Samsung | ME731K | Samsung ME731 Solo MWO with Ceramic Enamel, 20 L คู่มือการใช้

ME731KD
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร
imagine the possibilities
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพื่ออธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 1
2017-12-05
4:55:43
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย. .................................................................................................................................2
การติดตั้ง..................................................................................................................................................................6
อุปกรณ์เสริม. .......................................................................................................................................................6
สถานที่ติดตั้ง........................................................................................................................................................7
จานหมุน..............................................................................................................................................................7
การบ�ำรุงรักษา..........................................................................................................................................................7
การท�ำความสะอาด...............................................................................................................................................7
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)...............................................................................................................................8
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน....................................................................................................................8
คณุ สมบตั ิเตาอบ.....................................................................................................................................................8
เตาอบ...................................................................................................................................................................8
แผงควบคุม..........................................................................................................................................................9
การใช้เตาอบ.............................................................................................................................................................9
การตั้งเวลา...........................................................................................................................................................9
การอบ/อุ่นอาหาร................................................................................................................................................10
ระดับพลังงาน.....................................................................................................................................................10
การหยุดการอบอาหาร.........................................................................................................................................10
การปรับเวลาอบอาหาร........................................................................................................................................11
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์.......................................................................................................11
การใช้คุณสมบัติก�ำจัดกลิ่น..................................................................................................................................11
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน...........................................................................................................................11
การตั้งค่าอาหารจานด่วน.....................................................................................................................................11
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว..................................................................................................................................13
การตั้งค่าการหุงข้าว............................................................................................................................................13
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง......................................................................................................................................14
การตั้งค่า ต้ม แกง...............................................................................................................................................14
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย.....................................................................................................................................15
การตั้งค่าเมนูไทย................................................................................................................................................15
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง.............................................................................................................................17
การตั้งค่าการละลายน�้ำแข็ง.................................................................................................................................17
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน..........................................................................................................................18
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร.........................................................................................................................19
การแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................................20
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค. .....................................................................................................................................21
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
ผูซ้ อ่ มบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ดิ สนิท เนือ่ งจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเี่ ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์นอี้ อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
ไทย - 2
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 2
2017-12-05
4:55:43
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ ำ� ภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์นไี้ ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�ำ้
อุปกรณ์นไี้ ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�ำ้
อุปกรณ์นไี้ ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์นไี้ ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
อุปกรณ์นสี้ ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขนึ้ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
ไทย - 3
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 3
2017-12-05
4:55:43
01 ������������������������
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนีใ้ ช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�ำ้ ผ้าหมาด
และวัสดุอนื่ ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปดิ หรือถอดปลัก๊ อุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรด
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนือ่ งจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนีอ้ อกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
กรณีทปี่ ลัก๊ ไฟของเครือ่ งใช้ไฟฟ้านีเ้ กิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ มี่ ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนีค้ วรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�ำ้ เป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลัก๊ ทันที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนีจ้ ะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณุ สามารถเอือ้ มถึงปลัก๊ โดยง่าย
ความปลอดภัยทั่วไป
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้น
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวที่ซีลไว้ในภาชนะส�ำหรับฟังก์ชั่นไมโครเวฟ
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครื่องท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูงเพื่อท�ำความสะอาด
เตาอบ
ห้ามติดตั้งเตาอบ: ใกล้กับเครื่องท�ำความร้อนหรือวัสดุที่ติดไฟง่าย ต�ำแหน่งที่มีความชื้น น�้ำมัน ฝุ่น
หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณที่ก๊าซรั่วไหล หรือพื้นผิวที่ไม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่นหรือของประเทศ
โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ดสิ่งแปลกปลอมออกจากขั้วหรือผิวสัมผัสของปลั๊กไฟเป็นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิ่งของที่มีน�้ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรั่วไหล (โพรเพน, LP เป็นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
ขณะที่เตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครื่องด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดึงสายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุที่แตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกี่ยวสายไฟไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยู่ระหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือสายไฟที่เสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่หลวม หากปลั๊กไฟหรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนที่ร้อนของเตาอบ
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมื่อเปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยู่ห่างๆ
ไทย - 4
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 4
2017-12-05
4:55:43
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
2. พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชั่น
เพื่อไม่ให้ถาดหรือชั้นวางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชั้นวางไปจุ่มน�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน�้ำมันได้
ซึ่งอาจส่งผลให้น�้ำมันที่ร้อนจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ ภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็นต้น
น�ำลวดที่ใช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพื่อท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสั้นลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลั๊กไฟให้ห่างจากน�้ำและความร้อน
เพื่อไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรืออุ่นไข่ต้มทั้งเปลือก
ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะที่ปิดสนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถั่ว มะเขือเทศ เป็นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งเมื่อน�ำจานออก
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย
20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย
ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลาเพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีที่เตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักประตู)
ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมในช่องของล็อคเพื่อ ความปลอดภัย
•
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยู่ที่ผิว
หน้าของซีล โปรดดูแลให้พื้นผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วยผ้า
นุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
•
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รับการซ่อมแซมโดยช่างที่มีความช�ำนาญแล้วเท่านั้น
ข้อมูลส�ำคัญประตูเตาอบต้องปิดอย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บิดงอ บานประตูต้องไม่แตกหักหรือหลวม
ซีลประตูและพื้นผิวที่ซีลจะต้องไม่เสียหาย
•
การปรับเปลี่ยนหรือการซ่อมแซมทั้งหมดต้องด�ำเนินการโดยช่างที่มีความช�ำนวญเท่านั้น
ไทย - 5
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 5
2017-12-05
4:55:43
01 ������������������������
ระหว่างการให้ความร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ
โปรดตั้งเครื่องดื่มพักไว้อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน
โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณที่ถูกลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องที่ไม่ใช่ส่วนส�ำคัญ
ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนั้นเกิดจากการกระท�ำของผู้ใช้
รายการที่ครอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมที่รอยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลื่อนน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือค�ำแนะน�ำนี้เท่านั้น ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะใช้สามัญส�ำนึก
ความระมัดระวังและการใส่ใจเมื่อติดตั้ง บ�ำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้
และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ที่อยู่ใกล้บ้าน หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพื่อให้ความร้อนอาหารเท่านั้น ใช้ส�ำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุก
ประเภทหรือเบาะที่มีไส้ซึ่ง อาจลุกไหม้ได้ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยู่เสมอ
การติดตั้ง
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อน�ำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ
1. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
วงแหวนนี้จะรองรับน้ำ�หนักของจานหมุน
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำ�หรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกทำ�ความสะอาดได้ง่าย
ห้าม ใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวน หรือจานหมุน
ไทย - 6
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 6
2017-12-05
4:55:43
การบ�ำรุงรักษา
สถานที่ติดตั้ง
เลือกพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ อยู่เหนือพื้นประมาณ 85 ซม.
พื้นผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
•
ห้องที่สามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย
อยู่ห่างจากผนังด้านหลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม.
และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
•
ห้ามติดตั้งเตาอบในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น
ถัดจาก เตาไมโครเวฟหรือเครื่องท�ำความร้อนอื่นๆ
•
โปรดปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จ่ายไฟของเตาอบ ใช้สาย ส�ำหรับต่อที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้
•
เช็ดด้านในของซีลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
20 ซม.
ด้านบน
10 ซม.
ด้านหลัง
85 ซม.
จากพื้น
10 ซม.
ด้านข้าง
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็นประจ�ำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกจับตัวที่บนหรือด้านในเตาอบ
และโปรดให้การดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทั้ง จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุ่นที่มีให้เท่านั้น)
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมีสิ่งสกปรกจับตัวอยู่หรือไม่
ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ ท�ำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
02 ��������������������������
•
วิธีการขจัดสิ่งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะที่เตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวที่กึ่งกลางจานหมุน
2. อบเตาเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมื่อหมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนั้น ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องที่ใช้อบอาหาร
วิธีท�ำความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องที่ใช้อบอาหาร
ให้ดึงขดลวดความร้อน ด้านบนลงประมาณ 45° ดังที่ปรากฏในภาพ
วิธีนี้จะช่วยให้สามารถท�ำ ความสะอาดด้านบนได้
เมื่อท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดันขดลวดความร้อน กลับเข้าที่
•
ข้อควรระวัง
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยู่เสมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนั้น
อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสั้นลง
•
โปรดระวังอย่าให้น�้ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
•
ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
•
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครั้ง ให้ใช้น�้ำยาล้างอ่อนๆ เพื่อท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ
หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย - 7
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 7
2017-12-05
4:55:43
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปัญหาที่บริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างที่มีประสบการณ์หรือศูนย์บริการของ
Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อรับ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
•
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
โปรดอย่าเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตนเอง
•
ถ้าคุณพบปัญหาที่บริเวณตัวเครื่องด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน
แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
คณุ สมบตั ิเตาอบ
เตาอบ
1
2
3
4
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเคลื่อนย้ายเตาอบไปไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่น ฝุ่นและ
ความชื้นที่ก่อตัวภายในเตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
5
6
7
8
9
1. ประตู
6. จานหมุน
2. ช่องระบายอากาศ
7. เฟืองของจานหมุน
3. ไฟ
8. วงแหวน
4. จอแสดงผล
9. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. สลักประตู
10. ปุ่มกดเปิดประตู
10
11
11. แผงควบคุม
ไทย - 8
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 8
2017-12-05
4:55:44
การใช้เตาอบ
แผงควบคุม
การตั้งเวลา
1
8
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1. ถ้าต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ...
3
เวลาแบบ 24 ชั่วโมง
เวลาแบบ 12 ชั่วโมง
กดปุ่ม นาฬิกา หนึ่งหรือสองครั้ง
9
4
2. ตั้งค่าชั่วโมงด้วยปุ่ม ชั่วโมง และนาทีด้วยปุ่ม นาที
10
5
3. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม การตั้งเวลา อีกครั้งเพื่อให้นาฬิกาเริ่ม
เดิน
6
11
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
12
1. จอแสดงผล
7. ปุ่ม +30วินาที
2. เลือกคุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง
8. เลือกน�้ำหนัก
3. เมนูอาหารไทยอัตโนมัติ
9. ตั้งนาฬิกา
4. ปุ่มโหมดไมโครเวฟ
10. ปุ่มก�ำจัดกลิ่น
5. ปุ่มตั้งเวลา
11. ปุ่มเริ่มท�ำงาน
6. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
12. ปุ่มสแตนด์บายพาวเวอร์ 1 วัตต์
ไทย - 9
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 9
2017-12-05
4:55:44
03 คณุ สมบตั ิเตาอบ
7
2
เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน เมื่อมีการจ่ายไฟ “:0”, “88:88” หรือ “12:00” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
โดยอัตโนมัติ
โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:
• เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
การอบ/อุ่นอาหาร
ระดับพลังงาน
ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ระดับพลังงาน
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
ผลลัพธ์:
ระดับพลังงาน
สัญญาณ 800 W (ระดับพลังงานการอบอาหารสูงสุด)
จะปรากฏ:
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมด้วยการกดปุ่ม ระดับพลังงาน
อีกครั้งจนกระทั่งได้ระดับพลังงานที่ต้องการ โปรดดูตารางระดับพลังงานในหน้าถัดไป
2. ก�ำหนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตาม
ต้องการ
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน (
ผลลัพธ์:
ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
สูง
800 W
สูงปานกลาง
600 W
ปานกลาง
450 W
ต่ำ�ปานกลาง
300 W
ละลายน้ำ�แข็ง ( )
180 W
ต่ำ�
100 W
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
)
ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน
การอบอาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
กำ�ลังไฟฟ้า
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต่ำ� จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึ้น
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจดูอาหาร
1. ในการหยุดชั่วคราว
ให้เปิดประตู
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม
เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง
2. ในการหยุดการบันทึก
ให้กดปุ่ม หยุด ( )
ผลลัพธ์:
การปรุงอาหารจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด (
อีกครั้ง
คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มต้นการอบอาหารด้วยการกดปุ่ม หยุด (
)
)
ไทย - 10
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 10
2017-12-05
4:55:45
การปรับเวลาอบอาหาร
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน
คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งส�ำหรับการเพิ่ม 30 วินาที
ส�ำหรับคุณสมบัติอาหารจานด่วน การก�ำหนดเวลาอบอาหารจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม อาหารจานด่วน
1. กดปุ่ม 30 วินาที หนึ่งครั้งส�ำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที
)
04 การใช้เตาอบ
2. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน (
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม อาหารจานด่วน โปรดดูตารางในหน้า
ถัดไป เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน ( )
ผลลัพธ์:
การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์
เตาอบมีโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เตาอบ
• กดปุ่ม สแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์
• ถ้าต้องการออกจากโหมดสแตนด์บาย พาวเวอร์ 1 วัตต์ ให้เปิดประตู หน้าจอจะ
แสดงเวลาปัจจุบัน ขณะนี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
การตั้งค่าอาหารจานด่วน
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอาหารจานด่วนต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม
รหัส
การใช้คุณสมบัติก�ำจัดกลิ่น
อาหาร
1
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการอบอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา
ขั้นแรกให้ท�ำความสะอาดภายในเตา
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง
ปริมาณอาหาร
192 ก. (16/ชิ้น)
ส่วนประกอบ
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง 192 ก.
คำ�แนะนำ�
กดปุ่ม ก�ำจัดกลิ่น หลังจากท�ำความสะอาดเสร็จ คุณจะได้ยินสัญญาณเตือนสี่ครั้ง
1. ตัดมุมของซองและอบ
2
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง
180 ก. (30/ชิ้น)
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง 180 ก.
คำ�แนะนำ�
1. ตัดมุมของซองและอบ
ไทย - 11
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 11
2017-12-05
4:55:45
รหัส
อาหาร
3
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง
ปริมาณอาหาร
250 กรัม
ส่วนประกอบ
รหัส
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง 250 ก.
อาหาร
8
บัวลอยเผือก
ปริมาณอาหาร
160 กรัม
คำ�แนะนำ�
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง
350 ก.
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้ง
3. ปรุงอาหารและนำ�ออกมาเขย่าเมื่อมีเสียงเตือน
4. ปรุง
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง 350 ก.
คำ�แนะนำ�
9
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝาครอบ เติมน้ำ�ตามขีดที่ระบุ
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง
450 กรัม
บะหมี่สำ�เร็จรูป
670 กรัม
หมูสับ - 100 กรัม, ไข่- 1 ฟอง, ผัก - 100 กรัม,
บะหมี่สำ�เร็จรูป- 1 ซอง, น้ำ�ร้อน - 2 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
3. ปิดฝาให้แง้มไว้เพื่อให้ระบายไอน้ำ�ออกได้ระหว่างให้ความร้อนและอบอาหาร
5
บัวลอยเผือก 160 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
4
ส่วนประกอบ
1. ใส่บะหมี่สำ�เร็จรูป หมูสับ ผัก และไข่รวมกันและอบ
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง 450 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
6
ข้าวผัดกุ้ง
220 กรัม
ข้าวผัดกุ้ง 220 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝาเล็กน้อยและปรุง
7
ข้าวกระเพราไก่แช่แข็ง
295 กรัม
ข้าวกระเพราไก่แช่แข็ง 295 ก.
คำ�แนะนำ�
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
ไทย - 12
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 12
2017-12-05
4:55:45
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว
รหัส
เมื่อใช้คุณสมบัติ ข้าว เครื่องจะก�ำหนดเวลาในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ข้าว
3
อาหาร
ข้าวเหนียวสุก
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
ข้าวเหนียว - 1 ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย
350-400 กรัม
คำ�แนะนำ�
4
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ข้าว โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูค�ำ
อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
ข้าวต้ม/โจ๊กหมู
ข้าวสวย - 1 ถ้วย, น้ำ� - 500 มล., หมูสับ - ½ ถ้วย, พริก
ไทยป่น - 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอิ๊ว - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�มันหอย - 1
ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, คึ่นช่าย, ผักชี - ½ ถ้วย
600-750 กรัม
คำ�แนะนำ�
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน ( )
ผลลัพธ์:
1. นำ�หมูสับมาคลุกพริกไทย น้ำ�มันหอยและปั้นเป็นก้อนกลม
2. ใส่หมูก้อน ข้าวสวย น้ำ� และปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมู คนให้เข้ากันและอบ
3. โรยคึ่นช่าย ต้นหอม ผักชีก่อนรับประทาน
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
5
1. ผสมกระทิกับน้ำ�ตาลและเกลือ คนให้เข้ากันและปรุง จากนั้นพัก 1 นาที
2. ใส่ข้าวเหนียวสุกในถ้วย
3. เทน้ำ�กระทิในถ้วยข้าวเหนียวสุก และคนให้ทั่ว ปิดฝาเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเสิร์ฟกับมะม่วงสุกหรือสังขยา
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมข้าว แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำต่างๆ
1
อาหาร
ข้าวสุก
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
320 กรัม
ข้าว - 1 ถ้วย, น้ำ� - 1¼ ถ้วย
6
คำ�แนะนำ�
ข้าวกล้องสุก
350 ก.
สปาเก็ตตีปรุงสุก
สปาเก็ตตี้ - 80 กรัม, น้ำ�ร้อน - 500 มล.
220 กรัม
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าว น้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
2
ข้าวเหนียวสุก - 1 ถ้วย, กระทิ - ⅓, เกลือ- 1 ช้อนชา,
น้ำ�ตาล - 1 ช้อนโต๊ะ
410 กรัม
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่าการหุงข้าว
รหัส
ข้าวเหนียวมูล
1. เติมเกลือในน้ำ�และคนให้เข้ากัน ใส่สปาเก็ตตี้และอบ
2. เทน้ำ�ทิ้งและแช่ในน้ำ�เย็น เติมน้ำ�มันพืชและคน
ข้าวกล้อง - 1 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับหุง - 2 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับ
ล้างข้าว
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าวกล้องในถ้วย เติมน้ำ�และปิดฝา
2. หุงและรอ 10 นาทีก่อนรับประทาน
ไทย - 13
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 13
2017-12-05
4:55:45
04 การใช้เตาอบ
1. เติมข้าวเหนียว เติมน้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง
รหัส
ส�ำหรับคุณสมบัติต้ม แกง การก�ำหนดเวลาปรุงอาหารจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ต้ม แกง
2
อาหาร
ต้มยำ�กุ้ง
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
920 กรัม
กุ้ง - 150 กรัม, ข่าฝานบางๆ - 4 แว่น, ใบมะกรูด - ¼ ถ้วย,
ตะไคร้- 2 ต้น, น้ำ�ร้อน - 500 มล., เห็ด - 1 ถ้วย, มะเขือเทศ 4 ลูก, พริกเผา - 1 ช้อนโต๊ะ, นมข้นจืด - ¼ ถ้วย, น้ำ�ปลา - 3 ช้อน
โต๊ะ, น้ำ�มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ, พริก - 10 เม็ด
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ข่า ตะไคร้ ฉีกใบมะกรูด มะเขือเทศ น้ำ�พริกเผาในน้ำ�ร้อนและรอ 2 นาที
2. เติมกุ้ง เห็ด พริก และอบ
3. จากนั้นเติมนมข้นจืด ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว พริก และรับประทานขณะร้อน
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม ต้ม แกง โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ
3
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน ( )
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
อาหาร
แกงจืดเต้าหู้
สาหร่าย
ปริมาณอาหาร
850 ก.
ไก่ - 100 ก, เห็ด - 50 ก, กระทิ - 250 มล., ข่าหั่นเป็นแว่น 6 แว่น, ตะไคร้หั่น - 2, ใบมะกรูด - 3, หัวหอมแดง - 3, ผักชี - 1,
พริกทอด - 3, น้ำ�ตาลปี๊บ - 2 ช้อนชา, น้ำ�ปลา - 3 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�
มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ น้ำ� - 250 มล.
1. ผสมน้ำ�และกระทิ จากนั้นเติมชาร์ล็อตต์ ตะไคร้ ใบมะกรูด ไก่ และเห็ด
2. อบและปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว น้ำ�ตาลปี๊บ และพริก จากนั้นรับประทาน
4
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรม ต้ม แกง แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำต่างๆ
1
800 กรัม
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่า ต้ม แกง
รหัส
ต้มข่าไก่
ส่วนประกอบ
หมูสับ - 100 ก., พริกไทย - ¼ ช้อนชา, ต้นหอม - ¼ ถ้วย,
ผักชี - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - 500 มล., น้ำ�ปลา - 1 ช้อนโต๊ะ, เต้าหู
หลอด - 2, สาหร่ายทะเลแห้ง- ¼ ถ้วย, น้ำ�มันหอย - 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย - 1 ช้อนชา
มิโสะซุป
600-700 กรัม
น้ำ� - 500 มล., มิโสะ - 1 ช้อนโต๊ะ, ดาชิ - 1 ช้อนโต๊ะ, สาหร่าย
วากาเมะ - 2 ช้อนโต๊ะ, เต้าหู้อ่อนหั่นเป็นลูกเต๋า - 100 ก., ซอส
ถั่วเหลืองญี่ปุ่น - ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ - ¼ ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมญี่ปุ่น
หั่นฝอย - ¼ ถ้วย, เห็ดเข็มทอง - 50 ก.
คำ�แนะนำ�
1. เติมดาชิ สาหร่ายวากาเมะ เต้าหู้อ่อน เห็ดญี่ปุ่น และเกลือในน้ำ� คนให้ทั่ว โรยต้นหอมหั่นและปรุง
2. ใส่ในไมโครเวฟและปรุง
คำ�แนะนำ�
1. หมักหมูกับพริกไทยเป็นเวลา 5 นาที
2. เติมน้ำ� หมูสับ เต้าหูอ่อน และอบ
3. เติมต้นหอม ผักชี และพริกไทย สาหร่ายทะเลแห้ง พร้อมรับประทาน
ไทย - 14
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 14
2017-12-05
4:55:45
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย
การตั้งค่าเมนูไทย
ส�ำหรับคุณสมบัติเมนูไทย การก�ำหนดเวลาอบอาหารจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม เมนูไทย
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรม เมนูไทย แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม
รหัส
1
400-450 กรัม
ส่วนประกอบ
ไข่สด - 2 ฟอง, นมข้นจืด - 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - ¾ ถ้วย, ซอส
ถั่วเหลืองแบบญี่ปุ่น- 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ- ⅛ ช้อนโต๊ะ, ปูอัด ¼ ถ้วย, กุ้งต้ม - 4 ตัว
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ไข่ในถ้วย ตีและเติมนมข้นจืด น้ำ�และปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลือง เติมเกลือและตีให้เข้ากัน
2. อบและตกแต่งด้วยปูอัดและกุ้งก่อนรับประทาน
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน ( )
ผลลัพธ์:
ไข่ตุ๋น
ปริมาณอาหาร
04 การใช้เตาอบ
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม เมนูไทย โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ
อาหาร
2
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือน
นาทีละครั้ง
ไข่เจียว
120 กรัม
ไขท - 2, มะเขือเทศสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
ซอส - ½ ช้อนโต๊ะ, เนย - 1 ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. ผสมไข่ที่ตอกแล้ว มะเขือเทศสับ หัวหอมสับ และซีอิ๊ว จากนั้นคนให้เข้ากัน
2. ทาเนยบนจาน ใส่ส่วนผสมบนจานและอบ
3
แกงเขียวหวานไก่
900-1000 กรัม
อกไก่ - 200 ก, น้ำ�พริกแกงเขียวหวาน - 2 ช้อนโต๊ะ, กระทิ 2 ถ้วย, โหระพา - ¼ ถ้วย, มะเขือ (หั่นลูกเต๋า) - 1 ถ้วย, น้ำ�ปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�ตาลปี๊บ - 1 ช้อนชา
คำ�แนะนำ�
1. ผสมกระทิ น้ำ�พริกแกงเขียวหวาน ไก่ มะเขือ น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลาให้เข้ากัน
2. ปรุงและนำ�ออก และเติมใบโหระพาก่อนรับประทาน
4
สปาเก็ตตี้ครีมซอส
450-500 กรัม
หัวหอม - ¼ ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย, แฮมลวก - ½ ถ้วย, สปาเก็ตตี้
สุก - 80 กรัม, เนยเค็ม - 2 ช้อนโต๊ะ, เบย์ลีฟ - 3 ใบ, แป้ง - 1 ช้อน
โต๊ะ, วิปครีม - 100 มล., เห็ดฝานเป็นแว่น - ½ ถ้วย, เกลือ, พริก
ไทย - ¼ ช้อนชา, มอซซาเรลล่าชีส - 2 ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. ผสมน้ำ�และแป้ง จากนั้นเติมเนย วิปครีม เบย์ลีฟ หัวหอมสับ แฮม เห็ด ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือ
2. อบและเติมมอซซาเรลล่าชีส คนและรับประทานพร้อมสปาเก็ตตี้
ไทย - 15
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 15
2017-12-05
4:55:46
รหัส
5
อาหาร
สปาเก็ตตี้มีทบอล
ปริมาณอาหาร
500 - 550 กรัม
ส่วนประกอบ
รหัส
สปาเก็ตตี้สุก - 80 ก., เกลือ - ½ ช้อนชา, เนื้อสับ - 200 ก., พริก
ไทยดำ� - ½ ช้อนชา, หัวหอมสับ - ¼ ถ้วย, เบย์ลีฟ - 3, เนย 2 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, ซอสมะเขือเทศ ¼ ถ้วย, น้ำ� - ⅓ ถ้วย
8
550 กรัม
ส่วนประกอบ
500-600 กรัม
กล้วยหั่นเป็นแว่น - 100 ก., กระทิ - 150 มล., น้ำ�ตาลปึก - 3 ช้อน
โต๊ะ, น้ำ�ตาล - 1 ถ้วย (240 มล.), เกลือ - ¼ ช้อนชา
คำ�แนะนำ�
1. ผสมเนื้อสับกับพริกไทย และคนให้เข้ากันและปั้นเป็นก้อน
2. ผสมมีทบอล เนย เบย์ลีฟ และมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ หัวหอมสับ น้ำ� 3
3. ปรุงและเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
ปลากระพงนึ่งมะนาว
กล้วยบวดชี
ปริมาณอาหาร
1. ผสมกระทิ น้ำ� น้ำ�ตาลปึก และเกลือ คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมกล้วย
2. ปรุง
คำ�แนะนำ�
6
อาหาร
9
สังขยามะพร้าว
130 กรัม
ไข่เป็ด - 3, น้ำ�ตาล - ½ ถ้วย, กระทิ - 1 ถ้วย, ใบเตย - 2-3,
ฟักทองหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
ปลากระพง - 500 ก., เกลือ - ¼ ช้อนชา, กระเทียมสับ - 2 ช้อน
โต๊ะ, พริก - 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�ปลา 1½ ช้อนโต๊ะ, คึ่นช่าย - ¼ ถ้วย, ผักชีหั่นฝอย - 1 ช้อนโต๊ะ, ตะไคร้
- 2 ต้น, น้ำ�ตาลเล็กน้อย
1. ผสมไข่และคนให้เข้ากับน้ำ�จากใบเตย จนได้กลิ่นหอมใบเตย จากนั้นคนให้เข้ากับน้ำ�ตาล เติมเฉพาะน้ำ�มะพร้าว
2. เติมฟักทองหั่นลูกเต๋า จากนั้นอบ ทิ้งให้เย็นแล้วรับประทาน
คำ�แนะนำ�
1. ทาเกลือให้ทั่วตัวปลา และยัดตะไคร้ในตัวปลา
2. วางคึ่นช่ายบนจานและวางปลาไว้ด้านบนจากนั้นปรุง
3. ปรุงรสด้วยน้ำ�ปรุงรสที่เตรียมไว้ (กระเทียมและพริกสับ น้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว และน้ำ�ตาล)
4. ตกแต่งด้วยผักชีและคึ่นช่าย รับประทานขณะร้อน
7
ไก่ตุ๋น
800-1200 กรัม
ปีกไก่ - 5 ชิ้น (ประมาณ 250 ก.), ซอสมะเขือเทศ - ½ ถ้วย,
แครอทหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, หัวหอมหั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, มันฝรั่ง
หั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, น้ำ� - 500 มล., รากผักชีสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, ใบกระวาน - 2, น้ำ�มันหอย - 3 ช้อน
โต๊ะ, เกลือ - ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย - ¼ ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. หมักปีกไก่กับรากผักชี เกลือ และพริกไทยเป็นเวลา 10 นาที
2. เติมน้ำ� หัวหอม มันฝรั่ง มะเขือเทศในชามและคนให้เข้ากัน
3. ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมและใบกระวาน ใส่ไมโครเวฟและปรุง รับประทานขณะยังร้อน
ไทย - 16
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 16
2017-12-05
4:55:46
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง
การตั้งค่าการละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติการละลายน�้ำแข็งช่วยให้คุณละลายเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา หรือผลไม้ที่แช่แข็งไว้ได้
เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านั้น
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน�้ำแข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำต่างๆ
โปรดน�ำอาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และผลไม้ในจานกระเบื้อง
โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
รหัส/อาหาร
ผลลัพธ์:
เวลาพัก
2. เลือกน�้ำหนักอาหาร โดยกดปุ่ม 100 กรัม
สามารถตั้งค่าน�้ำหนักได้สูงสุดถึง 1500 กรัม
)
คำ�แนะนำ�
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยิน
เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ค เนื้อเป็นชิ้น
เนื้อสับ
2. เป็ด ไก่
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยิน
เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับไก่ทั้งตัว หรือไก่
ที่หั่นเป็นชิ้น
3. ปลา
200-1500 กรัม
20-80 นาที
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อ
ได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับปลา
ทั้งตัว หรือปลาชิ้น
4. ผลไม้
100-600 กรัม
5-20 นาที
วางผลไม้ให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน
โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้ทุกประเภท
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง ( ) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่จะละลายน้ำ�แข็ง โปรดดูราย
ละเอียดในตารางในหน้าถัดไป
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน (
สัดส่วน
1. เนื้อ
04 การใช้เตาอบ
ขั้นแรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง ( )
ผลลัพธ์:
 การละลายน้ำ�แข็งจะเริ่มต้น
 เมื่อละลายน้ำ�แข็งเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้
ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
 กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำ�แข็งจนเสร็จ
คุณสามารถละลายน้ำ�แข็งโดยกำ�หนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกการทำ�งานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้
ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การอบ/อุ่นอาหาร" ในหน้า 10
ไทย - 17
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 17
2017-12-05
4:55:46
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน
คุณสามารถตั้งโปรแกรมการท�ำงานส�ำหรับไมโครเวฟเพื่ออบอาหารได้ถึงสามขั้นตอน
ตัวอย่าง:
คุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง และอบโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน คุณจึงสามารถ
ละลายน�้ำแข็งและอบปลาขนาด 500 กรัม ในสามขั้นตอน
การละลายน�้ำแข็ง
อบอาหาร I
อบอาหาร II
คุณสามารถตั้งค่าการอบสองและสามขั้นตอนได้ในการอบหลายขั้นตอน
ถ้าคุณตั้งค่าสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะต้องเป็นการละลายน้ำ�แข็ง
ห้ามกดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) จนกว่าคุณจะกำ�หนดขั้นตอนสุดท้าย
1. กดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง (
5. กดปุ่ม ไมโครเวฟ
โหมดไมโครเวฟ (II) :
; ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ระดับพลังงาน อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป
(450 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
6. ก�ำหนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 5 นาทีในตัวอย่างนี้)
7. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน (
ผลลัพธ์:
) หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
)
ระบบจะทำ�งานตามโหมดสามขั้นตอน [ละลายน้ำ�แข็ง และปรุง
อาหาร (I,II)] สำ�หรับโหมดละลายน้ำ�แข็งที่คุณเลือกไว้ เตา
ไมโครเวฟอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อละลายน้ำ�แข็งไปได้ครึ่ง
หนึ่ง เพื่อให้คุณกลับด้านอาหาร
เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสี่
ครั้ง
2. ตั้งค่าน�้ำหนักโดยกดปุ่ม 100 กรัม เป็นจ�ำนวนครั้งที่เหมาะสม (500 กรัมส�ำหรับ
ตัวอย่างนี้)
3. กดปุ่ม ไมโครเวฟ
โหมดไมโครเวฟ (I) :
; ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ระดับพลังงาน อีกหนึ่งครั้งขึ้นไป
(600 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
4. ก�ำหนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 4 นาทีในตัวอย่างนี้)
ไทย - 18
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 18
2017-12-05
4:55:46
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
อุปกรณ์
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนียม
ใช้กับไมโครเวฟได้
✓✗
หมายเหตุ
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
สำ�หรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับ
ของเหลวที่มากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
หมายเหตุ
พลาสติก
สามารถใช้จำ�นวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการ
ให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนัง
ของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่น
อาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้
พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิล์มส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหาร
โดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำ�ฟิล์มออก เนื่องจาก
อาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบ
กักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำ�เป็นต้องใช้
จานสำ�หรับทำ�เกรียม
✓
ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา
✓
กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้อง
เคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิ้ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะทำ�ให้โฟม
ละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
✓
✓✗
✗
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น
: แนะนำ�
: ใช้อย่างระมัดระวัง
: ไม่ปลอดภัย
เครื่องแก้ว
•
ภาชนะส�ำหรับเตาอบและใส่
อาหาร
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครื่องแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมากอาจ
แตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำ�หรับการอุ่นอาหารเท่านั้น
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
ไทย - 19
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 19
2017-12-05
4:55:46
05 ������������������������������
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับ
โดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
ใช้กับไมโครเวฟได้
การแก้ไขปัญหา
หลอดไฟไม่สว่าง
•
ควรทำ�อย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Samsung
ที่อยู่ใกล้ เพื่อนัดหมายให้ช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนหลอดไฟให้
ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มา
เตาอบท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
ซึ่งเป็นอาการปกติ
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบท�ำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ นี่เป็นอาการปกติ
ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
•
ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล ในการแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊ก
และต่อใหม่อีกครั้ง ตั้งเวลาใหม่
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
•
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
•
มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
•
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บา้ นคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนีใ้ ห้พร้อม
• หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปัญหาอย่างชัดเจน
เตาอบไม่เริ่มท�ำงานเมื่อกดปุ่ม ( )
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
จากนั้นติดต่อผู้แทนจำ�หน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG
อาหารไม่สุกเลย
•
คุณก�ำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม ( ) แล้วหรือไม่
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
•
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่
อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
•
ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
•
คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
•
คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
•
แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
ไทย - 20
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 20
2017-12-05
4:55:46
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
บันทึก
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ME731KD
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 W
กำ�ลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำ�งาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
แมกนีตรอน
OM75S(31)
วิธีระบายความร้อน
มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
ช่องของเตาอบ
489 x 275 x 341 มม.
330 x 211 x 309 มม.
ปริมาตร
20 ลิตร
น้ำ�หนัก
สุทธิ
11.5 กก. โดยประมาณ
06 ��������������������������������������
รุ่น
ไทย - 21
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 21
2017-12-05
4:55:46
บันทึก
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 22
บันทึก
2017-12-05
4:55:46
บันทึก
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 23
บันทึก
2017-12-05
4:55:46
ถ้าคุณมีค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
โทรศัพท์
1300 362 603
0800 726 786
400-810-5858
HONG KONG
3698 4698
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
09612300300
08000300300 (Toll free)
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
0120-363-905
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
1800-SAMSUNG (726-7864)
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
0800-329-999 (All Product)
1800 588 889
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
0800 333
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
BANGLADESH
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
MYANMAR
MACAU
SRI LANKA
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/id/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/in/support
DE68-03893N-03
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 24
2017-12-05
4:55:47
ME731KD
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls
to explain product operation, correct improper installation, or perform normal
cleaning or maintenance.
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 1
2017-12-05
4:55:47
contents
safety instructions
Safety instructions.....................................................................................2
Installation.................................................................................................6
Accessories.............................................................................................6
Installation site.........................................................................................7
Turntable.................................................................................................7
Maintenance..............................................................................................7
Cleaning..................................................................................................7
Replacement (repair)................................................................................8
Care against an extended period of disuse..............................................8
Oven features............................................................................................8
Oven........................................................................................................8
Control panel...........................................................................................9
Oven use....................................................................................................9
Setting the time.......................................................................................9
Cooking/reheating.................................................................................10
Power levels..........................................................................................10
Stopping the cooking............................................................................10
Adjusting the cooking time.....................................................................11
Setting the energy save mode...............................................................11
Using the deodorize feature...................................................................11
Using the quick meal feature..................................................................11
Quick meal settings...............................................................................11
Using the rice feature.............................................................................13
The rice settings....................................................................................13
Using the soup feature...........................................................................14
The soup settings..................................................................................14
Using the thai menu feature...................................................................15
The thai menu settings...........................................................................15
Using the auto rapid defrost feature.......................................................17
Auto rapid defrost settings.....................................................................17
Multistage cooking.................................................................................18
Cookware guide......................................................................................19
Troubleshooting.......................................................................................20
Technical specifications..........................................................................21
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair operation
that involves the removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
•• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
•• farm houses;
English - 2
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 2
2017-12-05
4:55:47
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter
top (freestanding) use only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
English - 3
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 3
2017-12-05
4:55:47
01 safety instructions
•• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
•• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an
eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to
risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling
the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to
clean the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that
are humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas
may leak; or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national
codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch
the power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the
oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug
adapters, extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is
between objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For
damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours
can contact hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks
containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When
opening/closing the door, keep children away.
English - 4
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 4
2017-12-05
4:55:47
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling;
always use caution when handling the container. Always allow beverages to
stand at least 20 seconds before handling. If necessary, stir during heating.
Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water
shortly after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot
be controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or
silver trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or
burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled
eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes,
etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard.
The oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it
cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid
stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the
safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety
interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the
door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and
then with a soft, dry cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be
bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and
sealing surfaces must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English - 5
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 5
2017-12-05
4:55:47
01 safety instructions
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut
down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass
of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the
oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See
Installing your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near
the oven.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
installation
ACCESSORIES
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched,
or broken.
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do
not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your
responsibility to use common sense, caution, and care when installing,
maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact a local Samsung service centre or
find help and information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do
not heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of
the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always
keep the oven clean and well maintained.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
English - 6
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 6
2017-12-05
4:55:47
maintenance
INSTALLATION SITE
• Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
• Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to use.
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside
the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable
and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have
built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner
and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of
the turntable.
• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
oven for the first time.
TURNTABLE
CLEANING
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open
the door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and
closes smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking
chamber after waiting for the oven to cool down.
English - 7
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 7
2017-12-05
4:55:47
02 installation / maintenance
• Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
20 cm
above
oven features
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair
the oven yourself.
OVEN
1
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door,
contact a qualified technician or a local Samsung service centre for
technical assistance.
2
3
4
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service
centre. Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first
unplug the power cord from the power source, and then contact a local
Samsung service centre.
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that
builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
5
6
7
8
9
1.DOOR
6. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3.LIGHT
8. ROLLER RING
10
11
4.DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10. OPEN DOOR PUSH BUTTON
11. CONTROL PANEL
English - 8
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 8
2017-12-05
4:55:48
oven use
CONTROL PANEL
SETTING THE TIME
1
8
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
3
1. To display the time in the...
24-hour notation
12-hour notation
Press the Clock button once or twice
9
4
10
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
5
6
11
12
1. DISPLAY
7. +30S Button
2. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
8. WEIGHT SELECTION
3. AUTO THAILAND COOK
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
3. When the right time is displayed, press the Clock
button again to start the clock.
Result :
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
9. CLOCK SETTING
10. DEODORIZE BUTTON
11. START BUTTON
12. ENERGY SAVE BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
English - 9
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 9
2017-12-05
4:55:48
03 oven features
7
2
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
COOKING/REHEATING
POWER LEVELS
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
You can choose among the power levels below.
1. Press the Power Level button.
Result :
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
Power Level
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
3. Press the Start (
Result :
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
English - 10
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 10
2017-12-05
4:55:49
ADJUSTING THE COOKING TIME
USING THE QUICK MEAL FEATURE
You can increase the cooking time by pressing the +30s button once for
each 30 seconds to be added.
With the Quick meal feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Quick meal button.
1. Press the +30s button once for each 30 seconds to
be added.
04 oven use
2. Press the Start (
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Quick meal button. Refer to the
table on the following page for a description of the
various preprogrammed settings.
) button.
3. Press Start ( ) button.
Result:
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use.
• Press the Energy save button.
• To remove Energy save mode, open the door and
then display shows current tme. The oven is ready
for use.
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
QUICK MEAL SETTINGS
The following table presents the various Quick meal Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
USING THE DEODORIZE FEATURE
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior.
First clean the oven interior.
Code
1
Press the Deodorize button after you have finished
cleaning. You will hear four beeps.
Food
Frozen Shrimp
Dumpling (kanom
jeeb koong)
Serving
Ingredients
size
192 g Frozen Shrimp Dumpling
(16/p) (kanom jeeb kung) 192 g
Recommendations
2
1. Cut the corner of the package and cook.
Frozen Chinese Bun
180 g Frozen Chinese Bun (salapao sai
(salapao sai moo)
(30/p) moo) 180 g
Recommendations
1. Cut the corner of the package and cook.
English - 11
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 11
2017-12-05
4:55:49
Code
3
4
Food
Frozen Wonton
Shrimp (keaw kung)
Serving
size
Ingredients
Frozen Wonton Shrimp (keaw
kung) 250 g
Recommendations
250 g
1. Remove the outer bag before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook.
Frozen Congee with
350 g Frozen Congee with Grouper
Fish (kow tom pla kao) 350 g
Grouper Fish (kow
tom pla kao)
Recommendations
Code
Food
Serving
size
8
Frozen Taro ball in
coconut cream (Bua
laoy pauk)
160 g
6
Frozen Taro pearls in coconut
cream(Bua laoy pauk) 160 g
Recommendations
9
1. Remove the outer seal before reheating.
2. Open the cover. Add water to fill line.
5
Ingredients
3. Cover lid loosely to let stream esacape during heat and cook.
Frozen Spaghetti
450 g Frozen Spaghetti with Chicken
Sauce 450 g
with Chicken Sauce
Recommendations
1. Remove the outer box before reheating
2. Pierce cover film for 3-4 time
3. Cook and take out for shake when beep is ringing
4. Cook again
Instant Noodle
670 g Minced pork - 100 g, egg - 1,
any vegetables - 100 g, instant
noodle - 1 bag, boiled water - 2
cups
Recommendations
1. Put instant noodle, minced pork , vegetable and egg together
and cook
1. Remove the outer bag before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook.
Frozen Shrimp fried
220 g Frozen Shrimp fried rice(kow
pad kung) 220 g
rice (kow pad kung)
Recommendations
1. Remove the outer bag before reheating
2. Open cover for a few and cook
7
Frozen Fried chicken
with basil with rice
(kow kra pow kai)
295 g
Frozen Fried chicken with basil
with rice(kow kra pow kai) 295 g
Recommendations
1. Remove the outer bag before reheating
2. Pierce cover film for 3-4 time and cook
English - 12
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 12
2017-12-05
4:55:49
USING THE RICE FEATURE
Code
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Rice button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
4
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
THE RICE SETTINGS
The following table presents the various Rice Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
2
5
Food
Serving
Ingredients
size
Cooked Rice
320 g rice - 1 cup, water - 1 ¼ cup
Recommendations
1. Put rice , water in a bowl and cover with the lid.
2. Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve.
Cooked Brown Rice
350 g brown rice - 1 cups, water for
cooking - 2 cups, water for
cleaned rice
Recommendations
1. Put brown rice in a bowl , add water and cover with the lid.
2. Cook and wait for 10 mins ready to serve.
6
Food
Serving
size
Ingredients
350 - sticky rice - 1 cup, water - ½
400 g cup
Recommendations
1. Put the sticky rice , add water in bowl and cover with the lid.
2. Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve.
Pork Congee/
600 - cooked rice - 1 cup, water
Porridge
750 g - 500 ml, pork chopped - ½
cup, pepper ground - 1 ts, soy
suace - 1 tbs, oyster sauce - 1
tbs, spring onion, sliced celery,
coriander - ½ cup
Recommendations
1. Mix chopped pork with pepper, oyster sauce and make a
small balls.
2. Put pork balls, cooked rice, water, then seasoning with
seasoning powder pork flavor, stir well and cook.
3. Add the celery, spring onion, corianders before serve.
Sweet Sticky Rice
410 g cooked sticky rice - 1 cup,
coconut milk - ⅓, salt - 1 ts,
sugar - 1 tbs
Recommendations
1. Mix coconut milk with sugar and salt stir and cook and wait for
1 mins.
2. Put the cooked sticky rice in the bowl.
3. Pour the coconut milk in bowl of sticky rice, stir well. Covered
for10 mins, then serve with ripe mango or custard.
Cooked Spahgetti
220 g spaghettis - 80 g, boiled water
- 500 ml
Recommendations
1. Add salt in water stir well, then add spaghetti and cook.
2. Drain and soak in cold water. Add a bit vegetable oil and stir.
Cooked Sticky Rice
English - 13
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 13
2017-12-05
4:55:49
04 oven use
With the Rice feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rice button.
USING THE SOUP FEATURE
Code
With the Soup feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
2
1. Press the Soup button.
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Soup button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
3
THE SOUP SETTINGS
The following table presents the various Soup Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
Food
Serving
Ingredients
size
Clear soup with soft
850 g chopped ground pork - 100 g,
tofu and seaweed
pepper - ¼ ts, spring onion - ¼
cup, chopped coriander - 1 tbs,
water - 500 ml, fish sauce - 1
tbs, strips soft tofu - 2, dried
seaweed - ¼ cup, oyster sauce
- 1 tbs, pepper - 1 ts
Recommendations
1. Marinated ground pork and pepper for 5 mins.
2. Put water, chopped pork, soft tofu, and cook.
3. Add spring onion, coriander, and pepper dried seaweed ready
to serve.
Food
Serving
Ingredients
size
Spicy soup with
920 g shrimp - 150 g, sliced galangal
shrimp (Tom yum
- 4 pieces, sliced kaffir - ¼ cup,
koong)
lemongrass - 2, boiled water
- 500 ml, mushroom - 1 cup,
tomatoes - 4, chili paste - 1 tbs,
Evaporated milk - ¼ cup, fish
sauce - 3 tbs, lime juice - 3 tbs,
chilis - 10
Recommendations
1. Put galangal, lemongrass, tear kaffir leave, tomato, tom yum
khung paste in Boiled water wait for 2 mins.
2. Add shrimp, mushroom, chili, and cook.
3. Then add the evaporated milk seasoning with fish sauce, lime
juice, chili paste then serve hot.
Coconut milk soup
800 g chicken - 100 g, mushroom 50 g, coconut milk - 250 ml,
with chicken (Tom
sliced galangal - 6 pieces, sliced
Kha kai)
lemongrass - 2, kaffir leave - 3,
charlotte - 3, coriander - 1, fried
chili - 3, palm sugar - 2 ts, fish
sauce - 3 tbs, lime juice - 3 tbs
water - 250 ml
Recommendations
1. Mixed water and coconut milk and add charlotte, lemongrass ,
kaffie leave, chicken and mushroom put in microwave and cook.
2. Remove from the microwave, season with fish sauce , lime
juice, palm sugar, and chili then serve
English - 14
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 14
2017-12-05
4:55:49
Code
4
Food
Serving
size
THE THAI MENU SETTINGS
Ingredients
600 700 g
The following table presents the various Thai menu Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
2
USING THE THAI MENU FEATURE
With the Thai menu feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Thai menu button.
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Thai menu button. Refer to the
table on the following page for a description of the
various preprogrammed settings.
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
Food
Serving
Ingredients
size
Steamed
400 - fresh egg - 2, evaporated milk - 2 tbs,
Egg (Egg
450 g water - ¾ cup, Japanese soy sauce - 1
custard)
ts, salt - ⅛ ts, kani crab - ¼ cup, boiled
shrimps - 4
Recommendations
1. Put eggs in a bowl, bleated then add evaporated milk, water
and seasoning with Japanese soy sauce and salt mixed well.
2. Cook and decorate with Kani crab and shrimp before serve.
Omelets
120 g egg - 2, chopped tomato - 1 tbs, chopped
onion - 1 tbs, soy sauce - ½ tbs, butter - 1
tbs
Recommendations
1. Mix the beaten eggs, chopped tomato, chopped onion and soy
sauce and stir well.
2. Spread the butter on the plate, put the mixer on the plate and
cook.
Green
900 - chicken breast - 200 g, green curry paste
curry with
1000 g - 2 tbs, coconut milk - 2 cups, sweet basil
- ¼ cup, egg plant (cut in squared) - 1 cup,
chicken
fish sauce - 1 tbs, palm sugar - 1 ts
Recommendations
1. Mixed Coconut Milk, Green Curry paste, Chicken, egg plant,
palm sugar, fish sauce mixed well
2. Cook and move out and add sweet basil then serve.
English - 15
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 15
2017-12-05
4:55:50
04 oven use
water - 500 ml, miso - 1 tbs,
dashi - 1 tbs, wakame seaweed
- 2 tbs, diced soft tofu - 100 g,
Japanese soy suace - 1/2 tbs,
salt - ¼ tbs, sliced Japanese
onion - ¼ cup, Japanese
mushroom - 50 g
Recommendations
1. Added Dashi, Wakame seaweed,soft Tofu and Japanese
mushroom and Salt, in water stir well. Garnished with sliced
spring onion
2. Put in microwave and cook.
Miso soup
Code
Food
4
Spaghetti
Cream
sauce
5
6
Serving
size
Ingredients
onion - ¼ cup, water - ½ cup, cooked ham
- ½ cup, cooked spaghetti - 80 g, salted
butter - 2 tbs, bay leaves - 3, plain four
- 1 tbs, whipping cream - 100 ml, sliced
mushroom - ½ cup, salt, pepper - ¼ ts,
mozzarellas cheese - 2 tbs
Recommendations
1. Mix water and flour, then add butter, whipping cream, bay
leave, chopped onion, ham, sliced mustroom seasoning with salt
& pepper.
2. Cook and add mozzarella cheese stir then serve with spaghetti.
Spaghetti
500 - cooked spaghetti - 80 g, salt - ½ ts,
Meat ball
550 g minced meat - 200 g, black pepper - ½
ts, choped onion - ¼ cup, bay leave - 3,
butter - 2 tbs, diced tomatoes - 1 cup,
tomatoes sauce - ¼ cup, water - ⅓ cup
Recommendations
1. Mix minced meat with pepper and salt stir well make the ball.
2. Mix the meat ball, butter, bay leave, and diced tomato, tomato
sauce, choped onion, water.
3. Cook and serve with cooked spaghetti.
450 500 g
Code
Food
7
Slow
Cookeded
Chicken
8
9
Steamed
550 g sea bass - 500 g, salt - ¼ ts, chopped
garlic - 2 tbs, chili - 2 tbs, lime juice - 3
Sea bass
tbs, fish suace - 1 ½ tbs, celery cut
with spicy
- ¼ cup, chopped coriander - 1 tbs,
lemon
lemongrass - 2, A bit sugar
sauce
Recommendations
1. Spring salt all over the fish, and put the Lemongrass inside the
fish.
2. Lay down cut celery on the plate and put the fish on top
3. cook and seasoning with the spicy sauce (chopped garlic and
chili, fish sauce, lime juice and sugar.)
4. Decorated with coriander and celery. Serve hot.
Serving
size
Ingredients
chicken wing - 5 pcs (about 250 g), tomato
sauce - ½ cup, diced carrot - 1 cup,
diced onion - 1 cup, diced potato - 1 cup,
water - 500 ml, chopped coriander root - 1
tbs, chopped garlic - 1 tbs, bay leaves - 2,
oyster sauce - 3 tbs, salt - ¼ tbs, pepper
- ¼ tbs
Recommendations
1. Marinate chicken wing with chopped coriander root, salt and
pepper for 10 mins
2. Add water, onion, potato, tomato in a bowl stir well
3. Seasoning with oyster sauce and bayleave. put in microwave
then cook and serve hot
Banana in
500 - sliced banana - 100 g, coconut milk - 150
coconut
600 g ml, palm sugar - 3 tbs, water - 1 cup (240
ml), salt - ¼ ts
milk
Recommendations
1. Mixed coconut milk, water, palm sugar, and salt stir until
dissolved. Then add sliced banana.
2. Cook.
Coconut
130 g duck eggs - 3, crane sugar - ½ cup,
coconut milk - 1 cup, pandanus leaf - 2-3,
Custard
small diced pumpkins - 1 cup
Recommendations
1. Mixed egg and stir with squeezed pandanus leaf unitl have a
smell of pandanus leaf; then stir with the crane sugar. Fill out only
the juice.
2. Add the diced pumpkin and cook, then serve in room
tempurate.
800 1200 g
English - 16
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 16
2017-12-05
4:55:50
USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE
AUTO RAPID DEFROST SETTINGS
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or
fruit/berry.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.
Code/Food
1. Press the Rapid Defrost (
Result :
) button.
Portion
1. Meat
Standing
time
200-1500 g 20-90 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
4. Fruit/Berry
100-600 g
5-20 min.
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more times according to
the type of food to be defrosted. Refer to the table on the next page for
further details.
2. Select the food weight by pressing the 100 g
button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
Press Start ( ) button again to finish defrosting.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 10 for further details.
Recommendations
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole
fish with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
Spread fruits evenly into a flat
glass dish.
This programme is suitable
for all kind of fruits.
English - 17
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 17
2017-12-05
4:55:50
04 oven use
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
MULTISTAGE COOKING
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
 Defrosting
 Cook I
 Cook II
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
) button once or more
5. Press the Power Level button.
The microwave mode (II) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level button again one or more
times.
(450 W in the example)
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times
(5 minutes in the example).
7. Press the Start (
Result :
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
3. Press the Power Level button.
The microwave mode (I) :
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level button again one or more
times. (600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example)
English - 18
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 18
2017-12-05
4:55:50
cookware guide
Cookware
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too much
foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Polystyrene cups
containers
•
•
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
Oven-to-table ware
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
•
Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
•Dishes
✗
May cause arcing or fire.
•
✗
Metal
Freezer bag twist
ties
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
•Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Wax or greaseproof paper
Glassware
•
•
Plastic
Fast-food
packaging
•
Comments
05 cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Microwavesafe
✓
✓✗
✗
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
English - 19
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 19
2017-12-05
4:55:50
troubleshooting
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you press the ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
English - 20
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 20
2017-12-05
4:55:50
technical specifications
memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
ME731KD
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 341 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
06 troubleshooting / technical specifications
Model
English - 21
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 21
2017-12-05
4:55:50
memo
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 22
memo
2017-12-05
4:55:50
memo
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 23
memo
2017-12-05
4:55:50
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-03893N-03
ME731KD_XST_DE68-03893N-03_TH+EN.indb 24
2017-12-05
4:55:51
Download PDF

advertising