Samsung | SP-H03 | Samsung SP-H03 사용자 매뉴얼

SP-H03
โปรเจคเตอร PICO
คูม
 ือผูใช
สีและลักษณะของผลิตภัณฑอาจแตกตางจากภาพประกอบในคูมือ
นี้
ขอมูลจําเพาะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงห
นาในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สารบัญ
ข อควรระวั งด านความปลอดภั ยที่ สําคั ญ
ก อนการเริ่ มต น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
การดู แลและบํารุ งรั กษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ข อควรระวั งเพื่ อความปลอดภั ย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
การติ ดตั้ งและการเชื่ อมต อ
สิ่ งที่ บรรจุ ภายใน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
การใส และถอดแบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
การปรั บซู มและโฟกั ส . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
ขนาดจอและระยะห างของการฉาย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
ช องเป ดสําหรั บระบายอากาศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
โหมดการแสดงผลที่ สนั บสนุ น
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
พอร ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
การเชื่ อมต อ PC และ การตั้ งค า PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
การเชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
การเชื่ อมต อลําโพงภายนอก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
การต อสายไฟและชาร จแบตเตอรี่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
การเชื่ อมต อกั บอุ ปกรณ หน วยความจําภายนอกและสาย USB . . . . . . . . . . 2-12
การใช งาน
คุ ณสมบั ติ ของผลิ ตภั ณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
รายละเอี ยดผลิ ตภั ณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
สั ญญาณไฟ LED
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
การใช เมนู การปรั บจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหน าจอ )
. . . . . . . . . . . . 3-4
รู ปแบบไฟล ที่ สนั บสนุ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
อั ปเดตเฟ ร มแวร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
การแก ไขป ญหา
ก อนที่ จะขอรั บบริ การ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
ข อมู ลเพิ่ มเติ ม
ข อมู ลจําเพาะ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
ติ ดต อ SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-1. กอนการเริ่มตน
ไอคอนที่ใชในคูมือนี้
ไอคอน
ชื่อ
ขอควรระวัง
หมายเหตุ
ความหมาย
แสดงถึงกรณีที่ฟงกชันอาจไมทํางานหรือการตั้งคาอาจถูกยกเลิก
แสดงถึงคําแนะนําหรือเคล็ดลับในการทํางานของฟงกชัน
การใชคูมือนี้
เนื้อหาของคูมือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
z
โปรดทําความเขาใจกับขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยกอนที่จะใชผลิตภัณฑนี้
z
ถามีปญหาเกิดขึ้น โปรดดูที่หัวขอ 'การแกไขปญหา'
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์
Samsung Electronics, Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ในคูมือนี้
หามทําซ้ํา แจกจาย หรือใชสวนหนึ่งสวนใดของคูมือนี้ในรูปแบบใดก็ตาม หากไมไดรับอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรจาก Samsung Electronics,
Co., Ltd.
บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-2. การดูแลและบํารุงรักษา
การทําความสะอาดพื้นผิวและเลนส
ทําความสะอาดโปรเจคเตอรดวยผาแหงที่นุม
z
หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยสารไวไฟ เชน เบนซินหรือทิน
เนอร
z
หลีกเลี่ยงการขูดขีดเลนสดวยเล็บหรือของแหลม
z
หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยผาเปยกหรือการฉีดน้ําลงบน
อาจทําใหเกิดรอยขูดหรือทําใหผลิตภัณฑเสียหาย
ผลิตภัณฑโดยตรง
ถาน้ําเขาในผลิตภัณฑ อาจทําใหเกิดเพลิงไหม ไฟฟาช็อต หรือเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ
z
อาจเกิดรอยสีขาวที่พื้นผิวของโปรเจคเตอร ถาถูกน้ํา
ลักษณะที่ปรากฏและสีอาจแตกตางกันไปตามรุน
การทําความสะอาดภายในโปรเจคเตอร
สาหรบการทาความสะอาดภายในโปรเจคเตอร
ํ
ั
ํ
 โปรดตดต
ิ อ ศนยบรการ
ู  ิ
Samsung ทได
ี่ 
รบอนญาต
ั
ุ
z
ตดต
หากพบฝนหรอสงแปลกปลอมภายในเครองโปรเจคเตอร
ิ อ ศนยบรการ
ู  ิ
ุ
ื ิ่
ื่

บทที่ 1. ขอควรระวังดานความปลอดภัยที่สําคัญ
1-3. ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ไอคอนที่ใชสําหรับขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ไอคอน
ชื่อ
ความหมาย
คําเตือน
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ทําเครื่องหมายนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวิตได
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ทําเครื่องหมายนี้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายได
ความหมายของสัญลักษณ
หามดําเนินการ
ตองปฏิบัติตาม
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา
รูปภาพตอไปนี้ใชอางอิงเทานั้น และอาจแตกตางไปจากนี้ตามรุนและประเทศที่ใชงาน
ลักษณะที่ปรากฏและสีอาจแตกตางกันไปตามรุน
คําเตือน
หลีกเลี่ยงการเสียบหรือถอดปลั๊กดวยมือ
เก็บสายไฟและผลิตภัณฑใหหางจาก
เปยก
เครื่องทําความรอน
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟช็อต
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
หลีกเลี่ยงการใชสายไฟหรือปลั๊กที่เสียหาย
หลีกเลี่ยงการตออุปกรณไฟฟาหลายชนิด
หรือเตารับไฟฟาที่หลวม
เขากับเตารับไฟฟาที่ผนังเพียงเตาเดียว
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
z
เพลิงไหม
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมเนื่องจากเตา
รับไฟฟามีความรอนสูงเกินไป
หลีกเลี่ยงการบิดหรืองอสายไฟจนเกินไป
ถาขาหรือแกนของปลั๊กไฟไดรับฝุนละออง
และอยาวางของหนักทับสายไฟ
น้ํา หรือสิ่งแปลกปลอม ใหทําความสะอาด
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหมเนื่องจากสายไฟฟาเสียหาย
ใหหมดจด
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
เสียบปลั๊กไฟอยางแนนหนา
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
โปรดตอสายไฟฟาเขากับเตารับไฟฟาที่ลง
กราวด (สําหรับอุปกรณที่มีฉนวนคลาส 1
เทานั้น)
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เกิดการบาดเจ็บ
ขอควรระวังสําหรับการใชงานแบตเตอรี่
z
หามใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
อาจระเบิดได
z
อยาใชแรงหรือเจาะรูแบตเตอรี่
z
อยาทําใหแบตเตอรี่ไดรับความรอน
โปรดใชสายไฟที่ไดรับจากบริษัทเทานั้น
นอกจากนี้ โปรดอยาใชสายไฟของอุปกรณ
ไฟฟาชนิดอื่น
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
หรือเก็บไวในที่ซึ่งมีความรอนสูง เชน
ในรถยนตในฤดูรอน
z
อยาใหแบตเตอรี่เปยกน้ํา
z
อยาใหเด็กหรือสัตวเลี้ยงนําแบตเตอรี่
z
อยาใหขั้วชารจของแบตเตอรี่สัมผัสกับ
เขาปาก
วัตถุที่เปนโลหะ
ขอควรระวัง
เมื่อถอดปลั๊กไฟฟาจากเตารับไฟฟาที่ผนัง
ถาเกิดปญหากับโปรเจคเตอรเมื่อถอด
โปรดจับที่ปลั๊กและอยาจับที่สายไฟ
แบตเตอรี่ โปรดถอดปลั๊กไฟเพื่อตัด
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
พลังงานไฟฟาอยางสมบูรณ การใชปุมเปด
ปดเพียงอยางเดียวจะไมตัดพลังงานไฟฟา
อยางสมบูรณ
ถอดปลั๊กไฟกอนที่จะทําความสะอาด
เมื่อถอดแบตเตอรี่แลว อยาพยายามเปด
ผลิตภัณฑ
หรือปดโปรเจคเตอรดวยการตอหรือถอด
z
อาจมีอันตรายจากไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ปลั๊กไฟ (อยาใชปลั๊กไฟเปนสวิตชเปด/ปด)
ไหม
เกี่ยวกับการติดตั้ง
คําเตือน
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนคอนโซลหรือชั้น
หลีกเลี่ยงการติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนง
วาง ใหดานหนาของผลิตภัณฑไมยื่นออก
ที่ถูกแสงแดดโดยตรง และติดตั้ง
มาจากคอนโซลหรือชั้นวาง
z
มิฉะนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลนและ
ผลิตภัณฑใกลกับความรอน เชน ใกลไฟ
หรือเครื่องทําความรอน
ทําใหเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได
z
อาจลดอายุการใชงานของ
ผลิตภัณฑหรือทําใหเกิดเพลิงไหม
โปรดถอดสายและปลั๊กไฟที่ตอกับอุปกรณ
จัดวางสายไฟใหหางจากเครื่องทําความ
อื่นออก กอนที่จะเคลื่อนยายโปรเจคเตอร
รอน
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหมเนื่องจากสายไฟฟาเสียหาย
z
ฉนวนหุมสายไฟอาจละลายและทําให
เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม
อยาติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนงที่มีฝุน
อยาติดตั้งผลิตภัณฑในพื้นที่ซึ่งมีฝุนละออง
ละออง ความชื้น (เซานา) น้ํามันควัน หรือ
มาก
น้ํา (ฝน) และอยาติดตั้งในยานพาหนะ
z
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
หรือเพลิงไหม
อยาติดตั้งผลิตภัณฑที่ความสูงซึ่งเด็ก
เก็บถุงพลาสติกที่ใชบรรจุผลิตภัณฑใหพน
สามารถเอื้อมถึงได
มือเด็ก
z
ถาเด็กสัมผัสผลิตภัณฑ อาจทําหลนและ
z
เกิดการบาดเจ็บได
ถาเด็กนําถุงพลาสติกครอบศีรษะ
อาจทําใหหายใจไมออก
ถาติดตั้งผลิตภัณฑในตําแหนงที่สภาพแวด
อยาติดตั้งโปรเจคเตอรในพื้นที่แคบและมี
ลอมของการใชงานมีการเปลี่ยนแปลงมาก
การระบายอากาศไมดี
อาจมีปญหาดานคุณภาพอยางรุนแรงเนื่อง
จากสภาพแวดลอม ในกรณีนี้ โปรดปรึกษา
z
z
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมหาก
อุณหภูมิสูงขึ้น
ศูนยบริการของเรากอนติดตั้งผลิตภัณฑ
สถานที่ซึ่งมีฝุนละอองละเอียด สารเคมี
อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป ความชื้นสูง
เชน สนามบินหรือสถานีซึ่งมีการใช
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
ขอควรระวัง
เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนคอนโซลหรือชั้น
เมื่อวางผลิตภัณฑ โปรดวางเบาๆ
วาง ใหดานหนาของผลิตภัณฑไมยื่นออก
z
มาจากคอนโซลหรือชั้นวาง
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑหรือทําใหเกิดการบาดเจ็บ
มิฉะนั้นอาจทําใหผลิตภัณฑตกหลนและ
ทําใหเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได
z
โปรดใชตูเก็บหรือชั้นที่เหมาะกับขนาด
ของผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับการใชงาน
คําเตือน
อยาสอดวัตถุที่เปนโลหะ เชน คลิ
โปรดอยาวางสิ่งของ เชน ของเลนและขนม
ปหนีบกระดาษ เหรียญ หรือกิ๊บติดผม หรือ
ไวบนผลิตภัณฑ
สิ่งที่ติดไฟไดในผลิตภัณฑ (ชองระบาย
z
อากาศ พอรต ฯลฯ)
z
ถาเด็กโหนตัวกับผลิตภัณฑเพื่อหยิบสิ่ง
ของ สิ่งของหรือผลิตภัณฑอาจหลน
และทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ถาน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสู
ผลิตภัณฑ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและ
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
เนื่องจากผลิตภัณฑมีแรงดันไฟฟาสูงไหล
โปรดอยาจองเขาไปในเลนสขณะที่โปรเจค
ผาน หามถอดประกอบ ซอมแซมหรือดัด
เตอรเปดอยู
แปลงผลิตภัณฑดวยตนเอง
z
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
z
ถาตองซอมแซมผลิตภัณฑ โปรดติดตอ
ศูนยบริการ
กรณีนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
สําหรับเด็ก
หลีกเลี่ยงการใชหรือวางสเปรยหรือวัตถุที่
อยาพยายามใสวัตถุที่เปนสื่อนําไฟฟา เชน
ติดไฟงายไวใกลผลิตภัณฑ
คลิปหนีบกระดาษที่เปนโลหะในชองของ
z
การทําเชนนี้อาจทําใหเกิดการระเบิด
สายไฟ ถาตอสายไฟเขากับเตารับไฟฟา
หรือเพลิงไหม
อยาสัมผัสปลั๊กไฟหลังจากที่ถอดออกจาก
เตารับไฟฟาทันที
เมื่อมีฟาคะนองหรือฟาผา ใหถอดปลั๊ก
อยาปดกั้นชองระบายอากาศดวยผาปูโตะ
ไฟฟา
หรือผามาน
z
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
z
เพลิงไหม
อยาทําผลิตภัณฑหลนขณะที่เคลื่อนยาย
z
อาจทําใหเกิดปญหากับผลิตภัณฑหรือ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหมเนื่องจากเกิด
ความรอนภายใน
หลีกเลี่ยงการใชเครื่องสรางความชื้นหรือ
หมอหุงขาวใกลกับผลิตภัณฑ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
โปรดอยายกหรือเคลื่อนยายผลิตภัณฑดวย
ถาผลิตภัณฑมีควันออกมา มีเสียงผิดปกติ
การจับที่สายไฟหรือสายสัญญาณเพียง
หรือมีกลิ่นไหม ใหถอดปลั๊กไฟทันที และ
อยางเดียว
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต เพลิง
z
ไหมหรือมีปญหากับผลิตภัณฑเนื่องจาก
มิฉะนั้นจะทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
สายตางๆ เสียหาย
เมื่อมีสถานการณกาซรั่ว โปรดอยาสัมผัส
อยาทําสิ่งของหลนใสผลิตภัณฑหรือทําให
ผลิตภัณฑหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศ
ผลิตภัณฑไดรับความกระทบกระเทือน
ทันที
z
z
อาจเกิดประกายไฟที่ทําใหระเบิดหรือ
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
เพลิงไหม
z
ระหวางพายุฝนฟาคะนอง โปรดอยา
สัมผัสสายไฟหรือสายอากาศ
หลีกเลี่ยงการวางภาชนะใสของเหลว เชน
แจกัน กระถางตนไม เครื่องดื่ม เครื่องสํา
อางค หรือยา หรือวัตถุที่เปนโลหะไวบน
ผลิตภัณฑ
z
ถาน้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสู
ผลิตภัณฑ ใหปดเครื่อง ถอดปลั๊กและ
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑ เกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิง
ไหม
ขอควรระวัง
อยาวางของหนักทับผลิตภัณฑ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดปญหากับ
ผลิตภัณฑหรือทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ถามีน้ําหกใสหรือสิ่งแปลกปลอมตกใส
ภายในโปรเจคเตอร ใหปดโปรเจคเตอร
ถอดสายไฟออกและติดตอศูนยบริการ
เมื่อไมไดใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน เชน
หามใชผลิตภัณฑเมื่อพบวาทํางานผิด
ออกจากบานเปนเวลานาน ใหถอดปลั๊กไฟ
ปกติ เชน ไมมีเสียงหรือไมมีภาพ
ออกจากเตารับที่ผนัง
z
z
ปดผลิตภัณฑทันที ถอดสายไฟออก
มิฉะนั้นอาจเกิดฝุนละอองสะสมและทํา
จากเตารับไฟฟาที่ผนัง และติดตอ
ใหเกิดเพลิงไหมเนื่องจากความรอนสูง
ศูนยบริการ
หรือไฟฟาลัดวงจร หรือทําใหเกิดไฟฟา
ช็อต
โปรดวางโปรเจคเตอรบนโตะ
z
มิฉะนั้นคุณอาจสะดุดโปรเจคเตอรและ
อยาสัมผัสเลนสของผลิตภัณฑ
z
อาจทําใหเลนสเสียหาย
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือทําใหโปรเจค
เตอรเสียหาย
เก็บอุปกรณเสริมที่มีขนาดเล็กใหพนมือเด็ก
อยาสัมผัสสวนภายนอกของผลิตภัณฑ
ดวยเครื่องมือเชนมีดหรือคอน
ถาทําผลิตภัณฑตกหลนหรือตัวเครื่องภาย
จัดวางอะแดปเตอรแปลงไฟไวในบริเวณ
นอกเสียหาย ใหปดเครื่องและถอดปลั๊ก
ที่มีการระบายอากาศดี
ติดตอ ศูนยบริการ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหม
อยาใหอะแดปเตอรเปยกน้ํา อยาให
อยาวางอะแดปเตอรไวบนอะแดปเตอร
อะแดปเตอรเปยกน้ํา
อื่น
z
อาจทําใหอุปกรณเสียหาย เกิดไฟฟา
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
ช็อตหรือเพลิงไหม อยาใชอะแดปเตอร
ใกลน้ําหรือกลางแจง โดยเฉพาะเมื่อฝน
หรือหิมะตก โปรดระวังอยาให
อะแดปเตอรเปยกขณะที่ทําความสะอาด
พื้น
โปรดเก็บอะแดปเตอรไวหางจากแหลง
นําที่ครอบไวนิลออกจากอะแดปเตอร
กําเนิดความรอนอื่นๆ
ออกกอนที่จะใชอะแดปเตอร
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
อยาเปดฝาครอบผลิตภัณฑ
z
อาจเปนอันตรายเนื่องจากกระแสไฟฟา
แรงดันสูงภายในผลิตภัณฑ
z
มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดเพลิงไหม
อยาเขาใกลชองระบายอากาศหรือเลนส
ทั้งสองสวนนี้จะรอนจัดเมื่อโปรเจคเตอร
ทํางาน และจะรอนอยูชั่วขณะหลังจากที่
ปดโปรเจคเตอรแลว
โปรดใชความระมัดระวังอยาใหสวนตางๆ ของ
โปรดทราบวาชองระบายอากาศจะยังคง
รางกายสัมผัสกับชองระบายอากาศ เมื่อ
รอนอยูหลังจากที่ปดโปรเจคเตอร
โปรเจคเตอรทํางาน
อยาวางของที่ไวตอความรอนใกลโปรเจค
เลนสอาจรอนจัด โปรดอยาสัมผัส (เด็ก
เตอร
และผูที่มีผิวหนังระคายเคืองงายควรระมัด
ระวังเปนพิเศษ)
เกี่ยวกับการทําความสะอาด
คําเตือน
อยาทําความสะอาดผลิตภัณฑดวยการฉีด
การใชสารลดแรงตึงผิว (ซึ่งมีแอลกอฮอล
น้ําหรือใชผาเปยก หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
สารทําละลาย หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง
เชนน้ําสบู สารขัดเงาอุตสาหกรรมหรือของ
ในปริมาณสูง) อาจทําใหผลิตภัณฑเปลี่ยน
รถยนต สารขัดสี ขี้ผึ้ง เบนซิน แอลกอฮอล
สี ทําใหพื้นผิวภายนอกแตกหรือหลุดลอก
กับสวนที่เปนพลาสติกของผลิตภัณฑ เชน
ได โปรดใชสารทําความสะอาดที่แนะนํา
ตัวเครื่องโปรเจคเตอร เนื่องจากจะทําให
เทานั้น คุณสามารถซื้อสารทําความสะอาด
เกิดความเสียหาย
ที่แนะนําไดจากศูนยบริการ
เมื่อทําความสะอาดผลิตภัณฑ ใหถอดปลั๊ก
ในการทําความสะอาดฝุนละอองที่เลนส
ไฟและเช็ดผลิตภัณฑดวยผาแหงและนุม
ฉายภาพดานหนา ใหใชสเปรยหรือผาชุบ
ขอควรระวัง
z
หลีกเลี่ยงการใชสารเคมี เชนขี้ผึ้ง
เบนซิน แอลกอฮอล ทินเนอร น้ํายาไล
ยุง น้ําหอม น้ํามันหลอลื่น หรือสารทํา
ความสะอาดในการทําความสะอาด
ผลิตภัณฑ
z
อาจทําใหภายนอกของอุปกรณผิดรูป
หรือทําใหตัวอักษรตางๆ ลบเลือน
ให ศูนยบริการ ทําความสะอาดภายใน
โปรเจคเตอรอยางนอยปละครั้ง
น้ําสบูที่เปนกลางหมาดๆ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-1. สิ่งที่บรรจุภายใน
„
นําผลิตภัณฑออกจากบรรจุภัณฑ และตรวจสอบวามีสิ่งตางๆ ตอไปนี้อยู
„
เก็บกลองบรรจุไวในกรณีที่คุณตองการเคลื่อนยายผลิตภัณฑในภายหลัง
„
ถามีสิ่งใดขาดหายไป โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
„
คุณสามารถซื้อสินคาที่ระบุวามีจําหนายแยกตางหากไดจากตัวแทนจําหนาย Samsung ในพื้นที่
โปรเจคเตอร PICO
สิ่งที่รวมมาดวย
คูมือการติดตั้งอยางรวดเร็ว
บัตรรับประกัน (อาจไมมีใหในบาง
สถานที่)
แบตเตอรี่
ขั้วตอ USB
ที่ใสโปรเจคเตอร PICO
แกนเฟอรไรตของสายไฟ (1EA)
คูมือผูใช
สายไฟ / อะแดปเตอร
ขั้วตอ 3RCA
สาย D-Sub
จําหนายแยกตางหาก
สาย USB
สายสเตอริโอ
สายสัญญาณเสียง
สายวิดีโอ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-2. การใสและถอดแบตเตอรี่
การใสแบตเตอรี่
วางรองที่ดานลางของโปรเจคเตอรใหตรงกับรองของแบตเตอรี่
ดันดานบนและดานหลังของโปรเจคเตอรไปขางหนาพรอมกันจนไดยินเสียงคลิก
การถอดแบตเตอรี่
กดล็อคที่มีเครื่องหมาย [PUSH] ที่ดานหลังของแบตเตอรี่
ขณะที่กดล็อคคางไว ใหยกสวนหลังของโปรเจคเตอร
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-3. การปรับซูมและโฟกัส
เลื่อนแถบเลื่อน [FOCUS] ไปทางซายหรือขวาจนภาพชัดเจน
ขนาดของจอเปนตัวกําหนดระยะหางที่จะตั้งโปรเจคเตอรหางจากจอภาพ
ถาคุณไมติดตั้งโปรเจคเตอรตามระยะการฉายที่ระบุในตาราง ขนาดจอและระยะหางของการฉาย ในสวน 2-4 คุณจะไมสามารถปรับโฟกัส
ไดอยางถูกตอง
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-4. ขนาดจอและระยะหางของการฉาย
เลื่อนแถบเลื่อน [FOCUS] ไปทางซายหรือขวาจนภาพชัดเจน
ขนาดหนาจอ
M (แนวแทยง)
Z (ระยะหาง)

Y (แนวตั้ง)
X (แนวนอน)
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
นิ้ว
ซม.
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-5. ชองเปดสําหรับระบายอากาศ
ชองเปดสําหรับระบายอากาศ
สําหรับตําแหนงของชองระบายอากาศ โปรดดูภาพดานลาง:
z
อยาปดกั้นชองระบายอากาศ การปดกั้นชองระบายอากาศอาจทําใหโปรเจคเตอรมีความรอนสูงเกินไปและอาจทําใหทํางานลมเหลว
ชื่อ
,
,
,
คําอธิบาย
ชองระบายอากาศ
ชองระบายอากาศออก
ชองรับอากาศเขา
ชองนําอากาศเขา
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-6. โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน
2-6-1. เวลาของคอมพิวเตอร (D-Sub)
รูปแบบ
ความละเอียด
ความถี่แนว
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่พิกเซล
นอน (kHz)
(Hz)
(MHz)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
ความละเอียดการแสดงผลที่มากกวาหรือนอยกวา 854 x 480 จะถูกแปลงเปน 854 x 480 โดยชิปปรับขนาดภายในโปรเจคเตอร ถาตอง
การใหไดภาพที่ดีที่สุด ความละเอียดจากคอมพิวเตอรควรเทากับของโปรเจคเตอร (854 x 480)
2-6-2. เวลา AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-7. พอรต
2-7-1. ภาพดานหลัง
เปดฝาครอบที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
ไอคอน
ชื่อ
PC IN พอรต
AV IN พอรต
พอรตพลังงานไฟฟา
พอรต USB
พอรตเอาตพุตเสียง
ความจุสูงสุดของอุปกรณหนวยความจํา USB ที่สนับสนุนคือ 16 กิกะไบต
(ความจุสูงสุดที่สนับสนุนสําหรับหนวยความจําภายนอกนั้นมาจากการทดสอบในโรงงาน) การใชงานจริงอาจแตกตางจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูผลิตอุปกรณหนยความจํา)
2-7-2. มุมมองดานขาง
ไอคอน
ชื่อ
สล็อตของการด MicroSD (HC)
ความจุสูงสุดที่สนับสนุนสําหรับการด MicroSD (HC) คือ 32 กิกะไบต
(ความจุสูงสุดที่สนับสนุนสําหรับหนวยความจําภายนอกนั้นมาจากการทดสอบในโรงงาน) การใชงานจริงอาจแตกตางจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผูผลิตอุปกรณหนยความจํา)
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-8. การเชื่อมตอ PC และการตั้งคา PC
2-8-1. การตั้งคาระบบของคอมพิวเตอร
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนที่จะเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับโปรเจคเตอร
1. คลิกปุมขวาของเมาสบนเดสกท็อปของ Windows จากนั้นคลิก [Properties] ไดอะล็อก <Display Properties> จะปรากฏขึ้น
1
2. คลิกแท็บ [Settings] จากนั้นตั้งคา <Screen resolution> ความละเอียดที่เหมาะสําหรับโปรเจคเตอรคือ 800 x 600 สําหรับความละเอียดอื่น
ที่โปรเจคเตอรรองรับ โปรดดูที่ตารางโหมดการแสดงผล PC Timing ในสวน 2-6
คุณไมจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา <Color quality>
3. กดปุม [Advanced] หนาตางคุณสมบัติจะปรากฏขึ้นอีกหนาตางหนึ่ง
2
3
4. คลิกแท็บ [Monitor] จากนั้นตั้งคา <Screen refresh rate> สําหรับอัตราการรีเฟรชที่ตรงกับความละเอียดที่เลอืก โปรดดูอัตราการรีเฟรช (60
Hz, 70 Hz เปนตน) ถัดจากความละเอียดที่เลือกในตารางโหมดการแสดงผล PC Timing ในสวน 2-6
การตั้งคาอัตราการรีเฟรชจะตั้งทั้งความถี่แนวตั้งและแนวนอน
4
5. คลิกที่ปุม [OK] เพื่อปดหนาตาง และคลิกที่ปุม [OK] ของหนาตาง <Display Properties> เพื่อปดหนาตาง
6. ปดระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร
„
„
„
„
กระบวนการตั้งคานี้อาจแตกตางกันไปตามประเภทของคอมพิวเตอรหรือเวอรชันของ Windows (ตัวอยางเชน [Properties] จะปรากฏ
แทน [Properties (R)] ดังที่แสดงใน 1)
โปรเจคเตอรนี้รองรับคุณภาพสีสูงถึง 32 บิต (ตอพิกเซล) เมื่อใชเปนจอภาพของคอมพิวเตอร
ภาพที่ฉายอาจแตกตางกันไปจากในจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูผลิตจอภาพหรือเวอรชันของ Windows
เมื่อตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอร โปรดตรวจสอบวาการตั้งคาคอมพิวเตอรเปนไปตามการตั้งคาการแสดงผลที่โปรเจคเตอรนี้
สนับสนุน มิฉะนั้นอาจมีปญหาดานสัญญาณ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-8. การเชื่อมตอ PC และการตั้งคา PC
2-8-2. การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรปดอยู
1. ตอสาย D-Sub เขากับ [PC IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอรและ RGB ของคอมพิวเตอร
โปรดดูที่ "PC Timing (D-Sub)" ในหัวขอ "โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน" เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน
2. ตอสายไฟของโปรเจคเตอรและคอมพิวเตอร
การใชโปรเจคเตอร
1. เปดโปรเจคเตอร และเลือก <แหลงสัญญาณเขา> → <คอมพิวเตอร>
ถาคุณไมสามารถเลือกโหมด <คอมพิวเตอร> ใหตรวจสอบวาสาย D-Sub เชื่อมตออยูอยางถูกตอง
2. เปดคอมพิวเตอรและ ตั้งคาระบบของคอมพิวเตอร (ความละเอียดหนาจอ เปนตน) ตามจําเปน
3. ปรับหนาจอ
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-9. การเชื่อมตอกับอุปกรณ AV
โปรดตรวจสอบวาอุปกรณ AV และโปรเจคเตอรของคุณปดอยู
1. ใสขั้วตอ 3RCA เขากับพอรต [AV IN] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
2. ตอสายวิดีโอและสายเสียงเขากับขั้วตอ 3RCA
โปรดดูที่ "เวลาของ AV (VIDEO)" ในหัวขอ "โหมดการแสดงผลที่สนับสนุน" เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับสัญญาณอินพุตที่สนับสนุน
3. ตอสายวิดีโอเขากับพอรต VIDEO OUT ของอุปกรณ AV
ตอสายสัญญาณเสียงเขากับพอรต AUDIO OUT ของอุปกรณ AV
สายสัญญาณวิดีโอและเสียงมีจําหนายแยกตางหาก
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-10. การเชื่อมตอลําโพงภายนอก
คุณสามารถฟงเสียงผานลําโพงภายนอก แทนที่จะเปนลําโพงภายในที่ฝงอยูในโปรเจคเตอร
z
เชื่อมตอสายสเตอริโอที่เหมาะสมเขากับลําโพงภายนอก และพอรต [
z
คุณสามารถควบคุมระดับเสียงของลําโพงภายนอกไดโดยใชปุม [
z
พอรต [
] สามารถเอาตพุตสัญญาณเสียงทั้งหมด
สายสัญญาณสเตอริโอมีจําหนายแยกตางหาก
] ของโปรเจคเตอร
] ที่โปรเจคเตอร
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-11. การตอสายไฟและชารจแบตเตอรี่
2-11-1. การเชื่อมตอสายไฟ
โปรดตอสายไฟฟาหลังจากที่ตอสายอื่นๆ เสร็จทั้งหมดแลว
1. ตอสายไฟของอะแดปเตอรเขากับพอรต [
] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
2. ตอปลายสายไฟเขากับอะแดปเตอรและอีกปลายเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง
z
แกนเฟอรไรตของสายไฟ
แกนเฟอไรตใชหุมสายเคเบิลจากการรบกวนสัญญาณ
เมื่อตอสายเคเบิล ใหเปดแกนเฟอไรตและคลิปไวรอบๆ สายเคเบิล ใกลกับปลั๊กดังที่แสดงในภาพ
z
A (ระยะหางระหวางแกนเฟอไรตและปลายอีกดานที่ตอเขากับโปรเจคเตอร): นอยกวา 50 มม.
2-11-2. การชารจแบตเตอรี่
1. ตอแบตเตอรี่เขากับโปรเจคเตอร
2. ตรวจสอบวาโปรเจคเตอรปดอยู
3. ตอสายไฟของอะแดปเตอรเขากับพอรต [
] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
4. เสียบปลั๊กสายไฟของโปรเจคเตอรเขากับชองสําหรับสายไฟ แบตเตอรี่จะเริ่มชารจโดยอัตโนมัติ
„
แบตเตอรี่จะไมถูกใชงานขณะที่โปรเจคเตอรตอกับเตารับไฟฟาที่ผนังผานอะแดปเตอร (คุณสามารถใชโปรเจคเตอรได แมวาจะไมไดเชื่อมตอ
แบตเตอรี่ก็ตาม) ขอแนะนําใหตอแบตเตอรี่ไวกับโปรเจคเตอร แมในขณะที่ตอโปรเจคเตอรเขากับเตารับไฟฟาที่ผนังก็ตาม
„
ตองชารจแบตเตอรี่เปนเวลาสามชั่วโมง ถาใชพลังงานแบตเตอรี่จนหมด อยาเปดโปรเจคเตอรเมื่อชารจแบตเตอรี่
„
เวลาเลนวิดีโออาจแตกตางกันไปตามโหมด LED ดังนี้ (เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็ม):
(เวลาในการเลนอาจลดลง สําหรับวิดีโอที่เลนจากหนวยความจําภายนอก)
<การตั้งคา> - <โหมด LED> - <ปกติ>: เลนวิดีโอเปนเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากหนวยความจําภายใน
<การตั้งคา> - <โหมด LED> - <ประหยัดิ>: เลนวิดีโอเปนเวลาประมาณสองชั่วโมงจากหนวยความจําภายใน
„
ความสวางของหนาจออาจแตกตางกันเมื่อใชงานโปรเจคเตอรดวยแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพลังงานที่เหลือ
„
เวลาในการชารจและใชงานแบตเตอรี่ (เวลาที่จะตองชารจอีกครั้ง) ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการชารจกอนหนานั้น และสภาพของการชารจและ
การใชงาน แบตเตอรี่จะใชพลังงาน แมวาจะไมไดใชอุปกรณอยูก็ตาม เมื่อเวลาผานไป เวลาในการใชงานสูงสุดจะคอยๆ ลดลง (ถาเวลาใน
การใชงานสูงสุดลดลงมากกวาครึ่ง คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม)
„
ไฟ LED สีแดง (
) แสดงวากําลังมีการชารจแบตเตอรี่ ไฟ LED สีน้ําเงิน (
) แสดงวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มแลว
บทที่ 2. การติดตั้งและการเชื่อมตอ
2-12. การเชื่อมตอกับอุปกรณหนวยความจําภายนอกและสาย USB
2-12-1. การตอการด MicroSD
z
ใสการด microSD ในสล็อตของการด microSD ที่ดานขางของโปรเจคเตอร
อาจไมสามารถทํางานรวมกับการด microSD บางชนิด
2-12-2. การเชื่อมตออุปกรณ USB
1. ตออะแดปเตอร USB เขากับอุปกรณ USB
2. ใสขั้วตอ USB เขากับสล็อต [
] ที่ดานหลังของโปรเจคเตอร
„
ผลิตภัณฑนี้ไมสนับสนุนเครื่องอานการดหนวยความจํา
„
ผลิตภัณฑนี้จะไมทํางานถาอุปกรณเก็บขอมูล USB เชื่อมตอกับฮับ USB
„
เมื่อเชื่อมตอกับฮารดไดรฟภายนอก โปรดตรวจสอบวาฮารดไดรฟสามารถใชแหลงจายไฟที่แยกตางหาก
มิฉะนั้น โปรเจคเตอรอาจมีพลังงานไมเพียงพอที่จะทํางาน
„
ผลิตภัณฑบางอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด USB มาตรฐานอาจไมทํางานตามปกติ
„
อุปกรณเก็บขอมูล USB ที่มีแอปพลิเคชันการรับรูอัตโนมัติหรือไดรเวอรเฉพาะอาจไมทํางานตามปกติ
„
อุปกรณเก็บขอมูล USB ที่ใชไดรเวอรเฉพาะตัวเพียงอยางเดียวอาจไมมีการรับรู
„
ความเร็วในการรับรูอุปกรณเก็บขอมูล USB อาจแตกตางกันไป
„
อยาปดผลิตภัณฑหรือดึงอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่ตออยูออกขณะที่กําลังใชงานอุปกรณเก็บขอมูล USB การดําเนินการดังกลาวอาจทําให
อุปกรณเก็บขอมูล USB หรือไฟลที่เก็บอยูเสียหาย
„
ใชอุปกรณเก็บขอมูล USB ที่มีไฟลปกติ ไฟลที่ผิดปกติอาจทําใหการทํางานผิดปกติ หรือไมสามารถเลนไฟลได
„
อุปกรณเก็บขอมูล USB ตองมีการฟอรแมตดวยระบบไฟล FAT หรือ FAT32 (แนะนํา) ที่ Windows สนับสนุน อุปกรณหนวยความจําที่ฟอร
แมตโดยโปรแกรมที่ไมใช Windows จะไมทํางานอยางถูกตอง
„
ใชสายเคเบิล USB ที่มีใหกับอุปกรณ USB ในการเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อสายและอุปกรณภายนอก
โปรดติดตอผูผลิตอุปกรณเหลานั้น)
„
Samsung ไมมีสวนรับผิดชอบตอการทํางานผิดพลาดของอุปกรณภายนอก อันเกิดจากการใชสายเคเบิลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุสําหรับ
อุปกรณ
„
เนื่องจากขอมูลในอุปกรณเก็บขอมูล USB อาจเสียหายได โปรดสํารองขอมูลที่สําคัญไวเพื่อปองกันการสูญหาย ผูใชตองรับผิดชอบตอการจัด
„
เมื่อใชอุปกรณเก็บขอมูล USB กับโปรเจคเตอร สามารถมีโฟลเดอรยอยไดในระดับลึกสูงสุดถึง 4 ระดับจากโฟลเดอรบนสุด นอกจากนี้ ถา
การขอมูลเอง Samsung ไมมีสวนรับผิดชอบตอการสูญเสียขอมูล
จํานวนไฟล (รวมโฟลเดอร) ในโฟลเดอรเดียวกันมีมากเกิน 2,900 เครื่องจะไมสามารถอานได และถามีไฟลจํานวนมากในอุปกรณ USB แตละ
ไฟลอาจใชเวลาในการแสดงผลยาวนานขึ้น
„
ถาอุปกรณเก็บขอมูลภายนอกไมทํางานหลังจากที่คุณเชื่อมตอกับโปรเจคเตอร ใหลองตอเขากับคอมพิวเตอร ถาอุปกรณไมทํางานตามปกติ
โปรดติดตอศูนยบริการของผูผลิตอุปกรณหนวยความจําหรือศูนยบริการลูกคาที่เกี่ยวของ
2-12-3. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
ถาคุณตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอร PC คุณสามารถโอนไฟลในหนวยความจําภายในของโปรเจคเตอรได ตอปลายขางที่มีขนาดเล็กของ
สาย USB เขากับโปรเจคเตอรและปลายดานที่มีขนาดใหญเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร
ในการโอนไฟลจากคอมพิวเตอร
1. ตรวจสอบวาโปรเจคเตอรปดอยู จากนั้นตอโปรเจคเตอรเขากับคอมพิวเตอรดวยสาย USB
2. เปดโปรเจคเตอร โลโก Samsung เมื่อเริ่มตนจะปรากฏ จากนั้นโปรเจคเตอรจะแสดงขอความ "กําลังโหลด" จากนั้นแสดงขอความ "เชื่อมตอกับ
พอรต PC USB แลว"
3. สิ่งที่จะพบเห็นถัดไปขึ้นอยูกับเวอรชันของ Windows ในหลายเวอรชัน จะมีปอปอัป Removable Disk ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ ถาปอป
อัปนี้ปรากฏ ใหเลือก "Open folder to view files" มิฉะนั้น ใหใช My Computer หรือ Windows Explorer เพื่อเขาถึงไฟลของโปรเจคเตอร โปรเจค
เตอรจะปรากฏเปนดิสกที่ถอดเขาออกได
4. โอนไฟลจากคอมพิวเตอรของคุณไปยังโปรเจคเตอร ดวยการลากและวางหรือคัดลอกและวาง
ในการตัดการเชื่อมตอของโปรเจคเตอรจากคอมพิวเตอร
โปรดสิ้นสุดการเชื่อมตออยางเหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโปรเจคเตอรหรือขอมูลของคุณ
1. คลิก
บนทาสกบารของ Windows
2. คลิกขอความปอปอัป
3. ถอดสาย USB เมื่อมีขอความแสดงวาสามารถถอดฮารดแวรไดโดยปลอดภัยเทานั้น
„
อยาถอดสาย USB ขณะที่กําลังคัดลอกไฟล เนื่องจากจะทําใหเกิดการสูญเสียขอมูลหรือทําใหโปรเจคเตอรเสียหาย
„
„
การเชื่อมตอจะไมสิ้นสุดลงถาคุณมีไฟลของโปรเจคเตอรเปดอยูในคอมพิวเตอร ปดไฟลของโปรเจคเตอรทั้งหมดและลองอีกครั้ง
Windows เวอรชันอื่นจะทํางานในลักษณะคลายกัน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกตองในการถอดอุปกรณ USB จากคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย
สําหรับ Windows เวอรชันของคุณ
บทที่ 3. การใชงาน
3-1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
1. อุปกรณนี้ใช LED ซึ่งเปนแหลงกําเนิดแสงที่ล้ําหนา
z
โปรเจคเตอรนี้ไมมีสวนประกอบของปรอทและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใช LED ที่มีอายุการใชงานยาวนาน เมื่อเทียบกับหลอดไฟ
ทั่วไป
2. ลดเสียงรบกวนจากพัดลม
z
เสียงพัดลมจากโปรเจคเตอรลดลงอยางมาก ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพของการไหลเวียนอากาศและโครงสรางของพัดลม
3. พกพาสะดวก
z
พกพาสะดวกโปรเจคเตอรมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา เหมาะสําหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและกิจกรรมสันทนาการ
z
คุณสามารถดูเอกสาร วิดีโอ และภาพถายไดทุกที่
4. เอ็นจินระบบแสงพรอมเทคโนโลยี DLP
z
ใหความละเอียด WVGA และภาพมีความสวาง 30 ลูเมนส
5. มีคุณสมบัติที่เปนประโยชนหลากหลาย
z
ประกอบดวยเครื่องเลนมัลติมีเดีย เครื่องมือดูเอกสาร หนวยความจําภายใน สล็อตใสการด MicroSD และแบตเตอรี่ที่ถอดเขาออกได
และชารจซ้ําได
6. พอรตอินพุตหลากหลาย
z
พอรตอินพุตที่หลากหลาย รวมถึง PC, AV, USB และ MicroSD ชวยใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตอพวงไดอยางคลองตัว
7. เอาตพุตเสียง
z
มีลําโพง 1 วัตต (โมโน) และพอรตเอาตพุตเสียง
8. รายการเมนูที่ใชงานสะดวก
z
เมนูเดียวกันนี้ใชสําหรับอินพุตทุกประเภท ทําใหโปรเจคเตอรสามารถใชงานงาย
บทที่ 3. การใชงาน
3-2. รายละเอียดผลิตภัณฑ
3-2-1. รายละเอียดผลิตภัณฑ
แบตเตอรี่ถูกถอดออก
แบตเตอรี่เชื่อมตออยู
ชื่อ
คําอธิบาย
เลนส
ประกอบเปนภาพของวัตถุบนหนาจอ
FOCUS
ปรับโฟกัสบนหนาจอ
แสดงสถานะการทํางานของโปรเจคเตอร
ไฟสัญญาณ
โปรดดูที่ “สัญญาณ LED”
ลําโพง
เอาตพุตเสียง
รูสําหรับขาตั้ง
ยึดขาตั้งที่นี่
ขอควรระวงในการตอขาตั้ง
1. โปรดอยาใชแรงมากเกนไปเมอตอหรอถอดขาตั้ง เนองจากแบตเตอรอาจหลดจากโปรเจคเตอรได
2. อยาใชแรงในการตอหรอถอดสายเมอตอขาตงอย
3‐2‐2. ปุมควบคุม
ปุมควบคุมอยูดานบนของโปรเจคเตอร
ชื่อ
คําอธิบาย
เปดหรือปดโปรเจคเตอร
ปุมเปด/ปด
ปุมนี้ทําหนาที่ในการล็อคปุม
(ถาตองการเปดหรือปดการล็อคปุม ใหแตะปุมนี้ (ไมเกินหนึ่งวินาที) เมื่อ
โปรเจคเตอรทํางาน)
ปุมทิศทาง
ปุม [
เลื่อนไปตามรายการเมนูที่ปรากฏอยูและปรับคาตางๆ
ปุมเลือก
ยืนยันฟงกชันที่เลือกเมื่อแสดงเมนู
ปุมเมนู
แสดงเมนู
ปุมยอนกลับ
กลับสูเมนูกอนหนา
] สามารถใชควบคุมระดับเสียงระหวางการเลนวิดีโอหรือเสียง
บทที่ 3. การใชงาน
3-3. สัญญาณไฟ LED
3-3-1. สัญญาณไฟ LED
: ไฟดับ /
: ไฟกะพริบ /
: ไฟสวาง
LED
สถานะ
กําลังชารจแบตเตอรี่
ชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
โปรเจคเตอรปดลงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอุณหภูมิสูงเกินขีดจํากัดสําหรับการทํางาน (ไฟ LED กะพริบทุกหนึ่งวินาที)
โปรดดูการดําเนินการที่ 1 ในการแกไขสัญญาณปญหาดานลาง
ระบบระบายความรอน (รวมถึงพัดลมระบายความรอน) ในโปรเจคเตอรไมทํางานตามปกติ (ไฟ LED กะพริบสองครั้งทุกหนึ่งวินาที
จากนั้นดับลงเปนเวลาสองวินาที)
ดูการดําเนินการ 2 ในการแกไขปญหาของสัญญาณดานลาง
บอรดเริ่มตนของ LED ของโปรเจคเตอรไมทํางานตามปกติ
โปรดดูการดําเนินการที่ 3 ในการแกไขสัญญาณปญหาดานลาง
ตองชารจแบตเตอรี่
3-3-2. การแกไขปญหาของสัญญาณ
ประเภท
การดําเนินการ 1
สถานะ
อุณหภูมิภายในของโปรเจคเตอรสูงผิด
การดําเนินการ 3
z
เริ่มตนโปรเจคเตอรใหม ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายผลิตภัณฑหรือ ศูนยบริการ
ปกติ
ระบบระบายความรอน (รวมถึงพัดลม
การดําเนินการ 2
มาตรการ
z
ยายโปรเจคเตอรไปยังที่ซึ่งไมรอนจัด รอใหเย็นลงอยางเพียงพอ และเปด
ระบายความรอน) ในโปรเจคเตอรไมทํา
อีกครั้ง ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรดติดตอผูแทน
งานตามปกติ
จําหนายผลิตภัณฑหรือ ศูนยบริการ
บอรดเริ่มตนของ LED ของโปรเจค
เตอรไมทํางานตามปกติ
z
เริ่มตนโปรเจคเตอรใหม ถาปญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โปรด
ติดตอผูแทนจําหนายผลิตภัณฑหรือ ศูนยบริการ
โปรเจคเตอรนี้ใชระบบพัดลมระบายความรอนเพื่อปองกันไมใหเครื่องมีความรอนสูงเกิน การทํางานของพัดลมระบายความรอนอาจทําให
เกิดเสียงดัง ซึ่งจะไมมีผลกับประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง และเปนการทํางานตามปกติ
บทที่ 3. การใชงาน
3-4. การใชเมนูการปรับจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหนาจอ)
โครงสรางของเมนูการปรับจอภาพ (OSD: การแสดงผลบนหนาจอ)
เมนู
แหลงสัญญาณเขา
เมนูยอย
คอมพิวเตอร
AV
เอกสาร
วิดีโอ
หนวยความจําภายใน /
USB /
ภาพ
เพลง
การด MicroSD
3-4-1. แหลงสัญญาณเขา
คอมพิวเตอร
โปรเจคเตอรแสดงสัญญาณที่อินพุตจากคอมพิวเตอร
เมนู คอมพิวเตอร
ในการเปดหนาตางเมนู PC ใหเลือก [
] ในคอมพิวเตอรของคุณ
เมนู
หนาแรก
ปรับอัตโนมัติ
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
ใชปรับความถี่และเฟสของหนาจอคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถใชฟงกชันนี้เพื่อเลือกขนาดหนาจอ
ขนาด
z
ความสวาง
<ปกติ> - <4:3>
ใชสําหรับปรับความสวางของทั้งภาพ
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
ใชปรับความเขมระหวางวัตถุและพื้นหลัง
การตั้งคา
ความเปรียบตาง
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
AV
โปรเจคเตอรแสดงสัญญาณที่อินพุตจากอุปกรณ AV
เมนู AV
ในการเปดหนาตางเมนู AV ใหเลือก [
] ในหนาจอ AV
เมนู
หนาหลัก
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
คุณสามารถใชฟงกชันนี้เพื่อเลือกขนาดหนาจอ
ขนาด
z
ความสวาง
ความเขม
ความคมชัด
สี
สมดุลสี
<ปกติ> - <4:3>
ใชสําหรับปรับความสวางของทั้งภาพ
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
ใชปรับความเขมระหวางวัตถุและพื้นหลัง
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
ใชปรับความคมชัดของภาพ
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
ใชปรับสีใหออนหรือเขมขึ้น
ปรับตั้งแต 0 ถึง 100
ั
ุ
ิ
ี ี
ื
ใชเพอใหได
 ื่
 สีที่เปนธรรมชาติ

ยิ่งขนดวยการปรบปรงปรมาณสเขยวหรอแดงในภาพ
ึ้ 
ปรบตงแต
ั ั้
 -50 ถึง +50
สามารถใช้งานได้เมื่อสัญญาณเป็นแบบ NTSC
3-4-2. หนวยความจําภายใน / USB / การด MicroSD
เมนู <USB> และ <การด MicroSD> จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีอุปกรณหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด MicroSD>) เชื่อมตอ
อยู
เอกสาร
คุณสามารถเปดไฟลเอกสารรูปแบบตางๆ ที่บันทึกไวใน <หนวยความจําภายใน>, <USB> หรือ <การด MicroSD> ไดโดยไมตองแปลงรูปแบบ
เมนู เอกสาร
ในการเปดหนาตางเมนู Documents ใหเลือก [
] ในเพจรายการไฟลเอกสาร
ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาปจจุบัน ชื่อโฟลเดอร ชื่อไฟล หรือขอความในเอกสารอาจไมปราฏฏอยางถูกตอง ในกรณีนี้ ใหไปที่ <การตั้งคา
> → <ทั่วไป> → <ภาษา> และเปลี่ยนภาษา
เมนู
หนาหลัก
คัดลอก
ลบ
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
คัดลอกเอกสารจากหนวยความจําภายนอกไปที่ <หนวยความจําภายใน> หรือกลับกัน เมื่อ
เชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด MicroSD>)
ลบเอกสารใน <หนวยความจําภายใน> หรือหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด
MicroSD>)
เลือกไฟลเอกสารหลายไฟลและ <คัดลอก> หรือ <ลบ> พรอมกัน
เลือกหลายไฟล
ยายไฟลเอกสารที่คุณตองการเลือกโดยใชปุม [
]
„
เครื่องหมายถูก ( ) จะปรากฏถัดจากเอกสารที่เลือก
แตะที่ปุม [
] เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก
ในการเลือกเอกสารทั้งหมดในโฟลเดอร ใหแตะ [
]
„
คุณสามารถเลือกเอกสารหลายรายการได โดยทําตามขั้นตอนขางตนซ้ํา
„
„
z
] และแตะ [
<ดู> : เปดไฟลเอกสารที่เลือก
ใชงานไดเฉพาะเมื่อเลือกไฟลหนึ่งไฟล
เลือกอุปกรณเก็บ
z
<คัดลอก> : คัดลอกไฟลเอกสารจํานวนมาก
z
<ลบ>: ลบไฟลเอกสารจํานวนมาก
z
<รีเซ็ต> : ยกเลิกการเลือกทั้งหมด
ยายโดยตรงไปยังอุปกรณหนวยความจําอื่น เมื่อเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก
(<USB>/<การด MicroSD>) ไว
เมนูควบคุมเอกสาร
ชื่อ
ดูขอมูล
คําอธิบาย
แสดงแถบวิธีใช และขอมูลเกี่ยวกับเพจและแบตเตอรี่
,
: ยายไปที่เพจกอนหนา
„
„
แตะที่ [ ] ขณะที่ซูมเพจอยู เพื่อเลื่อนการแสดงผลไปยังสวนบนสุดของเพจ
การคลิก [ ] ขณะที่กําลังซูมเพจจะเลื่อนการแสดงผลไปทางซายของเพจ
กอนหนา/ถัดไป
,
: ยายไปที่เพจถัดไป
„
„
แตะที่ [ ] ขณะที่ซูมเพจอยู เพื่อเลื่อนการแสดงผลไปยังสวนลางสุดของเพจ
การคลิก [ ] ขณะที่กําลังซูมเพจจะเลื่อนการแสดงผลไปทางขวาของเพจ
ใชงานหรือเลิกใชการล็อคปุม
ล็อคปุม
„
ถาใชการล็อคปุม ปุมทั้งหมดยกเวน [
„
กดปุม [
] คางไวเพื่อปดโปรเจคเตอร
] จะใชไมได
เมนูการตั้งคาการแสดงเอกสาร
ในการเปดหนาตางเมนูการตั้งคาการแสดงเอกสาร ใหแตะ [
] เมื่อเปดเอกสาร
เมนู
หนาหลัก
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
ขยายหรือยอเอกสาร
ซูม
z
<ซูมเขา> : ขยายเอกสาร (ครั้งละ 25% ในชวง 100% ~ 500%)
z
<ซูมออก> : ลดขนาดเอกสาร
z
<กําหนดเอง> : ขยายหรือลดขนาดหนาจอตามคาเปอรเซ็นตที่ระบุ
{
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
ชวงของ <ซูมเขา> และ <ซูมออก>: <100%> ถึง <500%>
ไปยังหนาที่ตองการโดยตรง
คนหาเอกสาร
z
ปอนหมายเลขเพจโดยใชปุม [
] ตรวจสอบหมายเลขเพจในหนาตางแสดง
ตัวอยางที่มุมดานขวาบนของหนาจอ จากนั้นเลือก <ไป> เพื่อไปยังเพจนั้น
แสดงพื้นที่ซูม
z
<ปด>-<เปด>
แผนที่เอกสาร
„
พื้นที่ที่แสดงของเพจที่ซูมเขาจะแสดงอยูในหนาตาง <แผนที่เอกสาร> ที่มุม
„
หนาตาง <แผนที่เอกสาร> จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการซูมเพจ
ขวาบนของเพจ
อัตราสวนภาพ
z
<พอดีกับหนาจอ> : แสดงเอกสารใหพอดีกับขนาดหนาจอ
z
<พอดีกับขนาดเดิม> : แสดงเอกสารตามขนาดดั้งเดิม
z
<พอดีกับความกวาง> : แสดงเอกสารใหพอดีกับความกวางของหนาจอ
z
<พอดีกับความสูง> : แสดงเอกสารใหพอดีกับความสูงของหนาจอ
หมุนเอกสารดวยมุมตามที่ตองการ เลือกมุมโดยใชปุม [
หมุน
z
] และแตะ [
]
<0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>
สนับสนุนรูปแบบ PDF เทานั้น
ในการดูไฟลขอความ (.TXT) โดยไมมีอักขระที่เสียหาย คุณจะตองเลือกภาษาตนฉบับที่ใชใน
การสรางไฟล
z
เขารหัส
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic> - <Latin> - <Vietnam> <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(เชน: ในการดูไฟลขอความที่สรางในภาษาเยอรมัน ใหเลือก <Germany>)
„
สําหรับประเทศในภูมิภาคยุโรปบางประเทศที่ไมพบภาษาของตนในรายการ ให
เลือก <Central Europe>
„
ไฟลที่สรางในภาษาอังกฤษไมตองมีการเขารหัสแตอยางใด
เลนไฟลวิดีโอที่เชื่อมโยงกับไฟล PowerPoint (.ppt หรือ .pptx)
วิดีโอคลิป
ใชไดเฉพาะเมื่อไฟลวิดีโอที่เชื่อมโยงนั้นอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟล PowerPoint
(.ppt หรือ .pptx)
„
เวลาในการโหลดอาจชาลงสําหรับไฟลขนาดใหญ
ผลิตภัณฑนี้อาจไมทํางานอยางถูกตอง เมื่อไฟลไมเปนไปตามมาตรฐาน หรือ
ผลิตภัณฑอาจไมทํางาน เมื่อไฟลมีขอมูลมากเกินกวาที่จะแสดงบนหนาจอ
„
(ตัวอยางเชน มีขอมูลปริมาณมากเกินไปในชีตเดียว ภายในไฟล Excel)
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุนแบบอักษรแบบเดียว ถาหนาจอใชแบบอักษรอื่น ภาพที่ Media Play แสดงอาจแตกตางไปจากหนาจอดั้งเดิม
„
„
ตัวอยางเชน: 1. ตําแหนงของการขึ้นบรรทัดใหมในประโยคอาจเปลี่ยนแปลง
2. ตําแหนงของการแบงหนาในเอกสาร MS Word อาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ เอกสารอาจปรากฏไมสมบูรณ ตามคุณสมบัติ
เลยเอาตสําหรับ <Picture> หรือ <Shapes> หรือ <Object> ใน MS Word (โปรดดูคูมือในรูปแบบ MS Word เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
„
เกี่ยวกับคุณสมบัติเลยเอาต)
ฟงกชันบางอยางที่มีอยูในคอมพิวเตอรจะไมมีการสนับสนุน เชน ฟงกชัน PowerPoint: ภาพเคลื่อนไหว, 3D, Smart Art, Hyper
„
Link, ความโปรงใส และการไลสี (ความลึกของสี: 16 บิต)
ผลิตภัณฑนี้ไมรองรับไฟลที่เขารหัส (DRM)
วิดีโอ
คุณสามารถดูไฟลวิดีโอที่บันทึกไวใน <หนวยความจําภายใน>, <USB> หรือ <การด MicroSD>
เมนู วิดีโอ
ในการเปดหนาตางเมนู Video ใหเลือก [
] ในเพจรายการไฟลวิดีโอ
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน ในกรณีนี้ ใหไปที่ <การตั้งคา> → <ทั่วไป> → <ภาษา>
และเปลี่ยนภาษา
MENU
หนาหลัก
คัดลอก
ลบ
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
คัดลอกวิดีโอจากหนวยความจําภายนอกไปที่ <หนวยความจําภายใน> หรือกลับกัน เมื่อเชื่อม
ตออุปกรณหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด MicroSD>)
ลบไฟลวิดีโอใน <หนวยความจําภายใน> หรือหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด
MicroSD>)
เลือกไฟลวิดีโอหลายไฟลและ <เลน>, <คัดลอก> หรือ <ลบ> พรอมกัน
เลือกหลายไฟล
ยายไฟลวิดีโอที่คุณตองการเลือกโดยใชปุม [
]
„
เครื่องหมายถูก ( ) จะปรากฏถัดจากวิดีโอที่เลือก
แตะที่ปุม [
] เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก
ในการเลือกไฟลวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร ใหแตะ [
]
„
คุณสามารถเลือกไฟลวิดีโอหลายรายการได โดยทําตามขั้นตอนขางตนซ้ํา
„
„
z
] และแตะ [
<เลน> : เลนไฟลวิดีโอหลายไฟลที่เลือก
ลําดับการเลนสามารถเลือกไดในเมนูการตั้งคาการแสดงวิดีโอ
เลือกอุปกรณเก็บ
z
<คัดลอก> : คัดลอกไฟลวิดีโอหลายไฟลที่เลือก
z
<ลบ>: ลบไฟลวิดีโอหลายไฟลที่เลือก
z
<รีเซ็ต> : ยกเลิกการเลือกทั้งหมด
ยายโดยตรงไปยังอุปกรณหนวยความจําอื่น เมื่อเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก
(<USB>/<การด MicroSD>) ไว
เมนูควบคุมวิดีโอ
ชื่อ
/
คําอธิบาย
เลน/หยุด
เลนหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียง
: เลนวิดีโอกอนหนา
กด [
/
กอนหนา/ถัดไป
] คางไวเพื่อเลื่อนวิดีโอกลับ (REW
)
: เลนวิดีโอถัดไป
„
„
กด [ ] คางไวเพื่อเลื่อนวิดีโอไปขางหนาอยางรวดเร็ว (FF
)
ความเร็วในการเลื่อนยอนกลับจะเพิ่มเปน x2, x4, x8 และ x16 ในระยะเวลา
2 วินาที
ใชงานหรือเลิกใชการล็อคปุม
ล็อคปุม
„
ถาใชการล็อคปุม ปุมทั้งหมดยกเวน [
„
กดปุม [
] คางไวเพื่อปดโปรเจคเตอร
] จะใชไมได
เมนูการตั้งคาการแสดงวิดีโอ
ในการเปดเมนูการตั้งคาการแสดงวิดีโอ ใหแตะ [
] ระหวางการเลนวิดีโอ
MENU
หนาหลัก
โหมดเลน
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
z
<วิดีโอทั้งหมด> :เลนไฟลวิดีโอทั้งหมดตามลําดับชื่อไฟล
z
<วิดีโอในโฟลเดอร> : เลนไฟลวิดีโอในโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<วิดีโอเดียว> : เลนวิดีโอที่เลือกไวหนึ่งรายการ
เลือกลําดับการเลนวิดีโอ
ลําดับการเลน
z
<ปกติ> : เลนวิดีโอตามลําดับชื่อไฟล
z
<สุม> : เลนวิดีโอแบบสุม
เลือกวาจะเลนวิดีโอแบบซ้ําหรือไม
ซ้ํา
z
<ปด>-<เปด>
เลือกวาจะแสดงคําบรรยายใตภาพกับการเลนวิดีโอหรือไม
ตั้งคาคําบรรยาย
z
<ปด>-<เปด>
เลือกภาษาของคําบรรยายใตภาพ
ภาษาของคําบรรยายใตภาพ
z
เลือกวาคําบรรยายใตภาพมีพื้นหลังหรือไม
พื้นหลังของคําบรรยายใตภาพ
z
<ปด>-<เปด>
แกไขคําบรรยายใตภาพถาไมตรงกับวิดีโอ
ซิงคคําบรรยายใตภาพ
z
<-0.5วิ.> - <+0.5วิ.>
ไมสนับสนุนสําหรับไฟลวิดีโอที่มีคําบรรยายใตภาพในตัว
เลือกตําแหนงของคําบรรยายใตภาพ
ตําแหนงของคําบรรยายใตภาพ
z
<ขึ้น> - <ลง> - <รีเซ็ต>
เลือกขนาดของคําบรรยายใตภาพ
ขนาดคําบรรยายใตภาพ
z
<เล็ก> - < กลาง> - <ใหญ>
เลือกสีตัวอักษรสําหรับคําบรรยายใตภาพ
สีคําบรรยายใตภาพ
z
„
„
„
<ขาว> - <ดํา> - <แดง> - <เขียว> - <น้ําเงิน> - <เหลือง>
วิดีโอตองมีคําบรรยายใตภาพภายนอก เพื่อที่จะดูขณะที่เปดใชคุณสมบัติคําบรรยาย
โปรดดูตารางเพื่อดูประเภทไฟลคําบรรยายใตภาพที่สนับสนุน โปรดดูที่ "รูปแบบไฟลที่สนับสนุน"
ไฟลคําบรรยายใตภาพตองอยูในไดเรคทอรีเดียวกับไฟลวิดีโอ
ภาพ
คุณสามารถดูสไลดโชวภาพนิ่งที่บันทึกไวใน <หนวยความจําภายใน>, <USB> หรือ <การด MicroSD>
เมนู ภาพ
ในการเปดหนาตางเมนู Photos ใหเลือก [
] ในเพจรายการไฟลภาพถาย
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน ในกรณีนี้ ใหไปที่ <การตั้งคา> → <ทั่วไป> → <ภาษา>
และเปลี่ยนภาษา
MENU
หนาหลัก
คัดลอก
ลบ
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
คัดลอกภาพถายจากหนวยความจําภายนอกไปที่ <หนวยความจําภายใน> หรือกลับกัน เมื่อ
เชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด MicroSD>)
ลบภาพถายใน <หนวยความจําภายใน> หรือหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด
MicroSD>)
เลือกไฟลภาพถายหลายไฟลและเลนไฟลใน <สไลดโชว> หรือ <คัดลอก> หรือ <ลบ>
พรอมกัน
เลือกหลายไฟล
ยายภาพถายที่คุณตองการเลือกโดยใชปุม [
]
„
เครื่องหมายถูก ( ) จะปรากฏถัดจากภาพถายที่เลือก
แตะที่ปุม [
] เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก
ในการเลือกภาพถายทั้งหมดในโฟลเดอร ใหแตะ [
]
„
คุณสามารถเลือกภาพถายหลายรายการได โดยทําตามขั้นตอนขางตนซ้ํา
„
„
z
] และแตะ [
<สไลดโชว> : เลนไฟลภาพถายที่เลือกเปนสไลดโชว
ลาดบการเลนสามารถเลอกไดในเมนการตงคาการแสดงสไลดโชว
ํ ั

ื

ู
ั้ 

เลือกอุปกรณเก็บ
z
ั
ั


ื
<คดลอก>
: คดลอกไฟลภาพถายหลายไฟล
ที่เลอก
z


ื
<ลบ>: ลบไฟลภาพถายหลายไฟล
ที่เลอก
z
<รเซ็
ี ต> : ยกเลกการเลอกทงหมด
ิ
ื
ั้

ยายโดยตรงไปยังอุปกรณหนวยความจําอื่น เมื่อเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก
(<USB>/<การด MicroSD>) ไว
ในการใชเมนู Photos ในการนําเสนอ ใหบันทึกไฟลเอกสารทั่วไปเปนไฟลรูปภาพในอุปกรณหนวยความจําภายนอก (หนวยความจํา USB
หรือการด microSD)
ตัวอยางเชน 1. แปลงไฟล .ppt (Microsoft Powerpoint) เปน → .jpg /.bmp /.gif
2. แปลงไฟล .pdf (Adobe Acrobat) เปน → .jpg
ขอควรระวัง: โปรดบันทึกไฟลภาพตามลําดับที่คุณตองการนําเสนอ
เมนูควบคุมสไลดโชว
ชื่อ
เลน/หยุด
คําอธิบาย
เลนหรือหยุดสไลดโชวชั่วคราว
: แสดงภาพถายกอนหนา
กอนหนา/ถัดไป
: แสดงภาพถายถัดไป
ใชงานหรือเลิกใชการล็อคปุม
ล็อคปุม
„
ถาใชการล็อคปุม ปุมทั้งหมดยกเวน [
„
กดปุม [
] จะใชไมได
] คางไวเพื่อปดโปรเจคเตอร
เมนูการตั้งคาการแสดงสไลดโชว
ในการเปดเมนูการตั้งคาการแสดงภาพถาย ใหแตะ [
] ระหวางสไลดโชว สไลดโชวจะหยุดและเมนูจะปรากฏ
MENU
หนาหลัก
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
หมุนภาพถายเปนมุมตามที่ตองการ เลือกมุมโดยใชปุม [
] และแตะ [
หมุน
z
<0˚> - <90˚> - <180˚> - <270˚>
เลือกเอฟเฟกตการเปลี่ยนภาพถายที่จะแทรกในสไลดโชว
การเปลี่ยนสไลดโชว
z
<ไมใชเอฟเฟกต> - <โมเสก> - <มูลี่> - <นาฬิกา>
เลือกความเร็วในการเลนสไลดโชว
ความเร็วสไลดโชว
z
<เร็ว> - <ปกติ> - <ชา>
]
โหมดสไลดโชว
z
<ภาพถายทั้งหมด> : เลนไฟลภาพตามลําดับของชื่อไฟล
z
<ภาพในโฟลเดอร> : เลนไฟลภาพทั้งหมดในโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<ภาพถายเดียว> : เลนภาพถายที่เลือกไวหนึ่งรายการ
เลือกลําดับในการเลนสไลดโชว
ลําดับสไลดโชว
z
<ปกติ> : แสดงภาพตามลําดับของชื่อไฟล
z
<สุม> : เลนภาพถายแบบสุม
z
<พอดีกับขนาดเดิม> : แสดงภาพถายที่มีขนาดเล็กกวาหนาจอเปนขนาดดั้งเดิมหรือ
ลดขนาดภาพถายที่ใหญกวาหนาจอใหมีสัดสวนเทากับขนาดหนาจอ
z
<พอดีอัตโนมัติ> : ปรับขนาดภาพถายใหพอดีหนาจอ โดยรักษาอัตราสวนภาพดั้งเดิม
(ภาพอาจถูกตัดในแนวตั้งหรือแนวนอน)
อัตราสวนภาพ
z
z
<พอดีกับความกวาง> : ปรับขนาดภาพถายใหพอดีกับความกวางของหนาจอ
<พอดีกับหนาจอ> : ขยายหรือลดขนาดของภาพถายใหพอดีกับหนาจอ โดยไมคํานึง
ถึงอัตราสวนภาพ
ฟังก์ชันบางอย่างอาจจำกัดตามประเภทของไฟล์ภาพถ่าย
เพลง
คุณสามารถฟงไฟลเพลงที่บันทึกไวใน <หนวยความจําภายใน>, <USB> หรือ <การด MicroSD>
เมนู เพลง
ในการเปดหนาตางเมนู Music ใหเลือก [
] ในเพจรายการไฟลเพลง
ชื่อโฟลเดอรหรือไฟลอาจเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาภาษาในปจจุบัน ในกรณีนี้ ใหไปที่ <การตั้งคา> → <ทั่วไป> → <ภาษา>
และเปลี่ยนภาษา
MENU
หนาหลัก
คัดลอก
ลบ
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
คัดลอกไฟลเพลงจากหนวยความจําภายนอกไปที่ <หนวยความจําภายใน> หรือกลับกัน เมื่อ
เชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด MicroSD>)
ลบไฟลเพลงใน <หนวยความจําภายใน> หรือหนวยความจําภายนอก (<USB>/<การด
MicroSD>)
เลือกไฟลเพลงหลายไฟลและ <เลน>, <คัดลอก> หรือ <ลบ> พรอมกัน
เลือกหลายไฟล
ยายไฟลเพลงที่คุณตองการเลือกโดยใชปุม [
]
„
เครื่องหมายถูก ( ) จะปรากฏถัดจากเพลงที่เลือก
แตะที่ปุม [
] เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก
ในการเลือกไฟลเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร ใหแตะ [
]
„
คุณสามารถเลือกไฟลเพลงหลายรายการได โดยทําตามขั้นตอนขางตนซ้ํา
„
„
z
] และแตะ [
<เลน> : เลนไฟลเพลงหลายไฟลที่เลือก
ลําดับการเลนสามารถเลือกไดในเมนูการตั้งคาการแสดงเพลง
เลือกอุปกรณเก็บ
z
<คัดลอก> : คัดลอกไฟลเพลงหลายไฟลที่เลือก
z
<ลบ>: ลบไฟลเพลงหลายไฟลที่เลือก
z
<รีเซ็ต> : ยกเลิกการเลือกทั้งหมด
ยายโดยตรงไปยังอุปกรณหนวยความจําอื่น เมื่อเชื่อมตออุปกรณหนวยความจําภายนอก
(<USB>/<การด MicroSD>) ไว
เมนูควบคุมเพลง
ชื่อ
/
คําอธิบาย
เลน/หยุด
เลนหรือหยุดเพลงชั่วคราว
ระดับเสียง
ปรับระดับเสียง
: เลนไฟลเพลงกอนหนา
„
„
/
กอนหน

า/ถัด
ไป
กด [ ] คางไวเพื่อยอนเพลงในระยะเวลา 20 วินาทีขณะที่คุณฟงเพลง (REW
)
คุณไมสามารถยอนเกินจากแทร็คปจจุบัน แมวาจะพยายามยอนจากจุดเริ่มตนก็ตาม
: เลนไฟลเพลงถัดไป
„
„
กด [ ] คางไวเพื่อเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็วในระยะเวลา 20 วินาทีขณะที่คุณฟงเพลง (FF
ถาคุณเลื่อนไปขางหนาอยางรวดเร็วจนสุดแทร็คปจจุบัน แทร็คถัดไปจะเริ่มตน
ใชงานหรือเลิกใชการล็อคปุม
ล็อคปุม
„
ถาใชการล็อคปุม ปุมทั้งหมดยกเวน [
„
กดปุม [
] จะใชไมได
] คางไวเพื่อปดโปรเจคเตอร
เมนูการตั้งคาการแสดงเพลง
ในการเปดเมนูการตั้งคาการแสดงเพลง ใหแตะ [
] ระหวางการเลนวิดีโอ
MENU
หนาหลัก
โหมดเลน
คําอธิบาย
กลับสูเพจเมนูหลัก
z
<เพลงทั้งหมด> : เลนไฟลเพลงทั้งหมดตามลําดับของชื่อไฟล
z
<เพลงในโฟลเดอร> : เลนไฟลเพลงในโฟลเดอรตามลําดับชื่อไฟล
z
<เพลงเดียว> : เลนเฉพาะไฟลเพลงที่เลือกไวหนึ่งไฟล
เลือกลําดับการเลนไฟลเพลง
ลําดับการเลน
z
<ปกติ> : เลนเพลงตามลําดับชื่อไฟล
z
<สุม> : เลนเพลงแบบสุม
)
เลือกวาจะเลนเพลงซ้ําหรือไม
ซ้ํา
z
<ปด>-<เปด>
การตั้งคา
คุณสามารถเริ่มตนหรือเปลี่ยนการตั้งคาระบบ
ทั่วไป
MENU
คําอธิบาย
เลือกภาษาของระบบ
ภาษา
z
ตั้งคาความสวางของภาพตามความเขมของแสงโดยรอบ
โหมด LED
z
<ปกติ> - <ประหยัด>
รูปแบบทดสอบเริ่มตนที่มาพรอมกับโปรเจคเตอร คุณสามารถใชเปนภาพอางอิงเพื่อปรับการติดตั้ง
รูปแบบทดสอบ
โปรเจคเตอรใหไดภาพที่ดีที่สุด
z
<เรขาคณิต> - <ขนาดหนาจอ> - <แดง> - <เขียว> - <น้ําเงิน> - <ขาว>
เลือกระดับเสียงสําหรับของปุม
เสียงปุมกด
z
<ปด> - <ต่ํา> - <กลาง> - <สูง>
นําอุปกรณหนวยความจําภายนอกออกอยางปลอดภัย (หนวยความจํา USB หรือการด microSD)
นําออกแบบปลอดภัย
z
<การด MicroSD> : นําการด microSD ออกเมื่อคุณเห็นขอความ <You can
remove the MicroSD Card>
z
<USB> : นําอุปกรณ USB ออกเมื่อคุณเห็นขอความ <You can remove the USB>
การสนับสนุน
MENU
คําอธิบาย
ขั้นตอนการอัปเดตเฟรมแวร: ดาวนโหลดการอัปเดตเฟรมแวรจากเว็บไซต Samsung บันทึก
อัปเดตเฟรมแวร
ไฟลอัปเดตเฟรมแวรในอุปกรณหนวยความจําภายนอก (อุปกรณหนวยความจํา USB) ตอ
อุปกรณกับโปรเจคเตอร เลือก <อัปเดตเฟรมแวร> จากนั้นเรียกใชไฟล โปรดดูที่ 3-6.
ใบอนุญาตโอเพนซอรส
ดูขอมูลใบอนุญาตโอเพนซอรส
รีเซ็ตการตั้งคา
เริ่มตนการตั้งคาที่ผูใชปรับแตง
ขอมูลผลิตภัณฑ
ดู <รุนเฟรมแวร>, <หนวยความจําภายใน>, <ลิขสิทธิ์ถูกตอง> เปนตน
บทที่ 3. การใชงาน
3-5. รูปแบบไฟลที่สนับสนุน
3-5-1. เอกสาร, ภาพถ่าย, เพลง
รายการ
นามสกุลไฟล
Adobe PDF 1.2 ~1.7 ( pdf )
MS PowerPoint 97 ~ 2007 ( ppt, pptx )
เอกสาร
MS Excel (xls, xlsx)
MS Word (doc, docx)
ขอความ ( txt)
ภาพถาย
เพลง
JPEG (รองรับภาพ JPEG สูงสุด 4 เมกะพิกเซล), PNG, BMP, GIF (GIF ไมสนับสนุน <หมุน> และเอฟเฟกตการเปลี่ยนภาพใน
<การเปลี่ยนสไลดโชว>)
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. วีดีโอ, คำบรรยายใต้ภาพ
รายการ
นามสกุลไฟล
โคเด็ค
คําอธิบาย
MPEG4
1280x720 @ 30f
AVI
MP4
ASF
วีดีโอ
MPG
RM
FLV
WMV
M2TS/TS
VC-1
H.264
1280x720 @ 30f / ระดับ 4.1
MPEG1/2
1280x720 @ 30f
RV
H.263
480x272 @ 30f
WMV7/8
.smi (SAMI)
คําบรรยายใตภาพ .srt(SUBRIP)
.sub(SUBVIEWER)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
SubRip
SubViewer 1.0 & 2.0
บทที่ 3. การใชงาน
3-6. อัปเดตเฟรมแวร
ดาวนโหลดเฟรมแวรเวอรชันลาสุดจากเว็บไซต Samsung Electronics (http://www.samsung.com) และติดตั้ง
„
„
„
„
„
„
เนื่องจากขอมูลที่บันทึกไวในหนวยความจําภายในอาจถูกลบระหวางการอัปเดต โปรดสํารองขอมูลไวกอน
ในการอัปเดตเฟรมแวรนั้นสามารถใชไดเฉพาะอุปกรณหนวยความจํา USB เทานั้น
โปรดอยาถอดอุปกรณหนวยความจําภายนอก (USB) ออกขณะที่การอัปเดตกําลังทํางาน
อยาใชปุมใดๆ ระหวางการอัปเดต
อยาปดโปรเจคเตอรระหวางการอัปเดต
ถาตองการตรวจสอบวาการอัปเดตเฟรมแวรเสร็จสมบูรณหรือไม ไปที่ <การตั้งคา> → <การสนับสนุน> → <ขอมูลผลิตภัณฑ>
กอนการอัปเดตเฟรมแวร!
1. เตรียมอุปกรณหนวยความจํา (USB)
2. ดาวนโหลดเฟรมแวรลาสุดสําหรับรุนของโปรเจคเตอรไปยังคอมพิวเตอรของคุณจากเว็บไซตของ Samsung
3. เชื่อมตออุปกรณหนวยความจํา USB ไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
4. คัดลอกเฟรมแวรที่ดาวนโหลดไปยังอุปกรณหนวยความจํา USB
อัปเดตเฟรมแวร
1. ตออุปกรณหนวยความจํา USB ที่มีเฟรมแวรลาสุดเขากับโปรเจคเตอร
2. เลือก <การตั้งคา> → <การสนับสนุน> → <อัปเดตเฟรมแวร> ในเพจเมนูหลัก
3. คุณจะเห็นเวอรชันของเฟรมแวรปจจุบันและเวอรชันของเฟรมแวรลาสุดที่ใชได
4. เลือก <อัปเดตเดี๋ยวนี้> เพื่อเริ่มตน
5. หลังจากอัปเดตเฟรมแวรแลว โปรเจคเตอรจะปดโดยอัตโนมัติ
6. เปดโปรเจคเตอรและตรวจสอบเวอรชันของเฟรมแวร
บทที่ 4. การแกไขปญหา
4-1. กอนที่จะขอรับบริการ
โปรดตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนที่จะขอรับบริการหลังการขาย ถาปญหายังคงอยู โปรดติดตอ ศูนยบริการ ของ Samsung Electronics ที่อยู
ใกล
อาการ
เปดเครื่องไมได
การติดตั้งและการ
เชื่อมตอ
ไมสามารถเลือกแหลงขอมูลภายนอก
ไมสามารถดูภาพ
การแกไขปญหา
z
ตรวจสอบการเชื่อมตอสายไฟ
z
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือมากเพียงใด
z
ตรวจสอบวาสายของอุปกรณภายนอกเชื่อมตอกับพอรตสัญญาณที่ถูก
ตอง ถาไมถูกตอง จะไมสามารถเลือกอุปกรณได
z
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอสายไฟของเครื่องโปรเจคเตอรอยู
z
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือมากเพียงใด
z
ตรวจสอบวามีการเลือกแหลงขอมูลอินพุตไว
z
ตรวจสอบวามีการเชื่อมตอขั้วตอกับพอรตที่ดานหลังของเครื่องโปรเจค
เตอรอยางถูกตอง
หนาจอและแหลง
ขอมูลภายนอก
z
ปรับ [FOCUS]
z
ตรวจสอบวาโปรเจคเตอรไมไกลหรือใกลกับหนาจอมากเกินไป
มีเสียงผิดปกติ
z
ถามีเสียงผิดปกติอยางตอเนื่อง โปรดติดตอ ศูนยบริการ
สัญญาณจะกะพริบ
z
โปรดดูที่ สัญญาณ LED
ภาพไมชัด
มีเสนปรากฏที่หนาจอ
z
สัญญาณรบกวนบนหนาจออาจเกิดขึ้นเมื่อใชคอมพิวเตอร ปรับความถี่
(อัตราการรีเฟรช) ของหนาจอ
บทที่ 5. ขอมูลเพิ่มเติม
5-1. ขอมูลจําเพาะ
รุน
แผงจอ
SP-H03
ขนาด
0.3 นิ้ว
ความละเอียด
WVGA (854 x 480)
อัตราสวนภาพ
16 : 9
การใชพลังงาน
พลังงาน
สูงสุด 12.0 วัตต (ทํางานและชารจกับอะแดปเตอร) ปกติ 8.5 วัตต (ทํางานโดยใชแบตเตอรี่)
ผลิตภัณฑนี้สนับสนุน 100 – 240 V เนื่องจากแรงดันไฟฟามาตรฐานอาจแตกตางกันในแตละ
การจายไฟ
ประเทศ โปรดตรวจสอบฉลากที่ดานหลังของผลิตภัณฑ
(อะแดปเตอร)
(DC 12 V
แหลงกําเนิดแสง LED
การใชพลังงาน
4 วัตต
อายุการใชงาน
30,000 ชั่วโมง
1.0 A)
70 x 70 x 27.5 มม. (ไมมีแบตเตอรี่)
ขนาด (กวาง x ยาว x สูง)
70 x 70 x 37.5 มม. (พรอมแบตเตอรี่)
โปรเจคเตอร: 132 กรัม / 0.29 ปอนด
น้ําหนัก
แบตเตอรี่: 80 กรัม / 0.18 ปอนด
คุณสมบัติหลัก
ความสวาง
TYP 27, สูงสุด 30 ลูเมน
ความเปรียบตาง
1000 : 1
ชวงการฉาย
30.5 ~ 299 ซม. / 12.00 ~ 117.71 นิ้ว
Keystone
< 1%
การปรับโฟกัส
ปรับดวยตนเอง
ขนาดภาพ (แนว
แทยง)
สัญญาณอินพุต
แทยงมุม 8.6 นิ้ว ~ 85.5 นิ้ว
D-Sub 15p
อะนาล็อก RGB
Media Play
USB, หนวยความจําภายนอกและ MicroSD
RCA x 1
คอมโพสิตวิดีโอ
ความจุของหนวยความจําภายใน
ลําโพง
1 กิกะไบต (หนวยความจําระบบ: 301 เมกะไบต / หนวยความจําของผูใช: 699 เมกะไบต)
1 วัตต (โมโน)
ขณะทํางาน: อุณหภูมิ 32 ˚F ~ 104 ˚F (0 ˚C ~ 40 ˚C),
สภาพแวดลอมของผู
ใช
อุณหภูมิและความชื้น
ความชื้น 10 % ~ 80 % (ไมกลั่นตัว)
การเก็บ : อุณหภูมิ 4 ˚F ~ 113 ˚F (-20 ˚C ~ 45 ˚C),
ความชื้น 5 % ~ 95 % (ไมกลั่นตัว)
เสียงรบกวน
23 dB
Class B (อุปกรณการสื่อสารสารสนเทศสําหรับการใชงานในเขตที่พักอาศัย) อุปกรณนี้มีการจดทะเบียนสําหรับขอกําหนดของ EMC
สําหรับการใชงานในบาน (Class B) สามารถใชงานไดในทุกพื้นที่ (อุปกรณคลาส B มีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟานอยกวาอุปกรณคลาส A)
แผง DMD ที่ใชในโปรเจคเตอรแบบ PICO ประกอบดวยพิกเซลขนาดเล็กนับแสนพิกเซล เชนเดียวกับอุปกรณแสดงผลภาพประเภทอื่นๆ
แผง DMD อาจมีพิกเซลเสีย หลักเกณฑสําหรับการหาพิกเซลเสียและจํานวนพิกเซลเสียสูงสุดที่มีไดสําหรับแผง DMD นั้นมีการควบ
คุมอยางเขมงวดโดยบริษัท และผูผลิตแผง DMD กอนที่จะจัดสงสินคาตามขอกําหนดที่ระบุไวลวงหนา แมวาบางพิกเซลอาจไมปรากฏบน
หนาจอ กรณีเหลานี้จะไมมีผลกับคุณภาพของภาพจนเห็นไดชัด และไมมีผลกับอายุการใชงานของโปรเจคเตอร
บทท 5. ขอมลเพมเติม
5-2. ตดตอ SAMSUNG WORLDWIDE
ถาคณมีขอซกถามหรอความคดเหนเกยวกบผลตภณฑของ Samsung โปรดตดตอศนยบรการลกคาของ SAMSUNG
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINA
0800-333-3733
Latin America
BRAZIL
http://www.samsung.com
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
CROATIA
CZECH
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis
Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
020 405 888
-
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
815-56 480
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din
RUMANIA
reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
Asia Pacific
INDONESIA
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
0800-112-8888
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
PHILIPPINES
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
02-5805777
SINGAPORE
THAILAND
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
Middle East
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
Africa
Download PDF

advertising