Samsung | SAMSUNG PL10 | Samsung PL10 Bruksanvisning

Denne brugervejledning indeholder
detaljerede oplysninger om brugen af dit
kamera. Læs venligst denne vejledning
grundigt igennem.
Ä Tryk på et emne
Hurtigstart
Indhold
User Manual
PL10
Grundlæggende funktioner
Avancerede funktioner
Optageindstillinger
Afspille/redigere
Multimedie
Appendikser
Indeks
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Overhold altid følgende forholdsregler og tip om brug af enheden for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit kamera.
Undgå beskadigelse af synet
Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade
Blitzen må ikke bruges på kort afstand (nærmere end 1 meter)
af mennesker eller dyr. Hvis man bruger blitzen for tæt på en
persons øjne, kan dette forårsage midlertidige eller permanente
skader.
Forsigtig – Situationer, der kan beskadige dit kamera eller
andet udstyr
Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes
korrekt
t Brug kun Samsung-godkendte batterier og opladere. Brug
af forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig
personskade og ødelægge dit kamera.
t Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved
bortskaffelse af brugte batterier.
t Placér aldrig batterier eller kameraer på varmeafgivende udstyr,
f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan
eksplodere, hvis de bliver for varme.
Oplysninger om sikkerhed
Kameraet må ikke bruges i nærheden af brandfarlige eller
sprængfarlige gasser eller væsker
Kameraet må ikke bruges i nærheden af brændstof, brændbare
materialer eller brandfarlige kemikalier. Brandbare væsker,
gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller
transporteres i samme rum som kameraet eller dets tilbehør.
Sikkerhedsforanstaltninger
Opbevar dit kamera utilgængeligt for små børn og
kæledyr
Kameraet skal håndteres og opbevares forsigtigt og
fornuftigt
Dit kamera og alt tilbehør skal opbevares utilgængeligt for små
børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og
forårsage alvorlig skade. Bevægelige dele samt tilbehør kan også
udgøre fysiske farer.
t Dit kamera må ikke blive vådt – væske kan forårsage alvorlige
skader. Brug ikke kameraet med våde hænder. Producentens
garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at dit kamera har
været vådt.
1
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
t Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje
temperaturer i længere perioder. Hvis kameraet udsættes
for sollys eller ekstreme temperaturer i for lang tid, kan dette
forårsage skade på kameraets indre dele.
t For at forhindre beskadigelse af de bevægelige dele og indre
komponenter bør kameraet ikke bruges eller opbevares i
omgivelser, som er støvede, beskidte, fugtige eller dårligt
ventileret.
t Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en
længere periode. Installerede batterier kan lække eller ruste
med tidens gang, hvilket kan beskadige dit kamera alvorligt.
t Hvis du bruger kameraet på en strand eller lignende steder, skal
du beskytte det mod sand og snavs.
t For at undgå alvorlige skader skal du beskytte dit kamera og
skærmen mod stød, hård håndtering og for kraftig vibration.
t Du skal være forsigtig, når du tilslutter kabler og adaptere og
installerer batterier og hukommelseskort. Hvis du med magt
prøver at tilslutte forkerte kabler eller installere forkerte batterier
og hukommelseskort, kan dette ødelægge portene, stikkene
og tilbehøret.
t Andre genstande end de beregnede må ikke sættes ind i
kameraets rum, åbninger eller porte. Skader, der er opstået på
grund af forkert brug, vil muligvis ikke være dækket af garantien.
Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort fra
beskadigelse
t Udsæt ikke batterierne eller hukommelseskortene for meget
kolde og meget varme temperaturer (under 0° C og over
40° C). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets
opladningsevne og kan få hukommelseskortene til at virke
forkert.
t Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe
forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre
midlertidig eller permanent skade på batteriet.
t Sørg for, at hukommelseskortene ikke kommer i kontakt med
væsker, snavs eller fremmedlegemer. Hvis det er beskidt, skal
du tørre hukommelseskortet rent med en blød klud, før du
sætter det i kameraet.
t Sluk for kameraet, hvis du skal indsætte eller fjerne
hukommelseskortet.
t Hukommelseskortene må ikke bøjes, tabes eller udsættes for
kraftige tryk eller stød.
t Brug ikke hukommelseskort, der er blevet formateret af
et andet kamera eller en computer. Du skal genformatere
hukommelseskortet med dit kamera.
t Brug aldrig en defekt oplader, et defekt batteri eller et defekt
hukommelseskort.
2
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung
Opnå maksimal levetid på batteri og oplader
Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige dit kamera, forårsage
skader eller resultere i, at garantien bortfalder.
t Hvis batterierne oplades for meget, kan dette forkorte deres
levetid. Når opladningen er færdig, skal du fjerne kablet fra
kameraet.
t Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
t Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
t Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.
Beskyt kameraets objektiv
t Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan
misfarve billedsensoren eller få den til at virke forkert.
t Pas på, at der ikke kommer fingeraftryk og ridser på objektivet.
Objektivet kan renses med en blød, ren og fnugfri klud, der er
beregnet til objektiver.
Vær forsigtig, hvis du skal bruge kameraet i fugtige
omgivelser
Hvis kameraet flyttes fra et koldt miljø til et varmt og fugtigt miljø,
kan der dannes kondens på de fintfølende elektroniske kredsløb
samt på hukommelseskortet. I denne situation skal du vente
mindst én time med at bruge kameraet, indtil al fugt er fordampet.
Vær forsigtig, når du bruger høretelefoner
t Du må ikke bruge høretelefoner, når du kører, cykler eller
betjener et motoriseret køretøj. Manglende overholdelse af dette
kan skabe farlige situationer i trafikken og er i nogle områder
forbudt.
t Skru ikke op for lyden, men afspil kun ved den absolut mest
nødvendige lydstyrke. Afspiling af høj lyd i høretelefoner kan
skade din hørelse.
Kontrollér, at kameraet fungerer korrekt, før du tager det
i brug
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for noget som helst tab af
filer eller anden skade, der er forårsaget af funktionsfejl eller forkert
brug af kameraet.
Vigtige oplysninger om brug
Brug kun autoriserede serviceværksteder til reparation af
dit kamera
Ukvalificerede personer må ikke udføre service på kameraet,
ligesom du heller ikke selv må forsøge dette. Enhver skade, der er
forårsaget af ukvalificeret service, er ikke dækket af garantien.
3
Strukturen i denne brugervejledning
Grundlæggende funktioner
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
10
Her beskrives kameraets udseende, ikoner og
grundlæggende funktioner til optagelse og overførsel af
filer til og fra en computer.
Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning
kan ændres uden varsel som følge af eventuelle
opgraderinger af kamerafunktioner.
Avancerede funktioner
32
Lær, hvordan du tager et billede ved at vælge
en tilstand og hvordan du optager video eller et
stemmenotat.
Oplysninger om ophavsret
t Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
t Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple
Corporation.
t
er et registreret varemærke tilhørende SRS Labs,
Inc. WOW HD-teknologi er under licens fra SRS Labs,
Inc.
Optageindstillinger
41
Her kan du lære om indstillingerne for optagetilstanden.
Afspille/redigere
59
Her beskrives afspilning af billeder, videoer eller
stemmenotater og redigering af billeder eller videoer. Du
kan også finde oplysninger om tilslutning af kameraet til
en fotoprinter eller et tv.
Multimedie
74
Her kan du lære at bruge multimediefunktionerne:
Tilstanden Musik, Video og Tekstviser.
Appendikser
Her kan du læse om indstillinger, fejlmeddelelser samt
specifikationer og få gode råd til vedligeholdelse.
4
83
Angivelserne i denne vejledning
Ikonerne i denne vejledning
Optagetilstand
Angivelse
Smart Auto
S
Ikon
Funktion
Flere oplysninger
Auto
a
Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
Program
p
DIS
d
[ ]
Kameraknapper: F.eks. [Udløseren]
(repræsenterer Udløser-knappen)
Fotoguide
h
( )
Sidetal for relaterede oplysninger
Scene
s
Film
v
“
Multimedie
u
Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal
vælge for at udføre et trin, f.eks.: Vælg Funktioner “
Hvidbalance (angiver valg af Funktioner og derefter af
Hvidbalance)
*†
Kommentar
Ikoner for optagetilstand
Disse ikoner angiver, at en funktion er tilgængelig i den
korresponderende tilstand. Tilstanden s understøtter muligvis
ikke funktioner for alle scener.
Forkortelserne i denne vejledning
Forkortelse Betydning
Eksempel:
Er tilgængelig i
tilstandene Program,
DIS og Film
5
ACB
Auto Contrast Balance (Balance for autokontrast)
AEB
Auto Exposure Bracket (Ramme til autoeksponering)
AF
Auto Focus (Autofokus)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digital billedstabilisering)
DPOF
Digital Print Order Format (Digitalt udskriftsordreformat)
EV
Exposure Value (Eksponeringsværdi)
WB
White Balance (Hvidbalance)
Begreberne i denne vejledning
At trykke på lukkeren
Eksponering (lysstyrke)
tTryk halvt ned på [Udløseren]: tryk lukkeren halvt ned
t Tryk på [Udløseren]: tryk lukkeren helt ned
Den mængde lys, der kommer ind i kameraet, bestemmer
eksponeringen. Du kan ændre eksponeringen via lukkehastighed,
blændeværdi og ISO-hastighed. Ved at ændre eksponeringen
kan du gøre dine billeder mørkere eller lysere.
Tryk halvt ned på [Udløseren]
Normaleksponering
Tryk på [Udløseren]
Motiv, baggrund og komposition
t Motiv: En scenes primære element, f.eks. en person, et dyr
eller en opstilling
t Baggrund: De forskellige ting rundt om motivet
t Komposition: Kombinationen af motiv og baggrund
Motiv
Komposition
Baggrund
6
Overeksponering (for lyst)
Hurtigstart
Sådan tager du billeder af personer
t Tilstanden s > Skønhedsportræt, Portræt, Børn
f 34
t Rød-øje, Rødøje-fix (for at undgå eller fjerne røde øjne)
f 45
t Ansigtsgenkendelse f 49
Sådan tager du billeder om natten
eller i mørket
t Tilstanden s > Nat, Daggry, Fyrværk. f 34
t Blitzindstillinger f 45
t ISO-hastighed (justering af lysfølsomheden) f 46
Sådan tager du billeder af objekter
som rør på sig
t Serie, Bevægelse f 56
Sådan tager du billeder af tekst,
insekter eller blomster
t Tilstanden s > Nærbillede, Tekst f 34
Justering af eksponering (lysstyrke)
t
t
t
t
t
ISO-hastighed (justering af lysfølsomheden) f 46
EV (justering af eksponering) f 53
ACB (kompensering ved motiv på lys baggrund) f 53
Måling f 54
AEB (sådan tages tre billeder af samme motiv med
forskellig eksponering) f 56
Brug af en anden effekt
t Billedstil (til brug af toner) f 57
t Billedjustering (justering af mætning, skarphed eller
kontrast) f 58
Sådan reducerer du kameraets
rystelser
t Tilstanden df 37
t Makro, Auto-makro, Supermakro (sådan tages
nærbilleder) f 47
t Hvidbalance (ændring af farvetone) f 54
7
t Tilslutning af dit kamera til en
computer f 23
t Visning af filer efter kategori i
Smart Album f 61
t Sletning af alle filer på
hukommelseskortet f 63
t Vise filer som et diasshow
f 65
t Visning af filer på et tv f 72
t Brug af en multimediefunktion
(til musikafspilning,
videoafspilning og visning af
tekstfiler) f 75
t Justering af lyd og lydstyrke
f 85
t Justering af skærmens
lysstyrke f 85
t Skifte sprog f 85
t Indstilling af dato og tid f 86
t Formatering af
hukommelseskort f 86
t Fejlsøgning f 93
Indhold
Brug af tilstanden Skønhedsportræt ......................................
Sådan bruges rammeguiden ................................................
Justering af eksponeringen i tilstanden Nat ............................
Brug af tilstanden DIS ..........................................................
Brug af tilstanden Program ...................................................
Optage et videoklip ..............................................................
Optagelse af stemmenotat ................................................
Optagelse af et stemmenotat ...............................................
Sådan føjer du et stemmenotat til et billede ............................
Grundlæggende funktioner ................................................ 10
Kontroller indhold ..............................................................
Kameraets udseende ........................................................
Ikoner ................................................................................
Sådan tændes og slukkes dit kamera ...............................
Valg af funktioner ...............................................................
Indstilling af skærm og lyd .................................................
Ændring af skærmtype .........................................................
Indstilling af lyd ....................................................................
Tage billeder ......................................................................
Zoome ...............................................................................
Bruge tilstanden Billedguide ..............................................
Overførsel af filer til din computer (for Windows) ................
Installering af programmer ....................................................
Overførsel af filer til din computer ...........................................
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP) .............................
Overførsel af multimediefiler til kameraet .................................
Sådan bruger du Samsung Converter ...................................
Sådan bruger du Samsung Master .......................................
Overførsel af filer til din computer (for Mac) ........................
Overførsel af filer til din computer ...........................................
Overførsel af multimediefiler til kameraet .................................
Råd til at få mere klare billeder ...........................................
11
12
14
15
16
18
18
18
19
20
21
22
22
23
24
24
26
27
29
29
29
30
34
35
36
37
37
38
40
40
40
Optageindstillinger ................................................................ 41
Valg af opløsning og kvalitet ..............................................
Valg af opløsning .................................................................
Valg af billedets kvalitet .........................................................
Brug af selvudløseren ........................................................
Sådan tager du billeder i mørke .........................................
Undgå røde øjne .................................................................
Sådan bruger du blitzen .......................................................
Justering af ISO-hastigheden ................................................
Ændring af kameraets fokus ..............................................
Brug af makro .....................................................................
Brug af auto-fokus ...............................................................
Justering af fokusområde .....................................................
Brug af ansigtsgenkendelse ..............................................
Ansigtsgenkendelse ............................................................
Sådan tager du et selvportræt ..............................................
Sådan tager du et billede med smil .......................................
Registrering af øjenblinkning .................................................
Brug af smart ansigtsregistrering ...........................................
Avancerede funktioner ......................................................... 32
Optagetilstande ................................................................. 33
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto ................................. 33
Brug af scenetilstanden ....................................................... 34
8
42
42
42
43
45
45
45
46
47
47
47
48
49
49
50
50
51
51
Indhold
Justering af lysstyrke og farve ...........................................
Manuel justering af eksponering (EV) .....................................
Kompensering for baggrundsbelysning (ACB) ........................
Ændring af målefunktionen ...................................................
Valg af lyskilde (hvidbalance) .................................................
Brug af serieoptagelse ......................................................
Forbedring af dine billeder .................................................
Brug af billedstil ...................................................................
Definering af din egen RGB-tone ..........................................
Justering af dine billeder .......................................................
53
53
53
54
54
56
57
57
57
58
Multimedie .............................................................................. 74
Brug af multimedietilstandene ...........................................
Brug af tilstanden Musik ....................................................
Afspille musikfiler .................................................................
Brug af tilstanden Video ....................................................
Brug af tilstanden Tekstviser ..............................................
Indstillingsmenu for multimedietilstandene .........................
Appendikser ........................................................................... 83
Menu med kameraindstillinger ........................................... 84
Aktivering af indstillingsmenuen ............................................. 84
Lyd .................................................................................... 85
Display ............................................................................... 85
Indstillinger .......................................................................... 86
Fejlmeddelelser ................................................................. 88
Vedligeholdelse af kameraet .............................................. 89
Rengøring af dit kamera ....................................................... 89
Om hukommelseskort .......................................................... 90
Om batteriet ........................................................................ 91
Før du kontakter et servicecenter ...................................... 93
Specifikationer for kameraet .............................................. 95
Indeks ............................................................................. 100
Afspille/redigere ..................................................................... 59
Afspilning ...........................................................................
Sådan starter du afspilningstilstanden ....................................
Gennemse billeder ..............................................................
Afspilning af videoklip ...........................................................
Afspilning af stemmenotater .................................................
Redigering af billede ..........................................................
Ændring af billedstørrelse .....................................................
Rotering af billede ................................................................
Brug af billedstil ...................................................................
Definering af din egen RGB-tone ..........................................
Korrigere eksponeringsproblemer .........................................
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF) .......................................
Visning af filer på et tv .......................................................
Udskrivning af billeder med en fotoprinter (PictBridge) ......
75
77
77
79
80
81
60
60
64
66
67
68
68
68
69
69
70
71
72
73
9
Grundlæggende funktioner
Her beskrives kameraets udseende, ikoner og grundlæggende funktioner til optagelse og
overførsel af filer til og fra en computer.
Kontroller indhold …………………………… 11
Kameraets udseende ……………………… 12
Ikoner ………………………………………… 14
Sådan tændes og slukkes dit kamera …… 15
Valg af funktioner …………………………… 16
Indstilling af skærm og lyd ………………… 18
Ændring af skærmtype ………………………… 18
Indstilling af lyd ………………………………… 18
Tage billeder ………………………………… 19
Zoome ………………………………………… 20
Bruge tilstanden Billedguide ……………… 21
Overførsel af filer til din computer
(for Windows) ………………………………… 22
Installering af programmer …………………… 22
Overførsel af filer til din computer …………… 23
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP) …… 24
Overførsel af multimediefiler til kameraet …… 24
Sådan bruger du Samsung Converter ……… 26
Sådan bruger du Samsung Master …………… 27
Overførsel af filer til din computer (for Mac) 29
Overførsel af filer til din computer …………… 29
Overførsel af multimediefiler til kameraet …… 29
Råd til at få mere klare billeder …………… 30
Kontroller indhold
Kontrollér, om følgende dele er i æsken:
Valgfrit ekstraudstyr
Kamera
AC-adapter/USB-kabel
Genopladeligt batteri
Kamera-etui
Håndledsrem
CD-ROM med software
(inklusive brugervejledning)
Høretelefoner
A/V-kabel
Hukommelseskort
Hurtigstart
Illustrationerne kan se anderledes ud end de faktiske dele.
Grundlæggende funktioner
11
Kameraets udseende
Før du begynder at bruge kameraet, bør du gøre dig bekendt med kameraets dele og funktioner.
Power-knappen
Højtaler
Mikrofon
Udløseren
Objektiv
Blitz
AF-hjælpelys/selvudløserlampe
Multifunktionsstik
Understøtter USB, A/V-kabel
eller høretelefoner
Stativgevind
Låg til batterirum
Isæt hukommelseskort og batteri.
Grundlæggende funktioner
12
Kameraets udseende
Statuslampe
t Blinker: Når du gemmer et billede eller en video, overfører til en computer
eller udskriver, eller når billedet eller videoen ikke er i fokus
t Lyser: Når der er forbindelse til en computer eller kameraet er i fokus
Zoom-knappen
t Gør det muligt at zoome ind eller ud i optagetilstand.
t Gør det muligt at zoome ind på en del af et billede eller få vist filer som
miniaturer i afspilningstilstand.
t Gør det muligt at justere lydstyrken I afspilningstilstand eller multimedietilstand.
Skærm
Knap
Beskrivelse
m
Programvælgeren: Vælg ret tilstand at tage dine billeder med.
Ikon
Tilstand
Gør det muligt at åbne indstillinger eller menuer.
I optagetilstand
Beskrivelse
Tag et billede ved at lade kameraet registrere den rette
D Ændrer
skærmindstillingen.
M Ændrer
makroindstillingen.
F Ændrer
blitzindstillingen.
t Ændrer
timerindstillingen.
Under indstilling
Tryk øverst på knappen.
S
Smart Auto tilstand til den pågældende scene.
a
Auto
Tag et billede hurtigt og let med minimumsindstillinger.
p
Program
Tag et billede ved at konfigurere indstillinger.
d
DIS
Tag et billede med indstillinger mod kamerarystelser.
h
Fotoguide
Gør det muligt at få vist tip og nyttige oplysninger om
optagelse.
o
Tag et billede med foruddefinerede indstillinger til en
særlig scene.
Afspilning Gør det muligt at skifte til afspilningstilstand.
s Scene
v
Film
u
Multimedie Lytte til MP3-filer, afspille videoer og vise tekstfiler
Navigation
Optage et videoklip.
Funktion
Grundlæggende funktioner
13
Tryk nederst på
knappen.
Tryk i venstre side af
knappen.
Tryk i højre side af
knappen.
Gør det muligt at bekræfte den markerede
indstilling eller menu.
t Gør det muligt at få adgang til indstillinger i
optagetilstand.
t Gør det muligt at slette filer i afspilningstilstand.
Ikoner
De viste ikoner vil ændres afhængigt af den valgte tilstand eller de indstillede funktioner.
A
Ikon
B
B. Ikoner til højre
A. Oplysninger
Ikon
Beskrivelse
Blitz
Zoom-forhold
Selvudløser
Tilgængeligt antal billeder
Autofokus
Billedstil
Tilgængelig optagetid
Ansigtsgenkendelse
Intern hukommelse
C
Beskrivelse
Valgt optagetilstand
Ansigtstone
Hukommelseskort isat
t
t
t
Retouchering
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
: Opladning er
nødvendig
Blænder og lukkehastighed
Billedjustering
(skarphed, kontrast, mætning)
Lydløs
C. Ikoner til venstre
Ikon
Stemmenotat
Beskrivelse
Eksponeringsværdi
Ramme for auto-fokus
Hvidbalance
Kamerarystelser
ISO-hastighed
Aktuel dato og aktuelt
klokkeslæt
Billedopløsning
Videoopløsning
Billedkvalitet
Billedhastighed
Måling
Langtidslukker
Serietype
Grundlæggende funktioner
14
Sådan tændes og slukkes dit kamera
Sådan tænder du dit kamera.
Tryk på [POWER] for at tænde eller slukke kameraet.
Sådan tænder du for dit kamera i afspilningstilstand
Tryk på [P]. Kameraet bliver tændt og aktiverer omgående
afspilningstilstanden.
Tryk på [P] og hold den nede for at slå kameraets lyde fra.
Grundlæggende funktioner
15
Valg af funktioner
Du kan vælge funktionerne ved at trykke på [m] og bruge navigationsknapperne ([D], [M], [F], [t]).
Du kan også få adgang til optagefunktionerne ved at trykke på [f], men visse funktioner er ikke tilgængelige.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Eksempel: Vælg en indstilling for hvidbalance i tilstanden P
Brug navigationsknapperne til at rulle til en indstilling eller
menu.
t Tryk på [F] eller [t] for at gå til venstre eller højre.
t Tryk på [D] eller [M] for at gå op eller ned.
1
2
3
I optagetilstand: Tryk på [O].
Tryk på [D] eller [M] for at gå til Program, og tryk
derefter på [t] eller [o].
Tryk på [m].
EV
EV
Funktioner
Lyd
Hvidbalance
ISO
Ansigtsgenkendelse
Tilbage
3
Display
Fotostørrelse
Indstillinger
Kvalitet
Flyt
ACB
Tryk på [o] for at bekræfte den markerede indstilling
eller menu.
Afslut
4
Skift
Tryk på [D] eller [M] for at gå til Funktioner, og tryk
derefter på [t] eller [o].
Gå til forrige menu
Tryk igen på [m] for at gå til den forrige menu.
Tryk på [Udløseren] for at skifte til optagetilstand.
Grundlæggende funktioner
16
Valg af funktioner
5
Tryk på [D] eller [M] for at gå til Hvidbalance, og
tryk derefter på [t] eller [o].
EV
Hvidbalance
ISO
Ansigtsgenkendelse
Fotostørrelse
Kvalitet
ACB
Afslut
6
Tilbage
Tryk på [F] eller [t] for at gå til hvidbalancefunktionen.
Dagslys
Tilbage
7
Flyt
Tryk på [o].
Grundlæggende funktioner
17
Indstilling af skærm og lyd
Sådan kan du efter eget ønske ændre de grundlæggende indstillinger for skærm og lyd.
Ændring af skærmtype
Indstilling af lyd
Vælg en visningstype til optage- eller afspilningstilstand.
Du kan indstille, om dit kamera skal komme med en angiven lyd,
når du bruger det.
Tryk flere gange på [D] for at skifte skærmtypen.
1
2
Vis alle fotografiske
oplyninger
3
Tilstand
Beskrivelse
Optagelse
t At få vist alle oplysninger vedrørende optagelse
t At skjule oplysninger vedrørende optagelse,
undtagen oplysninger om resterende antal billeder
Afspilning
t At få vist oplysninger om det aktuelle billede
t At skjule oplysninger om den aktuelle fil
t Viser oplysninger om den aktuelle fil, undtagen
optageindstillinger og optagedato
I optage- eller afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Lyd “ Lydeffekt “ en funktion.
Funktion
Beskrivelse
Fra
Kameraet vil ikke komme med en lyd.
1/2/3
Kameraet vil komme med en lyd.
Tryk på [m] for at vende tilbage til den forrige
tilstand.
Grundlæggende funktioner
18
Tage billeder
Lær de grundlæggende handlinger, så du let og hurtigt kan tage billeder i auto-tilstanden.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [O].
4
Tryk halvt ned på [Udløseren] for at fokusere.
t En grøn ramme betyder, at motivet er i fokus.
Vælg Auto.
Smart Auto
Auto
Program
DIS
Fotoguide
Minimerer brugerindstillinger for hurtig, enkel
optagelse.
3
Find dit motiv i rammen.
5
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
Se side 30 for tip til at få mere klare biilleder.
Grundlæggende funktioner
19
Tage billeder
Digital zoom
Zoome
Du kan tage nærbilleder ved at justere zoomfunktionen. Dit
kamera har en 3 x optisk zoom og 5 x digital zoom. Ved at bruge
begge kan du zoome ind op til 15 gange.
Tryk [Zoom] op for at zoome ind på dit emne. Tryk [Zoom] ned
for at zoome ud.
Hvis zoom-indikatoren befinder sig i det digitale område, bruger
kameraet den digitale zoomfunktion. Billedkvaliteten kan forringes,
når du bruger den digitale zoomfunktion.
Optisk rækkevidde
Zoom-indikator
Zoom-forhold
Zoom ind
Digital rækkevidde
t Digital zoom er ikke tilgængelig for tilstanden S, d, s (nogle
scener) og v, og når du tager billeder med Ansigtsgenkendelse.
t Det kan tage længere tid at gemme billeder, når du bruger den digitale
zoomfunktion.
Zoom ud
Grundlæggende funktioner
20
Bruge tilstanden Billedguide
Denne tilstand indeholder forskellige tip vedrørende optagelse. Sådan kan du blive bedre til at tage billeder og optage videoer.
1
2
3
I optagetilstand: Tryk på [O].
5
Vælg Fotoguide.
Vis et emne.
t Tryk på [D] eller [M] for at gå til den forrige eller næste
skærm.
Vælg en menu fra listen.
Fotoguide
Fotoguide
Tryk på Fn-knappen.
Gå til ISO med op- og
ned-knappen.
Fotoguide
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Funktioner til billedstabilisering, ved rystelser
Funktioner der bruges under svage lysforhold
Funktioner til justering af lysstyrke
Tilbage
Funktioner til justering af farver
Skift
4
Vælg en undermenu.
6
Øvelse
Tryk på [o] for at øve dig.
t Tryk på [D] for at skifte til listen.
t Tryk på [F] for at gå til den forrige menu.
t Du kan ikke vælge optageindstillinger eller menuer, mens du øver dig.
Grundlæggende funktioner
21
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
Overfør filer ved at tilslutte dit kamera til din computer.
Installering af programmer
Programmer på cd'en
Krav til hardware og software
Punkt
Krav
CPU
Pentium III 500 MHz eller nyere
(Pentium III 800 MHz eller nyere anbefales)
RAM
256 MB eller mere (512 MB eller mere anbefales)
OS
Windows 2000/XP/Vista
Kapacitet
på harddisk
250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Andet
t USB-port
t Cd-rom-drev
t Monitor, der er kompatibel med en 16-bit
farveskærm på 1024 x 768 pixel (24-bit farveskærm
anbefales)
t Microsoft Direct X 9.0C eller senere
Program
Formål
Samsung Master
Redigerer billeder og videoer.
Samsung Converter*
Konverterer videoer, så de kan afspilles på
kameraet.
Xvid Codec**
Komprimering og dekomprimering af
videofiler.
Adobe Reader
Visning af brugervejledningen.
* Pentium IV eller bedre anbefales til brug med programmet.
** XviD dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License),
og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Denne
licens gælder ethvert program eller andet materiale, som indeholder
en oplysning fra indehaveren af copyright om, at det må distribueres
i henhold til General Public License. Yderligere oplysninger findes i
licensdokumenterne (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
t Hvis du bruger en computer, du selv har samlet eller en computer og
OS, der ikke er understøttet, kan garantien bortfalde.
t Disse programmer fungerer muligvis ikke korrekt på en 64-bit udgave
af Windows XP og Vista.
Grundlæggende funktioner
22
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
1
2
Sæt installerings-cd'en i et kompatibelt cd-rom-drev.
Overførsel af filer til din computer
Når opsætningsskærmen bliver vist, skal du trykke
på Samsung Digital Camera Installer for at starte
installeringen.
Når du har sluttet kameraet til din computer, vil kameraet blive
registreret som et eksternt drev.
Batteriet vil blive opladt, mens kameraet er tilsluttet computeren via USB-kablet.
1
Forbind dit kamera til computeren med et USB-kabel.
Du skal sætte kabelenden med indikatorlyset (S) ind i kameraet. Hvis
kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er
ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
3
Tryk på Preview for at kontrollere, om et filmklip afspilles
korrekt.
4
Hvis filmklippet afspilles korrekt, skal du vælge Do not
install og tryk på Next.
t Hvis det ikke afspilles korrekt, skal du vælge programmet
Install the codec program og trykke på Install. Codecprogrammet bliver nu installeret.
5
Vælg de programmer, der skal installeres, og følg
instruktionerne på skærmen.
6
Tryk på Exit for at afslutte installeringen og genstarte din
computer.
2
Tænd kameraet.
t Computeren vil automatisk registrere kameraet.
Grundlæggende funktioner
Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der blive vist et
pop op-vindue. Vælg Computer.
23
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
3
På din computer skal du vælge Denne computer “
Flytbar disk “ DCIM “ 100SSCAM.
4
Vælg de ønskede filer og træk dem over på computeren
eller gem dem herpå.
Overførsel af multimediefiler til kameraet
Krav
Dit kamera skal understøtte følgende filtyper.
Multimedietilstand Understøttede typer
Sådan fjernes kameraet (for Windows XP)
Musik
t Filtype: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
t Bithastighed: 48 - 320 Kbps (inklusive VBR)
Video
Filtype: PMP SDC*
Tekstviser
t Filtype: TXT (mindre end 10 MB eller op til
99.999 sider)
t Kodning
- Windows: ANSI (Windows 98 eller senere)/
Unicode/Unicode (Big-Endian)/
UTF-8 (Windows 2000/XP)
- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
t Sprog†: Engelsk, koreansk, fransk, tysk,
spansk, italiensk, kinesisk, taiwanesisk,
japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk,
svensk, finsk, bahasa, polsk, ungarsk, tjekkisk,
tyrkisk
Under Windows 2000/Vista fjerner du USB-kablet på samme
måde.
1
Hvis statuslampen på dit kamera blinker, skal du vente,
indtil den stopper.
2
Tryk på
i værktøjslinjen nederst til højre på
computerskærmen.
3
4
Tryk på pop op-meddelelsen.
* En filtype, der er konverteret med Samsung Converter (se side 26)
†
Kan ændres uden forudgående varsel
Fjern USB-kablet.
t Kopiering af multimediefiler kan medføre overtrædelse af ophavsretlige
love.
t Du må ikke kopiere, ændre og/eller distribuere nogen del af eller hele
MP3- eller PMP-filer, der er lagret i den interne hukommelse.
Grundlæggende funktioner
24
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
4
Overførsel af multimediefiler til kameraet
1
2
3
Forbind dit kamera til computeren (se side 23).
På din computer skal du vælge Denne computer “
Flytbar disk.
Kopiering af multimediefiler til de korresponderende
mapper.
t MP3-filer til MP3-mappen
t SDC-filer til PMP-mappen
t TXT-filer til TEXT-mappen
Opret nye mapper med navnene "MP3", "PMP" og
"TEXT".
t Multimediefiler kan ikke afspilles eller vises, hvis mapperne ikke er
navngivet korrekt.
t Der kan oprettes undermapper i mapperne MP3, PMP og TEXT. Filer i
disse undermapper kan dog ikke afspilles eller vises.
t Du kan gemme op til 200 filer eller 100 undermapper i hver mappe.
Du kan sammenlagt gemme op til 200 filer og undermapper.
t Filnavne eller mappenavne med mere end 120 tegn (60 tegn for
2-bytes sprog, f.eks. kinesisk eller koreansk) vil ikke blive vist i
afspilningslisten.
Grundlæggende funktioner
25
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
Sådan bruger du Samsung Converter
Nr.
Du kan konvertere videoer, så de kan afspilles på kameraet.
Yderligere oplysninger får du i menuen Hjælp.
ˆ
‰
Š
‹
Œ
ˆ
Œ

Beskrivelse
Tilføjer videofiler (AVI, WMV, ASF, MPG [MPEG-1]).
Tilføjer undertekster.
Angiver mappestien og filnavnet for den konverterede fil.
Konverterer filen.
Forhåndsvisning.

Beskæringshåndtag; flyt det til det punkt, hvor videoen skal
starte eller slutte.
Ž
Standser eller fortsætter afspilningen.

Indstiller rammestørrelse, billedhastighed eller grænse for
filstørrelse.
Ž
‰

Š
‹
Grundlæggende funktioner
26
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
2
Sådan bruger du Samsung Master
Tryk på Next og følg instruktionerne på skærmen.
Du kan downloade filer eller redigere billeder eller videoer, der er
gemt på din computer. Yderligere oplysninger får du i menuen
Hjælp.
Download af filer ved hjælp af Samsung Master
Når du forbinder kameraet til en computer, vil der automatisk blive
vist et vindue til download af filer.
1
Š
Vælg de filer, som du vil hente.
ˆ
Nr.
ˆ
‰
Š
Grundlæggende funktioner
‰
Beskrivelse
Vælg et sted til at gemme de hentede filer.
Tryk for at downloade de valgte filer.
Miniaturebilleder af filer; tryk på et billede for at downloade
filen.
27
Overførsel af filer til din computer (for Windows)
Sådan bruger du Samsung Master Interface
ˆ
Œ
‰

Š
Nr.
‹
ˆ
‰
Š
Beskrivelse
Værktøjslinje
Menuer
Tryk for mere information om programmet.
‹
Tryk for at forstørre eller reducere miniaturebillederne på
listen.
Œ
Skifter tilstand.
t : Visningstilstand
t : Tilstand til redigering af billeder
t : Tilstand til redigering af video

Viser oplysninger om den valgte fil.
Ž
Billeder i den valgte mappe; dobbeltklik for at skifte til
fuldskærmsfunktion.
Ž
Grundlæggende funktioner
28
Overførsel af filer til din computer (for Mac)
Når du forbinder kameraet til en Macintosh-computer, vil computeren automatisk registrere enheden. Du kan overføre filer direkte fra
kameraet til computeren uden at skulle installere noget program.
t Mac OS X version 10.3 eller senere er understøttet.
t De understøttede filtyper og sprog er vist på side 24.
t For at bruge PMP-filer skal du først konvertere filerne ved hjælp af Samsung Converter på en Windows-computer.
Overførsel af filer til din computer
Overførsel af multimediefiler til kameraet
1
1
Forbind dit kamera til en Macintosh-computer med et
USB-kabel.
Du skal sætte kabelenden med indikatorlyset (S) ind i kameraet. Hvis
kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er
ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
2
Tænd kameraet.
t Computeren registrerer kameraet automatisk og det vises
med et ikon som ekstern harddisk.
3
4
2
Forbind dit kamera til en Macintosh-computer med et
USB-kabel.
Tænd kameraet.
t Computeren registrerer kameraet automatisk og det vises
med et ikon som ekstern harddisk.
3
4
Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk.
5
Kopiering af multimediefiler til de korresponderende
mapper.
Opret nye mapper med navnene "MP3", "PMP" og
"TEXT".
t MP3-filer til MP3-mappen
t SDC-filer til PMP-mappen
t TXT-filer til TEXT-mappen
Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk.
Overfør billeder eller video til computeren.
Grundlæggende funktioner
29
Råd til at få mere klare billeder
Reducér kameraets rystelser
Hold dit kamera korrekt
Sørg for, at der ikke
er noget, der blokerer
objektivet.
Tryk udløseren halvt ned
Vælg tilstanden d for at reducere kameraets
rystelser digitalt (se side 37).
Når
bliver vist
Tryk halvt ned på [Udløseren] og justér
fokus. Fokus og eksponering justeres
automatisk.
Blændeværdien og
lukkehastigheden bliver indstillet
automatisk.
Kamerarystelser
Fokusramme
t Tryk på [Udløseren] for at tage dit
billede, hvis der vises grønt.
t Hvis der vises rødt, skal du skifte
ramme og trykke halvt ned på
[Udløseren] igen.
Grundlæggende funktioner
30
Når du tager billeder i mørke,
skal du undgå at indstille blitzen
til Slow sync eller Fra. Blænden
forbliver åben i længere tid og det
kan være svært at holde kameraet
stille.
t Brug et stativ eller brug
blitzindstillingen Fill-in
(se side 45).
t Angiv indstillingerne for ISOhastigheden (se side 46).
Undgå, at dit motiv kommer ud af fokus
Det kan være svært at holde dit motiv i fokus i følgende situationer:
- Hvis der er lille kontrast mellem motiv og baggrund
-
t Hvis du tager billeder ved lav belysning
Tænd for blitzen
(se side 45).
(Hvis motivet bærer tøj, der har samme farve som baggrunden)
Hvis lyskilden bag motivet er for kraftig
Hvis motivet skinner
Hvis motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner
Hvis motivet ikke befinder sig midt i billedet
t Hvis motivet bevæger sig hurtigt
Brug hurtigoptagelse
eller optagefunktionen til
bevægelse
(se side 56).
Brug fokuslåsen
Tryk halvt ned på [Udløseren] for at fokusere. Når
motivet først er i fokus, kan du derefter flytte billedet, så
kompositionen ændres. Når du er klar, skal du så trykke på
[Udløseren] for at tage dit billede.
Grundlæggende funktioner
31
Avancerede funktioner
Lær, hvordan du tager et billede ved at vælge en tilstand og hvordan du
optager video eller et stemmenotat.
Optagetilstande …………………………………………… 33
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto ……………………
Brug af scenetilstanden ……………………………………
Brug af tilstanden Skønhedsportræt ………………………
Sådan bruges rammeguiden ………………………………
Justering af eksponeringen i tilstanden Nat ………………
Brug af tilstanden DIS ………………………………………
Brug af tilstanden Program …………………………………
Optage et videoklip …………………………………………
33
34
34
35
36
37
37
38
Optagelse af stemmenotat ……………………………… 40
Optagelse af et stemmenotat ……………………………… 40
Sådan føjer du et stemmenotat til et billede ……………… 40
Optagetilstande
Du kan tage billeder eller optage video ved at vælge den bedste optagetilstand for de pågældende omstændigheder.
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto
Ikon
Beskrivelse
I denne tilstand vil dit kamera automatisk vælge den passende
kameraindstilling ud fra den registrerede scenetype. Dette er
nyttigt, hvis du ikke kender til kameraets indstillinger for diverse
scener.
Vises ved portrætoptagelse om natten.
1
2
3
Vises ved portrætoptagelse.
Vises ved billedoptagelse af landskaber med modlys.
Vises ved portrætoptagelse med modlys.
I optagetilstand: Tryk på [O].
Vises ved optagelse af nærbilleder.
Vælg Smart Auto.
Vises ved optagelse af nærbilleder af tekst.
Find dit motiv i rammen.
Vises, når kameraet og motivet er stabilt et stykke tid.
t Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den
passende scene vil blive vist øverst til venstre på skærmen.
Vises ved optagelse af billeder med motiver i bevægelse.
4
5
Ikon
Beskrivelse
Vises ved billedoptagelse af landskaber.
Vises ved billedoptagelse med lyse baggrunde.
Vises ved billedoptagelse af landskaber om natten. Kun
tilgængelig, hvis blitzen er slået fra.
Avancerede funktioner
Tryk halvt ned på [Udløseren] for at fokusere.
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
t Hvis kameraet ikke kan registrere en korrekt scenetilstand, vil
ikke
ændres og standardindstillingerne vil blive brugt.
t Selv om der kan udføres ansigtsgenkendelse, kan kameraet muligvis
ikke vælge en portrættilstand afhængigt af motivets position eller
belysning.
t Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt
af optageomstændighederne, som f.eks. kamerarystelser, belysning
og afstand til kameraet.
t Selv hvis du bruger et kamerastativ, bliver tilstanden muligvis ikke
registreret afhængigt af motivets bevægelse.
33
Optagetilstande
Brug af scenetilstanden
Brug af tilstanden Skønhedsportræt
Tag et billede med foruddefinerede indstillinger til en særlig scene.
Gør det muligt at tage et billede af en person med indstillinger, der
skjuler skønhedsfejl i ansigtet.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [O].
1
2
3
Vælg Scene “ en scene.
Skønhedsportræt
Rammeguide
Nat
Portræt
Børn
Landskab
Nærbillede
4
I optagetilstand: Tryk på [O].
Vælg Scene “ Skønhedsportræt.
For at få personens hud til at synes lysere (kun ansigtet)
skal du trykke på [m].
Vælg Funktioner “ Ansigtstone “en funktion.
t Vælg en højere indstilling for at få huden til at synes lysere.
Denne tilstand er passende til fotografering af
tidligere opsatte scener.
Niveau 2
t For oplysninger om tilstanden Skønhedsportræt henvises til
"Brug af tilstanden Skønhedsportræt".
t For oplysninger om tilstanden Rammeguide henvises til
"Sådan bruges rammeguiden" på side 35.
t For oplysninger om tilstanden Nat henvises til ”Justering af
eksponeringen i tilstanden Nat” på side 36.
3
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
4
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
Tilbage
5
Avancerede funktioner
Flyt
For at skjule skønhedsfejl skal du trykke på [m].
34
Optagetilstande
6
Vælg Funktioner “ Retouchering “en funktion.
Sådan bruges rammeguiden
t Vælg en højere indstilling for at skjule flere urenheder.
Hvis du ønsker, at en anden person skal tage et billede af dig, kan
du opsætte scenens komposition med rammeguidefunktionen.
Rammeguiden vil hjælpe den anden person med at tage et
billede af dig ved at vise en del af den på forhånd opsatte scene.
Niveau 1
Tilbage
1
2
3
Flyt
7
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
8
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
I optagetilstand: Tryk på [O].
Vælg Scene “ Rammeguide.
Find dit motiv i rammen og tryk på [Udløseren].
t Gennemsigtige hjælpelinjer vil blive vist til venstre og højre for
rammen.
Fokusafstanden vil blive sat til Auto-makro.
Annuller ramme: OK
4
Bed en anden person om at tage et billede.
t Personen skal justere motivet i rammen ved hjælp af disse
hjælpelinjer og dernæst trykke på [Udløseren] for at tage et
billede.
5
Avancerede funktioner
For at fjerne hjælpelinjerne skal du vælge [o].
35
Optagetilstande
Justering af eksponeringen i tilstanden Nat
I tilstanden Nat kan du fange små lysglimt som kurvede streger
ved at forlænge eksponeringstiden. Hvis du bruger en lav
lukkehastighed, vil der gå længere tid, før lukkeren går i. Vælg en
højere blændeværdi for at undgå overeksponering.
1
2
3
4
5
I optagetilstand: Tryk på [O].
6
Vælg en funktion.
t Hvis du vælger AUTO, justeres blændeværdien eller
lukkerhastigheden automatisk.
7
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
8
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
Vælg Scene “ Nat.
Brug et stativ, så du kan undgå slørede billeder.
Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Langtids lukker.
Vælg blændeværdien eller lukkerhastigheden.
Blændeværdi
Lukkehastighed
Blænder
Tilbage
Flyt
Avancerede funktioner
36
Optagetilstande
Brug af tilstanden DIS
Brug af tilstanden Program
Du kan reducere kamerarystelser og hermed undgå slørede
billeder med funktionen Digital billedstabilisering (DIS).
Gør det muligt at vælge forskellige indstillinger (undtagen
lukkerhastighed og blændeværdi) i tilstanden Program.
1
2
3
Før korrigering
Efter korrigering
1
2
3
Vælg DIS.
4
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
I optagetilstand: Tryk på [O].
I optagetilstand: Tryk på [O].
Vælg Program.
Konfigurér indstillingerne. (Yderligere oplysninger om
indstillinger findes i "Optageindstillinger".)
4
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
5
Tryk på [Udløseren] for at tage et billede.
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
t Digital zoom virker ikke i denne tilstand.
t Hvis motivet bevæger sig hurtigt, kan billedet blive sløret.
Avancerede funktioner
37
Optagetilstande
Optage et videoklip
Du kan optage videoklip, der er op til 120 minutter lange. Den
optagede film vil blive gemt som en MPEG-4.AVI-fil.
7
8
Fra: Optager en video med deaktiveret stabilisering.
Til: Optager en video med aktiveret stabilisering, så
filmen ikke bliver sløret.
I optagetilstand: Tryk på [O].
Vælg Film.
9
Indstil de andre indstillinger efter ønske.
(Yderligere oplysninger om indstillinger findes i
"Optageindstillinger".)
10
11
Tryk på [Udløseren] for at starte optagelsen.
Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Billedhastighed “en
billedhastighed (antallet af rammer per sekund).
t Jo højere billedhastighed, jo mere naturlige vil bevægelserne
se ud, men filstørrelsen vil også blive større.
5
6
Vælg Funktioner “ Stabilisator “ en
stabiliseringsindstilling.
Funktion Beskrivelse
Hvis du bruger zoom-funktionen under optagelsen af en video, kan lyden
herfra blive optaget med.
1
2
3
4
Tryk på [m].
Tryk på [Udløseren] for at stoppe optagelsen.
Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Lyd “en lydindstilling.
Funktion Beskrivelse
Til: Optager en video med lyd.
Fra: Optager en video uden lyd.
Avancerede funktioner
38
Optagetilstande
Sådan sætter du en optagelse på pause
Med dette kamera kan du midlertidigt standse en videooptagelse.
På denne måde kan du optage dine foretrukne scener som en
enkelt video.
Tryk på [o] for at standse en igangværende optagelse.
Vælg funktionen igen for at fortsætte optagelsen.
Stop
Pause
Avancerede funktioner
39
Optagelse af stemmenotat
apds
Du kan optage et stemmenotat, som du kan afspille på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan også føje et stemmenotat til et billede som en
kort bemærkning om optageomstændighederne.
Du vil få den bedste lydkvalitet, hvis du foretager optagelsen 40 cm fra kameraet.
Optagelse af et stemmenotat
Sådan føjer du et stemmenotat til et billede
1
2
3
1
2
3
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Lyd “ Optag.
Tryk på [Udløseren] for at optage.
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Lyd “ Notat.
Find dit motiv i rammen og tag et billede.
t Du kan begynde optagelsen af et stemmenotat umiddelbart
efter, at du har taget billedet.
4
Sådan optager du et kort stemmenotat
(maksimalt 10 sekunder).
t Tryk på [Udløseren] for at stoppe optagelsen af et
stemmenotat.
Stop
Pause
t Tryk på [o] for at standse eller genoptage optagelsen.
t Du kan optage stemmenotater med en samlet varighed på
10 timer.
4
Tryk på [Udløseren] for at stoppe.
t Tryk igen på [Udløseren] for at optage et nyt stemmenotat.
5
Tryk på [m] for at skifte til optagetilstand.
Avancerede funktioner
40
Optageindstillinger
Her kan du lære om indstillingerne for optagetilstanden.
Valg af opløsning og kvalitet ……………… 42
Valg af opløsning ……………………………… 42
Valg af billedets kvalitet ………………………… 42
Brug af selvudløseren ……………………… 43
Sådan tager du billeder i mørke ……………
Undgå røde øjne ………………………………
Sådan bruger du blitzen ………………………
Justering af ISO-hastigheden …………………
45
45
45
46
Ændring af kameraets fokus ……………… 47
Brug af makro ………………………………… 47
Brug af auto-fokus …………………………… 47
Justering af fokusområde …………………… 48
Brug af ansigtsgenkendelse ………………
Ansigtsgenkendelse ……………………………
Sådan tager du et selvportræt …………………
Sådan tager du et billede med smil ……………
Registrering af øjenblinkning …………………
Brug af smart ansigtsregistrering ………………
49
49
50
50
51
51
Justering af lysstyrke og farve ……………
Manuel justering af eksponering (EV) …………
Kompensering for baggrundsbelysning (ACB)
Ændring af målefunktionen ……………………
Valg af lyskilde (hvidbalance) …………………
53
53
53
54
54
Brug af serieoptagelse ……………………… 56
Forbedring af dine billeder ………………… 57
Brug af billedstil ………………………………… 57
Definering af din egen RGB-tone …………… 57
Justering af dine billeder ……………………… 58
Valg af opløsning og kvalitet
Her kan du lære, hvordan du ændrer billedets opløsning og kvalitetsindstillinger.
Valg af opløsning
Ved optagelse af en video:
Sapdsv
Hvis du øger opløsningen, vil dit billede eller din video indeholde
flere pixler, så det herved kan udskrives som et større stykke papir
eller vises på en større skærm. Hvis du bruger en høj opløsning,
vil filstørrelsen også blive stor.
1
2
I tilstanden v: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Filmstørrelse “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
800 X 592: Til afspilning på et SDTV.
Når man tager et billede:
1
2
640 X 480: Til afspilning på et almindeligt tv.
I optagetilstand: Tryk på [m].
320 X 240: Til webbrug.
Vælg Funktioner “ Fotostørrelse “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
3456 X 2592: Til udskrivning på A2-papir.
3456 X 2304: Til udskrivning på A3-papir i
bredformat (3:2).
3456 X 1944: Til udskrivning på A3-papir i
panoramaformat (16:9).
2592 X 1944: Til udskrivning på A4-papir.
2048 X 1536: Til udskrivning på A5-papir.
1024 X 768: Vedhæftning til e-mail.
Valg af billedets kvalitet
apds
De optagede billeder komprimeres og gemmes i JPEG-format.
Billeder med højere kvalitet vil også fylde mere.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Kvalitet “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
Superfin
Fin
Normal
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
Optageindstillinger
42
Brug af selvudløseren
Sapdsv
Her kan du lære, hvordan du indstiller selvudløseren til forsinket billedoptagelse.
1
3
I optagetilstand: Tryk på [t].
Tryk på [Udløseren] for at starte selvudløseren.
t AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil blinke. Kameraet vil
automatisk tage et billede efter den angivne tidsperiode.
t Tryk på [t] for at annullere timeren.
t Afhængigt af den valgte indstilling for ansigtsgenkendelse, er timeren
ikke tilgængelig eller nogle timerindstillinger er ikke tilgængelige.
Fra
2
Vælg en funktion.
Funktion Beskrivelse
Fra: Selvudløseren er ikke aktiv.
10 sek: Der tages et billede efter 10 sekunder.
2 sek: Der tages et billede efter 2 sekunder.
Dobbelt: Der tages et billede efter 10 sekunder og et
andet efter 2 sekunder.
Bevægelsestimer: Din bevægelse registreres,
hvorefter der tages et billede (se side 44).
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
Optageindstillinger
43
Brug af selvudløseren
6
Brug af bevægelsestimeren
1
2
3
4
5
I optagetilstand: Tryk på [t].
Vælg
Mens AF-hjælpelys/selvudløserlampen blinker, kan du
gøre dig parat til, at billedet bliver taget.
t AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil stoppe med at blinke
umiddelbart før, at kameraet automatisk tager et billede.
.
Tryk på [Udløseren].
Stå maksimalt tre meter fra kameraet 6 sekunder efter, at
du har trykket på [Udløseren].
Foretag en bevægelse, som f.eks. at bevæge dine arme,
så selvudløseren aktiveres.
t AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil begynde med at blinke
hurtigt, når kameraet registrerer dig.
Bevægelsestimeren virker ikke i følgende situationer:
t Hvis du er mere end tre meter fra kameraet
t Hvis dine bevægelser er for små
t Hvis der er for meget lys eller baggrundslys
Registreringsområdet for
bevægelsestimeren
Optageindstillinger
44
Sådan tager du billeder i mørke
Her kan du lære, hvordan du tager billeder om natten eller under forhold med lav belysning.
Undgå røde øjne
Sådan bruger du blitzen
aps
Hvis der bruges blitz, når du tager et billede af en person i mørke,
kan der forekomme et rødt skær i øjnene. For at undgå dette skal
du vælge Rød-øje eller Rødøje-fix.
Saps
Du kan bruge blitzen, når du tager billeder i mørke eller hvis du
har brug for mere lys på dine billeder.
1
I optagetilstand: Tryk på [F].
Auto
2
Vælg en funktion.
Funktion Beskrivelse
Fra:
t Blitzen bliver ikke aktiveret.
t Ved optagelse i lav belysning vil der blive vist en
advarsel om kamerarystelse ( ).
Auto: Kameraet vil vælge en passende blitzindstilling
for den registrerede scene i tilstanden .
Optageindstillinger
45
Sådan tager du billeder i mørke
Funktion Beskrivelse
t Blitzens indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du har valgt
hurtigoptagelse, Selvportræt eller Blinkningsgenkendelse.
t Sørg for, at dine motiver er inden for den anbefalede rækkevidde af
blitzen (se side 95).
t Hvis der bliver reflekteret lys eller der er meget støv i luften, kan der
forekomme små pletter på billedet.
Rødøje-fix*:
t Blitzen vil blive aktiveret, hvis motivet eller
baggrunden er mørk.
t Kameraet vil udføre rødøjekorrigering ved hjælp af
avanceret softwareanalyse.
Slow sync:
t Blitzen aktiveres og lukkeren forbliver åben i længere
tid.
t Vælg denne funktion, hvis du ønsker at opfange
mere af omgivelsernes lys, så detaljerne i
baggrunden bedre kan ses.
t Brug et stativ, så du kan undgå slørede billeder.
Fill-in:
t Blitzen vil altid blive aktiveret.
t Lysintensiteten vil blive justeret automatisk.
Rød-øje*:
t Blitzen vil blive aktiveret, hvis motivet eller
baggrunden er mørk.
t Kameraet vil reducere røde øjne.
Justering af ISO-hastigheden
p
ISO-hastigheden er udtryk for en films følsomhed over for lys og
er defineret af International Organisation for Standardisation (ISO).
Jo højere ISO, jo mere følsom vil dit kamera være over for lys.
Med en højere ISO-hastighed kan du få et bedre billede uden at
bruge blitz.
1
2
Auto: Blitzen vil automatisk blive aktiveret, hvis motivet
eller baggrunden er mørk.
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ ISO “ en funktion.
t Vælg
for at bruge en passende ISO-hastighed ud fra
lysstyrken af motivet og belysningen.
t Jo højere ISO-hastighed, jo mere billedforstyrrelse kan der være.
t Når du har valgt Bevægelse, indstilles ISO-hastigheden til Auto.
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
* Der går lidt tid mellem to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig ikke, førend
blitzen er blevet aktiveret anden gang.
Optageindstillinger
46
Ændring af kameraets fokus
Her kan du lære, hvordan du justerer kameraets fokus i forhold til motiverne.
Brug af makro
Brug af auto-fokus
apdv
Du kan bruge makrooptagelse til at tage nærbilleder af
motiver, som f.eks. blomster eller insekter. Der henvises til
makroindstillingerne i "Brug af auto-fokus".
apdv
For at tage skarpe billeder skal du vælge det passende fokus i
henhold til afstanden fra motivet.
1
I optagetilstand: Tryk på [M].
Normal (af)
2
Vælg en funktion.
Funktion Beskrivelse
Normal (af): Fokus på et motiv, der er længere væk
end 80 cm.
Makro: Fokus på et motiv, der er 5 til 80 cm væk
(mellem 50 til 80 cm væk ved brug af zoom).
Auto-makro: Fokus på et motiv, der er længere
væk end 5 cm (længere væk end 50 cm ved brug af
zoom).
Supermakro: Fokus på et motiv, der er 1 til 5 cm
væk.
t Forsøg at holde kameraet så stille som muligt, så billederne ikke bliver
slørede.
t Slå blitzen fra, hvis afstanden til motivet er mindre end 40 cm.
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
Optageindstillinger
47
Ændring af kameraets fokus
Justering af fokusområde
apds
Du kan få skarpere billeder ved at vælge et passende
fokusområde i henhold til motivets placering på scenen.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Fokusområde “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
Center af: Fokus på midten (passende, hvis motivet
befinder sig midt i billedet).
Multi af: Fokus på et eller flere af 9 mulige områder.
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
Optageindstillinger
48
Brug af ansigtsgenkendelse
apds
Hvis du bruger funktionen til ansigtsgenkendelse, kan kameraet automatisk registrere et menneskes ansigt. Hvis du fokuserer på et
menneskes ansigt, vil kameraet automatisk justere eksponeringen. Tag billederne hurtigt og let ved at bruge Blinkningsgenkendelse for
at registrere lukkede øjne eller Smil for at tage et billede af et smilende ansigt. Du kan også bruge Smart ansigtsregistrering for at kunne
registrere ansigter og prioritere fokus på dem.
t Ansigtsgenkendelse er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:
- Hvis motivet er langt fra kameraet (fokusrammen vil blive orange for
Smil og Blinkningsgenkendelse)
- Hvis det er for lyst eller for mørkt
- Hvis motivet ikke har ansigtet rettet mod kameraet
- Hvis motivet bærer solbriller eller maske
- Hvis motivet er i modlys eller lysforholdene er ustabile
- Hvis motivets ansigtsudtryk ændres kraftigt
t Ansigtsgenkendelse understøtter ikke brug af fotostil eller mætning.
t Ansigtsgenkendelse understøtter ikke brug af digital zoom.
t Afhængigt af den valgte indstilling for ansigtsgenkendelse, er timeren
ikke tilgængelig eller nogle timerindstillinger er ikke tilgængelige.
t Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
Ansigtsgenkendelse
Dit kamera kan automatisk genkende op til 10 menneskers
ansigter.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Ansigtsgenkendelse “ Normal.
t Det nærmeste ansigt vises i en hvid fokusramme og de andre
ansigter vises i grå fokusrammer.
Jo nærmere du er på motivet, jo hurtigere vil dit kamera registrere ansigterne.
Optageindstillinger
49
Brug af ansigtsgenkendelse
Sådan tager du et selvportræt
Sådan tager du et billede med smil
Sådan tager du et billede af dig selv. Fokusafstanden vil blive sat
til nærbillede og kameraet vil komme med en biplyd.
Kameraet vil automatisk aktivere lukkeren, når det registrerer et
smil.
1
2
3
I optagetilstand: Tryk på [m].
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Ansigtsgenkendelse “ Smil.
t Hvis dit motiv smiler meget bredt, er det lettere for kameraet at
registrere smilet.
Vælg Funktioner “ Ansigtsgenkendelse “
Selvportræt.
Når du hører et hurtigt bip, skal du trykke på
[Udløseren].
For at slå lyden til eller fra skal du vælge Selvportræt i lydindstillingerne
(se side 85).
Optageindstillinger
50
Brug af ansigtsgenkendelse
Registrering af øjenblinkning
Brug af smart ansigtsregistrering
Hvis kameraet kan registrere, at motivet har lukkede øjne, vil det
automatisk tage to billeder efter hinanden.
Kameraet kan automatisk genkende ansigter på op til
10 personer, som du ofte fotograferer. Funktionen vil automatisk
prioritere fokus på disse ansigter. Denne funktion er kun
tilgængelig, når du bruger et hukommelseskort.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Ansigtsgenkendelse “
Blinkningsgenkendelse.
t Bevæg ikke kameraet, mens der vises "Optager" på skærmen.
t Hvis blinkningsgenkendelsen ikke lykkes, vil meddelelsen "Billede
taget med lukkede øjne" blive vist. Tag et nyt billede.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ Ansigtsgenkendelse “ Smart
ansigtsregistrering.
t Ansigternes prioriteringsrækkefølge vil blive vist af indikatoren
ved siden af rammerne.
Optageindstillinger
51
Brug af ansigtsgenkendelse
t Kameraet kan genkende og registrere ansigter forkert afhængigt af
lysforhold, bemærkelsesværdige ændringer i motivets stilling eller
ansigt og alt efter om motivet bærer briller.
t Kameraet kan eventuelt genkende ansigter og vise niveauindikatoren
for disse, selv om de ikke er blevet registreret.
t I afspilningstilstand kan du få vist de registrerede ansigter i
prioriteringsrækkefølge (se side 61). Selv om ansigterne er blevet
registreret, kan de muligvis ikke blive klassificeret i afspilningstilstanden.
t Hvis kameraet genkender et nyt ansigt, når der er 10 registrerede
ansigter, vil det udskifte ansigtet i den laveste prioritet med det nye.
t Kameraet kan genkende op til 3 ansigter i én scene.
t Hvis kameraet ikke kan genkende ansigterne, vil det dog stadig
registrere dem som ansigter uden at prioritere dem.
t Du kan manuelt registrere ansigterne på de billeder, du allerede har
taget (se side 61).
Optageindstillinger
52
Justering af lysstyrke og farve
Her kan du lære, hvordan du justerer lysstyrke og farve, så du hermed får en bedre billedkvalitet.
Manuel justering af eksponering
(EV) p d v
Kompensering for baggrundsbelysning
(ACB) p
Afhængigt af styrken af det omgivende lys, kan dine billeder blive
for lyse eller for mørke. Hvis dette er tilfældet, kan du justere
eksponeringen for at få et bedre billede.
Hvis lyskilden befinder sig bag motivet eller der er høj kontrast
mellem motivet og baggrunden, kan dit motiv komme til at
synes mørkere på billedet. Hvis dette er tilfældet, skal du vælge
funktionen Balance for autokontrast (ACB).
Mørkere (-)
1
2
3
Neutral (0)
Lysere (+)
I optagetilstand: Tryk på [m].
Uden ACB
Vælg Funktioner “EV.
1
2
Vælg en værdi til justering af eksponeringen.
t Når eksponeringen er blevet justeret, vil indstillingen forblive sådan.
Det kan være nødvendigt at ændre eksponeringsværdien igen på et
senere tidspunkt for at undgå over- eller undereksponering.
t Hvis du ikke kan fastlægge en passende eksponering, skal du vælge
AEB (Ramme til autoeksponering). Kameraet tager billeder med
forskellige eksponeringsindstillinger: Normal, undereksponeret og
overeksponeret (se side 56).
Optageindstillinger
Med ACB
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “ACB “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
Fra: ACB er slået fra.
Til: ACB er slået til.
t ACB-funktionen er altid aktiveret i tilstanden a.
t Denne funktion er ikke tilgængelig ved brug af funktionen
serieoptagelse.
53
Justering af lysstyrke og farve
Ændring af målefunktionen
Valg af lyskilde (hvidbalance)
pdv
Måletilstanden kan bruges, så kameraet kan måle mængden af
lys. Lysstyrken og belysningen af dine billeder vil variere afhængigt
af den valgte måletilstand.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
pdv
Farverne på dit billede vil afhænge af typen og kvaliteten af
lyskilden. Hvis billedets farve skal være realistisk, skal du vælge
det korrekte lysforhold for at kalibrere hvidbalancen, f.eks. Autohvidbalance, Dagslys, Skyet eller Wolfram.
Vælg Funktioner “Måling.
Funktion Beskrivelse
Multi:
t Dit kamera opdeler scenen i flere områder og måler
dernæst lysmængden i hvert område.
t Egner sig til almindelige billeder.
Punkt
t Dit kamera vil her måle lysmængden i kun selve
midten af rammen.
t Hvis motivet ikke befinder sig i midten af scenen,
kan billedet da blive fejleksponeret.
t Egner sig til motiver med baggrundsbelysning.
Centervægtet:
t Dit kamera måler gennemsnittet af hele rammen
med mest vægt på selve midten.
t Egner sig til billeder med motivet midt i rammen.
Optageindstillinger
(Auto-hvidbalance)
(Skyet)
54
(Dagslys)
(Wolfram)
Justering af lysstyrke og farve
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
Definering af din egen hvidbalance
Vælg Funktioner “Hvidbalance “ en funktion.
Ikon
Beskrivelse
Auto-hvidbalance: Bruger automatiske indstillinger
passende til lysforholdene.
1
2
3
Ret objektivet mod et stykke hvidt papir.
4
Tryk på [Udløseren].
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “Hvidbalance “ Måling:Lukker.
Dagslys: Bør vælges ved udendørs optagelse af billeder
på en solrig dag.
Skyet: Bør vælges ved udendørs optagelse af billeder
på en skyet dag eller i skyggen.
Fluorescerende h: Bør vælges ved optagelse af billeder
i neonlys om dagen eller ved trevejs fluorescerende lys.
Fluorescerende l: Bør vælges ved optagelse af billeder
i hvidt neonlys.
Wolfram: Bør vælges ved indendørs optagelse af
billeder med glødelamper eller halogenlamper.
Måling:Lukker (Brugerindstilling): Bruger dine
brugerdefinerede indstillinger.
Optageindstillinger
55
Brug af serieoptagelse
ps
Det kan være vanskeligt at tage billeder af hurtigtbevægende motiver eller at fange et motivs naturlige ansigtsudtryk eller gestik på et billede.
Hvis dette er tilfældet, skal du vælge en af tilstandene for serieoptagelse.
Funktion Beskrivelse
AEB:
t Tager tre billeder med forskellige eksponeringer:
Normal, undereksponeret og overeksponeret.
t Brug et stativ, så du undgår slørede billeder.
Indstillingerne kan variere afhængigt af den valgte optagetilstand.
1
2
I optagetilstand: Tryk på [m].
t Du kan kun bruge blitz, timer og ACB, når du har vagt Enkelt.
t Når du vælger Bevægelse, indstilles opløsningen til VGA, og
ISO-hastigheden indstilles til Auto.
Vælg Funktioner “Kørsel “ en funktion.
Funktion Beskrivelse
Enkelt: Tager et enkelt billede.
Serie:
t Mens du trykker på [Udløseren], vil kameraet blive
ved med at tage billeder.
t Det maksimale antal billeder afhænger af
kapaciteten af dit hukommelseskort.
Bevægelse:
t Når du trykker [Udløseren] ned, vil kameraet tage
VGA-billeder (6 billeder i sekundet, maksimalt 30
billeder).
t Kameraet vil automatisk vise dig billederne, der lige
er blevet taget, og gemmer dem herefter.
Optageindstillinger
56
Forbedring af dine billeder
Her kan du lære, hvordan du kan forbedre dine billeder ved at bruge billedstil, farver eller forskellige justeringer.
Brug af billedstil
Definering af din egen RGB-tone
apdsv
Du kan bruge forskellige effekter på dine billeder, som f.eks. Blød,
Levende eller Skov.
1
2
3
Blød
1
2
Levende
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “Valg Af Fotostil “Brugerdefineret
RGB.
Vælg en farve (R: Rød, G: Grøn, B: Blå).
Skov
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “Valg Af Fotostil “ en funktion.
t Vælg Brugerdefineret RGB for at definere din egen RGBtone.
t Vælg Normal, hvis du vil bruge indstillinger for ansigtssporing.
t Afhængigt af den valgte billedstil, kan du måske ikke indstille kontrast
eller mætning.
Tilbage
4
Optageindstillinger
Flyt
Juster mængden af den valgte farve
(-:mindre eller +: mere).
57
Forbedring af dine billeder
Justering af dine billeder
p
Indstilling for mætning Beskrivelse
Du kan justere dine billeders kontrast, skarphed og mætning.
-
Mindsk mætningen.
1
2
3
+
Øg mætningen.
I optagetilstand: Tryk på [m].
Vælg Funktioner “Tilpas billede.
t Vælg 0, hvis du ikke ønsker at bruge nogen effekt (egner sig til
udskrivning).
t Afhængigt af de valgte indstillinger til billedjustering, vil visse former for
fotostil ikke være tilgængelige.
Vælg en justeringsfunktion.
t Kontrast
t Skarphed
t Mætning
4
Vælg en værdi til justering af det valgte emne.
Indstilling af kontrast
Beskrivelse
-
Mindsker farve og lysstyrke.
+
Øger farve og lysstyrke.
Indstilling af skarphed Beskrivelse
-
Gør kanterne blødere (egnet til redigering
af billederne på en computer).
+
Gør kanterne skarpere, så billederne
virker mere klare. Dette kan også
eliminere noget støj på billederne.
Optageindstillinger
58
Afspille/redigere
Her beskrives afspilning af billeder, videoer eller stemmenotater og
redigering af billeder eller videoer. Du kan også finde oplysninger om
tilslutning af kameraet til en fotoprinter eller et tv.
Afspilning …………………………………………………… 60
Sådan starter du afspilningstilstanden ……………………
Gennemse billeder …………………………………………
Afspilning af videoklip ………………………………………
Afspilning af stemmenotater ………………………………
60
64
66
67
Redigering af billede ……………………………………… 68
Ændring af billedstørrelse ……………………………………
Rotering af billede ……………………………………………
Brug af billedstil ………………………………………………
Definering af din egen RGB-tone …………………………
Korrigere eksponeringsproblemer …………………………
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF) ………………………
68
68
69
69
70
71
Visning af filer på et tv …………………………………… 72
Udskrivning af billeder med en fotoprinter (PictBridge) 73
Afspilning
Her kan lære, hvordan du afspiller billeder, videoer eller stemmenotater samt håndterer filer.
Sådan starter du afspilningstilstanden
Visning i afspilningstilstand
Du kan få vist billeder eller afspille videoer og stemmenotater, der
er gemt i kameraet.
1
Tryk på [P].
t Den nyeste fil, du har optaget, vil blive vist.
t Hvis kameraet er slukket, vil det blive tændt.
2
Tryk på [F] eller [t] for at rulle gennem filerne.
t Tryk på [F] eller [t] og hold den nede for hurtigt at se filerne.
Hvis du ønsker at få vist de filer, der er lagret i den interne hukommelse, skal
du fjerne hukommelseskortet.
Ikon
Beskrivelse
Billede med stemmenotat
v
Videofil
Udskriftsordren er blevet indstillet (DPOF)
Beskyttet fil
Billede med genkendt ansigt; Kun tilgængelig ved brug af
hukommelseskort
Mappenavn – filnavn
Afspille/redigere
60
Afspilning
3
Registrering af ansigter
Vælg en kategori.
Du kan registrere ansigterne på dine billeder, så de kan
klassificeres efter ansigterne i Smart Album. Denne funktion er
kun tilgængelig, når du bruger et hukommelseskort.
1
2
Type
Dato
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Farve
Uge
Vælg Filmuligheder “ Ansigtsregistrering “ Ja.
Ansigt
t Hvis der er flere ansigter på et billede, skal du vælge et billede
at registrere, trykke på [Fn] og vælge Ja.
Tilbage
t Du kan registrere op til 3 ansigter.
t Hvis du registrerer et nyt ansigt, når der er 3 ansigter, der er manuelt
registrerede i Smart Album, vil kameraet udskifte det ældste ansigt
med det nye.
Visning af filer efter kategori i Smart Album
Du kan få vist og håndtere filerne efter kategorier, som f.eks. dato,
filtype eller uge.
1
2
Indstil
Funktion
Beskrivelse
Type
Viser filerne efter filtype.
Dato
Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt.
Farve
Viser filerne efter billedets mest dominerende farve.
Uge
Viser filerne efter den ugedag, hvor de blev gemt.
Ansigt
Viser filerne efter genkendte ansigter (op til 15
personer).
Det kan tage lidt tid for kameraet at skifte kategori og reorganisere filerne.
I afspilningstilstand: Tryk [Zoom] ned.
Tryk på [m].
4
5
Afspille/redigere
Tryk på [F] eller [t] for at se filerne.
t Hold [F] eller [t] nede for at vælge dato, filtype, ugedag,
farve eller ansigt.
Tryk på [o] for at vende tilbage til normal visning.
61
Afspilning
Visning af billeder som miniaturebilleder
Beskyttelse af filer
Gennemse miniaturebilleder af filerne.
Du kan beskytte dine filer, så de ikke bliver slettet ved et uheld.
I afspilningstilstanden skal du trykke [Zoom] ned for at
få vist 9 eller 20 miniaturebilleder (tryk [Zoom] op for at
vende tilbage til den forrige tilstand).
1
2
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “Beskyt “Vælg.
t For at beskytte alle filer skal du trykke på Alle “Lås.
3
Vælg den fil, der skal beskyttes, og tryk på [o].
t Tryk på [o] igen for at annullere valget.
Filter
Hvis du vil...
Skal du...
Gennemse filerne
Trykke på [D], [M], [F] eller [t].
Slette filer
Trykke på [f], og vælg Ja.
Vælg
4
Afspille/redigere
Tryk på [f].
62
Indstil
Afspilning
Sletning af filer
Sådan bruger du papirkurven
Du kan slette enkelte filer eller alle filer på én gang. Du kan ikke
slette beskyttede filer.
For at slette en enkelt fil skal du gøre som følger:
1
2
I afspilningstilstand: Vælg en fil, og tryk på [f].
Sådan aktiverer du papirkurven:
Vælg Ja for at slette filen.
1
2
For at slette flere filer skal du gøre som følger:
1
2
3
4
5
Hvis du aktiverer papirkurven, vil slettede filer blive sendt til
papirkurven i stedet for at blive slettet permanent. Dette gælder
dog kun for enkelte eller flere filer - hvis du vælger at slette alle
filer, vil filerne ikke blive sendt til papirkurven.
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ Papirkurv “ Til.
I afspilningstilstand: Tryk på [f].
Sådan gendanner du filer fra papirkurven:
Vælg Slet flere.
1
2
Vælg de filer, der skal slettes, og tryk på [o].
t Tryk på [o] igen for at annullere valget.
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ Papirkurv “ Hent.
t Denne funktion virker ikke for video eller stemmenotater.
t Det kan tage længere tid at slette filer, hvis du bruger papirkurven.
t Hvis du formaterer den interne hukommelse, vil alle filer i papirkurven
blive slettet.
t Der kan være 10 MB filer i papirkurven. Når grænsen på 10 MB
overskrides, vil kameraet bede dig om at tømme papirkurven. Vælg Ja
for at tømme papirkurven eller Nej for kun at slette den aktuelle fil.
Tryk på [f].
Vælg Ja.
For at slette alle filer skal du gøre som følger:
1
2
I afspilningstilstanden: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ Slet “ Alle “ Ja.
Afspille/redigere
63
Afspilning
Kopiering af filer til et hukommelseskort
Du kan kopiere dine filer fra den interne hukommelse til et
hukommelseskort.
1
2
3
Gennemse billeder
Zoom ind på en del af et billede, eller afspil billederne i et
diasshow.
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Forstørrelse af et billede
Vælg Filmuligheder “Kopier til kort.
I afspilningstilstanden kan du trykke [Zoom] op
for at forstørre et billede (tryk [Zoom] ned for at
reducere billedet).
Vælg Ja for at kopiere filerne.
Det forstørrede område og zoom-forholdet er angivet i toppen af
skærmen. Det maksimale zoom-forhold kan variere afhængigt af
opløsningen.
Beskær
Hvis du vil...
Skal du...
Flytte det forstørrede
område
Trykke på [D], [M], [F] eller [t].
Beskære det forstørrede Trykke på [o] (billedet gemmes som en
billede
ny fil).
Afspille/redigere
64
Afspilning
Sådan viser du et diasshow
Du kan tilføre effekter og lyde til dit diasshow.
1
2
3
4
5
Indstil effekt til diasshow.
Vælg Start “Afspil.
t For at gentage diasshowet skal du vælge Gentag afspilning.
t Tryk på [o] for at standse eller genoptage dit diasshow.
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Multi-diasshow.
Vælg effekt til et diasshow.
t Gå til trin 5 for at starte et diasshow uden effekter.
Funktion
Beskrivelse
Billeder
Vælg de billeder, der skal afspilles som diasshow.
t Alle: Afspil alle billeder i et diasshow.
t Dato: Afspil billeder fra en bestemt dato i et
diasshow.
t Vælg: Afspil valgte billeder i et diasshow.
Effekt
t Vælg en overgangseffekt.
t Vælg Fra for at annullere effekter.
Interval
t Angiv et interval mellem billederne.
t Dette er muligt, hvis der for effekt er valgt
indstillingen Fra.
t Når denne funktion bruges med en anden
effektindstilling end Fra, vil intervallet blive sat til
1 sek.
Musik
Vælg baggrundslyd.
Afspille/redigere
65
Afspilning
Beskæring af video under afspilning
Afspilning af videoklip
Du kan afspille en video, tage et billede fra en video eller beskære
en video.
1
I afspilningstilstand: Vælg en video, og tryk derefter
på [o].
1
Tryk på [o] det sted, hvor du ønsker, at den nye video
skal begynde, og tryk [Zoom] op.
2
3
Tryk på [o] for at genoptage afspilningen.
4
Vælg Ja.
Tryk på [o] det sted, hvor du ønsker, at den nye video
skal slutte, og tryk [Zoom] op.
t Den oprindelige video bør være mindst 10 sekunder lang.
t Den redigerede video vil blive gemt som en ny fil.
Pause
2
Brug følgende knapper til at styre afspilningen:
Du skal trykke på...
Hvis du vil...
[F]
Søger tilbage.
[o]
Standser eller fortsætter afspilningen.
[t]
Søger frem.
Lave et billede under en afspilning
1
Tryk på [o] det sted, hvor du vil gemme det nye
stillbillede.
2
Tryk på [M].
[Zoom]
Indstiller lydstyrken.
(skub op eller tryk ned)
Det optagede billede vil have samme filstørrelse som den originale videofil og
vil blive gemt som en ny fil.
Afspille/redigere
66
Afspilning
Afspilning af stemmenotater
Afspilning af stemmenotat
1
I afspilningstilstand: Vælg et stemmenotat, og tryk
derefter på [o].
2
Brug følgende knapper til at styre afspilningen:
Du skal trykke på...
Hvis du vil...
[F]
Søge tilbage.
[o]
Standse eller fortsætte afspilningen.
[t]
Søge frem.
[M]
Stoppe afspilningen.
[Zoom]
Indstille lydstyrken.
(skub op eller tryk ned)
Afspilning af et stemmenotat, der er føjet til et billede
I afspilningstilstand: Vælg et billede, der er tilføjet et
stemmenotat, og tryk på [o].
t Tryk på [o] for at standse eller genoptage afspilningen.
Afspille/redigere
67
Redigering af billede
Du kan udføre forskellige former for billedredigering, som f.eks. ændring af størrelse, rotering, fjernelse af røde øjne samt justering af
lysstyrke, kontrast og mætning.
t De redigerede billeder vil blive gemt som nye filer.
t Når du redigerer billeder, der er
eller større (se side 42), vil
de automatisk blive tilpasset til en lavere opløsning (undtagen ved
tilpasning af billeder):
til
til
til
t Vælg
for at gemme billedet som startbillede (se side 85).
t Vælg
for at gemme billedet som et skin for MP3-afspilleren
(se side 81).
t De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af størrelsen på det
valgte billede.
Rotering af billede
Ændring af billedstørrelse
1
2
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
1
2
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Roter “ en funktion.
Vælg Rediger “ Skaler “ en funktion.
Højre 90°
Tilbage
Tilbage
Flyt
Afspille/redigere
68
Flyt
Redigering af billede
Brug af billedstil
Definering af din egen RGB-tone
Du kan bruge forskellige effekter på dine billeder, som f.eks. Blød,
Levende eller Skov.
1
2
3
Blød
1
2
Levende
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Valg Af Fotostil “ Brugerdefineret
RGB.
Vælg en farve (R: Rød, G: Grøn, B: Blå).
Skov
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “Valg Af Fotostil “en funktion.
t Vælg Brugerdefineret RGB for at definere din egen RGBtone.
Tilbage
4
Juster mængden af den valgte farve
(-:mindre eller +: mere).
Blød
Tilbage
Flyt
Afspille/redigere
Flyt
69
Redigering af billede
Justere lys/kontrast/mætning
Korrigere eksponeringsproblemer
1
2
3
Du kan justere ACB (automatisk kontrastbalance), lysstyrke,
kontrast eller mætning, fjerne røde øjne, skjule skønhedsfejl i
ansigtet eller føje støj til billedet.
Justere ACB (automatisk kontrastbalance)
1
2
Vælg Rediger “ Tilpas billede.
Vælg en justeringsfunktion.
t
t
t
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Tilpas billede “ ACB.
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
4
: Lysstyrke
: Kontrast
: Mætning
Vælg en værdi til justering af det valgte emne
(-:mindre eller +: mere).
Fjerne røde øjne
1
2
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Tilpas billede “ Rødøje-fix.
At tilføje støj til et billede
1
2
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Tilpas billede “ Tilføj støj.
Skjule skønhedsfejl i ansigtet
1
2
3
I afspilningstilstand: Vælg et billede, og tryk på [m].
Vælg Rediger “ Tilpas billede “ Retouchering .
Vælg et niveau.
t Jo højere tal, jo mere ensartet kommer ansigtet til at se ud.
Afspille/redigere
70
Redigering af billede
Oprettelse af udskriftsordre (DPOF)
Du kan vælge, hvilke billeder der skal udskrives, og konfigurere
indstillinger, som f.eks. antal kopier og papirstørrelse.
t Du kan tage dit hukommelseskort til en fotobutik, der understøtter
DPOF (Digital Print Order Format), eller du kan udskrive dine billeder
direkte via en DPOF-kompatibel printer derhjemme.
t Brede billeder kan blive udskrevet med beskåret venstre og højre side,
så vær opmærksom på dit billedes mål.
t Du kan ikke indstille DPOF for billeder, der er gemt i den interne
hukommelse.
1
2
3
4
5
6
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ DPOF “ Standard “ en
funktion.
Funktion
Beskrivelse
Vælg
Udskriv de valgte billeder.
Alle
Udskriv alle billeder.
Nulstil
Nulstiller dine indstillinger.
Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ DPOF “ Størrelse “ en
funktion.
Funktion
Beskrivelse
Vælg
Vælg udskriftsstørrelse for det valgte billede.
Alle
Vælg udskriftsstørrelse for alle billeder.
Nulstil
Nulstiller dine indstillinger.
Hvis du vælger Vælg, skal du gå til et billede og trykke
[Zoom] op eller ned for at vælge udskriftsstørrelsen.
Gentag processen for alle ønskede billeder, og tryk på
[f].
t Hvis du vælger Alle, skal du trykke på [D] eller [M] for at
vælge udskriftsstørrelsen og trykke på [o].
Udskrivning af billeder som miniaturebilleder
Hvis du vælger Vælg, skal du gå til et billede og trykke
[Zoom] op eller ned for at vælge antallet af kopier.
Gentag processen for alle ønskede billeder, og tryk på
[f].
1
2
I afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg Filmuligheder “ DPOF “ Indeks “ Ja.
Hvis du angiver udskriftsstørrelsen, kan du kun udskrive billeder på printere,
der er kompatible med DPOF 1.1.
t Hvis du vælger Alle, skal du trykke på [D] eller [M] for at
vælge antallet af kopier og trykke på [o].
Afspille/redigere
71
Visning af filer på et tv
Du kan vise billeder eller afspille video ved at forbinde dit kamera til et tv ved hjælp af A/V-kablet.
1
Du skal vælge et videosignal, der er i overensstemmelse
med standarden i dit land (se side 87).
2
3
Sluk for dit kamera og dit tv.
t På nogle fjernsyn kan der forekomme digital støj eller en del af billedet
kan muligvis ikke vises.
t Afhængigt af fjernsynets indstillinger vil billederne måske ikke blive vist
midt på fjernsynets skærm.
t Du kan tage et billede eller optage en video, mens kameraet er sluttet
til et tv.
Forbind kameraet til dit tv ved hjælp af A/V-kablet.
Video
Lyd
4
Tænd for dit tv og vælg det pågældende videosignal ved
hjælp af fjernbetjeningen til dit tv.
5
6
Tænd kameraet, og tryk på [P].
Afspil billederne eller videoerne med knapperne på
kameraet.
Afspille/redigere
72
Udskrivning af billeder med en fotoprinter (PictBridge)
Du kan udskrive dine billeder med en PictBridge-kompatibel printer ved at forbinde dit kamera direkte til printeren.
1
2
Konfigurering af udskriftsindstillinger
Når printeren er tændt, skal du tilslutte kameraet til
printeren med et USB-kabel.
Billeder
: Et billede
Størrelse
: Auto
Udseende
: Auto
Type
: Auto
Kvalitet
: Auto
Afslut
Tænd kameraet.
t Printeren vil automatisk registrere kameraet.
Udskriv
Funktion Beskrivelse
t Hvis det ikke lykkes for kameraet at etablere forbindelse, vil der
blive vist et pop op-vindue. Vælg Printer.
t Hvis din printer ikke har en masselagringsfunktion, skal du først
indstille USB-tilstanden til Printer i indstillingsmenuen
(se side 87).
Billeder: Vælg, om du vil udskrive det aktuelle billede eller
alle billeder.
Størrelse: Angiver udskriftsstørrelsen.
Udseende: Opretter udskrift med miniaturebilleder.
Type: Vælger papirtype.
3
4
Tryk på [F] eller [t] for at vælge et billede.
Kvalitet: Angiver udskriftskvaliteten.
t Tryk på [m] for at angive udskriftsindstillingerne.
Der henvises til "Konfigurering af udskriftsindstillinger".
Dato: Angiver udskriftsdatoen.
Tryk på [o] for at udskrive.
Nulstil: Nulstiller udskriftsindstillingerne.
Filnavn: Angiver, om filens navn skal udskrives.
t Udskrivningen begynder. Tryk på [F] for at annullere en
udskrivning.
Visse indstillinger er ikke understøttet af alle printere.
Afspille/redigere
73
Multimedie
Her kan du lære at bruge multimediefunktionerne: Tilstanden
Musik, Video og Tekstviser.
Brug af multimedietilstandene ………………………… 75
Brug af tilstanden Musik ………………………………… 77
Afspille musikfiler …………………………………………… 77
Brug af tilstanden Video ………………………………… 79
Brug af tilstanden Tekstviser …………………………… 80
Indstillingsmenu for multimedietilstandene …………… 81
Brug af multimedietilstandene
I multimedietilstanden kan du lytte til MP3-filer, afspille video og få vist tekstfiler. Før du bruger multimediefunktionerne, bør du overføre filerne
til dit kamera eller dit hukommelseskort (s. 24).
1
2
3
4
Sæt de medfølgende høretelefoner i
multifunktionsstikket.
Vælg den ønskede fil.
t Filerne vil blive afspillet automatisk.
t Filerne vil blive angivet efter den dato, hvor de blev gemt.
t Filnavne, der er angivet i ikke-understøttede sprog, vil blive vist
som "_ _ _ _ __ _".
t Hvis der er mere end 100 filer i en mappe eller hvis der er flere
store filer, kan det tage længere tid at aktivere tilstanden.
t Strømsparetilstanden vil ikke være aktiv under afspilning,
undtagen ved visning af tekstfiler med Automatisk rulning eller
Bagrundsmusik slået fra.
t Kameraet vil gå i strømsparetilstand, hvis du i tilstanden Musik
ikke udfører nogen handlinger i 30 sekunder.
t Afhængigt af dine filers egenskaber er filens oplysninger muligvis
ikke tilgængelige i afspilningslisten.
I optagetilstand: Tryk på [M].
Vælg Multimedie “ en tilstand.
Musik
Video
Tekstviser
I denne tilstand kan du afspille mp3-filer.
Multimedie
75
Brug af multimedietilstandene
Låse knapperne
Sletning af multimediefiler
Du kan låse knapperne for at undgå uønskede kamerahandlinger
under afspilning.
Tryk på [M], og hold den nede for at låse eller frigøre knapperne.
t Du kan stadig bruge [POWER] og USB-kablet, selvom du har låst
knapperne.
t Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte strømsparetilstanden.
For at slette en enkelt fil skal du gøre som følger:
1
2
I fillisten: Tryk på [f].
Vælg Ja for at slette.
For at slette flere filer skal du gøre som følger:
Skift til anden multimedietilstand
1
Tryk på [M], mens der bliver afspillet en MP3-fil eller vist
en video eller en tekstfil.
2
Vælg Multimedie “ en tilstand.
1
2
3
4
5
Musik
Video
Tekstviser
I fillisten: Tryk på [f].
Vælg Slet flere.
Vælg de filer, der skal slettes.
Tryk på [f].
Vælg Ja.
Du kan også slette alle filer i den valgte tilstand (s. 82).
I denne tilstand kan du afspille mp3-filer.
Multimedie
76
Brug af tilstanden Musik
Her kan du lære, hvordan du afspiller MP3-filer, styrer afspilningen og tager billeder under afspilningen.
2
Afspille musikfiler
1
Sådan får du adgang til tilstanden Musik og afspiller en
fil (s. 75).
AAA.mp3
Filliste
Ikon
U
Oplås
Beskrivelse
Brug følgende knapper til at styre afspilningen:
Du skal trykke på...
Hvis du vil...
[Zoom] op eller ned
Justere lydstyrke.
[O]
Skifte tilstand.
[MENU]
Ændre indstillingerne for tilstanden Musik.
[D]
Åbne afspilningslisten.
[M]
Låse eller frigøre knapperne (tryk på
knappen, og hold den nede).
[F]
Spole tilbage.
[t]
Spole fremad.
[o]
Standse eller fortsætte afspilningen.
[f]
Skifte equalizertype.
Tilstanden Musik
Equalizertype
Knap låst
Om VBR
Lyd slået fra
VBR (Variable Bit Rate) er en komprimeringsmetode, der
holder musikken på et jævnt kvalitetsniveau ved at justere
komprimeringsniveauet afhængigt af lydfilens kompleksitet.
Bithastighed
Afspilningstilstand
Resterende batterikapacitet
Afspilningstid
Lydstyrke
Multimedie
77
Brug af tilstanden Musik
Sådan tager du billeder under musikafspilning
Start af diasshow under musikafspilning
(Kun muligt ved brug af hukommelseskort)
1
2
3
1
2
3
4
5
Tryk på [Udløseren] under afspilningen.
Find og justér motivet i rammen og tryk halvt ned på
[Udløseren] for at fokusere.
Tryk på [Udløseren] for at tage et foto.
t Vælg [D] for at skifte til afspilningsskærmen.
t Du kan ikke angive optageindstillingerne under musikafspilning.
t Der vil blive taget billeder med følgende indstillinger.
- Opløsning: 3M
- Kvalitet: Fin
- Blitz: Auto
- Fokus: Auto-makro
t MP3-afspilleren kan ikke bruges som normalt, når der tages
billeder.
6
Multimedie
78
Tryk på [MENU] under afspilningen.
Vælg Interval.
Angiv intervallet mellem de enkelte billeder.
Vælg Diashow.
Vælg en afspilningsfunktion.
Funktion
Beskrivelse
Afspil
Afspil et enkelt diasshow og vend tilbage til
afspillerskærmen.
Gentag afspilning
Gentag diasshowet.
Tryk på [o] for at vende tilbage til afspilningsskærmen.
Brug af tilstanden Video
Her kan du lære, hvordan du afspiller videoklip og styrer afspilningen.
1
2
Sådan får du adgang til tilstanden Video og afspiller en
fil (s. 75).
Du skal trykke på... Hvis du vil...
[Zoom] op eller ned Justere lydstyrke.
BBB.sdc
Filliste
Ikon
V
Brug følgende knapper til at styre afspilningen:
Oplås
[O]
Skifte tilstand.
[m]
Ændre indstillingerne for tilstanden Video.
[D]
Åbne afspilningslisten.
[M]
Låse skærmen (tryk på knappen, og hold
den nede).
[F]
t Spole tilbage.
t Søge tilbage (under afspilning)*.
[t]
t Spole fremad.
t Søge frem (under afspilning)*.
[o]
Stoppe eller genoptage afspilningen.
Beskrivelse
Tilstanden Video
Knap låst
Lyd slået fra
* Du kan hurtigt søge gennem en fil til det sted, du ønsker at afspille
(s. 81).
Spolehastighed
Resterende batterikapacitet
t Du kan ikke bruge nogen knapper (undtagen [POWER]) i de
første og sidste 2 sekunder af afspilningen.
t For at få vist undertekster kan du ved hjælp af Samsung
Converter konvertere undertekstfilerne (.smi) (s. 26).
t Nogle videoer kan automatisk under afspilningen blive midlertidigt
standset og genoptaget. Dette er ikke en fejl.
t Under afspilningen vil afspilningsfunktionerne automatisk forsvinde
efter et angivet tidsrum. For at få afspilningsfunktionerne vist igen
skal du trykke på en vilkårlig knap.
Afspilningstid
Lydstyrke
Multimedie
79
Brug af tilstanden Tekstviser
Her kan du lære, hvordan du kan få vist tekstfiler.
1
2
Aktivér tilstanden Tekstviser og åbn en fil (s. 75).
Samsung.txt
Denne brugervejledning indeholder
detaljerede oplysninger om brugen af dit
kamera. Læs venligst denne vejledning
grundigt igennem.
Filliste
Ikon
/
1/2
Brug følgende knapper til at styre afspilningen:
Du skal trykke på... Hvis du vil...
1/12
Lydstyrke
[Zoom] op eller ned
Justere lydstyrken (hvis der er
baggrundsmusik).
[O]
Skifte tilstand.
[m]
Ændre indstillingerne for tilstanden
Tekstviser.
[D]
t Gå til den forrige side.
t Springe over 10 sider (tryk på knappen,
og hold den nede).
[M]
t Gå til næste side.
t Springer over 10 sider (tryk på knappen,
og hold den nede).
[F]
Åbne fillisten.
Beskrivelse
Tilstanden Tekstviser
(Denne ikon angiver kodningstypen*.)
Aktuel side/antal sider
Lydstyrke
Resterende batterikapacitet
* Kodningstypen vil blive vist som
eller
t Hvis teksten vises forkert, skal du gemme den som en ANSI-fil
ved hjælp af et tekstbehandlingsprogram på din computer (f.eks.
Notepad i Windows).
t Nogle tegn eller symboler bliver måske ikke vist korrekt.
t Tekstfiler, der ikke er kodet korrekt, kan blive ødelagt.
t Det kan tage længere tid at åbne en fil, der er over 10 MB, eller
måske kan den slet ikke åbnes. Store filer bør opdeles i flere små
filer, så man hurtigere kan aktivere dem.
.
t ANSI-type (American National Standards Institute): Du
skal angive sproget, så det passer til tekstfilen (s. 82).
t Unicode-type: Du behøver ikke at angive sproget, så det
passer til tekstfilen.
Multimedie
80
Indstillingsmenu for multimedietilstandene
Her kan du lære, hvordan du ændrer indstillingerne for hver multimedietilstand.
1
2
3
Tryk på [MENU], mens der bliver afspillet en MP3-fil eller
vist en video eller en tekstfil.
* Standard
Menu
Vælg en menu.
Tilgængelig
Beskrivelse
tilstand
Baggrund
U
Vælger et skin for
afspillerskærmen.
t Skin 1*, Skin 2: Viser et
standardbillede, der er gemt
i den interne hukommelse.
t Bruger 1, Bruger 2: Viser
et billede, der er gemt som
et skin for MP3-afspilleren i
redigeringsmenuen (s. 68).
Diashow
U
Starter diasshow under
afspilning af en MP3-fil (s. 78).
Interval
U
Angiver tidslængden for
billedskift i et diasshow.
(2 sek*, 3 sek, 5 sek)
Søger
V
Angiver tidslængden for hver
søgning tilbage eller frem.
(Normal, 30 sek*, 1 min,
3 min, 5 min, 10 min)
Vælg en funktion.
* Standard
Menu
Genoptag
Afspil
Tilgængelig
Beskrivelse
tilstand
UVT
Start den sidst afspillede
musikfil eller genoptag visning
af video eller tekstfil. (Fra, Til*)
U
Gentag afspilningen eller afspil
filerne i tilfældig rækkefølge.
t Normal*: Afspiller alle filer
i den aktuelle mappe én
gang.
t Gentag en: Gentager den
aktuelle fil.
t Gentag: Gentager alle filer i
den aktuelle mappe.
t Gentag tilfældig: Afspiller
filerne i den aktuelle mappe i
tilfældig rækkefølge.
Multimedie
81
Indstillingsmenu for multimedietilstandene
* Standard
* Standard
Menu
Afspilningsskærm
Tilgængelig
Beskrivelse
tilstand
V
Viser eller skjuler
afspilningsfunktionerne.
t 5 sek*: Skjuler
afspilningsfunktionerne
efter 5 sekunder, hvis der
ikke er blevet foretaget
nogen handlinger. For at få
afspilningsfunktionerne vist
igen skal du trykke på en
vilkårlig knap.
t Fra: Skjuler
afspilningsfunktionerne.
t Til: Viser
afspilningsfunktionerne hele
tiden.
Underteksterne vil blive vist
uanset denne indstilling.
Stille
UV
Slå lyd fra under afspilning.
(Fra*, Til)
Multimedie
82
Menu
Tilgængelig
Beskrivelse
tilstand
Automatisk
rulning
T
Angiv en forsinkelse, før der
rulles til næste tekstlinje.
(Fra*, 1, 2, 3, 4, 5)
Bagrundsmusik
T
Afspil baggrundsmusik ved
visning af tekstfiler.
t Fra*: Afspiller ikke musik.
t Til: Afspiller den sidst
afspillede MP3-fil.
Language
T
Vælg det sprog, der passer
med tekstfilen.
Slet alt
UVT
Slet alle filer i den valgte
multimedietilstand. (Ja, Nej)
Appendikser
Her kan du læse om indstillinger, fejlmeddelelser samt
specifikationer og få gode råd til vedligeholdelse.
Menu med kameraindstillinger ………………………… 84
Aktivering af indstillingsmenuen ……………………………
Lyd ……………………………………………………………
Display ………………………………………………………
Indstillinger ……………………………………………………
84
85
85
86
Fejlmeddelelser …………………………………………… 88
Vedligeholdelse af kameraet ……………………………
Rengøring af dit kamera ……………………………………
Om hukommelseskort ………………………………………
Om batteriet …………………………………………………
89
89
90
91
Før du kontakter et servicecenter ……………………… 93
Specifikationer for kameraet …………………………… 95
Indeks ……………………………………………………… 100
Menu med kameraindstillinger
Her kan du lære om de forskellige indstillinger til konfigurering af dit kamera.
3
Aktivering af indstillingsmenuen
1
2
Lydstyrke
Start-lyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
Af-lyd
Selvportræt
I optage- eller afspilningstilstand: Tryk på [m].
Vælg en menu.
Funktioner
Lyd
Display
Indstillinger
Afslut
Menu
Vælg en funktion og gem dine indstillinger.
Lydstyrke
Start-lyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
Af-lyd
Selvportræt
Tilbage
4
Skift
Beskrivelse
Lyd: Her kan du indstille forskellige lyde og lydstyrker
for kameraet (se side 85).
Display: Du kan brugertilpasse skærmindstillingerne,
som f.eks. sprog og lysstyrke (se side 85).
Indstillinger: Her kan du ændre indstillingerne for
kamerasystemet, som f.eks. hukommelsesformatering,
standardfilnavn og USB-tilstand (se side 86).
Appendikser
84
Fra
Lav
Medium
Høj
: Til
Indstil
Tryk på [m] for at vende tilbage til den forrige
tilstand.
Menu med kameraindstillinger
Lyd
* Standard
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Lydstyrke
Justerer lydstyrken af alle lyde.
(Fra, Lav, Medium*, Høj)
Start-lyd
Vælg den lyd, der skal afspilles, når kameraet
tændes. (Fra*, 1, 2, 3)
Lukkerlyd
Vælg en lyd, der skal afspilles, når der trykkes på
udløseren. (Fra, 1*, 2, 3)
Lydeffekt
Gør det muligt at vælge en lyd, der skal afspilles,
når der trykkes på knapper eller skiftes tilstand.
(Fra, 1*, 2, 3)
Af-lyd
Angiv om der skal afspilles en lyd, når der trykkes
halvt ned på udløseren. (Fra, Til*)
Selvportræt
Angiv om der skal afspilles en lyd, når kameraet
genkender dit ansigt. (Fra, Til*)
Punkt
Startbillede
Skærm lys
Display
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Language
Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Funktionsbeskrivelse
Viser en kort beskrivelse af den pågældende
indstilling eller menu. (Fra, Til*)
Appendikser
Beskrivelse
Angiv et startbillede, der vil blive vist, når der
tændes for kameraet.
t Fra*: Viser intet startbillede.
t Logo: Viser et standardbillede, der er gemt i den
interne hukommelse.
t Eget: Viser et ønsket billede (se side 68).
t Der vil kun blive gemt ét startbillede i den
interne hukommelse.
t Hvis du vælger et nyt billede som startbillede
eller nulstiller dit kamera, vil det aktuelle billede
blive slettet.
t Du kan ikke angive et bredt billede eller et
billede i 3:2-format som startbillede.
Justerer skærmens lysstyrke.
(Auto*, Mørk, Normal, Lys)
Normal vil blive brugt i afspilningstilstanden, selv om der
er blevet valgt Auto.
Hurtigvisning
Her kan du angive varigheden for visning af et
optaget billede eller video, før kameraet vender
tilbage til optagetilstand.
(Fra, 0.5 sek *, 1 sek, 3 sek)
Strømsparing
Gør det muligt at få kameraet til at skifte til
energisparetilstand automatisk, hvis der ikke
udføres brugerhandlinger i 30 sekunder – tryk
på en vilkårlig knap for at aktivere kameraet fra
energisparetilstand. (Fra*, Til)
85
Menu med kameraindstillinger
Indstillinger
* Standard
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Punkt
Du kan formatere den interne hukommelse og
hukommelseskortet (alle filer vil blive slettet - også de
beskyttede filer). (Ja, Nej)
Format
Angiv, hvordan filerne skal navngives.
t Nulstil: Indstiller filnumrene til at starte med
0001 ved isættelse af et nyt hukommelseskort,
formatering af hukommelseskort eller ved sletning
af alle filer.
t Serie*: Indstiller filnumrene til at følge den forrige fils
nummer ved isættelse af et nyt hukommelseskort,
formatering af hukommelseskort eller ved sletning
af alle filer.
Hukommelseskortet læses muligvis ikke korrekt, når det
har været brugt i kameraer fra en anden producent, i en
hukommelseskortlæser eller når det er blevet formateret
på en computer. Formatér kortet, før det tages i brug.
Nulstil
Nulstiller menuer og optageindstillinger (dato, tid,
sprog og videosignalindstillinger vil ikke blive nulstillet).
(Ja, Nej)
Dato & tid
Indstil dato og klokkeslæt og vælg et datoformat.
(Dd/mm/åå, Mm/dd/åå, Åå/mm/dd, Fra*)
Tidszone
Vælg et område og indstil sommertidsindstilling (DST).
Appendikser
Beskrivelse
Filnummer
86
t Standardnavnet for den første mappe er
100SSCAM og standardnavnet for den første fil er
SDC10001.
t Filnummeret vil ét efter ét blive højere fra
SDC10001 til SDC19999.
t Mappenummeret vil ét efter ét blive højere fra
100SSCAM til 999SSCAM.
t Du kan maksimalt lagre 9999 filer i én mappe.
t Kameraet definerer filnavnene i henhold til DCFsystemstandarden (Digital rule for Camera File). Hvis
du med vilje ændrer filernes navn, kan kameraet
muligvis ikke afspille dem.
Menu med kameraindstillinger
* Standard
Punkt
Beskrivelse
* Standard
Punkt
Beskrivelse
Video
Angiv det passende videosignal for dit land.
t NTSC*: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan,
Mexico.
t PAL (understøtter kun BDGHI): Australien, Østrig,
Belgien, Kina, Danmark, Finland, Tyskland,
England, Italien, Kuwait, Malaysia, New Zealand,
Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand,
Norge.
Af lampe
Du kan indstille en hjælpelampe til at hjælpe dig
med at fokusere i mørke omgivelser. (Fra, Til*)
USB
Angiv den funktion, der skal bruges via en USBforbindelse til computer eller printer.
t Auto*: Indstiller kameraet til automatisk at vælge
en USB-tilstand.
t Computer: Etablerer forbindelse mellem kamera
og computer til overførsel af filer.
t Printer: Etablerer forbindelse mellem kamera og
printer til udskrivning af filer.
Angiv, hvorvidt der skal vises dato og klokkeslæt på
de udskrevne billeder. (Fra*, Dato, Dato&tid)
Prægning
t Dato og tid vil blive vist i gult i det nederste højre
hjørne af billedet.
t Ikke alle printermodeller kan udskrive dato og tid.
t Hvis du vælger Tekst i tilstanden s vil dato
og tid ikke blive vist.
Indstil kameraet til automatisk at slukke, når du ikke
bruger det. (Fra, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automatisk
opstart fra
t Dine indstillinger vil ikke blive ændret ved
udskiftning af batteri.
t Kameraet vil ikke automatisk slukke i følgende
situationer:
- Hvis det er forbundet til en computer eller
printer
- Hvis du afspiller et diasshow eller en video
- Hvis du optager et stemmenotat
Appendikser
87
Fejlmeddelelser
Hvis en af følgende fejlmeddelelser vises, kan du prøve en af disse løsninger.
Fejlmeddelelse
Anbefalet løsning
Kortfejl
t Sluk for kameraet og tænd det derefter igen.
t Fjern hukommelseskortet og sæt det i igen.
t Formatér dit hukommelseskort (se side 86).
Lås op for hukommelseskortet.
Kort låst
DCF Full Error
Filnavnene er ikke i overensstemmelse
med DCF-standarden. Overfør filerne på
hukommelseskortet til din computer og formatér
kortet (se side 86).
Filfejl
Slet den ødelagte fil eller kontakt et
servicecenter.
Svagt batteri
Sæt et opladt batteri i kameraet eller genoplad
batteriet.
Svagt lys
Tænd for blitzen (se side 45).
Huk. Opbrugt
Slet unødvendige filer eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Ingen billedefil
Tag et billede eller isæt et hukommelseskort
med billeder på.
Appendikser
88
Vedligeholdelse af kameraet
Kameraets hus
Rengøring af dit kamera
Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud.
Kameraobjektiv og -skærm
Brug en blæsebold til at fjerne støv med og tør objektivet forsigtigt
af med en blød klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme
noget objektivrensevæske på et stykke rensepapir og forsigtigt
tørre det af.
t Du må aldrig bruge benzin, fortyndere eller sprit til at rense enheden.
Disse opløsningsmidler kan ødelægge kameraet eller få det til at virke
forkert.
t Du må aldrig trykke objektivdækslet på eller bruge en pustebørste på
objektivdækslet.
Appendikser
89
Vedligeholdelse af kameraet
Hukommelseskortets kapacitet
Om hukommelseskort
Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af
optagelsens scener og omstændigheder. Disse kapaciteter er
baseret ud fra et SD-kort på 1 GB:
Kompatible hukommelseskort
Du kan bruge hukommelseskort af typerne SD (Secure Digital),
SDHC (Secure Digital High Capacity) eller MMC (Multimedia
Card).
Størrelse
B
i
l
l
e
d
e
r
Terminal
Kontakt til
skrivebeskyttelse
Mærke (forside)
For at undgå at filerne bliver slettet, kan du på SD- og SDHCkort bruge skrivebeskyttelseskontakten. Skub kontakten ned for
at låse eller skub den op for at låse op. Lås op for kortet ved
optagelse.
*
V
i
d
e
o
Bedst
God
Normal
30 bps
20 bps
15 bps
194
376
546
-
-
-
221
426
611
-
-
-
264
510
744
-
-
-
343
637
870
-
-
-
532
895
1.211
1.716
2.059
2.376
-
90
-
-
-
-
-
-
Ca.
30' 9''
-
-
-
Ca.
35' 54''
-
Ca.
69' 52''
-
-
-
Ca.
47' 24''
-
Ca.
92' 12''
* Optagetiden kan variere, hvis du bruger zoom.
Appendikser
-
Vedligeholdelse af kameraet
Om batteriet
Batteriets levetid
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung.
Gennemsnitstid/
Antal billeder
Specifikationer for batteriet
Tilstand
SLB-0937
Type
Lithium-ion batteri
Cellekapacitet
900 mAh
Spænding
3,7 V
Opladetid
(når kameraet er slukket)
Ca. 180 min
Testforhold
(når batteriet er fuldt opladt)
Dette er målt under følgende forhold:
Med tilstanden a, opløsning på 9M,
kvaliteten Fin.
Billeder
Ca. 140 min/
Ca. 280
billeder
1. Angiv blitzindstillingen til Fill-in, tag et
enkelt billede og zoom ind eller ud.
2. Angiv blitzindstillingen til Fra, tag et
enkelt billede og zoom ind eller ud.
3. Udfør trin 1 og 2 i 30 sekunder og
gentag denne procedure i 5 minutter.
Sluk derefter for kameraet i 1 minut.
4. Gentag trin 1 til 3.
Video
Ca. 130 min
Optag video med en opløsning på 800 X
592 og en billedhastighed på 20 bps.
MP3
Ca. 330 min
Filer afspillet med skærmen deaktiveret.
PMP
Ca. 250 min
Filer afspillet med normal afspilning.
Tekstviser Ca. 210 min
Visning af filer med baggrundsmusik og
automatisk rulning.
t De ovenstående værdier er målt ud fra Samsungs standarder og kan variere fra
den faktiske brug.
t Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den
samlede optagetid.
Appendikser
91
Vedligeholdelse af kameraet
Bemærkninger om opladning af batteriet
t Hvis indikatorlyset ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat
korrekt i.
t Sluk for dit kamera under opladning.
t Tænd for dit kamera, når batteriet er blevet opladt i mere end 10
minutter.
t Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt
hurtigere. Lad batteriet op, indtil indikatoren lyser grønt.
t Hvis indikatorlyset blinker rødt eller slet ikke lyser, skal du tilslutte
kablet igen eller fjerne og isætte batteriet.
t Indikatorlyset lyser muligvis orange, hvis du lader batteriet op, mens
det er varmt. Opladningen starter, når batteriet er kølet af.
Bemærkninger om opladning med en tilsluttet computer
t Brug kun det medfølgende USB-kabel.
t Batteriet må ikke oplades i følgende situationer:
- Hvis du bruger en USB-hub
- Hvis der er tilsluttet andre USB-enheder til din computer
- Hvis du har sat kablet i porten på computerens forside
- Hvis din computers USB-port ikke understøtter den rette
strømstandard (5 V, 500 mA)
Appendikser
92
Før du kontakter et servicecenter
Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter. Hvis du har forsøgt
fejlsøgningsforslagene og stadig har problemer med din enhed, skal du kontakte din lokale forhandler eller et servicecenter.
Situation
Anbefalet løsning
Du kan ikke tænde
kameraet
t Kontroller, at der er isat et batteri.
t Kontrollér, at batteriet er sat i
korrekt.
t Oplad batteriet.
Strømmen forsvinder
pludseligt
t Oplad batteriet.
t Dit kamera er måske i strømsparetilstand
(se side 85).
t Dit kamera slukkes måske for at
forhindre, at hukommelseskortet bliver
beskadiget på grund af et stød. Tænd
for kameraet igen.
t Batteriet kan miste sin spænding
hurtigere ved lave temperaturer (under
0° C). Hold batteriet varmt ved at tage
det i lommen.
Kameraet mister hurtigt t Hvis du bruger blitz eller optager video,
batterikraft
bliver batteriet brugt hurtigere. Oplad,
hvis det er nødvendigt.
t Batterier er forbrugsvarer, der med tiden
skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri, hvis
batteritiden hurtigt bliver mindre.
Appendikser
Situation
Anbefalet løsning
Du kan ikke tage
billeder
t Der er ikke fri plads på
hukommelseskortet. Slet unødvendige
filer eller isæt et nyt kort.
t Formatér hukommelseskortet
(se side 86).
t Hukommelseskortet er defekt. Anskaf et
nyt hukommelseskort.
t Hukommelseskortet er låst. Lås op for
kortet (se side 88).
t Kontrollér, at kameraet er tændt.
t Oplad batteriet.
t Kontrollér, at batteriet er sat i korrekt.
Kameraet fryser
Tag batteriet ud og sæt det derefter i igen.
Blitzen virker ikke
t Blitzindstillingen kan være sat til Fra
(se side 45).
t Du kan ikke bruge blitz i tilstandene d,
v eller visse s-tilstande.
Blitzen udløses uventet
Blitzen kan aktiveres på grund af statisk
elektricitet.
Dette er er ikke en fejlfunktion ved
kameraet.
93
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Anbefalet løsning
Dato og klokkeslæt er
ikke korrekt
Indstil dato og tid i menuen for
skærmindstillingerne.
Situation
Anbefalet løsning
Tag batteriet ud og sæt det derefter i igen.
Farverne på billedet
stemmer ikke med den
aktuelle scene.
En forkert hvidbalance kan medføre
urealistiske farver. Vælg en passende
hvidbalanceindstilling, der passer til
lyskilden (se side 54).
Skærmen eller
knapperne virker ikke
Der er en fejl på
hukommelseskortet
Hukommelseskortet er ikke blevet nulstillet.
Formatér hukommelseskortet (se side 86).
Billedet er for lyst
t Dit billede er overeksponeret. Justér
eksponeringsværdien (se side 53).
t Slå blitzen fra (se side 45).
Tv'et kan ikke vise dine
billeder
t Kontrollér, at kameraet er forbundet
korrekt til den eksterne monitor via et
A/V-kabel.
t Kontrollér, at der er billeder på
hukommelseskortet.
Din computer
registrerer ikke
kameraet.
t Kontrollér, at USB-kablet er sat korrekt i.
t Kontrollér, at kameraet er tændt.
t Kontrollér, at du bruger et understøttet
styresystem.
Hvis du har ændret navnet på en fil, kan dit
kamera muligvis ikke afspille den (navnet på
Du kan ikke afspille filer filen bør overholde DCF-standarderne). Hvis
dette er tilfældet, skal du afspille filerne på
din computer.
Billedet er sløret
t Kontrollér, at de angivne
fokuseringsindstillinger egner sig til
nærbilleder (se side 47).
t Kontrollér. at motivet er inden for blitzens
rækkevidde (se side 95).
t Kontrollér, at objektivet er rent. Hvis det
ikke er rent, skal du rense det
(se side 89).
Appendikser
Din computer afbryder
Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk
forbindelsen til
elektricitet. Tag USB-kablet ud og sæt det
kameraet ved overførsel
i igen.
af filer.
94
Specifikationer for kameraet
Billedsensor
Lukkehastighed
Type
1/2,5"-CCD (ca. 1,02 cm)
Effektive pixel
Ca. 9,0 megapixel
Samlet antal pixel
Ca. 9,2 megapixel
t 1 til 1/2.000 sek.
t AEB, Serie: 1/4 til 1/2.000 sek.
t Nat: 16 til 1/2.000 sek.
Eksponering
Objektiv
Kontrol
Program AE
Måling
Multi, Spot, Centervægtet
Kompensation
±2EV (i intervaller på 1/3EV)
ISO
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Brændvidde
Samsung-objektiv 3X Inner Zoom
f = 6,3 til 18,9 mm (på 35 mm-kamera: svarer til 38
til 114 mm)
F-rækkevidde
F3,5 (W) til F4,5 (T)
Digital zoom
t Stillbilledtilstand: 1,0x til 5,0x
t Afspilningstilstand: 1,0x til 10,8x (afhængigt af
Blitz
billedstørrelse)
Skærm
Type
TFT LCD
Funktion
2,7" (6,86 cm) 230.000 punkter
Rækkevidde
t Vidvinkel: 0,3 m - 3,8 m (ISO Auto)
t Tele: 0,5 m til 3,0 m (ISO Auto)
Opladningstid
Ca. 5 sek.
Digital billedstabilisering (DIS)
TTL autofokus (Multi af, Center af, Face Recognition
AF, AF ved ansigtssporing)
Vidvinkel (W)
Normal
Rækkevidde
Fra, Auto, Rød-øje, Fill-in, Slow sync, Rødøje-fix
Billedstabilisering
Fokusering
Type
Tilstand
Makro
Auto-makro
Supermakro
Effekt
t Valg Af Fotostil: Normal, Blød, Levende,
Tele (T)
80 cm til uendeligt
5 cm - 80 cm
Optagetilstand
50 cm - 80 cm
5 cm til uendeligt 50 cm til uendeligt
1 cm - 5 cm
-
Appendikser
95
Skov, Retro, Kølig, Rolig, Klassisk, Negativ,
Brugerdefineret RGB
t Tilpas billede: Skarphed, Kontrast, Mætning
Specifikationer for kameraet
Hvidbalance
Afspilning
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet, Fluorescerende h, Fluorescerende l,
Wolfram, Brugerindstilling
Type
Enkeltbillede, Miniaturer, Multi-diasshow,
Filmoptagelse, Smart album
Optagelse
Redigering
Skaler, Roter, Valg Af Fotostil, Tilpas billede
t Tilstande: Smart Auto (Portræt, Natportræt, Portræt
Fotografier
med baggrundslys, Modlys, Landskab, Hvid,
Handling, Stativ, Nat, Makro, Makro-tekst), Auto,
Program, DIS, Film, Scene (Nat, Portræt, Børn,
Landskab, Tekst, Nærbillede, Solnedg., Daggry,
Modlys, Fyrværk., Strand&sne, Rammeguide,
Skønhedsportræt)
t Kørsel: Enkelt, Serie, Bevægelse, AEB
t Selvudløser: 2 sek,10 sek, Dobbelt,
Bevægelsestimer
t Valg Af Fotostil: Normaal, Blød, Levende,
Effekt
Taleoptagelser
t Taleoptagelse (maks. 10 timer)
t Talenotat til billede (maks. 10 sek.)
Lagring
t Format: MPEG-4 med lyd (maksimal optagetid:
2 timer)
t Størrelse: 800 x 592 (20 bps), 640 x 480 (15 bps,
30 bps), 320 x 240 (15 bps, 30 bps)
Video
Skov, Retro, Kølig, Rolig, Klassisk, Negativ,
Brugerdefineret RGB
t Tilpas billede: ACB, Rødøje-fix, Lysstyrke, Kontrast,
Mætning, Retouchering, Tilføj støj
Medier
t 3x optisk zoom med lydoptagelse
t Billedhastighed: 15 bps, 20 bps, 30 bps
t Valg Af Fotostil, Hvidbalance, Videostabilisering
t Videoredigering (indbygget): Pause under
t Indbygget hukommelse: Ca. 196 MB
t Ekstern hukommelse (ekstraudstyr)
- SD-kort (op til 4 GB garanteret)
- SDHC-kort (op til 8 GB garanteret)
- MMC Plus (op til 2 GB garanteret)
Kapaciteten for den indbyggede hukommelse svarer
muligvis ikke til disse specifikationer.
t Billede: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
optagelse, Lave stillbillede, Tidsbeskæring
Filformat
Appendikser
96
PictBridge 1.0
t Videoer: AVI (MPEG-4)
t Lyd: WAV
Specifikationer for kameraet
t Film: Xvid MPEG-4
Gælder SD-kort på 1 GB
Billedstørrelse
Bedst
God
Normal
3456 x 2592
194
376
546
3456 x 2304
221
426
611
3456 x 1944
264
510
744
2592 x 1944
343
637
870
(med Samsung Converter)
t Lyd: MPEG Layer 2
PMP
32x), Spoling under afspilning, Automatisk skip efter
afspilning af en enkelt fil, Husker det sidst afspillede
billede
2048 x 1536
532
895
1.211
1024 x 768
1.716
2.059
2.376
t Fil: Tekstfil (TXT-format, mindre end 10 MB eller op
Disse tal er målt under Samsungs standardbetingelser og
kan variere afhængigt af optageforholdene og kameraets
indstillinger.
t Filformat: Windows ANSI (Windows 98 eller nyere),
Tekstviser
t Frekvens: 20 Hz - 20 kHz
t Høretelefonstik: 20-bens-port (stereo)
t Maksimal udgangseffekt: Venstre 40 mW + Højre
Stik
til 99.999 sider)
Multimedie
MP3
(med Samsung Converter)
t Afspilningstilstand: Søger under afspilning (maks.
t
t
t
t
40 mW (16Ω)
Støjforhold: 88 dB med 20 kHz LPF
Filformat: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
Bithastighed: 48 - 320 Kbps (Inklusive VBR)
Lydeffekt: SRS
Digitalt
udgangsstik
Unicode/Unicode (Big-Endian)/
UTF-8 (Windows 2000/XP) Mac ANSI, Unicode
(UTF-16)
t Funktion: Automatisk rulning (1 - 5),
Spoling med 1 til 10 sider
USB 2.0
Lydudgang
Mono
Videoudgang
NTSC, PAL (kan vælges)
Stik til DC-indgang 20 ben
Appendikser
97
Specifikationer for kameraet
Strømkilde
Genopladeligt
batteri
Lithium-ion-batteri (SLB-0937, 900 mAh)
Strømkilden kan variere afhængigt af dit område.
Mål (B x H x D)
92,8 x 59,7 x 19,4 mm
Vægt
120,7 g (uden batteri og hukommelseskort)
Driftstemperatur
0 til 40˚ C
Driftsfugtighed
5 - 85 %
Software
Samsung Converter, Samsung Master, Adobe Reader
Der tages forbehold for ændring af specifikationerne uden varsel.
Appendikser
98
Korrekt bortskaffelse af produktet
(elektrisk og elektronisk affald)
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette
produkt
(Gælder i Den Europæiske Union og andre europæiske
lande med affaldssorteringssystemer)
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige
retursystemer for batterier)
Dette mærke på produktet eller den medfølgende dokumentation
angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det almindelige
husholdningsaffald. Dette produkt skal sorteres fra andet affald og
genbruges for at spare på vigtige ressourcer og beskytte miljøet og
menneskers sundhed. Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan produktet
skal bortskaffes på en miljømæssig og sikker måde. Virksomheder skal
kontakte deres leverandør og læse købsaftalens betingelser. Dette
produkt må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder,
at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes
sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,
cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for
menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af
brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.
Samsungs økomærke
Dette er Samsungs eget symbol, der effektivt
bruges til at kommunikere Samsungs miljøvenlige
produktaktiviteter ud til forbrugerne. Mærket
repræsenterer Samsungs vedvarende bestræbelser
på at udvikle miljøvenlige produkter.
Appendikser
99
Indeks
A
B
D
ACB 53, 70
Balance for autokontrast
(ACB) 53, 70
Dato og tid 86
Adobe Reader 22
Af lampe 87
AF-lyd 85
Afspilningsknap 13, 15
Diasshow 65
Batteri
Digital billedstabilisering 37
Levetid 91
Opladning 92
Specifikationer 91
Digital zoom 20
Beskyttelse af filer 62
Ansigtsfejl 34
Bevægelsestimer 44
Ansigtsgenkendelse
Billedhastighed 38
E
Billedkvalitet 42
Eksponering 53
DPOF 71
Billedoptagelse 66
F
Blænder 36
Fejlmeddelelser 88
Ansigtslysstyrke 34
Blinkningsgenkendelse 51
Filmtilstand 38
Ansigtsregistrering 51
Blitz
Fjernelse af enheden 24
Auto 46
Fill-in 46
Fra 45
Rød-øje 46
Rødøje-fix 46
Slow sync 46
Forstørrelse 64
Funktionsbeskrivelse 85
Funktionsknap 13
H
Hukommelseskort
Billedstil 57
Auto-tilstand 19
Center af 48
Multi af 48
DIS-tilstand 37
Afspilningstilstand 60
Ansigtsregistrering 51
Blinkningsgenkendelse 51
Normal 49
Selvportræt 50
Smil 50
Fokusområde
Hurtigoptagelse
Fokusafstand
Auto-makro 47
Makro 47
Normal (af) 47
Super-makro 47
Appendikser
Kapacitet 90
MMC 90
SD 90
SDHC 90
100
Bevægelse 56
Ramme til autoeksponering
(AEB) 56
Serie 56
Hurtig visning 85
Hvidbalance 54
Indeks
I
K
Menuknap 13
Ikoner 14
Kamerarystelser 30
MP3-skin 81
Multimedietilstand 81
Indstillinger
Etablere forbindelse 84
Kamera 86
Lyd 85
Skærm 85
ISO-hastighed 46
Tilstanden Musik 77
Tilstanden Tekstviser 80
Tilstanden Video 79
L
Langtidslukker 36
Lukkehastighed 36
Lydløs
Justering
Kontrast
i afspilningstilstand 70
i optagetilstand 58
Lysstyrke 70
Mætning
i afspilningstilstand 70
i optagetilstand 58
Skarphed 58
Lydstyrke 85
Lyskilde (hvidbalance) 54
Lysstyrke på skærm 85
P
Nulstil 86
Papirkurv 63
Prægning 87
O
Programtilstand 37
Opløsning
Billede 42
Video 42
Optagelse
Stemmenotat 40
Video 38
Måling
Centervægtet 54
Multi 54
Punkt 54
for Mac 29
for Windows 22
Navigationsknap 13
M
Makro 47
Overførsel af filer
N
Kamera 15
Video 38
J
Film 38
Fotoguide 21
Program 37
Scene 34
Smart Auto 33
Optagetilstand
Auto 19
DIS 37
Appendikser
101
R
Rammeguide 35
Redigering 68
Rengøring
Hus 89
Objektiv 89
Skærm 89
Indeks
RGB-tone
i afspilningstilstand 69
i optagetilstand 57
Rød-øje 45
Smil 50
V
Startbillede 85
Vælger 13
Stemmenotat
Vedligeholdelse 89
Optagelse 40
Video 87
Rotering 68
Afspilning 66
Optagelse 38
T
S
Samsung Converter
Brug af 26
Installering af 22
Samsung Master
Visning af filer
Tilpasning 68
Diasshow 65
Efter kategori 61
På tv 72
Som miniaturebilleder 62
Tilstanden Billedguide 21
Tilstanden Musik 77
Tilstanden Tekstviser 80
Tilstanden Video 79
Visningstype 18
Scenetilstand 34
Tilstand til
skønhedsportræt 34
Z
Selvportræt 50
Tryk halvt ned 6
Zoom 20
Brug af 27
Installering af 22
Selvudløser 43
Zoom-knappen 13
Servicecenter 93
U
Sletning af filer 63
Udskriftsordre 71
i multimedietilstand 76
Udskrivning af billeder 73
Smart album 61
Smart Auto-tilstand 33
Appendikser
102
Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger
om service, henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit
produkt, eller til webstedet http://www.samsungcamera.com/.
CE-mærket angiver overensstemmelse
med de gældende direktiver i Den
Europæiske Union (EU)
Download PDF

advertising