Samsung | GT-S7550 | Samsung GT-S7550 Navodila za uporabo

GT-S7550
Informacije o varnosti in uporabi
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da se izognete nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovite optimalno delovanje svojega mobilnega telefona.
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
Varnostna opozorila
Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljenčkov
Mobilni telefon
Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da
pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.
Navodila za uporabo
Zaščitite svoj sluh
Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh.
Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in
poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.
• Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno
od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.
• Bluetooth QD ID: B015755
Mobilni telefon in opremo namestite previdno
Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno
pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine,
oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri
hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej
izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude
telesne poškodbe ali okvaro telefona.
• Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v
skladu z veljavnimi predpisi.
• Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne
pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu
zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregretje.
Printed in Korea
Code No.:GH68-25816A
Slovenian. 10/2009. Rev. 1.0
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila
Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v
delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci
in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon
povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj
izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.
Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
S telefonom ravnajte previdno in razumno
Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona na določenem
območju.
Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung
Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne
poškodbe.
Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav
Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah
ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa navodila, objavljena opozorila in napotke
zdravstvenega osebja.
V letalu izklopite telefon ali izključite brezžične funkcije
Uporaba telefona lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa
navodila letalske družbe in v skladu z navodili letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite
v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.
Zaščitite vaš mobilnik in baterijo pred poškodbami
• Mobilnika in baterije ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam (pod 0 C ali nad
45 C). Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo mobilnika in zmanjšajo polnilno
kapaciteto in življensko dobo baterije.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo
med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
• Ne razstavljajte mobilnika če niste pooblaščena oseba, ker s tem tvegate možnost
električnega šoka.
• Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni
barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Ne prijemajte telefona z
mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo
proizvajalca.
• Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive
dele.
• Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo
ter tako preprečite hude poškodbe.
• Telefona na barvajte, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
• Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.
• Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem.
Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da
telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.
Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to
povzroči motnje v delovanju
Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju
nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni
pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru
motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme
zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu
dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite
od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali
zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo
v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni
organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z
drugimi gospodarskimi odpadki.
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja
baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove
življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če
te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te
baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Pomembne informacije o uporabi
Telefon uporabljajte v običajnem položaju
Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.
Notranja antena
Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in
razveljavijo garancijo.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko
dobo baterije.
• Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno
napolniti.
• Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Videz telefona
Klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju
pripravljenosti – priklic nazadnje klicanih
številk, številk neodgovorjenih in prejetih
klicev.
1
3 Tipka za vrnitev
Polnjenje baterije s polnilnikom
Pokrov baterije
Kartica SIM
e uporabljajte reže zvočnika za
N
odstranjevanje baterije. Zvočnik lahko tako
poškodujete.
V električno vtičnico
ajprej morate izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. V nasprotnem
N
primeru lahko poškodujete telefon.
Reža zvočnika
2. Vstavite baterijo in ponovno namestite pokrov baterije.
Baterija
2. Po končanem polnjenju izvlecite
polnilnik.
Polnjenje baterije s sončno energijo
Kadar polnite baterijo s sončno energijo, se
prepričajte, da je baterija vstavljena, nato pa
sončno celico izpostavite neposredni sončni
svetlobi. Pazite, da ne bo v senci.
Če želite zagotoviti učinkovito polnjenje,
namestite telefon tako, da je sončna celica
obrnjena neposredno proti soncu, kot je
prikazano na sliki.
Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu.
Ne uporabljajte telefona med vožnjo in upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo
mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte varnost, tako da, kadar je mogoče, uporabljajte
dodatno opremo za prostoročno telefoniranje.
Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami
• Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj
lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
• Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih
naprav.
• Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je
kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)
Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost
radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi
preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific
Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata na kilogram.
Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,684 vata na kilogram.
Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan
tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo.
Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno
izpostavljenost RF-energiji.
Izjava o skladnosti v tem priročniku je dokazilo, da je telefon v skladu z evropsko uredbo o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih
standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.
Ikona Opis
Novo besedilno sporočilo (SMS)
Povezava z omrežjem GPRS
Novo večpredstavnostno sporočilo
(MMS)
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
4
5
4 Tipka za zadržanje
Video klic je vzpostavljen
6
Zaklepanje zaslona na dotik in tipk:
odklepanje zaslona na dotik in tipk (pritisnite
in zadržite)
5 Tipka za kamero
V stanju pripravljenosti – vklop fotoaparata
(pritisnite in zadržite); v načinu kamere
– fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.
6 Tipka za vklop/izklop/izhod iz menija
Vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite);
končanje klica; v menijskem načinu – preklic
vnosa in vrnitev v stanju pripravljenosti.
Opozorila za polnjenje s sončno energijo
• Kadar polnite telefon s sončno energijo, ga ne priklapljajte na polnilec ali kabel USB.
• Telefona ne puščajte dlje časa v zaprtem avtomobilu, saj se lahko pregreje. Če
polnite pregreto baterijo, lahko pride do požara, deformacije, okvare ali nepravilnega
delovanja telefona.
• Sončne celice ne izpostavljajte sončni svetlobi za dlje časa in se tako izognite zelo
visokim temperaturam. Še posebej ne puščajte mobilnika v vročem vozilu za daljša
časovna obdobja. Tako se lahko poškoduje telefon ali baterija.
• Baterije ne polnite s halogensko ali infrardečo lučjo. Pride lahko do požara ali
eksplozije.
• Sončne svetlobe ne usmerjajte na sončno celico z ogledalom, lečami ali sončnimi
očali. Pride lahko do pregretja telefona in posledično do požara, deformacije, okvare
ali nepravilnega delovanja telefona.
• Telefona ne uporabljajte, če je sončna celica počena ali zlomljena. Z zlomljenim
steklom se lahko poškodujete po rokah in obrazu. Prinesite telefon v najbližji
Samsungov servisni center, če želite zamenjati sončno celico.
Ikona Opis
Moč signala
Odpiranje okna za preklapljanje med
aplikacijami (pritisnite in zadržite); v
menijskem načinu – vrnitev na prejšnjo
stopnjo.
V stanju pripravljenosti – prilagajanje
glasnosti zvoka tipk; opravljanje ponarejenih
klicev (pritisnite in zadržite).
► Opravljanje ponarejenih klicev
1. Priključite priloženi polnilnik.
Varnostni ukrepi
V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje oznake stanja:
2 Tipka za klicanje
1 Tipka za glasnost
1.Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.
Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji
Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna
uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred
potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za
nujno pomoč.
2
Polnjenje baterije
Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit
Omogočite dostop do storitev v sili
3
Vstavljanje kartice SIM in baterije
Med uporabo telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne
funkcije, ki zmanjšajo število tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine
vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.
Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju
Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in
kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za
shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v
njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte
vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi
deli ali dodatno opremo.
www.samsungmobile.com
Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov
Povezava z omrežjem HSDPA
Glasovni klic je vzpostavljen
Preusmeritev klicev je vključena
Vključena je funkcija pošiljanja
sporočil v sili
Novo glasovno sporočilo
Novo e-poštno sporočilo
Novo nastavitveno sporočilo
Novo potisno sporočilo
Mapa s sporočili je polna
FM radio je vključen
Pomnilniška kartica je vstavljena
Budilka je vključena
Vključen je Normalni profil
Brskanje po spletu
Vključen je Tihi profil
Povezovanje z varno spletno
stranjo
Vključen je Eko profil
Bluetooth je vključen
Polnjenje s sončno energijo
Wi-Fi je vzpostavljen
Stanje baterije
Sinhronizirano z osebnim
računalnikom
Trenutni čas
Opombe za polnjenje s sončno energijo
• Ko je telefon izklopljen, 1 ura polnjenja s sončno svetlobo pri približno 80.000 luksih
(količina sončne svetlobe opoldne na sončen dan) omogoča od 5 do 10 minut
pogovora. Čas pogovora je odvisen od okoljskih dejavnikov, kot je vreme, regija,
nadmorska višina ali moč signala.
• Sončna svetloba je sekundarni vir energije. Če želite baterijo napolniti do konca,
uporabite polnilnik.
• Polnjenje s sončno energijo ni mogoče v naslednjih primerih:
- blizu okna, ki blokira neposredno sončno svetlobo,
- pri nizkih temperaturah,
- če je kateri koli del sončne celice pokrit,
- če na sončno celico nalepite zaščitno prevleko ali okrase ali jo popišete.
• Kadar nosite telefon okoli vratu, se baterija morda ne bo polnila, ker sončna svetloba
nanj ne bo sijala neposredno.
• Baterije ni mogoče polniti na umetni svetlobi.
• Točka sončnega polnjenja in sončna celica naj bosta vedno čisti.
Vstavljanje pomnilniške kartice (po izbiri)
Ikone z navodili
S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do
velikosti 16 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).
Opomba: opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije
Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko povzroči, da kartica ne bo
združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.
Sledi: vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, na
primer: V menijskem načinu izberite Sporočila → Ustvari sporočilo (pomeni, da
najprej izberete Sporočila, nato pa Ustvari sporočilo)
→
1. Odstranite pokrov baterije in baterijo.
2. Odklenite pokrov pomnilniške kartice.
Dostop do menijev
Vklop in izklop telefona
Če želite vklopiti telefon:
1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/izhod iz menija.
Pokrov reže za spominsko
2. Vnesite kodo PIN in izberite Potrdi (če je potrebno).
kartico
Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1. koraku.
3. Dvignite pokrov pomnilniške kartice in
pomnilniško kartico vstavite tako, da je
stran z nalepko obrnjena navzdol.
Uporaba zaslona na dotik
Pomnilniška kartica
4. Zaprite in zaklenite pokrov pomnilniške kartice.
5. Ponovno namestite baterijo in pokrov baterije.
Premikanje pripomočkov na zaslon v pripravljenosti
1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
Do menijev telefona dostopate tako:
1. V stanju pripravljenosti izberite Meni za dostop do menijskega načina.
2. Pomaknite se levo ali desno na zaslon menijskega načina.
• Če želite izbrati meni ali zagnati aplikacijo, se dotaknite ustrezne ikone.
• Za pomikanje po navpičnih seznamih povlecite prst navzgor ali navzdol.
• Za pomikanje po vodoravnih seznamih povlecite prst levo ali desno.
Spreminjanje pripomočkov
3. Izberite meni ali možnost.
4. Pritisnite tipko Nazaj, da se premaknete za eno stopnjo navzgor; pritisnite
tipko za vklop/izklop/izhod iz menija za vrnitev v način pripravljenosti.
• Ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki
ste jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
• Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih informacij ali kakršno koli drugo
škodo, ki jo povzroči nezakonita programska oprema.
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Prikaz in svetloba → Pripomoček.
2. Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico, in izberite Shrani.
Klicanje
1. V stanju pripravljenosti izberite Tipkovnica.
2. Vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
3. Pritisnite tipko za klicanje, da pokličete številko.
Uporaba pripomočkov
→ Video klic.
Za video klic izberite
4. Če želite končati klic, pritisnite tipko za vklop/izklop/izhod iz menija.
Odpiranje orodne vrstice pripomočkov
Pred uporabo morate z zaslona na dotik odstraniti zaščitno folijo, saj tako zagotovite
njegovo optimalno delovanje.
2. Pripomoček povlecite z orodne vrstice pripomočkov na zaslon v
pripravljenosti.
Orodno vrstico pripomočkov odprete tako, da v stanju pripravljenosti izberete
puščico v spodnjem levem kotu zaslona. Pripomočke v orodni vrstici pripomočkov
lahko preurejate ali premaknete na zaslon v pripravljenosti.
Sprejemanje klicev
1. Ko prejmete klic, pritisnite tipko za klicanje.
2. Za video klic izberite Prikaži me in tako klicatelju omogočite, da vas vidi prek
objektiva sprednje kamere.
3. Če želite končati klic, pritisnite tipko za vklop/izklop/izhod iz menija.
Prilagajanje glasnosti
Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja
3. Izberite način zvonjenja Melodija zvonjenja za glasovni klic ali Melodija
zvonjenja za video klic.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja.
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Profili telefona.
5. Dvakrat izberite Shrani.
2. Izberite
Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.
ob profilu, ki ga uporabljate.
Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije
zvonjenja.
Klicanje zadnjih klicanih številk
3. Drsnik v možnosti Glasnost opozorila na klic pomaknite levo ali desno, da
prilagodite glasnost.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za klicanje.
4. Izberite Shrani.
3. Poleg številke ali imena izberite
Prilagajanje glasnosti med pogovorom
Med pogovorom pritiskajte tipki za glasnost, da prilagodite glasnost slušalke.
Če boste v hrupnem okolju uporabljali zvočnik, boste morda težko slišali pogovor. Raje
uporabite normalni način, da boste bolje slišali sogovornika.
Spreminjanje melodije zvonjenja
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Profili telefona.
2. Izberite
2. Izberite spustni meni Vse in vrsto klica.
.
2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite
. Če se ne
prikaže pravilna beseda, na prikazanem seznamu izberite drugo besedo.
Način ABC
Izbirajte ustrezno navidezno tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi želeni znak.
Način za pisanje številk
Spreminjanje načina vnosa besedila
Izberite Abc, da izberete način vnosa besedila.
Izberite T9 za preklop v način T9.
Izberite , da preklopite v način za pisanje simbolov.
Izberite SL, da spremenite jezik vnosa.
Uporaba eko aplikacij
V telefonu so tudi aplikacije, ki prispevajo k varovanju okolja.
Preklop na eko način prikaza
V eko načinu prikaza telefon zmanjša porabo energije, tako da uporablja možnosti
osvetlitve, ki porabljajo manj energije.
V menijskem načinu izberite Nastavitve → Prikaz in svetloba → Način eko →
Vključeno → Shrani.
Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti številko.
Način za pisanje simbolov
Izberite ustrezno navidezno tipko, če želite vnesti simbol.
Vnos besedila
•
•
•
•
Način T9
1. Izberite ustrezno navidezno tipko za vnos celotne besede.
• Če želite izbrisati znake enega za drugim, izberite
. Če želite izbrisati vse znake,
pritisnite in držite
.
• Če želite med znake vstaviti presledek, izberite
.
• Za vnos ločil v načinu vnosa za angleški jezik izberite 1.
Preklop v eko profil
V eko profilu telefon zmanjša porabo energije, tako da uporablja možnosti
osvetlitve, ki porabljajo manj energije.
V menijskem načinu izberite Nastavitve → Profili telefona → Eko.
Uporaba možnosti Eko hoja
Z možnostjo Eco walk lahko preverite, koliko dreves ste rešili in koliko izpustov
ogljikovega dioksida ste preprečili, ker ste namesto vožnje izbrali hojo. Začnite pri
prilagajanju nastavitev števca korakov:
1. V menijskem načinu izberite Eko hoja.
2. Nastavite možnosti in izberite Shrani → Začetek.
ob profilu, ki ga uporabljate.
S števcem korakov boste lahko šteli svoje korake.
Če uporabljate tihi profil ali profil Med poletom, ne morete prilagajati glasnosti melodije
zvonjenja.
3. Ko končate, ponovno odprite možnost Eko hoja in izberite Končaj hojo, da
ustavite števec korakov.
4. Če želite preveriti rezultate, izberite Rešena drevesa ali Zgodovina. V
prikazu zgodovine izberite Kcal ali Drevesa ter si oglejte, koliko kalorij ste
porabili in koliko dreves ste rešili.
Uporaba eko koledarja
V koledarju si lahko ogledate prednastavljene eko dneve, kot je svetovni dan
ozona ali dan okoljsko ozaveščenih potrošnikov. Te dogodke lahko delite z drugimi
prek sporočil ali povezave Bluetooth.
Uporaba eko odklepa
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Pametno odklepanje → Eko
odklep → Shrani.
2. Ko je telefon zaklenjen, pritisnite tipko Zadrži in potegnite pločevinko v koš in
ga tako odklenite.
Dodajanje novih stikov
Če želite uporabljati števec korakov, odprite orodno vrstico za pripomočke v načinu
pripravljenosti, potegnite
v zaslon v pripravljenosti in izberite Začetek.
Pošiljanje in ogled sporočil
Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → Ustvari sporočilo → Sporočilo.
2. Izberite Pritisnite za dodajanje prejemn... → Ročni vnos.
3. Vnesite telefonsko številko in izberite Končano.
4. Izberite Pritisnite za dodajanje besedila.
5. Vnesite besedilo sporočila in izberite Končano. ► Vnos besedila
Če želite poslati besedilno sporočilo, nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite pripeti večpredstavnostni predmet, nadaljujte pri 6. koraku.
6. Izberite Dodaj medij in dodajte element.
7. Izberite Pošlji, da pošljete sporočilo.
Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → Prejeto.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
10. Izberite Shrani → Sprejmi.
Uporaba kamere
Snemanje fotografij
1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite tipko za
kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
4. Fotografirajte s pritiskom tipke za kamero.
Fotografija se samodejno shrani.
Ogled fotografij
V menijskem načinu izberite Moje datoteke → Slike → Moje fotografije →
fotografija.
Snemanje videoposnetkov
1. Kamero vklopite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete in zadržite tipko za
kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
Aktiviranje in pošiljanje sporočil v sili
2. Način v sili zapustite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop/izhod iz menija.
Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč svoje družinske člane ali prijatelje, in sicer
tako, da jim pošljete sporočilo v sili.
Vklop mobilnega sledilnika
Ta možnost lahko da ni na voljo, odvisno od regije ali ponudnika storitev.
Vklop sporočila v sili
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → Sporočila v sili → Možnosti za
pošiljanje.
.
5. Izberite stik in nato Dodaj.
6. Izberite številko (če je treba).
5. Stik shranite v pomnilnik tako, da izberete Shrani.
9. Vnesite ime pošiljatelja in izberite Končano.
Pošiljanje sporočila v sili
1. Če štirikrat pritisnete tipko za glasnost, ko je tipkovnica zaklenjena, pošljete
predhodno nastavljenim telefonskim številkam sporočilo v sili.
4. Za prikaz seznama stikov izberite
4. Vnesite podatke o stiku.
8. Izberite polje za vnos pošiljatelja
9. Izberite Shrani → Da.
Ponarejeni klic opravite tako:
• V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite tipko za glasnost.
• Ko je tipkovnica zaklenjena, štirikrat pritisnite tipko za glasnost.
3. Izberite polje s prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
→ Dodaj v imenik → Novo.
3. Izberite Telefon ali SIM.
7. Izberite V redu, da shranite prejemnike.
Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se lahko pretvarjate, da
imate dohodni klic.
8. Izberite spustni meni Ponovi in izberite, kolikokrat naj telefon ponovi
sporočilo v sili.
Telefon preklopi v način v sili in pošlje predhodno nastavljeno sporočilo v sili.
Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni sledilnik telefona
samodejno poslal kontaktno številko dvema prejemnikoma in vam tako pomagal
poiskati telefon. Vklop mobilnega sledilnika:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → Varnost → Mobilni sledilnik.
2. Vnesite geslo in izberite Potrdi.
Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, vas bo telefon pozval, da
ustvarite in potrdite geslo.
2. Izberite Vključeno.
1. V stanju pripravljenosti izberite Tipkovnica in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite
Ponarejeni klici
7. Izberite V redu, da shranite prejemnike.
3. Izberite
→
da preklopite v snemalni način.
4. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene nastavitve.
5. Pritisnite tipko za kamero za začetek snemanja.
6. Izberite
ali pritisnite tipko za kamero, da ustavite snemanje.
Videoposnetek se samodejno shrani.
Ogled videoposnetkov
V menijskem načinu izberite Moje datoteke → Videoposnetki → Moji
videoposnetki → videoposnetek.
Poslušanje glasbe
1. V menijskem načinu izberite Predvajalnik glasbe.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.
3. Predvajanje lahko upravljate s temi ikonami:
Ikona
/
Funkcija
3. Izberite Vključeno.
4. Izberite polje s prejemnikom, da odprete seznam prejemnikov.
5. Izberite polje za vnos prejemnika.
6. Vnesite telefonsko številko in izberite Končano.
Poslušanje FM radia
1. Priložene slušalke priključite v telefon.
2. V menijskem načinu izberite FM radio.
3. Izberite Da za začetek samodejnega iskanja postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Izjava o skladnosti (R&TTE)
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM mobilni telefon : GT-S7550
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.
Varnost SAR EMC Radio Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da zaženete samodejno iskanje postaj.
4. FM radio lahko upravljate s temi ikonami:
Ikona
Funkcija
/
Vklop ali izklop FM radia
/
Iskanje radijske postaje, izbiranje shranjene radijske postaje (pritisnite in
zadržite)
/
Nastavite FM radio tako, da bo samodejno ponovno poiskal frekvence
radijskih postaj, ko je trenutni radijski signal šibak
/
Sprememba izhoda zvoka
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v
sodelovanju z naslednjimi ustanovami:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Preskok nazaj, premik nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite)
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Vklop naključnega zaporedja
Samsung Electronics QA Lab.
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
Preskok naprej, premik naprej po datoteki (pritisnite in zadržite)
Sprememba načina ponavljanja
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami
Smernic 1999/5/EC.
Začasna prekinitev ali nadaljevanje predvajanja
Sprememba vrste izenačevalnika
Samsung Electronics
Mi,
2009.09.28
(mesto in datum izdaje)
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite
prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.
Download PDF