Samsung | ME711K | Samsung ME711K คู่มือการใช้

ME711K
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้และคูม่ อื การอบอาหาร
imagine the possibilities
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ที่
ไม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 1
2017-12-05
4:04:14
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย. .................................................................................................................................2
การติ ดตัง้ ..................................................................................................................................................................6
อุปกรณ์เสริม.........................................................................................................................................................6
สถานทีต่ ดิ ตัง้ ........................................................................................................................................................7
จานหมุน...............................................................................................................................................................7
การบ�ำรุงรักษา..........................................................................................................................................................7
การท�ำความสะอาด...............................................................................................................................................7
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)...............................................................................................................................8
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน....................................................................................................................8
คณุ สมบตั ิเตาอบ.....................................................................................................................................................8
เตาอบ...................................................................................................................................................................8
แผงควบคุม...........................................................................................................................................................9
การใช้เตาอบ.............................................................................................................................................................9
การอบ/อุน่ อาหาร..................................................................................................................................................9
ระดับพลังงาน.....................................................................................................................................................10
การหยุดการอบอาหาร.........................................................................................................................................10
การปรับเวลาอบอาหาร........................................................................................................................................10
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง.....................................................................................................................10
การใช้คณ
ุ สมบัตอิ ุน่ อาหารอัตโนมัต.ิ .....................................................................................................................11
การตัง้ ค่าการอุน่ อาหารอัตโนมัต.ิ .........................................................................................................................11
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร.........................................................................................................................11
การแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................................12
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค. .....................................................................................................................................13
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
ผูซ้ อ่ มบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
ไทย - 2
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 2
2017-12-05
4:04:14
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
ไทย - 3
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 3
2017-12-05
4:04:14
01 คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรด
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊ าย
ความปลอดภัยทัวไป
่
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาด
เตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่
หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
ไทย - 4
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 4
2017-12-05
4:04:14
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้
ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก
ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้
เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย
20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย
ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู)
ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
•
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ
หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้า
นุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
•
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญประตูเตาอบต้องปิดอย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม
ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่เสียหาย
•
การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
ไทย - 5
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 5
2017-12-05
4:04:14
01 คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน
โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ
ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้
รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก
ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้
และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุก
ประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้อง
หรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
การติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
1. วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนหรือจานหมุน
ไทย - 6
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 6
2017-12-05
4:04:14
การบ�ำรุงรักษา
สถานที่ติดตัง้
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม.
พืน้ ผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
•
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย
อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม.
และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
•
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น
ถัดจาก เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
•
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สาย ส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้
ถ้าคุณจ�ำเป็ นต้องใช้
•
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน
ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
20 ซม.
ด้านบน
10 ซม.
ด้านหลัง
85 ซม.
จากพืน้
10 ซม.
ด้านข้าง
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ
และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้ จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่
ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ ท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
02 การติดตั้ง / การบำ�รุงรักษา
•
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
2. อบเตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
ให้ดงึ ขดลวดความร้อน ด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ
วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำ ความสะอาดด้านบนได้
เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อน กลับเข้าที่
•
ข้อควรระวัง
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้
อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
•
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
•
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
•
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ
หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย - 7
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 7
2017-12-05
4:04:15
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ
Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
•
•
คณุ สมบตั ิเตาอบ
เตาอบ
1
2
4
3
5
ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน
แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และ
ความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายในเตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
6
7
8
9
10
11
1. ประตู
6. สลักประตู
2. ช่องระบายอากาศ
7. จานหมุน
3. ไฟ
4. ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
8. เฟืองของจานหมุน
5. ปุม่ ตัง้ เวลา
10. ชอ่ งล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
11. ปมุ่ กดเปิดประตู
9. วงแหวน
ไทย - 8
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 8
2017-12-05
4:04:15
การใช้เตาอบ
แผงควบคุม
การอบ/อุ่นอาหาร
1
03 คณุ สมบตั ิเตาอบ / การใช้เตาอบ
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. ก�ำหนดพลังงานให้อยูท่ ร่ี ะดับสูงสุด โดยบิดปุม่
ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร
(พลังงานสูงสุด: 800 วัตต์)
2
2. ก�ำหนดเวลาโดยบิดปุม่ จับเวลา
ผลลัพธ์:
3
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
4
คุณสามารถเปลีย่ นระดับพลังงานระหว่างการอบอาหาร โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
1. ละลายน�้ำแข็ง
2. ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
3. ปุม่ ตัง้ เวลา
4. อุน่ อาหารอัตโนมัติ
ไทย - 9
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 9
2017-12-05
4:04:15
ระดับพลังงาน
การปรับเวลาอบอาหาร
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
ระดับพลังงาน
ก�ำลังไฟฟ้ า
ปรับเวลาการอบอาหารทีเ่ ลือก โดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา
สูง
800 W
อุน่ อาหาร
700 W
สูงปานกลาง
600 W
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง
ปานกลาง
450 W
ต�่ำปานกลาง
300 W
คุณสมบัตกิ ารละลายน�้ำแข็งใช้สำ� หรับละลายเนื้อ เป็ ด ไก่ ปลา
โดยขัน้ แรก วางอาหารแช่แข็งไว้กลางจานหมุนและปิดประตู
ละลายน�้ำแข็ง ( )
180 W
1. หมุน ปุ่ มควบคุมการปรุงอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ละลายน�้ำแข็ง ( )
ต�่ำ
100 W
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต�่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึน้
2. บิดปุม่ ตัง้ เวลา เพือ่ เลือกเวลาทีเ่ หมาะสม
ผลลัพธ์:
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมือ่ ใดก็ได้ เพือ่ ตรวจดูอาหาร
การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
1. ในการหยุดชัวคราว
่
ให้เปิดประตู
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อไป ให้ปิดประตู
2. ในการหยุด
ให้หมุนปุม่ จับเวลาไปที่ “0”
ไทย - 10
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 10
2017-12-05
4:04:16
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
การใช้คณ
ุ สมบัติอ่นุ อาหารอัตโนมัติ
ขัน้ แรก ให้วางอาหารไว้กง่ึ กลางจานหมุนและปิดประตู
อุปกรณ์
2. บิดปุม่ จับเวลา เพือ่ เลือกอุน่ อาหารอัตโนมัติ
(เครือ่ งดืม่ หรือซุป/ซอส ผักสด)
ฟอยล์อะลูมิเนี ยม
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
การตัง้ ค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ
ด้านล่างนี้เป็ นค�ำแนะน�ำส�ำหรับการอบหรืออุน่ อาหารโดยใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารอุน่ อาหารอัตโนมัตแิ ละการอบอาหาร
สัญลักษณ์
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
เวลาอบอาหาร
เวลาพัก
เครือ่ งดืม่
150 มล.
1 นาที 10 วินาที
1-2 นาที
ซุป/ซอส (แช่เย็น)
200-250 กรัม
3 นาที
2-3 นาที
ผักสด
300-350 กรัม
6 นาที 40 วินาที
2-3 นาที
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
✓✗
หมายเหตุ
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่
ต้องการให้สกุ เกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์
อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
จานส�ำหรับท�ำเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบือ้ งและดิ นเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และ
กระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิ้ ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้
โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบ
โลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว
•
ภาชนะส�ำหรับเตาอบและใส่
อาหาร
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมาก
อาจแตกหรือร้าวหากได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหาร
เท่านัน้
ไทย - 11
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 11
2017-12-05
4:04:16
04 คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดย
ภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
1. บิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีก่ ำ� ลังไฟสูงสุด
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
หมายเหตุ
การแก้ไขปญั หา
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
ควรท�ำอย่างไรเมื่อเกิ ดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ซึ่งเป็ นอาการปกติ
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก
และกระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั
ของเหลวทีม่ ากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติ ก
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่
อาจบิดหรือเปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้
พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก
เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ น
แบบกักอากาศ ซึง่ ต้องใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ น
ต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
✓✗
✗
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
•
•
•
•
เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
เตาอบไม่เริ่ มท�ำงานเมื่อบิดปุ่ ม ตัง้ เวลา
•
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
อาหารไม่สกุ เลย
•
•
•
คุณก�ำหนดเวลาไว้ถกู ต้องหรือไม่
ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตดั ไฟหรือไม่
อาหารสุกเกิ นไปหรือไม่สกุ พอ
•
•
คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
ระดับพลังงานทีเ่ ลือกถูกต้องหรือไม่
: แนะน�ำ
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิ ดขึน้ ภายในเตาอบ (เกิ ดประกายไฟ)
: ใช้อย่างระมัดระวัง
•
•
•
: ไม่ปลอดภัย
คุณใช้จานทีม่ ขี อบโลหะหรือไม่
คุณลืมส้อมหรือเครือ่ งใช้ในครัวทีเ่ ป็ นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
แผ่นฟอยล์อะลูมเิ นียมใกล้กบั ผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
เตาอบท�ำให้เกิ ดสัญญาณรบกวนวิ ทยุหรือโทรทัศน์
•
คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบา้ งเล็กน้อย เมือ่ เตาอบท�ำงาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ นี่เป็ นอาการปกติ
ในการแก้ไขปญั หานี้ โปรดติดตัง้ เตาไมโครเวฟให้หา่ งจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปญั หาของคุณได้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือฝา่ ยบริการหลังการขายของ SAMSUNG
ไทย - 12
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 12
2017-12-05
4:04:16
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ME711K
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 W
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
แมกนี ตรอน
OM75S(31)
วิ ธีระบายความร้อน
มอเตอร์พดั ลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
ช่องของเตาอบ
489 x 275 x 349 มม.
330 x 211 x 309 มม.
ปริ มาตร
20 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
11.5 กก. โดยประมาณ
05 การแก้ไขปัญหา / ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
รุ่น
ไทย - 13
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 13
2017-12-05
4:04:16
บันทึก
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 14
บันทึก
2017-12-05
4:04:16
บันทึก
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 15
บันทึก
2017-12-05
4:04:16
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
CHINA
0800 726 786
400-810-5858
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/in/support
HONG KONG
3698 4698
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
09612300300
08000300300 (Toll free)
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
0120-363-905
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
1800-SAMSUNG (726-7864)
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
0800-329-999 (All Product)
1800 588 889
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
0800 333
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
BANGLADESH
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
MYANMAR
MACAU
SRI LANKA
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/id/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/in/support
DE68-03897F-02
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 16
2017-12-05
4:04:16
ME711K
Microwave Oven
Owner’s Instructions & Cooking Guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain
product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 1
2017-12-05
4:04:16
contents
safety instructions
Safety instructions.....................................................................................2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair operation
that involves the removal of a cover which gives protection
against exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
•• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
•• farm houses;
Installation.................................................................................................6
Accessories.............................................................................................6
Installation site.........................................................................................7
Turntable.................................................................................................7
Maintenance..............................................................................................7
Cleaning..................................................................................................7
Replacement (repair)................................................................................8
Care against an extended period of disuse..............................................8
Oven features............................................................................................8
Oven........................................................................................................8
Control panel...........................................................................................9
Oven use....................................................................................................9
Cooking/reheating...................................................................................9
Power levels..........................................................................................10
Stopping the cooking............................................................................10
Adjusting the cooking time.....................................................................10
Manual defrosting food..........................................................................10
Using the instant reheat feature..............................................................11
Instant reheat settings............................................................................11
Cookware guide......................................................................................11
Troubleshooting.......................................................................................12
Technical specifications..........................................................................13
English - 2
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 2
2017-12-05
4:04:16
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter
top (freestanding) use only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
English - 3
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 3
2017-12-05
4:04:16
01 SAFETY INSTRUCTIONS
•• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
•• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an
eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to
risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when handling
the container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean the
oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are humid,
oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak; or an uneven
surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug terminals
and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the power
cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between objects
or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
English - 4
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 4
2017-12-05
4:04:16
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always use
caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least 20
seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly after
cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The oven
may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at
least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry cloth
after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
English - 5
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 5
2017-12-05
4:04:16
01 SAFETY INSTRUCTIONS
2. Cover with a clean, dry dressing.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded
by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down for
30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the
oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing your
microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items this
stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common
sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or
concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information online
at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not heat
any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot be held
liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep the
oven clean and well maintained.
installation
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose :
The roller ring supports the turntable.
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting to the coupler.
Purpose :
The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for
cleaning.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
English - 6
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 6
2017-12-05
4:04:17
maintenance
INSTALLATION SITE
• Select a flat, level surface approx. 85 cm above
the floor. The surface must support the weight
of the oven.
20 cm
above
10 cm
behind
CLEANING
10 cm on
85 cm of
the side
• Do not install the oven in hot or damp
the floor
surroundings, such as next to other microwave
ovens or radiators.
• Conform to the power supply specifications of this oven. Use only approved
extension cables if you need to use.
• Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your oven for
the first time.
TURNTABLE
Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable. Check that the
turntable rotates freely.
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the oven.
Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller ring
(applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides of
the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking chamber,
lower the top heating element by 45° as shown.
This will help clean the upper area. When done,
reposition the top heating element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English - 7
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 7
2017-12-05
4:04:17
02 INSTALLATION / MAINTENANCE
• Secure room for ventilation, at least 10 cm from
the rear wall and both sides, and 20 cm from
above.
oven features
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the oven
yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
OVEN
1
2
4
3
5
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord and
move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up inside the
oven may affect the performance of the oven.
6
7
8
9
10
11
1.DOOR
7. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
8. COUPLER
3.LIGHT
9. ROLLER RING
4. VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
10. SAFETY INTERLOCK HOLES
11. OPEN DOOR PUSH BUTTON
5. TIMER KNOB
6. DOOR LATCHES
English - 8
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 8
2017-12-05
4:04:17
oven use
CONTROL PANEL
COOKING/REHEATING
1
03 OVEN FEATURES / OVEN USE
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Set the power level to maximum by turning COOKING
POWER CONTROL knob.
(MAXIMUM POWER : 800 W)
2
2. Set the time by turning TIMER knob.
Result :
3
The oven light comes on and the turntable
starts rotating.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
4
You can change the power level during cooking by turning the COOKING
POWER CONTROL knob.
1. DEFROST
2. VARIABLE COOKING POWER CONTROL KNOB
3. TIMER KNOB
4. INSTANT REHEAT
English - 9
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 9
2017-12-05
4:04:18
POWER LEVELS
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can choose among the power levels below.
Power Level
Output
HIGH
800 W
REHEAT
700 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
Adjust the remaining cooking time by rotating the TIMER
knob.
MANUAL DEFROSTING FOOD
The Defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the
Defrost ( ) symbol.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
2. Turn the TIMER knob to select the appropriate time.
Result :
STOPPING THE COOKING
Defrosting begins.
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Use only recipients that are microwave-safe.
Cooking stops. To resume cooking, close
the door.
2. To stop completely;
Turn the TIMER knob to “0”.
English - 10
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 10
2017-12-05
4:04:18
cookware guide
USING THE INSTANT REHEAT FEATURE
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
2. Turn the TIMER knob to select Instant Reheat.
(drinks or soup/sauce, fresh vegetables).
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Use only recipients that are microwave-safe.
INSTANT REHEAT SETTINGS
Here are a few tips and recommendations to be followed when cooking or reheating
food with whe Instant Reheat and Cooking Feature.
Symbols
Food
Serving size
Cooking time
Standing time
Drinks
150 ml
1 min 10 sec
1-2 min.
Soup/Sauce
(chilled)
200-250 g
3 min
2-3 min.
Fresh
vegetables
300-350 g
6 min 40 sec
2-3 min.
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too
close to the oven wall or if too
much foil is used.
Browning plate
✓
Do not preheat for more than
eight minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged
in these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated
with a metal trim.
Fast-food packaging
Glassware
• Oven-to-table ware
English - 11
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 11
2017-12-05
4:04:18
04 COOKWARE GUIDE
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the
food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to Max
Power.
Cookware
• Fine glassware
• Glass jars
Microwavesafe
✓
troubleshooting
Comments
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break
or crack if heated suddenly.
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
•Dishes
✗
May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist ties
✗
Metal
Paper
✓
For short cooking times and
warming. Also to absorb excess
moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use
melamine plastic.
Plastic
• Cling film
• Freezer bags
Wax or grease-proof
paper
✓
✓✗
✗
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
✓
✓✗
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take
care when removing the film as
hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof.
Should not be airtight. Prick with a
fork, if necessary.
Can be used to retain moisture
and prevent spattering.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
The oven does not start when you turn the TIMER knob.
• Is the door completely closed?
• Plates, cups, napkins
and kitchen paper
•Containers
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact your local
dealer or SAMSUNG after-sales service.
English - 12
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 12
2017-12-05
4:04:18
technical specifications
memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
ME711K
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 349 mm
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
11.5 kg approx
05 TROUBLESHOOTING / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model
English - 13
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 13
2017-12-05
4:04:18
memo
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 14
memo
2017-12-05
4:04:18
memo
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 15
memo
2017-12-05
4:04:18
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com/au/support
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-03897F-02
ME711K_XST_DE68-03897F-02_TH+EN.indb 16
2017-12-05
4:04:19
Download PDF

advertising