Samsung | SAMSUNG I100 | Samsung i100 Bruksanvisning

Instruktioner
Lær dit kamera at kende
Brug kameraet i følgende rækkefølge.
Tak, fordi du valgte et Samsung-digitalkamera.
Installér kameradriveren
Tag et billede
Før du tilslutter kameraet til en pc via USBkablet, skal du installere kameradriveren.
Installer kameradriveren, der er på CDrom'en med applikationssoftwaren
(s. 119~122)
z
z
z
Tag et billede. (s. 20)
z
z
Indsæt USB-kablet
Kontrollér kameraets strømtilstand
Kontrollér [Flytbar disk]
Indsæt det medfølgende USB-kabel i
pc'ens USB-port og i kameraets USBtilslutning. (s.123)
z
Kontrollér kameraets strømtilstand.
Hvis der er slukket for strømmen, skal
du trykke på kameraknappen for at
tænde for det.
Åbn Windows Stifinder (Explorer) og
find [Flytbar disk] (Removable Disk)
(s.124)
Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du anvender kameraet.
Hvis du får brug for eftersalgsservice, bør du medbringe kameraet og
årsagen til, at det ikke virker (f.eks. batteri, hukommelseskort osv.) til
eftersalgscenteret.
Kontrollér, at kameraet virker ordentligt, inden du skal bruge det (f.eks. på
en rejse eller til en vigtig begivenhed) for at undgå skuffelse. Samsungkamera tager ikke ansvar for eventuelt tab eller skade som følge af
funktionsfejl.
Opbevar denne manual et sikkert sted.
Indholdet og illustrationerne i denne manual kan blive ændret uden
forudgående varsel for at opgradere kamerafunktionerne.
Hvis du kopierer billederne på hukommelseskortet til computeren med
en kortlæser, kan billederne blive beskadiget. Når du skal overføre
de billeder til computeren, som er taget med kameraet, skal du slutte
kameraet til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
Producenten påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data på
hukommelseskortet, som skyldes brugen af en kortlæser.
Ú
Microsoft, Windows og Windows logo er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation gældende i USA og/eller andre lande.
Ú
er et varemærke tilhørende SRS Labs.
WOW HD-teknologi er registreret under licens fra SRS Labs. Inc.
Alle mærker og produktnavne, der forekommer i denne manual, er
registrerede varemærker tilhørende deres pågældende virksomheder.
Ú
{001}
FARE
ADVARSEL
Dette symbol indikerer en nært forestående fare, der kan medføre død
eller alvorlig skade, hvis situationen ikke undgås.
Dette symbol indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre
død eller alvorlig skade, hvis situationen ikke undgås.
z
z
z
z
z
z
Forsøg ikke at modificere dette kamera på nogen måde. Hvis du gør det,
kan det medføre brand, skade, elektrisk stød eller alvorlig skade på dig
eller dig kamera. Intern besigtigelse, vedligeholdelse og reparationer bør
foretages af din forhandler eller et Samsung-kameraservicecenter.
Anvend ikke dette produkt i nærheden af brandbare eller eksplosive
gasser, da det kan øge risikoen for eksplosion.
Skulle der trænge nogen form for væske eller fremmedobjekt
ind i kameraet, skal du ikke bruge det. Sluk for kameraet og fjern
strømforsyningen. Du skal kontakte din forhandler eller et Samsungkameraservicecenter. Stop brugen af kameraet, da det kan medføre brand
eller elektrisk stød.
Indsæt ikke metalliske eller brandbare fremmedobjekter i kameraet
gennem adgangspunkter, f.eks. åbningen til hukommelseskortet eller
batterikammeret. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
Anvend ikke kameraet med våde hænder. Det kan medføre risiko for
elektrisk stød.
{002}
z
z
z
z
Anvend ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr. Hvis du anbringer blitzen
for tæt på dit motivs øje, kan det medføre skade på synet.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør du opbevare dette produkt og dets
tilbehør uden for børn eller dyrs rækkevidde for at forhindre ulykker som
f.eks.:
– Slugning af batteri eller småt kameratilbehør. Hvis der skulle ske et
uheld, skal du opsøge en læge med det samme.
– Det er muligt at blive skadet af kameraets bevægelige dele.
Batteri og kamera kan blive varme efter langvarig brug, og det kan
medføre fejlfunktion. Skulle det ske, skal du lade kameraet hvile nogle få
minutter, så det kan køle af.
Efterlad ikke kameraet steder, der er udsat for ekstremt høje temperaturer,
f.eks. i en lukket bil, i direkte sollys eller andre steder med ekstrem
temperaturvariation. Udsættelse for ekstreme temperaturer kan skade
kameraets interne komponenter og medføre brand.
Tildæk ikke kameraet eller batteriladeren under brug. Det kan oparbejde
varme og skade kamerahuset eller medføre brand. Anvend altid kameraet
og dets tilbehør i omgivelser med effektiv ventilation.
FORSIGTIG
Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller
moderat skade, hvis situationen ikke undgås.
z Et utæt, overophedet eller beskadiget batteri kan medføre brand eller
skade.
– Brug batterier med den korrekte specifikation til kameraet.
– Batteriet må ikke kortsluttes, opvarmes eller smides i åben ild.
– Indsæt ikke batteriet med polerne omvendt.
z Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge kameraet i en længere periode.
Batteriet kan lække ætsende elektrolytter og dermed permanent skade
kameraets komponenter.
z Brug ikke blitzen, når den er i kontakt med hænder eller genstande. Rør
ikke blitzen efter vedvarende brug. Det kan medføre forbrænding.
z Flyt ikke kameraet, mens det er tændt, hvis du bruger vekselstrømsopladeren.
Efter du har brugt kameraet, skal du altid slukke det, før du trækker ledningen ud
af stikkontakten. Kontrollér derefter, at eventuelle tilslutningskabler eller kabler til
andre apparater er frakoblet, før du flytter kameraet. I modsat fald kan det skade
ledningerne eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
z Rør ikke ved objektivet eller objektivdækslet for at undgå at tage et uskarpt
billede og for at undgå en mulig fejlfunktion.
z Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
z Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan følgende situationer
opstå. Det er ikke kamerafejl, og kameraet virker efter hensigten igen ved
normal temperatur.
– Det tager længere tid at tænde for LCD-skærmen, og farven kan afvige
fra motivet.
– Når sammensætningen ændres, kan der være et efterbillede på LCDskærmen.
z Kreditkort kan blive afmagnetiserede, hvis de opbevares i nærheden af en
kamerataske med metaldele. Undgå at efterlade kort med magnetstribe i
nærheden af tasken.
z Det kan med stor sandsynlighed medføre, at pc’en ikke fungerer korrekt,
hvis der tilsluttes et 20 bens stik til pc’ens USB-port. Tilslut aldrig et 20
bens stik til pc’ens USB-port.
Indholdsfortegnelse
KLARGØRING
007
007
007
008
008
009
010
010
OPTAGELSE
Systemoversigt
Pakkens indhold
Sælges særskilt
Kameraets funktioner
Forside og top
Bagside
Bund
5-funktionsknap
012
015
015
016
018
Tilslutning til en strømkilde
Indsættelse af batteriet
Indsætning af hukommelseskortet
Sådan benyttes hukommelseskortet
Når du bruger kameraet for første
gang
019
020
Indikatorer på LCD-skærmen
Start af optagefunktion
020
020
021
021
021
022
023
023
023
024
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen AUTO
Sådan benyttes PROGRAM-funktionen
Sådan benyttes funktionen DUAL IS
(dobbelt billedstabilisering)
Sådan benyttes funktionen FUN
Sådan bruges funktionen Fotoguide
Sådan benyttes filmoptagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Pause under optagelse af en
filmsekvens (Successiv optagelse)
Sådan benyttes SCENE-funktionen
{003}
Indholdsfortegnelse
025
026
026
026
027
027
028
030
030
032
034
036
036
037
037
038
038
039
039
040
041
041
041
042
042
043
043
044
044
{004}
Ting, du skal være opmærksom på,
når du tager billeder
Fokuslås
Brug af betjeningsknapperne til
indstilling af kameraet
POWER-knap
Udløserknap
OIS (optisk billedstabilisering)
ZOOM W/T-knap
Funktionsbeskrivelse/Info/OP-knap
Makro/NED-knap
Blitz/VENSTRE-knap
Selvudløser/HØJRE-knap
MENU/OK-knap
Fn-knap
Sådan bruges menuen Fn
Fn-knap: STØRRELSE
Fn-knap: Kvalitet/Billedfrekvens
Fn-knap: Lysmåling
Fn-knap: Funktionstilstand
Fn-knap: ISO
Fn-knap: Hvidbalance
Fn-knap: Eksponeringskompensation
Fn-knap: Lange lukkertider
Fn-knap: Billedstabilisator til filmoptagelser
E-knap (Effekt)
E-knap (Effekt): VALG AF FOTOSTIL
E-knap (Effekt): Billedredigering
Farve
MÆTNING
KONTRAST
044
045
047
048
050
051
FYRVÆRK
E-knap (Effekt): Tegneserie
E-knap (Effekt): Forindstillet fokusfelt
E-knap (Effekt): Deloptagelser
E-knap (Effekt): Fotorammer
E-knap (Effekt): Farvemaske
052
Brug af LCD-skærmen til indstilling
af kameraet
052
055
055
056
057
INDSTILLINGER
057
057
058
058
059
059
060
060
061
061
061
063
063
064
064
064
Fokusområde
ACB
Voice Memo
Lydoptagelse
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Start af afspilning
Afspilning af et stillbillede
Afspilning af en filmoptagelse
Kopiering af stillbilleder fra en
filmoptagelse
Beskæring af filmoptagelser i kameraet
Afspilning af en lydoptagelse
Afspilning af voice memo
Indikatorer på LCD-skærmen
Brug af betjeningsknapperne til
indstilling af kameraet
Afspilningsknap
Miniature/Forstørrelsesknap
Info/OP-knap
AFSPIL/PAUSE/NED-knap
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap
Knap til udskrivning
SLET-knap
Indholdsfortegnelse
065
066
066
067
067
067
068
068
068
068
069
069
070
071
072
074
074
075
E-knap (Effekt): Ændring af
billedstørrelsen
E-knap (Effekt): Rotation af billeder
E-knap (Effekt): Farve
E-knap (Effekt): Billedredigering
ACB
Fjernelse af røde øjne
Indstilling af lysstyrke
Indstilling af kontrast
Indstilling af farvemætning
Støjeffekt
E-knap (Effekt): SJOV
Tegneserie
Fotorammer
Forindstillede fokusfelter
Sammensat billede
Klistermærke
Farvefilter
Farvemaske
083
084
085
085
085
085
085
085
085
086
087
087
087
088
088
088
088
089
AFSPELEN
076
Indstilling af afspilningsfunktionen på
LCD-skærmen
077
077
078
078
079
079
080
080
080
080
081
Start af diasshowet
Start af diashowet
Valg af billeder
Indstilling af effekter til diasshowet
Indstilling af afspilningsinterval
Indstilling af baggrundsmusik
Afspilning
Voice Memo
Beskyttelse af billeder
Sletning af billeder
DPOF
089
089
090
091
PRINT
Kopiering til kort
Lydmenu
Lyd
Lydstyrke
Startlyd
Lukkerlyd
Lydeffekt
AF-lyd
Selvportræt
Opsætningsmenu
Opsætningsmenu 1
LANGUAGE
Indstilling af dato/klokkeslæt og
datoformat
Startbillede
LCD-lysstyrke
Hurtigvisning
LCD-sparefunktion
Opsætningsmenu 2
091
092
093
Formatering af hukommelsen
Initialisering
Filnavn
Indfotografering af tidspunktet for
optagelsen
Automatisk afbryder
Valg af videosignal
Autofokuslampe
093
094
095
095
PictBridge
PictBridge: Udvælgelse af billeder
PictBridge: Udskriftsindstillinger
PictBridge: Nulstil
{005}
Indholdsfortegnelse
MULTIMEDIE
096
096
097
099
100
100
100
100
101
101
Overførsel af filer
Start af funktionerne MP3/PMP/
TEKSTVISER
Indikatorer på LCD-skærmen for
funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER
Brug af betjeningsknapperne til
indstilling af kameraet
Lydstyrkeknap
AFSPIL/PAUSE/SØGE-knap
SLET-knap
LÅSE/EQUALIZER-knap
Knap til afspilningsliste
102
Indstilling af afspilningsfunktionen
på LCD-skærmen
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
GENOPTAG
Afspilning
MP3-baggrundsbillede
Afspilning af diashowet
Indstilling af interval for diashow
Slet alt
Søgeinterval
Displayindstilling
Oplysninger om DRM-fil
Indstilling af optagelse med funktionen
MP3
Automatisk rulning
Indstilling af MP3-baggrundsmusik
Indstilling af sprog
105
106
106
106
{006}
Funktionerne MP3/PMP/
TEKSTVISER
Verdensguide
SOFTWARE
106
107
Sådan downloades guideinformationen
Funktionen Verdensguide
109
111
112
114
Vigtige bemærkninger
Advarselsindikator
Inden du kontakter et servicecenter
Specifikationer
117
118
118
119
Bemærkninger om softwaren
Systemkrav
Om softwaren
Installation af
applikationssoftwaren
123 Start af computerfunktionen
125 Fjernelse af den flytbare disk
126 Installation af USB-driveren til
MAC
126 Brug af USB-driveren til MAC
127 Afinstallation af USB-driveren til
Windows 98SE
127 Samsung Converter
129 Samsung Master
132 OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL
Systemoversigt
Kontrollér venligst, at kameraet er leveret med de korrekte dele, inden du begynder at anvende det. Indholdet kan variere, afhængigt af
salgsregionen. Information om det valgfri tilbehør fås ved henvendelse til din Samsung-forhandler eller nærmeste Samsung-servicecenter.
Pakkens indhold
Kamera
Brugervejledning,
Garantikort
Kamerarem
AV-kabel
Vekselstrømsadapter
(SAC-47)/USB-kabel (SUC-C5)
Software-CD
(se s. 118~119)
Øretelefoner
20 stiftkøn
Genopladeligt batteri
(SLB-1137D)
Sælges særskilt
SD/SDHC-hukommelseskort/
MMC (se s. 17)
Kamerataske
{007}
Kameraets funktioner
Forside og top
POWER-knap
(Tænd/sluk)
Udløserknap
Blitz
OIS knap /
MP3,PMP-låseknap
Mikrofon
Højtaler
Objektiv
AF-sensor/
Selvudløserlampe
Luk
ÅBN
Objektivdæksel
{008}
Kameraets funktioner
Bagside
Zoom W-knap (Miniature)
Zoom T-knap
(Digital zoom)
Lampe for kamerastatus
Kamerarem
ÅBN
LCD-skærm
Luk
M-knap (Funktion)
Fn/Slet-knap
5-funktionsknap
USB/AV/DC/ Hovedtelefontilslutning
Tryk og hold 20-pin dækslet som
vist og tilslut derefter kablet til
tilslutningsterminalen.
Knap til afspilning/
udskrivning
E-knap (Effekt)
{009}
Kameraets funktioner
Bund
5-funktionsknap
Åbning til batteri
Funktionsbeskrivelse/Information/Op-knap
Blitz/
VENSTREknap
Selvudløser/
HØJRE-knap
MENU/OK-knap
Batteriholder
Stativgevind
Åbning til hukommelseskort
Batteridæksel
{010}
Makro/Afspil & Pause/
Ned-knap
Kameraets funktioner
„
Selvudløserlampe
Ikon
Status
Blinker
„
Når USB-kablet
tilsluttes en printer
Beskrivelse
– Lampen blinker med 1 sekunds interval de
første 8 sekunder.
– Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds
interval de sidste 2 sekunder.
Blinker
Lampen blinker hurtigt med 0,25 sekunds interval
i 2 sekunder.
Blinker
Et billede vil blive taget efter cirka 10 sekunder, og
2 sekunder senere vil et andet billede blive taget.
Blinker
Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder
efter at have trykket på udløser-knappen, og
billedet tages, når bevægelsen er stoppet.
Når printeren udskriver
Når AF aktiveres
„
Tændt
Lampen tænder.
(Kameraet fokuserer på motivet)
Lampen blinker.
(Kameraet fokuserer ikke på motivet)
FUNKTION
AUTO
PROGRAM DUAL IS FUN FOTOGUIDE MOVIE
OPTAGELSE
NAT PORTRÆT BØRN LANDSKAB TEKST NÆRFOTO SOLNEDGANG.
Beskrivelse
Lampen tænder og slukker, når kameraet er
klar til at tage et billede.
Efter optagelsen
Lampen blinker, mens billedets data gemmes,
og slukker, når kameraet er klar til at tage et
nyt billede.
Når USB-kablet
tilsluttes en pc
Lampen lyser. (LCD-skærmen slukker efter
initialisering af apparatet)
Overførsel af datatil en
computer
Lampen er slukket.
Funktionsikon: På side 20 kan du finde yderligere information
om indstillinger af kameraet.
Kamerastatuslampe
Status
Lampen blinker og slukker, når printeren er
klar til at udskrive et billede.
SCENE
MULTIMEDIA
DAGGRY MODLYS FYRVÆRKERI. SAND&SNE SELVFOTO
MP3
PMP
MAD
CAFÉ
TEKSTVISER REJSEGUIDE
Lampen blinker. (LCD-skærmen slukker)
{011}
Tilslutning til en strømkilde
Du bør benytte det genopladelige batteri SLB-1137D, som leveres med
kameraet. Husk at oplade batteriet, inden du bruger kameraet.
Specifikationer for SLB-1137D genopladeligt batteri
Model
SLB-1137D
Type
Lithiumion
Kapacitet
1100 mAh
Spænding
3,7 V
Genopladningstid(når kameraet
er slukket)
Cirka 150 min.
Antal billeder og batterikapacitet: Ved brug af SLB-1137D
Batterikapacitet/
Antal billeder
Stillbillede *1
Cirka 115
min./
Cirka 230
billeder
Film
Cirka 115
min.
{012}
Forhold
Med fuldt opladet batteri, AUTOfunktion, 10M-billedstørrelse og
Fin billedkvalitet, interval mellem
optagelser: 30 sek.Der skiftes
zoomposition mellem vidvinkel og tele
efter hvert billede. Der bruges blitz ved
hvert andet billede. Kameraets bruges i
5 minutter og slukkes derefter i et minut.
Brug af fuldt opladet batteri 640x480
billedstørrelse 30 bps billedfrekvens
Batterikapacitet/
Forhold
Antal billeder
Cirka 320
Der bruges fuldt opladet batteri. LCD
MP3
min.
slukket.
Multimedia
Cirka 200
Brug af fuldt opladet batteri
PMP
min.
Disse værdier er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og
optageforhold og kan variere, afhængigt af brugerens metoder.
*1 Disse tal er udmålt under OIS-lysforhold.
Vigtige oplysninger om brugen af batteriet.
Sluk kameraet, hvis du ikke bruger det.
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal benyttes i længere tid.
Batteriet kan med tiden miste sin kapacitet og er tilbøjelig til at
lække, hvis det sidder i kameraet i længere tid.
Lave temperaturer (under 0°C) kan forringe batteriers ydeevne.
Batterier vil normalt genvinde en del af deres kapacitet, når
temperaturen normaliseres.
Kameraet kan blive varmt ved længere tids brug. Dette er normalt.
Når du bruger øretelefonerne, skal du ikke fjerne batteriet, mens
kameraet er tændt. Det kan medføre støj med en høj lydstyrke.
Tilslutning til en strømkilde
Du kan oplade det genopladelige batteri (SLB-1137D) ved at bruge et
SAC-47 KIT, der består af vekselstrømsadapteren (SAC-47) og
USB-kablet (SUC-C5).
Når SAC-47 og SUC-C5 sættes sammen, kan de bruges som et
vekselstrømskabel.
z
Bruges som et vekselstrømskabel:
Slut vekselstrømsadapteren til
USB-kablet.
Det kan bruges som et strømkabel.
z
Bruges som USB-kabel:
Fjern vekselstrømsadapteren
(SAC-47).Du kan overføre gemte
billeder til computeren (s.123) eller
forsyne kameraet med strøm via
USB-kablet.
Vigtige oplysninger om brugen af USB-kablet.
z Brug et USB-kabel (SUC-C5) med de korrekte
specifikationer.
z Hvis kameraet er sluttet til computeren via en USB-hub:
Slut kameraet direkte til din computer.
z Kameraet eller andet udstyr er sluttet til computeren på
samme tid: Fjern da det andet udstyr.
z Hvis USB-kablet er sluttet til et et stik på forsiden af
computeren: Fjern da kablet og slut det i stedet til et stik på
bagsiden af computeren.
z Hvis USB-porten på computeren ikke lever op til
ydelsesstandarden (4.2V, 400mA), oplades kameraet ikke.
{013}
Tilslutning til en strømkilde
„
Sådan oplades det genopladelige batteri (SLB-1137D)
„
Vekselstrømsadapterens ladelampe
Ladelampe
Er ved at lade op
z
z
z
{014}
Før tilslutning af kabler eller vekselstrømsadapter skal du
kontrollere, at de vender rigtigt, og du må ikke tvinge noget på
plads. Dette kan beskadige kablet eller kameraet.
Hvis vekselstrømsadapterens ladelampe ikke tændes eller
blinker, efter du har indsat det genopladelige batteri, skal du
kontrollere, om det vender korrekt.
Hvis du oplader batteriet, mens kameraet er tændt, kan
batteriet ikke oplades fuldt. Sluk for kameraet, mens batteriet
oplades.
Rød lysdiode er tændt
Opladningen er færdig
Grøn lysdiode er tændt
Ladefejl
Rød lysdiode er slukket eller blinker
Aflades
(ved brug af
vekselstrømsadapteren)
Orange lysdiode er tændt
– Hvis du indsætter et helt afladet batteri for at oplade det, skal kameraet
være slukket. Det er på grund af batteriets lave kapacitet. Batteriet skal
oplades i mere end 10 minutter, før kameraet tages i brug.
– Brug ikke blitzen hyppigt og optag ikke filmsekvenser, med et fuldt afladet
batteri, som kun har været opladet i kort tid. Selv om batteriladeren er
tilsluttet, kan det ske, at kameraet slukkes, fordi batteriet er afladet igen.
Indsættelse af batteriet
Indsætning af hukommelseskortet
Indsæt batteriet som vist.
Indsæt hukommelseskortet som vist.
– Hvis kameraet ikke kan tændes,
når du har sat batteriet i, skal du
kontrollere, om batteriets poler
(+/-) vender rigtigt.
– Pas på ikke at trykke hårdt på
batteridækslet, mens det er
åbent. Du kan herved komme til
at beskadige det.
„
- Sluk kameraet, inden du
indsætter et hukommelseskort.
- Forsiden af hukommelseskortet
skal vende mod kameraets
bagside (LCD-skærm), og
kortets kontaktflader skal
vende mod kameraets forside
(objektivet).
- Pas på ikke at indsætte kortet
omvendt. Herved kan kortåbningen blive beskadiget.
Der findes fire indikatorer for batterikapacitet, som vises på
LCD-skærmen.
Batteriindikator
Batteristatus
Ú
Batteriet er
fuldt opladet
Lav
batterikapacitet
(vær parat til at
genoplade eller
udskifte batteriet)
Lav
Batteriet er
batterikapacitet
tomt. Genoplad
(vær parat til at
eller brug et
genoplade eller
reservebatteri.
udskifte batteriet)
Når du bruger kameraet og batteriet et sted, hvor der er meget koldt
eller varmt, kan visningen af batteristatus på LCD-displayet afvige fra
den faktiske batteristatus.
{015}
Sådan benyttes hukommelseskortet
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Husk at formatere hukommelseskortet (se s. 89), hvis du benytter et nyt
kort første gang, hvis det indeholder data, kameraet ikke genkender, eller
hvis det indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
Sluk for kameraet hvergang hukommelseskortet sættes i eller tages ud.
Meget hyppig brug af et hukommelseskort reducerer med tiden kortets
kapacitet. Hvis dette sker, er tiden inde til at købe et nyt hukommelseskort.
Slid eller overbelastning af hukommelseskortet dækkes ikke af garantien.
Hukommelseskortet er et elektronisk præcisionsmedie. Pas på ikke at bøje
eller tabe hukommelseskortet, og udsæt det aldrig for kraftige stød.
Opbevar aldrig hukommelseskortet i omgivelser med kraftige elektroniske
eller magnetiske felter, f. eks. i nærheden af højtalere eller tv-modtagere.
Hukommelseskortet må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor det
kan blive udsat for store temperatursvingninger.
Pas på, kortet ikke bliver snavset eller kommer i kontakt med væsker. Hvis
det sker, kan man rense kortet med en ren, blød klud.
Opbevar hukommelseskortet i dets æske, når det ikke er i brug.
Under og efter længere tids brug kan hukommelseskortet blive varmt.
Dette er normalt.
Brug ikke et hukommelseskort, som benyttes i et andet digitalkamera. Hvis
et hukommelseskort skal benyttes i dette kamera, skal det først formateres
med dette kamera.
Brug ikke et hukommelseskort, der er formateret af et andet digitalkamera
eller hukommelseskortlæser.
{016}
z
z
z
z
Hvis kortet udsættes for følgende forhold, kan de gemte data blive ødelagt:
– Hvis hukommelseskortet bruges forkert.
– Hvis strømmen afbrydes eller kortet fjernes, mens kameraet
kommunikerer med kortet (indlæser billeder, sletter, formaterer eller
læser data).
Samsung påtager sig intet ansvar for tab af data.
Det anbefales at kopiere vigtige data over til et andet medie som backup,
f.eks. disketter, harddisk, CD osv.
Hvis der ikke er nok ledig hukommelse:
Meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises, og kameraet kan ikke bruges.For
at optimere kameraets hukommelse, udskift hukommelseskortet eller slet
unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
z
Fjern ikke hukommelseskortet, når kameraets statuslampe
blinker, da det kan medføre skade af dataene i
hukommelseskortet.
Sådan benyttes hukommelseskortet
Kameraet kan benytte SD/SDHC-hukommelseskort og MMC
(MultiMedia-kort).
Kontaktpunkter
Optagekapaciteten er følgende med 256 MB MMC-hukommelseskort.
Antallene er omtrentlige, da den præcise kapacitet kan afhænge af
kortets specifikationer og motivernes toneomfang.
Optaget
billedstørrelse
Omskifter til
skrivebeskyttelse
Mærkat
Stillbillede
<SD (Secure Digital)-hukommelseskort>
MEGET
FIN
47
*Filmoptagelse
NORMAL 30 BPS
20 BPS 15 BPS
90
104
–
–
52
98
140
–
–
–
62
118
161
–
–
–
66
122
173
–
–
–
86
161
220
–
–
–
134
226
306
–
–
–
433
520
600
–
–
–
–
Cirka
8’31”
–
SD/SDHC-hukommelseskortet er forsynet med en omskifter til
skrivebeskyttelse, som forhindrer, at billeder kan slettes eller at kortet kan
formateres. Når du skyder omskifteren mod bunden af SD-kortet, er dataene
beskyttet. Når du skyder omskifteren mod toppen af SD-kortet, er dataene
ikke beskyttet.
Skyd omskifteren mod toppen af SD-hukommelseskortet, inden du tager et
billede.
FIN
–
–
–
–
–
–
–
–
Cirka
8’58”
Cirka
28’56”
–
–
–
–
Cirka
16’59”
Cirka
53’31”
* Optagetiderne kan ændres, når zoomen benyttes.Zoomknappen virker
ikke under filmoptagelse.
{017}
Når du bruger kameraet for første gang
z
z
„
Det genopladelige batteri bør være fuldt opladet, inden du benytter
kameraet første gang.
Når kameraet tændes første gang, vises en menu på LCD-skærmen til
indstilling af dato/klokkeslæt, sprog og batteritype. Denne menu vises
ikke efterfølgende. Indstil dato/klokkeslæt, sprog og batteritype, inden du
bruger kameraet.
Tænd kameraet
„
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
1. Vælg menuen [Date&Time] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED/VENSTRE/HØJREknappen og tryk derefter på OKknappen.
For at tænde for kameraet skal du trykke
på POWER-knappen eller åbne kameraet
som vist.
„
HØJRE-knap:
VENSTRE-knap:
Indstilling af sproget
1. Vælg menuen [Language] ved at trykke
på OP/NED-knappen og tryk derefter på SETUP1
ENGLISH
Language
HØJRE-knappen.
한국어
Date&Time
2. Vælg den ønskede undermenu ved
FRANÇAIS
DEUTSCH
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
ESPAÑOL
derefter på OK-knappen.
ITALIANO
OK Set
Back
– Du kan vælge mellem 22 sprog. De
er anført nedenfor:
Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk, kinesisk (forenklet),
kinesisk (traditionelt), japansk, russisk, portugisisk, hollandsk, dansk,
svensk, finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk, tjekkisk, polsk,
ungarsk og tyrkisk.
{018}
OP/NED-knap:
Ú
SETUP1
Language
Date&Time
London
2008 / 03 / 01
12 : 00
yy/mm/dd
Back
OK Set
Vælger verdenstid/år/måned/dag/time/minut/
datoformat.
Flytter markøren til hovedmenuen [Date&Time],
hvis den står ved første position af dato og
klokkeslæt. I alle andre tilfælde flytter markøren et
trin til venstre.
Ændrer indstillingen af hver position.
Du kan få yderligere oplysninger om Verdenstid på side 87.
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser information om optagefunktioner og valg.
①
②
X5.0
③
00016
④
⑤
⑳
⑲
⑥
⑱
⑦
⑰
⑧
⑨
⑯
⑮
⑩
01:00 PM
2008/03/01
⑭
⑬
<Billede og Fuldstatus>
⑪
⑫
Nr.
Beskrivelse
1
Optisk/Digital Zoombjælke/
Digital Zoomforhold
Ikoner
2
Antal resterende optagelser/
Resterende tid
00016/00:00:00
3
Ikon for hukommelseskort/
Internt hukommelseskort
/
4
Batteri
Nr.
Beskrivelse
5
Billedstørrelse
6
Billedkvalitet/Billedfrekvens
7
Lysmåling/Stabilisator
8
9
10
Funktionstilstand
ISO
Hvidbalance
Eksponeringskompensation/
Lange lukkertider
Dato/klokkeslæt
OIS
Mætning
Skarphed/Mikrofon fra
Kontrast
Makro
Selvudløser
Blitz
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Side
x 5.0
Ikoner
Side
s.37
s.38
/
s.38/s.41
s.39
s.39
s.40
s.41
/ LT
2008/03/01 01:00 PM
/
/
/
s.87
s.27
s.44
s.44/23
s.44
s.30-31
s.34-35
s.32-33
20
Ansigstsporing · Selvportræt/
Valg AF Fotostil/Farve
s. 17
21
Optagelse
s.11
-
22
23
Voice memo
Autofokusfelt
s.55
s.54
s. 15
24
Advarsel om kamerarystelser
s.21
s. 28
s.52-54/
s.42/s.43
{019}
Start af optagefunktion
Valg af funktioner
Sådan benyttes funktionen AUTO
Du kan vælge den ønskede arbejdsfunktion med M-knappen (Funktion),
som findes bag på kameraet.
ƒ Sådan benyttes M-knappen (Funktion)
Med denne funktion er det nemt og hurtigt at fotografere.
00016
01:00 PM
2008/03/01
SCENE
<AUTO-funktion>
SHOOTING
<Tryk på M-knappen
(Funktion)>
PROGRAM
Sætter forskellige optagefunktioner direkte.
SCENE
<Tryk på HØJRE-knappen>
SHOOTING
MULTIMEDIA
<PROGRAM-funktion>
AUTO
Minimerer brugerindstillinger for hurtig,
enkel optagelse.
SCENE
SHOOTING
<Tryk på VENSTRE-knappen>
MULTIMEDIA
<Funktionsmenu>
MOVIE
I denne tilstand kan du optage video.
<Tryk på OPknappen>
MULTIMEDIA
NAT
Denne tilstand er egnet til fotografering om
natten (brug af stativ anbefales).
<Tryk på HØJREknappen>
MULTIMEDIA
SCENE
PORTRÆT
Denne tilstand er egnet til at fotografere
personer.
SHOOTING
SHOOTING
<SCENE-funktion>
<Valg af SCENE-funktion>
{020}
z
<Filmoptagelse>
MULTIMEDIA
SCENE
1. Indsæt batteriet (s. 15) og vær
00016
opmærksom på korrekt polariet (+ /-).
2. Indsæt hukommelseskortet (s. 15).
Da dette kamera har 190 MB intern
hukommelse, er det ikke nødvendigt
at indsætte hukommelseskortet. Hvis
01:00 PM
et hukommelseskort ikke er indsat,
2008/03/01
vil billedet blive gemt i den interne
hukommelse. Hvis der er et hukommelseskort i kameraet, vil billedet
blive gemt på dette kort.
3. Luk batteridækslet.
4. Tryk på POWER-knappen (Tænd/sluk) for at tænde kameraet. (Hvis
den dato eller det klokkeslæt, der vises på LCD-skærmen, ikke er
korrekt, skal du genindstille dem, før du tager et billede).
5. Vælg funktionen AUTO ved at trykke på M-knappen (Funktion).
6. Peg kameraet mod motivet og find det ønskede motivudsnit.
7. Tryk udløserknappen ned for at tage billedet.
z
Hvis autofokusfeltet bliver rødt, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned, kan kameraet ikke fokusere på motivet. Hvis det
er tilfældet, bliver billedet sandsynligvis ikke skarpt.
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du
fotograferer.
Start af optagefunktion
Sådan benyttes PROGRAM-funktionen
Hvis du vælger AUTO-funktionen, indstilles alle funktioner automatisk,
og du kan derefter indstille adskillige funktioner manuelt.
00016
1. Vælg PROGRAM-funktionen ved at
trykke på M-knappen (Funktion) (s. 20).
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
01:00 PM
2008/03/01
billedet.
à Se yderligere oplysninger om menuerne til PROGRAM-funktionen på
side 36-41.
Sådan benyttes funktionen DUAL IS
(dobbelt billedstabilisering)
Denne funktion reducerer effekten fra kamerarystelser og hjælper dig
med at få fint belyste billeder under afdæmpede forhold.
1. Vælg funktionen DUAL IS ved at trykke
på M-knappen (Funktion) (s. 20).
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
00016
„
Vær opmærksom på følgende, når du benytter funktionen DUAL IS
– Den digitale zoom fungerer ikke med funktionen DUAL IS.
– Hvis lyset er for kraftigt, aktiveres DUAL IS ikke.
– Hvis der ikke er tilstrækkeligt lys, vises advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( ). For at opnå de bedste resultater bør der
kun tages billeder i situationer, hvor advarselsindikatoren for
kamerarystelser ( ) ikke vises.
– Hvis motivet bevæger sig, kan billedet blive utydeligt.
– For at opnå det bedste resultat bør du ikke bevæge kameraet, mens
meddelelsen [OPTAGER!] vises.
– Da DUAL IS anvender kameraets digitale signalprocessor, kan det tage
lidt længere tid for kameraet at behandle og gemme billeder.
– Hvis billedstørrelsen er ( ) eller ( ), kan DUAL IS ikke vælges.
Sådan benyttes funktionen FUN
I den tilstand kan du nemt og enkelt tage billeder med forskellige
effekter.
Vælg funktionen FUN ved at trykke på
M-knappen (Funktion) .
à Der henvises til side 45-51 for
yderligere oplysninger.
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
{021}
Start af optagefunktion
Sådan bruges funktionen Fotoguide
Tilgægelige funktioner i fotoguiden
z Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på
motivet
z Funktioner, der kan bruges, når billedet er sløret
z Funktion, der kan bruges under optagelse i mørke
z Funktion, der kan bruges, når billedets lysstyrke skal justeres
z Funktion, der kan bruges, når billedets farve skal justeres
Guiden hjælper brugeren med at lære den korrekte fotograferingsmetode og
indeholder løsninger på mulige problemer, der kan opstå. Dette giver også
brugeren mulighed for at øve sig i at tage de bedste billeder.
„
Funktion, der kan bruges, når det er vanskeligt at fokusere på
motivet
1/2
GUIDELISTE
Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
2. Funktioner til billedstabilisering, ved rystelser
3. Funktioner der bruges under svage lysforhold
4. Funktioner til justering af lysstyrke
5. Funktioner til justering af farver
FLYT
Tryk på VENSTRE/
HØJRE -knappen.
Next
1. Funktioner til brug, når billedet ikke er i fokus
Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
b. Fokus på et objekt 80 cm eller længere væk
c. Fokus på et objekt mindre end 80 cm væk
d. Fokus på et objekt mindre end 5 cm væk
e. Fokus på ansigter
Tryk på VENSTRE/
HØJRE -knappen.
Next
TILBAGE
1.a Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Fokusstatus kan tjekkes ved at
trykke udløserknappen halvt ned
- Grøn: Fokus OK
- Rød: Fokus mislykket
TILBAGE
ØVELSE
Tryk på OP/NED
knappen.
Tryk på MENUknappen.
00016
00016
Tryk på udløserknappen.
Starter, når du trykker på
udløserknappen.
MENU GUIDELISTE
{022}
MENU GUIDELISTE
2/2
Tryk på
Højre-knappen.
1.a Udløserknap trykkes halvt ned for fokus
Når fokus er OK, trykkes udløserknappen
helt ned for at tage billedet.
Hvis fokus mislykkes, trykkes knappen
halvt ned igen.
TILBAGE
ØVELSE
Start af optagefunktion
Sådan benyttes filmoptagelse
En filmsekvens kan optages i op til 2 timer.
00:01:01
1. Vælg filmoptagelse ved at trykke på
M-knappen (Funktion) (s. 20).
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen.
STANDBY
3. Tryk på udløserknappen én gang, og
en filmsekvens optages i op til 2 timer.
Kameraet fortsætter optagelsen, selv om du slipper udløserknappen.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
Billedstørrelse og filtype er angivet nedenfor.
– Billedstørrelse:
800x592, 640x480, 320x240
– Film-filtype:
AVI (MPEG-4)
– Billedfrekvens:
30 BPS, 20 BPS, 15 BPS
– Rammehastigheden kan vælges, når følgende billedstørrelse vælges.
800x592: 20 billeder pr. sekund kan vælges
640x480, 320x240: 30 billeder pr. sekund, 15 billeder pr. Sekund kan vælges
– Det er muligt, at kameraets bip- og knaplyde optages under filmoptagelse.
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Trin 1-3 er de samme som ved
filmoptagelse.
4. Tryk på MENU-knappen.
5. Vælg menuen [OPTAGELSE] ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
OPTAGELSE
MUTE
TILBAGE
FRA
TIL
OK SÆT
6. Tryk på NED-knappen for at vælge
menuen [MUTE], og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
7. Vælg menuen [TIL] ved at trykke på
OP/NED-knappen.
8. Tryk på OK-knappen. Du kan optage
en filmsekvens uden lyd.
00:01:01
STANDBY
Pause under optagelse af en filmsekvens (Successiv optagelse)
Med dette kamera kan du midlertidigt stoppe filmoptagelsen, hvis der
er passager, du ikke vil have med i optagelsen. På denne måde er det
muligt at optage de ønskede scener i en enkelt filmfil.
Brug af successiv optagelse
Trin 1-2 er de samme som ved filmoptagelse.
3. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen. Tryk på udløserknappen,
og filmoptagelsen vil blive optaget i
den tilgængelige optagetid. Kameraet
00:00:18
fortsætter optagelsen, selv om du slipper
SH STOP
OPT
udløserknappen.
4. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
), hvis du vil holde pause i
optagelsen.
5. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
) igen for at fortsætte optagelsen.
6. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
{023}
Start af optagefunktion
Sådan benyttes SCENE-funktionen
Brug denne menu til nemt at konfigurere kameraet til optimale
indstillinger i forbindelse med forskellige motivtyper.
„
SCENE-funktionerne er angivet nedenfor.
Ikoner
1. Vælg SCENE-funktionen ved at trykke
på M-knappen (Funktion) (s. 20).
2. Ret kameraet mod motivet og find
det ønskede motivudsnit på LCDskærmen.
3. Tryk udløserknappen ned for at tage
billedet.
00016
SCENE-funktioner
[NAT]
[PORTRÆT]
[BØRN]
01:00 PM
2008/03/01
[LANDSKAB]
[TEKST]
[NÆRFOTO]
[SOLNEDG.]
[DAGGRY]
[MODLYS]
[FYRVÆRK.]
[SAND&SNE]
Daggrysscener.
Til portrætter uden skygger som følge af
modlys.
Fyrværkeriscener.
[MAD]
Til hav-, sø-, strand- og snescener.
Brug funktionen, hvis fotografen gerne
selv vil med på billedet.
Til optagelser af lækker mad.
[CAFÉ]
Til optagelser på caféer og restauranter.
[SELVFOTO]
{024}
Beskrivelse
Til optagelse af stillbilleder om natten eller
i mørke omgivelser.
Til optagelse af portrætter.
Til optagelse af hurtigt-bevægende
motiver, som f.eks. børn.
Til optagelse af fjern natur.
Brug denne funktion til at tage et billede af
et dokument.
Nærfotooptagelse af små genstande,
såsom planter og insekter.
Bruges til at tage billeder af solnedgange.
Ting, du skal være opmærksom på, når du tager billeder
z
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
Tryk let på udløserknappen for at bekræfte fokus og opladning af blitzen.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
<Tryk let på udløserknappen>
z
z
z
<Tryk udløserknappen helt ned>
z
z
z
Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
Find det ønskede motiv ved hjælp af LCD-skærmen
I nogle tilfælde virker autofokussystemet ikke som ventet.
– Når det tages billede at et motiv, der har meget lidt kontrast.
– Hvis motivet er meget reflekterende eller skinner.
– Hvis motivet bevæger sig ved høj hastighed.
– Når der er et stærkt reflekteret lys, eller når baggrunden er meget lys.
– Når motivet kun har vandrette linjer, eller det er meget smalt (som f.eks.
en pind eller flagstang).
– Når omgivelserne er mørke.
Den tilgængelige hukommelseskapacitet afhænger af motivforholdene og
kameraets indstillinger.
Når enten Blitz fra- eller Langsom synchro-funktionen er valgt under dårlige
lysforhold, vises advarselsindikatoren for kamerarystelser ( ) muligvis på
LCD-skærmen. I sådan et tilfælde bør et stativ bruges til at støtte kameraet
på en solid overflade eller indstillingen for blitzen skal ændres.
Optagelse mod lyset: Tag ikke billeder direkte mod solen.Hvis du gør
det, kan billedet blive mørkt. For at tage et billede imod lyset, bør
du anvende [BACKLIGHT](MODLYS) under SCENE-funktionen (se
side 24), udfyldningsblitz (se side 33), spotmåling (se side 38) eller
eksponeringskompensation (se side 41).
{025}
Fokuslås
Hvis du vil fokusere på et motiv, som ikke er i midten af billedet, kan du
benytte fokuslåsen.
„
Du kan indstille optagefunktionen ved hjælp af betjeningsknapperne.
Brug af fokuslåsen
1. Sørg for, at motivet er i midten af autofokusfeltet.
2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. Når det grønne autofokusfelt
lyser, har kameraet fokuseret på motivet. Pas på ikke at trykke
udløserknappen helt ned, så du kommer til at tage et uønsket billede.
3. Hold stadig udløserknappen halvvejs nedtrykket, ret kameraet mod
det ønskede motivudsnit og tryk derefter udløserknappen helt ned for
at tage billedet. Hvis du slipper udløserknappen, vil fokuslåsen blive
annulleret.
00016
00016
F 3.5
1/45s
01:00 PM
2008/03/01
1. Det ønskede
billede.
{026}
Brug af betjeningsknapperne
til indstilling af kameraet
01:00 PM
2008/03/01
Benyttes til at tænde og slukke kameraet.
Hvis kameraet ikke betjenes i den angivne tid,
slukkes det automatisk for at spare strøm.
Se yderligere oplysninger på side 91 om den
automatiske afbryderfunktion.
00016
z
F 3.5
1/45s
2. Tryk udløserknappen
halvvejs ned for at
fokusere på motivet.
POWER-knap
01:00 PM
2008/03/01
3. Find det ønskede
motivudsnit, og tryk
udløserknappen
helt ned.
Hvis objektivdækslet er lukket, skal du skubbe det ned, så det
er klar til optagelse.
Udløserknap
Benyttes til fotografering eller lydoptagelse, når kameraet er indstillet til
optagelse.
 Ved filmoptagelse
Når du trykker udløserknappen
helt ned, begynder optagelsen af
en filmsekvens. Tryk én gang på
udløserknappen, og filmsekvensen
vil blive optaget i den tid, der er
plads til i hukommelsen. Hvis du vil
stoppe optagelsen, skal du trykke på
udløserknappen igen.
 Ved optagelse af stillbilleder
Ved at trykke udløserknappen halvvejs ned aktiveres autofokus og
forholdene for blitzen kontrolleres. Når udløserknappen trykkes helt
ned tages og gemmes billedet. Hvis du har valgt optagelse med Voice
Memo, begynder lydoptagelsen, når kameraet har gemt billedet.
OIS (optisk billedstabilisering)
OIS-funktionen reducerer slørede billeder som følge af kamerarystelser,
når der trykkes på udløser knappen.
1. Tryk på OIS-knappen i den valgbare
tilstand.
 OIS-funktionen kan ikke indstilles,
når filmklippet er optaget.
2. OIS-ikonet (
) vises til venstre.
3. Tryk udløser knappen halvvejs ned.
Lukkerhastigheden og blændeværdien
vises på LCD-skærmen. Kameraet
aktiverer også stabiliseringsfunktionen.
4. Tryk udløser knappen helt ned, for at
tage et billede.

00016
01:00 PM
2008/03/01
OIS-funktionen virker eventuelt ikke tilstrækkeligt i følgende tilfælde.
– Når der tages et billede af et motiv i bevægelse
– Når der tages et billede med højere digitale zoom-værdier
– Når kamerarystelsen er uden for området for korrigering af
kamerarystelse
– Når lukkertiden er langsom
{027}
OIS (optisk billedstabilisering) ZOOM W/T-knap







Hvis du betjener OIS-funktionen ved hjælp af et stativ, kan billedet
blive sløret af OIS-sensorens vibration. Slå OIS-funktionen fra,
når du anvender et stativ.
Hvis kameraet bliver udsat for stød, kan det ryste LCD-skærmen.
Hvis det sker, skal du slukke for kameraet og derefter tænde for
det igen. Det skulle da fungere korrekt.
Anvend OIS-funktionen, når batteriet er tilstrækkeligt opladet
( ,
).
Hvis der vises lavt batteriniveau (
), kan OIS stadig indstilles,
men vil ikke virke.
Det anbefales ikke at anvende OIS i makrofunktionen.
Hvis selvudløseren er sat til, når OIS-funktionen er på, bliver
OIS-ikonet vist, men OIS-funktionen kan ikke styres.
Der kan høres en funktionslyd for OIS, når den er indstillet, men
der er ingen problemer med betjening, og det er ikke en fejl.
Hvis menuen ikke er vist, betjener denne
knap den OPTISKE eller DIGITALE zoom.
Dette kamera har 3x optisk og 5x digital
zoom. Ved brug af begge kan man opnå
et zoomforhold på 15x.

TELE-zoom
Optisk zoom TELE:
Digital zoom TELE:
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Vidvinkelzoom>
{028}
Tryk på ZOOM T-knappen. Hermed zoomer du
ind på motivet, d.v.s motivet ser ud til at komme
nærmere.
Når den maksimale (3x) optiske zoom er valgt,
aktiveres den digitale zoom-software, når der
trykkes på ZOOM T-knappen. Ved at slippe ZOOM
T-knappen stopper den digitale zoom ved den
ønskede indstilling. Når den maksimale digitale
zoom (5x) er opnået, har det ikke nogen effekt at
trykke på ZOOM T-knappen.
Tryk på
Zoom
T-knappen
00016
01:00 PM
2008/03/01
<TELE-zoom>
Tryk på
Zoom
T-knappen
X5.0
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Digital zoom 5,0x>
ZOOM W/T-knap
„
VIDVINKEL-zoom
z
Optisk zoom VIDVINKEL: Tryk på ZOOM W-knappen. Hermed zoomer
du væk fra motivet, d.v.s motivet ser ud til at
fjerne sig, så du får mere med på billedet. Ved
fortsat at trykke på ZOOM W-knappen indstilles
kameraet til dets mindste zoom-indstilling, dvs.
at motivet vises fjernest fra kameraet.
00016
Tryk på
ZOOM
W-knappen.
01:00 PM
2008/03/01
00016
Tryk på
ZOOM
W-knappen.
01:00 PM
2008/03/01
<TELE-zoom>
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Digital zoom 5,0x>
00016
01:00 PM
2008/03/01
<TELE-zoom>
z
z
01:00 PM
2008/03/01
<Optisk zoom 2x>
Tryk på
ZOOM
W-knappen.
z
00016
<Vidvinkelzoom>
Digital zoom VIDVINKEL: Når den digitale zoom er i brug, og der trykkes på
ZOOM W-knappen, reduceres den digitale zoom
Optisk zoom
trinvis. Slippes ZOOM W-knappen, stoppes
X 5.0 den digitale zoom. Trykkes der på ZOOM
W-knappen, reduceres den digitale zoom, og
Digital zoom
derefter fortsættes den optiske zoom med at
reducere, indtil minimumindstillingen er nået.
X5.0
z
Tryk på
ZOOM
W-knappen.
z
z
Kameraet kan være lidt længere tid om at bearbejde billeder,
som er optaget med digital zoom. Giv det lidt tid.
Digital zoom kan ikke benyttes til optagelse af filmsekvenser.
Der kan være tale om en mindre forringelse af billedkvaliteten,
hvis den digitale zoom benyttes.
Billeder, som er optaget med digital zoom, kan ses tydeligere,
hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned ved maksimal
optisk zoom (5x) og trykker på ZOOM T-knappen igen.
Den digitale zoom kan ikke benyttes i visse SCENE-funktioner
([NAT], [PORTRÆT], [BØRN], [TEKST], [NÆRBILLEDE],
[FYRVÆRK.], [SELVFOTO], [MAD], [CAFÉ]), DUAL IS,
filmoptagelse og effekten SJOV.
Pas på ikke at trykke på objektivet, da dette kan medføre
fejlfunktion i kameraet.
Det er muligt, at kameraets bip- og knaplyde optages under
filmoptagelse.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Vidvinkelzoom>
{029}
Makro ( )/NED-knap
Funktionsbeskrivelse/Info
( )/OP-knap
Når menuen vises, fungerer OP-knappen som retningsknap. Hvis
menuskærmen ikke vises, kan du få adgang til oplysninger eller
funktionsbeskrivelser for den aktuelle optagelse (optagetilstand) via
LCD-skærmen ved at trykke på knappen til funktionsbeskrivelser/
oplysninger ( ).
00016
00016
Vis alle oplysninger om
optagelse.
Vis basisoplysninger.
■
<Oplysningsskærm>
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
00016
Vis beskrivelse for hver funktion.
01:00 PM
2008/03/01
<Optageskærm>
Når menuen vises, skal du trykke på NED-knappen for at gå fra
hovedmenuen til en undermenu eller for at flytte ned i undermenuen.
Hvis menuen ikke vises, kan du bruge MAKRO/NED-knappen til
optagelse af makrobilleder. Afstandsområderne er vist nedenfor. Tryk
på MAKRO-knappen, til den ønskede indikator for makrofunktion vises
på LCD-skærmen.
<Funktionsbeskrivelsesskærm>
Funktionsbeskrivelse: Når du trykker på knappen til funktionsbeskrivelser, når
oplysningsskærmen vises, vises detaljerede beskrivelser af
funktionerne. Funktionsbeskrivelserne kan annulleres ved at
trykke på knappen til funktionsbeskrivelser igen.
00016
00016
Tryk på
knappen til
funktionsbeskrivelser
Vis beskrivelse for
hver funktion.
Tryk på Fnknappen
<Eksempler på funktionsbeskrivelser>
{030}
STØRRELSE
Sæt fotostørrelse.
<Makro (
<Auto-fokus>
)>
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
<Auto-makro (
)>
<Super-makro (
)>
Makro ( )/NED-knap
„
„
Typer af fokuseringsfunktioner og fokuseringsområder
(W: vidvinkel, T: TELE)
(Enhed: cm)
Tilgængelige fokuseringsfunktioner med de enkelte
optagefunktioner
(z: Valgbar, ∞: Uendelig fokusering)
Funktion
Fokuseringstype
Fokuseringsområde
Auto (
Super-makro(
–
Fokuseringstype
Program (
Super-makro( )
W: 1 ~ 5
(Kun vidvinkel)
Funktion
Fokuseringstype
Fokuseringsområde
–
Fokuseringsområde
–
Makro
Normal
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
W: 80 ~ uendelig
T: 80 ~ uendelig
Funktion
)
Super-makro
z
Normal
Makro( )
W: 5 ~ 80
T: 50 ~ 80
Auto-makro
SCENE
Super-makro
Makro
)
Makro( )
W: 5 ~ 80
T: 50 ~ 80
Normal
z
Normal
) Auto-makro( )
W: 5 ~ uendelig W: 80 ~ uendelig
T: 50 ~ uendelig T: 80 ~ uendelig
FUN-funktion (
Super-makro(
Auto-makro
)
DUAL IS-funktion (
Super-makro(
Funktion
Fokuseringstype
Funktion
Normal
) Auto-makro( )
W: 5 ~ uendelig W: 80 ~ uendelig
T: 50 ~ uendelig T: 80 ~ uendelig
Funktion
Fokuseringsområde
)
z
z
)
z
Normal
W: 80 ~ uendelig
T: 80 ~ uendelig
z
z
z
z
z
z
z
Når makrofunktionen er valgt, skal du være særlig påpasselig
med at undgå kamerarystelser.
Hvis du fotograferer på en afstand under 30 cm (vidvinkel) eller
50 cm (telezoom) med makrofunktionen, skal blitzen kobles fra.
Når du tager et billede inden for super-makros 5 cm område,
tager det længere tid for autofokus at indstille den korrekte
fokuseringsafstand.
z
∞
z
z
z
z
{031}
Blitz ( )/VENSTRE-knap
Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på VENSTRE-knappen
bevæge markøren til venstre fane.
z
Hvis menuen ikke vises på LCD-skærmen, vil VENSTRE-knappen
betjene BLITZ( )-knappen.
„
z
Valg af den ønskede blitzfunktion
z
1. Tryk på funktionsknappen for at vælge optagelsesfunktion
bortset fra Movie-optagelser eller DUAL IS. (s. 20)
2. Tryk på BLITZ-knappen, indtil den ønskede indikator for
blitzfunktionen vises på LCD-skærmen.
3. Der vises en indikator for blitzfunktionen på LCD-skærmen.
Brug den rigtige blitzindstilling til den aktuelle situation.
„
Blitzområde
ISO
AUTO
Ú
(Enhed: m)
Normal
Makro
Auto-makro
VIDVINKEL
TELE
VIDVINKEL
TELE
VIDVINKEL
TELE
0.8 ~ 3.5
0.8 ~ 3.0
0.3 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.3 ~ 3.5
0.5 ~ 3.0
Når der er valgt super-makro, er blitzen altid slået fra.
{032}
z
z
z
z
Hvis du trykker på udløserknappen efter at have
valgt Auto-, Udfyldnings- eller Langsom synchroblitz, udlades den første blitz for at undersøge
optageforholdene (blitzområde og strømtilstand for
blitz). Flyt ikke kameraet, før den anden blitz udlades.
Hyppig brug af blitzen reducerer batteriets levetid.
Under normale forhold er blitzens genopladningstid
under 4 sekunder. Hvis batteriet er svagt, er
genopladningstiden længere.
Blitzen virker ikke i funktionen DUAL IS [LANDSKAB],
[NÆRFOTO], [TEKST], [SOLNEDG.], [DAGGRY],
[FYRVÆRK.], [SELVFOTO], [MAD], [CAFÉ] og Movieoptagelse.
Motivet skal være inden for blitzområdet.
Billedkvaliteten kan blive forringet, hvis motivet er for
tæt på eller har stor refleksionsevne.
Tages der et billede med blitz i dårligt oplyste
omgivelser, kan der forekomme en hvid plet på billedet.
Denne plet fremkommer som resultat af at blitzlyset
bliver reflekteret af atmosfærisk støv.
Blitz ( )/VENSTRE-knap
„
Flashfunktionsindikator
Ikon
Blitzfunktion
Auto-blitz
„
Beskrivelse
Hvis motivet eller baggrunden er mørk,
fungerer kameraets blitz automatisk.
Hvis et motiv eller baggrund er mørk, virker
Auto & Rødøje- blitzen automatisk og vil reducere rødreduktion
øje-effekten ved at bruge funktionen til at
reducere rød-øje.
Udfyldningsblitz
Langsom
synchro
Blitz fra
Rød-øjereduktion
Tilgængelige blitzfunktioner med de enkelte optagefunktioner
(z: Valgbar)
Blitzen udlades uafhængig af det
tilgængelige lys. Blitzens intensitet
kontrolleres automatisk for at passe til de
aktuelle forhold.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Blitzen udlades med en langsom hastighed
for at opnå en korrekt afbalanceret
eksponering Under dårlige lysforhold lyser
advarselsindikatoren for kamerarystelser ( )
på LCD-skærmen.
Blitzen udlades ikke.
Vælg denne funktion, når der tages billeder
et sted eller i en situation, hvor det er forbudt
at bruge blitz. Når du tager et billede under
dårlige lysforhold, lyser advarselsindikatoren
for kamerarystelser ( ) på LCD-skærmen.
Hvis en optagelse med “røde øjne”
registreres, vil denne funktion automatisk
reducere rød-øje-effekten.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
{033}
Selvudløser (
)/HØJRE-knap
Når menuen vises på LCD-skærmen, vil tryk på HØJRE-knappen
bevæge markøren til højre fane. Hvis menuen ikke vises på LCDskærmen, fungerer HØJRE-knappen som selvudløserknap ( ).
Denne funktion kan benyttes, hvis fotografen gerne selv vil med på
billedet.
z
z
z
z
z
Hvis du betjener selvudløserknappen( ), mens
selvudløseren er i gang, annulleres funktionen.
Brug et stativ for at undgå kamerarystelser.
Ved filmoptagelse er det kun 10-sek. selvudløseren, der kan
benyttes.
Hvis du vælger 2-sek. selvudløser med blitz, kan forsinkelsen
blive længere end 2 sekunder på grund af blitzens opladning.
Hvis der er valgt bevægelsestimer, kan der ikke vælges
[SELVPORTRÆT].
„
Valg af selvudløser
1. Vælg en optagefunktion med
undtagelse af lydoptagelse. (s. 20)
2. Tryk på selvudløserknappen ( ) til
den ønskede indikator fremkommer på
LCD-skærmen.
3. Når du trykker på udløserknappen, vil
billedet blive taget efter den angivne tid.
01:00 PM
2008/03/01
<Valg af 10 sek. selvudløser>
Ikon
Selvudløserfunktion
Beskrivelse
10 sek. selvudløser
Ved tryk på udløserknappen starter
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter
10 sekunder.
2 sek. selvudløser
Ved tryk på udløserknappen starter
selvudløseren, og billedet vil blive taget efter
2 sekunder.
Dobbelt selvudløser
Et billede vil blive taget efter cirka 10
sekunder, og 2 sekunder senere vil et andet
billede blive taget.
Bevægelsestimer
{034}
00016
Kameraet opdager motivets bevægelse
6 sekunder efter at have trykket på
udløser-knappen, og billedet tages, når
bevægelsen er stoppet.
Selvudløser (
„
)/HØJRE-knap
Bevægelsestimer
Bevægelse
Ikon og selvudløserlampe
Tryk udløser-knappen
ned efter at have indstillet
bevægelsestimeren
Blink (1 sekunds interval)
Opdagelse af motivets
bevægelse
Blink (0,25 sekunds interval)
Ingen bevægelse er opdaget
Tændt, og billedet tages efter 2 sekunder.
„
Bevægelsestimerens flows er som følger: (gælder ikke
filmoptagelse)
Valg af bevægelsestimer → Tryk på udløserknappen → Bekræftelse
af sammensætning (inden for 6 sek.)*1 → Start opdagelse (sving med
armene)*2 → Stop opdagelse (stå stille) → Tag et billede (efter 2 sek.)
I følgende tilfælde virker bevægelsestimeren muligvis ikke.
z Fokuseringsafstanden er over 3 m.
00016
z Eksponeringen er for lys eller for
mørk
z Ved modlys.
z Ikke nok bevægelse
z Bevægelsen opdages ud fra
01:00 PM
2008/03/01
midterdelen (50%) af sensoren,
hvor bevægelsen genkendes.
<Bevægelsestimerens
z Hvis kameraet ikke opfanger
opdagelsesområde>
bevægelse i 30 sekunder, eller
kameraet ikke opfanger ro efter at
have opfanget bevægelse
*1: Kameraet opdager motivets bevægelse 6 sekunder efter at have trykket
på udløserknappen, så bekræft motivet inden for 6 sekunder.
*2: Bevæg din krop eller arme.
{035}
MENU/OK-knap
„
Fn-knap
Du kan benytte Fn-knappen til at indstille følgende menuer.
MENU-knap
– Når du trykker på MENU-knappen, vil en menu, som relaterer til
hver kamerafunktion, blive vist på LCD-skærmen. Hvis du trykker på
knappen igen, returnerer LCD-skærmen til den oprindelige visning.
– En menu kan vises, når følgende funktioner er valgt:
Filmoptagelse og Stillbillede. Der er ikke en menu tilgængelig, når der
er valgt lydoptagelse.
00016
Tryk på MENUknappen
01:00 PM
2008/03/01
<Menu slået fra>
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
FLYT
CENTERAF
FRA
FRA
MENU FORLAD
<Menu slået til>
(z: Valgbar)
Side
[STØRRELSE]
z
z
z
z
z
z
s.37
[KVALITET/
FREKVENS]
z
z
z
z
z
z
s.38
z
z
z
s.38
[LYSMÅLING]
z
[FREMFØRING]
z
[ISO]
z
[HVIDBALANCE]
z
z
z
z
s.40
[EKSPONERINGSVÆRDI]
z
z
z
z
s.41
[LANGTIDS LUKKER]
z
s.39
s.39
z
*1
z
s.41
[STABILISATOR]
„
OK-knappen.
– Når en menu vises på LCD-skærmen, kan du med denne knap flytte
markøren til en undermenu eller bekræfte en indstilling.
{036}
*1 Denne menu er kun tilgængelig i SCENE-funktionen Nat (
z
).
s.41
Fn-knap
Fn-knap: STØRRELSE
Sådan bruges menuen Fn
Du kan vælge en billedstørrelse, som er passende til formålet.
1. ryk på Fn-knappen i en tilgængelig tilstand
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge den ønskede menu. And then a
sub menu will be displayed on the left side of the LCD monitor.
Stillopname
Funktion
KVALITET
FilmFunktion
STØRRELSE
OP/NED-knap
Ikon
STØRRELSE
3648x 3648x 3648x 3072x 2592x 2048x 1024x
2736 2432 2052 2304 1944 1536 768
Ikon
STØRRELSE
800x592
10M 3648x2736
640x480
320x240
800 x 592
3. Vælg den ønskede ramme ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen, og tryk derefter på OK-knappen.
STØRRELSE
9MP 3648x2432
<Stillbilled-optagelse>
VENSTRE/
HØJRE-knap
z
<Filmoptagelse>
Jo højere opløsning, jo lavere antal tilgængelige optagelser, da
højopløsningsbilleder kræver mere hukommelse.
{037}
Fn-knap: Kvalitet/Billedfrekvens
Fn-knap: Lysmåling
Du kan vælge en billedkompression, som er passende til formålet. Jo
mere billedet komprimeres, jo lavere bliver billedkvaliteten.
Hvis du ikke kan opnå en passende eksponering, kan du prøve med
en anden lysmålingsmetode.
MULTI
Stilstaande
opnameFunktion
Funktion
Filmoptagelse
Ikon
Undermenu
MEGET FIN
FIN
Filformat
jpeg
jpeg
NORMAL 30 BPS 20 BPS 15 BPS
jpeg
avi
avi
avi
Ikon Lysmålingsfunktion
FIN
<Stillbilled-optagelse>
z
z
{038}
[MULTI]
[SPOT]
Kun det rektangulære område i midten af LCDskærmen benyttes til måling af lyset. Denne
metode er hensigtsmæssig, hvis eksponeringen
kun skal baseres på området i midten, uden
hensyntagen til baggrundsbelysningen.
20 BPS
<Filmoptagelse>
Dette filformat overholder DCF (Design rule for Camera File
system).
JPEG (Joint Photographic Experts Group) :
JPEG er en billedkomprimeringsstandard, udviklet af Joint
Photographic Experts Group. Denne type komprimering er
mest anvendt til at komprimere billeder og grafik, da den
effektivt komprimerer filerne.
[CENTER]
Ú
Beskrivelse
Eksponeringen baseres på et gennemsnit af
lyset på hvert billede inddelt i flere områder.
Midterområdet i billedet vil dog blive vægtet mest.
Denne metode er egnet til almindelig brug.
Eksponeringen baseres på et gennemsnit af lyset
på motivet. Midterområdet i billedet vil dog blive
vægtet mest. Dette er velegnet til at tage et billedet
af en lille genstand, f.eks. en blomst eller et insekt.
Hvis motivet ikke er midt i billedet, kan det blive forkert eksponeret, hvis du
bruger spotmåling. I sådanne tilfælde er det bedre at benytte eksponerings
kompensation.
Fn-knap: Funktionstilstand
Fn-knap: ISO
Du kan vælge kontinuerlig optagelse og AEB (Autoeksponering-bracketing).
Du kan vælge kameraets ISO-følsomhed, når du fotograferer.
Kameraets hastighed eller lysfølsomhed angives i ISO-værdier.
OPTAG
AUTO
Ikon
FREMFØRING
Funktion
Beskrivelse
[OPTAG]
Der tages kun ét billede.
[SERIE]
Kameraet fotograferer kontinuerligt, til udløserknappen slippes.
[MOTION
CAPTURE]
[AEB]
Ikon
Denne funktion tager 6 billeder pr. sekund i en periode på 5 sekunder,
når udløseren holdes nede. Efter afslutning af kontinuerlig optagelse
gemmes billederne automatisk. Det maksimale antal optagelser er 30,
og billedstørrelsen er fastsat til VGA.
Til optagelse af tre billeder i serie med forskellig eksponering:
standardeksponering (0,0 EV), undereksponering (-1/3 EV) og
overeksponering (+ 1/3 EV).
z
Billeder i høj opløsning og kvalitet tager længere tid at indlæse i
hukommelsen, hvilket øger stand-by-tiden.
z
Hvis undermenuen [SERIE], [MOTION CAPTURE] eller [AEB] er valgt, vil
blitzen automatisk blive frakoblet.
z
Hvis der er færre end 3 billeder tilgængelige i hukommelsen, er AEBoptagelse ikke tilgængelig.
z
Hvis der er færre end 30 billeder tilgængelige i hukommelsen, er Motion
Capture-optagelse ikke tilgængelig.
z
Det er bedst at anvende et stativ til AEB-optagelse, da det tager længere
tid at gemme hvert billede og billederne kan blive slørede som følge af
kamerarystelser.
ISOfunktion
[AUTO]
Beskrivelse
Kameraets lysfølsomhed ændres automatisk ud fra
lysforholdene eller motivets refleksionsevne.
[ISO 80]
Du kan benytte en hurtigere (kortere) lukkertid under
de samme lysforhold ved at forøge ISO-følsomheden.
[ISO 200] Billedet kan imidlertid blive overeksponeret under meget
lyse forhold. Jo højere ISO-værdi du benytter, jo større
[ISO 400]
er kameraets lysfølsomhed og evne til at kunne tage
[ISO 800] billeder under mørke forhold. Støjniveauet i billedet bliver
[ISO 1600] imidlertid højere, når ISO-værdien øges, så billedet
[ISO 3200] kommer til at se mere “kornet” ud.
[ISO 100]
Ú
Når menuen ISO 3200 vælges, er billedstørrelsen sat til under 3 M.
{039}
Fn-knap: Hvidbalance
Med hvidbalance-kontrollen kan du justere farverne, så de ser
naturlige ud.
AUTO-HV.B
Ikon
Hvidbalancefunktion
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk en passende
indstilling af hvidbalancen efter de aktuelle
lysforhold.
[DAGSLYS]
Til udendørs optagelser i dagslys.
[SKYET]
Til udendørs optagelser, når himlen er overskyet.
Til optagelse ved fluorescerende lys
[FLUORES. H]
(dagslystype).
[FLUORES. L] Til optagelse ved hvidt fluorescerende lys.
Til optagelser ved kunstlys (almindelige
[KUNSTLYS]
glødelamper).
Til indstilling af hvidbalancen ud fra specifikke
[BRUGERINDSTILLING]
lysforhold.
[AUTO-HV.B]
Ú
Forskellige lysforhold kan give dine billeder farvestik.
{040}
„
Sådan benyttes Brugerdefineret hvidbalance
Indstillingerne for hvidbalancen kan ændres afhængigt af de aktuelle
lysforhold. Du kan indstille hvidbalancen efter de aktuelle lysforhold med
Brugerdefineret hvidbalance.
1. Vælg menuen BRUGER ( ) i
Hvidbalance, og placer et hvidt stykke
papir foran kameraet, således at LCDskærmen kun viser hvidt.
2. MENU/OK-knap: Vælger den forrige
brugerindstillede
hvidbalance.
Hvidt papir
Udløserknap: Gemmer den
nyindstillede hvidbalance.
– Din brugerdefinerede hvidbalance-værdi vil først blive benyttet fra
det næste billede, du tager.
– Den brugerdefinerede indstilling for hvidbalance forbliver aktiv, til den
ændres.
Fn-knap: Eksponeringskompensation
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen ud fra de aktuelle
lysforhold.
Du kan også vælge eksponeringsværdien ved hjælp af Fn-knappen.
„
Fn-knap: Lange lukkertider
Kameraet indstiller automatisk lukkertid og blænde i overensstemmelse
med lysforholdene. Med SCENE-funktionen [NAT] kan du dog selv
indstille den ønskede lukkertid og blænde.
„
1. Vælg SCENE-funktionen [NAT]. (s. 24)
2. Tryk på Fn-knappen og menuen for
lange lukkertider vises.
3. Konfigurér værdien for lange lukkertider
med 5-funktionsknappen.
4. Tryk på Fn-knappen igen. Den valgte
værdi bliver gemt, og kameraet skifter til
SCENE-funktionen [NAT].
Blændeværdi
Eksponeringskompensation
1. Tryk på Fn-knappen, og tryk derefter
på OP/NED-knappen for at vælge
ikonet for eksponeringskompensation
( ). Menubjælken for
eksponeringskompensation vises.
EKSPONERINGSVÆRDI
2. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen, hvis
-2
-1
0
+1
+2
du vil vælge et andet billede.
0
3. Tryk på Fn-knappen igen. Den valgte
værdi gemmes, og indstillingsfunktionen til eksponeringskompensation
afsluttes. Hvis du ændrer eksponeringsværdien, vises
eksponeringsindikatoren ( ) nederst på LCD-skærmen.
Ú
En negativ eksponeringskompensation formindsker eksponeringen.
En positiv eksponeringskompensation forøger eksponeringen; hvis
den forøges for meget, kan LCD-skærmen blive hvid og resultatet
overeksponeret.
Ændring af lukketid og blændeværdi
LANGTIDS LUKKER
F 3.5
1S
Lukkertid
AUTO, 1 ~ 16 S
Vidvinkel: Auto,
F3,5 ~ 9,1
Tele: Auto, F4,0 ~ 10,4
Fn-knap: Billedstabilisator til
filmoptagelser
Med denne funktion kan du opnå rolige billeder, når du optager filmsekvenser.
Denne menu er kun tilgængelig, når kameraet er indstillet til filmoptagelse.
Funktionen kan kun benyttes, når du har sat et hukommelseskort i kameraet.
[FRA]:
Ú
Billedstabilisatoren til
filmoptagelser er slået fra.
[TIL]:
Minimerer effekten af
kamerarystelser under
filmoptagelser.
Optagerammen bliver smallere, hvis du
vælger denne menu.
FRA
{041}
E-knap (Effekt)
Det er muligt at føje specielle effekter til dine billeder ved hjælp af
denne knap.
„
Tilgængelige effekter efter optagemetode
Funktion
E-knap
Funktion
(z: Valgbar)
E-knap (Effekt): VALG AF
FOTOSTIL
Du kan føje forskellige effekter til billedet
uden billedredigeringssoftware.
Tryk på E-knappen i en tilgængelig tilstand
BLØD
E-knap
z
z
z
FLYT
E
FORLAD
z
z
1. Vælg den ønskede VALG AF FOTOSTIL ved at trykke på Venstre/
Højre-knappen og så på OK-knappen.
2. Tryk udløser-knappen ned for at tage et billede.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Denne knap kan ikke benyttes ved funktionerne DUAL IS,
lydoptagelse og visse SCENE-funktioner ([NAT], [TEKST],
[SOLNEDG.], [DAGGRY], [MODLYS], [FYRVÆRK.],
[SAND&SNE]).
Effektindstillingen vil blive bevaret, selv om kameraet slukkes.
Hvis billedstørrelsen er (
ikke vælges.
) eller (
), kan menuen SJOV
Ikon Funktionen stil
Beskrivelse
[NORMAL] Ingen stileffekt tilføjes billedet.
[BLØD]
Billedet vil blive dannet med bløde farver.
[HÅRD]
Billedet vil blive dannet med skarpe farver.
[SKOV]
Billedet vil blive dannet med klare naturlige
farver.
[RETRO]
Billedet vil blive dannet med sepia-tone.
[KØLIG]
Billedet vil blive dannet med kølige farver.
[ROLIG]
[KLASSISK]
{042}
Billedet vil blive dannet med rolige farver.
Billedet vil blive dannet med klassiske farver.
E-knap (Effekt): Billedredigering
Tryk på E-knappen i SCENE-funktionerne [PROGRAM], [MOVIE],
[PORTRÆT], [BØRN], [LANDSKAB], [NÆRFOTO], [SELVFOTO],
[MAD] og [CAFE].
„
Brugerfarve: Du kan indstille
billedets toneværdier for R (rød),
G (grøn) eller B (blå).
FARVE
Farve
1. Vælg menuen FARVE(
) ved at
trykke på Op/Ned-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen og
derefter på OK-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et
billede.
Ikon
Farve
[NORMAL]
FLYT
FARVE
FLYT
– OK-knap: Vælg/indstil brugerdefineret
farve
– OP/NED-knap: Vælger R, G, B
– VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer
værdierne
FARVE
OK SÆT
Beskrivelse
FLYT
OK SÆT
Der tilføres ingen farveeffekt til billedet.
[S/H]
De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
[SEPIA]
De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone
(en skala af gulbrune farver).
[RØD]
De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
[GRØN]
De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
[BLÅ]
De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
[NEGATIV]
OK SÆT
Billedet vil blive gemt som negativ.
Optagede billeder vil blive gemt i den indstillede
[BRUGERFARVE]
RGB-tone.
{043}
E-knap (Effekt): Billedredigering
FYRVÆRK
Tryk på E-knappen i funktionen [PROGRAM].
1. Vælg menuen FYRVÆRK ( ) ved at
trykke på Op/Ned-knappen, og der vil
fremkomme en bjælke til indstilling af
skarpheden.
2. Du ændrer på skarpheden ved at trykke
på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et
billede.
MÆTNING
1. Vælg menuen MÆTNING(
) ved at
trykke på Op/Ned-knappen, og der vil
fremkomme en bjælke til indstilling af
farvemætningen.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et
billede.
MÆTNING
FLYT
OK SÆT
KONTRAST
1. Vælg menuen KONTRAST(
) ved
at trykke på Op/Ned-knappen, og der
vil fremkomme en bjælke til indstilling af
kontrasten.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke
på Venstre/Højre-knappen.
3. Tryk udløser-knappen ned for at tage et
billede.
{044}
KONTRAST
FLYT
OK SÆT
FYRVÆRK
FLYT
OK SÆT
E-knap (Effekt): Tegneserie
Du kan tilføje en tekstboks til billedet, så det ser ud som en tegneserie.
Størrelsen af tegneseriebilleder er sat fast til 1M.
„
Tryk på E-knappen i optagemetoden FUN.
00016
FUN
Tryk på Fn-knappen
og vælg en ønsket
tekstboksposition ved at
trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
TEGNEFILM
Vælg Tegneserie(
FLYT
E
Vælg den ønskede ramme
ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
).
FORLAD
OK SÆT
RAMME
00016
00016
Vælg tekstbokspositionen
for det tredje billede på
samme måde, og tag det
tredje billede.
SH SKYD
SH SKYD
00016
Tryk på udløserknappen
for at tage et billede.
SH SKYD
Fn REDIGER
Fn REDIGER
Fn REDIGER
00016
SH SKYD
BOBLE
100-0016
Tryk på OK-knappen for at
gemme billedet med et nyt
filnavn.
OK GEM
Fn SLET
{045}
E-knap (Effekt): Tegneserie
„
Sådan ændres tegneseriebilledet før du tager det sidste billede
Før du gemmer tegneseriebilledet, kan du tage billeder igen.
1. Vælg et billede til sletning ved hjælp af VENSTRE/HØJRE-knappen.
2. Tryk på Fn-knappen, og billedet slettes.
00016
00016
Tryk på Fnknappen
OK GEM
Fn SLET
SH SKYD
Fn REDIGER
3. Tryk på udløserknappen for at tage et nyt billlede.
z
{046}
Du kan vælge menu ved at trykke på knappen MENU, når
tegnefilmsbilledet er taget, men ikke gemt i hukommelsen.
Hvis der vælges [JA], vises menuen på LCD-monitoren, og det
tegnefilmsbillede, der ikke er gemt, slettes.
E-knap (Effekt): Forindstillet fokusfelt
Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver
således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.
Størrelsen af et fremhævet billede er altid under 5 M.
„
„
Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af menuen Område.
00016
00016
Tryk på E-knappen i optagemetoden FUN.
FREMHÆV
FUN
Tryk på Fnknappen
SH SKYD
Vælg FREMHÆV
( ).
E
FLYT
RÆKKE
FORLAD
OK SÆT
1. Vælg den passende menu ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen og tryk derefter på OK-knappen.
FREMHÆV
FREMHÆV
Fn REDIGER
SH SKYD
<Ret kameraet mod motivet og
find det ønskede motivudsnit
ved hjælp af LCD-skærmen.>
FLYT
<Området er aktiveret: Fokusfeltet
ændres til en ubrudt linje.>
Tryk på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen.
00016
00016
FREMHÆV
FREMHÆV
Tryk på Fnknappen
RÆKKE
OK SÆT
<Område 1>
RÆKKE
OK SÆT
RÆKKE
<Område 2>
OK SÆT
<Område 3>
2. Det forindstillede fokusfelt vises.Tryk
på udløserknappen for at tage et
billede.
RÆKKE
OK SÆT
<Område 4>
00016
SH SKYD
Fn REDIGER
Tryk på
udløserknappen.
SH SKYD
FLYT
<Efter ændring af området>
100-0016
SH SKYD
Fn REDIGER
<Endeligt billede>
{047}
E-knap (Effekt): Deloptagelser
Ú
Du kan kombinere 2-4 forskellige optagelser i et stillbillede.
Størrelsen af et sammensat billede er altid under 5 M.
„
Valg af 2 deloptagelser
00016
00016
Tryk på E-knappen i optagemetoden FUN.
Tryk på
udløserknappen.
FUN
DELOPTAGELSE
SH SKYD
Vælg
DELOPTAGELSE
( ).
E
FLYT
FORLAD
DELOPT.
DELOPT.
DELOPTAGELSE
OK SÆT
<Deloptagelse 1>
DELOPT.
DELOPTAGELSE
OK SÆT
<Deloptagelse 2>
Tryk på
udløserknappen.
100-0016
DELOPT.
OK SÆT
DELOPT.
OK SÆT
<Deloptagelse 4>
2. Tryk på udløserknappen efter valg af den ønskede menu for at tage et
billede.
OK GEM
<Det endelige billede>
Fn SLET
<Anden optagelse>
Klik på OK-knappen efter det sidste billede er taget for at gemme billedet.
z
z
{048}
00016
Tryk på
OK-knappen.
DELOPTAGELSE
<Deloptagelse 3>
Fn SLET
<Første optagelse>
OK SÆT
1. Vælg den ønskede menu ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen
og tryk derefter på OK-knappen. (Du kan vælge 2-4 deloptagelser)
DELOPTAGELSE
SH SKYD
<Klar til optagelse>
Du kan benytte Blitz, Selvudløser, Makrofokus og Zoom
W/T-knapperne til deloptagelser.
Hvis du under deloptagelse trykker på afspilnings-, MENU,
E-knappen eller M-knappen (Funktion), udføres hver
arbejdsfunktion. Billederne, som er taget tidligere, vil blive slettet.
E-knap (Effekt): Deloptagelser
„
Sådan ændres en del af deloptagelse før sidste optagelse.
„
Sådan ændres en del af deloptagelse efter sidste optagelse.
Inden den sidste deloptagelse kan du ændre en tidligere deloptagelse.
Efter den sidste deloptagelse kan du ændre en tidligere deloptagelse.
1. Tryk på Fn-knappen under deloptagelser.
1. Efter det sidste billede er taget, vises en markør til valg af billedet. Tryk
på OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knappen for at vælge billedet.
2. Tryk på Fn-knappen, og billedet slettes. Rammen for deloptagelsen vil
blive aktiv.
3. Tryk på udløserknappen. Du kan tage billeder igen ved at trykke på
OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knappen og Fn-knappen.
4. Tryk på OK-knappen igen for at gemme billedet.
2. Det forrige billede slettes, og en ny ramme vises. Hvis du vil slette et
billede, der er taget tidligere, skal du trykke på Fn-knappen igen.
00016
00016
00016
00016
Tryk på Fnknappen
SH SKYD
Fn SLET
<Inden 3. optagelse>
Hvis der trykkes på
Venstre-knappen.
SH SKYD
Fn SLET
<Tilbage til 2. optagelse>
OK GEM
3. Tryk på udløserknappen for at tage et nyt billede.
Fn
OK GEM
SLET
<Efter 4. optagelse>
00016
Tryk på
udløserknappen.
Fn
SLET
<Der gås tilbage til 3.
optagelse>
Tryk på Fnknappen.
SH SKYD
00016
<3. optagelse slettes>
100-0016
Tryk på OK-knappen.
OK
GEM
Fn
SLET
<3. optagelse optages igen>
<Endeligt billede>
{049}
E-knap (Effekt): Fotorammer
Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil
tage. Oplysninger om dato og klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis
menuen Fotoramme benyttes.
Størrelsen af et billede med fotoramme er altid under 5 M
„
Tryk på E-knappen i optagemetoden FUN.
FUN
FOTORAM.
Select Photo
Frame (
).
FLYT
E
RAMME
FORLAD
OK SÆT
Tryk på OKknappen.
00016
00016
Tryk på Fnknappen.
SH SKYD
FLYT
SH SKYD
Fn REDIGER
1. Den valgte fotoramme vises ved at trykke på knappen Venstre/Højre.
{050}
2. Tryk på udløserknappen for at tage et billede.
E-knap (Effekt): Farvemaske
Med denne menu kan du vælge en billeddel, som du vil fremhæve. Resten af billedet bliver sort og hvid.
„
Tryk på E-knappen i optagemetoden FUN.
00016
00016
FARVEMASKE
E
TILBAGE
OK SÆT
Vælg FARVEMASKE ( ) ved at trykke
på OK-knappen, og maskemærket vises
på LCD-monitoren.
Tryk på Fn-knappen. Du kan ændre
størrelsen og placeringen af masken.
SH SKYD
Fn REDIGER
FLYT
T/W STR
Zoom W/T-knap :
Ændring af maskestørrelsen
00016
100-0016
00016
Tryk på udløserknappen og billedet
med den tilføjede maske tages.
Tryk på Fn-knappen.
SH SKYD
<Endeligt billede>
Fn REDIGER
FLYT
T/W STR
OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap :
Flytter masken
00016
<Maske tilføjet billede>
FLYT
T/W STR
{051}
Brug af LCD-skærmen til
indstilling af kameraet
Fokusområde
Du kan vælge dit foretrukne fokusområde afhængig af
optageforholdene.
Du kan benytte menuen på LCD-skærmen til indstilling af
optagefunktionerne.
„
Punkter mærket med
Menu
Undermenu
Tilgængelig tilstand
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGT SSPOR.
SELVPO RTRÆT
[ACB]
FRA
TIL
[VOICE MEMO]
FRA
TIL
Side
s.52
[FOKUSOMRÅDE]
[VOICE OPTAG]
[MUTE]
1. Tryk på MENU-knappen i den valgbare
tilstand.
2. Vælg menuen [OPTAGELSE] ved at
trykke på knappen VENSTRE/HØJRE.
3. Vælg menuen [FOKUSOMRÅDE] ved
at trykke på knappen OP/NED. Tryk
derefter på HØJRE-knappen igen.
er standardindstillinger.
„
TIL
TILBAGE
1. Vælg undermenuen [CENTER AF] ved
at trykke på knappen OP/NED.
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
{052}
OK SÆT
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGTSSPOR.
SELVPORTRÆT
s.57
TILBAGE
Ú
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGTSSPOR.
SELVPORTRÆT
Center AF
s.56
–
FRA
s.55
s.55
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
2. Tryk på OK-knappen. Der vil fokuseres
efter det rektangulære område i midten
af LCD-skærmen.
OK SÆT
Fokusområde
„
MULTI AF
1. Vælg undermenuen [MULTI AF] ved at
trykke på knappen OP/NED.
„
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
TILBAGE
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGTSSPOR.
SELVPORTRÆT
Ansigtssporing
Denne funktion finder automatisk motivets ansigt, og indstiller så fokus og
eksponering. Vælg denne funktion for hurtige og nemme portrætter.
Ú Valgbare funktioner: [AUTO], [PROGRAM], [DUAL IS], [Fun], [FOTOGUIDE],
[PORTRÆT], [BØRN], [SAND&SNE], [SELVFOTO], [CAFÉ]
1. Vælg undermenuen [ANSIGTSSPOR.]
ved at trykke på knappen OP/NED.
OK SÆT
2. Tryk på OK-knappen. Kameraet vælger
alle tilgængelige AF-punkter fra de 9 AFpunkter som vist.
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
TILBAGE
2. Tryk på OK-knappen. Ikonet for
ansigtssporing vises i venstre side af
LCD-skærmen.
Ú
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGTSSPOR.
SELVPORTRÆT
OK SÆT
00016
Autofokusrammen bliver grøn, når kameraet fokuserer på motivet.
Autofokusrammen bliver rød, når kameraet ikke fokuserer på motivet.
01:00 PM
2008/03/01
3. Størrelsen og placeringen af
autofokusrammen indstilles automatisk
til motivets ansigt.
4. Tryk udløser knappen halvvejs ned.
Fokusrammen bliver grøn, når fokus er
aktiveret.
5. Tryk udløser knappen helt ned, for at
tage et billede.
00016
01:00 PM
2008/03/01
{053}
Fokusområde
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Denne funktion kan opdage op til 9 personer.
Når kameraet sporer flere personer på én gang, fokuserer det
på den nærmeste person.
Den digitale zoom er ikke aktiveret i denne tilstand.
Ansigtssporing virker ikke, når effektfunktionen indstilles.
Når kameraet finder et målansigt, bliver den hvide farves
fokuseringsfelt vist over målansigtet, og den grå farves
fokuseirngsfelt vises over resten af ansigterne (op til 8). Tryk
udløser knappen halvvejs ned for at fokusere på ansigtet, og
det hvide fokuseringsfelt bliver grønt (i alt 9)
Vend tilbage til tidligere AF-tilstand, hvis ansigtssporingen slog fejl.
Denne funktion fungerer ikke korrekt under visse
omstændigheder. Når en person har mørke briller på, eller dele
af ansigtet er skjult. Den person, der fotograferes, ikke ser på
kameraet
Det maksimalt tilgængelige område for ansigtssporing er 3 m
(vidvinkel).
Jo nærmere motivet er, desto hurtigere kan kameraet spore
motivet.
Billederne kan blive slørede, hvis kameraets underdel blev
udsat for stød. I dette tilfælde bør du slukke for kameraet og
derefter tænde for det igen.
1. Vælg undermenuen [SELVPORTRÆT]
ved at trykke på knappen OP/NED.
TILBAGE
2. Tryk på OK-knappen. Ikonet for
selvportræt vises i venstre side af LCDskærmen.
4. Start optagelsen ved at trykke på
udløser knappen.
Selvportræt
Når du tager selvportrætter, genkender kameraet automatisk motivets
ansigt, hvilket gør det hurtigere og nemmere at tage selvportrætter.
Ú Valgbare funktioner: [AUTO], [PROGRAM], [DUAL IS], [Fun], [FOTOGUIDE], [PORTRÆT],
[BØRN], [SAND&SNE], [SELVFOTO], [CAFÉ]
{054}
CENTER AF
MULTI AF
ANSIGTSSPOR.
SELVPORTRÆT
OK SÆT
00016
01:00 PM
2008/03/01
3. Ved selvportrætter skal du rette
kameraets linse mod motivets ansigt. Det
genkender automatisk motivets ansigt,
og afgiver en lyd for at bekræfte det.
z
„
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
z
z
z
00016
01:00 PM
2008/03/01
Når ansigtet er placeret midt på skærmen, udsender kameraet
en hurtig lyd, der gentages. Lyden er forskellig fra den lyd, der
udsendes, når ansigtet ikke er i midten.
Hjælpelyden kan indstilles i menuen for lydindstillinger (se s. 85).
Hvis der er valgt [SELVPORTRÆT], er det fastlåst til makrofokus.
Hvis der er valgt [SELVPORTRÆT], kan der ikke vælges
[BEVÆGELSESTIMER].
ACB
Voice Memo
Denne funktion bruges til at justere kontrasten automatisk, når du tager
billeder, hvor der er stor forskel på eksponeringen, f.eks. modlys eller
kontrast. Funktionen justerer lysstyrken automatisk og gør det muligt at
få et klart billede af emnet.
Du kan tilføje en kommentar til et gemt
stillbillede. (maks. 10 sek.)
-
[ACB] Undermenuer: [FRA], [TIL].
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
TILBAGE
Ú
Ú
Ú
Ú
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
TILBAGE
FRA
TIL
OK SÆT
Når funktionerne [AUTO], [PROGRAM] og scenefunktionen [PORTRÆT]
anvendes, virker ACB-funktionen.
ACB-funktionen virker altid i [AUTO]-optagelser og scenefunktionen
[PORTRÆT].
Når man bruger menuen [SERIE], [MOTION CAPTURE] eller [AEB], vil
funktionen ACB ikke være i brug.
Når ACB-funktionen er valgt, kan du ikke vælge en høj ISO 400 eller
højere.
FRA
TIL
OK SÆT
– Hvis Voice Memo-indikatoren vises på
LCD-skærmen, er indstillingen foretaget.
00016
– Tryk på udløserknappen for at
tage et billede. Billedet gemmes på
hukommelseskortet.
01:00 PM
2008/03/01
– Voice Memo vil blive optaget i 10
sekunder, fra det øjeblik billedet er
gemt. Du kan afbryde Voice Memolydoptagelsen ved at trykke på
udløserknappen.
00016
00:00:03
SH STOP
{055}
Lydoptagelse
Længden af en lydoptagelse begrænses
kun af den ledige hukommelse (maks.
10 timer).
Tryk på udløserknappen for at optage lyd.
– Tryk én gang på udløserknappen,
og lyden vil blive optaget i den
tilgængelige optagetid (maks. 10 timer).
Den tilgængelige optagetid vises på
LCD-skærmen. Kameraet fortsætter
lydoptagelsen, selv om du slipper
udløserknappen.
– Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du
trykke på udløserknappen igen.
– Filtype: *.WAV
FLYT
CENTER AF
FRA
FRA
OK SÆT
00:01:00
00:00:06
1. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
),
SH STOP
OPT
hvis du vil holde pause i optagelsen.
2. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
) <Pause under lydoptagelse>
igen for at fortsætte optagelsen.
3. Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på udløserknappen igen.
z
00:00:00
SH
OPT
MENU FORLAD
<Lydoptagelse-funktion>
{056}
Sådan holdes pause under
optagelse af lyd
Med denne funktion kan du optage den
ønskede lyd i én enkelt lydfil.
„
OPTAGELSE
FOKUSOMRÅDE
ACB
VOICE MEMO
VOICE OPTAG
z
Lyden bliver bedst, hvis afstanden fra din mund til kameraet
(mikrofonen) er cirka 40 cm.
Hvis kameraet slukkes, mens lydoptagelsen er i pause,
annulleres lydoptagelsen.
Optagelse af filmsekvenser uden lyd
Start af afspilning
Du kan optage en filmsekvens uden lyd.
Tænd for kameraet og vælg afspilning ved at trykke på knappen
AFSPIL ( ). Kameraet afspiller nu de billeder, der er gemt i
hukommelsen. Hvis et hukommelseskort er sat i kameraet, vil alle
kamerafunktioner kun være gældende for hukommelseskortet. Hvis
der ikke er et hukommelseskort i kameraet, vil alle kamerafunktioner
kun være gældende for den interne hukommelse.
Vælg menuen [MUTE] under filmoptagelse.
(s. 23)
( ) vises på LCD-skærmen.
Tryk på udløserknappen, og
filmsekvensen vil blive optaget uden lyd i
den tilgængelige optagetid.
OPTAGELSE
MUTE
TILBAGE
FRA
TIL
OK SÆT
00:01:01
Afspilning af et stillbillede
1. Vælg afspilning ved at trykke på
knappen AFSPIL ( ).
STANDBY
2. Det sidst optagne billede vises på LCDskærmen.
100-0016
3. Vælg et billede, du ønsker at se, ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
Ú Tryk og hold knappen VENSTRE
eller HØJRE inde, for at vise
billederne hurtigt.
{057}
Start af afspilning
Afspilning af en filmoptagelse
1. Vælg den filmoptagelse, du ønsker at
100-0016
se, ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen.
2. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
) for at afspille filmoptagelsen.
(
– Hvis du vil holde pause i afspilningen,
00:00:02
skal du trykke på knappen AFSPIL/
AFSPIL
E SKYD
PAUSE (
) igen.
– Hvis du trykker på AFSPIL/PAUSE
(
) igen, starter afspilningen af
filmoptagelsen igen.
– Tryk på VENSTRE-knappen,
hvis du vil "spole" filmoptagelsen
tilbage under afspilningen. Tryk på
HØJRE-knappen, hvis du vil "spole"
filmoptagelsen frem.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
), og tryk derefter på
knappen VENSTRE eller HØJRE, for at stoppe afspilningen af
filmoptagelsen.
Kopiering af stillbilleder fra en filmoptagelse
Du kan kopiere stillbilleder fra en filmoptagelse.
„
Sådan kopieres stillbilleder fra en filmoptagelse
1. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
(
), mens filmoptagelsen afspilles.
Tryk derefter på E-knappen.
2. Billedet fra filmoptagelsen gemmes med
et nyt filnavn.
Ú Billedet, som er kopieret fra
filmoptagelsen, har samme størrelse
som originalen (800x592, 640x480,
320x240).
Ú Hvis du trykker på E-knappen ved
begyndelsen af filmoptagelsen, vil det
første billede af filmoptagelsen blive
gemt som et stillbillede.
00:00:24
T
BESKÆR
E SKYD
<Pause>
<Tryk på E-knappen>
{058}
Start af afspilning
Beskæring af filmoptagelser i kameraet
Du kan fjerne uønskede dele af en
filmoptagelse under afspilningen af
filmoptagelsen. Hvis filmoptagelsen er
kortere end 10 sekunder, kan den ikke
beskæres.
00:00:24
1. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
T BESKÆR
E SKYD
(
) det sted i filmoptagelsen, hvor
du ønsker, den skal begynde.
2. Tryk på T-knappen.
3. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
(
), og det udvalgte område vil blive
vist på statusbjælken.
00:00:45
4. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
T BESKÆR
(
) igen ved det sted, hvor du vil
afslutte beskæringen.
5. Tryk på T-knappen, og et
bekræftelsesvindue vises.
BESKÆR?
6. Vælg den ønskede undermenu ved
NEJ
JA
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
derefter på OK-knappen.
[NEJ]: Beskæringen af filmen
annulleres.
[JA]:
Den beskårede filmoptagelse gemmes med et nyt filnavn.
z
Afspilning af en lydoptagelse
1. Vælg den lydoptagelse, du ønsker at
100-0017
afspille, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
2. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
) for at afspille lydoptagelsen.
(
– Hvis du vil holde pause i en
00:02:51
lydoptagelse, mens den afspilles,
AFSPIL
skal du trykke på knappen AFSPIL/
PAUSE (
) igen.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
), hvis du vil genoptage
afspilningen af lydoptagelsen.
– Tryk på VENSTRE-knappen, hvis du vil "spole" lydoptagelsen tilbage
under afspilningen. Tryk på HØJRE-knappen, hvis du vil "spole"
lydoptagelsen frem.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
), og derefter på knappen
MENU/OK, hvis du vil stoppe afspilningen af lydoptagelsen.
Hvis du ikke angiver filmoptagelsens slutpunkt, vises vinduet til
bekræftelse af beskæringen ved sidste billede.
{059}
Start af afspilning
Indikatorer på LCD-skærmen
LCD-skærmen viser oplysninger om optagelsen for det viste billede.
Afspilning af voice memo
1. Vælg det billede, der har et voice memo.
2. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
(
) for at afspille voice memoet.
– Hvis du vil holde pause i voice
memoet, mens det afspilles, skal du
trykke på knappen AFSPIL/PAUSE
(
) igen.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
(
), hvis du vil genoptage
afspilningen.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE
(
), og derefter på knappen
MENU/OK, hvis du vil stoppe
afspilningen af voice memoet.
①
③ ④
⑬
⑫
⑤
⑥
⑦
ISO 80
AV 3.5
⑪
TV
Flash
Size
Date
100-0016
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
⑩⑨ ⑧
00:00:06
Nr.
Beskrivelse
1
Afspilningsfunktion
00:00:06
AFSPIL
Ikon
Side
s. 57
2
Mappenavn og filnavn
100-0010
s. 90
3
Ikon for intern hukommelse/
ikon for hukommelseskort
/
-
4
Batteri
5
ISO
80 ~ 3200
s. 39
6
Blændeværdi
F3.5 ~ F10.4
s. 41
7
Lukkertid
16 ~ 1/1500
s. 41
8
Blitz
On/Off
s. 32
9
Billedstørrelse
3648x2736 ~ 320x240
s. 37
10
Dato for optagelsen
2008/03/01
11
DPOF
PAUSE
100-0016
{060}
②
100-0016
100-0016
12
Beskyttelse
13
Filmoptagelse/Voice memo
s. 15
s. 87
s. 81~83
s. 80
/
s. 23/55
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
Når kameraet er indstillet til afspilning, kan du benytte
betjeningsknapperne til opsætning af afspilningsfunktionerne.
Afspilningsknap
„
Når du har tændt for kameraet ved
at trykke på knappen POWER eller
ved at åbne objektivdækslet, kan
du trykke på afspilningsknappen én
gang for at skifte til afspilningsfun
ktion og trykke på den igen for at
skifte til optagelsesfunktion.
„
Du kan tænde for strømmen med afspilningsknappen.
Der er tændt for kameraet i afspilningstilstand. Tryk på
afspilningsknappen igen for at slukke for kameraet.
„
Mådefunktion: For at vælge mådefunktion skal du trykke på
afspilningsknappen i mere end tre sekunder.
I mådefunktion er der ingen driftslyd, effektlyd,
startlyd og udløserlyd. For at annullere
mådefunktionen skal du tænde for kameraet
ved at trykke på POWER-knappen.
„
Ved at trykke på knappen AFSPIL i PMP-, MP3- og
tekstvisningstilstand, vises hver tilstands afspilningsliste.
Miniature (
)/Forstørrelsesknap (
)
„
Du kan afspille flere billeder ad gangen, forstørre et billede og
beskære/gemme et udvalgt område af et billede.
„
I funktionerne MP3, PMP, Tekstviser, diasshow og ved
afspilning af optaget lyd, kan du kontrollere lydstyrken af
multimediefiler.
„
Miniaturevisning
1. Tryk på MINIATURE-knappen, når et billede
vises på hele skærmen.
2. Miniaturevisningen vil fremhæve det billede, der
blev vist, da miniatureindstillingen blev valgt.
3. Brug 5-funktionsknappen til at flytte til et ønsket billede.
4. Tryk på forstørrelsesknappen for at se et billede i fuld størrelse.
100-0016
100-0016
Tryk på knappen
MINIATURE ( )
1
Tryk på
forstørrelsesknappen
( )
<Normalvisning>
2
3
4
5
6
7
8
9
<Miniaturevisning>
Fremhævet billede
{061}
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
„
Billedeforstørrelse
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre, og tryk på
forstørrelsesknappen.
2. Forskellige dele af billedet kan ses ved at trykke på
5-funktionsknappen.
3. Ved at trykke på knappen Miniature vises billedet igen i
originalstørrelse.
– Du kan se, om det viste billede
er forstørret ved hjælp af
x 2.0
forstørrelsesindikatoren øverst til
venstre på LCD-skærmen. (Hvis
billedet ikke er forstørret, vises
indikatoren ikke). Du kan også
se, hvilken del af billedet der er
OK BESKÆR
forstørret.
– Filmoptagelser og WAV-filer kan ikke forstørres.
– Hvis et billede forstørres, kan der forekomme kvalitetsforringelse.
{062}
„
Den maksimale forstørrelsesgrad i forhold til billedstørrelsen
Billedstørrelse
Maksimal
forstørrelsesgrad
„
X11.4
X9.5
X9.5
X9.6
X8.1
X6.4
X3.2
Beskæring: Du kan vælge et udsnit af et billede og gemme det
separat.
1. Vælg det billede, du ønsker at forstørre,
x 2.0
og tryk på forstørrelsesknappen. Tryk
BESKÆR ?
på MENU/OK-knappen, og der vises en
NEJ
meddelelse.
JA
2. Vælg den ønskede undermenu ved
at trykke på OP/NED-knappen og tryk
OK BEKRÆFT
derefter på OK-knappen.
– [NEJ]: Menuen til beskæring forsvinder.
– [JA]: Det beskårede billede vil blive gemt med et nyt filnavn og vises
på LCD-skærmen.
Ú Er der ikke nok ledig hukommelse til at gemme det beskårne billede,
kan det ikke beskæres.
Info ( )/OP-knap
AFSPIL/PAUSE (
Hvis menuen vises på LCD-skærmen, fungerer OP-knappen som
retningsknap. Når menuen ikke vises på LCD-skærmen, kan du få
oplysninger om det viste billede på LCD-skærmen ved at trykke på
Info( )-knappen.
Når kameraet er indstillet til afspilning, fungerer AFSPIL/PAUSE (
NED-knappen på følgende måde:
100-0016
100-0016
Info (
)-knap
ISO
AV
TV
Flash
Size
Date
80
3.5
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
Info (
)-knap
)/
– Hvis menuen vises
Tryk på NED-knappen for at gå fra hovedmenuen til en undermenu eller
for at flytte markøren nedad i undermenu.
– Hvis et stillbillede med Voice Memo, en lydfil eller en filmoptagelse
afspilles
·Under stop:
Afspiller et stillbillede med Voice Memo, en lydfil
eller en filmoptagelse.
·Under afspilning: Stopper afspilningen midlertidigt.
·Under pause:
Genoptager afspilningen
100-0017
Info (
)/NED-knap
100-0017
100-0017
)-knap
00:02:51
AFSPIL
<Lydoptagelse er slået fra>
◀ REW
PAUSE
00:00:05 FF ▶
OK STOP
<Lydoptagelse er slået til>
00:00:12
AFSPIL
OK STOP
<Lydoptagelse er i pause>
{063}
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knap
SLET ( )-knap
VENSTRE/HØJRE/MENU/OK-knappen aktiverer følgende.
Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
– VENSTRE-knap: Hvis menuen vises, fungerer VENSTRE-knappen som
retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du vælge
det forrige billede med VENSTRE-knappen.
– HØJRE-knap:
Hvis menuen vises, fungerer HØJRE-knappen som
retningsknap. Når menuen ikke vises, kan du vælge
det næste billede med HØJRE-knappen.
– MENU-knap:
Når du trykker på MENU-knappen, vises menuen
for afspilning på LCD-skærmen. Hvis du trykker
på knappen igen, returnerer LCD-skærmen til den
oprindelige visning.
– OK-knap:
Når menuen vises på LCD-skærmen, benyttes OKknappen til at bekræfte data, som er ændret med
5-funktionsknappen.
Knap til udskrivning (
)
Når kameraet tilsluttes en PictBridge-printer, kan du udskrive billeder
ved at trykke på knappen til udskrivning.
100-0016
PRINT
{064}
OK MENU
1. Vælg et billede, du ønsker at slette, ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen og tryk derefter på SLET ( )-knappen.
100-0016
100-0016
SLET BILLEDER?
1 BILLEDER?
2
SLET
3
NEJ
JA
5
6
8
9
NEJ
JA
T
VÆLG BIL
4
7
OK BEKRÆFT
<Enkelt billede>
OK BEKRÆFT
<Miniaturebillede>
2. Tryk på T-knappen for at tilføje billeder
til sletning.
– VENSTRE/HØJRE-knap: Vælger
billeder
– T-knap: Markerer til sletning
– OK-knap: Sletter valget
100-0016
Prev ◀
T
VÆLG BIL
▶ Next
OK SLET
3. Vælg værdierne på undermenuen ved at trykke på OP/NED-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
– Hvis du vælger [NEJ]: Sletningen annulleres.
– Hvis du vælger [JA]: De valgte billeder slettes.
E-knap (Effekt): Ændring af billedstørrelsen
Sådan ændrer du opløsningen (størrelsen) af de optagne billeder.
Vælg [STARTBILLEDE], hvis du vil gemme et billede som startbillede.
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk
derefter på knappen E.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen og
vælg menufanen [NY STØRRELSE]
( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
„
– Kun JPG-billeder kan ændre størrelse. Størrelsen af filmoptagelser (AVI)
og lydoptagelser (WAV) kan ikke ændres.
NY STØRRELSE
– Du kan kun ændre opløsningen af billedfiler, der er komprimeret med
JPEG 4:2:2 formatet.
– Billedet med den ændrede størrelse vil få et andet filnavn. Startbilledet
gemmes ikke på hukommelseskortet, men i den interne hukommelse.
E
FLYT
Muligheder for ændringer af billedstørrelsen
z
z
– Et billede med stor opløsning kan ændres til et billede med mindre
opløsning, men ikke omvendt.
FORLAD
(z: Valgbar)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
– Gemmes der et nyt brugerbillede, slettes i rækkefølge det ene af de to
billeder.
– Hvis hukommelseskapaciteten er utilstrækkelig, vises meddelelsen
[HUK. OPBRUGT!] på LCD-skærmen, og billedet gemmes ikke i den
nye størrelse.
{065}
E-knap (Effekt): Rotation af billeder
E-knap (Effekt): Farve
Du kan rotere billederne i forskellige retninger.
Når afspilningen af det roterede billede er afsluttet, vender det tilbage til
sin oprindelige orientering.
Det er muligt at føje farveeffekter til dine billeder ved hjælp af denne
knap.
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk
derefter på knappen E.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen og
vælg menufanen [ROTER] ( ).
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen.
1 Tryk på knappen AFSPIL, og tryk
derefter på knappen E.
E
FLYT
VENSTRE 90°
180°
Effektfunktion
[S/H]
[SEPIA]
E
TILBAGE
OK SÆT
<: HØJRE 90˚>:
Roterer billedet med uret
HORISONTAL
E
TILBAGE
OK SÆT
< : VENSTRE 90˚>:
Roterer billedet mod uret
E
TILBAGE
OK SÆT
< : 180˚>:
Roterer billedet 180 grader
< : HORISONTAL>:
Roterer billedet vandret
Ú
E
TILBAGE
OK SÆT
< : VERTIKAL>:
Roterer billedet lodret
Hvis du viser et roteret billede på LCD-skærmen, kan der være et tomt
område til venstre og højre for billedet.
{066}
Beskrivelse
De optagne billeder vil blive gemt i sort/hvid.
De optagne billeder vil blive gemt i sepia-tone (en
gulbrun farve, som minder om gamle fotos).
De optagne billeder vil blive gemt i en rød tone.
De optagne billeder vil blive gemt i en grøn tone.
[BLÅ]
VERTIKAL
OK SÆT
FORLAD
[RØD]
[BRUGERFARVE]
TILBAGE
E
[GRØN]
[NEGATIV]
E
FLYT
FORLAD
Ikon
HØJRE 90°
FARVE
2. Vælg menufanen (
) ved at trykke på
VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
ROTER
De optagne billeder vil blive gemt i en blå tone.
Billedet vil blive gemt som negativ.
Optagede billeder vil blive gemt i den indstillede
RGB-tone.
4. Det ændrede billede gemmes under et nyt filnavn.
E-knap (Effekt): Farve
„
E-knap (Effekt): Billedredigering
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk derefter på knappen E.
Brugerfarve
Du kan indstille billedets toneværdier for R
(rød), G (grøn) eller B (blå).
2. Vælg menufanen (
) ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
BRUGERFARVE
ACB
Du kan justere lysstyrken automatisk i det område, hvor der er store
eksponeringsforskelle på billedet.
E
– OK-knap: Vælg/indstil brugerdefineret
farve
– OP/NED-knap: Vælger R, G, B
– VENSTRE/HØJRE-knap: Ændrer
værdierne
TILBAGE
OK SÆT
BRUGERFARVE
1. Vælg ( ) ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OKknappen.
2 Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og
billedet gemmes under et nyt filnavn.
ACB
E
E
TILBAGE
TILBAGE
OK SÆT
OK SÆT
Fjernelse af røde øjne
Rødøje-effekten kan fjernes fra billedet.
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OKknappen.
2 Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og
billedet gemmes under et nyt filnavn.
RØDØJE-FIX
E
TILBAGE
OK SÆT
{067}
E-knap (Effekt): Billedredigering
Indstilling af lysstyrke
Indstilling af farvemætning
Du kan ændre billedets lysstyrke.
Du kan ændre billedets farvemætning.
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke
til indstilling af lysstyrke.
2. Du ændrer på lysstyrken ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
LYS
◀▶
FLYT
OK SÆT
MÆTNING
◀▶
OK SÆT
Du kan tilføje støj til et billede for at give billedet en mere klassisk
atmosfære. Billedet, der er justeret med støjeffekt, gemmes som 5 M
billedstørrelse.
Du kan ændre billedernes kontrast.
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OKknappen.
2. Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og
billedet gemmes under et nyt filnavn.
KONTRAST
◀▶
FLYT
TILFØJ STØJ
OK SÆT
E
{068}
FLYT
Støjeffekt
Indstilling af kontrast
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke
til indstilling af kontrast.
2. Du ændrer på kontrasten ved at trykke
på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NEDknappen, og der vil blive vist en bjælke
til indstilling af farvemætning.
2. Du ændrer på farvemætningen ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
billedet med et nyt filnavn.
TILBAGE
OK SÆT
E-knap (Effekt): SJOV
Hvis billedstørrelsen er (
) eller (
), kan menuen FUN ikke vælges.
Tegneserie
Du kan tilføje en tekstboks til billedet, så det ser ud som en tegneserie.
Tegneseriebilledet gemmes med billedstørrelsen 1 M.
FUN
TEGNEFILM
Vælg Tegneserie
).
(
E
FLYT
FORLAD
RAMME
OK SÆT
Vælg den ønskede
ramme ved at trykke
på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og
tryk derefter på OKknappen.
Vælg den ønskede
undermenu ved at trykke
på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
◀ ▶
Ú
◀ ▶
FLYT
OK SÆT
◀▶
BOBLE
OK SÆT
100-0006
OK
1
2
3
4
5
6
VÆLG BIL
E
Tryk på OK-knappen
og billedet vil blive gemt.
Tryk på OK-knappen
igen for at åbne et
nyt billede, der skal
gemmes.
TILBAGE
Lav om på
placeringen af
tekstboksen ved at
trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen.
◀▶
OK
BOBLE
OK SÆT
Vælg et billede ved at trykke
på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Anvend den samme
procedure til at vælge det
tredje billede.
◀ ▶
100-0020
◀ ▶
FLYT
OK SÆT
Anvend den samme
procedure til at
vælge placeringen
af billedet eller
tekstboksen.
af billedet eller
tekstboksen.
Tryk på OK-knappen
for at gemme billedet
med et nyt filnavn.
OK GEM
Fn
SLET
{069}
E-knap (Effekt): SJOV
„
Før du gemmer tegneseriebilledet, kan du ændre på det valgte
billede.
Sådan ændres tegneseriebilledet før du tager det sidste billede
1. Tryk på Fn-knappen, og billederne slettes i rækkefølge.
2. Tryk på OK-knappen for at vælge billederne.
Fotorammer
Du kan vælge mellem 9 rammelignende kanter til et billede, du vil
tage. Oplysninger om dato og klokkeslæt trykkes ikke på billedet, hvis
menuen Fotoramme benyttes.
FUN
FOTORAM.
Tryk på Fn-knappen
FLYT
OK GEM
Fn SLET
OK SØG
Fn
FORLAD
RAMME
OK SÆT
SLET
3. Efter at have valgt de ønskede billeder, skal du trykke på OK-knappen
for at gemme billedet med et nyt filnavn.
{070}
E
Vælg
FOTORAM.
(
).
1. Vælg (
) ved at trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK
-knappen.
E-knap (Effekt): SJOV
Forindstillede fokusfelter
Du kan fremhæve en bestemt del af motivet i billedet. Motivet bliver
således skarpt gengivet mod en uskarp baggrund.
Det fremhævede billede gemmes med en billedstørrelse under 5 M.
FREMHÆV
FUN
Vælg FREMHÆV
( ).
FLYT
RÆKKE
E FORLAD
OK
SÆT
Vælg den ønskede ramme ved at trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen,
og tryk derefter på OK-knappen.
FREMHÆV
RÆKKE
FREMHÆV
OK SÆT
<Område 1>
2. Vælg den ønskede fotoramme ved at
trykke på VENSTRE/HØJRE-knappen,
og tryk på OK-knappen for at gemme
billedet.
RÆKKE
OK SÆT
<Område 2>
100-0020
FREMHÆV
RÆKKE
FREMHÆV
OK SÆT
<Område 3>
RÆKKE
OK SÆT
<Område 4>
{071}
E-knap (Effekt): SJOV
„
Sådan flyttes og ændres fokusfeltet
Sammensat billede
Du kan ændre fokusfeltet efter valg af menuen [OMRÅDE].
1. Vælg det ønskede fokusfelt ved at trykke på VENSTRE/HØJREknappen, og tryk derefter på OK-knappen.
2. Flyt feltets placering ved at trykke på OP/NED/VENSTRE/HØJREknappen.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet med et nyt filnavn.
Du kan kombinere 2-4 forskellige optagelser i et stillbillede.
Deloptagelsen gemmes som en billedstørrelse på under 5 M.
FUN
DELOPTAGELSE
Vælg
DELOPTAGELSE
( ).
FREMHÆV
◀ ▶
RÆKKE
◀ ▶
OK SÆT
E
FLYT
Tryk på OKknappen
FLYT
FORLAD
DELOPT.
OK SÆT
Tryk på OK-knappen.
(Du kan vælge 2-4
deloptagelser)
OK GEM
<Feltet er aktiveret>
Tryk på OP/
NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen
◀ ▶
100-0020
◀ ▶
FLYT
OK SÆT
Tryk på OKknappen
◀ ▶
z
◀ ▶
FLYT
OK GEM
<Efter ændring af feltets position>
{072}
z
Hvis du trykker på udløser- og afspilningsknappen, tages
der et billede.
Det sammensatte billede gemmes med en billedstørrelse
svarende til den mindste billedstørrelse af originalbillederne.
E-knap (Effekt): SJOV
Valg af 2 deloptagelser
„
Tryk på OP/NED/
VENSTRE/
HØJREknappen.
◀ ▶
FLYT
OK SÆT
Inden den sidste deloptagelse er valgt, kan du ændre en del af
deloptagelsesbilledet.
1. Tryk på Fn-knappen under redigeringen af deloptagelsen.
2. Et tidligere billede slettes. Tryk på OK-knappen for at vælge et nyt
billede. Efter du har valgt et billede, skal du trykke på Fn-knappen igen,
og billedet slettes.
◀ ▶
◀ ▶
Ú
◀ ▶
FLYT
OK SÆT
<Ændring af placeringen>
Tryk på OKknappen.
Tryk på Fnknappen.
100-0006
OK SØG
1
2
3
4
5
6
Tryk på OKknappen.
VÆLG BIL
E
OK SØG
TILBAGE
SLET
OK SØG
Fn
SLET
3. Tryk på OK-knappen for at vælge et billede igen.
„
OK
Fn
<Valg af det andet billede>
Vælg et billede ved at trykke på
5-funktionsknappen, og derefter
på OK-knappen.
Fn
SLET
Før den sidste deloptagelse vælges, kan du ændre en del af
deloptagelsen.
1. Vælg det billede, du ønsker at slette, og tryk på Fn-knappen.
2. Den valgte deloptagelse slettes. Tryk på OK-knappen, og du kan vælge
et nyt billede.
Du kan ændre placeringen af et
billede ved at trykke på OP/NED/
VENSTRE/HØJRE-knappen, og
derefter trykke på OK-knappen
for at gemme billedet.
OK GEM
Fn
SLET
{073}
E-knap (Effekt): SJOV
Klistermærke
Farvefilter
Du kan føje forskellige klistermærker til billedet.
Billedet med klistermærket gemmes med en billedstørrelse på 1 M.
Med denne menu kan du ændre billedets farveoplysninger (undtagen
Rød, Blå, Grøn og Gul) til sort og hvid.
1. Vælg (
FUN
) ved at trykke på OP/NED-knappen.
MÆRKAT
Vælg (
).
FUN
FLYT
E
FORLAD
MÆRKAT
OK SÆT
Vælg et ønsket klistermærke
ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen, og derefter
trykke på OK-knappen.
Vælg en placering
af klistermærket
ved at trykke
på OP/NED/
VENSTRE/
HØJRE-knappen.
Fn
TILFØJ
100-0016
{074}
OK GEM
◀ ▶
◀ ▶
FLYT
◀ ▶
Ú
FLYT
E
FORLAD
E
TILBAGE
OK SÆT
2. Tryk på OK-knappen for at gemme billedet med et nyt filnavn.
OK GEM
◀ ▶
FARVEFILTER
FLYT
Du kan tilføje ekstra klistermærker
ved at trykke på Fn-knappen.
(maks. 2 klistermærker) Tryk
på OK-knappen for at gemme
billedet.
Fn
TILFØJ
E-knap (Effekt): SJOV
Farvemaske
Med denne menu kan du vælge en billeddel, som du vil fremhæve. Resten af billedet bliver sort og hvid.
FARVEMASKE
Tryk på OK-knappen, og du
kan nu indstille størrelse og
placering af området.
Vælg (
), og der vil blive vist
en markør til udvælgelse af
område.
E
TILBAGE
E
FORLAD
OK SÆT
OK SÆT
◀ ▶
FLYT
T/W STR.
W/T-knap: Ændring af områdets
størrelse
100-0020
◀ ▶
OK SÆT
◀ ▶
Tryk på OK-knappen og billedet
gemmes med et nyt filnavn.
Du kan indstille størrelse og
placering af delen ved at trykke
på E-knappen.
Tryk på
OK-knappen.
E
TILBAGE
FLYT
T/W STR.
OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap :
Ændring af placeringen
OK GEM
<Endeligt billede>
OK SÆT
◀ ▶
FLYT
◀ ▶
FUN
◀ ▶
FLYT
T/W STR.
{075}
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Afspilningsfunktionerne kan ændres på LCD-skærmen.
Ved at trykke på MENU-knappen under afspilning vises menuen på
LCD-skærmen. Følgende menuer kan indstilles i afspilningsfunktion.
Tryk på afspilnings- eller udløserknappen for at tage et billede efter
indstilling af afspilningsmenuen.
Menufane
Hovedmenu
START DIA
BILLEDER
DIASHOW
(
)
EFFEKT
INTERVAL
LYD
VOICE MEMO
BESKYT
SLET
AFSPILNINGEN
)
(
DPOF
KOPI
{076}
Undermenu
PLAY/GENTAG PLAY
ALLE
DATO
Undermenu
–
–
VÆLG NY/
VÆLG1/
VÆLG
VÆLG2/
VÆLG3
FRA
BASIS
KLASSISK
MINDER
RYTMIK
GLÆDE
1, 3, 5, 10 SEK
–
FRA / PANORAMA/
FØRSTE SMIL/
–
MINDER/
MIN MUSIK
FRA
–
TIL
–
VÆLG
OPLÅS/LÅS
ALLE
VÆLG
–
ALLE
NEJ/JA
VÆLG/ALLE/
STANDARD
ANNULLÉR
INDEKS
NEJ/JA
VÆLG/ALLE/
STØRRELSE
ANNULLÉR
NEJ
–
JA
–
Side
s.77
Denne menu er tilgængelig, når kameraeter tilsluttet en PictBridgeunderstøttende printer (direkte forbindelse til kameraet sælges separat)
med et USB-kabel.
Menufane Hovedmenu
BILLEDER
s.78
s.78
PRINTSTR
s.79
s.79
s.80
Undermenu
Undermenu
ET BILL.
–
ALLE BILL.
–
AUTO
–
POSTKORT
–
KORT
–
4x6
–
L
–
2L
–
Letter
–
A4
–
A3
–
AUTO
–
FULD
–
s.80
1
–
s.80
2
–
4
–
8
–
LAYOUT
s.81~83
s.83
9
–
16
–
INDEKS
–
Side
s. 94
s. 95
Indstilling af afspilningsfunk- Start af diasshowet ( )
Billeder kan vises kontinuerligt med forudbestemte intervaller. Du kan
tionen på LCD-skærmen
se diasshowet ved at slutte kameraet til en ekstern skærm.
Menufane Hovedmenu
TYPE
KVALITET
DATO
FILNAVN
RESET
Ú
Undermenu
Undermenu
AUTO
-
ALM
-
FOTO
-
H.FOTO
-
AUTO
-
KLADDE
-
NORMAL
-
FIN
-
AUTO
-
FRA
-
TIL
-
AUTO
-
FRA
-
TIL
-
NEJ
-
JA
-
Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Side
1. Tryk på knappen AFSPIL, og tryk derefter på knappen MENU.
2. Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen og vælg menufanen [DIASSHOW].
Start af diashowet
Diashowet kan kun startes med menuen [START DIA].
s. 95
1. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
menuen [START DIA], og tryk derefter
DIASHOW
på HØJRE-knappen.
START DIA
PLAY
BILLEDER
GENTAG PLAY
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
EFFEKT
trykke på OP/NED-knappen.
INTERVAL
LYD
[PLAY]: Diasshowet standser, når det
har været vist én gang.
OK SÆT
TILBAGE
[GENTAG PLAY]: Diasshowet
gentages, indtil du afbryder det.
3. Tryk på OK-knappen og diasshowet startes.
– Hvis du vil holde pause i diasshowet, mens det afspilles, skal du
trykke på knappen AFSPIL/PAUSE (
) igen.
– Hvis du trykker på knappen AFSPIL/PAUSE (
) igen, starter
afspilningen af filmoptagelsen igen.
– Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE (
), og derefter på knappen
OK/MENU, hvis du vil stoppe afspilningen af diasshowet.
{077}
Start af diasshowet (
)
Valg af billeder
Indstilling af effekter til diasshowet
Du kan vælge de billeder, der skal vises.
Der kan benyttes spændende overgangseffekter i diasshowet.
1. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
menuen [BILLEDER], og tryk derefter
DIASHOW
på HØJRE-knappen.
START DIA
ALLE
BILLEDER
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
DATO▶
EFFEKT
trykke på OP/NED-knappen.
VÆLG▶
INTERVAL
LYD
[ALLE]: Alle billeder, der er gemt i
hukommelsen, afspilles.
OK SÆT
TILBAGE
[DATO]: Billeder taget en angivet dato
afspilles.
[VÆLG]: Afspil kun de valgte billeder.
Hvis du trykker på HØJRE-knappen, kan du vælge de billeder,
som du ønsker at afspille.
Det valgte billede kan gemmes som [VÆLG1], [VÆLG2]
og [VÆLG3]. Hvis du gemmer det valgte billede med
kommandoen [VÆLG NY], bliver det gemt som [VÆLG1]. Men
hvis et nyt billede gemmes igen med kommandoen [VÆLG
NY], bliver det forrige billede, der var gemt som [VÆLG1]
automatisk gemt som [VÆLG2]. Du kan ændre og annullere
de billeder, der er gemt som [VÆLG1], [VÆLG2] og [VÆLG3].
3. Tryk på OK-knappen og dine valg bliver gemt.
{078}
1. Vælg undermenuen [EFFEKT] ved at
trykke på OP/NED-knappen og tryk
DIASHOW
derefter på HØJRE-knappen.
FRA
START DIA
BASIS
BILLEDER
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
KLASSISK
EFFEKT
effekttypen.
MINDER
INTERVAL
RYTMIK
LYD
3. Tryk på OK-knappen for at bekræfte
GLÆDE
dine valg.
OK SÆT
TILBAGE
– Når effekten er valgt, ændres
baggrundsmusikken til standardindstillingen for den valgte effekt.
Effekt
Beskrivelse
[FRA], [BASIS]
Ingen baggrundsmusik.
[KLASSISK]
Baggrundsmusikken indstilles til [MINDER].
[MINDER]
Baggrundsmusikken indstilles til [MINDER].
[RYTMIK]
Baggrundsmusikken indstilles til [FØRSTE SMIL].
[GLÆDE]
Baggrundsmusikken indstilles til [PANORAMA].
z
Du kan ændre den ønskede musik for hver effekt.
Start af diasshowet (
)
Indstilling af afspilningsinterval
Indstilling af baggrundsmusik
Sådan indstilles afspilningsintervallet for billederne i diashowet.
Sådan indstilles diashowets musik.
1. Vælg undermenuen [INTERVAL] ved
at trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på HØJRE-knappen.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
det ønskede interval.
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
indstillingen.
DIASHOW
START DIA
BILLEDER
EFFEKT
INTERVAL
LYD
TILBAGE
z
z
z
z
1 SEK
3 SEK
5 SEK
10 SEK
OK SÆT
Indlæsningstiden afhænger af billedstørrelse og -kvalitet.
Under afspilning af diasshowet vises kun det første billede af
en filmoptagelse.
Under afspilningen af et diasshow vises filer med lydoptagelser
ikke.
Menuen [INTERVAL] kan vælges, når effekttypen for diasshowet er
valgt til [FRA], [BASIS] eller [KLASSISK]. I diasshowet er menuen
ikke tilgængelig for effekttyperne [MINDER], [RYTMIK] eller
[GLÆDE].
1. Vælg undermenuen [LYD] ved at trykke
på OP/NED-knappen, og tryk derefter
DIASHOW
START DIA
på HØJRE-knappen.
BILLEDER
FRA
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
EFFEKT
PANORAMA
INTERVAL
FØRSTE SMIL
den ønskede musik.
LYD
MINDER
3. Tryk på OK-knappen for at gemme
MIN MUSIK
indstillingen.
OK SÆT
TILBAGE
[FRA]: Baggrundsmusikken afspilles ikke.
[PANORAMA], [FØRSTE SMIL], [MINDER], [MIN MUSIK]: Den valgte
baggrundsmusikken afspilles.
{079}
Afspilning (
)
Voice Memo
Du kan tilføje en kommentar til et gemt stillbillede.
100-0016
100-0016
AFSPILNINGEN
FRA
VOICE MEMO
TIL
BESKYT
SLET
DPOF
KOPI
00:00:00
TILBAGE
OK SÆT
<Menuen VOICE MEMO>
00:00:06
SH START
SH STOP
<Klar til optagelse>
<Lyd optages>
– Tryk på udløser knappen for at tilsætte stemme til billedet. Den optages
i 10 sekunder.
– Tryk igen på udløser knappen, hvis du vil stoppe optagelsen.
Beskyttelse af billeder
Anvendes til beskyttelse af bestemte
billeder mod utilsigtet sletning (LÅS). Du
kan også fjerne beskyttelsen af tidligere
beskyttede billeder (OPLÅS).
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [BESKYT]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[VÆLG]: Et udvælgelsesvindue vises for
et billede, der skal beskyttes,
eller hvor beskyttelsen skal
ophæves.
{080}
Sletning af billeder
AFSPILNINGEN
VOICE MEMO
BESKYT
SLET
DPOF
KOPI
VÆLG
ALLE
OK SÆT
TILBAGE
100-0020
T/W OPLÅS
100-0016
– OP/NED/VENSTRE/HØJRE : Vælg
et billede.
– Zoom W/T-knap: Beskyt/fjern
beskyttelsen af
billedet.
– OK-knap: Dine ændringer bliver
gemt, og menuen lukkes.
[ALLE]: Beskyt/fjern beskyttelsen af alle
billeder.
– Når du beskytter et billede, vises
BESKYT ALLE?
ikonet for låst billede på LCDOPLÅS
LÅS
skærmen. (Et ubeskyttet billede har
ingen indikator)
– Et låst billede kan ikke slettes og
OK BEKRÆFT
vil være beskyttet mod funktionen
[SLET], men det er IKKE beskyttet mod funktionen [FORMAT].
1
2
3
4
5
6
OK
SÆT
Med denne knap slettes billeder, der er gemt på hukommelseskortet.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [SLET]. Tryk derefter på
AFSPILNINGEN
HØJRE-knappen.
VOICE MEMO
BESKYT
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
VÆLG
SLET
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
ALLE
DPOF
derefter på OK-knappen.
KOPI
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge de billeder, der skal slettes.
OK SÆT
TILBAGE
– OP/NED/VENSTRE/HØJRE : Vælg et
billede.
– Zoom T-knap: Vælg det billede, der skal slettes. (markeres med V)
Afspilning (
)
– OK-knap:
Tryk på OKknappen for at se en
bekræftelsemeddelelse.
Vælg menuen [JA], og
tryk på OK-knappen for
at slette de markerede
billeder.
[ALLE]: Viser bekræftelsesvinduet.
Vælg menuen [JA], og tryk
på OK-knappen for at slette
alle ubeskyttede billeder.
Hvis der ikke er beskyttede
billeder, slettes alle billeder, og
meddelelsen [INTET BILLEDE!]
vises.
DPOF
100-0020
T
1
2
3
4
5
6
VÆLG BIL
OK
z
DPOF (Digital Print Order Format) gør det muligt at indlæse
printerinformationer i hukommelseskortets MISC-mappe. Vælg de
billeder, som skal udskrives og antallet af udskrifter.
z
DPOF-indikatoren fremkommer på LCD-skærmen, når et billede med
DPOF-information afspilles. Billederne kan derefter udskrives på DPOFprintere eller hos de fleste forhandlere med printservice.
z
Denne funktion kan ikke benyttes til filer med film- og lydoptagelser.
z
Når et vidvinkelbillede udskrives som en vidvinkeludskrift, kan der
mangle 8% af den venstre og højre side af billedet. Undersøg, om
din printer understøtter udskrift af vindvinkelbilleder, når du udskriver
billedet. Når du får udskrevet billedet hos en forhandler, bed om at få
billedet skrevet ud som vidvinkelbillede. (Det er ikke alle forhandlere
med fotoservice som understøtter vidvinkeludskrift).
SLET
SLET ALT ?
NEJ
JA
OK BEKRÆFT
3. Efter billederne er slettet, skifter skærmen til afspilning.
z
Alle de ubeskyttede filer i DCIM-undermappen på
hukommelseskortet vil blive slettet. Husk, at de ubeskyttede
billeder vil blive slettet permanent. Vigtige optagelser bør
gemmes i en computer, inden du sletter dem. Startbilledet
er gemt i kameraets interne hukommelse (ikke på
hukommelseskortet), og det vil ikke blive slettet, selv om du
sletter alle billeder på hukommelseskortet.
{081}
Afspilning (
„
)
Standard
„
Med denne funktion kan du tilknytte oplysninger om antallet af udskrifter
til et billede.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
undermenuen [STANDARD] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan
vælge de billeder, der skal
udskrives.
– OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap:
Vælg billede til udskrivning.
– Zoom W/T-knap: Vælg antallet af
udskrifter.
VÆLG
ALLE
ANNULLÉR
STANDARD
INDEKS
STØRRELSE
OK SÆT
TILBAGE
100-0020
W
◀
1
2
4
5
0 BILLEDER
3
6
▶
T
OK SÆT
[ALLE]: Konfigurér antallet af udskrifter
W ◀ 0 BILLEDER ▶ T
af alle billeder bortset fra filer
med film- og lydoptagelser.
– Zoom W/T-knap: Vælg antallet af
OK SÆT
udskrifter.
[ANNULLÉR]: Annullerer udskriftsindstillingen.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dine valg. Hvis DPOF-information
er tilknyttet et billede, vises DPOF-indikatoren ( ).
{082}
Indeks
Billeder (ikke film- og lydfiler) udskrives som indeks.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
STANDARD
INDEKS
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
STØRRELSE
undermenuen [INDEKS] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen.
OK SÆT
TILBAGE
Hvis du vælger [NEJ]: Annullerer
udskriftsindstillingen som indeks.
Hvis du vælger [JA]: Billedet vil blive udskrevet som indeks.
4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte dine valg.
NEJ
JA
Afspilning (
„
)
Udskriftsstørrelse
Du kan angive udskriftsstørrelsen, når du udskriver billeder, som er gemt på
hukommelseskortet. Menuen [STØRRELSE] er kun tilgængelig med DPOF
1.1-kompatible printere.
1. Tryk på OP/NED-knappen, og vælg
menufanen [DPOF]. Tryk derefter på
HØJRE-knappen.
VÆLG
STANDARD
ALLE
INDEKS
2. Tryk på HØJRE-knappen igen, og
ANNULLÉR
STØRRELSE
undermenuen [STØRRELSE] vil blive vist.
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
OK SÆT
TILBAGE
derefter på OK-knappen.
100-0020
[VÆLG]: Et vindue vises, hvor du kan ændre
udskriftsstørrelsen for et billede.
1
2
3
– OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knap:
Vælg et billede.
4
5
6
– Zoom W/T-knap: Ændring af
W ◀ ANNULLÉR ▶ T
udskriftsstørrelsen.
OK SÆT
– OK-knap: Dine ændringer bliver
gemt, og menuen lukkes.
[ALLE]: Udskriftsstørrelsen for alle gemte
billeder ændres.
W ◀ ANNULLÉR ▶ T
– Zoom W/T-knap: Vælg en
udskriftsstørrelse.
– OK-knap: Bekræft den ændrede
OK SÆT
indstilling.
[ANNULLÉR]: Annullerer alle indstillinger for udskriftsstørrelse.
Ú DPOF [STØRRELSE] sekundær menu: ANNULLÉR, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
z
Afhængig af printerfabrikatet og -modellen kan det tage lidt tid
at annullere udskrivningen.
Kopiering til kort
Med denne funktion kan du kopiere billeder, filmoptagelser og
lydoptagelser til hukommelseskortet.
1. Vælg menufanen [KOPI] ved at trykke
på OP/NED-knappen. Tryk derefter på
AFSPILNINGEN
HØJRE-knappen.
VOICE MEMO
BESKYT
2. Vælg den ønskede undermenu ved at
SLET
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
DPOF
NEJ
KOPI
derefter på OK-knappen.
JA
– [NEJ]: Annullerer funktionen [KOPI].
OK SÆT
TILBAGE
– [JA]: Alle billeder, film- og
lydoptagelser i den interne hukommelse kopieres til
hukommelseskortet, mens meddelelsen [BEHANDLER!]
vises. Efter kopieringen er fuldført, vender skærmen tilbage til
afspilning.
{083}
Afspilning (
z
z
z
)
Meddelelsen [INTET KORT!] vises, hvis denne menu
vælges, uden at der er indsat et hukommelseskort.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til
kopiering af billederne fra den interne hukommelse (190 MB)
med funktionen [KOPI], vil kun nogle af billederne blive
kopieret, og meddelelsen [HUK. OPBRUGT!] vises.
Derefter vender kameraet tilbage til afspilning. Husk at
slette unødvendige filer for at frigøre plads, inden du sætter
hukommelseskortet i kameraet.
Når du fl ytter billeder, der er gemt i den interne hukommelse,
til hukommelseskortet med funktionen [KOPI], vil de næste
filnavne blive oprettet i kortet for at undgå ens filnavne.
– Når indstillingen [RESET] er valgt i opsætningsmenuen
[FIL]: De kopierede filnavne starter efter det sidst gemte
filnavn.
– Når indstillingen [SERIE] er valgt i opsætningsmenuen
[FIL]: De kopierede filnavne starter efter det sidst
optagne filnavn. Efter kopiering af billederne til kortet
med funktionen [KOPI], vil det sidst gemte billede i den
sidst kopierede mappe blive vist på LCD-skærmen.
Lydmenu
Med denne funktion kan du vælge lydindstillingerne. Du kan bruge
opsætningsmenuen med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
„
Punkter mærket med
Funktion
Menu
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
(LYD)
LYDEFFEKT
er standardindstillinger.
Undermenuer
FRA
LAV
MEDIUM
HØJ
FRA
LYD1
LYD2
LYD3
FRA
LUK.LYD1
LUK.LYD2
LUK.LYD3
FRA
LYD1
LYD2
LYD3
FRA
AF-LYD
TIL
FRA
SELVPORTRÆT
TIL
{084}
Tilgængelig tilstand
Side
s.85
Lyd (
)
Lydstyrke
Du kan indstille lydstyrken for
opstartslyden, lukkerlyden, lydeffekter og
AF-lyden.
– Undermenuen [LYDSTYRKE]: [FRA],
[LAV], [MEDIUM], [HØJ]
Lydeffekt
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
LAV
MEDIUM
HØJ
– Startlyd: [FRA],[LYD1], [LYD2], [LYD3]
– Hvis startbilledet er indstillet til [FRA],
aktiveres startlyden ikke, selv om du har
indstillet den til [TIL].
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
LYD 1
LYD 2
LYD 3
OK SÆT
AF-lyd
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
LYD1
LYD2
LYD3
Hvis du sætter AF-lyden til, aktiveres AFlyden, når udløseren trykkes halvvejs
ned, så du er klar over kameraets
driftsstatus.
– Undermenuen [AF-LYD]: [FRA], [TIL]
OK SÆT
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
TIL
OK SÆT
Selvportræt
Lukkerlyd
Denne funktion finder automatisk ansigtets
placering og optimerer kameraets
indstillinger til at sikre et godt selvportræt.
Du kan vælge en lukkerlyd.
– Lukkerlyd: [FRA], [LUK. LYD 1],
[LUK. LYD 2], [LUK. LYD 3]
– Undermenuen [LYDEFFEKT]: [FRA],
[LYD1, 2, 3]
OK SÆT
Startlyd
Du kan vælge en lyd, som afspilles når
kameraet tændes.
Hvis du sætter lyd til, aktiveres der flere
lyde ved start, når der trykkes på knappen
MENU/OK, så du er klar over kameraets
driftsstatus.
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
LUK. LYD 1
LUK. LYD 2
LUK. LYD 3
– Denne funktion kan indstilles ved brug
af knapperne [FRA] og [TIL].
LYD
LYDSTYRKE
START-L
LUK. LYD
LYDEFFEKT
AF-LYD
SELVPORTRÆT
TILBAGE
FRA
TIL
OK SÆT
OK SÆT
{085}
Opsætningsmenu
I denne menu kan du vælge kameraets grundindstillinger. Du kan bruge
opsætningsmenuen med alle kamerafunktioner bortset fra lydoptagelse.
„
Punkter mærket med
er standardindstillinger.
Menufane Hovedmenu
ENGLISH
DEUTSCH
Language
DANSK
Undermenu
한국어
ESPAÑOL
Side
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
DUTCH
SUOMI
POLSKI
Magyar
–
ÅÅ/MM/DD
DD/MM/ÅÅ
LONDON
SETUP1
ATHEN,
HELSINKI
TEHERAN
KABUL
DATO&TID
VERDENSTID MUMBAY, NEW
DELH
ALMATY
BANGKOK,
JAKARTA
SEOUL,
TOKYO
{086}
Menufane Hovedmenu
DATO&TID
s.87
SETUP1
START-B
–
FRA
MM/DD/ÅÅ
ROM, PARIS,
BERLIN
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
FORMAT
RESET
FIL
MOSKVA
AHU DHABI
TASHKENT s.87
TRYK
SETUP2
KATAMANDU
YANGON
BEIJING, HONG
KONG
DARWIN,
ADELAIDE
Ú
AUTOSLUK
VIDEO
AF LAMPE
Undermenu
Guam, Sydney
Okhotsk
Wellington,
Samoa, Midway
Auckland
Honolulu, Hawaii
Alaska
LA, San
Denver, Phoenix
Francisco
VERDENSTID
Chicago,
New York, Miami
Dallas
Caracas, La Paz Newfoundland
Buenos Aires
Mid-Atlantic
Cape Verde
–
FRA
LOGO
BRUGERBILL.
–
AUTO
NORMAL
MØRK
LYS
FRA
0,5, 1, 3 SEK
FRA
TIL
NEJ
JA
NEJ
JA
RESET
SERIE
FRA
DATO
DATO&TID
–
1, 3, 5, 10 MIN
–
NTSC
PAL
FRA
TIL
Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Side
s.87
s.88
s.89
s.89
s.90
s.91
s.91
s.92
s.93
Opsætningsmenu 1( )
LANGUAGE
Indstilling af dato/klokkeslæt og datoformat
Du kan vælge mellem forskellige sprog på LCD-skærmen. Selv om
batteriet fjernes og sættes i igen, husker kameraet indstillingen af
sproget.
Du kan ændre dato/klokkeslæt, som vil
blive vist på billederne, samt datoformatet.
Hvis [VERDENSTID] angives til en anden
tidszone, vises dato og klokkeslæt for
området på LCD-skærmen.
– Undermenuen [LANGUAGE]:
Engelsk, koreansk, fransk, tysk,
spansk, italiensk, kinesisk (forenklet),
kinesisk (traditionelt), japansk, russisk,
portugisisk, hollandsk, dansk, svensk,
finsk, thai, bahasa indonesisk, arabisk,
tjekkisk, polsk, ungarsk og tyrkisk.
SETUP 1
Language
DATO&TID
START-B
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
TILBAGE
DANSK
SVENSKA
SUOMI
ไทย
BAHASA
OK SÆT
– Datoformat: [ÅÅ/MM/DD], [FRA],
[MM/DD/ÅÅ], [DD/MM/ÅÅ]
SETUP 1
Language
DATO&TID
START-B
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
TILBAGE
LONDON
2008 / 03 / 01
13:00
ÅÅ/MM/DD
OK SÆT
– VERDENSTID
Tilgængelige byer:
London, Kap Verde, Midtatlanten,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, VERDENSTID
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii,
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
SEOUL, TOKYO
[GMT +09:00] 2008 / 03 / 01 13:00 PM
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,
OK SÆT
DST
Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong
Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New
Delhi, Tasjkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskva, Athen, Helsinki,
Rom, Paris, Berlin
– [DST] Sommertid: Tryk på OP-knappen for at indstille sommertid (DST).
Ikonet ( ) vises foran bynavnet.
{087}
Opsætningsmenu 1( )
Startbillede
Hurtigvisning
Du kan vælge et billede, som vises på LCD-skærmen, når kameraet
tændes.
Hvis du aktiverer hurtigvisning inden optagelsen, kan du se det billede,
du netop har taget på LCD-skærmen i det tidsrum, som er valgt i
indstillingen [H. VISNING]. Hurtigvisning kan kun benyttes til stillbilleder.
– Undermenuer: [FRA], [LOGO],
[BRUGERBILL.]
SETUP 1
Language
– Du kan vælge et gemt billede til
DATO&TID
startbillede med [START-B] i menuen
START-B
LCD
[NY STØRRELSE] menuen under
H. VISNING
afspilning.
LCD SPAR
TILBAGE
– Startbilledet kan ikke slettes med
menuen [SLET] eller [FORMAT].
– Brugerbillederne vil blive slettet med menuen [RESET].
OFF
– Undermenuer
[FRA]:
Funktionen Hurtigvisning
kan ikke aktiveres.
[0.5, 1, 3 SEK]: Det optagne billede vises
i det valgte tidsrum.
OK SÆT
SETUP1
Language
DATO&TID
START-B
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
TILBAGE
FRA
0.5 SEK
1 SEK
3 SEK
OK SÆT
LCD-lysstyrke
LCD-sparefunktion
Du kan ændre LCD-skærmens lysstyrken.
Hvis du aktiverer [LCD SPAR], og kameraet ikke benyttes i det angivne
tidsrum, vil der automatisk blive slukket for LCD-skærmen.
– Undermenuer: [AUTO], [MØRK],
[NORMAL], [LYS]
SETUP 1
Language
DATO&TID
START-B
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
TILBAGE
AUTO
MØRK
NORMAL
LYS
OK SÆT
– Undermenuer
[FRA]: LCD-skærmen slukker ikke.
[TIL]:
Hvis kameraet ikke har været
benyttet i den angivne tid (cirka
30 sekunder), går kameraet
automatisk i dvaletilstand
(lampen for kamerastatus
blinker).
SETUP1
Language
DATO&TID
START-B
LCD
H. VISNING
LCD SPAR
TILBAGE
{088}
FRA
TIL
OK SÆT
Opsætningsmenu 2( )
Formatering af hukommelsen
–
Hvis du benytter funktionen [FORMAT] slettes alle billedfiler,
filmoptagelser, multimediafiler, verdensguidefiler, og også de
beskyttede billeder slettes. Husk at overføre vigtige billeder til din
computer først, inden du formaterer hukommelsen.
– Undermenuer
[NEJ]: Hukommelsen vil ikke blive
formateret.
[JA]:
Et vindue til bekræftelse af
markeringen vises.
SETUP2
FORMAT
RESET
FIL
TRYK
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
Hvis du vælger menuen [JA], vises
et andet vindue til bekræftelse af
markeringen.
„
NEJ
JA
OK SÆT
Formatering af hukommelsen vil slette
alla data på hukommelsen (billeder,
MP3, PMP, Tekst og
Verdensguidefiler)
Meddelelsen [BEHANDLER!] vises, og hukommelsen bliver
formateret. Hvis du benytter funktionen FORMAT under afspilning,
vises meddelelsen [INTET BILLEDE!].
Husk at benytte funktionen FORMAT til følgende
hukommelseskort.
– Et nyt hukommelseskort eller et uformateret hukommelseskort.
– Et hukommelseskort, som indeholder filer, kameraet ikke genkender,
eller indeholder billeder, som er taget med et andet kamera.
– Formatér altid hukommelseskortet med dette kamera. Hvis du indsætter
et hukommelseskort, der er formateret med et andet kamera, en
kortlæser eller en computer, vises meddelelsen [KORTFEJL!].
Initialisering
Alle menu- og funktionsindstillinger vil blive tilbagestillet til
standardværdierne. Værdierne for [DATO&TID], [Language] og [VIDEO]
vil dog ikke blive ændret.
FORMATER?
NEJ
JA
[Behold mappe]: Mapper bibeholdes
selvom hukommelsen
formateres.
[Slet mappe]: Alle mapper og filer
slettes.
Formatering af hukommelsen vil slette
alla data på hukommelsen (billeder,
MP3, PMP, Tekst og
Verdensguidefiler)
FORMATER?
Behold mappe
– Undermenuer
[NEJ]: Standardværdierne vil ikke
blive nulstillet.
[JA]:
Et vindue til bekræftelse
af sletningen vises. Vælg
menuen [JA], og alle
indstillinger nulstilles til deres
standardindstillinger.
SETUP2
FORMAT
RESET
FIL
TRYK
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
NEJ
JA
OK SÆT
Slet mappe
{089}
Opsætningsmenu 2( )
Filnavn
Med denne funktion kan du vælge,
hvordan filerne skal navngives.
SETUP2
FORMAT
RESET
FIL
TRYK
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
Filnavn
RESET
SERIE
OK SÆT
Beskrivelse
[RESET]
Efter nulstilling tildeles næste fil nummer 0001, også efter
formatering, sletning af alle filer eller isætning af et nyt
hukommelseskort.
[SERIE]
Nye filer navngives med numre, der følger tidligere
optagelser, også selv om du benytter et nyt hukommelseskort,
efter formatering eller sletning af alle filer.
{090}
z Den først oprettede mappe er 100SSCAM, og det første filnavn
er SDC10001.
z Filnavnene tildeles sekventielt fra SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
z Mappenavnene tildeles sekventielt fra 100 til 999 som følger:
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
z Det maksimale antal filer i en mappe er 9999.
z Filerne på hukommelseskortet overholder formatet DCF
(Design rule for Camera File system). Hvis du ændrer navnet
på billedfilen, kan billedet muligvis ikke vises.
Opsætningsmenu 2( )
Indfotografering af tidspunktet for optagelsen
Automatisk afbryder
Dato/klokkeslæt kan indfotograferes på stillbilleder.
Denne funktion slukker automatisk kameraet efter en vis tid for at spare
på batteriet.
– Undermenuer
[FRA]: Dato/klokkeslæt vil ikke blive
SETUP2
indfotograferet på billedet.
FORMAT
[DATO]: Kun datoen vil blive
RESET
FIL
indfotograferet på billedet.
FRA
TRYK
[DATO&TID]: Dato/klokkeslæt vil
DATO
AUTOSLUK
DATO&TID
VIDEO
blive indfotograferet på
OK SÆT
TILBAGE
billedet.
Ú Dato/klokkeslæt indfotograferes i nederste højre hjørne af billedet.
Ú Indfotograferingen kan kun foretages på stillbilleder (ikke billeder, som
er taget med effekten Fotorammer).
Ú Afhængig af producent og udskriftsindstilling, kan datoen på et billede
muligvis ikke blive udskrevet korrekt.
– Undermenuer
[1, 3, 5, 10 MIN]: Kameraet slukkes
SETUP2
automatisk, hvis det ikke FORMAT
har været benyttet i det
RESET
1 MIN
FIL
angivne tidsrum.
3 MIN
TRYK
– Indstillingen af den automatiske afbryder AUTOSLUK
5 MIN
10 MIN
VIDEO
vil blive bevaret efter udskiftning af
OK SÆT
TILBAGE
batteriet.
– Den automatiske afbryder fungerer ikke, hvis kameraet er indstillet
til pc/printer-funktion, afspiller et diasshow, en lydoptagelse eller en
filmoptagelse.
{091}
Opsætningsmenu 2( )
Valg af videosignal
Udgangssignalet fra kameraet kan indstilles til NTSC eller PAL. Valget
afhænger af hvilket udstyr (skærm, TV osv.), kameraet er tilsluttet. PAL
understøtter kun BDGHI.
„
Gul - Video
Hvid - Lyd
Sådan tilsluttes en ekstern skærm
Når kameraet er tilsluttet en ekstern
skærm, er billede og menuer på LCDskærmen synlige på den eksterne
skærm, og kameraets LCD-skærm
slukker.
SETUP2
FORMAT
RESET
FIL
TRYK
AUTOSLUK
VIDEO
TILBAGE
Valg af
videosignal
{092}
NTSC
PAL
OK SÆT
Beskrivelse
NTSC
U.S.A, Canada, Japan, Sydkorea, Taiwan, Mexico.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Schweiz, Singapore, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tyskland, Østrig.
– Når du bruger et TV som ekstern skærm, skal du vælge den eksterne
kanal eller AV-kanalen på TV-modtageren.
– Der kan være digital støj på den eksterne skærm; dette er ingen fejl.
– Hvis billedet ikke er i midten af skærmen, kan du justere indstillingerne
på TV-modtageren for at centrere billedet.
– Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er der muligvis nogle dele
af billedet, der ikke vises.
– Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, er menuen synlig på den
eksterne skærm, og menufunktionerne er de samme som dem, der
vises på LCD-skærmen.
– Når kameraet er tilsluttet en ekstern skærm, virker knappernes
lydfunktion muligvis ikke.
Opsætningsmenu 2( )
PictBridge
Autofokuslampe
Via USB-kablet kan du slutte kameraet til en printer, der understøtter
PictBridge (ekstra tilbehør), og udskrive billederne direkte.
Filmoptagelser og lydfiler kan ikke udskrives.
Du kan til- eller frakoble autofokuslampen.
– Undermenuer
[FRA]: AF-lampen lyser ikke under
svage lysforhold.
[TIL]:
AF-lampen lyser under svage
lysforhold.
„
SETUP2
RESET
FIL
TRYK
AUTOSLUK
VIDEO
AF LAMPE
TILBAGE
FRA
TIL
Sådan indstilles kameraet til printertilslutning
1. Tilslut et USB-kabel til kameraet og
printeren.
2. Vælg menuen [PRINTER] ved at trykke
på OP/NED-knappen, og tryk derefter
på OK-knappen.
VÆLG USB
COMPUTER
PRINTER
OK SÆT
OK BEKRÆFT
■ Sådan tilsluttes kameraet en printer
{093}
PictBridge
PictBridge: Udvælgelse af billeder
Ú
Du kan vælge de billeder, du ønsker at udskrive
„
Hvis menuen [USB] er indstillet til [Computer], kan du ikke slutte en
Pictbridge-kompatibel printer til kameraet via USB-kablet ved meddelelsen
[TILSL. COMPUTER]. I dette tilfælde skal du fjerne kablet og udføre trin 1
og 2 igen.
Nem udskrivningsfunktion
Når kameraet er indstillet til afspilning, og
du slutter det til printeren, kan du nemt
udskrive billeder.
– Tryk på VENSTRE/HØJRE-knappen:
Forrige eller næste billede vælges.
– Tryk på PRINT-knappen ( ): Det
viste billede vil blive udskrevet med
printerens standardindstillinger.
100-0016
PRINT
OK MENU
„
Indstilling af antallet af kopier til udskrivning
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
PICTBRIDGE
ET BILL.
BILLEDER
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
ALLE BILL.
PRINTSTR
menuen [BILLEDER], og tryk derefter
LAYOUT
på HØJRE-knappen.
TYPE
KVALITET
3. Vælg den ønskede undermenu ved at
DATO
trykke på OP/NED-knappen, og tryk
OK SÆT
TILBAGE
derefter på OK-knappen.
– Vælg [ET BILL.] eller [ALLE BILL.]. En skærm vises, hvor du kan
vælge antallet af udskrifter.
Prev ◀ ▶ Next
SH FORLAD
OK SÆT
<Når [ET BILL.] er valgt>
SH FORLAD
OK SÆT
<Når [ALLE BILL.] er valgt>
– Tryk på OP/NED-knappen for at vælge antallet af udskrifter.
– Hvis [ET BILL.] er valgt: Brug VENSTRE/HØJRE-knappen, hvis du
vil vælge et andet billede. Efter valg af et andet billede, kan du vælge
antallet af udskrifter af dette billede.
– Tryk på OK-knappen for at gemme, når du har valgt antallet af udskrifter.
– Tryk på udløserknappen, hvis du vil vende tilbage til menuen uden
at vælge et antallet af udskrifter.
4. Tryk på PRINT ( )-knappen og billederne bliver udskrevet.
{094}
PictBridge: Udskriftsindstillinger
PictBridge: Nulstil
Du kan vælge udskriftsmenuer for papirstørrelse, udskriftsformat,
papirtype, udskriftskvalitet, tryk af dato og filnavne.
Initialiserer brugervalgte indstillinger.
1. Tryk på MENU-knappen og menuen
PICTBRIDGE vises.
2. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
den ønskede menu, og tryk derefter på
HØJRE-knappen.
3. Vælg indstillingen på den ønskede
undermenu ved at trykke på OP/NEDknappen, og tryk derefter på OK-knappen.
Menu
Funktion
PICTBRIDGE
BILLEDER
PRINTSTR
LAYOUT
TYPE
KVALITET
DATO
TILBAGE
AUTO
POSTKORT
KORT
4x6
L
2L
OK SÆT
Undermenu
Indstil papir-størrelsen.
AUTO, POSTKORT, KORT,
4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Indstil antal billeder, som skal
udskrives på et ark papir.
AUTO, FULD, 1, 2, 4, 8, 9,
16, INDEKS
Indstil papirkvaliteten.
AUTO, ALM, FOTO,
H.FOTO
[KVALITET]
Indstil billedkvaliteten for det
billede, som skal udskrives.
AUTO, KLADDE, NORMAL,
FIN
[DATO]
Indstil om der skal udskrives
med tryk af dato.
AUTO, FRA, TIL
[FILNAVN]
Indstil om der skal udskrives
med tryk af filnavn.
AUTO, FRA, TIL
[PRINTSTR]
[LAYOUT]
[TYPE]
Ú
1. Tryk på OP/NED-knappen for at vælge
menufanen [RESET]. Tryk derefter på
PICTBRIDGE
LAYOUT
HØJRE-knappen.
TYPE
NULSTIL?
2. Vælg indstillingen på den ønskede
KVALITET
NEJ
undermenu ved at trykke på OP/NEDJA
DATO
FILNAVNknappen, og tryk derefter på OKRESET
knappen.
PRINT
TILBAGE
Hvis du vælger [JA]: Alle udskrifts- og
billedindstillinger vil blive nulstillet.
Hvis du vælger [NEJ]: Indstillingerne vil ikke blive nulstillet.
Ú Printerens standardindstillinger afhænger af printerfabrikatet.
Din printers standardindstillinger fremgår af printerens
betjeningsvejledning.
NEJ
JA
Visse menuvalg understøttes ikke på alle printere. Selv om et punkt ikke
understøttes, vises det i menuen, men det kan ikke vælges.
{095}
Funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER
z
z
Dette kamera har et indbygget program til MP3, tekstvisning og PMP
(Portable Media Player). Du kan når som helst tage billeder, lytte til MP3
filer og se filmoptagelser. For at benytte funktionen PMP skal du konvertere
multimedie-filen med Samsung Converter. Med funktionen TEKSTVISER
kan du se tekst på LCD-skærmen, mens du lytter til MP3-musik.
Hvis fil- eller mappenavnet indeholder mere end 120 tegn (inklusiv 1-bit/2bit sprog, f.eks. koreansk, kinesisk osv.), kan fil- eller mappenavnet ikke
vises på afspilningslisten.
Overførsel af filer
For at benytte funktionerne MP3, PMP og TEKSTVISER, skal MP3-,
PMP- (multimedie-filer) og tekstfiler gemmes i kameraets interne
hukommelse eller på hukommelseskortet.
1. Gem de ønskede filer på din computer.
2. Slut kameraet til din computer med USB-kablet, og tænd kameraet.
3. Åbn Windows Stifinder (Explorer) og find [Flytbar disk] (Removable
Disk).
4. Opret en mappe på den flytbare disk.
Funktionen MP3: [MP3]
Funktionen PMP: [PMP]
Funktionen TEKSTVISER:
[TEXT]
5. Vælg de filer, du vil gemme, og kopier dem til den ønskede mappe.
{096}
Start af funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER
z
z
z
z
z
z
Vær opmærksom på copyright-bestemmelserne for MP3- og
multimedie-filer. Kopiering kan krænke forskellige copyrightlove.
Du må ikke kopiere, ændre og/eller distribuere dele eller hele
MP3-/PMP-filen, der findes i den interne hukommelse, uden
Samsungs tilladelse.
Dette kamera kan kun afspille MP3-filer med funktionen MP3
og SDC-filer (modificeret XviD MPEG4-video/MPEG Layer2lydformat) med funktionen PMP.
Hvis en fil ikke kan afspilles med kameraet, kan du konvertere
den til et understøttet filformat med Samsung Converter.
(s. 127~128)
Der kan gemmes op til 200 filer og 100 undermapper i en
mappe. Du kan højst gemme op til 200 filer og undermapper
på samme tid.
Der kan oprettes nye mapper i mapperne MP3, PMP og TEXT.
Ellers kan filer i andre mapper, som du har oprettet, ikke
afspilles.
Indsæt det hukommelseskort, der indeholder MP3-, PMP- og tekstfiler.
Dette kamera har 190 MB intern hukommelse, så du kan også gemme
filerne i den interne hukommelse.
1. Vælg den ønskede multimedie-funktion. (s. 98)
2. En menu som vist fremkommer.
[GENOPTAG]:
Husker det seneste
stop.
Funktionen MP3: Afspiller filen fra
begyndelsen.
Funktionen PMP: Afspiller fra det
seneste stop.
Funktionen TEKSTVISER: Afspiller fra det
seneste stop.
[ÅBN] : En browser vises, så du kan
vælge den ønskede fil.
3. Vælg den ønskede fil, og tryk på OKknappen. Derefter afspilles filen.
SHOOTING
MULTIMEDIA
MP3
I denne tilstand kan du afspille MP3-filer.
SCENE
GENOPTAG
ÅBN
OK BEKRÆFT
{097}
Start af funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER
<Funktionen MP3>
z
z
03-Audio Track 03.mp3
01-Audio Track 01.mp3
z
z
FLYT
OK VÆLG BIL
z
<Funktionen PMP>
z
[SDC]-move sample.sdc
Who bent my camera?
FLYT
z
OK VÆLG BIL
<Funktionen TEKSTVISER>
TEST.TXT
TEST.TXT
Thank you for buying a Samsung Camera.
z
This manual will guide you through using the
camera, includin capturing images, downloading
images and using the application software.
Please read this manual carefully before using your
z
new camera.
FLYT
OK VÆLG BIL
z
{098}
Når menuen [GENOPTAG] (s.103) for hver funktion er indstillet til
[FRA], åbnes browseren ikke. Hvis den sidste fil, der blev afspillet, er
slettet, åbnes browseren med samme indstilling som ovenfor.
Rækkefølgen i browseren, og rækkefølgen i hvilken filerne er gemt i
hukommelsen, er den samme.
En titel som er kodet med et sprog, der ikke understøttes, vises som
“------------”.
Den automatiske afbryderfunktion er koblet fra, hvis en fil afspilles.
Hvis der er over 100 filer eller flere store filer i undermappen, kan det
tage lidt længere tid for kameraet at benytte MP3/PMP-funktionen.
Hvis kameraet ikke betjenes i den angivne tid (cirka 30 sek.) ved
brug af funktionerne MP3 og TEKSTVISER (baggrundsmusik: [FRA],
automatisk rulning: [FRA]), slukkes LCD-skærmen automatisk, og
kameraets statuslampe blinker. Tryk på én af betjeningsknapperne,
bortset fra knappen POWER (Tænd/sluk), for at bruge kameraet
igen.
fspilning af VBR-filer (filer med variabel bit -hastighed). VBR-filer
ændrer mængden af output-data i hvert tidssegment, baseret på
kompleksiteten af input-data i det pågældende segment. Når VBRkodede filer afspilles, vises denne information på LCD-skærmen.
– VBR-ikonet vises i stedet for ikonet for bit-hastighed.
– Afspilningstiden vises, men den totale tid vises ikke.
I ca. 2 sekunder i starten og i slutningen af en PMP-fil, kan ingen
kameraknapper betjenes, med undtagelse af knappen POWER
(Tænd/sluk).
Du kan downloade et gratis MP3-konverteringsprogram, hvis en MP3fil ikke afspilles korrekt, og konvertere MP3-filen før den afspilles med
kameraet.
Afhængig af filtypen kan film muligvis stoppe under afspilning med
funktionen PMP. Filmen genstarter automatisk. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Indikatorer på LCD-skærmen for funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER
LCD-skærmen viser oplysninger om MP3-, multimedie og tekstfiler.
Aktuel side/Antal sider
Indikering af aktuel tekst
Funktionen MP3
Batteri (s.15)
Lås (s.101)
Equalizer (s.101)
Lydløs (s.100)
Funktionen
TEKSTVISER
Batteri (s. 15)
Afspilningstid
TEST.TXT
Kodningsformat
(ANSI, Uni)
Lydstyrke (s.100)
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the camera,
Tekstindhold
including capturing images, downloading images and
using the application software.
Please read this manual carefully before using your
Filens titel
AFSPIL/PAUSE/
KONTROL-knap (s.100)
Bit-hastighed (s.98)
Afspilningstilstand (s.103)
new camera.
Lydstyrke (s.100)
<Funktionen TEKSTVISER>
<Funktionen MP3>
Ú
Filens titel
Tidslinje
Funktionen PMP
Statusbjælke
Batteri (s.15)
Lås (s.101)
Søgehastighed
Lydstyrke (s.100)
Ú
Equalizer (s.101)
Lydløs (s.100)
AFSPIL/PAUSE/
SØGE-knap (s.100)
Who bent my camera?
Kodningsformat: NSI-format (American National Standards Institute),
Uni-format (Unicode)
– Når ANSI-kodningsformatet vises:
Du skal angive sproget i menuen for TEKSTVISER for at få vist teksten.
Sproget skal angives til det samme som sproget i det operativsystem,
hvor teksten blev oprettet.
– Når UNI-kodningsformatet vises:
Tekstfilen kan vises med alle sprogmenuer.
Hvis størrelsen af tekstfilen er over 10 MB, kan det tage lang tid eller være
umuligt at få vist tekstfilen. I dette tilfælde skal du opdele tekstfilen.
Tekst (s.127)
<Funktionen PMP>
{099}
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
Lydstyrkeknap
SLET-knap
Du kan indstille lydstyrken med denne
knap. Der er 0 ~ 30 trin.
Med denne knap slettes filer, der er gemt i
hukommelsen.
– Lydløs ( ): Du kan slukke for MP3lyden ved hjælp af OP-knappen.
1. Vælg en fil i browseren, du ønsker at
slette, og tryk på SLET-knappen.
2. En menu som vist fremkommer.
[NEJ]: Annullerer sletning af filen og
viser browseren.
[JA]:
Sletter den valgte fil.
AFSPIL/PAUSE/SØGE-knap
z
z
z
z
Under afspilning af en fil kan du holde pause ved at trykke på NEDknappen. Når du trykker på knappen igen, genoptages afspilningen.
Funktionen MP3
Du kan søge efter MP3-filer ved at trykke på knappen Venstre/højre.
Funktionen PMP
Du kan søge igennem multimedie-filerne ved at trykke på Venstre/
højre-knappen. Du kan søge efter den ønskede ramme for filen under
afspilning ved at trykke på knappen Venstre/højre. (2X-32X)
Funktionen TEKSTVISER
Når listen med tekster vises: Vælg en tekstfil ved at trykke på OP/NEDknappen.
Når teksten vises: Tryk på OP/NED-knappen for at få vist den forrige
eller næste side af filen. Tryk og hold OP/NED-knappen inde, og der
springes frem med 10 billeder ad gangen.
{100}
SLET?
NEJ
JA
OK
z
BEKRÆFT
Inden du sletter filer i kameraet, skal du overføre de filer, du vil
beholde, til en computer.
Brug af betjeningsknapperne til indstilling af kameraet
LÅSE/EQUALIZER-knap
Knap til afspilningsliste
z
Under afspilningen af en multimedie-fil kan du vælge en anden fil i
browseren.
Hvis du trykker på låseknappen i over 1 sekund, låses
betjeningsknapperne.
– Hvis betjeningsknapperne er låst, kan de
ikke benyttes under afspilningen. Knappen
POWER (Tænd/sluk), videosignalet og
USB-tilslutningen kan dog bruges, og
LCD-skærmen kan tændes.
1. Tryk på knappen til afspilningsliste(
) under afspilning af en
multimedie-fil.
2. Den aktuelle afspilningsliste er fremhævet.
3. Flyt markøren til den ønskede liste ved at trykke på kontrolknappen.
Tryk på OK-knappen: Den valgte fil afspilles.
Ved tryk på knappen til afspilningsliste (
): Valget annulleres.
03-Audio Track 03.mp3
[SDC]-move sample.sdc
TEST.TXT
01-Audio Track 01.mp3
FLYT
OK VÆLG BIL
<Funktionen MP3>
FLYT
OK VÆLG BIL
<Funktionen PMP>
FLYT
OK VÆLG BIL
<Funktionen TEKSTVISER>
– Hvis du trykker på låseknappen igen eller slukker og tænder kameraet,
låses der op for betjeningsknapperne.
„
Brugeren kan vælge en passende
lyd med denne indstilling.
– Tryk på E-knappen og vælg enten
<SRS>, <Normal>, <Live>, <Klassisk>,
<Jazz>, <Rock> eller <Dance>.
{101}
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Indstillingerne for funktionerne MP3/PMP/TEKSTVISER kan ændres
på LCD-skærmen. Tryk på MENU-knappen for at vise menuen på
LCD-skærmen.
Menufane Hovedmenu
GENOPTAG
Undermenu
TIL
FRA
AFSPIL ALLE
GENTAG
ENKELT
AFSPIL
GENTAG ALLE
MP3-B.
MP3
DIASHOW
STANDARD1
BRUGER-SKIN1
AFSPIL
INTERVAL
SLET ALT
DRMlicensinformation
GENOPTAG
SØGER
PMP
DISPLAY
SLET ALT
{102}
NEJ
Side
Menufane Hovedmenu
s.103
GENOPTAG
TIL
FRA
0,8 SEK
s.103
AUTOMATISK
RULNING
1,1 SEK
1,4 SEK
GENTAG
TILFÆLDIG
STANDARD2
s.103
BRUGER-SKIN2
PLAY/GENTAG
PLAY
s.104
2, 3, 5 SEK
JA
Undermenu
1,7 SEK
MP3 BGM
TEKST
VIEWER
-
s.105
s.103
TIL
FRA
NORMAL
1 MIN
5 MIN
5 SEK
FRA
30 SEK
3 MIN
10 MIN
TIL
–
한국어
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
NEJ
JA
Ú
s.105
s.104
Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
s.106
POLSKI
-
Magyar
s.104
s.106
ENGLISH
NEJ
s.105
2.3 SEK
TIL
BAHASA
SLET ALT
s.103
DEUTSCH
DANSK
-
2,0 SEK
FRA
LANGUAGE
s.104
Side
FRA
JA
s.104
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
GENOPTAG
Afspilning
Du kan vælge afspilningstypen.
Du kan vælge forskellige gentage- og blandingsfunktioner. Funktionen
vedrører kun den valgte mappe.
1. Tryk på MENU-knappen for hver funktion.
2. Vælg den ønskede afspilningstype i menuen [GENOPTAG] ved at
trykke på OP/NED-knappen, og tryk derefter på OK-knappen.
GENOPTAG
TIL
FRA
FLYT
GENOPTAG
TIL
FRA
FORLAD
<Funktionen MP3>
[FRA]:
[TIL]:
FLYT
GENOPTAG
TIL
FRA
FORLAD
<Funktionen PMP>
FLYT
FORLAD
<Funktionen TEKSTVISER>
En browser vises, så du kan vælge den ønskede fil.
Hvis kameraet tændes/slukkes, eller hvis kamerafunktionen
ændres, husker kameraet det seneste stop.
Funktionen MP3: Afspiller filen fra begyndelsen.
Funktionen PMP: Afspiller fra det seneste stop.
Funktionen TEKSTVISER: Afspiller fra det seneste stop.
[AFSPIL ALLE]: Afspiller et enkelt
nummer én gang.
AFSPIL
AFSPIL ALLE
[GENTAG ENKELT]: Afspiller et
GENTAG ENKELT
enkelt nummer
GENTAG ALLE
GENTAG TILFÆLDIG
gentagende
gange.
FLYT
FORLAD
[GENTAG ALLE]: Afspiller alle numre i
mappen gentagende gange.
[GENTAG TILFÆLDIG] : Afspiller alle numre i mappen gentagende
gange.
MP3-baggrundsbillede
Du kan vælge et baggrundsbillede til funktionen MP3.
[STANDART1, 2]:
Standardbilledet
anvendes.
[BRUGER-SKIN 1, 2]: Et billede, som er
oprettet i menuen
[MP3-B.] (s. 65),
anvendes.
MP3-B.
STANDART1
STANDART2
BRUGER-SKIN1
BRUGER-SKIN2
FLYT
FORLAD
{103}
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Afspilning af diashowet
Slet alt
Mens en MP3-fil afspilles, vises optagne billeder kontinuerligt på LCDskærmen.
Alle filer, der er gemt på hukommelseskortet, slettes. For funktionen
MP3 er det kun MP3-filer, der slettes. For funktionen PMP er det kun
multimedie-filer, der slettes. For funktionen TEKSTVISER slettes tekstfiler.
Ú
Ú
[PLAY]: Vis billederne én gang.
[GENTAG PLAY]: Vis billederne
kontinuerligt.
Når afspilningen er færdig, stopper
diashowet.
Tryk på E-knappen for at standse
diasshowet.
DIASHOW
PLAY
AFSPIL
INTERVAL
▶ GENTAG PLAY
FLYT
FORLAD
SLET ALT
SLET ALT
SLET ALT
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
FLYT
FORLAD
<Funktionen MP3>
FLYT
FORLAD
[NEJ]: Sletningen annulleres.
[JA]: Et vindue til bekræftelse vises.
Vælg [JA], og tryk derefter på OKknappen. Alle filer vil blive slettet.
Indstilling af interval for diashow
<Funktionen TEKSTVISER>
SLET ALT
NEJ
SLET ALT?
JA
NEJ
Du kan vælge afspilningsintervallet for et diashow, som kører under
funktionen MP3.
JA
FLYT
– Vælg et interval på 2, 3 eller 5 sekunder.
FORLAD
FLYT
<Funktionen PMP>
FORLAD
Søgeinterval
DIASHOW
AFSPIL
INTERVAL
▶
2 SEK
3 SEK
5 SEK
FLYT
FORLAD
Du kan vælge, hvor stort et tidsinterval
der skal springes over, når du søger i en
filmoptagelse ved at trykke på VENSTRE/
HØJRE-knappen. På denne måde kan
du nemt finde det ønskede billede i
optagelsen.
SØGER
NORMAL
30 SEK
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
FLYT
FORLAD
[NORMAL, 30 SEK, 1, 3, 5, 10 MIN]:
Spring det valgte tidsrum over, når du trykker på VENSTRE/HØJREknappen.
{104}
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Displayindstilling
Indstilling af optagelse med funktionen MP3
Du kan indstille, hvordan afspilningsfunktionen skal vises på LCDskærmen.
Du kan fotografere og lytte til MP3-filer
samtidigt.
Ú
Ú
[5 SEK]: Hvis intet foretages i 5 sekunder,
forsvinder menubjælken.
DISPLAY
[TIL]:
Menubjælken vises ikke på LCD- 5 SEK
TIL
skærmen.
FRA
[FRA]: Menubjælken vises på LCDskærmen.
FLYT
Hvis du vil se teksten, skal du indsætte
caption-filen (.smi) ved hjælp af Samsung Converter. (s. 127)
1. Tryk på udløserknappen og ikonet for
stand-by af MP3 vises.
2. Tryk på udløserknappen-knappen, og
billedet optages.
FORLAD
Hvis en multimedie-fil har tekst, vises teskten uanset displayindstillingen.
Oplysninger om DRM-fil
Oplysningerne, der inkluderer en
tilgængelig serviceperiode til afspilning af
MP3-filen med DRM, vises.
Service udløbet: 2009/01/01
Licensinformation mangler eller er udløbet.
FORLAD
<Funktionen MP3>
Ú
E
MP3
z Kameraets indstillinger er låst til standardindstillingerne for funktionen
AUTO ( ,
, , ). Dette kan ikke ændres.
z Funktionen kan kun benyttes, når du har sat et hukommelseskort
i kameraet. Muligvis vil næste fil blive afspillet, når du trykker på
udløserknappen, selv om et hukommelseskort er indsat.
z Hvis du vil afbryde optagelse med funktionen MP3, skal du trykke på
E-knappen, eller du skal ikke trykke på nogen knapper i ca. 10 sekunder.
z Indstillingen for equalizeren er fastsat til <NORMAL>.
z MP3-lyden kan lyde lidt højere i denne tilstand.
Automatisk rulning
DRM-licensinformation
Service startet: 2008/03/01
FLYT
00016
Det er kun ‘NetSync DRM’-filer, der er downloadet fra den koreanske
onlinebutik SMS(Samsung media studio), der kan afspilles.
Den tekst, der afspilles, kan rulle automatisk, når den vises på LCDskærmen.
[FRA]: Teksten vil ikke rulle automatisk.
Ú Tryk på OP/NED-knappen for at bruge
rullefunktionen.
[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEK]:
Teksten vil rulle automatisk.
Intervallet kan ses på hvert menuikon.
AUTOMATISK RULNING
FRA
0.8 SEK
1.1 SEK
1.4 SEK
1.7 SEK
2.0 SEK
FLYT
FORLAD
{105}
Indstilling af afspilningsfunktionen på LCD-skærmen
Indstilling af MP3-baggrundsmusik
Du kan afspille MP3-filer, mens du afspiller
tekstfiler.
Ú
Du kan ikke afspille MP3-filer.
Mens du afspiller tekstfiler, kan
du afspille MP3-filer.
Den seneste afspillede MP3-fil bliver
afspillet.
Du kan få nyttig rejseinformation rundt omkring i verden.
Rejseinformationen understøtter koreansk, engelsk, kinesisk, tysk,
fransk og russisk, og sproget kan variere afhængigt af salgsregionen.
Du kan downloade guideinformationen fra Samsung-kameras websted.
MP3 BGM
FRA
[FRA]:
[TIL]:
Verdensguide
Sådan downloades guideinformationen
TIL
FLYT
FORLAD
Indstilling af sprog
Du kan indstille sproget for det operativsystem, hvor teksten blev
oprettet.
– Hvis tekstfilens tegn ikke vises korrekt,
LANGUAGE
skal du åbne filen i Windows 2000 eller
nyere og gemme den igen. Det er bedst ENGLISH
한국어
at bruge Notepad, og filen skal gemmes FRANÇAIS
DEUTSCH
i ANSI-kodningsformatet.
ESPAÑOL
– Nogle specielle tegn vises muligvis ikke ITALIANO
FLYT
FORLAD
korrekt i kameraet.
– Kod tekstfilerne i standardformat ellers kan nogle tegn muligvis ikke
vises korrekt.
For at du kan anvende funktionen Verdensguide, skal
guideinformationsfilen være gemt i hukommelsen. Hvis der er en
guideinformationsfil, som du ønsker, skal du gå til vores websted og
downloade filen.
1. Gå til http://www.samsungcamera.com og vælg den guideinformation,
du vil have.
2. Download filen til computeren og pak den ud.
3. Tilslut og tænd for kameraet og computeren.
4. Åbn Windows Stifinder (Explorer). Find den flytbare disk.
5. Lav en [TOUR]-mappe på den flytbare disk.
6. Vælg den fil, du vil have, og kopiér den til den flytbare disk.
{106}
Verdensguide
Funktionen Verdensguide
Vælg funktionen Verdensguide
SHOOTING
MULTIMEDIA
REJSEGUIDE
Indeholder turoplysninger om berømte turistmål
i hele verden.
SCENE
Fn Back
OK Select
Fn
Vælg det ønskede tursted ved at
trykke på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Start verdensguiden
Back
OK
Select
Vælg turstedet ved at trykke på
VENSTRE/HØJRE/OP/NEDknappen.
Du kan finde detaljerede oplysninger og billeder.
Move
Se billederne
ved at trykke på
T-knappen.
OK Select
Vælg stedet ved at trykke
på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Fn Back
OK Select
Vælg landet ved at trykke
på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
Fn Back
Fn
Back
Fn
Back
Se oplysningerne
om stedet ved
W Text
OK Select
at trykke på
Du kan få vist andre
Vælg billedet ved at trykke på OP/
W-knappen.
tursteder ved at trykke
NED-knappen, og tryk derefter på
på VENSTRE/HØJREOK-knappen. Du kan se billedet af
knappen.
det ønskede tursted på skærmen.
T
Image
T
Image
OK Select
Vælg stedet ved at trykke
på OP/NED/VENSTRE/
HØJRE-knappen, og tryk
derefter på OK-knappen.
{107}
Verdensguide
3 Vælg [Yes] for at tilføje bogmærket. Du
kan bekræfte det tilføjede bogmærke på
[Bookmark list].
Du kan vælge den ønskede funktion.
Bookmark
World time
Bookmark list
Do you want to
bookmark this region?
No
Language
Information
BOOKMARK
Sound
Yes
Move
Exit
Move
„
„
MENU
Bookmark list
[Bookmark list]: Vælg [Bookmark list] på
menubjælken, og listen med bogmærker
vises.
– Tryk på MENU-knappen for at få vist
turguideinformationen.
– Tryk på Fn-knappen for at slette det
valgte område fra bogmærkelisten.
Select
Sådan tilføjes et [Bookmark]
„
1 Vælg det ønskede område, og tryk på
E-knappen for at få vist en menubjælke.
Confirm
BOOKMARK LIST
USA/California / Los Angeles
Japan / Kyoto / Nago Pineapple Park
Japan / Okinawa
Korea / Jejudo / Jeju Bunjae Artpia Muse
Korea / Seoul
USA / Alaska / Anchorage
Fn Delete
MENU
Select
Language
LANGUAGE
[Language] (SPROG): Vælg [Language]
på menubjælken, og listen med sprog
vises.
한국어
ENGLISH
৿࿒፩ၭ
FRANÇAIS
DEUTSCH
РУССКИЙ
Move
Fn Back
„
Bookmark
Sound
Select
SOUND
Off
Music1
Music2
Music3
My MP3
[Sound]: Vælg [Sound] på menubjælken,
og listen med lyde vises.
Move
이동
MENU
OK Select
2 Vælg [Bookmark].
{108}
OK
MENU 선택
Select
Move
MENU
Select
Verdensguide
z
z
z
z
Det kan tage lang tid at gemme oplysningerne om et sted.
Gem alle oplysninger om steder i rækkefølge.
Hvis de downloadede filer ændres på en uofficiel måde, kan
filerne ikke afspilles på kameraet.
Formatering af kameraet sletter alle data på hukommelsen
(inklusive beskyttede billeder, filmoptagelser, multimediefiler og guideinformation). Kopiér filerne til en computer, før
hukommelsen formateres.
Hvis der ikke er nogen relateret stedinformationsfil i
hukommelsen, kan stedmenuen vises, men den kan ikke
vælges.
Vigtige bemærkninger
Vær opmærksom på følgende!
z
Dette udstyr indeholder elektroniske præcisionskomponenter.
Brug eller opbevar ikke udstyret under følgende forhold.
– Hvor det kan blive udsat for store ændringer i temperatur og fugtighed.
– Hvor det kan blive udsat for støv og snavs.
– Hvor det kan blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer
(f. eks. i en bil i solen).
– Hvor det kan blive udsat for kraftig magnetisme eller vibrationer/stød.
– Hvor det kan blive udsat for eksplosive eller brandfarlige dampe.
z
Opbevar ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat
for støv, kemikalier (f.eks. naftalin eller mølkugler), høje
temperaturer eller høj fugtighed. Opbevar kameraet i en
forseglet beholder (plastpose) med lidt fugtsugende salt, hvis
det ikke skal benyttes i længere tid
z
Sand kan være særlig skadeligt for kameraer.
– Pas på, der ikke kommer sand i kameraet, hvis du benytter det på
stranden.
– Du kan risikere, at kameraet bliver permanent beskadiget.
z
Håndtering af kameraet
– Pas på ikke at tabe kameraet eller udsætte det for stød eller vibrationer.
– Beskyt den store LCD-skærm mod stød. Kameraet bør opbevares i sit
etui, når det ikke er i brug.
– Pas på ikke at dække for objektivet eller blitzen, når du fotograferer.
{109}
Vigtige bemærkninger
– Dette kamera er ikke vandtæt. Håndtér ikke kameraet med våde
hænder. Du risikerer at få et elektrisk stød.
– Pas på, der ikke kommer vand eller sand i kameraet, hvis du benytter
det på stranden. Du kan risikere fejlfunktion med kameraet, eller at det
bliver permanent beskadiget.
z
z
z
z
Forsøg ikke at adskille eller modificere kameraet.
z
I visse tilfælde kan statisk elektricitet udlade blitzen. Dette er
ikke skadeligt for kameraet og er ikke en fejlfunktion.
z
Når billeder uploades eller downloades, kan dataoverførslen
blive påvirket af statisk elektricitet. I sådanne tilfælde skal USBkablet frakobles og tilkobles igen, før man igen kan overføre
billeder.
z
Kontrollér altid kameraet inden en vigtig begivenhed eller en
rejse.
Pas på objektivet
– Hvis objektivet rettes direkte mod solen, kan billedsensoren blive
beskadiget.
– Pas på, der ikke kommer fingeraftryk eller snavs på objektivets
overflade.
Hvis kameraet ikke anvendes i lang tid, kan der opstå en
elektrisk afladning. Det er en god idé at fjerne batteriet og
hukommelseskortet, hvis kameraet ikke skal bruges i længere
tid.
Hvis kameraet udsættes for elektronisk interferens, vil det
slukke af sig selv for at beskytte hukommelseskortet.
{110}
Pleje af kameraet
– Brug en blød børste (kan købes i fotoforretninger) til forsigtigt at rengøre
objektivet og LCD-skærmen. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du benytte
linsepapir, som er vædet med en dråbe objektivrensevæske. Rengør
kamerahuset med en blød klud. Sørg for, at kameraet ikke kommer i kontakt
med opløsningsmidler f.eks. benzol, insektdræbende midler, fortyndere osv.
Dette kan skade kamerahuset og påvirke kameraets ydeevne. Hårdhændet
behandling kan skade LCD-skærmen. Sørg for at undgå beskadigelser, og
opbevar kameraet i tasken, når det ikke er i brug.
Ekstreme temperaturforhold kan forårsage problemer.
– Hvis kameraet overføres fra kolde til varme og fugtige omgivelser,
kan der opstå kondens på de følsomme elektroniske kredsløb. Hvis
dette sker, skal du slukke kameraet og vente mindst 1 time, til al fugt er
fordampet. Der kan også dannes kondens i hukommelseskort. Vent til al
fugtighed er fordampet, før du udskifter kortet i kameraet.
z
z
– Tag et billede for at kontrollere kameraets tilstand og anskaf eventuelt et
ekstra batteri.
– Samsung påtager sig intet ansvar for fejlfunktion.
z
Brug ikke hoved-/øretelefoner, mens du kører et motorkøretøj
eller cykler. Det kan give anledning til trafikuheld.
z
Undgå at bruge hoved-/øretelefoner ved høj lydstyrke. Det
frarådes at høre høj musik i længere tid. Det kan skade din
hørelse.
Advarselsindikator
Der kan vises flere advarselsmeddelelser på LCD-skærmen.
[ KORTFEJL! ]
• Der er fejl på hukommelseskortet.
Sluk kameraet og tænd det igen.
Indsæt hukommelseskortet igen.
Indsæt og formatér hukommelseskortet. (s. 89)
[ KORT LÅST! ]
• Hukommelseskortet er låst.
SD/SDHC-hukommelseskort: Skyd omskifteren til skrivebeskyttelse
mod toppen af kortet.
[ FILFEJL! ]
• Der er fejl i filen.
Slet filen.
• Der er fejl på hukommelseskortet.
Kontakt et servicecenter.
[ SVAGT BATTERI! ]
• Batteriet har lav kapacitet.
Indsæt nye batterier.
[ SVAGT LYS! ]
• Hvis du fotograferer i mørke omgivelser.
Brug blitz, når du fotograferer.
[ INTET KORT! ]
• Der er intet hukommelseskort i kameraet.
Indsæt hukommelseskortet.
Sluk kameraet og tænd det igen.
[ INTET BILLEDE! ]
• Der er ingen billeder i hukommelsen.
Tag billeder.
Indsæt et hukommelseskort med billeder.
[ ANTAL FOR HØJT ]
• Hvis du har valgt for mange billeder i menuen PICTBRIDGE.
Vælg et muligt antal billeder.
[ DCF FULL ERROR ]
• DCF-formatet overholdes ikke.
Kopiér billederne til en computer og formatér hukommelsen.
[ IKKE UNDERSTØTTET! ]
• Billedet for afspilning kan ikke understøttes af kameraets opløsning.
Kopier billederne til en pc og afspil billedet.
{111}
Inden du kontakter et servicecenter
Kontrollér venligst følgende.
Kameraet kan ikke tændes.
• Batteriet har lav kapacitet.
Indsæt nye batterier. (s.15)
• Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
Kameraet slukker under brugen.
• Batteriet er opbrugt.
Indsæt nye batterier.
• Den automatiske afbryder har slukket kameraet.
Tænd kameraet igen.
• Kameraet er holdt op med at fungere på grund af en lav temperatur, der
ligger under kameraets brugstemperatur.
Varm kameraet og batteriet ved at lægge dem i lommen. Indsæt
umiddelbart før fotografering batteriet i kameraet, og fotografer
derefter.
Kameraet kan ikke tage billeder, når du trykker på udløserknappen.
• Der er ikke tilstrækkelig hukommelse.
Slet unødvendige billedfiler.
• Hukommelseskortet er ikke formateret.
Formatér hukommelseskortet (s. 89).
• Der er ikke mere plads på hukommelseskortet.
Indsæt et nyt hukommelseskort.
• Hukommelseskortet er låst.
Find yderligere oplysninger under fejlmeddelelsen [KORT LÅST!].
• Kameraet er slukket.
Tænd for kameraet.
• Batteriet er opbrugt.
Indsæt nye batterier. (s. 15)
• Batteriet er indsat med polerne omvendt.
Indsæt batteriet i henhold til polariteterne (+, -).
Kameraet holder pludseligt op med at virke, mens det er i brug.
• Kameraet holdt op med at virke som følge af en fejlfunktion.
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd kameraet.
Betjeningsknapperne virker ikke.
• Funktionsfejl i kameraet.
Tag batteriet ud, indsæt det igen, og tænd kameraet.
{112}
Inden du kontakter et servicecenter
Kameraet fokuserer ikke på motivet.
• Et billede blev taget uden indstilling af den korrekte makrofunktion.
Vælg en passende makrofunktion, så billedet bliver skarpt.
• Kameraet er beskadiget.
Sluk kameraet, og tænd for det igen.
Billederne er utydelige.
• Motivet er uden for blitzområdet.
Sørg for, at motivet er inden for blitzområdet.
• Objektivet er snavset eller fedtet.
Rens objektivet.
Blitzen udlades ikke.
• Blitzen er koblet fra.
Aktivér blitzen.
• Den valgte kamerafunktion kan ikke benyttes med blitz.
Se instruktionerne om brug af blitzen. (s. 32-33)
Dato/klokkeslæt viser forkert.
• Dato/klokkeslæt er forkert indstillet, eller kameraet har genindstillet
standardværdierne.
Indstil korrekt dato/klokkeslæt.
En kortfejl er opstået, mens hukommelseskortet sidder i kameraet.
• Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.
Formatér hukommelseskortet.
Billederne kan ikke afspilles.
• Filnavnet er forkert. (DCF-formatet overholdes ikke)
Du må ikke ændre billedets filnavn.
Indstillingen af hvidbalance eller effekter er forkert.
• Hvidbalance- eller effektindstillingen er ikke korrekt.
Vælg en passende indstilling for hvidbalance og effekt.
Billederne er for lyse.
• Eksponering er for høj.
Nulstil eksponeringskompensation.
Der vises intet billede på den eksterne skærm.
• Den eksterne skærm er ikke tilsluttet kameraet korrekt.
Kontrollér forbindelsen.
• Der er forkerte filer på hukommelseskortet.
Indsæt et hukommelseskort med de rigtige filer.
Når du benytter computerens Stifinder (Explorer), vises teksten
[Removable Disk] ikke.
• Kabelforbindelsen er ikke korrekt.
Kontrollér forbindelsen.
• Kameraet er slukket.
Tænd for kameraet.
• Operativsystemet er ikke Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS
10.1 - 10.4. Eller også understøtter computeren ikke USB.
Installér Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 - 10.4,
som understøtter USB.
• Kameradriveren er ikke installeret.
Installér en [USB Storage Driver].
{113}
Specifikationer
Billedsensor
– Type: 1/2,33” CCD
– Effektive pixels: Cirka 10,2 megapixel
– Samlet antal pixels : Cirka 10,4 megapixel
Objektiv
– Brændvidde: Samsung-objektiv f = 6,7 ~ 20,1mm
(35 mm film svarende til 38 ~ 114mm)
– F nr.: F3,5(W) ~ F4,0(T)
– Digital zoom:
Stillbilleder: 1,0x ~ 5,0x
Afspilning : 1,0x ~ 12,0x (afhængig af billedstørrelsen)
LCD-skærm
– 3,0” farve TFT LCD (230.000 pixels)
Fokus
– TYPE : TTL-autofokus, Multi-AF, Ansigtssporing, AF,
Manuel fokus
– Område:
Normal
Vidvinkel
Tele
80cm ~ uendelig
Makro
Super-makro
Auto-makro
5cm ~ 80 cm
1cm ~ 5cm
5cm ~ uendelig
50 cm ~ 80 cm
-
50 cm ~ uendelig
Lukker
– Hastighed 1 ~ 1/1.500 sek. (Nat: 16 ~ 1/1.500 sek.)
Eksponering
–
–
–
–
{114}
Kontrol: Program AE
Lysmåling: Multi, Spot, Midtervægtet, Ansigstssporing
Kompensation: ±2EV (1/3EV trin)
ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Valgbar 3 M eller mindre)
Blitz
– Funktioner: Auto, Auto & Rødøje-reduktion,
udfyldningsblitz, blitz med lang lukketid, blitz
afbrudt, rettelse af røde øjne
– Område: Bredde: 3,5 m, Tele:3,0m (ISO Auto)
– Mindre end 4 sekunder (nyt batteri)
Skarphed
– Blød+, Blød, Normal, Hård, Hård+
Hvidbalance
– Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende_H,
Fluorescerende_L, Kunstlys, Brugerdefineret
Lydoptagelse
– Röstinspelning (Max. 10 timmar)
– Voice Memo til stillbillede (maks. 10 sek.)
Indfotografering
af dato/
klokkeslæt
– Dato, Dato & klokkeslæt, Fra (vælges af brugeren)
Optagelse
– Stilstaande opname
• Funktioner: AUTO, PROGRAM, DUAL IS, Fun,
FOTOGUIDE, MOVIE, Multimedia (MP3,
PMP, TEKSTVISER, REJSEGUIDE)
Ú SCENE: Nat, Portræt, Børn, Landskab, Tekst,
NÆRFOTO, Solnedgang, Daggry, Modlys,
Fyrværkeri, Sand & Sne, Café, Mad, Selvfoto
• Optagelse: Enkelt, Serie, AEB, Motion Capture
• Selvudløser: 2 sek., 10 sek., dobbelt (10 sek., 2 sek.),
bevægelsestimer
Specifikationer
– Film• Med eller uden Audio (brugervalgbar, optagelsestid:
Hukommelseskapacitetafhængig, maks. 2 timer)
• Billedstørrelse: 800x592, 640x480, 320x240
• Optisk zoom med lydoptagelse
• Billedfrekvens: 30 bps, 20 bps, 15 bps (20 bps ved
800x592)
• Optisk zoom op til 3,0X
• Filmstabilisator (kan vælges af brugeren)
• Film-redigering (indbygget): Pause under
filmoptagelse, Kopiering af stillbillede, Tidsbeskæring
Lagring af billeder
– Billedstørrelse og kapacitet (størrelse 256 MB)
MEGET FIN
FIN
NORMAL
Ú
3648x
2736
47
90
104
3648x
2432
52
98
140
3648x
2052
62
118
161
3072x
2304
66
122
173
2592x
1944
86
161
220
2048x
1536
134
226
306
1024x
768
433
520
600
Disse tal er udmålt under Samsungs normale testbetingelser og kan
variere afhængigt af optageforholdene og kameraets indstillinger.
E-knap
– Optagelseseffekt:
VALG AF FOTOSTIL: NORMAL, HÅRD, BLØD, SKOV,
RETRO, KØLIG, ROLIG, KLASSISK
FARVE: NORMAL, S/H, SEPIA, RØD, BLÅ, GRØN,
NEGATIV, BRUGERFARVE
BILLED JUSTERING: MÆTNING, KONTRAST,
FYRVÆRK.
Fun: TEGNEFILM, FOTORAM., FREMHÆV,
DELOPTAGELSE, FARVEMASKE
– Afspilningseffekt:
Billedredigering: NY STØRRELSE, ROTER
FARVE: NORMAL, S/H, SEPIA, RØD, BLÅ, GRØN,
NEGATIV, BRUGERFARVE
BILLED JUSTERING: ACB,RØDØJE-FIX, LYSe,
KONTRAST, MÆTNING, TILFØJ
STØJ
Fun: TEGNEFILM, FOTORAM., FREMHÆV,
DELOPTAGELSE, MÆRKAT, FARVEFILTER,
FARVEMASKE
Afspilning
– Enkeltbillede, Miniature, Diasshow
– Medie
• Intern hukommelse: 256 MB (brugerhukommelse:
190 MB)
• Ekstern hukommelse (valgfri)
MMC Plus (garanteret op til 2 GB)
SD/SDHC-kort (garanteret op til 4 GB)
* Intern hukommelseskapacitet er underlægt
ændringer uden forudgående varsel.
– Filformat
• Stillbilleder: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Filmoptagelser: AVI (MPEG-4)
• Lyd: WAV
{115}
Specifikationer
Multifunktion
– MP3, PMP, Verdensguide, Tekstvisning, Flytbar hukommelse,
Lydoptager
Fil
– Filformat MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
– Bit-hastighed: 48 ~ 320 kbps (inklusive VBR)
Interface
–
–
–
–
Lydeffekt
– SRS, Normal, Klassisk, Dans, Jazz, Live, Rock,
GENTAG TILFÆLDIG
Afspilningsfunktioner
–
–
–
–
Digitaludgang: USB 2.0 Højhastighed
Lyd: Mono
Videoudgang: NTSC, PAL (kan vælges af brugeren)
DC-adapter: 4,2V 20-pin tilslutning
Strømforsyning
– Oplaadbare batterij SLB-1137D, 3,7V (1100mAh)
– Adapter: SAC-47 (DC 4,2V, 400mA)
Ú Medfølgende batteri afhænger af salgsregionen.
Dimensioner
(B x H x D)
– 94,5 x 59,6 x 21,3mm (uden fremspring)
Vægt
– 116 g (uden batterier og hukommelseskort)
Funktionstemperatur
– 0 ~ 40°C
Luftfugtighed
– 5 ~ 85%
Software
– Applikationssoftware: Samsung Master, Samsung
Converter, Adobe Reader
Ú
Ú
Specifikation for PMP
PMP-dekoder
– Film: Modificeret Xvid MPEG4 (andre videofilformater
skal bruge Samsung Converter S/W)
– Lyd: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Afspilningsfunktioner
– Spol frem/tilbage (maks. 32x)
– Søge i afspilning, Spring over i afspilning
(Normal, 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.)
– Springer automatisk over, efter en fil er afspillet
– Automatisk genoptagningsfunktion (husker sidste
afspilningspunkt)
– Understøtter fuld skærm ved Converting S/W
Undertekst
– Understøtter SMI-fil (ved brug af Samsung Converter
S/W)
Specifikation for MP3
Lyd
{116}
– Frekvens: 20Hz ~ 20KHz
– Hovedtelefonport: 20-stiftport (stereotype)
– Udgang: Maksimal lydstyrke Venstre 40mW + Højre
40mW (16Ω)
– Støjforhold: 88 dB med 20 KHz LPF
Alle, Gentag en, Gentag alle, Gentag tilfældig
Hoppe over i afspilning, Auto-skip
Diasshow Til/fra (brugervalgbart)
MP3 & optagelse (indstillinger er låst til
standardindstillingerne for funktionen AUTO, 3 M)
– Automatisk genoptagningsfunktion (husker både
sidste afspillede fil og afspilningspunkt)
– Baggrund med brugerbilleder under afspilning af MP3
Specifikationer
Ú
Specifikation for TEKSTVISER
Fil
– Filtype TXT, op til 99999 sider
Filformater
– Windows: ANSI (Windows 98 eller nyere),
Unicode/Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows
2000/XP)
– Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)
Funktioner
– Automatisk rulning (0,8 sek ~ 2,3 sek)
– Spring 1 side/10 sider over
– Automatisk genoptagningsfunktion (husker seneste
side)
– Understøtter MP3-baggrundsmusik under visning af
tekstfil
Sprog
– Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, italiensk,
kinesisk, taiwanesisk, japansk, russisk, portugisisk,
hollandsk, dansk, svensk, finsk, bahasa indonesisk,
polsk, ungarsk, tjekkisk, tyrkisk
* Ret til ændring af de understøttede sprog uden
varsel forbeholdes.
Ú
Ú
Bemærkninger om softwaren
Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brugen.
– Den medfølgende software indeholder en kameradriver og et
billedredigeringsværktøj til Windows.
– Softwaren eller brugervejledningen må ikke under nogen
omstændigheder kopieres, hverken helt eller delvist, til andre formål.
– Rettighederne til softwaren gælder udelukkende dette kamera.
– Hvis kameraet mod forventning er fejlbehæftet, vil det blive repareret
eller ombyttet under garantien. Samsung påtager sig intet ansvar for
skader, som skyldes forkert brug.
– En hjemmebygget computer eller en computer, der ikke er under
fabrikantens garanti, er ikke dækket af Samsungs garanti.
– Denne betjeningsvejledning forudsætter, at du har et grundlæggende
kendskab til computere og operativsystemet.
Ret til ændring af menuerne uden varsel forbeholdes.
Alle varemærker tilhører de respektive ejere.
{117}
Systemkrav
Windows
PC med Pentium 450 MHz eller
hurtigere processor
(Pentium 800 MHz anbefales)
* Samsung Converter
Computer med en Pentium III
500MHz processor eller større
(Pentium IV anbefales)
Om softwaren
Macintosh
Inden du slutter kameraet til computeren, skal
kameradriveren først installeres.
Power Mac G3 eller nyere, eller
Intel-processor
Mac OS 10.1 ~ 10.4
Mindst 128 MB RAM
(mere end 512 MB anbefales)
Minimum 256 MB RAM
110 MB ledig plads på harddisken
USB-indgang
USB-indgang
Cd-rom-drev
Cd-rom-drev
{118}
Ú De skærmbilleder der er vist I denne
manual er baseret på den engelske udgave
af Windows.
„
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
* Samsung Converter
Windows 2000 eller nyere
anbefales
1024×768 pixels,16-bit farveskærm
(24-bit farveskærm anbefales)
Microsoft DirectX 9.0 eller nyere
Når du har lagt den medfølgende cd i cd-rom-drevet, fremkommer
følgende åbningsbillede automatisk.
Dette kamera benytter USB-driveren som kameradriver. Du kan benytte
kameraet som en USB-kortlæser. Efter installation af driveren og tilslutning
af kameraet til din computer, fremkommer [Flytbar disk] (Removable Disk)
i [Windows Stifinder] (Explorer) eller [Denne computer] (My computer). Der
medfølger kun én USB-driver til Windows. En USB-driver til MAC er ikke
inkluderet på applikations-cd’en. Du kan anvende kameraet med Mac OS
10.1 ~ 10.4.
„
MPlayer (til filmoptagelser)
Kameradriver: Den muliggør, at billeder kan overføres mellem
kameraet og computeren.
XviD-dekoder: Den muliggør afspilning på en computer af film
(MPEG-4), der er optaget med dette kamera.
Installér XviD-dekoderen på computeren, hvis du vil afspille en
filmoptagelse, som er optaget med dette kamera. Hvis en filmoptagelse
ikke kan afspilles korrekt, skal du installere dekoderen. Denne software
kan kun benyttes med Windows.
Om softwaren
„
Samsung Converter Multimedie-konverteringsprogram
Multimedie-filer (film, video, etc.) kan konverteres til filmsekvenser, som
kan afspilles med dette kamera. Denne software kan kun benyttes med
Windows.
„
Samsung Master “Alt-i-ét” multimedie-software.
Du kan downloade, vise, redigere og gemme dine digitalbilleder og
filmoptagelser med denne software. Denne software kan kun benyttes
med Windows.
z
z
Husk at kontrollere systemkravene inden installation af
driveren.
Der kan gå 5-10 sekunder, inden det automatiske
installationsprogram kører, afhængigt af din computers
kapacitet. Hvis åbningsbilledet ikke fremkommer, kan du køre
[Windows Stifinder] (Explorer), og vælge [Installer.exe] på cd’en.
Installation af applikationssoftwaren
Når du skal anvende dette kamera med en computer, skal
applikationssoftwaren først installeres.
Herefter kan de lagrede billeder i kameraet kopieres til computeren og
behandles med et billedredigeringsprogram.
„
Du kan gå til Samsungs websted på internettet.
http://www.samsungcamera.com: Engelsk
http://www.samsungcamera.co.kr: Koreansk
1. Rammen for automatisk drift
vises. Klik på menuen [Samsung
Digital Camera Installer] i
rammen for automatisk drift
2. Installér kameradriveren, DirectX, XviD, Samsung Master og Adobe
Reader ved at vælge de pågældende knapper på skærmen. DirectX
installeres kun, hvis der ikke allerede eksisterer en nyere version af
DirectX på computeren.
{119}
Installation af applikationssoftwaren
3. Installér XviD-dekoderen på computeren, hvis du vil afspille en
filmoptagelse, som er optaget med dette kamera.
Ú
XviD-dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public License),
og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne dekoder. Denne
licens gælder ethvert program eller andet materiale, som indeholder
en oplysning fra indehaveren af copyright om, at det må distribueres
i henhold til General Public License. Yderligere oplysninger findes i
licensdokumenterne (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
{120}
Installation af applikationssoftwaren
4. Installér softwaren ved at følge instruktionerne på skærmen.
{121}
Installation af applikationssoftwaren
5. Efter genstart af computeren skal du slutte kameraet til computeren ved
hjælp af USB-kablet.
6. Tænd for kameraet. Guiden [Ny
hardware fundet] (Found New Hardware)
åbnes, og computeren genkender
kameraet.
Ú Hvis dit operativsystem er Windows
XP/Vista, åbnes en billedfremviser.
Kameradriveren er installeret korrekt,
hvis Samsung Masters download-vindue
åbnes, når du har startet Samsung
Master.
{122}
z
z
z
z
Hvis du har installeret kameradriveren, åbnes guiden [Ny
hardwarefundet] (Found New Hardware) muligvis ikke.
På et Windows 98 SE-system åbnes Guiden Ny hardware
fundet (Found New Hardware), og du bliver muligvis bedt
om at vælge en driver. Angiv i så fald “USB Driver” på den
medfølgende cd.
Brugervejledninger i PDF-format findes på den medfølgende
software-cd-rom. Find PDF-filerne medWindows Stifinder
(Explorer). Sørg for at Acrobat Reader er installeret, før
du åbner PDF-filerne. Dette program findes også på den
medfølgende software-cd-rom.
For at installere Adobe Reader 6.0.1 korrekt, skal Internet
Explorer 5.01 eller nyere være installeret. Gå til
“www.microsoft.com” og opgrader Internet Explorer.
Start af computerfunktionen
Når du slutter USB-kablet til en USB-port i computeren, og tænder
computeren, skifter kameraet automatisk til computerfunktion. Når
computerfunktionen er aktiv, kan du overføre de gemte billeder til din
computer via USB-kablet.
„
„
Sådan tilsluttes kameraet en computer
Ú
Hvis du valgte [PRINTER] i trin 5, vises meddelelsen [TILSL. PRINTER],
når du slutter kameraet til computeren, og forbindelsen vil ikke blive
etableret. I dette tilfælde skal du frakoble USB-kablet og følge proceduren
fra trin 2.
„
Sådan afbrydes forbindelsen mellem kamera og computer
Indstillinger for kameratilslutning
1. Tænd for kameraet.
2. Slut kameraet til computeren ved hjælp
af det medfølgende USB-kabel.
3. Tænd for computeren. Kameraet og
computeren er nu tilsluttet hinanden.
4. Valgmenu til ekstern enhed vises på
LCD-skærmen.
5. Vælg [COMPUTER] ved at trykke på
OP/NED-knappen, og tryk derefter på
OK-knappen.
VÆLG USB
COMPUTER
PRINTER
OK BEKRÆFT
Se side 125-126 (Fjernelse af den flytbare disk).
{123}
Start af computerfunktionen
„
Sådan overføres billeder
Du kan overføre stillbillederne fra kameraet til din computers harddisk
og udskrive dem eller redigere dem med et billedbehandlingsprogram.
4. En pop-up-menu åbnes.
Klik på menuen [Cut] eller [Copy].
– [Cut]: Til flytning af filer.
– [Copy]: Til kopiering af filer.
1. Slut kameraet til computeren ved hjælp
af USB-kablet.
2. Vælg [My computer] på skrivebordet,
og dobbeltklik på [Removable Disk] DCIM 100SSCAM]. Billedfilerne vil
blive vist.
5. Klik på den mappe, hvor du vil indsætte filen.
6. Højreklik på musen, og en
pop-up-menu åbnes. Klik på [Sæt ind]
(Paste).
3. Vælg et billede og højreklik på musen.
7. En billedfil er overført fra kameraet til
din computer.
{124}
Start af computerfunktionen
– Ved at anvende [Samsung Master] kan du se de gemte billeder direkte
på computerskærmen, og du kan kopiere eller flytte billedfilerne.
z
z
Det anbefales at kopiere billederne til computeren for at se
dem. Hvis du åbner billederne direkte fra den flytbare disk, kan
der opstå uventede afbrydelser.
Hvis du overfører et billede, som ikke er taget med dette
kamera, til den flytbare disk, fremkommer meddelelsen
[FILFEJL!] på LCD-skærmen under afspilning, og der vises
ingen miniature.
Fjernelse af den flytbare disk
„
Windows 98SE
1. Kontrollér om kameraet eller computeren er ved at overføre filer. Hvis
lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at
blinke og lyser konstant.
2. Træk USB-kablet ud.
„
Windows 2000/ME/XP/Vista
(Illustrationerne kan afvige fra de viste, afhængig af det benyttede
operativsystem.)
1. Kontrollér om kameraet eller computeren er ved at overføre filer. Hvis
lampen for kamerastatus blinker, skal du vente, til den ophører med at
blinke og lyser konstant.
2. Dobbeltklik på ikonet [Unplug or Eject
Hardware] på proceslinjen.
Double-click!
3. Vinduet [Unplug or Eject Hardware] åbnes.
Vælg [USB Mass Storage Device] og klik på
knappen [Stop].
4. Et vindue fremkommer, hvor du kan vælge
hvilken hardware, der skal stoppes. Vælg
[USB Mass Storage Device] og klik på
knappen [OK].
{125}
Fjernelse af den flytbare disk
5. En meddelelse om, at du nu kan fjerne
hardwaren, vises. Klik på knappen [OK].
6. Vinduet [Unplug or Eject Hardware]
åbnes. Klik på knappen [Close], og den
flytbare disk er fjernet korrekt.
Installation af USB-driveren til MAC
1. Der medfølger ikke en USB-driver til MAC på cd’en, da MACoperativsystemet understøtter kameradriveren.
2. Kontrollér MAC OS-versionen under opstarten. Kameraet er kompatibelt
med MAC OS 10.1 ~ 10.4.
3. Slut kameraet til Macintosh-computeren og tænd for kameraet.
4. Et nyt ikon vil blive vist på skrivebordet, når du har tilsluttet kameraet.
Brug af USB-driveren til MAC
7. Træk USB-kablet ud.
1. Dobbeltklik på det nye ikon, og mappen i hukommelsen vil blive vist.
2. Nu kan du vælge en billedfil og kopiere eller flytte den til computeren.
z
{126}
Mac OS 10.1 eller nyere: Afslut først overførslen mellem
computeren og kameraet, og fjern derefter den flytbare disk
med Extract-kommandoen.
Afinstallation af USB-driveren
til Windows 98SE
Sådan afinstalleres USB-driveren.
1. Slut kameraet til computeren og tænd for dem.
2. Du skal kunne se den flytbare disk i [My Computer].
3. Fjern [Samsung Digital Camera] under Enhedshåndtering (Device
manager).
4. Træk USB-kablet ud.
5. Fjern [Samsung USB Driver] med Tilføj/fjern programmer (Add/Remove
Programs).
Samsung Converter
Multimedie-filer (film, video, etc.) kan konverteres til filmsekvenser, som
kan afspilles med dette kamera. Denne software kan benyttes med
Windows 2000, XP og Vista. Du kan muligvis også benytte softwaren
med Windows 98SE eller ME, men det garanteres ikke, at den fungerer.
„
Sådan benyttes Samsung Converter
1. Dobbeltklik på ikonet Samsung Converter på
skrivebordet.
2. Klik på ikonet Tilføj (Add), og vælg en fil, du vil
tilføje.3.
3. Hvis du vil tilføje en tekst, skal du markere
“Brug undertekster fra en fil” (Use subtitles
from file (*.smi)”).
4. Vælg de ønskede indstillinger, og klik på
knappen Konvertér [Convert].
– [Output format]: Du kan indstille udgangsformatet
– [Frame size]: Du kan indstille filmoptagelsens bredde og højde.
– [Frame rate]: Du kan vælge antallet af billeder pr. sekund (bps).
– [Screen size]: Du kan vælge skærmtypen.
– [Split by size]: Du kan vælge filstørrelsen af filmoptagelsen.
5. Slut kameraet til computeren ved hjælp af det
medfølgende USB-kabel.
6. Kopiér den konverterede filmoptagelse fra
destinationsmappen til mappen [PMP].
6. Afinstallationen er udført.
{127}
Samsung Converter
7. Du kan afspille den konverterede
filmoptagelse med kameraet.
Ú Du kan få yderligere oplysninger i
hjælpemenuen til Samsung Master.
z
Who bent my camera?
z
z
z
z
z
Inden du konverterer en multimedie-fil, bør du kontrollere, om
den kan afspilles korrekt med Windows Media Player.
De konverterede filer gemmes med filtypen *.SDC og kan
afspilles med Windows Media Player.
Samsung Converter indeholder ikke samtlige codecs.
Hvis en konverteret multimedie-fil ikke kan afspilles med
Windows Media Player, skal du installere en multi-dekoder
(vi anbefaler den fulde og seneste version af K-Lite Codec).
Installér Samsung Converter igen, når du har installeret multidekoderen.
Du kan vælge endestinationsmappe til hver konverteret fil. Hvis
en mappe ikke vælges, vil de konverterede filer blive gemt i
samme mappe som kildefilen.
Hvis du konverterer flere filer samtidigt, kører computeren
muligvis langsommere på grund af belastning af CPU’en. Hvis
det sker, kan du føje én fil ad gangen til programmet.
z
z
z
z
z
z
{128}
Hvis der opstår konverteringsproblemer, skyldes det normalt
computerens specifikationer, den installerede dekoder eller
programmerne. Kontrollér følgende, hvis en konverteringsfejl
opstår.
– En kompatibel dekoder er ikke installeret eller installeret
forkert. Find i givet fald en kompatibel dekoder, og installér
den korrekt. Hvis du ikke kan finde en kompatibel dekoder,
kan du installere en multi-dekoder.
– Hvis du har installeret forskellige multi-dekodere i
computeren, kan det skabe konverteringsproblemer. Fjern i
så fald alle dekodere, og installér en egnet multi-dekoder.
– Installér den nyeste version af Windows Media Player.
– Gå til enhedsfabrikantens (computer, grafikkort, lydkort)
websted, og opgradér til den nyeste version.
Visse multimedie-filer konverteres ikke. Hvis en konverteret fil
er beskadiget,kan den muligvis ikke afspilles med kameraet.
Specielle filtyper kan muligvis ikke konverteres. Lyd og billede
er muligvisikke synkroniseret.
Den forventede filstørrelse efter konvertering af en multimediefil kan variere. Det afhænger af det benyttede computersystem.
Hvis der ingen skrifttyper er kompatible med script-filen i
computeren, vises scriptet som ‘…………’.
Overførsel af en konverteret fil til en flytbar disk tager lang tid.
Varigheden afhænger af filstørrelsen.
Brug ikke funktionen PMP,mens du kører. Det kan give
anledning til trafikuheld, hvis du er uopmærksom.
En fil, der ikke understøtter hurtigsøgning i Windows Media
Player, kan ikke indstille konverteringsområde og opdeles efter
filstørrelse.
Samsung Master
Du kan downloade, vise, redigere og gemme dine billeder og film med
denne software. Denne software kan kun benyttes med Windows.
Hvis du vil køre Samsung Master, skal du dobbeltklikke på ikonet
Samsung Master på skrivebordet.
„
Sådan overføres billeder
1. Slut kameraet til computeren.
2. Et vindue til overførsel af billeder vises, når
du har sluttet kameraet til computeren.
– Klik på knappen [Vælg alle] (Select All) for
at overføre billederne.
– Vælg den ønskede mappe i vinduet, og
klik på knappen [Vælg alle] (Select All).
Du kan gemme billeder fra kameraet i den
valgte mappe.
– Hvis du klikker på knappen [Annuller] (Cancel), annulleres
overførslen af billederne.
4. Vælg en destination og opret en ny mappe
til de billeder og mapper, der skal overføres.
– Mappenavne kan oprettes i datoorden,
og billederne vil blive overført.
– Mappenavne kan oprettes efter ønske,
og billederne vil blive overført.
– Hvis du vælger en mappe, som tidligere
er oprettet, vil billederne blive overført.
5. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
6. Det viste vindue fremkommer.
Den valgte mappes placering vises i den
øverste del af vinduet. Klik på knappen
[Start] for at overføre billederne.
7. De overførte billeder vises.
3. Klik på knappen [Næste >] (Next >).
{129}
Samsung Master
„
Billedfremviser: Du kan få vist de gemte billeder.
– Billedfremviseren har følgende funktioner.
① Menubjælke: Du kan vælge følgende menuer. Fil (File), Rediger (Edit),
Vis (View), Værktøjer (Tools), Skift funktioner (Change
functions), Auto-overførsel (Auto download), Hjælp
(Help), osv.
② Vindue til valg af billeder: Du kan vælge de ønskede billeder i dette vindue.
③ Menu til valg af medietype: Du kan vælge billedfremviser og funktioner til
billed- og filmredigering i denne menu.
④ Vindue til visning: Du kan se et billede eller en filmoptagelse og
kontrollere multimedie-oplysningerne.
⑤ Zoombjælke: Du kan ændre størrelsen af visningen.
⑥ Vindue til mappevisning: Du kan se placeringen af mappen for det
valgte billede.
⑦ Vindue til billedvisning: Billederne i den valgte mappe vises.
Ú Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
{130}
„
Billedredigering: Du kan redigere et stillbillede.
– Billedredigering har følgende funktioner.
① Redigeringsmenu: Du kan vælge følgende menuer.
[Tools]: Du kan ændre størrelsen af det valgte billede eller beskære det.
Se menuen [Hjælp] (Help).
[Adjust]: Du kan ændre billedkvaliteten. Se menuen [Hjælp] (Help).
[Retouch]: Du kan retouchere billedet eller benytte specielle effekter. Se
menuen [Hjælp] (Help).
② Tegneværktøjer: Værktøjer til billedredigering.
③ Vindue til billedvisning: Det valgte billede vises i dette vindue.
④ Vindue til visning: Du kan få det ændrede billede vist.
Ú Et stillbillede, som er redigeret med Samsung Master, kan ikke afspilles i
kameraet.
Ú Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
Samsung Master
„
Filmredigering: Du kan benytte stillbilleder, filmoptagelser, tale
og musikfiler i en filmoptagelse.
Ú
Ú
② Vindue til billedvisning: Du kan indsætte multimedie-filer i dette vindue.
Visse filmoptagelser, som er komprimeret med en dekoder, der ikke
er kompatibel med Samsung Master, kan ikke afspilles med Samsung
Master.
Du kan få yderligere oplysninger i hjælpemenuen til Samsung Master.
– Filmredigering har følgende funktioner.
① Redigeringsmenu: Du kan vælge følgende menuer.
[Add Media]: Du kan føje andre mediefiler til en filmoptagelse.
[Edit Clip]: Du kan ændre lysstyrke, kontrast, farver og mætning.
[Effects]: Du kan indsætte effekter.
[Set Text]: Du kan indsætte tekster.
[Narrate]: Du kan indsætte tale.
[Produce]: Du kan gemme den redigerede multimedie-fil under et nyt
navn. Du kan vælge imellem filtyperne AVI, Windows media
(wmv) og Windows media (asf).
{131}
OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL
Kontrollér venligst følgende, hvis USB-forbindelsen ikke fungerer.
Eks. 1
USB-kablet er ikke tilsluttet, eller det er ikke det medfølgende USB-kabel.
Tilslut det medfølgende USB-kabel.
Eks. 2
Kameraet genkendes ikke af computeren.
Undertiden optræder kameraet under [Ukendte enheder] (Unknown
Devices) i Enhedshåndtering (Device Manager).
Installér kameradriveren korrekt. Sluk for kameraet, fjern USB-kablet,
tilslut USB-kablet igen og tænd for kameraet.
Eks. 3
Der opstod en uventet fejl under filoverførslen.
Sluk for kameraet og tænd det igen. Overfør filen igen.
Eks. 4
Ved brug af en USB-hub.
Der kan opstå et problem ved tilslutning af kameraet til computeren
via en USB-hub, hvis computeren og USB-hub’en ikke er kompatible.
Slut altid kameraet direkte til computerens USB-port, hvis det er
muligt.
Eks. 5
Er der andre USB-enheder tilsluttet computeren?
Kameraet kan fungere forkert, hvis det er tilsluttet computeren
sammen med en anden USB-enhed. Fjern i givet fald det andet
{132} USB-kabel, så kun kablet fra kameraet er tilsluttet.
Eks. 6
Når jeg åbner Enhedshåndtering (Device Manager) ved at klikke på Start
Indstillinger (Settings) Kontrolpanel (Control Panel) Ydeevne og
vedligeholdelse (Performance and Maintenance) System Hardware
Enhedshåndtering (Device Manager), er der ukendte enheder (Unknown
Devices) eller andre enheder (Other Devices) med et gult spørgsmålstegn
(?) eller udråbstegn (!) ved siden af dem.
Højreklik på punktet med spørgsmålstegn (?) eller udråbstegn (!)
og vælg “Fjern” (Remove). Genstart computeren og tilslut kameraet
igen. Windows 98SE: Fjern også kameradriveren, genstart
computeren, og geninstallér kameradriveren.
Eks. 7
Med visse sikkerhedsprogrammer (Norton AntiVirus, V3, osv.) opfatter
computeren muligvis ikke kameraet som en flytbar disk.
Stop sikkerhedsprogrammerne og slut kameraet til computeren.
Oplysninger om midlertidig deaktivering af sikkerhedsprogrammet
findes i programmets betjeningsvejledning.
Eks. 8
Kameraet er tilsluttet USB-porten på fronten af computeren.
Hvis kameraet er tilsluttet USB-porten på forsiden af computeren,
genkender computeren muligvis ikke kameraet. Slut kameraet til en
USB-port på bagsiden af computeren.
OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL
[Installation af dekoder til Mac OS]
Hvis du ikke kan afspille filmoptagelsen på computeren
Ú
„
1) Gå til følgende websted for at downloade dekoderen. (http://www.
divx.com/divx/mac)
2) Klik på menuen [Free Download] øverst til højre i vinduet, og derefter
vises download-vinduet.
3) Kontrollér versionen af Mac OS, og klik på knappen [Download] for
at downloade filen og gemme den i den ønskede mappe.
4) Kør den downloadede fil, og dekoderen til afspilning af filmoptagelser
vil blive installeret.
Ú Hvis filmfilen ikke afspilles på Mac OS, skal du anvende en
medieafspiller, der understøtter Xvid-dekoder (f.eks.: Mplayer).
Hvis en filmoptagelse, som er optaget med kameraet, ikke kan
afspilles på computeren, skyldes det sandsynligvis den dekoder, der er
installeret på computeren.
Hvis en dekoder til afspilning af filmoptagelser ikke er installeret
Installér dekoderen som anført herunder.
[Installation af dekoder til Windows]
Installation af XviD-dekoder
1) Sæt cd’en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [CD-ROM drev:\
XviD], og klik på filen XviD-1.1.2-01112006.exe.
Ú XviD-dekoderen distribueres i henhold til GNU (General Public
License), og enhver kan kopiere, distribuere og ændre denne
dekoder. Denne licens gælder ethvert program eller andet materiale,
som indeholder en oplysning fra indehaveren af copyright om, at
det må distribueres i henhold til General Public License. Yderligere
oplysninger findes i licensdokumenterne (http://www.gnu.org/
copyleft/gpl.html).
„
Hvis DirectX 9.0 eller nyere ikke er installeret
Installér DirectX 9.0 eller nyere version
1) Sæt cd’en, som fulgte med kameraet, i computeren.
2) Kør Windows Stifinder (Explorer), vælg mappen [cd-rom-drev: \USB
Driver\DirectX 9.0], og klik på filen DXSETUP.exe. DirectX vil blive
installeret. Du kan downloade DirectX fra http://www.microsoft.
com/directx
„
Hvis computeren “fryser” gentagne gange (Windows 98SE),
mens kameraet er tilsluttet computeren.
Hvis computeren har været tændt i lang tid (Windows 98SE), og
kameraet tilsluttes gentagne gange, registrerer computeren muligvis
ikke kameraet.
Genstart i dette tilfælde computeren.
{133}
OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL
„
Hvis computeren, som er tilsluttet kameraet, “fryser” under
opstarten af Windows.
Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren og Windows
starter korrekt. Hvis problemet opstår gentagne gange, skal du
frakoble Legacy USB Support og genstarte computeren. Legacy
USB Support findes i computerens BIOS-opsætningsmenu. (BIOSopsætningsmenuen afhænger af computerfabrikatet. Visse BIOSmenuer har ikke Legacy USB Support). Hvis du ikke selv kan ændre
menuen, kan du søge vejledning hos computerfabrikanten.
„
Hvis en filmoptagelse ikke kan slettes, hvis du ikke kan åbne
den flytbare disk, eller hvis en fejlmeddelelse vises under
filoverførslen.
Hvis du kun installerer Samsung Master, kan ovennævnte problemer
opstå lejlighedsvis.
– Luk programmet Samsung Master ved at klikke på ikonet Samsung
Master på proceslinjen.
– Installér alle applikationsprogrammer, som findes på den
medfølgende cd.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter
endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald
og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan
de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og
vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med
andet erhvervsaffald.
For at bevare miljøet udviser Samsung Techwin
forsigtighed over for miljøet på alle produktionsstadier
og tager flere skridt i retning af at forsyne kunder
med produkter, der er mere miljøvenlige. Ecomærket repræsenterer Samsung Techwins vilje
til at skabe miljøvenlige produkter og indikerer, at
produktet opfylder EU RoHS-direktivet.
{134}
Se venligst i de garantibestemmelser, der fulgte med det produkt, du har købt, eller se på
vores websted for at få oplysninger om eftersalgsservice eller for eventuelle forespørgsler.
Download PDF

advertising