Samsung | SP-M300 | Samsung SP-M300W 사용자 매뉴얼

SP-M200 SP-M220 SP-M250 SP-M270 SP-M300
СКБ-проектор
Пайдаланушы нұсқаулығы
Құрылғының түсі мен сыртқы көрінісі осы нұсқаулықтағы
суреттегіден өзгеше болуы мүмкін. Құрылғының
жұмысын жақсарту үшін спецификация алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Мазмұны
НЕГІЗГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Қолдануға кірісер алдында . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Күтім көрсету жəне жөндеу
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Сақтық шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
ОРНАТУ ЖƏНЕ ЖАЛҒАУ
Жинақтың құрамы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Проекторды орнату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Өзгермелі тірегі арқылы деңгейін реттеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Масштаб пен фокусты түзету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Экранның өлшемі жəне проекция жасау қашықтығы . . . . . . . . . . 2-5
Шамды ауыстыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Артқы жағы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Қуат көзіне жалғау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
ДК-ге жалғау жəне ДК параметрлерін орнату . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
ДК-ді HDMI/DVI сымын қолданып жалғау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
HDMI-сыйысымды құралды жалғау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Аудио-видео құрылғыны D-Sub сымы арқылы жалғау . . . . . . . 2-13
AV құрылғыны құралас бөлшек ұяшығына жалғау . . . . . . . . . . . 2-14
Видео сымын қолданып жалғау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Сыртқы үндеткішті жалғау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Кенсингтон құлпының ұяшығы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Өнім функциялары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Алдыңғы, Жоғарғы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Қашықтан басқару пульті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
LED индикаторлары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Бейнебетті баптау мəзірін қолдану (OSD: Бейнебет мəзірі)
. . . . 3-5
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Қызмет көрсетер алдында . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Сипаттамалары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
RS232C Əмірлер кестесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАЙЛАНЫС . . . . . 5-3
1
Негізгі сақтық шаралары
1-1
Қолдануға кірісер алдында
Осы нұсқаулықта қолданылған белгішелер
БЕЛГІШЕ
АТАУЫ
МАҒЫНАСЫ
Абай болыңыз
Функция жұмыс істемеуі немесе параметр біржола тоқтап қалуы мүмкін кездері
көрсетіледі.
Ескерім
Функцияны іске қосу туралы ақыл-кеңесті көрсетеді.
Нұсқаулықты қолдану
•
Осы өнімді қолданар алдында, оған қатысты сақтық шараларын түгел білуіңіз қажет.
•
Егер ақаулық орын алса, 'Ақаулықты түзету' тарауын қараңыз.
Авторлық құқық туралы құлақтандыру
Осы нұсқаулықтың мазмұны, құрылғының жұмысын жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
Авторлық құқық© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.
Осы нұсқаулықтың авторлық құқығы Samsung Electronics, Co., Ltd компаниясына тиесілі.
Осы нұсқаулықтың мазмұнын, Samsung Electronics, Co., Ltd компаниясының алдын ала берген жазбаша рұқсатынсыз
жартылай немесе түгелдей қайта басып шығаруға, таратуға немесе кез келген түрде қолдануға тыйым салынады.
Негізгі сақтық шаралары
1-1
1-2
Күтім көрсету жəне жөндеу
Құрылғының бетін жəне линзасын тазалау
Проекторды таза, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
•
Құрылғыны бензол немесе сұйылтқыш тəрізді тұтанғыш
затпен тазаламаңыз.
•
Линзаға тырнағыңызбен немесе өткір затпен сызат түсіріп
алмаңыз.
Бұлай істегенде, құрылғыға сызат түсуі немесе бүлініп қалуы
мүмкін.
•
Құрылғыны дымқыл шүберекпен немесе оған тура су шашып
тазалаудан сақ болыңыз.
Егер құрылғыға су кіріп кетсе, өрт шығуы, электр қатері
немесе ақаулық орын алуы мүмкін.
•
Проектордың бетіне су тисе, ақ жолақ пайда болуы мүмкін.
Құрылғының түсі мен сыртқы көрінісі, əр үлгіде əр түрлі
болуы мүмкін.
Проектордың ішін тазалау
Проектордың ішін тазалау үшін, Samsung уəкілетті Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
1-2
Проектордың ішіне шаң немесе бөгде зат кіріп кетсе, Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Негізгі сақтық шаралары
1-3
Сақтық шаралары
Сақтық шараларын көрсететін белгішелер
БЕЛГІШЕ
АТАУЫ
МАҒЫНАСЫ
Ескерту
Осы белгіше арқылы көрсетілген нұсқауларды орындамасаңыз, қатты жарақат алу
немесе өлімге əкелетін жағдайлар орын алуы мүмкін.
Абай болыңыз
Осы белгіше арқылы көрсетілген нұсқауларды орындамасаңыз, жарақат алуыңыз
немесе мүлікке зиян келтіруіңіз мүмкін.
Электр тоғына қатысты
Төмендегі белгішелер жалпылама нұсқау ретінде көрсетілген, олар үлгі немесе елге қарай əр түрлі болуы мүмкін.
Құрылғының түсі мен сыртқы көрінісі, əр үлгіде əр түрлі болуы мүмкін.
Ескерту
Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз.
•
Əйтпесе, өрт шығуы мүмкін.
Қабырғадағы бір розеткаға бірнеше
электр құрылғыларын жалғамаңыз.
•
Əйтпесе, қабырғадағы розетканың
қатты қызып кетуі салдарынан өрт
шығуы мүмкін.
Бүлінген қуат сымын немесе ашаны,
немесе босап тұрған розетканы
қолданбаңыз.
Қуат сымын қатты майыстыруға немесе
иіп ұстауға немесе үстіне ауыр зат қоюға
болмайды.
•
•
Əйтпесе, электр қатері орын алуы
немесе өрт шығуы мүмкін.
Негізгі сақтық шаралары
Əйтпесе, қуат сымы бүлініп, электр
қатері орын алуы немесе өрт шығуы
мүмкін.
1-3
Ашаны дымқыл қолмен розеткаға сұғуға
немесе одан суыруға болмайды.
•
Əйтпесе, электр қатері орын алуы
мүмкін.
Құрылғыны жылжыту үшін, электр
желісінен ағытып, қуат сымын жəне осы
құрылғыға жалғанған басқа сымдар бар
болса, соларды ағытыңыз.
•
Əйтпесе, қуат сымы бүлініп, электр
қатері орын алуы немесе өрт шығуы
мүмкін.
Қуат сымын міндетті түрде жерге
жалғанған розеткаға (тек 1-ші топтағы
құрылғыға қатысты) қосыңыз.
•
Əйтпесе, электр қатері орын алуы
немесе жарақаттанып қалуыңыз
мүмкін.
Абай болыңыз
Ашаны розеткадан ағытар кезде, қуат
сымынан ұстамай, ашаның өзінен ұстап
ағытыңыз.
•
Бұлай істемегенде, электр қатері
орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
Құрылғыны тазалар алдында ашасын
желіден ағытыңыз.
•
Құрылғыны ашасының көмегімен қосып
немесе тоқтан ажыратпаңыз. (Ашаны
айырып-қосқыш құрал ретінде
қолданбаңыз.)
Қорек сымын қызу көздерінен алыс
ұстаңыз.
Электр қатері орын алуы немесе өрт
шығу қаупі бар.
Ашаны қол оңай жететін розеткаға
жалғаңыз.
•
1-3
Құрылғыға қатысты ақаулық орын
алған кезде, тоқты мүлдем өшіру
үшін, құрылғының ашасын розеткадан
алуыңыз керек. Тек қуат түймешігін
қолданып, құрылғыны тоқтан мүлдем
ажырату мүмкін емес.
Негізгі сақтық шаралары
Орнату туралы
Ескерту
Құрылғыны күн сəулесі тура түсетін
жерге жəне от немесе қыздырғыш құрал
тəрізді қызу көздеріне жақын жерге
орнатпаңыз.
•
Құрылғыны жабық кітап сөресі немесе
шкаф тəрізді жақсы желдетілмейтін
жерге орнатпаңыз.
•
Бұл құрылғының жарамдылық
мерзімін шектеуі немесе өрт шығаруы
мүмкін.
Себебі, құрылғының іші қатты қызып,
нəтижесінде өрт шығуы мүмкін.
Құрылғыны шкаф немесе сөреге орнатар
кезде, құрылғының алдыңғы жағы шкаф
немесе сөреге əбден тіреліп тұруын
қадағалаңыз.
Құрылғыны тұрғыға немесе сөреге
орнатар кезде, оның алдыңғы жағының
тұрғыдан немесе сөреден шығып
тұрмағанын тексеріңіз.
•
Бұлай істемесеңіз, құрылғы құлап,
оған нұқсан келуі немесе адам
жарақат алуы мүмкін.
•
•
Құрылғының өлшеміне сай келетін
шкаф немесе сөрені қолданыңыз.
Əйтпесе, құрылғы құлап кетіп, жұмыс
істемей қалуы немесе адам жарақат
алуы мүмкін.
Қуат сымын қыздырғыш құрылғылардан
алыс ұстаңыз.
Күн күркіреп, найзағай жарқылдаса қорек
сымын ағытып қойыңыз.
•
•
Қуат сымының қаптамасы еріп, электр
қатері орын алуы немесе өрт шығуы
мүмкін.
Құрылғыны шаң, ылғал (сауна), май, түтін
немесе су (жаңбыр тамшылары) тиетін
жерге жəне көлік ішіне орнатпаңыз.
•
Бұлай істемегенде, электр қатері
орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
Құрылғыны шаң көп жиналатын жерге
орнатпаңыз.
Себебі, электр қатері орын алуы
немесе өрт шығуы мүмкін.
Абай болыңыз
Құрылғының желдеткіш саңылауын үстел
жапқыш немесе пердемен бітемеңіз.
Құрылғыны жылжыту барысында
құлатып алмаңыз.
•
•
Себебі, құрылғының іші қатты қызып,
нəтижесінде өрт шығуы мүмкін.
Құрылғыны өте еппен қойыңыз.
•
Бұлай істемесеңіз, құрылғыда ақау
пайда болуы немесе адам
жарақаттануы мүмкін.
Негізгі сақтық шаралары
Құрылғыда ақау пайда болуы немесе
адам жарақаттануы мүмкін.
Құрылғыны балалардың қолы жететін
жерге қоймаңыз.
•
Егер бала қол тигізсе, құрылғы құлап
қалып, адам жарақат алуы мүмкін.
1-3
Қолдану туралы
Істік, тиын, шаш қыстырғыш немесе
тұтанғыш заттарды құрылғыға
(желдеткіш саңылауларына,
ұяшықтарына т.с.с.) сұқпаңыз.
•
Егер құрылғыға су немесе бөгде зат
кіріп кетсе, оны тоқ көзінен ажыратып,
қорек сымын ағытыңыз да, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
Əйтпесе, құрылғыда ақау пайда
болуы, электр қатері орын алуы
немесе өрт шығуы мүмкін.
Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге
немесе өзгертуге əрекет жасамаңыз.
•
Құрылғыны жөндеу қажет болса,
Қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Құрылғының қасына тез тұтанғыш
заттарды немесе бүріккішті қоюға немесе
қолдануға болмайды.
•
Себебі, жарылып кетуі немесе өрт
шығуы мүмкін.
Балаларға ойыншық немесе печенье
тəрізді заттарды құрылғының үстіне
қоюға рұқсат бермеңіз.
•
Себебі балалар бұндай заттарды
алам деп, құрылғыны құлатып,
жарақаттанып қалуы мүмкін.
Шамның жарығына тура қарамаңыз
немесе басқа адамның көзіне түсіріп
проекция жасамаңыз.
•
Бұл қауіпті, əсіресе балалар үшін
қауіпті.
Қашықтан басқару пультінің батареясын
алғанда, балалар жұтып қоймас үшін
абай болыңыз. Батареяларды
балалардың қолы жетпейтін жерде
ұстаңыз.
•
Жұтып қойған жағдайда, дереу
дəрігерге хабарласыңыз.
Сұйық құйылған құмыраны, гүл вазасын,
косметика немесе дəрілерді немесе
металл заттарды құрылғының үстіне
қоймаңыз.
•
Егер құрылғыға су немесе бөгде зат
кіріп кетсе, оны тоқ көзінен ажыратып,
қорек сымын ағытыңыз да, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
Əйтпесе, құрылғыда ақау пайда
болуы, электр қатері орын алуы
немесе өрт шығуы мүмкін.
Абай болыңыз
Құрылғыдан біртүрлі шуыл, күйген заттың
иісі немесе түтін шықса, ашаны дереу
желіден ағытыңыз да, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
•
1-3
Егер құрылғыға су немесе бөгде зат кіріп
кетсе, оны тоқ көзінен ажыратып, қорек
сымын розеткадан ағытыңыз да, Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бұлай істемегенде, электр қатері
орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
Егер ашаның істікшесі немесе ұяшыққа
шаң тұрып, су немесе басқа зат кірсе,
онда оларды мұқият тазалаңыз.
Құрылғыдан шуыл шығып немесе сурет
бұрмаланып көрсетіліп тұрса, онда
қолданбаңыз.
•
•
Электр қатері орын алуы немесе өрт
шығу қаупі бар.
Құрылғыны əбден сөндіріп, ашасын
розеткадан ағытыңыз да, Қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Негізгі сақтық шаралары
Құрылғыны тазаларда қорек сымын
ағытып, жұмсақ, құрғақ шүберекпен
тазалау керек.
Газ жылыстап шыққан кезде, құрылғыға
немесе оның ашасына қол тигізбеңіз,
бөлмені дереу желдетіңіз.
•
•
Себебі, жарқыл пайда болып,
жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.
•
Күн күркіреген кезде, қорек сымына
немесе антенна сымына қол
тигізбеңіз
Құрылғыны балауыз, бензол,
алкоголь, сұйылтқыш, шіркей үркіткіш,
иіс су, лубрикант немесе шайғыш
затты қолданып тазаламаңыз.
Себебі құрылғының сыртқы сыны
кетуі немесе жазуы өшуі мүмкін.
Құрылғыны ұзақ уақыт қолданбаған
кезде, мысалы үйіңізден алысқа
кеткенде, қорек сымын розеткадан
ағытып қойыңыз.
•
Құрылғының сыртына пышақ немесе
балға тəрізді затты тигізбеңіз.
Алдыңғы проекциялау линзасына тұрған
қоқыс немесе дақтарды тазалау үшін,
спрей немесе бейтарап жуғыш зат
қосылған суға матырылған шүберекті
қолданыңыз.
Бұлай істемесеңіз, өрт шығуы немесе
электр қатері орын алуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультін үстел немесе
партаға қоюды ұмытпаңыз.
•
Себебі құрылғының линзасы бүлініп
қалуы мүмкін.
Көзге көрінбейтін шаң, химиялық
заттар, температурасы аса жоғары
немесе тым төмен, ылғалдылығы
жоғар əуежай немесе станция тəрізді,
құрылғы үздіксіз, ұзақ уақыт жұмыс
істейтін жерлер.
Егер құрылғыны түсіріп алсаңыз немесе
оның корпусына нұқсан келсе, тоқ көзінен
ажыратып, қорек сымын ағытыңыз.
Қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
•
•
Əйтпесе, шаң жиналып, құрылғы
қатты қызған кезде өрт шығуы немесе
қысқа тұйықталу немесе электр қатері
орын алуы мүмкін.
Құрылғыны жұмыс ортасының
параметрлері өзгеріп тұратын жерге
орнатсаңыз, қоршаған ортаның əсерінен
құрылғының сапасына байланысты
мəселелер туындауы мүмкін. Бұндай
кезде құрылғыны тек Байланыс
орталығына хабарласқаннан кейін ғана
орнатыңыз.
•
Құрылғының линзасына қол тигізбеңіз.
Қашықтан басқару пультін басып
кетсеңіз, құлап қалып, мүлікке нұқсан
келтіруіңіз немесе өзіңіз жарақат
алуыңыз мүмкін.
Кем дегенде жылына бір рет Қызмет
көрсету орталығына хабарласып,
проектордың ішін тазалап беруін
сұраңыз.
Іске қосылып тұрған немесе жаңа ғана
сөндірілген құрылғының желдеткіш
саңылауларын немесе шамының
қақпағын ұстамаңыз, күйіп қалуыңыз
мүмкін.
Құрылғыны су бүріккішпен немесе
дымқыл шүберекпен тазаламаңыз.
Жуғыш зат, өндірісте қолданылатын
немесе көлік жылтырататын, түрпілі зат,
балауыз, бензол, алкоголь тəрізді
химиялық затты, проектордың қорпусы
тəрізді құрылғының пластик бөліктерін
тазалау үшін қолданбаңыз, себебі бүлініп
қалуы мүмкін.
Құрылғының қақпақтарының ешбірін
ашпаңыз.
Сай келмейтін батареяны мүлдем
қолдануға болмайды.
•
Себебі, бұл құрылғының ішінде
жоғары кернеу бар дегенді білдіреді.
Негізгі сақтық шаралары
1-3
Проектор іске қосылып тұрғанда,
желдеткіш саңылауға қол тигізбеңіз,
себебі бұл жерден ыстық ауа үрлеп
тұрады.
Желдеткіш саңылау проекторды
сөндіргеннен кейін де біраз уақыт ысып
тұрады. Қолыңыз бен денеңізді
желдеткіш саңылаудан алыс ұстаңыз.
Қызуға төзімсіз заттарды проектордың
қасына қоймаңыз.
Денеңізді проектор шамынан алыс
ұстаңыз. Шам ыстық.
(Балалар мен терісі аса сезімтал
адамдар, əсіресе абайлауы керек.)
Құрылғы линзасының қақпағын жоғалтып
алмас үшін абай болыңыз.
•
Линзаға нұқсан келуі мүмкін.
Линза қақпағы линзаны қорғайды, жəне
оны проекторды сөндіргеннен кейін
қолдану керек.
•
1-3
Проектор іске қосылғаннан кейін
экранды көрсетпеу үшін BLANK
функциясын қолданыңыз.
Негізгі сақтық шаралары
2
Орнату жəне жалғау
2-1
Жинақтың құрамы
•
Құрылғының орамын ашып, төмендегі тізімде көрсетілген элементтердің барлығының бар екеніне көз жеткізіңіз.
•
Құрылғыны кейін көшірсеңіз қолдану үшін, қобдишасын сақтап қойыңыз.
Проектор
МАЗМҰНЫ
Жылдам орнату
нұсқаулығы
Кепілдік картасы / Тіркеу
картасы (барлық жерлерде
бола бермеуі мүмкін)
Пайдаланушы нұсқаулығы
Қорек сымы
Қашықтан басқару пульті /
Тазалағыш шүберек
D-ішкі сымы
Линза қақпағы
1 батарея (CR2025/3V)
(Кей жерлерде болмауы
мүмкін)
4 Бұрандалар
Проектордың сөмкесі
(Төбеге орнатарда аспа
тұрғыны бекіту үшін.)
Төбеге орнатылатын аспа тұрғы бұл жинаққа кірмейді, сондықтан да оны жеке сатып алу керек. Проекторды аспа
тұрғыға орнату үшін, бірге жеткізілген бұрандаларды қолданыңыз.
Орнату жəне жалғау
2-1
2-2
Проекторды орнату
Проекторды одан шығатын сəуле экранға перпендикуляр бағытта түсетіндей етіп орнатыңыз.
•
Проекторды орнатарда, оның линзасын экранның ортасына бағытталып тұратындай етіп орнату керек. Егер
экран тік орнатылмаса, оған түсетін сурет тік төртбұрышты кескін бойынша көрсетілмеуі мүмкін.
•
Экранды жарық жерлерге орнатпаңыз. Құрылғыны тым жарық ортада қолданған кезде, сурет ағарып, дұрыс
көрсетілмеуі мүмкін.
•
Проекторды тым жарық жерлерге қойып қолданғанда, жарық көзін пердемен қалқалаңыз.
•
Проектор мен экран орналасатын жерлердің қатынасы мынадай болуға болады: <Front-Floor> / <Front-Ceiling> /
<Rear-Floor> / <Rear-Ceiling>. Құрылғыны орналастыру параметрлерін мына жерден қараңыз.
Проекторды экранның артына орнатқан кезде суретті реттеу үшін
Жартылай мөлдір экран артына орнату
Проекторды жартылай мөлдір экран артына орнатқан кезде,
проектордың қай жерге орнатылғанына қарай, мысалы
еденнің түкпір жағына (немесе төмен) немесе төбенің артқы
түкпіріне орнатқанда, суретті мəзір көмегімен реттеп, дұрыс
көрсетілетін етіп баптай аласыз.
1. Еденнің түкпіріне орнату үшін мына түймешікті басыңыз:
Menu > Setup > Install > Rear-Floor
2. Төбенің түкпіріне орнату үшін мына түймешікті басыңыз:
Menu > Setup > Install > Rear-Ceiling
Проекторды экранның алдына орнатқан кезде суретті реттеу үшін
Проекторды экранның алдына орнату.
Проекторды экранның алдына орнатқан кезде, проектордың
қай жерге орнатылғанына қарай, мысалы еденнің алдыңғы
жағына (немесе төмен) немесе төбенің алдыңғы жағына
орнатқанда, суретті мəзір көмегімен реттеп, дұрыс
көрсетілетін етіп баптай аласыз.
1. Еденнің алдыңғы жағына орнату үшін мына түймешікті
басыңыз:
Menu > Setup > Install > Front-Floor
2. Төбенің алдыңғы жағына орнату үшін мына түймешікті
басыңыз:
Menu > Setup > Install > Front-Ceiling
2-2
Орнату жəне жалғау
2-3
Өзгермелі тірегі арқылы деңгейін реттеу
Проектордың бұрама аяқтарын реттеп, деңгейлеп орнату үшін
PUSH түймешігін көрсетілгендей басыңыз.
Проектордың деңгейін, көрсетілген нүктеден 30 мм (шамамен 12 ˚) биіктікке қоюға болады.
Егер <Auto Keystone> параметрі <On> қалпына қойылса, <V-Keystone> автоматты түрде реттеледі.
Автоматты түрде реттегеннен кейін қосымша түзету қажет болса, <V-Keystone> параметрін қолданыңыз.
Орнату жəне жалғау
2-3
2-4
Масштаб пен фокусты түзету
Масштаб
тетігі
Суреттің өлшемін масштаб диапазонынан ауытқымай
отырып, масштаб тетігін қолданып түзете аласыз.
Фокус
шеңбері
Суретті экранға фокус шеңберін қолданып бағыттаңыз.
Экранның өлшемі проектордың экраннан қаншалықты қашық қойылатындығына байланысты анықталады.
Егер проекторды 2-5 тарауда көрсетілген Экранның өлшемі жəне Проекция жасау қашықтығы кестесіндегі
өлшемдерге сай орнатпасыңз, фокусты дұрыс реттей алмайсыз.
2-4
Орнату жəне жалғау
2-5
Экранның өлшемі жəне проекция жасау қашықтығы
A. Экран / Z. Бағыттау қашықтығы / Y’. Линзаның ортасы мен суреттің астыңғы жағына дейінгі қашықтық
Проекторды жалпақ, біртегіс жəне орнықты жерге, суреттің сапасын барынша жақсарту үшін өзгермелі тіректі қолданып
орнатыңыз. Егер сурет анық көрсетілмесе, Масштаб тетігін немесе Фокус шеңберін қолданып реттеңіз, немесе
проекторды алға-артқа жылжытыңыз.
БЕЙНЕБЕТ ӨЛШЕМІ
M
(ДИАГОНАЛЬ)
X (КӨЛДЕНЕҢ)
ДЮЙМ
ДЮЙМ
СМ
СМ
БАҒЫТТАУ ҚАШЫҚТЫҒЫ
Y (ТІК)
ДЮЙМ
Z (ТЕЛЕ)
СМ
ДЮЙМ
СМ
ОФСЕТ
Z (ЕНІ)
ДЮЙМ
Y'
СМ
ДЮЙМ
СМ
30
76,2
24
60,9
18
45,7
42,7
108,4
35,5
90,1
2,6
6,3
40
101,6
32
81,3
24
61,0
57,0
144,7
47,4
120,3
3,3
8,4
50
127,0
40
101,6
30
76,2
71,2
180,8
59,2
150,4
4,1
10,5
60
152,4
48
121,9
36
91,4
85,4
217,0
71,0
180,4
5,0
12,6
70
177,8
56
142,2
42
106,7
99,7
253,1
82,9
210,5
5,8
14,7
80
203,2
64
162,6
48
121,9
113,9
289,4
94,7
240,6
6,6
16,8
90
228,6
72
182,9
54
137,2
128,2
325,6
106,6
270,7
7,4
18,9
100
254,0
80
203,2
60
152,4
142,4
361,7
118,4
300,7
8,3
21,0
110
279,4
88
223,5
66
167,6
156,6
397,8
130,2
330,8
9,1
23,1
120
304,8
96
243,8
72
182,9
170,9
434,0
142,1
360,8
9,9
25,2
130
330,2
104
264,2
78
198,1
185,1
470,3
153,9
391,0
10,8
27,3
140
355,6
112
284,5
84
213,4
199,4
506,4
165,8
421,1
11,6
29,4
150
381,0
120
304,8
90
228,6
213,6
542,5
177,6
451,1
12,4
31,5
160
406,4
128
325,1
96
243,8
227,8
578,7
189,4
481,1
13,2
33,6
170
431,8
136
345,4
102
259,1
242,1
614,8
201,3
511,2
14,1
35,7
180
457,2
144
365,8
108
274,3
256,3
651,1
213,1
541,4
14,9
37,8
190
482,6
152
386,1
114
289,6
270,6
687,3
225,0
571,4
15,7
39,9
200
508,0
160
406,4
120
304,8
284,8
723,4
236,8
601,5
16,5
42,0
210
533,4
168
426,7
126
320,0
299,0
759,5
248,6
631,5
17,4
44,1
220
558,8
176
447,0
132
335,3
313,3
795,7
260,5
661,6
18,2
46,2
230
584,2
184
467,4
138
350,5
327,5
832,0
272,3
691,8
19,0
48,3
240
609,6
192
487,7
144
365,8
341,8
868,1
284,2
721,8
19,9
50,4
Орнату жəне жалғау
2-5
БЕЙНЕБЕТ ӨЛШЕМІ
M
(ДИАГОНАЛЬ)
X (КӨЛДЕНЕҢ)
ДЮЙМ
ДЮЙМ
СМ
СМ
БАҒЫТТАУ ҚАШЫҚТЫҒЫ
Y (ТІК)
ДЮЙМ
Z (ТЕЛЕ)
СМ
ДЮЙМ
СМ
ОФСЕТ
Z (ЕНІ)
ДЮЙМ
Y'
СМ
ДЮЙМ
СМ
250
635,0
200
508,0
150
381,0
356,0
904,2
296,0
751,8
20,7
52,5
260
660,4
208
528,3
156
396,2
370,2
940,4
307,8
781,9
21,5
54,6
270
685,8
216
548,6
162
411,5
384,5
976,5
319,7
811,9
22,3
56,7
280
711,2
224
569,0
168
426,7
398,7
1012,8
331,5
842,1
23,2
58,8
290
736,6
232
589,3
174
442,0
413,0
1049,0
343,4
872,2
24,0
60,9
300
762,0
240
609,6
180
457,2
427,2
1085,1
355,2
902,2
24,8
63,0
310
787,4
248
629,9
186
472,4
441,4
1121,2
367,0
932,3
25,6
65,1
320
812,8
256
650,2
192
487,6
455,7
1157,4
378,9
962,3
26,5
67,2
330
838,2
264
670,5
198
502,8
469,9
1193,5
390,7
992,3
27,3
69,3
340
863,6
272
690,8
204
518,0
484,2
1229,6
402,6
1022,4
28,1
71,4
350
889,0
280
711,1
210
533,2
498,4
1265,8
414,4
1052,4
29,0
73,5
360
914,4
288
731,4
216
548,4
512,6
1301,9
426,2
1082,5
29,8
75,6
370
939,8
296
751,7
222
563,6
526,9
1338,0
438,1
1112,5
30,6
77,7
380
965,2
304
772,0
228
578,8
541,1
1374,2
449,9
1142,6
31,4
79,8
390
990,6
312
792,3
234
594,0
555,4
1410,3
461,8
1172,6
32,3
81,9
400
1016,0
320
812,6
240
609,2
569,6
1446,4
473,6
1202,6
33,1
84,0
Бұл проектор 80 ~ 120 дюймдік экран бетінде суретті барынша жақсы көрсетуге арналып жасалған.
2-5
Орнату жəне жалғау
2-6
Шамды ауыстыру
Шамды ауыстыруға қатысты сақтық шаралары
•
Проектордың шамы шығындалатын элемент болып есептеледі. Барынша жақсы жұмыс жасауы үшін, шамды
қолданыс уақытына қарай ауыстырып отырыңыз. Шамды қолдану уақытын ақпарат бейнебетінен (INFO түймешігі)
қарауға болады.
•
Шамның орнына төменде көрсетілген шамды ғана салыңыз.
Үлгісі
SP-M200, SP-M220
SP-M250, SP-M270, SP-M300
Шам үлгісінің атауы
DPL3311U
DPL3321U
- Шам сатып алуға қатысты сұрақтарыңыз болса, 5-3 тараудағы 'SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
БАЙЛАНЫС' ақпаратын қараңыз.
•
Шамды ауыстырар алдында қуат сымының желіден ағытылып тұрғанын тексеріңіз.
•
Шам жоғары температура мен жоғары кернеу арқылы жұмыс жасайтын өнім болғандықтан, қуат сымын желіден
ағытқаннан кейін, кем дегенде бір сағат күтіп барып шамды ауыстырыңыз.
•
Проектордың шамы проектордың үстінде орналасқан.
•
Ескі шамды тұтанғыш заттардың қасына немесе балалардың қолы жететін жерге қалдырмаңыз. Өрт шығу, күйіп қалу
немесе жарақат алу қаупі бар.
•
Шамның айналасындағы немесе ішіндегі қоқыс немесе бөгде затты тиісті вакуум құралын қолданып тазалаңыз.
•
Шамды ұстағанда, ұстағышынан басқа жеріне қол тигізбеуге тырысыңыз. Шамды дұрыс ұстамасаңыз, оның қолданыс
мерзімі қысқаруы немесе суреттің сапасына теріс əсер етуі мүмкін.
•
Шамды ауыстыру үшін проекторды тегіс жерге қойыңыз.
•
Проектор егер шамды ауыстырғаннан кейін шамның қақпағы орнына дұрыс қойылмаса, жұмыс істемейтін етіп
жасалған. Егер проектор дұрыс жұмыс істемесе, LED индикаторының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Шамның құрамында сынап бар. Жергілікті жер, штат немесе федеральды заңнамаға сай тастаңыз.
Шамды ауыстыру тəсілі
•
Шам жоғары температура мен жоғары кернеу арқылы жұмыс жасайтын өнім болғандықтан, оны ауыстырар
алдында қуат сымын желіден ағытып, кем дегенде бір сағат күтіңіз.
•
Проектордың шамы проектордың үстінде орналасқан.
1. Келесі суретте көрсетілген бұранданы алыңыз да, содан кейін қақпақты ашыңыз.
(SP-M200, SP-M220, SP-M250)
(SP-M270, SP-M300)
2. Проектордың үстіндегі үш (3) бұранданы, қақпағы ашық тұрғанда келесі суретте көрсетілген тəсілмен алыңыз.
Орнату жəне жалғау
2-6
3. Шамды алу үшін, шамның ұстағышын келесі суретте көрсетілгендей ұстаңыз да, тартыңыз.
Жаңа шамды, шамды орнынан алу əрекетін кері бағытта орындап салыңыз.
Сүзгіні ауыстыру жəне тазалау
Проектор сүзгісін ауыстыруға қатысты сақтық шаралары:
•
Сүзгі проектордың бүйірінде орналасқан.
•
Проектор қуатын сөндіріңіз де, проектор əбден суығаннан кейін қуат сымын ағытыңыз.
Əйтпесе, ішкі қызуға байланысты проектордың ішкі бөлшектеріне зақым келуі мүмкін.
•
Сүзгіні алған кезде, шамалы шаң шығуы мүмкін.
•
Ауыстырма сүзгіні сатып алуға қатысты сұрақтарыңыз болса, 5-шы тараудағы 'SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАЙЛАНЫС' ақпаратын қараңыз.
Сүзгіні ауыстыру немесе тазалау үшін мына əрекеттерді орындаңыз:
1. Проектор қуатын сөндіріңіз де, проектор əбден суығаннан кейін қуат сымын ағытыңыз.
2. Сүзгінің қақпағын ашыңыз.
3. Сүзгіні алыңыз немесе тазалаңыз.
•
Сүзгіні тазалаған кезде, компьютер жəне кішкене электроника құрылғыларына арналған кішкене шаңсорғышты
қолданыңыз немесе ағып тұрған сумен жуыңыз.
•
Сүзгіні ағып тұрған сумен жуғаннан кейін əбден кептіріңіз. Ылғал сүзгіні тоттандырып жібереді.
•
Егер сүзгідегі шаңды кетіре алмасаңыз немесе сүзгі жыртылып қалса, онда ауыстыру керек.
•
Сүзгіні тазалап немесе ауыстырып болғаннан кейін, <Reset>→<Reset Filter Time> параметрлерін <Setup> мəзірі
арқылы іске қосыңыз.
Желдеткіш саңылаулары
Желдеткіш саңылаулардың орналасатын жерін мына жерден қараңыз:
2-6
Орнату жəне жалғау
•
Желдеткіш саңылауларды бітемеңіз. Желдеткіш саңылауларды бітесеңіз проектор қатты қызып кетіп, істен шығуы
мүмкін.
Ауа шығаратын саңылаулар
Ауа тартатын саңылаулар
Орнату жəне жалғау
2-6
2-7
Артқы жағы
2-7-1. SP-M200 / SP-M220 / SP-M250
БЕЛГІ
ШЕ
АТАУЫ
Кенсингтон құлпының ұяшығы
PC IN ұяшық
VIDEO IN ұяшық
AUDIO IN (L-AUDIO-R) ұяшық
HDMI/DVI IN ұяшық
Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш
Қуат кіріс ұяшығы
AUDIO OUT/
ұяшық
RS232C ұяшық
2-7
Орнату жəне жалғау
2-7-2. SP-M270 / SP-M300
БЕЛГІ
ШЕ
АТАУЫ
Кенсингтон құлпының ұяшығы
PC IN ұяшық
VIDEO IN ұяшық
AUDIO IN (L-AUDIO-R) ұяшық
HDMI/DVI IN ұяшық
Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш
Қуат кіріс ұяшығы
AUDIO OUT/
ұяшық
PC OUT ұяшық
RS232C ұяшық
Орнату жəне жалғау
2-7
2-8
Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері
2-8-1. Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI)
ПІШІМ
2-8
АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
КӨЛДЕНЕҢ
ЖИІЛІК (КГЦ)
ТІК ЖИІЛІК (HZ)
ПИКСЕЛЬ
ЖИІЛІГІ (MHZ)
IBM
640 x 350
70Гц
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Гц
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Гц
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Гц
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Гц
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Гц
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Гц
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Гц
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Гц
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Гц
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Гц
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Гц
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Гц
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Гц
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Гц
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Гц
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Гц
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Гц
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Гц
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Гц
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Гц
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Гц
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Гц
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Гц
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Гц
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Гц
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Гц
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Гц
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Гц
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Гц
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Гц
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Гц
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Гц
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Гц
72,072
72,000
124,540
Орнату жəне жалғау
ПІШІМ
АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
КӨЛДЕНЕҢ
ЖИІЛІК (КГЦ)
ТІК ЖИІЛІК (HZ)
ПИКСЕЛЬ
ЖИІЛІГІ (MHZ)
VESA
1280 x 960
75Гц
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Гц
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Гц
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Гц
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Гц
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Гц
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Гц
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Гц
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Гц
75,000
60,000
162,000
1024x768 мəнінен жоғары немесе төмен ажыратымдылықтардың барлығы, проектордың ішіндегі есептегіш чип
көмегімен 1024x768 мəніне ауыстырылады. Егер ДК-ден шыққан сигнал, проектордың өз ажыратымдылығына
(1024x768) сай келсе, экран сапасы ең оңтайлы параметрде тұрады.
2-8-2. AV уақыты (D-Sub)
ПІШІМ
АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ
СКАНЕРЛЕУ
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Гц
Кезектесу
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Гц
Прогрессивті
BT.601
576i
50Гц
Кезектесу
BT.1358
576p
50Гц
Прогрессивті
SMPTE 296M
720p
59,94Гц/60Гц
Прогрессивті
720p
50Гц
Прогрессивті
1080i
59,94Гц/60Гц
Кезектесу
1080i
50Гц
Кезектесу
BT.709 SMPTE 274M
2-8-3. AV уақыты (HDMI)
ПІШІМ
АЖЫРАТЫМ
ДЫЛЫҚ
СКАНЕРЛЕУ
КӨЛДЕНЕҢ
ЖИІЛІК (КГЦ)
ТІК ЖИІЛІК
(HZ)
ПИКСЕЛЬ
ЖИІЛІГІ (MHZ)
EIA-861
Пішім1
640 x 480
Прогрессивті
59,940
31,469
25,175
EIA-861
Пішім1
640 x 480
Прогрессивті
60,000
31,500
25,200
EIA-861
Пішім2,3
720 x 480
Прогрессивті
59,940
31,469
27,000
EIA-861
Пішім2,3
720 x 480
Прогрессивті
60,000
31,500
27,027
EIA-861
Пішім4
1280 x 720
Прогрессивті
59,939
44,955
74,175
EIA-861
Пішім4
1280 x 720
Прогрессивті
60,000
45,000
74,250
EIA-861
Пішім5
1920 x 1080
Кезектесу
59,939
33,716
74,175
EIA-861
Пішім5
1920 x 1080
Кезектесу
60,000
33,750
74,250
EIA-861
Пішім17,18
720 x 576
Прогрессивті
50,000
31,250
27,000
Орнату жəне жалғау
2-8
ПІШІМ
АЖЫРАТЫМ
ДЫЛЫҚ
СКАНЕРЛЕУ
КӨЛДЕНЕҢ
ЖИІЛІК (КГЦ)
ТІК ЖИІЛІК
(HZ)
ПИКСЕЛЬ
ЖИІЛІГІ (MHZ)
EIA-861
Пішім19
1280 x 720
Прогрессивті
50,000
37,500
74,250
EIA-861
Пішім20
1920 x 1080
Кезектесу
50,000
28,125
74,250
2-8-4. AV уақыты (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
Бұл проектор жоғарғы тізімде көрсетілген стандартты видео пішімдерге, видео ұяшықтары арқылы қолдау көрсете
алады. Ешбір параметрді реттеу қажет емес.
2-8
Орнату жəне жалғау
2-9
Қуат көзіне жалғау
1. Қуат сымын проектордың артындағы қуат ағытпасына жалғаңыз.
Орнату жəне жалғау
2-9
2-10 ДК-ге жалғау жəне ДК параметрлерін орнату
2-10-1. ДК параметрлерін орнату
ДК-ді проекторға жалғар алдында келесіні тексеру керек.
1. Тінтуірдің оң жағымен Windows жұмыс үстелін, содан кейін [Сипаттар] параметрін басыңыз. <Бейнебет параметрлері>
тілқатысу терезесі ашылады.
2. [Параметрлер] қойындысын басып, содан кейін <Бейнебет ажыратымдылығы> параметрін орнатыңыз. Проекторға
арналған ең тиімді ажыратымдылық 1024 x 768. Проектор қолдау көрсететін басқа ажыратымдылық түрлерін, 2-8-шы
тараудағы ДК Уақытын көрсету режимі кестесінен қараңыз.
<Түс сапасы> параметрін өзгертудің қажеті жоқ.
3. [Кеңейтілген] түймешігін басыңыз. Басқа сипат терезесі көрсетіледі.
4. [Монитор] қойындысын басып, <Бейнебетті жаңарту диапазоны> параметрін орнатыңыз. Таңдаған ажыратымдылыққа
сай келетін жаңарту диапазонын, 2-8-шы тараудағы ДК Уақытын көрсету режимі кестесіндегі, өзіңіз таңдаған
ажыратымдылықтан кейінгі жаңарту диапазонын (60 Гц, 70 гц т.с.с.) қараңыз.
2-10
Орнату жəне жалғау
Жаңарту диапазонын орнатқанда, тік жиілік те, көлденең жиілік те орнайды.
5. Терезені жабу үшін [OK] түймешігін басыңыз да, содан кейін <Бейнебет параметрлері> терезесінен [OK] түймешігін
басып осы терезені жабыңыз.
6. ДК-ді сөндіріңіз де, проекторға жалғаңыз.
•
Параметрлерді орнату үрдісі, компьютерге немесе Windows жүйесінің нұсқасына байланысты əр түрлі болуы
мүмкін.
(Мысалы, 1-ші суретте көрсетілгендей [Сипаттар] орнына [Сипаттар (R)] көрсетілуі мүмкін.)
•
Проекторды ДК мониторы ретінде қолданғанда 32 бит түс сапасына (əр пиксел үшін) қолдау көрсете алады.
•
Проекцияланған сурет, мониторды өндірушіге немесе Windows нұсқасына қарай монитордағы суреттен басқаша
болуы мүмкін.
•
Проекторды ДК-ге жалғаған кезде, ДК параметрлері бапталымының, осы проектор қолдау көрсететін бейнебет
параметрлеріне сай келетіндігіне көз жеткізіңіз. Сай келмеген жағдайда, сигналға қатысты мəселе туындауы
мүмкін.
Орнату жəне жалғау
2-10
2-10-2. ДК-ге жалғау
ДК жəне проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың артындағы [PC IN] ұяшығын, ДК-дегі ДК видео шығыс (D-sub) ұяшығына, ДК видео сымын қолданып
жалғаңыз.
2. Проектор мен ДК қуат сымдарын жалғаңыз.
Бұл өнім "Plug and Play" функциясына қолдау көрсетеді. Егер Windows XP жүйесін қолдансаңыз, ДК-ге драйвер
орнатудың қажеті жоқ.
Проекторды қолдану
1. Проекторды іске қосыңыз да, содан кейін [SOURCE] түймешігін басып <PC> таңдаңыз.
Егер <PC> режимі жұмыс істемесе, ДК видео сымының дұрыс жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. ДК-ді іске қосыңыз, содан кейін қажет болса ДК параметрін (бейнебет ажыратымдылығы т.с.с.) таңдаңыз.
3. Экранды реттеңіз.
2-10
Орнату жəне жалғау
2-10-3. Бейне құрылғыларды жалғау (Монитор, теледидар т.с.с.) (SP-M270, SP-M300
үлгілері ғана)
Суретті проектор мен басқа монитордан бір уақытта көруге болатын мүмкіндік бар.
ДК жəне проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың артындағы [PC IN] ағытпасын ДК-дің D-Sub (PC, VGA) ағытпасына D-Sub сымын қолданып жалғаңыз.
2. Проектордың [PC OUT] ағытпасын монитордың D-Sub ағытпасына D-Sub сымын қолданып жалғаңыз.
- Мониторды [PC OUT] функциясын қолданып жалғаған кезде, ДК-ді [PC IN] ағытпасына жалғауды ұмытпаңыз.
- [PC OUT] ағытпасына жалғанған монитордағы видео, тіпті проектордың экраны қара болып тұрса да қалыпты болып
көрінеді.
- [PC OUT] функциясы күту режимінде жұмыс істемейді.
Орнату жəне жалғау
2-10
2-11 ДК-ді HDMI/DVI сымын қолданып жалғау
ДК жəне проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың [HDMI/DVI IN] ағытпасын, ДК-дің HDMI немесе DVI ағытпасына HDMI/HDMI немесе HDMI/DVI сымын
қолданып жалғаңыз (Бірге жеткізілмейді).
- Егер компьютердің HDMI ағытпасын жалғайтын болсаңыз, HDMI/HDMI сымын (жинаққа кірмейді) пайдаланыңыз.
- Қолдау көрсетілетін ажыратымдылықтар мен жаңалау жылдамдығын PC уақыты (D-Sub/HDMI) тармағын 2-8,
"Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері" тарауы арқылы ашып қараңыз.
2-11
Орнату жəне жалғау
2-12 HDMI-сыйысымды құралды жалғау
Аудио-видео құрылғы мен проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың артындағы [HDMI/DVI IN] ағытпасын, сандық құрылғының HDMI немесе HDMI/DVI шығыс ұяшығына
HDMI/DVI немесе HDMI/HDMI сымын қолданып жалғаңыз.
- Сандық құрылғының HDMI шығыс ұяшығына жалғау үшін HDMI/HDMI сымын қолданыңыз.
- Қолдау көрсетілетін кіріс сигналдары пішімдері, ажыратымдылығы мен жиіліктері туралы ақпаратты 2-8-шы
тараудағы Аудио-видео уақыты (HDMI), “Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері” арқылы қараңыз.
2. Егер HDMI/DVI сымын қолданып жалғасаңыз, проектордың [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ағытпасын сандық құрылғының
аудио шығыс ұяшығына аудио сымды қолданып жалғаңыз (бірге жеткізілмейді).
- Егер HDMI/HDMI сымы арқылы жалғасаңыз, аудио сымның қажеті жоқ.
Орнату жəне жалғау
2-12
2-13 Аудио-видео құрылғыны D-Sub сымы арқылы жалғау
Аудио-видео құрылғы мен проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың артындағы [PC IN] ағытпасын аудио-видео құрылғының D-Sub ағытпасына D-Sub сымын қолданып
жалғаңыз.
- Қолдау көрсетілетін кіріс сигналдары пішімдері, ажыратымдылығы мен жиіліктері туралы ақпаратты 2-8-шы
тараудағы Аудио-видео уақыты (D-Sub), “Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері” арқылы қараңыз.
2. Проектордың артындағы [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ағытпасын, аудио-видео құрылғының аудио шығыс ағытпасына,
аудио сымын қолданып жалғаңыз (бірге жеткізілмейді).
2-13
Орнату жəне жалғау
2-14 AV құрылғыны құралас бөлшек ұяшығына жалғау
Аудио-видео құрылғы мен проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Проектордың артындағы [PC IN] ағытпасын, аудио-видео құрылғының құралас бөлшек ұяшығына, D-Sub - құралас
бөлшек сымы (бірге жеткізілмейді) арқылы жалғаңыз. Бұл сымның бір ұшында D-Sub жалғастырғышы, екінші жағында
үш RCA ұяшықтары бар.
- Қолдау көрсетілетін кіріс сигналдары пішімдері, ажыратымдылығы мен жиіліктері туралы ақпаратты 2-8-шы
тараудағы Аудио-видео уақыты (D-Sub), “Қолдау көрсетілетін бейнебет режимдері” арқылы қараңыз.
2. Проектордың артындағы [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ағытпасын, аудио-видео құрылғының аудио шығыс ағытпасына,
аудио сымын қолданып жалғаңыз (бірге жеткізілмейді).
Орнату жəне жалғау
2-14
2-15 Видео сымын қолданып жалғау
Аудио-видео құрылғы мен проектордың сөндіріліп тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Аудио-видео құрылғыларды [VIDEO] ұяшығына ВИДЕО сымын қолданып жалғаңыз (жинаққа кірмейді).
- Қолдау көрсетілетін кіріс сигналдары пішімдері туралы ақпаратты AV Timing (VIDEO) тарауындағы 2-8, "Қолдау
көрсетілетін бейнебет режимдері" арқылы қараңыз.
2. Проектордың артындағы [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ағытпасын, аудио-видео құрылғының аудио шығыс ағытпасына,
аудио сымын қолданып жалғаңыз (бірге жеткізілмейді).
2-15
Орнату жəне жалғау
2-16 Сыртқы үндеткішті жалғау
Үнділікті проекторға кіріктіріліп орнатылған ішкі үндеткіштер арқылы емес, сыртқы үндеткіштерден ести аласыз.
1. Сыртқы үндеткішке сай келетін аудио сымды (бірге жеткізілмейді) алыңыз.
2. Проектордың [AUDIO OUT/ ] ағытпасын аудио сымды қолданып сыртқы үндеткішке жалғаңыз.
- Сыртқы үндеткішті қолданған кезде, ішкі үндеткіш жұмыс істемейді, бірақ сыртқы үндеткіштің үнділігін Үнділік
түймешігін немесе проектордың қашықтан басқару пультін қолданып реттеуіңізге болады.
- [AUDIO OUT/
Орнату жəне жалғау
] ағытпасы аудио сигналдардың барлығын шығара алады.
2-16
2-17 Кенсингтон құлпының ұяшығы
Кенсингтон құлпы проекторды көпшілік жерде қолданған кезде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құрсаулап қоюға
мүмкіндік береді. Құлыптың үлгісі мен өндірушісіне қарай, пішімі мен қолданылуы əр түрлі болатындықтан, қосымша
ақпаратты құлыптың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Құрылғыны құлыптау
1. Кенсингтон құлпының сымын, кенсингтон құлпының пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей үстелдің немесе
ауыр заттың жылжымайтын жеріне ораңыз.
2. Құлыптың бекітпесін проектордағы кенсингтон ұяшығына салыңыз.
3. Кенсингтон құлпын құлыптау механизміне салыңыз да, оны бекіту бағытына қарай бұраңыз.
Құлыпты электроника дүкенінен немесе онлайн дүкеннен сатып алуға болады.
2-17
Орнату жəне жалғау
3
Қолданылуы
3-1
Өнім функциялары
1. Жаңа СКБ технологиясына негізделген оптикалық қозғалтқыш
•
1024 x 768 ажыратымдылығы.
•
3P-СКБ панель.
•
SP-M200 : 2000 люмендік жарық бейнебетті қамтамасыз етеді.
•
SP-M220 : 2200 люмендік жарық бейнебетті қамтамасыз етеді.
•
SP-M250 : 2500 люмендік жарық бейнебетті қамтамасыз етеді.
•
SP-M270 : 2700 люмендік жарық бейнебетті қамтамасыз етеді.
•
SP-M300 : 3000 люмендік жарық бейнебетті қамтамасыз етеді.
2. Желдеткіш шуылы азайтылған
•
Ішкі ауа ағысының жұмысының жақсартылуы мен желдеткіштің орналасуына қарай.
3. Көп бағытты ағытпалар
•
D-Sub 15P (DTV сигналды қолдайды), Video, HDMI, PC OUT т.б. сияқты шеттік құрылғыларды жалғау мүмкіндігін
арттырады.
(PC OUT функциясына тек SP-M270 жəне SP-M300 режимдерінде қолдау көрсетіледі.)
4. Аудио шығыс
•
7Вт (моно) ішкі үндеткіш кіріктіріліп орнатылған.
5. Пайдаланушы орнататын параметрлер
•
Əр кіріс ұяшығының параметрін реттеуге көмектеседі.
•
Проекторды орнату жəне реттеу үшін қолдануға болатын ішкі Test Pattern функциясымен жабдықталған.
•
Ықшам, салмағы жеңіл, əрі алып жүруге болады.
Қолданылуы
3-1
3-2
Алдыңғы, Жоғарғы
БЕЛГІ
ШЕ
Атауы
Сипаттама
Индикаторлары
- STAND BY (Көк LED көрсеткіш)
- LAMP (Көк LED көрсеткіш)
- STATUS (Жасыл/Қызыл/Сары LED шамы)
LED индикаторлары тарауын қараңыз.
Жылжыту
Үнділік
/ Таңдау
/
/
: Мəзірдің ішіндегі элементті жылжыту не таңдау үшін
пайдаланыңыз.
түймешігі
: Үнділікті лайықтау үшін пайдаланыңыз.
MENU (мəзір) түймешігі
Мəзір бейнебетін шығару үшін пайдаланыңыз.
SOURCE (дереккөз) түймешігі
Сыртқы құрылғының сигналын таңдау үшін пайдаланыңыз.
ҚУАТ түймешігі
Проекторды іске қосу немесе ажырату үшін пайдаланыңыз.
Масштаб тетігі
Суреттің масштабын үлкейту немесе кішірейту үшін қолданыңыз.
Фокус шеңбері
Фокусты лайықтау үшін пайдаланылады.
Линза
Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш
Линза қақпағының сымына арналған саңылау
3-2
Қолданылуы
3-3
Қашықтан басқару пульті
Қасында басқа бір қашықтан басқару пульті тұрған проекторды қолдансаңыз, проектор қашықтан басқару кодына
(жиілігі) байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
1. POWER ( ) Түймешік
Өнімді қосу жəне сөндіру үшін осы түймешікті қолданыңыз.
2. AUTO Түймешік
Суретті автоматты түрде баптайды. (Тек < PC> режимінде жұмыс
істейді)
3. MENU (
) Түймешік
Мəзір бейнебетін шығару үшін пайдаланыңыз.
4. Жылжыту (
)/ ( ) түймешігі
Мəзірдің кез келген элементін жылжытуға немесе таңдауға арналған.
5. V. KEYSTONE Түймешік (
)
Бейнебет трапеция пішінінде көрінгенде осыны пайдаланыңыз.
6. INSTALL Түймешік
Суреттерді проектордың орнатылған жеріне (экран алдында төбеге
ілініп тұрғанда, экранның артында төбеге ілініп тұрғанда т.с.с.) сай
келетін етіп баптау үшін қолданыңыз.
7. BLANK Түймешік
Бұл экран мен дыбысты уақытша өшіруге арналған. Видео жəне
аудио, [POWER] түймешігінен басқа кез келген түймешікті басқанда
қайта қалпына келеді.
8. P.SIZE Түймешік
Сурет бейнебетінің өлшемін реттеуге арналған.
9. QUICK Түймешік
Соңғы қолданылған мəзірге жылдам оралу үшін қолданылады.
10. MUTE ( ) Түймешік
Үнділікті уақытша баса тұру үшін басыңыз. Үнділікті қайта қосу үшін
MUTE түймешігін қайта басыңыз немесе VOL түймешігін басыңыз
(
).
11. RETURN ( ) Түймешік
Алдыңғы мəзірге қайтуға көмектеседі.
12. EXIT ( ) Түймешік
Мəзір бейнебетін ғайып болдыруға арналған.
13. VOL (
) Түймешік
Үнділік қарқынын басқару үшін пайдаланыңыз.
14. INFO Түймешік
Дереккөз сигналдарын, сурет параметрлерін, ДК бейнебетінің
бапталуын жəне шамның қызмет мерзімін тексеру үшін қолданыңыз.
15. SOURCE Түймешік
Сыртқы құрылғылардың қосылу күйін тексеру не таңдау үшін
пайдаланылады.
16. P.MODE Түймешік
Сурет режимін таңдау үшін пайдаланыңыз.
17. STILL Түймешік
Қимылсыз бейнелерді көруге арналған.
Қолданылуы
•
Қашықтан басқару пультін үстел немесе партаға қоюды
ұмытпаңыз.
Егер қашықтан басқару пультін басып кетсеңіз, құлап қалып,
пультқа нұқсан келтіруіңіз немесе өзіңіз жарақат алуыңыз мүмкін.
•
Қашықтан басқару пультін өнімнен шамамен 32,8 футқа дейінгі
(10 м) қашықтықта қолдануыңызға болады.
3-3
3-4
LED индикаторлары
LED индикаторлары
:Индикатор қосулы
STATUS
LAMP
:Индикатор жыпылықтап тұр
STAND BY
:Индикатор сөндірулі
ҚАЛЫП-КҮЙІ
Қашықтан басқару пультінің немесе проектордың [POWER] түймешігін
бассаңыз, экран 30 секунд ішінде көрсетіледі.
Проектор қалыпты жұмыс жасап тұр.
Қашықтан басқару пультінің немесе проектордың [POWER] түймешігін
басқаннан кейін, проектор жұмыс істеуге дайындала бастайды.
Проекторды сөндіру үшін [POWER] түймешігі басылады да, проектордың
ішін салқындату үшін суыту жүйесі жұмыс істейді. (Шамамен 3 секунд
жұмыс істейді.)
Проектордың ішіндегі желдеткіш дұрыс жұмыс істемейді. Төмендегі
көрсеткіш ақауларын жою тақырыбының 1-əрекетін қараңыз.
Шамды қорғап тұрған қақпақ дұрыс жабылмаған. Төмендегі көрсеткіш
ақауларын жою тақырыбының 2-əрекетін қараңыз.
Проектор Салқындату режиміне ауысты, себебі проектордың ішкі
температурасы пайдалану шегінен асып кетті.
Төмендегі көрсеткіш ақауларын жою тақырыбының 4-əрекетін қараңыз.
Проектор Салқындату режиміне автоматты түрде ауысты, себебі
проектордың ішкі температурасы пайдалану шегінен асып кетті. Төмендегі
көрсеткіш ақауларын жою тақырыбының 5-əрекетін қараңыз.
Шамның жұмысына қатысты ақау орын алды. 6-əрекетті қараңыз.
Көрсеткіш ақауларын жою
Қолданылуы
3-4
САНАТЫ
ҚАЛЫП-КҮЙІ
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШАРА
Желдеткіш жүйе дұрыс
жұмыс істемей тұр.
Егер ақаулық белгісі тіпті қуат сымын суырып, қайта жалғап,
проекторды қайта іске қосқаннан кейін де қала берсе, өнімді сатушыға
немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2-əрекет
Шамды қорғайтын қақпақ
дұрыс жабылмаған немесе
сенсорлық жүйе дұрыс жұмыс
істемей тұр.
Проектордың бүйіріндегі бұрандалардың дұрыс бұралғанын немесе
бұралмағанын тексеріңіз. Олар бұралса да, индикаторлар жанып
тұрса құрылғыны сатушыға немесе қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
3-əрекет
Линза қақпағы толық
ашылмаған.
Линза қақпағын толық ашыңыз.
Проектор Салқындату
режиміне ауысты, себебі
проектордың ішкі
температурасы пайдалану
шегінен асып кетті.
Егер проектордың ішкі температурасы пайдалану шегінен асып кетсе,
проектор автоматты түрде сөнерден бұрын Салқындату режиміне
ауысады.
1-əрекет
* Салқындату режимінде желдеткіштің жылдамдығы артып, шам
<ECO> режиміне ауысты.
Проектордың желдеткіш саңылауларының бітелген немесе
бітелмегенін тексеріңіз.
4-əрекет
Ауа сүзгісін тексеріңіз, егер бітеліп қалса тазалаңыз.
Проектордың айналасындағы температураның, проекторға арналған
стандартты температура шегінен артық немесе артық емес екенін
тексеріңіз.
Проекторды жеткілікті түрде салқындатыңыз да, қайта іске қосыңыз.
Проектордың ішкі
температурасы пайдалану
шегінен асып кетіп, проектор
автоматты түрде сөніп қалды.
5-əрекет
Проектордың желдеткіш саңылауларының бітелген немесе
бітелмегенін тексеріңіз.
Ауа сүзгісін тексеріңіз, егер бітеліп қалса тазалаңыз.
Проектордың айналасындағы температураның, проекторға арналған
стандартты температура шегінен артық немесе артық емес екенін
тексеріңіз.
Проекторды жеткілікті түрде салқындатыңыз да, қайта іске қосыңыз.
Егер бір ақаулық үздіксіз қайталана берсе, құрылғыны сатушыға
немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
6-əрекет
Электр қуаты қалыптан тыс
ажырағаннан кейін немесе
проекторды сөндіре сала
қайта іске қосқаннан кейін
шам дұрыс жұмыс істемей
қалды.
Қуатты сөндіріп, проектор салқындағанша күтіңіз де, содан кейін қуат
көзіне қайта жалғап іске қосыңыз. Егер бір ақаулық үздіксіз қайталана
берсе, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Проектор шамадан тыс қызып кетудің алдын алу үшін, желдеткіш арқылы салқындату жүйесін қолданады. Суыту
желдеткішінің жұмысы шулы болуы мүмкін. Бұл құрылғының жұмысына əсер етпейді əрі қалыпты жұмыстың бір
бөлігі болып табылады.
3-4
Қолданылуы
3-5
Бейнебетті баптау мəзірін қолдану (OSD: Бейнебет мəзірі)
Бейнебетті баптау мəзірін қолдану (OSD: Бейнебет мəзірі) құрылымы
Мəзірге кіру үшін, құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі Мəзір түймешігін басыңыз. Мəзір ішінде шарлау
үшін меңзерлі түймешіктерді қолданыңыз. Оң жағында меңзері бар мəзірлерді таңдағанда ішкі мəзірлер ашылады. Ішкі
мəзірге кіру үшін оң жақ меңзерлі түймешікті басыңыз. Мəзір элементтерін шарлау жəне таңдауға қатысты нұсқаулық, əр
мəзір бейнебетінің төменгі жағында берілген.
МƏЗІР
ІШКІ МƏЗІР
Input
Source List
Edit Name
Picture
Mode
Size
Position
Digital NR
Overscan
Film Mode
PC
Zoom
Install
Lamp Mode
Auto Keystone
V-Keystone
Test Pattern
Video Type
Caption
Reset
Language
Menu Option
Sound
Filter Check Time
Auto Power On
Sleep Timer
Melody
Security
Panel Lock
Information
Setup
Option
Black Level
Background
3-5-1. Input
МƏЗІР
Source List
СИПАТТАМА
Проекторға жалғанған құралды көрсету үшін таңдауыңызға болады.
•
Edit Name
<PC>-<AV>-<HDMI>
Проекторға жалғанған құралдардың атауын өңдеуіңізге болады.
•
<VCR>-<DVD>-<Cable STB>-<Satellite STB>-<PVR STB>-<AV Receiver>-<Game><Camcorder>-<PC>-<DVI Devices>-<TV>-<IPTV>-<Blu-ray>-<HD DVD>-<DMA>
3-5-2. Picture
Қолданылуы
3-5
МƏЗІР
Mode
СИПАТТАМА
Ортаға, проекцияланатын кескіндерге сай келетін экран режимін таңдаңыз немесе өз
талаптарыңызға сай бапталған режимдерді таңдаңыз.
•
<Mode>
•
<Dynamic> : Жарық бөлмеде жоғары ажыратымдылыққа сай суретті таңдайды.
•
<Standard> : Қалыпты ортада суретті оңтайлы көрсету үшін таңдайды.
•
<Presentation> : Бұл презентация жасауға лайық режим.
•
<Text> : Бұл мəтінмен жұмыс жасауға лайық режим.
•
<Movie> : Бұл бейнефильм көруге лайық режим.
•
<Game> : Бұл сурет режимі ойын ойнауға оңтайлы етіп жасалған.
<Game> режимінде, қимылсыз суреттердегі мəтін нақты көрсетілмейді.
•
<User> : Бұл <Mode>→<Save> функциясы арқылы жасалған режим.
<Presentation> жəне <Text> режимдері, кіріс сигналдары Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI)
сигналына қойылса ғана жұмыс істейді.
•
<Contrast> : Зат пен өңнің арасындағы контраст мəнін реттеу үшін қолданылады.
•
<Brightness> : Тұтас суреттің жарықтылығын лайықтау үшін пайдаланылады.
•
<Sharpness> : Тұтас суреттің өткірлігін лайықтау үшін пайдаланылады.
Кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) болған кезде, <Sharpness> мəнін
лайықтау мүмкін емес.
•
<Color> : Түсті ашық немесе күңгірт етіп баптауға арналған.
Кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) болған кезде, <Color> мəнін лайықтау
мүмкін емес.
•
<Tint> : Суреттердің жасыл немесе қызыл реңктерін күшейту арқылы, олардың түсін табиғи
түске жақындату үшін қолданылады.
Кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) немесе in the [AV] режимінде PAL жəне
SECAM болған кезде, <Tint> мəнін лайықтау мүмкін емес.
•
•
Size
<Color Tone> : Түс реңкі өзгеруі мүмкін.
•
Зауытта орнатылған параметрлер: <COOL2>, <COOL1>, <WARM1>, <WARM2>
•
Төмендегі элементтер үшін түс температурасын қажеттілігіңізге сəйкес таңдай аласыз.
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : Ақ деңгейдің түс температурасын реттейді.
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : Қара деңгейдің түс температурасын реттейді.
•
<Color Tone>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<Gamma> : Суреттегі түстердің əр реңкінің жарықтылық параметрін өзгертеді.
•
Мəн неғұрлым (+) үлкен болса, ашық жəне күңгірт бөліктердің жарықтылығы көбірек
болады.
Мəн неғұрлым (-) кіші болса, күңгірт бөліктер соғұрлым қарая түседі.
•
Өзгермелі диапазон: -3-тен +3-ке дейін
•
<Save> : Өз қалауыңыз бойынша баптаған экранның параметрлерін <Mode>→<User>
Бейнебет мəзірі арқылы сақтауыңызға болады.
•
<Reset> : Режим параметрлерінің бастапқы мəндерін қалпына келтіреді.
Осы функция арқылы экранның өлшемін таңдайсыз.
Кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) болған кезде, <Zoom1>/<Zoom2>
функцияларына қолдау көрсетілмейді.
•
3-5
<Normal> - <Zoom1> - <Zoom2> - <16 : 9>
Қолданылуы
МƏЗІР
Position
СИПАТТАМА
Осы функцияны қолдану арқылы, экранды дұрыс орналастыра аласыз.
Лайықтау үшін бейнебетті жылжытқыңыз келген бағытты таңдаңыз да, сол бағытты көрсететін
меңзерлі түймешікті қайта-қайта басыңыз.
Digital NR
Суретте нүктелерден тұратын сызық пайда болса немесе экран дірілдесе, Digital NR (Шуылды
азайту) функциясын қосып суреттің сапасын жақсартуға болады.
Кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) болған кезде, <Digital NR> функциясы
жұмыс істемейді.
Black Level
Егер қара деңгей кіріс сигналы үшін жарамаса, суреттің қара бөліктері көмескі не күңгірт болып
көрінуі мүмкін. Осы функцияны қолдану арқылы суреттің көмескі жерлерін жақсартып
көрсететін қара деңгейді таңдауыңызға болады.
<Black level> деңгейді тек [AV] жəне AV уақыты (D-Sub) режимінде 480i жəне 576i RGB
сигналдары үшін баптауға болады.
[AV] жəне AV уақыты (D-Sub) 480i жəне 576i сигналдары үшін.
•
<0 IRE> : Қара деңгейді <0 IRE> қалпына қояды.
•
<7.5 IRE> : Қара деңгейді <7.5 IRE> қалпына қояды.
<HDMI> режимінің RGB сигналы үшін.
Overscan
Film Mode
•
<Normal> : Қалыпты ортада қолданылады.
•
<Low> : Суреттің көмескі жерлері тым жарық болып көрінгенде қолданылады.
Суреттің жиегінде қажетсіз ақпарат не кескіндер пайда болғанда, осы функцияны қолданып
суреттің жиектерін қырқуға болады.
•
Қоса мəтін алу функциясына [AV] режимінде қолдау көрсетілмейді.
•
Бұған тек кіріс сигналы AV уақыты (D-Sub) немесе AV уақыты (HDMI) болған кезде
қолдау көрсетіледі.
•
<Overscan> функциясы қосылмай тұрса, суреттің жиегіндегі қажетсіз бөлігі көрсетілуі
мүмкін. Бұндай жағдайда <Overscan> функциясын іске қосыңыз.
Осы функциясының көмегімен фильмдерді ойнату үшін оңтайлы бейнебет режимін орнатуға
болады.
•
<Off> - <Auto>
<Film Mode> функциясына тек [AV], AV уақыты (D-Sub) 480i, жəне 576i сигналдарында
ғана қолдау көрсетіледі.
Қолданылуы
3-5
МƏЗІР
PC
Zoom
СИПАТТАМА
ДК сигналдарында, төрт ДК функциясы, экранның дірілдеуі сияқты экранның сапасын
төмендететін шуылдарды жояды немесе азайтады. Егер Fine Adjustment функциясын
қолданғанда шуыл жойылмаса, жиілікті максимум мəнге қойып, содан кейін Fine Adjustment
функциясын қосыңыз.
•
Бұл функциялар тек D-Sub ағытпасының Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI)
сигналында ғана іске қосылады.
•
Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) тарауын қараңыз.
•
<Auto Adjustment> : Компьютер бейнебетінің жиілігі мен фазасын автоматты түрде баптау
үшін пайдаланылады.
•
<Coarse> : Компьютер бейнебетінде тік сызықтар пайда болғанда, жиілікті лайықтау үшін
пайдаланылады.
•
<Fine> : ДК бейнебетін дəл баптау үшін қолданылады.
•
<Reset> : Осы функцияның көмегімен ДК мəзірінің параметрлерінің зауыттық мəндерін
қалпына келтіре аласыз.
Экранның өлшемін қажетінше үлкейте аласыз.
•
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
Бұл функция тек кіріс сигналы Компьютер уақыты (D-Sub/HDMI) болған кезде іске
қосылады.
3-5-3. Setup
МƏЗІР
Install
Lamp Mode
3-5
СИПАТТАМА
Суретті құрылғы орнатылатын жерге лайықтау үшін (мысалы, жартылай мөлдір экран артына
төбеге бекітіп орнату арқылы) проекцияланған суреттерді тігінен / көлденеңінен аударуға
болады.
•
<Front-Floor> : Қалыпты сурет
•
<Front-Ceiling> : Көлденең/Тік бағытта айналдырылған сурет
•
<Rear-Floor> : Көлденең бағытта айналдырылған сурет
•
<Rear-Ceiling> : Тік бағытта айналдырылған сурет
Осы функцияның көмегімен, шам шығаратын жарық мөлшерін лайықтау арқылы кескіннің
жарықтылығын орнатуыңызға болады.
•
<Eco> : Бұл өлшемі 100 дюймнен кіші экрандар үшін оңтайлы режим.
Бұл режим шамның қолданыс мерзімін арттырып, шуыл жəне қуатты аз шығындау үшін
шамның жарығы мен қуат мөлшерін азайтады.
•
<Bright> : Бұл режим шамның жарықтылығын арттырады. Айнала қатты жарық болған кезде
қолданыңыз. Шамның жарықтығы артқан сайын оның қызмет мерзімі қысқарып, бөгеуіл
жəне қуат тұтыну көлемі артуы мүмкін.
Қолданылуы
МƏЗІР
Auto Keystone
СИПАТТАМА
Егер бейне көріністер бұрмаланса немесе қисайса, оны <Auto Keystone> функциясын <On>
қалпына, <V-Keystone> функциясын қосу үшін қойып түзетуге болады.
•
V-Keystone
Background
Егер бейне көріністер бұрмаланса не қисайса, тік Keystone функциясының көмегімен оны
түзетуге болады.
Video Type
•
Keystone функциясын өзгерту барысында проектор үнділігі уақытша тоқтап қалады.
•
Keystone функциясы Бейнебет мəзірінің бұрмаланғанын түзетпейді.
Проекторға жалғанған сыртқы құрылғыдан ешбір сигнал келмеген кезде, көрсетілген сурет
немесе экранды таңдауыңызға болады.
•
Test Pattern
<Off> - <On>
<Logo> - <Blue> - <Black>
Проекторға сынақ жасауға арналған үлгі орнатылған. Сіз бұл суретті проекторды орнату жəне
суреттерді оңтайлау үшін нысан сурет ретінде қолдануыңызға болады.
•
<Crosshatch> : Суреттің бұрмаланғанын немесе бұрмаланбағанын тексеруіңізге болады.
•
<Screen Size> : 1.33 : 1 немесе 1.78 : 1сияқты сурет пішімінің өлшемін қарауыңызға болады.
Егер кіріс сигналының тұрпатын <PC> немесе <HDMI> режимінде проектор автоматты түрде
сəйкестендіре алмауының нəтижесінде бейнебет сапасы дұрыс болмаса, кіріс сигналын "Video
Type" арқылы қолмен орнатуға болады.
•
<PC> режимінде мəзір тек AV уақыты (D-Sub) кіріс сигналдарында ғана жұмыс істейді. Жеке
H/V сəйкестендіру үшін, бұл режим тек 1280 x 720p 59.94Гц/60Гц сигналында ғана жұмыс
істейді.
•
•
<Auto> - <RGB(PC)> - <RGB(AV)> - <YPbPr(AV)>
<HDMI> режимінде <Video Type> тек 640x480p 59.94 Гц/60 Гц жəне 1280x720p 59.94 Гц/60
Гц сигналдары үшін іске қосылады.
•
<Auto> - <PC> - <AV>
Қолдану
Компьютер
мəзірі
zoom
RGB(PC)
ДК-дің RGB ұяшығын D-Sub
ағытпасына жалғау
Ажырату
Қосу
Қосу
RGB(AV)
Аудио-видео құрылғының
(STB, DVD т.с.с.) RGB ұяшығын
D-Sub ағытпасына жалғау
Қосу
Ажырату
Ажырату
Қосу
Ажырату
Ажырату
Ажырату
Ажырату
Қосу
Қосу
Ажырату
Ажырату
T
T
Аудио-видео құрылғының
YPbPr(AV) (STB, DVD т.с.с.) YPbPr ұяшығын
D-Sub ағытпасына жалғау
PC
ДК-ді HDMI ағытпасына жалғау
AV
Аудио-видео құрылғыны (STB, DVD т.с.с.)
HDMI ағытпасына жалғау
Auto
Қолданылуы
Color,
Sharpness,
Tint
Автоматты параметрлер
-
3-5
МƏЗІР
СИПАТТАМА
Caption
<Caption> функциясына, видео дереккөзден келетін аналогты сигналда субтитрлер бар болса
қолдау көрсетіледі.
Reset
•
<Caption> : <Off> - <On>
•
<Mode> : <Caption> - <Text>
•
<Channel> : <1>-<2>
•
<Field> : <1>-<2>
•
<Caption> функциясы <PC> (соның ішінде Құралас) немесе <HDMI> режимінде жұмыс
жасамайды.
•
Сыртқы сигналға қарай, арнаға не <Field> параметрлеріне өзгерту енгізу керек болуы
мүмкін.
•
Əр <Channel> жəне <Field> əр түрлі ақпаратты қамтиды. <Field><2> ішінде қамтылған
ақпарат, <Field><1> ішінде қамтылған ақпаратқа қосымша ретінде беріледі.
(мысалы, ағылшын тіліндегі субтитрлар <Channel><1> ішінде, испан тіліндегі
субтитрлар <Channel><2> арқылы беріледі.)
Осы функцияның көмегімен сіз зауыттық əдепкі параметрлерге түрлі параметрлерді қайта
баптай аласыз.
•
<Factory Default> : Параметрлердің бастапқы мəндерін қалпына келтіреді.
•
<Reset Filter Time> : Сүзгі уақытын орнатады.
3-5-4. Option
МƏЗІР
Language
Menu Option
СИПАТТАМА
Осы функцияны қолданып, мəзір бейнебетіне арналған тілді таңдауыңызға болады.
•
<Position> : Мəзірді жоғары/төмен/солға/оңға жылжытуыңызға болады.
•
<Transparency> : Мəзірдің жарық өткізу мəнін орнатуыңызға болады.
•
•
<Display Time> : Мəзір көрсетілетін уақытты орнатуыңызға болады.
•
Sound
<5 sec> - <10 sec> - <30 sec> - <60 sec> - <90 sec> - <120 sec> - <Stay On>
Проекторға 7Вт (моно) үндеткіш кіріктіріліп орнатылған. Үнділікті реттеу үшін төмендегі
параметрлерді қолданыңыз.
•
Filter Check Time
<High> - <Medium> - <Low> - <Opaque>
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
Сүзгінің тексеру өткізетін уақытын орнатады. (Бірлік: сағат)
•
<Off> - <100> - <200> - <400> - <800>
Егер сүзгіні пайдалану уақыты сүзгіні тексеру кезеңінен артық болса, проектор іске
қосылған сайын сүзгіні тексеру туралы хабар 1 минутқа көрінеді.
Сүзгіні тексеру хабары: "<Check the filter, and if necessary, clean or replace it.>".
3-5
Қолданылуы
МƏЗІР
СИПАТТАМА
Auto Power On
Auto Power On (қосулы) күйде тұрса, егер проекторға қуат келсе, ол Power түймешігін баспай-ақ
автоматты түрде іске қосылады.
•
Sleep Timer
<Off> - <On>
Sleep Timer (Ұйқы таймері) қосылып тұрғанда, берілген уақыт ішінде кіріс сигналы болмаса,
проектор автоматты түрде сөнеді.
(Қашықтан басқару пультінен немесе проектордың үстінен көрсетілген уақыт ішінде ешқандай
түймешік басылмауға тиіс).
•
Melody
<Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min>
Проекторды іске қосқанда жəне сөндіргенде саз ойнау үшін осы параметрді орнатыңыз.
•
<Off>-<Low>-<Medium>-<High>
Тек SP-M270 / SP-M300 арналған
Security
Ұрлыққа жол бермеу үшін, проектор тоққа қосылған кезде, пайдаланушылар проекторға кіру
үшін қолданылатын құпиясөзді орната аласыз. Құпиясөзді орнатқан кезде, проекторға
құпиясөзді көрсетпей кіре алмайсыз.
•
•
<Power On Protection>
•
<Off> : Ағымдық құпиясөзіңізді енгізіңіз де, қауіпсіздік функциясын ажыратыңыз.
•
<On> : Жаңа құпиясөзіңізді енгізіңіз де, қауіпсіздік функциясын қосыңыз.
<Change Password> : Ағымдық құпиясөзіңізді өзгертіңіз.
Бейнеленген сандық түймешіктер арқылы құпиясөзді енгізіңіз немесе өзгертіңіз.
Panel Lock
Проектордың корпусындағы түймешіктерді бұғаттап, оны тек қашықтан басқару пультінің
көмегімен ғана басқарылатын етіп баптай аласыз.
•
Information
Қолданылуы
<Off> - <On>
Сыртқы дереккөз сигналдарын, суреттің бапталуын жəне ДК суретінің лайықталуын тексере
аласыз.
3-5
4
Ақаулықты түзету
4-1
Қызмет көрсетер алдында
Сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласар алдында мыналарды тексеріңіз. Ақаулық қайталана берсе,
ең жақын Samsung Electronics Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Белгілері
Орнату
жəне
жалғау
Мəзір жəне
қашықтан
басқару
Ақаулықты түзету
Тоқ жоқ.
Қуат сымдарының қосылымын тексеріңіз.
Проекторды төбеге орнатқым келеді.
Төбеге орнатуға арналған аспа жинақ жеке сатылады.
Жергілікті құрылғы дистрибьюторына хабарласыңыз.
Сыртқы көзді таңдау мүмкін емес.
Видео сымдары мен сымдардың ұяшыққа немесе екі жақ
ұяшықтарға дұрыс жалғанғандығына көз жеткізіңіз. Егер
құрал дұрыс жалғанбаса, оны таңдау мүмкін емес.
Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс
істемейді.
Сыртқы сигнал көзінің дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз.
Қашықтан басқару пультінің батареясын тексеріңіз. Егер
бір жері дұрыс болмаса, орнына өлшемі ұсынысқа сай
басқа батареяны салыңыз.
Қашықтан басқару пультін, құрылғының артындағы
сенсорға шамамен 32,8 фут (10 м) қашықтықта тұрып
бағыттаңыз. Қашықтан басқару пульті мен құрылғының
арасында кедергі туғызатын зат тұрса, оны алыңыз.
Проектордың қашықтан басқару сенсорындағы 3 жолақты
шамшырақтар немесе басқа жарық беру құрылғылары
пульттің сезімталдығына əсер етіп, бұзылуына себеп
болуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультінің батарея салатын
қорапшасының бос екеніне көз жеткізіңіз.
Проектордың үстіндегі LED индикаторының жанғанын
тексеріңіз.
Мəзірді таңдай алмаймын.
4-1
Мəзірдің сұры болып көрсетілгенін не көрсетілмегенін
тексеріңіз. Сұры түсті мəзір элементтері жұмыс істемейді.
Ақаулықты түзету
Белгілері
Бейнебет
жəне
сыртқы
сигнал
көзі
Суреттерді көре алмаймын.
Ақаулықты түзету
Проектордың қорек сымының жалғанып тұрғанын
тексеріңіз.
Проекторға кіретін сигнал көзінің дұрыс таңдалғанына көз
жеткізіңіз.
Жалғастырғыштардың проектордың артындағы
ұяшықтарға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Қашықтан басқару пультінің батареяларын тексеріңіз.
<Color> жəне<Brightness> параметрлерінің ең төменгі
шекте болмауын тексеріңіз.
Түс қанық емес.
<Tint> жəне <Contrast> параметрлерін реттеңіз.
Суреттер анық емес.
Фокусты реттеңіз.
Проектордың экраннан тым алыс немесе оған тым жақын
тұрмағанын тексеріңіз.
Бөтен шуыл естіледі.
Егер бөтен дыбыс жалғаса берсе, Қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс режимінің LED шамы жанады.
LED индикаторлары тарауын қараңыз.
Бейнебетте сызықтар пайда болады.
ДК-ді қолданғанда экранда шуыл пайда болуы мүмкін.
Бейнебет жиілігін (жаңарту диапазоны) реттеңіз.
Ешбір сыртқы құрал бейнеленбейді.
Сыртқы құрылғының жұмыс күйін тексеріңіз жəне
<Brightness> пен <Contrast> сияқты лайықталатын
элементтердің Проектор мəзірінің <Mode> əмір
бейнебетінде дұрыс өзгертілгенін тексеріңіз.
Тек көк экран ғана пайда болады.
Сыртқы құрылғыларды дұрыс жалғағаныңызға көз
жеткізіңіз. Қосылым сымдарын қайта тексеріңіз.
Бейнебет ақ-қара түсті немесе алабажақ
болып көрінеді немесе ол тым күңгірт не
жарық.
Жоғарыда айтылғандай, мəзірдегі <Brightness>, <Contrast>
немесе <Color> сияқты лайықталатын элементтерді
тексеріңіз.
Əр түрлі параметрлердің əдепкі мəндерін орнатқыңыз
келсе, мəзірден <Factory Default> функциясын қосыңыз.
Ақаулықты түзету
4-1
5
Қосымша ақпарат
5-1
Сипаттамалары
5-1-1. SP-M200 / SP-M220 / SP-M250
ҮЛГІСІ
Панель
Өлшемі
0,63 дюйм 3P СКБ
Ажыратымдылық
XGA (1024 x 768)
Пішімдік қатынас
Қуат
Шам
SP-M200
Қуатты тұтыну
240 Вт
Кернеу
100 ~ 240 В АТ, 50/60 Гц
Қуатты тұтыну
180 Вт
Қызмет мерзімі
3.000 сағат (Эко : 5.000 сағат)
279 x 229 x 79 мм
Салмағы
2,5 кг
Кіріс сигналы
240 Вт
180 Вт
Жарықтылық
2.000 ANSI
Контраст
500:1
Проекциялау диапазоны
1 м ~ 14 м / 39,37 дюйм ~ 551,18 дюйм
Keystone
Тік (±20˚)
Масштабты реттеу ff
Қолдан
Фокусты түзету
Қолдан
Бейнебет өлшемі (диагональ)
Диагональ 30 дюйм ~ 400 дюйм
Линза
F=1,7 ~ 1,87, f=19,2мм ~ 23 мм
Масштаб қатынасы
1:1,2
D-Sub 15p
Аналогты RGB, аналогты YPbPr
HDMI
Сандық RGB, сандық YPbPr
RCA x 1
Құралас видео
Үндеткіш
Пайдалану
ортасы
SP-M250
4:3
Өлшемдері
Негізгі
функциялары
SP-M220
2.200 ANSI
260 Вт
200 Вт
2.500 ANSI
7 Вт (моно)
Температура жəне
ылғалдылық
Жұмыс параметрлері: Температура 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Ылғалдылық 20 % ~ 80 % (Конденсатсыз)
Сақтау : Температура -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Ылғалдылық 10 % ~ 90 % (Конденсатсыз)
Шуыл
5-1
Эко : 31 дБ, Жарық : 35дБ
Қосымша ақпарат
5-1-2. SP-M270 / SP-M300
ҮЛГІСІ
Панель
Өлшемі
0,63 дюйм 3P СКБ
Ажыратымдылық
XGA (1024 x 768)
Пішімдік қатынас
Қуат
Шам
SP-M270
4:3
Қуатты тұтыну
290 Вт
Кернеу
100 ~ 240 В АТ, 50/60 Гц
Қуатты тұтыну
220 Вт
Қызмет мерзімі
3.000 сағат (Эко : 5.000 сағат)
Өлшемдері
279 x 229 x 79 мм
Салмағы
2,74 кг
Негізгі
функциялары
Кіріс сигналы
Шығыс сигналы
295 Вт
Жарықтылық
2.700 ANSI
Контраст
2000:1 (Сурет режимінің қозғалмалы күйінде ғана істейді )
Проекциялау диапазоны
1 м ~ 14 м / 39,37 дюйм ~ 551,18 дюйм
Keystone
Тік (±20˚)
Масштабты реттеу
Қолдан
Фокусты түзету
Қолдан
Бейнебет өлшемі (диагональ)
Диагональ 30 дюйм ~ 400 дюйм
Линза
F=1,7 ~ 1,87, f=19,2мм ~ 23 мм
Масштаб қатынасы
1:1,2
D-Sub 15p
Аналогты RGB, аналогты YPbPr
HDMI
Сандық RGB, сандық YPbPr
RCA x 1
Құралас видео
D-Sub 15p
Аналогты RGB, аналогты YPbPr
Үндеткіш
Пайдалану
ортасы
SP-M300
3.000 ANSI
7 Вт (моно)
Температура жəне
ылғалдылық
Жұмыс параметрлері: Температура 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
Ылғалдылық 20 % ~ 80 % (Конденсатсыз)
Сақтау : Температура -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
Ылғалдылық 10 % ~ 90 % (Конденсатсыз)
Шуыл
Эко : 31 дБ, Жарық : 35дБ
B сыныбы (Тұрғынды жерде қолданылатын ақпараттық коммуникация құрылғылары) Бұл құрылғы, үйде қолдану
үшін ЭМС талаптарына сай тіркелген (B сыныбы). Барлық жерде қолдануға болады. (B сыныбындағы құрылғылар,
A сыныбы құрылғыларына қарағанда электрмагнитті толқынды аз шығарады.)
СКБ проекторды жасау үшін қолданылған СКБ панель, бірнеше мыңдаған ұсақ пикселдерден тұрады. Басқа видео
құрылғылары тəрізді, СКБ панелде де жұмыс жасамайтын нашар пикселдер болуы мүмкін. Құрылғыны жеткізерде,
СКБ панель үшін рұқсатталған нашар пикселдер мен нашар пикселдер санын анықтау, СКБ панелін өндіруші
тарапынан жəне біздің компания тарапынан, тиісті стандарттарға сай қатаң бақыланған. Бейнебетте кейбір істен
шыққан пикселдер болуы мүмкін, бірақ бұл бейнебет сапасына жəне құрылғының қызмет мерзіміне əсер етпейді.
Қосымша ақпарат
5-1
5-2
RS232C Əмірлер кестесі
Тілдесу пішімі (RS232C стандартына сай келеді)
•
Бод диапазоны : 9.600 bps
•
теңдік : Ешқандай
•
Дерек биті : 8, тоқтату биті : 1
•
Ағымды басқару : Ешқандай
Сериялық тілдесу протоколы
1. Əмір жинағының құрылымы [7байт]
0x08
•
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
мəні
CS
Əмір жинағы барлығы 7 байттан тұрады.
•
0x08 жəне 0x22 екі байты, жинақтың сериялық тілдесуге арналғанын көрсетеді.
•
Келесі 4 байт, пайдаланушы анықтауға болатын, алдын ала тағайындалған əмірді білдіреді.
•
Соңғы байт, ағымдық жинақтың жарамдылығын тексеруге арналған тексеру саны.
•
Бастапқы [2 байт]: Алдын ала анықталған мəндер 0x08 жəне 0x22 болып сақталған.
•
Cmd1 [1 байт]: Əмір тізімінде берілген алғашқы кодтың мəні (он алтылық)
•
Cmd2 [1 байт]: Əмір тізімінде берілген екінші кодтың мəні (он алтылық)
•
Cmd3 [1 байт]: Əмір тізімінде берілген үшінші кодтың мəні (он алтылық)
•
Мəн [1 байт]: Əмірге арналған кіріс параметрі (əдепкі: 0) (он алтылық)
•
CS [1 байт]: Тексеру суммасы (CS мəнінен басқа барлық мəндердің сомасы, 2-нің қосымша мəні.)
2. Тіл қату жинағының құрылымы [3 байт]
1. Сəтті
0x03
0x0C
0xF1
0x0C
0xFF
2. Сəтсіз
0x03
•
Сыртқы құралдан алынған жинақтың мəні жарамды болса, Сəтті жинағы жіберіледі. Əйтпесе, Сəтсіз жинағы
жіберіледі.
•
Сəтсіз жинағы келесі жағдайларда жіберіледі:
•
•
Алынған жинақтың ұзындығы 7 байтқа тең болмаса.
•
2 байттық жинақ атауының мəні 0x08, 0x22 мəндеріне тең болмаса.
•
Тексеру суммасы дұрыс болса.
Сыртқы құралдың сəтсіздікті анықтауы
•
5-2
Сыртқы құрал жинақты Сəтсіз деп табады егер де, Сəтті жинағын 100ms ішінде ала алмаса.
Қосымша ақпарат
Əмір кестесі
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
General
Power
Volume
Power
CMD1
Display OSD
/ Power On
Mute
0x00
CMD3
0x00
Cancel
2
Direct Power
Off
3
0x01
0x00
(0~100)
Up
0x01
0
Down
0x02
0
0x00
0
0x02
0x00
0x00
Off
On
1
0x03
0x00
0x00
Off
Still
On
Input
Source List
Қосымша ақпарат
0
1
0x04
0x00
0x00
Off
Power On
Protection
0
1
On
Blank
МƏНІ
OK
Direct
Volume
Continuous
0x00
CMD2
0
1
(0~9)
0x05
0x00
0x00
(0~9)
AV
AV
0x0A
0x00
0x01
0
PC
PC
0x03
0
HDMI
HDMI
0x04
0
5-2
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Picture
Mode
Dynamic
0x0B
CMD2
0X00
CMD3
0x00
МƏНІ
0
Standard
1
Presentation
2
Text
3
Movie
4
Game
5
User
6
Contrast
0~100
0X02
0x00
(0~100)
Brightness
0~100
0X03
0x00
(0~100)
Sharpness
0~100
0X04
0x00
(0~100)
Color
0~100
0X05
0x00
(0~100)
G50 / R50
0x06
0x00
(0~100)
0x0A
0x00
1
Tint (G/R)
Color Tone
WB
5-2
CMD1
Cool2
Cool1
2
Warm1
3
Warm2
4
R offset
0x0B
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
B offset
0x02
(0~100)
R gain
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
Қосымша ақпарат
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Picture
Gamma
-3~3
Save
Display OSD
CMD1
0x0B
Digital NR
CMD3
0x0C
0x00
(0~6)
0x0D
0x00
0
1
Cancel
2
Direct Save
3
Normal
0x0E
0x00
0
0x0F
0x00
0
Zoom1
1
Zoom2
2
16:9
3
Off
0x10
0x00
On
Black Level
0 IRE/
NORMAL
0x11
0x00
Off
0x12
0x00
Off
0x13
0x00
UP
0x14
0x00
0
0x15
0x00
0
DOWN
fine
Up
1
0x16
0x00
DOWN
Reset
Zoom
x1
Display OSD
0
1
0x17
0x00
0
OK
1
Cancel
2
Direct Reset
3
0x18
0x00
0
x2
1
x4
2
x8
3
LEFT
Қосымша ақпарат
0
1
Auto
adjustment
Coarse
0
1
Auto
PC
0
1
On
Film Mode
0
1
7.5 IRE/LOW
Overscan
МƏНІ
OK
Reset
Size
CMD2
0x19
0x00
0
RIGHT
1
Up
2
Down
3
5-2
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Picture
5-2
Horizontal
Position
Continuous
Vertical
Position
Continuous
CMD1
LEFT
0x0B
CMD2
0x1A
CMD3
0x00
RIGHT
DOWN
Up
МƏНІ
0
1
0x1B
0x00
0
1
Қосымша ақпарат
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Setup
Install
Lamp Mode
CMD1
Front-Floor
0x0C
CMD2
0x00
CMD3
0x00
Background
Test Pattern
Video Type
Reset
1
Rear-Floor
2
Rear-Ceiling
3
ECO
0x01
0x00
-50~50
Auto
Keystone
Off
0x02
0x00
(0~100)
0x02
0
On
Logo
1
0x03
0x00
0
Blue
1
Black
2
Crosshatch
0x04
0x00
0
Screen size
1
Pattern Off
2
Auto
0x05
0x00
0
RGB(PC)
1
RGB(AV)
2
YPbPr(AV)
3
PC
4
AV
5
Factory
Default
Caption
Display OSD
0x06
0x00
Mode
1
Cancel
2
Direct
Factory
Default
3
Display OSD
0x01
1
Cancel
2
Direct Reset
Filter Time
3
Off
0x07
0x00
Caption
1
1
2
0
1
0x01
0
1
0x02
2
Field
0
OK
Text
Channel
0
OK
On
Қосымша ақпарат
0
2
V-Keystone
Reset Filter
Time
Caption
0
Front-Ceiling
Bright
Keystone
МƏНІ
0
1
0x03
0
1
5-2
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Option
Language
Menu Option
English
0x0D
CMD2
0x00
CMD3
0x00
МƏНІ
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
Italiano
5
Svenska
6
Português
7
Русский
8
???
9
???
10
Türkçe
11
???
12
Position
Transparenc
y
Display Time
5-2
CMD1
LEFT
0x01
0x00
0
RIGHT
1
UP
2
DOWN
3
High
0x02
0x00
0
Medium
1
Low
2
Opaque
3
5 sec
0x03
0x00
0
10 sec
1
30 sec
2
60 sec
3
90 sec
4
120 sec
5
Stay On
6
Қосымша ақпарат
БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ
Option
Sound
100Hz
CMD1
Up
0x0D
CMD2
0x04
CMD3
0x01
Down
300Hz
Up
0x02
Up
0x03
Up
0x04
Off
Up
0x05
0
1
0x05
0x00
0
100
1
200
2
400
3
800
4
Auto Power
ON
Off
Sleep Timer
Off
0x06
0x00
On
0
1
0x07
0x00
0
10 min
1
20 min
2
30 min
3
Information
Panel Lock
0
1
Down
Filter Check
Time
0
1
Down
10KHz
0
1
Down
3KHz
0
1
Down
1KHz
МƏНІ
Off
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
On
1
Melody
Off
(SP-M270 /
SP-M300
үшін ғана)
Low
1
Medium
2
High
3
Қосымша ақпарат
0x0B
0x00
0
5-2
5-3
SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАЙЛАНЫС
Егер Samsung өнімдеріне қатысты сұрағыңыз немесе пікіріңіз болса, SAMSUNG қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180
00, Praha 8
5-3
Қосымша ақпарат
EUROPE
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar
din reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
Қосымша ақпарат
6-3
CIS
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http:// www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
6-3
Қосымша ақпарат
MIDDLE EAST
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Қосымша ақпарат
6-3
Download PDF

advertising