Samsung | SAMSUNG ST10 | Samsung ST10 Bruksanvisning

Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran
käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä
käsikirja huolella.
Ä Napsauta aihetta
Pikaviite
Sisällys
User Manual
ST10
Perustoiminnot
Edistyneet toiminnot
Kuvausasetukset
Toistaminen/Muokkaaminen
Multimedia
Liitteet
Hakemisto
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Varo vaurioittamasta kuvauskohteen silmiä
Vaara – tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille
Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 jalkaa) ihmisiä
tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvauskohteen silmiä voi
aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä vaurioita.
Varoitus – tilanteet, joista voi aiheutua vauriota kameralle tai
muille laitteille
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja tai
latureita
Huomautus – huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
t Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita.
Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia
vammoja tai vahingoittaa kameraa.
t Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata akkujen
hävityksessä kaikkia paikallisia määräyksiä.
t Älä koskaan aseta akkuja tai kameroita lämmittämiseen tai
kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien,
liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää
ylikuumentuessaan.
Turvavaroitukset
Älä käytä kameraa helposti syttyvien tai räjähdysalttiiden
kaasujen tai nesteiden läheisyydessä
Älä käytä kameraa polttoaineiden, helposti syttyvien aineiden tai
tulenarkojen kemikaalien lähellä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja
nesteitä, kaasuja tai räjähdysherkkiä aineita kameran, sen osien tai
lisävarusteiden lähistöllä.
Turvaohjeet
Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten
ulottumattomissa
Käsittele ja säilytä kameraa varoen ja järkevästi
t Älä anna kameran kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia
vaurioita. Älä käsittele kameraa märin käsin. Vesivahinko voi
mitätöidä kameran valmistajan antaman takuun.
Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten
ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran
tai vakavia vammoja, jos ne niellään. Myös liikkuvat osat ja
lisävarusteet voivat olla vaarallisia.
1
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
t Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen
pitkäksi aikaa. Muutoin kameran sisällä olevat osat saattavat
vioittua.
t Älä säilytä kameraa pölyisessä, likaisessa, kosteassa tai
huonosti tuuletetussa paikassa, jotta sen liikkuvat osat ja
sisäiset komponentit eivät vioittuisi.
t Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa.
Paristot saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle
vahinkoa.
t Jos käytät kameraa rannalla tai vastaavalla alueella, suojaa se
hiekalta ja lialta.
t Suojaa kamera ja näyttö iskuilta, kovakouraiselta käsittelyltä ja
liialliselta tärinältä, jotta se ei vioittuisi.
t Ole varovainen, kun liität kaapeleita tai sovittimia tai asennat
paristoja tai muistikortteja. Liitäntöjen pakottaminen, virheelliset
kytkennät ja väärin asennetut akut ja muistikortit voivat vioittaa
portteja, liittimiä ja lisävarusteita.
t Älä laita kameran lokeroihin, aukkoihin tai liitäntöihin ylimääräisiä
kappaleita. Takuu ei ehkä kata virheellisestä käytöstä aiheutuvia
vaurioita.
Suojele akkuja, latureita ja muistikortteja vahingoilta
t Älä altista akkuja tai muistikortteja hyvin kylmille tai kuumille
lämpötiloille (alle 0 ºC/32 ºF tai yli 40 ºC/104 ºF).
Äärilämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja vioittaa
muistikortteja.
t Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa,
koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi
vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
t Älä päästä muistikortteja kosketuksiin nesteiden, lian tai
vieraiden aineiden kanssa. Jos muistikortti on likainen, pyyhi se
puhtaaksi pehmeällä liinalla, ennen kuin laitat sen kameraan.
t Sammuta kamera, kun asennat tai poistat muistikorttia.
t Älä taivuta tai pudota muistikortteja äläkä anna niihin kohdistua
iskuja tai painetta.
t Älä käytä muistikortteja, jotka on alustettu toisella kameralla tai
tietokoneella. Alusta muistikortti uudelleen kameralla.
t Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia.
2
Terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot
Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö saattaa vioittaa
kameraa, aiheuttaa loukkaantumisia tai mitätöidä takuun.
t Akkujen ylilataaminen voi lyhentää niiden käyttöikää. Kun lataus
päättyy, irrota kaapeli kamerasta.
t Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on
ladattava ennen käyttöä.
t Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
t Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on
suunniteltu.
Suojele kameran objektiivia
t Älä jätä objektiivia suoraan auringonvaloon, sillä se saattaa
muuttaa kuvasensorin väriä tai saada sen toimimaan väärin.
t Puhdista objektiivi pehmeällä, puhtaalla ja nukattomalla
objektiivien puhdistusliinalla.
Ole varovainen, jos käytät kameraa kosteassa
ympäristössä
Käytä korvakuulokkeita asianmukaisesti
Kun kamera viedään kylmästä ympäristöstä lämpimään, kosteaan
ympäristöön, sen herkkiin sähköpiireihin ja muistikorttiin voi tiivistyä
vettä. Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti ennen
kameran käyttöä, jotta kosteus pääsee haihtumaan.
t Älä käytä korvakuulokkeita autolla tai polkupyörällä ajaessasi
tai moottorikäyttöisiä ajoneuvoja käyttäessäsi. Voit aiheuttaa
liikenteessä vaaratilanteen, ja korvakuulokkeiden käyttäminen
joillakin alueilla voi olla laitonta.
t Käytä ainoastaan pienimpää tarvittavaa äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi
vahingoittaa kuuloasi..
Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti
Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai
käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja
Anna kamera vain ammattitaitoisen henkilöstön
huollettavaksi
Älä anna epäpätevien henkilöiden huoltaa kameraa, äläkä yritä
huoltaa sitä itse. Takuu ei kata epäpätevästä huollosta aiheutuvia
vikoja.
3
Käyttöohjeiden kokoonpano
Perustoiminnot
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
10
Tässä luvussa kuvataan kameran osat, kuvakkeet ja
valokuvauksen perustoiminnot sekä kuinka tiedostoja
siirretään tietokoneelle ja tietokoneelta kameraan.
Kameran tekniset tiedot sekä tämän käsikirjan sisältö
voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta sen takia, että
kameran toimintoja parannellaan.
Edistyneet toiminnot
31
Opi ottamaan kuva valitsemalla tila ja nauhoittamaan
videon tai puhemuistion.
Tekijänoikeudet
Kuvausasetukset
t Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
t Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
t
SRS Labs, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
WOW HD -teknologia on integroitu SRS Labs, Inc:n
myöntämän lisenssin alaisena.
40
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
Toistaminen/Muokkaaminen
61
Opi katselemaan kuvia ja videoita sekä toistamaan
puhemuistioita ja muokkaamaan kuvia ja videoita.
Opi lisäksi liittämään kamera valokuvatulostimeen tai
televisioon.
Multimedia
77
Opi käyttämään multimediatiloja: Musiikkitila, videotila ja
tekstinäyttötila
Liitteet
Viittaa asetuksiin, virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja
huoltovinkkeihin.
4
86
Tämän käsikirjan merkintöjä
Tämän käsikirjan kuvakkeet
Kuvake Toiminto
Kuvaustila
Merkintä
Smart Auto
S
Lisätietoja
Auto
a
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet
Ohjelma
p
Aihe
s
[ ]
Kameran painikkeet, esim. [Suljin] (esittää
suljinpainiketta)
DIS
d
( )
Sivu, jolta tiedot löytyvät
Elokuva
v
Multimedia
m
“
Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri
vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse > “
(tarkoittaa Valitse > ja sitten
)
*†
Merkintä
Kuvaustilan kuvakkeet
Nämä kuvakkeet ilmoittavat, että kyseinen toiminto on
käytetttävissä vastaavassa tilassa. s-tila ei välttämättä tue
kaikkia toimintoja.
Käsikirjassa käytetyt lyhennykset
Esimerkki:
Käytettävissä
Ohjelma-, DIS- ja
Elokuva-tiloissa
5
Lyhenne
Selitys
ACB
Auto Contrast Balance
(Automaattinen kontrastitasapaino)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automaattinen valotusalue)
AF
Auto Focus (Automaattinen tarkennus)
DIS
Digital Image Stabilisation
(Digitaalinen kuvanvakautus)
DPOF
Digital Print Order Format
(Digitaalinen tulostusjärjestys)
EV
Exposure Value (Valotusarvo)
WB
White Balance (Valkotasapaino)
Valotus (kirkkaus)
Käsikirjassa käytetyt ilmaukset
Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee.
Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOnopeudella. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummenpia tai
kirkkaampia.
Sulkimen painaminen
tPaina [Suljin]-painike puoliksi alas: paina suljin puoliksi alas
t Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas
Tavallinen valotus
Paina puoliksi [Suljin]painiketta
Paina [Suljin]-painiketta
Aihe, tausta ja rakenne
t Aihe: kuvan pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma
t Tausta: aiheen ympärillä olevat esineet
t Rakenne: aiheen ja taustan yhdistelmä
Aihe
Rakenne
Tausta
6
Ylivalotus (liian kirkas)
Pikaviite
Ihmisten kuvaaminen
t s-tila > Kauneuskuva, Muotokuva, Lapsi f 33
t Punasilm, Punasilm korj (punasilmäisyyden estämiseksi
tai korjaamiseksi) f 45
t Kasvojentunn. f 50
Kuvaus yöllä tai pimeässä
t s-tila > Yö, Aamuhäm, Ilotulitusf 33
t Salamavaihtoehdot f 45
t ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) f 46
Toimintakuvien ottaminen
t Jatkuva, Er nopea f 58
Tekstin, hyönteisten ja kukkien
kuvaaminen
t s-tila > Lähikuva, Tekstif 33
Valotuksen (kirkkauden) säätäminen
t ISO-nopeus (säätää valonherkkyyttä) f 46
t EV (valotuksen säätämiseksi) f 53
t ACB (kirkkaan taustan edessä olevien aiheiden
kompensoimiseksi) f 54
t Mittaus f 55
t AEB (kolmen kuvan ottamiseksi samasta näkymästä eri
valotuksilla) f 58
Erilaisten tehosteiden käyttö
t Kuvatyylit (sävyjen käyttö) f 59
t Kuvan säätö (värikylläisyyden, tarkkuuden ja kontrastin
säätö) f 60
Kameran tärinän vähentäminen
t d -tila f 36
t Makro, Aut. makro, Super Makro (lähikuvia varten) f 47
t Valkotasapaino (värisävyn muuttamiseksi) f 56
7
t Kameran liittäminen
tietokoneeseen f 22
t Tiedostojen katselu
kategorioittain Smartalbumissa f 63
t Kaikkien tiedostojen
poistaminen muistikortilta
f 65
t Tiedostojen katseleminen
diaesityksenä f 67
t Tiedostojen katselu
televisiossa f 74
t Multimediatilan käyttö
(kuuntele musiikkia, katsele
videoita ja lue tekstitiedostoja)
f 78
t Äänen ja
äänenvoimakkuuden säätö
f 88
t Näytön kirkkauden säätö
f 88
t Näytön kielen muuttaminen
f 88
t Päivämäärän ja ajan
asettaminen f 89
t Muistikortin alustaminen
f 89
t Viankorjaus f 96
Sisällys
Ruutuoppaan käyttö ............................................................
Valotuksen säätö yötilassa ....................................................
DIS-tilan käyttö ....................................................................
Ohjelmatilan käyttö ...............................................................
Videon kuvaaminen .............................................................
Puhemuistioiden nauhoittaminen .......................................
Puhemuistion äänittäminen ...................................................
Puhemuistion lisääminen valokuvaan .....................................
Perustoiminnot ...................................................................... 10
Pakkauksen avaaminen ....................................................
Kameran osat ....................................................................
Kuvakkeet .........................................................................
Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen ....................
Kosketusnäytön käyttäminen ............................................
Kosketusnäytön asetukset ................................................
Näyttötyypin valinta ..............................................................
Kosketusvärinän tai -äänen asettaminen ................................
Valokuvien ottaminen ........................................................
Zoomaus ............................................................................
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows) ...........
Ohjelmien asentaminen ........................................................
Tiedostojen siirto PC:lle ........................................................
Kameran irrottaminen (Windows XP) ......................................
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan ...........................
Samsung Converterin käyttö .................................................
Samsung Masterin käyttö .....................................................
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Mac) ...................
Tiedostojen siirto tietokoneelle ...............................................
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan ...........................
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta ..........................
11
12
14
15
16
18
18
18
19
20
21
21
22
23
23
25
26
28
28
28
29
Kuvausasetukset ................................................................... 40
Tarkkuuden ja laadun valinta .............................................
Tarkkuuden valitseminen ......................................................
Kuvan laadun valitseminen ...................................................
Ajastimen käyttö ................................................................
Hämäräkuvaus ..................................................................
Punasilmäisyyden estäminen ................................................
Salaman käyttäminen ...........................................................
ISO-nopeuden säätö ...........................................................
Kameran tarkennuksen muuttaminen ................................
Makron käyttäminen ............................................................
Automaattisen tarkennuksen käyttö .......................................
Smart-kosketustarkennuksen käyttäminen .............................
Tarkennusalueen säätäminen ................................................
Käytä kasvojentunnistusta .................................................
Kasvojen tunnistus ..............................................................
Omakuvan ottaminen ...........................................................
Hymykuvan ottaminen ..........................................................
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ............................................
Smart face recognition -vaihtoehdon käyttäminen ...................
Edistyneet toiminnot ............................................................ 31
Kuvaustilat .........................................................................
Smart Auto -tilan käyttö ........................................................
Näkymätilan käyttö ...............................................................
Kauneuskuvatilan käyttö .......................................................
34
35
36
36
37
39
39
39
32
32
33
33
8
41
41
42
43
45
45
45
46
47
47
47
48
49
50
50
51
51
51
52
Sisällys
Kirkkauden ja värin säätö ..................................................
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) ......................................
Vastavalon korjaaminen (ACB) ..............................................
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ........................................
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) .....................................
Välähdystilojen käyttäminen ..............................................
Kuvien parantelu ...............................................................
Tyylien käyttäminen ..............................................................
Oman RGB-sävyn määrittäminen ..........................................
Valokuvien säätäminen .........................................................
53
53
54
55
56
58
59
59
59
60
Multimedia .............................................................................. 77
Multimediatilan käyttäminen ..............................................
Musiikkitilan käyttäminen ...................................................
Videotilan käyttäminen ......................................................
Tekstinäyttötilan käyttäminen .............................................
Multimediatilan asetusvalikko ............................................
Liitteet ...................................................................................... 86
Asetusvalikko .................................................................... 87
Asetusvalikon käyttö ............................................................ 87
Ääniasetukset ..................................................................... 88
Näyttöasetukset .................................................................. 88
Kamera-asetukset ............................................................... 89
Virheilmoitukset ................................................................. 91
Kameran huolto ................................................................. 92
Kameran puhdistaminen ...................................................... 92
Muistikorteista ..................................................................... 93
Akusta ................................................................................ 94
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon ................................... 96
Kameran tekniset tiedot .................................................... 98
Hakemisto ....................................................................... 103
Toistaminen/Muokkaaminen .............................................. 61
Toistaminen .......................................................................
Toistotilan käynnistäminen ....................................................
Valokuvien katseleminen ......................................................
Videon toistaminen ..............................................................
Puhemuistion toistaminen .....................................................
Valokuvan muokkaaminen .................................................
Kuvan kiertäminen ...............................................................
Kuvien koon muuttaminen ....................................................
Värin muokkaus ...................................................................
Oman RGB-sävyn määrittäminen ..........................................
Erikoistehosteiden käyttäminen .............................................
Valotusongelmien korjaaminen ..............................................
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen ....................................
Tiedostojen katselu televisiossa .........................................
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella (PictBridge) .
78
80
82
83
84
62
62
66
68
69
70
70
70
71
71
72
72
73
74
75
9
Perustoiminnot
Tässä luvussa kuvataan kameran osat, kuvakkeet ja valokuvauksen perustoiminnot sekä kuinka
tiedostoja siirretään tietokoneelle ja tietokoneelta kameraan.
Pakkauksen avaaminen …………………… 11
Kameran osat ………………………………… 12
Kuvakkeet …………………………………… 14
Kameran virran kytkeminen ja
katkaiseminen ………………………………… 15
Kosketusnäytön käyttäminen ……………… 16
Kosketusnäytön asetukset ………………… 18
Näyttötyypin valinta …………………………… 18
Kosketusvärinän tai -äänen asettaminen …… 18
Valokuvien ottaminen ……………………… 19
Zoomaus ……………………………………… 20
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
(Windows) …………………………………… 21
Ohjelmien asentaminen ………………………
Tiedostojen siirto PC:lle ………………………
Kameran irrottaminen (Windows XP) …………
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan …
Samsung Converterin käyttö …………………
Samsung Masterin käyttö ……………………
21
22
23
23
25
26
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
(Mac) …………………………………………… 28
Tiedostojen siirto tietokoneelle ………………… 28
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan … 28
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta
29
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
Lisävarusteet
Kamera
Vaihtovirtamuunnin/
USB-kaapeli
Kosketuskynä
Kameralaukku
Ladattava akku
Hihna
Ohjelmisto-CD-ROM
(sisältää käyttöohjeet)
Muistikortit
Kuvat saattavat poiketa varsinaisista
esineistä.
A/V-kaapeli
Kuulokkeet
Pikaopas
Perustoiminnot
11
Kameran osat
Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää sitä.
Virtapainike
Kaiutin
Suljinpainike
AF-apuvalo/ajastimen valo
Mikrofoni
Salamavalo
Objektiivi
Objektiivinsuojus
Monitoimiliitäntä
USB-kaapelin, A/V-kaapelin tai
korvakuulokkeiden liitäntä
Kolmijalan kiinnitys
Akkutilan luukku
Perustoiminnot
12
Kameran osat
Tilan merkkivalo
t Vilkkuu: Valokuvaa tai videota tallennetaessa,
puhemuistiota nauhoitettaessa, luettaessa tietokoneelta
tai tulostimelta tai kun kohdistus ei ole tarkka.
t Kiinteä: Tietokoneeseen liitettäessä tai kun kohdistus
on tarkka.
Kosketusnäyttö
Zoomauspainike
t Lähentäminen tai loitontaminen.
t Voit lähentää valokuvan osan tai näyttää
tiedostot pienoiskuvina.
Valikkopainike
Asetuksiin ja
asetusvalikkoon
siirtyminen tai paluu
edelliseen tilaan.
Toistopainike
Perustoiminnot
13
Kuvakkeet
Näytetyt kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan ja vaihtoehdon mukaan.
A
Kuvake
B
C. Vaihtoehtokuvakkeet (kosketus)
B. Tilakuvakkeet
Kuvake Kuvaus
Kuvaus
Aukon ja sulkimen nopeus
Salama
Valokuvan tarkkuus
Automaattinen tarkennus
Valotusarvo
Ajastin
ISO-nopeus
Näyttötyyppi
Valkotasapaino
Kuva-asetukset
t
: Valotusarvo
t
: Valkotasapaino
t
: ISO-nopeus
t
: Kasvojen sävy
t
: Retusointi
t
: Tarkennusalue
t
: Kasvojentunnistus
t : Valokuvan tarkkuus
t
: Videon tarkkuus
t
: Kuvan laatu
t
: Ruutunopeus
t
: Valotus ACB:llä
t
: Videovakautus
t
: Mittaus
t
: Välähdyksen tyyppi
t
: Tyylitehoste
t
: Kuvan säätö (terävyys,
kontrasti, värikylläisyys)
t
: Hidas suljin
t
: Äänen tallennus
t <>: Toinen vaihtoehtorivi
Kasvojentunnistus
C
A. Tilakuvakkeet (kosketus)
Kuvake Kuvaus
Välähdystila
Kuvan säätö (terävyys, kontrasti,
värikylläisyys)
Valokuvia jäljellä
S
Ota valokuva ja anna kameran valita
tunnistamansa näkymätila
a
Ota valokuva nopeasti ja helposti
minimiasetuksin
Muistikortti asetettu
p
Ota valokuva määrittämällä vaihtoehdot
t
t
t
Nauhoitusaikaa jäljellä
Sisäinen muisti
s
Ota valokuva tietylle näkymälle
esimääritetyin asetuksin
d
Ota valokuva asetuksin, jotka
vähentävät kameran tärinää
v
Kuvaa video
m
Kuuntele MP3-tiedostoja, katsele
videoita ja lue tekstitiedostoja
: Täysin ladattu
: Osaksi ladattu
: Edellyttää latausta
Zoomaussuhde
Puhemuistio
Automaattinen tarkennusruutu
Kameran tärinä
Valittu asetus 1 (/3)
Päivämäärä ja kellonaika
Perustoiminnot
14
f
Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen
Opi kytkemään kamera päälle.
Kameran kytkeminen päälle toistotilassa
Kierrä objektiivinsuojus auki. Voit myös painaa [POWER]painiketta, kun objektiivinsuojus on auki.
Paina [Toisto]-painiketta. Kamera kytkeytyy päälle ja siirtyy
suoraan toistotilaan.
MENU
Sammuta kamera kiertämällä objektiivinsuojus kiinni tai painamalla
[POWER]-painiketta.
Voit mykistää kameran äänet painamalla jonkin aikaa [Toisto]-painiketta.
Älä kierrä objektiivinsuojusta koskettamalla aukkoa. Tällöin voit koskettaa tai
vioittaa objektiivia.
Perustoiminnot
15
Kosketusnäytön käyttäminen
Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot. Käytä mukana tulevaa kosketuskynää näytön koskettamiseen tai vetämiseen.
Älä kosketa näyttöä muilla terävillä esineillä, kuten kynillä. Näyttö voi vahingoittua.
Koskettaminen
Valitse valikko tai vaihtoehto koskettamalla sen kuvaketta.
t Kun kosketat tai vedät näytössä, värit saattavat muuttua. Tämä ei
ole vika vaan tavallista kosketusnäytöille. Voit vähentää tätä ilmiötä
koskettamalla tai vetämällä kevyesti.
t Kosketusnäyttö ei välttämättä tunnista kosketusta, jos
- kosketat useaa kohdetta samanaikaisesti
- käytät kameraa kosteassa ympäristössä
- kamerassa on LCD-suojakalvo tai jokin muu LCD-lisävaruste
t Jos kosketat näyttöä sormellasi, se ei välttämättä tunnista syötettä.
Vetäminen
Voit selata vaakatasossa vetämällä vasemmalle tai oikealle.
EV
-2
Perustoiminnot
16
-1
0
+1
+2
Kosketusnäytön käyttäminen
Eleohjaus
Voit suorittaa tiettyjä toimintoja piirtämällä kosketusnäytölle
komentoja.
Ele
Kuvaus
t Siirry seuraavaan tiedostoon piirtämällä
vaakaviiva vasemmalta oikealle.
t Siirry edellilseen tiedostoon piirtämällä vaakaviiva
oikealta vasemmalle.
Poista kuva piirtämällä X.
Perustoiminnot
17
Kosketusnäytön asetukset
Opi säätämään kosketusnäytön perusasetukset mielesi mukaan.
Näyttötyypin valinta
Valitse kuvaus- tai toistotilassa
Kosketusvärinän tai -äänen asettaminen
Säädä kamera värisemään tai päästämään äänen, kun kosketat
näyttöä.
“ vaihtoehto.
1
2
Kaikki tiedot
Paina kuvaus- tai toistotilassa [MENU]-painiketta.
Valitse
“ Värinä&Ääni.
Äänenvoim
Vaihtoehto Kuvaus
Perustiedot: Näytä kuvakkeet ilman vaihtoehdon nimeä.
Tämä toiminto on vain toistotilassa.
Piilot.: Piilota kuvakkeet näytöstä, jos et tee mitään
3 sekuntiin (palauta kuvakkeet koskettamalla näyttöä).
Pois
Värinä&Ääni
Värinä
Sul.ääni
Ääni
Käyn. ääni
Kaikki tiedot: Näytä kuvaketta valittaessa vaihtoehdon
nimi.
:Normaali
Värinän voim.
Kaikkii
1/2
3
4
Perustoiminnot
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Vaihtoehto
Kuvaus
Pois
Kamera ei värise eikä päästä ääntä.
Värinä
Kamera värisee.
Ääni
Kamera päästää äänen.
Kaikki
Kamera sekä värisee että päästää äänen.
Paina [MENU]-painiketta, jos haluat palata aikaisempaan
tilaan.
18
Valokuvien ottaminen
Opi perusteet kuvien ottamisesta helposti ja nopeasti automaattisessa tilassa.
1
Varmista, että kamera on a-tilassa (Auto), kameran
oletuskuvaustilassa.
2
3
Aseta kuvausaihe kehykseen.
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
t Vihreä kehys tarkoittaa, että kamera on kohdistettu.
t Jos ei, valitse tilakuvake “a.
Tämä tila minimoi käyttäjän toimet nopeaa ja
helppoa kuvausta varten.
Auto
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Sivulla 29 on vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta.
Perustoiminnot
19
Valokuvien ottaminen
Digitaalinen zoom
Zoomaus
Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Kamerassa on 3X optinen
zoom ja 5X digitaalinen zoom. Jos käytät molempia, voit lähentää
kuvan jopa 15-kertaiseksi.
Jos zoomin merkki on digitaalisella alueella, kamera käyttää
digitaalista zoomia. Kuvan laatu saattaa heiketä digitaalista zoomia
käytettäessä.
Zoomin merkki
Paina [Zoomaus]-painiketta ylöspäin lähentääksesi aihetta. Paina
[Zoomaus]-painiketta alaspäin loitontaaksesi aihetta.
Zoomaussuhde
Digitaalinen alue
Lähennä
Optinen alue
Loitonna
t Digitaalinen zoomi ei ole käytettävissä tiloissa S, d, s (jotkut
aiheet) ja v sekä kun Kasvojentunn. on päällä.
t Digitaalista zoomia käytettäessä kuvien tallentaminen saattaa viedä
kauemmin.
Perustoiminnot
20
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Tiedostojen siirtäminen liittämällä kamera PC:hen.
CD:llä olevat ohjelmat
Ohjelmien asentaminen
Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
Ohjelma
Käyttötarkoitus
Samsung Master
Valokuvien ja videoiden muokkaus.
Kohde
Vaatimukset
Samsung Converter*
Videoiden muuntaminen siten, että ne
voidaan toistaa kamerassa.
CPU
Pentium III 500 MHz tai parempi
(suositellaan Pentium III 800 MHz tai parempaa)
Xvid Codec
Videotiedostojen koodaus ja koodauksen
purku.
RAM
256 Mt tai enemmän (suositellaan 512 Mt tai
enemmän)
Adobe Reader
Käyttöohjeiden lukeminen.
Käyttöjärjestelmä
Windows 2000/XP/Vista
Kiintolevytila
250 Mt tai enemmän (suositellaan 1 Gt tai
enemmän)
Muuta
t USB-portti
t CD-ROM-asema
t 1024 x 768 pikseliä, 16-bittinen värinäyttö
(suositellaan 24-bittistä värinäyttöä)
t Microsoft Direct X 9.0C tai uudempi
* Ohjelman käyttöön suositellaan Pentium IV:ää tai parempaa.
t Itse kootun PC:n tai sellaisen PC:n tai käyttöjärjestelmän käyttö, jota ei
tueta, saattaa mitätöidä takuun.
t Nämä ohjelmat eivät välttämättä toimi asianmukaisesti 64-bittisessä
Windows XP:ssä tai Vistassa.
Perustoiminnot
21
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
1
2
Aseta asennus-CD yhteensopivaan CD-ROM-asemaan.
5
Kun asennusruutu avautuu, aloita asennus valitsemalla
Samsung Digital Camera Installer (Samsung
digitaalisen kameran asennus).
Valitse asennettavat ohjelmat ja noudata ruudulle tulevia
ohjeita.
6
Valitse Exit (Poistu), kun haluat lopettaa asennuksen, ja
käynnistä tietokone uudelleen.
Tiedostojen siirto PC:lle
Kun liität kameran PC:hen, se tunnistaa kameran irrotettavaksi
asemaksi.
Kameran akku lataantuu, kun se on liitetty PC:hen USB-kaapelilla.
3
4
Valitse Preview (Esikatselu) varmistaaksesi, että elokuvat
näkyvät kunnolla.
1
Liitä kamera PC:hen USB-kaapelilla.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vahingoittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Jos esimerkkivideo toimii, valitse Do not install
(Älä asenna) ja valitse sitten Next (Seuraava).
t Jos se ei toimi, valitse Install the codec program (Asenna
pakkauksenhallinta) ja valitse sitten Install (Asenna).
Pakkaushallintaohjelma asennetaan.
Perustoiminnot
22
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
2
Kytke kamera päälle.
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti.
Vaatimukset
Jos kameraan ei saada yhteyttä, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
Valitse Tietokon.
Kamera tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
Multimediatila Tuettu tyyppi
3
Valitse tietokoneelta Oma tietokone “ Siirrettävä levy
“ DCIM “ 100SSCAM.
Musiikki
4
t Tiedostotyyppi: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
t Siirtonopeus: 48 - 320 Kbps (mukaan lukien
VBR)
Valitse haluamasi tiedostot ja vedä tai tallenna ne PC:lle.
Videot
Tiedostotyyppi: PMP SDC*
Tekstinäyttö
t Tiedostotyyppi: TXT (enintään 99 999 sivua)
t Koodaustyyppi
- Windows: ANSI (Windows 98 tai uudempi)/
Unicode/Unicode (Big-Endian)/
UTF-8 (Windows 2000/XP)
- Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
t Kieli†: englanti, korea, ranska, saksa, espanja,
italia, kiina, taiwan, japani, venäjä, portugali, hollanti,
tanska, ruotsi, suomi, bahasa, puola, unkari, tšekki,
turkki
Kameran irrottaminen (Windows XP)
USB-kaapeli irrotetaan samaan tapaan Windows 2000:ssa/
Vistassa.
1
Jos kameran tilan merkkivalo välkkyy, odota kunnes se
sammuu.
2
Valitse tietokoneen ruudun alaoikealla olevasta
työkalurivistä .
3
4
* Samsung Converterilla muunnettu tiedostotyyppi (s. 25)
†
Saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta
t Multimediatiedostojen kopiointi saattaa olla tekijänoikeuslakien
vastaista.
t Sisäisessä muistissa olevia MP3- ja PMP-tiedostoja tai niiden osia ei
saa kopioida, muuttaa eikä jaella ilman valmistajan lupaa.
Napsauta ponnahdusviestiä.
Irrota USB-kaapeli.
Perustoiminnot
23
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
4
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
1
2
3
Liitä kamera PC:hen. (s. 22)
Valitse tietokoneelta Oma tietokone “ Siirrettävä levy.
Kopioi multimediatiedostot vastaaviin kansioihin.
t MP3-tiedostot MP3-kansioon
t SDC-tiedostot PMP-kansioon
t TXT-tiedostot TEXT-kansioon
Luo uudet kansiot nimeltä “MP3”, “PMP” ja “TEXT”.
t Multimediatiedostoja ei ole mahdollista toistaa tai katsella, jos
kansioiden nimet ovat virheelliset.
t MP3-, PMP- ja TEXT-kansioiden sisään voidaan luoda suoraan
alikansioita. Syvällä olevissa alikansioissa olevat tiedostot eivät
välttämättä näy.
t Kuhunkin kansioon voidaan tallentaa enintään 200 tiedostoa tai 100
alikansiota. Tiedostoja ja alikansioita voidaan tallentaa yhteensä 200.
t Jos tiedoston tai kansion nimessä on enemmän kuin 120 merkkiä
(60 merkkiä 2-bittisissä kielissä kuten kiina tai korea), ne eivät näy
soittolistalla.
Perustoiminnot
24
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Converterin käyttö
No.
Muunna videot siten, että ne voidaan toistaa kamerassa.
Katso lisätietoja Ohje (Help)-valikosta.
ˆ
‰
Š
‹
Œ
ˆ
Œ


Ž

Ž
‰

Š
‹
Perustoiminnot
25
Kuvaus
Lisää videotiedostoja (AVI, WMV, ASF, MPG [MPEG-1]).
Lisää tekstitys.
Anna muunnetun tiedoston kansion polku ja tiedostonimi.
Muunna tiedosto.
Esikatsele.
Rajaamisviivain – siirrä kohtaan, mistä haluat videon alkavan
tai mihin haluat sen päättyvän.
Keskeytä ja jatka toistoa.
Aseta koko ja ruutunopeus tai tiedoston koon raja.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Masterin käyttö
2
Voit ladata tiedostoja ja muokata tietokoneelle tallennettuja
valokuvia ja videoita. Katso lisätietoja Ohje (Help)-valikosta.
Valitse Next (Seuraava) ja noudata ruudulle tulevia
ohjeita.
Tiedostojen lataaminen Samsung Masterilla
Kun kamera liitetään PC:hen, tiedostonlatausikkuna aukenee
automaattisesti.
1
Valitse tiedostot, jotka haluat ladata.
Š
ˆ
No.
ˆ
‰
Š
Perustoiminnot
26
‰
Kuvaus
Valitse, minne tiedostot ladataan.
Napsauta ladataksesi valitsemasi tiedostot.
Tiedostojen pienoiskuvat; napsauta kuvaa, jonka haluat
ladata.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Windows)
Samsung Master -ohjelman käyttö
ˆ
Œ
‰

No.
Š
ˆ
‰
Š
‹
Työkalurivi
Valikot
Napsauta, jos haluat lisätietoja ohjelmasta.
‹
Napsauta, jos haluat suurentaa tai pienentää luettelon
pienoiskuvia.
Œ
Vaihda tilaa.
t : Katselutila
t : Valokuvien muokkaustila
t : Videoiden muokkaustila

Valitun tiedoston tietojen esikatselu.
Ž
Valitun kansion valokuvat; kaksoisnapsauta, jos haluat nähdä
kuvan koko näytössä.
Ž
Perustoiminnot
Kuvaus
27
Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen (Mac)
Kun kamera kytketään Macintosh-tietokoneeseen, se tunnistetaan automaattisesti. Voit siirtää tiedostoja kameralta suoraan tietokoneelle
asentamatta mitään ohjelmia.
t Kamera tukee Mac OS X versiota 10.3 tai uudempaa.
t Tuetut tiedostotyypit ja kielet on lueteltu sivulla 23.
t Jos haluat käyttää PMP-tiedostoja, ne on ensin muunnettava Samsung Converterilla Windows-tietokoneessa.
Tiedostojen siirto tietokoneelle
Multimediatiedostojen siirtäminen kameraan
1
1
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kaapelin se pää, jossa on merkkivalo (S), on liitettävä kameraan.
Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vahingoittua. Valmistaja ei
ole vastuussa tietojen katoamisesta.
Kytke kamera päälle.
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän
levyn kuvake tulee näkyviin.
3
4
5
2
Liitä kamera Macintoshiin USB-kaapelilla.
Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta.
Luo uudet kansiot nimeltä “MP3”, “PMP” ja “TEXT”.
Kopioi multimediatiedostot vastaaviin kansioihin.
t MP3-tiedostot MP3-kansioon
t SDC-tiedostot PMP-kansioon
t TXT-tiedostot TEXT-kansioon
Kytke kamera päälle.
t Tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, ja siirrettävän
levyn kuvake tulee näkyviin.
3
4
Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta.
Siirrä valokuvat tai videot tietokoneelle.
Perustoiminnot
28
Vinkkejä selkeämpien kuvien ottamisesta
Kameran tärinän vähentäminen
Kameran pitely asianmukaisesti
Varmista, että objektin
tiellä ei ole mitään.
Valitse d-tila, jos haluat vähentää kameran tärinää
digitaalisesti. (s. 36)
Suljinpainikkeen painaminen puoliksi
Kun
näkyy
Paina [Suljin]-painiketta puoliksi ja
tarkenna. Tarkennus ja valotus säätyvät
automaattisesti.
Kameran tärinä
Aukko ja sulkimen nopeus
säädetään automaattisesti.
Tarkennusruutu
t Jos ruutu on vihreä, ota kuva
painamalla [Suljin]-painiketta.
t Jos ruutu on punainen, muuta
sitä ja paina [Suljin]-painike taas
puoliksi alas.
Perustoiminnot
29
Jos kuvaat hämärässä, vältä
salaman asettamista asentoon
Hid synk tai Pois. Aukko pysyy
auki kauemmin ja kameraa voi olla
vaikeampi pitää tärisemättä.
t Käytä kolmijalkaa tai aseta
salama asentoon Täytesal.
(s. 45)
t Aseta ISO-nopeusasetukset.
(s. 46)
Aiheen pitäminen tarkennettuna
t Hämäräkuvaus
Aiheeseen voi olla vaikea kohdistaa, jos
- sen ja taustan välinen kontrasti on heikko
-
Kytke salama päälle.
(s. 45)
(kun aiheen vaatteiden värit vastaavat taustan värejä)
aiheen takana oleva valo on liian kirkas
aihe on kiiltävä
aiheessa on vaakakuviointia, kuten sälekaihtimissa
aihe ei ole kehyksen keskellä
t Kun aihe liikkuu nopeasti
Käytä jatkuvaa tai
erittäin nopeaa
toimintoa. (s. 58)
Käytä tarkennuslukitusta
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Kun aihe on tarkennettu, voit siirtää kehystä ja muuttaa
kuvan kokoonpanoa. Kun olet valmis, ota kuva painamalla
[Suljin]-painiketta.
Perustoiminnot
30
Edistyneet toiminnot
Opi ottamaan kuva valitsemalla tila ja nauhoittamaan videon tai
puhemuistion.
Kuvaustilat ………………………………………………… 32
Smart Auto -tilan käyttö ……………………………………
Näkymätilan käyttö …………………………………………
Kauneuskuvatilan käyttö ……………………………………
Ruutuoppaan käyttö …………………………………………
Valotuksen säätö yötilassa …………………………………
DIS-tilan käyttö ………………………………………………
Ohjelmatilan käyttö …………………………………………
Videon kuvaaminen …………………………………………
32
33
33
34
35
36
36
37
Puhemuistioiden nauhoittaminen ……………………… 39
Puhemuistion äänittäminen ………………………………… 39
Puhemuistion lisääminen valokuvaan ……………………… 39
Kuvaustilat
Ota kuvia ja nauhoita videoita valitsemalla olosuhteisiin parhaiten sopiva kuvaustila.
Smart Auto -tilan käyttö
Kuvake
Kuvaus
Kamera valitsee tässä tilassa automaattisesti sopivat asetukset
tunnistamalleen näkymälle. Siitä on hyötyä, jos et tunne kameran
eri näkymille tarkoitettuja asetuksia.
Tulee esiin kuvattaessa maisemia, joissa on taustavaloa.
1
2
Valitse kuvaustilassa a “ S.
Tulee esiin muotokuvia otettaessa.
Aseta kuvausaihe kehykseen.
Tulee esiin lähikuvia otettaessa.
t Kamera valitsee näkymän automaattisesti. Ruudun
vasempaan yläkulmaan ilmestyy vastaava tilakuvake.
Tulee esiin otettaessa lähikuvia tekstistä.
Tulee esiin otettaessa muotokuvia, joissa on
taustavaloa.
Tulee näkyviin, kun kamera ja kohde ovat paikoillaan
hetken ajan.
Tulee esiin aktiivisesti liikkuvia kohteita kuvattaessa.
3
4
Kuvake
Kohdista painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
t Jos kamera ei tunnista asianmukaista näkymätilaa, S ei muutu vaan
kamera käyttää oletusasetuksia.
t Vaikka kamera tunnistaisikin kasvot, se ei välttämättä valitse
muotokuvatilaa, jos kohteen asento tai valaistus eivät vastaa odotuksia.
t Kamera ei välttämättä valitse oikeaa näkymää, riippuen
kuvausympäristöstä, kuten kameran tärinästä, valaistuksesta ja
etäisyydestä kohteeseen.
t -tilaa ei välttämättä tunnisteta edes kolmijalkaa käytettäessä, riippuen
kohteen liikkeistä.
Kuvaus
Tulee esiin maisemia kuvattaessa.
Tulee esiin kuvattaessa kirkasta taustaa.
Tulee esiin yömaisemia kuvattaessa. Tämä on
käytettävissä vain kun salama on poissa käytöstä.
Tulee esiin otettaessa muotokuvia yöllä.
Edistyneet toiminnot
32
Kuvaustilat
Näkymätilan käyttö
Kauneuskuvatilan käyttö
Ota valokuva tietylle näkymälle esimääritetyin asetuksin.
Ota kuva henkilöstä ja kätke kasvojen epäkohdat.
1
2
1
2
Valitse kuvaustilassa a “s.
Valitse näkymä.
Valitse oikea tila eri tilanteita varten.
Valitse kuvaustilassa a “ s “ .
Jos haluat vaalentaa kohteen ihoa (vain kasvot), valitse
f “
“vaihtoehto.
t Iho näyttää vaaleammalta, jos valitset korkeamman asetuksen.
Aihe
Taso 2
t Kauneuskuvatilasta on lisätietoja kohdassa “Kauneuskuvatilan
käyttö”.
t Ruutuopastilasta kerrotaan kohdassa “Ruutuoppaan käyttö”
sivulla 34.
t Yötilasta kerrotaan kohdassa “Valotuksen säätö yötilassa”
sivulla 35.
3
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Edistyneet toiminnot 33
Kuvaustilat
3
Jos haluat kätkeä kasvojen epäkohtia, valitse f “
“vaihtoehto.
t Mitä korkeampi asetus, sitä enemmän kauneusvirheitä
kätketään.
Ruutuoppaan käyttö
Kun haluat, että joku toinen ottaa sinusta kuvan, voit suunnitella
näkymän ruutuoppaalla. Ruutuopas auttaa ottamaan kuvan
näyttämällä osan suunnitellusta näkymästä.
1
2
Taso 1
Valitse kuvaustilassa a “ s “
.
Aseta kohde ruutuun ja paina [Suljin]-painiketta.
t Ruudun oikealle ja vasemmalle puolelle ilmestyy läpinäkyvät
opasviivat.
Peruuta ruutu: Back
4
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
5
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Kohdistusetäisyydeksi säädetään Aut. makro.
3
Pyydä jotakuta toista ottamaan valokuva.
t Hänen on ensin sijoitettava aihe ruutuun opasviivojen avulla ja
painettava sitten [Suljin]-painiketta.
4
Opasviivat voidaan peruuttaa valitsemalla
Edistyneet toiminnot 34
.
Kuvaustilat
Valotuksen säätö yötilassa
6
Jos suurennat valotusta, voit kuvata nopeita valonvälähdyksiä
kaarevina viivoina yötilassa. Pidennä sulkimen sulkeutumisaikaa
valitsemalla hidas suljinnopeus. Suurenna aukkoa, jotta kuva ei
ylivalotu.
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
7
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
1
2
Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista tulee teräviä.
Valitse kuvaustilassa a “ s “
Valitse f “
Aukko
3
4
5
.
“Aukko.
Suljinnopeus
Valitse vaihtoehto.
Valitse f “
“Suljinnopeus.
Valitse sulkimen nopeudelle arvo ja valitse
.
Edistyneet toiminnot 35
Kuvaustilat
DIS-tilan käyttö
Ohjelmatilan käyttö
Vähennä kameran tärinää ja estä kuvia sumenemasta käyttämällä
digitaalisia kuvanvakautustoimintoja (DIS).
Ohjelmatilassa voit säätää useita asetuksia (paitsi sulkimen
nopeuden ja aukon).
Ennen korjausta
1
2
3
1
2
Valitse kuvaustilassa a “ p.
3
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
4
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
Valitse vaihtoehdot. (Katso asetukset luvusta
“Kuvausvaihtoehdot”.)
Korjauksen jälkeen
Valitse kuvaustilassa a “d.
Aseta kohde ruutuun ja kohdista painamalla [Suljin]painiketta puoliksi.
Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta.
t Digitaalinen zoomi ei toimi tässä tilassa.
t Jos kohde liikkuu nopeasti, kuvasta saattaa tulla epäselvä.
Edistyneet toiminnot 36
Kuvaustilat
3
Videon kuvaaminen
Voit kuvata jopa 120 minuutin pituisia videoita. Videot tallennetaan
MPEG-4.AVI-tiedostona.
Valitse f ¡ > ¡
Pois: Kuvaa video ilman ääntä.
Päällä: Kuvaa video äänen kanssa.
Jos käytät zoomia kuvatessasi videota, sen ääni saattaa nauhoittua.
4
1
2
¡ vakautusvaihtoehto.
Pois: Kuvaa video siten, että kuvanvakautus on
poissa päältä.
¡ruutunopeus (montako ruutua
t Ruutunopeutta voi muuttaa ainoastaan resoluutioilla 640 x 480
ja 320 x 240. (s. 41)
t Kun ruutujen määrää lisätään, liikkeet vaikuttavat
luonnollisemmilta mutta tiedostosta tulee suurempi.
30 r/sek
Valitse f ¡
Vaihtoehto Kuvaus
Valitse kuvaustilassa a ¡ v.
Valitse f ¡
sekunnissa).
¡äänivaihtoehto.
Vaihtoehto Kuvaus
Päällä: Kuvaa video siten, että kuvanvakautus on
päällä, jotta videosta tulee terävä.
5
Valitse muut haluamasi vaihtoehdot. (Katso asetukset
luvusta “Kuvausvaihtoehdot”.)
6
7
Aloita tallennus painamalla [Suljin]-painiketta.
Lopeta kuvaaminen painamalla [Suljin]-painiketta
uudelleen.
Edistyneet toiminnot 37
Kuvaustilat
Kuvauksen keskeyttäminen
Kuvaus voidaan videota kuvattaessa keskeyttää tilapäisesti.
Tällä toiminnolla samaan videoon voidaan kuvata kaikki
suosikkinäkymät.
Nauhoitus voidaan keskeyttää valitsemalla
painike, kun haluat jatkaa.
. Valitse sama
Pysäytys: Suljin
Edistyneet toiminnot 38
Puhemuistioiden nauhoittaminen
apsd
Opi äänittämään puhemuistio, jota voit kuunnella koska tahansa. Voit liittää puhemuistion valokuvaan muistutukseksi kuvausolosuhteista.
Äänenlaatu on paras, kun kohde on 40 cm:n päässä kamerasta.
Puhemuistion äänittäminen
1
Valitse kuvaustilassa f “ >“
Puhemuistion lisääminen valokuvaan
“
.
1
Valitse kuvaustilassa f “ > “
Aloita nauhoitus painamalla [Suljin]-painiketta.
t Valitse , jos haluat keskeyttää, ja , jos haluat jatkaa.
t Jäljellä oleva nauhoitusaika näkyy ruudun yläosassa.
t Voit nauhoittaa enintään 10 tuntia puhemuistioita.
3
4
2
Aseta kohde ruutuun ja ota kuva.
t Puhemuistion äänitys alkaa heti kuvan ottamisen jälkeen.
3
Nauhoita lyhyt puhemuistio (enintään 10 sekuntia).
t Paina uudestaan [Suljin]-painiketta, kun haluat lopettaa
puhemuistion äänittämisen.
Pysäytä painamalla [Suljin]-painiketta.
Valitse
.
Muistio
Nauhoita
2
“
, jos haluat siirtyä kuvaustilaan.
Edistyneet toiminnot
39
Kuvausasetukset
Opi kuvaustilan vaihtoehdot.
Tarkkuuden ja laadun valinta ……………… 41
Kirkkauden ja värin säätö …………………… 53
Tarkkuuden valitseminen ……………………… 41
Kuvan laadun valitseminen …………………… 42
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV) …………
Vastavalon korjaaminen (ACB) …………………
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen ……………
Valonlähteen valinta (valkotasapaino) …………
Ajastimen käyttö
…………………………… 43
Hämäräkuvaus ……………………………… 45
Punasilmäisyyden estäminen ………………… 45
Salaman käyttäminen ………………………… 45
ISO-nopeuden säätö ………………………… 46
Kameran tarkennuksen muuttaminen …… 47
Makron käyttäminen ……………………………
Automaattisen tarkennuksen käyttö …………
Smart-kosketustarkennuksen käyttäminen …
Tarkennusalueen säätäminen …………………
47
47
48
49
Käytä kasvojentunnistusta ………………… 50
Kasvojen tunnistus ……………………………
Omakuvan ottaminen …………………………
Hymykuvan ottaminen …………………………
Silmien räpyttelyn tunnistaminen ………………
Smart face recognition -vaihtoehdon
käyttäminen ……………………………………
50
51
51
51
52
53
54
55
56
Välähdystilojen käyttäminen ……………… 58
Kuvien parantelu ……………………………
Tyylien käyttäminen ……………………………
Oman RGB-sävyn määrittäminen ……………
Valokuvien säätäminen …………………………
59
59
59
60
Tarkkuuden ja laadun valinta
Opi muuttamaan kuvan tarkkuutta ja laatua.
Tarkkuuden valitseminen
Videota kuvattaessa:
Sapsdv
Jos kasvatat tarkkuutta, kuvassa tai videossa on enemmän
pikseleitä, joten se voidaan tulostaa suuremmalle paperille tai
näyttää suuremmalla näytöllä. Tiedoston koko kasvaa samalla.
1
2
Valitse v-tilassa f “
.
Valitse vaihtoehto.
Valokuvaa otettaessa:
1
Valitse kuvaustilassa f “
valittava f “ > “ .)
2
Valitse vaihtoehto.
. (Joissain tiloissa on
800 X 592
Vaihtoehto Kuvaus
3456 X 2592
800 X 592: Toistaminen SDTV:ssä.
640 X 480: Toistaminen tavallisessa televisiossa.
320 X 240: Käytä Internet-sivulla.
Vaihtoehto Kuvaus
3456 X 2592: Tulosta A2-paperille.
3456 X 2304: Tulosta A3-paperille leveänä (3:2).
3456 X 1944: Tulosta A3-paperille panoraamana
(16:9).
2529 X 1944: Tulosta A4-paperille.
2048 X 1536: Tulosta A5-paperille.
1024 X 768: Liitä sähköpostiviestiin.
Kuvausasetukset
41
Tarkkuuden ja laadun valinta
Kuvan laadun valitseminen
apsd
Otetut valokuvat pakataan ja tallennetaan JPEG-muodossa.
Tarkemmista kuvista tulee suurempia tiedostoja.
1
Valitse kuvaustilassa f “
valittava f “ > “ .)
2
Valitse vaihtoehto.
. (Joissain tiloissa on
Hyvä
Vaihtoehto Kuvaus
Supertarkka
Hyvä
Normaali
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
42
Ajastimen käyttö
Sapsdv
Opi käyttämään ajastinta viivekuvauksessa.
1
2
Valitse kuvaustilassa
3
.
Käynnistä ajastin painamalla [Suljin]-painiketta.
t AF-apuvalo/ajastimen valo vilkkuu. Kamera ottaa kuvan
automaattisesti määrätyllä hetkellä.
Valitse vaihtoehto.
t Voit peruuttaa ajastimen valitsemalla sen kuvakkeen.
t Kasvojentunnistusvaihtoehdosta riippuen, ajastin tai jokin
ajastinvaihtoehto saattaa olla poissa käytöstä.
Pois
Vaihtoehto Kuvaus
Pois: Ajastin ei ole päällä.
10 sek.: Ota kuva 10 sekunnin kuluttua.
2 sek.: Ota kuva 2 sekunnin kuluttua.
Kaksois: Ota kuva 10 sekunnin kuluttua ja toinen
2 sekuntia sen jälkeen.
Liikeajastin: Tunnista liike ja ota kuva. (s. 44)
Vaihtoehto voi vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
43
Ajastimen käyttö
5
Liikeajastimen käyttö
1
2
3
4
Valitse kuvaustilassa
“
.
Poseeraa kuvaa varten, kun AF-apuvalo/ajastimen valo
vilkkuu.
t AF-apuvalo/ajastimen valo lakkaa vilkkumasta juuri ennen kuin
kamera ottaa kuvan automaattisesti.
Paina [Suljin]-painiketta.
Seiso 3 metrin päässä kamerasta 6 sekunnin sisällä siitä,
kun painoit [Suljin]-painiketta.
Käynnistä ajastin liikkumalla, esim. heilauttamalla käsiäsi.
t AF-apuvalo/ajastimen valo alkaa vilkkua nopeasti, kun kamera
paikantaa sinut.
Liikeajastin ei välttämättä toimi, kun
t olet 3 metriä kauempana kamerasta
t liikkeesi on liian pieni
t valo tai vastavalo on liian kirkas
Liikeajastimen
tunnistusalue
Kuvausasetukset
44
Hämäräkuvaus
Opi ottamaan kuvia yöllä tai himmeässä valaistuksessa.
Punasilmäisyyden estäminen
Salaman käyttäminen
aps
Jos otat henkilöstä kuvan pimeässä käyttäen salamaa, silmät
voivat näyttää punaisilta. Voit estää tämän valitsemalla Punasilm
tai Punasilm korj.
Saps
Käytä salamaa, kun otat kuvia hämärässä tai tarvitset kuviin lisää
valoa.
1
2
Valitse kuvaustilassa
.
Valitse vaihtoehto.
Pois
Vaihtoehto Kuvaus
Pois:
t Salama ei välähdä.
t Kameran tärinävaroitus (
hämärässä.
) ilmestyy, kun kuvaat
Autom.: Kamera valitsee asianmukaiset salamaasetukset tunnistamalleen näkymälle S-tilassa.
Autom.: Salama välähtää automaattisesti, kun
kohde tai tausta on tumma.
Kuvausasetukset
45
Hämäräkuvaus
ISO-nopeuden säätö
Vaihtoehto Kuvaus
Punasilm*:
t Salama välähtää, kun kohde tai tausta on tumma.
t Kamera vähentää punasilmäisyyttä.
Täytesal:
t Salama välähtää aina.
t Valoteho säätyy automaattisesti.
Hid synk:
t Salama välähtää ja suljin on auki pidemmän aikaa.
t Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kameran
kuvaavan taustan tarkemmin.
t Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista tulee teräviä.
p
ISO-nopeus kuvaa filmin valoherkkyyttä International Organisation
for Standardisationin (ISO) mukaan. Mitä suurempi ISO-nopeus,
sitä valoherkempi kamera on. Suuremmalla ISO-nopeudella voit
ottaa parempia kuvia ilman salamaa.
1
2
Valitse kuvaustilassa f “
.
Valitse vaihtoehto.
t Valitse
, jos haluat käyttää kohteen ja valaistuksen
kirkkauteen sopivaa ISO-nopeutta.
Punasilm korj*:
t Salama välähtää, kun kohde tai tausta on tumma.
t Kamera korjaa punasilmäisyyden edistyneellä
ohjelma-analyysillä.
Autom.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
* Salama välähtää kahdesti. Älä liiku, ennen kuin salama välähtää toisen
kerran.
Mitä suuremman ISO-nopeuden valitset, sitä enemmän häiriötä/kohinaa
kuvassa voi ilmetä.
t Salama ei ole käytettävissä, jos valitset välähdysvaihtoehdon tai
Omakuvan tai Silmätunnistus.
t Varmista, että kohteet ovat suositellulla etäisyydellä salamasta. (s. 98)
t Jos valo heijastuu tai ilmassa on paljon pölyä, kuvaan saattaa tulla
pieniä täpliä.
Kuvausasetukset
46
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Opi säätämään kameran tarkennus kohteen mukaan
Makron käyttäminen
apdv
Makrolla voit ottaa lähikuvia sellaisista kohteista kuin kukista
ja hyönteisistä. Makrovaihtoehdoista kerrotaan kohdassa
“Automaattisen tarkennuksen käyttö”.
Automaattisen tarkennuksen käyttö
apdv
Jotta kuvista tulisi tarkkoja, valitse kohteen etäisyyden mukainen
tarkennus.
1
2
Valitse kuvaustilassa
.
Valitse vaihtoehto.
Norm (aut)
Vaihtoehto Kuvaus
Norm (aut): Tarkenna kohteeseen, joka on
kauempana kuin 80 cm.
Aut. makro: Tarkenna kohteeseen, joka on
kauempana kuin 5 cm (tai kauempana kuin 50 cm
zoomia käytettäessä).
t Pyri pitämään kameraa liikkumatta, jotta kuvista ei tule epäselviä.
t Kytke salama pois käytöstä, jos kohde on lähempänä kuin 40 cm.
Makro: Tarkenna kohteeseen, joka on etäisyydellä
5-80 cm (50-80 cm zoomia käytettäessä).
Super Makro: Tarkenna kohteeseen, joka on
etäisyydellä 1-5 cm.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
47
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Smart-kosketustarkennuksen käyttäminen
apsd
Smart-kosketusmittauksella voit seurata kohdetta ja tarkentaa
siihen automaattisesti, jopa liikkuessasi. Aseta tarkennusalueeksi
Älykäs kosketustark. (s. 49) ja kosketa kosketusalueella
(ruudussa) kohdetta, jota haluat seurata.
Tarkennusruudun väri osoittaa seurannan ja tarkennuksen tilan:
t Valkoinen: kohdetta seurataan
t Vihreä: automaattitarkennus, kun painat puoliksi [Suljin]painiketta
t Jos et kosketa ruutua ollenkaan, tarkennusruutu ilmestyy näytön
keskelle.
t Kohteen seuranta ei välttämättä toimi, jos
- kohde on liian pieni
- kohde liikkuu
- kohde on taustavalossa tai kuvaat hämärässä
- kohteen ja taustan värit ovat samat
- kohteen ja taustan kuviointi on samanlainen
- kamera tärisee pahasti
Näissä tapauksissa tarkennusruutu näkyy valkoisena yksiviivaisena ruutuna.
t Jos kamera ei pysty seuraamaan kohdetta, se on valittava uudelleen.
t Jos kamera ei pysty tarkentamaan, tarkennusruutu muuttuu punaiseksi
yksiviivaiseksi ruuduksi.
Kohteeseen tulee tarkennusruutu, joka seuraa sitä, kun liikutat
kameraa.
Kuvausasetukset
48
Kameran tarkennuksen muuttaminen
Tarkennusalueen säätäminen
apsd
Kuvista tulee tarkempia, jos valitset näytöltä tarkennettavan
kohteen.
1
2
Valitse kuvaustilassa f “
.
Valitse vaihtoehto.
Keskipainot.
Vaihtoehto Kuvaus
Keskipainot.: Tarkenna keskelle (käytä, kun kohde
on keskellä).
Monipistem.: Kohdista yhteen yhdeksästä
mahdollisesta alueesta (kohdistus muuttuu
asetukseksi Keskipainot., jos käytät digitaalista
zoomia).
Älykäs kosketustark.: Tarkenna kohteeseen, jota
kosketat näytössä, ja seuraa sitä.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Kuvausasetukset
49
Käytä kasvojentunnistusta
apsd
Jos käytät kasvojentunnistusta, kamera tunnistaa ihmiskasvot automaattisesti. Kun tarkennat ihmiskasvoihin, kamera säätää valotuksen
automaattisesti. Voit ottaa kuvia nopeasti ja helposti käyttämällä vaihtoehtoja Silmätunnistus, joka tunnistaa suljetut silmät, tai Hymykuva,
jolla voit kuvata hymyileviä kasvoja. Voit myös käyttää vaihtoehtoa Älykäs kasvojentunnistus tunnistamaan kasvot ja tarkentamaan
ensisijaisesti niihin.
t Kasvojentunnistus ei ole käytettävissä joissain näkymätiloissa.
t Kasvojentunnistus ei välttämättä toimi, jos
- kohde on kaukana kamerasta (tarkennusruutu on oranssi
vaihtoehdoilla Hymykuva ja Silmätunnistus)
- on liian kirkasta tai liian pimeää
- kohde ei ole kääntynyt kameraa kohden
- kohteella on aurinkolasit tai naamari
- kohde on vastavalossa tai valaistusolosuhteet ovat epävakaat
- kohteen ilme muuttuu huomattavasti
t Kasvojentunnistus ei ole käytettävissä, kun käytetään valokuvatyylejä.
t Kun käytät kasvojentunnistusta, digitaalinen zoom
ei toimi.
t Kasvojentunnistusvaihtoehdosta riippuen, ajastin tai jokin
ajastinvaihtoehto saattaa olla poissa käytöstä.
Kasvojen tunnistus
Kamera tunnistaa automaattisesti ihmiskasvot (enintään
10 kasvoa).
Valitse kuvaustilassa f “
“ . Lähimmät kasvot
näkyvät valkoisessa kohdistusruudussa ja muut harmaissa
kohdistusruuduissa.
Mitä lähempänä kohdetta olet, sitä nopeammin kamera tunnistaa kasvot.
Kuvausasetukset
50
Käytä kasvojentunnistusta
Omakuvan ottaminen
Hymykuvan ottaminen
Ota kuva itsestäsi. Tarkennusetäisyydeksi säädetään lähikuva ja
kamera piippaa.
Kamera vapauttaa sulkimen automaattisesti, kun tunnistaa
hymyilevät kasvot.
1
2
Valitse kuvaustilassa f “
“ . Jos kohde hymyilee
leveästi, kamera pystyy tunnistamaan hymyn helpommin.
Valitse kuvaustilassa f “
“
.
Kun kuulet nopean piippauksen, paina [Suljin]-painiketta.
Jos haluat kytkeä piippauksen pois päältä, valitse ääniasetuksista Omakuva.
(s. 88)
Silmien räpyttelyn tunnistaminen
Jos kamera tunnistaa, että silmät ovat suljetut, se ottaa
automaattisesti 2 kuvaa peräjälkeen.
Valitse kuvaustilassa f “
“
.
t Älä liikuta kameraa, kun näytössä lukee ”Tallennetaan”.
t Jos silmätunnistus ei onnistu, kamera ilmoittaa: “Silmät kiinni
kuvattaessa”. Ota uusi kuva.
Kuvausasetukset
51
Käytä kasvojentunnistusta
Smart face recognition -vaihtoehdon
käyttäminen
t Kamera saattaa tunnistaa kasvot virheellisesti, jos valaistus ei ole hyvä,
kohteen asento tai ilme on hyvin erilainen tai hänellä on lasit/häneltä
puuttuu lasit.
t Kamera saattaa tunnistaa kasvot ja näyttää osoittimen, vaikka niitä ei
olisi rekisteröity.
t Kun olet toistotilassa, voit katsella rekisteröityjä kasvoja
prioriteettijärjestyksessä. (s. 63) Vaikka kasvot olisikin tunnistettu, niitä
ei ole välttämättä luokiteltu toistotilassa.
t Jos kamera tunnistaa uudet kasvot ja tunnistettuja kasvoja on 10, se
korvaa vähiten tärkeät kasvot uusilla.
t Kamera pystyy tunnistamaan enintään kolmet kasvot yhdestä kuvasta.
t Jos kamera ei tunne kasvoja, se paikantaa ne asettamatta niille
prioriteettia.
t Voit tunnistaa kasvoja manuaalisesti jo ottamistasi kuvista. (s. 63)
Kamera tunnistaa automaattisesti kasvot, joita kuvaat usein
(enintään 10 henkeä). Tämä ominaisuus tarkentaa automaattisesti
etupäässä kyseisiin kasvoihin. Tämä toiminto on käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti.
Valitse kuvaustilassa f “
“ . Kasvojen prioriteetti näkyy
ruudun vieressä olevasta osoittimesta.
Kuvausasetukset
52
Kirkkauden ja värin säätö
Opi parantamaan kuvan laatua säätämällä kirkkautta ja väriä.
Valotuksen säätö manuaalisesti (EV)
pdv
3
Kuvat voivat olla liian kirkkaita tai hämäriä, riippuen ulkopuolisen
valon määrästä. Tällöin voit parantaa kuvia säätämällä valotusta.
Tummempi (-)
1
2
Neutraali (0)
Valitse
Kirkkaampi (+)
Valitse kuvaustilassa f “
t Kun säädät valotusta, asetukset pysyvät ennallaan. Sinun on
mahdollisesti säädettävä valotusta myöhemmin, jotta kuvat eivät yli- tai
alivalotu.
t Jos et osaa päättää parasta valotusta, valitse AEB (automaattinen
valotusalue). Kamera ottaa kuvat eri valotuksilla: normaali, alivalotettu ja
ylivalotettu. (s. 58)
.
Säädä valotusta valitsemalla arvo.
t +: kirkkaampi, -: tummempi
EV
-2
-1
0
+1
.
t Säädetty valotusarvo näyttää seuraavalta:
+2
Kuvausasetukset
53
Kirkkauden ja värin säätö
Vastavalon korjaaminen (ACB)
p
Vaihtoehto Kuvaus
Pois: ACB on poissa päältä.
Jos valonlähde on kohteen takana tai kohteen ja taustan välillä on
suuri kontrasti, kohde näyttää kuvassa todennäköisesti tummalta.
Tässä tapauksessa voit valita vaihtoehdon automaattinen
kontrastitasapaino (ACB).
Päällä: ACB on päällä.
t ACB on aina päällä a-tilassa.
t Tämä toiminto ei ole käytössä, jos on valittu Jatkuva, Er nopea tai
AEB.
Ilman ACB:tä
1
2
ACB:llä
Valitse kuvaustilassa f “>“
.
Valitse vaihtoehto.
Pois
Kuvausasetukset
54
Kirkkauden ja värin säätö
Mittausvaihtoehtojen muuttaminen
pdv
Vaihtoehto Kuvaus
Piste:
t Kamera mittaa valotehon ainoastaan ruudun
keskellä.
t Jos kohde ei ole näkymän keskellä, kuva saattaa
valottua virheellisesti.
t Sopii käytettäväksi vastavalossa.
Mittaustila viittaa siihen, miten kamera mittaa valon määrää.
Valokuvien kirkkaus ja valaistus riippuu valitsemastasi
mittaustilasta.
1
Valitse kuvaustilassa f “ > “
v-tilassa .)
2
Valitse vaihtoehto.
. (Valitse
Keskipain.:
t Kamera mittaa koko ruudun mittauslukemien
keskiarvon ja painottaa keskikohtaa.
t Sopii kuvattaessa kohdetta, joka on ruudun
keskellä.
Monilohko
Vaihtoehto Kuvaus
Monilohko:
t Kamera jakaa näkymän useaan alueeseen ja
mittaa niiden kaikkien valotehon.
t Sopii yleiseen kuvaukseen.
Kuvausasetukset
55
Kirkkauden ja värin säätö
Valonlähteen valinta
(valkotasapaino) p d v
Valokuvan väri riippuu valonlähteen tyypistä ja laadusta. Jos haluat
valokuvien värien olevan realistisia, valitse asianmukainen valoolosuhde kalibroimalla valkotasapainoa – esim. Aut valkotasap,
Päivänval, Pilvinen tai Hehkuvalo.
1
2
Valitse kuvaustilassa f “
.
Valitse vaihtoehto.
Aut valkotasap
Kuvake Kuvaus
(Aut valkotasap)
(Päivänval)
Aut valkotasap: Käytä automaattista
valaistusolosuhteista riippuvaa asetusta.
Päivänval: Valitse, kun otat ulkokuvia aurinkoisena
päivänä.
Pilvinen: Valitse, kun otat ulkokuvia pilvisenä tai
varjoisana päivänä.
(Pilvinen)
Loistep kirk: Valitse, kun otat kuvia
päivänvaloloisteputken tai kolmitehoisen loisteputken
valossa.
(Hehkuvalo)
Loistep himm: Valitse, kun otat kuvia valkoisen
loisteputken valossa.
Hehkuvalo: Valitse, kun otat sisäkuvia hehkulampun tai
halogeenilampun valossa.
Mukaut. as: Käytä esiasetettuja asetuksia.
Kuvausasetukset
56
Kirkkauden ja värin säätö
Oman valkotasapainon määrittäminen
1
2
Kohdista objektiivi valkoista paperinpalaa kohden.
3
Paina [Suljin]-painiketta.
Valitse kuvaustilassa f “
“
.
Kuvausasetukset
57
Välähdystilojen käyttäminen
ps
Nopeasti liikkuvia kohteita tai kohteen luonnollisia ilmeitä tai eleitä voi olla vaikea kuvata. Tällöin voit valita jonkin välähdystilan.
Vaihtoehto Kuvaus
1
2
Valitse kuvaustilassa f “ > “
Er nopea:
t Kamera ottaa [Suljin]-painiketta painaessasi
VGA-valokuvia (6 valokuvaa sekunnissa, enintään
30 kuvaa).
t Kamera näyttää juuri otetut kuvat automaattisesti
ja tallentaa ne sitten.
.
AEB:
t Ota 3 kuvaa eri valotuksilla: normaali, alivalotettu
ja ylivalotettu.
t Käytä kolmijalkaa, jotta kuvista ei tule epäselviä.
Valitse vaihtoehto.
Asetukset voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
Yksittäis
t Salama, ajastin ja ACB ovat käytettävissä ainoastaan, jos valitset
Yksittäis.
t Kun valitaan Er nopea, tarkkuudeksi asetetaan VGA ja ISOnopeudeksi Autom..
Vaihtoehto Kuvaus
Yksittäis: Ota yksittäinen valokuva.
Jatkuva:
t Kamera kuvaa jatkuvasti niin kauan kuin painat
[Suljin]-painiketta.
t Kuvien maksimimäärä riippuu muistikortin koosta.
Kuvausasetukset
58
Kuvien parantelu
Opi parantelemaan kuvia käyttämällä tyylejä ja värejä ja tekemällä säätöjä.
Tyylien käyttäminen
Oman RGB-sävyn määrittäminen
apsdv
Käytä kuvissa eri tyylejä – esim. Pehmeä, Elävä tai Metsä.
Pehmeä
1
2
Elävä
1
Valitse tyyleistä
B: sininen).
2
Valitse valitun värin määrä.
Mukaut. RGB
Metsä
Valitse kuvaustilassa f “ . (Joissain tiloissa on
valittava f “> (kerran tai kahdesti) “
.)
Valitse vaihtoehto.
t Valitse
, jos haluat määrittää oman RGB-sävyn.
“väri (R: punainen, G: vihreä,
3
Valitse
Normaali
Kuvausasetukset
59
.
Kuvien parantelu
Valokuvien säätäminen
Kontrasti
p
Kuvaus
Säädä valokuvien terävyys, värikylläisyys ja kontrasti.
-
Vähennä väriä ja kirkkautta.
1
2
+
Lisää väriä ja kirkkautta.
Valitse kuvaustilassa f ¡ > kahdesti ¡
t
t
t
3
.
Värikylläisyys
Valitse vaihtoehto.
: Terävyys
: Kontrasti
: Kylläisyys
Terävyys
Terävyys
-1
0
+1
Vähennä värikylläisyyttä.
+
Lisää värikylläisyyttä.
Jos et halua käyttää tehosteita. valitse 0. (sopii tulostukseen)
Valitse valitulle kohteelle arvo.
-2
Kuvaus
-
+2
Kuvaus
-
Pehmennä kuvien reunoja (sopii, kun kuvia
muokataan tietokoneella).
+
Terävöitä reunoja parantaaksesi kuvien
selkeyttä. Tämä voi myös lisätä kuvien häiriöitä.
Kuvausasetukset
60
Toistaminen/
Muokkaaminen
Opi katselemaan kuvia ja videoita sekä toistamaan puhemuistioita
ja muokkaamaan kuvia ja videoita. Opi lisäksi liittämään kamera
valokuvatulostimeen tai televisioon.
Toistaminen ………………………………………………… 62
Toistotilan käynnistäminen …………………………………
Valokuvien katseleminen ……………………………………
Videon toistaminen …………………………………………
Puhemuistion toistaminen …………………………………
62
66
68
69
Valokuvan muokkaaminen ………………………………
Kuvan kiertäminen …………………………………………
Kuvien koon muuttaminen …………………………………
Värin muokkaus ……………………………………………
Oman RGB-sävyn määrittäminen …………………………
Erikoistehosteiden käyttäminen ……………………………
Valotusongelmien korjaaminen ……………………………
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen ……………………
70
70
70
71
71
72
72
73
Tiedostojen katselu televisiossa ………………………… 74
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella
(PictBridge) ………………………………………………… 75
Toistaminen
Opi katselemaan kuvia ja videoita ja toistamaan puhemuistioita sekä käsittelemään tiedostoja.
Toistotilan käynnistäminen
Näyttö toistotilassa
Katsele kameraan tallennettuja kuvia ja videoita ja toista
puhemuistioita.
1
Paina [Toisto]-painiketta.
t Näyttöön tulevat viimeisimmät otetut kuvat ja nauhoitetut
tiedostot.
t Jos kamera on sammuksissa, se käynnistyy.
2
Voit selata tiedostojen läpi piirtämällä näyttöön
vaakaviivan vasemmalle tai oikealle.
t Jos haluat nähdä edellisen tiedoston, valitse <. Pidä se
painettuna, jos haluat katsella tiedostoja nopeasti.
t Jos haluat nähdä seuraavan tiedoston, valitse >. Pidä se
painettuna, jos haluat katsella tiedostoja nopeasti.
Kuvake
Kuvaus
Valokuva sisältää puhemuistion
v
Videotiedosto
Tulostusjärjestys on määrätty (DPOF)
Suojattu tiedosto
Valokuvassa on tunnistetut kasvot; Käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti
Kansion nimi – tiedoston nimi
Poistetut tiedostot (s. 65)
Toista diaesitys (s. 67)
Muokkaa valokuvia (s. 70)
Valitse näytön tyyppi (s. 18)
Kasvojentunnistus (s. 63); käytettävissä ainoastaan, jos
kamerassa on muistikortti
Toista videoita ja puhemuistioita
(Video s. 68/Puhemuistio s. 69)
Jos haluat katsella sisäiseen muistiin tallennettuja tiedostoja, ota kortti pois
kamerasta.
Toistaminen/Muokkaaminen
62
Toistaminen
Tiedostojen katselu kategorioittain Smart-albumissa
2
Katsele ja käsittele tiedostoja luokittain, kuten päivämäärän,
tiedostotyypin tai viikon mukaan.
1
Valitse kuvaustilassa
“
“ luokka.
t Voit myös selata päivämääriä, tiedostotyyppejä, viikonpäiviä,
värejä ja kasvoja koskettamalla ja pitämällä painiketta < tai >.
3
4
Tyyppi
Valitse päivämäärä, tiedostotyyppi, viikonpäivä, väri tai
kasvot.
Selaa tiedostoja valitsemalla < tai >.
Voit palata normaalinäkymään painamalla
.
Pvm
Väri
Kasvojen tunnistus
Viikko
Voit tunnistaa kasvoja valokuvissasi luokitellaksesi ne kasvojen
mukaan Smart-albumissa. Tämä toiminto on käytettävissä
ainoastaan, jos kamerassa on muistikortti.
Kasvot
Vaihtoehto
Kuvaus
Tyyppi
Katsele tiedostoja tiedostotyypin mukaan.
Pvm
Katsele tiedostoja niiden tallentamispäivämäärän
mukaan.
Väri
Katsele tiedostoja kuvan päävärin mukaan.
Viikko
Katsele tiedostoja niiden tallentamisviikonpäivän
mukaan.
Kasvot
Katsele tiedostoja tunnistettujen kasvojen mukaan.
(Enintään 15 ihmistä)
1
2
Valitse toistotilassa valokuva “
.
Valitse Kyllä.
t Jos valokuvassa on useita kasvoja, valitse tunnistettavat
kasvot ja valitse Kyllä “
.
t Voit tunnistaa enintään kolmet kasvot.
t Jos tunnistat uudet kasvot ja Smart-albumiin on tunnistettu
manuaalisesti kolmet kasvot, kamera korvaa vanhimmat kasvot uusilla.
Kameralta saattaa kulua jonkin aikaa luokan vaihtamiseen ja tiedostojen
tunnistukseen.
Toistaminen/Muokkaaminen
63
Toistaminen
Tiedostojen esittäminen pienoiskuvina
Tiedostojen suojaaminen
Selaa tiedostojen pienoiskuvia.
Suojaa tiedostot tahattomilta poistoilta.
Kun painat toistotilassa [Zoomaus]-painiketta alaspäin, voit
näyttää 9 tai 16 pienoiskuvaa (voit palata edelliseen tilaan
painamalla [Zoomaus]-painiketta ylöspäin).
Voit valita ja suojata tiedostoja seuraavasti:
1
2
3
Paina toistotilassa [Valikko]-painiketta.
Valitse Suojaa “Valitse.
Valitse tiedostot, jotka haluat suojata.
t Jos haluat valita kaikki tiedostot, valitse .
.
t Jos haluat peruuttaa valintasi, valitse
Jos haluat tehdä tämän
Toimi näin
Selata tiedostoja
Valitse < tai >.
Katsella tiedostoa
Valitse pienoiskuva.
Poistaa tiedoston
Valitse tai vedä tiedosto
-kuvakkeeseen. (s. 65)
4
Valitse
Toistaminen/Muokkaaminen
64
.
Toistaminen
Voit suojata kaikki tiedostot seuraavasti:
Voit poistaa kaikki tiedostot seuraavasti:
1
2
1
2
Paina toistotilassa [Valikko]-painiketta.
Valitse Suojaa “Kaikki “Lukitse.
Tiedostojen poistaminen
Paina toistotilassa [Valikko]-painiketta.
Valitse Poista “ Kaikki “ Kyllä.
Vaihtoehtoinen tapa poistaa tiedosto
Poista yksittäisiä tiedostoja tai kaikki kerralla. Suojattuja tiedostoja
ei voi poistaa.
Piirrä näyttöön X, kun katselet tiedostoa toistotilassa.
Voit poistaa yksittäisen tiedoston seuraavasti:
1
2
Valitse toistotilassa tiedosto “ .
Poista tiedosto valitsemalla Kyllä.
Voit poistaa useita tiedostoja seuraavasti:
1
2
Valitse toistotilassa
“ Poista useita.
Valitse tiedostot, jotka haluat poistaa.
t Jos haluat valita kaikki näytössä olevat tiedostot, valitse
.
t Jos haluat peruuttaa valintasi, valitse
3
Valitse
.
“ Kyllä.
Toistaminen/Muokkaaminen
65
Toistaminen
Tiedostojen kopioiminen muistikortille
Roskakorin käyttäminen
Jos roskakori aktivoidaan, poistetut tiedostot siirretään sinne sen
sijaan, että ne poistettaisiin pysyvästi. Tämä koskee vain yksittäisiä
tiedostoja ja valittuja tiedostoja – jos valitset poista kaikki tiedostot,
niitä ei siirretä roskakoriin.
Roskakori aktivoidaan seuraavasti:
1
2
Tiedostoja voidaan kopioida sisäisestä muistista muistikortille.
1
2
3
Paina toistotilassa [MENU]-painiketta.
Valitse . “Kopioi kortille.
Jos haluat kopioida tiedostot, valitse Kyllä.
Paina toistotilassa [MENU]-painiketta.
Valitse Roskakori “ Päällä.
Valokuvien katseleminen
Tiedostot voidaan palauttaa roskakorista seuraavasti:
1
2
Paina toistotilassa [MENU]-painiketta.
Voit lähentää kuvaan tai katsella kuvia diaesityksenä.
Valokuvan suurentaminen
Valitse Roskakori “ Palauta.
t Tämä toiminto ei koske videoita eikä puhemuistioita.
t Tiedostojen poistaminen saattaa kestää kauemmin, kun käytät
roskakoria.
t Jos alustat sisäisen muistin, kaikki roskakorissa olevat tiedostot
poistetaan.
t Roskakoriin mahtuu enintään 10 Mt tiedostoja. Jos ylität 10 Mt:n rajan,
kamera kysyy, haluatko tyhjentää roskakorin. Jos haluat tyhjentää sen,
valitse Kyllä; jos haluat poistaa vain senhetkisen tiedoston, valitse Ei.
Suurenna valokuvaa painamalla toistotilassa [Zoomaus]
(voit pienentää kuvaa painamalla [Zoomaus]-painiketta
alaspäin).
Suurennettu alue ja zoomaussuhde ilmoitetaan näytön
ylälaidassa. Suurin mahdollinen zoomaussuhde voi vaihdella
tarkkuudesta riippuen. Siirrä suurennettua aluetta valitsemalla
nuolet.
Toistaminen/Muokkaaminen
66
Toistaminen
Kuvake
Vaihtoehto Kuvaus
Kuvaus
Kuvat: Valitse diaesityksen kuvat.
Poista tiedosto.
Toistotila: Valitse, näytetäänkö diaesitys toistuvasti.
Rajaa suurennettu valokuva (se tallennetaan uutena
tiedostona).
Väli: Määritä kuvien välinen viive.
t Tämä toiminto on käytössä, kun Tehoste-valikossa
on valittu
.
:n
t Jos sitä käytetään muun tehosteen kuin
kanssa, väliksi asetetaan 1 sekunti.
Palaa alkuperäiseen näkymään.
Musiikki: Valitse taustamusiikki.
Diaesityksen käynnistäminen
Tehoste:
t Valitse siirtymätehoste.
t Jos et halua tehosteita, valitse
Diaesitykseen voidaan lisätä tehosteita ja ääniä.
1
2
Paina toistotilassa
.
Määritä diaesityksen tehosteet.
3
Kun haluat käynnistää diaesityksen, valitse
.
.
t Jos haluat keskeyttää diaesityksen, kosketa näyttöä (mutta ei
vaihtoehtokuvakkeita).
t Voit siirtyä toistotilaan valitsemalla -kuvakkeen.
Toistaminen/Muokkaaminen
67
Toistaminen
Videon rajaaminen toiston aikana
Videon toistaminen
Voit toistaa videon, ottaa videosta kuvan tai rajata videon.
1
2
Valitse toistotilassa video “
1
Valitse kohdassa, josta haluat uuden videon alkavan,
ja valitse
.
2
3
Valitse , kun jatkaa toistoa.
.
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla.
4
Valitse kohdassa, johon haluat uuden videon
päättyvän, ja valitse
.
Valitse Kyllä.
t Alkuperäisen videon tulisi olla vähintään 10 sekuntia pitkä.
t Muokattu video tallennetaan uutena tiedostona.
Kuvake
Kuvaus
Selaa takaisinpäin.
/
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
Pysäytä toisto.
Selaa eteenpäin.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
Toistaminen/Muokkaaminen
68
Toistaminen
Kuvan otto toiston aikana
Kuvake Kuvaus
1
Valitse siinä kohdassa, minkä haluat tallentaa
valokuvana.
2
3
Valitse
Selaa takaisinpäin.
/
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
Pysäytä toisto.
.
Selaa eteenpäin.
Valitse Kyllä.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
Tämä kuva on samankokoinen kuin alkuperäinen videotiedosto, ja se
tallennetaan uutena tiedostona.
Puhemuistion toistaminen
Valokuvaan lisätyn puhemuistion toistaminen
1
Valitse toistotilassa puhemuistion sisältävä valokuva “
.
2
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla.
Puhemuistion toistaminen
1
2
Valitse toistotilassa puhemuistio “
.
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla.
Kuvake Kuvaus
/
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
Pysäytä toisto.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
Toistaminen/Muokkaaminen
69
Valokuvan muokkaaminen
Muokkaa kuvia, kuten kierrä niitä, muuta niiden kokoa, poista punasilmäisyys ja säädä kirkkautta, kohtrastia ja värikylläisyyttä.
t Muokatut kuvat tallennetaan uusina tiedostoina.
t Kun muokkaat kuvia, joiden koko on vähintään
(s. 41), niiden koko
muutetaan automaattisesti pienemmäksi (paitsi kun muutat kuvien
kokoa):
kooksi
kooksi
kooksi
Kuvien koon muuttaminen
1
2
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
“vaihtoehto.
t Voit tallentaa kuvan alkukuvaksi valitsemalla
(s. 88).
t Jos haluat tallentaa kuvan MP3-soittimen ihoksi, valitse
(s. 84).
Kuvan kiertäminen
1
2
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
.
2048 x 1536
.
“vaihtoehto.
Vasempaan 90°
3
Valitse
.
Tarjolla olevat vaihtoehdot riippuvat valitun kuvan koosta.
3
Valitse
.
Toistaminen/Muokkaaminen
70
Valokuvan muokkaaminen
Värin muokkaus
Oman RGB-sävyn määrittäminen
Käytä kuvissa eri värisävyjä – esim. Pehmeä, Elävä tai Metsä.
1
2
3
Pehmeä
1
2
Elävä
, jos haluat määrittää oman RGB-sävyn.
Normaali
Valitse
Mukaut. RGB
.
4
Valitse
.
Toistaminen/Muokkaaminen
71
.
“
.
“a väri (R: punainen, G: vihreä,
Valitse värin määrä.
“vaihtoehto.
t Valitse
3
Valitse > “
B: sininen).
Metsä
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
Valitse toistotilassa valokuva “
Valokuvan muokkaaminen
Erikoistehosteiden käyttäminen
Valotusongelmien korjaaminen
Lisää valokuviin erikoistehosteita, kuten värisuodattimia ja kohinaa.
Säädä ACB:tä (Auto Contrast Balance), kirkkautta, kontrastia tai
värikylläisyyttä tai poista punasilmäisyys.
1
2
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
.
Kuvan säätäminen
“vaihtoehto.
1
2
Värisuod.
Värisuod.: Muuta taustavärit mustavalkoisiksi, jotta
pääaihe erottuu paremmin.
Tyylikäs: Nämä tehosteet tekevät kuvista
kirkkaampia ja pehmeämpiä.
Lisää kohinaa: Lisää kuviin kohinaa, jotta ne
näyttäisivät vanhoilta.
Retusointi: Kätke kasvojen kauneusvirheet.
Valitse
Valitse
t
t
t
Vaihtoehto Kuvaus
3
Valitse toistotilassa valokuva “
.
“säätövaihtoehto.
: Kirkkaus
: Kontrasti
: Kylläisyys
3
Valitse valitulle kohteelle arvo. (-: vähemmän tai
+: enemmän)
4
Valitse
.
Punasilmäisyyden poistaminen
1
2
3
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
“ .
Valitse
.
.
Toistaminen/Muokkaaminen
72
.
Valokuvan muokkaaminen
ACB:n (automaattisen kontrastitasapainon) säätäminen
1
2
3
Valitse toistotilassa valokuva “
Valitse
“
Valitse
.
3
Valitse tulostettavat kuvat.
t Jos haluat valita kaikki tiedostot, valitse .
.
t Jos haluat peruuttaa valintasi, valitse
.
4
5
.
Valitse
.
Valitse DPOF-vaihtoehdot.
Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen
Valitse tulostettavat kuvat ja määritä niille asetukset, kuten
kopioiden määrä tai paperikoko.
t Muistikortti voidaan viedä myymälään, joka tukee DPOF (Digitaalinen
tulostusjärjestys) -muotoa, tai voit tulostaa kuvat suoraan kotona
DPOF-yhteensopivalla tulostimella.
t Jos kuvat ovat leveitä, niiden vasen ja oikea sivu saattaa leikkaantua,
joten huomioi kuvien koko.
t Sisäiseen muistiin tallennetuille kuville ei voi määrittää DPOF:ää.
1
2
Vaihtoehto
Valitse, haluatko tulostaa kuvat pienoiskuvina.
Määritä tulosteen koko.
6
7
Paina toistotilassa [MENU]-painiketta.
Valitse .“DPOF “Valitse.
Kuvaus
Anna kopioiden määrä valitsemalla , tai ..
Valitse
t Jos haluat tulostaa kaikki tiedostot, valitse Kaikki ja siirry
vaiheeseen 5.
Toistaminen/Muokkaaminen
.
Jos valitset tulostuskoon, kuvat voidaan tulostaa ainoastaan DPOF 1.1
-yhteensopivilla tulostimilla.
73
Tiedostojen katselu televisiossa
Voit katsella kuvia ja videoita liittämällä kameran televisioon mukana tulleella A/V-kaapelilla.
1
Valitse maasi tai alueesi asetuksia vastaava
videosignaalin ulostulo. (s. 90)
2
3
Sammuta kamera ja televisio.
Liitä kamera televisioon A/V-kaapelilla.
Video
4
5
6
t Joissain televisioissa saattaa ilmetä digitaalisia häiriöitä tai osa kuvaa
voi jäädä näkymättä.
t Kuvat eivät välttämättä näy televisioruudun keskellä, television
asetuksista riippuen.
t Voit kuvata valokuvia ja videoita samalla, kun kamera on kytketty
televisioon.
Ääni
Avaa televisio ja valitse videoulostulotila television
kaukosäätimestä.
Käynnistä kamera ja paina [Toisto]-painiketta.
Valitse katseltavat kuvat ja videot kameran
kosketusnäytöllä.
t Valitse televisioruudusta haluamasi vaihtoehto ja kosketa
kyseistä vaihtoehtoa kameran näytössä. Kun televisioruudun
valinnan päälle ilmestyy osoitin, valitse kameran näytöstä
.
Toistaminen/Muokkaaminen
74
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella (PictBridge)
Tulosta kuvia PictBridge-yhteensopivalla tulostimella liittämällä kamera suoraan tulostimeen.
1
Kun tulostin on päällä, liitä kamera siihen USB-kaapelilla.
4
Valitse vaihtoehto.
Vaihtoehto
Kuvaus
Nykyinen kuva
Tulosta sillä hetkellä valittuna oleva kuva.
Siirry vaiheeseen 6.
Valitut valokuvat Tulosta haluamasi valokuvat.
Kaikki valokuvat Tulosta kaikki kuvat. Siirry vaiheeseen 6.
2
5
6
Kytke kamera päälle.
t Tulostin tunnistaa kameran automaattisesti.
t Jos kameraan ei saada yhteyttä, näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
Valitse Tulostin.
t Jos tulostimessa on massamuisti, sinun on ensin asetettava
asetusvalikossa USB-tilaksi Tulostin. (s. 90)
3
Aloita tulostus valitsemalla
.
t Voit määrittää tulostusasetukset valitsemalla . Katso kohta
“Tulostusasetusten määrittäminen” sivulla 76.
Selaa tulostettavaan valokuvaan valitsemalla < tai >.
Määritä tulosteiden määrä valitsemalla ,, tai ., ja
valitse .
t Jos valitsit tulostaa haluamasi valokuvat, toista vaiheet 5-6
kaikkien tulostettavien kuvien kohdalla.
7
Vahvista valinta painamalla Kyllä.
t Tulostus alkaa. Voit peruuttaa tulostuksen valitsemalla
Peruuta.
Toistaminen/Muokkaaminen
75
Valokuvien tulostaminen valokuvatulostimella (PictBridge)
Tulostusasetusten määrittäminen
Vaihtoehto Kuvaus
Koko: Määritä tulosteen koko.
Asettelu: Tulosta pienoiskuvia.
Tyyppi: Valitse paperityyppi.
Laatu: Määritä tulostuslaatu.
Pvm: Lisää tulosteisiin päivämäärä.
Tiednimi: Lisää tulosteisiin tiedoston nimi.
Nollaus: Nollaa tulostusasetukset.
Jotkut tulostimet eivät tue kaikkia vaihtoehtoja.
Toistaminen/Muokkaaminen
76
Multimedia
Opi käyttämään multimediatiloja: Musiikkitila, videotila ja
tekstinäyttötila
Multimediatilan käyttäminen …………………………… 78
Musiikkitilan käyttäminen ………………………………… 80
Videotilan käyttäminen …………………………………… 82
Tekstinäyttötilan käyttäminen …………………………… 83
Multimediatilan asetusvalikko …………………………… 84
Multimediatilan käyttäminen
Multimediatilassa voit kuunnella MP3-tiedostoja, katsella videoita ja lukea tekstiä. Sinun on siirrettävä tiedostot kameraan tai muistikortille
ennen multimediatilan käyttöä. (s. 23)
1
2
4
Kiinnitä kameran mukana tulleet kuulokkeet
monitoimiliitäntään.
t Tiedostot luetellaan niiden tallennuspäivämäärän mukaan.
t Jos tiedostonimen kieltä ei tueta, se näyttää tältä: “_ _ _ _ __ _”.
t Jos kansiossa on yli 100 tiedostoa tai useita suuria tiedostoja,
tilaan siirtyminen saattaa kestää kauemmin.
t Virransäästötila ei ole käytössä toiston aikana, paitsi jos
tekstitiedostoja katseltaessa asetus Autom. vieritys tai
Taustamusiikki on poissa käytöstä.
t Kamera siirtyy virransäästötilaan, jos kameralle ei tehdä mitään
musiikkitilassa 30 sekuntiin.
t Tiedostojen ominaisuuksista riippuen, tiedostojen tiedot saattavat
puuttua soittolistasta.
Valitse kuvaustilassa a “ m.
Tässä tilassa on multimediatoimintoja.
Multimedia
3
Valitse toistettava tiedosto.
t Tiedostot toistetaan automaattisesti.
Valitse tila.
t M: Musiikki
t P: Videot
t t: Tekstinäyttö
Multimedia
78
Multimediatilan käyttäminen
Kosketusnäytön lukitseminen
Multimediatiedostojen poistaminen
Kosketusnäyttö voidaan lukita, jotta toiston aikana ei vahingossa
vaihdeta toimintoja.
Näyttö lukitaan valitsemalla . Kun haluat vapauttaa näytön,
kosketa sitä mistä tahansa ja vedä
ponnahdusikkunan
kuvakkeeseen .
1
2
Valitse tiedostoluettelosta .
Valitse poistettavat tiedostot.
t Jos haluat poistaa kaikki tiedostot, valitse
.
t Valitse, jos haluat peruuttaa valintasi
3
t Vaikka näyttö on lukittu, voit silti käyttää [POWER]-painiketta sekä
USB-kaapelia.
t Voit kytkeä virransäästötilan pois käytöstä painamalla mitä tahansa
painiketta.
Toiseen multimediatilaan siirtyminen
1
Valitse MP3-tiedostoa tai videota toistettaessa tai tekstiä
näytettäessä M, P tai t.
2
3
Valitse m.
Valitse tila.
Tässä tilassa voit toistaa MP3-tiedostoja.
Musiikki
Multimedia
79
Valitse
.
.
Musiikkitilan käyttäminen
Opi soittamaan MP3-tiedostoja, käsittelemään toistoa ja kuvaamaan toiston aikana.
1
2
Siirry musiikkitilaan ja soita musiikkitiedosto. (s. 78)
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla ja painikkeilla.
Valitse
AAA.mp3
M
Jos haluat tehdä tämän
Vaihda tilaa.
Vaihda taajuuskorjaimen tyyppiä.
Lukitse näyttö.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
Avaa soittolista.
Siirry takaisinpäin.
Kuvake
/
Kuvaus
Keskeytä toisto tai jatka sitä.
Siirry eteenpäin.
Siirtonopeus
[MENU]
Toistotila
Muuta musiikkitilan asetuksia.
Akun varaus
Toistoaika
VBR:stä
Vaihteleva siirtonopeus (VBR) on koodausmenetelmä, joka
pitää musiikin laadun yhtäläisenä säätelemällä pakkausnopeutta
koodatun äänen mutkikkuuden mukaan.
Multimedia
80
Musiikkitilan käyttäminen
Diaesityksen käynnistäminen musiikkia kuunneltaessa
1
2
3
4
5
6
Paina toiston aikana [MENU]-painiketta.
Valitse Väli.
Valitse kuvien välinen viive.
Valitse Kuvaesitys.
Valitse toistotilan vaihtoehto.
Vaihtoehto
Kuvaus
Toista
Esitä diaesitys ja palaa soitinnäyttöön.
Toista
uudelleen
Esitä diaesitys toistuvasti.
Voit peruuttaa diaesityksen valitsemalla
.
Multimedia
81
Videotilan käyttäminen
Opi katselemaan videoita ja ohjaamaan toistoa.
1
2
Siirry videotilaan ja toista videotiedosto. (s. 78)
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla ja painikkeilla.
Valitse
BBB.sdc
P
Jos haluat tehdä tämän
Vaihda tilaa.
Lukitse näyttö.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni.
Avaa soittolista.
Siirry takaisinpäin.
Etsi takaisinpäin (toiston aikana)*.
Kuvake
/
Kuvaus
Pysäytä toisto tai jatka sitä.
Siirry eteenpäin.
Akun varaus
Etsi eteenpäin (toiston aikana)*.
Toistoaika
[MENU] Muuta videotilan asetuksia.
* Voit etsiä nopeasti kohdan, jonka haluat toistaa.
t Mitkään painikkeet [POWER]-painiketta lukuun ottamatta eivät
toimi toiston ensimmäisenä' ja viimeisenä 2 sekuntina.
t Muunna tekstitystiedostoja (.smi) Samsung Converterilla siten,
että ne näkyvät kamerassa. (s. 25)
t Jotkut videot saattavat pysähtyä kesken toiston ja jatkua
automaattisesti. Tämä ei ole virhe.
t Toistosäätimet häviävät toiston aikana automaattisesti tietyn ajan
kuluttua. Säätimet palautuvat näyttöön, kun sitä kosketetaan.
Multimedia
82
Tekstinäyttötilan käyttäminen
Opi näyttämään tekstitiedostoja.
1
2
Siirry tekstinäyttötilaan ja lue tiedostoja. (s.78)
Valitse
Samsung.txt
/
Nämä käyttöohjeet kuvaavat
kameran käytön yksityiskohtaisesti.
Lue tämä käsikirja huolella. Jos
tarvitset lisätietoja, napsauta alla
olevaa painiketta.
Vaihda tilaa. Tämä kuvake ilmoittaa koodaustyypin*.
Säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni
(jos taustamusiikki sammuu).
Kuvaus
Akun varaus
1/2
Jos haluat tehdä tämän
Avaa tiedostoluettelo.
1/2
Kuvake
Voit hallita toistoa seuraavilla kuvakkeilla ja painikkeilla.
,
t Siirry edelliselle sivulle.
t Siirry 10 sivua (pidä painettuna).
.
t Siirry seuraavalle sivulle.
t Siirry 10 sivua (pidä painettuna).
[MENU] Muuta tekstinäyttötilan asetuksia.
Sen hetkinen sivu/sivumäärä
* Koodaustyyppi esitetään muodossa
tai
.
t ANSI (American National Standards Institute) -tyyppi:
Kieliasetuksen on vastattava tekstitiedoston kieltä. (s. 85)
t Unicode-tyyppi: Kieliasetuksen ei tarvitse vastata
tekstitiedoston kieltä.
t Jos teksti näkyy virheellisesti, tallenna se tietokoneen
tekstieditorilla ANSI-tiedostona (esim. Windowsin Notepadilla).
t Jotkut merkit tai symbolit eivät välttämättä näy oikein.
t Virheellisesti koodatut tekstitiedostot saattavat olla viallisia.
t Yli 10Mt oleva tiedosto saattaa kestää kauemmin avata tai jäädä
avautumatta. Jaa isot tiedostot moneksi pienemmäksi tiedostoksi,
jotta voit käyttää niitä nopeammin.
Multimedia
83
Multimediatilan asetusvalikko
Opi muuttamaan kunkin multimediatilan asetuksia.
1
2
3
Paina [MENU]-painiketta MP3-tiedoston tai videon
toiston tai tekstitiedoston lukemisen aikana.
* Oletusarvo
Käytettävissä
oleva tila
Kuvaus
Tausta
M
Valitse soitinnäytön iho.
t Iho 1*, Iho 2: Näytä sisäiseen
muistiin tallennettu oletuskuva.
t Käytt. 1, Käytt. 2: Näytä
muokkausvalikossa MP3soittimen ihoksi tallennettu
kuva. (s. 70)
Kuvaesitys
M
Käynnistä diaesitys MP3tiedostoa kuunneltaessa. (s. 81)
Väli
M
Määritä, kauanko kuvasta
toiseen siirtyminen kestää
diaesityksessä. (2 sek*, 3 sek,
5 sek)
Etsitään
P
Määritä, kuinka kauas eteen- tai
taaksepäin etsittäessä siirrytään.
(Tavallinen*, 30 sek, 1 min,
3 min, 5 min, 10 min)
Valikko
Valitse valikko.
Valitse vaihtoehto.
* Oletusarvo
Valikko
Käytettävissä
oleva tila
Kuvaus
Palauta
MPt
Käynnistää viimeksi soitetun
musiikkitiedoston tai jatkaa
videota tai tekstitiedostoa.
(Pois, Päällä*)
Toistotila
M
Toistaa soiton uudestaan tai
toistaa tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä.
t Tavallinen*: Toistaa kaikki
nykyisen kansion tiedostot
kerran.
t Toisto: Toistaa kaikki nykyisen
kansion tiedostot uudelleen.
t Toista yksi: Toistaa
senhetkisen tiedoston
uudelleen.
t Satunnainen: Toista
kaikki kansion tiedostot
satunnaisessa järjestyksessä.
Multimedia
84
Multimediatilan asetusvalikko
* Oletusarvo
Valikko
Käytettävissä
oleva tila
Kuvaus
Autom.
vieritys
t
Määritä viive ennen seuraavalle
tekstiriville vieritystä.
(Pois*, 1, 2, 3, 4, 5)
Taustamusiikki t
Soita tekstitiedostoja luettaessa
taustamusiikkia.
t Pois*: Älä soita musiikkia.
t Päällä: Soita viimeksi soitettu
MP3-tiedosto.
Language
t
Valitse tekstitiedostoa vastaava
kieli.
Poista kaikki
MPt
Poista kaikki valitun
multimediatilan tiedostot.
(Ei, Kyllä)
Multimedia
85
Liitteet
Viittaa asetuksiin, virheilmoituksiin, teknisiin tietoihin ja
huoltovinkkeihin.
Asetusvalikko ………………………………………………
Asetusvalikon käyttö …………………………………………
Ääniasetukset ………………………………………………
Näyttöasetukset ……………………………………………
Kamera-asetukset …………………………………………
87
87
88
88
89
Virheilmoitukset …………………………………………… 91
Kameran huolto ……………………………………………
Kameran puhdistaminen ……………………………………
Muistikorteista ………………………………………………
Akusta ………………………………………………………
92
92
93
94
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon …………………… 96
Kameran tekniset tiedot ………………………………… 98
Hakemisto ………………………………………………… 103
Asetusvalikko
Opi määrittämään kameran asetukset.
3
Asetusvalikon käyttö
1
2
Paina kuvaus- tai toistotilassa [MENU]-painiketta.
Valitse valikko.
Valitse vaihtoehto ja tallenna asetukset.
Äänenvoim
Pois
Värinän voim.
Hiljainen
Värinä&Ääni
Normaali
Äänenvoim
:Normaali
Sul.ääni
Värinän voim.
:Voimakas
Käyn.ääni
Värinä&Ääni
:Kaikkii
Sul.ääni
:1
Käyn.ääni
Voimakas
:Pois
1/2
:Pois
4
1/2
Kuvake Kuvaus
Ääniasetukset: Määritä kameran äänet ja
äänenvoimakkuus. (s. 88)
Näyttöasetukset: Mukauta näyttöasetukset, kuten kieli
ja kirkkaus. (s. 88)
Kamera-asetukset: Muuta kamerajärjestelmän
asetuksia, kuten muistin muotoa, tiedostojen
oletusnimeä ja USB-tilaa. (s. 89)
Liitteet
87
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla
.
Asetusvalikko
Ääniasetukset
Näyttöasetukset
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Kohde
Äänenvoim
Säädä minkä tahansa äänen voimakkuutta.
(Pois, Hiljainen, Normaali*, Voimakas)
Language
Valitse näyttötekstien kieli.
Toiminnon
kuvaus
Kuvaile vaihtoehtoa tai valikkoa lyhyesti.
(Pois, Päällä*)
Alkukuva
Määritä, minkä kuvan kamera näyttää
käynnistyessään.
t Pois*: Alkukuvaa ei näytetä.
t Logo: Näytä sisäiseen muistiin tallennettu
oletuskuva.
t Oma kuva: Näytä haluamasi kuva. (s. 70)
Värinän voim.
Valitse, miten voimakkaasti kamera värisee
näyttöä kosketettaessa. (Hiljainen, Normaali,
Voimakas*)
Tärinätaso saattaa tuntua matalissa lämpötiloissa
asetusta pienemmältä. Tämä ei ole virhe.
Värinä&Ääni
Valitse, väriseekö kamera tai päästääkö se äänen,
kun näyttöä kosketetaan. (Pois, Värinä, Ääni,
Kaikki*)
t Sisäiseen muistiin tallentuu ainoastaan yksi
alkukuva.
t Jos asetat alkukuvaksi uuden kuvan tai nollaat
kameran, nykykuva poistetaan.
t Alkukuvaksi ei voida asettaa leveää kuvaa eikä
kuvaa, jonka suhde on 3:2.
Multimediatilassa kamera ainoastaan värisee.
Sul.ääni
Valitse suljinta painettaessa kuuluva ääni.
(Pois, 1*, 2, 3)
Käyn.ääni
Valitse ääni, joka kuuluu kameran käynnistyessä.
(Pois*, 1, 2, 3)
Af-ääni
Aseta kamerasta kuulumaan ääni, kun suljin
painetaan puoleen väliin. (Pois, Päällä*)
Omakuva
Aseta kamerasta kuulumaan ääni, kun se
tunnistaa kasvosi. (Pois, Päällä*)
Kuvaus
Kirkkaus
Liitteet
88
Kuvan kirkkauden säätö. (Auto*, Tumma, Normaali,
Kirkas)
Normaali pysyy toistotilassa samana, vaikka valittaisiin
Auto.
Pikakats
Määritä, kauanko otettua kuvaa tai videota näytetään
ennen kuvaustilaan palaamista.
(Pois, 0.5 sek*, 1 sek, 3 sek)
Virransäästö
Jos et tee kameralla mitään 30 sekuntiin, se siirtyy
automaattisesti virransäästötilaan (voit kytkeä
virransäästötilan pois käytöstä painamalla mitä
tahansa painiketta). (Pois*, Päällä)
Asetusvalikko
Kamera-asetukset
* Oletusarvo
* Oletusarvo
Kohde
Kuvaus
Kohde
Alusta sisäinen muisti ja muistikortti (kaikki tiedostot,
myös suojatut, poistetaan). (Ei, Kyllä)
Alusta
Määritä, miten tiedostot nimetään.
t Nollaus: Aseta tiedoston nimi alkamaan numerosta
0001, kun kameraan laitetaan uusi muistikortti,
muistikortti alustetaan tai kaikki tiedostot poistetaan.
t Sarja*: Aseta tiedoston nimi jatkamaan edellisen
tiedoston numerosta, kun kameraan laitetaan
uusi muistikortti, muistikortti alustetaan tai kaikki
tiedostot poistetaan.
Jos käytät kameran kanssa toisen valmistajan kamerassa
tai muistikortinlukijassa käytettyä tai tietokoneella alustettua
muistikorttia, kamera ei välttämättä lue korttia oikein.
Alusta kortti ennen käyttöä.
Nollaa
Nollaa valikot ja kuvausasetukset (päiväystä ja aikaa,
kieltä ja videon ulostuloasetuksia ei nollata).
(Ei, Kyllä)
Pvm&aika
Aseta päivämäärä ja aika sekä valitse päivämäärän
muoto. (Vvvv/kk/pp, Kk/pp/vvvv, Pp/kk/vvvv,
Pois*)
Aikavyöhyke
Valitse aikavyöhyke ja määritä kesäaika.
Kuvaus
Tiedostonro
Liitteet
89
t Ensimmäisen kansion oletusnimi on 100SSCAM ja
ensimmäisen tiedoston SDC10001.
t Tiedoston numerointi kasvaa luku kerrallaan välillä
SDC10001–SDC19999.
t Kansion numerointi kasvaa luku kerrallaan välillä
100SSCAM–999SSCAM
t Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 9999
tiedostoa.
t Kamera noudattaa tiedostojen nimeämisessä Digital
rule for Camera File system (DCF) -standardia.
Jos muutat tiedostojen nimiä tahallasi, kamera ei
välttämättä pysty toistamaan niitä.
Asetusvalikko
* Oletusarvo
Kohde
* Oletusarvo
Kuvaus
Kohde
Kuvaus
Videolähtö
Aseta videosignaalin ulostulo vyöhykkeesi mukaiseksi.
t NTSC*: Japani, Kanada, Korea, Meksiko, Taiwan,
USA.
t PAL (tukee ainoastaan BDGHI-muotoa): Australia,
Belgia, Englanti, Espanja, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja, Ruotsi, Saksa, Singapore,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Uusi Seelanti.
USB
Aseta, mitä toimintoa käytetään, kun kamera kytketään
tietokoneeseen tai tulostimeen USB-kaapelilla.
t Auto*: Aseta kamera valitsemaan USB-tila
automaattisesti.
t Tietokon: Liitä kamera tietokoneeseen
tiedostonsiirtoa varten.
t Tulostin: Liitä kamera tulostimeen tiedostojen
tulostusta varten.
Määritä, tulostetaanko kuviin päiväys ja aika. (Pois*,
Pvm, Pvm&aika)
Merkintä
t Päiväys ja aika tulostetaan kuvien oikeaan
alakulmaan keltaisella.
t Jotkut tulostimet eivät mahdollisesti tulosta
päiväystä ja aikaa.
t Jos valitset
s-tilassa, päiväystä ja aikaa
ei näytetä.
Aseta kamera sammumaan automaattisesti, kun
sitä ei käytetä. (Pois, 1 min, 3 min*, 5 min,
10 min)
Autom.
virrankatkaisu
Af-valo
t Asetukset eivät muutu akkua vaihdettaessa.
t Kamera ei sammu automaattisesti, jos
- se on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen
- esität diaesitystä tai videota
- äänität puhemuistiota
Aseta apuvalo, joka auttaa tarkentamaan hämärissä
paikoissa. (Pois, Päällä*)
Liitteet
90
Virheilmoitukset
Alla on lueteltu virheilmoituksia ja niiden mahdollisia korjauskeinoja.
Virheilmoitus
Ehdotettu korjauskeino
Korttivirhe
t Sammuta kamera ja käynnistä se uudelleen.
t Ota muistikortti ulos ja laita se takaisin.
t Alusta muistikortti. (s. 89)
Avaa muistikortin lukitus.
Kortti lukittu
DCF Full Error
Tiedostonimet eivät vastaa DCF-standardia.
Siirrä muistikortilla olevat tiedostot
tietokoneeseen ja alusta kortti. (s. 89)
Tiedostovirhe
Poista vioittunut tiedosto tai ota yhteys huoltoon.
Virta vähissä
Vaihda ladattu akku tai lataa akku.
Valo ei riitä
Kytke salama päälle. (s. 45)
Muisti täynnä
Poista tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
Ei kuvatied.
Ota kuvia tai käytä muistikorttia, jolla on kuvia.
Liitteet
91
Kameran huolto
Kameran kotelo
Kameran puhdistaminen
Pyyhi varoen pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Kameran objektiivi ja kosketusnäyttö
Poista pöly puhallusharjalla ja pyyhi objektiivi varoen pehmeällä
kankaalla. Jos kaikki pöly ei irtoa, tiputa linssinpuhdistusnestettä
puhdistuspaperille ja pyyhi varoen.
t Älä koskaan puhdista sitä bentseenillä, tinnerillä tai alkoholilla.
Nämä liuokset voivat vioittaa kameraa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
t Muista sulkea objektiivinsuojus ennen puhdistamista.
Liitteet
92
Kameran huolto
Muistikortin kapasiteetti
Muistikorteista
Muistin kapasiteetti riippuu kuvatuista näkymistä ja
kuvausolosuhteista. Nämä kapasiteetit perustuvat 1 Gt:n
SD-korttiin:
Yhteensopivat muistikortit
Voit käyttää seuraavia muistikortteja: SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity) ja MMC (MultiMedia Card).
Koko
Liittimet
K
u
v
a
t
Kirjoitussuojauskytkin
Etiketti (etupuoli)
Voit estää tiedostojen poistamisen kirjoitussuojaamalla SD- ja
SDHC-kortit. Lukitse kortti vetämällä kytkin alas ja avaa se
työntämällä se ylös. Kortin tulee olla auki kuvattaessa.
*
V
i
d
e
o
t
Supertarkka
Hyvä
194
376
Normaali 30 FPS 20 FPS 15 FPS
546
-
-
-
221
426
611
-
-
-
264
510
744
-
-
-
343
637
870
-
-
-
532
895
1 211
1 716
2 059
2 376
-
93
-
-
-
-
-
-
-
Noin
35’ 54’’
-
Noin
69’ 52’’
-
-
-
Noin
47’ 24’’
-
Noin
92’ 12’’
* Tallennusaika saattaa vaihdella, jos käytät zoomia.
Liitteet
Noin
30’ 9’’
Kameran huolto
Akusta
Akun kesto
Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja
Keskimääräinen aika/
Kuvien määrä
Akun tekniset tiedot
Tila
SLB-0937
Tyyppi
Litiumioniakku
Kennon kapasiteetti
900 mAh
Jännite
3.7 V
Latausaika
(kun kamera on poissa päältä)
Noin 150 min
Testiolosuhteet
(kun akku on täysin ladattu)
Tämä on mitattu seuraavissa
olosuhteissa: a-tilassa, 9M tarkkuus,
hyvä laatu.
Noin 130 min/
Valokuvat
Noin 260
1. Aseta salaman asetukseksi Täytesal,
ota yksi kuva ja lähennä tai loitonna.
2. Aseta salaman asetukseksi Pois, ota
yksi kuva ja lähennä tai loitonna.
3. Tee vaiheet 1 ja 2 30 sekunnissa
ja toista 5 minuutin ajan. Sammuta
kamera sitten 1 minuutiksi.
4. Toista vaiheet 1–3.
Videot
Noin 130 min
Kuvaa videot tarkkuudella 800 x 592 ja
nopeudella 20 fps.
MP3
Noin 330 min
Sammuttaa ruudun tiedostoja
toistettaessa.
PMP
Noin 190 min
Toistaa tiedostot normaalisti.
Noin 210 min
Katsele kuvia taustamusiikin soidessa ja
automaattisella vierityksellä.
Tekstinäyttö
t Yllä annetut luvut on mitattu Samsungin standardeilla ja saattavat vaihdella
käytössä.
t Nauhoitimme useita videoita peräjälkeen määrittääksemme
kokonaisnauhoitusajan.
Liitteet
94
Kameran huolto
Akun lataamisesta
t Jos merkkivalo on sammuksissa, tarkista että akku on asetettu
oikein.
t Sammuta kamera latauksen ajaksi.
t Käynnistä kamera vähintään 10 minuutiksi ladattuasi akun.
t Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat akkua nopeasti.
Lataa akkua, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.
t Jos merkkivalo välkkyy punaisena tai ei syty ollenkaan, liitä kaapeli
uudelleen tai irrota akku ja laita se takaisin paikoilleen.
t Jos lataat akkua kun se on lämmin, merkkivalo saattaa muuttua
oranssiksi. Lataus alkaa, kun akku on jäähtynyt.
Lataus kameran ollessa kytkettynä tietokoneeseen
t Käytä ainoastaan kameran mukana tullutta USB-kaapelia.
t Akku ei välttämättä lataudu, jos
- käytät USB-keskitintä
- tietokoneeseen on kytketty muita USB-laitteita
- kaapeli on kiinnitetty tietokoneen edessä olevaan porttiin
- tietokoneen USB-portti ei tue virran ulostulostandardia
(5 V, 500 mA)
Liitteet
95
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Jos kameran kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos olet yrittänyt noudattaa
viankorjausohjeita mutta ongelma ei ole ratkennut, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kamera ei käynnisty
t Tarkista, että akku on paikoillaan.
t Tarkista, että akku on asennettu
oikein.
t Lataa akku.
Virta katkeaa yllättäen
t Lataa akku.
t Kamera saattaa olla virransäästötilassa.
(s. 88)
t Kamera voi sammua estääkseen
muistikorttia vioittumasta iskusta.
Kytke kamera takaisin päälle.
t Akku voi tyhjentyä nopeammin matalissa
lämpötiloissa (alle 0 °C). Pidä akku
lämpöisenä pitämällä sitä taskussa.
Kameran akku tyhjenee t Salaman käyttö ja videokuvaus kuluttavat
nopeasti.
akkua nopeasti. Lataa tarvittaessa.
t Akut ovat kulutustavaroita, jotka on
vaihdettava ajoittain. Jos akku tyhjenee
liian nopeasti, hanki uusi akku.
Liitteet
96
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Kuvaaminen ei onnistu
t Muistikortilla ei ole tilaa. Poista
tarpeettomat tiedostot tai vaihda uusi
muistikortti.
t Alusta muistikortti. (s. 89)
t Muistikortti on viallinen. Hanki uusi
muistikortti.
t Muistikortti on lukittu. Avaa muistikortin
lukitus. (s. 91)
t Varmista, että kamera on kytketty päälle.
t Lataa akku.
t Tarkista, että akku on asennettu oikein.
Kamera jumittuu
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Salama ei toimi
t Salama-asetus saattaa olla Pois. (s. 45)
t Salamaa ei voida käyttää d-, v- eikä
joissakin s-tiloissa.
Salama välähtää
yllättäen
Salama saattaa laueta staattisen sähkön
takia. Tämä ei tarkoita sitä, että kamerassa
olisi vikaa.
Päiväys ja aika ovat
väärät.
Aseta päiväys ja aika näyttöasetusvalikossa.
Kosketusnäyttö tai
painikkeet eivät toimi.
Irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen.
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Muistikortissa on virhe
Muistikorttia ei ole alustettu.
Alusta muistikortti. (s. 89)
Tiedostojen toisto ei
onnistu
Jos tiedoston nimeä muutetaan, kamera
ei välttämättä pysty toistamaan sitä (nimen
tulee noudattaa DCF-standardia). Jos näin
käy, toista tiedostot tietokoneella.
Valokuva on epäselvä
t Varmista, että valitsemasi
tarkennusvaihtoehto sopii lähikuville.
(s. 47)
t Varmista, että kohde on salaman
ulottuvissa. (s. 98)
t Varmista, että objektiivi on puhdas.
Jos ei, puhdista se. (s. 92)
Valokuvan värit eivät
vastaa todellista
näkymää
Virheellinen valkotasapainoasetus voi tehdä
väreistä epätodellisia. Valitse valonlähteelle
sopiva valkotasapainoasetus. (s. 56)
Kuva on liian kirkas.
t Kuva on ylivalottunut.
Säädä valotusarvoa. (s. 53)
t Poista salama käytöstä. (s. 45)
Kuvat eivät näy
televisiossa.
t Tarkista, että kamera on kytketty
asianmukaisesti ulkopuoliseen monitoriin
A/V-kaapelilla.
t Tarkista, että muistikortilla on kuvia.
Liitteet
97
Tilanne
Ehdotettu korjauskeino
Tietokone ei tunnista
kameraa.
t Tarkista, että USB-kaapeli on kytketty
oikein.
t Varmista, että kamera on kytketty päälle.
t Varmista, että käytät tuettua
käyttöjärjestelmää.
Tietokone katkaisee
yhteyden kameraan
tiedostojen siirron
aikana
Staattinen sähkö saattaa keskeyttää siirron.
Irrota USB-kaapeli ja kiinnitä se uudelleen.
Kameran tekniset tiedot
Kuvakenno
Suljinnopeus
Tyyppi
1/2,5" (Noin 1,02 cm) CCD
Teholliset pikselit
Noin 9,0 megapikseliä
Yhteensä
Noin 9,2 megapikseliä
t 1 - 1/2 000 s
t AEB, Jatkuva: 1/4 - 1/2 000 s
t Yö: 16 - 1/2 000 s
Valotus
Objektiivi
Polttoväli
Ohjaus
Samsung-objektiivi 3-kertainen sisäinen zoomi
f = 6.3 - 18,9 mm (35 mm:n filmi vastaa:
38 - 114 mm)
Monilohko, Piste, Keskipain.
Kompensointi
±2EV (1/3EV porrasta)
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Aukkoarvoalue
F3,5 (W) - F4,5 (T)
ISO-vastaavuus
Digitaalinen zoom
t Still-kuvatila: 1,0X - 5,0X
t Toistotila: 1,0X - 10,8X (kuvan koosta riippuen)
Salama
Näyttö
Tyyppi
h.VGA TSP (Registive)
Ominaisuus
3,0" (7,62 cm) 460K
Tarkennus
Tyyppi
TTL-automaattitarkennus (Monipistem.,
Keskipainot., Kasvojentunnistus-AF, Kasvojentunn.,
Kosketusmittaus)
Laaja (W)
Normaali
Alue
Tila
Pois, Autom., Punasilm, Täytesal, Hid synk, Punasilm
korj
Alue
t Laaja: 0,3 - 4,2 m (ISO Auto)
t Tele: 0,5 - 3,3 m (ISO Auto)
Latausaika
Noin 5 sekuntia
Kuvanvakaaja
Digitaalinen kuvanvakautus (DIS)
Tehoste
Tele (T)
t Tyylin Val.: Normaali, Pehmeä, Elävä, Metsä, Retro,
80 cm - ääretön
Makro
50 - 80 cm
5 - 80 cm
Aut. makro
5 cm - ääretön
50 cm - ääretön
Super Makro
1 - 5 cm
-
Ohjelmallinen automaattivalotus
Mittaus
Kuvaustila
Liitteet
98
Viileä, Rauhallinen, Klassinen, Negatiivi, Mukaut.
RGB
t Kuvansäätö: Terävyys, Kontrasti, Kylläisyys
Kameran tekniset tiedot
Valkotasapaino
Toisto
Aut valkotasap, Päivänval, Pilvinen, Loistep kirk, Loistep himm, Hehkuvalo,
Mukaut. as.
Tyyppi
Yksittäinen kuva, pienoiskuvat, kuvaesitys, videoleike,
Smart-albumi
Muokkaus
koon muuttaminen, kiertäminen, kuvatyylin valinta,
kuvan säätäminen
Kuvaus
t Kuvaustilat: Smart Auto (muotokuva, Night Portrait,
Valokuvat
t Tyylin Valinta: Normaali, Pehmeä, Elävä, Metsä,
Backlight Portrait, vastavalo, maisema, White,
Motion, Tripod, Yö, Macro, Macro Text), Auto,
Ohjelma, DIS, Elokuva, Aihe (Yö, Muotokuva, Lapsi,
Maisema, Teksti, Lähikuva, Aur.Lask, Aamuhäm,
Vastavalo, Ilotulitus, Hiekka/lumi, Ruutuopas,
Kauneuskuva)
t Ohjaus: Yksittäis, Jatkuva, Er nopea, AEB
t Ajastin: 2 sek.,10 sek., Kaksois, Liikejastin
Tehoste
Äänen nauhoitus
t Äänen nauhoitus (maks. 10 tuntia)
t Äänimuistio kuvassa (maks. 10 s)
t Muoto: MPEG-4 audiolla
Tallennus
(maksimi nauhoitusaika: 2 tuntia)
t Koko: 800 x 592 (20 r/sek), 640 x 480 (30 r/sek,
Videot
t
t
t
t
Retro, Viileä, Rauhallinen, Klassinen, Negatiivi,
Mukaut. RGB
t Kuvansäätö: ACB, Punasilm korj, Kirkkaus,
Kontrasti, Kylläisyys
15 r/sek), 320 x 240 (30 r/sek, 15 r/sek)
3X-kertainen optinen zoomi äänen taltioinnissa
Ruutunopeus: 20 r/sek, 30 r/sek, 15 r/sek
Tyylin val., valkotasapaino, Video stabilisation
Videon editointi (sisäinen): Tauko nauhoituksen
aikana, still-kuvan kaappaus, rajaus
Media
t Sisäinen muisti: noin 70 Mt
t Ulkoinen muisti (lisävaruste)
- SD-kortti (taattu 4 Gt)
- SDHC-kortti (taattu 8 Gt)
- MMC Plus (taattu 2 Gt)
Sisäinen muistikapasiteetti ei välttämättä vastaa annettuja
tietoja.
t Valokuva: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Tiedostomuoto
Liitteet
99
PictBridge 1.0
t Video: AVI (MPEG-4)
t Audio: WAV
Kameran tekniset tiedot
PMP
t Video: Xvid MPEG-4
(Samsung Converter -ohjelmaa käyttämällä)
t Audio: MPEG Layer 2
(Samsung Converter -ohjelmaa käyttämällä)
t Toistotila: Etsintä toistettaessa (maks. 32X), ohitus
toistettaessa, automaattinen ohitus kun yksi
tiedosto on toistettu, viimeksi toistetun ruudun
muistaminen
Tekstinäyttö
t Tiedosto: Tekstitiedosto (TXT-tunniste, enintään 99
999 sivua)
t Tiedostomuoto: Window ANSI (Windows 98 tai
uudempi), Unicode/Unicode (Big-Endian)/UTF-8
(Windows 2000 / XP) Mac ANSI, Unicode (UTF-16)
t Toiminto: Automaattinen vieritys (1 ~ 5),
Taustamusiikki
1 Gt:n SD
Kuvakoko
3456 x 2592
Supertarkka
194
376
546
3456 x 2304
221
426
611
3456 x 1944
264
510
744
2592 x 1944
343
637
870
2048 x 1536
532
895
1 211
1024 x 768
1 716
2 059
2 376
Hyvä
Normaali
Arvot on mitattu Samsungin vakio-olosuhteissa ja
ne voivat vaihdella kuvausolosuhteista ja kameran
asetuksista riippuen.
Multimedia
MP3
t Taajuus: 20 Hz ~ 20 KHz
t Kuulokeliitäntä: 20-nastainen liitäntä (stereo)
t Maksimi äänenvoimakkuus: vasen 40 mW + oikea
40 mW (16:)
t Kohinasuhde: 88 dB/20 KHz LPF
t Tiedostomuoto: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3),
t Nopeus: 48 - 320 Kbps (mukaan lukien VBR)
t Äänitehoste: SRS
Liitännät
Liitteet
Digitaalinen
lähtöliitin
USB 2.0
Audiolähtö
Mono
Videolähtö
AV: NTSC, PAL (valittavissa)
DC-virtaliitin
20-nastainen
100
Kameran tekniset tiedot
Virtalähde
Ladattava akku
Litium-ion-akku (SLB-0937, 900 mAh)
AC-sovitin
Virtasovitin (SAC-47), USB-kaapeli (SUC-C7H)
Virtalähde voi vaihdella alueesta riippuen.
Mitat (L x K x S)
91 x 60 x 19 mm
Paino
124,2 g (ilman akkua ja muistikorttia)
Käyttöympäristön lämpötila
0 - 40˚ C
Käyttöympäristön kosteus
5 - 85 %
Ohjelmat
Samsung Converter, Samsung Master, Adobe Reader
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Liitteet
101
Tuotteen asianmukainen hävittäminen
(Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet)
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa
on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)
(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa
käytetään jätteiden lajiteltua keräystä)
Tämä tuotteessa tai sen oheismateraalissa oleva merkintä
osoittaa, että tuotetta ei pidä hävittää kotitalousjätteiden mukana
sen elinkaaren päätyttyä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää
luonnonvaroja ja estää mahdolliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat
haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteys tuotteen jälleenmyyjään tai
paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat lisätietoa tuotteen turvallisesta
kierrätyksestä. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja
tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää
yritysjätteen mukana.
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa,
että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun
kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt.
Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää
elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66
viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat
vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele
paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua.
Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
Samsung Eco-merkki
Samsungin oma symboli, jonka tarkoitus
on kommunikoida tehokkaasti Samsungin
ympäristöystävälliset tuotteisiin liittyvät toiminnot
asiakkaille. Merkki kuvastaa Samsungin jatkuvaa
pyrkimystä kehittää ympäristötietoisia tuotteita.
Liitteet
102
Hakemisto
A
ACB 54
Automaattinen
kontrastitasapaino (ACB) 54
Automaattinen tila 19
F
Kauneuskuvatila 33
Face recognition 52
Kiertäminen 70
Koon muuttaminen 70
Adobe Reader 21
Af-ääni 88
Af-valo 90
Ajastin 43
Ajotarkkuus 48
Akku
Kestoaika 94
Lataa 95
Tekniset tiedot 94
Akkumittari 14
Alkukuva 88
Asetukset
Ääni 88
Kamera 89
Käyttö 87
Näyttö 88
Aukko 35
D
Diaesitys 67
Digitaalinen
kuvanvakautus 36
H
Koskettaminen 16
Huolto 92, 96
Kosketusnäyttö 13
Hymykuva 51
Kosketusvärinä 18
Kuvakkeet 14
Digitaalinen zoom 20
I
Kuvan laatu 42
DIS-tila 36
ISO-nopeus 46
Kuvan otto 69
DPOF 73
Kuvaustila
K
E
Kameran värinä 29
Eleet 17
Kasvojen epäkohdat 34
Elokuvatila 37
Kasvojen kirkkaus 33
Erikoistehosteet
Kasvojentunnistus
Face recognition 52
Hymykuva 51
Kasvojentunnistus 50
Omakuva 51
Silmätunnistus 51
Lisää kohinaa 72
Retusointi 72
Tyylikäs 72
Värisuod. 72
Liitteet
103
Aihe 33
Auto 19
DIS 36
Elokuva 37
Ohjelma 36
Smart Auto 32
Kuvien tulostaminen 75
Hakemisto
L
Muokkaaminen 70
P
S
Laitteen irrottaminen 23
Musiikkitila 80
Painaminen puoliksi 6
Säätäminen
Liikeajastin 44
Mykistäminen
Päivämäärä ja aika 89
M
Makro 47
Merkintä 90
Mittaus
Keski 55
Monilohko 55
Piste 55
MP3-iho: 84
Muistikortti
Kapasiteetti 93
MMC 93
SD 93
SDHC 93
Multimediatila 84
Musiikkitila 80
Tekstinäyttötila 83
Videotilat 82
Kamera 15
Video 37
Pikakats 88
Puhdistus
Kotelo 92
Näyttö 92
Objektiivi 92
N
Näkymätila 33
Puhemuistio
Nauhoittaminen
Nauhoittaminen 39
Toistaminen 69
Puhemuistio 39
Video 37
Punasilm 45
Näytön kirkkaus 88
Näyttötyyppi 18
R
Nollaa 89
RGB-sävy
kuvaustilassa 59
toistotilassa 71
O
Ohjelmatila 36
Roskakori 66
Omakuva 51
Ruutunopeus 37
Ruutuopas 34
Kirkkaus 72
Kontrasti
kuvaustilassa 60
toistotilassa 72
Terävyys 60
Värikylläisyys
kuvaustilassa 60
toistotilassa 72
Salama
Auto 45
Hid synk 46
Pois 45
Punasilm 46
Punasilm korj 46
Täytesal 46
Samsung Converter
Asennus 21
Käyttö 25
Samsung Master
Asennus 21
Käyttö 26
Silmätunnistus 51
Liitteet
104
Hakemisto
Smart Auto -tila 32
Tiedostojen poistaminen 65
multimediatilassa 79
Suljinnopeus 35
Suurentaminen 66
T
Valotus 53
Tiedostojen siirtäminen
Macille 28
Windowsille 21
Värisävy 71
Vetäminen 16
Tiedostojen suojaaminen 64
Tarkennusalue
Älykäs kosketustark. 49
Keskipainot. 49
Monipistem. 49
Tarkennusetäisyys
Aut. makro 47
Makro 47
Norm (aut) 47
Super macro 47
Tarkkuus
Valokuva 41
Video 41
Tekstinäyttötila 83
Tiedostojen katselu
Diaesitys 67
pienoiskuvina 64
televisiossa 74
Valonlähde
(valkotasapaino) 56
Toiminnon kuvaus 88
Video
Nauhoittaminen 37
Toistaminen 68
Toistopainike 15
Toistotila 62
Videolähtö 90
Tulostusjärjestys 73
Videotilat 82
Tyylit 59
Virheilmoitukset 91
V
Z
Zoomaus 20
Välähdys
Automaattinen valotusalue
(AEB) 58
Er nopea 58
Jatkuva 58
Ä
Äänenvoimakkuus 88
Älykäs kosketustark. 48
Valikkopainike 13
Valkotasapaino 56
Liitteet
105
Jos tarvitset oston jälkeen palvelua tai sinulla on kysyttävää,
viittaa tuotteen mukana tulleeseen takuuseen tai käy Internetsivustolla http://www.samsungcamera.com/.
CE-merkki osoittaa, että laite noudattaa
Euroopan Yhteisön (EY) direktiivejä.
Download PDF

advertising