Samsung | GE711K/XST | Samsung GE711K/XST คู่มือการใช้

GE711K
GE712K
GE713K
เตาไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้และคูม่ อื การอบอาหาร
imagine the possibilities
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ที่
ไม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 1
2017-12-05
3:59:55
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
การติดตั้ง..................................................................................................................................................................8
อุปกรณ์เสริม. .......................................................................................................................................................8
สถานที่ติดตั้ง........................................................................................................................................................9
จานหมุน..............................................................................................................................................................9
การบำ�รุงรักษา9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
การทำ�ความสะอาด9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม).............................................................................................................................10
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน..................................................................................................................10
คณุ สมบตั ิเตาอบ...................................................................................................................................................10
เตาอบ.................................................................................................................................................................10
แผงควบคุม........................................................................................................................................................11
การใช้เตาอบ...........................................................................................................................................................11
การอบ/อุ่นอาหาร................................................................................................................................................11
การหยุดการอบอาหาร.........................................................................................................................................11
ระดับพลังงาน.....................................................................................................................................................12
การปรับเวลาอบอาหาร........................................................................................................................................12
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง.....................................................................................................................12
การใช้คุณสมบัติอุ่น/ปรุงอาหารอัตโนมัติ..............................................................................................................12
การตั้งค่าการอุ่น/ปรุงอาหารอัตโนมัติ...................................................................................................................13
การเลือกอุปกรณ์เสริม.........................................................................................................................................13
การย่าง...............................................................................................................................................................13
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง..............................................................................................................................14
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
ผูซ้ อ่ มบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
คู่มือการปรุงอาหาร................................................................................................................................................15
การแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................................24
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
ไทย - 2
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 2
2017-12-05
3:59:55
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรด
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ไทย - 3
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 3
2017-12-05
3:59:55
01 คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊ าย
ไทย - 4
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 4
2017-12-05
3:59:55
ข้อควรระวัง: ต้องมีผดู้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ต้องมี
ผูด้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการปรุงอาหารแบบสัน้
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ที ำ� งาน
พืน้ ผิวอาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
01 คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริม
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ใี นโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอณุ หภูมสิ งู
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อน
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้โี ดยมีประตูแบบตกแต่งเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงเกิน
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้แี ละชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
ไทย - 5
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 5
2017-12-05
3:59:55
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามมิให้เด็กเป็นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการ
ดูแลโดยผูใ้ หญ่
ดูแลให้อปุ กรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ความปลอดภัยทัวไป
่
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาด
เตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์
หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความ
ระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
ไทย - 6
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 6
2017-12-05
3:59:55
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อค
เพือ่ ความปลอดภัย
• ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล
โปรดดูแลให้พน้ื ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้
งานทุกครัง้
• ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญประตูเตาอบต้องปิดอย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้
ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่เสียหาย
• การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิด
สนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมี
ความร้อนสูงเกินไป และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาที
หลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย
ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย - 7
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 7
2017-12-05
3:59:55
01 คำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้
ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัด
มีความร้อนสูงเกินไป
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้า
ความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการ
ทีค่ รอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่
ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความ
ระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื
นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุก
ประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
การติ ดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
1. วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
2. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
3. ตะแกรงย่าง ส�ำหรับวางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์ :
ตะแกรงโลหะสามารถใช้ได้ในการย่างและการอบอาหารแบบ
ผสม
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนหรือจานหมุน
ไทย - 8
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 8
2017-12-05
3:59:55
สถานที่ติดตัง้
A
•
B
•
•
A.
B.
C.
D.
20 ซม. ด้านบน
10 ซม. ด้านหลัง
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
•
•
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษ
ส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบ
น�้ำยาล้างจานในการ
ท�ำความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
2. อบเตาเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
วิ ธีท�ำความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและ
จานหมุน ทดลองว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
A
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ
ขดลวดความร้อน ด้านบนลงประมาณ 45° (A) ดังทีป่ รากฏใน
ภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำ ความสะอาดด้านบนได้ เมือ่
ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อน กลับเข้าที่
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งาน
เตาอบสัน้ ลง
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย - 9
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 9
2017-12-05
3:59:55
02 การติดตั้ง / การบำ�รุงรักษา
C
D
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม.
พืน้ ผิวต้องรองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนัง
ด้านหลังและผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนัง
ด้านบน 20 ซม.
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง
เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตา
อบ ใช้สาย
ส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบ
เป็นครัง้ แรก
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
คณุ สมบตั เิ ตาอบ
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้
บ้านเพือ่ รับ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
• ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
เตาอบ
1
2
3
4
5
6
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และ
ความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายในเตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
7
8
9
10
11
1. ประตู
7. สลักประตู
2. ช่องระบายอากาศ
8. จานหมุน
3. ระบบย่าง
9. เฟืองของจานหมุน
4. ไฟ
10. วงแหวน
5. ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
11. ชอ่ งล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
6. ปุม่ ตัง้ เวลา
12. ปมุ่ กดเปิดประตู
12
ไทย - 10
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 10
2017-12-05
3:59:56
แผงควบคุม
การใช้เตาอบ
การอบ/อุ่นอาหาร
2
4
5
1. ก�ำหนดพลังงานให้อยูท่ ร่ี ะดับสูงสุด โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุง
อาหาร (พลังงานสูงสุด: 750 วัตต์)
2. ก�ำหนดเวลาโดยบิดปุม่ จับเวลา
ผลลัพธ์:
6
3
03 คณุ สมบตั ิเตาอบ
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการปรุงอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อย
ให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน จากนัน้ ปิดประตู
1
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน
ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
คุณสามารถเปลีย่ นระดับพลังงานระหว่างการอบอาหาร โดยบิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดอบอาหารเมือ่ ใดก็ได้ เพือ่ ตรวจดูอาหาร
1. ในการหยุดชัวคราว
่
ให้เปิดประตู
ผลลัพธ์:
1. ละลายน�้ำแข็ง
4. ระบบย่าง
2. ปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการอบอาหาร
5. ผสม
3. ปุม่ ตัง้ เวลา
6. อุน่ อาหารอัตโนมัติ
การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อไป ให้ปิดประตู
2. ในการหยุด
ให้หมุนปุม่ จับเวลาไปที่ “0”
ไทย - 11
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 11
2017-12-05
3:59:57
ระดับพลังงาน
การละลายอาหารแช่แข็งด้วยตนเอง
คุณสมบัตกิ ารละลายน�้ำแข็งช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปงั และเค้กทีแ่ ช่แข็งไว้ได้ ขัน้ แรก ให้วางอาหารแช่แข็ง
ไว้กง่ึ กลางจานหมุน และปิดประตู
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
ก�ำลังไฟฟ้ า
ระดับพลังงาน
MWO
ระบบย่าง
สูง
750 วัตต์
-
สูงปานกลาง
600 วัตต์
-
ปานกลาง
450 วัตต์
-
ต�่ำปานกลาง
300 วัตต์
-
180 วัตต์
-
100 วัตต์
-
ละลายน�้ำแข็ง (
)
ต�่ำ/รักษาความร้อน
1. บิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปที่ (180 วัตต์)
2. บิดปุม่ ตัง้ เวลา เพือ่ เลือกเวลาทีเ่ หมาะสม
ผลลัพธ์:
การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
-
1100 วัตต์
การใช้คณ
ุ สมบัติอ่นุ /ปรุงอาหารอัตโนมัติ
ผสม I (
)
300 วัตต์
1100 วัตต์
ขัน้ แรก ให้วางอาหารไว้กง่ึ กลางจานหมุนและปิดประตู
ผสม II (
)
450 วัตต์
1100 วัตต์
1. บิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีก่ ำ� ลังไฟสูงสุด
ผสม III (
)
600 วัตต์
1100 วัตต์
ระบบย่าง
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการอบอาหาร
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต�่ำ จะต้องใช้ระยะเวลาในการอบอาหารมากขึน้
2. บิดปุม่ ตัง้ เวลา เพือ่ เลือกการอุน่ อาหารอัตโนมัติ (ส�ำหรับเครือ่ งดืม่ หรือซุป/ซอส
ผักสด)
การปรับเวลาอบอาหาร
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ปรับเวลาการอบอาหารทีเ่ ลือก โดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา
ไทย - 12
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 12
2017-12-05
3:59:57
การตัง้ ค่าการอุ่น/ปรุงอาหารอัตโนมัติ
การย่าง
ด้านล่างนี้เป็ นค�ำแนะน�ำส�ำหรับการอบหรืออุน่ อาหารโดยใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารอุน่ อาหารอัตโนมัตแิ ละการอบอาหาร
การย่างช่วยให้คณ
ุ อุ่นและท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ เรามีตะแกรงย่างมาให้พร้อมกับ
เตาไมโครเวฟเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี
สัญลักษณ์
พลังงาน
สัดส่วน
เวลาอบอาหาร
เวลาพัก
เครือ่ งดืม่
750 วัตต์
150 มล.
1 นาที 30 วินาที
1-2 นาที
ซุป/ซอส
(เย็น)
750 วัตต์
200-250 มล.
3 นาที 10 วินาที
2-3 นาที
ผักสด
750 วัตต์
300-350 กรัม
5 นาที 30 วินาที
3 นาที
1. อุน่ เตาอบด้วยการย่างให้มอี ุณหภูมเิ หมาะสม โดยกดปุม่ ปุ่ มควบคุมก�ำลังไฟ
) และหมุนปุม่ ตัง้ เวลา ให้
ในการอบอาหาร ไปทีส่ ญ
ั ลักษณ์ ระบบย่าง (
เหมาะสม
04 การใช้เตาอบ
ประเภทของอาหาร
2. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง
ใช้อา่ งแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิดและมีขนาดเหมาะสม
การเลือกอุปกรณ์เสริ ม
3. เลือกเวลาในการอบอาหารให้เหมาะสม โดยหมุนปุม่ ตัง้ เวลา (ตัวอย่าง: 60 นาที)
ผลลัพธ์:
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับไมโครเวฟ อย่าใช้ภาชนะพลาสติก จาน ถ้วยกระดาษ
กระดาษเช็ดปาก เป็ นต้น
หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่าง) โปรดใช้ภาชนะทีเ่ หมาะ
ส�ำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านัน้
การอบจะเริม่ ต้น
โปรดอย่ากังวลถ้าขดลวดความร้อนเปิดและปิดสลับกันระหว่างการย่าง ระบบนี้
ได้รบั การออกแบบมาเพือ่ ป้องกันเตาอบร้อนเกินไป
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตาอบ เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาชนะหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี หมาะสมในคูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหารทีห่ น้า 14
ไทย - 13
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 13
2017-12-05
3:59:58
การใช้ไมโครเวฟผสมการย่าง
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจาก
จะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหารทัวถึ
่ งกัน
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับ
โดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
1. เปิดประตูเตาอบโดยกดปุม่ ขนาดใหญ่ทม่ี มุ ขวาล่างของแผงควบคุม วางอาหารบน
ตะแกรง และวางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนี ยม
2. บิดปุม่ ควบคุมก�ำลังไฟในการปรุงอาหาร ไปทีก่ ำ� ลังไฟทีเ่ หมาะสม
(
,
,
)
3. บิดปุม่ TIMER (ตัง้ เวลา) เพือ่ เลือกเวลาทีเ่ หมาะสม (ตัวอย่าง: 60 นาที)
ผลลัพธ์:
การอบจะเริม่ ต้น
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
✓✗
หมายเหตุ
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ
เกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบ
มากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานส�ำหรับท�ำเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบือ้ งและดิ นเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบ
นัน้ มักจะใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
พลังงานไมโครเวฟสูงสุดส�ำหรับโหมดผสมไมโครเวฟและย่างคือ 750 W
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว
•
ภาชนะส�ำหรับเตาอบและใส่อาหาร
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือ
ร้าวหากได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
ไทย - 14
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 14
2017-12-05
3:59:58
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
คูม่ อื การปรุงอาหาร
หมายเหตุ
โลหะ
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
ไมโครเวฟ
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทาน
ของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลว
ทีม่ ากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติ ก
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือ
เปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง
ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อน
ออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
: แนะน�ำ
✓
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกัก
อากาศ ซึง่ ต้องใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
การอบ
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ
เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับ
กระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็ง
หรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหาร
แทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือช็อคโกแล็ต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำ
แนะน�ำประกอบ)
การปิ ดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณ
สามารถครอบอาหารได้หลายวิธดี งั นี้: เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ปิดอาหารทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
: ไม่ปลอดภัย
ไทย - 15
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 15
2017-12-05
3:59:59
05 คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร
•
คู่มือการอบอาหารสำ�หรับผักแช่แข็ง
คู่มือการอบอาหารสำ�หรับข้าวและพาสต้า
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ
คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
สัดส่วน
พลังงาน
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ผักขม
150 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่
300 กรัม
600 วัตต์
10-11
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ถัว่
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ถัวเขี
่ ยว
300 กรัม
600 วัตต์
10-11
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม
(แครอท/ถัว/ข้
่ าวโพด)
300 กรัม
600 วัตต์
9-10
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม (แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
8½-9½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
ข้าว :
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็ นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบ
โดยปิดฝา
เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
พาสต้า :
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยปิดฝา
คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
อาหาร
สัดส่วน
พลังงาน
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ข้าวสวย
(หุงพอสุก)
250 กรัม
750 วัตต์
17-18
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
250 กรัม
750 วัตต์
22-23
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง
250 กรัม
750 วัตต์
22-23
10
เติมน�้ำเย็น 600 มล.
ข้าวผสม
(ข้าวขาว + ข้าวซ้อมมือ)
250 กรัม
750 วัตต์
18-19
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
ธัญพืชผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
250 กรัม
750 วัตต์
19-20
5
เติมน�้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า
250 กรัม
750 วัตต์
11-12
5
เติมน�้ำร้อน 1000 มล.
ไทย - 16
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 16
2017-12-05
3:59:59
คู่มือการอบอาหารสำ�หรับผักสด
เวลา (นาที) เวลาพักอาหาร (นาที) ค�ำแนะน�ำ
อาหาร
สัดส่วน
เวลา (นาที) เวลาพักอาหาร (นาที) ค�ำแนะน�ำ
เห็ด
125 กรัม
250 กรัม
1½-2
3½-4
3
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็นแว่น
อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและ
พริกไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม
250 กรัม
5-6
3
ฝานหัวหอมเป็นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล.
(1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก
250 กรัม
4½-5
3
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ
อาหาร
สัดส่วน
บร็อคโคลี่
250 กรัม
500 กรัม
5-5½
8½-9
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
มันฝรัง่
250 กรัม
500 กรัม
5-6
9-10
3
ชังน�
่ ้ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือ
สีส่ ว่ น เป็นชิน้ เท่าๆ กัน
กะหล�่ำบรัสเซล
250 กรัม
6½-7½
3
เติมน�้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
หัวผักกาด
250 กรัม
5-5½
3
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก
แครอท
250 กรัม
5-6
3
ฝานแครอทเป็นชิน้ เท่าๆ กัน
ดอกกะหล�่ำ
250 กรัม
500 กรัม
5½-6
9½-10
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่
เป็นครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
ฟกั ทองน�้ำเต้า
250 กรัม
4-4½
3
ฝานเป็นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือ
เนย อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง
250 กรัม
4½-5
3
ฝานมะเขือออกเป็นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว
หนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม
250 กรัม
5-5½
3
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา
ไทย - 17
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 17
2017-12-05
3:59:59
06 คู่มือการปรุงอาหาร
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30 - 45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับน�้ำหนัก 250 กรัม นอกจากมีคำ�
แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่ - โปรดดูในตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์
ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็ น
เวลา 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ:
หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
ผักสดทุกประเภทควรอบโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (750 W)
การอุ่น
การอุ่นของเหลว
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็ นของเหลว และมีอุณหภูมปิ กติ
คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ุณหภูม ิ +5 ถึง +7 °C
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่าง
ให้ความร้อนถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้ หลังจากอุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่
ช้อนหรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่
อาหารทีเ่ ป็ นชิน้ เล็กๆ จะได้ผลดีกว่า
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางอย่างสามารถอุน่ ได้โดยใช้พลังงาน 750 W แต่อาหารบางอย่างควรอุน่ โดยใช้พลังงาน 600 W, 450 W หรือ
300 W
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็ นแนวทาง โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มี
ปริมาณมาก หรือถ้าเป็ นอาหารชนิดทีร่ อ้ นเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็ นต้น)
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้
อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้
คุณใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็ นของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ)
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิม่ เวลาในการอุน่ อาหาร ถ้าจ�ำเป็ น
อาหารส�ำหรับทารก: เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ พักอาหารเป็ นเวลา
2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบอุณหภูม ิ อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำในการป้อน: ระหว่าง 30-40 °C
นมส�ำหรับทารก: เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุน่ ขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้
เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อนทารก ทุกครัง้ จะ
ต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำในการป้อน: ประมาณ
37 °C
หมายเหตุ:
โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อนลวก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้
พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูมสิ ม�่ำเสมอทัวกั
่ น
เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็ นอย่างอืน่ ในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่
ความปลอดภัย
ไทย - 18
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 18
2017-12-05
3:59:59
การอุ่นของเหลวและอาหาร
อาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
600 วัตต์
4½-5½
3
เทในถ้วยและอุ่นโดยไม่ปิดฝา
วางถ้วย 150 มล. หรือแก้ว 250
มล. และวางตรงกึง่ กลางจาน
หมุน คนอย่างระมัดระวังก่อน
และหลังเวลาพักอาหาร
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น รา
วิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจาน
กระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝา
พลาสติก คนเป็นระยะระหว่าง
การอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพัก
อาหารและรับประทาน
อาหารชุด (เย็น)
5-6
6½-7½
3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบ
ด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวั ่
หลังการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับ
ประทาน
300 กรัม 600 วัตต์
400 กรัม
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบ
แช่เย็น 2-3 อย่างในจาน
กระเบือ้ ง
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
อาหารปรุงส�ำเร็จแช่แข็ง
300 กรัม 600 วัตต์
400 กรัม
11½-12½
13-14
4
วางจานส�ำหรับไมโครเวฟใส่
อาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็ง (-18
°C) บนจานหมุน เจาะฟิลม์ หรือ
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
พักอาหารเป็นเวลา 4 นาที
หลังการอุน่
พลังงาน เวลา (นาที) เวลาพักอาหาร (นาที) ค�ำแนะน�ำ
เครือ่ งดืม่
(กาแฟ นม ชา น�้ำ
อุณหภูมปิ กติ)
150 มล.
(1 ถ้วย)
250 มล.
(1 แก้ว)
750 วัตต์
ซุป (เย็น)
2-2½
250 กรัม 750 วัตต์
450 กรัม
3-3½
4-4½
2-3
สตูว์ (เย็น)
350 ก.
600 วัตต์
5-6
2-3
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้น
ลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คน
เป็นระยะระหว่างการอุน่ และ
คนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและ
รับประทาน
พาสต้าราดซอส (เย็น)
350 ก.
600 วัตต์
4-5
3
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตีห้ รือ
บะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
คนก่อนรับประทาน
ไทย - 19
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 19
2017-12-05
3:59:59
06 คู่มือการปรุงอาหาร
350 ก.
สัดส่วน
1-2
พลังงาน เวลา (นาที) เวลาพักอาหาร (นาที) ค�ำแนะน�ำ
พาสต้ามีไส้ราดซอส
(เย็น)
อาหาร
1½-2
สัดส่วน
การอุ่นอาหารและนมสำ�หรับทารก
การละลายน�้ำแข็ง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
สัดส่วน
พลังงาน
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
190 กรัม
600 วัตต์
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม +
ผลไม้)
นมส�ำหรับทารก
190 กรัม
100 มล.
200 มล.
600 วัตต์
300 วัตต์
เวลา
30 วินาที
20 วินาที
30-40 วินาที
1 นาที ถึง 1 นาที
10 วินาที
เวลาพักอาหาร ค�ำแนะน�ำ
(นาที)
2-3
2-3
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิด
ฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทวก่
ั ่ อน
น�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิ
อย่างละเอียด
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิด
ฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทวก่
ั ่ อน
น�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิ
อย่างละเอียด
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวด
แก้วทีฆ่ า่ เชือ้ แล้ว วางตรงกลางของ
จานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คนให้
ทัวและพั
่
กอาหารอย่างน้อย 3 นาที
คนให้ทวก่
ั ่ อนรับประทาน และตรวจ
สอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมี
ประโยชน์เป็ นอย่างมาก หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำ
อาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่ ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ
ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่ให้อุน่ จนเกินไป
หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ
ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็ นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของ
อาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ค�ำแนะน�ำ:
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า
โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
ไทย - 20
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 20
2017-12-05
3:59:59
อาหารแช่แข็งทุกประเภทควรน�ำมาละลาย โดยใช้ระดับความร้อนส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็ง (180 W)
อาหาร
สัดส่วน
เวลา เวลาพักอาหาร ค�ำแนะน�ำ
(นาที) (นาที)
เนื้ อ
500 กรัม
10-12
สเต็กหมู
250 กรัม
6-8
ไก่เป็นชิน้
500 กรัม
(2 ชิน้ )
12-14
ไก่ทงั ้ ตัว
1000 กรัม 25-28
5-20
วางเนื้อบนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
15-40
ขัน้ แรก ให้วางไก่เป็นชิน้ บนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้
ด้านทีเ่ ป็นหนังอยูข่ า้ งล่าง ส่วนไก่ทงั ้ ตัวให้เอาด้านหน้าอก
ลง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
5-20
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้
ส่วนทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
เป็ ด ไก่
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของ
จานหมุนจะท�ำให้อาหารเกรียมทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็ นเวลา 2-3 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็ นชิน้ ไส้กรอก สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงั ปิ้งแบบ
มีทอ็ ปปิง
หมายเหตุส�ำคัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้การย่าง โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยูใ่ ต้ผนังด้านบนในแนวนอน ไม่ใช่ทผ่ี นังด้านหลังของเตา
อบในแนวตัง้ โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงแบบสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่
ปลา
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
250 กรัม
(2 ชิน้ )
6-7
400 กรัม
(4 ชิน้ )
11-13
250 กรัม
6-7
5-10
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้น
ผ่าศูนย์กลางใหญ่)
2 ชิน้
4 ชิน้
1½-2
3-4
5-10
วางก้อนขนมปงั เป็นวง หรือวางขนมปงั แผ่นเป็นแนวนอน
บนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่
ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
ขนมปงั แผ่น/แซนด์วชิ
250 กรัม
4-5
ขนมปงั เยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
500 กรัม
8-10
ผลไม้
เบอร์ร่ี
ขนมปัง
ขนมปงั ก้อน
(ประมาณก้อนละ
50 กรัม)
ไทย - 21
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 21
2017-12-05
3:59:59
06 คู่มือการปรุงอาหาร
เนื้อสับ
ระบบย่าง
คู่มือการย่าง
ไมโครเวฟ + ย่าง
อุน่ เตาอบด้วยการย่างเป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนทีจ่ ะย่างอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้ ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การอบอาหารแบบนี้เป็ นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตู
และจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว
คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้
600 W + ย่าง, 450 W + ย่าง และ 300 W + ย่าง
อุปกรณ์ส�ำหรับการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ + ย่าง
โปรดใช้อุปกรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะกับการ
ท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
อาหารสด
สัดส่วน
ขนมปงั แผ่น
4 ชิน้
(4 x 25 กรัม)
เวลาอุ่น
(นาที)
โหมดท�ำงาน
เวลาส�ำหรับด้านแรก
(นาที)
เวลาส�ำหรับด้านที่สอง
(นาที)
3
ย่างเท่านัน้
6-7
5-6
3-4
2-3
ค�ำแนะน�ำ
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น
พาสต้าอบ) เช่นเดียวกับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั
ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนทีเ่ กรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะ
เวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
วางแผ่นขนมปงั คูก่ นั บนตะแกรง
ขนมปงั ก้อน
(อบแล้ว)
หมายเหตุส�ำคัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ตาอบท�ำงานแบบผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดตรวจสอบว่าขดลวดความร้อนอยูใ่ ต้ผนังด้านบนในแนว
นอน ไม่ใช่ทผ่ี นังด้านหลังของเตาอบในแนวตัง้ โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงแบบสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำ
เป็ นอย่างอืน่ มิฉะนัน้ ให้วางบนจานหมุนโดยตรง โปรดดูคำ� แนะน�ำในแผนผังต่อไปนี้
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทัง้ สองด้าน
2-4 ชิน้
3
ย่างเท่านัน้
ค�ำแนะน�ำ
วางขนมปงั ก้อนก่อนโดยเอาด้านล่างขึน้ บนเป็นวงกลมบนตะแกรง
มะเขือเทศย่าง
250 กรัม
(2 ชิน้ )
3
300 W +
ย่าง
5½-6½
-
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่เกลือ พริกไทย และชีสทีด่ า้ นบน วางเป็นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ
วางจานบนตะแกรง
โทสต์ฮาวาย
2 ชิน้
(300 กรัม)
3
300 W + ย่าง
7-9
-
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั โดยให้ดา้ นใส่หน้า (แฮม สัปปะรด ชีสแผ่น) เคียงข้างกันบนตะแกรง พักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที
ปีกไก่ (แช่เย็น)
400-500 กรัม
(6 ชิน้ )
3
300 W + ย่าง
12-14
11-13
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมไก่เป็นชิน้ เช่น ปีกไก่หรือน่องไก่โดยทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศ วางเป็นวงโดยให้กระดูกอยูต่ รงกลาง
หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ไทย - 22
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 22
2017-12-05
3:59:59
อาหารสด
มันฝรังอบ
่
สัดส่วน
500 กรัม
เวลาอุ่น
(นาที)
โหมดท�ำงาน
เวลาส�ำหรับด้านแรก
(นาที)
เวลาส�ำหรับด้านที่สอง
(นาที)
3
450 W + ย่าง
10-12
-
ค�ำแนะน�ำ
พาสต้าแช่แข็ง
400 กรัม
-
600 W + ย่าง
16-18
-
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแช่แข็ง (-18 °C) เช่น ลาซาญญา ทอร์เทลลินี หรือคาเนโลนีในจานไพเร็กซ์ขนาดพอเหมาะ
และวางบนตะแกรง
กราแตงปลา
แช่แข็ง
400 กรัม
-
450 W + ย่าง
20-22
-
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแช่แข็ง (-18 °C) ในจานแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและวางบนตะแกรง
ชิน้ พิซซ่าแช่แข็ง
250 กรัม
(8 ชิน้ )
-
300 W + ย่าง
10-12
-
ค�ำแนะน�ำ
วางพิซซ่าแช่แข็ง (-18 °C) หรือคีชขนาดเล็กบนตะแกรงให้เสมอกัน
เค้กสตรูเซลแช่แข็ง
200-250 กรัม
(1-2 ชิน้ )
-
300 W + ย่าง
4-6
-
ค�ำแนะน�ำ
วางเค้กแช่แข็งเป็นชิน้ (-18 °C) เคียงข้างกันบนตะแกรง พักอาหารเป็นเวลา 5 นาทีหลังการละลายน�้ำแข็ง
การละลายเนย
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
อุน่ เป็ นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 750 W จนเนยละลาย
การละลายช็อคโกแลต
ใส่ชอ็ คโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 W จนช็อคโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครัง้ ระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
06 คู่มือการปรุงอาหาร
หันครึ
่ ง่ มันฝรัง่ วางเป็นวงบนตะแกรง โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ท่ างทีจ่ ะย่าง ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้
ทัวด้
่ านทีห่ นั ่ พักอาหารเป็นเวลา 3 นาทีหลังการอบ
เคล็ดลับพิ เศษ
การละลายผลึกน�้ำผึง้
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 W จนน�้ำผึง้ ละลาย
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็ นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 W
คนหลังการละลาย
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 750 W จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส คน
สองครัง้ ระหว่างการอบ
การท�ำแยม
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัม
และคนให้ทวั ่
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 10-12 นาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 750 W
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การท�ำพุดดิ้ ง
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อา่ งแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 750 W
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็ นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครัง้ ระหว่างทีเ่ ริม่ เหลืองเป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 W
พักในเตาเป็ นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ไทย - 23
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 23
2017-12-05
3:59:59
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
ควรท�ำอย่างไรเมื่อเกิ ดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ซึ่งเป็ นอาการปกติ
• เกิดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
• มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• มีการสะท้อนแสงรอบๆ ประตูและกรอบด้านนอก
• มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
เตาอบไม่เริ่ มท�ำงานเมื่อบิดปุ่ ม ตัง้ เวลา
• ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
อาหารไม่สกุ เลย
• คุณก�ำหนดเวลาไว้ถกู ต้องหรือไม่
• ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
• คุณใช้วงจรไฟฟ้าเกินก�ำลัง และท�ำให้ฟิวส์ขาดหรือท�ำให้เบรกเกอร์ตดั ไฟหรือไม่
อาหารสุกเกิ นไปหรือไม่สกุ พอ
• คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
• ระดับพลังงานทีเ่ ลือกถูกต้องหรือไม่
รุ่น
GE711K, GE712K, GE713K
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
ย่าง
โหมดผสม
1150 วัตต์
1100 วัตต์
2250 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 750 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 เมกะเฮิรตซ์
แมกนี ตรอน
OM75S(31)
วิ ธีระบายความร้อน
มอเตอร์พดั ลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิ ดขึน้ ภายในเตาอบ (เกิ ดประกายไฟ)
• คุณใช้จานทีม่ ขี อบโลหะหรือไม่
• คุณลืมส้อมหรือเครือ่ งใช้ในครัวทีเ่ ป็ นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
• แผ่นฟอยล์อะลูมเิ นียมใกล้กบั ผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
ช่องของเตาอบ
เตาอบท�ำให้เกิ ดสัญญาณรบกวนวิ ทยุหรือโทรทัศน์
• คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบา้ งเล็กน้อย เมือ่ เตาอบท�ำงาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ นี่เป็ นอาการปกติ
ในการแก้ไขปญั หานี้ โปรดติดตัง้ เตาไมโครเวฟให้หา่ งจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปญั หาของคุณได้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือฝา่ ยบริการหลังการขายของ SAMSUNG
489 x 275 x 373 มม. (GE711K)
489 x 275 x 369 มม. (GE712K)
489 x 275 x 378 มม. (GE713K)
330 x 211 x 309 มม.
ปริ มาตร
20 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
12.5 กก. โดยประมาณ
ไทย - 24
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 24
2017-12-05
3:59:59
บันทึก
บันทึก
07 การแก้ไขปัญหา / ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ไทย - 25
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 25
2017-12-05
3:59:59
บันทึก
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 26
บันทึก
2017-12-05
3:59:59
บันทึก
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 27
บันทึก
2017-12-05
3:59:59
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-03895H-02
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 28
2017-12-05
3:59:59
GE711K
GE712K
GE713K
Microwave oven
Owner’s instructions & Cooking guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 1
2017-12-05
3:59:59
contents
safety instructions
Safety instructions....................................................................................... 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
Installation..................................................................................................... 8
Accessories.........................................................................................................8
Installation site.................................................................................................9
Turntable.............................................................................................................9
Maintenance.................................................................................................. 9
Cleaning...............................................................................................................9
Replacement (repair)...................................................................................10
Care against an extended period of disuse........................................10
Oven features..............................................................................................10
Oven...................................................................................................................10
Control panel..................................................................................................11
Oven use.......................................................................................................11
Cooking/Reheating.......................................................................................11
Stopping the cooking..................................................................................11
Power levels...................................................................................................12
Adjusting the cooking time.......................................................................12
Manual defrosting food..............................................................................12
Using the instant reheat/cook feature.................................................12
Instant reheat/cook settings....................................................................13
Choosing the accessories...........................................................................13
Grilling..............................................................................................................13
Combining microwaves and the grill....................................................14
Cookware guide..........................................................................................14
Cooking guide.............................................................................................15
Troubleshooting..........................................................................................24
Technical specifications............................................................................24
MICROWAVE FUNCTION ONLY
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired
by a competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave
energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be
heated in sealed containers since they are liable to
explode.
WARNING: Only allow children to use the oven
without supervision when adequate instructions have
been given so that the child is able to use the oven in
a safe way and understands the hazards of improper
use.
English - 2
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 2
2017-12-05
3:59:59
The contents of feeding bottles and baby food jars
shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that could
adversely affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the
counter top (freestanding) use only, the microwave
oven shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not
allowed during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable
when removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam
cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
English - 3
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 3
2017-12-05
3:59:59
01 SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is intended to be used in household
only and it is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers,
keep an eye on the oven due to the possibility of
ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating
of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug
the appliance and keep the door closed in order to
stifle any flames.
Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling, therefore care must be
taken when handling the container.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control
area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then
used.
If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that
plug is accessible.
English - 4
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 4
2017-12-05
3:59:59
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised.
A short term cooking process has to be supervised
continuously.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by
means of an external timer or separate remotecontrol system.
English - 5
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 5
2017-12-05
4:00:00
01 SAFETY INSTRUCTIONS
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
WARNING: When the appliance is operated in
the combination mode, children should only use
the oven under adult supervision due to the
temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside
the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering
of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
The appliance must not be installed behind a
decorative door in order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
General safety
Any modifications or repairs must be performed by qualified
personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave
function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure
cleaners to clean the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations
that are humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or
where gas may leak; or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and
national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the
power plug terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power
cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not
touch the power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the
power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter
the oven, unplug the power cord and contact a local Samsung service
centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the
product specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple
plug adapters, extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is
between objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket.
For damaged power plugs or cords, contact a local Samsung service
centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
English - 6
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 6
2017-12-05
4:00:00
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol
vapours can contact hot parts of the oven, use caution when heating
food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door.
When opening/closing the door, keep children away.
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive
boiling; always use caution when handling the container. Always allow
beverages to stand at least 20 seconds before handling. If necessary,
stir during heating. Always stir after heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in
water shortly after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature
cannot be controlled. This could result in a sudden boil over of hot
oils.
Microwave oven precautions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in
harmful exposure to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the
safety interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety
interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the
door and door sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and
then with a soft, dry cloth after each use.
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
or silver trimmed dinnerware, skewers, etc.
repaired by a qualified technician.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Important: the oven door must close properly. The door must not be
Do not use the oven to dry papers or clothes.
bent; the door hinges must not be broken or loose; the door seals and
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating
sealing surfaces must not be damaged.
or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hardboiled eggs. Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts,
tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire
hazard. The oven may overheat and turn off automatically and will
remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow
English - 7
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 7
2017-12-05
4:00:00
01 SAFETY INSTRUCTIONS
Microwave warning
the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive
boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid
getting scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing
a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave
energy in case the oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See
Installing your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets
near the oven.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or
repairing a cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was
caused by the customer. Items this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care
when installing, maintaining, and operating your oven.
Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact a local
Samsung service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use
only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains.
The manufacturer cannot be held liable for damage caused by
improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations,
always keep the oven clean and well maintained.
installation
ACCESSORIES
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
3. Grill rack, to be placed on the turntable.
Purpose : The metal rack can be used in grill
and combination cooking.
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
English - 8
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 8
2017-12-05
4:00:00
INSTALLATION SITE
A
B
A. 20 cm above
B. 10 cm behind
C. 10 cm on the side
D. 85 cm of the floor
maintenance
CLEANING
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or
inside the oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and
turntable and roller ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have
built up impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner
and outer sides of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of
the turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open
the door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
A
TURNTABLE
Remove all packing materials inside
the oven. Install the roller ring and
turntable. Check that the turntable
rotates freely.
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating
element by 45° (A) as shown. This will
help clean the upper area. When done,
reposition the top heating element.
CAUTION
• Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and
closes smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
• Take caution not to spill water into the oven vents.
• Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
• After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking
chamber after waiting for the oven to cool down.
English - 9
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 9
2017-12-05
4:00:00
02 INSTALLATION / MAINTENANCE
C
D
• Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface
must support the weight of the
oven.
• Secure room for ventilation, at
least 10 cm from the rear wall and
both sides, and 20 cm from above.
• Do not install the oven in hot or
damp surroundings, such as next
to other microwave ovens or
radiators.
• Conform to the power supply
specifications of this oven. Use
only approved extension cables if
you need to use.
• Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using
your oven for the first time.
oven features
REPLACEMENT (REPAIR)
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or
repair the oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door,
contact a qualified technician or a local Samsung service centre for
technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service
centre. Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first
unplug the power cord from the power source, and then contact a local
Samsung service centre.
OVEN
1
2
3
4
5
6
CARE AGAINST AN EXTENDED PERIOD OF DISUSE
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power
cord and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture
that builds up inside the oven may affect the performance of the oven.
7
8
9
10
11
12
1. DOOR
7. DOOR LATCHES
2. VENTILATION HOLES
8. TURNTABLE
3. GRILL
9. COUPLER
4. LIGHT
10.ROLLER RING
5. VARIABLE COOKING POWER
CONTROL KNOB
11.SAFETY INTERLOCK HOLES
6. TIMER KNOB
12.OPEN DOOR PUSH BUTTON
English - 10
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 10
2017-12-05
4:00:01
oven use
CONTROL PANEL
COOKING/REHEATING
1
2
4
5
6
3
03 OVEN FEATURES
The following procedure explains how to cook or reheat food. Always
check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable. Then, close the door.
1. Set the power level to maximum by turning
COOKING POWER CONTROL knob. (MAXIMUM
POWER : 750 W)
2. Set the time by turning TIMER knob.
Result :
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
You can change the power level during cooking by turning the
COOKING POWER CONTROL knob.
STOPPING THE COOKING
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door.
1. DEFROST
4. GRILL
2. COOKING POWER CONTROL KNOB
5. COMBI
3. TIMER KNOB
6. INSTANT REHEAT
2. To stop completely;
Turn the TIMER knob to “0”.
English - 11
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 11
2017-12-05
4:00:01
POWER LEVELS
MANUAL DEFROSTING FOOD
You can choose among the power levels below.
The defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or bread/
cake. First, place the frozen food in the centre of the turntable and close
the door.
Output
Power level
MWO
GRILL
HIGH
750 W
-
MEDIUM HIGH
600 W
-
MEDIUM
450 W
-
MEDIUM LOW
300 W
-
180 W
-
)
DEFROST (
LOW/KEEP WARM
GRILL
100 W
-
-
1000 W
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to (180 W).
2. Turn the TIMER knob to select the appropriate
weight.
Result :
Defrosting begins.
Use only recipients that are microwave-safe.
COMBI (
)
300 W
1000 W
COMBI (
)
450 W
1000 W
First, place the food in the center of the turntable and close the door.
COMBI (
)
600 W
1000 W
1. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to max
power.
USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
ADJUSTING THE COOKING TIME
Adjust the remaining cooking time by rotating the
TIMER knob.
2. Turn the TIMER knob to select instant reheat.
(drinks or soup/sauce, fresh vegetables)
Use only recipients that are microwave-safe.
English - 12
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 12
2017-12-05
4:00:02
INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS
GRILLING
Here are a few tips and recommendations to be followed when cooking or
reheating food with whe instant reheat and cooking feature.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave oven.
Serving type
Power
Portion
Cooking time
Standing time
150 ml
1 min. 30 sec.
1-2 min.
750 W
200-250 ml
3 min. 10 sec.
2-3 min.
750 W
300-350 g
5 min. 30 sec.
3 min.
04 OVEN USE
750 W
1. Preheat the grill to the required temperature, by
turning the COOKING POWER CONTROL knob to
Grill (
) and turning the TIMER knob to the
appropriate.
2. Open the door and place the food on the rack.
Cook in a suitable sized glass bowl with lid.
CHOOSING THE ACCESSORIES
Use microwave-safe recipients; do not use plastic
containers, dishes, paper cups, towels, etc.
If you wish to select the combined cooking mode
(grill and microwave), use only dishes that are
microwave-safe and oven-proof.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the
cookware guide on page 14.
3. Select the appropriate cooking time by the turning
the TIMER knob. (Example : 60 minutes)
Result :
Cooking start.
Do not worry if the heater turns off and on while grilling. This system
is designed to prevent overheating of the oven.
Always use oven gloves when touching the dishes in the oven, as they
will be very hot.
English - 13
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 13
2017-12-05
4:00:03
COMBINING MICROWAVES AND THE GRILL
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly
and brown at the same time.
Always use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or
ceramic dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the
food evenly.
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as
they will be very hot.
1. Open the oven door by pushing the large button in
the bottom right-hand corner of the control panel.
Place the food on the rack and the rack on the
turntable. Close the door.
2. Turn the COOKING POWER CONTROL knob to the
appropriate power Level (
,
,
).
3. Turn the TIMER knob to select the appropriate
time. (Example : 60 minutes)
Result :
Cooking start.
The maximum microwave power for the combined microwave and grill
mode is 750 W.
cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil
is used.
Aluminum foil
✓✗
Browning plate
✓
Do not preheat for more than eight
minutes.
China and earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
Fast-food packaging
Glassware
• Oven-to-table ware
English - 14
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 14
2017-12-05
4:00:03
Cookware
• Fine glassware
✓
cooking guide
Comments
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
MICROWAVES
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its
water, fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The
rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat
cooks the food.
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
COOKING
• Freezer bag twist ties
✗
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel,
aluminium and copper, but they can penetrate through ceramic, glass,
porcelain and plastic as well as paper and wood. So food must never be
cooked in metal containers.
Metal
Paper
• Plates, cups, napkins
and Kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use Melamine
plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
Plastic
• Freezer bags
✓✗
Wax or grease-proof
paper
✓
: Recommended
✓✗
✓
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Use caution
✗
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be
cooked in a microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is
ideal for any food that would normally be prepared on a hob. Melting
butter or chocolate, for example (see the chapter with tips, techniques and
hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated
water rises as steam and contributes to cooking process. Food can be
covered in different ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or
microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the
temperature to even out within the food.
: Unsafe
English - 15
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 15
2017-12-05
4:00:03
05 COOKWARE GUIDE
• Glass jars
Microwavesafe
Cooking Guide for frozen vegetables
Cooking Guide for rice and pasta
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum
time - see table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter
after cooking. Cover during standing time.
Food
Portion
Spinach
150 g
Broccoli
300 g
Peas
300 g
Green Beans
300 g
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed
Vegetables
(Chinese Style)
300 g
300 g
Time
Standing
Instructions
(min.)
time (min.)
600 W 5½-6½
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
600 W 10-11
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
600 W
8-9
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
600 W 10-11
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
600 W
9-10
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
Rice :
Power
600 W
8½-9½
2-3
Add 15 ml
(1 tbsp.) cold
water.
Pasta :
Food
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in
volume during cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time
and salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after
the cooking time is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Portion
Power
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Brown Rice
250 g
750 W
Time
(min.)
17-18
Standing
time (min.)
5
Instructions
250 g
750 W
22-23
5
Add 500 ml
cold water.
250 g
750 W
22-23
10
Mixed Rice
(Rice + Wild
Rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
250 g
750 W
18-19
5
Add 600 ml
cold water.
Add 500 ml
cold water.
250 g
750 W
19-20
5
Add 400 ml
cold water.
250 g
750 W
11-12
5
Add 1000 ml
hot water.
Add 500 ml
cold water.
English - 16
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 16
2017-12-05
4:00:03
Cooking Guide for fresh vegetables
Food
Portion
Time
(min.)
5-5½
8½-9
Standing
time (min.)
3
Broccoli
250 g
500 g
Brussels
Sprouts
Carrots
250 g
6½-7½
3
250 g
5-6
3
Cauliflower
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Courgettes
250 g
4-4½
3
Egg Plants
250 g
4½-5
3
Leeks
250 g
5-5½
3
Instructions
Prepare even sized
florets. Arrange the
stems to the centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.)
water.
Cut carrots into even
sized slices.
Prepare even sized
florets. Cut big florets
into halves. Arrange
stems to the centre.
Cut courgettes into slices.
Add 30 ml (2 tbsp.) water
or a knob of butter. Cook
until just tender.
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 1
tablespoon lemon juice.
Cut leeks into thick
slices.
Food
Portion
Time
(min.)
1½-2
3½-4
Standing
time (min.)
3
Mushrooms
125 g
250 g
Onions
250 g
5-6
3
Pepper
250 g
4½-5
3
Potatoes
250 g
500 g
5-6
9-10
3
Turnip
Cabbage
250 g
5-5½
3
Instructions
Prepare small whole
or sliced mushrooms.
Do not add any water.
Sprinkle with lemon
juice. Spice with salt and
pepper. Drain before
serving.
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml
(1 tbsp.) water.
Cut pepper into small
slices.
Weigh the peeled
potatoes and cut them
into similar sized halves
or quarters.
Cut turnip cabbage into
small cubes.
English - 17
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 17
2017-12-05
4:00:03
06 COOKING GUIDE
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3
tbsp.) for every 250 g unless another water quantity is recommended - see
table. Cook covered for the minimum time - see table. Continue cooking to
get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt,
herbs or butter after cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint :
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The
smaller they are cut, the quicker they will cook.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (750 W).
REHEATING
REHEATING LIQUIDS
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that
conventional ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide.
The times in the chart consider liquids with a room temperature of about
+18 to +20 °C or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has
been switched off to allow the temperature to even out. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive
boiling and possible scalding, you should put a spoon or glass stick into
the beverages and stir before, during and after heating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be
more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 750 W power while others should be
reheated using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a
lower power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely
to heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible,
stir again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent
eruptive boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and
after heating. Keep them in the microwave oven during standing time. We
recommend putting a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid
overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time,
if necessary.
REHEATING BABY FOOD
BABY FOOD: Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating! Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again
and check the temperature. Recommended serving temperature: between
30-40 °C.
BABY MILK: Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered.
Never heat a baby’s bottle with teat on, as the bottle may explode if
overheated. Shake well before standing time and again before serving !
Always carefully check the temperature of baby milk or food before giving
it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to
prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the
time taken - for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the
temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless
another time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the
chapter with the safety precautions.
English - 18
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 18
2017-12-05
4:00:04
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Portion Power
Soup
(chilled)
250 g
450 g
2-2½
750 W
3-3½
4-4½
Stew
(chilled)
350 g
600 W
5-6
Pasta with
sauce
(chilled)
350 g
600 W
4-5
Standing
Instructions
time (min.)
1-2
Pour in to a ceramic
cup and reheat
uncovered. Place
cup 150 ml or mug
250 ml in the centre
of turntable, Stir
carefully before and
after standing time.
2-3
Pour into a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
well after reheating.
Stir again before
serving.
2-3
Put stew in a deep
ceramic plate. Cover
with plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
3
Put pasta (e.g.
spaghetti or egg
noodles) on a flat
ceramic plate. Cover
with microwave
cling film. Stir
before serving.
Portion Power
Filled pasta
with sauce
(chilled)
350 g
Plated meal
(chilled)
300 g
400 g
Frozen
ready meal
300 g
400 g
Time
Standing
Instructions
(min.)
time (min.)
600 W 4½-5½
3
Put filled pasta (e.g.
ravioli, tortellini)
in a deep ceramic
plate. Cover with
plastic lid. Stir
occasionally during
reheating and again
before standing and
serving.
600 W
5-6
3
Plate a meal of 2-3
6½-7½
chilled components
on a ceramic dish.
Cover with
microwave clingfilm.
4
Put microwave
600 W 11½-12½
13-14
proof dish with
frozen ready meal
(-18 °C) on the
turntable. Pierce
film or cover with
microwave cling
film. After reheating
stand for 4 minutes.
English - 19
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 19
2017-12-05
4:00:04
06 COOKING GUIDE
Drinks
150 ml
(coffee, milk, (1 cup)
tec, water
250 ml
with room
(1 mug)
temperature)
Time
(min.)
750 W 1½-2
Food
DEFROSTING
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion Power Time
Standing
Instructions
time (min.)
Baby Food
190 g 600 W 30 sec.
2-3
Empty into ceramic
(Vegetables
deep plate. Cook
+ Meat)
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Baby
190 g 600 W 20 sec.
2-3
Empty into ceramic
Porridge
deep plate. Cook
(Grain +
covered. Stir after
Milk +
cooking time. Stand
Fruit)
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Baby Milk
100 ml 300 W 30-40 sec.
2-3
Stir or shake well
200 ml
1 min. to
and pour into a
1 min. 10
sterilized glass
sec.
bottle. Place into the
centre of turn-table.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, shake
well and check
the temperature
carefully.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves
gently defrost frozen food in a short period of time. This can be of great
advantage, if unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any
metal ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain
away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off
any liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can
be shield by wrapping very small strips of aluminium foil around them
during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and
allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the
quantity defrosted. Please refer to the table below.
Hint :
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities
need less time than bigger ones. Remember this hint while
freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C,
use the following table as a guide.
English - 20
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 20
2017-12-05
4:00:04
All frozen food should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Food
Portion Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
Meat
500 g
10-12
250 g
6-8
5-20
Place the meat on a flat
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time!
Poultry
Chicken Pieces
500 g
(2 pcs)
12-14
Whole Chicken
1000 g
25-28
250 g
(2 pcs)
6-7
400 g
(4 pcs)
11-13
250 g
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
Toast/Sandwich
250 g
4-5
German Bread
(Wheat + Rye
flour)
500 g
8-10
15-40
First, put chicken pieces
first skin-side down, whole
chicken first breast-sidedown on a flat ceramic plate.
Shield the thinner parts
like wings and ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
The grill-heating elements are located underneath the ceiling of the cavity.
They operates while the door is closed and the turntable is rotating. The
turntable’s rotation makes the food brown more evenly. Preheating the
grill for 2-3 minutes will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of
plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, make sure that the grill-heating
element is under the ceiling in the horizontal position and not on the backwall in the vertical position. Please remember that food must be placed on
the high rack, unless another instruction is recommended.
Fish
Fish Fillets
5-20
Put frozen fish in the middle
of a flat ceramic plate.
Arrange the thinner parts
under the thicker parts.
Shield narrow ends with
aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
6-7
5-10
Distribute fruits on a flat,
round glass dish (with a
large diameter).
1½-2
3-4
5-10
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally on
kitchen paper in the middle
of turntable. Turn over after
half of defrosting time!
Fruits
Berries
Bread
English - 21
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 21
2017-12-05
4:00:04
06 COOKING GUIDE
Minced Beef
Pork Steaks
GRILL
MICROWAVE + GRILL
Grill guide
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill
with the speed of microwave cooking. It operates only while the door is
closed and the turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable,
the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Preheat the heater with the grill-function for 2-3 minutes before grilling food.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling. Use
oven gloves when taking out food.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should
be flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not
use any type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked
food which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as
foods which require a short cooking time to brown the top of the food.
Also, this mode can be used for thick food portions that benefit from a
browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them over half way
through cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, make sure
that the grill heating element is under the ceiling in the horizontal position
and not on the back-wall in the vertical position. The food should be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended. Otherwise it
has to be placed directly on the turntable. Please refer to the instructions
in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Fresh food
Portion
Toast
Slices
4 pcs
(4 x 25 g)
Bread
Rolls
(Already
Baked)
Grilled
Tomatoes
Toast
Hawaii
Preheat
time (min.)
3
Cooking
mode
Grill only
1st side
2nd side
time (min.) time (min.)
6-7
5-6
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
2-4
3
Grill only
3-4
pieces
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle
directly on the rack.
250 g
3
300 W +
5½-6½
(2 pcs)
Grill
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put salt, pepper and some cheese
on top. Arrange in a circle in a flat glass pyrex dish. Place
dish on the rack.
2 pcs
3
300 W +
7-9
(300 g)
Grill
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping (ham,
pineapple, cheese slices) side by side on the rack. After
cooking stand for 2-3 minutes.
Chicken
Wings
(Chilled)
400-500 g
(6 pcs)
3
300 W +
12-14
11-13
Grill
Instructions
Prepare chicken pieces such as chicken wings or drumsticks
with oil and spices. Put them in a circle on the rack with the
bones to the middle. After grilling stand for 2-3 minutes.
English - 22
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 22
2017-12-05
4:00:04
Fresh food
Portion
Preheat
time (min.)
3
SPECIAL HINTS
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 750 W, until butter is melted.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
06 COOKING GUIDE
Cooking
1st side
2nd side
mode
time (min.) time (min.)
Baked
500 g
450 W +
10-12
Potatoes
Grill
Instructions
Cut potatoes into halves and put in a circle on the rack with
the cut side to the grill. Brush cut side with olive oil and
spices. After grilling stand for 3 minutes.
Frozen
400 g
600 W +
16-18
Pasta
Grill
Instructions
Put the frozen pasta (-18 °C), e.g. lasagne, tortellini or
caneloni in a suitable sized glass pyrex dish and set on rack.
Frozen
400 g
450 W +
20-22
Fish Gratin
Grill
Instructions
Put the frozen fish gratin (-18 °C) in a suitable sized glass
pyrex dish and set on rack.
Frozen
250 g
300 W +
10-12
Pizza
(8 pcs)
Grill
Snacks
Instructions
Put the frozen pizza snacks (-18 °C) or mini quiches in a
circle on the rack.
200-250 g
300 W +
4-6
Frozen
(1-2 pcs)
Grill
Streusel
Cake
Instructions
Put the frozen cake pieces (-18 °C) side by side on rack.
After defrosting stand for 5 minutes.
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold
water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 750 W,
until glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 750 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses
with twist-off lids. Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the
manufacturers instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 750 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
English - 23
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 23
2017-12-05
4:00:04
troubleshooting
technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A
PROBLEM
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Model
GE711K, GE712K, GE713K
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
Grill
Combined mode
1150 W
1000 W
2150 W
Output power
100 W / 750 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
The oven does not start when you turn the TIMER knob.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
489 x 275 x 373 mm (GE711K)
489 x 275 x 369 mm (GE712K)
489 x 275 x 378 mm (GE713K)
330 x 211 x 309 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
12.5 kg approx
If the above guidelines do not enable you to solve the problem,
contact your local dealer or SAMSUNG after-sales service.
English - 24
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 24
2017-12-05
4:00:04
memo
memo
07 TROUBLESHOOTING / TECHNICAL SPECIFICATIONS
English - 25
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 25
2017-12-05
4:00:04
memo
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 26
memo
2017-12-05
4:00:04
memo
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 27
memo
2017-12-05
4:00:04
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-03895H-02
GE711K_XST_DE68-03895H-02_TH+EN.indb 28
2017-12-05
4:00:04
Download PDF

advertising