Samsung | SP-M255W | Samsung SP-M255W 사용자 매뉴얼

SP-M205 SP-M225 SP-M255 SP-M275 SP-M305
โปรเจคเตอร LCD
คําแนะนําสําหรับผูใช
สีและลักษณะของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากภาพประกอบในคูมือ
นี้
ขอมูลจําเพาะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงห
นาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สารบัญ
ข อควรระวั งด านความปลอดภั ยที่ สําคั ญ
ก อนการเริ่ มต น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
การดู แลและบํารุ งรั กษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ข อควรระวั งเพื่ อความปลอดภั ย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
การติ ดตั้ งและการเชื่ อมต อ
สิ่ งที่ บรรจุ ภายใน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
การติ ดตั้ งโปรเจคเตอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
การปรั บระดั บด วยขาตั้ ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
การปรั บซู มและโฟกั ส . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
ขนาดจอและระยะห างของการฉาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
การเปลี่ ยนหลอดไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
ด านหลั ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
โหมดการแสดงผลที่ สนั บสนุ น
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
การเชื่ อมต อสายไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
การเชื่ อมต อ PC และ การตั้ งค า PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
การต อกั บคอมพิ วเตอร โดยใช สาย HDMI/DVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
การต ออุ ปกรณ มาตรฐาน HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
การต อกั บอุ ปกรณ AV โดยใช สาย D-Sub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
การต ออุ ปกรณ AV กั บเอาต พุ ตแบบคอมโพเนนต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
การเชื่ อมต อโดยใช สายวิ ดี โอ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
การเชื่ อมต อลําโพงภายนอก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
การต อเข ากั บเครื อข าย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
ช องล็ อค Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
การใช งาน
คุ ณสมบั ติ ของผลิ ตภั ณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
ด านหน า , บน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
รี โมทคอนโทรล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
สั ญญาณไฟ LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
การใช เมนู การปรั บจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหน าจอ )
. . . . . . . . . . . . 3-5
การจั ดการเครื อข าย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
ฟ งก ชั น MEDIA PLAY
การเชื่ อมต ออุ ปกรณ เก็ บข อมู ล USB และข อควรระวัง
. . . . . . . . . . . . . . . 4-1
เอกสาร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
ภาพถ าย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
ดนตร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
ภาพยนตร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
การตั้ งค า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
รู ปแบบไฟล ที่ สนั บสนุ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
การแก ไขป ญหา
ก อนที่ จะขอรั บบริ การ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
ข อมู ลเพิ่ มเติ ม
ข อมู ลจําเพาะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
ตารางคําสั่ ง RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
ติ ดต อ SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-1. กอนการเริ่มตน
ไอคอนที่ใชในคูมือนี้
ไอคอน
ชื่อ
ขอควรระวัง
หมายเหตุ
ความหมาย
แสดงถึงกรณีที่ฟงกชันอาจไมทํางานหรือการตั้งคาอาจถูกยกเลิก
แสดงถึงคําแนะนําหรือเคล็ดลับในการทํางานของฟงกชัน
การใชคูมือนี้
z
โปรดทําความเขาใจกับขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยกอนที่จะใชผลิตภัณฑนี้
z
เนื้อหาของคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
z
ถามีปญหาเกิดขึ้น โปรดดูที่หัวขอ 'การแกไขปญหา'
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์
Samsung Electronics, Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ในคูมือนี้
หามทําซ้ํา แจกจาย หรือใชสวนหนึ่งสวนใดของคูมือนี้ในรูปแบบใดก็ตาม หากไมไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก Samsung Electronics,
Co., Ltd.
บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-2. การดูแลและบํารุงรักษา
การทําความสะอาดพื้นผิวและเลนส
ทําความสะอาดโปรเจคเตอรดวยผาแหงที่นุม
z
หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยสารไวไฟ เชน เบนซิน
z
หลีกเลี่ยงการขูดขีดเลนสดวยเล็บหรือของแหลม
หรือทินเนอร
อาจทําใหเกิดรอยขูดหรือทําใหผลิตภัณฑเสียหาย
z
หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยผาเปยกหรือการฉีดน้ําลง
บนผลิตภัณฑโดยตรง
ถาน้ําเขาในผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต หรือเกิด
ปญหากับผลิตภัณฑ
z
อาจเกิดรอยสีขาวที่พื้นผิวของโปรเจคเตอร ถาถูกน้ํา
ลักษณะที่ปรากฏและสีอาจแตกตางกันไปตามรุน
การทําความสะอาดภายในโปรเจคเตอร
สําหรับการทําความสะอาดภายในโปรเจคเตอร โปรดติดตอ ศูนยบริการ
Samsung ที่ไดรับอนุญาต
z
ติดตอ ศูนยบริการ หากพบฝุนหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องโปรเจค
เตอร
บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-3. ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ไอคอนที่ใชสําหรับขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ไอคอน
ชื่อ
ความหมาย
คําเตือน
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ทําเครื่องหมายนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวิตได
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ทําเครื่องหมายนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายได
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
รูปภาพตอไปนี้ใชอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางไปจากนี้ตามรุนและประเทศที่ใชงาน
ลักษณะที่ปรากฏและสีอาจแตกตางกันไปตามรุน
คําเตือน
เสียบปลั๊กไฟอยางแนนหนา
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
หลีกเลี่ยงการตออุปกรณไฟฟาหลายชนิด
เขากับเตารับไฟฟาที่ผนังเพียงเตาเดียว
z
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมเนื่องจากเตา
รับไฟฟามีความรอนสูงเกินไป
หลีกเลี่ยงการใชสายไฟหรือปลั๊กที่เสียหาย
หลีกเลี่ยงการบิดหรืองอสายไฟจนเกินไป
หรือเตารับไฟฟาที่หลวม
และอยาวางของหนักทับสายไฟ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
z
เพลิงไหม
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหมเนื่องจากสายไฟฟาเสียหาย
หลีกเลี่ยงการเสียบหรือถอดปลั๊กดวยมือ
ในการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหปดเครื่อง
เปยก
และถอดปลั๊กไฟฟา และสายอื่นๆ ที่ตออยู
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟช็อต
กับผลิตภัณฑ
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหมเนื่องจากสายไฟฟาเสียหาย
โปรดตอสายไฟฟาเขากับเตารับไฟฟาที่ลง
กราวด (สําหรับอุปกรณที่มีฉนวนคลาส 1
เทานั้น)
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เกิดการบาดเจ็บ
ขอควรระวัง
เมื่อถอดปลั๊กไฟฟาจากเตารับไฟฟาที่ผนัง
โปรดจับที่ปลั๊กและอยาจับที่สายไฟ
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
อยาเปดหรือปดผลิตภัณฑดวยการเสียบ
และถอดปลั๊กไฟฟา (อยาใชปลั๊กไฟเปน
สวิตชเปด/ปด)
เพลิงไหม
ถอดปลั๊กไฟกอนที่จะทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
ตอปลั๊กไฟฟาเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังใน
จัดวางสายไฟใหหางจากแหลงความรอน
ตําแหนงที่สามารถเอื้อมถึงไดงาย
z
เมื่อเกิดปญหากับผลิตภัณฑ คุณตอง
ถอดปลั๊กไฟฟาเพื่อตัดไฟใหหมด คุณ
ไมสามารถตัดไฟฟาอยางสมบูรณโดย
ใชปุมเปด/ปดของผลิตภัณฑเพียงอยาง
เดียว
เกี่ยวกับการติดตั้ง
คําเตือน
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนงที่
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนง
ถูกแสงแดดโดยตรง และติดตั้งผลิตภัณฑ
ที่มีการถายเทอากาศไมดี เชน ภายในตู
ใกลกับความรอน เชน ใกลไฟหรือเครื่องทํา
หนังสือหรือตูเก็บของ
ความรอน
z
z
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมเนื่องจากเกิด
ความรอนภายใน
อาจลดอายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑหรือทําใหเกิดเพลิงไหม
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑในตูหรือชั้นวาง ใหดาน
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนคอนโซลหรือชั้น
หนาของผลิตภัณฑมีการรองรับดวยตูหรือ
วาง ใหดานหนาของผลิตภัณฑไมยื่นออก
ชั้นวางอยางสมบูรณ
มาจากคอนโซลหรือชั้นวาง
z
z
มิฉะนั้นจะทําใหผลิตภัณฑตกหลนและ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลน
ทําใหเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ
และทําใหเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ
หรือเกิดการบาดเจ็บได
ได
โปรดใชตูเก็บหรือชั้นที่เหมาะกับขนาด
ของผลิตภัณฑ
จัดวางสายไฟใหหางจากเครื่องทําความ
เมื่อมีฟาคะนองหรือฟาผา ใหถอดปลั๊ก
รอน
ไฟฟา
z
ฉนวนหุมสายไฟอาจละลายและทําให
z
เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
อยาติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนงที่มีฝุน
อยาติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ซึ่งมีฝุน
ละออง ความชื้น (เซานา) น้ํามันควัน หรือ
ละอองมาก
น้ํา (ฝน) และอยาติดตั้งในยานพาหนะ
z
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหม
ขอควรระวัง
อยาปดกั้นชองระบายอากาศดวยผาปูโตะ
หรือผามาน
z
อยาทําผลิตภัณฑหลนขณะที่เคลื่อนยาย
z
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมเนื่องจากเกิด
อาจทําใหเกิดปญหากับผลิตภัณฑหรือ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ความรอนภายใน
เมื่อวางผลิตภัณฑ โปรดวางเบาๆ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑหรือทําใหเกิดการบาดเจ็บ
อยาติดตั้งผลิตภัณฑที่ความสูงซึ่งเด็ก
สามารถเอื้อมถึงได
z
ถาเด็กสัมผัสผลิตภัณฑ อาจทําหลน
และเกิดการบาดเจ็บได
เกี่ยวกับการใชงาน
อยาสอดวัตถุที่เปนโลหะ เชน ตะเกียบ
อยาใหเด็กวางของเชนของเลนหรือคุกกี้
โลหะ เหรียญ หรือกิ๊บติดผม หรือสิ่งที่ติด
บนผลิตภัณฑ
ไฟไดในผลิตภัณฑ (ชองระบายอากาศ
พอรต ฯลฯ)
z
ถาเด็กพยายามเอื้อมเพื่อหยิบสิ่งเหลานี้
z
ถานาหรอสงแปลกปลอมเขาสู
ผลิตภัณฑอาจรวงหลนและทําใหเกิด
ผลิตภัณฑ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและ
อันตรายได
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
อยาถอดประกอบ หรือพยายามแกไขหรือ
หามมองเขาหาแสงของหลอดไฟโดยตรง
ดัดแปลงผลิตภัณฑ
หรือฉายภาพเขาสูดวงตาโดยตรง
z
เมื่อผลิตภัณฑตองการการซอมบํารุง
z
ใหติดตอ ศูนยบริการ
หลีกเลี่ยงการใชหรือวางสเปรยหรือวัตถุที่
เมื่อคุณนําแบตเตอรี่ออกจากรีโมท
ติดไฟงายไวใกลผลิตภัณฑ
z
กรณีนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
สําหรับเด็ก
คอนโทรล โปรดระวังอยาใหเด็กกลืน
แบตเตอรี่ เก็บแบตเตอรี่ไวใหพนมือเด็ก
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหม
z
ถามีการกลืนกิน โปรดพบแพทยทันที
หลีกเลี่ยงการวางภาชนะใสของเหลว เชน
แจกัน กระถางตนไม เครื่องดื่ม เครื่องสํา
อางค หรือยา หรือวัตถุที่เปนโลหะไวบน
ผลิตภัณฑ
z
ถาน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสู
ผลิตภัณฑ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและ
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
ขอควรระวัง
ถาผลิตภัณฑมีควันออกมา มีเสียงผิด
ถามีน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูผลิตภัณฑ
ปกติ หรือมีกลิ่นไหม ใหถอดปลั๊กไฟ
ใหปดเครื่องและถอดสายไฟออกจากเตารับ
ทันที และติดตอ ศูนยบริการ
ที่ผนัง และติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหม
ถาขาหรือแกนของปลั๊กไฟไดรับฝุน
หามใชผลิตภัณฑเมื่อพบวาทํางานผิดปกติ
ละออง น้ํา หรือสิ่งแปลกปลอม ให
เชน ไมมีเสียงหรือไมมีภาพ
ทําความสะอาดใหหมดจด
z
z
ปดผลิตภัณฑทันที ถอดสายไฟออกจาก
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือ
เตารับไฟฟาที่ผนัง และติดตอ ศูนย
เพลิงไหม
บริการ
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ให
เมื่อมีสถานการณกาซรั่ว โปรดอยาสัมผัส
ถอดปลั๊กไฟและเช็ดผลิตภัณฑดวย
ผลิตภัณฑหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศ
ผาแหงและนุม
ทันที
z
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เชนขี้ผึ้ง
z
เบนซิน แอลกอฮอล ทินเนอร
น้ํายาไลยุง น้ําหอม น้ํามันหลอลื่น
อาจเกิดประกายไฟที่ทําใหระเบิดหรือ
เพลิงไหม
z
ระหวางพายุฝนฟาคะนอง โปรดอยา
สัมผัสสายไฟหรือสายอากาศ
หรือสารทําความสะอาดในการทํา
ความสะอาดผลิตภัณฑ
อาจทําใหภายนอกของอุปกรณ
ผิดรูปหรือทําใหตัวอักษรตางๆ ลบ
เลือน
เมื่อไมไดใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน
เชน ออกจากบานเปนเวลานาน ให
ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับที่ผนัง
z
อยาสัมผัสเลนสของผลิตภัณฑ
z
อาจทําใหเลนสเสียหาย
มิฉะนั้นอาจเกิดฝุนละอองสะสม
และทําใหเกิดเพลิงไหมเนื่องจาก
ความรอนสูงหรือไฟฟาลัดวงจร
หรือทําใหเกิดไฟฟาช็อต
ถาติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนงที่
อยาสัมผัสสวนภายนอกของผลิตภัณฑดวย
สภาพแวดลอมของการใชงานมีการ
เครื่องมือเชนมีดหรือคอน
เปลี่ยนแปลงมาก อาจมีปญหาดาน
คุณภาพอยางรุนแรงเนื่องจากสภาพ
แวดลอม ในกรณีนี้ โปรดปรึกษาศูนย
บริการของเรากอนติดตั้งผลิตภัณฑ
z
สถานที่ซึ่งมีฝุนละอองละเอียด
สารเคมี อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป
ความชื้นสูง เชน สนามบินหรือ
สถานีซึ่งมีการใชผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน
ถาทําผลิตภัณฑตกหลนหรือตัว
ในการทําความสะอาดฝุนละอองที่เลนส
เครื่องภายนอกเสียหาย ใหปดเครื่อง
ฉายภาพดานหนา ใหใชสเปรยหรือผาชุบน้ํา
และถอดปลั๊ก ติดตอ ศูนยบริการ
สบูที่เปนกลางหมาดๆ
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหม
โปรดวางรีโมทคอนโทรลไวบนโตะ
z
ถาคุณเหยียบรีโมทคอนโทรล
ให ศูนยบริการ ทําความสะอาดภายใน
โปรเจคเตอรอยางนอยปละครั้ง
อาจทําใหลมและบาดเจ็บหรือทํา
ใหผลิตภัณฑเสียหายได
เพื่อหลีกเลี่ยงการรอนลวก โปรดอยา
อยาทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยการฉีด
สัมผัสชองระบายอากาศหรือฝาปด
น้ําหรือใชผาเปยก หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
หลอดไฟขณะที่ใชงานหรือหลังจาก
เชนน้ําสบู สารขัดเงาอุตสาหกรรมหรือของ
ปดผลิตภัณฑทันที
รถยนต สารขัดสี ขี้ผึ้ง เบนซิน แอลกอฮอล
กับสวนที่เปนพลาสติกของผลิตภัณฑ เชน
ตัวเครื่องโปรเจคเตอร เนื่องจากจะทําให
เกิดความเสียหาย
อยาเปดฝาครอบผลิตภัณฑ
z
อยาใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
อาจเปนอันตรายเนื่องจากกระแส
ไฟฟาแรงดันสูงภายในผลิตภัณฑ
ระวังอยาสัมผัสชองระบายอากาศ
ชองระบายอากาศจะรอนชั่วระยะเวลาหนึ่งแมวา
ขณะที่เปดโปรเจคเตอร เนื่องจากจะมี
จะปดโปรเจคเตอรแลวก็ตาม อยาใหมือหรือราง
อากาศรอนพุงออกมา
กายอยูใกลกับชองระบายอากาศ
อยาวางของที่ไวตอความรอนใกล
ระวังอยาใหรางกายสัมผัสกับหลอดไฟของ
โปรเจคเตอร
โปรเจคเตอร หลอดไฟนี้จะรอนจัด
(เด็กและผูที่มีผิวหนังระคายเคืองงายควรระมัด
ระวังเปนพิเศษ)
โปรดอยาทําฝาครอบเลนสของ
ฝาครอบเลนสจะคุมครองเลนส และควรใชใน
ผลิตภัณฑนี้สูญหาย
ขณะที่ปดโปรเจคเตอร
z
เลนสอาจเสียหาย
z
ถาตองการปดหนาจอขณะที่เปดโปรเจค
เตอร ใหใชคุณสมบัติ BLANK
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-1. สิ่งที่บรรจุภายใน
„
„
นําผลิตภัณฑออกจากบรรจุภัณฑ และตรวจสอบวามีสิ่งตางๆ ตอไปนี้อยู
เก็บกลองบรรจุไวในกรณีที่คุณตองการเคลื่อนยายผลิตภัณฑในภายหลัง
โปรเจคเตอร
สิ่งที่รวมมาดวย
คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว
บัตรรับประกัน (อาจไมมีใหในบาง
สถานที่)
คูมือผูใช
สายไฟ
สาย D-Sub
ฝาครอบเลนส
รีโมทคอนโทรล/ แบตเตอรี่ 2
กอน
ผาทําความสะอาด
(อาจไมมีใหในบางสถานที่)
สกรู 4 ตัว
(สําหรับขายึดกับเพดาน)
กลองใสโปรเจคเตอร
ขายึดกับเพดานไมไดรวมอยูดวย และตองซื้อแยกตางหาก ใชสกรูที่มีใหเพื่อตอโปรเจคเตอรเขากับขายึดกับเพดาน
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-2. การติดตั้งโปรเจคเตอร
ติดตั้งโปรเจคเตอรโดยใหลําแสงจากโปรเจคเตอรตั้งฉากกับหนาจอ
„
„
„
„
วางโปรเจคเตอรใหเลนสอยูกึ่งกลางของหนาจอ ถาจอไมอยูในแนวตั้ง ภาพบนจออาจไมเปนรูปสี่เหลี่ยม
อยาติดตั้งจอในที่สวางจา ถาบริเวณโดยรอบมีความสวางมากเกินไป ภาพบนจอจะไมปรากฏชัดเจน
เมื่อใชโปรเจคเตอรในสภาพแวดลอมที่สวาง ใหใชมานเพื่อปดกั้นแสง
คุณสามารถติดตั้งโปรเจคเตอรในตําแหนงตอไปนี้เมื่อเทียบจากจอภาพ: <ดานหนา-พื้น> / <ดานหนา-เพดาน> / <ดานหลังพื้น> / <ดานหลัง-เพดาน>. ในการดูการตั้งคาตําแหนงที่ติดตั้ง โปรดดูขอมูลดานลางนี้
เมื่อตองการปรับภาพขณะติดตั้งโปรเจคเตอรดานหลังจอ
การติดตั้งดานหลังจอแบบกึ่งโปรงใส
เมื่อคุณติดตั้งโปรเจคเตอรหลังจอแบบกึ่งโปรงใส คุณสามารถใชเมนูเพื่อปรับภาพ เพื่อ
ใหแสดงอยางถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่คุณตั้งโปรเจคเตอร ดานหลัง-พื้น (หรือ
ต่ํา) หรือดานหลัง-เพดาน
1. สําหรับดานหลัง-พื้น ใหกด:
Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหลัง-พื้น
2. สําหรับดานหลัง-เพดาน ใหกด :
Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหลัง-เพดาน
เมื่อตองการปรับภาพเมื่อติดตั้งโปรเจคเตอรไวดานหนาของจอ
การติดตั้งโปรเจคเตอรดานหนาของจอภาพ
เมื่อคุณติดตั้งโปรเจคเตอรที่ดานหนาของจอ คุณสามารถใชเมนูเพื่อปรับภาพ เพื่อให
แสดงอยางถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงที่คุณตั้งโปรเจคเตอร ดานหนา-พื้น (หรือต่ํา)
หรือดานหนา-เพดาน
1. สําหรับดานหนา-พื้น ใหกด:
Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหนา-พื้น
2. สําหรับดานหนา-เพดาน ใหกด :
Menu > ตั้งคา > ติดตั้ง > ดานหนา-เพดาน
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-3. การปรับระดับดวยขาตั้ง
กดปุม PUSH ดังที่แสดง เพื่อปรับขาและระดับของโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรนี้สามารถปรับไดถึงความสูง 30 มม. (ประมาณ 12 ˚) จากจุดอางอิง
<ออโตคียสโตน> เปน <เปด> คา <V-Keystone> จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติ
ถาตองมีการปรับโดยละเอียดหลังจากการปรับอัตโนมัติ ใหใช <V-Keystone>
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-4. การปรับซูมและโฟกัส
ปุมซูม
คุณสามารถปรับขนาดของภาพภายในชวงการซูมดวยการปรับปุม
ซูม
วงแหวน
โฟกัสภาพบนจอโดยใชแหวนโฟกัส
โฟกัส
ขนาดของจอเปนตัวกําหนดระยะหางที่จะตั้งโปรเจคเตอรหางจากจอภาพ
ถาคุณไมติดตั้งโปรเจคเตอรตามระยะการฉายที่ระบุในตาราง ขนาดจอและระยะหางของการฉาย ในสวน 2-5 คุณจะไมสามารถปรับโฟกัส
ไดอยางถูกตอง
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-5. ขนาดจอและระยะหางของการฉาย
A. จอภาพ / Z. ระยะหาง / Y’. ระยะหางจากจุดกึ่งกลางเลนสไปยังสวนลางของภาพ
ติดตั้งโปรเจคเตอรบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน และปรับระดับของโปรเจคเตอรโดยใชขาตั้งที่ปรับไดเพื่อใหไดคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
ถาภาพไมชัดเจน ใหปรับปุมซูมหรือแหวนโฟกัส หรือเลื่อนโปรเจคเตอรไปขางหนาหรือขางหลัง
ขนาดหนาจอ
ระยะหาง
Y (แนวตั้ง)
Z (เทเล)
ออฟเซ็ต
M (แนวแทยง)
X (แนวนอน)
นิ้ว
cm
นิ้ว
cm
นิ้ว
cm
นิ้ว
30
76.2
24
60.9
18
45.7
42.7
108.4
35.5
90.1
2.6
6.3
40
101.6
32
81.3
24
61.0
57.0
144.7
47.4
120.3
3.3
8.4
50
127.0
40
101.6
30
76.2
71.2
180.8
59.2
150.4
4.1
10.5
cm
Z (มุมกวาง)
นิ้ว
cm
Y'
นิ้ว
cm
60
152.4
48
121.9
36
91.4
85.4
217.0
71.0
180.4
5.0
12.6
70
177.8
56
142.2
42
106.7
99.7
253.1
82.9
210.5
5.8
14.7
80
203.2
64
162.6
48
121.9
113.9
289.4
94.7
240.6
6.6
16.8
90
228.6
72
182.9
54
137.2
128.2
325.6
106.6
270.7
7.4
18.9
100
254.0
80
203.2
60
152.4
142.4
361.7
118.4
300.7
8.3
21.0
110
279.4
88
223.5
66
167.6
156.6
397.8
130.2
330.8
9.1
23.1
120
304.8
96
243.8
72
182.9
170.9
434.0
142.1
360.8
9.9
25.2
130
330.2
104
264.2
78
198.1
185.1
470.3
153.9
391.0
10.8
27.3
140
355.6
112
284.5
84
213.4
199.4
506.4
165.8
421.1
11.6
29.4
150
381.0
120
304.8
90
228.6
213.6
542.5
177.6
451.1
12.4
31.5
160
406.4
128
325.1
96
243.8
227.8
578.7
189.4
481.1
13.2
33.6
170
431.8
136
345.4
102
259.1
242.1
614.8
201.3
511.2
14.1
35.7
180
457.2
144
365.8
108
274.3
256.3
651.1
213.1
541.4
14.9
37.8
190
482.6
152
386.1
114
289.6
270.6
687.3
225.0
571.4
15.7
39.9
200
508.0
160
406.4
120
304.8
284.8
723.4
236.8
601.5
16.5
42.0
210
533.4
168
426.7
126
320.0
299.0
759.5
248.6
631.5
17.4
44.1
220
558.8
176
447.0
132
335.3
313.3
795.7
260.5
661.6
18.2
46.2
230
584.2
184
467.4
138
350.5
327.5
832.0
272.3
691.8
19.0
48.3
240
609.6
192
487.7
144
365.8
341.8
868.1
284.2
721.8
19.9
50.4
250
635.0
200
508.0
150
381.0
356.0
904.2
296.0
751.8
20.7
52.5
260
660.4
208
528.3
156
396.2
370.2
940.4
307.8
781.9
21.5
54.6
270
685.8
216
548.6
162
411.5
384.5
976.5
319.7
811.9
22.3
56.7
280
711.2
224
569.0
168
426.7
398.7
1012.8
331.5
842.1
23.2
58.8
290
736.6
232
589.3
174
442.0
413.0
1049.0
343.4
872.2
24.0
60.9
300
762.0
240
609.6
180
457.2
427.2
1085.1
355.2
902.2
24.8
63.0
310
787.4
248
629.9
186
472.4
441.4
1121.2
367.0
932.3
25.6
65.1
320
812.8
256
650.2
192
487.6
455.7
1157.4
378.9
962.3
26.5
67.2
330
838.2
264
670.5
198
502.8
469.9
1193.5
390.7
992.3
27.3
69.3
340
863.6
272
690.8
204
518.0
484.2
1229.6
402.6
1022.4
28.1
71.4
350
889.0
280
711.1
210
533.2
498.4
1265.8
414.4
1052.4
29.0
73.5
360
914.4
288
731.4
216
548.4
512.6
1301.9
426.2
1082.5
29.8
75.6
370
939.8
296
751.7
222
563.6
526.9
1338.0
438.1
1112.5
30.6
77.7
380
965.2
304
772.0
228
578.8
541.1
1374.2
449.9
1142.6
31.4
79.8
390
990.6
312
792.3
234
594.0
555.4
1410.3
461.8
1172.6
32.3
81.9
400
1016.0
320
812.6
240
609.2
569.6
1446.4
473.6
1202.6
33.1
84.0
โปรเจคเตอรนี้ไดรับการออกแบบมาใหแสดงภาพไดดีที่สุดบนจอขนาด 80 ~ 120 นิ้ว
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-6. การเปลี่ยนหลอดไฟ
ขอควรระวังในการเปลี่ยนหลอดไฟ
z
หลอดไฟของโปรเจคเตอรเปนของที่ใชแลวหมดไป เพื่อใหไดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ใหเปลี่ยนหลอดไฟตามอายุการใชงาน คุณ
z
เปลี่ยนหลอดไฟดวยหลอดไฟที่แนะนําดานลางนี้
สามารถดูอายุการใชงานของหลอดไฟไดในสวนแสดงขอมูล (ปุม INFO)
รุน
SP-M205 / SP-M225
SP-M255 / SP-M275 / SP-M305
ชื่อรุนของหลอดไฟ :
DPL3311U
DPL3321U
- หากตองการสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อหลอดไฟ โปรดดูที่ 'ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE' ในสวน 6-3
z
z
ตรวจสอบวาไดถอดสายไฟออกแลว กอนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ
เนื่องจากหลอดไฟเปนผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงและมีกระแสไฟฟาสูง ดังนั้นโปรดรออยางนอยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ถอดสายไฟออกแลว จึง
คอยเปลี่ยนหลอดไฟ
z
หลอดไฟของโปรเจคเตอรอยูดานบนของโปรเจคเตอร
z
อยาวางหลอดไฟเกาไวใกลกับวัตถุไวไฟหรือใกลมือเด็ก อาจมีอันตรายจากการไหมหรือการบาดเจ็บ
z
เช็ดฝุนหรือสิ่งแปลกปลอมที่อยูรอบๆ หรือภายในชุดหลอดไฟโดยใชอุปกรณดูดฝุนที่เหมาะสม
z
เมื่อทํางานกับหลอดไฟ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสวนตางๆ ของหลอดไฟ ยกเวนที่จับ ถาคุณจับหลอดไฟไมถูกตอง อาจมีผลตอคุณภาพ
z
เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ใหวางโปรเจคเตอรไวบนพื้นผิวที่เรียบ
ของหนาจอ และทําใหอายุการใชงานสั้นลง
z
เครื่องโปรเจคเตอรไดรับการออกแบบมาใหเครื่องไมทํางาน ถายังไมไดใสฝาปดหลอดไฟใหเขาที่หลังการเปลี่ยนหลอดไฟ ถาโปรเจคเตอรไม
ทํางานตามปกติ โปรดตรวจสอบสถานะการทํางานของสัญญาณ LED
ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟ
„
เนื่องจากหลอดไฟเปนผลิตภัณฑที่มีอุณหภูมิสูงและมีกระแสไฟฟาสูง ดังนั้นโปรดรออยางนอยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ถอดสายไฟออก
แลว จึงคอยเปลี่ยนหลอดไฟ
„
หลอดไฟของโปรเจคเตอรอยูดานบนของโปรเจคเตอร
1. ถอดสกรูตามที่แสดงในภาพดานลางและเปดฝาครอบ
2. เมื่อเปดฝาครอบแลว ใหถอดสกรูสาม (3) ตัวที่ดานบนของโปรเจคเตอรตามที่แสดงในภาพดานลาง
3. ถาตองการถอดหลอดไฟ ใหจับและดึงที่จับของหลอดไฟดังที่แสดงในภาพดานลาง
ติดตั้งหลอดไฟโดยยอนกระบวนการในการถอด
การเปลี่ยนและทําความสะอาดฟลเตอร
ขอควรระวังเมื่อเปลี่ยนฟลเตอรของโปรเจคเตอร:
z
ตัวกรองจะอยูดานขางของโปรเจคเตอร
z
ปดเครื่องโปรเจคเตอร จากนั้นถอดสายไฟออกหลังจากที่มีการระบายความรอนลงอยางเพียงพอ
มิฉะนั้นชิ้นสวนของโปรเจคเตอรอาจเสียหายเนื่องจากความรอนภายใน
z
เมื่อเปลี่ยนตัวกรอง อาจมีฝุนหลุดรอดออกมาบาง
z
หากตองการสอบถามเกี่ยวกับการสั่งซื้อตัวกรอง โปรดดูที่ 'ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE' ในบทที่ 6
ในการเปลี่ยนหรือทําความสะอาดตัวกรอง ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ปดเครื่องโปรเจคเตอร จากนั้นถอดสายไฟออกหลังจากที่มีการระบายความรอนลงอยางเพียงพอ
2. เปดฝาครอบตัวกรอง
3. เปลี่ยนหรือทําความสะอาดฟลเตอร
z
เมื่อทําความสะอาดฟลเตอร ใหใชเครื่องดูดฝุนขนาดเล็กสําหรับคอมพิวเตอรและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก หรือลางดวยน้ําที่กําลัง
z
หลังจากลางฟลเตอรดวยน้ําไหล ใหรอใหแหงสนิทกอน ความชื้นอาจทําใหฟลเตอรสึกกรอนได
z
ถาไมสามารถนําฝุนออกจากฟลเตอรหรือฟลเตอรฉีกขาด จะตองเปลี่ยนฟลเตอร
z
หลังจากทําความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรอง ใหเรียกใช <รีเซ็ต> -> <รีเซ็ตเวลาฟลเตอร> ในเมนู <ตั้งคา>
ไหล
ชองเปดสําหรับระบายอากาศ
สําหรับตําแหนงของชองระบายอากาศ โปรดดูภาพดานลาง:
z
อยาปดกั้นชองระบายอากาศ การปดกั้นชองระบายอากาศอาจทําใหโปรเจคเตอรมีความรอนสูงเกินไปและอาจทําใหทํางานลมเหลว
ชองระบายอากาศออก
ชองนําอากาศเขา
2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-7. ดานหลัง
ไอคอน
ชื่อ
ชองล็อค Kensington
PC IN พอรต
VIDEO IN พอรต
AUDIO IN (L-AUDIO-R) พอรต
HDMI/DVI IN พอรต
ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
พอรตพลังงานไฟฟาเขา
AUDIO OUT/
RS232C พอรต
LAN พอรต
USB พอรต
พอรต
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-8. โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน
2-8-1. เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)
รูปแบบ
ความละเอียด
ความถี่แนว
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่พิกเซล
นอน (kHz)
(Hz)
(MHz)
IBM
640 x 350
70Hz
31,469
70,086
25,175
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
VESA
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
VESA
640 x 480
70Hz
35,000
70,000
28,560
VESA
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
VESA
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
VESA
720 x 576
60Hz
35,910
59,950
32,750
VESA
800 x 600
56Hz
35,156
56,250
36,000
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
VESA
800 x 600
70Hz
43,750
70,000
45,500
VESA
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
VESA
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
VESA
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
VESA
1024 x 768
72Hz
57,672
72,000
78,434
VESA
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
VESA
1152 x 864
60Hz
53,783
59,959
81,750
VESA
1152 x 864
70Hz
63,000
70,000
96,768
VESA
1152 x 864
72Hz
64,872
72,000
99,643
VESA
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
VESA
1280 x 720
60Hz
44,772
59,855
74,500
VESA
1280 x 720
70Hz
52,500
70,000
89,040
VESA
1280 x 720
72Hz
54,072
72,000
91,706
VESA
1280 x 720
75Hz
56,456
74,777
95,750
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,870
79,500
VESA
1280 x 768
75Hz
60,289
74,893
102,250
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
VESA
1280 x 800
75Hz
62,795
74,934
106,500
VESA
1280 x 960
60Hz
60,000
60,000
108,000
VESA
1280 x 960
70Hz
69,930
70,000
120,839
VESA
1280 x 960
72Hz
72,072
72,000
124,540
VESA
1280 x 960
75Hz
75,231
74,857
130,000
VESA
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
VESA
1280 x 1024
70Hz
74,620
70,000
128,943
VESA
1280 x 1024
72Hz
76,824
72,000
132,752
VESA
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
VESA
1400 x 1050
60Hz
65,317
59,978
121,750
VESA
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
VESA
1440 x 900
75Hz
70,635
74,984
136,750
VESA
1600 x 1200
60Hz
75,000
60,000
162,000
ความละเอียดการแสดงผลที่มากกวาหรือนอยกวา 1024x768 จะถูกแปลงเปน 1024x768 โดยชิปปรับขนาดภายในโปรเจคเตอร ถาความ
ละเอียดของสัญญาณเอาตพุตจากคอมพิวเตอรตรงกับความละเอียดจริง (1024x768) ของโปรเจคเตอร คุณภาพของหนาจอจะเหมาะสมที่
สุด
2-8-2. เวลาของ AV (D-Sub)
รูปแบบ
ความละเอียด
สแกน
BT.601 SMPTE 267M
480i
59,94Hz
BT.1358 SMPTE 293M
480p
59,94Hz
โปรเกรสซีฟ
BT.601
576i
50Hz
อินเทอรเลซ
BT.1358
576p
50Hz
โปรเกรสซีฟ
720p
59,94Hz/60Hz
โปรเกรสซีฟ
720p
50Hz
โปรเกรสซีฟ
1080i
59,94Hz/60Hz
อินเทอรเลซ
1080i
50Hz
อินเทอรเลซ
SMPTE 296M
BT.709 SMPTE 274M
อินเทอรเลซ
2-8-3. เวลา AV (HDMI)
รูปแบบ
EIA-861
ความละเอียด
สแกน
รูปแบบ 1
640 x 480
ความถี่แนว
ความถี่แนวตั้ง ความถี่พิกเซล
นอน (kHz)
(Hz)
(MHz)
โปรเกรสซีฟ
59,940
31,469
25,175
25,200
EIA-861
รูปแบบ 1
640 x 480
โปรเกรสซีฟ
60,000
31,500
EIA-861
รูปแบบ 2,3
720 x 480
โปรเกรสซีฟ
59,940
31,469
27,000
EIA-861
รูปแบบ 2,3
720 x 480
โปรเกรสซีฟ
60,000
31,500
27,027
EIA-861
รูปแบบ 4
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
59,939
44,955
74,175
EIA-861
รูปแบบ 4
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
60,000
45,000
74,250
EIA-861
รูปแบบ 5
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
59,939
33,716
74,175
EIA-861
รูปแบบ 5
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
60,000
33,750
74,250
EIA-861
รูปแบบ 17,18
720 x 576
โปรเกรสซีฟ
50,000
31,250
27,000
EIA-861
รูปแบบ 19
1280 x 720
โปรเกรสซีฟ
50,000
37,500
74,250
EIA-861
รูปแบบ 20
1920 x 1080
อินเทอรเลซ
50,000
28,125
74,250
2-8-4. เวลา AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
โปรเจคเตอรของคุณสนับสนุนรูปแบบวิดีโอมาตรฐานขางตน ผานอินพุตวิดีโอ โดยไมจําเปนตองปรับแตอยางใด
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-9. การเชื่อมตอสายไฟ
z
ตอสายไฟเขากับขั้วสายไฟที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-10. การเชื่อมตอ PC และการตั้งคา PC
2-10-1. การตั้งคาระบบของคอมพิวเตอร
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนที่จะเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับโปรเจคเตอร
1. คลิกปุมขวาของเมาสบนเดสกท็อปของ Windows จากนั้นคลิก [Properties] ไดอะล็อก <Display Properties> จะปรากฏขึ้น
2. คลิกแท็บ [Settings] จากนั้นตั้งคา <Screen resolution> ความละเอียดที่เหมาะสําหรับโปรเจคเตอรคือ 1024 x 768 สําหรับความละเอียด
อื่นที่โปรเจคเตอรรองรับ โปรดดูที่ตารางโหมดการแสดงผล PC Timing ในสวน 2-8
คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา <Color quality>
3. กดปุม [Advanced] หนาตางคุณสมบัติจะปรากฏขึ้นอีกหนาตางหนึ่ง
4. คลิกแท็บ [Monitor] จากนั้นตั้งคา <Screen refresh rate> สําหรับอัตราการรีเฟรชที่ตรงกับความละเอียดที่เลอืก โปรดดูอัตราการรีเฟรช (60
Hz, 70 Hz เปนตน) ถัดจากความละเอียดที่เลือกในตารางโหมดการแสดงผล PC Timing ในสวน 2-8
การตั้งคาอัตราการรีเฟรชจะตั้งทั้งความถี่แนวตั้งและแนวนอน
5. คลิกที่ปุม [OK] เพื่อปดหนาตาง และคลิกที่ปุม [OK] ของหนาตาง <Display Properties> เพื่อปดหนาตาง
6. ปดระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
„
„
„
„
กระบวนการตั้งคานี้อาจแตกตางกันไปตามประเภทของคอมพิวเตอรหรือเวอรชันของ Windows
(ตัวอยางเชน [Properties] จะปรากฏแทน [Properties (R)] ดังที่แสดงใน 1)
โปรเจคเตอรนี้รองรับคุณภาพสีสูงถึง 32 บิต (ตอพิกเซล) เมื่อใชเปนจอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพที่ฉายอาจแตกตางกันไปจากในจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูผลิตจอภาพหรือเวอรชันของ Windows
เมื่อตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาการตั้งคาคอมพิวเตอรเปนไปตามการตั้งคาการแสดงผลที่โปรเจคเตอรนี้
สนับสนุน มิฉะนั้นอาจมีปญหาดานสัญญาณ
2-10-2. การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
1. ตอพอรต [PC IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับพอรตเอาตพุตจอภาพ (D-sub) ของคอมพิวเตอร โดยใชสายเคเบิลวิดีโอของ
คอมพิวเตอร
2. ตอสายไฟของโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุน Plug and Play ถาคุณใช Windows XP จะไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอรบนคอมพิวเตอร
การใชโปรเจคเตอร
1. เปดโปรเจคเตอรและกดปุม [SOURCE] เพื่อเลือก <คอมพิวเตอร>
ถาโหมด <คอมพิวเตอร> ใชไมได โปรดตรวจสอบวาสายวิดีโอของคอมพิวเตอรนั้นเชื่อมตออยางถูกตอง
2. เปดคอมพิวเตอรและ ตั้งคาระบบของคอมพิวเตอร (ความละเอียดหนาจอ เปนตน) ตามจําเปน
3. ปรับหนาจอ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-11. การตอกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย HDMI/DVI
2-11-1. การตอกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย HDMI/DVI
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
z
ตอขั้ว [HDMI/DVI IN] ของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว HDMI หรือ DVI ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย HDMI/HDMI หรือ HDMI/DVI (ไมมีให)
- เมื่อตอกับขั้ว HDMI ของคอมพิวเตอร ใหใชสาย HDMI/HDMI (ไมมีให)
- สําหรับความละเอียดที่สนับสนุน โปรดดูที่ PC Timing (D-Sub/HDMI) ในสวน 2-8 "โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน"
2-11-2. การกําหนดคาเสียงสําหรับคอมพิวเตอรพีซีของคุณ
เมื่อเชื่อมตอโปรเจคเตอณกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย HDMI คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเสียงดังตอไปนี้:
1. ใน Category View ของ Windows XP : ไปที่ Control Panel - [Sounds, Speech and Audio Devices] และเลือก <Speaker Settings>.
ใน Classic View ของ Windows XP : ไปที่ Control Panel - [Sound and Audio Devices] และเลือกแท็บ <Audio>
ใน Windows 7 : ไปที่ Control Panel - [Sound] และเลือกแท็บ <Playback>
2. ระบุอุปกรณดีฟอลตสําหรับการเลนเสียง:
คุณสามารถเลือกลําโพงของคอมพิวเตอรหรือลําโพงของโปรเจคเตอร
ขอมูลที่ระบุขางตนอาจแตกตางกันไปสําหรับคอมพิวเตอรบางเครื่องหรือ Windows บางเวอรชัน
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-12. การตออุปกรณมาตรฐาน HDMI
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
1. ตอขั้ว [HDMI/DVI IN ] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วเอาตพุต HDMI หรือ HDMI/DVI ของอุปกรณเอาตพุตดิจิทัล โดยใชสาย
HDMI/DVI หรือ HDMI/HDMI
- เมื่อตอเขากับขั้วเอาตพุต HDMI ของอุปกรณเอาตพุตดิจิทัล โปรดใชสาย HDMI/HDMI
- สําหรับรูปแบบสัญญาณอินพุต ความละเอียด และความถี่ที่สนับสนุน โปรดดูที่ AV Timing(HDMI) ในสวน 2-8 "โหมดการแสดงผลที่สนับ
สนุน"
2. ถาคุณตอโดยใชสาย HDMI/DVI ใหตอขั้ว [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณเอาตพุตดิจิ
ตัล โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมีให)
- ถาคุณตอกับสาย HDMI/HDMI คุณไมจําเปนตองใชสายสัญญาณเสียง
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-13. การตอกับอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
1. ตอขั้ว [PC IN ] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้ว D-Sub ของอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub
- สําหรับรูปแบบสัญญาณอินพุต ความละเอียด และความถี่ที่สนับสนุน โปรดดูที่ AV Timing(D-Sub) ในสวน 2-8 "โหมดการแสดงผลที่สนับ
สนุน"
2. ตอขั้ว [AUDIO IN (L-AUDIO-R) ] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมี
ให)
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-14. การตออุปกรณ AV กับเอาตพุตแบบคอมโพเนนต
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
1. ตอขั้ว [PC IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วคอมโพเนนตของอุปกรณ AV โดยใชสาย D-Sub/คอมโพเนนต (ไมมีให) สายนี้มีขั้ว DSub ที่ปลายดานหนึ่ง และมีแจค RCA สามหัวอีกดานหนึ่ง
- สําหรับรูปแบบสัญญาณอินพุต ความละเอียด และความถี่ที่สนับสนุน โปรดดูที่ AV Timing(D-Sub) ในสวน 2-8 "โหมดการแสดงผลที่สนับ
สนุน"
2. ตอขั้ว [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมี
ให)
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-15. การเชื่อมตอโดยใชสายวิดีโอ
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
1. เชื่อมตออุปกรณ AV ที่พอรต [VIDEO IN] โดยใชสาย VIDEO (ไมมีให)
- สําหรับรูปแบบสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน โปรดดูที่ AV Timing (VIDEO) ในสวน 2-8 "โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน”
2. ตอขั้ว [AUDIO IN (L-AUDIO-R)] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรเขากับขั้วสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ AV โดยใชสายสัญญาณเสียง (ไมมี
ให)
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-16. การเชื่อมตอลําโพงภายนอก
คุณสามารถฟงเสียงผานลําโพงภายนอก แทนที่จะเปนลําโพงภายในที่ฝงอยูในโปรเจคเตอร
1. เตรียมสายสัญญาณเสียง (ไมมีให) ที่เหมาะสําหรับลําโพงภายนอกของคุณ
2. ตอขั้ว [AUDIO OUT/
] ของโปรเจคเตอรเขากับลําโพงภายนอก โดยใชสายสัญญาณเสียง
- เมื่อใชลําโพงภายนอก ลําโพงภายในจะไมทํางาน แตคุณสามารถปรับระดับเสียงของลําโพงภายนอกโดยใชปุมระดับเสียงของโปรเจคเตอร
หรือรีโมทคอนโทรล
- ขั้ว [AUDIO OUT/
] สามารถสงออกสัญญาณเสียงทั้งหมด
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-17. การตอเขากับเครือขาย
ผลิตภัณฑนี้สามารถทํางานกับเครือขาย โปรดดูวิธีการเชื่อมตอเครือขายตอไปนี้
2-17-1. การเชื่อมตอกับเครือขาย IP (DHCP) แบบสแตติก
คุณสามารถตอโปรเจคเตอรเขากับเครือขายผานโมเด็มที่ใช DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) เมื่อใชโมเด็ม DHCP โมเด็มจะใหคา
ของที่อยู IP ซับเน็ตมาสก และเกตเวยที่โปรเจคเตอรตองใชเพื่อเขาถึงเครือขาย
ในการเชื่อมตอกับเครือขาย DHCP โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ตอสายโมเด็มระหวางพอรตโมเด็มที่ผนังกับโมเด็มภายนอก
2. ตอสาย LAN ระหวางโมเด็มภายนอกและเราเตอร IP แบบมีสายหรือไรสาย
3. ตอสาย LAN ระหวางพอรต [LAN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรและเราเตอร IP ชนิดมีสายหรือไรสาย
4. เปดโปรเจคเตอรและกดปุม [MENU]
5. เลือก <ตั้งคา> → <เครือขาย> → <การตั้งคา IP> → <อัตโนมัติ>
6. โปรเจคเตอรจะรับ IP address (ที่อยู IP), Subnet mask (ซับเน็ต) และ Gateway (เกตเวย) โดยอัตโนมัติ
„
„
„
„
„
ถาตองการใชฟงกชันเครือขาย ตองตั้งคา <เครือขาย> เปน <เปด>
ถาการแจกจายที่อยู IP จากเซิรฟเวอร DHCP ลมเหลว ใหปดโมเด็มภายนอกเปนเวลามากกวา 10 วินาที เริ่มตนโมเด็ม และลองเชื่อม
ตออีกครั้ง
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาและการเชื่อมตอโมเด็มภายนอกและเราเตอร โปรดดูคูมือผูใชสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิด
คุณสามารถตอสาย LAN จากโมเด็มเขากับโปรเจคเตอรไดโดยตรง คุณไมจําเปนตองใชเราเตอร
คุณไมสามารถใชโมเด็ม ADSL ชนิดเชื่อมตอดวยตนเอง เนื่องจากไมใชอุปกรณประเภท DHCP โปรดใชโมเด็ม DHCP ADSL ชนิด
เชื่อมตออัตโนมัติ
2-17-2. การเชื่อมตอกับเครือขาย IP แบบสแตติก
คุณสามารถตอโปรเจคเตอรกับเครือขายที่ใชที่อยู IP แบบสแตติก ซึ่งจะเหมาะกับการใชลีสไลนแบบเฉพาะตัว ถาเครือขายของคุณใชที่อยู IP แบบ
สแตติก คุณตองรับที่อยู IP ซับเน็ตมาสก และเกตเวยจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) เปดฟงกชันของเครือขายในเมนูของโปรเจคเตอร จากนั้น
ปอนคาเปนฟงกชันเครือขายดวยตนเอง
ในการเชื่อมตอกับเครือขายที่อยู IP แบบสแตติก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้:
1. ตอสาย LAN ระหวางพอรต LAN ที่ผนังและเราเตอร IP แบบมีสายหรือไรสาย
2. ตอสาย LAN ระหวางพอรต [LAN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรและเราเตอร IP ชนิดมีสายหรือไรสาย
3. เปดโปรเจคเตอรและกดปุม [MENU]
4. เลือก <ตั้งคา> → <เครือขาย> → <การตั้งคา IP> → <กําหนดเอง>
5. เลือก <ที่อยู IP> และกดปุม [
] ใชปุม
/
เพื่อเลื่อนไปยังชองปอนที่อยู IP และปุม /
6. เมื่อปอนคาเสร็จแลว คาทั้งหมดสําหรับที่อยู IP กดปุม [
เพื่อปอนคา
] และทําตามขั้นตอนนี้สําหรับซับเน็ตมาสกและเกตเวย
7. เมื่อปอนคาครบถวนแลว ใหกดปุม [MENU] หรือ [RETURN] เพื่อออกจากเมนูตั้งคา
„
„
„
„
„
„
ถาตองการใชฟงกชันเครือขาย ตองตั้งคา <เครือขาย> เปน <เปด>
ถาคุณใช IP แบบคงที่ ISP ของคุณจะแจงที่อยู IP ของคุณ ตลอดจนซับเน็ตมาสกและเกตเวย คุณตองปอนคาเหลานี้เพื่อใหการตั้งคา
เครือขายสมบูรณ ถาคุณไมทราบที่อยู IP แบบสแตติก โปรดติดตอผูดูแลระบบของคุณ
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการตั้งคาและการเชื่อมตอเราเตอร โปรดดูคูมือผูใชของเราเตอร
คุณสามารถตอสาย LAN เขากับโปรเจคเตอรโดยตรงโดยไมใชเราเตอร
ถาคุณใชเราเตอร IP ที่สนับสนุนฟงกชัน DHCP คุณสามารถตั้งคาเราเตอรเปน DHCP หรือ IP แบบสแตติก
สําหรับคําแนะนําในการใช IP แบบสแตติก โปรดติดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-18. ชองล็อค Kensington
ชองล็อค Kensington ชวยใหคุณสามารถล็อคโปรเจคเตอร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยเมื่อใชเครื่องในที่สาธารณะ เนื่องจากรูปรางและการใชงาน
อุปกรณล็อคอาจแตกตางกันตามรุนและผูผลิต โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจากคูมือผูใชที่มาพรอมกับอุปกรณล็อค
การล็อคผลิตภัณฑ
1. คลองสายล็อค Kensington รอบๆ สวนที่เคลื่อนไหวไมไดของโตะหรือของหนัก ตามคําแนะนําของคูมือผูใชล็อค Kensington
2. ใสสวนที่ล็อคของอุปกรณล็อคเขากับชองล็อค Kensington ในโปรเจคเตอร
3. ใสกุญแจล็อค Kensington เขากับกลไกล็อคและหมุนไปในทิศทางล็อค
คุณสามารถซื้ออุปกรณล็อคจากรานอิเล็กทรอนิกสหรือรานคาออนไลน
บทที่ 3. การใชงาน
3-1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
1. เอ็นจินของระบบออปติคัลใชเทคโนโลยี LCD ใหม
z
ความละเอียด 1024 x 768
z
จอ LCD 3P
z
SP-M205 : ใหภาพสวางถึง 2000 ANSI ลูเมน
z
SP-M225 : ใหภาพสวางถึง 2200 ANSI ลูเมน
z
SP-M255 : ใหภาพสวางถึง 2500 ANSI ลูเมน
z
SP-M275 : ใหภาพสวางถึง 2700 ANSI ลูเมน
z
SP-M305 : ใหภาพสวางถึง 3000 ANSI ลูเมน
2. ลดเสียงรบกวนจากพัดลม
z
ลดเสียงรบกวนของพัดลมผานการไหลเวียนของอากาศภายในและโครงสรางการติดตั้งพัดลม
3. ขั้วตออินพุตที่หลากหลาย
z
เพิ่มความสามารถในการเชื่อมตออุปกรณตอพวง เชน D-Sub, 15P, HDMI (สนับสนุนสัญญาณ DVI PC) เปนตน
4. เอาตพุตเสียง
z
มีลําโพง 7W (โมโน) ภายใน
5. การปรับแตงของผูใช
z
สามารถปรับพอรตอินพุตแตละพอรตแยกจากกัน
z
มี รูปแบบทดสอบ ภายในที่สามารถใชติดตั้งและปรับโปรเจคเตอร
z
ขนาดกระทัดรัด น้ําหนักเบา และพกพางาย
6. ฟงกชันเครือขายใชงานไดสะดวก
z
สามารถตรวจสอบและควบคุมโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอรพีซีโดยใชฟงกชันเครือขาย
7. ฟงกชันมัลติมีเดีย
z
สามารถชมวิดีโอ ภาพถาย และเพลง ตลอดจนดูเอกสารที่เก็บบนอุปกรณ USB โดยไมตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
8. ฟงกชันรักษาความปลอดภัย
z
คุณสามารถตั้งรหัสผานรักษาความปลอดภัย เพื่อปองกันการปรับและใชงานโปรเจคเตอรโดยไมไดรับอนุญาต
บทที่ 3. การใชงาน
3-2. ดานหนา, บน
ไอคอน
ชื่อ
ไฟสัญญาณ
คําอธิบาย
- STAND BY (LED สีน้ําเงิน)
- LAMP (LED สีน้ําเงิน)
- STATUS (LED สีเขียว/แดง/เหลือง)
โปรดดูที่ สัญญาณ LED
เลื่อน
/ เลือก
ปุมปรับระดับเสียง
/
: ใชเลื่อนหรือเลือกรายการภายในเมนู
: ใชปุมนี้เพื่อปรับระดับเสียง
ปุม MENU
ใชเพื่อแสดงหนาจอเมนู
ปุม SOURCE
ใชเลือกสัญญาณของอุปกรณภายนอก
ปุม POWER
ใชเปดหรือปดโปรเจคเตอร
ปุมซูม
ใชขยายหรือยอขนาดภาพ
วงแหวนโฟกัส
ใชปรับโฟกัส
เลนส
ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ชองสําหรับคลองสายของฝาครอบเลนส
บทที่ 3. การใชงาน
3-3. รีโมทคอนโทรล
เมื่อใชโปรเจคเตอรของคุณขณะที่มีอุปกรณรีโมทคอนโทรลอื่นอยูใกลเคียงอาจทําใหการทํางานไมถูกตองเนื่องจากรหัสของรีโมท
คอนโทรล (ความถี่) ที่รบกวนกัน
ปุม POWER(
)
ใชปุมนี้เพื่อเปดและปดผลิตภัณฑ
ปุม QUICK
ปุม P.MODE
ปุม AUTO
ใชสําหรับเลือกโหมดภาพ
ใชกลับสูเมนูลาสุดที่ใชอยางรวดเร็ว
ปรับหนาจอโดยอัตโนมัติ (ใชได
เฉพาะในโหมด<คอมพิวเตอร>เทา
นั้น)
ปุม P.SIZE
ปุม BLANK
ใชปรับขนาดของหนาจอภาพ
ใชปดหนาจอและเสียงชั่วคราว
วิดีโอและเสียงจะกลับมาใหมเมื่อกด
ปุมอื่นนอกเหนือจากปุม [POWER]
ปุมยอนกลับ
กดปุม Fast forward
ยอนวิดีโอกลับในโหมด <Media
เลื่อนวิดีโอไปขางหนาอยางรวดเร็วใน
Play>
โหมด <Media Play>
ปุมเลน
ปุมหยุด
เลนวิดีโอในโหมด <Media Play>
หยุดวิดีโอในโหมด <Media Play>
ปุม KEYSTONE
ปุม DOCU. ZOOM
แกไขภาพที่เอียง
ยอหรือขยายขนาดเอกสารในเมนู <
เอกสาร> ในโหมด <Media
Play>
ปุมหยุดชั่วคราว
หยุดวิดีโอชั่วคราวในโหมด <Media
Play>
ปุม VOL (
)
ใชควบคุมระดับเสียง
ปุม MUTE (
)
กดเพื่อปดเสียงชั่วคราว กดปุม MUTE
อีกครั้ง หรือกดปุม [VOL] (
)
เมื่อปดเสียงอยู เพื่อเปดเสียงอีกครั้ง
ปุม PAGE (
)
ใชเลื่อนไปยังเพจกอนหนาหรือถัดไป
ครั้งละเพจ
ปุม MENU(
)
ใชเพื่อแสดงหนาจอเมนู
ปุม SOURCE
ปุม MEDIA.P
ปุม USB SAFELY REMOVE
ไปยังโหมด <Media Play> โดยตรง
ใชสําหรับนําอุปกรณ [USB]
แสดงรายการเมนูในโหมด <Media Play>
ออกอยางปลอดภัย
ปุม HELP
ปุม RETURN( )
กลับสูเมนูกอนหนา
แสดงเมนูขอมูลของปุมที่ดานลางของหนาจอ เมื่อดูเอกสารในโหมด <Media
สลับสัญญาณอินพุตภายนอก
Play>
เลื่อนปุม (
)/ (
)
ใชเลื่อนไปที่รายการหรือเพื่อเลือกรายการเมนู
ปุม EXIT(
)
ใชเพื่อปดหนาจอเมนู
ปุม INFO
ปุม STILL
ใชตรวจสอบสัญญาณที่มา การตั้งคาภาพ การปรับหนาจอคอมพิวเตอร และระยะเวลา
ใชสําหรับดูภาพนิ่ง
ของหลอดไฟ
ปุมสี (มีเฉพาะใน <Media Play>)
ปุม INSTALL
แดง: ใชดูคําบรรยายใตภาพเมื่อเลนไฟลวิดีโอ
ใชปรับภาพเพื่อใหเหมาะกับตําแหนง
เขียว: ใชตั้งคา <ตั้งคาสไลดโชว> ขณะเลนไฟลภาพถาย
ในการติดตั้งโปรเจคเตอร (ดานหนา
เหลือง: ใชตั้งคา <ซูม> ในมุมมองเอกสาร
ของจอภาพและแขวนจากเพดาน
น้ําเงิน: ใชเลื่อนเพจโดยใชเมนู <คนหาเอกสาร> ในมุมมองเอกสาร
หรือหลังจอภาพและแขวนจากเพดาน
เปนตน)
„
โปรดวางรีโมทคอนโทรลไวบนโตะ
„
ถาคุณเหยียบรีโมทคอนโทรล อาจทําใหลมและบาดเจ็บหรือทําใหผลิตภัณฑเสียหายได
คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรลเปนระยะทางประมาณ 32.8 ฟุต 10 เมตร) จากผลิตภัณฑ
การใสแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
1. ยกฝาครอบที่ดานหลังของรีโมทคอนโทรลขึ้นดังที่แสดงในภาพ
2. ใสแบตเตอรี่ขนาด AAA สองกอน
3. ปดฝาครอบ
บทที่ 3. การใชงาน
3-4. สัญญาณไฟ LED
สัญญาณไฟ LED
:สวาง
:กะพริบ
STATUS
:ดับ
LAMP
STAND BY
สถานะ
ถาคุณกดปุม [POWER] บนรีโมทคอนโทรลหรือโปรเจคเตอร หนาจอ จะปรากฏภายใน 30
วินาที
โปรเจคเตอรทํางานตามปกติ
โปรเจคเตอรเตรียมการทํางานหลังจากมีการกดปุม [POWER] บนโปรเจคเตอรหรือรีโมท
คอนโทรล
มีการกดปุม [POWER] เพื่อปดโปรเจคเตอร และระบบระบายความรอนกําลังทํางานเพื่อลดความ
รอนภายในโปรเจคเตอร (ทํางานประมาณ 3 วินาที)
พัดลมระบายอากาศภายในโปรเจคเตอรไมทํางานตามปกติ ดูการดําเนินการ 1 ในการแกไข
ปญหาของสัญญาณดานลาง
ฝาครอบหลอดไฟที่ปองกันหลอดไฟไมไดปดอยางเหมาะสม ดูการดําเนินการ 2 ในการแกไข
ปญหาของสัญญาณดานลาง
โปรเจคเตอรเขาสูโหมดระบายความรอน เนื่องจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นเกินขีดจํากัด
ดูการดําเนินการ 3 ในการแกไขปญหาของสัญญาณดานลาง
โปรเจคเตอรปดการทํางานโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นเกินขีดจํากัด ดูการ
ดําเนินการ 4 ในการแกไขปญหาของสัญญาณดานลาง
เกิดปญหากับการทํางานของหลอดไฟ โปรดดูที่การดําเนินการ 5 ดานลาง
การแกไขปญหาของสัญญาณ
ประเภท
สถานะ
มาตรการ
ถาอาการยังคงอยูหลังจากถอดสายไฟและตอสายไฟกลับเขาที่แลว และ
การดําเนินการ 1
ระบบพัดลมระบายความรอนไมทํางานตามปกติ
การดําเนินการ 2
อยางเหมาะสมหรือระบบเซนเซอรไมอยูในสภาพการ และสัญญาณนี้ยังสวาง ใหติดตอตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑหรือ ศูนย
ฝาครอบหลอดไฟที่ปองกันชุดหลอดไฟไมปดลง
ทํางานปกติ
เปดโปรเจคเตอรอีกครั้ง ใหติดตอผูแทนจําหนายหรือ ศูนยบริการ ของเรา
ตรวจสอบวาสกรูที่ดานขางของโปรเจคเตอรขันไวแนนหรือไม ถาแนนแลว
บริการ
ถาอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูงขึ้นเกินขีดจํากัด เครื่องจะเปลี่ยน
เปนโหมดระบายความรอนกอนที่จะปดลงโดยอัตโนมัติ
ในโหมดระบายความรอน ความเร็วของพัดลมจะเพิ่มขึ้น และหลอดไฟของ
การดําเนินการ 3
โปรเจคเตอรเขาสูโหมดระบายความรอน เนื่องจาก
อุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้นเกินขีดจํากัด
โปรเจคเตอรจะเปลี่ยนเปนโหมด <ประหยัด>
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศของโปรเจคเตอรมีสิ่งใดปดกั้นอยูหรือไม
ตรวจสอบตัวกรองอากาศและทําความสะอาด ถามีการอุดตัน
ตรวจสอบวาอุณหภูมิโดยรอบของโปรเจคเตอรนั้นสูงกวาชวงอุณหภูมิ
มาตรฐานของโปรเจคเตอรหรือไม
รอใหโปรเจคเตอรเย็นลงอยางเพียงพอ และจึงใชงานอีกครั้ง
ตรวจสอบวาชองระบายอากาศของโปรเจคเตอรมีสิ่งใดปดกั้นอยูหรือไม
ตรวจสอบตัวกรองอากาศและทําความสะอาด ถามีการอุดตัน
การดําเนินการ 4
ถาอุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรเพิ่มสูงขึ้นกวาขีด
จํากัด โปรเจคเตอรจะปดลงโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบวาอุณหภูมิโดยรอบของโปรเจคเตอรนั้นสูงกวาชวงอุณหภูมิ
มาตรฐานของโปรเจคเตอรหรือไม
รอใหโปรเจคเตอรเย็นลงอยางเพียงพอ และจึงใชงานอีกครั้ง
ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรดติดตอผูแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑหรือ ศูนยบริการ
หลอดไฟทํางานผิดปกติหลังจากที่มีการปดเครื่อง
การดําเนินการ 5
ปดเครื่อง รอเวลาใหเครื่องเย็นลงอยางเพียงพอ จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง
โดยผิดปกติ หรือการเปดเครื่องหลังจากปดโปรเจค
เพื่อใชงาน ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรดติดตอศูนย
เตอรทันที
บริการ Samsung
โปรเจคเตอรนี้ใชระบบพัดลมระบายความรอนเพื่อปองกันไมใหเครื่องมีความรอนสูงเกิน การทํางานของพัดลมระบายความรอนอาจทําให
เกิดเสียงดัง ซึ่งจะไมมีผลกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง และเปนการทํางานตามปกติ
บทที่ 3. การใชงาน
3-5. การใชเมนูการปรับจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหนาจอ)
โครงสรางของเมนูการปรับจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหนาจอ)
ในการเขาถึงเมนู ใหกดปุมเมนูที่ผลิตภัณฑหรือรีโมทคอนโทรล ในการเลื่อนเมนู ใหกดปุมลูกศร เมนูที่มีลูกศรดานขวาแสดงวามีเมนูยอย กดปุมลุกศร
ทางขวาเพื่อเขาถึงเมนูยอย คําแนะนําในการไปยังที่ตางๆ และเลือกรายการในเมนูจะอยูดานลางของหนาจอเมนู
เมนู
เมนูยอย
อินพุต
ภาพ
ตั้งคา
ตัวเลือก
แหลงจายสัญญาณ
แกไขชื่อ
โหมด
ขนาด
ตําแหนง
ลดสัญญาณรบกวน
โอเวอรสแกน
โหมดภาพยนตร
คอมพิวเตอร
ซูม
ติดตั้ง
โหมดหลอดไฟ
ออโตคียสโตน
V-Keystone
พื้นหลัง
รูปแบบทดสอบ
ประเภทวิดีโอ
คําอธิบาย
เครือขาย
กลับสูคาเริ่มตน
ภาษา
ตัวเลือกเมนู
เสียง
เวลาตรวจฟลเตอร
เปดอัตโนมัติ
ตั้งเวลาปด
เสียงดนตรี
ความปลอดภัย
ล็อคแผงปุมกด
ขอมูล
ระดับสีดํา
3-5-1. อินพุต
เมนู
คําอธิบาย
คุณสามารถเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับโปรเจคเตอรเพื่อแสดงผล
แหลงจายสัญญาณ
z
<คอมพิวเตอร>-<AV>-<HDMI> - <Media Play>
คุณสามารถแกไขชื่อของอุปกรณที่เชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
แกไขชื่อ
z
<วีดีโอเทป>-<ดีวีดี>-<เคเบิ้ล STB>-<ดาวเทียม STB>-<PVR STB>-<เครื่องรับ AV><เกมส>-<กลองวีดีโอ>-<PC>-<อุปกรณ DVI>-<โทรทัศน>-<IPTV>-<Blu-Ray><HD DVD>-<DMA>
3-5-2. ภาพ
เมนู
คําอธิบาย
เลือกโหมดหนาจอใหเหมาะกับสภาพแวดลอม ประเภทของภาพที่คุณแสดง หรือเลือกโหมดที่กําหนดเอง
ที่คณสร
ุ
างขึ้นตามความตองการ
<โหมด>
z
<ไดนามิค> : เลือกภาพเพื่อเพิ่มความชัดเจนในหองที่มีความสวาง
z
<มาตรฐาน> : เลือกภาพสําหรับการแสดงผลที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมปกติ
z
<การนําเสนอ> : โหมดนี้เหมาะสําหรับงานนําเสนอ
z
<ขอความ> : โหมดนี้เหมาะสําหรับงานที่เปนขอความ
z
<ภาพยนตร> : โหมดนี้เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร
z
<เกมส > : โหมดภาพนี้เหมาะสําหรับการเลนเกมส
ในโหมด <เกมส> ขอความในภาพนิ่งจะปรากฏอยางไมเปนธรรมชาติ
z
<ผูใช> : โหมดนี้เปนโหมดที่กําหนดเอง ซึ่งสรางโดยใชฟงกชัน <โหมด>→<บันทึก>
โหมด <การนําเสนอ> และ <ขอความ> จะเปดใชงานตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปนสัญญาณ
เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI) หรือ <Media Play>
<ความเขม> : ใชปรับความเขมระหวางวัตถุและพื้นหลัง
<ความสวาง> : ใชปรับความสวางของภาพทั้งหมด
<ความคมชัด> : ใชปรับความคมชัดของภาพ
<ความคมชัด> จะใชงานไมไดเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (DSub/HDMI) หรือ <Media Play>
โหมด
<สี> : ใชปรับสีใหออนหรือเขมขึ้น
<สี> จะใชงานไมไดเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI) หรือ
<Media Play>
<สมดุลสี> : ใชเพื่อใหไดสีที่เปนธรรมชาติยิ่งขึ้นดวยการปรับปรุงปริมาณสีเขียวหรือแดงในภาพ
<สมดุลสี> จะใชงานไมไดเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI) ,
สัญญาณ PAL และ SECAM ของ AV Timing(VIDEO) หรือโหมด <Media Play>
<โทนสี> : คุณสามารถปรับโทนสีได
z
คาเริ่มตนจากโรงงาน: <เย็น2> - <เย็น1> - <อบอุน1> - <อบอุน2>
z
คุณสามารถเลือกอุณหภูมิสีสําหรับรายการดานลางไดตามที่คุณตองการ
<R-Gain>, <G-Gain>, <B-Gain> : ปรับอุณหภูมิสีของระดับสีขาว
<R-Offset>, <G-Offset>, <B-Offset> : ปรับอุณหภูมิสีของระดับสีดํา
z
<โทนสี>-<R-Gain>-<G-Gain>-<B-Gain>-<R-Offset>-<G-Offset>-<B-Offset>
<แกมมา> : ปรับความสวางสําหรับแตละโทนสีของภาพ
z
ยิ่งมีคามาก (+) สวนที่สวางและมืดจะมีการเปรียบตางสูงมาก
ถาคาต่ํา (-) สวนที่มืดจะมีความมืดมาก
z
ชวงที่ปรับเปลี่ยนได: -3 ถึง +3
<บันทึก> : คุณสามารถบันทึกสถานะของหนาจอที่คุณปรับไว โดยใช OSD <โหมด>→<ผูใช>
<รีเซ็ต> : กําหนดใหการตั้งคาโหมดกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
คุณสามารถใชฟงกชันนี้เพื่อเลือกขนาดหนาจอ
<ซูม 1> และ <ซูม 2> จะใชงานไมไดเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (D-
ขนาด
Sub/HDMI) หรือ <Media Play>
z
<กวาง> - <16 : 9> - <ซูม 1> - <ซูม 2> - <4 : 3>
คุณสามารถใชฟงกชันนี้เพื่อปรับตําแหนงของหนาจอ ถาไมตรง
ตําแหนง
ในการปรับ ใหเลือกทิศทางที่ตองการยายหนาจอ จากนั้นกดปุมลูกศรที่ชี้ไปยังทิศทางนั้นซ้ําๆ
ฟงกชันนี้ไมสามารถใชไดในโหมด <Media Play>
ถาเสนไขปลาปรากฏในภาพหรือหนาจอสั่นไหว ใหเปดใช <ลดสัญญาณรบกวน> (ลดสัญญาณ
รบกวน) จะชวยเพิ่มคุณภาพของภาพได
ลดสัญญาณรบกวน
เมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI) <ลดสัญญาณรบกวน> จะ
ไมทํางาน
ถาระดับสีดําไมเหมาะสําหรับสัญญาณอินพุต สวนที่เปนสีเขมของภาพอาจไมชัดเจน เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณ
สามารถเลือกระดับสีดําที่สามารถปรับปรุงการแสดงสวนที่เปนสีเขม
สามารถตั้งคา <ระดับสีดํา> ไดเฉพาะ [AV], 480i และ 576i ใน เวลาของ AV (D-Sub) และ
สัญญาณ RGB ในอินพุต [HDMI] เทานั้น
สําหรับ [AV] และสัญญาณ 480i และ 576i ของ AV Timing(D-Sub)
ระดับสีดํา
z
<0 IRE> : ตั้งคาระดับสีดําเปน <0 IRE>
z
<7.5 IRE> : ตั้งคาระดับสีดําเปน <7.5 IRE>
สําหรับสัญญาณ RGB ของโหมด <HDMI>
z
<ปกติ> : ใชในสภาพแวดลอมปกติ
z
<ต่ํา> : ใชเมื่อสวนที่เปนสีเขมของภาพสวางเกินไป
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถตัดขอบของภาพ เมื่อมีขอมูลหรือภาพที่ไมจําเปนปรากฏที่ขอบของภาพ
„
„
โอเวอรสแกน
ไมสามารถใชงานไดในโหมด <AV> และ <Media Play>
การโอเวอรสแกนใชไดตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของ AV (D-Sub) หรือ เวลา AV
(HDMI)
„
ถาปด <โอเวอรสแกน> สวนเกินที่ไมจําเปนที่ขอบของภาพจะปรากฏดวย ในกรณีนี้ ให
เปดฟงกชัน<โอเวอรสแกน>
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถตั้งคาโหมดแสดงผลที่เหมาะสําหรับการเปดภาพยนตร
z
โหมดภาพยนตร
<ปด>-<อัตโนมัติ>
„
<คุณสามารถใช <โหมดภาพยนตร> ไดเฉพาะสําหรับสัญญาณ [AV], 480i และ 576i
ของ เวลาของ AV (D-Sub)
„
ฟงกชันนี้ไมสามารถใชไดในโหมด <Media Play>
สําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร ฟงกชันคอมพิวเตอรทั้งสี่ฟงกชันจะขจัดหรือลดสัญญาณรบกวนที่ทําใหภาพ
บนจอไมนิ่ง เชน ภาพหนาจอสั่นไหว ถาสัญญาณรบกวนยังไมหายไปหลังจากใชการปรับละเอียด ใหปรับ
ความถี่เปนสูงสุด และใชการปรับละเอียดอีกครั้ง
„
ฟงกชันเหลานี้ใชงานไดเฉพาะสําหรับอินพุต เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI) ของ
ขั้ว D-Sub เทานั้น
คอมพิวเตอร
„
โปรดดูที่ เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)
z
<ปรับอัตโนมัติ> : ใชปรับความถี่และเฟสของหนาจอคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
z
<ปรับหยาบ> : ใชปรับความถี่เมื่อมีเสนแนวตั้งปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
z
<ปรับละเอียด> : ใชปรับหนาจอคอมพิวเตอรโดยละเอียด
z
<รีเซ็ต> : เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถกําหนดใหเมนูของคอมพิวเตอรกลับสูการตั้งคาเริ่มตน
จากโรงงาน
คุณสามารถขยายขนาดหนาจอใหไดขนาดตามตองการ
ซูม
z
<x1> - <x2> - <x4> - <x8>
ฟงกชันนี้สามารถใชงานไดตอเมื่อสัญญาณอินพุตเปน เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub/HDMI)
3-5-3. ตั้งคา
เมนู
คําอธิบาย
ในการปรับภาพใหเหมาะกับตําแหนงที่ติดตั้ง (เชน หลังจอภาพกึ่งโปรงใส แขวนบนเพดาน) คุณสามารถสลับ
ภาพที่ฉายในแนวนอนและแนวตั้ง
ติดตั้ง
z
<ดานหนา-พื้น>: ภาพทั่วไป
z
<ดานหนา-เพดาน>: ภาพที่กลับในแนวนอน/แนวตั้ง
z
<ดานหลัง-พื้น>: ภาพที่กลับในแนวนอน
z
<ดานหลัง-เพดาน> : ภาพที่กลับในแนวตั้ง
ใชฟงกชันนี้เพื่อตั้งคาความสวางของภาพ โดยปรับปริมาณของแสงที่มาจากหลอดไฟ
z
<ประหยัด> : โหมดนี้เหมาะสําหรับหนาจอที่มีขนาดเล็กกวา 100 นิ้ว
โหมดนี้จะลดความสวางของหลอดไฟและการใชพลังงาน เพื่อยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ ตลอดจน
โหมดหลอดไฟ
ลดสัญญาณรบกวนและลดการใชพลังงาน
z
<สวาง> : โหมดนี้จะปรับความสวางของหลอดไฟใหอยูในระดับสูงสุด เมื่อสภาพแวดลอมมีความสวาง
เมื่อความสวางของหลอดไฟเพิ่มขึ้น อายุการใชงานของหลอดไฟอาจลดลง สัญญาณรบกวนและการใช
พลังงานอาจเพิ่มขึ้น
ถาภาพวิดีโอบิดเบี้ยวหรือเอียง คุณสามารถปรับชดเชยดวยการตั้งคาฟงกชัน <ออโตคียสโตน> เปน <เปด>
ออโตคียสโตน
เพื่อใหฟงกชัน <V-Keystone> เริ่มตนโดยอัตโนมัติ
z
<ปด> - <เปด>
ถาภาพวีดีโอไมชัดหรือบิดเบี้ยว คุณสามารถชดเชยดวยการใชฟงกชัน Keystone แนวตั้ง
V-Keystone
„
เอาตพุตเสียงของโปรเจคเตอรจะหยุดชั่วคราวขณะที่เปลี่ยนคา Keystone
„
<Keystone> ไมชดเชยการบิดเบือนในเมนูบนหนาจอ (OSD)
คุณสามารถเลือกภาพหรือหนาจอที่ปรากฏเมื่อไมมีสัญญาณจากอุปกรณภายนอกเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
พื้นหลัง
z
<โลโก>-<โลโกกําหนดเอง>-<น้ําเงิน>-<ดํา>
ความละเอียดที่แนะนําสําหรับภาพที่จะตั้งคาเปนโลโกผูใชคือ 600x300
รูปแบบทดสอบเริ่มตนที่มาพรอมกับโปรเจคเตอร คุณสามารถใชเปนภาพอางอิงเพื่อปรับการติดตั้งโปรเจคเตอรให
ไดภาพที่ดีที่สุด
รูปแบบทดสอบ
z
<ลายสาน> : คุณสามารถตรวจสอบวาภาพบิดเบี้ยวหรือไม
z
<ขนาดหนาจอ> : คุณสามารถอางอิงและแสดงขนาดของภาพ เชน 1.33 : 1 หรือ 1.78 1.
ถาคุณภาพของภาพผิดปกติเนื่องจากโปรเจคเตอรไมไดระบุประเภทสัญญาณอินพุตโดยอัตโนมัติในโหมด <PC>
หรือ <HDMI> คุณสามารถใชประเภทวิดีโอเพื่อตั้งคาสัญญาณอินพุตไดดวยตนเอง
ฟงกชันนี้ไมสามารถใชไดในโหมด <Media Play>
ประเภทวิดีโอ
z
ในโหมด <PC> จะใชไดเฉพาะเมื่อสัญญาณอินพุตคือ เวลาของ AV (D-Sub) สําหรับการซิงค H/V แยก
จากกัน จะสามารถใชไดเฉพาะกับสัญญาณ 1280 x 720p 59.94Hz/60Hz
{
z
<อัตโนมัติ>-<RGB(PC)>-<RGB(AV)>-<YPbPr(AV)>
ในโหมด <HDMI> จะใช <ประเภทวิดีโอ> ไดเฉพาะกับสัญญาณ 640x480p 59.94Hz/60 Hz และ
1280x720p 59.94Hz/60 Hz เทานั้น
{
<อัตโนมัติ> - <PC> - <AV>
ฟงกชัน <คําอธิบาย> จะสนับสนุนเฉพาะเมื่อสัญญาณอะนาล็อกภายนอกจากขั้วตอวิดีโอมีคําบรรยายใตภาพ
เทานั้น
z
<คําอธิบาย> : <ปด> - <เปด>
z
<โหมด> : <คําอธิบาย>-<ขอความ>
z
<ชอง> : <1> - <2>
z
<ฟลด> : <1> - <2>
คําอธิบาย
„
ทํางานเฉพาะในโหมด <AV>
„
ขึ้นอยูกับสัญญาณภายนอก อาจตองมีการเปลี่ยนการตั้งคาชองหรือ <ฟลด>
„
แตละคา <ชอง> และ <ฟลด> มีขอมูลที่แตกตางกัน <ฟลด><2> มีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อจาก
ขอมูลเสริมที่มีอยูใน <ฟลด><1>
(เชน ถามีคําบรรยายใตภาพภาษาอังกฤษใน <ชอง><1> จะมีคําบรรยายใตภาพภาษาสเปนใน
<ชอง><2>)
เมื่อตอสาย LAN ระหวางคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร คุณสามารถใชฟงกชันเสริมตอไปนี้ในคอมพิวเตอร คุณ
สามารถตรวจสอบสภาวะของโปรเจคเตอร (อายุการใชงานหลอดไฟ ขอผิดพลาดของการทํางาน อุณหภูมิ) และ
ควบคุมการเปดปด ความสวาง และการเปด/ปดเสียงไดจากระยะไกล
<เครือขาย> : <เปด> - <ปด>
<การตั้งคา IP>
z
<อัตโนมัติ> : แจกจาย ที่อยู IP, Subnet mask และ Gateway โดยอัตโนมัติ
z
<กําหนดเอง> : ชวยใหคุณตั้งคา ที่อยู IP, Subnet mask และ Gateway ดวยตนเอง
เครือขาย
หลังจากกดปุม [
] เพื่อปอนคา ใหเปลี่ยนคาโดยใชปุม
เมื่อปอนคาแลว ใหกดปุม [
]
/
และเลื่อนโดยใชปุม
/
<การตั้งคา IP เซิรฟเวอร> : ชวยใหคุณปอนที่อยู IP ของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร
„
„
ถาตองการใชฟงกชันเครือขาย ตองตั้งคา <เครือขาย> เปน <เปด>
ถาการเชื่อมตอเครือขายลมเหลว ใหปอนที่อยู IP ของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรใน <การตั้งคา IP
เซิรฟเวอร>
เมื่อใชฟงกชันนี้ คุณสามารถกําหนดใหการตั้งคาตางๆ กลับสูการตั้งคาเริ่มตนจากโรงงาน
z
<คาเริ่มตน> : เปลี่ยนแปลงการตั้งคากลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
z
<รีเซ็ตเวลาฟลเตอร> : รีเซ็ตเวลาฟลเตอร
z
<Media Play> : ฟงกชันตอไปนี้จะทํางานเฉพาะเมื่อโปรเจคเตอรไมสามารถเขาสูโหมด <Media
Play> เนื่องจากขอผิดพลาดของโหมด <Media Play>
กลับสูคาเริ่มตน
ทํางานเฉพาะในโหมด <Media Play>
{
<โหมดเรียกคืน>: เมื่อปดโปรเจคเตอรระหวางการอัปเดตเฟรมแวร ใหใชฟงกชันนี้เพื่ออัปเด
ตตอไป
„
<ตกลง> - <ยกเลิก>
ในการทํางานตามปกติ ใหอัปเดตโดยเลือก <ตั้งคา>→<อัปเดต/รีเซ็ต>→<อัปเด
ตเฟรมแวร> ในเมนู <Media Play>
{
<รีเซ็ตระบบ>: เมื่อการทํางาน <Media Play> หยุดลงโดยไมคาดหมาย ใหใชฟงกชันนี้เพื่อ
เริ่มตน <Media Play> ใหม
„
<ตกลง> - <ยกเลิก>
3-5-4. ตัวเลือก
เมนู
ภาษา
คําอธิบาย
คุณสามารถใชฟงกชันนี้เพื่อเลือกภาษาที่ใชสําหรับหนาจอเมนู
z
<ตําแหนง> : คุณสามารถยายตําแหนงเมนูขึ้น/ลง/ซาย/ขวา
z
<ความโปรงใส> : คุณสามารถตั้งคาความโปรงใสของเมนู
z
<เวลาแสดง> : คุณสามารถตั้งคาเวลาแสดงของเมนู
{
ตัวเลือกเมนู
{
<สูง>-<กลาง>-<ต่ํา>-<ทึบแสง>
<5 วินาที >-<10 วินาที>-<30 วินาที>-<60 วินาที>-<90 วินาที>-<120 วินาที><แสดงคาง>
โปรเจคเตอรนี้มาพรอมกับลําโพงแบบโมโนขนาด 7 วัตต ใชการตั้งคาดานลางนี้เพื่อปรับแตงเสียงตามตอง
เสียง
การ
z
<100Hz>-<300Hz>-<1kHz>-<3kHz>-<10kHz>
ตั้งคาระยะเวลาตรวจสอบสําหรับฟลเตอรื (หนวย: ชั่วโมง)
z
<ปด>-<100>-<200>-<400>-<800>
เวลาตรวจฟลเตอร
ถาเวลาการใชฟลเตอรมากกวาระยะเวลาตรวจสอบฟลเตอร ขอความตรวจสอบฟลเตอร
จะปรากฏเปนเวลา 1 นาทีทุกครั้งที่เปดเครื่องโปรเจคเตอร
ขอความตรวจสอบฟลเตอร: "<ตรวจสอบฟลเตอร และทําความสะอาดหรือเปลี่ยน
เมื่อจําเปน>"
เมื่อใช <เปดอัตโนมัติ> ถามีการจายไฟไปที่โปรเจคเตอร เครื่องจะเปดโดยอัตโนมัติโดยไมตองกดปุม
เปดอัตโนมัติ
เปด
z
<ปด> - <เปด>
เมื่อใช <ตั้งเวลาปด> ถาไมมีสัญญาณอินพุตภายในเวลาที่ระบุ โปรเจคเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ
(แตในชวงเวลานั้น จะตองไมมีการกดปุมจากรีโมทคอนโทรลหรือดานบนของโปรเจคเตอร)
ตั้งเวลาปด
z
<ปด>-<10 นาที>-<20 นาที>-<30 นาที>
ฟงกชันนี้ไมสามารถใชไดในโหมด <Media Play>
ตั้งคาเพื่อใหเครื่องเลนเพลงเมื่อเปดหรือปดโปรเจคเตอร
เสียงดนตรี
z
<ปด>-<ต่ํา>-<กลาง>-<สูง>
เพื่อปองกันการโจรกรรม คุณสามารถตั้งคารหัสผานที่ผูใชตองปอนเมื่อเปดโปรเจคเตอร เมื่อคุณตั้งคารหัส
ผาน โปรเจคเตอรจะไมทํางานถาไมไดปอนรหัสผาน
ความปลอดภัย
z
z
<การปองกันขณะเปด>
{
<ปด> : ปอนรหัสผานปจจุบันของคุณ และปดฟงกชันการปองกัน
{
<เปด> : ปอนรหัสผานปจจุบันของคุณ และเปดฟงกชันการปองกัน
<เปลี่ยนรหัสผาน> : เปลี่ยนรหัสผานปจจุบันของคุณ
„
ใชปุมตัวเลขที่ปรากฏเพื่อปอนหรือเปลี่ยนรหัสผาน
„
ถาคุณลืมรหัสผาน โปรดติดตอ ศูนยบริการ Samsung
คุณสามารถตัดการทํางานของปุมบนตัวโปรเจคเตอร เพื่อใหโปรเจคเตอรใชงานไดดวยรีโมทคอนโทรล
ล็อคแผงปุมกด
เพียงอยางเดียว
z
ขอมูล
<ปด> - <เปด>
คุณสามารถตรวจสอบสัญญาณของแหลงขอมูลภายนอก การตั้งคาภาพ การปรับภาพคอมพิวเตอร
บทที่ 3. การใชงาน
3-6. การจัดการเครือขาย
3-6-1. การจัดการโดยใชเว็บเบราวเซอร
เว็บเบราวเซอรชวยใหคุณสามารถตรวจสอบและควบคุมโปรเจคเตอรไดจากคอมพิวเตอร โดยไมตองติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มเติม กอนที่จะใชเว็บเบราว
เซอร คุณจะตองตอโปรเจคเตอรเขากับเครือขาย สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่หัวขอ 2-17 การเชื่อมตอเครือขาย
ในการควบคุมโปรเจคเตอรหลายเครื่องจากคอมพิวเตอรเครื่องเดียว ใหติดตั้งและเรียกใช Samsung Projector Manager
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ Samsung Projector Manager โปรดไปที่ 3-6-2
ตรวจสอบการเชื่อมตอเครือขายระหวางคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร กอนที่จะเชื่อมตอเว็บเบราวเซอร ถาการเชื่อมตอเครือขายลมเหลว
หนาตางเว็บเบราเซอรอาจไมสามารถใชงานได
z
ในการใชเว็บเบราวเซอร คอมพิวเตอรของคุณจะตองเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําของระบบตอไปนี้:
{
RAM: มากกวา 10 เมกะไบต
{
ฮารดดิสก ความจุ: มากกวา 10 เมกะไบต
{
ความละเอียดการแสดงผล: มากกวา 640 x 480
{
OS ที่สนับสนุน: Microsoft Windows XP, Windows Vista
{
เว็บเบราวเซอร: Microsoft Internet Explorer 6 หรือเวอรชันหลังจากนั้น Netscape Navigator 9 หรือเวอรชันหลังจากนั้น Mozilla
FireFox 3.0.x หรือเวอรชันหลังจากนั้น Google Chrome
z
การเชื่อมตอ
z
ปอนที่อยู IP ของโปรเจคเตอรในแถบที่อยูของเว็บเบราวเซอร
คนหาที่อยู IP ของโปรเจคเตอรดวยการกดปุม [MENU] และเลือก <ตั้งคา> -> <เครือขาย> -> <การตั้งคา IP>
z
หนาตาง Network Projector จะปรากฏขึ้น สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรายการควบคุมในหนาตาง Network Projector โปรดดูที่รายการใน
หัวขอ 3-5 การใชเมนูการปรับหนาจอ
z
ฟงกชันบางอยางที่ปรากฏใน 'การใชเมนูการปรับหนาจอ' นั้นไมสามารถใชไดในเว็บเบราวเซอร เนื่องจากขอจํากัดของการควบคุมระยะ
ไกลโดยเครือขาย
3-6-2. การจัดการโปรเจคเตอรโดยใชซอฟตแวร PC
คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมโปรเจคเตอรมากกวาหนึ่งเครื่องดวย Samsung Projector Manager
เมื่อติดตั้งหรือใช Samsung Projector Manager ในคอมพิวเตอร คุณจะตองลงชื่อเขาสูระบบในฐานะผูดูแลระบบ
ถาคุณเขาสูระบบโดยใชชื่อสวนบุคคลของคุณ การเขาสูระบบนั้นตองมีสิทธิ์ของผูดูแลระบบแบบเต็ม
z
ในการใช Samsung Projector Manager คอมพิวเตอรของคุณจะตองเปนไปตามขอกําหนดของระบบขั้นต่ําตอไปนี้:
{
RAM: มากกวา 10 เมกะไบต
{
ฮารดดิสก ความจุ: มากกวา 10 เมกะไบต
{
ความละเอียดการแสดงผล: มากกวา 640 x 480
{
OS ที่สนับสนุน: Microsoft Windows XP, Windows Vista
1. การติดตั้ง Samsung Projector Manager
z
คลิก 'Samsung Projector Manager' บนแผนซีดีที่มีให
z
ติดตั้งตามคําแนะนําบนหนาจอ
2. การเรียกใช Samsung Projector Manager
เมื่อการติดตั้ง Samsung Projector Manager และ network setup สําหรับโปรเจคเตอรเสร็จสมบูรณแลว Samsung Projector Manager จะ
สามารถใชงานได
z
คลิก Start > Samsung Projector > Samsung Projector Manager
z
หนาตาง <Samsung Projector Manager> จะปรากฏขึ้น
3. การใช Samsung Projector Manager
z
การจัดกลุมและการลงทะเบียนโปรเจคเตอร
{
{
ถาตองการเรียกดูโปรเจคเตอรที่เชื่อมตอกับ PC โดยอัตโนมัติ ใหกด เปดอัตโนมัติ<ตัวชวย>→<คนหาอัตโนมัติ>
ถาตองการจัดกลุมหรือลงทะเบียนโปรเจคเตอรโดยตรง ใหเลือก <รายการ>→<โปรเจคเตอร> คลิกขวาที่ <โปรเจคเตอร
เครือขาย> ใน <รายการโปรเจคเตอร> จากนั้นเลือก <เพิ่มโปรเจคเตอร>
{
ระบุ < ชื่อโปรเจคเตอร>, < ที่อยู IP> และ <ชื่อกลุม> ที่จะลงทะเบียน จากนั้นกด <เพิ่ม>
กลุมที่ไมไดระบุชื่อจะถูกตั้งชื่อ 'Default Group' โดยอัตโนมัติ <กลุมเริ่มตน> ในการลบและ/หรือเปลี่ยนชื่อ
โปรเจคเตอรที่ลงทะเบียน ใหคลิกขวาและเลือก <ลบ> และ/หรือ <เปลี่ยนชื่อ> ตามตองการ
ถาโปรเจคเตอรไมปรากฏใน <รายการโปรเจคเตอร> หลังจากการลงทะเบียน ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเครือ
ขายและการตั้งคาเครือขายวาถูกตอง ดูหัวขอ 2-17 การตอเขากับเครือขาย และหัวขอ 3-5-3 <ตั้งคา>→<เครือ
ขาย> สําหรับขอมูลและคําแนะนํา
ถาตองการบันทึกหรือโหลดขอมูลโปรเจคเตอรที่ลงทะเบียนไว ใหเลือก <ไฟล>→<สงออกคาตั้ง>
z
การจัดการโปรเจคเตอร
{
คุณสามารถตรวจสอบสภาพของโปรเจคเตอร อุณหภูมิ การทํางาน ขอผิดพลาด และอื่นๆ ไดแบบเรียลไทม
: คุณสามารถดู Name, IP Address, Group, สถานะ Power On/Off LAMP lifespan ขอผิดพลาดของการทํางาน (แสดง
เปนไอคอน) ของโปรเจคเตอรไดแบบเรียลไทม
Samsung Projector Manager จะแสดงไอคอนที่บงชี้ถึงสถานะของโปรเจคเตอร ไอคอนเหลานี้ปรากฏอยูใน
ตารางดานลาง ถาไอคอนแสดงถึงปญหากับโปรเจคเตอรของคุณ โปรดดูที่ "การแกไขปญหาของสัญญาณ" ใน
สวน 3-4 สัญญาณ LED
ไอคอนสถานะคําเตือนและขอผิดพลาด
ไอคอน
สถานะ
ขอผิดพลาด
สถานะ
ฝาครอบหลอดไฟที่ปองกันหลอดไฟ
ดูการดําเนินการ 2 ในการแกไขปญหา
ไมไดปดอยางเหมาะสม
ของสัญญาณ
ขอผิดพลาด
หลอดไฟไมทํางานตามปกติ
ขอผิดพลาด
หลอดไฟสิ้นอายุการใชงาน
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
คําเตือน
ขอผิดพลาด
ขอผิดพลาด
คําเตือน
คําเตือน
การดําเนินการ
ดูการดําเนินการ 5 ในการแกไขปญหา
ของสัญญาณ
ตองเปลี่ยนหลอดไฟ
พัดลมระบายความรอน 1 ไมทํางาน
ตามปกติ
พัดลมระบายความรอน 2 ไมทํางาน
ตามปกติ
พัดลมระบายความรอน 3 ไมทํางาน
ตามปกติ
พัดลมระบายความรอน 4 ไมทํางาน
ดูการดําเนินการ 1 ในการแกไขปญหา
ของสัญญาณ
ตามปกติ
พัดลมระบายความรอน 5 ไมทํางาน
ตามปกติ
พัดลมระบายความรอน 6 ไมทํางาน
ตามปกติ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูง
ดูการดําเนินการ 4 ในการแกไขปญหา
เกินขีดจํากัด
ของสัญญาณ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูง
ดูการดําเนินการ 4 ในการแกไขปญหา
เกินขีดจํากัด
ของสัญญาณ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูง
ดูการดําเนินการ 4 ในการแกไขปญหา
เกินขีดจํากัด
ของสัญญาณ
ตัวกรองอากาศสิ้นอายุการใชงาน
ตองเปลี่ยนตัวกรองอากาศ
ตัวกรองอากาศอุดตันเนื่องจากฝุน
ละออง
ตัวกรองอากาศอุดตันเนื่องจากฝุน
ตองทําความสะอาดตัวกรองอากาศ
ขอผิดพลาด
ละออง
ตองทําความสะอาดตัวกรองอากาศ
ไอคอนสถานะระดับอุณหภูมิ
ไอคอน
สถานะ
สถานะอุณหภูมิ
สถานะอุณหภูมิ
สถานะอุณหภูมิ
สถานะอุณหภูมิ
สถานะอุณหภูมิ
สถานะ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรเปน
ปกติ (โหมดสแตนดบาย)
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรเปน
ปกติ (ต่ํา)
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรเปน
ปกติ (ปานกลาง)
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรเปน
ปกติ (สูงเล็กนอย)
ไมมี ปกติ
ไมมี ปกติ
ไมมี ปกติ
ดูการดําเนินการ 3 ในการแกไข
กวาขีดจํากัด
ปญหาของสัญญาณ
เกินไป โปรเจคเตอรปดลงโดย
อัตโนมัติ
{
ไมมี ปกติ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูง
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูง
สถานะอุณหภูมิ
การดําเนินการ
ดูการดําเนินการ 4 ในการแกไข
ปญหาของสัญญาณ
การจัดการโปรเจคเตอร
: การใชไอคอนใน <รายการโปรเจคเตอร> (โปรเจคเตอร) (ใชไดเฉพาะกับโปรเจคเตอรที่มีเครื่องหมาย 'V' ในหนาตาง
การตรวจสอบ)
(รีเฟรช): อัปเดตสถานะของโปรเจคเตอร
(เปด): เปดเครื่องโปรเจคเตอร
(ปดเครื่อง): ปดเครื่องโปรเจคเตอร
(เปลี่ยนที่มาของสัญญาณ): เลือกที่มาสัญญาณจาก HDMI, S-VIDEO, AV, PC, MP.
(ปดหนาวาง/หนาวาง): เปดหรือปดหนาจอของโปรเจคเตอร
(เปดเสียง/ปดเสียง): เปด/ปดเสียงของโปรเจคเตอร
(ปรับอัตราสวนภาพ): ปรับอัตราสวนภาพของโปรเจคเตอรเปน 16:9 หรือ 4:3
„
„
ถาที่มาสัญญาณไมมีคุณสมบัติ <Media Play> ตัวเลือก <MP> จะไมมีอยูในรายการที่มา
ถาโปรเจคเตอรไมมีขั้ว [S-VIDEO IN] ที่มา <S-VIDEO> จะใชไมได
: การเชื่อมตอ Web browser จาก Samsung Projector Manager
เมื่อเชื่อมตอเว็บเบราเซอรใน Samsung Projector Manager คุณจะสามารถใชฟงกชันตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น ในการเชื่อมตอ
เว็บเบราวเซอร ใหเลือกโปรเจคเตอรที่จะเชื่อมตอ จากนั้นคลิกขวาเพื่อเลือก <WebControl>
ถาการเชื่อมตอเว็บเบราวเซอรลมเหลว โปรดตรวจสอบวาการเชื่อมตอเครือขาย (ดูที่ 2-17, 2-17 การเชื่อมตอ
เครือขาย ) และการตั้งคาเครือขาย (ดูที่ 3-5-3, ตั้งคา > เครือขาย) ไดรับการกําหนดคาไวอยางถูกตอง
การใชงานโปรเจคเตอรหนึ่งเครื่องโดยใชทั้ง Samsung Projector Manager และ Web browser พรอมกันอาจทํา
ใหการทํางานของคอมพิวเตอรชาลงหรือเกิดขอผิดพลาด
{
การใชฟงกชัน <ตารางเวลา>
เมื่อใชฟงกชัน <วางกําหนดการ> คุณสามารถจัดการโปรเจคเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ถาคุณเลือก <รายการ>→<วางกําหนดการ> หนาตางตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
หนาจอนี้มีปุมสี่ปุม:
{
„
<ใหม>: เพิ่มโปรเจคเตอรสําหรับสราง
„
<ลบ>: ลบกําหนดการสําหรับโปรเจคเตอรที่เลือก
„
<ลบทั้งหมด>: ลบกําหนดการสําหรับโปรเจคเตอรทั้งหมด
„
<แกไข> : แกไขกําหนดการสําหรับโปรเจคเตอรที่เลือก
การลงทะเบียน New Schedule
ในการลงทะเบียนกําหนดการใหม ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. กดปุม <ใหม> หนาจอ New Schedule ปรากฏขึ้น
2. เลือกโปรเจคเตอรที่จะใชกําหนดการใหมจากชอง <เลือกโปรเจคเตอร> เมื่อคุณเลือกโปรเจคเตอร เครื่องหมายถูกจะ
ปรากฏในชองทําเครื่องหมายทางซาย
3. ตั้งคา <ตารางใหม> <ชื่อ>, <ซ้ํา>, <เวลา> และ <งาน> และปอน <คําอธิบาย> ของกําหนดการ ตอไปนี้เปนคํา
อธิบายสําหรับแตละสวน
-<ชื่อ> : ตั้งชื่อกําหนดการ
-<ซ้ํา> : ตั้งคาการเกิดซ้ําของกําหนดการ (<หนึ่งครั้ง> - ทํางานครั้งเดียว <ทุกๆ วัน> - ระบุวันที่เกิดซ้ํา)
-<เวลาแสดง> : กําหนดเวลาที่จะเรียกใชกําหนดการ
-<งาน>: ตั้งคา Source switch หรือ <เปด>/<ปดเครื่อง>
-<คําอธิบาย> : แสดงคําอธิบายโดยละเอียดของกําหนดการ
4. หลังจากที่คุณปอนขอมูลทั้งหมด ใหกด <เพิ่ม>
คุณสามารถดูประวัติการลงทะเบียนของกําหนดการ และสามารถดูสถานะของกําหนดการ รหัสสถานะมีดังตอไปนี้:
-<เสร็จสมบูรณ>: กําหนดการเสร็จสมบูรณ
-<กําลังรอ>: กําหนดการรอการเรียกใช
-<กําลังทํางาน>: กําหนดการที่เกิดซ้ํากําลังทํางาน
„
ถาตองการบันทึกหรือโหลดกําหนดการที่ลงทะเบียนไว ใหเลือก <ไฟล>→<สงออกคาตั้ง>
„
ถาคุณตองการใชกําหนดการที่โหลดโดย <นําเขาคาตั้ง> ใหโหลดขอมูลของโปรเจคเตอรไวลวงหนา
z
การตั้งคาอื่น
การเลือก <ตัวชวย> ในแถบเมนูมีรายการเมนูสองรายการ คือ <กําหนดคารายการตรวจสอบ> และ <ตัวเลือก>
- <กําหนดคารายการตรวจสอบ>
<กําหนดคารายการตรวจสอบ> ใชสําหรับเลือกรายการที่จะแสดงในหนาตางการตรวจสอบ หลังจากที่เลือกรายการ คุณจะตั้งคา
ลําดับความสําคัญของการแสดงผลของรายการดวยการยายขึ้นหรือลงในรายการที่คุณเลือกสําหรับแสดงผล
- <ตัวเลือก>
<ทํางานอัตโนมัติ – เมื่อเปดคอมพิวเตอร Samsung Projector Manager จะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ
<ยอลงในซิสเท็มเทรย> – Samsung Projector Manager จะถูกลดขนาดอยูในถาดระบบ
<ไฟล>ไฟลมีการเลือกสองรายการ
- <ไฟล> →<สงออกคาตั้ง>: บันทึกการกําหนดคาทั้งหมดใน Samsung Projector Manager ไวในชื่อไฟลที่ตองการในโฟลเดอร
ที่กําหนดไว
- <ไฟล> →<นําเขาคาตั้ง>: นําเขาไฟลการกําหนดคาที่บันทึกไว ตั้งคา Samsung Projector Manager เปนการตั้งคาที่บันทึกไว
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-1. การเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB และขอควรระวัง
4-1-1. การเชื่อมตออุปกรณ USB
1. เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB เขากับพอรต USB ที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
- เพจหลักของเมนู <Media Play> จะปรากฏขึ้น
เพจหลักของ <Media Play> นั้นสามารถเปดขึ้นไดดวยการกดปุม [MENU] และเลือก <อินพุต>→<แหลงจายสัญญาณ
>→<Media Play>
„
„
„
ระบบไฟลที่สนับสนุน: FAT, FAT32 (ไมสนับสนุน NTFS)
ไมสนับสนุนหลายพารติชัน
โปรเจคเตอรนี้ไมสามารถทํางานกับเครื่องอานการดหรือฮับ USB
[การเลือกอุปกรณ]
2. เลื่อนไปที่สื่อประเภทที่คุณตองการดู โดยใชปุม ▲/▼ กดปุม [
]
3. เลื่อนไปที่ <หนวยความจําภายใน> หรือ <USB> โดยใชปุม ▲/▼ จากนั้นกดปุม [
]
[การเลือกไฟล]
4. เลื่อนไปที่ไฟลหรือโฟลเดอรที่คุณตองการดูหรือเปด โดยใชปุม ▲/▼ จากนั้นกดปุม [
]
สําหรับโฟลเดอร Document, Music และ Movie จะมีตัวเลขปราฏฏถัดจากแตละโฟลเดอร เพื่อแสดงจํานวนเอกสาร เพลง หรือ
ภาพยนตรในโฟลเดอร สําหรับโฟลเดอร Photo หนาจอจะแสดงจํานวนไฟลภาพถายเมื่อคุณเลื่อนไปที่โฟลเดอร
5. เลื่อนไปที่ไฟลที่คุณตองการดู โดยใชปุม ▲/▼ จากนั้นกดปุม [
]
4-1-2. ขอควรระวังสําหรับการใชอุปกรณเก็บขอมูล USB
„
„
„
„
„
ผลิตภัณฑนี้ไมสนับสนุนเครื่องอานการดหนวยความจํา
ผลิตภัณฑนี้จะไมทํางานถาอุปกรณเก็บขอมูล USB เชื่อมตอกับฮับ USB
ผลิตภัณฑบางอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด USB มาตรฐานอาจไมทํางานตามปกติ
อุปกรณเก็บขอมูล USB ที่มีแอปพลิเคชันการรับรูอัตโนมัติหรือไดรเวอรเฉพาะอาจไมทํางานตามปกติ
อุปกรณเก็บขอมูล USB ที่ใชไดรเวอรเฉพาะตัวเพียงอยางเดียวอาจไมมีการรับรู
„
„
„
„
ความเร็วในการรับรูอุปกรณเก็บขอมูล USB อาจแตกตางกันไป
อยาปดผลิตภัณฑหรือดึงอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่ตออยูออกขณะที่กําลังใชงานอุปกรณเก็บขอมูล USB การดําเนินการดังกลาวอาจ
ทําใหอุปกรณเก็บขอมูล USB หรือไฟลที่เก็บอยูเสียหาย
ใชอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่มีไฟลปกติ ไฟลที่ผิดปกติอาจทําใหการทํางานผิดปกติ หรือไมสามารถเลนไฟลได
อุปกรณเก็บขอมูล USB ตองมีการฟอรแมตดวยระบบไฟล FAT หรือ FAT32 (แนะนํา) ที่ Windows สนับสนุน <Media Play> อาจ
„
ไมทํางานตามปกติ ถาอุปกรณเก็บขอมูล USB มีการฟอรแมตดวยระบบไฟลอื่น
ถาอุปกรณเก็บขอมูล USB ใชพลังงานภายนอก โปรดเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB กับแหลงจายไฟภายนอก
ใชสายเคเบิล USB ที่มีใหกับอุปกรณ USB ในการเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสายและอุปกรณภาย
„
นอก โปรดติดตอผูผลิตอุปกรณเหลานั้น)
เราไมรับประกันวา <Media Play> จะทํางานไดตามปกติ ถามีความผิดปกติในอุปกรณภายนอกที่เกิดจากการใชสายที่ไมเปนไปตาม
„
„
มาตรฐานที่กําหนดไว
เนื่องจากขอมูลในอุปกรณเก็บขอมูล USB อาจเสียหายได โปรดสํารองขอมูลที่สําคัญไวเพื่อปองกันการสูญหาย
เมื่อใชอุปกรณเก็บขอมูล USB กับโปรเจคเตอร สามารถมีโฟลเดอรยอยไดในระดับลึกสูงสุดถึง 4 ระดับจากโฟลเดอรบนสุด นอกจากนี้
„
USB แตละไฟลอาจใชเวลาในการแสดงผลยาวนานขึ้น
ถาอุปกรณเก็บขอมูลภายนอกไมทํางานหลังจากที่คุณเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร ใหลองตอเขากับคอมพิวเตอร ถาอุปกรณไมทํางานตาม
„
ถาจํานวนไฟล (รวมโฟลเดอร) ในโฟลเดอรเดียวกันมีมากเกิน 2,900 เครื่องจะไมสามารถอานได และถามีไฟลจํานวนมากในอุปกรณ
ปกติ โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิตอุปกรณหนวยความจําหรือศูนยบริการลูกคาที่เกี่ยวของ
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-2. เอกสาร
คุณสามารถดูไฟลเอกสารรูปแบบตางๆ ที่บันทึกไวบนอุปกรณหนวยความจํา USB หรือในหนวยความจําภายในของโปรเจคเตอร
เมนูที่แสดงจากหนาจอเอกสาร
หนาจอเอกสาร
เมนูดานลางจะปรากฏเมื่อคุณกดปุม [MEDIA.P] ขณะนี้เปดหนาจอเอกสาร
„
„
ถาคุณแสดงหนาจอหรือรายการ และกดปุม [MEDIA.P] เมนูที่สอดคลองกับรายการนั้นจะปรากฏขึ้น
ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาปจจุบัน ชื่อโฟลเดอร ชื่อไฟล หรือขอความในเอกสารอาจไมปราฏฏอยางถูกตอง
ในกรณีเชนนี้ ใหกดปุม [MENU] และเปลี่ยนการตั้งคาภาษาใน <ภาษา> ภายใน <ตัวเลือก>
รายการเมนู
ดู
คัดลอก
คัดลอกไฟลทั้งหมด
ลบ
ลบไฟลทั้งหมด
คําอธิบาย
ดูเอกสาร
ถาเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก (อุปกรณหนวยความจํา USB) คุณจะสามารถคัดลอกไฟลใน
อุปกรณหนวยความจําภายนอกไปยังหนวยความจําภายในโปรเจคเตอร และในทางกลับกัน
คัดลอกไฟลทั้งหมดไปยังหนวยความจําภายในและภายนอก
ลบงานที่เลือก
ลบไฟลทั้งหมดในโฟลเดอร
เมนูที่ปรากฏเมื่อคุณดูเอกสาร
เลือกไฟลที่คุณตองการโดยใชปุม ▲/▼ บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล
ใชรีโมทคอนโทรลขณะที่ดูเอกสาร
z
MEDIA.P : เปดเมนูเอกสาร
z
∧ PAGE∨ : เลื่อนไปยังเพจกอนหนาหรือถัดไป
เลื่อนไปยังชีตกอนหนาหรือถัดไปในไฟล Excel
z
▲/▼/ /
: ปุมทิศทาง
z
: ขยายเอกสาร
z
: กลับสูเพจกอนหนา
z
: ดูขอมูลเกี่ยวกับปุมที่ใชได
ถาคุณกดปุม [MEDIA.P] เมื่อดูเอกสาร เมนูตอไปนี้จะปรากฏ
รายการเมนู
คําอธิบาย
ขยายหรือยอเอกสาร
ซูม
z
<ซูมเขา> : ขยายเอกสาร (ครั้งละ 25% ในชวง 100% ~ 500%)
z
<ซูมออก> : ลดขนาดเอกสาร
z
<กําหนดเอง> : ขยายหรือลดขนาดหนาจอตามคาเปอรเซ็นตที่ระบุ
{
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
ขยายหรือลดขนาดเอกสารโดยใชปุม
or
บนรีโมทคอนโทรล
ไปยังหนาที่ตองการโดยตรง
คนหาเอกสาร
z
ปอนหมายเลขเพจโดยใชปุม / และ / ตรวจสอบหมายเลขเพจในหนาตางแสดงตัวอยางที่
มุมดานขวาบนของหนาจอ จากนั้นเลือก <ไป> เพื่อไปยังเพจนั้น
แสดงพื้นที่ซูม
z
<ปด> - <เปด>
แผนที่เอกสาร
อัตราสวนภาพ
„
ถาซูมเขาสูเพจ พื้นที่ที่ขยายจะปรากฏในหนาตาง <แผนที่เอกสาร> ในมุมดานขวาบน
„
ถาไมไดซูม หนาตาง <แผนที่เอกสาร> จะไมปรากฏ
z
<พอดีกับหนาจอ> : แสดงเอกสารใหพอดีกับขนาดหนาจอ
z
<พอดีกับขนาดดั้งเดิม> : แสดงเอกสารตามขนาดดั้งเดิม
z
<พอดีกับความกวาง> : แสดงเอกสารใหพอดีกับความกวางของหนาจอ
z
<พอดีกับความสูง> : แสดงเอกสารใหพอดีกับความสูงของหนาจอ
หมุนเอกสารดวยมุมตามที่ตองการ
เลือกมุมที่ตองการโดยใชปุม / จากนั้นกดปุม [
หมุน
z
]
<0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>
สนับสนุนรูปแบบ PDF เทานั้น
ในการดูไฟลขอความ (.TXT) โดยไมมีอักขระที่เสียหาย คุณจะตองเลือกภาษาตนฉบับที่ใชในการสราง
ไฟล
เลือกภาษาโดยใชปุมทิศทาง
z
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> <Hebrew> - <Arabic> - <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> <Norway> - <Thai> - <Japanese> - <Simplified Chinese GBK> - <Traditional
เขารหัส
Chinese Big5>
(e.g.: (เชน: ในการดูไฟลขอความที่สรางในภาษาเยอรมัน ใหเลือก <Germany>)
„
สําหรับประเทศในภูมิภาคยุโรปบางประเทศที่ไมพบภาษาของตนในรายการ ใหเลือก
„
ไฟลที่สรางในภาษาอังกฤษไมตองมีการเขารหัสแตอยางใด
<Central Europe>
คุณสมบัตินี้ใชเลนวิดีโอที่เชื่อมโยงกับเอกสาร PowerPoint (.ppt) เลือกไฟลวิดีโอที่คุณตองการเลนจาก
สไลดงานนําเสนอ
„
ใชไดเฉพาะกับสไลดงานนําเสนอที่มีคลิปวิดีโอเชื่อมโยงอยู
„
ไฟลวิดีโอที่เชื่อมโยงจะตองอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลเอกสารนั้น
„
สําหรับรูปแบบไฟลที่สนับสนุน โปรดดูที่หัวขอ "4-7 รูปแบบไฟลที่สนับสนุน"
วิดีโอคลิป
„
เวลาในการโหลดอาจชาลงสําหรับไฟลขนาดใหญ
ผลิตภัณฑนี้อาจไมทํางานอยางถูกตอง เมื่อไฟลไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
ผลิตภัณฑอาจไมทํางาน เมื่อไฟลมีขอมูลมากเกินกวาที่จะแสดงบนหนาจอ
„
ตัวอยางเชน มีขอมูลปริมาณมากเกินไปในชีตเดียว ภายในไฟล Excel
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนแบบอักษรแบบเดียว ถาหนาจอใชแบบอักษรอื่น ภาพที่ Media Play แสดงอาจแตกตางไปจากหนาจอดั้งเดิม
„
„
(ตัวอยาง)
„ ตําแหนงของการขึ้นบรรทัดใหมในประโยคอาจเปลี่ยนแปลง
„ ตําแหนงของการแบงหนาในเอกสาร MS Word อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ในกรณีเชนนี้ เอกสารอาจไมปรากฏอยางสมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเคาโครงของ <ภาพ>, <Shapes> หรือ <Object>
ใน MS word (โปรดดูคูมือในรูปแบบ MS Word เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ layoutproperties)
„
„
ผลิตภัณฑน้ไ
ี มรองรับฟงกชันบางอยางของไฟลตนฉบับ ตัวอยางเชน ฟงกชันภาพเคลื่อนไหวในไฟล PowerPoint
ผลิตภัณฑนี้ไมรองรับไฟลที่เขารหัส (DRM)
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-3. ภาพถาย
เพลิดเพลินกับสไลดโชวของภาพถายที่บันทึกไวในอุปกรณหนวยความจํา USB หรือในหนวยความจําภายในของโปรเจคเตอร
เมนูที่แสดงจากหนาจอภาพถายขนาดยอ
หนาจอภาพถายขนาดยอ
เมนูดานลางจะปรากฏเมื่อคุณกดปุม [MEDIA.P] ขณะนี้เปดหนาจอภาพถายขนาดยอ
„
„
ถาคุณแสดงหนาจอหรือรายการ และกดปุม [MEDIA.P] เมนูที่สอดคลองกับหนาจอหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้น
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน
ในกรณีเชนนี้ ใหกดปุม [MENU] และเปลี่ยนการตั้งคาภาษาใน <ภาษา> ภายใน <ตัวเลือก>
รายการเมนู
เริ่มเลนสไลดโชว
โหมดเลน
คัดลอก
คัดลอกไฟลทั้งหมด
ลบ
คําอธิบาย
เริ่มตนสไลดโชว
z
<ภาพถายทั้งหมด> : แสดงภาพตามลําดับของชื่อไฟล
z
<ภาพถายในโฟลเดอร> : แสดงภาพถายในแตละโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<สุมภาพถายทั้งหมด> : แสดงภาพถายในอุปกรณหนวยความจําแบบสุม
z
<สุมภาพถายในโฟลเดอร> : แสดงภาพถายในโฟลเดอรแบบสุม
z
<เลนซ้ําภาพถายเดียว> : เลนเฉพาะภาพถายที่ระบุซ้ําๆ
ถาอุปกรณหนวยความจํา USB เชื่อมตอกับโปรเจคเตอร คุณสามารถคัดลอกไฟลจากอุปกรณ USB ไปยัง
หนวยความจําภายในของโปรเจคเตอรและจากหนวยความจําภายในไปยังอุปกรณ USB
คัดลอกไฟลทั้งหมดไปยังหนวยความจําภายในหรืออุปกรณ USB
ลบภาพที่เลือก
ลบไฟลทั้งหมด
ลบไฟลภาพทั้งหมดในอุปกรณเก็บขอมูล USB
ตั้งเปนพื้นหลัง
ตั้งคาภาพที่ตองการเปนภาพพื้นหลังของเพจหลักใน <Media Play>
ตั้งคาภาพที่เลือกเปนโลโกของโปรเจคเตอร
„
ในการใชตัวเลือกนี้ ใหกด [MENU] และไปที่ <ตั้งคา> ตรวจสอบวาไดตั้งคา <พื้นหลัง>
เปน <โลโกกําหนดเอง>
ตั้งคาโลโกกําหนดเอง
„
ความละเอียดที่แนะนําสําหรับภาพที่จะตั้งคาเปนโลโกผูใชคือ 600x300
ในการใชฟงกชันนี้ในงานนําเสนอของคุณ ใหแปลงไฟลประมวลผลคําทั่วไปใหเปนไฟลภาพ กอนที่จะบันทึกลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB
ตัวอยางเชน แปลงไฟล .ppt (Microsoft Powerpoint) เปน → .jpg /.bmp /.gif
แปลงไฟล .pdf (Adobe Acrobat) เปน → .jpg
ขอควรระวัง โปรดบันทึกไฟลภาพลงในอุปกรณเก็บขอมูล USB ของคุณตามลําดับของการนําเสนอ
สไลดโชว
เลือกไฟลที่คุณตองการโดยใชปุม ▲/▼ บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล
การใชรีโมทคอนโทรลระหวางการเลนสไลดโชว:
z
z
z
MEDIA.P : เปดเมนูภาพถาย
/ : ดูภาพถายกอนหนาหรือถัดไป
: หยุดหรือเลนสไลดโชวตอ
z
: กลับสูขั้นตอนกอนหนา
z
: สามารถใชงานไดเฉพาะในเมนูเอกสารและภาพยนตรเทานั้น
ถาคุณกดปุม [MEDIA.P] เมื่อดูสไลดโชว เมนูตอไปนี้จะปรากฏ
รายการเมนู
หยุดเลนสไลดโชว / เริ่มเลน
สไลดโชว
คําอธิบาย
หยุดหรือเริ่มตนสไลดโชว
<การเปลี่ยนภาพ> : เลือกโหมดสไลดโชว
z
<ไมใชเอฟเฟกต> - <กวาด> - <มูลี่> - <กลองเขา/ออก> - <ผาไหม> - <วงกลม> - <
เครื่องหมายบวก> - <สุม>
<ความเร็ว> : ปรับอัตราการเลนสไลดโชว
ตั้งคาสไลดโชว
z
<เร็ว> - <ปกติ> - <ชา>
<โหมด> : เลือกกําหนดเอง (ดูทีละภาพ) หรืออัตโนมัติ (สไลดโชว)
z
<ออโต> - <กําหนดเอง>
ถาคุณเลือก <กําหนดเอง> คุณสามารถเลื่อนภาพโดยใชปุม </> บนโปรเจคเตอร
หรือปุม / บนรีโมทคอนโทรล
โหมดเลน
หมุน
z
<ภาพถายทั้งหมด> : เลนไฟลภาพที่มีอยูทั้งหมด
z
<ภาพถายในโฟลเดอร> : เลนไฟลภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือก
z
<สุมภาพถายทั้งหมด> : ลบไฟลภาพทั้งหมดในอุปกรณเก็บขอมูล USB
z
<สุมภาพถายในโฟลเดอร> : เลนไฟลภาพทั้งหมดแบบสุมภายในโฟลเดอรที่เลือก
z
<เลนซ้ําภาพถายเดียว> : แสดงไฟลภาพซ้ําๆ
หมุนภาพถายเปนมุมตามที่ตองการ
เลือกมุมที่ตองการโดยใชปุม [ ]
z
<90˚> - <180˚> - <270˚> - <ตนฉบับ>
z
<พอดีกับขนาดดั้งเดิม> : แสดงภาพถายที่มีขนาดเล็กกวาหนาจอเปนขนาดดั้งเดิมหรือลดขนาด
ภาพถายที่ใหญกวาหนาจอใหมีสัดสวนเทากับขนาดหนาจอ
z
<พอดีอัตโนมัติ> : ปรับขนาดภาพถายใหพอดีหนาจอ โดยรักษาอัตราสวนภาพดั้งเดิม (ภาพอาจ
ถูกตัดในแนวตั้งหรือแนวนอน)
อัตราสวนภาพ
z
z
<พอดีกับความกวาง> : ปรับขนาดภาพถายใหพอดีกับความกวางของหนาจอ
<พอดีกับหนาจอ> : ขยายหรือลดขนาดของภาพถายใหพอดีกับหนาจอ โดยไมคํานึงถึงอัตรา
สวนภาพ
ลบ
ตั้งเปนพื้นหลัง
เพลงประกอบ
ลบงานที่เลือก
ตั้งคาภาพที่ตองการเปนภาพพื้นหลังของเพจหลักใน <Media Play>
z
<เปด> : เลนเพลงที่กําหนดเปนเพลงพื้นหลังตามลําดับชื่อไฟล
z
<ปด> : หยุดเลนเพลงพื้นหลังที่กําลังเลน
z
<ตั้งคาเพลง> : กําหนดเพลงพื้นหลังสําหรับสไลดโชว
ตั้งคาภาพที่เลือกเปนโลโกของโปรเจคเตอร
ตั้งคาโลโกกําหนดเอง
„
ในการใชตัวเลือกนี้ ใหกด [MENU] และไปที่ <ตั้งคา> ตรวจสอบวาไดตั้งคา <พื้นหลัง>
เปน <โลโกกําหนดเอง>
„
ความละเอียดที่แนะนําสําหรับภาพที่จะตั้งคาเปนโลโกผูใชคือ 600x300
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-4. ดนตร
เพลิดเพลินกับไฟลเพลงที่บันทึกในอุปกรณหนวยความจํา USB หรือหนวยความจําภายในโปรเจคเตอร
เมนูที่แสดงจากหนาจอรายการเพลง
หนาจอรายการเพลง
เมนูดานลางจะปรากฏเมื่อคุณกดปุม [MEDIA.P] ขณะนี้เปดหนาจอรายการเพลง
„
„
ถาคุณแสดงหนาจอหรือรายการ และกดปุม [MEDIA.P] เมนูที่สอดคลองกับหนาจอหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้น
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน
ในกรณีเชนนี้ ใหกดปุม [MENU] และเปลี่ยนการตั้งคาภาษาใน <ภาษา> ภายใน <ตัวเลือก>
รายการเมนู
เลนเพลง
โหมดเลน
คัดลอก
คัดลอกไฟลทั้งหมด
ลบ
ลบไฟลทั้งหมด
คําอธิบาย
เลนไฟลเพลง
z
<เพลงทั้งหมด> : เลนเพลงตามลําดับชื่อไฟล
z
<เพลงในโฟลเดอร> : เลนเพลงในแตละโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<สุมเพลงทั้งหมด> : เลนเพลงในอุปกรณหนวยความจําแบบสุม
z
<สุมเพลงในโฟลเดอร> : เลนเพลงในโฟลเดอรแบบสุม
z
<เลนซ้ําเพลงเดียว> : เลนเฉพาะไฟลเพลงที่ระบุซ้ําๆ
ถาเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก คุณจะสามารถคัดลอกไฟลในอุปกรณหนวยความจําภายนอก
ไปยังหนวยความจําภายในโปรเจคเตอร และในทางกลับกัน
คัดลอกไฟลทั้งหมดไปยังหนวยความจําภายในและภายนอก
ลบไฟลเพลงที่เลือก
ลบไฟลเพลงทั้งหมดในอุปกรณเก็บขอมูล USB
เมนูที่แสดงเมื่อเลนเพลง
เลือกไฟลที่คุณตองการโดยใชปุม ▲/▼ บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล
การใชรีโมทคอนโทรลขณะเลนเพลง:
z
z
z
z
z
MEDIA.P : เปดเมนูเพลง
/ : เลนเพลงกอนหนาหรือถัดไป
: หยุดหรือเลนเพลงตอ
: กลับสูขั้นตอนกอนหนา
: สามารถใชงานไดเฉพาะในเมนูเอกสารและภาพยนตรเทานั้น
ถาคุณกดปุม [MEDIA.P] เมื่อดูเลนเพลง เมนูตอไปนี้จะปรากฏ
ขอมูลไฟลเพลง [
] อาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน ในกรณีเชนนี้ ใหกดปุม [[MENU] และเปลี่ยนการตั้งคา
ภาษาใน <ภาษา> ภายใน <ตัวเลือก>
รายการเมนู
โหมดเลน
คําอธิบาย
z
<เพลงทั้งหมด> : เลนไฟลเพลงที่มีอยูทั้งหมด
z
<เพลงในโฟลเดอร> : เลนไฟลเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือก
z
<สุมเพลงทั้งหมด> : เลนไฟลเพลงที่มีอยูทั้งหมดแบบสุม
z
<สุมเพลงในโฟลเดอร> : เลนไฟลเพลงทั้งหมดแบบสุมภายในโฟลเดอรที่เลือก
z
<เลนซ้ําเพลงเดียว> : เลนไฟลเพลงที่เลือกซ้ําๆ
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-5. ภาพยนตร
เพลิดเพลินกับไฟลวิดีโอที่บันทึกในอุปกรณหนวยความจํา USB หรือหนวยความจําภายในโปรเจคเตอร
เมนูที่แสดงจากหนาจอรายการภาพยนตร
หนาจอไฟลภาพยนตร
เมนูดานลางจะปรากฏเมื่อคุณกดปุม [MEDIA.P] ขณะนี้เปดหนาจอรายการภาพยนตร
„
„
ถาคุณแสดงหนาจอหรือรายการ และกดปุม [MEDIA.P] เมนูที่สอดคลองกับหนาจอหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้น
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน
ในกรณีเชนนี้ ใหกดปุม [MENU] และเปลี่ยนการตั้งคาภาษาใน <ภาษา> ภายใน <ตัวเลือก>
รายการเมนู
เลนภาพยนตร
โหมดเลน
คัดลอก
คัดลอกไฟลทั้งหมด
ลบ
ลบไฟลทั้งหมด
คําอธิบาย
เลนไฟลวิดีโอ
z
<ภาพยนตรทั้งหมด> : เลนไฟลวิดีโอตามลําดับของชื่อไฟล
z
<ภาพยนตรในโฟลเดอร> : เลนไฟลวิดีโอในแตละโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<สุมภาพยนตรทั้งหมด> : เลนไฟลวิดีโอในอุปกรณหนวยความจําแบบสุม
z
<สุมภาพยนตรในโฟลเดอร> : เลนไฟลวิดีโอในโฟลเดอรแบบสุม
z
<เลนซ้ําไฟลเดียว> : เลนเฉพาะไฟลวิดีโอที่ระบุซ้ําๆ
ถาเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก คุณจะสามารถคัดลอกไฟลในอุปกรณหนวยความจําภายนอก
ไปยังหนวยความจําภายในโปรเจคเตอร และในทางกลับกัน
คัดลอกไฟลทั้งหมดไปยังหนวยความจําภายในและภายนอก
ลบงานที่เลือก
ลบไฟลทั้งหมดในโฟลเดอร
เมนูที่ปรากฏเมื่อเลนภาพยนตร
เลือกไฟลที่คุณตองการโดยใชปุม ▲/▼ บนโปรเจคเตอรหรือรีโมทคอนโทรล
การใชรีโมทคอนโทรลขณะเลนวิดีโอ:
z
z
z
z
z
MEDIA.P :เปดเมนูวิดีโอ
/ : เลนไฟลวิดีโอกอนหนาหรือถัดไป
: หยุดหรือเลนวิดีโอตอ
: กลับสูเพจกอนหนา
: ดูขอมูลเกี่ยวกับปุมที่ใชได
ถาคุณกดปุม [MEDIA.P] เมื่อดูเลนภาพยนตร เมนูตอไปนี้จะปรากฏ
รายการเมนู
คําอธิบาย
โหมดเลน
z
<ภาพยนตรทั้งหมด> : เลนไฟลวิดีโอที่มีอยูทั้งหมด
z
<ภาพยนตรในโฟลเดอร> : เลนไฟลวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือก
z
<สุมภาพยนตรทั้งหมด> : เลนไฟลวิดีโอที่มีอยูทั้งหมดแบบสุม
z
<สุมภาพยนตรในโฟลเดอร> : เลนไฟลวิดีโอทั้งหมดแบบสุมภายในโฟลเดอรที่เลือก
z
<เลนซ้ําไฟลเดียว> : เลนไฟลวิดีโอที่เลือกซ้ําๆ
z
<ตั้งคาคําบรรยาย>: สลับฟงกชันคําบรรยายใตภาพ <เปด> หรือ <ปด>
z
<ภาษา> : เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
z
<พื้นหลัง> : เปลี่ยนการตั้งคาพื้นหลังของคําบรรยายใตภาพ
z
<ตําแหนง> : เปลี่ยนการตั้งคาตําแหนงของคําบรรยายใตภาพ
{
{
<เปด> - <ปด>
<ลง> - <ขึ้น> - <รีเซ็ต>
„
วิดีโอตองมีคําบรรยายใตภาพภายนอก เพื่อที่จะดูขณะที่เปดใชคุณสมบัติคํา
บรรยาย
„
โปรดดูตารางเพื่อดูประเภทไฟลคําบรรยายใตภาพที่สนับสนุน โปรดดูที่ "4-7 รูป
„
ไฟลคําบรรยายใตภาพตองอยูในไดเรคทอรีเดียวกับไฟลวิดีโอ
แบบไฟลที่สนับสนุน"
ตั้งคาคําบรรยาย
z
<แบบอักษร> : เปลี่ยน <ขนาดแบบอักษร>, <สีแบบอักษร> และ <เอฟเฟกตเงา> สําหรับ
คําบรรยายใตภาพ
z
{
<ขนาดแบบอักษร> : <เล็ก> - < กลาง> - <ใหญ>
{
<สีแบบอักษร> : <ขาว> - <ดํา> - <แดง> - <เขียว> - <น้ําเงิน> - <เหลือง>
{
<เอฟเฟกตเงา> : <ปด> - <เปด>
<ซิงค> : ใชในกรณีที่วิดีโอและคําบรรยายใตภาพไมตรงกัน
{
<-0.5วินาที> - <+0.5วินาที> - <รีเซ็ต>
ไมสนับสนุนสําหรับไฟลวิดีโอที่มีคําบรรยายใตภาพในตัว
เปลี่ยนการตั้งคาอัตราสวนภาพ
อัตราสวนภาพ
z
<4:3> - <16:9> - <อัตราสวนดั้งเดิม>
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-6. การตั้งคา
ใชปุม ▲/▼/
เพื่อเขาสูเมนูการตั้งคาที่แสดงดานลาง
รายการเมนู
คําอธิบาย
<เสียงปุมกด> : เปลี่ยนการตั้งคาเสียงควบคุมของปุมสําหรับเมนู <Media Play>
z
<ปด> - <เปด>
<คัดลอกหนวยความจําภายใน> : เปลี่ยนขนาดภาพที่คุณตองการคัดลอกไปยังหนวยความจําภายใน
ตัวเลือก
z
<ขนาดดั้งเดิม> : คัดลอกภาพตามขนาดดั้งเดิมไปยังหนวยความจําภายใน
z
<ปรับขนาด> : ลดขนาดภาพถายตามความละเอียดหนาจอที่เหมาะสม และคัดลอก
<Open Source License> : ถาตองการสงขอซักถามและขอขอมูลเกี่ยวกับโอเพนซอรส โปรดติดตอ
Samsung ทางอีเมล (vdswmanager@samsung.com)
<พื้นหลังหนาหลัก> : เลือกภาพที่จะแสดงในเพจหลักของเมนู <Media Play>
z
<คาเริ่มตน> : แสดงภาพเริ่มตนที่มาจากโปรเจคเตอร
z
<กําหนดเอง> : แสดงภาพที่คุณเลือกเปนภาพพื้นหลัง
<DivX(R)VOD> : คุณสามารถดูรหัสลงทะเบียนที่ผานการรับรองสําหรับโปรเจคเตอร เมื่อคุณใชบริการ
VOD (Video on Demand) ที่มาจาก DivX
DivX®VOD
การตั้งคา
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO:
„
DivX® เปนรูปแบบวิดีโอแบบดิจิตัลที่สรางโดย DivX, Inc. อุปกรณนี้เปนอุปกรณ DivX
Certified อยางเปนทางการที่สามารถเลนวิดีโอ DivX เขาสู www.divx.com เพื่อดูขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟตแวรที่จะแปลงไฟลของคุณเปนวิดีโอ DivX
DivX Certified® เพื่อเลนวิดีโอ DivX® ไดถึง 320x240
สามารถเลนวิดีโอ DivX® ไดถึง 720x480
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
„
อุปกรณ DivX Certified® นี้ตองไดรับการลงทะเบียนเพื่อเลนเนื้อหา DivX Video-onDemand (VOD) ในการสรางรหัสลงทะเบียน ใหคนหาสวน DivX VOD ในเมนูตั้งคาอุปกรณ
ไปที่ vod.divx.com พรอมดวยรหัสนี้ เพื่อดําเนินการลงทะเบียนใหเสร็จสมบูรณ และเรียนรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX VOD
Pat. 7,295,673
<อัปเดตเฟรมแวร> : อัปเดตเฟรมแวร
z
โปรดดูที่หัวขอ '4-6-1 อัปเดตเฟรมแวร'
อัปเดต/รีเซ็ต
นําอุปกรณออก
z
<รีเซ็ตการตั้งคา> : เริ่มตนการตั้งคาที่ผูใชปรับแตง
z
<ขอมูลผลิตภัณฑ> : แสดงเวอรชันของเฟรมแวรและขอมูลลิขสิทธิ์ของโปรเจคเตอร
นําอุปกรณ USB ออกอยางปลอดภัย
ถาขอความ <ถอด USB ออกได> ปรากฏ ใหถอดอุปกรณ USB
4-6-1. อัปเดตเฟรมแวร
ดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันลาสุดจากเว็บไซต Samsung Electronics (http://www.samsung.com) และติดตั้ง
„
„
„
„
„
„
เนื่องจากขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจําภายในอาจถูกลบระหวางการอัปเดต โปรดสํารองขอมูลไวกอน
อยาถอดอุปกรณหนวยความจําภายนอก (USB) ระหวางการอัปเดต
อยาใชปุมใดๆ ระหวางการอัปเดต
อยาปดโปรเจคเตอรระหวางการอัปเดต
เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ ปดโปรเจคเตอร ถอดอุปกรณหนวยความจําภายนอก (USB) และเปดโปรเจคเตอรอีกครั้ง
เลือก <การตั้งคา>→<อัปเดต/รีเซ็ต>→<ขอมูลผลิตภัณฑ> และดูวาเวอรชันของซอฟตแวรไดรับการอัปเดตเสร็จสมบูรณ
กอนการอัปเกรดซอฟตแวร
1. เตรียมอุปกรณหนวยความจํา USB
2. ดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันลาสุดจากเว็บไซต Samsung Electronics ลงในคอมพิวเตอร
3. เชื่อมตออุปกรณหนวยความจํา USB ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
4. คัดลอกซอฟตแวรที่ดาวนโหลดไปยังอุปกรณหนวยความจํา USB
ในการอัปเกรดซอฟตแวร
1. เชื่อมตออุปกรณหนวยความจํา USB ไปยังโปรเจคเตอร
2. เปดเพจหลักของ <Media Play>
3. เลื่อนไปที่ <การตั้งคา> โดยใชปุม [▲/▼] จากนั้นกดปุม [
]
4. เลื่อนไปที่ <อัปเดต/รีเซ็ต> โดยใชปุม [▲/▼] จากนั้นกดปุม [
5. เลือก <อัปเดตเฟรมแวร> โดยใชปุม [
z
การอัปเดตจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
]
]
บทที่ 4. ฟงกชัน Media Play
4-7. รูปแบบไฟลที่สนับสนุน
รูปแบบไฟลที่สนับสนุน
รายการ
นามสกุลไฟล
MS Word 97 ~ 2007 ( doc, docx )
Adobe PDF 1,2 ~1,7 ( pdf )
เอกสาร
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
MS Excel 95 ~2007 ( xls, xlsx )
ขอความ ( txt)
JPEG
ภาพถาย
z
ไมรองรับรูปแบบ Progressive
z
ไมรองรับสี CYMK (เครื่องจะแสดงเปนขาวดํา)
z
ไมรองรับฟงกชันตัดขอบ (ความละเอียดมากกวา 1024x768)
MP3 (อัตราสุม: 8~320Khz)
เพลง
WMA (อัตราสุม: 8~384Khz)
หมายเหตุ
รายการ
นามสกุลไฟล
โคเด็ค
โคเด็คเสียง
(ความละเอียดสูงสุด/
อัตราบิต ฯลฯ)
Supported Format
Divx 3,11
MP3
Divx 4,x
AC3
ADPCM
Divx 5,1
ความละเอียด: 720 X
Divx 6,0
480
XviD
AVI
ASF(WMV)
ภาพยนตร
เฟรม/วินาที: 30
MPEG-4 SP
Mbps: 2
(MULAW,ALAW)
AAC
HE_AAC(AAC+)
WMA
อัตราสุมของเสียง:
8000
MP4
MPEG-4 ASP
(MPEG, MPG)
11025
12000
Windows Media Video
16000
9
22050
MPEG1
ความละเอียด: 720 X
24000
480
32000
เฟรม/วินาที: 30
44100
Mbps: 8
48000
รูปแบบคําบรรยายใตภาพที่รองรับ
ชื่อ
นามสกุลไฟล
รูปแบบ
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
สตริง
SubViewer
.sub
สตริง
Micro DVD
.sub หรือ .txt
สตริง
บทที่ 5. การแกไขปญหา
5-1. กอนที่จะขอรับบริการ
โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนที่จะขอรับบริการหลังการขาย ถาปญหายังคงอยู โปรดติดตอ ศูนยบริการ ของ Samsung Electronics ที่อยู
ใกล
อาการ
เปดเครื่องไมได
การติดตั้งและการ
เชื่อมตอ
การแกไขปญหา
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ
ฉันตองการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร
การรองรับการติดตั้งบนเพดานเปนบริการที่ขายแยกตางหาก โปรดติดตอตัวแทน
บนเพดาน
จําหนายผลิตภัณฑในพื้นที่ของคุณ
ไมสามารถเลือกแหลงขอมูลภาย
โปรดตรวจสอบวาสายวิดีโอหรือสายเคเบิลเชื่อมตอกับแจ็คที่ถูกตองทั้งสองดาน
นอก
หากไมไดตออุปกรณอยางถูกตอง คุณจะเลือกอุปกรณนั้นไมได
ตรวจสอบวามีการเลือกแหลงขอมูลภายนอกที่ถูกตองไว
ตรวจสอบแบตเตอรี่ในรีโมท ถามีปญหาเกิดขึ้น ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขนาดที่
แนะนํา
โปรดชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอรที่ดานหลังเครื่อง และมีระยะไมเกินกวา
32.8 ฟุต (10 เมตร) นําสิ่งกีดขวางที่อยูระหวางรีโมทคอนโทรลและผลิตภัณฑ
รีโมทคอนโทรลใชงานไมได
ออก
แสงที่สองตรงจากหลอดไฟ 3 ทาง หรืออุปกรณที่ใหแสงชนิดอื่นๆ ที่รีโมทเซน
เมนูและรีโมท
คอนโทรล
เซอรของเครื่องโปรเจคเตอรอาจมีผลตอความไว และทําใหรีโมทคอนโทรลทํา
งานผิดพลาด
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมดแลวหรือไม
ตรวจสอบไฟสัญญาณ LED ที่ดานบนของโปรเจคเตอรวาสวางอยู
ฉันไมสามารถเลือกเมนู
ตรวจสอบวาเมนูปรากฏเปนสีเทาหรือไม รายการเมนูที่เปนสีเทาจะไมสามารถใช
งานได
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายไฟของเครื่องโปรเจคเตอรอยู
ตรวจสอบวามีการเลือกแหลงขอมูลอินพุตไว
ไมสามารถดูภาพ
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอขั้วตอกับพอรตที่ดานหลังของเครื่องโปรเจคเตอรอยาง
ถูกตอง
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
ตรวจสอบวาการตั้งคา <สี>, <ความสวาง> ไมไดอยูที่ระดับต่ําสุด
คุณภาพสีไมดี
ภาพไมชัด
หนาจอและแหลง
ปรับ <สมดุลสี> และ <ความเขม>
ปรับโฟกัส
ตรวจสอบวาโปรเจคเตอรไมไกลหรือใกลกับหนาจอมากเกินไป
มีเสียงผิดปกติ
ถามีเสียงผิดปกติอยางตอเนื่อง โปรดติดตอ ศูนยบริการ
สัญญาณ LED สวางขึ้น
โปรดดูที่ สัญญาณ LED
ขอมูลภายนอก
มีเสนปรากฏที่หนาจอ
สัญญาณรบกวนบนหนาจออาจเกิดขึ้นเมื่อใชคอมพิวเตอร ปรับความถี่ (อัตราการ
รีเฟรช) ของหนาจอ
ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณภายนอก และตรวจสอบวารายการปรับคา
หนาจออุปกรณภายนอกไมปรากฏ
เมนูตางๆ เชน <ความสวาง> และ <ความเขม> มีการเปลี่ยนแปลงอยางถูก
ตองในหนาจอคําสั่ง <ภาพ> ที่เมนูของเครื่องโปรเจคเตอร
หนาจอปรากฏเปนสีน้ําเงินอยาง
ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกไวอยางถูกตอง ตรวจสอบสายเคเบิล
เดียว
ของการเชื่อมตออีกครั้ง
หนาจอปรากฏเปนสีดําและขาว หรือ
สีแปลกๆ หรือหนาจอมืดหรือสวาง
เกินไป
เว็บเบราวเซอรไมเริ่มตน
ตามที่ไดกลาวไวขางตน ใหตรวจสอบรายการปรับตางๆ เชน <ความสวาง>, <
ความเขม> หรือ <สี> ในเมนู
หากคุณตองการใหการตั้งคาตางๆ กลับสู<คาเริ่มตน>จากโรงงาน ใหเรียกใช
จากเมนู
ตรวจสอบความตองการระบบสําหรับคอมพิวเตอรที่จะเชื่อมตอกับเบราวเซอร
Web
1. ตรวจสอบวาไดตอสายไฟเขากับโปรเจคเตอร (ดูหัวขอ 2-9, การเชื่อมตอสาย
ไฟ)
เว็บเบราวเซอรไมเชื่อมตอกับ
2. ตรวจสอบสภาพแวดลอมของเครือขายสําหรับคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรวา
โปรเจคเตอร
ถูกตอง (ดูที่ 2-17 การเชื่อมตอกับเครือขาย)
3. ตรวจสอบวาไดเลือกการดเครือขายที่ถูกตองสําหรับคอมพิวเตอร เมื่อ
คอมพิวเตอร (เซิรฟเวอร) มีการดเครือขายมากกวาหนึ่งการด
การติดตั้ง Samsung Projector
ตรวจสอบความตองการระบบของ Samsung Projector Manager สําหรับ
Manager ลมเหลว
คอมพิวเตอร
1. ตรวจสอบวา <การตั้งคา IP> และการเชื่อมตอเครือขายระหวางคอมพิวเตอร
และโปรเจคเตอรถูกตอง
2. ถา <การตั้งคา IP> สําหรับโปรเจคเตอรถูกตั้งคาเปน <อัตโนมัติ> ใหตรวจ
สอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรใชเครือขายเดียวกัน ถาไมใชเครือขายเดียว
โปรเจคเตอรไมเชื่อมตอกับ
กัน ใหกําหนดคา IP ของคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรโดยใชตัวเลือก <การตั้งคา IP
Samsung Projector Manager
เซิรฟเวอร>
เครือขาย
3. ตรวจสอบวาการเขาถึงของโปรเจคเตอรถูกปดกั้นโดยไฟรวอลล Windows
ของคอมพิวเตอรหรือไม
4. ถาการเชื่อมตอ Samsung Projector Manager ยังคงลมเหลว ใหลบออกและ
ลองติดตั้งใหม
Samsung Projector Manager นั้นสามารถลบออกโดยใชตัวเลือก [Add or
Remove Programs] ในการลบ Samsung Projector Manager ใน Windows
XP ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
1. เลือก [Control Panel] จากเมนู [Start] (Windows XP)
ฉันตองการลบ Samsung Projector
Manager
2. เรียกใช [Add or Remove Programs].
3. เลือก Samsung Projector Manager ใน [Add or Remove Programs] จาก
นั้นคลิก [Change/Remove]
4. เลือก "Yes" (ใช) เพื่อเริ่มตนการลบ
5. ทําตามคําแนะนําเพิ่มเติมที่ปรากฏบนหนาจอ
Windows เวอรชันอื่นมีกระบวนการลบที่คลายกัน
ฉันไมไดยินเสียงเมื่อเลนไฟลวิดีโอ
จากอุปกรณเก็บขอมูล USB
ตรวจสอบรูปแบบเสียงของไฟลวิดีโอ
ไมสามารถใชเสียงไดสําหรับรูปแบบที่ไมสนับสนุน เชน AC3 เปนตน
แปลงรูปแบบเสียงเปนรูปแบบที่สนับสนุนโดยใชตัวแปลงวิดีโอ
กดปุม [MEDIA.P] บนหนาจอเมื่อเลนวิดีโอและตรวจสอบวาไดตั้งคา <ตั้งคาคํา
บรรยาย> เปน <เปด> แลวหรือไม
คําบรรยายใตภาพจะไมปรากฏ
สําหรับวิดีโอที่เลน
ในการดูวิดีโอพรอมกับเปดฟงกชันคําบรรยายใตภาพ ไฟลวิดีโอจะตองมีไฟลคํา
บรรยายใตภาพภายนอก
สําหรับรูปแบบไฟลคําบรรยายใตภาพที่สนับสนุน โปรดดูที่หัวขอ "4-7 รูปแบบ
ไฟลที่สนับสนุน"
ไฟลคําบรรยายใตภาพตองอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลวิดีโอ
รีเซ็ตโหมด <Media Play> ดวยการกดปุม [MENU] และเลือก <ตั้งคา>→<
กลับสูคาเริ่มตน>→<Media Play>→<โหมดเรียกคืน>
ฟงกชัน Media
ฟงกชัน <Media Play> ไมทํางาน
Play
ถาปญหายังคตงอยู ใหดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันลาสุดลงในอุปกรณ USB
เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับโปรเจคเตอร และเรียกใช <ตั้งคา>→<กลับสูคา
เริ่มตน>→<Media Play>→<รีเซ็ตระบบ>
คุณสามารถดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันลาสุดไดจาก
"http://www.samsung.com/"
ปญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อภาษาของโฟลเดอรหรือไฟลแตกตางจากภาษาที่คุณ
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลตลอดจน
เนื้อหาเอกสารแสดงผลไมถูกตอง
เลือกเปนภาษาที่แสดงผลของผลิตภัณฑ
เปลี่ยนเปนภาษาที่เหมาะสมใน <ตัวเลือก>→<ภาษา> บนเมนูการปรับหนาจอ
โดยกดปุม [MENU]
ไฟลที่มีรูปแบบที่ไมสนับสนุนในผลิตภัณฑ หรือมีการตั้งคาการรักษาความ
ไมสามารถเปดไฟล
ปลอดภัยจะเปดไมได ตรวจสอบรูปแบบไฟลใน "4-7. รูปแบบไฟลที่สนับสนุน"
หรือแกไขการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย
แบบอักษรของเอกสารแตกตางจาก
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนแบบอักษรแบบเดียว เอกสารที่เขียนดวยแบบอักษรอื่นจะถูก
ตนฉบับ
แปลงเปนแบบอักษรที่สนับสนุน แลวจึงแสดงผล
ตรวจสอบวา USB เชื่อมตอกับชองเสียบ USB อยางเหมาะสม ถาการเชื่อมตอถูก
ตอง ไอคอน USB จะปรากฏในมุมดานบนขวาของหนาจอ <Media Play>
USB ที่เชื่อมตอไมทํางาน
อุปกรณ USB ที่เสียหายจะไมสามารถเชื่อมตอและจะไมทํางาน ลองใช USB อีก
ครั้งหลังจากฟอรแมตหรือใชอุปกรณ USB อื่น
โปรดดูที่หัวขอ "4-1. การเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูล USB และขอควรระวัง" กอน
ที่จะใชงานอุปกรณ USB
ไมสามารถคัดลอกไฟล แมวาจะมี
พื้นที่วางเพียงพอในหนวยความจํา
ในตัว
พื้นที่วางอาจนอยกวาไฟลที่คุณตองการคัดลอก โปรดลบไฟลอื่นและลองคัดลอก
(ความจุที่มีใหคือ 59 เมกะไบต)
บทที่ 6. ขอมูลเพิ่มเติม
6-1. ขอมูลจําเพาะ
6-1-1. SP-M205 / SP-M225 / SP-M255
รุน
SP-M205
ขนาด
0.63 นิ้ว 3P LCD
ความละเอียด
XGA (1024 x 768)
SP-M225
SP-M255
แผงจอ
อัตราสวนภาพ
4:3
การใชพลังงาน
พลังงาน
240 W
240 W
(สแตนดบาย: ต่ํากวา 1
(สแตนดบาย: ต่ํากวา 1
(สแตนดบาย: ต่ํากวา 1
วัตต)
วัตต)
วัตต)
180 W
200 W
แรงดันไฟฟา
100~240V AC, 50/60Hz
การใชพลังงาน
180 W
อายุการใชงาน
3,000 ชั่วโมง (ประหยัด : 5,000 ชั่วโมง)
260 W
หลอดไฟ
ขนาด
279 x 229 x 79 มม.
น้ําหนัก
2.5 กก.
ความสวาง
2,000 ANSI
ความเปรียบตาง
500 : 1
ชวงการฉาย
1 m ~ 14 m
Keystone
อัตโนมัติ: แนวตั้ง (±20˚) / กําหนดเอง: แนวตั้ง (±20˚)
เครือขาย
Wired LAN Port(RJ45), 10 Mbps
การปรับซูม
ปรับดวยตนเอง
การปรับโฟกัส
ปรับดวยตนเอง
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
แทยงมุม 30 นิ้ว ~ 400 นิ้ว
เลนส
F = 1.7 ~ 1.87, f = 19.2 มม. ~ 23 มม.
อัตราสวนการซูม
1 : 1,2
D-Sub 15p
RGB , YPbPr อะนาล็อก
HDMI
RGB ดิจิทัล, YPbPr ดิจิทัล
RCA x 1
คอมโพสิตวิดีโอ
Media Play
การสนับสนุน USB
2,200 ANSI
2,500 ANSI
คุณสมบัติหลัก
สัญญาณอินพุต
ลําโพง
7 วัตต (โมโน)
ขณะทํางาน: อุณหภูมิ 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
สภาพแวดลอมของผูใช
อุณหภูมิและความชื้น
ความชื้น : 20 % ~ 80 % (ไมกลั่นตัว)
การเก็บ : อุณหภูมิ -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
ความชื้น : 10 % ~ 90 % (ไมกลั่นตัว)
เสียงรบกวน
ประหยัด : 31dB, สวาง : 36dB
6-1-2. SP-M275 / SP-M305
รุน
SP-M275
ขนาด
0.63 นิ้ว 3P LCD
แผงจอ
XGA (1024 x 768)
SP-M305
ความละเอียด
อัตราสวนภาพ
4:3
การใชพลังงาน
พลังงาน
290 W
(สแตนดบาย: ต่ํากวา 1 วัตต)
แรงดันไฟฟา
100~240V AC, 50/60Hz
การใชพลังงาน
220 W
อายุการใชงาน
3,000 ชั่วโมง (ประหยัด : 5,000 ชั่วโมง)
หลอดไฟ
ขนาด
279 x 229 x 127 มม.
น้ําหนัก
2.7 กก.
ความสวาง
2,700 ANSI
3,000 ANSI
ความเปรียบตาง
2000 : 1 (เฉพาะในโหมดภาพแบบไดนามิค)
ชวงการฉาย
1 m ~ 14 m
Keystone
อัตโนมัติ: แนวตั้ง (±20˚) / กําหนดเอง: แนวตั้ง (±20˚)
เครือขาย
Wired LAN Port(RJ45), 10 Mbps
การปรับซูม
ปรับดวยตนเอง
การปรับโฟกัส
ปรับดวยตนเอง
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
แทยงมุม 30 นิ้ว ~ 400 นิ้ว
เลนส
F = 1.7 ~ 1.87, f = 19.2 มม. ~ 23 มม.
อัตราสวนการซูม
1 : 1,2
D-Sub 15p
RGB , YPbPr อะนาล็อก
HDMI
RGB ดิจิทัล, YPbPr ดิจิทัล
RCA x 1
คอมโพสิตวิดีโอ
Media Play
การสนับสนุน USB
คุณสมบัติหลัก
สัญญาณอินพุต
ลําโพง
7 วัตต (โมโน)
ขณะทํางาน: อุณหภูมิ 5 ˚C ~ 35 ˚C (41 ˚F ~ 95 ˚F),
สภาพแวดลอมของผูใช
อุณหภูมิและความชื้น
ความชื้น : 20 % ~ 80 % (ไมกลั่นตัว)
การเก็บ : อุณหภูมิ -10 ˚C ~ 60 ˚C (14 ˚F ~ 140 ˚F),
ความชื้น : 10 % ~ 90 % (ไมกลั่นตัว)
เสียงรบกวน
ประหยัด : 31dB, สวาง : 35 dB
อุปกรณคลาส B นี้ไดรับการออกแบบสําหรับการใชงานในบานและสํานักงาน อุปกรณนี้มีการจดทะเบียนดาน EMI สําหรับการใชงานใน
สถานที่พักอาศัย สามารถใชงานไดในทุกพื้นที่ คลาส A ใชสําหรับการใชงานในสํานักงาน คลาส A ใชสําหรับธุรกิจ ในขณะที่คลาส B จะ
ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟานอยกวาคลาส A
แผง LCD ที่ใชในโปรเจคเตอรแบบ LCD ประกอบดวยพิกเซลขนาดเล็กนับแสนพิกเซล เชนเดียวกับอุปกรณแสดงภาพวิดีโอชนิดอื่นๆ แผง
LCD นี้อาจมีพิกเซลเสียที่ไมทํางาน เมื่อจัดสงผลิตภัณฑ เงื่อนไขสําหรับการระบุพิกเซลเสียและจํานวนพิกเซลเสียที่แผง LCD มีไดนั้นมี
การจัดการอยางเขมงวดตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดยผูผลิต LCD และบริษัทของเรา แมวาจอภาพจะมีพิกเซลเสียบาง แตจะไมมีผลตอ
คุณภาพโดยรวมของหนาจอและอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
บทที่ 6. ขอมูลเพิ่มเติม
6-2. ตารางคําสั่ง RS-232C
รูปแบบการสื่อสาร (เปนไปตามมาตรฐาน RS232C)
z
อัตราบอด: 9.600 bps
z
พาริตี: ไมมี
z
บิตขอมูล: 8, บิตหยุด: 1
z
การควบคุมโฟลว: ไมมี
โปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรม
1. Command Packet Structure [7 ไบต]
0x08
0x22
cmd1
cmd2
cmd3
z
แพ็คเก็ตคําสั่งประกอบดวย 7 ไบต
z
สองไบต 0x08 และ 0x22 แสดงวาแพ็คเก็ตเปนการสื่อสารแบบอนุกรม
z
4 ไบตตอไปนี้แสดงคําสั่งที่กําหนดไวที่สามารถตั้งคาโดยผูใช
z
ไบตสุดทายเปน checksum ที่ตรวจสอบความถูกตองของแพ็คเก็ต
z
สวนหัว [2 ไบต]: คาที่กําหนดลวงหนาที่กําหนดไวกับ 0x08 และ 0x22
z
Cmd1 [1 ไบต]: คาแรกของรหัสที่กําหนดในรายการคําสั่ง (ฐานสิบหก)
z
Cmd2 [1 ไบต]: คาที่สองของรหัสที่กําหนดในรายการคําสั่ง (ฐานสิบหก)
z
Cmd3 [1 ไบต]: คาที่สามของรหัสที่กําหนดในรายการคําสั่ง (ฐานสิบหก)
z
Value [1 ไบต]: พารามิเตอรอินพุตของคําสั่ง (เริ่มตน: 0) (ฐานสิบหก)
z
CS [1 ไบต]: Checksum (คา 2 ของผลรวมคาทั้งหมดยกเวนคา CS)
คา
CS
2. โครงสรางแพ็คเก็ตการตอบกลับ [3 ไบต]
1. สําเร็จ
0x03
0x0C
0xF1
0x03
0x0C
0xFF
2. ลมเหลว
z
เมื่อแพ็คเก็ตที่ไดรับจากอุปกรณภายนอกมีคาที่ถูกตอง ระบบจะสงแพ็คเก็ต สําเร็จ มิฉะนั้นจะสงแพ็คเก็ต ลมเหลว
z
ระบบจะสงแพ็คเก็ตลมเหลวถา:
z
{
แพ็คเก็ตที่ไดรับมีความยาวไมเทากับ 7 ไบต
{
คาของแพ็คเก็ตสวนหัว 2 ไบตไมเทากับ 0x08, 0x22
{
checksum ไมถูกตอง
ตรวจพบการทํางานลมเหลวโดยอุปกรณภายนอก
{
อุปกรณภายนอกแบงประเภทแพ็คเก็ตเปนลมเหลว ถาไมไดรับแพ็คเก็ต สําเร็จ ภายใน 100 มิลลิวินาที
ตารางคําสั่ง
รายการควบคุม
Cmd1
Cmd2
Cmd3
คา
Display
OSD / Power
0
On
พลังงาน
พลังงาน
ตกลง
0x00
0x00
0x00
ยกเลิก
2
Direct Power
General
3
Off
Direct
ระดับเสียง
Continuous
ขึ้น
ลง
เปด
1
0x01
0x00
0x00
(0~100)
0x01
0
0x02
0
0
ปดเสียง
ปด
เปด
Blank
ปด
เปด
ภาพนิ่ง
ปด
การปองกัน
(0~9) ปุมกด
ขณะเปด
อินพุต
แหลงจาย
สัญญาณ
0x00
0x00
0x03
0x00
0x00
0x04
0x00
0x00
0x05
0x00
0x00
0x01
0
0x0A
0x00
0x03
0
0
0x02
AV
AV
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
HDMI
HDMI
0x04
Media Play
Media Play
0x05
0
1
(0~9)
0
มาตรฐาน
1
2
ขอความ
0X00
0x00
3
4
เกมส
5
ผูใช
6
ความเขม
0~100
0X02
0x00
ความสวาง
0~100
0X03
0x00
(0~100)
ความคมชัด
0~100
0X04
0x00
(0~100)
สี
0~100
สมดุลสี (G/R)
G50 / R50
0x0B
โทนสี
0x00
(0~100)
0x06
0x00
(0~100)
1
เย็น1
0x0A
อบอุน1
0x00
แกมมา
บันทึก
4
R offset
0x00
(0~100)
G offset
0x01
(0~100)
0x02
(0~100)
0x03
(0~100)
G gain
0x04
(0~100)
B gain
0x05
(0~100)
0x00
(0~6)
B offset
0x0B
R gain
-3~3
0x0C
Display OSD
0
ตกลง
1
ยกเลิก
0x0D
0x00
0x0E
0x00
บันทึกโดยตรง
ปกติ
0x0F
ซูม2
0x00
16:9
ปด
รบกวน
เปด
ระดับสีดํา
โอเวอรสแกน
0x0B
0 IRE/ปกติ
ปด
เปด
โหมด
ภาพยนตร
อัตโนมัติ
ปรับอัตโนมัติ
ปรับหยาบ
1
2
3
7.5 IRE/ต่ํา
ปด
0
0
ซูม1
ลดสัญญาณ
2
3
กลับสูคาเริ่มตน
ขนาด
2
3
อบอุน2
WB
(0~100)
0X05
เย็น2
ภาพ
1
0
ภาพยนตร
ภาพ
0
ไดนามิค
การนําเสนอ
โหมด
1
0x10
0x00
0x11
0x00
0x12
0x00
0x13
0x00
0x14
ขึ้น
ลง
ขึ้น
0x15
0x00
0x00
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
ปรับละเอียด
ลง
0x16
0x00
Display OSD
คอมพิวเตอร
กลับสูคาเริ่มตน
0
ตกลง
0x17
ยกเลิก
0x00
Direct Reset
0x18
0x00
LEFT
0
0x19
0x00
ลง
Vertical
Position
Continuous
Continuous
RIGHT
ลง
0x1A
0x00
0x1B
0x00
0x0B
ขึ้น
ดานหนา-เพดาน
0x00
ดานหลัง-พื้น
0x01
ปกติ
ออโตคียสโตน
0x00
-50~50
0x00
0x00
ปด
0x02
เปด
0x02
โลโก
พื้นหลัง
รูปแบบทดสอบ
0x03
0x00
0
1
1
2
0
2
(0~100)
0
1
1
ดํา
2
รูปแบบทดสอบ
3
ลายสาน
0
0x04
ขนาดจอ
0x00
1
2
อัตโนมัติ
0
0x0C
RGB(PC)
ประเภทวิดีโอ
1
0
น้ําเงิน
Pattern Off
ตั้งคา
0
3
ECO
V-Keystone
สวาง
2
0
ดานหลัง-เพดาน
โหมดหลอดไฟ
1
3
LEFT
ดานหนา-พื้น
ติดตั้ง
2
3
ขึ้น
ภาพ
1
x8
RIGHT
Position
2
0
x2
x4
Horizontal
1
3
x1
ซูม
1
1
RGB(AV)
0x05
YPbPr(AV)
0x00
2
3
คอมพิวเตอร
4
AV
5
Display OSD
0
ตกลง
คาเริ่มตน
1
0x00
ยกเลิก
2
รีเซ็ตคาจาก
โรงงานโดย
ตรง
กลับสูคาเริ่มตน
รีเซ็ตเวลาฟลเตอร
3
0x06
Display OSD
0
ตกลง
1
0x01
ยกเลิก
2
รีเซ็ตเวลา
ฟลเตอรโดย
3
ตรง
โหมดเรียกคืน
กลับสูคาเริ่มตน
Display OSD
0
ตกลง
1
0x02
ยกเลิก
2
รีเซ็ตคาจาก
โรงงานโดย
ตรง
3
0x06
System Reset
Display OSD
0
ตกลง
1
0x03
ยกเลิก
2
รีเซ็ตเวลา
ฟลเตอรโดย
3
ตรง
คําอธิบาย
โหมด
คําอธิบาย
ชอง
ฟลด
เครือขาย
ปด
เปด
คําอธิบาย
0x01
ขอความ
0x07
1
0x02
2
1
0x03
2
ปด
0x01
เปด
อัตโนมัติ
ตั้งคา
0x00
0x0C
0x02
กําหนดเอง
ที่อยู IP
0x03
0x0E
การตั้งคา IP
เครือขาย
Subnet Mask
0x04
Gateway
การตั้งคา IP ของ
การตั้งคา IP
เซิรฟเวอร
เซิรฟเวอร
0x05
0x06
0
1
0
1
0
1
0
0x00
0
1
1
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
0x00
0~255
0x01
0~255
0x02
0~255
0x03
0~255
English
0
Deutsch
1
Nederlands
2
Español
3
Français
4
5
Svenska
0x00
0x00
Português
6
7
Русский
8
中国语
9
10
한한한
ตัวเลือก
1
0x00
Italiano
ภาษา
0
0x0D
Türkçe
11
ไทย
12
LEFT
ตําแหนง
ตัวเลือกเมนู
ความโปรงใส
RIGHT
ขึ้น
0
0x01
0x00
1
2
ลง
3
สูง
0
กลาง
ต่ํา
0x02
0x00
1
2
ทึบแสง
3
5 วินาที
0
เวลาแสดง
10 วินาที
1
30 วินาที
2
60 วินาที
0x03
90 วินาที
0x00
120 วินาที
100Hz
300Hz
เสียง
1KHz
3KHz
10KHz
ตัวเลือก
เวลาตรวจ
ฟลเตอร
5
แสดงคาง
6
ขึ้น
0
0x01
ลง
ขึ้น
0x02
ลง
ขึ้น
0x04
ลง
ขึ้น
0x03
0x04
ลง
ขึ้น
0x05
ลง
1
0
1
0
1
0
1
0
0x05
200
400
ปด
เปด
0x00
10 นาที
20 นาที
ปด
2
3
0x0D
4
0x06
0x00
0
1
0
1
0x07
0x00
0x08
0x00
0
0x0A
0x00
0
30 นาที
เสียงดนตรี
0
1
ขอมูล
ล็อคแผงปุมกด
1
100
ปด
ตั้งเวลาปด
4
ปด
800
เปดอัตโนมัติ
3
2
3
เปด
1
ปด
0
ต่ํา
กลาง
สูง
0x00
0x0B
1
2
3
บทที่ 6. ขอมูลเพิ่มเติม
6-3. ติดตอ SAMSUNG WORLDWIDE
ถาคุณมีขอซักถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ Samsung โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ SAMSUNG
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
BRAZIL
0800-333-3733
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
815-56 480
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din
RUMANIA
reţeaua Romtelecom, tarif local;
2. 021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
http://www.samsung.com
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
BELARUS
810-800-500-55-500
-
GEORGIA
8-800-555-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
HONG KONG
INDIA
400-810-5858
010-6475 1880
(852) 3698 - 4698
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
http://www.samsung.com
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
VIETNAM
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Download PDF

advertising