Samsung | SAMSUNG WB2100 | Samsung WB2100 Bruksanvisning

Brugervejledning
WB2100
Klik på et
emne
Denne brugervejledning indeholder detaljerede
oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne
vejledning grundigt igennem.
Grundlæggende Fejlsøgning
Hurtigstart
Indhold
Almindelige funktioner
Udvidede funktioner
Optageindstillinger
Afspilning/redigering
Indstillinger
Appendikser
Indeks
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Overhold altid følgende forholdsregler og tip om brug af kameraet for at undgå farlige situationer og sikre optimal ydelse af dit kamera.
Opbevar dit kamera utilgængeligt for små børn og kæledyr.
Opbevar kameraet og dets tilbehør utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan
blokere luftvejene og forårsage alvorlig skade, hvis de sluges. Bevægelige dele og
tilbehør kan også udgøre fysiske farer.
Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade
Du må ikke adskille eller forsøge at reparere dit kamera.
Dette kan medføre elektrisk stød eller beskadige kameraet.
Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer i længere
perioder.
Længere tids udsættelse for direkte sollys eller ekstreme temperaturer kan forårsage
permanent beskadigelse af de indvendige komponenter i kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive gasser eller
væsker.
Dette kan medføre brand eller eksplosion.
Undgå at tildække kameraet eller opladeren med tæpper eller tøj.
Kameraet kan blive overophedet. Det kan ødelægge kameraet eller medføre brand.
Isæt ikke brandfarlige materialer i kameraet, og opbevar ikke sådanne
materialer tæt på kameraet.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Rør ikke ved strømforsyningskablet, og gå ikke tæt på opladeren under
tordenvejr.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Rør ikke ved kameraet med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Kommer der væsker eller fremmede genstande ind i dit kamera, skal du med
det samme frakoble alle strømkilder, som f.eks. batteriet eller og derefter
kontakte et Samsung servicecenter.
Undgå skader på motivets øjne.
Brug ikke blitzen tæt på mennesker eller dyr (tættere end 1 m). Hvis du bruger
blitzen for tæt på motivets øjne, kan det give midlertidige eller varige skader på
synet.
1
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Rør ikke ved blitzen, når den affyres.
Blitzen er meget varm, når den affyres, og kan brænde din hud.
Forsigtig – Situationer, der kan beskadige dit kamera eller andet udstyr
Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode.
Installerede batterier kan lække eller ruste med tidens gang, hvilket kan beskadige
dit kamera alvorligt.
Når du bruger opladeren, skal du slukke for kameraet, inden du fjerner
opladerkablet fra kameraet.
Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ion batterier,
der er anbefalet af producenten. Du må ikke beskadige eller overophede
batteriet.
Dette kan medføre brand eller personskader.
Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
Hvis du ikke gør dette, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
Der må ikke anvendes et beskadiget strømforsyningskabel, et ødelagt stik
eller en løs stikkontakt, når batterierne skal oplades.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Brug kun batterier, opladere, kabler og tilbehør, der er godkendt af Samsung.
• Batterier, opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre, at
batterierne eksploderer, beskadiger dit kamera eller medfører personskader.
• Samsung er ikke ansvarlig for skader eller kvæstelser, der skyldes batterier,
opladere, kabler eller tilbehør, der ikke er godkendt.
Vekselstrømsopladeren må ikke komme i kontakt med +/- terminalerne på
batteriet.
Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Brug ikke batterierne til formål, de ikke er beregnet til.
Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.
Tab ikke kameraet, og udsæt det ikke for stærke påvirkninger.
Hvis du gør det, kan du beskadige skærmen eller eksterne eller
interne komponenter.
2
Oplysninger om sundhed og sikkerhed
Vær forsigtig, når du tilslutter kabler eller adaptere og sætter batterier og
hukommelseskort i.
Hvis du sætter stik i med magt, tilslutter kablerne forkert eller sætter batterier og
hukommelseskort forkert i, kan du beskadige porte, stik og tilbehør.
Kontrollér, at kameraet fungerer korrekt, før du tager det i brug.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for noget som helst tab af filer eller anden
skade, der er forårsaget af funktionsfejl eller forkert brug af kameraet.
Du skal sætte den lille ende af USB-kablet i dit kamera.
Hvis kablet sættes modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke
ansvarlig for nogen form for tab af data.
Hold kort med magnetstriber borte fra kameraetuiet.
Informationer, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget eller slettet.
Brug aldrig en defekt oplader, et defekt batteri eller et defekt
hukommelseskort.
Dette kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl i kameraet eller medføre brand.
Anbring ikke kameraet tæt på et magnetfelter.
Hvis du gør dette kan det medføre at kameraet ikke fungerer korrekt.
Brug ikke kameraet, hvis skærmen er gået i stykker.
Hvis dele af glas eller acryl går i stykker, skal du besøge et Samsung Electronics
servicecenter for at få kameraet repareret.
3
Hovedtræk af brugervejledningen
Oplysninger om ophavsret
• Microsoft Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
• Mac og Apple App Store er registrerede varemærker tilhørende Apple
Corporation.
• HDMI, HDMI-logoet og begrebet
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
• Varemærker og varenavne i denne vejledning tilhører deres respektive
ejere.
Almindelige funktioner
13
Lær om dit kameras udseende, ikoner og de almindelige funktioner
til at tage billeder.
Udvidede funktioner
39
Lær at tage et billede og optage en video ved at vælge en tilstand.
Optageindstillinger
55
Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand.
Afspilning/redigering
80
Lær at afspille fotos eller videoer og redigere fotos eller videoer. Du
kan også lære, hvordan du forbinder kameraet til din computer eller
dit tv.
• Kameraspecifikationerne eller indholdet i denne vejledning kan ændres
uden varsel pga. opgradering af kamerafunktioner.
• Brug dette kamera ansvarligt, og efterlev alle love og bestemmelser
Indstillinger
vedr. dets brug.
• Du må ikke genbruge eller distribuere nogen dele af denne vejledning
uden forudgående tilladelse.
104
Der henvises til indstillingerne for konfigurering af dit kameras
indstillinger.
Appendikser
Få oplysninger om fejlmeddelelser, specifikationer og
vedligeholdelse.
4
110
Indikatorer i denne vejledning
Ikonerne i denne vejledning
Optagelsestilstand
Indikator
Ikon
Smart Auto
Flere oplysninger
Program
Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
Manuel
Scene
Panorama
Magisk plus
Indstillinger
Film
Ikoner for Optagelsestilstand
Disse ikoner vises i teksten, når en funktion er tilgængelig i en tilstand. Se eksemplet
herunder.
Bemærk: Tilstanden
eller understøtter muligvis ikke funktioner for alle
scener eller tilstande.
Justering af lysstyrke og farve
F.eks.:
Lær, hvordan du justerer lysstyrke og farve, så du får en bedre billedkvalitet.
Manuel justering af eksponering (EV)
Afhængigt af styrken af det omgivende lys kan dine billeder blive for lyse eller
for mørke. Hvis dette er tilfældet, kan du justere eksponeringen for at få et bedre
billede.
Tryk på [F/t] for ati justere
eksponeringen.
3Tilgængelig
tilstanden
• Billedet vil være lysere, når eksponeringsværdien øges.
Program og Film
EV : +1
Annullér
 Mørkere (-)
1
2
 Neutral (0)
Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
Vælg EV.
Funktion
 Lysere (+)
4
Indstil
Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
• Når eksponeringen er blevet justeret, bliver indstillingen automatisk gemt.
Det kan være nødvendigt at ændre eksponeringsværdien igen på et senere
tidspunkt for at undgå over- eller undereksponering.
• Hvis du ikke kan bestemme dig for en relevant eksponering, kan du vælge
AE-bracketing (s. 76) og derefter tage bracket-billeder. Kameraet tager 3
fortløbende billeder, hvert billede med en forskellig eksponering: normal,
undereksponeret og overeksponeret. (s. 76)
5
[]
Kameraknapper. F.eks. vises udløserknappen som [Udløser].
()
Sidetal for relaterede oplysninger
→
Den rækkefølge af indstillinger eller menuer du skal vælge for at udføre
et trin, eksempel: Vælg Ansigtsgenkendelse → Normal (svarer til vælg
Ansigtsgenkendelse, og vælg derefter Normal).
*
Kommentar
Begreberne i denne vejledning
At trykke på lukkeren
• Tryk [Udløser] halvt ned: Tryk udløseren halvt ned
• Tryk på [Udløser]: Tryk udløseren helt ned
Tryk [Udløser] halvt ned
Eksponering (lysstyrke)
Den mængde lys, der kommer ind i kameraet, bestemmer eksponeringen. Du kan
ændre eksponeringen ved at justere lukkerhastigheden, blændeværdien eller ISOfølsomheden. Ved at ændre eksponeringen kan du gøre dine billeder mørkere eller
lysere.
Tryk på [Udløser]
 Normal eksponering
Motiv, baggrund og komposition
• Motiv: Hovedgenstanden i en scene, som f.eks. en person, et dyr eller en
genstand
• Baggrund: Genstandene rundt om motivet
• Komposition: Kombinationen af et motiv og en baggrund
Baggrund
Motiv
Komposition
6
 Overeksponering (for lyst)
Grundlæggende Fejlsøgning
Lær at løse almindelige problemer ved at indstille konfigurere optagelsesindstillingerne.
Motivets øjne er røde.
Røde øjne forekommer, når motivets øjne reflekterer lyset fra kameraets blitz.
• Indstil blitzen til Rød-øje eller Rødøje-fix. (s. 59)
• Hvis billedet allerede er taget, skal du vælge Rødøje-fix i redigeringsmenuen. (s. 94)
Der er støvpletter på
billederne.
Hvis der er støvpartikler i luften, kan du få dem med på dine billeder, når du bruges blitz.
• Sluk for blitzen, eller undgå at tage billeder i støvede omgivelser.
• Angiv indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 62)
Billederne er slørede.
Der kan opstå sløring, hvis du tager billeder under forhold med lav belysning eller holder kameraet forkert.
Brug OIS-funktionen, eller tryk [Udløser] halvt ned for at sikre, at motivet er i fokus. (s. 37)
Billederne er slørede når
de tages om natten.
Når kameraet forsøger at lukke mere lys ind, bliver udløseren langsommere. Dette kan gøre det vanskeligt at holde kameraet
stille længe nok til at tage et tydeligt billede, og det kan resultere i kamerarystelser.
• Vælg Nat i tilstanden
. (s. 44)
• Tænd for blitzen. (s. 60)
• Angiv indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 62)
• Brug et stativ for at forhindre kamerarystelser.
Når lyskilden befinder sig bag motivet, eller der er stor kontrast mellem lyse og mørke områder, kan motivet virke for mørkt.
• Undgå at tage billeder mod solen.
• Vælg Modlys i tilstanden
. (s. 44)
• Indstil blitzen til Udfyldningsblitz. (s. 60)
• Juster eksponeringen. (s. 70)
• Sæt indstillingen Balance for autokontrast (ACB). (s. 71)
• Indstil måleren til Punkt, hvis der er et motiv i midten af rammen. (s. 72)
Motiverne er for mørke
pga. modlys.
7
Hurtigstart
Sådan tager du billeder af personer
• Rød-øje/Rødøje-fix (for at forhindre eller korrigere
røde øjne)  59
• Ansigtsgenkendelse  67
Sådan tager du billeder om natten eller i
mørket
•
tilstand > Nat, Solnedgang, Daggry  44
• Blitzindstillinger  60
• ISO-følsomhed (for at justere lysfølsomheden)  62
Sådan tager du billeder med bevægelse
• Serie  75
• Indfangning  76
Sådan tager du billeder af tekst, insekter
eller blomster
•
tilstand > Nærbillede, Tekst  44
• Makro  63
Sådan justerer du eksponering (lysstyrke)
• tilstand > HDR  47
• ISO-følsomhed (for at justere lysfølsomheden)  62
• EV (for at justere eksponeringen)  70
• ACB (for at kompensere for motiver i lyse omgivelser)
 71
• Måling  72
• AE-bracketing (for at tage 3 billeder med forskellige
eksponeringer)  76
• WB-bracketing (for at tage 3 billeder med forskellige
hvidbalancer)  76
Optagelse af fotos af landskaber
•
•
tilstand > Landskab  44
tilstand  45
Anvendelse af effekter på billeder
• tilstand > Opdelt optagelse  48
• tilstand > Billedfilter  49
• Tilpas billede (for at justere Skarphed, Kontrast eller
Mætning)  78
8
Anvendelse af effekter på videoer
•
tilstand > Filmfilter  50
Sådan reducerer du kameraets rystelser
• Optisk billedstabilisering (OIS)  36
• Visning af filer som miniaturebilleder  82
• Visning af filer efter kategori  83
• Sletning af alle filer i hukommelsen  86
• Visning af filer som et diasshow  88
• Afspilning af filer på et tv eller HDTV  95
• Tilslutning af kameraet til en computer  97
• Indstilling af lyd og lydstyrke  106
• Justering af skærmens lysstyrke  107
• Skift af sprog  108
• Indstilling af dato og klokkeslæt  108
• Før du kontakter et servicecenter  122
Indhold
Brug af tilstandsskærmen ...................................................................................... 26
Almindelige funktioner................................................................................................ 13
Valg af en tilstandsskærm ...................................................................................... 26
Ikoner på tilstandsskærmen .................................................................................. 27
Udpakning ................................................................................................................... 14
Kameraets udseende ............................................................................................... 15
Valg af indstillinger eller menuer ........................................................................ 28
Brug af hovedskærmen .......................................................................................... 18
Montering af en rem ............................................................................................... 19
Montering af et objektivdæksel ............................................................................ 19
Brug af [MENU] ........................................................................................................ 28
Brug af [Fn] ............................................................................................................... 30
Indstilling af skærm og lyd .................................................................................... 31
Isætning af batteri og hukommelseskort ......................................................... 20
Indstilling af visningstypen .................................................................................... 31
Indstilling af lyden ................................................................................................... 32
Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet ......................................... 21
Opladning af batteriet ............................................................................................ 21
Sådan tænder du kameraet ................................................................................... 21
Hvordan du tager billeder ...................................................................................... 33
Zoomning ................................................................................................................. 34
Sådan reducerer du kameraets rystelser (OIS) .................................................... 36
Den første opsætning .............................................................................................. 22
Læringsikoner ............................................................................................................. 24
Tips til at få tydeligere billeder ............................................................................. 37
9
Indhold
Udvidede funktioner..................................................................................................... 39
Optageindstillinger........................................................................................................ 55
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto .......................................................... 40
Valg af opløsning og kvalitet ................................................................................ 56
Brug af tilstanden Program ................................................................................... 42
Valg af opløsning ..................................................................................................... 56
Valg af en billedkvalitet .......................................................................................... 57
Brug af tilstanden Manuel ..................................................................................... 43
Brug af selvudløseren .............................................................................................. 58
Brug af scenetilstanden .......................................................................................... 44
Sådan tager du billeder i mørke .......................................................................... 59
Brug af tilstanden Panorama ................................................................................ 45
Undgå røde øjne .....................................................................................................
Sådan anvendes blitzen .........................................................................................
Sådan bruger du blitzen .........................................................................................
Justering af ISO-følsomheden ...............................................................................
Brug af tilstanden Magisk plus ............................................................................ 47
Brug af tilstanden Optagelse ved svagt lys ........................................................
Brug af tilstanden HDR ..........................................................................................
Brug af tilstanden Opdelt optagelse ....................................................................
Brug af tilstanden Billedfilter .................................................................................
Brug af tilstanden Filmfilter ...................................................................................
47
47
48
49
50
59
59
60
62
Ændring af kameraets fokus ................................................................................ 63
Brug af makro ........................................................................................................... 63
Ændring af fokusindstillingen ............................................................................... 63
Justering af fokusområdet ..................................................................................... 64
Brug af tilstanden Film ............................................................................................ 51
Optagelse af videoer med høj hastighed ............................................................ 53
Sådan bruger du tilstanden Smart scenegenkendelse ..................................... 54
 10
Indhold
Afspilning/redigering.................................................................................................... 80
Brug af ansigtsgenkendelse .................................................................................. 67
Genkendelse af ansigter .........................................................................................
Sådan tager du et selvportræt ..............................................................................
Sådan tager du et billede med smil .....................................................................
Registrering af øjenblinkning ................................................................................
Tips til sletning af ansigter .....................................................................................
67
67
68
68
69
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning .............................. 81
Start af Afspilningstilstand ..................................................................................... 81
Visning af billeder .................................................................................................... 86
Afspilning af et videoklip ....................................................................................... 89
Redigering af et billede ........................................................................................... 91
Justering af lysstyrke og farve .............................................................................. 70
Manuel justering af eksponering (EV) .................................................................
Låsning af eksponeringsværdien (AEL) ...............................................................
Kompensering for modlys (ACB) ...........................................................................
Ændring af målefunktionen ..................................................................................
Valg af en hvidbalanceindstilling ..........................................................................
Ændring af billedstørrelse ......................................................................................
Rotation af et billede ...............................................................................................
Anvendelse af Smartfilter-effekter .......................................................................
Justering af dine billeder ........................................................................................
70
71
71
72
72
91
91
92
93
Afspille filer på et tv eller HDTV ........................................................................... 95
Overførsel af filer til computeren ........................................................................ 97
Brug af serietilstandene (Serie/Indfangning/Bracket) ................................ 75
Overførsel af filer til din Windows-computer ..................................................... 97
Overførsel af filer til din Mac-computer .............................................................. 98
Optagelse af billedserier ........................................................................................ 75
Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning ....................................................... 76
Optagelse af bracket-fotos .................................................................................... 76
Brug af programmer på computeren ................................................................ 99
Installation af i-Launcher ........................................................................................ 99
Brug af i-Launcher ................................................................................................. 100
Justering af billeder .................................................................................................. 78
Reducering af zoomets lyd .................................................................................... 79
 11
Indhold
Indstillinger...................................................................................................................... 104
Appendikser....................................................................................................................110
Menuen Indstillinger ............................................................................................. 105
Fejlmeddelelser ....................................................................................................... 111
Aktivering af indstillingsmenuen .......................................................................
Lyde .........................................................................................................................
Skærm .....................................................................................................................
Tilslutninger ...........................................................................................................
Generelt ..................................................................................................................
Vedligeholdelse af kameraet .............................................................................. 112
105
106
106
107
108
Rengøring af dit kamera ......................................................................................
Brug af eller opbevaring af kameraet ................................................................
Om hukommelseskort ..........................................................................................
Om batteriet ...........................................................................................................
112
113
115
118
Før du kontakter et servicecenter ..................................................................... 122
Specifikationer for kameraet .............................................................................. 125
Ordliste ........................................................................................................................ 129
Indeks .......................................................................................................................... 134
 12
Almindelige funktioner
Lær om dit kameras udseende, ikoner og de almindelige funktioner til at tage billeder.
Udpakning ………………………………………… 14
Kameraets udseende ……………………………… 15
Valg af indstillinger eller menuer ………………… 28
Brug af [MENU] …………………………………… 28
Brug af [Fn] ………………………………………… 30
Brug af hovedskærmen …………………………… 18
Montering af en rem ……………………………… 19
Montering af et objektivdæksel ………………… 19
Indstilling af skærm og lyd ………………………… 31
Isætning af batteri og hukommelseskort ……… 20
Sådan oplader du batteriet og tænder
kameraet …………………………………………… 21
Hvordan du tager billeder ………………………… 33
Opladning af batteriet …………………………… 21
Sådan tænder du kameraet ……………………… 21
Den første opsætning ……………………………… 22
Læringsikoner ……………………………………… 24
Brug af tilstandsskærmen ………………………… 26
Valg af en tilstandsskærm ………………………… 26
Ikoner på tilstandsskærmen ……………………… 27
Indstilling af visningstypen ……………………… 31
Indstilling af lyden ………………………………… 32
Zoomning ………………………………………… 34
Sådan reducerer du kameraets rystelser (OIS) …… 36
Tips til at få tydeligere billeder …………………… 37
Udpakning
Følgende elementer findes i din produktemballage.
Valgfrit tilbehør
Kamera
Genopladeligt batteri
Objektivdæksel/
Rem til objektivdæksel
AC-adapter/USB-kabel
Kameraetui
A/V-kabel
HDMI cable
Batterioplader
Hukommelseskort
Hukommelseskort/
Adapter til
hukommelseskort
Rem
Hurtig startvejledning
• Illustrationerne kan se lidt anderledes ud end det tilbehør, der leveres sammen
med dit kamera.
• De elementer, der er inkluderet i boksen, kan variere afhængigt af modellen.
• Du kan købe tilbehør hos en forhandler eller hos et Samsung servicecenter.
Samsung er ikke ansvarlig for noget problem, der er forårsaget ved brug af
ikke-godkendt tilbehør.
Almindelige funktioner 14
Kameraets udseende
Før du begynder at bruge kameraet, bør du gøre dig bekendt med kameraets dele og funktioner.
Funktionsvælger (s. 17)
Power-knap
Blitz
Højttaler
Øje til kamerarem
Knap til pop-op-blitz
Zoom-knap
Optagerknap
Udløserknap
AF-hjælpelys/
Selvudløserlampe
Denne knap fungerer på samme måde som zoomknappen på næste side.
Objektiv
HDMI port
Kompatibel med HDMI-kabel
USB- og A/V-port
Accepterer USB-kabel og A/Vkabel
Almindelige funktioner 15
Kameraets udseende
Mikrofon
Zoom-knap
• I optagelsestilstand: Zoom ind
eller ud
• I afspilningstilstand: Zoomer ind
på en del af et billede, viser filer
som miniaturebilleder eller justerer
lydstyrken
Statuslampe
• Blinker: Når kameraet gemmer
et billede eller en video,
overfører til en computer eller
udskriver, eller når billedet ikke
er i fokus
• Stille: Når kameraet er sluttet
til en computer, ved opladning
af batteriet, eller når billedet er
i fokus
Knapper (s. 17)
Skærm
Låg til batterirum
Isæt et hukommelseskort og batteri
Stativgevind
Almindelige funktioner 16
Kameraets udseende
Knapper
Funktionsvælger
Ikon
Knap
Beskrivelse
Beskrivelse
Låser den justerede eksponeringsværdi i Optagelsestilstand.
Smart Auto: Tag et foto med en scenetilstand valgt automatisk af
kameraet.
Gør det muligt at åbne indstillinger eller menuer.
Program: Tag et billede ved at sætte indstillinger, på nær
lukkehastigheden og blændeværdien, hvilket kameraet sætter
automatisk.
Flyt tilbage.
Almindelige funktioner
Manuel: Juster forskellige kameraindstillinger, herunder lukkerhastighed
og blændeværdi.
D Ændrer skærmindstillingen.
Scene: Tag et billede med foruddefinerede indstillinger til en særlig
scene.
c
Ændrer makroindstillingen.
Panorama: Tag og kombiner en serie billeder for at oprette et
panoramabillede.
F
Ændrer blitzindstillingen.
t
Skift indstillinger for selvudløser
og serie.
Magisk plus: Tag et billede med forskellige effekter.
Andre funktioner
Tryk øverst på
knappen.
Tryk nederst på
knappen.
Tryk i venstre side af
knappen.
Tryk i højre side af
knappen.
Indstillinger: Juster indstillinger efter dine ønsker.
Gør det muligt at bekræfte den markerede indstilling eller menu.
Film: Tilpas indstillinger for at optage video.
Går i Afspilningstilstand.
• Gør det muligt at få adgang til indstillinger i Optagelsestilstand.
• Gør det muligt at slette filer i Afspilningstilstand.
Almindelige funktioner 17
Kameraets udseende
Brug af hovedskærmen
Optagelse ved lav vinkel
Træk skærmen udad, og drej den op eller ned til billeder fra høje eller lave vinkler.
En optagelse ved lav vinkel er et billede fra et kamera, der er placeret under
øjenhøjde, og som kigger op på motivet.
Optagelse ved høj vinkel
En optagelse ved høj vinkel er et billede fra et kamera, der er placeret over
øjenhøjde, og som kigger ned på motivet.
90°
40°
• Fold skærmen ind, når du ikke bruger den.
• Drej kun skærmen i de tilladte vinkler. Ellers kan kameraet tage skade.
Almindelige funktioner 18
Kameraets udseende
Montering af en rem
Montering af et objektivdæksel
Monter en rem til praktisk transport af dit kamera.
Monter et objektivdæksel med en objektivdækselrem for at beskytte kameraets
objektiv.
Almindelige funktioner 19
Isætning af batteri og hukommelseskort
Lær at isætte batteriet og et hukommelseskort (medfølger ikke) i dit kamera.
Udtagning af batteri og hukommelseskort
Skub låsen ned for at frigøre
batteriet.
Batterilås
Genopladeligt batteri
Sæt et hukommelseskort i, så de
guldfarvede kontakter vender opad.
Hukommelseskort
Sæt batteriet i med Samsung-logoet
opad.
Tryk forsigtigt, til kortet går fri af
kameraet, og træk det ud af åbningen.
Hukommelseskort
Bruge hukommelseskortadapteren
For at bruge mikro-hukommelseskort med dette produkt, en
pc eller en hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en
adapter.
Genopladeligt batteri
Du kan anvende den interne hukommelse til midlertidig lagring, hvis der ikke er
isat et hukommelseskort.
Almindelige funktioner 20
Sådan oplader du batteriet og tænder kameraet
Opladning af batteriet
Sådan tænder du kameraet
Før du bruger kameraet første gang, skal du oplade batteriet. Sæt den smalle
ende af USB-kablet i dit kamera, og sæt derefter den anden ende af USB-kablet i
vekselstrømsadapteren.
Tryk på [X] for at tænde eller slukke kameraet.
• Skærmbilledet for første opsætning vil blive vist, når du tænder for kameraet
første gang. (s. 22)
Statuslampe
• Rødt lys tændt: Oplader
• Rødt lys slukket: Helt opladet
• Rødt lys blinker: Fejl
Sådan tænder du for dit kamera i Afspilningstilstand
Tryk på [P]. Kameraet tændes og aktiverer omgående Afspilningstilstanden.
Brug kun den vekselstrømsadapter og det USB-kabel, der fulgte med dit kamera.
Hvis du bruger en anden vekselstrømsadapter (som f.eks. SAC-48), oplades eller
fungerer kamerabatteriet måske ikke korrekt.
Almindelige funktioner 21
Hvis du tænder kameraet ved at trykke på [P] og holde den nede, indtil
statuslampen blinker, afgiver kameraet ingen lyde.
Den første opsætning
Når skærmbilledet for den første opsætning vises, skal du følge nedenstående trin, så du kan konfigurere kameraets grundlæggende indstillinger. Standardsproget er
forudindstillet til det land eller den region, hvor kameraet er solgt. Du kan ændre sproget efter behov ved at vælge Language.
1 Tryk på [c] for at vælge Tidszone, og tryk derefter på [t] eller [o].
2 Tryk på [F/t] for at vælge en tidszone, og tryk derefter på [o].
Tidszone
3 Tryk på [c] for at vælge Dato/tidsindstilling, og tryk derefter på
[t] eller [o].
Dato/tidsindstilling
Hjemme
År
Måned Dag Time Min.
DST
London
Annullér
Annullér
Indstil
Indstil
4 Tryk på [F/t] for at vælge et element.
5 Tryk på [D/c] for at indstille dato, klokkeslæt og sommertid, og
tryk derefter på [o].
Almindelige funktioner 22
Den første opsætning
6 Tryk på [c] for at vælge Type dato, og tryk derefter på [t] eller
9 Tryk på [D/c] for at vælge klokkeslætstype, og tryk derefter på
7 Tryk på [D/c] for at vælge datotype, og tryk derefter på [o].
10 Tryk på [r] for at afslutte den første opsætning.
[o].
[o].
Type dato
Skærmen kan variere afhængigt af det valgte sprog.
ÅÅÅÅ/MM/DD
MM/DD/ÅÅÅÅ
DD/MM/ÅÅÅÅ
Tilbage
Indstil
8 Tryk på [c] for at vælge Klokkeslætstype, og tryk derefter på [t]
eller [o].
Almindelige funktioner 23
Læringsikoner
Kameraet viser ikoner for de valgte tilstande og indstillinger. Ikonerne blinker gult et øjeblik, hvis du skifter indstillinger.
1
1 Optagelsesindstillinger (venstre)
Ikon
2
Beskrivelse
Beskrivelse
Optagelsestilstand
Blitz
Hvidbalance
Billedhastighed (pr. sekund)
Billedjustering
(Skarphed, Kontrast og Mætning)
Billedopløsning
Fokusområde
3
Ikon
Fokus
Ansigtsgenkendelse
Zoom lydløs
Intelli zoom til
Smartfilter
Optisk billedstabilisering (OIS)
2 Optageindstillinger (højre)
Måling
Ikon
Selvudløser
Beskrivelse
ISO-følsomhed
Videoopløsning
Serietilstand
Indfangning tilstand
Tilstanden Bracket
Almindelige funktioner 24
Læringsikoner
3 Optageinformation
Ikon
Beskrivelse
Ikon
Beskrivelse
Blændeværdi
Aktuel dato
Lukkerhastighed
Aktuelt klokkeslæt
Tilgængelig optagelsestid
Eksponeringsværdi
Automatisk eksponeringslås til
Tilgængeligt antal billeder
Hukommelseskort isat
•
•
•
: Fuldt opladet
: Delvist opladet
: Tomt (Genoplad)
Ramme for auto-fokus
Kamerarystelser
Zoom-indikator
Billedopløsning når Intelli-zoom er
aktiv
Zoom-forhold
Histogram
Almindelige funktioner 25
Brug af tilstandsskærmen
Brug vælgeren til at vælge en Optagelsestilstand eller -funktion. Drej vælgeren til den ønskede tilstand.
Valg af en tilstandsskærm
Nr.
I Optagelses- eller Afspilningstilstand skal du dreje funktionsvælgeren for at få vist
en tilstandsskærm. Du kan vælge et ikon på tilstandsskærmen i tilstanden Magisk
plus.
1
Optagelse
ved svagt lys
HDR
Opdelt Billedfilter
optagelse
Beskrivelse
1
Aktuel tilstandsskærm
• Drej vælgeren for at gå til en anden tilstandsskærm.
2
Tilstandsikoner
• Tryk på [D/c/F/t] for at rulle til en ønsket tilstand, og tryk derefter
på [o] for at gå til tilstanden.
2
Filmfilter Billededitor
▲ Eksempel: Hvis du vælger Optagelse ved svagt lys i tilstanden Magisk plus.
Almindelige funktioner 26
Brug af tilstandsskærmen
Ikoner på tilstandsskærmen
Tilstand Ikon
Beskrivelse
Tilstand Ikon
Smart Auto: Tag et foto med en scenetilstand, der er valgt
automatisk af kameraet. (s. 40)
Program: Tag et billede med indstillinger, du har justeret
manuelt. (s. 42)
Manuel: Juster både blændeværdien og lukkerhastigheden
manuelt. (s. 43)
Scene: Tag et billede med foruddefinerede indstillinger til en
særlig scene. (s. 44)
Panorama: Tag og kombiner en serie billeder for at oprette et
panoramabillede. (s. 45)
Beskrivelse
Optagelse ved svagt lys: Tag flere billeder under lave
lysforhold uden en blitz. Kameraet kombinerer dem for at
skabe et enkelt billede, der er lysere og har mindre slør. (s. 47)
HDR: Optag scener med vægt på mellemtoner ved at
minimere de mørke og de lyse områder. (s. 47)
Opdelt optagelse: Optag flere billeder, og arranger dem med
forudstillede layouts. (s. 48)
Billedfilter: Tag et billede med forskellige filtereffekter. (s. 49)
Filmfilter: Optag en video med forskellige filtereffekter. (s. 50)
Billededitor: Rediger billeder med forskellige effekter. (s. 91)
Indstillinger: Juster indstillinger efter dine ønsker. (s. 105)
Film: Tilpas indstillinger for at optage video. (s. 51)
Almindelige funktioner 27
Valg af indstillinger eller menuer
For at vælge en indstilling eller en menu skal du trykke på [m] eller [s].
Brug af [MENU]
Gå til forrige menu
For at vælge en indstilling eller en menu skal du trykke på [m] og derefter trykke
på [D/c/F/t] eller [o].
Tryk på [r] for at gå tilbage til den forrige menu.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg en indstilling eller en menu.
Tryk halvt ned på [Udløser] for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
• For at flytte op eller ned skal du trykke på [D] eller [c].
• For at flytte til venstre eller højre skal du trykke på [F] eller [t].
3 Tryk på [o] for at bekræfte den markerede indstilling eller menu.
Almindelige funktioner 28
Valg af indstillinger eller menuer
Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i programtilstand:
1 Drej vælgeren til
3 Tryk på [D/c] for at vælge Hvidbalance, og tryk derefter på [t]
eller [o].
.
4 Tryk på [F/t] for at vælge en indstilling for hvidbalance.
Hvidbalance : Dagslys
2 Tryk på [m].
Tilbage
EV
5 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
Hvidbalance
ISO
Blitz
Fokus
Fokusområde
Afslut
Justér
Vælg
Almindelige funktioner 29
Valg af indstillinger eller menuer
Brug af [Fn]
Der er adgang til optagefunktionerne ved at trykke på [s], men visse funktioner er
ikke tilgængelige.
4 Roter [Zoom] for at vælge en hvidbalanceindstilling.
Hvidbalance : Dagslys
Sådan vælger du f.eks. en hvidbalanceindstilling i programtilstand:
1 Drej vælgeren til
.
Afslut
Justér
• Du kan også trykke på [o] og derefter trykke på [F/t] for at vælge en
indstilling.
5 Tryk på [m] eller [s] for at gemme dine indstillinger.
2 Tryk på [s].
3 Tryk på [D/c/F/t] for at vælge Hvidbalance.
Hvidbalance : Auto-hvidbalance
Afslut
Justér
Almindelige funktioner 30
Indstilling af skærm og lyd
Lær at ændre de grundlæggende visningsinformationer og lydindstillinger.
Indstilling af visningstypen
Om histogrammer
Du kan vælge en visningstype for Optagelses- eller Afspilningstilstanden. Hver type
viser forskellige Optagelses- eller Afspilningsoplysninger. Se tabellen herunder.
Et histogram er en graf, der illustrerer, hvorledes lys et fordelt i dit foto. Hvis
histogrammet har en kraftig spids til venstre, er fotoet undereksponeret og vises
mørkt. En spids til højre på grafen betyder, at fotoet er overeksponeret og vises
udvasket. Højden på spidserne er relateret til farveinformation. Jo mere af en
bestemt farve, jo højere er spidsen.
 Undereksponeret
Tryk flere gange på [D] for at skifte visningstypen.
Tilstand
Optagelse
Visningstype
• Skjul alle oplysninger vedrørende optagelsesindstillinger.
• Vis alle oplysninger vedrørende optagelsesindstillinger.
• Vis alle oplysninger vedrørende alle oplysninger vedrørende
optageindstillinger og et histogram.
Afspilning
• Skjul alle oplysninger om den aktuelle fil.
• Skjul alle oplysninger om den aktuelle fil, dog ikke
basisinformationer.
• Vis alle oplysninger om den aktuelle fil.
Almindelige funktioner 31
 Veleksponeret
 Overeksponeret
Indstilling af skærm og lyd
Indstilling af lyden
Indstilling af visning af indstillinger
Du kan skjule eller vise visningen af indstillinger, der ses i nogle tilstande.
Aktiver eller deaktiver den lyd, kameraet udsender, når du udfører funktioner.
Tryk flere gange på [o].
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg Lyde → Lydeffekt.
3 Vælg en mulighed.
• Skjul visningen af indstillinger.
• Vis visningen af indstillinger.
Mulighed Beskrivelse
Fra
Kameraet vil ikke komme med en lyd.
Til
Rammeguide
Visning af indstillinger
Panel fra
Rammeguide
▲ F.eks. i tilstanden
Almindelige funktioner 32
Kameraet vil komme med en lyd.
Hvordan du tager billeder
Lær, hvordan du nemt og hurtigt tager billeder i tilstanden Smart Auto.
1 Drej vælgeren til
.
3 Tryk halvt ned på [Udløser] for at fokusere.
• En grøn ramme betyder, at motivet er i fokus.
• En rød ramme betyder, at motivet er ude af fokus.
2 Find dit motiv i rammen.
4 Tryk på [Udløser] for at tage et billede.
5 Tryk på [P] for at få vist det optagede foto.
• For at slette billedet skal du trykke på [s] og derefter på Ja.
6 Tryk på [P] for at vende tilbage til Optagelsestilstand.
Se side 37 for at få tip til at få mere klare billeder.
Almindelige funktioner 33
Hvordan du tager billeder
Zoomning
Digital zoom
Den digitale zoom understøttes som standard i Optagelsestilstand. Hvis du zoomer
ind på et motiv i Optagelsestilstand, og zoomindikatoren er i det digitale område, så
anvender dit kamera digital zoom. Ved at bruge både den 35X optiske zoom og den
2X digitale zoom kan du zoome ind op til 70 gange.
Du kan tage nærbilleder ved at justere zoomfunktionen.
Optisk område
Zoom-indikator
Digitalt område
Zoom-forhold
Zoom ud
Zoom ind
• Digital zoom er ikke tilgængelig med muligheden Sporing AF.
• Hvis du tager et billede med digital zoom, bliver billedkvaliteten muligvis lavere
end normalt.
Zoom ind
eller
Zoom ud
Almindelige funktioner 34
Hvordan du tager billeder
Intelli-zoom
Indstilling af Intelli zoom
Hvis zoom-indikatoren er i Intelli-zoomområdet, bruger kameraet funktionen Intellizoom. Billedopløsningen varierer i forhold til zoom-værdien, når du bruger Intellizoom. Ved at bruge både den optiske zoom og Intelli-zoom, kan du zoome ind op til
70 gange.
Billedopløsning når
Intelli-zoom er aktiv
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Intelli-zoom.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Optisk område
Beskrivelse
Fra: Intelli zoom er deaktiveret.
Til: Intelli zoom er aktiveret.
Zoom-indikator
Intelli-område
• Intelli-zoom er ikke tilgængelig med indstillingen Sporing AF og Valg AF.
• Intelli-zoom hjælper dig med at tage et billede med mindre kvalitetsforringelse
end den digitale zoom. Men billedkvaliteten kan blive lavere, end når du
anvender den optiske zoom.
• Intelli-zoom er kun tilgængelig, når du indstiller et 4:3-sideforhold.
Hvis du angiver et andet sideforhold med Intelli-zoom til, slås Intelli-zoom
automatisk fra.
• Intelli-zoom er altid aktiveret i tilstanden
.
Almindelige funktioner 35
Hvordan du tager billeder
Sådan reducerer du kameraets rystelser (OIS)
I optagelsestilstand kan du indstille optisk billedstabilisering (OIS) til at reducere
eller fjerne billedsløring fra kamerarystelser.
 Før korrektion
slørede på grund af vibrationerne fra OIS-sensoren. Deaktivér OIS-funktionen,
når du bruger et kamerastativ.
• Hvis kameraet udsættes for slag eller stød, kan skærmen blive sløret. Hvis dette
sker, så sluk for kameraet, og tænd det herefter igen.
 Efter korrektion
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg OIS.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
• OIS fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:
-- når du flytter kameraet for at følge et motiv i bevægelse
-- når du bruger den digitale zoom
-- når der er for meget kamerarystelse
-- lukkerhastigheden er for langsom (f.eks. når du tager billeder om natten)
-- når batteriet snart er opbrugt
-- når du tager et nærbillede
• Hvis du bruger OIS-funktionen med et kamerastativ, kan billederne blive
Beskrivelse
Fra: OIS er deaktiveret.
Til: OIS er aktiveret.
Almindelige funktioner 36
Tips til at få tydeligere billeder
    Hold dit kamera korrekt
    Sådan reducerer du kameraets rystelser
Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer
linsen, blitzen eller mikrofonen.
Vælg optisk billedstabilisering for at reducere kamerarystelser
digitalt. (s. 36)
   Når
    Tryk udløseren halvt ned
vises
Tryk [Udløser] halvt ned, og juster fokussen. Kameraet
justerer automatisk fokussen og eksponeringen.
Kamerarystelser
Kameraet indstiller automatisk blændeværdien
og udløserhastigheden.
Fokusramme
• Tryk på [Udløser] for at tage billedet, hvis
fokusrammen er grøn.
• Juster kompositionen, og tryk halvt ned på
[Udløser], hvis fokusrammen er rød.
Når du tager billeder i mørke, skal du undgå at indstille blitzen til Slow sync
eller Fra. Blænden forbliver åben i længere tid, og det kan være sværere at holde
kameraet roligt længe nok til at tage et tydeligt foto.
• Anvend et stativ, eller brug blitzindstillingen Udfyldningsblitz. (s. 60)
• Angiv indstillinger for ISO-følsomhed. (s. 62)
Almindelige funktioner 37
    Undgå, at dit motiv kommer ud af fokus
Det kan være svært at holde dit motiv i fokus i følgende situationer:
--når der er lille kontrast mellem motivet og baggrunden (f.eks. når motivets tøj har
samme farve som baggrunden).
--når lyskilden bag motivet er for kraftig
--når motivet er skinnende eller reflekterende
--når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner
--når motivet ikke befinder sig midt i billedet
• Når du tager billeder ved lav belysning
Tænd for blitzen.
(s. 60)
• Hvis motivet bevæger sig hurtigt
Brug funktionen
Serie eller
Indfangning. (s. 75)
Bruge fokuslåsen
Tryk halvt ned på [Udløser] for at fokusere. Når motivet først er i fokus, kan
du derefter flytte billedet, så kompositionen ændres. Når du er klar, skal du
trykke på [Udløser] for at tage billedet.
Almindelige funktioner 38
Udvidede funktioner
Lær at tage et billede og optage en video ved at vælge en tilstand.
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto …………
Brug af tilstanden Program ………………………
Brug af tilstanden Manuel …………………………
Brug af scenetilstanden ……………………………
Brug af tilstanden Panorama ………………………
Brug af tilstanden Magisk plus ……………………
Brug af tilstanden Optagelse ved svagt lys ………
Brug af tilstanden HDR ……………………………
Brug af tilstanden Opdelt optagelse ………………
Brug af tilstanden Billedfilter ………………………
Brug af tilstanden Filmfilter ………………………
40
Brug af tilstanden Film …………………………… 51
42
Optagelse af videoer med høj hastighed ………… 53
Sådan bruger du tilstanden Smart
scenegenkendelse ………………………………… 54
43
44
45
47
47
47
48
49
50
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto
I tilstanden Smart Auto vil dit kamera automatisk vælge den passende kameraindstilling ud fra den registrerede scenetype. Tilstanden Smart Auto er nyttig, hvis du ikke kender
til kameraets indstillinger for diverse scener.
.
1 Drej vælgeren til
2 Find dit motiv i rammen.
Ikon
Beskrivelse
Landskaber
• Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den passende scene vises
øverst til venstre på skærmen. Ikonerne er vist herunder.
Scener med lyse, hvide baggrunde
Landskaber om natten
Portrætter om natten
Landskaber med modlys
Portrætter med modlys
Portrætter
Nærbilleder af genstande
3 Tryk halvt ned på [Udløser] for at fokusere.
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
Nærbilleder af tekst
Solnedgange
Blå himmel
Skovområder
Nærbilleder af farverige motiver
Udvidede funktioner 40
Sådan bruger du tilstanden Smart Auto
Ikon
Beskrivelse
Kamera er stabiliseret på et stativ, og motivet bevæger sig ikke i en
vis tid. (når du tager billeder i mørke)
Motiver som bevæger sig
• Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det
indstillingerne for tilstanden
.
• Selv om det detekterer et ansigt, kan kameraet muligvis ikke vælge en
portrættilstand afhængigt af motivets position eller belysning.
• Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt af
optageforholdene, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand til kameraet.
,
hvis motivet bevæger sig.
• Kameraet forbruger mere batteristrøm, fordi det ofte ændrer indstillingerne for
at vælge passende scener.
• Selv om du bruger et kamerastativ, kan kameraet ikke registrere tilstanden
Udvidede funktioner 41
Brug af tilstanden Program
I tilstanden Program kan du indstille forskellige funktioner undtagen lukkerhastighed og blændeværdi, som kameraet indstiller automatisk.
1 Drej vælgeren til .
2 Konfigurér de ønskede indstillinger.
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
• Hvis du vil have vist en liste over indstillinger, kan du se "Optageindstillinger".
(s. 55)
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
Udvidede funktioner 42
Brug af tilstanden Manuel
I manuel tilstand kan du justere både blændeværdien og lukkerhastigheden manuelt.
1 Drej vælgeren til .
2 Tryk på [o], og tryk derefter på [F/t] for at vælge blændeværdi
eller lukkerhastighed.
5 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
6 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
3 Tryk på [D/c] for at justere blændeværdien eller
lukkerhastigheden.
4 Konfigurér de ønskede indstillinger.
• Hvis du vil have vist en liste over indstillinger, kan du se "Optageindstillinger".
(s. 55)
Skift blænde-/lukkerhastighed
Udvidede funktioner 43
Brug af scenetilstanden
I tilstanden Scene kan du tage et billede med foruddefinerede indstillinger for en særlig scene.
1 Drej vælgeren til
2 Vælg en scene.
.
Mulighed
Rammeguide
Nat
Portræt
Børn
Rammeguide
Panel fra
Landskab
Rammeguide
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
Nærbillede
Tekst
Solnedgang
Daggry
Modlys
Fyrværkeri
Strand&sne
Udvidede funktioner 44
Beskrivelse
Hjælp den anden med at tage et billede af dig ved at vise en
del af den forkomponerede scene.
Optager scener om natten eller under svag belysning (det
anbefales at bruge et stativ).
Registrer og fokuser automatisk på ansigter, så du kan få klare
og bløde portrætter.
Få børn til at se mere opmærksomme ud under optagelse.
Tager billeder af opstillede scener og landskaber.
Tager nærbilleder af et motiv eller små motiver, såsom
blomster eller insekter.
Tager tydelige billeder af tekst fra trykte eller elektroniske
dokumenter.
Tager billeder af scener ved solnedgang med naturlige røde
og gule farver.
Tager billeder ved solopgang.
Tager billeder af genstande i modlys.
Tager billeder af farverigt fyrværkeri om natten.
Nedsæt undereksponering af motiver, der skyldes, at sollys
reflekteres fra sand eller sne.
Brug af tilstanden Panorama
I Panorama tilstand, kan du opfange en bred panoramisk scene i et enkelt billede. Optag og kombiner en række billeder for at oprette et panoramabillede.
4 Når [Udløser] er trykket ned, skal du langsomt flytte kameraet i den
retning, der gør det muligt at optage resten af panoramaet.
• Der vises pile i bevægelsesretningen, og hele det billede, der optages, vises i
eksempelfeltet.
• Når søgeren er justeret til den næste scene, tager kameraet automatisk det
 Eksempel på optagelse
næste billede.
1 Drej vælgeren til .
2 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
• Juster kameraet med længst til venstre eller længst til højre, eller helt for oven
eller neden i den scene, du vil optage.
3 Tryk på [Udløser], og hold den nede for at starte optagelse.
Rystelse
5 Slip [Udløser], når du er færdig.
• Når du har optaget alle nødvendige billeder, kombinerer kameraet disse til ét
panoramabillede.
Udvidede funktioner 45
Brug af tilstanden Panorama
• For de bedste resultater når du tager et panoramabillede skal du undgå:
-- at bevæge kameraet for hurtigt eller for langsomt
-- at flytte kameraet for lidt til optagelse af det næste billede
-- at flytte kameraet med uregelmæssig hastighed
-- at ryste kameraet
-- at optage på mørke steder
-- at optage genstande i bevægelse tæt på
-- optageforhold, hvor lysstyrken eller lysets farve ændrer sig
• De billeder, der tages, gemmes automatisk, og optagelsen stoppes under
følgende forhold:
-- hvis du ændrer optagelsesretningen under optagelse
-- hvis du flytter kameraet for hurtigt
-- hvis du ikke flytter kameraet
• Vælger du tilstanden Panorama, deaktiveres de digitale og optiske
zoomfunktioner. Hvis du vælger Panorama tilstand når linsen er zoomet ind,
zoomer kameraet automatisk ud til standard position.
• Visse optageindstillinger er ikke tilgængelige.
• Kameraet stopper måske optagelse pga. optagelsens komposition eller
bevægelse i scenen.
• Kameraet får muligvis ikke hele den sidste scene med, hvis du stopper med at
bevæge kameraet nøjagtigt, hvor du ønsker, at scenen skal slutte. For at optage
hele scenen skal du bevæge dit kamera lidt ud over det punkt, hvor du ønsker,
at scenen skal slutte.
Udvidede funktioner 46
Brug af tilstanden Magisk plus
Tag et billede, eller optag en video ved at vælge den korrekte tilstand med forskellige effekter.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
Brug af tilstanden Optagelse ved svagt lys
Under ringe lysforhold kan du tage flere billeder og kombinere dem til et lyst
billede, der har mindre slør og støj uden at bruge blitzen.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
• Kameraet taget 3 billeder og fletter dem automatisk til et enkelt billede.
fokusere.
• HDR-effekten kan blive påvirket af kamerarystelser, lys, motivets bevægelse og
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
optagelsesmiljøet.
• Du kan ikke bruge blitzen, når du anvender tilstanden HDR.
• Det kan tage længere tid at gemme et foto med tilstanden HDR.
• Når du bruger tilstanden HDR, kan eksempelbilledet på skærmen og det
Brug af tilstanden HDR
I tilstanden HDR (High Dynamic Range) tager dit kamera tre billeder med forskellige
eksponeringer og lægger herefter det lyse område i det undereksponerede billede
på det mørke område i det overeksponerede billede. Du kan tage billeder med
bløde, varme farver.
▲ Uden HDR-effekt
▲ Med HDR-effekt
Udvidede funktioner 47
optagede foto virke en anelse større end et foto optaget uden denne effekt.
• Når du fotograferer et motiv i bevægelse vha. HDR-tilstanden, kan der blive vist
et efterbillede.
Brug af tilstanden Magisk plus
Brug af tilstanden Opdelt optagelse
I tilstanden Opdelt optagelse kan du tage flere billeder og arrangere dem med
forudindstillede layout.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Vælg en opdelingsstil.
4 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
5 Tryk på [Udløser] for at tage et billede.
• Gentag trin 4 og 5 for at optage resten af billederne.
• Hvis du vil tage et billede igen, skal du trykke på [r].
6 Tryk på [o] for at gemme billedet.
• Hvis du vil justere skarpheden på opdelingslinjen, skal du trykke på [m]
og derefter vælge Linjeslør → en ønsket værdi.
• Hvis du vil anvende en SmartFilter-effekt på en del af optagelsen, skal du
trykke på [m] og derefter vælge Smartfilter → en ønsket indstilling. Du
kan anvende forskellige smartfilter-effekter på hver del af optagelsen.
Panel fra
Udvidede funktioner 48
Opløsningen indstilles automatisk til
eller mindre.
Brug af tilstanden Magisk plus
Brug af tilstanden Billedfilter
Mulighed
Du kan bruge forskellige filtereffekter på dine billeder, så der skabes unikke billeder.
Miniature
Vignettering
Krydsfilter
Fiskeøje
Miniature
Vignettering
Klassisk
Retro
Beskrivelse
Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en
miniature. (Toppen og bunden af billedet vil blive sløret).
Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter fra
Lomo-kameraer.
Tilføjer linjer, der stråler ud fra lyse genstande for at imitere
en visuel effekt fra et krydsfilter.
Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et
vidvinkelobjektiv efterlignes.
Anvend en sort/hvid-effekt.
Anvend en sepiatoneeffekt.
4 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
5 Tryk på [Udløser] for at tage et billede.
Fiskeøje
1 Drej vælgeren til
2 Vælg .
3 Vælg en effekt.
• Afhængigt af den valgte indstilling kan opløsningen automatisk ændres til
Klassisk
eller mindre.
• Hvis du vil anvende filtereffekter på gemte billeder, skal du trykke på [m] og
.
derefter vælge Vælg billede → et ønsket billede.
Udvidede funktioner 49
Brug af tilstanden Magisk plus
Brug af tilstanden Filmfilter
Du kan bruge forskellige filtereffekter på dine videoer, så der skabes unikke billeder.
1 Drej vælgeren til
2 Vælg .
3 Vælg en effekt.
Mulighed
Miniature
Vignettering
Fiskeøje
Klassisk
Retro
Paleteffekt 1
Paleteffekt 2
Paleteffekt 3
Paleteffekt 4
.
4 Tryk på
5 Tryk på
(Videooptagelse) for at starte optagelsen.
(Videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.
• Hvis du vælger Miniature, forøges afspilningshastigheden.
• Hvis du vælger Miniature, kan du ikke optage videolyden.
• Afhængigt af den valgte indstilling kan optagelsesopløsningen automatisk
ændres til
Beskrivelse
Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som
en miniature. (Toppen og bunden af billedet vil blive
sløret).
Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke
vigneteffekter fra Lomo-kameraer.
Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et
vidvinkelobjektiv efterlignes.
Anvend en sort/hvid-effekt.
Anvend en sepiatoneeffekt.
Skab et levende udseende med skarp kontrast og stærk
farve.
Gør scener rene og tydelige.
Anvend en blød, brun tone.
Skab en kold og monoton effekt.
Udvidede funktioner 50
eller mindre.
Brug af tilstanden Film
I tilstanden Film kan du tilpasse indstillinger for at optage videoer i Full HD (1920 X 1080) med en længde på op til 20 minutter. Kameraet gemmer optagne videoer i filformatet
MP4 (H.264).
• MP4 (H.264) er et højkomprimeringsvideoformat, der er defineret af de internationale organisationer for standardisering ISO-IEC og ITU-T.
• Hvis du anvender hukommelseskort med langsomme skrivehastigheder, kan kameraet ikke gemme videoer korrekt. Videooptagelser kan blive ødelagt eller kan ikke afspilles korrekt.
• Hukommelseskort med lave skrivehastigheder understøtter ikke videoer med høj opløsning. For at optage videoer med høj opløsning skal du bruge hukommelseskort med
hurtigere skrivehastigheder.
• Hvis du anvender zoomfunktionen under optagelse af en video, optager kameraet måske støj fra den arbejdende zoom. Brug funktionen til lydløs zoom for ikke at optage zoomstøj.
(s. 79)
1 Drej vælgeren til .
2 Konfigurér de ønskede indstillinger.
• Du kan starte optagelse af en video i nogle tilstande ved at trykke på
(Videooptagelse), uden at det er nødvendigt at dreje funktionsvælgeren til
• Hvis du vil have vist en liste over indstillinger, kan du se "Optageindstillinger".
(s. 55)
3 Tryk på
(Videooptagelse) for at starte optagelsen.
4 Tryk på
(Videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.
• Tryk på [c] for at indstille funktionen Refocus.
Udvidede funktioner 51
.
• Videobilledstørrelsen kan virke mindre, når du optager en video. Det afhænger
af videoopløsningen og billedhastigheden.
Brug af tilstanden Film
Hold pause i optagelse
Tag stillbilleder under optagelse af en video
Med kameraet kan du midlertidigt standse en videooptagelse. Med denne funktion
kan du optage separate scener som en enkelt video.
Du kan tage stillbilleder under optagelse af en video uden af skifte
Optagelsestilstand (op til 6 billeder).
Billeder taget under optagelse
af en video
• Tryk på [o] for at standse en igangværende optagelse.
• Tryk på [o] for at fortsætte optagelsen.
• Tryk på [Udløser] for at tage billeder under en videooptagelse.
• Billederne gemmes automatisk når du har taget dem.
• De opfangede billeder vil automatisk blive tilpasset, afhængigt af størrelsen af
den optagne video.
• Du kan ikke tage stillbilleder under optagelse af videoer med høj hastighed.
• Du kan ikke opfange stillbilleder, når du sætter videooptagelsen på pause.
• Kvaliteten på billeder, der er taget under optagelse af en video, kan være lavere
end ved dem, der tages normalt.
Udvidede funktioner 52
Brug af tilstanden Film
Optagelse af videoer med høj hastighed
Du kan optage videoer med høj hastighed ved at indstille billedhastigheden.
Videoer med høj hastighed bliver afspillet i slowmotion med 60 FPS eller 30 FPS,
afhængigt af videoens billedhastighed.
• Hukommelseskort med lave skrivehastigheder understøtter ikke videoer med
høj hastighed.
1 Drej vælgeren til
.
• Du kan kun optage video med høj hastighed i tilstanden
.
2 Tryk på [m], og vælg derefter Billedhastighed.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
• Kameraet optager ikke lyd ved optagelse af videoer med høj hastighed.
• Billedkvaliteten ved videoer med høj hastighed kan være lavere end ved videoer
Beskrivelse
360 fps: Optager 360 billeder pr. sekund (i op til 10 sekunder).
med normal hastighed.
240 fps: Optager 240 billeder pr. sekund (i op til 10 sekunder).
4 Tryk på
5 Tryk på
Udvidede funktioner 53
(Videooptagelse) for at starte optagelsen.
(Videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.
Brug af tilstanden Film
Sådan bruger du tilstanden Smart scenegenkendelse
Ikon
I tilstanden Smart-scene-optagelse vil dit kamera automatisk vælge den passende
kameraindstilling baseret på den scene, det har detekteret.
1 Drej vælgeren til .
2 Tryk på [m].
3 Vælg Smart-scene-optagelse → Til.
4 Find dit motiv i rammen.
Landskaber
Solnedgange
Blå himmel
Skovområder
• Kameraet vælger automatisk en scene. Et ikon for den passende scene vil
blive vist øverst til venstre på skærmen.
Beskrivelse
5 Tryk på
6 Tryk på
(Videooptagelse) for at starte optagelsen.
(Videooptagelse) igen for at stoppe optagelsen.
• Hvis kameraet ikke genkender en relevant scenetilstand, bruger det
indstillingerne for tilstanden Smart-scene-optagelse.
• Kameraet kan ikke nødvendigvis vælge den korrekte scene afhængigt af
påvirkende omstændigheder, som f.eks. kamerarystelser, belysning og afstand
til kameraet.
Udvidede funktioner 54
Optageindstillinger
Lær at indstille funktionerne i Optagelsestilstand.
Valg af opløsning og kvalitet ……………………… 56
Valg af opløsning ………………………………… 56
Valg af en billedkvalitet …………………………… 57
Brug af selvudløseren ……………………………… 58
Sådan tager du billeder i mørke ………………… 59
Undgå røde øjne …………………………………
Sådan anvendes blitzen …………………………
Sådan bruger du blitzen …………………………
Justering af ISO-følsomheden ……………………
59
59
60
62
Ændring af kameraets fokus ……………………… 63
Registrering af øjenblinkning …………………… 68
Tips til sletning af ansigter ………………………… 69
Justering af lysstyrke og farve …………………… 70
Manuel justering af eksponering (EV) ……………
Låsning af eksponeringsværdien (AEL) ……………
Kompensering for modlys (ACB) …………………
Ændring af målefunktionen ………………………
Valg af en hvidbalanceindstilling …………………
70
71
71
72
72
Brug af serietilstandene
(Serie/Indfangning/Bracket) ……………………… 75
Brug af makro …………………………………… 63
Ændring af fokusindstillingen …………………… 63
Justering af fokusområdet ………………………… 64
Optagelse af billedserier ………………………… 75
Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning ……… 76
Optagelse af bracket-fotos ……………………… 76
Brug af ansigtsgenkendelse ……………………… 67
Justering af billeder ……………………………… 78
Reducering af zoomets lyd ……………………… 79
Genkendelse af ansigter ………………………… 67
Sådan tager du et selvportræt …………………… 67
Sådan tager du et billede med smil ……………… 68
Valg af opløsning og kvalitet
Her kan du lære, hvordan du ændrer billedets opløsning og kvalitetsindstillinger.
Valg af opløsning
Indstilling af videoopløsningen
Hvis du øger opløsningen, vil dit billede eller din video indeholde flere pixels, så det
herved kan udskrives som et større stykke papir eller vises på en større skærm. Hvis
du anvender en høj opløsning, vil filstørrelsen også blive stor.
Indstilling af billedopløsningen
Ikon
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Billedstørrelse.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Filmstørrelse.
3 Vælg en mulighed.
Beskrivelse
1920 X 1080: HD-filer i høj kvalitet til afspilning på et HDTV.
1280 X 720: HD-filer til afspilning på et HDTV.
640 X 480: SD-filer til afspilning på et analogt tv.
Beskrivelse
320 X 240: Til en webside.
4608 X 3456: Udskriv på A1-papir.
4608 X 3072: Udskriv på A1-papir i bredformat (3:2).
4608 X 2592: Udskriv på A1-papir i panoramaformat (16:9), eller
afspil på et HDTV.
3648 X 2736: Udskriv på A2-papir.
2832 X 2832: Udskriv på A3-papir i formatet 1:1.
2592 X 1944: Udskriv på A4-papir.
1984 X 1488: Udskriv på A5-papir.
1920 X 1080: Udskriv på A5-papir i panoramaformat (16:9), eller
afspil på et HDTV.
1024 X 768: Til vedhæftning i e-mail.
Optageindstillinger 56
Valg af opløsning og kvalitet
Valg af en billedkvalitet
Indstil billed- og videokvalitetsindstillingerne. Billeder med højere
kvalitetsindstillinger giver større filstørrelser.
Indstilling af fotokvaliteten
Kameraet komprimerer og gemmer de billeder, du tager, i JPEG-formatet.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Kvalitet.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Indstilling af billedhastigheden for video
Kameraet komprimerer og gemmer de videoer, du optager, i formatet MP4 (H.264).
1 I videooptagelsestilstand: Tryk på [m].
2 Vælg Billedhastighed.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Beskrivelse
360 fps: Optager 360 billeder pr. sekund.
240 fps: Optager 240 billeder pr. sekund.
Beskrivelse
60 bps: Optager 60 billeder pr. sekund.
Superfin: Tag billeder i superhøj kvalitet.
30 bps: Optager 30 billeder pr. sekund.
Fin: Tag billeder i høj kvalitet.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af videoopløsningen.
Normal: Tag billeder i normal kvalitet.
Optageindstillinger 57
Brug af selvudløseren
Her kan du lære, hvordan du indstiller selvudløseren til forsinket billedoptagelse.
1 Tryk på [t] i Optagelsestilstand.
3 Tryk på [Udløser] for at starte selvudløseren.
• AF-hjælpelys/selvudløserlampen vil blinke. Kameraet tager automatisk et
billede, når den angivne tid er gået.
• Tryk på [Udløser] eller [t] for at annullere selvudløseren.
• Afhængigt af de valgte indstillinger for ansigtsgenkendelse, er nogle
selvudløserfunktioner måske ikke tilgængelige.
Selvudløser : Fra
• Selvudløserindstillingerne er ikke tilgængelige ved serieindstillinger.
• I nogle tilstande kan du også angive indstillingen for selvudløser ved at trykke
på [m] og derefter vælge Selvudløser eller Drev/Timer.
Afslut
Indstil
2 Vælg en mulighed.
Ikon
Beskrivelse
Fra: Selvudløseren er deaktiveret.
2 sek: Tag et billede med en forsinkelse på 2 sekunder.
10 sek: Tag et billede med en forsinkelse på 10 sekunder.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.
Optageindstillinger 58
Sådan tager du billeder i mørke
Her kan du lære, hvordan du tager billeder om natten eller under forhold med lav belysning.
Undgå røde øjne
Sådan anvendes blitzen
Hvis du bruger blitz til at tage et billede af en person i mørke, kan personens øjne
få et rødt skær. For at undgå dette skal du vælge Rød-øje eller Rødøje-fix. Der
henvises til blitzindstillinger i "Sådan bruger du blitzen."
Tryk på [F] for at skubbe blitzen op, når der er brug for den.
 Før korrektion
 Efter korrektion
Når blitzenheden er lukket, affyres blitzen ikke, uanset den valgte mulighed. Når
blitzenheden er skubbet op, affyres blitzen i henhold til den valgte mulighed.
• Hold blitzenheden lukket, når du ikke bruger den, for at forhindre beskadigelse.
• Tvinger du blitzenheden op med kraft, kan du beskadige dit kamera.
Tryk forsigtigt ned for at lukke.
Optageindstillinger 59
Sådan tager du billeder i mørke
Sådan bruger du blitzen
Brug blitzen, når du tager billeder i mørke, eller hvis du har brug for mere lys på dine
billeder.
2 Tryk på [F] i Optagelsestilstand.
1 Tryk på [F] for at skubbe blitzen op, når der er brug for den.
Blitz : Auto
Afslut
Optageindstillinger 60
Justér
Sådan tager du billeder i mørke
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Ikon
Beskrivelse
Fra:
• Blitzen bliver ikke aktiveret.
• Kameraet viser advarslen om rystede billeder , når du optager
ved svagt lys.
Auto: Blitzen vil automatisk blive aktiveret, hvis motivet eller
baggrunden er mørk.
Rød-øje:
• Blitzen affyres to gange for at reducere rød-øjeeffekten, når
motivet eller baggrunden er mørk.
• Der går lidt tid mellem de to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig
ikke, før blitzen er blevet aktiveret anden gang.
Udfyldningsblitz:
• Blitzen vil altid blive aktiveret.
• Kameraet justerer automatisk lysintensiteten.
Slow sync:
• Blitzen aktiveres, og lukkeren forbliver åben i længere tid.
• Denne indstilling anbefales, hvis du ønsker at optage mere af
omgivelsernes lys, så detaljerne i baggrunden bedre kan ses.
• Anvend et stativ, så du kan undgå slørede billeder.
• Kameraet viser advarslen om rystede billeder , når du optager
ved svagt lys.
Beskrivelse
Rødøje-fix:
• Blitzen udløses to gange, hvis motivet eller baggrunden er
mørk. Kameraet retter røde øjne gennem dets avancerede
softwareanalyse.
• Der går lidt tid mellem de to aktiveringer af blitzen. Bevæg dig
ikke, før blitzen er blevet aktiveret anden gang.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.
Optageindstillinger 61
• Blitzindstillingerne er ikke tilgængelige ved brug af optagelse med
serieindstillinger, eller hvis du vælger Blinkningsgenkendelse.
• Sørg for, at dine motiver er inden for den anbefalede rækkevidde af blitzen.
(s. 126)
• Hvis lys fra blitzen reflekteres, eller hvis der er megen tåge i luften, kan der
komme små pletter på dit billede.
• I nogle tilstande kan du også angive blitzindstillingen ved at trykke på [m]
og derefter vælge Blitz.
Sådan tager du billeder i mørke
Justering af ISO-følsomheden
ISO-følsomheden er udtryk for en films følsomhed over for lys og er defineret af
International Organization for Standardization (ISO). Jo højere ISO-følsomhed, jo
mere følsom vil dit kamera være over for lys. Brug en højere ISO følsomhed for at
tage bedre billeder og reducere kameraets rystelser, når blitzen ikke bruges.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg ISO.
3 Vælg en mulighed.
• Vælg
for at bruge en passende ISO-følsomhed ud fra lysstyrken af motivet
og belysningen.
Højere ISO-følsomheder kan medføre mere billedstøj.
Optageindstillinger 62
Ændring af kameraets fokus
Lær at justere kameraets fokus, så det passer til motivet og påvirkende omstændigheder.
Brug af makro
Ændring af fokusindstillingen
Brug makro til at tage nærbilleder af f.eks. blomster eller insekter.
(Der henvises til "Ændring af fokusindstillingen".)
Du kan få skarpere billeder ved at vælge en fokusindstilling, der passer til afstanden
mellem kameraet og motiverne.
1 Tryk på [c] i Optagelsestilstand.
Fokus : Normal (af)
Afslut
• Forsøg at holde kameraet så stille som muligt, så billederne ikke bliver slørede.
• Slå blitzen fra, hvis afstanden til motivet er mindre end 40 cm.
Optageindstillinger 63
Indstil
Ændring af kameraets fokus
2 Vælg en mulighed.
Ikon
Justering af fokusområdet
Beskrivelse
Normal (af): Fokusér på et motiv, der er længere væk end 80 cm.
Længere end 150 cm væk, når du bruger zoom.
Makro: Fokuser på et motiv, der er 10-80 cm fra kameraet.
150-350 cm, når du bruger zoom.
Auto-makro:
• Fokusér på et motiv, der er længere væk end 1 cm.
Længere end 150 cm væk, når du bruger zoom.
• Den er sat automatisk i visse Optagelsestilstande.
Du kan få skarpere billeder ved at vælge et passende fokusområde i henhold til
motivets placering på scenen.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Fokusområde.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Supermakro: Fokuser på et motiv, der er 1 cm fra kameraet.
Beskrivelse
Center AF: Indstil fokus på midten af rammen (velegnet til motiver,
der er placeret i eller tæt på midten).
Multi AF: Fokus på et eller flere af 9 mulige områder.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.
Valg AF: Fokuser på det område, du vælger. (s. 65)
I nogle tilstande kan du også angive fokusindstillingen ved at trykke på [m]
og derefter vælge Fokus.
Sporing AF: Fokuser på motivet, og spor det. (s. 65)
De tilgængelige optageindstillinger kan variere afhængigt af de valgte optageforhold.
Optageindstillinger 64
Ændring af kameraets fokus
Fokusering på det valgte område
Brug af automatisk sporingsfokus
Du kan fokusere på et område, som du har valgt.
Sporing af gør det muligt at følge og fokusere automatisk på motivet, selv når du
bevæger dig.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Fokusområde → Valg AF.
3 Tryk på [o], og tryk derefter på [D/c/F/t] for at flytte
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Fokusområde → Sporing AF.
3 Fokuser på det motiv, du ønsker at spore, og tryk derefter på [o].
rammen til et ønsket område.
• En fokusramme vises på motivet og følger motivet, når du bevæger
kameraet.
Flyt
Indstil
4 Tryk på [o].
5 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
• Den hvide ramme angiver, at dit kamera følger dit motiv.
• Når du trykker [Udløser] halvt ned, betyder den grønne ramme, at dit motiv
• Tryk på [o] for at skifte fokusområde.
er i fokus.
Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke angive indstillingerne for
Ansigtsgenkendelse, indstillinger for Selvudløser, indstillinger for Serie og Intelli
Zoom.
• Den røde ramme vises, fordi kameraet ikke kunne fokusere.
4 Tryk på [Udløser] for at tage billedet.
Optageindstillinger 65
Ændring af kameraets fokus
• Hvis du ikke vælger et fokusområde, vil fokusrammen blive vist midt på
skærmen.
• Det kan mislykkes at følge et motiv i følgende situationer:
-- motivet er for lille
-- motivet bevæger sig meget
-- motivet er i modlys, eller billedet tages i mørke omgivelser
-- farver eller mønstre på motivet og baggrunden er de samme
-- når motivet indeholder et horisontalt mønster, som f.eks. persienner
-- kameraet ryster meget
• Når sporing svigter, nulstilles funktionen.
• Hvis kameraet ikke kan følge motivet, skal du atter vælge det motiv, der skal
følges.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver fokusrammen rød, og fokus nulstilles.
• Hvis du bruger denne funktion, kan du ikke angive indstillingerne for
Ansigtsgenkendelse, indstillinger for Selvudløser, indstillinger for Serie og Intelli
Zoom.
Optageindstillinger 66
Brug af ansigtsgenkendelse
Hvis du bruger indstillinger for ansigtsgenkendelse, kan dit kamera automatisk genkende et personansigt. Hvis du fokuserer på et personansigt, vil kameraet automatisk justere
eksponeringen. Brug Blinkningsgenkendelse til at detektere lukkede øjne eller Smil til at tage et billede af et smilende ansigt.
Genkendelse af ansigter
Sådan tager du et selvportræt
Dit kamera kan genkende op til 10 personansigter i samme scene.
Sådan tager du et billede af dig selv. Kameraet indstiller fokusafstanden til
nærbillede, og udsender en lyd, når det er parat.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Ansigtsgenkendelse → Normal.
Det nærmeste ansigt eller ansigtet
nærmest midten af scenen vises i en
hvid fokusramme, og de andre ansigter
vises i grå fokusrammer.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Ansigtsgenkendelse → Selvportræt.
3 Komponer dit foto med objektivet vendende mod dig.
4 Når du hører et hurtigt bip, skal du trykke på [Lukker].
Når ansigter er placeret i midten,
bipper kameraet hurtigt.
Jo tættere du er på motiverne, jo hurtigere vil dit kamera registrere ansigterne.
Hvis du slår Lydstyrke fra i lydindstillingerne, høres der ikke et bip fra kameraet.
(s. 106)
Optageindstillinger 67
Brug af ansigtsgenkendelse
Sådan tager du et billede med smil
Registrering af øjenblinkning
Kameraet aktiverer automatisk udløseren, når det registrerer et smilende ansigt.
Hvis kameraet registrerer lukkede øjne, vil det automatisk tage 2 billeder efter
hinanden.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Ansigtsgenkendelse → Smil.
3 Komponer dit billede.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Ansigtsgenkendelse → Blinkningsgenkendelse.
• Kameraet aktiverer automatisk udløseren, når det registrerer et smilende
ansigt.
Hvis dit motiv smiler meget
bredt, er det lettere for kameraet
at registrere smilet.
Optageindstillinger 68
Brug af ansigtsgenkendelse
Tips til sletning af ansigter
• Kameraet sporer automatisk et registreret ansigt.
• Ansigtsgenkendelse er muligvis ikke effektiv i følgende situationer:
--motivet er langt fra kameraet
--hvis det er for lyst eller for mørkt
--hvis motivet ikke har ansigtet rettet mod kameraet
--hvis motivet bærer solbriller eller maske
--hvis motivets ansigtsudtryk ændres dramatisk
--hvis motivet er i modlys eller lysforholdene er ustabile
• Når du vælger indstillinger for Ansigtsgenkendelse, indstilles af-området
automatisk til Multi af.
• Afhængigt af de valgte indstillinger for ansigtsgenkendelse er nogle
optageindstillinger måske ikke tilgængelige.
• Afhængigt af de valgte optagelsesindstillingerne er indstillingerne for
ansigtsgenkendelse måske ikke tilgængelige.
Optageindstillinger 69
Justering af lysstyrke og farve
Lær, hvordan du justerer lysstyrke og farve, så du får en bedre billedkvalitet.
Manuel justering af eksponering (EV)
Afhængigt af styrken af det omgivende lys kan dine billeder blive for lyse eller
for mørke. Hvis dette er tilfældet, kan du justere eksponeringen for at få et bedre
billede.
3 Tryk på [F/t] for at justere eksponeringen.
• Billedet vil være lysere, når eksponeringsværdien øges.
EV : +1
Annullér
 Mørkere (-)
 Neutral (0)
 Lysere (+)
Indstil
4 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
• Når eksponeringen er blevet justeret, bliver indstillingen automatisk gemt.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg EV.
Det kan være nødvendigt at ændre eksponeringsværdien igen på et senere
tidspunkt for at undgå over- eller undereksponering.
• Hvis du ikke kan bestemme dig for en relevant eksponering, kan du vælge
AE-bracketing og derefter tage bracket-billeder. Kameraet tager 3 fortløbende
billeder, hvert billede med en forskellig eksponering: normal, undereksponeret
og overeksponeret. (s. 76)
Optageindstillinger 70
Justering af lysstyrke og farve
Låsning af eksponeringsværdien (AEL)
Kompensering for modlys (ACB)
Den justerede eksponering låses, når der trykkes på [A], og bliver ved at være
låst, indtil der trykkes på [A] igen.
Motivet kan virke mørkt på billedet, når lyskilden er placeret bag motivet, eller når
der er stor kontrast mellem motivet og baggrunden. Hvis dette er tilfældet, skal du
vælge funktionen Balance for autokontrast (ACB).
1 Juster eksponeringen manuelt. (s. 70)
2 Tryk på [A].
• Ikonet AEL (
) tændes.
▲ Uden ACB
▲ Med ACB
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg ACB.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Beskrivelse
Fra: ACB (Balance for autokontrast) er deaktiveret.
Til: ACB (Balance for autokontrast) er aktiveret.
• ABC-funktionen er altid aktiveret i tilstanden
.
• ACB-funktionen er ikke tilgængelig, når du angiver indstillinger for serie.
Optageindstillinger 71
Justering af lysstyrke og farve
Ændring af målefunktionen
Valg af en hvidbalanceindstilling
Måletilstanden kan bruges, så kameraet kan måle mængden af lys. Lysstyrken og
belysningen af dine billeder vil variere afhængigt af den valgte måletilstand.
Billedets farve afhænger af lyskildens type og kvalitet. Hvis billedets farve skal være
realistisk, skal du indstille en hvidbalance, der passer til lysforholdene, som f.eks.
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet eller Wolfram.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Måling.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Beskrivelse
Multi:
• Dit kamera opdeler rammen i flere områder og måler dernæst
lysmængden i hvert område.
• Egner sig til almindelige billeder.
Punkt:
• Dit kamera vil her kun måle lysmængden i selve midten af
rammen.
• Hvis motivet ikke befinder sig i midten af rammen, kan billedet
blive fejleksponeret.
• Egner sig til motiver med baggrundsbelysning.
Centervægtet:
• Dit kamera måler gennemsnittet af hele rammen med mest vægt
på selve midten.
• Egner sig til billeder med motivet midt i rammen.
Auto-hvidbalance
Dagslys
Skyet
Wolfram
Optageindstillinger 72
Justering af lysstyrke og farve
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Hvidbalance.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Tilpasning af forudindstillede hvidbalancemuligheder
Du kan tilpasse de forudindstillede hvidbalanceindstillinger med undtagelse af
Auto-hvidbalance og Brugerindstilling.
Beskrivelse
Auto-hvidbalance: Indstiller automatisk hvidbalancen baseret på
lysforholdene.
Dagslys: Når man tager billeder udendørs på en solrig dag.
Skyet: Når man tager billeder udendørs på en overskyet dag eller i
skygge.
Fluorescerende h: Når man tager billeder med neonlys om dagen
eller ved trevejs fluorescerende lys.
1 I Optagelsestilstand: Tryk på [m].
2 Vælg Hvidbalance.
3 Rul til en ønsket indstilling.
4 Tryk på [D].
5 Tryk på [D/c/F/t] for at justere værdien på koordinaterne.
• Du kan også berøre et område på skærmen.
Hvidbalance : Dagslys
Fluorescerende l: Når man tager billeder med hvidt neonlys.
Wolfram: Når man tager billeder indendørs under gløde- eller
halogenlamper.
Brugerindstilling: Sådan bruges de hvidbalanceindstillinger, du
definerer. (s. 74)
Farvetemp.: Sådan justeres farvetemperaturen på lyskilden.
(s. 74)
Tilbage
Indstil
• G: Grøn
• A: Gul
• M: Magenta
• B: Blå
6 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
Optageindstillinger 73
Justering af lysstyrke og farve
Sådan defineres din egen hvidbalance
Justering af farvetemperatur
Du kan tilpasse hvidbalancen ved at tage et billede af en hvid overflade, som f.eks.
et ark papir, under de lysforhold, du planlægger at bruge, når du skal tage et billede.
Funktionen Hvidbalance hjælper dig med at få farverne i dit billede til at passe med
den virkelige scene.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Hvidbalance → Brugerindstilling.
3 Ret objektivet mod et stykke hvidt papir, og tryk derefter på
1 I Optagelsestilstand: Tryk på [m].
2 Vælg Hvidbalance → Farvetemp..
3 Tryk på [F/t] for at justere farvetemperaturen, så den passer til
lyskilden.
• Du kan tage et varmere foto med en indstilling for en højere farvetemperatur
(mere gul/rød), og et farvefoto med en indstilling for lavere farvetemperatur
(mere blå).
[Udløser].
Hvidbalance : Farvetemp.
6500K
Tilbage
Indstil
4 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
Optageindstillinger 74
Brug af serietilstandene (Serie/Indfangning/Bracket)
Det kan være vanskeligt at tage billeder af motiver, der bevæger sig hurtigt, eller få et motivs naturlige ansigtsudtryk og bevægelser med på billederne. Det kan endvidere være
svært at justere eksponeringen korrekt og vælge en passende lyskilde. Vælg i disse tilfælde en af serietilstandene.
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
4 Tryk og hold nede på [Udløser].
• Når du trykker på [Udløser], optager kameraet fotos kontinuerligt.
• Du kan kun bruge ansigtsregistrering, blitz, timer og ACB, når du vælger Enkelt.
• Afhængigt af den valgte indstilling for ansigtsgenkendelse er nogle
Optagelse af billedserier
serieindstillinger måske ikke tilgængelige.
• Det kan tage længere tid at gemme billederne, afhængigt af
1 Tryk på [t] i Optagelsestilstand.
2 Vælg en mulighed.
Ikon
hukommelseskortets kapacitet og ydelse.
• I nogle tilstande kan du også angive en seriefunktion ved at trykke på [m]
Beskrivelse
Serie (8 fps): Optager 8 billeder pr. sekund i serie. (Du kan tage op
til 7 fotos i en serie.)
Serie (5 fps): Optager 5 billeder pr. sekund i serie. (Du kan tage op
til 7 fotos i en serie.)
Serie (3 fps): Optager 3 billeder pr. sekund i serie. (Du kan tage op
til 7 fotos i en serie.)
Enkelt: Kameraet tager et enkelt billede.
(Enkelt er ikke en funktion til optagelse af serier).
Optageindstillinger 75
og derefter vælge Drev/Timer.
Brug af serietilstandene (Serie/Indfangning/Bracket)
Optagelse af fotos i tilstanden Indfangning
Optagelse af bracket-fotos
I tilstanden Indfangning starter kameraet med at optage, inden du trykker lukkeren
helt ned. Hvis du ikke vil miste det første par vigtige optagelser, skal du blot bruge
denne tilstand og vælge de bedste billeder efter optagelse.
Du kan anvende den automatiske bracketing-funktion til at optage flere fotos af
det samme motiv med forskellige indstillingsværdier ændret en anelse, som f.eks.
eksponering eller hvidbalance.
1 Tryk på [t] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Indfangning.
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
1 Tryk på [t] i Optagelsestilstand.
2 Vælg en bracket-indstilling.
Ikon
Beskrivelse
AE-bracketing: Tag 3 billeder med forskellige eksponeringer:
normal, undereksponeret og overeksponeret.
fokusere.
• Kameraet optager 6 fotos kontinuerligt. Hvis du slipper [Udløser] for hurtigt,
WB-bracketing: Tag 3 billeder med forskellig hvidbalance.
optager kameraet færre end 6 fotos.
4 Tryk på [Udløser].
• Kameraet optager det seneste foto og gemmer derefter alle de optagede
billeder, mens du trykker [Udløser] halvt ned. (7 billeder i alt)
• Hvis du ikke trykker [Udløser] helt ned, gemmes de billeder, der blev
optaget, da du trykkede [Udløser] halvt ned, ikke.
3 Juster motivet i rammen, og tryk halvt ned på [Udløser] for at
fokusere.
4 Tryk på [Udløser].
• Kameraet optager 3 fotos kontinuerligt.
• I nogle tilstande kan du også angive en detaljeret funktion ved at trykke på
[m] og derefter vælge Indstil kontinuerlig.
• Det kan tage længere tid at tage billedet. Brug et stativ for bedste resultater.
Optageindstillinger 76
Brug af serietilstandene (Serie/Indfangning/Bracket)
Valg af en bracket-indstilling
1 I Optagelsestilstand: Tryk på [m].
2 Vælg Indstil kontinuerlig.
3 Vælg en bracket-indstilling.
4 Tryk på [D/c] for at vælge en detaljeret funktion.
• Juster farven for den valgte lyskilde (hvidbalance), eller vælg en
eksponeringsværdi.
5 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
Optageindstillinger 77
Justering af billeder
Du kan justere dine billeders skarphed, kontrast eller mætning.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Tilpas billede.
3 Vælg en mulighed.
• Skarphed
• Kontrast
• Mætning
4 Tryk på [F/t] for at justere hver værdi.
Skarphed
+
Tilpas billede : Skarphed
Kontrast
+
Mætning
-
Skarphed
Kontrast
+
Mætning
Annullér
Indstil
Beskrivelse
Gør kanterne blødere (egnet til redigering af billederne på en
computer).
Gør kanterne skarpere, så billederne virker mere klare. Dette
kan også øge støjen i billederne.
Beskrivelse
Mindsker farve og lysstyrke.
Øger farve og lysstyrke.
Beskrivelse
Mindsk mætningen.
Øg mætningen.
5 Tryk på [o] for at gemme dine indstillinger.
Vælg 0, hvis du ikke ønsker at anvende nogen effekt (velegnet til udskrivning).
Optageindstillinger 78
Reducering af zoomets lyd
Når du anvender zoom under optagelse af videoer, kan kameraet optage zoomlyden. Brug funktionen til lydløs zoom for ikke at optage zoomstøj.
1 Tryk på [m] i Optagelsestilstand.
2 Vælg Lyd.
3 Vælg en mulighed.
Ikon
Beskrivelse
Zoom lydløs: Kameraet ophører midlertidigt med at optage lyd, når
du bruger zoom.
Fra : Optag en video uden lyd.
Til: Optag en video med lyd.
• Bloker ikke mikrofonen, når du bruger funktionen Lyd.
• Optagelser foretaget med funktionen Lyd kan afvige fra faktiske lyde.
Optageindstillinger 79
Afspilning/redigering
Lær at afspille fotos eller videoer og redigere fotos eller videoer. Du kan også lære, hvordan du forbinder
kameraet til din computer eller dit tv.
Visning af billeder eller videoer i tilstanden
Afspilning …………………………………………… 81
Start af Afspilningstilstand ……………………… 81
Visning af billeder ………………………………… 86
Afspilning af et videoklip ………………………… 89
Redigering af et billede …………………………… 91
Ændring af billedstørrelse …………………………
Rotation af et billede ………………………………
Anvendelse af Smartfilter-effekter ………………
Justering af dine billeder …………………………
91
91
92
93
Afspille filer på et tv eller HDTV …………………… 95
Overførsel af filer til computeren ………………… 97
Overførsel af filer til din Windows-computer …… 97
Overførsel af filer til din Mac-computer ………… 98
Brug af programmer på computeren …………… 99
Installation af i-Launcher ………………………… 99
Brug af i-Launcher ………………………………… 100
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Lær, hvordan du viser fotos og videoer, og hvordan du håndterer filer.
Start af Afspilningstilstand
Billedfiloplysninger
Du kan få vist billeder eller afspille videoer, der er gemt i kameraet.
Hukommelse i brug
1 Tryk på [P].
• Den nyeste fil vises.
• Hvis kameraet er slukket, tændes det, og den nyeste fil vises.
Filoplysninger
2 Tryk på [F/t] for at rulle gennem filer.
Histogram
• Tryk på [F/t], og hold nede for at rulle hurtigt gennem filerne.
• Hvis du ønsker at få vist de filer, der er lagret i den interne hukommelse, skal du
fjerne hukommelseskortet.
• Du kan muligvis ikke redigere eller afspille filer, der blev optaget med andre
kameraer på grund af ikke-understøttede størrelser (billedstørrelse etc.) eller
codecs. Brug en computer eller anden enhed til at redigere eller afspille disse
filer.
• Billeder eller videoklip, der er taget i liggende retning, roterer ikke automatisk
og vises i liggende retning af kameraet og andre enheder.
Album/Zoom ind
Ikon
Beskrivelse
Aktuel fil/filer i alt
Mappenavn – filnavn
Billede optaget i serietilstand med høj hastighed eller i tilstanden
Indfangning (se "Visning af filer som en mappe" s. 84)
Beskyttet fil
Tryk på [D] for at få vist filoplysninger på skærmen.
Afspilning/redigering 81
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Videofiloplysninger
Visning af filer som ikoner
Gennemse miniaturer af filerne.
eller
Filoplysninger
I Afspilningstilstand skal du dreje [Zoom] til
venstre for at vise miniaturer (12 ad gangen).
Drej [Zoom] til venstre én gang mere for at
vise flere miniaturer (24 ad gangen). Drej
[Zoom] til højre for at vende tilbage til den
forrige visning.
Album
Afspil
Ikon
Optag
Beskrivelse
Aktuel fil/filer i alt
Mappenavn – filnavn
Aktuel afspilningstid
Videolængde
Beskyttet fil
Menu
Tryk på [D/c/F/t] for at rulle gennem filer.
Billedoptagelse samtidig med optagelse af en video (op til 6
billeder)
Tryk på [D] for at få vist filoplysninger op skærmen.
Afspilning/redigering 82
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Visning af filer efter kategori
Visning af filer efter kategori, som f.eks. dato eller filtype.
1 I Afspilningstilstand skal du rotere [Zoom] til venstre.
2 Tryk på [m].
3 Vælg Filter → en kategori.
4 Rul til en ønsket liste, og tryk derefter på [o] for at åbne listen.
5 Rul til en ønsket fil, og tryk derefter på [o] for at få vist filen.
6 Roter [Zoom] til venstre for at vende tilbage til den forrige visning,
og tryk derefter på [r].
• Hvis du skifter kategori, kan det tage et stykke tid, før kameraet får
reorganiseret filerne, afhængigt af, hvor mange filer det drejer sig om.
Filter
• Hvis du sletter en kategori, der er klassificeret efter Dato eller Filtype, bliver alle
Alle
filer i kategorien slettet.
Dato
Filtype
Tilbage
Ikon
Indstil
Beskrivelse
Alle: Vis filer normalt.
Dato: Viser filerne efter den dato, hvor de blev gemt.
Filtype: Viser filerne efter filtype.
Afspilning/redigering 83
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Visning af filer som en mappe
Beskyttelse af filer
Billeder taget i en kontinuerlig tilstand eller i tilstanden Indfangning vises som en
mappe.
1 Tryk i Afspilningstilstand på [F/t] for at rulle til en ønsket mappe.
• Kameraet afspiller automatisk billederne i mappen.
Du kan beskytte en fil, så den ikke bliver slettet ved et uheld.
1 I Afspilningstilstand skal du vælger en fil, der skal beskyttes.
2 Tryk på [m], og vælg derefter Beskyt → Til.
3 Gentag trin 1 og 2 for at beskytte flere filer.
Du kan ikke slette, ændre størrelsen på eller rotere en beskyttet fil.
Enkeltvisning
2 Tryk på [o] for at åbne mappen.
3 Tryk på [F/t] for at rulle gennem filerne.
4 Tryk på [o] , eller roter [Zoom] til venstre for at vende tilbage til
Afspilningstilstand.
Afspilning/redigering 84
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Sletning af flere filer
Du kan vælge flere filer og derefter slette dem på én gang.
Sletning af filer
Vælg filer, der skal slettes, i tilstanden Afspilning.
1 I Afspilningstilstand skal du trykke på [s].
Sletning af en enkelt fil
Du kan vælge en enkelt fil og slette den.
• I miniaturevisning skal du trykke på [m], vælge Slet → Vælg og derefter
gå videre til trin 3 eller trykke på [s], vælge Vælg, hvorefter du går videre til
trin 3.
1 Vælg en fil i Afspilningstilstand, og tryk derefter på [s].
2 Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
Du kan også slette filer i Afspilningstilstanden ved at trykke på [m] og derefter
vælge Slet → Slet → Ja.
2 Når pop-up-meddelelsen vises, skal du vælge Slet flere.
3 Rul til de filer, du vil slette, og tryk derefter på [o].
• Tryk på [o] igen for at annullere valget.
4 Tryk på [s].
5 Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
Afspilning/redigering 85
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Visning af billeder
Sletning af alle filer
Du kan vælge alle filer og derefter slette dem på én gang.
1
Forstør en del af et billede, eller vis billederne i et diasshow.
I Afspilningstilstand trykker du på [m].
• I miniaturevisning skal du trykke på [m], vælge Slet → Slet alt og derefter
Forstørrelse af et billede
gå videre til trin 3 eller trykke på [s], vælge Slet alt, hvorefter du går videre
til trin 3.
I tilstanden Afspilning: Roter [Zoom] til højre for
at forstørre en del af et billede. Roter [Zoom] til
venstre for at zoome ud.
eller
2 Vælg Slet → Slet alt.
3 Når pop-op-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
• Alle ikke-beskyttede filer slettes.
Forstørret område
Kopiering af filer til et hukommelseskort
Kopier filer fra den interne hukommelse til et hukommelseskort.
1 I Afspilningstilstand trykker du på [m].
2 Vælg Kopier til kort.
Tilbage
Afspilning/redigering 86
Beskær
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Hvis du vil
Flytte det forstørrede
område
Beskære det forstørrede
billede
Visning af panoramabilleder
Beskrivelse
Vis billeder taget i tilstanden Panorama.
Tryk på [D/c/F/t].
Tryk på [o], og vælg derefter Ja.
(Det beskårne billede bliver gemt som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares i dets oprindelige form.)
Når du viser billeder, der er optaget med et andet kamera, kan zoom-forholdet
variere.
1 Tryk i afspilningstilstand på [F/t] for at rulle til et ønske
panoramabillede.
• Hele panoramabilledet vises på skærmen.
2 Tryk på [o].
• Kameraet ruller automatisk gennem billedet fra venstre til højre for at opnå
et vandret panoramabillede og fra top til bund for et lodret panoramabillede.
Herefter skifter kameraet til Afspilningstilstanden.
• Under visning af et panoramabillede kan du trykke på [o] for at holde
pause eller genoptage visningen.
• Når du har stoppet afspilningen af et panoramabillede midlertidigt, kan du
trykke på [D/c/F/t] for at flytte billedet vandret eller lodret, afhængigt
af den retning du bevægede kameraet i, da du tog billedet.
3 Tryk på [r] for at vende tilbage til Afspilningstilstand.
Kameraet ruller kun automatisk gennem panoramafotoet, hvis fotoets længste
side er mindst dobbelt så lang som den korteste side.
Afspilning/redigering 87
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Afspilning af et diasshow
Anvend effekter og lyd på et diasshow med dine billeder. Diasshowfunktionen
virker ikke med videoer.
1 I Afspilningstilstand trykker du på [m].
2 Vælg Indstillinger for diasshow.
• Tryk på [o] for at afbryde diasshowet midlertidigt.
• Tryk på [o] igen for at genoptage diasshowet.
• Gå til trin 5 for at starte et diasshow uden effekter.
3 Vælg effekt til et diasshow.
Mulighed
Afspilning
Interval
Musik
Effekt
4 Tryk på [m].
5 Vælg Start diasshow.
6 Vis diasshowet.
• Tryk på [o] og derefter på [F/t] for at stoppe diasshowet og skifte til
Afspilningstilstand.
* Standard
Beskrivelse
Indstil, om diasshowet skal gentages eller ej.
(En afspilning*, Gentag afsp.)
• Indstil intervallet mellem billederne.
(1 sek *, 3 sek , 5 sek , 10 sek )
• Du skal indstille muligheden Effect til Fra for at indstille
intervallet.
Indstil baggrundslyd.
• Vælg en effekt til sceneskift mellem billederne.
(Fra, Rolig*, Slap af, Livlig, Sød, Skin)
• Vælg Fra for at annullere effekter.
• Når du bruger muligheden Effect, indstilles intervallet mellem
billederne til 1 sekund.
Afspilning/redigering 88
• Drej [Zoom] til venstre eller højre for at justere lydstyrkeniveauet.
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Afspilning af et videoklip
Hvis du vil
I Afspilningstilstand kan du vise en video og derefter optage eller beskære dele af
den video, der afspilles. Du kan gemme de optagede eller beskårne segmenter som
nye filer.
Scanne tilbage
1 I Afspilningstilstand: Vælg en video, og tryk derefter på [o].
2 Vis videoen.
Aktuel afspilningstid/
videolængde
Standse eller fortsætte
afspilningen
Scanne fremad
Indstille lydstyrken
Beskrivelse
Tryk på [F]. Hver gang du trykker på [F],
ændres hastigheden for scanning i denne
rækkefølge: 2X, 4X, 8X.
Tryk på [o].
Tryk på [t]. Hver gang du trykker på [t],
ændres hastigheden for scanning i denne
rækkefølge: 2X, 4X, 8X.
Rotér [Zoom] til venstre eller højre.
Du kan søge baglæns eller forlæns eller sætte videoen på pause, efter der er gået
mindst 2 sekunder fra starttidspunktet.
Stop
Pause
Afspilning/redigering 89
Visning af billeder eller videoer i tilstanden Afspilning
Beskæring af en video
Sådan tager du et billede fra en video
1 I Afspilningstilstand: Vælg en video, og tryk derefter på [m].
2 Vælg Beskær film.
3 Tryk på [o] for at starte afspilning af videoen.
4 Tryk på [o] → [c] på det sted, hvor beskæringen skal begynde.
5 Tryk på [o] for at genoptage afspilning af videoen.
6 Tryk på [o] → [c] på det sted, hvor beskæringen skal slutte.
7 Tryk på [c] for at beskære.
8 Når pop-up-meddelelsen vises, skal du vælge Ja.
1 Når du ser video: Tryk på [o] på det sted, hvor du til tage et billede.
2 Tryk på [c].
• Den oprindelige video bør være mindst 10 sekunder lang.
• Kameraet vil gemme den redigerede video som en ny fil og lade den
oprindelige video være intakt.
Afspilning/redigering 90
• Opløsningen på det optagede billede vil være den samme som den originale
video.
• Det optagede billede bliver gemt som en ny fil.
Redigering af et billede
Lær, hvordan du redigerer billeder.
• Kameraet gemmer redigerede billeder som nye filer.
• Når du redigerer billeder, konverterer kameraet dem automatisk til en lavere opløsning. Billeder, som du manuelt roterer eller ændrer størrelse på, konverteres ikke automatisk til en
lavere opløsning.
• Du kan redigere et billede når der ses en mappe. For at redigere et billede i en mappe, tryk på [o] for at åbne mappen og bevæg derefter hen til billedet.
Ændring af billedstørrelse
Rotation af et billede
Tilpas et billedes størrelse, og gem det som en ny fil.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg Roter → en mulighed.
1 I Afspilningstilstand skal du vælge et billede og derefter trykke på
[m].
2 Vælg Skaler.
3 Vælg en mulighed.
Roter : Højre 90°
Skaler
2592 X 1944
1984 X 1488
1024 X 768
Tilbage
Annullér
Indstil
Gem
5 Tryk på [c] for at gemme.
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af billedets originalstørrelse.
Afspilning/redigering 91
• Kameraet overskriver den originale fil.
• Tryk i Afspilningstilstand [m], og vælg derefter Roter for at rotere et billede.
Redigering af et billede
Anvendelse af Smartfilter-effekter
Mulighed
Anvend specialeffekter på dine billeder.
Normal
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg Smartfilter → en mulighed.
Smartfilter : Miniature
Miniature
Vignettering
Krydsfilter
Fiskeøje
Klassisk
Retro
Beskrivelse
Ingen effekt
Anvend en vend/drej-effekt for at vise motivet som en
miniature. (Toppen og bunden af billedet vil blive sløret).
Anvend retrofarver, høj kontrast og stærke vigneteffekter fra
Lomo-kameraer.
Tilføjer linjer, der stråler ud fra lyse genstande for at imitere
en visuel effekt fra et krydsfilter.
Forvrænger nære genstande, så den visuelle effekt af et
vidvinkelobjektiv efterlignes.
Anvend en sort/hvid-effekt.
Anvend en sepiatoneeffekt.
5 Tryk på [c] for at gemme.
Tilbage
Indstil
Afspilning/redigering 92
Redigering af et billede
Justering af dine billeder
Lær, hvordan du justerer lysstyrken, kontrasten eller mætningen, eller hvordan
du korrigerer rød-øjeeffekten. Hvis midten af et billede er mørkt, kan du justere
det, så det bliver lysere. Kameraet gemmer et redigeret billede som en ny fil, men
konverterer det muligvis til en lavere opløsning.
• Du kan justere lysstyrke, kontrast og mætning og anvende SmartFilter-effekter
på samme tid.
• Du kan ikke anvende ACB, Retouchering og Rødøje-fix på samme tid.
Justering af lysstyrke, kontrast eller mætning
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg en justeringsmulighed.
Ikon
5 Tryk på [F/t] for at justere indstillingen.
6 Tryk på [o].
7 Tryk på [c] for at gemme.
Justering af mørke motiver (ACB)
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg ACB.
5 Tryk på [c] for at gemme.
Beskrivelse
Lysstyrke
Kontrast
Mætning
Afspilning/redigering 93
Redigering af et billede
Retouchering af ansigter
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg Retouchering .
5 Tryk på [F/t] for at justere indstillingen.
• Jo højere tal, jo lysere og blødere bliver hudtonen.
Fjernelse af røde øjne
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg .
3 Rotér [Zoom] til venstre, og vælg derefter et billede.
4 Vælg Rødøje-fix.
5 Tryk på [c] for at gemme.
6 Tryk på [c] for at gemme.
Afspilning/redigering 94
Afspille filer på et tv eller HDTV
Vis billeder eller afspil videoer ved at forbinde kameraet til et tv med et A/V-kabel.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg Tilslutninger → Video.
3 Vælg videosignaloutputtet svarende til dit land eller område. (s. 107)
4 Sluk for dit kamera og dit tv.
5 Forbind kameraet til dit tv med A/V-kablet.
Lyd
6 Tænd for dit tv, og vælg derefter A/V-videokilden.
7 Tænd kameraet.
• Kameraet går automatisk i Afspilningstilstand, når du forbinder det til et tv.
8 Afspil billederne eller videoerne med kameraknapperne.
• Afhængigt af tv-modellen kan du måske se noget digitalt støj, eller en del af
billedet vises måske ikke.
• Afhængigt af tv'ets indstillinger vil billederne måske ikke blive vist midt på
Video
tv-skærmen.
Afspilning/redigering 95
Afspille filer på et tv eller HDTV
Afspille filer på et HDTV
Du kan vise ukomprimerede billeder og videoer af høj kvalitet på et HDTV med
et HDMI-kabel (medfølger ikke). HDMI (High Definition Multimedia Interface)
understøttes af de fleste HDTV.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg Tilslutninger → HDMI-størrelse.
3 Vælg en HDMI-opløsning. (s. 107)
4 Sluk for kameraet og HDTV'et.
5 Slut dit kamera til dit HDTV med HDMI-kablet (medfølger ikke).
6 Tænd kameraet.
• Hvis du har et Anynet+ kompatibelt Samsung HD-tv, og du har tændt
for kameraets Anynet+ funktion, tændes dit HD-tv automatisk og viser
kameraskærmen, og kameraet skifter automatisk til Afspilningstilstand.
• Hvis Anynet+ er deaktiveret på dit kamera, eller dit tv ikke har Anynet+,
tændes tv'et ikke automatisk. Tænd manuelt for tv'et.
7 Afspil filerne med knapperne på kameraet eller med
fjernbetjeningen til HDTV'et, hvis tv'et har Anynet+.
Afspilning/redigering 96
• Hvis dit HDTV understøtter profilen Anynet+(CEC), skal du aktivere Anynet+ i
kameraets indstillingsmenu (s. 107) for at betjene kameraet og tv'et med tv'ets
fjernbetjening.
• Anynet+ giver dig mulighed for at betjene alle tilsluttede Samsung A/Venheder med tv'ets fjernbetjening.
• Den tid, det tager for kameraet at tilslutte til dit HDTV, kan variere afhængig af
den type af SD-, SDHC- eller SDXC-kort, du bruger. Et hurtigere SD-, SDHC- eller
SDXC-kort betyder ikke nødvendigvis hurtigere HDMI-overførsel, da kortets
primære funktion er at forbedre overførselshastigheden under optagelse.
Overførsel af filer til computeren
Slut kameraet til computeren for at overføre filer fra kameraets hukommelseskort til computeren.
5 Tænd for kameraet.
Overførsel af filer til din Windows-computer
• Computeren vil automatisk registrere kameraet.
Forbind kameraet til din computer som en ekstern harddisk.
Din computer skal køre Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8,
for at du kan tilslutte kameraet som en flytbar disk.
6 På din computer skal du vælge Denne computer → Flytbar disk →
DCIM → 100PHOTO.
7 Træk eller gem filer på din computer.
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg Tilslutninger → i-Launcher → Fra.
3 Sluk for kameraet.
4 Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
Sådan frakobles kameraet (for Windows XP)
Med Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 er metoderne til frakobling af
kameraet ens.
Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet sættes
modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for
nogen form for tab af data.
1 Hvis statuslampen på dit kamera blinker, skal du vente, indtil den
stopper.
2 Klik på
i værktøjslinjen nederst til højre på computerskærmen.
3 Tryk på pop-op-meddelelsen.
4 Klik på meddelelsesfeltet, der angiver, at kameraet kan fjernes
sikkert.
5 Fjern USB-kablet.
Afspilning/redigering 97
Overførsel af filer til computeren
Overførsel af filer til din Mac-computer
Når du forbinder kameraet til en Mac-computer, vil computeren automatisk
genkende det. Du kan overføre filer direkte fra kameraet til computeren uden at
skulle installere noget program.
Mac OS 10.5 eller nyere understøttes (undtagen PowerPC).
3 Tænd for kameraet.
• Computeren registrerer kameraet automatisk, og det vises med et ikon for en
flytbar harddisk.
4 Dobbeltklik på ikonet for den eksterne harddisk.
5 Træk eller gem filer på din computer.
1 Sluk for kameraet.
2 Forbind dit kamera til en Mac-computer med et USB-kabel.
Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet sættes
modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for
nogen form for tab af data.
Afspilning/redigering 98
Brug af programmer på computeren
Med iLauncher kan du afspille filer med Multimedia Vieweren, og du får links, så du kan downloade nyttige programmer.
5 Tænd for kameraet.
6 Vælg en destinationsmappe på din computer, og vælg Ja.
Installation af i-Launcher
1 Drej vælgeren til .
2 Vælg Tilslutninger → i-Launcher → Til.
3 Sluk for kameraet.
4 Slut kameraet til computeren med USB-kablet.
• Hvis du i et pop-op-vindue bliver bedt om først at køre iLinker.exe, skal du
gøre dette.
• Når du slutter kameraet til en computer med i-Launcher installeret, starter
programmet automatisk.
7 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.
Du skal sætte USB-kablets smalle ende ind i dit kamera. Hvis kablet sættes
modsat i, kan dette ødelægge dine filer. Producenten er ikke ansvarlig for
nogen form for tab af data.
• På computeren vises en genvej til i-Launcher.
Afspilning/redigering 99
• Før du installerer programmet, skal du sikre, at pc'en er forbundet til et netværk.
• Hvis du bruger en Mac OS-computer, er funktionen i-Launcher ikke tilgængelig.
Brug af programmer på computeren
Tilgængelige programmer ved brug af i-Launcher
Brug af i-Launcher
Mulighed
Multimedia Viewer
Med i-Launcher kan du afspille filer med Multimedia Viewer.
Beskrivelse
Du kan vise filer med Multimedia Viewer.
• Kravene er kun anbefalinger. i-Launcher fungerer muligvis ikke korrekt, heller
ikke når computeren opfylder kravene. Det afhænger af din computers tilstand.
• Hvis din computer ikke overholder kravene, afspilles videoer muligvis ikke
korrekt.
Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade, der skyldes brug af ukvalificerede
computere, som f.eks. hjemmebyggede computere.
Afspilning/redigering 100
Brug af programmer på computeren
Krav til Windows
Element
CPU
RAM
Operativsystem*
Harddiskkapacitet
Andet
Start af i-Launcher
På din computer skal du vælge Start → Alle Programmer → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher.
Krav
Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz eller højere/
AMD Phenom 2.4 GHz eller højere
Mindst 512 MB RAM (1 GB eller mere anbefales)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 eller
Windows 8
250 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
• 1024 X 768 pixels, kompatibel skærm med 16-bit
farveskærm (1280 X 1024 pixels, 32-bit farveskærm
anbefales)
• USB 2.0-port
• nVIDIA Geforce 7600GT eller bedre/
ATI X1600-serien eller bedre
• Microsoft DirectX 9.0c eller bedre
* Der installeres en 32-bit version af i-Launcher – også på 64-bit udgaverne af Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 og Windows 8.
Afspilning/redigering 101
Brug af programmer på computeren
Brug af Multimedia Viewer
Med Multimedia Viewer kan du afspille filer. Fra skærmbilledet Samsung i-Launcher skal du klikke på Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer understøtter følgende formater:
-- Videoer: MP4 (Video: H.264, Lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Billeder: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Filer, der er optaget på apparater fra andre producenter, kan muligvis ikke afspilles uden problemer.
Visning af billeder
1
Nr.
66 %
2
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Afspilning/redigering 102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
Beskrivelse
Filnavn
Forstørret område
Histogram
Åbn den valgte fil.
Histogram-knap
Roter til venstre/roter til højre.
Flyt til forrige fil/flyt til næste fil.
Tilpas billedet til skærmen.
Viser billedet i dets originalstørrelse.
Zoom ind/zoom ud
Skift mellem 2D- og 3D-tilstand.
Brug af programmer på computeren
Visning af videoer
1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 5 4
3
Afspilning/redigering 103
Beskrivelse
Filnavn
Indstiller lydstyrken.
Åbn den valgte fil.
Flyt til næste fil.
Stop
Pause
Flyt til forrige fil.
Statuslinje
Indstillinger
Der henvises til indstillingerne for konfigurering af dit kameras
indstillinger.
Menuen Indstillinger ………………………………… 105
Aktivering af indstillingsmenuen …………………… 105
Lyde ………………………………………………… 106
Skærm ……………………………………………… 106
Tilslutninger ………………………………………… 107
Generelt ……………………………………………… 108
Menuen Indstillinger
Lær at konfigurere dit kameras indstillinger.
3 Vælg et punkt.
Aktivering af indstillingsmenuen
1 Drej vælgeren til
2 Vælg en menu.
.
Lyde
Indstillinger
Lyde
Lydstyrke
Medium
Lydeffekt
Til
Lukkerlyd
Lyd 1
Start-lyd
Skærm
Fra
Af-lyd
Tilslutninger
Tilbage
Generelt
Til
Vælg
4 Vælg en mulighed.
Lydstyrke
Ikon
Fra
Beskrivelse
Lyde: Her kan du indstille forskellige lyde og lydstyrker for kameraet.
(s. 106)
Lav
Medium
Høj
Skærm: Brugertilpas skærmindstillingerne. (s. 106)
Tilslutninger: Indstil forbindelsesindstillingerne. (s. 107)
Generelt: Her kan du ændre indstillingerne for kamerasystemet, som
f.eks. hukommelsesformatering og standardfilnavn. (s. 108)
Tilbage
Indstil
5 Tryk på [r] for at vende tilbage til den forrige skærm.
Indstillinger 105
Menuen Indstillinger
Lyde
Skærm
* Standard
Element
Lydstyrke
Lydeffekt
Lukkerlyd
Start-lyd
Af-lyd
Beskrivelse
Indstiller lydstyrken for alle lyde. (Fra, Lav, Medium*, Høj)
* Standard
Element
Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du trykker på lukkeren
eller skifter tilstand. (Fra, Til*)
Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du trykker på
udløserknappen. (Fra, Lyd 1*, Lyd 2, Lyd 3)
Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du tænder for dit
kamera. (Fra*, Flyvende, Lasershow, Sky)
Indstiller den lyd, kameraet udsender, når du trykker halvt ned på
udløseren. (Fra, Til*)
Startbillede
Beskrivelse
Indstiller et startbillede, der vil blive vist, når der tændes for
kameraet.
• Fra*: Viser intet startbillede.
• Logo: Viser et standardbillede, der er gemt i den interne
hukommelse.
• Eget: Eget: Vælg Brugerbillede fra de billeder, du har taget i
hukommelsen.
• Kameraet vil kun gemme ét brugerbillede i den interne
hukommelse ad gangen.
• Hvis du vælger et nyt billede som brugerbillede eller
nulstiller dit kamera, vil kameraet slette det aktuelle billede.
Retningslinje
Dato-/
tidsvisning
Hjælpeskærm
Indstillinger 106
Vælg en vejledning, der kan hjælpe dig med at sammensætte en
scene. (Fra*, 2 X 2, 3 X 3, Kors, Diagonal)
Indstil om du ønsker at vise dato og klokkeslæt på kameraets
display. (Fra*, Til)
Viser en kort beskrivelse af den pågældende indstilling eller
menu. (Fra, Til*)
Menuen Indstillinger
Tilslutninger
* Standard
* Standard
Element
Lysstyrke
skærm
Hurtigvisning
Element
Beskrivelse
Juster skærmens lysstyrke. (Auto*, Mørk, Normal, Lys)
Normal vil blive anvendt i Afspilningstilstand, selv om du har
valgt Auto.
Video
Indstil, om et optaget billede skal ses igennem, før kameraet
vender tilbage til Optagelsestilstand. (Fra, Til*)
Denne funktion virker ikke i visse tilstande.
Hvis du ikke udfører handlinger i 30 sekunder, skifter kameraet
automatisk til Automatisk visning fra. (Fra*, Til)
Automatisk
visning fra
Anynet+
(HDMI-CEC)
• Tryk på en anden knap en [X] i tilstanden Automatisk
visning fra for at genstarte kameraet.
• Selvom du ikke indstiller tilstanden Automatisk visning fra,
dæmpes skærmen 30 sekunder efter den sidste betjening
for at spare på strømmen.
HDMIstørrelse
i-Launcher
Indstillinger 107
Beskrivelse
Indstil videosignalet for dit land.
• NTSC: USA, Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico mv.
• PAL (understøtter kun BDGHI): Australien, Østrig, Belgien, Kina,
Danmark, England, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kuwait,
Malaysia, Holland, New Zealand, Norge, Singapore, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand mv.
Tænd for at styre kameraet med fjernsynets fjernbetjening, når
du opretter forbindelse til et HDTV, som understøtter profilen
Anynet+ (CEC).
• Fra: Filerne afspilles uden brug af HDTV'ets fjernbetjening.
• Til*: Kameraet betjenes med HDTV'ets fjernbetjening.
Indstil opløsningen for billeder, der afspilles af kameraet på et
HDTV via HDMI-kablet.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)
• Hvis den valgte opløsning ikke understøttes af HDTV'et, vælger
HDTV'et automatisk den næste opløsning.
Indstil i-Launcher til at starte automatisk, når du forbinder dit
kamera til din computer. (Fra, Til*)
Menuen Indstillinger
Generelt
* Standard
Element
Language
Tidszone
Dato/tidsindstilling
Type dato
Beskrivelse
Vælg et sprog til visning af tekst.
* Standard
Element
Angiv, hvordan filerne skal navngives.
• Nulstil: Indstiller filnumrene til at starte med 0001,
når du isætter et nyt hukommelseskort, formaterer et
hukommelseskort eller ved sletning af alle filer.
• Serie*: Indstiller filnumrene til at fortsætte fra forrige
filnummer, når du isætter et nyt hukommelseskort,
formaterer et hukommelseskort eller ved sletning af
alle filer.
Indstil tidszonen for din placering. Rejser du til et andet
land, så vælg Ude, og vælg derefter en relevant tidszone.
(Hjemme*, Ude)
Indstil dato og klokkeslæt.
Indstiller et datoformat.
(ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ)
Den standard data type kan variere afhængigt af det
valgte sprog.
Filnummer
• Standardnavnet for den første mappe er 100PHOTO,
og standardnavnet for den første fil er SAM_0001.
• Filnummeret øges med én i intervallet SAM_0001 til
Indstil tidsformatet. (12 t., 24 t.)
Klokkeslætstype
Beskrivelse
SAM_9999, hver gang du tager et billede.
Den standard tidstype kan variere afhængigt af det
valgte sprog.
• Mappenummeret øges med én i intervallet
100PHOTO til 999PHOTO, hver gang en mappe er fuld.
• Du kan maksimalt lagre 9999 filer i én mappe.
• Kameraet definerer filnavnene i henhold til DCF-
systemstandarden (Design rule for Camera File).
Hvis du bevidst ændrer filernes navn, kan kameraet
muligvis ikke afspille dem.
Indstillinger 108
Menuen Indstillinger
* Standard
Element
Beskrivelse
* Standard
Element
Gør det muligt at vælge, om dato og klokkeslæt skal vises
på billederne du tager. (Fra*, Dato, Dato&tid)
Formatér den interne hukommelse og
hukommelseskortet. Formatering sletter alle filer,
herunder beskyttede filer. (Ja, Nej)
• Dato og tid vil blive vist i det nederste højre hjørne
Prægning
af billedet.
Format
• Nogle printermodeller kan muligvis ikke udskrive
dato og klokkeslæt korrekt.
• Billedet viser ikke datoen og klokkeslættet, hvis:
-- du vælger Tekst i tilstanden
-- du vælger tilstanden
Indstil kameraet til automatisk at slukke, når du ikke
udfører nogen betjening i en angivet periode.
(Fra, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automatisk opstart
fra
Nulstil
Open source-licenser
• Dine indstillinger vil ikke blive ændret, når du
udskifter batteriet.
• Kameraet slukker ikke automatisk, hvis det er sluttet
til en computer, og når du afspiller diasshow eller
videoer.
AF-lampe
Beskrivelse
Indstil at der automatisk tændes for et lys på mørke
steder som hjælp ved fokusering. (Fra, Til*)
Indstillinger 109
Der kan opstå fejl, hvis du bruger et hukommelseskort,
der er blevet formateret af et andet kameramærke,
hukommelseskortlæser eller computer. Formatér
hukommelseskort i dit kamera, før du bruger dem til at
tage billeder.
Nulstil menuer og optagelsesindstillinger. Indstillinger for
dato og klokkeslæt, sprog og videoudgang nulstilles ikke.
(Ja, Nej)
Viser informationer om Open Source-licensen.
Appendikser
Få oplysninger om fejlmeddelelser, specifikationer og vedligeholdelse.
Fejlmeddelelser ……………………………………… 111
Vedligeholdelse af kameraet ………………………… 112
Rengøring af dit kamera …………………………… 112
Brug af eller opbevaring af kameraet ……………… 113
Om hukommelseskort ……………………………… 115
Om batteriet ………………………………………… 118
Før du kontakter et servicecenter ……………………
Specifikationer for kameraet …………………………
Ordliste …………………………………………………
Indeks …………………………………………………
122
125
129
134
Fejlmeddelelser
Hvis følgende fejlmeddelelser vises, kan løsningsforslagene nedenfor afhjælpe problemerne.
Fejlmeddelelse
Anbefalet løsning
Fejlmeddelelse
Anbefalet løsning
Filfejl
Slet den skadede fil, eller kontakt et servicecenter.
Kortfejl
• Sluk for kameraet, og tænd det derefter igen.
• Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Dette filsystem
understøttes ikke.
Dit kamera understøtter ikke FAT-filstrukturen
på det indsatte hukommelseskort. Formatér
hukommelseskortet i kameraet.
Svagt batteri
Isæt et opladet batteri, eller lad batteriet op.
Huk. opbrugt
Slet unødvendige filer, eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Ingen billedfil
Tag billeder, eller isæt et hukommelseskort, der
indeholder nogle billeder.
Du kan låse et SD-, SDHC- eller SDXC-kort for at
forhindre, at filer bliver slettet. Lås kortet op ved
optagelse.
Kort låst
Kortet understøttes
ikke.
Det indsatte hukommelseskort understøttes ikke
af dit kamera. Indsæt et SD-, SDHC- eller SDXChukommelseskort.
DCF Full Error
Filnavne svarer ikke til DCF-standarden. Overfør filerne
fra hukommelseskortet til din computer, og formatér
derefter kortet. Åbn derefter menuen Indstillinger, og
vælg Generelt → Filnummer → Nulstil. (s. 108)
Appendikser 111
Vedligeholdelse af kameraet
Rengøring af dit kamera
Kamerahus
Tør det forsigtigt af med en blød, tør klud.
Kameraobjektiv og -skærm
Anvend en blæsebold for at fjerne støv, og tør forsigtigt objektivet af med en blød
klud. Hvis der stadig er støv, kan du komme noget objektivrensevæske på et stykke
objektivrensepapir og forsigtigt tørre det af.
• Du må aldrig bruge benzin, fortyndere eller sprit til at rense enheden. Disse
opløsningsmidler kan ødelægge kameraet eller få det til at virke forkert.
• Du må aldrig trykke på objektivdækslet eller bruge en Blæsebold på
objektivdækslet.
Appendikser 112
Vedligeholdelse af kameraet
Brug af eller opbevaring af kameraet
Upassende steder at bruge eller opbevare kameraet
• Undgå at udsætte kameraet for meget lave eller meget høje temperaturer.
• Undgå at anvende kameraet i områder med ekstrem høj luftfugtighed eller steder,
hvor luftfugtigheden ændres drastisk.
Opbevaring i længere tid
• Når du opbevarer kameraet i en længere periode, skal du anbringe det i en
forseglet beholder med et absorberende materiale, som f.eks. silikagel.
• Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
• Aktuel dato og klokkeslæt kan initialiseres, når kameraet er slukket, og batteriet
har været taget ud af kameraet i en længere periode.
• Undgå at udsætte kameraet for direkte sollys og at opbevare det på varme, dårligt
ventilerede steder, som f.eks. i en bil om sommeren.
• For at undgå alvorlige skader skal du beskytte kameraet og skærmen mod stød,
hård håndtering og for kraftig vibration.
• Undgå at bruge eller opbevare kameraet på støvede, snavsede, fugtige
eller dårligt ventilerede steder, så skader på bevægelige dele og indvendige
komponenter undgås.
• Brug ikke kameraet i nærheden af brændstof, letantændelige materialer eller
brændbare kemikalier. Brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer må
ikke opbevares eller transporteres i samme rum som kameraet, dets dele eller
tilbehør.
• Opbevar ikke kameraet, hvor der er mølkugler.
Brug på stranden eller ved kysten
• Beskyt kameraet mod sand og snavs, når du bruger det på stranden eller lignende
områder.
Brug af kameraet med omtanke i fugtige omgivelser
Når du flytter kameraet fra et koldt miljø til et varmt miljø, kan der dannes
kondens på objektivet eller på interne komponenter i kameraet. Er dette tilfældet,
så sluk for kameraet, og vent i mindst en time. Hvis der dannes kondens på
hukommelseskortet, så fjern hukommelseskortet fra kameraet, og vent til al fugt er
fordampet, inden du sætter det i igen.
Andre forholdsregler
• Kameraet må ikke svinges i håndledsremmen. Du kan selv komme til skade, skade
andre eller ødelægge kameraet.
• Du må ikke male på kameraet, da malingen kan blokere de bevægelige dele og
forhindre kameraets korrekte funktion.
• Sluk for kameraet, når du ikke bruger det.
• Dit kamera indeholder følsomme dele. Undgå at støde kameraet.
• Dit kamera er ikke vandtæt. Rør ikke ved batteriet, adapteren eller
hukommelseskortet med våde hænder. Brug af kameraet med våde hænder kan
beskadige dit kamera.
Appendikser 113
Vedligeholdelse af kameraet
• Beskyt skærmen mod ekstern kraft ved at opbevare det i etuiet, når det ikke
anvendes. Beskyt kameraet mod ridser ved at holde det borte fra sand, spidse
genstande og mønter.
• Brug ikke kameraet, hvis skærmen er revnet eller gået i stykker. Skåret glas eller
akrylplast kan medføre skade på dine hænder og dit ansigt. Indlever kameraet til
et Samsung servicecenter for at få det repareret.
• Placer aldrig kameraer, batterier, opladere eller tilbehør tæt ved eller på
varmeafgivende enheder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Disse
enheder kan blive deformeret og kan blive for varme og medføre brand eller
eksplosion.
• Objektivet bør ikke udsættes for direkte sollys, da dette kan misfarve
billedsensoren eller få den til at virke forkert.
• Beskyt objektivet mod fingeraftryk og ridser. Objektivet kan renses med en blød,
ren og fnugfri klud, der er beregnet til objektiver.
• Kameraet slukkes muligvis, hvis det slås eller tabes. Dette sker for at beskytte
hukommelseskortet. Tænd for kameraet for at bruge det igen.
• Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt og påvirker ikke dit
kameras levetid og ydeevne.
• Når du anvender kameraet ved lave temperaturer, kan det tage lidt tid at
tænde, farven på skærmen kan ændres midlertidigt, eller der kan forekomme
skyggebilleder. Disse forhold er ikke funktionsfejl, og de retter sig selv, når
kameraet vender tilbage til en mildere temperatur.
• Maling eller metal på kameraets yderside kan på personer med følsom hud
forårsage allergier, kløende hud, eksem eller opsvulmen. Hvis du oplever nogle af
disse symptomer, skal du omgående stoppe med at bruge kameraet og kontakte
en læge.
• Stik ikke fremmedlegemer ind i kameraets åbninger, porte eller stik. Skader, der er
opstået på grund af forkert brug, vil muligvis ikke være dækket af garantien.
• Ukvalificerede personer må ikke udføre service på kameraet, ligesom du heller
ikke selv må forsøge dette. Enhver skade, der er forårsaget af ukvalificeret service,
er ikke dækket af garantien.
Appendikser 114
Vedligeholdelse af kameraet
Om hukommelseskort
Adapter til
hukommelseskort
Understøttede hukommelseskort
Dette produkt understøtter følgende hukommelseskort: SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD,
microSDHC eller microSDXC.
Terminal
Hukommelseskort
For at bruge micro-hukommelseskort med dette produkt, en pc eller en
hukommelseskortlæser skal du sætte kortet i en adapter.
Kontakt til
skrivebeskyttelse
Mærke (forside)
Du kan forhindre, at filer bliver slettet ved at bruge kontakten til skrivebeskyttelse
på et SD-, SDHC- eller SDXC-kort. Skyd kontakten ned for at låse, eller skyd den op
for at låse op. Lås kortet op, når du tager billeder og videoer.
Appendikser 115
Vedligeholdelse af kameraet
Video
Hukommelseskortets kapacitet
Hukommelseskortets kapacitet kan variere afhængigt af optagelsens scener og
omstændigheder. Disse kapaciteter er baseret på et SD-kort på 2 GB:
Størrelse
Billede
Størrelse
Superfin
Fin
Normal
279
444
630
313
481
704
376
592
814
438
657
938
543
849
1147
788
938
1511
1140
1611
1930
1611
2266
2744
2266
2744
3199
60 bps
30 bps
1920 X 1080
Ca. 09' 44"
-
1280 X 720
-
Ca. 15' 39"
640 X 480
-
Ca. 30' 44"
-
Ca. 90' 06"
320 X 240
Tallene herover er målt uden brug af zoomfunktionen. Mulig optagetid kan variere, hvis du
bruger zoom. Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den
samlede optagetid.
Appendikser 116
Vedligeholdelse af kameraet
Forholdsregler ved brug af hukommelseskort
• Undgå at udsætte hukommelseskort for meget kolde eller meget varme
• Undgå, at hukommelseskort kommer i kontakt med væsker, snavs eller
temperaturer (under 0° C eller over 40° C). Ekstreme temperaturer kan medføre, at
hukommelseskortet ikke fungerer korrekt.
• Isæt et hukommelseskort i den rigtige retning. Hvis et hukommelseskort
indsættes i den forkerte retning, kan kameraet og hukommelseskortet blive
ødelagt.
• Anvend ikke hukommelseskort, der er blevet formateret på et andet kamera eller
en computer. Du skal genformatere hukommelseskortet med dit kamera.
• Sluk for kameraet, når du isætter eller fjerner hukommelseskortet.
• Du må ikke fjerne hukommelseskortet eller slukke for kameraet, mens lampen
blinker, da det kan beskadige dine data.
• Når levetiden for et hukommelseskort er udløbet, kan du ikke gemme flere
billeder på kortet. Brug et nyt hukommelseskort.
• Hukommelseskortene må ikke bøjes, tabes eller udsættes for kraftige tryk eller
stød.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort tæt på magnetfelter.
• Undgå at bruge eller opbevare hukommelseskort i områder med høj temperatur,
høj fugtighed eller ætsende substanser.
fremmedlegemer. Hvis det er beskidt, skal du tørre hukommelseskortet rent med
en blød klud, før du sætter hukommelseskortet i dit kamera.
• Væsker, snavs eller fremmedlegemer må ikke komme i kontakt med
hukommelseskort eller åbningen til hukommelseskortet. Dette kan forårsage, at
hukommelseskortene ikke virker korrekt.
• Når du transporterer et hukommelseskort, skal du bruge et etui til at beskytte
kortet mod elektrostatiske udladninger.
• Overfør vigtige data til et andet medie, som f.eks. harddisk eller cd/dvd.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan hukommelseskortet blive varmt. Det er
normalt og indikerer ikke nogen fejl.
Appendikser 117
Producenten er ikke ansvarlig for nogen form for tab af data.
Vedligeholdelse af kameraet
Om batteriet
Batteriets driftstid
Brug kun batterier, der er godkendt af Samsung.
Gennemsnitsoptagetid/
Antal billeder
Batterispecifikationer
Specifikation
Model
Beskrivelse
SLB-10A
Type
Lithium-ion-batteri
1050 mAh
3,7 V
Ca. 240 min.
Cellekapacitet
Spænding
Opladetid* (når kameraet er slukket)
Testforhold (når batteriet er fuldt opladet)
Batterilevetiden er målt ved følgende forhold: i
tilstanden Program, i mørke,
opløsning, kvaliteten Fin, OIS til.
Billeder
* Opladning af batteriet ved forbindelse til en computer kan tage længere tid.
Videoer
1. Indstil blitzindstillingen til Udfyldningsblitz, tag
et enkelt billede, og zoom ind eller ud.
Ca. 100 min./Ca.
2. Indstil blitzindstillingen til Fra, tag et enkelt
200 billeder
billede, og zoom ind eller ud.
3. Udfør trin 1 og 2. Vent 30 sekunder mellem
hvert trin. Gentag processen i 5 minutter, og sluk
derefter for kameraet i 1 minut.
4. Gentag trin 1 til 3.
Ca. 70 min.
Optag videoer med opløsningen
og 60 FPS.
• Ovenstående tal er målt efter Samsungs standarder. Dine resultater kan afvige fra det viste
afhængigt af din brug.
• Der blev optaget flere videoklip efter hinanden for at kunne bestemme den samlede
optagetid.
Appendikser 118
Vedligeholdelse af kameraet
Meddelelse om lavt batteri
Forholdsregler om brug af batteriet
Beskyt batterier, opladere og hukommelseskort mod beskadigelse
Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe
forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller
permanent skade på batteriet og kan medføre brand eller elektrisk stød.
Når batteriet er fuldt afladet, bliver batteriikonet rødt, og meddelelsen "Svagt
batteri" vises.
Bemærkninger om brug af batteriet
• Undgå at udsætte batterier for meget kolde eller meget varme temperaturer
(under 0° C eller over 40° C). Ekstreme temperaturer kan reducere dine batteriers
oplademuligheder.
• Når du bruger kameraet i længere tid, kan området omkring batterirummet blive
varmt. Dette påvirker ikke den normale brug af kameraet.
• Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette kan medføre
brand eller elektrisk stød.
• Ved temperaturer under 0 °C kan batterikapaciteten og -levetiden blive forringet.
• Batterikapaciteten kan forringes ved lave temperaturer, men vil vende tilbage til
normal ved mere normale temperaturer.
• Fjern batterierne fra dit kamera, hvis det skal opbevares i en længere periode. På
sigt kan installerede batterier begynde at lække eller ruste, hvilket kan beskadige
dit kamera alvorligt. Batteriet aflades, hvis kameraet ikke bruges i en længere
periode med batteriet isat. Et helt afladet batteri kan muligvis ikke oplades.
• Når du ikke bruger kameraet i en længere periode (3 måneder eller mere),
skal du med jævne mellemrum kontrollere og oplade batteriet. Hvis batteriet
aflades kontinuerligt, kan dets kapacitet og levetid falde, hvilket kan medføre
funktionsfejl, brand eller eksplosion.
Bemærkninger om opladning af batteriet
• Hvis statuslampen ikke lyser, skal du kontrollere, om batteriet er sat korrekt i.
• Hvis kameraet er tændt under opladning, oplades batteriet måske ikke helt. Sluk
for kameraet, før du oplader batteriet.
• Brug ikke dit kamera, når du oplader batteriet. Dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
• Træk ikke i strømkablet for at koble stikket fra stikkontakten, da dette kan medføre
brand eller elektrisk stød.
• Lad batteriet oplade i mindst 10 minutter, før du tænder kameraet.
• Hvis du slutter kameraet til en ekstern strømkilde, mens batteriet er tømt, og du
bruger nogle funktioner med højt energiforbrug, slukkes kameraet. Genoplad
batteriet for at anvende kameraet normalt.
Appendikser 119
Vedligeholdelse af kameraet
• Hvis du tilslutter strømkablet igen, når batteriet er helt ladet op, tændes
statuslampen i ca. 30 minutter.
• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet brugt hurtigere. Lad
batteriet op, indtil den røde statuslampe slukker.
• Hvis statuslampen blinker rødt, skal du tilslutte kablet igen eller tage batteriet ud
og sætte det i igen.
• Hvis du oplader batteriet, når kablet er overophedet, eller temperaturen er for høj,
kan statuslampen blinke rødt. Opladningen starter, når batteriet er kølet af.
• Hvis batterierne oplades for meget, kan dette forkorte deres levetid. Når
opladningen er færdig, skal du fjerne kablet fra kameraet.
• Bøj ikke vekselstrømskablet, og anbring ikke tunge genstande på det. Hvis du gør
dette, kan kablet blive ødelagt.
Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt
• Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler, når du bortskaffer brugte
batterier.
• Placer aldrig batterier eller kameraer på varmeafgivende udstyr, f.eks.
mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver
for varme.
Bemærkninger om opladning med en forbundet computer
• Brug kun det medfølgende USB-kabel.
• Batteriet oplades muligvis ikke i følgende situationer:
--hvis du bruger en USB-hub
--hvis der er andre USB-enheder forbundet til din computer
--hvis du har sat kablet i porten på computerens forside
--hvis din computers USB-port ikke understøtter den rette strømstandard
(5 V, 500 mA)
Appendikser 120
Vedligeholdelse af kameraet
Der kan opstå personskade eller dødsfald, hvis et batteri håndteres
uforsigtigt eller forkert. Af hensyn til din sikkerhed skal du følge disse
instruktioner angående korrekt håndtering af batterier:
• Batteriet kan antændes eller eksplodere, hvis det ikke håndteres korrekt.
Hvis du bemærker eventuelle deformiteter, revner eller andre unormale
ting ved batteriet, skal du omgående stoppe med at bruge batteriet og
kontakte et servicecenter.
• Brug kun originale batteriopladere og -adaptere fra producenten, og
oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i denne
brugervejledning.
• Batteriet må ikke placeres i nærheden af opvarmende enheder eller
udsættes for meget varme miljøer, som f.eks. en lukket bil om sommeren.
• Batteriet må ikke anbringes i en mikroovn.
• Undgå at opbevare eller bruge batteriet på varme, fugtige steder, som
f.eks. i et spabad eller i en bruseniche.
• Kameraet må ikke ligge på brandfarlige overflader, som f.eks. sengetøj,
tæpper eller elektriske tæpper i længere perioder.
• Når kameraet er tændt, må det ikke efterlades i længere tid i lukkede
rum.
• Batteriterminalerne må ikke komme i kontakt med metalgenstande, som
f.eks. halskæder, mønter, nøgler eller ure.
• Som erstatningsbatterier må der kun anvendes originale Lithium-ionbatterier, der er anbefalet af producenten.
Appendikser 121
• Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres med spidse genstande.
• Undgå at udsætte batteriet for højt tryk eller knusende kræfter.
• Undgå at udsætte batteriet for kraftige stød, som f.eks. at tabe det fra
stor højde.
• Batteriet må ikke udsættes for temperaturer på 60 °C eller derover.
• Batteriet må ikke komme i kontakt med fugt eller væsker.
• Batteriet må ikke udsættes for overdreven varme, som f.eks. direkte
sollys, åben ild osv.
Retningslinjer for bortskaffelse
• Batteriet skal bortskaffes med omtanke.
• Batteriet må ikke brændes.
• Reglerne for bortskaffelse varierer for land eller område. Bortskaf
batteriet i overensstemmelse med alle offentlige bestemmelser.
Retningslinjer for opladning af batteri
Oplad kun batteriet ved hjælp af den metode, der er beskrevet i
brugervejledningen.
Batteriet kan antændes og eksplodere, hvis det ikke oplades korrekt.
Før du kontakter et servicecenter
Hvis du har problemer med dit kamera, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter et servicecenter. Hvis du har forsøgt de anbefalede løsninger, og du stadig
har problemer med din enhed, skal du kontakte din lokale forhandler eller et servicecenter.
Når du indleverer dit kamera til et servicecenter, skal du sørge for også at indlevere de andre komponenter, der kan have medvirket til funktionsfejlen, som f.eks. hukommelseskortet og
batteriet.
Situation
Du kan ikke tænde
kameraet
Strømmen forsvinder
pludseligt
Kameraet mister
hurtigt batterikraft
Anbefalet løsning
• Kontroller, at der er isat et batteri.
• Kontroller, at batteriet er isat korrekt. (s. 20)
• Oplad batteriet.
Situation
• Oplad batteriet.
• Dit kamera er måske i tilstanden Automatisk opstart fra.
Kan ikke tage billeder
Anbefalet løsning
• Der er ikke fri plads på hukommelseskortet. Slet
unødvendige filer eller isæt et nyt kort.
(s. 109)
• Dit kamera slukkes måske for at forhindre, at
hukommelseskortet bliver beskadiget på grund af et
stød. Tænd for kameraet igen.
• Batteriet bliver hurtigere brugt under lave
temperaturforhold (under 0 °C). Hold batteriet varmt
ved at tage det i lommen.
• Hvis du bruger blitz eller optager video, bliver batteriet
brugt hurtigere. Oplad, hvis det er nødvendigt.
• Batterier er forbrugsvarer, der med tiden skal udskiftes.
Anskaf et nyt batteri, hvis batterilevetiden hurtigt bliver
mindre.
• Formatér hukommelseskortet.
• Hukommelseskortet er defekt. Anskaf et nyt
hukommelseskort.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Oplad batteriet.
• Kontrollér, at batteriet er sat i korrekt.
Kameraet fryser
Kameraet bliver
varmt
Blitzen virker ikke
Appendikser 122
Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
Kameraet kan blive varmt under brug. Dette er normalt
og påvirker ikke dit kameras levetid og ydeevne.
• Blitzindstillingen kan være indstillet til Fra. (s. 60)
• Du kan ikke bruge blitz i visse tilstande.
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Anbefalet løsning
Blitzen udløses
uventet
Blitzen kan aktiveres på grund af statisk elektricitet.
Kameraet fungerer korrekt.
Situation
• Kontrollér, at de angivne fokuseringsindstillinger egner
sig til nærbilleder. (s. 63)
Dato og klokkeslæt er
Indstil dato og klokkeslæt i skærmindstillingerne. (s. 108)
ikke korrekt
Skærmen eller
Tag batteriet ud, og sæt det derefter i igen.
knapperne virker ikke
Kameraskærmen
reagerer ikke
ordentligt
Der er en fejl på
hukommelseskortet
Kan ikke afspille filer
Anbefalet løsning
Hvis du bruger kameraet ved meget lave temperaturer,
kan det forårsage, at kameraskærmen ikke virker
ordentligt eller bliver misfarvet. For at kameraskærmen
skal virke bedre skal du bruge kameraet ved moderate
temperaturer.
• Sluk for kameraet, og tænd det derefter igen.
• Fjern hukommelseskortet, og isæt det igen.
• Formatér dit hukommelseskort.
Se "Forholdsregler ved brug af hukommelseskort" for at få
flere oplysninger. (s. 117)
Hvis du har ændret navnet på en fil, kan dit kamera
muligvis ikke afspille den (navnet på filen skal overholde
DCF-standarderne). Hvis dette er tilfældet, skal du afspille
filerne på din computer.
Billedet er sløret
• Kontrollér, at objektivet er rent. Hvis det ikke er rent,
skal du rense det. (s. 112)
• Kontrollér, at motivet er inden for blitzens rækkevidde.
Farverne på billedet
stemmer ikke med
den aktuelle scene.
Billedet er for lyst
Billedet er for mørkt
Appendikser 123
(s. 126)
En forkert hvidbalance kan medføre urealistiske farver.
Vælg en passende hvidbalanceindstilling, der passer til
lyskilden. (s. 72)
Dit billede er overeksponeret.
• Slå blitzen fra. (s. 60)
• Justér ISO-følsomheden. (s. 62)
• Justér eksponeringsværdien. (s. 70)
Dit billede er undereksponeret.
• Tænd for blitzen. (s. 60)
• Justér ISO-følsomheden. (s. 62)
• Justér eksponeringsværdien. (s. 70)
Før du kontakter et servicecenter
Situation
Tv'et kan ikke vise
dine billeder
Din computer
registrerer ikke
kameraet
Anbefalet løsning
Situation
• Kontrollér, at kameraet er forbundet korrekt til tv'et
med A/V-kablet.
• Kontrollér, at der er billeder på hukommelseskortet.
• Kontrollér, at USB-kablet er sat korrekt i.
• Kontrollér, at kameraet er tændt.
• Kontrollér, at du anvender et understøttet styresystem.
Din computer
afbryder forbindelsen Filoverførslen kan blive afbrudt af statisk elektricitet. Tag
til kameraet ved
USB-kablet ud, og sæt det i igen.
overførsel af filer.
Computeren kan ikke
afspille videoklip
Videoer kan muligvis ikke afspilles i visse
videoafspilningsprogrammer. For at afspille videofiler der
er optaget med dit kamera, skal du bruge programmet
Multimedia Viewer, som du kan installere med
programmet i-Launcher på din computer.
Anbefalet løsning
• Afslut i-Launcher, og genstart programmet.
• Kontroller, at i-Launcher er indstillet til Til i
indstillingsmenuen. (s. 107)
i-Launcher fungerer
ikke korrekt
• Afhængigt af din computers specifikationer og miljø
starter programmet muligvis ikke automatisk. I dette
tilfælde skal du klikke på Start → Alle programmer →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher på
din computer. (I Windows 8 skal du klikke på Start →
Alle programmer → Samsung i-Launcher.)
Dit tv eller din
computer kan
ikke vise billeder
og videoer, der er
gemt på et SDXChukommelseskort.
SDXC-hukommelseskort bruger exFAT-filsystemet.
Kontrollér, at den eksterne enhed er kompatibel med
exFAT-filsystemet, før du slutter kameraet til enheden.
Din computer
genkender
ikke et SDXChukommelseskort.
SDXC-hukommelseskort bruger exFAT-filsystemet. Hvis
du vil bruge SDXC-hukommelseskort på en Windows
XP-computer, skal du downloade og opdatere exFATfilsystemdriveren fra Microsofts websted.
Appendikser 124
Specifikationer for kameraet
Billedsensor
Type
1/2,3" (Ca. 7,77 mm) BSI CMOS
Effektive pixels
Ca. 16,38 megapixel
Samlet antal
pixels
Ca. 16,79 megapixel
Rækkevidde
Normal (af)
Makro
Auto-makro
Supermakro
Vidvinkel (W)
80 cm – uendeligt
10 - 80 cm
1 cm – uendeligt
1 cm
Tele (T)
150 cm – uendeligt
150 - 350 cm
150 cm – uendeligt
Lukkerhastighed
Objektiv
Brændvidde
Samsung-objektiv f = 4,5 – 157,5 mm
(35 mm filmækvivalent: 25 – 875 mm)
F-rækkevidde
F3.0 (W)–F5.9 (T)
• Stillbilledtilstand: 1,0–35,0X (Optisk zoom X Digital zoom:
• Auto: 1/8-1/2000 sek.
• Program: 1-1/2000 sek.
• Nat: 8-1/2000 sek.
Eksponering
70.0X, Optisk zoom X Intelli zoom: 70.0X)
• Afspilningstilstand : 1,0X–14,4X (afhængigt af
billedstørrelsen)
Kontrol
Program AE
Måling
Multi, Punkt, Centervægtet, Ansigtsgenkendelse
Kompensation
±2EV (1/3 EV trin)
Type
TFT LCD
ISO-ækvivalent
Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400
Funktion
3,0" (75,0 mm) 460K
Zoom
Skærm
Fokusering
Type
TTL Auto Focus (Center AF, Multi AF, Valg AF, Sporing AF,
Ansigtsgenkendelse AF)
Appendikser 125
Specifikationer for kameraet
Blitz
Optagelse
Tilstand
Fra, Auto, Rød-øje, Udfyldningsblitz, Slow sync, Rødøje-fix
Rækkevidde
• Vidvinkel: 80 cm - 6 m (ISO Auto)
• Tele: 1,5 m - 3 m (ISO Auto)
Opladningstid
Ca. 5 sek.
• Tilstande: Smart Auto (Portræt, Natteportræt, Portræt
Billeder
Billedstabilisering
Optisk billedstabilisering (OIS)
Effekt
Billedoptagelsestilstand
• Billedfilter (Smartfilter): Miniature, Vignettering, Krydsfilter,
Fiskeøje, Klassisk, Retro
• Tilpas billede: Skarphed, Kontrast, Mætning
Filmfilter (Smartfilter): Miniature, Vignettering, Fiskeøje,
Videooptagelsestilstand Klassisk, Retro, Paleteffekt 1, Paleteffekt 2, Paleteffekt 3,
Paleteffekt 4
Hvidbalance
med modlys, Nat, Modlys, Landskab, Hvid, Naturlig grøn,
Blå himmel, Solnedgang, Makro, Makrotekst, Makrofarve,
Tripod, Handling), Program, Manuel, Scene (Rammeguide,
Nat, Portræt, Børn, Landskab, Nærbillede, Tekst, Solnedgang,
Daggry, Modlys, Fyrværkeri, Strand&sne), Panorama, Magisk
plus (Optagelse ved svagt lys, HDR, Opdelt optagelse,
Billedfilter, Filmfilter, Billededitor)
• Serie: Serie (8 fps, 5 fps, 3 fps), Indfangning, Enkelt, Bracket
(AE, WB)
• Selvudløser: Fra, 2 sek, 10 sek
• Tilstande: Smart-scene-optagelse (Landskab, Blå himmel,
Naturlig grøn, Solnedgang), Film, Magisk plus (Filmfilter)
Videoer
Auto-hvidbalance, Dagslys, Skyet, Fluorescerende h, Fluorescerende l, Wolfram,
Brugerindstilling, Farvetemp.
Indfotografering af dato
• Format: MP4 (H.264) (Maks. optagelsestid: 20 min.)
• Størrelse: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240
• Højhastighed: 360fps(176x128), 240fps(384x288)
• Lyd: Til, Fra , Zoom lydløs
• Billedoptagelse under videooptagelse
• Videoredigering (indbygget): Pause under optagelse,
Tag Stilbillede
Dato&tid, Dato, Fra
Appendikser 126
Specifikationer for kameraet
Afspilning
Ikon
• Type: Enkelt billede, Miniaturer, Multi Slide Show med musik
og effekt, Filmklip
Billeder
4608 X 3072
• Rediger: Skaler, Roter, Smartfilter, Beskær
• Effekt: Tilpas billede (Lysstyrke, Kontrast, Mætning, ACB,
4608 X 2592
Retouchering , Rødøje-fix), Smartfilter (Normal , Miniature,
Vignettering, Krydsfilter, Fiskeøje, Klassisk, Retro)
Videoer
3648 X 2736
Billedstørrelse
Rediger: Tag Stilbillede, Tidstrimning
Lagring
Filformat
2832 X 2832
2592 X 1944
• Intern hukommelse: Ca. 74 MB
• Ekstern hukommelse (ekstraudstyr):
Medier
Størrelse
4608 X 3456
1984 X 1488
SD-kort (2 GB garanteret),
SDHC-kort (op til 32 GB garanteret),
SDXC-kort (op til 64 GB garanteret)
Kapaciteten for den indbyggede hukommelse svarer muligvis
ikke til disse specifikationer.
• Stillbillede: JPEG (DCF), EXIF 2.21
• Filmklip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
Appendikser 127
1920 X 1080
1024 X 768
Specifikationer for kameraet
Stik
Mål (B x H x D)
Digitalt
udgangsstik
USB 2.0
Lydindgang/
udgang
Intern højtaler (Mono), mikrofon (Stereo)
Videoudgang
• A/V: NTSC, PAL (valgbar)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (valgbar)
Stik til DCindgang
5,0 V
118,9 X 83,8 X 56,5 mm (uden fremspring)
Vægt
503 g (uden batteri og hukommelseskort)
Driftstemperatur
0-40° C
Luftfugtighed ved betjening
5 - 85 %
Software
Strømkilde
Genopladeligt
batteri
Lithium-ion-batteri (SLB-10A, 1050 mAh)
Stiktype
Mikro-USB (5 ben)
i-Launcher
Specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre ydelsen.
Strømkilden kan variere afhængigt af dit område.
Appendikser 128
Ordliste
ACB (Balance for autokontrast)
Denne funktion forbedrer automatisk kontrasten på dine billeder, når motivet er i
modlys, eller når der er stor kontrast mellem dit motiv og baggrunden.
Komposition
Kompositionen i billedet henviser til, hvordan motiverne arrangeres. Normalt vil det
give en god komposition at følge reglen om tredjedele.
AEB (Ramme til autoeksponering)
Denne funktion tager automatisk flere billeder med forskellig eksponering for at
hjælpe dig med at tage et korrekt eksponeret billede.
DCF (Design rule for Camera File system)
En specifikation der definerer et filformat og -system til digitale kameraer, skabt af
the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
AF (Auto-fokus)
Et system der automatisk fokuserer kameraets objektiv på motivet. Dit kamera
anvender kontrasten til at fokusere automatisk.
Dybdeskarphed
Afstanden mellem de nærmeste og de fjerneste punkter, der kan fokuseres korrekt
på et billede. Dybdeskarpheden varierer med objektivblænden, brændvidden
og afstanden fra kameraet til motivet. F.eks. vil valg af en mindre blænde forøge
dybdeskarpheden og sløre baggrunden i din komposition.
Aperture
Blænden bestemmer den mængde lys, der når frem til kameraets sensor.
Kamerarystelse (slør)
Hvis kameraet bevæges, når lukkeren er åben, kan hele billedet blive sløret. Dette
forekommer mere hyppigt, når lukkerhastigheden er lav. Forebyg kamerarystelser
ved at hæve følsomheden, bruge blitzen eller bruge en hurtigere lukkerhastighed.
Brug alternativ et stativ, DIS- eller OIS-funktionen til at stabilisere kameraet.
Digital zoom
En funktion der kunstigt forøger den mængde zoom, der er tilgængelig med
zoomobjektivet (Optisk zoom). Ved brug af digital zoom bliver billedkvaliteten
forringet, når forstørrelsen stiger.
Appendikser 129
Ordliste
DIS (Digital billedstabilisering)
Denne funktion kompenserer i realtid for rystelser og vibrationer under optagelse.
Der kan være en vis billedforringelse sammenlignet med optisk billedstabilisering.
Eksponering
Den mængde lys der når frem til kameraets sensor. Eksponering styres med en
kombination af lukkerhastigheden, blændeværdien og ISO-følsomheden.
EV (Eksponeringsværdi)
Alle kombinationerne af kameraets lukkerhastighed og blændeværdi, der medfører
den samme eksponering.
Blitz
Et særligt lys der hjælper dig med at få passende eksponering under ringe
lysforhold.
EV-kompensering
Med denne funktion kan du hurtigt justere den eksponeringsværdi, kameraet har
målt, i begrænsede trin, for at forbedre eksponeringen af dine billeder. Indstil EVkompenseringen til -1,0 EV for at gøre værdien et trin mørkere og 1,0 EV for et trin
lysere.
Brændvidde
Afstanden fra midten af objektivet til dets fokuspunkt (i millimeter). En større
brændvidde resulterer i en mere snæver synsvinkel, og motivet bliver forstørret. En
mindre brændvidde resulterer i bredere synsvinkler.
Exif (Exchangeable Image File Format)
En specifikation der definerer et billedfilformat til digitale kameraer, skabt af the
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
H.264/MPEG-4
Et højkompressionsvideoformat fra de internationale standardorganisationer
ISO-IEC og ITU-T og udviklet af Joint Video Team (JVT). Dette codec kan levere god
videokvalitet ved lave bithastigheder.
Billedsensor
Den fysiske del i et digitalt kamera, der indeholder en billedsensor for hvert pixel
i billedet. Hver billedsensor registrerer ved en eksponering styrken af det lys, der
slipper gennem. Almindelige sensortyper er CCD (Charge Coupled Device) og
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
Appendikser 130
Ordliste
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed over for lys, baseret på tilsvarende filmhastighed i et
filmkamera. Ved indstilling af højere ISO-følsomheder bruger kameraet en højere
lukkerhastighed, der kan reducere slør, der skyldes kamerarystelser og ringe lys.
Men billeder taget med høj følsomhed er mere udsatte for støj.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
En tabsgivende metode til komprimering af digitale billeder. JPEG-billeder
komprimeres for at reducere deres samlede filstørrelse med minimal forringelse af
billedopløsningen.
LCD (Liquid Crystal Display)
Et visuelt display der ofte anvendes i forbrugerelektronik. Dette display kræver en
separat bagbelysning, som f.eks. CCFL eller LED, for at gengive farver.
Makro
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af meget små genstande. Ved brug af
makrofunktionen kan kameraet bevare en skarp fokus på små genstande, næsten i
fuld størrelse (1:1).
Måling
Målingen betegner den måde, hvorpå kameraet måler mængden af lys til indstilling
af eksponeringen.
MJPEG (Motion JPEG)
Et videoformat der er komprimeret som et JPEG-billede.
Støj
"Misfortolkede" pixels i et digitalt billede der anbringes forkert eller tilfældige,
lysende pixels. Støj opstår normalt, når et billede tages med en høj følsomhed, eller
når følsomheden indstilles automatisk på mørke steder.
Optisk zoom
Dette er en generel zoom, der kan forstørre billeder med et objektiv, og som ikke
forringer billedkvaliteten.
Kvalitet
Et udtryk for den grad af komprimering, der anvendes på et digitalt billede. Billeder
med højere kvalitet har en lavere komprimeringsgrad, og det medfører oftest en
større filstørrelse.
Opløsning
Det antal pixels der findes i et digitalt billede. Billeder med høj opløsning indeholder
flere pixels og viser typisk flere detaljer end billeder med lav opløsning.
Appendikser 131
Ordliste
Lukkerhastighed
Lukkerhastigheden refererer til den tid, det tager at åbne og lukke lukkeren, og
dette er en vigtig faktor for et billedes lysstyrke, da den kontrollerer den mængde
lys, der når at komme ind gennem blænderen, før det når billedsensoren. En høj
lukkerhastighed vil give mindre tid til at lukke lyset ind, hvorfor billedet vil blive
mørkere, og du kan lettere tage billeder af motiver i bevægelse.
Vignettering
En reduktion af et billedes lysstyrke eller mætning i periferien (ydre kanter)
sammenlignet med billedets midte. Vignettering kan henlede opmærksomheden
på genstanden der er anbragt i midten af et billede.
Hvidbalance (farvebalance)
En justering af farvernes intensitet (typisk primærfarverne rød, grøn og blå) i et
billede. Målet med justering af hvidbalancen - eller farvebalancen - er at gengive
farverne i et billede korrekt.
Appendikser 132
Korrekt bortskaffelse af produktet
(elektronisk affald)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Korrekt bortskaffelse af batterierne til dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet
og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal
disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en
genbrugsplads med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt
og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at
batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske
symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly
ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne
ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred
eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde
batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en
genbrugsplads.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
PlanetFirst repræsenterer Samsung Electronics' forpligtelse til
bæredygtig udvikling og social ansvarlighed gennem miljøbevidste
virksomheds- og ledelsesaktiviteter.
Appendikser 133
Indeks
A
AF-hjælpelys
Indstillinger 109
placering 15
Af lampe 109
Af-lyd 106
Afspilningsknap 17
Afspilningstilstand 81
Ansigtsgenkendelse 67
Anynet+ (HDMI-CEC) 107
Automatisk visning fra 107
A/V-port 15
B
Balance for autokontrast (ACB)
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 71
Batteri
Forsigtig 119
Indsættelse 20
Opladning 21
Billedkvalitet 57
Blinkningsgenkendelse 68
Blitz
Auto 61
Fra 61
Rød-øje 61
Rødøje-fix 61
Slow Sync 61
Udfyldningsblitz 61
Beskyttelse af filer 84
Billedjustering
ACB 93
Kontrast
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 78
Lysstyrke
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 70
Mætning
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 78
Rød-øje 94
Skarphed 78
D
F
Fejlmeddelelser 111
Filmtilstand 51
Fokusområde
Center AF 64
Multi AF 64
Sporing af 64
Valg af 64
Forbindelse til en computer
Mac 98
Windows 100
Dato/tidsindstilling 108
Diasshow 88
Digital zoom 34
Drej 91
Formatering 109
Forstørrelse 86
Frakobling af kameraet 97
Funktionsvælger 17
E
H
Eksponering 70
Appendikser 134
HDMI-størrelse 107
Indeks
HDTV 96
Hjemmeskærm 26
Hukommelseskort
Forsigtig 117
Isæt 20
Hvidbalance 72
Hvordan man tager portrætter
Ansigtsgenkendelse 67
Blinkningsgenkendelse 68
Rød-øje 61
Rødøje-fix 61
Selvportræt 67
Smil 68
I
Ikoner
Afspilningstilstand 81
Optagelsestilstand 24
i-Launcher 99
Indstillinger 108
Intelli-zoom 35
ISO-følsomhed 62
K
Kontrast
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 78
L
Lydindstillinger 32
Lysstyrke
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 70
M
N
Mætning
Nulstil 109
Afspilningstilstand 93
Optagelsestilstand 78
Makro
Auto-makro 64
Makro 64
Supermakro 64
Måling
Centervægtet 72
Multi 72
Punkt 72
Menuknap 17
Miniaturer 82
Lysstyrke skærm 107
Appendikser 135
O
Open Source-licenser 109
Opladning 21
Opløsning
Afspilningstilstand 91
Optagelsestilstand 56
Optisk billedstabilisering (OIS) 36
Overførsel af filer
Mac 98
Windows 100
Indeks
P
Rengøring
Panorama-tilstand 45
Power-knap 15
Prægning 109
Q
Quick view 107
Kamerahus 112
Objektiv 112
Skærm 112
Retningslinje 106
Retouchering af ansigter 94
Rød-øje
Afspilningstilstand 94
Optagelsestilstand 59
R
REC-knap 15
Redigering af billeder 91
Redigering af videoer
Beskæring 90
Optager 90
S
Sådan tager du et billede fra en
video 90
Scenetilstand 44
Selvportræt 67
Selvudløser
Optagelsestilstand 58
Selvudløserlampe 15
Serietilstande
Bracket 76
Indfangning 76
Serie 75
Servicecenter 122
Skarphed 78
Sletning af filer 85
Smart Auto-tilstand 40
Smartfilter
Afspilningstilstand 92
Billedoptagelsestilstand 49
Videooptagelsestilstand 50
Smil 68
Specifikationer for kameraet 125
Sprogindstillinger 108
Startbillede 106
Appendikser 136
Stativgevind 16
Statuslampe 16
T
Tidsindstillinger 22
Tidszoneindstillinger 22, 108
Tilstanden Magic Plus
Billedfilter 49
Filmfilter 50
HDR 47
Opdelt optagelse 48
Optagelse ved svagt lys 47
Tilstanden Manuel 43
Tilstanden Program 42
Tryk Udløser halvt ned 37
Indeks
U
Visning af filer
Diasshow 88
HDTV 96
Kategori 83
Miniaturer 82
Panoramiske billeder 87
Tv 95
Udløserknap 15
Udpakning 14
USB-port 15
V
Valgfrit tilbehør 14
Vedligeholdelse af kameraet 112
Video
Afspilningstilstand 89
Optagelsestilstand 51
Video out 107
Visningstype 31
Z
Zoom
Brug af zoom 34
Zoom-knap 16
Zoom-lydindstillinger 79
Appendikser 137
Hvis du efter dit køb har spørgsmål eller mangler oplysninger om
service, henviser vi til garantibeviset, der fulgte med dit produkt
eller til webstedet www.samsung.com.
Download PDF

advertising