Samsung | DIGIMAX I6 | Samsung DIGIMAX i6 Bruksanvisning

Käyttöopas
Kiitos, että hankit Samsung-kameran.
Tässä käyttöoppaassa on tietoja kameran käyttämisestä, valokuvaamisesta,
kuvien siirtämisestä tietokoneeseen ja kameran mukana toimitettavan
ohjelmiston käyttämisestä.
Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen uuden kamerasi käyttämistä.
SUOMI
Ohjeet
Kameraan tutustuminen
ƈ Tee toimet seuraavassa järjestyksessä:
Asenna kameran ajuri
Ota kuva
Aseta USB-kaapeli
paikoilleen
Määritä kameran ajurin asetukset ennen
kameran yhdistämistä tietokoneeseen
USB-kaapelin avulla.
Asenna ohjelmisto-CD-ROM-levyn
sisältämä kameran ajuri (S. 75)
Ota kuva. (S. 14)
Kiitos, että hankit digitaalisen Samsung-kameran.
ƃ Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas ennen kameran käyttämistä.
ƃ Jos kamera tarvitsee huoltoa, toimita kamera ja puutteellisesti toimiva osa, kuten
akku tai muistikortti, huoltopisteeseen.
ƃ Tarkista pettymysten välttämiseksi, että kamera toimii oikein, ennen kuin käytät
sitä esimerkiksi matkalla tai tärkeässä tilaisuudessa. Samsung ei vastaa
kameran virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
ƃ Pidä tämä käyttöopas tallessa.
Ҭ Microsoft Windows ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Ҭ Kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Yhdistä tietokone kameraan toimituksen
sisältämän USB-kaapelin avulla. (S. 78)
Tarkista, onko kameraan
kytketty virta
Tarkista, onko kameraan kytketty virta.
Jos virta on sammutettu, voit käynnistää
kameran painamalla virtapainiketta. (S. 17)
Tarkista siirrettävä levy
Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja
paikanna siirrettävä levy. (S. 78)
ƃ Jos käytät muistikortinlukijaa kuvien siirtämiseksi muistikortilta tietokoneeseen,
kuvat voivat vaurioitua. Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen, yhdistä
kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla.
Huomaa, että valmistaja ei vastaa kuvien katoamisesta tai vahingoittumisesta,
jos tämä aiheutuu muistikortinlukijan käyttämisestä.
1
Vaara
Varoitus
VAARA ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara.
VAROITUS ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran
ƈ Älä yritä muunnella tätä kameraa mitenkään. Muutoin on olemassa tulipalon,
vahingoittumisen, sähköiskun tai kameran vaurioitumisen vaara. Kameran saa
avata huoltoa tai tarkistusta varten vain sen jälleenmyyjä tai Samsunghuoltoliike.
ƈ Älä käytä tätä tuotetta syttyvien tai räjähtävien kaasujen lähellä.
Muutoin on olemassa räjähdyksen vaara.
ƈ Jos kameraan pääsee nestettä tai vieras esine, älä käytä kameraa. Sammuta
kamerasta virta ja irrota se muuntajasta tai poista paristot. Ota yhteys kameran
jälleenmyyjään tai Samsung-huoltopisteeseen. Älä käytä kameraa, sillä muutoin
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
ƈ Varo, että kameraan ei pääse metallisia tai syttyviä vieraita esineitä sen
rungossa olevien aukkojen, kuten muistikorttipaikan tai paristokotelon kautta.
Muussa tapauksessa tulipalon tai sähköiskun vaara uhkaa.
ƈ Älä käytä tätä kameraa märin käsin. Muutoin sähköiskun vaara on olemassa.
ƈ Älä käytä salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Jos salama laukaistaan liian lähellä
kuvattavan kohteen silmiä, seurauksena voi olla näkövamma.
ƈ Älä anna tämän tuotteen tai sen lisävarusteiden joutua lasten tai eläinten
ulottuville.
ҮMuutoin on olemassa akkujen, paristojen tai kameran lisävarusteiden
nielemisen vaara.
Ota onnettomuuden sattuessa heti yhteys lääkäriin.
ҮKameran liikkuvat osat voivat aiheuttaa vahingoittumisen.
ƈ Paristot ja kamera voivat kuumentua pitkäaikaisen käytön aikana, jolloin on
olemassa kameran virheellisen toiminnan mahdollisuus. Jos näin käy, anna
kameran olla hetken aikaa käyttämättä, jotta se jäähtyy,
ƈ Älä saata tätä kameraa alttiiksi kuumuudelle. Älä jätä sitä lukittuun ajoneuvoon,
suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa ilmenee suuria
lämpötilanvaihteluja.
Kuumuus tai kylmyys voi vahingoittaa kameran komponentteja tai aiheuttaa
tulipalon.
ƈ Älä peitä kameraa tai latauslaitetta, kun niitä käytetään. Muutoin muodostuva
kuumuus voi vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa tulipalon. Käytä kameraa ja sen
lisävarusteita aina tuuletetuissa paikoissa.
2
Huomautus
HUOMAUTUS ilmoittaa, että on olemassa vaaran mahdollisuus.
ƈ Paristojen vuotaminen, ylikuumeneminen tai nesteen purskahtaminen niistä voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittumisen.
ҮKäytä kamerassa vain suositeltuja paristoja.
ҮÄlä saata akkua alttiiksi oikosululle tai kuumuudelle. Älä hävitä sitä polttamalla.
ҮÄlä aseta paristoja paikoilleen väärin päin.
ƈ Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, poista paristot siitä.
Paristoista voi vuotaa syövyttävää nestettä, joka vahingoittaa kameran osia
pysyvästi.
ƈ Älä käytä salamaa, jos se on kosketuksessa käsiin tai esineisiin. Älä koske
salamaan käytettyäsi sitä jatkuvasti. Muutoin on olemassa palovamman
mahdollisuus.
ƈ Älä liikuta kameraa, kun siihen kytketään virta, jos käytössä on latauslaite.
Käytön jälkeen sammuta kamerasta virta ennen muuntajan irrottamista
pistorasiasta. Varmista, että kaikki johdot ja kaapelit on irrotettu kamerasta
ennen sen siirtämistä.
ƈ Älä koske objektiiviin tai sen suojukseen. Muutoin kuvien laatu voi heiketä tai
kamera voi toimia väärin.
ƈ Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
ƈ Kylmyys voi vaikuttaa LCD-näyttöön seuraavilla tavoilla. Toiminta palautuu
tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
- Kamera voi käynnistyä tavallista hitaammin ja LCD-näytön väri voi muuttua
hieman.
- Nopea tähtääminen voi aiheuttaa häntimistä LCD-näytössä.
ƈ Luottokorttien magneettiraidan magnetointi voi poistua, jos ne jätetään lähelle
koteloa. Vältä magneettiraidalla varustettujen korttien jättämistä kotelon lähelle.
Sisällys
VALMIS
ƃJärjestelmäkaavio
ƃToiminnot
ƈEdestä ja ylhäältä
ƈTakaisin
ƈPOhja/5-toiminen painike
ƈTelakka (lisävaruste)
ƈTelakkasovitin
ƈItselaukaisimen merkkivalo
ƈKameran tilamerkkivalo
ƈTilakuvake
ƃYhdistäminen virtalähteeseen
ƈMuuntajan käyttäminen
ƃMuistikortin käyttöohjeet
ƃMuistikortin asettaminen paikoilleen
ƃKameran käyttöönottaminen
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
10
11
12
TALLENNUS
ƃNestekidenäytössä näkyvät
13
kuvakkeet
ƃTallennustilan vaihtaminen
14
ƈ[TILA]-valikon valitseminen
14
ƃTallennustilan aloittaminen
15
ƈAutomaattinen-tilan käyttäminen 15
ƈElokuvaleike-tilan käyttäminen
15
ƈElokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä 15
ƈTauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä
(jatkuva nauhoittaminen)
15
ƈOhjelma-tilan käyttäminen
16
ƈAihe-tilojen käyttäminen
16
ƈASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista
Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen)
16
ƈÄÄNENTALLENNUS-tila
16
ƈTauko äänen tallennuksen aikana 16
ƃHuomioonotettavaa kuvattaessa 17
ƃKameran painikkeen käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
17
ƈPOWER-virtapainike
17
ƈSHUTTER-suljinpainiketta
17
ƈZoom W/ T -painike
17
ƈÄänentallennus / ääniviesti /
YLÖS-painike
18
ƈMakro- /Alas-painike
19
ƈTarkennuslukko
20
ƈFLASH / LEFT-painike (salama/ vasen) 20
ƈItselaukaisin / Oikealle-painike
22
ƈVALIKKO / OK-painike
22
ƈTilapainike
22
ƈASR-painike
23
ƈ+/--painike
23
ƈE (Tehoste) -painike
26
ƈVäri
26
ƈValmiiksi määritetyt
tarkennuskehykset
27
ƈYhdistelmäkuvaaminen
28
ƈValokuvakehys
29
ƈElokuvaleikekehyksen vakauttaja 29
ƃNestekidenäytön käyttäminen kameran
asetusten määrittämisessä
30
3
Sisällys
ƈValikon käyttäminen
ƈTila
ƈTILAN ASETUKSET
ƈKoko
ƈLaatu / kehysnopeus
ƈMittaaminen
ƈJatkuva kuvaaminen
ƈTerävyys
ƈNäytössä näkyvän valikon tiedot
31
31
32
32
33
33
34
34
34
TOISTO
ƃToistotilan aloittaminen
ƈValokuvan toistaminen
ƈ Elokuvaleikkeen toistaminen
ƈ Elokuvaleikkeen sieppaaminen
ƈElokuvan leikkaaminen kamerassa
ƈTallennetun äänen toistaminen
ƃNestekidenäytössä näkyvät
kuvakkeet
ƃKameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä
ƈToistotilapainike
ƈPikkukuva / suurennuspainike /
äänenvoimakkuuspainike
ƈÄäniviesti /YLÖS-painike
ƈToisto- ja tauko- / Alas-painike
ƈVasemmalle-/Oikealle-/Valikko-/OK-painike
ƈE (Tehoste) -painike
ƈPoista -painike
ƈTulostuspainike
4
35
35
35
35
36
36
37
37
37
38
39
40
40
40
41
41
ƃToistoasetusten määrittäminen
nestekidenäytön avulla
ƈKuvaesityksen käynnistäminen
ƈKuvien suojaaminen
ƈKuvien poistaminen
ƈMuuta kokoa
ƈKuvan kääntäminen
ƈDPOF
ƈDPOF : <STANDARD/STANDARDI>
ƈDPOF : Hakemisto
ƈDPOF : Tulostuskoko
ƈNäyttöön tulevat tiedot
ƈKopioi korttiin
ƈPictBridge
ƈPictBridge : Kuvan valitseminen
ƈPictBridge : Tulostusasetukset
ƈPictBridge : NOLLAA
42
44
45
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
51
52
ASETUS
52
ƃAsetusvalikko
ƈTiedostonimi
53
ƈAutomaattinen virrankatkaisu
54
ƈKieli
54
ƈMuoto
55
ƈPäivämäärän, kellonajan ja
päivämäärätyypin asettaminen 55
ƈTallennuspäivän lisääminen kuvaan 55
ƈÄäni
56
ƈYhteyden muodostaminen ulkoiseen
laitteeseen (USB)
56
ƈAutomaattitarkennuksen merkkivalo
ƈLCD-näytön kirkkaus
ƈVideosignaalin ulostulotyypin valinta
ƈPikakatselu
ƈAlustaminen
ƃMYCAM -valikon asetusten
määrittäminen
ƈAloituskuva
ƈAloitusääni
ƈSuljinääni
56
56
57
57
57
58
58
58
58
ƈKuvaesityksen vaihtumisvälin
66
valitseminen
ƈKuvaesityksen toistaminen
66
ƈKehyshaku
66
ƈNäyttöasetukset
66
ƈTallennustoiminnon määrittäminen
MP3-tilassa
67
ƃTärkeitä tietoja
67
ƃVaroitusilmaisin
69
ƃEnnen yhteyden ottamista huoltoon 69
ƃTekniset tiedot
71
MP3 / PMP-tila
59
ƃMP3 / PMP-tila
ƃTiedostojen lataaminen
59
ƃMP3- tai PMP-tilan käynnistäminen 60
ƃMP3- tai PMP-tilan LCDnäyttöilmaisin
62
ƃKameran painikkeiden käyttäminen
kameran asetusten määrittämisessä 62
ƈÄänenvoimakkuuden säätö
62
ƈToisto jatauko-/ Ohjauspainike
62
ƈPoistopainike
63
ƈEstopainike
63
ƈToistoluettelopainike
63
ƃToistoasetusten määrittäminen LCDnäytön avulla
64
ƈJatkaminen
64
ƈToistotila
65
ƈMP3-soittimen olemus
65
ƈPoista kaikki
65
OHJELMA
ƃOhjelmistoon liittyviä huomautuksia 74
ƃJärjestelmävaatimukset
74
ƃTietoja ohjelmasta
74
ƃSovellusohjelman asetusten
määrittäminen
75
ƃPC-tilan käynnistäminen
78
ƃSiirrettävän levyn poistaminen
79
ƃUSB-ohjaimen asentaminen MACympäristöön
80
ƃMAC-USB-ohjaimen käyttäminen 80
ƃWindows 98SE USB -ohjaimen
poistaminen
80
ƃDigimax Converter
81
ƃDigimax Master
82
ƃDigimax Reader
84
85
ƃUsein kysyttyjä kysymyksiä
Järjestelmäkaavio
Ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta, tarkista, että toimitussisältö vastaa seuraavaa luetteloa. Sisältö voi vaihdella markkina-alueen mukaan. Voit hankkia lisävarusteita
ottamalla yhteyden lähimpään Samsung-jälleenmyyjään tai -huoltopisteeseen.
< Sisältyvät ehdot >
Kameralaukku
DPOF-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 47)
Käyttöopas, tuotetuki
Kameran hihna
Ohjelmisto-CD-levy
(lisätietoja on sivulla 74 ja 75)
SD/MMC-muistikortti
(lisätietoja on sivulla 10)
Latauslaite
Telakkasovitin
Tietokone
PictBridge-yhteensopiva tulostin
(lisätietoja on sivulla 49)
USB-kaapeli
AV kaapeli
Kuulokkeet
USB-kaapeli akun
lataamista varten:
Ladattava akku
(SLB-0837)
Kehto
Ulkoinen näyttö
(lisätietoja on sivulla 57)
5
Toiminnot
Edestä ja ylhäältä
Takaisin
Zoomaus-/pikkukuva/äänenvoimakkuuspainike
Virtapainike
Suljinpainike
LCD-näyttö
ASR-tila-/pitopainike
M (Tila) -painike
Mikrofoni
Kaiutin
Kameran tilamerkkivaloa
E (Tehoste) -painike
Kameran hihna
Kuulokeliitäntä
Salamavalo
Automaattitarkennusvalo ja
itselaukaisun merkkivalo
Toistotila-/tulostuspainike
+/--painike, DELETE-painike
Optinen 3x-zoomobjektiivi ja
objektiivinsuojusa
6
5-toiminen painike
Toiminnot
POhja / 5-toiminen painike
Telakka (lisävaruste)
ƈ Voit ladata akun, siirtää otettuja kuvia tulostettavaksi ja ladata kuvia telakan
avulla. Lisätietoja on sivuilla 9, 49 ja 78.
Paikka muistikortille
Pariston paikka
Paristokotelo
Paristokotelon kansi
Kameran liitäntä
Virtaliitäntä
USB-portti
Jalustan sovitin
Telakkasovitin
ƈ Voit yhdistää kameran jalustaan tämän sovittimen avulla.
ƃ Kameran kiinnittäminen
Ääniviesti-/äänentallennus-/YLÖS-painike
MENU/OK-painike
SELF-TIMER/RIGHTpainike
(itselaukaisin/oikea)
FLASH/LEFT-painike
(salama/vasen)
‫ڹ‬
‫ں‬
ƃ Kameran irrottaminen
‫ڻ‬
Makro/ALAS-painike,
Toisto/tauko-painike
‫ڹ‬
‫ں‬
‫ں‬
7
Toiminnot
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Itselaukaisimen merkkivalo
Kuvake
Tila
Kuvaus
Vilkkuu Merkkivalo vilkkuu nopeasti 0.25 sekunnin välein 2 sekunnin ajan.
Ensimmäisen 8 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein.
Vilkkuu Viimeisten 2 sekunnin ajan LED-merkkivalo vilkkuu
nopeasti 0,25 sekunnin välein.
Vilkkuu
Ensimmäinen kuva otetaan 10 sekunnin kuluttua
ja toinen 2 sekuntia myöhemmin.
ƈ Kameran tilamerkkivalo
Tila
Virran kytkeminen päälle
Kuvaus
Merkkivalo syttyy ja sammuu, kun kamera on kuvausvalmis
Merkkivalo vilkkuu tallennettaessa kuvan tietoja ja
Kuvan ottamisen jälkeen
sammuu, kun kamera on kuvausvalmis
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tietokoneeseen Merkkivalo syttyy (LCD-näyttö sammuu, kun laite on alustettu)
Tietojen lähettäminen tietokoneeseen Merkkivalo vilkkuu (LCD-näyttö sammuu)
USB-kaapelin ollessa yhdistettynä tulostimeen Merkkivalo syttyy
Tulostimen tulostaessa
Merkkivalo vilkkuu
ƈ Käytä kameran mukana toimitettua ladattavaa akkua (SLB-0837). Muista ladata
akku ennen kameran käyttämistä.
ƈ Aseta paristo kuvassa näkyvällä tavalla.
- Jos kamera ei käynnisty asetettuasi siihen akun,
tarkista että napaisuus on oikea (+ ja -).
- Älä paina akkutilan kantta voimalla avatessasi sitä.
Muutoin kansi voi vaurioitua.
ƈ Kuvien määrä ja akun kesto
Akun kesto / kuvien määrä
Perustuen seuraaviin kuvausolosuhteisiin
Tavallinen
kuvaus
Noin 100 min /
noin 210 kuvaa
Käytettäessä täyteen ladattua akkua,
Automaattinen-tilaa, 6 Mt:n kuvakokoa ja korkeaa
kuvanlaatua. Kuvien ottamisen väli: 30 sek
Zoomasennon vaihtaminen laajakulma- ja
telekuvauksen välillä päättyy aina kuvan ottamisen
jälkeen. Salamavalon käyttäminen joka toisella
kerralla. Kameran käyttäminen 5 minuutin ajan ja
virran sammuttaminen 1 minuutiksi.
Elokuva
Noin 105 minuuttia
Täyteen varatun akun käyttäminen.
Kuvakoko 640 x 480 / Kehysnopeus 30
kehystä sekunnissa:
MP3
Noin 240 minuuttia
Täyteen varatun akun käyttäminen.
LCD-näyttö ei käytössä.
PMP
Noin 130 minuuttia
Täyteen varatun akun käyttäminen.
ƈ Tilakuvake (Lisätietoja kameran tilan asettamisesta on sivulla 14.)
TILA
NEN
TALLENTAMINEN
MP3
PMP
MOVIE CLIP
(elokuvaleike)
AUTO OHJELMA
ASR
TOISTO
Kuvake
TILA
SCENE
YÖKUVA MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA LÄHIKUVA TEKSTI
Kuvake
TILA
Kuvake
8
AUR.LASK AAMUHÄM VASTAVALO ILOTULITUS HIEK/ LUM
ſ Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa. Ne saattavat muuttua
kuvausolosuhteiden ja kameran käyttämisen mukaan.
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Nestekidenäytössä olevat 4 merkkiä kertovat pariston tilasta.
Pariston ilmaisin
Akun tila
Akku on täynnä
virtaa.
ƈ Ladattavan akun (SLB-0837) lataaminen muuntajan avulla.
ƃ Lataaminen telakassa
Akku on tyhjenemässä. Akku on tyhjenemässä. Akku on tyhjenemässä.
Valmistaudu
Valmistaudu
Valmistaudu
vaihtamaan se.
vaihtamaan se.
vaihtamaan se.
TIETOJA
ƃ Sammuta kameran virta silloin kun sitä ei käytetä.
ƃ Alle 0Ű asteen lämpötilassa akku tyhjenee tavallista nopeammin
ƃ Akun teho palautuu tavallisesti ennalleen huoneenlämpötilassa.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä kameran runko voi lämmetä.
Se on täysin normaalia.
ƃ Lataaminen kamerassa
Muuntajan käyttäminen
Latausmerkkivalo
Aseta 10 minuuttia latauksessa ollut ladattava akku paikoilleen katkaisematta
kamerasta virtaa ennen kameran käynnistämistä muuntajan syöttäessä virtaa.
Jos käytettävissä on verkkovirtaa, kameraa voi käyttää muuntajan avulla
yhtäjaksoisesti kauan.
VAARA
ƃ Varmista, että kamera tai muuntaja ei joudu kosketuksiin veden tai
metalliesineiden kanssa. Muutoin kamera tai muuntaja voi vaurioitua.
ƃ Käytä ainoastaan tätä kameraa varten suunniteltua muuntajaa. Muutoin
takuu voi raueta.
VAROITUS
ƃ Jos muuntajan latausmerkkivalo ei syty tai vilkkuu, kun olet asettanut
ladattavan akun paikoilleen, tarkista, onko akku oikein paikoillaan.
ƃ Jos lataat akkua virran ollessa kytkettynä kameraan, akku ei lataudu
täyteen. Voit ladata akun täyteen sammuttamalla kamerasta virran
lataamisen ajaksi.
9
Yhdistäminen virtalähteeseen
ƈ Muuntajan latausmerkkivalo.
Lataus meneillään
Lataaminen on valmis
Latausvirhe
Latausmerkkivalo
Punainen merkkivalo palaa
Vihreä merkkivalo palaa
Punainen merkkivalo ei pala tai vilkkuu
ƃ Tietojen lähettämisessä käyttävää USB-kaapelia ei voi käyttää akun
lataamiseen.
ƃ USB-kaapeli akun lataamista varten on lisävaruste.
- Kun USB-latauskaapeli yhdistetään kameran liittimeen, voit ladata akkua ja
siirtää tietoja samanaikaisesti.
- Kun USB-latauskaapeli yhdistetään telakointiyksikön virtaliitäntään, voit ladata
akkua.
Kun USB-latauskaapeli yhdistetään telakan USB-liitäntään, voit siirtää tietoja.
ƈ Latausaika (kun kamerasta on katkaistu virta)
- Telakan käyttäminen: noin 150 minuuttia
- Muuntajan käyttäminen: noin 150 minuuttia
TIETOJA
ƃ Jos lataat täysin tyhjää akkua, älä kytke kameraan virtaa lataamisen ajaksi.
Kamera ei ehkä käynnistä, koska akku on lähes tyhjä.
Lataa akkua yli 10 minuuttia kameran käyttämiseksi.
ƃ Älä käytä salamavaloa tiheään tai kuvaa elokuvaleikettä, jos kokonaan
tyhjentynyttä akkua on ladattu vain lyhyt aika.. Vaikka kamera yhdistetään
latauslaitteeseen, siitä voi sammua virta, kun akun varaus tyhjenee taas.
10
Muistikortin käyttöohjeet
ƃKortin suorituskyky heikkenee ajan myötä.
Jos näin käy, on hankittava uusi muistikortti.
Samsung-takuu ei koske kortin normaalia kulumista.
ƃ Muistikortti sisältää herkkää elektroniikkaa.
Älä taivuttele äläkä vääntele sitä äläkä saata sitä iskun kohteeksi.
ƃ Älä varastoi muistikorttia paikassa, jossa esiintyy voimakas sähkö- tai
magneettikenttä, esimerkiksi kaiuttimien tai televisiovastaanottimen lähellä.
ƃ Älä käytä äläkä säilytä sitä hyvin kylmässä tai kuumassa.
ƃ Varo, että muistikortti ei likaannu, ja että se ei joudu kosketuksiin minkään
nesteen kanssa. Jos näin kuitenkin käy, puhdista muistikortti pehmeällä
kankaalla.
ƃ Säilytä muistikortti kotelossaan, kun sitä ei käytetä.
ƃ Pitkäaikaisessa käytössä muistikortti voi lämmetä. Se on täysin normaalia.
ƃ Älä käytä toisessa digitaalikamerassa käytettyä muistikorttia.
Voit käyttää muistikorttia tässä kamerassa alustamalla muistinkortin ensin tässä
kamerassa.
ƃ Jos kortti joutuu alttiiksi seuraaville olosuhteille, tallennetut tiedot voivat
vaurioitua.
- Kortin virheellinen käyttäminen
- Jos kamerasta sammutetaan virta tai kortti poistetaan nauhoituksen,
poistamisen, alustamisen tai lukemisen aikana.
ƃ Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Muistikortin käyttöohjeet
ƈ Kamera voi käyttää sekä SD-muistikorttia että MMC-multimediakorttia.
Kaikkien valmistajien ja tietyntyyppiset muistikortit eivät ole yhteensopivia.
Kortin nastat
Kirjoitussuojak
ytkin
Etiketti
[SD-muistikortti (lyhenne sanoista Secure Digital)]
MMC-korttien käyttämisestä on lisätietoja niiden
mukana tulleessa käyttöoppaassa.
SD-muistikortin kirjoitussuojakytkin estää kuvien
poistamisen tai kortin alustamisen. Tiedot
suojataan vetämällä kytkin SD-kortin pohjaan.
Suojaus poistetaan vetämällä kytkin SD-kortin
yläosaan.
Vedä kytkin SD-kortin yläosaan ennen kuvien
ottamista.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
ƈ Aseta muistikortti kameraan kuvan osoittamalla tavalla.
- Katkaise kamerasta virta ennen muistikortin
asettamista paikoilleen.
- Aseta muistikortin etuosa kohti kameran etuosaa
(objektiivia) ja kortin nastat kohden kameran
takaosaa (nestekidenäyttöä).
- Älä aseta korttia väärin paikoilleen. Muutoin
korttipaikka voi vaurioitua.
Muistikortin asettaminen paikoilleen
ƈ Käytettäessä 64 Mt:n MMC-muistia kameraan mahtuu jäljempänä esitetty määrä
kuvia.
Tallennetun kuvan koko SUPERTARKKA
HYVÄ
NORMAALI 30R/SEK
15R/SEK
6M(2816x2112)
N. 18
N. 35
N. 52
-
-
5M(2592x1944)
N. 22
N. 42
N. 61
-
-
Taval 4M(2272x1704)
linen
3M(2048x1536)
kuva
us 2M(1600x1200)
1M(1024x768)
N. 27
N. 54
N. 79
-
-
N. 35
N. 65
N. 93
-
-
N. 57
N. 101
N. 139
-
-
N. 139
N. 197
N. 250
-
-
VGA(640x480)
N. 289
N. 341
N.417
-
-
-
-
-
Noin 4' 10''
Noin 8' 10''
-
-
-
Noin 9' 10''
Noin 17' 10''
-
-
-
Noin 19' 10'' Noin 33' 30''
640(640X480)
*
Video 320(320X240)
leike 160(160X128)
ſ Nämä luvut ovat arvioita, sillä esimerkiksi kuvan aihe ja muistikortin tyyppi
vaikuttavat kuvien vaatimaan tilaan.
ſ Älä paina zoomauspainikkeita kuvattaessa elokuvaleikettä.
Zoompainikkeiden käyttäminen voi vaikuttaa tallennusajan pituuteen.
11
Kameran käyttöönottaminen
ƈ Kun kameraa käytetään ensimmäisen kerran, nestekidenäyttöön tulee valikko,
jonka avulla voit asettaa päivämäärän, ajan ja kielen. Tämä valikko ei tule enää
näkyviin, kun olet asettanut päivämäärän, ajan ja kielen. Aseta päivämäärä, aika
ja kieli ennen tämän kameran käyttämistä.
ƃ Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
1. Valitse [Date&Time] -valikko painamalla YLÖS- tai
SETUP
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
Date&Time
06/01/10
Language
2. Valitse haluamasi alivalikko painamalla YLÖS-,
13:00
ALAS-, VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
yy/mm/dd
OIKEALLE-painike
: valitsee VUODEN/
Back:
Set:OK
KUUKAUDEN/PÄIVÄN/
TUNNIN/MINUUTIN / PÄIVÄMÄÄRÄTYYPIN
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta [Date&Time] -päävalikossa, jos
osoitin on päivämäärän ja ajan asettamisen
ensimmäisen kohteen kohdalla. Muualla osoitin
siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS/ ALAS-painike
: muuttaa arvoja.
12
ƃ Kielen asettaminen
1. Valitse [Language] -valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS/ ALAS -painikkeita ja napsauttamalla OKpainiketta.
Kun asetukset on määritetty, voit poistua valikosta
painamalla MENU-valikkopainiketta kahdesti.
SETUP
Date&Time
Language
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Back:
Set:OK
TIETOJA
ƃ Kielivaihtoehtoja on 22. Ne on lueteltu jäljempänä:
- Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja, perinteinen kiina,
yksinkertaistettu kiina, japani, venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi,
suomi, thai, bahasa (malaiji/indonesia), arabia, unkari, tsekki, puola ja
turkki.
ƃ Kieliasetus säilyy, vaikka kamerasta sammutetaan virta.
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
ƈ Nestekidenäytössä on tietoja kuvaustoiminnoista ja valinnoista.
21
20
1
19
2
18
3
17
4
16
5
15
6
14
7
13
8
12
Nro
11
12
13
14
15
16
17
Kuvaus
Päivämäärä/ Aika
Valotuksen kompensointi
White Balance (valkotasapaino)
ISO
RGB
Terävyys
Kuvan laatu/ kehysnopeus
18
Kuvakoko
19
9
10
11
20
21
Nro
Kuvaus
Kuvake
Sivu
1
Recording-tallennustila
S.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akku
Jatkuva kuvaaminen
Salama
Itselaukaisin
Makrokuvaus
Mittaaminen
Asetetun kortin merkkivalo
Automaattisen tarkennuksen kehys
Varoitus tärähtämisvaarasta
S.8
S.34
S.20
S.22
S.19
S.33
S.17
Kuvake
2006/01/10 01:00 PM
RGB
S.32
Muistiin vielä mahtuvien
kuvien lukumääräs
38
Jäljellä oleva tallennusaika
(elokuva- tai äänileike)
00:01:30/ 01:00:00
Ääniviesti/ Mikrofoni ei käytössä
Optinen/ digitaalinen zoomauspalkki/
digitaalisen zoomin arvo
Sivu
S.55
S.25
S.24
S.24
S.23
S.34
S.33
S.11
S.18
S.18
13
Tallennustilan vaihtaminen
ƈ Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran takana olevaa M-tilapainiketta
sekä [TILA]- tai [TILAN ASETUS] -valikkoa.
Lisätietoja MP3- ja PMP-tilasta on sivuilla 59.
ƃ [TILA]-valikon valitseminen
1. Koska kamerassa on 45 Mt sisäistä muistia,
TILA
muistikorttia ei ole pakko käyttää. Jos kamerassa ei
KUV/ELOKUV/PMP
ole muistikorttia, kuvat tallennetaan kameran
TÄYSI
omaan muistiin. Jos kamerassa on muistikortti,
kuvat tallennetaan siihen.
2. Kun painat valikkopainiketta, valikko tulee näkyviin.
3. Voit valita [TILA]-valikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
4. Voit valita [TILAN ASETUS]- tai [TÄYSI]-alivalikon painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
- [KUV/ELOKUV/PMP] : [TILAN ASETUS] -valikossa valittu kuvaustila ja
elokuvaleiketila voidaan valita.
- [TÄYSI]
: Voit valita automaatti-, ohjelmoitu-, elokuvaleikeja aihetilan.
ƃ Tallennustilan vaihtaminen: Jos [KUV/ELOKUV/PMP]-valikko on valittuna:
1. Edellisellä kerralla käytetty tallennustila tulee näkyviin.
2. Kun painat kameran takana olevaa M-tilapainiketta, tallennustila muuttuu
elokuvaleiketilaksi.
3. Kun painat M-tilapainiketta kahdesti, käyttöön tulee [TILAN ASETUS] valikossa valittu kuvaustila.
Tilapainikkeen painaminen
[AUTO-tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
ƃ Tallennustilan vaihtaminen: Jos [TÄYSI]-valikko on valittuna:
1. Edellisellä kerralla käytetty tallennustila tulee näkyviin.
2. Kun painat kameran takana olevaa M-tilapainiketta,
tilanvalintavalikko tulee näkyviin,
3. Voit valita Automaattinen-, ohjelmoitu-, MP3-,
AUTO
Elokuvaleike-, PMP- tai Aihe-tilan painamalla
vasemmalle/oikealle-painiketta. Voit siirtyä
Automaattinen-, ohjelmoitu- ja Elokuvaleike-valikon
välillä painamalla ylös/alas-painikkeita.
4. Kun painat M (Tila) -painiketta, tilanvalintavalikko poistuu näytöstä.
VAHV: TILA/OK
14
Tallennustilan aloittaminen
ƈ Automaattinen-tilan käyttäminen
Kun valitset tämän tilan, valokuvien ottaminen on nopeaa ja helppoa. Lisäksi
käyttäjän toimia tarvitaan mahdollisimman vähän.
1. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Ota kuva painamalla laukaisinta.
ƈ Elokuvaleikkeen tallentaminen ilman ääntä
Voit tallentaa elokuvaleikkeitä ilman ääntä.
1. (
) -kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun painat
Ylös-painiketta.
2. Kun painat laukaisinta, elokuvaleikkeen tallentaminen
alkaa. Voit tallentaa sitä käytettävissä olevan
tallennuskapasiteetin verran ilman ääntä.
3. Voit lopettaa tallentamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
TIETOJA
ƃ Jos automaattisen tarkentamisen kehys muuttuu punaiseksi, kun laukaisin
painetaan puoliväliin, kamera ei voi tarkentaa kohteeseen.
ƈ Elokuvaleike-tilan käyttäminen
Voit kuvata videokuvaa jäljellä olevan muistikapasiteetin verran.
1. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Kun painat laukaisinta kerran, elokuvaleikkeen
nauhoittaminen alkaa. Voit kuvata videokuvaa niin
kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa.
Videokuvan nauhoittaminen jatkuu, vaikka
vapautatkin laukaisimen. Voit lopettaa
nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
ſ Kuvan koko ja tyyppi luetellaan jäljempänä.
- Kuvan koko
: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128 (valittavissa)
- Elokuvaleiketiedoston tyyppi : AVI (MPEG-4)
ƈ Tauko nauhoitettaessa elokuvaleikettä (jatkuva nauhoittaminen)
Tämä kamera mahdollistaa nauhoittamisen keskeyttämisen kuvattaessa
elokuvaleikettä. Tämän toiminnon ansiosta kuvaamisen voi keskeyttää ilman,
että leike päättyy.
1. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
taukopainiketta (
).
2. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen
taukopainiketta (
).
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
00:00:04
[Elokuvaleikkeen jatkuva
tallentaminen]
15
Tallennustilan aloittaminen
ƈ Ohjelma-tilan käyttäminen
Automaattisessa tilassa kamera valitsee parhaat mahdolliset asetukset. Voit
aukkoa ja suljinnopeutta lukuun ottamatta säätää manuaalisesti kaikkia
toimintoja.
1. Tähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Ota kuva painamalla laukaisinta.
ƈ Aihe-tilojen käyttäminen
Tämän valikon avulla voit määrittää helposti ihanteelliset asetukset eri
kuvaustilanteisiin.
1. ähtää kohdetta kameralla ja sommittele kuva
käyttämällä LCD-kidenäyttöä.
2. Ota kuva painamalla laukaisinta.
Lisätietoja Aihe-tiloista on sivulla 32.
ƈ ASR-tilan käyttäminen (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen)
ASR-tila auttaa saamaan hyvän kuvan huonoissa valaistusolosuhteissa
sisätiloissa tarvitsematta käyttää salamavaloa. Koska lapset ovat herkkiä
salamavalolle, tämä toiminto soveltuu käytettäväksi kuvattaessa lapsia.
1. Paina ASR-tilapainiketta.
2. Ota kuva painamalla laukaisinta.
ſ Lisätietoja ASR-toiminnosta on sivulla 23.
16
ƈ ÄÄNENTALLENNUS-tila
Voit äänittää ääntä jäljellä olevan muistikapasiteetin verran (enintään 1 tunti)
1. Voit valita ÄÄNENTALLENNUS-tilan painamalla
äänentallennuspainiketta kahdesti kaikissa tiloissa
paitsi Elokuvaleike-tilassa.
2. Voit nauhoittaa ääntä painamalla laukaisinta.
- Kun painat laukaisinta kerran, äänen
nauhoittaminen alkaa. Voit nauhoittaa ääntä niin
kauan kuin muistikortissa riittää vapaata tilaa, kuitenkin enintään yhden
tunnin. Äänen nauhoittaminen jatkuu, vaikka vapautatkin laukaisimen.
- Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
- Tiedostotyyppi: *.wav
ƃ Tauko äänen tallennuksen aikana
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa suosikkiääniäsi äänitiedostoksi
tarvitsematta laatia useita äänentallennustiedostoja.
1. Voit keskeyttää nauhoittamisen painamalla
taukopainiketta (
).
2. Voit jatkaa nauhoittamista painamalla uudelleen
taukopainiketta (
).
00:00:03
3. Voit lopettaa nauhoittamisen painamalla laukaisinta
uudelleen.
[Äänen tallennuksen
asettaminen taukotilaan]
TIETOJA
ƃ Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
ƃ Jos kamerasta sammutetaan virta äänen tallennuksen ollessa taukotilassa,
äänen tallennus peruutetaan.
Huomioonotettavaa kuvattaessa
ƈ Pidä sulkijan painiketta painettuna puoliväliin saakka.
Voit tarkistaa tarkennuksen ja salamavalon latauksen painamalla suljinpainiketta
kevyesti. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.
Kameran painikkeen käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennustilan asetukset käyttämällä kameran painikkeita.
POWER-virtapainike
[ Paina suljinpainiketta kevyesti ]
[ Paina suljinpainiketta ]
ƈ Käytettävissä oleva tallennusaika voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja kameran
asetusten mukaan.
ƈ Jos salamavalo ei ole käytössä tai kuvattaessa hämärässä käytetään hidasta
välähtämistä, nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran tärähtämisestä
(
). Jos näin käy, aseta kamera tukevalle alustalle tai ota salamavalo
käyttöön.
ƈ Kuvaaminen vastavaloon : Kuvatessasi ulkona vältä vastavaloa, sillä muutoin
kohde voi jäädä tummaksi. Kun kuvaat kohti
vastavaloa, käytä [VASTAVALO]-asetusta
maisemakuvauksessa (katso sivu 32),
sisäänrakennettua salamaa (katso sivu 20),
pistemittausta (katso sivu 33) tai valotuksen korjausta
(katso sivu 25).
ƈ Joissakin tilanteissa automaattitarkennus ei toimi oikein.
- Jos kuvattava kohde sulautuu taustaansa
- Kohde on erittäin kirkas tai heijastaa voimakkaasti.
- Kohde liikkuu hyvin nopeasti.
- Esiintyy voimakkaita heijastumia tai kohteen tausta on hyvin kirkas.
- Kohteessa on vain vaakasuoria viivoja tai kohde on hyvin ohut, kuten
lipputanko.
- Taustan ollessa tumma.
ƃ Käynnistää tai sammuttaa virran.
ƃ Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran automaattisesti, kun kamera on
ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
Sivulla 54 on lisätietoja virran automaattisesta
katkaisemisesta.
SHUTTER-suljinpainiketta
ƃ Käytetään otettaessa kuvaa tai tallennettaessa
ääntä tallennustilassa.
Zoom W/ T -painike
ƃ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, tämä
painike toimii optisen tai digitaalisen zoomin
painikkeena.
17
ZOOM W / T -painike
Äänentallennus (
ƃ Zoomauspainikkeen käyttäminen
- Kamerassa on 3x-optinen ja 5x-digitaalinen
Optinen zoom
zoomaus. Jos käytät niitä yhdessä, zoomaus
on 15-kertainen.
- T-zoomauspainikkeen painaminen Kohde
tulee lähemmäs kameraa.
Digitaalinen zoomi
- Paina ZOOM W -painiketta. Kohde siirtyy
kauemmas kamerasta.
- Digitaalinen zoom lähentää kohdetta ohjelmallisesti, ei optisesti.
[Laajakuva]
[Tele]
ƃ Digitaalista zoomia käyttämällä otetut kuvat latautuvat tavallista hitaammin.
Tämä kestää hetken.
ƃ Digitaalista zoomia ei voi käyttää videokuvaamisen aikana.
ƃ Jos painat zoompainikkeita elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana, ääntä ei
tallenneta.
ƃ Digitaalisen zoomin käyttäminen saattaa heikentää kuvanlaatua.
ƃ Näet digitaalisen zoomin kuvan selkeämmin painamalla sulkimen puoliväliin
optisen zoomin 3X-asennossa ja paina zoomin T-painiketta uudelleen.
ƃ Digitaalista zoomia ei voi käyttää [YÖ]-, [LAPSI], [LÄHIKUVA]-, [TEKSTI]- ja
[ILOTULITUS]-aihetiloissa.
18
) / YLÖS-painike
ƈ Kun tämä valikko näkyy, YLÖS-painike toimii suuntapainikkeena.
Kun tämä valikko ei näy LCD-näytössä, YLÖS-painike toimii äänentallennus- tai
ääniviestipainikkeena . Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin. Lisätietoja
äänen tallentamisesta on sivulla 16.
ƃ Ääniviestin tallentaminen
1. Paina ÄÄNIVIESTI ( ) -painiketta. Kun ääniviestin merkki näkyy
nestekidenäytössä, asetus on määritetty valmiiksi.
[Ääniviestin nauhoittamisen
valmistelut]
[Digitaalinen zoom 5x]
TIETOJA
) / ääniviesti (
[Ääniviestin tallentaminen]
2. Paina laukaisupainiketta ja ota kuva. Kuva tallennetaan muistikorttiin.
3. Ääntä nauhoitetaan kymmenen sekunnin ajan alkaen siitä hetkestä, kun kuva
on tallennettu. Kun painat laukaisinta nauhoittamisen ollessa meneillään,
nauhoittaminen päättyy.
TIETOJA
ƃ Paras äänen nauhoitusetäisyys on 40 cm.
Makro- (
) /Alas-painike
ƈ Kun tämä valikko näkyy, ALAS-painike toimii
suuntapainikkeena.
Kun tämä valikko ei ole näkyvissä, voit ottaa makrokuvia
käyttämällä MAKRO/ALAS-painiketta. Käytettävissä
olevat etäisyysalueet on esitetty alla. Paina Makropainiketta, kunnes nestekidenäytössä näkyy haluamasi
makro-tilan merkki.
TIETOJA
[Automaattitarkennus - ei
kuvaketta]
ƃ Kun makrotila on valittuna, kamera voi tärähtää. Ole varovainen, että
kamera ei tärähdä.
ƃ Kun kuvattava kohde on lähempänä kuin 20 cm (laajakulmazoom) tai 30
cm (telezoom), valitse FLASH OFF -tila.
ƃ Jos kuvattava kohde on lähempänä kuin 5 cm., automaattitarkennus voi
toimia hitaasti.
ƈ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva tarkennusmenetelmä
(O: valittavissa, X: Ei valittavissa, ∞: tarkennusetäisyys äärettömään)
[Automaattinen makro (
)]
[Supermakro (
)]
ƈ Tarkennustilat ja -alueet (W: Laajakulma, T: Tele)
Tila
Tarkennustyyppi Super macro(
)
W : 1~5
Tarkennusetäisyys
(vain laajakuva)
Tila
Tarkennustyyppi Super macro(
)
Tarkennusetäisyys
W : 1~5
(vain laajakuva)
Tila
Tarkennustyyppi Super macro(
Tarkennusetäisyys
-
)
Automaattinen ( )
Auto macro(
)
W : 5~ääretön
T : 50~ääretön
Ohjelma (
)
Makro (
)
[Makro (
)]
(Yksikkö: cm)
Tavallinen
W : 50~ääretön
T : 50~ääretön
Tila
Automaattinen makro
Supermakro
Makro
Tavallinen
X
X
O
O
O
O
X
O
O
X
X
O
AIHE
Tila
Automaattinen makro
Supermakro
Makro
Tavallinen
X
O
O
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
O
X
X
X
ū
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
ū
X
X
X
ū
X
X
X
O
X
X
X
ū
X
X
X
O
Tavallinen
W : 5~50
T : 25~50
ASR-tila(
)
Auto Macro(
)
W : 50~ääretön
T : 50~ääretön
W : 5~ääretön
T : 50~ääretön
W : 50~ääretön
T : 50~ääretön
Tavallinen
19
Tarkennuslukko
FLASH (
ƈ Voit tarkentaa muualla kuin kuvan keskellä olevaan kohteeseen käyttämällä
tarkennuslukitustoimintoa.
ƃ Tarkennuslukon käyttäminen
1. Varmista, että kohde on automaattitarkennuskehyksen keskellä.
2. Paina suljinpainike puoliväliin. Kun vihreä automaattitarkennuksen kehyt
syttyy, kamera on tarkentunut kohteeseen. Älä paina laukaisinta pohjaan
saakka, jotta kuvaa ei oteta vahingossa.
3. Kun laukaisinpainike on painettuna puoliväliin, sommittele kuva ja ota kuva
painamalla laukaisin kokonaan pohjaan. Jos poistat sormen laukaisimelta,
tarkennuslukko poistuu käytöstä.
) / LEFT-painike (salama / vasen)
ƈ Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, Vasemmalle
-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään
alivalikkoon.
ƈ Kun nestekidenäytössä ei ole valikkoa, VASEN-painike
toimii salamapainikkeena.
ƃ Salamatilan valitseminen
1. Paina salamapainiketta, kunnes nestekidenäytössä
näkyy salamatilan ilmaisin.
2. Salamatilanilmaisin tulee nestekidenäyttöön.
Valitse kuvausolosuhteisiin sopiva salamatila.
[ Automaattisen salamavalon
valitseminen ]
ƃ Salamavalon kantomatka
Auto
ISO
Auto
WIDE
0.5 ~ 2.4
TELE
0.5 ~ 1.9
(Yksikkö : m)
Macro
WIDE
0.2 ~ 0.5
TELE
0.3 ~ 0.5
Automaattinen makro
WIDE
0.2 ~ 2.4
TELE
0.5 ~ 1.9
ſ Supermakrotilassa salama kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.
1. Otettava kuva
20
2. Paina laukaisinta
puoliväliin ja tarkenna
kohteeseen.
3. Sommittele kuva ja
paina laukaisin
kokonaan pohjaan
TIETOJA
ƃ Kun salama latautuu, nestekidenäytössä vilkkuu salamatilan punainen kuvake.
ƃ Salamavalon toistuva käyttäminen vähentää paristojen kestoaikaa merkittävästi.
ƃ Tavallisesti salamavalo latautuu alle 4 sekunnissa. Jos paristoissa on enää
vähän virtaa, latautumisaika on pidempi.
ƃ Kuvattaessa elokuvaleikettä, jatkuvassa kuvaustilassa tai käytettäessä
kaksoisitselaukaisinta salama ei toimi.
ƃ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ƃ Kuvan laatu saattaa huonontua, jos kohde on liian lähellä heijastaa
voimakkaasti.
ƃ Jos kuvassa näkyvä henkilö on aasialainen, punasilmäisyyttä voi olla vaikea korjata.
ƃ Kun otat kuvaa salamavalon avulla huonossa valaistuksessa, kuvaan voi
tulla valkoisia pilkkuja. Ne johtuvat salamavalon heijastumisesta ilmassa
leijuvista hiukkasista. Ne eivät johdu kameran toimintahäiriöstä.
FLASH (
) / LEFT-painike (salama / vasen)
ƃSalamatilan ilmaisin
KUVAKE
Salamatila
Automaattinen
salamavalo
Automaattinen
salama
punasilmäisyyde
n vähennyksellä
ƃ Tallennustilan mukaan käytettävissä oleva salamatila
Kuvaus
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo toimii
automaattisesti.
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
Jos valo ei riitä, kameran salamavalo yrittää
automaattisesti vähentää punasilmäisyyttä.
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
Täytesalama
Salamavalo välähtää ympäristön valon määrästä
huolimatta.
Salamavalon määrä säädetään vallitsevien
valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä kirkkaampi
kohde tai tausta on, sitä lyhyemmän aikaa valo
välähtää.
Hidas
synkonointi
Salamavaloa käytettäessä suljin toimii hitaammin
oikean valotuksen varmistamiseksi. Kun otat kuvaa
huonossa valaistuksessa, nestekidenäyttöön voi
tulla varoitus kameran tärähtämisestä (
).
Salamavalo ei
käytössä
Salamavalo ei välähdä. Käytä tätä tilaa paikoissa tai
tilanteissa, joissa salamakuvaus on kiellettyä. Kun
otat kuvaa huonossa valaistuksessa,
nestekidenäyttöön voi tulla varoitus kameran
tärähtämisestä (
).
Punasilmäisyyde
n vähentäminen
Tässä tilassa kuvaa korjataan automaattisesti, kun
kuvassa on punasilmäisyyttä.
21
Itselaukaisin (
) / Oikealle-painike
ƈ Kun tämä valikko näkyy LCD-näytössä, Oikealle-painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään oikeanpuoleiseen välilehteen. Lisäksi voit siirtyä oikeallepainikkeen avulla alivalikkoon valitsemaan toisen asetuksen. Kun tämä valikko ei
näy nestekidenäytössä, Oikealle-painike toimii itselaukaisinpainikkeena.
Itselaukaisijaa käytettäessä valokuvaaja pääsee itsekin mukaan kuvaan.
VALIKKO / OK-painike
ƈ Valikkopainike
- Kun painat valikkopainiketta, nestekidenäyttöön tulee kunkin kuvaustilan valikko.
Kun painat painiketta uudelleen, näyttöön palaa alkukuva.
- Voit valita valikon vaihtoehdon, kun seuraavat on valittu:
elokuvaleike- ja kuvaustila. Valikkoa ei ole käytettävissä, kun äänentallennustila
on valittuna.
ƃ Itselaukaisijan valitseminen
1. ITSELAUKAISIN-painiketta, kunnes
nestekidenäytössä näkyy haluamasi tilailmaisin.
2. Kun painat SHUTTER-suljinpainiketta, kuva otetaan,
kun määritetty aika on kulunut.
TILAN ASETUS
Kun painat valikkopainiketta
[2 sekunnin itselaukaisimen
valitseminen]
TIETOJA
ƃ Elokuvaleiketilassa vain 10 sekunnin itselaukaisin toimii.
ƃ Jos valitset kahden sekunnin itselaukaisun käytettäessä salamavaloa, viive
voi olla pidempi, jos salamavalon latautuminen edellyttää tätä.
ƃ Itselaukaisu keskeytyy, jos painat itselaukaisinta tai toistopainiketta.
ƃ Voit estää kameraa tärähtämästä käyttämällä kolmijalkaa.
[Valikko ei käytössä]
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
[Valikko käytössä]
ƈ OK-painike
- Kun tämä valikko näkyy nestekidenäytössä, tämän painikkeen painaminen saa
osoittimen siirtymään alivalikkoon tai vahvistaa valinnan.
Tilapainike
ƈ Voit käynnistää kameran tämän painikkeen avulla. Jos käynnistät kameran
painamalla M-painiketta, alkukuva ei tule näkyviin ja kamera kuvaa vain tavallisia
kuvia.
ƈ Voit valita haluamasi tallennustilan.
Valittavissa olevat tallennustilat ovat erilaisia kuin [TILA]-valikon alivalikossa
valitut.
- [KUV/ELOKUV/PMP] : Tavallinen kuva-/elokuvaleiketila
- [TÄYSI]
: Automaattinen, ohjelmoitu, elokuvaleike, aihetila
ſ Lisätietoja M-tilapainikkeesta on sivuilla 14 ja 15.
22
ASR-painike
ƈ Voit valita ASR-tilan (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt
tärähtämisen vähentäminen) painamalla tätä painiketta.
ƃ Huomioonotettavaa käytettäessä ASR-tilaa
1. Digitaalinen zoom ei toimi ASR-tilassa.
2. Jos valaistus on kirkkaampaa kuin loistelamppuvalo,
ASR-toiminto ei tule käyttöön.
3. Jos valaistus on heikompaa kuin loistelamppuvalo,
kameran tärähdyksestä varoittava (
) tulee
näkyviin. Saat onnistuneen kuvan, kun kuvaat
riittävässä valaistuksessa. Tällöin varoitus kameran tärähtämisestä ei tule
näkyviin.
4. Kuvasta saattaa tulla epäterävä jos kohde liikkuu.
5. Saat paremmat tulokset välttämällä kameran
TALLENTAA.
siirtämistä, kun [TALLENTAA.]-viesti on näkyvissä.
6. Koska ASR käyttää kameran digitaalista prosessoria,
ASR-toiminnon avulla otettujen kuvien käsitteleminen
kamerassa kestää hieman tavallista kauemmin.
+/--painike
ƈ Voit säätää valotuksen kompensointia, valkotasapainoa, RGB- ja ISO-arvoa
sekä hidasta suljinta +/--painikkeiden avulla.
ƈ Kun ASR-tila on valittuna, ISO-arvoksi tulee Automaattinen ja valotuksen
korjaukseksi 0,0 EV.
Päävalikko
RGB
ISO
Alivalikko
Käytettävissä oleva kameran tila
R (punainen), G (vihreä), B (sininen)
AUTOMAATTINEN, 50, 100, 200, 400
AUTOMAATTINEN, PÄIVÄNVALO,
VALKOTASAP
PILVINEN, LOISTEPUTKI H, LOISTEPUTKI
AINO
L, HEHKULAMPPU TAI MUKAUTETTU
Valotuksen säätö
-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0 (0,5 EV:n portain)
LT
Aukon arvo / suljinnopeus
(määräytyy zoomin mukaan).
ƈ RGB : Tämän avulla voit säätää punaisen (R), vihreän (G) ja sinisen (B) määrää
tallennettavassa kuvassa.
ƃ RGB-arvojen määrittäminen
1. Valitse RGB-kuvake (
) painamalla +/--painiketta
ja käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
2. Voit valita haluamasi RGB-arvon käyttämällä
YLÖS/ALAS/VASEMMALLE/OIKEALLE-painikkeita.
3. Kun painat +/--painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo
tallennetaan ja kamera poistuu RGB-asetustilasta.
ſ Jos
valikkoa ei valita Erikoistehoste (Väri) -valikossa, RGB-valikkoa ei
voi valita.
23
+/--painike
ƈ ISO: Voit valita kuvia otettaessa käytettävän ISO-herkkyyden.
ISO-arvo kuvaa valotusherkkyyttä.
ƈ Valkotasapaino : Voit palauttaa värit luonnollisiksi säätämällä kameran
valkotasapainoa.
ƃ ISO-herkkyyden valitseminen
1. Valitse ISO-kuvake (
) painamalla +/--painiketta ja
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
2. Voit valita haluamasi ISO-herkkyysarvon käyttämällä
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
- AUTOMAATTINEN : Kameran herkkyys säätyy
automaattisesti valon määrän ja
kuvattavan kohteen kirkkauden
tyyppisten tekijöiden mukaan.
- 50, 100, 200, 400 : Kun ISO-arvoa nostetaan, kamera muuttuu
herkemmäksi valolle, joten sillä voi ottaa kuvia
vähemmässä valossa. ISO-arvon kasvattaminen
kuitenkin lisää kohinaa, jolloin kuvasta tulee rakeinen.
3. Kun painat +/--painiketta uudelleen, määrittämäsi arvo tallennetaan ja kamera
poistuu ISO-asetustilasta.
ƃ Valkotasapainon valitseminen
1. Voit käyttää valkotasapainokuvaketta (
)
painamalla +/--painiketta ja käyttämällä YLÖS- ja
ALAS-painikkeita.
2. Voit määrittää valkotasapainoasetukset käyttämällä
VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
AUTO
: Kamera valitsee
automaattisesti oikeat valkotasapainoasetukset
valaistusolosuhteiden mukaan.
PÄIVÄNVALO
: Ulkokuvaaminen
PILVINEN
: Ulkokuvaaminen pilvisellä säällä.
Loisteputki H
: Soveltuu kuvaamiseen päivänvaloloisteputken tai
kolmiaallonpituisen loisteputken valaisemassa tilassa.
Loisteputki L
: Soveltuu kuvaamiseen valkoisessa
loistelamppuvalaistuksessa.
HEHKUVALO
: Kuvaaminen hehkulamppuvalaistuksessa.
MUKAUTETTU
: Käyttäjä voi määrittää valkotasapainon
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valaistusolosuhteet saattavat vaikuttaa kuvien värisävyihin.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo tallennetaan.
Valkotasapainon asetustila poistuu käytöstä.
24
+/--painike
ƃ Mukautetun valkotasapainoasetuksen käyttäminen
1. Valitse valkotasapainoasetuksen MUKAUTETTU
(
) -valikko.
2. Aseta arkki valkoista paperia kameran eteen, jolloin
nestekidenäytössä näkyy pelkkää valkoista, ja paina
laukaisinpainiketta.
3. Mukautettu valkotasapainoarvo on nyt tallennettu.
- Mukautettu valkotasapainoarvoa käytetään
seuraavasta ottamastasi kuvasta alkaen.
- Käyttäjän määrittämä valkotasapaino jää voimaan,
kunnes asetusta muutetaan.
ƈ Hidas suljin : Kamera säätää automaattisesti suljinnopeuden ja aukkoarvon
kuvausolosuhteiden mukaan. Yökuvaustilassa voit kuitenkin valita
suljinnopeuden ja aukkoarvon itse.
Mesure:Shutter
ƃ Suljinnopeuden ja aukon säätäminen
1. Valitse [YÖ]-aihetila.
2. Kun painat +/- -painiketta, näyttöön tulee hitaan sulkimen valikko, jossa
suljinnopeuden ja aukon voi valita.
3. Voit valita hitaan suljinajan
ylös/alas/vasemmalle/oikealle-painikkeella.
4. Paina +/- -painiketta uudelleen. Valitsemasi arvo
tallennetaan. Yökuvaustila tulee käyttöön.
[valkoinen paperiarkki]
ƈ Valotuksen korjaus : Kamera säätää valotuksen automaattisesti valokuvan
ottamisen aikana vallitsevien valaistusolojen mukaan.
Voit lisäksi määrittää valotusasetukset käyttämällä +/-painiketta.
AUTO, WIDE : F3.5 ~ F6.3,
TELE : F4.5 ~ F8.0
Aukko
Suljinaika
AUTO,1~16S
ƃ Valotuksen kompensointi
1. Valitse valotuksen korjauskuvake (
) painamalla
+/--painiketta ja käyttämällä YLÖS- tai ALASpainikkeita.
2. Voit määrittää valotuksen kompensointiasetukset
käyttämällä VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
3. Paina +/- -painiketta uudelleen. Määrittämäsi arvo
tallennetaan. Valotuksen kompensointitila poistuu käytöstä.
Jos muutat valotusarvoa, valotusilmaisin (
) näkyy nestekidenäytön
alaosassa.
ſ Negatiivinen valotuksen korjausarvo lyhentää suljinaikaa.
Huomaa, että positiivinen valotuksen korjausarvo pidentää suljinaikaa.
Nestekidenäyttö voi tällöin olla valkoinen ja kuvat voivat epäonnistua.
25
E (Tehoste) -painike
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä tätä painiketta.
ƈ Tallennustilan mukaan käytettävissä olevat tehosteet;
(O: Valittavissa X: Ei valittavissa)
Väri (
)
Korostus (
)
Komposiitti (
)
Valokuvakehys (
Vakautin (
)
)
Väri
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
TIETOJA
ƃ Jos erikoistehoste on valittuna, aiemmin määritetyt muut erikoistehosteet
(korostus, kompositti, valokuvakehys) peruutetaan automaattisesti.
ƃ [KOROSTA]-, [YHDISTELMÄ]- ja [KEHYS] -valikossa ei voi säätää
digitaalista zoomia eikä päiväyksenlisäämistoimintoa.
ƃ Vaikka kamerasta sammutetaan virta, erikoistehosteasetus säilyy.
Voit peruuttaa erikoistehosteen valitsemalla Väri-alivalikossa
vaihtoehdon tai Korostus-, Komposiitti- tai Valokuvakehys-alivalikossa EIvaihtoehdon.
ƃ Kun tehoste on valittu, esikatselukuva voi tulla LCD-näyttöön hitaasti.
26
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa
E-painiketta ja valitse
-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
: Kuvaan ei lisätä erikoistehosteita.
NORMAALI
: Mustavalkoinen
[Tavallinen kuvaus]
: Seepiansävy
: Punainen sävy
: Vihreä sävy
: Sininen sävy
: Negatiivikuva
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
E (Tehoste) -painike
ƃ Tarkennuskehyksen siirtäminen ja muuttaminen
Voit muuttaa tarkennusruudun asetusta käytettäessä Alue-valikkoa.
1. Kun olet valinnut valmiiksi määritetyn
tarkennusruudun, paina +/--painiketta.
Valmiiksi määritetyt tarkennuskehykset
ƈ Saat kohteen erottumaan ympäristöstään.
Kohde näkyy tarkkana, mutta muu osa kuvasta on epätarkka.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta Elokuvaleike- ja Automaattinen-tilaa
lukuun ottamatta ja valitse
-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
KUVAA:SH
SIIRRY :
[Kehys aktivoituu]
KOROSTA
2. Voit säätää tarkennuskehyksen sijaintia käyttämällä
ylös, alas, vasemmalle tai oikealle osoittavia
suuntapainikkeita.
KUVAA:SH
KOROSTA
[Alue 1]
KOROSTA
[Alue 2]
KOROSTA
[Alue 3]
SIIRRY :
[Kun kehyksen sijaintia on muutettu]
KOROSTA
[Alue 4]
3. Voit valita tarkennuskehyksen sijainnin painamalla +/-painiketta uudelleen. Voit ottaa kuvan.
3. Valmiiksi määritetty tarkennuskehys tulee näkyviin.
Ota kuva painamalla laukaisinta.
KUVAA:SH
KUVAA:SH
MUOKKAA: +/-
MUOKKAA: +/-
27
E (Tehoste) -painike
ƃ Komposiitin osan vaihtaminen
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa ennen viimeisen yhdistelmäkuvan ottamista.
Yhdistelmäkuvaaminen
ƈ Kuva voi koostua 2-4 otoksesta.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta Elokuvaleike- ja Automaattinen-tilaa
lukuun ottamatta ja valitse
-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
YHDISTELMÄ
KUVAA:SH
KUVAA:SH
POISTA : +/-
[Ennen kolmannen kuvan ottamista]
POISTA : +/-
[Siirtyminen taaksepäin toiseen kuvaan]
Voit muuttaa yhdistelmäkuvan osaa viimeisen yhdistelmäkuvan ottamisen jälkeen.
YHDISTELMÄ
YHDISTELMÄ
YHDISTELMÄ
YHDISTELMÄ
3. Ota kuva painamalla laukaisinta.
4. Voit tallentaa yhdistelmäkuvat painamalla OK-painiketta uudelleen otettuasi
viimeisen kuvan.
TALLENNA: OK
POISTA : +/-
[Neljännen kuvan
ottamisen jälkeen]
TALLENNA: OK
POISTA : +/-
[Siirtyminen taaksepäin
toiseen kuvaan]
[Toisena otetun kuvan
poistaminen]
TIETOJA
ƃ Yhdistelmäkuvaamisen aikana voit käyttää salamavalopainiketta,
itselaukaisimen painiketta, makropainiketta, ääniviestipainiketta ja zoomin
W- ja T-painikkeita.
Jos painat kameran painikkeita (ASR- ja Toisto-painike tai M-painike)
ottaessasi yhdistelmäkuvia, kameran tila vaihtuu. Aiemmin otetut kuvat
poistetaan.
ƃ Paina OK-painiketta otettuasi viimeisen yhdistelmäkuvan.
Äänen tallennus alkaa.
28
Suljinpainikkeen
painaminen
TALLENNA: OK
[Lopullinen kuva]
POISTA : +/-
[Toisen kuvan
uudelleenottamisen jälkeen]
E (Tehoste) -painike
Valokuvakehys
ƈ Voit lisätä kuvaan kehykset. Vaihtoehtoja on 9.
1. Paina käytössä olevassa kameran tilassa Epainiketta Elokuvaleike- ja Automaattinen-tilaa
lukuun ottamatta ja valitse
-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
Elokuvaleikekehyksen vakauttaja
KEHYS
ƈ Tämä toiminto auttaa vakauttamaan kuvaa kuvattaessa elokuvaa.
1. Paina E-painiketta elokuvaleikekuvaustilassa ja
valitse
-valikko.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
ylös/alas-painiketta ja painamalla OK-painiketta.
: Elokuvaleikkeiden vakauttamistoiminto
VAKAAJA
poistuu käytöstä.
: Estää kameraa tärähtämästä
elokuvaleikkeen kuvaamisen aikana. Tallennuskehyksen alue
kapenee verrattuna
-valikon valitsemiseen. Jos kohde liikkuu,
esikatselukehykset voivat muuttua hieman.
3. Valokuvakehys tulee näyttöön: Ota kuva painamalla laukaisinta.
ſ Voit vaihtaa kehystä painamalla +/- -painiketta ennen kuvan ottamisa.
29
Nestekidenäytön käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Voit määrittää tallennusasetukset käyttämällä nestekidenäytössä näkyvää valikkoa.
ƈ Oletusasetukset on merkitty
unnuksella.
Valikon välilehti Päävalikko
TILA
TILAN ASETUS
Alivalikko
Kameran toimintatila
KUV/ELOKUV/PMP
TÄYSI
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
MAISEMA
LÄHIKUVA
-
RUUTUNOPEUS
30 R/SEK
15 R/SEK
MITTAUS
MONILOHKO
PISTE
S.33
KUVAUS
YKSITTÄIS
JATKUVA
S.34
PEHMEÄ
NORMAALI
TERÄVÄ
-
TÄYSI
PERUSTASO
TALL. LCD
TEKSTI
-
TERÄVYYS
S.32
AUR.LASK
2816X2112 2592X1944
KOKO
(Tavallinen
kuvaus)
KOKO
(Elokuvaleike)
30
2272X1704 2048X1536
1600X1200
1024X768
640X480
-
640X480
320X240
160X128
-
NÄYTTÖTIED
OT
ſValikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
AAMUHÄM VASTAVALO
ILOTULITUS HIEK/LUM
S.32
-
Sivu
NORMAALI
Sivu
S.31
Kameran toimintatila
HYVÄ
LAATU
Valikon välilehti Päävalikko
Alivalikko
SUPERTARKKA
S.33
S.33
S.34
S.34
Valikon käyttäminen
Tila
1. Käynnistä kamera ja paina MENU-painiketta. Kunkin kameratilan valikko tulee
näkyviin. Äänentallennustilaan (
) ei kuitenkaan liity valikkoa.
2. Voit siirtyä valikoissa käyttämällä VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painikkeita.
TILAN ASETUS
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
Paina
VASEMMALLE
- tai OIKEALLEpainiketta.
TILA
KUV/ELOKUV/PMP
TÄYSI
Paina
VASEMMALLE
- tai OIKEALLEpainiketta.
KOKO
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
ƈ Jos kohde liikkuu, esikatselukehykset voivat muuttua hieman.
Voit valita haluamasi tilan käyttämällä kameran takana olevaa M-tilapainiketta
sekä [TILA]- tai [TILAN ASETUS] -valikkoa.
Lisätietoja MP3- ja PMP-tilasta on sivuilla 59.
[KUV/ELOKUV/PMP] : [TILAN ASETUS] -valikossa
valittu kuvaustila ja
elokuvaleiketila voidaan valita.
[TÄYSI]
: Voit valita automaatti-,
manuaali-, elokuvaleike- ja
aihetilan.
TILA
KUV/ELOKUV/PMP
TÄYSI
3. Voit valita alivalikon käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita.
TILAN ASETUS
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
Paina YLÖStai ALASpainiketta.
TILAN ASETUS
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
Paina YLÖStai ALASpainiketta.
TILAN ASETUS
AUTO
OHJELMA
ELOKUVA
YÖ
MUOTOKUVA
LAPSI
4. Asettamasi arvo tallennetaan, kun valitset alivalikon.
Kun painat valikkopainiketta, valikko poistuu näytöstä.
31
TILAN ASETUKSET
ƈ Voit valita haluamasi tallennustilan.
[AUTO]
[OHJELMA]
[ELOKUVA]
[YÖ]
[MUOTOKUVA]
[LAPSI]
[MAISEMA]
[LÄHIKUVA]
[TEKSTI]
[AUR.LASK]
[AAMUHÄM]
[VASTAVALO]
[ILOTULITUS]
[HIEK/LUM]
: tätä tilaa käytetään kuvattaessa
TILAN ASETUS
tavallisia valokuvia.
AUTO
: voit silti määrittää manuaalisesti
OHJELMA
ELOKUVA
kaikki toiminnot aukkoa ja
YÖ
MUOTOKUVA
suljinnopeutta lukuun ottamatta.
LAPSI
: tätä tilaa käytetään kuvattaessa
elokuvaleike
: voit ottaa kuvia yöllä tai pimeällä tätä tilaa käyttämällä.
: valokuvan ottaminen henkilöstä
: voit kuvata liikkuvia lapsia
: voit kuvata esimerkiksi vihreitä metsämaisemia ja sinistä
taivasta.
: pienten kohteiden, kuten kasvien tai hyönteisten,
kuvaaminen
: valitse tämä tila kuvattaessa asiakirjaa.
: auringonlaskun kuvaaminen.
: auringonnousun kuvaaminen
: vastavalon aiheuttamien varjojen poistaminen muotokuvista.
: Ilotulituksen kuvaaminen
: merien, järvien, hiekkarantojen ja lumisten maisemien
kuvaaminen
TIETOJA
ƃ Kamera voi tärähtää, kun valittuna on aihe [YÖ], [MAISEMA], [LÄHIKUVA],
[TEKSTI], [AUR.LASK], [AAMUHÄM] tai [ILOTULITUS].
32
Koko
ƈ Voit valita kuvan koon käyttötarkoituksen mukaan.
ELOKUVALEIKE-tila
Tila
TAVALLINEN KUVAUS -tila
Kuvake 6M
5M
4M
3M
2M
1M VGA 640 320 160
Koko 2816X2112 2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 640X480 320X240 160X128
KOKO
2816X2112
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
KOKO
640X480
320X240
160X128
[ELOKUVALEIKE-tila]
TIETOJA
ƃ Mitä korkeampi tarkkuus on, sitä vähemmän muistiin mahtuu kuvia, sillä
korkeatarkkuuksiset kuvat tarvitsevat enemmän muistia kuin
matalatarkkuuksiset kuvat.
Laatu / kehysnopeus
Mittaaminen
ƈ Voit valita pakkaussuhteen valokuvien käyttötarkoituksen mukaan. Mitä
suurempaa pakkaussuhdetta käytetään, sitä huonompi kuvanlaatu on.
LAATU
RUUTUNOPEUS
SUPERTARKKA
HYVÄ
30 R/SEK
15 R/SEK
NORMAALI
[TAVALLINEN KUVAUS -tila]
[ELOKUVALEIKE-tila]
ƈJos valotus ei toimi oikein, voit muuttaa mittaamistapaa, jolloin kuvista tulee
kirkkaampia.
- [MONILOHKO] : Valotus mitataan kuvattavan
MITTAUS
alueen keskimääräisen
MONILOHKO
PISTE
valaistuksen perusteella.
Mittaamisessa kuitenkin
painotetaan kuvan keskiosaa.
Tämä sopii yleiskäyttöön.
- [PISTE]
: Valotus mitataan vain LCD-näytön keskellä näkyvältä
suorakaiteen muotoiselta alueelta. Tätä toimintoa kannattaa
käyttää silloin, kun kuvan halutaan valottuvan oikein keskeltä
taustavalaistuksesta huolimatta.
TIETOJA
TIETOJA
ƃ Tämä muoto on DCF-yhteensopiva (lyhenne sanoista Design rule of
Camera File).
ƃ Jos kohde ei ole kuvan keskellä, älä käytä pistemäistä mittaamista. Muuten
kuvan valotus voi olla virheellinen. Käytä tässä tapauksessa valotuksen
kompensointia.
33
Jatkuva kuvaaminen
ƈ Valitse, kuinka monta kuvaa jatkuvassa kuvaamisessa otetaan.
- YKSITTÄIS : Vain yksi kuva otetaan
- JATKUVA : Kuvia otetaan jatkuvasti, kunnes
vapautat laukaisimen. Kuvien määrä
määräytyy muistn mukaan.
Näytössä näkyvän valikon tiedot
KUVAUS
YKSITTÄIS
JATKUVA
ſ Korkea tarkkuus ja kuvan laatu hidastavat tiedoston tallennusaikaa, jolloin
odotusaika pitenee.
ƈ Näet tallennuksen tilan nesteidenäytöstä kaikissa
NÄYTTÖTIEDOT
tiloissa paitsi ÄÄNI-tallennustilassa.
TÄYSI
ƈ Lepotila : Jos valitset [TALL. LCD], kameran
PERUSTASO
TALL. LCD
virransäästötilatoiminto katkaisee
kamerasta virran ja pimentää
nestekidenäytön automaattisesti, kun
kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30 sekuntia).
Ei kuvaa, kameran tilamerkkivalo: Vilkkuu automaattisesti.
- Voit kytkeä kameraan taas virran painamalla mitä kameran painiketta tahansa
virtapainiketta lukuun ottamatta.
- Kameran virransäästötilatoiminto katkaisee kamerasta virran automaattisesti,
kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan. Sivulla 54 on lisätietoja
virran automaattisesta katkaisemisesta.
Terävyys
ƈ Voit säätää otettavan kuvan tarkkuutta.
Tarkkuutta ei voi säätää nestekidenäytössä ennen kuvan ottamista, sillä tämä
toiminto on käytettävissä vasta, kun kuva on tallennettu muistiin.
- PEHMEÄ
: Kuvan reunoja pehmennetään.
TERÄVYYS
Tämä tehoste soveltuu kuvien
PEHMEÄ
NORMAALI
muokkaamiseen tietokoneessa.
TERÄVÄ
- NORMAALI : Kuvan reunat ovat terävät.
Tämä sopii kuvien tulostukseen.
- TERÄVÄ : Kuvan reunoja korostetaan. Reunat
ovat teräviä, mutta tallennetussa kuvassa voi esiintyä kohinaa.
34
KAIKKI TIEDOT
PERUSTIEDOT
TALLENNA LCD
Toistotilan aloittaminen
ƈ Käynnistä kamera ja valitse toistotila painamalla sen painiketta (
).
Kamera toistaa nyt muistiin tallennetut kuvat.
ƈ Jos kamerassa on muistikortti, kaikki kameran toiminnot koskevat sitä.
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kaikki kameran toiminnot koskevat kortin
sijasta kameran muistia.
ƃ Valokuvan toistaminen
1. Valitse tämä TOISTO-tila painamalla
toistotilan painiketta(
).
2. Näyttöön tulee muistiin viimeksi tallennettu
kuva.
ƃ Elokuvaleikkeen toistaminen
1. Valitse toistettava tallennettu elokuvaleike painamalla
VASEN/OIKEA-painiketta.
2. Voit aloittaa elokuvaleikkeen toiston painamalla
tauko- ja toistopainiketta (
).
Play:Ȟ/
KUVAA:E
- Voit keskeyttää elokuvaleikkeen toiston painamalla
tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Jos painat tauko- ja toistopainiketta uudelleen,
elokuvaleikkeen toisto käynnistyy uudelleen.
- Voit kelata elokuvaleikettä taaksepäin painamalla
VASEMMALLE-painiketta. Voit kelata
elokuvaleikettä eteenpäin painamalla OIKEALLEpainiketta.
- Voit lopettaa elokuvaleikkeen toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
ƈ Elokuvaleikkeen sieppaus poimii yksittäisiä kuvia elokuvaleikkeestä.
3. Valitse toistettava kuva painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
ſ Voit katsoa kuvia nopeasti pitämällä
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
painettuna.
TIETOJA
ƃ Tila : Jos painat laukaisinta pidempään kuin 3 sekuntia, äänimerkki ja
käynnistysääni poistetaan käytöstä, vaikka olisitkin ottanut ne
käyttöön.
ƃ Elokuvaleikkeen sieppaaminen
1. Paina PLAY/PAUSE-painiketta elokuvaleikkeen
toiston aikana. Paina sitten E-painiketta.
2. Pysäytetty elokuvaleike tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
ſ Siepatun elokuvaleikkeen tarkkuus on sama kuin
alkuperäisen leikkeen (640 x 480, 320 x 240 tai
160 x 128).
ſ Jos painat E-painiketta elokuvaleikkeen alkaessa,
elokuvaleikkeen ensimmäinen kehys tallennetaan
tavallisena kuvana.
RAJAA:T
KUVAA:E
[Keskeytetty]
Paina [E-painiketta].
35
Toistotilan aloittaminen
ƈ Elokuvan leikkaaminen kamerassa : Voit poistaa haluamiasi kehyksiä
elokuvasta toiston aikana.
ƃ Alle 10 sekunnin mittaisia elokuvaleikkeitä ei voi rajata.
1. Paina Pause-painiketta elokuvaleikkeen toiston
aikana poiston aloituskohdassa.
2. Paina T-painiketta. (Alkupiste ei näy tilapalkissa,
mutta alkupiste merkitään.)
3. Kun painat toisto- ja taukopainiketta, laajennettu alue
näkyy tilapalkissa.
4. Paina toisto- ja taukopainiketta vielä kerran
laajennetun tiedoston pysäytyskohdassa.
5. Kun painat T-painiketta, näyttöön tulee
vahvistusikkuna.
6.Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja painamalla OKpainiketta.
[KYLLÄ] : Kehykset tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
[EI]
: Elokuvan rajaaminen peruutetaan.
RAJAA:T
KUVAA:E
RAJAA:T
RAJAUS?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
TIETOJA
ƃ Voit käyttää kuuloketta äänen toiston aikana:
ƃ Jos haluat rajata elokuvaleikkeen kehyksen alusta, paina zoomin Tpainiketta ennen elokuvaleikkeen aloittamista.
ƃ Jos aikajana ohittaa aloituspisteen painettaessa vasemmalle osoittavaa
taaksepäin-painiketta, elokuvaleikkeen ensimmäinen kehys tulee näkyviin.
ƃ Jos et määritä elokuvaleikkeen loppupistettä, rajaamisen vahvistusikkuna
näkyy viimeisen kehyksen kohdalla.
36
ƃ Tallennetun äänen toistaminen
1. Valitse toistettava äänileike painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta.
2. Voit toistaa tallennetun äänitiedoston painamalla
toisto- ja taukopainiketta (
).
- Voit keskeyttää äänitiedoston toiston painamalla
tauko- ja toistopainiketta uudelleen.
- Voit jatkaa äänitiedoston toistoa painamalla toisto- ja taukopainiketta.
- Voit kelata äänitiedostoa taaksepäin painamalla VASEMMALLE-painiketta.
Voit kelata äänitiedostoa eteenpäin painamalla OIKEALLE-painiketta.
- Voit lopettaa äänitiedoston toiston painamalla toisto- ja taukopainiketta ja
VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta.
- Voit käyttää kuuloketta äänen toiston aikana:
Nestekidenäytössä näkyvät kuvakkeet
ƈ LCD-näytössä on tietoja siinä näkyvästä kuvasta.
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
ƈ Toistotilassa voit määrittää toistotilan toiminnot käyttämällä kameran painikkeita.
Toistotilapainike
6
1
ƈ Jos olet kytkenyt kameraan virran painamalla virtapainiketta, voit vaihtaa
toistotilaa painamalla TOISTO-painiketta kerran. Voit vaihtaa tallennustilaan
painamalla sitä.
ƈ Voit kytkeä virran toistotilapainikkeen avulla. Kamera on toistotilassa.
Sammuta kamerasta virta painamalla tilapainiketta alle 1 sekunnin ajan.
ƈ Kun pidät toistopainiketta painettuna yli 1 sekuntia, voit tarkistaa tallennustiedot.
2
3
4
5
ISO-herkkyys
Nro
1
2
3
4
5
Kuvaus
Toistotila
Paristo
Äänisanoma
Suojausilmaisin
DPOF-merkki
6
Kansion nimi ja tallennetun
kuvan numero
Kuvake
100-0009
Sivu
S.9
S.39
S.45
S.47
Painaminen yli 1
sekunnin
[Toistotilan näyttö]
ISO : 149
Av : F3.5
Tv : 1/60
Flash : Off
2816X2112
2006/01/10
[Tallennustiedot]
Käytettävä aukkoarvo
Suljinnopeus
Onko salama käytössä vai ei
Koko
Tallennuspäivä
S.53
37
Pikkukuva (
)/suurennuspainike (
)/äänenvoimakkuuspainike ( )
ƈ Voit katsella useita kuvia, suurentaa valitun kuvan sekä rajata ja tallentaa valitun
alueen kuvasta.
ƈ Voit säätää äänenvoimakkuutta tämän painikkeen avulla toistettaessa
elokuvaleikettä, ääniviestiä tai tallennettua äänitiedostoa.
ƃ Näytössä pikkukuvia
1. Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina
pikkukuvapainiketta.
2. Kuva, joka oli näytössä painaessasi
pikkukuvapainiketta, korostetaan.
3. Voit siirtyä haluamaasi kuvaan painamalla
5-toimintoista painiketta.
4. Voit tarkastella kuvaa erikseen painamalla suurennuspainiketta.
Pikkukuvapainikkeen
painaminen (
)
ƃ Kuvan suurentaminen
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista
painiketta.
3. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoonsa
painamalla pikkukuvapainiketta.
- Nestekidenäytön vasemmassa alakulmassa oleva suurennuksen ilmaisin
näyttää, näkyykö kuva suurennettuna. Jos kuva ei näy suurennettuna,
ilmaisinta ei näy. Voit myös tarkistaa suurennusalueen.
- Elokuvaleikkeitä sekä WAV-tiedostoja ei voi suurentaa.
- Suurentaminen saattaa johtaa laadun huononemiseen.
ƃ Suurin suurennussuhde määräytyy kuvan koon mukaan.
Kuvakoko
Paina suurennuspainiketta
(
)
[ Normaali näyttötila ]
38
[ Näytössä pikkukuvia ]
2816
2592
2272
2048
1600
1024
640
Suurin
X11.0
suurennoskerroin
X10.1
X8.8
X8.0
X6.2
X4.0
X2.5
Pikkukuva (
)/suurennuspainike (
)/äänenvoimakkuuspainike ( )
ƃ Rajaaminen : Voit tallentaa tietyn osan kuvasta erikseen.
1. Valitse suurennettava kuva ja paina
suurennuspainiketta.
RAJAUS?
2. Voit katsella kuvan eri osia painamalla 5-toimintoista
KYLLÄ
EI
painiketta.
VAHV:OK
3. Kun painat MENU-painiketta, näyttöön tulee vieressä
näkyvä viesti.
4. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[KYLLÄ] : Rajattu tulee nestekidenäyttöön, ja se tallennetaan uudella
tiedostonimellä.
[EI]
: Rajausvalikko poistuu näytöstä.
ſ Jos muisti ei riitä rajatun osan tallentamiseen, kuvaa ei voi rajata.
ſ Voit poistaa suurennetun kuvan rajaustoiminnossa painamalla
poistopainiketta.
ƃ Äänenvoimakkuuden säätö : Voit säätää
äänenvoimakkuutta tämän
painikkeen avulla toistettaessa
elokuvaleikettä, ääniviestiä tai
tallennettua äänitiedostoa.
Play:Ȟ/
Ääniviesti (
) / YLÖS-painike
ƈ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii
suuntapainikkeena.
ƈ Kun tämä valikko ei näy nestekidenäytössä, YLÖS-painike toimii
ääniviestipainikkeena. Voit lisätä tallennettuun kuvaan ääniviestin.
ƃ Ääniviestin lisääminen tallennettuun kuvaan
1. Voit valita kuvan, johon lisätään ääni, painamalla
VASEN- tai OIKEA-painiketta.
2. Kun painat ääniviestin painiketta (
), ääniviestin
merkki näkyy nestekidenäytössä. Kamera on nyt
valmis tallentamaan ääntä.
3. Kun painat laukaisinta kerran, äänen nauhoittaminen
alkaa. Voit nauhoittaa valokuvan yhteyteen 10
sekuntia kestävän äänen.
Kun ääntä tallennetaan, nauhoituksen asennusikkuna
tulee näyttöön vieressä kuvatulla tavalla. Voit lopettaa
äänen tallentamisen painamalla laukaisinta uudelleen.
4. (
)-kuvake tulee nestekidenäyttöön, kun ääniviesti
on tallennettu.
- Ääniviesti tallennetaan * .wav-muotoisena
äänitiedostona. Äänitiedostolla on sama nimi kuin
kuvatiedostolla.
- Jos lisäät uuden ääniviestin kuvaan, johon jo liittyy
ääniviesti, aiempi ääniviesti poistetaan ja uusi korvaa
sen.
KUVAA:E
[Elokuvaleike : Pysäytys]
[Elokuvaleike : Toisto]
39
Toisto- ja tauko- (
) / Alas-painike
ƈ Toisto ja tauko- tai Alas-painike toimivat toistotilassa seuraavasti.
- Jos valikko tulee näyttöön
ALAS-painikkeen painaminen saa osoittimen siirtymään päävalikosta
alivalikkoon tai siirtymään alaspäin alivalikossa.
- Jos ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan, äänitiedoston tai elokuvaleikkeen
toistaminen on meneillään
Pysäytetyssä tilassa: Toistaa ääniviestin sisältävän tavallisen kuvan,
äänitiedoston tai elokuvaleikkeen.
Toiston aikana : Keskeyttää toiston.
Taukotilassa : jatkaa toistoa
Vasemmalle- / Oikealle- / Valikko- / OK-painike
ƈVASEMMALLE/OIKEALLE/MENU/OK-painikkeet aktivoivat seuraavat toiminnot.
- VASEMMALLE-painike : Kun tämä valikko näkyy, VASEMMALLE-painike
toimii suuntapainikkeena. Kun tämä valikko ei ole
näkyvissä, voit valita edellisen kuvan painamalla
vasemmalle-painiketta.
- OIKEALLE-painike
: Kun tämä valikko näkyy, OIKEALLE-painike toimii
suuntapainikkeena. Kun tämä valikko ei ole
näkyvissä, voit valita seuraavan kuvan painamalla
oikealle-painiketta.
- VALIKKO-painike
: Kun painat VALIKKO-painiketta, LCD-näyttöön tulee
toistotilan valikko. Kun painat painiketta uudelleen,
LCD-näyttöön palaa alkukuva.
- OK-painike
: Kun valikko näkyy nestekidenäytössä, voit vahvistaa
OK-painikkeen avulla 5-toimintoisen painikkeen
avulla tekemäsi muutokset.
40
E (Tehoste) -painike
Väri
ƈ Voit lisätä kuviin erikoistehosteita käyttämällä kameran signaaliprosessoria.
1. Valitse kuva tai elokuvaleika ja paina
painiketta.
2. Valitse haluamasi alivalikko ja paina OK-painiketta.
: Kuvat tallennetaan mustavalkoisina.
: Tallennetut kuvat tallennetaan seepiansävyisinä.
POISTU:E
: Kuvat tallennetaan punasävyisinä.
: Kuvat tallennetaan vihreäsävyisinä.
: Kuvat tallennetaan sinisävyisinä.
: Tallenna kuva negatiivina.
Punasilmäisyyden vähentäminen
ƈ Voit poistaa punasilmäisyyden painamalla tätä painiketta, jos kuvassa on
punasilmäisyyttä.
1. Valitse tavallinen valokuva. Paina E-painiketta ja
valitse
-valikko.
: Punasilmäisyys poistetaan kuvasta
automaattisesti.
POISTU:E
Poista (
Tulostuspainike (
) -painike
ƈ Tämä poistaa muistikorttiin tallennetut kuvat.
1. Valitse poistettava kuva painamalla VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta
ja paina POISTA ( ) -painiketta.
POISTA?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
POISTA?
KYLLÄ
EI
)
ƈ Jos [USB]-valikossa on valittu [TIETOKON],
Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta ei voi yhdistää
USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD.
TIETOKONEESEEN] -viesti on näkyvissä.
Jos painat nyt tulostuspainiketta, voit käyttää
tulostustilaa [YHD. TULOSTIMEEN] -viestin
näkyessä.
ˋKamera ei muodosta yhteyttä kaikkiin tulostinmalleihin.
VAHV:OK
2. Valitse alivalikkoarvot painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta ja paina
OK-painiketta.
Jos [KYLLÄ] on valittuna, valitut kuvat poistetaan.
Jos [EI] on valittuna, kuvan poistaminen peruutetaan.
- Kun yhteys on muodostettu, LCD-näyttöön tulee
tulostusvalikko. Saat PictBridge-valikon näkyviin
painamalla valikkopainiketta. PictBridge-valikosta
on lisätietoja sivulla 49.
KUVAT
1 KUVA
KAIKKI KUV
POIS:VALIK
SIIRRY:
41
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
ƈ Voit vaihtaa TOISTO-tilan toimintaa nestekidenäytön avulla. Kun painat
kuvaustilassa valikkopainiketta, valikko näkyy nestekidenäytössä. Voit valita
toistotilassa seuraavat valikot. Voit ottaa kuvan toistovalikon asetusten
määrittämisen jälkeen painamalla toistopainiketta tai laukaisinta
Valikon välilehti
Päävalikko
ESITYS
Alivalikko
ESITYS
VÄLI
TEHOSTE
SUOJAA
POISTA
MUUTA KOKO
42
VALITSE
KAIKKI KUVAT
VALITSE
KAIKKI KUVAT
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
640X480
Alkukuva
MP3-olemus
Toissijainen valikko
TOISTA, TOISTA UUD
1, 3, 5, 10SEK
OFF
VAPAUTA/
LUKITSE
-
Sivu
S.44
S.45
S.45
S.46
Valikon välilehti
Päävalikko
Alivalikko
Toissijainen valikko
OIKEAAN 90°
VASEMPAAN 90°
KÄÄNNÄ
180°
VAAKA
PYSTY
VAKIO
VALITSE/KAIKKI/PERUUTA
DPOF
LUETTELO
EI/ KYLLÄ
KOKO
VALITSE/KAIKKI/PERUUTA
TÄYSI
NÄYTTÖTIEDOT
PERUSTASO
OSD POIS
EI
KOPIOI
KYLLÄ
KORTILLE
Sivu
S.46
S.47
S.48
S.49
Toistoasetusten määrittäminen nestekidenäytön avulla
ƈ Tämä valikko on käytettävissä kun kamera on kytketty PictBridge-toimintoa
tukevaan tulostimeen USB-kaapelilla (lisävaruste).
Valikon välilehti
Päävalikko
KUVAT
AUTOMAATTIAS
ETUS
Alivalikko
1 KUVA
KAIKKI KUV
EI
KYLLÄ
KOKO
MUKAUTETTU
ASETUS
ASETTELU
Toissijainen valikko
AUTO
POSTIKOR
KORTTI
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
AUTO
TÄYSI
1
2
4
8
9
16
LUETTELO
Valikon välilehti
Päävalikko
Sivu
Alivalikko
TYYPPI
S.50
S.50
MUKAUTETTU
ASETUS
LAATU
PVM
TIEDNIMI
S.51
TULOSTA
DPOF-TULOSTUS
NOLLAUS
VAKIO
LUETTELO
EI
KYLLÄ
EI
KYLLÄ
Toissijainen valikko
AUTO
TAVALLIN
VALOKUVA
PIKAKUV
AUTO
VEDOS
NORMAALI
TARKKA
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
AUTO
POIS
PÄÄLLÄ
-
Sivu
S.51
S.51
S.51
S.52
ſ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
43
Kuvaesityksen käynnistäminen
ƈ Kuvat vaihtuvat automaattisesti näytössä ennalta määritetyin aikavälein.
Voit tarkastella kuvaesitystä yhdistämällä kameran ulkoiseen näyttöön.
ƃ Kuvaesityksen tehosteiden määrittäminen: Kuvaesityksessä voi käyttää
ainutlaatuisia tehosteita.
1. Valitse [ESITYS]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ESITYS
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
TOISTA
2. Voit valita haluamasi alivalikon käyttämällä YlösVÄLI
TOISTA UUD
TEHOSTE
tai Alas-painikkeita.
[VÄLI] valittuna :
EDELL.:
AS.:OK
Kuvaesitys pysäytetään, kun se on esitetty yhden
kerran.
[TOISTA UUD] valittuna :
Kuvaesitystä toistetaan, kunnes se keskeytetään.
3. Kun painat OK-painiketta, kuvaesitys alkaa.
- Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Tauko-painiketta.
- Voit jatkaa kuvaesityksen katselemista painamalla Tauko-painiketta (
)
uudelleen.
- Voit lopettaa kuvaesityksen Toisto ja tauko -painiketta ja VASEN- tai OIKEApainiketta.
ƃ Toistoasetukset Kuvaesitys toistetaan ensimmäisen esityskerran jälkeen.
1. Valitse [TOISTA UUD]-valikko painamalla Ylös- tai
ESITYS
Alas-painiketta ja paina Oikealle-painiketta.
ESITYS
1 SEK
2. Voit valita haluamasi alivalikon käyttämällä Ylös- tai
VÄLI
3 SEK
TEHOSTE
5 SEK
Alas-painikkeita.
10 SEK
3. Tallenna asetus painamalla OK-painiketta.
EDELL.:
TIETOJA
ƃ Latausaika määräytyy kuvakoon ja -laadun mukaan.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, elokuvatiedostosta näytetään vain
ensimmäinen kehys.
ƃ Kun kuvaesitys on meneillään, äänentallennustiedostoa ei näytetä.
44
AS.:OK
1. Valitse [TEHOSTE]-alivalikko painamalla YLÖS- tai
ESITYS
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
ESITYS
OFF
VÄLI
2. Voit valita tehosteen käyttämällä YLÖS/ALASTEHOSTE
painikkeita.
: Normaali näyttö.
EDELL.:
: Kuva tulee näkyviin hitaasti.
: Kuva tulee näkyviin hitaasti keskeltä ulkoreunoille.
: Kuva liikkuu vasemmasta yläkulmasta.
: Kuva siirtyy vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan.
: Kuva liikkuu epäsäännöllisesti.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
AS.:OK
Kuvien suojaaminen
Kuvien poistaminen
ƈ Voit suojata tämän toiminnon avulla haluamasi kuvat vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta (lukitus).
Voit myös poistaa aiemmin määritetyt suojaukset (lukituksen poisto).
ƃ Kuvien suojaaminen
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
kuvan voi suojata tai suojauksen
vapauttaa.
- Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse kuva
- Zoom W/T -painike : Kuvan suojaaminen tai
suojauksen vapauttaminen
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
[KAIKKI KUVAT] : Kaikkien tallennettujen kuvien
suojaaminen tai suojauksen
vapauttaminen
- Zoom W/T -painike : Kuvien suojaaminen tai
suojauksen vapauttaminen
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
- Kun suojaat kuvan, näyttöön tulee
suojausilmaisin. Suojaamattomalla kuvalla ei
ole mitään ilmaisinta.
- LUKITTU-tilassa olevaa kuvaa ei voi poistaa
poistotoimintojen avulla. Sitä ei kuitenkaan ole
suojattu alustamiselta.
SUOJAA
VALITSE
KAIKKI KUVAT
POIS:VALIK
WȜ
?Ȝ
SIIRRY:
VAPAUTA
AS.:OK
VAPAUTA
AS.:OK
ȞT
Ȟ<
ƈ DCIM-alikansion suojaamattomat kuvat poistetaan muistikortilta. Huomaa, että
tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki suojaamattomat kuvat.
Tallenna säilytettävät kuvat tietokoneeseen ennen niiden poistamista.
Aloitus- ja olemuskuva tallennetaan kameran sisäiseen muistiin eikä
muistikortille. Niitä ei poisteta, vaikka kaikki muistikortin kuvat poistetaan.
ƃ Kuvien poistaminen
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi poistaa.
- Ylös/alas/vasemmalle/oikealle: Valitse kuva
- Zoom T -painike : Valitse poistettava kuva.
(V-merkki)
-OK-painike : Näyttöön tulee vahvistusviesti, kun
painat OK-painiketta. Voit poistaa
kaikki merkityt kuvat valitsemalla
[KYLLÄ]-valikon ja painamalla OKpainiketta.
[KAIKKI KUVAT] :
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Voit poistaa kaikki
suojaamattomat kuvat valitsemalla [KYLLÄ]valikon ja painamalla OK-painiketta. Jos suojattuja
kuvia ei ole, kaikki kuvat poistetaan ja
nestekidenäyttöön tulee [EI KUVAA!] -viesti.
2. Poistamisen jälkeen näkyviin toistotilaikkuna.
POISTA
VALITSE
KAIKKI KUVAT
POIS:VALIK
SIIRRY:
VALITSE:T
POISTA:OK
POISTA?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
POISTA:OK
45
Muuta kokoa
Kuvan kääntäminen
ƈ Voit muuttaa otettujen kuvien tarkkuutta eli kokoa. Voit tallentaa aloituskuvana
käytettävän kuvan valitsemalla [OMA KUVA]-vaihtoehdon. Jos kuvan kokoa
muutetaan, sille tulee uusi nimi.
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
ƈ Tallennettuja kuvia voi kiertää eri astearvoja. Kun käännetyn kuvan toisto on
valmis, alkuperäinen tila palaa käyttöön.
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.
MUUTA KOKO
2592X1944
2272X1704
2048X1536
1600X1200
1024X768
POIS:VALIK
KÄÄNNÄ
OIKEAAN 90°
VASEMPAAN 90°
180°
VAAKA
PYSTY
POIS:VALIK
SIIRRY:
SIIRRY:
ƃ Kuvakoon vaihtamismahdollisuudet
TILA
6M
5M
4M
3M
2M
1M
VGA
2592X1944 2272X1704 2048X1536 1600X1200 1024X768 640X480 Alkukuva MP3-olemus
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
TIETOJA
ƃ Voit vaihtaa vain JPEG 4:2:2 -muotoon pakattujen kuvien tarkkuutta.
ƃ Jos kuvan kokoa muutetaan, sille tulee uusi nimi. [Alkukuva, MP3-olemus]kuvaa ei tallenneta muistikorttiin vaan kameran omaan muistiin.
ƃ Vain kaksi [Alkukuva, MP3-olemus]-kuvaa voi tallentaa. Jos tallennat uuden
[Alkukuva, MP3-olemus]-kuvan, entinen käynnistyskuva poistetaan.
ƃ Jos kuvalle, jonka kokoa on muutettu, ei ole riittävästi muistitilaa, LCDnäyttöön tulee [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti eikä kuvaa tallenneta muistiin.
46
[Ennen kuvan kääntämistä]
[OIKEAAN 90°]
[VASEMPAAN 90°]
[180°]
[VAAKA]
[PYSTY]
2. Kun painat OK-painiketta, käännetty kuva tulee näkyviin.
Jos katselet käännettyä kuvaa nestekidenäytössä, kuvan vasemmalla ja
oikealla puolella voi olla tyhjää tilaa.
DPOF
DPOF : Hakemisto
ƈ Voit DPOF-toiminnon avulla (lyhenne sanoista Digital Print Order Format)
upottaa tulostusmäärätiedon muistikortin MISC-kansioon. Valitse tulostettavat
kuvat ja tulostettavien kopioiden määrä.
ƈ Näytössä näkyy DPOF-ilmaisin toistettaessa kuvaa, johon liittyy DPOF-tietoja.
Voit tulostaa kuvat käyttämällä DPOF-tulostinta tai tulostuspalvelua tarjoavassa
yrityksessä.
ƈ Tämä toiminto ei koske elokuvaleikkeitä eikä tallennettua ääntä.
ƈ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, valikot näkyvät LCD-näytössä, mutta niitä ei
voi valita.
ƈ Kuvista elokuva- ja äänitiedostoja lukuun ottamatta tehdään hakemisto.
1. Valitse [LUETTELO]-valikko painamalla YLÖS- tai
,87.
ALAS-painiketta ja paina OIKEALLE-painiketta.
VAKIO
EI
KYLLÄ
LUETTELO
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖSKOKO
tai ALAS-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna :
EDELL.:
AS.:OK
Hakemistotulostusasetus peruutetaan.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : Kuva tulostetaan hakemistomuodossa.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
DPOF : <STANDARD / STANDARDI>
ƈ Voit tämän toiminnon avulla upottaa tulostusmäärätiedon tallennettuun kuvaan.
1. Valitse [Vakio]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee kuvan valintaikkuna,
jossa kuvan voi tulostaa.
- Ylös/alas/vasemmalle/oikealle :
Valitse tulostettava kuva.
- Zoom W/T -painike : Valitse tulostusmäärä.
[KAIKKI] : Valitse tulostusmäärä kaikille kuville
paitsi elokuvaleikkeille ja äänitiedostoille
- W/T-painike : Valitse tulostusmäärä
[PERUUTA] : Tulostusasetusten peruuttaminen.
3. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Jos kuva sisältää DPOF-tiedot, näyttöön tulee
DPOF-merkki (
).
,87.
VAKIO
LUETTELO
KOKO
VALITSE
KAIKKI
PERUUTA
EDELL.:
AS.:OK
WȜ
0 Prints
ȞT
AS.:OK
WȜ
0 Prints
ȞT
AS.:OK
47
DPOF : Tulostuskoko
Näyttöön tulevat tiedot
ƈ Voit määrittää tulostuskoon, kun kuvia tulostetaan suoraan muistikortilta.
[KOKO]-valikko on käytettävissä vain DPOF 1.1 -yhteensopivien tulostinten
yhteydessä.
ƃ Tulostuskoon määrittäminen
1. Valitse [KOKO]-valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
2. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
[VALITSE] : Näyttöön tulee sen kuvan
valintaikkuna, jonka kokoa muutetaan.
- Ylös/alas/vasemmalle/oikealle : Valitse kuva.
- Zoom W/T -painike : Tulostuskoon muuttaminen.
- OK-painike : Tekemäsi muutokset tallennetaan ja
valikko poistuu nestekidenäytöstä.
[KAIKKI] : Kaikkien tallennettujen kuvien
tulostuskoon muuttaminen
- W/T-painike : Valitse tulostuskoko.
- OK-painike : Vahvista valittu asetus.
[PERUUTA] : Kaikki tulostuskokoasetukset
peruutetaan.
ſ DPOF [KOKO] -kakkosvalikko : PERUUTA, 3X5,
4X6, 5X7, 8X10
ſ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen
tulostamisen peruuttaminen voi kestää kauemmin.
48
ƈVoit tarkistaa näkyvissä olevan kuvan tiedot.
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖStai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
,87.
VAKIO
LUETTELO
KOKO
NÄYTTÖTIEDOT
TÄYSI
PERUSTASO
OSD POIS
POIS:VALIK
SIIRRY:
VALITSE
KAIKKI
PERUUTA
EDELL.:
AS.:OK
ISO : 149
Av : F3.5
Tv : 1/60
Flash : Off
2592X1944
2006/01/10
[Kaikki tiedot tulevat näyttöön]
W
W
PERUUTA
AS.:OK
PERUUTA
AS.:OK
T
T
[Perustiedot tulevat näyttöön]
[Ei tietoja näyttöön]
Kopioi korttiin
ƈ Voit kopioida kuvatiedostot, elokuvaleikkeet ja äänentallennustiedostot
muistikorttiin.
ƃ Kopioiminen muistikortille
1. Voit valita haluamasi alivalikon painamalla YLÖSKOPIOI KORTILLE
tai ALAS-painikkeita ja painamalla OK-painiketta.
EI
- [EI ]
: Peruuttaa Kopioi korttiin -toiminnon
KYLLÄ
- [KYLLÄ] : Kaikki kameran omaan muistiin
tallennetut kuvat, elokuvaleikkeet ja
POIS:VALIK
SIIRRY:
äänet kopioidaan muistikorttiin, kun
[KÄSITELLÄÄN] -viesti tulee näkyviin.
Kun kopioiminen on valmis, näyttö palaa toistotilaan.
TIETOJA
ƃ Jos tämä valikko valitaan, mutta muistikortti ei ole paikoillaan, voit valita
[KOPIOI KORTILLE] -valikon, mutta sitä ei voi käyttää.
ƃ Jos muistikortissa ei riitä tila kuvien tallentamiseen sisäisestä 45 Mt:n
muistista, [KOPIOI KORTILLE] -komento kopioi vain muutaman kuvan, ja
näyttöön tulee kuvien kopioimisen päätyttyä [MUISTI TÄYNNÄ!] -viesti.
Kamera palaa tämän jälkeen toistotilaan.
Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomat tiedostot ennen muistikortin
asettamista kameraan.
ƃ Kun siirrät kameran omaan muistiin tallennetut kuvat korttiin käyttämällä
[KOPIOI KORTILLE] -toimintoa, korttiin luodaan uusia tiedostonimiä nimien
toistumisen välttämiseksi. Jos muistikortin viimeinen tiedostonimi on
SSL20010.jpg, kopioitujen kuvien nimet alkavat nimestä SSL20011.jpg.
[KOPIOI KORTILLE] -toiminnon suorittamisen jälkeen viimeisen kopioidun
kansion viimeinen tallennettu kuva jää näyttöön.
PictBridge
ƈ Voit yhdistää tämän kameran USB-kaapelin avulla tulostimeen, joka tukee
erikseen hankittavaa PictBridge-laitetta. Tällöin voit tulostaa kuvat suoraan.
Elokuvaleikkeitä ja äänitiedostoja ei voi tulostaa.
ƈ Kameran tulostinyhteyden asetusten määrittäminen
1. Paina VALIKKO-painiketta muussa kuin
äänentallennustilassa.
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
valitse [ASETUKSET]-välilehti.
3. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TULOSTIN]-valikko painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina OK-painiketta.
ASETUKSET
ALUSTA
PVM&AIKA
MERKINTÄ
ÄÄNI
USB
EDELL.:
TIETOKON
TULOSTIN
AS.:OK
ƈ Kameran liittäminen tulostimeen
ƃ USB-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa :
Kytke kamera telakkaan. Yhdistä telakka tulostimen USB-liitäntään
käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
ƃ USB-kaapelin käyttäminen kamerassa :
Yhdistä kamera tulostimen USB-liitäntään käyttämällä mukana toimitettua
USB-kaapelia
[USB-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa]
[USB-kaapelin käyttäminen kamerassa]
49
PictBridge : Kuvan valitseminen
ſ Jos [USB]-valikossa on valittu [TIETOKON], Pictbridge-yhteensopivaa tulostinta
ei voi yhdistää USB-kaapelin avulla kameraan, kun [YHD. TIETOKONEESEEN]
-viesti on näkyvissä.
Jos painat nyt tulostuspainiketta, voit käyttää tulostustilaa [YHD.
TULOSTIMEEN] -viestin näkyessä. Kamera ei muodosta yhteyttä kaikkiin
tulostinmalleihin.
ƈ Helppo tulostus
Voit tulostaa kuvan helposti yhdistämällä kameran
tulostimeen toistotilassa.
- Tulostiuspainikkeen (
) painaminen: Nykyinen
kuva tulostetaan käyttämällä tulostimen
oletusasetuksia.
- Vasemmalle/oikealle-painikkeen painaminen Voit
valita edellisen tai seuraavan kuvan.
0
PREV
141-0001
POISTU:SULJIN
0
NEXT
AS.:OK
[Kun [1 kuva] on valittuna]
Ȝ
TULOSTA:
ƈ Tulostettavien kuvien valinta
1. Paina valikkopainiketta.
KUVAT
2. [KUVAT]-valikko tulee näkyviin.
1 KUVA
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
KAIKKI KUV
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
POIS:VALIK
Kun [1 KUVA] on valittuna :
PictBridge-toimintoa käytetään vain parhaillaan näkyvään kuvaan.
Kun [KAIKKI KUV] on valittuna :
PictBridge-toiminto koskee kaikkia kuvia paitsi elokuvaleikkeitä ja
äänitiedostoja.
50
ƃ Tulostettavien kopioiden määrän valitseminen
- Valitse [1 KUVA] tai [KAIKKI KUV]. Näyttöön tulee alla kuvattu
kopiomääräikkuna.
POISTU:SULJIN
AS.:OK
[Kun [Kaikki kuvat] on valittuna]
Ȟ
VALIKKO:OK
SIIRRY:
- Voit vaihtaa kopioiden määrää painamalla YLÖS/ALAS-painiketta.
- Kun [1 kuva] on valittuna : Valitse toinen kuva käyttämällä
Vasemmalle/Oikealle-painiketta. Kun toinen kuva on
valittu, valitse toisen kuvan kopioiden määrä.
- Tallenna kopiomäärä painamalla OK-painiketta.
- Voit palata menuvalikkoon kopiomääriä muuttamatta painamalla laukaisinta.
ƈ Automaattiasetus
1. Voit valita [AUTOMAATTIASETUS]-valikon
AUTOMAATTIASETUS
välilehden painamalla VASEMMALLE- ja
EI
KYLLÄ
OIKEALLE-painikkeita.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina
POIS:VALIK
SIIRRY:
tämän jälkeen OK-painiketta.
[EI]
: [MUKAUTETTU ASETUS] -arvot säilytetään.
[KYLLÄ] : Kaikki [MUKAUTETTU ASETUS] -arvot muuttuvat automaattisesti.
PictBridge : Tulostusasetukset
ƈ Mukautettu asetus : Voit valita tulostettavien kuvien paperikoon, tulostusmuodon,
paperityypin, tulostuslaadun, tulostuspäivämäärä ja
tiedostonimiasetukset.
1. Voit valita [MUKAUTETTU ASETUS]-valikon
MUKAUTETTU ASETUS
välilehden painamalla VASEMMALLE- ja
KOKO
)=<7
OIKEALLE-painikkeita.
ASETTELU
)=<7
)=<7
TYYPPI
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
)=<7
LAATU
)=<7
PVM
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina
POIS:VALIK
SIIRRY:
tämän jälkeen OIKEALLE-painiketta.
3. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon
käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen OK-painiketta.
ƈ Voit määrittää seuraavien valikoiden asetukset :
Valikko
Toiminto
Alivalikko
Tulostuspaperiarkin koon
määrittäminen
AUTO, POSTIKOR, KORTTI, 4X6,
L, 2L, Letter, A4, A3
ASETTELU
Arkille tulostettavien kuvien
lukumäärä
AUTO, TÄYSI, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
LUETTELO
TYYPPI
Tulostuspaperiarkin laadun
määrittäminen
AUTO, TAVALLIN, VALOKUVA,
PIKAKUV
LAATU
Kuvan tulostuslaadun
määrittäminen
AUTO, VEDOS, NORMAALI,
TARKKA
Päiväyksen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
KOKO
PVM
TIEDNIMI Tiedostonimen tulostaminen
AUTO, POIS, PÄÄLLÄ
ſ Kaikki tulostinvalmistajat eivät tue kaikkia valikon vaihtoehtoja. Jos tulostin ei tue
valikon vaihtoehtoa, ne näkyvät silti nestekidenäytöllä, mutta niitä ei voi valita.
ſ Jos automaattinen/manuaalinen -asetusten arvoja ei ole muutettu, säilytetään
arvot automaattisesti.
ƈ Kuvien tulostus
1. Voit valita [TULOSTA]-valikon välilehden
painamalla VASEMMALLE- ja OIKEALLETULOSTA
VAKIO
painikkeita.
LUETTELO
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
POIS:VALIK
OK-painiketta.
[VAKIO] : Tulostaa asetetun määrän kopioita
muistikortille tallennetuista kuvista.
Jokainen kuva tulostetaan omalle arkilleen.
[LUETTELO] : Usean sivun tulostaminen yhdelle arkille.
3. Näyttöön tulee oikealla kuvattu valikko ja kuva
tulostetaan. Kun olet poistanut kaikki kuvat,
näyttöön tulee [EI KUVAA!!] -viesti.
Tulostus keskeytetään ja [KUVAT]-valikko
näytetään, jos painat Menu/OK-painiketta kesken
tulostuksen.
SIIRRY:
TULOSTETAAN
001 / 001
PERUUTAl:
ſ Kuvien määrä hakemistotulostuksessa riippuu
käytettävästä tulostimesta.
ƈ DPOF-tulostus: Voit tämän toiminnon avulla tulostaa tiedostot suoraan
käyttämällä DPOF-tietoja.
1. Voit valita [DPOF-TULOSTUS]-valikon välilehden
DPOF-TULOSTUS
painamalla VASEMMALLE- ja OIKEALLE-painikkeita.
EI
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
KYLLÄ
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
OK-painiketta.
POIS:VALIK
SIIRRY:
[EI]
: Peruuta tulostus
[KYLLÄ] : Tulosta tiedosto suoraan DPOFtietoineen
ſ Tulostimen valmistajasta ja mallista riippuen joitakin sanomia ei ehkä tule näyttöön.
Jos tulostin ei tue DPOF-toimintoa, valikko näkyy mutta ei ole käytettävissä.
51
PictBridge : NOLLAA
ƈ Alustaa käyttäjän asettamat määritykset.
1. Voit valita [NOLLAUS]-valikon välilehden
NOLLAUS
painamalla VASEMMALLE- ja OIKEALLEEI
KYLLÄ
painikkeita.
2. Voit valita alivalikosta haluamasi arvon käyttämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeita. Paina tämän jälkeen
POIS:VALIK
SIIRRY:
OK-painiketta.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : asetuksia ei nollata.
Jos [KYLLÄ]-vaihtoehto on valittuna : kaikki tulostus- ja kuva-asetukset
nollataan.
ſ Tulostuksen oletusasetukset vaihtelevat tulostimen valmistajan mukaan.
Lisätietoja tulostimen oletusasetuksista on tulostimen mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Asetusvalikko
ƈ Tässä tilassa määritetään perusasetukset. Voit käyttää asetusvalikkoa kaikissa
kameratiloissa paitsi äänentallennus- ja MP3- tai PMP-tilassa.
Oletusasetukset on merkitty
- tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
TIEDOSTO
SAMMUTA
Alivalikko
SARJA
NOLLAUS
1, 3, 5, 10MIN
ENGLISH
DEUTSCH
Language
P”CCK»…
DANSK
POLSKI
ALUSTA
PVM&AIKA
MERKINTÄ
ÄÄNI
52
Lisävalikko
-
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
Magyar
-
EI
KYLLÄ
06/01/10 13:00
VV/KK/PP
PP/KK/VV
KK/PP/VV
POIS
POIS
PVM
PVM&AIKA
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
Sivu
S.53
S.54
FRANÇAIS
ITALIANO
DUTCH
SUOMI
S.54
-
-
S..55
S.55
S.55
S.56
Asetusvalikko
Valikon välilehti
Päävalikko
USB
AF-VALO
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
Tiedostonimi
Alivalikko
Lisävalikko
TIETOKON
-
TULOSTIN
-
POIS
-
PÄÄLLÄ
-
TUMMA
-
NORMAALI
-
KIRKAS
-
NTSC
-
PAL
-
POIS/ 0.5, 1, SEK
-
EI
-
KYLLÄ
-
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Sivu
S.56
S.56
S.56
S.57
ƈ Voit valita tiedostonimen muodon.
[SARJA] : Uudet tiedostot nimetään edellisen
ASETUKSET
sarjan jälkeisillä numeroilla, vaikka
SARJA
TIEDOSTO
käytettäisiin uutta muistikorttia tai
NOLLAUS
SAMMUTA
Language
muistikortti on tyhjennetty tai kaikki
ALUSTA
PVM&AIKA
kuvat on poistettu.
EDELL.:
AS.:OK
[NOLLAUS] : Nollauksen jälkeen seuraavaksi
tiedostonimeksi tulee 0001, vaikka
alustaisit kortin, poistaisit kaikki kuvat siitä tai asettaisit kameraan
uuden muistikortin.
S.57
S.57
TIETOJA
ƃ Ensimmäisen kansion nimi on 100SSCAM, ja ensimmäisen tiedoston nimi
on SSL20001.
ƃ Tiedostonimet tulevat järjestyksessä SSL20001 ƍ SSL20002 ƍ ~ ƍ
SSL29999.
ƃ Kansion numero muuttuu nousevasti 100-999 seuraavasti:
100SSCAM ƍ 101SSCAM ƍ ~ ƍ 999SSCAM.
ƃ Muistikorttiin tallennettavat tiedostot ovat DCF-yhteensopivia (lyhenne
sanoista Design rule for Camera File systems).
53
Automaattinen virrankatkaisu
Kieli
ƈ Tämä toiminto sammuttaa kamerasta virran tietyn ajan kuluttua paristojen virran
säästämiseksi.
[1, 3, 5, 10 MIN] : Kamerasta katkaistaan virta
automaattisesti, jos sitä ei käytetä
määritettynä aikana.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
EDELL.:
1 MIN
3 MIN
5 MIN
10 MIN
AS.:OK
TIETOJA
ƃ Vaikka kamera irrotettaisiin muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot,
virransäästöasetus säilyy.
ƃ Huomaa, että kamerasta ei sammuteta virtaa automaattisesti, jos kamera
on yhdistettynä tietokoneeseen, sen näytössä on meneillään kuvaesitys, se
toistaa ääntä, elokuvaleikettä tai MP3- tai PMP-tiedostoa.
54
ƈ Voit valita LCD-näytössä näkyvän kielen. Vaikka kamera irrotettaisiin
muuntajasta tai siitä poistettaisiin paristot, kieliasetus säilyy.
KIELI-alivalikko :
Englanti, korea, saksa, ranska, italia, espanja,
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani,
venäjä, portugali, hollanti, tanska, ruotsi, suomi, thai,
bahasa (malaiji/indonesia), arabia, unkari, tsekki,
puola ja turkki.
ASETUKSET
TIEDOSTO
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
EDELL.:
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
AS.:OK
Muoto
ƈ Muisti alustetaan tämän avulla. Jos alustat muistikortin [ALUSTA]-toiminnolla,
kaikki MP3- ja PMP-tiedostot (myös suojatut kuvat) poistetaan. Muista ladata
tärkeät kuvat tietokoneeseesi ennen muistin alustamista.
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna : Muistikorttia ei
ASETUKSET
alusteta.Kun painat
TIEDOSTO
EI
SAMMUTA
KYLLÄ
valikkopainiketta
Language
kahdesti, valikkonäyttö
ALUSTA
PVM&AIKA
poistuu näytöstä.
EDELL.:
AS.:OK
Jos [KYLLÄ ]-vaihtoehto on valittuna : Näyttöön tulee
[KÄSITELLÄÄN] ilmoitus ja muistikortti alustetaan. Jos alustit
muistikortin toistotilassa, näyttöön tulee
[EI KUVAA!] -viesti.
Päivämäärän, kellonajan ja päivämäärätyypin asettaminen
ƈ Voit vaihtaa päivämäärää ja aikaa, joka tulee näkyviin valokuvan yhteydessä, ja
määrittää päivämäärätyypin.
OIKEALLE-painike
: Valitsee vuoden,
ASETUKSET
kuukauden, päivän, tunnin,
TIEDOSTO
Ɗ
minuutin ja päivämäärän
SAMMUTA
06/ 01/10
ƌ
Language
13:00
tyypin.
ALUSTA
VV/KK/PP
PVM&AIKA
VASEMMALLE-painike : Siirtää osoitinta
EDELL.:
AS.:OK
[PVM&AIKA] -päävalikossa,
jos osoitin on päivämäärän ja ajan asettamisen
ensimmäisen kohteen kohdalla. Muissa tapauksissa
osoitin siirtyy nykyisestä sijainnista vasemmalle.
YLÖS ja ALAS-painike : Muuttaa asetuksen arvoa.
Tallennuspäivän lisääminen kuvaan
TIETOJA
ƃ Muista suorittaa [ALUSTA]-toiminto seuraavantyyppisille muistikorteille.
- Uusi muistikortti tai alustamaton muistikortti.
- Muistikortissa on tiedosto, jota kamera ei tunnista, tai joka on otettu toisella
kameralla.
ƃ Alusta muistikortti aina tässä kamerassa. Jos asetat kameraan muistikortin,
joka on alustettu toisessa kamerassa, muistikortinlukijassa tai
tietokoneessa, näkyviin tulee [KORTTIVIRHE!]-viesti.
ƈ Jos käytät tätä vaihtoehtoa, päivämäärä ja aika näkyvät otetuissa kuvissa.
[POIS]
: Kuviin ei tule päivämäärää ja
kellonaikaa.
[PVM]
: Kuviin tulee vain päivämäärä.
[PVM&AIKA]: Kuviin tulee päivämäärä ja kellonaika.
ASETUKSET
SAMMUTA
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
MERKINTÄ
POIS
PVM
PVM&AIKA
EDELL.:
AS.:OK
ſ Päivämäärä ja aika näkyvät kuvan oikeassa
alalaidassa.
ſ Merkintätoimintoa käytetään vain tavallisiin kuviin paitsi [TEKSTI]-aihetilassa
otettuihin kuviin ja käytettäessä valokuvakehystehostetta.
55
Ääni
ƈ Jos otat toimintoäänen käyttöön, kameraa
käynnistettäessä ja painikkeita painettaessa kuuluu
erilaisia ääniä, jotka kertovat kameran toiminnasta.
Automaattitarkennuksen merkkivalo
ƈ Voit sytyttää tai sammuttaa automaattitarkennusvalon.
ASETUKSET
Language
ALUSTA
PVM&AIKA
MERKINTÄ
ÄÄNI
EDELL.:
POIS
HILJAINEN
NORMAALI
VOIMAKAS
AS.:OK
Jos [POIS]-vaihtoehto on valittuna :
Automaattitarkennusvalo ei syty.
Jos [PÄÄLLÄ]-vaihtoehto on valittuna :
Automaattitarkennusvalo syttyy.
ASETUKSET
PVM&AIKA
MERKINTÄ
ÄÄNI
USB
AF-VALO
POIS
PÄÄLLÄ
EDELL.:
AS.:OK
ſ Jos valitset [POIS]-valikon ja otat kuvan hämärässä
tai valitset [YÖ]-aihetilan, kamera ei ehkä tarkenna oikein.
ſ Automaattitarkennuksen valo toimii käytettäessä itselaukaisinta, vaikka se olisi
poistettu käytöstä.
Yhteyden muodostaminen ulkoiseen laitteeseen (USB)
ƈ Voit valita ulkoisen laitteen, johon muodostetaan yhteys kamerasta USBkaapelin avulla.
[TIETOKON] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
ASETUKSET
yhdistää kameran tietokoneeseen.
ALUSTA
TIETOKON
PVM&AIKA
TULOSTIN
Sivulla 77 on lisätietoja kameran
MERKINTÄ
yhdistämisestä tietokoneeseen.
ÄÄNI
USB
[TULOSTIN] : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
EDELL.:
AS.:OK
yhdistää kameran tulostimeen.
Sivulla 49 on lisätietoja kameran yhdistämisestä tulostimeen.
56
LCD-näytön kirkkaus
ƈ Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
ASETUKSET
MERKINTÄ
ÄÄNI
USB
AF-VALO
NÄYTTÖ
EDELL.:
TUMMA
NORMAALI
KIRKAS
AS.:OK
Videosignaalin ulostulotyypin valinta
ƈ Videosignaali voi tulla kamerasta NTSC- tai PALmuodossa.
Valitse lähtevän kuvasignaalin laitteen, kuten
ulkoisen näytön tai television mukaan, johon kamera
on yhdistetty. PAL-tilassa on vain BDGHI-tuki.
ƈ Jos otat käyttöön pikakatselun ennen kuvan tallentamista, juuri otettu kuva näkyy
nestekidenäytössä [PIKAKATS]-asetuksen määrittämän ajan. Vain tavallisia
kuvia voi pikakatsella.
ASETUKSET
ÄÄNI
USB
AF-VALO
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
EDELL.:
Pikakatselu
NTSC
PAL
AS.:OK
[POIS]
: Pikakatselutoiminto ei ole käytössä.
[0,5, 1, 3 SEK.] : Tallennettu kuva näkyy näytössä
valitun ajan.
ƈ Yhdistäminen ulkoiseen näyttöön
ASETUKSET
USB
AF-VALO
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
POIS
0.5 SEK
1 SEK
3 SEK
EDELL.:
AS.:OK
Alustaminen
[AV-kaapelin käyttäminen yhdessä telakan kanssa]
ƈ Kaikki kameravalikon ja toimintojen asetukset palautetaan oletusarvoiksi.
PÄIVÄYS/AIKA-, KIELI- ja VIDEOLÄHTÖ-arvoja ei kuitenkaan muuteta.
[AV-kaapelin käyttäminen yhdessä kameran kanssa]
Keltainen väri : videokuva
Valkoinen : ääni
TIETOJA
Jos [EI]-vaihtoehto on valittuna :
Asetuksia ei palauteta oletusasetuksiin.
Jos [KYLLÄ ]-vaihtoehto on valittuna :
Kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin.
ASETUKSET
AF-VALO
NÄYTTÖ
VIDEOLÄH
PIKAKATS
NOLLAA
EDELL.:
EI
KYLLÄ
AS.:OK
ƃ NTSC : Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Meksiko.
ƃ PAL : Australia, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Saksa, Iso-Britannia,
Alankomaat, Italia, Kuwait, Malesia, Uusi-Seelanti, Singapore,
Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa, Norja.
ƃ Jos käytät ulkoisena näyttönä televisiota, valitse siinä AV- tai nollakanava.
ƃ Ulkoisessa näytössä näkyy kohinaa, mutta kyse ei ole virheestä.
ƃ Jos kuva ei ole näytön keskellä, säädä television asetuksia.
ƃ Valikkotoiminnot ovat samat kuin LCD-näytössä näkyvät.
57
MYCAM -valikon asetusten määrittäminen
ƈ Voit määrittää käynnistyskuvan ja -äänen sekä suljinäänen. Kaikissa kameran
toimintatiloissa (äänentallennus- ja MP3/PMP-tiloja lukuun ottamatta) on
MyCAM-valikko.. Oletusasetukset on merkitty
-tunnuksella.
Valikon välilehti
Päävalikko
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
Alivalikko
POIS
LOGO
OMA KUVA 1
OMA KUVA 2
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
Aloitusääni
ƈ Voit valita äänen, joka kuuluu, kun kameraan
kytketään virta.
MYCAM
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
Sivu
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
EDELL.:
AS.:OK
S.58
S.58
S.58
TIETOJA
ƃ Jos käynnistyskuva-asetuksena on [POIS], käynnistysääntä ei kuulu vaikka
se otettaisiin käyttöön.
ſ Valikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Aloituskuva
ƈ Voit valita kuvan, joka näkyy nestekidenäytössä, kun
kameraan kytketään virta.
Suljinääni
MYCAM
ƈ Voit valita suljinäänen.
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
EDELL.:
MYCAM
AS.:OK
ALKUKUVA
KÄYN.ÄÄNI
SUL.ÄÄNI
EDELL.:
TIETOJA
ƃ Voit käyttää tallennettua kuvaa käynnistyskuvana valitsemalla kuvan [OMA
KUVA] -asetuksen avulla [MUUTA KOKO] -valikossa toistotilassa.
ƃKäynnistyskuvaa ei poisteta, vaikka kaikki kuvat poistetaan tai kortti
alustetaan [ALUSTA]-valikon avulla.
ƃKäyttäjän kuvat poistetaan [NOLLAA]-valikossa.
58
POIS
ÄÄNI 1
ÄÄNI 2
ÄÄNI 3
AS.:OK
MP3/PMP-tila
ƈ Tässä kamerassa on sisäinen MP3-soitinohjelma.
Voit ottaa kuvan, kuunnella MP3-tiedostoja ja katsella elokuvaleikkeitä aina
halutessasi. Voit käyttää PMP-tilaa, muuntamalla multimediatiedoston Digimax
Converter -ohjelmassa.
Tiedostojen lataaminen
ƈ MP3- ja PMP-toiminnot edellyttävät, että MP3- ja multimediatiedostot
tallennetaan kameran muistiin tai muistikorttiin.
1. Tallenna haluamasi tiedostot tietokoneeseesi.
2. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla ja kytke kameraan virta.
3. Avaa Windowsin Resurssienhallinta ja paikanna [Siirrettävä levy].
4. Luo siirrettävään levyyn kansio.
- MP3-tila: [MP3]
TIETOJA
ƃ Älä tee MP3- tai multimediatiedostoista laittomia kopioita. Muutoin rikot
tekijänoikeuslainsäädäntöä.
ƃ Kamera toistaa MP3-tiedostoja vain MP3-tilassa ja SDC-tiedostoja
(muunnettuina XviD MPEG4-videokuva-. ja MPEG Layer2 -äänitiedostoiksi)
PMP-tilassa.
ƃ Muunna tiedosto tämän kameran kanssa yhteensopivaan muotoon Digimax
Converter -hjelmassa. (Lisätietoja on sivulla 81.)
ƃ Kansioon voidaan tallentaa enintään 200 tiedostoa.
ƃ Voit laatia MP3- tai PMP-kansioon enintään 100 alikansiota. Alikansiossa ei
voi olla alikansioita.
- PMP-tila : [PMP]
5. Valitse tiedostot, jotka haluat tallentaa, ja kopioi ne kansioihin.
59
MP3- tai PMP-tilan käynnistäminen
ƈ Voit valita MP3- tai PMP-tilan käyttämällä kameran takana olevaa Mtilapainiketta tai [TILA]-valikkoa.
ƃSelecting the [TILA] menu
[TILA]-valikon valitseminen
1. Aseta MP3- tai multimediatiedostot sisältävä
TILA
muistikortti paikoilleen.
KUV/ELOKUV/PMP
Koska tässä kamerassa on 45 Mt muistia, voit
TÄYSI
tallentaa tiedostot myös kameran muistiin.
2. Kun painat valikkopainiketta, valikko tulee näkyviin.
(paitsi MP3-, PMP- ja äänentallennustilassa)
3. Valitse [TILA]-valikko painamalle
Vasemmalle/Oikealle-painiketta.
4. Voit valita [KUV/ELOKUV/PMP]- tai [TÄYSI]-alivalikon painamalla ylös- tai
alas-painiketta.
5. Kun painat Valikko-painiketta, valikko poistuu näytöstä.
ƃ Tilan vaihtaminen: Jos [KUV/ELOKUV/PMP]-valikko on valittuna
1. Paina kameran takaosassa olevaa
tilapainiketta.
2. Kuvassa näkyvä valikko tulee näyttöön.
PALAUTA
[PALAUTA] : Edellinen pysäytetty kehys tulee näkyviin.
AVAA
MP3-tila : Toisto alkaa tiedoston alusta.
PMP-tila : Toisto alkaa edellisestä pysäytetystä
kehyksestä.
[AVAA] : Selausvalikko tulee näkyviin. Voit valita haluamasi tiedoston.
3. Valitse haluamasi tiedosto ja paina OK-painiketta. Tiedoston toistaminen alkaa.
VAHV:OK
60
[MP3-tila]
003/003
J-Heart - Misty.mp3
waiting for you by J He
misty by J Heart.MP3
TILA:E
[PMP-tila]
SIIRRÄ:
0:00:03/ 0:26:28
)VQUI\QWV
+WUQK
C;,+E5W^QM[IUXTM[LK
TILA:E
MP3 misty by J He
SIIRRÄ:
[SDC]-Movie sample.s
Who bent my camera?
TIETOJA
ƃ Kun valitset kussakin tilassa [PALAUTA]-valikon (ks. s. 64), tiedosto
toistetaan eikä valikko tule näkyviin. Jos uusin toistettu valikko on
tunnistettu, selausvalikko tulee näkyviin.
ƃ Selausvalikon soittoluetteloiden järjestys vastaa tiedostojen järjestystä
muistissa.
ƃ Jos nimen kieltä ei tueta, se näkyy muodossa "------------".
MP3- tai PMP-tilan käynnistäminen
ƃ Tilan vaihtaminen: Jos [TÄYSI]-valikko on valittuna:
1. Paina kameran takaosassa olevaa
tilapainiketta.
2. Valitse haluamasi tilanamalla Vsemmalle- tai Okealle-painiketta.
MP3
PMP
VAHV: TILA/OK
VAHV: TILA/OK
3. Vaihe 3 on sama kuin vaiheet 2~3 vaihdettaessa tilaa [KUV/ELOKUV/PMP]valikossa.
TIETOJA
ƃ Virransäästötoiminto ei ole käytössä tiedostoa toistettaessa.
ƃ Kun painat M-tilapainiketta tai suljinpainiketta, kameran tila vaihtuu.
ƃ Jos muistissa on yli 100 tiedostoa, MP3- tai PMP-tilan käyttäminen
hidastuu.
ƃ Kameran virransäästötilatoiminto pimentää LCD-näytön automaattisesti,
kun kamera on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan (noin 30 sekuntia).
Tällöin kameran tilavalo vilkkuu.
Voit kytkeä kameraan virran painamalla mitä kameran painiketta tahansa
virtapainiketta lukuun ottamatta.
ƃ VBR-tiedoston (vaihtuvanopeuksinen tietovirta) toistaminen
VBR-tiedoston tietovirta muuttuu jatkuvasti sen osien monimutkaisuuden
mukaan. Kun VBR-koodattua tiedosta toistetaan, LCD-näytössä näkyy
seuraava kuva.
- Bittinopeuden sijasta näkyy VBR-kuvake.
- Aikajana ei tule näkyviin.
- Toistoaika näkyy mutta kokonaisaika ei näy.
ƃ PMP-tilassa mikään kameran painike virtapainiketta lukuun ottamatta
kahteen sekuntiin multimediatiedoston alusta ja lopusta.
61
MP3- tai PMP-tilan LCD-näyttöilmaisin
ƈ LCD-näytössä on tietoja MP3- -a multimediatiedostosta.
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Äänenvoimakkuuden säätö
ƈ Voit säätää äänenvoimakkuutta tämän
painikkeen avulla. Tasot ovat 0-30.
MP3-tila
Akku (s. 9)
Toistoaika
Aikajana
MP3 misty by J He
Toisto jatauko/Ohjauspainike (S.62)
Toistotyyppi (s. 65)
Bittinopeus (s. 61)
Äänenvoimakkuus (s.62)
Tiedoston nimi
[MP3-tila]
Toisto jatauko/Ohjauspainike(S.62)
PMP-tila
Akku (s. 9)
Äänenvoimakkuus (s. 62)
0:00:03/ 0:26:28
[SDC]-Movie sample.s
Aikajana
Toistoaika
Aikajana
Who bent my camera?
[PMP-tila]
62
Tekstitys (s. 66)
Toisto jatauko-/Ohjauspainike
ƈ Kun tiedostoa toistetaan, voit asettaa tiedoston
taukotilaan alas-painiketta. Voit jatkaa toistoa painamalla
painiketta uudelleen.
ƈ MP3-tila
Voit etsiä MP3-tiedostoja painamalla
vasemmalle/oikealle-näppäimellä. MP3-tiedostoa ei voi
etsiä toiston aikana.
ƈ PMP-tila
Voit etsiä multimediatiedostoja painamalla vasemmalle/oikealle-näppäimellä.
Voit etsiä haluamaasi kehystä tiedostosta toiston aikana painamalla
Vasemmalle- tai Oikealle-painiketta.
Kameran painikkeiden käyttäminen kameran asetusten määrittämisessä
Toistoluettelopainike
8WQ[\WXIQVQSM
ƈ Tämä poistaa muistiin tallennetut tiedostot.
1. Valitse poistettava tiedosto selausvalikon avulla ja
paina Poista-painiketta.
2. Kuvassa näkyvä viesti tulee näyttöön.
[KYLLÄ] : valittu tiedosto poistetaan.
[EI]
: peruuttaa tiedostojen poistamisen ja tuo
näkyviin selausvalikon.
POISTA?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
ƃ Kun multimediatiedostoa toistetaan, voit valita haluamasi tiedoston käyttämällä
selausvalikkoa.
1. Kun multimediatiedostoa toistetaan, paina Toistoluettelo-painiketta (
).
2. Juuri toistettu toistoluettelo korostetaan.
3. Siirrä osoitin haluamaasi luetteloon painamalla Control-painiketta.
Kun painat OK-painiketta, valittu tiedosto toistetaan.
Kun painat Toistoluettelo-painiketta uudelleen, valinta poistetaan.
TIETOJA
ƃ Lataa säilytettävät tiedostot tietokoneeseen ennen niiden poistamista
kamerasta.
Estopainike
20MIZ\5Q[\aUX
_IQ\QVONWZaW]Ja20M
UQ[\aJa20MIZ\58
)VQUI\QWV
+WUQK
C;,+E5W^QM[IUXTM[LK
TILA:E
TILA:E
SIIRRÄ:
SIIRRÄ:
Estopainike
ƃ Jos painat estopainiketta yli yhden sekunnin, kameran
painikkeet lukitaan.
- Kun kameran painikkeet on lukittu, niitä ei voi käyttää
toiston aikana. Virtapainike, videokuvalähtö, USBliitäntä ja nestekidenäytön toiminnot ovat käytettävissä.
[SDC]-Movie sample.s
MP3 misty by J He
192K
- Voit poistaa lukituksen painamalla lukituspainiketta uudelleen tai
sammuttamalla kamerasta virran.
63
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
ƈ Voit vaihtaa MP3- tai PMP-tilan toimintaa LCD-näytön avulla.
Valikko tulee nestekidenäyttöön, kun painat MENU-valikkopainiketta.
Valikon välilehti
MP3
Päävalikko
PALAUTA
Alivalikko
Jatkaminen
Sivu
S.64
Toistotila
S.65
MP3-OLEMUS
S.65
POISTA KAIKKI
S.65
NÄYTÄ VÄLI
S.66
NÄYTÄ TOISTO
PALAUTA
S.66
S.64
ETSITÄÄN
S.66
SOITINNÄYTTÖ
S.66
POISTA KAIKKI
S.65
PMP
ſValikoita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
64
ƈ Toistotyypin asetuksen voi valita.
1. Paina Valikko-painiketta kussakin tilassa.
2. Voit valita toistotyypin [PALAUTA]-valikossa painamalla ylös/alas-painiketta ja
painamalla OK-painiketta.
PALAUTA
PALAUTA
: Kun virta kytketään tai katkaistaan tai kameran tila muuttuu, kamera
muistaa viimeksi toistetun kehyksen.
MP3-tila: Toisto alkaa tiedoston alusta.
PMP-tila: Toisto alkaa edellisestä pysäytetystä kehyksestä.
: Selausvalikko tulee näkyviin. Voit valita haluamasi tiedoston.
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Toistotila
ƈ Voit määrittää toiston ja satunnaistoiston asetukset.
Tätä toimintoa voi käyttää vain valitussa hakemistossa.
: toistaa yhden raidan kerran.
: toistaa yksittäistä raitaa toistuvasti.
: toistaa kansion kaikki raidat toistuvasti.
: toistaa kansion kaikki raidat satunnaisesti kerran.
: toistaa kansion kaikki raidat satunnaisesti.
Poista kaikki
ƈ Kaikki muistikortin tiedostot poistetaan.
MP3-tilassa poistetaan vain MP3-tiedostot.
PMP-tilassa poistetaan vain multimediatiedostot.
TOISTA 1
POISTA KAIKKI
POISTA KAIKKI
: peruuttaa tiedostojen poistamisen.
: Näyttöön tulee vahvistamisikkuna. Valitse [KYLLÄ]
ja paina OK-painiketta. Kaikki tiedostot poistetaan.
MP3-soittimen olemus
POISTA?
KYLLÄ
EI
VAHV:OK
ƈ Voit valita MP3-soittimelle olemuksen.
[
,
] : Oletusolemus määritetään.
[
,
] : Kuvana käytetään [MP3-OLEMUS]valikossa määritettyä kuvaa (s.46).
MP3-OLEMUS
65
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Kuvaesityksen vaihtumisvälin valitseminen
Kehyshaku
ƈ Voit asettaa kuvaesityksen tai MP3-tilan vaihtumisvälin.
- Valitse väliksi 2, 3 tai 5 sekuntia.
NÄYTÄ VÄLI
Kuvaesityksen toistaminen
ƈ Kun MP3-tiedostoja toistetaan, valokuvat näkyvät LCDnäytössä kuvaesityksenä.
: Kuvien näyttäminen kerran.
: Kuvien näyttäminen jatkuvasti.
ƈ Etsiessäsi elokuvia voit määrittää ohitusalueen ajan
painamalla vasemmalle/oikealle-näppäimellä. Löydät
kehyksen näin vaivatta.
[
] : Kehys ohitetaan painamalla vasemmalle/oikealleETSITÄÄN
painiketta.
[
,
,
,
,
] : Kehysjoukko ohitetaan
painamalla vasemmalle/oikealle-painiketta.
Näyttöasetukset
NÄYTÄ TOISTO
TIETOJA
ƈ Voit määrittää LCD-näytön asetukset.
[
] : Jos kameraa ei käytetä viiteen sekuntiin, valikko
poistuu näkyvistä automaattisesti.
[
] : Valikko ei näy LCD-näytossä.
[
] : Valikko näkyy LCD-näytossä.
SOITINNÄYTTÖ
ƃ Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy automaattisesti.
ƃ Voit keskeyttää kuvaesityksen painamalla Tauko-painiketta ja painamalla
Valikko-painiketta kahdesti.
TIETOJA
ƃ Näet kuvatekstit lisäämällä kuvatekstitiedoston (.smi) Digimax Converter ohjelmassa. (Lisätietoja on sivulla 81.)
ƃ Jos multimediatiedostossa on kuvateksti, se näkyy näyttöasetuksista
huolimatta.
66
Toistoasetusten määrittäminen LCD-näytön avulla
Ota seuraavat varotoimet huomioon!
Tallennustoiminnon määrittäminen MP3-tilassa
ƈ Voit ottaa valokuvia ja kuunnelle MP3-tiedostoja
samanaikaisesti.
1. Paina suljinpainiketta. Näkyviin tulee MP3
valmiustilassa -kuvake.
2. Kun painat suljinpainiketta, kuva otetaan.
Tärkeitä tietoja
MP3 : E
TIETOJA
ƃ Kameran asetuksina käytetään Automaattinen-tilan (
,
,
,
)
oletusasetuksia. Asetuksia ei voi vaihtaa.
ƃ Jos korttipaikassa ei ole korttia, toiminto ei ole käytössä.
Kun painat suljinpainiketta, seuraava tiedosto voidaan toistaa vaikka
kamerassa on muistikortti.
ƃ Jos kamerassa ei ole muistikorttia, suljinpainikkeen painaminen valitsee
automaattisen tilan.
ƃ Jos kameraa ei käytetä 10 sekuntiin, kun MP3 valmiustilassa -kuvake on
tullut näkyviin, kameran tilaksi vaihtuu MP3-tila.
ƈ Laite sisältää herkkiä elektronisia osia. Älä käytä äläkä säilytä tätä laitetta
seuraavissa olosuhteissa:
- Paikoissa, joissa on voimakkaita lämpötilan tai kosteuden vaihteluita
- Paikoissa, joissa on pölyä ja likaa
- Suorassa auringonpaisteessa tai kuumassa autossa
- Voimakkaat magneettikentät tai tärinä.
- Räjähteet tai syttyvät kaasut
ƈ Älä altista kameraa pölylle tai kemikaaleille, kuten naftaliinille ja koipalloille,
kuumuudelle ja kosteudelle.
Jos kamera on pitkään poissa käytöstä, säilytä kamera tiiviissä rasiassa, jossa on
silikageeliä.
ƈ Hiekka on erityisen vahingollista.
- Varo, että kameran sisään ei pääse hiekkaa käyttäessäsi sitä hiekkarannoilla tai
muissa hiekkaisissa paikoissa.
- Muutoin laite voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
ƈ Kameran käsitteleminen
- Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojelee suurta nestekidenäyttöä iskuilta.. Säilytä kameraa suojakotelossa
silloin, kun sitä ei käytetä.
- Varo, että objektiivin tai salamavalon edessä ei ole mitään esteitä kuvattaessa.
- Tämä kamera ei ole vesitiivis.
Älä käytä tätä kameraa märin käsin sähköiskujen välttämiseksi.
- Älä käytä tätä kameraa kosteissa paikoissa, esimerkiksi uimarannalla tai lähellä
uima-allasta. Varo päästämästä kameran sisään vettä tai hiekkaa. Muutoin
kamera voi vaurioitua korjauskelvottomaksi.
67
Tärkeitä tietoja
ƈ Kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa ongelmia.
- Jos kamera viedään kylmästä lämpimään paikkaan, sen herkkiin elektronisiin
osiin saattaa tiivistyä vettä. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja odota
vähintään 1 tunti, kunnes kaikki kosteus on haihtunut. Kosteutta voi tiivistyä
myös muistikorttiin. Jos näin käy, sammuta kamerasta virta ja poista kortti.
Odota, kunnes kosteus on haihtunut.
ƈ Varotoimet käytettäessä objektiivia
- Jos linssi joutuu suoraan auringonpaisteeseen, tuloksena voi olla
värivääristymä ja kuvatunnistimen toimintahäiriö.
- Varo, ettei linssin pinnalle tule sormenjälkiä tai likaa.
ƈ Älä yritä purkaa laitetta tai muuntaa sitä millään tavoin.
ƈ Salamavalo saattaa laueta, jos kameraan kerääntyy staattista sähköä. Tämä ei
vahingoita kameraa, eikä kyse ole viasta.
ƈ Kun siirrät kuvia tietokoneeseen latauslaitteen ja USB-kaapelin ollessa
yhdistettynä telakointiyksikköön samanaikaisesti, staattinen sähkö voi vaikuttaa
kuvien siirtoon. Irrota USB-liitin ja kiinnitä se uudelleen ennen uutta siirtoyritystä.
ƈ Tarkista kameran kunto ennen tärkeää tapahtumaa tai matkallelähtöä.
- Ota kuva kameran kunnon testaamiseksi ja varaa mukaan lisäakkuja.
- Samsung ei vastaa kameran toimintahäiriöistä.
ƈ Jos digitaalikamera on kauan käyttämättömänä, sen paristot voivat tyhjentyä.
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, akut ja muistikortti kannattaa poistaa.
ƈ Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai ajaessasi moottoriajoneuvoa.
Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja on kiellettyä monissa maissa.
ƈ Jos kamera joutuu alttiiksi sähköisille häiriöille, siitä sammutetaan virta
muistikortin suojelemiseksi.
ƈ Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
neuvovat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista soittamista. Jos
korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
ƈ Kameran kunnossapito
- Voit puhdistaa optiikan ja nestekidenäytön varovasti pehmeällä kankaalla tai
siveltimellä, joita myydään valokuvausliikkeissä. Jos tämä ei auta, voit käyttää
linssinpuhdistustyynyä ja -ainetta. Puhdista kameran runko pehmeällä
kankaalla. Älä päästä kameraa kosketuksiin bentseenin, tinnerin tai muiden
liuottimien kanssa. Muutoin kameran runko ja toiminta voivat vahingoittua.
Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa nestekidenäyttöä. Käsittele kameraa
huolellisesti ja säilytä se sen omassa suojaavassa kantolaukussa, kun se ei ole
käytössä.
68
Varoitusilmaisin
ƈ Nestekidenäyttöön voi tulla erilaisia varoituksia:
KORTTIVIRHE!
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
ƍ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
ƍ Aseta muistikortti ja alusta se. Lisätietoja on sivulla 55
VALO EI RIITÄ!
ϛKuvattaessa pimeässä
ƍ Ota kuvat käyttämällä salamavaloa
EI NUMEROA
ϛJos valitset PictBridge-valikosta liikaa tulostettavia sivuja.
ƍ Valitse tulostettava määrä, joka on sallitulla alueella
KORTTI LUKITTU!
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ SD-muistikortti: Vedä kirjoitussuojakytkin muistikortin yläosaan.
EI KORTTIA!
ϛKamerassa ei ole muistikorttia.
ƍ Aseta muistikortti uudelleen paikoilleen.
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen
EI KUVAA!
ϛMuistissa ei ole kuvia.
ƍ Ota kuvia.
ƍ Aseta kameraan muistikortti, jossa on kuvia
TIEDOSTOVIRHE!
ϛPunasilmäisyyttä ei poisteta toistotilassa.
ƍ Punasilmäisyys poistetaan vain tiedostoista, joiden kuvasuhde on 4:3.
ϛTiedostovirhe
ƍ Alusta muistikortti
ϛMuistikorttivirhe
ƍ Ota yhteys huoltopisteesee
VIRTA VÄHISSÄ!
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
ƈ Tee seuraavat tarkistukset
Kamera ei käynnisty
ϛAkku on lähes tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku (ks. s. 9).
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin.
ϛKamerassa ei ole akkua
ƍ Aseta akku paikoilleen ja käynnistä kamer
Kamerasta sammuu virta kesken käytön
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku.
ϛKamerasta sammuu virta automaattisesti.
ƍ Kytke kameraan virta
69
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
NBattery drain quickly
ϛKameraa käytetään kylmässä ympäristössä.
ƍ Pidä kamera lämpimänä, esimerkiksi takin sisällä, ja ota se ulos vain
kuvaamisen ajaksi.
Kamera ei ota kuvia, vaikka laukaisinta painetaankin.
ϛMuistia ei ole riittävästi
ƍ Poista tarpeettomat kuvatiedosto
ϛMuistikorttia ei ole alustettu
ƍ Alusta muistikortti (ks. s. 55)
ϛMuistikortti on kulunut loppuun
ƍ Aseta kameraan uusi muistikortti
ϛMuistikortti on lukittu
ƍ Lisätietoja on [KORTTI LUKITTU] -virheilmoituksen yhteydessä sivulla 69.
ϛKamerasta on katkaistu virta.
ƍ Kytke kameraan virta.
ϛAkku on tyhjä
ƍ Aseta kameraan ladattu akku (ks. s. 8).
ϛAkku on asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin päin.
ƍ Aseta akku paikoilleen varmistaen, että se tulevat napaisuuden (+ tai -)
suhteen oikein päin
Kameran toiminta lakkaa äkkiarvaamatta.
ϛKamerassa on toimintahäiriö.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Kuvat ovat epäselviä.
ϛKuva on otettu käyttämättä oikeaa makrotilaa.
ƍSaat onnistuneen kuvan valitsemalla oikean makrotilan
ϛVarmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ƍ Varmista, että kohde on salamavalon valaisemalla alueella.
ϛObjektiivi on likainen tai naarmuuntunut.
ƍ Puhdista objektiivi
Salamavalo ei välähdä.
ϛOn valittu tila, jossa salamavalo ei ole käytössä
ƍ Ota salamavalo käyttöön
ϛKameran tätä tilaa ei voi käyttää salamavalon kanssa.
ƍ Lisätietoja on sivulla 20 salamavalon ohjeissa
Näytössä näkyy väärä päivämäärä tai aika.
ϛPäivämäärä ja aika on asetettu väärin, tai kamera on palannut oletusasetuksiin.
ƍ Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein
Kameran painikkeet eivät toimi.
ϛKameran toimintavirhe.
ƍ Poista kamerasta akku ja aseta se uudelleen paikoilleen. Käynnistä kamera
Muistikorttivirhe kortin ollessa kamerassa.
ϛMuistikortti on alustettu virheellisesti
ƍ Alusta muistikortti uudellee
Kuvia ei toisteta
ϛVirheellinen tiedostonimi (ei DCF-yhteensopiva)
ƍ Älä vaihda kuvatiedoston nimeä
Kuvien väri ei vastaa kuvattavan kohteen värejä.
ϛ Valkotasapaino- tai tehosteasetus on virheellinen.
ƍ Valitse oikea valkotasapaino ja tehoste
70
Ennen yhteyden ottamista huoltoon
Kuvat ovat liian kirkkaita.
ϛOn tapahtunut ylivalotus.
ƍ Muuta valotuksen kompensointiarvoa.
Ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa.
ϛUlkoista näyttöä ei ole yhdistetty kameraan oikein.
ƍ Tarkista liitäntäkaapelit.
ϛMuistikortissa on vääriä tiedostoja.
ƍ Aseta kameraan oikeita tiedostoja sisältävä muistikortti.
Tietokoneen resurssienhallinnassa ei näy siirrettävän levyn
[Removable Disk] -kuvaketta.
ϛKameran yhteydessä tietokoneeseen on vikaa.
ƍ Tarkista liitokset.
ϛKamerassa ei ole virtaa.
ƍ Kytke virta kameraan
ϛTietokoneessa on jokin muu käyttöjärjestelmä kuin Windows 98, 98 SE, 2000,
ME, XP tai Mac OS 9.0 - 10.4. PC-tietokone ei ehkä tue USB-väylää.
ƍ Asenna Windows 98, 98 SE, 2000, ME, XP tai Mac OS 9.0 ~10.4, joka tukee
USB-väylää.
ϛKameran ohjainta ei ole asennettu.
ƍ Asenna [USB Storage Driver -ohjain]
Tekniset tiedot
ƈ Kuva-anturi
- Tyyppi : 1/2,5 tuuman CCD
- Teholliset pikselit : Noin 6,0 megapikseliä
- Pikseleitä yhteensä : Noin 6,1 megapikseliä
ƈ Objektiivi
- Polttoväli : SHD-objektiivi, f = 6,6–19,8 mm
(vastaa 35 mm:n filmikamerassa: 39–117 mm)
- F-arvo : F3,5 - F4,5
- Digitaalinen zoomi :ϛKuvattaessa tavallisia kuvia: 1,0–5,0X
ϛToistotilassa: 1,0x–11,0x (kuvan koon mukaan)
ƈ LCD-näyttö : 2,5" väri-TFT-nestekidenäyttö
ƈ Tarkennus
- Tyyppi : Automaattinen TTL-tarkennus
- Alue
Normaali
laajakulma
50cm ~ Iääretön
Tele
Makro
5 ~ 50cm
25 ~ 50cm
Supermakro
1cm ~ 5cm
-
Automaattinen makro
5cm ~ Iääretön
50cm ~ Iääretön
ƈ Suljin
- Tyyppi : Mekaaninen ja elektroninen suljin
- Nopeus : 1–1/2 000 sek. (yö: 16 – 1/2 000 sek.)
ƈ Tummuudensäätö
- Hallinta : Ohjelmoitu automatiikka, Mittaus: Monipistevalotus, pistemittaus
- Korjaus : ±2 EV (0,5 EV;n askelin)
- ISO-herkkyys : Automaattinen, 50, 100, 200, 400
ƈ Salamavalo
- Tilat : Automaattinen. automaattinen punasilmäisyyden vähentämisellä,
täytesalama, hidas salama, salama pois käytöstä, Punasilmäisyyden
vähentäminen
- Alue : Laajakulma: 0,2–2,4 m, tele: 0,3–1,9 m (automaattinen ISO-arvo)
- Latausaika : Noin 4 sek.
71
Tekniset tiedot
ƈ Terävyys : Pehmeä, tavallinen, terävä
ƈ Teho : Tavallinen, mustavalkoinen, seepia, negatiivi, punainen, vihreä, sininen,
RGB
ƈ Valkotasapaino : Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, kova tai pehmeä
loistelamppuvalaistus, hehkulamppuvalaistus, mukautettu
ƈ Äänen tallentaminen : Ääninauhoitus (korkeintaan 1 tunti)
Kuvaan liittyvä ääniviesti (enintään 10 sekuntia)
ƈ Päiväysleima : Päivämäärä ja aika, päivämäärä, ei käytössä (käyttäjä voi valita)
ƈ Kuvaus
- Still-kuva : Tilat: automaattinen, ohjelmoitu, aihetila, ASR
ſ Aihe : Yö, muotokuva, lapsi, maisema, teksti, lähikuva,
auringonlasku, auringonnousu, taustavalo, ilotulitus sekä
hiekkaranta ja lumi
ϛKuvaus : yksittäiskuvat, sarjakuvaus
ϛItselaukaisin : 10 sek., 2 sek., kaksoiskuvaus (10 sek. ja 2 sek.)
- Elokuvaleike : Äänellä (tallennusaika: määräytyy tallennuskapasiteetin
mukaan)
Koko : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 128
Kehysnopeus : 30 tai 15 kehystä sekunnissa
Elokuvavakautin (käyttäjä voi valita)
Elokuvan muokkaus (sisäinen) : Tauko tallennuksen aikana,
tavallinen valokuvaus, Ajan rajaaminen:
ƈ Säilytys
- Tietoväline : Sisäinen muisti : noin 45MB
Ulkoinen muisti : SD- tai MMC-kortti, taattu 1 gigatavuun asti
*Sisäisen muistin määrää voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
- Tiedostomuoto : Still-kuva : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Elokuvaleike : AVI (MPEG-4)
Ääni : WAV
- Kuvakoko
6M
5M
4M
3M
2M
1M
2816x2112 2592x1944 2272x1704 2048x1536 1600x1200 1024x768
- Kapasiteetti (64 Mt)
Supertarkka
Tarkka
Normaali
6M
18
35
52
5M
22
42
61
4M
27
54
79
3M
35
65
93
2M
57
101
139
1M
139
197
250
VGA
289
341
417
ſ Luvut on mitattu Samsungin standardioloissa ja ne saattavat muuttua
kuvausolosuhteiden ja kameran asetusten mukaan.
ƈ Kuvien katselu
- Tyyppi : Yksittäinen kuva, pikkukuvat, kuvaesitys (mukana ääni), elokuva
- Muokkaaminen : Rajaaminen, kiertäminen, koon muuttaminen, tehoste
ƈ Liitännät : Digitaalinen lähtöliitäntä : USB 2.0
Ääni : Mono
Kuvalähtö : NTSC tai PAL (käyttäjä valitsee)
Tasavirtaliitin : 24-nastainen liitin
72
VGA
640x480
Tekniset tiedot
ƈ Virtalähde : Ladattava akku SLB-0837 (860 mAh)
Muuntaja: SAC-42
Telakka (lisävaruste)
ſ Akun sisältyminen toimitukseen määräytyy markkina-alueen
mukaan.
ƈ Mitat (L x K x S) : 96x61x18.5mm
ƈ Paino : 129.5g
- Käyttölämpötila: 0-40 °C
- Käyttöpaikan suhteellinen kosteus: 5-85 %
ƈ Ohjelmisto
- Kameran ohjain : Storage Driver
(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0–10.4)
- Sovellis : Digimax Master, Digimax Converter*, Digimax Reader
* Käyttöjärjestelmä : Windows 98SE/2000/ME/XP (Suositus:
Windows 2000- tai XP)
Tietokone, jossa on vähintään 500 MHz:n
Pentium III -prosessori (Suositus: Pentium IV)
ƈ Erityistoiminnot
- PMP-soitin, Digimax Converter -ohjelma (ei suoraa toistoa)
MP3-soitintoiminto
Punasilmäisyyden korjaaminen
ASR (lyhenne sanoista Advanced Shake Reduction, kehittynyt tärähtämisen
vähentäminen)
3x optinen zoomaus valokuvauksessa ja elokuvaleikkeitä kuvattaessa
Uusi latausjärjestelmä (telakka, lisävaruste)
MPEG-4-muotoinen VGA-elokuvaleike, 30 kehystä sekunnissa (muokkaus
kamerassa)
Erikoistehosteet (väri, korostus, yhdistelmäkuva, kehys)
Helppo tilanvaihtopainike (M-painike)
ſ MP3-soittimen tekniset tiedot
ƈ Audio
- Taajuus : 20 Hz - 20 KHz
- Kuulokeliitäntä : 3,5 mm:n liitäntä (stereoliitäntä)
- Lähtö : Suurin ääniteho: vasen 15 mW, oikea 15 mW (16 ohmia)
- Kohinasuhde : 86 dB (20 KHz:n LPF)
ƈ Tiedosto
- Tiedostomuoto : MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
- Bittinopeus : 48–320 kt/s (myös VBR)
ƈ Toistotila : Kaikki, toista yksi, toista kaikki, satunnaistoisto
Ohittaminen toistettaessa, automaattinen ohittaminen
Kuvaesitys käytössä tai ei käytössä (käyttäjä voi valita)
MP3-tallennus (oletuksena automaattinen tila, 3M)
Automaattinen uudelleenlataus (viimeksi toistettu tiedosto muistetaan)
Käyttäjän kuva olemuksena MP3-toiston aikana
ſ PMP : n tekniset tiedot
ƈ PMP-koodauksen purku
- Elokuva : Xvid MPEG4 (Digimax Converter -ohjelman avulla)
- Ääni : MPEG1 Layer 2 (Digimax Converter -ohjelman avulla)
ƈ Toistotila
- Etsiminen toistettaessa (enintään 32X), automaattinen ohittaminen
- Automaattinen ohittaminen, kun tiedosto on toistettu
- Automaattinen uudelleenlataus (viimeksi toistettu kehys muistetaan)
- Muunnosohjelmassa koko näytön tuki
ƈ Tekstitys : SMI-tuki (Digimax Converter -hjelman avulla)
ſ Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
ſ Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
73
Ohjelmistoon liittyviä huomautuksia
Tutustu ennen käyttämistä tähän oppaaseen.
ŋVoit siirtää tämän Windows-ohjelmiston avulla kuvat kamerasta tietokoneeseen,
jossa niitä voi muokata.
ŋOhjelman ja käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen on kielletty.
ŋOhjelmiston lisenssi kattaa vain sen käytön yhdessä kameran kanssa.
ŋValmistusvirheen mahdollisuus on vähäinen. Sellaisen sattuessa kamera
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa virheellisen
käyttämisen seurauksista.
ŋJos käytät itse koottua tietokonetta tai käyttöjärjestelmää, jolle valmistaja ei anna
takuuta, Samsung-takuu ei ole voimassa.
ŋTätä käyttöohjetta laadittaessa on oletettu, että ohjeen lukijat omaavat ainakin
perustiedot tietokoneista ja niiden käyttöjärjestelmistä
Järjestelmävaatimukset
Windows :
Macintosh :
Tietokone, jossa on vähintään Pentium II prosessori
450 MHz (Suositus: Pentium 700 MHz)
Windows 98/98SE/2000/ME/XP
Vähintään 128 Mt RAM-muistia
300 Mt vapaata kiintolevytilaa
1024 x 768 kuvapistettä, 16-bittinen
värinäyttö
(24-bittistä värinäyttöä suositellaan)
Power Mac G3 tai uudempi
Mac OS 9,0-10.4
Vähintään 64 Mt RAM-muistia
110 Mt vapaata kiintolevytilaa
ҭDigimax Converter
Tietokone, jossa on vähintään 500
MHz:n Pentium III -prosessori
(Suositus: Pentium IV)
Windows 98SE/2000/ME/XP
(Suositus: Windows 2000- tai XP)
ҭElokuvaleikkeen toistaminen:
Mac OS 10.1-10.4
MPlayer, VLC Media Player
74
Tietoja ohjelmasta
Kun asetat kameran mukana toimitetun CD-ROM-levyn CD-ROM-asemaan,
näyttöön tulee automaattisesti seuraava ikkuna.
Asenna kameran ohjain tietokoneeseen
ennen kameran yhdistämistä siihen.
ƈ Kameran ohjain : Tekee mahdolliseksi kuvien siirtämisen kameran ja
tietokoneen välillä.
Tämä kamera käyttää USB-ohjainta kameran ohjaimena. Voit käyttää tätä
kameraa USB-kortinlukijana. Kun olet asentanut ohjaimen ja yhdistänyt tämän
kameran tietokoneeseen, [Siirrettävä levy] -kuvake näkyy [Resurssienhallinta]ikkunassa tai tai [Oma tietokone] -ikkunassa. USB-ohjain toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä. Kameran mukana toimitettavassa CD-levyssä ei ole MACyhteensopivaa USB-ohjainta. Kamera on kuitenkin yhteensopiva Mac OS 9.0 ~
10.4. käyttöjärjestelmän kanssa.
ƈ XviD-pakkauksenhallinta : Tämän kameran avulla kuvattuja MPEG-4elokuvaleikkeitä voidaan katsella tietokoneen avulla.
Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen edellyttää
XviD-pakkauksenhallinnan asentamista. Jos tämän kameran avulla kuvattu
elokuvaleike ei näy oikein, asenna tämä pakkauksenhallinta. Tämä ohjelmisto
toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
ƈ Digimax Converter : Muuntaa multimediatiedostot
Multimediatiedostot voidaan muuntaa elokuvaleikkeiksi, joita voidaan toistaa
tässä kamerassa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
Tietoja ohjelmasta
ƈ Digimax Master on monitoiminen multimediaohjelmistoratkaisu.
Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
ƈ Digimax Reader : Tekstintunnistusohjelma.
Voit tallentaa TEXT-tilassa tallennetun kuvatiedoston tekstin. Tämä ohjelmisto
toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
TIETOJA
ƃ Tarkista jäjestelmän laitteistovaatimukset ennen ohjaimen asentamista.
ƃ Automaattisen asennusohjelman käynnistyminen kestää 5~10 sekuntia
tietokoneen tehon mukaan. Jos ikkuna ei tule näyttöön, käynnistä [Windows
Explorer] ja valitse [Samsung.exe], joka on CD-ROM-levyn päätasolla.
ƃ Käyttöohje on tämän kameran mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä PDFmuodossa. Paikanna PDF-tiedostot Windowsin Resurssienhallinnassa.
Ennen PDF-tiedostojen avaamista on asennettava Adobe Reader -ohjelma
tältä CD-ROM-levyltä.
ƃ Adobe Reader 6.0.1 -ohjelman asentaminen oikein edellyttää Internet
Explorer 5.01 -selaimen tai uudemman asentamista. Voit ladata päivitetyn
Internet Explorer -selaimen osoitteesta www.microsoft.com.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
ƈ Asenna ohjelma tietokoneeseen ennen sen yhdistämistä kameraan.
Kun ohjain on asennettu, otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen
muokattaviksi kuvankäsittelyohjelmassa.
ƈ Samsungin Internet-sivusto :
http://www.samsungcamera.com: Suomi
http://www.samsungcamera.co.kr: Korea
1. Aloitusikkuna tulee näkyviin. Napsauta
Autorun-ikkunassa olevaa [Install]-valikkoa.
2. Asenna DirectX ja kameran ohjain valitsemalla asennuspainike.
75
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
3. Tämän kameran avulla kuvattujen elokuvaleikkeiden katseleminen
tietokoneessa edellyttää XviD-pakkauksenhallinnan asentamista.
ſ XviD-pakkauksenhallinta jaellaan GNU General Public License -lisenssiehtojen
mukaan. Kaikki saavat kopioida, muokata ja jaella tätä pakkauksenhallintaa
vapaasti ILMAN MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA
KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Jaeltaessa tai muokattaessa tätä
pakkauksenhallintaa on kuitenkin noudatettava GNU General Public License lisenssiehtoja.
Lisätietoja on GNU General Publice License -lisenssiasiakirjoissa osoitteessa
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
76
4. Asenna Digimax Converter, Digimax Master ja Digimax Reader tässä
järjestyksessä.
Sovellusohjelman asetusten määrittäminen
5. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen,
yhdistä tietokone kameraan USB-kaapelin avulla.
6. Kytke kameraan virta.
Näyttöön tulee [Found New Hardware Wizard] ikkuna. Tietokone muodostaa yhteyden
kameraan.
ſ Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP, kuvankatseluohjelma käynnistyy.
Jos Digimax Master -latausikkuna avautuu ohjelman käynnistymisen jälkeen,
kameran ohjain on asennettu oikein.
TIETOJA
ƃ Asennettuasi kameran ohjaimen [Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto] ei
ehkä käynnisty.
ƃ Windows 98- tai 98 SE tietokoneessa uuden laitteen asentamistoiminnon
valintaikkuna voi avautua ja pyytää valitsemaan ohjaimen. Valitse tässä
tapauksessa USB Driver -vaihtoehto CD-levyltä.
77
PC-tilan käynnistäminen
ƃ Kameran toimintatila muuttuu PC-tilaksi, kun yhdistät sen USB-kaapelin avulla
tietokoneeseen ja kytket kameraan virran.
ƃ Tässä tilassa kuvat voidaan siirtää tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
ƃ Nestekidenäyttö ei pimene PC-tilassa.
ƈ Tallennettujen kuvien lataaminen
Voit ladata kameraan tallennetut kuvat tietokoneen kiintolevyyn ja tulostaa ne tai
muokata niitä käyttämällä valokuvien muokkausohjelmaa.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
ƈ Kameran yhdistäminen tietokoneeseen
1. Paina Valikko-painiketta muussa kuin
ASETUKSET
äänentallennustilassa.
ALUSTA
TIETOKON
2. Paina VASEMMALLE- tai OIKEALLE-painiketta ja
PVM&AIKA
TULOSTIN
MERKINTÄ
valitse [ASETUKSET]-välilehti.
ÄÄNI
USB
3. Valitse [USB]-valikko painamalla YLÖS- tai ALASEDELL.:
AS.:OK
painiketta ja OIKEALLE-painiketta.
4. Valitse [TIETOKON]-vaihtoehto käyttämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeita ja
paina OK-painiketta.
5. Kun painat valikkopainiketta kahdesti, valikkonäyttö poistuu näytöstä.
6. Yhdistä kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
[Oma tietokone] -kuvaketta ja kaksoisnapsauta
[Siirrettävä levy ƍ DCIM ƍ 100SSCAM].
Kuvatiedostojen kuvakkeet tulevat näyttöön.
3. Valitse tiedosto ja napsauta hiiren
kakkospainiketta.
TIETOJA
ƃ Kun siirrät kuvia kamerasta, on suositeltavaa säästää kameran virtaa
yhdistämällä se muuntajan avulla verkkovirtaan.
4. Ponnahdusvalikko avautuu.
Napsauta [Leikkaa]- tai [Kopioi]-valikkoa.
- [Leikkaa] : Kopioidun tiedoston leikkaaminen.
- [Kopioi] : Tiedostojen kopioiminen.
5. Valitse kansio, johon tiedosto liitetään.
78
PC-tilan käynnistäminen
6. Napsauta hiiren kakkospainiketta.
Ponnahdusvalikko avautuu. Valitse [Paste]vaihtoehto.
7. Kuva siirretään kamerasta tietokoneeseen.
Siirrettävän levyn poistaminen
ƈ Windows 98 / 98SE
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes
valo palaa tasaisesti.
2. Irrota USB-kaapeli.
ƈ Windows 2000/ME/XP
(Kuvat voivat näyttää erilaisilta kuin todellinen näkymä Windowsissa.)
1. Tarkista, onko tiedostosiirto kamerasta tietokoneeseen meneillään.
Jos kameran tilamerkkivalo vilkkuu, odota vilkkumisen päättymistä, kunnes
valo palaa tasaisesti.
2. Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
[Irrota laite] -kuvaketta.
[Kaksoisnapsauta!]
VAROITUS
ƃ On suositeltavaa kopioida kuvat tietokoneeseen ennen niiden katselemista.
Jos avaat kuvat niiden ollessa vielä kamerassa, yhteyden odottamaton
katkeaminen voi aiheuttaa häiriöitä.
ƃ Jos lataat muun tiedoston kuin tällä digitaalikameralla otetun kuvan
siirrettävänä levynä näkyvään kameraan, toistotilassa nestekidenäyttöön
tulee [TIEDOSTOVIRHE!]-ilmoitus eikä pikkukuvia näy.
3. [Poista laite] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB-massamuistilaite] ja napsauta
[Pysäytä]-painiketta.
4. [Laitteen pysäyttäminen] -ikkuna avautuu.
Valitse [USB Mass Storage Device] ja
napsauta [OK]-painiketta.
5. [Laitteen irrottaminen turvallisesti] -ikkuna
avautuu. Napsauta [OK]-painiketta.
79
Siirrettävän levyn poistaminen
6. [Poista laite] -ikkuna avautuu. Napsauta [Sulje]painiketta. Voit poistaa siirrettävän levyn
turvallisesti.
Windows 98SE USB -ohjaimen poistaminen
ƈ Voit poistaa USB-ohjaimen toimimalla seuraavasti.
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen ja käynnistä ne.
2. Tarkista, että kamera näkyy siirrettävän levynä [Oma tietokone] -ikkunassa.
3. [Samsung Digital Camera] .ohjaimen poistaminen laitehallinnassa.
7. Irrota USB-kaapeli.
USB-ohjaimen asentaminen MAC-ympäristöön
1. Ohjelmisto-CD-levyllä ei ole erillistä USB-ohjainta MAC-ympäristöön, sillä
MAC OS toimii kameran ohjaimena.
2. Näet MAC OS -version MAC-tietokonetta käynnistettäessä.
MAC OS 9.0. - 10.4 tukee tätä kameraa.
3. Yhdistä kamera Macintosh-tietokoneeseen ja käynnistä kamera.
4. Työpöydälle tulee uusi nimetön kuvake, kun kamera on yhdistetty MACtietokoneeseen.
4. Irrota USB-kaapeli.
5. Valitse [Digimax i6 PMP] ja poista ohjain Lisää tai poista ohjelmia -ikkunassa.
MAC-USB-ohjaimen käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydälle tullutta uutta kuvaketta. Muistin kansio tulee
näkyviin.
2. Valitse kuvatiedosto ja kopioi tai siirrä se MAC-tietokoneeseen.
TIETOJA
ƃ Mac OS 10.0 tai uudempi versio: Saata ensin valmiiksi lataaminen
tietokoneesta kameraan. Poista tämän jälkeen siirrettävä levy Extractkomennolla.
ƃ Jos elokuvaleikkeen toisto ei onnistu MAC-tietokoneessa, käy sivustossa
http://www.divx.com/divx/mac/ ja lataa koodekki. Voit myös käyttää XviDkoodekkia, kuten Mplayer tai VideoLanClient.
80
6. Asennuksen poisto on valmis.
Digimax Converter
VAROITUS
ƈ Multimediatiedostot voidaan muuntaa elokuvaleikkeiksi, joita voidaan
toistaa tässä kamerassa. Tämä ohjelmisto toimii vain Windowskäyttöjärjestelmässä. (Suositus: Windows 2000- tai XP)
ƈ Digimax Converter -ohjelman käyttäminen
1. Kaksoisnapsauta työpöydällä näkyvää Digimax
Converter -kuvaketta (
).
2. 2. Napsauta Lisää-kuvaketta (
) ja valitse
lisättävä tiedosto.
3. Voit lisätä kuvatekstin valitsemalla Use subtitles
from file (*.smi) -vaihtoehdon.
4. Valitse haluamasi asetukset ja napsauta Convertpainiketta.
- Frame size : Voit määrittää näkyvän elokuvaleikkeen korkeuden ja leveyden.
- Frame rate : Voit määrittää kehysnopeuden (kehyksiä sekunnissa).
- Screen size : Voit määrittää näytön asetukset.
- Split by size : Voit määrittää näkyvän
elokuvaleikkeen tiedostokoon.
5. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6. Kopioi muunnettu elokuvaleike kohdekansioon ja
liitä tiedosto [PMP]-kansioon.
7. Voit toistaa muunnetun elokuvaleikkeen kameran
toistotilassa.
ſ Digimax Converter -ohjelman [Help]-valikossa
(Ohje) on lisätietoja.
0:00:03/ 0:26:28
[SDC]-Movie sample.s
Who bent my camera?
ƃ Ennen multimediatiedoston muuntamista tarkista, voiko sen toistaa Windows Media Playerissä.
ƃ Muunnetut tiedostot tallennetaan *.sdc-muodossa. Ne voidaan toistaa Windows Media Player
-ohjelmassa.
ƃ Digimax Converter ei sisällä kaikkia pakkauksenhallintoja. Jos muunnettua multimediatiedosto
ei voi toistaa Windows Media Playerissä, asenna monitoiminen pakkauksenhallinta (suositus:
viimeisin versio uusimmasta K-Lite-pakkauksenhallinnasta). Asenna Digimax Converter
uudelleen asennettuasi monitoimisen pakkauksenhallinnan.
ƃ Voit valita muunnetuille tiedostoille kohdekansion. Jos kansiota ei valita, muunnetut tiedostot
tallennetaan samaan kansioon lähdetiedoston kanssa.
ƃ Jos muunnat useita tiedostoja kerrallaan, tietokone voi hidastua prosessorin kuormittuessa.
Käsittele tällöin tiedostoja ohjelmassa yksi kerrallaan.
ƃ Tietokoneen tekniset tiedot, asennettu koodi ja ohjelmat ovat muunnosongelmien
tavallisimmat syyt. Tee seuraavat tarkistukset, jos muunnosvirheitä esiintyy.
- Tietokoneeseen ei ole asennettu tiedostojen kanssa yhteensopivia pakkauksenhallintoja, tai
ne on asennettu virheellisesti. Etsi tällöin yhteensopiva pakkauksenhallinta ja asenna se.
Jos et löydä yhteensopivaa pakkauksenhallintaa, asenna monitoiminen pakkauksenhallinta.
- Jos asennat tietokoneeseen useita pakkauksenhallintoja, voi aiheutua muunnosongelmia.
Poista tällöin kaikki pakkauksenhallinnat ja asenna toimiva monitoiminen
pakkauksenhallinta.
- Asenna uusin Windows Media Player -versio.
- Saat lisätietoja laitteen (tietokoneen, näytönohjaimen tai äänikortin) sivustosta ja voit
päivittää uusimman version.
ƃ Kaikkia multimediatiedostoja ei voi muuntaa. Vaurioitunutta mediatiedostoa ei voi ehkä toistaa
kamerassa. Epätavallisia tiedostoja ei voi muuntaa. Ääni ja kuva eivät ehkä synkronoidu.
ƃ Muunnettujen mediatiedostojen koot voivat vaihdella. Koko määräytyy käytettävän tietokoneen
mukaan.
ƃ Jos tietokoneessa ei ole komentosarjatiedoston kanssa yhteensopivaa fonttia, komentosarja
näkyy muodossa '
'.
ƃ Muunnetun tiedoston siirtäminen siirrettävälle levylle voi viedä aikaa. Aikaa voi kulua paljonkin.
Kesto määräytyy tiedoston koon mukaan.
ƃ Älä käytä PMP-tilaa ajaessasi. Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
ƃ Tiedosto, joka ei tue Windows Media Playerin nopeaa hakua ei mahdollista muunnosrajan
valintaa ja tiedoston koon jakamista.
81
Digimax Master
ƈ Voit ladata, katsella, muokata ja tallentaa digitaalikuvia ja elokuvaleikkeitä tämän
ohjelmiston avulla. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä (ei
Windows 98:ssa).
ƈ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start ƍ Programs ƍ Digimax Master]
4. Valitse kohde sekä laadi kansio ladattujen kuvien
tallentamista varten.
- Kansiot nimetään aikajärjestyksessä ja kuvat
ladataan.
- Kansiolle annetaan haluamasi nimi ja kuvat
ladataan.
- Kun on valittu aiemmin laadittu kansio, kuvat
ladataan.
ƃ Kuvien lataaminen
1. Yhdistä kamera tietokoneeseen.
5. Napsauta [Next>]-painiketta.
2. Kuvien latausikkuna tulee näkyviin, kun kamera
yhdistetään tietokoneeseen.
- Voit ladata otetut kuvat valitsemalla [Select All] painikkeen (Valitse kaikki).
- Valitse ikkunassa haluamasi kansio ja napsauta
[Select All]-painiketta (Valitse kaikki). Voit
tallentaa otetut kuvat valittuun kansioon.
- Jos napsautat [Cancel]-painiketta (Peruuta),
lataaminen peruutetaan.
6. Vieressä kuvattu ikkuna tulee näkyviin.
Valitun kansion sijainti tulee näkyviin ikkunan
yläosaan.
Voit ladata kuvat napsauttamalla [Start]painiketta (Aloita).
7. Ladatut kuvat tulevat näkyviin.
3. Napsauta [Next>]-painiketta.
82
Digimax Master
ƃ Kuvan muokkaaminen : Voit muokata kuvaa.
ƃ Kuvien katseluohjelma : Voit sitten katsella tallennettuja kuvia.
1
5
6
1
7
2
4
3
4
2
3
- Kuvankatseluohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Valikkorivi : Voit valita valikoita, kuten
File (Tiedosto), Edit (Muokkaa), View (Näytä), Tools (Työkalut),
Change (Muuta), Auto download (Automaattinen lataaminen) ja
Help (Ohje).
‫ ں‬Kuvanvalintaikkuna : Voit valita kuvat tässä ikkunassa.
‫ ڻ‬Tietovälineen tyypin valikko : Tässä valikossa voit valita kuvankatselun tai muokkaamisen tai elokuvaleikkeen
muokkaamisen.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna : Voit esikatsella kuvaa tai elokuvaleikettä ja tarkistaa
multimediatiedot..
‫ ڽ‬Zoomausrivi : Voit muuttaa esikatselukokoa.
‫ ھ‬Kansionäyttöikkuna : Näet valitun kuvan sijaintikansion.
‫ ڿ‬Kuvanäyttöikkuna Valittujen kansioiden sisältämät kuvat tulevat näkyviin.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
- Kuvanmuokkausohjelman toiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Tools] (Työkalut)
: Voit muuttaa valitun kuvan kokoa tai rajata sitä.
Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
[Adjust] (Säädä)
: Voit muokata kuvan laatua. Lisätietoja on [Help]valikossa (Ohje).
[Retouch] (Kuvien korjailu): Voit tehdä kuvaan muutoksia tai lisätä siihen
tehosteita. Lisätietoja on [Help]-valikossa (Ohje).
‫ ں‬Piirtotyökalut: Sisältää kuvanmuokkaustyökalut.
‫ ڻ‬Kuvanäyttöikkuna Valittu kuva näkyy tässä ikkunassa.
‫ ڼ‬Esikatseluikkuna: Voit esikatsella muuttunutta kuvaa.
ſ Digimax Master -ohjelmassa muokattua kuvaa ei voi toistaa kamerassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
83
Digimax Master
Digimax Reader
ƃElokuvan muokkaaminen : Voit yhdistää tavallisia kuvia, elokuvaleikkeitä,
selostusta ja musiikkia elokuvaksi.
1
ƈ Digimax Reader on tekstintunnistusohjelma. Voit tallentaa tekstitilassa tallennetun
kuvatiedoston tekstin. Tämä ohjelmisto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmässä.
(Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmää suositellaan)
ƈ Voit käynnistää ohjelman valitsemalla [Start ƍ Programsƍ Digimax Reader].
Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
2
- Elokuvaleikkeiden muokkaustoiminnot on lueteltu jäljempänä.
‫ ڹ‬Muokkausvalikko
: Voit valita seuraavat valikkoasetukset.
[Add Media] (Lisää mediaa) : Voit lisätä elokuvaan mediasisältöä.
[Edit Clip] (Muokkaa leikettä) : Voit muuttaa kirkkautta, kontrastia, värejä ja
kylläisyyttä.
[Effects] (Tehosteet)
: Voit lisätä tehosteen.
[Set Text] (Lisää tekstiä)
: Voit lisätä tekstiä.
[Narrate] (Selostus)
: Voit lisätä selostuksen.
[Produce] (Laadi)
: Voit tallentaa muokatun multimediasisällön
uutena tiedostona.
*Tiedostotyypiksi voidaan valita AVI, Windows
Media (wmv), Windows Media (asf) tai
kameran käyttämät tyypit AVI ja MPEG-4.
‫ ں‬Kehysnäyttöikkuna: Voit lisätä multimediaa tässä ikkunassa.
ſ Joitakin Digimax Master -yhteensopimattomalla koodaustoiminnolla pakattuja
elokuvaleikkeitä ei voida toistaa Digimax Master -ohjelmassa.
ſ Digimax Master -ohjelman [Help]-valikossa (Ohje) on lisätietoja.
84
ƈ Digimax Reader -ohjelman käyttäminen
1. Yhdistä kamera ja tietokone USB-kaapelila ja lataa kameraan tallennetut
kuvat tietokoneeseen.
* Sivuilla 78 ~ 79 on lisätietoja kameran ja tietokoneen yhdistämisestä sekä
kuvien lataamisesta.
2. Käynnistä Digimax Reader.
3. Napsauta vieressä näkyvää Open (
avaamiskuvaketta.
)-
Digimax Reader
4. Valitse kuva, jonka haluat tallentaa
tekstitiedostona.
* Vain SAMSUNG-kameralla otetun kuvan voi
avata.
5. Voit skannata kuvan napsauttamalla
tunnistuskuvaketta (
).
6. Kuvasta valitaan osa, kuten vierellä näkyy.
9. Valitse haluamasi tiedostotyyppi.
Valittavat tiedostotyypit : *.TXT,*.HWP,*.DOC,*.RTF
TIETOJA
ƃ Tekstiksi tunnistettavan kuvan ottaminen:
- Pysy niin kaukana, että kohteen ja kameran välillä on riittävän suuri etäisyys.
(700-800 Mega Pixels : 25cm, 500-600 Mega Pixels : 20cm suositellaan)
- Kohteen on oltava kuvan keskellä.
- Vältä kameran tärähtämistä hyvän kuvan saamiseksi.
ƃ Digimax Reader -ohjelman [Help]-valikossa on lisätietoja.
ƃ Digimax Reader tunnistaa ainoastaan korean, englannin ja venäjän. Tämän
ohjelman skannatessa tekstiä, joka ei tulostu näppäimistöllä, poistoväli voi
olla pysähtynyt.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƈ Tee seuraavat tarkistukset, jos USB-yhteydessä on häiriöitä.
7. Napsauta tekstintunnistus (
) -kuvaketta.
Aiemmin valittu osa tunnistetaan tekstinä.
Tapaus 1
USB-kaapelia ei ole kiinnitetty tai käytät yhteensopimatonta kaapelia.
ƍ Käytä vain yhteensopivaa USB-kaapelia
Tapaus 2
Tietokone ei tunnista kameraa.
Joskus kamera voi näkyä tuntemattomana laitteena Laitehallinnan luettelossa.
ƍ Asenna kameran ohjain oikein.
Sammuta kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli. Yhdistä USB-kaapeli
uudelleen ja käynnistä kamera.
Tapaus 3
Odottamaton tiedostonsiirtovirhe.
ƍ Sammuta kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen. Siirrä tiedosto
uudelleen.
8. Voit tallentaa valinnan tekstinä napsauttamalla
tallennuskuvaketta (
). Vieressä kuvattu
ikkuna tulee näkyviin.
85
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Tapaus 4
Käytettäessä USB-keskitintä.
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen käyttämällä USB-keskitintä, sen
on oltava yhteensopiva. Yhdistä kamera suoraan tietokoneeseen aina
kun mahdollista.
Tapaus 5
Onko muita USB-kaapeleita kytketty tietokoneeseen?
ƍ Jos yhdistät kameran tietokoneeseen, johon on samanaikaisesti
yhdistetty jokin toinen laite USB-kaapelin avulla, tuloksena voi olla
toimintahäiriö. Irrota tässä tapauksessa toinen USB-liitin ja yhdistä
tietokoneeseen vain kamera.
Tapaus 6
Kun avaan Laitehallinnan valitsemalla Aloita ƍ Asetuksert ƍ
Ohjauspaneeli ƍ Suorituskyky ja ylläpito ƍ Järjestelmä ƍ
Laiteisto ƍ Laitehallinta, näkyvissä on tuntemattomiksi merkittyjä
laitteita tai laitteita, joiden vieressä on keltainen kysymysmerkki tai
huutomerkki.
ƍ Kaksoisnapsauta kysymys- tai huutomerkillä merkittyä kohtaa ja
poista ne. Saat Poista-valikon näkyviin napsauttamalla kohdetta hiiren
kakkospainikkeella. Käynnistä työasema uudelleen. Yhdistä kamera
tietokoneeseen, Jos tietokoneessa on Windows 98, poista kameran
ohjain ja käynnistä tietokone uudelleen. Kytke kamera
tietokoneeseen.
Tapaus 7
Käytettäessä joitakin tietoturvaohjelmia, kuten Norton Anti Virus tai
V3, tietokone ei ehkä tunnista kameraa siirrettävänä levynä.
ƍ Pysäytä tietoturvaohjelmat ja yhdistä kamera tietokoneeseen.
Tietoturvaohjelman ohjeissa on lisätietoja sen pysäyttämisestä.
Tapaus 8
Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
ƍ Kamera on yhdistetty tietokoneen edessä sijaitsevaan USB-porttiin.
86
ƈ Jos elokuvaleikettä ei toisteta tietokoneessa
ſ Jos kameran avulla tallennetun elokuvaleikkeen toistaminen ei onnistu
tietokoneessa, syynä on tavallisesti se, että pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu.
ƃ Jos elokuvaleikettä toistettaessa tarvittavaa pakkauksenhallintaa ei ole
asennettu
ƍ Asenna pakkauksenhallinta alla kuvatulla tavalla.
[Pakkauksenhallinnan asentaminen Windows-ympäristöön]
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse Xvid-kansio ja kaksoisnapsauta the XviD-1.0.3-20122004.exetiedostoa.
ƃ Jos DirectX 9,0 tai uudempi ei ole asennettuna
ƍ Asenna DirectX 9.0 tai uudempi
1) Aseta kameran mukana toimitettu CD-levy levyasemaan.
2) Käynnistä Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-ROM-asema.
Valitse USB Driver\DirectX 9.0 -kansio ja kaksoisnapsauta DXSETUP.exetiedostoa. DirectX asennetaan. Voit ladata DirectX-ohjelman sivulta
http://www.microsoft.com/directx
Usein kysyttyjä kysymyksiä
ƈ Jos tietokone, jossa on Windows 98, lakkaa toistuvasti vastaamasta, kun
kamera on yhdistetty tietokoneeseen
ƍ Jos tietokone, jossa on Windows 98, on ollut pitkään käynnissä ja kamera
yhdistetään siihen toistuvasti, tietokone ei ehkä tunnista kameraa. Käynnistä
tässä tapauksessa tietokone uudelleen.
ƈ Jos tietokone, johon on yhdistetty kamera, lakkaa vastaamasta kun Windows
käynnistetään.
ƍ Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta. Windows käynnistyy. Jos
tämä ongelma ilmenee jatkuvasti, poista Legacy USB Support -tuki käytöstä
ja käynnistä tietokone uudelleen. Legacy USB Support -vaihtoehto on BIOSasetusvalikossa. (BIOS-asetusvalikko vaihtelee tietokonevalmistajien
mukaan. Joissakin BIOS-valikoissa ei ole Legacy USB Support -vaihtoehtoa.)
Jos et voi tehdä valikkoon muutoksia, ota yhteys tietokoneen tai BIOSin
valmistajaan.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja
sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee,
että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren
päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
ƈ Jos elokuvaleikettä ei voi poistaa, siirrettävää levyä ei voi ilmoittaa tai tiedoston
siirtämisen aikana näkyviin tulee virheilmoitus.
ƍ Jos asennat vain Digimax Viewer -ohjelman, edellä mainittuja ongelmia voi
joskus esiintyä.
- Sulje Digimax Master -ohjelma napsauttamalla tehtäväpalkissa näkyvää
Digimax Master -kuvaketta.
- Asenna kaikki ohjelmisto-CD-levyn ohjelmat.
(Elokuvaleike-pakkauksenhallinta on asennettava.)
87
MEMO
88
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA POST CODE : 300190
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-3126
Download PDF

advertising