioitu tallennusaika.
• Arvioitu kuvausaika voi vaihdella sisällön ja käytettyjen ominaisuuksien mukaan.
• Kun kuvaat kohdetta, joka liikkuu nopeasti, todellinen tallennusaika voi lyhentyä.
Kuvaus keskeytyy automaattisesti.
• Tallennusvälineessä ei ole enää vapaata tilaa. Kopioi tärkeät tiedostot tietokoneeseen ja alusta tallennusväline tai
poista tarpeettomat tiedostot.
• Jos tiedostoja tallennetaan ja poistetaan jatkuvasti, tallennusvälineen toiminta heikentyy. Alusta tällöin
tallennusväline uudelleen.
• Jos käytössä on hitaan tallennusnopeuden muistikortti, videokamera lopettaa videon tallentamisen
automaattisesti ja LCD-näyttöön tulee siitä ilmoitus.
Kuvaan tulee pystysuora viiva, kun kuvataan
kirkasta kohdetta.
• Tämä ei ole virhetoiminto.
Kun näyttö on suorassa auringonvalossa
kuvauksen aikana, näyttö muuttuu hetkeksi
punaiseksi tai mustaksi.
• Tämä ei ole virhetoiminto.
Näkyviin ei tule päivämäärää/aikaa
kuvauksen aikana.
• “Date/Time Display” (Pvm:n/ajan näyttö) -asetus on “Off” (Pois).
Muuta “Date/Time Display” (Pvm:n/ajan näyttö) -asetukseksi On (Päällä). sivu 81
Valokuvaa ei voi tallentaa.
• Aseta videokamera kuvaustilaan. sivu 29
• Poista muistikortin mahdollinen kirjoitussuojaus käytöstä.
• Tallennusväline on täynnä. Käytä uutta muistikorttia tai alusta tallennusväline. sivu 88 Voit myös poistaa
tarpeettomia kuvia. sivu 71
Suljinääni ei kuulu, kun otetaan valokuvia.
• Valitse “Shutter Sound” (Suljinääni) -asetukseksi “On” (Päällä).
• Suljinääni ei kuulu kaksoistallennuksen aikana.
• Kun Mini HDMI -kaapeli tai audio/video-kaapeli on kytketty kameraan, suljinääni ei ole käytössä.
Äänimerkki ei kuulu.
• Valitse “Beep Sound” (Äänimerkki) -asetukseksi “On” (Päällä).
• Äänimerkki ei ole käytössä videon kuvaamisen aikana.
• Kun Mini HDMI kaapeli tai audio/video-kaapeli on kytketty kameraan, äänimerkki ei ole käytössä.
Kuvauspainikkeen painamisen ja videon
aloitus-/lopetuskohdan välillä on ero.
• Videokamerassa voi olla pieni viive kuvauspainikkeen painamisen ja videon aloitus-/lopetuskohdan välillä. Tämä
ei ole virhetoiminto.
Kuvissa näkyy vaakasuuntaisia raitoja.
• Näin käy, kun kuvataan loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole virhetoiminto.
109
Vianmääritys
Tallennusväline
Oire
Selitys/ratkaisu
Muistikorttitoimintoja ei voi
käyttää.
• Aseta muistikortti videokameraan oikein. sivu 34
• Jos käytät tietokoneella alustettua muistikorttia, alusta se uudelleen videokamerassa. sivu 88
Kuvaa ei voi poistaa.
• Poista mahdollinen muistikortin kirjoitussuojaus (SDHC/SD-muistikortti). sivu 35
• Suojattuja elokuvia ei voi yhdistää. Poista kuvan suojaus tallennusvälineessä. sivu 72
Muistikorttia ei voi alustaa.
• Poista mahdollinen muistikortin kirjoitussuojaus (SDHC/SD-muistikortti). sivu 35
• Videokamera ei tue muistikorttia tai korttiin liittyy ongelmia.
Datatiedoston nimi on
virheellinen.
• Tiedosto voi olla vioittunut.
• Videokamera ei tue tiedostomuotoa.
• Jos hakemistorakenne on kansainvälisen standardin mukainen, vain tiedostonimi näytetään.
Kuvan säätö kuvauksen aikana
110
Oire
Selitys/ratkaisu
Videokamera ei tarkenna
automaattisesti.
•
•
•
•
Kuva näyttää liian kirkkaalta
tai värisee, tai siinä on
värimuutoksia.
• Näin voi käydä, kun kuvataan loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa.
Voit poistaa tämän ilmiön tai vähentää sen vaikutusta peruuttamalla “ SCENE”-toiminnon. sivu 53
Kuvan väritasapaino ei ole
luonnollinen.
• Valkotasapaino pitää säätää. Valitse sopiva “White Balance” (Valkotasapaino) -asetus.sivu 55
Ruudun nopeasti ohittava
kohde näyttää taipuvan.
• Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei ole virhetoiminto. Ruudun nopeasti ohittava kohde voi näyttää taipuvan
kuvausolosuhteiden mukaan. Tämä on seurausta tavasta, jolla CMOS-kenno lukee videosignaaleja.
Vaihda “Focus” (Tarkennuss) -asetukseksi “Auto” (Autom.). sivu 59
Kuvausolosuhteet eivät sovellu automaattiseen tarkennukseen. Tarkenna kuva manuaalisesti. sivu 59
Objektiivin pinnassa on pölyä. Puhdista objektiivi ja tarkista tarkennus.
Kuvaat pimeässä. Käytä lisävalaistusta.
Vianmääritys
Kuvan toisto videokameralla
Oire
Selitys/ratkaisu
Toistaminen (toisto/keskeytys) ei toimi.
• Toisessa laitteessa tallennettuja videotiedostoja ei välttämättä voi toistaa tässä videokamerassa.
• Tarkista muistikortin yhteensopivuus. sivu 35
Tallennusvälineelle tallennetut valokuvat eivät näy
oikeassa koossa.
• Muissa laitteissa tallennetut valokuvat eivät välttämättä näy oikeassa koossa. Tämä ei ole
virhetoiminto.
Toisto katkeaa äkillisesti.
• Tarkista, että verkkolaite tai akku on hyvin paikallaan ja toimii moitteettomasti.
Toisto muilla laitteilla (televisio tms.)
Oire
Selitys/ratkaisu
Kytketyn laitteen kuvaa ei näy tai ääntä ei kuulu.
• Varmista, että liitäntäkaapeli on kytketty oikeaan liitäntään.
Kuva näkyy vääristyneenä televisiossa.
• Tämä ilmiö seuraa, kun videokamera kytketään 4:3-kuvasuhteen televisioon.
HDMI-kaapelilla kytketyn television kuvaa ei näy tai ääntä
ei kuulu.
• Kuvaa ei välitetä HDMI-liitännän kautta, jos materiaalissa on kopiointisuojaus.
Kytkentä/kopiointi toisiin laitteisiin (tallennin, tietokone, tulostin tms.)
Oire
Selitys/ratkaisu
Tallennus ei onnistu HDMI-kaapelin avulla.
• HDMI-kaapelin avulla ei voi tallentaa.
Kopiointi ei onnistu audio-/videokaapelin avulla.
• Audio-/videokaapelia ei ole kytketty kunnolla. Varmista, että audio-videokaapeli on kytketty oikeaan
liitäntään (toisen laitteen tuloliitäntään), jos haluat tallentaa kuvaa videokamerasta. sivu 93
PictBridge-tulostaminen ei onnistu PictBridgetulostimella.
• Tulostin ei välttämättä tulosta kuvia, joita on muokattu tietokoneessa tai tallennettu toisella laitteella.
Tämä ei ole virhetoiminto.
111
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen
Oire
Selitys/ratkaisu
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke kaapeli
sitten oikein.
Videotiedosto ei toistu oikein
tietokoneessa.
• Videokameralla tallennetun tiedoston toistamisessa tarvitaan videokoodekkia. Asenna
videokameran mukana tullut ohjelmisto. sivu 96
• Varmista, että asetat liittimen oikein päin ja kytke sitten USB-kaapeli hyvin videokameran USBliitäntään.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke se sitten
huolellisesti uudelleen.
• HD-videotiedostojen toisto edellyttää tietokoneelta nykyistä parempia ominaisuuksia.
Tarkista tietokoneelta vaadittavat ominaisuudet. sivu 96
Intelli-studio ei toimi oikein.
• Sulje Intelli-studio-sovellus ja käynnistä sitten Windows-tietokone uudelleen.
Intelli-studio ei käynnisty.
• Valitse asetusvalikon “PC Software” (PC-ohjelmisto) -asetukseksi “On” (Päällä) tai asenna Intellistudio tietokoneeseen. sivut 85, 97
• Videon tai äänen toisto voi keskeytyä hetkeksi tietokoneessa.
Videokameran kuva tai ääni ei toistu
Tällä ei ole vaikutusta tietokoneeseen kopioituun kuvaan tai ääneen.
oikein tietokoneessa.
• Jos videokamera on kytketty tietokoneeseen, joka ei tue Hi-Speed USB (USB2.0) -yhteyttä, kuva
tai ääni ei ehkä toistu oikein. Tällä ei ole vaikutusta tietokoneeseen kopioituun kuvaan tai ääneen.
112
• Tarkasta videoiden toistossa tarvittavat järjestelmävaatimukset.
• Sulje kaikki muut tietokoneessa käynnissä olevat sovellukset.
Toistonäyttö keskeytyy tai vääristyy. • Jos tallennettua videotiedostoa toistetaan tietokoneeseen kytketyssä videokamerassa, kuva ei
välttämättä toistu sulavasti siirtonopeuden mukaan. Kopioi tiedosto tietokoneeseen ja toista se
sitten.
Vianmääritys
Yleiset toiminnot
Oire
Selitys/ratkaisu
Päivämäärä ja aika ovat virheelliset.
• Onko videokamera ollut käyttämättä pitkän aikaa?
Sisäänrakennettu ladattava ylläpitoparisto on ehkä ehtynyt. sivu 23
Valikkotoiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
Oire
Kahta toimintoa ei voi käyttää
samanaikaisesti.
Toiminto ei ole käytössä.
Seuraavien asetusten vuoksi
“ SCENE”
“Aperture: Manual,” “Shutter: Manual”
“Aperture: Manual”
“Shutter: Manual, ” “ SCENE”
“Shutter: Manual”
“Aperture: Manual,” “ SCENE”
“Video Resolution,”
“Video Quality,”
“Fader”
“Intervallikuvaus”
“Photo Resolution”
“Cont. Shot”
• Harmaina näkyviä vaihtoehtoja ei voi valita kuvaus-/toistotilassa.
• Joitakin toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.
Luettelossa on esimerkkejä toimintojen ja vaihtoehtojen yhdistelmistä, jotka eivät ole mahdollisia.
• Valikkoa ei voi käyttää Smart Auto tilassa.
• Seuraavia toimintoja ei voi käyttää videon kuvaamisen aikana:
“Video Resolution” (Videotarkkuus), “Video Quality” (Videon laatu), “Photo Resolution” (Valokuvatarkkuus), “Photo Sharpness”
(Valokuvan terävyys), “Fader” (Häivytys), “Cont.Shot” (Jatk. kuva), “Digital Zoom” (Dig. zoomaus), “Self Timer” (Itselaukaisin).
• Smart Auto tilassa seuraavien toimintojen asetukseksi tulee automaattisesti Pois tai Autom:
“ SCENE”, “Shutter” (Suljin), “Digital Effect” (Digitaalitehoste), “Tele Macro” (Telemakro), jne.
• Smart Auto -tilassa videokamera valitsee automaattisesti sopivimmat asetukset havaitun kuvaustilan mukaan. Smart Auto -tilassa
useimmat asetukset säädetään automaattisesti. Jos haluat säätää asetuksia itse, poista Smart Auto -tila käytöstä.
113
Huolto ja lisätiedot
HUOLTO
Seuraavat ehdotukset auttavat täyttämään takuuehdot ja nauttimaan
tästä tuotteesta monien vuosien ajan.
Säilyttämisessä huomioitavaa
•
Katkaise videokamerasta virta säilytyksen ajaksi.
- Irrota akku ja verkkolaite.
- Poista muistikortti.
Videokameran puhdistaminen
Katkaise videokamerasta virta ennen puhdistamista ja irrota akku
sekä verkkolaite.
• Ulkopinnan puhdistaminen
- Pyyhi varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla. Kun pyyhit laitteen
pintaa, paina hyvin kevyesti.
- Älä käytä bensiiniä tai liuottimia videokameran puhdistukseen.
Ulkokuoren pinnoite voi lähteä irti tai kuoren pinta mennä pilalle.
• LCD-näytön puhdistaminen
Pyyhi varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla. Varo vahingoittamasta
näyttöä.
• Objektiivin puhdistaminen
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi varovasti pehmeällä
kankaalla.
Pyyhi tarvittaessa varovasti objektiivin puhdistamiseen tarkoitetulla
paperilla.
- Linssiin voi tulla hometta, jos se jätetään likaiseksi.
- Jos objektiivi näyttää himmeältä, katkaise videokamerasta virta
noin 1 tunniksi.
•
LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkojen laatuvaatimusten
mukaisesti, joten yli 99,99 % näytön kuvapisteistä on toimivia. Siitä
huolimatta näytössä keskiosassa voi ilmetä yksittäisiä mustia tai
kirkkaita (punaisia, sinisiä tai valkoisia) pisteitä ja näytön reunoilla
enintään kahden tällaisen pisteen muodostamia kohtia. Nämä
valmistusprosessin seurauksena syntyvät pisteet eivät vaikuta
kuvattuun materiaaliin.
Jos videokameraan tiivistyy kosteutta, älä käytä sitä vähään
aikaan.
• Mitä tarkoitetaan kosteuden tiivistymisellä?
Videokameraan tiivistyy kosteutta, kun se siirretään paikkaan,
jonka lämpötila eroaa merkittävästi aiemmasta paikasta.
Kosteutta tiivistyy videokameran ulkoisten tai sisäisten osien ja
heijastuslinssin pinnalle. Kun näin tapahtuu, seurauksena voi
olla videokameran toimintahäiriö tai vahingoittuminen, jos laitetta
käytetään virta kytkettynä, kun kosteutta on tiivistynyt.
• Milloin kosteuden tiivistymistä ilmenee?
Laitteeseen tiivistyy kosteutta, kun se siirretään aiempaa
lämpimämpään paikkaan tai kun se otetaan odottamatta käyttöön
kuumassa paikassa.
- Kun laitteella kuvataan talvella kylmällä ilmalla ja kun laite sitten
siirretään takaisin sisätiloihin.
- Kun laitteella kuvataan lämpimällä säällä sen jälkeen, kun laite
on ollut sisätiloissa tai ilmastoidussa autossa.
• Mitä asialle voi tehdä?
- Katkaise virta ja irrota akku ja pidä videokameraa kuivassa
paikassa noin 1–2 tuntia ennen käyttöä.
LCD-näyttö
114
Älä vahingoita näyttöä hankaamalla sitä karkealla liinalla.
• Ota huomioon seuraavat LCD-näytön käyttöön liittyvät seikat.
Ne eivät ole toimintahäiriöitä.
- Kun videokameraa käytetään, kameran pinta LCD-näytön
ympärillä saattaa lämmetä.
- Jos jätät virran päälle pitkäksi aikaa, kameran pinta LCD-näytön
ympärillä kuumenee.
- Kun videokameraa käytetään kylmissä olosuhteissa, LCDnäytössä voi näkyä jälkikuva.
• Käytä videokameraa, kun tiivistynyt kosteus on kokonaan hävinnyt.
• Muista käyttää videokameran suositeltuja lisävarusteita. Jos
videokamera on huollettava, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun
Samsung-huoltoon.
Huolto ja lisätiedot
VIDEOKAMERAN KÄYTTÄMINEN
ULKOMAILLA
•
•
Jokaisella maalla tai alueella on omat sähkö- ja värijärjestelmät.
Tarkista seuraavat asiat ennen digitaalivideokameran käyttöä.
Virtalähteet
Mukana tulevan verkkolaitteen ominaisuuksiin kuuluu automaattinen
vaihtovirran valinta 100–240 V:n jännitealueella. Videokameraa
voidaan käyttää verkkolaitteen avulla kaikkialla, missä vaihtovirran
jännite on 100–240 V, 50/60 Hz. Jos virtajohto on eri tyyppiä kuin
pistorasia, hanki sopiva välikappale.
Tietoja televisioiden värijärjestelmistä
PAL-yhteensopivat maat/alueet
Australia, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Hollanti,
Hongkong, Intia, Iran, Irak, Iso-Britannia, Itävalta, IVY-maat,
Kiina, Kreikka, Kuwait, Libya, Malesia, Mauritius, Norja,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Saudi-Arabia, Singapore,
Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi, Syyria, Tanska, Thaimaa,
Tšekin tasavalta, Tunisia, Unkari jne.
NTSC-yhteensopivat maat/alueet
Bahama, Kanada, Keski-Amerikka, Japani, Korea, Meksiko,
Filippiinit, Taiwan, Yhdysvallat jne
Voit kuvata videokamerallasi missä tahansa ja katsella tallenteita
LCD-näytöstä.
Tässä videokamerassa käytetään PAL-järjestelmää. Jos haluat
katsoa tallenteitasi televisiosta tai kopioida niitä ulkoiseen laitteeseen,
laitteen on oltava PAL-järjestelmän mukainen televisio tai ulkoinen
laite, jossa on sopivat audio-/videoliitännät. Muussa tapauksessa
sinun on ehkä käytettävä erillistä (PAL-NTSC-videomuunninta).
Samsung ei tarjoa muunninta.
115
Huolto ja lisätiedot
SANASTO
AF (Automaattinen tarkennus)
F-luku
Järjestelmä, joka tarkentaa laitteen objektiivin automaattisesti kuvauskohteeseen. Laite
käyttää automaattiseen tarkennukseen kontrastia.
F-luku määrittää linssin kirkkauden. Kun linssin f-luku on pieni, kuva on yleensä
kirkkaampi. F-luku on suorassa suhteessa polttoväliin ja käänteissä suhteessa linssin
halkaisijaan.
*F-luku = polttoväli / linssin aukon halkaisija
Aukko
Aukko säätelee laitteen kuvakennoon pääsevän valon määrää.
Videokameran tärinä (epäterävyys)
Jos laitetta liikutetaan sulkimen ollessa auki, kuva voi olla epäterävä. Näin käy yleisimmin silloin,
kun valotusaika on pitkä. Voit estää tärinän suurentamalla herkkyyttä ja käyttämällä lyhyempää
valotusaikaa. Voit myös vakauttaa laitteen käyttämällä jalustaa tai DIS- tai OIS-toimintoa.
MPEG-4 AVC/H.264 määrittää ISOIEC:n ja ITU-T:n vuonna 2003 standardoiman
uusimman videokoodausmuodon. MPEG-4 AVC/H.264 on yli kaksi kertaa niin tehokas
kuin perinteinen MPEG-2-muoto. Laite koodaa teräväpiirtovideot MPEG-4 AVC/H.264muodossa.
Sommittelu
Optinen zoom
Valokuvauksessa sommittelu tarkoittaa kuvauskohteiden asettelemista. Yleensä
kannattaa käyttää nk. kolmanneksen sääntöä.
Tämä yleiszoom suurentaa kuvaa heikentämättä kuvanlaatua.
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
CMOS on kuvakenno, joka tuottaa lähes CCD-kennoja (charge coupled device)
vastaavan kuvanlaadun. Se kuitenkin kuluttaa vähemmän virtaa, mikä pidentää laitteen
akun kestoa.
Laatu
Kuvaa digitaalisen kuvan pakkaussuhdetta. Korkealaatuisten kuvien pakkaussuhde on
pieni ja tiedostokoko yleensä suuri.
Tarkkuus
Digitaalizoomaus
Digitaalisen kuvan kuvapisteiden määrä. Jos kuvan tarkkuus on suuri, siinä on paljon
kuvapisteitä ja se on yleensä tarkka.
Ominaisuus, joka parantaa keinotekoisesti zoom-objektiivilla (optinen zoom) saavutettavaa
zoomausta. Digitaalizoomauksella kuvanlaatu heikkenee suurennusasteen kasvaessa.
Valotusaika
Tehollinen kuvapisteiden määrä
Toisin kuin kuvapisteiden kokonaismäärä, tämä on niiden kuvapisteiden todellinen
määrä, joita käytetään kuvan toisintamiseen.
EV-arvo
Kaikki laitteen valotusajan ja objektiivin aukon yhdistelmät, joilla saadaan tulokseksi
sama valotus.
116
MPEG-4 AVC/H.264
Valotusaika tarkoittaa sulkimen avautumisesta sen sulkeutumiseen kuluvaa aikaa.
Sillä on paljon merkitystä kuvan kirkkauden kannalta, koska se säätää aukon kautta
kuvakennoon kulkevan valon määrää. Lyhyt valotusaika päästää valoa kennoon
lyhyemmän aikaa, jolloin kuvasta tulee tumma ja liikkuvat kuvauskohteet näyttävät
pysähtyneiltä.
Telemakro
Valotus
Tällä voit ottaa lähikuvia pienistä kohteista. Telemakro-ominaisuutta käytettäessä
laite pitää tarkennuksen pieniin kohteisiin terävänä niin, että kohteet näyttävät lähes
luonnollisen kokoisilta (1:1).
Laitteen kuvakennoon pääsevän valon määrä. Valotusta säädetään valotusajan, aukon
arvon ja ISO-herkkyyden yhdistelmällä.
Valkotasapaino (väritasapaino)
Polttoväli
Kuvan värien (yleensä päävärien eli punaisen, vihreän ja sinisen) voimakkuuden säätö.
Valko- tai väritasapainoa säätämällä kuvan värit toistuvat oikein.
Polttopisteen etäisyys linssin keskipisteestä (millimetreinä). Pitkä polttoväli kaventaa
katselukulmaa ja suurentaa kuvauskohdetta. Lyhyt polttoväli laajentaa katselukulmaa.
Tekniset tiedot
Mallinimi
Järjestelmä
LCD-näyttö
Liitännät
Yleiset
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
Kuvasignaali
Kuvanpakkausmuoto
Äänenpakkausmuoto
Kuvan muodostus
Teholliset kuvapisteet
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Objektiivi
Polttoväli
Koko/pistemäärä
LCD-näytön tyyppi
Komposiittivideolähtö
HDMI-lähtö
Audiolähtö
USB-lähtö
Virtalähde
Virtalähteen tyyppi
Tehonkulutus (tallennus)
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Tallennusväline
Ulkomitat (LxKxS)
Paino
Kiinteä mikrofoni
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
ACC (Advanced Audio Coding)
1/4” CMOS
1.7 megapikseliä
5 megapikseliä
F1.8 - F3.8, 30x optinen zoom, 45x dig. zoomaus
2.47mm ~ 74.1mm
3-tuumainen LCD-laajakuvanäyttö kosketustoiminnolla / 230k
TFT-nestekidenaytto
1Vp-p (75Ω päätetty)
C-tyypin liitin
-7,5 dBs (600Ω päätetty)
mini-USB-B-tyyppi (USB2.0 High Speed)
DC 5 V, litiumioniakku 3,7 V
Litiumioniakku, verkkovirta (100 - 240 V) 50/60Hz
2,5 W (LCD käytössä)
32 ˚F~104 ˚F (0 ˚~40 ˚C)
-4 ˚F ~ 140 ˚F (-20 ˚C ~ 60 ˚C)
muistikortti (SD/SDHC) (Lisävaruste)
Suunnilleen. 49,5 mm x 56,6 mm x 119,7 mm
Suunnilleen. 228gia(0.50 lb, 8.04 oz) (ilman litiumioniakkua)
Suuntaukseton stereomikrofoni
Laitteen teknisiä tietoja ja rakennetta saatetaan muuttaa asiasta etukäteen ilmoittamatta.
117
Ota yhteyttä Samsungiin
K
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
OOta yhteyttä Samsungiin
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
K
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(koskee Euroopan Unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen
palautusjärjestelmä.)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä
merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen
sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä
on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa,
kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet
voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai
ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien
uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä
ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen
oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta
ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen
elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten
terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi
tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään.
Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja
tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä
tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen
jätteen seassa.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-yhteensopiva
Noudatamme RoHS-järjestelmää (The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment), joten tuotteissamme ei käytetä seuraavia kuutta haitallista ainetta: kadmium (Cd), lyijy (Pb), elohopea (Hg),
kuusiarvoinen kromi (Cr+6), polybromatut bifenyylit (PBB) ja polybromatut difenyylieetterit (PBDE).
Download PDF