LG | 20LS1R | LG 20LS1R Руководство пользователя

Televizors ar šķidro
kristālu displeju
Lieto‰anas pamÇc¥ba
MODEĻI: 15LS1R * 20LS1R *
20LS2R * 23LS2R *
15LC1R * 20LC1R *
Lūdzam rūpīgi izlasīt šo pamācību, pirms ieslēgt televizoru.
Saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
Pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru.
Atrodiet uzlīmi uz aizmugurējā apvalka un sniedziet tās
informāciju savam izplatītājam, kad būs nepieciešama
apkope.
Turinys
2
Uzstādīšan
3
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Tālvadības pults
Bateriju uzstādīšana/ Priekšpuse/ Aizmugure
8
Pamatdarbība
Ieslēgšana un izslēgšana
Ekrāna valodas/valsts izvēle
14
Ekrāna izvēlnes
Izvēlņu izmantošana/Programmu izvēle
Skaļuma regulēšana
15
TV staciju iestatīšana
Automātiskā programmu noskaņošana
Manuālā programmu noskaņošana
Programmu rediģēšana /Programmu izlase
Programmu tabulas atvēršana
16
Attēla regulēšana
PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa) / Attēla regulēšana
CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa
Funkcija XD / Kino / Atiestatīšana
21
Skaņas regulēšana
SSM (Sound Status Memory — Skaņas stāvokļa atmiņa)
Skaņas regulēšana/Stereo/divvalodu režīms
NICAM režīms/Skaņas izejas izvēle
25
Izvēlne Laiks
Pulkstenis / Leslēgšanas/izslēgšanas laiks
Automātiskais miega režīms / Miega taimeris
27
Citas funkcijas
Bērnu piekļuves noslēgs / XD Demo
Režīmi TV, AV un PC (Dators)
Automātiska AV pārslēgšan
29
Teleteksts
Ieslēgšana/izslēgšana
Teksta režīms SIMPLE (VIENKĀRŠS)
Teksta režīms TOP (AUGSTĀKAIS LĪMENIS)
Teksta režīms FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)
Speciālās teleteksta funkcijas
32
Ārēja aprīkojuma pieslēgšana
Antenas ligzda / Ligzda Euro Scart (VCR)
Audio/video ieejas ligzdas
S-Video/Audio ieejas ligzdas (S-Video)
DVD ieejas ligzdas
Digitālā TV ieejas ligzdas
Austiņu ligzda
34
Datora pieslēgšana
Datora ieejas ligzda
Datora iestatīšana
PLATEKRĀNA XGA REŽĪMA IZVĒLE
37
Attēla formāts
40
Problēmu novēršanas kontrolsaraksts
41
Izstrādājuma specifikācija
43
Uzstādīša
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA
1. Savienojiet pamatnes savienojošās daļas ar pamatnes uzliku. Iebīdiet pamatnes savienojošo daļu pamatnes uzlikā, līdz atskan klikšķis.
2. Uzmanīgi novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz mīkstas virsmas, kas televizoru un tā
ekrānu aizsargās no bojājumiem.
3. Novietojiet televizora pamatni uz televizora, kā parādīts attēlā.
Piezīme: Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
pamatnes
savienojošā daļa
pamatnes
uzlika
Pamatnes izjaukšana
1. Novietojiet televizoru ar tā priekšpusi uz leju uz spilvena vai mīksta materiāla.
2. Ar abām rokām satveriet pamatni un lieciet to uz augšu.
3. Spiežot fiksatoru augšup, velciet katru pamatnes uzlikas pusi atpakaļ.
4. Turiet pamatnes uzliku un velciet to pakratot atpakaļ, lai atvienotu no pamatnes savienojošās
daļas.
5. Spiežot 2 aizturus, velciet pamatnes savienojošo daļu, lai atdalītu to no televizora.
Latviešu
Piezīme: Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
3
Uzstādīša
Pamatnes atliekšana
1. Novietojiet televizoru uz spilvena vai mīksta materiāla ar priekšpusi uz leju.
2. Nospiediet fiksatora pogu, kas atrodas pamatnes iekšpusē un, stingri turot ar abām rokām,
izvelciet pamatni.
Piezīme: Šeit redzamais televizors var nedaudz atšķirties no jūsu modeļa.
Pamatni nevar izkustināt, ja nav
nospiesta fiksatora poga.
Televizora pieslēgšana
1. Pievienojiet antenas kabeli ligzdai, kas aizmugurē apzīmēta
ar ANTENNA IN (ANTENAS IEEJA). Lai iegūtu spēcīgāku
signālu, izmantojiet āra antenu.
2. Par papildu aparatūras pievienošanu sk. sadaļā “Ārēja
aprīkojuma pieslēgšana”.
3. Pievienojiet strāvas kabeli.
Piezīme: Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
PAMATSAVIENOJUMI
1. Pievienojiet kabeļus pēc vajadzības.
Papildu aparatūras pievienošanu sk. sadaļā Savienojumi ar ārējo aparatūru.
2. Pielieciet KABEĻU SATURĒTĀJU, kā parādīts attēlā.
Piezīme: Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
4
(
)
Uzstādīša
KĀ NOŅEMT KABEĻU SATURĒTĀJU
Vispirms piespiediet kabeļu turētāju.
Ar abām rokām satveriet KABEĻU SATURĒTĀJU un velciet to uz augšu.
Piezīme: Pārvietojot televizoru, neturiet to aiz KABEĻU SATURĒTĀJA.
(Ja televizors nokrīt, varat iegūt traumu un televizors var tikt bojāts.)
Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana horizont
< tikai 20LC1R* >
R
2 apaļas paplāksnes
4collas
4collas
Pirms uzstādīt sienas kronšteinu, novietojiet
apaļās paplāksnes uz ierīces tā, lai ierīces
aizmugures slīpumu varētu regulēt perpendikulāri.
4collas
4collas
R
4collas
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstājiet 4 collas lielu atstarpi.
Detalizētas piestiprināšanas instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu materiālu
“Slīpās sienas montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcijkcija”.
Novietošana uz galda virsmas
4collas
4collas
4collas
4collas
Latviešu
R
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no
sienas atstājiet 4 collas lielu atstarpi.
5
Uzstādīša
Displeja novietojums
Paneļa novietojumu varat dažādi regulēt, līdz tas novietots visērtākajā pozīcijā.
• Slīpuma diapazons
10~12
0
3
Novietojums
Novietojiet televizoru, lai uz ekrāna nekristu spilgta gaisma vai tieši saules stari. Uzmanieties, lai
nepakļautu televizoru nevajadzīgiem satricinājumiem, mitrumam, putekļiem vai karstumam.
Parūpējieties arī, lai televizors tiktu novietota stāvoklī, kas ļautu brīvu gaisa plūsmu. Neaizsedziet
ventilācijas atveres uz aizmugurējā vāka. Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, televizora
aizmugurē uzstādiet VESA standartam atbilstošu mehānismu (papildu detaļas).
Kad televizoram uzstādāt sienas stiprināšanas kronšteinu (papildu detaļas), piestipriniet televizoru
rūpīgi, lai tas turētos stingri.
6
Uzstādīša
Kensington drošibas sistema
- Televizors ir aprīkots ar Kensington drošības sistēmas savienotāju, kas atrodas uz aizmugurējā
paneļa. Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeli, kā parādīts tālāk.
- Detalizētus norādījumus par Kensington drošības sistēmas uzstādīšanu un lietošanu skatiet
lietošanas rokasgrāmatā, kas iekļauta Kensington drošības sistēmas komplektācijā.
- Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējiet http://www.kensington.com — tā ir kompānijas
Kensington interneta mājas lapa. Kensington piedāvā drošības sistēmas, kas paredzēta dārgam
elektroniskam aprīkojumam, piemēram, piezīmjdatoriem un LCD projektoriem.
Piezīme:
- Kensington drošības sistēma ir papildu piederums.
Latviešu
Piezīme:
a. Ja televizors nav iesilis, ieslēgšanas brīdī tas var īsi nomirgot.
Tas ir normāli; ar televizoru nekas nav noticis.
b. Ekrānā var būt redzami daži nelieli defekti, kas izskatās pēc maziem sarkanas, zaļas vai zilas
krāsas punktiem. Tomēr tiem nav negatīvas ietekmes uz monitora veiktspēju.
c. Nepieskarieties LCD ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā savu(s) pirkstu(s).
Šādā veidā ekrānā var radīt īslaicīgus deformācijas efektus.
d. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
7
Vadības elementu novietojums un funkcijas
9
POWER
TV
INPUT
1
10
1
2
3
2
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MUTE
14
5
TEXT
Q.VIEW MENU
OK
VOL
VOL
PR
12
11
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SSM
0
PSM
SLEEP
ARC
OK
VOL
I/II
PR
2
C
AR
P
16
HOLD SIZE
MIX
TIME
13
REVEAL INDEX MODE UPDATE
?
6
14
15
SL
EE
12
15
TEXT
8
13
4
UPDATE
TIME
SIZE
MIX
HOLD
REVEAL
?
INDEX
i
MODE
M
13
M
i
16
[ar ARC]
PSM
MUTE
[ar ARC]
SSM
TEXT
PR
OK
VOL
VOL
SSM
0
PSM
SLEEP
*
TEXT
UPDATE
TIME
SIZE
MIX
HOLD
REVEAL
?
INDEX
i
MODE
M
I/II
N
ME
U
PR
SL
EE
P
*
[bez ARC]
8
10
12
14
PR
6
VOL
U
8
9
4
7
11
13
N
ME
7
1
2
5
6
1
I/II
3
11
SSM
PR
INPUT
9
LIST
10
POWER
5
TV
3
PSM
4
MUTE
[bez ARC]
8
7
16
/
15
13
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Visas funkcijas var vadīt, izmantojot tālvadības
pulti.
Dažas funkcijas var arī pielāgot ar pogām, kas
atrodas televizora augšējā panelī. Šis televizors
ir lietojams tikai ar komplektācijā iekļauto
tālvadības pulti.
11. Q.VIEW
Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.
Nospiediet pogu Q.VIEW (ĀTRAIS SKATS),
lai ieslēgtu programmu, ko skatījāties pēdējo.
Tālvadības pults
13. TELETEKSTA POGAS
Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
Turpmāko
informāciju
sk.
sadaļā
”Teleteksts”.
Lai varētu izmantot tālvadības pulti, ievietojiet
baterijas. Sk. nākamo lappusi.
1. POWER
Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma vai
izslēgtu ar pāreju nodroses režīmā.
2. CIPARU POGAS
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma un
izvēlas programmu.
3. LIST
Lai attēlotu programmu tabulu.
4. PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa)
Atjauno jūsu iecienīto attēla iestatījumu.
12. SSM (Skaņas stāvokļa atmiņa)
Atjauno jūsu iecienīto skaņas iestatījumu
14. I/II
Divvalodu pārraides laikā izvēlas valodu.
15. ARC (20LS2R*/ 23LS2R*)
Vēlamā attēla formāta izvēlei.
16. KRĀSU POGAS: šīs pogas tiek izmantotas
teletekstam (tikai TELETEKSTA modeļiem)
vai programmu rediģēšanai.
* : Nav funkciju
5. MUTE
Ļauj ieslēgt un izslēgt skaņu.
Nospiediet pogu MUTE. Skaņa tiek izslēgta,
un ekrānā tiek parādīts simbols
.
To var atcelt, nospiežot pogu MUTE, F / G, I/II
vai SSM.
6.
D / E (Iepriekšējā/nākamā programma)
Izvēlas programmu vai izvēlnes elementu.
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma.
F / G (Skaļāk/klusāk)
Regulē skaļumu.
Pielāgo izvēlnes iestatījumus.
OK
Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo
režīmu.
7. MENU
Lai izvēlētos izvēlni.
8. SLEEP
Lai iestatītu miega taimeri.
Tālvadības pulti darbina divas AAA baterijas.
Lai ievietotu baterijas, apgrieziet tālvadības pulti
un atveriet bateriju nodalījumu.
Ievietojiet divus akumulatorus atbilstoši
polaritātes apzīmējumiem ( + un - )
nodalījuma iekšienē.
Bateriju ievietošana
Piezīme: Lai izvairītos no bojājumiem, ko var
izraisīt elektrolīta noplūdi, izņemiet baterijas, ja
ilgāku laiku neplānojat izmantot tālvadības
pulti.
Latviešu
9. TV
Atgriežas TV režīmā
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma.
10. INPUT
Izvēlas tālvadības režīmu.
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma.
9
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Priekinis skydelis
Ja jūsu ierī ce ir aplī mēta ar aizsargplēvi, uzmangī i noņemiet plēvtī i un noslaukiet ierī ci ar
spodrināšanas lupatiņ
Virš utinis skydelis
VOL
PR
1
2
3
15LS1R*/ 20LS1R*
OK
4
MENU
5
INPUT
/I
6
20LS2R*/ 23LS2R*
7
15LC1R*/ 20LC1R*
7
8
8
Virš utinis skydelis
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
/I
6
5
4
3
2
1
7
8
/ E (Iepriekšējā/nākamā programma)
Izvēlas programmu vai izvēlnes elementu.
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma.
1. ON/OFF (IESLĒGTS/IZSLĒGTS) (r / I)
Lai ieslēgtu televizoru no nodroses režīma vai
izslēgtu ar pāreju nodroses režīmā.
6.
2. NPUT (IEEJA)
Izvēlas tālvadības režīmu.
Ieslēdz televizoru no nodroses režīma.
7. Tālvadības pults sensors
D
8. Barošanas/nodroses režīma indikators
3. MENU (IZVĒLNE)
Lai izvēlētos izvēlni.
- 15LS1R*/ 20LS1R*/ 20LS2R*/ 23LS2R*
Nodroses režīmā deg sarkanā krāsā.
Kad televizors ir ieslēgts, deg zaļā krāsā.
4. OK (LABI)
Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.
- 15LC1R / 20LC1R
5.
10
F
/ G (Skaļāk/klusāk)
Regulē skaļumu.
Pielāgo izvēlnes iestatījumus.
* režīmā deg
* ar oranžu gaismu.
Nodroses
Deg ar zilu gaismu, kad televizors ir ieslēgts.
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Aizmugure
15LS1R*
DATORA
DATORA IEEJAS
KONTAKTLIGZDA SKAŅAS IEEJA
RGB(PC/DTV) IN
ANTANAS
IEEJA
ANTENNA IN
AUDIO
(RGB) IN
AV 1
VIDEO
S-VIDEO
H/P
AV IN 2
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
EURO SCART
LIGZDA
20LS1R*
AUDIO/VIDEO
IEEJA
S-VIDEO
IEEJA
APKOPES
LIGZDA
ANTANAS
IEEJA
SERVICE ONLY
AUSTIŅU
KONTAKTLIGZDA
ANTENNA IN
AV 1
VIDEO
S-VIDEO
H/P
AV IN 2
EURO SCART
LIGZDA
AUDIO/VIDEO
IEEJA
S-VIDEO
IEEJA
AUSTIŅU
KONTAKTLIGZDA
Latviešu
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
11
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Aizmugure
20LS2R*/ 23LS2R*
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
DATORA IEEJAS
ANTANAS
KONTAKTLIGZDA
AUSTIŅU
IEEJA
HDMI/DVI
DATORA
KONTAKTLIGZDA
SKAŅAS IEEJA
IEEJA
HDMI/DVI IN
RGB
(PC/DTV) IN
AUDIO
(RGB/DVI) IN
ANTENNA IN
AV IN 2
AUDIO
VIDEO
L
AV 1
Y
S-VIDEO
R
PR
PB
H/P
L
R
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
EURO SCART AUDIO/VIDEO
KOMBINĒTĀ
LIGZDA
SIGNĀLA IEEJA
IEEJA
20LS2RC
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
S-VIDEO
IEEJA
RS-232C
(APKOPES LIGZDA)
DATORA IEEJAS
ANTANAS
KONTAKTLIGZDA
AUSTIŅU
IEEJA
DATORA
HDMI/DVI
KONTAKTLIGZDA
SKAŅAS IEEJA
IEEJA
RS-232C
(SERVICE ONLY)
HDMI/DVI IN
RGB
(PC/DTV) IN
AUDIO
(RGB/DVI) IN
ANTENNA IN
AV IN 2
AUDIO
VIDEO
L
AV 1
Y
PB
S-VIDEO
H/P
R
PR
L
R
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
EURO SCART AUDIO/VIDEO
KOMBINĒTĀ
LIGZDA
SIGNĀLA IEEJA
IEEJA
12
S-VIDEO
IEEJA
Vadības elementu novietojums un funkcijas
Aizmugure
15LC1R*
DATORA IEEJAS
KONTAKTLIGZDA
ANTANAS IEEJA
DATORA
SKAŅAS IEEJA
RGB(PC/DTV) IN
ANTENNA IN
AUDIO
(RGB) IN
AV 1
VIDEO
S-VIDEO
H/P
AV IN 2
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
EURO SCART
LIGZDA
20LC1R*
AUSTIŅU
S-VIDEO
KONTAKTLIGZDA
IEEJA
AUDIO/VIDEO
IEEJA
ANTANAS
IEEJA
APKOPES
LIGZDA
SERVICE ONLY
ANTENNA IN
AV 1
VIDEO
S-VIDEO
H/P
AV IN 2
EURO SCART
LIGZDA
AUDIO/VIDEO
IEEJA
S-VIDEO
IEEJA
AUSTIŅU
KONTAKTLIGZDA
Latviešu
MAIŅSTRĀV
AS IEEJA
13
Pamatdarbība
Ieslēgšana un izslēgšana
POWER
TV
INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PSM
MUTE
SSM
TEXT
PR
OK
VOL
VOL
1. Nospiediet pogu POWER (STRĀVA), D / E, TV, INPUT
(IEEJA) vai CIPARU pogas, lai televizoru pilnībā ieslēgtu.
2. Nospiediet pogu POWER (STRĀVA). Televizors tiek atgriezts
nodroses režīmā.
3. Atvienojiet elektrokabeļa kontaktdakšu, lai izslēgtu televizoru.
NU
ME
I/II
Piezīme: Ja ieslēgtam televizoram tiek atvienota elektrokabeļa
kontaktdakša un pēc tam tā no jauna tiek ievietota kontaktligzdā,
televizors pārslēdzas gaidstāves vai ieslēgtā režīmā.
PR
SL
EE
Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē
*
P
POWER
TV
INPUT
I/II
MENU
PR
1. Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, nospiediet pogu
un pēc tam nospiediet pogu OK.
2. Lai izvēlētos valsti, nospiediet pogu
nospiediet pogu OK.
D
/
E
/
F
D
/
/
G
E
/
F
/
G
n pēc tam
* Ja vēlaties mainīt izvēlēto valodu/valsti
OK
VOL
Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, tā ekrānā tiek atvērta instalācijas
vedņa izvēlne.
VOL
1. Lai izvēlētos izvēlni Special (Speciālās funkcijas), nospiediet pogu
M E N U (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas
PR
D
/
E.
2. Lai izvēlētos Language (Valoda), nospiediet pogu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SSM
0
G un tad izmantojiet pogas D / E. Izvēlnes ekrānā var attēlot izvēlētajā valodā. V Lai
izvēlētos Country (valsti), nospiediet pogu G un tad izmantojiet
pogas D / E.
3. Lai izvēlētos vajadzīgo valodu vai valsti, nospiediet pogu
pēc tam izmantojiet pogu
G
un
D / E/ F/G
4. Nospiediet pogu OK.
5. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
Piezīme:
a. Ja jūs nebeidzat Installation guide (Instalēšanas
rokasgrāmatas) iestatīšanu, nospiežot taustiņu MENU vai arī
notiek taimouts no OSD (ekrāna) displeja, tā atkārtoti
parādīsies, kad iekārta tiks ieslēgta.
b. Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt
kļūdains un var būt kādas problēmas teleteksta lietošanas
laikā.
c. Ebreju valodas ir pievienotas Installation guide (Instalēšanas
rokasgrāmatas) nodaļai Valsts, atbilstoši valstīm, kurās lieto
ebreju valodas.
14
Ekrāna izvēlnes
Izvēlnes izmantošana
PSM
MUTE
TEXT
OK
VOL
VOL
I/II
NU
ME
1. Lai redzētu katru izvēlni, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), tad
izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos izvēlnes elementu, nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3. Elementa iestatījumu mainiet apakšizvēlnē vai izvelkamajā
izvēlnē ar pogām F / G.
Uz augstāka līmeņa izvēlni var pāriet, nospiežot pogu OK
(Labi), bet uz zemāka līmeņa izvēlni — nospiežot pogu MENU
(IZVĒLNE).
Piezīme:
a. Izvēlne Screen (Ekrāns) (20LS1R* / 20LC1R*) netiek parādīta.
b. Teleteksta režīmā izvēlnes netiek rādītas.
c. Dažos modeļos netiek rādīta izvēlne Language (Valoda).
SSM
PR
PR
SL
EE
*
P
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
Programmu izvēle
Programmas numuru var izvēlēties, izmantojot pogu
CIPARU pogas.
D
/
E
ai
Skaļuma regulēšana
Lai regulētu skaļumu, spiediet pogas
/
G.
: 20LS2R*, 23LS2R
Station
Picture
Sound
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
PSM
CSM
XD*
Cinema*
Reset
SSM
AVL
Balance
DE
FG
OK MENU
Izvēlne STATION
(STACIJAS)
DE
FG
OK MENU
Izvēlne PICTURE
(ATTĒLS)
DE
FG
0
OK MENU
Izvēlne SOUND
(SKAŅA)
Screen
Special
Time
Auto config.
Manual config.
XGA Mode*
Language
Country
Child lock
XD Demo*
Clock
Off time
On time
Auto sleep
ARC*
Reset
DE
FG
OK MENU
Izvēlne SCREEN
(EKRĀNS)
DE
FG
OK MENU
Izvēlne SPECIAL
(SPECIĀLĀS)
DE
FG
OK MENU
Izvēlne TIME (LAIKS)
15
Latviešu
*
F
TV staciju iestatīšana
Station
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
Ar programmu numuriem (0 to 99) var saglabāt līdz 100 TV
staciju. Pēc tam, kad stacijas ir iepriekš iestatītas varēsiet
izmantot pogas D / E vai CIPARU pogas, lai skenētu šīs
ieprogrammētās stacijas. Stacijas var noskaņot, izmantojot
automātisko vai manuālo režīmu.
Automātiskā programmu noskaņoša
DE
FG
Ar šo metodi tiek saglabātas visas stacijas, kuras var uztvert. Šī
televizora iestatīšanas laikā ieteicams izmantot automātisko
programmu noskaņošanu
OK MENU
1. Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU un tad
izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos Auto programme (Automātiskā programmu
noskaņošana), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PSM
MUTE
Auto programme
System
Storage from
Search
SSM
TEXT
PR
G
BG
I
DK
L
OK
VOL
VOL
I/II
NU
ME
PR
SL
EE
DE
*
P
MENU
PR
VOL
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
OK MENU
3. Nospiediet pogu G. Izvēlnē System (Sistēma) izvēlieties TV sistēmu,
vispirms izmantojot pogu G un pēc tam — izmantojot pogu D / E;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande
/ Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I
: PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
L
: SECAM L/L’(Francija)
OK
VOL
FG
4. Nospiediet pogu OK (Labi).
5. Lai izvēlētos Storage from (Atmiņa no), spiediet pogas D / E.
6. Nolaižamajā izvēlnē Storage from (Atmiņa no) izvēlieties
sākuma programmas numuru, izmantojot pogu F / G vai
CIPARU pogas. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek
ievadīts, priekšā liekot ciparu ‘0’, t. i., numuru 5 iegūst,
ievadot ‘05’.
7. Nospiediet pogu OK (Labi).
8. Lai izvēlētos Search (Meklēt), izmantojiet pogas D / E.
Auto programme
System
Storage from
Search
Auto programme
G
To start
C 05
5
MENU
DE
FG
BG
35%
Stop
OK MENU
9. Lai sāktu automātisko programmu noskaņošanu, nospiediet
pogu G.
Visas uztveramās stacijas tiek saglabātas.
Lai apturētu automātisko programmu noskaņošanu, nospiediet
pogu MENU (IZVĒLNE). Kad automātiskā programmu
noskaņošana ir pabeigta, ekrānā parādās programmu
rediģēšanas izvēlne. Lai rediģētu saglabātās programmas, sk.
sadaļu “Programmu rediģēšana”
10. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
16
TV staciju iestatīšana
Manuālā programmu noskaņošana
Manuālā programmu noskaņošana ļauj veikt manuālu staciju
noskaņošanu un sakārtot tās jums vēlamajā secībā
1. Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU un tad
izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos Manual programme (Manuālā programmu
noskaņošana), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3. Lai izvēlētos Storage (Atmiņa), nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Station
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
DE
FG
OK MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Manual programme
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
PSM
MUTE
FG
SSM
TEXT
PR
OK MENU
OK
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande /
Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I
: PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
L
: SECAM L/L’(Francija)
M : (ASV / Koreja / Filipīnas
8. Nospiediet pogu OK (Labi).
9. Lai izvēlētos Band, izmantojiet pogas D / E.
10. Nospiediet pogu G un pēc tam nospiediet pogu D / E lai izvēlnē
Band izvēlētos VHF/UHF vai Cable (Kabelis).
11. Nospiediet pogu OK (Labi).
12. Lai izvēlētos Channel (Kanāls), izmantojiet pogas D / E.
13. Vēlamās programmas numuru varat izvēlēties ar pogām F / G
vai ciparu pogām.
14. Nospiediet pogu OK (Labi).
15. Lai izvēlētos Search (Meklēt), izmantojiet pogas D / E.
16. Nospiediet pogu G un pēc tam nospiediet pogu F / G lai
nolaižamajā izvēlnē Search (Meklēt) sāktu meklēšanu. Ja stacija ir
atrasta, meklēšana tiek pārtraukta.
17. Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu OK.
18. Lai saglabātu citu staciju, atkārtojiet soļus no 3 līdz 17.
VOL
VOL
NU
ME
4. Izvēlnē Storage (Atmiņa) izvēlieties vēlamo programmas numuru
(0–99), izmantojot pogu F / G vai Storage (CIPARU) pogas.
Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā
liekot ciparu ‘0’, t. i., numuru 5 iegūst, ievadot ‘05’.
5. Nospiediet pogu OK (Labi).
6. Lai izvēlētos izvēlni System (Sistēmas funkcijas), izmantojiet pogas D / E.
7. Nospiediet pogu G. Izvēlnē System (Sistēma) izvēlieties TV sistēmu,
vispirms izmantojot pogu G un pēc tam — izmantojot pogu D / E ;
I/II
DE
29
G
PR
SL
EE
*
P
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Manual programme
DE
FG
G
F
/G
Latviešu
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
OK MENU
19. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
17
TV staciju iestatīšana
Stacijas nosaukuma piešķiršana
Station
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
DE
OK MENU
FG
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PSM
MUTE
SSM
TEXT
PR
OK
VOL
VOL
NU
ME
I/II
1. Atkārtojiet sadaļā ‘Manuālā programmu noskaņošana’
aprakstīto 1. un 2. darbību.
2. Lai izvēlētos Name (Nosaukums), nospiediet pogu G un tad
izmantojiet pogas D / E.
3. Nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E. Varat
izmantot atstarpi, +, -, ciparus no 0 līdz 9 un burtus no A līdz
Z. Nosaukumam var saglabāt piecu simbolu kombināciju.
Izmantojot pogu F , var izvēlēties pretējo virzienu.
4. Izmantojiet pogas F / G, lai izvēlētos pozīciju, un izdariet otrās
rakstzīmes izvēli, utt.
5. Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu OK (LABI).
6. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
PR
SL
EE
Precīzā noskaņošana
*
P
HOLD SIZE
MIX
TIME
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
Parasti precīzā noskaņošana ir nepieciešama tikai tad, ja
uztvertais signāls ir vājš.
1. Atkārtojiet sadaļā “Manuālā programmu noskaņošana”
aprakstīto 1. un 2 darbību.
2. Lai izvēlētos elementu Fine (Precīza), nospiediet poguG un pēc
tam izmantojiet pogu D / E.
3. Nospiediet pogu G.
4. Kad ir atvērta nolaižamā izvēlne Fine (Precīza), spiediet pogu
F / G, lai precīzas skaņošanas rezultātā iegūtu vislabāko
attēlu un skaņu.
5. Nospiediet pogu OK (Labi).
6. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
Programmu izvēles laikā precīzi noskaņotas programmas
numurs tiek rādīts oranžā krāsā.
Manual programme
Storage
System
Band
Channel
Fine
Search
Name
DE
18
FG
G
OK MENU
F
/G
TV staciju iestatīšana
Programmu rediģēšana
Station
Šī funkcija ļauj dzēst vai izlaist saglabātās programmas. Varat arī
pārvietot dažas stacijas uz citiem programmas numuriem vai
izvēlētajā programmas numurā iekopēt tukšas stacijas datus.
1. Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU un tad
izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos Programme edit (Programmu rediģēšana),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
3. Lai atvērtu izvēlni Programme edit (Programmu rediģēšana),
nospiedie pogu G.
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
DE
2
3
4
5
Delete
Move
69
17
22
09
11
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Copy
Skip
TEXT
PR
OK
VOL
OK MENU
VOL
PR
SL
Programmas dzēšana
1. Izvēlieties dzēšamo programmu ar pogām D / E / F / G .
2. Divreiz nospiediet pogu SARKANS.
Izvēlētās programmas tiek izdzēstas, un nākamās programmas
tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz augšu.
EE
*
P
HOLD SIZE
MIX
TIME
MENU
Programme edit
PR
5
6
7
8
9
S
S
S
C
C
69
17
22
09
11
Delete
MENU
Programmas kopēšana
1. Izvēlieties kopējamo programmu ar pogām D / E / F / G .
2. Nospiediet pogu ZAĻŠ).
Visas nākamās programmas tiek pārbīdītas par vienu
pozīciju uz leju.
Programmas pārvietošan
1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar pogām D / E / F / G .
2. Nospiediet pogu DZELTENS.
3. Pārvietojiet programmu līdz vēlamajam programmas numuram, izmantojot pogas D / E / F / G .
4. Lai izietu no šīs funkcijas, vēlreiz nospiediet pogu DZELTENS.
Programmas numura izlaišana
1. Izvēlieties izlaižamo programmas numuru, izmantojot pogas D /
E / F / G .
2. Nospiediet pogu ZILS. Izlaistā programma iekrāsojas zilā krāsā.
3. Lai atbrīvotu izlaisto programmu, vēlreiz nospiediet pogu ZILS.
Kad programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka
parastajā TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties,
izmantojot pogas D / E. Lai izvēlētos izlaisto programmu,
ievadiet programmas numuru tieši ar CIPARU pogām vai to
izvēlieties programmu rediģēšanas vai tabulas izvēlnē.
OK
VOL
VOL
PR
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
Latviešu
0 C 03
1 BLN 03
2 C 12
3 S 66
4 S 67
SSM
PSM
MUTE
NU
ME
DE F G
S
S
S
C
C
I/II
5
6
7
8
9
OK MENU
1
Programme edit
0 C 03
1 BLN 03
2 C 12
3 S 66
4 S 67
FG
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
19
TV staciju iestatīšana
Programmu izlase
Station
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
DE
OK MENU
FG
Station
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PSM
MUTE
Šī funkcija ļauj tieši izvēlēties savu programmu izlasi.
1. Lai izvēlētos izvēlni Station (Stacijas), nospiediet pogu MENU un tad
izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos Favourite programme (Programmu izlase),
nospiediet pogu G un tad izmantojiet pogas D / E.
Auto programme
Manual programme
Programme edit
Favourite programme
Off
-- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
G
SSM
TEXT
PR
DE
OK
VOL
FG
OK MENU
VOL
I/II
NU
ME
PR
SL
EE
*
P
HOLD SIZE
MIX
TIME
3. Lai izvēlētos On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts), nospiediet pogu
un pēc tam izmantojiet pogu F / G.
4. Lai izvēlētos - - - - - - -, izmantojiet pogas D / E.
5. Izvēlieties vēlamo programmu, izmantojot pogu F / G.
6. Lai saglabātu citu programmu, atkārtojiet soļus no 4 līdz 5.
G
Varat saglabāt līdz 8 programmām.
7. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
LIST
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
nospiediet pogu MENU.
Lai izvēlētos saglabātās izlases programmas, kad ir izvēlēta vērtība
On (Ieslēgta), atkārtoti spiediet DZELTENO pogu. Lai izvēlētos
iepriekšējās programmas, kad ir izvēlēta vērtība Off (Izslēgta),
atkārtoti spiediet DZELTENO pogu.
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA
Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt, atverot
programmu tabulu.
Programmu tabulas attēlošana
Lai atvērtu izvēlni Programme table (Programmu tabula),
nospiediet pogu LIST. Ekrānā parādās programmu tabula.
Vienā programmu tabulā ir līdz desmit programmām, kā
parādīts turpmāk.
Programme List
0 C 03
1 BLN 03
2 C 12
3 S 66
4 S 67
DE F G
5
6
7
8
9
S
S
S
C
C
69
17
22
09
11
OK MENU
Piezīme:
a. Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas programmas. Tās
ir iestatītas, lai tās tiktu izlaistas pie automātiskās programmēšanas vai programmu rediģēšanas režīm
b. Dažām programmām, kuru numurs atrodas programmu tabulā,
norādīts, ka tām nav piešķirts stacijas nosaukums.
Programmas izvēle programmu tabulā
Izvēlieties programmu ar pogām D / E / F / G.
Tad nospiediet pogu OK.
Televizors pārslēdzas uz izvēlēto programmas numuru.
Lapošana caur programmu tabulu
Ir 10 programmu tabulas lapas, kas ietver līdz 100 programmu.
Atkārtoti spiežot pogas D / E / F / G, tiek pāršķirtas lapas.
Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu MENU.
20
Attēla regulēšana
PSM (attēlu stāvokļa atmiņa)
Picture
1. Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu MENU un
tad izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa), nospiediet pogu G
un tad izmantojiet pogas
D
/
E.
D / E , lai izvēlnē PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa) izvēlētos attēla iestatījumu.
4. Nospiediet pogu OK (Labi).
PSM
CSM
XD
Cinema
Reset
3. Nospiediet pogu G un pēc tam izmantojiet pogu
DE
FG
OK MENU
Picture
PSM
CSM
XD
Cinema
Reset
Dynamic
Standard
Mild
Game
User
G
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
PSM
MUTE
SSM
TEXT
PR
OK
FG
VOL
OK MENU
nospiediet pogu MENU.
NU
ME
5. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
PR
SL
Varat arī atjaunot vēlamo attēla režīmu (Dynamic (Dinamisks),
Standard (Standarta), Mild (Maigs) vai User (Lietotājs)),
izmantojot tālvadības pults pogu PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa).
Režīmi Dynamic (Dinamisks), Standard (Standarta), Mild
(Maigs) un Game (Spēle) ir ieprogrammēti rūpnīcā, lai optimāli
atveidotu attēlu, un tos nevar mainīt.
VOL
I/II
DE
EE
*
P
HOLD SIZE
MIX
TIME
REVEAL INDEX MODE UPDATE
PR
OK
VOL
VOL
Attēla regulēšana
PR
Varat regulēt attēla kontrastu, spilgtumu, krāsu intensitāti un
asumu atbilstoši vēlamajam līmenim.
1. Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu MENU un
tad izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos PSM (Attēlu stāvokļa atmiņa), nospiediet pogu G
un tad izmantojiet pogas
D
/
E.
3. Lai izvēlētos User (Lietotājs), nospiediet pogu G un tad izman-
tojiet pogas
D
/
4. Nospiediet pogu
PSM
E.
un pēc tam izmantojiet pogu D / E lai izvēlētos vajadzīgo attēla elementu.
5. Lai veiktu nepieciešamo regulēšanu, nospiediet pogu G un
pēc tam izmantojiet pogu F / G.
G
User
Contrast
Brightness
Colour
Sharpness
Tint
100 G
50
50
50
0
Contrast
85
F
G
E
DE
FG
OK MENU
6. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
Latviešu
nospiediet pogu MENU.
21
Attēla regulēšana
CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa)
Picture
PSM
CSM
XD
Cinema
Reset
DE
Attēla regulēšana
1. Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu MENU un
tad izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa), nospiediet pogu G
un tad izmantojiet pogas
OK MENU
FG
D
/
E.
Picture
LIST
Q.VIEW
0
PSM
MUTE
SSM
PSM
CSM
XD
Cinema
Reset
G
TEXT
PR
Cool
Normal
Warm
User
OK
VOL
VOL
I/II
NU
ME
PR
SL
EE
*
P
HOLD SIZE
MIX
TIME
MENU
PR
OK
VOL
VOL
PR
22
DE
FG
OK MENU
3. Nospiediet pogu G un pēc tam izmantojiet pogu D / E, lai izvēl-
nē CSM (Krāsu stāvokļa atmiņa) izvēlētos krāsu iestatījumu:
Cool (Auksts), Normal (Normāls), Warm (Silts) vai User
(Lietotājs) (Red (sarkanā), Green (zaļā), Blue (zilā)).
4. Nospiediet pogu OK (Labi).
5. Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, atkārtoti
nospiediet pogu MENU.
Attēla regulēšana
Funkcija XD
Picture
XD ir LG electronic's unikāla attēlu uzlabošanas tehnoloģija, lai
attēlotu reālu HD signāla avota attēlu, izmantojot modernus
signālu ciparapstrādes algoritmus.
1. Lai izvēlētos izvēlni Picture (Attēls), nospiediet pogu MENU un
tad izmantojiet pogas D / E.
2. Lai izvēlētos XD(Attēlu stā
Download PDF

advertising