Samsung | AM120MXVDHH1 | Samsung AM120MXVDHH1 Hướng dẫn cài đặt

↭∢⏍⎕㉍⛁⚥⿙
∕⽉☹ᆥ∍
Ɗцϑϩʪ͔̈θAͱ͝ʒ̈ϩ̈ͱ͝ʪθ
đߣߢߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߣߤߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߣߦߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߣߨߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߣߪߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߤߢߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߤߤߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߤߦߢđǹǤU⏍᪝⩹
đߤߨߢđǹǤU⏍᪝⩹
☹⣵⠵⟵㙍⧭⡉↝㙞⠱↝➚⢁⡉☹⣵⠵⪱㆕ෑࡥ⢝↡↲⡉⊁㙥ᗢ⠵
᪺༡⟵㙍ᆥ➚⡶ᎹᏕ࢏ᴉᗍ⏍⡮ෑ✝ᴅᩥൽ↝➚㙥⧭∩➅࢏
ᷩ⤍㕹⠱Ᏹ㙍᳭๞⛁∍᪽↝➚㙉ᒵ᥎᪽ᗕ⚥⤩⡹⠭᭡ࡥ
㙥❩⛁∍ᎅ㕹⪹⠵ᷥ⪎㙉⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࣑˜ĮŵçĮŵkƸĘÃƟƊƟĘUŵUĮĘøǽ࣒
ⴙᤱ
∕⽉⏍⧭⡉↝㙞࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥ
∕⽉⣵⧱ἵ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߨ
࡛⏕❩༡๝ṵ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߨ
࡛∕⽉⥡㙚࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߨ
࡛⏕❩༡➥ᴉ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߩ
∕⽉⢖≽∑⤆࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߪ
∕⽉⏍㘵➅෦೵࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߫
ṱ≾㕹࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߢ
࡛ṱ≾㕹࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߢ
࡛ᶵᒵ๝⡶㕹࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߢ
⏕❩༡༡ⷹ෦↝ᴀ∕⽉࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߣ
ᴚ㕾ࢩᴚ∕ᑆ㎩∕⽉࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߦ
࡛⢖♑ᰭ⧭ᶱ∕⽉ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߦ
࡛㙍ᢞ⪱⛞∕⽉ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߦ
࡛ആ㕾⪱⛞∕⽉ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߧ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߨ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱⢂⚶࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߨ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱∑⤆࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣߨ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱⢝⪹ᴀ⹍≽ᕁ࿉࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߣ߫
࡛ᆺ᫕ᴡ෱ᷥ෱ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߢ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱➚⤂ᴚᶆᴀ⧭⡉↝㙞࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߢ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱⣹Ꮩࢩ㝆෱ೱ෦࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߣ
࡛㗽᣹⚥⤂≾ṱⶥඡ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߤ
࡛⏕❩༡⼒ᴡ෱⏍෦ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߤ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱∕⽉⛹࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߦ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱㚹➚༩⡥ᴀ⣲➚⛹࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߧ
࡛ᆺ᫕ṵ༡෱∕⽉ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߨ
࡛ᆺ᫕ṵᴡ㛕ᑅ∕⽉ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߩ
⣵༡ᴡ∑෦↝࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤߪ
࡛⣵⟁∑ᴀ㊦⏑∑⡩⺍ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߤ߫
࡛⣵⟁⛡ඡ๝∢ᒵ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߢ
࡛♆ⴚᏙ⢁∑⤆࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߢ
࡛⣵⟁Ꮩ⢁ⶥඡᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߣ
࡛⣵⟁∑ෑ⤆ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߤ
࡛⤂⪱∑ෑ⤆ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߤ
࡛⣵⟁∑⡩⺍ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߥ
࡛⊅᧙≉༡༡⛡ඡᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߥ
࡛㜩㝉⨂ඵ༡∕⽉⟵⽉࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߥ
࡛⤂⪱෦↝࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߦ
༡ᳱ⏍㛉ᴀ⪵෦࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߧ
࡛༡ᳱ⏍㛉࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߧ
࡛ᴡ෱ᴀ⏕ᆥ༡⪵෦࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߨ
ᴡ෱Ꮩ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߩ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱ᴀṵ༡෱Ꮩ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߩ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥⢝∑⤆࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߩ
࡛ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥߪ
࡛ṵᴡ㛕ᑅᏙ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥ߫
࡛ṵ༡෱Ꮩ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߥ߫
࡛⏕❩༡ᴡ෱ᆥṱᏙ⛥࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߢ
ᆺ᫕ᷥ⺚ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߣ
࡛ೱ⎕➚∍ἵ⎕ᴩỽ⢂⚶ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߣ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ᴀçkǽ༡᎖࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߤ
࡛༡ᷩƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍ᴚᶆ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߤ
࡛⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ॗㆱ⡶ॖ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߤ
࡛⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ॗ9ㆱ⡶ॖ࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߥ
࡛⏕❩༡çkǽ༡᎖∕⤆࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߦߦ
∕⽉✵ᦽ㞵㝆⡩↝㙞࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߧߢ
↝⣵⤁൱ᴀ⏍➥⣵࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߧߣ
࡛⢁ᓊ⤁൱➥⣵↝⣵⤁൱࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߧߣ
࡛⢁ᓊ⤁൱➥⣵࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߧߤ
ᆺ᫕ᢺ⢁ᓊ⤁൱༡᎖࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏࢏ ߧߧ
ߤ
∕⽉⏍⧭⡉↝㙞
☵ᢉ⡉ථෑᴀ⧭⡉↝㙞⠱∕⽉༡↝✱↝➚⢁⡉☹⣵⠵⟵㙥ᴉᗍ⏍⧱⌉㙉⏞⏍✕࢏
࢜ U
ǤđƊ⛁⚥⿙⠱⏑ᆺ᫕ŵࣛߦߣߢᩭ↝➚㙉ෑ⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣛ⏑ᆺ᫕ŵࣛߦߣߢᎅṹ⌍ᰭ࣑⌉ṵࡥ⡥ᰭ⪹࣒⠑⡶⏍⤍㕹∢᎖ᴀ⏑ᦡ∢⛁⨂Ᏹ㙍ඡ෭ᩭⷹᢉ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝⏍⧭⡉↝㙞⠵⚵⌉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣛ∕ඵ♆ᤖ⡥ߦ࢏ߣđťɇ᥍ᆺ᫕ᴡ෱∑⤆⏍⢝⪹ᴀᕁ࿉ᩭᴉᗍ⏍ໍ⤆⛁᫏ൽ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ㜭
㙚ᆺ᫕᥍ᆺ᫕⺅ೱ⺚⣵⏍⛁ᎅᴉᗍ⏍♒↲ᆺ᫕᥍⺚⣵㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏ ࣑ೱ⎕↲㇍᥍⺚⣵㙉ൽᔉ᭥
ᆺ᫕⥡∢⡥ᴅჽ⚥ἵ⤆↲⣲⠭᥍➥⣵ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࢜ ⏕
ᆥ༡ᎅŵࣛߦߣߢ⣵➚⏕ᆥ༡ᩭ⥡㙚㙉⏞⏍✕࢏⤂≾ೱ᎖㙍⏕ᆥ༡⡉ᮙᑩ᭶⠱⤍㕹⽥ㆹ᥍໩ᗢ⛁∍
㝆⡩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏࣑Ꮥᩩ⏕ᆥ༡ᩭ⤂≾㙉ൽᔉ᭥⤆↲➥⣵㙑⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏࣒
࢜ ᶆ
⤆ᆺᓊ᎖ᤖߤߢŵƟ⡥↲⡉⏕❩༡ᩭ∕⽉㙑ථ➡⛁ᎅࡥෑ♆ೱ⎕☹⣵෱᪝ᶆ⏍㙺ᤪ⤍ߦ⥡ߤ㙞෭
⤍ߤ⥡ߥ㙞⛁⡉ൡ㙉⛝∕⽉൥ᰭ⡥ෑ♆ೱ⎕ᆺ᫕↝➚൥ᰭ⡵⠵෱ඵ๝⶞⛁⏑ෑ㙉ෑࡥ⏍∕ᰭ⛁Ᏹ㙍
☹⣵෱᪝⢁∑⡵⡥㘵➅㙚ᎹᏕ࢏∕⽉⣵⛁൥ᰭ⧭✱෱ᤙᆥ➚⠵㝆⡩㙉⏍ෑ෦↝ᩭ⪵㙺㙉⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࢜∕⽉෦↝ᴀ⏍➥⣵✵ᦽ㞵ࡥෑഎ⛁ൽ↝➚ᴚᶆᴀ෱᪝ᴚᶆ⠵∕᭶㙉ෑᷩ∕⽉☹ᆥ∍ೱෑഎ⛁⡉㙥ᷥ෱ᔑ⌉⡹ᒵ᥎⣵Ꮭᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࢜⛁⚥⿙⤍⥡↝ᎅ∕⽉ṱ⧭⡉⛁⡉㙥ᴍ⇎ᔍ↝ෑ⛁Ᏹ㙥∍ᎅⴶ⡵⠵⪱⪱☻⎦ᎹᏕ࢏ථෑᴀ⧭⡉ᰩ๝⡉ᳩ⧱⌉᥍ᴍ⇎㙉ᎅ∕⽉⛁෱ᤙᔍ⤍ᴉ
≽ἵ⢁AøÃđ⠱∕⽉⢁⡉ⴶ⡵⡶ᎹᏕ࢏࣑∍ἵ⎕ἵ➚∕⽉⢁ṱᏥ࣒
࢜⏍⎕㉍⛁⚥⿙⠱⡥⣵∕⽉ᩭ㙉⪱☻ᎅ൴⡥༡ᷩ⡥᭡ࡥṱᗎ⡥㙉ൽ⡥⣵∕⽉ᩭ㙥♭㙑ථ➡Ꮺ↝⏍⎕㉍⛁⚥⿙⣵ᰩ⤁⛁
ᰩ⡉㙉⛝⧭⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
⪱⏍↝㙞⠵⪱㆕⪱☻♉⠵ථ➡∕⽉༡↝ᜁᎅ
↝➚⢁ೱ↝ᫎ㙉ൡᆉ⨂↲⠵⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕⽉ᎅ㐁᫕⤁ᜁᎅ⣵ᰩ⚶⢁⛁ൽ⡉ᦡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
ἵ⣵ᰩೱ⛁⡉㙍∕⽉⏍ድ⌉ࡥഁ⣵ࡥ㝅⢝ᗢ⡉⨂➅ᰩ⤍ೱ
ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⢂⠱ᴚ⛁∕⽉㙉ᎅථ➡⛁ᎅ᪽⡭ᆺ᫕ೱድ∕ᔉᑅᡭᒵࡥ
ᆺ᫕⟵㛉ቾᒵᩭⷹ෭㙉⪱☻ᒵ᥎㙉ᎅᏱⴶ⡥
㘵➅㙚ᎹᏕ࢏ᷩᏱⴶ⛁Ᏹ㙥∍ᎅ㐁᫕⤁෭↲Ꮵ㙉⛝
∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⪱⏍↝㙞⠵⪱㆕⪱☻♉⠵ථ➡∕⽉༡↝ᜁᎅ↝➚⢁ೱ
ṱ↲⠵⡶ൡᆉ⢝↡㘭㙥ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕⽉෦↝ᎅ∕⽉☹ᆥ∍⛁ᘡᡭ㝆⏕㙉ൽ⏍෦㙉⛝
⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⤍Ᏹ᥍∕⽉ೱᔉ⪱☻⠭᭥ድ⌉ᆉഁ⣵ࡥ㝅⢝ᗢ⡉⟁⡩⡥
ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᆺ᫕ᴡ෱ᆥṱ⛁ŵࣛߦߣߢᆺ᫕⡥❩⛁༡ⶥᆉṹ⌍ᰭ⡥
⠑⡶ᔉ᭥⤍㕹⛁⏝ೲ㙍ᰩ⤍ᩭᴍ⇎⏍」↲㙥ᴍ⇎⡉
⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ᆺ᫕ೱድ∕ᔉ⚥⟵㛉ቾᒵᩭⷹ෭㙉ൽᔉ᭥⪹⏎↝ෑ⡉
⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕⽉෦↝ṱ㕹⠱ᴉᗍ⏍ṱ≾㕹ᴀ⪱⤆ᔍ↝⚂ṱ㕹⠵
↝➚㙉᭡ࡥ⪱⤆෦๝ᩭ⡥➚㙉⛝⏍෦㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
∕⽉ᎅ⤍㕹⡉ᰥൽᩭ⺚ṵ㡹ඝᘍ⌉⡹ᎅ⢖≽⛁
☹⣵㙉ൽ⏍෦㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
࡛
༡⥥↝➚㙉ᑉŵࣛߤߤ➚ᴡ෱ᴀ∕⽉➚㕹⠵㜭➚㙉⛝
↝➚㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ⪱⤆ᔍ↝⚂ṱ㕹⠵↝➚㙉⪱☻⠭᭥⤍㕹⡉ᆊ㙉ࡥድ⌉ࡥഁ⣵ࡥ
㝅⢝ᗢ⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࣑ŵࣛߤߤᆺ᫕➚ᴡ෱ᴀ㗽᣹⚥ṱ㕹⣹Ᏹ↝➚໹⪱࣒
ആᒵೱṱ⥢㙑ථ➡⛁ᎅ⤍㕹ᆊ㙉᥍⡩㙥ṱ↲⡉⟁⡩⡥
ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߥ
∕⽉⏍⧭⡉↝㙞
∕⽉ࢩ∍ἵ⎕⢂⚶⣵☵ᢉ↝㙞⠵ᴉᗍ⏍㝆⡩㞵⏍෦㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
➚⤂㙉༡⣵⧭ᶱ⛁㓞ᴍࡥ㝅⢝ೱ᎖∢⡥⡹ᎅ⟵㛉ᰭࢩೱ⛡ᰭ⠵ᴉᗍ⏍⤍ൡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
➚⤂㙉༡⣵⤍㕹ᜁᎅᴡ෱ᆥ⛁ᆺ᫕ೱᗕ⚥⡹ᎅථ➡ᴉᗍ⏍ᆺ᫕ᩭ⤍ൡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣛᆺ᫕ೱᗕ⚥⡹ᎅ↲㇍⛁∍➚⤂⢂⚶⠵㙑ථ➡ᆺ᫕⡉♆ᤖ↲⎪⠭᥍⡩㙥ድ∕ṱ⟵ೱ㓞ᴍᜁᎅ㏽⛥ᔉ᭥∍
⢂⚶⢁ೱ⨂Ᏹ㙍↲㙥ᩭ⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ➚⤂⏍ᴡ෱ᆥṱ⛁↡㝅ᰭ⡥ᴍ⇎㙉⪱☻ᒵ᥎⪹≽ೱ⎕ᩭ↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⤍㕹⠵⡵⡉᥍഍⥡㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛
ഁ⣵ࡥ㝅⢝ࡥෑ⢖ࡥ↲㙥⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㇍㕾ᗢ⡉ആ㕾ࡥ⪱⪵⛁Ᏹἵ㙉⛝⤍㕹⠵㝆⏕㡹
ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛
⣵༡෦↝ᎅ⣵༡෦↝༡↝⡉⢁ක⠵ೱ⪵↝᡽⡥
র⣵༡∕ἵ༡⌑༡⧱সࡥরᆥ∑ໍ⤆সᴀ
র∕⽉☹ᆥ∍স⛁ᘡᡭ⏍෦㙉ෑࡥᴉᗍ⏍⣵➚㝽᥍ᩭ
↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⤂⪱෦↝ᩭᴉᗍ⏍⏕⏍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⣵༡⢖⽉ṱᑟ഍ᗢ⡉๝⥡ᰭ⡥ᗕ᠙⡥⪱☻ᒵ᥎⣵∑⠵
⤆㜆㙉ෑࡥᑟ഍ᩭ㝆⏕㙉ൽෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛
⤂≾⡥ᆉෑ⤆⡥ṹ✵⣵㙍ථ➡ᴍ⛥ࡥ㝅⢝ᗢ⡉
⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᑟ഍⡉⢖ⴚ⡥ṹ✵⣵㙍ථ➡Ꮩ⢁ṱ⡉ᴍ⛥ࡥഁ⣵ࡥ㝅⢝ᗢ⡉
⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⣵⟁෦໺⏍ᴉᗍ⏍ᶵᒵ⡉⣵➚ⴙᏙ༡࣑đAA9ࡥkø9࣒ᩭ
∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⤍㕹∕⽉ࢩ∍ἵ⎕⢂⚶⏍⣵⟁⡩ೱṱᩭ⥡⢂ᴀ⥡⤆㙑
ථ➡ᴉᗍ⏍⣵⟁⠵ⴙᏙ㞵⛁⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ᳩ∕⽉⏍෭⣵ᩉᴀ⣵ᩉድ∕ᴍ⇎⏍෦໺⣵⟁ᳩⴙᏙ⛁⡉㙍
࡛
ഁ⣵ࡥ㝅⢝ᗢ⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⊁↲ᔍṱ㕹⠱↝➚㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
㝅⢝ᴀഁ⣵⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛
⢂⚶⨂⛁ᆺ᫕ೱ⎕ೱድ∕ᔍථ➡⛁ᎅᴉᗍ⏍㝉༡㙉⛝
⧭⏞⏍✕࢏
∕⽉෦↝⥶ᦽ㞵ᆺ᫕ೱ⎕ድ∕⛝ṱᩭᴉᗍ⏍
㝆⡩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
࡛
ᆺ᫕ೱ⎕ೱ㝅༡✱⤂ⷺ⏍⠑ᒶೱ⎕ᴍ⇎⟁⡩⡥ᔑ⌉
⡹⎦ᎹᏕ࢏
⢂⚶⨂⛁ድ∕ᔍᆺ᫕⛁⤂ⷺ㙑ථ➡ᓊ↲⟵㛉⡥
⡹⎦ᎹᏕ࢏
ഁ⣵⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
⣵⟁Į˜˜⏍⛁ᒵ⡩ᵵ㈡ťA9ࡥ㐝ťA9ᎅෑ♆⡉UA⣵♆⡥
⺚⣵ᔉ⚥⡹⚥⤂ⷺ⏍⟵㛉㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ťA9แⶥࢩ⌉᪝⏍⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑUA⣵♆⡥ᴚ⣵ᔍ㞵
⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑⢁⛡ᴚ⣵ᔑᘽ༽⪱ߣߧṵ⡥↲༡Ꮥᤕ⧭⏞⏍✕࢏࣒
ᆺ᫕ೱ⎕ೱ⏕ᆥ⛁ድ∕ᔉ⚥⏕ᆥ㝅༡⛁Ᏸൽᔉ᭥
⠑ᒶೱ⎕ೱᴍ⇎㙉ᎅ⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
඙➩ⶑᆍᴚ༡೵⨂⏕❩✙ᒵೱ⛲㙉᥍ᆥᤕ೹ථ➡
⤍㕹⢁ⶥ⣲⠭᥍ᷥ㜩➥⣵⠵㙉Ჱ᥍඙➩ⶑ⛁ᒵ⣵⟁⠵
෦໺㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛
ߦ
⤂⪱∑⠱ೱ⎕෱ࡥ⌉ᒵ෱ࡥ㘭ᦡ⽙ࡥ⣵㝅⡉⤂⪱∑⛁⤂≾㙉⪱
☻ᒵ᥎㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ṹ✵⣵㙍⤂⪱ᎅഁ⣵⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⣵⟁㝽᥍➚ᢺṱ⥢⡥ᆉ⏍෦⡥⤍Ᏹ᥍ᔉ⪱☻⠭᭥
ഁ⣵ࡥ㝅⢝ᗢ⡉↝ෑೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᴡ∑⠱≽⤆⡉⣵∑⠵↝➚㙉⛝㝆⏕㙉ൽ⤂≾㙉ෑࡥᏙ⢁
⤂≾ṱ⛁⣵∑⡉❩ᤖ⡥ೱ㙥⪱⪱☻ᒵ᥎
㝆⏕㙉ൽෑ⤆㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
⤍㕹ෑ⤆⡥⤍Ᏹ᥍ᔉ⪱☻⠭᭥⤍㕹⣵ᒵᗢ⠭᥍⡩㙍
↝ෑ⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⤍㕹⣵⟁ⴙᏙ⏍⛁♆⺆༡ᷥ㜩༡᎖⡥ᓊ⢂㙉⪱☻☵⤍㕹
ෑ⢖⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᴡ⌉෦↝⏍⏕❩༡㙉ṱ⛁ᴡ⌉ᴡ෱⠵↝➚㙉⪱᪹⏍ෑ
ᴡ⌉᥍෦↝ᩭ㊦㙥ᴡ⌉ೱᔉᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏ᓊ⣹༡
ᴡ෱ᓊඡ᥍ᴡ⌉ೱᔉ⪱☻☵⤍㕹ᓊ㏽᥍⡩㙍ෑ⢖ࡥᜁᎅ
ᴡ෱ᓊ㏽᥍⡩㙍ድ⌉ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛
⏕ᆥ༡ᴀ⏕❩༡⡉⣵⟁∑ᴀ㊦⏑∑⡥⣵⢁⤍㕹⠭᥍ṱ㈡
⹍≽ߣ࢏ߧ͔⡥↲ࡥ㘭ᦡ∑⡩㙉ᒵ∑⠭᥍ṱ㈡ߤ͔⡥↲
ᚙ⚥⪵෤⛁∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛
ᴡ⌉෦↝ೱ⤍Ᏹ᥍ᔉ⪱☻⠭᭥ድ⌉ೱᴍ⇎㙉⛝
ೱ⢝ᒵ๝ᗢ⡥ᰭ⛁⤇ᎅ⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⣵㏽↲㇍⛁ᘡᡭ∍ᎅߣ͔⡥↲ᚙ⚥᠙ᤕᒵ⣵⢁⤍㕹⛁
⢒⠽⡥ᴍ⇎㙉ᎅථ➡ೱ⡹⎦ᎹᏕ࢏
㘭ᦡ⽙
⏕❩༡∕⽉⏍ࡥ൥ᰭኃ⡥⛁ᘡᡭ☵ᢉ⡉ೲᒵᩭ⴩⥡㙉⛝∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
᠙ൡ➥㙸᷆☵ᢉᆺ᫕㊦⡥ᴚ⽉ᔉ⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏࣑㓞ᴍ⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
ෑ♆➚ᆺ᫕⡥Ჱ᥍ᴡ෱༡⧱⛁⣲㙚㙍ໍක⡉⤍㕹⠵↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ 㘵➅⡥↲⠭᥍➚⤂㙉⛝ᴡ෱⡥⛡㝅ᔉ⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⚥᪡⡥ೱ⍮ൽ⤍㕹⛁⤂໭㙉⪱ᮬ㙉ᎅ⢖≽⛁∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࣑⛥แ㝉༡⡉ᆑ⽥᥍➥ṱṵ⠵᪽⪹ථ➡↲㙥⡉⟁⡩⡥ᔉ᭡ࡥ
⤍㕹㏽⊁⠭᥍⡩㙍∢᎖⣱㙉⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛
൥ᰭኃ⡥
ᷥ㜩ೲࡤ
ߤߧઘड़ߧߧઘ
ᷥ㜩ೲ࣑ઘ࣒
ߤߢ͔⡥㙉
ߧߧઘ
ߦߢ͔⡥㙉
ߥߧઘ
ߨߢ͔⡥㙉
ߤߧઘ
⏕ᆥ༡ᎅೱ᎖㙍㙍☹⤆༡ᩭ↝➚㙉ᎅ⥡᭶༡๝᥍ṱ㈡ᚙ⚥⪵⢖≽⛁∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛
ᰥ∑᪝ᮙ⿙↝➚⏍⥡᭶༡๝⡉☹⤆༡ᗢ⛁⡉㙥᪝ᮙ⿙⌉⏑✕ᩉೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
Ꮥ⠽෭ഊ⠱⢖≽⛁ᎅ∕⽉㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛
⏕❩༡⡉≽⠽෭ᑅ➥ᴅ᡽⠭᥍⡩㙥⡥➴⛁ൽ㘭㙥ᩭ⧵⌉⡹ᎅ⢖≽⛁ᎅ∕⽉㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࣑⢝↡⊁⏕⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛
㡒⡶๝ᆉ㊑⺍๝⧭ᶱ⛁⢖♑ᰭ⠵ᕁ⪱᪹⏞⏍✕࢏࣑ෑ⢖ࢩ↝ෑ⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏࣒
࡛
ขᰭ⠑ೱೱᗎෑ⛱ൡᆉࡥ⥡᪝⢖ᗢ༡᩵⡉ἵ↡⡥ᆉ⪎༡ೱᪿ⠱⢖≽
⌉⪱ṱ㕹⡥⛥㝅㙉⛝ṱ㕹⡉ᆊ㙉ᆉድ⌉⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⛥แ㝉༡∢᎖⡥⣱㙉ᔉൡᆉෑ⢖⠵⡭⠭㆝⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㝅⢖⏕ᴡ༡๝ᆉ㝉༡๝⺍๝ᗢ⡉♅ᮙᎹ☵ೱ⎕ᜁᎅ☵㝚↡ೱ⎕✱ഊ⠱ṱ⏎∢ೱ⎕ೱᴍ⇎㙉ᎅ⢖≽
ᓊ෱ࡥ⡥⠽ṱೱṱ⏎㙉⛝ᆺ᫕ድ∕⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛
࡛
⣵⢁㏽ᩭᴍ⇎㙉ᎅ༡ඵೱ⡹ᎅ⢖≽
⤍⚥ඵ㊦⛁⡥↲⠵⡭⠭」⤆↲⣲⡩➥⣵⡥ṹೱ᎖㙍⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛
ೱ⛡∢ೱ⎕ೱ⇁➡ᤕೱ⡹ᎅ⢖≽ᴀ⏍ᇹࡥೱ⊅᪡ᗢ㠉ᴍ∢⡩㝅ᰭ⠵⻙໺㙉ᎅ⢖≽
㝅⢝ᴀ㓞ᴍ⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛
⽥ᷩ∝⠑ᆉ⡩㝅∢ṵ⪵⡥ṱ⠑㙉ᎅ⢖≽
࡛
㙥☹ೱࡥ✙ⶍ⪱⛞ᗢ⏕❩༡ṱ⏎⡉➡ᤕೱ⡹ᎅ⢖≽
UǤđƊ࣑⡩ᵵ㈡࣒ᩭ∕⽉㙑ථ➡ࡥ⧭⡉㙑⤁
弔 ᆺ
᫕ṵᴡ⡉⹍⣲㝅ᩭ⟵㙥⏕❩༡ṵ༡෱⠱ᴉᗍ⏍ǽṵ༡෱⠭᥍↝➚㙥♭㙚ᎹᏕ࢏࣑Ɵṵ༡෱↝➚໹⪱࣒
弔 ⏕
❩༡⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠵✵ᦽ㙉⪱☻⠭᭥⤆↲➥⣵⠵㙑⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏ᴉᗍ⏍⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠵⏕⏍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
弈 ᆺ
᫕ᎅŵࣛߦߣߢᩭ↝➚㙉ෑ⡹⎦ᎹᏕ࢏
弈 ⏕
ᆥ༡ᴀṵᴡ㆕㎩ᗢ⛡ඡ༡༡ᎅ㜩㝉∢⠵㝆⡩㞵∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ߧ
∕⽉⣵⧱ἵ
⏕❩༡๝ṵ
๝ṵ
≽㜆
Ᏹ㜆ㆱ⡶
đߣߢߢࢩߣߤߢđǹǤU²७७
đߣߦߢࢩߣߨߢࢩߣߪߢࢩߤߢߢࢩߤߤߢࢩߤߦߢࢩߤߨߢđǹǤU²७७
❩㜆
⣲➚ᮙᑩ
㓝⢖⢝㓁༡
࡛ 㓝⢖⢝ᗕ⠵☹⣵㙉ൽᷥ෱ᜁᎅ㓁༡㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᮬ෭ഊ⠱ᆑ⽥᥍➥໹≾ᜁᎅ㏽⊁⡉⟵㛉⡥⡹ᎅᆉᰥ⢝⪹⡉㓝⢖⢝ᗕ⠱⡩᭶㘭㙥⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣛἵᏁ⢝⪹⡉㓝⢖⢝ᎅ⚥᪡⡥⡉⊁⡥Ᏸ⪱☻ᎅ෤⛁ᷥ෱ᜁᎅ㓁༡㙉⛝♭㙚ᎹᏕ࢏ᬩ᪝⛁◡ᎅ㙺⟵ᗢ⠭᥍ぅᆉ⡶⡥᪺㛱
⪹⏎㙑⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕⽉⥡㙚
࡛
࡛
࡛
࡛
ᴉᗍ⏍UǤđƊ✱㜩㝉ᔉᎅ⏕ᆥ༡ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
⏕ᆥ༡ᎅᏕ⠽෭ഊ⠱ᶅ⟵ᆥ⛁∍⛡ඡ⡥ೱ᎖㙚ᎹᏕ࢏
⛡ඡ㙉ᎅ⏕ᆥ༡⡉⸎➚ᢺ⡥ⷹ෭ᔑථ➡ࡥᆺ࡛ᆍᴚ᎖ᤖ⡥ഁ≽㙉⛝ⶥഁṹᢺ⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⛡ඡ⏕ᆥ༡⸎➚ᢺ⠱഍ᶵ⏕❩༡➚ᢺ㙚ඵ⡉ߧߢ१⛁∍ߣߢߢ१༽⪱㚹➚㙚ᎹᏕ࢏
ߢ࢏ߧǹॣ࣑⏕❩༡➚ᢺ࣒ख़⛡ඡ⏕ᆥ༡⸎➚ᢺख़ॣ࣑⏕❩༡➚ᢺ࣒
ᮙᑩ᭶
ᶆ⤆ᆺᓊ᎖ᤖ
đߣߢߢđǹǤU²७७ đߣߤߢđǹǤU²७७ đߣߦߢđǹǤU²²ߣ đߣߦߢđǹǤU²²ߤ đߣߨߢđǹǤU²७७ đߣߪߢđǹǤU²७७ đߤߢߢđǹǤU²७७ đߤߤߢđǹǤU²७७ đߤߦߢđǹǤU²७७ đߤߨߢđǹǤU²७७
ŵƟ
ߦ࢏ߤߦ
ߦ࢏߫߫
ߨ࢏ߪ
ߨ࢏ߥߤ
ߨ࢏ߪߢ
ߪ࢏ߨߢ
ߪ࢏ߨߢ
߫࢏ߤߩ
߫࢏߫ߧ
ߣߣ࢏ߢߣ
ᆺᴚऌ̧࣑Ǯ࣒
ߤ߫࢏ߢ
ߥߦ࢏ߪ
ߦߢ࢏ߨ
ߦߢ࢏ߨ
ߦߨ࢏ߦ
ߧߤ࢏ߤ
ߧߪ࢏ߢ
ߨߥ࢏ߪ
ߨ߫࢏ߨ
ߩߧ࢏ߦ
ᆍᴚऌ̧࣑Ǯ࣒
ߥߤ࢏ߨ
ߥ߫࢏ߤ
ߦߧ࢏ߩ
ߦߧ࢏ߩ
ߧߤ࢏ߤ
ߧ߫࢏ߣ
ߨߥ࢏ߢ
ߨ߫࢏ߥ
ߩߪ࢏ߤ
ߪߣ࢏߫
⛡ඡऌ⏕ᆥ༡ ⹍≽ऌ̧࣑Ǯ࣒
⸎➚ᢺ࣑ᆺᴚ࣒ ⹍Ᏹऌ̧࣑Ǯ࣒
ߣߦ࢏ߧ
ߣߩ࢏ߦ
ߤߢ࢏ߥ
ߤߢ࢏ߥ
ߤߥ࢏ߤ
ߤߨ࢏ߣ
ߤ߫࢏ߢ
ߥߣ࢏߫
ߥߥ࢏ߪ
ߥߩ࢏ߩ
ߤ߫࢏ߢ
ߥߦ࢏ߪ
ߦߢ࢏ߨ
ߦߢ࢏ߨ
ߦߨ࢏ߦ
ߧߤ࢏ߤ
ߧߪ࢏ߢ
ߨߥ࢏ߪ
ߨߩ࢏ߧ
ߩߧ࢏ߦ
⏕ᆥ༡ऌ⹍Ᏹऌ∕⽉ऌᏱ⌉
ߣߣ
ߣߦ
ߣߨ
ߣߨ
ߣߪ
ߤߢ
ߤߥ
ߤߧ
ߤߩ
ߥߢ
⤆කऌ➚ᢺ
࢜⏕ᆥ༡⹍Ᏹ⛡ඡᏱ⌉ᎅ⏕ᆥ༡㊦⏑UUŵkƊƊ⹍Ᏹ∕⤆༡⧱⡶ᎹᏕ࢏
⏕ᆥ༡⧭≽ߢड़ߨߥᵹ༽⪱↝➚ೱ᎖㙉᭡ࡥ⏕ᆥ༡⧭≽ߨߦड़ߩ߫ᵹ↝➚⏍kߤߢߣ⛁ᣝೱᴍ⇎㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ↲
༡ᮙᑩ⤍㕹⠱⏕❩༡೵⡉ᮙᖹ∕⽉ೱṹೱ᎖㙚ᎹᏕ࢏
ߨ
⏕❩༡➥ᴉ
࡛ ➥ᴉථ᥍ᩭ⤆㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ➥ᴉථ᥍ೱ⏕❩༡⡉⨂ᢺ⠵ඝᘍ⌉⡹⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ⤍㕹➥ᴉ⏍ߥߢঌ⡥↲༡➩⡥⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏࣑⤍㕹⠵⛷⠭᥍ጆ㡹⪱᪹⏞⏍✕࢏࣒
࡛ ⛥แ㝉༡⡉㕍᭥⠱ᆑ⽥ᥞ⎦ᎹᏕ࢏➥ᴉᒵ⨂Ꮥ⽉⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ➥ᴉ⏍⛁ᎅ⤍㕹⡉㎪⤆ṱṵ⠵᫕Ꮭ☵♭㙚ᎹᏕ࢏
ߣ࣒ㅝ᣹⡩⠭᥍➥ᴉ㙑ථ➡
✱⡥⚥᥍㗵
ॷ✱⡥⚥᥍㗵ᩭ໩᪭෭ഊ⡥᫕Ꮭ☵⧭⏞⏍✕࢏
ॷ⤍㕹㕍᭥⊁↲⡥ᆉ໲㢉⠵ᴚ⪱㙉༡⟵㙥⤍㕹෭㓝ㅝ↝⡥⛁ⶍ⡥ᆉṱᗍᣝ➥
ᰭ൥⠵ᅭ➥㞵⡥ᓊ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
✱⡥⚥᥍㗵㊦
᥍⪱⤁
ߤ࣒㓝ㅝ᪝㗵㎩᥍➥ᴉ㙑ථ➡
ॷ㓝ㅝ᪝㗵㎩⡉㓝ㅝṱṵ⠵⏕❩༡☵ᢉṱṵ⛁✵⣵㙉ൽ↮⡶㙉⏞⏍✕࢏
ॷ㓝ㅝṱṵ⡥⤍㕹⛁⊁↲⠵⧭⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
㓝ㅝṱṵ
㓝ㅝ᪝㗵㎩
㓝ㅝ㊦᥍⪱⤁
ߥ࣒ ⤍
㕹∕⽉⡥㞵⛁⡥ᓊ∕⽉⏍ᮚ⢝㐅᣹㎩ೱ⚷⠭᭡ㅝ᣹⡩⠵↝➚㙑⌉
⚷ᎅṱᗎ⡥㙍ථ➡
㓝ㅝ᪝㗵㎩
✱⡥⚥᥍㗵
ॷ✱⡥⚥᥍㗵ᩭㅝ᣹⡩⠭᥍➥ᴉ㙉ᎅථ➡✱ഊ⡥⛡ඡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ॷ㓝ㅝ᪝㗵㎩⛁✱⡥⚥᥍㗵ᩭ൩⚥⡥ᓊ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ߩ
∕⽉⢖≽∑⤆
Ꮥ⠽⥡൥ᗕ⠵ෑᤕ㙉⛝⣲Ꮺ㙍∕⽉⢖≽ᩭ∑㇎㙉⛝♭㙉᭡ࡥᴉᗍ⏍↝➚⢁⡉ᓊ⡉ᩭᴌ☵⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᠙ൡ➥ᴅ᡽ᴀ⏕❩༡≽⠽⡥⡥➴⫂⛁⛲㚖⠵ᳩ⽉⪱☻ᎅ⢖≽
࣑㎪㡹⧭ൡ⪱⛞⛁∍ᎅ⤍㕹➥⣵⏍೵Ᏹ⛁⠑⡉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏࣒
࡛ ⏕❩༡⡉⨂ᢺ෭⪵ᓊ⠵⺚ṵ㡹ඝᘍ⌉⡹ᎅ⢖≽
࡛ Ὀᰭ⡥↹ൡᆉෑ⡭➡ᤕೱ⚷ᎅ㒺㒺㙍⢖≽
࡛ ആ㕾⡥ṹ⪱☻ᎅ⢖≽
࡛ ㊦㕾⡥⢉ᔉෑᷥ⌉ᴀ⤁൱⠵⟵㙍∍ἵ⎕෦೵⡥⺚ṵ㡹㝆ᷥᔍ⢖≽࣑㊑⺍ᑆ㎩ᶵᒵ๝᫕ೱ᎖࣒
࡛ ⏕ᆥ༡✱⏕❩༡⡉ᆺ᫕ᴡ෱⤂≾⡥㚹➚༩⡥ᆥ⛁∍ೱ᎖㙍⢖≽
࡛ ᆍᴚ➥⣵⏍⏕❩༡⛁∍ᴍ⇎㙍⤍↲⌉ᩭᴡ⌉㙑⌉⡹ᒵ᥎ᴚ⌉ᴀᴡ⌉ⶉ᪝ೱ➚⡥㙍෤
࡛ ೱ⛡∢ೱ⎕ೱ⇁➡ᤕೱ⚷ᎅ෤
࡛ ዹࡥἵ⡉⛲㚖⡥⪲⤂ᳩ⽉⪱☻ᎅ෤
࡛ 㙥㕾⡥⪲⤂⣲⠭᥍ቩ⺍ᔉᎅ⢖≽ᎅ∕⽉㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
ࣛ⟵✱ഊ⠱⢖≽ᎅ⺅ೱ⣲⡩ṱ⏎ᴚ⪱Ᏹⴶ⡥㘵➅㙉Ჱ᥍⣵ᰩೱ࣑⣵ᰩ⤁࣒✱↲⡉㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑ስߣ㝽⡥↲ࡥ⛥แ㝉༡⡉⛭ṵ෭ᬭ⪱ᩭ⤍ൡ㙥⧭⚥♭㙉᭡ࡥ⪱⤆ᔍᴚ⶞⤍ᩭᒵ㓝㙥♭㙚ᎹᏕ࢏࣒
⏕❩༡
㙥㕾
⏕❩༡
ᴅᏕ
࢜㙥☹ೱ∕⽉⏍⠑⡉↝㙞
ࣛ㙥☹ೱ∕⽉⏍⛁ᎅ㙥㕾⠵᪺⠵⌉⡹ᎅ⢖≽࣑൥ᰭᖕ࣒⛁∕⽉㙉ൡᆉ⏕❩༡⧭⟵⛁ᴚ㕾ᶮ⠵∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᴡ⌉ೱ⟁㝍㙍⢖≽⛁∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ᴚ㕾ᶮ
㙥㕾
ᴅᏕ
⏕❩༡
㙥㕾
ᴅᏕ
⏕❩༡
⏕❩༡
ᴚ㕾ᶮ⡉ኃ⡥✱ᇹἵᎅ⏕❩༡ㅝ༡⡉ߣߧߢ१⡥↲⡥⚥♭㙉᭡
⏕❩༡ㅝ༡⡉ߣߧ
㙥㕾⠵᪺☵⧵⌉⡹ᎅആ㙍⢝⪹⡥⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
࣑෦༡⌍㝉⠵⟵㙥ᴚ㕾ᶮ⠭᥍ṱ㈡ߩߢߢ͔͔⡥↲⡉෦೵⠵⠑⪱㙥♭㙚ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ⏍
⎕㉍⛁⚥⿙⠱đᴚ⊒⶞⻙⏍⢒⠽⡥㜭⡶ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍⏕ᆥ༡⡉∕⽉⢖≽ᎅᡭᘅ✕ࡥ⿥㗙㈡ࡥ⎕㈽᣹✕⢖ἵᗢ෭
⣲⤆ൡ᪝ᩭ⠑⪱㙉᭥∍⛁⚥⿙ᷩⶥᴀ⣵༡ᴡ∑∕⽉ೱೱ᎖㙍෤⠵∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ㎪㡹⣵⢁㏽㜆⡥♮㙍⪱⛞⛁∍ᎅߥ͔⡥↲ൡ᪝ᩭ⠑⪱㙉ෑ⧭⣵⟁∑෭㊦⏑∑⠵ᷥ㜩㙉༡⟵㙍⣵∑෱࣑ᷥ㜩㎍ỽ࣒⠵∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⧭ᶱ⛁⣵⢁㏽ೱᴍ⇎㙉ᎅ༡༡ೱ⡹ᎅ⪱㝆⡩㙉ෑ∕⽉㙉⏞⏍✕࢏໩᣸⪱☻⠭᭥⣵⢁༡㏽⡉⛲㚖⠭᥍⤍⚥⏍⎕㉍⡥ᰩ⤍ᩭ⡭⠭」
⛁⚥⿙⡥✕⢂ᓊ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣑⛹ࡤ⡭ṱ⥡᭶༡๝⡉☹⤆༡⛁⡉㙥ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠭᥍⤍㕹➥⣵⡥ᔉ⪱☻ᎅථ➡ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ആ
∕⪱⛞⛁∍ᎅᆊ∕⡉➡ᤕೱ⚷ᎅ⢖≽⛁∕⽉㙉ෑࡥ༡ⷹ⪱⪱Ᏹᩭኃ⛝෦༡㡒⡶๝ᴀ⛥แ㝉༡ᗢ⡥ዹ⛁㏽ᰬ㡹⪱☻ᒵ᥎⠑⡉㙉⛝
⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ŵ
ࣛߦߣߢᆺ᫕ᎅᰥᒶࡖṹ⛡∢⡉☹⣵㙍ᆺ᫕⡥⪱᪽ࡥ᪽⡭⏕ᆥ᥍ᆺ᫕ೱድ∕ᔉ⚥⟵㛉ቾᒵᩭⷹ෭㙑➡ᤕೱ⡹ᎅ⢖≽ᡭ᭥ᆺ᫕ድ∕⛁
Ᏹἵ㙍ᶵᒵ⡉㝉༡⢖⽉ೱ㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ✖
↲ᗢ⡉ኃ⠱⢖≽⛁∕⽉㙑ථ➡⛁ᎅ⏕❩༡⧭ᶱ⛁➩ㆱ᪝ᆉᆍ೵⠵∕⽉㙉⏞⏍✕࢏➩ㆱ᪝ᆉᆍ೵⡥⚷⠵ථ➡⢂⚶⢁ೱ⺅ᡮ㙉ᎅ
↝ෑೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ 㝅
⢖⏕ᴡ༡๝ࡥ㝉༡๝⺍๝ࡥ㙉⌉⥶᫁ⶉ᪝⢖ࡥ⛭↺Ꮩ⪱ࡥ⺆↝ࡥ⠑㝚✙ⶍࡥ⟁⢁ᤖᴍ⣵≽ࡥ∑ᴆᗢ⡉⢖≽✱ഊ⡥㝚↡㝅ᰭࡥ♅ᮙᎹ☵ࡥ
⠑㝚ೱ⎕ᗢ⡉ṱ⏎∢ೱ⎕ೱ⥥⢝㙉ᎅ෤⛁ᎅ⤍㕹⠵∕⽉㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏⟵✱ഊ⠱⢖≽⛁∍ᎅᓊ෱ࡥථᆚᙍṱṵ⡥ṱ⏎ᔑ⌉⡹⚥
⺅ೱ⣲⡩ṱ⏎ᴚ⪱ᴀᴚ⶞⤍ᒵ㓝ೱ㘵➅㙉Ꮉ∕ἵ⣵ᰩ⤁⛁ᰩ⡉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕
❩༡⧭⟵⛁ᮚ⢝ࡥ⠑ᩉᗢೱ⛡ᰭ⡥⚷ᒵ᥎㙥⧭⏞⏍✕࢏❩ṱ㝅⢝ೱ⤍㕹⠭᥍㝆↡ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ∕
⽉⢖≽⡉⣵⟁↝⤆⛁ᘡᡭ⣵⟁ᴀ⣵♆ṹ໑㜆⠭᥍ṱ㕹ᜁᎅ⤍⚥⏍⎕㉍⛁ᰩ⤍ೱ⇎඙✕⢂ᓊᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࣑∑ᴆᴀᴍ⣵༡⣵⟁↝➚⢖≽ᗢ࣒
ߪ
∕⽉⏍㘵➅෦೵
࡛ ᆺᴚ➥⣵⏍❩༡✙ᒵߥߧঙ༡⧱⠭᥍Ꮥ⠽෭ഊ⠱∕⽉෦೵⡥ඡ⤆ᔉ⚥⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕ඵ❩༡✙ᒵೱߥߧঙᩭⷹ෭㙉ൡᆉ⡭↝ᢺᗢ⛁⡉㙍ᴍ⛥⡉⛲㚖⡥ㅡථ➡ࡥᑅሄ⠱෦೵⡥㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ∕⽉෦೵⠵㝆ᷥ㙑ථ➡ࡥ↝᡽⡥⪱ᆉᏕᏁ⌉⡹ᎅ㊦᥍✱ᴅ᡽⡉ᴚ㚖⠵ෑᤕ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ㊦㕾ᴀ∍ἵ⎕෦೵⠵ෑᤕ㙉⛝໩᪭෭ഊ⡥∕⽉෦೵⠵㝆ᷥ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ∕⽉෦೵⡥ṱ⥢㙑ථ➡෱᪝⢂⚶⢁ೱ⢂⚶⏍ṱ↲⠵⡶⠵⌉⡹⠭᭡ࡥ⤍㕹ෑ⢖⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⛝ᣝᏱ⡉⏕❩༡ᩭ⫂㙚∕⽉㙑ථ➡ࡥ෦༡⡉⠑⡶⛁⪱⢖⠵⧭ᎅᶮ⡥⡹⠭᭥㊦㕾෦೵⠵⺚ṵ㡹㝆ᷥ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
㊦㕾෦೵⡥㝆ᷥᔉ⪱☻⠭᭥⤍㕹⡥✕⢂ᓊ⠵⡭⠭㆝⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⏕❩༡೵೵ක⠵ߤߢ͔͔᥍㙉⛝∕⽉㙑⌉⡹⠭ᆉ∕⽉㝉ථ⛁ᘡᡭ⤍㕹∢᎖⡥⣱㙉ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߣ࣒Ꮩ⡭∕⽉
ߣߢߢ⡥↲
࣑Ɗߤ࣒
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
ߣߢߢ ⡥↲
ߧߢߢ⡥↲࣑Ɗߣ࣒
ߣߢߢ
⡥↲
ॗථ➡ߤॖ
ߤ࣒໭⤂∕⽉
ߣߢߢ ⡥↲
ߣߢߢ ⡥↲
ߤߢߢ
⡥↲
ߦߢߢ
⡥↲
ॗථ➡ߣॖ
⣵᭥
ߦߢߢ
⡥↲
ߣߢߢ ⡥↲
ॗථ➡ߥॖ
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
˵ߣ
ߧߢߢ
ߣߧߢߢ
㡒⡶⼒
⣵᭥⼒
弈 㡒⡶⼒⡉ᶮ⡉ኃ⡥ᎅߧߢߢ͔͔⡥㙉᥍㙍Ꮥ࢏
弈 ᶮ
⡉ኃ⡥ⷹ෭⏍⛁ᎅ࣑˵ߣࡥ˵ߤ࣒⣵᭥⼒ᴀ㡒⡶⼒⡉∍ἵ⎕෦
೵ ࣑ƊߣࡥƊߤ࣒⛁⺅ೱኃ⡥˵ߣࢩߤࡥ˵ߤࢩߤೱ
ೲೲ⺅ೱᔉ⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
ߣߢߢ ⡥↲
⣵᭥
࢜ॗථ➡ߣॖ⡉ථ➡ᜁᎅॗථ➡ߥॖ⡉ථ➡
弈 ⼒᭥⼒⡉ᶮ⡉ኃ⡥ᎅᰥ⤍㙍⠭᥍㙍Ꮥ࢏
ߣߢߢ ⡥↲
⣵᭥
ߣߢߢ ⡥↲
ᶮኃ⡥
⤍㙍⚷⠽
ॗථ➡ߤॖ
弈 ⣵᭥⼒⡉ᶮ⡉ኃ⡥ᎅߣߧߢߢ͔͔⡥㙉᥍㙍Ꮥ࢏
ߣߢߢ ⡥↲
ߧߢߢ⡥↲
⣵᭥
ߣߢߢ ⡥↲
ߥߢߢ ⡥↲
ߣߢߢ ⡥↲
˵ߤ
ߣߢߢ ߣߢߢ ⡥↲
⡥↲
ߧߢߢ⡥↲
࣑Ɗߣ࣒
ߥߢߢ⡥↲
࣑Ɗߤ࣒
ߣߢߢ ⡥↲
ߧߢߢ⡥↲
ॗථ➡ߣॖ
ᶮኃ⡥
⤍㙍⚷⠽
⣵᭥
ߨߢߢ⡥↲
ߣߢߢ
⡥↲
⣵᭥
ߥߢߢ ⡥↲
Ɗߣॐ˵ߣࢩߤ
Ɗߤॐ˵ߤࢩߤ
߫
ṱ≾㕹
ṱ≾㕹
࡛ Ꮥ⠽ṱ≾㕹⠱∕⽉෦↝ೱ✵ᦽᔑᘽ༽⪱ᴉᗍ⏍ᷥ෱㙉⛝⧭⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࡛ ∕⽉☹ᆥ∍ᎅ↝➚㞵ෑഎ⡥ᷥ෱㙑⌉⡹ᒵ᥎⣵Ꮭ㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉☹ᆥ∍࣑ߣ࣒
ťɇʀ̧̈͝˝ϑͱʀ̧ʪϩ࣑ߣ࣒
ťɇʀ̧̈͝˝Ɗͱʀ̧ʪϩ⣲➚ᮙᑩ
đߣߤߢđǹǤU²७७
đߣߦߢđǹǤU²७७
࢜≽〄⠱ᮙᑩ⛁ᘡᡭᏕᩭ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᶵᒵ๝⡶㕹
࡛ ⏕❩༡✱⏕ᆥ༡ᩭ⛡ඡ㙉ᎅᴡ෱෦↝⛁ᎅᏕ⠽෭ഊ⠱ᶵᒵ๝⡶㕹⡥㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
๝ṵ
ǽṵ༡෱
ǽṵ༡෱
࣑²ࢩŵ⣵➚࣒
ṵᴡ㛕ᑅ
ᮙᑩ᭶
↝⚂
ǹâࣛǽߣߧߢ߫đ
ߣߧ࢏ߢ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߧߣߤđ
ߣߧ࢏ߢ̧Ǯⷹ෭ड़ߦߢ࢏ߨ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߪߣߤđ
ߦߢ࢏ߨ̧Ǯⷹ෭ड़ߦߨ࢏ߦ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߪߣߧđ
ߦߨ࢏ߦ̧Ǯⷹ෭ड़ߨ߫࢏ߨ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߥߦߣ߫đ
ߨ߫࢏ߨ̧Ǯⷹ෭ड़߫ߪ࢏ߨ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߦߣߣ߫đ
߫ߪ࢏ߨ̧Ǯⷹ෭ड़ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߦߦߤߤđ
ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯⷹ෭
ǹâࣛǽߣߧߢߢđ
ߤߥ࢏ߤ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߧߢߢđ
ߤߥ࢏ߤ̧Ǯⷹ෭ड़ߨ߫࢏ߨ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߥߣߢߢđ
ߨ߫࢏ߨ̧Ǯⷹ෭ड़ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯ⡥㙉
ǹâࣛǽߥߪߢߢđ
ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯⷹ෭
ǹâࣛ²ߤߧߣߤđ
ߦߨ࢏ߦ̧Ǯ⡥㙉࣑ߦ⏕➚࣒
ǹâࣛ²ߥߣߣߧđ
ߨ߫࢏ߨ̧Ǯ⡥㙉࣑ߪ⏕➚࣒
ǹâࣛƟߥߦߣ߫đ
⏕❩༡➚ǽṵ༡෱
⏕❩༡➚ǽṵ༡෱
࣑²ࢩŵ⣵➚࣒
ǹâࣛƟߦߣߤߤđ
ǹâࣛƟߥߣߢߢđ
ǹâࣛƟߥߪߢߢđ
࢜kkǤ࣑⣵⢁㐮⴮ᴩỽ࣒ೱᆥ⢖ᔉ⚥⡹⪱☻⠱⏕ᆥ༡ᩭ↝➚㙑ථ➡ࡥṵᴡ㆕㎩ೱ㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࢜↲༡ᮙᑩ⡥❩ᮙ⥡㕹↝➚⠵໹⪱㙚ᎹᏕ࢏
ߣߢ
ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯ⡥㙉
ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ
ᆺᴚ⣵➚⡥❩ᮙᑩ
ߣߦߦ࢏ߤ̧Ǯ⡥↲
ߣߦߧ̧Ǯ⡥↲
ߣߥ߫࢏ߤ̧Ǯ⡥㙉
ߣߦߧ̧Ǯ⡥↲
⏕❩༡༡ⷹ෦↝ᴀ∕⽉
ᮚ⢝㐅᣹㎩ᩭᴉᗍ⏍⤍ൡ㙍㞵⏕❩༡ᩭ∕⽉㙉⏞⏍✕࢏⤍ൡ㙉⪱☻ෑᴡ෱➚⤂⏍ᮚ⢝㐅᣹㎩⛁⡉㙥㝅⢝ೱᴍ⇎㙑⌉ᒵ⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᮚ⢝㐅᣹㎩ᩭ⢖༡೵↝➚㙉⛝ṱ㐙㙑ථ➡ᮚ⢝ೱᰥᇹ⤩⣵༡↝ෑᴀෑ♆⛁⡉㙍ᴡ෱㏽⊁⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ॉ♦⿕ᷭ㎩ᩭ⡥➚㙉⛝⏕❩༡ᩭ༡ⷹ⪱ᴉ⟵⛁✵⣵㡹ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
ॉ∕⽉㕍⧱ᳩ⧱⌉⛁⡉㙍㘭㙥ᴍ⇎⏍⤍⥡↝ᎅⴶ⡵⠵⪱⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࣑ߣ࣒ Ὀ
ᰭᗢ❩ṱ⥡൥⠭᥍ṱ㈡⏕❩༡ᩭᷥ㜩㙉༡⟵㙥༡ⷹ⪱ᴉ⡉ኃ⡥ᩭߤߢߢ͔͔⡥↲ኃൽ㙉ෑࡥ
⧭ᶱ⛁ᎅᴡ⌉๝ᬾ⠵∕⽉㙉⛝ᴡ⌉෱⡥ᴡ⌉᥍᥍⛡ඡᔉᒵ᥎㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑ߤ࣒ ⏕
❩༡⡉⨂ᢺ⡥ᆉ⪵ᓊ⠵ෑᤕ㙉⛝ആᒵᩭ㎭㎭㡹㙉ෑ↲Ꮩ⛁ᎅὈᰭ⡥ෑ⡥⪱☻ᒵ᥎⌉㒺⠵⠑⪱㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߥ࣒ ༡ⷹ⪱ᴉ⡉᭥⣲⠱⏕❩༡ᴅᏖ᭥⣲⡉ߣ࢏ߧᴡ⡥↲⠭᥍㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߦ࣒ ⏕
❩༡ᎅ㕾≾ߥߢ͔ࢩϑ⡥↲⛁∍ඝᘍ⌉⡹ᒵ᥎ᴉᗍ⏍ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏ᴅᏖ⛁ෑ⤆㙑⌉⚷ᎅථ➡⛁ᎅ⼒᭥⠵ෑ⤆㙉ൡᆉ
ᶵᒵ⡉๝⥡ᰭ⠵⡥➚㙉⛝ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߧ࣒ ᆍ
ᴚ➥⣵⏍⏕❩༡⛁⤍↲⌉ೱᴍ⇎㙉Ჱ᥍⏕❩༡ೱ∕⽉ᔉᎅᴅᏖ⡉ᴚ⌉ᴀᴡ⌉ⶉ᪝⛁㎪ᶵ㡹⧭⡉ᩭ༡➩⛝⧭⏞⏍✕࢏
⤍↲⌉ෑ⡵ᴀᓊඡ⠵ᴚ⪱㙉༡⟵㙥∍༡➩༡ߣࢩߧߢ⡥↲๝ᴡ᥍ᴡ⌉᥍෦↝ᩭ㙉⏞⏍✕࢏࣑඙➩ⶑࡥᴅᏖ⛁Ὂ㐁⡥㜆∢ᔑ⌉
⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࣑ߨ࣒ ༡
ⷹ⪱ᴉ⠵⟵㙍ぉㅝ᪝㎩෦↝⏍✱⡥⚥᫕⍝ᆉⶑ໭⠵ᷥആ㙉⛝⣵ⶥ㏽⊁ᴀཙ⫁⡥⚷ൽ㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߩ࣒ ⏕
❩༡ᩭᓊ⡭⢖≽⛁⛝ᣝᏱ∕⽉㙑ථ➡༡ⷹ⪱ᴉ⟵⛁²ὅᜁᎅᴚ⪵㗵᣹⡵⠵⏍෦㙉⛝⏕❩༡ᩭ∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߪ࣒ ²
ὅᜁᎅᴚ⪵㗵᣹⡵⏍෦㞵ቪᴚ⪱➚ᴚ⶞ᒵ⢖ᴀ∕⽉⢖≽ᩭෑᤕ㙍⺅ೱᒵ⢖ⶉ᪝ᩭ⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࣑࣒߫ ⏕
❩༡∕⽉ᩭ⟵㙍ぉㅝ᪝㎩෦↝ೱ✵ᦽᔉ᭥⏕❩༡ᴅᏖ᭥෭²ὅ↝⡥⛁ᴚ⪵㐙ᗍ࣑ϩ॔ߤߢ͔͔⡥↲࣒ᩭ∕⽉㙉ൡᆉ
ᴚ⪵㗵᣹⡵⠵∕⽉㙉⛝⏕❩༡⡉⪵ᓊ⠽⡥༡ⷹ⪱ᴉ⠭᥍⣵Ꮭᔉ⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߣߢ࣒ ⏕
❩༡ᩭ²ὅᜁᎅᴚ⪵㗵᣹⡵⟵⛁☹ⴚ㙍㞵ᷭ㎩ࡥᇹ㎩ࡥ✱≅ᩭ⡥➚㙉⛝⏕❩༡ᩭ²ὅᜁᎅᴚ⪵㗵᣹⡵⛁
ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏ࣈ♦⿕ᷭ㎩⪱⪱ᤖ⠱ߥ࢏ߧ̧Ę⡥↲⡭൴ࣉ
༡ⷹ⪱ᴉ෦↝
ᴡ⌉๝ᬾ
ߤߢߢ͔͔⡥↲
༡ⷹ⪱ᴉ⡉ᴅᏖ᭥⠱
⌉㒺⠑⪱
ߤߢߢ͔͔⡥↲
ॗ⪱↲∕⽉ॖ
ߤߢߢ͔͔⡥↲
ॗ✖↲∕⽉ॖ
⏕❩༡∕⽉
༡ⷹ⪱ᴉ
ߤߢߢ͔͔⡥↲
ߧߢ͔͔⡥↲
²ὅᜁᎅᴚ⪵㗵᣹⡵
ߤߢߢ͔͔⡥↲
ߣߣ
⏕❩༡༡ⷹ෦↝ᴀ∕⽉
⏕❩༡ᶑ⡥⎕㜆↲ᴀ༡ⷹᷭ㎩⟵⽉
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
⏕❩༡ࣛᴚ⪵㗵᣹⡵
࣑ߦࣛ‫࣒ߤߣף‬
ߩߨߣ
ߧߦ
๝ṵ
≽㜆
Ᏹ㜆ㆱ⡶
⣲➚ᮙᑩ
đߣߢߢࢩߣߤߢđǹǤU²७७
đߣߦߢࢩߣߨߢࢩߣߪߢࢩߤߢߢࢩߤߤߢࢩߤߦߢࢩߤߨߢđǹǤU²७७
ߪߪߢ
ߣࡥߤ߫ߧ
9
ߩߦߢ
ߣࡥߣߧߢ
ߪߢߥ
ߧߦ
9
ᴚ⪵㗵᣹⡵ࣛ༡ⷹ⪱ᴉ࣑ߦࣛ‫࣒ߪߣף‬
࢜ᴚ⪵㗵᣹⡵⡉༡ⷹ⪱ᴉⶥඡ²Įøk⠱㈽ㅝᎹ⿝Ṳᗢᒵ᭥⛁⧱㙥⢂⚶ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
ᴡ⌉෦↝↝ᤱ
࡛ ᴡ⌉෦↝ᎅぉㅝ᪝㎩✱ⶑ໭⠵↝➚㙉⛝㏽⊁ᴀཙ⫁⡥⚷ൽ㙉ෑᴚ⌉ⶉ᪝᥍᪹ഁ㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⤍↲⌉ೱ⟁㝍㡹ᴡ⌉ᔑ⌉⡹ᒵ᥎ߣࢩߧߢ⡉๝ᴡᩭ⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕❩༡⛁∍ᆉ✕ᎅ⤍↲⌉ೱ∕⽉⪱⛞❩ṱ⛁ෑ⡵ࡥሉ⽙ࡥඡὊ⡥ᴍ⇎㙉⪱☻ᒵ᥎⏕❩༡⧭ᶱ⛁ᴡ⌉᥍෦↝ᩭ㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ✖↲⛁∕⽉⏍✖↲᭥⡉ആᒵᴀᴚ⌉↲㇍ᩭ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
ߣߢߢ
߫ߨߢ
ߩߨߢ
ߪߢ
ߣߢߢ
ߧߢ
ߪߢ
ߨߢ
ঌ
ߣߧߢ
ߪߢ
ǹࣱ
ߣߢߢ
ǹ
ॗǹࣛǹࣱƊkAƟÃĮĘॖ
ᴡ⌉᥍ᴚ㚖࣑๝ᴡߣࢩߧߢ࣒
ߣߢߢ
9
ߪߢ
ߪߢ
ߪߢ
ߨߢ
ঌ
ߪߢ
ߪߢ
ߨߢ
ঌ
ॗᏙᒶ∕⽉⏍ᴡ⌉᥍෦↝ॖ
ߪߢ
ߪߢ
ߪߢ
ᴡ⌉᥍ᴚ㚖࣑๝ᴡߣࢩߧߢ࣒
ߤߢߢ
9
ߤߢߢ
9
ॗ⥡㙚∕⽉⏍ᴡ⌉᥍෦↝ॖ
ߣߤ
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
๝ṵ
≽㜆
Ᏹ㜆ㆱ⡶
⣲➚ᮙᑩ
đߣߢߢࢩߣߤߢđǹǤU²७७
đߣߦߢࢩߣߨߢࢩߣߪߢࢩߤߢߢࢩߤߤߢࢩߤߦߢࢩߤߨߢđǹǤU²७७
߫ߦߢ
ߣࡥߥߧߢ
9
ߩߦߢ
ߣࡥߣߧߢ
♦⿕ᷭ㎩ⶥඡ⏍⧭⡉↝㙞
⌉⪱࣑ ෑᰥ ࣒✱≅
࡛ ⏕
❩༡ᷭ㎩ⶥඡṱ⡉ṱ⏎ᴚ⪱ᩭ⟵㙥∍⌉⪱࣑ෑᰥ࣒㜆㇍⡉✱≅ᩭⶥඡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
♦⿕↝⚂
ᗍ᪥ἵ㎩⪲ථ࣑ɇ࣒
♦⿕༩⡥࣑ɵ࣒
⎝᪝ỽ༩⡥࣑ʀ࣒
↮⡶༻⡥
⥡⡵㊑ㅝ
‫ߢߣף‬
ߣߦ͔͔
ߩߧ͔͔
ߦߢ͔͔
ߧߢ͔͔
ߥߢĘࡖ͔
D
ໍක
C
N
࢜♦⿕ᷭ㎩ᴀᇹ㎩ᎅ☵⛡ᒵ໹⡥ᔉ⚥⡹ൡᆉƊƟƊ⢝⪹⡉⤍㕹⠵↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⡭ᴉ⤍㕹⡉ථ➡ṱ⏎⛁⡉㙍⊁↲⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
B
ᴡ෱ⶥඡ⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ✖
↲⛁∕⽉㙉ᎅථ➡⛁ᎅᴅᏖ⡉ആᒵ⛁⧭⡉㙉ෑࡥ㎪㡹ᴚ⌉ᎅᴉᗍ⏍⏕⏍㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ༡
ⷹ⪱ᴉ⧭⟵⛁ᴡ⌉๝ᩭ᪹ᤙ㙉ෑࡥ⏕❩༡⧭⟵⡉ᴡ⌉ⶉ᪝⛁⠑⡉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࣑⏕❩༡➥⣵⏍ࡥ⡂⺆⌉ᜁᎅ⤍↲⌉ೱᴍ⇎ᔚᎹᏕ࢏࣒
࡛ ᴡ
෱⻙⺍ṱ᥍⢂⠱ᓊᰭᗢ⡉⽙⡶⡥➡ᤕᔉᎅථ➡໩᪭෭ഊ⡥ᴡ෱⻙⺍๝ᩭ᪺☵
⧭⏞⏍✕࢏
ṱᩭ᪺☵
⧭⏞⏍✕࢏
࣑ᴡ෱⤆᭥⻙⺍⏍࣒
♒⼒ᴡ෱
ೱ⎕⼒ᴡ෱
ᴚ⪵㗵᣹⡵∕⽉⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ༡ⷹ⪱ᴉ෭ᴚ⪵㗵᣹⡵ᜁᎅ²ὅᗢ⡉ᶵᒵ⪱⪱Ᏹ↝⡥⛁㎹↹ೱ⇎༡⪱☻ᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ༡ⷹ⪱ᴉ⠱ᴚ⪵᪹➥㎩㙉ṱᩭ⺚ṵ㡹⪱⪱㙑⌉⡹ᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᴚ
⪵㗵᣹⡵∕⽉ᩭ✵ᦽ㙍㞵↲㙉㗵᣹⡵⡉ෑ⤆๝ᩭᮙᕁ⺚ṵ㡹㕱⚥⧭⏞⏍✕࢏
㊑⺍ᑆ㎩∕⽉⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ㊑
⺍ᑆ㎩⤆♆⠱ໍක↝⚂࣑ߩߪ࢏ߦߧťɇ࣒⡥ᆥ⛁᫏⺅⚥ᑆ㎩ᩭ⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ㊑
⺍ᑆ㎩ᩭ∕⽉㙉༡⟵㙥⤍㕹⡉㐝ᷥ㜩ᫎ⠵⤍ൡ㙑ථ➡ᴉᗍ⏍㊑⺍ᑆ㎩⺍๝⛁ᷥ㜩ᫎ⠵∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
⡥ᰭ⪹⡥⤍㕹ᆥṱ᥍ᗕ⚥ೱൡᆉࡥ⡩᭶㘭㙥ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ 㙙
∎ᑆ㎩⤍⢂⏍ᆑ⽥᥍➥ṱṵ⛁⡉㙥⢂⚶⢁⛁ൽ↲㙥ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍ᷥ㜩⢖ἵᩭⴚ➚㞵⢂⚶㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᆉ
ᰥ☵ᢉᜁᎅ⌣⛁⏕❩༡ᩭ∕⽉㙑ථ➡⤍㕹ᆥṱ⛁ᆊ⛮⡥ᗕ⚥ೱෑ⢖⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍⡥ᰭ⪹⽙⡶ᴚ⪱➚㊑⺍ᑆ㎩ᩭ
∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ॗ㊑⺍ᑆ㎩ᷥ㜩⢂⚶ॖ
ॗᆥṱ⡥ᰭ⪹⽙㌝ᴚ⪱ॖ
ߣߥ
ᴚ㕾ࢩᴚ∕ᑆ㎩∕⽉
⢖♑ᰭ⧭ᶱ∕⽉ᴚᶆ
࡛ ෦༡ᴡ⺍๝✱⢖♑ᰭ↝⡥⛁⹍≽ߤ͔⡥↲⡉෦೵⡥㝆ᷥᔉ⪱☻⠭᭥ࡥ
㐝⛁∍ᴅ᡽⠵⪲⤂⌉㒺⠭᥍ᷥᆭ⌉⡹ᒵ᥎ᴚ㕾ࢩᴚ∕ᑆ㎩࣑ᶵᒵ๝᫕㕹࣒ᩭ∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ⺍ᔍ෦༡
⟵⼦
ᴡ⺍ᔍ෦༡
໩᪥ࢩ᧙ᵵ
㡒⡶ᔍ෦༡
⛹࣒ᴍぅᎹ
⛹࣒༡ඵ⏕
㙍ᢞ⪱⛞∕⽉ᴚᶆ
࡛ ዹ⡥ᪿ⡥ᆥ᪝ᎅ㙍ᢞ⪱⛞⡉ථ➡ࡥ⏕❩༡⡉⤆↲ᓊ⢂⠵⟵㙥⏕❩༡㕍᭥⛁ዹ⡥␄⡥⪱
☻ᒵ᥎ᴚ∕ᑆ㎩ᩭ∕⽉㙉⛝⥡⽉㙥⧭⏞⏍✕࢏ᴚ∕ᑆ㎩ೱ⤆㝆㙉ൽ∕⽉ᔉ⪱☻⠭᭥ࡥ⛥แ㝉༡⛁
∍᪝ೱ␄⛝⤆↲⣲⡩ᆍᴚ➥⣵⡥ᔉ⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᑆ㎩⡉෦༡ᴡ⺍๝ᎅ᪺㡽෦೵⠭᥍㚖㙉⪱☻ᒵ᥎∕⽉㙥⧭⏞⏍✕࢏
㗵᣹⡵∕⽉✱༡ⷹ⪱ᴉ∑⤆⏍⧭⡉↝㙞
࡛ 㗵᣹⡵෭༡ⷹ⪱ᴉ⡉ኃ⡥࣑˵࣒ᎅ࢕⹍⏝⣲∕ᢺ࢕༡⧱⡥↲⠭᥍∕⽉㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ 㗵᣹⡵෭༡ⷹ⪱ᴉ⡉ሄ⡥ᎅ⏕❩༡⡉ሄ⡥⡥↲⡥ᔉ⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
㗵᣹⡵༡ᴉ⡥ሄ⠭᭥ዹ⡥␄⡭⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߣߦ
ആ㕾⪱⛞∕⽉ᴚᶆ
࡛ 㙥☹ೱ✱ഊ⡥ᴅ᡽⡥ᪿ⡥ṱᎅ⪱⛞⡉ථ➡ࡥ⏕❩༡⡉⤆↲ᓊ⢂⠵⟵㙥ᴚ㕾ᶮᜁᎅ
ᴚ㕾ᑆ㎩ᩭ∕⽉㙉⛝⥡⽉㙥⧭⏞⏍✕࢏࣑ᴚ㕾ᑆ㎩⡉∕⽉ᴚᶆ⠱ᴚ∕ᑆ㎩໩᪭⠵⴩ෑ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏࣒
࡛ ᴚ㕾ᑆ㎩ᎅᴅ᡽⡉⧭ᴚ㚖⠵ෑᤕ㙉⛝∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ᴡ⺍๝ೱᴅ᡽⡉⧭ᴚ㚖෭ഊ⠭᭥∢᎖⣱㙉⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㗵᣹⡵∕⽉✱༡ⷹ⪱ᴉ∑⤆⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ༡ⷹ⪱ᴉ⠱ඝෑ㙉ൽ㙉ෑࡥ⏕❩༡ෑ⤆༡⧱⠭᥍♦⿕ᷭ㎩᥍ᏙᏙ㡹ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕❩༡⡉ᰥൽᩭ⪱㇢㙑⌉⡹ᎅ෤⛁∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
⏕❩༡⡉ᰥൽᩭ⪱㇢㙑⌉⚷ᎅ෤⛁∕⽉㙉᭥⏕❩༡ೱሉ⚥⤩Ꮥ⽑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ആ㙍ᴅ᡽⡥ṱᎅ⪱Ẇ⛁∕⽉㙑ᘽᎅ⏕❩༡ೱሉ⚥⪱⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㗵᣹⡵⠱ṱ⏎⛁ആ㙍⢝⪹⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
ॗ≽㜆ᮙᑩॖ
ॗᏱ㜆ㆱ⡶ॖ
ߣߧ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
⽉⏍⛁ᎅᴡ෱⡉ድ∕⡥⚷ᒵ᥎⛡ඡᔉ⚥♭㙉᭡ࡥᆺ᫕㝽⌉⢂⚶⏍⛁ᎅ⛡ඡᴡ෱⠵⤍ൡ㙉༡⣵⛁♆⺆༡ᩭ⤆⪱㙉⛝♭㙚ᎹᏕ࢏
∕
ᆺ᫕ᴡ෱⡥⤍Ᏹ᥍⛡ඡᔉ⚥⡹⪱☻ෑࡥ∍ἵ⎕ᴩỽೱ഍ᴚᔍ↲㇍᥍♆⺆༡ᩭ➥⣵㙉ൽᔉ᭥ࡥᴡ෱⡥෦༡ᗢ⠵㡒⡶㙉⛝
ᆺ᫕↝⡥ㅥᆥṱೱ⡥↲ෑ♆↲㇍ೱᔉ⚥㓞ᴍࡥ↲㙥ᗢ⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᆺ᫕ᴡ෱⢂⚶
࡛ ᆺ᫕ᴡ෱༩⡥ᎅᔉᒵ᥎⫘ൽ㙉ෑࡥ⏕ᆥ༡✱⏕❩༡⡉ᴡ෱⛡ඡෑ⣱ⴙᩭ⹍≽㝅㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱෦↝ᎅᴉᗍ⏍㚹➚⹍Ᏹ༩⡥ࡥ㚹➚ෑ⣱ⴙࡥṵ༡㞵㚹➚༩⡥⡉ᶅ⟵ᆥ⛁∍⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ŵࣛߦߣߢᆺ᫕ᎅ↝➚♆ᤖ⡥ኃ⠭Ჱ᥍ᴉᗍ⏍ໍ⤆⡉ᆺ᫕ᴡ෱⠵↝➚㙉ෑࡥ⏍෦ᴚᶆ⠵⧱⌉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱⏍෦✵ᦽ㞵⛁ᎅᴡ෱∕⽉༩⡥ᩭ↡⤆㙉⛝ᆺ᫕ᩭ⺅ೱ㙥♭㙑ථ➡⛁ᎅᴉᗍ⏍ŵࣛߦߣߢᆺ᫕ᩭ↝➚㙉⛝ᷥ⺚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱⡉ᆥ࡛❩᭥⠱ཙᅈ㙉ෑࡥ↝➚↲⠑㙥㙍⡥✙ࡥ↡㝅ᰭࡥᬭ⪱ࡥⶑṵ⠑⪱ࡥ⌉ṵᗢ⡉✕⛭ᰭ⡥ṱⴚᔉ⚥⡹⪱☻⠱൴⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ŵࣛߦߣߢ⣵➚∕⽉෦๝ᴀṱ㕹⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
෦๝᭶⽞
෦↝෦⤆ࡖ➚ᒵ
㏽⡥㗵⿕㈡
㗽᣹⚥෦๝
ᆺᓊ༡⠑
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
㊑ㅝ᣽⽉
㏽⡥㗵ᶕᑅ
⪹≽
➚⤂༡
༡ᳱ⏍㛉
༡⥥↝➚෦๝✱⡉㜩㝉∢
ᴡ෱⡉⣹Ꮩ
ᴡ෱⡉㗽᣹⚥ೱ෦
㜩㝉∢⡹⠽ࡥ⠑➚ೱ᎖
㗽᣹⚥ṱ⛁ᒵ㓝
⣵➚⛁㈽ᩥ⠑ࡥ⛁⎕㈽ᩥ⠑ࡥ
☽㆝ᶕ⤑⠑ࡥᜁᎅ໩㜭㙚⠑ᩭ↝➚
㗽᣹⚥ᇹ㎩⤂≾
ᴡ෱๝ṱ᪝ᎅ⢂⚶
ᴡ෱ᆥ⡉↡㝅ᴚ⪱
ᴡ෱⡉➚⤂
㜩㝉∢⡹⠽ࡥ⠑➚ೱ᎖
♆ᤖ⡥ኃ☵ඵ⼒㙑⌉⚷ෑࡥŵࣛߤߤᆺ᫕➚
↝➚✕⡭㜭⡶ᴚ⪱ᩭ⟵㙥⣵➚⡉൴⡥㘵➅
༡ᳱ⏍㛉ड़ᆺ᫕⺅ೱ⺚⪵
ᆺ᫕ೱ↹ൡᆉࡥṹ⌍ᰭ
㜭⡶➡ᤕೱ⡹⚥⣵➚⡉൴⡥㘵➅
㜩㝉∢⡹⠽ࡥ⠑➚ೱ᎖
࣑㑽㗵⤆⪱⨂⛁✕⡭⡥⏕❩༡☹⠭᥍
⪵෦൥⥡
⛞ᩉ㙉⪱☻ᒵ᥎ⶥㅝᴩỽೱᆥ⢖ᔍ⤍㕹↝➚࣒
ࣛߣߢߢ࢏ߩ̧ťɇ༽⪱⪵෦⡩ᒵೱ᎖㙍൴⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
ᆺ᫕⺚⪵
㜩㝉∢⡹⠽ࡥ⠑➚ೱ᎖
⣵➚⡉൴⡥㘵➅
ೱ⎕ድ∕ⶥㅝ
࣑ŵࣛߣߥߦ➚↝➚ೱ᎖࣒
ᴉᗍ⏍⤍㕹⛁⢖ⴚᔍ㗽᣹⚥ᇹ㎩ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
༡⥥ŵࣛߤߤ➚⏍⨂㗽᣹⚥ᇹ㎩↝➚⏍ⶥඡṱ⛁∍ᆺ᫕ድ∕ᗢ⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱
⪵෦⢂⚶ࡥᆺ᫕⺚⪵ᴀ
➥⣵ⶥㅝ⏍
ᆺ᫕⺚⪵㜩⎕
⪵෦㑽㗵
ᆺ᫕⺚⪵➚⣱➩
ೱ⎕ድ∕൱⪱༡
㗽᣹⚥ᇹ㎩
ᆺ᫕ᴡ෱∑⤆
࡛ ⏕❩༡➚ᢺᶵ⧭෱⽉⌉⛁᫏⺅⚥∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⧭෱↝⡥⩹Ƹť
ࣛᴡ෱༩⡥ࡥ⛉ᷥ➡ᗢ⠵㓝㙙㙉⛝⏕❩༡᥍ṱ㈡ೱ⢖ᬭ⏕ᆥ༡༽⪱⡉ᴡ෱༩⡥ೱ߫ߢ͔
⡥↲⡭ථ➡⧭ᴡ෱ථ⠱㙍Ꮩඵㅝൽ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏Ꮩࡥᓊ⏍ᆺ࢏ᆍᴚ㜆࣑²ࢩŵ࣒⤍㕹⡉
ථ➡♒෱ථ᪽㙍Ꮩඵㅝൽ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᆺ᫕ᴡ෱༩⡥᥍⡩㙥᎖ᤖ⡥⣱㙉ᔑ➡ᤕೱ⡹ᎅථ➡⛁ᎅ∕⽉᫕፥⚭⛁᭶༡ᔍ↝⚂⛁
᫏ൽᴡ෱ථ࣑ೱ⎕෱ࢩ♒෱࣒⠵㙍Ꮩඵኃ⛝⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
⶜ṵ༡෱
⧭෱
ߣߨ
߫ߢ͔ᳩ᪽
߫ߢ͔⡥↲
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
‫ߢߦ࢏ߧߤף‬
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬
‫ߧߩ࢏ߣߥף‬
‫ߤ߫࢏ߦߥף‬
‫ߢߣ࢏ߪߥף‬
‫ߪߤ࢏ߣߦף‬
‫ߧߦ࢏ߦߦף‬
‫ߪ߫࢏ߥߧף‬
‫ߪ߫࢏ߥߧף‬
⏕❩༡ᴡ෱⛡ඡ࣑࣒
ṵ༡෱
Ꮥ⠽㕍ᩭ⴩ෑ㙉⛝ᴡ෱ථ⠵∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
⏕❩༡
➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
♒෱
࣑A࣒
ߤߥ࢏ߢ
(A)
(B)
࣑U࣒
ೱ⎕෱
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
ߥߦ࢏ߪ
ߦߢ࢏ߨ
๝ṵ
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
ߤ߫࢏ߢ
ॷ⶜ᵹ⫩ṵ༡෱࣑A࣒
⏕❩༡➚ᢺ⛁ᘡᡭ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ෱❩ථ࣑͔͔࣒
⏕❩༡➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
ǹâࣛǽߤߧߣߤđ
ߦߨ࢏ߦ
ǽṵ༡෱
࣑A࣒
ߧߤ࢏ߤࡥߧߪ࢏ߢࡥߨߥ࢏ߪࡥߨ߫࢏ߨ
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
ߩߧ࢏ߦ
ߦߨ࢏ߦ
ṵ༡෱ᮙᑩ᭶
ߤ߫࢏ߢࡥߥߦ࢏ߪࡥߦߢ࢏ߨ
ǹâࣛǽߤߪߣߤđ
ǹâࣛǽߤߪߣߧđ
ǹâࣛǽߥߦߣ߫đ
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬
ߧߤ࢏ߤ
ߧߪ࢏ߢ
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
ߨߥ࢏ߪ
ॷṵ༡෱࣑U࣒
ߨ߫࢏ߨ
ߩߧ࢏ߦ
‫ߤ߫࢏ߦߥף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
㙉ṱ⛁⛡ඡᔉᎅ⏕ᆥ༡⡉➚ᢺ㙚⛁ᘡᡭ
ṵ༡෱⠵∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
࢜ Ꮩ
ࡥṵ༡෱࣑U࣒ೱ⶜ᵹ⫩ṵ༡෱࣑A࣒ᷥᏕㅡථ➡ࡥ
࣑A࣒↝⡥⩹⡉ṵ༡෱⠵⣲➚㙍Ꮥ
ṵ༡෱೵ᴡ෱ථ࣑9࣒
ǽṵ༡෱
ᴡ෱㞵Ꮩ⛁⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡⡉➚ᢺ㙚⛁ᘡᡭ
ᴡ෱ථ⠵∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
๝ṵ
࢜ Ꮩࡥṵ༡෱೵ᴡ෱ථ࣑9࣒ೱ⏕❩༡⛡ඡᴡ෱࣑࣒
ᷥᏕㅡථ➡ࡥ࣑࣒ᴡ෱↝⡥⩹ᩭ⣲➚㙍Ꮥ࢏
ǽṵ༡෱
࣑U࣒
⏕ᆥ༡➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
ᴡ෱ථ࣑Į࢏U࢏͔͔࣒
♒෱
ड़ߣߧ࢏ߢ⡥㙉
ߣߧ࢏ߢⷹ෭ड़ߤߥ࢏ߤ⡥㙉
ߤߥ࢏ߤⷹ෭ड़ߤ߫࢏ߢ⡥㙉
ߤ߫࢏ߢⷹ෭ड़ߦߢ࢏ߨ⡥㙉
ߦߢ࢏ߨⷹ෭ड़ߦߨ࢏ߦ⡥㙉
ߦߨ࢏ߦⷹ෭ड़ߨߥ࢏ߪ⡥㙉
ߨߥ࢏ߪⷹ෭ड़ߨ߫࢏ߨ⡥㙉
ߨ߫࢏ߨⷹ෭ड़߫ߪ࢏ߨ⡥㙉
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
↝⚂
̧࣑Ǯ࣒
ǹâࣛǽߣߧߢ߫đ
ߣߧ࢏ߢ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߧߣߤđ
ߣߧ࢏ߢⷹ෭ड़ߦߢ࢏ߨ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߪߣߤđ
ߦߢ࢏ߨⷹ෭ड़ߦߨ࢏ߦ⡥㙉
ǹâࣛǽߤߪߣߧđ
ߦߨ࢏ߦⷹ෭ड़ߨ߫࢏ߨ⡥㙉
ǹâࣛǽߥߦߣ߫đ
ߨ߫࢏ߨⷹ෭ड़߫ߪ࢏ߨ⡥㙉
ೱ⎕෱
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
⏕❩༡➚ᢺ
̧࣑Ǯ࣒
ṵᴡ㛕ᑅ
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
๝ṵ
⏕❩༡➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
↝⚂
̧࣑Ǯ࣒
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬
ṵᴡ㛕ᑅ
࣑U࣒
ǹâࣛ²ߤߧߣߤđ
ߦߨ࢏ߦ⡥㙉࣑ߦ⏕➚࣒
ǹâࣛ²ߥߣߣߧđ
ߨ߫࢏ߨ⡥㙉࣑ߪ⏕➚࣒
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤ߫࢏ߦߥף‬
ṵ༡෱෭⏕ᆥ༡೵ᴡ෱ථ
⏕ᆥ༡⡉➚ᢺ⛁ᘡᡭ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
⏕ᆥ༡➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
ᴡ෱ථ࣑Į࢏U࢏͔͔࣒
♒෱
ೱ⎕෱
ߤ࢏ߢड़ߨ࢏ߢ
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
ߩ࢏ߤड़ߣߦ࢏ߧ
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
ߣߨ࢏ߢ
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
ߤߥ࢏ߢ
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
ߤ߫࢏ߢ
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
ߣߩ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
⺅ೱᆺ᫕ᢺ
ṵ༡෱
ॷ ༡
ᷩ⏕❩༡᷺⡶ᆺ᫕ᢺ̧࣑˝࣒
ߦߨ࢏ߦ̧Ǯ
‫࣒͔ߧ࣑ߢߩ࢏ߤߣף‬
ߦ࢏ߢ̧Ǯ
‫࣒͔ߧ࣑ߧߥ࢏ߨף‬
‫࣒͔ߧ࣑ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫࣒͔ߢߣ࣑ߧߥ࢏ߨף‬
đߣߤߢđǹǤU²²ߣ
đߣߦߢđǹǤU²²७
đߣߨߢđǹǤU²²ߣ
đߣߪߢđǹǤU²²ߣ
ߧ࢏ߤ
ߨ࢏ߧ
ߩ࢏ߩ
ߩ࢏ߦ
ߪ࢏ߩ
๝ṵ
đߤߢߢđǹǤU²²ߣ
đߤߤߢđǹǤU²²ߣ
đߤߦߢđǹǤU²²ߣ
đߤߨߢđǹǤU²²ߣ
ᆺ᫕ᢺ
ߪ࢏ߦ
ߣߣ࢏ߢ
ߣߥ࢏ߢ
ߣߥ࢏ߢ
♒෱ථ
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
‫ߢߦ࢏ߧߤף‬
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬
⺅ೱᢺ̧࣑˝ࢩ͔࣒
ߢ࢏ߢߤ
ߢ࢏ߢߨ
ߢ࢏ߣߤߧ
ߢ࢏ߣߪ
ߢ࢏ߤߩ
ߢ࢏ߥߧ
ߢ࢏ߧߥ
ߢ࢏ߨߧ
ࣛṵᴡ㆕㎩⛁⛡ඡᔉᎅ⏕ᆥ༡ᎅᴡ෱ථ⛁↲෱⚷⡥ߣ͔Ꮺߢ࢏ߢߣ̧˝⠭᥍⺅ೱᆺ᫕ᢺ⠵ඵ↡㙉⏞⏍✕࢏
ॷ ⏕
ᆥ༡ᮙᑩᶵ⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ࣒
‫࣒͔ߢߣ࣑ߤߧ࢏߫ף‬
ߧ࢏ߤ̧Ǯ
đߣߢߢđǹǤU²²ߣ
ॷ ᴡ
෱ථ⛁ᘡᩩ⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ࣒
ࣛᆺ᫕ᴡ෱∕⽉༩⡥⛁ᘡᩩ⺅ೱ⺚⪵ᢺ⠱⣵ⶥ♒෱༩⡥㙚⠭᥍ඵ↡㙉⏞⏍✕࢏
‫࣒͔ߧ࣑ߢߩ࢏ߤߣף‬
ߧ࢏ߤ̧Ǯ
๝ṵ
ᆺ᫕ᢺ
➚ᢺ̧࣑Ǯ࣒
ᮙᑩ๝ṵ
‫࣒͔ߧߣ࣑ߧߥ࢏ߨף‬
㙍ᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७७ĘߣU9²ߣ७࣒
‫࣒͔ߢߣ࣑ߤߧ࢏߫ף‬
‫࣒͔ߢߣ࣑ߤߧ࢏߫ף‬
⡩㈽᪝⚥㙍ᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७७ĘߣU9²ߤ७࣒
‫࣒͔ߢߣ࣑ߤߧ࢏߫ף‬
‫࣒͔ߢߣ࣑ߤߧ࢏߫ף‬
ߩ࢏ߤ̧Ǯ
‫࣒͔ߧ࣑ߧߥ࢏ߨף‬
ߩ࢏ߤ̧Ǯ
ߥ࢏ߤ̧Ǯ
ߩ࢏ߤ̧Ǯ
ߩ࢏ߤ̧Ǯ
࣑Ꮩ⟵ࡤ̧˝࣒
ߣ࢏ߨ ߤ ߤ࢏ߥ ߥ࢏ߤ ߦ ߧ࢏ߤ ߨ
ߩ࢏ߤ ߪ࢏ߥ ߣߢ ߣߣ ߣߥ ߣߦ࢏ߧ ߣߨ ߤߥ ߤ߫ ߥߤ ߧߢ
ߢ࢏ߤߧ ߢ࢏ߤߧ ߢ࢏ߤߧ ߢ࢏ߤߧ ߢ࢏ߥߤ ߢ࢏ߥߤ ߢ࢏ߥߤ
ߢ࢏ߣߧ ߢ࢏ߣߧ
ᕁᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७७ĘߤU9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߥߣ ߢ࢏ߥߣ ߢ࢏ߦߩ
ሕᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७७ĘߦU9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߧߩ ߢ࢏ߨ߫ ߣ࢏ߢߢ
ሕᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७˜ĘߦU9²ߤ࣒
ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ
ሕᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७²ĘߦU9²ߤ࣒
ߣ࢏ߢߢ
⡩㈽᪝⚥ሕᴚ㚖⽥∩㎩
࣑đ७७७७ĘĘU9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߥߩ ߢ࢏ߥߩ ߢ࢏ߥߩ ߢ࢏ߥߩ
ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ ߣ࢏ߢߢ
ߥߨߢ⽥∩㎩
࣑đ७७७७Ęߦť9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߦߧ ߢ࢏ߨ߫ ߢ࢏ߨ߫ ߣ࢏ߢߢ
⎝᪭ᑆ㎩
࣑đ७७७˜ĘøU9²ߣ࣒
ߢ࢏ߦߧ
ߢ࢏ߦߧ
ߢ࢏ߦߤ
đƊťᑆ㎩
࣑đ७७७˜ĘđU9²ߣ࣒
ߢ࢏ߧߦ ߢ࢏ߧߦ ߢ࢏ߧߦ ߢ࢏ߨߪ ߢ࢏ߨߪ
²Ɗťᑆ㎩
࣑đ७७७७Ę²U9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߧߪ ߢ࢏ߧߪ ߢ࢏ߧߪ ߢ࢏ߧߪ
Ᏹ㜆ᑆ㎩
࣑đ७७७७Ę²U9²ߣ७࣒
ߣ࢏ߣߪ ߣ࢏ߣߪ
⨂Ᏹ㜆ťA
࣑đ७७७७ĘťU9²ߣ७࣒
ᶮ൩⡥
࣑đ७७७७ĘUU9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߣߩ ߢ࢏ߣߩ ߢ࢏ߣߩ
ᴅᏖ↲⽉㜆
࣑đ७७७७ʘU9²ߣ७࣒
ߢ࢏ߤߤ
ᳩᎹ²Ƹ
࣑đ७७७˜ĘƸU9²ߣ࣒
ߢ࢏ߨ߫
ߣ࢏ߪߧ
ߢ࢏ߩߩ
ߣ࢏ߥ߫ ߣ࢏ߥ߫
ߢ࢏ߥߤ ߢ࢏ߥߤ
²цʒθͱƸ̈͝ϩ²k
࣑đ७७७˜Ę9U9²७࣒
⎝᪭ᑆ㎩㜹
࣑đ७७७çĘøU9²७࣒
ߢ࢏ߩ
ߢ࢏ߣߥ ߢ࢏ߣߩ
ॷ ⏕
ᆥ༡⨂²Ƹ̧̈ϩೱ㓝㙙ᔉ⚥⡹⠵ථ➡²Ƹ➚ᢺߣ̧ǮᏪߢ࢏ߢߨߥ̧˝⠵⺅ೱ㙍Ꮥ࢏
ॷ ²
цʒθͱƸ̈͝ϩ²Ɵ࣑đ७७७˜Ę9U9²७࣒ೱ㓝㙙ᔉ⚥⡹⠵ථ➡ࡥߣᏱᏪߢ࢏ߧऌ̧˝⠵⺅ೱ㙍Ꮥ࢏
Ꮩࡥ²цʒθͱƸ̈͝ϩ²Ɵ⡉➚ᢺ⡥⣵ⶥ⏕ᆥ༡⨂ߧߢऌ१ᩭⷹ෭㙉ᎅථ➡ᎅ⺚⪵㙉⪱☻ᎅᏕ࢏
ߣߪ
ߣ࢏ߤ
ṵ༡෱
ॷ
⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺඵ↡ᴚᶆ
ࣛᴡ෱ථᴀ༩⡥⛁ᘡᩩ⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ࣒
ࣛ⏕ᆥ༡ᮙᑩᶵ⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ࣒॔ॣ࣑⛡ඡᔍೲ⏕ᆥ༡⡉⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣒࢜Ɵɇɵ̷ʪ⴩⥡
ࣛ⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ॔ ॐ
࢜⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ෭⏕❩༡༡ᷩᆺ᫕ᢺ⡉㙚⡥ߣߢߢऌ̧˝⠵ሉ⪱☻ᒵ᥎㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏ߣߢߢऌ̧˝⡥ሉᎅථ➡
ᮙᖹ⠵ṵ᪝㙉⛝∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⛹࣒đߤߢߢđǹǤU²²ߣ⡉ථ➡⏕❩༡ᆺ᫕᷺⡶ᢺ⡥ߪ࢏ߦऌ̧˝⡥Ჱ᥍⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ॐ ࣒⡥߫ߣ࢏ߨऌ̧˝⠵ሉ⪱
☻ᒵ᥎㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
ॷඵ↡⡉⛹
๝ṵ
♒෱ථ
♒෱࣑ ࣒
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
༩⡥࣑͔࣒
Ꮩ⟵ᆺ᫕ᢺ
̧࣑˝ࢩ͔࣒
ߥߧ
ߧߢ
ߣߧ
ߢ࢏ߢߤ
ߢ࢏ߢߨ
ߢ࢏ߣߤߧ
๝ṵ
⏕ᆥ༡ᮙᑩ
⏕ᆥ༡࣑ ࣒
ሕᴚ㚖⽥∩㎩࣑đߢߩߤ˜ĘߦU9²ߣ࣒
⎝᪭ᑆ㎩࣑đߢߧߤ˜ĘøU9²ߣ࣒
㙍ᴚ㚖⽥∩㎩࣑đߢߥߤ˜ĘøU9²ߣ࣒
⺅ೱᆺ᫕ᢺ̧࣑˝࣒
॒
ߢ࢏ߩ
ߥ࢏ߢ
ߣ࢏ߪߩߧ
Ᏹ⌉࣑k࣒
Ꮩ⟵ᆺ᫕ᢺ
̧࣑˝ࢩk࣒
ߦ
ߥ
ߣ
ߢ࢏ߦߧ
ߢ࢏ߦߧ
ߢ࢏ߤߧ
⺅ೱᆺ᫕ᢺ
̧࣑˝࣒
॒
ߣ࢏ߪߢ
ߣ࢏ߥߧ
ߢ࢏ߤߧ
⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ
̧࣑˝࣒
ॣ࣑ ॒ ࣒
ߧ࢏ߧߩߧ
⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ
̧࣑˝࣒
ॣ࣑ ॒ ࣒
ߥ࢏ߦ
ࣛ⸎⺅ೱᆺ᫕ᢺ࣑ ॐ ࣒॔ߧ࢏ߧߩߧॐߥ࢏ߦ॔ߪ࢏߫ߩߧऌ̧࣑˝࣒
ᆺ᫕ᴡ෱⢝⪹ᴀ⹍≽ᕁ࿉
❩ථࣈ͔͔ࣉ
⹍≽ᕁ࿉ࣈ͔͔ࣉ
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
‫ߤߤ࢏ߤߤף‬
‫ߢߦ࢏ߧߤף‬
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬
‫ߧߩ࢏ߣߥף‬
‫ߤ߫࢏ߦߥף‬
‫ߢߣ࢏ߪߥף‬
‫ߪߤ࢏ߣߦף‬
‫ߧߦ࢏ߦߦף‬
‫ߢߪ࢏ߢߧף‬
‫ߪ߫࢏ߥߧף‬
ߢ࢏ߩߢ
ߢ࢏ߩߢ
ߢ࢏ߪߢ
ߣ࢏ߢߢ
ߢ࢏߫ߢ
ߢ࢏߫ߢ
ߣ࢏ߢߢ
ߣ࢏ߣߢ
ߣ࢏ߣߢ
ߣ࢏ߤߢ
ߣ࢏ߥߧ
ߣ࢏ߦߥ
ߣ࢏ߨߢ
ߤ࢏ߢߢ
ߤ࢏ߣߢ
⢝⪹
AߣߤߤߢƟࣛߢ
࡛ ‫ף‬
ߣ߫࢏ߢߧ⡥↲⡉ᴡ෱⡉ථ➡ᴉᗍ⏍ᴉථ⪹࣑AߣߤߤߢƟࣛߣࢩߤ²࣒ᜁᎅථ⪹
࣑AߣߤߤߢƟࣛ²࣒⢝⪹⡉ᓊ෱⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
⛡⪹࣑AߣߤߤߢƟࣛĮ࣒⢝⪹⠵↝➚㙑ථ➡ᆥ♆࣑垩䷭࣒⡥ᆟ☵ᴡ෱㏽⊁⛁
ᘡᩩ⡩᭶㘭㙥↝ෑೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
AߣߤߤߢƟࣛߣࢩߤ²ᜁᎅ
AߣߤߤߢƟࣛ²
ߣ߫
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
ᆺ᫕ᴡ෱ᷥ෱ᴚᶆ
ᴡ෱ᆥṱ⛁⡥ᰭ⪹ࡥ⌉ṵᗢ⡥⽙㌝ᔉᎅ൴⠵ᴚ⪱㙉༡⟵㙥∍ᎅᆺ᫕ᴡ෱⡉ᷥ෱ᴀ∕⽉⨂⛁ᴡ෱ᳱ᷺⡥⨂➅㙚ᎹᏕ࢏
ᴡ෱⡥ቩ⺍ᔉ⚥⡹ᎅ⢖≽⛁ᘡᡭ⣲⣹㙍ᳱ᷺ᴚᶆ⠵∑⤆㙉⛝⣲➚㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ෱ቩ⺍⢖≽
⏕❩ቩ⺍
ቩ⺍༡೵
ᳱ᷺ᴚᶆ
ߣ഍⟅⡥↲
ᴡ෱㘱⽉
ߣ഍⟅ᳩ᪽
㈽⡥㙂
ࣛ
㈽⡥㙂
⏕ᆥቩ⺍
ᆺ᫕ᴡ෱➚⤂ᴚᶆᴀ⧭⡉↝㙞
ᆺ᫕ᴡ෱⢂⚶⡉⨂➅➅≽
࡛ ᴡ෱ᆥṱ⡉⌉ṵ⡥ᆙ☵⡹⪱☻ᒵ᥎㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱ᆥṱ⛁⡥ᰭ⪹ᴀṹ⌍ᰭ⡥ᆙ☵⡹⪱☻ᒵ᥎㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱ድ∕⡥⚷ᒵ᥎㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱➚⤂ᴀᷥ෱⏍⢂⚶ໍ⤆⠵⧱⌉㙉⏞⏍✕࢏
ߣ࣒⪹≽⽉㝉➚⤂⏕⏍
ॷᮙᗑᴡ෱➚⤂⏍໩᪭෭ഊ⡥⪹≽⽉㝉⢂⚶⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
ॷᴡ෱➚⤂⏍⪹≽⽉㝉⢂⚶⠵⏕⏍㙉⪱☻⠭᭥ᴡ෱ᆥṱ⛁↡㝅ᰭ⡥⇎∢ᔉ⚥♆⺆༡ࡥᴩỽᩉᗢ⨂➅ṱ㕹⛁⽉᭶⣲⡩
⊁↲⡥⇎༩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ॷᮙᗑ⪹≽⽉㝉♆ᤖ⠱ߢ࢏ߤऌ̧˝˙ࢩʀ͔ߤ⡥㙉᥍⠑⪱ᔉᒵ᥎♆ᤖ⥡⣹༡᥍⥡⣹㙉⏞⏍✕࢏
‫ߧߥ࢏ߨף‬ᓊᴡ෱
➚⤂ṱ⟵
⪹≽
ⴙᏙᴩỽ
♆ᤖ⥡⣹༡
⪹
㈽⡥㙂
♆ᤖඵ
࣑ťθʪϑϑЇθʪ
Їɇ˝ʪ࣒
ෑ♆㜩⎕
≽
ߤ࣒ᴡ෱➚⤂ᴚ㚖
ॷᴡ෱➚⤂ᴚ㚖⠱➚⤂ᰭ㡁᩵⡥㙉㚖⡥ᆉ⼒᭥⠭᥍⠑⡶ᔉᎅᴚ㚖⠭᥍➚⤂⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
ॷ➚⤂ᰭ㡁᩵⡥↲㚖⠭᥍⪵㙺ᔉᎅථ➡ᎅ⹍Ᏹ㙍㘭㙉⛝⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱➚⤂㞵ድ∕ഁ⪱ᩭ⟵㙥↝➚ᔉᎅഁ⪱♒⠱⪱⤆ᔍ⤍㕹⠵↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
㝚∢ṵ⡥㙙⠑ᔍഁ⪱♒⡉ථ➡ᴡ෱ṱ⏎⠵⠑ᴍ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߤߢ
ᆺ᫕ᴡ෱⣹Ꮩࢩ㝆෱ೱ෦
࣑ߣ࣒ 㘵
➅㙍෦๝ೱᮙᕁ⡹ᎅ⪱㝆⡩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣛᴡ෱⣹Ꮩ༡ࡥᴡ෱㝆෱༡ࡥᴡ෱⣹↞෦๝ࡥᴡ෱ᴌ⽙ᗢ
࣑ߤ࣒ ᴡ
෱⣹Ꮩ⏍ᴡ෱⣹Ꮩ༡ᩭ⡥➚㙉⏍ෑࡥ⣹Ꮩ᭥⡥ᴡ෱༩⡥ᴚ㚖෭
߫ߢঌᩭ⡥᧙ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ໩᪭෭ഊ⡥⣹Ꮩ᭥⡥ථ↝ࡥ๥ිࡥൡ⽍᭥⡥ᴍ⇎㙉⪱☻ᒵ᥎⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
ථ↝
๥ි
ൡ⽍᭥
࣑ߥ࣒ ᴡ
෱⣹Ꮩ᭥⡉ൡ⽙ᜁᎅ๥ි⛁⡉㙥ೱ⎕ድ⺍⡥ᴍ⇎㙉⪱☻ᒵ᥎⣹↞෦๝ᩭ⡥➚㙉⛝ᴡ෱⣹Ꮩ᭥⠵⤆ᒹ㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߦ࣒ ☽
᫏⠱෦๝ᩭ⡥➚㙉⛝ᴡ෱㝆෱⢂⚶⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
ㅥᣝ⽉ㆱ⡶
⠊ሌㆱ⡶
♆ⶍᏱ
ᴡ෱
ॗ㝆෱༡ॖ
ᴡ෱ථ
U࣑͔͔࣒
‫ߧߥ࢏ߨף‬
ᴡ෱
㗽᣹⚥ᇹ㎩
㝆෱ṱ༻⡥࣑͔͔࣒
༡⥥㝆෱༡⡥➚⏍
ŵࣛߦߣߢ➚
㝆෱༡⡥➚⏍
ㅥᣝ⽉ㆱ⡶
⠊ሌㆱ⡶
ߢड़ߢ࢏ߧ
ߣ࢏ߢड़ߣ࢏ߧ
ߣ࢏ߧड़ߤ࢏ߢ
‫ߤߧ࢏߫ף‬
ߢड़ߢ࢏ߧ
ߣ࢏ߢड़ߣ࢏ߧ
ߣ࢏ߧड़ߤ࢏ߢ
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
ߢड़ߢ࢏ߧ
ߣ࢏ߢड़ߣ࢏ߧ
ߣ࢏ߧड़ߤ࢏ߢ
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
ߢड़ߢ࢏ߧ
ߣ࢏ߢड़ߣ࢏ߧ
ߣ࢏ߧड़ߤ࢏ߢ
࣑ߧ࣒ 㝆
෱ṱ㜆↲⡥☽᫏ൽᔉ⚹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᏕ⠽໩᪭⠱⢉ᮬᔍ㝆෱㜆↲⡶ᎹᏕ࢏
ථ↝
⧭᩵
೹ᡭ⫁
ṹ໑⡭ᕁ࿉
࡛ ᴡ෱⣹Ꮩ㞵⣹Ꮩ᭥⡉ᵵ࣑9Їθθ࣒ᩭ⤍ൡ㙉⪱☻⠭᭥ᆺ᫕ೱ⎕ೱድ∕ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᴡ෱⛁⡥ᰭ⪹⡥ᗕ⚥ೱ᭥⨂➅ṱ㕹⡥⊁↲ᔉൡᆉ⤍㕹∢᎖⡥⣱㙉ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍
ᴡ෱⠵☵ᢉᴚ㚖⠭᥍㙉⛝⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏
ߤߣ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
㗽᣹⚥⤂≾ṱⶥඡ
࡛
㗽
᣹⚥ೱ෦㞵㕍⧱⽉⌉⛁⣲㙚㙍⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࡛
⤂
≾ᴡ෱⡉⨂⏝⠵⡭⽉⏍」㗽᣹⚥ᇹ㎩ᩭ⊁⠭᥍ᒽᤕⶥඡ㙍㞵໩᪭⡉ᴚ㚖෭ഊ⡥㊑ㅝ᣽⽉᥍ᒽᤕⶥඡ㙉⏞⏍✕࢏
࡛
㗽
᣹⚥⤂≾᭥⛁ᆺᓊ✕⡭⠵ᴉᗍ⏍ᒵ㓝㙉⏞⏍✕࢏
㊑ㅝ᣽⽉
㗽᣹⚥⤂≾᭥
㗽᣹⚥ᇹ㎩
❩ථ
࣑Uࡥ͔͔࣒
㊑ㅝ
࣑Ę࡛͔࣒
㗽᣹⚥ೱ෦
࣑øࡥ͔͔࣒
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬
‫ߪߪ࢏ߧߣף‬
ߣߦड़ߣߪ
ߥߦड़ߦߤ
ߦ߫ड़ߨߣ
ߨߪड़ߪߤ
ߪ࢏ߩड़߫࢏ߣ
ߣߤ࢏ߪड़ߣߥ࢏ߤ
ߣߨ࢏ߤड़ߣߨ࢏ߨ
ߣ߫࢏ߥड़ߣ߫࢏ߩ
‫ߧߢ࢏߫ߣף‬
ߣߢߢड़ߣߤߢ
ߤߥ࢏ߨड़ߤߦ࢏ߢ
ೱ෦㜆↲
ߦߧঌग़ߤঌ
ᮮ㆕⎕㐙ᇹ
߫ߢঌग़ߤঌ
ᴡ෱
ŵߢ࢏ߦड़ߢ࢏ߪ
U
ø
࢜ߣĘ࡛͔॔ߣߢ̧˝˙࡛ʀ͔
࡛ ➚⤂⡥㘵➅㙍ථ➡⛁ᎅᴉᗍ⏍⪹≽ἅ᥍⡺⠵⏕⏍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ 㗽᣹⚥ᇹ㎩ᎅ⤍㕹⛁ᓊ᷺ᔉ⚥⡹ᎅṱ㕹⠵ᴉᗍ⏍↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⛡ඡᴡ෱⠵๝ṱᤕ♭㙑ථ➡ᎅᴡ෱⛁໑⛥⡥ᆉἵ㎱᪭ᗢ⡥ᴍ⇎㙉⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᇹᰥ෭ᒵ㙍㢉⠭᥍⥡⡥᭥㗽᣹⚥ṱೱ㏽⊁ᔉᲱ᥍⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ŵࣛߦߣߢᆺ᫕ᎅ♆ᤖ⡥ኃ☵㗽᣹⚥⤂ⷺ᭥⛁ᆺᓊ✕⡭⠵ᒵ㓝㙉⪱☻⠭᭥ᆺ᫕ድ∕➡ᤕೱ⡹⠭Ჱ᥍ᴉᗍ⏍ᆺᓊ✕⡭⠵ᒵ㓝㙉⏞⏍✕࢏
⏕❩༡⼒ᴡ෱⏍෦ᴚᶆ
ߣ࣒ᴡ෱ᴚ㚖
ᆺ᫕ᴡ෱⠱⣵᭥ᴀ⼒᭥⡩⺍⡥ೱ᎖㙉᭡ࡥ∕⽉㛵⢖⥡൥⛁᫏⺅⚥⣲⣹㙍ᴚᶆ⠵
∑㇎㙉⛝∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ቪ☵➴๝ᬾ⠵↝➚㙑ᘽ⧭⡉↝㙞
⤆᭥⛡ඡ
⥽⼒⛡ඡ
➡⼒⛡ඡ
ቪ☵➴๝ᬾ
࡛ ༡
༡❩෱⛁⊁↲⡥ೱ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ቪ☵➴๝ᬾ⧭⟵⡉ᵵ࣑9Їθθ࣒ᩭ⤍ൡ㙉ෑቪ⎕ᎅ൴⠵ᴚ⪱㙉༡⟵㙥ᒵᦽᩭᮙ∍᪝ᴀᏙ᭥⛁ᒵ㓝㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ቪ☵➴๝ᬾ⛁⣵∑ᗢ⠵㊦෭⏍㆝ථ➡⛁ᆑ⽥᥍➥ṱṵ⡥⣵∑⠵⊁↲⏍㆕⪱☻ᒵ᥎⣵∑෱ᴀṱ⏢ᗢ⠭᥍⣵∑⠵ᷥ㜩㙉⛝
⧭⏞⏍✕࢏
ߤߤ
ߤ࣒⏕❩༡ᆺ᫕ᴡ෱⛡ඡ
๝ṵ
⤆᭥ᴡ෱⛡ඡ
⼒᭥࣑㙉㚖࣒ᴡ෱⛡ඡ
ࣛᴡ෱⿕ᵵᩭṵ᪝㞵⢂⚶㙉⏞⏍✕
⢂⚶ᴚᶆ
ࣛ༡༡ᴅᏖ⡉ቪ☵➴๝ᬾ⠵ṵ᪝㙍㞵ᴡ෱⢂⚶⠵㙥
⧭⏞⏍✕࢏
ࣛᴡ෱⿕ᵵ⡉ቪ☵➴๝ᬾ⠱↝➚㙉ෑ⢁㙉ᎅṱṵ᪽
ṵ᪝㙉⏞⏍✕࢏࣑↝➚㙉⪱☻ᎅ෤⠵ṵ᪝㙑ථ➡ࡥ
⩁ᗢ⢂⠱ᓊᰭ⡥༡༡ᆥṱ᥍ᗕ⚥೹⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
ࣛᴡ෱⢂⚶ᴀᏙ⛥⢝⢂⚶✵ᦽ㞵ᆙᎅ๝ᬾ⠱᪺☵
⧭⏞⏍✕࢏
⩁ᗢ⢂⠱ᓊᰭ⡥༡༡ᆥṱ᥍ᗕ⚥೹⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣛᴡ෱⿕ᵵ⡉㙉ṱᩭᬭ⣱ෑ⤆㙍㞵↲ṱᩭෑ⤆ᴅ᡾ᎹᏕ࢏उउ
ᆺ࡛ᆍᴚ㜆
࣑²ࢩť࣒
ೱ⎕⼒ᴡ෱
ೱ ⎕ ⼒ ᴡ ෱
♒⼒ᴡ෱
♒⼒ᴡ෱
⏕❩༡⛁ᴡ෱⠵➚⤂㙑ථ➡⧭⡉↝㙞
࡛ ᴡ
෱⠵⤍㕹⛁➚⤂㙑ථ➡⛁➚⤂⛥ᴀṹဴ⛁⡉㙥༡༡ೱ⊁↲ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏ᴚ⛭㓝᥍➚⤂⛁⡉㙍⊁↲⡥⛹↲ᔉᎅṱ⟵ᩭഁ⏭㞵
⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏➚⤂ṱ⟵⥽⼒⼒᭥⛁⏕❩✙ᒵᩭഁ⪱㙉༡⟵㙍∭∍ೱ⢖ⴚᔉ⚥⡹⠭Ჱ᥍➚⤂⏍⊁↲ᔉ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ∍
ἵ⎕ᴩỽᆥṱ⛁ᎅ༡ᳱ➚ĮࣛŵÃʝᴀ㈽㗵ᥑťAçÃʝ⡥ᗕ⚥⡹༡ᘽᰩ⛁ࡥ➚⤂⛥⛁⡉㙥⊁↲ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏ᴉᗍ⏍໩᪭෭ഊ⡥⤇⠱
ᰭ⌉൥ᗢ⠵⡥➚㙉⛝∍ἵ⎕ᴩỽᮩⶥ㙉ṱ⡉ᴡ෱⠵ഁ⏭㞵⛁➚⤂⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏⤇⠱ᰭ⌉൥⛁∍ᰭ⡥㡉ᣝᆥ᪥ථ➡➚⤂⛁ᴚ㙥ೱ
ᔉᲱ᥍⤇⠱⌉൥⠱ᰭ⡥㡉ᣝᆥ᪝⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕ᆥ࡛❩༡⛡ඡᴡ෱⠱∍᥍೵∞⡥⚷⚥♭㙉᭡⤍㕹⛁Ᏸ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏࣑⪵ᓊ⛁⡉㙥㏽⊁ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ∍
ἵ⎕ᴩỽ㙉ṱ⡉ᳱ᷺ᴡ෱⤍ൡ⏍ᴡ෱⣹Ꮩ༡᥍⢉ᡭᆩ㞵➚⤂㙉⏞⏍✕࢏
⣹Ꮩ㙉⪱☻ෑ⛥⠵ೱ㙑ථ➡ᆥṱᆺ᫕⛁⡉㙥↲㙥ᩭ⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
∍ἵ⎕ᴩỽ
∍ἵ⎕㓝㎩
✙ᒵ∭∍
ᰭ⌉൥
ॗᆺ࡛ᆍᴚ㜆࣑²ࢩť࣒ॖ
Ꮬ㢉
⛥᪭
ॗ∍ἵ⎕ᴩỽॖ
ߤߥ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
ᆺ᫕ᴡ෱∕⽉⛹
ߣ࣒ǽṵ༡෱↝➚⏍
ߤ࣒ṵᴡ㛕ᑅ↝➚⏍
ߤߦ
ᆺ᫕ᴡ෱㚹➚༩⡥ᴀ⣲➚⛹
๝ṵ
ǽṵ༡෱᪽⠵⡥➚㙍∕⽉
⏕❩༡
ǽṵ༡෱෭ṵᴡ㛕ᑅᩭ⡥➚㙍∕⽉
⏕❩༡
ṵ༡෱
ṵ༡෱
ṵᴡ㛕ᑅ᪽⠵⡥➚㙍∕⽉
⏕❩༡
ṵᴡ㛕ᑅ
ṵᴡ㛕ᑅ
⏕❩༡
ߣᏱ∕⽉
⏕ᆥ༡
⏕ᆥ༡
⏕ᆥ༡
๝ṵ
ᴡ෱⹍Ᏹ
㚹➚༩⡥
⛹
⏕⤍
ᴡ෱༩⡥
࣑ᴡ෱
ᗢೱ༩⡥࣒
ߤߢߢऌ͔⡥㙉
࣑ߤߤߢऌ͔⡥㙉࣒
ṵᴡ㛕ᑅ᪽⠵⡥➚㙍∕⽉
⏕❩༡ड़⏕ᆥ༡
⸎
ᴡ෱༩⡥
ᴡ෱⹍Ᏹ
㚹➚ෑ⣱ⴙ
ṵ༡㞵
㚹➚༩⡥
ߣߢߢߢऌ͔⡥㙉
⏕❩༡ड़⏕ᆥ༡
ߣߣߢࢩߣߣߢऌ͔⧭ߤ࣒
⏕ᆥ༡ड़⏕ᆥ༡
ߧߢऌ͔⡥㙉
⹍ⷹᆺ᫕ṵ༡෱
ड़᪹⪱᪺⏕ᆥ༡
ᴡ෱༩⡥
ǽṵ༡෱᪽⠵
⡥➚㙍∕⽉
ǽṵ༡෱෭ṵᴡ㛕ᑅᩭ
⡥➚㙍∕⽉
ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐΧख़ߤߢߢ࣑ߤߤߢ࣒͔
ᗢೱ༩⡥
ɇॐɵॐ˵ख़ߤߢߢ͔࣑ߤߤߢ͔࣒ࡥɇॐ̈ॐ̧ख़ ǽṵ༡෱ࡤߢ࢏ߧ͔ࡥ
ߤߢߢ͔࣑ߤߤߢ͔࣒
ṵᴡ㛕ᑅࡤߣ͔
ɇॐ̈ख़ߤߢߢ͔࣑ߤߤߢ͔࣒
ǽṵ༡෱᪽⠵⡥➚㙍∕⽉
ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐ˵ॐ̈ॐ̟ॐ̧ॐ̷ॐ͔ॐ͝ॐΧख़ߣߢߢߢ͔
ǽṵ༡෱෭ṵᴡ㛕ᑅᩭ
⡥➚㙍∕⽉
ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐ˵ॐ̈ॐ̟ॐ̧ख़ߣߢߢߢ͔
ṵᴡ㛕ᑅ᪽⠵⡥➚㙍∕⽉
ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐ˵ॐ̈ख़ߣߢߢߢ͔
²ߣख़ߣߣߢࢩߣߣߢ͔
²ߤख़ߧߢ͔
ߦߧऌ͔⡥㙉
ɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐΧख़ߦߧ͔ࡥ̈ख़ߦߧ͔
ߦߧऌ͔ड़߫ߢऌ͔⧭ߣ࣒
➅๝⥡൥⠵᪽⥢㙥♭㙙
ṵᴡ㆕㎩
ߤ͔⡥㙉
ṵᴡ㆕㎩✱⏕ᆥ༡೵
⴩ෑ↝㙞
⏕⤍ᴡ෱༩⡥
ߤߢ͔⡥㙉
²ࢩŵ⤍❩
㙥Ꮺᮙᑩ
⴩ෑ↝㙞
kǤࣛkߤߦƊ࣑ߣ⏕࣒
ǹUࣛk७७çߤ७७७࣑ߤ⏕࣒
ǹUࣛk७७çߥ७७७࣑ߥ⏕࣒
kkǤᳩᆥ⢖⤍㕹⣲➚࣑ᶮ൩⡥㜆࣒
⧭ߣ࣒➅๝⥡൥
๝ṵ
⥡൥
⛹
⹍ⷹᆺ᫕ṵ༡෱ड़
᪹⪱᪺⏕ᆥ༡
ߦߧ͔ख़ɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐΧख़߫ߢ͔ࡤೱ⪱෱࣑ɵࡥʀࡥʒࡥʪࡥ˙ࡥ˝࣒↝⡥⩹ߣᏙඵ
ㅝൽ∕⽉
⹍ⷹᆺ᫕ṵ༡෱෭⏕❩༡↝⡥⡉ᴡ෱࣑⧭ᴡ෱࣒⡉↝⡥⩹ೱ
ߣᏙඵㅝൽ∕⽉ᔉ⪱☻♉Ꮥ᭥ࡥ
ɇॐ࣑ɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝࣒уߤॐ˵ॐ̈ॐ̟ॐ̧ॐ̷ॐ͔ॐ͝ॐΧख़ߣߢߢߢ͔
⸎⛡⢖ᴡ෱⥡൥
⹍ⷹᆺ᫕ṵ༡෱෭⏕❩༡↝⡥⡉ᴡ෱࣑⧭ᴡ෱࣒⡉↝⡥⩹ೱ
ߣᏙඵㅝൽ∕⽉ᔉ⚹Ꮥ᭥ࡥ
࣑ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝࣒уߤॐ˵ॐ̈ॐ̟ॐ̧ॐ̷ॐ͔ॐ͝ॐΧख़ߣߢߢߢ͔
ೲǽṵ༡෱ड़ೲ⏕ᆥ༡
˵ࡥ̈ࡥ̟ࡥࡰΧख़ߦߧ͔
⏕❩༡⛁∍ೱ⢖ᬭ⏕ᆥ༡༽⪱⡉ൡ᪝✱ೱ⢖ೱ༽➥⏕ᆥ༡༽⪱⡉ൡ᪝ⴙ⡥ख़ߦߧ͔
࣑ɇॐɵॐʀॐʒॐʪॐ˙ॐ˝ॐΧ࣒࣑ࣛɇॐ˵࣒ख़ߦߧ͔
⧭ߤ࣒⏕ᆥ༡ೱ⏕❩༡⟵⛁∕⽉ᔑථ➡ࡥ㚹➚ෑ⣱ⴙᎅߣߣߢ͔࣑ߦߢ͔⡥↲∕⽉⏍㐁᫕ⶉ⛁ᰩ⡉㙉⏞⏍✕࣒
⏕ᆥ༡ೱ⏕❩༡☵ᢉ⛁∕⽉ᔑථ➡ࡥ㚹➚ෑ⣱ⴙᎅߣߣߢ͔࣑ߧߢ͔⡥↲∕⽉㛵⢖⡉ථ➡ࡥෑᆊⴙ̧̈ϩ∕⽉⛝ṱ㐁Ꮩ㘵➅࣒
ෑᆊⴙ̧̈ϩᮙᑩ᭶ࡤǹUࣛߥߪçߤࡥǹUࣛߣߤçߤࡥǹUࣛߧߪçߤ
ߤߧ
ᆺ᫕ᴡ෱෦↝
ᆺ᫕ṵ༡෱∕⽉ᴚᶆ
ṵ༡෱⠱ᴉᗍ⏍࣯⌉㒺ṵ༡ࣱᜁᎅ࣯⌉⪲ṵ༡ࣱೱᔉᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ॵ⌉㒺ṵ༡
ॵ⌉⪲ṵ༡
ड़âㆱ⡶࣑ƟцΧʪ࣒ṵ༡෱⡉ථ➡ࡤ⤍෦ᔍ≽〄⠵⡥➚㙉⛝ṵ༡෱෭⛡ඡ
ᴡ෱⠵⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
çड़Ȑㆱ⡶࣑ƟцΧʪ࣒ṵ༡෱⡉ථ➡ࡤ⛡ඡᴡ෱ථ⛁᫏⺅⚥ṵ༡෱⡉⛡ඡṱṵ
ᜁᎅ⤍෦ᔍ≽〄⠵⢉ᡭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ṵ
༡෱⠱⌉⪲㜪⠱⌉㒺∑༡⤁⠭᥍ग़ߣߧঌ⡥ᆥᩭ⠑⪱㙉⛝∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ṵ
༡෱෭ᴡ෱⤂≾ṱ⛁∍ᴡ෱⡥ྯ⡥⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⤂
≾ṱ⛁∍⹍≽⪲∑ൡ᪝ߧߢߢ͔͔ᩭ㝆ᷥ㙉⛝∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ṵ༡㞵
Ꮥᩩṵ༡෱ᜁᎅ
⏕ᆥ༡⛁⛡ඡ
ᴡ෱⛡ඡ
≽〄
≽〄
ṵ༡㞵
ᴡ෱
ೱ⎕⼒ࢩ♒⼒ṵ༡෱
ṵ༡⣵
⏕❩༡⛁⛡ඡ
ᴡ෱ ࣑⧭෱࣒
࢜⌉⪲ᜁᎅ⌉㒺∑⛁∍ ߣߧঌ⡥ᆥ᥍
ṵ༡෱⠵∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ߤߨ
⹍≽⪲∑ൡ᪝
࣑ߧߢߢ͔͔⡥↲࣒
ߣߢड़ߣߧ͔͔ ⡥↲
ᆺ᫕ṵᴡ㛕ᑅ∕⽉ᴚᶆ
࣑ߣ࣒ ᴡ෱⪲ථ⛁᫏ᎅ≽〄⠵∑㇎㙉⏞⏍✕࢏
≽〄
ᴡ෱࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
෦໺㕹
≽〄
ᴡ෱࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
ᴡ෱࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
ᴡ෱࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
⏕ᆥ༡⼒
⏕ᆥ༡⼒
⏕❩༡⼒
⏕❩༡⼒
≽〄
ॗ♒⼒ॖ
≽〄
ॗೱ⎕⼒ॖ
࣑ߤ࣒ ⛡
ඡᔍ⏕ᆥ༡⡉⌉ೱṵᴡ㛕ᑅ⛡ඡ๝⌉ᷥᏕ⣲⠵ථ➡ࡥᳩ↝➚⛡ඡ๝ᩭ᪺☵⧭⏞⏍✕࢏
➚⤂ṱṵ
෦໺㕹
⌍∍Ᏹ᥍
⌍∍Ᏹ᥍
ᳩ↝➚ṵᴡ㛕ᑅ
⛡ඡ๝ᩭ᪺⠱ථ➡
ॗ♒⼒ॖ
ॗೱ⎕⼒ॖ
ᳩ↝➚ṵᴡ㛕ᑅ
⛡ඡ๝ᩭ᪺⠱ථ➡
ड़âㆱ⡶࣑ƟцΧʪ࣒ṵᴡ㛕ᑅ⡉ථ➡ࡤ⤍෦ᔍ≽〄⠵⡥➚㙉⛝ṵᴡ㛕ᑅ✱
⛡ඡᴡ෱⠵⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
çड़Ȑㆱ⡶࣑ƟцΧʪ࣒ṵᴡ㛕ᑅ⡉ථ➡ࡤ⛡ඡᴡ෱ථ⛁᫏⺅⚥⤍෦ᔍ≽〄⠵
⢉ᡭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
ߣߢड़ߣߧ͔͔ ⡥↲
࡛ ⏕ᆥ༡ᩭ㝅↥㕍ᴚ㚖⛁᫏⺡⌍∍Ᏹ᥍⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᓊ⡭ṵᴡ㛕ᑅ⛁⛡ඡᔉᎅ⏕ᆥ༡⨂➚ᢺ⡥ㅡ൴ṱ㈡ⴙᤱ᥍⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߥ࣒ ṵ
ᴡ㛕ᑅᩭ⌉㒺⠭᥍∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛṵᴡ㛕ᑅ⡉⛡ඡ๝ೱ☵ᢉ᥍㚖㙉⪱☻ᒵ᥎⌉㒺⠭᥍∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
≽〄
ṵᴡ㛕ᑅ
⌉㒺∑
⌉㒺∑
ग़ߣߧঌᳩ᪽
ग़ߣߢঌᳩ᪽
ᴡ෱࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
⌉㒺∑
ग़ߣߢঌᳩ᪽
⌉㒺∑
⌉㒺∑
ग़ߣߧঌঌ
ᳩ᪽
ॗ♒⼒ॖ
ॗೱ⎕⼒ॖ
ߤߩ
⣵༡ᴡ∑෦↝
ᮙᑩ᭶
đAA9࣑࣒
kø9
⣵⟁∑ࣈç࣑ÃkA࣒ߨߢߤߦߧࣛߦÃkAߨߨࡥ͔͔ߤࣉ
⤂⪱∑࣑͔͔ߤ࣒
đߣߢߢđǹǤU²७७
đߣߤߢđǹǤU²७७
đߣߦߢđǹǤU²७७
đߣߨߢđǹǤU²७७
đߣߪߢđǹǤU²७७
đߤߢߢđǹǤU²७७
đߤߤߢđǹǤU²७७
đߤߦߢđǹǤU²७७
đߤߨߢđǹǤU²७७
ߥߢ
ߥߢ
ߦߢ
ߧߢ
ߧߢ
ߧߢ
ߨߢ
ߨߢ
ߩߧ
ߥߢࡥߥߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߥߢࡥߥߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߦߢࡥߥߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߧߢࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߧߢࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߧߢࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߨߢࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߨߢࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߩߧࡥߣߢߢ͔ࡥख़ߣߢߢ͔ϑ
ߦ
ߦ
ߨ
ߣߢ
ߣߢ
ߣߢ
ߣߢ
ߣߨ
ߣߨ
ߤ࢏ߧ
ߤ࢏ߧ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
ߦ
⣵༡෦↝⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ድ⣵ⴙᏙ༡ᩭᴉᗍ⏍∕⽉㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣛkøA9࣑kɇθϩ˵øʪɇ̧ɇ˝ʪÄθʀЇ̈ϩ9θʪɇ̧ʪθ࣒ࡤድ⣵ⴙᏙ༡
ࣛđAA9࣑đͱ̷ʒʪʒAɇϑʪÄθʀЇ̈ϩ9θʪɇ̧ʪθ࣒ࡤᴡ∑➚ⴙᏙ༡
ࣛkø9࣑kɇθϩ˵øʪɇ̧ɇ˝ʪ˙Їϑʪ9θʪɇ̧ʪθ࣒ࡤድ⣵ⴙᏙ༡
࡛ ᆺ᫕ᴡ෱෦↝ೱ✵ᦽᔉ༡⣵⛁➥⣵⠵㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵
༡෦↝⏍⤍㕹ᆥᴡ∑⠱ṵ᪝ᴀแⶥ㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏⤍㕹⊁↲⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⣵
⟁∑↝⚂⠱༡⨂♅ൡ㓝∕ࢩ⧭⟵✙ᒵߥߢঙࢩᏙ⡭Ꮥ⏝⿱⡥ἅ⥡൥⠭᥍∑⤆ᔉ⚹⎦ᎹᏕ࢏⟵
⥡൥෭Ꮥᩭථ➡⣵༡∕ἵ⣵ᰩೱ✱㜂⡉㞵⢝∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⣵⟁∑༩⡥ೱߧߢ͔ೱሉ⠵ථ➡ࡥ⣵♆ആ㙉ᩭෑᤕ㙉⛝⣵⟁∑⠵⢝∑⤆㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵
⟁∑⠱⣹⛡ⶥ࣑ᆥ㘭࣒✱⏍⎕࣑❩㘭࣒ೱ⣵ṱᆍ⛡⡩⤍㕹⠵↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵
⟁∑⏍⎕࣑❩㘭࣒ᩭ⤍ൡ㙑ᘽࡥ⣹⛡ⶥ࣑ᆥ㘭࣒⛁㡑⫂⡥⇎඙∍⏝∑⡥ቩ⺍ᔍ⣵⟁∑⠵⣹Ᏹ᥍
↝➚㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏⏝∑⡥ቩ⺍ᔉ᭥㝅⢝ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߤߪ
⣹⛡ⶥ࣑ᆥ㘭࣒
⏝∑⡥
ቩ⺍ᔍ
ṱṵ
⏍⎕࣑❩㘭࣒
ॗ⏝∑⡥ቩ⺍ᔍ↝ᤱॖ
⣵⟁∑ᴀ㊦⏑∑⡩⺍ᴚᶆ
࡛ ⧭⣵⟁∑ᴀ⤂⪱∑⠱ᴉᗍ⏍⣵᭥ṱ➡⼒㙉ṱ⡉⿕ᵵᴩỽ࣑ቪ☵➴࣒ᆉ⾁ἵᏌ➡⼒᭥⡉ቪ☵➴㜱᥍⡩⺍㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ㊦
⏑∑⠱⼒᭥ᜁᎅ⣵᭥ṱ➡⼒㙉Ꮩ⡉⪱⤆ᔍ⡩⺍ṱ࣑ቪ☵➴࣒ᩭ㊦㙉⛝⡩⺍㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵⟁∑෭㊦⏑∑⠱⣵∑ᷥ㜩㎍ỽᩭ⡥➚㙉⛝഍ᶵ᥍∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᷥ
㜩㎍ỽᎅAU⿕ሖ㈡ࡥṱ⏢࣑9Їϑ˵̈͝˝࣒ᗢ⠵⡥➚㙉⛝⏕❩༡ቪ☵➴⛁ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
⡥ᘽṱ⏢⠱⣹⛡ṱ⏢⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
køA9
ᜁᎅ
đAA9ॐ
kø9
ᷥ㜩㎍ỽ
㊦⏑∑
⣵⟁ࢩ⤂⪱∑
⣵⟁࡛⤂⪱∑
ᷥ㜩㎍ỽ↝⚂
㕹᭶
⢝⪹
AU෱
ťǤA
ߣ⥶ೱ➅⣵∑෱
☵⛡ᒵആ㐁
ἵᏁ㘭ᷦߣ⥶
ೱ➅⣵∑෱
☵⛡ᒵആ㐁ॐ
⛡⪹ťǤA⿥㏽➥ᗍ
⣲➚↝㙞
⏕ᆥ⛁∕⽉ࡥぉㅝ᪝㎩⛁᫕᪮ᔉ⚥❩ṱ⛁ቩ⺍⡥☹ᔑථ➡
⏕ᆥ⛁∕⽉ࡥ❩ṱ⛁ቩ⺍ᔉ⚥∕⽉ᩉᗢ⛁⡉㙥⣵∑෱㟭⊁⡥➡ᤕᔑථ➡
⏕❩⛁∕⽉ࡥ❩ṱ⛁ቩ⺍ᔉ⚥∕⽉ᩉᗢ⛁⡉㙥⣵∑෱㟭⊁⡥➡ᤕᔑථ➡ᆉ
ᴚ⌉༡᎖⡥⺅ೱ᥍㘵➅㙑ථ➡
ቪ☵➴ⶍ෦⏍⧭⡉↝㙞
࡛ ቪ
☵➴๝ᬾ⠱ᫎ⽉ᗢ⠭᥍ᕁᗍᤕ∍វ⚥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ቪ
☵➴๝ᬾⶍ෦㞵⛁ᎅᴚ⶞ᒵᦽ᥍ⶍ෦⧭⟵ᩭᒵ㓝㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ቪ
☵➴๝ᬾ⛁⣵∑ᗢ⠵㊦෭⏍㆕ᎅථ➡⛁ᎅࡥቪ☵➴๝ᬾ⡉ᵵ࣑9Їθθ࣒ᩭ⤍ൡ㙉ෑࡥ
ᷥ㜩㈽⡥㗵ࡥṱ⏢࣑9Їϑ˵̈͝˝࣒ᗢ⠭᥍⣵∑⠵ᷥ㜩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
㊦⏑∑∕⽉⏍⧭⡉↝㙞
࡛㊦⏑∑⛡ඡ㙑ථ➡⿱⡥ἅᎉ⚥⫁⛁ᘡᩩ㙉⨂ᴍ⇎➡ᤕೱ⡹⠭Ꮉ↝ೲ㕍⏍ṱㅥᢙ㗵⛁ෑ⤆㙑൴࢏
❩ṱ㊦⏑∑⤆㜆ථ᥍
❩ṱ㊦⏑∑ෑ⤆⟵⽉
ߤ߫
⣵༡ᴡ∑෦↝
⣵⟁⛡ඡ๝∢ᒵ
ߥ↲ߦ∑ߥߪߢǤ
đAA9ॐ
kø9
ᜁᎅ
køA9
Ꮩ↲ߤ∑ߤߤߢǤ
đAA9ॐ
kø9
ᜁᎅ
køA9
㊦⏑∑
࣑⏕❩༡ड़⏕❩༡࣒
⤂⪱
⠑∑᪝ᮙ⿙
⤂⪱
⤂⪱
⠑∑᪝ᮙ⿙
⠑∑᪝ᮙ⿙
࡛ ⏕
❩༡⣵⟁㌝⡶⠱ŵࣛƊࣛƟࣛĘ࣑ߥ↲ߦ∑࣒⡥⤍Ᏹ᥍⛡ඡᔉ⚥⡹ᎅ⪱㝆⡩㙍㞵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࣑Ę↲⛁ߥߪߢǤ⣵⟁⡥㌝⡶ᔑථ➡ťA9ᴀ⣵⢖ᰭ⡥⊁↲ᔚᎹᏕ࢏࣒
࡛ ⏕
ᆥ❩༡೵㊦⏑∑ᴀ⏕❩༡೵㊦⏑∑⠱⛡ඡ໪∢⡥⚷⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᴡ
∑⠱⿱⡥ἅㆱ⡥ᩭ⡥➚㙉⛝⤆ᤝ㙉⏞⏍✕࢏
࢜køA9ᴀkø9ᩭ∕⽉㙉⪱☻⠵ථ➡ഁ⣵↝ෑᴀ㝅⢝ೱᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍ᴉᗍ⏍∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
♆ⴚᏙ⢁∑⤆
࡛ ⛡
ඡ⣵⟁∑⡉㜩⽞Ꮩ᭥⣲⠵༡⧱⠭᥍♆ⴚᏙ⢁ᩭ∑⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ♆
ⴚᏙ⢁✱⛡ඡ⣵⟁∑⛡ඡṱ⟵ᎅ㘭ᷦ㙉⛝⣹⛡㙉⏞⏍✕࢏
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
⛡∑⡉㜩⽞
Ꮩ᭥⣲
↝➚ᆉ↝⡉
㜩⽞⪱᩵
ߦ
9
༡ᷩ
⽉⌉
ߣߢ
ߣߨ
ߤߧ
༡ᷩ
⽉⌉
ग़ ߢ࢏ߤ
ߧ࢏ߨ
ߪ
ߣߧ
ߪ
ߣߧ
ग़ ߢ࢏ߤ
ߩ࢏ߣ
ग़ ߢ࢏ߤ
߫
ߪ
ߣߨ
ߪ
ߣߤ
ߪ
ߣߨ࢏ߧ
ʒߣ
㚹➚
෦ⴙ
ॐߢ࢏ߥ
ࣛߢ࢏ߤ
ॐߢ࢏ߥ
ࣛߢ࢏ߤ
ॐߢ࢏ߥ
ࣛߢ࢏ߤ
༡ᷩ
⽉⌉
ߥ࢏ߦ
k
㚹➚
෦ⴙ
ग़ ߢ࢏ߤ
⹍≽
ߣߥ
ߥߥ
ߪ࢏ߦ
ग़ ߢ࢏ߤ
ߣߤ࢏ߧ
ߣߣ࢏ߦ
ग़ ߢ࢏ߥ
ߣߥ࢏ߥ
ग़ ߢ࢏ߦ
ߩߢ
ߪ
ߤߦ
ग़ ߢ࢏ߦ
ߣߩ࢏ߧ
ߪ࢏ߦ
߫࢏ߧ
߫࢏ߦ
ॐߢ࢏ߧ
ࣛߢ࢏ߤ
ॐߢ࢏ߧ
ࣛߢ࢏ߦ
ߤߪ࢏ߧ
ग़ ߢ࢏ߤ
ॐߢ࢏ߧ
ࣛߢ࢏ߤ
ߣߥ࢏ߧ
߫
ߧ࢏ߪ
ߣߥ࢏ߥ
ग़ ߢ࢏ߥ
ߦ࢏ߥ
ߪ࢏ߦ
ग़ ߢ࢏ߥ
ߤߤ
ߤߢ
ߥߢ
ߣߣ
ߪ
ߧ
߫
ग़ ߢ࢏ߤ
ߧߢ
༡ᷩ
⽉⌉
ߩ࢏߫
ߩ࢏ߩ
ߣߨ
⹍Ᏹ
ʒߤ
ग़ ߢ࢏ߤ
ॐߢ࢏ߧ
ࣛߢ࢏ߤ
ߤߤ
⹍≽
ø
ߦ࢏ߧ
ߣߣ࢏ߧ
ߪ
˜
ߨ
ग़ ߢ࢏ߥ
ߪ
ߥߧ
ߥߢ
㚹➚
෦ⴙ
߫࢏ߧ
ߦࢩߨ
⠱ᆚᙍ
U
ߣߧ
ߣߥ
ߥߦ
ߪ࢏ߦ
ߪ࢏ߦ
ߣߥ
ߥߪ
ߪ࢏ߦ
ߣߥ
ߦߥ
ߪ࢏ߦ
ߣߩ࢏ߧ
ߣߦ
ߧߢ
ߪ࢏ߦ
ߣߪ࢏ߧ
ߤߢ
ߧߣ
ߪ࢏ߦ
ϩ
㚹➚
෦ⴙ
ॐߢ࢏ߤ
ߢ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
⹍≽
ߢ࢏߫
ߣ࢏ߣߧ
ߣ࢏ߦߧ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ߣ࢏ߩ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ߣ࢏ߪ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ॐߢ࢏ߦ
ߢ
ߣ࢏ߪ
ߤ࢏ߢ
⣵⟁Ꮩ⢁ⶥඡᴚᶆ
࡛ Ꮩ⢁Ᏹᴡ∑⠱ᴉᗍ⏍♆ⴚᏙ⢁ᩭ↝➚㙉⛝ⶥඡ㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ
∑⠱ໍ⤆⣵∑⠵↝➚㙉⛝㝆⏕㙉ൽ⤂≾㙉ෑࡥᏙ⢁ṱ⛁❩ᤖ⡥ೱ㙥⪱⪱☻ᒵ᥎ෑ⤆㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ Ꮩ⢁Ᏹ⥡⡵⠱↝➚㙉ᎅᆉ↝⡉ໍ⤆⥡⡵㊑ㅝᩭೱ㙑⌉⡹ᎅᗍᡭ⡥ᵵ✱᣽⽉ᩭ↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ Ꮩ
⢁ᆉ↝ᎅໍ⤆⥡⡵㊑ㅝ⛁᫏⺅⚥ⶥඡ㙉⏞⏍✕࢏Ꮩ⢁ⶥඡᤖ⡥ṱ⥢㙉᭥☵ㅝ⛥ᴍ⇎⛁⡉㙍㝅⢝⡉⟵㛉⡥⡹⠭᭡ⶥඡᤖ⡥ᇹᰥ
ㅝ᭥Ꮩ⢁Ᏹೱ㏽⊁ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
๦⠱∑ථ
ߣ࣒⣵᭥⛡ඡ
ೱᎅ∑ථ
♆ⴚᏙ⢁
ߤ࣒⼒᭥⛡ඡ
ߥ࣒ឍ࿂ⶥඡ
ߣ഍⡉Ꮩ⢁⛁ߤ഍⡉ᴡ∑ⶥඡ⏍
♆ⴚᏙ⢁ᩭ↲㙉᥍ṵ᪝㙉⛝ᗕᠩ⡥
⚷ൽ㙉ෑࡥೱᎅ∑ථ⠵↲ṱ᥍
๦⠱∑ථ⠵㙉ṱ᥍ᴡ⽉㙉⏞⏍✕࢏
⣵⟁∑⠱⿱⡥ἅㆱ⡥ᩭ⡥➚㙉⛝
ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
⣵⟁∑⡉ㆹ㘭ṱᎅAĮĘƟŵĮø9Įǹ ☹⮮⠭᥍
⟵⽉⏍㆕ෑ ࡥ⣵⟁∑ᷥ㜩㎍ỽᩭ
ťĮǮkŵ9Įǹ ༽⪱⛡ඡ⏍」⧭⏞⏍✕ ࢏
⿕ሖ㈡
A9ÃĘkƟ˜ŵĮĘƟ⣵⟁∑⡩⺍
⣵⟁∑
ᷥ㜩㎍ỽ
ᆉ↝
Ꮩ⢁ⶥඡ㊑ㅝ࣑Ęࡖ͔࣒
đߪ
ߧ࢏ߧड़ߩ࢏ߥ
ߥ↲ߤߢߪड़ߤߥߢऌǤࢩ
ߦߨߢऌǤ⣵⟁∑
đߦ
ߣ࢏ߤड़ߣ࢏ߪ
ߤߢߪड़ߤߥߢऌǤ
㘭ᷦㆹ㘭⣵➚෦๝↝➚⛹࣒
A9ÃĘkƟƊÃUk⣵⟁∑⡩⺍
࡛ ⣵
⟁∑㘭ᷦㆹ㘭⏍⣵➚෦๝ᩭ⡥➚㙉⛝☹⮮㘭ᷦ⛁⊁↲⡥⇎༡⪱☻ᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕
ᆥ༡⣵⟁∑ᴀ㊦⏑∑⡉㘭ᷦ❩㘭ೱߤߢ͔͔⡥↲⣵༡⢖⽉ṱᆥṱ᥍ᗕ⚥ೱᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ㊦
⏑∑⠱⣵⟁∑ᴀᏕᩩ㊦⏑∑෭ᶵᒵ᥍ṵ᪝㙉⛝⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵⟁⡥⡩ೱᔉ⚹⠵ථ➡ᎅഁ⣵⡉➡ᤕೱ⡹⠭ᎹAĮĘƟŵĮø9Įǹ⡉AĮǤkŵᩭⶥඡ㙉ෑ
⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ♆
⺆༡ೱť9⤁൱⏍⛁ᎅᴉᗍ⏍∩㎩⣵⟁⠵ᆥ᪝ෑ⢂⚶㙉⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
➥⣵㙉⪱☻⠱♆⺆༡⛁ᒵ⣵⟁⡥㌝⡶ᔉ⚥⡹⠵⌉⡹⚥ഁ⣵⡉➡ᤕೱ⡹⎦ᎹᏕ࢏
࣑ߣ࣒ ᓊ
⣵ᗢ⠭᥍ᖨṱṵᆉ↝ᩭᒽᤕ⽭ᆑ⠵㘭ᷦ⡉ᕁ࿉⛁᫏ൽ
᫏⺡⧭⏞⏍✕࢏
࣑ߤ࣒ 㞵
ㅝᩭ⚵⪱⊁ೱᡮ⠭᥍ᳱ⚥⣵∑⛁
⿱⡥ἅ⎕㎩᪝㑭ᩭෑ⤆㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ॗ⿱⡥ἅ⎕㎩᪝㑭ॖ
࣑ߥ࣒ 㝅
↥㕍ᴚ㚖⠭᥍⿱⡥ἅ⎕㎩᪝㑭ᩭߤ㝽⣵⏍」㘭ᷦ⠵⢉ᡭ
⧭⏞⏍✕࢏
࣑ߦ࣒ ໩
↲㇍⛁∍⿱⡥ἅ⎕㎩᪝㑭ᩭ໩᪭ⶉᣭ༡➩⛝㝽⣵⏍㆕᭥∍
㝅↥㕍ᴚ㚖⠭᥍㘭ᷦ⠵⢉ᡭᆥ⚥⧭⏞⏍✕࢏
࣑ߧ࣒ ⣵
∑⠵♮೵๝ṱᤕ⢉ᡭᆩ㘭ᷦ⠵Ꮺ඙Ὥᆥ⚥⧭⏞⏍✕࢏
ߥߣ
⣵༡ᴡ∑෦↝
⣵⟁∑ෑ⤆ᴚᶆ
࡛ ⣵
⟁∑⠱ᆥṱᴡ෱⛁⣹Ᏹ᥍Ᏸ⪱☻ൽ
⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏⣵⟁∑⡥ᴡ෱⛁Ᏸ⠵ථ➡♆⺆༡
⪵ᓊ⡥⣵Ꮭᔉ⚥⣵⟁ᴡ∑⡥ᆉᴡ෱⡥㏽⊁ᔉ⚥㝅⢝
ᴀ㓞ᴍ⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⣵
⟁∑⡉㘭ᷦㆹ㘭⪱⤁⠱ᴉᗍ⏍⣵⟁ᴆ⎕ᆥṱ⛁
⟵⽉㙑⌉⡹ᒵ᥎⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
ṹೱ㘭㙑ථ➡ࡥᴉᗍ⏍⣵⟁∑ᷥ㜩㎍ỽᩭ
⣵⟁ᴆ⎕༽⪱⛡ඡ㙉⛝⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
ߥ↲ߥߪߢǤ
køA9
ᜁᎅ
đAA9ॐ
kø9
࡛⣵⟁∑⠵⣵⟁ᴆ⎕ᆥṱ᥍⤆㜆㙍㞵⿕ᵵᩭᴉᗍ⏍
ⶥඡ㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߣ࣒ ⣵⟁∑⠵༩⡥⛁᫏⺅⚥⢝Ꮩ㞵♆ⴚᏙ⢁⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑ߤ࣒ ⣵⟁∑⠵໩᪭෭ഊ⡥⢂⚶㞵⿱⡥ἅㆱ⡥᥍ෑ⤆㙉⏞⏍✕
࣑ߥ࣒ ⣹⛡ⶥೱ㓝㙙ᔍ㙉➡⫆⠵Ꮩ⢁Ᏹ⛁ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
⤂⪱∑ෑ⤆ᴚᶆ
࡛ ⤂
⪱∑⠱⣵⟁ᴆ⎕ᆥṱ⡉⤂⪱㕍⏍ṱ๝ᬾ⛁⛡ඡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⤂⪱
ߥߤ
⣵⟁∑⡩⺍ᴚᶆ
ࣛ⣵⟁∑ᷥ㜩㎍ỽᩭ⣵⟁ᴆ⎕༽⪱⛡ඡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣛቪ☵➴㜱⡉ᵵ࣑9Їθθ࣒ೱ⣵⟁∑⠵⊁↲⏍㆕⪱☻ᒵ᥎㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⊅᧙≉༡༡⛡ඡᴚᶆ
˜ߣ
˜ߤ
Į˜ߣ
Į˜ߤ
ŵߣ
ŵߤ
⏕ᆥ༡⛡ඡ
⏕❩༡∍ỽᮙᖹ⛡ඡ
⊅᧙≉༡༡⛡ඡ
㜩㝉⨂ඵ༡∕⽉⟵⽉
࡛ 㜩
㝉⨂ඵ༡ᩭ∕⽉㙑ථ➡∕⽉⥡൥⠵ෑᤕ㙉⛝࣑࣒ᜁᎅ࣑9࣒⟵⽉⛁∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࢜⢁∩㙍∕⽉ᴚᶆ⠱㜩㝉⨂ඵ༡∕⽉∕᭶∍ᩭ⴩ෑ㙉⏞⏍✕࢏
࣑࣒
࣑9࣒
ߥߥ
⣵༡ᴡ∑෦↝
⤂⪱෦↝
☹⣵⠵⟵㙉⛝⢁ක⪎⠵⻙ᗎ㙍⣵ᰩೱೱ⤂⪱෦↝ᩭ㙥⧭⏞⏍✕࢏
ߣ࣒⣵⟁ᴡ∑
ॷ⤂⪱༡⧱⠱⛁⚥⿙⡉⤆ක⣵♆ᴀ∕⽉⢖≽⛁ᘡᡭ∍Ꮥ᩶ᎹᏕ࢏
ॷᏕ⠽㕍⛁⡉㙉⛝⤂⪱෦↝ᩭ⏕⏍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⣵⟁⥡൥
∕⽉⢖≽
⌉ṵ⡥⡹ᎅ⢖≽
Ᏹ⪱⣵♆⡥
ߣߧߢǤ⡥㙉
Ᏹ⪱⣵♆⡥
ߣߧߢǤᩭⷹ෭
⎦༡ೱ⡹ᎅ⢖≽
⤍ߥ⥶⤂⪱෦↝ೱ㘵➅㙚ᎹᏕ࢏⧭ߣ࣒
ᴉᗍ⏍⤍ߥ⥶⤂⪱෦↝ᩭ㙥⧭⏞⏍✕࢏⧭ߣ࣒
࣑ድ⣵ⴙᏙ༡ᩭ∕⽉㙍ථ➡ᒵ㙥Ꮺᔙ࣒
⧭ߣ࣒⤍ߥ⥶⤂⪱෦↝⛁Ᏹ㙉⛝
࡛⤂⪱෦↝ᎅᴉᗍ⏍⣵ᰩೱ࣑⢁ක⻙ᗎ⢁࣒ೱ⏕⏍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛⤂⪱⣱㙞⡥ߣߢߢॠ⡥㙉⡩⪱ᩭသ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
Ꮥ᪽ࡥድ⣵ⴙᏙ༡࣑⤂⪱↝ෑ⏍ߢ࢏ߧⷹ⡥ᆥ⛁⢁ᓊⴙᏙ㙉ᎅථ➡࣒ᩭ∕⽉㙍ථ➡
ߥߢड़ߧߢߢॠ⡥㙉⡩⪱ᩭ㝆⡩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⧭ߤ࣒൥⥡㙍⢖≽⛁∕⽉㙉ᎅථ➡
࡛⤂⪱⣱㙞⠱ߣߢߢॠ⡥㙉᥍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏⹍☶⡉ථ➡ᒵߤߧߢॠ⡥㙉᥍㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ߤ࣒⤂⪱෦↝ᴚᶆ
ॷ⏕❩༡➚⣵༡ᴡ∑↝⚂⠵⴩⥡㙉⛝⣲⤆ໍක⡉⤂⪱∑⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߣ࣒ ⤂
⪱⣵➚Ꮩ⢁ᩭ⡥➚㙉ᎅථ➡
࣑ⶑෙ⧭㇎ᗢ⤂⪱⣵➚Ꮩ⢁ೱ
∕⽉ᔉ⚥⡹ᎅථ➡࣒
⤂⪱⣵➚Ꮩ⢁
ߥߦ
࣑ߤ࣒ ᴡ
⣵ᴉ⡉⤂⪱ᩭ⡥➚㙉ᎅථ➡
ᴡ⣵ᴉ
൥⥡㙍⢖≽
☹⣵⠵⟵㙥∍ೱ᎖㙍㙍⤍ߥ⥶⤂⪱෦↝ᩭ㙥
⧭⏞⏍✕࢏⧭ߤ࣒
༡ᳱ⏍㛉ᴀ⪵෦
༡ᳱ⏍㛉
࡛ ᆥ♆Ᏹ⡂ᴀṹ⌍ᰭ㜭⡶ᴚ⪱ᩭ⟵㙉⛝ᴉᗍ⏍ŵࣛߦߣߢ⣵➚෦๝ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⺚⪵㓝㎩⡉ぅ⚥ᩭ⤍ൡ㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ໩᪭෭ഊ⡥༡ᳱ⏍㛉⏍⛁ᎅ⪹≽ೱ⎕ᩭ⡥➚㙉⏞⏍✕࢏
ᆺ࡛ᆍᴚ㜆࣑²ࢩť࣒
᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱
⣱♆⼒
⺚⪵㓝㎩
ೱ⎕෱
∍ἵ⎕ᴩỽ
♒෱
♒෱ࡥೱ⎕෱
࣑⏕❩༡⥡㙚∕⽉⏍࣒⠵
⪹≽ߦ࢏ߣđťɇ᥍ೱ♆
⹍≽ߤߦ⏍೵ᴚ⽉㙉⛝♆ᤖ
ആ㙉⛝ṱ㝆⡩
ෑ♆⼒
⪹
≽
ೱ
⎕
ߦ࢏ߣđťɇ⡥↲⠭᥍ೱ♆㙑ථ➡ᴡ෱㏽⊁⡉➡ᤕೱ⡹⠭Ჱ᥍ᴉᗍ⏍♆ᤖ⥡⣹༡ᩭ
↝➚㙉⛝⪹≽♆ᤖ⠵↥㘭᭥∍⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
⪹≽ೱ♆㞵♆ᤖൽ⡥⪱ᩭ⡥➚㙉⛝♆ᤖᶱ㝅⛝ṱᩭ⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
♆ᤖആ㙉ೱᴍ⇎㙉⛱⠵ථ➡
ድ∕ṱ⟵⤁൱
♆ᤖᶱ㝅ೱ⡹⠵ථ➡ἵድᰭᜁᎅೱ⎕ድ∕㇁⪱༡ᗢ⠵⡥➚㙉⛝ድ∕ṱ⟵⤁൱㞵
⪹≽♆ᤖ⠵⢝㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
⪵෦൥⥡⏕⏍⣵༽⪱ߣ࢏ߢđťɇ
♆ᤖ⠵⠑⪱㙉⛝⺅ೱድ∕⤁൱
ෑ♆⡉⪹≽ೱ⎕ᩭ⡥➚㙉⛝ߣⴙᴡ෱ድ∕⤁൱㞵⪵෦൥⥡⏕⏍⣵༽⪱ߣ࢏ߢđťɇ᥍
⠑⪱㙉⛝⺅ೱድ∕⛝ṱᩭ⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⪹≽༡ᳱ⏍㛉⠱⏕❩༡⡉∍ἵ⎕ᴩỽᩭ⢑໭↲㇍⛁∍⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⪹≽⺚⪵⏍ᴉᗍ⏍⚂⼒࣑ෑ♆࡛⣱♆⼒࣒⠭᥍㌝⡶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⪹≽➚༡⡉෭ᒵ㙍♆ᤖ⡥⫘⠱⏍೵⛁ᴡ෱ᆥṱ᥍⛡ඡᔑථ➡ࡥᴡ෱㏽⊁⡥ᴍ⇎㙑⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᴉᗍ⏍♆ᤖ⥡⤆༡࣑ŵʪ˝Ї̷ɇϩͱθ࣒ᩭ↝➚㙉⛝⌍೵⣲⡩ߦ࢏ߣđťɇᩭⷹ෭㙉ᎅෑ♆⡉⪹≽ೱᴡ෱ᆥṱ᥍ᗕ⚥ೱ⪱☻ᒵ᥎
㙉⏞⏍✕࢏
ߥߧ
༡ᳱ⏍㛉ᴀ⪵෦
ᴡ෱ᴀ⏕ᆥ༡⪵෦
࡛ ᆥ♆Ᏹ⡂ᴀṹ⌍ᰭ㜭⡶ᴚ⪱ᩭ⟵㙉⛝ᴉᗍ⏍ŵࣛߦߣߢ⣵➚෦๝ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⪵෦㑽㗵ᎅࣛߣߢߢ࢏ߩ̧ťɇ࣑ߧƟͱθθ࣒⡥㙉༽⪱⪵෦⠑ᒵೱೱ᎖㙍൴⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ം⢂⎕ᣡ⪵෦㑽㗵⤆⪱⏍㑽㗵✕⡭⡥ᴡ෱ᆥṱ᥍⠑⡶ᔉ⪱☻ᒵ᥎ࡥᴉᗍ⏍⛞ᩉᴚ⪱ᴩỽᩭ㑽㗵⛁⢖ⴚ㙉⛝↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ༡ᳱ⏍㛉ᴀ⪵෦൥⥡⏍⏕❩༡⼒♒෱ࡖೱ⎕෱∍ἵ⎕ᴩỽᎅ✵⣵㙉ൽ⢑໩⏞⏍✕࢏
♒෱ࡥೱ⎕෱࣑⏕❩༡⥡㙚∕⽉⏍࣒⛁
᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱ᩭ⛡ඡ
⏕❩༡⥡㙚∕⽉⏍ࡥ♒෱ࡥೱ⎕෱༽⪱᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱ᩭ⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
⪵෦㑽㗵ᩭ⡥➚㙉⛝♒෱ࡥ
ೱ⎕෱࣑⏕❩༡⥡㙚∕⽉⏍࣒⠵⪵෦
⪵෦㑽㗵⛁ᎅᴉᗍ⏍⛞ᩉᴚ⪱ᴩỽᩭ⢖ⴚ㙉⛝ࡥ㑽㗵✕⡭⡥ᴡ෱ᆥṱ᥍⠑⡶ᔉ⪱☻ᒵ᥎
㙉⏞⏍✕࢏
⪵෦ൽ⡥⪱♆ᤖ⡥
ࣛߣߢߢ࢏ߩ̧ťɇ࣑ߧƟͱθθ࣒⡥㙉᥍
ᆥᤕ೵↲㇍⛁∍ߣ⏍೵⡥↲➥⣵㞵ᴩỽ
⢑໩༡
⪵෦♆ᤖ⠱ᴉᗍ⏍⣵➚⪵෦ൽ⡥⪱ᩭ⡥➚㙉⛝㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
⪵෦㑽㗵⤆⪱㞵ߣ⏍೵ᓊ☹
♆ᤖࣛߣߢߢ࢏ߩ̧ťɇ࣑ߧƟͱθθ࣒⡥ᆥ᥍⠑⪱
㝆⡩
ድ∕ṱ⟵⤁൱
⛹
ࣛߣߢߢ࢏ߩ̧ťɇ࣑ߧƟͱθθ࣒⡥↲
⪵෦㏽ล
⪹≽ೱ⎕᥍ᴡ෱⠵
ߢ࢏ߢߧđťɇ᥍ೱ♆
☵Ꮉ✕
ᴡ෱⺅ೱᆺ᫕⺚⪵
⪵෦⢂⚶⢝⏕⏍
☵Ꮉ✕
⛹
♆ᤖ↲⎪
࢜ߣ⏍೵ᴚ⽉㞵⛁♆ᤖ⡥↲⎪㙍Ꮥ᭥ࡥᴡ෱ᆥṱ⛁⌉ṵ⡥ᆙ☵⡹ൡᆉድ∕⡥⡹⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࢜⪵෦㙉ᎅᴡ෱⡉⧭ᶱ✙ᒵೱᆟ⠱ථ➡࣑ߢঙ⡥㙉࣒⪵෦⠵⏕⏍㙥ᒵᴡ෱ᆥ⌉ṵ⡥ᆙ☵⡹⠵ೱ᎖∢⡥⡹⠭Ჱ᥍඙➩ⶑ⛁ᎅᴡ෱ᳱ᷺⛁ೲᶵ㡹
⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
ߥߨ
ᴡ෱Ꮩ⛥
ᆺ᫕ᴡ෱ᴀṵ༡෱Ꮩ⛥
࡛ ∕⽉ᩭ✵ᦽ࣑㜩⎕✱ᴡ෱⡉Ꮩ⛥ⶉ᪝࣒㙉༡⣵ᴉᗍ⏍ೱ⎕ድ∕⛝ṱᩭⶥㅝ㙉ෑࡥೱ⎕ೱድ∕ᔉ⪱☻⠱൴⡥㝆⡩ᔉ᭥ᴡ෱෭
㜩⎕ᩭᴉᗍ⏍Ꮩ⛥㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ kťUđ⢝⪹Ꮩ⛥⢝ᎅ☵ᢉ⡉∢᎖⥡൥⠵᪽⥢㙉ᎅ↝⚂⠵↝➚㙉⏞⏍✕࢏
⏍㛉㙞ᮚ
ൺᷥ༡ᳱᒵ
Ꮩ⟵
༡⧱
ߥ
˝ࢩʀ͔
ἵෑ࣑⏍㛉ໍක࣒
ߢ࢏ߢߦߪड़ߢ࢏ߢ߫ߨ
ೱ⛥⽉⌉ᶱ㝅⠙
१
ࣛߧ⡥㙉
㡒⌉⠙
˝ࢩʀ͔ߥ
ߢ࢏ߢߢߧ⡥㙉
çƊđߥߢߣߦࣛߢߣ
⛥⣵ᒵ⠙
Ǯࢩ͔ࡖç
ߢ࢏ߢߥߩ⡥㙉
çƊø߫ߢߣߨࣛ߫ߧ
㌝⎦ඵ⌉
͝˝ࢩ࣑͔ߤࡖϑࡖťɇ࣒
ߣߧᳩ᪽
çƊđߥߪߢߪࣛߢߥ
㌝⎦ᒵ
˝ࢩ࣑͔ߤࡖߤߦ˵࣒
ߣߧᳩ᪽
çƊߣߢߣߥࣛߢߣ
㓝᩵☽ᑡ㡹ᗍᴚ↡ᢺ
͔˝ࢩø
⚷⠵൴
çƊ˜ߥߤߢߢࣛߢߤ
↡≽⪱⌉
१
ߤߧ⡥↲
ÃƊĮߦߧߪ߫ࣛߤࣛ߫ߨ
ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥⢝∑⤆
࡛ ᴡ෱↝⡥⩹ᶵᏙ⛥⢝ᕁ࿉ᩭ⴩⥡㙉⛝ೱ⎕෱෭♒෱ᮙᕁᏙ⛥㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⡭ᴉ༡⧱⠱ߥߢঙࡥ⎦ᒵߪߧ१ᳩ᪽⡥᭡ࡥෑ⎦⥡൥⡭ථ➡☵ᢉ㕍⛁᫏ൽ㙍Ꮩඵኃ⛝∍↝➚㙉⏞⏍✕࢏
Ꮩ⛥⢝๝ṵࣈᆺ࡛ᆍᴚ࣑͔͔࣒ࣉ
ᴡ෱
ᆺ᫕ᴡ෱ථ࣑͔͔࣒
⧭ߣ࣒
⡭ᴉ ࣈߥߢঙࡥߪߧ१ᳩ᪽ࣉ
ෑ⎦⧭ߤ࣒
ࣈߥߢঙࡥߪߧ१⡥↲ࣉ
ἵෑ
kťUđࡥऌĘ9ŵ
♒෱
ೱ⎕෱
‫ߧߥ࢏ߨף‬
‫ߤߧ࢏߫ף‬
‫ߢߩ࢏ߤߣף‬८
‫ߤߧ࢏߫ף‬ड़‫ߢߦ࢏ߧߤף‬
‫ߪߧ࢏ߪߤף‬ड़‫ߧߦ࢏ߦߦף‬
‫ߢߪ࢏ߢߧף‬८
߫ϩ
ߣߥϩ
ߣ߫ϩ
ߤߧϩ
ॱ
ॱ
ߤߧϩ
ᆥ⛥✙ᒵߣߤߢऌঙ⡥↲
ߥߤϩ
ߥߪϩ
⧭ ߣ࣒☵ᢉ⥡൥⛁㙥Ꮺ㙉ᎅ⢖≽ᴀ㝉ථ⛁∕⽉㙑ථ➡⡭ᴉ⥡൥෭ᓊ⡭㙍Ꮩ⛥⢝ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕ ࢏
॑ ᆺᴚ⡥ᔉᑅᡭᒵ㈾⎕ᆥ⎦ᒵೱኃ⠱ථ➡
॑ ⏕ᆥኃ⡥ೱኃ☵↲㙉✙⎦ᒵⴙ⡥ೱㅡථ➡
࣑Ᏹ㜆แ㝽⛹ᴡᏪࡥ໪⢖ࡥᷦ⼦഍ᴚ㜆᥍ἵࡥඵᏙ㜆ആ⡉⏕ᗢ࣒
॑ ᆺᴚ⡥ᔉ⪱☻ᎅᷦᒵᴀ㊦᥍
॑ ᆒ⠱൥⺆ᰭ᥍⡩㙥Ꮩ⛥⡥ṱ⥢㙑ථ➡
ࣈ☵ᢉ⥡൥⡭ථ➡ࡥೱ⎕෱‫ߤߧ࢏߫ף‬ड़‫͔͔ߢߦ࢏ߧߤף‬ᴡ෱⠱ߣߥϩೱ᎖ࣉ
॑ ᒵ⏝⪱⡭ᴉ൥⺆ᰭ ࣑ ☵㏽㎩ ࡥ⧭㇎ ࡥആ⡉⏕ ࡥ㙊⟁ ࡥ↝ᰥ⏕ ࡥ⡭ᴉ↲ೱᗢ ࣒
॑ ⶍ⢖㈾⎕⚷⡥഍ᴚᔍ๝⥡
॑ ⶍ⢖㈾⎕ೱ⡹ᑅᡭᒵ⏕ᆥ✱㝉༡⢖⽉ೱ⡹ᎅ๝⥡
॑ ᴡ෱⡥ᶮⶥ☹⛁᫕∕ᔉ⚥❩ṱ෦༡⠑⡶⡥⚷ᎅ๝⥡
ߥߩ
ᴡ෱Ꮩ⛥
⧭ ߤ࣒☵ᢉ⥡൥⛁㙥Ꮺ㙉ᎅ⢖≽ᴀ㝉ථ⛁∕⽉㙑ථ➡ෑ⎦⥡൥෭ᓊ⡭㙍Ꮩ⛥⢝ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕ ࢏
ॗ ⪱᪝⣲⥡൥ ॖ
॑ 㙥☹ೱ ࡥ✙ⶍ⪱⛞ ࡥ㜩⌉ ࢩ ആ⡩⤂⪱⛞ ࡥ↡ᗢ∢⡥ ࣑ ൥ᰭ⡭ṱೱ㊑↝᥍ᑟ⡩ථ➡ ࣒ᗢ⎦ᒵೱኃ⠱෤
॑ ☵⽙⡥⎝⡥⢁⧭ᴍ⇎㙉ᎅ⪱⛞ ࣑ߣ 㝽 ࢩߥ ⡭ ࣒
ॗ ↝➚➚ᒵ⥡൥ ॖ
॑ ⏎Ꮺⶍ⢖ ࡥ↝➡ᆉ ࡥ⌉⛲⢖ ࡥ⏎Ꮺᗢ
ॗ ൥ᰭ๝⥡⥡൥ ॖ
॑ ⌉ṵ⠑⡶⡥ᪿෑ ࡥᆺᴚ⡥ᔉ⪱☻ᎅⶍ⢖☹⛁∕⽉㙉ᎅථ➡࣑ ༡⌊↝ ࡥ✕㘭⎕㉅ᷦᒵᴀ⺍⡶๝⡩໭ᴡ෱ ࣒
॑ ᴡ෱∕⽉෦೵ᆥ㝉༡⏍∕⡥ᳩἵ㙉⛝⎦ᒵೱኃ⠱෤
॑ ᴉ⪱㙉⼦⏕ᆥ
࢜ Ꮩ⛥⢝∑⤆⡥ṹṵ᭶㙑ථ➡⛁ᎅෑ⎦⥡൥⠭᥍∕⽉㙉⏞⏍✕ ࢏
࢜ ⏕ᆥ➚ᒵᶱථ⡥⛹↲ᔑථ➡Ꮩ⛥⢝ᕁ࿉⛁Ᏹ㙥⢝൱㊑㙉⏞⏍✕ ࢏
࢜ Ꮩ⛥⢝ᎅ⪱⤆ᔍ൴᪽↝➚㙉⏞⏍✕ ࢏
ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥
࡛ ᆺ᫕ᴡ෱ࡥṵ༡෱ࡥṵᴡ㛕ᑅࡥᴡ෱⛡ඡṱᗢ⠱ᴉᗍ⏍Ꮩ⛥⏍」⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᴡ෱ᴅབ⮮⛁ඡ᥍ೱᴍ⇎㙉⛝⡂⺆⌉ೱᴅᏖ⠭᥍ᚙ⚥⪱ᎅ൴⠵᪺☵⧾ᎹᏕ࢏
࡛ ᴡ෱⡥๝ṱᣝ⪵ṱṵ⛁Ꮩ⛥⢝⡉೹ᡭ⪵㎹⡥⚷ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
Ꮩ⛥⢝
ㅥᢙ㗵
Ꮩ⛥⢝
⏕ᆥ༡
Ꮩ⛥⢝
ೱ⎕⼒
ᴡ෱
Ꮩ⛥⢝ೱඪ⽉ᒵ᥎∕⽉
♒⼒ᴡ෱
㎹↹ೱ⚷ᒵ᥎ᏙᏙ㡹ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ෱Ꮩ⛥
ṵᴡ㆕㎩㞵Ꮩᴡ෱Ꮩ⛥
࡛ೱ⎕෱෭♒෱⠱⤂㙚㙉⛝⏍෦⡥ೱ᎖㙉ᆉ෭ᒵ㙍ዽ᪭⡥⚷ᒵ᥎
㙉⏞⏍✕࢏
࡛ೱ⎕෱෭♒෱⠱ߣߢ͔͔⡥↲೵ක⠵ᕁ⚥⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
࡛ೱ⎕෱෭♒෱⠵⤂㙚㙉⛝⏍෦⏍Ꮩ⛥⢝ᕁ࿉ᩭ㙍Ꮩඵኃ⛝
࡛ೱ⎕෱෭♒෱⠵⤂㙚㙉⛝⏍෦⏍Ꮩ⛥⢝ᕁ࿉ᩭ㙍Ꮩඵኃ⛝
↝➚㙉⏞⏍✕࢏
↝➚㙉⏞⏍✕࢏
Ꮩ⛥⢝
ߣߢ͔͔
ߣߢ͔͔
ߣߢ͔͔
Ꮩ⛥⢝
♒෱
ೱ⎕෱
ೱ⎕෱
♒෱
࡛ ᴡ෱Ꮩ⛥⢝ᎅ㎹↹ᆉ೹ᡭ⫁⡥⚷ᒵ᥎⏍෦㙉ෑࡥᏙ⛥⢝೵⛡ඡṱ⟵ᎅ
⣵➚⤂ⴚ⤍ᩭ⡥➚㙉⛝⽙⎦⡥ᔉ⪱☻ᒵ᥎ⶉ᪝㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥⢝ೱ㇍⚂⢁❩∑⛁ቩ⺍ᔉ⚥⊁↲⡥➡ᤕᔑථ➡⛁ᎅ
㙺ൡ
⺅ೱᏙ⛥⢝
Ꮩ⛥⢝᪹ഁ㈽⡥㗵ⶉ᪝ᩭ⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࣑᪹ഁ㈽⡥㗵ⶉ᪝⏍Ꮩ⛥⢝ᕁ࿉ೱ⧵⚥ᗕ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏࣒
࡛ ᴡ෱⡉๝ṱᣝ⪵ṱṵࡥᴡ෱ෑ⤆㙺ൡᗢ⡉ṱ⟵⛁∍Ꮩ⛥⢝⡉ᕁ࿉ೱ
⧵⚥ᗕ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⛝⏍෦㙉⏞⏍✕࢏
࡛ Ꮩ⛥⢝ᕁ࿉ೱ⧵⚥ᗕථ➡⺅ೱᏙ⛥⢝᥍ᕁ࿉ᩭᷥ✵㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ߥߪ
ɇ
ɇуߥ
ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥⢝
ṵᴡ㛕ᑅᏙ⛥
࡛ ⿱⡥ἅㆱ⡥᥍ṵᴡ㛕ᑅᩭෑ⤆㙉⛝⛡ඡṱ⡉⠈ṱṵ෭☵ᢜṱṵ⠵ഁ⏩⧭⏞⏍✕࢏
Ꮩ⛥⢝
࡛ ṵᴡ㛕ᑅ✱➚⤂ṱᩭᏙ⛥㙉ෑ⛡ඡṱᩭ⤂ⴚᏙ⛥㈽⡥㗵᥍ഁ⏩∍⡥⎝᫫㢉⡥ᴍ⇎㙉⪱
㙉⏞⏍✕࢏
⤂ⴚᏙ⛥㈽⡥㗵
ṵᴡ㛕ᑅᏙ⛥
☻ൽ
᪹഍ᩭ➚⤂㙍㞵Ꮩ⛥
ᆺ᫕ᴡ෱Ꮩ⛥
⤂ⴚᏙ⛥㈽⡥㗵
࡛ Ꮩ⛥㞵ṵᴡ㛕ᑅᩭ㙺ൡ᥍ෑ⤆㙉⏞⏍✕࢏
ṵ༡෱Ꮩ⛥
࡛ ṵ༡෱෭㙙࿉⤍෦ᔉᎅᏙ⛥⢝✱⏍⨂⛁∍๝⡶㙍Ꮩ⛥⢝ೱ᫏Ᏸᎅṱṵ⠵Ἱ㎹⚷⡥ෑ⤆㙥⧭⏞⏍✕࢏
ᕁᏙ⛥⢝ೱ᫏Ᏸᎅṱṵ⠵⹍≽ߣߢ͔͔ᕁ࿉⡉Ꮩ⛥⢝࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒᥍ഁ⏩⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᆥ⛥✙ᒵߣߤߢঙ⡥↲⡉Ꮩ⛥⢝ᩭ↝➚㙉⏞⏍✕࢏ṵ༡෱⠱⹍≽ߣߢ͔͔⡥↲⡉ᕁ࿉᥍Ꮩ⛥㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ෱Ꮩ⛥⢝
࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
Ἱ㎹⚷⡥
ෑ⤆㙥
⧭⏞⏍✕
⤍෦ᔍ
Ꮩ⛥⢝
Ꮩ⛥㈽⡥㗵 ࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
Ἱ㎹⚷⡥ෑ⤆㙥⧭⏞⏍✕࢏
ᴡ෱
ߣߧߢ
ṵ༡෱
ᴡ෱Ꮩ⛥⢝
࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
ᴡ෱Ꮩ⛥⢝ ࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒
Ꮩ⛥⢝ ࣑⏍⨂๝⡶㕹࣒⡉ᕁ࿉ᎅߣߢ͔͔⡥↲⡥⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
࢜ᴡ෱⠵Ꮩ⛥㙍Ꮥ⠽⛁ᎅ໩᪭෭ഊ⡥
⤂ⴚᏙ⛥㈽⡥㗵ᩭẊ⛝⧭⏞⏍✕࢏
ߥ߫
ᴡ෱Ꮩ⛥
⏕❩༡ᴡ෱ᆥṱᏙ⛥
࡛ ᴡ෱➚Ꮩ⛥⢝᥍⏕❩༡⤍㕹ᆥṱ∍ἵ⎕ᴩỽᅎᏙ༽⪱Ꮩ⛥⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕❩༡ᆥᴡ෱෭Ꮩ⛥⢝⡉㎹↹ᎅ᪺⠽ⶉ᪝㙥⧭⏞⏍✕࢏⏕❩༡ᎅ✖❩⛁∕⽉ᔉᲱ᥍Ὀᰭ⡥ᆉඡ᥍ೱᴡ෱෭Ꮩ⛥⢝⡉㎹↹᥍
⏕ᆥ༡༽⪱⠑⡶ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍ࡥᳱ᷺⢂⚶⡥㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࡛ Ꮩ⛥⢂⚶㞵ᴡ෱⿕ᵵᩭṵ᪝㙉⛝᪺⠽ⶉ᪝㙉⏞⏍✕࢏
ᴡ෱⿕ᵵ⡉ቪ☵➴๝ᬾ⠱∕⽉ᔍᴡ෱ṱ⟵᪽ᠠ⚥∍↝➚㙉⏞⏍✕࢏
᪽♮ἵ⚥⡹ᎅᴡ෱⡉ቪ☵➴๝ᬾ⠵ᚭ⚥ᆩථ➡⛁ᎅᴉᗍ⏍᪺⠽ⶉ᪝㙉⏞⏍✕࢏
⩁✱ഊ⠱⢂⠱ᓊᰭᗕ⡥⤍㕹ᆥṱ᥍ᗕ⚥ೱ∍༡༡ᩭ⊁↲⏍㆝⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᆺ࡛ᆍᴚ㜆࣑²ࢩť࣒
ߦߢ
ᆺ᫕ᷥ⺚ᴚᶆ
ॉŵࣛߦߣߢᆺ᫕ᎅ㜭㙚ᆺ᫕⡶ᎹᏕ࢏ᴉᗍ⏍♒↲⠭᥍ᷥ⺚㙉⏞⏍✕࢏࣑ᆺ᫕᷵ᶑᩭ∩➽∍↝➚࣒
ॉ♒෱ᴡ෱༩⡥⛁ᘡᩩᆺ᫕ᷥ⺚ᢺ⠵⤆㝆㡹ඵ↡㙍㞵⣱➩⠵⡥➚㙉⛝⤆ᢺ⧭⡶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ♒⼒∍ἵ⎕ᴩỽ⼒⡉᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱ᴩỽᩭ⛥⚥♒↲⠭᥍ᆺ᫕ᩭᷥ⺚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕❩༡⤆⪱↲㇍⛁∍ᆺ᫕ᷥ⺚ᢺ⠵⣵ᢺ⧭⡶㙑⌉⚷⠵ᘽᎅೱ⎕⼒෭♒⼒∍ἵ⎕ᴩỽᩭᮙᕁ⛡㞵⏕❩༡ťA9⡉
ᆺ᫕⺚⪵ᵵ㎭⠵ዽᣝ⢅⛝ᆺ᫕ᩭᷥ⺚㙉⏞⏍✕࢏
⏕❩༡
ೱ⎕⼒
♒⼒
ŵࣛߦߣߢ
࣑♒ᆺ᫕⧭⡶࣒
᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱
⣱➩
∍ἵ⎕ᴩỽ
⪵෦㑽㗵
࡛ ᆺ᫕⺅ೱ⺚⪵✵ᦽ㞵ೱ⎕⼒෭♒⼒∍ἵ⎕ᴩỽᩭ✵⣵഍ᴚ㙉⏞⏍✕࢏
࣑∍ἵ⎕ᴩỽᳩ഍ᴚ↲㇍⛁∍⤍㕹➥⣵⠵⏕⏍㙉᭥⨂➅ṱ㕹⡥⊁↲ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ᆺ᫕⺚⪵⢂⚶⏍ᷥ㜩⢖๝ᩭⴚ➚㞵⢂⚶㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕ᆥ༡ᴀṵᴡ㆕㎩ᗢㆱ⤍㕹⠵⌉⤆ᴀ⥡⢂㙑ථ➡⺚⪵➥⣵⠵⪵㙺㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵᭥⾁ἵᏌ⡥ᚭ⚥⪵↲㇍⛁∍➥⣵㙑ථ➡ᴉᗍ⏍↲ṱ㐝⛁↲㙥ᩭ⡶⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ඙➩ⶑ❩༡✙ᒵೱᆟ⠵ථ➡ᆺ᫕⺚⪵⠵Ὑ᪝㙉༡⟵㙥ᆺ᫕➚༡ᩭᶵᒵ⡉⛥⟁⠭᥍ೱ⛥㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏㓞ᴍ⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ᆍᴚ➚⺚⪵㓝㎩⛁᫕Ꮉ㓥ᑅൽ⡥⪱⛡ඡ⏍ᆺ᫕ೱᴚ⺍ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ᆺ᫕⺚⪵㞵ᆺ᫕㊦⡉ᴩỽᩭ⏑≾㙉ൽᏜ☵⧭⏞⏍✕࢏⣵ⶥᆺ᫕ᢺ⡉ᶱ㝅ೱ⇎༩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ೱ⎕➚∍ἵ⎕ᴩỽ⢂⚶ᴚᶆ
࡛ ᆺ᫕⺚⪵㞵∍ἵ⎕ᴩỽ⡉☵ᢉ໩᪭෭ഊ⡥⾒⠵ᮙᕁ᪺☵⧭⏞⏍✕࢏
⥡⢂ṱ⡉⾒
࡛ ᆺ᫕⺚⪵㓝㎩⡉⾒ⶥඡ㊑ㅝࡤߣߢड़ߣߤĘ࡛͔
࡛ ⥡⢂ṱ⡉⾒ⶥඡ㊑ㅝࡤߤߢड़ߤߧĘ࡛͔
࡛ ᴩỽ഍㓁㊑ㅝ
ࣛ‫ߧߢ࢏߫ߣף‬⡥↲ࡤߣߢ࢏ߢĘ࡛͔
ᆺ᫕⺚⪵㓝㎩⾒
ߦߣ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ᴀçkǽ༡᎖
༡ᷩƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍ᴚᶆ
Ꮩඵ
㕍⏍ᆥ➚
⣵⟁㌝⡶⏍⹍ⷹ
Ɗk㕍⏍൱↝
⏕ᆥ❩༡㊦⏑∕⤆⨂࣑ʒʒθʪϑϑ̈͝˝࣒
⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡Ᏹ⌉㕍⏍
㊦⏑∕⤆✵ᦽ⡥㞵
࣑㒺↲⏍࣒
⊒⏑ࡥ⌉⏑⧭≽
㕍⏍ṱ
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
࢕ߪ࢕
࢕ߪ࢕
࢕ߪ࢕
࢕ߪ࢕
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥࡥߦ
Ɗkߥࡥߦ
࢕࢕
⌉⏑ᔍƸ̈͝ϩᏱ⌉
࢜⌉⏑⧭≽ᎅǤ̈ʪиđͱʒʪ⴩⥡
࢕ʒ࢕
Ɗkߣ
Ɗkߤ
⏕ᆥ༡ࡤ࣭࣬
đAƸࡤ࣬A࣭
⏕ᆥ༡ࡤ࣬ߢ࣭
đAƸࡤ࣬ߣ࣭
Ɗkߥࡥߦ
⌉⏑⧭≽࣑ߣߢ⪵⌉࣒
࢜đAƸ෱ᤙ㕍༡ᎅ²ࢩŵᮙᑩ᪽㙥Ꮺ㙚ᎹᏕ࢏
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ॗㆱ⡶ॖ
⎕⟵⽉
∕⤆
ƊǮߧߣࢩƊǮߧߤ
çߨ
ƊǮߧߥ
çߩ
Į͝
Į͝
Į˙˙
Į˙˙
Į͝
Į˙˙
çߪ
Į͝
Į˙˙
Į͝
Į˙˙
༡᎖
ἵෑ
⏕ᆥ༡⸎⛡ඡᏱ⌉∕⤆
⏕❩༡ᭅ⡩⠑Ꮜ⛁∍᪽∕⤆
ƊǮߧߣࡤ⏞⡉⢁᪝⌉ࡥƊǮߧߤࡤ⡭⡉⢁᪝⌉
⛹࣒⏕ᆥ༡ߣߤᏱ∕⽉⏍९ƊǮߧߣࡤߣࡥƊǮߧߤࡤߤ
≽➚ᢺ⏕ᆥ༡➥⣵⏍෭ᒵ㙍➚ᢺ↲⎪໹⪱
ࣛ
ᆺᴚ⹍Ᏹ➚ᢺ⤍㙍⤍⚥⣲➚
ᆺᴚ⹍Ᏹ➚ᢺ⤍㙍⤍⚥⣲➚㙉⪱☻⠽
ƊǮߧߩ
࢜đAƸ෱ᤙ㕍༡ᎅ²ࢩŵᮙᑩ᪽㙥Ꮺ㙚ᎹᏕ࢏
ߦߤ
⏕❩༡⠑Ꮜ⧭≽∑㇎
⏕❩༡⠑Ꮜ⧭≽ࡤĘͱ࢏ߣ
⏕❩༡⠑Ꮜ⧭≽ࡤĘͱ࢏ߤ
⏕❩༡⠑Ꮜ⧭≽ࡤĘͱ࢏ߥ
⏕❩༡⠑Ꮜ⧭≽ࡤĘͱ࢏ߦ
đAƸ⸎⛡ඡᏱ⌉∕⤆
Ɗkߥࡥߦ
ᭅ⡩⠑Ꮜ
∍ỽ⠑Ꮜߣ
∍ỽ⠑Ꮜߤ
∍ỽ⠑Ꮜߥ
⏕❩༡ᭅ⡩⠑Ꮜ⛁∍᪽∕⤆
⛹࣒đAƸߥᏱ∕⽉⏍९ƊǮߧߩࡤߥ
đAƸߣߢᏱ∕⽉⏍९ƊǮߧߩࡤ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ॗ9ㆱ⡶ॖ
Ꮩඵ
∕⤆
ߣᏙඵ
㕍⏍ṱ
㕍⏍ṱ
∕᭶
⏕❩༡⧭≽∕⤆
∕⤆㘵➅
ࣛ
ᮙᖹ⥡㙚
⏕❩༡ƸĘÃƟ⧭≽
ߢߣࡤ∍ỽƸĘÃƟߣ
ߢߢࡤᭅ⡩ƸĘÃƟ
࣑çߣॐçߤ࣒ࡤߤⷹ೵⡶ᤖ
ߤᏙඵ
ἵෑ
çߦ⫘ൽߣ㝽⡶ᤖ
çߦ⫘ൽߤ㝽⡶ᤖ
᪽♮ᭅ⡩ƸĘÃƟ⡥᭥ߦᏙඵ⪵㙺
ᭅ⡩ƸĘÃƟ⡥☵Ꮉ᭥ࡥçߤᩭߤⷹ೵⡶ᤖ㙉⛝∕⤆⣱⢖঄⥶ᦽ
࣑⏍⎕㉍⡥ŵʪϑʪϩᔚᎹᏕ࢏࣒
ߥᏙඵ
ߧᏙඵ
çߣ⫘ൽ⡶ᤖ
☵Ꮉ✕
⏕ᆥ༡Ᏹ⌉∕⤆
∩㏶⧱ἵ✵ᦽ
çߤ⫘ൽ͝ᵹ⡶ᤖ
ǹ
⏞⡉⢁᪝࣑ߢड़ߨ࣒
çߦ⫘ൽ͝ᵹ⡶ᤖ
ǹ
⡭⡉⢁᪝࣑ߢड़࣒߫
kу࣒ߢߥࡤߥᏱ
ߨߦࡤߨߦᏱ
ࡒçߦߤⷹ೵⡶ᤖࡤ⢁ᓊ∕⤆ᮙᗍ᥍ᶱථᔉ᭡㊦⏑⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡Ᏹ⌉ೱ㕍⏍
᪽♮ᓊ⏍ᆺᆍᴚ࣑²ʪɇϩŵʪʀͱЭʪθц࣒⤍㕹⡥᭥ߩᏙඵ⪵㙺
ᓊ⏍ᆺᆍᴚᮙᑩ⡥☵Ꮉ᭥ࡥçߤᩭߤⷹ೵⡶ᤖ㙉⛝∕⤆⣱⢖঄⥶ᦽ
࣑⏍⎕㉍⡥ŵʪϑʪϩᔚᎹᏕ࢏࣒
ߨᏙඵ
ᭅ⡩ƸĘÃƟ⡶Ꮉ༽࢐
⛹
⏕ᆥ༡Ᏹ⌉∕⤆
ߦᏙඵ
⏕❩༡⧭≽∕⤆
ߢߤࡤ∍ỽƸĘÃƟߤ
ߢߥࡤ∍ỽƸĘÃƟߥ
çߦ⫘ൽߥ㝽⡶ᤖ
⏍⢂
ᓊ⏍ᆺᆍᴚᮙᑩ⡶Ꮉ༽࢐
☵Ꮉ✕
⛹
đAƸᏱ⌉∕⤆
đAƸᏱ⌉∕⤆࣑ᓊ⏍ᆺᆍᴚᮙᑩ⛁㙍㙙࣒
ߩᏙඵ
çߣ⫘ൽ⡶ᤖ
çߤ⫘ൽ͝ᵹ⡶ᤖ
∩㏶⧱ἵ✵ᦽ
ǹ
⏞⡉⢁᪝࣑ߢड़ߣ࣒
ߪᏙඵ
çߦ⫘ൽ͝ᵹ⡶ᤖ
kу࣒ߢߥࡤߥᏱ
ߣߨࡤߣߨᏱ
ǹ
⡭⡉⢁᪝࣑ߢड़࣒߫
ࡒçߦߤⷹ೵⡶ᤖࡤ⢁ᓊ∕⤆ᮙᗍ᥍ᶱථᔉ᭡㊦⏑⛡ඡᔍđAƸᏱ⌉ೱ㕍⏍
߫Ꮩඵ
çߤ༩ൽ⡶ᤖ
∕⤆⣱⢖
∕⤆⣱⢖
⢝⏍⢂࣑ŵʪϑϩɇθϩ࣒
ࡒçߣߤⷹ⡶ᤖࡤ∕⤆⻙≽
ߦߥ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ᴀçkǽ༡᎖
⏕❩༡çkǽ༡᎖∕⤆
ॗㆱ⡶ॖ
ॗ9ㆱ⡶ॖ
Ɵɇʀϩϑӥϩʀ˵ᩭ⡥➚㙍∕⽉ᴀ↝➚✦≉∕⤆ᴚᶆᴀ༡᎖
ॵ✦≉∕⤆ᴚᶆ
࣑ߣ࣒ çߤᩭ༩ൽዽᣝ⪵⡶㙍Ꮥ࢏࣑Ꮩࡥ➥⣵⤆⪱⨂⛁᪽ೱ᎖࣒
ࣛ⪵⡶⏍Ꮥ⠽෭ഊ⡥㕍⏍ᔚᎹᏕ࢏࣑♆⺆༡⢉ᡭᵵ᪭∕⤆⠵㙍ථ➡ࡥƊʪ˝ߦ⛁ߣᜁᎅߤೱ㕍⏍ᔚᎹᏕ࢏࣒
ࣛƊʪ˝ߣࡥƊʪ˝ߤ⛁ᎅ㛵⢝∑㇎ᔍ∕⤆✦≉⡉ᵹ㜩ᩭ㕍⏍㙍Ꮥ࢏
ࣛƊʪ˝ߥࡥƊʪ˝ߦ⛁ᎅ㛵⢝∑㇎ᔍ∕⤆✦≉⡉∕⤆ഃ⠵㕍⏍㙍Ꮥ࢏
࣑ߤ࣒ ✦≉∕⤆⪵⡶↲㇍⛁∍çߣ⎕⟵⽉ᩭ⫘ൽድᩥ᭥Ɗʪ˝ߣࡥƊʪ˝ߤ⡉ഃ⡥ᶱථᔉ᭡ᶱථ⠵⟁㙉ᎅ✦≉㙞ᮚ⠵∑㇎㙚ᎹᏕ࢏
࣑✦≉㙞ᮚ⛁㙥Ꮺ㙉ᎅƊʪ˝ᵹ㜩ᎅ㞵᭥Ɵɇɵ̷ʪ⴩⥡࣒
⛹࣒
ॻ
࣑ߥ࣒ ᶱ
ථ⠵⟁㙉ᎅ✦≉㙞ᮚ⛁∍çߤ⎕⟵⽉ᩭ⫘ൽድᩥ᭥Ɗʪ˝ߥࡥƊʪ˝ߦ⡉ഃ⡥ᶱථᔉ᭡㙞ᮚᆥ⛁⟁㙉ᎅ✦≉༡᎖⠵∑㇎㙚ᎹᏕ࢏
࣑✦≉㙞ᮚ⛁㙥Ꮺ㙉ᎅƊʪ˝ᵹ㜩ᎅ㞵᭥Ɵɇɵ̷ʪ⴩⥡࣒
ߦߦ
⛹࣒
ॻ
࣑ߦ࣒ ✦
≉༡᎖⠵∑㇎㞵çߤ⎕⟵⽉ᩭߤⷹ೵ድᩥ᭥ߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩ⣵ⶥೱཌྷὒ⡥᭡㎩ᢊㆪᮙᗍ᥍ᗕ⚥ೱ᭥✦≉ഃ⡥⣱⢖ᔚᎹᏕ࢏
࡛ ↲
༡✱ഊ⡥⤆↲⥶ᦽ㙉⪱☻⠵ථ➡ࡥ✦≉∕⤆⡥⣱⢖ᔉ⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࢜✦≉∕⤆⨂ᮙᗍ⪵⡶⣵∕⤆ഃ⠭᥍ᒽ☵ೱෑ⏧⠱ථ➡çߣ⠵༩ൽዽᣝ∕⤆⠵⻙≽㙍Ꮥ࢏
࢜෦⢖∕⤆↲㇍᥍∕⤆⠵⟁㙑ථ➡✦≉∕⤆ᮙᗍ↲㇍⛁∍çߦᩭ༩ൽድᩩᏕ࢏
ࣛçߦ⎕⟵⽉ᩭ༩ൽድᩥ᭥ᮙᗑ✦≉∕⤆ഃ⡥෦⢖∕⤆↲㇍᥍ᷦັᔉ⪱᪽∕⤆⡥⣱⢖ᔍ൴⠱☵ᏊᎹᏕ࢏
çߤ⎕⟵⽉ᩭ༩ൽዽᣝߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩೱ㎩ᢊㆪᮙᗍ᥍ᗕ⚥ೱ♭∕⤆⡥⣱⢖ᔚᎹᏕ࢏
✦≉㙞ᮚ
⡶ᤖƸĘÃƟ
Ɗkߣ
Ɗkߤ
♆⺆༡ෑ⢖∕⤆
഍ᶵ
ߢ
ߢ
ᆺᴚ➚ᢺᷥ⤆
ᭅ⡩
ߢ
ߣ
ᆍᴚ➚ᢺᷥ⤆
࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ
㙥Ꮺ⚷⠽࣒
ᭅ⡩
ߢ
ߤ
⣵ᩉ⤍㙍ἵ⠙
഍ᶵ
ߢ
ߥ
✕⡭㝽⌉⧭༡
ᭅ⡩
ߢ
ߦ
⤍↲⪵⡶✙ᒵ∕⤆
࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ
㙥Ꮺ⚷⠽࣒
ᭅ⡩
ߢ
ߧ
Ɗkߥ
ߢ
ߢ
ߢ
Ɗkߦ
ߢ
ߣ
ߤ
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ߤ
ߥ
ߦ
ߧ
ߨ
ߢ
ߣ
ߤ
ߥ
ߦ
ߧ
ߨ
ߩ
ߪ
ߢ
ߣ
ߤ
ߥ
ߦ
ߧ
ߨ
ߩ
ߪ
߫
ߢ
ߣ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߣ
✦≉༡᎖
∕⤆㙉⪱☻⠽࣑⺍㙉∕⤆࣒
Aͱ͔Χߣෑ⢖∕⤆
Aͱ͔Χߤෑ⢖∕⤆
ߩࣛ߫
࣑ㆱ⡶ť9⡉⺍㙉∕⤆࣒
ߧࣛߩ
࣑9ㆱ⡶ť9⡉⺍㙉∕⤆࣒
߫ࣛߣߣ
ߣߢࣛߣߤ
ߣߣࣛߣߥ
ߣߤࣛߣߦ
ߣߥࣛߣߧ
ߥ࢏ߢ࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߤ࢏ߧ
ߤ࢏ߨ
ߤ࢏ߩ
ߤ࢏ߪ
ߤ࢏߫
ߥ࢏ߣ
ߥ࢏ߤ
ߥ࢏ߥ
ߣߢߢ१࣑⺍㙉∕⤆࣒
߫ߧ१
߫ߢ१
ߪߧ१
ߪߢ१
ߩߧ१
ߩߢ१
ߨߧ१
ߨߢ१
ߧߧ१
ߧߢ१
⤍㙍⚷⠽
⺍㙉∕⤆
⪵⡶⧭༡ߣࢩߤ᥍Ꮩ⺆
⺍㙉∕⤆
ആࡥ㜩⌉⧭ᶱᗢᏕ⎦㙍
⪱⛞⛁∕⽉⏍∕⤆
ἵෑ
∩㎩ᆥ⡉ᮙᗑ♆⺆༡⢉ᡭᵵ᪭
∕⤆⏍kߧߨߢᴍ⇎
ᮚ㕍⪎ᴍ✙ᒵࣈঙࣉ
࣑ᆟ⠱✙ᒵ᥍∕⤆⏍⏕ᆥ༡
㊑⺍෦༡✙ᒵᆟ☵⫁࣒
ᮚ㕍ෑ♆ࣈđťɇࣉ
࣑ᆟ⠱♆ᤖ⠭᥍∕⤆⏍⏕ᆥ༡
㊑⺍෦༡✙ᒵᆟ☵⫁࣒
⤍㙍✦≉∕⤆⏍ᆺᆍᴚ∢᎖⡥
⣱㙉ᔑ⌉⡹⠽
ߦߧ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ᴀçkǽ༡᎖
✦≉㙞ᮚ
⡶ᤖƸĘÃƟ
Ɗkߣ
Ɗkߤ
⏕❩㐝㕾ᢺᷥ⤆
഍ᶵ
ߢ
ߨ
♭೵⤆⠽ᮙᗍ
ෑᆊⴙ∕⤆
⢖ᴡ෱∕⤆
࣑ෑᆊⴙ∕⤆ᔉ⚥⡹⠵
ථ➡⢖ᴡ෱∕⤆⠱
㙉⪱☻⠽࣒
ᭅ⡩
ᭅ⡩
ߢ
ߢ
ߢ
ߩ
ߪ
߫
⣹⣵∕⤆
࣑ㆱ⡶ť9࣒
࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ㙥Ꮺ
⚷⠽࣒
ᭅ⡩
ߣ
ߢ
kʀͱᮙᗍ
࣑9ㆱ⡶ť9࣒
ᭅ⡩
ߣ
ߢ
ᭅ⡩
ߣ
ߣ
ᭅ⡩
ߣ
ߤ
ᭅ⡩
ߣ
ߥ
ŵࣛ⤍↲ऌ
࣑²ŵ⣵➚࣒
ᆺᴚ⣱✙⛲⛞㝆Ᏹ
࣑²ŵ⣵➚࣒
ⴵሁ⧭≽
ߦߨ
ᭅ⡩
⣲∕ᴚ⪱⤍⚥
ᭅ⡩
ߣ
ߦ
ᳩ↝➚✦≉
ᳩ↝➚✦≉
ᭅ⡩
ᭅ⡩
ߣ
ߣ
ߧ
ߨ
ෑ≾༡ᓊ
ᭅ⡩
ߣ
ߩ
⹍Ᏹ➚ᢺ⤍㙍
࣑9ㆱ⡶ť9࣒
ᭅ⡩
ߣ
ߪ
ᆺ᫕ድ∕⏍㝽⌉༡᎖
࣑9ㆱ⡶ť9࣒
ᭅ⡩
ߣ
߫
Ɗkߥ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
Ɗkߦ
ߢ
ߣ
ߢ
ߣ
ߤ
ߥ
ߦ
ߧ
ߨ
ߢ
✦≉༡᎖
⺍㙉∕⤆
㐝㕾ᢺ↲⎪
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
økǤkøߣࢩ⢁ᓊ
økǤkøߤࢩ⢁ᓊ
økǤkøߥࢩ⢁ᓊ
økǤkøߣࢩ❩ṱ⤂⤁
økǤkøߤࢩ❩ṱ⤂⤁
økǤkøߥࢩ❩ṱ⤂⤁
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߢ
ߣ
⛞ᆊⴙøkǤkøߣ
ߢ
ߤ
⛞ᆊⴙøkǤkøߤ
ߢ
ߥ
⌍ᆊⴙ
ߢ
ߢ
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߢ
ߣ
økǤkøߣ
ߢ
ߤ
økǤkøߤ
ߢ
ߢ
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߢ
ߣ
⣲➚
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ߤ
ߢ
ߣ
ߢ
ߣ
Ƹ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
⣹⣵ᮙᗍ
ぽ≾ᆺᴚ
ᳩ↝➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
↝➚
ᳩ↝➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
↝➚
⢁ᓊ∕⤆࣑⺍㙉∕⤆࣒
ⴵሁߢड़ߣߧ⌉ᓊ∕⤆
⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ᳩ⣲➚
ᳩ↝➚✦≉
ᳩ↝➚✦≉
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߢ
ߣ
⣲➚
ߢ
ߢ
⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
ߢ
ߣ
ᳩ⣲➚
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ᳩ⣲➚࣑⺍㙉∕⤆࣒
⣲➚
ߢड़ߣߧ
ἵෑ
⏕❩㐝㕾ᢺ⹍Ᏹഃ↲⎪
⤆⠽ᮙᗍ࣑⢁ᓊ࣒↝➚⏍⛁ᎅᆺᴚ➥⣵⛁∍᪽
⤆⠽ᮙᗍ⪵⡶
࣑✙ᒵ⛁ᘡᡭ⢁ᓊ⠭᥍♭೵⤆⠽ᮙᗍ⪵⡶࣒
⤆⠽ᮙᗍ࣑❩ṱ⤂⤁ࡤÃđࣛ9ߣߦ࣒↝➚⏍⛁ᎅ
ᆺᆍᴚ➥⣵ᮙᕁ⛁∍⤆⠽ᮙᗍ⪵⡶
࣑⤂⤁⏑㜩⛁ᘡᡭ⤆⠽ᮙᗍ⪵⡶࣒
⏕❩༡ೱ⏕ᆥ༡ᷥᏕߦߢड़ߪߢ͔⡉ኃ⡥⛁⡹⠵
ථ➡
⏕❩༡ೱ⏕ᆥ༡ᷥᏕߪߢ͔⡥↲
ኃ⡥⡹⠵ථ➡
⏕ᆥ༡ೱ⏕❩༡ᷥᏕߥߢ͔⡥↲
ኃ⡥⡹⠵ථ➡
⏕❩༡⛁∍ೱ⢖ᬭ⏕ᆥ༡✱⡉ൡ᪝ೱ↲Ꮺ༩⡥
ߣߢߢड़ߣߩߢ͔↝⡥⡭ථ➡
⏕❩༡⛁∍ೱ⢖ᬭ⏕ᆥ༡✱⡉ൡ᪝ೱ↲Ꮺ༩⡥
ߣߩߢ͔⡥↲⡭ථ➡
ᆍᴚ➥⣵⡭ථ➡ࡥ⏕ᆥ✙ᒵೱ∕⤆✙ᒵ⛁໭⤂
⏍∕⤆➥⣵⪵⡶
kʀͱᮙᗍ⣲➚⏍ࡥ⡭ᴉᮙᗍᏱἵ∢᎖⡥⣱㙉ᔑ
⌉⡹⠽
↝➚⏍ࡥᆍᴚ⛡≾➥⣵⡥ೱ᎖㙉᭡ࡥŵࣛ⤍↲➥⣵
ᓊ☹ᆍᴚ∢᎖⠱ഁ≽㙙
↝➚⏍ࡥࣛߣߧঙ༽⪱ᆺᴚ⛡≾➥⣵ೱ᎖㙉ᆉ
đAƸ⼒⡉≽⠽⡥⪎ೱ㙙
↲⟵⤍⚥༡࣑UđƊࡥƊࣛĘʪϩߥᗢ࣒⛁∍∩㎩ᩭ
๝ṵ㙉༡⟵㙍⧭≽
⣲∕ᴚ⪱⣲➚↲㇍⛁∍ᎅ⏕❩༡⤆⪱⨂⛁
˜Ę⡥ᓊ⢂㙑⌉⡹⠽
㙥Ꮺᮙᑩᳩ↝➚✦≉
㙥Ꮺᮙᑩᳩ↝➚✦≉
ⷹ༡༡ᓊ⏍ὑᩩᆺࢩᆍᴚ➥⣵⡥ᔉᒵ᥎㙙
Ꮩࡥෑᆊⴙ∕⤆ᜁᎅ⢖ᴡ෱∕⤆⏍ෑ≾༡ᓊ
ᳩᓊ⢂
⢂⠱➚ᢺ⡉⏕ᆥ༡➥⣵⏍෭ᒵ㙍∢᎖↲⎪⠵
⤍㙍
ᆺ᫕ድ∕ᴍ⇎⏍ᆺ᫕㝽⌉➥⣵⪵⡶
Ɵɇʀϩϑӥϩʀ˵ᩭ⡥➚㙍㎪⌉➥⣵∕⤆ᴚᶆᴀǤ̈ʪи͔ͱʒʪ㝆⡩ᴚᶆ
ॗㆱ⡶ॖ
ॗ9ㆱ⡶ॖ
çߣ⥡⢂
çkǽ➥⣵
ߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍
༩ൽድ᩵ߣ㝽
⢁ᓊ⤁൱➥⣵
࣬ç࣭࣬ç࣭࣬9øĘç࣭࣬9øĘç࣭
çߣ࣑ድ᩵㞐⌉࣒
çkǽ➥⣵
ߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍
ߥ㝽
ᆍᴚᆺ᫕⺚⪵࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ⠱㙥Ꮺ༡᎖⚷⡥ƊkđkĘƟ
᪽㕍༡ᔙ࣒
ᆍᴚ⏍➥⣵࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ⠱㙥Ꮺ༡᎖⚷⡥ƊkđkĘƟ᪽
㕍༡ᔙ࣒
ᆺ᫕ᴚ⺍࣑⏕❩༡⧭≽ߣ࣒
ߦ㝽
ᆺ᫕ᴚ⺍࣑⏕❩༡⧭≽ߤ࣒
࣬ç࣭࣬ߥ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߤ࣬
ߣ㝽
ߤ㝽
࣬ç࣭࣬ߣ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
࣬ç࣭࣬ߤ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
࣬ç࣭࣬ߥ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߣ࣬
ߧ㝽
ᆺ᫕ᴚ⺍࣑⏕❩༡⧭≽ߥ࣒
࣬ç࣭࣬ߥ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߥ࣬
ߨ㝽
ᆺ᫕ᴚ⺍࣑⏕❩༡⧭≽ߦ࣒
࣬ç࣭࣬ߥ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߦ࣬
ߩ㝽
⪵෦࣑⏕❩༡⧭≽ߣ࣒
࣬ç࣭࣬ߦ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߣ࣬
ߪ㝽
⪵෦࣑⏕❩༡⧭≽ߤ࣒
࣬ç࣭࣬ߦ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߤ࣬
࣬ç࣭࣬ߦ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߥ࣬
߫㝽
⪵෦࣑⏕❩༡⧭≽ߥ࣒
ߣߢ㝽
⪵෦࣑⏕❩༡⧭≽ߦ࣒
࣬ç࣭࣬ߦ࣭࣬9øĘç࣬࣬ߦ࣬
ߣߣ㝽
⪵෦࣑⣵ⶥ࣒
࣬ç࣭࣬ߦ࣭࣬9øĘç࣬࣬࣬
ߣߤ㝽
çʪц➥⣵⥶ᦽ
çߤ࣑ድ᩵㞐⌉࣒
çkǽ➥⣵
ߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍
ߣ㝽
ᆺᴚᆺ᫕⺚⪵
࣬ç࣭࣬ߧ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߤ㝽
ᆺᴚ⏍➥⣵
࣬ç࣭࣬ߨ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߥ㝽
ᆺᴚᆺ᫕㝽⌉⣵ⶥ
࣬ç࣭࣬ߩ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߦ㝽
²ࢩŵࡤᴡ෱⤁൱ࡥ²ࢩťࡤ⏍➥⣵ࡥAࢩĮࡤᆺᴚ⏍➥⣵
࣬ç࣭࣬ߪ࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߧ㝽
ᆺ᫕ᢺ⤁൱
࣬ç࣭࣭࣬߫࣬ǹ࣭࣬ǹ࣭࣑ᖕ⮮ǹᕁ⢁᪝ᎅ⪵㙺↲㝚⛁ᘡ࣒᩵
ߨ㝽
࣬ç࣭࣬9࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߪ㝽
ᴚ⣵ᮙᗍ
ആ⤍⤍↲࣑ᆺᴚ⣵➚ᮙᑩ⠱㙥Ꮺ༡᎖⚷⡥ƊkđkĘƟ᪽
㕍༡ᔙ࣒
ആ⤍✕⡭㝽⌉
߫㝽
Ã͝Эʪθϩʪθ♆⺆༡ߣⶥㅝ
࣬ç࣭࣬U࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߣߢ㝽
Ã͝Эʪθϩʪθ♆⺆༡ߤⶥㅝ
࣬ç࣭࣬k࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߣߣ㝽
˜ɇ͝ߣⶥㅝ
࣬ç࣭࣬˜࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߣߤ㝽
˜ɇ͝ߤⶥㅝ
࣬ç࣭࣬࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
ߣߥ㝽
çʪц➥⣵⥶ᦽ
ࣛ
ߩ㝽
࣬ç࣭࣭࣬࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
࣬ç࣭࣬A࣭࣬9øĘç࣬࣬9øĘç࣬
࢜ᴚ⣵ᮙᗍ⏕⏍⨂⛁ᎅÃ͝ЭߣࡥÃ͝Эߤ⡉⣵♆⡥ᵹ೹☵ೱ᭥∍ÜϑΧ̷ɇцᔚᎹᏕ࢏
ߦߩ
⏕❩༡✦≉⎕⟵⽉∕⤆ᴀçkǽ༡᎖
࢜⏕❩⣵⟁Į˜˜⏍⛁ᒵ⡩ᵵ㈡ťA9ࡥ㐝ťA9ᎅෑ♆⡉UA⣵♆⡥⺚⪵ᔉ⚥⡹⚥⤂ⷺ⏍⟵㛉㙚ᎹᏕ࢏
࢜ťA9แⶥࢩ⌉᪝⏍⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑUA⣵♆⡥ᴚ⣵ᔍ㞵⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏࣑⢁⛡ᴚ⣵ᔑᘽ༽⪱ߣߧṵ⡥↲༡Ꮥᤕ⧭⏞⏍✕࢏࣒
࢜⛁ᣝೱᴍ⇎㙍ථ➡⛁ᎅᴚ⣵ᮙᗍೱ⤆↲ᓊ⢂㙉⪱☻⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㎪㡹ࡥkߦߨߦࡥkߥߨߦ⡉ථ➡ᎅ㏽➽≽⢁ೱ≽⊁ᔉ⚥⡹⠵⌉⡹⠭Ჱ᥍ᴚ⣵ᮙᗍᩭ↝➚㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
ߦߪ
çߥ࣑ድ᩵㞐⌉࣒
çkǽ➥⣵
ߩࣛƊʪ˝͔ʪ͝ϩ㕍⏍
ߣ㝽
ⷹ༡㝅࣑ŵʪϑʪϩ࣒➥⣵
ⷹ༡㝅ᘽ✱ᓊ⡭
çߦ࣑ድ᩵㞐⌉࣒
çkǽ➥⣵
ߣ㝽
⏕❩༡ᮙᑩ
㕍⏍ṱ
Ɗkߣ
Ɗkߤࡥߥࡥߦ
ߣ
đߣߨߢ˜ǹǤ²²७९Į˙˙ࡥߣࡥߨ
ߣߤߢ²і९ߣࡥߤࡥߢ
ߤ㝽
♆⺆༡ߣ⪱⏍⧭㏽⌉
ߤ
ߥ㝽
♆⺆༡ߤ⪱⏍⧭㏽⌉
ߥ
ߣߤߢ²і९ߣࡥߤࡥߢ
ߦ㝽
ෑ♆࣑đťɇ࣒
ߦ
ߣ࢏ߧߤđťɇ९ߣࡥߧࡥߤ
ߢ࢏ߦߥđťɇ९ߢࡥߦࡥߥ
ߧ㝽
⣱♆࣑đťɇ࣒
ߧ
ߨ㝽
Üϑʀ˵ɇθ˝ʪ✙ᒵAͱ͔Χߣ
ߨ
ߪߩঙ९ߢࡥߪࡥߩ
ߩ㝽
Üϑʀ˵ɇθ˝ʪ✙ᒵAͱ͔Χߤ
ߩ
ߪߩঙ९ߢࡥߪࡥߩ
ߪ㝽
Ãťđ✙ᒵAͱ͔Χߣ
ߪ
ߪߩঙ९ߢࡥߪࡥߩ
߫㝽
Ãťđ✙ᒵAͱ͔Χߤ
߫
ߪߩঙ९ߢࡥߪࡥߩ
ߣߢ㝽
AƟ∭∍ഃAͱ͔Χߣ
ߤ९ߢࡥߤࡥߢ
ߣߣ㝽
AƟ∭∍ഃAͱ͔Χߤ
9
ߤ९ߢࡥߤࡥߢ
ߣߤ㝽
ƊЇʀϩ̈ͱ͝✙ᒵ
A
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣߥ㝽
Aͱ͝ʒͱЇϩ✙ᒵ
U
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣߦ㝽
♒෱✙ᒵ
k
ߣߧ㝽
ƟĮť✙ᒵAͱ͔Χߣ
˜
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣߨ㝽
ƟĮť✙ᒵAͱ͔Χߤ

ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣߩ㝽
⏕❩✙ᒵ
²
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣߪ㝽
kǤÃ⡶๝✙ᒵ
Ã
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߣ߫㝽
kǤÃ⺍๝✙ᒵ
â
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
ߤߢ㝽
đɇ̈͝kkǤߣϑϩʪΧ
ç
ߤߢߢߢϑϩʪΧϑ९ߤࡥߢࡥߢ
ߤߣ㝽
đɇ̈͝kkǤߤϑϩʪΧ
ø
ߤߢߢߢϑϩʪΧϑ९ߤࡥߢࡥߢ
ߤߤ㝽
kǤÃkkǤϑϩʪΧ
đ
ߥߢߢϑϩʪΧϑ९ߥࡥߢࡥߢ
ߤߥ㝽
²ࢩŵkkǤϑϩʪΧ
Ę
ߥߢߢϑϩʪΧϑ९ߥࡥߢࡥߢ
ߤߦ㝽
˜ɇ͝ϑϩʪΧ࣑ƊƊŵͱθ9øUA࣒
Į
ߣߥϑϩʪΧϑ९ߢࡥߣࡥߥ
ߣߤߢ²і९ߣࡥߤࡥߢ
ߤߧ㝽
㛵⢝⧭㏽⌉Aͱ͔Χߣ
ť
ߤߨ㝽
㛵⢝⧭㏽⌉Aͱ͔Χߤ
ů
ߣߤߢ²і९ߣࡥߤࡥߢ
ߤߩ㝽
ƊЇʀϩ̈ͱ͝ߤ✙ᒵ࣑²ŵĮ̷͝ц࣒
ŵ
ߤߪ㝽
đɇϑϩʪθ⏕ᆥ༡⧭≽
Ɗ
ߤ߫㝽
⣲∕∭∍⣵♆
Ɵ
ࣛߦߤঙ९ࣛࡥߦࡥߤ
đɇϑϩʪθ⏕ᆥ༡ᳩ∕⤆९9øĘçࡥĘࡥU
⧭≽ߣ⏕ᆥ༡ೱđɇϑϩʪθ⏕ᆥ༡⡩ථ➡९ߢࡥߢࡥߣ
ߣ࢏ߪߢǤ९ߣߪߢ
çߦ࣑ድ᩵㞐⌉࣒
༩ൽߣ㝽ዽᣝ⪵⡶
㕍⏍ᆥ➚
ߣ㝽
㕍⏍ṱ
Χɇ˝ʪߣ
Χɇ˝ʪߤ
đɇ̈͝ᵵ⣵
đÃĘ
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߤ㝽
²Їɵᵵ⣵
²Ƹ9
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߥ㝽
⡩ᵵ㈡ߣᵵ⣵
ÃĘǤߣ
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߦ㝽
⡩ᵵ㈡ߤᵵ⣵
ÃĘǤߤ
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߧ㝽
㐝ߣᵵ⣵
˜Ęߣ
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߨ㝽
㐝ߤᵵ⣵
˜Ęߤ
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߩ㝽
kkťᵵ⣵
kkť
ᵵ⣵࣑ʪуࡤߣߦߣߤ࣒
ߪ㝽
⢁ᓊ⠭᥍⧭≽∕⤆ᔍ⢖⽉ᗕ⡉⧭≽㕍⏍
ƸƟĮ
߫㝽
⌉ᓊ⠭᥍⧭≽∕⤆ᔍ⢖⽉ᗕ⡉⧭≽㕍⏍
đĘƸ
Ɗkߣ
⏕ᆥ༡ࡤ
đAƸࡤA
Ɗkߣ
⏕ᆥ༡ࡤ
Ɗkߤ
⏕ᆥ༡ࡤߢ
đAƸࡤߣ
Ɗkߤ
⏕ᆥ༡ࡤߢ
Ɗkߥࡥߦ
⧭≽࣑ʪуࡤߢߩ࣒
Ɗkߥࡥߦ
⧭≽࣑ʪуࡤߣߧ࣒
ߦ߫
∕⽉✵ᦽ㞵㝆⡩↝㙞
࣑ߣ࣒ ⣵
⟁⡩ೱ⣵UAߧߢߢǤ⣹⛡⣱㙞ඵᩭ⡥➚㙉⛝⣵⟁࣑ߥ↲ࡤŵࡥƊࡥƟࡥĘࢩᏙ↲ࡤøࡥĘ࣒Ꮩ⢁✱⏕❩༡⤂⪱ᩭ⼒⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⼒⤆ഃ⡥ߥߢđॠ⡥↲⡥⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
࣑ߤ࣒ ⣵
⟁⡩ೱ⣵⣵♆ඵ✱↲㈽⎕㈡༡ᩭ⡥➚㙉⛝⣵♆෭↲⠵㝆⡩㞵⡩ೱ㙉⏞⏍✕࢏
ࣛŵࡥƊࡥƟࡥĘᏙ⢁ࡤ∑೵ߥߪߢǤ࣑ŵࣛƊࡥƊࣛƟࡥƟࣛŵ࣒ࡥ↲೵ߤߤߢǤ࣑ŵࣛĘࡥƊࣛĘࡥƟࣛĘ࣒⠵㝆⡩㙍㞵
⎕⟵⽉ᩭ」࣑ĮĘ࣒⧭⏞⏍✕࢏
࡛㊦⏑Ꮩ⢁ᎅ㊦⏑㝽᥍ೱ⊁↲ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍⣹Ᏹ᥍⼒⤆㙉᭥☹ᔚᎹᏕ࢏
࡛㊦⏑Ꮩ⢁ᎅ⡭ᴉ㝽᥍⏍㛉༡ᩭ⡥➚㙉⛝Ꮩᡮ⛝ṱᩭ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
220 V 220 V 220 V
380 V 380 V
380 V
N
T
S
R
ॗkø9ॖ
࣑ߥ࣒ ŵࣛߦߣߢ⣵➚⏕ᆥ༡ೱ⛡ඡᔉ⚹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߦ࣒ Ę
↲⠵ŵࡥƊࡥƟ↲⛁⛡ඡ✕ᩉ⏍෭⣵♆ᷥ㜩⤍⚥ೱᓊ⢂㙉⛝ťA9⣵⟁⠵ⴙᏙ㙚ᎹᏕ࢏
ťA9⣵⟁⡥」⪱⪱☻⠵ථ➡Ę↲⣵⟁∑ඡ∑⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߧ࣒ ෦↝✵ᦽ㞵⛁ᴉᗍ⏍Ꮥ⠽⡉↝㙞⠵㝆⡩㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⏕❩༡
弈⏕❩༡⡉❩෱ᴀᆥṱ⛁⡥↲⠱⚷⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕❩༡⡉ᴍ⛥⛁⡉㙍Ꮩᡮೱ᎖∢⠱⚷⎦Ꮉ༽࢐
弈㊦㕾⡥⢉ᔉෑ∍ἵ⎕෦೵⡥㝆ᷥᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕❩༡ೱ❩ṱ⺚ක⛁ඝᘍ⌉⡹ൽᏙᏙ㡹ෑ⤆ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
⏕ᆥ༡
弈⏕ᆥ༡⡉❩෱ᴀᆥṱ⛁⡥↲⠱⚷⎦Ꮉ༽࢐
弈∍ἵ⎕෦೵⡥㝆ᷥᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕ᆥ༡⡉⨂⏝⡥㝆ᷥᔉ⚥⡹⠭᭡ࡥ⌉㒺⠵⠑⪱㙉ෑ⡹⎦Ꮉ༽࢐
∕⽉
⢂⚶
ᆺ᫕ᴡ෱⢂⚶
ᴡ⌉෱⢂⚶
⣵༡ᴡ∑⢂⚶
UUŵkƊƊ∕⤆
✦≉
ߧߢ
弈ᴡ෱∑⤆⡥☽᫏ൽᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈♒⼒ࡥೱ⎕⼒ᴩỽೱᮙᕁ⛥ᤕ⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕ᆥ༡⤂≾Ᏹ⌉⸎➚ᢺ⠱㚹➚ᶅ⟵⡥ᆥ⡶Ꮉ༽࢐
弈ᆺ᫕ᴡ෱༩⡥ᴀෑ⣱ⴙᎅ㚹➚ᶅ⟵⡥ᆥ⡶Ꮉ༽࢐
弈ᆺ᫕ṵ༡෱⠱✝ᴅᩥൽ∕⽉ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈♒෱෭ೱ⎕෱⛡ඡ⡥ᴅᩥൽᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈Ꮩ⛥⢝ೱᴡ෱⛁☽᫏ൽ∑⤆ᔉ⚥⡹⠭᭡Ꮩ⛥⡥⢉ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈ᴡ෱ᴀ⛡ඡṱೱᏙ⛥⡥ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⺅ೱᆺ᫕ᢺ⠱⤆㝆㙚Ꮉ༽࢐࣑⺅ೱᆺ᫕ᢺ⠱⏕❩༡ᆥṱ⡉∍ἵ⎕༡᥎➚⪱⛁ᴉᗍ⏍༡᥎㙉⏞⏍✕࢏࣒
弈⏕❩༡⡉ᴡ⌉෱෭⏕ᆥ༡⡉ᴡ⌉෱⡥ഊ⡥⛡ඡᔉ⚥⡹⪱☻⎦Ꮉ༽࢐
弈ᴡ⌉㈽⎕㎩ᩭ⏕⏍㙹⎦Ꮉ༽࢐
弈Ꮩ⛥⠱⣲⣹㙉ൽ⡥᧙⚥⤽⎦Ꮉ༽࢐
弈⣵⟁∑෭㊦⏑∑⡥ᆉ↝ໍක⡉ⶥඡ㊑ᩥㅝ᥍Ꮩ⢁Ᏹ⛁ᏙᏙ㡹ෑ⤆ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⣵⟁∑෭㊦⏑∑⡉㜭∑⛝ṱᩭ⤁൱㙉≙⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕❩༡⛁⤍ߥ⥶⤂⪱෦↝ᩭ⏕⏍㙹⎦Ꮉ༽࢐
弈㊦⏑∑⠱Ꮥ⏝⿱⡥ἅ⡥☵Ꮍߤ⏝⿱⡥ἅ⠵↝➚㙉ෑ⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈ᴡ∑༩⡥ᎅ⤍㙍ᶅ⟵⡥ᆥ⡶Ꮉ༽࢐
弈ᴡ∑ථ᥍ᎅᴅᩥൽᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈⏕ᆥࡖ❩༡⡉UUŵkƊƊ⎕⟵⽉ᎅ✝ᴅᩥൽ∕⤆ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐
弈᪝ᮙ⿙⡉UUŵkƊƊ⎕⟵⽉ᎅ✝ᴅᩥൽ∕⤆ᔉ⚥⡹⎦Ꮉ༽࢐࣑⛝ᣝᏱ⡉᪝ᮙ⿙↝➚⏍࣒
弈⏕❩༡⡉⪵ᓊ➡ᤕೱ⡹ᎅථ➡⛁ᎅᴚ⪵㗵᣹⡵ೱ⤍Ᏹ᥍∕⽉ᔉ⚥⡹ᎅ⪱Ꮥ⏍㙍ᵹ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
↝⣵⤁൱ᴀ⏍➥⣵
⏍➥⣵⣵⧭⡉↝㙞
࡛ ⏕
❩✙ᒵೱᆟ⠵ථ➡ࡥ➥⣵⏍⢂ߨ⏍೵⡥⣵⛁⧭⣵⟁⠵」⧭⏞⏍✕࢏
ࣛ⧭⣵⟁⠵」⢁᪹⢁ᴅ᥍➥⣵⠵⏍⢂㙉᭥ᆥṱṱ㕹⛁⏝ೲ㙍⊁↲⠵⧵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ➥
⣵⨂ᜁᎅ➥⣵⪲㞵⛁ᆺ᫕ᴡ෱⠵᪽⪱⪱᪹⏞⏍✕࢏
ࣛ➥⣵⨂ᜁᎅ➥⣵⪲㞵⛁ᴡ෱⠱ᆺ᫕ᴡ෱ࡥ♆⺆༡ࡥᆺ᫕↝⡥ㅥṱ㕹ᗕ⠵㊦෭㙉⛝㡁ᩥᎅᆺ᫕⡉↲㇍⛁ᘡᡭ
᠙൲ൡᆉⴙം⎦ᎹᏕ࢏⡥ᘽᴡ෱⛁⊁⠵Ᏹ᭥㝅↲⡥ᆉᓊ↲⠵⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⤍
㕹㐁ም⡥ᆉᷥ㜩ᫎᗢ⠵⤍ൡ㙍ⴵ᥍➥⣵㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
ࣛ㝽⣵㙉ൡᆉ᠙൲ൡᆉෑ⣵♆⡥൩ᤕ⡹ᎅṱ㕹⠭᥍⡩㙥☹⣵↝ෑೱᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ➥
⣵⤆⪱㞵⛁ᴅ᥍⧭⣵⟁⠵ᄵ⪱᪹⏞⏍✕࢏
ࣛ⧭⣵⟁⠵ᄵ༡⣵⛁ᴉᗍ⏍⹍≽㙍ߧṵ⡥↲Ᏹ༡㙉⏞⏍✕࢏໩᣸⪱☻⠭᭥ድ⌉ᆉᏕᩩᰩ⤍ೱ⇎༩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᮙ
ᗑ⏕ᆥ༡ᴀ⏕❩༡⡉⣵⟁⠵⛡ඡ㙍↲㇍⛁∍⢁ᓊ⧭≽∕⤆⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
⏕ᆥ༡ťA9แⶥ㞵⛁ᒵ⢁ᓊ⧭≽∕⤆⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
⢁ᓊ⤁൱➥⣵↝⣵⤁൱
࣑ߣ࣒ ⏕ᆥࡖ❩༡⣵⟁∑ᴀ㊦⏑∑⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߤ࣒ ⢁
ᓊ⤁൱➥⣵ߨ⏍೵⣵⛁⣵⟁⠵」∍ㅝᢞㅝ⿱⡥⎕㡹㈡ೱ⺚ṵ㡹ೱ⛥ᔉᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߥ࣒ ⣵
⟁⡩ೱ⣵⣵♆ඵ✱↲㈽⎕㈡༡ᩭ⡥➚㙉⛝⣵♆෭↲⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ࣛŵࡥƊࡥƟࡥĘᏙ⢁ࡤ∑೵ߥߪߢǤ࣑ŵࣛƊࡥƊࣛƟࡥƟࣛŵ࣒ࡥ↲೵ߤߤߢǤ࣑ŵࣛĘࡥƊࣛĘࡥƟࣛĘ࣒⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߦ࣒ ⣵⟁⡥㌝⡶ᔉ᭥⏕❩༡ᎅ⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡ᴀ∑㇎↝⚂⠵⤁൱㙉ᎅ㎩ᢉㆪ⠵⌉㙺㙚ᎹᏕ࢏
࣑ߧ࣒ ⿙㎩ᥕᴆ⎕⣵᭥⛁ṱⴚᔍ∕⽉㝆⡩⽥ᗍ⛁∕⽉෱ᤙ↝㙞⠵ᴉᗍ⏍༡⢝㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⢁ᓊ⤁൱➥⣵ߨ⏍೵⣵⛁⣵⟁⠵」∍ㅝᢞㅝ⿱⡥⎕㡹㈡ೱ⺚ṵ㡹ೱ⛥ᔉᒵ᥎㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߨ࣒ ⢁ᓊ⤁൱➥⣵ᷥ⪎ᶅ⟵
⤆㝆㙍㐁Ꮩ⠵⟵㙥∍ᎅ☵ᢉ✱ഊ⠱⏕ᆥࢩ❩✙ᒵ⥡൥⛁∍⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠵⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᆺࡖᆍᴚ㜆࣑²ࢩť࣒
50
40
⏕❩✙ᒵ࣑ঙ࣒
30
20
ᆺᴚ
ᆍᴚ
10
0
-10
-20
5
10
15
20
25
30
35
40
45
⏕ᆥ✙ᒵ࣑ঙ࣒
ࣛ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠱ᆺࢩᆍᴚᮙᗍᩭ⢁ᓊ⠭᥍∑㇎㙉⛝➥⣵ᔚᎹᏕ࢏
ࣛὈ໹㕍⏍ᔍ⛲⛞⛁∍ᎅ➥⣵⨂⏍⎕㉍⡉ᷥ㜩⤍⚥ೱᓊ⢂ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࣑ᷥ㜩⤍⚥ᓊ⢂⛁⡉㙥⢁ᓊ⤁൱➥⣵⡉⤆↲㐁Ꮩ⡥⚥ᤕ➩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
ࣛᷥ⪎ᶅ⟵ᩭᶈ⚥ᆍථ➡ᴀථඵ⛲⛞⛁∍ᎅ⢁ᓊ⤁൱➥⣵㐁Ꮩ⤆㝆ᒵೱᆟ☵⪹⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣛ⏕❩✙ᒵೱᆟ⠵ථ➡ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⠱⢁ᓊ⪵⡶㙉⪱☻⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߧߣ
↝⣵⤁൱ᴀ⏍➥⣵
⢁ᓊ⤁൱➥⣵
࣑ߣ࣒ ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⡥✵ᦽᔉ⪱☻⠵ථ➡⡭ᴉ➥⣵⠵㙑⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏
ࣛ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⡥✵ᦽᔉ⪱☻⠭᭥㊦⏑⤁൱㞵økU⛁Ƹť࣑Ƹ͝ťθʪΧɇθʪʒ࣒⠵㕍⏍㙉ෑ⡭ᴉ➥⣵⛁⡉㙍
♆⺆༡༡ᓊ⠵໹⪱㙚ᎹᏕ࢏࣑Ƹťđͱʒʪᎅ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⡥⤆↲⣲⠭᥍⥶ᦽ⏍㙥⤍ᔚᎹᏕ࢏࣒
ࣛ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠱➥⣵⥡൥⛁ᘡᡭߤߢṵ⛁∍⹍Ᏹߤ⏍೵༽⪱⪵㙺ᔚᎹᏕ࢏
ࣛ⢁ᓊ⤁൱➥⣵ᴩỽ⤁൱⛁⡉㙍≽⠽⡥ᴍ⇎ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣑⪱≾⣲⡩ἵ⤆↲≽⠽ᴍ⇎⏍⤁൱㙉⏞⏍✕࣒
࣑ߤ࣒ ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⨂⛁ᣝᴍ⇎⏍ࡥ⤍㕹⛁⡹ᎅ⛁ᣝぅᗍᩭ㝆⡩㞵⥡⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛkߧߢߥࡥkߧߢߧࡥkߧߢߨ⠱Ꮥ⠽㒉⡥⪱⴩ෑ㙉⛝⥡⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⤁൱➅ᫎ⡥ᆉ༡ㆱ⛁ᣝᴍ⇎⏍∍ἵ⎕᫕፥⚭⠵⴩ෑ㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߥ࣒ ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⥶ᦽ㞵ƊࣛĘkƟΧθͱᜁᎅƊࣛA²kAçkŵᩭ⡥➚㙉⛝ඡ෭ᷥෑ∍ᩭᴍ㙺㙉⏞⏍✕࢏
ࣛඡ෭ᷥෑ∍⛁∍࣬⤁൱➅࣭ᫎ㙞ᮚ⠱∍ἵ⎕᫕፥⚭⛁ᘡᡭ⥡⽉㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ࣬⤁൱➅࣭ᫎ㙞ᮚᮙᕁ⥡⽉㞵ࡥ⢁ᓊ⤁൱➥⣵⢝⏕⏍
࣑ߦ࣒ ⡭ᴉ࣑ᆺࢩᆍᴚ࣒⏍➥⣵⠭᥍☵ᢉ↝㙞⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᆺࡖᆍᴚ➥⣵⡥⢉⡥᧙⚥⪱ᎅ⪱⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ഍ᶵ⏕ᆥ༡⤍⚥ࡤ㕾㚖ࡥ㕾≾⠵⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⏕ᆥ༡✱⏕❩༡⛁ἵ⤆↲➥⣵≽⠽⡥ᗕ᪝⪱☻ᎅ⪱⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
ࣛᆺᴚ⏍⏕ᆥ༡⡉ᴡ⌉ⶉ᪝ೱ⣲⣹㙍⪱⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
ࣛ⢁∩㙍➥⣵↲㇍ᎅƊࣛĘkƟΧθͱᩭ⡥➚㙉⛝⤁൱㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߧ࣒ ↝➚∕᭶∍ᩭ⴩ෑ㙉⛝↝➚⢁⛁ൽ⛁⚥⿙↝➚ᶆ⠵∕᭶㙉⏞⏍✕࢏
࣑ߨ࣒ ᷩ∕⽉☹ᆥ∍ᩭෑഎ⡥ᷥ෱㙑⌉⡹ᒵ᥎⣵Ꮭ㙉⏞⏍✕࢏
ᴉᗍ⏍⏕❩༡⣵᭥⡉↲ṱᴀ㙉ṱ⾁ἵᏌ⠵Ꮬෑ➥⣵㙉⏞⏍✕࢏
⣵᭥⾁ἵᏌ⡥⛥᪡↲㇍᥍➥⣵㙉ൽᔉ᭥ࡥ⤍㕹⛁⊁↲⠵⧵⌉⡹⠭᭡⤆㝆㙍ƊࣛĘkƟΧθͱᑡ⡥㈡ᩭ⚬⠵⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏
ߧߤ
kߧߢߥ⛁ᣝᴍ⇎⏍⥡⽉ᴚᶆ࣑ƊࣛĘkƟΧθͱඡ෭ᷥෑ∍࣬⤁൱➅࣭ᫎ⺍ᤖ࣒
∕⽉ᔍ⏕❩༡⡉
∍ἵ⎕ᴩỽᎅ഍ᴚ↲㇍⡩ೱ࢐
☵Ꮉ✕
⏕❩༡∍ἵ⎕ᴩỽ഍ᴚ
⛹
ߦиɇцᴩỽࡥđɇ̈͝kkǤᎅ
⤆↲ᓊ⢂㙉⛱ᎅೱ࢐
☵Ꮉ✕
ߦиɇцᴩỽࡥđɇ̈͝kkǤ⤁൱
⛹
⏍⎕㉍⡉ᆺ᫕ᢺ⠱⣲⣹㙍ೱ࢐
☵Ꮉ✕
⏍⎕㉍ድ∕⤁൱
⪵෦ࢩᆺ᫕⧭⡶
⛹
ߣ࢏⏍➥⣵ᮙᗍߥߢṵ⡥↲ᓊ⢂
ߤ࢏⊒㕾➥⣵ߣߢṵ⡥↲ᓊ⢂
ߥ࢏⢁ᓊ⤁൱➥⣵⢝⏕⏍
࢜ ߦиɇцᴩỽᓊ⢂⡥↲⪎↲
ࣛ♆⺆༡ᓊ⢂⏍ᆺ᫕≽⠽ᴀʀʀЇ͔ࡥ㡒⡶⼒ᴡ෱✙ᒵೱ⪎ᴍ✙ᒵᏱἵߣߢऌঙ⡥↲ኃൽ⠑⪱
ࣛᆍᴚ⏍⏕ᆥ⼒kЭɇ࢏̈͝ࢩͱЇϩ✙ᒵೱ⛲㙉࣑࣒ࣛ↲㇍ᩭ⠑⪱
࢜
đɇ̈͝kkǤᓊ⢂⡥↲⪎↲
ࣛᆍᴚ➥⣵⏍♆⺆༡㡒⡶෭⛥ᒵ⤍⚥ṹᢺ
ࡤ✵⣵഍ᴚ↲㇍⛁∍ᓊ⢂ṹᢺ⏍ᮚ㕍෭⛥ᒵ࣑ߣऌঙ࣒㝆ᷥṹೱ᎖࣑ߢऌঙ⡥㙉࣒㙉᭡♆⺆༡㊑⺍✙ᒵೱᆟ⠱↲㇍ᩭ⠑⪱࢏
ࡤ✵⣵Ꮬ㢉↲㇍⛁∍ᓊ⢂ṹᢺ⏍⣱♆⡥㙉ᡮ㙉᭡ࡥ♆⺆༡⡉㡒⡶෭⛥ᒵೱ෭ᒵ㡹⪎ೱ㙙࢏
࡛ ∍
ἵ⎕ᴩỽ⤁൱➅ᫎ㐁Ꮩ⏍㙥Ꮺ⏕❩༡ᎅ⛁ᣝᩭ㕍⏍㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ∍
ἵ⎕ᴩỽ⤁൱➅ᫎ㐁Ꮩ⏍⢁ᓊ⤁൱➥⣵⠱⥶ᦽᔚᎹᏕ࢏∍ἵ⎕ᴩỽᩭ⤁൱㙉ᎅථ➡⛁ᎅ♒෱ᴀೱ⎕෱⡉∍ἵ⎕ᴩỽᩭᓊ⏍⛁⤁൱㙥
⧭⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࡛ ߦ
иɇцᴩỽࡥđɇ̈͝kkǤ⤁൱⡥㘵➅㙍ථ➡⛁ᎅᆍᴚ⏍➥⣵⠵ߣ⏍೵⡥↲⌉㙺㙍㞵Uɇϩɇṵ∎⠵㊦㙥㐁ᶵ㙥⧭⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࡛ ⏕
❩༡ೱⴚ↲ᔍ↲㇍⡥ൡᆉ⤍↲➥⣵⠵⌉㙺㙉᭥⤆↲⤁൱⡥⚥ᤕ➩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏⡥ථ➡ࡥᆍᴚ⏍➥⣵⠵ߣ⏍೵⡥↲⌉㙺㙥⧭⏍༡
ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
࡛ ᷥ⪎㙉ᎅ➥⣵ᶅ⟵ೱ☵Ꮍථ➡ࡥ⤆↲⡩ථ➡⛁ᒵ⛁ᣝೱᴍ⇎ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߧߥ
↝⣵⤁൱ᴀ⏍➥⣵
kߧߢߧࡥkߧߢߨ⛁ᣝᴍ⇎⏍⥡⽉ᴚᶆ
⏕❩༡⣵ⶥ⪵෦ᮙᗍ
∕⽉ᔍ⏕❩༡⡉
∍ἵ⎕ᴩỽᎅ഍ᴚ↲㇍⡩ೱ࢐
☵Ꮉ✕
⏕❩༡∍ἵ⎕ᴩỽ഍ᴚ
⛹
∕⽉ᔍ⏕❩༡⡉♆ᤖ∭∍ഃ⡥
࣬ෑ♆⹍Ᏹࢩ⹍≽㒩ⴙߤ⡥㙉࣭
࣬⣱♆⹍Ᏹࢩ⹍≽㒩ⴙߤ⡥㙉࣭ᩭ
᪽⥢㙉ᎅೱ࢐
☵Ꮉ✕
⏕❩༡᪝∼
⛹
⏍➥⣵⌉㙺
⏕❩༡⣵ⶥ⪵෦ᮙᗍ㙥⤍
↝⡥ㅥUɇϩɇṵ∎
⡥↲♆ᤖ∭∍㝆⡩ࢩแⶥ
⥶ᦽ
࡛ ♆ᤖ∭∍⢁ᓊ⤁൱⏍⏕❩༡ᗕ⡉㒺♆↲㇍ೱ⡥᧙⚥⪱⪱☻⠱ථ➡⛁ᎅ⤆↲⡩ථ➡⛁ᒵ⛁ᣝೱᴍ⇎ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ♆ᤖ∭∍⤁൱➅ᫎ㐁Ꮩ⏍∕⽉ᔍᮙᗑ⏕❩༡ᎅ⛁ᣝᩭ㕍⏍㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ♆ᤖ∭∍⤁൱➅ᫎ㐁Ꮩ⏍⢁ᓊ⤁൱ᮙᗍᎅ⥶ᦽᔚᎹᏕ࢏
࡛ ᰩ⤍ೱ⡹ᎅ♆ᤖ∭∍㝆⡩⠱⏍➥⣵⠵ߣ⏍೵⡥↲⌉㙺⏍㆙㞵ƊࣛĘkƟΧθͱ⡉Uɇϩɇᩭṵ∎㙉⛝㐁ᶵ㙥⧭⏍༡ᴅ᡾ᎹᏕ࢏
ߧߦ
ᆺ᫕ᢺ⢁ᓊ⤁൱༡᎖
⏍⢂
Ɵɇʀϩϑӥϩʀ˵࣬çߤ࣭ߧ㝽ድ᩵
ƊࣛA²kAçkŵ⏑㜩⡶ᤖ
✙ᒵ⥡൥᪽⥢
✙ᒵ⥡൥᪽⥢
ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵
ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵
☹⤆㐁Ꮩ
☵Ꮉ✕
☹⤆㐁Ꮩ
⛹
☵Ꮉ✕
⛹
ƊࣛĘʪϩťθͱ⛡ඡ
ᆺ᫕ᢺ㐁Ꮩ
ᆺ᫕ᢺ㐁Ꮩ
ᆺ᫕ᢺ㐁⤆ࡤ⣲⤆ࢩ෭Ꮥࢩṱ⥢
㐁⤆ṹೱ
ᆺ᫕ᢺ㐁⤆ࡤ⣲⤆ࢩ෭Ꮥࢩṱ⥢
㐁⤆ṹೱ
⥶ᦽ
࡛ ᷥ⪎✙ᒵᶅ⟵ᩭᶈ⚥ᆑථ➡⤆㝆㙍ඡ෭ᩭ⚬⠵⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏
ࣛ⏕ᆥࡤߤߢड़ߥߤঙ
ࣛ⏕❩ࡤߧड़ߦߥঙ
࡛ ➥⣵↝⡥ㅥ⡥☹⤆⣲⡥⪱ᮬ㙉᭥ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⡥ആ⤍⥶ᦽᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⣵∩㎩ೱ⢖⏍೵ᳩ➥⣵↲㇍⡥ൡᆉᆍᴚ➥⣵⠵㙉⛱⠵ථ➡ᎅ⤆㝆ᒵೱᆟ☵⪹⌉⡹⠭Ꮉᆺᴚ⠭᥍ߥߢṵ⡥↲➥⣵㞵
↝➚㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ∕⽉㝉ථ⛁ᘡᡭ⏍⎕㉍ᷥ㜩ᩭ⟵㙍ᓊ⢂⪵⡶⏍ᆺ᫕ᢺ⤁൱ඡ෭ೱṱ⤆㝆㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᆺ᫕ᢺ൱⪱➥⣵⥶ᦽ㞵ࡥ࣬ç߫kʒ࣭ೱ㕍⏍ᔉ᭥ࡥƊࣛ͝ʪϩΧθͱࢩƊࣛʀ˵ʪʀ̧ʪθ⛁∍ᑡ⡥㈡㝆⡩⡥ṹೱ᎖㙉᭡ࡥ
⡥ථ➡෭ᆺᒵೱṱ⥢㙍ථ➡⡶ᎹᏕ࢏
㐁Ꮩඡ෭Ᏹ⡂
࡛ᆺ᫕ᢺ෭Ꮥࡤඵ↡ᔍ⣵ⶥᆺ᫕ᢺ⡉ߧ१ᩭᴚ⺍㙍㞵ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⠵⢝⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࡛ᆺ᫕ᢺṱ⥢ࡤඵ↡ᔍ⣵ⶥᆺ᫕ᢺ⡉ߧ१ᩭ⺅ೱ㙍㞵ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⠵⢝⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࡛෭ᆺᒵṱ⥢ࡤඵ↡ᔍ⣵ⶥᆺ᫕ᢺ⡉ߣߢ१ᩭ⺅ೱ㙍㞵ᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵⠵⢝⏕⏍㙉⏞⏍✕࢏
࡛㐁⤆ṹೱࡤᆺ᫕ᢺ⤁൱➥⣵ᷥ⪎✙ᒵᶅ⟵ᆥ⛁∍➥⣵ᔉᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏⏍➥⣵⠵㊦㙉⛝
⏍⎕㉍⛁Ꮥᩩᰩ⤍ೱ⚷ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ߧߧ
↭∢⏍⎕㉍⛁⚥⿙
࢜⤍㕹⠵⢉↝➚㙉༡⟵㙥⤍㕹↝➚⣵ᴉᗍ⏍ᮙᗑ∕᭶∍ᩭ⡮⚥ᷥ∩➅࢏
ṵ⏕㙉⏕ථ➡ᘡ᥍๝⡶㙥♭㙚ᎹᏕ࢏ᷥ෱⛁⧭⡉㙉∩➅࢏
ॵ
⤍㕹⡉❩෱ࡥ↝⚂ᗢ⠱⤍㕹഍∑⠵⟵㙥↝⣵⛹ෑ⚷⡥ᶱථᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ॵ
෦➚∕᭶∍᥍∕᭶∍⡉໩᪭⠱๝⡶㙉⏑⤍㕹෭⡭⽉㙉⪱☻⠵⌉ᒵ⡹⎦ᎹᏕ࢏
∍ἵ⎕∭㈡Ᏹ㕍ᵹ㜩
ෑ⢖⤂⌉ᴀ⢝∕⽉ᰩ⡉
⣵๞⚥ᘅ∍ᆉ
ߣߧߪߪࣛߥߥߨߨ
⤍㕹ᮙᑩ᭶ࡥෑ⢖↲㇍ࡥ⛡ᡮⶉᩭ⤆㝆㡹☽ᤕ⧭⏍᭥ෑഎ⛝ᣝṵ⡉
๲໹㙍⤁⠵⚩⤍ᆉ⽍⣹㙉ൽ↲Ꮵࡥὑᩩ∍ἵ⎕ᩭ⤍෦㙚ᎹᏕ࢏
↝⡥ᵵ∍ἵ⎕∭㈡㜹㒉⡥⪱
иии࢏ϑɇ͔ϑЇ͝˝ϑЭʀ࢏ʀͱ࢏̧θ
ෑഎ⡥⪲⤂⟁㙉ᎅᆑ⫍✱⏍೵⛁∍ἵ⎕⤂⌉✱
⏕⏍೵↝⡥ᵵ↲Ꮵ⡥ೱ᎖㙍↝⡥ᵵ∍ἵ⎕∭㈡ᩭ➥⛲㙉ෑ⡹⎦ᎹᏕ࢏
ෑഎ↲Ꮵ⏕
ߢߤࣛߧߦߣࣛߥߢߢߢ
ߢߪߢࣛߢߤߤࣛߥߢߢߢ
⡩㈡ረ㜹㒉⡥⪱
иии࢏ϑɇ͔ϑЇ͝˝࢏ʀͱ͔ࢩϑʪʀࢩ
㙍๞∍ἵ⎕㕹⪹➡⌉༡⚶⡥ᡱ࢐
≽ἵ⢁⡉⡉ඝ⡥ᆉṹ᪽ᜁᎅ㘭㙥ᩭ⏑≾㙉ෑ⤆㝆㡹ⶉ᪝㙉ᎅ༡⚶⛁Ᏹ㙉⛝
↡⚶㊦↲⢁⟁ṱ⛁∍➡⌉༡⚶⠭᥍⡩⤆㙥⧭ᎅ⤍ᒵ⡶ᎹᏕ࢏
U9ߨߪࣛߢߨߨߦߩࣛߢߣ
Download PDF

advertising