Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Bruksanvisning

Användarhandbok
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
För filminspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet.
- Rekommenderat minneskort: 6MB/s (Klass 6) eller över.
Innan du läser den här bruksanvisningen
SÄKERHETSVARNINGAR
Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:
VARNING
ANMÄRKNING
Innebär att risk för dödsfall eller allvarlig
personskada föreligger.
Innebär att det finns en potentiell risk för personeller materialskada.
Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska
risken för brand, explosioner, elstötar eller
personskador i samband med användandet av
videokameran.
Står för råd eller refererande sidor som kan vara av
hjälp för att hantera videokameran.
Obligatoriska inställningar före användning av en
funktion.
De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och
andra. Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats
för framtida användning, efter att du har läst den.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varning!
t ,BNFSBOTLBBMMUJEWBSBBOTMVUFOUJMMFUUKPSEBUWÊYFMTUSÚNTVUUBH
t #BUUFSJFUGÌSJOUFVUTÊUUBTGÚSIÚHWÊSNFFYFNQFMWJTTPMMKVT
brand eller liknande.
Var försiktig
Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel. Byt endast ut
mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.
2
Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla
från strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE ANVÄNDNING
Om den här bruksanvisningen
Tack för att du har valt att köpa en videokamera från Samsung.
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder
videokameran och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk.
Om videokameran inte fungerar som den ska, gå till Felsökning.
Den här bruksanvisningen omfattar modellerna HMX-H400,
HMX-H405, HMX-H430, HMX-H440.
t Illustrationerna av modellen HMX-H400 används i den här
bruksanvisningen.
t Bilderna i bruksanvisningen kan avvika från de du ser på LCDskärmen.
t Utseendet hos och specifikationer för videokameran och andra
tillbehör kan komma att ändras utan föregående meddelande.
t I den här bruksanvisningen indikerar ikonen eller symbolen som
visas inom parantes i en beskrivning av ett undermenyalternativ att
den visas på skärmen när du ställer in överensstämmande alternativ.
exempelvis) undermenyalternativet för “Video Quality”
(Videokvalitet) ¬sidan 54
- “Super Fine” (Superfin) ( ): Spelar in med kvaliteten Superfin.
(Om alternativet är inställt så visas överensstämmande ikon
( ) på skärmen.)
Följande termer används i den här manualen:
t ‘Scen’ avser en punkt där du trycker på knappen Inspelning
start/stopp för att starta inspelningen till den punkt då knappen
används igen för att pausa inspelningen.
t Termerna ‘foto’ och ‘stillbild’ används växelvis och beskriver
samma sak.
Innan du läser den här bruksanvisningen
Innan du använder videokameran
• Den här videokameran spelar in video i formatet H.264 (MPEG4
part10/AVC) och i High Definition Video (HD-VIDEO) eller
Standard Definition Video (SD-VIDEO).
• Du kan spela upp och redigera video som spelats in av
videokameran på en persondator med den inbyggda
programvaran i den här videokameran.
• Observera att den här videokameran inte är kompatibel med
andra digitala videoformat.
• Gör en testinspelning före inspelning av viktig video.
Spela upp testinspelningen för att säkerställa att bild och ljud har
lagrats korrekt.
• Lagrat innehåll kan förloras på grund av ett misstag vid hanteringen av
den här videokameran eller minneskortet etc. Samsung ansvarar inte
för kompensation av skador på grund av förlust av lagrat innehåll.
• Säkerhetskopiera viktig lagrad information.
Skydda dina viktiga lagrade data genom att kopiera filerna till en
dator. Vi rekommenderar även att du kopierar från din dator till
ett annat inspelningsmedia för lagring. Se bruksanvisningen för
programinstallationen och USB-anslutningen.
• Copyright: Den här videokameran är avsedd för privat bruk.
Data som har lagrats på kortet i den här videokameran med digitala/
analoga media eller enheter skyddas av upphovsrättslagen och får
inte användas utan ägarens tillåtelse förutom för privat nöje. Även om
du spelar in en händelse som exempelvis en show, eller mässa för
personligt intresse, rekommenderar vi att du i förväg ber om lov.
• Mer information om Open Source-licens finns i “Opensource-H400.
pdf” på den medföljande CD-ROM:skivan.
Att observera gällande varumärken
• Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns i den här
handboken och annan dokumentation som medföljer Samsungprodukten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare.
Vidare nämns inte “™” och “®” i varje enskilt fall i den här manualen.
• Logotyperna SD och SDHC är varumärken.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, och DirectX®
är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® och Pentium® är registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och i andra
länder.
• AMD och Athlon™ är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör AMD i USA och i andra länder.
• Macintosh, Mac OS är registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
• YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo.
• twitter är ett varumärke som tillhör Twitter.
• Picasa är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook Inc.
• Adobe, logotypen för Adobe och Adobe Acrobat är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
• HDMI, logotypen för HDMI och High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing
LLC.
3
Säkerhetsinformation
Syftet med säkerhetsinstruktionerna som illustreras nedan är att förhindra personskador eller materiella skador. Följ alla instruktioner noggrant.
VARNING
4
Innebär att det finns risk för allvarlig personskada.
Belasta inte uttag eller
förlängningskablar så att det kan
orsaka överhettning eller brand.
Om du använder videokameran i en
temperatur som överskrider 60ºC kan
det resultera i brand. Om batteriet har
för hög temperatur kan det orsaka en
explosion.
Vatten, metall eller lättantändliga
material får inte komma
in i videokameran eller i
växelströmsadaptern. Det kan orsaka
brand.
Inget sand eller damm! Fin sand eller
damm som tränger in i videokameran
eller växelströmsadaptern kan orsaka
felfunktion eller defekter.
Ingen olja! Olja som tränger
in i videokameran eller
växelströmsadaptern kan orsaka
elektriska stötar, felfunktion eller
defekter.
Rikta inte LCD-skärmen direkt mot
solen. Om du gör det kan det skada
ögonen och/eller orsaka felfunktion på
produktens inre delar.
Använd inte våld när du böjer
sladden till nätadaptern. Skada inte
växelströmsadaptern genom att
placera tunga föremål på den. Det kan
orsaka brand eller elektrisk stöt.
Koppla inte ur växelströmsadaptern
genom att dra i själva sladden, det kan
skada sladden.
Använd inte växelströmsadaptern om
den är skadad, delad eller har trasiga
sladdar eller kablar. Det kan orsaka
brand eller elektrisk stöt.
Säkerhetsinformation
VARNING
Innebär att det finns risk för allvarlig personskada.
Anslut inte växelströmsadaptern om
inte kontakten kan föras in helt, ingen
del av stiften får synas.
Släng inte batteriet i öppen eld, det kan
explodera.
Använd inte rengöringsvätskor
eller liknande kemikalier. Spraya
inte rengöringsmedel direkt på
videokameran. Det kan orsaka brand.
Utsätt inte videokameran för vatten om
den används på stranden, vid en pool
eller när det regnar. Det kan orsaka
felfunktion eller elektrisk stöt.
Koppla inte i eller ur strömkabeln
med blöta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Litiumbatteriet och minneskortet ska
förvaras utom räckhåll för barn. Om
ett barn sväljer litiumbatteriet eller
minneskortet ska du omedelbart
kontakta en läkare.
Nätadaptern ska vara urkopplad när
den inte används samt när det åskar,
för att förhindra brand. Det kan finnas
risk för brand.
Koppla ur växelströmsadaptern vid
rengöring. Det kan finnas risk för
felfunktion eller elektrisk stöt.
Om det kommer onormala ljud, lukter
eller rök från videokameran ska du
omedelbart koppla ur nätadaptern och
kontakta ett Samsung servicecenter.
Det finns risk för brand eller
personskador.
Om kameran inte fungerar som
den ska bör du omedelbart koppla
loss adaptern eller batteriet från
kameran. Det finns risk för brand eller
personskador.
Montera inte isär, reparera eller
modifiera videokameran eller
växelströmsadaptern, det kan orsaka
brand eller elektrisk stöt.
5
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
6
Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
Tryck inte på LCD-skärmens yta
med kraft, slå eller tryck inte med
ett vasst föremål. Om du trycker
på LCDskärmen kan det uppstå
ojämnheter i displayen.
Tappa inte och utsätt inte
videokameran, batteriet,
växelströmsadaptern eller övriga
tillbehör för stora vibrationer eller
stötar. Det kan leda till felfunktion eller
skador.
Använd inte videokameran på ett
stativ (medföljer ej) på en plats där
den kan utsättas för stora vibrationer
eller stötar.
Använd inte videokameran i närheten
av direkt solljus eller värmekälla. Det
kan leda till felfunktion eller skador.
Lämna inte videokameran i ett fordon
där temperaturen är mycket hög under
en lång tid.
Utsätt inte videokameran för sot eller
ånga. Tjock sot eller ånga kan skada
videokameran eller orsaka tekniskt fel.
Använd inte videokameran på en plats
där det finns mycket avgaser som
bildas av bensin- eller dieselmotorer,
eller korrosiv gas som vätesulfidgas.
Det kan skada de externa eller interna
terminalerna så att normal användning
inte fungerar.
Utsätt inte videokameran för
bekämpningsmedel. Om det
kommer in bekämpningsmedel i
videokameran kanske produkten inte
fungerar normalt. Innan du använder
bekämpningsmedel ska du slå av
videokameran och täcka över den med
plast eller liknande.
Utsätt inte videokameran för snabba
temperaturväxlingar eller miljöer med
hög luftfuktighet. Om du använder
produkten utomhus i åskväder finns
risk för skador eller elektrisk stöt.
Placera inte videokameran med den
öppna LCD-skärmen nedåt.
Torka inte videokamerans hölje med
bensen eller tinner. Ytan kan skadas
eller flagas.
Lämna inte LCD-skärmen öppen när
du inte använder videokameran.
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
Håll inte i videokamerans LCD-skärm
när du lyfter den: LCD-skärmen kan
lossna och videokameran falla ned.
Använd inte videokameran nära en
TV eller radio: Det kan leda till brus på
TVskärmen eller i radiosändningen.
Använd inte videokameran nära
starka radiovågor eller magnetiska
fält, exempelvis högtalare eller en stor
motor. Brus kan uppstå i bild och ljud
som spelas in.
Använd endast tillbehör som är
godkända av Samsung. Om du
använder produkter från andra
tillverkare kan det orsaka överhettning,
brand, explosion, elektrisk stöt
eller personskador på grund av att
produkten inte fungerar som den ska.
Placera videokameran på ett
stabilt underlag och en plats med
ventilationsöppningar.
Lagra viktig data på en separat plats.
Samsung ansvarar inte för dataförlust.
Använd huvudkontakten där den
lätt kan utnyttjas. Om det inträffar
något problem med produkten måste
kontakten kopplas ur för att strömmen
ska brytas direkt. Genom att slå av
strömknappen kopplas inte strömmen
ifrån helt.
Andra tillverkare av tillbehör
som inte är original men som är
kompatibla med den här produkten
ansvarar för sina egna produkter.
Använd de valfria tillbehören enligt
säkerhetsanvisningarna. Samsung
ansvarar inte för några felfunktioner,
brand eller kortslutning, eller för skada
orsakad av användning av obehöriga
tillbehör.
7
Innehåll
INNAN DU LÄSER DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN ... 2
KAMERANS GRUNDFUNKTIONER ................ 27
Säkerhetsvarningar ........................................................................ 2
Slå på/av kameran....................................................................... 27
Säkerhetsföreskrifter ...................................................................... 2
Justera LCD-skärmen.................................................................. 28
Viktig information gällande användning .......................................... 2
SÄKERHETSINFORMATION ............................. 4
Varning .......................................................................................... 4
Var försiktig.................................................................................... 6
Ställa in användarlägen ................................................................ 29
Använda displayknappen (
) ................................................... 29
Använda touchskärmen ............................................................... 30
FÖRSTA TIDSINSTÄLLNINGARNA ................. 31
Ställa in tidszon och datum/tid för första gången ......................... 31
INNEHÅLL ....................................................... 8
SNABBSTARTSHJÄLP .................................. 11
Du kan spela in video i H.264-format! .......................................... 11
Välja språk ................................................................................... 32
LAGRINGSMEDIA.......................................... 33
Välja lagringsmediet (endast HMX-H405) ............................................33
Mata in/mata ut minneskortet (medföljer ej) ..................................... 34
LÄRA KÄNNA VIDEOKAMERAN ..................... 15
Välja ett lämpligt minneskort (medföljer ej) ..................................... 35
Vad följer med din videokamera ................................................... 15
Inspelningsbar tid och kapacitet .................................................. 37
Reglagens placering .................................................................... 16
Identifiera skärmens symboler...................................................... 18
KOMMA IGÅNG ............................................ 21
Att fästa handtagsremmen........................................................... 21
Montera ferritkärnan .................................................................... 21
8
GRUNDLÄGGANDE INSPELNING .................. 38
Spela in videor ............................................................................. 38
Tagga stora händelser under inspelning (funktionen My Clip)........ 40
Ta stillbilder .................................................................................. 41
Enkel inspelning för nybörjare (smart auto) ................................... 42
Zooma......................................................................................... 43
Använda batteriet ........................................................................ 22
Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser)
Ladda batteriet ............................................................................ 23
(Antiskak (OIS: Optical Image Stabilizer)) ...................................... 44
Kontrollera batteriet ..................................................................... 24
Innehåll
GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING .............. 45
Cont. Shot (Kont. insp.) ............................................................... 62
Ändra uppspelningsläge .............................................................. 45
Wind Cut (Eliminera vind) ............................................................. 63
Spela upp video .......................................................................... 46
Digital Zoom ................................................................................ 63
Visa bilder .................................................................................... 48
Self Timer (Självutlösare) .............................................................. 64
Art Time Lapse REC (Förfl. tid) ..................................................... 64
ANVÄNDA MENYALTERNATIVEN.................... 50
Hantera menyer ........................................................................... 50
Quick View (Snabbvisning) ........................................................... 67
Guideline (Riktlinje) ....................................................................... 68
Menyposter ................................................................................. 51
AVANCERAD UPPSPELNING ......................... 68
AVANCERAD INSPELNING ............................ 53
SCENE ...................................................................................... 53
Video Resolution (Videoupplösning) ............................................. 53
Video Quality (Videokvalitet) ......................................................... 54
Play Option (Uppspel.altern.) ....................................................... 68
Highlight ...................................................................................... 69
Slide Show Option (Bildspelsalternativ) ........................................ 70
File Info (Filinfo) ............................................................................ 70
Photo Resolution (Bildupplösning)................................................ 54
Photo Sharpness (Fotoskärpa)..................................................... 55
White Balance (Vitbalans)............................................................. 55
Aperture (Bländare) ...................................................................... 56
Shutter (Slutare) ........................................................................... 57
EV ............................................................................................... 58
Super C.Nite................................................................................ 58
Focus (Fokus) .............................................................................. 59
Digital Effect (Digital effekt) ........................................................... 60
Fader (Tona)................................................................................. 61
Tele Macro (Tele Makro) ............................................................... 62
REDIGERA FILER........................................... 71
Delete (Radera) ............................................................................ 71
Delete My Clip (Radera My Clip)................................................... 72
My Clip Creation (Skapa My Clip) ................................................. 72
Protect (Skydda) .......................................................................... 73
Copy (Kopiera) (endast HMX-H405) ...................................................74
Divide (Dela)................................................................................. 75
Combine (Kombinera) .................................................................. 76
9
Innehåll
SYSTEMINSTÄLLNINGAR .............................. 77
ANSLUTA TILL EN TV .................................... 90
Ställa in menyposter .................................................................... 77
Ansluta till en high definition TV .................................................... 90
Lagringstyp (endast HMX-H405) ........................................................78
Ansluta till en vanlig TV ................................................................ 91
Lagringsinfo (endast HMX-H405) .......................................................78
Card Info (Kortinfo) (endast HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440) ... 78
Visa på en TV .............................................................................. 92
File No. (Filnr) ............................................................................... 79
DUBBA VIDEOR ............................................ 93
Time Zone (Tidszon) .................................................................... 79
Dubba till VHS- eller DVD-/hårddisk-kamera ................................ 93
Date/Time Set (Ställ datum/tid) .................................................... 80
Date Type (Datumtyp) .................................................................. 80
SKRIVA UT FOTON ....................................... 94
Time Type (Tidstyp) ...................................................................... 80
Direktutskrift med PictBridge ....................................................... 94
Date/Time Display (Datum-/tidsskärm) ......................................... 81
Auto LCD Off (Auto av för LCD) ................................................... 82
ANVÄNDA MED EN WINDOWS-DATOR ......... 96
Beep Sound (Ljudsignal) .............................................................. 83
Vad du kan göra med en Windows-dator .................................... 96
Shutter Sound (Slutarljud) ............................................................ 83
Använda program Intelli-studio .................................................... 97
Auto Power Off (Autoavstängning) ............................................... 84
Använda som en flyttbar disk ..................................................... 101
Quick On STBY (Snabb STBY) .................................................... 84
PC Software (PC-programvara) ................................................... 85
FELSÖKNING.............................................. 103
USB Connect (USB-anslutn) ........................................................ 86
Varningsindikatorer och meddelanden ....................................... 103
HDMI TV Out (HDMI TV ut) .......................................................... 86
Problembeskrivning och lösningar ............................................. 108
TV Connect Guide (TV-anslutningsguide) ..................................... 87
10
TV Display (TV-skärm) .................................................................. 87
UNDERHÅLL OCH YTTERLIGARE INFORMATION .. 114
Format (Formatera) ...................................................................... 88
Underhåll ................................................................................... 114
Default Set (Standardinst) ............................................................ 88
Använda videokameran utomlands ............................................ 115
Language .................................................................................... 88
Ordlista ...................................................................................... 116
Demo .......................................................................................... 89
Anynet+ (HDMI-CEC)................................................................... 89
SPECIFIKATIONER....................................... 117
Snabbstartshjälp
Denna snabbstartshjälp introducerar grundanvändningen och -funktionerna hos videokameran. Se referenssidorna för ytterligare information.
Du kan spela in video i H.264-format!
Du kan lagra video i formatet H.264 som är bekvämt att skicka via e-post och att dela med vänner och familj.
Du kan också ta bilder med videokameran.
STEG1: Komma igång
1. Montera batteriet i kameran.
¬sidan 22
t Rikta in batteriet enligt
indikatorn (S) på
batterifacket, tryck batteriet
i pilens riktning.
2. Ladda batteriet fullt. ¬sidan 23
t Batteriet är fulladdat när
CHG-indikatorn (laddar)
tänds i grönt.
3. Sätt i ett minneskort. ¬sidan 34
t Du kan använda
minneskort av typen
SDHC (SD High Capacity)
eller SD med den här
videokameran.
t Ställ in lämpligt
lagringsmedia.
¬sidan 33 (endast
HMX-H405)
STEG2: Spela in med videokameran
Knappen Inspelning start/stopp
Lägesindikator
Knappen PHOTO /
(My Clip)
Zoomreglage (W/T)
MODE-knapp
LCD-skärm
Din videokamera slås på när du öppnar LCD-skärmen.
11
Snabbstartshjälp
Spela in video
Ta stillbilder
Kameran använder avancerad H.264-komprimeringsteknik för
att få skarp videokvalitet.
Kameran kan lagra högkvalitativa bilder med ett bildförhållande
på 16:9.
1. Öppna LCD-skärmen.
1. Öppna LCD-skärmen.
2. Tryck på knappen Inspelning start/stopp.
2. Tryck lätt på knappen PHOTO /
fokus.
3. Tryck på knappen Inspelning start/stopp för att avsluta
inspelning.
Q
00:00:20
3. Tryck ner knappen PHOTO /
har fokuseras.
(My Clip) för att justera
(My Clip) helt när objektet
[307Min]
9999
Använda ‘Quick On STBY’ (Snabb STBY) genom att öppna/stänga LCD-skärmen.
När du stänger LCD-skärmen i standby-läge övergår videokameran i snabbt standby-läge för att minska energiförbrukningen. Du kan snabbt
starta inspelningen när du öppnar LCD-skärmen. ¬sidan 84
Standardinställningen är “1080/50i”. Du kan även spela in med SD-videokvalitet (Standard Definition).
12
Snabbstartshjälp
STEG3: Spela upp videor eller foton
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Visa videor eller bilder på LCD-skärmen
Du hittar lätt önskade inspelningar med hjälp av indexskärmen med miniatyrer.
) på LCD-skärmen i STBY-läge.
1. Tryck på fliken spela upp (
t Indexskärmen över miniatyrer visas. Miniatyren för den senast skapade eller spelade filen
markeras.
2. Tryck på miniatyrfliken (
HD
/
SD
/
) och sedan på önskad bild.
HD
SD
3/3
Visning på en High Definition TV
Du kan njuta av HD-videor (high definition). ¬sidan 90
Du kan också spela upp videor på en SD-TV (standard definition). ¬sidan 91
STEG4: Spara inspelade videor eller bilder
Enkelt och kul! Njut av olika egenskaper för Intelli-studio på din Windows-dator.
Genom att använda programmet Intelli-studio som finns integrerat i din videokamera kan
du importera video/bilder till datorn, och redigera eller dela video/bilder med dina vänner.
För detaljer, se sidorna 97~100.
13
Snabbstartshjälp
Importera och visa video/bilder från datorn
Contents Manager
Sparade filer på datorn
1. Starta programmet Intelli-studio genom att ansluta kameran till din PC via USB-kabel.
t Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster.
Klicka på “Yes” (Ja) för att slutföra uppladdningsprocessen så visas
följande popupfönster.
2. Nya filer sparas i datorn och registreras i “Contents Manager” i programmet Intelli-studio.
t Du kan ordna filera efter olika kriterier, t.ex. ansikte, datum etc.
3. Du kan dubbelklicka på filen du vill starta uppspelningen av.
Dela videor/bilder på YouTube/Flickr/FaceBook
Katalog på datorn
Dela med dig av dina upplevelser genom att ladda upp foton, bildspel och videor direkt till en
webbplats med bara ett klick.
Klicka på fliken “Share” Š “Upload” i webbläsaren. ¬sidan 100
Intelli-studio körs på PC:n automatiskt så fort kameran ansluts till en Windows-dator (när du anger “PC
Software:On (PC-programvara: På)”. ¬sidan 85
STEG5: Radera videor eller bilder
Om lagringsmediet är fullt kan du inte spela in nya videor eller bilder. Ta bort videor eller bildinformation som har sparats på en dator från
lagringsmediet. Sedan kan du spela in nya videor eller bilder på nyligen frigjort utrymme på lagringsmediet.
Tryck på fliken Spela upp (
14
) Š Meny (
) Š “Delete” (Radera) på LCD-skärmen. ¬sidan 71
Lära känna videokameran
VAD FÖLJER MED DIN VIDEOKAMERA
Kontrollera dina tillbehör
Din nya videokamera levereras med följande tillbehör. Kontakta
Samsungs kundtjänst om något av detta saknas i kartongen.
Batteri
(IA-BP210R)
Växelströmsadapter
(AA-MA9 typ)
USB kabel
CD med
bruksanvisning
Snabbstartshjälp
Tillval
Modellnamn
Internt
minne
HMX-H400BP/HMX-H430BP/
HMX-H440BP
-
HMX-H405BP
32GB
Färg
Lins
Zwart
30x (optisch)
45x (digitaal)
t Även om vissa funktioner kan vara olika beroende på modell
fungerar de på samma sätt.
Mini HDMI
-kabel
Audio/
Video-kabel
Minneskort
Minneskort/
Minneskortsadapter
Bärväska
(IA-CC1U27B)
Ferritkärna
t Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende på modell.
t Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
t Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare om du vill köpa delar och
tillbehör. SAMSUNG ansvarar inte för minskad batterilivslängd och
felfunktion som orsakas av obehörig användning av tillbehör, såsom
växelströmsadapter eller batterier.
t Du kan köpa ytterligare batterier (IA-BP210E/IA-BP420E) från ett
auktoriserat servicecenter för Samsung.
t Minneskort medföljer ej. På sidan 35 beskrivs vilka minneskort som
är kompatibla med videokameran.
t Din videokamera levereras med en bruksanvisning på CD-skiva och
snabbstartguide (utskrift).
15
Lära känna videokameran
REGLAGENS PLACERING
Fram & vänster
1
Inbyggd mikrofon
2
2
Lins
3
3
Reglage för att öppna/stänga linsen
4
TFT LCD-skärm (pekskärm)
5
Strömknapp
6
Display-knapp
7
Lägesknapp
8
Antiskak-knappen (OIS)
9
SMART AUTO -knapp
10
AV(Audio/Video)-uttag
11
USB-uttag
12
HDMI-uttag
13
Uttagsskydd (HDMI, USB, AV)
1
5
6
4
13
12 11
7
8
9
10
Täck inte över mikrofonen eller linsen under inspelning.
16
Lära känna videokameran
höger överst & nederst
1
2
3
4
3
1
2
5
6
9
7
8
5
1
Lägesindikatorer
t
: Inspelningsläge (film/foto)
t
: Uppspelningsläge
1
Minneskortsplats
2
Minneskort
2
PHOTO /
3
Krok för handtagsrem
3
Zoomreglage (W/T)
4
Stativfäste
4
Inbyggd högtalare
5
Batterispärr
5
Laddningsindikator (CHG)
6
Uttagsskydd (DC IN)
7
DC IN-uttag
8
Knappen inspelning start/stopp
9
Handtagsrem
(My Clip)-knapp
4
17
Lära känna videokameran
IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER
De tillgängliga funktionerna varierar beroende på valt användarläge och olika indikatorer visas beroende på inställningsvärden.
t Den här skärmmenyn visas endast i inspelningsläge (
).
t Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬sidan 29
Filminspelningsläge
Vänster sida av LCD-skärmen
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
1Sec/72Hr
Indikator
/
STBY
m
F2
- 0.3
Card Full
Filminspelningsläge (film/foto) /
Smart Auto
Operating status (standby /
recording) (Användningsstatus
(standby/inspelning/paus)) / Self
Timer (Självutlösare)*
/
/z/
/
White Balance (Vitbalans), Fader
(Tona)*
Manual focus (Manuell fokus)* /
Touch Point (Pekpunkt)*
,
18
t Funktioner som är markerade med * behålls när
kameran slås på igen. (Inställningar för Aperture
(Bländare), Shutter (Slutare) och Focus (Fokus)
behålls inte när användningsläget växlas).
t Indikatorerna på skärmen är baserade på
kapaciteten hos ett 32 GB SDHC-minneskort.
t Mer information om indikatorer och
meddelanden finns på sidorna 103~107.
t De bilder som visas ovan och deras positioner
kan ändras utan föregående meddelande för
bättre prestanda.
t Det totala antalet inspelningsbara foton
är baserat på tillgängligt utrymme på
lagringsmediet.
t Antalet inspelningsbara stillbilder på OSD är
maximalt 9999.
t Den här videokameran har ett inspelningsläge
som kombinerar inspelning av film och av
foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton
i ett och samma läge utan att behöva ändra
inspelningsläge.
/
m F2
m
Time Zone (visit) (Tidszon (besök))
00:00
01/JAN/2012
EV (Exposure value
(Exponeringsvärde))*
- 0.3
/
,
/
My Clip
Indikator
00:00:00
Card Full
[307Min]
Höger del av LCD-skärmen
Indikator
/
9999,
Uppspelningsflik / fliken Paus /fliken
Stopp, fliken Rec
Mitten av LCD-skärmen
Date/Time (Datum/tid)
1Sec/72Hr Art Time Lapse REC (Förfl. tid)*
Manual aperture (Manuell bländare)*
/ Manual shutter (Manuell slutare)*
/
S.1/50
Betydelse
Optical zoom / Digital zoom
(Optisk zoom / Digital zoom)
SCENE, Digital Effect (Digital effekt)
,
00:00
01/JAN/2012
Indikator
Betydelse
,
,
/
/
Betydelse
Betydelse
Lagringsmedia (minneskort inbyggt
minne eller minneskort (endast
HMX-H405))
Battery info. (Batteriinfo.) (återstående
batteritid)
Fotoräknare (totalt antal inspelningsbara
foton), Photo Resolution (Bildupplösning),
Video Quality (Videokvalitet), Video
Resolution (Videoupplösning)
Anti-shake (OIS) (Antiskak (OIS)) /
Anti-shake (OIS DUO) (Antiskak (OIS
DUO)) / Anti-shake (OIS DUO+) (Antiskak
(OIS DUO+))
Tidsräknare (filminspelningstid)
,
Tele Macro (Tele Makro)*, Super C.Nite
Varningsindikatorer och
meddelanden
,
Cont. Shot (Kont. insp.), Wind Cut
(Eliminera vind)*
Återstående inspelningstid
Photo Sharpness (Fotoskärpa)
Menyflik
Lära känna videokameran
t Den här skärmmenyn visas endast i inspelningsläge för Videouppspelning ( HD / SD ).
) på LCD-skärmen för att välja videouppspelningsläge (
t Välj fliken Play (Spela upp) (
HD
/
SD
). ¬sidan 45
Videouppspelningsläge
00:00:05/00:00:50
100_0001
Översida av LCD-skärmen
Indikator
Betydelse
Underdel av LCD-skärmen
Indikator
Betydelse
01/JAN/2012 00:00
Videouppspelningsläge
/
Användningsstatus
(uppspelning/paus)
Uppspelningstid/filens
00:00:05/00:00:50
totala tid
t På skärmen visas uppspelningskontroll,
volym och returflik snabbt. De visas igen
om du rör vid skärmen.
t Mer information om indikatorer och
meddelanden finns på sidorna 103~107.
/
10
Lagringsmedia (minneskort
inbyggt minne eller
minneskort (endast
HMX-H405))
Battery info. (Batteriinfo.)
(återstående batteritid)
/
Volymkontroll
Volymflik/spelrelaterad
funktionsflik
(ramavancering)
Returflik
Uppspelningsrelaterad
funktionsflik (hoppa över/
sök/pausa/spela upp/
långsam uppspelning)
Play Option (Uppspel.
altern.)
100_0001
File name (Filnamn)
(filnummer)
,
Video Quality
(Videokvalitet),
Video Resolution
(Videoupplösning)
Menyflik
Protect (Skydda)
01/JAN/2012 00:00 Date/Time (Datum/tid)
19
Lära känna videokameran
t Den här skärmmenyn visas endast i läget för Bilduppspelning ( ).
) på LCD-skärmen för att välja bildvisningsläge (
t Välj fliken Play (Spela upp) (
). ¬sidan 45
Bildvisningsläge
Översida av LCD-skärmen
1/10
Underdel av LCD-skärmen
100_0001
Indikator
Betydelse
Indikator
Betydelse
01/JAN/2012 00:00
Bildvisningsläge
X1.1
/
100_0001
Slide Show (Bildspel)
/ Playback zoom
(Uppspelningszoom)
(X1.1~X8.0)
File name (Filnamn)
(filnummer)
1/10
Bildräknare (aktuell bild /
totalt antal inspelade bilder)
/
Lagringsmedia (minneskort
inbyggt minne eller
minneskort (endast
HMX-H405))
Battery info. (Batteriinfo.)
(återstående batteritid)
Erase protection (Batterispärr)
Photo resolution
(Bildupplösning)
01/JAN/2012 00:00
20
Date/Time (Datum/tid)
Volymflik (vid aktivering av
bildspel)
Returflik
Fliken Previous image/Next
image (Föregående bild/
nästa bild)
Uppspelningsflik för bildspel
Menyflik
Komma igång
ATT FÄSTA HANDTAGSREMMEN
Justera handtagsremmens längd så att HD-videokameran är stabil när du trycker på knappen Inspelningsstart/-stopp med tummen.
Använd inte för mycket kraft när du för in handen i handremmen, om den sitter för hårt kan hållaren för handremmen gå sönder på videokameran.
MONTERA FERRITKÄRNAN
Montera kärnfiltret på växelströmsadaptern för att minska
elektriska störningar.
Ferritkärna
t För att montera kärnfiltret på strömadaptern rullar du
kabeln över kärnfiltret en gång.
t Var försiktig så att du inte skadar kabeln när du monterar
kärnfiltret.
Stoppare
Dra i kabeln så att
den inte slaknar.
21
Komma igång
ANVÄNDA BATTERIET
Köp extra batterier så att du alltid kan ha ett laddat batteri till hands.
Montera batteriet
Rikta in batteriet enligt indikatorn (S) på batterifacket, tryck batteriet
i pilens riktning.
t
22
t
Avlägsna batteriet
Tryck på batterispärren och tryck ut batteriet.
För försiktigt batterispärren i den riktning som visas på bilden.
Samsung ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att icke-godkända batterier används. Om du använder batterier från andra tillverkare finns
det risk för överhettning, brand eller explosion.
Avlägsna batteriet från kameran med omsorg, så att det inte faller.
Komma igång
LADDA BATTERIET
Du kan ladda batteriet med en växelströmsadapter eller USB-kabel.
t Sätt i batteriet i kameran. ¬sidan 22
t Använd medföljande nätadapter eller USB-kabel.
Använda USB-kabeln
Anslut USB-kabeln till kameran och sätt den andra änden i en USBport på datorn
Ladda batteriet
Ladda batteriet med nätadaptern eller USB-kabeln.
t Laddningsindikatorn (CHG) tänds och laddningen startar. När
batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorn (CHG) i grönt.
Använda nätadaptern
Anslut nätadaptern till kameran och sätt i kontakten i vägguttaget.
Se till att det inte finns några främmande föremål i kontakten eller uttaget
när du ansluter nätadaptern till videokameran.
t Om både USB-kabel och nätadapter är anslutna under laddning
kommer nätadaptern att användas framför USB.
t Videokameran fungerar inte med enbart strömförsörjning via USB.
Använd nätadapter eller batteri för att använda videokameran.
t Laddningstiden kan variera beroende på typ av USB-värd (dator).
t Om du använder videokameran medan batteriet laddar kan det ta
längre tid.
23
Komma igång
KONTROLLERA BATTERIET
Batterinivåskärm
Du kan kontrollera laddningsstatus och återstående batterikapacitet.
Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i batteriet.
STBY
Kontrollera laddningsstatus
Färgen på lysdioden varierar beroende på statusen för effekten eller
laddningen.
-
(Grön)
24
(Av)
[307Min]
9999
Batterinivåindikator
(Orange)
00:00:00
Laddas
Fulladdat
Fel
Status
Meddel.
Fulladdat
-
25~50% anv.
-
50~75% anv.
-
75~95% anv.
-
95~98% anv.
-
Urladdat (blinkar):
Apparaten stängs snart av.
Byt batteriet så fort som möjligt.
-
Enheten stängs av efter tre
sekunder.
“Low
Battery”
(Låg
batterinivå)
t Angivelserna till vänster är baserade på ett fulladdat batteri vid
normal temperatur. Låg omgivningstemperatur kan påverka
driftstiden.
t Batteriets kapacitet minskar över tiden och genom repeterad
användning. Se till att kameran är avstängd när den inte används.
t Förvara batteriet separat när det har laddat klart eller om du inte
ska använda det under en längre tid. På så sätt kan du förhindra att
batteriets livstid förkortas.
Komma igång
Återstående driftstid för batteriet
Kontinuerlig inspelning (utan zoom)
Batterityp
IA-BP210R
Laddningstid
Använda nätadaptern: cirka 160 min.
Använda USB-kabeln: cirka 330 min.
Video resolution
(Videoupplösning)
HD
SD
Kontinuerlig
inspelningstid
Ca 180 min
Ca 200 min
Uppspelningstid
Ca 200 min
Ca 260 min
Videokamerans kontinuerliga inspelningstid som visas i tabellen visar
tillgänglig inspelningstid när den är i inspelningsläge utan att några
andra funktioner används efter att inspelningen påbörjats. Vid verklig
inspelning kan batteriet laddas ur 2 till 3 gånger snabbare än detta
eftersom start och stopp av inspelning, zoomning och uppspelning
utförs. Förbered ytterligare ett laddat batteri som räcker under den
tiden du planerar att spela in på videokameran.
Använda en växelströmkälla
Vi rekommenderar att du använder nätadaptern för att driva
kameran från ett eluttag när du gör inställningar, spelar upp,
redigerar bilder eller använder den inomhus. Anslut på samma sätt
som när du laddar batteriet. ¬sidan 23
t Laddningstid: Ungefärlig tid i minuter som krävs för full laddning
av ett helt urladdat batteri.
t Inspelnings-/uppspelningstid: Ungefärlig tillgänglig tid när du har
laddat batteriet helt. ‘HD’ står för high definition-bildkvalitet och
‘SD’ står för standardbildkvalitet.
t Inspelnings-/uppspelningstiden kan variera, beroende på
användning och miljö. Om du exempelvis använder Zoom eller
knappen Recording start/stop (Inspelning start/-stopp) flera
gånger kan batterierna laddas ur snabbare.
t Inspelnings- och uppspelningstider kan bli kortare om du
använder videokameran i låga temperaturer.
t Vi rekommenderar att du använder växelströmsadaptern när du
använder funktionen Konst förfl. tid.
25
Komma igång
Om batteriet
t Batteriegenskaper
Ett litiumjonbatteri är litet och har hög kapacitet. Låg omgivande
temperatur (under 10Cº (50ºF)) kan förkorta livslängden och
påverka dess funktion. Placera i det här fallet batteriet i fickan för
att värma det och installera det sedan i videokameran.
t Se till att förvara batteriet separat efter användning.
- En liten mängd batterikraft förbrukas när batteriet sitter kvar i
videokameran trots att videokameran är avstängd.
- Om batteriet sätts i och får sitta i videokameran under en
längre tid kommer batteriet att laddas ur. Batteriet kan inte
användas även om det är laddat.
- Om batteriet inte används under en längre tid ska du ladda det
helt och använda slut det på kameran en gång var 1 månad
för att bevara fullgod funktion.
t Förbered det extra batteriet när du ska använda
videokameran utomhus.
- Låg temperatur kan förkorta inspelningstiden.
- Ta med dig den medföljande nätadaptern för att ladda
batteriet när du är ute och reser.
t Kontrollera om batteriterminalen är skadad om batteriet
faller ned.
- Om batteri med skadad terminal installeras i videokameran
kan det skada kameran.
26
t Ta ur batteriet och minneskortet ur videokameran och
koppla från nätadaptern efter användning.
- Förvara batteriet på en sval, torr och stabil plats.
(Rekommenderad temperatur: 15Cº~ 25Cº (59ºF ~ 77ºF),
Rekommenderad luftfuktighet: 40%~ 60%)
- För hög eller låg temperatur förkortar batterilivslängden.
- Batteriterminalerna kan vara rostiga eller inte fungera korrekt
om batteriet förvaras på en rökig eller dammig plats.
t Kasta ett förbrukat batteri i återvinningen.
t Batteriets livslängd är begränsad.
- Batteriet når slutet av sin livslängd om användningstiden
förkortas efter att det har laddats helt. Byt mot ett nytt.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på förvaring, drift och
användningsförhållanden.
t Se till att slå av videokameran innan du kopplar från nätadaptern.
Annars kan lagringsmediet eller data skadas.
t Använd det närmaste vägguttaget vid användning av nätadaptern.
Koppla omedelbart ur nätadaptern från vägguttaget om något fel
uppstår när du använder videokameran.
t Använd inte nätadaptern på trånga ställen, t.ex. mellan en vägg och
en möbel.
t Se till att du använder angiven växelströmsadapter för att driva
videokameran. Om du använder andra växelströmsadaptrar kan det
leda till elektriska stötar eller brandrisk.
t Växelströmsadaptern kan användas internationellt. En adapter krävs i
vissa länder. Om du behöver en köper du den från din leverantör.
t Uppladdningstiden kan variera beroende av återstående
batterikapacitet.
t Batteriet laddas till mer än 95 % efter omkring 2 timmar och
indikatorfärgen ändras till grönt. Det tar omkring 2 timmar och 40
minuter för batteriet att ladda till 100 %.
Kamerans grundfunktioner
SLÅ PÅ/AV KAMERAN
t Videokameran kör en självdiagnos när den slås på. Om ett
varningsmeddelande visas ska du läsa “Varningsindikatorer och
meddelanden” (sidorna 103~107) och vidta motsvarande åtgärd.
t Om du stänger LCD-panelen när enheten är påslagen aktiveras
energisparläget. ¬sidan 28
t Videokameran slås på automatiskt om nätadaptern ansluts eller om
batteriet sätts i när LCD-skärmen är öppen.
LCD-skärm
Vid användning av den här videokameran för första gången
När du använder videokameran första gången eller återställer den
visas skärmvisningen för tidszon som startskärm. Välj din geografiska
plats och ställ in datum och tid. ¬sidan 31
Om du inte ställer in datum och tid visas tidzonsskärmen varje gång
du slår på kameran.
Strömknapp (
)
1. Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran.
t Din kamera slås automatiskt på när du öppnar LCDskärmen.
2. Tryck på strömknappen (
videokameran.
) i cirka 1 sekund för att slå av
27
Kamerans grundfunktioner
JUSTERA LCD-SKÄRMEN
Den breda LCD-skärmen på kameran ger hög bildkvalitet vid visning.
1.
2.
Öppna LCD-skärmen med hjälp av fingret.
t Skärmen öppnas i 90°.
När du har LCD-skärmen öppen 90° kan du vinkla den uppåt och nedåt.
t Du kan rotera den upp till 180° mot linsen och upp till 90° bakåt. För att smidigt kunna titta på inspelningar kan du rotera skärmen 180° mot
linsen och sedan vika den bakåt mot enheten.
Överdriven rotation kan skada anslutningsfästena mellan skärmen och kameran.
Rengör skärmen från fingeravtryck och damm med en mjuk trasa.
28
Kamerans grundfunktioner
STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN
Du växlar användarläge i följande ordning varje gång du trycker på
) ↕ Uppspelningsläget ( ).
knappen MODE. Inspelningsläge (
t Lägesindikatorn tänds varje gång användarläget ändras.
t Om du trycker lätt på fliken för uppspelning (
) i video- eller
bildinspelningsläge så växlar du till användarläge i video- eller
bildinspelningsläge.
ANVÄNDA DISPLAYKNAPPEN (
)
Växla informationsvisningsläge
Tryck på Displayknappen (
).
De fulla och minimala visningslägena alterneras.
]
in
M
07
[3
0
0:0
99
99
:0
00
Y
B
ST
Uppspelningsflik
Fullt visningsläge
Lägesknapp / Lägesindikatorer
t
(Inspelningsläge):
Spela in rörliga bilder eller stillbilder.
(Uppspelningsläget):
t
Spela upp och redigera film eller bilder.
Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar
inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i
ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.
STBY
00:00:00
[307Min]
Minimalt visningsläge
STBY
9999
t Varningsindikatorer och meddelanden kan visas beroende på
inspelningsförhållandena.
) (Visning) fungerar inte när menyskärmen
t Knappen Display (
visas.
29
Kamerans grundfunktioner
ANVÄNDA TOUCHSKÄRMEN
Tryck lätt
Tryck lätt på alternativen för att markera dem eller verkställa något
med hjälp av fingret.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Touchskärmen gör det möjligt för dig att använda uppspelning
och inspelning genom bara en knapptryckning. Placera din
hand på baksidan av LCD-panelen för att stödja den. Tryck
sedan på de alternativ som visas på skärmen.
t Placera inte skärmskyddsfilm på LCD-skärmen.
t Om filmen sitter på för länge kan stark kohesion under ytan på
skärmen orsaka tekniskt fel på pekskärmen.
t Var försiktig så att du inte trycker på knapparna nära LCD-skärmen
oavsiktligt när du använder skärmen.
t Flikarna och indikatorerna som visas på LCD-skärmen beror på
status för inspelning/uppspelning för din kamera.
t Videokameran identifierar inte när du trycker på mer än två punkter
på skärmen samtidigt. Tryck på en punkt i taget.
t Använd inte ett vasst föremål, såsom en penna när du använder ett
verktyg för att röra vid skärmen.
30
Första tidsinställningarna
STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR
FÖRSTA GÅNGEN
Ställ i det datum och den tid som gäller i ditt område när du slår på
kameran första gången.
1. Öppna LCD-skärmen för att slå
på kameran.
t Tidszonen (“Home”
(Hemma)) visas baserat
på Lissabon, London
(Greenwich Mean Time).
2. Välj området på mappen genom
) eller
att trycka på vänster (
) flik på LCD-skärmen,
höger (
).
och tryck sedan på fliken (
t 4LÊSNWJTOJOHFOiDate/Time
Set” (Ställ datum/tid) visas.
3. Tryck lätt på datum- och
tidsinformationen och ändra
inställningarna med flikarna upp
) och ned (
).
(
4. Se till att klockan är inställd på rätt
tid och tryck sedan på fliken
).
(
t .FEEFMBOEFUiDate/Time
Set” (Ställ datum/tid) visas.
Home
London,Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2012 00:00
t ¯SFULBOTUÊMMBTJOVQQUJMMCBTFSBUQÌQPTUFOiHome” (Hemma).
t "LUJWFSBWJTOJOHFOiDate/Time Display” (Datum-/tidsskärm).
¬sidan 81
t (FOPNBUUBLUJWFSBJLPOFO ) flyttas tiden framåt med 1 timme.
Inbyggt laddningsbart batteri
t Kameran har ett inbyggt, laddningsbart batteri som lagrar datum- och
tidsinställningar även när strömmen är frånslagen.
t När batteriet är helt urladdat återställs datum och tid till
standardvärdena och du måste ladda det inbyggda laddningsbara
batteriet. Ställ in datum och tid igen.
Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet
Date/Time Set
Day
01
Month
00
Year
/ JAN / 2012
Hr
Min
:
t Det inbyggda batteriet laddas alltid när kameran är ansluten till ett
vägguttag med nätadaptern eller när batteriet är isatt.
t Om kameran inte används under 2 veckor utan att vara ansluten
till elnätet eller haft batteriet i kommer det inbyggda batteriet att
laddas ur helt. Om så sker ska du ladda det inbyggda batteriet
genom att ansluta nätadaptern i cirka 24 timmar.
Slå på och av visningen av datum/tid
00
t För att växla datum och tidsvisning på eller av går du till menyn och
ändrar läget Date/Time Display (Datum-/ tidvisning). ¬sidan 81
Enkel inställning av klockan med tidsskillnad
Date/Time Set
Year
Month
Day
Date/Time
/ 01 Set01
2010
Hr
Min
01/JAN/2012
00:00
AM
12 : 00
t Du kan enkelt ställa klockan på lokal tid genom att ställa in en
tidsskillnad när du använder videokameran utomlands. Välj “Time
Zone (Tidszon)” på menyn och ställ sedan in tidsskillnaden.
¬sidan 79
31
Första tidsinställningarna
VÄLJA SPRÅK
Du kan välja vilket språk du vill använda för menyskärmen.
Språkinställningen behålls även när kameran slås av.
1. Tryck lätt på fliken meny (
2. Tryck på fliken upp (
)/ned (
) Š inställning (
).
) tills “Language” visas.
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
3. Tryck på “Language”, och tryck sedan på önskat OSD-språk.
4. Tryck på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
) för att slutföra
inställningen.
t .FOZTLÊSNFOPDINFEEFMBOEFOWJTBTJWBMUTQSÌL
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
32
t Alternativen för “Language” kan ändras utan föregående
meddelande.
t Det valda språket behålls även utan batteri eller nätadapter.
t Datum- och tidsformat kan ändras beroende på valt språk.
Lagringsmedia
VÄLJA LAGRINGSMEDIET (endast
HMX-H405)
Du kan lagra fi lm- och fotofi ler i det inbyggda minnet eller på ett
minneskort, så att du kan välja önskat lagringsmedia före start av
inspelning eller uppspelning.
t Du kan använda SDHC- och SD-kort på din HD-kamera.
(Vissa kort är inte kompatibla enligt minneskortstillverkaren och
minneskortstypen.)
t Stäng av HD-kameran innan du sätter i eller tar ur minneskortet.
1. Tryck lätt på fl iken meny (
inställning ( ).
2. Tryck på uppåt- (
)/nedåtfl
) tills “Storage Type”
iken (
(Lagringstyp) visas.
t Formatera inte lagringsmedia (inbyggt minne eller minneskort) på
en PC.
t När du matar in ett minneskort visas inställningsskärmen för
lagringsmedia. Tryck på “Yes” (Ja) om du vill använda ett minneskort
och “No” (Nej) om du inte vill det.
t Koppla inte ur strömmen (batteri eller växelströmsadapter) under
åtkomst av lagringsmedia, såsom inspelning, uppspelning,
formatering, radering etc. Lagringsmediet och dess data kan skadas.
t Mata inte ut ett minneskort under tiden det används i kameran.
Minneskortet och data på det kan skadas.
)Š
Storage Type
Storage Info
1/6
File No.
Time Zone
3. Tryck på “Storage Type”
(Lagringstyp) och sedan på
önskat media.
Storage Type
Internal Memory
Card
1/1
Poster i undermeny
t Internal Memory (Int. minne) ( ): Vid användning av det
inbyggda minnet.
t Card (Minneskort) ( ): Vid användning av minneskortet
(SDHC- eller SD-kort).
33
Lagringsmedia
MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ)
Sätta i ett minneskort
Mata ut ett minneskort
1. Stäng av videokameran.
1. Stäng av videokameran.
2. Öppna luckan för minneskortet.
2. Öppna luckan för minneskortet.
3. Sätt i minneskortet på platsen tills det klickar till.
t Kontrollera att terminalen ar vand uppat nar kameran ar
placerad sa som visas pa bilden.
3. Tryck lätt på minneskortet för att mata ut det.
4. Stäng luckan för minneskortet.
4. Stäng luckan för minneskortet.
t För att undvika dataförlust kan du slå av kameran genom att trycka
på strömknappen ( ) i en sekund innan du matar in eller ut
minneskortet.
t Tryck inte för hårt på minneskortet. Minneskortet kan hoppa ut.
34
Kameran stöder endast kort av typen SD(Secure Digital) och
SDHC(Secure Digital High Capacity). Kompatibiliteten med kameran kan
variera beroende på tillverkare och typer av minneskort.
För att använda micro-minneskort med produkten, en
dator eller minneskortsläsare ska du mata in kortet i
adaptern.
Lagringsmedia
VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT (MEDFÖLJER EJ)
Kompatibla minneskort
t ,BNFSBOTUÚEFSFOEBTULPSUBWUZQFO4%4FDVSF%JHJUBM
PDI
SDHC(Secure Digital High Capacity). Vi rekommenderar att du
använder SDHC-kort.SD-kort stöder upp till 2 GB. SD-kort som är
större än 2 GB kan inte garanteras normal användning med den här
kameran.
t ..$.VMUJ.FEJB$BSE
PDI..$1MVTTUÚETJOUF
t ,PNQBUJCFMNJOOFTLPSUTLBQBDJUFU
SD: 1 ~ 2 GB
SDHC: 4 ~ 32 GB
t 'ÚSGJMNJOTQFMOJOHBOWÊOEFUUNJOOFTLPSUTPNTUÚEFSIÚHSFIBTUJHIFU
(över SDHC klass 6-kort).
t 4%4%)$NJOOFTLPSUFUTUÚEFSTQÊSSGÚSNFLBOJTLUTLSJWTLZEE
Genom att ställa in reglaget förhindrar du oavsiktlig radering av filer
som lagras på kortet. För att aktivera skrivläge flyttar du reglaget
uppåt mot kontaktblecken. För att aktivera skrivskydd för du reglaget
nedåt.
SDHC-kort
t 4%)$LPSUÊSFOTFOBSFWFSTJPO
(Ver.2.00) av SD-kort och stöder högre kapacitet, över 2 GB.
t ,BOJOUFBOWÊOEBTNFEBLUVFMMB4%BLUJWFSBEFWÊSEFOIFUFS
Allmänna säkerhetsföreskrifter för minneskort
t 4LBEBEFEBUBLBOJOUFÌUFSTUÊMMBT7JSFLPNNFOEFSBSBUUEVHÚSFO
säkerhetskopia med viktiga data på datorns hårddisk.
t 0NEVTUÊOHFSBWLBNFSBOFMMFSUBSVSNJOOFTLPSUFUVOEFS
formatering, radering, inspelning eller uppspelning kan du förlora
information.
t 0NEVÊOESBSFUUGJMFMMFSNBQQOBNOTPNMBHSBUTQÌNJOOFTLPSUFU
med datorn kan det hända att videokameran inte kan läsa filen.
Minneskort som kan användas (1GB~32GB)
Anslutningar
Anslutningar
Skyddsflik
Skyddsflik
<SD>
<SDHC>
35
Lagringsmedia
Hantera ett minneskort
t 4UÊOHBWTUSÚNNFOJOOBOEVTÊUUFSJOFMMFSUBSVSNJOOFTLPSUFU
för att undvika att förlora information.
t 7JHBSBOUFSBSJOUFBUUEVLBOBOWÊOEBFUUNJOOFTLPSUTPN
formaterats av en annan enhet. Se till att minneskortet
formateras med den här kameran.
t %VNÌTUFGPSNBUFSBOZBNJOOFTLPSUPDINJOOFTLPSUNFE
information som kameran inte kan läsa eller som har sparats av
en annan enhet. När du formaterar ett minneskort raderas all
information på minneskortet.
Om du inte kan använda ett minneskort som har använts
av en annan enhet ska du formatera det med kameran.
När du formaterar ett minneskort raderas all information på
minneskortet.
t &UUNJOOFTLPSUIBSFOWJTTMJWTMÊOHE0NEVJOUFLBOTQFMBJOOZ
data måste du köpa ett nytt minneskort.
t "OWÊOEEFUJOUFQÌFOQMBUTEÊSUFNQFSBUVSFOÊSIÚHFMMFSEÊS
det är fuktigt eller dammigt.
t -ÌUJOUFGSÊNNBOEFQBSUJLMBSTBNMBTQÌNJOOFTLPSUFUTLPOUBLUFS
Använd en mjuk och torr trasa när du rengör dem.
t ,MJTUSBJOUFOÌHPUBOOBUÊOLPSUFUTFUJLFUUQÌQMBUTFOGÚSFUJLFUU
t "OWÊOEJOUFFUUTLBEBUNJOOFTLPSU
t 'ÚSWBSBNJOOFTLPSUFUVUPNSÊDLIÌMMGÚSCBSOEFLBOTWÊMKBEFU
Kameran stöder minneskort av typen SD och SDHC för
datalagring.
Hastigheten för datalagring kan variera, beroende på tillverkare
och produktionssystem.
t 4-$TJOHMFMFWFMDFMM
TZTUFNTOBCCBSFTLSJWIBTUJHIFU
aktiverad.
t .-$NVMUJMFWFMDFMM
TZTUFNFOEBTUMÊHSFTLSJWIBTUJHIFUFS
stöds.
För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder ett
minneskort som stöder högre skrivhastighet.
Användare som använder ett minneskort med låg skrivhastighet
för inspelning av video kan ha problem med att lagra videon på
minneskortet.
Du kan även förlora data för videon under inspelningen.
I ett försök att lagra alla delar av den inspelade videon tvingar
kameran filmen att lagras på minneskortet och visar ett
varningsmeddelande:
“Low speed card. Please record at a lower resolution.”
(Låghastighetskort. Spela in med lägre kvalitet.)
Om du oavsiktligen använder ett låghastighetskort kan
upplösning och kvalitet för inspelningen vara lägre än det
angivna värdet. ¬sidans 53
Ju högre upplösning och kvalitet, desto mer minne används
också.
t Samsung ansvarar inte för dataförluster som orsakas av felaktig
användning. (inklusive PC-virus)
t Använd ett fodral för minneskortet för att undvika att data förloras
när det hanteras eller på grund av statisk elektricitet.
t Efter användning kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och
tyder inte på ett fel.
36
Lagringsmedia
INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET
Följande beskriver inspelningsbar videotid och antalet bilder som kan tas baserat på minnesstorlek och upplösning. Se inspelningsbar
videotid och antalet bilder vid inspelning av videor eller lagring av bilder.
Tillgänglig inspelningstid för video
Upplösning
1080/50i
720/50p
576/50p
Kvalitet
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
Normal
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
Normal
Super Fine (Superfin)
Fine (Fin)
Normal
Inbyggt minne*
32GB
247
300
381
350
465
692
1028
1357
1995
1GB
8
9
12
11
14
21
32
42
62
2GB
15
18
23
21
28
42
63
83
123
Lagringsmedia (kapacitet)
4GB
8GB
30
61
36
74
46
94
42
86
57
115
84
171
126
254
166
336
244
494
16GB
125
152
193
177
235
351
521
688
1011
32GB
253
307
390
357
475
708
1051
1387
2039
(Enhet: ungefärligt antal minuters inspelningstid)
Antal inspelningsbara foton
Bildupplösning
2944x1656
1920x1080
Inbyggt minne*
32GB
9999
9999
1GB
656
1173
2GB
1251
2346
Lagringsmedia (kapacitet)
4GB
8GB
2482
5014
4654
9402
16GB
9999
9999
32GB
9999
9999
(Enhet: ungefärligt antal bilder)
1GBⴊ1 000 000 000 byte : Faktisk formaterad kapacitet kan vara mindre, eftersom den inbyggda programvaran använder en
del av minnet.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Siffrorna i tabellen kan variera beroende på inspelningsförhållanden och motiv.
Ju högre kvalitet och upplösning, desto mer minne används.
Lägre upplösning och kvalitet ökar komprimeringsfrekvensen och inspelningstiden, men bildkvaliteten blir sämre.
Bithastigheten ändras automatiskt efter den inspelade bilden. Därför kan även inspelningstiden variera.
Minneskort som är större än 32GB kanske inte fungerar som de ska.
Maximal videostorlek som kan spelas in på en gång är 1,8GB.
Maximalt antal inspelningsbara bilder och videofiler är 9999.
Inspelningslängden vid Art Time Lapse (Tidsförskjutning) kan variera beroende på inställningar.
Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H405.
37
Grundläggande inspelning
SPELA IN VIDEOR
Den här kameran stöder både upplösningen High Definition (HD) och
upplösningen Standard Definition (SD). Ange önskad upplösning före
inspelning. ¬sidan 53
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
t Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran. Din kamera slås
automatiskt på när du öppnar LCD-skärmen.
t Ställ in linsreglaget open/close till open ( ). ¬sidan 16
t Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE.
¬sidan 29
1. Kontrollera ett motiv som ska
Q 00:00:20
[307Min]
spelas in.
t Använd LCD-skärmen.
t Använd Zoom-spaken för
att justera ämnets storlek.
¬sidan 43
2. Tryck på knappen Inspelning
start/stopp.
STBY 00:00:00
[307Min]
t Inspelningsindikatorn (z) visas
9999
och inspelningen startar.
3. Du stoppar inspelningen genom
att trycka en gång till på knappen
Inspelning start/stopp.
)
4. Tryck på ikonen Quick View (
(Snabbvisning) för att visa den senast inspelade videon.
t När snabbuppspelningen är klar försätts kameran i
standbyläge igen.
Använda funktionen för continuous rec.
Genom att använda funktionen för
Continuous Rec. kan du undvika
att spela in oönskade scener under
inspelning av video.
1. Tryck på knappen Inspelning start/
stopp.
t Inspelningsindikatorn (z) visas
och inspelningen startar.
2. Tryck på pausfliken så pausas
inspelningen och indikatorn ( )
visas.
t Om du vill spela in utan avbrott
trycker du på fliken Rec igen och
om du vill stoppa inspelningen
trycker du på stoppfliken.
38
Q
00:00:20
00:00:20
[307Min]
[307Min]
Grundläggande inspelning
t Om strömförsörjningen inte är bra eller om ett fel uppstår under
inspelning kanske inte videon kan spelas in eller redigeras.
t Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått vid
inspelning eller uppspelning som är orsakade av minneskortsfel.
t Skadade data kan inte återställas.
t Slå inte av kameran eller ta bort minneskort under tiden du arbetar
med lagringsmediet. Det kan orsaka skador på lagringsmediet eller
sparad data.
t Videor komprimeras i formatet H.264 (MPEG-4.AVC).
t Ta ur batteriet när du slutat spela in för att förhindra att batteriet
förbrukas i onödan.
t För information på skärmen, se sidan 103~107.
t För ungefärlig inspelningstid, se sidan 37.
t Ljud som spelas in via interna stereomikrofoner på videokamerans
framsida. Se till att mikrofonen inte är blockerad.
t Innan du ska spela in något viktigt, testa inspelningsfunktionen och
se till att det inte är några problem med bild eller ljud.
t För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna
53~70.
t Om nätadaptern eller batterierna kopplas ur eller inspelningen inte
kan fortsätta växlar systemet till läget återställning av data. Under
tiden data återställs är ingen annan funktion aktiverad.
t I inspelningsläget kan du ställa in menyalternativet för snabbvisning.
Ikonen för snabbvisning visas om du har ställt in menyalternativet
snabbvisning som På.
t Menyinställningsflikarna som visas på LCD-skärmen påverkar inte
bilden som spelas in.
t I vissa förhållanden med låg belysning kanske videorörelserna inte blir
lika mjuka som under normala ljusförhållanden.
t Ljudet från området runtom kan spelas in om du spelar in video i en
tyst miljö, på grund av den ökade mikrofonkänsligheten. På grund av
ökad mikrofonkänslighet kan ljudet som hörs från motorn spelas in
när zoomen används.
t ISO justeras automatiskt vid inspelning inomhus eller på en mörk
plats. Vid den här tiden kan videon uppvisa brus, eller så kanske du
inte kan kontrollera den om du spelar in på en mycket mörk plats.
Vid inspelning på natten rekommenderar vi att du använder
professionella kameror som har ett infrarött bildsystem.
t När du använder HDIS på ett stativ eller en fast enhet kan enheten bli
skakig. När du fäster kameran på ett stativ ställs HDIS in på av.
t Även om du använder funktionen för Continuous Rec kan du spela in
maximalt 1,8 GB för video. Efter att du har återupptagit inspelning av
videor från pausläget och om den inspelade filen överskrider 1,8 GB
så spelas automatiskt nästa fil in.
t När kameran stängs av under inspelning sparas videon i
lagringsmediet.
39
Grundläggande inspelning
Tagga stora händelser under inspelning
(funktionen My Clip)
Genom att använda funktionen My Clip (Gilla) kan du tagga scener under
inspelningen och se dem taggade med ”My Clip ( )” i en lång video.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
t Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran. Din kamera slås
automatiskt på när du öppnar LCD-skärmen.
t Ställ in linsreglaget open/close till open ( ). ¬sidan 16
t Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE.
¬sidan 29
1. Tryck på knappen Inspelning
start/stopp.
t *OTQFMOJOHTJOEJLBUPSOz) visas
och inspelningen startar.
2. Tryck på knappen PHOTO /
(My Clip) under alla stora
ögonblick vid inspelningen.
t 7JEFPLBNFSBOUBHHBSTDFOFO
som My Clip ( ).
Q
00:00:20
[307Min]
Q
00:00:32
[307Min]
3. Du stoppar inspelningen genom
att trycka på knappen Inspelning
start/stopp igen.
Förstå funktionen My Clip
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Under
videoinspelning
När videokameran extraherar scenerna som taggats med My Clip ( )
och skapar en fil med dem, sparas filerna på videominiatyrsfliken.
40
t Videokameran taggar scnen som har spelats in från 3 sekunder
före och 5 sekunder efter när du trycker på knappen PHOTO /
(My Clip) under inspelning i alla videoinspelningslägen.
t Du kan även tagga scener för en video genom att trycka på
knappen PHOTO / (My Clip) under videouppspelning.
t Om du vill hoppa över tråkiga delar av en video och se de
spännande avsnitten istället kan du kombinera taggade scener
sekventiellt. ¬sidan 72
t Videokameran kan tagga upp till 999 som ”My Clip ( )” från en
video.
Grundläggande inspelning
TA STILLBILDER
Du kan ta bilder och lagra dem i lagringsmediet. Ställ in önskad
upplösning innan du spelar in. ¬sidan 54
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
t Öppna LCD-skärmen för att slå på kameran. Din kamera slås
automatiskt på när du öppnar LCD-skärmen.
t Ställ in linsreglaget open/close till open ( ). ¬sidan 16
t Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE.
¬sidan 29
1. Kontrollera ett motiv som ska
spelas in.
t "OWÊOE-$%TLÊSNFO
t "OWÊOEZoom-spaken för att
justera ämnets storlek.
¬sidan 43
2. Ändra objektet i mitten av LCDskärmen och tryck ner knappen
PHOTO /
(My Clip) halvvägs.
t /ÊSPCKFLUFUÊSJGPLVTWJTBT
indikatorn (z) i grönt igen. Om
den lyser röd ska du justera
fokus.
9999
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
3. Tryck ned knappen PHOTO / (My Clip) helt.
t 4MVUBSMKVEFUIÚSTOÊSiSlutarljud:På” är inställt)
) (Snabbvisning) för att visa den
4. Tryck på ikonen Quick View (
senast lagrade bilden.
t 'ÚSBUUÌUFSHÌUJMMTUBOECZMÊHFUUSZDLFSEVMÊUUQÌGMJLFO
Retur (
).
Använd inte ström och ta inte ur minneskortet under stillbildstagning,
det kan skada lagringsmedia eller data.
t Hur många bilder som kan spelas in varierar beroende på
inspelningsförhållandena och bildupplösningen. ¬sidan 37
t Ljud kan inte spelas in när du tar stillbilder.
t Använd inte POWER och ta inte ur minneskortet under stillbildstagning,
det kan skada lagringsmedia eller data.
t Om det är svårt att fokusera ska du använda den manuella
fokusfunktionen. ¬sidan 59
t För information på skärmen, se sidorna 103~107.
t För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna 53~70.
t Stillbilder följer standarden DCF (Design rule for Camera File system) som
etablerades av JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association.)
41
Grundläggande inspelning
ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE
(SMART AUTO)
I Smart Auto-läget väljer kameran automatiskt lämpliga
kamerainställningar baserat på identifierad scentyp. Detta är
praktiskt om du inte är bekant med kamerainställningarna för olika
scener.
3. Tryck på knappen Inspelning start/stopp eller knappen
PHOTO / (My Clip). ¬sidan 38, 41
4. För att avaktivera Smart Auto-läget trycker du på knappen
SMART AUTO igen.
1. Tryck på knappen SMART AUTO.
2. Rikta in motivet i rutan.
Kameran identifierar automatiskt scenen när fokus justeras
med kameran.
Den lämpliga scenikonen visas på LCD-skärmen.
Visas vid inspelning på natten. (Natt)
Visas under inspelning av bilder för landskap med
motljuskompensation. (Backlight (Motljuskompensation))
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Visas vid inspelning av personer. (Portrait (Stående))
WHITE
Visas när inspelning sker av en mycket ljus scen. (Vit)
Visas vid inspelning utomhus. (Landscape (Landskap))
Visas vid tagning av bilder med närbild. (Macro (Makro))
Visas när du tar bilder av klar himmel.
(Blue sky (Blå himmel))
Visas när du tar bilder av skogsbevuxna områden.
(Natural green (Naturligt grön))
Visas när du tar bilder av solnedgångar.
(Sunset (Skymning))
42
<Vid inspelning med närbild.>
t Knappar som inte är tillgängliga under användning av Smart
) / Anti-shake (OIS)-knappen / etc.
Auto: Menyfliken (
Nästan alla inställningar ändras automatiskt i Smart Auto-läget.
För att ställa in eller ändra funktioner på egen hand måste du först
avaktivera Smart Auto-läget.
t 4."35"650NÌTUFTUÊMMBTJOGÚSFJOTQFMOJOH
).
t 0NEFUJOUFGJOOTOÌHPUJEFOUJGJFSBUNPUJWWJTBTJLPOFO
t ,BNFSBOLBOJOUFWÊMKBSÊUUTDFOCFSPFOEFQÌGPUPHSBGFSJOHTNJMKÚ
exempelvis kameraskakning, belysning och avstånd till motivet.
Grundläggande inspelning
ZOOMA
Zoomhastighet
Den här kameran gör det möjligt för dig att använda 30x power
zoom och digital zoom med Zoomspaken.
När du använder zoomfunktionen kan hastigheten ökas eller minskas
genom att använda Zoom-reglaget (W/T). Om du för den snabbt ökar
zoomhastigheten.
Zooma in
För zoomreglaget mot T (telefoto).
t Motivet som finns förstoras gradvis och kan spelas in.
t Det största zoomförhållandet är 30x zoom vid normal inzoomning.
Zooma ut
För zoomreglaget mot W (vidvinkel).
t Motiven flyttas längre bort.
t Det minsta zoomförhållandet är motivets originalstorlek i
utzoomningen.
W: Vidvinkel
T : telefoto
t Den optiska zoomen försämrar inte bildkvaliteten.
t Använd den digitala zoomen när du vill zooma mer än i det optiska
zoom-intervallet (endast videoinspelningsläge). ¬sidan 63
t Fokus kan bli instabil när du spelar in med en snabb zoom eller
zoomar in på ett objekt som står långt från linsen. I så fall använder
du manuellt fokusläge. ¬sidan 59
t Minsta avståndet mellan kamera och motiv, för att fokusera, är cirka
1 cm för vidvinkel och 100 cm för tele. (omkring 50 cm (19,7 tum)
för Tele Makro).
t Om du vill fotografera motivet nära linsen i vidvinkel använder du
funktionen Tele Macro (Telemakro). ¬sidan 62
t Om du använder zoomen ofta drar kameran mer ström.
t Zoomat ljud genom användning med Zoom-spaken eller Zoomknappen kan spelas in.
t Om du använder zoomfunktionen medan du håller i kameran med
handen ska du använda “Anti- Shake (OIS)” (Antiskak (OIS)) för stabil
inspelning. ¬sidan 44
43
Grundläggande inspelning
Anti-Shake (OIS: Optical Image Stabiliser)
(Antiskak (OIS: Optical Image Stabilizer))
Använd funktionen Anti-Shake (OIS: Optical image
stabilizer) för att kompensera för suddiga bilder som
orsakats av att kameran skakat.
Använd antiskakfunktionen (OIS) i följande fall:
t Vid inspelning medan du går
eller medan du åker i en bil.
t Vid inspelning med
zoomfunktionen.
t Vid inspelning av små objekt.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
Varje gång du trycker på Anti-skakknappen (OIS) ( ) upprepas
Anti-skak (OIS), Anti-skak (OIS DUO), Anti-skak (OIS DUO+) och Av.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Poster i undermeny
44
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
): Funktionen antiskak (OIS) är aktiverad för att kompensera för
t OIS (
att kameran skakar.
): Genom att använda både optisk och digital
t OIS DUO (
bildstabilisering genererar kameran inspelningar med minimerade
kameraskakningar.
): Detta är en avancerad funtion för OIS DUOt OIS DUO+ (
prestanda. Funktionen gör att videokameran kan kompensera för en
högre grad av kameraskakning och ge en fantastisk bildkvalitet.
Förstå hur OIS DUO fungerar
t Minska kamerarörelserna
och förhindra suddiga bilder
med funktionerna för optisk och
digital bildstabilisering.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
t Läget Smart Auto aktiverar automatiskt Antiskak (OIS).
t Stora kamerarörelser kanske inte helt kan korrigeras även om
Anti-Shake (OIS): On (Antiskak (OIS): På) är inställt. Håll ordentligt i
kameran med båda händerna.
t När den här funktionen är inställd som On (På) kan de verkliga
objektsrörelserna skilja sig något från rörelserna som visas på
skärmen.
t När du spelar in under dåliga ljusförhållanden och med stor förstoring
och med den här funktionen inställd som On (På) kan efterbilder
visas. I så fall rekommenderar vi att du använder ett stativ (medföljer
ej) och ställer in Anti-Shake (OIS) (Antiskak (OIS)) som Off (Av).
Grundläggande uppspelning
ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE
Ändra miniatyrvisningstyp
Du kan välja att visa miniatyrer som 3x2 (
).
(
t Du kan ställa in inspelningsläge och uppspelningsläge med
knappen MODE.
Du kan växla användarläge direkt i uppspelningsminiatyrvisnin
) på LCDgen genom att trycka på fliken för uppspelning (
skärmen.
t Du hittar den senast skapade filen markerat i miniatyrvisningen.
t Alternativen för miniatyrvisning beror på standby-läget som
användes senaste gången, men du kan välja video (HD eller
SD) eller bildminiatyrvisningsalternativen genom att trycka på
) på LCD-skärmen.
HD ( HD ), SD ( SD ), eller bildfliken (
HD
SD
HD
3/3
Förstå hur du ändrar användarlägen
Du kan enkelt ändra användarlägen genom att trycka
på LCD-skärmen eller använda knapparna som följande
figurer:
) och datum
SD
2/2
<3X2 typ>
HD
), 4x3 (
<4X3 typ>
SD
01/JAN/2012 (17)
2/2
<Sorterade efter datum>
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
HD
HD
SD
SD
3/3
3/3
)%
4%
45
Grundläggande uppspelning
SPELA UPP VIDEO
Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av
bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.
Du kan förhandsgranska inspelade videor i en miniatyrvy. Hitta
snabbt önskad video och spela upp den direkt.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge.¬sidan 45
1. Tryck lätt på HD- ( HD ) eller SDfliken ( SD ).
t Videominiatyrer som motsvarar
den valda videoupplösningen
visas på skärmen.
t För att ändra den aktuella
miniatyrbilden trycker du åt
) eller ned (
).
upp (
2. Tryck lätt på önskat videoklipp.
t Den valda videon spelas och
flikarna som styr uppspelning
visas en kort stund. De visas
igen om du rör vid skärmen.
t För att stoppa uppspelningen
och återgå till miniatyrerna rör
).
du lätt vid returfliken (
46
HD
SD
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
t Det kan ta en liten stund att starta uppspelningen, beroende på den
valda videons storlek och kvalitet.
t Videokameran kan inte spela följande videofiler:
- En video som är inspelad på en annan enhet.
- En video vars filformat inte stöds av kameran.
t Du kan välja mellan flera uppspelningsalternativ under uppspelning
av video.
t Du kan ange uppspelningsinställningar i menyn “Play Option”
(Uppspel.altern.). ¬sidan 68
t Inspelade videos kan spelas på TV eller PC. ¬sidan 90, 96
) under uppspelning pausas
t Om du trycker lätt på menyfliken (
uppspelningen och menyskärmen visas.
Grundläggande uppspelning
Uppspelning/paus/stopp
Uppspelning ruta för ruta
t Uppspelning och paus alterneras när du trycker på fliken för paus
)/ uppspelning (
) under uppspelning.
(
t Tryck på returfliken (
) för att stoppa uppspelningen och återgå till
miniatyren.
Ändra volymen
Du kan lyssna på det inspelade
ljudet via den inbyggda högtalaren.
Sökning i uppspelning
Under uppspelning gör varje tryck på
) / sökning
fliken sökning bakåt (
) att uppspelningshastigheten
framåt (
ökar:
t Sök uppspelning med RPS (Reverse
Playback Search)/FPS (Forward
Playback Search):
x2 t x4 t x8 t x2
Under pausläge kan du trycka på fliken för framåtspolning av rutor
(
)/framåtspolning (
) för att gå en ruta framåt i taget.
00:00:05/00:00:50
100_0013
1.
Tryck lätt på volymfliken (
på LCD-skärmen.
2.
)/(
)
Tryck lätt på fliken (
för att höja eller sänka ljudvolymen.
t Ljudnivån kan ändras mellan
“0-19”. Om nivån är “0”, kan
du inte höra något ljud.
00:00:05/00:00:50
100_0013
)
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
10
Hoppa i uppspelning
Tryck lätt på fliken hoppa bakåt (
) / hoppa framåt (
) under
uppspelning.
) för att spela nästa video.
t Tryck lätt på fliken hoppa framåt (
) för att komma till början av scenen.
t Tryck lätt på hoppa bakåt (
) inom 3 sekunder från scenens
Om du trycker på hoppa bakåt (
start spelas föregående video.
)/hoppa framåt
t Placera och håll fingret på fliken hoppa bakåt (
) för att söka önskat videonummer snabbt. När du lyfter på
(
fingret visas den valda videon.
Långsam uppspelning
Under en paus kan du minska
uppspelningshastigheten genom att
)/
peka på fliken för långsam bakåt (
):
långsam framåt (
t Långsam uppspelningshastighet
bakåt/framåt: x1/2 t x1/4 t x1/8 t x1/2
t Tryck lätt på uppspelningsfliken (
) i normal uppspelningshastighet.
t Du kan bara höra ljud när uppspelningen sker i normal hastighet.
00:00:05/00:00:50
100_0013
47
Grundläggande uppspelning
VISA BILDER
Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av
bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.
Du kan visa inspelade bilder med olika uppspelningsalternativ.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge. ¬sidan 45
1. Tryck lätt på fotofliken (
).
t Miniatyrvyn visas.
t För att ändra den aktuella
miniatyrsidan trycker du lätt
) eller ned (
).
på upp (
2. Tryck lätt på önskad bild för att
starta uppspelning.
t Den valda bilden visas i
helskärm och flikarna som
styr uppspelning visas en kort
stund. De visas igen om du
rör vid skärmen.
3. För att återgå till miniatyrer trycker
).
du lätt på Returfliken (
48
HD
SD
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
t Laddningstiden kan variera beroende på den valda bildens storlek
och kvalitet.
t Kameran kanske inte kan spela upp följande bildfiler:
- En bild som är inspelad på en annan enhet.
- En bild med ett filformat som inte stöds av den här kameran (som
inte följer DCF-standard).
) / nästa bild (
) för att
t Tryck lätt på fliken föregående bild (
visa föregående eller nästa bild.
Grundläggande uppspelning
Visa ett bildspel
Zoomning under bilduppspelning
Du kan visa ett bildspel med
bakgrundsmusik.
)
Tryck lätt på bildspelsfliken (
under bilduppspelning.
t Indikatorn ( ) visas. Bildspelet
startar från det foto som är
markerat.
t För att stoppa bildspelet trycker
).
du på returfliken (
14/17
100_0014
14/17
100_0014
1. Tryck på önskad bild.
t Den valda bilden visas i
helskärm.
14/17
100_0014
2. Justera förstoringen med
Zoomspaken (W/T).
t Förstoringen startar från mitten
av bilden.
t Du kan zooma in mellan x1,1
och x8,0.
X3.0
3. Tryck lätt på fliken upp ( )/ned ( )/vänster ( )/höger (
att visa det område på bilden som du vill förstora.
Starta bildspelet i menyskärmen.
Tryck lätt på menyfliken (
“Slide Show Start”
(Startar bildspel).
Du kan förstora en bild som spelas
upp. Tryck lätt på upp/ner /vänster/
höger för att välja önskat område att
förstora.
4. För att avbryta trycker du lätt på returfliken (
)Š
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
) för
).
t Bilder som är inspelade på andra enheter eller har redigerats på en
dator kan inte förstoras.
t När uppspelningszoomen används kan du inte välja andra bilder.
Delete
Protect
t Alla bilder spelas upp i följd enligt angivet bildspelsalternativ.
¬sidan 70
), spelas endast bilder
t Om du väljer miniatyrvisning enligt datum (
upp i bildspelet för korresponderande datum.
t Du kan ändra bakgrundsmusikens ljudnivå med volymfliken (
)
medan du spelar upp ett bildspel med musik.
49
Använda menyalternativen
3. Tryck lätt på önskat alternativ.
t Ändra inställningarna.
HANTERA MENYER
Instruktionerna nedan är exempel
på hur du kommer åt och
använder menyposter med hjälp
).
av menyfliken (
När du öppnar och använder andra
menyalternativ ska du använda de
här exemplen som guider.
STBY
00:00:00
4. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
[307Min]
9999
Meny flik
t Sätt i minneskortet. ¬Sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
t Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
) på
pekskärmen.
t Menyskärmen visas.
t För att ändra den aktuella
sidan trycker du lätt på fliken
)/eller ner (
).
upp (
2. Tryck på “ SCENE”. ( SCENEfunktionen
används här som ett exempel.)
50
SCENE
Video Resolution
1/6
Video Quality
Photo Resolution
SCENE
Auto
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
t När du använder menyposterna kanske vissa av inte kan användas
samtidigt eller så är de gråmarkerade. Mer information om
gråmarkerade poster finns under Felsökning på sidan 113.
t För att göra det enkelt att förstå beskrivs alla exempel på
menyinställningar från den här sidan enligt det enklaste sättet. Hur
du gör menyinställningar kan variera beroende på användarens val
av menyalternativ.
Använda menyalternativen
MENYPOSTER
t De tillgängliga alternativen i menyn kan variera beroende på användningsläge.
t För användningsdetaljer, se motsvarande sida.
Menyposter för inspelning
Alternativ
Standardvärde
Sidan
Auto
53
Video Resolution (Videoupplösning)
1080/50i
53
Video Quality (Videokvalitet)
Fine (Fin)
54
Photo Resolution (Bildupplösning)
2944X1656
54
Photo Sharpness (Fotoskärpa)
Normal
55
White Balance (Vitbalans)
Auto
55
Aperture (Bländare)
Auto
56
Shutter (Slutare)
Auto
57
EV
0
58
Super C.Nite
Normal
58
Focus (Fokus)
Auto
59
Anti-Shake(OIS) (Antiskak(OIS))
OIS
44
Digital Effect (Digital effekt)
Off (Av)
60
Fader (Tona)
Off (Av)
61
Tele Macro (Tele Makro)
Off (Av)
62
Cont. Shot (Kont. insp.)
Off (Av)
62
Wind Cut (Eliminera vind)
Off (Av)
63
SCENE
Digital Zoom
Off (Av)
63
Self Timer (Självutlösare)
Off (Av)
64
Art Time Lapse REC (Förfl. tid)
Off (Av)
64
Quick View (Snabbvisning)
On (På)
67
Guideline (Riktlinje)
Off (Av)
68
51
Använda menyalternativen
Menyposter för uppspelning
Video
Användarläge
Foto
Standardvärde
Sidan
X
Play All
(Spela alla)
68
X
X
-
69
z
z
z
-
71
z
z
X
X
-
72
Protect (Skydda)
z
z
z
z
Off (Av)
73
Copy (Kopiera) *
z
z
z
z
-
74
Divide (Dela)
z
z
X
X
-
75
Combine
(Kombinera)
z
X
X
X
-
76
File Info (Filinfo)
z
z
z
z
-
70
Slide Show Start
(Startar bildspel)
X
X
z
z
-
49
Slide Show Option
(Bildspelsalternativ)
X
X
z
z
-
70
Alternativ
Miniatyr
En
Miniatyr
En
Play Option
(Uppspel.altern.)
z
z
X
Highlight
z
z
Delete (Radera)
z
Delete My Clip (Radera My Clip)
Edit (Redigera)
z : möjligt, X : ej möjligt
52
t De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
t Vissa gråfärgade menyalternativ kan inte väljas. ¬Sidan 113
t Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H405.
Avancerad inspelning
SCENE
Video Resolution (Videoupplösning)
Med iScene-funktionen kan du välja en inställning som matchar den bild
du ska ta (Sport, Porträtt etc.). Utifrån ditt val ställer kameran automatiskt
in lämplig bländare och slutarhastighet för optimal inspelning.
Du kan välja upplösning för den film som ska spelas in.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
“ SCENE”.
)Š
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
t 'ÚSBUUÊOESBEFOBLUVFMMB
sidan ska du trycka lätt på
)/ner (
).
fliken upp (
1. Tryck lätt på menyfliken
) Š “Video Resolution”
(
(Videoupplösning).
SCENE
Auto
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
3. För att stänga menyn trycker du lätt
).
på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
Poster i undermeny
t Auto: Under normala förhållanden sker normal inspelning.
t Sports (Sport) ( ): Inspelning av personer eller föremål
som rör sig snabbt.
t Portrait (Porträtt) ( ): Spelar in naturlig hudfärg.
t Spotlight ( ): Vid starkt upplysta föremål.
t Beach/Snow (Sand/Snö) ( ): Vid starka ljusreflexer, t.ex.
vid snö eller sand.
t Food (Mat) ( ): Återger färger på mat mer intensivt.
t Candle Light (Stearinljus) ( ): Spelar in mjukt ljus som
stearinljus.
t Indoor (Inomhus) ( ): Inomhus med lampljus.
När du anger “Aperture: Manual” (Bländare: Manuell) eller “Shutter:
Manual” (Slutare: Manuell) avbryts läget SCENE.
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
Video Resolution
1080/50i
720/50p
1/1
576/50p
).
Poster i undermeny
t 1080/50i (
t 720/50p (
t 576/50p (
): Spelar in i formatet HD (1920x1080/50i).
): Spelar in i formatet HD (1280x720/50p).
): Spelar in i formatet SD (720x576/50p).
t “50i” anger att kameran kommer att spela in i sammanflätat sökläge
med 50 fält per sekund.
t “50p” anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge
med 50 bildrutor per sekund.
t Inspelade filer är i formatet VBR (Variable Bit Rate). VBR är ett
kodningssystem som automatiskt justerar bithastigheten enligt den
bild som lagras.
t Den tillgängliga videoinspelningstiden varierar beroende på vald
videoupplösning. ¬Sidan 37
53
Avancerad inspelning
Video Quality (Videokvalitet)
Photo Resolution (Bildupplösning)
Du kan välja kvalitet för det foto som ska spelas in.
Du kan välja upplösning för foton som ska tas.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Video Quality” (Videokvalitet).
Video Quality
Super Fine
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Photo Resolution” (Bildupplösning).
Photo Resolution
2944x1656
Fine
1/1
Normal
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Super Fine (Superfin) ( ): Lagrar videor med superfin
bildkvalitet.
t Fine (Fin) ( ): Lagrar videor med fin kvalitet.
t Normal ( ): Lagrar videor med normal kvalitet.
Ju högre upplösningen är, desto kortare blir inspelningstiden och ju lägre
upplösning, desto längre blir inspelningstiden.
54
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
1920x1080
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Poster i undermeny
t 2944X1656 (
t 1920x1080 (
): Tar foton med upplösningen 2944x1656.
): Tar foton med upplösningen 1920x1080.
t Antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på inspelningsmiljö.
¬Sidan 37
t Bilder som lagras i formatet på HD-kameran kanske inte spelas
upp korrekt på andra digitala enheter som inte stödjer den här
bildstorleken.
Avancerad inspelning
Photo Sharpness (Fotoskärpa)
White Balance (Vitbalans)
Med det här alternativet kan användaren få skarpare bilder genom att
bearbeta bilden efter fotograferingen.
Den här kameran justerar automatiskt motivets färger. Du kan spela
in naturliga färger beroende på motiv och ljus.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Photo Sharpness” (Fotoskärpa).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
Photo Sharpness
Soft
Normal
1/1
Sharp
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Poster i undermeny
t Soft (Mjuk) ( ): Mjukar upp kanterna på foton. Gör bilden
mjukare.
t Normal ( ): Fotobilder visas med skarpa kanter och
passar för utskrift.
t Sharp (Skarp) ( ): Förstärker skärpan på kanterna på
foton.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“White Balance” (Vitbalans).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
White Balance
Auto
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Poster i undermeny
t Auto: Styr automatiskt vitbalansinställningen beroende på
inspelningsförhållanden.
t Daylight (Dagsljus) ( ): Styr vitbalansen efter utomhusljus.
t Cloudy (Molnigt) ( ): Vid inspelning när det är mulet eller
i skugga.
t Fluorescent (Lysrör) ( ): Vid inspelning i lysrörsljus.
t Tungsten ( ): Vid inspelning under halogenlampor och i
miljöer med intensiv lampbelysning.
t Custom WB (Anp. vitb.) ( ): Du kan manuellt justera
vitbalansen för att överensstämma med ljuskälla eller
situation.
Förstå vitbalans
Vitbalans är en process för att ta bort onaturliga färgskiftningar,
så att objekt som är vita i verkligheten även blir vita på bilden. En
korrekt vitbalans måste ta med “färgtemperatur” hos en ljuskälla i
beräkningen, de kan vara kallvita eller varmvita.
55
Avancerad inspelning
Ställa in vitbalansen manuellt
1. Tryck lätt på menyfliken (
)
White Balance
Š“White Balance” (Vitbalans) Š
Tungsten
“Custom WB” (Anp. vitb.).
Custom WB
t *OEJLBUPSOi ) Set White
2/2
Balance” (Ställ in vitbalans.)
visas.
2. Fyll skärmen med det vita objektet
).
och tryck på fliken (
t *OTUÊMMOJOHFOGÚSWJUCBMBOTMBHSBT
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
t %FOMBHSBEFJOTUÊMMEBWJUCBMBOTFOBOWÊOETGSÌOOÊTUB
fotografering.
t Om du ställer in vitbalansen manuellt måste objektet som ska fylla
skärmen vara vitt, annars kan kameran hitta ett felaktigt värde.
t Den ändrade inställningen behålls tills du ställer in vitbalansen igen.
t Under normal inspelning utomhus kan det ge bättre resultat att ställa
in den på “Auto”.
t Avbryt den digitala zoomfunktionen för att få rena och precisa
inställningar. ¬Sidan 63
t Återställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.
56
Aperture (Bländare)
Kameran ändrar bländaren automatiskt beroende på motivet och
inspelningsförhållandena. Du kan även ställa in bländaren manuellt.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Aperture” (Bländare).
)Š
Aperture
Auto
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
m
Manual
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Auto: Ställer in bländaren automatiskt.
) eller
t Manual (Manuell) ( m ): Tryck för att minska (
) för att justera de inställningsvärden du önskar.
öka (
Inställningarnas värden är följande: F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6,
F8, F11, F16
Avancerad inspelning
Förstå bländaren
Bländaröppning kan ändras för att styra mängden ljus som når
bildsensorn. Bländarvärdet behöver ändras i följande fall:
t Vid fotografering i motljus eller när bakgrunden är för ljus.
t Vid fotografering mot en reflekterande, naturlig bakgrund, såsom
en strand eller en skidbacke.
t När bakgrunden är väldigt mörk (t.ex. på natten).
t När du anger “Aperture: Manual” (Bländare: Manuell) avbryts
SCENE-läget. “Super C.Nite” ställs in som “Off” (Av) och
“Shutter” (Slutare) ställs automatiskt in som “Auto”.
t Om bländaren är inställd på manuell hantering ändras bländarvärdet
beroende på zoomnivån.
Shutter (Slutare)
Videokameran ställer automatiskt in slutarhastighet beroende på
ljusstyrkan hos motivet. Du kan lagra rörelsen för det snabbt rörliga
motivet eller spela in dynamiskt för motiv i slow motion.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Shutter” (Slutare).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Shutter
Auto
m
Manual
1/1
Poster i undermeny
t Auto: Kameran ställer automatiskt in lämpligt bländarvärde.
t Manual (Manuell) ( m ):Tryck för att minska ( ) eller
öka ( ) för att justera de
inställningsvärden du önskar.
Inställningarnas värden är följande:
1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000, eller 1/10000.
t Bilden kanske inte verkar så mjuk som när en hög slutarhastighet
är vald.
t Vid inspelning med en slutarhastighet på 1/1000 eller högre ska du
se till att solen inte skiner rakt in i linsen. Om slutarhastigheten blir
långsammare kan kameran påverkas av för mycket ljus.
t När du anger “Shutter: Manual” (Slutare:Manuell) avbryts
SCENE-läget. “Super C.Nite” ställs in som “Off” (Av) och
“Aperture” (Bländare) ställs automatiskt in som “Auto”.
t Även om slutarhastigheten är inställd på 1/10000 stöder
videokameran upp till 1/2000 under fotoinspelning.
57
Avancerad inspelning
EV
Super C.Nite
Beroende på intensiteten i det omgivande ljuset kan videor och
bilder bli för mörka eller för ljusa. I så fall kan du justera exponeringen
för att få bättre videor och bilder.
Du kan ta en bild av ett föremål i slow motion genom att kontrollera
slutarhastigheten, eller en ljusare bild när det är mörkt utan att
behöva kompromissa med färgerna.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
EV
“EV”.
2. Tryck för att minska (
) eller
0
) för att justera de
öka (
inställningsvärden du önskar.
Inställningarnas värden är följande:
t EV-värden ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Förstå EV (exponeringsvärde)
Exponeringsvärdet är den totala mängd ljus som tillåts komma in i
fotograferingsmediet (film eller bildsensor) under fotograferings- eller
videoupptagningsprocessen.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Super C.Nite”.
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur
).
(
58
0
Ljusare (+)
OFF
Off
Normal
1/1
SUPER
Super
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t Normal ( ): Slutaren öppnas i 1/50 sekund i normalläget
och växlar automatiskt till öppen i 1/25 sekund på en mörk
plats. Använd den här funktionen för att ta ljusa bilder på en
mörk plats.
t Super ( ): Slutaren öppnas i 1/13 sekund i normalläget,
oavsett omgivande förhållanden. Använd den här funktionen
för att ta ljusa bilder på en mörk plats.
SUPER
Mörkare (-)
Super C.Nite
Avancerad inspelning
Fokusera manuellt under inspelning
Focus (Fokus)
Kameran fokuserar vanligen på ett motiv automatiskt (autofokus). När
kameran är påslagen ska autofokus alltid vara aktiverat. Du kan även
manuellt ställa in fokus beroende på inspelningsförhållanden.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Focus” (Fokus).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Focus
Auto
Manual
1/1
Touch Point
Den här HD-kameran fokuserar automatiskt på ett motiv från närbild
till obegränsat avstånd. Rätt fokusjustering kanske inte går att
uppnå beroende på inspelningsförhållandena. I så fall använder du
det manuella fokusläget. För att justera fokus placerar du fingret och
) för ett motiv som befinner sig nära och på fliken
håller det på (
) för ett som befinner sig längre bort.
(
t Symbolen för nära eller symbolen för längre bort ( / ) visas i
mitten när fokusjusteringen är klar.
t Det justerade värdet tillämpas direkt efter att du tryckt på fliken
) eller (
).
(
Manual
Manual
10CM
10CM
<Närmare motiv>
<Motiv längre bort>
Poster i undermeny
t Auto: I de flesta fall är det lämpligare att använda
autofokusfunktionen, eftersom den gör det möjligt för dig att
koncentrera dig på din kreativa sida vid inspelningen.
t Manual (Manuell) ( ): Manuell fokusering kan vara nödvändig
under vissa omständigheter som gör automatisk fokusering svår
) eller (
) för att justera
eller opålitlig. Tryck på fliken (
inställningsvärdena så som du vill.
t Touch Point (Pekpunkt) ( ): Du kan peka på LCD-skärmen där
du vill fokusera (endast videoinspelningsläge)
Situationer för inställning av manuell fokus
t En bild innehåller fl era motiv, vissa ligger nära videokameran och
andra längre bort.
t En person omgiven av dimma eller snö.
t Mycket glänsande eller glättade ytor, t.ex. på en bil.
t Personer eller föremål som rör sig konstant eller snabbt, t.ex. en
sporttävling eller en folkmassa.
59
Avancerad inspelning
Exempel på 9 alternativ för digital effekt
Använda touch-panelen
Med pekpunktsfunktionen kan du ställa
in vilket objekt som ska vara i fokus.
Fokusera på en punkt genom att
trycka på önskad punkt.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Aktivera pekpunkten genom en lång lätt tryckning
Du kan aktivera pekpunkten genom att trycka på samma punkt i
cirka 2 sekund på LCD-skärmen
t AF-funktionen är användbar när du använder zoomen, eftersom
du då inte alltid har möjlighet att hålla fokuspunkten efter att
zoomförhållandet har ändrats.
t På menyskärmen för manuell fokusering är autofokuseringsfunktionen
) på skärmen och den
tillgänglig genom att använda fliken AF (
manuella fokuseringsfunktionen kan användas igen om du trycker på
de manuella fokuseringsflikarna.
t När tryckpunktsfunktionen är aktiverad kan du trycka på fliken AF
) på LCD-skärmen för att ställa in “Focus” (Fokus) till “Auto”.
(
Digital Effect (Digital effekt)
Med funktionen digital effekt kan inspelningarna få ett kreativt
utseende.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
60
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Digital Effect” (Digital effekt).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Digital Effect
Off
Black & White
1/3
Sepia
Negative
Off (Av)
Utan någon digital
effekt visas en
normal, naturlig bild
under inspelning och
uppspelning.
Black & White
(Svart/Vit) ( )
Det här läget ändrar
bilderna till svartvitt.
Sepia ( )
Det här läget ger
bilderna en rödbrun
färgton.
Negative (Negativ)
( )
Det här läget
spegelvänder
färgerna, vilket skapar
en negativbild.
Art (Konst) ( )
Det här läget
hjälper till att justera
ansiktsdefekter.
Ghost (Spökzoom)
( )
Det här läget ger
efterbilder liknande
spöken som rör sig.
Dazzle (Effekt) ( 02 )
Det här läget gör bilen
ljusare genom att öka
färgmättnaden.
Noir (Svart) ( 03)
Det här läget ger
bilden en högre
kontrast.
Western ( 04)
Läget ger bilden ett
bleknat utseende
som i en gammal film.
Avancerad inspelning
Fader (Tona)
Spela in video med toningseffekt
Du kan ge din inspelning ett professionellt utseende genom att
använda specialeffekter, såsom tona in i början av en sekvens eller
tona ut i slutet av en sekvens.
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Fader” (Tona).
)Š
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Fader
Off
In
1/1
Out
In-Out
Tona in
Tryck på knappen för inspelning start/stopp när “Fader” (Tona)
ställs in till “In”. Inspelningen börjar med en mörk skärm och sedan
tonas bild och ljud in. (tona in).
Tona ut
Tryck på knappen inspelning start/stopp när “Fader” (Tona) är
inställd som “Out” (Ut).
Inspelningen stoppas när bild och ljud tonas ut.
Tona in-ut
Tryck på knappen inspelning start/stopp när “Fader” (Tona) är inställd
som “In-Out” (In-Ut).
Inspelningen startar med en mörk skärm och sedan tonas bild och ljud
in. Inspelningen stoppas när bild och ljud tonas ut.
Poster i undermeny
Tona in (cirka 3 sekunder)
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t In ( ): Så fort du har startat inspelningen verkställs
toningen.
t Out (Ut) ( ): När inspelningen är klar verkställs toningen.
t In-Out (In-ut) ( ): När du startar eller stoppar en inspelning
verkställs toningen i enlighet med detta.
Tona ut (cirka 3 sekunder)
Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång. Du måste
återställa den varje gång du vill använda den.
61
Avancerad inspelning
Tele Macro (Tele Makro)
Cont. Shot (Kont. insp.)
Med funktionen Tele Macro (Tele Makro) kan du ta närbilder som
är skapade genom att fokusera på en liten del av ett stort objekt i
vidvinkel. Den är praktiskt för att ta närbilder på blommor, insekter etc.
Men den här funktionen kan du ta foton i en serie för att kunna ta ut
den bästa av dem, t.ex. när ett objekt rör sig.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Cont. Shot” (Kont. insp.).
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Tele Macro” (Tele Makro).
Tele Macro
Off
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
On
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På) ( ): Du kan fokusera på en mindre del av ett stort
objekt i en TV-vinkel.
62
t Vid inspelning i läget Tele Makro kan fokushastigheten verka lägre.
t Använd ett stativ (medföljer ej) för att förhindra att bilden blir ostadig
i läget Tele Makro.
t Undvik skuggor vid inspelning i läget Tele Makro.
t Allteftersom avståndet till motivet minskar blir fokuseringsområdet
mindre.
t Om du inte kan få rätt fokus flyttar du Zoomspaken för att justera
fokus.
t När Tele Macro (Tele Makro) är på ändras den effektiva brännvidden
i teleläget från 1 m till 50 cm (40 till 19,7 tum).
)Š
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Cont. Shot
Off
On
1/1
Poster i undermeny
t Off (Av): Lagrar bara en bild.
): När du trycker på knappen PHOTO /
t On (På) (
Clip) kan du ta upp till 8 bilder på 1 sekund.
(My
t Om ett fel uppstår (t.ex. att minneskortet är fullt) under kontinuerlig
inspelning stoppas inspelningen och ett felmeddelande visas.
t När “Cont. Shot” (Kont. insp.) har ställts in på “On” (På) så fixeras
bildupplösningen till 1920 x 1080.
Avancerad inspelning
Wind Cut (Eliminera vind)
Digital Zoom
Med funktionen Wind Cut kan du reducera vindljudet när du spelar
in ljud via mikrofonen.
Med den digitala zoomen kan du förstora mer än med optisk zoom.
Digital zoom kan förstora bilden elektroniska upp till 300 gånger.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Wind Cut” (Eliminera vind).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Wind Cut
Off
On
1/1
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Digital Zoom”.
)Š
Digital Zoom
Off
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
On
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
STBY
00:00:00
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På) ( ): Reducerar vindljud när du spelar in ljud via
mikrofonen.
Med funktionen Wind Cut kan du även ta bort lågfrekventa ljud som
exempelvis vind.
[307Min]
9999
Poster i undermeny
Den högra sidan av fältet visar digitalt
zoomområde. Zoomområdet visas när du
väljer zoomnivå.
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): Aktiverar högsta digitalzoomförstoringen.
Med digital zoom bearbetas bilden digitalt mer än med optiska
zoomlägen. Bildupplösningen kan blir något annorlunda.
63
Avancerad inspelning
Self Timer (Självutlösare)
Art Time Lapse REC (Förfl. tid)
När självutlösaren är aktiverad finns det en tidsfördröjning på 10
sekunder innan inspelningen startar. Du kan lagra eller ta bilder själv.
Genom att använda funktionen Art Time Lapse (Förfl. tid) kan du
ställa in videokamran för att lägga till känsloikoner och annat till ett
videoavsnitt du upplever som tråkigt.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Self Timer” (Självutlösare).
Self Timer
OFF
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
Off
10 Sec
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t 10 Sec (10 sek) ( ): Det uppstår en tidsförskjutning på 10
sekunder när du trycker på Inspelning start/stopp eller
PHOTO / (My Clip).
Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång. Du måste
slå på den varje gång du vill använda den.
64
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Art Time Lapse REC” (Förfl.
tid).
t Menyskärmen visas.
Art Time Lapse REC
Off
Normal
1/2
Jumping
2. Tryck pa onskad post i
undermenyn.
3. Tryck lätt på önskade alternativ
(intervall, inspelningsgräns,
upplösning) och tryck uppåt
) eller nedåt (
) för att ställa
(
in värden.
Zooming
Art Time Lapse REC
Interval
:
0.5 Sec
Zoom
:
in
[HD] 720 50P SF
Avancerad inspelning
4. Tryck lätt på fliken (
) för att slutföra inställningarna.
5. För att stänga menyn trycker du lätt på fliken Avsluta (
).
Retur (
Ikon
) eller
6. Efter att du har ställt in läget
Q 00:00:20
[307Min]
tidsförskjutning tid ska du trycka
1Sec/24Hr
Art Time Lapse Recording
på knappen Inspelning start/
stopp.
t Tidsförskjutningsinspelningen
startar.
t Art Time Lapse REC stöder bara
upplösningen [HD]720/50P och Superfin.
t Tryck på knappen Inspelning start/stopp om du vill stoppa
läget Art Time Lapse (Förfl. tid).
Beskrivning
Normal: Ställ in inspelningsrutorna i ett intervall du definierar.
t Intervall: En bild av en scen lagras i intervaller på 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekunder.
Hopp: Ställ in för att spela in en tid för videons tidsförskjutning
som du definierar.
t Interval: Scenen spelas in i 3 sekunder med intervaller på 1,
3, 5, 10 eller 20 sekunder. Ljudet spelas också in.
Zoomning: Ställ in en zoomeffekt för en tidsförskjuten video.
t Intervall: En bild av en scen lagras i intervaller på 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekunder.
t Zoom: Lägger till effekt för att zooma in/ut för en
tidsförskjuten video.
Panor.: Ställ in en panoreringseffekt för en tidsförskjuten video.
t Intervall: En bild av en scen lagras i intervaller på 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekunder.
t Riktning: Lägger till panoreringseffekten (vänster/höger/
upp/ned) för en tidsförskjuten video.
Zoom + Panorer.: Ställ in en zoom- och panoreringseffekt för
att lägga till dem simultant.
t Intervall: En bild av en scen lagras i intervaller på 0,1, 0,5,
1, 3 eller 5 sekunder.
t Riktning: Lägger till panoreringseffekten (vänster/höger/
upp/ned) för en tidsförskjuten video.
t Zoom: Lägger till effekt för att zooma in/ut för en
tidsförskjuten video.
65
Avancerad inspelning
Exempel på Konst förfl. tid
Funktionen Konst förfl. tid spelar in bildrutor i ett angivet intervall
över den totala inspelningstiden vilket ger ett videoklipp med
tidshopp.
Total inspelningstid
Inspelningsintervall
Timeline
Tiden för inspelningen på
lagringsmedia (en video
med tidsförskjutning).
00:00:20/00:20:00
HD
SD
100_0013
Konts förfl. tid är användbar för filmning av följande motiv:
t Blommor som blommar
t En fågel som bygger ett bo
t Molnrörelser i himlen
00:00:25/00:20:00
100_0013
00:00:30/00:20:00
100_0013
3/3
66
t Under inspelning med Art Time Lapse (Tidsförskjutning) fungerar inte Super C.Nite.
t Inspelning med Art Time Lapse (Tidsförskjutning) publiceras när inspelningen har slutförts. För att starta ett annat läge för Art Time Lapse (Tidsförskjutning), upprepar
du steg 1 till 7.
t 25 bilder skapar ett videoklipp på 1 sekund. Eftersom den minsta längden för en video som videokameran kan spara är en sekund definierar intervallet den totala
minimala inspelningstiden för läget Art Time Lapse (Tidsförskjutning). Om du exempelvis ställer in intervallet till 5 sek måste du ställa in inspelningstiden för Konst förfl.
tid till minst 2 minuter och 30 sekunder för att spela in en minsta videolängd på 1 sekund (25 bilder).
t Du kan inte pausa inspelning under Time lapse recording.
t Ljudet spelas inte in under inspelning med Art Time Lapse (Tidsförskjutning). (Ljudet spelas endast in under Hoppinspelning i läget Tidsförskjutning.)
t När en videoinspelning har nått upp till 1,8GB lagringsminne kommer en ny inspelningsfil att starta automatiskt vid den punkten.
t Vi rekommenderar att du använder strömadaptern för Art Time Lapse (Tidsförskjutning), istället för batteri.
t Om batteriet blir svagt under inspelning med Konst förfl. tid sparas inspelningarna upp till den punkten och enheten försätts i standbyläge. Efter en stund visas ett
varningsmeddelande och enheten stängs av automatiskt.
t Om lagringsmediet blir fullt under inspelning med Konst förfl. tid växlar videokameran till standbyläge efter att du har spelat in till maximalt tillgängligt minne.
t Inspelning med Art Time Lapse avslutas automatiskt efter 72 timmar.
Avancerad inspelning
Quick View (Snabbvisning)
Tar bort filer efter snabbvisning
Med Quick View (snabbvisnings)-funktionen kan du titta på dem
senast inspelade videon så fort som inspelningen är klar.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
Om du trycker på raderingsfliken (
raderas filen.
) under snabbvisning så
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Quick View” (Snabbvisning).
Quick View
Off
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
On
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Funktionen för snabbvisning är inte tillgänglig under följande
förhållanden::
- Om läget har ändrats efter inspelningen
- Om USB-kabeln är ansluten till kameran.
- Om kameran har startats om efter inspelningen.
- Efter uppspelning med snabbvisning.
t För bilder som är inspelade med “Cont. Shot” (Kont. insp.) spelas
bara den senaste filen upp.
t Off (Av): Ikonen för snabbvisning ( ) visas inte på skärmen
efter att du har avslutat inspelningen.
t On (På): Ikonen för snabbvisning ( ) visas på skärmen när
du har avslutat inspelningen.
Tryck snabbt på ikonen för snabbvisning för att visa den
senast inspelade videon eller bilden.
När snabbuppspelningen är klar försätts kameran i
standbyläge igen.
67
Avancerad uppspelning
Guideline (Riktlinje)
Play Option (Uppspel.altern.)
Den här kameran har 3 typer av riktlinjer som hjälper dig att ställa in
en balanserad bildkomposition på skärmen.
Du kan ställa in en specifik uppspelningsstil.
Välj inspelningsläge genom att trycka på knappen MODE. ¬Sidan 29
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Guideline” (Riktlinje).
)Š
Välj fliken Play (Spela upp) (
) på LCD-skärmen för att välja
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck lätt på menyfliken (
)Š
“Play Option” (Uppspel.altern.).
Guideline
Play Option
Play All
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
t %FOWBMEBSJLUMJOKFOWJTBTQÌ
skärmen.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Off
STBY
00:00:00
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
[307Min]
9999
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Play One
1/1
Repeat All
Repeat One
Poster i undermeny
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
: Placerar objektet vid det centrerade krysset i ramens
t
mitt.
: Genom att placera objekten inom säkerhetszonen kan
t
du vara säker på att de blir inspelade.
: Inspelning av flera objekt. Genom att placera objekt
t
vid eller i närheten av rutnätets krysspunkter skapas
en balanserad komposition.
68
t Positionera objektet i krysset på riktlinjen för att balansera
bildkompositionen.
t Riktlinjerna på skärmen visas inte på den inspelade bilden.
t Play All (Spela alla) ( ): Spelar videoklipp i ordning och
från den valda videon till den sista och återgår sedan till
miniatyrvyn.
t Play One (Spela en) ( ): Spelar endast upp den valda
videon och återgår till miniatyrvyn.
t Repeat All (Repetera alla) ( ): Upprepar uppspelningen
).
av alla videoklipp tills du trycker lätt på Returfliken (
t Repeat One (Repetera en) ( ): Upprepar uppspelningen
).
av vald video till du trycker lätt på fliken Retur (
Avancerad uppspelning
Highlight
Markera uppspelningstiden för videons inspelningstid
Kameran visar ett avsnitt av inspelad(e) video(r) slumpvis.
Välj fliken Play (Spela upp) (
) på LCD-skärmen för att välja
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Highlight”.
)Š
Markerad uppspelningstid
Full uppspelning
5 till 30 sek
Spelar upp 5 sekunder
slumpmässigt.
30 sek till 5 min
Spelar upp 5 sekunder i avsnitt på
var 30:e sekund slumpmässigt.
5 min. till 10 min.
Spelar upp 11 sekunder i avsnitt på
varannan sekund slumpmässigt.
Mer än 10 min
Spelar upp 15 sekunder i avsnitt på
3-minutersavsnitt slumpmässigt.
Highlight
Recent
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
Inspelad tid
Mindre än 5 sek.
All
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Recent (Tidigare) ( ): Visar ett avsnitt av videor som
skapats inom 24 timmar.
t All (Alla dag.) ( ): Visar ett avsnitt av alla videofiler.
t Om du kör markeringsfunktionen i datumminiatyrvisningen så
markeras alla filer med vald datuminställning och sammanställs i
visningen.
t I markerat uppspelningsläge kan du ändra volymen genom att trycka
lätt på skärmen, och du kan även avbryta uppspelningen.
69
Avancerad uppspelning
Slide Show Option (Bildspelsalternativ)
File Info (Filinfo)
Du kan ställa in uppspelningsalternativ för bildspel i inställningsmenyn
för bildspel.
Kameran visar information om de inspelade bilderna.
Välj fliken Play (Spela upp) (
) på LCD-skärmen för att välja
bilduppspelningsläge ( ). ¬Sidan 45
1. Tryck lätt på menyfliken
) Š “Slide Show Option”
(
(Bildspelsalternativ).
2. Tryck lätt på önskat
undermenyalternativ och tryck
)/(
) för att
lätt på fliken (
ställa in det värde du önskar.
1. Tryck lätt på menyfliken (
“File Info” (Filinfo).
)Š
File Info
Slide Show Option
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
Effect
:
On
3. För att stänga menyn trycker du lätt
på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
).
Poster i undermeny
t Interval (Intervall): Bilder spelas upp kontinuerligt i det
inställda bildspelsintervallet (1 sek. eller 3 sek.).
t Music (Musik): Du kan slå på eller av bakgrundsmusiken.
Den här videokameran har 7 spår för bakgrundsmusik som
standard, De är lagrade i flashminnet. När du startar ett
bildspel startar uppspelningen av de 7 spåren i slumpvis
ordning.
t Effect (Effekt): Spelar upp bilder kontinuerligt och tonar in/
ut vid övergångar mellan bilderna.
70
Välj uppspelningsfliken (
) på LCD-skärmen för att välja
). ¬Sidan 45
videouppspelning ( HD / SD ) eller bilduppspelning (
2. Markera önskad fil för att visa
filinformation.
t %FOWBMEBGJMFOTGJMJOGPSNBUJPO
visas.
3. För att stänga trycker du på returfliken (
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
: 01/JAN/2012
: 00:00:05
Size
Resolution
: 9.56MB
: 1080 50i F
).
Redigera filer
Delete (Radera)
Poster i undermeny
Du kan radera inspelningar en och en eller alla på en gång.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge.¬sidan 45
1. Tryck på fliken för HD ( HD ), SD
).
( SD ) eller bildfliken (
t Videor eller foton visas som
miniatyrer.
2. Peka på menyfliken (
)Š
“Delete” (Radera) Š peka på
önskad post i undermenyn.
t Om du trycker på “Select
Files” (Välj filer) ser du
bildminiatyrerna. Gå till steg 3.
t Om du pekar på “All Files”
(Alla filer) ser du meddelandet
som överensstämmer med
det alternativet. Gå till steg 4.
Delete
t Select Files (Välj filer): Tar bort enskilda bilder.
c Tryck på de bilder som du vill radera. Indikatorn
( ) visas på de bilder som valts. Om du trycker på
miniatyrbilden växlar den mellan att vara markerad ( )
eller avmarkerad.
). De valda bilderna tas bort.
d Tryck på fliken (
t All Files (Alla filer): Raderar alla bilder.
Select Files
All Files
1/1
t Borttagna bilder kan inte återställas.
t Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under borttagning
av en video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada
lagringsmedia eller data.
Delete
3/3
Remain:3.62GB
3. Peka på filerna du vill radera. Efter att du har valt alla filer du vill
). Gå till steg 4.
radera, trycker du på fliken (
t Se posterna i undermenyn nedan för mer detaljer.
t Du kan inte radera skyddade filer. Ta bort skyddet först.
t Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag ska du
aktivera bildskyddet i förväg. ¬Sidan 73
t Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du
inte radera bilderna. ¬Sidan 73
t Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena
helskärm eller singel.
t Borttagningsfunktionen fungerar inte om batterinivån är för låg. Vi
rekommenderar att du använder nätadaptern när du ska radera.
4. Peka på “Yes” (Ja).
t Om du väljer “All Files” (Alla filer) raderar videokameran alla
filer på lagringsmediet, utom de som är skyddade.
t Om du väljer “Select Files” (Välj filer) raderar kameran de
filer du har valt.
71
Redigera filer
Delete My Clip (Radera My Clip)
My Clip Creation (Skapa My Clip)
Du kan radera flikarna för My Clip från en video som taggats som
My Clip.
Du kan extrahera spännande scener som har taggats som ”My Clip”
från en video och skapa en fil med dem.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck på en miniatyr som är
taggad som My Clip ( ).
)Š
2. Tryck pa fliken MENU (
“Delete My Clip” (Radera My
Clip).
3. Tryck “Yes” (Ja).
t Videokameran raderar alla
taggar från videon.
Play Option
Highlight
1/2
Delete
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck på knappen
PHOTO / (My Clip) i
videominiatyrvisningen.
My Clip
Creation Start
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
Preview
Delete My Clip
Poster i undermeny
t Skap.start: Kombinerar taggade scener sekventiellt, sparar
och lokaliserar dem som en videofil vid första filpositionen på
videominiatyrvisningen.
t Förhandsg.: Förhandsgranskar taggade scener sekventiellt.
t Vid förhandsgranskning av scener som är taggade som ”My Clip”
kan du inte dra förloppsindikatorn på LCD-skärmen.
t Om det inte finns tillräckligt med tillgängligt lagringsutrymme i
lagringsmedia för att skapa nya filer från taggade videor blir fliken
Skap.start gråmarkerad.
72
Protect (Skydda)
Du kan skydda viktiga inspelningar mot ofrivillig radering. Skyddade
videor och foton raderas inte om du inte gör en formatering eller tar
bort skrivskyddet.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge.¬sidan 45
1. Peka på fliken för HD ( HD ), SD
).
( SD ) eller bildfliken (
t Videor eller foton visas som
miniatyrer.
Protect
Select Files
All On
1/1
All Off
2. Peka på menyfliken (
)Š
Protect
“Protect” (Skydda) Š peka på
önskad post i undermenyn.
t Om du trycker på “Select
3/3
Files” (Välj filer) ser du
bildminiatyrerna. Gå till steg 3.
t Om du pekar på “All Files”
(Alla filer), ser du meddelandet som överensstämmer med det
alternativet. Gå till steg 4.
4. Peka på “Yes” (Ja).
t Om du väljer “All On” (Alla på) visas indikatorn ( ) på alla filer.
t Om du väljer “All Off” (Alla av) döljs indikatorn ( ) på alla
skyddade filer.
t Om du väljer “Select Files” (Välj filer) visas indikatorn på filer
du har valt för skydd och försvinner från filer du har tagit bort
skyddet för.
Poster i undermeny
t Select Files (Välj filer): Skyddar individuella bilder.
c Tryck på de bilder som du vill skrivskydda. Indikatorn ( )
visas på de bilder som valts.
Om du trycker på miniatyrbilden växlar den mellan att vara
markerad ( ) eller avmarkerad.
).
d Tryck på fliken (
t All On (Alla på): Skyddar alla bilder.
t All Off (Alla av): Tar bort skrivskyddet för alla bilder samtidigt.
t Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena
helskärm eller singel.
t Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du
inte ställa in den här funktionen. ¬Sidan 35
3. Peka på filerna du vill skydda. Efter att du har valt alla filer du vill
). Gå till steg 4.
skydda, trycker du på fliken (
t Se posterna i undermenyn nedan för mer detaljer.
73
Redigera filer
Copy (Kopiera bilder) (Endast HMX-H405)
Filmer och bilder som är lagrade i internminnet kan kopieras till det
externa fl ashminneskortet. Kopiering till minneskort raderar inte
originalen i internminnet.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Tryck lätt på uppspelningsfl iken (
uppspelningsläge. ¬sidan 45
) på LCD-skärmen för att välja
1. Tryck på fl iken för HD ( HD ),
).
SD ( SD ) eller bildfl iken (
t 7JEFPSFMMFSGPUPOWJTBTTPN
miniatyrer.
2. Tryck lätt på menyfl iken (
“Copy” (Kopiera).
)Š
Copy
Select Files
All Files
1/1
3. Tryck på önskad post i
undermenyn.
4. Motsvarande meddelande för valt
alternativ visas. Tryck på “Yes” (Ja).
t %FWBMEBCJMEFSOBLPQJFSBT
Copy
3/3
Remain:2GB
Återstående ledigt utrymme
på målminneskortet
74
Poster i undermeny
t Select Files (Välj fi ler): Kopiera individuella bilder. Tryck på
bilderna du vill kopiera. Indikatorn ( ) visas på de bilder som
valts. Om du trycker på miniatyrbilden växlar den mellan att
).
vara markerad ( ) eller avmarkerad. Tryck på fl iken OK (
De valda bilderna kopieras.
t All Files (Alla fi ler): Kopiera alla bilder.
t %VLBOÊWFOBOWÊOEBEFOIÊSGVOLUJPOFOJ
bildvisningslägena helskärm eller singel.
t 0NSFHMBHFUQÌNJOOFTLPSUFUIBSTLKVUJUTUJMM
skrivskyddsläget kan du inte kopiera bilderna. ¬sidan 35
t %VLBOJOUFLPQJFSBFOGJMPNNJOOFTLPSUFUIBSGÚSMJUF
ledigt utrymme. Ta bort fi ler du inte behöver innan du
fortsätter. ¬sidan 103
t ,PQJFSJOHTGVOLUJPOFOGVOHFSBSJOUFPNCBUUFSJOJWÌOÊSGÚS
låg. Vi rekommenderar att du använder nätsladden när du
ska kopiera.
Redigera filer
Divide (Dela)
Du kan dela en video i två och enkelt ta bort onödiga avsnitt. Den
här funktionen redigerar originalvideon. Det är därför viktigt att
säkerhetskopiera
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck lätt på menyfliken (
)
Š “Edit” (Redigera) Š “Divide”
(Dela).
Edit
Divide
Combine
2. Tryck lätt på önskad video att
redigera.
t %FOWBMEBWJEFPOWJTBTTPN
pausad.
3. Sök efter den punkt där
delningen ska ske genom att
trycka på flikarna som styr
uppspelning.
t 'MJLBSOBTPNTUZS
uppspelning:
/
/
/
/
/
1/1
Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under redigering av en
video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada lagringsmedia
eller data.
t Du kan även använda den här funktionen i bildvisningslägena
helskärm eller singel.
). Ta bort skyddet
t Du kan inte dela filer som är skyddade och har (
först. ¬Sidan 73
t Den delade videon kan driva före eller efter delningspunkten med
cirka. 2 sekund.
t Funktionen för delning är inte tillgänglig under följande förhållanden:
- Om den totala inspelade tiden för video är mindre än 6 sekunder.
- Om du försöker dela avsnitt utan att lämna början och slut i 3
sekunder.
- Om det återstående utrymmet av minnet är mindre än 15MB.
- När du har uppnått ett filantal på 9999.
t Foton kan inte delas.
t När du delar en video med My Clip-taggar försvinner My Cliptaggarna.
t Du kan inte dela en video som har spelats in i läget Tidsförskjutning.
00:00:25/00:00:50
100_0013
Divide
4. Tryck lätt på pausfliken (
) vid
delningspunkten och tryck sedan på beskärningsfliken (
t &UUNFEEFMBOEFWJTBTTPNCFSPNEJOCFLSÊGUFMTF
).
5. Tryck lätt på “Yes” (Ja).
t %FOWJEFPTPNWBMUTEFMBTJUWÌWJEFPLMJQQ
t Det andra klippet av den delade videon visas sist i
miniatyrvyn.
t &GUFSEFMOJOHFOLBOEVEFMWJTUBCPSUBMMBPOÚEJHBBWTOJUUFMMFS
kombinera andra videor.
75
Redigera filer
Combine (Kombinera)
Du kan kombinera två olika videoklipp. Eftersom den här funktionen
redigerar i originalfilen ska du se till att du har säkerhetskopierat
viktiga filer på ett annat ställe.
t Sätt i minneskortet. ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
videouppspelningsläge ( HD / SD ). ¬Sidan 45
1. Tryck lätt på menyfliken (
“Edit” (Redigera) Š
“Combine” (Kombinera).
)Š
Edit
Divide
Combine
2. Tryck på de videominiatyrer som
ska kombineras.
t Indikatorn (
) och numret
för vald ordning visas på
valda videor. Om du trycker
på videominiatyren växlar den
)
mellan att vara markerad (
eller avmarkerad.
t *OEJLBUPSO
) visas inte om
upplösningen varierar mellan
olika videofiler.
1/1
Combine
1
3/3
).
3. Tryck på fliken (
t &UUNFEEFMBOEFWJTBTTPNCFSPNEJOCFLSÊGUFMTF
4. Tryck lätt på “Yes” (Ja).
t %FWJEFPLMJQQFOLPNCJOFSBTJWBMEPSEOJOHPDITQBSBTTPN
en video.
76
Mata inte ut minneskortet eller stäng av enheten under redigering av en
video som är inspelad på minneskortet. Det kan skada lagringsmedia
eller data.
t Du kan inte ta bort filer när skrivskyddsindikatorn (
) är aktiverad.
Ta bort skyddet först. ¬Sidan 73
t Foton kan inte kombineras.
t Funktionen för kombinering är inte tillgänglig under följande
förhållanden:
- Videor i olika kvalitetsformat (Videor inspelade i “Video
Resolution (Videoupplösning): 1080/50i” och “Video Resolution
(Videoupplösning): 720/50p”) kan inte kombineras.
- Filstorleken för kombinerad video får inte överskrida 1.8 GB totalt.
- Om det återstående utrymmet av minnet är mindre än 15MB kan
filerna inte kombineras.
- En video vars filformat inte stöds av kameran.
- Under uppspelning av en videofil.
t När du kombinerar en video med My Clip-taggar försvinner My
Clip-taggarna.
t Du kan inte kombinera en video som har spelats in i läget
Tidsförskjutning.
Systeminställningar
Ställa in menyposter
t
t
Se sidan 50 för menyinställningar.
För användningsdetaljer, se motsvarande sida.
Alternativ
Storage Type (Lagring) *
Storage Info (Lagringsinfo) *
Card Info (Kortinfo)**
File No. (Filnr)
Time Zone (Tidszon)
Date/Time Set (Ställ datum/tid)
Date Type (Datumtyp)
Time Type (Tidstyp)
Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)
Auto LCD Off (Auto av för LCD)
Beep Sound (Ljudsignal)
Shutter Sound (Slutarljud)
Auto Power Off (Autoavstängning)
Quick On STBY (Snabb STBY)
PC Software (PC-programvara)
USB Connect (USB-anslutn)
HDMI TV Out (HDMI TV ut)
TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)
TV Display (TV-skärm)
Format (Formatera)
Default Set (Standardinst)
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
t
t
t
t
Standardvärde
Internal Memory (Int. minne)
Series (Serier)
Home (Hemma)
01/JAN/2012 00:00
(Sommarhalvåret : Off (Av))
01/JAN/2012
24 Hr (24 tim)
Off (Av)
On (På)
On (På)
On (På)
5 Min (5 min)
Off (Av)
On (På)
Mass Storage (Lagringsenhet)
Auto
On (På)
On (På)
On (På)
Sidan
78
78
78
79
79
80
80
80
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
Tidtypen kan ändras beroende på valt språk.
Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H405.
Poster som är markerade med ** finns endast på modellerna HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440.
77
Systeminställningar
Storage Type (Lagring)
(endast HMX-H405)
Card Info (Kortinfo) (endast HMX-H400,
HMX-H430, HMX-H440)
Du kan lagra film- och fotofi ler i det inbyggda minnet eller på ett
minneskort, så att du kan före start av inspelning eller uppspelning.
¬sidan 33
Den här funktionen visar lagringsinformation för vald lagringsmedia
(minneskort), t.ex. använt minne och tillgängligt minne etc.
Storage Info (Lagringsinfo)
(endast HMX-H405)
Den här funktionen visar lagringsinformation för vald lagringsmedia
(minneskort), t.ex. använt minne och tillgängligt minne etc.
För in minneskortet i kameran innan du visar lagringsinformation.
1. Tryck lätt på fliken meny (
)Š
inställning ( ) Š “Storage Info”
(Lagringsinfo).
Storage Info
2. Tryck på önskad post i
1/1
undermenyn.
t Använt minnesutrymme,
tillgängligt minne och
inspelningsbar tid som är
beroende av vald videoupplösning visas.
Card
) eller
Poster i undermeny
78
1. Tryck lätt på fliken meny (
)
Š inställning ( ) Š “Card Info”
(Kortinfo).
t "OWÊOUNJOOFTVUSZNNF
tillgängligt minne och
inspelningsbar tid som
är beroende av vald
videoupplösning visas.
Card Info
2. För att stänga trycker du på returfliken (
Internal Memory
3. For att stanga menyn trycker du latt pa fliken Avsluta (
).
Retur (
Sätt i minneskortet. ¬Sidan 34
t Internal Memory (Int. minne): Visar lagringsinformationen
för det inbyggda minnet.
t Card (Kort): Visar lagringsinformationen för minneskortet.
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
Fine
: 307Min
Normal
: 390Min
).
Systeminställningar
File No. (Filnr)
Time Zone (Tidszon)
Filnamn (nummer) tilldelas de inspelade bilderna enligt valt
numreringsalternativ.
Du kan enkelt ställa in lokal tid om du använder videokameran när
du är ute och reser.
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š“File No.” (Filnr).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Ställa in lokal tid för att kontrollera tidsskillnaden
File No.
Series
Reset
1/1
Poster i undermeny
t Series (Serier): Tilldelar filnummer i sekvens efter att du har
bytt ut eller formaterat minneskortet eller raderat alla filer.
Varje fil har ett unikt nummer som ger bekväm bildhantering
i datorn.
t Reset (Återställ): Återställer filnumret till 0001 även efter
formateringen, borttagning av alla eller isättning av ett nytt
minneskort.
1. Tryck lätt på fliken meny (
)Š
inställning ( ) Š “Time Zone”
(Tidszon) Š “Visit” (Besök).
2. Tryck på fliken för att vänster (
)
) för att markera det
eller höger (
besökta området.
3. Tryck på fliken (
) när
tidszonsinställningen är klar.
t *OTUÊMMOJOHTWÊSEFUGÚSUJET[PO
används inte om du slutför
inställningen med eller (
)
).
utan att trycka på fliken (
Time Zone
Home
Visit
1/1
Visit
London,Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2012 00:00
Poster i undermeny
När du ställer in “File No.” (Filnr) som “Series” (Serier) tilldelas varje fil ett
unikt nummer för att undvika duplicerade filnamn. Det är bekvämt när
du vill administrera dina filer på en dator.
t Home (Hemma): Klockans inställning används enligt dina
inställningar i menyn för att ställa in datum och tid. Välj det
här alternativet när du använder videokameran för första
gången eller när du återställer klockan till inställningen för
din hemorts datum/tid.
t Visit (Besök) ( ): När du är i en annan tidszon kan du
använda den lokala tiden utan att ändra inställningen för
hemorten. Klockan justeras i enlighet med tidsskillnaden
mellan dessa två platser.
79
Systeminställningar
Date/Time Set (Ställ datum/tid)
Genom att ställa in datum och
tid kan du visa datum och tid för
inspelningen under uppspelning.
¬Sidan 31
Time Type (Tidstyp)
Du kan ställa in visningsformat för tid enligt valt alternativ.
Date/Time Set
Day
01
Month
/ JAN / 2012
Hr
00
Year
Min
:
00
Date Type (Datumtyp)
Du kan ställa in visningsformat för datum enligt valt alternativ.
)
1. Tryck lätt på fliken meny (
Š inställning ( ) Š “Date Type”
(Datumtyp).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
2. Tryck lätt på önskat
visningsalternativ.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Time Type
12 Hr
24 Hr
1/1
Date Type
2012/01/01
JAN/01/2012
1/1
01/JAN/2012
01/01/2012
Poster i undermeny
t 2012/01/01: Datumet visas i formatet år/månad (tvåsiffrigt)/
dag.
t JAN/01/2012: Datumet visas i ordningen månad/dag/år.
t 01/JAN/2012: Datumet visas i ordningen dag/månad/år.
t 01/01/2012: Datumet visas i formatet dag/månad
(tvåsiffrigt)/år.
Den här funktionen beror på inställningen “Date/Time Display” (Datum-/
tidsskärm). ¬Sidan 81
80
)
1. Tryck lätt på fliken meny (
Š inställning ( ) Š “Time Type”
(Tidstyp).
Poster i undermeny
t 12Hr (12 tim): Visar tidsinformation i 12-timmarsformat.
t 24Hr (24 tim): Visar tidsinformation i 24-timmarsformat.
Den här funktionen beror på inställningen “Date/Time Display”
(Datum-/tidsskärm). ¬Sidan 81
Systeminställningar
Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)
Du kan ställa in att datum och tid ska visas på LCD-skärmen enligt
valt alternativ.
Innan du ställer in funktionen “Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm)
måste du ställa in datum och tid. ¬Sidan 31
1. Tryck lätt på fliken meny (
)
Š inställning ( ) t “Date/Time
Display” (Datum-/tidsskärm).
Date/Time Display
Off
Date
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
1/1
Time
Poster i undermeny
t
t
t
t
Off (Av): Aktuellt datum och aktuell tid visas inte.
Date (Datum): Visar aktuellt datum.
Time (Tid): Visar aktuell tid.
Date & Time (Datum/Tid): Visar aktuellt datum och tid.
t Datum och tid läses som “01/JAN/2012 00:00” i följande fall:
- Om det inbyggda laddningsbara batteriet är tomt.
t Den här funktionen beror på inställningarna “Date Type” (Datumtyp)
och “Time Type” (Tidstyp). ¬Sidan 80
Date & Time
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
t %BUVNPDIUJEWJTBTQÌ-$%TLÊSNFOFOMJHUWBMUBMUFSOBUJW
81
Systeminställningar
Auto LCD Off (Auto av för LCD)
För att minska elförbrukningen blir kamerans LCD-skärm
automatiskt mörkare om kameran inte används under en viss
tidsperiod.
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) t “Auto LCD Off”
(Auto av för LCD).
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
[307Min]
9999
STBY 00:00:00
0
0:00
Efter 2 minuter
[307Min]
9999
999
999
Auto LCD Off
Off
On
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
STBY 00:00:00
<STBY-läge>
<LCD-skärmen är förmörkad>
1/1
Q
00:00:20
Q
[307Min]
00:00:20
2
20
[307Min]
Efter 5 minuter
).
<Under inspelning>
<LCD-skärmen är förmörkad>
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): Om kameran inte används under mer än 2 minuter
i standbyläget eller under mer än 5 minuter för inspelning
av video startar energisparläget genom att LCD-skärmens
ljus försvagas.
82
t Om funktionen “Auto LCD Off” (Auto av för LCD) är aktiverad kan du
trycka på valfri knapp på kameran för att få tillbaka LCD-skärmens
normala ljusstyrka.
t Automatisk avstängning av LCD-skärmen avaktiveras i följande fall:
- Om nätadaptern är ansluten.
- Medan demofunktionen används.
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, HDMIkabel, etc.)
Systeminställningar
Beep Sound (Ljudsignal)
Shutter Sound (Slutarljud)
Med den här inställningen hörs en ljudsignal när du trycker på flikar
och knappar.
Du kan aktivera respektive inaktivera slutarljudet vid varje tryckning
på knappen PHOTO / (My Clip).
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “Beep Sound”
(Ljudsignal).
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “Shutter Sound”
(Slutarljud).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att avsluta trycker du lätt på
fliken Avsluta ( ) eller Retur (
Beep Sound
Off
On
1/1
) tills menyn försvinner.
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): En ljudsignal hörs när du använder knappar eller
flikar, t.ex. strömknappen ( ) eller Inspelning start/stopp.
Signalläget avbryts i följande fall:
- Under inspelning, uppspelning
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, HDMIkabel, etc.)
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
Shutter Sound
Off
On
1/1
).
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): Ett slutarljud hörs när du trycker på knappen
PHOTO / (My Clip).
Slutarljudet hörs inte under följande förhållanden:
(My Clip) under
- Om du använder knappen PHOTO /
videoinspelning.
- När kameran har en kabelanslutning. (Audio-/Video-kabel, HDMIkabel, etc.)
83
Systeminställningar
Auto Power Off (Autoavstängning)
Quick On STBY (Snabb STBY)
Du kan ställa in så att kameran automatiskt stängs av om den inte
används under 5 minuter. Den här funktionen förhindrar onödig
energiförbrukning.
När du ska spela in ofta under en längre tid ska du använda
funktionen Quick On STBY för att minska energi- och
batteriförbrukning. Om du stänger LCD-skärmen med funktionen
Quick On STBY på startar Quick On STBY.
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “Auto Power
Off” (Autoavstängning).
Auto Power Off
Off
5 Min
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t 5 Min (5 min): Kameran slås av om den inte används under
5 minuter.
t "VUPBWTUÊOHOJOHGVOHFSBSJOUFJGÚMKBOEFTJUVBUJPOFS
- När kameran har en kabelanslutning. (USB-kabel,
Växelströmsadapter, etc)
- Medan demofunktionen används.
- Under inspelning, uppspelning (ej pausläge) eller bildspel.
t 'ÚSBUUBOWÊOEBEFOIÊSLBNFSBOJHFOTLBEVUSZDLBQÌ
strömknappen ( ).
84
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š
“Quick On STBY” (Snabb STBY).
Quick On STBY
Off
5 Min
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur (
1/1
).
Systeminställningar
PC Software (PC-programvara)
Poster i undermeny
t Off (Av): Kameran stängs av om LCD-skärmen stängs av.
t 5 Min (5 min): Om LCD-skärmen stängs av startas läget
Quick On STBY efter en kort tidsperiod. I
standby-läget kommer stängningen av LCDskärmen att snart verkställa Quick On STBY
(Snabb STBY) och sedan slås kameran av
efter 5 minuter.
t 7JSFLPNNFOEFSBSBUUEVTMÌSBWLBNFSBOFGUFSBOWÊOEOJOHGÚS
att spara på energiförbrukningen, men du kan effektiv använda
funktionen snabb STBY om du tar många bilder inom den angivna
tidsperioden.
t -ÊHFTJOEJLBUPSOGPSUTÊUUFSBUUCMJOLBJMÊHFUTOBCC45#:
t -ÊHFU2VJDL0O45#:4OBCC45#:
ÊSJOUFUJMMHÊOHMJHUVOEFSGÚMKBOEF
förhållanden:
- När LCD-skärmen är öppen.
- När videokabeln (HDMI, Audio-/Video-kabel) eller USB-kabeln är
ansluten till kameran.
- Vid användning av knapparna på kameran.
Om du aktiverar PC-programvara kan du enkelt använda PCprogrammet genom att ansluta USB-kabeln mellan kameran och
datorn. Du kan hämta lagrad video och stillbilder på kameran till
datorns hårddisk. Redigera video/stillbilder är också tillgängligt med
PC software (PC-programvara).
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “PC Software”
(PC-programvara).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
PC Software
Off
On
1/1
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): Det inbyggda redigeringsprogrammet startar när
kameran ansluts till en dator.
t Funktionen för PC-programvara är inte tillgänglig under följande
förhållanden:
- Om “USB Connect” (USB-anslutn) är inställd på “PictBridge”
t För att aktivera PC-programfunktionen ska du ställa in “USB
Connect” (USB-anslutn) som “Mass Storage” (Lagringsenhet) i
menyalternativet för systeminställning. ¬Sidan 86
t PC-programmet är endast kompatibelt med Windows OS.
85
Systeminställningar
USB Connect (USB-anslutn)
HDMI TV Out (HDMI TV ut)
Du kan överföra data till en PC eller skriva ut foton direkt via USBanslutningen.
Du kan ställa in videoutgången som HDMI så att det matchar den
anslutna TV:n.
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “USB Connect”
(USB-anslutn).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Mass Storage
PictBridge
1/1
Poster i undermeny
t Mass Storage (Lagringsenhet): Anslut till en PC för att
överföra videor eller foton. ¬Sidan 101
t PictBridge: Anslut till en PictBridge-skrivare för att skriva
ut foton direkt (om du använder PictBridge-funktionen).
¬Sidan 94
Innan du ansluter en USB-kabel ska du kontrollera om aktuellt USB-läge
är lämpligt för den funktion som ska användas.
86
Använd HDMI-kabeln (medföljer ej) för att ansluta kameran till din TV.
¬Sidan 90
1. Tryck lätt på fliken meny (
)Š
inställning ( ) Š “HDMI TV Out”
(HDMI TV ut).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
HDMI TV Out
Auto
576p
1/1
Poster i undermeny
t Auto: Videosignalerna skickas i samma format som den
inspelade filen. Använd endast den här inställningen när
enheten är ansluten till en HDTV.
t 576p: Utgångsformatet för den inspelade filen är
720x576p. Använd bara den här inställningen när du
ansluter till en vanlig TV som stöder progressiv skanning i
SD-nivå (Standard Definition) genom att använda HDMIuttag.
Systeminställningar
TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)
TV Display (TV-skärm)
Du kan visa TV-anslutningsguiden innan du ansluter kameran till TV:n.
Du kan aktivera eller avaktivera skärmspråk som visas på TVskärmen när du ansluter kameran till TV:n.
1. Tryck lätt på fliken meny (
)Š
inställning ( ) Š “TV Connect
Guide” (TV-anslutningsguide).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
t 57BOTMVUOJOHTHVJEFOWJTBT
beroende på valda poster för
undermenyn.
t -ÊT57BOTMVUOJOHTHVJEFOOÊS
du ska ansluta kameran till
andra externa enheter.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller Retur
).
(
TV Connect Guide
)Š
1. Tryck på fliken meny (
inställning ( ) Š “TV Display”
(TV-skärm).
HDMI
Composite
1/1
TV Display
Off
On
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
1/1
TV
Video
L
Audio
R
Poster i undermeny
<Ansluta audio/video-kabeln>
Poster i undermeny
t HDMI: Välj HDMI när du ansluter kameran och TV:n med
en HDMI-kabel.
t Composite (Komposit): Välj Komposit när du ansluter
kameran och TV:n med en Video/Audio-kabel (komposit).
t Off (Av): OSD-menyer visas endast på LCD-skärmen.
t On (På): OSD-menyerna visas både på LCD-skärmen och
TV-skärmen.
Miniatyrvisningen och demoskärmen visas på TV:n även om du ställer in
“TV Display” (TV-skärm) till “Off” (Av).
87
Systeminställningar
Format (Formatera)
Default Set (Standardinst)
Använd den här funktionen när du vill radera alla filer helt och rätta
till fel som har uppstått på lagringsmediet.
Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.
Sätt i minneskortet. ¬Sidan 34
1. Tryck lätt på fliken meny
) Š inställning ( ) Š
(
“Format” (Formatera).
2. Tryck på önskad post i
undermenyn. (endast HMX-H405)
t Ett meddelande visas som
frågar dig om formatering av
minneskort.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
Format
Default Set
Poster i undermeny (endast HMX-H405)
t Internal Memory (Int. minne): Du kan formatera det inbyggda minnet.
t Card (Kort): Du kan formatera minneskortet.
3. Tryck lätt på “Yes” (Ja) Š “Yes” (Ja).
t Formateringen utförs och ett meddelande visas.
t Avlägsna inte lagringsmediet eller utför några åtgärder (som att slå av
strömmen) under formateringen. Se även till att använda medföljande
nätadapter, eftersom lagringsmediet kan blir korrupt om batteriet tar
slut under formateringen.
t Om lagringsmediet blir korrupt formaterar du det igen.
88
t Formatera inte lagringsmediet på en dator eller på en annan enhet.
Se till att du formaterar lagringsmediet på den här kameran.
t Ett minneskort med skyddsfliken inställd på skrivskydd kommer inte
att formateras. ¬Sidan 35
t Om det inte finns något lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det
visas som gråmarkerat på menyn.
t Du kan raderar alla filer och alternativ helt på lagringsmediet,
inklusive skyddade filer. Det här möjliggör stabil hastighet och
funktionalitet vid användning av lagringsmedia. Observera att alla filer
och data, inklusive skyddade filer, raderas.
)Š
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “Default Set”
(Standardinst).
t &UUNFEEFMBOEFWJTBTTPN
ber om din bekräftelse.
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
2. Välj “Yes” (Ja) om du vill att alla
inställningar ska återgå till standardvärdena.
t 4LÊSNFOGÚS5JET[POWJTBTFGUFSBUUBMMBJOTUÊMMOJOHBSÌUFSHÌS
till standard.
3. Ställ in datum och tid igen. ¬Sidan 31
t Slå inte av strömmen när du använder den här funktionen.
t Initiering av inställningarna för HD-kameran påverkar inte lagrade
bilder.
Language
Du kan välja vilket språk som du vill använda för meny och
meddelanden. ¬Sidan 32
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Systeminställningar
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
Demonstrationen visar dig automatiskt de främsta funktionerna som
finns inkluderade i kameran så att du kan använda dem enklare.
Den här kameran stöder Anynet+. Anynet+ är ett AV-nätverkssystem
som gör det möjligt för dig att kontrollera alla anslutna Samsung AVenheter med en Anynet+-kompatibel fjärrkontroll för Samsung.
1. Tryck lätt på fliken meny (
inställning ( ) Š “Demo”.
)Š
Demo
Off
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
On
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktivera funktionen.
t On (På): Aktiverar funktionen Demo.
Använda Demofunktionen
Du kan enkelt använda demofunktionen genom att trycka på
) i 5 sekunder.
menyfliken (
Demoläget avbryts i följande fall:
Om du trycker på LCD-skärmen.
Om någon knapp trycks in (inspelning start/stopp, Anti), SMART AUTO, MODE, PHOTO
shake (OIS) Display (
etc.) Kameran övergår automatiskt i Demoläge efter 5 minuter i
STBY-läge om den inte används på 5 minuter. Om du inte vill att
Demofunktionen ska starta ställer du in “Demo” till “Off” (Av).
Demofunktionen fungerar inte i följande fall:
- Om “Auto Power Off” (Autoavstängning) är inställd på “5 Min”
(5 min) (använder batteriet), så är funktionen Auto Power Off
(Autoavstängning) aktiverad före Demofunktionen.
1. Tryck på fliken meny
) Š inställning ( ) Š
(
“Anynet+(HDMI-CEC)”.
Anynet+(HDMI-CEC)
Off
On
2. Tryck på önskad post i
undermenyn.
1/1
3. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
Retur (
).
Poster i undermeny
t Off (Av): Avaktiverar funktionen.
t On (På): Funktionen Anynet+ aktiveras.
Om kameran är ansluten till en TV som stöder Anynet+
kan du styra vissa funktioner på kameran med TV:ns
fjärrkontroll.
t Om du slår på kameran när den är ansluten till en TV som stöder
Anynet+ med en HDMI-kabel slås TV:n (om den stöder Anynet+)
automatiskt på. Om du inte vill använda den här Anynet+ -funktionen
ska du ställa in “Anynet+(HDMI-CEC)” som “Off” (Av).
t Mer information om funktionen Anynet+(HDMI-CEC) finns i
bruksanvisningen till Samsungs TV som stöder Anynet+.
89
Ansluta till en TV
ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV
HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt ljud-/
videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala data.
t Kontrollera om det finns ett HDMI-ingångsuttag på din TV.
t Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.
t Välj “HDMI TV Out” (HDMI TV ut) enligt den typ av TV som är
ansluten till videokameran. ¬sidan 86
Du kan använda samma fjärrkontroll för enheter som stöder
funktionen Anynet +. Du kan använda funktionen Anynet + om
kameran ansluts med HDMI-kabeln till en TV med Anynet+.
För ytterligare information, se TV:ns bruksanvisning för Anynet+.
HDTV
Kamera
Signalflöde
Mini HDMI-kabel
Använda en HDMI-kabel
1. Slå på videokameran.
t Om du inte slår på videokameran först kanske den inte känner
igen den anslutna TV.n.
2. Anslut videokameran till TV:n med en mini-HDMI-kabel.
3. Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera den
anslutna videokameran.
t Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TVingång.
90
Förstå HDMI-kabeln
Du kan njuta av HD-kvalitet (High Definition) på videor som spelats
in med HD-upplösning och en HDTV. Den här kameran är utrustad
med en HDMI-utgång för att erbjuda högupplöst videoöverföring.
4. Välj uppspelningsläge på kameran och starta uppspelning av
videor. ¬sidan 46, 48
Vad är funktionen Anynet+?
y När “HDMI TV Out” (HDMI TV ut) ställs in på “Auto” kan du spela
upp en SD-videofil i HD-format.
y Den här kameran har en menyfunktion för “TV Connect Guide”
(TV-anslutningsguide). Om du försöker ansluta kameran till TV:n (utan
att använda bruksanvisningen), så använder du menyfunktionen “TV
Connect Guide” (TV-anslutningsguide)”. ¬sidan 87
y Endast en C- till A-typs mini-HDMI-kabel kan användas med den här
videokameran.
y HDMI-uttaget på videokameran fungerar endast som utgång.
y Om Anynet+ stöds på TV:n och den är ansluten till kameran kan du
starta TV:n från kameran. (funktionen Anynet+) Om du vill använda
den här funktionen så ställer du in “Anynet+ (HDMI-CEC)” till “Off”
(Av). ¬sidan 89
y Använd endast HDMI 1.3-kabel när du ansluter till kamerans HDMIuttag. Om kameran ansluts med andra HDMI-kablar kanske inte
skärmvisningen fungerar.
Ansluta till en TV
ANSLUTA TILL EN VANLIG TV
Du kan njuta av bilder som har spelats in med din videokamera på
en vanlig TV som stöder standard definition. Den här videokameran
stöder kompositutgång för videoöverföring med standard definition.
Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.
Vanlig TV
Kamera
Signalflöde
Audio-/Video-kabel
Ansluta en audio-/videokabel för kompositutgång
1. Anslut videokameran till en TV med Audio/Video-kabeln.
t Slå på videokameran och anslut en Audio-/Video-kabel. Om
inte, kan videokameran misslyckas med att identifiera den
anslutna TV:n.
2. Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera den
anslutna videokameran.
t Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TVingång.
3. Välj uppspelningsläge på kameran och starta uppspelning av
videor. ¬sidan 46, 48
y Kontrollera anslutningsstatus mellan kamera och TV, eftersom
TV-skärmen kanske inte producerar rätt videoinformation om den
ansluts på fel sätt.
y Vid anslutning till en TV med audio-/videokabel ska du matcha
färgerna på kablarna och motsvarande uttag.
y Videoingången kan vara grön beroende på TV:n. I så fall ska du
ansluta den gula kontakten på audio-/videokabeln till det gröna
uttaget på TV:n.
y När kameran ansluts till TV:n med olika kablar samtidigt så följer
signalen i prioritetsordning:
- HDMI Š Audio/Video-utgång (komposit)
y Den här kameran har en en menyfunktion för “TV Connect Guide”
(TV-anslutningsguide). Om du försöker ansluta kameran till TV:n (utan
att använda bruksanvisningen), så använder du menyfunktionen “TV
Connect Guide” (TV-anslutningsguide). ¬sidan 87
y Om TV:n har ett ljuduttag (monoingång) ansluter du den gula
kontakten på audio-/videokabeln till videouttaget, den vita kontakten
till ljuduttaget och lämnar den röda kontakten.
y Bilder som har spelats in med high-definition bildkvalitet (1080/50i
eller 720/50p) spelas upp med samma standard definition
bildkvalitet.
91
Ansluta till en TV
VISA PÅ EN TV
Bildvisningen är beroende av TV:ns skärmförhållande
Inspelningsförhållande
Visning på bredbilds-TV (16:9)
Bilder lagrade i förhållandet 16:9
y Videor
y Foton
y Foton
y Ändra volymen till måttlig nivå. Om volymen är för hög kan videoinformationen inkludera brus.
y Om “TV Display” (TV-skärm) är inställd på “Off” (Av), så visas inte skärmmenyerna på TV-skärmen. ¬sidan 87
92
Visning på-TV (4:3)
Dubba videor
DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISKKAMERA
Video som spelas in på den här kameran kan dubbas till en VHSeller DVD-/hårddiskkamera.
t Videor dubbas till annan inspelningsenhet via analog dataöverföring.
(kompositanslutning) Använd den medföljande Audio-/Videokabeln.
t Använd nätadaptern när du ansluter videokameran till TV:n.
Kamera
VHS eller DVD/HDD-spelare
Signalflöde
Audio-/Video-kabel
1. Anslut kameran till inspelningsenheten (VHS eller DVD/
Hårddiskkamera) med den medföljande Audio-/Videokabeln.
t Anslut din kamera till ingångsuttagen på inspelningsenheten.
t Om din inspelningsenhet har en ingångsväljare ska du ställa
in den på ingångsläge.
2. Mata in lagringsenheten i inspelningsenheten.
3. Starta uppspelning på kameran och spela in på
inspelningsenheten.
t Se bruksanvisningarna som medföljer inspelningsenheten för
ytterligare information.
4. När dubbningen är klar stoppar du inspelningsenheten och
sedan kameran.
y Videor som är inspelade på den här kameran kan dubbas genom
att ansluta med en Audio-/Videokabel. Alla inspelade videor dubbas
med SD-bildkvalitet (standard definition), oavsett inspelningens
upplösning (HD/SD).
y Du kan inte dubba kameran med en HDMI-kabeln.
y För att kopiera en video som spelas in med HD-bildkvalitet (high
definition), använder du den integrerade programvaran på kameran
och kopierar bilder i datorn. ¬sidan 97
y Eftersom dubbningen utförs via analog dataöverföring så kan
bildkvaliteten försämras.
y Om du vill dölja skärmindikeringarna (exempelvis räknare etc.) på
skärmen för den skärmenhet som är ansluten så ställer du in den på
"TV Display (TV-skärm): Off (Av)”. ¬sidan 87
y För att spela in datum/tid, visar du det på skärmen. ¬sidan 81
93
Skriva ut foton
DIREKTUTSKRIFT MED PICTBRIDGE
Du kan skriva ut foton direkt genom att ansluta kameran till en
PictBridge-skrivare (säljs separat) med en USB-kabel.
t Sätt i ett minneskort ¬sidan 34
t Ställ in lämpligt lagringsmedia. (endast HMX-H405) ¬sidan 33
) på LCD-skärmen för att välja
t Välj fliken Play (Spela upp) (
). ¬sidan 45
bilduppspelningsläge (
Ställa in antal utskrifter
Tryck lätt på fliken för att öka (
ska skrivas ut.
y Antalet kopior är inställt.
)(
)/ minska antalet kopior som
Avbryta utskriftsinställningen
Tryck lätt på volymfliken (
) på LCD-skärmen.
Stoppa utskriften efter att den har startat
Tryck på “Cancel” (Avbryt) på skärmen.
1. Tryck lätt på menyfliken (
) för Š
inställning ( ) Š “USB Connect”
(USB-anslutn) Š “PictBridge”.
Mass Storage
PictBridge
2. Använd en USB-kabel när du
ansluter kameran till skrivaren.
1/1
3. Slå på skrivaren.
t Miniatyrvyn med foton visas.
4. Tryck på bilden för att skriva
ut den och tryck sedan på
).
utskriftsfliken (
t Bekräftelsemeddelande visas.
5. Tryck på “Yes” (Ja).
94
14/17
100-0014
01
y Om kameran inte känner igen skrivaren ska du ta ur USB-kabeln och
sedan slå av strömmen på skrivaren. Ställ in “USB Connect” (USBanslutn) till “PictBridge”.
y Använd medföljande USB-kabel.
Skriva ut foton
Ställa in datum/tidsstämpel
1. I skrivarläget trycker du på
).
menyfliken (
t 6UTLSJGUTBMUFSOBUJWFOWJTBTQÌ
skärmen.
14/17
100-0014
01
01/JAN/
2012 00
2. Tryck på “Date/Time”
(Datum/tid).
:00
00
012
00:
N/2
JA
01/
3. Tryck på önskad post i
undermenyn.
Date/Time
4. För att stänga menyn trycker du
lätt på fliken Avsluta ( ) eller
).
Retur (
t %BUVNPDIUJETLSJWTVUQÌ
fotot.
1/1
Date/Time
Off
Date
1/1
Time
Date & Time
y Stämpelfunktionen för datum och tid kanske inte stöds av alla
skrivare. Mer information kan fås av skrivarens tillverkare. Menyn för
“Date/Time” (Datum/tid) kan inte öppnas om skrivaren inte stöder
denna funktion.
y PictBridge™ är ett registrerat varumärke som tillhör CIPA (Camera
& Imaging Products Association) och är en överföringsstandard som
har utvecklats av Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson och Sony.
y Använd nätadaptern för kameran under direktutskrift med
PictBridge. Om du stänger av kameran under utskrift kan data på
minneskortet skadas.
y Videofiler kan inte skrivas ut.
y Foton som har spelats in på en annan enhet kan inte skrivas ut.
y Det finns olika utskriftsalternativ beroende på skrivare. Se
bruksanvisningen för skrivaren för mer information.
95
Använda med en Windows-dator
VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWSDATOR
Du kan utföra följande åtgärder genom att ansluta videokameran till
en Windowsdator med en USB-kabel.
Huvudfunktioner
t (FOPNBUUBOWÊOEBEFUJOCZHHEBSFEJHFSJOHTQSPHSBNNFU
‘Intelli-studio’ i videokameran kan du göra följande.
- Spela upp videor eller foton.
- Redigera inspelade videor eller bilder.
- Ladda upp inspelade videor och bilder till YouTube eller
Flickr, Facebook, etc.
t %VLBOÚWFSGÚSBFMMFSLPQJFSBGJMFSWJEFPSPDICJMEFS
TPNÊS
sparade på lagringsmediet till datorn. (masslagringsfunktion)
Systemkrav
Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda det inbyggda
redigeringsprogrammet (Intelli-studio):
Alternativ
Systemkrav
OS
(Operativsystem)
Microsoft Windows XP SP2, Vista, eller Windows 7
CPU (Processor)
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller högre
rekommenderas,
AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller högre
rekommenderas
(Handdator: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD
Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz eller högre
rekommenderas)
RAM
1 GB eller högre rekommenderas
Video Card
(Videokort)
NVIDIA GeForce 8500 eller högre ATI Radeon HD
2600-serien eller högre
Display (Skärm)
1024 x 768, 16-bit colour eller högre (1280 x 1024,
32-bit colour rekommenderas)
USB
USB 2.0
Direct X
96
DirectX 9.0c eller högre
y Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte
säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är
uppfyllda.
y På en dator som är långsammare än rekommenderat kan
uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
y Om DirectX-versionen på datorn är lägre än 9.0c ska du installera
programmet med version 9.0c eller högre.
y Vi rekommenderar att överföra inspelade videodata till en dator före
uppspelning eller redigering av videodata.
y För att kunna göra detta kräver en dator högre systemkrav än en
stationär dator.
y Den integrerade programvaran på din kamera, ‘Intelli-studio’ är inte
Macintoshkompatibel.
Använda med en Windows-dator
ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio
Koppla ur USB-kabeln
Intelli-studio är ett inbyggt program som gör det möjligt att spela
upp och redigera filer. Du kan överföra fielr till webbplatser, såsom
YouTube eller Flickr. För detaljer, välj “Help (Hjälp)” “Help (Hjälp)”
på skärmen för Intelli-studio.
När du är klar med dataöverföringen måste du koppla från kabeln
enligt nedan:
1.
Klicka på ikonen “Safely
Remove Hardware”
(Säker borttagning
av maskinvara) i verktygsfältet.
2.
Välj “USB Mass Storage Device” (USB-masslagringsenhet) och
klicka sedan på “Stop” (Stopp).
3.
Om fönstret “Stop a Hardware device” (Stoppa en
maskinvaruenhet) visas så klickar du på “OK.”
4.
Koppla ur USB-kabeln från HD-videokameran och datorn.
Steg 1. Ansluta USB-kabeln
1. Ställ in “USB Connect” (USBanslutn) till “Mass Storage”
(Lagringsenhet) och “PC
Software: On” (PC-programvara:
På).
t %VTFSBUU
standardmenyinställningarna
anges enligt ovan.
PC Software
Off
On
1/1
2. Ansluta kameran till en dator med
USB-kabel.
t &UUGÚOTUFSGÚSBUUTQBSBFOOZ
fil visas i Intelli-studios huvudfönster.
Om kameran inte har några nya filer visas inte popupfönstret för att spara nya filer.
t .PUTWBSBOEFGÚOTUFSGÚSGMZUUCBSEJTLWJTBTFOMJHUEJO
datortyp.
y Använd medföljande USB-kabel. (Levereras av Samsung)
y Sätt i USB-enheten i rätt riktning och på rätt håll.
y Vi rekommenderar att du använder nätadapter som strömkälla
istället för batteri.
y När USB-kabeln är ansluten kan det leda till felfunktion på datorn om
du slår på eller av videokameran.
y Om du kopplar ur USB-kabeln från datorn eller videokameran under
överföringen av data stoppas överföringen och data kan skadas.
y Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller
ansluter USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det
hända att videokameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle
hända ska du ta bort alla USB-enheter från datorn och ansluta
videokameran på nytt.
y Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende
på din datortyp. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har
programmet Intelli-studio i Den här datorn och köra iStudio.exe.
97
Använda med en Windows-dator
Steg 2. Om huvudfönstret i Intelli-studio
För detaljer, välj Hjälp Œ Hjälp på skärmen för Intellistudio.
När Intelli-studio startar visas miniatyrer av videor och bilder i
huvudfönstret.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
Om du installerar Intelli-studio på datorn startar programmet
snabbare. För att installera programmet väljer du “Tool (Verktyg
“Install Intelli-studio on PC (Installera Intelli-studio på datorn)”.
Du kan uppdatera till den senaste versionen av programmet Intellistudio genom att klicka på Web Support (Webbsupport) !"#!"$#
uppdatering).
Kamerans inbyggda program, Intelli-studio, är avsedd för användning
i hemmet. Det är inte till för precision eller industriproduktion.
För sådana användningsområden rekommenderar vi en
redigeringsprogramvara som har utformats för professionellt bruk.
98
Nr
Beskrivning
1
Menyalternativ
2
Visa filer i vald mapp.
3
Växlar till fotoredigeringsläge.
4
Växlar till videoredigeringsläge.
5
Växla till delat läge.
6
Förstora eller förminska miniatyrerna i listan.
7
Välj en filtyp.
8
Visa videor och bilder för den valda mappen på datorn.
9
Visa eller dölj videor och bilder för den anslutna enheten.
0
Visa videor och bilder för den valda mappen på enheten.
!
Visa filer som miniatyrer på en karta
@
Sök mappar i ansluten enhet.
#
Sök mappar lagrade på datorn
$
Gå till föregående eller nästa mapp
%
Skriver ut filer, visar filer i en karta, lagrar filer i Contents
Manager (Innehållshanteraren), registrerar ansikten eller
uppdaterar innehållhanteraren.
Använda med en Windows-dator
Steg 3. Spela upp videor (eller foton)
Du kan enkelt spela upp inspelningar med programmet Intelli-studio.
1. Klicka på önskad mapp i Intelli-studio för att visa inspelningarna.
t .JOJBUZSFSBWWJEFPSFMMFSGPUPO
WJTBTQÌTLÊSNFOFOMJHUWBME
källa.
2. Välj den video (eller det foto) som du vill spela upp.
t %VLBOLPOUSPMMFSBGJMJOGPSNBUJPOFOHFOPNBUUGÚSBNVTFO
över filen.
t ,MJDLBQÌFOWJEFPNJOJBUZSFOHÌOHGÚSBUUTQFMBVQQWJEFPO
i miniatyrformat, vilket gör att du enkelt kan söka efter en
video.
3. Välj den video (eller det foto) som du vill spela och dubbelklicka
sedan på uppspelningsikonen.
t 6QQTQFMOJOHFOTUBSUBSPDIVQQTQFMOJOHTLPOUSPMMFSOBWJTBT
Steg 4. Redigera videor (eller foton)
Du kan redigera videor och bilder på olika sätt med olika funktioner.
(Ändra storlek, fininställning, bildeffekt, infoga bildruta etc.). Innan du
redigerar en video eller bild i Intelli-studio bör du säkerhetskopiera
video- eller bildfilen och lagra den på datorn som säkerhetsåtgärd
genom att använda Dator eller Windows Utforskaren.
1. Välj videor eller bilder du vill redigera.
2. Klicka på “Movie Edit (Filmredigering)” eller “Photo Edit
(Bildredigering)” beroende på vald fil i webbläsaren för Intellistudio.
t %FOWBMEBGJMFOWJTBTJSFEJHFSJOHTGÚOTUSFU
3. Redigera en video eller bild med olika redigeringsfunktioner.
Följande filformat stöds i Intelli-studio:
- Videoformat: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Använda med en Windows-dator
Steg 5. Dela videor/foton online
Dela med dig av dina upplevelser genom att överföra foton och
videor direkt till en webbplats med bara ett klick.
4. Klicka på “Upload” för att starta uppladdningen.
t &UUQPQVQGÚOTUFSWJTBTGÚSBUUÚQQOBXFCCMÊTBSFOGÚSEFO
valda platsen eller så visas ett popup-fönster där du ombeds
ange ID och lösenord.
1. Välj önskade videor eller foton att dela.
2. Klicka på “Dela” i webbläsaren.
t %FOWBMEBGJMFOWJTBTJEFMOJOHTGÚOTUSFU
5. Ange ID och lösenord för att komma vidare.
t ¯ULPNTUUJMMJOOFIÌMMQÌXFCCQMBUTFOLBOWBSBCFHSÊOTBE
beroende på din webbmiljö.
3. Klicka på webbsidan dit du vill överföra filer.
t %VLBOWÊMKBi:PV5VCFwiUXJUUFSwi'MJDLSwi'BDFCPPLw
“Picasa”, “Email” eller en annan webbsida du vill använda för
platshanteringen.
100
Inspelningstid och tillgänglig kapacitet för överföring av videor kan
ändras beroende på varje princip som gäller för webbplatsen.
Använda med en Windows-dator
ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR DISK
Du kan kopiera film- eller fotofiler, som är inspelade med kameran,
till en Windows-dator genom att ansluta USB-kabeln till kameran.
Visa innehållet på lagringsmedia
1. Avmarkera inställningen “USB Connect: Mass Storage” (USBanslutn: Lagringsenhet). ¬sidan 86
2. Avmarkera inställningen “PC Software: Off”
(PC-programvara: Av). ¬sidan 85
3. Sätt i ett minneskort. ¬sidan 97
4. Anslut kameran till datorn med en USB-kabel. ¬sidan 95
t 'ÚOTUSFUGÚSi3FNPWBCMF%JTLw'MZUUCBSEJTL
WJTBTOÊTUBO
genast på datorskärmen.
t 7ÊMKi0QFOGPMEFSTUPWJFXGJMFTVTJOH8JOEPXT&YQMPSFSw
(Öppna mappar för att visa filer i Windows utforskaren) och
klicka på “OK”.
5. Mapparna i lagringsmediet visas.
t 0MJLBGJMUZQFSMBHSBTJPMJLBNBQQBS
6. Välj den mapp som ska kopieras och dra och släpp
den i målmappen.
t .BQQFOLPQJFSBTGSÌOMBHSJOHTNFEJFUUJMMEBUPSO
Foton
Videor
Ställa uppgifter
Systemdata
y Om fönstret “Removable Disk” (Flyttbar disk) inte visas bekräftar du
anslutningen ¬sidan 97 eller utför steg 1 och 4. När den flyttbara
disken inte visas automatiskt kan du öppna mappen för flyttbar disk
i Den här datorn.
y Om den anslutna kamerans enhet inte öppnas eller om
kontextmenyn vid högerklick med mus (öppna eller bläddra)
verkar trasig kan datorn ha drabbats av ett autokör-virus. Vi
rekommenderar att du uppdaterar antivirusskyddet till den senaste
versionen.
t Beroende på videokamerans funktioner går det att skapa ytterligare
mappar.
101
Använda med en Windows-dator
Struktur för mappar och filer på lagringsmedia
t Mapp- och filstrukturen på minneskortet är följande:
t Filnamnet följer DCF (Design rule for Camera File System).
Videofil (H.264) 
t
t
t
t
)%LWBMJUFUTWJEFPSIBSGPSNBUFU)%7@.1
4%LWBMJUFUTWJEFPSIBSGPSNBUFU4%7@.1
'JMOVNSFUCMJSIÚHSFOÊSFOOZWJEFPGJMMBHSBT
&OOZNBQQTLBQBTOÊSBOUBMFUGJMFSJNBQQFOÚWFSTLSJEFS
999~1 000.
t .BQQOBNOFUHFTJPSEOJOHFO7*%&07*%&0.BYJNBMU
antal mappar är 999.
t .BYJNBMUGJMFSLBOTLBQBTQÌFOMBHSJOHTNFEJBWJB
kameran
Fotofil 
t 1SFDJTTPNGÚSWJEFPGJMFSÚLBSGJMOVNSFUBVUPNBUJTLUOÊSFOOZ
bildfil skapas.
t 'PUPOBIBSGPSNBUFU4".@+1(
t .BQQOBNOFUHFTJPSEOJOHFO1)0501)050
101PHOTO, etc.
102
Filformat
Videofiler
t Videofiler komprimeras i H.264-format. Filtillägget är “.MP4”.
t Se sidan 53 för videoupplösning.
Fotofiler
t Bilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Filtillägget är “.JPG”.
t Se sidan 54 för bildupplösning.
Namnet på en filmfil som har spelats in med kameran ska inte
modifieras, eftersom korrekt uppspelning med kameran kräver
originalmappen och filnamnskonventioner.
Felsökning
Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung servicecenter.
Detta kan spara dig tid och pengar och ett onödigt telefonsamtal.
VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN
Det kan inträffa problem på grund av följande orsaker. Läs informationen och vidta åtgärden.
Batteri
Meddel.
Low Battery
(Låg batterinivå)
Check authenticity of
the battery. (Kontrollera
felaktigt batteri.)
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
-
Batteriet är nästan urladdat.
y Ersätt med ett laddat batteri eller anslut nätadaptern.
-
Batteriet har inte klarat
verifieringskontrollen.
y Kontrollera batteriet och byt till ett nytt om det behövs.
y Vi rekommenderar att endast använda originalbatterier från Samsung i
den här kameran.
Lagringsmedia
Meddel.
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Internal Memory Full
(Minnet fullt)
Det finns inte tillräckligt med plats i det
inbyggda minnet.
t Radera onödiga filer från det inbyggda minnet.
t Säkerhetskopiera filer till en dator eller till andra lagringsmedia och ta bort
filer.
t Använd ett minneskort.
Insert card
(Sätt i kort)
Det finns inget minneskort isatt i
minneskortplatsen.
y Sätt i ett minneskort.
Card Full (Kortet fullt)
Det finns inte tillräckligt med plats på
minneskortet.
y Radera onödiga filer på minneskortet.
y Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera
filer.
y Byt till ett annat minneskort som har tillräckligt med plats.
103
Felsökning
Meddel.
Informerar om att...
Åtgärd
Card Locked
(Kort spärrat)
Skrivskyddsfliken på ett SD- eller SDHCkort har ställts in på spärrat.
y Ta bort skrivskyddet.
Card Error (Kortfel)
Minneskortet har vissa problem och kan
inte identifieras.
y Ändra till ett annat minneskort.
Not Formatted
(Ej formaterad!)
Minneskortet stöds inte av den här
kameran.
y Formatera minneskortet med hjälp av kameramenyn.
Not Supported Format
(Formatet stöds inte)
Minneskortet kan ha formaterats av en
annan enhet och det kan finnas bilder kvar.
y Filer kan inte spelas, eftersom minneskortets format inte stöds av
videokameran.
y Använd minneskortet efter formateringen eller det nya för inspelning med
en videokamera.
Not Supported Card
(Kortet stöds inte)
Minneskortet stöds inte av den här
kameran.
y Byt minneskortet till ett som rekommenderas.
Minneskortet har inte tillräckligt mycket
prestanda för att kunna spela in.
y Spela in video med lägre upplösning och kvalitet.
y Ändra till ett annat minneskort.
Informerar om att...
Åtgärd
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution.
(Låghastighetskort.
Spela in med lägre
kvalitet.)
Ikon
-
Inspelning
Meddel.
104
Ikon
Write Error (Skrivfel.)
-
Problemet inträffade vid skrivning av data till
lagringsmediet.
y Slå av kameran och slå sedan på den igen för att återställa data.
y Om en fil inte återställs ska du formatera lagringsmediet med menyerna
efter säkerhetskopiering av viktiga filer till din dator eller annat
lagringsmedia.
Release the Smart Auto
(Återkalla Smart Auto)
-
Vissa funktioner kan inte användas manuellt
när Smart Auto är aktiverad.
y Avaktivera funktionen Smart Auto.
Felsökning
Inspelning
Meddel.
Informerar om att...
Åtgärd
Filen har inte skapats på ett normalt sätt.
y Vänta tills dataåterställningen är klar.
y Slå inte av eller mata ut kortet under inspelning.
-
Antalet videofiler som kan sparas är 9 999.
y Radera onödiga filer på lagringsmediet.
y Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera
filer.
y Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.
y Ställ in “File No.” (Filnr) som “Reset” (Återställ).
y Formatera lagringsmediet.
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Antalet fotofiler är
maximalt. Kan inte ta
foto.)
-
Antalet fotofiler som kan sparas är
9 999.
y Radera onödiga filer på lagringsmediet.
y Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera
filer.
y Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.
y Ställ in “File No.” (Filnr) som “Reset” (Återställ).
y Formatera lagringsmediet.
File number is full.
(Filnummer är fullt.)
Cannot record video.
(Kan inte spela in video.)
-
Maximala antalet mappar och filer har nåtts
så du kan inte spela in.
y Ställ in “File No.” (Filnr) som “Reset” (Återställ) och formatera
lagringsmedia.
Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
File number is full.
(Filnummer är fullt.)
Cannot take a photo.
(Kan inte ta foto.)
-
Maximala antalet mappar och filer har nåtts
så du kan inte spela in.
y Ställ in “File No.” (Filnr) som “Reset” (Återställ) och formatera
lagringsmedia.
Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Återställer data... Stäng
inte av, mata inte ut
kortet.)
The number of video
files is full.
Cannot record video.
(Maximalt antal videofiler.
Kan inte spela in video.)
Check the lens cover
(Kontrollera linsskyddet!)
Ikon
-
Linsskyddet är på.
t Ta bort linsskyddet.
105
Felsökning
Uppspelning
Meddel.
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Read Error (Läsfel)
-
Det inträffade problem under läsning av data
från lagringsmediet.
y Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av
viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Corrupted file (Korrupt fil)
-
Den här filen kan inte läsas.
y Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av
viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Informerar om att...
Åtgärd
Redigera videor
Meddel.
106
Ikon
Cannot select
different resolution.
(Kan inte välja annan
upplösning.)
-
Filerna som du vill kombinera har olika
y Det går inte att kombinera två filer med olika upplösning.
upplösning.
Not enough free
space in Card.
(Inte tillräckligt
utrymme på kort)
-
Du kan inte redigera på grund av för
lite minne på minneskortet.
y Utför redigeringsfunktionen efter att du har raderat onödiga
filer.
Select 2 files for
combine.
(Välj två filer att
kombinera.)
-
Det går endast att kombinera två filer.
y Kombinera två filer först och kombinera sedan en annan.
Den totala storleken för filerna får dock inte överskrida 1,8 GB.
Total file size is over
than 1.8GB.
(Total filstorlek är mer
än 1,8 GB.)
-
Filer vars totala storlek troligtvis
kommer att överskrida 1,8 GB kan
inte kombineras.
y Utför en delvis eller hel radering först för att radera onödiga
delar och utför sedan kombineringsfunktionen.
Felsökning
USB
Meddel.
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Fail Printer Connecting
Change 'USB
Connect' (Skrivaransl.
Misslyckad Ändra
'USB-anslutning')
-
Ett problem inträffade när kameran
anslöts till en skrivare med en
USB-kabel.
t ,POUSPMMFSB64#LBCFMO
t 6UGÚSBOTMVUOJOHTQSPDFEVSFOJHFO
t 7ÊYMBGVOLUJPOFOiUSB connect” (USB-anslutn) till “PicBridge”.
Fail USB Connecting
Change 'USB Connect'
(USB-ansl. Misslyckad
Ändra 'USBanslutning')
-
Ett problem inträffade när kameran
anslöts till en PC med en USBkabel.
t ,POUSPMMFSB64#LBCFMO
t 6UGÚSBOTMVUOJOHTQSPDFEVSFOJHFO
t 7ÊYMBGVOLUJPOFOiUSB connect” (USB-anslutn) till “Mass
Storage” (Lagringsenhet).
Ink Error (Bläckfel)
-
Det finns problem med
bläckpatronen.
t ,POUSPMMFSBCMÊDLQBUSPOFO
t #ZUCMÊDLQBUSPOJTLSJWBSFO
Paper Error
(Pappersfel)
-
Det finns problem med papperet.
t ,POUSPMMFSBQBQQFSFUJTLSJWBSFO
Fyll på papper om det inte finns något.
File Error (Filfel)
-
Det finns problem med filen.
t ,BNFSBOTUÚEFSJOUFEFUIÊSGJMGPSNBUFU
t 'ÚSTÚLNFEFOBOOBOGJMTPNÊSJOTQFMBEQÌLBNFSBO
Printer Error (Skrivarfel)
-
Det finns problem med skrivaren.
t 4MÌBWPDIQÌTLSJWBSFO
t ,POUBLUBTFSWJDFDFOUSFUGÚSTLSJWBSFO
Print Error (Utskriftsfel)
-
Ett problem uppstod under
utskrift.
t "WMÊHTOBJOUFTUSÚNLÊMMBOFMMFSNBUBVUNJOOFTLPSUFUVOEFS
utskrift.
107
Felsökning
PROBLEMBESKRIVNING OCH LÖSNINGAR
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontaktar du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.
Ström
Symptom
Förklaring/lösning
Kameran slås inte på.
y Batteriet kanske inte är installerat på kameran. Montera batteriet i kameran.
y Det batteri som sitter i kanske är urladdat. Ladda batteriet eller byt till ett laddat.
y Vid användning av en växelströmsadapter, kontrollera att den är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
Strömmen slås av automatiskt.
y När “Auto Power Off” (Autoavstängning) är inställd som “5 Min” (5 min). Om ingen knapp trycks in på omkring 5
minuter slås kameran av automatiskt (“Auto Power Off” (Autoavstängning)). För att inaktivera det här alternativet
ändrar du inställningen för “Auto Power Off” (Autoavstängning) till “Off” (Av). ¬sidan 84
y Batteriet är nästan urladdat. Ladda batteriet eller byt till ett laddat.
Det går inte att slå av strömmen.
y Avlägsna batteriet eller koppla ur nätadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på den.
Batteriet är nästan urladdat.
y Temperaturen i omgivningen är för låg.
y Batteriet är inte fulladdat. Ladda batteriet fullt.
y Batteriet har nått slutet av sin livslängd och kan inte ladda på nytt. Använd ett annat batteri.
Skärm
108
Symptom
Förklaring/lösning
TV-skärmen eller LCD-skärmen visar
förvridna bilder eller ränder längst ned
och upp, eller längst ut på vänster och
höger sida.
y Det kan inträffa vid visning av bilder med förhållandet 16:9 på en TV med förhållandet 4:3, eller tvärtom. För
ytterligare information, se skärmens specifikationer.¬sidan 92
En okänd bild visas på LCD-skärmen.
y Kameran är i demoläge. Om du inte vill se demobilden ändrar du inställningen för “Demo” till “Off” (Av). ¬sidan 89
En okänd indikator visas på skärmen.
y En varningsindikator eller ett meddelande visas på skärmen. ¬sidan 103~107
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.
y Det här inträffar om du kopplar från nätadaptern eller avlägsnar batteriet innan du har slagit av strömmen.
Bilden ser mörk ut på LCD-skärmen.
y Omgivningen är för ljus.
Felsökning
Inspelning
Symptom
Det går inte att starta inspelning med
knappen Inspelning start/stopp.
Den faktiska inspelningstiden är mindre än
uppskattad inspelningstid.
Inspelningen stoppas automatiskt.
Förklaring/lösning
y
y
y
y
y
y
Tryck på knappen MODE för att ställa in inspelningsläge. ¬sidan 29
Det finns inte tillräckligt ledigt utrymme för att spela in på lagringsmediet.
Kontrollera om minneskortet sitter i eller om skrivskyddsfliken är inställd på låst.
Den uppskattade inspelningstiden kan variera beroende på innehåll och använda funktioner.
När du spelar in ett motiv som rör sig snabbt kan den faktiska inspelningstiden förkortas.
Det finns inte mer ledigt utrymme för inspelning på lagringsmediet. Säkerhetskopiera viktiga filer på datorn och
formatera lagringsmediet eller ta bort onödiga filer.
y Om du ofta spelar in eller tar bort filer kan lagringsmediets prestanda försämras. Formatera i så fall
lagringsmediet.
y Om du använder minneskort med låg skrivhastighet stoppas kameran automatiskt och motsvarande
meddelande visas på LCD-skärmen.
När du spelar in ett motiv som är belyst med
starkt ljus visas vertikala linjer.
y Det är inte ett fel.
När skärmen är under direkt solljus vid
inspelning blir skärmen röd eller svart under
ett kort ögonblick
y Det är inte ett fel.
Under inspelning visas inte datum/tid.
Du kan inte lagra foton.
Slutarljudet hörs inte när du tar foton.
Ljudsignalen hörs inte.
y “Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm) är inställd på “Off” (Av).
Ställ in “Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm) till On (På). ¬sidan 81
y Ställ in kameran i inspelningsläge. ¬ sidan 29
y Avaktivera låset på skrivskyddsfliken för minneskortet, om en sådan finns.
y Lagringsmediet är fullt. Använd ett nytt minneskort eller formatera lagringsmediet. ¬sidan 88
Du kan även ta bort onödiga bilder. ¬sidan 71
y Ställ in “Shutter Sound” (Slutarljud) till “On” (På).
y Under dubbel inspelning hörs inget slutarljud.
y När mini-HDMI-kabeln eller audio-/videokabeln är ansluten till videokameran är Shutter Sound (Slutarljud) inte
tillgängligt.
y Ställ in “Beep Sound” (Ljudsignal) till “On” (På).
y Ljudsignalen slås tillfälligt av vid inspelning av videor.
y När mini-HDMI-kabeln eller Audio-/Videokabeln är ansluten till videokameran är inte Beep Sound (Ljudsignal)
tillgängligt.
Det finns en tidsfördröjning mellan den
tidpunkt då du trycker på knappen
Inspelning start/stopp och vid punkten där
den inspelade videon börjar/slutar.
y På din kamera kan det vara en viss tidsförskjutning mellan punkten när du trycker på knappen Inspelning
start/stopp och den faktiska punkt där den inspelade videon börjar/stoppar. Det är inte ett fel.
Horisontala ränder visas på bilderna.
y Det här inträffar när du spelar in bilder under fluorescerande lampa, sodiumlampa eller kvicksilverlampa. Det är
inte ett fel.
109
Felsökning
Lagringsmedia
Symptom
Förklaring/lösning
Minneskortets funktioner går
inte att använda
y Sätt i ett minneskort i kameran på rätt sätt. ¬sidan 34
y Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du det på nytt på datorn. ¬sidan 88
Bilden kan inte raderas.
y Inaktivera låset genom den skrivskyddade fliken på minneskortet (SDHC/SD-minneskort etc.), om en sådan finns. ¬ sidan 35
y Du kan inte kombinera skyddade bilder. Ta bort skyddet för bilden på lagringsmediet. ¬sidan 72
Du kan inte formatera
minneskortet.
y Inaktivera låset genom den skrivskyddade fliken på minneskortet (SDHC/SD-minneskort etc.), om en sådan finns. ¬ sidan 35
y Minneskortet stöds inte för din kamera eller så finns det problem med kortet.
Datafilnamnet är inte korrekt
indikerat.
y Filen kan vara korrupt.
y Filformatet stöds inte av din videokamera.
y Endast filnamnet visas om katalogstrukturen uppfyller internationell standard.
Justera bilden under inspelning
110
Symptom
Förklaring/lösning
Fokus justeras inte
automatiskt.
y
y
y
y
Bilden är för ljus eller
flimrar, eller så uppstår
färgförändringar.
y Det här kan inträffa när du gör en inspelning i florescerande ljus eller lysrörsbelysning. Avbryt “ SCENE” för att undvika eller
minimera problemet. ¬sidan 53
Bildernas färgbalans är inte
naturlig.
y Vitbalansjustering krävs. Justera till lämplig “White Balance” (Vitbalans).¬sidan 55
Objektet som passerar
bildrutan visas väldigt snabbt.
y Detta är ett fokalplansfenomen. Det är inte ett fel. På grund av det sätt bildenheten (CMOS-sensorn) läser ut videosignaler kan
objekt som passerar bildrutan snabbt framstå som böjda, beroende på inspelningsförhållandet.
Ställ in “Focus” (Fokus) på “Auto”. ¬sidan 59
Inspelningsförhållanden är inte lämpliga för autofokus. Justera fokus manuellt. ¬sidan 59
Linsen är dammig på ytan. Torka linsen och kontrollera fokus.
Inspelningen har gjorts på en mörk plats Använd ljus för att få bättre inspelningsförhållanden.
Felsökning
Uppspelning på din kamera
Symptom
Förklaring/lösning
Uppspelning (spela/paus) fungerar inte.
y Bildfiler som har lagrats med en annan enhet kan inte spelas upp på din kamera.
y Kontrollera minneskortets kompatibilitet. ¬sidan 35
Foton som lagras på ett lagringsmedia kan inte visas i
faktiskt storlek.
y Foton som lagras på en annan enhet kanske inte kan visas med faktisk storlek. Det är inte ett fel.
Uppspelningsskärmen avbröts plötsligt.
y Kontrollera om nätadaptern eller batteriet är korrekt anslutet och säkrat.
Uppspelning på andra enheter (TV, etc.)
Symptom
Förklaring/lösning
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på den anslutna
enheten.
y Se till att anslutningskabeln är ansluten till rätt uttag.
Bilden förvrängs på en TV.
t %FUUBGFOPNFOPSTBLBTHFOPNFOBOTMVUOJOHUJMMFO57NFECJMEGÚSIÌMMBOEFU
Du kan inte visa bilder eller höra ljud från en TV som är
ansluten med HDMI-kabeln.
t #JMEFSWJTBTJOUFWJB)%.*VUUBHFUPNNBUFSJBMFUÊSVQQIPWTSÊUUTTLZEEBU
Anslutning/dubbning med andra enheter (spelare, dator, skrivare etc.)
Symptom
Förklaring/lösning
Du kan inte dubba korrekt med HDMI-kabeln.
t %VLBOJOUFEVCCBCJMEFSNFE)%.*LBCFMO
Du kan inte dubba korrekt med Audio-/Videokabeln.
t "VEJP7JEFPLBCFMOÊSJOUFPSEFOUMJHUBOTMVUFO,POUSPMMFSBBUU"VEJP7JEFPLBCFMOÊSBOTMVUFOUJMMSÊUU
uttag, dvs. ingångsuttaget på den andra enheten för dubbning av en bild från din videokamera.
¬sidan 93
PictBridge-utskrift kan inte göras med en PictBridgeskrivare.
t 4LSJWBSFOLBOTLFJOUFLBOTLSJWBVUCJMEFSTPNIBSSFEJHFSBUTQÌFOEBUPSFMMFSTQFMBUTJONFEFO
annan enhet. Det är inte ett fel.
111
Felsökning
Ansluta till en dator
112
Symptom
Förklaring/lösning
Datorn avkänner inte kameran.
y Koppla ur USB-kabeln från datorn och kameran, starta om datorn och anslut sedan igen.
Det går inte att spela upp videofiler
korrekt på en dator.
y Video codec krävs för att spela upp filen som är inspelad på kameran. Installera den programvara
som medföljde videokamera. ¬sidan 96
y Se till att du sätter i anslutningsenheten i rätt riktning, anslut sedan USB-kabeln ordentligt till USButtaget på din videokamera.
y Koppla ur kabeln från datorn och videokamera och starta om datorn. Anslut ordentligt igen.
y För att spela upp en HD-videofil krävs en dator med bättre specifikationer.
Testa med en dator som har de specifikationer som rekommenderas. ¬sidan 96
Intelli-studio fungerar inte som det
ska.
y Avsluta programmet Intelli-studio och starta om Windows-datorn.
Intelli-studio körs inte.
y Ställ in “PC Software” (PC-programvara) som “On” (På) i inställningsmenyn eller installera Intellistudio på datorn. ¬sidan 85, 97
Bilder eller ljud på kameran spelas
inte upp korrekt på datorn.
y Videouppspelning eller ljud kan stoppas tillfälligt beroende på dator. Bilden eller ljudet som
kopierats till datorn påverkas inte.
y Om kameran är ansluten till en dator som inte stöder Hi-speed USB (USB2.0), kanske bilder eller
ljud inte spelas upp korrekt. Bilder och ljud som kopieras till din dator påverkas inte.
Uppspelningsskärmen pausas eller
förvrids.
y Kontrollera systemkraven för videouppspelning.
y Stäng alla andra program som körs på datorn.
y Om en inspelad video som spelas på din kamera ansluten till en dator och bilden inte spelas upp
på ett smidigt sätt kan det bero på överföringshastigheten. Kopiera filen till din dator och spela upp
den.
Felsökning
Allmän användning
Symptom
Förklaring/lösning
Datum och tid visas felaktigt.
t )BSLBNFSBOJOUFBOWÊOUTVOEFSFOMÊOHSFUJE Det inbyggda laddningsbara batteriet kan ha laddat ur. ¬sidan 23
Menyposter som inte kan användas samtidigt
Symptom
Två funktioner kan inte
användas samtidigt.
Funktionen är inte aktiverad
På grund av följande inställningar
“ SCENE”
“Bländare : Manuell”, “Slutare: Manuell”
“Bländare : Manuell”
“Slutare: Manuell”, “ SCENE”
“Slutare: Manuell”
“Bländare : Manuell”, “ SCENE”
“Videoupplösning”,
“Videokvalitet”, “Tona”
“Art Time Lapse REC” (“Förfl. tid”)
“Bildupplösning”
“Kont. insp.”
y Du kan inte välja gråmarkerade alternativ i aktuellt läge för inspelning/uppspelning.
y Det finns vissa funktioner du inte kan aktivera samtidigt.
Listan ovan visar exempel på kombinationer som inte fungerar när det gäller funktioner och menyalternativ.
y Menyn kan inte öppnas i läget Smart Auto.
y Följande funktioner kan inte användas under videoinspelning;
“Video Resolution” (Videoupplösning), “Video Quality” (Videokvalitet), “Photo Resolution” (Bildupplösning), “Photo Sharpness”
(Fotoskärpa), “Fader” (Tona), “Cont.Shot” (Kont. insp.), “Digital Zoom”, “Self Timer” (Självutlösare).
y Följande funktioner är automatiskt inställda på Av eller Autoläge i läget Smart Auto:
“ SCENE”, “Shutter” (Slutare), “Digital Effect” (Digital effekt), “Tele Macro” (Tele Makro), etc.
y I Smart Auto-läget väljer kameran automatiskt lämpliga kamerainställningar baserat på identifierad scentyp. De flesta inställningar justeras
automatiskt i Smart Auto-läget. För att ställa in eller ändra funktioner på egen hand måste du först avaktivera Smart Auto-läget.
113
Underhåll och ytterligare information
UNDERHÅLL
Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla garantiåtaganden och att njuta av
produkten under många år.
Att observera vid förvaring
t För att förvara kameran på ett säkert sätt, slå av den.
- Plocka ur batteri och växelströmsadapter.
- Ta ur minneskortet.
Rengöra kameran
Före rengöring, slå av kameran och ta ur batteriet och nätadaptern.
t Rengöra utsidan
- Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Gnugga ytan
försiktigt utan att använda för stor kraft.
- Använd inte bensen eller tinner för att rengöra kameran. Ytan kan
skadas eller flagas.
t Rengöra LCD-skärmen
Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Akta så att du inte skadar
skärmen.
t Rengöra linsen
Använd en blåsbälg för att ta bort damm och torka försiktigt av linsen
med en mjuk trasa.
Vid behov kan du försiktigt torka linsen med ett rengöringspapper.
- Om linsen får vara smutsig kan det bildas beläggningar.
-
Om linsen ser immig ut ska du stänga av kameran och lämna
den i cirka en timme.
LCD-skärm
114
För att förlänga livslängden, undvik att gnugga med en grov trasa.
t Var medveten om följande fenomen vid användning av LCDskärmen. Detta beror inte på någon felfunktion.
- Vid användning av kameran kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
- Om du låter strömmen vara på under en längre tid kan ytan runt
LCD-skärmen bli varm.
- När du använder videokameran på kalla platser kan det bildas
efterbilder på LCD-skärmen.
t
En LCD-skärm är tillverkad med exakt teknik och har mer än
99,99 % fungerande pixlar. Trots detta kan det uppstår svarta
eller ljusa punkter (röda, blå, vita) i sällsynta fall, i en prick och
runtom i två prickar. De här prickarna kan normalt uppstå under
tillverkningsprocessen och påverkar inte de inspelade bilderna.
Använd inte kameran på en stund om det kommit kondens
i den
y Vad är kondens?
Kondens uppstår när kameran flyttas från en plats till en annan
med betydande temperaturskillnad. Kondensen uppstår på den
externa eller den interna linsen på kameran och på reflektorlinsen.
Om detta händer kan det orsaka tekniska fel eller skador på
kameran om du använder enheten med strömmen påslagen när
det är kondens.
y När kan kondens uppstå?
Kondens uppstår när enheten flyttas från en plats där det är
varmare än där den var tidigare, eller när den plötsligt används på
en varm plats.
- När du spelar in utomhus på vintern när det är kallt och sedan
använder den inomhus.
- När du spelar in utomhus i värme efter att ha varit inomhus,
eller i en bil, med AC.
y Vad kan jag göra?
- Slå av strömmen och avlägsna batteriet, lägg den på en torr
plats i 1-2 timmar innan du använder den.
y Använd videokameran efter att kondensen helt har försvunnit.
y Se till att använda rekommenderade tillbehör som medföljer
videokameran. För service, kontakta närmaste auktoriserat Samsung
servicecenter.
Underhåll och ytterligare information
ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS
PAL-kompatibla länder/regioner
t Varje land eller region har sitt eget elektriska system och
färgsystem.
t Innan du använder videokameran utomlands ska du kontrollera
följande.
Strömkällor
Den medföljande nätadaptern är utrustad med automatiskt
spänningsval i intervallet 100 V till 240 V. Du kan använda kameran
i alla länder/regioner med nätadaptern som medföljer kameran inom
intervallet AC 100 V till 240 V, 50/60 Hz.
Använd vid behov en adapter till vägguttaget som du kan köpa i
vanliga butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.
På TV-färgsystem
Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland,
Frankrike, Grekland, Holland, Hongkong, Indien, Irak, Iran,
Kina, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS,
Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien,
Tunisien, Tyskland, Ungern, Österrike, m.fl.
NTSC-kompatibla länder/regioner
Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada,
Korea, Mexico, Taiwan, USA, m.fl.
Du kan spela in med din kamera och titta på bilderna på LCDskärmen var som helst i världen.
Din videokamera är en PAL-systembaserad videokamera. Om du
vill visa dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern enhet,
måste det vara en PAL-systembaserad TV eller en extern enhet
som har lämpliga Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt
använda en separat videoformatsomkodare för att konvertera (PALNTSC formatkonverterare).
Formatomkodaren erbjuds inte av Samsung.
115
Underhåll och ytterligare information
ORDLISTA
AF(Autofokus)
F. Nej (F-nummer)
Ett sysktem som automatiskt fokuserar produktlinsen på motivet. Produkten använder
kontrast för att fokusera automatiskt.
F-numret definierar linsens ljusstyrka. En mindre lins ger i allmänhet en ljusare bild.
F-numret är direkt proportionellt i förhållande till brännvidden och omvänt proportionell
till linsens diameter.
*F.Nr=brännvidd/diameter för bländare
Bländare
Bländaren kontrollerar mängden ljus som når produktens sensor.
Kamerarörelse (oskarp)
Om produkten rör sig när slutaren är öppen kan hela bilden bli suddig. Det här inträffar
oftare när slutarhastigheten är långsam. Förhindra produktrörelser genom att öka
känsligheten och använda en högre slutarhastighet. Använd ett stativ om du vill eller
DIS- eller OIS-funktionen för att stabilisera produkten.
Komposition
Kompositionen i bilden innebär att du sorterar objekten i ett foto Oftast är det bra att
följa reglen om tredjedelar för att få en bra komposition.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
CMOS är en bildsensor som producerar bilder som har nästintill samma kvalitet som
CCD-sensorer (charge coupled device). Det förbrukar mindre ström, vilket ger en
längre batterilivslängd för produkten.
MPEG-4 AVC/H.264 definierar det senaste videokodningsformatet som har
standardiserats av ISOIEC och ITU-T, år 2003. Jämfört med traditionellt MPEG2-format, har MPEG-4 AVC/H.264 mer än dubbelt så hög effektivitet. Din produkt
använder MPEG-4 AVC/H.264 för att koda högdefinitionsvideor.
Optisk zoom
Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med en lins och inte försämrar
bildernas kvalitet.
Kvalitet
Ett uttryck för komprimeringsfrekvens som används i en digital bild. Högre bildkvalitet
håller en lägre komprimeringsfrekvens, som vanligen resulterar i större filstorlek.
Upplösning
Digital zoom
Antalet pixlar som finns i en digital bild. Högupplösta bilder innehåller fler pixlar och
visar vanligtvis mer detaljer än lågupplösta.
En funktion som artificiellt ökar mängden tillgänglig zoom med zoomlinsen (optisk zoom).
När du använder digital zoom blir bildkvaliteten sämre, i takt med att förstoringen ökar.
Slutarhastighet
Effektiv pixelräkning
Till skillnad från när det gäller total pixelräkning är det här det faktiska antalet pixlar som
används för att ta bilden.
EV (exponeringsvärde)
Alla kombinationer av produktens slutarhastighet och bländare som resulterar i samma
exponering.
Exponering
Mängden ljus som släpps in för att nå produktens sensor. Exponeringen styrs av en
kombination av slutarhastighet, bländarvärde och ISO-känslighet.
Brännvidd
116
MPEG-4 AVC/H.264
Avståndet från mitten av linsen till dess brännpunkt (i millimeter). Längre brännvidder
resulterar i tätare vinklar för visning och att motivet förstoras. Kortare brännvidder
resulterar i bredare visningsvinklar.
Slutarhastigheten hänvisar till den tid det tar att öppna och stänga slutaren och den är
en viktig faktor när det gäller ljusstyrkan i en bild, eftersom den styr mängden ljus som
passerar genom bländaren innan den når bildsensorn. En snabbare slutarhastighet
tillåter mindre ljus att komma in under kortare tid och fotot blir mörkare och fryser
lättare motiv i rörelse.
Tele Makro
Den här funktionen gör det möjligt för dig att ta närbilder av mycket små motiv. När du
använder Tele makro-funktionen kan produkten hålla en skarp fokus på små föremål i
nästan verklig storlek (1:1).
Vitbalans (färgbalans)
En justering av intensiteten i färgerna (vanligen de primära färgerna, såsom röd, grön
och blå) i en bild. Målet med att justera vitbalans, eller färgbalans, är att korrekt återge
färgerna i en bild.
Specifikationer
Modellnamn
System
LCD-skärm
Anslutningar
Allmänt
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
Videosignal
Bildkomprimeringsformat
Ljudkomprimeringsformat
Bildenhet
Giltiga pixlar
Totalt antal pixlar
Lins
Brännvidd
Storlek/antal pixlar
LCD-skärm, metod
Kompositutgång
HDMI-utgång
Ljudutgång
USB-utgång
Strömkälla
Typ av strömkälla
Strömförbrukning vid (inspelning)
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Lagringsmedia
Yttre mått (BxHxD)
Vikt
Inbyggd mikrofon
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC(Advanced Audio Coding)
1/4” CMOS
1.7 megapixlar
5 megapixlar
F1,8 - F3,8, 30x optisk zoom, 45x digital Zoom
2.47mm ~ 74.1mm
3” bred pek-LCD / 230k
TFT LCD
1Vp-p (75 begränsad)
Anslutare av C-typ
-7,5dBs (600 begränsad)
mini USB-B-typ (USB2.0 Höghast.)
Likström 5V, litiumjonbatteri: 3,7V
Litiumjonbatteri, Strömkälla (100V~240V) 50/60Hz
2,5W (LCD på)
32˚F~104˚F (0˚~40˚C)
-4˚F ~ 140˚F (-20˚C ~ 60˚C)
Ett minneskort (SD/SDHC) (Medföljer ej)
Cirka. 49.5 mm x 56.6 mm x 119.7 mm
Cirka. 228g (0.50 lb, 8.04 oz) (exklusive litiumjonbatteriet)
Flervägsstereomikrofon
Ú De här tekniska specifikationerna och konstruktionerna kan ändras utan förvarning.
117
Kontakta Samsung
C
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
e
Kontakta Samsung
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
s
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och Elektroniska Produkter)
(Gäller EU och andra europeiska länder med
särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller
på förpackningen anger att batterierna i denna
produkt inte bör slängas tillsammans med annat
hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller
kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
överstigande de gränsvärden som anges i EUdirektivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på
ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra
en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till
materialåtervinning genom att sortera batterierna
separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
Denna markering på produkten och i manualen
anger att den inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när dess livstid är
över. Till förebyggande av skada på miljö
och hälsa bör produkten hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av dess
beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta
den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur
produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören
samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibel
Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning,
och vi använder inte Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade
bifenyler (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.
Download PDF

advertising