Samsung | SAMSUNG PL10 | Samsung PL10 Bruksanvisning

Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran
käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä
käsikirja huolella.
Ä Napsauta aihetta
Pikaviite
Sisällys
User Manual
PL10
Perustoiminnot
Edistyneet toiminnot
Kuvausasetukset
Toistaminen/Muokkaaminen
Multimedia
Liitteet
Hakemisto
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Varo vaurioittamasta kuvauskohteen silmiä
Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 jalkaa) ihmisiä
tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi
aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä vaurioita.
Varoitus – tilanteet, joista voi aiheutua vauriota kameralle tai
muille laitteille
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja tai
latureita
Huomautus – huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
t Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita.
Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia
vammoja tai vahingoittaa kameraa.
t Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata akkujen
hävityksessä kaikkia paikallisia määräyksiä.
t Älä koskaan aseta akkuja tai kameroita lämmittämiseen tai
kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien,
liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää
ylikuumentuessaan.
Turvavaroitukset
Älä käytä kameraa helposti syttyvien tai räjähdysalttiiden
kaasujen tai nesteiden läheisyydessä
Älä käytä kameraa polttoaineiden, helposti syttyvien aineiden tai
tulenarkojen kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja
nesteitä, kaasuja tai räjähdysherkkiä aineita kameran, sen osien tai
lisävarusteiden lähistöllä.
Turvaohjeet
Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa
Käsittele ja säilytä kameraa varoen ja järkevästi
t Älä anna kameran kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia
vaurioita. Älä käsittele kameraa märin käsin. Vesivahinko voi
mitätöidä kameran valmistajan antaman takuun.
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten
ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran
tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja
lisävarusteet voivat olla vaarallisia.
1
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
t Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen
pitkäksi aikaa. Muutoin kameran sisällä olevat osat saattavat
vioittua.
t Älä säilytä kameraa pölyisessä, likaisessa, kosteassa tai
huonosti tuuletetussa paikassa, jotta sen liikkuvat osat ja
sisäiset komponentit eivät vioittuisi.
t Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa.
Paristot saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle
vahinkoa.
t Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla alueella, suojaa se
hiekalta ja lialta.
t Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta käsittelyltä ja
liialliselta tärinältä, jotta se ei vioittuisi.
t Ole varovainen, kun liität kaapeleita tai sovittimia tai asennat
paristoja tai muistikortteja. Liitäntöjen pakottaminen, virheelliset
kytkennät ja väärin asennetut akut ja muistikortit voivat vioittaa
portteja, liittimiä ja lisävarusteita.
t Älä laita kameran lokeroihin, aukkoihin tai liitäntöihin ylimääräisiä
kappaleita. Takuu ei ehkä kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia
vaurioita.
Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja vahingoilta
t Älä altista akkuja tai muistikortteja hyvin kylmille tai kuumille
lämpötiloille (alle 0 °C/32 °F tai yli 40 °C/104 °F). Äärilämpötilat
voivat heikentää akkujen latauskykyä ja vioittaa muistikortteja.
t Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa,
koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi
vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
t Älä päästä muistikortteja kosketuksiin nesteiden, lian tai
vieraiden aineiden kanssa. Jos muistikortti on likainen, pyyhi se
puhtaaksi pehmeällä liinalla, ennen kuin laitat sen kameraan.
t Sammuta kamera, kun asennat tai poistat muistikorttia.
t Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna niihin kohdistua
iskuja tai painetta.
t Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella kameralla tai
tietokoneella. Alusta muistikortti uudelleen kameralla.
t Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita
Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö saattaa vioittaa
kameraa, aiheuttaa loukkaantumisia tai mitätöidä takuun.
2
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
Suojele kameran objektiivia
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
t Älä jätä objektiivia suoraan auringonvaloon, sillä se saattaa
muuttaa kuvasensorin väriä tai saada sen toimimaan väärin.
t Puhdista objektiivi pehmeällä, puhtaalla ja nukattomalla
objektiivien puhdistusliinalla.
t Akkujen ylilataaminen voi lyhentää niiden käyttöikää. Kun lataus
päättyy, irrota kaapeli kamerasta.
t Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on
ladattava ennen käyttöä.
t Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
t Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on
suunniteltu.
Käytä korvakuulokkeita asianmukaisesti
t Älä käytä korvakuulokkeita autolla tai polkupyörällä ajaessasi
tai moottorikäyttöisiä ajoneuvoja käyttäessäsi. Voit aiheuttaa
liikenteessä vaaratilanteen, ja korvakuulokkeiden käyttäminen
joillakin alueilla voi olla laitonta.
t Käytä ainoastaan pienimpää tarvittavaa äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi
vahingoittaa kuuloasi.
Ole varovainen, jos käytät kameraa kosteassa
ympäristössä
Kun kamera viedään kylmästä ympäristöstä lämpimään, kosteaan
ympäristöön, sen herkkiin sähköpiireihin ja muistikorttiin voi tiivistyä
vettä. Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti ennen
kameran käyttöä, jotta kosteus pääsee haihtumaan.
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai
käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Anna kamera vain ammattitaitoisen henkilöstön
huollettavaksi
Älä anna epäpätevien henkilöiden huoltaa kameraa, äläkä yritä
huoltaa sitä itse. Takuu ei kata epäpätevästä huollosta aiheutuvia
vikoja.
3
Käyttöohjeiden kokoonpano
Perustoiminnot
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
10
Tässä luvussa kuvataan kameran osat, kuvakkeet ja
valokuvauksen perustoiminnot sekä kuinka tiedostoja
siirretään tietokoneelle ja tietokoneelta kameraan.
Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran
toimintojen päivityksen seurauksena.
Edistyneet toiminnot
32
Opi ottamaan kuva valitsemalla tila ja nauhoittamaan
videon tai puhemuistion.
Tekijänoikeudet
Kuvausasetukset
t Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
t Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
t
SRS Labs, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
WOW HD -teknologia on integroitu SRS Labs, Inc:n
myöntämän lisenssin alaisena.
41
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
Toistaminen/Muokkaaminen
59
Tässä osassa opit, kuinka valokuvia, videoleikkeitä ja
äänimuistioita toistetaan ja valokuvia sekä videoleikkeitä
muokataan. Opit myös, kuinka kamera liitetään
valokuvatulostimeen tai televisioon.
Multimedia
74
Opi käyttämään multimediatiloja: Musiikkitila, videotila ja
tekstinäyttötila
Liitteet
Viittaa asetuksiin, virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja
huoltovinkkeihin.
4
83
Tämän käsikirjan merkintöjä
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Kuvaustila
Merkintä
Smart Auto
S
Kuvake Toiminto
Lisätietoja
Auto
a
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet
Ohjelma
p
DIS
d
[ ]
Kameran painikkeet, esim. [Suljin] (esittää
suljinpainiketta)
Valokuvausopas
h
( )
Sivu, jolta tiedot löytyvät
Aihe
s
Elokuva
v
“
Multimedia
U
Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri
vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse Toiminnot
“ Valkotasapaino (tarkoittaa: valitse Toiminnot ja
sitten Valkotasapaino).
*†
Merkintä
Kuvaustilan kuvakkeet
Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että kyseinen toiminto on
käytetttävissä vastaavassa tilassa. s-tila ei välttämättä tue
kaikkia toimintoja.
Käsikirjassa käytetyt lyhennykset
Lyhenne Selitys
Esimerkki:
Käytettävissä
Ohjelma-, DIS- ja
Elokuva-tiloissa
5
ACB
Auto Contrast Balance
(Automaattinen kontrastin säätö)
AEB
Auto Exposure Bracket (Automaattinen valotusalue)
AF
Auto Focus (Automaattinen tarkennus)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitaalinen kuvanvakautus)
DPOF
Digital Print Order Format (Digitaalinen tulostusjärjestys)
EV
Exposure Value (Valotusarvo)
WB
White Balance (Valkotasapaino)
Käsikirjassa käytetyt ilmaukset
Sulkimen painaminen
Valotus (kirkkaus)
tPaina [Suljin]-painike puoliksi alas: paina suljin puoliksi alas
t Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas
Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee.
Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOnopeudella. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai
kirkkaampia.
Tavallinen valotus
Paina puoliksi [Suljin]-painiketta Paina [Suljin]-painiketta
Aihe, tausta ja rakenne
t Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma
t Tausta: aiheen ympärillä olevat esineet
t Rakenne: aiheen ja taustan yhdistelmä
Aihe
Rakenne
Tausta
6
Ylivalotus (liian kirkas)
Pikaviite
Ihmisten kuvaaminen
t s-tila > Kauneuskuva, Muotokuva, Lapsi f 34
t Punasilm, Punasilm korj (punasilmäisyyden estämiseksi
tai korjaamiseksi) f 45
t Kasvojentunn. f 49
Kuvaus yöllä tai pimeässä
t s-tila > Yö, Aamuhäm, Ilotulitus f 34
t Salamavaihtoehdot f 45
t ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) f 46
Toimintakuvien ottaminen
t Jatkuva, Er nopea f 56
Tekstin, hyönteisten ja kukkien
kuvaaminen
t s-tila > Lähikuva, Teksti f 34
Valotuksen (kirkkauden) säätäminen
t ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) f 46
t EV (valotuksen säätämiseksi) f 53
t ACB (kirkkaan taustan edessä olevien aiheiden
kompensoimiseksi) f 53
t Mittaus f 54
t AEB (kolmen valokuvan ottaminen samasta aiheesta eri
valotuksella) f 56
Erilaisten tehosteiden käyttö
t Kuvatyylit (sävyjen käyttö) f 57
t Kuvan säätö (värikylläisyyden, tarkkuuden ja kontrastin
säätö) f 58
Kameran tärinän vähentäminen
t d-tila f 37
t Makro, Aut.makro, Super Makro (lähikuvien ottamiseksi)
f 47
t Valkotasapaino (värisävyn muuttamiseksi) f 54
7
t Kameran liittäminen
tietokoneeseen f 23
t Kuvien katselu kategorioittain
Smart-albumissa f 61
t Kaikkien tiedostojen
poistaminen muistikortilta
f 63
t Tiedostojen katseleminen
diaesityksenä f 65
t Tiedostojen katselu
televisiossa f 72
t Multimediatilan käyttö
(kuuntele musiikkia, katsele
videoita ja lue tekstitiedostoja)
f 75
t Äänen ja
äänenvoimakkuuden säätö
f 85
t Näytön kirkkauden säätö
f 85
t Näytön kielen muuttaminen
f 85
t Päivämäärän ja ajan
asettaminen f 86
t Muistikortin alustaminen
f 86
t Viankorjaus f 93
Sisällys
Kauneuskuvatilan käyttö .......................................................
Ruutuoppaan käyttö ............................................................
Valotuksen säätö yötilassa ....................................................
DIS -tilan käyttö ...................................................................
Ohjelmatilan käyttö ...............................................................
Videon kuvaaminen .............................................................
Puhemuistioiden nauhoittaminen .......................................
Puhemuistion äänittäminen ...................................................
Puhemuistion lisääminen valokuvaan .....................................
Perustoiminnot ...................................................................... 10
Pakkauksen avaaminen ....................................................
Kameran osat ....................................................................
Kuvakkeet .........................................................................
Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen ....................
Asetusten valitseminen ......................................................
Näytön ja äänen säätäminen .............................................
Näyttötyypin muuttaminen ....................................................
Äänen säätö .......................................................................
Valokuvien ottaminen ........................................................
Zoomaus ............................................................................
Valokuvausopastilan käyttäminen ......................................
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows) ...........
Ohjelmien asentaminen ........................................................
Tiedostojen siirto PC:lle ........................................................
Kameran irrottaminen (Windows XP) ......................................
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan ...........................
Samsung Converterin käyttö .................................................
Samsung Masterin käyttö .....................................................
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Mac) ...................
Tiedostojen siirto tietokoneelle ...............................................
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan ...........................
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. .........................
11
12
14
15
16
18
18
18
19
20
21
22
22
23
24
24
26
27
29
29
29
30
34
35
36
37
37
38
40
40
40
Kuvausasetukset ................................................................... 41
Tarkkuuden ja laadun valinta .............................................
Tarkkuuden valitseminen ......................................................
Kuvan laadun valitseminen ...................................................
Ajastimen käyttö ................................................................
Hämäräkuvaus ..................................................................
Punasilmäisyyden estäminen ................................................
Salaman käyttäminen ...........................................................
ISO-nopeuden säätö ...........................................................
Kameran tarkennuksen muuttaminen ................................
Makron käyttäminen ............................................................
Automaattisen tarkennuksen käyttö .......................................
Tarkennusalueen säätäminen ................................................
Käytä kasvojentunnistusta .................................................
Kasvojen tunnistus ..............................................................
Omakuvan ottaminen ...........................................................
Hymykuvan ottaminen ..........................................................
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ............................................
Smart face recognition -vaihtoehdon käyttäminen ...................
Edistyneet toiminnot ............................................................ 32
Kuvaustilat ......................................................................... 33
Smart Auto -tilan käyttö ........................................................ 33
Näkymätilan käyttö ............................................................... 34
8
42
42
42
43
45
45
45
46
47
47
47
48
49
49
50
50
51
51
Sisällys
Kirkkauden ja värin säätö ..................................................
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) ......................................
Vastavalon korjaaminen (ACB) ..............................................
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ........................................
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) .....................................
Välähdystilojen käyttäminen ..............................................
Kuvien parantelu ...............................................................
Tyylien käyttäminen ..............................................................
Oman RGB-sävyn määrittäminen ..........................................
Valokuvien säätäminen .........................................................
53
53
53
54
54
56
57
57
57
58
Multimedia .............................................................................. 74
Multimediatilan käyttäminen ..............................................
Musiikkitilan käyttäminen ...................................................
Musiikkitiedostojen toistaminen .............................................
Videotilan käyttäminen ......................................................
Tekstinäyttötilan käyttäminen .............................................
Multimedia-tilan asetusvalikko ...........................................
Liitteet ...................................................................................... 83
Kameran asetusvalikko ..................................................... 84
Asetusvalikon käyttö ............................................................ 84
Ääni ................................................................................... 85
Näyttö ................................................................................ 85
Asetukset ........................................................................... 86
Virheilmoitukset ................................................................. 88
Kameran huolto ................................................................. 89
Kameran puhdistaminen ...................................................... 89
Muistikorteista ..................................................................... 90
Akusta ................................................................................ 91
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon ................................... 93
Kameran tekniset tiedot .................................................... 95
Hakemisto ....................................................................... 100
Toistaminen/Muokkaaminen .............................................. 59
Toistaminen .......................................................................
Toistotilan käynnistäminen ....................................................
Valokuvien katseleminen ......................................................
Videon toistaminen ..............................................................
Puhemuistioiden toistaminen ................................................
Valokuvan muokkaaminen .................................................
Kuvien koon muuttaminen ....................................................
Kuvan kiertäminen ...............................................................
Tyylien käyttäminen ..............................................................
Oman RGB-sävyn määrittäminen ..........................................
Valotusongelmien korjaaminen ..............................................
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen ....................................
Tiedostojen katselu televisiossa ........................................
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella
(PictBridge) ........................................................................
75
77
77
79
80
81
60
60
64
66
67
68
68
68
69
69
70
71
72
73
9
Perustoiminnot
Tässä luvussa kuvataan kameran osat, kuvakkeet ja valokuvauksen perustoiminnot sekä kuinka
tiedostoja siirretään tietokoneelle ja tietokoneelta kameraan.
Pakkauksen avaaminen ................................. 11
Kameran osat ................................................... 12
Kuvakkeet ......................................................... 14
Kameran virran kytkeminen ja
katkaiseminen .................................................. 15
Asetusten valitseminen ................................... 16
Näytön ja äänen säätäminen ......................... 18
Näyttötyypin muuttaminen ............................... 18
Äänen säätö ..................................................... 18
Valokuvien ottaminen ...................................... 19
Zoomaus .......................................................... 20
Valokuvausopastilan käyttäminen ................. 21
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
(Windows) ......................................................... 22
Ohjelmien asentaminen ....................................
Tiedostojen siirto PC:lle ....................................
Kameran irrottaminen (Windows XP) ................
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan ....
22
23
24
24
Samsung Converterin käyttö ............................ 26
Samsung Masterin käyttö ................................. 27
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
(Mac) .................................................................. 29
Tiedostojen siirto tietokoneelle ......................... 29
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan .... 29
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta. .. 30
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
Lisävarusteet
Kamera
Vaihtovirtamuunnin/
USB-kaapeli
Ladattava akku
Kameralaukku
Hihna
Ohjelmisto-CD-ROM
(sisältää käyttöohjeet)
Kuulokkeet
A/V-kaapeli
Muistikortit
Pikaopas
Kuvat saattavat poiketa varsinaisista esineistä.
Perustoiminnot
11
Kameran osat
Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä.
Virtapainike
Kaiutin
Mikrofoni
Suljinpainike
Objektiivi
Salamavalo
AF-apuvalo/ajastimen valo
Monitoimiliitäntä
USB-kaapelin, A/V-kaapelin
tai korvakuulokkeiden liitäntä
Kolmijalan kiinnitys
Akkutilan luukku
Asenna muistikortti ja akku
Perustoiminnot
12
Kameran osat
Tilan merkkivalo
t Vilkkuu: Valokuvan tai videon tallennus, luku tietokoneelta tai tulostimesta tai
kun kohdistus on epätarkka.
t Kiinteä: Tietokoneeseen liitettäessä tai kun kohdistus on tarkka.
Zoomauspainike
t Lähentäminen tai loitontaminen valokuvaustilassa.
t Valokuvan osan suurentaminen tai tiedostojen näyttäminen pienoiskuvina
toistotilassa.
t Äänenvoimakkuuden säätäminen toisto- tai multimediatilassa.
Näyttö
Painike
Tilapainike: Avaa kuvaustilaluettelon
Kuvake
m
Tila
Kuvaus
S
Smart Auto
Ota valokuva ja anna kameran valita
tunnistamansa näkymätila
a
Auto
Ota valokuva nopeasti ja helposti minimiasetuksin
p
Ohjelma
d
DIS
h
Valokuvausopas Neuvoja ja harjoituksia valokuvaamiseen
s
Aihe
Kuvaus
Avaa asetukset tai valikot.
Kuvaustilassa
D Vaihda näyttöasetuksia
Navigointi
Asetuksia
asetettaessa
Siirry ylös
M
Muuta makroasetusta
Siirry alas
Ota valokuva määrittämällä vaihtoehdot
F
Vaihda salamavaloasetusta
Siirry vasemmalle
Ota valokuva asetuksin, jotka vähentävät kameran
tärinää
t
Muuta ajastinasetusta
Siirry oikealle
o
Vahvista valittu vaihtoehto tai valikko.
Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin
asetuksin
Toisto
Siirry toistotilaan.
Toiminto
t Käytä vaihtoehtoja kuvaustilassa.
t Poista tiedostoja toistotilassa.
v
Elokuva
Kuvaa video
u
Multimedia
Kuuntele MP3-tiedostoja, katsele videoita ja lue
tekstitiedostoja
Perustoiminnot
13
Kuvakkeet
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan.
A
Kuvake
B
B. Oikeanpuoliset kuvakkeet
A. Tiedot
Kuvake Kuvaus
Kuvaus
Valittu kuvaustila
Salama
Zoomaussuhde
Ajastin
Valokuvia jäljellä
Nauhoitusaikaa jäljellä
Automaattitarkennus
Valokuvatyyli
Kasvojentunnistus
Sisäinen muisti
C
Kasvojen sävy
Muistikortti asetettu
Retusointi
t
t
t
Kuvan säätö (terävyys, kontrasti,
värikylläisyys)
: Täyteen ladattu
: Osaksi ladattu
: Edellyttää latausta
Aukon ja sulkimen nopeus
Puhemuistio
Äänen mykistys
C. Vasemmanpuoliset kuvakkeet
Kuvake Kuvaus
Automaattinen tarkennusruutu
Valotusarvo
Kameran tärinä
Valkotasapaino
ISO-nopeus
Päivämäärä ja kellonaika
Valokuvan resoluutio
Videon resoluutio
Kuvan laatu
Ruutunopeus
Mittaus
Hidas suljin
Sarjakuvauksen tyyppi
Perustoiminnot
14
Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen
Opi kytkemään kamera päälle.
Kameran kytkeminen päälle toistotilassa
Käynnistä tai sammuta kamera painamalla [POWER]-painiketta.
Paina [P]. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy suoraan toistotilaan.
Voit mykistää kameran äänet painamalla jonkin aikaa [P]-painiketta.
Perustoiminnot
15
Asetusten valitseminen
Vaihtoehdot voidaan valita painamalla [m] ja käyttämällä navigointipainikkeita ([D], [M], [F], [t]).
Voit myös siirtyä kuvausvaihtoehtoihin painamalla [f], mutta tällöin kaikki vaihtoehdot eivät ole tarjolla.
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Esim. Valkotasapainon valitseminen P-tilassa
Valitse asetus tai valikko selaamalla navigointinäppäimillä.
t Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [F] tai [t].
t Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [D] tai [M].
1
2
3
EV
Paina kuvaustilassa [O].
Siirry Ohjelma painamalla [D] tai [M] ja paina sitten
[t] tai [o].
Paina [m].
EV
Toiminnot
Ääni
Valkotasapaino
ISO
Kasvojentunn.
Edell.
3
Siirrä
Kuvantarkkuus
Asetukset
Laatu
ACB
Vahvista korostettu asetus tai valikko painamalla [o].
Palaaminen edelliseen valikkoon
Näyttö
Lopeta
4
Siirry Toiminnot painamalla [D] tai [M] ja paina sitten
[t] tai [o].
Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [m].
Palaa kuvaustilaan painamalla [Suljin]-painiketta.
Perustoiminnot
Muuta
16
Asetusten valitseminen
5
Siirry Valkotasapaino painamalla [D] tai [M] ja paina
sitten [t] tai [o].
EV
Valkotasapaino
ISO
Kasvojentunn.
Kuvantarkkuus
Laatu
ACB
Lopeta
6
Edell.
Selaa valkotasapainovaihtoehtoon painamalla [F] tai
[t].
Päivänval
Edell.
7
Siirrä
Paina [o].
Perustoiminnot
17
Näytön ja äänen säätäminen
Opi säätämään perusasetukset ja ääni mielesi mukaan.
Näyttötyypin muuttaminen
Äänen säätö
Valitse kuvaus- tai toistotilan näyttötapa.
Määritä, kuuluuko kamerasta ääni, kun sitä käytetään.
Voit vaihtaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti [D].
1
2
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m].
Valitse Ääni “ Ääni “ vaihtoehto.
Kaikki kuvaustiedot
näytetään.
3
Tila
Kuvaus
Kuvaus
t Näytä kaikki kuvaamista koskevat tiedot
t Piilota kuvaamista koskevat tiedot, valokuvien
lukumäärää lukuun ottamatta.
Toisto
t Näytä nykyisen valokuvan tiedot
t Piilota nykyisen tiedoston tiedot
t Esitä nykyisen tiedoston tiedot, kuvausasetuksia ja
kuvauspäivää lukuun ottamatta.
Perustoiminnot
Vaihtoehto
Kuvaus
Pois
Kamerasta ei kuulu ääntä.
1/2/3
Kamerasta kuuluu ääni.
Paina [m]-painiketta, jos haluat palata
aikaisempaan tilaan.
18
Valokuvien ottaminen
Opi perusteet kuvien ottamisesta helposti ja nopeasti automaattisessa tilassa.
1
2
Paina kuvaustilassa [O].
4
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
t Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu.
Valitse Auto.
Smart Auto
Auto
Ohjelma
DIS
Valokuvausopas
Tämä tila minimoi käyttäjän toimet nopeaa ja
helppoa kuvausta varten.
3
Aseta kuvausaihe kehykseen.
5
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Sivulla 30 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
Perustoiminnot
19
Valokuvien ottaminen
Digitaalinen zoom
Zoomaus
Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 3-kertainen
optinen zoomi ja 5-kertainen digitaalinen zoomi. Jos käytät
molempia, voit lähentää kuvan jopa 15-kertaiseksi.
Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää
digitaalista zoomia. Kuvan laatu saattaa heiketä digitaalista zoomia
käytettäessä.
Paina [Zoomaus]-painiketta ylöspäin lähentääksesi aihetta.
Paina [Zoomaus]-painiketta alaspäin loitontaaksesi aihetta.
Optinen alue
Zoomin merkki
Zoomaussuhde
Lähennä
Digitaalinen alue
t Digitaalinen zoomi ei ole käytettävissä tiloissa S, d, s (jotkut
aiheet) ja v, ja kun käytössä on asetus Kasvojentunn..
t Digitaalista zoomia käytettäessä kuvien tallentaminen saattaa viedä
kauemmin.
Loitonna
Perustoiminnot
20
Valokuvausopastilan käyttäminen
Valokuvausopas sisältää neuvoja kuvaamiseen. Sen avulla voit opetella ottamaan parempia valokuvia ja videoita.
1
2
3
Paina kuvaustilassa [O].
5
Valitse Valokuvausopas.
Näytä aihe.
t Näytä edellinen tai seuraava näyttö painamalla [D] tai [M].
Valokuvausopas
Valitse valikko luettelosta.
Paina Fn-painiketta.
Valiste ISO ylös/
alas-painikkeilla.
Valokuvausopas
Valokuvausopas
Ominaisuudet kuuan ollessa epätarkka
Kuvanvalkautusominaisuudet
Hämarässä käytettävät ominaisuudet
Edell.
Ominaisuddet kirkkauden säätämiseksi
Ominaisuudet värien säätämiseksi
Muuta
4
6
Harjoittelu
Harjoittele painamalla [o].
t Palaa luetteloon painamalla [D].
Valitse alivalikko.
t Palaa edelliseen valikkoon painamalla [F].
t Harjoittelun aikana ei voi asettaa kuvausasetuksia tai valikoita.
Perustoiminnot
21
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Tiedostojen siirtäminen liittämällä kamera PC:hen.
CD:llä olevat ohjelmat
Ohjelmien asentaminen
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
Ohjelma
Käyttötarkoitus
Samsung Master
Valokuvien ja videoiden muokkaus.
Kohde
Vaatimukset
Samsung Converter*
Videoiden muuntaminen siten, että ne
voidaan toistaa kamerassa.
CPU
Pentium III 500 MHz tai parempi
(suositellaan Pentium III 800 MHz tai parempaa)
Xvid Codec**
Videotiedostojen koodaus ja koodauksen
purku.
RAM
256 Mt tai enemmän (suositellaan 512 Mt tai
enemmän)
Adobe Reader
Käyttöohjeiden lukeminen.
Käyttöjärjestelmä
Windows 2000/XP/Vista
Kiintolevytila
250 Mt tai enemmän (suositellaan 1 Gt tai
enemmän)
Muuta
t USB-portti
t CD-ROM-asema
t 1024 x 768 pikseliä, 16-bittinen värinäyttö
(suositellaan 24-bittistä värinäyttöä)
t Microsoft Direct X 9.0C tai uudempi
* Ohjelman käyttöön suositellaan Pentium IV:ää tai parempaa.
** XviD-pakkauksenhallinnan jakelussa noudatetaan GNU General Public
License -ehtoja. Sen kopioiminen, jakeleminen ja muutosten tekeminen
on sallittu kaikille. Tämä lisenssisopimus koskee ohjelmistoja tai muita
töitä, joissa on tekijänoikeuden omistajan ilmoitus, jonka mukaan sitä saa
jaella vain tämän Library General Public License -lisenssin ehtojen mukaan
("Lisenssi"). Lisätietoja on lisenssiasiakirjoissa
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
t Itse kootun PC:n tai sellaisen PC:n tai käyttöjärjestelmän käyttö, jota ei
tueta, saattaa mitätöidä takuun.
t Nämä ohjelmat eivät välttämättä toimi asianmukaisesti 64-bittisessä
Windows XP:ssä tai Vistassa.
Perustoiminnot
22
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
1
2
Aseta asennus-CD yhteensopivaan CD-ROM-asemaan.
5
Kun asennusruutu avautuu, aloita asennus valitsemalla
Samsung Digital Camera Installer (Samsung
digitaalisen kameran asennus).
Valitse asennettavat ohjelmat ja noudata ruudulle tulevia
ohjeita.
6
Valitse Exit (Poistu), kun haluat lopettaa asennuksen, ja
käynnistä tietokone uudelleen.
Tiedostojen siirto PC:lle
Kun liität kameran PC:hen, se tunnistaa kameran irrotettavaksi
asemaksi.
Kameran akku lataantuu, kun se on liitetty PC:hen USB-kaapelilla.
3
4
Valitse Preview (Esikatselu) varmistaaksesi, että elokuvat
näkyvät kunnolla.
1
Liitä kamera PC:hen USB-kaapelilla.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vahingoittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Jos esimerkkivideo toimii, valitse Do not install
(Älä asenna) ja valitse sitten Next (Seuraava).
t Jos se ei toimi, valitse Install the codec program (Asenna
pakkauksenhallinta) ja valitse sitten Install (Asenna).
Pakkaushallintaohjelma asennetaan.
Perustoiminnot
23
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
2
Kytke kamera päälle.
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti.
Vaatimukset
Jos kameraan ei saada yhteyttä, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
Valitse Tietokon (Tietokone).
Kamera tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
Multimediatila Tuettu tyyppi
3
Valitse tietokoneelta Oma tietokone “ Siirrettävä levy
“ DCIM “ 100SSCAM.
Musiikki
4
t Tiedostotyyppi: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
t Siirtonopeus: 48 - 320 Kbps (mukaan lukien
VBR)
Valitse haluamasi tiedostot ja vedä tai tallenna ne PC:lle.
Videot
Tiedostotyyppi: PMP SDC*
Tekstinäyttö
t Tiedostotyyppi: TXT (alle 10 Mt tai enintään 99
999 sivua)
t Koodaustyyppi
- Windows: ANSI (Windows 98 tai uudempi)/
Unicode/Unicode (Big-Endian)/
UTF-8 (Windows 2000/XP)
- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
t Kieli†: englanti, korea, ranska, saksa, espanja,
italia, kiina, taiwan, japani, venäjä, portugali, hollanti,
tanska, ruotsi, suomi, bahasa, puola, unkari, tšekki,
turkki
Kameran irrottaminen (Windows XP)
USB-kaapeli irrotetaan samaan tapaan Windows 2000:ssa/
Vistassa.
1
Jos kameran tilan merkkivalo välkkyy, odota kunnes se
sammuu.
2
Valitse tietokoneen ruudun alaoikealla olevasta
työkalurivistä .
3
4
* Samsung Converterilla muunnettu tiedostotyyppi (s. 26)
†
Saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta
t Multimediatiedostojen kopiointi saattaa olla tekijänoikeuslakien
vastaista.
t Sisäisessä muistissa olevia MP3- ja PMP-tiedostoja tai niiden osia ei
saa kopioida, muuttaa eikä jaella ilman valmistajan lupaa.
Napsauta ponnahdusviestiä.
Irrota USB-kaapeli.
Perustoiminnot
24
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
4
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
1
2
3
Liitä kamera PC:hen. (s. 23)
Valitse tietokoneelta Oma tietokone “ Siirrettävä levy.
Kopioi multimediatiedostot vastaaviin kansioihin.
t MP3-tiedostot MP3-kansioon
t SDC-tiedostot PMP-kansioon
t TXT-tiedostot TEXT-kansioon
Luo uudet kansiot nimeltä “MP3”, “PMP” ja “TEXT”.
t Multimediatiedostoja ei ole mahdollista toistaa tai katsella, jos
kansioiden nimet ovat virheelliset.
t MP3-, PMP- ja TEXT-kansioiden sisään voidaan luoda suoraan
alikansioita. Syvällä olevissa alikansioissa olevat tiedostot eivät
välttämättä näy.
t Kuhunkin kansioon voidaan tallentaa enintään 200 tiedostoa tai 100
alikansiota. Tiedostoja ja alikansioita voidaan tallentaa yhteensä 200.
t Jos tiedoston tai kansion nimessä on enemmän kuin 120 merkkiä
(60 merkkiä 2-bittisissä kielissä kuten kiina tai korea), ne eivät näy
soittolistalla.
Perustoiminnot
25
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Converterin käyttö
No.
Muunna videot siten, että ne voidaan toistaa kamerassa.
Katso lisätietoja Ohje (Help)-valikosta.
ˆ
‰
Š
‹
Œ
ˆ
Œ


Ž

Ž
‰

Š
‹
Perustoiminnot
26
Kuvaus
Lisää videotiedostoja (AVI, WMV, ASF, MPG [MPEG-1]).
Lisää tekstitys.
Anna muunnetun tiedoston kansion polku ja tiedostonimi.
Muunna tiedosto.
Esikatsele.
Rajaamisviivain – siirrä kohtaan, mistä haluat videon alkavan
tai mihin haluat sen päättyvän.
Keskeytä ja jatka toistoa.
Aseta koko ja ruutunopeus tai tiedoston koon raja.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Masterin käyttö
2
Voit ladata tiedostoja ja muokata tietokoneelle tallennettuja
valokuvia ja videoita. Katso lisätietoja Ohje (Help)-valikosta.
Valitse Next (Seuraava) ja noudata ruudulle tulevia
ohjeita.
Tiedostojen lataaminen Samsung Masterilla
Kun kamera liitetään PC:hen, tiedostonlatausikkuna aukenee
automaattisesti.
1
Valitse tiedostot, jotka haluat ladata.
Š
ˆ
No.
ˆ
‰
Š
Perustoiminnot
27
‰
Kuvaus
Valitse, minne tiedostot ladataan.
Napsauta ladataksesi valitsemasi tiedostot.
Tiedostojen pienoiskuvat; napsauta kuvaa, jonka haluat
ladata.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Master -ohjelman käyttö
ˆ
Œ
‰

No.
Š
ˆ
‰
Š
‹
Työkalurivi
Valikot
Napsauta, jos haluat lisätietoja ohjelmasta.
‹
Napsauta, jos haluat suurentaa tai pienentää luettelon
pienoiskuvia.
Œ
Vaihda tilaa.
t : Katselutila
t : Valokuvien muokkaustila
t : Videoiden muokkaustila

Valitun tiedoston tietojen esikatselu.
Ž
Valitun kansion valokuvat; kaksoisnapsauta, jos haluat nähdä
kuvan koko näytössä.
Ž
Perustoiminnot
Kuvaus
28
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Mac)
Kun kamera kytketään Macintosh-tietokoneeseen, se tunnistetaan automaattisesti. Voit siirtää tiedostoja kameralta suoraan tietokoneelle
asentamatta mitään ohjelmia.
t Kamera tukee Mac OS X versiota 10.3 tai uudempaa.
t Tuetut tiedostotyypit ja kielet on lueteltu sivulla 24.
t Jos haluat käyttää PMP-tiedostoja, ne on ensin muunnettava Samsung Converterilla Windows-tietokoneessa.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
1
1
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vahingoittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Kytke kamera päälle.
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän
levyn kuvake tulee näkyviin.
3
4
5
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta.
Luo uudet kansiot nimeltä “MP3”, “PMP” ja “TEXT”.
Kopioi multimediatiedostot vastaaviin kansioihin.
t MP3-tiedostot MP3-kansioon
t SDC-tiedostot PMP-kansioon
t TXT-tiedostot TEXT-kansioon
Kytke kamera päälle.
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän
levyn kuvake tulee näkyviin.
3
4
Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta.
Siirrä valokuvat tai videot tietokoneelle.
Perustoiminnot
29
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
Kameran tärinän vähentäminen
Kameran pitely asianmukaisesti
Valitse d-tila, jos haluat vähentää kameran tärinää
digitaalisesti. (s. 37)
Varmista, että objektiivin
tiellä ei ole mitään.
Kun
Suljinpainikkeen painaminen puoliksi
näkyy
Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja
tarkenna. Tarkennus ja valotus säätyvät
automaattisesti.
Kameran tärinä
Aukko ja sulkimen nopeus
säädetään automaattisesti.
Tarkennusruutu
t Jos ruutu on vihreä, ota kuva
painamalla [Suljin]-painiketta.
t Jos ruutu on punainen, muuta
sitä ja paina [Suljin]-painike taas
puoliksi alas.
Perustoiminnot
30
Jos kuvaat hämärässä, vältä
salaman asettamista asentoon
Hid synk tai Pois. Aukko pysyy
auki kauemmin ja kameraa voi olla
vaikeampi pitää tärisemättä.
t Käytä kolmijalkaa tai aseta
salama asentoon Täytesal.
(s. 45)
t Aseta ISO-nopeusasetukset.
(s. 46)
Aiheen pitäminen tarkennettuna
t Hämäräkuvaus
Aiheeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos
- sen ja taustan välinen kontrasti on heikko
-
Kytke salama päälle.
(s. 45)
(kun aiheen vaatteiden värit vastaavat taustan värejä)
aiheen takana oleva valo on liian kirkas
aihe on kiiltävä
aiheessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa
aihe ei ole kehyksen keskellä
t Kun aihe liikkuu nopeasti
Käytä jatkuvaa tai
erittäin nopeaa
toimintoa. (s. 56)
Käytä tarkennuslukitusta
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Kun aihe on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa
kuvan kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla
[Suljin]-painiketta.
Perustoiminnot
31
Edistyneet toiminnot
Opi ottamaan kuva valitsemalla tila ja nauhoittamaan videon tai
puhemuistion.
Kuvaustilat ………………………………………………… 33
Smart Auto -tilan käyttö ……………………………………
Näkymätilan käyttö …………………………………………
Kauneuskuvatilan käyttö ……………………………………
Ruutuoppaan käyttö …………………………………………
Valotuksen säätö yötilassa …………………………………
DIS -tilan käyttö ………………………………………………
Ohjelmatilan käyttö …………………………………………
Videon kuvaaminen …………………………………………
33
34
34
35
36
37
37
38
Puhemuistioiden nauhoittaminen ……………………… 40
Puhemuistion äänittäminen ………………………………… 40
Puhemuistion lisääminen valokuvaan ……………………… 40
Kuvaustilat
Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila.
Smart Auto -tilan käyttö
Kuvake Kuvaus
Kamera valitsee tässä tilassa automaattisesti sopivat asetukset
tunnistamalleen näkymälle. Siitä on hyötyä, jos et tunne kameran
eri näkymille tarkoitettuja asetuksia.
1
2
3
Tulee esiin otettaessa muotokuvia yöllä.
Tulee esiin kuvattaessa maisemia, joissa on taustavaloa.
Tulee esiin otettaessa muotokuvia, joissa on
taustavaloa.
Paina kuvaustilassa [O].
Tulee esiin muotokuvia otettaessa.
Valitse Smart Auto.
Tulee esiin lähikuvia otettaessa.
Aseta kuvausaihe kehykseen.
Tulee esiin otettaessa lähikuvia tekstistä.
t Kamera valitsee näkymän automaattisesti.
Ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake.
Tulee näkyviin, kun kamera ja kohde ovat paikoillaan
hetken ajan.
Tulee esiin aktiivisesti liikkuvia kohteita kuvattaessa.
4
5
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
t Jos kamera ei tunnista asianmukaista näkymätilaa,
ei muutu vaan
kamera käyttää oletusasetuksia.
t Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse
muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia.
t Kamera ei välttämättä valitse oikeaa näkymää, riippuen
kuvausympäristöstä, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja
etäisyydestä kohteeseen.
t -tilaa ei välttämättä tunnisteta edes kolmijalkaa käytettäessä, riippuen
kohteen liikkeistä.
Kuvake Kuvaus
Tulee esiin maisemia kuvattaessa.
Tulee esiin kuvattaessa kirkasta taustaa.
Tulee esiin yömaisemia kuvattaessa. Tämä on
käytettävissä vain kun salama on poissa käytöstä
Edistyneet toiminnot
33
Kuvaustilat
Näkymätilan käyttö
Kauneuskuvatilan käyttö
Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin asetuksin.
Voit ottaa valokuvan henkilöstä kasvojen kauneusvirheitä
korjaamalla.
1
2
Paina kuvaustilassa [O].
1
2
3
Valitse Aihe “ aihe.
Kauneuskuva
Ruutuopas
Yö
Muotokuva
Lapsi
Maisema
Lähikuva
4
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse Aihe “ Kauneuskuva.
Jos haluat vaalentaa kohteen ihoa (vain kasvot), paina
[m].
Valitse Toiminnot “ Kasvojen sävy “ vaihtoehto.
t Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset korkeamman asetuksen.
Tämä tila sopii käytettäväksi kun kuvataan
esisommiteltuja aiheita.
Taso 2
t Kauneuskuvatilasta on lisätietoja kohdassa “Kauneuskuvatilan
käyttö”.
t Ruutuopastilasta kerrotaan kohdassa “Ruutuoppaan käyttö”
sivulla 35.
t Yötilasta kerrotaan kohdassa "Valotuksen säätö yötilassa"
sivulla 36.
3
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Edell.
5
Edistyneet toiminnot
Siirrä
Jos haluat piilottaa kasvojen kauneusvirheet, paina
[m].
34
Kuvaustilat
6
Valitse Toiminnot “ Retusointi “ vaihtoehto.
Ruutuoppaan käyttö
t Mitä korkeampi asetus, sitä enemmän kauneusvirheitä
kätketään.
Kun haluat, että joku toinen ottaa sinusta kuvan, voit suunnitella
näkymän ruutuoppaalla. Ruutuopas auttaa ottamaan kuvan
näyttämällä osan suunnitellusta näkymästä.
1
2
3
Taso 1
Edell.
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse Aihe “ Ruutuopas.
Aseta kohde ruutuun ja paina [Suljin]-painiketta.
t Ruudun oikealle ja vasemmalle puolelle ilmestyy läpinäkyvät
opasviivat.
Siirrä
7
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
8
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Kohdistusetäisyydeksi säädetään Aut.makro.
Peruuta ruutu: OK
4
Pyydä jotakuta toista ottamaan valokuva.
t Hänen on ensin sijoitettava aihe ruutuun opasviivojen avulla ja
painettava sitten [Suljin]-painiketta.
5
Edistyneet toiminnot
Opasviivat voidaan peruuttaa painamalla [o].
35
Kuvaustilat
6
Valotuksen säätö yötilassa
Jos suurennat valotusta, voit kuvata nopeita valonvälähdyksiä
kaarevina viivoina yötilassa. Pidennä sulkimen sulkeutumisaikaa
valitsemalla hidas suljinnopeus. Estä ylivalottuminen kasvattamalla
aukon kokoa.
1
2
3
4
5
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse vaihtoehto.
t AUTO-tilaa käytettäessä aukon koko tai sulkijan nopeus
säädetään automaattisesti.
7
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
8
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Valitse Aihe “ Yö.
Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista tulee teräviä.
Paina [m].
Valitse Toiminnot “ Hidas suljin.
Valitse aukon arvo tai sulkimen nopeus.
Aukkoarvo
Suljinnopeus
Aukko
Edell.
Siirrä
Edistyneet toiminnot
36
Kuvaustilat
DIS -tilan käyttö
Ohjelmatilan käyttö
Vähennä kameran tärinää ja estä kuvia sumenemasta käyttämällä
digitaalisia kuvanvakautustoimintoja (DIS).
Ohjelmatilassa voidaan valita useita asetuksia (sulkijan nopeutta ja
aukon kokoa lukuun ottamatta).
1
2
3
Ennen korjausta
1
2
3
4
Korjauksen jälkeen
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse DIS.
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse Ohjelma.
Valitse vaihtoehdot. (Katso asetukset luvusta
“Kuvausasetukset”.)
4
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
5
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
t Digitaalinen zoomi ei toimi tässä tilassa.
t Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäselvä.
Edistyneet toiminnot
37
Kuvaustilat
Videon kuvaaminen
Voit kuvata jopa 120 minuutin pituisia videoita. Videot tallennetaan
MPEG-4.AVI-tiedostona.
7
8
Paina [m].
Valitse Toiminnot ¡ Vakaaja ¡vakautinvaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Pois: Kuvaa video siten, että kuvanvakautus on
poissa päältä.
Jos käytät zoomia kuvatessasi videota, sen ääni saattaa nauhoittua.
1
2
3
4
Päällä: Kuvaa video siten, että kuvanvakautus on
päällä, jotta videosta tulee terävä.
Paina kuvaustilassa [O].
Valitse Elokuva.
Paina [m].
Valitse Toiminnot ¡ Ruutunopeus ¡ruutunopeus
(montako ruutua sekunnissa).
9
Valitse muut haluamasi vaihtoehdot.
(Katso asetukset luvusta “Kuvausasetukset”.)
10
11
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta.
t Kun ruutujen määrää lisätään, liikkeet vaikuttavat
luonnollisemmilta mutta tiedostosta tulee suurempi.
5
6
Lopeta kuvaaminen painamalla [Suljin]-painiketta
uudelleen.
Paina [m].
Valitse Toiminnot ¡ Ääni ¡äänivaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Päällä: Kuvaa video äänen kanssa.
Pois: Kuvaa video ilman ääntä.
Edistyneet toiminnot
38
Kuvaustilat
Kuvauksen keskeyttäminen
Kuvaus voidaan videota kuvattaessa keskeyttää tilapäisesti.
Tällä toiminnolla samaan videoon voidaan kuvata kaikki
suosikkinäkymät.
Paina [o], jos haluat keskeyttää nauhoituksen. Paina samaa
painiketta, kun haluat jatkaa.
Seis
Tauko
Edistyneet toiminnot
39
Puhemuistioiden nauhoittaminen
apds
Opi äänittämään puhemuistio, jota voit kuunnella koska tahansa. Voit liittää puhemuistion valokuvaan muistutukseksi kuvausolosuhteista.
Äänenlaatu on paras, kun kohde on 40 cm:n päässä kamerasta.
Puhemuistion äänittäminen
Puhemuistion lisääminen valokuvaan
1
2
3
1
2
3
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Ääni “Nauhoita.
Aloita nauhoitus painamalla [Suljin]-painiketta.
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Ääni “Muistio.
Aseta kohde ruutuun ja ota kuva.
t Puhemuistion äänitys alkaa heti kuvan ottamisen jälkeen.
4
Nauhoita lyhyt puhemuistio (enintään 10 sekuntia).
t Paina uudestaan [Suljin]-painiketta, kun haluat lopettaa
puhemuistion äänittämisen.
Seis
Tauko
t Paina [o], jos haluat keskeyttää nauhoituksen tai jatkaa sitä.
t Voit nauhoittaa puhemuistioita korkeintaan 10 tuntiin saakka.
4
Pysäytä nauhoitus painamalla [Suljin]-painiketta.
t Nauhoita uusi äänimuistio painamalla [Suljin]-painiketta
uudelleen.
5
Siirry kuvaustilaan painamalla [m].
Edistyneet toiminnot
40
Kuvausasetukset
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
Tarkkuuden ja laadun valinta ……………… 42
Kirkkauden ja värin säätö …………………… 53
Tarkkuuden valitseminen ……………………… 42
Kuvan laadun valitseminen …………………… 42
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) …………
Vastavalon korjaaminen (ACB) …………………
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ……………
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) …………
Ajastimen käyttö
…………………………… 43
Hämäräkuvaus ……………………………… 45
Punasilmäisyyden estäminen ………………… 45
Salaman käyttäminen ………………………… 45
ISO-nopeuden säätö ………………………… 46
Kameran tarkennuksen muuttaminen …… 47
Makron käyttäminen …………………………… 47
Automaattisen tarkennuksen käyttö ………… 47
Tarkennusalueen säätäminen ………………… 48
Käytä kasvojentunnistusta ………………… 49
Kasvojen tunnistus ……………………………
Omakuvan ottaminen …………………………
Hymykuvan ottaminen …………………………
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ………………
Smart face recognition -vaihtoehdon
käyttäminen ……………………………………
49
50
50
51
51
53
53
54
54
Välähdystilojen käyttäminen ……………… 56
Kuvien parantelu ……………………………
Tyylien käyttäminen ……………………………
Oman RGB-sävyn määrittäminen ……………
Valokuvien säätäminen …………………………
57
57
57
58
Tarkkuuden ja laadun valinta
Opi muuttamaan kuvan tarkkuutta ja laatua.
Tarkkuuden valitseminen
Videota kuvattaessa:
Sapdsv
1
2
Jos kasvatat tarkkuutta, kuvassa tai videossa on enemmän
pikseleitä, joten se voidaan tulostaa suuremmalle paperille tai
näyttää suuremmalla näytöllä. Tiedoston koko kasvaa samalla.
Paina v-tilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Videon tarkkuus “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
800 X 592: Toistaminen SDTV:ssä.
Valokuvaa otettaessa:
1
2
640 X 480: Toistaminen tavallisessa televisiossa.
Paina kuvaustilassa [m].
320 X 240: Käyttö Internet-sivulla.
Valitse Toiminnot “ Kuvantarkkuus “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
3456 X 2592: Tulosta A2-paperille.
3456 X 2304: Tulostus A3-paperille leveänä (3:2).
Kuvan laadun valitseminen
3456 X 1944: Tulosta A3-paperille panoraamana
(16:9).
Otetut valokuvat pakataan ja tallennetaan JPEG-muodossa.
Tarkemmista kuvista tulee suurempia tiedostoja.
2592 X 1944: Tulostus A4-paperille.
1
2
2048 X 1536: Tulostus A5-paperille.
1024 X 768: Liitä sähköpostiviestiin.
apds
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Laatu “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Supertarkka
Hyvä
Normaali
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
42
Ajastimen käyttö
Sapdsv
Opi käyttämään ajastinta viivekuvauksessa.
1
3
Paina kuvaustilassa [t].
Käynnistä ajastin painamalla [Suljin]-painiketta.
t AF-apuvalo/ajastimen valo vilkkuu. Kamera ottaa kuvan
automaattisesti määrätyllä hetkellä.
t Ajastintoiminto peruutetaan painamalla [t].
t Kasvojentunnistusvaihtoehdosta riippuen, ajastin tai jokin
ajastinvaihtoehto saattaa olla poissa käytöstä.
Pois
2
Valitse vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Pois: Ajastin ei ole päällä.
10 sek.: Ota kuva 10 sekunnin kuluttua.
2 sek.: Ota kuva 2 sekunnin kuluttua.
Kaksois: Ota kuva 10 sekunnin kuluttua ja toinen
2 sekuntia sen jälkeen.
Liikeajastin: Tunnista liike ja ota kuva. (s. 44)
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
43
Ajastimen käyttö
6
Liikeajastimen käyttö
1
2
3
4
5
Paina kuvaustilassa [t].
Valitse
Poseeraa kuvaa varten, kun AF-apuvalo/ajastimen valo
vilkkuu.
t AF-apuvalo/ajastimen valo lakkaa vilkkumasta juuri ennen kuin
kamera ottaa kuvan automaattisesti.
.
Paina [Suljin]-painiketta.
Seiso 3 metrin päässä kamerasta 6 sekunnin sisällä siitä,
kun painoit [Suljin]-painiketta.
Käynnistä ajastin liikkumalla, esim. heilauttamalla käsiäsi.
t AF-apuvalo/ajastimen valo alkaa vilkkua nopeasti, kun kamera
paikantaa sinut.
Liikeajastin ei välttämättä toimi, kun
t olet 3 metriä kauempana kamerasta
t liikkeesi on liian pieni
t valo tai vastavalo on liian kirkas
Liikeajastimen
tunnistusalue
Kuvausasetukset
44
Hämäräkuvaus
Opi ottamaan kuvia yöllä tai himmeässä valaistuksessa.
Punasilmäisyyden estäminen
Salaman käyttäminen
aps
Jos otat henkilöstä kuvan pimeässä käyttäen salamaa, silmät
voivat näyttää punaisilta. Voit estää tämän valitsemalla Punasilm
tai Punasilm korj.
Saps
Käytä salamaa, kun otat kuvia hämärässä tai tarvitset kuviin lisää
valoa.
1
Paina kuvaustilassa [F].
Autom.
2
Valitse vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Pois:
t Salama ei välähdä.
t Kameran tärinävaroitus (
hämärässä.
) ilmestyy, kun kuvaat
Autom.: Kamera valitsee asianmukaiset salamaasetukset tunnistamalleen näkymälle -tilassa.
Kuvausasetukset
45
Hämäräkuvaus
ISO-nopeuden säätö
Vaihtoehto Kuvaus
p
Punasilm korj*:
t Salama välähtää, kun kohde tai tausta on tumma.
t Kamera korjaa punasilmäisyyden edistyneellä
ohjelma-analyysillä.
ISO-nopeus kuvaa filmin valoherkkyyttä International Organisation
for Standardisationin (ISO) mukaan. Mitä suurempi ISO-nopeus,
sitä valoherkempi kamera on. Suuremmalla ISO-nopeudella voit
ottaa parempia kuvia ilman salamaa.
Hid synk:
t Salama välähtää ja suljin on auki pidemmän aikaa.
t Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kameran
kuvaavan taustan tarkemmin.
t Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista tulee teräviä.
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ ISO “ vaihtoehto.
t Valitse
, jos haluat käyttää kohteen ja valaistuksen
kirkkauteen sopivaa ISO-nopeutta.
Täytesal:
t Salama välähtää aina.
t Valoteho säätyy automaattisesti.
t Mitä suuremman ISO-nopeuden valitset, sitä enemmän häiriötä/
kohinaa kuvassa voi ilmetä.
t Kun valitaan Er nopea, ISO-nopeudeksi valitaan Autom..
Punasilm*:
t Salama välähtää, kun kohde tai tausta on tumma.
t Kamera vähentää punasilmäisyyttä.
Autom.: Salama välähtää automaattisesti, kun
kohde tai tausta on tumma.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
* Salama välähtää kahdesti. Älä liiku, ennen kuin salama välähtää toisen
kerran.
t Salama ei ole käytettävissä, jos valitset välähdysvaihtoehdon tai
Omakuvan tai Silmätunnistus.
t Varmista, että kohteet ovat suositellulla etäisyydellä salamasta. (s. 95)
t Jos valo heijastuu tai ilmassa on paljon pölyä, kuvaan saattaa tulla
pieniä täpliä.
Kuvausasetukset
46
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Opi säätämään kameran tarkennus kohteen mukaan
Makron käyttäminen
apdv
Makrolla voit ottaa lähikuvia sellaisista kohteista kuin kukista
ja hyönteisistä. Makrovaihtoehdoista kerrotaan kohdassa
“Automaattisen tarkennuksen käyttö”.
Automaattisen tarkennuksen käyttö
apdv
Jotta kuvista tulisi tarkkoja, valitse kohteen etäisyyden mukainen
tarkennus.
1
Paina kuvaustilassa [M].
Norm (aut)
2
Valitse vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Norm (aut): Tarkenna kohteeseen, joka on kauempana
kuin 80 cm.
t Pyri pitämään kameraa liikkumatta, jotta kuvista ei tule epäselviä.
t Kytke salama pois käytöstä, jos kohde on lähempänä kuin 40 cm.
Makro: Tarkenna kohteeseen, joka on etäisyydellä
5-80 cm (50-80 cm zoomia käytettäessä).
Aut.makro: Tarkenna kohteeseen, joka on kauempana
kuin 5 cm (tai kauempana kuin 50 cm zoomia
käytettäessä).
Super Makro: Tarkenna kohteeseen, joka on
etäisyydellä 1-5 cm.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
47
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Tarkennusalueen säätäminen
apds
Kuvista tulee tarkempia, jos valitset näytöltä tarkennettavan
kohteen.
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Tark.alue “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Keskipainot.: Tarkenna keskelle (käytä, kun kohde
on keskellä).
Monipistem.: Kohdista yhteen yhdeksästä
mahdollisesta alueesta.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
48
Käytä kasvojentunnistusta
apds
Jos käytät kasvojentunnistusta, kamera tunnistaa ihmiskasvot automaattisesti. Kun tarkennat ihmiskasvoihin, kamera säätää valotuksen
automaattisesti. Voit ottaa kuvia nopeasti ja helposti käyttämällä vaihtoehtoja Silmätunnistus, joka tunnistaa suljetut silmät, tai Hymykuva,
jolla voit kuvata hymyileviä kasvoja. Voit myös käyttää vaihtoehtoa Älykäs kasvojentunnistus tunnistamaan kasvot ja tarkentamaan
ensisijaisesti niihin.
t Kasvojentunnistus ei välttämättä toimi, jos
- kohde on kaukana kamerasta (tarkennusruutu on oranssi
vaihtoehdoilla Hymykuva ja Silmätunnistus)
- on liian kirkasta tai liian pimeää
- kohde ei ole kääntynyt kameraa kohden
- kohteella on aurinkolasit tai naamari
- kohde on vastavalossa tai valaistusolosuhteet ovat epävakaat
- kohteen ilme muuttuu huomattavasti
t Kasvojentunnistus ei ole käytettävissä, kun käytetään valokuvatyylejä
tai värikylläisyyttä.
t Kun käytät kasvojentunnistusta, digitaalinen zoom ei toimi.
t Kasvojentunnistusvaihtoehdosta riippuen, ajastin tai jokin
ajastinvaihtoehto saattaa olla poissa käytöstä.
t Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kasvojen tunnistus
Kamera tunnistaa automaattisesti ihmiskasvot (enintään
10 kasvoa).
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Kasvojentunn. “ Normaali.
t Lähimmät kasvot näkyvät valkoisessa kohdistusruudussa ja
muut harmaissa kohdistusruuduissa.
Mitä lähempänä kohdetta olet, sitä nopeammin kamera tunnistaa kasvot.
Kuvausasetukset
49
Käytä kasvojentunnistusta
Omakuvan ottaminen
Hymykuvan ottaminen
Ota kuva itsestäsi. Tarkennusetäisyydeksi säädetään lähikuva ja
kamera piippaa.
Kamera vapauttaa sulkimen automaattisesti, kun tunnistaa
hymyilevät kasvot.
1
2
3
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Kasvojentunn. “ Hymykuva.
t Jos kohde hymyilee leveästi, kamera pystyy tunnistamaan
hymyn helpommin.
Valitse Toiminnot “ Kasvojentunn. “ Omakuva.
Kun kuulet nopean piippauksen, paina [Suljin]-painiketta.
Jos haluat kytkeä piippauksen pois päältä, valitse ääniasetuksista Omakuva.
(s. 85)
Kuvausasetukset
50
Käytä kasvojentunnistusta
Silmien räpyttelyn tunnistaminen
Smart face recognition -vaihtoehdon
käyttäminen
Jos kamera tunnistaa, että silmät ovat suljetut, se ottaa
automaattisesti 2 kuvaa peräjälkeen.
1
2
Kamera tunnistaa automaattisesti kasvot, joita kuvaat usein
(enintään 10 henkeä). Tämä ominaisuus tarkentaa automaattisesti
etupäässä kyseisiin kasvoihin. Tämä toiminto on käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti.
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ Kasvojentunn. “ Silmätunnistus.
t Älä liikuta kameraa, kun näytössä lukee “Tallennetaan”.
t Jos silmätunnistus ei onnistu, kamera ilmoittaa: ”Silmät kiinni
kuvattaessa.” Ota uusi kuva.
1
2
Paina kuvaustilassa [MENU].
Valitse Toiminnot “ Kasvojentunn. “ Älykäs
kasvojentunnistus.
t Kasvojen prioriteetti näkyy ruudun vieressä olevasta
osoittimesta.
Kuvausasetukset
51
Käytä kasvojentunnistusta
t Kamera saattaa tunnistaa kasvot virheellisesti, jos valaistus ei ole hyvä,
kohteen asento tai ilme on hyvin erilainen tai hänellä on lasit/häneltä
puuttuu lasit.
t Kamera saattaa tunnistaa kasvot ja näyttää osoittimen, vaikka niitä ei
olisi rekisteröity.
t Kun olet toistotilassa, voit katsella rekisteröityjä kasvoja
prioriteettijärjestyksessä. (s. 61) Vaikka kasvot olisikin tunnistettu, niitä
ei ole välttämättä luokiteltu toistotilassa.
t Jos kamera tunnistaa uudet kasvot ja tunnistettuja kasvoja on 10, se
korvaa vähiten tärkeät kasvot uusilla.
t Kamera pystyy tunnistamaan enintään kolmet kasvot yhdestä kuvasta.
t Jos kamera ei tunne kasvoja, se paikantaa ne asettamatta niille
prioriteettia.
t Voit tunnistaa kasvoja manuaalisesti jo ottamistasi kuvista. (s. 61)
Kuvausasetukset
52
Kirkkauden ja värin säätö
Opi parantamaan kuvan laatua säätämällä kirkkautta ja väriä.
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV)
pdv
Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai hämäriä, riippuen ulkopuolisen
valon määrästä. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta.
Tummempi (-)
1
2
3
Neutraali (0)
Vastavalon korjaaminen (ACB)
p
Jos valonlähde on kohteen takana tai kohteen ja taustan välillä on
suuri kontrasti, kohde näyttää kuvassa todennäköisesti tummalta.
Tässä tapauksessa voit valita vaihtoehdon automaattinen
kontrastitasapaino (ACB).
Kirkkaampi (+)
Paina kuvaustilassa [m].
Ilman ACB:tä
Valitse Toiminnot “EV.
Säädä valotusta valitsemalla arvo.
t Kun säädät valotusta, asetukset pysyvät ennallaan. Sinun on
mahdollisesti säädettävä valotusta myöhemmin, jotta kuvat eivät yli- tai
alivalotu.
t Jos et osaa päättää parasta valotusta, valitse AEB (automaattinen
valotusalue). Kamera ottaa kuvat eri valotuksilla: normaali, alivalotettu
ja ylivalotettu. (s. 56)
1
2
ACB:llä
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “ACB “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Pois: ACB on poissa päältä.
Päällä: ACB on päällä.
t ACB on aina päällä a-tilassa.
t Välähdysasetuksia ei voi määrittää, kun tämä toiminto on käytössä.
Kuvausasetukset
53
Kirkkauden ja värin säätö
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen
pdv
Mittaustila viittaa siihen, miten kamera mittaa valon määrää.
Valokuvien kirkkaus ja valaistus riippuu valitsemastasi
mittaustilasta.
1
2
Valonlähteen valinta (valkotasapaino)
pdv
Valokuvan väri riippuu valonlähteen tyypistä ja laadusta. Jos haluat
valokuvien värien olevan realistisia, valitse asianmukainen valoolosuhde kalibroimalla valkotasapainoa – esim. Aut valkotasap,
Päivänval, Pilvinen tai Hehkuvalo.
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “Mittaus.
Vaihtoehto Kuvaus
Monilohko:
t Kamera jakaa näkymän useaan alueeseen ja
mittaa niiden kaikkien valotehon.
t Sopii yleiseen kuvaukseen.
(Aut valkotasap)
Piste:
t Kamera mittaa valotehon ainoastaan ruudun
keskellä.
t Jos kohde ei ole näkymän keskellä, kuva saattaa
valottua virheellisesti.
t Sopii käytettäväksi vastavalossa.
Keskipain.:
t Kamera mittaa koko ruudun mittauslukemien
keskiarvon ja painottaa keskikohtaa.
t Sopii kuvattaessa kohdetta, joka on ruudun
keskellä.
Kuvausasetukset
(Pilvinen)
54
(Päivänval)
(Hehkuvalo)
Kirkkauden ja värin säätö
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
Oman valkotasapainon määrittäminen
Valitse Toiminnot “Valkotasapaino “ vaihtoehto.
Kuvake
Kuvaus
Aut valkotasap: Käytä automaattista
valaistusolosuhteista riippuvaa asetusta.
1
2
3
Kohdista objektiivi valkoista paperinpalaa kohden.
4
Paina [Suljin]-painiketta.
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “Valkotasapaino “ Mittaus: Suljin.
Päivänval: Valitse, kun otat ulkokuvia aurinkoisena
päivänä.
Pilvinen: Valitse, kun otat ulkokuvia pilvisenä tai
varjoisana päivänä.
Loistep kirk: Valitse, kun otat kuvia
päivänvaloloisteputken tai kolmitehoisen loisteputken
valossa.
Loistep himm: Valitse, kun otat kuvia valkoisen
loisteputken valossa.
Hehkuvalo: Valitse, kun otat sisäkuvia hehkulampun
tai halogeenilampun valossa.
Mittaus: Suljin (Mukaut. as.): Käytä esiasetettuja
asetuksia.
Kuvausasetukset
55
Välähdystilojen käyttäminen
ps
Nopeasti liikkuvia kohteita tai kohteen luonnollisia ilmeitä tai eleitä voi olla vaikea kuvata. Tällöin voit valita jonkin välähdystilan.
Vaihtoehto Kuvaus
AEB:
t Ota 3 kuvaa eri valotuksilla: normaali, alivalotettu
ja ylivalotettu.
t Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule epäselviä..
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
1
2
Paina kuvaustilassa [m].
t Salama, ajastin ja ACB ovat käytettävissä ainoastaan, jos valitset
Yksittäis.
t Kun Er nopea, valitaan, resoluutioksi asetetaan VGA ja ISOnopeudeksi Autom..
Valitse Toiminnot “ Ohjaus“ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Yksittäis: Ota yksittäinen valokuva.
Jatkuva:
t Kamera kuvaa jatkuvasti niin kauan kuin painat
[Suljin]-painiketta.
t Kuvien maksimimäärä riippuu muistikortin koosta.
Er nopea:
t Kamera ottaa VGA-valokuvia (6 kuvaa sekunnissa,
enintään 30 valokuvaa), kun painat [Suljin]painiketta
t Kamera näyttää juuri otetut kuvat automaattisesti
ja tallentaa ne sitten.
Kuvausasetukset
56
Kuvien parantelu
Opi parantelemaan kuvia käyttämällä tyylejä ja värejä ja tekemällä säätöjä.
Tyylien käyttäminen
Oman RGB-sävyn määrittäminen
apdsv
Käytä kuvissa eri tyylejä – esim. Pehmeä, Elävä tai Metsä.
Pehmeä
1
2
Elävä
1
2
3
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “Tyylin Val.“ Mukaut. RGB.
Valitse väri (R: punainen, G: vihreä, B: sininen).
Metsä
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot “Tyylin Val. “ vaihtoehto.
t Valitse Mukaut. RGB, jos haluat määrittää oman RGB-sävyn.
t Valitse Normaali, jos haluat käyttää kasvojentunnistustoimintoa.
t Valitusta valokuvatyylistä riippuen, jotkut kuvansäätövaihtoehdot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Edell.
4
Kuvausasetukset
Siirrä
Valitse valitun värin määrä.
(-: vähemmän tai +: enemmän)
57
Kuvien parantelu
Valokuvien säätäminen
p
Värikylläisyys
Kuvaus
Säädä valokuvien kontrasti, terävyys ja värikylläisyys.
-
Vähennä värikylläisyyttä.
1
2
3
+
Lisää värikylläisyyttä.
Paina kuvaustilassa [m].
Valitse Toiminnot ¡Kuvansäätö.
t Jos et halua käyttää tehosteita. valitse 0. (sopii tulostukseen)
t Valitusta kuvansäätövaihtoehdosta riippuen, jotkut valokuvatyylit eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Valitse vaihtoehto.
t Kontrasti
t Terävyys
t Kylläisyys
4
Valitse valitulle kohteelle arvo.
Kontrasti
Kuvaus
-
Vähennä väriä ja kirkkautta.
+
Lisää väriä ja kirkkautta.
Terävyys
Kuvaus
-
Pehmennä kuvien reunoja (sopii, kun kuvia
muokataan tietokoneella).
+
Terävöitä reunoja parantaaksesi kuvien
selkeyttä. Tämä voi myös lisätä kuvien
häiriöitä.
Kuvausasetukset
58
Toistaminen/
Muokkaaminen
Tässä osassa opit, kuinka valokuvia, videoleikkeitä ja
äänimuistioita toistetaan ja valokuvia sekä videoleikkeitä
muokataan. Opit myös, kuinka kamera liitetään
valokuvatulostimeen tai televisioon.
Toistaminen ………………………………………………… 60
Toistotilan käynnistäminen …………………………………
Valokuvien katseleminen ……………………………………
Videon toistaminen …………………………………………
Puhemuistioiden toistaminen ………………………………
60
64
66
67
Valokuvan muokkaaminen ………………………………
Kuvien koon muuttaminen …………………………………
Kuvan kiertäminen …………………………………………
Tyylien käyttäminen …………………………………………
Oman RGB-sävyn määrittäminen …………………………
Valotusongelmien korjaaminen ……………………………
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen ……………………
68
68
68
69
69
70
71
Tiedostojen katselu televisiossa
……………………… 72
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella
(PictBridge) ………………………………………………… 73
Toistaminen
Opi katselemaan kuvia ja videoita ja toistamaan puhemuistioita sekä käsittelemään tiedostoja.
Näyttö toistotilassa
Toistotilan käynnistäminen
Katsele kameraan tallennettuja kuvia ja videoita ja toista
puhemuistioita.
1
Paina [P].
t Näyttöön tulevat viimeisimmät otetut kuvat ja nauhoitetut
tiedostot.
t Jos kamera on sammuksissa, se käynnistyy.
2
Selaa tiedostoja painamalla [F] tai [t].
t Selaa tiedostoja nopeasti pitämällä [F] tai [t] painettuna.
Kuvake
Jos haluat katsella sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja, ota kortti pois
kamerasta.
Kuvaus
Valokuva sisältää puhemuistion.
v
Videotiedosto
Tulostusjärjestys on määrätty (DPOF)
Suojattu tiedosto
Valokuvassa on tunnistetut kasvot; Käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti
Kansion nimi – tiedoston nimi
Toistaminen/Muokkaaminen
60
Toistaminen
3
Kasvojen tunnistus
Valitse luokka.
Voit tunnistaa kasvoja valokuvissasi luokitellaksesi ne kasvojen
mukaan Smart-albumissa. Tämä toiminto on käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti.
Tyyppi
Pvm
1
2
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Väri
Viikko
Valitse Tied.vaihtoe. “ Kasvojen kirjaus “ Kyllä.
Kasvot
t Jos kuvassa on useita kasvoja, paina [f]-painiketta ja valitse
Kyllä.
Edell.
Vaihtoehto Kuvaus
t Voit tunnistaa enintään kolmet kasvot.
t Jos tunnistat uudet kasvot ja Smart-albumiin on tunnistettu
manuaalisesti kolmet kasvot, kamera korvaa vanhimmat kasvot uusilla.
Tiedostojen katselu kategorioittain Smart-albumissa
Katsele ja käsittele tiedostoja luokittain, kuten päivämäärän,
tiedostotyypin tai viikon mukaan.
1
2
Määritä
Tyyppi
Katsele tiedostoja tiedostotyypin mukaan.
Pvm
Katsele tiedostoja niiden tallentamispäivämäärän
mukaan.
Väri
Katsele tiedostoja kuvan päävärin mukaan.
Viikko
Katsele tiedostoja niiden tallentamisviikonpäivän mukaan.
Kasvot
Katsele tiedostoja tunnistettujen kasvojen mukaan.
(Enintään 15 ihmistä)
Kameralta saattaa kulua jonkin aikaa luokan vaihtamiseen ja tiedostojen
tunnistukseen.
Paina toistotilassa [Zoomaus] alas.
Paina [m].
4
Katsele tiedostoja painamalla [F] tai [t].
t Valitse päivämäärä, tiedostotyyppi, päivä, väri tai kasvot
painamalla jonkin aikaa [F]- tai [t]-painiketta.
5
Voit palata normaalinäkymään painamalla [o].
Toistaminen/Muokkaaminen
61
Toistaminen
Tiedostojen esittäminen pienoiskuvina
Tiedostojen suojaaminen
Selaa tiedostojen pienoiskuvia.
Suojaa tiedostot tahattomilta poistoilta.
Kun painat toistotilassa [Zoomaus]-painiketta alaspäin,
voit näyttää 9 tai 20 pienoiskuvaa (voit palata edelliseen
tilaan painamalla [Zoomaus]-painiketta ylöspäin).
1
2
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “Suojaa “Valitse.
t Jos haluat suojata kaikki tiedostot, valitse Kaikki “Lukitse.
3
Valitse tiedostot, jotka haluat suojata, ja paina [o].
t Jos haluat peruuttaa valinnan, paina [o] uudelleen.
Suodatus
Jos haluat tehdä tämän
Toimi näin
Selata tiedostoja
Paina [D], [M], [F] tai [t].
Poistaa tiedoston
Paina [f] ja valitse Kyllä.
Valitse
4
Paina [f].
Toistaminen/Muokkaaminen
62
Määritä
Toistaminen
Tiedostojen poistaminen
Roskakorin käyttäminen
Poista yksittäisiä tiedostoja tai kaikki kerralla. Suojattuja tiedostoja
ei voi poistaa.
Voit poistaa yksittäisen tiedoston seuraavasti:
1
2
Valitse toistotilassa tiedosto ja paina [f].
Roskakori aktivoidaan seuraavasti:
Poista tiedosto valitsemalla Kyllä.
1
2
Voit poistaa useita tiedostoja seuraavasti:
1
2
3
4
5
Jos roskakori aktivoidaan, poistetut tiedostot siirretään sinne sen
sijaan, että ne poistettaisiin pysyvästi. Tämä koskee vain yksittäisiä
tiedostoja ja valittuja tiedostoja – jos valitset poista kaikki tiedostot,
niitä ei siirretä roskakoriin.
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “ Roskakori “ Päällä.
Paina toistotilassa [f].
Tiedostot voidaan palauttaa roskakorista seuraavasti:
Valitse Poista useita.
1
2
Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa, ja paina [o].
t Jos haluat peruuttaa valinnan, paina [o] uudelleen.
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “ Roskakori “ Palauta.
t Tämä toiminto ei koske videoita eikä puhemuistioita.
t Tiedostojen poistaminen saattaa kestää kauemmin, kun käytät
roskakoria.
t Jos alustat sisäisen muistin, kaikki roskakorissa olevat tiedostot
poistetaan.
t Roskakoriin mahtuu enintään 10 Mt tiedostoja. Jos ylität 10 Mt:n rajan,
kamera kysyy, haluatko tyhjentää roskakorin. Jos haluat tyhjentää sen,
valitse Kyllä; jos haluat poistaa vain senhetkisen tiedoston, valitse Ei.
Paina [f].
Valitse Kyllä.
Voit poistaa kaikki tiedostot seuraavasti:
1
2
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “ Poista “ Kaikki “ Kyllä.
Toistaminen/Muokkaaminen
63
Toistaminen
Tiedostojen kopioiminen muistikortille
Valokuvien katseleminen
Tiedostoja voidaan kopioida sisäisestä muistista muistikortille.
1
2
3
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “Kopioi kortille.
Valokuvan osan suurentaminen tai valokuvien katselu
diaesityksenä.
Valokuvan suurentaminen
Jos haluat kopioida tiedostot, valitse Kyllä.
Voit suurentaa kuvan painamalla toistotilassa
[Zoomaus]-painiketta ylöspäin (voit pienentää
kuvaa painamalla [Zoomaus]-painiketta alaspäin).
Suurennettu alue ja zoomaussuhde ilmoitetaan näytön
ylälaidassa. Suurin mahdollinen zoomaussuhde voi vaihdella
tarkkuudesta riippuen.
Rajaa
Jos haluat tehdä tämän
Toimi näin
Suurennetun alueen
siirtäminen
Paina [D], [M], [F] tai [t].
Suurennetun valokuvan
leikkaaminen
Paina [o] (se tallennetaan uudeksi
tiedostoksi).
Toistaminen/Muokkaaminen
64
Toistaminen
4
5
Diaesityksen käynnistäminen
Diaesitykseen voidaan lisätä tehosteita ja ääniä.
1
2
3
Paina toistotilassa [m].
Valitse Kuvaesitys.
Määritä diaesityksen tehosteet.
Valitse Käynn. “Toista.
t Jos haluat toistaa diaesitystä toistuvasti, valitse Toista
uudelleen.
t Jos haluat keskeyttää diaesityksen tai jatkaa sitä, paina [o].
Valitse diaesityksen tehosteet.
t Siirry kohtaan 5, jos haluat käynnistää diaesityksen ilman
tehostetta.
Vaihtoehto Kuvaus
Kuvat
Valitse diaesityksessä näytettävät kuvat.
t Kaikki: Näytä kaikki kuvat diaesityksenä.
t Pvm: Näytä tiettynä päivänä otetut kuvat
diaesityksenä.
t Valitse: Näytä valitut kuvat diaesityksenä.
Tehoste
t Valitse siirtymätehoste.
t Valitse Pois, jos et halua käyttää tehostetta.
Väli
t Aseta valokuvien välinen aika.
t Tämä on käytettävissä ainoastaan, kun
tehostevaihtoehdoksi on valittu Pois.
t Jos sitä käytetään muun tehosteasetuksen kuin
Pois kanssa, väliksi asetetaan 1 sekunti.
Musiikki
Valitse taustamusiikki.
Toistaminen/Muokkaaminen
65
Toistaminen
Videon rajaaminen toiston aikana
Videon toistaminen
Voit toistaa videon, ottaa videosta kuvan tai rajata videon.
1
1
Paina [o] kohdassa, josta haluat uuden videon
alkavan, ja paina [Zoom] ylös.
2
3
Paina [o], jos haluat jatkaa toistoa.
4
Valitse Kyllä.
Valitse toistotilassa video ja paina [o].
Paina [o] kohdassa, johon haluat uuden videon
päättyvän, ja paina [Zoom] ylös.
t Alkuperäisen videon tulisi olla vähintään 10 sekuntia pitkä.
t Muokattu video tallennetaan uutena tiedostona.
Tauko
2
Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:
Paina
Jos haluat tehdä tämän
[F]
Selaa takaisinpäin.
[o]
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
[t]
Selaa eteenpäin.
[Zoomaus] ylös tai
alas.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Kuvan kaappaus toiston aikana
1
2
Paina [o] kohdassa, johon haluat tallentaa valokuvan.
Paina [M].
Tämä kuva on samankokoinen kuin alkuperäinen videotiedosto, ja se
tallennetaan uutena tiedostona.
Toistaminen/Muokkaaminen
66
Toistaminen
Puhemuistioiden toistaminen
Puhemuistion toistaminen
1
2
Valitse äänimuistio toistotilassa ja paina [o].
Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:
Paina
Jos haluat tehdä tämän
[F]
Selaa takaisinpäin.
[o]
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
[t]
Selaa eteenpäin.
[M]
Pysäytä toisto.
[Zoomaus] ylös tai
alas.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Valokuvaan lisätyn puhemuistion toistaminen
Valitse puhemuistion sisältävä valokuva toistotilassa ja paina
[o].
t Paina [o], kun haluat keskeyttää tai jatkaa.
Toistaminen/Muokkaaminen
67
Valokuvan muokkaaminen
Muokkaa kuvia, kuten kierrä niitä, muuta niiden kokoa, poista punasilmäisyys ja säädä kirkkautta, kontrastia ja värikylläisyyttä.
t Muokatut kuvat tallennetaan uusina tiedostoina.
t Kun muokkaat kuvia, joiden koko on vähintään
(s. 42), niiden koko
muutetaan automaattisesti pienemmäksi (paitsi kun muutat kuvien
kokoa):
kooksi
kooksi
kooksi
Kuvan kiertäminen
1
2
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “ Käännä “ vaihtoehto.
Oikeaan 90˚
Kuvien koon muuttaminen
1
2
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Edell.
Valitse Muokkaa “ Muuta koko “ vaihtoehto.
Edell.
Siirrä
t Voit tallentaa kuvan alkukuvaksi valitsemalla
. (s. 85)
t Jos haluat tallentaa kuvan MP3-soittimen ihoksi, valitse
t Tarjolla olevat vaihtoehdot riippuvat valitun kuvan koosta.
. (s. 81)
Toistaminen/Muokkaaminen
68
Siirrä
Valokuvan muokkaaminen
Tyylien käyttäminen
Oman RGB-sävyn määrittäminen
Käytä kuvissa eri tyylejä – esim. Pehmeä, Elävä tai Metsä.
1
2
3
Pehmeä
1
2
Elävä
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “ Tyylin Valinta “ Mukaut. RGB.
Valitse väri (R: punainen, G: vihreä, B: sininen).
Metsä
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “Tyylin Valinta “vaihtoehto.
t Valitse Mukaut. RGB, jos haluat määrittää oman RGB-sävyn.
Edell.
4
Valitse valitun värin määrä.
(-: vähemmän tai +: enemmän)
Pehmeä
Edell.
Siirrä
Siirrä
Toistaminen/Muokkaaminen
69
Valokuvan muokkaaminen
Kirkkauden/Kontrastin/Värikylläisyyden säätäminen
Valotusongelmien korjaaminen
Säädä ACB:tä (Auto Contrast Balance), kirkkautta, kontrastia tai
värikylläisyyttä. Poista punasilmäisyys tai korjaa kauneusvirheet.
ACB:n (automaattisen kontrastitasapainon) säätäminen
1
2
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
1
2
3
Valitse Muokkaa “ Kuvansäätö “ ACB.
4
Valitse vaihtoehto.
: Kirkkaus
: Kontrasti
: Kylläisyys
Valitse valitulle kohteelle arvo.
(-: vähemmän tai +: enemmän)
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “ Kuvansäätö “ Punasilm korj.
Lisää valokuvaan kohinaa
1
2
Piilota kasvojen kauneusvirheet
1
2
3
Valitse Muokkaa “Kuvansäätö.
t
t
t
Punasilmäisyyden poistaminen
1
2
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “ Kuvansäätö “ Lisää kohinaa.
Valitse valokuva toistotilassa ja paina [m].
Valitse Muokkaa “ Kuvansäätö “ Retusointi.
Valitse taso.
t Kun numero suurenee, kasvot muuttuvat selkeämmiksi.
Toistaminen/Muokkaaminen
70
Valokuvan muokkaaminen
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen
Valitse tulostettavat kuvat ja määritä niille asetukset, kuten
kopioiden määrä tai paperikoko.
4
5
Paina [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “ DPOF “ Koko “ vaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
t Muistikortti voidaan viedä myymälään, joka tukee DPOF (Digitaalinen
tulostusjärjestys) -muotoa, tai voit tulostaa kuvat suoraan kotona
DPOF-yhteensopivalla tulostimella.
t Jos kuvat ovat leveitä, niiden vasen ja oikea sivu saattaa leikkaantua,
joten huomioi kuvien koko.
t Sisäiseen muistiin tallennetuille kuville ei voi määrittää DPOF:ää.
1
2
6
Valitse
Määritä valitun valokuvan tulostuskoko.
Kaikki
Määritä kaikkien valokuvien tulostuskoko.
Peruuta
Nollaa asetukset.
Paina toistotilassa [m].
Jos valitset Valitse, selaa valokuvan kohdalle ja paina
[Zoomaus] ylös tai alas valitaksesi tulostuskoon.
Toista muiden haluamiesi kuvien kohdalla ja paina [f].
Valitse Tied.vaihtoe. “ DPOF “ Vakio “ vaihtoehto.
t Jos valitset Kaikki, paina [D] tai [M] valitaksesi
tulostuskoon, ja paina [o].
Vaihtoehto Kuvaus
3
Valitse
Tulosta valitut kuvat.
Kaikki
Tulosta kaikki kuvat.
Peruuta
Nollaa asetukset.
Kuvien tulostaminen pienoiskuvina
Jos valitset Valitse, selaa valokuvan kohdalle ja
paina [Zoomaus] ylös tai alas valitaksesi kopioiden
lukumäärän. Toista muiden haluamiesi kuvien kohdalla ja
paina [f].
1
2
Paina toistotilassa [m].
Valitse Tied.vaihtoe. “ DPOF “ Luettelo “ Kyllä.
Jos valitset tulostuskoon, kuvat voidaan tulostaa ainoastaan DPOF 1.1
-yhteensopivilla tulostimilla.
t Jos valitset Kaikki, paina [D] tai [M] valitaksesi kopioiden
määrän, ja paina [o].
Toistaminen/Muokkaaminen
71
Tiedostojen katselu televisiossa
Voit katsella kuvia ja videoita liittämällä kameran televisioon A/V-kaapelilla.
1
Valitse maasi tai alueesi asetuksia vastaava
videosignaalin ulostulo. (s. 87)
2
3
Sammuta kamera ja televisio.
t Joissain televisioissa saattaa ilmetä digitaalisia häiriöitä tai osa kuvaa
voi jäädä näkymättä.
t Kuvat eivät välttämättä näy televisioruudun keskellä, television
asetuksista riippuen.
t Voit kuvata valokuvia ja videoita samalla, kun kamera on kytketty
televisioon.
Liitä kamera televisioon A/V-kaapelilla.
Video
Ääni
4
Avaa televisio ja valitse videoulostulotila television
kaukosäätimestä.
5
6
Käynnistä kamera ja paina [P].
Katsele valokuvia tai toista videoleikkeitä käyttämällä
kameran painikkeita.
Toistaminen/Muokkaaminen
72
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella (PictBridge)
Tulosta kuvia PictBridge-yhteensopivalla tulostimella liittämällä kamera suoraan tulostimeen.
1
2
Kun tulostin on päällä, liitä kamera siihen USB-kaapelilla.
Kytke kamera päälle.
Tulostusasetusten määrittäminen
Kuvat
: 1 Kuvat
Koko
: Auto
Asettelu
: Auto
Tyyppi
: Auto
Laaut
: Auto
Lopeta
t Tulostin tunnistaa kameran automaattisesti.
t Jos kameraan ei saada yhteyttä, näyttöön tulee
ponnahdusikkuna. Valitse Tulostin.
t Jos tulostimessa on massamuisti, sinun on ensin asetettava
asetusvalikossa USB-tilaksi Tulostin. (s. 87)
Tulosta
Vaihtoehto Kuvaus
Kuvat: Valitse, tulostetaanko nykyinen valokuva vai kaikki
valokuvat.
Koko: Määritä tulosteen koko.
3
4
Asettelu: Tulosta pienoiskuvia.
Valitse valokuva painamalla [F] tai [t].
Tyyppi: Valitse paperityyppi.
t Voit määrittää tulostusasetukset painamalla [m].
Katso kohta “Tulostusasetusten määrittäminen”.
Laatu: Määritä tulostuslaatu.
Pvm: Lisää tulosteisiin päivämäärä.
Käynnistä tulostus painamalla [o].
Tiednimi: Lisää tulosteisiin tiedoston nimi.
t Tulostus alkaa. Voit peruuttaa tulostuksen painamalla [F].
Nollaus: Nollaa tulostusasetukset.
Jotkut tulostimet eivät tue kaikkia vaihtoehtoja.
Toistaminen/Muokkaaminen
73
Multimedia
Opi käyttämään multimediatiloja: Musiikkitila, videotila ja
tekstinäyttötila
Multimediatilan käyttäminen …………………………… 75
Musiikkitilan käyttäminen ………………………………… 77
Musiikkitiedostojen toistaminen …………………………… 77
Videotilan käyttäminen …………………………………… 79
Tekstinäyttötilan käyttäminen …………………………… 80
Multimedia-tilan asetusvalikko ………………………… 81
Multimediatilan käyttäminen
Multimediatilassa voit kuunnella MP3-tiedostoja, katsella videoita ja lukea tekstiä. Sinun on siirrettävä tiedostot kameraan tai muistikortille
ennen multimediatilan käyttöä. (s. 24)
1
2
3
4
Kiinnitä kameran mukana tulleet kuulokkeet
monitoimiliitäntään.
Valitse toistettava tiedosto.
t Tiedostot toistetaan automaattisesti.
t Tiedostot luetellaan niiden tallennuspäivämäärän mukaan.
t Jos tiedostonimen kieltä ei tueta, se näyttää tältä: ”_ _ _ _ __ _”.
t Jos kansiossa on yli 100 tiedostoa tai useita suuria tiedostoja,
tilaan siirtyminen saattaa kestää kauemmin.
t Virransäästötila ei ole käytössä toiston aikana, paitsi jos
tekstitiedostoja katseltaessa asetus Autom. vieritys tai
Taustamusiikki on poissa käytöstä.
t Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos kameralle ei tehdä mitään
musiikkitilassa 30 sekuntiin.
t Tiedostojen ominaisuuksista riippuen, tiedostojen tiedot saattavat
puuttua soittolistasta.
Paina kuvaustilassa [M].
Valitse Multimedia “ tila.
Musiikki
Videot
Tekstinäyttö
Tässä tilassa voit toistaa MP3-tiedostoja.
Multimedia
75
Multimediatilan käyttäminen
Painikkeiden lukitseminen
Multimediatiedostojen poistaminen
Voit lukita painikkeet kameran tahattoman käytön estämiseksi
toistamisen aikana.
Voit poistaa yksittäisen tiedoston seuraavasti:
Lukitse tai vapauta painikkeet painamalla [M]-näppäintä jonkin
aikaa.
1
2
t Vaikka painikkeet on lukittu, voit silti käyttää [POWER]-painiketta ja
USB-kaapelia.
t Voit poistua virransäästötilasta painamalla mitä tahansa painiketta.
Paina tiedostoluettelossa [f]-painiketta.
Jos haluat poistaa tiedoston, valitse Kyllä.
Voit poistaa useita tiedostoja seuraavasti:
Toiseen multimediatilaan siirtyminen
1
Paina [M]-painiketta MP3-tiedoston tai videon toiston tai
tekstitiedoston lukemisen aikana.
2
Valitse Multimedia “ tila.
1
2
3
4
5
Paina tiedostoluettelossa [f]-painiketta.
Valitse Poista useita.
Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa.
Paina [f]-painiketta.
Valitse Kyllä.
Voit myös poistaa valitun tilan kaikki tiedostot. (s. 82)
Musiikki
Videot
Tekstinäyttö
Tässä tilassa voit toistaa MP3-tiedostoja.
Multimedia
76
Musiikkitilan käyttäminen
Opi soittamaan MP3-tiedostoja, käsittelemään toistoa ja kuvaamaan toiston aikana.
2
Musiikkitiedostojen toistaminen
1
Siirry musiikkitilaan ja soita musiikkitiedosto. (s. 75)
AAA.mp3
Tied.luett.
Kuvake
U
Vapauta
Kuvaus
Musiikkitila
Taajuuskorjaimen tyyppi
Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:
Paina
Jos haluat tehdä tämän
[Zoomaus] ylös
tai alas
Äänenvoimakkuuden säätö.
[O]
Vaihda tilaa.
[MENU]
Muuta musiikkitilan asetuksia.
[D]
Avaa soittolista.
[M]
Lukitse tai avaa painikkeet (paina jonkin
aikaa).
[F]
Siirry taaksepäin.
[t]
Siirry eteenpäin.
[o]
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
[f]
Vaihda taajuuskorjaimen tyyppiä.
Painike lukittu
Mykistetty
VBR:stä
Siirtonopeus
Vaihteleva siirtonopeus (VBR) on koodausmenetelmä, joka
pitää musiikin laadun yhtäläisenä säätelemällä pakkausnopeutta
koodatun äänen mutkikkuuden mukaan.
Toistotila
Akun varaus
Toistoaika
Äänenvoimakkuus
Multimedia
77
Musiikkitilan käyttäminen
Kuvaaminen musiikkia kuunneltaessa
Kuvaesityksen käynnistäminen musiikkia kuunneltaessa
(Käytössä muistikorttia käytettäessä)
1
2
3
1
2
3
4
5
Paina toiston aikana [Suljin]-painiketta.
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
t Palaa soitinnäyttöön painamalla [D]-painiketta.
t Kuvausvaihtoehtoja ei voida valita musiikkia kuunneltaessa.
t Kuvat otetaan seuraavin asetuksin:
- Tarkkuus: 3M
- Laatu: Hyvä
- Salama: Autom.
- Tarkennus: Aut.makro
t MP3-soitin ei toimi tavalliseen tapaan kuvia otettaessa.
Paina toiston aikana [MENU]-painiketta.
Valitse Väli.
Valitse kuvien välinen viive.
Valitse Kuvaesitys.
Valitse toistotilan vaihtoehto.
Vaihtoehto
Kuvaus
Toista
Esitä kuvaesitys ja palaa soitinnäyttöön.
Toista uudelleen Esitä kuvaesitys toistuvasti.
6
Multimedia
78
Jos haluat palata soitinnäyttöön, painamalla [o].
Videotilan käyttäminen
Opi katselemaan videoita ja ohjaamaan toistoa.
1
2
Siirry videotilaan ja toista videotiedosto. (s. 75)
BBB.sdc
Tied.luett.
Kuvake
V
Vapauta
Kuvaus
Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:
Paina
Jos haluat tehdä tämän
[Zoomaus] ylös
tai alas
Äänenvoimakkuuden säätö.
[O]
Vaihda tilaa.
[m]
Muuta videotilan asetuksia.
[D]
Avaa soittolista.
[M]
Lukitse näyttö (paina jonkin aikaa).
[F]
t Siirry taaksepäin.
t Etsi takaisinpäin (toiston aikana)*.
[t]
t Siirry eteenpäin.
t Etsi eteenpäin (toiston aikana)*.
[o]
Pysäytä toisto tai jatka sitä.
Videotila
Painike lukittu
Mykistetty
Selausnopeus
* Voit etsiä nopeasti kohdan, jonka haluat toistaa. (s. 81)
Akun varaus
t Mitkään painikkeet [POWER]-painiketta lukuun ottamatta eivät
toimi toiston ensimmäisenä ja viimeisenä 2 sekuntina.
t Muunna tekstitystiedostoja (.smi) Samsung Converterilla siten,
että ne näkyvät kamerassa. (s. 26)
t Jotkut videot saattavat pysähtyä kesken toiston ja jatkua
automaattisesti. Tämä ei ole virhe.
t Toistosäätimet häviävät toiston aikana automaattisesti tietyn ajan
kuluttua. Paina mitä tahansa painiketta, jos haluat säätimet taas
näkyviin.
Toistoaika
Äänenvoimakkuus
Multimedia
79
Tekstinäyttötilan käyttäminen
Opi näyttämään tekstitiedostoja.
1
2
Siirry tekstinäyttötilaan ja lue tiedostoja. (s.75)
1/12
Samsung.txt
Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran
käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä
käsikirja huolella.
Tied.luett.
/
Paina
Jos haluat tehdä tämän
[Zoomaus] ylös
tai alas
Säädä äänenvoimakkuutta (jos
taustamusiikki on päällä).
[O]
Vaihda tilaa.
[m]
Muuta tekstinäyttötilan asetuksia.
[D]
t Siirry edelliselle sivulle.
t Ohita 10 sivua (paina jonkin aikaa).
[M]
t Siirry seuraavalle sivulle.
t Ohita 10 sivua (paina jonkin aikaa).
[F]
Avaa tiedostoluettelo.
Äänenvoim
Kuvake Kuvaus
1/2
Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:
Tekstinäyttötila (Tämä kuvake ilmaisee koodaustyypin*.)
Sen hetkinen sivu/sivumäärä
t Jos teksti näkyy virheellisesti, tallenna se tietokoneen
tekstieditorilla ANSI-tiedostona (esim. Windowsin Notepadilla).
t Jotkut merkit tai symbolit eivät välttämättä näy oikein.
t Virheellisesti koodatut tekstitiedostot saattavat olla viallisia.
t Yli 10 Mt:n kokoinen tiedosto saattaa kestää kauemmin avata
tai jäädä avautumatta. Jaa isot tiedostot moneksi pienemmäksi
tiedostoksi, jotta voit käyttää niitä nopeammin.
Äänenvoimakkuus
Akun varaus
* Koodaustyyppi esitetään muodossa
tai
.
t ANSI (American National Standards Institute) -tyyppi:
kieliasetuksen on vastattava tekstitiedoston kieltä. (s. 82)
t Unicode-tyyppi: kieliasetuksen ei tarvitse vastata
tekstitiedoston kieltä.
Multimedia
80
Multimedia-tilan asetusvalikko
Opi muuttamaan kunkin multimediatilan asetuksia.
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta MP3-tiedoston tai videon
toiston tai tekstitiedoston lukemisen aikana.
* Oletusarvo
Valikko
Valitse valikko
Käytettävissä
Kuvaus
oleva tila
Tausta
U
Valitse soitinnäytön iho.
t Iho 1*, Iho 2: Näytä sisäiseen
muistiin tallennettu oletuskuva.
t Käytt. 1, Käytt. 2: Näytä
muokkausvalikossa MP3soittimen ihoksi tallennettu kuva.
(s. 68)
Kuvaesitys
U
Käynnistä kuvaesitys MP3tiedostoa kuunneltaessa. (s. 78)
Väli
U
Määritä, kauanko kuvasta toiseen
siirtyminen kestää kuvaesityksessä.
(2 sek*, 3 sek, 5 sek)
Etsitään
V
Määritä, kuinka kauas eteen- tai
taaksepäin etsittäessä siirrytään.
(Tavallinen, 30 sek*, 1 min,
3 min, 5 min, 10 min)
Valitse vaihtoehto.
* Oletusarvo
Valikko
Käytettävissä
Kuvaus
oleva tila
Palauta
UVT
Käynnistää viimeksi soitetun
musiikkitiedoston tai jatkaa videota
tai tekstitiedostoa. (Pois, Päällä*)
U
Toistaa soiton uudestaan tai
toistaa tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä.
t Tavallinen*: Toistaa kaikki
nykyisen kansion tiedostot kerran.
t Yhden kappaleen toisto:
Toistaa senhetkisen tiedoston
uudelleen.
t Toisto: Toistaa kaikki nykyisen
kansion tiedostot uudelleen.
t Satunnainen: Toista kaikki
kansion tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
Toistotila
Multimedia
81
Multimedia-tilan asetusvalikko
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Valikko
Käytettävissä
Kuvaus
oleva tila
Toistonäyttö V
Näytä tai piilota toistosäätimet.
t 5 sek*: Piilota toistosäätimet,
kun kameraa ei ole käytetty 5
sekuntiin. Paina mitä tahansa
painiketta, jos haluat säätimet
taas näkyviin.
t Pois: Piilota toistosäätimet.
t Päällä: Näytä toistosäätimet
aina.
Valikko
Käytettävissä
Kuvaus
oleva tila
Autom.
vieritys
T
Taustamusiikki T
UV
Mykistä ääni toiston aikana.
(Pois*, Päällä)
Multimedia
82
Soita tekstitiedostoja luettaessa
taustamusiikkia.
t Pois*: Älä soita musiikkia.
t Päällä: Soita viimeksi soitettu
MP3-tiedosto.
Language
T
Valitse tekstitiedostoa vastaava
kieli.
Poista kaikki
UVT
Poista kaikki valitun
multimediatilan tiedostot.
(Kyllä, Ei)
Tekstitys näytetään asetuksista
riippumatta.
Mykistys
Määritä viive ennen seuraavalle
tekstiriville vieritystä.
(Pois:*, 1, 2, 3, 4, 5)
Liitteet
Viittaa asetuksiin, virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja
huoltovinkkeihin.
Kameran asetusvalikko ………………………………… 84
Asetusvalikon käyttö …………………………………………
Ääni …………………………………………………………
Näyttö ………………………………………………………
Asetukset ……………………………………………………
84
85
85
86
Virheilmoitukset …………………………………………… 88
Kameran huolto ……………………………………………
Kameran puhdistaminen ……………………………………
Muistikorteista ………………………………………………
Akusta ………………………………………………………
89
89
90
91
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon …………………… 93
Kameran tekniset tiedot ………………………………… 95
Hakemisto ………………………………………………… 100
Kameran asetusvalikko
Opi määrittämään kameran asetukset.
3
Asetusvalikon käyttö
1
2
Äänenvoim
Käyn.ääni
Sul.ääni
Ääni
Af-ääni
Omakuva
Paina kuvaus- tai toistotilassa [m].
Valitse valikko.
Toiminnot
Ääni
Näyttö
Asetukset
Lopeta
Valikko
Valitse vaihtoehto ja tallenna asetukset.
Äänenvoim
Käyn.ääni
Sul.ääni
Ääni
Af-ääni
Omakuva
Edell.
4
Muuta
Kuvaus
Ääni: Määritä kameran äänet ja äänenvoimakkuus.
(s. 85)
Näyttö: Mukauta näyttöasetukset, kuten kieli ja
kirkkaus. (s. 85)
Asetukset: Muuta kamerajärjestelmän asetuksia,
kuten muistin muotoa, tiedostojen oletusnimeä ja
USB-tilaa. (s. 86)
Liitteet
84
Pois
Hiljainen
Normaali
Voimakas
: Päällä
Määritä
Paina [m]-painiketta, jos haluat palata aikaisempaan
ruutuun.
Kameran asetusvalikko
Ääni
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Äänenvoim
Säädä minkä tahansa äänen voimakkuutta.
(Pois, Hiljainen, Normaali*, Voimakas)
Käyn.ääni
Valitse ääni, joka kuuluu kameran käynnistyessä.
(Pois*, 1, 2, 3)
Sul.ääni
Valitse suljinta painettaessa kuuluva ääni.
(Pois, 1*, 2, 3)
Ääni
Valitse ääni, joka kuuluu, kun painikkeita
painetaan tai tilaa vaihdetaan. (Pois, 1*, 2, 3)
Af-ääni
Aseta kamerasta kuulumaan ääni, kun suljin
painetaan puoleen väliin. (Pois, Päällä*)
Omakuva
Aseta kamerasta kuulumaan ääni, kun se
tunnistaa kasvosi. (Pois, Päällä*)
Kohde
Määritä, minkä kuvan kamera näyttää käynnistyessään.
t Pois*: Alkukuvaa ei näytetä.
t Logo: Näytä sisäiseen muistiin tallennettu
oletuskuva.
t Oma kuva: Näytä haluamasi kuva. (s. 68)
Alkukuva
Kirkkaus
Näyttö
Kuvaus
Language
Valitse näyttötekstien kieli.
Toiminnon
kuvaus
Kuvaile vaihtoehtoa tai valikkoa lyhyesti. (Pois, Päällä*)
Liitteet
85
t Sisäiseen muistiin tallentuu ainoastaan yksi
alkukuva.
t Jos asetat alkukuvaksi uuden kuvan tai nollaat
kameran, nykykuva poistetaan.
t Alkukuvaksi ei voida asettaa leveää kuvaa eikä
kuvaa, jonka suhde on 3:2.
Kuvan kirkkauden säätö. (Auto*, Tumma, Normaali,
Kirkas)
Normaali pysyy toistotilassa samana, vaikka valittaisiin
Auto.
Pikakats
Määritä, kauanko otettua kuvaa tai videota näytetään
ennen kuvaustilaan palaamista.
(Pois, 0.5 sek*, 1 sek, 3 sek)
Virransäästö
Jos mitään toimintoja ei suoriteta 30 sekunnin aikana,
kamera siirtyy automaattisesti virransäästötilaan
(virransäästötilasta poistutaan painamalla mitä tahansa
painiketta). (Pois*, Päällä)
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Kameran asetusvalikko
Asetukset
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Kohde
Alusta sisäinen muisti ja muistikortti (kaikki tiedostot,
myös suojatut, poistetaan). (Kyllä, Ei)
Alusta
Määritä, miten tiedostot nimetään.
t Nollaus: Aseta tiedoston nimi alkamaan numerosta
0001, kun kameraan laitetaan uusi muistikortti,
muistikortti alustetaan tai kaikki tiedostot poistetaan.
t Sarja*: Aseta tiedoston nimi jatkamaan edellisen
tiedoston numerosta, kun kameraan laitetaan
uusi muistikortti, muistikortti alustetaan tai kaikki
tiedostot poistetaan.
Jos käytät kameran kanssa toisen valmistajan kamerassa
tai muistikortinlukijassa käytettyä tai tietokoneella alustettua
muistikorttia, kamera ei välttämättä lue korttia oikein.
Alusta kortti ennen käyttöä.
Nollaa
Nollaa valikot ja kuvausasetukset (päiväystä ja aikaa,
kieltä ja videon ulostuloasetuksia ei nollata).
(Kyllä, Ei)
Pvm&aika
Aseta päivämäärä ja aika sekä valitse päivämäärän
muoto. (Pp/kk/vvvv, Kk/pp/vvvv, Vvvv/kk/pp,
Pois*)
Aikavyöhyke
Valitse aikavyöhyke ja määritä kesäaika.
Kuvaus
Tiedostonro
Liitteet
86
t Ensimmäisen kansion oletusnimi on 100SSCAM ja
ensimmäisen tiedoston SDC10001.
t Tiedoston numerointi kasvaa luku kerrallaan välillä
SDC10001–SDC19999.
t Kansion numerointi kasvaa luku kerrallaan välillä
100SSCAM–999SSCAM.
t Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9999
tiedostoa.
t Kamera noudattaa tiedostojen nimeämisessä Digital
rule for Camera File system (DCF) -standardia.
Jos muutat tiedostojen nimiä tahallasi, kamera ei
välttämättä pysty toistamaan niitä.
Kameran asetusvalikko
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Videolähtö
Aseta videosignaalin ulostulo vyöhykkeesi
mukaiseksi.
t NTSC*: Japani, Kanada, Korea, Meksiko,
Taiwan, USA.
t PAL (tukee ainoastaan BDGHI-muotoa):
Australia, Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa,
Uusi Seelanti.
Af-valo
Aseta apuvalo, joka auttaa tarkentamaan hämärissä
paikoissa. (Pois, Päällä*)
USB
Aseta, mitä toimintoa käytetään, kun kamera
kytketään tietokoneeseen tai tulostimeen USBkaapelilla.
t Auto*: Aseta kamera valitsemaan USB-tila
automaattisesti.
t Tietokon: Liitä kamera tietokoneeseen
tiedostonsiirtoa varten.
t Tulostin: Liitä kamera tulostimeen tiedostojen
tulostusta varten.
Määritä, tulostetaanko kuviin päiväys ja aika.
(Pois*, Pvm, Pvm&aika)
Merkintä
t Päiväys ja aika tulostetaan kuvien oikeaan
alakulmaan keltaisella.
t Jotkut tulostimet eivät mahdollisesti tulosta
päiväystä ja aikaa.
t Jos valitset Teksti s-tilassa, päiväystä ja
aikaa ei näytetä.
Aseta kamera sammumaan automaattisesti, kun
sitä ei käytetä. (Pois, 1 min, 3 min*, 5 min,
10 min)
Autom.
virrankatkaisu
t Asetukset eivät muutu akkua vaihdettaessa.
t Kamera ei sammu automaattisesti, jos
- se on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen
- esität diaesitystä tai videota
- äänität puhemuistiota
Liitteet
87
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
Virheilmoitus
Ehdotettu korjauskeino
Korttivirhe
t Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
t Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
t Alusta muistikortti. (s. 86)
Avaa muistikortin lukitus.
Kortti lukittu
DCF Full Error
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia.
Siirrä muistikortilla olevat tiedostot
tietokoneeseen ja alusta kortti. (s. 86)
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys huoltoon.
Virta vähissä
Vaihda ladattu akku tai lataa akku.
Valo ei riitä
Kytke salama päälle. (s. 45)
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
Ei kuvatied.
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jolla on kuvia.
Liitteet
88
Kameran huolto
Kameran kotelo
Kameran puhdistaminen
Pyyhi varoen pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Kameran objektiivi ja näyttö
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi varoen pehmeällä
kankaalla. Jos kaikki pöly ei irtoa, tiputa linssinpuhdistusnestettä
puhdistuspaperille ja pyyhi varoen.
t Älä koskaan puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla.
Nämä liuokset voivat vioittaa kameraa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
t Älä paina objektiivin suojusta tai puhdista linssinsuojusta
puhallusharjalla.
Liitteet
89
Kameran huolto
Muistikortin kapasiteetti
Muistikorteista
Muistin kapasiteetti riippuu kuvatuista näkymistä ja
kuvausolosuhteista. Nämä kapasiteetit perustuvat 1 Gt:n
SD-korttiin:
Yhteensopivat muistikortit
Voit käyttää seuraavia muistikortteja: SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity) ja MMC (MultiMedia Card).
Koko
Liittimet
K
u
v
a
t
Kirjoitussuojauskytkin
Etiketti (etupuoli)
*
V
i
d
e
o
t
Voit estää tiedostojen poistamisen kirjoitussuojaamalla SD- ja
SDHC-kortit. Lukitse kortti vetämällä kytkin alas ja avaa se
työntämällä se ylös. Kortin tulee olla auki kuvattaessa.
Supertarkka Hyvä Normaali 30 FPS 20 FPS 15 FPS
194
376
546
-
-
-
221
426
611
-
-
-
264
510
744
-
-
-
343
637
870
-
-
-
532
895
1 211
1 716
2 059
2 376
-
90
-
-
-
-
-
-
-
Noin
35’ 54’’
-
Noin
69’ 52’’
-
-
-
Noin
47’ 24’’
-
Noin
92’ 12’’
* Tallennusaika saattaa vaihdella, jos käytät zoomia.
Liitteet
Noin
30’ 9’’
Kameran huolto
Akusta
Akun kesto
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja.
Keskimääräinen aika/
Kuvien määrä
Akun tekniset tiedot
Tila
SLB-0937
Tyyppi
Litiumioniakku
Kennon kapasiteetti
900 mAh
Jännite
3.7 V
Latausaika
(kun kamera on poissa päältä)
Noin 180 min
Testiolosuhteet
(kun akku on täysin ladattu)
Tämä on mitattu seuraavissa
olosuhteissa: a-kuvaustila, 9M:n
resoluutio, Tarkka-laatu.
Valokuvat
Noin 140 min/
Noin 280
valokuvaa
1. Aseta salaman asetukseksi
Täytesal, ota yksi kuva ja lähennä
tai loitonna.
2. Aseta salaman asetukseksi Pois,
ota yksi kuva ja lähennä tai loitonna.
3. Tee vaiheet 1 ja 2 30 sekunnissa
ja toista 5 minuutin ajan. Sammuta
kamera sitten 1 minuutiksi.
4. Toista vaiheet 1–3.
Videot
Noin 130 min
Kuvaa videot tarkkuudella 800 x 592
ja nopeudella 20 fps.
MP3
Noin 330 min
Toista tiedostot näyttö sammutettuna.
PMP
Noin 250 min
Toista tiedostot normaalisti.
Tekstinäyttö Noin 210 min
Katsele kuvia taustamusiikin soidessa
ja automaattisella vierityksellä.
t Yllä annetut luvut on mitattu Samsungin standardeilla ja saattavat vaihdella
käytössä.
t Nauhoitimme useita videoita peräjälkeen määrittääksemme
kokonaisnauhoitusajan.
Liitteet
91
Kameran huolto
Akun lataamisesta
t Jos merkkivalo on sammuksissa, tarkista että akku on asetettu
oikein.
t Sammuta kamera latauksen ajaksi.
t Käynnistä kamera vähintään 10 minuutiksi ladattuasi akun.
t Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat akkua nopeasti.
Lataa akkua, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.
t Jos merkkivalo välkkyy punaisena tai ei syty ollenkaan, liitä kaapeli
uudelleen tai irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen.
t Jos lataat akkua kun se on lämmin, merkkivalo saattaa muuttua
oranssiksi. Lataus alkaa, kun akku on jäähtynyt.
Lataus kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen
t Käytä ainoastaan kameran mukana tullutta USB-kaapelia.
t Akku ei välttämättä lataudu, jos
- käytät USB-keskitintä
- tietokoneeseen on kytketty muita USB-laitteita
- kaapeli on kiinnitetty tietokoneen edessä olevaan porttiin
- tietokoneen USB-portti ei tue virran ulostulostandardia
(5 V, 500 mA)
Liitteet
92
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Jos kameran kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos olet yrittänyt noudattaa
viankorjausohjeita mutta ongelma ei ole ratkennut, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kamera ei käynnisty
t Varmista, että kamerassa on akku.
t Tarkista, että akku on asennettu
oikein.
t Lataa akku.
Virta katkeaa yllättäen
t Lataa akku.
t Kamera saattaa olla virransäästötilassa.
(s. 85)
t Kamera voi sammua estääkseen
muistikorttia vioittumasta iskusta.
Kytke kamera takaisin päälle.
t Akku voi tyhjentyä nopeammin matalissa
lämpötiloissa (alle 0 °C). Pidä akku
lämpöisenä pitämällä sitä taskussa.
Kameran akku tyhjenee t Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat
nopeasti.
akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
t Akut ovat kulutustavaroita, jotka on
vaihdettava ajoittain. Jos akku tyhjenee
liian nopeasti, hanki uusi akku.
Liitteet
93
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kuvaaminen ei onnistu
t Muistikortilla ei ole tilaa.
Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda
uusi muistikortti.
t Alusta muistikortti. (s. 86)
t Muistikortti on viallinen. Hanki uusi
muistikortti.
t Muistikortti on lukittu. Avaa muistikortin
lukitus. (s. 88)
t Varmista, että kamera on kytketty päälle.
t Lataa akku.
t Tarkista, että akku on asennettu oikein.
Kamera jumittuu
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Salama ei toimi
t Salama-asetus saattaa olla Pois. (s. 45)
t Salamaa ei voida käyttää d-, veikä joissakin s-tiloissa.
Salama välähtää
yllättäen
Salama saattaa laueta staattisen sähkön
takia. Tämä ei tarkoita sitä, että kamerassa
olisi vikaa.
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Päiväys ja aika ovat
väärät.
Aseta päiväys ja aika näyttöasetusvalikossa.
Näyttö tai painikkeet
eivät toimi.
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Muistikortissa on virhe
Muistikorttia ei ole alustettu.
Alusta muistikortti. (s. 86)
Tiedostojen toisto ei
onnistu
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera
ei välttämättä pysty toistamaan sitä (nimen
tulee noudattaa DCF-standardia). Jos näin
käy, toista tiedostot tietokoneella.
Valokuva on epäselvä
t Varmista, että valitsemasi
tarkennusvaihtoehto sopii lähikuville.
(s. 47)
t Varmista, että kohde on salaman
ulottuvissa. (s. 95)
t Varmista, että objektiivi on puhdas.
Jos ei, puhdista se. (s. 89)
Valokuvan värit eivät
vastaa todellista
näkymää
Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä
väreistä epätodellisia. Valitse valonlähteelle
sopiva valkotasapainoasetus. (s. 54)
Liitteet
94
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kuva on liian kirkas.
t Kuva on ylivalottunut.
Säädä valotusarvoa. (s. 53)
t Poista salama käytöstä. (s. 45)
Kuvat eivät näy
televisiossa.
t Tarkista, että kamera on kytketty
asianmukaisesti ulkopuoliseen monitoriin
A/V-kaapelilla.
t Tarkista, että muistikortilla on kuvia.
Tietokone ei tunnista
kameraa.
t Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty
oikein.
t Varmista, että kamera on kytketty päälle.
t Varmista, että käytät tuettua
käyttöjärjestelmää.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron
aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron.
Irrota USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
Kameran tekniset tiedot
Kuvakenno
Suljinnopeus
Tyyppi
1/2,5" (noin 1,02 cm) CCD
Teholliset pikselit
Noin 9,0 megapikseliä
Yhteensä
Noin 9,2 megapikseliä
t 1 - 1/2 000 s
t AEB, Jatkuva: 1/4 - 1/2 000 s
t Yö: 16 - 1/2 000 s
Valotus
Objektiivi
Polttoväli
Samsung-objektiivi 3-kertainen sisäinen zoomi
f = 6,3 - 18,9 mm (35 mm:n filmi vastaa: 38 - 114 mm)
Aukkoarvoalue
Digitaalinen zoom
Ohjaus
Monilohko, Piste, Keskipain.
F3,5 (W) - F4,5 (T)
Kompensointi
±2EV (1/3EV porrasta)
t Valokuvatila: 1,0X - 5,0X
t Toistotila: 1,0X - 10,8X (kuvan koosta riippuen)
ISO-vastaavuus
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Salama
Näyttö
Tyyppi
TFT LCD
Ominaisuus
2,7" (6,86 cm), 230 000 pistettä
Tila
Pois, Autom., Punasilm, Täytesal, Hid synk, Punasilm
korj
Alue
t Laaja: 0,3 - 3,8 m (ISO Auto)
t Tele: 0,5 - 3,0 m (ISO Auto)
Latausaika
Noin 5 sekuntia
Tarkennus
Tyyppi
TTL-automaattitarkennus (Monipistem., Keskipainot.,
Face Recognition AF, Face Detection AF)
Laaja (W)
Normaali
Alue
Ohjelmallinen automaattivalotus
Mittaus
Kuvanvakaaja
Digitaalinen kuvanvakautus (DIS)
Tele (T)
Tehoste
80 cm - ääretön
Makro
5 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
Aut.makro
5 cm - ääretön
50 cm - ääretön
Super Makro
1 cm - 5 cm
-
t Tyylin Val.: Normaali, Pehmeä, Elävä, Metsä, Retro,
Kuvaustila
Liitteet
95
Viileä, Rauhallinen, Klassinen, Negatiivi, Mukaut.
RGB
t Kuvansäätö: Terävyys, Kontrasti, Kylläisyys
Kameran tekniset tiedot
t Tyylin Valinta: Normaali, Pehmeä, Elävä, Metsä,
Valkotasapaino
Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen, Loistep kirk, Loistep himm, Hehkuvalo,
Mukaut. as.
Tehoste
Kuvaus
t Kuvaustilat: Smart Auto (muotokuva, Night Portrait,
Valokuvat
Äänen nauhoitus
Backlight Portrait, vastavalo, maisema, White,
Motion, Tripod, Yö, Macro Normal, Macro Flower,
Macro Text, normaali), Aauto, Ohjelma, DIS, Elokuva,
Aihe (Yö, Muotokuva, Lapsi, Maisema, Teksti,
Lähikuva, Aur.lask, Aamuhäm, Vastavalo, Ilotulitus,
Hiekka/lumi, Ruutuopas, Kauneuskuva)
t Ohjaus: Yksittäis, Jatkuva, Er nopea, AEB
t Ajastin: 2 sek.,10 sek., Kaksois, Liikeajastin
t Äänen nauhoitus (maks. 10 tuntia)
t Äänimuistio kuvassa (maks. 10 s)
Tallennus
Media
t Muoto: MPEG-4 audiolla (maksimi nauhoitusaika:
2 tuntia)
30 r/sek), 320 x 240 (15 r/sek, 30 r/sek)
t Valokuva: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
t 3X-kertainen optinen zoomi äänen taltioinnissa
t Ruutunopeus: 15 r/sek, 20 r/sek, 30 r/sek
t Tyylin Val., Valkotasapaino, Video stabilisation
t Videon editointi (sisäinen): Tauko nauhoituksen
Tiedostomuoto
aikana, still-kuvan kaappaus, rajaus
Toisto
Tyyppi
Yksittäinen kuva, pienoiskuvat, kuvaesitys, videoleike,
Smart-albumi
Muokkaus
Muuta koko, käännä, Tyylin Valinata, Kuvansäätö
t Sisäinen muisti: noin 196 Mt
t Ulkoinen muisti (lisävaruste)
- SD-kortti (taattu 4 Gt)
- SDHC-kortti (taattu 8 Gt)
- MMC Plus (taattu 2 Gt)
Sisäinen muistikapasiteetti ei välttämättä vastaa annettuja
tietoja.
t Koko: 800 x 592 (20 r/sek), 640 x 480 (15 r/sek,
Videot
Retro, Viileä, Rauhallinen, Klassinen, Negatiivi,
Mukaut. RGB
t Kuvansäätö: ACB, Punasilm korj, Kirkkaus, Kontrasti,
Kylläisyys, Retusointi, Lisää kohinaa
Liitteet
96
PictBridge 1.0
t Video: AVI (MPEG-4)
t Audio: WAV
Kameran tekniset tiedot
PMP
t Video: Xvid MPEG-4
(Samsung Converter -ohjelmaa käyttämällä)
t Audio: MPEG Layer 2
(Samsung Converter -ohjelmaa käyttämällä)
t Toistotila: Etsintä toistettaessa (maks. 32X),
ohitus toistettaessa, automaattinen ohitus kun
yksi tiedosto on toistettu, viimeksi toistetun
ruudun muistaminen
Tekstinäyttö
t Tiedosto: Tekstitiedosto (TXT-tunniste, enintään
10 Mt tai 99 999 sivua)
t Tiedostomuoto: Window ANSI (Windows 98
tai uudempi), Unicode/Unicode (Big-Endian)/
UTF-8 (Windows 2000 / XP) Mac ANSI, Unicode
(UTF-16)
t Toiminto: Automaattinen vieritys (1 - 5),
ohitus 1 - 10 sivua
1 Gt:n SD
Kuvakoko
Supertarkka
Hyvä
Normaali
3456 x 2592
194
376
546
3456 x 2304
221
426
611
3456 x 1944
264
510
744
2592 x 1944
343
637
870
2048 x 1536
532
895
1 211
1024 x 768
1 716
2 059
2 376
Arvot on mitattu Samsungin vakio-olosuhteissa ja ne
voivat vaihdella kuvausolosuhteista ja kameran asetuksista
riippuen.
Multimedia
MP3
t Taajuus: 20 Hz - 20 KHz
t Kuulokeliitäntä: 20-nastainen liitäntä (stereo)
t Maksimi äänenvoimakkuus: vasen 40 mW +
oikea 40 mW (16:)
t Kohinasuhde: 88 dB/20 KHz LPF
t Tiedostomuoto: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
t Nopeus: 48 - 320 Kbps (mukaan lukien VBR)
t Äänitehoste: SRS
Liitännät
Liitteet
97
Digitaalinen
lähtöliitin
USB 2.0
Audiolähtö
Mono
Videolähtö
NTSC, PAL (valittavissa)
DC-virtaliitin
20-nastainen
Kameran tekniset tiedot
Virtalähde
Ladattava akku
Litium-ion-akku (SLB-0937, 900 mAh)
Virtalähde voi vaihdella alueesta riippuen.
Mitat (L x K x S)
92,8 x 59,7 x 19,4 mm
Paino
120,7 g (ilman akkua ja muistikorttia)
Käyttöympäristön lämpötila
0 - 40˚ C
Käyttöympäristön kosteus
5 - 85 %
Ohjelmat
Samsung Converter, Samsung Master, Adobe Reader
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Liitteet
98
Tuotteen asianmukainen hävittäminen
(Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet)
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa
on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa
käytetään jätteiden lajiteltua keräystä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Tämä tuotteessa tai sen oheismateraalissa oleva merkintä
osoittaa, että tuotetta ei pidä hävittää kotitalousjätteiden mukana
sen elinkaaren päätyttyä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää
luonnonvaroja ja estää mahdolliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat
haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteys tuotteen jälleenmyyjään tai
paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat lisätietoa tuotteen turvallisesta
kierrätyksestä. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja
tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää
yritysjätteen mukana.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua.
Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
Samsung Eco-merkki
Samsungin oma symboli, jonka tarkoitus
on kommunikoida tehokkaasti Samsungin
ympäristöystävälliset tuotteisiin liittyvät toiminnot
asiakkaille. Merkki kuvastaa Samsungin jatkuvaa
pyrkimystä kehittää ympäristötietoisia tuotteita.
Liitteet
99
Hakemisto
Kuvaustila
A
D
I
ACB 53, 70
Diaesitys 65
ISO-nopeus 46
Adobe Reader 22
Digitaalinen
kuvanvakautus 37
K
Digitaalinen zoom 20
Kameran tärinä 30
DIS -tila 37
Kasvojen epäkohdat 34
DPOF 71
Kasvojen kirkkaus 34
Af-ääni 85
Af-valo 87
Ajastin 43
Akku
Kestoaika 91
Lataa 92
Tekniset tiedot 91
Ääni 85
Kamera 86
Käyttö 84
Näyttö 85
Kuvien tulostaminen 73
Kasvojentunnistus
E
Face recognition 51
Hymykuva 50
Normaali 49
Omakuva 50
Silmätunnistus 51
Elokuvatila 38
Alkukuva 85
Asetukset
Aihe 34
Auto 19
DIS 37
Elokuva 38
Ohjelma 37
Smart Auto 33
Valokuvausopas 21
F
Face recognition 51
H
Aukko 36
Hidas suljin 36
Automaattinen
kontrastitasapaino
(ACB) 53, 70
Huolto 89, 93
Liikeajastin 44
M
Kiertäminen 68
Makro 47
Koon muuttaminen 68
Merkintä 87
Kuvakkeet 14
Mittaus
Kuvan otto 66
Automaattinen tila 19
Liitteet
Laitteen irrottaminen 24
Kauneuskuvatila 34
Kuvan laatu 42
Hymykuva 50
L
100
Keskipain. 54
Monilohko 54
Piste 54
Hakemisto
MP3-iho 81
Näytön kirkkaus 85
R
Muistikortti
Näyttötyyppi 18
RGB-sävy
Kapasiteetti 90
MMC 90
SD 90
SDHC 90
Multimediatila 81
Musiikkitila 77
Tekstinäyttötila 80
Videotila 79
Muokkaaminen 68
Musiikkitila 77
Mykistäminen
Kamera 15
Video 38
N
Näkymätila 34
Nauhoittaminen
Puhemuistio 40
Video 38
Samsung Converter
kuvaustilassa 57
toistotilassa 69
Nollaa 86
Asennus 22
Käyttö 26
Samsung Master
Asennus 22
Käyttö 27
Roskakori 63
O
Ruutunopeus 38
Ohjelmatila 37
Ruutuopas 35
Omakuva 50
Säätäminen
Painaminen puoliksi 6
Kirkkaus 70
Kontrasti
Päivämäärä ja aika 86
kuvaustilassa 58
toistotilassa 70
Pikakats 85
Puhdistus
Terävyys 58
Värikylläisyys
Kotelo 89
Näyttö 89
Objektiivi 89
kuvaustilassa 58
Toistotilassa 70
Salama
Puhemuistio
Auto 46
Hid synk 46
Pois 45
Punasilm 46
Punasilm korj 46
Täytesal 46
Nauhoittaminen 40
Toistaminen 67
Punasilm 45
Navigointipainike 13
Liitteet
101
Smart-albumi 61
Smart Auto -tila 33
S
P
Silmätunnistus 51
Suljinnopeus 36
Suurentaminen 64
T
Tarkennusalue
Keskipainot. 48
Monipistem. 48
Tarkennusetäisyys
Aut. makro 47
Makro 47
Norm (aut) 47
Super macro 47
Hakemisto
Tarkkuus
Valokuva 42
Video 42
Tekstinäyttötila 80
Tiedostojen katselu
Diaesitys 65
luokittain 61
pienoiskuvina 62
televisiossa 72
Tiedostojen poistaminen 63
multimediatilassa 76
Tiedostojen siirtäminen
Macille 29
Windowsille 22
Tiedostojen suojaaminen 62
Tilapainike 13
Toiminnon kuvaus 85
Toimintopainike 13
V
Z
Välähdys
Zoomaus 20
Automaattinen valotusalue
(AEB) 56
Er nopea 56
Jatkuva 56
Zoomauspainike 13
Ä
VALIKKO-painike 13
Äänenvoimakkuus 85
Valkotasapaino 54
Valokuvausopas 21
Valonlähde
(valkotasapaino) 54
Valotus 53
Video
Nauhoittaminen 38
Toistaminen 66
Videolähtö 87
Videotila 79
Virheilmoitukset 88
Toistopainike 13, 15
Toistotila 60
Tulostusjärjestys 71
Tyylit 57
Liitteet
102
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää,
viittaa tuotteen mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internetsivustolla http://www.samsungcamera.com/.
CE-merkki osoittaa, että laite noudattaa
Euroopan Yhteisön (EY) direktiivejä.
Download PDF

advertising