LG | W2442PA-BF | LG W2442PA-BF Användar manual

Bruksanvisning
W2442PA
Läs noga igenom avsnittet Viktiga försiktighetsmått innan du använder
denna produkt.
Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida
behov.
På baksidan av produkten finns en etikett. Uppge servicekoden på etiketten
om du behöver service hos återförsäljaren.
Viktiga försiktighetsmått
Denna produkt har formgivits och tillverkats med din personliga säkerhet i åtanke.
Ovarsam användning kan trots det medföra kortslutning, eldsvåda eller andra
risker. För att alla produktens säkerhetsanordningar ska fungera bör du följa
följande grundläggande råd vid montering, installation, användning och skötsel.
Säkerhet
Använd endast den nätkabel som medföljde produkten. Om en annan nätkabel
används måste den överensstämma med gällande elsäkerhetsstandard, särskilt
om den levererats av en annan tillverkare. Om nätkabeln är defekt bör du kontakta
tillverkaren eller närmaste auktoriserat servicecenter för att få en ny.
Nätkabeln fungerar som huvudströmbrytare. Kontrollera efter installationen att du
kan komma åt att dra ur den.
Kontrollera att du använder en strömkälla enligt specifikationen i denna
bruksanvisning eller på produkten. Om du är osäker på huruvida du har rätt
nätspänning hemma bör du kontakta din leverantör för råd.
Det kan vara farligt att koppla för många apparater till samma vägguttag eller
grenuttag. Avskalade eller spruckna nätkablar och trasiga stickkontakter är också
farliga! Du kan få elektriska stötar, och det kan uppstå eldsvåda eller inträffa andra
olyckor. Kontakta närmaste servicecenter om du behöver byta ut defekta delar.
Öppna ej produkten.
Det finns inga komponenter inuti som går att åtgärda/laga.
Produkten kan vara laddad med farlig elektrisk högspänning även om
strömbrytaren är avslagen.
Kontakta din återförsäljare om produkten inte fungerar korrekt.
Undvik personskador:
Om du ställer produkten på ett lutande underlag eller hylla ska du montera den
stadigt.
Använd endast sådana stativ som rekommenderas av tillverkaren.
Tappa inte föremål på produkten eller utsätt den för stötar. Kasta inte leksaker
eller föremål på skärmen. Det kan orsaka personskada och problem med
produkten och skada skärmen.
Undvik eldsvåda och andra olyckor så här:
Stäng alltid av produkten när du lämnar rummet en längre stund.
Lämna den aldrig på när du går ut.
Se till att inga barn kommer åt att tappa något på produkten eller sticka in något i
den. Detta är farligt eftersom några av delarna inuti är strömförande.
Använd ingen kringutrustning som inte är särskilt anpassad för denna produkt.
Om skärmen inte används under en längre tid bör den kopplas bort från
vägguttaget.
Rör aldrig vid nätkabel och signalkabel när det åskar och blixtrar, det kan vara
mycket farligt. Det finns risk för elektriska stötar.
Installation
Inga föremål får stå på eller rulla över nätkabeln. Placera inte produkten så att
nätkabeln kan skadas.
1
Viktiga försiktighetsmått
Produkten får ej utsättas för väta. Undvik till exempel att använda den i badrum,
tvättstugor, simbassänger och andra fuktiga utrymmen.
Produkten har ventilationshål i höljet för att kunna avge värme som alstras vid
användningen. Om dessa öppningar blockeras kan produkten överhettas, vilket
kan göra den defekt eller orsaka eldsvåda. Därför bör du ALDRIG
Blockera de nedre ventilationshålen genom att placera produkten på en säng,
soffa, matta eller dylikt.
Placera produkten i ett skåp eller annan inneslutning som försvårar ventilationen
Täcka för öppningar i höljet.
Placera produkten nära eller ovanför ett värmeelement eller annan värmekälla.
Gnugga eller slå inte på skärmen med något hårt föremål, eftersom den då kan
repas eller skadas permanent.
Tryck inte hårt skärmen med handen, eftersom det kan orsaka permanenta
problem med efterbild.
Röda, gröna eller blå prickar kan ibland synas på skärmen. Detta påverkar dock inte
skärmens prestanda.
Använd om möjligt rekommenderad upplösning så får du bästa bildkvalitet med
din skärm. Om du använder en annan upplösning än den rekommenderade, kan
skaländrade eller behandlade bilder komma att visas på skärmen. Detta är
karakteristiskt för LCD-paneler med fast upplösning.
Om du lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan det skada
skärmen och orsaka inbränning. Använd alltid en skärmsläckare på monitorn.
Detta fenomen inträffar även på produkter från andra tillverkare och inbränning
täcks inte av garantin.
Stöt inte på skärmens framsida och sidor och repa den inte med metallobjekt. Det
kan skada skärmen.
Rengöring
Koppla loss produkten från strömkällan innan du rengör skärmen.
Använd en lätt fuktad (ej våt) duk. Spraya ingenting direkt på skärmen; det kan
orsaka elektriska stötar eller kortslutning.
Packa ner produkten för transport
Kasta inte bort kartongen och det övriga förpackningsmaterialet. Detta är
idealiskt att transportera produkten i vid ett senare tillfälle. Om du behöver
skicka produkten någonstans ska du helst ha den i originalförpackningen.
Kassering
I denna produkt finns en lampa som innehåller en mindre mängd kvicksilver.
Kasta därför inte produkten i hushållssoporna.
Produkten måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
2
Montera produkten
Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten, datorsystemet
och andra anslutna enheter är avstängd.
Montera stället
1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på ett underlägg eller ett mjukt tygstycke.
2. Montera ställningsbasen på ställningsstommen.
Se till att inte dra ut stoppinnen och rikta in ställningsbasen såsom visas.
Sida
Stativstomme
Stoppinne
Stativbas
FRONT
3. Ställ upp skärmen och dra sedan ut stoppinnen.
Varning: Tejpen och låspinnen får endast tas bort från de skärmar som är
utrustade med en ställningsbas när basen är uppställd. I annat fall kan du
skadas av de utskjutande delarna på ställningen.
dra ut stoppinnen
Stoppinne
Stoppinne
Viktigt
Denna beskrivning är en generell monteringsanvisning. Utförandet för just din
produkt kan skilja sig från det du ser på bilderna.
Bär inte produkten upp och ner genom att hålla i foten. Om du tappar
produkten kan du skada fötterna.
3
Montera produkten
Innan du monterar skärmen ska du se till att strömmen till produkten,
datorsystemet och andra anslutna enheter är avstängd.
Inriktning av din bildskärm
1. Justera bildrutans position på olika sätt för att få maximal bekvämlighet.
Lutningsområde: -5˚~18˚
-5˚
Vridning: 356˚
18˚
Höjdområde: maximalt 110,0 mm (4,33 tum)
110,0 mm
Ta först bort
låspinnen.
Ergonomi
För att bibehålla en ergonomisk och komfortabel betraktningsläge rekommenderas att
lutningsvinkeln framåt inte överstiger 5 grader.
4
Montera produkten
Använda roteringsfunktionen
1.
Lyft upp skärmen till dess högsta höjd när du vill rotera den.
2.
Liggande och stående : Du kan rotera skärmen 90o medurs.
Var försiktig och undvik att skärmen slår i stativfoten när du roterar den. Om
skärmen slår i stativfoten kan foten spricka.
Skärm
Stativdel
3.
Mer information finns på den medföljande cd:n med rotationsprogramvara.
5
Montera produkten
Anslutning till dator
1. Se till att stänga av datorn och produkten. Anslut kabeln som i diagrammet nedan ① tillrn ② .
A Anslut DVI-D-kabel
B Anslut D-sub-kabel (PC)
C Anslut D-sub-kabel (Mac)
D Anslut HDMI-kabel
E Anslut ljud-kabel
OBSERVERA
Detta är en förenklad vy av produktens baksida.
Denna bakre vy är generaliserad. Din produkt kan skilja sig från utförandet på
bilden.
Användare måste använda skärmade signalkablar (D-sub 15 stiftskabel, DVIkabel) med ferritkärnor för att produkten ska efterleva standarder.
Nätsladd
Signalkabel
Varierar beroende på modell.
Hörlursingång
Vägguttagsvariant
AV-utrustning
(Digitalbox, DVD, Video,
Videospelkonsol)
DVI-kabel (Används
ej i alla länder.)
Mac-adapter
För användning med Apple Macintosh ska en adapter användas för att överföra signalen från den kompakta
(treradiga) 15 stifts D-Sub VGA-kontakten på den medföljande kabeln till en 15 stifts (tvåradig) kontakt.
2. Tryck på knappen
på sidpanelen för att slå på
strömmen. När strömmen slås på körs den automatiska
bildinställningsfunktionen. (Endast analogt läge)
OBSERVERA
‘Self Image Setting Function’ (Automatisk bildinställning)? Detta är en funktion som ger dig optimala
skärminställningar. När du ansluter skärmen för första gången ställer funktionen automatiskt in optimala värden för
varje inkommande signal.
‘AUTO/SET’-funktion? När du stöter på problem såsom suddig skärm, suddiga tecken, skärmflimmer eller sned bild
medan du använder enheten eller efter att du bytt skärmupplösning, tryck på knappen för AUTO/SET-funktionen för
att förbättra upplösningen.
6
Montera produkten
• Ljuder och video kontakt
Att höra ljud, Koppla video och ljud kabel ordengligt.
Bild skärm
Kontakt scen
Kontakt
,
:
nyttja Ljud kabel.
Kontakt
:
nyttja Ljud kabel.
Ljud kabel
1
2
3
4
Ljud utmatning
7
Kontakt
:
Behöver inte ljud kabel
HDMI signal inclusive ljud
data.
Montera produkten
Använda kabel innehavaren
1. Om du vill använda kabelhållaren för att hålla kablarna samlade, för igenom den såsom
visas. Om du inte gör det kan du inte använda pivotfunktionen smidigt.
Kabelhållare
8
Frontpanelens funktioner
Reglage på frontpanelen
4:3 in Wide
(4 : 3 in Wide)knapp
Upplösning
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
Bildformat
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
Gör att du kan ändra storleken på den aktuella bild som visas.
• WIDE : Bildkällan visas i fullskärmsformat.
• 4 : 3 : Beroende på videoinsignalens upplösning ändras den
automatiskt till optimalt bildformat. (Insignal med
upplösningen 1280x1024 ger bildformatet 5:4 och 1024x768
ger formatet 4:3)
❈ Insignalen som 4 : 3 IN WIDE inte stödjer 4:3 är följande.
- 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050,
1920 x 1080
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
4 : 3-visningsläge
Bredbildsläge
MENU (MENY)knapp
Med denna knapp öppnar eller stänger du OSD-menyn.
OSD LÅS/OSD LÅS UPP
Med denna funktion kan du låsa de nuvarande
inställningarna så att de inte kan ändras av misstag.
Håll knappen MENU (MENY) intryckt i några
sekunder. Meddelandet "OSD LÅS" visas.
Du kan när som helst låsa upp OSD-inställningarna
genom att hålla in MENU (MENY)-knappen i några
sekunder. Meddelandet "OSD LÅS UPP" visas.
9
Frontpanelens funktioner
Knappar
Knapp
(VOLUME)
Knapp
(SOURCE)
AUTO/SET
(AUTO/INSTÄL
LNING)-knapp
Med dessa knappar kan du välja och justera funktioner i
OSD-menyn.
Använd
knapparna för att minska eller öka
högtalarvolymen.
Använd denna knapp för att aktivera RGB, DVI eller
HDMI kontakten. Denna funktion används när två
datorer är anslutna till skärmen. Standardinställning
är RGB.
*HDMI är optimerat på AV-utrustningen.
Med denna knapp kan du välja en symbol i OSDmenyn.
AUTOMATISK BILDJUSTERING
Tryck alltid på knappen AUTO/SET
(AUTO/INSTÄLLNING) innan du öppnar OSD-menyn
för att justera skärminställningar. På så sätt kan du
alltid utgå från de ideala inställningarna för den
aktuella skärmupplösningen.
De ideala inställningarna är
W2442PA: 1920 x 1080
På/Av-knapp
Med den här knappen sätter du på och stänger av
skärmen.
Strömindikator
Indikatorn lyser blått i normalt läge (På-läge). Om
skärmen är i energisparläge lyser indikatorn i stället
orange.
10
Val och justering i OSD (bildskärmsmeny)
Skärmjustering
Det är enkelt att justera skärmens bildstorlek, position och övriga
parametrar via OSD-menyn.
För att du ska få bekanta dig med de olika funktionerna följer här ett kort
exempel .
Det följande avsnittet är en översikt över de val- och justeringsmöjligheter
som finns i OSD.
OBSERVERA
Låt bilden stabilisera sig i minst 30 minuter innan du börjar göra justeringar.
Följ dessa steg när du vill göra justeringar i OSD:
Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
Du kan växla mellan olika alternativ i OSD med knapparna
eller
. När du
har markerat symbolen för ditt val trycker du på knappen AUTO/SET
(AUTO/INSTÄLLNING).
Med knapparna
/
kan du justera in bilden som du önskar. Tryck på
knappen AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING) om du vill välja andra alternativ
från undermenyerna.
Om du vill återvända till huvudmenyn eller välja en annan funktion trycker du
en gång på knappen MENU (MENY). Om du vill stänga OSD-menyn trycker
du på knappen MENU (MENY) två gånger.
11
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Denna tabell visar samtliga menyer för justeringsmöjligheter och
inställningar.
: Inställbar
R : RGB inmatning
* : endast för RGB/DVI inmatning D : DVI inmatning
** : endast för HDMI inmatning
H : HDMI inmatning
●
OBSERVERA
Symbolernas ordning kan variera beroende på modell (12~18).
12
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Tidigare fick du en introduktion till hur man väljer och justerar en
inställning i OSD. Nu följer en lista med symboler och deras namn och
beskrivning, för varje funktion som finns i OSD.
Tryck på knappen MENU (MENY) så visas OSD-huvudmenyn.
Huvudmeny
MENU
: Avsluta
: Justera (Minska/Öka)
SET
: Verkställ
: Välj en annan undermeny
: Starta om för att välja undermeny
Knapptips
Menynamn
Undermenyer
Symboler
OBSERVERA
Språken i OSD är inte nödvändigtvis desamma som anges i bruksanvisningen.
13
Val och justeringar i OSD (bildskärmsmeny)
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
BILD
RGB/DVI inmatning
LJUSSTYRKA
Justerar skärmens ljusstyrka.
KONTRAST
Justerar skärmens kontrast.
GAMMA
Ställ in ett eget gammavärde: –50/0/50
Höga gammavärden ger ljusa bilder
och låga gammavärden ger kontrastrika
bilder.
SVART NIVÅ
Du kan ställa in offsetnivån. Om du väljer
"HÖG", blir skärmen ljus och om du väljer
"LÅG" blir skärmen mörk. (endast för
HDMI-insignal)
HDMI inmatning
* Offset? Som kriterium för videosignalen, är
det den mörkaste skärmen som
bildskärmen kan visa.
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
FÄRG
FÖRIN
• sRGB: Färginställning som
överensstämmer med
specifikationen enligt SRGBstandarden.
• 6500K: Vit med svagt inslag av rött.
• 9300K: Vit med svagt inslag av blått.
RÖTT
Ställ in dina egna röda färgnivåer.
GRÖNT
Ställ in dina egna gröna färgnivåer.
MENU : Avsluta
BLÅTT
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
Ställ in dina egna blå färgnivåer.
14
On Screen Display(OSD) Selection and Adjustment
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
LÄGE
HORISONTAL
Flytta bilden åt vänster eller höger.
VERTIKAL
Flytta bilden uppåt eller neråt.
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
ANVÄNDAR Du kan justera ljusstyrka, ACE eller RCM manuellt.
Du kan spara eller återställa det justerade värdet i alla
slags miljöer.
...
(Ljusstyrka): Justerar ljusstyrkan på skärmen.
...ACE (Adaptive Clarity Enhancer = adaptiv renhetsförbättring): Väljer renhet på skärmen.
...RCM (Real Color Management = äkta färghantering): Väljer färgläge.
0
1
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
2
3
Används ej
Förbättrar grönt
Hudtoner
Färgförbättring
Välj
undermeny med AUTO/SET knappen
och spara JA värdet med
knapparna.
15
On Screen Display(OSD) Selection and Adjustment
Huvudmeny
Undermeny
FILM
Beskrivning
För rörlig bild i filmer och liknande.
INTERNET För textvisning (ordbehandling etc.).
(endast för RGB/DVI inmatning)
Detta är till för spelbilder.
SPEL
(endast för HDMI inmatning)
NORMAL Detta gäller under normala driftsförhållanden.
(endast för RGB/DVI inmatning)
*Normal-läget är när f-ENGINE är avstängd.
STANDARD Detta är standard driftförhållande.
(endast för HDMI inmatning)
DEMO
SPORT
Detta är endast till för annonsering för kunder i
affärerna. Dess inställning är den samma som
med Filmläge och skärmen delas i två delar.
(endast för RGB/DVI inmatning)
Detta är för sportbilder.
(endast för HDMI inmatning)
*Med denna funktion kan du lätt välja den bästa
inställningen allt efter omgivning (dämpad
belysning, bildtyp etc.).
Bio, spel, idrott mönster är för bild som är gripande.
Myntfot monster är för internet, text.
16
On Screen Display(OSD) Selection and Adjustment
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
SÖKER
KLOCKA
Den här funktionen minimerar
förekomsten av störande vertikala linjer
eller ränder på skärmen.
Du kan också ställa in den horisontella
bildstorleken.
FAS
Justerar bildens fokus.
Med den här funktionen kan du ta du
bort allt horisontellt brus och få bättre
textskärpa.
SKÄRPA
MENU : Avsluta
: Minska
: Öka
SET : Välj en annan undermeny.
Justerar skärmens renhet.
17
On Screen Display(OSD) Selection and Adjustment
Huvudmeny
Undermeny
Beskrivning
SETUP
RGB
SPRÅK
Val av språk för visning av funktionernas
namn
OSD LÄGE
Justerar OSD-menyns placering på
skärmen.
VITBALANS
Om utsignalen från grafikkortet avviker från
skärmens specifikationer kan det hända att
färgnivån försämras på grund av störningar i
videosignalen. Med denna funktion justeras
signalnivån så att den passar grafikkortets
standardutsignalnivå, vilket ger bästa möjliga
bild.
Aktivera funktionen när du har en bild på
skärmen med både svart och vitt i.
(endast för RGB inmatning)
OVERSCAN
För val av område för utmatad bild för DTV
timing i HDMI inmatning.
(endast för HDMI inmatning)
RGB/DVI inmatning
RGB
HDMI inmatning
Rekommend överskummar fungerar för
vändning on när koppla AV ekiperning.
STRÖMINDIKATOR
HDMI
Med denna funktion väljer du inställningen PÅ
eller AV för strömindikatorn på skärmens
framsida.
Om du väljer AV stängs skärmen av.
Strömindikatorfunktionen aktiveras
automatiskt när du väljer PÅ.
FABRIKSINSTÄ Återställer alla fabriksinställningar förutom
MENU : Avsluta
LLNINGAR
SPRÅK.
: Justera
Tryck på
,
om du vill återställa direkt.
: Justera
SET : Välj en annan undermeny.
Om detta inte förbättrar bilden bör du återställa fabriksinställningarna.
Använd vitbalansfunktionen igen vid behov. Denna funktion är aktiv endast om insignalen är
analog.
18
Felsökning
Läs följande innan du tillkallar service.
No image
Bilden
synsappears
inte
● Är skärmens nätkabel
ansluten?
• Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett
eluttag.
● Är strömmen på och
lyser strömindikatorn
blått eller grönt?
• Justera ljusstyrkan och kontrasten.
● Lyser strömindikatorn
orange?
• Om skärmen är i energisparläge flyttar du helt
enkelt musen eller trycker på valfri knapp, så att
skärmen aktiveras.
• Försök starta datorn.
● Visas meddelandet
"OUT OF RANGE"
(UTANFÖR
FREKVENSOMRÅDE)
på skärmen?
• Detta meddelande visas om signalen från din
dator (grafikkortet) inte är kompatibel med
skärmens horisontella eller vertikala
frekvensområde. Se avsnittet "Specifikationer" i
denna bruksanvisning och konfigurera skärmen
igen.
● Visas meddelandet
"CHECK SIGNAL
CABLE"
(KONTROLLERA
SIGNALKABEL) på
skärmen?
• Detta meddelande visas om signalkabeln mellan
datorn och skärmen inte är ansluten.
• Kontrollera signalkabeln och försök igen.
Visas meddelandet "OSD LÅS" på skärmen?
● Visas meddelandet
"OSD LÅS" när du
trycker på MENU
(MENY)-knappen?
• Du kan låsa inställningarna så att de inte går
att ändra av misstag. Du kan när som helst
låsa upp OSD-inställningarna genom att hålla
in MENU (MENY)-knappen i några sekunder :
meddelandet "OSD LÅS UPP " visas.
19
Felsökning
Bilden är felaktig
● Bildpositionen är
felaktig.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING).
Om resultatet inte blir bra kan du justera bildens
position med symbolerna H och V på OSDmenyn.
● Det syns vertikala
streck eller ränder mot
skärmbakgrunden.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om
resultatet inte är bra kan du minska fröekomsten
av vertikala streck eller ränder med symbolen
CLOCK (KLOCKA) på OSD-menyn.
● Det finns horisontellt
brus i alla bilder, eller
så visas text inte
ordentligt.
• Ställ in bilden optimalt med hjälp av knappen
AUTO/SET (AUTO/INSTÄLLNING). Om
resultatet inte blir bra kan du minska
förekomsten av horisontella ränder med
symbolen PHASE (FAS) på OSD-menyn.
• Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm ->Inställningar och ställ in skärmen på
rekommenderad upplösning eller justera bilden så
att den blir så bra som möjligt. Ställ in ett större
färgdjup än 24 bitar (true color).
Viktigt
Kontrollera Kontrollpanelen -->Bildskärm -->Inställningar för att se om
frekvensen eller upplösningen har ändrats. Ställ i så fall in grafikkortet på den
rekommenderade upplösningen.
Om den rekommenderade upplösningen (optimal upplösning) inte är vald, kan
bokstäver uppfattas suddiga och skärmen kan mattas eller stympas.
Var säker på att välja den rekommenderade upplösningen.
Inställningsmetoden kan vara annorlunda mellan olika datorer och
operativsystem (O/S, Operation System), och upplösningen som nämns ovan
kanske inte stöds av grafikkortet. I så fall kontaktar du datorns eller
grafikkortets tillverkare.
20
Felsökning
Bilden är felaktig
● Bilden på skärmen är
enfärgad eller konstig
på annat sätt.
• Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten
och spänn fast den med en skruvmejsel om det
behövs.
• Se till att grafikkortet sitter fast ordentligt i
kortplatsen.
• Ställ in ett större färgdjup än 24 bitar (true color) i
Kontrollpanelens inställningar.
● Skärmen blinkar.
• Kontrollera om skärmen är inställd på
radsprångsläge (interlace). Om så är fallet ändrar
du till rekommenderad upplösning.
Har du installerat skärmdrivrutinen?
● Har du installerat
skärmdrivrutinen?
• Installera skärmdrivrutinen från CD-skivan (eller
disketten) som medföljde skärmen. Du kan också
ladda ner drivrutinen från vår webbplats:
http://www.lge.com.
● Visas meddelandet
"Okänd bildskärm, Plug
& Play (VESA DDC)
(Plug & Play (VESA
DDC)) bildskärm
hittad"?
• Kontrollera att grafikkortet stöder Plug & Play (Plug
& Play).
21
Specifikationer
W2442PA
Display
24 tum (60,9 cm) platt LCD-skärm av aktiv matris-typ
Antireflexskydd
Synlig diagonal: 60,9 cm
0,276*0,276 mm pixelavstånd
Synkingång
Horisontell frekvens analogt : 30 - 83 kHz (automatisk)
Digitalt : 30 - 83 kHz (automatisk)
Vertikal frekvens analogt,Digitalt : 56 - 75 Hz (automatisk)
Ingångstyp
Separat TTL, positiv/negativ
SOG (synk på grönt),
Digital (HDCP)
Videoingång
Signalingång
Ingångstyp
15 stifts D-Sub-kontakt
DVI-D-kontakt (digital)
Analog RGB (0,7 Vp-p/75 ohm), digital, HDMI
Upplösning
Max
Analog : VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
Digitalt: VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
Rekommenderad: VESA 1920 x 1080 (60 Hz)
Plug&Play
DDC 2B (Digital, HDMI), DDC 2AB (Analog)
Strömförbrukning Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Mått och vikt
:
≤
≤
42 W (genomsnittligt)
1W
1W
Med ställ
Utan ställ
58,22 cm
58,22 cm
43,75 cm(Min)
35,40 cm
54,75 cm(Max)
djup
27,02 cm
6,01 cm
Vikt
6,2 kg
Vinkling
-5˚ ~ 18˚
Vridning
356˚
Höjd
110,0 mm (4,33 tums)
AC 100-240V~ 50/60Hz 1,2A
Driftförhållanden
Temperatur
10 ˚C till 35 ˚C
Luftfuktighet 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaringsmiljö
Temperatur
–20 ˚C till 60 ˚C
Luftfuktighet 5 % till 90 %, icke-kondenserande
Bredd
höjd
Område
Ineffekt
Driftmiljö
Stativ
Nätkabel
Monterat ( ) , demonterat (O )
Wall-utlopp typ
OBSERVERA
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
22
Specifikationer
Förinställningar (upplösning)
RGB/DVI timing
Displayinställningar (upplösning)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Rekommenderad inställning
HDMI timing
Displayinställningar (upplösning)
1
2
3
4
5
6
7
8
Horisontell frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz)
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50
480P
576P
720P
720P
1080i
1080i
1080P
1080P
Indikator
färg
Påslagen
Energisparläge
Avstängd
Indikatorlampans
Blå
Orange
Av
23
60
50
50
60
50
60
50
60
Installera väggmonteringsplattan
Den här skärmen uppfyller specifikationerna för
väggmonteringsplatta eller växlingsenhet.
1. Lägg skärmen med framsidan nedåt på en mjuk filt.
2. Dela på ställningen efter att första ha tagit bort de 4 skruvarna med en
skruvmejsel såsom visas i figuren.
3.
Installera väggmonteringsplattan.
Väggmonteringsplatta (köps separat)
Denna produkt kan användas i ett ställ eller
väggmonteras med väggmonteringsplattan.
Se i den installationshandbok som medföljer
väggmonteringsplattan för mer information.
Kensington stöldskyddsurtag
Används för anslutning av en låskabel som
kan köpas separat i välsorterade
datorbutiker.
24
Digitally yours
Download PDF

advertising