Samsung | SCX-RD100 | Samsung SCX-RD100 사용자 매뉴얼

SCX-RD100
㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
㖳㱫㙭タ
㣐㎮㦛㦣ᱨ㣐㦎⶙ㅢ
⡮㨩ㆀ⤖⿼㑻㨵␤㊹ᮣ㢜⼗ㆀㅢ⤗⫉☧⢚㠞㔂☨⶝⟞ᱨ
㎫㵀㮾㥲㠬㺙㽂␋ㆀ⤖⿼☨␤㊹
ZZZVDPVXQJVHFXULW\FRP
⮈㝛㺲㢶 1
≠㐩㴊➠░㖣
ᔔ
ᔔ፪
1
‫܃‬ጲ࿙ᕆܸᔢ઴໧Ķ
‫ۂ‬ඬࡕ઱
2
ᔔ፪㢜⍈オ╋♋㢕㦅ᱨ⏥☧㐟㥲⫒㋹⨍⡥ᮣ⫒㋹ㅠ⏩ゃ㱸㱫⩿⶙㩌⹻☨
⏩⮔ᮣ㩌⹻⤀㾗㺝㴰㩛㱱⳱⌤㽪⢏☨㑉㴗ⱌ㨾
3
4
╱⟛⧟⍙㖸㵀⫒⶗ㅠ⏩▌㵀㢦ⴊ㴛☨㢕㦅♋㫥ᱨ㱸╋♋☨㢕㦅ᮣ
5
6
╱⟛⧟㝗㨿㽂㯌㚞㟠㽪⼛㺲㺺㮔☨␃㾗⧧⌏㬤㙭タᮣ
7
8
ஏॺ
• 㢜➠㺛⫈㴼⫊♋⫏☬㯧㋲☨㋈⪍ᱨ⏥㮔≿␤㊹⌕⿀㲂㙦㺲⫊⒙㖤╌ᮣ
ஏॺ
1. ㎫㖳㱫⟛⧩␤㊹⥂⢏☨㗄㈨㋹ᮣ㖳㱫㋦㚴㑌⧨㗄㈨㋹⛞⶙ㅢ㵒⒱⫈㴼ᮢ╋♋㖼⤦⫊
␤㊹㚨⪍ᮣ
2. ⏥㸡㐵☨⻸Ⱗ♋㴚⫊㝜⪓♋Ⓚ⶙ㅢ㯧➂⫈㴼ᱨ╋♋㖼⤦⫊␤㊹⤦㷳ᮣ
3. ⱏ㺛㟠㮥⢔㗄㈨㋹㔋㟠㖫⻸Ⱗ✂㜞ⶨ㺨㋹㖳㱫ᱨ㗄㈨㋹㑛⼋⒔㴾⶙ㅢ㯧㋲㯖⒋➂㑆
⭆⫈㴼ᮣ
4. ♋㴚㦏㱎⡡⹜⤨␏㑩♋㴚␏㾙㺲⻸Ⱗ⏥⹜⤨㖫⶙ㅢ㵒⒱⫈㴼ᮣ
5. ㎫㣢⯿☠㝛㑥ᱶ⿧㙷☚ᮢ㱚⌾⫊ⱄ㗮㣡⫊㖜〄㙦☨㑛㋹㺥㲂ⶨ㺨㋹㺐㔋ᮣ
㯜㢜㸆㬥㾖⶙ㅢ☠㺤㱱㲂⫈㴼ᮢ♋⫏⫊㣡㊹㽙⿮㵒⒱☨㑉㔩㔇⧀ᮣ
6. ㎫㣢⯿〉㽐㺥≠㽐㵀⒙㖤ᮢ✂⒦⫊✂㫸☨☼➝⟑㵘⶙ㅢ㵒⒱⫈㴼⫊╋♋ᮣ
7. 㑥⥗㽐㺥㺲➂ⓞ㯖⒋㋺㢨⫊㫸㣟㎫㟗㺛㖳㱫〉␤㊹ᮣ╱㖫㱎⻮⭊≼ⓞ♋㴚㲓⟞
㣣㺲㨲⻶㥥ᮣ
╱㖫㑥⥗⭢㩦㖳㱫⶙ㅢ㵒⒱⫈㴼⫊╋♋
8. 㑥⥗〉␤㊹⤀㾗㯖⒋ᱨ㎫㲓ⲿ㦪㔈⫊㾎ⱐ☨⟞㣣㺲㨲⻶㥥ᮣ㎫㣢㮾㑌⧨➝㖷␚
ⰶ⫊⢚⡢〉␤㊹ᮣ
㯜㢦㗔㐦㱫⩿␚ⰶ⫊㢞㩌㵒⒱☨㢼㝘⏥㵀⌏㩌➖㢙㺐ㅠᮣ
9. ㎥ⰴ㖫ᱨ㎫㣢⯿㙦☲㺓Ⱗ⯺㵀␤㊹⏩⮔㔋ᮣ⟑㵘⶙ㅢ㵒⒱⫈㴼⫊╋♋ᮣ
2 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
9
݂
≠㐩㴊➠░㖣
ᔔ፪
1. ㎫㣢⯿㣡㝛♘⿮㵀␤㊹㔋⫊㖳␤㊹㗖☡Ⓧ⫏ᮣ㴜⹹㍿⼞㸔⛑⧧㱸♋╫⡧㑃☨
☼➝ᮣ
2. ㎫㣢⯿␤㊹≠㽐㵀⡽㢴⒔⥙᯦☱㢴☱㲂᯦⫊㖤⛪⡽☨☼➝ᱨ㑥⥗㸆
㬥㾖ⳟ⪹☠㺤⫈㴼⫊ㅢ♋⫏ᮣ
3. 㑥⥗㮰⛑㮻ⲿ≠㽐⧝☨␤㊹㖫ᱨ㵀㮰⛑⫊㺺㨰≠㽐㍰ᱨ㎫㣣⍄⤴♘♋㴚ᮣ
4. ⓞ㦆⹥♋㖫ᱨ㎫╹␏㾙≼ⓞ♋㴚␏㟫ᱨ㑥⥗㗢⨐ᱨ⶙ㅢ☠㺤⫈㴼⫊㚨⪍␤㊹ᮣ
5. ⍈オ≠㽐㵀㬠⤾㺓㔠☨☼➝⫊㑆㴚⡛ⱐᱨ⶙ㅢ☠㺤⫈㴼ᮣ
6. ≠㽐㵀㟜⟇⼈⧝☨☼➝ᮣ
7. ⍈オ⯿ⶨ㺨㋹≠㽐㵀㬠⤾㺓㔠☨☼➝ᮣ
8. 㮔➠㺛⫒㋹⼨㲒⫊⯺㙦ᮣ⏥㮔㵀⫒㋹㔋➥㺥㻐㑥⪀㋁㮥⹮☨㮤㝛㑛㋹ᮣ
9. ♋㴚␏㟫㩖㮔ⲿ⒋␏≼ᱨ㎫≠㽐㵀⶙➝⍏␚㨤☨⒉㚱ᮣ
݂ວฆᎺ৾ᇯᓚ኉ሄ
ᎺࢎᎺ৾ᇯᓚ᏶Ⴒ
໸3E
থ+Jij
ṵ&G
೿૷উ
&U
Ğ
ࢰᩑರ‫ڣ‬
3%%
ࢰᩑ࣎
‫ڣ‬ඛ
3%'(
㱉㺨♋⿁⊓
㾉⮔
ᯁ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ⱄ㗮⏩㊹
ᯁ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
♋⹐
ᯁ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
㚔⼛⏩㊹
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
ᯰ
‫܇‬ଚළ‫ݰ‬
ᯰᱶ⏩㊹㺲㱸⛠㱸⧀㣡㺬⧆⼋㵀⧆⼋⍖㽜!☨⍖㽜㺗ㅠᮣ
Ეᱶ⏩㊹㺲㱸⛠㱸⧀㣡㺬⧆⼋⒔ⓞ⧆⼋⍖㽜!☨⍖㽜㺗ᮣ
〉⍙⢏⍙タ⫒㋹ㅠ⏩⧆㱸㱸⧀㣡㺬ᱨ㗷⳯㗁⢗⳯⏩⮔⹮㨻ᱨ㱱⏩⮔㺨㾗㔈㝗⤅⏌㵀㑻㨵♋㽳
ㅠ⏩㬕㺆⨍㾖⒱☨ᮣ
ㄹ㨗⏩㊹⊪⧆☨㱸⧀㣡㺬ᱨ≢㷹㦆㵀☨⭒㗯⫑㽜⏥ㅢ㝜■ᱨ㑻㨵♋㽳㮥㺓㵀㢜⡢㔂╱㦞✚
ㇰ⻲ᮣ
⮈㝛㺲㢶 3
㺺㮔☨≠㐩㙭タ
1. ㎫㴪⛣㸆㨗㙭タᮣ
2. ㎫ㆀ㠋㔂⌏▌㸆㨗㙭タᮣ
3. ㎫ㆀ㾑㗒㚱㱸☨␃㾗㙭タᮣ
4. ㎫ㆀ㽂㯌㚱㱸☨ⳁ⢄㙭タᮣ
5. ㎫ㆀ⏥㮔㵀㙦㴚⡛ⱐ㴱㨾〉⫒㋹ᮣ
6. ㎫ㆀ㱫⡧⏦㎥ⰴ〉⫒㋹ᮣ
7. ㎫ㆀ⏥㮔⛤㑹㟜⟇ⶪᱨ≠㽐⫒㋹㖫ᱨ㎫ㆀ㽂㯌㺨㵒㔈☨㙭タᮣ
8. ㎫ㆀ⏥㮔⯿╱⫒㋹➥㺥㵀㑆㴚⡛ⱐᱨ㑥㓞㑆㋹ᱨ⾹㽳⫊㋦㚴➂㑆㔤⌤ᱤ㑥⤂➥ᱥᮣ
9. ㎫⏥㮔⨐㗍⭁⪇␏㟫⫊Ⱗ☼㨻␏㟫☨≠㐩㾗㱫ᮣ⭁⪇␏㟫㈨㱸⼉⢔Ⱗ㦏㊮ᱨ㋦
㺲㮥㊮⌴⼹㮥㊮ⶽᮣⰧ☼㨻␏㟫㈨㱸⼉⢔Ⱗ㦏㊮㮾⭆㮥⢔Ⱗ☼␏㸏ᮣⶽⰧ㦏㊮
⫊Ⱗ☼␏㸏ⴋ㱫㲂⌏⩼ㆀ☨㑉㔩≠㐩ᮣ㑥⥗㝗⤅☨␏㟫㣐➈␏㑩␏㾙ᱨ㎫⻶㥥
♋⤀⢚⪓⹝㖷␏㾙ᮣ
10. ㎫ㆀ㸡㐵㋎㔤♋㴚㦏ᱨ㖳㋦⏥⪹⌧⏲㜚⫊⭍㫥ᮣ㎫ㆀ㱰㋦㽂㯌␏㟫⍏ⰱ␏㾙㮾
⭆㔤⌤Ⱗⓞ♇㢭㺥ᮣ
11. ⱊㅢ㖳㱫㺨㵒㔈㺚⛊☨⡛⮔⧧㈨⮔ᮣ
12. ⱊㅢ㖳㱫㺨㵒㔈㺚⛊☨ᱨ⫊㸃㔤⌤⡛▞☨㟺⒝ᮢ㠄㜞ᮢ
㑻Ⱉ⭲⫊㽠㜞ᮣ㖳㱫㟺⒝㖫ᱨ㎫㨏㨲㮰⛑㽐㱸㔤⌤☨㟺
⒝ᱨ⍈オ➍☝✚㵒⒱☨㑉㔩㔇⧀ᮣ
13. 㵀⹥㲒⫊⒌㋜⏥㖳㱫⫒㋹㖫ᱨ㎫ㆀ⯿♋㴚␏㟫≼ⓞᮣ
14. ㎫ㆀ㢡㠄⳱⌤㽪⢏☨㗕⨍⟞㣣㑉㴗ⱌ㨾㢞㩌ᮣ㔤⌤➂㔶㥲⼜㑌⧨㮥㺸㚨⪍㎩ⷆ
㖫ᱨⴋ㩖ⱌ㨾㢞㩌ᱶ♋㴚㦏⫊␏㟫㚨⪍ᮢ㮤㝛⯺㑩⫊㱸㯖㣡⿮㑩㔤⌤ᮢ㔤⌤⌧
㲒▘㖤⫊㗖⒙ᮢ㴱㽊⏥㸡⒋⫊㔤⌤♘⿮☬ᮣ
4 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
ㅅ⿆
⮈ⰽ
⮈ⰽ
⏩⮔ッ⒮㲓⤂ㅢ
≠㽐
⮂␓≠㽐⪏ⳅ
≠㽐㽂㯌㖼㦞
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
㟜⥙㟠㻃㟜㨳ⶨ㺨㔟㦡⫒
㟜⥙㟠㻃㟜㨳㖳㱫56㔤⌤ⶨ㺨㔟㦡⫒
㟜⥙㟠㻃㟜㨳㖳㱫56㔤⌤ⶨ㺨㔟㦡⫒
㖳㱫56㨳⧟㗞ⓞⶨ㺨㔟㦡⫒
㟜⥙56㟜㨳㖳㱫56㨳⧟㗞ⓞⶨ㺨㔟㦡⫒
⵺⤴㔤㺥⍙
⥂⢏
⥂⢏
Ⓡ▍
⮈㝛㺲㢶 5
⮈ⰽ
଎୧
‫܇‬
〉␤㊹㗁㮥㺸㴜⒴ⶨ㺨㋹ᱨ㱫㲂⳱⌤㨰㮥■'63☨6DPVXQJ&&79㔟㦡⫒ᱨ㚴㟜
⥙㟠㻃♋⹐⤀㾗ᱨ⏥㩖㮔㋦㚳ⶨ㺨⻸㦏ᮣ
❖
❖ ᄔኘ
• 㴜⒴ⶨ㺨
㟜⥙56㟜㨳ᱨ㴜⒴ⶨ㺨☨Ⳳ⹹⒌▕ゟᮣ
• 㯁㲂ⶨ㺨
⮈☉㯁㱫☨⿁≢⮒ᱨ㱫㲂ⶨ㺨㔟㦡⫒ᮣ
• 㥥㟧⶙⸷㷝㩂
㟜⥙56㟜㨳ᱨ⶙㮾㖳㱫㥥㟧ⶨ㺨㋹ᱤ66&☬ᱥ㖯㦆⭅⒱㥥㟧ᮣ
• ➝⍏㨝▞
㚴Ⓡ▍㨏ᱨ㺺⼋㎡ᱨ㨝▞⭁㋦➝⍏ᱨ㟠㖫㋦♋㴚⏳㱫㗄⧩⩿㠖㖳㱫☨⍖㽜
♋Ⓚᮣ
n
o
p
q
r
❖ ఋచᓖኑਝೖ‫ۓ‬
• ⶙㮾ⶨ㺨㺉Ⓘ㟠㻃㟜㨳☨6DPVXQJ㔟㦡⫒ᮣ
• 6DPVXQJ㺉Ⓘ56☨㔟㦡⫒ⴋ⶙㟜⥙56㟜㨳ⶨ㺨ᮣᱤ⛶㲂㗖㺉Ⓘ☨
☾㑻➝㨛㯓ᱨ㎫⏸㴪☾㮝ᮣᱥ
❶
❷
❖ ‫ڀ‬ᔢቆฆ࠲ᇯວ
❸
G
చᓖ໧!
❹
ေᎭᓈ෻!
❺
6 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
‫܇‬ଚළ‫ݰ‬Ꮥজจ
❖ ༂ධ٩
n
o
p
901
78
78
901
23
ON
ON
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
t
456
23
456
r
23
456
q
901
s
78
㟜
⮈ⰽ
❶ 67$786ᱤ㽔㜢ᱥ/('
㦄㖸☕㍰␃㾗☨㽔㜢ᮣ
❷ 32:(5ᱤ♋㴚ᱥ/('
ⶨ㺨㋹▘⵺⨍ᱨ㚴⪹⼍㋲ᮣ
❸ ♋㴚⵺⤴
㑥⥗⯿㚴⪄㦢21ᱤ▘⵺ᱥᱨⶨ㺨㋹⯿⪹▘⵺ᮣ
❹ &$%/(&203(16$7,21ᱤ㦏⹐⏣⒍ᱥ⵺⤴
⛶㲂㴜⒴㟠㻃㟜㨳ᱨ⶙㮾㖳㱫╱⵺⤴⹂➥▙ⶨ㺨㨳⧟ᮣ
♋⹐⥂⢏
&+)%7
⏣⒍
6
/
0⫊㮾㥲
0a0
❺ 56㺷⛭⧧㨛㯓㔤㺥⵺⤴
⮈㝛㺲㢶 7
⮈ⰽ
‫܇‬
⶙㮾㫍㵗㔤㺥56㺷⛭ᮣ
㑥⥗㩖㮔56㺷⛭ᱨ㎫⯿╱⵺⤴㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
ON
ON
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
❖
⛶㲂✂㨛㯓㔤㺥ᱨ⶙㮾㔤㺥㨛㯓⧧⏒㝎⿔ᱨ⏌㫍㵗&2$;,$/56⫊
56ᮣ
ON
ON
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨ᮢᮢᮢ⮒㫍㵗㨛㯓ᮣ
㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨ᱨ⮒㫍㵗⏒㝎⿔ᮣ
㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨⮒㫍㵗&2$;,$/56㗞ⓞᮣ
㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨⮒㫍㵗56㗞㑩ᮣ
❻ ☼㺙⵺⤴
901
78
78
901
23
456
23
456
23
456
78
901
⛶㲂5656㟜㨳ᱨ⶙㮾㖳㱫╱⵺⤴㔤㺥☼㺙ᮣ
ᔔ
㖳㱫㔋ギ㚱㖸☨㑻⢔⵺⤴㔤㺥☼㺙ᮣ
╹㾓☡㱺ᱨ㗷㽶➶⍜㢜⊇㢭ᮢ㖨㢭⧧⢔㢭ᮣ
㱸㨕☼㺙☨㱸㨕➖㢙㗁aᱤ⛶㲂✂㨛㯓㗁aᱥᮣ
ᔔ፪
ƒ 㑥⥗㺚⛊㺣➖㢙㮾㠖☨☼㺙ᱨ㵘⪹⯿㚴㔤㺥㢜ᮣ
❼ ⏵☉☠⧗⮒
㖳㱫╱⮒⹂䣵⹎⏵☉ᮣ
8 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
⮈ⰽ
‫܇‬ଚළ‫ݰ‬Ꮥজจ
❖ ੋධ٩
$$ࡕ‫ނ‬
⶙㮾㖳㱫Ⱞ$$♋Ⓚ㾗㢜♋㴚ᮣ
㑥⥗㖳㱫⮄㩂♋Ⓚᱨ㊿ⴋ⤀㾗㖫⭺㢜㨏㖫ᮣ
ᱤ㑥⥗♋Ⓚ㮻➥♋ᱨ⶙ㅢ⪹☠㺤㗍㊷㨳⧟㖡㸊ᱨ⫊㸃␤㔶♋㽳⡧㑃ᮣᱥ
ᔔ፪
ƒ 㑥⥗⒌㖫⭺⏥㖳㱫ⶨ㺨㋹ᱨ㎫㐟ⓞ♋Ⓚᮣ⟑㵘ᱨ♋Ⓚ♋ⰶ㮤⾳㮤⶙ㅢ
⪹㚨⪍ⶨ㺨㋹ᮣ
ƒ ㎫㽂㯌ᱨ⏥㮔㇮➔㺚⛊☨⭁㩂ᮣ
ƒ ⏥㮔㨰ⳛ♋Ⓚ⫄㱫ᮣ
ƒ ⳛ♋Ⓚ㱎▌➥㵀㨏⦼㈺⏥☡☨☼➝ᮣ➯♋Ⓚ㱎☉⛢㗏⭅ᮣ
⮈㝛㺲㢶 9
⮈ⰽ
❖ ࡵ࢛
ଈ
1
2
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
L
RS-232C
n
o
TX
VIDEO
RX
p
OUT
S
RS-485
DC 12V
‫ض‬
IN
q
r
❶ 86%⛭ⶪ
╱㺷⛭㱫㲂㔹⭌⤨⮔⒴㩠ᮣ
❷ 56⛭ⶪᱤ㨬'68%ᱥ
㱫㲂㖳㱫56㟜㨳ⱌ㨾㴜⒴ⶨ㺨ᮣ
❸ 56⛭ⶪᱤ㨬ᱥ
㱫㲂㖳㱫56㟜㨳ⱌ㨾㴜⒴ⶨ㺨ᮣ
❹ 㗍㊷㗞㑩㗞ⓞⰧ㟫ᱤ%1&ᱥ
9,'(2,1Ⱗ㗏⹂㽴㔟㦡⫒☨㟠㻃㨳⧟ᱨ9,'(2287㗞ⓞ㗍㊷㨳⧟ᮣ
❺ '&9♋㴚Ⱗ㟫ᱤ㨬ᱥ
㱫㲂⻸Ⱗ'&9♋㴚ᮣ
10 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
≠㽐
ଈܱ‫ض‬ᔢੱஓ
• 㢜⼗ㆀ☨≠㐩㋲⮑ᱨ㵀≠㽐㺐㍰ᱨ㎫⮂␓㥲⼜㙭タᮣ
• ⻸Ⱗ㻙␤㊹㲓㠖⏩㔤⌤&2$;,$/%1&☨➝㖷⛶㲂⯼⻮㸡㐵☨㥥㟧✚㬀㺣
⤴㺺㮔ᮣ
• ⏥㮔➶ⰶ㽐㺥ᱷ⟑㵘ㆀ⶙ㅢ⪹Ⱗ╋☡㢕㦅☨⡽㫥♇ᮣ
‫ض‬ᔢᔔ፪်ቐ
• 㵀≠㽐㺐㍰ᱨ㣣⍄㮔⤴⍁␤㊹ᮣ
• ⏥㮔㖳␤㊹㗖☡⧶㺺☨㠖⻲ᱨ㮜⏥㮔㮋⪦␤㊹ᱨ⟑㵘⪹☠㺤⤦㷳ᮣ
• 㱎㖳␤㊹㴜⹹㍿╫⒉⫊♋㽳⡧㑃☨㎸㲚ᱨ⫊㸃㗏㯞⫒⫊♋㗍⫒☬㣐㦏㔤⌤ᮣ
• 㵀≠㽐㋜⭺⭆≠㽐⨍ᱨ㱎㖳≠㽐㢭㺥⌏Ⓘ㎥ⰴᮣ
• 㑥⥗␤㊹➂ⓞ㯖㢨ᱨ⭊⍙㖸ⓞ㦆㯖⒋㽔ⷆᱨ⶙ㅢ⪹☠㺤⫈㴼⫊♋⫏ᮣ㵀㸆㺸
㎩ⷆ㥲ᱨ㎫⻮⭊⛱⵺␤㊹☨♋㴚ᱨ㐹⨍㲓⼯㗕㔈⻶㥥ᱨ㮾㐟☧㗔㐦㢞㩌㑉㴗
☨⭒㗯⊝㻜ᮣ
• 㱎㖳␤㊹㴜⹹⒙㖤☨☼⊓ᱨ㎐㣢㖳㱫㢦Ⱗ☼☨♋㴚㫿⒌㦏ᮢㄫ㚨☨♋㴚㦏ᱨ
㎐㣢㠰⭝Ⱗ☼ᮣ
• ⱊ㖳㱫⡧⏦㎥ⰴ␤㊹ᮣ㑥⥗␤㊹㮻ⲿ⧶㵆⼗ᱨ㎫⯿㺲㩂㥤☷⭗㟳㵀㱫㲂㎥ⰴ
☨⡧⏦㔋ᱨ㐹⨍㖽⏫␤㊹ᮣ
• ㎐㣢㖳㱫Ⳙⲽᮢ〈⫊㥑㗇⭗☬⪫➂㩂㣡㺬ᱨ㚴わ⶙ㅢ⪹㚨⪍㟳␍ᮣ
⮈㝛㺲㢶 11
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
ᅆ৳ᅊᓱᅆ኉చᓖ࿹ቓ઴
ᅆ
1
2
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
1. ⯿␤㊹⻸Ⱗ㺣'&9♋㴚⫊⯿Ⱞ$$♋Ⓚ␏㑩☡♋Ⓚ⧪㺲ᮣ
2. ⯿㨛㯓⵺⤴㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
3. 㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥☨9,'(2,1㲓$,㔟㦡⫒☨9,'(2287ᮣ
– 㢜⼗㖳㗷⳯㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥⧧$,㔟㦡⫒ᮣ
ᱤ㑥⥗㵀㻙㽐㺥㲓$,㔟㦡⫒㺐⭺⻸Ⱗ'95⫊⮒㈐ᱨ⯿㣐➈⯼⻮㙣
㦢㟜㨳ᮣᱥ
4. ⯿㻙㽐㺥☨9,'(2287⻸Ⱗ㺣⭶㗍㋹☨㗍㊷㗞㑩㺷⛭ᮣ
1
2
3
4
5
5. ⯿♋㴚⵺⤴㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
– ⵺⫒㖫ᱨⓝ㖶⪇⯿⪹⵺㖶ᱨ㠞⒱⨍㽔㜢/('⯿⪹㓽㙰ᮣ㵀ⓝ㖶⪇㋜
⭺ᱨ⏥ㅢ㺖㨾㑌⧨␃㾗ᮣ
6
6. 㦆㵀⭊⶙㖳㱫⏵☉⹂ⶨ㺨㔟㦡⫒ᮣ
❖ ⶙≢㑥㥲㚱㖸㖳㱫⏵☉ᱶ
– ≢㽁>ཫྃ@㮰㺣㻙⏵☉㋃ㅁᮣ
– ⛮≢>ཫྃ@㱫㲂㐵㑍☕㍰㔤㺥ᮣ
– 㙼⢔➝㦢⮒ᱶ㱫㲂㔋㥲㾓㱺㮰⛑⤾⍖ᮣ
– 㢜⼗㖳㟠㻃㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎⯿$,㔟㦡⫒㔤㺥㢜6DPVXQJ㨛㯓ᮣ
㎫⏸㴪⵺⤴㔤㺥ᮣᱤ㎫⏸㴪☾㮝ᱥ
– ⏥㺉Ⓘ㖳㱫≢⮒⹂ⶨ㺨㊿㮰㎣㨟㚭➥ᮣ
12 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
ᔔ
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
ᅆ৳ᅊᓱᅆ኉ေᎭ56࿾‫ڞ‬చᓖ࿹ቓ઴
1
2
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
1. ⯿␤㊹⻸Ⱗ㺣'&9♋㴚⫊⯿Ⱞ$$♋Ⓚ␏㑩☡♋Ⓚ⧪㺲ᮣ
2. ⯿㨛㯓⵺⤴㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
3. 㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥☨9,'(2,1㲓$,㔟㦡⫒☨9,'(2287ᮣ
– 㢜⼗㖳㗷⳯㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥⧧$,㔟㦡⫒ᮣᱤ㑥⥗㵀
㻙㽐㺥㲓$,㔟㦡⫒㺐⭺⻸Ⱗ'95⫊⮒㈐ᱨ⯿㣐➈⯼⻮㙣㦢㟜㨳ᮣᱥ
4. ⯿㻙㽐㺥☨9,'(2287⻸Ⱗ㺣⭶㗍㋹☨㗍㊷㗞㑩㺷⛭ᮣ
5. ⯿56㔤⌤☨7;⻸Ⱗ㺣㻙㽐㺥☨5;ᮣ
ᱤ⛶㲂㐩㙣⤀㥥㟧ᱨ⼹㠖⯿56㔤⌤☨5;⻸Ⱗ㺣㻙㽐㺥☨7;
ᮣᱥ
6. 㑥⥗㖳㱫56㔤⌤ᱨ㵘⶙㮾ⶨ㺨㔟㦡⫒⏵☉ᮣ
– 㢜⼗㖳㟠㻃㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎⯿$,㔟㦡⫒㔤㺥㢜6DPVXQJ㨛㯓ᮣ
㎫⏸㴪⵺⤴㔤㺥ᮣᱤ㎫⏸㴪☾㮝ᱥ
ᔔ፪
ƒ ⓞ⒏ㄲ㑍㺉Ⓘ6$0681*⧧3$1$621,&㨛㯓ᮣ
ƒ ⛶㲂㋦㚳㨛㯓ᱨ㎫㟜⥙㠬⿱⢚㨰㥲⼜㑫⮔⒴㩠ᮣ
ƒ 㖳㱫56㔤⌤ⶨ㺨㖫ᱨ㮔㎳ⶨ㺨㋹㲓㔟㦡⫒㟠㻃㟜㫢ᮣ
⮈㝛㺲㢶 13
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
ᅆ৳ᅊᓱᅆ኉ေᎭ56࿾‫ڞ‬చᓖ࿹ቓ઴
ေ
1
2
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
1. ⯿␤㊹⻸Ⱗ㺣'&9♋㴚⫊⯿Ⱞ$$♋Ⓚ␏㑩☡♋Ⓚ⧪㺲ᮣ
2. ⯿㨛㯓⵺⤴⧧㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
1
3. 㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥☨9,'(2,1㲓$,㔟㦡⫒☨9,'(2287ᮣ
2
– 㢜⼗㖳㗷⳯㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎㺓Ⱗ⻸Ⱗ㽐㺥⧧$,㔟㦡⫒ᮣ
ᱤ㑥⥗㵀㻙㽐㺥㲓$,㔟㦡⫒㺐⭺⻸Ⱗ'95⫊⮒㈐ᱨ⯿㣐➈⯼⻮㙣
㦢㟜㨳ᮣᱥ
4. ⯿㻙㽐㺥☨9,'(2287⻸Ⱗ㺣⭶㗍㋹☨㗍㊷㗞㑩㺷⛭ᮣ
5. ⯿56㔤⌤☨♋⹐⻸Ⱗ㺣㻙㽐㺥☨56⛭ⶪᮣ
3
4
5
❖
6. 㑥⥗㖳㱫56㔤⌤ᱨ㵘⶙㮾ⶨ㺨㔟㦡⫒⏵☉ᮣ
– ⳟ㨛㯓㔤㺥✚㬀ᱨ56㔤⌤㲓56㔤⌤㦐㟠ᱨ☏56㔤⌤
ⱊ㺉Ⓘ6DPVXQJ㨛㯓ᮣ
– 㢜⼗㖳㟠㻃㟜㨳㸡⒋ⱌ㨾ᱨ㱎⯿$,㔟㦡⫒㔤㺥㢜6DPVXQJ㨛㯓ᮣ
㎫⏸㴪⵺⤴㔤㺥ᮣᱤ㎫⏸㴪☾㮝ᱥ
ƒ 56⧧56㟜㨳⏥ㅢ㱫㲂㟠㖫㗞㑩ᮣ
ᔔ፪
14 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
ᔔ
ေᎭ56኉ਝၜ‫ޠ‬చᓖ࿹ቓ઴
1
2
ON
S
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
L
⌤
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
1. ⯿␤㊹⻸Ⱗ㺣'&9♋㴚⫊⯿Ⱞ$$♋Ⓚ␏㑩☡♋Ⓚ⧪㺲ᮣ
2. ⯿㨛㯓⵺⤴⧧㔤㺥㢜2))ᮣ
3. ⯿㽐㺥☨5;⻸Ⱗ㺣㔟㦡⫒☨56⛭ⶪᮣ
4. 㖳㔟㦡⫒☨☼㺙ᮢ⏒㝎⿔⧧㨛㯓㲓㽐㺥☨☼㺙ᮢ⏒㝎⿔⧧㨛㯓㦐㊧㈨ᮣ
5. 㦆㵀⭊⶙㖳㱫⏵☉⹂ⶨ㺨㔟㦡⫒ᮣ
❖ ⶙≢㑥㥲㚱㖸㖳㱫⏵☉ᱶ
– ≢㽁>ཫྃ@㮰㺣㻙⏵☉㋃ㅁᮣ
㮔㟿ⓞ⏵☉㋃ㅁᱨ㎫㴿╴≢㽁⡡≢⮒ᮣ
– ⛮≢>ཫྃ@㱫㲂㐵㑍☕㍰㔤㺥ᮣ
– 㙼⢔➝㦢⮒ᱶ㱫㲂㔋㥲㾓㱺㮰⛑⤾⍖ᮣ
– ⏥㺉Ⓘ㖳㱫≢㇩⹂ⶨ㺨㊿㮰㎣㨟㚭➥ᮣ
ƒ 㩖㮔㗍㊷㨳⧟㗞㑩⹂ⶨ㺨56ᮣ
ᔔ፪
ƒ 㥲㮥╴➣㢼⡡⏵☉㖫ᱨ㎫≢㽁>㐵㑍@⮒⼉╴ᮣ
⮈㝛㺲㢶 15
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
ᅆ৳56ᅆ኉ေᎭ56኉ਝၜ‫ޠ‬చᓖ࿹ቓ઴
௬
❖
1
2
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
ON
1. ⯿␤㊹⻸Ⱗ㺣'&9♋㴚⫊⯿Ⱞ$$♋Ⓚ␏㑩☡♋Ⓚ⧪㺲ᮣ
2. ⯿㨛㯓⵺⤴㔤㺥㢜21ᱤ▘⵺ᱥᮣ
3. ⯿㽐㺥☨5;⻸Ⱗ㺣㔟㦡⫒☨56⛭ⶪᮣ
ᔔ
4. 㖳㔟㦡⫒☨☼㺙ᮢ⏒㝎⿔⧧㨛㯓㲓㽐㺥☨☼㺙ᮢ⏒㝎⿔⧧㨛㯓㦐㊧㈨ᮣ
– ⶙㮾☉⛢㖳㱫6DPVXQJ㨛㯓ⶨ㺨56ᮣ
5. ⯿56㔤⌤☨♋⹐⻸Ⱗ㺣㻙㽐㺥☨56⛭ⶪᮣ
6. 㑥⥗㖳㱫56㔤⌤ᱨ㵘⶙㮾ⶨ㺨㔟㦡⫒⏵☉ᮣ
❖
ƒ 56⧧56㟜㨳⏥ㅢ㱫㲂㟠㖫㗞㑩ᮣ
ᔔ፪
ƒ ⛶㲂⵺⤴㔤㺥ᱨ㎫⏸㴪⵺⤴㔤㺥⍙ᮣᱤ㎫⏸㴪☾㮝ᱥ
ƒ 㖳㱫56㔤⌤ⶨ㺨㖫ᱨ㮔㎳ⶨ㺨㋹㲓㔟㦡⫒㟠㻃㟜㫢ᮣ
ᔔ
16 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
௬ৎ࿾ᓓ‫ۓ‬
❖ 㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨ᮢᮢᮢ⮒㾉⧩㫍㵗㨛㯓ᮣ
ON
ON
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
+$/)IJ‫ٯ‬ႅচijń‫ٯ‬ႅচ
)8//IJཟႅচijńཟႅচ
ଘ
ᔔ፪
ቱ፱࿾ᓓ௬ৎ (0 :r, 1 :q)
ଘ
ଘ
ଘ
ቱ፱
‫ٯ‬ႅচཟႅচ
+$/)
6$0681*
6$0681*
)8//
3$1$621,&
+$/)
3$1$621,&
)8//
3+,/,36
+$/)
.$/$7(/
+$/)
(51$
+$/)
',$021'
+$/)
9&/73
+$/)
ƒ ㄲ㑍㎩ⷆ㥲ᱨ㚴㈨㺥㢜㺉Ⓘ6$0681*⧧3$1$621,&ᮣ
⛶㲂㋦㚳㨛㯓ᱨ⶙╹㣄わ☨㠬㷢㷶☡㨛㻜ᱨ㠬㺙㢜ᱶ
KWWSZZZVDPVXQJVHFXULW\FRP
❖ 㖳㱫㨛㯓㔤㺥⵺⤴☨⮒⧧⮒㔤㺥㟠㻃㗞ⓞᮣ
⮒
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
㗞ⓞ㫍㵗
21
㟠㻃㗞ⓞ
2))
56㗞ⓞ
⮒
56㗞㑩
21
56㗞㑩
2))
56㢦㖳㱫
ƒ 56⧧56㟜㨳⏥ㅢ㱫㲂㟠㖫㗞㑩ᮣ
ᔔ፪
⮈㝛㺲㢶 17
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
– ㎫⏸⮑㥲⍙㮾㔤㺥⏒㝎⿔ᮣ
ON
ON
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8
6$0681*
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
2))
2))
%36
21
2))
%36
2))
21
%36
21
21
3+,/,36
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
2))
2))
%36
21
2))
3$1$621,&
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
2))
2))
%36
21
2))
%36
2))
21
',$021'9&/73
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
2))
21
Âⱊ㺉ⒾESV
18 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
⻸Ⱗ㲓ⶨ㺨
(51$
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
21
21
Âⱊ㺉ⒾESV
.$/$7(/
⏒㝎⿔
⮒
⮒
%36
2))
21
%36
21
21
⮈㝛㺲㢶 19
⥂⢏
ড়অ
‫މ‬
ቐ෫
㟠㻃
56
56
ႏශ
㟜㨳➝➈
㟠㻃Ⱗⶪ
➖㢙
㾎㴜Pᱤ㖳㱫&+)%7♋⹐ᱥ
Ⱗ㟫⹮㨻
㨬'68%
⛭ⶪ
⢔⛭ⶪ
⏒㝎⿔
ESV
ⱊ㺉Ⓘ6DPVXQJ㨛㯓
Ⱗ㟫⹮㨻
3㺷⛭⹮㨻
⛭ⶪ
⢔⛭ⶪ
⏒㝎⿔
ESV
㺉Ⓘょ㺸㨛㯓
86%⛭ⶪ86%
⡒⧩㗍㊷
9SSRKP
㗍㊷㗞㑩㗞ⓞ
♋⹐⏣⒍㗞ⓞ
ᱤ㫍㵗ᱶ6/ᱥ
⤀㾗㢴⛪
⪏ⳅ㝫⮔
㑫⮔⒴㩠㔋㴾
㖤⛪
Þ&aÞ&
☱㲂
♋㴚
'&9ᯀ
Ⓡ▍ᱤ⒌;ⶽ;⡽ᱥ
PP⒌[PPⶽ[PP⡽
㺺⼋
20 – 㟠㻃㴜⒴ⶨ㺨㋹
⫒㔩
⶛
⥂⢏
‫߳މ‬
☉㢭PP
⮈㝛㺲㢶 21
AB68-00861A
Download PDF