Samsung | MC285TCTCSQ | Samsung MC285TCTCSQ คู่มือการใช้

MC285TCTC**
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร
imagine the possibilities
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่
www.samsung.com/register
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพื่ออธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์
แก้ไขการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100 %
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 1
2013-09-05 �� 1:38:03
สารบัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว................................................................................................................................................ 11
คุณสมบัติเตาอบ . ......................................................................................................................................................... 12
เตาอบ....................................................................................................................................................................... 12
แผงควบคุม............................................................................................................................................................... 13
อุปกรณ์เสริม............................................................................................................................................................. 13
การใช้เตาอบ ................................................................................................................................................................ 14
เตาไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร...................................................................................................................................... 14
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง.......................................................................................... 14
การตั้งเวลา................................................................................................................................................................ 14
การอบ/อุ่นอาหาร....................................................................................................................................................... 15
ระดับพลังงานและการปรับเวลา ................................................................................................................................ 16
การปรับเวลาอบอาหาร.............................................................................................................................................. 16
การหยุดการอบอาหาร............................................................................................................................................... 16
การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน................................................................................................................................ 16
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย............................................................................................................................................ 17
การใช้โปรแกรมเมนูไทย........................................................................................................................................ 17
การใช้คุณสมบัติเมนูย่าง/อบ....................................................................................................................................... 20
การใช้โปรแกรมเมนูย่าง/อบ................................................................................................................................... 20
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง................................................................................................................................... 23
การใช้โปรแกรมการละลายน�้ำแข็ง.......................................................................................................................... 24
การใช้คุณสมบัติการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์........................................................................................................... 25
การใช้โปรแกรมการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์........................................................................................................ 25
การใช้จานอบเกรียม ................................................................................................................................................. 27
การใช้การตั้งค่าจานอบเกรียม .............................................................................................................................. 28
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน................................................................................................................................. 29
การอุ่นเตาอบ............................................................................................................................................................. 30
การอบอาหารด้วยความร้อน....................................................................................................................................... 30
การเลือกอุปกรณ์เสริม............................................................................................................................................... 31
การย่าง..................................................................................................................................................................... 31
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง..................................................................................................................................... 31
การใช้ไมโครเวฟผสมการอบ...................................................................................................................................... 32
การปิดเสียงเตือน....................................................................................................................................................... 33
การล็อคเตาไมโครเวฟ............................................................................................................................................... 33
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร................................................................................................................................ 34
คู่มือการอบอาหาร......................................................................................................................................................... 35
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด .......................................................................................................................... 45
การแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................................... 45
รหัสข้อผิดพลาด......................................................................................................................................................... 45
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค. ............................................................................................................................................ 46
การใช้คู่มือฉบับนี้
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย
เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้
• ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
• เคล็ดลับในการอบอาหารที่มีประโยชน์
• เคล็ดลับในการอบอาหาร
ค�ำอธิบายสัญลักษณ์และไอคอน
ค�ำเตือน
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหรือการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือท�ำให้
สิ่งของเสียหาย
ค�ำเตือน อันตรายจากไฟ
ค�ำเตือน พื้นผิวร้อน
ค�ำเตือน ไฟฟ้า
ค�ำเตือน วัตถุที่ระเบิดได้
ห้ามท�ำ
ห้ามสัมผัส
ห้ามถอดประกอบ
ท�ำตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
ถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบที่ผนัง
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ข้อมูลส�ำคัญ
ไทย - 2
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 2
2013-09-05 �� 1:38:04
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
ค�ำเตือน: อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป
และบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิต
ไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแล
หรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้าม
เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามมิให้เด็กเป็นผู้ท�ำความสะอาดและบ�ำรุง
รักษา ยกเว้นเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและมีการดูแลโดยผู้ใหญ่
ค�ำเตือน (การท�ำงานของไมโครเวฟเท่านั้น)
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย
จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ช�ำนาญ
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟ
ขึ้นในเตาอบ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่
มีความช�ำนาญเป็นผู้ซ่อมบ�ำรุงซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของ
เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้ส�ำหรับการให้ความร้อนกับอาหารและ
เครื่องดื่ม การท�ำให้อาหารหรือผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับ
แผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด และวัสดุ
อื่นในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ
หรือเพลิงไหม้
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิด
สนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
อุปกรณ์นี้ใช้ส�ำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตู
เตาอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เตาอบตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็ก
ได้รับค�ำแนะน�ำเพียงพอที่จะใช้เตาอบอย่างปลอดภัย และทราบ
ถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี
ไทย - 3
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 3
2013-09-05 �� 1:38:04
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสาท
สัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับค�ำแนะน�ำในการใช้งาน
โดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมี
การเดือดที่ล่าช้าออกไป ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือ
ภาชนะ
ค�ำเตือน: ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวด
อาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะรับประทาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการลวก
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต
ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความช�ำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ
เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มใน
เตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้
ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุ่นของเหลวหรืออาหารอื่นในภาชนะที่ปิด
สนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
อุปกรณ์นี้ไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน�้ำ
หากไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
กับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิด
อันตรายได้
เตาอบนี้ควรอยู่ในต�ำแหน่งและความสูงที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถเข้าถึงส่วนภายในเตาอบและบริเวณควบคุมได้ง่าย
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตั้งในยานพาหนะบน
ท้องถนน คาราวาน และยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา
10 นาที จากนั้นจึงค่อยใช้
ไทย - 4
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 4
2013-09-05 �� 1:38:04
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที
และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊ก
โดยง่าย
ค�ำเตือน: อุปกรณ์นี้และชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่าง
การใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายใน
เตาอบ
ห้ามเด็กอายุต�่ำกว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลใกล้
ชิด
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์เท่านั้น
ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ค�ำเตือน (การท�ำงานของเตาอบเท่านั้น) - อุปกรณ์เสริม
อุณหภูมิของพื้นผิวที่สัมผัสได้อาจสูงมากเมื่ออุปกรณ์นี้ท�ำงาน
ค�ำเตือน: เมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งาน
อุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เนื่องจากจะมีอุณหภูมิสูง
ประตูหรือพื้นผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมื่ออุปกรณ์ท�ำงาน
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความ
ระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กที่อายุต�่ำกว่า 8 ปี
ค�ำเตือน: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควร
ดูแลให้พ้นมือเด็ก
อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่
มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ
หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับ
ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดย
ไม่มีการดูแล
ห้ามใช้เครื่องท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ไทย - 5
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 5
2013-09-05 �� 1:38:04
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือที่ขัดโลหะเพื่อ
ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะท�ำให้พื้นผิวเป็นรอยและ
ท�ำให้แก้วแตกได้
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลา
ภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้น มีความแข็ง
แรงเพียงพอที่จะรับน�้ำหนักของเตาได้อย่างปลอดภัย
1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบาย 20 ซม. 10 ซม.
ด้านบน
ด้านหลัง
อากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย
10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ
85 ซม.
10 ซม.
จากพื้น
ด้านข้าง
และเว้นที่ 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ
2. น�ำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากภายในเตาอบ
3. ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
(รุ่นที่มีจานหมุนเท่านั้น)
4. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย
กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต
ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความช�ำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตราย
เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับ
ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการลงกราวด์อย่างถูกต้อง
ไทย - 6
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 6
2013-09-05 �� 1:38:04
ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง
เช่น ถัดจากเตาอบธรรมดาหรือเครื่องท�ำความร้อน โปรดปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้อง
ใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของ
ซีลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
การท�ำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
โปรดท�ำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจ�ำ เพื่อไม่ให้
มีไขมันและเศษอาหารเกาะ:
• ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
• ประตูและซีลขอบประตู
• จานหมุนและวงแหวน (รุ่นที่มีจานหมุนเท่านั้น)
1. ท�ำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน�้ำอุ่นผสมน�้ำยาล้าง
จาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบด้วยผ้าชุบ
น�้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวผสมน�้ำในเตาอบ และให้ความร้อน
โดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
โปรดอย่าท�ำน�้ำหกในช่องระบาย ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัด
ถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อ
ท�ำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรก:
• สะสม
• ท�ำให้ประตูปิดไม่สนิท
ท�ำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้น�้ำยา
ล้างอ่อนๆ แต่โปรดรอให้เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนที่จะท�ำความ
สะอาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ทุกครั้งต้องตรวจสอบว่าซีลประตูสะอาดและประตูสามารถปิดได้
อย่างเหมาะสม
การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพื้น
ผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ไทย - 7
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 7
2013-09-05 �� 1:38:04
เมื่อท�ำความสะอาดส่วนบนที่อยู่ด้านในช่องเตาอบ
ให้หมุนตัวท�ำความร้อนลง 45 ° แล้วท�ำความสะอาด
(รุ่นที่ขดลวดความร้อนหมุนได้เท่านั้น)
หากคุณต้องการเก็บเตาอบไว้ชั่วคราว โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและ
ไม่มีฝุ่นละออง
สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบ
ของเตาอบ
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือน�ำเตาไมโครเวฟ
ไปซ่อมแซม
ห้ามใช้เตาอบ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย
• บานพับเสียหาย
• ซีลมีความเสียหาย
• โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ
โปรดใช้บริการซ่อมบ�ำรุงโดยช่างผู้ช�ำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น
เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะส�ำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์
ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Samsung ที่อยู่
ใกล้ เพื่อนัดหมายให้ช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนหลอดไฟให้
ค�ำเตือน
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความช�ำนาญเท่านั้นเป็นผู้แก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอื่นในภาชนะที่ปิดผนึกแน่นส�ำหรับฟังก์ชัน
ไมโครเวฟ
ห้ามถอดโครงภายนอกของเตาอบ หากเตาไมโครเวฟท�ำงาน
ไม่ถูกต้อง หรือต้องมีการบ�ำรุงรักษา หรือหากคุณมีข้อสงสัย
• ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
• ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องท�ำความสะอาดด้วยแรงดันน�้ำหรือเครื่องท�ำความ
สะอาดด้วยเครื่องฉีดไอน�้ำ
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ ความชื้น ต�ำแหน่งที่มีน�้ำมัน
หรือฝุ่นละอองมาก ในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือได้รับน�้ำ หรือในที่ซึ่ง
อาจมีก๊าซรั่ว หรือบนพื้นที่ไม่เรียบ
อุปกรณ์นี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิ่นหรือของ
ประเทศ
น�ำสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน�้ำออกจากขั้วของปลั๊กไฟและ
หน้าสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผ้าแห้ง
ไทย - 8
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 8
2013-09-05 �� 1:38:06
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิ่งของทับสายไฟ
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่
สัมผัสกับปลั๊กไฟ
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนอาหาร
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับส่วนที่ร้อน
จัดของเตาอบ
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องก�ำลังท�ำงานอยู่
ให้เด็กอยู่ห่างจากประตูที่เปิดหรือปิด เนื่องจากอาจชนกับประตูหรือท�ำให้ประตู
หนีบนิ้วได้
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน�้ำเข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊ก
ไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้าออก
ไป ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ โปรด
พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่าง
สม�่ำเสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจ�ำเป็น และคนทุกครั้งหลังจาก
อุ่น
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก
•
•
•
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครื่องท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือ
เครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูงเพื่อท�ำความสะอาดอุปกรณ์
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะ
ของผลิตภัณฑ์
แช่บริเวณที่ถูกลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชั่น
ข้อควรระวัง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ
หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ
จานที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ
น�ำลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งท�ำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
ห้ามเกี่ยวสายไฟกับวัตถุที่เป็นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม เมื่อปลั๊กไฟ
หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
ใช้เวลาสั้นลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ไทย - 9
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 9
2013-09-05 �� 1:38:10
ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน�้ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป (ฟังก์ชันไมโครเวฟเท่านั้น)
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
(a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือดัดแปลงแก้ไขล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักของประตู) หรือ
สอดวัตถุในช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจาก
อาจระเบิดได้ แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม นอกจากนี้
อย่าให้ความร้อนขวด เหยือก หรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ ถั่วที่มี
เปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
(b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยู่
ที่ผิวหน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วย
ผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งาน
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือ
กระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมีความ
ร้อนสูงเกินไป และตัดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่า
จะเย็นลง
(c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ช�ำนาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟที่
ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ช�ำรุด
เสียหาย:
(1) ประตู (งอ)
ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะน�ำอาหารออกจากเตาเพื่อป้องกัน
ความร้อนลวก
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และพัก
ให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันการเดือด
และกระเด็น
(d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ช�ำนาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรม
โดยผู้ผลิต
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน�้ำหรือ
อากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลา เพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีที่เตาไมโครเวฟ
ท�ำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างที่ก�ำหนดในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
ใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย - 10
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 10
2013-09-05 �� 1:38:11
คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องที่ไม่ใช่ส่วนส�ำคัญ ถ้า
ความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนั้นเกิดจากการกระท�ำของผู้ใช้ รายการ
ที่ครอบคลุมได้แก่:
(a) รอยบุบ รอยขีดข่วน ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมแตกหัก
ถ้าคุณต้องการอบอาหาร
(b) ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลื่อนน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือค�ำแนะน�ำนี้เท่านั้น ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้
สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บ�ำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
•
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากที่
อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอาจอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์
บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
•
เตาไมโครเวฟนี้ใช้ส�ำหรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้ส�ำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามอุ่นผ้า
ทุกประเภทหรือเบาะที่มีไส้ซึ่งอาจลุกไหม้ได้ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์
อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
•
การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1. วางอาหารในเตาอบ
กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
)
2. กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
) จนกว่าระดับพลังงานที่ต้องการปรากฏขึ้น
01 คู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว
•
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน`ปุ่มบิด ตามต้องการ
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์ :
)
การอบจะเริ่มต้น
•
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเวลาอีก 30 วินาที
วางอาหารเอาไว้ในเตาอบ
แล้วกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
) หนึ่งครั้งหรือตามจ�ำนวนที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มอีกครั้งละ 30 วินาทีตามที่คุณต้องการ
ไทย - 11
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 11
2013-09-05 �� 1:38:12
คุณสมบัติเตาอบ
หากคุณต้องการละลายน�้ำแข็ง
1. วางอาหารแช่แข็งในเตาอบ
แล้วกดปุ่ม ละลายน้ำแข็ง (
)
เตาอบ
2. เลือกประเภทอาหารโดยกดปุ่ม ละลายน้ำแข็ง(
ต้องการจะปรากฏ
1
) จนกว่าประเภทอาหารที่
2
3
4
3. เลือกน�้ำหนักของอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด ตามต้องการ
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์ :
)
การละลายน�้ำแข็งจะเริ่มต้น
•
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
5
6
7
8
9
10
1. ที่จับประตู
7. จานหมุน
2. ช่องระบายอากาศ
8. เฟืองของจานหมุน
3. ขดลวดความร้อน
9. วงแหวน
4. ช่องระบายอากาศ
10. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. สลักประตู
11. แผงควบคุม
11
6. ประตู
ไทย - 12
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 12
2013-09-05 �� 1:38:12
แผงควบคุม
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อน�ำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ
1. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์:
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์:
3. ตะแกรงสูง, ตะแกรงต�่ำ เพื่อวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์:
14
7
15
9. ปุ่ม ปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์
2. ปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง
10. ปุ่ม มนูย่าง/อบ
3. ปุ่ม เมนูไทย
11. ปุ่ม อุ่นเตาอบ
4. ปุ่ม ไมโครเวฟ
12. ปุ่ม ไมโครเวฟ+อบ
5. ปุ่ม อบ
13. ปุ่ม ไมโครเวฟ+ย่าง
6. ปุ่ม ย่าง
14. ปุ่มบิด (น�้ำหนัก/ปริมาณอาหาร/เวลา)
7. ปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน
15. ปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้เพื่ออบอาหารสองจานในเวลาเดียวกัน
โดยวางจานเล็กไว้บนจานหมุน และวางจานที่สองบนตะแกรง
คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้ในการอบอาหารแบบ ย่าง ใช้
ความร้อน และการอบแบบผสม
4. จานอบเกรียม ใช้วางบนจานหมุน
(เฉพาะรุ่น MC285TCT**)
วัตถุประสงค์:
1. จอแสดงผล
จานหมุนท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่หลักส�ำหรับอบอาหาร และสามารถ
ถอดออกท�ำความสะอาดได้ง่าย
02 คุณสมบัติเตาอบ
1
จานอบเกรียมนี้ใช้ส�ำหรับอบอาหารให้เกรียมเป็นสีเหลืองใน
โหมดการปรุงอาหารแบบผสมผสานไมโครเวฟหรือย่าง และ
ท�ำให้แป้งของอาหารประเภทเพสทรีและพิซซ่ากรอบ
8. ปุ่มการตั้งนาฬิกา
ไทย - 13
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 13
2013-09-05 �� 1:38:13
การใช้เตาอบ
เตาไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง พลังงานที่ปล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยน
รูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพื่อ:
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุ่นอาหาร
• อบอาหาร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยู่เสมอ หากคุณมี
ข้อสงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้า 45
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลั๊กไฟที่ผนังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องในเตา ถ้ามีการใช้
พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด (100 % - 900 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึ้น
เปิดประตูเตาอบโดยดึงที่จับที่ด้านขวาของประตู
วางแก้วใส่น�้ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
) และตั้งเวลาเป็น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุ่ม
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
) เป็นจ�ำนวนครั้งที่เหมาะสม
หลักการอบอาหาร
ผลลัพธ์:
1. ไมโครเวฟที่เกิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยู่ในช่องเตาอบ และกระจายอย่างเป็น
ระเบียบ ในขณะที่อาหารหมุนอยู่บนจานหมุน ท�ำให้อาหารสุกทั่วถึงกัน
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็นเวลา 4 หรือ 5 นาที
จากนั้นน�้ำควรจะเดือด
การตั้งเวลา
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนั้นการอบอาหารจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการถ่ายเท
ความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึ้นอยู่กับภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัติของอาหารนั้นๆ:
•
•
•
ปริมาณและความหนาแน่น
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
อุณหภูมิเริ่มต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน เมื่อมีการจ่ายไฟ “:0”, “88:88” หรือ “12:00” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
โดยอัตโนมัติ
โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:
• เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟังก์ชั่นใดเลยเมื่ออุปกรณ์อยู่ระหว่างการตั้งค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชั่วคราว ฟังก์ชั่นจะ
ถูกยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผลหลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะน�ำอาหาร
ออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามเวลาพักที่แนะน�ำในต�ำราอาหารและในคู่มือนี้เพื่อให้:
•
•
อาหารสุกทั่วถึงกันจนถึงด้านใน
อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งหมด
ไทย - 14
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 14
2013-09-05 �� 1:38:13
1. ถ้าต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ...
เวลาแบบ 24 ชั่วโมง
2. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ ( ) ซ�้ำ จนกว่าจอจะแสดง
ก�ำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางระดับพลังงานในหน้าถัดไป
เวลาแบบ 12 ชั่วโมง
จากนั้นกดปุ่ม ( ) หนึ่งหรือสองครั้ง
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
ผลลัพธ์:
เครื่องจะแสดงเวลาอบอาหารขึ้น
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
3. กดปุ่ม ( )
ผลลัพธ์:
)
ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน การอบ
อาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว:
• เตาอบจะส่งเสียงและแสดง "0" กะพริบสี่ครั้ง
เตาอบจะส่งเสียงหนึ่งครั้งทุกนาที
4. หมุน ปุ่มบิด เพื่อตั้งนาที
หากคุณต้องการทราบระดับพลังงานของเตาอบ ให้กดปุ่ม ไมโครเวฟ ( ) หนึ่งครั้ง หากคุณต้องการเปลี่ยน
ระดับพลังงานระหว่างการอบอาหาร ให้กดปุ่ม ไมโครเวฟ ( ) สองครั้งขึ้นไป เพื่อเลือกระดับพลังงานที่ต้องการ
5. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ( ) อีกครั้งเพื่อให้นาฬิกาเริ่มเดิน
ผลลัพธ์:
03 การใช้เตาอบ
2. หมุน ปุ่มบิด เพื่อตั้งชั่วโมง
การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว:
หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้นๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (900 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
) หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบ 30 วินาที เตาอบจะท�ำงานทันที
เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
การอบ/อุ่นอาหาร
ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
1. กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
ผลลัพธ์:
)
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดไมโครเวฟ)
ไทย - 15
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 15
2013-09-05 �� 1:38:14
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม/ลดเวลาในการอบอาหารได้โดยหมุนปุ่มบิด
ฟังก์ชันระดับพลังงานช่วยให้คุณสามารถปรับปริมาณพลังงานที่จะใช้ พร้อมทั้งเวลาที่ใช้ในการอบหรืออุ่นอาหาร ตาม
ชนิดและปริมาณของอาหารนั้น คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถึงหกระดับ
•
หากต้องการเพิ่มเวลาในการอบอาหาร ให้หมุนปุ่มบิดไปทางขวา
•
หากต้องการลดเวลาในการอบอาหาร ให้หมุนปุ่มบิดไปทางซ้าย
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้า
สูง
100 %
900 วัตต์
สูงปานกลาง
67 %
600 วัตต์
ปานกลาง
50 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
33 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
20 %
180 วัตต์
ต�่ำ
11 %
100 วัตต์
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อ:
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
เวลาการอบอาหารจะเป็น...
ระดับพลังงานสูง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ระดับพลังงานต�่ำ
ดูความคืบหน้าของการอบเมื่อใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
เพิ่มเวลาที่เหลือในการปรุงอาหาร
ในการเพิ่มเวลาอบอาหาร ให้กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
30 วินาทีที่คุณต้องการเพิ่ม
•
ชั่วคราว : เปิดประตูหรือกดปุ่ม หยุด หนึ่งครั้ง
การอบจะหยุด
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอีกครั้งและกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
(
)
โดยสิ้นเชิง
โดยสิ้นเชิง : กดปุ่ม หยุด สองครั้ง
การอบจะหยุด
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน
(
) อีกครั้ง
การตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน
คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
•
ชั่วคราว
ผลลัพธ์ :
การปรับเวลาอบอาหาร
•
จากนั้น...
ผลลัพธ์ :
เวลาอบอาหารที่ระบุในต�ำราอาหารและในคู่มือนี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานที่ระบุไว้
ถ้าคุณเลือก...
ในการหยุดการอบอาหาร...
) หนึ่งครั้งส�ำหรับการเพิ่ม 30 วินาที
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้เตาอบ สภาพการท�ำงานตามปกติคือ
โหมดสแตนด์บายและจะแสดงนาฬิกาเมื่อไม่ได้ใช้งาน
•
กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
ผลลัพธ์ :
) หนึ่งครั้งต่อ
•
ตัวอย่าง: หากต้องการเพิ่มเวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
(
) หกครั้ง
)
จะแสดงผลดับ
หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุ่ม
หยุด/ประหยัด พลังงาน (
) จากนั้นจอแสดงผลจะแสดงเวลาปัจจุบัน ขณะ
นี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
ไทย - 16
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 16
2013-09-05 �� 1:38:14
การใช้คุณสมบัติเมนูไทย
การใช้โปรแกรมเมนูไทย
คุณสมบัติเมนูไทย 19 รายการประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบ
หรือระดับพลังงานอีก
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมเมนูไทยแบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม
1. อาหารจานด่วน
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
1. กดปุ่ม เมนูไทย (
รหัส
)
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณอบด้วยการกดปุ่ม เมนูไทย (
อาหาร
หมูสับ - 100 กรัม,
1. ใส่บะหมี่ส�ำเร็จรูป หมูสับ ผัก และ
ไข่- 1, ผัก - 100 กรัม,
ไข่รวมกันและปรุง
บะหมี่ส�ำเร็จรูป- 1
ซอง, น�้ำร้อน - 2 ถ้วย
1-2 ขนมจีบกุ้ง
192 กรัม
(16/ชิ้น)
-
1. ตัดมุมของซองและอบ
1-3
180 กรัม
(30/ชิ้น)
-
1. ตัดมุมของซองและอบ
1-4 เกี๊ยวกุ้ง
250 กรัม
-
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
)
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
•
ค�ำแนะน�ำ
670 กรัม
3. เลือกประเภทของอาหารโดยหมุนปุ่มบิด
ผลลัพธ์:
ส่วนประกอบ
1-1
)
1. อาหารจานด่วน
2. เมนูไทย
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ปริมาณอาหาร
03 การใช้เตาอบ
เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือน
นาทีละครั้ง
1-5
350 กรัม
-
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝาครอบ เติมน�้ำตามขีดที่ระบุ
3. ปิดฝาให้แง้มไว้เพื่อให้ระบายไอน�้ำ
ออกได้ระหว่างให้ความร้อนและ
อบอาหาร
1-6
450 กรัม
-
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
ไทย - 17
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 17
2013-09-05 �� 1:38:15
รหัส
อาหาร
1-7 ข้าวผัดกุ้ง
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
220 กรัม
-
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
อาหาร
2-3 ข้าวเหนียว
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
350-400 กรัม
ข้าวเหนียว - 1 ถ้วย,
น�้ำ - ½ ถ้วย
2. เปิดฝาเล็กน้อยและปรุง
295 กรัม
1-8
-
160 กรัม
-
2-4
600-750 กรัม
2-5
850 กรัม
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้ง
3. ปรุงอาหารและน�ำออกมาเขย่า
เมื่อมีเสียงเตือน
4. ปรุง
2. เมนูไทย
รหัส
อาหาร
2-1
2-2 ข้าวกล้อง
ปริมาณอาหาร
320 กรัม
350 กรัม
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
ข้าว - 1 ถ้วย,
น�้ำ - 1¼ ถ้วย
1. เติมข้าว น�้ำในถ้วยและปิดฝา
ข้าวกล้อง - 1 ถ้วย,
น�้ำส�ำหรับหุง - 2 ถ้วย,
น�้ำส�ำหรับล้างข้าว
1. เติมข้าวกล้องในถ้วย เติมน�้ำ
และปิดฝา
1. เติมข้าวเหนียว เติมน�้ำในถ้วย
และปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา
15-20 นาทีก่อนรับประทาน
1. น�ำถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและอบ
1-9 บัวลอยเผือก
ค�ำแนะน�ำ
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา
15-20 นาทีก่อนรับประทาน
ข้าวสวย - 1 ถ้วย,
1. น�ำหมูสับมาคลุกพริกไทย น�้ำมัน
น�้ำ - 500 มล.,
หอยและปั้นเป็นก้อนกลม
หมูสับ - ½ ถ้วย,
2. ใส่หมูก้อน ข้าวสวย น�้ำ และปรุง
พริกไทยป่น - 1 ช้อนโต๊ะ,
รสด้วยผงปรุงรสหมู คนให้เข้า
ซีอิ๊ว - 1 ช้อนโต๊ะ,
กันและอบ
น�้ำมันหอย - 1 ช้อนโต๊ะ,
ต้นหอม, คึ่นช่ายฝางบาง, 3. โรยคึ่นช่าย ต้นหอม ผักชีก่อนรับ
ผักชี - ½ ถ้วย
ประทาน
หมูสับ - 100 กรัม,
พริกไทย - ¼ ช้อนโต๊ะ,
ต้นหอม - ¼ ถ้วย,
ผักชีสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำ - 500 มล.,
น�้ำปลา - 1 ช้อนโต๊ะ,
เต้าหูหลอด - 2 หลอด,
สาหร่ายทะเลแห้ง¼ ถ้วย,
น�้ำมันหอย - 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย - 1 ช้อนโต๊ะ
1. หมักหมูกับพริกไทยเป็นเวลา
5 นาที
2. เติมน�้ำ หมูสับ เต้าหูอ่อน และอบ
3. เติมต้นหอม ผักชี และพริกไทย
สาหร่ายทะเลแห้ง พร้อมรับ
ประทาน
2. หุงและรอ 10 นาทีก่อนรับประทาน
ไทย - 18
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 18
2013-09-05 �� 1:38:15
รหัส
2-6
อาหาร
ต้มย�ำกุ้ง
920 กรัม
ไข่เจียว
120 กรัม
ส่วนประกอบ
กุ้ง - 150 กรัม,
ข่าฝานบางๆ - 4 แว่น,
ใบมะกรูด - ¼ ถ้วย,
ตะไคร้ - 2 ต้น,
น�้ำร้อน - 500 มล.,
เห็ด - 1 ถ้วย,
มะเขือเทศ - 4 ลูก,
พริกเผา - 1 ช้อนโต๊ะ,
นมข้นจืด - ¼ ถ้วย,
น�้ำปลา - 3 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ,
พริก - 10 เม็ด
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
1. ใส่ข่า ตะไคร้ ฉีกใบมะกรูด มะเขือ
เทศ น�้ำพริกเผาในน�้ำร้อนและ
รอ 2 นาที
2-9
ปริมาณอาหาร
450-500 กรัม
2. เติมกุ้ง เห็ด พริก และอบ
3. จากนั้นเติมนมข้นจืด ปรุงรสด้วย
น�้ำปลา น�้ำมะนาว พริก และรับ
ประทานขณะร้อน
ไข่สด - 2 ฟอง,
1. ใส่ไข่ในถ้วย ตีและเติมนมข้นจืด
นมข้นจืด - 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำและปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลือง
น�้ำ - ¾ ถ้วย,
เติมเกลือและตีให้เข้ากัน
ซอสถั่วเหลืองแบบญี่ปุ่น 2. อบและตกแต่งด้วยปูอัดและกุ้งก่อน
1 ช้อนโต๊ะ,
รับประทาน
เกลือ - ⅛ ช้อนชา,
ปูอัด - ¼ ถ้วย,
กุ้งต้ม - 4 ตัว
ไข่ - 2 ฟอง,
มะเขือเทศสับ 1 ช้อนโต๊ะ,
หัวหอมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ,
ซีอิ๊ว - ½ ช้อนโต๊ะ,
เนย - 1 ช้อนโต๊ะ
อาหาร
2-10
130 กรัม
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
หัวหอม - ¼ ถ้วย,
น�้ำ - ½ ถ้วย,
แฮมลวก - ½ ถ้วย,
สปาเก็ตตี้สุก - 80 กรัม,
เนยเค็ม - 2 ช้อนโต๊ะ,
เบย์ลีฟ - 3 ใบ,
แป้ง - 1 ช้อนโต๊ะ,
วิปครีม - 100 มล.,
เห็ดฝานเป็นแว่น ½ ถ้วย, เกลือ,
พริกไทย - ¼ ช้อนชา,
มอซซาเรลล่าชีส 2 ช้อนโต๊ะ
1. ผสมน�้ำและแป้ง จากนั้นเติม
เนย วิปครีม เบย์ลีฟ หัวหอมสับ
แฮม เห็ด ปรุงรสด้วยพริกไทย
และเกลือ
ไข่เป็ด - 3,
น�้ำตาล - ½ ถ้วย,
กระทิ - 1 ถ้วย,
ใบเตย - 2-3,
ฟักทองหั่นลูกเต๋า 1 ถ้วย
1. ผสมไข่และคนให้เข้ากับน�้ำจาก
ใบเตย จนได้กลิ่นหอมใบเตย
จากนั้นคนให้เข้ากับน�้ำตาล เติม
เฉพาะน�้ำมะพร้าว
2. อบและเติมมอซซาเรลล่าชีส คน
และรับประทานพร้อมสปาเก็ตตี้
03 การใช้เตาอบ
400-450 กรัม
2-7
2-8
ปริมาณอาหาร
2. เติมฟักทองหั่นลูกเต๋า จากนั้นอบ
ทิ้งให้เย็นแล้วรับประทาน
1. ผสมไข่ที่ตอกแล้ว มะเขือเทศสับ
หัวหอมสับ และซีอิ๊ว จากนั้นคน
ให้เข้ากัน
2. ทาเนยบนจาน ใส่ส่วนผสมบน
จานและปรุง
ไทย - 19
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 19
2013-09-05 �� 1:38:15
การใช้คุณสมบัติเมนูย่าง/อบ
การใช้โปรแกรมเมนูย่าง/อบ
คุณสมบัติเมนูไทย 11 รายการประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบ
หรือระดับพลังงานอีก
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมเมนูย่าง/อบแบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม
1. เมนูย่าง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
เปิดประตู วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุ่ม เมนูย่าง/อบ (
รหัส
)
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณอบด้วยการกดปุ่ม เมนูย่าง/อบ (
อาหาร
ปริมาณอาหาร
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
200-250 กรัม
ขนมปังฝรั่งเศส 1. ผสมเนย เกลือ และกระเทียมเข้า
10 ชิ้น,
ด้วยกัน แล้วทาบนขนมปัง
เนย - 2 ช้อนโต๊ะ,
2. วางขนมปังบนตะแกรง แล้วอบ
เกลือ - ½ ช้อนโต๊ะ,
จากนั้นจึงน�ำไปรับประทาน
กระเทียม - 1 ช้อนโต๊ะ
1-2
200-220 กรัม
ขนมปังขาวตัดเป็น
1. ผสมท็อปปิงโดยใส่กุ้งสับและเครื่อง
ชิ้นสี่เหลี่ยม - 16 ชิ้น,
เทศทั้งหมด จากนั้นปรุงรสด้วย
กุ้งสับ - 150 กรัม,
น�้ำมันหอย และคนให้เข้ากัน
กระเทียมสับ 2. ทาท็อปปิงบนขนมปัง
1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย - ¼ ช้อนโต๊ะ, 3. อบและรอให้เย็น รับประทานได้
รากผักชี - 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันหอย ½ ช้อนโต๊ะ,
ใบผักชีส�ำหรับตกแต่ง
)
ผลลัพธ์:
)
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
•
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือน
นาทีละครั้ง
ค�ำแนะน�ำ
1-1
1. เมนูย่าง
2. เมนูอบ
3. เลือกประเภทของอาหารโดยหมุนปุ่มบิด
ส่วนประกอบ
ไทย - 20
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 20
2013-09-05 �� 1:38:15
รหัส
อาหาร
1-3
1-5 ไก่เทอริยากิ
ส่วนประกอบ
200-250 กรัม
เนื้อหมู - 250 กรัม,
พริกแกงสะเต๊ะ 1 ช้อนโต๊ะ,
นมข้นจืด 5 ช้อนโต๊ะ,
เกลือ - ¼ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล - 2 ช้อนโต๊ะ
200 กรัม
450-550 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
1. ผสมซอสหมัก โดยผสมพริกแกง
สะเต๊ะกับน�้ำมันหอย น�้ำตาล
เกลือ และนมข้นจืด
1-6 ไก่ย่างทั้งตัว
2. หมักเนื้อหมูกับซอสหมัก
15 นาที แล้วน�ำไปเสียบไม้
(ประมาณ 20 ไม้)
3. วางบนถาดแแล้วอบ จากนั้นรับ
ประทานกับน�้ำอาจาด
ปีกไก่ - 250 กรัม,
1. ท�ำซอสหมักโดยผสมน�้ำมันหอย
น�้ำมันหอย เบย์ลีฟ พริกไทย ซอสพริก จาก
2 ช้อนโต๊ะ,
นั้นหมักกับปีกไก่ แล้วทิ้งไว้
พริกไทย - ½ ช้อนโต๊ะ,
15 นาที
ซอสพริก - 1 ช้อนโต๊ะ,
2. วางปีกไก่บนถาดอบเกรียมแล้วอบ
เบย์ลีฟ - 1 ใบ
3. เมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้น ให้พลิก
ปีกไก่แล้วอบต่อ
อกไก่ติดหนัง 500 กรัม,
ซอสเทอริยากิ 2 ช้อนโต๊ะ, ผักต้ม
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
900-1000 กรัม ไก่ทั้งตัว (1 กก.) 1. ปั่นกระเทียม พริกไทยด�ำ และ
1 ตัว,
รากผักชีเข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วย
น�้ำตาล - ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล น�้ำมันหอย ซีอิ๊ว เหล้า
น�้ำมันหอย และน�้ำมันพืช จากนั้นผสมเข้า
5 ช้อนโต๊ะ,
ด้วยกัน
ซีอิ๊ว - 3 ช้อนโต๊ะ,
2. คลุกสมุนไพรบนตัวไก่และยัด
พริกไทยด�ำ สมุนไพรเข้าไปในตัวไก่ ทิ้งไว้
1 ช้อนโต๊ะ,
15-20 นาที
ผักชี - 2 ต้น,
กระเทียม - 2 ช้อนโต๊ะ, 3. วางไก่หมักบนถาดย่างจากนั้น
น�้ำมันพืช - 2 ช้อนโต๊ะ,
จึงอบ
เหล้า - 3 ช้อนโต๊ะ
4. เมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้น ให้กลับ
ไก่แล้วอบต่อ น�ำไก่ออกมา แล้ว
รับประทานขณะร้อนพร้อมน�้ำ
จิ้มรสเผ็ด
03 การใช้เตาอบ
1-4
ปริมาณอาหาร
1. ผสมไก่กับซอสเทอริยากิให้เข้ากัน
2. วางอกไก่ลงบนถาดย่างแล้วอบ
3. เมื่อเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น ให้
กลับไก่และอบต่อ จากนั้นให้รับ
ประทานขณะร้อนพร้อมกับผักต้ม
ไทย - 21
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 21
2013-09-05 �� 1:38:15
2. เมนูอบ
รหัส
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2-3 บราวนี่
2-1 ข้าวอบกุนเชียง
2-2
450 กรัม
300 กรัม
ข้าวสวย - 2 ถ้วย,
1. ใส่กุนเชียงและกระเทียมลงใน
กุนเชียงหั่นลูกเต๋า ชาม แล้วอบ
½ ถ้วย,
2. เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้น ให้เติม
แครอทหั่นลูกเต๋า ข้าวที่คลุกเคล้าซอสและส่วนผสม
¼ ถ้วย,
ทั้งหมดลงในชาม คนให้เข้ากัน
หน่อไม้ฝรั่งหั่นลูกเต๋า
น�ำใส่ในเตา แล้วเริ่มอบ
- ¼ ถ้วย,
รับประทานขณะยังร้อน
ข้าวโพดอ่อน - ¼ ถ้วย,
ซอสถั่วเหลือง 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันหอย ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ
เนยเค็ม - 50 กรัม,
กระเทียมสับ 4 ช้อนโต๊ะ,
พาร์สลีย์สับ 2 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทยด�ำ ¼ ช้อนโต๊ะ,
หอยเชลล์ - 15 ตัว,
ขนมปังชิ้นเล็ก ½ ถ้วย
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
600-800 กรัม
ดาร์คช็อคโกแลตอบ 190 กรัม,
เนยจืด - 190 กรัม,
น�้ำตาล - 120 กรัม,
แป้งอเนกประสงค์ 115 กรัม,
ไข่ - 3 ฟอง,
มะม่วงหิมพานต์สับ 200 กรัม,
เกลือ - 1 ช้อนโต๊ะ
1. ใส่เนยที่มีอุณหภูมิเท่ากับห้องและ
ดาร์คช็อคโกแลตอบเข้าไปใน
ไมโครเวฟที่ความร้อน
900 วัตต์เป็นเวลา 1 นาที แล้ว
คนให้เข้ากัน
ค�ำแนะน�ำ
2. ปั่นไข่ด้วยความเร็วสูงแล้วค่อยๆ
เติมน�้ำตาลลงไป
3. เติมเนยที่ผสมแล้วและช็อคโก
แลตลงในส่วนผสม (ข้อ 2)
คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเติม
มะม่วงหิมพานต์สับ
4. ใส่ลงในภาชนะส�ำหรับอบที่ทาเนย
บนพื้นผิวจนทั่วขนาด
11 x 10 x 1.2 นิ้ว แล้วเริ่มอบ
1. ผสมเนย กระเทียม พริกไทยด�ำ
พาร์สลีย์สับ และขนมปังเข้า
ดัวยกัน
2. ใส่หอยเชลล์ลงในชาม แล้วราดเนย
ที่คลุกเคล้าส่วนผสมดีแล้ว
3. วางในจานอบเกรียมแล้วเริ่มอบ
ไทย - 22
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 22
2013-09-05 �� 1:38:16
รหัส
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
2-4 เค้กกล้วยหอม
500-700 กรัม
แป้งอเนกประสงค์ 190 กรัม,
ผงฟู - 1.5 กรัม,
เบกกิ้งโซดา 2.5 กรัม, เนย 120 กรัม,
เกลือ - 1 กรัม,
น�้ำตาล - 175 กรัม,
ไข่ - 2 ฟอง,
นม - ¼ ถ้วย,
น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ,
กล้วยหอม - 220 กรัม,
กลิ่นกล้วยหอม 1 ช้อนโต๊ะ
1. ผสมแป้งอเนกประสงค์ ผงฟู และ
เบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกัน
2. ผสมกล้วย นม น�้ำมะนาว และกลิ่น
กล้วยหอมให้เข้ากัน
3. ผสมเนยและเกลือ แล้วเติมน�้ำตาล
ช้าๆ จนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะ
เข้ากันดี จากนั้นเติมไข่จนกว่าจะ
เข้ากัน จากนั้นให้เติมกลิ่นและ
กล้วยลงในส่วนผสมดังกล่าวช้าๆ
4. ใส่ในภาชนะส�ำหรับอบขนาด
1½ x 1½ นิ้ว (ประมาณ 14 ชิ้น)
แล้วเริ่มอบ
การใช้คุณสมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติการละลายน�้ำแข็ง ( ) ช่วยให้คุณละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปัง เค้ก หรือผลไม้ เวลาและระดับพลังงาน
จะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านั้น
โปรดใช้ภาชนะที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง (
)
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณอบด้วยการกดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง (
ในหน้าถัดไป เพื่อดูค�ำอธิบายการตั้งค่าต่างๆ
250-300 กรัม
แป้ง - 3 ถ้วย
1. ร่อนแป้งและเบกกิ้งโซดาสอง
(325 กรัม),
ครั้ง ผสมกลิ่นวนิลาและนมสด
เนย - ¾ ถ้วย
เข้าด้วยกัน
(175 กรัม),
2. ตีเนยและเกลือจนเนื้อเนียนมีสีครีม
น�้ำตาล - 150 กรัม,
แล้วเติมน�้ำตาล และตีต่อจนเนื้อ
เกลือ - ½ ช้อนโต๊ะ,
เข้ากัน จากนั้นเติมไข่ แป้ง และ
ไข่ - 1 ฟอง,
นมสด แล้วตีจนกว่าส่วนผสมเข้า
นมสด - ¼ ถ้วย,
กัน พักไว้สกั ครู่
เบกกิ้งโซดา 1 ช้อนโต๊ะ,
3. ทาเนยบนถาด แล้วปั้นแป้งเป็นลูก
กลิ่นวนิลา - 1 ช้อนโต๊ะ
กลมๆ วางบนถาด แล้วเริ่มอบ
) โปรดดูตาราง
3. เลือกน�้ำหนักของอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
2-5 คุกกี้เนย
03 การใช้เตาอบ
อาหาร
)
ผลลัพธ์:
•
•
การละลายน�้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณ
ต้องกลับอาหาร
5. กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
ผลลัพธ์:
) เพื่อละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับกะพริบ
"0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาทีละครั้ง
คุณสามารถละลายน�้ำแข็งโดยก�ำหนดค่าเองได้เช่นกัน ในการนี้ ให้เลือกไมโครเวฟโดยใช้พลังงาน 180 วัตต์
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การละลายน�้ำแข็ง” ที่หน้า 40
ไทย - 23
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 23
2013-09-05 �� 1:38:16
การใช้โปรแกรมการละลายน�้ำแข็ง
ตารางต่อไปนี้แสดงโปรแกรมละลายน�้ำแข็งแบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำที่เหมาะสม โปรด
น�ำบรรจุภัณฑ์ออกจากอาหารก่อนที่จะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ดไก่ และปลาในจานแก้วหรือกระเบื้องก้นแบน จัดวาง
ขนมปังและเค้กบนกระดาษซับมัน
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
(กรัม)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
1
เนื้อ
200-2000
20-90
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อ
เมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะ
ส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ค เนื้อเป็นชิ้น เนื้อสับ
2
เป็ด ไก่
200-2000
20-90
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับ
เมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะ
ส�ำหรับไก่ทั้งตัว หรือไก่ที่หั่นเป็นชิ้น
3
ปลา
200-2000
20-80
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์
อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทั้งตัว หรือ
ปลาชิ้น
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
(กรัม)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
4
ขนมปัง / เค้ก
125-1000
10-60
วางขนมปังแนวนอนบนกระดาษอเนกประสงค์
และกลับด้านเมื่อมีเสียงเตือน วางเค้กบนจาน
กระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อ
ไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรม
นี้เหมาะส�ำหรับขนมปังทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับขนมปัง
ก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อนขนมปัง
เป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิ
สกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะ
ส�ำหรับขนมพาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผล
ไม้หรือครีม รวมทั้งเค้กราดช็อคโกแล็ต
5
ผลไม้
100-600
5-20
วางผลไม้ให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน
โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้ทุกประเภท
ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ไทย - 24
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 24
2013-09-05 �� 1:38:16
การใช้โปรแกรมการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์
คุณสมบัติการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์แปดแบบ ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารที่ก�ำหนดไว้แล้ว โดยคุณไม่
จ�ำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
ขั้นแรก ให้วางอาหารไว้กึ่งกลางจานหมุนและปิดประตู
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมปรุงอาหารแบบเซ็นเซอร์ 8 โปรแกรม ประกอบด้วยช่วงของน�้ำหนักต่อรายการอาหาร
เวลาพักอาหารหลังการปรุง และค�ำแนะน�ำที่ควรทราบ หลังจากที่คุณเริ่มต้นโปรแกรม เวลาในการปรุงและระดับพลังงาน
จะได้รับการค�ำนวณโดยอัตโนมัติ กระบวนการปรุงอาหารจะควบคุมโดยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อความสะดวกสูงสุดส�ำหรับ
คุณ
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม ระบบเซ็นเซอร์ (
(โปรดดูข้อมูลที่ตารางด้านข้าง)
2. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์ :
) ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม
รหัส
)
อาหาร
ปริมาณอาหาร
เวลาพักอาหาร
(นาที)
1
เครื่องดื่ม
(กาแฟ นม ชา น�้ำ
อุณหภูมิปกติ)
150-250 กรัม
(1 ถ้วยหรือ
1 แก้วกาแฟ)
1-2
รินเครื่องดื่ม (อุณหภูมิปกติ) ในถ้วย
หรือแก้วเซรามิค อุ่นโดยไม่ปิดฝา วาง
ตรงกลางของจานหมุน พักถ้วยไว้ใน
เตา คนเครื่องดื่มก่อนอบและหลังจาก
เวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่
น�ำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรด
ดูค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับ
การอุ่นเครื่องดื่ม)
2
บร็อคโคลี่เป็นช่อ
200-500 กรัม
1-2
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลี่และหั่น
เป็นช่อๆ ใส่ให้เสมอกันในอ่างแก้วที่
มีฝาปิด เติมน�้ำ 30-45 มล. (2-3 ช้อน
โต๊ะ) วางชามตรงกลางของจานหมุน
อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับบร็อคโคลี่
ตลอดจนซุกินี มะเขือม่วง ฟักทอง หรือ
พริกหวาน
การอบจะเริ่มต้น และเมื่อเสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 3 ครั้ง (นาทีละครั้ง)
3) เวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ใช้กับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับไมโครเวฟเท่านั้น
ถ้าอุณหภูมิด้านในสูงกว่า 60 °C จอแสดงผลจะแสดง “hot” แล้วพัดลมระบายอากาศจะท�ำงาน 3 นาที คุณจะ
ไม่สามารถใช้ปุ่ม ระบบเซ็นเซอร์ ( ) ได้ชั่วคราวจนกว่าเตาอบจะเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ก�ำหนดส�ำหรับโหมด
ปลอดภัยของเซ็นเซอร์
หากเปิดประตูค้างไว้ หรือกดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
) ในระหว่างการท�ำงานนี้
เซนเซอร์จะหยุดการท�ำงาน หากต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ในขณะนั้น เซนเซอร์จะต้องตรวจจับอาหารอีกครั้งตั้งแต่ต้น อาจท�ำให้การปรุงอาหารได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี
)
ค�ำแนะน�ำ
03 การใช้เตาอบ
การใช้คุณสมบัติการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์
ไทย - 25
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 25
2013-09-05 �� 1:38:17
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
เวลาพักอาหาร
(นาที)
3
แครอทฝานเป็นแว่น
200-500 กรัม
1-2
4
5
6
7
มันฝรั่งอบทั้งเปลือก
พิซซ่าแช่แข็ง
ลาซาญญ่าแช่แข็ง
ไก่เป็นชิ้น
200-800 กรัม
300-500 กรัม
400-800 กรัม
200-700 กรัม
2-3
-
3-4
2-3
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
ล้างท�ำความสะอาดผักสด เช่น แครอท
และฝานออกเป็นชิ้นๆ เท่ากัน ใส่ใน
อ่างแก้วที่มีฝาปิด เติมน�้ำ 30-45 มล.
(2-3 ช้อนโต๊ะ) วางชามตรงกลางของ
จานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหาร
หลังการอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับ
แครอทฝานบางๆ ตลอดจนช่อดอก
กะหล�่ำหรือหัวผักกาด
8
ล้างท�ำความสะอาดมันฝรั่ง หัวละ
200 กรัม ทาน�้ำมันมะกอก แล้วใช้ส้อม
เจาะเปลือก วางเป็นวงบนตะแกรงต�่ำ
วางตะแกรงบนจานหมุน
วางพิซซ่าแช่แข็งบนตะแกรงต�่ำ
วางลาซาญญ่าแช่แข็งในจานที่ใช้กับ
เตาอบได้ซึ่งมีขนาดเหมาะสม วางจาน
บนตะแกรงต�่ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครื่องเทศให้
ทั่วชิ้นไก่แช่เย็น วางด้านที่เป็นหนัง
ลงบนตะแกรงต�่ำ พลิกกลับด้านเมื่อ
ได้ยินเสียงเตือน กดปุ่มเริ่มท�ำงานเพื่อ
ปรุงอาหาร
อาหาร
ไก่อบ
ปริมาณอาหาร
เวลาพักอาหาร
(นาที)
1.0-1.2 กก.
4-5
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครื่องเทศให้ทั่ว
ตัวไก่แช่เย็น
วางด้านหน้าอกลง ที่กลางตะแกรงต�่ำ
พลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือน กด
ปุ่มเริ่มท�ำงานเพื่อด�ำเนินการต่อ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
การใช้ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ โดยจะตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เกิด
จากอาหารในขณะปรุง
•
ขณะที่ปรุงอาหาร จะเกิดก๊าซหลายประเภท เซ็นเซอร์อัตโนมัติจะก�ำหนดเวลาและระดับพลังงานที่เหมาะสม โดย
ตรวจสอบก๊าซจากอาหาร ท�ำให้ไม่ต้องก�ำหนดเวลาปรุงและระดับพลังงาน
•
เมื่อคุณปิดภาชนะด้วยฝา หรือฟิล์มพลาสติกระหว่างการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์อัตโนมัติจะตรวจสอบ
ก๊าซได้หลังจากที่ไอน�้ำเต็มอยู่ในภาชนะแล้ว
•
หลังจากสิ้นสุดการปรุง เวลาในการปรุงที่เหลือจะเริ่มนับถอยหลัง ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการหมุนหรือคน
อาหารเพื่อให้อาหารสุกทั่วกัน
•
ก่อนที่จะปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ คุณสามารถปรุงรสอาหารด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร หรือซอส แต่
โปรดระมัดระวัง เนื่องจากเกลือหรือน�้ำตาลอาจท�ำให้อาหารเป็นรอยไหม้ จึงควรเติมเครื่องปรุงประเภทนี้ภายหลัง
การปรุงอาหาร
ภาชนะและฝาปิดส�ำหรับการปรุงอาหารระบบเซ็นเซอร์
•
เพื่อให้การปรุงอาหารด้วยฟังก์ชันนี้ได้ผลดี โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการเลือกภาชนะและฝาที่เหมาะสม
ที่แสดงในตารางของคู่มือนี้
•
โปรดใช้ภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้ และปิดฝาส�ำหรับภาชนะนั้น หรือฟิล์มพลาสติก เมื่อใช้ฟิล์มพลาสติก โปรด
เปิดช่องไว้ที่มุมภาชนะเพื่อให้ไอน�้ำระบายออกได้
•
โปรดใช้เฉพาะฝาปิดส�ำหรับภาชนะที่ใช้เท่านั้น หากภาชนะนั้นไม่มีฝาปิด ให้ใช้ฟิล์มพลาสติก
•
ใส่อาหารในภาชนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
•
อาหารที่ต้องมีการคนหรือกลับ ควรจะคนหรือกลับเมื่อใกล้สิ้นสุดการปรุงอาหารด้วยเซ็นเซอร์ หลังจากที่เวลาเริ่ม
นับถอยหลังในจอแสดงผล
ไทย - 26
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 26
2013-09-05 �� 1:38:18
ข้อมูลส�ำคัญ
3. วางอาหารบนจานอบเกรียม
•
•
หลังจากติดตั้งเตาอบและต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า โปรดอย่าถอดปลั๊กสายไฟ เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซต้องใช้
เวลาในการปรับสมดุล เพื่อให้สามารถปรุงอาหารได้อย่างเหมาะสม
•
ไม่แนะน�ำให้ใช้การปรุงอาหารด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติกับการปรุงอาหารอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการปรุงอาหาร
หลายๆ ครั้งติดต่อกัน
•
ติดตั้งเตาอบในต�ำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้มีการระบายความร้อนและอากาศ เพื่อให้เซ็นเซอร์ท�ำงาน
อย่างถูกต้อง
•
เพื่อให้ได้ผลการปรุงอาหารที่ดี โปรดอย่าใช้เซ็นเซอร์อัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิของห้องสูงหรือต�่ำเกินไป
•
ห้ามใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดที่เป็นสารระเหยในการท�ำความสะอาดเตาอบ ก๊าซที่เกิดจากน�้ำยาท�ำความสะอาดจะมี
ผลกระทบต่อเซ็นเซอร์
•
อย่าวางเตาอบในบริเวณที่มีความชื้นหรือมีแก๊ซ เนื่องจากจะรบกวนการท�ำงานของเซ็นเซอร์
•
รักษาความสะอาดของภายในเตาอบไมโครเวฟเสมอ เช็ดอาหารที่กระเด็นด้วยผ้าหมาด เตาอบนี้ได้รับการ
ออกแบบเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น
โปรดอย่าวางภาชนะที่ไม่ทนความร้อนบนจานอบเกรียม (เช่น ชามพลาสติก เป็นต้น)
4. วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุนหรือตะแกรงต�่ำในไมโครเวฟ
•
ห้ามวางจานอบเกรียมโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด
03 การใช้เตาอบ
5. กดปุ่ม ไมโครเวฟ+ย่าง (
)
6. เลือกระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ+ย่าง (
)
7. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
การใช้จานอบเกรียม
โดยทั่วไปแล้วการท�ำอาหารในเตาไมโครเวฟ โดยใช้การย่างหรือพลังงานไมโครเวฟในโหมดการย่าง/การอบ ด้านล่าง
ของอาหารประเภทเพสทรีและพิซซ่ามักจะนิ่มเกินไป การใช้จานอบเกรียมของ Samsung จะช่วยท�ำให้อาหารประเภท
นี้กรอบหรือเกรียม
8. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์:
จานอบเกรียมนี้ยังใช้ได้กับเบคอน ไข่ ไส้กรอก อีกด้วย
•
การใช้การย่างร่วมกับไมโครเวฟ (ระดับพลังงาน 600 วัตต์)
1. อุ่นจานอบเกรียมให้ร้อน ตามที่อธิบายข้างต้น
•
ใช้ถุงมือกันความร้อนตลอดเวลา เนื่องจากจานอบเกรียมนี้จะร้อนมาก
การอบจะเริ่มต้น
•
ก่อนที่จะใช้จานอบเกรียม โปรดอุ่นจานให้ร้อนโดยเลือกการท�ำงานแบบผสมเป็นเวลา 3 ถึง 5 นาที:
• การท�ำงานแบบผสมโดยใช้การอบด้วยความร้อน (220 °C) ร่วมกับพลังงานไมโครเวฟ
(ระดับพลังงาน 600 วัตต์)
)
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาทีละ
ครั้ง
วิธีท�ำความสะอาดจานอบเกรียม
วิธีท�ำความสะอาดจานอบเกรียมที่ดีที่สุดคือ การล้างด้วยน�้ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน�้ำที่แข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะท�ำให้ผิวหน้าของจานเสียหาย
เนื่องจากจานอบเกรียมมีผิวหน้าชั้นบนเป็น Teflon หากคุณใช้งานไม่ถูกต้อง อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้
2. ทาน�้ำมันบนจาน ถ้าคุณต้องการท�ำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพื่อให้อาหารสุกเกรียมน่ารับประทาน
•
ห้ามหั่นหรือตัดอาหารบนจาน ให้น�ำอาหารออกจากจานก่อนที่จะตัดหรือหั่นเสมอ
•
กลับอาหารด้วยตะหลิวหรือที่คนที่ท�ำจากพลาสติกหรือไม้
ไทย - 27
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 27
2013-09-05 �� 1:38:18
การใช้การตั้งค่าจานอบเกรียม
อาหาร
ขอแนะน�ำให้คุณอุ่นจานอบเกรียมโดยตรงในจานหมุน
อุ่นจานอบเกรียมโดยใช้ความร้อน 600 วัตต์ + ฟังก์ชันการย่างเป็นเวลา 5 นาที และใช้เวลาตามที่แนะน�ำในตาราง
อาหาร
เบคอน
มะเขือเทศย่าง
ปริมาณ
เวลาอุ่น
(นาที)
4-6 แผ่น
13-15
200 กรัม
3
โหมดท�ำงาน
450 วัตต์ +
220 °C
300 วัตต์ + ย่าง
เวลาปรุง
(นาที)
-
ผักย่าง
ค�ำแนะน�ำ
เวลาอุ่น
(นาที)
โหมดท�ำงาน
เวลาปรุง
(นาที)
250 กรัม
3-4
450 วัตต์ + ย่าง
7-8
อุ่นจานอบเกรียม
วางแผ่นเบคอนเรียงต่อ
กันบนจานอบเกรียม น�ำ
จานอบเกรียมไปวางบน
ตะแกรงสูง
3-4
ปริมาณ
300 กรัม
3-4
450 วัตต์ + ย่าง
3½-4½
อุ่นจานอบเกรียมและทา
น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ วางผัก
สดที่หั่นเป็นแผ่นบนจาน
เช่น พริกหยวก หัวหอม
และเห็ด
วางจานอบเกรียมบน
ตะแกรงสูง
ปอเปีย๊ ะแช่แข็งมีหน้า
250 กรัม
2-3
อุ่นจานอบเกรียม
หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่ชีส
ที่ด้านบน วางเป็นวงกลม
บนจานอบเกรียม และน�ำ
ไปวางไว้บนตะแกรงสูง
ไข่เจียว
ค�ำแนะน�ำ
พิซซ่าแช่แข็ง
ตอกไข่ 3 ฟอง และใส่นม
2 ช้อนชา พร้อมกับเครื่อง
เทศต่างๆ หั่นมะเขือเทศ
เป็นลูกเต๋า อุ่นจานอบ
เกรียม วางชิ้นมะเขือเทศ
บนจาน เติมไข่ที่ตอกแล้ว
ลงไปพร้อมกับโรยชีสป่น
50 กรัมให้ทั่ว วางจานบน
ตะแกรงสูง
300-400 กรัม
4-5
ขั้นตอนที่ 1:
300 วัตต์ +
220 °C
ขั้นตอนที่ อุ่นจานอบเกรียม
1: 6-7 วางปอเปี๊ยะให้เสมอกัน
บนจาน
ขั้นตอนที่ 2:
ย่างเท่านั้น
ขั้นตอนที่
2: 5-6
600 วัตต์ + ย่าง
6-8
วางจานบนตะแกรงต�่ำ
อุ่นจานอบเกรียม
วางพิซซ่าแช่แข็งบนจาน
อบเกรียม
วางจานอบเกรียมบน
ตะแกรงสูง
บาแกตต์แช่แข็ง
(แช่แข็ง)
250 กรัม
3-4
300 วัตต์ +
200 °C
10-12
อุ่นจานอบเกรียม
วางบาแกตต์แช่แข็งสอง
ก้อนที่มีหน้า
(เช่น ผัก แฮม และชีส)
วางจานอบเกรียมบน
ตะแกรงต�่ำ
ไทย - 28
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 28
2013-09-05 �� 1:38:18
อาหาร
โหมดท�ำงาน
เวลาปรุง
(นาที)
250 กรัม
4
600 วัตต์ + ย่าง
6-7
3. ก�ำหนดน�้ำหนักโดยหมุน ปุ่มบิด ตามที่ต้องการ (1800 กรัมในตัวอย่างนี้)
ค�ำแนะน�ำ
อุ่นจานอบเกรียม ทาจาน
ด้วยน�้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะ
จากนั้นวางนักเก็ตไก่บน
จานอบเกรียม วางจาน
อบเกรียมบนตะแกรงสูง
กลับด้านหลังจากผ่านไป
4-5 นาที
4. กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
)
5. ก�ำหนดระดับพลังงานของไมโครเวฟโดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ (
ระดับพลังงาน ตามต้องการ (450 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
การอบอาหารแบบหลายขั้นตอน
6. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
(เช่น 30 นาทีในตัวอย่างนี้)
คุณสามารถตั้งโปรแกรมเตาไมโครเวฟเพื่อให้แบ่งการอบอาหารได้ถึงสามขั้นตอน (คุณไม่สามารถใช้โหมดการอบ
ไมโครเวฟ+อบ และอุ่นเตาอบ เมื่อต้องการอบอาหารแบบหลายขั้นตอน) ตัวอย่าง: คุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง
และอบโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน คุณจึงสามารถละลายและอบไก่ขนาด 1.8 กก. ในสามขั้นตอน:
• ละลายน�้ำแข็ง
• อบไมโครเวฟ 30 นาที
• ย่าง 15 นาที
7. กดปุ่ม ย่าง (
การละลายน�้ำแข็งต้องเป็นขั้นตอนแรก สามารถใช้การปรุงแบบผสมและย่างได้หนึ่งครั้งในระหว่างสองขั้นตอนที่
เหลือ แต่สามารถใช้ระบบไมโครเวฟได้สองครั้ง (ในระดับพลังงานที่ต่างกันสองระดับ)
1. กดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง (
)
)
8. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
(เช่น 15 นาทีในตัวอย่างนี้)
9. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณอบด้วยการกดปุ่ม ละลายน�้ำแข็ง (
) เพื่อเลือก
03 การใช้เตาอบ
นักเก็ตไก่
(แช่แข็ง)
ปริมาณ
เวลาอุ่น
(นาที)
ผลลัพธ์:
)
)
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที:
•
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
ไทย - 29
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 29
2013-09-05 �� 1:38:18
การอุ่นเตาอบ
การอบอาหารด้วยความร้อน
ส�ำหรับการอบด้วยความร้อน ขอแนะน�ำให้คุณอุ่นเตาอบให้ร้อนเพียงพอก่อนที่จะวางอาหารในเตาอบ เมื่อเตาอบร้อน
ได้ที่แล้ว จะรักษาระดับความร้อนไว้ประมาณ 10 นาที จากนั้นจะปิดโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนนั้นอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมกับประเภทการอบที่คุณต้องการ
การอบด้วยความร้อนช่วยให้คุณสามารถอบอาหารในลักษณะเดียวกับในเตาอบธรรมดา โดยไม่มีการใช้พลังไมโครเวฟ
คุณสามารถก�ำหนดอุณหภูมิได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 40 °C ถึง 220 °C ในระดับที่ตั้งค่าไว้แล้ว 7 ระดับ เวลาอบสูงสุด
คือ 90 นาที
1. กดปุ่ม อุ่นเตาอบ ( )
ผลลัพธ์:
หากคุณต้องการอุ่นเตาอบให้ร้อนอย่างรวดเร็ว โปรดดูที่หน้า 30
•
•
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
220 °C
(อุณหภูมิ)
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และเหลืองน่ารับประทาน
ตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยู่ในต�ำแหน่งแนวนอน และจานหมุนอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เปิดประตูเตาอบและวาง
ภาชนะบนตะแกรงต�่ำ และน�ำไปวางบนจานหมุน
2. กดปุ่ม อุ่นเตาอบ ( ) ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม เพื่อก�ำหนดอุณหภูมิ
(อุณหภูมิ : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
1. กดปุ่ม อบ (
ผลลัพธ์:
3. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์:
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดอบ)
)
220 °C
เตาอบจะถูกอุ่นร้อนตามอุณหภูมิที่ก�ำหนด
•
)
(อุณหภูมิ)
2. กดปุ่ม อบ ( ) ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม เพื่อก�ำหนดอุณหภูมิ
(อุณหภูมิ : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
เวลาที่ปรากฏคือ 8 วินาทีส�ำหรับโหมดการอบอาหาร
ที่เลือก และ 2 วินาทีส�ำหรับอุณหภูมิที่ตั้งล่วงหน้าตาม
ล�ำดับ
ตัวอย่าง) ในโหมดอุ่นเตาอบที่ 200 °C
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
(แสดง 8 วินาที)
•
•
(แสดง 2 วินาที)
เมื่อร้อนได้ที่แล้ว เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 6 ครั้ง และจะรักษาอุณหภูมิไว้ 10 นาที
หลังจาก 10 นาที จะมีเสียงเตือน 4 ครั้งและเครื่องจะหยุดท�ำงาน
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
ผลลัพธ์:
การอบจะเริ่มต้น:
•
เมื่ออุณหภูมิภายในถึงขีดที่ก�ำหนดไว้ เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน 6 ครั้ง ขณะที่เตาอบจะรักษาอุณหภูมิที่ก�ำหนด
ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 10 นาที
หากคุณต้องการทราบอุณหภูมิปัจจุบันของช่องเตาอบ ให้กดปุ่ม อุ่นเตาอบ ( )
)
เวลาที่ปรากฏคือ 8 วินาทีส�ำหรับโหมดการปรุงอาหารที่
ตั้งล่วงหน้า และ 2 วินาทีส�ำหรับอุณหภูมิที่ตั้งล่วงหน้า
ตามล�ำดับ
ไทย - 30
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 30
2013-09-05 �� 1:38:19
ตัวอย่าง) เวลาอบอาหาร 30 นาที ที่อุณหภูมิ 200 °C
2. กดปุ่ม ย่าง (
ผลลัพธ์:
(แสดง 8 วินาที)
(แสดง 2 วินาที)
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับกะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตา
อบจะส่งเสียงเตือนนาทีละครั้ง
หากคุณต้องการทราบอุณหภูมิปัจจุบันของช่องเตาอบ ให้กดปุ่ม อุ่นเตาอบ ( )
(โหมดย่าง)
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมิส�ำหรับการย่าง
3. ก�ำหนดเวลาย่างโดยหมุน ปุ่มบิด
•
เวลาย่างสูงสุดคือ 60 นาที
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
โปรดระวัง ตัวให้ความร้อนที่ย่างอาจท�ำงานเป็นระยะๆ ในขณะที่โหมดการอบด้วยความร้อนก�ำลังท�ำงานอยู่
ผลลัพธ์:
การเลือกอุปกรณ์เสริม
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง
ภาชนะที่เหมาะส�ำหรับไมโครเวฟมักจะไม่เหมาะกับการอบด้วยความร้อน โปรดอย่าใช้
ภาชนะหรือจานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษเช็ดปาก เป็นต้น
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพื่อให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
โปรดใช้ภาชนะและเครื่องครัวที่ใช้กับไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบื้องเป็นภาชนะที่เหมาะสม
เนื่องจากยอมให้ไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึงกัน
หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่างหรืออบ) โปรดใช้ภาชนะที่เหมาะส�ำหรับเตาไมโครเวฟและ
เตาอบเท่านั้น
ใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงสูง
เพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และเหลืองน่ารับประทาน
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะหรือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในคู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหารที่หน้า 34
การย่างช่วยให้คุณอุ่นและท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ
• โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
• คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และเหลืองน่ารับประทาน
)
การย่างจะเริ่มต้น
•
การอบด้วยความร้อนแบบเดิมจ�ำเป็นต้องใช้ภาชนะที่เหมาะสม คุณควรใช้เฉพาะภาชนะ
ที่ใช้ในเตาอบธรรมดาเท่านั้น
การย่าง
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
03 การใช้เตาอบ
•
•
)
เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงที่เหมาะกับอาหารที่จะปรุง วางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุ่ม ไมโครเวฟ+ย่าง (
ผลลัพธ์:
)
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดการใช้ไมโครเวฟผสมระบบย่าง)
1. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง
600 วัตต์
(ก�ำลังไฟฟ้า)
ไทย - 31
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 31
2013-09-05 �� 1:38:20
2. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ+ย่าง (
จนกว่าจอจะแสดงก�ำลังไฟที่ต้องการ (300 - 600 วัตต์)
•
)
1. กดปุ่ม ไมโครเวฟ+อบ (
ผลลัพธ์:
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมิส�ำหรับการย่าง
เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
4. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
220 °C
(อุณหภูมิ : สลับเป็นโหมดอุณหภูมิต่อไปนี้ใน 2 วินาที)
2. เลือกอุณหภูมิโดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ+อบ (
)
(อุณหภูมิ : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
)
ผลลัพธ์:
•
•
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมดไมโครเวฟผสมการอบ)
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
•
)
การอบแบบผสมจะเริ่มต้น
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับ
กะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียงเตือนนาที
ละครั้ง
การใช้ไมโครเวฟผสมการอบ
การอบแบบผสมใช้ทั้งพลังงานไมโครเวฟและพลังงานความร้อน คุณไม่จ�ำเป็นต้องอุ่นเตาอบให้ร้อน เนื่องจากเตาอบ
สามารถใช้พลังงานไมโครเวฟได้ทันที
คุณสามารถปรุงอาหารหลายประเภทโดยใช้การอบแบบผสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
• เนื้อและไก่อบ
• พายและเค้ก
• อาหารไข่และชีส
3. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุน ปุ่มบิด
•
เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
4. เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ+อบ (
)
จนกว่าจอจะแสดงก�ำลังไฟที่ต้องการ (600, 450, 300, 180, 100 วัตต์)
5. กดปุ่ม เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
)
ผลลัพธ์:
•
•
โปรดใช้ภาชนะและเครื่องครัวที่ใช้กับไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบื้องเป็นภาชนะที่เหมาะสม
เนื่องจากยอมให้ไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้ทั่วถึงกัน
•
ใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครั้งที่สัมผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพื่อให้อาหารสุกยิ่งขึ้น และเหลืองน่ารับประทาน
การอบแบบผสมจะเริ่มต้น
เตาอบจะเพิ่มความร้อนจนถึงระดับที่ต้องการ และจากนั้น
จะอบด้วยไมโครเวฟจนหมดเวลาอบที่ตั้งไว้
เวลาที่ปรากฏคือ 8 วินาทีส�ำหรับเวลาอบอาหารที่ตั้งล่วงหน้า และ 2 วินาทีส�ำหรับ
อุณหภูมิที่ตั้งล่วงหน้าตามล�ำดับ
ตัวอย่าง) เวลาอบอาหาร 30 นาที ที่อุณหภูมิ 200°C
เปิดประตู วางอาหารบนจานหมุน หรือใช้ตะแกรงต�่ำซึ่งต้องน�ำไปวางบนจานหมุนอีกที ปิดประตู
(แสดง 8 วินาที)
•
(แสดง 2 วินาที)
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับกะพริบ "0" สี่ครั้ง หลังจากนั้น
เตาอบจะส่งเสียงเตือนนาทีละครั้ง
หากคุณต้องการทราบอุณหภูมิปัจจุบันของช่องเตาอบ ให้กดปุ่ม อุ่นเตาอบ ( )
ไทย - 32
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 32
2013-09-05 �� 1:38:21
การปิดเสียงเตือน
การล็อคเตาไมโครเวฟ
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1. กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
พร้อมกัน
•
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
•
เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม
2. ถ้าต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง ให้กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
และ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
) พร้อมกันอีกครั้ง
)
1. กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
ผลลัพธ์:
)
ผลลัพธ์:
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
•
เตาอบจะท�ำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง
เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
2. ในการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุ่ม หยุด/ประหยัด พลังงาน (
นาฬิกา ( ) อีกครั้งพร้อมกัน
ผลลัพธ์:
•
•
•
) และ นาฬิกา ( ) พร้อมกัน
03 การใช้เตาอบ
ผลลัพธ์:
) และ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคล
ที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้
คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ
) และ
สามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
ไทย - 33
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 33
2013-09-05 �� 1:38:22
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
อุปกรณ์
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับ
โดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนียม
โถแก้ว
หมายเหตุ
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุ่นอาหาร
เท่านั้น
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
โลหะ
ใช้กับไมโครเวฟได้
หมายเหตุ
•
จาน
✗
✓✗
สามารถใช้จ�ำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่
ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์
อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และใช้
ซับของเหลวที่มากเกินไป
กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และ
กระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบ
โลหะ
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่น
อาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้
พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิล์มส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิล์มออก
เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุ่นให้ร้อนเกิน 8 นาที
กระเบื้องและดินเผา
✓
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง
•
ใช้กับไมโครเวฟได้
พลาสติก
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้
โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว
✓✗
กระดาษมันหรือกระดาษไข
•
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่สามารถ
ใช้กับเตาอบ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครื่องแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมาก
อาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
✓
: แนะน�ำ
✓
✓✗
เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควร
เป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้า
จ�ำเป็นต้องใช้
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
ไทย - 34
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 34
2013-09-05 �� 1:38:22
คู่มือการอบอาหาร
ไมโครเวฟ
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ
คนอาหารสองครั้งระหว่างอบ และหนึ่งครั้งหลังการอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
สัดส่วน
เปิด/ปิด
เวลา (นาที) เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
การอบ
ผักขม
150 กรัม
600 วัตต์
5-6
2-3
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
ภาชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพ คลื่นไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ
เช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบื้อง และพลาสติก เช่นเดียวกับ
กระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ)
ถั่ว
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ถั่วเขียว
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม
(แครอท/ถั่ว/ธัญพืช)
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม
(แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถั่ว ปลา และเนื้อ ซึ่งแช่แข็ง
หรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิ้งอบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหาร
แทบทุกชนิดที่สามารถอบด้วยวิธีนึ่ง ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือช็อคโกแล็ต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำ
แนะน�ำประกอบ)
การปิดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณ
สามารถครอบอาหารได้หลายวิธีดังนี้: เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วถึงกัน
04 คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ท�ำให้เกิดแรงเสียดทานของ
โมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ท�ำให้อาหารสุก
ไทย - 35
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 35
2013-09-05 �� 1:38:22
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
คู่มือการอบอาหารส�ำหรับผักสด
ข้าว:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อหุงสุกแล้ว อบ
โดยปิดฝา
เมื่อหมดเวลาอบ คนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครื่องเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน�้ำทั้งหมด หลังจากที่หมดเวลาอบแล้ว
ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ที่มีฝาปิด เติมน�้ำเย็น 30 - 45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับน�้ำหนัก 250 กรัม นอกจากมีค�ำ
แนะน�ำเป็นอย่างอื่น - โปรดดูในตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ คนหนึ่งครั้งระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็น
เวลา 3 นาที
พาสต้า ใช้ชามไพเร็กซ์แก้วขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยปิดฝา
คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนั้น
ผักสดทุกประเภทควรอบโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (900 วัตต์)
อาหาร
ข้าว
(หุงพอสุก)
สัดส่วน
250 กรัม
เปิด/ปิด
900 วัตต์
375 กรัม
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
250 กรัม
900 วัตต์
375 กรัม
ข้าวผสม
(ข้าวขาว + ข้าวซ้อมมือ)
250 กรัม
ธัญพืชผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
250 กรัม
พาสต้า
250 กรัม
900 วัตต์
900 วัตต์
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
บร็อคโคลี่
250 กรัม
500 กรัม
4½-5
7-8
3
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้าน
ไว้ตรงกลาง
เติมน�้ำเย็น 750 มล.
กะหล�่ำบรัสเซล
250 กรัม
6-6½
3
เติมน�้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
แครอท
250 กรัม
4½-5
3
ฝานแครอทเป็นชิ้นเท่าๆ กัน
เติมน�้ำเย็น 750 มล.
ดอกกะหล�่ำ
250 กรัม
500 กรัม
5-5½
7½-8½
3
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งช่อ
ขนาดใหญ่เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้
ตรงกลาง
ฟักทองน�้ำเต้า
250 กรัม
4-4½
3
ฝานเป็นชิ้นบางๆ เติมน�้ำ 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง
250 กรัม
3½-4
3
ฝานมะเขือออกเป็นชิ้นบางๆ และเติม
น�้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม
250 กรัม
4-4½
3
หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา
ค�ำแนะน�ำ
15-16
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
20-21
5
22-23
900 วัตต์
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
16-17
17-18
10-11
5
5
5
อาหาร
ตัดผักสดออกเป็นชิ้นเท่าๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
สัดส่วน
เวลา
(นาที)
17½-18½
ค�ำแนะน�ำ:
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
เติมน�้ำเย็น 400 มล.
เติมน�้ำร้อน 1000 มล.
ไทย - 36
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 36
2013-09-05 �� 1:38:22
อาหาร
เห็ด
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
125 กรัม
250 กรัม
1½-2
2½-3
3
เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่
ฝานเป็นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บีบน�้ำ
มะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริก
ไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม
250 กรัม
5-5½
3
ฝานหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง
เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก
250 กรัม
4½-5
3
หั่นเป็นชิ้นบางๆ
มันฝรั่ง
250 กรัม
500 กรัม
4-5
7-8
3
ชั่งน�้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่น
ครึ่งหรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่าๆ กัน
หัวผักกาด
250 กรัม
5½-6
3
หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก
การอุ่น
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กับอาหารที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิปกติ
คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7 °C
การจัดวางและการปิดครอบ
ไม่ควรอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน การอุ่น
อาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆ จะได้ผลดีกว่า
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางอย่างสามารถอุ่นได้โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุ่นโดยใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์
หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง
โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่
ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)
คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่งอาจท�ำให้
อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น ปล่อยทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำ
ให้คุณใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารที่เป็นของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึ่งจะท�ำให้เสียรสชาติ) ขอ
แนะน�ำให้คุณประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจ�ำเป็น
05 คู่มือการปรุงอาหาร
สัดส่วน
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง
พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม�่ำเสมอทั่วกัน
เวลาพักอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากที่แนะน�ำเป็นอย่างอื่นในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวังเพื่อ
ความปลอดภัย
ไทย - 37
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 37
2013-09-05 �� 1:38:22
การอุ่นของเหลว
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ คนอาหารระหว่าง
ให้ความร้อนถ้าจ�ำเป็น และคนทุกครั้งหลังจากอุ่น เพื่อป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่
ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น
การอุ่นของเหลวและอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
สัดส่วน
เครื่องดื่ม
(กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล.
(1 ถ้วย)
พลังงาน
(วัตต์)
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
800
1-1½
1-2
เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝา วาง
ถ้วย/ แก้วตรงกลางของจานหมุน
ทิ้งไว้ในเตาไมโครเวฟระหว่างพัก
อาหาร และคนให้ทั่ว
250 มล.
(1 แก้ว)
1½-2
สัดส่วน
พลังงาน
(วัตต์)
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
พาสต้ามีไส้ราด
ซอส (เย็น)
350 กรัม
600
5-6
3
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี
ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบื้องก้นลึก
ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะ
ระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้งก่อน
พักอาหารและรับประทาน
อาหารชุด (เย็น)
350 กรัม
600
5½-6½
3
จัดอาหารชุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่
เย็น 2-3 อย่างในจานกระเบื้อง ปิด
ด้วยฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ
อาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ซุป
(เย็น)
250 กรัม
800
3-3½
2-3
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วย
ฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น
คนอีกครั้งก่อนรับประทาน
สตูว์
(เย็น)
350 กรัม
600
5½-6½
2-3
เทสตูว์ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบ
ด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะ
ระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้งก่อน
พักอาหารและรับประทาน
พาสต้าราดซอส
(เย็น)
350 กรัม
600
4½-5½
3
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตี้หรือบะหมี่
ไข่) ในจานกระเบื้องแบน ปิดด้วย
ฟิล์มส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับ
ประทาน
ค�ำแนะน�ำ
ไทย - 38
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 38
2013-09-05 �� 1:38:22
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
อาหารส�ำหรับทารก:
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน
คนอีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิที่แนะน�ำในการป้อน: ระหว่าง 30-40 °C
เทนมในขวดแก้วที่ท�ำความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิด
เมื่อได้รับความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครั้งก่อนน�ำไปป้อนทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิ
ของอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนที่จะน�ำไปป้อน อุณหภูมิที่แนะน�ำในการป้อน: ประมาณ 37 °C
อาหาร
สัดส่วน
เปิด/ปิด
เวลา
เวลาพักอาหาร
(นาที)
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบ
โดยปิดฝา คนอาหารหลังการ
อบ พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที คนให้ทั่วก่อนน�ำไป
ป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิ
อย่างละเอียด
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม +
ผลไม้)
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบ
โดยปิดฝา คนอาหารหลังการ
อบ พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที คนให้ทั่วก่อนน�ำไป
ป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิ
อย่างละเอียด
นมส�ำหรับทารก
100 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
2-3
เขย่าหรือคนให้ทั่ว และเทลง
ในขวดแก้วที่ฆ่าเชื้อแล้ว วาง
ตรงกลางของจานหมุน อบ
โดยไม่ปิดฝา คนให้ทั่วและ
พักอาหารอย่างน้อย 3 นาที
คนให้ทั่วก่อนรับประทาน
และตรวจสอบอุณหภูมิอย่าง
ละเอียด
หมายเหตุ:
โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะน�ำไปป้อน เพื่อป้องการอาหารร้อนลวก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้
200 มล.
1 นาที ถึง
1 นาที
10 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
05 คู่มือการปรุงอาหาร
นมส�ำหรับทารก:
ไทย - 39
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 39
2013-09-05 �� 1:38:22
การละลายน�้ำแข็ง
อาหาร
ไมโครเวฟเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจะมี
ประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน�้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำที่รัดซึ่งเป็นโลหะออก และน�ำ
อาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้น�้ำซึ่งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาที่ก�ำหนด เทน�้ำออกและน�ำเครื่อง
ในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจดูอาหารเป็นระยะ เพื่อไม่ให้อุ่นจนเกินไป
หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ
ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้น�้ำแข็งละลายทั่วถึงกัน เวลาพักอาหารเพื่อละลายน�้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ
อาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ไก่เป็นชิ้น
500 กรัม
(2 ชิ้น)
14-15
ไก่ทั้งตัว
1200 กรัม
32-34
ชิ้นเนื้อปลา
200 กรัม
6-7
ปลาทั้งตัว
400 กรัม
11-13
300 กรัม
ขั้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ
โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัวให้เอา
ด้านหน้าอกลง หุ้มส่วนที่บางและเล็ก เช่น ปีก หรือ
ก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของ
เวลาละลายน�้ำแข็ง
10-25
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบื้องแบบเรียบ โดย
ให้ส่วนที่เล็กอยู่ใต้ส่วนที่หนากว่า หุ้มส่วนที่บางและ
หางปลาด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่ง
ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
6-7
5-10
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ
(และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่)
2 ชิ้น
4 ชิ้น
1-1½
2½-3
5-20
วางก้อนขนมปังเป็นวง หรือวางขนมปังแผ่นเป็น
แนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับ
ด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน�้ำแข็ง
ขนมปังแผ่น/
แซนด์วิช
250 กรัม
4-4½
ขนมปังเยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
500 กรัม
7-9
อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า
โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร
ผลไม้
อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรน�ำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 วัตต์)
เบอร์รี่
สัดส่วน
เวลา เวลาพักอาหาร
(นาที)
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ขนมปัง
ขนมปังก้อน
(ประมาณก้อนละ
50 กรัม)
เนื้อ
เนื้อสับ
เนื้อหมูเป็นชิ้น
250 กรัม
6-7
500 กรัม
10-12
250 กรัม
7-8
15-30
ค�ำแนะน�ำ
15-60
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง
อาหาร
เวลา เวลาพักอาหาร
(นาที)
(นาที)
ปลา
ถ้าเป็ดไก่เริ่มอุ่นที่ผิวนอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพื่อให้เป็นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนที่จะด�ำเนินการต่อ
ค�ำแนะน�ำ:
สัดส่วน
วางเนื้อบนจานกระเบื้องแบบเรียบ หุ้มส่วนที่บาง
ด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
เป็ด ไก่
ไทย - 40
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 40
2013-09-05 �� 1:38:22
ระบบย่าง
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยู่บริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมื่อปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของ
จานหมุนจะท�ำให้อาหารเกรียมทั่วถึงกัน อุ่นเตาเพื่อเตรียมการย่างเป็นเวลา 4 นาที เพื่อให้อาหารเกรียมเร็วขึ้น
สัดส่วน
เปิด/ปิด
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
4 ชิ้น
(ชิ้นละ 25 กรัม)
ย่างเท่านั้น
2-3
1-2
วางแผ่นขนมปังคู่กัน
บนตะแกรง
มะเขือเทศย่าง
400 กรัม
(2 ชิ้น)
300 วัตต์ +
ย่าง
5-6
-
หั่นครึ่งมะเขือเทศ ใส่
ชีสที่ด้านบน วางเป็น
รูปวงกลมบนจาน
แก้วไพเร็กซ์แบบ
เรียบ วางบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที
มะเขือเทศ-ชีสโทสต์
4 ชิ้น
(300 กรัม)
300 วัตต์ +
ย่าง
4-5
-
ปิ้งขนมปังก่อน วาง
ขนมปังปิ้งพร้อม
ท็อปปิงบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที
โทสต์ฮาวาย
(แฮม สับปะรด
แผ่นชีส)
4 ชิ้น
(500 กรัม)
300 วัตต์ +
ย่าง
5-6
-
ปิ้งขนมปังก่อน วาง
ขนมปังปิ้งพร้อม
ท็อปปิงบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที
มันฝรั่งอบ
500 กรัม
600 วัตต์ +
ย่าง
7-8
-
หั่นแบ่งมันฝรั่งเป็นครึ่ง
หัว วางบนตะแกรงเป็น
วงกลม โดยให้ด้านที่
หั่นอยู่ข้างล่าง
อาหารสด
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
ขนมปังแผ่น
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็นชิ้น ไส้กรอก สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาที่แล่บางๆ แซนด์วิช และขนมปังปิ้งแบบ
มีท็อปปิง
หมายเหตุส�ำคัญ:
เมื่อใดก็ตามที่ใช้เฉพาะโหมดย่าง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงสูง นอกจากที่มีค�ำแนะน�ำเป็นอย่างอื่น
ไมโครเวฟ+ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมื่อปิดประตู
และจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมทั่วกัน คุณสามารถใช้วิธีอบอาหารร่วมกันได้สาม
แบบส�ำหรับรุ่นนี้: 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง
ภาชนะส�ำหรับอบส�ำหรับการอบอาหารด้วยโหมด ไมโครเวฟ+ย่าง:
โปรดใช้อุปกรณ์ที่คลื่นไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ติดไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะที่เป็นโลหะกับการ
ท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบอาหารด้วยโหมด ไมโครเวฟ+ย่าง:
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารที่สุกแล้วทุกชนิด ซึ่งจะต้องมีการอุ่นและท�ำให้เหลือง (เช่น
พาสต้าอบ) เช่นเดียวกับอาหารที่ต้องใช้เวลาอบไม่นาน เพื่อให้ส่วนบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยัง
ใช้กับอาหารที่มีลักษณะหนา และควรมีส่วนบนที่เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็นชิ้น ซึ่งควรกลับด้านเมื่ออบได้ครึ่งของระยะ
เวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางการย่าง
หมายเหตุส�ำคัญ:
เมื่อใดก็ตามที่ใช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ+ย่าง) โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยู่บนตะแกรงสูง นอกจากที่มีค�ำแนะน�ำเป็น
อย่างอื่น โปรดดูค�ำแนะน�ำในแผนผังต่อไปนี้
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทั้งสองด้าน
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารสด
อุ่นเตาอบด้วยการย่างเป็นเวลา 2-3 นาที
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
05 คู่มือการปรุงอาหาร
อุปกรณ์จะต้องไม่ติดไฟและอาจมีส่วนประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลาย
ได้
ค�ำแนะน�ำ
ไทย - 41
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 41
2013-09-05 �� 1:38:23
อาหารสด
กราแตงมันฝรั่ง/ผัก
(เย็น)
แอปเปิลอบ
ไก่เป็นชิ้น
สเต็กเนื้อ
(สุกปานกลาง)
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
450 วัตต์ +
ย่าง
9-11
-
วางกราแตงสดในจาน
แก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
วางจานบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที
300 วัตต์ +
ย่าง
7-8
-
คว้านไส้แอปเปิลและ
ยัดด้วยลูกเกดและแยม
ใส่อัลมอนด์ฝานบางๆ
ไว้ด้านบน วางแอปเปิล
บนจานแก้วไพเร็กซ์
แบบเรียบ วางจานบน
ตะแกรงต�่ำ
สัดส่วน
เปิด/ปิด
450 กรัม
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ
400 กรัม)
500 กรัม
(2 ชิ้น)
400 กรัม
(2 ชิ้น)
300 วัตต์ +
ย่าง
ย่างเท่านั้น
8-10
10-14
6-8
8-12
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและ
เครื่องเทศให้ทั่วชิ้นไก่
วางเป็นวงบนตะแกรง
สูง หลังจากย่างแล้วให้
พักอาหาร 2-3 นาที
ทาน�้ำมันบนเนื้อสเต็ก
วางเป็นวงบนตะแกรง
สูง หลังจากย่างแล้วให้
พักอาหาร 2-3 นาที
อาหารสด
ปลาย่าง
สัดส่วน
เปิด/ปิด
400-500 กรัม
300 วัตต์ +
ย่าง
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
5-7
5½-6½
ค�ำแนะน�ำ
ทาน�้ำมันให้ทั่วตัวปลา
จากนั้นใส่สมุนไพรและ
เครื่องเทศ วางปลาสอง
ตัวคู่กัน (สลับด้านหัว
และหาง) บนตะแกรง
สูง หลังจากย่างแล้วให้
พักอาหาร 2-3 นาที
การอบด้วยความร้อน
การปรุงอาหารด้วยความร้อนเป็นวิธีปรุงอาหารแบบดั้งเดิมและแพร่หลาย โดยใช้เตาอบธรรมดาและไอร้อน
ขดลวดความร้อนและพัดลมจะอยู่ที่ผนังด้านหลัง เพื่อให้ไอร้อนหมุนเวียน
ภาชนะส�ำหรับการปรุงด้วยความร้อน:
ใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเตาอบแบบธรรมดา ถาดส�ำหรับเตาอบ และภาชนะชนิดอื่นๆ ที่ใช้ได้ในเตาอบธรรมดา
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยความร้อน:
คุณสามารถท�ำขนมกรอบ เช่น บิสกิต ขนมปังกรอบ ขนมปังและเค้ก รวมทั้งฟรุตเค้ก เพสทรี และซูเฟิล
ด้วยการอบแบบนี้
ไมโครเวฟ+ความร้อน
การท�ำงานแบบนี้จะผสมผสานพลังงานไมโครเวฟเข้ากับไอร้อน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการอบโดยที่อาหารยังคงเหลือง
เกรียมและกรอบ
การอบด้วยความร้อนเป็นวิธีปรุงอาหารแบบดั้งเดิมที่แพร่หลาย ด้วยการอบไอร้อนซึ่งกระจายหมุนเวียนด้วยพัดลมที่
ผนังด้านหลัง
ภาชนะส�ำหรับอบส�ำหรับการอบอาหารด้วยโหมด ไมโครเวฟ+อบ:
ควรยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ ใช้กับเตาอบได้ (เช่น แก้ว ดินเผา หรือกระเบื้องเคลือบที่ไม่มีขอบโลหะ) เช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ+การย่าง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบอาหารด้วยโหมด ไมโครเวฟ+อบ:
เนื้อและไก่ทุกชนิด และอาหารอบหม้อดิน กราแตง สปันจ์เค้ก และฟรุตเค้กแบบเนื้อเบา พายและครัมเบิล ผักอบ
ขนมปังกรอบและขนมปัง
ไทย - 42
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 42
2013-09-05 �� 1:38:23
คู่มือการอบด้วยไอร้อนส�ำหรับอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
อุ่นเตาอบให้ได้อุณหภูมิตามต้องการด้วยฟังก์ชันการอุ่นเตาอบอัตโนมัติ ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอบด้วยความ
ร้อนตามตารางต่อไปนี้
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
สัดส่วน
เปิด/ปิด
300-400 กรัม
450 วัตต์ +
220 °C
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
13-15
-
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
โรสต์บีฟ/โรสต์แลมบ์ 1200-1300 กรัม 600 วัตต์ +
(สุกปานกลาง)
180 °C
20-23
10-13
ใช้แปรงทาน�้ำมันให้ทั่วชิ้น
เนื้อ และปรุงรสด้วยพริก
ไทย เกลือ และพริกป่น
วางบนตะแกรงต�่ำ โดย
เริ่มจากด้านมันอยู่ข้างล่าง
หลังการอบ ห่อด้วยฟอยล์
อะลูมิเนียมเพื่อพักอาหาร
เป็นเวลา 10-15 นาที
ไก่อบ
17-22
13-17
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครื่อง
เทศให้ทั่วตัวไก่ วางบน
ตะแกรงต�่ำ โดยให้ด้านอก
ของไก่ลงก่อน จากนั้นวาง
ให้อกอยู่ด้านบน พักอาหาร
5 นาที
8-10
-
วางขนมปังก้อนเป็นวงบน
ตะแกรงต�่ำ
สัดส่วน
เปิด/ปิด
พิซซ่า
พิซซ่าแช่แข็ง
(อบแล้ว)
วางพิซซ่าบนตะแกรงต�่ำ
พักอาหารเป็นเวลา 2-3
นาทีหลังการอบ
พาสต้า
ลาซาญญ่าแช่แข็ง
400 กรัม
450 วัตต์ +
220 °C
22-25
-
วางในจานแก้วไพเร็กซ์
ที่มีขนาดเหมาะสม หรือ
ใส่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้า
สามารถใช้กับไมโครเวฟ
และเตาอบได้) วางพาสต้า
แช่แข็งบนตะแกรงต�่ำ พัก
อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1000-1100 กรัม 450 วัตต์ +
220 °C
ค�ำแนะน�ำ
05 คู่มือการปรุงอาหาร
อาหารสด
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
อาหารสด
ขนมปัง
ขนมปังก้อนสด
6 ชิ้น
(350 กรัม)
100 วัตต์ +
180 °C
พักอาหารเป็นเวลา 2-3
นาที
เนื้อ
ขนมปังกระเทียม
(แช่เย็น อบสุกแล้ว)
200 กรัม
(1 ชิ้น)
180 วัตต์ +
220 °C
8-10
-
วางขนมปังบนกระดาษ
ส�ำหรับอบบนตะแกรง
ต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3
นาทีหลังจากอบ
ไทย - 43
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 43
2013-09-05 �� 1:38:23
อาหารสด
สัดส่วน
เปิด/ปิด
เวลาของ
ด้านที่หนึ่ง
(นาที)
เวลาของ
ด้านที่สอง
(นาที)
เคล็ดลับพิเศษ
ค�ำแนะน�ำ
เค้ก
เค้กแอปเปิ้ล
(แป้งสด)
500 กรัม
180 °C
เท่านั้น
38-43
-
มัฟฟินจิ๋ว
(แป้งสด)
12 x 30 กรัม
(350-400 กรัม)
220 °C
เท่านั้น
17-23
คุกกี้ (แป้งสด)
200-250 กรัม
200 °C
เท่านั้น
15-20
-
วางครัวซองต์แช่เย็นบน
กระดาษส�ำหรับอบ ใช้
ตะแกรงต�่ำ
1000 กรัม
180 วัตต์ +
180 °C
18-20
-
วางเค้กแช่แข็งบนตะแกรง
ต�่ำ หลังจากละลายและอุ่น
แล้ว ให้พักอาหารเป็นเวลา
15-20 นาที
เค้กแช่แข็ง
-
ใส่แป้งเค้กในพิมพ์โลหะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก
สีด�ำ (ความยาว 25 ซม.)
วางเค้กบนตะแกรงต�่ำ พัก
อาหารเป็นเวลา 5-10 นาที
หลังการอบ
วางแป้งสดในจานกระดาษ
ส�ำหรับมัฟฟินให้เสมอกัน
วางจานบนตะแกรงต�่ำ พัก
อาหารเป็นเวลา 5 นาที
หลังการอบ
การละลายเนย
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
อุ่นเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้ก�ำลังไฟ 900 วัตต์ จนเนยละลาย
การละลายช็อคโกแลต
ใส่ช็อคโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อคโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
การละลายผลึกน�้ำผึ้ง
ใส่เกล็ดน�้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึ้งละลาย
การละลายเจลาติน
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการละลาย
การอบหน้าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ จนกระทั่งหน้าเค้ก/ไอซ์ซิ่งใส
คนสองครั้งระหว่างการอบ
การท�ำแยม
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัม
และคนให้ทั่ว
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 10-12 นาที โดยใช้ก�ำลังไฟ 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ที่มีฝาปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การท�ำพุดดิ้ง
ผสมผงพุดดิ้งกับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต จากนั้นคนให้เข้ากัน ใช้อ่างแก้วไพเร็กซ์ที่มีฝาปิด
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครั้งระหว่างที่เริ่มเหลืองเป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์
พักในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อน�ำออกจากเตา
ไทย - 44
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 44
2013-09-05 �� 1:38:23
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
มีควันและกลิ่นเหม็นเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
•
การแก้ไขปัญหา
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
ต่อไปนี้เป็นสภาพการท�ำงานปกติ
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
•
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักจะพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปัญหาอย่างชัดเจน
•
มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
จากนั้นติดต่อผู้แทนจ�ำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขายของ SAMSUNG
•
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
รหัสข้อผิดพลาด
อาหารไม่สุกเลย
•
คุณก�ำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม Start/+30s (เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที (
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
•
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตัดไฟหรือไม่
06 การแก้ไขปัญหา
การสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องใช้ชนิดใหม่ในบ้านมักจะต้องใช้เวลา หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้
โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณติดต่อศูนย์บริการโดยไม่จ�ำเป็น
เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวเนื่องจากชิ้นส่วนใหม่ได้รับความร้อน ควันและกลิ่นเหม็นจะหายไปหลังจากใช้งาน
ประมาณ 10 นาที ถ้าต้องการให้ควันและกลิ่นหายไปเร็วยิ่งขึ้น โปรดใช้งานเตาไมโครเวฟโดยใส่มะนาวหรือน�้ำ
มะนาวไว้ในเตาอบ
) แล้วหรือไม่
ข้อความ “E-24" หมายถึง
•
ข้อความ “E-24” จะปรากฏอัตโนมัติ ก่อนหน้าที่ไมโครเวฟจะมีความร้อนสูงเกินไป หากข้อความ “E-24” ปรากฏขึ้น
ให้กดปุ่ม “หยุด/ประหยัด พลังงาน” เพื่อใช้โหมดเริ่มต้น
อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
ข้อความ “E-15" หมายถึง
•
ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
• ข้อความ “E-15” จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดหรือกดปุ่ม “หยุด/ประหยัด พลังงาน” ในโหมดการปรุง
อาหารระบบเซ็นเซอร์ กดปุ่ม “หยุด/ประหยัด พลังงาน” เพื่อกลับสู่โหมดเริ่มต้นการท�ำงาน
เตาอบท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบท�ำงาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
• วิธีแก้ปัญหา: จัดวางเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
•
ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล
• วิธีแก้ปัญหา: ถอดสายไฟของเตาอบออก ตั้งเวลาใหม่
หลอดไฟไม่สว่าง
•
ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของ Samsung
ที่อยู่ใกล้ เพื่อนัดหมายให้ช่างที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เปลี่ยนหลอดไฟให้
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
•
คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
•
คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
•
แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
ไทย - 45
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 45
2013-09-05 �� 1:38:23
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุ่น
MC285TCTC**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
2600 วัตต์
ไมโครเวฟ
1400 วัตต์
ระบบย่าง (ขดลวดความร้อน)
1100 วัตต์
ความร้อน (ขดลวดความร้อน)
สูงสุด 1650 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
AUSTRALIA
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)
NEW ZEALAND
ด้านนอก
517 x 467 x 310 มม.
ช่องของเตาอบ
358 x 327 x 231.5 มม.
ปริมาตร
CHINA
28 ลิตร
สุทธิ
18.0 กก. โดยประมาณ
www.samsung.com
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
0800-112-8888 (Toll Free)
021-5699-7777
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg
SINGAPORE
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_TH.indd 46
www.samsung.com/nz
400-810-5858
(852) 3698 4698
PHILIPPINES
ไทย - 46
www.samsung.com/au
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
HONG KONG
INDONESIA
น�้ำหนัก
1300 362 603
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
DE68-04126K
2013-09-05 �� 1:38:23
MC285TcTC**
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 1
04/09/2013 15:55:50
contents
safety information
quick look-up guide..................................................................................... 11
oven features ............................................................................................... 12
Oven........................................................................................................... 12
Control panel............................................................................................... 13
Accessories................................................................................................. 13
oven use ....................................................................................................... 14
How a microwave oven works..................................................................... 14
Checking that your oven is operating correctly............................................. 14
Setting the time........................................................................................... 14
Cooking/Reheating...................................................................................... 15
Power levels and time variations.................................................................. 16
Adjusting the cooking time.......................................................................... 16
Stopping the cooking.................................................................................. 16
Setting the energy save mode..................................................................... 16
Using the thai menu feature......................................................................... 17
Using the thai menu programmes............................................................. 17
Using the grill/bake menu feature................................................................. 20
Using the grill/bake menu programmes..................................................... 20
Using the power defrost feature................................................................... 23
Using the power defrost programmes....................................................... 24
Using the sensor cook feature..................................................................... 25
Using the sensor cook programmes......................................................... 25
Using the crusty plate ................................................................................. 27
Using the crusty plate settings ................................................................. 28
Multistage cooking...................................................................................... 29
Fast preheating the oven............................................................................. 30
Cooking by convection................................................................................ 30
Choosing the accessories........................................................................... 31
Grilling......................................................................................................... 31
Combining microwaves and the grill............................................................ 31
Combining microwaves and convection...................................................... 32
Switching the beeper off.............................................................................. 33
Safety-locking your microwave oven............................................................ 33
cookware guide............................................................................................ 34
cooking guide............................................................................................... 35
troubleshooting and error code ................................................................. 45
Troubleshooting........................................................................................... 45
Error code................................................................................................... 45
technical specifications............................................................................... 46
Using this instruction booklet
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Legend for symbols and icons
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
ENGLISH - 2
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 2
04/09/2013 15:55:52
Important safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods
must not be heated in sealed containers
since they are liable to explode.
This appliance is intended to be used in
household only.
WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8
years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
ENGLISH - 3
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 3
04/09/2013 15:55:52
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode.
ENGLISH - 4
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 4
04/09/2013 15:55:52
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
ENGLISH - 5
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 5
04/09/2013 15:55:52
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
Installing your microwave oven
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm 10 cm
1.When you install your oven,
above behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
85 cm of
10 cm on
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
ENGLISH - 6
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 6
04/09/2013 15:55:53
Do not install the microwave oven in
hot or damp surroundings like next to a
traditional oven or radiator. The power
supply specifications of the oven must be
respected and any extension cable used
must be of the same standard as the
power cable supplied with the oven. Wipe
the interior and the door seal with a damp
cloth before using your microwave oven
for the first time.
Cleaning your microwave oven
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents.Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right
after each use with a mild detergent
solution, but let the microwave oven cool
down before cleaning in order to avoid
injury.
ENGLISH - 7
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 7
04/09/2013 15:55:53
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
(Swing heater model only)
Storing and repairing your
microwave oven
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
ENGLISH - 8
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 8
04/09/2013 15:55:55
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling,therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
ENGLISH - 9
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 9
04/09/2013 15:55:58
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Precautions to avoid possible exposure to excessive
microwave energy.(microwave function only)
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b)Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
ENGLISH - 10
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 10
04/09/2013 15:55:59
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
quick look-up guide
If you want to cook some food.
1. Place the food in the oven.
Press the Microwave ( ) button.
01 QUICK LOOK-UP GUIDE
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing
a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of
the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers
include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control
Panel.
(b)A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
2. Press the Microwave ( ) button until the
appropriate power level is displayed.
3. Select the cooking time by turning the dial knob as
required.
4. Press Start/+30s (
Result:
) button.
Cooking starts.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four
times. The oven will then beep one time per minute.
If you want to add an extra 30 seconds.
Leave the food in the oven.
Press Start/+30s (
) button one or more times for
each extra 30 seconds that you wish to add.
ENGLISH - 11
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 11
04/09/2013 15:56:00
If you want to defrost some food.
1. Place the frozen food in the oven.
Press the Power Defrost ( ) button.
oven features
Oven
2. Select the food category by pressing the Power
Defrost ( ) button, until the desired food category
is selected.
1
2
3
4
3. Select the weight by turning the dial knob as
required.
4. Press Start/+30s (
Result:
) button.
Defrosting starts.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four
times. The oven will then beep one time per minute.
5
6
7
8
9
10
11
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3. HEATING ELEMENT
9. ROLLER RING
4. VENTILATION HOLES
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
11.CONTROL PANEL
6.DOOR
ENGLISH - 12
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 12
04/09/2013 15:56:01
Control panel
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1.Roller ring, to be placed in the center of the oven.
Purpose: The roller ring supports the turntable.
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the
center fitting on to the coupler.
Purpose: The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
3. High rack, Low rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal racks can be used to cook
two dishes at the same time. A small
dish may be placed on the turntable
and a second dish on the rack. The
metal racks can be used in grill,
convection and combination
cooking.
14
7
15
1. DISPLAY
9.SENSOR COOK BUTTON
2. POWER DEFROST BUTTON
10.GRILL/BAKE MENU BUTTON
3. THAI MENU Button
11.FAST PREHEAT BUTTON
4. MICROWAVE BUTTON
12.MICROWAVE+CONVECTION
BUTTON
5. CONVECTION BUTTON
6. GRILL BUTTON
7. STOP/ENERGY SAVING
BUTTON
8. CLOCK SETTING BUTTON
02 OVEN FEATURES
1
4.Crusty plate, to be placed on the turntable.
(Only MC285TCT** models)
Purpose: The crusty plate is used to brown
bottom of food by using the microwave
or grill combination cooking modes and to keep pastry and
pizza dough crispy.
13.MICROWAVE+GRILL BUTTON
14.DIAL KNOB
(WEIGHT/SERVING/TIME)
15.START/+30s BUTTON
ENGLISH - 13
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 13
04/09/2013 15:56:02
oven use
Checking that your oven is operating
correctly
How a microwave oven works
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or
the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking Principle
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The
turntable must be in position in the oven. If a power level other than the
maximum (100 % - 900 W) is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the Start/+30s (
) button and set the time
)
to 4 or 5 minutes, by pressing the Start/+30s (
button the appropriate number of times.
1. The microwaves generated by the magnetron
reflected at cavity and are distributed uniformly as
the food rotates on the turntable. The food is thus
cooked evenly.
Result:
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the
food.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties
of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking
continues even when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore
be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 45.
The oven heats the water for 4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.
Setting the time
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:0”,
“88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour
or 12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of
setting or operating with temporary stop condition, function is canceled
and clock will be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition
ENGLISH - 14
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 14
04/09/2013 15:56:03
1. To display the time in the...
24-hour notation.
12-hour notation.
Then press the ( ) button once or twice.
2. Select the appropriate power level by pressing
the Microwave ( ) button again until the
corresponding output power is displayed. Refer to
the power level table next page for further details.
2. Turn the dial knob to set the hour.
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
4. Press the Start/+30s (
3. Press the ( ) button.
Result:
4. Turn the dial knob to set the minute.
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts
and when it has finished:
• The oven beep and flash “0” four times.
The oven will then beep one time per minute.
If you would like to know the current Power Level of the oven cavity,
press Microwave ( ) button once. If you would like to change the
power level during cooking, press the Microwave ( ) button twice or
more times to select the desired power level.
5. When the right time is displayed, press the ( )
button to start the clock.
Result:
The cooking time is displayed.
03 OVEN USE
Result:
Quick Start:
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
If you wish to heat a dish for a short period of time at maximum power
(900 W), you can also simply press the Start/+30s (
) button once
for each 30 seconds of cooking time. The oven starts immediately.
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven
unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave (
Result:
) button.
The following indications are displayed:
(microwave mode)
ENGLISH - 15
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 15
04/09/2013 15:56:04
Power levels and time variations
You can also increase/decrease the cooking time by
turning the dial knob.
The power level function enables you to adapt the amount of energy
dissipated and thus the time required to cook or reheat your food,
according to its type and quantity. You can choose between six power
levels.
Power level
• To increase cooking time turn the dial knob to right
• To decrease cooking time turn the dial knob to left
Stopping the cooking
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
20 %
180 W
To stop the
cooking...
Then...
DEFROST
LOW
11 %
100 W
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the Stop
button once.
Result:
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and
press the Start/+30s (
) button.
Completely
Completely : Press the Stop button twice.
Result:
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press
the Stop/Energy Saving (
) button again.
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the
specific power level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the Start/+30s (
button once for each 30 seconds to be added.
Setting the energy save mode
)
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the
door
• Increase the remaining cooking time
To increase the cooking time of your food, press the
) button once for each 30 seconds
Start/+30s (
that you wish to add.
• Example: To add three minutes, press the Start/+30s (
times.
) button six
The oven has an energy save mode. This facility saves electricity when the
oven is not in use. Normal condition is standby mode and show clock when
not using.
• Press the Stop/Energy Saving (
Result :
Display off.
) button.
• To remove energy save mode, open the door or
press the Stop/Energy Saving (
) button and
then display shows current time. The oven is ready for use.
ENGLISH - 16
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 16
04/09/2013 15:56:05
Using the thai menu feature
Using the thai menu programmes
The 19 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
The following table presents the various Thai Menu Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
1. Quick Meal
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
) button.
Code
Food
1-1
Instant
noodle
1-2
Frozen
shrimp
dumpling
(kanom jeeb
kung)
Frozen
chinese bun
(salapao sai
moo)
Frozen
wonton
shrimp
(keaw kung)
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Thai Menu ( ) button.
1. Quick Meal
2. Thai Menu
3. Select the type of food by turning the dial knob.
1-3
4. Press the Start/+30s (
Result:
) button.
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
1-4
Serving
Ingredients
Recommendations
size
670 g minced pork 1. Put instant noodle,
100 g, egg - 1,
minced pork, vegetable
any vegetables
and egg together and
- 100 g, instant
cook
noodle - 1 bag,
boiled water - 2
cups
192 g
1. Cut the corner of the
(16/p)
package and cook.
180 g
(30/p)
-
1. Cut the corner of the
package and cook
250 g
-
1. Remove the outer bag
before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4
time and cook.
1. Remove the outer seal
before reheating.
2. Open the cover. Add
water to fill line.
3. Cover lid loosely to let
stream esacape during
heat and cook.
1. Remove the outer bag
before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4
time and cook.
1-5
Frozen
congee with
grouper fish
(kow tom pla
kao)
350 g
-
1-6
Frozen
spaghetti
with chicken
sauce
450 g
-
03 OVEN USE
1. Press the Thai Menu (
ENGLISH - 17
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 17
04/09/2013 15:56:05
Code
Food
1-7
Frozen
shrimp fried
rice (kow
pad kung)
1-8
Frozen fried
chicken with
basil with
rice (kow kra
pow kai)
Frozen taro
pearls in
coconut
cream (bua
laoy pauk)
1-9
Serving
size
220 g
295 g
Ingredients
Recommendations
Code
Food
-
1. Remove the outer bag
before reheating.
2. Open cover for a few
and cook.
1. Remove the outer bag
before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4
time and cook.
2-3
Sticky rice
2-4
Pork
congee/
Porridge
2-5
Clear
broth
soup
with soft
tofu and
seaweed
-
160 g
-
1. Remove the outer box
before reheating.
2. Pierce cover film for 3-4
time.
3. Cook and take out for
shake when beep is
ringing.
4. Cook again.
Ingredients
Recommendations
2. Thai Menu
Code
Food
2-1
Rice
2-2
Brown
rice
Serving
size
320 g
350 g
rice - 1 cup,
water - 1 ¼
cup
brown rice - 1
cup, water for
cooking - 2
cups, water for
cleaned rice
1. Put rice, water in a bowl
and cover with the lid.
2. Cook and keep the lid
closed for another 1520 minutes before serve
1. Put brown rice in a
bowl, add water and
cover with the lid.
2. Cook and wait for 10
minutes ready to serve.
Serving
Ingredients
size
350-400 g sticky rice - 1
cup, water - ½
cup
600-750 g cooked rice - 1
cup, water
- 500 ml, pork
chopped - ½
cup, pepper
ground - 1 tbs,
soy suace - 1
tbs, oyster
sauce - 1 tbs,
spring onion,
sliced Celery,
coriander - ½
cup
850 g
chopped
ground pork 100 g, pepper
- ¼ tbs, spring
onion - ¼
cup, chopped
coriander - 1
tbs, water 500 ml, fish
sauce - 1 tbs,
strips soft
tofu - 2, dried
seaweed - ¼
cup, oyster
sauce - 1 tbs,
pepper - 1 tbs
Recommendations
1. Put the sticky rice, add
water in bowl and cover
with the lid.
2. Cook and keep the
lid closed for another
15-20 minutes before
serve.
1. Mix chopped pork with
Pepper, Oyster sauce
and make a small balls.
2. Put pork balls,
cooked rice, water,
then seasoning with
seasoning powder pork
flavor, stir well and cook.
3. Add the Celery, Spring
Onion, Corianders
before serve.
1. Marinated ground
pork and pepper for 5
minutes.
2. Put water, chopped
pork, soft tofu, and
cook.
3. Add spring onion,
coriander, and pepper
dried seaweed Ready
to serve.
ENGLISH - 18
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 18
04/09/2013 15:56:05
Code
Food
Tom yum
soup with
shrimp
2-7
Steamed
egg (egg
custard)
2-8
Omelets
Ingredients
shrimp - 150
g, sliced
galangal - 4
pieces, sliced
kaffir - ¼ cup,
lemongrass
- 2, boiled
water - 500 ml,
mushroom - 1
cup, tomatoes
- 4, chili
paste - 1 tbs,
Evaporated
milk - ¼ cup,
fish sauce - 3
tbs, lime juice
- 3 tbs, chilis
- 10
400-450 g fresh egg - 2,
evaporated
milk - 2 tbs,
water - ¾ cup,
Japanese soy
sauce - 1 tbs,
salt - ⅛ tbs,
kani crab - ¼
cup, boiled
shrimps - 4
120 g
egg - 2,
chopped
tomato - 1 tbs,
chopped onion
- 1 tbs, Soy
sauce - ½ tbs,
butter - 1 tbs
Recommendations
1. Put galangal,
lemongrass, tear kaffir
leave, tomato, tom yum
khung paste in Boiled
water wait for 2 minutes.
2. Add shrimp, mushroom,
chili, and cook.
3. Then add the
evaporated milk
seasoning with fish
sauce, lime juice, chili
paste then serve hot.
1. Put eggs in a bowl,
bleated then add
evaporated milk, water
and seasoning with
Japanese soy sauce
and salt mixed well.
2. Cook and decorate with
Kani crab and shrimp
before serve.
Code
Food
2-9
Spaghetti
cream
sauce
2-10
Coconut
custard
Serving
Ingredients
size
450-500 g onion - ¼ cup,
water - ½ cup,
cooked ham ½ cup, cooked
spaghetti - 80
g, salted
butter - 2 tbs,
bay leaves - 3,
plain four - 1
tbs, whipping
cream - 100
ml, sliced
mushroom ½ cup, Salt,
pepper - ¼ tbs,
mozzarellas
cheese - 2 tbs
130 g
duck eggs - 3,
crane sugar ½ cup, coconut
milk - 1 cup,
pandanus
leaf - 2-3,
small diced
pumpkins - 1
cup
Recommendations
1. Mix water and flour, then
add butter,whipping
cream, bay leave,
chopped onion, ham,
sliced mustroom
seasoning with salt &
pepper.
2. Cook and add
mozzarella cheese
stir then serve with
spaghetti.
03 OVEN USE
2-6
Serving
size
920 g
1. Mixed egg and stir with
squeezed pandanus
leaf unitl have a smell of
pandanus leaf; then stir
with the crane sugar. Fill
out only the juice.
2. Add the diced pumpkin
and cook, then serve in
room tempurate
1. Mix the beaten eggs,
chopped tomato,
chopped onion and soy
sauce and stir well.
2. Spread the butter on
the plate, put the mixer
on the plate and cook
ENGLISH - 19
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 19
04/09/2013 15:56:05
Using the grill/bake menu feature
Using the grill/bake menu programmes
The 11 Grill Menu features provide four pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
The following table presents the various Grill/Bake Menu Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
1. Grill Menu
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Grill/Bake Menu (
) button.
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Grill/Bake Menu ( ) button.
Code
1-1
Garlic
bread
1-2
Shrimp
chop
canape
(kan num
ban na
krung)
1. Grill Menu
2. Bake Menu
3. Select the type of food by turning the dial knob.
4. Press the Start/+30s (
Result:
Food
Serving
size
200-250 g
200-220 g
) button.
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
1-3
Pork satay
200-250 g
Ingredients
Recommendations
French bread
- 10 pieces,
butter - 2 tbs,
salt - ½ tbs,
garlic - 1 tbs
1. Mix butter salt and
garlic together then
spread on the bread.
2. Put the bread on rack,
and cook then serve.
1. Mix the topping by
white bread
putting chopped prawn
cut in square
and all spices then
- 16 pieces,
seasoning with oyster
chopped
sauce stir well.
prawn - 150
g, chopped
2. Spread the topping on
garlic - 1 tbs,
bread.
pepper - ¼ tbs, 3. Cook and let its cool.
coriander root
Serve.
- 1 tbs, oyster
sauce - ½ tbs,
for decorated
coriender leave
pork meat 1. Mix the marinate sauce
250 g, satay
the satay paste with
paste - 1 tbs,
oyster sauce, sugar,
evaporated milk
salt, and evaporated
- 5 tbs, salt milk.
¼ tbs, oyster 2. Marinate the pork
sauce - 1 tbs,
meat with the marinate
sugar - 2 tbs
sauce for 15 minutes
put in the bamboo stick
(about 20 sticks).
3. Put on tray and cook
then served with
cucumber salad and
satay sauce.
ENGLISH - 20
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 20
04/09/2013 15:56:06
Code
Food
New
orleans
chicken
wings
1-5
Chicken
teriyaki
450-550 g
Ingredients
Recommendations
chicken wings 1. Make the marinate
- 250 g, oyster
sauce by mixing oyster
sauce - 2 tbs,
sauce, bay leave,
pepper - ½ tbs,
pepper, chili sauce
chili sauce - 1
; then marinate with
tbs, bay leave
chicken wings leave for
-1
15 minutes.
2. Put its on crusty tray
and cook.
3. When beep is ringing,
flip over and cook
1. Mix Chicken with
chicken
teriyaki sauce as well.
breast with
skin - 500 g,
2. Put the chicken breast
Teriyaki sauce
on grill tray and cook.
- 2 tbs, steam
3. When beep is ringing,
vegetables
flip over and cook then
serve hot with steam
vegetables.
Code
1-6
Food
Grilled
whole
chicken
Serving
Ingredients
Recommendations
size
900-1000 g Whole chicken 1. Blend garlic, black
(1 kg) - 1, sugar
pepper, and coriander
- ½ tbs, oyster
root. Seasoning with
sauce - 5 tbs,
sugar, oyster sauce,
soy sauce - 3
soy sauce, liquor, and
vegetable oil then mix
tbs, black
pepper - 1 tbs,
together.
coriander - 2
2. Braise the herb on the
roots, garlic - 2
chicken and put the
tbs, vegetable
herb in the chicken,
oil - 2 tbs,
leave for 15-20
liquor - 3 tbs
minutes.
3. Put the marinated
chicken on grill tray
then cook.
4. When beep is ringing,
flip the chicken and
cook. Take it out and
serve hot with spicy
dipping.
03 OVEN USE
1-4
Serving
size
200 g
ENGLISH - 21
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 21
04/09/2013 15:56:06
2. Bake Menu
Code
Food
2-1
Baked
rice with
chinese
sausage
2-2
Baked
clam with
garlic
Serving
size
450 g
300 g
Code
Ingredients
Recommendations
cooked rice - 2
cups, diced
chinese sausage
- ½ cup, diced
carrot - ¼ cup,
diced Asparagus ¼ cup, baby corn
- ¼ cup, soy sauce
- 1 tbs, Oyster
sauce - ½ tbs,
vegetable oil - 1
tbs, garlic chopped
- 1 tbs
salted butter - 50
g, chopped garlic
- 4 tbs, chopped
parsley - 2 tbs,
black pepper - ¼
tbs, scallop - 15
pcs, bread crumb
- ½ cup
1. Put Chinese sausage
and garlic in a bowl,
cook.
2. When beep is
ringing, add rice
cooking sauce and
all ingredients into the
bowl stir well then put
in and cook, serve
hot.
2-3
1. Mix the butter,
garlic, black pepper,
chopped parsley
andbread crum
together.
2. Put the scallops in the
bowl and top with the
mixed butter.
3. Put in crusty plate
and cook.
Food
Brownie
Serving
Ingredients
size
600-800 g baked dark
chocolate - 190
g, unsalted butter
- 190 g, sugar 120 g, all purpose
flavor - 115 g,
egg - 3, chopped
cashew nut - 200
g, salt - 1 tbs
Recommendations
1. Put the room
temperature butter
and baked dark
chocolate in the
microwave at 900
watt for 1 minute, stir
well.
2. Blended egg with the
fast speed and add
sugar slowing on the
batch.
3. Add the mixed butter
and chocolate into
the batch (No 2), put
them all together ;
then add chopped
cashew nut.
4. Put on the bake ware
size 11 x 10 x 1.2
inch which spread the
butter on the surface
then cook.
ENGLISH - 22
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 22
04/09/2013 15:56:06
Code
2-4
Banana
cake
Butter
cookies
Serving
Ingredients
size
500-700 g all purpose flavor
- 190 g, baking
powder - 1.5 g,
baking soda - 2.5
g, butter - 120 g,
salt - 1 g, sugar
- 175 g, egg - 2,
milk - ¼ cup,
lime juice - 1 tbs,
banana - 220 g,
banana flavor - 1
tbs
250-300 g flour - 3 cups(325
g), butter - ¾
cup(175 g), sugar
- 150 g, salt - ½
tbs, egg - 1, fresh
milk - ¼ cup,
baking soda - 1
tbs, vanilla flavor
- 1 tbs
Recommendations
1. Mix the all purpose
flavor, baking powder,
baking soda together.
2. Mix banana, milk,
lime juice and banana
flavor together.
3. Mix butter and salt
together and add
sugar slowly until
all blended; then
add egg until it is
mixed well. After that
add the flavors and
banana slowly into
the batch.
4. Put in the bakeware
size 1 ½ x 1 ½ inch
(around 14 pcs) then
cook.
1. Shift twice flour and
baking soda. Mix
vanilla flavor and fresh
milk together.
2. Beat butter and salt
until smooth and
cream color then add
sugar and continuous
beat when its smooth
add eggs and add
flour and fresh milk
beat until smooth
leave for awhile.
3. Spread butter on try
then balled the dough
and put in the tray
then cook.
Using the power defrost feature
The Power Defrost ( ) feature enables you to defrost meat, poultry,
fish, bread, cake and fruit. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the
turntable. Close the door.
1. Press the Power Defrost (
) button.
03 OVEN USE
2-5
Food
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button. Refer to
the table on the following page for a description of
the various preprogrammed settings.
3. Select the weight of food by turning the dial knob.
4. Press Start/+30s (
) button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the Stop/Energy Saving (
finish defrosting.
Result:
) button to
When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The
oven will then beep one time per minute.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
function with power level of 180 W. Refer to the section entitled
“Defrosting” on page 40 for further details.
ENGLISH - 23
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 23
04/09/2013 15:56:07
Using the power defrost programmes
The following table presents the various Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations. Remove all kind of
package material before defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat
glass plate or on a ceramic plate, arrange bread and cake on kitchen paper.
Code
Food
Serving
size (g)
Standing
time
(min.)
1
Meat
200-2000
20-90
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
2
Poultry
200-2000
20-90
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
3
Fish
200-2000
20-80
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps.
This programme is suitable for
whole fishes as well as for fish
fillets.
Serving
size (g)
Standing
time
(min.)
Bread/
Cake
125-1000
10-60
Put bread horizontally on a
piece of kitchen paper and
turn over, as soon as the
oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible,
turn over, as soon as the oven
beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open
the door). This programme is
suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for
bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for
all kinds of yeast cake, biscuit,
cheese cake and puff pastry.
It is not suitable for short/
crust pastry, fruit and cream
cakes as well as for cake with
chocolate topping.
Fruit
100-600
5-20
Spread fruits evenly into a flat
glass dish. This programme is
suitable for all kind of fruits.
Code
Food
4
5
Recommendations
Recommendations
ENGLISH - 24
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 24
04/09/2013 15:56:07
Using the sensor cook programmes
The Eight Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking
times. You do not need to set either the cooking times or the power level.
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
The following table presents 8 Sensor Cook Programmes. It contains its
recommended weight range per item, standing times after cooking and
appropriate recommendations. After you start the programme cooking
times and power levels are calculated automatically. The cooking process is
controlled by the sensor system for your convenience.
Use oven gloves while taking out!
Use only dishes that are microwave-safe.
1. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Sensor Cook ( ) button one or more
times. (Refer to the table on the side).
2. Press the Start/+30s (
Result :
) button.
Serving
size
Code
Food
1
Drinks
(coffee, milk,
tea, water
with room
temperature)
150-250 g
(1 cup or 1
mug)
2
Broccoli
florets
200-500 g
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps four times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Standing
time
(min.)
1-2
Use only recipients that are microwave-safe.
If the inside temperature is over the 60 °C, Display shows “hot” and
cooling fan will operate for 3 minutes. You can’t use Sensor Cook (
) button temperarily until oven get cool to a desired temperature for
sensor safe mode.
) button
If the door is opened or press the Stop/Energy Saving (
during this operation, the sensor will stop sensing. To restart the
cooking, close the door and press the Start/+30s (
) button. At
that time, the sensor need to re-sensing the food from the beginning. It
may cause poor cooking result.
1-2
Recommendations
Pour the liquid (room
temperature) into ceramic
cup or mug. Reheat
uncovered. Place in the
centre of turntable. Leave
them to stand in the oven.
Stir drinks before and after
standing time. Be careful
while taking the cup out
(see safety instructions for
liquids).
Rinse and clean fresh
vegetables, such as broccoli
and prepare florets. Put
them evenly into a glass
bowl with lid. Add 30-45
ml water (2-3 tablespoons).
Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered.
Stir after cooking. This
programme is suitable for
broccoli as well as sliced
courgette, egg plant,
pumpkin or pepper.
03 OVEN USE
Using the sensor cook feature
ENGLISH - 25
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 25
04/09/2013 15:56:08
Code
3
Food
Sliced
carrots
Serving
size
200-500 g
Standing
time
(min.)
1-2
Recommendations
Code
Rinse and clean fresh
vegetables, such as carrots
and cut into round slices
evenly. Put them into a glass
bowl with lid. Add 30-45
ml water (2-3 tablespoons).
Put bowl in the centre of
turntable. Cook covered.
Stir after cooking. This
programme is suitable for
sliced carrots as well as
cauliflower florets or turnip
cabbage.
Rinse and clean potatoes,
each 200 g. Brush with
olive oil and pierce skin with
a fork. Put in a circle on
the low rack. Set rack on
turntable.
Put frozen pizza on the low
rack.
8
4
Jacket
potatoes
200-800 g
2-3
5
Frozen pizza
300-500 g
-
6
Frozen
lasagna
400-800 g
3-4
Put frozen lasagne into a
suitable sized ovenproof
dish. Set dish on low rack.
7
Chicken
pieces
200-700 g
2-3
Brush chilled chicken pieces
with oil and spices. Put
skin-side down on the low
rack. Turnover, as soon as
the oven beeps. Push start
button to continue process.
Food
Roast
chicken
Serving
size
1.0-1.2 kg
Standing
time
(min.)
4-5
Recommendations
Brush chilled chicken with oil
and spices.
Put breast-side down, in
the middle of the low rack.
Turnover, as soon as the
oven beeps. Push start to
continue process.
Auto sensor cooking instructions
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting
the amount of gases generated from the food while cooking.
• When cooking food, many kinds of gases are generated. The Auto
Sensor determines the proper time and power level by detecting these
gases from the food, eliminating the need to set the cooking time and
power level.
• When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor
Cooking, the Auto Sensor will detect the gases generated after the
container has been saturated with steam.
• Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its
count down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for
even cooking if it is necessary.
• Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices
or browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause
burn spots on food so these ingredients should be added after cooking.
Utensils & Cover for sensor cooking
• To obtain good cooking results with this function, follow the directions
for selecting appropriate containers and covers in the charts in this
book.
• Always use microwave-safe containers and cover them with their lids
or with plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to
allow steam to escape at the proper rate.
• Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the
utensil does not have its own lid, use plastic wrap.
• Fill containers at least half full.
ENGLISH - 26
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 26
04/09/2013 15:56:09
• Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward
the end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count
down on the display.
3. Place the food on the crusty plate.
• Do not place any recipients on the crusty plate that are not heatresistant (plastic bowls for example).
Important
4. Place the crusty plate on the turntable or on the low rack in the
microwave oven.
• Never place the crusty plate in the oven without the turntable.
5. Press the MW+Grill (
6. Select the power level by pressing the MW+Grill (
) button.
7. Set the cooking time by turning the dial knob.
8. Press the Start/+30s (
Result:
Using the crusty plate
Normally when cooking in microwave oven, using grill or microwave mode
in grill/convection ovens, foods like pastries and pizza become soggy from
button side. Using the Samsung Crusty plate helps to gain a crispy cooked
result of your food.
The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
Before using the crusty plate, preheat it by selecting the combination mode
for 3 to 5 minutes:
• Combination of convection (220 °C) and microwaves. (600 W power
level)
• Combination of grill and microwaves. (600 W power level)
1. Preheat the crusty plate, as described above.
• Use oven gloves at all times as the crusty plate will become very hot.
) button.
03 OVEN USE
• After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not
unplug the power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order
to cook satisfactorily.
• It its not advisable to use the auto sensor cooking feature on a
continuous cooking operation, i.e. one cooking operation immediately
after another.
• Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow
and to ensure the sensor will operate accurately.
• To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room
ambient temperature is too high or too low.
• Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this
detergent may affect the sensor.
• Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances,
since this will interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
• Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp
cloth. This oven is designed for household use only.
) button.
Cooking starts.
• When cooking has finished, the oven
will beep and flash “0” four times. The
oven will then beep one time per minute.
How to clean the crusty plate
The best way to clean the crusty plate is to wash it with hot water and
detergent. Then rinse if off with clean water. Do not use a scrubbing brush
or a hard sponge otherwise the top layer will be damaged.
As the crusty plate has a Teflon layer, if you use it incorrectly, it can be
damaged.
• Never cut the food on the plate. Remove the food from the plate
before cutting into slices.
• Turn the food over preferably with a plastic or wooden spatula.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as bacon and
eggs, in order to brown the food nicely.
ENGLISH - 27
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 27
04/09/2013 15:56:10
Using the crusty plate settings
We recommend to preheat crusty plate directly on the turntable.
Preheat crusty plate with the 600 W + Grill-function for 5 Min. and follow the
times and instructions in the table.
4-6 slices
Preheat
time
(min.)
13-15
Grilled
tomatoes
200 g
3
300 W
+Grill
Omelette
300 g
3-4
450 W +
Grill
Food
Bacon
Quantity
Cooking
mode
450 W +
220 °C
Cooking
time
Recommendations
(min.)
Preheat crusty
plate.
Put slices side by
side on crust plate.
Put crust plate on
high rack.
3-4
Preheat crusty
plate.
Cut tomatoes in
halves. Put some
cheese on top.
Arrange in a circle
on crust plate and
set on high rack.
3½-4½ Beat 3 eggs, add
2 tbsp. milk, herbs
and spices. Cut
one tomato in
cubes. Preheat
crusty plate, put
tomato pieces on
plate, add beaten
eggs and 50 g
grated cheese
evenly. Set plate
on high rack.
Food
Quantity
Grilled
vegetables
250 g
Preheat
time
(min.)
3-4
Frozen
mini spring
rolls with
topping
250 g
2-3
300-400 g
4-5
250 g
3-4
Frozen
pizza
Frozen
baguettes
(frozen)
Cooking
time
Recommendations
(min.)
450 W +
7-8
Preheat crusty
Grill
plate and brush
with 1 tbsp. oil.
Put fresh sliced
vegetables on
plate e.g. pieces
of pepper, onions,
courgette slices
and mushrooms.
Set crusty plate on
high rack.
1st stage:
1st
Preheat crusty
300 W +
stage: plate.
220 °C
6-7
Distribute spring
rolls evenly on
2nd
2nd
stage: Grill stage: plate.
only
5-6
Put plate on low
rack.
600 W +
6-8
Preheat crusty
Grill
plate.
Put the frozen
pizza on crusty
plate.
Put crusty plate on
high rack.
300 W +
10-12 Preheat crusty
200 °C
plate.
Put the two frozen
baguettes with
topping. (e.g.
vegetables, ham
and cheese) Put
crusty plate on low
rack.
Cooking
mode
ENGLISH - 28
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 28
04/09/2013 15:56:10
Food
Chicken
nuggets
(frozen)
Quantity
250 g
Preheat
time
(min.)
4
Cooking
mode
600 W +
Grill
3. Set the weight by turning the dial knob the
appropriate number of times. (1800 g in the
example)
4. Press the Microwave (
) button.
03 OVEN USE
Cooking
time
Recommendations
(min.)
6-7
Preheat crusty
plate. Brush plate
with 1 tbsp. oil. Put
chicken nuggets
on crusty plate.
Put crusty plate
on the high rack.
Turn over after 4-5
minutes.
5. Set the microwave power level by pressing the
Microwave ( ) button to select the appropriate
Power Level (450 W in the example).
Multistage cooking
Your microwave oven can be programmed to cook food in up to three
stages (the Convection, Microwave+Convection and Fast Preheat mode
can not be used in Multistage cooking). Example: You wish to defrost food
and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus
defrost and cook a 1.8 kg chicken in three stages:
• Defrosting
• Microwave cooking for 30 minutes
• Grill for 15 minutes
Defrosting must be the first stage. Combination and Grill can only be
used once during the remaining two stages. However microwave can
be used twice (at two different power levels).
1. Press the Power Defrost (
6. Set the cooking time by turning the dial knob.
(30 minutes in the example).
7. Press the Grill (
) button.
8. Set the cooking time by turning the dial knob.
(15 minutes in the example).
) button.
9. Press Start/+30s (
Result:
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Power Defrost ( ) button.
) button.
Cooking Start/+30s:
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four
times. The oven will then beep one time per minute.
ENGLISH - 29
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 29
04/09/2013 15:56:10
Fast preheating the oven
Cooking by convection
For convection cooking, it is recommended that you preheat the oven to
the appropriate temperature before placing the food in the oven. When the
oven reaches the requested temperature, it is maintained for approximately
10 minutes; it is then switched off automatically.
Check that the heating element is in the correct position for type of cooking
that you require.
The convection mode enables you to cook food in the same way as in
a traditional oven. The microwave mode is not used. You can set the
temperature, as required, in a range varying from 40 °C to 220 °C in 7
preset levels. The maximum cooking time is 90 minutes.
1. Press the Fast Preheat ( ) button.
Result:
The following indications are displayed:
220 °C
(temperature)
2. Press the Fast Preheat ( ) button one or more
times to set the temperature.
(Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Press the Start/+30s (
Result:
If you wish to Fast Preheating the oven, see page 30.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
• You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Check that the heating element is in the horizontal position and that the
turntable is in position. Open the door and place the recipient on the low
rack and set on turntable.
1. Press the Convection (
Result:
(convection mode)
) button.
The oven is preheated to the requested
temperature.
• The display times are 8 seconds
for the selected cooking mode and 2 seconds for the
preset temperature in sequence.
Ex) In fast preheat mode at 200 °C
(displayed for 8 seconds)
) button.
The following indications are displayed:
(displayed for 2 seconds)
• Upon arrival at the preset temperature, the oven beeps
6 times and the temperature is kept for 10 minutes.
• After 10 minutes, the beeps 4 times and the operation
stops.
220 °C
(temperature)
2. Press the Convection ( ) button once or more
times to set the temperature.
(Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
4. Press the Start/+30s (
Result:
In case the inner temperature has reached the preset temperature, the
beeps 6 times when temperature and the preset temperature is kept for
10 minutes.
) button.
Cooking starts:
• The display times are 8 seconds for
the preset cooking time and 2 seconds for the preset
temperature in sequence.
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat ( ) button.
ENGLISH - 30
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 30
04/09/2013 15:56:12
Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C
2. Press the Grill (
Result:
) button.
The following indications are displayed:
(grill mode)
• You cannot set the temperature of the grill.
(displayed for 8 seconds)
(displayed for 2 seconds)
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat ( ) button.
Be careful, Grill heater may work intermittently while the convection
mode is operating.
Choosing the accessories
3. Set the grilling time by turning the dial knob.
• The maximum grilling time is 60 minutes.
4. Press the Start/+30s (
Result:
) button.
Grilling starts.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four
times. The oven will then beep one time per minute.
03 OVEN USE
• When cooking has finished, the oven will beep and flash
“0” four times. The oven will then beep one time per
minute.
Combining microwaves and the grill
Traditional convection cooking does require cookware.
You should, however, use only cookware that you would
use in your normal oven.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and
brown at the same time.
Microwave-safe containers are not usually suitable
for convection cooking; don’t use plastic containers, dishes, paper cups,
towels, etc.
If you wish to select a combined cooking mode (microwave and grill or
convection), use only recipients that are microwave-safe and oven-proof.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
Cookware Guide on page 34.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use
the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to
be cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Press the MW+Grill (
Grilling
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high
rack.
Result:
) button.
The following indications are displayed:
(microwave & grill combi mode)
600 W
(output power)
1. Open the door and place the food on the rack.
ENGLISH - 31
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 31
04/09/2013 15:56:13
2. Select the appropriate power level by pressing the
) button until the corresponding
MW+Grill (
output power is displayed (300-600 W).
• You cannot set the temperature of the grill.
1. Press the MW+Convection (
Result:
(microwave & convection combi mode)
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
220 °C
• The maximum cooking time is 60 minutes.
4. Press the Start/+30s (
) button.
The following indications are displayed:
(temperature : switches to the following
temperature mode in 2 seconds)
2. Select the temperature by pressing the
MW+Convection (
) button.
(Temperature : 220, 200, 180, 160, 140, 100, 40 °C)
) button.
Result:
• Combination cooking starts.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
Combining microwaves and convection
Combination cooking uses both microwave energy and convection heating.
No preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
• Roast meats and poultry
• Pies and cakes
• Egg and cheese dishes
3. Set the cooking time by turning the dial knob.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
4. Set the appropriate power level by pressing
the MW+Convection (
) button until the
corresponding output power is displayed (600, 450,
300, 180, 100 W).
5. Press the Start/+30s (
) button.
Result:
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which
should then be place on the turntable. Close the door.
• Combination cooking starts.
• The oven is heated to the required
temperature and then microwave cooking continues
until the cooking time is over.
• The display times are 8 seconds for the preset cooking
time and 2 seconds for the preset temperature in
sequence.
Ex) 30 minutes of cooking time at 200 °C
(displayed for 8 seconds)
(displayed for 2 seconds)
ENGLISH - 32
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 32
04/09/2013 15:56:13
• When cooking has finished, the oven will beep and flash
“0” four times. The oven will then beep one time per
minute.
If you would like to know the current temperature of oven cavity, press
Fast Preheat ( ) button.
Safety-locking your microwave oven
Your microwave oven is fitted with a special Child Safety programme, which
enables the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it
cannot operate it accidentally.
The oven can be locked at any time.
You can switch the beeper off whenever you want.
Result :
1. Press the Stop/Energy Saving (
) and
Start/+30s (
) buttons at the same time.
Result :
) and Clock (
• The oven is locked (no functions can
be selected).
• The display shows “L”.
03 OVEN USE
1. Press the Stop/Energy Saving (
) buttons at the same time.
Switching the beeper off
• The following indication is displayed.
• The oven does not beep each time you press a button.
2. To switch the beeper back on, press the Stop/
Energy Saving (
) and Start/+30s (
)
buttons again at the same time.
2. To unlock the oven, press the Stop/Energy Saving
(
) and Clock ( ) buttons again at the same
time.
Result :
The oven can be used normally.
Result :
• The following indication is displayed.
• The oven operates with the beeper on again.
ENGLISH - 33
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 33
04/09/2013 15:56:14
cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Comments
✓✗
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too
much foil is used.
✓
Do not preheat for more than 8
minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
✓
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
• Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties
✗
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
Melamine plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Plastic
Fast-food packaging
• Freezer bags
✓✗
May cause arcing.
Wax or grease-proof
paper
Glassware
• Oven-to-tableware
✓
Comments
Metal
Microwavesafe
Crusty plate
Disposable polyester
cardboard dishes
Microwavesafe
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
✓ : Recommended
✓
✓✗
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with a
fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
: Use caution
✗
: Unsafe
ENGLISH - 34
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 34
04/09/2013 15:56:15
cooking guide
Cooking Guide for frozen vegetables
MICROWAVES
COOKING
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting butter
or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water
rises as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in
different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable
cling film.
Portion
Power
Time
(min.)
Spinach
150 g
600 W
5-6
Standing
time
(min.)
2-3
Broccoli
300 g
600 W
8-9
2-3
Peas
300 g
600 W
7-8
2-3
Green beans
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Mixed
vegetables
(carrots/peas/
corn)
Mixed
vegetables
(chinese style)
300 g
600 W
7-8
2-3
300 g
600 W
7½-8½
2-3
Food
Instructions
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
Add 30 ml (2
tbsp.) cold
water.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
04 COOKWARE GUIDE
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks
the food.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
Add 15 ml (1
tbsp.) cold
water.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
ENGLISH - 35
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 35
04/09/2013 15:56:15
Cooking Guide for rice and pasta
Cooking Guide for fresh vegetables
Rice:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and
salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the
cooking time is finished.
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White rice
(parboiled)
Portion
Power
250 g
900 W
375 g
Brown rice
(parboiled)
250 g
900 W
375 g
Mixed rice
(rice + wild
rice)
Mixed corn
(rice + grain)
Pasta
Standing
time
Instructions
(min.)
15-16
5
Add 500 ml
cold water.
17½-18½
Add 750 ml
cold water.
20-21
5
Add 500 ml
cold water.
22-23
Add 750 ml
cold water.
16-17
5
Add 500 ml
cold water.
Time
(min.)
250 g
900 W
250 g
900 W
17-18
5
250 g
900 W
10-11
5
Add 400 ml
cold water.
Add 1000 ml
hot water.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see
table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (900 W).
Standing
time
(min.)
Portion
Time
(min.)
Broccoli
250 g
500 g
4½-5
7-8
3
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Brussels
sprouts
250 g
6-6½
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Carrots
250 g
4½-5
3
Cut carrots into even
sized slices.
Cauliflower
250 g
500 g
5-5½
7½-8½
3
Prepare even sized florets.
Cut big florets into halves.
Arrange stems to the
centre.
Courgettes
250 g
4-4½
3
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water
or a knob of butter. Cook
until just tender.
Egg plants
250 g
3½-4
3
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Leeks
250 g
4-4½
3
Cut leeks into thick slices.
Food
Instructions
ENGLISH - 36
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 36
04/09/2013 15:56:15
Food
Mushrooms
Time
(min.)
125 g
250 g
1½-2
2½-3
250 g
5-5½
Standing
time
(min.)
3
3
REHEATING
Instructions
Prepare small whole or
sliced mushrooms. Do not
add any water. Sprinkle
with lemon juice. Spice
with salt and pepper.
Drain before serving.
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tbsp.) water.
Pepper
250 g
4½-5
3
Cut pepper into small
slices.
Potatoes
250 g
500 g
4-5
7-8
3
Weigh the peeled
potatoes and cut them
into similar sized halves or
quarters.
Turnip
cabbage
250 g
5½-6
3
Cut turnip cabbage into
small cubes.
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food
is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince
pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time.
We recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids.
Avoid overheating (and therefore spoiling) the food. It is preferable to
underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
05 COOKING GUIDE
Onions
Portion
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken - for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature
even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
ENGLISH - 37
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 37
04/09/2013 15:56:15
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and
possible scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages
and stir before, during and after heating.
Food
Portion
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600
4½-5½
3
Filled
pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600
5-6
3
Plated
meal
(chilled)
350 g
600
5½-6½
3
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Portion
Drinks
(coffee, tea
and water)
150 ml
(1 cup)
250 ml
(1 mug)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
800
1-1½
1-2
1½-2
Soup
(chilled)
250 g
800
3-3½
2-3
Stew
(chilled)
350 g
600
5½-6½
2-3
Instructions
Pour into cup and
reheat uncovered.
Put cup/ mug in the
centre of turntable.
Keep in microwave
oven during standing
time and stir well.
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
Instructions
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir before
serving.
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini) in a
deep ceramic plate.
Cover with plastic
lid. Stir occasionally
during reheating and
again before standing
and serving.
Plate a meal of 2-3
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with microwave
cling-film.
ENGLISH - 38
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 38
04/09/2013 15:56:16
REHEATING BABY FOOD
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to
prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Food
Portion
Power
Baby
porridge
(grain + milk
+ fruit)
190 g
600 W
Baby milk
100 ml
200 ml
300 W
Reheating Baby Food and Milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
Baby food
(vegetables
+ meat)
190 g
600 W
30 sec.
Standing
time
Instructions
(min.)
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
Standing
time
Instructions
(min.)
20 sec.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time.
Stand for 2-3
minutes. Before
serving, stir well
and check the
temperature
carefully.
30-40 sec.
2-3
Stir or shake well
and pour into a
1 min. to
sterilized glass
1 min. 10
bottle. Place into
sec.
the centre of
turntable. Cook
uncovered. Shake
well and stand
for at least 3
minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Time
05 COOKING GUIDE
BABY FOOD:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after
reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check
the temperature. Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
BABY MILK:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a
baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake
well before standing time and again before serving ! Always carefully
check the temperature of baby milk or food before giving it to the baby.
Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
ENGLISH - 39
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 39
04/09/2013 15:56:16
DEFROSTING
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
15-60
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic plate.
Shield the thinner parts
like wings and ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
10-25
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends of fillets
and tail of whole fish with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off
any liquid and remove any giblets as soon as possible.Check the food
occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be
shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them during
defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use
the following table as a guide.
Chicken
pieces
500 g
(2 pcs)
14-15
Whole
chicken
1200 g
32-34
Fish fillets
200 g
6-7
Whole fish
400 g
11-13
300 g
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round
glass dish (with a large
diameter).
5-20
Arrange rolls in a circle or
bread horizontally on kitchen
paper in the middle of
turntable. Turn over after half
of defrosting time!
Fish
Fruits
Berries
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Portion
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Minced beef
250 g
6-7
15-30
500 g
10-12
Pork steaks
250 g
7-8
Food
Instructions
Poultry
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Hint:
Portion
Bread
Instructions
Bread rolls
(each ca.
50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time!
Toast/
Sandwich
250 g
4-4½
German bread
(wheat + rye
flour)
500 g
7-9
Meat
ENGLISH - 40
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 40
04/09/2013 15:56:16
GRILL
Grill Guide for Fresh Food
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity.
They operate while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill
for 4 minutes will make the food brown more quickly.
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of
plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin
fish portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended.
1st side
time
(min.)
2-3
Fresh food
Portion
Power
Toast slices
Grill
only
Grilled
tomatoes
4 pcs
(each
25 g)
400 g
(2 pcs)
300 W
+ Grill
5-6
Tomatocheese toast
4 pcs
(300 g)
300 W
+ Grill
4-5
Toast hawaii
(ham,
pineapple,
cheese
slices)
4 pcs
(500 g)
300 W
+ Grill
5-6
Baked
potatoes
500 g
600 W
+ Grill
7-8
Microwave+Grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the
food browns evenly.Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with Microwave+Grill:
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for Microwave+Grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food. Also,
this mode can be used for thick food portions that benefit from a browned
and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way through
cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (Microwave+Grill) is used, the food should
be placed on the high rack, unless another instruction is recommended.
Please refer to the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
2nd side
time
Instructions
(min.)
1-2
Put toast slices
side by side on the
high rack.
Cut tomatoes
into halves. Put
some cheese on
top. Arrange in
a circle in a flat
glass pyrex dish.
Place it on the high
rack. Stand for 2-3
minutes.
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3
minutes.
Toast the bread
slices first. Put the
toast with topping
on the high rack.
Stand for 2-3
minutes.
Cut potatoes into
halves. Put them in
a circle on the high
rack with the cut
side to the grill.
05 COOKING GUIDE
Cookware for grilling:
ENGLISH - 41
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 41
04/09/2013 15:56:16
Fresh food
Gratin
potatoes/
Vegetables
(chilled)
Baked
apples
Portion
Power
450 g
450 W
+ Grill
2 apples
(ca. 400
g)
300 W
+ Grill
1st side
time
(min.)
9-11
7-8
Chicken
pieces
500 g
(2 pcs)
300 W
+ Grill
8-10
Beef steaks
(medium)
400 g
(2 pcs)
Grill
only
10-14
2nd side
time
Instructions
(min.)
Put the fresh gratin
into a small glass
pyrex dish. Put the
dish on the high
rack. After cooking
stand for 2-3
minutes.
Core the apples
and fill them with
raisins and jam.
Put some almond
slices on top. Put
apples on a flat
glass pyrex dish.
Place the dish
directly on the low
rack.
6-8
Brush chicken
pieces with oil and
spices. Put them in
a circle on the high
rack. After grilling
stand for 2-3
minutes.
8-12
Brush the beef
steaks with oil. Lay
them in a circle on
the high rack. After
grilling stand for
2-3 minutes.
Fresh food
Roast fish
Portion
Power
400-500 g 300 W
+ Grill
1st side
time
(min.)
5-7
2nd side
time
Instructions
(min.)
5½-6½ Brush skin of
whole fish with oil
and add herbs and
spices. Put two
fishes side by side
(head to tail) on
the high rack. After
grilling stand for
2-3 minutes.
CONVECTION
Cooking with convection is the traditional and well known method of
cooking food in a traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot
air is circulating.
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you
would normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode
as well as rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
MICROWAVES + CONVECTION
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of
cooking food in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for cooking with Microwaves+Convection:
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof
(like glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware
described under MW + Grill.
Food suitable for Microwave+Convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes,
sponge cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables,
scones and breads.
ENGLISH - 42
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 42
04/09/2013 15:56:16
Convection Guide for fresh and frozen food
Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired
temperature.Use the power levels and times in this table as guide lines for
convection cooking.
Use oven gloves when taking out.
PIZZA
Frozen
pizza
(ready
baked)
PASTA
Frozen
lasagne
1st side
time
(min.)
2nd
side
time
(min.)
Portion
Power
Instructions
300-400 g
450 W +
220 °C
13-15
-
Place the pizza on
the low rack.
After baking stand
for 2-3 minutes.
400 g
450 W +
220 °C
22-25
-
Put into a suitable
sized glass pyrex
dish or leave in the
original packaging
(take care that
this is suitable for
microwaves and
oven heat). Put
frozen pasta gratin
on the low rack.
After cooking stand
for 2-3 minutes.
MEAT
Roast
beef/
Roast
lamb
(medium)
Roast
chicken
BREAD
Fresh
bread
rolls
Garlic
bread
(chilled,
prebaked)
1st side
time
(min.)
2nd
side
time
(min.)
1200-1300 g 600 W +
180 °C
20-23
10-13
1000-1100 g 450 W +
220 °C
17-22
13-17
Portion
Power
6 pcs
(350 g)
100 W +
180 °C
8-10
-
200 g
(1 pc)
180 W +
220 °C
8-10
-
Instructions
Brush beef/ lamb
with oil and spice
it with pepper, salt
and paprika. Put
it on the low rack,
first with the fat
side down. After
cooking wrap in
aluminium foil and
stand for 10-15
minutes.
Brush chicken with
oil and spices.
Put chicken first
breast side down,
second side breast
side up on the low
rack. Stand for 5
minutes.
05 COOKING GUIDE
Fresh
food
Fresh
food
Put bread rolls in
a circle on the low
rack.
Stand 2-3 minutes.
Put the chilled
baguette on baking
paper on the low
rack.After baking
stand for 2-3
minutes.
ENGLISH - 43
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 43
04/09/2013 15:56:16
Fresh
food
CAKE
Apple
cake
(fresh
dough)
Mini
muffins
(fresh
dough)
Cookies
(fresh
dough)
Frozen
cake
Portion
Power
500 g
Only
180 °C
12 x 30 g
(350-400 g)
200-250 g
1000 g
Only
220 °C
Only
200 °C
180 W +
180 °C
1st side
time
(min.)
2nd
side
time
(min.)
38-43
-
17-23
15-20
18-20
-
-
-
SPECIAL HINTS
Instructions
Put the fresh
dough in a small
rectangular black
metal baking dish
(length 25 cm). Put
the cake on the low
rack. After baking
stand for 5-10
minutes.
Fill the fresh dough
evenly in paper
muffin dishes. Put
the dishes on the
low rack. After
baking stand for 5
minutes.
Put the chilled
croissants on
baking paper on
the low rack.
Put the frozen cake
directly on the low
rack. After defrost
and warming stand
for 15-20 minutes.
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with
twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
ENGLISH - 44
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 44
04/09/2013 15:56:16
troubleshooting and error code
Troubleshooting
The following are normal occurrences.
• Condensation inside the oven
• Air flow around the door and outer casing
• Light reflection around the door and outer casing
• Steam escaping from around the door or vents
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then
contact your local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
The food is not cooked at all
• Have you set the timer correctly and pressed the Start/+30s (
)
button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered.
The food is either overcooked or undercooked
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
The oven causes interference with radios or televisions
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal.
• Solution: install the oven away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may
be reset.
• Solution: Disconnect the power plug and reconnect it. Reset the
time.
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange
for a qualified engineer to replace the bulb.
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the
oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
06 troubleshooting
Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you
have any of the problems listed below, try the solutions given. They may
save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing)
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and
smell will disappear completely after 10 minutes operation. To remove
smell more quickly, please operate microwave oven with putting lemon
formation or lemon juice in the cabinet.
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Error code
“E-24” message indicates
• The “E-24” message is automatically activated prior to the microwave
oven overheating. Should the “E-24” message be activated, then
depress the “Stop/Energy Saving” key to utilize the initialization mode.
“E-15” message indicates
• The “E-15” message is automatically actived when you open the door
or push Stop/Energy Saving key on Sensor Cook Mode. Press Stop/
Energy Saving key to return to initialization mode.
ENGLISH - 45
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 45
04/09/2013 15:56:16
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
MC285TCTC**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Convection (heating element)
2600 W
1400 W
1100 W
Max. 1650 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x D x H)
Outside
Oven cavity
517 x 467 x 310 mm
358 x 327 x 231.5 mm
Volume
28 L
Weight
Net
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
18.0 kg approx
www.samsung.com/au
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com/nz
400-810-5858
www.samsung.com
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
0800-112-8888 (Toll Free)
021-5699-7777
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg
PHILIPPINES
SINGAPORE
MC285TCTCSQ_ST_DE68-04126K_EN.indd 46
OR VISIT US ONLINE AT
HONG KONG
INDONESIA
ENGLISH - 46
CALL
1300 362 603
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
DE68-04126K
04/09/2013 15:56:17
Download PDF

advertising