Samsung | WW70J4233KW/ST | Samsung WW70J4233KW/ST คู่มือการใช้

เครื่องซักผ้า
คู่มือผู้ใช้
WW80J4***** / WW70J4*****
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 1
2016/8/16 15:23:38
สารบัญ
สารบัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
3
สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
สัญลักษณ์ส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำ� คัญ
3
3
4
การติดตั้ง
13
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
ข้อก�ำหนดในการติดตั้ง
การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน
13
15
17
ก่อนเริ่มใช้งาน
23
การตั้งค่าเริ่มต้น
ค�ำแนะน�ำของผ้า
แนวทางการใช้ช่องใส่ผงซักฟอก
23
24
26
การท�ำงาน
29
แผงควบคุม
เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ
ภาพรวมโปรแกรมการซัก
การตั้งค่า
29
31
32
35
การบ�ำรุงรักษา
36
ล้างถังซัก
SmartCheck(ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ)
การปล่อยน�า้ ทิ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การท�าความสะอาด
การคืนสภาพจากการเป็นน�า้ แข็ง
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
36
37
38
39
42
42
การแก้ไขปัญหา
43
จุดตรวจ
รหัสข้อมูล
43
48
ข้อมูลจ�ำเพาะ
51
ผังการดูแลผ้า
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจ�ำเพาะ
51
52
53
2 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 2
2016/8/16 15:23:38
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกับเครื่องซักผ้า Samsung เครื่องใหม่ของคุณ คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำ� คัญเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเครื่องซักผ้า Samsung
เครื่องใหม่ของคุณ โปรดสละเวลาเพื่ออ่านคู่มือนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติและคุณประโยชน์มากมายของเครื่องซักผ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คุณลักษณะและการท�างานขั้นสูงต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในบริเวณที่ปลอดภัยใกล้กับอุปกรณ์เพื่อการอ้างอิงในอนาคตใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือค�าแนะน�านี้เท่านั้น
ค�าเตือนและค�าแนะน�าเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้คุณมีหน้าที่จะต้องใช้สามัญส�านึก
ความระมัดระวังและใส่ใจกับการติดตั้งบ�ารุงรักษาและใช้งานเครื่องซักผ้า
เนื่องจากค�าแนะน�าในการใช้งานต่อไปนี้ใช้ส�าหรับหลายรุ่นลักษณะของเครื่องซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้
และสัญญาณค�าเตือนบางอย่างอาจไม่มีผลถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใดโปรดติดต่อศูนย์ บริการที่ใกล้ที่สุด
หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ ได้ที่www.samsung.com
สัญลักษณ์ส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้นี้:
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บรุนแรง การเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บหรือท�ำให้สิ่งของเสียหาย
หมายเหตุ
แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสดุที่มีอยู่
ไทย 3
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 3
2016/8/16 15:23:39
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สัญลักษณ์คำ� เตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคู่มือนี้แล้ว โปรดเก็บไว้เพื่อน�ำมาอ้างอิงในภายหลัง
อ่านค�ำแนะน�ำทั้งหมดก่อนที่จะใช้อุปกรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ไฟฟ้าและมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้อาจมีอันตรายได้ ในการใช้อุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย
โปรดท�ำความเข้าใจกับการท�ำงานและใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำ� คัญ
ค�ำเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังทั่วไป และข้อควรระวังต่อไปนี้:
อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลี้ยง) เล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า ประตูเครื่องซักผ้านั้นไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน
และเด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยู่ภายใน
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะส�ำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ส�ำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับ
หน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ดูแล
เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตราย ถ้าสายไฟช�ำรุดหรือเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต
หรือตัวแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง
เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ ท่อจ่ายน�ำ้ และท่อระบายน�้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
ส�ำหรับเครื่องที่มีการเปิดระบายอากาศที่ฐาน พรมปูพื้นจะต้องไม่ปิดตัวเปิด
จะต้องใช้ชุดท่อที่ต่อกับเครื่องชุดใหม่ และจะต้องไม่น�ำชุดท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่
4 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 4
2016/8/16 15:23:39
ในกรณีที่ต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจของการตั้งค่าตัวตัดอุณหภูมิใหม่ อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ถูกจ่ายพลังงาน
ผ่านอุปกรณ์สวิทช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลาหรือถูกเชื่อมต่อไปยังแผงวงจรไฟฟ้าที่ถูกเปิดและปิด
ค�ำเตือนส�ำคัญเกี่ยวกับการติดตั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
ค�ำเตือน
การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระท�ำโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ให้บริการ
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
อุปกรณ์นี้มีน�้ำหนักมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อยก
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V/50 Hz ขึ้นไป และใช้เต้ารับส�ำหรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว ห้ามใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
• การใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์ อื่นโดยผ่านสายไฟส�าหรับต่อหรือแถบปลั๊กไฟอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา
น�ำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน�ำ้ ออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผ้าแห้ง
• ถอดปลั๊กไฟและท�ำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
• ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนังเพื่อให้สายไฟพาดไปตามพื้น
ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดน�ำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
• ถ้าเด็กน�ำถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจท�ำให้หายใจไม่ออก
เมื่ออุปกรณ์หรือปลั๊กไฟ หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซท่อน�า้ พลาสติกหรือสายโทรศัพท์
•
•
มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่นและของประเทศ
ไทย 5
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 5
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องท�ำความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน�้ำมัน หรือมีฝุ่นมาก ในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน�ำ ้ (น�้ำฝน) โดยตรง
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในต�ำแหน่งที่มีอุณหภูมิตำ�่
• น�้ำที่แข็งตัวจะท�ำให้ท่อต่างๆ ระเบิด
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในต�ำแหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล
• อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า
• อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม
• อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ
ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ
อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะวางของหนักทับสายไฟเดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่นหรือดันสายไฟเข้าสู่ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์
•
อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
• ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
6 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 6
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดตั้ง
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในต�ำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว
ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน�้ำหนักได้
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ มีการเคลื่อนที่ เสียงรบกวน หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์
ค�ำเตือนส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้งาน
ค�ำเตือน
ถ้าอุปกรณ์มีน�้ำท่วม ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน�้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
• ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
• อาจเกิดประกายไฟที่ท�ำให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
อย่าให้เด็กเล่นบนเครื่องซักผ้าหรือในเครื่องซักผ้า นอกจากนี้ เมื่อทิ้งอุปกรณ์ ให้ถอดก้านล็อคประตูเครื่องซักผ้าออก
• ถ้าติดอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ เด็กอาจหายใจไม่ออกจนกระทั่งเสียชีวิต
โปรดน�ำบรรจุภัณฑ์ (ฟองน�้ำ โฟม) ที่ด้านล่างของเครื่องซักผ้าออกก่อนที่จะใช้งาน
ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำมันก๊าด เบนซีน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามเปิดประตูเครื่องซักผ้าโดยใช้แรงขณะที่เครื่องท�ำงาน (การซัก/อบแห้ง/ปั่นหมาดขณะอุณหภูมิสูง)
• น�้ำที่ไหลออกจากเครื่องซักผ้าอาจท�ำให้ร้อนลวกหรือท�ำให้พื้นลื่น อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
• การใช้แรงเปิดประตูอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ไทย 7
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 7
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอย่าสอดมือเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงาน
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงานอยู่
• การต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครั้งอาจท�าให้เกิดประกายไฟและท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อย่าปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรงใช้เครื่องซักผ้านี้โดยไม่มีการดูแลที่เหมาะสม อย่าให้เด็กปีนหรือเข้าภายในอุปกรณ์
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟลวก หรือบาดเจ็บได้
โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครื่องซักผ้าขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงาน
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ามถอดปลั๊กอุปกรณ์โดยการดึงสายไฟ โปรดจับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกมาจากเต้ารับตรงๆ
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจท�ำให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
• เมื่อต้องซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์อีกครั้ง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
เมื่อท่อจ่ายน�ำ้ หลวมหลุดออกจากก๊อกและท�ำให้น�้ำท่วมอุปกรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟ
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ที่อยู่ใกล้ที่สุด
• อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
8 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 8
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน
ข้อควรระวัง
เมื่อเครื่องซักผ้าเปื้อนสิ่งแปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิ่งสกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลั๊กไฟและท�ำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน�ำ้ หมาดๆ
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม
กระจกด้านหน้าสามารถแตกได้เมื่อกระแทกแรงๆ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องซักผ้า
• ถ้ากระจกแตก อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
หลังจากการจ่ายน�้ำไม่ท�ำงานหรือเมื่อต่อท่อจ่ายน�ำ้ ใหม่ ให้เปิดก๊อกน�ำ้ ช้าๆ
เปิดก๊อกน�้ำช้าๆ หลังจากไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน
• แรงดันอากาศในท่อจ่ายน�้ำหรือท่อน�้ำประปาอาจท�ำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือท�ำให้น�้ำรั่ว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการระบายน�า้ ระหว่างการท�างานให้ตรวจสอบว่ามีปัญหาของการระบายน�า้ หรือไม่
• ถ้าใช้เครื่องซักผ้าเมื่อมีนำ�้ ท่วม เนื่องจากปัญหาการระบายน�ำ ้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ใส่ผ้าในเครื่องซักผ้าโดยระวังอย่าให้ผ้าติดอยู่ที่ประตู
• ถ้าผ้าติดอยู่ที่ประตู อาจท�ำให้ผ้าเสียหายหรือเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือท�ำให้น�้ำรั่ว
ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
ตรวจสอบว่าสกรูของข้อต่อท่อจ่ายน�ำ้ นั้นมีการขันไว้อย่างถูกต้อง
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเกิดการบาดเจ็บ
โปรดระมัดระวังอย่าให้ซีลยางและกระจกด้านหน้ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ (เช่น สิ่งสกปรก เส้นด้าย ผม ฯลฯ)
• ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในประตู หรือประตูไม่ปิดสนิท อาจท�ำให้นํ้ารั่ว
เปิดก๊อกและตรวจสอบว่าข้อต่อของท่อจ่ายน�ำ้ มีการขันไว้อย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่ และไม่มีน�้ำรั่ว ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
• ถ้าสกรูหรือข้อต่อท่อจ่ายน�้ำหลวม อาจท�ำให้นำ�้ รั่ว
ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อนี้ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
ไทย 9
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 9
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ในกรณีนี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันมาตรฐานที่มาจาก Samsung และ
Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ดังกล่าว
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า เทียนที่จุดไฟแล้ว บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
• นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้
อย่าวางวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ใกล้เครื่องซักผ้า
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการท�ำงานผิดปกติได้
น�้ำที่ระบายระหว่างการซักผ้าอุณหภูมิสูงหรือรอบการอบแห้งนั้นจะร้อนจัด โปรดอย่าสัมผัสน�ำ้
• อาจท�ำให้เกิดการลวกหรือบาดเจ็บได้
ห้ามซัก ปั่น หรืออบแห้งเบาะรองนั่ง เบาะ หรือเสื้อผ้า (*) ที่กันน�ำ ้ ยกเว้นอุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมพิเศษส�ำหรับซักสิ่งของเหล่านี้
(*): เครื่องนอนขนสัตว์ เสื้อกันฝน เสื้อชูชีพ กางเกงเล่นสกี ถุงนอน ผ้าปิดผ้าอ้อม ชุดกันลม และผ้าคลุมจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
• อย่าซักเบาะที่หนาและแข็ง แม้ว่าจะมีสัญลักษณ์เครื่องซักผ้าบนป้ายดูแลผ้าก็ตาม อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให้เครื่องซักผ้า ผนัง พื้น หรือผ้าเสียหาย
เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากเกินไป
• ห้ามซักพรมขนาดเล็กหรือพรมเช็ดเท้าที่มีการเคลือบยางด้านหลัง
ยางที่เคลือบอยู่ด้านหลังอาจหลุดออกมาและติดอยู่ด้านในถังซักและอาจท�ำให้เครื่องท�ำงานผิดปกติ เช่น เกิดความผิดปกติกับระบบการระบายน�้ำ
อย่าใช้เครื่องซักผ้าขณะที่ถอดช่องใส่ผงซักฟอกออก
• อาจท�ำให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากน�ำ้ รั่ว
อย่าสัมผัสภายในของถังซักระหว่างหรือหลังจากการอบแห้ง เนื่องจากจะร้อนจัด
• ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกความร้อนลวกได้
โปรดอย่าสอดมือเข้าไปในช่องใส่ผงซักฟอก
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ เนื่องจากมืออาจติดอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก
• ช่องส�ำหรับน�้ำยาซักผ้า (เฉพาะโหมดที่ใช้ได้) ใช้ไม่ได้ส�ำหรับผงซักฟอก น�ำช่องแบ่งออก เมื่อต้องการใช้ผงซักฟอก
อย่าวางวัตถุใดๆ (เช่น รองเท้า เศษอาหาร สัตว์) นอกเหนือจากเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า
• อาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องซักผ้า หรือเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในกรณีของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากการสั่นสะเทือนมากกว่าปกติ
อย่ากดปุ่มต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
10 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 10
2016/8/16 15:23:40
อย่าทิ้งโลหะ เช่น เข็มกลัดหรือกิ๊บติดผมหรือสารซักฟอกไว้ในถังซักเป็นเวลานาน
• อาจท�ำให้ถังซักขึ้นสนิม
• หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารท�ำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน�ำ้ ท�ำความสะอาด ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดแบบซักแห้งโดยตรงและห้ามซัก ล้าง หรือปั่นหมาดผ้าที่เปื้อนสารซักแห้ง
• อาจท�ำให้เกิดการติดไฟขึ้นในทันทีเนื่องจากความร้อนของการออกซิเดชันของน�ำ้ มัน
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ห้ามซักผ้าที่เปื้อนน�้ำมัน ครีม หรือโลชั่นทั่วไปที่ใช้ในร้านดูแลผิวหรือร้านนวด
• อาจท�าให้ซีลยางเสื่อมสภาพและท�าให้น�า้ รั่ว
ห้ามใช้น�้ำจากอุปกรณ์ท�ำน�ำ้ ร้อน/น�้ำเย็น
• อาจท�ำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหา
ห้ามใช้สารซักฟอกส�ำหรับซักมือกับเครื่องซักผ้า
• ถ้ามีการแข็งตัวและสะสมอยู่ในเครื่องซักผ้า อาจท�ำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ท�ำให้สีเปลี่ยน ขึ้นสนิม หรือท�ำให้มีกลิ่นอับ
ใส่ถุงเท้าและเสื้อชั้นในลงในถุงซักผ้าและซักร่วมกับผ้าอื่นๆ
ห้ามซักผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าปูที่นอนในถุงซักผ้า
• มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการสั่นสะเทือนผิดปกติ
ห้ามใช้ผงซักฟอกแบบก้อน
• ถ้ามีการสะสมในเครื่อง อาจท�ำให้เกิดน�ำ้ รั่ว
ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซัก
• ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้
ห้ามซักผ้าที่มีหัวเข็มขัด กระดุม หรือโลหะหนักติดอยู่
แยกผ้าตามสี โดยแยกผ้าสีตกไว้ต่างหาก และเลือกโปรแกรม อุณหภูมิของน�้ำ และฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่แนะน�ำ
• เนื่องจากอาจท�ำให้สีตกหรือผ้าเสียหาย
โปรดระวังอย่าให้ประตูหนีบนิ้วของเด็กเมื่อคุณปิดประตู
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
ไทย 11
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 11
2016/8/16 15:23:40
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ค�ำเตือนส�ำคัญเกี่ยวกับการท�ำความสะอาด
ค�ำเตือน
ห้ามท�ำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน�้ำลงบนเครื่องโดยตรง
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดที่เป็นกรดรุนแรง
โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อท�ำความสะอาดอุปกรณ์
• อาจท�ำให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ก่อนที่จะท�ำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
12 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 12
2016/8/16 15:23:40
การติดตั้ง
โปรดด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ด้วยความรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเมื่อเริ่มซักผ้า
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
โปรดตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดนี้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปัญหากับเครื่องซักผ้าหรือชิ้นส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung
ในพื้นที่หรือผู้ขายปลีก
การติดตั้ง
01
02
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 คันปลด
02 ช่องใส่ผงซักฟอก
03 แผงควบคุม
04 ประตู
05 ถังซัก
06 ตัวกรอง
07 ท่อทิ้งน�ำ้ ฉุกเฉิน
08 ฝาครอบตัวกรอง
09 พื้นผิวส่วนบน
10 ปลั๊กไฟ
11 ท่อน�้ำทิ้ง
12 ขาตั้งปรับระดับ
ไทย 13
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 13
2016/8/16 15:23:45
การติดตั้ง
ฝาครอบน็อต
ตัวน�ำท่อ
ท่อจ่ายน�้ำเย็น
ท่อจ่ายน�้ำร้อน
ที่ใส่น�้ำยาซักผ้า
การติดตั้ง
ประแจ
แผ่นปิดช่อง
หมายเหตุ
•
•
•
ฝาครอบน็อต: หมายเลขที่ให้ (3 ถึง 6) ของน็อตฝาปิดจะขึ้นอยู่กับรุ่น
ท่อจ่ายน�้ำร้อน: เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น
ที่ใส่น�้ำยาซักผ้า: เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น
14 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 14
2016/8/16 15:23:46
ข้อก�ำหนดในการติดตั้ง
การจ่ายน�้ำ
• ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ AC 220V~240V 50 Hz
• วงจรสาขาแยกส�ำหรับเครื่องซักผ้าโดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจว่าลงกราวด์ได้อย่างถูกต้อง เครื่องซักผ้าจึงมาพร้อมกับสายไฟที่
มีปลั๊กลงกราวด์สามขาส�ำหรับใช้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ติดตั้งและลงกราวด์อย่าง
เหมาะสม
โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบ�ำรุงที่มีความช�ำนาญ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงกราวด์
ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มีให้ ถ้าไม่สามารถใช้ร่วมกับเต้ารับได้ โปรดให้ช่างที่มีความช�ำนาญเป็นผู้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสม
แรงดันน�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับเครื่องซักผ้าจะอยู่ระหว่าง 50 kPa ถึง 800 kPa แรงดันน�้ำที่ต�่ำกว่า 50 kPa อาจท�ำให้วาล์วน�้ำไม่ปิดอย่างสมบูรณ์
หรืออาจใช้เวลานานขึ้นในเติมน�้ำในถังซัก ท�ำให้เครื่องซักผ้าปิดตัวลง ก๊อกน�้ำต้องห่างไม่เกิน 120 ซม. จากด้านหลังของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ท่อจ่ายน�้ำเข้าที่มีให้นั้นต่อถึงเครื่องซักผ้าได้
ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล
• ติดตั้งให้ท่อน�้ำอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย
• ปิดก๊อกเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า
• ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อจ่ายน�้ำเข้าเป็นประจ�ำ
ค�ำเตือน
•
•
•
•
ห้ามใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
ใช้สายไฟที่มากับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน�้ำร้อน
หัวต่อลงกราวด์ที่เชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
การติดตั้ง
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าและการลงกราวด์
ข้อควรระวัง
ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบการต่อท่อและวาล์วจ่ายน�้ำเพื่อหารอยรั่ว
ระบายน�้ำออก
Samsung แนะน�ำให้ใช้ท่อตั้งมีความสูง 60-90 ซม. ท่อทิ้งน�้ำต้องเชื่อมต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตั้งดังกล่าว และท่อตั้งต้องครอบท่อ
ทิ้งน�้ำได้ทั้งหมด
ไทย 15
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 15
2016/8/16 15:23:46
การติดตั้ง
พื้น
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่แข็งแรงมั่นคง
พื้นไม้อาจต้องได้รับการเสริมแรงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ/หรือการรับน�้ำหนักที่ขาดสมดุล พื้นผิวที่ปูพรมและวัสดุอ่อนนุ่มอาจไม่มั่นคงเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน และอาจท�ำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนตัวเล็กน้อยระหว่างรอบการปั่นหมาด
การติดตั้ง
ข้อควรระวัง
ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนที่ยกพื้นหรือโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง
อุณหภูมิของน�้ำ
การติดตั้งในซุ้มหรือตู้
ระยะห่างต�่ำสุดเพื่อให้ท�ำงานได้อย่างมั่นคง:
ด้านข้าง
25 มม.
ด้านหลัง
50 มม.
ด้านบน
25 มม.
ด้านหน้า
550 มม.
ถ้าติดตั้งทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าไว้ด้วยกัน ด้านหน้าของซุ้มหรือตู้จะต้องมีช่องเปิดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 550 มม.
เครื่องซักผ้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ต้องมีช่องเปิดส�ำหรับอากาศโดยเฉพาะ
ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในพื้นที่ซึ่งน�้ำอาจแข็งตัวได้ เนื่องจากเครื่องซักผ้าของ
คุณจะมีน�้ำอยู่ในวาล์ว ปั๊ม และท่อเสมอ หลงเหลืออยู่ในส่วนเชื่อมต่ออาจท�ำให้
สายพาน ปั๊ม และองค์ประกอบอื่นๆ ของเครื่องซักผ้าเสียหาย
16 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 16
2016/8/16 15:23:46
การติดตั้งแบบทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 - เลือกต�าแหน่ง
การติดตั้ง
ข้อก�ำหนดของต�ำแหน่ง:
• มีพื้นผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มีพรมหรือวัสดุปูพื้นที่อาจปิดกั้นการระบายอากาศ
• พ้นจากแสงแดดโดยตรง
• มีพื้นที่ว่างส�ำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
• อุณหภูมิแวดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 °C) อยู่เสมอ
• อยู่ห่างจากแหล่งก�ำเนิดความร้อนเสมอ
ขั้นตอนที่ 2 - น�ำหมุดส�ำหรับการขนส่งออก
แกะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ออกและน�ำหมุดส�ำหรับการขนส่งทั้งหมดออก
1.
คลายหมุดส�ำหรับการขนส่งทั้งหมดที่ด้านหลังของเครื่องโดยใช้ประแจที่มีให้
2. น�ำฝาครอบน็อตที่เป็นพลาสติกที่มีให้ใส่ลงในช่อง
เก็บหมุดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
ค�ำเตือน
วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พ้นมือเด็ก
ไทย 17
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 17
2016/8/16 15:23:47
การติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3 - ปรับขาตั้งปรับระดับ
การติดตั้ง
1. ค่อยๆ เลื่อนเครื่องซักผ้าเข้าสู่ตำ� แหน่งที่ติดตั้ง
การใช้แรงมากเกินไปอาจท�ำให้ขาตั้งปรับระดับเสียหาย
2. ปรับระดับเครื่องซักผ้าด้วยการปรับขาตั้งปรับระดับด้วยตนเอง
3. เมื่อการปรับระดับเสร็จสิ้น ให้ขันน็อตโดยใช้ประแจ
ขั้นตอนที่ 4 - เชื่อมต่อท่อน�้า
อแด็ปเตอร์สายยางอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ขั้นตอนนี้จะแนะน�ำคุณในการเชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ของตัวเชื่อมต่อ ถ้าคุณได้อแด็ปเตอร์แบบสกรู ไปที่ 7
ต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับก๊อกน�ำ้
1. ถอด ข้อต่อ (A) ออกจาก ท่อจ่ายน�้ำ (B)
A
B
18 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 18
2016/8/16 15:23:48
2. ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพื่อคลายสกรูสี่ตัวบนข้อต่อ
การติดตั้ง
3. จับข้อต่อไว้และหมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อคลาย
ออก 5 มม. (*)

C
4. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน�้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทั้งยกข้อต่อขึ้น
5. หมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันให้แน่น
C
6. ในขณะจับด้านล่างของ ชิ้นส่วน (E) ไว้ ให้เชื่อมต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับข้อ
ต่อ จากนั้น ให้ปล่อย ชิ้นส่วน (E) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อม
กับมีเสียงคลิก
E
ไทย 19
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 19
2016/8/16 15:23:52
การติดตั้ง
การติดตั้ง
7. ถ้าคุณใช้ก๊อกน�า้ แบบเกลียวใช้อแด็ปเตอร์ แบบสกรูเพื่อเชื�อมต่อกับ
ก๊อกน�า้ ดังภาพ
8. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน�ำ้ เข้ากับวาล์วน�ำ้ เข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
ซักผ้า หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่น
9. เปิดก๊อกน�้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรั่วรอบบริเวณเชื่อมต่อหรือไม่ ถ้ามีน�้ำ
รั่ว ให้ทำ� ตามขั้นตอนข้างต้นนี้ซ�้ำ
ค�ำเตือน
หยุดการใช้เครื่องซักผ้าถ้ามีนำ�้ รั่ว และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่ มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟช็อต
ข้อควรระวัง
โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน�้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน�้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น
20 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 20
2016/8/16 15:23:53
หมายเหตุ
•
•
หลังจากต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน�้ำลง
โปรดใช้ก๊อกน�้ำประเภทที่ใช้งานกันทั่วไป หากก๊อกน�้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้น�ำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน�้ำเข้ากับข้อต่อ
ส�ำหรับรุ่นที่มีช่องน�้ำร้อนเข้าเพิ่มเติม:
การติดตั้ง
1. ต่อปลายสีแดงของท่อจ่ายน�้ำร้อนกับช่องน�้ำร้อนเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
ซักผ้า
2. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน�้ำร้อนเข้ากับก๊อกน�้ำร้อน
ท่อเตือนน�้ำรั่ว (เฉพาะรุ่นที่ใช้ได้เท่านั้น)
ท่อเตือนน�้ำรั่วจะเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดน�้ำรั่ว อุปกรณ์จะ
รับรู้การไหลของน�้ำและเปลี่ยนเป็นสีแดงที่ สัญลักษณ์ (A) บริเวณกึ่งกลางใน
กรณีที่เกิดการรั่ว
A
ไทย 21
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 21
2016/8/16 15:23:54
การติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 5 - วางท่อทิ้งน�้ำ
สามารถติดตั้งท่อทิ้งน�ำ้ ได้สามวิธี:
พาดขอบอ่างซักล้าง
ท่อทิ้งน�้ำต้องวางในความสูงระหว่าง 60 ซม. ถึง 90 ซม. (*) จากพื้น หาก
ต้องการท่อทิ้งน�้ำโค้งให้ใช้ ตัวน�ำท่อพลาสติก (A) ที่ให้มา ยึดตัวน�ำกับผนัง
โดยใช้ตะขอเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถระบายน�้ำทิ้งได้เสมอ
การติดตั้ง

A
ในท่อทิ้งน�ำ้ ของอ่างล้างมือ
ท่อทิ้งน�้ำจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่างล้างมือ เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้น
อย่างน้อย 60 ซม.
ในท่อทิ้งน�ำ้

ท่อทิ้งน�้ำควรมีความสูงระหว่าง 60 ซม. ถึง 90 ซม. (*) ขอแนะน�ำให้ใช้ท่อแนว
ตั้งที่มีความสูง 65 ซม. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อท่อทิ้งน�ำ้ เข้ากับท่อตั้ง
ในแนวเอียง
ข้อก�ำหนดของท่อตั้งส�ำหรับระบายน�้ำทิ้ง:
• เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต�ำ ่ 5 ซม.
• สามารถระบายน�้ำได้ขั้นต�่ำ 60 ลิตรต่อนาที
ขั้นตอนที่ 6 - เปิดเครื่องซักผ้า
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง ซึ่งเป็นเต้ารับไฟฟ้า AC 220-240 V / 50 Hz ที่ผ่านการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
จากนั้นให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
22 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 22
2016/8/16 15:23:54
ก่อนเริ่มใช้งาน
การตั้งค่าเริ่มต้น
การใช้งานการปรับตั้ง (แนะน�ำ)
การปรับตั้ง (Calibration) จะท�ำให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้ามีความแม่นย�ำในการ
ตรวจจับน�ำ้ หนัก ตรวจสอบให้แน่ใจถังซักว่างเปล่าก่อนที่จะใช้การปรับตั้ง
ก่อนเริ่มใช้งาน
1. ปิดเครื่อง แล้วเปิดเครื่องซักผ้า
2. กดปุม่ อุณหภูมิ และ ตั้งเวลาสิ้นสุด พร้อมกัน นาน 3 วินาทีเพื่อเข้า
สู่โหมดการปรับตั้ง จะมีข้อความ “CB” ปรากฎ
3. กดเริ่ม/พักเพื่อเปิดใช้งานรอบการปรับตั้ง
4. ถังซักจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลาประมาณ
3 นาที
5. เมื่อสิ้นสุดลง ข้อความ “0” จะปรากฏในหน้าจอแสดงผล และเครื่องจะ
ปิดโดยอัตโนมัติ
6. ขณะนี้เครื่องซักผ้าพร้อมใช้งานแล้ว
ไทย 23
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 23
2016/8/16 15:23:55
ก่อนเริ่มใช้งาน
ค�ำแนะน�ำของผ้า
ขั้นตอนที่ 1 - คัดแยก
ขั้นตอนที่ 2 - น�ำสิ่งของออกจากกระเป๋าให้หมด
แยกผ้าตามเกณฑ์ดังนี้:
น�ำสิ่งของออกจากทุกประเป๋าของเสื้อผ้า
•
•
•
•
ก่อนเริ่มใช้งาน
•
ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม
ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ขนาด: การน�ำผ้าที่มีขนาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ด้วยกันในถังซักจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก
ความบอบบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก โดยใช้ตัวเลือกโปรแกรมรีดง่าย
ส�ำหรับส�ำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าม่าน และผ้าไหม โปรดดูฉลากบนผ้า
กลับผ้าที่มีกระดุมและเสื้อผ้าที่มีลายปักเอาด้านในออกมาด้านนอก
•
•
หมายเหตุ
โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสื้อผ้า และแยกเสื้อผ้าตามนั้นก่อนเริ่มต้นซัก
วัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสื้อผ้าอาจ
ท�ำให้ผ้าอื่นๆ และถังซักเสียหาย
ถ้าไม่รูดซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า
เสื้อผ้าที่มีเชือกยาวอาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดผูกเชือกไว้ก่อนที่จะเริ่ม
ต้นซักผ้า
ขั้นตอนที่ 3 - ใช้ถุงใส่ผ้าส�ำหรับซัก
•
•
•
ต้องใส่ชุดชั้นในสตรี (ซักน�้ำได้) ลงในถุงใส่ผ้าส�ำหรับซัก ส่วนที่เป็นโลหะ
ของชุดชั้นในสตรีอาจท�ำให้วัสดุแตกหักและท�ำความเสียหายแก่เสื้อผ้าได้
เสื้อผ้าชิ้นเล็กและมีนำ�้ หนักเบา เช่น ถุงเท้า ถุงมือ ถุงน่อง และ
ผ้าเช็ดหน้า อาจติดอยู่บริเวณประตู โปรดใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในถุงใส่ผ้า
ส�ำหรับซัก
อย่าซักถุงใส่ผ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ้าอื่น เนื่องจากอาจท�ำให้เกิด
การสั่นสะเทือนที่ท�ำให้เครื่องซักผ้าเคลื่อนที่และอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
24 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 24
2016/8/16 15:23:55
ขั้นตอนที่ 4 - แช่ผ้าก่อนซัก (ถ้าจ�ำเป็น)
เลือกตัวเลือกการท�ำงาน ซักล่วงหน้า ส�ำหรับโปรแกรมการซัก หากผ้าที่ซัก
เปื้อนคราบสกปรกอย่างมาก อย่าใช้ตัวเลือกการท�ำงาน ซักล่วงหน้า เมื่อใส่ผง
ซักฟอกลงในถังซักด้วยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 5 - พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก
ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณที่ก�ำหนด การใส่ผ้ามากเกินไปอาจท�ำให้เครื่องซักผ้าไม่
สามารถซักได้อย่างเหมาะสม โปรดดูหน้า 32 ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผ้า
แต่ละชนิดที่จะซัก
หมายเหตุ
ก่อนเริ่มใช้งาน
เมื่อซักชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึ้น และประสิทธิภาพ
ในการปั่นหมาดจะลดลง ส�ำหรับชุดเครื่องนอนหรือผ้านวม ความเร็วของรอบ
ปั่นหมาดสูงสุดที่แนะน�ำคือ 800 รอบต่อนาที และน�้ำหนักคือ 1.5-2.0 กิโลกรัม
หรือน้อยกว่า
ข้อควรระวัง
ถ้าผ้าไม่สมดุล รหัสข้อผิดพลาด “UB” จะปรากฏขึ้น ให้กระจายชิ้นผ้าให้เสมอ
กัน ผ้าที่ไม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพในการปั่น
ขั้นตอนที่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม
ประเภทของผงซักฟอกขึ้นอยู่กับประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้า
บาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด
“ฟองน้อย” ซึ่งได้รับการออกแบบส�ำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
หมายเหตุ
•
•
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน�ำ้ หนักของผ้า ระดับ
ความสกปรก และความกระด้างของน�ำ้ ในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจ
เกี่ยวกับความกระด้างของน�้ำ โปรดติดต่อผู้ให้บริการน�้ำประปาในพื้นที่
ห้ามใช้ผงซักฟอกที่ที่เกาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยู่ในรอบการ
ซัก ท�ำให้ช่องระบายน�ำ้ อุดตัน
ข้อควรระวัง
เมื่อซักผ้าขนสัตว์ โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ให้ใช้เฉพาะน�้ายาซักผ้าที่เป็น
กลางเท่านั้น ถ้าใช้ผงซักฟอกกับโปรแกรมผ้าขนสัตว์ผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่
ในผ้าและท�าให้ผ้าสีเปลี่ยน
ไทย 25
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 25
2016/8/16 15:23:55
ก่อนเริ่มใช้งาน
แนวทางการใช้ช่องใส่ผงซักฟอก
เครื่องซักผ้ามีช่องจ่ายสามช่อง: ช่องด้านซ้ายส�ำหรับการซักหลัก ช่องด้านขวาหน้าส�ำหรับน�้ำยาปรับผ้านุ่ม และช่องด้านขวาหลังส�ำหรับ
การซักขั้นต้น
01
02
03
อย่าใส่จนเกิน เส้นสูงสุด (A)
ก่อนเริ่มใช้งาน
A
ช่องซักล่วงหน้า: ใส่ผงซักฟอกซักล่วงหน้า
ช่องซักหลัก: ใส่ผงซักฟอกส�ำหนับการซักหลัก น�้ำยาปรับผ้านุ่ม ผงแช่ผ้า น�ำ้ ยาฟอกขาวและ/หรือน�้ำยาขจัดคราบ
ข้อควรระวัง
•
•
•
ห้ามเปิดช่องใส่ผงซักฟอกขณะที่เครื่องซักผ้าท�ำงาน
ห้ามใช้ผงซักฟอกชนิดต่อไปนี้:
• ชนิดเม็ดหรือแคปซูล
• ชนิดบอลหรือตาข่าย
เพื่อช่วยป้องกันการอุดตันในช่อง ต้องมีการเจือจางสารเข้มข้นหรือประสิทธิภาพสูง (น�้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผงซักฟอก) ด้วยน�้ำสะอาดก่อนน�ำไปใช้งาน
เพื่อใส่สารซักฟอกลงในช่องใส่ผงซักฟอก
1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกทางซ้ายของแผงควบคุมออก
2. ใส่ผงซักฟอกลงใน
ช่องซักหลัก ตามขั้นตอนหรือค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิต ถ้าใช้นำ�้ ยาซักผ้า ดูที่หน้า 28
26 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 26
2016/8/16 15:23:56
3. ใส่น�้ายาปรับผ้านุ่มลงใน
เส้นสูงสุด(A)
ช่องน�า้ ยาปรับผ้านุ่มอย่าใส่จนเกิน
A
ก่อนเริ่มใช้งาน
4. หากคุณต้องการซักล่วงหน้า ในผงซักฟอกส�ำหรับซักล่วงหน้า ลงใน
ช่องซักล่วงหน้า ตามขั้นตอนหรือค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
5. ปิดช่องใส่ผงซักฟอก
ข้อควรระวัง
•
•
•
อย่าใส่ผงซักฟอกชนิดผงในช่องใส่สารซักฟอกชนิดน�ำ้
น�้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน�ำ ้ ก่อนที่จะเทลง
ในช่องใส่
อย่าเติมสารซักฟอกใน
ช่องใส่น�้ำยาปรับผ้านุ่ม
ไทย 27
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 27
2016/8/16 15:23:57
ก่อนเริ่มใช้งาน
ในการใช้สารซักฟอกชนิดน�้ำ (เฉพาะโหมดที่ใช้ได้)
แรกสุดให้ใส่ที่แบ่งสารซักฟอกชนิดน�้ำลงใน
ช่องการซักหลัก จากนั้น
ใส่น�้ำยาซักผ้าลงในช่องให้ต�่ำกว่าเครื่องหมาย เส้นสูงสุด (A)
ข้อควรระวัง
•
•
อย่าเติมเกินเส้น MAX ที่ท�ำเครื่องหมายไว้ภายในช่องแบ่ง
น�ำช่องแบ่งออก หากใช้สารซักฟอกชนิดผง
ก่อนเริ่มใช้งาน
A
28 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 28
2016/8/16 15:23:57
การท�ำงาน
แผงควบคุม
08
02
01
03
04
05
06
07
09
01 ปุ่มเลือกโปรแกรม
หมุนปุ่มบิดเพื่อเลือกโปรแกรม
02 จอแสดงผล
จอแสดงจะแสดงข้อมูลการซักในปัจจุบันและเวลาโดยประมาณที่เหลืออยู่หรือรหัสข้อมูลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
03 อุณหภูมิ
กดเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมินำ�้ ส�ำหรับโปรแกรมปัจจุบัน
04 รอบปั่น
•
ไม่ถ่ายน�ำ้ ทิ้ง (ไม่มีตัวแสดงสถานะ) : การล้างน�ำ้ รอบสุดท้ายถูกระงับไว้เพื่อให้ผ้าแช่อยู่ในน�ำ ้ หากต้องการน�ำผ้าออก
ให้ใช้โปรแกรมระบายน�ำ้ หรือรอบปั่น
•
ไม่มีการปั่น
: ถังจะไม่ปั่นหลังจากการระบายน�ำ้ รอบสุดท้าย
กดเพื่อเลือกตัวเลือกการท�ำงานจาก เพิ่มประสิทธิภาพ(
05 เลือกการท�ำงาน
��������
กดเพื่อเปลี่ยนความเร็วในการปั่นส�ำหรับโปรแกรมปัจจุบัน
ซักล่วงหน้า(
(
) เพิ่มประสิทธิภาพ(
) + ซักล่วงหน้า(
) + ล้างน�้ำ+(
) + ล้างน�ำ้ +(
) ซักล่วงหน้า(
) ซักล่วงหน้า(
) ล้างน�ำ้ +(
) + ล้างน�ำ้ +(
) เพิ่มประสิทธิภาพ(
)+
) เพิ่มประสิทธิภาพ
) กดอักครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก
ตั้งเวลาสิ้นสุด จะให้คุณเห็นเวลาสิ้นสุดของรอบการซักในปัจจุบัน โดยจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ เวลาเริ่มต้นของรอบจะ
06 ตั้งเวลาสิ้นสุด
ถูกก�ำหนดโดยระบบภายในเครื่อง เช่น การตั้งค่านี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการโปรแกรมเครื่องของคุณให้ซักเสร็จในเวลาที่
คุณกลับบ้านจากที่ท�ำงานตามปกติ
•
กดเพื่อเลือกหน่วยชั่วโมงที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
ไทย 29
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 29
2016/8/16 15:24:00
��������
เลือกฟังก์ชั่นนี้ เพื่อการขจัดคราบสกปรกจากการซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มระยะเวลาแช่ผ้า
07 แช่ผ้า
•
ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ได้เฉพาะกับ 6 โปรแกรม: ผ้าฝ้าย, ผ้าฝ้าย (ประหยัด), ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้ายีนส์, ชุดเด็กอ่อนและชุด
กีฬา
08 เปิด/ปิด
กดเพื่อเปิด/ปิดเครื่องซักผ้า
09 เริ่ม/พัก
กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการท�ำงาน
��������
30 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 30
2016/8/16 15:24:00
เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ
2
1
6
3
5
กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
เปิด เลือกโปรแกรมซัก เพื่อเลือกการซัก
เปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม(อุณหภูมิและรอบปั่น)ตามต้องการ
เพื่อเพิ่มตัวเลือกการท�ำงาน กด เลือกการท�ำงาน กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
เครื่องจะมีเมนูด่วนมาให้ 2 รายการ ตั้งเวลาสิ้นสุดและ แช่ผ้า เพื่อความสะดวกของคุณ ถ้าคุณต้องการที่จะใช้รายการใดรายการหนึ่ง กดปุ่มที่เกี่ยวข้อง
กดปุ่ม เริ่ม/พัก
��������
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
ในการเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการท�ำงาน
1. กดปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อหยุดการท�ำงาน
2. เลือกโปรแกรมอื่น
3. กดปุม่ เริ่ม/พัก อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมใหม่
ไทย 31
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 31
2016/8/16 15:24:01
��������
ภาพรวมโปรแกรมการซัก
โปรแกรมซักหลัก
น�้ำหนักสูงสุด (กก.)
โปรแกรมซัก
ผ้าฝ้าย
ค�ำอธิบาย
รุ่น 8 กก.
รุ่น 7 กก.
•
ส�ำหรับผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าขนหนู หรือเสื้อเชิ้ต
เวลาในการซักและจ�ำนวนรอบการล้างน�ำ้ จะมีการปรับโดยอัตโนมัติตามน�้ำหนัก
สูงสุด
•
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมกับใช้พลังงานน้อยลงส�ำหรับผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ
ชุดชั้นใน ผ้าขนหนู
หรือเสื้อเชิ้ต อุณหภูมินำ�้ ในขณะซักผ้าอาจต�่ำกว่าที่ระบุเพื่อประหยัดพลังงาน
สูงสุด
ผ้าฝ้าย (ประหยัด)
•
ส�าหรับเสื้อหรือเสื้อเชิ้ตที่ท�าจากโพลีเอสเตอร์ (ไดโอเลน,เทรวิรา)โพลีอาไมด์ (เพอร์ลอนไนลอน)หรือส่วนผสมอื่นๆ
4
3
รอบปั่น
•
คุณสมบัติกระบวนการปั่นเพิ่มเติมที่ขจัดความชื้นออกจากผ้าที่ซัก
-
-
ล้าง และ ปั่นหมาด
•
ล้างน�้ำเพิ่มเติมหลังจากเทน�้ำยาปรับผ้านุ่มลงในผ้า
-
-
ล้างถังซัก
•
•
•
•
ท�ำความสะอาดถัง โดยการขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียจากถัง
ด�ำเนินการหนึ่งครั้งเมื่อซักครบ 40 ครั้งโดยไม่ต้องใส่ผงซักฟอกหรือสารฟอกขาว
ตรวจสอบว่าถังซักว่างเปล่า
โปรดอย่าใช้สารท�ำความสะอาดเพื่อท�ำความสะอาดถังซัก
-
-
ซักด่วน15นาที
•
ส�ำหรับผ้าที่สกปรกน้อยและมีนำ�้ หนักน้อยกว่า 2 กก. ที่ต้องการซักอย่างรวดเร็ว
2
2
•
พบกับระดับน�้ำที่สูงกว่าในการซักปกติและรอบการล้างน�ำ้ พิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผง
ซักฟอกตกค้างอยู่
3
3
•
โปรแกรมผ้าขนสัตว์มีการหมุนและการแช่ที่นุ่มนวลเพื่อป้องกันเส้นใยผ้าขนสัตว์เกิด
การหดตัว/ผิดรูป
ขอแนะน�ำให้ใช้สารซักฟอกที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
2
2
•
พบกับการซักที่อุณหภูมิสูงและการล้างน�ำ้ พิเศษที่จะช่วยขจัดผงซักฟอกที่หลงเหลือ
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4
3
•
ใช้วงจรนี้ซักชุดจากการออกก�ำลังกายเช่น เสื้อกีฬา กางเกงวอร์ม เสื้อเชิร์ต/เสื้อกล้าม
และเสื้อผ้าส�ำหรับการออกก�ำลังอื่นๆ
2.5
2
•
การล้างน�้ำเพิ่มเติมและการปั่นหมาดที่ลดความเร็วลงช่วยให้เสื้อผ้าได้รับการซักอย่าง
นุ่มนวลและล้างอย่างสะอาด
4
3
ผ้าใยสังเคราะห์
��������
ผ้ายีนส์
ผ้าขนสัตว์
•
ชุดเด็กอ่อน
ชุดกีฬา
ผ้าสีเข้ม
32 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 32
2016/8/16 15:24:01
เลือกการท�ำงาน
ตัวเลือก
ค�ำอธิบาย
•
ส�ำหรับผ้าสกปรกมาก เวลาในการท�ำงานส�ำหรับแต่ละรอบจะยาวนานกว่าปกติเวลาในการท�ำงานส�ำหรับแต่ละ
รอบจะยาวนานกว่าปกติ
การซักล่วงหน้า
•
เพิ่มรอบการซักขั้นต้นก่อนรอบการซักหลัก
ล้างน�้ำ+
•
กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน�้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพ
��������
ไทย 33
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 33
2016/8/16 15:24:01
��������
ตั้งเวลาสิ้นสุด
คุณสามารถก�ำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 19 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จ�ำนวนชั่วโมงที่แสดงนั้นเป็นเวลาที่รอบ
การซักจะสิ้นสุดลง
1. เลือกโปรแกรม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมตามความต้องการ
2. กดปุม่ ตั้งเวลาสิ้นสุด ซ�ำ้ ๆ กันเรื่อยๆ จนกว่าเวลาที่ต้องการจะถูกตั้งค่า
3. กดปุม่ เริ่ม/พัก
ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันจะเปิดขึ้นเป็นนาฬิกาที่กำ� ลังเดินอยู่
4. เพื่อยกเลิก ตั้งเวลาสิ้นสุด ให้รีสตาร์ทเครื่องซักผ้าโดยการกดปุ่ม เปิด/ปิด
กรณีการใช้งาน
ในอีก 3 ชั่วโมง คุณต้องการโปรแกรมซักสองชั่วโมงด�ำเนินการเสร็จ เพื่อให้มีการท�ำงานดังนี้ คุณจึงเพิ่มตัวเลือก ตั้งเวลาสิ้นสุด ให้กับโปรแกรมปัจจุบันที่มีการตั้งค่า
3 ชั่วโมง และกดปุ่ม เริ่ม/พัก เมื่อเวลา 14:00 น. จากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เครื่องซักผ้าเริ่มจะท�ำงานในเวลา 15:00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17:00 น.
ตามตัวอย่างช่วงเวลาด้านล่างนี้
14:00
ตั้ง ตั้งเวลาสิ้นสุด ไปที่ 3 ชั่วโมง
15:00
เริ่ม
17:00
สิ้นสุด
��������
34 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 34
2016/8/16 15:24:01
การตั้งค่า
ล็อคป้องกันเด็ก
เปิดเสียง/ปิดเสียง
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กฟังก์ชั่นล็อคป้องกันเด็กจะท�าการล็อคทุก
ปุ่ม อย่างไรก็ตามการล็อคป้องกันเด็กจะยังไม่เปิดใช้ งานจนกว่าคุณจะกดปุ่ม
เริ่ม/ พัก ในขณะหยุดรอ คุณสามารถเปิดประตูหรือเปลี่ยนการตั้งค่า
โดยการกดปุ่มที่เกี่ยวข้องกันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณกดเริ่ม/พัก
เพื่อเริ่มการซักการล็อคป้องกันเด็กจะกลับมาท�างานอีกครั้ง
คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงกดปุ่ม เสียงบี๊บหรือสัญญารเตือนได้ การตั้งค่า
ของคุณจะใช้ได้หลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องใหม่
• เพื่อปิดเสียง กดปุ่ม รอบปั่น และ เลือกการท�ำงาน พร้อมกันนาน 3
วินาที
• เพื่อเลิกการปิดเสียง กดค้างอีกครั้งนาน 3 วินาที
•
•
ล็อคป้องกันเด็ก จะล็อคทุกปุ่มยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด
เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ล็อคป้องกันเด็ก กดค้างปุ่ม อุณหภูมิ และ
รอบปั่น พร้อมๆ กันนาน 3 วินาที
หมายเหตุ
ในการใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าซักเพิ่มเติมในถังหรือเปลี่ยนการตั้งค่ารอบในขณะที่
อยู่ในสถานะ ล็อคป้องกันเด็ก คุณต้องปิดใช้งาน ล็อคป้องกันเด็ก ก่อน
��������
ไทย 35
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 35
2016/8/16 15:24:01
การบ�ำรุงรักษา
โปรดรักษาให้เครื่องซักผ้าสะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ล้างถังซัก
โปรดใช้โปรแกรมนี้เป็นประจ�ำเพื่อล้างถังซักและก�ำจัดแบคทีเรียออก
การเตือนการล้างถังซัก
1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
2. หมุนปุ่มเลือก โปรแกรมซัก ไปที่ต�ำแหน่ง ล้างถังซัก
3. กดปุ่ม เริ่ม/พัก
•
หมายเหตุ
อุณหภูมิของน�ำ้ ส�ำหรับ ล้างถังซัก มีการตั้งค่าไว้ที่ 70 °C ซึ่งจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
เนื่องมาจากฟีเจอร์ของเครื่องซักผ้า อุณหภูมิของน�ำ้ ถูกตั้งที่ 70˚C ในระหว่าง
รอบ ล้างถังซัก แต่ผลแผงควบคุมแสดงได้แค่ 60 ˚C เท่านั้น
•
การเตือนของโปรแกรม ล้างถังซัก จะปรากฏบนหน้าจอหลักหนึ่งครั้ง
เมื่อซักครบ 40 ครั้ง ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรม ล้างถังซัก เป็นประจ�ำ
เมื่อคุณเห็นการเตือนนี้เป็นครั้งแรก คุณสามารถไม่รับการเตือนได้
6 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่การซักครั้งที่ 7 เป็นต้นไป การแจ้งเตือนจะไม่
ปรากฏอีก แต่จะปรากฏอีกครั้งเมื่อซักครบ 40 ครั้งเป็นรอบที่สอง
ข้อควรระวัง
�������������
โปรดอย่าใช้สารท�ำความสะอาดเพื่อท�ำความสะอาดถังซัก สารเคมีตกค้างในถัง
ซักจะท�ำให้ประสิทธิภาพในการซักลดลง
36 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 36
2016/8/16 15:24:02
Smart Check (ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ)
หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ขั้นแรก คุณต้องดาวน์โหลด Samsung Smart Washer ที่ Play Store หรือ Apple Store และติดตั้งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีกล้อง
ฟังก์ชั่น Smart Check ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับโทรศัพท์มือถือรุ่น
Galaxy และ iPhone (เฉพาะในโหมดที่ใช้ได้)
1. กดปุ่ม เลือกการท�ำงาน และ ตั้งเวลาสิ้นสุด ค้างไว้พร้อมกัน 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่โหมด Smart Check
2. เครื่องซักผ้าจะเริ่มขั้นตอนตรวจสอบตัวเองและแสดงรหัสข้อมูลหากมี
การตรวจพบปัญหา
3. เรียกใช้แอปพลิเคชั่น Samsung Smart Washer ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
และแตะ Smart Check
4. น�ำโทรศัพท์มือถือมาใกล้ๆ กับจอแสดงผลที่เครื่องซักผ้าเพื่อให้โทรศัพท์
มือถือและเครื่องซักผ้าหันหน้าหากัน จากนั้นรหัสข้อมูลจะได้รับการ
จ�ำแนกโดยอัตโนมัติโดยแอป
5. เมื่อรหัสข้อมูลที่ได้รับการจ�ำแนกอย่างถูกต้อง แอปจะให้ข้อมูลราย
ละเอียดเกี่ยวกับปัญหาพร้อมการแก้ไข
หมายเหตุ
•
•
•
ชื่อฟังก์ชั่น Smart Check อาจแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา
ถ้าเครื่องซักผ้าสะท้อนแสงบนจอแสดงผล แอปอาจล้มเหลวในการ
จ�ำแนกรหัสข้อมูล
ถ้าแอปล้มเหลวในการจ�ำแนกรหัส Smart Check ต่อเนื่อง ให้ป้อนรหัส
ข้อมูลด้วยตนเองบนหน้าจอแอป
�������������
ไทย 37
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 37
2016/8/16 15:24:02
�������������
การปล่อยน�้ำทิ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ให้ระบายน�้ำภายในถังซักก่อนน�ำผ้าออก
1. ปิดและถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าออกจากปลั๊กไฟ
2. ค่อยๆ กดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรอง (A) เพื่อเปิด
A
3. วางภาชนะขนาดใหญ่ที่ว่างเปล่าลงใกล้ฝา แล้วดึงท่อน�้ำทิ้งฉุกเฉินออก
มาใส่ในภาชนะชณะที่ยังกด ฝาท่อ (B) เอาไว้
�������������
B
C
4. เปิดฝาท่อ ปล่อยน�้ำให้ไหลใน ท่อ (C) ออกไปยังภาชนะ
5. เมื่อเสร็จแล้ว ปิดฝาท่อ และใส่กลับไปในท่อ จากนั้น ปิดฝาครอบตัว
กรอง
หมายเหตุ
น�้ำที่ค้างอยู่อาจมีมากกว่าที่คุณคิด โปรดเตรียมภาชนะขนาดใหญ่
38 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 38
2016/8/16 15:24:02
การท�ำความสะอาด
พื้นผิวของเครื่องซักผ้า
ใช้ผ้านุ่มเช็ดที่มีน�้ำยาท�ำความสะอาดที่ไม่มีสารขัดถู ห้ามฉีดน�้ำลงบนเครื่องซักผ้า
ตะแกรงตัวกรอง
ท�ำความสะอาดตะแกรงตัวกรองของท่อจ่ายน�ำ้ หนึ่งหรือสองครั้งต่อปี
1. ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กสายไฟ
2. ปิดก๊อกน�้ำ
3. คลายและปลดท่อจ่ายน�้ำจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า หุ้มท่อด้วยผ้า
เพื่อป้องกันน�้ำไหลออก
4.
5.
6.
7.
หมายเหตุ
�������������
ใช้คีมดึงตาข่ายกรองออกจากวาล์วน�ำ้ เข้า
จุ่มตาข่ายกรองลึกลงในน�ำ้ เพื่อให้ส่วนต่อจมลงในน�้ำด้วย
ผึ่งตาข่ายกรองให้แห้งสนิทในที่ร่ม
ใส่ตาข่ายกรองกลับไปวาล์วน�้ำเข้า แล้วต่อท่อน�้ำกลับไปที่วาล์วน�้ำเข้า
อีกครั้ง
8. เปิดก๊อกน�้ำ
ถ้าตะแกรงตัวกรองอุดตัน รหัสข้อผิดพลาด “4C” จะปรากฏบนหน้าจอ
ไทย 39
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 39
2016/8/16 15:24:03
�������������
ตัวกรองปั ๊ม
แนะน�าให้ท�าความสะอาดตัวกรองปั๊ม5หรือ6ครั้งต่อปีเพื่อป้องกันการอุดตันการอุดตันของตัวกรองปั๊มอาจลดปฏิกิริยาของฟอง
A
1. ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กสายไฟ
2. การระบายน�้ำที่เหลือค้างภายในถังซัก ดูที่ส่วน “การปล่อยน�้ำทิ้งเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน”
3. ค่อยๆ กดบริเวณด้านบนของที่ปิดตัวกรองเพื่อเปิด
4. บิดปุ่ม ตัวกรองปั๊ม (A) ไปทางซ้าย และปล่อยน�้ำที่ค้างอยู่ออกให้หมด
�������������
5. ท�ำความสะอาดตัวกรองปั๊มโดยใช้แปรงขนนุ่ม ตรวจสอบว่าใบพัดของ
ปั๊มน�้ำทิ้งภายในตัวกรองไม่อุดตัน
6. ใส่ตัวกรองปั๊มกลับคืน และบิดปุ่มตัวกรองกลับทางขวา
หมายเหตุ
•
•
ตัวกรองปั๊มบางตัวจะมีปุ่มนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุกับเด็กๆ เพื่อเปิดปุ่มนิรภัยของตัวกรองปั๊ม กดและบิดทวนเข็ม
นาฬิกา กลไกสปริงภายในปุ่มนิรภัยจะช่วยเปิดตัวกรองออกมา
เพื่อปิดปุ่มนิรภัยของตัวกรองปั๊มบิดตามเข็มนาฬิกาสปริงจะมีเสียงดัง
ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
หมายเหตุ
หากตัวกรองปั๊มเกิดการอุดตัน รหัสข้อมูลจะแสดง“5C” ปรากฎบนจอแสดงผล
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดปิดฝาปิดตัวกรองอย่างเหมาะสมหลังจากท�ำความสะอาดตัวกรอง มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดน�ำ้ รั่ว
โปรดใส่ตัวกรองอย่างเหมาะสมหลังจากท�ำความสะอาดตัวกรอง มิฉะนั้นตัวกรองอาจไม่ท�ำงานหรืออาจท�ำให้เกิดน�ำ้ รั่ว
40 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 40
2016/8/16 15:24:04
ช่องใส่ผงซักฟอก
A
1. ในขณะที่กด สลักคลาย (A) ที่ด้านในของช่อง ให้เลื่อนเพื่อเปิดช่อง
2. น�ำ สลักคลาย และ ที่ใส่น�้ำยาซักผ้า ออกจากช่อง
3. ท�ำความสะอาดช่องโดยให้นำ�้ ไหลผ่านและใช้แปรงขนนุ่ม
�������������
4. ท�ำความสะอาดช่องของที่ใส่ผงซักฟอกด้วยแปรงขนนุ่ม
5. ใส่ สลักคลาย และ ที่ใส่น�้ำยาซักผ้า กลับเข้าช่อง
6. เลื่อนช่องเข้าด้านในเพื่อปิด
หมายเหตุ
เพื่อขจัดผงซักฟอกที่ค้างอยู่ให้ท�าการล้าง และ ปั่นหมาดในขณะที่ถังซักว่างเปล่า
ไทย 41
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 41
2016/8/16 15:24:04
�������������
การคืนสภาพจากการเป็นน�้ำแข็ง
เครื่องซักผ้าอาจกลายเป็นน�ำ้ แข็งเมื่ออุณหภูมิตำ�่ กว่า 0 °C
1.
2.
3.
4.
5.
ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กสายไฟ
เทน�้ำอุ่นบนก๊อกน�ำ้ เพื่อคลายท่อจ่ายน�ำ้ ให้หลวม
ถอดท่อจ่ายน�้ำ และแช่ในน�้ำอุ่น
เทน�้ำอุ่นลงในถังซักและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 10 นาที
ต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับก๊อกน�ำ้ อีกครั้ง
หมายเหตุ
ถ้าเครื่องซักผ้ายังคงไม่ทำ� งานตามปกติ ให้ด�ำเนินการซ�้ำตามขั้นตอนข้างต้นจนกว่าจะสามารถท�ำงานได้ตามปกติ
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
โปรดหลีกเลี่ยงการไม่ใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน
ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ระบายน�้ำออกจากเครื่องซักผ้าและถอดปลั๊กสายไฟ
หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือก ล้าง และ ปั่นหมาด
ตรวจสอบว่าถังซักว่างเปล่า และกดปุ่ม เริ่ม/พัก
เมื่อโปรแกรมด�ำเนินการเสร็จ ให้ปิดก๊อกน�ำ้ และถอดท่อจ่ายน�้ำ
ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กสายไฟ
เปิดประตูเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนในถังซัก
�������������
1.
2.
3.
4.
5.
42 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 42
2016/8/16 15:24:04
การแก้ไขปัญหา
จุดตรวจ
ถ้าคุณพบว่าเกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบที่ตารางด้านล่างนี้ก่อนและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ปัญหา
การด�ำเนินการ
•
•
•
•
•
•
น�ำ้ ไม่เพียงพอหรือน�้ำไหลเข้าเครื่อง
•
•
•
•
•
เปิดน�้ำแบบเต็มที่
ตรวจสอบให้แน่ใจประตูถูกปิดอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�ำ้ ไม่จับตัวเป็นน�้ำแข็ง
ตรวจสอบให้แน่ใจท่อน�้ำจะไม่หักงอหรืออุดตัน
ตรวจสอบดูว่าน�ำ้ มีแรงดันน�้ำเพียงพอ
หลังจากรอบการซักแล้ว ยังมีผง
ซักฟอกยังค้างอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�ำ้ ที่มีแรงดันเพียงพอ
ตรวจสอบว่าได้เติมผงซักฟอกในช่องกลางของที่ใส่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดน�ำ้ ใส่อย่างถูกต้อง
หากใช้ผงซักฟอกชนิดเม็ด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการท�ำงานผงซักฟอกอยู่ในต�ำแหน่งด้านบน
ถอดฝาน�ำ้ ออกและท�ำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก
เครื่องไม่เริ่มท�ำงาน
การแก้ไขปัญหา
•
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย
ตรวจสอบว่าประตูถูกปิดอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าก๊อกน�ำ้ เปิดอยู่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดหรือแตะปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อเปิดใช้เครื่องซักผ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ ล็อคป้องกันเด็ก ไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน�ำ ้ จะได้ยินเสียงเครื่องดังคลิกๆ เสียงนี้แสดงว่าเครื่องก�ำลังตรวจดูว่าฝาเครื่อง
ล็อคอยู่หรือไม่ พร้อมระบายน�้ำออกแบบรวดเร็ว
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ไทย 43
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 43
2016/8/16 15:24:04
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การด�ำเนินการ
•
สั่นมากเกินไปหรือมีเสียงดัง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ไม่ปล่อยน�้ำทิ้งและ/หรือปั่น
•
•
•
การแก้ไขปัญหา
ประตูไม่เปิด
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าติดตั้งได้ระดับบนพื้นแข็งที่ไม่ลื่น
หากพื้นไม่ได้ระดับ ใช้ขาตั้งปรับระดับเพื่อปรับความสูงของเครื่องซักผ้า
ตรวจสอบว่าน�ำหมุดส�ำหรับการขนส่งออกแล้ว
ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น
ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
มอเตอร์อาจมีเสียงรบกวนในระหว่างการท�ำงานตามปกติ
ชุดหมีหรือเสื้อผ้าที่ประดับด้วยโลหะอาจท�าให้เกิดเสียงดังได้ขณะซักนี่เป็นเรื่องปกติ
วัตถุที่เป็นโลหะเช่นเหรียญสามารถก่อให้เกิดเสียงดังได้ หลังเสร็จการซัก น�ำวัตถุเหล่านี้ออกจากถังซักหรือ
ตัวกรอง
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทอดตรงไปตลอดทางจนถึงท่อระบายน�้ำ หากพบปัญหาการะบายน�้ำได้จ�ำกัด ให้
ติดต่อฝ่ายบริการ
ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน
ปิดประตู จากนั้นกดหรือแตะที่ปุ่ม เริ่ม/พัก เพื่อความปลอดภัยของเครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่น เว้นแต่
ประตูจะปิด
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่จับตัวเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำต่อกับระบบระบายน�้ำที่ไม่อุดตัน
หากเครื่องซักผ้าไม่ได้รับไฟฟ้าเพียงพอเครื่องซักผ้าจะไม่ระบายน�้าทิ้งหรือปั่นชั่วคราว
ในทันทีที่เครื่องซักผ้าได้รับไฟฟ้าเพียงพอก็จะเริ่มท�างานตามปกติ
กดหรือแตะที่ เริ่ม/พัก เพื่อหยุดการท�ำงานของเครื่องซักผ้า
อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้กลไกล็อคประตูปลดออก
ประตูจะเปิดไม่ได้จนกว่าจะครบ 3 นาทีหลังจากเครื่องซักผ้าหยุดท�ำงานลงหรือปิดสวิทช์
ตรวจสอบว่าน�้ำในถังซักระบายทิ้งออกหมดแล้ว
ประตูอาจเปิดไม่ออก หากมีน�้ำค้างอยู่ในถังซัก ท่อระบายน�้ำออกจากถังซักและเปิดประตูด้วยตนเอง
ตรวจสอบว่าไฟล็อคประตูจะปิดอยู่ ไฟล็อคประตูจะปิดหลังเครื่องซักผ้าระบายน�้ำออกหมดแล้ว
44 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 44
2016/8/16 15:24:04
ปัญหา
ฟองผงซักฟอกมากเกินไป
ไม่ใช้ผงซักฟอกเพิ่มเติม
การด�ำเนินการ
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าผงซักฟอกอัตโนมัติและน�้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติมีอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าคุณใช้ผงซักฟอกชนิดที่ได้รับค�ำแนะน�ำของตามความเหมาะสม
ใช้ผงซักฟอกชนิดประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการมีฟองมากเกินไป
ลดปริมาณผงซักฟอกส�ำหรับน�้ำอ่อน ปริมาณผ้าซักน้อยหรือผ้าที่ซักสกปรกไม่มาก
ไม่แนะน�ำให้ใช้ผงซักฟอกชนิดไม่มีประสิทธิภาพสูง (Non-HE detergent)
•
•
ตรวจสอบว่าผงซักฟอกและน�ำ้ ยาปรับผ้านุ่มที่เหลือมีไม่เกินขีดจ�ำกัด
ตรวจสอบว่าฟังก์ชั่นจ่ายอัตโนมัติจะเปิดใช้งานอยู่ กับทั้งมีการก�ำหนดค่าความกระด้างของน�ำ้ และค่าความเข้ม
ข้นไว้อย่างถูกต้อง
•
•
•
เสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กไฟที่มีไฟฟ้า
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ปิดประตู และกดหรือแตะที่ เริ่ม/พัก เพื่อเริ่มเครื่องซักผ้า
เพื่อความปลอดภัยของเครื่องซักผ้าจะไม่หมุนหรือปั่น เว้นแต่ประตูจะปิด
ก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มเติมน�ำ ้ จะได้ยินเสียงเครื่องดังคลิกๆ เสียงนี้แสดงว่าเครื่องก�ำลังตรวจดูว่าฝาเครื่อง
ล็อคอยู่หรือไม่ พร้อมระบายน�้ำออกแบบรวดเร็ว
อาจจะมีการหยุดการท�ำงานชั่วคราวหรือช่วงการแช่ผ้าในโปรแกรมการซัก รอสักครู และเครื่องซักผ้าอาจจะ
เริ่มท�ำงาน
ตรวจสอบตาข่ายกรองของท่อน�้ำที่ก๊อกน�ำ้ ประปาไม่อุดตัน ท�ำความสะอาดตาข่ายกรองเป็นระยะๆ
หากเครื่องซักผ้าไม่ได้รับไฟฟ้าเพียงพอเครื่องซักผ้าจะไม่ระบายน�้าทิ้งหรือปั่นชั่วคราวในทันทีที่เครื่องซักผ้า
ได้รับไฟฟ้าเพียงพอก็จะเริ่มท�างานตามปกติ
•
หยุดท�ำงาน
•
•
•
การแก้ไขปัญหา
ไทย 45
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 45
2016/8/16 15:24:04
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การด�ำเนินการ
•
•
•
•
ใช้อุณหภูมิของน�้ำไม่ถูกต้อง
•
•
•
ผ้าที่ซักยังเปียกอยู่ในตอนสิ้นสุด
โปรแกรมการซัก
การแก้ไขปัญหา
น�ำ้ รั่ว
•
•
•
เปิดก๊อกน�้ำทั้งสองก๊อกอย่างเต็มที่
ตรวจสอบว่ามีการเลือกอุณหภูมิถูกต้อง
ตรวจสอบว่าท่อเชื่อมต่อกับก๊อกน�ำ้ อย่างถูกต้อง ล้างแนวท่อน�ำ้
ตรวจสอบว่าเครื่องท�ำน�้ำร้อนตั้งค่าน�้ำร้อนในท่อขั้นต�่ำไว้ที่ 120 °F (49 °C) นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบ
สมรรถนะเครื่องท�ำน�้ำร้อนและอัตราการฟื้นตัว
ถอดท่อน�้ำออกและท�ำความสะอาดตาข่ายกรอง ตาข่ายกรองอาจอุดตัน
ในขณะที่เครื่องซักผ้าท�ำงาน อุณหภูมิของน�้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ส่วนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติตรวจ
สอบอุณหภูมิของน�้ำที่ไหลเข้ามา นี่เป็นเรื่องปกติ
ในขณะที่เครื่องซักผ้าท�ำงาน คุณอาจสังเกตเห็นร้อนและ/หรือน�ำ้ เย็นเล็กน้อยไหลผ่านตัวจ่ายเมื่อเลือกอุณหภูมิ
เย็นหรืออุ่น
นี่เป็นฟังก์ชั่นปกติของคุณสมบัติการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในขณะที่เครื่องซักผ้าก�ำหนดอุณหภูมิของน�ำ้
•
ใช้ความเร็วในการปั่นแบบความเร็วสูงหรือความเร็วสูงพิเศษ
ใช้ผงซักฟอกชนิดประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อลดการมีฟองมากเกินไป
ปริมาณผ้าซักมีน้อยเกินไป ปริมาณผ้าซักมีน้อย (หนึ่งหรือสองชิ้น) อาจท�ำให้เกิดความไม่สมดุลและการปั่น
ไม่สมบูรณ์
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่จับตัวเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าประตูถูกปิดอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าการต่อท่อทั้งหมดแน่นหนาดี
ตรวจสอบว่าท่อน�้ำทิ้งใส่คืนอย่างถูกต้องและระบบท่อระบายน�้ำมีความแน่นหนา
หลีกเลี่ยงการใส่ผ้ามากเกินไป
ใช้ผงซักฟอกชนิดประสิทธิภาพสูง (HE) เพื่อป้องกันการมีฟองมากเกินไป
46 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 46
2016/8/16 15:24:04
ปัญหา
การด�ำเนินการ
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
•
•
•
•
ฟองที่มากเกินไปอาจฝังตัวในซอกและท�ำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ท�ำความสะอาดเครื่องเป็นระยะเพื่อฆ่าเชื้อ
ท�ำความสะอาดซีลประตู (ไดอะแฟรม)
เช็ดภายในเครื่องซักผ้าให้แห้ง หลังจากรอบท�ำความสะอาดเสร็จสิ้น
ไม่มีฟอง (เฉพาะโหมดซักฟอง)
•
•
การใส่ผ้าซักเกินก�ำหนดอาจท�ำให้ไม่เกิดฟอง
ผ้าซักที่ปนเปื้อนคราบสกปรกมากเกินไปอาจไม่ท�ำให้เกิดฟอง
Wi-Fi ไม่ท�ำงาน (เฉพาะโหมด Wi-Fi)
•
•
•
ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านของคุณมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง
ให้แน่ใจว่าเราเตอร์เปิดอยู่และท�ำงานได้ตามปกติ
ให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งรุ่นล่าสุดของแอป Smart Control App
ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพื้นที่
การแก้ไขปัญหา
ไทย 47
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 47
2016/8/16 15:24:04
การแก้ไขปัญหา
รหัสข้อมูล
ถ้าเครื่องซักผ้าไม่ท�ำงาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ปัญหา
4C
การด�ำเนินการ
น�้ำไม่เข้าเครื่อง
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�ำ้ เปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าท่อน�ำ้ ไม่อุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อน�ำ้ จะไม่แข็งตัวเป็นน�้ำแข็ง
• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้ามีการท�ำงานด้วยแรงดันน�้ำพียงพอ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�ำ้ เย็นและน�้ำร้อนการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
• ท�ำความสะอาดตาข่ายกรองที่อาจอุดตัน
หมายเหตุ
เมื่อเครื่องซักผ้าแสดงรหัส "4C" เครื่องซักผ้าจะระบายน�ำ้ ทิ้งเป็นเวลา 3 นาที ในช่วงเวลานี้ ปุ่มเปิดปิดจะใช้
งานไม่ได้
การแก้ไขปัญหา
4C2
•
ตรวจสอบว่าท่อส่งน�ำ้ เย็นท่อมีการเชื่อมต่อที่แน่นหน้ากับก๊อกน�ำ้ เย็น
หากมีการเชื่อมต่อกับก๊อกน�ำ้ ร้อน ผ้าซักอาจมีการเสียรูปทรงในบางโปรแกรมการซัก
5C
ไม่ระบายน�ำ้ ทิ้ง
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่จับตัวเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อ
• ท�ำความสะอาดเศษตัวกรองที่อาจอุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทอดตรงไปตลอดทางจนถึงท่อระบายน�้ำ
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
DC
เครื่องซักผ้าท�ำงานขณะประตูเปิด
• ตรวจสอบว่าประตูถูกปิดอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดกับประตู
OC
ระดับน�ำ้ สูงเกิน
• รีสตาร์ทหลังจากการปั่น
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนจอแสดงผล ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุงในท้องถิ่น
48 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 48
2016/8/16 15:24:05
ปัญหา
LC
การด�ำเนินการ
ตรวจสอบท่อระบายน�ำ้
• ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำที่วางอยู่บนพื้น
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่จับตัวเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หมายเหตุ
เมื่อเครื่องซักผ้าแสดงรหัส "LC/LC1" เครื่องซักผ้าจะระบายน�้ำทิ้งเป็นเวลา 3 นาที ในช่วงเวลานี้ ปุ่มเปิดปิด
จะใช้งานไม่ได้
LC1
UB
การปั่นไม่ท�ำงาน
• ตรวจสอบว่าผ้าซักถูกกระจายออกเท่าๆ กัน
• ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นผิวที่เรียบ มั่นคง
• กระจายผ้าซักใหม่ หากต้องการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน�้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้าย
อาจให้ผลไม่เป็นที่นา่ พอใจและข้อความ“UB”จะปรากฎที่จอแสดงผล
3C
ตรวจสอบมอเตอร์ส�ำหรับการท�ำงาน
• ลองรีสตาร์ทโปรแกรมการซักใหม่
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ต้องมีการตรวจสอบระบบควบคุมอิเล็คโทรนิคส์ (ข้อผิดพลาดจากแรงดันไฟฟ้าเกิน)
UC
•
•
•
ตรวจสอบ PCB และการเดินสาย
ตรวจสอบว่าไฟฟ้ามีการจ่ายไฟตามปกติ
หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
การแก้ไขปัญหา
ตรวจพบแรงดันกระแสไฟฟ้าต�ำ่
•
•
ตรวจสอบว่ามีการเสียบปลั๊กสายไฟ
หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ไทย 49
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 49
2016/8/16 15:24:05
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
HC
1C
การด�ำเนินการ
ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนสูง
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
เซ็นเซอร์ระดับน�้ำไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง
• ลองปิดเครื่องและเริ่มต้นซักรอบใหม่
• ตรวจสอบสายเซนเซอร์วัดระดับน�้ำ
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หมายเหตุ
เมื่อเครื่องซักผ้าแสดงรหัส "1C" เครื่องซักผ้าจะระบายน�้ำทิ้งเป็นเวลา 3 นาที ในช่วงเวลานี้ ปุ่มเปิดปิดจะใช้
งานไม่ได้
AC
ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างสายเมนกับซับ PBA
• ลองปิดเครื่องและเริ่มต้นซักรอบใหม่
• หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
การแก้ไขปัญหา
หากรหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนจอแสดงผล ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุงในท้องถิ่น
50 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 50
2016/8/16 15:24:05
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ผังการดูแลผ้า
สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นค�ำแนะน�ำในการดูแลผ้า ฉลากการดูแลผ้าประกอบด้วยสัญลักษณ์สี่อย่างตามล�ำดับ: การซัก การฟอกขาว การอบแห้ง และการรีด (ตลอดจน
การซักแห้ง ถ้าจ�ำเป็น) การใช้สัญลักษณ์ช่วยให้มีความสม�่ำเสมอระหว่างผู้ผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายทั้งส�ำหรับผ้าในประเทศและผ้าที่น�ำเข้า โปรดปฏิบัติตามฉลากการดูแล
เพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและลดปัญหาในการซัก
ผ้าหนา
ห้ามรีด
ผ้าบาง
ซักแห้งด้วยสารท�ำละลายใดก็ได้
ซักได้ที่ความร้อน 95 ˚C
ซักแห้งเท่านั้น
ซักได้ที่ความร้อน 60 ˚C
ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น�้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ
R113 เท่านั้น
ซักได้ที่ความร้อน 40 ˚C
ซักแห้งด้วยน�้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
ซักได้ที่ความร้อน 30 ˚C
ห้ามซักแห้ง
ซักมือ
ห้ามแขวน
ซักแห้งเท่านั้น
แขวนได้
ใช้สารฟอกในน�้ำเย็น
ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
ห้ามใช้สารฟอก
ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200 ˚C
ใช้เครื่องอบ ความร้อนต�่ำ
สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150 ˚C
ห้ามใช้เครื่องอบ
สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 ˚C
������������
ไทย 51
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 51
2016/8/16 15:24:11
������������
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
•
������������
•
•
•
อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสาย
ไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น
ประหยัดน�้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)
52 ไทย
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 52
2016/8/16 15:24:11
ข้อมูลจ�ำเพาะ
“ * ” เครื่องหมายดอกจันทน์หมายถึงโหมดตัวแปรและอาจเป็นได้ตั้งแต่ (0-9) หรือ (A-Z)
ประเภท
เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า
ชื่อรุ่น
WW80J42****
WW70J42****
ขนาด
ก 600 มม. X ล 600 มม. X ส 850
มม.
ก 600 มม. X ล 550 มม. X ส 850
มม.
แรงดันน�้ำ
50 kPa ~ 800 kPa
น�้ำหนักสุทธิ
62 กก.
59 กก.
ความจุในการซักและการปั่นหมาด
8.0 กก.
7.0 กก.
ขณะซัก
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ซักและอบร้อน
รอบปั่น
ปั๊ม
การหมุนปั่นหมาด
220 โวลต์
80 วัตต์
240 โวลต์
80 วัตต์
220 โวลต์
2000 วัตต์
240 โวลต์
2400 วัตต์
220 - 240 โวลต์
500 วัตต์
30 วัตต์
1200 รอบต่อนาที
หมายเหตุ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ โดยมิจ�ำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
������������
ไทย 53
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 53
2016/8/16 15:24:11
บันทึก
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 54
2016/8/16 15:24:11
บันทึก
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 55
2016/8/16 15:24:11
ถ้าคุณมีค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/support
DC68-03755E-00
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_TH.indd 56
2016/8/16 15:24:12
Washing Machine
User manual
WW80J4***** / WW70J4*****
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 1
2016/8/10 15:47:47
Contents
Contents
Safety information
3
What you need to know about the safety instructions
Important safety symbols
Important safety precautions
3
3
4
Installation
13
What’s included
Installation requirements
Step-by-step installation
13
15
17
Before you start
23
Initial settings
Laundry guidelines
Detergent drawer guidelines
23
24
26
Operations
29
Control panel
Simple steps to start
Course overview
Settings
29
31
32
35
Maintenance
36
Eco drum clean
Smart check
Emergency drain
Cleaning
Recovery from freezing
Care against an extended time of disuse
36
37
38
39
42
42
Troubleshooting
43
Checkpoints
Information codes
43
48
Specifications
51
Fabric care chart
Protecting the environment
Specification sheet
51
52
53
2 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 2
2016/8/10 15:47:48
Safety information
What you need to know about the safety instructions
Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently
operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual
in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its
intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense,
caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your
washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning
signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service
centre or find help and information online at www.samsung.com.
Safety information
Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important
information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read
this manual to take full advantage of your washing machine’s many benefits and features.
Important safety symbols
What the icons and signs in this user manual mean:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property
damage.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
NOTE
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
English 3
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 3
2016/8/10 15:47:50
Safety information
Safety information
These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.
Read all instructions before using the appliance.
As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To
safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when
using it.
Important safety precautions
WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when
using your appliance, follow basic precautions, including the following:
Do not let children (or pets) play in or on your washing machine.
The washing machine door does not open easily from the inside and
children may be seriously injured if trapped inside.
This appliance is not to be used by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
4 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 4
2016/8/10 15:47:50
This appliance should be positioned so that the power plug, the water
supply taps, and the drain pipes are accessible.
Safety information
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must
not obstruct the openings.
The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that
old hose-sets should not be reused.
CAUTION
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal
cut-out, this appliance must not be supplied through an external
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and off by the utility.
Critical installation warnings
WARNING
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product,
or injury.
The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.
Plug the power cord into an AC 220 - 240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket
for this appliance only. Never use an extension cord.
• Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power
cord may result in electric shock or fire.
• Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the
product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power
plug into the wall socket firmly.
English 5
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 5
2016/8/10 15:47:51
Safety information
Safety information
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
• Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
• Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.
If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires
within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.
• If a child places a bag over its head, it may suffocate.
When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service
centre.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
• This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
• Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure
that it is in accordance with local and national regulations.
Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to
direct sunlight or water (rain drops).
Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.
• Frost may cause the tubes to burst.
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
• This may result in electric shock or fire.
Do not use an electric transformer.
• This may result in electric shock or fire.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
• This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord,
insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the
appliance.
• This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
• Unplug the power plug by holding the plug.
6 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 6
2016/8/10 15:47:51
Failure to do so may result in electric shock or fire.
Safety information
•
Installation cautions
CAUTION
This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
• Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
• Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with
the product.
Critical usage warnings
WARNING
If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your
nearest service centre.
• Do not touch the power plug with wet hands.
• Failure to do so may result in electric shock.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service centre.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
• Do not use a ventilating fan.
• A spark may result in an explosion or fire.
Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the
appliance, remove the washing machine door lever.
• If trapped inside the product, children may suffocate to death.
Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the
washing machine before using it.
Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or
other inflammable or explosive substances.
• This may result in electric shock, fire, or an explosion.
English 7
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 7
2016/8/10 15:47:51
Safety information
Safety information
Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature
washing/drying/spinning).
• Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be
slippery. This may result in injury.
• Opening the door by force may result in damage to the product or injury.
Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.
• This may result in injury.
Do not touch the power plug with wet hands.
• This may result in electric shock.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
• Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in
electric shock or fire.
Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do
not let children climb in or onto the appliance.
• This may result in electric shock, burns or injury.
Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.
• This may result in injury.
Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull
it straight out of the outlet.
• Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
• Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
• When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service
centre.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the
power plug.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or
during a thunder or lightning storm.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you
nearest Samsung Customer Service.
• This may result in electric shock or fire.
8 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 8
2016/8/10 15:47:51
CAUTION
When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt,
food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft
cloth.
• Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.
Safety information
Usage cautions
The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing
machine.
• If the glass is broken, it may result in injury.
After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap
slowly.
Open the water tap slowly after a long period of non-use.
• The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part
or result in a water leak.
If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
• If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may
result in electric shock or fire.
Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get
caught in the door.
• If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing
machine, or result in a water leak.
Turn the water supply off when the washing machine is not being used.
Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.
• Failure to do so may result in property damage or injury.
Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance
(e.g. waste, thread, hair, etc.).
• If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may
cause a water leak.
Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that
there is no water leak before using the product.
• If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.
The product you have purchased is designed for domestic use only.
English 9
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 9
2016/8/10 15:47:52
Safety information
Safety information
Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the
product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no
responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such
misuse.
Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted
cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
• This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
• As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems
with the product.
Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.
• This may result in injury due to a malfunction.
Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.
• This may result in burns or injury.
Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a
special cycle for washing these items.
(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat
suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.
• Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label.
This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due
to abnormal vibrations.
• Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come
off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage
error.
Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.
• This may result in electric shock or injury due to a water leak.
Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.
• This may result in burns.
Do not insert your hand into the detergent drawer.
• This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
• The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent.
Remove the guide when using powder detergent.
Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the
washing machine.
• This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of
pets due to the abnormal vibrations.
10 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 10
2016/8/10 15:47:52
Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops
or massage clinics.
• This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.
Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long
periods of time.
• This may cause the drum to rust.
• If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to
the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.
Safety information
Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
• This may result in electric shock or injury.
Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry
contaminated by dry cleaning detergent.
• This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation
of the oil.
Do not use water from water cooling/heating devices.
• This may result in problems with the washing machine.
Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.
• If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with
the product, discolouration, rust, or bad odours.
Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.
Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
• Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.
Do not use hardened detergent.
• If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.
Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
• Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive
damage to the appliance.
Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.
Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle,
water temperature and additional functions.
• This may result in discoloration or fabric damage.
Take care that children’s fingers are not caught in the door when you close it.
• Failure to do so may result in injury.
English 11
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 11
2016/8/10 15:47:52
Safety information
Safety information
Critical cleaning warnings
WARNING
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use the a strong acidic cleaning agent.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
• This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
12 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 12
2016/8/10 15:47:53
Installation
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and
to prevent accidents when doing laundry.
What’s included
01
02
Installation
Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with
the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.
09
03
10
11
04
05
12
06
07
08
01 Release lever
02 Detergent drawer
03 Control panel
04 Door
05 Drum
06 Lint filter
07 Emergency drain tube
08 Filter cover
09 Worktop
10 Power plug
11 Drain hose
12 Levelling feet
English 13
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 13
2016/8/10 15:47:55
Installation
Bolt caps
Hose guide
Cold water hose
Hot water hose
Liquid detergent container
Installation
Spanner
Cap fixer
NOTE
•
•
•
Bolt caps : The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
Hot water hose: Applicable models only.
Liquid detergent container: Applicable models only.
14 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 14
2016/8/10 15:47:58
Installation requirements
Water supply
AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit
breaker is required
• Use an individual branch circuit specific
to the washing machine
To ensure proper grounding, the washing
machine comes with a power cord featuring
a three-prong grounding plug for use in a
properly installed and grounded outlet.
Check with a qualified electrician or
serviceperson if you are not sure about the
grounding.
Do not modify the provided plug. If it does
not fit the outlet, call a qualified electrician
to install a proper outlet.
A proper water pressure for this washing
machine is between 50 kPa and 800 kPa.
Water pressure less than 50 kPa may cause
the water valve not to close completely. Or,
it may take longer to fill the drum, causing
the washing machine to turn off. Water taps
must be within 120 cm from the rear of the
washing machine so that the provided inlet
hoses reach the washing machine.
To reduce the risk of leaks:
• Make sure water taps are easily
accessible.
• Turn off the taps when the washing
machine is not in use.
• Check for any leaks at the water inlet
hose fittings on a regular basis.
•
WARNING
•
•
•
•
Do NOT use an extension cord.
Use only the power cord that comes
with the washing machine.
Do NOT connect the ground wire to
plastic plumbing, gas lines, or hot water
pipes.
Improperly connected grounding
conductors may cause electric shock.
Installation
Electrical supply and grounding
CAUTION
Before using the washing machine for the
first time, check all connections at the water
valve and taps for any leaks.
Drain
Samsung recommends a standpipe in
height of 60~90 cm. The drain hose must
be connected through the hose clip to the
standpipe, and the standpipe must fully
cover the drain hose.
English 15
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 15
2016/8/10 15:47:58
Installation
Installation
Flooring
For best performance, the washing
machine must be installed on a solid floor.
Wood floors may need to be reinforced
to minimize vibration and/or unbalanced
loads. Carpeting and soft tile surfaces are
not a good resistance to vibrations and may
cause the washing machine to move slightly
during the spin cycle.
CAUTION
Do NOT install the washing machine on a
platform or a poorly supported structure.
Alcove or closet installation
Minimum clearance for stable operation:
Sides
25 mm
Rear
50 mm
Top
25 mm
Front
550 mm
If both the washing machine and a dryer
are installed in the same location, the front
of the alcove or closet must have at least
a 550 mm unobstructed air opening. Your
washing machine alone does not require a
specific air opening.
Water temperature
Do not install the washing machine in areas
where water may freeze as the washing
machine always retains some water in its
water valves, pumps, and/or hoses. Frozen
water left in the connection parts may
cause damage to belts, the pump, and other
components of the washing machine.
16 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 16
2016/8/10 15:47:58
Step-by-step installation
STEP 1 Select a location
Installation
Location requirements:
• Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
• Away from direct sunlight
• Adequate room for ventilation and wiring
• The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
• Away from a heat source
STEP 2 Remove the shipping bolts
Unpack the product package and remove all
shipping bolts.
1. Loosen all shipping bolts on the rear of
the machine using the supplied spanner.
2. Fill the holes with the supplied plastic
bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.
WARNING
Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic
bags, polystyrene, etc.) out of children’s reach.
English 17
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 17
2016/8/10 15:47:59
Installation
STEP 3 Adjust the levelling feet
Installation
1. Gently slide the washing machine into
position. Excessive force may damage
the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually
adjusting the levelling feet.
3. When levelling is complete, tighten the
nuts using the spanner.
STEP 4 Connect the water hose
The provided hose adaptor may differ with the model. This step guides you through
connecting the connector-type adaptor. If you are provided with the screw-type adaptor, go
to 7.
Connect the water hose to the water tap.
A
1. Remove the adaptor (A) from the water
hose (B).
B
18 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 18
2016/8/10 15:48:00
2. Use a Philips screwdriver to loosen four
screws on the adaptor.
Installation
3. Hold the adaptor and turn part (C) in the
arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

C
C
E
4. Insert the adaptor into the water tap,
and tighten the screws while lifting up
the adaptor.
5. Turn part (C) in the arrow direction to
tighten it.
6. While holding down part (E), connect the
water hose to the adaptor. Then, release
part (E). The hose fits into the adaptor
with a clicking sound.
English 19
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 19
2016/8/10 15:48:03
Installation
Installation
7. If you are using a screw type of water
tap, use the provided screw-type
adaptor to connect to the water tap as
shown.
8. Connect the other end of the water
hose to the inlet valve on the back of
the washing machine. Turn the hose
clockwise to tighten.
9. Open the water tap and check if there
are any leaks around the connection
areas. If there are water leaks, repeat the
steps above.
WARNING
Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service
centre. Otherwise, this may cause electric shock.
CAUTION
Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a
longer, high-pressure hose.
20 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 20
2016/8/10 15:48:06
NOTE
•
•
After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by
pulling the water hose downwards.
Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the
spacer ring before inserting the tap into the adaptor.
1. Connect the red end of the hot water
hose to the hot water inlet on the back
of the machine.
2. Connect the other end of the hot water
hose to the hot water tap.
Installation
For models with an additional hot water
inlet:
Aqua hose (applicable models only)
The aqua hose alerts users of a risk of water
leaks. It senses the water flow and turns red
on the centre indicator (A) in case of a leak.
A
English 21
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 21
2016/8/10 15:48:07
Installation
STEP 5 Position the drain hose
The drain hose can be positioned in three ways:
Installation
Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height
of between 60 cm and 90 cm (*) from the
floor. To keep the spout of the drain hose
bent, use the supplied plastic hose guide (A).
Secure the guide to the wall using a hook to
ensure stable drainage.
A
ln a sink drain pipe
The drain pipe must be above the sink
siphon so that the end of the hose is at least
60 cm above the floor.
ln a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm
and 90 cm high (*). It is advisable to use
a 65 cm high vertical pipe. Make sure the
drain hose is connected to the stand pipe at
a slant.
Drain standpipe requirements:
• Minimum diameter of 5 cm
• Minimum carry-away capacity of 60
litres per minute
STEP 6 Turn on the washing machine
Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical
outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press Power to turn on the washing
machine.Before you start
22 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 22
2016/8/10 15:48:07
Before you start
Initial settings
Run Calibration (recommended)
Calibration ensures accurate weight
detection by the washing machine. Make
sure the drum is empty before running
Calibration.
Before you start
1. Power off, and then power on the
washing machine.
2. Hold down Temp. and Delay End
simultaneously for 3 seconds to enter
Calibration mode. The “CB” message
appears.
3. Press Start/Pause to run the
Calibration cycle.
4. The drum will rotate clockwise
and counter-clockwise for about 3
minutes.
5. When the cycle is complete, “0” appears
on the display and the washing machine
will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for
use.
English 23
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 23
2016/8/10 15:48:07
Before you start
Laundry guidelines
STEP 1 Sort
STEP 2 Empty pockets
Sort the laundry according to these
criteria:
Empty all the pockets of your laundry
items
Before you start
•
•
•
•
Care Label: Sort the laundry into cottons,
mixed fibres, synthetics, silks, wools, and
rayon.
Colour: Separate whites from colours.
Size: Mixing different-sized items
together in the drum improves the
washing performance.
Sensitivity: Wash delicate items
separately using an Easy Iron option for
pure, new woollen items, curtains, and
silk items. Check the labels on the items.
•
Turn clothing with buttons and
embroideries inside out
•
•
NOTE
Make sure to check the care label on the
clothing, and sort them accordingly before
starting the wash.
Metal objects such as coins, pins, and
buckles on clothing may damage other
laundry items as well as the drum.
If pants or jacket zippers are open while
washing, the drum may be damaged.
Zippers should be closed and fixed with
a string.
Clothing with long strings may become
entangled with other clothes. Make sure
to tie the strings before starting the
wash.
STEP 3 Use a laundry net
•
•
•
Brassieres (water washable) must be
placed in a laundry net. Metal parts of
the brassieres may break through and
tear other laundry items.
Small, light clothing such as socks,
gloves, stockings, and handkerchiefs
may become caught around the door.
Place them inside a fine laundry net.
Do not wash the laundry net by itself
without other laundry. This may cause
abnormal vibrations that could move the
washing machine and result in injury.
24 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 24
2016/8/10 15:48:08
STEP 4 Prewash (if necessary)
Select the Prewash option for the selected
course if the laundry is heavily soiled. Do
not use the Prewash option when detergent
is manually added into the drum.
STEP 5 Determine the load capacity
NOTE
When washing bedding or bedding covers,
the wash time may be lengthened or the
spin efficiency may be reduced. For bedding
or bedding covers, the recommended
maximum spin cycle speed is 800 rpm, and
the load capacity is 1.5~2.0 kg or less.
•
•
Follow the detergent manufacturer’s
recommendations based on the weight
of the laundry, the degree of soiling, and
the hardness of the water in your local
area. If you are not sure about the water
hardness, contact a local water authority.
Do not use detergent that tends to be
hardened or solidified. This detergent
may remain after the rinse cycle,
blocking the drain outlet.
CAUTION
When washing wool using the wool course,
use only a neutral liquid detergent. If used
with the Wool course, powder detergent
may remain on the laundry and discolour
the laundry.
Before you start
Do not overload the washing machine.
Overloading may cause the washing
machine to not wash properly. For the load
capacity for the type of clothing, see page
32.
NOTE
CAUTION
If the laundry is unbalanced and the “UB”
information code is displayed, redistribute
the load. Unbalanced laundry may reduce
the spinning performance.
STEP 6 Apply a proper detergent
type
The type of detergent depends on the type
of fabric (cotton, synthetic, delicate items,
wool), colour, wash temperature, and degree
of soiling. Always use “low suds” laundry
detergent, which is designed for automatic
washing machines.
English 25
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 25
2016/8/10 15:48:08
Before you start
Detergent drawer guidelines
The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the
main wash, the middle compartment for fabric softeners, and the right compartment for the
preliminary wash.
Prewash compartment: Apply
prewash detergent or starch.
Main-wash compartment: Apply
02
main-wash detergent, water softener,
soaking detergent, bleach, and/or stain
removers.
01
Before you start
A
03
Softener compartment: Apply
additives such as fabric softener. Do not
exceed the max line (A).
CAUTION
•
•
•
Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
Do not use the following types of detergent:
• Tablet or capsule types
• Ball or net types
To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric
softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
To apply washing agents to the detergent drawer
1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the
.
main-wash compartment as instructed
or recommended by the manufacturer.
To use liquid detergent, see page 28.
26 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 26
2016/8/10 15:48:11
3. Apply fabric softener to the
softener
compartment. Do not exceed the max
line (A).
A
prewash
prewash detergent to the
compartment as instructed or
recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.
Before you start
4. If you want to prewash, apply
CAUTION
•
•
•
Do not apply powder detergent to the
liquid container.
Concentrated fabric softener must be
diluted with water before applied.
Do not apply main-wash detergent to
the
softener compartment.
English 27
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 27
2016/8/10 15:48:11
Before you start
To use liquid detergent (applicable models only)
First insert the provided liquid container
in the
main-wash compartment. Then,
apply liquid detergent to the container
below the marked max line (A).
CAUTION
A
•
Before you start
•
Do not exceed the max line that is
marked inside the container.
Remove the liquid container if using
powder detergent.
28 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 28
2016/8/10 15:48:11
Operations
Control panel
08
02
01
03
04
05
06
07
09
01 Cycle Selector
02 Display
The display shows current cycle information and estimated time
remaining, or an information code when a problem occurs.
Press to change the water temperature for the current cycle.
Press to change the spinning speed for the current course.
•
04 Spin
Rinse Hold (No indicator) : The final rinse process is suspended so
that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a
Operations
03 Temp.
Turn the dial to select a cycle.
drain or spin process.
•
: The drum does not spin after the final drain process.
No Spin
Press to select an option from Intensive(
05 Options
Intensive(
(
) + Prewash(
) + Rinse+(
), Intensive(
), Intensive(
), Prewash(
) + Rinse+(
) + Prewash(
), Rinse+(
),
), Prewash
) + Rinse+(
). Press
again to deselect.
Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based
on your settings, the start time of the cycle will be determined by
06 Delay End
the machine’s internal logic. For example, this setting is useful for
programming your machine to finish a wash at the time you normally
return home from work.
•
Press to choose a preset unit of hours.
English 29
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 29
2016/8/10 15:48:16
Operations
Select this function to effectively remove stains from the laundry by
07 Soak
adding the soaking time to the current cycle.
•
This function is only available with 6 cycles: Cotton, e Cotton,
Synthetics, Denim, Baby Care and Sports Wear.
08 Power
Press to turn on/off the washing machine.
09 Start/Pause
Press to start or stop an operation.
Operations
30 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 30
2016/8/10 15:48:16
Simple steps to start
2
1
6
3
4
5
Press Power to turn on the washing machine.
Turn the Cycle Selector to select a course.
Change the cycle settings (Temp. and Spin) as necessary.
To add an option, press Options. Use the button again to choose a preferred item.
The machine provides two quick menus of Delay End, and Soak for your convenience. If
you want to use one, press the corresponding button.
6. Press Start/Pause.
1.
2.
3.
4.
5.
Operations
To change the cycle during operation
1. Press Start/Pause to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press Start/Pause again to start the new cycle.
English 31
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 31
2016/8/10 15:48:17
Operations
Course overview
Standard courses
Max load
(kg)
Course
Description
•
COTTON
•
COTTON
Operations
Optimal performance with lower energy
for cotton fabrics, bed linens, table linens,
underwear, towels, or shirts. For energy saving,
the actual washing temperature may be lower
than specified.
Max
3
•
Featuring an additional spin process to
effectively remove moisture from laundry.
-
-
•
Featuring an additional rinse process after
applying fabric softener to the laundry.
-
-
•
Cleans the drum by removing dirt and bacteria
from the drum.
Perform once every 40 washes with no
detergent or bleach applied.
Make sure the drum is empty.
Do not use any cleaning agents for cleaning the
drum.
-
-
•
For lightly soiled garments in less than 2.0 kg
that you want to wash quickly.
2
2
•
Featuring a higher water level in the main
wash and an extra rinse cycle to ensure that no
powder detergent remains.
3
3
•
ECO DRUM CLEAN
•
•
15’ QUICK WASH
Max
4
SYNTHETICS
RINSE+SPIN
For cottons, bed linens, table linens, underwear,
towels, or shirts.
The washing time and the rinse count are
automatically adjusted according to the load.
For blouses or shirts that are made of polyester
(diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or
the like.
•
SPIN
8kg
7kg
model model
DENIM
32 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 32
2016/8/10 15:48:18
Max load
(kg)
Course
Description
•
WOOL
•
•
BABY CARE
•
SPORTS WEAR
The wool course features gentle cradling
and soaking to protect the wool fibres from
shrinkage/distortion.
A neutral detergent is recommended.
2
2
Featuring a high-temperature wash and extra
rinses to help remove the remaining detergent
effectively.
4
3
Use this cycle to wash exercise wear such as
sports jerseys, training pants, shirts/tops and
other performance clothing.
2.5
2
Featuring additional rinses and reduced
spinning to ensure that the laundry is washed
gently and rinsed thoroughly.
4
3
Options
Option
Intensive
Pre Wash
Rinse+
Operations
•
DARK GARMENT
8kg
7kg
model model
Description
•
For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is
longer than normal.
•
This will add a preliminary washing cycle before the main
wash cycle.
•
Press this button to add additional rinse cycles.
English 33
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 33
2016/8/10 15:48:24
Operations
Delay End
You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a
delay of between 1 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time
the wash will finish.
1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press Delay End repeatedly until a desired end time is set.
3. Press Start/Pause.
The corresponding indicator turns on with the clock running.
4. To cancel the Delay End, restart the washing machine by pressing Power.
Real-life case
You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the Delay End
option to the current cycle with the 3-hour setting, and press Start/Pause at 2:00 p.m. Then,
what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.
Provided below is the time line for this example.
Operations
2:00 pm
Set the Delay End to 3 hours
3:00 pm
Start
5:00 pm
End
34 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 34
2016/8/10 15:48:25
Settings
Child Lock
Sound On/Off
To prevent accidents involving children, the
Child Lock function locks all buttons.
However, Child Lock does not activate until
you press Start/Pause.
In the holding state, you can open the
door or change settings by pressing
corresponding buttons. However, once
you press Start/Pause to start the washing
machine, the Child Lock will be reactivated.
• Child Lock locks all buttons except for
Power.
• To activate or deactivate Child Lock, hold
down Temp. and Spin simultaneously for
3 seconds.
You can turn on or off the key tone, beep,
or alarm. Your setting will remain effective
after you restart the machine.
• To mute the sound, hold down Spin and
Options simultaneously for 3 seconds.
• To unmute the sound, hold down again
for 3 seconds.
Operations
NOTE
To add detergent, put more laundry in the
drum, or change the cycle settings whilst
in the Child Lock state, you must first
deactivate the Child Lock.
English 35
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 35
2016/8/10 15:48:25
Maintenance
Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life
cycle.
Eco drum clean
Perform this course regularly to clean the
drum and to remove bacteria from it.
1. Press Power to turn on washing
machine.
2. Turn the Cycle Selector to select ECO
DRUM CLEAN.
3. Press Start/Pause.
NOTE
Maintenance
The water temperature for ECO DRUM
CLEAN is set to 70 °C, which cannot be
changed.
Due to the features of the washing machine,
the water temperature is set to 70 ˚C during
the Eco Drum Clean cycle, but the display
can only show 60 ˚C on the control panel.
ECO DRUM CLEAN reminder
•
•
The ECO DRUM CLEAN reminder appears
on the main screen once every 40
washes. It is advisable to perform the
ECO DRUM CLEAN regularly.
When you first see this reminder,
you can ignore the reminder for 6
consecutive times. From the 7th wash,
the reminder does not appear. However,
it appears again on the second 40th
wash.
CAUTION
Do not use any cleaning agents for cleaning
the drum. Chemical residue in the drum
deteriorates the washing performance.
36 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 36
2016/8/10 15:48:25
Smart check
To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app at the Play
Store or the Apple Store, and install it on a mobile device featuring a camera operation.
The Smart Check function has been
optimized for Galaxy & iPhone series
(applicable models only).
•
•
•
The function name, Smart Check, may
differ depending on the language.
If the washing machine reflets light
on the display, the app may fail to
recognize the information code.
If the app fails to recognize the Smart
Check code consecutively, enter the
information code manually onto the app
screen.
Maintenance
1. Press and hold Options and Delay End
simultaneously for 3 seconds to enter
the Smart Check mode.
2. The washing machine starts the selfdiagnosis procedure and displays
an information code if a problem is
detected.
3. Run the Samsung Smart Washer app
on your mobile device, and tap Smart
Check.
4. Put the mobile device close to the
washing machine’s display so that the
mobile device and the washing machine
face each other. Then, the information
code will be recognized automatically by
the app.
5. When the information code is
recognized correctly, the app provides
detailed information about the problem
with applicable counteractions.
NOTE
English 37
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 37
2016/8/10 15:48:25
Maintenance
Emergency drain
In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.
1. Power off and unplug the washing
machine from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the filte
cover (A) to open.
A
3. Put an empty, spacious container around
the cover, and stretch the emergency
drain tube to the container while holding
the tube cap (B).
Maintenance
B
C
4. Open the tube cap and let water in the
tube (C) flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and
reinsert the tube. Then, close the filter
cover.
NOTE
Use a spacious container because the water
in the drum may be more than expected.
38 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 38
2016/8/10 15:48:27
Cleaning
Surface of the washing machine
Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the
washing machine.
Mesh filter
Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.
1. Turn off the washing machine, and
unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose
from the back of the washing machine.
Cover the hose with a cloth to prevent
water from gushing out.
Maintenance
4. Use pliers to pull out the mesh filter
from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in
water so that the threaded connector is
also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the
shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet
valve, and reconnect the water hose to
the inlet valve.
8. Open the water tap.
NOTE
If the mesh filter is clogged, an information code of “4C” appears on the screen.
English 39
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 39
2016/8/10 15:48:29
Maintenance
Pump filter
It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged
pump filter may reduce the bubble effect.
A
1. Turn off the washing machine, and
unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the
drum drum. See the “Emergency drain”
section.
3. Gently press the top area of the filte
cover to open.
4. Turn the pump filter (A) knob to the left,
and drain off the remaining water.
Maintenance
5. Clean the pump filter using soft brushes.
Make sure the drain pump propeller
inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the
filter knob to the right.
NOTE
•
•
Some pump filters feature a safety knob
that is designed to prevent accidents
by children. To open the safety knob
of the pump filter, push in and turn it
anticlockwise. The spring mechanism of
the safety knob helps open the filter.
To close the safety knob of the pump
filter, turn it clockwise. The spring makes
a rattling sound, which is normal.
NOTE
If the pump filter is clogged, an information code of “5C” appears on the screen.
40 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 40
2016/8/10 15:48:31
CAUTION
•
•
Make sure the filter cap is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may
cause a leak.
Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an
operational failure or a leak.
Detergent Drawer
A
1. While holding down the release lever (A)
on the inner of the drawer, slide open
the drawer.
2. Remove the release lever and the liquid
detergent container from the drawer.
3. Clean the drawer components in flowing
water using a soft brush.
Maintenance
4. Clean the drawer recess using a soft
brush.
5. Reinsert the release lever and the liquid
detergent container to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.
English 41
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 41
2016/8/10 15:48:31
Maintenance
NOTE
To remove remaining detergent, perform the RINSE+SPIN course with the drum being empty.
Recovery from freezing
The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
Reconnect the water hose to the water tap.
NOTE
If the washing machine still doesn’t operate normally, repeat the above steps until it operates
normally.
Care against an extended time of disuse
Avoid leaving the washing machine unused for an extended time.
If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.
Turn the Cycle Selector to select a RINSE+SPIN.
Empty the drum, and press Start/Pause.
When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
Open the door to let air circulate through the drum.
Maintenance
1.
2.
3.
4.
5.
42 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 42
2016/8/10 15:48:32
Troubleshooting
Checkpoints
If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the
suggestions.
Problem
Action
Does not start.
Water supply is
insufficient, or no
water is supplied.
•
•
•
•
•
Fully open the water tap.
Make sure the door is properly closed.
Make sure the water supply hose is not frozen.
Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.
Make sure there is sufficient water pressure.
•
Make sure the washing machine is running with sufficient
water pressure.
Make sure the detergent is added to the centre of the
detergent drawer.
Make sure the rinse cap is inserted properly.
If using granular detergent, make sure the detergent selector
is in the upper position.
Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.
After a cycle,
detergent remains in
the detergent drawer.
•
•
•
•
•
•
Troubleshooting
•
Make sure the washing machine is plugged in.
Make sure the door is properly closed.
Make sure the water taps are open.
Make sure to press or tap Start/Pause to start the washing
machine.
Make sure Child Lock is not activated.
Before the washing machine starts to fill, it will make a series
of clicking noises to check the door lock and does a quick
drain.
Check the fuse or reset the circuit breaker.
•
•
•
•
English 43
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 43
2016/8/10 15:48:32
Troubleshooting
Problem
Action
•
Excessive vibrations
or makes noise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Does not drain and/ or
spin.
•
•
Troubleshooting
•
•
•
•
The door does not
open.
•
•
•
Make sure the washing machine is installed on a level, solid
floor that is not slippery.
If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the
height of the washing machine.
Make sure the shipping bolts are removed.
Make sure the washing machine is not contacting any other
object.
Make sure the laundry load is balanced.
The motor can cause noise during normal operation.
Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while
being washed. This is normal.
Metal objects such as coins can cause noise. After washing,
remove these objects from the drum or filter case.
Make sure the drain hose is straightened all the way to the
drain system. If you encounter a drain restriction, call for
service.
Make sure the debris filter is not clogged.
Close the door and press or tap Start/Pause. For your safety,
the washing machine will not tumble or spin unless the door
is closed.
Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
Make sure the drain hose is connected to a drain system that
is not clogged.
If the washing machine is not supplied with sufficient power,
the washing machine temporarily will not drain or spin.
As soon as the washing machine regains sufficient power, it
will operate normally.
Press or tap Start/Pause to stop the washing machine.
It may take a few moments for the door lock mechanism to
disengage.
The door will not open until 3 minutes after the washing
machine has stopped or the power turned off.
Make sure all the water in the drum is drained.
The door may not open if water remains in the drum. Drain
the drum and open the door manually.
Make sure the door lock light is off. The door lock light turns
off after the washing machine has drained.
44 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 44
2016/8/10 15:48:32
Problem
Action
•
•
Excessive suds.
•
•
•
•
Cannot apply
additional detergent.
•
•
•
•
•
Stops.
•
•
Make sure the remaining amount of detergent and fabric
softener is not over the limit.
Make sure the Auto Dispense function is activated, with both
the Water Hardness and Concentration settings properly
specified.
Plug the power cord into a live electrical outlet.
Check the fuse or reset the circuit breaker.
Close the door and press or tap Start/Pause to start the
washing machine.
For your safety, the washing machine will not tumble or spin
unless the door is closed.
Before the washing machine starts to fill, it will make a series
of clicking noises to check the door lock and does a quick
drain.
There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly
and the washing machine may start.
Make sure the mesh filter of the water supply hose at the
water taps are not clogged. Periodically clean the mesh filter.
If the washing machine is not supplied with sufficient power,
the washing machine temporarily will not drain or spin. As
soon as the washing machine regains sufficient power, it will
operate normally.
Troubleshooting
•
Make sure the Auto Detergent and Auto Softener settings are
properly configured.
Make sure you use the recommended types of detergent as
appropriate.
Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or
lightly soiled loads.
Non-HE detergent is not recommended.
English 45
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 45
2016/8/10 15:48:32
Troubleshooting
Problem
Action
•
•
•
•
•
Fills with the wrong
water temperature.
•
•
Load is wet at the end
of a cycle.
•
•
•
Troubleshooting
•
Fully open both taps.
Make sure the temperature selection is correct.
Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush
water lines.
Make sure the water heater is set to supply a minimum
120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water
heater capacity and recovery rate.
Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter
may be clogged.
While the washing machine fills, the water temperature may
change as the automatic temperature control feature checks
incoming water temperature. This is normal.
While the washing machine fills, you may notice just hot and/
or just cold water going through the dispenser when cold or
warm temperatures are selected.
This is a normal function of the automatic temperature
control feature as the washing machine determines the water
temperature.
Use the High or Extra High spin speed.
Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.
Load is too small. Small loads (one or two items) may become
unbalanced and not spin completely.
Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
•
•
Make sure the door is properly closed.
Make sure all hose connections are tight.
Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and
secured to the drain system.
Avoid overloading.
Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.
Has odours.
•
•
•
•
Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours.
Run cleansing cycles to sanitize periodically.
Clean the door seal (diaphragm).
Dry the washing machine interior after a cycle has finished.
No bubbles are seen
(Bubbleshot models
only).
•
•
Overloading may screen bubbles.
Severely contaminated laundry may not generate bubbles.
Leaks water.
•
•
•
46 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 46
2016/8/10 15:48:33
Problem
Action
•
Wi-Fi does not work
(Wi-Fi models only).
•
•
Make sure the Internet connection to your house is properly
established.
Make sure the router turns on and operates normally.
Make sure you have installed the latest version of the Smart
Control App.
If a problem persists, contact a local Samsung service centre.
Troubleshooting
English 47
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 47
2016/8/10 15:48:33
Troubleshooting
Information codes
If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen.
Check the table below and try the suggestions.
Problem
4C
Action
Water is not supplied.
• Make sure the water taps are open.
• Make sure the water hoses are not clogged.
• Make sure the water taps are not frozen.
• Make sure the washing machine is operating with sufficient
water pressure.
• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are
properly connected.
• Clean the mesh filter as it may be clogged.
NOTE
When the washer displays the “4C” code, the washer do
draining for 3 minutes. During this time, the Power button is
inoperative.
•
Troubleshooting
4C2
Make sure the cold water supply hose is firmly connected to
the cold water tap.
If it is connected to the hot water tap, the laundry may be
deformed with some cycles.
5C
Water is not draining.
• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.
• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending
on the connection type.
• Clean the debris filter as it may be clogged.
• Make sure the drain hose is straightened all the way to the
drain system.
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
DC
Operating the washer with the door open.
• Make sure the door is properly closed.
• Make sure laundry is not caught in the door.
OC
Water is overflowed.
• Restart after spinning.
• If the information code remains on the display, contact a local
Samsung service centre.
48 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 48
2016/8/10 15:48:33
Problem
LC
Action
Check the drain hose.
• Make sure the end of the drain hose is placed on the floor.
• Make sure the drain hose is not clogged.
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
NOTE
When the washer displays the “LC/LC1” code, the washer do
draining for 3 minutes. During this time, the Power button is
inoperative.
LC1
UB
Spinning does not work.
• Make sure laundry is spread out evenly.
• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.
• Redistribute the load. If only one item of clothing needs
washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin
result might be unsatisfactory, and an “UB” check message
will be shown in the display.
3C
Check the motor for operation.
• Try restarting the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
The electronic control needs to be checked (Over Voltage Error).
•
•
•
Troubleshooting
UC
Check the PCB and wire harness.
Check if power is supplied properly
If the information code remains, contact a customer service
centre.
Low voltage detected
•
•
HC
Check if the power cord is plugged in.
If the information code remains, contact a customer service
centre.
High temperature heating check
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
English 49
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 49
2016/8/10 15:48:33
Troubleshooting
Problem
1C
Action
The Water Level sensor is not working properly.
• Try power off and restarting the cycle.
• Check Water Level Sensor wire harness.
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
NOTE
When the washer displays the “1C” code, the washer do
draining for 3 minutes. During this time, the Power button is
inoperative.
AC
Check communications between main and sub PBAs.
• Try power off and restarting the cycle.
• If the information code remains, contact a customer service
centre.
Troubleshooting
If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service
centre.
50 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 50
2016/8/10 15:48:34
Specifications
Fabric care chart
The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols
in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary).
The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and
imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry
problems.
Resistant material
Do not iron
Delicate fabric
Can be dry cleaned using any
solvent
Item can be washed at 95 ˚C
Dry Clean
Item can be washed at 60 ˚C
Dry clean with perchloride,
lighter fuel, pure alcohol or
R113 only
Item can be washed at 40 ˚C
Dry clean with aviation fuel,
pure alcohol or R113 only
Item can be washed at 30 ˚C
Do not dry clean
Hand wash only
Dry flat
Dry clean only
Can be hung to dry
Can be bleached in cold water
Dry on clothes hanger
Do not bleach
Tumble dry, normal heat
Can be ironed at 200 ˚C max
Tumble dry, reduced heat
Can be ironed at 150 ˚C max
Do not tumble dry
Can be ironed at 100 ˚C max
Specification
English 51
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 51
2016/8/10 15:48:46
Specification
Protecting the environment
•
•
•
Specification
•
This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this
appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that
the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals
and small children cannot get trapped inside the appliance.
Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer’s
instructions.
Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly
necessary.
Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon
the program used).
52 English
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 52
2016/8/10 15:48:46
Specification sheet
“ * ” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).
Type
Front loading washing machine
Model name
WW80J42****
WW70J42****
Dimensions
W600 x D600 x
H850 (mm)
W600 x D550 x
H850 (mm)
Water pressure
50 kPa ~ 800 kPa
NET weight
62 kg
59 kg
Wash and spin capacity
8.0 kg
7.0 kg
Washing
Power
Washing
consumption and heating
Spin
220 V
80 W
240 V
80 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
220 ~ 240 V
500 W
Pumping
Spin revolutions
30 W
1200 rpm
NOTE
The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement
purposes.
Specification
English 53
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 53
2016/8/10 15:48:46
Memo
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 54
2016/8/10 15:48:46
Memo
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 55
2016/8/10 15:48:46
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/support
DC68-03755E-00
WW80(70)J4233GW(KW)_DC68-03755E-00_EN Basi.indd 56
2016/8/10 15:48:48
Download PDF

advertising