Samsung | VP-L800 | Samsung VP-L800 Bruksanvisning

00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 101
SVENSKA
NORSK
Videokamera
Videokamera
8mm
FÄRGSKÄRM (LCD)
8mm
FARGESKJERM
VP-L800U/L800/
L850/L850D/L870
VP-L800U
VP-L800U/L800/
L850/L850D/L870
DI
SP
LA
Y
CO
RE UNTE
SE R
T
ST
ILL
RE ZERO
TU
RN
TE
Hi
VP-L800U
ST
ST ART/
OP
SE
TIM LF
ER
WID
E
LE
Hi
VP-L800/L850/
L850D/L870
VP-L800/L850/
L850D/L870
ELECTRONICS
Bruksanvisning
Innan du använder videokameran, läs noga igenom
bruksanvisningen och spara den för framtida referens.
CE Denna produkt uppfyller kraven enligt
Direktiv 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Bruksanvisning
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk,
og oppbevar den som referanse for senere anledninger.
Dette produktet oppfyller intensjonene i
Direktiv 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
AD68-00607M
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 2
SVENSKA
Innehållsförteckning
NORSK
Innholdsfortegnelse
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner
Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Funktioner.......................................................................................8
Beskrivningar
■ Framsidan/Från sidan/Baksidan ...............................9, 10, 11
■ OSD (On Screen Display) ..................................................12
Tillbehör som medföljer kameran ................................................14
Fjärrkontroll (endast VP-L850/L850D/L870)................................15
■ Fjärrutlösning med fjärrkontrollen........................................15
Funksjoner......................................................................................8
Beskrivelser
■ Sett forfra/Sett fra siden/Sett bakfra..........................9, 10, 11
■ OSD (skjermdisplay)............................................................12
Tilbehør levert sammen med videokameraet..............................14
Fjernkontroll (bare VP-L850/L850D/L870) ..................................15
■ Selvutløsning med fjernkontrollen .......................................15
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Justera hand- och axelrem ..........................................................16
Installera litiumbatteriet ................................................................17
Ansluta till nätspänning ................................................................18
■ Använda AC-nätadaptern ....................................................18
■ Att använda batteripaketet...................................................19
Att använda batteripaketet...........................................................20
■ Användningstidtabell för kontinuerlig inspelning .................20
■ Visning av batterinivån ........................................................21
Mata in och mata ut en kassett ..................................................22
Justering av håndstroppen og skulderstroppen ..........................16
Innsettning av litiumbatteriet ........................................................17
Tilkopling av strømkilden .............................................................18
■ Bruk av AC-adapter .............................................................18
■ Bruk av batteripakken..........................................................19
Bruk av batteripakken ..................................................................20
■ Tidstabell over opptakstid....................................................20
■ Visning av batterinivået .......................................................21
Sette inn og ta ut en kassett........................................................22
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Göra din första inspelning............................................................23
Tips för stabil filminspelning.........................................................25
■ Filma med hjälp av LCD-panelen........................................25
■ Filma med hjälp av sökaren ................................................25
Justera LCD-panelen ...................................................................26
Justera sökarens fokus och ljusstyrka.........................................27
Spela upp ett band på LCD-panelen...........................................28
■ Kontrollera ljud från högtalaren ...........................................29
■ Visa stillbilder .......................................................................29
■ Bildsökning...........................................................................29
Dine første opptak........................................................................23
Tips om rolige bilder ved opptak..................................................25
■ Opptak med LCD-display ....................................................25
■ Opptak med søker ...............................................................25
Justering av LCD-displayet..........................................................26
Justering av søkerens fokus........................................................27
Avspilling av et bånd i LCD-displayet ..........................................28
■ Regulering av lyden fra høyttaleren ....................................29
■ Se på et stillbilde .................................................................29
■ Bildesøking ..........................................................................29
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Zooma in och ut ...........................................................................30
Den digitala zoomfunktionen .......................................................31
EASY-läge (för nybörjare) ...........................................................33
CUSTOM-läge Skapa egna inställningar för inspelning .............34
DIS (Digital Image Stabilizer) (endast VP-L850/L850D/L870)....35
Manuell/automatisk fokusering (MF/AF)......................................36
Zooming inn og ut ........................................................................30
Digital Zoom .................................................................................31
Lett opptak (EASY) for begynnere ..............................................33
EGENDEFINERT (CUSTOM):
Slik legger du inn dine egne, skreddersydde opptaksverdier.....34
DIS (Digital Image Stabilizer, bare VP-L850/L850D/L870) .........35
MF/AF (manuell fokus/autofokus)................................................36
2
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 3
SVENSKA
NORSK
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
BLC...............................................................................................37
PROGRAM AE (Automatisk Exponering)....................................38
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-läge ............................40
Ställa in och spela in datum/tid (DATE/TIME).............................42
Att välja och spela in en titel (TITLE) ..........................................44
Använda in- och borttoning av bilden (FADE).............................46
PIP (endast VP-L850/L850D/L870) .............................................47
Snap Shot (endast VP-L850/L850D/L870)..................................48
White Balance ..............................................................................49
Demonstration..............................................................................50
Ange färg för datum/titel ..............................................................51
Belysningstekniker .......................................................................52
BLC...............................................................................................37
Program AE (automatisk eksponering)........................................38
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-innstilling ....................40
Innstilling og opptak av dato og klokkeslett.................................42
Valg og innsspilling av opptak med tittel .....................................44
Fade inn og ut ..............................................................................46
PIP (bare VP-L850/L850D/L870).................................................47
Snap Shot (bare VP-L850/L850D/L870) .....................................48
White Balance ..............................................................................49
Demonstrasjon .............................................................................50
Innstilling av farge dato/tittel ........................................................51
Belysningsteknikker .....................................................................52
Visa en inspelad kassett
Avspilling av et bånd
Visa bandet på LCD-panelen ......................................................53
Visa bandet på en TV ..................................................................53
Olika funktioner i PLAYER-läget..................................................55
Att justera LCDn...........................................................................56
Inställning av högtalare Speaker ON/OFF ..................................56
DSE i PLAYER-läge.....................................................................57
Se opptaket i LCD-displayet ....................................................53
Se opptaket i et TV-apparat .....................................................53
Forskjellige funksjoner i PLAYER-modus.................................55
Justering av LCD-displayet ......................................................56
Stille høyttaleren Speaker ON/OFF..........................................56
DSE i PLAYER modus .............................................................57
Underhåll
Vedlikehold
Att rengöra och ta hand om videokameran.................................57 Rengjøring og oppbevaring av videokameraet ...........................57
■ Rengjøring av søkeren ........................................................57
■ Att rengöra sökaren .............................................................57
■ Rengjøring av LCD-panelet.................................................57
■ Rengöra LCD-panelen.........................................................57
■ Rengjøring av videohodene ................................................58
■ Rengöra videohuvudena ....................................................58
■ Oppbevaring av videokameraet ..........................................58
■ Förvara videokameran.........................................................58
USB-gränssnitt (endast VP-L870) ........................59 USB-grensesnitt (bare VP-L870) .........................59
Installera USB Media-program ...................................................60 Installering av USB Media-program ...........................................60
Använda videokameran utomlands .....................63
Felsökning
Bruk av videokameraet i utlandet .......................63
Felsøkning
Självdiagnostik .............................................................................64 Still diagnosen selv ......................................................................64
Felsökning ....................................................................................65 Sjekking........................................................................................65
Kondens .......................................................................................67 Fuktighet, kondens.......................................................................67
Specifikationer .........................................................68 Spesifikasjoner .........................................................68
Index ..........................................................................69
Stikkordregister ........................................................69
3
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 4
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått vid handhavande av LCD-panelens rotation
Forholdsregler angående dreiing av LCD-skjermen
Rotera LCD-panelen försiktigt som på bilden. Oavsiktlig rotation
kan skada insidan av det gångjärn som ansluter LCD-panelen till
videokameran.
1) LCD-panelen stängd.
2) Standardinspelning genom att
använda LCD-panelen.
1) LCD-skjermen lukket.
1)
2)
90°
3) Inspelning genom att titta på
LCD-panelen uppifrån.
Drei LCD-skjermen forsiktig rundt slik bildene nedenfor viser.
Utilsiktet dreiing kan skade innsiden av hengslene som forbinder
LCD-skjermen med videokameraet.
3)
90°
4) Inspelning genom att titta på
LCD-panelen framifrån.
4)
5) Inspelning med LCD-panelen stängd.
5)
90°
➔
➔
➔
➔
2) Standardopptak med bruk av
LCD-skjermen.
3) Opptak med LCD-skjermen ved å
se på LCD-skjermen ovenfra.
4) Opptak med LCD-skjermen ved å
se på LCD-skjermen forfra.
5) Opptak med lukket LCD-skjerm.
90°
Försiktighetsmått vid handhavande av LINS
✤ Låt inte LINSEN sikta direkt mot solen,
då direkt solljus kan skada CCDn.
(Charge Coupled Device).
4
Forsiktighetsregler for linsen
✤ Plasser aldri linsen så den peker mot
sola.
Direkte solskinn kan skade CCDn.
(Charge Coupled Device).
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 5
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått vid handhavande av den elektroniska sökaren
1) Placera inte din videokamera
så att sökaren är riktad mot 1
solen, eftersom att direkt
solljus kan skada sökarens
inre delar. Var försiktig då du
placerar kameran i solljus
eller i ett fönster.
2) Lyft inte din videokamera i
sökaren.
3) Oavsiktlig rotering av
sökaren kan skada sökaren.
Försiktighetsmått vid fukt och kondens
Forholdsregler for den elektroniske søkeren
3
2
Forholdsregler mot kondens
1) En plutselig temperaturstigning i lufta kan
føre til at det blir dannet kondens inne i
videokameraet.
for eksempel
■ Når du tar videokameraet fra kulde
utendørs inn i varmen om vinteren.
■ Når du tar videokameraet fra et kjulig
sted innendørs ut i varmen om
sommeren.
1) En plötslig ökning av temperaturen kan
framkalla kondens i videokameran.
Exampel:
■ När du tar in videokameran i värmen, från
en kall plats på vintern.
■ När du tar ut videokameran från en sval
plats till en varm plats på sommaren.
2) Om skyddsfunktionen DEW(
) är
aktiverad, låt videokameran ligga under
minst två timmar i ett torrt, varmt rum med
kassettluckan öppen och batteriet
borttaget.
3) Om skyddsfunktionen DEW(
)
plötsligt aktiveras och du vill inaktivera
den, tag bort batteripaketet och
litiumbatteriet och installera dem åter
Se till att kondensen helt försvunnit.
(se sid 67)
1) Plasser ikke kameraet slik at
søkeren peker mot sola.
Direkte sollys kan skade
innsiden av søkeren. Vær
forsiktig når du legger fra
deg videokameraet i sola
eller ved et vindu.
2) Løft ikke kameraet i søkeren.
3) Utilsiktet dreiing kan skade
søkeren.
2) Hvis ”duggbeskyttelsesfunksjonen”(
)
blir aktivert, sett videokameraet i et tørt og
varmt rom med rommet til kassetten åpen
og batteriet tatt ut.
DEW
3) Hvis ”duggbeskyttelsesfunksjonen”(
)
uventet blir aktivert og du ønsker å oppheve
den, kan du kople fra batteripakkenog
litiumbatteriet, og sette dem inn igjen.
Fra batteripakken og litiumbatteriet.
Kontroller at kondensen er helt forsvunnet.
(se side 67)
5
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 6
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått vid handhavande av batteripaketet
✤ Se till att batteripaketet är uppladdat innan du filmar utomhus.
✤ För att spara på batteriet, håll videokameran avstängd när du
inte använder den.
✤ När videokameran står i CAMERA-läge kommer den att
stängas av automatiskt om den lämnas på STANDBY under
längre tid än 5 minuter. Detta sker för att batteriet skall räcka
längre.
✤ Det är lämpligt att använda sökaren i stället för LCD-panelen
när du filmar längre stunder, eftersom LCD-panelen laddar ur
batteriet fortare.
✤ Se till att batteripaketet sitter ordentligt på plats.
Om du tappar batteripaketet kan det bli skadat.
✤ När batteripaketet når slutet på sin livslängd, kontakta
närmaste återförsäljare. Batterierna måste tas om hand som
kemiskt avfall.
Försiktighetsmått vid handhavande av litiumbatteriet
Varning : Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Om batteriet skulle råka sväljas, kontakta genast
läkare.
✤
✤
✤
Litiumbatteriet upprätthåller klockfunktionen, TITLE-,
CUSTOM-funktionen och det som är förinställt i minnet;
även om batteripaketet eller nätadaptern tagits bort.
Videokamerans litiumbatteri varar c:a 8-10 månader från
tiden för installation, under normal användning.
När litiumbatteriet blir svagt eller helt dött, blinkar
datum/tidindikatorn c:a 5 sekunder när du kopplar över till
CAMERA-läge. Då skall litiumbatteriet ersättas med ett
batteri av typ CR2025. (se sid 17)
VARNING:
LLITIUMBATTERI. MÅSTE
LÄMNAS IN FÖR
ÅTERVINNING ELLER
LÄMNAS TILL MILJÖSTATION.
6
*När litiumbatteriet når slutet
på sin livslängd, kontakta
närmaste återförsäljare.
Batterierna måste tas om
hand som kemiskt avfall.
Forholdsregler for batteripakken
✤ Kontroller at batteripakken er ladd før du gjør opptak
utendørs.
✤ Spar på batteriet ved å slå av videokameraet når det ikke er i
bruk.
✤ Når videokameraet er i CAMERA-modus og står på
STANDBY i mer enn 5 minutter uten å bli brukt, blir det
automatisk slått av for å unngå unødvendig tapping av
batteriet.
✤ Det kan være en fordel å bruke søkeren i stedet for LCDen
når man gjør lengre opptak, siden LCDen belaster batteriet
mer.
✤ Kontroller at batteripakken sitter ordentlig på plass.
Hvis batteriet faller ut, kan det bli skadd.
✤ Når levetiden til batteriet er ute, kontakt din lokale forhandler.
Batterier må behandles som kjemisk avfall.
Forholdsregler for Litiumbatteriet
Advarsel: Oppbevar LITIUMBATTERIET slik at det er utenfor
barns rekkevidde. Hvis noen svelger et batteri, må
lege tilkalles øyeblikkelig.
✤ Litiumbatteriet opprettholder klokkefunksjonen, funksjonene
TITTEL, og EGENDEFINERT (CUSTOM), og forprogrammert
minne; selv om batteriene tas ut og støpselet tas ut av
stikkontakten.
✤ Litiumbatteriet til et videokamera varer under normale forhold
i 8–10 måneder etter at det er installert.
✤ Når litiumbatteriet blir svakt eller dør ut, blinker indikatoren for
dato/klokkeslett i ca. fem sekunder når du stiller
strømbryteren på CAMERA. Skift da ut batteriet med type
CR2025. (se side 17)
ADVARSEL:
LITIUMBATTERIER MÅ
RESIRKULERES ELLER
DEPONERES PÅ EN
FORSVARLIG MÅTE.
*Når batteriet blir svakt eller
dør ut, vennligst kontakt din
lokale forhandler. Batterier
må behandles som kjemisk
avfall.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 7
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått vid inspelning eller uppspelning genom att använda LCD-panelen
1) LCD-panelen är tillverkad med
högprecisionsteknologi. Små punkter
(röda, blå eller gröna) kan dock uppträda
på LCD-panelen. Dessa punkter är helt
normala och påverkar inte den inspelade
bilden på något sätt.
2) När du använder LCD-panelen i direkt
solljus utomhus kan den vara svår att se.
I detta fall rekommenderar vi att du
använder sökaren.
3) LCD-panelens OSD-bild (On Screen
Display) stängs av när LCD-panelen
placeras i framåtpositionen.
Försiktighetsmått angående handremmen
✤ Det är väldigt viktigt att du justerar
handremmen för bättre filmning.
(se sid 16)
✤ Var försiktig när du sticker in handen i
handremmen, spännet kan skadas.
Försiktighetsmått vid rengöring av videohuvuden
✤ För att garantera normal inspelning och en tydlig bild, rengör
videohuvudena. När uppspelningsbilder är störningsfyllda
eller knappt synliga, kan videohuvudena vara smutsiga.
✤ Om detta skulle inträffa, rengör videohuvudena med en
rengöringskassett av torrtyp. Använd ingen rengöringskassett
av våttyp. Den kan skada videohuvudena. (se sid 58)
Avstängningstimer i STBY-läge
✤ För att motverka slitage av band och bildhuvud, kommer din
videokamera att automatiskt stängas av om den inte används
på 5 minuter då den står i STANDBY-läget.
Forholdsregler ved opptak eller playback når du bruker LCD-displayet
1) LCD-displayet er produsert med en
teknologi som gir høy grad av presisjon.
Det kan likevel være noen ørsmå svarte
flekker (røde, gule eller blå av farge) som
stadig viser seg på LCD-displayet. Disse
punktene er normale og påvirker ikke
opptakene på noen måte.
2) Når du bruker LCD-displayet utendørs og i
direkte sollys, kan det være vanskelig å se.
I slike tilfeller anbefaler vi at du bruker
søkeren.
3) Skjermvisningen (OSD) på LCD-displayet
er slått av når LCD-displayet er rettet
direkte framover.
Forholdsregler for håndstroppen
✤ Det er viktig å justere håndstroppen fordi
opptakene da blir bedre. (se side 16)
✤ Bruk ikke makt når du stikker hånden inn i
håndstroppen fordi bøylen da kan bli
skadd.
Forholdsregler for rengjøring av videohodene
✤ For å sikre normale opptak og klare bilder, må videohodene
rengjøres fra tid til annen. Når det er støy ved avspillingen og
bildene er uklare, kan det skyldes at videohodene er skitne.
✤ I slike tilfeller kan du rense videohodene med en tørr
rensekassett. Bruk ikke en våt rensekassett, fordi
videohodene da kan bli skadd. (se side 58)
Fem minutters tidsur i STBY-modus
✤ For å beskytte mot slitasje på videohodesylinderen og
båndet blir videokameraet automatisk slått av hvis det står i
STBY-modus i mer enn 5 minutter uten å bli brukt.
7
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 8
SVENSKA
Lär känna din videokamera
Funktioner
Din kamera har många funktioner för inspelning och uppspelning.
Snap Shot (endast VP-L850/L850D/L870)
Snap Shot-funktionen gör det möjligt för dig att filma ett objekt
som stillbild under en begränsad tid i Camera-läge. (Se sid 48)
PIP (endast VP-L850/L850D/L870)
PIP-funktionen visar var bildmitten är när du filmar med
Digital-Zoom i Camera-läge. (Se sid 47).
BLC
Om det objekt du filmar har en ljuskälla bakom sig, eller har en
mycket ljus bakgrund, använd BLC-funktionen. (Se sid 37)
DSE (Digitala Special-Effekter)
DSE ger dig möjlighet att lägga till en kreativ känsla till din
inspelning genom olika specialeffekter. (Se sid 40)
Program AE (automatisk exponering)
Med AE-Program kan du anpassa både slutarhastighet och
bländaren efter den typ av scen som ska filmas. (Se sid 38)
DIS (endast VP-L850/L850D/L870)
Används för att kompensera för ryckiga bilder orsakade av
handskakningar som kan uppstå speciellt vid stor förstoring.
(Se sid 35)
22x-zoomlins
Zoomning är en inspelningsteknik som låter dig ändra storleken
på objektet i scenen. För mer professionella inspelningar, använd
zoomfunktionen. (Se sid 30)
Digital Zoom
Högre zoomnivå än 22x kan uppnås digitalt. (Se sid 31)
Makro
Makrofunktionen gör det möjligt att filma motiv på nära håll.
Du måste justera zoomen till full bredd för makrofilmning.
(Se sid 30)
8
NORSK
Bli kjent med ditt videokamera
Funksjoner
Videokameraet ditt har mange funksjoner både for opptak og for
avspilling.
Stillbilde (Snap Shot) (bare VP-L850/L850D/L870)
Med Snap Shot-funksjonen er det mulig å ta stillbilder i begrenset
tid i Camera-modus. (se side 48)
PIP (bare VP-L850/L850D/L870)
PIP-funksjonen viser deg hvor bildets sentrum befinner seg når
det brukes Digital Zoom i Camera-modus. (se side 47)
BLC
Når du filmer et objekt med lyskilden bak objektet eller et objekt
med lys bakgrunn, kan du bruke BLC-funksjonen. (se side 37)
■ BLC: Motlyskompensering
DSE (Digital Special Effects)
DSE gir deg kreative digitale effekter som du kan bruke i filmene
dine. (se side 40)
Program AE (Auto Exposure)
Med Program AE-funksjonen justeres lukkererhastigheten og
lukkeren i overensstemmelse med det bildet som skal tas opp.
(se side 38)
DIS (bare VP-L850/L850D/L870)
DIS utligner bilder som er ustabile fordi hånden ryster, særlig
ved sterk forstørrelse. (se side 35)
Zoomlinse med 22x forstørrelse
Zooming er en opptaksteknikk som gjør at du kan variere
størrelsen på objektet du filmer. Zoomfunksjonen får dine opptak
til å se mer profesjonelle ut. (se side 30)
Digital zoom
Mer enn 22x kan oppnås digitalt. (se side 31)
Makro
Med makrofunksjonen kan du filme objekter på nært hold.
Du må justere zoomen til full bredde ved makroopptak.
(se side 30)
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 9
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Framsidan
Sett forfra
2. REC SEARCH
(REW)
4. REC SEARCH
(FF)
3. PLAY/STILL (LIGHT)
5. DATE/TIME (STOP)
6. TAPE EJECT
13. VIDEO LIGHT
1. LENS
9. Remote Sensor
7. EVF
10. LCD
8. MIC
11. CUSTOM
12. EASY
1. Lins (se sid 68)
2. REC SEARCH (REW)
REC SEARCH fungerar i
STANDBY-läge. (se sid 24)
REW fungerar i
PLAYER-läge. (se sid 55)
3. PLAY/STILL (LIGHT)
PLAY/STILL fungerar i
PLAYER-läge. (se sid 54)
LIGHT fungerar i
CAMERA-läge.
(endast VP-L850/L850D/
L870)
4. REC SEARCH (FF)
REC SEARCH fungerar i
STANDBY-läge. (se sid 24)
FF fungerar i PLAYER-läge.
(se sid 55)
5. DATE/TIME (STOP)
DATE/TIME fungerar i
CAMERA-läge (se sid 42)
STOP fungerar i
PLAYER- läge. (se sid 54)
6. TAPE EJECT (se sid 22)
Används för att mata ut en
kassett.
7. EVF (Elektronisk sökare)
8. MIC
MIC fungerar i
CAMERA-läge.
9. Remote Sensor
(endast VP-L850/L850D/
L870, se sid 15)
10. LCD (se sid 26)
11. CUSTOM
CUSTOM fungerar i
CAMERA-läge.
12. EASY
EASY fungerar i
CAMERA-läge.
13. VIDEO LIGHT
(endast VP-L850/L850D/L870)
1. Linse (se side 68)
2. REC SEARCH (REW)
REC SEARCH virker i
STANDBY-modus.
(se side 24)
REW virker i
PLAYER-modus. (se side 55)
3. PLAY/STILL (LIGHT)
PLAY/STILL virker i
PLAYER-modus. (se side 54)
LIGHT virker i CAMERAmodus. (bare VP-L850/
L850D/L870)
4. REC SEARCH (FF)
REC SEARCH virker i
STANDBY-modus. (se side 24)
FF virker i PLAYER-modus.
(se side 55)
5. DATE/TIME (STOP)
Dato/klokkeslett virker i
CAMERA-modus. (se side 42)
STOP virker i PLAYERmodus. (se side 54)
6. TAPE EJECT (se side 22)
Brukes når båndet skal tas ut.
7. EVF (Electronic Viewfinder)
8. MIC
MIC virker i CAMERA-modus.
9. Avstandsmåler
(bare VP-L850/L850D/L870,
se side 15)
10. LCD (se side 26)
11. CUSTOM
CUSTOM virker i
CMERA-modus.
12. EASY
EASY virker i
CMERA-modus.
13. VIDEO LIGHT
(bare VP-L850/L850D/L870)
9
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 10
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Från sidan
Sett fra siden
24. BLC
14. MENU ON/OFF
23. FADE
20. SPEAKER
22. LCD Open
15. ENTER (MF)
16. UP/DOWN Dial (VOLUME)
17. S-VIDEO out
18. P.AE
19. DSE
21. Lithium Battery
14. MENU ON/OFF (se sid 26)
MENU ON/OFF fungerar i
CAMERA och PLAYER-läge.
19. DSE (se sid 40, 57)
DSE fungerar i CAMERA och
PLAYER-läge.
15. ENTER (MF) (se sid 26)
ENTER fungerar i
MENU-läge.
MF fungerar i CAMERA-läge.
20. Speaker (se sid 56)
Speaker fungerar i
PLAYER-läge.
21. Lithium Battery (se sid 17)
16. UP/DOWN knapp/VOLUME
UP/DOWN-knappen fungerar
i MENU-läge. (se sid 26)
VOLUME fungerar i
PLAYER-läge. (se sid 56)
17. S-VIDEO out
(VP-L800/L850/L850D/L870,
se sid 54)
18. PROGRAM AE (Se sid 38)
PROGRAM AE (Auto
Exposure) fungerar i CAMERA-läge.
10
22. LCD open
14. MENU ON/OFF (se side 26)
MENU ON/OFF virker i
CAMERA og
PLAYER-modus.
15. ENTER (MF) (se side 26)
ENTER virker i
MENU-modus.
MF virker i CAMERA-modus.
23. FADE (se sid 46)
FADE fungerar i
CAMERA-läge.
16. UP/DOWN-hjulet/VOLUME
UP/DOWN-hjulet virker i
MENU-modus. (se side 26)
VOLUME virker i
PLAYER-modus. (se side 56)
24. BLC (se sid 37)
BLC fungerar i
CAMERA-läge.
17. S-VIDEO out
(VP-L800/L850/L850D/L870,
se side 54)
18. PROGRAM AE (se side 38)
PROGRAM AE (Auto
Exposure) virker i
CAMERA-modus.
19. DSE (se side 40, 57)
DSE virker i CAMERA og
PLAYER-modus.
20. Høyttaler (se side 56)
Høyttaler virker i
PLAYER-modus.
21. Litiumbatteri (se side 17)
22. LCD åpen
23. FADE (se side 46)
Fade virker i
CAMERA-modus.
24. BLC (se side 37)
BLC virker i
CAMERA-modus.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 11
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Baksidan
Sett bakfra
25. ZOOM
26. CASSETTE
Compartment
36. BATTERY EJECT
27. Hooks for shoulder strap
37. SNAP SHOT/D.ZOOM
28. AUDIO/VIDEO Out
MIC
32. START/STOP
39. USB JACK
(VP-L870)
33. External MIC
(VP-L850/L850D/L870)
35. Battery Pack Compartment
38. Recharging Indicator
29. LENS Cap
34. DC Jack
30. Hand Strap
31. POWER Switch
25. ZOOM (se sid 30)
26. Kassetthallare
27. Fäste för axelrem
(se sid 17)
28. AUDIO/VIDEO out
(se sid 53)
29. LENS cap - Linsskydd
30. Hand rem (se sid 16)
31. POWER switch (se sid 18)
- CAMERA: Välj denna för att
filma.
- OFF: Välj denna för att
stänga av din
videokamera.
- PLAYER: Välj denna för att
spela upp det du
spelat in.
32. START/STOP (se sid 23)
START/STOP fungerar i
CAMERA-läge.
33. External MIC
(endast VP-L850/L850D/
L870, se sid 68)
34. DC jack (se sid 18)
35. Fäste för Batteri (se sid 19)
36. BATTERY EJECT
37. SNAP SHOT/D.ZOOM
SNAP SHOT fungerar i
CAMERA-läge.
(endast VP-L850/L850D/
L870, se sid 48)
D.ZOOM fungerar i
CAMERA-läge.
(endast VP-L800U/L800,
se sid 32)
38. Laddnings indikator
(se sid 19)
39. USB JACK
(endast VP-L870, se sid 62)
25. ZOOM (se side 30)
26. Kassettholder
27. Kroker for skulderstropp
(se side 17)
28. AUDIO/VIDEO OUT
(se side 53)
29. Linsedeksel
30. Håndstropp (se side 16)
31. Strømbryter (se side 18)
- CAMERA: Velg opptak.
- OFF: Slå av
videokameraet.
- PLAYER: Velg avspilling.
32. START/STOP (se side 23)
START/STOP-knappen
virker i CAMERA-modus.
33. Ekstern mikrofon
(bare VP-L850/L850D/L870,
se side 68)
34. DC jack (se side 18)
35. Rom for batteripakke
(se side 19)
36. BATTERY EJECT
37. SNAP SHOT/D.ZOOM
SNAP SHOT virker i
CAMERA-modus.
(bare VP-L850/L850D/L870,
se side 48)
D.ZOOM virker i
CAMERA-modus.
(bare VP-L800U/L800,
se side 32)
38. Oppladningsindikator
(se side 19)
39. USB JACK
(bare VP-L870, se side 62)
11
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 12
SVENSKA
NORSK
Bli kjent med ditt videokamera
Lär känna din videokamera
OSD (On Screen Display)
OSD (skjermdisplay)
✤ Du kan sätta på/stänga av OSD genom att ställa on/off i Display-menyn.
✤ TITLE-, DATUM/TID-, EASY-, och CUSTOM-funktionerna kan
användas även om OSD har stängts av.
✤ OSD-bilden visas i sökaren och på LCD-panelen.
a. Zoomposition (se sid 30)
Visar zoomposition.
b. DIS
(endast VP-L850/L850D/L870)
(se sid 35)
Visar att DIS går igång.
c. Batterinivå. (se sid 21)
Visar batterinivå.
(
)
d. Manuell fokusering. (se sid 36)
Visar att manuell fokusering
används. För autofokus visas
ingenting.
e. BLC (se sid 37)
Visar att BLC används.
f. Program AE (se sid 38)
Visar att Program AE-läget
används.
( , , , , )
g. Väntetimer för fjärrutlösning.
(endast VP-L850/L850D/L870)
(se sid 15)
Visar att fjärrutlösarens timer är
satt på 10 sekunder.
h. Inspelningstimer för
fjärrutlösning.
(endast VP-L850/L850D/L870)
(se sid 15)
(30 sekunder och END).
i. Datum.(se sid 42)
Visar vilket datum inspelningen
utförs.
12
✤ Du kan slå skjermvisningen (OSD, On Screen Display) på og
av ved å stille displaymenyen on/off.
✤ Funksjonene TITTEL, DATO/TID (DATE/TIME) og EGENDEFINERT (CUSTOM) kan brukes selv om skjermdisplayet er
slått av.
✤ OSD blir vist både i søkeren og i LCD-displayet.
OSD in CAMERA mode
r
b a t
c
m
f
n
e
d
y
g
h
W
CINEMA
sq
Hi8
880 x
T
REC
0:00:00
EASY
XX
OFF
BLC
p
o
x
z
TITLE
k
WAIT-10S
SELF-30S
12:00
29.AUG. 2003
j
i
OSD in PLAYER mode
r q
c
Hi8
TITLE
TAPE!
PLAY
0:00:25
Z.RTN
CINEMA
p
o
u
v
l
VOLUME
w
a. Zoomposisjon (se side 30)
Viser zoomposisjonen.
b. DIS
(bare VP-L850/L850D/L870)
(se side 35)
Viser at DIS virker.
c. Batterinivå (se side 21)
Viser batterienivået
(
)
d. Manuell fokus (se side 36)
Viser at manuell fokus virker.
Autofokus blir ikke vist.
e. BLC (se side 37)
Viser at BLC virker.
f. Program AE (se side 38)
Viser Program AE modus virker.
( , , , , )
g. Tidsur for ventetid ved opptak
med selvutløser.
(bare VP-L850/L850D/L870)
(se side 15)
Viser 10 sekunder.
h. Tidsur for opptak med
selvutløser
(bare VP-L850/L850D/L870)
(se side 15).
(30 s og END)
i. Dato (se side 42).
Viser datoen når du filmer.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 13
SVENSKA
Lär känna din videokamera
OSD (On Screen Display)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
Tid (se sid 42)
Visar vilken tid inspelningen utförs.
Titel (se sid 44)
Visar vilken inspelningstitel som är vald.
Titeln placeras över scenen.
Självdiagnostik (se sid 64)
Övervakar funktionen för självdiagnostik (TAPE!, TAPE END!,
PROTECTION!).
DSE (digitala specialeffekter) (se sid 40)
Visar att DSE-läget används. Användningslägena är GHOST,
STROBE, SEPIA, B&W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9(WIDE)
och CINEMA.
Vitbalans-läge. (se sid 49)
Visar att White Balance-läget håller på att aktiveras.
White Balance-lägena är: AUTO, INDOOR( ) och OUTDOOR( ).
Räkneverk
Visar hur mycket av bandet som används.
Användningsläge
Visar nuvarande funktionsläge.
Funktionslägena är STBY, REC , STOP, PLAY(
), FF(
),
REW(
), EJECT.
Hi8 (endast VP-L800/L850/L850D/L870) (se sid 54)
Visar att du använder en Hi8-kassett vid inspelning eller uppspelning.
DEW (
)-kondens (se sid 67)
Övervakar fuktkondens.
Digital zoom (se sid 31)
Visar att den digitala zoomen används.
Snap Shot (endast VP-L850/L850D/L870) (se sid 48)
Visar hur lång tid som är kvar av Snap Shot-filmningen.
Zero return (endast VP-L850/L850D/L870) (se sid 55)
Visar att funktionen Zero Return används.
PB DSE (se sid 57)
Visar att PB DSE-läget är aktivt.
Volym (se sid 56)
EASY & CUSTOM
Visas när EASY- eller CUSTOM-läget är aktivt.
LIGHT (endast VP-L850/L850D/L870)
Visas när ljuset är påslaget.
Fjärrkontrollen (
OFF) (endast VP-L850/L850D/L870)
Visar att fjärrkontrollen är inaktiverad.
NORSK
Bli kjent med ditt videokamera
OSD (skjermdisplay)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
Klokkeslett (se side 42)
Viser klokkeslettet når du filmer.
Tittel (se side 44)
Viser opptakets tittel.
Den er overlagret i selve opptaket.
Self diagnosis (se side 64)
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!) sjekker videokameraets funksjon.
DSE (digital spesialeffekt) (se side 40)
Viser at DSE-modus virker.
Operasjons innstillingene er GHOST, STROBE, SEPIA, B&W, NEG.,
MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9(WIDE) og CINEMA.
White Balance-modus (se side 49)
Viser at White Balance-modus virker.
White Balance-innstillingene er AUTO, INDOOR( ) og OUTDOOR( ).
Telleverk
Viser hvor mye meget bånd som er blitt brukt.
Bruksinnstilling
Viser at bruksinnstillingen virker.
Bruksinnstillingene er STBY, REC , STOP, PLAY(
), FF(
),
REW(
), EJECT.
Hi8 (bare VP-L800/L850/L850D/L870) (se side 54)
Viser at du bruker Hi8-bånd ved opptak og avspilling.
DEW (
) kondens (se side 67)
Overvåker kondensen.
Digital zoom (se side 31)
Viser at digital zoom er i funksjon.
Snap Shot (bare VP-L850/L850D/L870) (se side 48)
Viser hvor meget tid som er tilbake av Snap Shot Shooting.
Zero return (bare VP-L850/L850D/L870) (se side 55)
Viser at nullreturen virker.
PB DSE (se side 57)
Viser at PB DSE –innstillingen er i bruk.
VOLUME (se side 56)
EASY & CUSTOM
Viser når innstillingene EASY (lett) og CUSTOM (egendefinert) er i
bruk.
LIGHT (bare VP-L850/L850D/L870)
Viser når lyset er på.
Remocon (
OFF) (bare VP-L850/L850D/L870)
Angir at remocon off-modus er aktivert.
13
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 14
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Tillbehör som medföljer kameran
Tilbehør levert sammen med videokameraet
Kontrollera att följande tillbehör medföljer din videokamera.
Tillbehör som medföljer
1. Nätadapter. (se sid 18)
2. AC-kabel. (se sid 18)
3. Batteripaket. (se sid 19)
4. Audio/Videokabel. (se sid 53)
5. Axelrem. (se sid 17)
6. Bruksanvisning.
7. Fjärrkontroll. (se sid 15)
(endast VP-L850/L850D/L870)
8. Litiumbatteri för fjärrkontrollen.
(endast VP-L850/L850D/L870)
(se sid 15)
Litiumbatteri för klockan.
(TYP: CR2025, se sid 17)
9. SCART-adapter.(se sid 53)
10. Software CD
(endast VP-L870)
11. USB-kabel
(endast VP-L870)
12. Audio USB-kabel
(endast VP-L870)
Obs: Vissa av extratillbehören kan
vara inkluderade med
videokameran
beroende på inköpsland.
14
Kontroller at standardutstyret nedenfor blir levert sammen med
videokameraet.
1. AC Power Adapter
2. AC cord
3. Battery Pack
4. AUDIO/VIDEO Cable
5. Shoulder Strap
6. Instruction Book
Video Camcorder
8mm
COLOUR
7. Remote Control
8. Lithium Batteries
9. Scart adapter
11. USB Cable
12. USB AUDIO Cable
ST
ST ART/
OP
SE
TIM LF
ER
DIS
PL
ST
ILL
AY
CO
RE UNTE
SE R
T
RE ZERO
TU
RN
WI
DE
TE
LE
10. Software CD
Extra tillbehör
(finns att köpa som tillval)
13. S-VIDEO-kabel.
(endast VP-L800/L850/L850D/
L870) (se sid 54)
Bli kjent med ditt videokamera
Standardutstyr
1. Vekselstrømsadapter.
(se side 18)
2. AC-ledning. (se side 18)
3. Batteripakke. (se side 19)
4. Audio/Videoledning.
(se side 53)
5. Skulderstropp. (se side 17)
6. Bruksanvisning.
7. Fjernkontroll. (se side 15)
(bare VP-L850/L850D/L870)
8. Litiumbatter til fjernkontrollen.
(bare VP-L850/L850D/L870)
(se side 15)
Litiumbatteri for klokke.
(TYPE: CR2025, se side 17)
9. Scart-adapter. (se side 53)
10. Software CD
(bare VP-L870)
11. USB-ledning (bare VP-L870)
12. Audio USB-ledning
(bare VP-L870)
Tilleggsutstyr
13. S-VIDEO-ledning.
(bare VP-L800/L850/L850D/
L870) (se side 54)
13. S-VIDEO cable
Obs: Tilleggsutstyr blir levert sammen med videokameraet
avhengig av salgslandet.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 15
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Fjärrkontroll (VP-L850/L850D/L870)
Fjernkontroll (VP-L850/L850D/L870)
Knappbeskrivning
1. Start/Stop (se sid 23)
2. Self Timer
3. Still (se sid 55)
4. WIDE (se sid 30)
5. TELE (se sid 30)
6. Display (se sid 12)
7.
(uppspelning) (se sid 54)
8.
(snabbspolning framåt) (se sid 55)
9.
(snabbspolning bakåt) (se sid 55)
10.
(Stopp) (se sid 54)
11. Nollställning av räkneverket (se sid 55)
12. Automatisk snabbspolning till räkneverkets
nollpunkt (se sid 55)
3
6
1
2
8
9
7
11
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
Installera batterier i fjärrkontrollen
✤ Du måste installera nya batterier när:
- Du precis köpt videokameran.
- Fjärrkontrollen inte längre fungerar
korrekt.
✤ Sätt i Litiumbatteriet och följ
markeringarna för plus och minus
(+ och -).
✤ Var försiktig så att du inte lägger i
batterierna felaktigt.
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
4
5
12
10
Beskrivelse av delene
1. START/STOP (se side 23)
2. Knappene selvutløser
3. STILL (stillbilde) (se side 55)
4. WIDE (vidvinkel) (se side 30)
5. TELE (se side 30)
6. Display (se side 12)
7.
(spill) (se side 54)
8.
(FF) (fort framover) (se side 55)
9.
(REW) (tilbakespolning) (se side 55)
10. (stopp)(se side 54)
11. Nullstill telleverket (se side 55)
12. Nullretur (se side 55)
Installering av batteri i fjernkontrollen
✤ Du må sette inn eller skifte ut disse
batteriene når:
- Du kjøper videokameraet.
- Fjernkontrollen ikke er i funksjon.
✤ Sett inn litiumbatteriet, følg + og - markeringene.
✤ Pass på at du ikke kommer til å sette i
batteriet feil.
Fjärrutlösning med fjärrkontrollen
✤ Med funktionen Self Timer på fjärrkontrollen kan du starta
och stoppa inspelningen automatiskt.
Selvutløsning med fjernkontrollen
✤ Med selvutløseren på fjernkontrollen kan du starte og
stoppe filmingen automatisk.
Exempel : Scen med hela din familj
✤ Det finns två tillgängliga alternativ:
- WAIT-10S/SELF-30S: 10 sekunders väntan, följt av
30 sekunders inspelning.
- WAIT-10S/SELF-END: 10 sekunders väntan, följt av
inspelning tills du åter trycker på
START/STOP-knappen.
Eksempel: En scene med alle familiemedlemmene.
✤ Du har to muligheter:
- WAIT-10S/SELF-30S: 10 sekunders ventetid, fulgt av
30 sekunders opptakstid.
- WAIT-10S/SELF-END: 10 sekunders ventetid, fulgt av
opptak til du trykker på START/STOP-knappen igjen.
15
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 16
SVENSKA
NORSK
Innstilling av videokameraet
Förberedelser
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
2. Tryck på SELF TIMER-knappen tills
indikatorn för önskat läge visas
på LCD-panelen:
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
3. Tryck på START/STOP-knappen för
att starta timern.
: Efter en väntan på 10 sekunder,
startar inspelningen.
: Om du väljer läget SELF-30S,
stoppas inspelningen automatiskt
efter 30 sekunder.
: Om du väljer läget SELF-END, tryck
på START/STOP igen när du vill
stoppa inspelningen.
1. Sett strømbryteren i CAMERAmodus.
1
2. Trykk på Self Timer-knappen inntil
den tilsvarende indikatoren vises på
LCD-skjermen:
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
CAMERA
2
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
WAIT-10S
SELF-30S
3
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
3. Trykk på START/STOP-knappen for
å starte timeren.
: Etter ti sekunders ventetid starter
opptaket.
: Hvis du har innstilt SELF-30S,
stopper opptaket automatisk etter
30 sekunder.
: Hvis du har innstilt SELF-END,
trykk på START/STOP igjen for å
stoppe opptaket.
Obs: När du spelar in med timern kan du trycka på
START/STOP en sekund för att avbryta funktionen.
Obs: Når du gjør opptak med timeren kan du trykke
START/STOP-knappen igjen for å kople funksjonen fra.
Justera hand- och axelrem
Justering av håndstroppen og skulderstroppen
Handrem
✤ Det är mycket viktigt att
handremmen justeras korrekt för
att du ska kunna filma bra.
✤ Handremmen låter dig:
- Hålla videokameran i en stabil,
bekväm position.
- Trycka på zoomknappen och
den röda inspelningsknappen
utan att behöva byta handposition.
Håndstropp
1. Öppna locket till handremmen, släpp ut handremmen, justera
remmens längd och stick in den igen i under locket.
2. Stäng locket över handremmen.
1.
16
2.
✤ Det er svært viktig å justere
håndstroppen for å få bedre opptak.
✤ Med håndstroppen kan du:
- Holde videokameraet i en stabil
og behagelig stilling.
- Trykke på zoom- og
opptaksknappen uten å skifte
stilling på hånda.
Åpne dekslet og ta ut håndstroppen. Juster lengden og stikk
den inn under dekslet igjen.
Lukk dekslet for håndstroppen.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 17
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Axelrem
✤ Axelremmen gör att du på ett säkert sätt kan bära
videokameran.
Skulderstropp
✤ Med skulderstroppen kan du bære videokameraet ditt
uten fare.
1. Stick in ändarna i axelremmens fästen
på videokameran.
2. Trä in ändarna i spännet, justera
axelremmens längd och dra sedan till
remmen hårt i spännet.
Installera litiumbatteriet
✤ Litiumbatteriet försörjer klockfunktion, titel- och
inställnings-minne även om batteripaketet eller nätadaptern
tas bort.
✤ Litiumbatteriet räcker i 8-10 månader under normala
användningsförhållanden efter installationen.
✤ När litiumbatteriet blir svagt eller dör helt, blinkar
datum/tidindikatorn c:a 5 sekunder varje gång du ställer
strömbrytaren i CAMERA-läget. Ersätt då litiumbatteriet med
ett nytt batteri av typen CR2025.
1. Öppna luckan till litiumbatteriets fack.
2. Installera litiumbatteriet med
den
positiva sidan mot botten på
hållaren.
3. För tillbaka hållaren i batterifacket.
Obs : Om hållaren skjuts in i fel riktning så kommer den inte att
få plats.
Varning: Håll LITIUMBATTERIET utom räckhåll för barn.
Om batteriet skulle råka sväljas, kontakta genast
läkare.
1. Stikk inn endene i krokene for
skulderstroppen på videokameraet.
2. Stikk endene for skulderstroppen
gjennom spennen og juster
skulderstroppens lengde.
Innsetting av litiumbatteriet
✤ Litiumbatteriet holder på klokkefunksjonen, tittelen og det
forhåndsinnstilte innholdet i minnet selv om batteripakken
eller adapteret blir fjernet.
✤ Litiumbatteriet til kameraet varer under normale forhold ca.
8–10 måneder etter at det er satt inn.
✤ Når litiumbatteriet blir svakt eller dør helt ut, blinker
dato/klokkeslett-indikatoren i ca. 5 sekunder når du stiller
strømbryteren på CAMERA.
Sett inn et nytt litiumbatteri type CR2025.
1. Ta holderen ut av litiumbatteriets
rom.
2. Sett litiumbatteriets side inn mot
holderens bunn.
3. Sett holderen ned igjen i
litiumbatteriets rom.
Obs: Hvis holderen settes inn i feil retning vil den ikke sitte riktig.
Obs: Oppbevar LITIUMBATTERIET utenfor barns rekkevidde.
Hvis noen svelger et batteri, må lege tilkalles
øyeblikkelig.
17
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 18
SVENSKA
NORSK
Innstilling av videokameraet
Förberedelser
Ansluta till nätspänning
Tilkopling av strømkilden
✤ Det finns två sätt att ansluta till strömkälla:
- Använda AC-nätadapter: för filmning inomhus.
- Använda batteripaketet: för filmning utomhus.
✤ Det er to måter å tilkople strømkilden på:
- AC-adapter og DC-kabel for bruk innendørs.
- Batteripakke for bruk utendørs.
Använda AC-nätadaptern
1. Anslut AC-nätadaptern till en
AC-kabel.
Bruk av AC-adapter
2. Anslut AC-kabeln till ett
vägguttag.
Obs : Kontakten och
vägguttaget kan skilja
sig beroende på lokala
förhållanden.
1. Kople AC Power adapteren
til en AC-kabel.
2
CAMERA
1
3. Anslut den andra änden av DC-kabeln till DC-jacket på
videokameran.
3
2. Kople adapteren til en
stikkontakt.
Obs: Formen på støpslet
og stikkontakten kan
variere avhengig av
lokale forhold.
3. Kople den andre enden av DC-ledningen til videokameraets
DC-jack.
4. För att ställa videokameran i CAMERA-läget:
4. Still videokameraet i CAMERA-modus.
a. Håll ned fliken på strömbrytaren och skjut den till
a. Hold bryteren nede, og skyv den i CAMERA-posisjon.
CAMERA-läget.
b. Kontroller at linsedekslet er tatt av.
b. Se till att linsskyddet är öppet.
c. Åpne LCD-displayet og kontroller at bildet kommer fram i
c. Öppna LCD-panelen och kontrollera att bilden visas på
displayet.
LCD-panelen.
- LCD-displayet blir slått på automatisk når det blir
- LCD-panelen slås på automatiskt när den öppnas över
åpnet mer enn 30 grader.
30 grader.
Obs: Om nätadaptern används nära en TV eller själva
videokameran, kan den ge störningar – flytta nätadaptern
från TV:n, videokameran eller antennkabeln.
18
Obs: Hvis adapteret blir brukt ved siden av et TV-apparat eller i
nær- heten av videokameraet, kan det forårsake støy. Flytt
derfor adapteret vekk fra TV/videokameraet-apparatet,
videokameraet eller antennekabelen.
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
Page 19
SVENSKA
NORSK
Innstilling av videokameraet
Förberedelser
Att använda batteripaketet
Bruke batteripakken
Hur länge räcker batteripaketet vid filmning?
✤ Ha flera batteripaket tillgängliga.
Att ladda batteripaketet
1. Anslut batteripaketet till kameran.
1
2. Anslut AC-nätadaptern till AC-kabeln,
och kabeln till ett vägguttag.
2
Hvor lenge vil batteriet vare ved filming?
✤ Hvor ofte zoomlinser brukes ved filming. Ha flest mulig
batteripakker klare.
Lade opp batteripakken
1. Fest batteripakken til videokameraet.
2. Kople AC nettadapteret til en
AC-ledning og kople AC kabelen til
en stikkontakt.
3
3. Kople DC kabelen til DC-jakken på
videokameraet.
3. Anslut DC-kabeln till DC uttaget på
kameran.
4. Stäng av kamerans egen ström,
4
OFF
laddningslampan kommer att börja
blinka för att visa att laddning pågår.
- Blinkar en gång i sekunden:
Mindre än 50% har laddats.
- Blinkar två gånger i sekunden: Visar att 50% ~ 75% har
laddats.
- Blinkar tre gånger i sekunden: Visar att 75% ~ 100% har
laddats.
- Slutar blinka och lyser fast: Återuppladdning är klar.
- Lyser en sekund och är sedan släckt under en sekund:
Visar på ett fel. Återställ batteripaketet och DC-kabeln.
-
4. Slå av videokameraet.
Ladeindikatoren begynner da å
blinke. Ladingen starter.
- Blinking en gang pr. sekund:
Betyr at under 50 % er ladet.
Blinking to ganger pr. sekund: Betyr at 50 % ~ 75 % er
ladet.
Blinking tre ganger pr. sekund: Betyr at 75 % ~ 100 % er
ladet.
Ladeindikatoren lyser men slutter å blinke : Ladingen er
over.
Ladeindikatoren lyser et sekund og slukkes et sekund:
Betyr at det er en feil. Sett batteripakken og DC kabelen
inn igjen.
5. Om återuppladdningen är klar, koppla ur kamerans adapter
från batteripaketet.
■ Batteriet kommer att ladda ur sig trots att kameran är
avstängd.
5.
Obs: Batteripaketet kan vara en aning laddat redan då du
handlar kameran.
Obs: Batteripakken kan være litt ladet når den kjøpes.
Hvis ladingen er ferdig, ta videokameraet, AC nettadapteret
og batteripakken fra hverandre.
■ Selv om videokameraet er slått av, vil batteriet lades ut.
19
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 20
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Att använda batteripaketet
Bruk av batteripakken
Tabell över kontinuerlig inspelningstid, baserad på modell
och batterityp.
Modell
VP-L800U/L800
VP-L850/L850D/L870
Tidstabell over opptakstid basert på modell og batteri type
Modell
VP-L800U/L800
VP-L850/L850D/L870
LCD PÅ,
EVF AV
LCD AV,
EVF PÅ
LCD PÅ,
EVF AV
LCD AV,
EVF PÅ
Batteri
Type
LCD På,
EVF Av
LCD Av,
EVF På
LCD På,
EVF Av
LCD Av,
EVF På
SB-L110A
Ungefär
90
minuter
Ungefär
130
minuter
Ungefär
80
minuter
Ungefär
120
minuter
SB-L110A
Ca. 90
minutter
Ca. 130
minutter
Ca. 80
minutter
Ca. 120
minutter
SB-L160
Ungefär
130
minuter
Ungefär
190
minuter
Ungefär
120
minuter
Ungefär
160
minuter
SB-L160
Ca. 130
minutter
Ca. 190
minutter
Ca. 120
minutter
Ca. 160
minutter
SB-L320
Ungefär
260
minuter
Ungefär
390
minuter
Ungefär
240
minuter
Ungefär
340
minuter
SB-L320
Ca. 260
minutter
Ca. 390
minutter
Ca. 240
minutter
Ca. 340
minutter
Batteri
typ
✤ Den kontinuerliga inspelningstiden som visas i tabellen är
ungefärlig.
✤ De sammenhengende opptakstider som står i tabellen er
ideelle tider. Den faktiske sammenhengende opptakstiden blir
påvirket av forholdene.
Anmärkningar :
✤ Batteripaketet bör laddas upp i en rumstemperatur mellan
0°C och 40°C. Det skall aldrig laddas i temperaturer under
0°C.
✤ Även om batteripaketet är fullständigt uppladdat, kan dess
livslängd förkortas avsevärt om det används i temperaturer
under 0°C.
✤ Batteripaketets livslängd och kapacitet kan starkt reduceras
om det lämnas i temperaturer över 40°C för längre perioder,
även om det är fulladdat.
✤ Placera inte batteripaketet i närheten av värmekälla
(öppen eld eller flammor).
✤ Koppla inte ihop batteripaketets plus- och minuspol.
Merknader:
✤ Batteripakken skal lades ved en temperatur på 0°C - 40°C.
Den skal aldri lades ved en temperatur som er på under 0°C.
✤ Uansett om batteripakken er full-ladet, vil allikevel
batteripakkens levetid reduseres hvis den brukes ved en
temperatur som er på under 0°C.
✤ Batteripakkens levetid og kapasitet reduseres hvis den
brukes ved en temperaturer over 40°C i lengere tid, selv om
den er fulladet.
✤ Batteripakken må ikke settes i nærheten av en varmekilde
(for eksempel ild eller flammer).
✤ Ikke kople sammen +/- på batteripakken.
20
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
SVENSKA
Page 21
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Visning av batterinivån
✤ Batterinivån visar hur mycket laddning
som finns kvar i batteripaketet.
Visning av batterinivået
✤ Indikatoren for batteriet viser hvor
mye kapasitet det er igjen i
1
batteripakken.
2
1. Fullt oppladd
2. 10~40% brukt
3
3. 40~60% brukt
4. 60~80% brukt
4
(gjør klart et nytt batteri)
5. 80~95% brukt
5
(skift batteri)
6. 100% brukt
6
(videokameraet slår seg snart av, skift
batteri snarest mulig)
1.
2.
3.
4.
Full-laddat
10~40% använt
40~60% använt
60~80% använt
(förbered ett laddat batteripaket)
5. 80-95% använt
(byt batteri)
6. 100% använt
(videokameran stängs snart av,
byt batteripaket så fort som möjligt)
✤ Se tabell på sidan 20 för ungefärlig, kontinuerlig
inspelningstid.
✤ Inspelningstiden påverkas av den omgivande
temperaturen och inspelningsförhållanden.
Inspelningstiden kan vara väldigt kort i kalla miljöer.
Den kontinuerliga inspelningstid som anges
i bruksanvisningen är uppmätt med ett fulladdat
batteripaket i 25°C (77°F). Eftersom den omgivande
temperaturen och inspelningsförhållandena skiljer sig vid
faktisk användning av videokameran, är inte den
återstående batteritiden samma som den kontinuerliga
inspelningstiden i bruksanvisningen.
Tips för batterianvändning
En laddningsmarkering finns på batteripaketet för
att hjälpa dig att komma ihåg om det har laddats
eller inte. Två färger (röd och svart) finns - du väljer själv vilken färg som betyder laddad och vilken
som betyder urladdad.
✤ Informasjon om sammenhengende opptakstider finnes i
tabellen på side 20.
✤ Opptakstiden blir påvirket av omgivelsestemperaturen og
forholdene. Opptakstiden blir svært kort i et kaldt miljø.
Den sammenhengende opptakstiden i brukerveiledningen
er målt med fullt ladet batteri ved en temperatur på
25°C(77°F). Dersom omgivelsestemperaturen og
forholdene når du bruker videokameraet avviker fra de
verdier som tabellen for sammenhengende opptakstid er
basert på, er den gjenværende batteritiden ikke den
samme som den sammenhengende opptakstiden i
tabellen.
Vink om bruken av batteriet
Et lademerke på batteripakken hjelper deg å
huske om den er ladet eller ikke.
Du kan velge mellom to farger (rødt og svart).
Du velger selv hvilken farge som betyr ladd og
hvilken som betyr utladd.
21
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 22
SVENSKA
NORSK
Innstilling av videokameraet
Förberedelser
Mata in och mata ut en kassett
Sette inn og ta ut en kassett
✤ Det finns flera typer av kassetter att köpa beroende på:
- Färgsystem som används
- Inspelningstid/uppspelningstid
- Hi8/8 mm (VP-L800/L850/L850D/L870: Hi8)
✤
Mata in och mata ut en kassett
✤ Kontrollera att batteripaketet sitter på plats.
1. Tryck på EJECT-knappen.
1
- Kassettfacket öppnas automatiskt.
- Mata in kassetten med det
genomskinliga fönstret utåt och
skyddsfliken uppåt.
Sette inn og ta ut en kassett
✤ Kontroller at batteripakken er på plass.
1. Trykk på EJECT-knappen.
2
- Rommet åpner seg automatisk.
- Sett inn kassetten med det
gjennomsiktige vinduet mot
utsiden og besyttelsestappen
PUSH
opp.
2. Trykk på PUSH-merket til det
klikker på plass.
TAPE
EJECT
2. Tryck PUSH-märket tills luckan låses
fast med ett klickande ljud.
Obs: När du spelat in på en kassett som du
vill spara så kan du skydda den mot
oavsiktlig inspelning.
a. Inspelning omöjlig (skyddad):
Skjut den röda skyddsfliken på
kassetten så att den täcker öppningen.
b. Inspelning möjlig:
Om du inte längre vill att kassetten ska
vara inspelningsskyddad, skjut den röda
skyddsfliken så att den inte längre täcker
öppningen.
22
Det er flere forskjellige typer kassetter avhengig av:
Fargesystemet som brukes
Opptaks- og avspillingstid.
Hi8/8 mm (VP-L800/L850/L850D/L870: Hi8)
a.
Obs: Når du har tatt opp en kassett
som du vil beholde, kan du
beskytte den slik at den ikke
blir slettet ved et uhell.
a. Opptak umulig (beskyttelse) :
Skyv den røde beskyttelsesfliken
så den dekker åpningen.
b.
b. Opptak mulig:
Hvis du ikke ønsker å beholde
opptaket, skyv den røde fliken så
den ikke lenger dekker åpningen.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 23
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Göra din första inspelning
Dine første opptak
Gör följande förberedelser innan du filmar.
Forberedelser til opptak.
■ Är videokameran ansluten till en
strömkälla ?
■ Har du koplet til en strømkilde?
BATTERY
■ Har du satt strømbryteren i
CAMERA-stilling?
■ Står strömbrytaren (POWER) i
CAMERA-läge?
CAMERA
■ Har du matat in en kassett? (Se sid 22)
■ Öppna LCD-panelen och kontrollera att STBY visas på
OSD-bilden (om den röda fliken på kassetten är öppnad visas
inte STANDBY).
■ Är linsskyddet öppet?
■ Kontrollera att det motiv du vill spela in visas på
LCD-panelen.
■ Kontrollera att batterinivån visar att det finns tillräckligt med
laddning kvar för att filma. (se sid 21)
■ Om du är nybörjare, och använder videokameran för första
gången, sätt på EASY-läget.
a. För att starta inspelningen, tryck på den
röda START/STOP-knappen. Inspelningen
startar och REC visas på LCD-panelen.
■
■
■
■
■
■
Har du satt inn en kassett? (se side 22)
Åpne LCD-displayet og kontroller at STBY blir vist i OSD.
(Hvis den røde tappen på kassetten er åpen, vil ikke STBY
bli vist).
Har du åpnet linsedekselet?
Kontroller at motivet du vil filme, blir vist i LCD-displayet.
Kontroller at det er nok effekt igjen i batteriet.
(se side 21)
Vi anbefaler at begynnere, som bruker videokameraet for
første gang, slår over til innstillingen EASY (lett).
REC
X:XX:XX
a. Når du vil begynne å filme, trykker du på
den røde START/STOP-knappen.
Opptaket begynner og REC blir vist i
LCD-displayet.
23
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 24
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
b.
Grunnleggende prinsipper
För att stoppa inspelningen, tryck
på den röda START/STOP-knappen igen. Inspelningen stoppar
och STANDBY visas på
LCD-panelen.
STBY
Y:YY:YY
När en kassett är laddad och videokameran står i STANDBYläget under längre tid än 5 minuter utan att videokameran
används, stängs den av automatiskt. För att använda
videokameran igen, tryck på den röda START/STOP-knappen
eller ställ strömbrytaren (POWER) först i OFF-läge och sedan
tillbaka till CAMERA-läge. Denna automatiska
avstängningsfunktion är framtagen för att spara på
batteriladdningen.
Redigeringssökning
✤ Du kan visa en inspelad scen med
REC SEARCH , funktionen i
STANDBY-läge. REC SEARCH
låter dig spela upp bakåt och
REC SEARCH
låter dig spela upp
framåt så länge som knappen hålls
nedtryckt.
✤
24
Om du trycker kort på
REC SEARCH
knappen i
STANDBY-läge, spelar videokameran
upp filmen baklänges under 3 sekunder
och återgår sedan automatiskt till
ursprungsläget.
b. Når du vil slutte å filme, trykker du
på den røde START/STOP-knappen igjen.
Filmingen stopper og STBY blir
vist i LCD-displayet.
Når en kassett er satt inn og videokameraet blir stående i
STBY-modus i mer enn 5 minutter uten å bli brukt, blir det
automatisk slått av. For å kunne bruke det igjen må du trykke
på den røde START/ STOPP-knappen eller stille
POWER-bryteren på OFF og deretter tilbake på CAMERA.
Hensikten med denne automatiske funksjonen
er å spare batterieffekt.
Redigeringssøking
✤ Du kan se på en sekvens du har tatt opp
med REC SEARCH , funksjonen i
STBY-modus.
REC SEARCH
Med REC SEARCH
spoler du tilbake
,
og med REC SEARCH
spoler du
framover så lenge du holder knappen
nede.
REC SEARCH
(Press briefly)
✤ Hvis du trykker kort på
REC SEARCH
knappen i
STBY-modus, vil videokameraet spille av
i revers i 3 sekunder og deretter gå
tilbake til den opprinnelige posisjonen.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 25
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Tips för stabil filminspelning
Tips om rolige bilder ved opptak
■ Det är väldigt viktigt att du håller videokameran
korrekt när du filmar.
■ Fäst linsskyddet ordentligt genom att sätta fast
det på handremmen. (se bilden)
■ Når du filmer, er det viktig at du holder
videokameraet riktig.
■ Fest linsedelet ordentlig tilh håndstroppen for å
unngå at det kommer i veien for linsen.
Filma med hjälp av LCD-panelen
1. Håll videokameran stadigt med handremmen.
(Se sid 16)
2. Håll din högra armbåge mot sidan.
3. Placera din vänsterhand under eller bredvid
LCD-panelen för att kunna stödja och justera
den. Vidrör inte den inbyggda mikrofonen.
4. Välj en bekväm, stadig position för den typ av
scen du ska filma. Du kan luta dig mot en vägg
eller ett bord för bättre stabilitet. Glöm inte att
andas lugnt och regelbundet när du filmar.
5. Använd LCD-ramen som riktlinje för att
bestämma horisontalplanet.
6. När det är möjligt, använd ett kamerastativ.
Opptak med LCD-display
1. Hold videokameraet støtt med håndstroppen.
(se side 16)
2. Hold høyre albue inn til siden.
3. Plasser venstre hånd under eller ved siden av
LCD-displayet for å støtte og justere det.
Berør ikke den innebygde mikrofonen.
4. Velg en behagelig og stabil posisjon når du
filmer. Du står støere hvis du lener deg mot en
vegg eller støtter deg til et bord. Glem ikke å
puste jevnt og rolig.
5. Bruk LCD-rammen som referanse for å
bestemme horisontalplanet.
6. Bruk et stativ når det er mulig.
Filma med hjälp av sökaren
1. Håll videokameran stadigt med handremmen.
(Se sid 16)
2. Håll din högra armbåge mot sidan.
3. Placera din vänsterhand under videokameran
för att stödja den. Vidrör inte den inbyggda
mikrofonen.
4. Välj en bekväm, stadig position för den typ av
scen du ska filma. Du kan luta dig mot en vägg
eller ett bord för bättre stabilitet. Glöm inte att
andas lugnt och regelbundet när du filmar.
5. Placera ett öga stadigt mot sökarens okular.
6. Använd sökarramen som riktlinje för att
bestämma horisontalplanet.
7. När det är möjligt, använd ett kamerastativ.
Opptak med søker
1. Hold videokameraet støtt med håndstroppen.
(se side 16)
2. Hold høyre albue inn til siden.
3. Plasser venstre hånd under videokameraet for å
støtte det. Berør ikke den innebygde mikrofonen.
4. Velg en behagelig og stabil posisjon når du
filmer. Du står støere hvis du lener deg mot en
vegg eller støtter deg til et bord. Glem ikke å
puste jevnt og rolig.
5. Legg øyet inn til øyekoppen i søkeren.
6. Bruk rammen på søkeren som referanse for å
bestemme horisontalplanet.
7. Bruk et stativ når det er mulig.
25
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 26
SVENSKA
Grundläggande inspelningsteknik
Justera LCD-panelen
✤ Din videokamera är utrustad med en 2.5 tums
LCD-färgskärm (flytande kristaller) i vilken du direkt kan visa
vad du spelar in eller spelar upp.
✤ Beroende på under vilka förhållanden du använder
videokameran (t.ex. inom- eller utomhus), kan du justera:
■ Ljusstyrka
■ Färg
1. Se till att batteripaketet sitter på plats.
2. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
(Se sid 18)
3. Öppna LCD-panelen, LCDn går igång.
4. Tryck på MENU ON/OFF-knappen,
MENU-listan visas.
NORSK
Grunnleggende prinsipper
Justering av LCD-displayet
✤ Videokameraet er utstyrt med et 2.5” LCD ( = Liquid Crystal
Display), det vil si et fargedisplay med flytende krystaller,
slik at du kan se direkte hva du tar opp eller spiller av i farger.
✤ Avhengig av forholdene der du bruker videokameraet (for
eksempel innendørs eller utendørs), kan du justere:
■ Lysstyrken
■ Fargen
MENU
LCD ADJUST
DIS ..............................OFF
D.ZOOM ......................OFF
PIP ..............................OFF
DISPLAY ......................ON
WHITE BAL. ................AUTO
WL.REMOCON ............ON
NEXT: MENU
MENU
5. Vrid UP/DOWN-knappen till LCD
ADJUST.
LCD ADJUST
DIS ..............................OFF
D.ZOOM ......................OFF
PIP ..............................OFF
DISPLAY ......................ON
WHITE BAL. ................AUTO
WL.REMOCON ............ON
1. Kontroller at batteripakken er på plass.
2. Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
(se side 18)
3. Åpne LCD-displayet slik at
LCD-displayet blir slått på.
4. Trykk på MENU ON/OFF-knappen,
Menylisten vises.
5. Drei UP/DOWN-hjulet til LCD ADJUST.
NEXT: MENU
6. Tryck på ENTER.
■ LCD ADJUST MENU-bilden visas.
LCD ADJUST
[17]
6. Trykk på ENTER.
■ LCD ADJUST MENU vises.
BRIGHT
COLOUR
[17]
EXIT: MENU
7. Vrid UP/DOWN-knappen till BRIGHT
eller COLOUR, beroende på den
funktion du vill ha.
LCD ADJUST
[20]
BRIGHT
COLOUR
7. Drei UP/DOWN-hjulet til funksjonen
BRIGHT eller COLOUR etter ønske.
[17]
EXIT: MENU
8. Tryck på ENTER.
■ Markören flyttas till nästa punkt.
LCD ADJUST
[20]
BRIGHT
COLOUR
[20]
EXIT: MENU
26
8. Trykk på ENTER.
■ Markøren flytter seg til neste punkt.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 27
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
9. Vrid UP/DOWN-knappen för att justera LCDn.
9. Drei UP/DOWN-hjulet for å justere LCD-skjermen.
10. Tryck på ENTER.
■ För vidare justeringar, upprepa steg 7, 8, 9.
10. Trykk på ENTER.
■ For videre justering, gjenta skritt 7, 8, 9.
11. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för att avsluta
inställningen.
11. Trykk på MENU ON/OFF-knappen for å avslutte innstillingen.
Obs:
■ Om du inte trycker på någon knapp inom 30
sekunder, försvinner inställningen av sig själv.
■ MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller,
REC-läget.
Justera sökarens fokus och ljusstyrka
Fokus:
Vrid fokusringen tills det som visas i
sökaren är skarpt.
Obs:
■ Hvis du ikke trykker på en knapp innen
30 sekunder, forsvinner innstillingen.
■ Funksjonen MENU ON/OFF virker ikke i
innstillingene EASY (lett) eller REC.
Justering av søkerens fokus
Fokus:
Drei fokuseringsringen til bildet som blir
vist på søkerskjermen er skarpt.
27
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 28
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Spela upp ett band på LCD-panelen
Avspilling av et bånd i LCD-displayet
✤ Du kan visa inspelningen på LCD-panelen.
✤ Se till att batteripaketet sitter på plats.
✤ Du kan vise opptakene i LCD-displayet.
✤ Kontroller at batteripakken er på plass.
1. Samtidigt som du trycker på den röda
knappen på strömbrytaren (POWER),
ställ den i PLAYER-läge.
1
2. Mata in en inspelad kassett.
2
1. Hold strømbryteren nede, og trykk på den i
PLAYER-modus.
PLAYER
3. Öppna LCD-panelen och kontrollera att
STOP visas på skärmen. Justera vinkeln
på LCD-panelen och ställ vid behov in
ljusstyrka och färg.
3
4. Tryck på
(REW)-knappen för att spola
tillbaka bandet från början.
■ För att stoppa tillbakaspolningen,
tryck på
(STOP)-knappen.
■ Videokameran byter till stoppläget
automatiskt när bandet nått
slutpositionen efter tillbakaspolning.
4
PUSH
5
REW
PLAY/
STILL
Obs: Du kan också visa bilden på en TV om du ansluter
videokameran till en TV eller videobandspelare.
(se sidan 53)
2. Sett inn båndet med de opptakene du
nettopp har tatt.
3. Åpne LCD-displayet og kontroller at STOP
blir vist i OSD.
Juster vinkelen på LCD-displayet og still
lysstyrken eller fargen om nødvendig.
P
STO
5. Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen för
att starta uppspelningen.
■ Du kan se den inspelade bilden på
LCD-panelen.
■ För att stoppa uppspelningen, tryck på
(STOP)-knappen.
28
Grunnleggende prinsipper
STOP
STOP
4. Trykk på
(REW)-knappen for å spole
båndet tilbake til startpunktet.
■ Stopp tilbakespolingen (REWIND) ved å
trykke på stoppknappen
(STOP)
■ Videokameraet skifter automatisk til
STOP-modus etter tilbakespolingen.
5. Start avspillingen ved å trykke på
(PLAY/STILL)-knappen.
■ Du kan se den video som du er i ferd
med å ta opp i LCD-displayet.
■ Når du vil stoppe avspillingen, trykker du
på (STOP)-knappen.
Obs: Du kan også se filmen på TV-skjermen etter at du har
koplet videokameraet til en TV eller VCR. (se side 53)
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 29
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Justera LCD-panelen under uppspelning (PLAY)
Du kan justera LCD-panelen under uppspelning.
Justeringsmetoden är samma som vid CAMERA-läget.
Justering av LCD under avspilling (PLAY)
Du kan justere LCD-displayet under avspilling (PLAY) på samme
måte som i CAMERA-innstilling.
Kontrollera ljud från högtalaren
✤ När du använder LCD-panelen för uppspelning kan du
höra ljudet i högtalaren.
✤ Volymen kontrolleras med
VOLUME/ UP/DOWN-knappen på
videokameran.
✤ Om du stänger LCD-panelen,
stängs LCD-panelen av automatiskt
och ljudet i högtalaren tystnar.
✤ Om högtalaren inte fungerar korrekt,
kontrollera följande punkter:
■ Är LCD-panelen stängd?
■ Står volymnivån på en för låg nivå?
■ Är högtalaren avstängd? (se sid 56)
Regulering av lyden fra høyttaleren
✤ Når du bruker LCD-displayet under
avspilling, hører du lyden i
høyttaleren.
✤ Lyden fra høyttaleren reglueres med
UP/DOWN-hjulet på videokameraet.
✤ Når du lukker for LCD-displayet,
er LCD-skjermen koplet fra så lyden
ikke kan høres.
✤ Hvis høyttaleren ikke virker som den
skal, må du sjekke disse punktene:
■ Er LCD-displayet lukket?
■ Er lydstyrken justert ned til et lavt nivå?
■ Er høyttaleren slått av? (se side 56)
Obs:
■ Minska volymen om vibrationer från den inbyggda
högtalaren stör bilden på skärmen.
■ Volymreglaget försvinner automatiskt från displayen
2 sekunder efter det att du justerat klart.
Visa stillbilder
■ Tryck på
(PLAY/STILL)knappen under uppspelning.
■ För att återuppta uppspelningen,
tryck på
(PLAY/STILL)knappen igen.
Bildsökning
■ Håll
(FF) eller
(REW)
nedtryckt under uppspelning.
■ För att återuppta normal
uppspelning, släpp upp knappen.
Obs:
■ Juster lydstyrken ned hvis vibrasjoner fra de
innebygde høyttalerne forstyrrer skjermen.
■ Lyd-displayet forsvinner automatisk 2 sekunder etter
reguleringen.
Se på et stillbilde
■ Trykk på
(PLAY/STILL)knappen under avspilling.
■ Når du vil gjenoppta avspillingen,
trykker du på
(PLAY/STILL)knappen igjen.
PLAY/STILL
REW
FF
Bildesøking
■ Hold
(FF) eller
(REW)
nede under avspilling.
■ Du kommer tilbake til normal
avspilling ved å slippe knappen.
29
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 30
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Zooma in och ut
Zooming inn og ut
✤ Zoomen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ Zoomning är en inspelningsteknik som låter dig ändra
storleken på de motiv som filmas. För mer professionella
inspelningar, var sparsam med in- och utzoomningar.
✤ Du kan också välja två zoomhastigheter efter vilka
filmningsförhållanden som råder:
■ Gradvis zoomning (9-12 sekunder från TELE/WIDE till
WIDE/TELE)
■ Höghastighets-zoom (3-6 sekunder från TELE/WIDE till
WIDE/TELE)
✤ Använd dessa funktioner för att variera din filmning.
Tänk dock på att för mycket zoomande in/ut ger dina filmer
ett oprofessionellt utseende och minskar batteripaketets
användningstid.
1. Rör zoomspaken en aning för gradvis
zoomning, rör den mer för
snabbzoomning. Din zoomning visas
på skärmen.
Avanserte opptak
W
✤ Zooming virker bare i CAMERA-modus.
✤ Zooming er en opptaksteknikk som gjør at du kan endre
størrelsen på objektene i scenen. Bruk ikke zooming funksjon
så ofte dersom du vil at opptakene skal se profesjonelle ut.
✤ Du kan også velge mellom to zoomhastigheter til forskjellige
formål.
■ Gradvis zooming (9-12 sekunder fra TELE/WIDE til
WIDE/TELE)
■ Hurtig zooming (3-6 sekunder fra TELE/WIDE til
WIDE/TELE)
✤ Bruk disse funksjonene for å variere opptakene, men vær
oppmerksom på at for meget zoom kan føre til uprofesjonelle
resultater og til at batteripakkens levetid reduseres.
T
1. Flytt zoom-armen litt for gradvis zooming
og flytt mer for hurtig zooming.
Zoomingen blir vist i OSD.
2. T-sidan (teleobjektiv):
Du upplever det som om
motivet kommer närmare.
2. T (Telefoto)-siden:
Objektet virker nærmene.
3. W-sidan (vidvinkel):
Du upplever det som om
motivet avlägsnar sig.
3. W (Vidvinkel)-siden:
Objektet virker lengre bort.
Obs: MACRO
Om du inte får skarp fokus vid teleobjektivszoomning,
rör spaken till W-sidan tills du får skarp fokus.
Det minsta avståndet för makrofilmning är 1 mm från
linsytan i vidvinkelpositionen.
30
Obs: MACRO
Hvis du ikke får et skarpt fokus ved telefoto zooming,
beveger du skyveren mot W til fokuset blir skarpt.
Du kan filme et objekt som er minst 1 mm fra overflaten av
linsen i vidvinkelposisjon.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 31
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Den digitala zoomfunktionen
✤
✤
✤
✤
Digital Zoom
Zoomen fungerar endast i CAMERA-läget.
Mer än 22x zoomning utförs digitalt.
Bildkvaliteten försämras ju närmare T-sidan du kommer.
Vi rekommenderar att du använder DIS-funktionen
(VP-L850/L850D/L870) tillsammans med den digitala zoomen
för bildstabilitetens skull. (se sid 35)
W
Avanserte opptak
T
✤
✤
✤
✤
Zooming virker bare i CAMERA-modus.
Mer enn 22x zooming blir utført digitalt.
Bildekvaliteten blir dårligere når du går mot T-siden.
Vi anbefaler at du bruker DIS-funksjonen
(VP-L850/L850D/L870) med DIGITAL ZOOM for å stabilisere
bildet. (se side 35)
MENU
T 880 x
W
LCD ADJUST
DIS........................ON
D.ZOOM ..............ON
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget. (se sid 18)
■ Öppna LCD-panelen och justera den så att du bekvämt
kan se den.
1. Sett strømbryteren i CAMERA-modus. (se side 18)
■ Åpne LCD-displayet og juster det slik at du ser godt.
2. Se till att den digitala zoomfunktionen är aktiverad. (se sid 32)
2. Kontroller at DIGITAL ZOOM-funksjonen er på. (se side 32)
3. Då du för zoomspaken till T-sidan
förstoras bilden inom ett omfång av minst 3
22 gånger och högst 880 gånger.
Detta är den gräns som DIGITAL ZOOM
arbetar inom. (VP-L850D: 990x)
T
T 880 x
visar det digitala zoomområdet
visar det optiska zoomområdet
4. Om du inte längre vill använda den digitala zoomen, ställ om
DIGITAL ZOOM till OFF i menysystemet. (se sid 32)
T 880 x
3. Når du trekker ZOOM-stangen til
“T”-siden, forstørres bildet fra
22x minimum til 880x maksimum zoom.
Det er DIGITAL ZOOM-grensen.
(VP-L850D: 990x)
W
▲
▲
W
W
T 880 x
viser området for digital zoom
viser området for optisk zoom
4. Hvis du ikke ønsker å bruke DIGITAL ZOOM, stiller du
DIGITAL ZOOM funksjon på av (OFF) i MENU. (se side 32)
31
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 32
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Ställa in DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-L850/L850D/L870)
✤ DIGITAL ZOOM förklaras på sidan 31.
Avanserte opptak
Innstille DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-L850/L850D/L870)
✤ DIGITAL ZOOM funksjonen forklares
på side 31.
MENU
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
(se sidan 18)
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen.
■ MENU-listan visas
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
1. Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
(se side 18)
2. Trykk på MENU ON/OFF knappen.
■ Menylisten vises.
NEXT: MENU
3. Slå över UP/DOWN till D. ZOOM.
3. Drei UP/DOWN-hjulet til D. ZOOM.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
4. Tryck på ENTER.
■ DIGITAL ZOOM-inställningen ändras.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............ON
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för
att avsluta inställning.
NEXT: MENU
Vid användande av mod VP-L800U/L800
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
2. Tryck på D. ZOOM ON/OFF-knappen.
■ DIGITAL ZOOM visas på skärmen
och bör vara i funktion.
3. För att stänga av DIGITAL ZOOM,
tryck på D. ZOOM -knappen igen
■ DIGITAL ZOOM försvinner från
skärmen.
Obs:
32
D.ZOOM
D. ZOOM ON/OFF fungerar inte i EASY-läget.
4. Trykk på ENTER.
■ DIGITAL ZOOM innstillingen vil
endres.
5. Trykk på MENU ON/OFF knappen for å
avslutte innstillingen.
I tilfelle av VP-L800U/L800
1. Sett strømbryteren i CAMERA modus.
W
T 880 x
2. Trykk på D. ZOOM ON/OFF-knappen.
■ Digital Zoom skal vises på skjermen
og Digital Zoom funksjonen skal
fungere.
3. For å deaktivere Digital Zoom funksjon,
trykk på D. Zoom knappen igjen.
■ Digital Zoom skal forsvinne fra
skjermen.
Obs:
Funksjonen D. ZOOM ON/OFF virker ikke i innstillingene
EASY (lett).
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 33
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
EASY-läge (för nybörjare)
NORSK
Avanserte opptak
Innstillingen LETT opptak (EASY) (for begynnere)
✤ Även om du är nybörjare kan du enkelt filma genom att
använda EASY-läget.
■ EASY-läget fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ Selv en begynner kan lett ta videobilder i EASY-innstilling.
■ EASY-funksjonen virker bare i CAMERA-innstilling.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget. (se sidan 18)
1. Sett strømbryteren på CAMERA-innstilling (se side18).
2. När du trycker på EASY-knappen kommer kamerans alla
funktioner att stängas av och inställningarna för inspelning
sätts till följande grundlägen:
■ Batterinivå, inspelningsläge,
räkneverk, datum/tid, DIS (
)
kommer att visas när videokameran
startar.
■ Samtidigt kommer ordet ”EASY” att
visas på LCD-panelen.
Datum/tid visas däremot endast om
det tidigare har valts.
(DIS (
) visas endast på VP-L850/L850D/L870)
2. Når du trykker på EASY knappen, blir funksjoner satt til ”off”
(av) og innstillingene følgende grunninnstilling:
■ Batterinivå, opptaksinnstilling, telleverk,
STBY
dato og klokkeslett DIS (
) vises
X:XX:XX
videokameraet begynner å gå.
EASY
■ Ordet “EASY” viser seg på
LCD-skjermen samtidig. Men dato og
klokkeslett kommer bare fram hvis det
er innstilt fra før.
31. JAN. 2003
(DIS (
) vises bare på
VP-L850/L850D/L870)
3. Tryck på START/STOP-knappen för att börja spela in.
■ Inspelningen kommer att starta med de grundläggande
automatiska miljöinställningarna.
4. Genom att trycka på EASY-knappen igen,
stänger du av EASY-läget.
■ Kameran kommer att återgå till de inställningar
den hade innan EASY-läget valdes.
Obs:
■ Vissa funktioner, som t ex MENU, MF, DSE, P.AE och
BLC är inte tillgängliga i EASY-läget.
■ Om du vill använda dessa funktioner, måste du först
stänga av EASY-läget.
■ Inställningarna för EASY-läget lagras i kameran
(om litiumbatteriet är i bra skick).
3. Trykk START/STOP-knappen for å begynne opptaket.
■ Opptaket begynner med de grunnleggende automatiske
innstillingene i forhold til omgivelsene.
4. Trykker du på EASY-knappen igjen blir
EASY-innstillingen slått av (off).
■ Kameraet går tilbake til de innstillingene som
gjaldt før EASY-innstillingen ble slått på.
Merk:
■ I EASY-innstilling er gardinfunksjonene, som MENU, MF,
DSE, P.AE, BLC ikke tilgjengelige.
■ Vil du bruke disse funksjonene, må du først slå av
EASY-innstillingen.
■ EASY-innstillingens verdier er lagret i kameraet
(forutsett at det er satt inn et godt litiumbatteri).
33
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 34
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
CUSTOM Skapa egna inställningar för inspelning
EGENDEFINERT (CUSTOM): Slik legger du inn dine
egne, skreddersydde opptaksverdier
✤ Du kan göra dina egna inställningar och spara dem för framtida
bruk.
■ CUSTOM fungerar endast i
CAMERA-läget.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget.
(se sidan 18)
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för att få
fram menylistan.
3. Vrid på UP/DOWN dial tills CUSTOM SET
lyses upp.
4. Tryck på ENTER-knappen.
CUSTOM-menyn visas.
■ Ställ in önskad status för varje
inställning.
5. För att gå ur menyn, tryck på MENU
ON/OFF-knappen två gånger.
6. Genom att trycka på CUSTOM-knappen,
skriver du över alla tidigare gjorda
inställningar med de nya.
■ DATUM/TID och TITLE visas endast
om de har valts i förväg.
■ Samtidigt kommer ordet ”CUSTOM” att
visas på LCD-panelen.
✤ Du kan skreddersy dine egne opptaksinnstill-inger og lagre dem til
framtidig bruk.
■ CUSTOM-funksjonen virker bare i
MENU
CAMERA-innstilling.
LCD ADJUST
DIS........................OFF
1. Sett strømbryteren til
D.ZOOM ..............OFF
CAMERA-innstilling. (se side 18)
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
2. Trykk på knappen MENU ON/OFF for å
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
hente opp menylisten.
EXIT: MENU
3. Vri UP/DOWN-hjulet til CUSTOM SET
utheves.
MENU
4. Trykk på ENTER-knappen,
CUSTOM SET
og CUSTOM-menyen vises.
CLOCK SET
TITLE SET
■ Sett verdien for hvert punkt til det du
TITLE ..................OFF
ønsker.
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET..............0:00:00
5. For å gå ut av menyen trykker du MENU
DEMO ..................OFF
ON/OFF to ganger.
EXIT: MENU
6. Når du trykker på CUSTOM-knappen blir
alle tidligere innstillinger
CUSTOM SETTING
DIS ......................ON
overskrevet av de nye innstillingene.
PIP ......................OFF
■ Dato/klokkeslett og tittel kommer bare
D.ZOOM ..............OFF
WHITE BAL. ........AUTO
fram hvis de er innstilt på forhånd.
D/TIME ................OFF
TITLE ..................OFF
■ Ordet “CUSTOM” vises samtidig på
PROGRAM AE ....AUTO
DSE SELECT ......OFF
LCD-skjermen.
EXIT: MENU
Exempel: När CUSTOM SET
Eksempel: Når CUSTOM SET
ställts enligt följande:
STBY
CUSTOM SETTING
er innstilt slik;
7. Tryck på START/STOP-knappen för DIS ............................ON
-0:00:03
Pressing the 880x
PIP ............................ON
SEPIA
CUSTOM
7. Trykk på START/STOP-knappen
att starta inspelningen.
D.ZOOM ....................ON
CUSTOM
button,
WHITE BAL. ..............INDOOR
for å starte opptaket.
■ Inspelningen kommer att starta DATE/TIME ................DATE/TIME
TITLE ........................CONTINUE
displays
■ Opptaket begynner med de nye
med de nya
PROGRAM AE ..........
DSE SELECT ............SEPIA
TITLE
13:00
CUSTOM-innstillingene.
CUSTOM-inställningarna.
CONTINUE
1.JAN.2003
EXIT: MENU
8. For å slå av Custom, trykk en gang
8. För att stänga av CUSTOM, tryck
på CUSTOM-knappen.
på CUSTOM-knappen en gång.
■ Kameraet går tilbake til de
■ Kameran kommer att återgå till de inställningar den hade
innstillingene som gjaldt før
innan CUSTOM-läget valdes.
CUSTOM-innstillingen ble slått
Obs:
på.
■ Inställningarna för CUSTOM-läget lagras i kameran
Obs:
(om litiumbatteriet är i bra skick).
■ CUSTOM-innstillingene blir lagret i kameraet (forutsatt at et
godt litiumbatteri er satt i).
34
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 35
SVENSKA
NORSK
Avanserte opptak
Avancerad inspelningsteknik
Använda digital bildstabilisering (DIS - Digital Image
Stabilizer) (endast VP-L850/L850D/L870)
✤ DIS-funktionen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer, Digital Bildstabiliserare)
Används för att kompensera för
ryckiga bilder orsakade av
handskakningar på den hand som
håller videokameran
(inom rimliga gränser).
✤ Det gör att bilden blir stabilare
när du:
■ Filmar i zoom-in-läge.
■ Närbildsfilmar små objekt.
■ Filmar och går samtidigt.
■ Filmar genom ett bilfönster.
DIS (Digital Image Stabilizer, bare VP-L850/L850D/L870)
✤
✤
➔
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
(se sid 18)
■ Öppna LCD-panelen och justera
LCD-panelen så att du bekvämt kan
se den.
DIS-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
DIS (Digital Image Stabilizer) Kompenserer for urolige bilder
ved at den kompenserer for en del skjelvning eller bevegelse av
hånden som holder videokameraet (innenfor rimelige grenser).
✤ Den gir mer stabile bilder:
■ Ved opptak med zoom inn.
■ Ved nærbilder av små
gjenstander.
■ Ved opptak mens du går.
■ Ved opptak gjennom et bilvindu.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
2. Trykk på MENU ON/OFF-knappen.
■ Menylisten vises.
MENU
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen.
■ MENU-listan visas.
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
3. Slå över UP/DOWN till DIS.
NEXT: MENU
4. Tryck på ENTER.
■ DIS-inställningen ändras.
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för att
avsluta inställning.
■ Då DIS är valt (Digital Image
Stabilizer), syns DIS-symbolen på
(
) displayen.
Obs: 1. Du bör inaktivera DIS-funktionen när du använder ett
stativ.
2. DIS-funktionen verkar inte i DSE-läget.
3. MENU ON/OFF fungerar inte i EASY-läget.
1. Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
(se side 18)
■ Åpne LCD-displayet og juster det slik
at du ser godt.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................ON
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
3. Drei UP/DOWN-hjulet til DIS.
4. Trykk på ENTER.
■ DIS-innstillingen forandrer seg.
5. Trykk på MENU ON/OFF-knappen for å
avslutte innstillingen.
■ Når DIS er stilt inn, vises DIS-merket
(
) i OSD.
NEXT: MENU
Obs:
1. Vi anbefaler at du slår av DIS-funksjonen når du
bruker stativ.
2. DIS-funksjonen virker ikke i DSE.
3. Funksjonen MENU ON/OFF virker ikke i
EASY-innstilling.
35
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 36
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Manuell/automatisk fokusering (MF/AF)
NORSK
Avanserte opptak
MF/AF (manuell fokus/autofokus)
✤ MF/AF-funktionen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ Det är ofta bäst att använda den automatiska fokuseringen,
eftersom den låter dig koncentrera dig på den kreativa sidan
av filmningen.
✤ Manuell fokusering är nödvändig under vissa förhållanden när
automatisk fokusering inte är tillräcklig.
✤ MF/AF-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
✤ I de fleste situasjoner er det best å bruke autofokus fordi du
da kan konsentrere deg om den kreative siden av filmingen.
✤ Det kan være nødvendig å bruke manuell fokusering under
visse forhold hvor automatisk fokusering ikke er tilstrekkelig.
Automatisk fokusering
✤ AF-läget (Auto-Fokus) väljs automatiskt när du slår på
videokameran.
✤ Om du inte är van att handskas med videokameror
rekommenderar vi att du använder Auto-fokus.
Autofokusering
✤ AF (autofokus) blir stilt automatisk når du slår på strømbryteren.
✤ Hvis du har liten eller ingen erfaring med videokameraer,
anbefaler vi at du bruker autofokus.
Manuell fokusering
✤ I följande inspelningsfall bör du uppnå bättre resultat
genom att justera fokuseringen manuellt:
Manuell fokusering
✤ I følgende situasjoner får du bedre resultater ved å regulere avstanden manuelt.
a. En scen innehållande flera motiv, vissa
nära videokameran, andra längre ifrån.
b. En person insvept i dimma eller omgiven
av snö.
c. Väldigt skinande eller blanka ytor som på
en bil.
d. Personer eller objekt som rör sig konstant,
som sportutövare eller publik.
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
(se sid 18)
2. Tryck på MF/AF-knappen.
a. Et bilde som inneholder flere objekter
med forskjellig avstand fra
videokameraet.
b. En person innhyllet i tåke eller
omkranset av snø.
c. Svært blanke og glinsende flater som på
en bil.
d. Folk eller gjenstander som ustanselig
beveger seg omkring, som idrettsfolk
eller folkemengder.
1. Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
(se side 18)
2. Trykk på MF-knappen.
3. Zooma in motivet genom att trycka
ZOOM-knappen åt T-sidan.
Manuell fokus kan vara nödvändig under
förhållanden där autofokus ej fungerar
tillfredsställande.
36
3. Zoom inn motivet ved å skyve
ZOOM-knasten mot “T”.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 37
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
NORSK
Avanserte opptak
4. Vrid UP/DOWN (Manuell Fokus)-knappen
upp eller ned tills objektet kommer i fokus.
4. Drei UP/DOWN-hjulet opp eller ned inntil
objektet er i fokus.
5. Du kan erhålla en skarp bild efter att du
zoomat ut.
5. Du kan få et skarpt bilde etter at du har
zoomet ut.
6. För att återvända till AF (Autofokus) tryck
på MF-knappen igen.
6. Gå tilbake til AF (autofokus) ved å trykke
på MF-knappen igjen.
Obs:
Obs:
MF fungerar inte i EASY- läget.
Motljuskompensering (BLC)
BLC fungerar i CAMERA-läget.
* BLC off
Motljus uppstår när det motiv du ska filma
är mörkare än bakgrunden:
- Motivet befinner sig framför ett
fönster.
- Den person som ska filmas bär vita
eller skinande kläder och befinner
sig framför en ljus bakgrund;
personens ansikte är för mörkt för att kunna urskiljas.
- Motivet finns utomhus och bakgrunden är en molnig
himmel.
- Ljuskällorna är för ljusa.
- Motivet är placerat mot en snöig bakgrund.
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
(se sid 18)
BLC
* BLC on
BLC virker i CAMERA-modus.
Motlyseffekt oppstår når motivet er mørkere
enn bakgrunnen:
- Motivet står foran et vindu.
- Personen som skal filmes, har hvite
eller glinsende klær og er plassert
mot en lys bakgrunn. Personens
ansikt er så mørkt at det er umulig
å dra kjensel på det.
- Motivet er utendørs og bakgrunnen
er en overskyet himmel.
- Lyskildene er for sterke.
- Objektet er plassert mot en snøhvit
bakgrunn.
1.
2.
2. Tryck på BLC-knappen.
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC förstärker endast motivet.
Obs:
Obs: BLC fungerar inte i P.AE- eller EASY-läget.
MF funksjonen virker ikke i
innstillingene EASY.
Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
(se side 18)
Trykk på BLC-knappen:
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC framhever bare Motivet.
BLC-funksjonen virker ikke i
innstillingene P.AE eller EASY.
37
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 38
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
PROGRAM AE (Automatisk Exponering)
✤ PROGRAM AE fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ PROGRAM AE-lägena gör det möjligt att anpassa slutartid
och bländare efter vad som ska filmas. Detta ger dig en
kreativ kontroll över skärpedjupet.
✤ Det finns 6 automatiska exponeringslägen.
1. AUTO-läge
■ Automatisk balansering mellan objekt och bakgrund.
■ För användning under normala filmförhållanden.
■ Slutarhastigheten varierar automatiskt från 1/50 till 1/250
sekund, beroende på scenen.
2. SPORTS-läge ( )
■ För filmning av människor eller objekt som rör sig snabbt;
3. PORTRAIT-läge ( )
■ Fokuserar på motivet i förgrunden, medan bakgrunden är
ur fokus.
Porträttläget är mest effektivt när det används utomhus.
■ Slutarhastigheten varieras automatiskt från 1/50 till 1/1000
sekund, beroende på scenen.
4. SPOTLIGHT-läge (
)
■ För korrekt filmning när det endast finns ljus på motivet
och inte på omgivningen.
■ Slutarhastigheten är 1/50 sekund.
5. SAND/SNOW-läge ( )
■ Filmning när människor eller objekt är mörkare än
bakgrunden, p.g.a. den reflekterande belysningen från
snö eller sand.
■ Slutarhastigheten varieras automatiskt från 1/50 till 1/250
sekund, beroende på scenen.
6. HSS-läge (höghastighetsslutare) (
)
■ För filmning av snabbrörliga
motiv som golf- eller tennisspelare.
■ Du kan behöva lysa upp filmområdet.
38
NORSK
Avanserte opptak
PROGRAM AE (Automatisk eksponering)
✤ PROGRAM AE-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
✤ Med PROGRAM AE-modusene er det mulig å justere
lukkerhastigheten og åpning slik at de passer til forskjellige
opptaksforhold. Disse funksjoner gir deg kreativ kontroll
(delete et) over dybdeskarpheten.
✤ Det er seks automatiske eksponeringsmoduser.
1. AUTO-modus
■ Automatisk balansering mellom motivet og bakgrunnen.
■ Brukes under normale forhold.
■ Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til 1/250
sekund avhengig av motivet.
2. SPORTS-modus (
)
■ For opptak av mennesker og objekter som beveger seg
hurtig; du kan også spille av bildet i slow motion på en 8
mm VCR, eller stoppe på et bestemt bilde med svært lite
uskarphet.
3. PORTRAIT-modus (
)
■ For fokusering på et motiv i forgrunnen med bakgrunnen
ute av fokus.
PORTRAIT-modusen er mest effektiv utendørs.
■ Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til 1/1000
sekund avhengig av bildet.
4. SPOTLIGHT-modus (
)
■ For korrekt opptak når det bare er lys på motivet og ikke
på resten av bildet.
■ Lukkerhastigheten er 1/50 sekund.
5. SAND/SNOW-modus (
)
■ For opptak når mennesker eller motiver er mørkere enn
bakgrunnen på grunn av reflekser fra sand eller snø.
■ Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til 1/250
sekund avhengig av bildet.
6. HSS (Høyhastighetslukker)-modus (
)
■ For opptak av motiver som beveger seg hurtig, for
eksempel i golf eller tennis.
■ Det kan være nødvendig å lyse opp opptaksområdet.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 39
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Ställa in PROGRAM AE (Automatic Exposure)
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läge. (Se sidan 18)
Innstilling av PROGRAM AE (Automatic Exposure)
1. Sett strømbryteren på CAMERA-innstilling. (se side 18)
2. Tryck på P.AE-knappen.
visas.
-symbolen
3. Tryck på P.AE-knappen tills lämplig
symbol visas.
(
➔
➔
➔
➔
)
■ Ingen visning: Fullt automatiskt läge.
STBY
0:00:00
31.JAN.2003
2. Trykk på P.AE-button, og (
symbolet vises.
)
3. Trykk på P.AE-knappen det ønskede
symbolet vises.
( ➔
➔
➔
➔ )
■ Ikke noe i displayet :
Full Auto-innstilling.
Obs:
Obs:
■ Den skärmstatus som ändrats genom P.AE-knappen
■ Skjermstatusen som forandres med P.AE-knappen
kommer att spelas in på bandet.
kommer med på båndet.
■ För att avsluta P.AE-funktionen, tryck på P.AE-knappen en
■ For å avslutte P.AE funksjonen trykker du på
eller flera gånger, tills P.AE-ikonen inte längre visas.
P.AE-knappen en eller flere ganger, til P.AE-ikonet ikke
■ P.AE fungerar inte i EASY- eller CUSTOM-läget.
lenger vises.
■ BLC fungerar inte i P.AE-läget.
■ The P.AE funksjonen virker ikke i innstillingene EASY
eller CUSTOM.
■ The BLC funksjonen virker ikke i innstillingen P.AE.
39
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 40
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-läge
✤ Digitaleffekter ger dig möjlighet att lägga till en kreativ känsla
till din inspelning genom olika specialeffekter.
✤ Välj lämplig effekt för den typ av scen du vill filma och den
effekt du vill ge filmsekvensen.
✤ Det finns flera effekter.
(VP-L800U/L800: 8 effekter,
VP-L850/L850D/L870: 10 effekter)
1
1. Normal bild.
2. GHOST: Detta läge ger en eftersläpande
effekt till bilden.
(endast VP-L850/L850D/L870)
3. STROBE: Detta läge spelar in genom
3
att föra in bildfrysnings-effekter. Som
referens kan nämnas att det i den
normala bilden finns 50 fält.
(endast VP-L850/L850D/L870)
4. SEPIA: Detta läge ger bilden en
SEPIA-effekt.
5
5. B&W(Black & White): Detta läge ger möjlighet för bilden att endast vara svart/vit.
6. NEG.(Negativ): Detta läge ger möjlighet
att filma i bildens reflekterade färger.
7. MIRROR: Detta läge klipper bilden till
hälften, genom att använda en
7
spegel-effekt.
8. ART: Lägger till en målningslik effekt till
bilden, s k solarisering.
9. MOSAIC: Detta läge gör bilden rutig.
10. 16:9(WIDE): Detta läge ger möjlighet
9
för 16:9(WIDE)-television-display.
11. CINEMA: Detta läge täcker övre/nedre
delen av skärmen för att ge en
filmliknande effekt.
Obs:
40
■ DIS och PIP fungerar ej i
DSE-läge.
■ DSE fungerar inte i EASY-läget.
Avanserte opptak
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-innstilling
✤
✤
✤
2
Med digitale effekter kan du legge inn spesialeffekter på
filmene dine og gi dem et kreativt innslag.
Velg ut passende digital effekt for den bildetypen du ønsker
å filme og den effekten du vil gi.
Det er flere DSE-innstillinger.
(VP-L800U/L800: 8 innstillinger,
VP-L850/L850D/L870: 10 innstillinger)
4
6
8
10
11
Obs:
1. Normalt bilde.
2. GHOST: Med denne modus får billedet
en effekt med etterslepp.
(Kun VP-L850/L850D/L870)
3. STROBE: Filmingen foregår ved å
legge inn en fryseffekt i bildet.
Som referense kan det nevnes at det i
et normalt bilde finnes 50 felter.
(bare VP-L850/L850D/L870)
4. SEPIA: Denne modus gir bildet et
rødbrunt skjør: SEPIA-effekten.
5. B&W (Svart & hvitt): I denne innstilling
blir fargene snudd til negative
(reflekterande farger).
6. NEG. (Negativ): I denne modus kan
bildene tas opp ved å reflektere
billedfargen.
7. MIRROR: Denne innstilling deler bildet
i to deler som speiler hverandre.
8. ART: Gir bildet en malerilignende effekt
som kalles solarisering.
9. MOSAIC: Med denne modus får
billedet et spraglet utseende.
10. 16:9(WIDE): Denne modus gir et bredt
(16:9) television-display.
11. CINEMA: Denne modus dekker
øvre/nedre del av skjermen for å gi
kinoeffekt.
■ DIS og PIP funksjoner virker ikke i DSE-modus.
■ DSE funksjonen virker ikke i innstillingene EASY.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 41
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Välja och spela in med DSE-effekter
Velge og gjøre opptak med DSE-virkninger.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget.
(se sidan 18)
STBY
X:XX:XX
GHOST
2. Tryck på DSE-knappen. GHOST eller
SEPIA visas.
2. Trykk på DSE-knappen, GHOST eller
SEPIA vises.
3. Fortsätt att trycka på DSE-knappen,
tills önskat läge visas.
3. Fortsett å trykke på DSE-knappen, til
ønsket innstilling vises.
4. Tryck på START/STOPP-knappen för att starta inspelningen.
4. Trykk på START/STOPP-knappen for å
begynne opptaket.
5. För att gå ur DSE-funktionen, tryck en
eller flera gånger på DSE-knappen, tills
DSE-läget inte längre visas på
LCD-panelen.
Obs:
■
■
Det är rekommendabelt att sätta DSE-funktionen i
STBY-läge.
DSE fungerar inte i EASY-läget.
1. Sett strømbryteren på CAMERA-modus.
(se side 18)
5. For å gå ut av DSE-funksjonene trykker
du på DSE-knappen en eller flere ganger
til ingen DSE-innstilling vises på
LCD-skjermen.
Obs:
■
■
Det anbefales å stille inn DSE-innstillingen i
STANDBY-innstilling.
DSE-funksjonen virker ikke i innstillingene EASY.
41
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 42
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Ställa in och spela in datum/tid (DATE/TIME)
NORSK
Avanserte opptak
Innstilling og opptak av dato og klokkeslett
✤ Inställning och inspelning av datum/tid fungerar endast i
CAMERA-läge.
✤ Du kan lägga in datum och tid tillsammans med den film du
spelar in så att du senare när du tittar på filmen vet exakt när
den spelades in. Datum och tid läggs in när du ser dem i
sökaren eller på LCD-panelen.
✤ Innstilling og opptak med dato og klokkeslett virker bare i
CAMERA-modus.
✤ Du kan få med dato og klokkeslett på de opptakene du gjør,
hvis du vil huske når de ble tatt opp. Datoen og klokkeslettet
blir tatt opp når de blir vist i søkeren eller i displayet.
Ställa in datum/tid
✤ Inställning av datum/tid fungerar endast i STANDBY då
videokameran står i CAMERA-läge.
Innstilling av DATE/TIME
✤ Innstilling av DATE/TIME virker bare i STANDBY- og
CAMERA-modus.
1. Se till att du har installerat
LITIUMBATTERIET. (se sid 17)
LITIUMBATTERIET sparar
klockfunktionens inställning.
2. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge.
(se sid 18)
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
3. Tryck på MENU ON/OFF-knappen,
MENU-listas visas.
MENU
4. Vrid på UP/DOWN dial tills CLOCK SET
lyses upp.
NEXT: MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
1. Kontroller at du har satt inn
LITIUMBATTERI. (se side 17)
LITIUMBATTERI er nødvendig for å
holde klokken i gang.
2. Still strømbryteren i CAMERA modus.
(se side 18)
3. Trykk på MENU ON/OFF-knappen og
meny listen skal vises.
4. Vri UP/DOWN-hjulet til CLOCK SET
er uthevet.
CLOCK SETTING
5. Tryck på ENTER.
■ Att ställa in klockan med hjälp av
CLOCK SETTING är möjligt då DATE
och TIME visas.
■ Blinkning visar på möjlighet att ändra
inställningen. Året är det första som
blinkar.
6. Vrid UP/DOWN-knappen till det önskade
årtalet.
0:00
29. AUG. 2003
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
29. AUG. 2005
EXIT: MENU
42
5. Trykk på ENTER.
■ CLOCK SETTING (innstilling av dato
og klokkeslett) er mulig når DATE og
TIME vises.
■ BLINKING viser innstilingsmuligheten. Året blinker først.
6. Drei UP/DOWN-hjulet for å innstille året.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 43
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
7. Tryck på ENTER.
■ Månad blinkar och kan ställas in.
CLOCK SETTING
8. Vrid UP/DOWN-knappen till önskad
månad.
9. Tryck på ENTER.
■ Dag blinkar och kan ställas in.
10. Datum, timme och minut ställs in på
samma sätt som med år, månad.
11. Om du trycker in ENTER medan du
håller på att ställa in minuter så
försvinner inställningsbilden och tiden är
nu inställd.
Både datum och tid visas nu.
Inspelning av datum/tid
1. Se först till att korrekt datum/tid är inställt.
2. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge.
(se sid 18)
■ Öppna LCD-panelen och justera den
så att du bekvämt kan se skärmen.
3. Tryck på DATE/TIME-knappen rätt antal
gånger:
■ För att endast spela in datum, tryck på
DATE/TIME-knappen en gång.
■ För att spela in datum och tid, tryck på
DATE/TIME-knappen två gånger.
4. Tryck på START/STOP-knappen för att spela in datum/tid
tillsammans med din scen.
Obs:
■ Om inte inställningarna för datum/tid sparats i
videokameran, är LITIUMBATTERIET urladdat. (se sid 17)
■ Du kan inte dölja inspelat datum eller tid under
uppspelning.
■ DATUM/TID fungerar inte i EASY- eller CUSTOM-läget.
0:00
29. AUG. 2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
29. SEP. 2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
29. SEP. 2005
7. Trykk på ENTER.
■ Måneden blinker og kan stilles inn.
8. Drei UP/DOWN-hjulet for å innstille
ønsket måned.
9. Trykk på ENTER.
■ Dagen blinker og kan stilles inn.
10. Du kan sette dagen, timen og minuttene
etter samme prosedyre som brukes for å
innstille år og måned.
11. Trykk på ENTER etter at du har innstillt
minuttene og skjermbildet for innstilling
av klokken forsvinner. Den innstilte
datoen og tiden vises nå.
EXIT: MENU
Opptak med DATE/TIME
1. Kontroller at DATE/TIME er stilt inn.
2. Sett strømbryteren i CAMERA modus.
(se side 18)
■ Åpne LCD-displayet og juster det
slik at du ser godt.
3. Trykk på knappen DATE/TIME så
mange gangen som det er nødvendig.
■ Hvis du bare vil ha med datoen, trykker du en gang på
DATE/TIME-knappen.
■ Hvis du vil ha med både datoen og klokkeslettet, trykker
du to ganger på DATE/TIME-knappen.
4. Trykk på START/STOP-knappen og DATE/TIME kommer
med på opptakene dine.
Obs:
■ Hvis innstilling av dato og klokkeslett ikke blir holdt ved
like av kameraet, betyr det at LITIUM BATTERIET er
utladet. (se side 17)
■ Du kan ikke skjule datoen og klokkeslettet ved avspilling.
■ The DATE/TIME funksjonen virker ikke i EASY eller
CUSTOM-innstilling.
43
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 44
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Att välja och spela in en titel (TITLE)
NORSK
Avanserte opptak
Valg og innsspilling av opptak med tittel
✤ Val och inspelning av en titel fungerar endast i
CAMERA-läge.
✤ TITLE-funktionen låter dig välja en färdig titel som finns
lagrad i videokamerans minne.
✤ Du kan också välja språk på titeln.
✤ Apparatet må være stilt i CAMERA modus for at du skal
kunne velge og lagre en tittel.
✤ Med tittelfunksjonen kan du velge en forhåndsinspilt tittel
som er lagret i videokameraets minne.
✤ Du kan også velge tittelens språk.
Välja språk och bestämma titel
✤ Du kan endast välja språk när videokameran står på
STANDBY i CAMERA-läge.
✤ Standardinställningen är engelska (ENGLISH).
Du kan ändra språket.
Velge språk og sette en tittel
✤ For å velge språk må du være i STANDBY i CAMERA
modus.
✤ Standard fabrikkinnstilt språk er (engelsk) ENGLISH.
Du kan endre språket.
1. Se till att du har installerat LITIUMBATTERIET. (se sid 17)
1. Sjekk at du har satt inn LITIUM BATTERIET. (se side 17)
2. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge. (se sid 18)
■ Öppna LCD-panelen och justera den så att du bekvämt
kan se skärmen.
2. Sett strømbryteren i CAMERA modus. (se side 18)
■ Åpne LCD displayet og still det inn slik at du ser godt.
3. Tryck på MENU ON/OFF-knappen och
MENU-listan visas.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
4. Vrid på UP/DOWN dial tills TITLE SET
lyses upp.
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
5. Tryck på ENTER.
■ En lista över tillgängliga språk visas.
LANGUAGE SELECT
ENGLISH [HAVING FUN]
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
RUSSIAN
EXIT: MENU
44
3.
Trykk på MENU ON/OFF knappen,
så vises menylisten.
4.
Vri UP/DOWN-hjulet til TITLE SET er
uthevet.
5.
Trykk på ENTER.
■ En liste over tilgjengelige språk
vises.
00607M VP-L800-SWE+NOR(20-45)
4/8/03 5:05 PM
Page 45
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
6. Vrid på UP/DOWN dial för att välja
önskat språk.
■ Du kan välja mellan följande
språk:
ENGELSKA/FRANSKA/TYSKA/
ITALIENSKA/SPANSKA/RYSKA.
7. Tryck på ENTER.
■ Det valda språket visas.
8. Vrid på UP/DOWN dial tills du
kommer till önskad titel.
9. Tryck ENTER.
■ Den valda titeln visas på
skärmen under 2-3 sekunder
och försvinner sedan.
Samtidigt återvänder
videokameran till menyläget.
Spela in en titel
Obs:
■ Försäkra dig om att du har
valt en titel.
1. Skjut strömbrytaren till
CAMERA-läget.
■ Öppna LCD-monitorn och justera
den så att du ser bra.
2. Tryck MENU.
3. Vrid på UP/DOWN dial tills TITLE……….OFF lyses upp.
4. Tryck på ENTER och välj mellan OFF, AUTO-10S och
CONTINUE.
5. Tryck på START/STOP-knappen för att spela in titeln med din
film.
■ Om du vill ändra inspelningstid, välj title recording time i
MENU (OFF, AUTO-10S, CONTINUE).
Obs:
■
■
Titeln flyttar sig horisontellt från höger till vänster
sida 10 sekunder efter att du satt på titeln.
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller
REC-läget.
NORSK
Avanserte opptak
ENGLISH [HAVING FUN]
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
RUSSIAN
6. Vri UP/DOWN-hjulet og velg ønsket
språk.
■ Du kan velge mellom engelsk
(ENGLISH), fransk (FRENCH), tysk
(GERMAN), italiensk (ITALIAN),
spansk (SPANISH) og russisk
(RUSSIAN).
7. Trykk ENTER.
■ Det valgte språket vises.
8. Vri UP/DOWN hjulet til den TITLE (tittel) du ønsker.
9. Trykk ENTER.
■ Den valgte tittelen vises på skjermen
ANNIVERSARY
CONGRATULATIONS
i 2 ~ 3 sekunder og forsvinner.
GRADUATION
HAPPY BIRTHDAY
Samtidig går videokameraet tilbake til
HAPPY NEW YEAR
menu -innstillingen.
HAVING FUN
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................CONTINUE
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
Gjøre opptak av en tittel
Obs: ■
Pass på at du har valgt en
tittel.
1. Sett strømbryteren til
CAMERA-innstilling.
■ Åpne LCD-monitoren og juster den
så du ser godt.
2. Trykk MENU.
3. Vri UP/DOWN-hjulet til TITLE...........OFF er uthevet.
4. Trykk ENTER for å velge mellom AV, AUTO-10S og
CONTINUE.
5. Trykk START/STOPP-knappen for å ta opp tittelen sammen
med bildet.
■ Hvis du vil forandre opptakstiden, velger du opptakstid
(recording time) på MENU (OFF, AUTO-10S,
CONTINUE).
Obs:
■ Tittelen flytter seg vannrett fra høyre til venstre side
10 sekunder etter at du slår på tittelen.
■ MENU ON/OFF funksjonen virker ikke i EASY eller
REC-innstilling.
45
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 46
SVENSKA
NORSK
Avanserte opptak
Avancerad inspelningsteknik
Använda in- och borttoning av bilden (FADE)
Fade inn og ut
✤ Toningsfunktionen (FADE) fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ För att ge dina filmer ett professionellt utseende kan du
använda specialeffekter som intoning (fade in) och borttoning
(fade out) i början eller i slutet av en filmsekvens.
Starta inspelningen
1. Innan filmning, håll ned
FADE-knappen. Bilden och ljudet
tonas gradvis bort (fade out).
2. Tryck på START/STOP-knappen
samtidigt som du släpper upp
FADE-knappen. Inspelningen startar
och bilden och ljudet tonas gradvis in
(fade in).
Stoppa inspelningen
(använd FADE IN/FADE OUT)
3. När du vill stoppa inspelningen, håll
ned FADE-knappen. Bilden och ljudet
tonas gradvis bort (fade out).
4. När bilden försvunnit helt, tryck på
START/STOP-knappen för att stoppa
inspelningen.
Press the FADE button
✤
✤
➔
➔
➔
➔
a. FADE OUT
FADE-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
Du kan gi filmene dine et profesjonelt utseende hvis du bruker
kreative effekter som fade-in i begynnelsen av et avsnitt og på
slutten av et avsnitt.
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
STBY
0:00:20
Starte opptak
1. Hold FADE-knappen nede før du
starter opptaket. Bildet og lyden faller
etter hvert ut (fade out).
2. Trykk på STAR/STOP-knappen og
slipp samtidig FADE-knappen.
Opptaket starter og bildet og lyden
kommer etter hvert på (fade in).
Avslutte opptak
(bruk FADE INN/FADE UT)
3. Når du vil avslutte opptaket, holder
du FADE-knappen nede.
Bildet og lyden faller etter hvert ut
(fade ut).
4. Når bildet er borte, trykker du på
START/ STOP-knappen for å
avslutte opptaket.
Gradual disappearance
a. FADE OUT
(ca. 4 sekunder)
a. FADE OUT
(c:a 4 sekunder)
b. FADE IN
(c:a 4 sekunder)
46
Gradual appearance
b. FADE IN
Release the FADE button
b. FADE IN
(ca. 4 sekunder)
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 47
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
PIP (Bild i bilden) (endast VP-L850/L850D/L870)
PIP (Picture-In-Picture)(bare VP-L850/L850D/L870)
✤ PIP-funktionen (Picture-in-Picture, Bild i bilden) fungerar i
samband med DIGITAL ZOOMEN genom att använda en liten
överlagrad ruta som visar en bild som är bredare än den bild
som spelas in.
Detta ger dig en klarare bild av vad det är du filmar.
- PIP fungerar endast i CAMERA-läge.
✤ PIP (Picture-in-Picture)-funksjonen virker sammen med
DIGITAL ZOOM-funksjonen ved bruk av en et bilde oppå bildet
som viser et bredere bilde enn det som blir tatt opp. Det skal
hjelpe deg med å få et bedre inntrykk at hva du er i ferd med å
ta opp.
- PIP-funksjonen virker bare i CAMERA modus.
1. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
1. Still strømbryteren i CAMERA-modus.
2. Slå på Digital Zoom. (se sid 31)
3. Tryck på MENU ON/OFF-knappen.
Menylistan visas.
4. Vrid på UP/DOWN dial tills
PIP……….OFF lyses upp.
5. Tryck på ENTER. PIP ON och en liten
skärm visas.
7. Genom att i menyn ställa PIP……….ON
till OFF tar du bort den lilla skärmen och
stänger av PIP-läget.
Obs: ■
■
■
3. Trykk på MENU ON/OFF-knappen,
og MENU-listen vises.
4. Vri UP/DOWN hjulet til PIP..........OFF
er uthevet.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
➔
6. Kontrollera det du håller på att spela in
på PIP-skärmen, och slå över
Zoom-knappen till “T”-positionen för att
aktivera DIGITAL ZOOM-läget.
■ Börja filma genom att trycka på
START/STOP-knappen då det du vill
filma kommer upp.
2. Trykk på Digital Zoom. (se side 31)
CAMERA
5. Trykk ENTER, og PIP ON og en liten
skjerm skal komme fram.
6. Sjekk hvilken del du filmer på PIP
skjermen og drei Zoom knappen til “T”
stillingen for å aktivere Digital Zoom
modus.
■ Begynn filmingen ved å trykke på
START/STOP-knappen når den
delen du vil filme vises.
ENTER
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................ON
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL. REMOCON ..ON
EXIT: MENU
Då du använder PIP-funktionen så syns PIP-rutan i den
inspelade bilden.
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller REC-läget.
PIP fungerar inte i DSE-läget.
7. Når du setter PIP......ON til OFF (av) vil
den vesle skjermen forsvinne,
og PIP–innstillingen slås av.
Obs:
■ Når du bruker PIP-funksjonen vises PIP-skjermen i det
innfelte bildet.
■ MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY eller
REC-innstilling.
■ PIP-funksjonen virker ikke i DSE-innstilling.
47
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 48
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Snap Shot (endast VP-L850/L850D/L870)
✤ Med Snap Shot-funktionen kan du filma ett stillastående objekt
som om du hade en vanlig kamera.
- Snap Shot-funktionen fungerar i CAMERA-läget.
Avanserte opptak
Snap Shot (bare VP-L850/L850D/L870)
✤ Med SNAP SHOT-funksjonen virker videokameraet ditt som et
vanlig fotoapparat, d.v.s. du har mulighet for ta enkle stillbilder.
- Snap Shot funksjonen fungerer i CAMERA-modus.
1. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge.
1. Sett strømbryteren i
CAMERA-modus.
CAMERA
2. Tryck på Snap Shot-knappen för att
spela in det du vill.
■ Var noga med att inte skaka kameran
i detta läge eftersom bilden då
kommer att bli suddig.
3. Efter att SNAP SHOT-knappen tryckts
ned, återgår kameran till STANDBY-läge
efter inspelning av en stillbild i 6 sekunder.
■ Du kan kontrollera hur lång tid det är
kvar av SNAP SHOT-filmandet genom
att titta på tid-displayen på skärmen.
■ För att avsluta en SNAP SHOT-tagning, tryck på SNAP SHOT-knappen
igen.
Obs:
■ Om videokameran får ett slag eller skakas vid tagning med
SNAP SHOT, kan bilden bli suddig.
■ SNAP-SHOT-läget aktiveras under filmning.
■ Om du är i CAMERA-läge utan filmkassett i videokameran
och SNAP SHOT-knappen trycks in så visas en stillbild på
skärmen.
48
SNAP SHOT
SNAP SHOT
2. Trykk på Snap Shot knappen når du har
stillbildet du vil filme i søkeren.
■ Pass på at du ikke beveger
videokameraet, ellers blir opptaket
uklart.
3. Etter at SNAP SHOT-knappen trykkes,
returnerer videokameraet
automatisk til STANDBY-modus etter
opptak av stillbild i 6 sekunder.
■ På skjerman ser du gjenstående
Snap Shot filmetid.
■ For å stoppe Snap Shot-filmingen,
trykk på SNAP SHOT-knappen igjen.
Obs:
■ Hvis videokameraet dyttes eller rister når du tar et stillbilde,
kan bildet bli uklart.
■ SNAP SHOT er aktivert under filmingen.
■ Når SNAP SHOT-knappen trykkes i CAMERA-modus uten
filmkassett, vises stillbildet på skjermen.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 49
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
White Balance
NORSK
Avanserte opptak
White Balance (Hvitbalanse)
✤ Vitbalans är en inspelningsfunktion som bevarar objektets unika
färgsättning under alla inspelningsomständigheter.
✤ Du kan välja rätt WHITE BALANCE-läge för att få fram bildens
bästa färgkvalitet.
- AUTO: I detta läge är WHITE BALANCE automatstyrt.
- INDOOR (
): WHITE BALANCE styrs här beroende på
ljusförhållanden inomhus.
- OUTDOOR (
): WHITE BALANCE styrs här beroende på
ljusförhållanden utomhus.
✤ Hvitbalanse er en funksjon som bevarer motivets unike farge i alle
opptakssituasjoner.
✤ Du kan velge riktig Hvitbalanse modus for å oppnå god
fargekvalitet på bildet.
- AUTO: Denne modus brukes som regel til å kontrollere
Hvitbalanse automatisk.
- INDOOR (
): Kontrollerer Hvitbalanse i forhold til
innendørsforhold.
- OUTDOOR (
): Kontrollerer Hvitbalanse i forhold til
utendørsforhold.
Att ställa in WHITE BALANCE-läget
1. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen, MENU-listan visas.
3. Vrid på UP/DOWN-knappen så att
WHITE BAL. ..........AUTO visas.
Innstille en Hvitbalanse modus
1. Sett strømbryteren i CAMERA modus.
2. Trykk på MENU ON/OFF knappen, så vises menylisten.
4. Tryck på ENTER.
■ Du kan välja INDOOR(
) eller
OUTDOOR(
) genom att trycka
på ENTER-knappen.
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för
att gå ur WHITE BALANCE-inställningen.
Obs: MENU ON/OFF fungerar i EASY- eller REC-läget.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........OUTDOOR
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
Obs:
3. Drei UP/DOWN-hjulet slik at
WHITE BAL. ..........AUTO
(Hvitbalanse) lyser.
4. Trykk på ENTER.
■ Du kan stille inn på innendørs
(INDOOR) (
) eller utendørs
(OUTDOOR) (
) ved å trykke
ENTER-knappen.
5. Trykk på MENU ON/OFF-knappen for
å forlate WHITE BALANCE
(Hvitbalanse)-innstillingskjermen.
MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY eller
REC-innstilling.
49
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 50
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Demonstration
✤ Med DEMO-funktionen kan du få en demonstration av de
huvudfunktioner som finns i din videokamera, så att du enklare
ska kunna använda dem.
✤ DEMO-funktionen är bara tillgänglig i CAMERA-läge när det inte
finns något band i videokameran.
✤ DEMO-funktionen återupprepas tills strömbrytaren skjuts till
OFF-läget.
NORSK
Avanserte opptak
Demonstrasjon
✤ Demonstrasjons-funksjonen viser deg automatisk
hoved-funksonene ved videokameraet.
✤ DEMO-funksjonen er bare tilgjengelig i CAMERA-modus når
det ikke er bånd i kameraet.
✤ Demonstrasjonen gjentas til strømbryteren settes til OFF for å
stoppe den.
1. Sett strømbryteren i CAMERA-modus.
1. Slå över strömbrytaren till CAMERA-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen,
MENU-listan visas.
3. Vrid UP/DOWN-knappen så att
DEMO blir markerat.
4. Tryck på ENTER för att välja ON.
■ Demonstration startar.
5. Skjut strömbrytaren till OFF-läget för
att avbryta demonstrationen.
Obs:
50
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller REC-läget.
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
MENU
2. Trykk på MENU ON/OFF knappen, så
vises menylisten.
3. Drei UP/DOWN-hjulet slik at DEMO lyser.
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
SAMSUNG
DEMONSTRATION
Obs:
4. Trykk på ENTER for å velge ON.
■ Demonstrasjonen starter.
5. Sett strømbryteren på OFF for å avslutte
demonstrasjonen.
MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY eller
REC-innstilling.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 51
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Ange färg för datum/titel
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge (se sidan 22)
2. Tryck på knappen MENU ON/OFF.
■ MENU-listan visas.
3. Vrid UP/DOWN-ratten till D/TITLE
COLOUR......WHITE.
4. Tryck på ENTER.
■ En lista med tillgängliga färger
visas.
5. Vrid UP/DOWN-ratten för att välja
lämplig färg.
6. Tryck på ENTER.
7. Tryck på knappen MENU ON/OFF för att avbryta
inställningarna.
■ Titeln samt datum/tid i den färg du valde visas.
NORSK
Avanserte opptak
Innstilling av farge dato/tittel
1. Still nettbryteren på CAMERA-modus (se side 22)
MENU
LCD ADJUST
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[WHITE]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[YELLOW]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
2. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
■ Menylisten blir vist.
3. Drei UP/DOWN-knappen til D/TITLE
COLOUR……WHITE.
4. Trykk ENTER.
■ En liste over tilgjengelige farger blir
vist.
5. Drei UP/DOWN-knappen for å velge
passende farge.
6. Trykk ENTER.
7. Trykk på MENU ON/OFF-knappen for å avslutte innstillingen.
■ Tittelen og dato/tid blir vist i den fargen du har valgt.
51
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 52
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Belysningstekniker
Belysningsteknikker
✤ När du använder din videokamera finns det bara två olika
inspelningsmiljöer:
- Filmning utomhus (normal inspelning eller med Neutral
Densitets-filter).
- Filmning inomhus (videobelysning rekommenderas eller
krävs).
✤ Den faktor som har störst inverkan på bildkvaliteten är
ljusstyrkan, mätt i lux.
✤ Följande tabell listar några vanliga situationer, motsvarande
ljusstyrka och eventuella rekommendationer.
Situationer
◆ Snötäckta berg eller fält.
◆ Sandiga stränder en het
sommardag.
◆ Solig dag mitt
på eftermiddagen.
◆ Molnig dag en timme efter
soluppgången.
◆ Kontor med lysrörsbelysning,
nära ett fönster.
◆ Solig dag en timme innan
solnedgången.
◆ Kassadisk i varuhus.
◆ Rum upplyst av två
lysrör på 30 W.
◆ Pelargång på kvällen.
◆ Ljus av stearinljus.
Ljusstyrka
(lux)
100,000
100,000
Rekommen
dationer
ND-filter
rekommenderas.
35,000
2,000
1,000
Normal inspelning.
1,000
500 to 700
300
150 to 200
10 to 15
Videobelysning
rekommenderas.
Videobelysning
behövs.
Efter inspelningen
1. Mata ut den inspelade kassetten. (se sid 22)
2. Om du vill skydda den inspelade kassetten mot oavsiktlig
radering, skjut fram den röda säkerhetsfliken på kassetten.
3. Ställ strömbrytaren (POWER) i läge OFF.
4. Stäng linsskyddet.
5. Tag bort batteripaketet från videokameran.
52
Avanserte opptak
✤ Når du bruker videokameraet ditt er det stort sett bare to mulige
opptaksmiljøer.
- Utendørs opptak (Normalt opptak eller opptak gjennom et
ND (Neutral Density) filter.
- Innendørs opptak (videolys anbefales eller er påkrevet)
✤ Den absolutt viktigste faktoren som påvirker bildekvaliteten,
er lysstyrken målt i lux.
✤ Tabellen nedenfor inneholder noen vanlige situasjoner,
tilsvarende lysstyrke og tilknyttede anbefalinger.
Situasjoner
◆ Snødekte fjell eller marker.
◆ Sandstrender på en varm
sommerdag.
◆ Soldag midt på ettermiddagen.
◆ Overskyet en time etter
soloppgang.
◆ Kontor med kunstig belysning i
nærheten av vinduet.
◆ Soldag en time før soloppgang.
◆ Disken i et varehus.
◆ Rom med to 30W lysrør.
◆ Arkade om kvelden.
◆ Levende lys.
Lysstyrke
(lux)
100,000
100,000
Anbefalinger
ND-filter
anbefales.
35,000
2,000
1,000
Normale opptak.
1,000
500 til 700
300
150 til 200
10 til 15
Videolys anbefales.
Videolys påkrevet.
påkrevet.
Etter opptak
1. Ta ut båndet med opptakene. (se side 22)
2. Hvis du vil beskytte båndet mot utilsiktet sletting, trykker du på
den røde tappen på kassetten.
3. Sett POWER-knappen til OFF.
4. Lukk linsedekslet.
5. Ta ut BATTERIPAKKEN fra videokameraet.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 53
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet)
Avspilling av et bånd
✤ För att spela upp en scen du spelat in eller en annan inspelad
kassett.
✤ Uppspelningsfunktionen fungerar endast i PLAYER-läget.
✤ Det finns två sätt att visa en kassett:
■ Visa den på LCD-panelen: rekommenderas
vid utomhusanvändning.
■ Visa den på en TV: rekommenderas vid inomhusanvändning.
✤ For å fremvise et bånd som du har tatt opp noe på.
✤ Avspillingsfunksjonen virker bare i PLAYER-modus.
✤ Det er to måter å spille av båndet på:
■ Du kan se på det i LCD-displayet; anbefales utendørs.
■ Du kan se på det i et TV-apparat; anbefales innendørs.
Visa bandet på LCD-panelen
✤ Det är praktiskt att titta på ett band genom att använda
LCD-panelen om du befinner dig utomhus eller i t.ex. en bil.
(se sid 28)
Visa bandet på en TV
✤ Om du befinner dig inomhus är det praktiskt att använda en
ansluten TV för visning av kassetter.
✤ För att kunna visa bandet på en TV måste TV:n vara utrustad
med ett kompatibelt färgsystem. (se sid 63)
Ansluta videokameran till en TV som har
audio- och videoingångar
✤ Använd den audio/videokabel som medföljer
videokameran.
■ Gul kontakt: Video
■ Vit kontakt: Audio (L)
✤ Du kan även använda en SCART-adapter
(extra tillbehör).
Ansluta videokameran till en TV som inte har audio- och videoingångar
✤ Du kan ansluta din videokamera till en TV
genom en vanlig videobandspelare (VCR).
■ Gul kontakt: Video
■ Vit kontakt: Audio (L)
■ Du kan även använda en SCART-adapter
(extra tillbehör).
Obs: För att se videokassetten på TVn, välj Videokanalen på TVn.
(Se Videobandspelarens eller TVns respektive handböcker).
Se opptaket i LCD-displayet
✤ Det er praktisk å spille av båndet i LCD-displayet i en bil eller
utendørs. (se side 28)
Se opptaket i et TV-skjerm
✤ Det anbefales å bruke TV-skjerm for å fremvise bånd innendørs.
✤ Ved avspilling av bånd må TV-skjermen ha et kompatibelt
fargesystem. (se side 63)
Kopling til en TV som har en audio og
video inngangskontakt
✤
Bruk audio/video-kabelen som tilhører
videokameraet.
■ Den gule: Video
■ Den hvite: Audio (L)
✤
Du kan bruke et SCART-adapter som
leveres som tilleggsutstyr.
Kopling til en TV som ikke har en audio og video inngangskontakt
✤
Du kan kople videokameraet ditt til
TV-apparatet gjennom en
videokassettspiller.
■ Den gule: Video
■ Den hvite: Audio (L)
■ Du kan bruke et SCART-adapter som
leveres som tilleggsutstyr.
Obs: For å fremvise filmkassetten på TV-skjermen, velg den
reserverte kanalen for din videokassettspiller på
TV-apparatet.
(Henvise til din videokassettspiller eller ditt TV-apparat
bruksanvisning)
53
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 54
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet)
Avspilling av et bånd
Obs:
■ VP-L800U/L800/L850/L850D/L870 använder sig av
monoljud.
Om din TV eller vanliga videobandspelare (VCR) har
stereoljud, anslut audiokabeln till ingång "L" på TVn eller
videobandspelaren.
■ Med VP-L800/L850/L850D/L870 kan du använda en
S-VIDEO-kabel för att erhålla en bättre bildkvalitet om
du har en S-VIDEO-ingång på din TV.
■ Under tiden som du spelar upp bilden på en TV,
låt videokamerans LCD- panel vara stängd.
Annars kan bildstörningar uppstå.
Obs:
■ VP-L800U/L800/L850/L850D/L870 har et mono audiosystem. Hvis din videokassettspiller eller ditt
TV-apparat har et stereo audiosystem, kopler du
audiokabelen til inngang “L” på VCR eller TV.
■ Med VP-L800/L850/L850D/L870, kan du bruke S-VIDEOkabel for å få en bedre bildekvalitet hvis du har S-VIDEOtilkopling på ditt TV.
■ Når du spiller av på en TV-skjerm, lukker du LCD-displayet
for å unngå forstyrrelser på bildet.
Uppspelning
1. Använd TV/VIDEO-knappen för att välja VIDEO på din TV.
2. Anslut strömkällan (batteripaket eller nätadapter) till
videokameran.Ställ strömbrytaren (POWER)
i PLAYER-läge.
3. Lägg i den kassett du vill titta på.
■ Se till att STOP-indikatorn visas.
Avspilling
1. Trykk på TV/VIDEO-knappen og velg VIDEO på TV-apparatet.
2. Kople strømkilden (batteri eller vekselstrøm-sadapter) til
videokameraet. Still POWER-bryteren på PLAYER.
3. Legg inn det båndet du vil se.
■ Kontroller at STOP blir vist.
PLAYER
4. Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen.
■ Den inspelade bilden visas på TV:n efter
2 till 3 sekunder.
■ Tryck på ■ (STOP) för att
avsluta uppspelningen.
■ Om bandet når slutet under
uppspelningen, spolas bandet tillbaka
automatiskt.
PLAY/STILL
Obs:
■ Vibration från den inbyggda högtalaren kan orsaka
bildstörningar.
■ Det är bäst att låta den inbyggda högtalaren vara avstängd
när videokameran är ansluten till TVn.
■ VP-L800/L850/L850D/L870 kan spela upp både Hi8- och 8
mm-kassetter.
■ Denna videokamera stöder inte inspelning och avspelning i
LP.
54
4. Trykk på
(PLAY/STILL)-knappen.
■ Opptakene dine blir vist på skjermen
etter ca. 2 til 3 sekunder.
■ Trykk på ■ (STOP) for å stoppe
spilling.
■ Hvis du kommer til enden av båndet
under avspillingen, spoler det seg
automatisk tilbake.
Obs:
■ Vibrasjoner fra den innebygde høyttaleren kan forstyrre
bildet.
■ Det er best å slå av den innebygde høyttaleren når
videokameraet er koplet til TV- apparatet.
■ VP-L800/L850/L850D/L870 kan spille av både Hi8 og 8 mm.
■ Dette videokameraet har ikke LP (Long Play) opptak eller
avspilling.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 55
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet)
Avspilling av et bånd
Olika funktioner i PLAYER-läget
Forskjellige funksjoner i PLAYER-modus
För att visa en stillbild (uppspelningspaus)
- Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen
under uppspelning.
- För att återuppta uppspelningen, tryck
på
(PLAY/STILL)-knappen igen.
Se på et stillbilde
PLAY/STILL
-
Obs: För att förhindra slitage på band och
videohuvud stannar videokameran
automatiskt om den lämnas oanvänd i stillbildsläge under
längre tid än 5 minuter.
Tryck
(FF) eller
(REW)-knapparna under uppspelning. För att
återuppta normal uppspelning, släpp upp
knapparna
Finne en sekvens (bildesøking)
FF
REW
✤ ZERO RETURN-funktionen fungerar då videokameran står
på STOP i PLAYER-läge.
✤ Du kan med denna funktion automatiskt snabbspola framåt
eller bakåt till 0:00:00.
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
Obs: ZERO RETURN-knappen fungerar inte då TAPE COUNTER
står på 0:00:00.
Sätt COUNTER RESET till ”C.RESET 0:00:00” i menyläget
vid bandets början eller önskad sekvens.
Då du söker den här platsen på bandet, tryck då på Z.
RETURN-knappen när uppspelning stoppats.
-
Trykk på
(FF)- eller
(REW)-knappen under avspilling. Slipp knappen når du
vil tilbake til normal avspilling.
Zero RETURN (VP-L850/L850D/L870)
✤ ZERO RETURN-funksjonen virker bare i STOP- i
PLAYER-modus.
✤ Du kan spole hurtig framover eller automatisk tilbake til
0:00:00 på telleverket (TAPE COUNTER).
Zero RETURN (VP-L850/L850D/L870)
1. Ställ strömbrytaren (POWER) i
PLAYER-läget.
■ Se till att STOP-indikatorn visas.
2. Tryck på ZERO RETURN-knappen.
■ Z.RETURN visas.
■ FF eller REW fungerar automatiskt.
Trykk på
(PLAY/STILL) -knappen
under avspillingen.
Trykk på
(PLAY/STILL) -knappen igjen
når du vil gjenoppta avspillingen.
Obs: Videokameraet ditt stopper automatisk
hvis det er i STILL-modus i mer enn 5
minutter uten at det settes i bevegelse.
Det skjer for å unngå slitasje på båndet
og videohodene.
Leta upp en bestämd scen (bildsökning)
-
-
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
1. Sett strøm-bryteren i PLAYER-modus.
■ Kontroller at STOP blir vist.
2. Trykk på ZERO RETURN-knappen.
■ ZERO RETURN blir vist.
■ FF eller REW virker automatisk.
Obs: ZERO RETURN-knappen virker ikke når telleverket står på
0:00:00.
Sett COUNTER RESET (nullstill telleverk) til “C.RESET
0:00:00” i MENU-innstillingen ved starten av kassetten eller
ønsker sekvens.
Når du vil søke etter denne plassen på båndet igjen, trykk på
Z.RETURN-knappen når avspillingen stoppes.
55
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 56
SVENSKA
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet)
Att justera LCDn
✤ LCD-inställningen i PLAYER-läget är likadan som i metod nr 3
på sid 26, förutom att man måste slå över strömbrytaren till
player-läge.
Inställning av högtalare Speaker ON/OFF
✤ Högtalaren slår av/på (ON/OFF) genom att man öppnar/stänger
LCDn.
✤ Högtalar-ON/OFF-inställningen fungerar då LCDn är öppen.
Då inställningen står på OFF kommer högtalaren inte att vara på
trots att LCDn öppnas.
1. Slå över strömbrytaren till PLAYER-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen,
MENU-listan visas.
3. Vrid UP/DOWN-knappen till SPEAKER.
NORSK
Avspilling av et bånd
Justere LCD
✤ LCD kontrollen i Player modus er identisk med metode nr.
3 på side 26, bortsett fra at du må dreie strømbryteren til
Player-modus i stedet for CAMERA.
Stille høyttaleren Speaker ON/OFF
✤ Høyttaleren slås ON/OFF ved å åpne/lukke LCD-skjermen.
✤ Innstilling av høyttaleren ON/OFF virker når LCD-skjermen er
åpen. Når høyttaleren er stilt på OFF, vil den ikke stå på selv
om LCD-skjermen er åpnet.
MENU
LCD ADJUST
SPEAKER ............ON
DISPLAY ..............ON
WL.REMOCON ....ON
C.RESET ..............0:00:00
1. Sett strømbryteren til PLAYER-modus.
2. Trykk på MENU ON/OFF-knappen, så
vises menylisten.
3. Drei UP/DOWN hjulet til SPEAKER.
EXIT: MENU
4. Tryck på ENTER för att ändra val.
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen igen
för att avsluta SPEAKER-inställningen.
MENU
LCD ADJUST
SPEAKER ............OFF
DISPLAY ..............ON
WL.REMOCON ....ON
C.RESET ..............0:00:00
4. Trykk på ENTER for å skifte valget.
5. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
igjen for å avslutte høyttaler-innstillingen.
EXIT: MENU
Volymkontroll
✤ Högtalarvolymen styrs genom att du vrider
UP/DOWN-knappen under spelning.
Obs: Då MENU-listan visas kan volymen inte
förändras.
56
Volumkontroll
✤ Høyttalervolumet kan reguleres ved å
dreie UP/DOWN hjulet under
avspillingen.
Obs: Når menylisten er fremme, vil ikke
volumet endres.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 57
SVENSKA
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet)
DSE i PLAYER-läge
✤ Att använda DSE i PLAYER-läge är likadant som att använda
det i CAMERA-läget, förutom att strömbrytaren måste vara satt
på PLAYER i stället för på CAMERA. se sidan 40 och 41.
Obs: Effekterna GHOST, STROBE, NEG., MIRROR, MOSAIC,
CINEMA och 16:9(WIDE) fungerar inte då din camcorder är i
PLAYER-läge.
✤ Genom att trycka på DSE-knappen kan du titta igenom de
möjliga inställningarna. Stanna vid önskad inställning.
Underhåll
Att rengöra och ta hand om videokameran
Att rengöra sökaren
1.
2.
3.
4.
5.
◆ För att lossa okularet
Dra upp sökaren och vrid skruven
motsols.
Dra ut okularet.
Rengör okularet och sökarens skärm
med en mjuk trasa och en bomullstops
eller blåsverktyg.
◆ För att montera tillbaka okularet
Passa in okularet på sökaren.
Skruva tillbaka skruven
Rengöra LCD-panelen
Öppna LCD-panelen och torka av den
försiktigt med en mjuk duk.
Var försiktig så att du inte skadar panelen.
NORSK
Avspilling av et bånd
Digitale spesialeffekter i Player modus
✤ Prosedyren for bruk av DSE i PLAYER-modus er den samme
som prosedyren for bruk av DSE i CAMERA-modus, men med
den unntagelse at strømbryteren må innstilles på PLAYER i
stedet for CAMERA. se sidene 40 og 41.
Obs: Effektene GHOST, STROBE, NEG., MIRROR, MOSAIC,
CINEMA og 16:9(WIDE) virker ikke hvis videokameraet ditt er
i PLAYER-modus.
✤ Når du trykker DSE-knappen vil du flytte deg gjennom
tilgjengelige innstillinger. Stopp ved det valget du ønsker.
Vedlikehold
Rengjøring og oppbevaring av videokameraet
Rengjøre søkeren
◆ Ta av øyekoppen
1. Dra opp den søkeren og drei så
skruen mot urviseren.
2. Dra ut okulardekslet.
3. Gjør øyekoppen og søker skjermen
ren med en myk klut og bomullsfille
eller en blåser.
◆ Sette øyekoppen på plass igjen
4. Sett øyekoppen på søkeren.
5. Skru skruen inn igjen.
Rengjøre LCD panelet
Åpne LCD monitoren og tørk den
forsiktig med en myk klut.
Pass på at du ikke ødelegger panelet.
57
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 58
SVENSKA
NORSK
Vedlikehold
Underhåll
Rengöra videohuvudena
✤ För att garantera normal inspelning och en tydlig bild, rengör
videohuvudena.
✤ När uppspelningsbilderna är fulla med störningar eller knappt
synliga kan videohuvudena vara smutsiga.
a. Normal bild
b, c.Bild med störningar Om detta
skulle inträffa, rengör
videohuvudena med en
rengöringskassett av torrtyp.
1.
2.
3.
4.
a
b
Ställ strömbrytaren (POWER) i PLAYER-läget.
Sätt i en rengöringskassett av torrtyp.
Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen.
Tryck på ■ (STOP)-knappen efter c:a 30 sekunder.
Kontrollera bildkvaliteten med en videokassett. Om bildkvaliteten
fortfarande är dålig, upprepa proceduren.
Om problemet fortsätter, kontakta service.
Förvara videokameran
1. Du måste ta bort BATTERIET från
videokameran vid förvaring.
Rengjøring av videohodene
✤ For at opptakene skal gå som normalt og bildene bli klare,
må videohodene rengjøres.
✤ Dersom avspillingen er skjemmet av støy og uklare bilder,
kan skitne videohoder være årsaken.
c
1.
2.
3.
4.
a. Normalt bilde
b, c.Bilde med støy Dersom dette
forekommer, må du rengjøre
videohodene med en tørr
rensekassett.
Sett strømbryteren i PLAYER-modus.
Sett inn en tørr rensekassett.
Trykk på
(PLAY/STILL)-knappen
Trykk på ■ (STOP) -knappen etter ca. 30 sekunder.
Sjekk bildekvaliteten med en videokassett. Hvis den fremdeles
er dårlig, gjentar du operasjonen. Hvis du likevel ikke blir kvitt
problemet må du kontakte ditt lokale autoriserte serviceverksted.
Oppbevaring av kameraet
1. Ta ut BATTERIPAKKEN ved
oppbevaring.
2. Placera videokameran på en väl
ventilerad, torr och varm plats.
2. Oppbevar videokameraet på et tørt
og varmt sted med god ventilasjon.
3. Förvara inte videokameran på en
plats där temperaturen varierar
kraftigt, som t ex i en bil.
3. Oppbevar ikke videokameraet på et
sted med store temperatursvingninger, som i en bil.
4. Förvara videokameran på en
vibrationsfri plats.
4. Legg viedokameraet på et sted hvor
det ligger støtt.
58
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 59
SVENSKA
NORSK
USB-gränssnitt (endast VP-L870) USB-grensesnitt (bare VP-L870)
● Överföring av digitala bilder via USB-anslutning
● Overføring av et digitalt bilde via en USB-forbindelse
✤ Det är enkelt att via en USB-anslutning överföra stillbilder från
kamera, band, eller minne till en dator utan att denna behöver
utrustas med något extra instickskort.
✤ Du kan överföra bilden till datorn via UBS-anslutningen.
✤ Om du ska överföra data till en dator, måste du i denna
installera den programvara (drivrutin, redigeringsprogram) som
medföljer videokameran.
✤ Du kan på en enkel måte overføre et stillbilde fra et kamera,
bånd eller minne til en PC uten tilleggskort via en
USB-forbindelse.
✤ Du kan overføre et bilde til en PC via en USB-forbindelse.
✤ Hvis du overfører data til en PC, må du installere programvaren
(driver, redigeringsprogramvare) som følger med videokameraet.
Systemkrav
Systemkrav
■ CPU : Intel Pentium II kompatibel eller
bättre
■ Operativsystem:
■ Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
■ Minne: 64 MB eller mer
■ CD-ROM: 4x CD-ROM-enhet
■ Video: videokort med 65 000-färger eller
bättre
■ USB-ingång måste finnas
■ Hårddisk: 4 GB (8 GB rekommenderas)
®
Obs!
Merk
■ Intel Pentium II är ett varumärke som ägs av Intel
Corporation.
■ Windows® är ett registrerat varumärke som ägs av Microsoft®
Corporation.
■ Alla andra märken och namn är sina respektive ägares
egendom.
®
■ CPU: Intel® Pentium IITM-prosessor
kompatibel eller bedre
■ Operativsystem:
■ Windows® 98/98SE/ME/2000/XP
■ RAM: 64 MB eller mer
■ CD-ROM: 4x CD-ROM-drev
■ VIDEO: 65 000-farger eller bedre
videodisplaykort
■ Tilgjengelig USB-port
■ Harddisk: 4 GB (8 GB anbefalt)
TM
TM
■ Intel® Pentium IITM er et varemerke for Intel Corporation.
■ Windows® er er registrert varemerke for Microsoft® Corporation.
■ Alle andre merker og navn er de respektive eieres eiendom.
59
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 60
SVENSKA
NORSK
USB-gränssnitt (endast VP-L870) USB-grensesnitt (bare VP-L870)
Installera USB Media-program
Installering av USB Media-program
✤ Anslut inte kameran till datorn innan du har installerat
programmet.
✤ Om en annan kamera eller skanner är ansluten, koppla bort den
i förväg.
✤ Den här förklaringen är baserad på operativsystemet Windows®
98SE.
✤ Kople ikke videokameraet til en PC før du installerer
programmet.
✤ Hvis et annet kamera eller en skanner er tilkoplet, frakople dem
på forhånd.
✤ Denne forklaringen er basert på Windows® 98SE OS.
Hur programmet installeras
Installasjon av programmet
1. Installationsprogrammet startar automatiskt när CD-skivan sätts
in i CD-ROM-enheten.
1. Det installerte programmet virker automatisk når CD-en er lagt
inn i CD-ROM-en.
Obs!
Merk
Dubbelklicka på Install.exe i
CD-ROM-enheten om
installationsprogrammet inte startar.
2. Klicka
när du vill installera programmet.
3. Följ instruktionerna på skärmen när du installerar.
60
Hvis det installerte programmet ikke virker, klikk på Install.exe i
CD-ROM-drevet.
2. Klikk
for å installere programmet.
3. Følg installasjonsinstruksjonene.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 61
SVENSKA
NORSK
USB-gränssnitt (endast VP-870)
4. I fönstret nedan visas mappen som
programmet installeras i.
■ Programmet installeras i följande
mapp.
C:\Programfiles\Samsung\
USB Media 2.0
■ Klicka
om du vill ändra
mapp.
USB-grensesnitt (bare VP-L870)
4. Vinduet nedenfor viser mappen for å
installere programmet.
■ Stort sett blir programmet
installert i følgende mappe.
C:\Programfiler\Samsung\
USB Media 2.0
■ Klikk
for å endre
4.
mappe.
5. Anslut videokameran till datorn.
6. Datorn hittar den nya enheten och
installerar automatisk drivrutinen.
5. Kople videokameraet til en PC.
6. PC-en finner en ny maskinvare og
installerer automatisk en driver.
6.
7. Hvis driveren er installert,
er installasjonen fullført.
7. Om drivrutinen är installerad är
installationen fullständig.
8. Start USB Media 2.0-spilleren ved å
dobbeltklikke på ikonet på Windows
skrivebord.
8. Dubbelklicka på ikonen på Windows
skivbord för att starta USB Media 2.0
player.
Obs!
■ Bruksanvisningen för USB Media 2.0 finns på den medföljande
CD:n i PDF-format.
Bruksanvisningen kan läsas i programmet Acrobat Reader som
också medföljer på CD:n. (Acrobat Reader är ett gratisprogram
från Adobe Systems, Inc.)
Merk
■ USB Media 2.0 brukerveiledning finnes på den medleverte
CD-platen i Adobes pdf-format (Portable Document Format).
Brukerveiledningen kan vises ved bruk av Acrobat Reader
programvare, som også finnes på CD-platen. (Acrobat Reader
er et freeware- produkt fra Adobe Systems, Inc.)
61
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 62
SVENSKA
NORSK
USB-gränssnitt (endast VP-L870) USB-grensesnitt (bare VP-L870)
Anslutning till dator
Tilkopling til en PC
1. Anslut en USB-kabel till USB-porten på datorn.
1. Kople en USB-kabel til USB-porten på PC-en.
2. Anslut den andra änden av USB-kabeln till rätt kontakt på
videokameran (USB-uttaget).
2. Kople den andre enden av USB-kabelen til en passende kontakt
på videokameraet (USB-kontakt).
3. Koppla ljudkabeln till linjeingångskontakten på din PC.
Om din PC inte har någon linjeingång, koppla ljudkabeln till
MIC-ingången.
Detta kan dock ge ökat brus på vissa PC.
3. Kople audioledningen til linjeinngangskontakten på PCen.
Hvis maskinen ikke har noen linjeinngangskontakt, kople
audioledningen til MIC-inngangskontakten.
Men i dette tilfellet kan det være at det vil dannes støy,
avhengig av type PC.
Obs!
■ Om du kopplar loss USB-kabeln från datorn eller kameran
under överföringen, kan det hända att överföringen avbryts på
sådant sätt att data skadas.
■ Om du ansluter USB-kabeln till datorn via ett s.k. USB-nav
("hub") eller ansluter datorn även till andra USB-apparater,
kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.
- I så fall måste du koppla loss de andra USB-apparaterna från
datorn och sedan ansluta kameran igen.
Merk
■ Hvis du kopler USB-kabelen fra PC-en eller videokameraet
mens du overfører, stopper dataoverføringen og data kan bli
ødelagt.
■ Hvis du kopler USB-kabelen til en PC via en USB HUB eller
samtidig kopler USB-kabelen sammen med annet USB-utstyr,
kan videokameraet feilfungere.
- Hvis dette inntreffer, må du frakople det andre USB-utstyret
fra PC-en og kople til videokameraet på nytt.
USB Cable
MIC
USB AUDIO Cable
62
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 63
SVENSKA
Använda videokameran utomlands
Använda videokameran utomlands
NORSK
Bruk av videokameraet i utlandet
Bruk av videokameraet i utlandet
✤ Varje land har sitt eget el- och TV-färg-system.
✤ Innan du använder din videokamera utomlands, kontrollera
följande punkter:
✤ Hvert land har sitt eget elektriske nett og TV fargesystem.
✤ Kontroller disse punktene før du bruker videokameraet i
utlandet:
Strömkällor
■ Du kan använda din videokamera i alla länder med den
medföljande nätadaptern om elsystemet använder 100V till
240V, 50/60 Hz.
■ Du kan behöva en adapter till kontakten beroende på hur
vägg-uttaget är konstruerat.
Strømkilder
■ Du kan bruke ditt videokamera i alle land hvor elsystemet bruker 100V til 240V, 50/60HZ.
■ Bruk om nødvendig et adapter som du kjøper i en butikk.
Färgsystem
■ Du kan visa din inspelade film på LCD-panelen eller i sökaren.
För att visa den på en TV eller för att kopiera den till en vanlig
videobandspelare, måste TVn eller videobandspelaren vara
PAL-kompatibel (VP-L800U/L800/L850/L850D/L870) - och
utrustad med korrekta audio/video-ingångar.
Fargesystem
■ Du kan følge opptakene enten gjennom LCD-displayet eller
gjennom søkeren. Hvis du vil se på opptakene i TV eller kopiere
dem til en videokassettopptaker, må TV-en eller VCR være
PAL: VP-L800U/L800/L850/L850D/L870-kompatibel og ha
passende audio/video-kontakter.
✜
PAL-kompatibla länder
Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kina, Tjeckien,
Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland,
Storbritannien, Holland, Hong Kong, Ungern, Indien, Iran,
Irak, Italien, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Rumänien,
Saudiarabien, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Thailand,
Tunisien, etc.
✜
PAL-kompatible områder:
Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Egypt, Finland,
Frankrike, Hellas, Hongkong, India, Irak, Iran, Kina, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Nederland, Norway, Romania,
Saudi-Arabia, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia,
Sveits, Sverige, Syria, Thailand, Tsjekkia, Tunis, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
✜
NTSC-kompatibla länder
Bahamas, Kanada, Centralamerika, Japan, Mexiko, Taiwan,
Filippinerna, Korea, USA, etc.
✜
NTSC-kompatible områder
Bahamas, Canada, Filippinene, Japan, Korea, Mexico,
Mellom-Amerika, Taiwan, USA osv.
Obs: Du kan filma med din videokamera över hela världen och
spela upp bilden på LCD-panelen eller i sökaren
Obs: Du kan gjøre opptak med ditt videokamera hvor som helst i
verden og du kan se på opptakene gjennom LCD-displayet.
63
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 64
SVENSKA
NORSK
Feilsøkning
Felsökning
Felsökning
Still diagnosen selv.
✤ Innan du kontaktar service, genomför följande enkla kontroller.
Det kan spara tid och göra att du slipper ringa ett onödigt
telefonsamtal.
✤ Før du kontakter et serviceverksted, bør du foreta disse enkle
kontrollene og dermed spare tid, penger og unødvendige
telefonsamtaler.
Självdiagnostik
Selvdiagnosedisplay
Display
Blinkar
Informerar att...
Åtgärd
Display Blinking
batteripaketet är
byt till ett laddat
långsamt nästan helt urladdat. batteripaket.
snabbt
TAPE
END!
TAPE
END!
batteripaketet är
helt urladdat.
bandet är
långsamt nästan slut.
nej
bandet har nått
slutet.
byt till ett laddat
batteripaket.
TAPE
END!
byt till ett nytt band.
TAPE
END!
TAPE!
TAPE!
det finns inget band
långsamt i videokameran.
sätt i ett band.
PROTECTION!
kassetten är
långsamt säkerhetsskyddad.
om du vill spela in,
justera fliken.
D.EMG långsamt videokameran har
C.EMG
ett mekaniskt fel.
R.EMG
L.EMG
kondens har
långsamt bildats.
64
1. Mata ut kassetten.
2. Välj OFF-läget.
3. Ta bort batteripaketet.
4. Sätt tillbaka
batteripaketet.
* Om felet upprepas,
kontakta service.
se sid 67.
PROTECTION!
D.EMG
C.EMG
R.EMG
L.EMG
Handling
Sett inn et nytt batteri.
batteripakken er
helt utladet.
Sett inn et nytt batteri.
Hurtig
förbered ett
nytt band.
Informerer om at...
batteripakken er
Langsom nesten utladet.
du er nesten på
Langsom enden av båndet.
lngen
du har kommet til
enden av båndet.
det er ikke bånd i
Langsom videokameraet.
Gjør klart et nytt bånd.
Skift bånd.
Sett inn et bånd.
båndet er beskyttet Fjern beskyttelsen hvis
Langsom mot opptak.
du vil filme.
Langsom videokameraet har
en mekanisk feil.
1. Ta ut båndet.
2. Still på OFF.
3. Ta ut batteriet.
4. Sett batteriet inn igjen.
* Hvis problemet
fortsetter, kontakt det
nærmeste
servicesenter.
det har dannet seg
Langsom kondens i
se side 67.
videokameraet.
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 65
SVENSKA
NORSK
Feilsøkning
Felsökning
Felsökning
Sjekking
✤ Om du skulle stöta på något problem med videokameran,
använd följande tabell för att göra en felsökning.
✤ Om du inte lyckas åtgärda problemet med hjälp av dessa
instruktioner, notera följande:
■ Det modell- och serienummer som finns märkt på
videokamerans undersida.
■ Din garanti, om den fortfarande är giltig.
✤ Kontakta sedan närmaste serviceavdelning.
Symptom
Det går inte att starta
videokameran.
Förklaring / Lösning
◆ Kontrollera batteripaketet (se sid 19)
eller nätadaptern. (se sid 18)
START/STOP fungerar ◆ Se till att strömbrytaren (POWER) står
inte under inspelning.
på CAMERA.
◆ Du har nått slutet på bandet.
◆ Kontrollera kassettens säkerhetsflik. (se sid 22)
✤ Hvis du får problemer med videokameraet, kan du bruke
tabellen nedenfor for å finne feilen.
✤ Hvis disse instruksjonene ikke løser problemet, noterer du:
■ Modellen og serienummeret som du finner under
videokameraet.
■ Garantien, hvis den er gyldig.
✤ Ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted.
Symptom
Forklaring/løsning
Du får ikke slått
videokameraet på.
◆ Kontroller batteripakken (se side 19)
eller AC-adapteren. (se side 18)
Start/stop virker
ikke ved opptak.
◆ Kontroller at strømbryteren står på CAMERA.
◆ Du har kommet til enden av kassettbåndet.
◆ Kontroller beskyttelsestappen på kassetten.
(se side 22)
Videokameran
stängs av
automatiskt.
◆ Videokameran står på STANDBY
och du har inte använt
den på 5 minuter. (se sid 24)
◆ Batteripaketet är urladdat. (se sid 21)
Videokameraet slår seg
av automatisk.
◆ Videokameraet har stått på STANDBY i mer
enn 5 minutter uten at du har brukt det.
(se side 24)
◆ Batteripakken er helt utladet. (se side 21)
Batteripaketet laddas
ur väldigt snabbt.
◆ Den omgivande temperaturen är för låg.
(se sid 21)
◆ Batteripaketet är inte fullt uppladdat.
(se sid 19)
◆ Batteripaketet är förbrukat och kan inte laddas
upp mer. Byt till ett annat batteripaket
Batteripakken blir fort
brukt opp.
◆ Det er for kaldt.
(se side 21)
◆ Batteripakken er ikke helt oppladet.
(se side 19)
◆ Batteripakken er helt død, og kan ikke lades
opp igjen. Skift batteripakke.
Det går inte
att mata ut
kassetten.
◆ Batteripaketet är helt urladdat.
◆ Ett mekaniskt fel kan ha uppstått.
(se sid 64)
Du får ikke ut kassetten
av rommet.
◆ Batteripakken er helt utladet.
◆ Det kan ha oppstått en mekanisk feil.
(se side 64)
DATE/TIME-indikatorn ◆ Litiumbatteriet är inte installerat, eller
blinkar mer än 2 gånger helt urladdat. (se sid 17)
när videokameran
ställs i CAMERA-läget
Indikatoren for DATE/TIME ◆ Litiumbatteriet er ikke satt inn,
blinker mer enn to ganger
eller helt utladd. (se side 17)
når du stiller videokameraet
på CAMERA.
Uppspelningsbilden
håller låg kvalitet.
◆ Videohuvudena kan vara smutsiga. (se sid 58)
Bildet har dårlig kvalitet
ved avspilling.
◆ Videohodene kan være skitne. (se side 58)
Videokameran
fungerar inte alls.
◆ Ett mekaniskt fel kan ha uppstått. (se sid 64)
Du kan ikke gjøre noe
med videokameraet.
◆ Det har oppstått en mekanisk feil.
(se side 64)
65
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 66
SVENSKA
NORSK
Feilsøkning
Felsökning
Symptom
Förklaring / Lösning
Ett vertikalt streck
uppstår vid filmning av
ljust objekt mot mörk
bakgrund. (t ex en
ljuslåga)
◆ Kontrasten mellan motivet och
bakgrunden är för stor för att
videokameran ska kunna fungera
normalt. Belys bakgrunden för att
minska kontrasten eller använd
BLC-funktionen när du filmar.
(se sid 37)
Bildkvaliteten på
LCD-skärmen är dålig.
◆ Använd sökaren om du filmar under
direkt solljus. (se sid 7)
◆ Justera LCD-panelen. (se sid 26)
Bilden i sökaren är
suddig.
◆ Sökarens lins har inte justerats.
Vrid sökarens fokusring tills de
indikatorer som visas i sökaren är
skarpa. (se sid 27)
Bandet rör sig inte då
PLAY, REW eller FF
trycks ned.
◆ Ställ strömbrytaren (POWER) i
PLAYER-läge.
◆ Bandets början eller slut har nåtts.
Ingen bild visas i
sökaren.
◆ LCD-panelen är öppnad.
Inget ljud hörs i
högtalaren då en
kassett spelas upp.
◆ Se till att SPEAKER-inställningen
står på ON. (se sid 56)
Datum, tid eller titel
försvann fast de var
inställda.
◆ Inget litiumbatteri finns installerat
eller så är det helt urladdat.
(se sid 17)
66
Symptom
Forklaring/løsning
En vertikal stripe viser
seg når du filmer et lyst
objekt mot en mørk
bakgrunn.
(f. eks. levende lys)
◆ Kontrasten mellom objektet og
bakgrunnen er for stor for
videokameraet. Lys opp
bakgrunnen for å minske kontrasten eller bruk BLC-funksjonen
når du filmer. (se side 37)
Bildet i displayet er av
dårlig kvalitet.
◆ Bruk søkeren når du filmer i sollys.
(se side 7)
◆ Juster LCD. (se side 26)
Bildet i søkeren er
uskarpt.
◆ Linsa på søkeren er ikke justert.
Drei ringen på søkeren til
indikatoren som blir vist i søkeren,
er i fokus. (se side 27)
Båndet beveger seg ikke
når du trykker knappene
PLAY, FF eller REW.
◆ Still strøm-bryteren på PLAYER.
◆ Du er på begynnelsen eller enden
av båndet.
Bildet kommer ikke fram i
søkeren.
◆ LCD-displayet er åpne.
Ingen lyd fra høyttaleren
ved avspilling av et bånd.
◆ Kontroller at SPEAKER står på
ON.(se side 56)
Dato, klokkeslett og tittel
forsvinner selv om du har
stilt inn.
◆ Litiumbatteriet er ikke installert
eller fullstendig utladet.
(se side 17)
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 67
SVENSKA
Felsökning
Kondens
✤ Om filmkameran tas direkt in från ett kallt ställe till ett
varmt kan kondens uppstå på insidan av kameran, på
videobandets yta, eller på linsen. Då detta händer kan
antingen bandet klistra fast sig mot bildhuvudet och
skadas, eller också kan det hända att apparaten inte
fungerar som den ska.
✤ För att förhindra all eventuell skadeuppkomst under
dessa förhållanden har videokameran en inbyggd
fuktavkännare.
✤ Om det finns fukt inuti videokameran
visas "DEW(
)".
Om detta händer fungerar ingenting
förutom att mata ut videokassetten.
Öppna kassetthållaren, ta ut batteriet
och förvara det i ett varmt, torrt rum
under minst två timmar.
✤ Om DEW-funktionen plötsligt går igång
och du vill kringgå detta, gör så här:
(Övertyga dig först om att all kondens
har försvunnit).
1. Ta ut batteripaketet.
NORSK
Feilsøkning
Fuktighet, kondens
✤ Hvis videokameraet blir brakt fra et kaldt sted til et
varmt sted, kan det bli kondens på innsiden av
videokameraet, på filmtransporten eller på linsa.
Filmen kan da klebe seg til videohodesylinderen og
bli skadd, eller det kan hende at videokameraet ikke
fungerer som det skal. For å unngå skader som kan
oppstå under disse forholdene, er videokameraet
utstyrt med en fuktighetsføler.
✤ Hvis det er fuktighet inne i
) vist.
videokameraet, blir DEW(
Når dette skjer, vil ingen funksjoner
DEW
unntatt uttak av filmen virke.
Åpne kassetthuset, ta ut batteriet og
legg det i et tørt, varmt rom i minst to
timer.
✤ Hvis “duggbeskyttelsesfunksjonen”
uventet blir aktivert og du ønsker
oppheve den, skal du gå frem på
følgende måte:
(Kontroller at kondensen er helt
forsvunnet.)
1. Ta ut batteripakken.
2. Ta ut litiumbatteriet
2. Ta ut litiumbatteriet.
3. Sätt tillbaka litiumbatteriet
3. Sett litiumbatteriet inn igjen.
4. Sätt tillbaka batteripaketet.
4. Sett batteripakken inn igjen.
67
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 68
SVENSKA
NORSK
Specifikationer
Spesifikasjoner
✤ Följande tekniska specifikationer och design kan utan
föregående varning komma att ändras.
✤ Disse tekniske spesifikasjonene og designet kan bli endret uten
forvarsel.
System
Inspelningssystem
Videosignal
Kassettformat
Bandhastighet
Hastighetslägen
Inspelningstid
Snabbspolningstid
Bildenhet
Optisk zoomnivå
Brännvidd: f
F
Filterdiameter
Fokussystem
Makro
Min. belysning
LCD-skärm
Storlek/punkter
Metod
Anslutningar
Video UT
Audio UT
Extern mikrofon
Allmänt
Strömförsörjning
Effektförbrukning
*inspelning, LCD på
Inbyggd mikrofon
Inbyggd högtalare
Användningstemperatur
Mått(BxHxD)
Vikt
68
VP-L800U/L800/L850/L850D/L870
Video: Två roterande huvuden,
spiralgående FM-avsökning
Audio: FM-mono
PAL-färgsystem, CCIR-standard
VP-L800U: 8mm
VP-L800/L850/L850D/L870: Hi8 eller 8mm.
SP: 20.051 mm/sek
Inspelning: endast SP, Uppspelning: SP
P5-120: 120 minuter
P5-120: c:a 8 minuter
CCD (Charge Coupled Device)
22x
3.6~79.2 mm
1.6
46 mm
Inre
Autowide makro
0.3 lux (synligt)
2.5 tum/123k
TFT
Minijack, 1 Vp-p, 75 ohm, obalanserad
Minijack, 7.7 dBs, utimpedans:
mindre än 820 ohm
Mono, ø3.5 (VP-L850/L850D/L870)
DC 8.4V (1.5 A)
VP-L800U/L800: 5.4 W,
VP-L850/L850D/L870: 5.9 W
Kondensatortyp, omnidirektionell.
Dynamisk 0.5 W standard
0°C till 40°C (32°F till 104°F)
101x104x174 mm
780 g
System
Opptakssystem
VP-L800U/L800/L850/L850D/L870
Video: To roterende hoder Skrueavsøking FM
Audio: FM monosystem
PAL farge, CCIR standard
VP-L800U: 8mm
VP-L800/L850/L850D/L870: Hi8 eller 8mm
Båndhastighet
SP: 20.051 mm/s
Hast.modus
Opptak: bare SP, Avspilling: SP
Opptakstid
P5-120: 120 min.
FF- eller REW-tid
P5-120: c:a 8 min.
Bildeanordning
CCD (Charge Coupled Device)
Optisk zoom-forhold 22x
Brennvidde: f
3.6~79.2 mm
F
1.6
Filterdiameter
46 mm
Fokussystem
Indre
Makro
Auto wide macro
Min. belysning
0.3 lux (synlig)
LCD-display
Størrelse/bildecelle 2.5 tomme/123k
Metode
TFT
Tilkoplinger
Video ut
Minijakk, 1 Vp-p, 75 ohm, ubalansert
Minijakk, 7.7 dBs, imp.: mindre enn 820 ohms
Audio ut
Ekstern mikrofon
Mono ø3,5 (VP-L850/L850D/L870)
Generelt
Spenning
DC 8.4V (1.5 A)
Effektforbruk
VP-L800U/L800: 5.4 W,
*opptak, LCD på
VP-L850/L850D/L870: 5.9 W
Innebygd mik.
Kondensatormik, rundtvirkende.
Innebygd høytt.
Dynamisk, 0.5 W standard
Driftstemp.
0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Dimensjoner(BxHxD) 101x104x174 mm
Vekt
780 g
Videosignal
Brukbar kassett
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 69
SVENSKA
NORSK
Stikkordregister
Index
-AAF (AUTO-FOKUS) ....................36
AUDIO .........................................53
AUTO-LÄGE................................36
AUTOMATISK AVSTÄNGNING..24
AXELREM ...................................17
-BBATTERI .....................................19
BATTERINIVÅ.............................21
BATTERIPAKET..........................19
BLC..............................................37
BORTTONING (FADE OUT) ......46
BRIGHTNESS
(LJUSSTYRKA) .......................26
-CCAMERA-LÄGE..........................18
COLOUR (FÄRG) .......................26
CUSTOM.....................................34
FELSÖKNING .............................64
FF (FAST FORWARD)................55
FILTERDIAMETER .....................68
FJÄRRKONTROLL .....................15
FOKUSDJUP ..............................68
-A-
-H-
-B-
HANDREM ..................................16
HI8 ...............................................54
HÖGTALARE ..............................56
BATTERI.................................19
BATTERINIVÅ ........................21
BATTERI PAKKE....................19
BLC.........................................37
BRENNVIDDE........................68
AC POWER ADAPTER .........18
AF ...........................................36
AUDIO ....................................53
AUTOFOKUSERING .............36
-GAUTO MODUS.......................38
AUTO POWER AV .................24
GHOST........................................40
-IINNEHÅLLSFÖRTECKNING........2
INSTÄLLNINGAR .......................13
INTONING (FADE IN).................46
-J-
-D-
JUSTERING................................26
DATE/TIME (DATUM/TID) ..........42
DC-KABEL ..................................18
DEMO..........................................50
DEW-FUNKTIONEN ...................67
DIGITAL ZOOM...........................31
DIMENSION................................68
DIS-FUNKTIONEN .....................35
DISPLAY .....................................12
DSE-FUNKTIONEN ....................40
-K-
-EEASY...........................................33
ENTER ........................................26
EXTERN MIKROFON.................68
-FFADE IN (INTONING).................46
FADE OUT (BORTTONING) ......46
FAR..............................................36
KASSETT....................................22
KASSETTHÅLLARE ...................11
KASSETTUTMATNING (EJECT) ..22
KONDENS ..................................67
-LLADDNING..................................19
LCD-PANELEN ...........................26
LINS...............................................9
LITIUMBATTERI .........................17
LÅS..............................................18
FADE UT ................................46
FARGE ...................................26
FAR.........................................36
FF (FAST FORWARD)...........55
FILTER DIAMETER ...............68
FJERN KONTROLL ...............15
FUKTIGHET ...........................67
-GGHOST...................................40
-HHÅNDSTROPP ......................16
HI8 ..........................................54
HØYTTALER ..........................56
-CCAMERA ................................18
COUNTER..............................55
CUSTOM ................................34
-IINNEHOLD ...............................2
IYD..........................................56
-D-
-J-
DATO ......................................42
DATO/TIME ............................42
DC KABEL..............................18
DEM........................................50
DEW .......................................67
DIGITAL ZOOM......................31
DIMENSJON ..........................68
DIS..........................................35
DISPLAY.................................12
DSE ........................................40
JUSTERING ...........................26
-E-
EASY ......................................33
EFFEKTFORBRUK................68
MIRROR-EFFEKT ......................40 EKSTERN MIC.......................68
MOSAIC-EFFEKT.......................40 ENTER ...................................26
-M-
-F-
-KKASSETT ...............................22
KASSETTHOLDER ................11
-LLADE OPP .............................19
LCD.........................................26
LINSE .......................................9
LITIUMBATTERI.....................17
LOCK......................................18
LYSSTYRKEN........................26
-MMIRROR .................................40
MOSAIC .................................40
FADE INN...............................46
69
00607M VP-L800-SWE+NOR(46-70)
4/8/03 5:06 PM
Page 70
SVENSKA
NORSK
Stikkordregister
Index
NÄTADAPTER ........................18
ND-FILTER ..............................52
NEAR.......................................36
NEG-EFFEKT..........................40
NTSC.......................................63
STOP.......................................54
STROBE..................................40
STRÖMBRYTARE (POWER) .18
STRÖMKRAV..........................68
STRÖMFÖRBRUKNING ........68
S-VIDEO..................................54
SYSTEMDATA ........................68
-O-
-T-
-N-
OSD (ON SCREEN DISPLAY).....12
-PPAL ..........................................63
PIP ...........................................47
PLAY........................................54
PLAYER-LÄGET .....................54
PORTRÄTTLÄGET .................38
PROGRAM AE ........................38
-RRÄKNEVERK ..........................55
REC SEARCH.........................24
RENGÖRING ..........................57
REW (REWIND)......................55
-SSÄKERHETSINSTRUKTIONER ....4
SAND/SNÖ-LÄGET ................38
SELF-30S................................15
SELF-END...............................15
SELF TIMER ...........................15
SEPIA-EFFEKT.......................40
SJÄLVDIAGNOSTK ................64
SNAP SHOT............................48
SPECIFIKATIONER ................68
SPELA IN ................................23
SPORTLÄGET ........................38
SPOTLIGHT-LÄGET...............38
STANDBY................................18
START/STOP ..........................23
STILL .......................................55
70
-NND FILTER .............................52
NEAR ......................................36
NEG ........................................40
NTSC ......................................63
-O-
OPERASJONS MODUS ........13
TAPE EJECT...........................22 OPPTAK..................................23
TAPE END...............................64 OSD ........................................12
TAPE-RÄKNARE.....................13
-PTIME (TID)...............................42
TITEL.......................................44 PAL..........................................63
TV ............................................53 PIP ..........................................47
PLAY .......................................54
-UPLAYER..................................54
UTOMLANDS..........................63 PORTRAIT MODE..................38
PROGRAM AE .......................38
-V-RVIDEO .....................................53
REDIGERING.........................24
VIDEOHUVUD ........................58
VIKT.........................................68 RENGJØRING........................57
VITBALANS.............................49 REW (REWIND) ....................55
VOLYM ....................................56
-S-WS-VIDEO ................................54
WAIT-10S ................................15 SAND/SNOW MODUS...........38
SELF-30S ...............................15
SELF-END .............................15
-ZSELV DIAGNOSE ..................64
ZERO RETURN ......................55 SELV FILMING .......................15
ZOOMA ...................................30 SELVDIAGNOSE....................64
SEPIA .....................................40
SIKKER HETSINSTRUKSJON4
SKULDERSTROPP................17
SNAP SHOT...........................48
SPENNING .............................68
SPESIFIKASJON ...................68
SPORTS MODUS ..................38
SPOTLIGHT MODUS.............38
STANDBY ...............................18
START/STOP .........................23
STILL ......................................55
STOP .....................................54
STROBE .................................40
STRØMBRYTER ....................18
SYSTEM .................................68
-TTA UT......................................22
TA UT EN KASSETT..............22
TAPE COUNTER....................13
TAPE END ..............................64
TIDSUR FOROPPTAK MED
SEIV UTLØNINGER ...........15
TIME .......................................42
TITEL ......................................44
TV SKJERM ...........................53
-UUTLANDET.............................63
-VVEKT.......................................68
VIDEO.....................................53
VIDEOHODE ..........................58
-WWAIT-10S................................15
WHITE
BALANCE(HVITBALANCE) ..49
-ZZERO RETURN .....................55
ZOOM .....................................30
00607M VP-L800-SWE+NOR(1-19)
4/8/03 5:02 PM
SVENSKA
Page 100
NORSK
DENNA VIDEOKAMERA ÄR TILLVERKAD AV:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom
http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Spain
http://www.samsung.es
Italia
http://www.samsung.it
DETTE VIDEOKAMERAET ER PRODUSERT AV:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom
http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Spain
http://www.samsung.es
Italia
http://www.samsung.it
Download PDF

advertising