Samsung | VP-W80 | Samsung VP-W80 Bruksanvisning

00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 101
SVENSKA
NORSK
Videokamera
Videokamera
8mm
8mm
VP-W80U/W80/W87/W87D
VP-W80U/W80/W87/W87D
VP-W80U/W80
VP-W80U/W80
STAR
STOPT/
DIS
PLAY
SE
TIM LF
ER
STILL
Hi
VP-W80/W87/
W87D
Bruksanvisning
Innan du använder videokameran, läs noga igenom bruksanvisningen och spara den
för framtida referens.
CE Denna produkt uppfyller kraven enligt
Direktiv 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
CO
UN
RESETER
T
WIDE
ZE
RETURO
RN
TELE
ELECTRONICS
Hi
VP-W80/W87/
W87D
Eierens brukerveiledning
Vennligst les nøye gjennom denne
brukerveiledningen før du tar
kameraet i bruk, og oppbevar den
som referanse for senere
anledninger.
Dette produktet oppfyller intensjonene i
Direktiv 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
AD68-00606M
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 2
SVENSKA
NORSK
Innehållsförteckning
Innholdsfortegnelse
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner
Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Lär känna din videokamera
Funktioner ............................................................................8
Beskrivningar
■ Framsidan/Från sidan/Baksidan......................9, 10, 11
■ OSD (On Screen Display) ........................................12
Tillbehör som medföljer kameran ......................................14
Fjärrkontroll (endast VP-W87/W87D) ................................15
■ Fjärrutlösning med fjärrkontrollen ..............................15
Förberedelser
Justera hand-och axelrem ..................................................16
Installera litiumbatteriet ......................................................17
Ansluta till nätspänning ......................................................18
■ Använda AC-nätadaptern ..........................................18
■ Att använda batteripaketet ........................................19
Att använda batteripaketet..................................................20
■ Användningstidtabell för kontinuerlig inspelning ......20
■ Visning av batterinivån ..............................................21
Mata in och mata ut en kassett ........................................22
Grundläggande inspelningsteknik
Göra din första inspelning ..................................................23
Tips för stabil bildinspelning................................................25
■ Filma med hjälp av sökaren ......................................25
Justera sökarens fokus och ljusstyrka ..............................25
Spela upp ett band på sökaren ..........................................26
■ Visa stillbilder ............................................................27
■ Bildsökning ................................................................27
Bli kjent med ditt videokamera
Funksjoner ............................................................................8
Beskrivelser
■ Sett forfra/Sett fra siden/Sett bakfra ................9, 10, 11
■ OSD (skjermdisplay) ..................................................12
Tilbehør levert sammen med kameraet ............................14
Fjernkontroll (bare VP-W87/W87D)....................................15
■ Selvopptak med fjernkontrollen ................................15
Innstilling av videokameraet
Justering av håndstroppen og skulderstroppen ................16
Installering av litiumbatteriet ..............................................17
Tilkopling av strømkilden ....................................................18
■ Bruk av AC-adapter....................................................18
■ Bruk av batteripakken ................................................19
Bruk av batteripakken ........................................................20
■ Tidtabellen over opptakstid ........................................20
■ Visning av batterinivået..............................................21
Sette inn og ta ut en kassett ..............................................22
Grunnleggende prinsipper
Dine første opptak ..............................................................23
Tips om rolige bilder ved opptak ........................................25
■ Opptak med søker ....................................................25
Justering Fokus av Søkeren ..............................................25
Avspilling av et bånd i søkeren ..........................................26
■ Se på et stillbilde........................................................27
■ Bildesøking ................................................................27
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Zooma in och ut ..................................................................28
Den digitala zoomfunktionen ..............................................29
EASY-läge (för nybörjare)................................................31
CUSTOM-läge Skapa egna inställningar för inspelning ..32
Zooming inn og ut ..............................................................28
Digital Zoom........................................................................29
Lett opptak (EASY) for begynnere ..................................31
EGENDEFINERT (CUSTOM): Slik legger du inn dine
egne, skreddersydde opptaksverdier ........................32
2
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 3
SVENSKA
Innehållsförteckning
NORSK
(fortsättning)
Innholdsfortegnelse
(fortsettelse)
DIS (Digital Image Stabilizer) (endast VP-W87/W87D) ....33
Manuell/automatisk fokusering (MF/AF) ............................34
BLC ....................................................................................35
PROGRAM AE (Automatisk Exponering) ..........................36
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-läge ..................38
Ställa in och spela in datum/tid (DATE/TIME)....................40
Att välja och spela in en titel (TITLE) ................................42
Använda in- och borttoning av bilden (FADE)....................44
PIP (endast VP-W87/W87D) ..............................................45
Snap Shot (endast VP-W87/W87D) ..................................46
Vitbalans..............................................................................47
Demonstration ....................................................................48
Ange färg för datum/titel ....................................................49
Belysningstekniker ..............................................................50
DIS (Digital Image Stabilizer, bare VP-W87/W87D) ..........33
MF/AF (manuell fokus/autofokus) ......................................34
BLC ....................................................................................35
Program AE (automatisk eksponering) ..............................36
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA mode ................38
Innstilling og opptak av dato og klokkeslett........................40
Valg av og opptak med tittel ..............................................42
Fade inn og ut ....................................................................44
PIP (bare VP-W87/W87D)..................................................45
Snap Shot (bare VP-W87/W87D) ......................................46
White Balance ....................................................................47
Demonstration ....................................................................48
Innstilling av farge dato/tittel ..............................................49
Belysningsteknikker ............................................................50
Visa en inspelad kassett
Avspilling av et bånd
Visa bandet på en TV ........................................................51
Olika funktioner i PLAYER-läget ........................................53
DSE i PLAYER-läge............................................................54
Se opptaket i et TV-apparat................................................51
Forskjellige funksjoner i PLAYER-modus ..........................53
DSE i PLAYER modus........................................................54
Underhåll
Vedlikehold
Att rengöra och ta hand om Camcorder-kameran ............54
■ Att rengöra sökaren....................................................54
■ Rengöra videohuvudena ..........................................55
■ Förvara videokameran ..............................................55
Rengjøring og oppbevaring av videokameraet ..................54
■ Rengjøring av søkeren ..............................................54
■ Rengjøring av videohodene ......................................55
■ Oppbevaring av videokameraet ................................55
Använda videokameran utomlands ..........56
Bruk av videokameraet i utlandet..............56
Felsökning
Selvdiagnose
Självdiagnostik ....................................................................57
Felsökning ..........................................................................58
Fuktkondens........................................................................60
Selvdiagnosedisplay ..........................................................57
Sjekking ..............................................................................58
Fuktighet, kondens ............................................................60
Specifikationer ..........................................61
Spesifikasjoner ..........................................61
Index ........................................................62
Stikkordregister ........................................62
3
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 4
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Skötsel av batteriet
✤ Låt inga metall föremål komma i kontakt
med batteripolerna, då detta kan
förorsaka kortslutning och skada
batteriet.
Håll batterikontakterna rena.
✤ Kamera adaptern eller batteriet fungerar inte
tillfredsställande om kontakterna är smutsiga.
Kontrollera detta innan användning, och om
nödvändigt, gör rent med en torr trasa.
Försiktighetsmått vid handhavande av LENS
✤ Låt inte LINSEN sikta direkt
mot solen, då
direkt solljus kan skada
CCDn.
(Charge Coupled Device).
4
Vedlikehold av batteriet
✤ Sørg for at ingen metallgjenstander
kommer i kontakt med batteripolene da
dette kan forårsake kortslutninger og
skade batteriet.
Hold batterikontaktene rene.
✤ Kamera, adaptere eller batteriet fungerer ikke
tilfredsstillende om batterikontaktene ikke er rene.
Sjekk dette før bruk, og rengjør om nødvendig med
en tørr klut.
Forholdsregler angående linsen
✤ Plasser aldri linsen så den
peker mot sola.
Direkte solskinn kan skade
CCDn.
(Charge Coupled Device).
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 5
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner
Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått vid handhavande av den elektroniska sökaren
Forholdsregler angående den elektroniske søkeren
1) Placera inte din
videokamera så att
1
sökaren är riktad mot
solen, för direkt solljus
kan skada sökarens inre
delar. Var försiktig då du
placerar kameran i solljus
eller i ett fönster.
3
2
1) Plasser ikke kameraet
slik at søkeren peker mot
sola. Direkt sollys kan
skade innsiden av
søkeren. Vær forsiktig
når du legger fra deg
videokameraet i sola
eller ved et vindu.
2) Lyft inte din videokamera i sökaren.
2) Løft ikke kameraet i søkeren.
3) Oavsiktlig rotering av sökaren kan skada sökaren.
3) Utilsiktet dreiing kan skade søkeren.
Försiktighetsmått vid fukt och kondens
Forholdsregler angående kondens
1) En plötslig ökning av temperaturen
kan framkalla kondens i videokameran.
Exampel:
■
När du tar in videokameran i värmen,
från en kall plats på vintern.
■
När du tar ut videokameran från en
sval plats till en varm plats på
sommaren.
2) Om skyddsfunktionen DEW (
) är
aktiverad, låt videokameran ligga
under minst två timmar i ett torrt,
varmt rum med kassettluckan öppen
och batteriet borttaget.
3) Om skyddsfunktionen DEW (
)
plötsligt aktiveras och du vill inaktivera
den, tag bort batteripaketet och
litiumbatteriet och installera dem åter
Se till att kondensen helt försvunnit.
(se sid 60)
DEW
1) En plutselig temperaturstigning i lufta
kan føre til at det blir dannet kondens
inn i videokameraet.
for eksempel
■
Når du tar videokameraet fra kald temperatur utendørs inn i varm temperatur
innendørs om vinteren.
■
Når du tar videokameraet fra kald temperatur innendørs ut i varm temperatur
utendørs om sommeren.
2) Hvis “duggbeskyttelsesfunksjonen
(
)” blir aktivert, sett videokameraet
i et tørt og varmt rom med rommet til
kassetten åpent og batteriet tatt ut.
3) Hvis “duggbeskyttelsesfunksjonen
(
)” uventet blir aktivert og du
ønsker å oppheve den, kan du sette
batteripakken og litiumbatteriet inn
igjen etter at du har koplet fra batteripakken og litiumbatteriet.
Kontroller at kondensen er helt
forsvunnet. (se side 60)
5
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 6
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner
Försiktighetsmått vid handhavande av batteripaketet
✤ Se till att batteripaketet är uppladdat innan du filmar
utomhus.
✤ För att spara på batteriet, håll videokameran avstängd
när du inte använder den.
✤ När videokameran står i CAMERA-läge kommer den att
stängas av automatiskt om den lämnas på STANDBY
under längre tid än 5 minuter. Detta för att skydda mot
oväntade batteriurladdningar.
✤ Se till att batteripaketet sitter ordentligt på plats.
Om batteripaketet tappas kan det skadas.
✤ När batteripaketet når slutet på sin livslängd, kontakta
närmaste återförsäljare. Batterierna måste tas om hand
som kemiskt avfall.
Försiktighetsmått vid handhavande av litiumbatteriet
Varning: Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Om batteriet skulle råka sväljas, kontakta
genast läkare.
✤ Litiumbatteriet upprätthåller klockfunktionen, TITLE-,
CUSTOM-funktionen och det som är förinställt i minnet; även om batteripaketet eller nätadaptern tagits
bort.
✤ Videokamerans litiumbatteri varar c:a 8-10 månader
från tiden för installation, under normal användning.
✤ När litiumbatteriet blir svagt eller helt dött, blinkar
datum/tidindikatorn c:a 5 sekunder när du kopplar över
till CAMERA-läge. Då skall litiumbatteriet ersättas med
ett batteri av typ CR2025. (se sid 17)
VARNING:
LLITIUMBATTERI.
MÅSTE LÄMNAS IN
FÖR ÅTERVINNING
ELLER LÄMNAS TILL
MILJÖSTATION.
6
* När litiumbatteriet når
slutet på sin livslängd,
kontakta närmaste
återförsäljare. Batterierna
måste tas om hand som
kemiskt avfall.
Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Forholdsregler angående litiumbatteriet
✤ Kontroller at batteripakken er ladd før du tar opptak
utendørs.
✤ Spar på batterieffekten ved å slå av videokameraet når
det ikke er i bruk.
✤ Når videokameraet er i CAMERA-modus og står på
STANDBY i mer enn 5 minutter uten å bli brukt, blir det
automatisk slått av for å beskytte mot unødvendig tapping av batteriet.
✤ Kontroller at batteripakken sitter ordentlig på plass.
Hvis batteriet faller ut, kan det bli skadd.
✤ Når levetiden til batteriet er ute, vennligst kontakt din
lokale forhandler. Batterier må behandles som kjemisk
avfall.
Forholdsregler angående the Lithium battery
Advarsel: Oppbevar LITIUMBATTERIET slik at det er
utenfor barns rekkevidde. Hvis noen svelger
et batteri, må lege tilkalles øyeblikkelig.
✤ Litiumbatteriet opprettholder klokkefunksjonen,
funksjonene TITTEL og EGENDEFINERT (CUSTOM),
og forprogrammert minne; selv om batteriene tas ut og
støpselet tas ut av stikkontakten.
✤ Litiumbatteriet til et videokamera varer under normale
forhold i 8-10 måneder etter at det er installert.
✤ Når litiumbatteriet blir svakt eller dør ut, blinker indikatoren for dato/klokkeslett i ca. fem sekunder når du
stiller strømbryteren på CAMERA. Skift da ut batteriet
med type CR2025. (se side 17)
ADVARSEL:
LITIUMBATTERIER
MÅ RESIRKULERES
ELLER DEPONERES
PÅ EN FORSVARLIG
MÅTE.
*Når batteriet blir svakt eller
dør ut, vennligst kontakt din
lokale forhandler. Batterier
må behandles som kjemisk
avfall.
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 7
SVENSKA
NORSK
Anmärkningar och säkerhetsinstruktioner Forholdsregler og sikkerhetsinstrukser
Försiktighetsmått angående handremmen
✤ Det är väldigt viktigt att du justerar handremmen för bättre filmning. (se sid 16)
✤ Var försiktig när du sticker in handen i
handremmen, spännet kan skadas.
Forholdsregler angående håndstroppen
✤ Det er viktig å justere håndstroppen
fordi opptakene da blir bedre.
(se side 16)
✤ Bruk ikke makt når du stikker hånden
inn i håndstroppen fordi bøylen da kan
bli skadd.
Försiktighetsmått vid rengöring av videohuvuden
Forholdsregler angående videohodenes rengjøring
✤ För att garantera normal inspelning och en tydlig bild,
rengör videohuvudena. När uppspelningsbilder är
störningsfyllda eller knappt synliga, kan videohuvudena vara smutsiga.
✤ Om detta skulle inträffa, rengör videohuvudena med
en rengöringskassett av torrtyp. Använd ingen
rengöringskassett av våttyp. Den kan skada videohuvudena. (se sid 55)
✤ For å sikre normale opptak og klare bilder, må videohodene rengjøres fra tid til annen. Når det er støy ved
avspillingen og bildene er uklare, kan det skyldes at
videohodene er skitne.
✤ I slike tilfeller kan du rense videohodene med en tørr
rensekassett. Bruk ikke en våt rensekassett, fordi
videohodene da kan bli skadd. (se side 55)
Avstängningstimer i STBY-läge
✤ För att motverka slitage av band och bildhuvud, kommer din videokamera att automatiskt stängas av om
den inte används på 5 minuter då den står i STANDBY-läget.
Fem minutters tidsur i STBY-modus
✤ For å beskytte mot slitasje på hodetrommelen og båndet blir videokameraet ditt automatisk slått av hvis det
står i STBY-modus i mer enn 5 minutter uten å bli
brukt.
7
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 8
SVENSKA
Lär känna din videokamera
Funktioner
Din kamera har många funktioner för inspelning och uppspelning.
Snap Shot (endast VP-W87/W87D)
Snap Shot-funktionen gör det möjligt för dig att filma ett objekt
som stillbild under en begränsad tid i Camera-läge. (Se sid 46)
PIP (endast VP-W87/W87D)
PIP-funktionen visar var bildmitten är när du filmar med DigitalZoom i Camera-läge. (Se sid 45)
BLC
Om det objekt du filmar har en ljuskälla bakom sig, eller har en
mycket ljus bakgrund, använd BLC -funktionen. (Se sid 35)
DSE (Digitala Special-Effekter)
DSE ger dig möjlighet att lägga till en kreativ känsla till din
inspelning genom olika specialeffekter. (Se sid 38)
Program AE (automatisk exponering)
Med AE-Program kan du anpassa både slutarhastighet och
bländaren efter den typ av scen som ska filmas. (Se sid 36)
DIS (endast VP-W87/W87D)
Används för att kompensera för ryckiga bilder orsakade av
handskakningar som kan uppstå speciellt vid stor förstoring.
(Se sid 33)
22x-zoomlins
Zoomning är en inspelningsteknik som låter dig ändra storleken
på objektet i scenen. För mer professionella inspelningar,
använd zoomfunktionen. (Se sid 28)
Digital Zoom
Högre zoomnivå än 22x kan uppnås digitalt. (Se sid 29)
Makro
Makrofunktionen gör det möjligt att filma motiv på nära håll.
Du måste justera zoomen till full bredd för makrofilmning.
(Se sid 28)
8
NORSK
Bli kjent med ditt videokamera
Funksjoner
Videokameraet ditt har mange funksjoner både for opptak og for
avspilling.
Snap Shot (bare VP-W87/W87D)
Med Snap Shot-funksjonen er det mulig at opptake stillbilleder i
begrenset tid i Camera-modus. (se side 46)
PIP (bare VP-W87/W87D)
PIP-funksjonen viser deg hvor billedets sentrum befinner seg når
det brukes Digital Zoom i Camera-modus. (se side 45)
BLC
Når du filmer et objekt med lyskilden bak objektet eller et objekt
med lys bakgrunn, kan du bruke BLC-funksjonen. (se side 35)
■ BLC: Bak Lys Erstatning.
DSE (Digital Special Effects)
DSE gir deg kreative digitale effekter som du kan bruke i filmene
dine. (se side 38)
Program AE (Auto Exposure)
Med Program AE-funksjonen justeres lukkerhastigheten og
lukkeren i overensstemmelse med det bildet som skal opptakes.
(se side 36)
DIS (bare VP-W87/W87D)
DIS utligner billeder som er ustabile fordi hånden ryster, særlig
ved sterk forstørrelse. (se side 33)
Zoomlinse med 22x forstørrelse
Zooming er en opptaksteknikk som gjør at du kan variere størrelsen på objektet du filmer. Zoomfunksjonen får dine opptak til
å se mer profesjonelle ut. (se side 28)
Digital zoom
Mer enn 22x kan oppnås digitalt. (se side 29)
Makro
Med makrofunksjonen kan du filme dine objekter på nært hold.
Du må justere zoomen til full bredde ved makroopptak.
(se side 28)
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 9
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Framsidan
Sett forfra
2. REC SEARCH
(REW)
4. REC SEARCH
(FF)
3. PLAY/STILL (LIGHT)
5. DATE/TIME (STOP)
6. TAPE EJECT
12. VIDEO LIGHT
1. LENS
7. EVF
9. Remote Sensor
8. MIC
1.
2.
3.
4.
5.
10. EASY
Lins (se sid 61)
REC SEARCH
(REW)
REC SEARCH
fungerar i STANDBY-läge.
(se sid 24)
REW fungerar i PLAYERläge. (se sid 53)
PLAY/STILL (LIGHT)
PLAY/STILL fungerar i
PLAYER-läge. (se sid 52)
LIGHT fungerar i
CAMERA läge.
(endast VP-W87/W87D)
REC SEARCH
(FF)
REC SEARCH
fungerar i STANDBY-läge.
(se sid 24)
FF fungerar i PLAYERläge. (se sid 53)
DATE/TIME (STOP)
DATE/TIME fungerar i
CAMERA-läge.
(se sid 40)
11. CUSTOM
STOP fungerar i PLAYER-läge. (se sid 52)
6. TAPE EJECT (se sid 22)
Används för att mata ut
en kassett.
7. EVF (Electronic
Viewfinder)
8. MIC
MIC fungerar i CAMERAläge.
9. Remote Sensor
(endast VP-W87/W87D,
se sid 15)
10. EASY
EASY fungerar i CAMERA-läge.
11. CUSTOM
CUSTOM fungerar i
CAMERA-läge.
12. VIDEO LIGHT
(endast VP-W87/W87D)
1.
2.
3.
4.
5.
Linse (se side 61)
REC SEARCH (REW)
REC SEARCH virker
i STANDBY-modus.
(se side 24)
REW virker i PLAYERmodus. (se side 53)
PLAY/STILL (LIGHT)
PLAY/STILL virker i
PLAYER-modus.
(se side 52)
LIGHT virker i CAMERAmodus. (bare VP-W87/
W87D)
REC SEARCH (FF)
REC SEARCH virker
i STANDBY-modus.
(se side 24)
FF virker i PLAYERmodus. (se side 53)
DATE/TIME (STOP)
Dato/klokkeslett virker i
CAMERA-modus.
(se side 40)
STOP virker i PLAYERmodus. (se side 52)
6. TAPE EJECT
(se side 22)
Brukes når båndet skal
tas ut.
7. EVF (Electronic
Viewfinder)
8. MIC
MIC virker i CAMERAmodus.
9. Avstandsmåler
(bare VP-W87/W87D,
se side 15)
10. EASY
EASY virker i CAMERAmodus.
11. CUSTOM
CUSTOM virker i
CAMERA-modus.
12. VIDEO LIGHT
(bare VP-W87/W87D)
9
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 10
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Från sidan
Sett fra siden
13. BATTERY EJECT
17. P.AE
19. BLC
14. MENU ON/OFF
20. FADE
15. ENTER (MF)
16. UP/DOWN Dial
21. DC Jack
22. Recharging Indicator
18. DSE
24. Lithium Battery
13. BATTERY knapp
14. MENU ON/OFF
(se sid 30)
MENU ON/OFF fungerar
i CAMERA och PLAYERläge.
15. ENTER(MF) (se sid 30)
ENTER fungerar i MENUläge.
MF fungerar i CAMERAläge.
16. UP/DOWN ratt
(se sid 30)
UP/DOWN-knappen
fungerar i MENU-läge.
17. PROGRAM AE
(Se sid 36)
PROGRAM AE (Auto
Exposure) fungerar i
CAMERA-läge.
10
18. DSE (se sid 38)
DSE fungerar i CAMERA
och PLAYER-läge.
19. BLC (se sid 35)
BLC fungerar i CAMERAläge.
20. FADE (se sid 44)
FADE fungerar i CAMERA-läge.
21. DC jack (se sid 18)
22. Recharging Indicator
(se sid 19)
23. S-VIDEO out
(endast VP-W87/W87D,
se sid 52)
24. Lithium Battery
(se sid 17)
23. S-VIDEO out
(VP-D80/D87/D87D only)
13. BATTERY EJECT
14. MENU ON/OFF
(se side 30)
MENU ON/OFF virker i
CAMERA og PLAYERmodus.
15. ENTER(MF) (se side 30)
ENTER virker i MENUmodus.
MF virker i CAMERAmodus.
16. UP/DOWN hjulet
(se side 30)
UP/DOWN-hjulet virker i
MENU-modus.
17. PROGRAM AE
(se side 36)
PROGRAM AE (Auto
Exposure) virker i CAMERA-modus.
18. DSE (se side 38)
DSE virker i CAMERA og
PLAYER-modus.
19. BLC (se side 35)
BLC virker i CAMERAmodus.
20. FADE (se side 44)
Fade virker i CAMERAmodus.
21. DC jack (se side 18)
22. Oppladningsindikator
(se side 19)
23. S-VIDEO out
(bare VP-W87/W87D,
se side 52)
24. Litiumbatteri
(se side 17)
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 11
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Baksidan
Sett bakfra
34. D.ZOOM (SNAP SHOT)
25. ZOOM
27. Hooks for Shoulder Strap
26. Cassette
Compartment
28. AUDIO/VIDEO out
MIC
32. START/STOP
35. External MIC
(VP-W87/W87D only)
33. Battery pack compartment
30. Hand Strap
29. LENS cap
31. POWER Switch
25. ZOOM (se sid 28)
26. Kassetthållare
27. Fäste för axelband
(se sid 17)
28. AUDIO/VIDEO ut
(se sid 51)
29. Linsskydd
30. Hand rem (se sid 16)
31. POWER knapp
(se sid 18)
- CAMERA: Välj denna för
att filma.
- OFF: Välj denna för att
stänga av din
videokamera.
- PLAYER: Välj denna för
att spela upp
det du spelat
in.
32. START/STOP (se sid 23)
START/STOP fungerar i
CAMERA-läge.
33. Fäste för batteri
(se sid 19)
34. SNAP SHOT/D.ZOOM
SNAP SHOT fungerar i
CAMERA- läge.
(endast VP-W87/W87D,
se sid 46)
D.ZOOM fungerar i
CAMERA-läge.
(endast VP-W80U/W80,
se sid 30)
35. External MIC
(endast VP-W87/W87D)
25. ZOOM (se side 28)
26. Kassettholder
27. Kroker for skulderstropp (se side 17)
28. AUDIO/VIDEO OUT
(se side 51)
29. Linsedeksel
30. Håndstropp (se side 16)
31. Strømbryter (se side 18)
- CAMERA: Velg opptak.
- OFF: Slå av videokameraet.
- PLAYER: Velg avspilling.
32. START/STOP
(se side 23)
START/STOP-knappen
virker i CAMERA-modus.
33. Rom for batteripakke
(se side 19)
34. SNAP SHOT/D.ZOOM
SNAP SHOT virker i
CAMERA-modus.
(bare VP-W87/W87D,
\se side 46)
D.ZOOM virker i
CAMERA-modus.
(bare VP-W80U/W80,
se side 30)
35. Ekstern mikrofon
(bare VP-W87/W87D)
11
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 12
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
OSD (On Screen Display)
OSD (skjermdisplay)
✤
✤
✤
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Du kan sätta på/stänga av OSD genom att ställa on/off i
✤ Du kan slå skjermvisningen (OSD, On Screen Display) på
Display-menyn.
og av ved å stille displaymenyen on/off.
TITLE-, DATUM/TID-, EASY-, och CUSTOM-funktionerna ✤ Funksjonene TITTEL, DATO/TID (DATE/TIME) og EGENkan användas även om OSD har stängts av.
DEFINERT (CUSTOM) kan brukes selv om skjermdisOSD-bilden visas i sökaren.
playet er slått av.
✤ OSD blir vist både i søkeren.
Zoomposition. (se sid 29)
Visar zoomposition.
a. Zoomposisjon. (se side 29)
OSD in CAMERA mode
DIS. (endast VP-W87/W87D)
Viser zoomposisjonen.
(se sid 33)
b. DIS. (bare VP-W87/W87D)
s r w
ab
Visar att DIS går igång.
(se side 33)
Batterinivå. (se sid 21)
Viser at DIS virker.
o
Hi
8
REC.
c
Visar batterinivå.
n
c. Batterinivå. (se side 21)
0:00:00
T XX 880 x
W
(
)
p
EASY
SEPIA
m
Viser den resterende kapa
OFF
x
Manuell fokusering.
f
siteten i batteriet.
q
v
(se sid 34)
(
)
CONGRATULATIONS
Visar att manuell fokuserk
BLC
TAPE!
d. Manuell fokus. (se side 34)
e
l
ing används. För
d
Viser at manuell fokus virker.
autofokus visas ingenting.
Autofokus blir ikke vist.
j
BLC. (se sid 35)
g
WAIT-10S (TITLE)
13:00
SELF-30S (CONTINUE)
29. JAN.2003
h
e. BLC. (se side 35)
i
Visar att BLC används.
Viser at BLC virker.
Program AE. (se sid 36)
f. Program AE. (se side 36)
Visar att Program AE-läget
används.
Viser Program AE modus
OSD in PLAYER mode
( , , , , )
virker.
Väntetimer för fjärrutlös( , ,
, , )
w
ning. (endast VP-W87/
g. Tidsur for ventetid ved
W87D) (se sid 15)
opptak med selvutløser.
Visar att fjärrutlösarens
c
o
Hi 8
PLAY
(bare VP-W87/W87D)
n
0:00:00
timer är satt på på 10
(se side 15)
t
u
SEPIA
Z.RTN
sekunder.
Viser 10 s timer.
Inspelningstimer för
h. Tidsur for opptak med
q
fjärrutlösning.
selvutløser. (bare VP-W87/
(endast VP-W87/W87D)
TAPE!
l
W87D) (se side 15)
(se sid 15)
(30 s og END)
(30 sekunder och END).
i. Dato. (se side 40)
Datum. (se sid 40)
Viser datoen når du filmer.
Visar vilket datum inspelningen utförs.
12
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 13
SVENSKA
Lär känna din videokamera
OSD (On Screen Display)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
Tid. (se sid 40)
Visar vilken tid inspelningen utförs.
Titel. (se sid 42)
Visar vilken inspelningstitel som är vald.
Titeln placeras över scenen.
Självdiagnostik. (se sid 57)
Övervakar funktionen för självdiagnostik
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!).
DSE (digitala specialeffekter). (se sid 38)
Visar att DSE-läget används. Användningslägena är
GHOST, STROBE, SEPIA, B&W, NEG., MIRROR, ART,
MOSAIC, 16:9 (WIDE) och CINEMA.
Räkneverk.
Visar hur mycket av bandet som används.
Användningsläge.
Visar nuvarande funktionsläge.
Funktionslägena är STBY, REC , STOP, PLAY (
),
FF (
), REW (
), EJECT.
EASY & CUSTOM
Visas när EASY- eller CUSTOM-läget är aktivt.
DEW (
) - kondens. (se sid 60)
Övervakar fuktkondens.
Digital zoom. (se sid 29)
Visar att den digitala zoomen används.
Snap Shot. (endast VP-W87/W87D) (se sid 46)
Visar hur lång tid som är kvar av Snap Shot-filmningen.
PB DSE
Visar att PB DSE-läget är aktivt.
Zero return. (endast VP-W87/W87D) (se sid 53)
Visar att funktionen Zero Return används.
Vitbalans-läge. (se sid 47)
Visar att White Balance-läget håller på att aktiveras.
White Balance-lägena är: AUTO, INDOOR (
) och
OUTDOOR ( ).
Hi8 (endast VP-W80/W87/W87D) (se sid 52)
Visar att du använder en Hi8-kassett vid inspelning eller
uppspelning.
Fjärrkontrollen (
OFF) (endast VP-W87/W87D)
Visar att fjärrkontrollen är inaktiverad.
NORSK
Bli kjent med ditt videokamera
OSD (skjermdisplay)
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
Klokkeslett. (se side 40)
Viser klokkeslettet når du filmer.
Tittel. (se side 42)
Viser opptakets tittel.
Den er overlagret i selve opptaket.
Self diagnosis. (se side 57)
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!) sjekker videokameraets funksjon.
DSE (digital spesialeffekt). (se side 38)
Viser at DSE-modus virker.
Operasjons moduene er GHOST, STROBE, SEPIA, B&W,
NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9 (WIDE) og CINEMA.
Båndteller.
Viser hvor mye bånd som er blitt brukt.
Operasjonsmodus.
Viser at operasjonsmodus virker.
Operasjonsmodusene er STBY, REC , STOP, PLAY (
),
FF (
), REW (
), EJECT.
EASY & CUSTOM
Viser når innstillingene EASY (lett) og CUSTOM (egendefinert)
er i bruk.
DEW (
) kondensasjon. (se side 60)
Overvåker kondensasjonen.
Digital zoom. (se side 29)
Viser at digital zoom er i funksjon.
Snap Shot. (bare VP-W87/W87D) (se side 46)
Viser hvor meget tid der er tilbake av Snap Shot Shooting.
PB DSE
Viser at PB DSE –innstillingen er i bruk.
Zero return. (bare VP-W87/W87D) (se side 53)
Viser at nullreturen virker.
White Balance-modus. (se side 47)
Viser at White Balance-modus virker.
White Balance-moduene er AUTO, INDOOR (
) og
OUTDOOR (
).
Hi8 (bare VP-W80/W87/W87D) (se side 52)
Viser at du bruker Hi8-bånd ved opptak og avspilling.
Remocon (
OFF) (bare VP-W87/W87D)
Angir at remocon off-modus er aktivert.
13
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 14
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Tillbehör som medföljer kameran
Tilbehør levert sammen med videokameraet
Kontrollera att följande tillbehör medföljer din videokamera.
Tillbehör som medföljer
1. Nätadapter. (se sid 18)
2. AC-kabel. (se sid 18)
3. Batteripaket. (se sid 19)
4. Audio/Videokabel. (se sid 51)
5. Axelrem. (se sid 17)
6. Bruksanvisning.
7. Fjärrkontroll.
(endast VP-W87/W87D,
se sid 15)
8. Litiumbatteri för fjärrkontrollen.
(endast VP-W87/W87D,
se sid 15)
Litiumbatteri för klockan.
(TYP: CR2025, se sid 17)
9. SCART-adapter. (se sid 51)
Extra tillbehör
(finns att köpa som tillval)
10. S-VIDEO-kabel.
(endast VP-W80/W87/W87D,
se sid 52)
Bli kjent med ditt videokamera
Kontroller at standardutstyret nedenfor blir levert sammen
med videokameraet.
1. AC Power Adapter
2. AC cord
3. Battery Pack
4. AUDIO/VIDEO Cable
5. Shoulder Strap
6. Instruction Book
Video Camcorder
8mm
7. Remote Control
8. Lithium Batteries
ST
ST ART/
OP
DIS
SE
TIM LF
ER
ST
ILL
PL
AY
CO
RE UNTE
SE R
T
RE ZERO
TU
RN
TE
WI
DE
LE
10. S-VIDEO Cable
Tilleggsutstyr
10. S-VIDEO-kabel.
(bare VP-W80/W87/W87D,
se side 52)
Obs:
Obs:
14
9. Scart adapter
Standardutstyr
1. Vekselstrømsadapter.
(se side 18)
2. AC cord. (se side 18)
3. Batteripakke. (se side 19)
4. Audio/Videokabel.
(se side 51)
5. Skulderstropp. (se side 17)
6. Brukerveiledning.
7. Fjernkontroll.
(bare VP-W87/W87D,
se side 15)
8. Litiumbatter til fjernkontrollen.
(bare VP-W87/W87D,
se side 15)
Litiumbatteri for klokke.
(TYPE: CR2025, se side 17)
9. Scart-adapter. (se side 51)
Vissa av extratillbehören kan vara inkluderade med
videokameran beroende på inköpsland.
Tilleggsutstyr blir levert sammen med videokameraet avhengig av salgslandet.
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 15
SVENSKA
NORSK
Lär känna din videokamera
Bli kjent med ditt videokamera
Fjärrkontroll (endast VP-W87/W87D)
Fjernkontroll (bare VP-W87/W87D)
Knappbeskrivning
1. Start/Stop. (se sid 23)
2. Self Timer.
3. Still. (se sid 53)
4. WIDE. (se sid 28)
5. TELE. (se sid 28)
6. Display. (se sid 12)
7.
(uppspelning). (se sid 52)
8.
(snabbspolning framåt). (se sid 53)
9.
(snabbspolning bakåt). (se sid 53)
10.
(Stopp). (se sid 52)
11. Nollställning av räkneverket (se sid 53)
12. Automatisk snabbspolning till
räkneverkets nollpunkt (se sid 53)
3
6
1
2
8
9
7
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
COUNTER
RESET
ZERO
STILL RETURN
Installera batterier i fjärrkontrollen
✤ Du måste installera nya batterier när:
- Du precis köpt videokameran.
- Fjärrkontrollen inte längre fungerar
korrekt.
✤ Sätt i Litiumbatteriet och följ
markeringarna för plus och minus
(+ och -).
✤ Var försiktig så att du inte lägger i batterierna felaktigt.
Fjärrutlösning med fjärrkontrollen
✤ Med funktionen Self Timer på fjärrkontrollen kan du
starta och stoppa inspelningen automatiskt.
Exempel: Scen med hela din familj
✤ Det finns två tillgängliga alternativ:
- WAIT-10S/SELF-30S: 10 sekunders väntan,
följt av 30 sekunders inspelning.
- WAIT-10S/SELF-END: 10 sekunders väntan, följt av
inspelning tills du åter trycker på START/STOPknappen.
Beskrivelse av delene
1. START/STOP. (se side 23)
11
2. TIDSUR FOR OPPTAK MED
SELVUTLØSNINGER.
4
3. STILL. (se side 53)
5
4. WIDE. (se side 28)
5. TELE. (se side 28)
12
6. Display. (se side 12)
7.
(spill). (se side 52)
10
8.
(FF). (se side 53)
9.
(REW). (se side 53)
10.
(stopp). (se side 52)
11. Nullstill telleverket (se side 53)
12. Nullretur (se side 53)
Installering av batteri i fjernkontrollen
✤ Du må sette inn eller skifte ut disse
batteriene når:
- Du kjøper videokameraet.
- Fjernkontrollen er ikke i funksjon.
✤ Sett inn litiumbatteriet, følg + og - markeringene.
✤ Pass på at du ikke kommer til å reversere
batteriets polaritet.
WIDE
TELE
Selvutløsning med fjernkontroll
✤ Med selvutløsningsfunksjonen på
fjernkontrollen kan du starte og stoppe
filmingen automatisk.
Eksempel: En scene med alle familiemedlemmene.
✤ Du har to muligheter:
- WAIT-10S/SELF-30S: 10 sekunders ventetid,
fulgt av 30 sekunders opptakstid.
- WAIT-10S/SELF-END: 10 sekunders ventetid, fulgt
av opptak til du trykker på START/STOP-knappen
igjen.
15
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 16
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Ställ strömbrytaren i CAMERA1
läget.
2. Tryck på SELF TIMER-knappen
tills indikatorn för önskat läge
visas på sökaren:
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
2
3. Tryck på START/STOP-knappen för att starta timern.
: Efter en väntan på 10 sekunder, startar inspelningen.
: Om du väljer läget SELF-30S,
stoppas inspelningen automatiskt efter 30 sekunder.
3
: Om du väljer läget SELF-END,
tryck på START/STOP igen
när du vill stoppa inspelningen.
Obs: När du spelar in med timern
kan du trycka på START/STOP
en sekund för att avbryta funktionen.
Innstilling av videokameraet
1.
1.
CAMERA
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
WAIT-10S
SELF-30S
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
Justera hand-och axelrem
Handrem
✤ Det är mycket viktigt att handremmen justeras korrekt
för att du ska kunna filma bra.
✤ Handremmen låter dig:
- Hålla videokameran i en
stabil, bekväm position.
- Trycka på zoomknappen
och den röda inspelningsknappen utan att
behöva byta handposition.
1. Öppna locket till handremmen, släpp ut handremmen,
justera remmens längd och stick in den igen i under locket.
2. Stäng locket över handremmen.
16
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
Still strømbryteren i CAMERA-modus.
2. Trykk på Self Timer-knappen
inntil den tilsvarende indikatoren vises på søkeren:
■ WAIT-10S/SELF-30S
■ WAIT-10S/SELF-END
3. Trykk på START/STOP-knappen for å starte timeren.
: Etter ti sekunders ventetid
starter opptaket.
: Hvis du har innstillet SELF30S, stopper opptaket
automatisk etter 30 sekunder.
: Hvis du har innstillet SELFEND, trykk på START/STOP
igjen for å stoppe opptaket.
Obs: Når du opptaker med timeren
kan du trykke START/STOPknappen igjen for å kople
funksjonen fra.
Justering av håndstroppen og skulderstroppen
Håndstropp
✤ Det er svært viktigt å justere håndstroppen for å få
bedre opptak.
✤ Med håndstroppen kan du:
- Holde videokameraet i en
stabil og behagelig stilling.
- Trykke på zoom-og opptaksknappen uten å skifte stilling på hånda.
1.
2.
Åpne dekslet og ta ut håndstroppen. Juster lengden og stikk
den inn under dekslet igjen.
Lukk dekslet for håndstroppen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 17
SVENSKA
Förberedelser
NORSK
Innstilling av videokameraet
Axelrem
✤ Axelremmen gör att du
på ett säkert sätt kan
bära videokameran.
Skulderstropp
✤ Med skulderstroppen kan
du bære videokameraet
ditt uten fare.
1. Stick in ändarna i axelremmens fästen på videokameran.
1.
2. Trä in ändarna i spännet, justera axelremmens längd
och dra sedan till remmen hårt i spännet.
Installera litiumbatteriet
✤ Litiumbatteriet försörjer klockfunktion, titel- och inställnings-minne även om batteripaketet eller nätadaptern
tas bort.
✤ Litiumbatteriet räcker i 8-10 månader under normala
användningsförhållanden efter installationen.
✤ När litiumbatteriet blir svagt eller dör helt, blinkar
datum/tidindikatorn c:a 5 sekunder varje gång du ställer
strömbrytaren i CAMERA-läget. Ersätt då litiumbatteriet
med ett nytt batteri av typen CR2025.
2.
Stikk inn endene i krokene for
skulderstroppen på
videokameraet.
Stikk endene for skulderstroppen gjennom spennen og
juster skulderstroppens lengde.
Installasion av litiumbatteriet
✤ Litiumbatteriet holder på klokkefunksjonen, tittelen og
det forhåndsinnstilte innholdet i minnet selv om batteripakken eller adapteren blir fjernet.
✤ Litiumbatteriet til kameraet varer under normale forhold
ca. 8-10 måneder etter at det er installert.
✤ Når litiumbatteriet blir svakt eller dør helt ut, blinker
dato/klokkeslett-indikatoren i ca. 5 sekunder når du
stiller strømbryteren på CAMERA.
Sett inn et nytt litiumbatteri type CR2025.
1. Öppna luckan till litiumbatteriets fack.
1.
Ta holderen ut av litiumbatteriets rom.
2. Installera litiumbatteriet med den
positiva sidan mot botten på hållaren.
2.
Sett litiumbatteriets
holderens bunn.
3. För tillbaka hållaren i batterifacket.
3.
Sett holderen ned igjen i litiumbatteriets rom.
Obs: Om hållaren skjuts in i fel riktning så
kommer den inte att få plats.
Varning: Håll LITIUMBATTERIET utom räckhåll för
barn.
Om batteriet skulle råka sväljas, kontakta
genast läkare.
side inn mot
Obs: Hvis holderen innsettes i feil retning
vil den ikke sitte riktig.
Obs: Oppbevar LITHIUM BATTERY slik at det er utenfor barns rekkevidde. Hvis noen svelger et batteri,
må lege tilkalles øyeblikkelig.
17
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 18
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Tilkopling av strømkilden
Ansluta till nätspänning
✤ Det finns två sätt att ansluta till strömkälla:
- Använda AC-nätadapter: för filmning inomhus.
- Använda batteripaketet: för filmning utomhus.
✤ Det er to måter å tilkople strømkilden på:
- AC-adapter og DC-kabel for bruk innendørs.
- Batteripakke for bruk utendørs.
Använda AC-nätadaptern
1. Anslut AC-nätadaptern till en AC-kabel.
Bruk av AC-adapter
1. Kople AC Power adapteren til en AC-kabel.
2. Anslut AC-kabeln till ett
väggurtag.
Obs: Kontakten och
vägguttaget kan
skilja sig beroende
på lokala förhållanden.
2
CAMERA
1
2. Kople adapteren til et
vegguttak.
Obs: Formen på støpslet
og stikkontakten kan
variere avhengig av
lokale forhold.
3
3. Anslut den andra änden av DC-kabeln till DC-jacket på
videokameran.
3. Kople DC-kablens annen ende til videokameraet
DC jack.
4. För att ställa videokameran i CAMERA-läget:
a. Håll ned fliken på strömbrytaren och skjut
den till CAMERA-läget.
b. Se till att linsskyddet är öppet.
c. Kontrollera att bilden visas på sökaren.
4. Still videokameraet i CAMERA-modus.
a. Hold bryteren nede, og skyv den i CAMERA-posisjon.
b. Kontroller at linsedekslet er tatt av.
c. Kontroller at bildet kommer fram i displayet.
Obs:
Obs: Om nätadaptern används nära en TV eller själva
videokameran, kan den ge störningar - flytta
nätadaptern från TV:n, videokameran eller antennkabeln.
18
Hvis adapteren blir brukt ved siden av et TV-apparat
eller i nær heten av videokameraet, kan den forårsake støy. Flytt derfor adapteren vekk fra
TV/videokameraet-apparatet, videokameraet eller
antennekabelen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
Page 19
SVENSKA
Förberedelser
Att använda batteripaketet
Hur lång användningstid har batteripaketet
för inspelning?
✤ Det beror på hur ofta och länge man använder sig
av zoomen. Ha därför
1
flera batteripaket
tillgängliga.
Att ladda batteripaketet
1. Anslut batteripaketet till
kameran.
2. Anslut AC-nätadaptern till
2
AC-kabeln, och kabeln till ett
väggurtag.
3. Anslut DC-kabeln till
DC-urtaget på kameran.
4. Stäng av kamerans egen
ström, laddningslampan
4
kommer att börja blinka för
att visa att laddning pågår.
OFF
- Blinkar en gång i sekunden:
Mindre än 50% har laddats.
- Blinkar två gånger i
sekunden: Visar att 50% ~ 75% har laddats.
- Blinkar tre gånger i sekunden: Visar att 75% ~ 100%
har laddats.
- Slutar blinka och lyser fast: Återuppladdning är klar.
- Lyser en sekund och är sedan släckt under en
sekund:
Visar på ett fel. Återställ batteripaketet och DC-kabeln.
5. Om återuppladdningen är klar koppla ur kamerans
adapter från batteripaketet.
■
Batteriet kommer att ladda ur sig trots att kameran
är avstängd.
OBS: Batteripaketet kan vara en aning laddat redan då
du handlar kameran.
NORSK
Innstilling av videokameraet
Bruke batteripakken
Hvor lenge vil batteriet vare ved filming?
✤ Hvor ofte zoomlinser brukes ved filming. Ha mest
mulig batteripakker klare.
Lade opp batteripakken
1. Fest batteripakken til
videokameraet.
2. Kople AC nettadapteren til
en AC kabel og kople AC
kabelen til en stikkontakt.
3. Kople DC kabelen til DC3
jakken på videokameraet.
4. Slå av videokameraet
ladeindikatoren begynner da
å blinke. Ladingen starter.
- Blinking en gang pr.
sekund:
Betyr at under 50 % er
ladet.
- Blinking to ganger pr.
sekund:
Betyr at 50 % ~ 75 % er
ladet.
- Blinking tre ganger pr. sekund:
Betyr at 75 % ~ 100 % er ladet.
- Ladeindikatoren lyser men slutter å blinke:
Ladingen er over.
- Ladeindikatoren lyser et sekund og slukkes et
sekund:
Betyr at det er en feil. Sett batteripakken og DC
kabelen inn igjen.
5. Hvis ladingen er ferdig, ta videokameraet, AC nettadapteren og batteripakken fra hverandre.
■
Selv om videokameraet er slått av, vil batteriet lades ut.
Obs: Batteripakken kan være litt ladet når den kjøpes.
19
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 20
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Att använda batteripaketet
Bruk av batteripakken
Tabell över kontinuerlig inspelningstid,
baserad på modell och batterityp.
Tidtabell over opptakstid baseret på modell og
batteri type
Modell
Batteri typ
VP-W80U/W80
Modell
VP-W87/W87D
VP-W80U/W80
VP-W87/W87D
Batteri Type
SB-L110A
Ungefär
150 minuter
Ungefär
125 minuter
SB-L110A
Circa
150 minutter
Circa
125 minutter
SB-L160
Ungefär
220 minuter
Ungefär
180 minuter
SB-L160
Circa
220 minutter
Circa
180 minutter
SB-L320
Ungefär
430 minuter
Ungefär
370 minuter
SB-L320
Circa
430 minutter
Circa
370 minutter
✤ Den kontinuerliga inspelningstiden som visas i tabellen
är ungefärlig.
Anmärkningar:
✤ Batteripaketet bör laddas upp i en rumstemperatur mellan 0°C och 40°C. Det skall aldrig laddas i temperaturer
under 0°C.
✤ Även om batteripaketet är fullständigt uppladdat, kan
dess livslängd kortas avsevärt om det används i temperaturer under 0°C.
✤ Batteripaketets livslängd och kapacitet kan starkt
reduceras om det lämnas i temperaturer över 40°C för
längre perioder, trots att det är fulladdat.
✤ Placera inte batteripaketet i närheten av värmekälla
(öppen eld eller flammor).
20
✤ De sammenhengende opptakstider som står i tabellen er
ideelle tider. Den faktiske sammenhengende opptakstiden
blir påvirket av forholdene.
Merknader:
✤ Batteripakken skal opplades ved en temperatur på
0°C - 40°C.
Den skal aldri opplades ved en temperatur som er på
under 0°C.
✤ Uansett om batteripakken er fulladet, vil allikevel batteripakkens levetid reduseres hvis den brukes ved en temperatur som er på under 0°C.
✤ Batteripakkens levetid og kapasitet reduseres hvis den
brukes ved en temperaturer som er på over 40°C i lengere tid, selv om den er fulladet.
✤ Batteripakken må ikke settes i nærheten av en varmekilde (for eksempel ild eller flammer).
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 21
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Visning av batterinivån
✤ Batterinivån visar hur mycket laddning som finns
kvar i batteripaketet.
Visning av batterinivået
✤ Indikatoren for batteriet viser den resterende kapasitet på batteripakken.
1.
2.
3.
4.
Full-laddat
10%~45% använt
45%~70% använt
70%~90% använt
(förbered ett laddat batteripaket)
5. 90%~95% använt
(byt batteri)
6. 100% använt
(videokameran stängs snart av,
byt batteripaket så fort som möjligt)
✤ Se tabell på sidan 20 för ungefärlig, kontinuerlig
inspelningstid.
✤ Inspelningstiden påverkas av den omgivande temperaturen och inspelningsförhållanden.
Inspelningstiden kan vara väldigt kort i kalla miljöer.
Den kontinuerliga inspelningstid som anges i bruksanvisningen är uppmätt med ett fulladdat batteripaket i 25°C (77°F). Eftersom den omgivande temperaturen och inspelningsförhållandena skiljer sig
vid faktisk användning av videokameran, är inte
den återstående batteritiden samma som den kontinuerliga inspelningstiden i bruksanvisningen.
Tips för batterianvändning
En laddningsmarkering finns på
batteripaketet för att hjälpa dig att komma
ihåg om det har laddats eller inte.
Två färger (röd och svart) finns - du väljer
själv vilken färg som betyder laddad och
vilken som betyder urladdad.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
Fullt oppladd
10%~45% brukt
45%~70% brukt
70%~90% brukt
(gjør klart et nytt batteri)
5. 90%~95% brukt
(skift batteri)
6. 100% brukt
(videokameraet slår seg snart av,
skift batteri snarest mulig)
✤ Informasjon om sammenhengende opptakstider
finnes i tabellen på side 20.
✤ Opptakstiden blir påvirket av omgivelsestemperaturen og forholdene. Opptakstiden blir svært kort i
en kald miljø. Den sammenhengende opptakstiden
i brukerveiledningen er målt med fullt oppladd batteri ved en temperatur på 25°C(77°F). Dersom
omgivelsestemperaturen og forholdene når du
bruker videokameraet avviker fra de verdier som
tabellen for sammenhengende opptakstid er
baseret på, er den gjenværende batteritiden ikke
den samme som den sammenhengende opptakstiden i tabellen.
Tips om identifikasjon av batteriet
Et lademerke på batteripakken hjelper
deg å huske om den er ladd eller ikke.
Du kan velge mellom to farger (rødt og
svart). Du velger selv hvilken farge som
betyr ladd og hvem som betyr utladd.
21
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 22
SVENSKA
NORSK
Förberedelser
Innstilling av videokameraet
Mata in och mata ut en kassett
Sette inn og ta ut en kassett
✤ Det finns flera typer av kassetter att köpa beroende på:
- Färgsystem som används.
- Inspelningstid/uppspelningstid.
- Hi8/8 mm (VP-W80/W87/W87D: Hi8)
Mata in och mata ut en kassett
✤ Kontrollera att batteripaketet
sitter på plats.
1. Tryck på EJECT-knappen.
- Kassettfacket öppnas
automatiskt.
- Mata in kassetten med det
genomskinliga fönstret utåt
och skyddsfliken uppåt.
Sette inn og ta ut en kassett
✤ Kontroller at batteripakken er på plass.
1
2. Tryck PUSH-märket tills luckan
låses fast med ett klickande ljud.
TAPE EJECT
a. Inspelning omöjlig (skyddad):
Skjut den röda skyddsfliken på
kassetten så att den täcker öppningen.
b. Inspelning möjlig:
Om du inte längre vill att kassetten
ska vara inspelningsskyddad, skjut
den röda skyddsfliken så att den
inte längre täcker öppningen.
2
PUSH
1. Trykk på EJECT-knappen.
- Rommet åpner seg
automatisk.
- Sett inn kassetten med
det gjennomsiktige vinduet mot utsiden og
beskyttelseknastenøverst.
2. Trykk på PUSH-merket til
det klikker på plass.
a.
Obs: När du spelat in på en kassett
som du vill spara så kan du
skydda den mot oavsiktlig
inspelning.
22
✤ Det er flere forskjellige typer kassetter avhengig av:
- Fargesystemet.
- Opptaks - og avspillingstid.
- Hi8/8 mm (VP-W80/W87/W87D: Hi8)
Obs: Når du har tatt opp en kassett
som du vil beholde, kan du
beskytte den slik at den ikke blir
slettet ved et uhell.
a. Opptak umulig (beskyttelse) :
Trykk på den røde merken på kassetten for å avdekke åpningen.
b.
b. Opptak mulig:
Hvis du ikke ønsker å beholde
opptaket, trykk den røde merken
bak slik at den ikke lenger dekker
åpningen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 23
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Göra din första inspelning
Dine første opptak
Gör följande förberedelser innan du filmar.
■
Är videokameran ansluten till en
strömkälla ?
■
Forberedelser skal gjennomføres
innen du begynner å opptake billeder.
■
Har du koplet til en strømkilde?
BATTERY
Står strömbrytaren (POWER) i
CAMERA-läge?
■
Har du stilt POWER-bryteren på
CAMERA-posisjon?
CAMERA
■
■
■
■
■
■
Har du matat in en kassett? (Se sid 22)
Kontrollera att STBY visas på OSD-bilden (om den röda
fliken på kassetten är öppnad visas inte STANDBY).
Är linsskyddet öppet?
Kontrollera att det motiv du vill spela in visas på
sökaren.
Kontrollera att batterinivån visar att det finns tillräckligt
med laddning kvar för att filma. (se sid 21)
Om du är nybörjare, och använder videokameran för
första gången, sätt på EASY-läget.
a. För att starta inspelningen, tryck
på den röda START/STOPknappen. Inspelningen startar
och REC visas på sökaren.
■
■
■
■
■
■
Har du satt inn en kassett? (se side 22)
Kontroller at STBY blir vist i OSD. (Hvis den røde tappen på kassetten er åpen, vil ikke STBY bli vist).
Har du åpnet LENS CAP?
Kontroller at motivet du vil filme, blir vist i søkeren.
Kontroller at det er nok effekt igjen i batteriet.
(se side 21)
Vi anbefaler at begynnere, som bruker videokameraet
for første gang, slår over til innstillingen EASY (lett).
REC
X:XX:XX
a. Når du vil begynne å filme,
trykker du på den røde
START/STOP-knappen.
Opptaket begynner og REC
blir vist i søkeren.
23
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 24
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
b. För att stoppa inspelningen, tryck
på den röda START/STOP-knappen igen. Inspelningen stoppar
och STANDBY visas på sökaren.
STBY
Y:YY:YY
När en kassett är laddad och videokameran står i
STANDBY-läget under längre tid än 5 minuter utan att
videokameran används, stängs den av automatiskt. För
att använda videokameran igen, tryck på den röda
START/STOP-knappen eller ställ strömbrytaren
(POWER) först i OFF-läge och sedan tillbaka till CAMERA-läge. Denna automatiska avstängningsfunktion är
framtagen för att spara på batteriladdningen.
Redigeringssökning
✤ Du kan visa en inspelad scen
med REC SEARCH ,
funktionen i STANDBY-läge.
REC SEARCH
låter dig spela
upp bakåt och REC SEARCH
låter dig spela upp framåt så
länge som knappen hålls
nedtryckt.
✤ Om du trycker kort på REC
SEARCH
knappen i STANDBY-läge, spelar videokameran
upp filmen baklänges under
3 sekunder och återgår sedan
automatiskt till ursprungsläget.
24
REC SEARCH
REC SEARCH
b. Når du vil slutte å filme, trykker
du på den røde START/STOPknappen igjen.
Filmingen stopper og STBY blir
vist i søkeren.
Når en kassett er satt inn og videokameraet blir stående i
STBY-modus i mer enn 5 minutter uten å bli brukt, blir
det automatisk slått av. For å kunne bruke det igjen må
du trykke på den røde START/ STOPP-knappen eller
stille POWER-bryteren på OFF og deretter tilbake på
CAMERA. Hensikten med denne automatiske funksjonen
er å spare batterieffekt.
,
(Press briefly)
Redigeringssøking
✤ Du kan se på en sekvens du har
tatt opp med REC SEARCH ,
funksjonen i STBY-modus.
Med REC SEARCH
spoler du
tilbake og med REC SEARCH
spoler du framover så lenge du
holder knappen nede.
✤ Hvis du trykker kort på REC
SEARCH
knappen i STBYmodus, vil videokameraet spille av i
revers i 3 sekunder og deretter gå
tilbake til den opprinnelige posisjonen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 25
SVENSKA
Grundläggande inspelningsteknik
Tips för stabil bildinspelning
■
■
Det är väldigt viktigt att du håller
videokameran
korrekt när du filmar.
Fäst linsskyddet ordentligt genom att
sätta fast det på handremmen
(se bilden).
Filma med hjälp av sökaren
1. Håll videokameran stadigt med
handremmen. (Se sid 16)
2. Håll din högra armbåge mot sidan.
3. Placera din vänsterhand under
videokameran för
att stödja den. Vidrör inte den
inbyggda mikrofonen.
4. Välj en bekväm, stadig position för
den typ av scen du ska filma.
Du kan luta dig mot en vägg eller
ett bord för bättre stabilitet.
Glöm inte att andas lugnt och
regelbundet när du filmar.
5. Placera ett öga stadigt mot
sökarens okular.
6. Använd sökarramen som riktlinje för
att bestämma horisontalplanet.
7. När det är möjligt, använd ett kamerastativ.
Justera sökarens fokus och ljusstyrka
Fokus:
Vrid fokusringen tills det som visas i
sökaren är skarpt.
NORSK
Grunnleggende prinsipper
Tips om rolige bilder ved opptak
■
■
Når du filmer, er det viktig at du
holder videokameraet riktig.
For å få stabile opptak, er det lurt å
feste linsekappen fast til håndstroppen (se bildet).
Opptak med søker
1. Hold videokameraet støtt med hånd
stroppen. (se side 16)
2. Hold høyre albue inn til siden.
3. Plasser venstre hånd under
videokameraet for å støtte det. Berør
ikke den innebygde mikrofonen.
4. Velg en behagelig og stabil posisjon
når du filmer. Du oppnår større
stabilitet dersom du lener deg mot en
vegg eller støtter deg til et bord. Glem
ikke å puste jevnt og rolig.
5. Legg øyet inn til øyekoppen i
søkeren.
6. Bruk rammen på søkeren som
referanse for å bestemme
horisontalplanet.
7. Bruk et stativ med tre bein når det
er mulig.
Justering Fokus av Søkeren.
Fokus:
Drei fokuseringsringen til søkeren som
blir vist på søkerskjermen er skarp.
25
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 26
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Grunnleggende prinsipper
Spela upp ett band på sökaren
Avspilling av et bånd i søkeren
✤ Du kan visa inspelningen på sökaren.
✤ Se till att batteripaketet sitter på plats.
✤ Du kan vise opptakene i søkeren.
✤ Kontroller at batteripakken er på plass.
1. Samtidigt som du trycker på den
röda knappen på strömbrytaren
(POWER), ställ den i PLAYER-läge.
1. Hold strømbryteren nede, og trykk
den i PLAYER-modus.
1
PLAYER
2. Sett inn båndet med de opptakene du nettopp har tatt.
2. Mata in en inspelad kassett.
2
PUSH
3. Kontrollera att STOP visas på
skärmen.
4. Tryck på
(REW)-knappen för att
3
spola tillbaka bandet från början.
■
För att stoppa tillbakaspolningen,
tryck på (STOP)-knappen.
■
Videokameran byter till stoppläget automatiskt när bandet
4
nått slutpositionen efter tillbakaspolning.
STOP
REW
5. Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen
för att starta uppspelningen.
■
Du kan se den inspelade bilden 5 PLAY/
STILL
på sökaren.
■
För att stoppa uppspelningen,
tryck på (STOP)-knappen.
Obs: Du kan också visa bilden på en TV om du ansluter
videokameran till en TV eller videobandspelare.
(se sidan 51)
26
3. Kontroller at STOP blir vist i OSD.
STOP
STOP
4. Trykk på
(REW)-knappen
for å spole båndet tilbake til startpunktet.
■
Stopp tilbakespolingen
(REWIND) ved å trykke på
stoppknappen (STOP)
■
videokameraet skifter
automatisk i STOP-modus
etter tilbakespolingen.
5. Start avspillingen ved å trykke på
(PLAY/STILL)-knappen.
■
Du kan se på opptaket i
søkeren.
■
Når du vil stoppe avspillingen, trykker du på
(STOP)-knappen.
Obs: Du kan også se filmen på TV-skjermen etter at du
har koplet videokameraet til en TV eller VCR.
(se side 51)
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 27
SVENSKA
NORSK
Grundläggande inspelningsteknik
Visa stillbilder
■
Tryck på
(PLAY/STILL)knappen under uppspelning.
■
Se på et stillbilde
För att återuppta normal
uppspelning, släpp upp
knappen.
■
Trykk på
(PLAY/STILL)knappen under avspilling.
■
Når du vil gjenoppta avspillingen,
trykker du på
(PLAY/STILL)knappen igjen.
PLAY/STILL
För att återuppta uppspelningen, tryck på
(PLAY/
STILL)-knappen igen.
Bildsökning
■
Håll
(FF) eller
(REW)
nedtryckt under uppspelning.
■
Grunnleggende prinsipper
REW
FF
Bildesøking
Hold
(FF) eller
(REW)
nede under avspilling.
■
■
Du kommer tilbake til normal
avspilling ved å slippe knappen.
27
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 28
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Zooma in och ut
Zooming inn og ut
✤ Zoomen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ Zoomning är en inspelningsteknik som låter dig ändra
storleken på de motiv som filmas. För mer professionella inspelningar, var sparsam med in- och utzoomningar.
✤ Du kan också välja två zoomhastigheter efter vilka
filmningsförhållanden som råder:
■
Gradvis zoomning (9-12 sekunder från TELE/WIDE
till WIDE/TELE)
■
Höghastighets-zoom (3-6 sekunder från TELE/WIDE
till WIDE/TELE)
✤ Använd dessa funktioner för att variera din filmning.
Tänk dock på att för mycket zoomande in/ut ger dina
filmer ett oprofessionellt utseende och minskar batteripaketets användningstid.
1. Rör zoomspaken en aning för
gradvis zoomning, rör den mer för
snabbzoomning. Din zoomning
visas på skärmen.
W
2. T-sidan (teleobjektiv):
Motivet verkar närmare.
3. W-sidan (vidvinkel):
Motivet verkar längre
bort.
Obs: MACRO
Om du inte får
skarp fokus vid
teleobjektivszoomning, rör spaken till
W-sidan tills du får skarp fokus.
Det minsta avståndet för makrofilmning är 1 mm från
linsytan i vidvinkelpositionen.
28
Avanserte opptak
✤ Zooming virker bare i CAMERA-modus.
✤ Zooming er en opptaksteknikk som gjør at du kan endre
størrelsen på objektene i scenen. Bruk ikke zooming
funksjon så ofte dersom du vil at opptakene skal se profesjonelle ut.
✤ Du kan også velge mellom to zoom hastigheter til
forskjellige formål.
■
Gradvis zooming (9-12 sekunder fra TELE/WIDE til
WIDE/TELE)
■
Hurtig zooming (3-6 sekunder fra TELE/WIDE til
WIDE/TELE)
✤ Bruk disse funksjonene for å variere dine opptak, vær
oppmerksom på at for meget zoom kan føre til uprofessionele resultater og til at batteripakkens levetid
reduseres.
T
1. Flytt zoom-armen litt for gradvis zooming og flutt mer for
hurtig zooming.
Zoomingen blir vist i OSD.
2. T (Telefoto)-siden:
Objektet virker nærmene.
3. W (Vidvinkel)-siden:
Objektet virker lengre
bort.
Obs: MACRO
Hvis du ikke får et skarpt fokus ved telefoto zooming,
beveger du skyveren mot W til fokuset blir skarpt.
Du kan filme et objekt som er minst 1 mm fra overflaten av linsen i vidvinkelposisjon.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 29
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Digital Zoom
Den digitala zoomfunktionen
✤
✤
✤
✤
Zoomen fungerar endast i CAMERA-läget.
Mer än 22x zoomning utförs digitalt.
Bildkvaliteten försämras ju närmare T-sidan du kommer.
Vi rekommenderar att du använder DIS-funktionen
(VP-W87/W87D) tillsammans med den digitala zoomen
för bildstabilitetens skull. (se sid 33)
W
Avanserte opptak
✤
✤
✤
✤
Zooming virker bare i CAMERA-modus.
Mer enn 22x zooming blir utført digitalt.
Bildekvaliteten blir dårligere når du går mot T-siden.
Vi anbefaler at du bruker DIS-funksjonen (VP-W87/
W87D) med DIGITAL ZOOM for å stabilisere bildet.
(se side 33)
MENU
T
➔
W
DIS........................ON
D.ZOOM ..............ON
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
T 880 x
➔
EXIT: MENU
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
3
W
T 880 x
T
2. Se till att den digitala zoomfunktionen
är aktiverad. (se sid 30)
3. Då du för zoomspaken till T-sidan
förstoras bilden inom ett omfång av minst 22 gånger
och högst 880 gånger.
Detta är den gräns som DIGITAL ZOOM arbetar inom.
(VP-W87D: 990x)
2. Kontroller at DIGITAL ZOOMfunksjonen er på. (se side 30)
3. Når du trekker ZOOM-stangen til “T”-siden, forstørres
billedet fra 22x minimum til 880x maksimum zoom.
Det er DIGITAL ZOOM-grensen. (VP-D87D: 990x)
▲
W
▲
W
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
T 880 x
T 880 x
visar det digitala zoomområdet
visar det optiska zoomområdet
4. Om du inte längre vill använda den digitala zoomen,
ställ om DIGITAL ZOOM till OFF i menysystemet.
(se sid 30)
viser området for digital zoom
viser området for optisk zoom
4. Hvis du ikke ønsker å bruke DIGITAL ZOOM, stiller du
DIGITAL ZOOM funksjon på av i MENU. (se side 30)
29
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 30
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Ställa in DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-W87/W87D)
✤ DIGITAL ZOOM förklaras på sidan 29.
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
Avanserte opptak
Innstille DIGITAL ZOOM ON/OFF (VP-W87/W87D)
✤ DIGITAL ZOOM funksjonen forklares på side 29.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen.
■
MENU-listan visas.
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på MENU ON/OFF knappen.
■
Menylisten vises.
EXIT: MENU
3. Slå över UP/DOWN till D.ZOOM.
3. Drei UP/DOWN -hjulet til D.ZOOM.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
4. Tryck på ENTER.
■
DIGITAL ZOOM-inställningen
ändras.
EXIT: MENU
4. Trykk på ENTER.
■
DIGITAL ZOOM innstillingen
vil endres.
MENU
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen
för att avsluta inställning.
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............ON
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
Vid användande av mod
VP-W80U/W80
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läget.
2. Tryck på D. ZOOM ON/OFFknappen.
■
DIGITAL ZOOM visas på
skärmen och bör vara i funktion.
EXIT: MENU
D.ZOOM
W
T 880 x
5. Trykk på MENU ON/OFF knappen
for å avslutte innstillingen.
I tilfelle av VP-W80U/W80
1. Still strømbryteren i CAMERA
modus.
2. Trykk på D. ZOOM ON/OFF-knappen.
■
Digital Zoom skal vises på
skjermen og Digital Zoom
funksjonen skal fungere.
3. För att stänga av DIGITAL ZOOM,
tryck på D.ZOOM-knappen igen
■
DIGITAL ZOOM försvinner från
skärmen.
3. For å deaktivere Digital Zoom funksjon, trykk på
D.Zoom knappen igjen.
■
Digital Zoom skal forsvinne fra skjermen.
Obs: D.ZOOM ON/OFF fungerar inte i EASY - läget.
Obs: Funksjonen D.ZOOM ON/OFF virker ikke i
innstillingene EASY (lett).
30
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 31
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
EASY-läge (för nybörjare)
NORSK
Avanserte opptak
Innstillingen LETT opptak (EASY) (for begynnere)
✤ Även om du är nybörjare kan du enkelt filma genom att ✤ Selv en begynner kan lett ta videobilder i EASY-innstilling.
använda EASY-läget.
■ EASY-läget fungerar endast i CAMERA-läget.
■ EASY-funksjonen virker bare i CAMERA-innstilling.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget.
2. När du trycker på EASY-knappen
kommer kamerans alla funktioner
att stängas av och inställningarna
för inspelning sätts till följande
grundlägen:
■ Batterinivå, inspelningsläge, räkneverk, datum/tid,
DIS (
) kommer att visas när videokameran
startar.
■ Samtidigt kommer ordet “EASY” att visas på
sökaren-panelen.
Datum/tid visas däremot endast om det tidigare
har valts.
(DIS (
) visas endast på VP-W87/W87D)
3. Tryck på START/STOP-knappen för att börja spela in.
■ Inspelningen kommer att starta med de
grundläggande automatiska miljöinställningarna.
STBY
X:XX:XX
EASY
■
■
2. Når du trykker på EASY knappen,
blir alle kameraets funksjoner satt
til “off” (av) og innstillingene blir satt
31. JAN. 2003
til følgende grunninnstilling:
Batterinivå, opptaksinnstilling, telleverk, dato og
klokkeslett DIS (
) vises idet videokamerat begynner
å gå.
Ordet “EASY” viser seg på søker-skjermen samtidig.
Men dato og klokkeslett kommer bare fram hvis det er
innstilt fra før.
(DIS (
) vises bare på VP-W87/W87D)
3. Trykk START/STOPP-knappen for å begynne opptaket.
■ Opptaket begynner med de grunnleggende automatiske innstillingene i forhold til omgivelsene.
4. Trykker du på EASY-knappen igjen blir
EASY-innstillingen slått av (off).
■ Kameraet går tilbake til de innstillingene
som gjaldt før EASY-innstillingen ble
slått på.
4. Genom att trycka på EASY-knappen igen,
stänger du av EASY-läget.
■ Kameran kommer att återgå till de inställningar den hade innan EASY-läget valdes.
Merk:
Obs:
■
■
■
1. Sett strømbryteren på CAMERAinnstilling
■
Vissa funktioner, som t ex MENU, MF, DSE, P.AE
och BLC är inte tillgängliga i EASY-läget.
Om du vill använda dessa funktioner, måste du
först stänga av EASY-läget.
Inställningarna för EASY-läget lagras i kameran
(om litiumbatteriet är i bra skick).
■
■
I EASY-innstilling er gardinfunksjonene, som MENU,
MF, DSE, P.AE, BLC ikke tilgjengelige.
Vil du bruke disse funksjonene, må du først slå av
EASY-innstillingen.
EASY-innstillingens verdier er lagret i kameraet
(forutsett at det er satt inn et godt litiumbatteri).
31
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 32
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
CUSTOM Skapa egna inställningar för inspelning
EGENDEFINERT (CUSTOM): Slik legger du
inn dine egne, skreddersydde opptaksverdier
✤
Du kan göra dina egna inställningar och spara dem för
framtida bruk.
■ CUSTOM fungerar endast i CAMERA-läget.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget.
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för
att få fram menylistan.
3. Vrid på UP/DOWN dial tills CUSTOM
SET lyses upp.
4. Tryck på ENTER-knappen.
CUSTOM-menyn visas.
■ Ställ in önskad status för varje
inställning.
5. För att gå ur menyn, tryck på MENU
ON/OFF-knappen två gånger.
6. Genom att trycka på CUSTOM-knappen,
skriver du över alla tidigare gjorda
inställningar med de nya.
■ DATUM/TID och TITLE visas
endast om de har valts i förväg.
■ Samtidigt kommer ordet ”CUSTOM”
att visas på sökaren-panelen.
Exempel: När CUSTOM SET ställts
enligt följande:
✤
Du kan skreddersy dine egne opptaksinnstillinger og lagre
dem til framtidig bruk.
■ CUSTOM-funksjonen virker bare
MENU
i CAMERA-innstilling.
DIS........................OFF
1. Sett strømbryteren til CAMERA-innstilling.
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
2. Trykk på knappen MENU ON/OFF for å
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
hente opp menylisten.
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
3. Vri UP/DOWN-hjulet til CUSTOM SET
EXIT: MENU
utheves.
4. Trykk på ENTER-knappen, og CUSMENU
TOM-menyen vises.
DIS........................OFF
■ Sett verdien for hvert punkt til det
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
du ønsker.
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
5. For å gå ut av menyen trykker du
WL.REMOCON ....ON
CUSTOM SET
MENU ON/OFF to ganger.
EXIT: MENU
6. Når du trykker på CUSTOM-knappen
blir alle tidligere innstillinger overskrevet
CUSTOM SETTING
av de nye innstillingene.
DIS ......................ON
■ Dato/klokkeslett og tittel kommer
PIP ......................OFF
D.ZOOM ..............OFF
bare fram hvis de er innstilt på
WHITE BAL. ........AUTO
forhånd.
DATE/TIME ..........OFF
PROGRAM AE ....AUTO
■ Ordet “CUSTOM” vises samtidig på
DSE SELECT ......OFF
søker-skjermen.
EXIT: MENU
Eksempel: Når CUSTOM SET er
innstilt slik;
7. Tryck på START/STOP-knappen
för att starta inspelningen.
Hi 8 STBY 7.
Trykk på START/STOPCUSTOM SETTING
880x
0:00:02
■ Inspelningen kommer att DIS ......................ON
knappen for å starte
Pressing the
PIP ......................ON
B&W
CUSTOM
starta med de nya
opptaket.
D.ZOOM ..............ON
CUSTOM button,
CUSTOM-inställningarna. WHITE BAL. ........INDOOR
■ Opptaket begynner med
displays
..........DATE/TIME
8. För att stänga av CUSTOM, DATE/TIME
de nye CUSTOMPROGRAM AE ....
CONGRATURATION
tryck på CUSTOM-knappen DSE SELECT ......B&W
innstillingene.
TITLE
0:00
en gång.
EXIT: MENU
For å slå av Custom, trykk
CONTINUE
1.JAN.2003 8.
■ Kameran kommer att
en gang på CUSTOMåtergå till de inställningar
knappen.
den hade innan CUSTOM-läget valdes.
■ Kameraet går tilbake til de innstillingene som gjaldt før
■ Inställningarna för CUSTOM-läget lagras i kamerObs:
CUSTOM-innstillingen ble slått på.
■ CUSTOM-innstillingene blir lagret i kameraet
an (om litiumbatteriet är i bra skick).
Obs:
(forutsatt at et godt litiumbatteri er satt i).
32
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 33
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
DIS (Digital Image Stabilizer, bare VP-W87/W87D)
Använda digital bildstabilisering (DIS - Digital
Image Stabilizer) (endast VP-W87/W87D)
✤ DIS-funktionen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer, Digital Bildstabiliserare)
Används för att kompensera för ryckiga bilder orsakade
av handskakningar på den
hand som håller camcordern
har (inom rimliga gränser).
✤ Det gör att bilden blir
stabilare när du:
■ Filmar i zoom-in-läge.
■ Närbildsfilmar små objekt.
■ Filmar och går samtidigt.
■ Filmar genom ett bilfönster.
✤ DIS-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer)-er en håndskaking kompensasjon funksjon som kompenserer for noen skaking
eller beveging av hånd som holder på videokameraet
(innenfor rimelige grenser).
✤ Den gir mer stabile bilder:
■
Ved opptak med zoom
inn.
■
Ved nærbilder av små
objekter.
■
Ved opptak mens du
går.
■
Ved opptak gjennom et
bilvindu.
MENU
➔
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFF-knappen.
■
MENU-listan visas.
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
3. Slå över UP/DOWN till DIS.
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på MENU ON/OFF-knappen.
■
Menylisten vises.
MENU
4. Tryck på ENTER.
■
DIS-inställningen ändras.
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen
för att avsluta inställning.
■
Då DIS är valt (Digital Image
Stabilizer), syns DIS-symbolen
på (
) displayen.
Obs: 1. Du bör avaktivera DISfunktionen när du använder
ett stativ.
2. DIS-funktionen verkar inte i
lägena: DSE.
3. MENU ON/OFF fungerar inte i EASY -läget.
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
3. Drei UP/DOWN-hjulet til DIS.
4. Trykk på ENTER.
■
DIS-innstillingen forandrer seg.
EXIT: MENU
MENU
DIS........................ON
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
5. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
for å avslutte innstillingen.
■
Når DIS er stillet inn, vises DISmerket (
) i OSD.
Obs:
1. Vi anbefaler at du slår av DIS-funksjonen når du bruker
et stativ.
2. DIS-funksjonen virker ikke i DSE-modus.
3. Funksjonen MENU ON/OFF virker ikke i EASY
33
-innstilling.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 34
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Manuell/automatisk fokusering (MF/AF)
✤ MF/AF-funktionen fungerar endast i CAMERA-läget.
✤ Det är oftast bäst att använda den automatiska
fokuseringen, eftersom den låter dig koncentrera dig på
den kreativa sidan av filmningen.
✤ Manuell fokusering är nödvändig under vissa förhållanden när automatisk fokusering inte är tillräcklig.
Automatisk fokusering
✤ AF-läget (Auto-Fokus) väljs automatiskt när du slår på
videokameran.
✤ Om du inte är van att handskas med videokameror
rekommenderar vi att du använder Auto-fokus.
Manuell fokusering
✤ I följande inspelningsfall bör du
uppnå bättre resultat genom att
justera fokuseringen manuellt:
a. En scen innehållande flera motiv,
vissa nära videokameran, andra
längre ifrån.
b. En person insvept i dimma eller
omgiven av snö.
c. Väldigt skinande eller blanka ytor
som på en bil.
d. Personer eller objekt som rör
sigkonstant, som sportutövare eller
publik.
2
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
Avanserte opptak
MF/AF (manuell fokus/autofokus)
✤ MF/AF-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
✤ I de fleste situasjoner er det best å bruke autofokus
fordi du da kan konsentrere deg om den kreative siden
av filmingen.
✤ Det kan være nødvendig å bruke manuell fokusering
under visse forhold hvor automatisk fokusering ikke er
utilstrekkelig.
Autofokusering
✤ AF (autofokus) blir stilt automatisk når du slår på
strømbryteren.
✤ Hvis du har liten eller ingen erfaring med videokameraer, anbefaler vi at du bruker autofokus.
Manuell fokusering
✤ I følgende situasjoner får du bedre
resultater ved å regulere
avstanden manuelt.
a. Et bilde som inneholder flere
objekter med forskjellig avstand
fra videokameraet.
b. En person innhyllet i tåke eller
omkranset av snø.
c. Svært blanke og glinsende flater
som på en bil.
d. Folk eller objekter som ustanselig
beveger seg omkring, som idrettsfolk eller folkemengder.
2. Tryck på MF/AF-knappen.
3. Zooma in motivet genom att trycka
ZOOM-knappen åt T-sidan.
Manuell fokus kan vara nödvändig
under förhållanden där autofokus ej
fungerar tillfredsställande.
34
3
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på MF-knappen.
3. Zoom inn motivet ved å skyve
ZOOM-knasten mot “T”.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 35
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
NORSK
Avanserte opptak
4. Vrid UP/DOWN-knappen upp eller
ned tills objektet kommer i fokus.
4. Drei UP/DOWN-hjulet opp eller ned
inntil objektet er i fokus.
5. Du kan erhålla en skarp bild efter
att du zoomat ut.
5. Du kan få et skarpt bilde etter at du
har zoomet ut.
6. För att återvända till AF (Autofokus)
tryck på MF-knappen igen.
6. Gå tilbake til AF (autofokus) ved å
trykke på MF-knappen igjen.
Obs: MF fungerar inte i EASY-läget.
Obs:
Motljuskompensering (BLC)
BLC fungerar i CAMERA-läget.
Motljus uppstår när det motiv du ska filma är mörkare än
bakgrunden:
- Motivet befinner sig framför
* BLC off
ett fönster.
- Den person som ska filmas
bär vita eller skinande
kläder och är placerad mot
en ljus bakgrund; personens ansikte är för mörkt för
att kunna urskiljas.
- Motivet finns utomhus och
bakgrunden är en molnig
himmel.
- Ljuskällorna är för ljusa.
- Motivet är placerat mot en
snöig bakgrund.
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge.
2. Tryck på BLC-knappen.
■
Normal - BLC - Normal
■
BLC förstärker endast motivet.
Obs: BLC fungerar inte i P.AE- eller EASY-läget.
MF funksjonen virker ikke i
innstillingene EASY.
BLC
BLC virker i CAMERA-modus.
Svart belysning fremkommer når objektet er mørkere enn
bakgrunnen:
- Objektet står foran et vindu.
* BLC on
- Personen som skal filmes, har
hvite eller glinsende klær og er
plassert mot en lys bakgrunn.
Personens ansikt er så mørkt at
det er umulig å dra kjensel på
det.
- Objektet er utendørs og bakgrunnen er en overskyet himmel.
- Lyskildene er for sterke.
- Objektet er plassert mot en
snøhvit bakgrunn.
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på BLC-knappen:
■
Normal - BLC - Normal
■
BLC framhever bare objektet.
Obs:
BLC-funksjonen virker ikke i innstillingene
P.AE eller EASY.
35
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 36
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
PROGRAM AE (Automatisk Exponering)
✤
✤
✤
1.
2.
PROGRAM AE-funktionen fungerar endast i CAMERA-läget.
PROGRAM AE-lägena gör det möjligt att anpassa slutartid
och bländare efter vad som ska filmas. Detta ger dig en
kreativ kontroll över skärpedjupet.
Det finns 6 automatiska exponeringslägen.
AUTO-läge
■ Automatisk balansering mellan objekt och bakgrund.
■ För användning under normala filmförhållanden.
■ Slutarhastigheten varierar automatiskt från 1/50 till
1/250 sekund, beroende på scenen.
SPORTS-läge (
)
För filmning av människor eller objekt som rör sig
snabbt;
■
3.
PORTRAIT-läge (
)
Fokuserar på motivet i förgrunden, medan bakgrunden
är ur fokus.
Porträttläget är mest effektivt när det används
utomhus.
■ Slutarhastigheten varieras automatiskt från 1/50 till
1/1000 sekund, beroende på scenen.
■
4.
SPOTLIGHT-läge (
)
För korrekt filmning när det endast finns ljus på motivet
och inte på omgivningen.
■ Slutarhastigheten är 1/50 sekund.
■
5.
SAND/SNOW-läge (
)
Filmning när människor eller objekt är mörkare än bakgrunden, p.g.a. den reflekterande belysningen från snö
eller sand.
■ Slutarhastigheten varieras automatiskt från 1/50 till
1/250 sekund, beroende på scenen.
■
6.
HSS-läge (höghastighetsslutare) (
)
För filmning av snabbrörliga motiv som golf- eller tennisspelare.
■ Du kan behöva lysa upp filmområdet.
■
36
NORSK
Avanserte opptak
PROGRAM AE (Automatisk eksponering)
✤ PROGRAM AE-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
✤ Med PROGRAM AE-modusene er det muligt å justere
lukkerhastigheten og åpning slik at de passer til forskjellige opptakelsesforhold. Disse funksjoner gir deg et
kreativt styr over dybdeskarpheten.
✤ Det er seks automatiske eksponeringsmoduser.
1. AUTO-modus
■
Autobalansering mellom objektet og bakgrunnen.
■
Brukes under normale forholdet.
■
Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til
1/250 sekund avhengig av bildet.
2. SPORTS-modus (
)
■
For opptak av mennesker og objekter som beveger
seg hurtig;
du kan også spille av bildet i slow motion på en 8 mm
VCR, eller stoppe på et bestemt bilde med svært lite
uskarphet.
3. PORTRAIT-modus (
)
■
For fokusering på et objekt i bakgrunnen med bakgrunnen ute av fokus.
PORTRAIT-modusen er mest effektiv utendørs.
■
Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til
1/1000 sekund avhengig av bildet.
4. SPOTLIGHT-modus (
)
■
For korrekt opptak når det bare er lys på opbjektet og
ikke på resten av bildet.
■
Lukkerhastigheten er 1/50 sekund.
5. SAND/SNOW-modus (
)
■
For opptak når mennesker eller objekter er mørkere
enn
bakgrunnen på grunn av reflekser fra sand eller snø.
■
Lukkerhastigheten varierer automatisk fra 1/50 til
1/250 sekund avhengig av bildet.
6. HSS (Høyhastighetslukker)-modus ( )
■
For opptak av objekter som
beveger seg hurtig, for eksempel i golf eller tennis.
■
Det kan være nødvendig å lyse opp opptaksområdet.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 37
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
NORSK
Avanserte opptak
Ställa in PROGRAM AE (Automatic Exposure)
Innstille PROGRAM AE (Automatic Exposure)
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läge.
1. Sett strømbryteren på CAMERA-innstilling.
2. Tryck på P.AE-knappen.
-symbolen visas.
STBY
0:00:00
3. Tryck på P.AE-knappen tills lämplig
symbol visas.
➔
➔
➔
➔
)
(
■ Ingen visning: Fullt automatiskt läge.
Obs:
■
■
■
■
31.JAN.2003
2. Trykk på P.AE-button, og (
symbolet vises.
)
3. Trykk på P.AE-knappen det
ønskede symbolet vises.
(
➔
➔
➔
➔
)
■ Ikke noe i displayet :
Full Auto-innstilling.
Obs:
Den skärmstatus som ändrats genom P.AE-knappen kommer att spelas in på bandet.
För att avsluta P.AE-funktionen, tryck på P.AEknappen en eller flera gånger, tills P.AE-ikonen inte
längre visas.
P.AE fungerar inte i EASY- eller CUSTOM-läget.
BLC fungerar inte i P.AE-läget.
■
■
■
■
Skjermstatusen som forandres med P.AE-knappen kommer med på båndet.
For å avslutte P.AE funksjonen trykker du på
P.AE-knappen en eller flere ganger, til P.AE-ikonet
ikke lenger vises.
The P.AE funksjonen virker ikke i innstillingene
EASY eller CUSTOM.
The BLC funksjonen virker ikke i innstillingen
P.AE.
37
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 38
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA-läge
✤
Digitaleffekter ger dig möjlighet att lägga till en kreativ
känsla till din inspelning genom olika specialeffekter.
✤ Välj lämplig effekt för den typ av scen du vill filma och den
effekt du vill ge filmsekvensen.
✤ Det finns flera effekter. (VP-W80U/W80: 8 effekter,
VP-W87/W87D: 10 effekter)
1. Normal bild.
1
2. GHOST: Detta läge ger en eftersläpande effekt till bilden.
(endast VP-W87/W87D)
3. STROBE: Detta läge spelar in
genom att föra in bildfrysnings-effekter. Som referens kan nämnas att
3
det i den normala bilden finns 50 fält.
(endast VP-W87/W87D)
4. SEPIA: Detta läge ger bilden en
SEPIA-effekt.
5. B&W(Black & White): Detta läge ger
5
möjlighet för bilden att endast vara
svart/vit.
6. NEG.(Negativ): Detta läge ger möjlighet
att filma i bildens reflekterade färger.
7. MIRROR: Detta läge klipper bilden till
hälften, genom att använda en
7
spegel-effekt.
8. ART: Lägger till en målningslik effekt
till bilden, s k solarisering.
9. MOSAIC: Detta läge ger möjlighet för
bilden att bli rutig.
10. 16:9 (WIDE): Detta läge ger
9
möjlighet för 16:9 (WIDE)-televisiondisplay.
11. CINEMA: Detta läge täcker
övre/nedre delen av skärmenför att
ge en Film-liknande effekt.
11
Obs:
38
■
DSE fungerar inte i
EASY - läget.
Avanserte opptak
DSE (Digital Special Effects) i CAMERA mode
✤ Med digitale effekter kan du legge inn spesialeffekter på
filmene dine og gi dem et kreativt innslag.
✤ Velg ut passende digital effekt for den bildetypen du
ønsker å filme og den effekten du vil gi.
✤ Det er flere DSE-innstillinger. (VP-W80U/W80: 8 innstillinger, VP-W87/W87D: 10 innstillinger)
2
4
6
8
10
Obs: ■
1. Normalt bilde.
2. GHOST: Med denne modus får
billedet en dragging effekt.
(bare VP-W87/W87D)
3. STROBE: Filmingen foregår ved å
legge inn et
kutteeffekt i bildet. som en referanse, det i et normal bilde finnes
50 felter. (bare VP-W87/W87D)
4. SEPIA: Denne modus gir bildet
SEPIA effekten.
5. B&W (Svart & hvitt): Denne modus
gir mulighet for bildet å være
svart/hvit.
6. NEG. (Negativ): I denne modus kan
bildene tas opp ved å reflektere
billedfargen.
7. MIRROR: Denne modus kutter
bildet i to, ved hjelp av speileffekt.
8. ART: Gir bildet en malerilignende
effekt som kalles solarisering.
9. MOSAIC: Med denne modus får
billedet et spraglet utseende.
10. 16:9 (WIDE): Denne modus gir et
bredt (16:9) television-display.
11. CINEMA: Denne modus dekker
øvre/nedre del av skjermen for å gi
kinoeffekt.
DSE funksjonen virker ikke i innstillingene EASY.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 39
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Välja och spela in med DSE-effekter
NORSK
Avanserte opptak
Velge og gjøre opptak med DSE-virkninger.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERAläget.
STBY
X:XX:XX
1. Sett strømbryteren på CAMERAmodus.
SEPIA
2. Trykk på DSE-knappen, GHOST
eller SEPIA vises.
2. Tryck på DSE-knappen.
GHOST eller SEPIA visas.
3. Fortsett å trykke på DSE-knappen, til ønsket innstilling vises.
3. Fortsätt att trycka på DSE-knappen,
tills önskat läge visas.
4. Trykk på START/STOP-knappen
for å begynne opptaket.
4. Tryck på START/STOP-knappen för
att starta inspelningen.
5. For å gå ut av DSE-funksjonene
trykker du på DSE-knappen en
eller flereganger til ingen DSEinnstilling vises på søker-skjermen.
5. För att gå ur DSE-funktionen, tryck en
eller flera gånger på DSE-knappen,
tills DSE-läget inte längre visas på
sökaren-panelen.
Obs:
Obs:
■
■
Det är rekommendabelt att sätta DSE-funktionen i
STBY-läge.
DSE fungerar inte i EASY - läget.
■
■
Det anbefales å stille inn DSE-innstillingen i
STANDBY-innstilling.
DSE-funksjonen virker ikke i innstillingene EASY.
39
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 40
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik Avanserte opptak
Ställa in och spela in datum/tid (DATE/TIME)
Innstilling og opptak av dato og klokkeslett
✤ Inställning och inspelning av datum/tid fungerar endast i
CAMERA-läge.
✤ Du kan lägga in datum och tid tillsammans med den
film du spelar in så att du senare när du tittar på filmen
vet exakt när den spelades in. Datum och tid läggs in
när du ser dem i sökaren eller på sökaren.
Ställa in datum/tid
✤ Inställning av datum/tid fungerar endast i
STANDBY då videokameran står
i CAMERA-läge.
✤ Innstilling og opptak med DATE/TIME virker bare i
CAMERA-modus.
✤ Du kan få med dato og klokkeslett på de opptakene du
gjør, vil du bli minnet om når de ble tatt opp. Datoen og
klokkeslettet blir tatt opp når de blir vist i søkeren eller i
søkeren.
1. Se till att du har installerat LITIUMBATTERIET. (se sid 17)
LITIUMBATTERIET sparar klockfunktionens inställning.
2. Slå över strömbrytaren till CAMERAläge.
3. Tryck på MENU ON/OFF-knappen,
MENU-listas visas.
4. Vrid på UP/DOWN dial tills
CLOCK SET lyses upp.
5. Tryck på ENTER.
■
Att ställa in klockan med hjälp
av CLOCK SETTING är möjligt
då DATE och TIME visas.
■
BLINKANDE visar på möjlighet
att ändra inställningen. Året är
det första som blinkar.
Innstilling av DATE/TIME
✤ Innstilling av DATE/TIME virker
MENU
bare i STANDBY-og CAMERADIS........................OFF
modus.
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
1. JAN. 2003
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
6. Vrid UP/DOWN-knappen till det
önskade årtalet.
0:00
1. JAN. 2005
EXIT: MENU
40
1. Kontroller at du har satt inn LITHIUM BATTERY. (se side 17)
LITHIUM BATTERY er nødvendig
for å holde klokken vedlike.
2. Still strømbryteren i CAMERA
modus.
3. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
og meny listen skal vises.
4. Vri UP/DOWN-hjulet til CLOCK
SET er uthevet.
5. Trykk på ENTER.
■
CLOCK SETTING (innstilling
av dato og klokkeslett) er mulig
når DATE og TIME vises.
■
BLINKING viser innstilingsmuligheten.
Året blinker først.
6. Drei UP/DOWN-hjulet for å innstille
året.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 41
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
7. Tryck på ENTER.
■
Månad blinkar och kan ställas in.
8. Vrid UP/DOWN-knappen till
önskad månad.
9. Tryck på ENTER.
■
Dag blinkar och kan ställas in.
10. Datum, timma och minut ställs in
på samma sätt som med år, månad.
11. Om du trycker in ENTER medan
du håller på att ställa in minuter så
försvinner inställningsbilden och
tiden är nu satt. Både datum och
tid visas nu.
CLOCK SETTING
0:00
1. JAN. 2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
1. FEB. 2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
1. FEB. 2005
7. Trykk på ENTER.
■
Måneden som skal innstilles
blinker.
8. Drei UP/DOWN-hjulet for å innstille
ønsket måned.
9. Trykk på ENTER.
■
Dagen som skal innstilles blinker.
10. Du kan sette året, timen og minuttet
etter samme prosedyre som brukes
for å innstille år og måned.
11. Trykk på ENTER etter at du har
innstillt minuttene, og skjermen for
klokkens innstilling forsvinner. Den
innstilte datoen og tiden vises nå.
Opptak med DATE/TIME
1. Kontroller at DATE/TIME er stilt inn.
Inspelning av datum/tid
1. Se först till att korrekt datum/tid
är inställt.
2. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
3. Tryck på DATE/TIME-knappen rätt
antal gånger:
■
För att endast spela in datum,
tryck på DATE/TIME-knappen en gång.
■
För att spela in datum och tid, tryck på
DATE/TIME-knappen två gånger.
4. Tryck på START/STOP-knappen för att spela in
datum/tid tillsammans med din scen.
2. Still strømbryteren i CAMERA
modus.
3. Trykk på knappen DATE/TIME så
mange gangen som det er nødvendig.
■
Hvis du bare vil ha med
datoen, trykker du en gang på
DATE/TIME-knappen.
■
Hvis du vil ha med både datoen og klokkeslettet,
trykker du to ganger på DATE/TIME-knappen.
4. Trykk på START/STOP-knappen og DATE/TIME kommer med på opptakene dine.
Obs:
Obs:
■
■
■
Om inte inställningarna för datum/tid sparats i
videokameran, är LITIUMBATTERIET urladdat.
(se sid 17)
Du kan inte dölja inspelat datum eller tid under
uppspelning.
DATUM/TID fungerar inte i EASY- eller CUSTOMläget.
EXIT: MENU
■
■
■
Hvis din innstilling av dato og klokkeslett ikke blir
holdt ved like av kameraet, betyr det at LITHIUM
BATTERY er utladd. (se side 17)
Du kan ikke skjule datoen og klokkeslettet ved
avspilling.
The DATE/TIME funksjonen virker ikke i
EASY eller CUSTOM-innstilling.
41
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 42
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Att välja och spela in en titel (TITLE)
NORSK
Avanserte opptak
Valg av og opptak med tittel
✤ Val och inspelning av en titel fungerar endast i CAMERA-läge.
✤ TITLE-funktionen låter dig välja en färdig titel som finns
lagrad i videokamerans minne.
✤ Du kan också välja språk på titeln.
✤ Apparatet må være stilt i CAMERA modus for at du
skal kunne velge og lagre en tittel.
✤ Med tittelfunksjonen kan du velge en forhåndsinnstilt
tittel som er lagret i videokameraets minne.
✤ Du kan også velge tittelens språk.
Välja språk och bestämma titel
✤ Du kan endast välja språk när videokameran står
på STANDBY i CAMERA-läge.
✤ Standardinställningen är engelska (ENGLISH).
Du kan ändra språket.
Velge språk og sette en tittel
✤ For å velge språk må du være bare i STANDBY i
CAMERA modus.
✤ Standard fabrikkinnstilt språk er ENGLISH.
Du kan endre språket.
1. Se till att du har installerat LITIUMBATTERIET.
(se sid 17)
1. Sjekk at du har installert LITHIUM BATTERY.
(se side 17)
2. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
3. Tryck på MENU ON/OFF-knappen
och MENU-listan visas.
4. Vrid på UP/DOWN dial tills
TITLE SET lyses upp.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
2. Still strømbryteren i CAMERA
modus.
3. Trykk på MENU ON/OFF knappen, så vises menylisten.
4. Vri UP/DOWN-hjulet til TITLE
SET er uthevet.
EXIT: MENU
5. Tryck på ENTER.
■
En lista över tillgängliga språk
visas.
42
LANGUAGE SELECT
ENGLISH [HAVING FUN]
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
RUSSIAN
EXIT: MENU
5. Trykk på ENTER.
■
En liste av de språk som står
til disposisjon vises.
00606M VP-W80 SWE+NOR(20-43)
6/25/03 1:27 PM
Page 43
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
NORSK
Avanserte opptak
6. Vrid på UP/DOWN dial för att
välja önskat språk.
■ Du kan välja mellan
följande språk:
ENGELSKA/ FRANSKA/
TYSKA/ITALIENSKA/
SPANSKA/RYSKA.
7. Tryck på ENTER.
■ Det valda språket visas.
8. Vrid på UP/DOWN dial tills du
kommer till önskad titel.
9. Tryck ENTER.
■ Den valda titeln visas på skärmen under 2-3
sekunder och försvinner sedan. Samtidigt återvänder videokameran till menyläget.
9. Trykk ENTER.
■ Den valgte tittelen vises på skjermen i 2 ~ 3 sekunder og forsvinner. Samtidig går videokameraet
tilbake til menu -innstillingen.
Spela in en titel
Obs: ■ Försäkra dig om att du har valt en titel.
Gjøre opptak av en tittel
Obs: ■ Pass på at du har valgt en tittel.
1. Skjut strömbrytaren till CAMERA-läget.
2. Tryck MENU.
3. Vrid på UP/DOWN dial tills
TITLE......OFF lyses upp.
4. Tryck på ENTER och välj
mellan OFF, AUTO-10S och
CONTINUE.
5. Tryck på START/STOP-knappen
för att spela in titeln med din film.
■ Om du vill ändra inspelningstid, välj title recording
time i MENU (OFF, AUTO-10S, CONTINUE).
1. Sett strømbryteren til CAMERA innstilling.
2. Trykk MENU.
MENU
CUSTOM SET
3. Vri UP/DOWN-hjulet til
CLOCK SET
TITLE...OFF er uthevet.
TITLE SET
TITLE...................CONTINUE
4. Trykk ENTER for å velge mellom
D/TITLE COLOUR ..WHITE
DEMO ..................OFF
AV, AUTO-10S og CONTINUE.
EXIT: MENU
5. Trykk START/STOPP-knappen for
å ta opp tittelen sammen med
bildet.
■ Hvis du vil forandre opptakstiden, velger du opptakstid
(recording time) på MENU (OFF, AUTO-10S, CONTINUE).
Obs:
■ Tittelen flytter seg vannrett fra høyre til venstre side
10 sekunder etter at du slår på tittelen.
■ MENU ON/OFF funksjonen virker ikke i EASY eller
REC-innstilling.
Obs:
■
■
Titeln flyttar sig horisontellt från höger till vänster
sida 10 sekunder efter att du satt på titeln.
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller
REC-läget.
ENGLISH [HAVING FUN]
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
SPANISH
RUSSIAN
ANNIVERSARY
CONGRATULATIONS
GRADUATION
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY NEW YEAR
HAVING FUN
6. Vri UP/DOWN-hjulet og velg ønsket språk.
■ Du kan velge mellom engelsk
(ENGLISH), fransk(FRENCH),
tysk (GERMAN), italiensk
(ITALIAN), spansk (SPANISH)
og russisk (RUSSIAN).
7. Trykk ENTER.
■ Det valgte språket vises.
8. Vri UP/DOWN hjulet til den TITLE
(tittel) du ønsker.
43
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 44
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Använda in-och borttoning av bilden (FADE)
Fade inn og ut
✤ Toningsfunktionen (FADE) fungerar endast i CAMERA- ✤ FADE-funksjonen virker bare i CAMERA-modus.
läget.
✤ Du kan gi filmene dine et profesjonelt utseende hvis du
✤ För att ge dina filmer ett professionellt utseende kan du
bruker kreative effekter som fade-in i begynnelsen av et
använda specialeffekter som intoning (fade in) och bortavsnitt og fade-out i slutten av et avsnitt.
toning (fade out) i början eller i slutet av en filmsekvens.
Starte opptak
STBY
Starta inspelningen
1.
Hold FADE-knappen nede før
0:00:00
1. Innan filmning, håll ned
du starter opptaket. Bildet og
FADE-knappen.
lyden faller etter hvert ut (fade
Bilden och ljudet tonas gradvis
out).
bort (fade out).
2. Trykk på STAR/STOP-knappen
REC
2. Tryck på START/STOP-knapog slipp samtidig FADE-knap0:00:15
pen samtidigt som du släpper
pen.
upp FADE-knappen.
Opptaket starter og bildet og
Inspelningen startar och bilden
lyden kommer etter hvert på
och ljudet tonas gradvis in
(fade in).
REC
(fade in).
0:00:15
Avslutte opptak
Stoppa inspelningen
(bruk FADE INN / FADE UT)
(använd FADE IN/FADE OUT)
3. Når du vil avslutte opptaket,
3. När du vill stoppa inspelningen,
holder du FADE-knappen nede.
håll ned FADE-knappen.
Bildet og lyden faller etter hvert
STBY
0:00:20
Bilden och ljudet tonas
ut (fade ut).
gradvis bort (fade out).
4. Når bildet er borte, trykker du
4. När bilden försvunnit helt,
på START/ STOP-knappen for
tryck på START/STOP-knappen
å avslutte opptaket.
för att stoppa
Press the FADE button
a. FADE OUT
Gradual disappearance
inspelningen.
a. FADE OUT
a. FADE OUT
(ca. 4 sekun(c:a 4 sekunder)
der)
➔
➔
➔
➔
b. FADE IN
(ca. 4 sekunder)
b. FADE IN
(c:a 4 sekunder)
Gradual appearance
44
b. FADE IN
Release the FADE button
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 45
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
PIP (Bild i bilden) (endast VP-W87/W87D)
✤ PIP-funktionen (Picture-in-Picture, Bild i bilden) fungerar
i samband med DIGITALZOOMEN genom att använda
en liten överlagrad ruta som visar en bild som är
bredare än den bild som spelas in.
Detta ger dig en klarare bild av vad det är du filmar.
- PIP-funktionen fungerar endast i CAMERA-läge.
CAMERA
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
➔
1. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
2. Slå på Digital Zoom. (se sid 29)
3. Tryck på MENU ON/OFFknappen.
Menylistan visas.
4. Vrid på UP/DOWN dial tills
PIP……….OFF lyses upp.
5. Tryck på ENTER. PIP ON och
en liten skärm visas.
6. Kontrollera det du håller på
att spela in på PIP-skärmen,
och slå över Zoom-knappen till
“T”-positionen för att aktivera
DIGITAL ZOOM-läget.
■
Börja filma genom att trycka
på START/STOP- knappen då
det du vill filma kommer upp.
7. Genom att i menyn ställa
PIP……….ON till OFF tar du
bort den lilla skärmen och
stänger av PIP-läget.
ENTER
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................ON
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
NEXT: MENU
Obs:
■
■
■
Då du använder PIP-funktionen så syns
PIP-rutan i den inspelade bilden.
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller
REC-läget.
PIP fungerar inte i DSE-läget.
Avanserte opptak
PIP (Picture-In-Picture) (bare VP-W87/W87D)
✤ PIP (Picture-in-Picture)-funksjonen virker sammen med
DIGITAL ZOOM-funksjonen ved bruk av en liten, ovenpåleggende skjerm som viser et billede som er bredere
enn det billede som opptakes. Det skal hjelpe deg med
å få et bedre inntrykk at hva du er ved å opptake.
- PIP-funksjonen virker bare i CAMERA modus.
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på Digital Zoom.
(se side 29)
3. Trykk på MENU ON/OFFknappen, og MENU-listen
vises.
4. Vri UP/DOWN hjulet til
PIP..........OFF er uthevet.
5. Trykk ENTER, og PIP ON og
en liten skjerm skal komme
fram.
6. Sjekk hvilken del du filmer på
PIP skjermen og drei Zoom
knappen til “T” stillingen for å
aktivere Digital Zoom modus.
■
Begynn filmingen ved å
trykke på START/STOPknappen når den delen du
vil filme vises.
7. Når du setter PIP......ON til
OFF (av) vil den vesle skjermen forsvinne, og PIP
–innstillingen slås av.
Obs: ■ PIP skjermen skal filmes hvis den er i funksjon
under-filming.
■ MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY
eller REC-innstilling.
■ PIP-funksjonen virker ikke i DSE-innstilling.
45
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 46
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Snap Shot (endast VP-W87/W87D)
Snap Shot (bare VP-W87/W87D)
✤ Med Snap Shot-funktionen kan du filma ett stillastående ✤ Med SNAP SHOT-funksjonen virker videokameraet ditt
som et normalt fotoapparat, d.v.s. du har mulighet for å
objekt som om du hade en vanlig kamera.
opptake enkle stillbilleder.
- Snap Shot-funktionen fungerar i CAMERA-läget.
- Snap Shot funksjonen fungerer i CAMERA-modus.
1. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Tryck på Snap Shot-knappen för
CAMERA
att spela in det du vill.
2. Trykk på Snap Shot knappen i
■
Var noga med att inte skaka
retning av stillbildet du vil filme.
kameran i detta läge eftersom
■
På dette tidspunktet må du
bilden då kommer att bli suddig.
passe på at du ikke beveger
videokameraet, ellers blir
bildeopptaket uklart.
3. När SNAP SHOT- knappen trycks in
tar videokameran en stillbild under
6-7 sekunder. Efteråt går den
automatiskt till STANDBY-läge.
■
Du kan kontrollera hur lång tid
det är kvar av Snap Shot-filmandet genom att titta på tiddisplayen på skärmen.
■
För att avsluta en SNAP
SHOT-tagning, tryck på SNAP
SHOT-knappen igen.
Obs :
■
■
■
46
Om videokameran får ett slag eller skakas vid
tagning med SNAP SHOT, kan bilden bli suddig.
SNAP-SHOT-läget aktiveras under filmning.
Om du är i CAMERA-läge utan filmkassett i
videokameran och SNAP SHOT-knappen trycks in
så visas en stillbild på skärmen.
3. Etter at SNAP SHOT-knappen
trykkes, returnerer videokameraet
ditt automatisk til STANDBYmodus etter opptak av et
stillbillede i 6 sekunder.
■
Du kan sjekke gjenstående
Snap Shot filmetid ved å se på
tiden som vises på skjermen.
■
For å stoppe Snap Shot filmingen, trykk på SNAP SHOTknappen igjen.
Obs:
■
■
■
Hvis videokameraet dyttes eller rister når du tar et
stillbilde, kan bildet bli uklart.
SNAP SHOT er aktivert under filmingen.
Når SNAP SHOT-knappen trykkes i CAMERAmodus uten filmkassett, vises stillbildet på skjermen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 47
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
White Balance
✤ Vitbalans är en inspelningsfunktion som bevarar objektets unika färgsättning under alla inspelningsomständigheter.
✤ Du kan välja rätt WHITE BALANCE -läge för att få fram
bildens bästa färgkvalitet.
- AUTO: I detta läge är WHITE BALANCE automatstyrt.
- INDOOR (
): WHITE BALANCE styrs här
beroende på ljusförhållanden inomhus.
- OUTDOOR (
): WHITE BALANCE styrs här
beroende på ljusförhållanden utomhus.
Att ställa in WHITE BALANCEläget
1. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFFknappen, MENU-listan visas.
3. Vrid på UP/DOWN-knappen så
att WHITE BAL. .......AUTO
visas.
4. Tryck på ENTER.
■
Du kan välja INDOOR eller
OUTDOOR genom att
trycka på ENTER-knappen.
5. Tryck på MENU ON/OFF-knappen för att gå ur WHITE BALANCE-inställningen.
Obs:
MENU ON/OFF fungerar i EASY- eller REC-läget.
NORSK
Avanserte opptak
White Balance (Hvit Balanse)
✤ Hvitbalanse er en funksjon som bevarer objektets unike
farge i alle opptakssituasjoner.
✤ Du kan velge riktig Hvitbalanse modus for å oppnå god
fargekvalitet på bildet.
- AUTO: Denne modus brukes som regel til å kontrollere Hvitbalanse automatisk.
- INDOOR ( ): Kontrollerer Hvitbalanse i forhold til
innendørsatmosfæren.
- OUTDOOR (
): Kontrollerer Hvitbalanse i
forhold til utendørsatmosfæren.
Innstille en Hvitbalanse modus
1. Still strømbryteren i CAMERA
MENU
modus.
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........AUTO
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
2. Trykk på MENU ON/OFF
knappen, så vises menylisten.
3. Drei UP/DOWN-hjulet slik at
WHITE BAL. ......AUTO lyser.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM ..............OFF
PIP........................OFF
DISPLAY ..............ON
WHITE BAL. ........OUTDOOR
WL.REMOCON ....ON
EXIT: MENU
Hi 8
STBY
0:00:00
4. Trykk på ENTER.
■
Du kan stille inn på
innendørs (INDOOR)
eller utendørs (OUTDOOR) ved å trykke
ENTER-knappen.
5. Trykk på MENU ON/OFFknappen for å forlate WHITE
BALANCE(Hvit balanse)innstillingskjermen.
Obs: MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY
eller REC -innstilling.
47
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 48
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
Demonstration
✤ Med DEMO-funktionen kan du få en demonstration av
de huvudfunktioner som finns i din videokamera, så att
du enklare ska kunna använda dem.
✤ DEMO-funktionen är bara tillgänglig i CAMERA-läge
när det inte finns något band i videokameran.
✤ DEMO-funktionen återupprepas tills strömbrytaren
skjuts till OFF-läget.
1. Slå över strömbrytaren till
CAMERA-läge.
2. Tryck på MENU ON/OFFknappen, MENU-listan visas.
NORSK
Avanserte opptak
Demonstrasjon
✤ Demonstrasjonen viser deg automatisk hovedfunksjonene av videokameraet ditt slik at det blir
enklere for deg å bruke det.
✤ DEMO-funksjonen er bare tilgjengelig i CAMERAmodus når det ikke er bånd i kameraet.
✤ Demonstrasjonen gjentas til strømbryteren settes til
OFF for å stoppe den.
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
DEMO ..................OFF
1. Still strømbryteren i CAMERAmodus.
2. Trykk på MENU ON/OFF knappen,
så vises menylisten.
EXIT: MENU
3. Vrid UP/DOWN-knappen så att
DEMO blir
markerat.
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
DEMO ..................OFF
3. Drei UP/DOWN-hjulet slik at
DEMO lyser.
EXIT: MENU
4. Tryck på ENTER för att välja
ON.
■
Demonstration startar.
5. Skjut strömbrytaren till OFFläget för att avbryta demonstrationen.
Obs:
48
MENU ON/OFF fungerar inte i EASY- eller RECläget.
SAMSUNG
DEMONSTRATION
Obs:
4. Trykk på ENTER for å velge ON.
■
Demonstrasjonen starter.
5. Sett strømbryteren på OFF for å
avslutte demonstrasjonen.
MENU ON/OFF-funksjonen virker ikke i EASY
eller REC-innstilling.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 49
SVENSKA
Avancerad inspelningsteknik
NORSK
Avanserte opptak
Ange färg för datum/titel
Innstilling av farge dato/tittel
1. Ställ strömbrytaren i CAMERA-läge (se sidan 22)
1. Still nettbryteren på CAMERA-modus (se side 22)
2. Tryck på knappen MENU
ON/OFF.
■ MENU-listan visas.
3. Vrid UP/DOWN-ratten till
D/TITLE COLOUR......WHITE.
MENU
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
2. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
■ Menylisten blir vist.
3. Drei UP/DOWN-knappen til D/TITLE
COLOUR……WHITE.
MENU
4. Tryck på ENTER.
■ En lista med tillgängliga färger
visas.
5. Vrid UP/DOWN-ratten för att välja
lämplig färg.
6. Tryck på ENTER.
7. Tryck på knappen MENU
ON/OFF för att avbryta
inställningarna.
■ Titeln samt datum/tid i den färg
du valde visas.
CUSTOM SET
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE....................OFF
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET ..............0:00:00
DEMO ..................OFF
EXIT: MENU
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[WHITE]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[YELLOW]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
4. Trykk ENTER.
■ En liste over tilgjengelige farger
blir vist.
5. Drei UP/DOWN-knappen for å velge
passende farge.
6. Trykk ENTER.
7. Trykk på MENU ON/OFF-knappen
for å avslutte innstillingen.
■ Tittelen og dato/tid blir vist i den
fargen du har valgt.
49
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 50
SVENSKA
NORSK
Avancerad inspelningsteknik
Avanserte opptak
Belysningsteknikker
Belysningstekniker
✤ När du använder din videokamera finns det bara två
✤ Når du bruker videokameraet ditt så finnes der bare to
olika inspelningsmiljöer:
mulige miljøer til opptak.
- Filmning utomhus (normal inspelning eller med
- Utendørs opptak (Normal opptak eller opptak gjenNeutral Densitets-filter).
nom en ND (Neutral Density) filter.
- Filmning inomhus (videobelysning rekommenderas
- Innendørs opptak (videolys anbefales eller er
eller krävs).
påkrevet).
✤ Den faktor som har störst inverkan på bildkvaliteten är
✤ Den absolutt viktigste faktoren som påvirker bildekljusstyrkan, mätt i lux.
valiteten, er lysstyrken målt i lux.
✤ Följande tabell listar några vanliga situationer,
motsvarande ljusstyrka och eventuella rekommendationer. ✤ Tabellen nedenfor inneholder noen vanlige situasjoner,
tilsvarende lysstyrke og tilknyttede anbefalinger.
Situationer
Ljusstyrka
Rekommen
(lux)
dationer
100,000 ND-filter
100,000 rekommenderas.
◆ Snötäckta berg eller fält.
◆ Sandiga stränder en het
sommardag.
◆ Solig dag mitt på eftermiddagen.
35,000
◆ Molnig dag en timme efter
2,000
soluppgången.
◆ Kontor med lysrörsbelysning,
1,000
nära ett fönster.
◆ Solig dag en timme innan
1,000
solnedgången.
◆ Kassadisk i varuhus.
500 to 700
◆ Rum upplyst av två lysrör
300
på 30W.
◆ Pelargång på kvällen.
150 to 200
◆ Ljus av stearinljus.
10 to 15
Normal
inspelning.
Videobelysning
rekommenderas.
Videobelysning
behövs
Efter inspelningen
1. Mata ut den inspelade kassetten. (se sid 22)
2. Om du vill skydda den inspelade kassetten mot oavsiktlig radering, skjut fram den röda säkerhetsfliken på
kassetten.
3. Ställ strömbrytaren (POWER) i läge OFF.
4. Stäng linsskyddet.
5. Tag bort batteripaketet från videokameran.
50
Situasjoner
◆ Snødekte fjell eller marker.
◆ Sandstrender på en varm
sommerdag.
Lysstyrke
(lux)
Anbefalinger
100,000 ND-filter
100,000 anbefales.
◆ Soldag midt i ettermiddag.
35,000
◆ Overskyet en time etter
2,000
soloppgang.
◆ Kontor med kunstig belysning
1,000
Normale opptak.
i nærheten av vinduet.
◆ Soldag en time før soloppgang.
1,000
◆ Disken i et varehus.
500 til 700
◆ Rom med to 30W lysrør.
◆ Arkade om kvelden.
◆ Levende lys.
300 Videolys anbefales.
150 til 200
Videolys påkrevet.
10 til 15
Etter opptak
1. Ta ut båndet med opptakene. (se side 22)
2. Hvis du vil beskytte båndet mot utilsiktet sletting, trykker
du på den røde tappen på kassetten.
3. Sett POWER-knappen til OFF.
4. Lukk linsedekslet.
5. Ta ut BATTERY PACK fra videokameraet.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 51
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet) Avspilling av et bånd
✤ För att spela upp en scen du spelat in eller en annan
inspelad kassett.
✤ Uppspelningsfunktionen fungerar endast i PLAYERläget.
■
Visa den på en TV: rekommenderas vid inomhusanvändning.
Visa bandet på en TV
✤ For å fremvise et bånd som du har opptaket noe på.
✤ Avspillingsfunksjonen virker bare i PLAYER-modus.
■
Du kan se på det i et TV-apparat; anbefales
innendørs.
Se opptaket i en TV-skjerm
✤ Om du befinner dig inomhus är det praktiskt att använda en ansluten TV för visning av kassetter.
✤ För att kunna visa bandet på en TV måste TV:n vara
utrustad med ett kompatibelt färgsystem. (se sid 56)
Ansluta videokameran till en TV som har audiooch videoingångar
✤ Använd den audio/videokabel
som medföljer videokameran.
■
Gul kontakt: Video
■
Vit kontakt: Audio (L)
✤ Du kan även använda en
SCART-adapter
(extra tillbehör).
✤ Det anbefales å bruke TV-skjerm for å fremvise bånd
innendørs.
✤ Ved avspilling av bånd må TV-skjermen ha et kompatibelt fargesystem. (se side 56)
Ansluta videokameran till en TV som inte
har audio- och videoingångar
Kopling til en TV som ikke har en audio og
video inngangskontakt
✤ Du kan ansluta din videokamera
till en TV genom en vanlig
videobandspelare (VCR).
■
Gul kontakt: Video
■
Vit kontakt: Audio (L)
■
Du kan även använda en
SCART-adapter (extra tillbehör).
✤ Du kan kople videokameraet ditt
til TV-apparatet gjennom en
VCR.
■
Den gule: Video
■
Den hvite: Audio (L)
■
Du kan bruke en SCARTadapter som leveres som
tilleggsutstyr.
Obs: For å fremvise filmkassetten på TV-skjermen, velg
reservat kanalen for din VCR på TV-apparatet.
(Henvise til din VCR eller ditt TV-apparat
bruksanvisning)
51
Obs: För att se kvideokassetten på TVn, välj Videokanalen
på TVn.
(Se Videobandspelarens eller TVns respektive handböcker).
Kopling til en TV som har en audio og video
inngangskontakt
✤ Bruk audio/video-kabelen som
tilhører ditt videokameraet.
■
Den gule: Video
■
Den hvite: Audio (L)
✤ Du kan bruke en SCARTadapter som leveres som tilleggsutstyr.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 52
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet) Avspilling av et bånd
Obs:
■
■
Obs:
VP-W80U/W80/W87/W87D använder sig av
monoljud. Om din TV eller vanliga videobandspelare (VCR) har stereoljud, anslut audiokabeln
till ingång “L” på TVn eller videobandspelaren.
Med VP-W80/W87/W87D kan du använda en
S-VIDEO-kabel för att erhålla en bättre bildkvalitet
om du har en S-VIDEO-ingång på din TV.
Uppspelning
1. Använd TV/VIDEO-knappen för att välja VIDEO på din
TV.
2. Anslut strömkällan (batteripaket eller
nätadapter) till videokameran.Ställ
strömbrytaren (POWER) i PLAYERläge.
■
■
VP-W80U/W80/W87/W87D har et mono audiosystem.
Hvis din VCR eller ditt TV-apparat har et stereo
audiosystem, kopler du audiokabelen til inngang
“L” på VCR eller TV.
Med VP-W80/W87/W87D, kan du bruke S-VIDEOkabel for å få en bedre bildekvalitet hvis du har SVIDEO-tilkobling på din TV.
Avspilling
1. Trykk på TV/VIDEO-knappen og velg VIDEO på ditt
TV-apparat.
2. Kople strømkilden (batteri eller
vekselstrømsadapter) til
videokameraet.
Still POWER-bryteren på PLAYER.
PLAYER
3. Lägg i den kassett du vill titta på.
■
Se till att STOP-indikatorn visas.
4. Tryck på
(PLAY/STILL)knappen.
■
Den inspelade bilden visas på
TV:n efter 2 till 3 sekunder.
■
Press (STOP) to stop playing.
■
Om bandet når slutet under uppspelningen, spolas bandet tillbaka automatiskt.
Obs:
■
■
■
52
System (Hi8/8mm) väljs automatiskt beroende
på kassettformat.
VP-W80/W87/W87D kan spela upp både Hi8- och
8 mm-kassetter.
Denna videokamera stöder inte inspelning och
avspelning i LP.
PLAY/STILL
■
■
3. Legg inn det båndet du vil se.
■ Kontroller at STOP blir vist.
4. Trykk på
(PLAY/STILL)-knappen.
■ Opptakene dine blir vist på
skjermen etter ca. 2 til 3
sekunder.
Trykk på (STOP) for å stoppe spilling.
Hvis du kommer til enden av båndet under avspillingen,
spoler det seg automatisk tilbake.
Obs:
■
■
■
System (Hi8/8mm) blir valgt automatisk avhengig av
båndformatet.
VP-W80/W87/W87D kan spille av både Hi8 og 8mm.
Dette videokameraet har ikke LP (Long Play)
opptak eller avspilling.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 53
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet) Avspilling av et bånd
Olika funktioner i PLAYER-läget
Forskjellige funksjoner i PLAYER-modus
För att visa en stillbild (uppspelningspaus)
- Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen under uppspelning.
- För att återuppta uppspelningen,
tryck på
(PLAY/STILL)-knappen igen.
Obs: För att förhindra slitage på band
och videohuvud stannar videokameran automatiskt om den lämnas
oanvänd i stillbildsläge under längre tid än 5 minuter.
Leta upp en bestämd scen (bildsökning)
- Tryck
(FF) eller
(REW)knapparna under uppspelning.
För att återuppta normal uppspelning, släpp upp knapparna.
Se på et stillbilde
PLAY/STILL
REW
FF
Zero RETURN (VP-W87/W87D)
✤ ZERO RETURN-funktionen fungerar då videokameran
står på STOP i PLAYER-läge.
✤ Du kan med denna funktion automatiskt snabbspola
framåt eller bakåt till 0:00:00.
1. Ställ strömbrytaren (POWER) i
PLAYER-läget.
■ Se till att STOP-indikatorn visas.
2. Tryck på ZERO RETURN-knappen.
■ Z.RETURN visas.
■ FF eller REW fungerar automatiskt.
Obs: ZERO RETURN-knappen fungerar
inte då TAPE COUNTER står på 0:00:00.
Sätt COUNTER RESET till ”C.RESET 0:00:00” i
menyläget vid bandets början eller önskad sekvens.
Då du söker den här platsen på bandet, tryck då på
Z. RETURN-knappen när uppspelning stoppats.
START/
STOP DISPLAY
SELF
TIMER
✤
✤
COUNTER
RESET
WIDE
ZERO
STILL RETURN
TELE
Trykk på
(PLAY/STILL) -knappen
under avspillingen.
- Trykk på
(PLAY/STILL) -knappen
igjen når du vil gjenoppta avspillingen.
Obs: Videokameraet ditt stopper automatisk hvis den er i STILL-modus i
mer enn 5 minutter uten at den
settes i funksjon. Det skjer for å
unngå slitasje på båndet og videohodene.
Finne en sekvens (bildesøking)
- Trykk på
(FF)- eller
(REW)knappen under avspilling. Slipp knappen når du vil tilbake til normal
avspilling.
Zero RETURN (VP-W87/W87D)
ZERO RETURN-funksjonen virker bare i STOP- i
PLAYER-modus.
Du kan spole hurtig framover eller automatisk tilbake til
0:00:00 på båndtelleren (TAPE COUNTER).
1. Still strøm-bryteren på PLAYERmodus.
■ Kontroller at STOP blir vist.
2. Trykk på ZERO RETURN-knappen.
■ ZERO RETURN blir vist.
■ FF eller REW virker automatisk.
Obs:
ZERO RETURN-knappen virker ikke når
båndtelleren står på 0:00:00.
Sett COUNTER RESET (nullstill telleverk) til “C.RESET
0:00:00” i MENU-innstillingen ved starten av kassetten
eller ønsker sekvens. Når du vil søke etter denne plassen
på båndet igjen, trykk på Z.RETURN-knappen når
avspillingen stoppes.
53
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 54
SVENSKA
NORSK
Visa en inspelad kassett (Spela upp bandet) Avspilling av et bånd
DSE i PLAYER-läge
Digitale spesialeffekter i Player modus
✤ Att använda DSE i PLAYER-läge är likadant som att
använda det i CAMERA-läget, förutom att strömbrytaren måste vara satt på PLAYER i stället för på
CAMERA. se sidan 38 och 39.
Obs: Effekterna GHOST, STROBE, NEG., MIRROR,
MOSAIC, CINEMA och 16:9 (WIDE) fungerar inte då
din camcorder är i PLAYER-läge.
✤ Genom att trycka på DSE-knappen kan du titta igenom
de möjliga inställningarna. Stanna vid önskad inställning.
Underhåll
Att rengöra sökaren
◆ För att montera tillbaka
okularet
4. Passa in okularet på sökaren.
5. Skruva tillbaka skruven.
54
Obs: Effekterne GHOST, STROBE, NEG., MIRROR,
MOSAIC, CINEMA og 16:9 (WIDE) virker ikke hvis
videokameraet ditt er i PLAYER-modus.
✤ Når du trykker DSE-knappen vil du flytte deg gjennom
tilgjengelige innstillinger. Stopp ved det valget du
ønsker.
Vedlikehold
Att rengöra och ta hand om Camcorder-kameran
◆ För att lossa okularet
1. Dra upp EVF-sökaren och vrid
skruven motsols.
2. Dra ut okularet.
3. Rengör okularet och sökarens
skärm med en mjuk trasa och en
bomullstops eller blåsverktyg.
✤ Prosedyren for bruk av DSE i PLAYER-modus er den
samme som prosedyren for bruk av DSE i CAMERAmodus, men med den unntagelse at strømbryteren må
innstilles på PLAYER i stedet for CAMERA. se siderne
38 og 39.
Rengjøring og oppbevaring av videokameraet
Rengjøre søkeren
1
2
3
4
◆ Ta av okulardekslet
Dra opp den elektroniske søkeren og drei så skruen mot
urviseren.
2. Dra ut okulardekslet.
3. Gjør ren okulardekslet og søkerskjermen med en myk klut og
bomullsfille eller en blåser.
1.
◆ Sette okulardekslet på
plass igjen
4. Sett okulardekslet på søkeren.
5. Sett skruen på igjen.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 55
SVENSKA
NORSK
Underhåll
Vedlikehold
Rengöra videohuvudena
✤ För att garantera normal inspelning och en tydlig
bild, rengör videohuvudena.
✤ När uppspelningsbilderna är fulla med störningar
eller knappt synliga kan videohuvudena vara smutsiga.
Rengjøring av videohodene
✤ For at opptakene skal gå som normalt og bildene bli
klare, må videohodene rengjøres.
✤ Dersom avspillingen er skjemmet av støy og uklare
bilder, kan skitne videohoder være årsaken.
a
a. Normal bild.
b, c. Bild med störningar.
Om detta skulle inträffa,
rengör videohuvudena
med en rengöringskassett
av torrtyp.
1.
2.
3.
4.
b
c
1.
2.
3.
4.
Ställ strömbrytaren (POWER) i PLAYER-läget.
Sätt i en rengöringskassett av torrtyp.
Tryck på
(PLAY/STILL)-knappen.
Tryck på (STOP)-knappen efter c:a 30 sekunder.
Kontrollera bildkvaliteten med en videokassett. Om bildkvaliteten fortfarande är dålig, upprepa proceduren.
Om problemet fortsätter, kontakta service.
Förvara videokameran
1. Du måste ta bort
BATTERIET från
videokameran vid förvaring.
1
2. Placera videokameran på
en väl ventilerad, torr och
varm plats.
3. Förvara inte videokameran
på en plats där temperaturen varierar kraftigt,
som t ex i en bil.
4. Förvara videokameran på en vibrationsfri plats.
Still POWER-knappen i PLAYER-modus.
Stikk inn en tørr rensekassett.
Trykk på
(PLAY/STILL)-knappen.
Trykk på (STOP) -knappen etter ca. 30 sekunder.
Sjekk bildekvaliteten med en videokassett. Hvis den
fremdeles er dårlig, gjentar du operasjonen. Hvis du
likevel ikke blir kvitt problemet må du kontakte ditt lokale
autoriserte serviceverksted.
2
3
a. Normalt bilde.
b, c. Bilde med støy.
Dersom dette forekommer, må du rengjøre
videohodene med en
tørr rensekassett.
4
Oppbevaring av kameraet
1. Ta ut BATTERY PACK ved
oppbevaring.
2. Oppbevar videokameraet
på et tørt og varmt sted
med god ventilasjon.
3. Oppbevar ikke videokameraet på et sted med store
temperatursvingninger,
som i en bil.
4. Plasser videokameraet på et stabilt sted.
55
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 56
SVENSKA
Använda videokameran utomlands
Använda videokameran utomlands
✤ Varje land har sitt eget el- och TV-färg-system.
✤ Innan du använder din videokamera utomlands, kontrollera följande punkter:
Strömkällor
Du kan använda din videokamera i alla länder med den
medföljande nätadaptern om elsystemet använder
100V till 240V, 50/60 Hz.
■
Du kan behöva en adapter till kontakten beroende på
hur väggurtaget är konstruerat.
■
Färgsystem
Du kan visa din inspelade film på sökaren.
För att visa den på en TV eller för att kopiera den till en
vanlig videobandspelare, måste TVn eller videobandspelaren vara PAL kompatibel (VP-W80U/W80/W87/
W87D) - och utrustad med korrekta audio/videoingångar.
■
✜ PAL-kompatibla länder
Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Kina,
Tjeckien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Storbritannien, Holland, Hong
Kong, Ungern, Indien, Iran, Irak, Italien, Kuwait,
Libyen, Malaysia, Mauritius, Rumänien, Saudiarabien,
Nya Zeeland, Norge, Portugal, Singapore, Slovakien,
Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Thailand,
Tunisien, etc.
✜ NTSC-kompatibla länder
Bahamas, Kanada, Centralamerika, Japan, Mexiko,
Taiwan, Filippinerna, Korea, USA, etc.
Obs: Du kan filma med din videokamera över hela
världen.
56
NORSK
Bruk av videokameraet i utlandet
Bruk av videokameraet i utlandet
✤ Hvert land har sitt eget elektriske nett og TV fargesystem.
✤ Kontroller disse punktene før du bruker videokameraet i
utlandet:
Spenningskilder
Dukan bruke ditt videokamera ialle land som elsystemet
bruker 100V til 240V, 50/60HZ.
■
Bruk en kommersiellt tilgjengelig adapter til AC pluggen,
hvis nødvendig, avhengig av strømmen brukt.
■
Fargesystem
Du kan følge opptakene enten gjennom søkeren.
Hvis du vil se på opptakene i TV eller kopiere dem til en
videokassettopptaker, må TV-en eller VCR være PAL:
VP-W80U/W80/W87/W87D-kompatibel og ha passende
audio/video-kontakter.
■
✜ PAL-kompatible områder:
Australia, Belgia, Bulgaria, Danmark, Egypt, Finland,
Frankrike,
Hellas, Hongkong, India, Irak, Iran, Kina, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Nederland, Romania,
Saudi- Arabia, Singapore, Slovakia, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Syria, Thailand,
Tsjekkia, Tunis, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
✜ NTSC-kompatible områder
Bahamas, Canada, Filippinene, Japan, Korea, Mexico,
Sentral-Amerika, Taiwan, USA osv.
Obs: Du kan ta opptak med ditt videokamera hvor som
helst i verden.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 57
SVENSKA
NORSK
Felsökning
Selvdiagnose
Felsökning
Selvdiagnose
✤ Innan du kontaktar service, genomför följande enkla
kontroller. Det kan spara tid och göra att du slipper
ringa ett onödigt telefonsamtal.
✤ Før du kontakter et serviceverksted, bør du foreta disse
enkle kontrollene og dermed spare tid, penger og unødvendige telefonsamtaler.
Självdiagnostik
Selvdiagnosedisplay
Display
Blinkar
Informerar att...
långsamt batteripaketet är
nästan helt urladdat.
snabbt batteripaketet är
helt urladdat.
långsamt bandet är
TAPE END!
nästan slut.
nej
bandet har nått
TAPE END!
slutet.
långsamt det finns inget band
TAPE!
i videokameran.
PROlångsamt kassetten är
TECTION!
säkerhetsskyddad.
D.EMG
långsamt videokameran har
C.EMG
ett mekaniskt fel.
R.EMG
L.EMG
Åtgärd
byt till ett laddat
batteripaket.
byt till ett laddat
batteripaket.
förbered ett
nytt band.
byt till ett nytt band.
sätt i ett band.
om du vill spela in,
justera fliken.
1.Mata ut kassetten.
2. Välj OFF-läget.
3. Ta bort batteripaketet.
4. Sätt tillbaka
batteripaketet.
Display
Blinking Informerer om at...
Langsom batteripakken er
nesten utladd.
Hurtig
TAPE
END!
TAPE
END!
TAPE!
batteripakken er
helt utladd.
Langsom du er nesten på
enden av båndet.
lngen
du har kommet til
enden av båndet.
Langsom det er ikke bånd i
videokameraet.
PRO- Langsom båndet er beskyttet
TECTION!
mot opptak.
D.EMG Langsom videokameraet har
C.EMG
en mekanisk feil.
R.EMG
L.EMG
* Om felet upprepas,
kontakta service.
långsamt fuktkondens har
bildats.
Handling
Sett inn et friskt batteri.
Sett inn et friskt batteri.
Gjør klart et nytt bånd.
Skift bånd.
Sett inn et bånd.
Fjern beskyttelsen hvis
du vil filme.
1.
2.
3.
4.
Ta ut båndet.
Still på OFF.
Ta ut batteriet.
Sett batteriet inn
igjen.
* Hvis problemet
fortsetter, kontakt det
nærmeste
servicesenter.
se sid 60.
Langsom det har dannet seg
kondens i
videokameraet.
se side 60.
57
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 58
SVENSKA
NORSK
Felsökning
Selvdiagnose
Sjekking
Felsökning
✤ Om du skulle stöta på något problem med videokameran, använd följande tabell för att göra en felsökning.
✤ Om du inte lyckas åtgärda problemet med hjälp av
dessa instruktioner, notera följande:
■
Det modell-och serienummer som finns märkt på
videokamerans undersida.
■
Din garanti, om den fortfarande är giltig.
✤ Kontakta sedan närmaste serviceavdelning.
Symptom
Förklaring / Lösning
Det går inte att starta ◆ Kontrollera batteripaketet (se sid 19)
videokameran.
eller nätadaptern. (se sid 18)
START/STOP fungerar ◆ Se till att strömbrytaren (POWER)
inte under inspelning.
står på CAMERA.
◆ Du har nått slutet på bandet.
◆ Kontrollera kassettens säkerhetsflik.
(se sid 22)
Videokameran
◆ Videokameran står på STANDBY
stängs av
och du har inte använt den på
automatiskt.
5 minuter. (se sid 24)
◆ Batteripaketet är urladdat. (se sid 21)
Batteripaketet laddas ◆ Den omgivande temperaturen
ur väldigt snabbt.
är för låg. (se sid 21)
◆ Batteripaketet är inte fullt uppladdat.
(se sid 19)
◆ Batteripaketet är förbrukat och kan
inte laddas upp mer.
Byt till ett annat batteripaket.
Det går inte att
◆ Batteripaketet är helt urladdat.
mata ut kassetten.
◆ Ett mekaniskt fel kan ha uppstått.
(se sid 57)
DATE/TIME-indikatorn ◆ Litiumbatteriet är inte installerat,
blinkar mer än 2 gånger
eller helt urladdat. (se sid 17)
när videokameran
ställs i CAMERA-läget.
58
✤ Hvis du får problemer med videokameraet, kan du bruke
tabellen nedenfor for å finne feilen.
✤ Hvis disse instruksjonene ikke løser ditt problem, noterer
du:
■
Modellen og serienummeret som du finner under
videokameraet.
■
Garantien, hvis den er gyldig.
✤ Ta kontakt med nærmeste autoriserte serviceverksted.
Symptom
Forklaring/løsning
Du får ikke slått
videokameraet på.
◆ Kontroller batteripakken (se side 19)
eller AC-adapteren. (se side 18)
Start/stop virker
ikke ved opptak.
◆ Kontroller at bryterne POWER.
◆ Du har kommet til enden
av kassettbåndet.
◆ Kontroller beskyttelsestappen på
kassetten. (se side 22)
Videokameraet slår
seg av automatisk.
◆ Videokameraet har stått på
STANDBY i mer enn 5 minutter uten
at du har brukt det. (se side 24)
◆ Batteripakken er helt utladd.
(se side 21)
Batteripakken blir
fort brukt opp.
◆ Lufttemperaturen er for lav. (se side 21)
◆ Batteripakken er ikke ladd helt fullt.
(se side 19)
◆ Batteripakken er helt død, og kan ikke
lades opp igjen. Skift batteripakke.
Du får ikke ut
◆ Batteripakken er helt utladd.
kassetten av rommet. ◆ Det kan ha oppstått en mekanisk feil.
(se side 57)
Indikatoren for
◆ Litiumbatteriet er ikke installert,
DATE/TIME blinker
eller helt utladd. (se side 17)
mer enn to ganger
når du stiller videokameraet på CAMERA.
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 59
SVENSKA
NORSK
Felsökning
Symptom
Selvdiagnose
Förklaring / Lösning
Symptom
Forklaring/løsning
Uppspelningsbilden
fhåller låg kvalitet.
◆ Videohuvudena kan vara
smutsiga. (se sid 55)
Bildet har dårlig kvalitet
ved avspilling.
◆ Videohodene kan være skitne.
(se side 55)
Videokameran fungerar
inte alls.
◆ Ett mekaniskt fel kan ha
uppstått. (se sid 57)
Du kan ikke gjøre noe
med videokameraet.
◆ Det har oppstått en mekanisk
feil. (se side 57)
◆ Kontrasten mellan motivet och
Ett vertikalt streck
bakgrunden är för stor för att
uppstår vid filmning
videokameran ska kunna fungera
av ljust objekt mot mörk
normalt. Belys bakgrunden för att
bakgrund
minska tkontrasten eller använd
(t ex en ljuslåga).
BLC-funktionen när du filmar.
(se sid 35)
◆ Kontrasten mellom objektet og
En vertikal stripe viser
bakgrunnen er for stor for
seg når du filmer et lyst
videokameraet. Lys opp
objekt mot en mørk bakbakgrunnen for å minske kongrunn (f. eks. levende
trasten eller bruk BLC-funksjolys).
nen når du filmer.
(se side 35)
Bilden i sökaren är sud- ◆ Sökarens lins har inte justerats.
dig.
Vrid sökarens fokusring tills de
indikatorer som visas i sökaren
är skarpa. (se sid 25)
Bildet i søkeren er
uskarpt.
◆ Linsa på søkeren er ikke justert.
Drei ringen på søkeren til indikatoren som blir vist i søkeren,
er i fokus. (se side 25)
Bandet rör sig inte då
PLAY, REW eller FF
trycks ned.
◆ Ställ strömbrytaren (POWER) i
PLAYER-läge.
◆ Bandets början eller slut har nåtts.
Datum, tid eller titel
försvann fast de var
inställda.
◆ Inget litiumbatteri finns installerat
eller så är det helt urladdat.
(se sid 17)
Båndet beveger seg
ikke når du trykker
knappene PLAY, FF
eller REW.
◆ Still strøm-bryteren på
PLAYER.
◆ Du er på begynnelsen eller
enden av båndet.
Dato, klokkeslett og tittel ◆ Litiumbatteriet er ikke installert
forsvinner selv om du
eller fullstendig utladd.
har stilt inn.
(se side 17)
59
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 60
SVENSKA
NORSK
Felsökning
Selvdiagnose
Fuktkondens
Fuktighet, kondens
✤ Om filmkameran tas direkt in från ett kallt ställe till ett
varmt kan fuktkondens uppstå på insidan av kameran,
på videobandets yta, eller på linsen. Då detta händer
kan antingen bandet klistra fast sig mot bildhuvudet och
skadas, eller också kan det hända att apparaten inte
fungerar som den ska.
✤ För att förhindra all eventuell skadeuppkomst under dessa förhållanden
har videokameran en inbyggd fuktavkännare.
✤ Om det finns fukt inuti videokameran
visas “DEW (
)”.
Om detta händer fungerar ingenting
förutom att mata ut videokassetten.
1
Öppna kassetthållaren, ta ut batteriet och förvara det i ett varmt, torrt
rum under minst två timmar.
✤ Om DEW-funktionen plötsligt går
igång och du vill kringgå detta, gör
så här: (Övertyga dig först om att all
2
kondens har försvunnit).
✤ Hvis videokameraet blir brakt fra et kaldt sted til et
varmt sted, kan det bli kondens på innsiden av
videokameraet, på filmtransporten eller på linsa. Filmen
kan da klebe seg til hodetrommelen og bli skadd, eller
at videokameraet ikke fungerer som det skal. For å
unngå skader som kan oppstå under disse forholdene,
er videokameraet utstyrt med en
fuktighetssensor.
✤ Hvis det er fuktighet inn i
DEW
videokameraet, blir DEW (
)
vist. Når dette skjer, vil ingen
funksjoner unntatt uttak av filmen
virke.
Åpne kassetthuset, ta ut batteriet
og legg det i et tørt, varmt rom i
minst to timer.
✤ Hvis “duggbeskyttelsesfunksjonen”
uventet blir aktivert og du ønsker
oppheve den, skal du gå frem på
følgende måte:
(Kontroller at kondensen er helt
forsvunnet.)
1. Ta ut batteripaketet.
2. Ta ut litiumbatteriet
3
1.
Ta ut batteripakken.
2.
Ta ut litiumbatteriet.
3.
Sett litiumbatteriet inn igjen.
4.
Sett batteripakken inn igjen.
3. Sätt tillbaka litiumbatteriet
4. Sätt tillbaka batteripaketet.
60
4
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 61
SVENSKA
NORSK
Specifikationer
Spesifikasjoner
✤ Följande tekniska specifikationer och design kan utan
föregående varning komma att ändras.
✤ Disse tekniske spesifikasjonene og designet kan bli
endret uten forvarsel.
System
Inspelningssystem
Videosignal
Kassettformat
Bandhastighet
Hastighetslägen
Inspelningstid
Snabbspolningstid
Bildenhet
Optisk zoomnivå
Brännvidd: f
F
Filterdiameter
Fokussystem
Makro
Min. belysning
Anslutningar
Video UT
Audio UT
Extern mikrofon
Allmänt
Strömförsörjning
Effektförbrukning
VP-W80U/W80/W87/W87D
Video: Två roterande huvuden,
spiralgående FM-avsökning
Audio: FM-mono
PAL-färgsystem, CCIR-standard
VP-W80U: 8mm
VP-W80/W87/W87D: Hi8 eller 8mm.
SP: 20.051 mm/sek
Inspelning: endast SP
Uppspelning: SP
P5-120: 120 minuter
P5-120: c:a 8 minuter
CCD (Charge Coupled Device)
22x
3.6~79.2 mm
1.6
46 mm
Inre
Autowide makro
0.3 lux (synligt)
Minijack, 1 Vp-p, 75 ohm,obalanserad
Minijack, 7.7 dBs,
utimpedans: mindre än 820 ohm
Mono ø3.5 (endast VP-W87/W87D)
DC 8.4 V (1.5A)
VP-W80U/W80: 3.3W,
VP-W87/W87D: 3.8W,
Inbyggd mikrofon
Kondensatortyp, omnidirektionell.
Användningstemperatur 0°C till 40°C (32°F till 104°F)
101 ✕ 104 ✕ 174 mm
Mått(B ✕ H ✕ D)
Vikt
690 g
System
Opptakssystem
Videosignal
Brukbar kassett
Båndhastighet
Hast.modus
Opptakstid
FF- eller REW-tid
Bildeanordning
Optisk zoom-forhold
Brennvidde: f
F
Filterdiameter
Fokussystem
Makro
Min. belysning
Tilkoplinger
Video ut
Audio ut
Ekstern mikrofon
Generelt
Spenning
Effektforbruk
VP-W80U/W80/W87/W87D
Video: To roterende hoder
Skrueavsøking FM
Audio: FM monosystem
PAL farge, CCIR standard
VP-W80U: 8mm
VP-W80/W87/W87D: Hi8 eller 8mm
SP: 20.051 mm/s
Opptak: bare SP Avspilling: SP
P5-120: 120 min.
P5-120: c:a 8 min.
CCD (Charge Coupled Device)
22x
3.6~79.2 mm
1.6
46 mm
Indre
Auto wide macro
0.3 lux (synlig)
Minijakk, 1 Vp-p, 75 ohms,
ubalansert
Minijakk, 7.7 dBs,
imp.: mindre enn 820 ohms
Mono ø3.5 (bare VP-W87/W87D)
DC 8.4 V (1.5A)
VP-W80U/W80: 3.3W,
VP-W87/W87D: 3.8W,
Innebygd mik.
Kondensatormik, rundtvirkende.
Driftstemp.
0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Dimensjoner (B✕ H ✕ D) 101 ✕ 104 ✕ 174 mm
Vekt
690 g
61
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 62
SVENSKA
NORSK
Index
Stikkordregister
-A-
-F-
-A-
-F-
AF (AUTO-FOKUS) ..........34
AUTO-LÄGE ......................36
AXELREM..........................17
FADE IN (INTONING)........44
FADE OUT
(BORTTONING)..............44
FELSÖKNING....................58
FF (FAST FORWARD) ......53
FILTERDIAMETER ............61
FJÄRRKONTROLL............15
FUKTKONDENS................60
AC POWER ADAPTER ....18
AF ......................................34
AUTO FOKUSERING. ......34
AUTO MODUS ..................36
FADE INN ..........................44
FADE VT ............................44
FF (FAST FORWARD) ......53
FILTER DIAMETER ..........61
FJERN KONTROLL ..........15
FUKTIGHET ......................60
-BBATTERI ............................19
BATTERINIVÅ....................21
BATTERIPAKET ................19
BLC ....................................35
BORTTONING
(FADE OUT)....................44
-GGHOST ..............................38
-BBATTERI ............................19
BATTERI NIVÅ ..................21
BATTERI PAKKE ..............19
BLC ....................................35
BRENNVIDDE ..................61
GHOST ..............................38
HÅNDSTROPP..................16
Hi8 ......................................52
-C-
-H-
-C-
CAMERA-LÄGE ................18
CUSTOM............................32
HANDREM ........................16
Hi8 ......................................52
CAMERA............................18
COUNTER ........................53
CUSTOM............................32
-D-
-I-
DATE/TIME (DATUM/TID) 40
DC-KABEL ........................18
DEMO ................................48
DEW-FUNKTIONEN..........60
DIGITAL ZOOM..................29
DIS-FUNKTIONEN ............33
DISPLAY ............................12
DSE-FUNKTIONEN ..........38
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2
INTONING (FADE IN)........44
-EEASY..................................31
62
-D-
LADDNING ........................19
LINS ....................................9
LITIUMBATTERI ................17
DATO..................................40
DATO/TIME........................40
DC KABEL ........................18
DEM ..................................48
DEW ..................................60
DIGITAL ZOOM..................29
DIMENSJON......................61
DIS ....................................33
DISPLAY ............................12
DSE ....................................38
-M-
-E-
MIRROR-EFFEKT ............38
MOSAIC-EFFEKT..............38
EASY..................................31
EFFEKTFORBRUK ..........61
-KKASSETT ..........................22
-L-
-G-
-H-
-IINNEHOLD ..........................2
-KKASSETT ..........................22
KASSETT HOLDER ..........11
-LLADE OPP ........................19
LINSE ..................................9
LITIUM BATTERI ..............17
-MMIRROR ............................38
MOSAIC ............................38
00606M VP-W80 SWE+NOR(44-64)
6/25/03 1:30 PM
Page 63
SVENSKA
NORSK
Index
Stikkordregister
-N-
NÄTADAPTER ..................18
ND-FILTER ........................50
NEG-EFFEKT ....................38
NTSC..................................56
-OOSD (ON SCREEN
DISPLAY) ........................12
-PPAL ....................................56
PIP......................................45
PORTRÄTTLÄGET............36
PROGRAM AE ..................36
-R-
STRÖMKRAV ....................61
STRÖMFÖRBRUKNING ..61
S-VIDEO ............................52
-TTAPE EJECT......................22
TAPE END ........................57
TAPE-RÄKNARE ..............13
TIME (TID) ........................40
TITEL..................................42
TV ......................................51
-UUTOMLANDS ....................56
-V-
-NND FILTER ........................50
NEG....................................38
NTSC..................................56
-OOPERASJONS MODUS....13
OPPTAK ............................23
OSD....................................12
-PPAL ....................................56
PIP......................................45
PORTRAIT MODE ............36
PROGRAM AE ..................36
-R-
VIDEO ................................51
VIDEOHUVUD ..................55
VIKT ..................................61
VITBALANS ......................47
REDIGERING ....................24
RENGJØRING ..................54
REW (REWIND) ..............53
-S-
-W-
SAND/SNÖ-LÄGET ..........36
SELF-30S ..........................15
SELF-END ........................15
SELF TIMER......................15
SEPIA-EFFEKT ................38
SNAP SHOT ......................46
SPECIFIKATIONER ..........61
SPELA IN ..........................23
SPORTLÄGET ..................36
SPOTLIGHT-LÄGET..........36
START/STOP ....................23
STILL..................................53
STOP..................................52
STROBE ............................38
STRÖMBRYTARE
(POWER) ........................18
-S-
WAIT-10S ..........................15
RENGÖRING ....................54
REW (REWIND) ................53
-ZZERO RETURN ................53
ZOOMA ..............................28
S-VIDEO ..........................52
SAND/SNOW MODUS ......36
SELF-30S ..........................15
SELF-END ........................15
SEPIA ................................38
SKULDERSTROPP ..........17
SNAP SHOT ......................46
SPENNING ........................61
SPESIFIKASJON ..............61
SPORTS MODUS..............36
SPOTLIGHT MODUS........36
START/STOP ....................23
STILL..................................53
STOP ................................52
STROBE ............................38
STRØM BRYTER ..............18
SYSTEM ............................61
-TTA UT ................................22
TA UT EN KASSETT ........22
TAPE COUNTER ..............13
TAPE END ........................57
TIME ..................................40
TITEL..................................42
TV SKJERM ......................51
-UUTENLAND........................56
-VVEKT..................................61
VIDEO ................................51
VIDEOHONE ....................55
-WWAIT-10S ..........................15
WHITE BALANCE
(HVIT BALANSE)............47
-ZZERO RETURN ................53
ZOOM ................................28
63
00606M VP-W80 SWE+NOR(1-19)
6/25/03 1:25 PM
SVENSKA
Page 100
NORSK
DENNA VIDEOKAMERA ÄR TILLVERKAD DETTE VIDEOKAMERAET ER PRODUSERT
AV:
AV:
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom
http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Spain
http://www.samsung.es
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
United Kingdom
http://www.samsungelectronics.co.uk
France
http://www.samsung.fr
Australia
http://www.samsung.com.au
Germany
http://www.samsung.de
Sweden
http://www.samsung.se
Poland
http://www.samsung.com.pl
Spain
http://www.samsung.es
Download PDF