Samsung | GT-I8510/8 | Samsung GT-I8510/8 Hitri vodnik

Samsung I8510
Kratki
priročnik
Celotni uporabniški priročnik je na voljo na Samsungovi
spletni strani.
Ikone z navodili
Preden začnete, preberite, kaj pomenijo ikone,
uporabljenje v priročniku:
Uporaba
priročnika
Ta kratki priročnik je oblikovan
posebej za to, da vas vodi
skozi funkcije in možnosti
vašega telefona.
2
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete
sebe ali druge
Previdno – primeri, v katerih lahko poškodujete
telefon ali drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
X
Glejte – strani s podobnimi informacijami, na
primer: X str. 12 (predstavlja »glejte stran 12«)
→
Sledi – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih
morate izbrati za izvedbo funkcije, na primer:
Pritisnite [Meni] → Sporočila → Novo sporočilo
(predstavlja [Meni], ki mu sledi Sporočila, temu
pa sledi Novo sporočilo)
[ ]
Oglati oklepaji – tipke na telefonu; na primer
[
] (predstavlja tipko končaj / vklop / izklop)
< >
Lomljeni oklepaji – dinamični tipki, ki na vsakem
zaslonu upravljata različne funkcije; na primer:
<V redu> (predstavlja dinamično tipko V redu)
Varnostna opozorila
Informacije o
varnosti in
uporabi
Upoštevajte naslednje
varnostne ukrepe, da se
izognete nevarnim ali
nezakonitim situacijam in
zagotovite optimalno
delovanje svojega telefona.
Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in
hišnih ljubljenčkov
Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu
majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete
majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali
hude poškodbe.
Zaščitite svoj sluh
Glasno predvajanje zvoka v slušalki lahko
poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali
glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.
3
Informacije o varnosti in uporabi
Mobilne naprave in opremo
namestite previdno
Poskrbite, da so mobilne naprave ali
ustrezna oprema, nameščena v vašem
vozilu, varno pritrjene. Telefona in
dodatne opreme ne namestite na
območju aktivacije zračne blazine,
oziroma v njeni bližini. Če je v vozilu
brezžična oprema nepravilno nameščena,
lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine
nastanejo hude telesne poškodbe.
Baterije in polnilnike uporabljajte in
odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatno baterije in
polnilnike, ki jih je odobril Samsung in
ki so bili izdelani posebej za vaš
telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in
polnilnikov lahko povzroči hude telesne
poškodbe ali okvaro telefona.
4
• Ne mečite izrabljenih baterij in
telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in
telefone odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi.
• Baterij ali telefonov nikoli ne
postavljajte v ali na grelne naprave, kot
so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki
ali radiatorji. Baterije lahko
eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
Pri uporabi spodbujevalnikov pazite
na morebitne motnje v delovanju
Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in
mobilnih naprav lahko nastanejo motnje v
delovanju, zato poskrbite, da je razdalja
med napravama vsaj 15 cm, kot
priporočajo izdelovalci in neodvisna
skupina za Raziskave o brezžični
tehnologiji.
Če domnevate, da vaš telefon povzroča
motnje v delovanju spodbujevalnika ali
druge zdravstvene opreme, ga takoj
izklopite in se za navodila obrnite na
proizvajalca spodbujevalnika ali
zdravstvene opreme.
Telefon izklopite v okolju, kjer
obstaja nevarnost eksplozije
Ne uporabljajte telefona med točenjem
goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini
goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar
to zapovedujejo opozorilni znaki ali
navodila. V skladiščih za shranjevanje ali
prečrpavanje goriv ali kemikalij in na
območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v
njihovi bližini lahko uporaba telefona
povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in
ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali
eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj
s telefonom, njegovimi deli ali dodatno
opremo.
Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi
ponavljanja gibov
Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate
igre na telefonu, držite telefon sproščeno,
tipke pritiskajte rahlo, uporabljajte
posebne funkcije, ki omogočajo uporabo
manjšega števila tipk (npr. predloge in
predvidevanje besedila) ter med uporabo
pogosto delajte premore.
Varnostni ukrepi
Varnost v cestnem prometu je na
prvem mestu
Ne uporabljajte telefona med vožnjo in
upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo
uporabo mobilnih naprav med vožnjo.
Izboljšajte varnost, tako da, kadar je
mogoče, uporabljajte dodatno opremo za
prostoročno telefoniranje.
5
Informacije o varnosti in uporabi
Upoštevajte vsa varnostna opozorila
in navodila
V letalu izklopite telefon ali izključite
brezžične funkcije
Upoštevajte vsa navodila, ki
prepovedujejo uporabo mobilne naprave
na določenem območju.
Uporabljajte samo dodatno opremo,
ki jo je odobril Samsung
Uporaba telefona lahko povzroči motnje v
delovanju letalske opreme. Upoštevajte
vsa navodila letalske družbe in v skladu z
navodili letalskega osebja izklopite telefon
ali preklopite v način, ki onemogoča
delovanje brezžičnih funkcij.
Uporaba nezdružljive dodatne opreme
lahko poškoduje vaš telefon ali povzroči
telesne poškodbe.
Zavarujte baterije in polnilnike pred
morebitnimi poškodbami
Izklopite telefon v bližini medicinske
opreme
Uporaba telefona lahko povzroči motnje v
delovanju medicinske opreme v
bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah.
Upoštevajte vsa navodila, objavljena
opozorila in napotke zdravstvenega
osebja.
6
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali
zelo visokim temperaturam (pod 0° C/
32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne
temperature lahko zmanjšajo
zmogljivost polnjenja in življenjsko
dobo vaših baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s
kovinskimi predmeti, saj lahko to
povzroči povezavo med pozitivnim in
negativnim polom baterije in posledično
začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega
polnilnika ali baterije.
• Če baterijo zamenjate z baterijo
napačne vrste, lahko pride do
eksplozije. Izrabljene baterije odvrzite v
skladu z navodili.
S telefonom ravnajte previdno in
razumno
• Pazite, da telefon ne pride v stik s
tekočino, saj lahko to povzroči hudo
okvaro. Ne prijemajte telefona z
mokrimi rokami. Če nastopi okvara
telefona zaradi stika z vodo, lahko to
razveljavi garancijo proizvajalca.
• Ne uporabljajte ali shranjujte telefona v
prašnih in umazanih območjih, saj
lahko tako poškodujete gibljive dele.
• Vaš telefon je zapletena elektronska
naprava – zaščitite ga pred udarci in
grobo uporabo ter tako preprečite hude
poškodbe.
• Telefona ne barvajte, saj lahko barva
zamaši gibljive dele in prepreči pravilno
delovanje.
• Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu
ne uporabljajte v bližini oči otrok ali
živali.
• Telefon ali pomnilniške kartice lahko
poškodujete, če jih izpostavite
magnetnim poljem. Telefona ne
shranjujte v torbice ali dodatno opremo
z magnetnimi zapirali in pazite, da
telefon ne pride za dalj časa v stik z
magnetnimi polji.
7
Informacije o varnosti in uporabi
Izogibajte se sočasni uporabi z
drugo elektronsko opremo, saj
lahko to povzroči motnje v
delovanju
Vaš telefon oddaja signale radijskih
frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje
v delovanju nezaščitene ali nepravilno
zaščitene elektronske opreme, kot so
spodbujevalniki, slušni pripomočki in
medicinska oprema doma ali v vozilu. V
primeru motenj delovanja se obrnite na
proizvajalca vaše elektronske opreme.
Pomembne informacije o
uporabi
Telefon uporabljajte v običajnem
položaju
Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.
Vaš telefon lahko popravlja le
ustrezno usposobljeno osebje
Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso
usposobljene, ga lahko s tem poškodujejo
in razveljavijo garancijo.
Zagotovite optimalni čas delovanja
baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj
lahko prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas
izpraznijo in jih je treba pred uporabo
ponovno napolniti.
8
• Če telefona ne polnite, izklopite
polnilnik iz vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z
njihovim predvidenim namenom.
Previdno ravnajte s karticami SIM in
pomnilniškimi karticami
• Med prenosom ali odpiranjem podatkov
iz telefona ne odstranjujte kartice, saj
lahko tako izgubite podatke in/ali
poškodujete kartico ali telefon.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci,
statično elektriko in električnim šumom
iz druge opreme.
• Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša
življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice
se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti. Če je kartica umazana, jo
očistite z mehko krpo.
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v
sili v vašem telefonu morda ne bodo na
voljo. Pred potovanjem v odročna ali
nerazvita območja, naredite pomožni
načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.
Informacije o certifikatu SAR
(Specific Absorption Rate)
Vaša naprava je v skladu s standardi
Evropske unije (EU), ki omejujejo
človeško izpostavljenost radiofrekvenčni
(RF) energiji, ki jo oddajajo radio in
telekomunikacijska oprema. Ti standardi
preprečujejo prodajo mobilnih naprav, ki
presegajo mejno vrednost izpostavljenosti
(Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0
vata/kilogram telesnega tkiva.
9
Informacije o varnosti in uporabi
Med testiranjem je bila za ta model
zabeležena mejna vrednost SAR 0,414
vatov/kg. Pri običajni uporabi je dejanska
vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je
naprava izdelana tako, da oddaja samo
RF-energijo, potrebno za prenos signala
na najbližjo bazno postajo. Naprava
samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar
je to mogoče, in tako zmanjša vašo
skupno izpostavljenost RF-energiji.
Izjava o skladnosti na zadnji strani tega
priročnika dokazuje skladnost vaše
naprave z direktivo o Evropski radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi
(R&TTE). Če želite več informacij o
vrednosti SAR in povezanimi standardi
EU, obiščite spletno mesto Samsungovih
mobilnih naprav.
10
Ustrezno odlaganje tega izdelka
(Odpadna električna in elektronska
oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in
drugih evropskih državah, ki
imajo svoje sisteme zbiranja.)
Ta oznaka, ki jo lahko zasledite
na izdelku ali priloženi literaturi,
pomeni, da izdelka, ko ni več uporaben, ni
dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Da ne bi
škodovali okolju ali zdravju, do česar
lahko pride zaradi nenadzorovanega
odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od
drugih vrst odpadkov in ga odložite na
predpisano mesto ter s tem prispevajte k
ponovni uporabi materialnih virov.
Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca
telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo
dobili podrobne informacije o tem, kako in
kje lahko varno odložijo telefon, s čimer
ne bodo škodovali okolju.
Pravne osebe naj se obrnejo na svojega
dobavitelja in preverijo pogoje, določene v
pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni
dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.
11
Dobrodošli
Ta Kratki priročnik vam bo
pomagal sestaviti pametni
telefon in spoznati osnovne
postopke. Če želite izvedeti kaj
o dodatnih postopkih, glejte
uporabniški priročnik
Samsung I8510.
Odpiranje
embalaže
Vaš prodajni paket vsebuje
naslednje predmete:
12
V Kratkem priročniku so naslednja poglavja:
• Odpiranje embalaže
• Spoznajte svoj telefon
• Sestavljanje in priprava telefona
• Prvi vklop telefona
• Uporaba osnovnih klicnih funkcij
• Vnos besedila
• Delo z aplikacijami
• Uporaba osnovnih funkcij kamere
• Poslušanje music
• Prilagoditev nastavitev telefona
• Ogled elektronske različice uporabniškega priročnika
•
•
•
•
•
•
•
Pametni telefon
Slušalke
Baterija
Kratki priročnik
Potovalni napajalnik (polnilnik)
Kabel za prenos podatkov
CD Samsung PC Studio
Elementi, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo
glede na programsko in dodatno opremo, ki je na
voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
Pogled s sprednje strani
Spoznajte svoj
telefon
Slušalka
Štirismerna
navigacijska tipka
Drsna ploščica/
tipka za potrditev
Tipka za glasnost
Leva izbirna tipka
Tipka Meni
Tipka za pogovor
Večnamenski priključek
Uporabniško
določena tipka 1
Tipka za brisanje
Mikrofon
Sprednji objektiv
fotoaparata
Zaslon
Desna izbirna tipka
Tipka za Galerijo
Tipka Končaj/
za vklop in izklop
Uporabniško
določena tipka 2
Alfanumerična
tipkovnica
Tipke za posebne
funkcije
13
Spoznajte svoj telefon
Pogled s hrbtne strani
Tipke
Tipka
Funkcija
Za izvajanje dejanj, ki so
označena na dnu zaslona
Bliskavica
Zadnji objektiv
fotoaparata
Stikalo za
način kamere
Reža za
pomnilniško
kartico
Tipka kamere
Notranja
antena
Zvočnik
Pokrov baterije
Za odpiranje glavnega menija;
za prikaz vseh aktivnih
aplikacij (pritisnite in držite)
Za premikanje po seznamih ali
menijih; za premikanje kazalca
navzgor, navzdol, v levo ali v
desno
Za premikanje kazalca
(povlecite prst prek drsne
ploščice); za potrditev izbire ali
izvedbo izbrane aplikacije
Za odprtje menija galerije
Za klicanje ali sprejem klica; v
načinu pripravljenosti za
dostop do dnevnika klicev
14
Tipka
Funkcija
Za vklop ali izklop telefona
(pritisnite in držite); za dostop
do hitrega menija;
Za konec klica; za izhod iz
aplikacije
Za odpiranje določene
aplikacije
Tipka za brisanje
Za odpiranje določene
aplikacije
Za vnos številk in znakov; v
načinu pripravljenosti pritisnite
in držite tipko [1] za dostop do
strežnika glasovne pošte
Za vnos predpone za
mednarodne klice ali
presledka; za prikaz seznama
simbolov
Tipka
Funkcija
Za spremembo načina za vnos
besedila; za spremembo
velikosti črk; v načinu
pripravljenosti za vključitev ali
izključitev profila Tiho
(pritisnite in držite)
V načinu pripravljenosti za
prilagajanje glasnosti tipk; med
klicem za prilagajanje glasnosti
slušalke; med dohodnim
klicem za prilagajanje glasnosti
zvonjenja
V načinu kamere za preklop
med načini kamere, snemanja
in hitrega ogledovanja
Za vklop kamere (pritisnite in
držite); v načinu fotoaparata za
fotografiranje ali snemanje
videoposnetkov
15
Spoznajte svoj telefon
Ikone
Ikona Opis
Ikona Opis
Moč signala (omrežje GSM/
GPRS)
Moč signala (omrežje WCDMA)
Moč signala (omrežje HSDPA)
Aktivna telefonska linija 2
Neodgovorjeni klic
Povezava Bluetooth je vključena
Stereo slušalke so priključene
Opozorilo je aktivirano
Mono slušalke so priključene
Novo besedilno sporočilo
Povezava z računalnikom je
vzpostavljena
Novo sporočilo glasovne pošte
Novo e-poštno sporočilo
Pošiljanje sporočila
Preusmerjanje klicev je aktivno
(če imate več linij, bo številka
prikazovala, katera linija je
preusmerjena)
16
V območju signala domačega
področja
Tipkovnica je zaklenjena
Pomnilniška kartica je vstavljena
Stanje baterije
Vstavljanje kartice SIM in baterije
1. Odstranite pokrov baterije.
Sestavljanje in
priprava
telefona
2. Vstavite kartico SIM.
Kartico vstavite tako, da bodo zlati kontakti na kartici
obrnjeni navzdol.
17
Sestavljanje in priprava telefona
3. Vstavite baterijo.
Polnjenje baterije
1. Odprite pokrov večnamenskega
priključka, ki je ob strani telefona.
2. Priključite manjši konec polnilnika v
telefon.
4. Namestite pokrov baterije.
3. Priključite večji konec polnilnika v
električno vtičnico.
4. Po končanem polnjenju polnilnik
izvlecite iz električne vtičnice.
5. Odstranite polnilnik iz telefona.
18
Vstavljanje pomnilniške
kartice (po izbiri)
Ko vstavite pomnilniško kartico, lahko
shranjujete večpredstavnostne datoteke
in sporočila ali varnostno kopirate
pomembne podatke. S telefonom lahko
uporabljate pomnilniške kartice
microSD™ do 8 GB (odvisno od
proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).
2. Pomnilniško kartico vstavite v režo
tako, da je stran z nalepko obrnjena
navzdol.
1. Odprite pokrov reže za pomnilniško
kartico, ki je na strani telefona.
3. Pomnilniško kartico potisnite v režo za
pomnilniško kartico dokler se ne
zaskoči (zaslišite klik).
4. Zaprite pokrov reže za pomnilniško
kartico.
19
Sestavljanje in priprava telefona
Pri odstranjevanju pomnilniške
kartice sledite tem korakom
Pri odstranjevanju pomnilniške kartice
pozorno sledite naslednjim korakom,
da se izognete izgubi podatkov ali
poškodbam pomnilniške kartice.
1. Pritisnite in držite [
] in izberite
Odstrani pomn. kartico F:.
2. Izbiro potrdite tako, da pritisnete
<Da>.
3. Odprite pokrov reže za pomnilniško
kartico in pomnilniško kartico nežno
potiskajte, dokler ne izskoči
(zaslišite klik) iz telefona.
4. Pomnilniško kartico odstranite iz
reže za pomnilniško kartico.
5. Pritisnite <V redu>.
20
Če morate telefon ponovno zagnati, da
zaključite nameščanje aplikacije,
pomnilniške kartice ne odstranjujte,
dokler ponovni zagon ni končan. V
nasprotnem primeru bodo lahko
datoteke aplikacije pokvarjene ali
izbrisane.
1. Pritisnite in zadržite [
Prvi vklop
telefona
], da vklopite telefon.
2. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite
področje, mesto, trenutni čas in datum. Telefon se
bo samodejno povezal z omrežjem mobilne
telefonije.
Odklepanje zunanjih tipk
Ko telefon zaprete, se zunanje tipke samodejno
zaklenejo. Če jih želite odkleniti, pritisnite <Odkleni> in
nato tipko za potrditev.
21
Opravljanje glasovnih klicev
1. V načinu pripravljenosti vnesite omrežno skupino in
telefonsko številko.
Uporaba
osnovnih
klicnih funkcij
2. Pritisnite [
], da pokličete številko.
3. Če želite končati klic, pritisnite [
].
Opravljanje video klicev
1. V načinu pripravljenosti vnesite omrežno skupino in
telefonsko številko.
2. Pritisnite <Možnosti> → Pokliči → Video klic, da
pokličete številko.
3. Če želite končati klic, pritisnite [
].
Sprejemanje klicev
1. Ko prejmete klic, pritisnite [
].
2. Če želite končati klic, pritisnite [
22
].
Spreminjanje načina za vnos besedila
Vnos besedila
Pritisnite [ ] za preklapljanje med naslednjimi načini
za vnos besedila:
• Način predvidevanja (velika začetnica)
• Način predvidevanja (male črke)
• Običajni način (velika začetnica)
• Običajni način (male črke)
• Način za pisanje številk
Če želite uporabiti simbole, pritisnite [
].
Vnos besedila v načinu predvidevanja
V načinu predvidevanja vnosa vaš telefon poskuša
predvideti besedo, ki jo vnašate, da prihranite čas in
tipkanje.
Za vnos besede v načinu predvidevanja vnosa:
1. Za vsako črko, ki jo potrebujete, pritisnite vsako
alfanumerično tipko le enkrat.
23
Vnos besedila
2. Vnesite celotno besedo, preden
potrdite, da jo je telefon pravilno
predvidel. Telefon bo aktivno poskušal
predvidevati besede, zato se lahko
zgodi, da se prava beseda ne bo
prikazala, dokler je ne vnesete v celoti.
3. Če telefon prikaže pravilno besedo,
pritisnite [0], da jo potrdite.
4. Če telefon prikaže napačno besedo,
pritisnite [ ], da si ogledate druge
besede, ki ustrezajo vašemu vnosu, ali
pa dodajte besedo v slovar (glejte
naslednji razdelek).
Dodajanje besede v slovar
Ko uporabljate način predvidevanja, lahko
dodajate nove besede v slovar.
1. Pritisnite <Črkuj>.
2. Vnesite besedo v običajnem načinu in
pritisnite <V redu> za potrditev.
24
Odpiranje aplikacij ali map
1. V stanju pripravljenosti pritisnite [Meni].
Delo z
aplikacijami
2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite tipko za
potrditev.
Za več informacij o ogledovanju in urejanju
dokumentov s telefonom glejte uporabniški priročnik.
Preklapljanje med aplikacijami
Ker telefon omogoča delovanje več aplikacij hkrati,
zagotavlja večopravilnost.
Za preklop iz ene aktivne aplikacije v drugo:
1. Pritisnite in držite [Meni], da se odpre seznam
aplikacij.
2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite <Izberi>.
25
Delo z aplikacijami
Zapiranje aplikacij
Če želite zapreti trenutno aplikacijo,
pritisnite [
].
Če želite zapreti aplikacijo, ki deluje v
ozadju:
1. Pritisnite in držite [Meni], da se odpre
seznam aplikacij.
2. Pomaknite se do aplikacije in pritisnite
[C].
3. Aplikacijo zaprete tako, da pritisnete
<Da>.
26
Fotografiranje
1. Pritisnite in zadržite tipko Kamera, da vklopite
kamero.
Uporaba
osnovnih
funkcij kamere
Pokrova objektiva ne
odpirajte ali nanj
vplivajte ročno, da ne
poškodujete pokrov
objektiva ali kamero.
2. Napravo obrnite za 90 stopinj v nasprotni smeri
urnega kazalca (v levo).
3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite želene
nastavitve.
4. Za snemanje pritisnite tipko Kamera.
Ogled fotografij
1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] →
Predstavnost → Galerija → Slike.
2. Pomaknite se do slike in pritisnite tipko za potrditev.
27
Uporaba osnovnih funkcij kamere
Snemanje videoposnetkov
Predvajanje videoposnetkov
1. Pritisnite in zadržite tipko Kamera, da
vklopite kamero.
1. V načinu pripravljenosti pritisnite
[Meni] → Predstavnost → Galerija →
Video posnetki.
2. Telefon obrnite za 90 stopinj v
nasprotni smeri urnega kazalca (v
levo).
3. Stikalo za način kamere premaknite na
položaj [ ].
4. Objektiv usmerite proti motivu in
prilagodite želene nastavitve.
5. Za začetek snemanja pritisnite tipko
Kamera.
6. Pritisnite < > ali tipko Kamera, da
prenehate snemati.
28
2. Pomaknite se do videoposnetka in
pritisnite tipko za potrditev.
Dodajanje glasbenih datotek v telefon
Poslušanje
music
Svoj telefon lahko uporabite
za predvajanje glasbenih
datotek MP3, AAC ali WMA.
Glasbene datoteke lahko dodate v telefon na naslednje
načine:
• Prenesite jih iz računalnika s priloženo programsko
opremo Samsung PC Studio
• Kopirajte jih na pomnilniško kartico in nato kartico
vstavite v telefon
• Prenesite jih z brezžičnega spleta (glejte
uporabniški priročnik)
• Sprejmite jih prek povezave Bluetooth (glejte
uporabniški priročnik)
Predvajanje glasbenih datotek
1. V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] →
Predstavnost → Predv. glas....
2. Pritisnite <Možnosti> → Obnovi knjižnico.
3. Izberite seznam predvajanja.
29
Poslušanje music
4. Pomaknite se do datoteke in pritisnite
tipko za potrditev.
5. Med predvajanjem uporabljajte
naslednje:
Tipka
Funkcija
Tipka za
potrditev
začasno prekine ali
nadaljuje predvajanje
Navigacijska
zaustavitev predvajanja
tipka (dol)
Navigacijska ponovni začetek
predvajanja; preskok
tipka (levo)
nazaj (pritisnite v 3
sekundah); premikanje
nazaj (pritisnite in držite)
Navigacijska preskok naprej;
tipka (desno) premikanje naprej
(pritisnite in držite)
Tipka za
glasnost
30
povečanje ali zmanjšanje
glasnosti
Vključitev profila
1. V stanju pripravljenosti pritisnite [Meni] →
Nastavitve → Profili.
Prilagoditev
nastavitev
telefona
Telefon vsebuje predhodno
nastavljene profile, ki
nadzorujejo melodije
zvonjenja, zvoke tipk ter
opozorila in teme, ki
nadzorujejo preobleke, ozadje
in postavitve menija. Profile
lahko vključite za različne
situacije, lahko jih oblikujete
po svojem okusu, lahko
dodajate teme in prenašate
nove teme s spleta.
2. Pomaknite se do profila in pritisnite <Možnosti> →
Vključi.
V načinu pripravljenosti je trenutni profil prikazan na
vrhu zaslona (razen splošnega profila). Za hitro
spreminjanje profilov pritisnite in zadržite [
] in
izberite drugačen profil.
Oblikovanje profila po lastnih željah
1. V stanju pripravljenosti pritisnite [Meni] →
Nastavitve → Profili.
2. Pritisnite <Možnosti> → Prilagodi.
3. Spremenite nastavitve, kakor želite.
4. Ko končate z oblikovanjem profila po lastni želji,
pritisnite <Nazaj>.
31
Prilagoditev nastavitev telefona
Uporaba teme
Aktivirajte premor za bonton
1. V stanju pripravljenosti pritisnite [Meni]
→ Nastavitve → Teme.
Če ob aktiviranju premora za bonton
telefon postavite s sprednjo stranjo
navzdol, lahko začasno prekinete
predvajalnik glasbe ali utišate opozorila
koledarja. Pri opozorilih koledarja bo
Premor za bonton aktiviral funkcijo
dremeža.
2. Pomaknite se do kategorije in pritisnite
tipko za potrditev:
• Splošne teme – izberite preobleko
za svoj zaslon.
• Prikaz menija – izberite postavitev
zaslona.
• Pripravljenost – izberite bližnjice
za način pripravljenosti.
• Ozadje – izberite sliko za ozadje v
načinu pripravljenosti.
• Klicna slika – izberite sliko za
dohodne klice.
3. Pomaknite se do teme ali slike in
pritisnite tipko za potrditev.
32
V načinu pripravljenosti pritisnite [Meni] →
Nastavitve → Nastavitve → Splošno →
Prilagajanje → Toni → Način nalepke →
Vključeno.
Za več informacij glejte uporabniški priročnik Samsung
I8510. Priročnik je na voljo na Samsungovem spletnem
mestu (http://www.samsungmobile.com). Priročnik je v
obliki datoteke Adobe Acrobat (.pdf).
Ogled
elektronske
različice
uporabniškega
priročnika
Če nimate programa Adobe Reader, si ga lahko
brezplačno prenesete s spletne strani
www.adobe.com.
33
Izjava o skladnosti (R&TTE)
Samsung Electronics
Mi,
s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek
GSM mobilni telefon : I8510
na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi
dokumenti.
Varnost
EMC
SAR
RADIO
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)
EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je
zgoraj imenovani izdelek v skladju s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.
V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v
dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi
ustanovami:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:
Samsung Electronics QA Lab.
in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23
(mesto in datum izdaje)
Yong-Sang Park/S. Direktor
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra
Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od
nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-21129A
Slovenian. 11/2008. Rev. 1.0
Download PDF

advertising