Samsung | AN020NSKGBN1 | Samsung AN020NSKGBN1 사용자 매뉴얼

↭∢⏍⎕㉍⛁⚥⿙
↝➚∕᭶∍ࢩ∕⽉☹ᆥ∍
ĘࡒࡒࡒĘƊç9Ęߣ
࡛ ☹⣵⠵⟵㙍⧭⡉↝㙞⠵ᴉᗍ⏍⡮ෑ⤍㕹⠵ᴅᩥൽ∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ᷩ⤍㕹⠱Ᏹ㙍᳭๞⛁∍᪽↝➚㙉ᒵ᥎᪽ᗕ⚥⤩⡹⠭᭡ࡥ㙥❩⛁∍ᎅ㕹⪹⠵ᷥ⪎㙉⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࣑˜ĮŵçĮŵkƸĘÃƟƊƟĘUŵUĮĘøǽ࣒
ᮚⴙ
↝➚⣵☽☵ᕁ༡
ߦ
↝➚⣵㝆⡩↝㙞
ߦ
⤍㕹↥㒥ᷥ༡
ߨ
ೲṱṵ⡉⡥᩵
ߨ
⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚㙉༡
ߩ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚ᴚᶆ
ߩ
⤍㕹⶞≽㙉༡
߫
⶞≽ᴀ⊁⪹ᴚᶆ
߫
ṱ᥎
ߣߣ
ෑ⢖⏑ෑ⣵㝆⡩↝㙞
ߣߣ
⤍㕹ໍක
ߣߣ
☹⣵⠵⟵㙍⧭⡉↝㙞
ߣߤ
㓁⣵⢁⤍㕹ⶉ᪝☹ᆥ
ߣߨ
ߤ
∕⽉㙉༡
ߣߩ
∕⽉⏍㘵➅෦೵
ߣߩ
∕⽉⴩ෑᒵ
ߣߩ
⤍㕹⡉⽉⌉ᴀṱ≾㕹
ߣߪ
㝉༡⏍⎕㉍ṱⴚ
ߣ߫
໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉
ߣ߫
ᮙ㈡ᐁ㑭ࣈđͱϩͱθUɇ͔Χʪθ࣑đ࢏U࢏࣒ࣉṱⴚ
ߤߢ
⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭ࣈ9ɇʀ̧Uθɇ˙ϩUɇ͔Χʪθ࣑9࢏U࢏U࢏࣒ࣉṱⴚ
ߤߢ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟṱⴚ
ߤߣ
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍ṱⴚ
ߤߥ
⣵༡෦↝
ߤߧ
⣵༡⢖⽉ṱ
ߤߨ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙෭㝉༡⏍⎕㉍⛡ඡ
ߤߪ
༡ㆱ∕⽉↝⚂
ߤ߫
㝉༡⏍⎕㉍⏍➥⣵
ߤ߫
ᑆ㎩෦↝
ߥߢ
∢᎖໩ᢉ㗵
ߥߣ
⤁൱ᴀ⏍➥⣵
ߥߤ
⤍㕹∕⽉ᴀ↝➚✙ᒵ
ߥߤ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
ߥߥ
⤍㕹ᷥ⪎∍
ߦߥ
⤍㕹⛁ᇹ⪱㞙⠙ᗢ໺෱ᤙ
⛁ᇹ⪱≽ἵ㞙⠙ᗢ໺ᡭᶙᜁᎅ⛁ᇹ⪱≽ἵ㞙⠙ᡭᶙ⛁᭶༡ᔍ⛁ᇹ⪱ἵ➚㕍⏍↝㙞෭⏕⤍⛁ᇹ⪱ἵ➚⠱≽ἵ⢁ೱ
⏕⤍↝➚㙉ᎅ⛁ᇹ⪱↝➚ᢺࡥ⛁ᇹ⪱↝➚⏍೵ᜁᎅ⣵༡➅໹⡩↲ᗢ⛁ᇹ⪱ೱකᶱᓊ⛁ᘡᡭᏝᡭ⪹⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߥ
↝➚⣵㝆⡩↝㙞
∕⽉⢖≽㝆⡩
↝➚⣵☽☵ᕁ༡
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍⡥ෑ✙࣑ߦߢঙ⡥↲࣒⡩෤ᜁᎅṹဴ⡥⪲⤂Ᏸᎅ⢖≽ࡥ༡࡛᩵⛡༡ᗢ⛁ቩ⺍ᔍ⢖≽⛁∕⽉ᔍථ➡
∕⽉⢖≽ᩭᶱථ㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
ࣘ ∍ἵ⎕∭㈡⛁ᰩ⡉㙉∩➅࢏
⤁൱๝㝆⡩
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ࡥ㗵᪝㘵㈡ࡥ⛥แ㝉≽⢁ᗢ⡉⶞≽ᴀ⊁⪹⠵⟵㙥∍ᎅ⤁൱๝ೱ㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ࡥ㗵᪝㘵㈡ࡥ⛥แ㝉≽⢁ᩭ∍ἵ⎕㙉༡⟵㙥∍ᎅ⤍㕹⡉☵ᢉ⮮⛁ߪߢߢуߨߧߢ͔͔⡥↲⡉∍ἵ⎕෦೵⡥
㘵➅㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ∕⽉ᴀ∍ἵ⎕෦೵⡥ṱ⥢㙑ථ➡෱᪝⢂⚶⢁ೱ⢂⚶⏍ṱ↲⠵⡶⠵⌉⡹⠭᭡ࡥ⤍㕹ෑ⢖⡉⟁⡩⡥ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
෦༡㡒⡶๝࣑❩༡࣒
෦༡ᴡ⺍๝࣑ᴡ༡࣒
⤁൱๝
࣑ߪߢߢ͔͔ǹߨߧߢ͔͔࣒
෦༡㡒⡶๝࣑㝉༡࣒
෦༡ᴡ⺍๝࣑໺༡࣒
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡㝆⡩
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ࡥ㗵᪝㘵㈡ᎅသ⤍⟵⽉⛁ᅭ➽⧭∩➅࢏
ࣘ ⛥แ㝉≽⢁⛁ᬭ⪱ೱᅭ⚥⤍㕹∢᎖⡥⣱㙉ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㗵᪝㘵㈡
ߦ
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡
㝉༡⏍⎕㉍⠵➥⣵㙑⌉⡹ᎅ㝉ථ࣑✙ᒵࢩ⎦ᒵ࣒
⤍㕹⧭⟵
⏕ᆥ෦༡
↝➚⣵☽☵ᕁ༡
࡛ ✙ᒵᶅ⟵ᩭᶈ⚥ᆍ㝉ථ⛁∍➥⣵㙑ථ➡ᷥ㜩⢖⽉ೱ⢂ᓊ㙉⛝➥⣵⡥ᔉ⪱☻⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
㎪㡹ࡥ⏕❩✙ᒵೱࣛߣߧঙ⡥㙉⡭ᘽᎅ㝉༡⏍⎕㉍⡥ೱᓊᔉ⪱☻⎦ᎹᏕ࢏ෑ✙Ꮥ⎦㙍⏕ᆥᜁᎅ⏕❩⛁∍ೱᓊ㙑ථ➡
⤍㕹ᆥṱᴀ⛥แ㝉≽⢁⛁⡥⎝⡥᫫㢁⌉⡹⠭Ꮉ㝉༡⏍⎕㉍⠵ೱᓊ㙉⪱᪹∩➅࢏㎪㡹ࡥ⢖᪹ⶑ⡥ᆉ⢖⏍೵ἵೱ
ᆥ᪝ᎅථ➡⛁ᎅ㝉༡⏍⎕㉍ೱᓊ⠵↭ೱ㙥⧭∩➅࢏
⏕❩෦༡
✙ᒵ࣑ঌA࣒
ߢड़ߦߢ
ߣߢड़ߦߢ
ࣛߣߢड़ߦߢ
↲Ᏹ⎦ᒵ࣑१࣒
ߪߢ⡥㙉
ߪߢ⡥㙉
ߪߢ⡥㙉
࡛ ㇍㕾࣑ἵ㓝㙙ࡥߣߧ͔ࢩϑ⡥↲࣒⡥ṹථ➡⏕ᆥ᥍ᰭᴚ➩⡥㡉ᣝᗕ⚥✝⌉⡹⠭Ꮉ㝉༡⏍⎕㉍⠵ೱᓊ㙉⪱᪹∩➅࢏
ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉㝆⡩
ᶵᒵ᥍∕⽉ᔍᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᩭ」⧭∩➅࢏
⴩ෑ
࡛ ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᎅ⤍㕹⛁㓝㙙ᔉ⚥⡹⪱☻⠭Ჱ᥍ᘡ᥍๝⡶㙥∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᎅ෭⣵ᩉ᥍⡩㙍ድ⣵⠵ᴚ⪱㙉༡⟵㙍⢖⽉⡶ᎹᏕ࢏⤍㕹⧭ᶱ⛁ᶵᒵ᥍∕⽉㙉ෑࡥ⶞≽㙑ᘽᆉ
✕ᢜᓊ☹➥⣵㙉⪱☻⠵ᘽᎅྭ⧭∩➅࢏
࡛ ൥ᰭᆥ⡉ṵ⣵㙙⛁⣵➚഍㓁༡࣑ʘ9࣒ࡥድ⣵ⴙᏙ༡࣑kø9࣒ᗢ෭⣵ᩉⴙᏙ⢖⽉ೱ∕⽉ᔉ⚥⡹ᎅථ➡ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᩭ
ᴉᗍ⏍∕⽉㙑㘵➅ᎅ⚷⎦ᎹᏕ࢏
ߧ
ೲṱṵ⡉⡥᩵
ᮙᑩ⛁ᘡᡭ↝➚༡᎖ᴀᷩⶥ໩᪭⡥Ꮥᩭ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ᷩⶥ
෦༡㡒⡶๝࣑❩༡࣒
෦༡ᴡ⺍๝࣑ᴡ༡࣒
ᑆ㎩⛡ඡṱ
⤍㕹↥㒥ᷥ༡
⣵༡⢖⽉ṱ
㗵᪝㘵㈡
⛥แ㝉≽⢁
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡
෦༡ᴡ⺍๝࣑໺༡࣒
෦༡㡒⡶๝࣑㝉༡࣒
⤁൱⿕ᵵ
ߨ
⣵༡⢖⽉ṱ
⿕ᵵ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚ᴚᶆ
↝➚ᴚᶆ⛁෱㙍ᷥᏕ⢁∩㙍ᆥ➚⠱kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚∕᭶∍⛁⡹⎦ᎹᏕ࢏ᮙᑩ⛁ᘡᡭ↝➚༡᎖⡥Ꮥᩭ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࢜ᮙᑩ᭶ࡤǮŵࣛǤ²ߣߤĘ࣑ᶵᒵ๝⡶㕹࣒
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙ᵵ㎭
幩
幭
幪
幮
幫
幯
幬
ᵵ㎭
༡᎖
幩
➥⣵ࢩ⤆⪱ᵵ㎭
⣵⟁⠵」ෑᄽᘽ
幪
➥⣵∑㇎ᵵ㎭
⟁㙉ᎅ➥⣵⠵∑㇎㙑ᘽ
幫
⛹♮ᵵ㎭
⛹♮༡᎖⠵∕⤆㙑ᘽ
幬
㝆⡩ࢩ⻙≽ᵵ㎭
⛹♮༡᎖⠵✵ᦽ㙑ᘽࢩ⛹♮༡᎖⠵⻙≽㙑ᘽ࣑ߥⷹ⡥↲ድᩭᘽ࣒
幭
ᴅ᡽∩༡ᵵ㎭
ᴅ᡽∩༡ᩭ⥡⣹㙑ᘽ
幮
❩⺍ࢩ㘵㈡᪝∼ᵵ㎭
❩⺍➥⣵⠵∑㇎㙑ᘽࢩ㘵㈡⶞≽㕍⏍ᗢ⠵ᄽᘽ࣑ߥⷹ⡥↲ድᩭᘽ࣒
⏍೵⥡⣹ᵵ㎭
⛹♮⏍೵⠵∕⤆㙑ᘽ
幯
⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚㙉༡
๝ṵ
⴩ෑ
࡛ ĘࡒࡒࡒĘƊç9Ęߣ⏍᪝⩹ᎅೱ⤆➚㝉༡⏍⎕㉍⠭᥍഍ᴍᔉ⚥kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙෭㝉༡⏍⎕㉍⡥ߣࡑߣ᥍᪽⛡ඡ
ೱ᎖㙉ൽ഍ᴍᔉ⚹⎦ᎹᏕ࢏
⧭⡉
࡛ kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⛁ᰭ༡ೱᏰ⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉∩➅࢏
ߩ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚ᴚᶆ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙぉ㕍⏍ṱ
幰
幯
幮
幱
幩
幭
幪
幬
幫
⠑∑᪝ᮙ⿙↝➚㙉༡
๝ṵ
㕍⏍
༡᎖
幩
➥⣵㕍⏍
幪
⛹♮∕⤆⏍೵㕍⏍
幫
❩⺍ᮙᗍ㕍⏍
幬
㘵㈡⶞≽࣑⏍༡࣒㕍⏍
ᴅ᡽∩༡㕍⏍
幭
♮㕾ࢩ
ആ㕾ࢩ
㈡ᷥ㕾ࢩ
⢁ᓊ㕾ࣈAĮࠂ࣑⡥↡㝅ㆵ≽࣒∭∍↝➚⏍ࣉ
ߪ
幮
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡㕍⏍࣑∑㇎↝⚂࣒
幯
AĮࠂ∭∍㕍⏍࣑∑㇎↝⚂࣒
幰
⤁൱ࢩ⥡⢂ᰥ㞙ࢩ⢑໹㕍⏍
幱
⧭ᴚ㞵ᗍࢩ⨂♊⤍⚥ࢩ❩ṱ⛡ᓊ㕍⏍
⶞≽ᴀ⊁⪹ᴚᶆ
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡⶞≽ᴚᶆ
⤁൱⿕ᵵᩭ⛝∩➅࢏
࡛ ⤁൱⿕ᵵෑ⤆➚ᆉ↝ߤ഍ᩭ✵⣵㡹㕭㞵࣑幩࣒⤁൱⿕ᵵᩭ㝅↥㕍ᴚ㚖࣑幪࣒⠭᥍ᳱ⚥Ὥ⧭∩➅࢏
幪
幩
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡ᩭὭ⧭∩➅࢏
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡ᩭ⊁⠭᥍ᴌⷁᗑ↲㇍⛁∍ߣ഍⡉ෑ⤆๝ᩭߣߪߢঌᴚ㚖⠭᥍ᒽᤕὭ⧭∩➅࢏
࡛ ྭᆭᘽᚙ⚥᠙᪝⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉∩➅࢏
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡ᎅ⛥แ㝉≽⢁⛷⮮ߤ෤⛁ᕁ⢖☚ᗕ⚥⡹⎦ᎹᏕ࢏
⤍㕹⶞≽㙉༡
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡
㗵᪝㘵㈡
⪵෦⶞≽༡ᆉ⊅᥍ᬭ⪱ᩭ⚷♑⧭∩➅࢏
࡛ ᬭ⪱ೱ⧭⟵᥍㡚ᆑ᪝⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉∩➅࢏
⴩ෑ
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᎅߣስ⛁ߤᵹ⤆ᒵ⶞≽㙉ෑ㗵᪝㘵㈡ᎅߣ഍⟅⛁ߣᵹ⤆ᒵ⶞≽㙥⧭∩➅࢏
Ꮩࡥ⶞≽⧭༡ᎅ↝➚㝉ථ෭↝➚⏍೵⛁ᘡᡭᏝᡭ⪱Ჱ᥍ᬭ⪱ೱᪿ⠱㝉ථ⛁∍ᎅᑅ⢁⧭⶞≽㙥⧭∩➅࢏
࡛ 㗵᪝㘵㈡ᎅᰭ∩ⶊ⡥ೱ᎖㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᎅߤስ᪹Ꮥแⶥ㙥⧭∩➅࢏
࡛ Ꮩࡥแⶥ⧭༡ᎅ↝➚⏍೵෭↝➚㝉ථ⛁ᘡᡭᏝᡭ⪹⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ࡥ㗵᪝㘵㈡ᎅᶵᒵ๝᫕㕹⡥Ჱ᥍⊁↲ᔉ⚹⠵ථ➡∍ἵ⎕∭㈡⛁∍↹᥍๝⡶㙉∩➅࢏
߫
⶞≽ᴀ⊁⪹ᴚᶆ
⛥แ㝉≽⢁⶞≽ᴚᶆ
⤁൱⿕ᵵᩭ⛝∩➅࢏
࡛ ⤁൱⿕ᵵෑ⤆➚ᆉ↝ߤ഍ᩭ✵⣵㡹㕭㞵࣑幩࣒⤁൱⿕ᵵᩭ㝅↥㕍ᴚ㚖࣑幪࣒⠭᥍ᳱ⚥Ὥ⧭∩➅࢏
幪
幩
㘵㈡ᩭάᖕ⛥แ㝉≽⢁ᩭ☵ᢉ᥍Ὥ⧭∩➅࢏
࡛
࡛
࡛
࡛
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ᴀ㗵᪝㘵㈡ᩭ⊁⠭᥍ᴌⷁᗑ↲㇍⛁∍㘵㈡⮮⡉ෑ⤆๝ᩭߣߪߢঌᴚ㚖⠭᥍ᒽᤕὭ⧭∩➅࢏
ྭᆭᘽᚙ⚥᠙᪝⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙥⧭∩➅࢏
⛥แ㝉≽⢁ᩭ⊁⠭᥍ᴌⷁᗑ↲㇍⛁∍ᆉᬩ⪱ߣ഍⡉ෑ⤆๝ᩭߣߪߢঌᴚ㚖⠭᥍ᒽᤕὭ⧭∩➅࢏
⛥แ㝉≽⢁ᎅᰥൡ➡Ჱ᥍ྭᆭᘽᚙ⚥᠙᪝⪱☻ᒵ᥎⧭⡉㙉∩➅࢏
⤍㕹⶞≽㙉༡
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡
㗵᪝㘵㈡
⛥แ㝉≽⢁
⶞≽༡⡉ቩ⪁᥍㕍᭥⡉⳽ྭ༡ᆉᬭ⪱ᩭ⤍ൡ㙍㞵Ꮥ⏍ᅭ➽⧭∩➅࢏
࡛ ⶞≽༡⡉ቩ⪁⠵⛥แ㝉≽⢁⛁ആ㙉ൽᳱⴚ⏍㆝ථ➡⛥แ㝉≽⢁ೱ⊁↲ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍⧭⡉㙉∩➅࢏
⴩ෑ
࡛ ⛥แ㝉≽⢁ᎅߣስ⛁ߤᵹ⤆ᒵ⶞≽㙥⧭∩➅࢏
Ꮩࡥ⶞≽⧭༡ᎅ↝➚㝉ථ෭↝➚⏍೵⛁ᘡᡭᏝᡭ⪱Ჱ᥍ᬭ⪱ೱᪿ⠱㝉ථ⛁∍ᎅᑅ⢁⧭⶞≽㙥⧭∩➅࢏
࡛ ⛥แ㝉≽⢁ᎅᶵᒵ๝⡶㕹⡥Ჱ᥍⊁↲ᔉ⚹⠵ථ➡∍ἵ⎕∭㈡⛁∍↹᥍๝⡶㙉∩➅࢏
⧭⡉
࡛ ⛥แ㝉≽⢁ᎅ⣹Ᏹᰭ᥍☬⪱᪹∩➅࢏༡᎖⡥⊁↲ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߣߢ
ෑ⢖⏑ෑ⣵㝆⡩↝㙞
⢂ᓊᶆ
➥⣵⡥☹ᓭ➅
࡛ ⣵༡ೱᗕ⚥✕ᎅ⪱㝆⡩㞵Ꮥ⏍➥⣵㙥ᷥ∩➅࢏
࡛ ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ೱྭ⤩⡹⠵ථ➡ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᩭ】㞵Ꮥ⏍➥⣵㙥
ᷥ∩➅࢏
ᴅ᡽
➥⣵⡥☹ᓭ➅
࡛ ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡ࡥ㗵᪝㘵㈡ᜁᎅ⛥แ㝉≽⢁ᗢ⛁ᬭ⪱ೱ␄⡩ථ➡㝉༡㞙෭ೱ
ᚙ⚥⪱Ჱ᥍⢁⧭⶞≽㙥⧭∩➅࢏
࡛ 㡒⡶๝✱ᴡ⺍๝⛁ᬭ⪱ᆉ⡥ᰭ⪹⡥ᅭ⚥⡹⠵ථ➡෦༡ೱ⢉㊦㙉⪱☻☵
㝉༡㞙෭ೱᚙ⚥⪱Ჱ᥍⡥ᰭ⪹⠵⤍ൡ㙥⧭∩➅࢏
ᰭᴚ➩
⏕ᆥ⮮ᴡ⺍๝⛁∍ᰭᴚ➩⡥ᚙ⚥⤩➅
࡛ ᆍᴚ➥⣵⨂⛁ᷥ㊦➥⣵⠭᥍➥⣵㙉ෑ⡹ᎅ൴⠱☵Ꮍ⪱㝆⡩㙉∩➅࢏
ᆍᴚ➥⣵⨂⡭ᘽᎅᴉᗍ⏍⣵⛥➥⣵⠭᥍➥⣵㙉∩➅࢏
⤍㕹ໍක
ĘߢߣߢĘƊç9Ęߣ
ĘߢߣߧĘƊç9Ęߣ
ĘߢߤߢĘƊç9Ęߣ
ĘߢߤߧĘƊç9Ęߣ
ṱ᥎
ᮙᑩ᭶
ĘߢߥߢĘƊç9Ęߣ
⣵⟁↝⚂
Ǥࢩ²іࢩΞ
ߤߤߢࢩߨߢࢩߣ
ߤߤߢࢩߨߢࢩߣ
⨂ᢺ
̧˝
ߣߩ
ߣ߫࢏ߧ
⤍㕹ㅝ༡
࣑ೱ᥍уኃ⡥у༻⡥࣒
͔͔
ߨߢߢуߤߨߢуߩߧߢ
ߨߢߢуߥߢߢуߩߧߢ
࡛ ᘅ⢁⡩ᴀ⤍㕹↝⚂⠱㕹⪹㚖↲⠵⟵㙥⛹ෑ⚷⡥ᶱථᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ↭∢⣵⢁⛁∍⡩⤆㙉⪱☻ᎅ⪱⤆⤁⛁∍∕⽉㙑ථ➡ᎅᰥ↲∍ἵ⎕ᩭᴌ⠵⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⣵༡෦↝⏍⛁ᎅໍක⛁᫏ᎅ⣵∑⠵↝➚㙉ෑ⣵༡ᴡ∑⛡⢖ᴀᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉∕⽉ᗢ⺅ೱ⢂⚶⛁Ᏹ㙍ἵ➚⠱
≽ἵ⢁ṱᏥ⡶ᎹᏕ࢏
ߣߣ
☹⣵⠵⟵㙍⧭⡉↝㙞
↝➚⢁⡉☹⣵⠵⪱㆕ෑ⢝↡↲⡉⊁㙥ᩭ᪺༡⟵㙍ᆥ➚⡶ᎹᏕ࢏ᴉᗍ⏍⢉⡮ෑ⤍㕹⠵✝ᴅᩥൽ↝➚㙥⧭∩➅࢏
ථෑ
⪱㆕⪱☻♉⠵ථ➡↝➚⢁ೱ↝ᫎ㙉ൡᆉ⨂↲⠵⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⧭⡉
⪱㆕⪱☻♉⠵ථ➡↝➚⢁ೱṱ↲⠵Ꮺ㙉ൡᆉ⢝↡↲⡉⊁㙥ᩭ⡶⠵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ആ⤍⪱⏍㕍⏍᥍သᘡᡭ♭㙑㙞ᮚ⠵ആ⥡㙉⛝ᆉㆱᆶᎹᏕ࢏
㙺⟵໹⪱㕍⏍᥍㙉⪱᫁☵♭㙑㙞ᮚ⠵ആ⥡㙉⛝ᆉㆱᆶᎹᏕ࢏
ഁ⣵⛹ᴚ⠵⟵㙍⤂⪱㕍⏍⡶ᎹᏕ࢏
⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ᡭᎅ㕍⏍⡶ᎹᏕ࢏
ṵ㙥໹⪱㕍⏍⡶ᎹᏕ࢏
∕⽉෱ᤙ
ථෑ
⤆ක⣵⟁⡥↲⡉⣵⟁∑⠵⤍㕹Ꮩᒶ⠭᥍↝➚㙉∩➅࢏ᜁ㙍ࡥ⣵⟁∑⠵⡵⡉᥍⛡⢖㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⣵⟁∑⠵⛡⢖㙉⛝↝➚㙉ᎅථ➡ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
࡛ ᶱ♆༡ᩭ↝➚㙉ᎅථ➡ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
࡛ ⣵♆ࢩ⧭㏽⌉ࢩ⤆ක⣵ᩉ⥡൥⡥Ꮥᩥ᭥ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
∕⽉ᎅ⢁ක⪎⠵ೱ⪱ෑ⡹ᎅ∕⽉༡↝⛁ൽ⡉ᦡ㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝ࡥෑ⢖ࡥ㓞ᴍࡥ↲㙥⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⣵➚഍㓁༡ᴀድ⣵ⴙᏙ༡ᩭ∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ∕⽉㙉⪱☻⠵ථ➡ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ᴡ∑⠱⤆ක⣵∑⠵↝➚㙉⛝㝆⏕㙉ൽ⤂≾ࡥෑ⤆㙉∩➅࢏
࡛ ᴍ⛥ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ṱ᥎
⛥༡๝ᴀ⛥⛁♮㙍ᰭ൥໭ⶉᆉ⎦༡ࡥ༡᩵ࡥᬭ⪱ೱᪿ⠱෤ࡥ⪲↝ข∑ᴀᰭ࣑Ὀᰭᗢ࣒⡥Ᏸᎅ෤⡥ᆉೱ⎕ೱ⇁ೱ᎖∢⡥
⡹ᎅ෤⛁∕⽉㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
☹⣵⠵⟵㙥∍ᴉᗍ⏍⤂⪱㙉∩➅࢏ᜁ㙍ࡥೱ⎕෱ࡥ㗽ᡭ⎕㏢⌉ᒵ෱ࡥ⣵㝅∑ᗢ⛁ᎅ⤂⪱㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝ࡥෑ⢖ࡥ㓞ᴍ⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
࡛ ᴉᗍ⏍⤂⪱ೱ⡹ᎅぉ∭㎩ᩭ↝➚㙉∩➅࢏
⤂⪱ࡤഁ⣵ᗢ⡉⣵༡↝ෑ⛹ᴚᮚ⣲⠭᥍⣵⢁⤍㕹෭Ᏹ⪱ᩭ⛡ඡ㙉ᎅ൴
ߣߤ
⧭⡉
⤍㕹⡉⨂ᢺ⠵ඝᘍ⌉⡹ᎅ෤⛁ඝෑ㙉ൽ∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ⤍㕹∕⽉⢖≽ೱඝෑ㙉⪱☻⠵ථ➡⤍㕹⡥ᚙ⚥⤩㏽⊁ᔑ⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
෦༡㡒⡶๝⮮⛁⥡ᩉᴚ⪱᪺ᜁᎅᓊᗢ㙍∕⽉ᰭ⠵ṱⴚ㙉∩➅࢏
࡛ ↹⫂ᗢ⡉⡥ᰭ⪹⡥෦༡㡒⡶๝ᩭೱ᥍᪺⠵ථ➡ࡥ⏕ᆥ↡≽ṱ⥢⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
∕⽉⛁㘵➅㙍ṱ㕹⠱ᴉᗍ⏍ṱ≾㕹ᴀ⤆කṱ㕹⠵↝➚㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
༡ඵᴀ㝅㙊෦⢖෭ഊ⡥↡∢⡥ᆉ☽⽭᪝∢➚♒ࡥ⠑༡➚⤍ࡥᒵᦽᗢ⡉⠑㙥ೱ⎕ೱᴍ⇎㙉ᎅ⢖≽⛁ᎅ∕⽉㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ೱ⎕⨂ᒶࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⏕❩✱ⴙᏙᔉෑᏙ⛥ᔍ࣑ߢঙ⡥↲࣒⢖≽⛁∕⽉㙉ᒵ᥎㙉∩➅࢏
࡛ Ꮩ⛥ᔉ⪱☻ᎅථ➡ࡥ඙➩ⶑ⛁⤍㕹ᆥṱ⛁ඡ᥍ೱᴍ⇎ᔉ⚥ድ⌉ࡥഁ⣵↝ෑᴀ⡥↲ᓊ⢂⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⏕ᆥ⛁∍ᴡ⺍ᔉᎅ෦༡ೱ⤍㕹⡉෦༡㡒⡶๝᥍⪲⤂⠑⡶ᔉ⪱☻ᒵ᥎㙉∩➅࢏
࡛ ⏕ᆥ෦༡✕⛭⠭᥍൥ആ⛁ᆉ⅍⛲㚖⠵ᅭ⽑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⤍㕹⡉෦༡㡒⡶๝ೱ⛡≽༡๝ᗢ⡉ᴡ༡๝⛁∍ᬱ᪝ᚙ⚥⪵⟵⽉⛁⡹ᒵ᥎∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ⏕ᆥ↡≽ṱ⥢⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⪱㙉⏕⧭ⴙ⢖ࡥ➆⏕ࡥ༡ㆱෑ⎦㙍⢖≽⛁∍⡉⎦༡ᩭ⤍ൡ㙉༡⟵㙍➚ᒵ᥍↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⤍㕹ᆥ᥍ෑ⎦㙍෦༡ೱ⠑⡶ᔉ⚥⤍㕹⡉⣵༡⣲ෑ⢖ࡥ㝅⢝ࡥഁ⣵ᴀ⤍㕹⠭᥍ṱ㈡⡉ድ⌉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⌉⛲⢖ࡥⴍ⪹ᴚࡥ➆⏕ᗢ⡉ෑ✙Ꮥ⎦㙍⪱⛞ࡥ☹഍ᆉ∍᪝ೱ⢁⧭ᴍ⇎㙉ᎅ⪱⛞⛁∍↝➚㙑ථ➡⛥แ㝉≽⢁ᆥṱ⛁ඡ᥍ೱ
ᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ꮉ∕⽉㙉⪱᪹∩➅࢏
⣵⟁෱ᤙ
ථෑ
ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ೱ⊁↲ᔉ⚹⠵ᘽᎅ∍ἵ⎕∭㈡⛁⛡ᡮ㙉∩➅࢏
ṱ᥎
⣵⟁∑⠵ᰥ᪝㙉ൽ๝ṱ᪝ൡᆉࡥ⢒☵Ꮺ༡ൡᆉࡥἵ㎱ൡᆉᰧ⪱᪹∩➅࢏ᜁ㙍ࡥ໹≾ṱ⛁൩ൡᆉᰥൡ➥ᰭⶥᩭ✝ᤕኄൡᆉࡥ
↝⡥⛁ᅭ➽ሔൡᆉࡥ⤍㕹ᖕ⮮⠭᥍ᳱ⚥ሔ⪱᪹∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⧭⡉
⢖⏍೵↝➚㙉⪱☻ൡᆉࡥⶍᕖᴀᵹ഍ೱ⽑ථ➡⛁ᎅ⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ߣߥ
☹⣵⠵⟵㙍⧭⡉↝㙞
↝➚෱ᤙ
ථෑ
⤍㕹⡥⽙⌉ᔍථ➡⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑ∍ἵ⎕∭㈡⛁⛡ᡮ㙉∩➅࢏
⤍㕹⛁∍⡥↲㙍≽᪝ࡥㆱᎅᆵ↹ࡥ⛡༡ᗢ⡥ᆉ᭥⩺⏍⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑ∍ἵ⎕∭㈡⛁⛡ᡮ㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ೱ⎕࣑ᒵ⏍ೱ⎕ࡥ㗵᥍㐁ೱ⎕ᗢ࣒ೱ⇁ᘽ⛁ᎅ⤍㕹⡥ᆉ⣵⟁ぅᗍᩭ᪽⪱⪱᫁ෑᴅ᥍㝉༡⏍㆙㞵∍ἵ⎕Ᏹ㙺⤁ᜁᎅ
⠑⢁ක༡⌑⢁⛁ൽ⛡ᡮ㙉∩➅࢏
࡛ 㝉༡㐝⠱↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ṹဴ⠵⡭⠭㆕᭥㓞ᴍࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⠵⢝∕⽉㙑ᘽᎅ∍ἵ⎕∭㈡⛁⡉ᦡ㙉∩➅࢏
࡛ ෑ⢖ࡥድ⌉ࡥഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟵㛉⡥⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⤍㕹➥⊒∍ἵ⎕ᎅ⪱⟁ᔉ⪱☻⠭᭡ࡥ⤍㕹∕⽉⢖≽ᩭᴅႩᎅථ➡⺅ೱ෦↝ἵ✱∕⽉ἵೱᶵᒵ᥍⶞๝ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⛁⡩⟵⣲⠭᥍෭ᒵ㙍⺚ක⠵⧭ൡᆉ⢒☵Ꮺ༡⪱᪹∩➅࢏
࡛ 㝅⢝ࡥෑ⢖ࡥ↲㙥⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ᓊ⢂⨂⛁ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉᥍⤍㕹⠵ᄵ⪱᪹∩➅࢏
࡛ Ꮥ⏍〕ථ➡ࡥṹဴ⡥ᴍ⇎㙉⛝ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ἵᏁ㓝⢖⢝ᎅ⚥᪡⡥⡉⊁⡥Ᏸ⪱☻ᎅ෤⛁ᷥ෱ᜁᎅ㓁༡㙉∩➅࢏
࡛ ᬩ᪝⛁◡ᎅ㙺⟵ᗢ⠭᥍ぅᆉ⡶⡥᪺㛱⪹⏎⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⡉෦༡㡒⡶๝ᜁᎅᴡ⺍๝⛁⊁ೱᡮࡥ⡥ᰭ⪹ᗢ⠵ሔ⪱᪹∩➅࢏
࡛ 㝉༡㐝⡥ෑ≾⠭᥍㝽⣵㙉ෑ⡹⠭Ჱ᥍Ꮥ⽑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ㎪㡹ࡥ⚥᪡⡥ᗕ⡥⊁ೱᡮᗢ⠵ሔ⚥Ꮥ⽉ᎅ⡭⡥⚷ᒵ᥎⧭⡉㙥⧭∩➅࢏
⤍㕹ᆥ⡉⣵༡ṱ㕹⛁ᰭ⡥ᆉ⡥ᰭ⪹⡥ᗕ⚥೵ථ➡⛁ᎅ⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑ∍ἵ⎕∭㈡⛁⛡ᡮ㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ṱ᥎
⡵⡉᥍ṵ㙥ࡥ⌉᪝ࡥ഍⥡㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⤆ක㗙⩹⡥❩⡉൴࣑๝᪝ࡥⶑ↝ᗢ࣒⠵↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝ࡥෑ⢖ࡥ↲㙥⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ߣߦ
⧭⡉
⛡≽༡๝ᆉᏕᩩ⤍㕹⛁∍ೱ⛡∢ೱ⎕ድ∕⏍⴮ᰩ⠵⛥⚥⏕ᆥᩭ㝉༡⏍㆕ᒵ᥎㙉∩➅࢏
࡛ 㝅⢝ࡥ㓞ᴍ⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⛁∍ᆉ✕ᎅᴅ᡽⡥⛡≽༡๝⛁⪲⤂Ᏸ⪱☻ᒵ᥎㙉∩➅࢏
࡛ ṹ✵⣵⛡≽⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⏕ᆥ෦೵⡉⤍⎦➚ᒵ᥍⤍㕹⠵↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⤍㕹ᆥṱ⛁⌉ṵ⡥⽙㌝ᔉ⚥ෑ⢖ࡥድ⌉ࡥ↲㙥ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⛁↥⺚⤍ᆉೱ⛡∢⎕㗵᣹⡥ᩭ₽᪝⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⡩ⶥ⛁㙥᥍➩⃁☵Ꮉᡭഁ⣵ࡥ㝅⢝ࡥෑ⢖⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤆ᳱ༡༡ࡥ⏎㕹ࡥᓊ⏎ᰭࡥ㝅⢖㕹ᗢ⡉ᷥ⥥⡥ᆉ㎪⌉➚ᒵ᥍ᎅ↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ⢝↡↲⡉⊁㙥ᴍ⇎⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤇⠱⊁⠭᥍⤍㕹⠵ᓊ⢂⏍㆕⪱᪹∩➅࢏
࡛ ഁ⣵⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⤍㕹⠵഍㓁༡㜆⛡≽༡๝⡉㝉༡➚⠭᥍↝➚㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ೱ⎕ࡥ∎⠑⎕㊑ỽᗢ⡉⛡≽༡๝↝➚⏍ᴉᗍ⏍ᶵᒵ⡉㝉༡Ᏹⴶ⠵᪹ᤙ㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
ථෑ
⤍㕹⛁ᰭ⠵⪲⤂₽᪝ൡᆉᶕ⤑ࡥ⏍ᇹࡥ☽ぅ✝ࡥ☵∩㊕ᗢ⠭᥍Ꮧ⪱᪹∩➅࢏
࡛ ᶱ↺ࡥᶱ㜆ࡥ㏽⊁ࡥഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
⶞≽⏍⛁ᎅ⣵⟁⠵ⴙᏙ㙉ෑࡥ㐝⡥㝽⣵⠵ᬹ⺅᭥⶞≽㙉∩➅࢏
࡛ ഁ⣵ࡥ㝅⢝⡉⟁⡩⡥ᔚᎹᏕ࢏
ṱ᥎
ߣߧ
㓁⣵⢁⤍㕹ⶉ᪝☹ᆥ
㝉ථᷥ㜩ᴀ⢁⟁⢝㝍➚⠵⟵㙥㓁⣵⢁⤍㕹⠱Ꮥ⠽෭ഊ⡥ⶉ᪝㙉≅♭㙚ᎹᏕ࢏
ᰥᦽⶉ᪝
↭∢⣵⢁Ᏹ᪝⤁⛁∍⤍㕹⠵↹᥍๝⡶㙉ෑ༡⥥⤍㕹⠵ᵵ᪝ෑ⢁㙉ᎅථ➡ࡥ↹⤍㕹ᴡᏝ∕⽉⏍⤍⥡↝๝ṵ⚷⡥
∕⽉༡↝ೱᮙᗑ⤍㕹⠵ᰥᦽ᥍⌉ൡ㙥ᗍ᪮ᎹᏕ࢏
↹⤍㕹ᴡᏝ
ߣ
ߤ
㓁⣵⢁⤍㕹⌉ൡ
Ɵ̈Χࡱ
⪲⤂➥ᴉ࣑²ɇ͝ʒʀɇθθц࣒⡥ೱ᎖㙍≽㜆㓁⤍㕹⠱⤍㕹๝⡶ᴀ⌉᪝✱↲෱⚷⡥ೱ༽➥↭∢⣵⢁Ᏹ᪝⤁ᜁᎅ
∍ἵ⎕∭㈡᥍ೱ⤩✕⏍᭥ᰥᦽ᥍ⶉ᪝㙥ᗍ᪮ᎹᏕ࢏
⠑ᦽⶉ᪝
⏑⤍㕹๝⡶⚷⡥༡⥥⛁↝➚㙉ᑉ⤍㕹⠵ᵵ᪝ෑ⢁㙉ᎅථ➡ࡥ෱㙑⧭᳭⢁⽉∭㈡⛁⛡ᡮ㙉⏍⚥ⶉ᪝㙉⏍᭥ᔚᎹᏕ࢏
㓁⣵⢁⤍㕹⏑ෑᴀ⌉⌉ᦽᆚṱ
ߣ
ߤ
แṱ
⎕㏡⿕
ṱ᥎
⎕㏡⿕ṱⴚ㞵⪱⤆⢖≽⛁ᵵ᪭
ߥ
↭∢⣵⢁⡉ࣈቪ↺ථ⛲ࣉ
↭∢⣵⢁ᎅߣ߫߫ߤስߨ⟅㝉ථථ⛲ⶥ⤍๝⺆⠵㊦㙥㝉ථ✕⛭↝ෑᩭ⛹ᴚ㙉ෑࡥ⪱≾⣲⡩഍∑⠵⟵㙍࢖㝉ථᴚ⽙࢖⠵
ᴍ㕍㙍ᑡ⡥⚥ߣ߫߫ߨስߧ⟅ࣈቪ↺ථ⛲ࣉ⠵∑⚩㙉⛱⎦ᎹᏕ࢏
↭∢⣵⢁⡉ቪ↺ථ⛲⠱㝉ථࡥ☹⣵ࡥᷥ൥⠵༡⚶ථ⛲㝍ᓊ⡉㙦⏝➅≽᥍⡩⏎㙉ෑ⡥ᩭ⣲໪⺅⪵㙙⠭᥍⑙⡩ᩉ⡉
㕾➅᥍➥↧⡉๝㛵෭⪱๝㝉ථᷥ⣵⛁ᓊ⴩㙉එᏕᎅ⡉⪱⡉㕍㛵⡶ᎹᏕ࢏
ߣߨ
∕⽉⏍㘵➅෦೵
ߩߧߢ͔͔
෦༡㡒⡶๝࣑❩༡࣒
ߤߢ͔͔
෦༡ᴡ⺍๝࣑ᴡ༡࣒
ᷩⶥ
࢖࢖͔͔
෦༡㡒⡶๝࣑㝉༡࣒
ᮙᑩ᭶
࣑ⶍ⢖⟵⮮ኃ⡥࣒
ĘߢߣߢĘƊç9Ęߣ
ĘߢߣߧĘƊç9Ęߣ
ĘߢߤߢĘƊç9Ęߣ
ߤߪߢ͔͔⡥↲
ĘߢߤߧĘƊç9Ęߣ
ĘߢߥߢĘƊç9Ęߣ
ߥߤߢ͔͔⡥↲
෦༡ᴡ⺍๝࣑໺༡࣒
࡛ 㝉
༡⏍⎕㉍⠱ⶍ⢖⟵⮮ኃ⡥ೱ໩᪭⛁ᆉㆱᆍ⽉⌉⡥↲
㝆ᷥᔉᎅ⢖≽⛁∕⽉㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
⤁൱๝࣑ߪߢߢ͔͔ǹߨߧߢ͔͔࣒
㘵㈡ࡥ⛥แ㝉≽⢁ࡥ㐝ࡥᮙ㈡ࡥᐁ㑭➚
∕⽉⴩ෑᒵ
ⶍ⢖➚㙺ൡᷭ㎩
⏕ᆥ㡒⡶ᑆ㎩
㏽⡥㗵
㞵ᗍ
෦༡㡒⡶๝
⏕ᆥ㝉༡๝
࣑㝉༡໩᪥࣒
෦༡ᴡ⺍๝
෦༡㡒⡶๝
Ꮩ⛥⢝
෦༡ᴡ⺍๝
ᴡ༡๝
⏕ᆥ໺༡๝
࣑໺༡໩᪥࣒
໺༡ᑆ㎩
㏽⡥㗵㞵ᗍ
⧭⡉
࡛ ⤍㕹⡉⨂ᢺ⠵ඝᘍ⌉⡹ᎅ෤⛁ඝෑ㙉ൽ∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ᷥ⌉ᴀ∍ἵ⎕෦೵⡥ᷥ⢖ᔑ⌉⡹ᎅ෤⛁∕⽉㙉∩➅࢏
࡛ ⌉⛲⢖ࡥⴍ⪹ᴚࡥ➆⏕ᗢ⡉ෑ✙Ꮥ⎦㙍⪱⛞ࡥ☹഍ᆉ∍᪝ೱ⢁⧭ᴍ⇎㙉ᎅ⪱⛞⛁∍↝➚㙑ථ➡⛥แ㝉≽⢁ᆥṱ⛁ඡ᥍ೱᴍ⇎㙑⌉
⡹⠭Ꮉ∕⽉㙉⪱᪹∩➅࢏
࡛ ෑ✙Ꮥ⎦㙍⏕ᆥ೯❩⥡൥⠵ഇᎅ⢖≽⛁ᎅ∕⽉㙉⪱᪹∩➅࢏⤍㕹⡉ᆥṱᴀ⛥แ㝉≽⢁⛁⡥⎝⡥᫫㢁⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏ⴝᴅ᡽⡥
⠑⡶ᔉ⚥⤍㕹ᆥඡ᥍ೱᴍ⇎ᔑ⌉⡹⠭Ꮉ㝉༡⏍⎕㉍⏕ᆥ໺༡๝✱⏕ᆥᴡ༡๝✱⡉ൡ᪝ᎅ⹍≽ߣ࢏ߧ͔⡥↲ᔉᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
࡛ ᴡ∑⠱⤆ක⣵∑⠵↝➚㙉⛝㝆⏕㙉ൽ⤂≾ࡥෑ⤆㙉⛝⧭∩➅࢏
࡛ ᑆ㎩ࡥᘅ㗙⣱∕⽉⏍໺༡ᔉᎅ෦༡ᎅ↝➚⢁⛁ൽ⪲⤂Ᏸ⪱☻ᒵ᥎∕ඵ㙥♭㙚ᎹᏕ࢏඙➩ⶑ⡉ථ➡ⴝᴅ᡽⠭᥍⡩㙥ṹぽഁ⠵⧵⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ⤍㕹⛁∍ᴡ⺍ᔉᎅᴅ᡽⡥ᪿ⠵ᘽᎅ≽⠽⡥⪎ೱ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏ᑆ㎩∕⽉⏍ᴉᗍ⏍༡⧱㕾ᢺ⛁᫏⺡∕⽉㙉ෑ㘵➅⏍ᷭᩙᐁ㑭
ᗢ⠵∕⽉㙉⛝㕾ᢺ⠵⥡⣹㙉∩➅࢏ඵ≾㙥∍≽⠽⡥ᴍ⇎㙑ᘽᎅ≽⠽ⵅᵵࡥ≽⠽⚦⤍➚㡉᣺⏍ἅᑆ㎩ᗢ⠵⺅ೱ᥍∕⽉㙉∩➅࢏࣑ᷭᩙ
ᐁ㑭ࡥ≽⠽ⵅᵵࡥ≽⠽⚦⤍➚㡉᣺⏍ἅᑆ㎩ᎅᶵᒵ๝⡶㕹⡶ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ⢖᪹ⶑ⡥ᆉ⢖⏍೵ἵೱᆥ᪝ᎅථ➡⛁ᎅ㝉༡⏍⎕㉍ೱᓊ⠵↭ೱ㙥⧭∩➅࢏
࡛ Ὀᰭ⡥⽙㌝ᔉ⪱☻ᎅ㜆↲⡉❩ṱ໩᪥࣑㞵ᗍ࣒⠵∕⽉㙥⧭∩➅࢏࣑Ꮺ↝⛁∍๽⢖㙉ᎅ⏍⨂๝⡶㕹࣒
ߣߩ
⤍㕹⡉⽉⌉ᴀṱ≾㕹
ᷩⶥ
ߣߢߧ
ߩߧߢ
ߤߦߪ
ߤߦߦ
ߧߥ߫࢏ߧ
ߤߧߩ࢏ߧ
9
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
ߨߢߢ
ߨߥߪ
ߩߦ߫
᭶⽞
⌉ᢺ
⤁൱⿕ᵵ
ߣ
⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵ
ߣ
⛥แ㝉≽⢁
ߣ
ᬭ⪱ൡ᩵㘵㈡
ߤ
㗵᪝㘵㈡
ߤ
⣵༡⢖⽉ṱ
ߣ
ἵෑ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙
ᮙᑩ᭶
9
ᑆ㎩෦⽞⪱᩵
ĘߢߣߢĘƊç9Ęߣ
ĘߢߣߧĘƊç9Ęߣ
ĘߢߤߢĘƊç9Ęߣ
ߤߨߢ
ߣߧߧ
Ξߣߤߧ
ĘߢߤߧĘƊç9Ęߣ
ĘߢߥߢĘƊç9Ęߣ
ߥߢߢ
ߣߩߧ
Ξߣߧߢ
ṱ≾㕹
࣑ᮙᑩ᭶ࡤǮŵࣛǤ²ߣߤĘ࣒
⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭࣑9࢏U࢏U࣒
㐙ᗍ⎕㊑㑭
ߤ
ߤ
∕⽉㙉༡
ߣߤߤ
࣑Ꮩ⟵ࡤ͔͔࣒
ߩߧ
ߣߪ
ߣߦ
㝉༡⏍⎕㉍ṱⴚ
࡛ ໩᪭෭ഊ⡥⤍㕹⡥⌉㒺⡥ᔉᒵ᥎ṱⴚ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ✱≅ᎅ㙺ൡ⛁∍ὑ⪱⪱☻ᎅㅝ༡᥍↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ᇹ㎩
ⶍ⢖㙺ൡ➚ᷭ㎩
࣑ŝߣߢड़ŝߣߤ࣒
✱≅
ᴚ⪵ෑᰥ
㙺ൡ
࡛ ᇹ㎩ᎅ㕱᪭ᴚ⪱ᇹ㎩ᩭ↝➚㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ᴚ⪵ෑᰥ
✱≅
ᇹ㎩
㕱᪭ᴚ⪱ᇹ㎩
⧭⡉
࡛ ṱⴚ⡥⢉ᮬᔉൡᆉᏙᏙ㙉ൽṱⴚᔉ⪱☻♉⠵ථ➡⤍㕹⡉
ᓊ⢂⡥↲⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉
࡛ ໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉ೱ㘵➅㙑⏍ࡤ∕⽉✦≉ߤ⡉Ɗkߣߩ⠵࢕ߣ࢕᥍ᶱථ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⤍㕹ᆥUƸAƟᴚ㚖㕍༡
Ɗkߣߩ
Ɗ࣑໺༡࣒
k࣑ᴡ༡࣒
ŵ࣑㝉༡࣒
Į࣑❩༡࣒
໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖ᳩ⣲➚
ߢ࣑༡ᷩ∕⤆࣒
Ɗ࣑໺༡࣒
k࣑ᴡ༡࣒
ŵ࣑㝉༡࣒
Į࣑❩༡࣒
໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖⣲➚
ߣ
k࣑ᴡ༡࣒
Ɗ࣑໺༡࣒
Į࣑❩༡࣒
ŵ࣑㝉༡࣒
Ɗkߣߩ࢕ߢ࢕࣑⺍㙉⏍༡ᷩ∕⤆࣒
Ɗkߣߩ࢕ߣ࢕
ŵ࣑㝉༡࣒
Į࣑❩༡࣒
Ɗ࣑໺༡࣒
k࣑ᴡ༡࣒
Į࣑❩༡࣒
ŵ࣑㝉༡࣒
k࣑ᴡ༡࣒
Ɗ࣑໺༡࣒
∕⽉㙉༡
ߣ߫
ᮙ㈡ᐁ㑭ࣈđͱϩͱθUɇ͔Χʪθ࣑đ࢏U࢏࣒ࣉṱⴚ
ᮙ㈡ᐁ㑭ᎅ⏍⨂๝᫕㕹⡶ᎹᏕ࢏
ߣߦ߫࢏ߧ
ߪߨ࢏ߥ
࡛ ᮙ㈡ᐁ㑭ᩭ⤍㕹⛁ṱⴚ⏍ᆉ↝ߦ഍ᩭ㕱ෑᑆ㎩⛡ඡṱᩭ⤍ൡ㙍㞵↝⡥⩹⛁᫏ᎅᮙ㈡ᐁ㑭ᩭ⟵⽉⛁᫏⺅⚥⛡ඡ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ᆉ↝ᎅ㕱ෑᆍ൴⠵↝➚㙉ൡᆉđߦࡥøߣߤ↝⚂⡉ᆉ↝ᩭ↝➚㙉⛝⧭∩➅࢏
࢜ᮙ㈡ᐁ㑭↝➚⏍⤆㙥⪵ᆉ↝⟵⽉⛁ᆉ↝ᩭⶥඡ㙥⧭∩➅
࢜↝⡥⩹⛁᫏ᎅᮙ㈡ᐁ㑭ᩭ↝➚㙥⧭∩➅࢏
⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭ࣈ9ɇʀ̧Uθɇ˙ϩUɇ͔Χʪθ࣑9࢏U࢏U࢏࣒ࣉṱⴚ
࡛ ⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭ᩭ⤍㕹⛁ṱⴚ⏍↭ೲ㜆㕍⏍ṱ⡉⟵⽉ᩭ᫏⺅⚥ṱⴚ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭ṱⴚ㞵☽᧙ᳩ፵㈽⡥㗵᥍ᏙᏙ㡹ෑ⤆㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
࢜Ɗ࣑໺༡࣒ࡥk࣑ᴡ༡࣒⼒⛁ṱⴚ㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
⧭⡉
㈽⡥㙂ⶉ᪝
↭ೲ㜆㕍⏍ṱ
࡛ ⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭ᎅㅥᢙ㗵ᩭ↝➚㙉⛝ෑ⤆㙉⪱
᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ↭ೲ㜆㕍⏍ṱೱ⚷ᎅථ➡⛁ᎅ⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭⡉⨂⏝⺆⡥⤆⟵⽉⛁✕ᒵ᥎㝆⡩㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑Į࣒
∕⽉㙉༡
ߤߢ
࣑ǹ࣒
࣑ǹ࣒
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟṱⴚ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡ᎅ⡥✙⠵ᴍ⇎⏍」෦༡⨂⛁ṱ⠑㙉ᎅ⠑㙥ᰭ⪹⠵㓝⟵㙉ෑᏙᴢ⪹๝⥡⡉⌉≽ඡ㙚⠵㏽ล㙉⛝⤍໑㙉ᎅ༡᎖⡶ᎹᏕ࢏
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟᎅᶵᒵ๝᫕㕹⡶ᎹᏕ࢏࣑↲㕹᭶ࡤƊUࣛkAߣ࣒
ߣ Ɗ࣑໺༡࣒ᑆ㎩⛡ඡṱ⡉⪱⤆ᔍ⟵⽉⛁ᘩ༾≽᪝ೱᆑᘽ༽⪱ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟᩭᳱ⚥ሔ⚥⧭∩➅࢏
࡛ Ɗ࣑໺༡࣒ᑆ㎩⛡ඡṱᩭ⤍ൡ㞵ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒↝➚⏍
ߤ ⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭࣑9࢏U࢏U࢏࣒⡉⛡ඡ∑⡩⺍㜹⠭᥍⛡ඡ∑⠵ά㞵⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭࣑9࢏U࢏U࢏࣒ᩭṱⴚ㙉⛝⧭∩➅࢏
࡛ Ɗ࣑໺༡࣒ᑆ㎩⛡ඡṱᩭ⤍ൡ㞵ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒↝➚⏍ࡤᷥ㜩㈽⡥㗵ᩭ⤍ൡ㞵ࡥ㜹⠭᥍⛡ඡ∑⠵ά㞵ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࣒ࡥ
⛞㕾ᴚ⪱ᐁ㑭࣑9࢏U࢏U࣒ᩭṱⴚ㙉⛝⧭∩➅࢏
ߥ ⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵᩭ⤍ൡ㙍㞵⣵༡⢖⽉ṱ⛁⡹ᎅϑϑ࢖ц͔ɇ̈͝ťA9⿕ሖ㈡࣑ቩᡱ↺࣒ᩭ⛡ඡ㙉∩➅࢏
⣵༡⢖⽉ṱ
AĘߪߢߣ
⿕ሖ㈡ᩭ
⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
⤁൱⿕ᵵ
㙺ൡ
⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵ
ߤߣ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟṱⴚ
ߦ ϑϑ࢖ц͔ɇ̈͝ťA9⡉↝➚✦≉⠵∕⤆㙉∩➅࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߣ⡉Ɗkߣߨᩭ࢕ߣ࢕᥍ᶱථ㘵➅
⛹⏍࣒ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡᪽ᶱථ㙑ථ➡
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
Ɗkߩ
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
Ɗkߣߣ
ߢ
ߤ
ߢ
ߢ
ߣ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
Ɗkߣߤ
ߢ
Ɗkߣߥ
Ɗkߣߦ
Ɗkߣߧ
Ɗkߣߨ
Ɗkߣߩ
Ɗkߣߪ
Ɗkߣ߫
Ɗkߤߢ
Ɗkߤߣ
Ɗkߤߤ
Ɗkߤߥ
Ɗkߤߦ
ߤ
ߢ
ߢ
ߣ
ߢ
ߤ
ߥ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
࡛ ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡⡥❩⡉Ꮥᩩ✦≉ᗕ⠵∕⤆㙑ථ➡ࡥ㙥Ꮺ✦≉⡉Ɗkᩭ⌉⤆㙥♭㙉Ჱ᥍ࡥ⟵✦≉⛁∍ᶱථ↝㙞⡥⇎༩⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
⢁∩㙍ᆥ➚⠱ᷩ∕᭶∍ߥߪड़ߥ߫⮮⠵⴩⥡㙉∩➅࢏
⴩ෑ
࡛ ⠑∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍∕⤆ᴚᶆ
ࣘ ∕⽉ࢩ∍ἵ⎕∕⤆ᮙᗍ⡉⧭ᭅ፥ߤࣘᷥ⥡ᭅ፥ߧ⛁∍ᶱථ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣘ ᷩ∕᭶∍⡉ߦߢड़ߦߣ⮮⠵⴩⥡㙉∩➅࢏
࡛ ᑅ⢁∩㙍ᆥ➚⠱kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙∕⽉☹ᆥ∍ᩭ⴩⥡㙉∩➅࢏
࡛ ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍✦≉∕⤆ᴚᶆ
ࣘ ᷩ∕᭶∍⡉ߥߥड़ߥߨ⮮⠵⴩⥡㙉∩➅࢏
ߧ ⣵༡⢖⽉ṱ⛡ඡ∑⡩⺍๝᥍⛡ඡ∑⠵Ὥ∍⤆㜆㙍㞵⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵᩭṱⴚ㙉∩➅࢏
࡛ ⛡ඡ∑⡥⤍㕹❩ṱ⛁ᎉ⚥⪱⪱☻ᒵ᥎⹍Ᏹ㙍ᆥṱ᥍ᳱ⚥ሔ⚥⤆㜆㙉∩➅࢏
ぉ∭㎩ࡥ᪝ᮙ⿙ࡥᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒ࡥ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟ⛡ඡ∑⡩⺍๝
⣵∑⡩⺍๝
ぉ∭㎩ࡥ᪝ᮙ⿙ࡥ
ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒ࡥ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡
çÃƟ⛡ඡ∑
⡩⺍๝
⴩ෑ
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍➥⣵⏍ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡ᎅĮĘᔉ᭡ࡥ㝉༡⏍⎕㉍➥⣵Į˜˜⏍ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡ᒵĮ˜˜ᔚᎹᏕ࢏
∕⽉㙉༡
࡛ ᶵᒵ⡉᪝ᮙ⿙ᵵ㎭⠵⡥➚㙍ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡⡉ĮĘࢩĮ˜˜⤍⚥༡᎖⠱⚷⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ᓊ⢂ṹᢺ⛁Ᏹ㙍⥡⽉ᎅ⤍㕹∍ἵ⎕᫕፥⚭⠵⴩⥡㙉∩➅࢏
ߤߤ
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍ṱⴚ
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍ᎅᶵᒵ๝᫕㕹⡶ᎹᏕ࢏࣑↲㕹᭶ࡤĮƊࣛAߣ࣒
ߣ ⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍⛡ඡ∑⠵∭∍⼒᭥⿕ሖ㈡࣑㡡↺࣒⛁⛡ඡ㙉∩➅࢏
ߤ ⤁൱⿕ᵵ✱⛥แ㝉≽⢁ࡥ⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵᩭṵ᪝㙍㞵⤍㕹ᆥṱෑ⤆⟵⽉⛁⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍ᩭᆉ↝ߣ഍ᩭ⡥➚㙉⛝ෑ⤆㙉∩➅࢏
࢜∭∍⥡᪮⟵⽉ᎅ໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉✦≉࣑㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ⡉Ɗkߣߩ࣒∕⤆⠑ࢩᰥ⛁ᘡᡭᏝᡭ⫂ᎹᏕ࢏
࡛ ໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉✦≉ᳩ⣲➚࣑㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ⡉Ɗkߣߩᩭ࢖ߢ࢖⠭᥍∕⤆ࡥ⤍㕹⺍㙉⏍༡ᷩ∕⤆࣒
k
࣑ᴡ༡࣒
Ɗ
࣑໺༡࣒
Į
࣑❩༡࣒
ŵ
࣑㝉༡࣒
࡛ ໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉✦≉⣲➚࣑㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ⡉Ɗkߣߩᩭ࢖ߣ࢖᥍∕⤆࣒
k
࣑ᴡ༡࣒
Į
࣑❩༡࣒
Ɗ
࣑໺༡࣒
ŵ
࣑㝉༡࣒
ߥ ⛡
ඡ∑⠵⤍㕹ᆥṱ㞵ㅝߣ෤⛁ෑ⤆㙍ᖕ⚂⼒㐝↝⡥⡉⣵∑⡩⺍๝ᩭ㊦෭㙉⛝⣵༡⢖⽉ṱ᥍ሔ⚥⧭∩➅࢏
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍⛡ඡ∑⤆㜆⏍⛡ඡ∑⡥ⶉ⤩㐝⠵೵∞㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍⛡ඡ∑⡥ᎁ⎙㙥⪱⪱☻ᒵ᥎ᴉᗍ⏍✱⡥⚥㜱ᑅᩭ
⡥➚㙉⛝ෑ⤆㙉∩➅࢏
⣵∑⡩⺍๝
✱⡥⚥㜱ᑅ
⛡ඡ∑ෑ⤆㞵ㅝ
∕⽉㙉༡
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍
ߤߥ
⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍ṱⴚ
ߦ ⡥↡㝅ㆵ≽࣑AĮࠂ࣒∭∍⛡ඡ∑⠵⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵ⡉⣵∑⡩⺍ṱ᥍㊦෭㙍ᖕϑϑ࢖ц͔ɇ̈͝ťA9⿕ሖ㈡࣑9øç࣒⛁⛡ඡ㙉∩➅࢏
⣵∑⡩⺍๝
AĘߦߥ࣑9øç࣒
⿕ሖ㈡⛁
⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
ߧ ϑϑ࢖ц͔ɇ̈͝ťA9⡉↝➚✦≉⠵∕⤆㙉∩➅࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ⡉Ɗkߣߧᩭ࢕ߣ࢕᥍ᶱථ㘵➅
⛹⏍࣒AĮࠂ᪽ᶱථ㙑ථ➡
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
Ɗkߩ
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
Ɗkߣߣ
ߢ
ߧ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
Ɗkߣߥ
Ɗkߣߦ
Ɗkߣߧ
Ɗkߣߨ
Ɗkߣߩ
Ɗkߣߪ
Ɗkߣ߫
Ɗkߤߢ
Ɗkߤߣ
Ɗkߤߤ
Ɗkߤߥ
Ɗkߤߦ
ߤ
ߢ
ߣ
ߢ
ߢ
ߢ
ߥ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
ߢ
࡛ ⢁∩㙍ᓊ⢂↝㙞㝆⡩⠱AĮࠂ࣑⡥↡㝅ㆵ≽࣒∭∍↲㕹㝅⢁⢝࣑ĮƊࣛAߣ࣒∕⽉☹ᆥ∍ᩭ⴩⥡㙉∩➅࢏
⴩ෑ
࡛ ⠑∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍∕⤆ᴚᶆ
ࣘ ∕⽉ࢩ∍ἵ⎕∕⤆ᮙᗍ⡉⧭ᭅ፥ߤࣘᷥ⥡ᭅ፥ߨ⛁∍ᶱථ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣘ ᷩ∕᭶∍⡉ߦߢड़ߦߣ⮮⠵⴩⥡㙉∩➅
࡛ ᑅ⢁∩㙍ᆥ➚⠱kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙∕⽉☹ᆥ∍ᩭ⴩⥡㙉∩➅࢏
࡛ ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍✦≉∕⤆ᴚᶆ
ࣘ ᷩ∕᭶∍⡉ߥߥड़ߥߨ⮮⠵⴩⥡㙉∩➅࢏
∕⽉㙉༡
ߤߦ
Ɗkߣߤ
⣵༡෦↝
࡛ ඡ∑⏍☵ᢉᴚᶆ⠵ᘡᩥ⏞⏍✕࢏
ࣘ ⣵༡⢖⽉ṱ⡉⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵෑ⤆ᆉ↝ߤ഍ᩭ㕱ෑ⣵༡⢖⽉ṱෑ⤆㘱⠵
⤍ൡ㞵⣵༡⢖⽉ṱᩭ⛡Ꮥ⠽㝆⏕㙉ൽඡ∑⠵㙉⏞⏍✕࢏
⣵༡⢖⽉ṱ
ࣘ Ꮩ⢁Ᏹ⛁∍ᆉ✕ᎅ⿱⡥ἅ⠵⿱⡥ἅෑ⤆⢖⽉᥍ෑ⤆㙥⧭⏞⏍✕࢏
ࣘ ⣵༡⢖⽉ṱ⡉⤁൱⠵⟵㙥∍❩ṱ⛡ඡ✱⡥⚥࣑⣵⟁ࡥ⠑∑᪝ᮙ⿙ࡥ
❩ṱ⤍⚥ᗢ࣒⡉ߥߢߢ͔͔⤆ᒵᩭ⤍㕹ᆥṱ⛁⤆㜆㙥⧭⏞⏍✕࢏
࣑⣵༡⢖⽉ṱೱ⤍㕹㙉ṱ᥍ṵ㙥ᔉ༡ᘽᰩ⛁❩ṱ⛡ඡ✱⡥⚥⡉༩⡥ೱ
⫘⠵ථ➡ṵ㙥ೱᔉ⪱☻⎦ᎹᏕ࢏࣒
⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵ
ෑ⤆ᆉ↝
ࣘ ⣵༡⢖⽉ṱᆥṱ㈡ᳩሁᷥᗍ⡉ᆉ↝ᎅ☵ᢉᴚᶆ⛁ᘡᡭᴉᗍ⏍ໍ⤆ᔍ
ⶥඡ㊑ㅝ᥍ෑ⤆㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
ࣘ ♆ⴚ᪲㈡ᳩሁ⠵⡥➚㙉⛝㈡ᳩሁᷥᗍ⛁⿱⡥ἅ⠵⛡ඡ㙉⏞⏍✕࢏
ᆉ↝ㅝ༡
㊦⏑Ꮩ
đߥ࢏ߧ
ⶥඡ㊑ㅝ
ߪ࢏ߢड़ߣߤ࢏ߢ̧˝˙ࡖʀ͔
⣵⟁✱⡥⚥
⣵⟁ᴀ᪝ᮙ⿙✱⡥⚥
ෑ⤆ṱ⟵
᪝ᮙ⿙✱⡥⚥
⨂ඵ༡✱⡥⚥
⧭⡉
࡛ ⣵༡෦↝ᩭ㙉༡⣵⛁⣵⟁⣵♆⡥Ꮩ↲ߤߤߢǤࢩߨߢ²і⡩⪱သ㝆⡩㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵⟁⠱ᴉᗍ⏍⤍㕹⣵➚⣵∑⠵↝➚㙉⏍ෑࡥ⣵⟁ぅᗍᎅ⣹Ꮩࡥ⛡⢖㙥↝➚㙉⪱᪹⏞⏍✕࢏
࡛ ⣵༡ᴡ∑⏍⣵༡෦↝ᎅ⣵༡↝⚶ᶆ⡉࣯⣵༡∕ἵ༡⌑༡⧱ࣱᴀ࣯ᆥ∑ໍ⤆ࣱ⠵⧱⌉㙉⛝⢂⚶㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⤍㕹⡉⣵⟁⠱⠑∑᪝ᮙ⿙༽⪱✵⣵㡹∕⽉㞵⛡ඡ㙥⧭⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
ߤߧ
⣵༡⢖⽉ṱ
⣵༡⢖⽉ṱ❩෱
⣵༡⢖⽉ṱ
⤁൱⿕ᵵ
㙺ൡ
⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵ
⣵༡⢖⽉ṱᆥṱ
ぉ∭㎩ࡥ᪝ᮙ⿙ࡥᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒ࡥ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟ⛡ඡ∑⡩⺍๝
⣵∑⡩⺍๝
ぉ∭㎩ࡥ᪝ᮙ⿙ࡥ
ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒ࡥ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡
çÃƟ⛡ඡ∑
⡩⺍๝
⧭⡉
࡛ ぉ∭㎩ᴀ᪝ᮙ⿙⛡ඡ∑⠵⤍㕹ᷩⶥ⛁⡹ᎅぉ∭㎩ࡥ᪝ᮙ⿙⛡ඡ∑⡩⺍๝⛁⤆㝆㙉ൽᅭ➡⪱☻ෑ⣵༡⢖⽉ṱ⿕ᵵᩭᏜ⠵⏍⛁㎹⡥
ᴍ⇎㙉⛝⡥↲≽⠽ᗢ⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ꮉ⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
ߤߨ
đÃĘťA9
年
幵
并 幷
幱
干
幰
平
幯
幩
ᵹ㜩
幩
幪
幫
幬
幭
幮
幯
幰
幱
干
平
年
幵
并
幷
๝ṵ
⣵⟁⡶ᤖ
AĮđߣ㊦⏑
UAߣߤǤࢩAĮđߤ㊦⏑
UAߣߤǤ⣵⟁
❩ṱ⤂⤁⤍⚥ṱ
❩ṱ⤂⤁⤍⚥ṱ࣑²ĮĮU࣒
AĮࠂ∭∍
✙ᒵ∭∍
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡
ᴡ༡ᮙ㈡
໺༡ᮙ㈡
ߤ∑㊦⏑࣑⠑∑᪝ᮙ⿙࣒ƊƸ9ť9
Uͱи̷͝ͱɇʒ
ᮙ㈡ᐁ㑭⤍⚥
kkťŵĮđƊƸ9ť9
幬 幭 幮
幫
幪
ᆥ➚
ߤߤߢǤࢩߨߢ²і
˜ߣࡥ˜ߤ࣑㝉༡⏍⎕㉍㊦⏑ࡥ⨂ඵ༡㊦⏑࣒
ǤߣࡥǤߤࡥ˜ߥࡥ˜ߦ࣑UAߣߤǤ⣵⟁ᴀ⠑∑᪝ᮙ⿙㊦⏑࣒
ǤߣࡥǤߤ࣑UAߣߤǤ⣵⟁࣒
❩ṱ⤂⤁⛁⡉㙍ĮĘࢩĮ˜˜⤍⚥
❩ṱ⤂⤁⛁⡉㙍²ĮĮUđĮUkĮĘࢩĮ˜˜⤍⚥
AĮࠂ࣑⡥↡㝅ㆵ≽࣒∭∍⛡ඡṱ
⏕❩✙ᒵ∭∍⛡ඡṱ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟ⛡ඡṱ
ᴡ༡࣑k࣒ᮙ㈡⛡ඡṱ
໺༡࣑Ɗ࣒ᮙ㈡⛡ඡṱ
ࣛ
㗵᥍໩ᢙᏕ➥᥍ᑅ⛡ඡṱ
ᮙ㈡ᐁ㑭⤍⚥⺍ᤖ⏑㜩࣑Ãđࣛ9ߣߦť9↝➚࣒
ࣛ
⛡ඡ↝⚂
AĘߩߢߣ࣑9øƸ࣒
AĘߥߥ࣑ŵkU࣒
AĘߥߣ࣑Ǯ²Ɵ࣒
AĘߥߤ࣑Ǯ²Ɵ࣒
Ɵ9ࢼkǹƟߣ
Ɵ9ࢼ²ĮĮU
AĘߦߥ࣑9øç࣒
AĘߦߣ࣑Ǯ²Ɵ࣒
AĘߪߢߣ࣑ǽkø࣒
AĘߩߥ࣑Ǯ²Ɵ࣒
AĘߩߦ࣑9øƸ࣒
AĘߥߣߣ࣑Ǯ²Ɵ࣒
AĘߥߢߣ࣑9øç࣒
AĘߪߣ࣑ŵkU࣒
AĘߤߢߣ࣑Ǯ²Ɵ࣒
⨂ඵ༡ťA9࣑Ãđࣛ9ߣߦ࣒
幫
ᵹ㜩
๝ṵ
ᆥ➚
⛡ඡ↝⚂
幩
ᮙ㈡ᐁ㑭⤍⚥
ᮙ㈡ᐁ㑭⤍⚥⺍ᤖ
⏑㜩࣑đÃĘϩͱ9ߣߦ࣒
AĘߪߣ࣑ŵkU࣒
幪
ᳩ↝➚
ᳩ↝➚
ᳩ↝➚
幫
ᳩ↝➚
ᳩ↝➚
ᳩ↝➚
ᮙ㈡ᐁ㑭
ߣࡥߤࡤᳩ↝➚
ߥࡥߦࡤᮙ㈡ᐁ㑭ᓊ⢂
࣑ĮΧʪ͝ࢩA̷ͱϑʪ࣒
ߥࡥߦϩͱᮙ㈡ᐁ㑭
幩
幬
∕⽉㙉༡
幪
幬
ߤߩ
⣵༡⢖⽉ṱ
ᮙ㈡ᐁ㑭࣑đ࢏U࢏࣒ĮĘࢩĮ˜˜⤍⚥➚
ᮙ㈡ᐁ㑭ᎅ⏍⨂๝᫕㕹⡶ᎹᏕ࢏
A
ŵʪ̷ɇц
ᮙ㈡ᐁ㑭
࣑đ࢏U࣒
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙෭㝉༡⏍⎕㉍⛡ඡ
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙෭㝉༡⏍⎕㉍⛡ඡ
࡛ kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⡉♏⿕ᵵᩭṵ᪝㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍ťA9⡉AĘߥߣ࣑Ǯ²Ɵࡥߦť࣒⿕ሖ㈡⡉ߥࡥߦᵹťÃĘ⠵kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙Ꮩ⢁AĮđ࣑˜ߥ࣒ࡥAĮđ9࣑˜ߦ࣒✱⛡ඡ㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ AĘߥߣ⛁⛡ඡᔍ✱⡥⚥༩⡥ೱ⫘⠭Ꮉ㊦⏑∑⠵⛡⢖㙉⛝↝➚㙉∩➅࢏
࡛ kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⡉♏⿕ᵵᩭᏕ⏍⥡᪮㙥⧭⏞⏍✕࢏
AĮđ AĮđ9
㊦⏑∑
kŵǤ
⠑∑᪝ᮙ⿙
㝉༡⏍⎕㉍⡉ťA9
ࡒAĘߥߣ⿕ሖ㈡⡉✱⡥⚥↺↲
˜ߥࡤŵkUࡥ˜ߦࡤ9øƸk
∕⽉㙉༡
⧭⡉
࡛ ⤍㕹⡉⣵⟁෭⣵⟁∑⠵ᴉᗍ⏍ṵ᪝㙉⏞⏍✕࢏࣑⣵༡⢖♑⡉⛲㚖⠭᥍⤍㕹⡥✕⢂ᓊ⠵⡭⠭㆝⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
࡛ ⤍㕹෭⠑∑᪝ᮙ⿙⠵✵ᶮ㙉ൽ⛡ඡ㙍㞵⣵⟁∑⠵⛡ඡ㙥⧭⏞⏍✕࢏࣑⤍㕹⛁⠑∑᪝ᮙ⿙✱⡥⚥᪽⛡ඡ㙍㞵⣵⟁∑⠵⛡ඡ㙉᭥
㊦⏑ṹᢺ⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣒
ߤߪ
༡ㆱ∕⽉↝⚂
❩ṱ⤍⚥ᴀ⧭ᴚ㞵ᗍ⛡ඡᴚᶆ
ᰥ⣵⟁⤂⤁
❩ṱ༡༡ᜁᎅ༡ඵ⣲⡩⤂⤁⠭᥍㝉༡⏍⎕㉍⠵⛡ᓊ⤍⚥㙑ᘽ↝➚㙚ᎹᏕ࢏☵ᢉ
໩᪭⠱❩ṱ⤍⚥ߣ഍✱⧭ᴚ㞵ᗍᩭ⛡ඡ㙍↲㇍ᩭᆉㆱᆥෑ⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ❩ṱ⤍⚥↝➚
ࣘ kǹƟߣ⚂Ꮩ⠵⛡ඡ㙚ᎹᏕ࢏
ࣘ ❩ṱ⤍⚥ߣ⡥ĮĘ⡥ᔉ᭥㝉༡⏍⎕㉍⠱⹍⥶➥⣵↲㇍᥍⢂ᓊ㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ⧭ᴚ㞵ᗍ↝➚
ࣘ ²ĮĮU⚂Ꮩ⠵⛡ඡ㙚ᎹᏕ࢏
ࣘ ⧭ᴚ㞵ᗍ⡶ᤖ⏍໺༡ᎅ㈡ᷥ㕾ࡥᴡ༡ᎅ♮㕾⠭᥍⢂ᓊ㙚ᎹᏕ࢏
⧭ᴚ㞵ᗍ
❩ṱ⤍⚥
ᰥ⣵⟁⤂⤁
²ĮĮU
kǹƟߣ
㝉༡⏍⎕㉍⏍➥⣵
⏍➥⣵
࡛ ⏍➥⣵ᵵ㎭࣑çkǽߣ࣒⠵ዽᣝ⏍➥⣵⠵⏍⢂㙉⏞⏍✕࢏㙍ᵹᑅድᩥ᭥⏍➥⣵⡥
⥶ᦽᔚᎹᏕ࢏
࡛ ⏍➥⣵ᵵ㎭⠵ድᩥ᭥økUߣ९økUߤ९økUߥೱ⌍ⴙ⣲⠭᥍⤁᭩㙚ᎹᏕ࢏
økUߣ
økUߤ
økUߥ
çkǽߣ
⛁ᣝ൱⪱⏍㕍⏍ṱ࣑UÃƊťøǽ࣒㕍⏍
๝ṵ
∭∍⛁ᣝ
㐝⛁ᣝ
㊦⏑⛁ᣝ
༡ㆱ
⛁ᣝᮙᗍ
⏕ᆥ✙ᒵ∭∍⛁ᣝ࣑ĮΧʪ͝ࢩƊ˵ͱθϩ࣒
ŵĘ
式
ǽkø
式
ŵkU
ǹ
⏕❩✙ᒵ∭∍⛁ᣝ࣑ĮΧʪ͝ࢩƊ˵ͱθϩ࣒
式
ǹ
ǹ
AĮࠂ࣑⡥↡㝅ㆵ≽࣒∭∍࣑Ɗ˵ͱθϩࢩĮΧʪ࣒͝
໺༡㐝ᮙ㈡⛁ᣝ
式
式
ǹ
ǹ
式
弍
式
ᴡ༡㐝ᮙ㈡⛁ᣝ
ǹ
ǹ
đÃĘ⧭≽⨂ᷦ∕⤆⛁ᣝ
ǹ
式
ǹ
㎩ᢉㆪ✵ᦽ㞵㊦⏑⛁ᣝ᥍⡩㙍⏍⎕㉍Ꮥ➥
式
式
弍
kkťŵĮđ⛁ᣝ
式
式
式
ĮťƟÃĮĘ∕⤆⛁ᣝ࣑✦≉ᳩ⡶ᤖ࣒
式
式
式
ᎅkŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙෱ᤙ⛁ᣝ⡶ᎹᏕ࢏⠑∑᪝ᮙ⿙∕⽉☹ᆥ∍ᩭ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
࢜⛁ᣝᮙᗍ
⛁ᣝぅᗍ
⴩ෑ
࡛ ⤆↲↲㇍økUᘅ⎕㗽᣹⡥
ࣘ økUߣࡤ⣵⟁↲㇍㕍⏍ࣛ⣵⟁ĮĘ⏍økU࣑ቪ↺࣒ĮĘ࣑弍࣒
ࣘ økUߤࡤAĮđߣ㊦⏑↲㇍㕍⏍ࣛAĮđߣ㊦⏑⏍økU࣑ቩᡱ↺࣒⤁᭩࣑式࣒
ࣘ økUߥࡤAĮđߤ㊦⏑↲㇍㕍⏍ࣛAĮđߤ㊦⏑⏍økU࣑Ὑ೵↺࣒⤁᭩࣑式࣒
ߤ߫
ᑆ㎩෦↝
࡛ ᑆ㎩⡉⤂≾ṱᎅ☽᧙ᳩ፵㈽⡥㗵ᗢ⠭᥍෦༡ೱ↹⪱☻ᒵ᥎ᏙᏙ㙉ൽഁ☵⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕ᆥ⮮㡒⡶๝✱໺༡๝ᎅೱ᎖㙍㙍ᬱ᪝ᚙ⚥⪱ᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ᑆ㎩∕⽉⏍⟁㜆ᑆ㎩⛁∍↝ೲᑆ㎩᥍ᶱථᔑථ➡⛁ᎅϑΧʪʀϩἵ⠙⠵ߣࡑߦ⡥㙉᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
࣑≽⠽⛁⠑᪝㙍ᑆ㎩↝⚂ࡤ⟁㜆ᑆ㎩悅✕ᴍᑆ㎩悅↝ೲᑆ㎩࣒
࡛ ≽⠽⠵⹍≽㝅㙉༡⟵㙥㡒⠽ࡥᷥ✙⢝⪹⡩⠑⛡ᑆ㎩࣑˜̷ʪӱɵ̷ʪUЇʀϩ࣒⡉↝➚⠵๽⢖㙉᭡ࡥ⢖ἵ✱⏕ᆥ㡒⡶ᴀ໺༡๝↝⡥⡉ᑆ㎩
༩⡥ೱ⫘⠵ථ➡㕾ᢺ⡥⿕⤩≽⠽⡥⪎ೱ㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍ᑆ㎩⡉༩⡥ᎅ⹍≽ߥ͔⡥↲ᔉᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ⏕❩⮮ᑆ㎩ᎅߤ഍ᮙᕁ⏕❩ᴚ㚖⠭᥍༡➩⚥⪱ൽ∕⽉㙉⏍ෑࡥ⏕ᆥ೯❩⮮ᑆ㎩ᮙᕁ㝆⏕㙍Ꮩ⛥ⶉ᪝ᩭ㙥⧭⏞⏍✕࢏࣑☵ᢉ໩᪭
⴩⥡࣒
࡛ ᑆ㎩ᴀ❩ṱ㞵ᗍ෦↝ᎅ෱ᤙ༡෱⡉㝉༡∕ἵ∕⽉༡⧱⛁᫏ᒵ᥎∕⽉㙉⏞⏍✕࢏
Ꮩ⛥⢝࣑☽᧙ᳩ፵㈽⡥㗵ṱⴚṱṵ༽⪱Ꮩ⛥㙉⏞⏍✕࢏࣒
⏕❩㡒⡶ᑆ㎩ࡥ
ᴡ༡ᑆ㎩
༡➩༡
࣑ߣࢩߧߢड़ߣࢩߤߢ࣒
☽᧙ᳩ፵㈽⡥㗵
☽᧙ᳩ፵㈽⡥㗵
⧭⡉
࡛ ṱⴚ⡥⢉ᮬᔉൡᆉᏙᏙ㙉ൽṱⴚᔉ⪱☻♉⠵ථ➡⤍㕹⡉ᓊ⢂⡥↲⡥ᴍ⇎㙑⌉⡹⠭Ჱ᥍⧭⡉㙉⏞⏍✕࢏
⢉ᮬᔍᑆ㎩෦↝⛹
⏝㙍๝ṱ᪭
⛝ᣝᵹ๝ṱ᪭
⤂≾ṱ⪱᩵⡥⥲⠽
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟೱ∕⽉ᔉ⚥⡹ᎅථ➡
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡çÃƟೱ∕⽉ᔉ⚥⡹ᎅථ➡⛁ᎅᑆ㎩෦↝⏍✱⡥⚥ೱ
⊁↲ᔉ⪱☻ᒵ᥎⤆㜆㞵⢂⚶㙉⛝⧭⏞⏍✕࢏
✱⡥⚥ೱ⏝㙉ൽྯ⡥ൡᆉ⊁↲⡥ᔑථ➡ᓊ⢂⡥↲⡥ᴍ⇎㙑⌉
⡹⎦ᎹᏕ࢏
✱⡥⚥
∕⽉㙉༡
⊁↲⡥ᔉ⪱☻ᒵ᥎
⧭⡉㙉⛝⢂⚶
ߥߢ
∢᎖໩ᢉ㗵
ᮙᑩ᭶
㕾ᢺ㎪∢
⛥แ㝉㞙⠙
ĘߢߣߢĘƊç9Ęߣ
༡❩⤆♆࣑ťɇ࣒
200
90.0
㈡ᷥ
150
80.0
ആ
100
70.0
50
0
ᆍᴚࣛ✙ᒵ
ᆍᴚࣛ⛥แ㝉
ᆺᴚࣛ✙ᒵ
ᆺᴚࣛ⛥แ㝉
♮
60.0
0
50
100
150
200
250
0
50
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
250
༡❩⤆♆࣑ťɇ࣒
80.0
150
ആ
100
ᆍᴚࣛ✙ᒵ
ᆍᴚࣛ⛥แ㝉
ᆺᴚࣛ✙ᒵ
ᆺᴚࣛ⛥แ㝉
70.0
50
♮
0
50
100
60.0
150
200
250
300
0
50
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
ߥߢߢ
༡❩⤆♆࣑ťɇ࣒
㈡ᷥ
ߣߧߢ
ߣߢߢ
60.0
♮
ߢ
ߢ
ߧߢ
ߣߢߢ
ߣߧߢ
ߤߢߢ
ߤߧߢ
ߥߢߢ
ߥߧߢ
50.0
100
ᆍᴚࣛ✙ᒵ
ᆍᴚࣛ⛥แ㝉
ᆺᴚࣛ✙ᒵ
ᆺᴚࣛ⛥แ㝉
150
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
༡❩⤆♆࣑ťɇ࣒
200
250
300
250
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
300
350
300
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
350
400
80.0
㈡ᷥ
100
70.0
ആ
50
60.0
♮
200
250
300
350
400
450
50.0
150
ᆍᴚࣛ✙ᒵ
ᆍᴚࣛ⛥แ㝉
ᆺᴚࣛ✙ᒵ
ᆺᴚࣛ⛥แ㝉
200
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
200
90.0
150
㈡ᷥ
80.0
100
70.0
ആ
50
60.0
♮
250
300
350
400
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
450
500
50.0
200
ᆍᴚࣛ✙ᒵ
ᆍᴚࣛ⛥แ㝉
ᆺᴚࣛ✙ᒵ
ᆺᴚࣛ⛥แ㝉
250
∕⽉㙉༡
༡❩⤆♆࣑ťɇ࣒
200
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
90.0
150
0
250
70.0
ആ
ߧߢ
ĘߢߥߢĘƊç9Ęߣ
200
80.0
ߤߢߢ
0
100
150
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
90.0
ߤߧߢ
ĘߢߤߧĘƊç9Ęߣ
200
90.0
0
ĘߢߤߢĘƊç9Ęߣ
150
㈡ᷥ
200
ĘߢߣߧĘƊç9Ęߣ
100
㕾ᢺ࣑Ađ²࣒
ߥߣ
⤁൱ᴀ⏍➥⣵
࡛ ෦↝✵ᦽ㞵Ꮥ⠽↝㙞⠵သ㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ࣘ ∕⽉⢖≽ᴀആᒵ
ࣘ ⤁൱๝∕⽉⛝ṱ
ࣘ ඡ∑↲㇍
ࣘ ⤂≾ṱᏙ⛥↲㇍
࡛ ⏍➥⣵⠵㙉⛝⊒㕾↲㇍✱ᐁ㑭ᓊ⢂ᗢ⠵㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⡉∕⤆
༡᎖⣵㝉
㝆⡩↝㙞
㕾ᢺ⣵㝉
⊒㕾↲㇍
ᐁ㑭ᓊ⢂↲㇍
㈡ᷥࡥആࡥ♮
⏕ᆥ⮮ᴡ⺍๝✱㡒⡶๝⛁∍ᆉ✕ᎅ
ᴅ᡽⡥㈡ᷥࡥആࡥ♮⠭᥍⤍⚥ᔉෑ
⡹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
⣵⛥แ㝉≽⢁✱㘵㈡ᩭ⤍ൡ㞵ᮙᗍ
ᶱථ⛁ᘡᡭᆥṱᷥ㊦㝉༡ᐁ㑭
➱⪲⡵⠵㝆⡩
⣵⛥㝉༡
ᷥ㊦㝉༡
⢁ᓊ㝉༡
⤆⠽㝉༡
࡛ ⏍➥⣵෭⤆⛁∍⡥↲ᴍ⇎⏍ඡ∑⛁ᰩ⤍ೱ⡹ᎅ൴⡶ᎹᏕ࢏
ഁ⣵ᔑ⌉⡹⠭Ჱ᥍⩺⏍ᷥ⥡⣵⟁⎕⟵⽉ᩭᄵෑᏕ⏍ඡ∑㙥⧭⏞⏍✕࢏
࡛ ⏍➥⣵⠵᪹⽍㞵⛁ᎅ↝➚⢁⛁ൽ⤍㕹↝➚ᴚᶆ⠵⢁∩㡹∕᭶㙍㞵↝➚∕᭶∍✱㙙࿉⤍㕹⠵⡩ᒵ㙥⧭⏞⏍✕࢏
⤍㕹∕⽉ᴀ↝➚✙ᒵ
∕⽉㙉༡
ߥߤ
⤍㕹⧭⟵
⏕ᆥ෦༡
⏕❩෦༡
✙ᒵ࣑ঌA࣒
ߢड़ߦߢ
ߣߢड़ߦߢ
ࣛߣߢड़ߦߢ
↲Ᏹ⎦ᒵ࣑१࣒
ߪߢ⡥㙉
ߪߢ⡥㙉
ߪߢ⡥㙉
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
✦≉∕⤆⌍∍
࡛ ↭∢⛁⚥⿙⏕ᆥ༡➚ᰥ∑᪝ᮙ⿙࣑ᶵᒵ๝⡶㕹࣒⠵↝➚㙉⛝∕⤆⠵㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ť9ᆥ⛁᪝ᮙ⿙⌉⏑ᮙᖹ⡥⢖ⴚᔉ⚥⡹⠭Ჱ᥍༡ㆱ㐁ም⛡ඡ⡥㘵➅⚷⎦ᎹᏕ࢏
✦≉∕⤆ᮙᗍ
✦≉∕⤆⪵⡶ᮙᗍ
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᵵ㎭
ࣈ✙ᒵॐࣉᵵ㎭
ࣈ✙ᒵࣛࣉᵵ㎭
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭
࢜↭∢⛁⚥⿙᪝ᮙ⿙࣑ᶵᒵ๝⡶㕹࣒
✦≉∕⤆⪵⡶ᮙᗍ
✦≉∕⤆ᮙᗍ
ࣈ✙ᒵॐࣉᵵ㎭
ࣈ✙ᒵࣛࣉᵵ㎭
ࣈᮙᗍࣉᵵ㎭
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭
࢜↭∢⛁⚥⿙᪝ᮙ⿙࣑ᶵᒵ๝⡶㕹࣒
ߣᏙඵࡤ∕⤆⪵⡶Ꮩඵ
ߣ ᪝ᮙ⿙⡉൥⣵⪱ᩭṵ᪝㙉⏞⏍✕࢏
ߤ ࣈ✙ᒵॐࣉᵵ㎭෭ࣈ✙ᒵࣛࣉᵵ㎭⠵ᓊ⏍⛁ድᩩ↲㇍⛁∍൥⣵⪱ᩭ↮⡶㙉⏞⏍✕࢏
ߥ ✦≉∕⤆↲㇍
᥍⪵⡶㙹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
ߤᏙඵࡤ✦≉∕⤆⌍∍
✦≉∕⤆↲㇍⪵⡶㞵Ꮥ⠽⌍∍⛁ᘡᡭ✦≉⠵∑㇎㙉⏞⏍✕࢏
⧭⡉
࡛ ✦≉⠱⹍Ᏹߤߦ⢁᪝༽⪱∕⤆ೱ᎖㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ƊkߣࡥƊkߩࡥƊkߣߥࡥƊkߣ߫ᎅ⡥⣵⛁᪝ᮙ⿙⛁∍↝➚㙍㒉⡥⪱✦≉⠭᥍㙥Ꮺ᪝ᮙ⿙⛁∍ᎅ∕⤆⠵㙉⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
࡛ 㙥Ꮺ↲㇍⛁∍⌍∍Ᏹ᥍㒉⡥⪱✦≉⠵⤍❩㙍ߤ⢁᪝☚⡶ᤖ㙉⏞⏍✕࢏ƊkߤࡥƊkߥ९ƊkߦࡥƊkߧ९ƊkߨࡥƊkߪ९Ɗk߫ࡥ
Ɗkߣߢ९ƊkߣߣࡥƊkߣߤ९ƊkߣߦࡥƊkߣߧ९ƊkߣߨࡥƊkߣߩ९ƊkߣߪࡥƊkߤߢ९ƊkߤߣࡥƊkߤߤ९ƊkߤߥࡥƊkߤߦ
∕⽉㙉༡
Ɗkߣ Ɗkߤ Ɗkߥ Ɗkߦ Ɗkߧ Ɗkߨ Ɗkߩ Ɗkߪ Ɗk߫ Ɗkߣߢ Ɗkߣߣ Ɗkߣߤ 」⫁࣑Ɗkߣड़ߣߤ࣒ ྭ⫁࣑Ɗkߣߥड़ߤߦ࣒
ߢ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ߣ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
Ɗkߣߥ Ɗkߣߦ Ɗkߣߧ Ɗkߣߨ Ɗkߣߩ Ɗkߣߪ Ɗkߣ߫ Ɗkߤߢ Ɗkߤߣ Ɗkߤߤ Ɗkߤߥ Ɗkߤߦ
ߤ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ߥ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ߥߥ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
✦≉∕⤆ᴚᶆ
∕⤆ᴚᶆ
↲㇍
ߣ࢏ƊkߤࡥƊkߥ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߥഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
ߤ࢏ᆺᴚ⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ」⫁↲㇍⡉ᆺᴚ➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߥ࢏ƊkߦࡥƊkߧ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߦഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߧഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߦ࢏⤍⎦⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ」⫁↲㇍⡉⤍⎦➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߧ࢏ƊkߨࡥƊkߪ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߨഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߪഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߨ࢏⊒㕾⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ」⫁↲㇍⡉⊒㕾➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߩ࢏Ɗk߫ࡥƊkߣߢ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊk߫ഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߢഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߪ࢏ᆍᴚ⠭᥍∕⤆
∕⽉㙉༡
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ」⫁↲㇍⡉ᆍᴚ➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߥߦ
∕⤆ᴚᶆ
↲㇍
߫࢏ƊkߣߣࡥƊkߣߤ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߣഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߤഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
Ɗkߣߣ
Ɗkߣߤ
Ɗkߣߦ
Ɗkߣߧ
Ɗkߣߨ
Ɗkߣߩ
Ɗkߣߪ
Ɗkߤߢ
Ɗkߤߣ
Ɗkߤߤ
ߣߢ࢏⢁ᓊ⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝྭ⫁↲㇍⡉⢁ᓊ➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߣߣ࢏ƊkߣߦࡥƊkߣߧ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߦഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߧഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߣߤ࢏ᆺᴚ⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝྭ⫁↲㇍⡉ᆺᴚ➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߣߥ࢏ƊkߣߨࡥƊkߣߩ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߨഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߩഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߣߦ࢏⤍⎦⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝྭ⫁↲㇍⡉⤍⎦➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߣߧ࢏ƊkߣߪࡥƊkߤߢ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߣߪഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤߢഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߣߨ࢏⊒㕾⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝྭ⫁↲㇍⡉⊒㕾➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
∕⽉㙉༡
ߣߩ࢏ƊkߤߣࡥƊkߤߤ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤߣഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤߤഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
ߥߧ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
∕⤆ᴚᶆ
↲㇍
ߣߪ࢏ᆍᴚ⠭᥍∕⤆
ࣈ➥⣵∑㇎ࣉᜁᎅࣈᮙᗍࣉᵵ㎭⠵ዽᣝྭ⫁↲㇍⡉ᆍᴚ➥⣵⠭᥍ᶱථ㙉⏞⏍✕࢏
ߣ߫࢏ƊkߤߥࡥƊkߤߦ✦≉∕⤆
ࣈᴅ᡽幕ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤߥഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
ࣈᴅ᡽幔ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝƊkߤߦഃ⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
Ɗkߤߥ
ᵵ㎭⠵ድᩭᘽ᪹Ꮥ ९ ९ࡰ ९ ೱᴉᷦ∑㇎ᔚᎹᏕ࢏
Ɗkߤߦ
ߥᏙඵࡤ∕⤆㙍✦≉㝆⡩
✦≉∕⤆⡥ᅎᆍᖕࡥࣈ➥⣵∑㇎ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ∕⤆ഃ⡥ᴅᩥൽ∕⤆ᔉ⚹ᎅ⪱㝆⡩㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣈƊkߤࡥƊkߥࣉ
ࣈƊkߦࡥƊkߧࣉ
ࣈƊkߨࡥƊkߪࣉ
ࣈƊk߫ࡥƊkߣߢࣉ
ࣈƊkߣߨࡥƊkߣߩࣉ
ࣈƊkߣߪࡥƊkߤߢࣉ
ࣈƊkߤߣࡥƊkߤߤࣉ
ࣈƊkߤߥࡥƊkߤߦࣉ
ࣈƊkߣߣࡥƊkߣߤࣉ
ߦᏙඵࡤ✦≉⡶ᤖ
᪝ᮙ⿙⠵㝉༡⏍⎕㉍ť9ᆥ⡉᪝ᮙ⿙⌉⏑ᮙᖹ᥍㚖㙉ൽ㙍ᖕࣈ⣵⟁ࣉ
✦≉⡶ᤖ⡥⤍Ᏹ᥍ᔑ⌉⡹ൽᴉᗍ⏍ᕁᵹ⡥↲ࣈ⣵⟁ࣉ
ᵵ㎭⠵ዽᣝ✦≉⡶ᤖ⠵㙉⏞⏍✕࢏
ᵵ㎭⠵ዽᣝ⧭⏞⏍✕࢏
ߧᏙඵࡤᓊ⢂㝆⡩
✦≉⡶ᤖ⏍㝉༡⏍⎕㉍⡥⢁ᓊ⠭᥍ŵkƊkƟᔚᎹᏕ࢏
ŵkƊkƟ⡥✵ᦽᔍ㞵kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⡉ࣈ➥⣵ࣉ
∕⽉㙉༡
ߥߨ
ᵵ㎭⠵ዽᣝ㝉༡⏍⎕㉍⠵ᓊ⢂⏍㆕⏞⏍✕࢏
ࣈƊkߣߦࡥƊkߣߧࣉ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽࣑đÃĘࢩŵđA࣒∕⤆
ߣ 㝉༡⏍⎕㉍⛁⣵⟁⡥෦໺ᔉ⚹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍⣵⟁⡥⛡ඡᔉ⚥⡹⪱☻⠵ථ➡ࡥᶵᒵ⡉⣵⟁෦໺⢖⽉ೱ⡹⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
ߤ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉⥡൥⛁ᘡᡭೲ㝉༡⏍⎕㉍⡉⧭≽࣑đÃĘࢩŵđA࣒ᩭ∕⤆㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
ߥ ᪝ᮙ⿙⠵↝➚㙉⛝ೲ㝉༡⏍⎕㉍⡉⧭≽࣑đÃĘࢩŵđA࣒ᩭ∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ⷹ༡∕⤆ഃ⠱đÃĘࡤߢࡥŵđAߣࡤߢࡥŵđAߤࡤߢ⡶ᎹᏕ࢏
࡛ đÃĘ⧭≽✱ŵđA⧭≽ᩭ∕⤆㙥♭㙉ᎅථ➡⛁᪽∕⤆㙉⏞⏍✕࢏kŵǤ⨂ඵ༡⛁∍⢁ᓊ⧭≽∕⤆⡥∕⤆ᔉ⚥⡹⠵ථ➡⛁ᎅđÃĘ
⧭≽∕⤆⡥㘵➅⚷⠭᭡ࡥ∕⤆㙉ᑅᡭᒵkŵǤ⨂ඵ༡⛁∍⢁ᓊ⠭᥍∕⤆ᔍ⧭≽ᩭᘡᡭೱൽᔚᎹᏕ࢏
࡛ ೲƊk⛁∕⤆㙑⌉⚷ᎅ⌜⢁ᩭ∕⤆㙉᭥༡ᷩ∕⤆ഃ⡥⠑⪱ᔚᎹᏕ࢏࣑Ɗkߣߥड़ߤߦᎅ⚥ᚕ⌜⢁ᩭ⡶ᤖ㙥ᒵഃ⡥ᰥ⏍ᔚᎹᏕ࢏࣒
࡛ ࢕༡᎖⚷⠽࢕Ɗkᎅ∕⤆ᔉ⚥ᒵഃ⡥ᰥ⏍ᔚᎹᏕ࢏
ߦ ⠑ࢩᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵↝➚㙉⛝✦≉⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍✦≉∕⤆⡉ථ➡ࡥť9ᆥ⛁᪝ᮙ⿙⌉⏑ᮙᖹ⡥⢖ⴚᔉ⚥
⡹⠭Ჱ᥍༡ㆱ㐁ም⛡ඡ⡥㘵➅⚷⎦ᎹᏕ࢏
✦≉Ęͱ࢏ࡤߢǹǹǹǹࣛߣǹǹǹǹǹࣛߤǹǹǹǹǹࣛߥǹǹǹǹǹ
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
đÃĘ⧭≽∕⤆
㕍⏍ ∩ṱ↝㙞 㕍⏍ ∩ṱ↝㙞
㕍⏍ᴀ∩ṱ↝㙞
ߢ
✦≉
Ɗkߩ
Ɗkߪ
∕᭶
㒉⡥⪱
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
ߢ
⧭≽∕⤆☹㙙
ߣ
⧭≽∕⤆ᮙᗍ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽
⏞⡉⢁᪝
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽
⡭⡉⢁᪝
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
ߢड़ߦ
⏞⡉⢁᪝
ߢड़߫
⡭⡉⢁᪝
༡᎖⚷⠽
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
ŵđA⧭≽∕⤆
㕍⏍ ∩ṱ↝㙞
㕍⏍ᴀ∩ṱ↝㙞
Ɗkߦ
༡᎖⚷⠽
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
ߢ
⧭≽∕⤆☹㙙
ߣ
⧭≽∕⤆ᮙᗍ
ߣ
Ɗkߣߣ
Ɗkߣߤ
໩᧪ⴵሁ
໩᧪⧭≽
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
ŵđAߣ
ߢड़˜
ŵđAߤ
ߢड़˜
༡᎖⚷⠽
⛹⏍࣒࢕đÃĘ⧭≽ࡤߥࢩ໩᧪ⴵሁࡤߣࢩ໩᧪⧭≽ࡤ9࢕᥍∕⤆㙑ථ➡㒉⡥⪱✦≉⡩ƊkߣࡥƊkߩ⠵⤍❩㙍✦≉⠵☵ᢉ✱ഊ⡥∕⤆㙉᭥
ᔚᎹᏕ࢏
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
ߢ
ߣ
ࣛ
ࣛ
Ɗkߨ
ߥ
Ɗkߩ
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
Ɗkߣߣ
Ɗkߣߤ
ߣ
ࣛ
ߣ
ࣛ
ߣ
9
⧭⡉
∕⽉㙉༡
࡛ đÃĘUUŵkƊƊ⧭≽∕⤆⠱ߢड़ߦߩ༽⪱ೱ᎖㙉᭡ࡥᏕᩩ⧭≽⡶ᤖ⏍࢖㊦⏑⛁ᣝ࢖ೱᴍ⇎㙚ᎹᏕ࢏
࡛ Ɗkߥ⠵࢕ߢ࢕⠭᥍⡶ᤖ㙹⠵ථ➡ࡥƊkߨ⛁✦≉ഃ⠵⡶ᤖ㙥ᒵ㝉༡⏍⎕㉍⠱༡⥥đÃĘ⧭≽ᩭ⠑⪱㙚ᎹᏕ࢏
࡛ Ɗk߫ᩭ࢕ߢ࢕⠭᥍⡶ᤖ㙹⠵ථ➡ࡥƊkߣߣड़Ɗkߣߤ⛁✦≉ഃ⠵⡶ᤖ㙥ᒵ㝉༡⏍⎕㉍⠱༡⥥ŵđA⧭≽ᩭ⠑⪱㙚ᎹᏕ࢏
ߥߩ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉∕⤆࣑∕⽉㛵⢖↲㝚⛁᫏ൽ∕⤆㙉ᎅ✦≉࣒
ߣ 㝉༡⏍⎕㉍⛁⣵⟁⡥෦໺ᔉ⚹ᎅ⪱㝆⡩㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍⣵⟁⡥⛡ඡᔉ⚥⡹⪱☻⠵ථ➡ࡥᶵᒵ⡉⣵⟁෦໺⢖⽉ೱ⡹⚥♭㙚ᎹᏕ࢏
ߤ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉⥡൥⛁ᘡᡭ㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉⠵∕⤆㙥♭㙚ᎹᏕ࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍⡉∕⽉✦≉⡉ⷹ༡∕⤆ഃ⠱࢕ߢߤߢߢߣߢࣛߣߢߢߢߢߢࣛߤߢߣߢߢߤࣛߥߢߢߢߢߢ࢕✱࢕ߢߧߢߢߢߢࣛߣߢߢߢߢߢࣛߤߢߢߢߢߢࣛߥߢߢߢߢߢ࢕⡶ᎹᏕ࢏
࡛ ࢕༡᎖⚷⠽࢕Ɗkᎅ∕⤆ᔉ⚥ᒵഃ⡥ᰥ⏍ᔚᎹᏕ࢏
ߥ ⠑ࢩᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵↝➚㙉⛝✦≉⠵∕⤆㙉⏞⏍✕࢏ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠵⡥➚㙍✦≉∕⤆⡉ථ➡ࡥť9ᆥ⛁᪝ᮙ⿙⌉⏑ᮙᖹ⡥⢖ⴚᔉ⚥
⡹⠭Ჱ᥍༡ㆱ㐁ም⛡ඡ⡥㘵➅⚷⎦ᎹᏕ࢏
㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߣ
༡ᷩ✦≉Ęͱ࢏ࡤߢߤǹǹߣǹࣛߣǹǹǹǹǹࣛߤǹߣǹǹߤࣛߥǹǹǹǹǹ
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
㕍⏍ ↲∩∕᭶ 㕍⏍
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
ߢ
✦≉
Ɗkߩ
∕᭶
㒉⡥⪱
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
㕍⏍ ↲∩∕᭶
✦≉
Ɗkߣߥ
∕᭶
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
∕⽉㙉༡
ߥߪ
ߤ
↲∩∕᭶
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
⨂♊⤍⚥↝➚
㕍⏍ ↲∩∕᭶
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
Ɗkߣߣ
Ɗkߣߤ
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
Ɗkߣߦ
Ɗkߣߧ
Ɗkߣߨ
Ɗkߣߩ
Ɗkߣߪ
㝉༡⏍⎕㉍
∕⽉✦≉ߣ
ߢ
ߣ
༡᎖⚷⠽
↝➚☹㙙
↝➚
ߣ
ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡
⠑ࢩᰥ
㒉⡥⪱
㕍⏍ ↲∩∕᭶
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
ߢ
ߤ
✦≉
Ɗkߣ߫
∕᭶
㒉⡥⪱
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
㕍⏍ ↲∩∕᭶
✦≉
ߣ
㕍⏍ ↲∩∕᭶
ߣ
㘵㈡↝➚⏍೵
༡᎖⚷⠽
↝➚☹㙙
↝➚㙙
㕍⏍
↲∩∕᭶
ߤ
ߣߢߢߢ²ͱЇθ
ߨ
ߤߢߢߢ²ͱЇθ
Ɗkߤߢ
Ɗkߤߣ
Ɗkߤߤ
Ɗkߤߥ
Ɗkߤߦ
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ
༡ᷩ✦≉Ęͱ࢏ࡤߢߧǹǹǹǹࣛߣǹǹǹǹǹࣛߤǹǹǹǹǹࣛߥǹǹǹǹǹ
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
㕍⏍ ↲∩∕᭶
ߢ
✦≉
Ɗkߩ
∕᭶
㒉⡥⪱
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
㕍⏍ ↲∩∕᭶
✦≉
Ɗkߣߥ
∕᭶
㒉⡥⪱
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
Ɗkߪ
Ɗk߫
Ɗkߣߢ
Ɗkߣߣ
Ɗkߣߤ
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
Ɗkߣߧ
Ɗkߣߨ
Ɗkߣߩ
Ɗkߣߪ
㕍⏍
↲∩∕᭶
ߧ
㝉༡⏍⎕㉍
∕⽉✦≉ߤ
ߣ
㕍⏍ ↲∩∕᭶
Ɗkߣߦ
AĮࠂ∭∍↝➚
༡᎖⚷⠽
ߤ
✦≉
Ɗkߣ߫
∕᭶
㒉⡥⪱
Ɗkߤߢ
㕍⏍ ↲∩∕᭶
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
༡᎖⚷⠽
ߥ
㕍⏍
↲∩∕᭶
ߢ
↝➚☹㙙
ߣ
↝➚㙙
໺ࢩᴡ༡⛞ᴚ㚖∕⽉
༡᎖⚷⠽
Ɗkߤߤࠌࣕࡒ
⢁ᓊᮙᗍ❩༡ᆺᴚ
∕⤆✙ᒵ
AĮࠂቾᒵ⛁ᘡᩩ
㈡ᷥ㕾
㕍⏍
↲∩∕᭶
㕍⏍
↲∩∕᭶
ߢ
↝➚☹㙙
ߢ
߫ߢߢΧΧ͔
ߣ
ߣߪঙ
ߣ
߫ߧߢΧΧ͔
ߤ
ߣ߫ঙ
ߤ
ߣߢߢߢΧΧ͔
ߥ
ߣߢߧߢΧΧ͔
ߦ
ߣߣߢߢΧΧ͔
ߧ
ߣߣߧߢΧΧ͔
ߨ
ߣߤߢߢΧΧ͔
ߥ
ߤߢঙ
ߤߣঙ
ߧ
ߤߤঙ
ߨ
ߤߥঙ
ߩ
ߤߦঙ
ߪ
ߤߧঙ
߫
ߤߨঙ
↲∩∕᭶
ߢ
↝➚☹㙙
ߣ
Ɗkߤߣࠋࣕࡒ
ߦ
㕍⏍
༡᎖⚷⠽
↝➚㙙
Ɗkߤߥ
Ɗkߤߦ
༡᎖⚷⠽
༡᎖⚷⠽
ߣ࣒ࡒ࢕⢁ᓊ࢕➥⣵ᮙᗍ⛁∍❩༡ᆺᴚ∕⤆✙ᒵ᥍ࡥ⏕ᆥ✙ᒵೱ∕⤆✙ᒵᷥᏕኃ⠭᭥ᷥ㊦㝉༡⛁⡉㙍❩༡ᆺᴚ⠵㙚ᎹᏕ࢏
ߤ࣒ࡒAĮࠂ∭∍ᩭ✦≉⠭᥍∕⽉㙉⛝⢁ᓊ㕾ᢺ༡᎖⠵↝➚㙑ᘽ㈡ᷥ㕾⡥ᓊ⢂ᔉᎅAĮࠂቾᒵഃ⠵ᶱථ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
∕⽉㙉༡
ߥ߫
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
⠑∑᪝ᮙ⿙∕⽉ࢩ∍ἵ⎕ᮙᗍ
↝➚Ɗk
ߣ ߤ
ᷥ⥡ᭅ፥
⧭ᭅ፥
⥽➡∕⤆
࣑➥⣵ᮙᗍࡤ⥽ࡥ❩⺍ࡤ➡࣒
ᆉೱ༡
↲㙉∕⤆
㝆⡩ࡥ⻙≽
ߣ kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙⡉Ꮥ⚂㙍ṱೱ༡᎖⠵↝➚㙉ᤕ᭥ࣈ➥⣵ᮙᗍࣉࡥࣈ
ࣉᵵ㎭⠵ᓊ⏍⛁ߥⷹ⡥↲ድᩥ⏞⏍✕࢏
࡛ ṱೱ༡᎖∕⤆⠭᥍ᗕ⚥ೱෑ⧭ᭅ፥ೱ㕍⏍ᔚᎹᏕ࢏
ߤ Ꮥ⠽㒉⡥⪱⡉kŵǤ⠑∑᪝ᮙ⿙ṱೱ༡᎖ᮚ᥎⠵⴩⥡㙉⛝⟁㙉ᎅᭅ፥ᩭ∑㇎㙉⏞⏍✕࢏
࡛ ࣈ
ࣉࢩࣈ
ࣉᵵ㎭⠵⡥➚㙉⛝⧭ᭅ፥ᵹ㜩ᩭ∑㇎㙉ෑࣈ❩⺍ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝᷥ⥡ᭅ፥∕⤆Ꮩඵ᥍⪵⡶㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ࣈ
ࣉࢩࣈ
ࣉᵵ㎭⠵⡥➚㙉⛝ᷥ⥡ᭅ፥ᵹ㜩ᩭ∑㇎㙉ෑࣈ❩⺍ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝᑡ⡥㈡∕⤆Ꮩඵ᥍⪵⡶㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ∕⤆Ꮩඵ᥍⪵⡶㙉᭥㛵⢝∕⤆ᔉ⚥⡹ᎅ∕⤆ഃ⡥㕍⏍ᔚᎹᏕ࢏
࡛ 㕍ᩭ⴩⥡㙉⛝ೲᑡ⡥㈡ᩭ∕⤆㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ࣈ
ࣉࢩࣈ
ࣉᵵ㎭⠵⡥➚㙉⛝∕⤆ഃ⠵ᶱථ㙉ෑࣈ❩⺍ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝᏕ⠽∕⤆ഃ⠭᥍⡥ᓊ㙉⛝ೲೲ∕⤆㙚ᎹᏕ࢏
࡛ ࣈ㝆⡩ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ∕⤆ഃ⠵⣱⢖㙉ෑᷥ⥡ᭅ፥∕⤆Ꮩඵ᥍ὑ⤩ᆉ✦ᎹᏕ࢏
࡛ ࣈ⛹♮ࣉᵵ㎭⠵ዽᣝ⡭ᴉᮙᗍ᥍ὑ⤩ᆉ✦ᎹᏕ࢏
⴩ෑ
࡛ ᑡ⡥㈡∕⤆⏍ࣈ➥⣵ᮙᗍࣉࢩࣈ❩⺍ࣉᵵ㎭⠭᥍↝➚Ɗkᶅ⟵ᩭ⡥ᓊ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
࡛ ∕⤆⨂ࣈ⛹♮ࣉᵵ㎭⠵ድᩥ᭥∕⤆⨂⡩ഃ⠱⣱⢖㙉⪱☻ෑᷥ⥡ᭅ፥∕⤆Ꮩඵ᥍ὑ⤩ᆉ✦ᎹᏕ࢏
∕⽉㙉༡
ߦߢ
∕⽉ࢩ∍ἵ⎕∕⤆ᮙᗍ
⴩ෑ
࡛ ∕⤆⣱⢖㞵㊦⏑ⷹ༡㝅ೱ㘵➅㙑ථ➡⢁ᓊ⠭᥍⏍⎕㉍᪝∼ᔉ⚥㊦⏑ⷹ༡㝅ೱᔚᎹᏕ࢏
⧭ᭅ፥ ᷥ⥡ᭅ፥
㒉⡥⪱⌉
ᶅ⟵
ߤ
đÃĘ⧭≽∕⤆ࢩ㝆⡩ Ɵɇθ˝ʪϩ⡉đɇ̈͝⧭≽
ߣ
đÃĘ⧭≽ࣈߢߢ²ड़ߦ˜²࣑ߣߨ⪵⌉࣒ࣉ
ߥ
ŵđA⧭≽∕⤆ࢩ㝆⡩
ߣ
໩᧪ⴵሁࡥ໩᧪⧭≽
ࣈߢߢ²ड़˜k²࣑ߣߨ⪵⌉࣒ࣉࠍࣕࡒ
ߦ
ߤ
ߧ
༡᎖
ⷹ༡ഃ
Ɵɇθ˝ʪϩ⡉ŵđA⧭≽
⧭≽ࢩ
⤍㕹✦≉∕⤆ࢩ㝆⡩ Ɵɇθ˝ʪϩ⡉9ɇϑ̈ʀĮΧϩ̈ͱ͝
✦≉
Ɵɇθ˝ʪϩ⡉Ã͝ϑϩɇ̷̷
∕⤆ࠌࣕࡒ ∕⽉✦≉ߣ∕⤆ࢩ㝆⡩
ĮΧϩ̈ͱ͝
ߨ
Ɵɇθ˝ʪϩ⡉Ã͝ϑϩɇ̷̷࣑ߤ࣒
ĮΧϩ̈ͱ͝
∕⽉✦≉ߤ∕⤆ࢩ㝆⡩
ἵෑ
ߣߢࠋࣕࡒ
⏕ᆥ༡ᜁᎅ㝉༡⏍⎕㉍✦≉ぅᗍ
ߣߢࠋࣕࡒ
⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡ᜁᎅ㝉༡⏍⎕㉍∕⽉
᫕፥⚭⠵⴩ෑ㙉∩➅
ߣߢࠋࣕࡒ
⛡ඡᔍ⏕ᆥ༡ᜁᎅ㝉༡⏍⎕㉍∕⽉
᫕፥⚭⠵⴩ෑ㙉∩➅
ߣ࣒ࡒ✦≉ぅᗍᎅ⸎ߤߦ⢁᪝⡶ᎹᏕ࢏ߨ⢁᪝☚ᆉ጑∍⡶ᤖ㙉᭡ࡥ㒉⡥⪱ᵹ㜩᥍๝ṵᔚᎹᏕ࢏ࣈ⛹♮ࣉᵵ㎭⠵ድᩥ᭥Ꮥ⠽Ɗk᥍⡥ᓊ㙚ᎹᏕ࢏
⧭⡉
࡛ ✦≉∕⤆⠱Ɗkߣ⛁∍Ɗkߤߦ⡶ᎹᏕ࢏
ࣘ ƊkߣࡥƊkߩࡥƊkߣߥࡥƊkߣ߫ᎅ∕⤆㙑⌉⚷⠭᭡㕍⏍㙉⪱☻⎦ᎹᏕ࢏
ࣘ Ɗkߤᎅ✦≉⥶ᩉ⡥᭡∕⤆㙑⌉⚷⎦ᎹᏕ࢏
ࣘ Ɗkߤड़ƊkߨࡥƊkߪड़Ɗkߣߤ∕⤆⏍࢕」⫁࢕⡥㕍⏍ᔉ᭡Ɗkߣߦड़ߣߪࡥƊkߤߢड़ߤߦ∕⤆⏍࢕ྭ⫁࢕⡥㕍⏍ᔚᎹᏕ࢏
Ɗkߣ Ɗkߤ Ɗkߥ Ɗkߦ Ɗkߧ Ɗkߨ Ɗkߩ Ɗkߪ Ɗk߫ Ɗkߣߢ Ɗkߣߣ Ɗkߣߤ 」⫁࣑Ɗkߤड़ߨࡥ ྭ⫁࣑Ɗkߣߦड़ߣߪࡥ
Ɗkߪड़ߣߤ࣒
Ɗkߤߢड़ߤߦ࣒
ߢ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ߣ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
Ɗkߣߥ Ɗkߣߦ Ɗkߣߧ Ɗkߣߨ Ɗkߣߩ Ɗkߣߪ Ɗkߣ߫ Ɗkߤߢ Ɗkߤߣ Ɗkߤߤ Ɗkߤߥ Ɗkߤߦ
ߤ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ߥ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
ǹ
࡛ 㛵⢝㕍⏍ᔉᎅƊkᎅ➥⣵ᮙᗍࡥ」⫁ࡥྭ⫁☵⡥ぉ⠵㊦㙥๝ṵ㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ࣘ Ɗkߤड़ƊkߨࡥƊkߪड़Ɗkߣߤࡤ」⫁࣑⣵⛥㝉༡९ᷥ㊦㝉༡९⢁ᓊ९⤆⠽९❩⺍࣒
ࣘ Ɗkߣߦड़ƊkߣߪࡥƊkߤߢड़ߤߦࡤྭ⫁࣑⣵⛥㝉༡९ᷥ㊦㝉༡९⢁ᓊ९⤆⠽९❩⺍࣒
ťkߣ
ťkߤ
९
९
ॗƊkߦࡥߧॖ
ॗƊkߤࡥߥॖ
ťkߨ
९
९
९
ॗƊkߣߣࡥߣߤॖ
ťk߫
ťkߣߢ
∕⽉㙉༡
९
ॗƊkߣߪࡥߤߢॖ
ťkߧ
ॗƊk߫ࡥߣߢॖ
ťkߪ
९
ॗƊkߣߨࡥߣߩॖ
ťkߦ
ॗƊkߨࡥߪॖ
ťkߩ
९
ॗƊkߣߦࡥߣߧॖ
ťkߥ
९
ॗƊkߤߣࡥߤߤॖ
ॗƊkߤߥࡥߤߦॖ
ߤ࣒ࡒ⧭≽ࢩ✦≉∕⤆⏍ᷥ⥡ᭅ፥ߣᵹ⛁∍Ᏹ↲⡥ᔉᎅ༡༡ᩭ∕⤆㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏
ߥ࣒ࡒŵđAߣࡤߢड़˜ࢩŵđAߤࡤߢड़˜࣑ߣߨ⪵⌉࣒
ŵđAߣ⡥˜⡭ථ➡⛁ŵđAߤᎅk༽⪱᪽∕⤆㙑⌉⡹⎦ᎹᏕ࢏࣑ŵđAߣࡤ໩᧪ⴵሁࡥŵđAߤࡤ໩᧪⧭≽࣒
ߦߣ
㝉༡⏍⎕㉍⧭≽ᴀ∕⽉✦≉∕⤆
㎪⤆✦≉∕⤆
∕⤆ᔍ✦≉⨂㙍⢁᪝᪽ᶱථ㙉ෑ⢁㙑ᘽ↝➚㙉ᎅ✦≉⡶ᎹᏕ࢏
࢜㎪⤆✦≉∕⤆⠱ᰥ∑᪝ᮙ⿙⠭᥍᪽ೱ᎖㙚ᎹᏕ࢏
✦≉
∕᭶
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
ᮙᗍ
ᶱථ㙉ෑ⢁
㙉ᎅ✦≉ᮙᗍ
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⏞⡉⢁᪝
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⡭⡉⢁᪝
ᶱථഃ
㒉⡥⪱
㕍⏍
㕍⏍ᴀ
∩ṱ↝㙞
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
ߢ
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
ߢड़˜
Ɗk
⏞⡉
⢁᪝
✦≉
ᮙᗍ
U
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
㕍⏍
∩ṱ↝㙞
ߢड़߫
Ɗk
⡭⡉
⢁᪝
ߢड़߫
ᶱථഃ
ߢड़߫
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߣ⡉㙍⢁᪝ᩭᶱථ㙉ෑ⏧Ꮥ᭥Ɗkߥ⠵࣭ߤ࣭᥍∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
࡛ 㝉༡⏍⎕㉍∕⽉✦≉ߤ⡉㙍⢁᪝ᩭᶱථ㙉ෑ⏧Ꮥ᭥Ɗkߥ⠵࣭ߧ࣭᥍∕⤆㙉⏞⏍✕࢏
⛹⏍࣒∕⽉✦≉⨂࢕ᴅ⡥ᣝ⎕Ꮦ㈡⤍⚥࢕᪽↝➚⠭᥍∕⤆㙑ᘽ
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⡭⡉⢁᪝
ᶱථഃ
ߨ
ߣ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
ᶱථ㙉ෑ⢁㙉ᎅ✦≉
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⏞⡉⢁᪝
∕⤆
ߢ
U
ߤ
ߣ
⛹⏍࣒∕⽉✦≉⨂࢕AĮࠂ∭∍࢕᪽↝➚⠭᥍∕⤆㙑ᘽ
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⡭⡉⢁᪝
ᶱථഃ
ߧ
ߣ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
ᶱථ㙉ෑ⢁㙉ᎅ✦≉
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⏞⡉⢁᪝
∕⤆
ߢ
U
ߧ
ߣ
⛹⏍࣒∕⽉✦≉⨂࢕⨂♊⤍⚥࢕᪽ᳩ↝➚⠭᥍∕⤆㙑ᘽ࣑༡ᷩ↝⚂ࡤ↝➚࣒
✦≉
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⡭⡉⢁᪝
ᶱථഃ
ߧ
ߢ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
ᶱථ㙉ෑ⢁㙉ᎅ✦≉
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⏞⡉⢁᪝
∕⤆
ߢ
U
ߤ
ߢ
⛹⏍࣒∕⽉✦≉⨂࢕㘵㈡↝➚⏍೵࢕᪽ߤߢߢߢ²θ⠭᥍∕⤆㙑ᘽ
✦≉
∕⽉㙉༡
ߦߤ
Ɗkߣ
Ɗkߤ
Ɗkߥ
Ɗkߦ
Ɗkߧ
Ɗkߨ
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⡭⡉⢁᪝
ᶱථഃ
ߪ
ߨ
∕᭶
㒉⡥⪱
ᮙᗍ
ᶱථ㙉ෑ⢁㙉ᎅ✦≉
ᶱථ㙑✦≉
Ɗk⏞⡉⢁᪝
∕⤆
ߢ
U
ߤ
ߣ
⤍㕹ᷥ⪎∍
⤍㕹ᷥ⪎∍
∍ἵ⎕⛁Ᏹ㙉⛝
⣱㡝↭∢⣵⢁⛁∍ᎅ㓭ᮚᶵ≽ἵ⢁ṵ⢲㙥ඡ༡⧱࣑෦⤆ൡᢉ⟵⟁㝽ෑ⏍࣒⛁ᘡᡭ☵ᢉ✱ഊ⡥⤍㕹⛁Ᏹ㙍ᷥ⪎⠵
⏕⏍㙚ᎹᏕ࢏∍ἵ⎕➅⶞⏍↭∢⣵⢁∍ἵ⎕࣑⧭࣒ᜁᎅ⪱⤆ᔍ㜂ᤖ↝⛁∍∍ἵ⎕ᩭ㙚ᎹᏕ࢏ᷥ↲⛝ṱᴀᆥ➚㊦ᷥᎅ
➅๝⡭᥍ṱ㈡ߩ⡭⡥ᆥ⛁ࡥ㘭㙥ᷥ↲⠱㊦ᷥ⡭᥍ṱ㈡ߣߦ⡭⡥ᆥ⛁㙥ඡ㙉⛝ᗍ᪮ᎹᏕ࢏
ᮙᑩ᭶
⤍㕹᭶
๝⡶⡭
ስ⟅⡭
๝⡶Ᏹ᪝⤁
⤍㕹ᷥ⪎༡೵⠱ ߤስ
ṱ㕹ᷥ⠑༡೵⠱ ߧስ⡶ᎹᏕ࢏
Ɗʪθ̈ɇ̷Ęͱ࢏
㐁᫕໹♒
ᰥ↲∍ἵ⎕
⠑↲∍ἵ⎕
࢜⡭ᴉ⤍㕹⠵⛲⚶➚ᒵ᥍⣵㝉㙉⛝↝➚㙑ථ➡⡉ᷥ⪎༡೵⠱ᴉ⠭᥍Ꮩ⺆ᔉ⚥⣲➚ᔚᎹᏕ࢏
ߣ࢏ෑ⢖⡥☵Ꮍථ➡
ߣ࢏ṱ㕹ᷥ⠑༡೵ᆥ⤆↲⣲⡩↝➚↲㇍⛁∍ᴍ⇎㙍∢᎖ࡥ༡᎖↲⡉ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛
≽ἵ⢁㘭㙥⠑㜆
↝➚∕᭶ᴀṵ㙥㙉⪱☻ෑⶉ᪝㙉ᎅථ➡ࡥ
㐁᫕⤁⡉ṱ⏕㙍∕⽉᥍⡩㙍⢝∕⽉
ᷥ⪎༡೵⡥ᆥ
ᷥ⪎༡೵⡥㞵
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
㙥Ꮺ⚷⠽
⤍㕹แ㝉ᜁᎅᰥ↲⌉᪝
㙥Ꮺ⚷⠽
⤍㕹แ㝉
㙥Ꮺ⚷⠽
๝⡶ೱ㝉໺
㙥Ꮺ⚷⠽
࡛
ᰥ↲⌉᪝
⠑↲⌉᪝
࡛
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
⠑↲⌉᪝
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
⠑↲⌉᪝
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
⤆♒ഁೱ↲ೲ㙍໹♒⛁
ߣߢ१ᩭೱ↡㙉⛝㝉໺
⤆♒ഁೱ↲ೲ㙍⢅⛝໹♒⛁
๝⡶ೱ⡉ߧ१ᩭೱ↡㙉⛝㝉໺
⤆♒ഁೱ↲ೲ㞵㝉໺
ᷥ⪎༡೵⡥ᆥ
ᷥ⪎༡೵⡥㞵
⤍㕹⡉⡥ᓊࡥ⡥↝ᗢ⠭᥍⡩㙍∕⽉ṱ⏕ࡥ
≽ἵ⢁∕⽉ᳩ⌊ᴀ๝⡶⏍ෑഎ➅๝᥍
∕⽉㙍㞵⢝∕⽉ࡥᆥṱ∩ⶊ∍ἵ⎕➅⶞
࡛
࡛ ๝⡶㞵ߣߢ⡭⡥ᆥ⛁⤆↲⣲⡩↝➚↲㇍⛁∍ᴍ⇎㙍
∢᎖ࡖ༡᎖↲⡉㙉⢁᥍⨂➅㙍⌉᪝ᩭ➅㙑ᘽ
࡛ ๝⡶㞵ߣ഍⟅⡥ᆥ⛁⤆↲⣲⡩↝➚↲㇍⛁∍ᴍ⇎㙍
∢᎖ࡖ༡᎖↲⡉㙉⢁᥍⨂➅㙍⌉᪝ᩭ➅㙑ᘽ
࡛ ⤍㕹๝⡶⏍➥⊒෭⤆ᴀ⤍㕹∕⽉⨂ᴍ⇎ᔍ㘭㙥
࡛ แ㝉ᔍ⤍㕹⡥ߣ഍⟅⡥ᆥ⛁⨂➅㙍⌉᪝ᩭ
➅㙉ᎅෑ⢖ᴍ⇎ᴀแ㝉ṹೱ᎖⏍
࡛ 㕹⪹ᷥ⪎༡೵⡥ᆥ⛁ᓊ⡭㙉⢁᥍ߤ㝽༽⪱
ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛ 㕹⪹ᷥ⪎༡೵⡥ᆥ⛁ ᓊ⡭㙉⢁᥍ߥ㝽༽⪱
ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛ 㕹⪹ᷥ⪎༡೵⡥ᆥ⛁ ∍᥍Ꮥᩩ㙉⢁᥍ߧ㝽⫩
ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛ ≽ἵ⢁ೱ⌉᪝⡉ᦡ㙍⤍㕹⠵↝⚶⢁ೱ
ṵ⏕㙍ථ➡
࡛ ṱ㕹ᷥ⠑༡೵⡥ᆥ⌉᪝➚ṱ㕹⠵ᷥ⠑㙉ෑ
⡹⪱☻☵⌉᪝ೱṹೱ᎖㙍ථ➡
࡛ ⌉᪝➚ṱ㕹⠱⡹⠭ᆉ⌉᪝ṹೱ᎖⏍
ߤ࢏≽ἵ⢁෭⏕᥍ෑ⢖ᆍථ➡
⤍㕹แ㝉ᜁᎅ๝⡶ೱ㝉໺
ߤ࢏≽ἵ⢁⡉ෑ⡉ࡥ෭⏕᥍⡩㙍ෑ⢖⡩ථ➡
≽ἵ⢁㘭㙥⠑㜆
≽ἵ⢁⡉⻙໺ṱ⧭⡉ᜁᎅ⢉ᮬᔍ⌉᪝ࡥ
഍⥡㙉⛝ෑ⢖ᴍ⇎⏍
⣵༡➚ᢺ⠵㎱᪝ൽ↝➚㙉⛝ෑ⢖⡥
ᴍ⇎ᔍථ➡
↭∢⣵⢁࣑⧭࣒∍ἵ⎕⟵ㆲ⚶ⶥ⡩↭∢⣵⢁
∍ἵ⎕࣑⧭࣒ ༡↝ᴀ㜂ᤖ↝༡↝ೱ☵Ꮍ↝᡽⡥
⌉᪝㙉⛝ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛
❩ṱ⺚ක⡥ᆉᚙ⚥᠙᪭ᗢ⛁⡉㙍ෑ⢖ࡥ
⊁↲ᴍ⇎⏍
࡛
↭∢⣵⢁⛁∍ᳩ⪱⤆㙍≽ᮙ㕹⡥ᆉ✦≉㕹
↝➚⠭᥍ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛
↝➚∕᭶∍ᆥ⡉࣯⧭⡉↝㙞ࣱ⠵⪱㆕⪱☻☵
ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛
ߥ࢏໩ᴇ⡉ථ➡
࡛
⌉᪝ೱṹೱ᎖㙍ථ➡
⠑↲⌉᪝⛁㙥Ꮺ㙉ᎅ
໹♒⫆⌉㞵⤍㕹แ㝉
⠑↲⌉᪝⛁໹♒⫆⌉㞵
ഁೱ↲ೲ⣲➚⤍㕹แ㝉
࡛
⌉᪝ೱೱ᎖㙍ථ➡
⠑↲⌉᪝
⠑↲⌉᪝
ⶍ⢝⪱ᶱ࣑ᆊᦡࡥ㝅⢝ࡥ⛭㙥ࡥ⌉㙥ᗢ࣒⛁⡉㙍
ෑ⢖ᴍ⇎⏍
࡛
≽ᮙ∢ṱ㕹⡉⌉᭶⡥Ꮥ㙍ථ➡
࣑൥⣵⪱ࡥ㘵㈡ᩉᗢ࣒
࡛
᫕᪮➚ᴡ෱∕⽉⏍⌉ṵࡥ⡥ᰭ⤍ൡᩭ⟵㙥∩ⶊ⢂⚶⠱ᴉᗍ⏍⏕㙺㙥♭㙙⠭᥍
∩ⶊ⢂⚶ἵ➚⠱⠑↲⫆⌉㙚ᎹᏕ࢏
࢜ෑ⢖⡥☵Ꮍථ➡∍ἵ⎕ᩭ➅⶞㙉᭥➅໹⠵
ᴌൽᔉᲱ᥍ᴉᗍ⏍↝➚∕᭶∍ᩭ⡮⚥⧭∩➅࢏
࢜⡥ᷥ⪎∍ᎅ㙍๞⛁∍᪽↝➚ᔉ᭡Ꮥ⏍ᴍ㙺㙉⪱
☻⠭Ჱ᥍↝➚∕᭶∍✱㙙࿉⢉ᷥ෱㙥⧭∩➅࢏
∕⽉㙉༡
༡ㆱ↝㙞
ߦߥ
∕⽉☹ᆥ∍
↭∢⏍⎕㉍⛁⚥⿙
U9ߨߪࣛߢߩߨߣ߫ࣛߢߢ
Download PDF

advertising