Samsung | UN49KU6500F | Samsung 커브드 UHD TV UN49KU6500FXKR 123 cm 설치 설명서

TV 스탠드 설치하기
<123~138 cm>
8개: M4 X L14
!
<163 cm>
A BN96-32380B
(4개: M4 X L14)
B BN96-38693A
(4개: M4 X L14)
!
1
스탠드 조립 시 패널 보호 패드를 분리하지 마세요.
<화면 크기가 138~163 cm인 경우>
2
<화면 크기가 123 cm인 경우>
3
4
5
!
4개: M4 X L14
(163 cm: B BN96-38693A)
4개: M4 X L14
(163 cm: A BN96-32380B)
6
!
!
-00
KU6500_KOR_QSG_BN68-07841M-00.indd
1
2016-04-29
�� 6:32:28
Download PDF

advertising