Samsung | GT-S3350 | Samsung GT-S3350 Navodila za uporabo

GT-S3350
Navodila za uporabo
Uporaba priročnika
Zahvaljujemo se vam za nakup mobilnega telefona
Samsung. Telefon vam ponuja visokokakovostno mobilno
komunikacijo in zabavo na podlagi izjemne tehnologije in
visokih standardov podjetja Samsung.
Ta uporabniški priročnik je izdelan tako, da vas vodi skozi
funkcije in možnosti vašega telefona.
Najprej preberite to
• Pred uporabo telefona pozorno preberite vse varnostne
napotke in ta priročnik, da si zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi v tem priročniku temeljijo na privzetih nastavitvah
vašega telefona.
• Izdelek na slikah in posnetkih v tem priročniku se lahko
razlikuje od dejanskega izdelka.
2
Uporaba priročnika
• Vsebina priročnika se lahko razlikuje od izdelka ali
programske opreme ponudnikov storitev oziroma
operaterjev in se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila. Če želite prebrati najnovejšo različico
uporabniškega priročnika, obiščite spletno mesto na
naslovu www.samsung.com.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko
razlikujejo glede na telefon, programsko opremo in
ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na
državo, regijo ali specifikacije strojne opreme. Samsung
ne prevzema odgovornosti za težave v zvezi z delovanjem
aplikacij drugih proizvajalcev.
• Programsko opremo vašega telefona lahko posodobite z
registracijo na spletni strani www.samsung.com.
• Uporaba zvočnih virov, ozadij in slik v tem telefonu je
omogočena na podlagi licence, ki jo je podjetje Samsung
pridobilo od njihovih lastnikov. Razširjanje in uporaba
tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja
kršitev zakona o avtorskih pravicah. Podjetje Samsung ni
odgovorno za takšne kršitve zakona o avtorskih pravicah
uporabnika.
• Ta izdelek vsebuje določene brezplačne/odprtokodne
programe. Natančni pogoji licenc, zavrnitev odgovornosti,
potrditev in odpovedi so na voljo na Samsungovi spletni
strani opensource.samsung.com.
• Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.
Ikone z navodili
Pred uporabo spoznajte ikone v tem priročniku:
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete
sebe ali druge
Pozor – situacije, kjer lahko poškodujete telefon ali
drugo opremo
Opomba – opombe, koristni nasveti ali dodatne
informacije
Uporaba priročnika
3
►
Glejte – strani s podobnimi informacijami, na
primer: ► str. 12 (oznaka za »glejte stran 12«)
→
Nato – vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate
izbrati za izvedbo koraka, na primer: V menijskem
načinu izberite Sporoč. → Ustvari sporočilo (kar
pomeni Sporoč. in nato Ustvari sporočilo)
Oglati oklepaji – tipke telefona; npr.: [
] (kar
pomeni Tipka za vklop in izklop/končanje klica)
[
]
<
> Lomljeni oklepaji – dinamični tipki, ki na vsakem
zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: <V redu>
(kar pomeni izbirno tipko V redu)
4
Uporaba priročnika
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2011 Samsung Electronics
Ta uporabniški priročnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o
avtorskih pravicah.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme ponatisniti,
razmnoževati, prevajati ali kopirati v sistem za shranjevanje
in pridobivanje podatkov z elektronskimi ali mehanskimi
sredstvi, s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem
brez pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni
znamki podjetja Samsung Electronics.
• Bluetooth® je povsod po svetu registrirana blagovna
znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki združenja
Oracle in/ali njegovih partnerjev. Ostala imena so lahko
blagovne znamke njihovih zakonitih lastnikov.
• Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse ostale blagovne znamke in avtorsko zaščiteni izdelki so
last njihovih lastnikov.
Uporaba priročnika
5
Vsebina
Sestavljanje . ............................................... 9
Odpiranje embalaže ................................................. 9
Vstavljanje kartice SIM in baterije . .................... 10
Polnjenje baterije ................................................... 11
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno) . ....... 13
Pritrjevanje vrvice (izbirno) ................................. 15
Komunikacija . .......................................... 27
Klicanje .....................................................................
Dnevniki ...................................................................
Sporočila ..................................................................
Hitra sporočila . .......................................................
Bluetooth klepet ....................................................
27
30
32
37
38
Prvi koraki ................................................. 16
Zabava ....................................................... 39
Vklop in izklop telefona . ......................................
Spoznajte svoj telefon ..........................................
Dostop do menijev ................................................
Prilagajanje nastavitev telefona . .......................
Vnos besedila ..........................................................
Kamera . ....................................................................
Glasba .......................................................................
FM radio . ..................................................................
Igre in več .................................................................
6
Vsebina
16
16
20
20
25
39
40
41
42
Osebne informacije ................................. 44
Stiki ............................................................................
Koledar .....................................................................
Opravilo ....................................................................
Beležka .....................................................................
Snemalnik zvoka ....................................................
44
46
47
47
48
Splet ........................................................... 49
Splet ..........................................................................
Google ......................................................................
Skupnosti .................................................................
Spletna mesta skupnosti . ....................................
49
50
50
51
Povezovanje ............................................. 52
Bluetooth ................................................................. 52
Wi-Fi . ......................................................................... 54
Povezave z osebnim računalnikom ................... 55
Orodja ........................................................ 57
Alarmi . ......................................................................
Upravitelj varnostnih kopij ..................................
Računalo . .................................................................
Pretvornik ................................................................
Slovar ........................................................................
Moje datoteke . .......................................................
Štoparica ..................................................................
Časovnik ...................................................................
Svetovna ura ...........................................................
Vsebina
57
57
58
58
58
59
60
61
61
7
Nastavitve ................................................. 63
Dostop do menija Nastavitve .............................
Zvočni profili ...........................................................
Zaslon .......................................................................
Ura in datum . ..........................................................
Telefon ......................................................................
Klic .............................................................................
Koš .............................................................................
Upravitelj varnostnih kopij ..................................
Varnost . ....................................................................
Povezave z osebnim računalnikom ...................
Omrežje ....................................................................
Pomnilnik .................................................................
Ponastavi . ................................................................
8
Vsebina
63
63
63
64
64
64
64
64
65
65
65
66
66
Odpravljanje težav .................................. 67
Varnostni napotki .................................... 70
Kazalo ........................................................ 79
Sestavljanje
Odpiranje embalaže
Preverite, ali paket izdelka vsebuje te elemente:
• Mobilni telefon
• Baterijo
• Potovalni napajalnik (polnilnik)
• Navodila za uporabo
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril
Samsung. Piratska ali nezakonita programska oprema
lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija
proizvajalca ne zajema.
• Elementi, ki so priloženi telefonu, so lahko odvisni
od programske opreme in dodatne opreme, ki je na
voljo v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
• Dodatno opremo lahko dobite pri najbližjem
zastopniku podjetja Samsung.
• V telefonu najbolje deluje priložena dodatna
oprema.
• Pripomočki, ki niso priloženi telefonu, morda ne
bodo združljivi z njim.
Sestavljanje
9
Vstavljanje kartice SIM in baterije
3 Vstavite kartico SIM.
Ko se naročite na mobilno storitev, prejmete kartico SIM
(Subscriber Identity Module – Naročniški identifikacijski
modul) skupaj z naročniškimi podatki, kot so osebna
identifikacijska številka (PIN) in dodatne storitve.
Vstavljanje kartice SIM in baterije:
1 Če je telefon vklopljen, ga izklopite tako, da pritisnete in
• Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so pozlačeni
2
• Če kartice SIM ne vstavite, lahko uporabljate le
držite tipko [
].
Odstranite zadnji pokrov.
priključki obrnjeni navzdol.
neomrežne storitve naprave in nekatere menije.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne
poškodujete nohtov.
10 Sestavljanje
4 Vstavite baterijo.
5 Znova namestite zadnji pokrov.
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.
Telefon lahko napolnite s priloženim potovalnim
napajalnikom ali tako, da ga povežete z računalnikom prek
računalniškega podatkovnega kabla.
Uporabljajte samo polnilnike in kable, ki jih odobri
Samsung. Uporaba nepooblaščenih polnilnikov ali
kablov lahko povzroči eksplozijo baterij ali poškodbe
telefona.
Ko je baterija skoraj prazna, vas telefon na to opozori
z opozorilnim zvokom in sporočilom o prazni bateriji.
Ikona baterije
je prazna in utripa. Če se baterija
izprazni, se telefon samodejno izklopi. Pred nadaljnjo
uporabo telefona morate napolniti baterijo.
Sestavljanje
11
››Polnjenje baterije s potovalnim
1
2
napajalnikom
Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
Priključite manjši konec polnilnika v večnamenski vhod.
3 Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
• Med polnjenjem baterije lahko uporabljate telefon,
vendar se bo lahko baterija zaradi tega polnila dlje
časa.
• Med polnjenjem se lahko telefon segreje. To
je povsem običajno in ne bi smelo vplivati na
življenjsko dobo ali delovanje telefona.
• Če vaš telefon ne deluje pravilno, ga skupaj s
polnilnikom prinesite v Samsungov servisni center.
4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje),
Nepravilna priključitev polnilnika lahko povzroči hudo
okvaro telefona. Garancija ne pokriva kakršne koli
škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.
12 Sestavljanje
izvlecite polnilnik iz telefona in nato iz električne vtičnice.
Najprej izvlecite polnilnik in šele nato lahko odstranite
baterijo. Če tega ne upoštevate, lahko poškodujete
telefon.
Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite, da
prihranite energijo. Polnilnik nima stikala za vklop/
izklop, zato ga morate za prekinitev napajanja izvleči
iz vtičnice. Polnilnik mora biti med uporabo blizu
vtičnice.
››Polnjenje prek računalniškega
podatkovnega kabla
Pred polnjenjem se prepričajte, da je računalnik vklopljen.
1 Odprite pokrov večnamenskega vhoda ob strani telefona.
2 En konec (micro USB) računalniškega podatkovnega
kabla priključite v večnamenski vhod.
3 Drugi konec računalniškega podatkovnega kabla
priključite v vrata USB na računalniku.
Odvisno od vrste računalniškega podatkovnega kabla,
ki ga uporabljate, se lahko baterija začne polniti šele
čez nekaj časa.
4 Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije miruje),
izvlecite računalniški podatkovni kabel iz telefona in nato
iz računalnika.
Vstavljanje pomnilniške kartice
(izbirno)
Če želite shraniti dodatne večpredstavnostne datoteke,
vstavite pomnilniško kartico. V svojem telefonu lahko
uporabljate pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC™
z največjo kapaciteto 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste
pomnilniške kartice).
Podjetje Samsung za pomnilniške kartice uporablja
odobrene industrijske standarde, vendar nekatere
blagovne znamke morda ne bodo popolnoma
združljive z vašim telefonom. Uporaba nezdružljive
pomnilniške kartice lahko poškoduje telefon ali
pomnilniško kartico in pokvari podatke, shranjene na
kartici.
Sestavljanje
13
• Vaš telefon podpira le strukturo datotek FAT za
pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico,
formatirano z drugo strukturo datotek, vas telefon
vpraša, ali jo želite znova formatirati.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša
življenjsko dobo pomnilniških kartic.
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni
priključki obrnjeni navzdol.
3 Znova namestite zadnji pokrov.
14 Sestavljanje
››Odstranjevanje pomnilniške kartice
1 Prepričajte se, da pomnilniška kartica ni sredi delovanja.
2 Odstranite zadnji pokrov.
3 Pomnilniško kartico odstranite iz reže za pomnilniško
kartico.
Med prenosom ali odpiranjem podatkov iz telefona
ne odstranjujte pomnilniške kartice, saj lahko tako
izgubite podatke ali poškodujete pomnilniško kartico
ali telefon.
››Formatiranje pomnilniške kartice
Formatiranje pomnilniške kartice v računalniku lahko
povzroči, da kartica ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško
kartico formatirajte samo v telefonu.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Pomnilnik →
2
Pritrjevanje vrvice (izbirno)
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Vrvico potisnite skozi luknjo in jo zapnite na majhno
izboklino.
Pomnilniška kartica → <Zapis>.
Vnesite geslo in pritisnite <V redu>.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice naredite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov,
shranjenih v telefonu. Garancija proizvajalca ne
krije izgube podatkov, do katere pride zaradi
uporabnikovih dejanj.
3 Znova namestite zadnji pokrov.
Sestavljanje
15
Prvi koraki
Vklop in izklop telefona
Če želite vklopiti telefon:
1 Pritisnite in zadržite [ ].
2 Vnesite svojo PIN kodo in pritisnite <V redu> (po potrebi).
Telefon izklopite na enak način, kot je opisano zgoraj v 1.
koraku.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih
naprav prepovedana (npr. letalih, bolnišnicah),
upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila
uradnega osebja.
• Če želite uporabljati samo storitve telefona, ki niso
povezane s omrežjem, preklopite v profil brez
povezave. ► str. 21
16 Prvi koraki
Spoznajte svoj telefon
››Prikaz telefona
Slušalka
Miška
Tipka za glasnost
Leva izbirna
tipka
Tipka za klicanje
Desna izbirna
tipka
Tipka za vklop in
izklop/končanje
klica
Tipkovnica
QWERTY
Mikrofon
››Tipke
Tipka
Večnamenski
priključek
Vhod za slušalke
Objektiv
fotoaparata
Zvočnik
Zadnji pokrov
Funkcija
Klicanje
Izbirni tipki
Vklop in izklop/
končanje klica
Notranja antena
Glasnost
Za klicanje ali sprejemanje
klicev; v stanju pripravljenosti
za priklic dnevnikov klicev in
sporočil.
Za izvršitev opravil, označenih
na dnu zaslona.
Za vklop ali izklop telefona
(pritisnite in držite); prekinitev
klica; v menijskem načinu za
vrnitev v način pripravljenosti.
Za prilagajanje glasnosti
telefona; v stanju
pripravljenosti pritisnite in
držite tipko za glasnost, da
opravite ponarejeni klic.
Prvi koraki
17
Tipka
Funkcija
Miška
Za pomikanje po možnostih
menija v stanju pripravljenosti
(vlečenje); za izbiranje
označene možnosti menija ali
potrditev vnosa v menijskem
načinu (pritiskanje).
Tipkovnica QWERTY
Tipka
Funkcija
Alt
Simbol
Sestava tipkovnice QWERTY je v nekaterih regijah
morda različna.
Tipka
Funkcija
Alfanumerična
tipkovnica
Za vnos številk, črk in posebnih
znakov.
Shift
Za spreminjanje velikosti črk v
polju za vnos besedila.
18 Prvi koraki
Presledek
Sporočanje
Enter
Za vnašanje znakov na
zgornji polovici tipk v polje
za vnos besedila; v stanju
pripravljenosti za zaklepanje
in odklepanje tipkovnice
(pritisnite in držite).
Za vnašanje simbolov v polje za
vnos besedila; za spreminjanje
simbolov.
Za vnašanje presledka v polje
za vnos besedila; v stanju
pripravljenosti za preklop na
tihi profil (pritisnite in držite).
Za odpiranje zaslona
urejevalnika sporočil; za
dostop do seznama prijateljev
(pritisnite in držite).
Za vnašanje nove vrstice v polju
za vnos besedila.
Tipka
Funkcija
Vračalka
Za brisanje znakov v polju za
vnos besedila.
››Indikatorske ikone
Ikone, ki so prikazane na zaslonu, se lahko razlikujejo
glede na državo ali ponudnika storitev.
Ikona
Ikona
Opis
Povezava z varno spletno stranjo
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Vključena je preusmeritev klicev
Vzpostavljena je povezava z osebnim
računalnikom
Opis
Povezava z omrežjem WLAN
Moč signala
Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za
prostoročno telefoniranje v avtomobilu
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Vzpostavljen je glasovni klic
Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili
Brskanje po spletu
Vključen je Bluetooth
Vključena je budilka
Pomnilniška kartica je vstavljena
Novo besedilno sporočilo (SMS)
Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
Prvi koraki
19
Ikona
Opis
Dostop do menijev
Novo e-poštno sporočilo
Do menijev telefona dostopate na ta način:
Novo glasovno sporočilo
Izvaja se predvajanje glasbe
Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
Vključen je profil Normalno
Vključen je profil Tiho
Stanje baterije
Trenutni čas
20 Prvi koraki
1 V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> za dostop do
menijskega načina.
2 Pomaknite se levo ali desno na glavni zaslon menija.
3 Izberite meni ali aplikacijo.
4 Pritisnite <Nazaj>, če se želite pomakniti za eno stopnjo
navzgor; pritisnite [
], če želite zapreti meni ali
aplikacijo in se vrniti v stanje pripravljenosti.
Prilagajanje nastavitev telefona
Prilagodite nastavitve telefona svojim željam in izkoristite
njegovo zmogljivost.
››Nastavitev trenutnega časa in datuma
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Ura in datum.
2 Izberite možnost za samodejno posodabljanje časovnega
pasu in časovni pas.
3 Izberite obliko časa in datuma ter vpišite trenutni čas in
4
datum.
Pritisnite <Shrani>.
››Nastavitev glasnosti zvokov tipk
V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za glasnost navzgor
ali navzdol.
››Preklop v tihi profil
››Nastavitev zvočnega profila
Zvoke svojega telefona lahko spremenite tako, da prilagodite
trenutni zvočni profil ali pa preklopite na drugega. Nastavitev
zvočnega profila:
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Zvočni profili.
2 Pomaknite se do želenega profila.
3 Pritisnite <Uredi>.
4 Prilagodite možnosti zvoka za dohodne klice, dohodna
sporočila in druge zvoke telefona.
Glede na izbran profil se lahko razpoložljive možnosti
zvoka razlikujejo.
Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite na seznamu.
V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [
], če želite
izklopiti ali vklopiti zvok na svojem telefonu.
Prvi koraki
21
››Izbira ozadja za zaslon v pripravljenosti
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon →
2
3
Ozadje.
Pomaknite se v levo ali desno do želene slike.
Pritisnite miško.
››Izbira teme za zaslone menija
2 Pomaknite se v levo ali desno, da prilagodite raven
svetlosti.
3 Pritisnite <Shrani>.
Stopnja svetlosti zaslona vpliva na to, kako hitro
telefon porablja baterijo.
››Nastavitev bližnjic Qwerty
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon → Tema.
2 Izberite temo, tako da pritisnete miško.
3 Pomaknite se levo ali desno za ogled teme.
4 Pritisnite <Nastavi> → <Da>, da uporabite temo.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Telefon →
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon →
4
››Nastavitev svetlosti zaslona
Svetlost.
22 Prvi koraki
Bližnjice Qwerty.
2 Izberite tipko, ki jo želite dodeliti bližnjici.
3 Izberite meni, da dodelite bližnjico.
Premaknite miško desno, če želite izbrati podmeni (po
potrebi).
Do bližnjice dostopate tako, da v stanju pripravljenosti
pritisnite in držite dodeljeno tipko za glasnost.
››Uporaba koša
S funkcijo koša bodo podatki, ki ste jih izbrisali, kot so
sporočila, stiki, organizator in moje datoteke, poslani v koš,
namesto da bi se trajno izbrisali. Pozneje lahko podatke
obnovite ali izpraznite koš ter jih tako trajno izbrišete.
Če želite premakniti predmet v koš, morate izbrisati
vsakega posebej.
Vključitev koša
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Koš.
2 Pritisnite <Možnosti> → Vključi koš.
3 Pomaknite se do želene aplikacije in pritisnite miško.
4 Pritisnite <Shrani>.
Obnovitev izbrisanih podatkov
1
V menijskem načinu izberite Nastav. → Koš.
2 Pomaknite se do želenega elementa.
3 Pritisnite miško, da obnovite podatke.
Praznjenje koša
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Koš.
2 Pritisnite <Možnosti> → Izprazni koš → <Da>.
››Zaklepanje telefona
Telefon lahko zaklete tako, da vključite geslo telefona.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Varnost →
Zaklep telefona.
2 Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite <V redu>.
3 Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <V redu>.
Pri prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete
geslo, vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite
geslo.
Prvi koraki
23
Ko je vključena funkcija za zaklepanje telefona, morate ob
vklopu vedno vnesti geslo telefona, ki ste ga nastavili.
• Če geslo pozabite, telefon odnesite do servisnega
centra Samsung, da vam ga odklenejo.
• Samsung ni odgovoren za izgubo gesel, zasebnih
informacij ali kakršno koli drugo škodo, ki jo povzroči
nezakonita programska oprema.
››Zaklepanje kartice SIM
Telefon lahko zaklenete tako, da vključite kodo PIN, ki ste jo
dobili s kartico SIM.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Varnost →
2
Zaklepanje PIN.
Vnesite kodo PIN kartice SIM in pritisnite <V redu>.
Ko je vključeno zaklepanje s PIN, morate ob vklopu telefona
vedno vnesti PIN.
24 Prvi koraki
• Če prevečkrat vnesete napačno kodo PIN, se kartica
SIM zablokira. Vnesti morate kodo za odklepanje PIN
(PUK), da odblokirate kartico SIM.
• Če kartico SIM blokirate z vnosom napačne kode
PUK, kartico odnesite svojemu ponudniku storitev,
da jo odblokira.
››Vključitev mobilnega sledilnika
Če nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, bo vgrajeni
sledilnik telefona samodejno poslal kontaktno številko
določenim prejemnikom in vam tako pomagal poiskati
telefon.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Varnost →
Mobilni sledilnik.
2 Vnesite geslo in pritisnite <V redu>.
3 Ponovno vnesite geslo in pritisnite <V redu>.
4 Pomaknite se v levo ali desno do možnosti Vključeno.
5 Izberite Prejemniki, da odprete seznam prejemnikov.
6 Vnesite telefonsko številko skupaj s kodo države
(z znakom +).
7 Ko končate z nastavitvijo prejemnikov, pritisnite miško.
8 Pomaknite se navzdol do možnosti Pošiljatelj in vnesite
ime pošiljatelja.
9 Pritisnite miško in <Sprejmi>.
Vnos besedila
Besedilo vnesete tako, da pritiskate alfanumerične tipke na
tipkovnici QWERTY.
››Vnos besedila s tipkovnico QWERTY
Za vnos karakterjev, številk in simbolov pritisnite primerne
alfanumerične tipke.
Uporabite lahko tudi te tipke:
Tipka
Funkcija
Za spreminjanje velikosti črk.
Za vnašanje znakov na zgornjem delu tipk.
Za preklop v način simbolov; odpre seznam
smeškov (pritisnite [ ] in [ ]).
Za vstavljanje presledka.
Za brisanje vnosa.
Za začetek vnosa v novo vrstico.
Prvi koraki
25
››Kopiranje in lepljenje besedila
Med vnašanjem besedila lahko uporabite funkcijo kopiranja
in lepljenja, če želite uporabiti besedilo v drugih aplikacijah.
1 Postavite miškin kazalec na želeno točko.
2 Pritisnite <Možn.> → Kopiraj ali izreži.
3 Povlecite prst po miški, da poudarite želeno besedilo.
4 Pritisnite miško, da kopirate in prilepite besedilo v
5
6
odložišče.
Če želite besedilo izrezati, pritisnite <Izreži>.
V drugi aplikaciji izberite polje za vnos besedila.
Pritisnite <Možn.> → Prilepi, da vstavite besedilo iz
odložišča v besedilno polje.
26 Prvi koraki
Komunikacija
Sprejemanje klicev
1 Ko prejmete klic, pritisnite [
Klicanje
Naučite se, kako uporabljati funkcije klicanja, kot so klicanje
in sprejemanje klicev z možnostmi, ki so na voljo med klicem,
ali prilagajanje in uporaba funkcij, povezanih s klicanjem.
››Klicanje in sprejemanje klicev
Klicanje
1 V stanju pripravljenosti vnesite območno kodo in
telefonsko številko.
2 Pritisnite [ ], da pokličete številko.
3 Če želite prekiniti klic, pritisnite [ ].
].
Ko telefon zvoni, pritisnite tipko za glasnost, da
prilagodite glasnost, ali pa pritisnite tipko za glasnost
in jo zadržite, da utišate zvonjenje.
2 Klic končate tako, da pritisnete [
].
Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, pritisnite [
]. Klicatelj bo slišal ton za
zasedeno linijo.
• Nastavite lahko seznam številk za samodejno
zavračanje klicev. ► str. 29
• Ko zavrnete dohodni klic, lahko pošljete sporočilo.
V menijskem načinu izberite Nastav. → Klic → Vsi
klici → Zavrni klic s sporočilom.
• Za shranjevanje številk, ki jih kličete pogosto,
uporabite imenik. ► str. 44
• Če želite dostopati do dnevnika klicev in ponovno
klicati že klicane številke, pritisnite [
].
Komunikacija
27
Klicanje mednarodnih številk
1 V pripravljenosti pritisnite in držite [0] za vnos znaka +.
2 Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (klicno
številko države, območno kodo in telefonsko številko),
nato pa pritisnite [
], če želite poklicati to številko.
››Uporaba možnosti med klicem
Med klicem so na voljo te možnosti:
• Če želite med klicem prilagoditi glasnost glasu, pritisnite
tipko za glasnost navzgor ali navzdol.
• Če želite vklopiti funkcijo zvočnika, pritisnite miško → Da.
Če uporabljate zvočnik v hrupnem okolju, boste
sogovornika morda težko slišali. Raje uporabite
normalni način, da ga boste bolje slišali.
• Če želite uvrstiti klic na čakanje, pritisnite <Zadrži>. Če
želite prevzeti zadržani klic, pritisnite <Prevzemi>.
• Če želite poklicati drugo številko, prvi klic zadržite in nato
pokličite novo številko.
• Če želite prevzeti drugi klic, pritisnite [
], ko zaslišite
zvok čakajočega klica. Prvi klic se samodejno zadrži. Za
uporabo te funkcije se je treba naročiti na storitev čakajočih
klicev.
• Če želite preklopiti med dvema klicema, pritisnite
<Menjaj>.
››Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev
Na zaslonu telefona se prikažejo neodgovorjeni klici.
1 Pritisnite miško.
2 Pomaknite se do številke neodgovorjenega klica, ki jo
želite poklicati.
3 Če želite poklicati številko, pritisnite [
28 Komunikacija
].
››Uporaba dodatnih funkcij
Uporabljate lahko različne druge funkcije, povezane s
klicanjem, kot so samodejno zavračanje, ponarejeni klici ali
način predpisanih številk (FDN).
Nastavitev samodejne zavrnitve
S samodejno zavrnitvijo lahko samodejno zavrnete klice z
določenih številk. Če želite aktivirati samodejno zavrnitev in
nastaviti seznam zavrnjenih:
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Klic → Vsi klici →
Samodejna zavrnitev.
2 Pomaknite se v levo ali desno do možnosti Vključeno.
3 Izberite Seznam blokiranih.
4 Pritisnite <Možnosti> → Ustvari.
5 Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in pritisnite miško.
6 Če želite dodati več številk, ponovite postopek od koraka
4 do 5.
7 Potrdite polja poleg številk.
8 Pritisnite <Možnosti> → Shrani.
Opravljanje ponarejenega klica
Ko se želite izogniti sestankom in neželenim pogovorom, se
lahko pretvarjate, da imate dohodni klic.
Če želite vključiti funkcijo za ponarejeni klic, v menijskem
načinu izberite Nastav. → Klic → Ponarejen klic → Tipka za
ponarejeni klic → Vključeno.
Ponarejeni klic opravite tako, da v stanju pripravljenosti dalj
časa držite tipko za glasnost. Po določenem času prejmete
ponarejen klic.
Časovni zamik pred ponarejenimi klici lahko
spremenite. V menijskem načinu izberite Nastav. →
Klic → Ponarejen klic → Časovnik ponarejenega
klica.
Če predvajate posneti zvok, so lahko ponarejeni klici slišati
bolj resnični. Glas posnamete na naslednji način:
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Klic → Ponarejen
klic → Ponarejen glasovni klic.
Komunikacija
29
2 Izberite Ponarejen glasovni klic.
3 Pritisnite <Snemaj> za začetek snemanja.
4 Govorite v mikrofon.
5 Ko končate, pritisnite <Ustavi>.
Uporaba načina predpisanih številk (FDN)
V načinu FDN bo telefon omejil odhodne klice, razen za
številke, shranjene na seznamu FDN. Če želite uporabiti način
FDN, morate najprej nastaviti seznam FDN v imeniku.
► str. 46
Način FDN vklopite tako:
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Varnost → Način
2
predpisanih številk.
Vnesite kodo PIN2, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, in
pritisnite <V redu>.
30 Komunikacija
Dnevniki
Naučite se, kako si lahko ogledate in upravljate dnevnike
klicev, ki ste jih opravili, prejeli ali na katere niste odgovorili,
ter sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.
››Ogled dnevnikov klicev in sporočil
Ogledate si lahko dnevnike klicev in sporočil, filtrirane po
njihovih vrstah.
1 V menijskem načinu izberite Dnevniki.
2 Pomaknite se v levo ali desno do vrste dnevnika.
3 Izberite dnevnik in si oglejte njegove podrobnosti.
V podrobnem pogledu lahko pokličete številko,
pošljete sporočilo na številko ali dodate številko v
imenik ali na seznam za zavrnitev.
››Ogled upravitelja dnevnika
V upravitelju dnevnika lahko preverite količino podatkov
oz. število poslanih ali prejetih sporočil ter stroške in trajanje
klicev.
Možnost
1 V menijskem načinu izberite Dnevniki → <Uprav.
Stroški
klica
2
Števec
sporočil
Števec
podatkov
dnev.>.
Če je dnevnik že shranjen, pritisnite <Možn.> →
Upravitelj dnevnikov.
Izberite želeno možnost.
Možnost
Funkcija
Trajanje
klica
Ogled časovnih podatkov za klice, npr.
trajanje zadnjega klica in skupno trajanje
vseh klicev.
Funkcija
Ogled zapisov stroškov za klice, npr.
stroškov za zadnji klic in skupnih stroškov
za vse klice. Nastavite lahko tudi valuto in
ceno na enoto ali pa omejitev stroškov,
da omejite klice glede na načrt klicev;
števec stroškov morda ni na voljo, kar je
odvisno od kartice SIM.
Ogled števila sporočil, ki ste jih poslali
ali prejeli.
Ogled količine podatkov, ki ste jih poslali
ali prejeli.
V upravitelju dnevnika lahko ponastavite zapise. Na
posameznem zaslonu pritisnite miško ali <Ponast.>.
Komunikacija
31
Sporočila
Preberite, kako ustvarjati in pošiljati besedilna (SMS),
večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila, in kako si
ogledati ali upravljati sporočila, ki ste jih poslali ali prejeli.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil, ko niste v
domačem omrežju, se vam morda zaračunajo dodatni
stroški. Za podrobnejše informacije se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
››Pošiljanje besedilnega sporočila
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Ustvari
2
3
4
sporočilo.
Vnesite številko.
Izberete jo lahko med stiki, skupinami ali zadnjimi stiki, in
sicer tako da pritisnete miško.
Pomaknite se navzdol in vnesite besedilno sporočilo.
Pritisnite miško, da pošljete sporočilo.
32 Komunikacija
››Nastavljanje profila MMS
Za pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil
morate vključiti profil povezave za povezovanje s strežnikom
MMS. Poleg profilov, ki jih je predhodno nastavil vaš
ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil povezave.
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Nastavitve →
2
3
Multimedijska sporočila → Profili večpredstavnostnih
sporočil → <Da>.
Če je vaš ponudnik storitev vnaprej nastavil profil
povezave, pritisnite <Možnosti> → Ustvari.
Prilagodite parametre za profil povezave.
Ko končate, pritisnite miško ali <Shrani>.
››Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Ustvari
sporočilo.
2 Vnesite številko ali e-poštni naslov.
3
4
5
Izberete jo lahko med stiki, skupinami ali zadnjimi stiki, in
sicer tako da pritisnete miško.
Ob vnosu e-poštnega naslova bo naprava pretvorila
sporočilo v večpredstavnostno sporočilo.
Pomaknite se navzdol in vnesite besedilno sporočilo.
Pritisnite <Možn.> → Dodaj večpredstavnost ter
dodajte datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa
posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
Pritisnite miško, da pošljete sporočilo.
››Nastavitev računa in profila za e-pošto
Poleg profila za e-pošto, ki ga je predhodno določil vaš
ponudnik storitev, lahko dodate svoje e-poštne račune.
Dodate lahko tudi svoj profil povezave za uporabo e-poštnih
storitev.
Nastavitev e-poštnega računa
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Nastavitve →
2
3
4
E-pošta → E-poštni računi.
Pritisnite <Možn.> → Dodaj.
Prilagodite nastavitve za račun.
Ko končate, pritisnite miško ali <V redu>.
Nastavitev e-poštnega profila
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Nastavitve →
2
3
E-pošta → E-poštni profili → <Da>.
Če je vaš ponudnik storitev vnaprej nastavil profil
povezave, pritisnite <Možnosti> → Ustvari.
Prilagodite omrežne nastavitve.
Ko končate, pritisnite miško ali <Shrani>.
Komunikacija
33
››Pošiljanje e-poštnih sporočil
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Ustvari e-pošto.
2 Vnesite e-poštni naslov.
3
4
5
6
Izberete ga lahko med stiki, skupinami ali zadnjimi stiki, in
sicer tako da pritisnete miško.
Pomaknite se navzdol in vnesite zadevo.
Pomaknite se navzdol in vnesite besedilo elektronskega
sporočila.
Pritisnite <Možn.> → Priloži elemente ter priložite
datoteko.
Datoteko lahko izberete s seznama datotek ali pa
posnamete fotografijo, video ali zvočni posnetek.
Pritisnite miško, da pošljete e-pošto.
››Ogled sporočila
Sporočila, ki ste jih prejeli, poslali ali shranili, se samodejno
razvrstijo v naslednje mape s sporočili.
• Prejeto: prejeta besedilna ali večpredstavnostna sporočila
• Prejeta e-pošta: prejeta e-poštna sporočila
• Poslana sporočila: poslana sporočila
• Izhodna pošta: sporočila, ki se trenutno pošiljajo ali čakajo
na pošiljanje
• Osnutki: sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo uporabo
• Info sporočila: celično sporočanje iz vašega omrežja
• Neželena pošta: vsiljena sporočila
Prikaz besedilnega ali večpredstavnostnega
sporočila
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. in izberite mapo s
sporočili (prejeto ali poslano).
2 Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.
34 Komunikacija
Prikaz e-poštnega sporočila
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Prejeta e-pošta.
2 Izberite e-poštni račun.
3 Pritisnite miško.
4 Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5 Če ste izbrali glavo sporočila, pritisnite <Prenesi>, da si
ogledate vsebino elektronskega sporočila.
››Poslušanje sporočil telefonskega predala
Če ste za neodgovorjene klice nastavili možnost preusmeritve
v strežnik za glasovno pošto, lahko klicatelji pustijo glasovna
sporočila, ko se ne oglasite na dohodne klice. Za dostop do
telefonskega predala in poslušanje glasovnih sporočil:
1
2
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite [1].
Upoštevajte navodila strežnika za glasovno pošto.
Pred dostopom do strežnika za glasovno pošto
shranite njegovo številko. Številko lahko dobite pri
svojem ponudniku storitev.
››Uporaba predlog za sporočila
Preberite, kako ustvariti in uporabljati besedilne in
večpredstavnostne predloge za hitro in enostavno
ustvarjanje novih sporočil.
Ustvarjanje besedilne predloge
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Moje mape →
Predloge.
2 Pritisnite <Ustvari>, da odprete novo okno predloge.
3
Če je predloga že shranjena, pritisnite <Možnosti> →
Ustvari.
Vnesite sporočilo in pritisnite miško.
Zdaj lahko med ustvarjanjem besedilnega,
večpredstavnostnega ali e-poštnega sporočila v polje
za besedilo vstavite predlogo besedila, in sicer tako da
uporabite možnost vstavljanja.
Komunikacija
35
Ustvarjanje večpredstavnostne predloge
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Moje mape →
2
3
4
Kartica MMS.
Pritisnite <Možnosti> → Ustvari, da odprete novo okno
predloge.
Ustvarite večpredstavnostno sporočilo z zadevo in
želenimi prilogami ter ga uporabite kot predlogo.
► str. 32
Pritisnite miško.
Če želite uporabiti večpredstavnostno predlogo, s katero bi
ustvarili novo večpredstavnostno sporočilo, s pomikanjem
po seznamu predlog izberite predlogo, ki jo želite uporabiti,
in pritisnite <Možnosti> → Pošlji. Predloga se bo odprla kot
novo večpredstavnostno sporočilo.
36 Komunikacija
››Ustvarjanje mape za upravljanje sporočil
Preberite, kako ustvariti mape za upravljanje sporočil glede
na lastne želje in potrebe.
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Moje mape.
2 Pritisnite <Možnosti> → Ustvari mapo.
3 Vnesite ime nove mape in pritisnite miško.
Zdaj lahko pomembna sporočila premaknete iz mape
»prejeto« ali »poslano« v mapo po meri za lažje upravljanje ali
da jih zaščitite pred neželenim izbrisom.
››Pošiljanje sporočila v sili
V nujnih primerih lahko določenim prejemnikom pošljete
sporočilo v sili in jih tako zaprosite za pomoč.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
1 V menijskem načinu izberite Sporoč. → Nastavitve →
2
3
4
5
6
7
8
Sporočila v sili → Možnosti za pošiljanje.
Pritisnite <Spremeni>, če želite vklopiti pošiljanje
sporočil v sili.
Izberite Prejemniki, da odprete seznam prejemnikov.
Vnesite številko prejemnika in pritisnite tipkovnico.
Nadaljujte pri 7. koraku.
Če želite izbrati številko, shranjeno v vašem imeniku,
izberite <Možnosti> → Iskanje, da odprete imenik, ter
nato nadaljujte z naslednjim korakom.
Pomaknite se do stika in pritisnite tipkovnico.
Izberite telefonsko številko (po potrebi).
Ko končate z nastavitvijo prejemnikov, pritisnite miško.
Izberite Ponovi in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi
sporočilo v sili.
9 Pritisnite <Nazaj> → <Da>.
Če želite poslati sporočilo v sili, morajo biti tipke zaklenjene.
Štirikrat pritisnite tipko za glasnost.
Ko pošljete sporočilo v sili, bodo vse funkcije telefona
onemogočene, dokler ne pritisnete [
].
Hitra sporočila
Naučite se, kako klepetati s prijatelji in družinskimi člani prek
katerega koli vsestranskega pogovornega kanala.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
1 V menijskem načinu izberite Komunik. → Hitra
sporočila → klepet.
2 Vnesite uporabniški ID in geslo ter se prijavite.
3 Pošiljajte hitra sporočila družini ali prijateljem.
Komunikacija
37
Bluetooth klepet
Preberite, kako klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek
brezžične funkcije Bluetooth.
1 V menijskem načinu izberite Komunik. → Bluetooth
klepet.
2 Če ni shranjenih stikov Bluetooth, pritisnite miško, da
3
4
poiščete druge naprave, ki podpirajo Bluetooth, in se
seznanite z njimi. ► str. 52
Izberite seznanjeno napravo.
Vnesite sporočilo in pritisnite miško.
38 Komunikacija
Zabava
Kamera
Preberite, kako posneti in prikazati fotografije ter
videoposnetke. Fotografije lahko posnamete v ločljivostih
do 1600 x 1200 točk (2 milijona mega slikovnih točk),
videoposnetke pa v ločljivostih do 176 x 144 slikovnih točk.
››Fotografiranje
1 V menijskem načinu izberite Kamera, da vklopite
fotoaparat.
• Če fotoaparata nekaj časa ne uporabljate, se
samodejno izklopi.
• Zmogljivost pomnilnika se lahko razlikuje, odvisno
od prizora ali pogojev snemanja.
2 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne
nastavitve.
3 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko
za glasnost.
4 Pritisnite miško, da posnamete fotografijo.
Fotografija se samodejno shrani.
Ko posnamete fotografije, pritisnite <Prikaži>, da si jih
ogledate.
››Snemanje videoposnetkov
1 V menijskem načinu izberite Kamera, da vklopite
fotoaparat.
2 Če želite izbrati kamero, pritisnite [1].
3 Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite potrebne
nastavitve.
4 Če želite element povečati ali pomanjšati, pritisnite tipko
za glasnost.
Zabava
39
5 Pritisnite miško, da začnete snemati.
6 Pritisnite <Ustavi>, če želite prekiniti snemanje.
Videoposnetek se samodejno shrani.
Ko posnamete videoposnetke, pritisnite <Prikaži>, da si jih
ogledate.
Glasba
Preberite, kako poslušati priljubljeno glasbo s predvajalnikom
glasbe, ko ste na poti.
››Predvajanje glasbe
Po prenosu glasbenih datotek v telefon ali na pomnilniško
kartico:
1 V menijskem načinu izberite Glasba → Knjižnica.
2 Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3 Predvajanje upravljajte s temi tipkami:
Tipka
Funkcija
Glasnost
Za prilagoditev glasnosti.
Za začasno ustavitev predvajanja; izberite
, če želite nadaljevati predvajanje.
Za ponovni začetek predvajanja; za
preskok na prejšnjo datoteko (pritisnite
v času 2 sekund); za premikanje nazaj po
datoteki (pritisnite in zadržite).
Za preskok naprej; premik naprej po
datoteki (pritisnite in držite).
››Dodajanje glasbenih datotek v telefon
Najprej prenesite datoteke v telefon ali na pomnilniško
kartico:
• Prenesite jih s spleta prek brezžične povezave. ► str. 49
• Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom
Samsung Kies. ► str. 55
• Prejmite jih prek povezave Bluetooth. ► str. 54
• Kopirajte jih na pomnilniško kartico. ► str. 56
40 Zabava
1
Za uvrstitev trenutne skladbe.
Tipka
Funkcija
2
Za spremembo zvočnega učinka.
3
Za spremembo načina ponavljanja.
4
Za vključitev in izključitev mešanja.
››Ustvarjanje seznama predvajanja
1 V menijskem načinu izberite Glasba → Knjižnica →
2
3
4
5
Seznami predvajanja → <Ustvari>.
Če je seznam že shranjen, pritisnite <Možnosti> →
Ustvari seznam predvajanja.
Vnesite naslov novega seznama predvajanja in pritisnite
miško.
Izberite nov seznam predvajanja.
Pritisnite <Možnosti> → Dodaj → Posnetki.
Izberite datoteke, ki jih želite dodati na seznam, in
pritisnite <Dodaj>.
FM radio
Preberite, kako poslušati glasbo in novice prek FM radia. Če
želite poslušati FM radio, morate povezati priložene slušalke,
ki delujejo kot radijska antena.
››Poslušanje FM radia
1 Priložene slušalke priključite v telefon.
2 V menijskem načinu izberite Aplik. → FM radio.
3 FM radio vklopite tako, da pritisnete miško.
4 Izberite <Da> za začetek samodejnega iskanja postaj.
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki
so na voljo.
Pri prvem vklopu FM radia vas telefon pozove, da
zaženete samodejno iskanje postaj.
Zabava
41
5 FM radio lahko upravljate s temi tipkami:
Tipka
Funkcija
Glasnost
Za prilagoditev glasnosti.
Za izklop FM radia; izberite
vklopite FM radio.
4 Za potrditev pritisnite <Da> (po potrebi).
FM radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki
so na voljo.
, da
Za spremembo frekvence za 0,1 MHz.
Igre in več
Preberite, kako igrati igre in uporabljati aplikacije, zasnovane
s prvovrstno tehnologijo Java.
Programska oprema vašega telefona morda ne
podpira prenosa iger ali aplikacij Java.
Za iskanje razpoložljive radijske postaje.
Če želite dodati trenutno radijsko postajo na seznam
priljubljenih, pritisnite <Možn.> → Dodaj v →
Priljubljene.
››Samodejno shranjevanje radijskih postaj
1 Priložene slušalke priključite v telefon.
2 V menijskem načinu izberite Aplik. → FM radio.
3 Pritisnite <Možn.> → Samodejno iskanje postaj.
42 Zabava
››Prenos iger in aplikacij
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Igre in več → Več
2
iger.
Telefon se bo povezal s spletnim mestom, ki ga je
predhodno nastavil vaš ponudnik storitev.
Poiščite igro ali aplikacijo in jo prenesite v telefon.
››Igranje iger ali zagon aplikacij
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Igre in več.
2 S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte
navodila na zaslonu.
• Igre ali aplikacije, ki so na voljo, se lahko razlikujejo
glede na regijo ali ponudnika storitev.
• Ukazi in možnosti iger ali aplikacij se lahko
razlikujejo.
Zabava
43
Osebne informacije
4 Vnesite podatke o stiku.
Stiki
5 Pritisnite miško ali <Možn.> → Shrani, da stik shranite v
Naučite se, kako ustvariti in urediti seznam osebnih ali
poslovnih stikov, shranjenih v pomnilniku telefona ali na
kartici SIM. Za svoje stike si lahko shranite imena, številke
mobilnega telefona, številke domačega telefona, e-poštne
naslove, rojstne dneve in še kaj.
››Ustvarjanje stika
1 V menijskem načinu izberite Stiki.
2 Pritisnite <Možn.> → Ustvari stik.
3 Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
44 Osebne informacije
Če stik shranjujete na kartico SIM, lahko shranite samo
ime in telefonsko številko stika.
pomnilnik.
Stik lahko ustvarite tudi z zaslona za klicanje.
1 V načinu pripravljenosti vnesite telefonsko številko in
pritisnite <Možnosti>.
2 Izberite Dodaj nov stik → Ustvari stik.
3 Izberite mesto pomnilnika (po potrebi).
4 Izberite vrsto številke (po potrebi).
5 Vnesite podatke o stiku.
6 Pritisnite miško ali <Možn.> → Shrani, da stik shranite v
pomnilnik.
››Iskanje stikov
1 V menijskem načinu izberite Stiki.
2 Vnesite prvo črko želenega imena.
3 Izberite ime stika iz imenika.
Ko najdete želeni stik, lahko:
• pokličite stik s pritiskom tipke [
].
• uredite informacije o stiku, tako da pritisnete miško.
››Nastavitev priljubljene številke
1 V menijskem načinu izberite Stiki.
2 Pomaknite se levo ali desno do možnosti Priljubljene.
3 Pritisnite <Določi> → Imenik.
Če je kakšna številka že shranjena kot priljubljena, se
pomaknite na prazno mesto in pritisnite <Določi> →
Imenik.
4 S seznama stikov izberite priljubljeno številko, ki jo želite
nastaviti.
Stik se shrani na seznam priljubljenih številk. Zdaj lahko
v pripravljenosti pokličete to osebo tako, da pritisnete in
zadržite ustrezno številko za klicanje.
››Ustvarjanje skupine stikov
Če ustvarite skupine stikov, lahko upravljate z več stiki
naenkrat in pošiljate sporočila SMS ali e-poštna sporočila
celotni skupini. Najprej ustvarite skupino.
1 V menijskem načinu izberite Stiki.
2 Pomaknite se levo ali desno do Skupine.
3 Pritisnite <Možn.> → Ustvari skupino.
4 Vnesite ime skupine in pritisnite miško.
Osebne informacije
45
››Ustvarjanje seznama FDN
Tu lahko ustvarite seznam stikov, ki se bodo uporabljali v
načinu FDN (Način predpisanih številk), v katerem telefon
omogoča samo klicanje na določene telefonske številke.
Funkcija je na voljo samo, če jo podpira kartica SIM. Seznam
FDN je shranjen na vaši kartici SIM.
1 V menijskem načinu izberite Stiki.
2 Pritisnite <Možn.> → Stiki za predpisano klicanje →
3
4
miška.
Če je stik za predpisano klicanje že shranjen, pritisnite
<Možn.> → Ustvari stik FDN.
Vnesite informacije o stiku in pritisnite miško.
Vnesite kodo PIN2, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, in
pritisnite <V redu>.
Če želite odhodne klice omejiti samo na številke na seznamu
FDN, aktivirajte način FDN. ► str. 30
46 Osebne informacije
Koledar
Naučite se, kako ustvariti in upravljati z dnevnimi, tedenskimi
ali mesečnimi dogodki.
››Ustvarjanje dogodka
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Koledar.
2 Pritisnite <Možn.> → Ustvari → vrsto dogodka.
3 Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4 Pritisnite miško ali <Shrani>.
››Ogled dogodkov
Spreminjanje prikaza koledarja:
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Koledar.
2 Pritisnite <Možn.> → Tedenski pregled ali Prikaži po
mesecih.
Ogled dogodkov za določen datum:
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Koledar.
2 V koledarju izberite želeni datum. Načrtovani dogodki so
3
na koledarju označeni z majhnim trikotnikom.
Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.
Opravilo
Naučite se, kako ustvariti virtualni seznam opravil, si
nastaviti opomnik za pomembne naloge ali jih nastaviti kot
pomembne.
››Ustvarjanje opravila
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Opravilo.
2 Pritisnite <Ustvari>.
Če je opravilo že shranjeno, pritisnite <Možn.> → Ustvari
opravilo.
3 Vnesite podrobnosti opravila.
4 Pritisnite miško ali <Shrani>.
››Ogled opravil
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Opravilo.
2 Pritisnite <Možn.> → Razvrsti po ter izberite kategorijo
(končano, prednost, rok), če želite razvrstiti opravila.
3 Izberite opravilo, da si ogledate njegove podrobnosti.
Pri zaključenih opravilih z rokom, ki je že potekel, si
lahko stanje nastavite kot končano. Na ta opravila vas
telefon ne bo več opominjal.
Beležka
Naučite se, kako si zapisati pomembne informacije, jih
shraniti in si jih nato ogledati kasneje.
Osebne informacije
47
››Ustvarjanje beležke
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Beležka.
2 Pritisnite <Ustvari>.
3
Če je beležka že shranjena, pritisnite <Možn.> → Ustvari
beležko.
Vnesite besedilno beležko in pritisnite miško.
››Ogled beležk
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Beležka.
2 Izberite beležko, da si ogledate njene podrobnosti.
Snemalnik zvoka
Naučite se, kako uporabljati snemalnik zvoka na telefonu.
Govorne beležke lahko nastavite za melodijo zvonjenja ali
zvok alarma.
48 Osebne informacije
››Snemanje govorne beležke
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite miško, da začnete snemati.
3 Govorite v mikrofon.
4 Ko končate, pritisnite <Ustavi>.
Beležka se samodejno shrani.
5 Če želite posneti več govornih beležk, pritisnite miško ter
ponovite koraka 3 in 4.
››Predvajanje govorne beležke
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Snemalnik zvoka.
2 Pritisnite <Možnosti> → Pojdi v mapo Zvoki za dostop
do seznama govornih beležk.
3 Izberite govorno beležko.
4 Predvajanje lahko upravljate s tipkami na zaslonu.
Splet
Splet
Naučite se, kako dostopati do priljubljenih spletnih strani in
ustvarjati zaznamke.
• Dostop do spleta in prenos podatkov se vam lahko
dodatno zaračunata. Za podrobnejše informacije se
obrnite na svojega ponudnika storitev.
• Meni brskalnika je lahko označen drugače, odvisno
od vašega ponudnika storitev.
• Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na
regijo ali ponudnika storitev.
››Nastavljanje internetnega profila
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Omrežje →
Povezave → <Da>.
2 Pritisnite miško.
3
Če je vaš ponudnik storitev vnaprej nastavil profil
povezave, pritisnite <Možnosti> → Ustvari.
Prilagodite omrežne nastavitve.
››Brskanje po spletnih straneh
1 V menijskem načinu izberite Splet, da zaženete določeno
2
domačo stran.
Za dostop do določene spletne strani izberite <Možn.>
→ Vnesite URL, vnesite naslov (URL) spletne strani in
pritisnite miško.
Brskajte po spletnih straneh.
Za dostop do omrežja in povezavo z internetom morate
aktivirati profil povezave. Poleg profilov, ki jih je predhodno
nastavil vaš ponudnik storitev, lahko dodate svoj profil
povezave.
Splet
49
››Dodajanje zaznamkov priljubljenim
spletnim stranem
Za hiter dostop do spletnih strani, ki jih redno obiskujete, si
lahko ustvarite zaznamke. Med brskanjem po spletu pritisnite
<Možn.> → Dodaj med zaznamke, če želite ustvariti
zaznamek trenutne spletne strani.
Če poznate spletni naslov splete strani, lahko zaznamek
ročno dodate tudi takrat, ko niste povezani z internetom.
Dodajanje zaznamka:
1 V menijskem načinu izberite Splet → <Možn.> →
2
3
Zaznamki → <Dodaj>.
Če je predloga že shranjena, pritisnite <Možnosti> →
Dodaj zaznamek.
Vnesite naslov spletne strani in spletni naslov (URL).
Pritisnite miško.
Google
Naučite se, kako uporabljati iskalno storitev Google.
50 Splet
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
• Koraki, ki jih morate izbrati za uporabo te funkcije,
se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika
storitev.
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Google.
2 Pritisnite <Da>.
3 Vnesite črko ali besedo iskanih podatkov.
4 Izberite ime elementa, do katerega želite dostopati.
Skupnosti
Naučite se, kako deliti svoje fotografije in videoposnetke z
ostalimi osebami na spletnih straneh in blogih.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih
operaterjih morda ni na voljo.
1 V menijskem načinu izberite Komunik. → Skupnosti.
2 Izberite spletno stran ali blog, do katerega želite
dostopati.
3 Pritisnite <Da>.
4 Vpišite se in delite fotografije in videoposnetke s prijatelji
in družino.
Spletna mesta skupnosti
Naučite se, kako hitro dostopati do storitev skupnosti, kot sta
Facebook in Twitter.
1 V menijskem načinu izberite Komunik. → Facebook ali
Twitter.
2 Vnesite uporabniško ime in geslo ter pritisnite miško.
3 Delite fotografije in videoposnetke s prijatelji in družino.
Splet
51
Povezovanje
Bluetooth
Bluetooth je tehnologija za brezžične komunikacije kratkega
dosega, s katero lahko izmenjujete informacije na razdalji
približno 10 metrov, pri čemer ni potrebna fizična povezava.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo,
prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali
prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z
napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene.
Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja
naprav lahko zmanjša.
• Nekatere naprave, še posebej tiste, ki niso testirane
in odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda
ne bodo združljive z vašim telefonom.
52 Povezovanje
››Aktiviranje brezžične funkcije Bluetooth
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Bluetooth.
2 Pritisnite <Možnosti> → Nastavitve.
3 Pritisnite <Spremeni>, če želite vklopiti brezžično
funkcijo Bluetooth.
Če želite, da druge naprave najdejo vaš telefon,
pritisnite <Možnosti> → Nastavitve → Vidnost
mojega telefona → možnost. Če izberete možnost
Osebne, nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.
››Iskanje drugih naprav Bluetooth in
seznanjanje z njimi
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Bluetooth.
2 Pritisnite miško, da poiščete naprave.
3 Izberite napravo.
4 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth ali
Bluetooth PIN druge naprave, če jo ima, ter pritisnite
<V redu>. Druga možnost je, da pritisnete <Da>, s čimer
se koda PIN telefona in druge naprave poistovetita.
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme
povezavo, je seznanjanje zaključeno. Če je seznanjanje
uspešno, bo naprava samodejno poiskala razpoložljive
storitve.
Ko je telefon seznanjen z drugo napravo s funkcijo Bluetooth,
bo ikona naprave postala modra. Pomaknite se do povezane
naprave in uporabite naslednje možnosti:
• Za brskanje po imeniku datotek naprave in izmenjavo
datotek pritisnite miško.
• Če želite poiskati več naprav, pritisnite <Možnosti> →
Iskanje.
• Če želite preveriti, ali so storitve Bluetooth in informacije
o teh storitvah na voljo v vašem telefonu, pritisnite
<Možnosti> → Seznam storitev.
• Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite <Možnosti> →
Preimenuj.
• Če želite izbrisati povezano napravo s seznama, pritisnite
<Možnosti> → Izbriši ali Zbriši več.
• Če želite, da naprava dostopa do telefona brez vaše
potrditve, pritisnite <Možnosti> → Pooblasti.
• Če želite prilagoditi nastavitve Bluetooth, pritisnite
<Možnosti> → Nastavitve.
››Pošiljanje podatkov prek brezžične
povezave Bluetooth
1 Izberite datoteko ali element, kot je stik, dogodek
2
koledarja, beležka, opravilo ali predstavnostna datoteka iz
ustrezne aplikacije ali možnosti Moj.dat.
Pritisnite <Možn.> → Pošlji prek → Bluetooth, ali
pritisnite <Možn.> → Pošlji vizitko preko → Bluetooth.
Povezovanje
53
››Prejemanje podatkov prek brezžične
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Bluetooth →
pritisnite <V redu> (po potrebi).
Pritisnite <Da>, če želite potrditi, da ste pripravljeni
sprejeti podatke z naprave (po potrebi).
2 Pomaknite se v Način oddaljene SIM ter pritisnite
1 Vnesite kodo PIN za brezžično povezavo Bluetooth in
2
Aktivacija načina oddaljene SIM:
povezave Bluetooth
Prejeti podatki se shranijo v ustrezno aplikacijo ali mapo,
odvisno od njihove vrste. Glasbeni ali zvočni posnetek se na
primer shrani v zvočno mapo, stik pa v imenik.
››Uporaba načina oddaljene SIM
V načinu oddaljene kartice SIM lahko kličete ali sprejemate
klice samo s pomočjo kompleta Bluetooth za prostoročno
telefoniranje v avtomobilu, povezanega prek kartice SIM v
telefonu.
54 Povezovanje
<Možnosti> → Nastavitve.
<Spremeni>.
Za vključitev načina oddaljene SIM povezavo Bluetooth
zaženite iz kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje
v avtomobilu.
Wi-Fi
Naučite se, kako uporabljati brezžične omrežne zmogljivosti
telefona, da se povežete v katero koli brezžično lokalno
omrežje (WLAN), ki je združljivo s standardom IEEE 802.11.
Z internetom ali drugimi omrežnimi napravami se lahko
povežete na vseh območjih, kjer je na voljo dostopna točka
ali brezžična vroča točka.
Telefon uporablja neusklajeno frekvenco in je
namenjen za uporabo v vseh evropskih državah.
Omrežje WLAN se lahko znotraj objektov v EU
uporablja brez omejitev, medtem ko ga v Franciji ni
mogoče uporabljati na prostem.
››Aktivacija omrežja WLAN
V menijskem načinu izberite Aplik. → Wi-Fi → miško.
Omrežje WLAN, ki deluje v ozadju, porablja energijo.
Če želite prihraniti energijo, omrežje WLAN aktivirajte
samo takrat, ko ga potrebujete.
››Povežite se v omrežje WLAN prek Wi-Fi
Protected Setup (WPS)
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Wi-Fi.
2 Pritisnite <Možnosti> → WPS PBC.
3 Pritisnite gumb WPS na dostopni točki v 2 minutah.
Lahko pa tudi vnesete kodo PIN na dostopni točki in
izberete Začni v 2 minutah.
Povezave z osebnim računalnikom
››Iskanje brezžičnega omrežja WLAN in
Naučite se, kako povezati telefon z računalnikom prek
dodatnega računalniškega podatkovnega kable na različne
načine povezovanja USB.
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Wi-Fi → miško.
››Povezovanje s programom Samsung Kies
povezovanje z njim
2
3
4
Telefon samodejno poišče razpoložljiva omrežja WLAN.
Izberite omrežje, s katerim se želite povezati.
Vnesite geslo za omrežje (po potrebi).
Pritisnite miško ali <Poveži>.
Preverite, ali je program Samsung Kies nameščen v
računalniku. Program lahko prenesete s Samsungovega
spletnega mesta (www.samsung.com/kies).
Povezovanje
55
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Povezave z
2
3
4
osebnim računalnikom → Samsung Kies.
], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
Pritisnite [
Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite
večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Zaženite program Samsung Kies ter kopirajte podatke in
datoteke.
››Povezava v obliki shranjevalne naprave
Telefon lahko z računalnikom povežete kot odstranljiv
disk in dostopate do imenika datotek. Če v telefon vstavite
pomnilniško kartico, lahko dostopate tudi do imenika
datotek na pomnilniški kartici, in sicer tako da telefon
uporabite kot bralnik pomnilniških kartic.
1 Če želite prenašati datoteke s pomnilniške kartice ali na
njo, jo vstavite v telefon.
2 V menijskem načinu izberite Nastav. → Povezave z
osebnim računalnikom → Shranjevalna naprava.
], da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3 Pritisnite [
56 Povezovanje
4 Z dodatnim računalniškim podatkovnim kablom povežite
5
6
večnamenski vhod na telefonu in osebni računalnik.
Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu računalnika
prikaže pojavno okno.
Odprite mapo za ogled datotek.
Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.
Orodja
››Zaustavitev alarma
Alarmi
Ko se oglasi alarm:
• Če želite ustaviti alarm, pritisnite <Potrdi>.
• Pritisnite <Dremež>, da utišate alarm za čas dremeža.
Naučite se, kako nastaviti in upravljati alarme za pomembne
dogodke.
››Izključitev alarma
››Nastavitev novega alarma
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Alarmi.
2 Pritisnite <Ustvari>.
3
4
Če je alarm že shranjen, pritisnite <Možn.> → Ustvari
alarm.
Nastavite podrobnosti alarma.
Ko končate, pritisnite miško ali <Shrani>.
Funkcija za samodejni vklop omogoča samodejni
vklop telefona in vključitev alarma ob določenem času,
ko je telefon izklopljen.
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Alarmi.
2 Izberite alarm, ki ga želite izklopiti.
3 Pritisnite <Možn.> → Izključi alarm.
Upravitelj varnostnih kopij
Z upraviteljem varnostnih kopij lahko varnostno kopirate
podatke, kot so sporočila, stiki in opravila, na pomnilniško
kartico ali v mapo Moj.dat. Lahko jih tudi obnovite v telefon.
Orodja
57
››Varnostno kopiranje podatkov
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Upravitelj
2
3
4
varnostnih kopij.
Izberite Varnostno kopiranje.
Izberite kategorijo in element za varnostno kopiranje.
Pritisnite <Varn.kop.>.
››Obnovitev podatkov
2 S tipkami računala lahko opravljate osnovne matematične
operacije.
Pretvornik
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Pretvornik →
način pretvorbe.
2 V ustrezna polja vnesite valute ali mere in merske enote.
1 V menijskem načinu izberite Nastav. → Upravitelj
Slovar
2
3
4
››Preverjanje besed
varnostnih kopij.
Izberite Obnovi.
Izberite kategorijo in elemente za obnovitev.
Pritisnite <Obnovi>.
Računalo
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Računalo.
58 Orodja
Naučite se, kako preveriti besede v slovarju in nastaviti lastno
zbirko besed.
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Slovar.
2 V iskalno polje vnesite besedo.
3 Na seznamu izberite besedo.
Moje datoteke
››Ogled seznama mojega slovarja
››Podprte oblike zapisa datotek
Če želite dodati besedo v slovar, pritisnite <Možnosti> →
Shrani v Moj slovar.
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Slovar.
2 Pomaknite se levo ali desno do možnosti Moj slovar.
3 Na seznamu svojih besed izberite besedo.
››Ogled zgodovine
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Slovar.
2 Pomaknite se levo ali desno do možnosti Zgodovina, da
si ogledate seznam besed, ki ste jih preverili.
Naučite se, kako imeti hiter dostop do svojih slik,
videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in drugih vrst
datotek, ki so shranjene v telefonu ali na pomnilniški kartici.
Vaš telefon podpira naslednje oblike zapisa datotek:
Vrsta
Podprt zapis
Slika
bmp, jpg, gif, png, wbmp
Videoposnetek
mp4, 3gp
Zvok
imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Drugo
vcf, vcs, vnt, jad, jar
Orodja
59
• Nekaterih zapisov datotek telefon morda ne podpira
(odvisno od programske opreme telefona).
• Če je datoteka večja od razpoložljivega pomnilnika,
lahko pride do napake, ko odprete datoteko.
››Ogled datoteke
1 V menijskem načinu izberite Moj.dat. → vrsto datoteke.
2
Mape in datoteke na pomnilniški kartici so označene z
ikono pomnilniške kartice.
Izberite mapo → želena datoteka.
• V mapi Slike si lahko ogledate slike, ki ste jih posneli, in
slike, ki ste jih prenesli ali prejeli od drugih virov.
• V mapi Videoposnetki lahko predvajate
videoposnetke, ki ste jih posneli, in videoposnetke, ki
ste jih prenesli ali prejeli z drugih naprav.
• V mapi Zvoki lahko predvajate vse melodije zvonjenja,
glasbene datoteke in zvočne posnetke, ki ste jih
posneli, vključno z govornimi beležkami in posnetki
FM radia.
• V mapi Druge datoteke si lahko ogledate dokumente
in podatkovne datoteke, vključno z nepodprtimi
datotekami.
Štoparica
1 V menijskem načinu izberite Aplik. → Štoparica.
2 Za vklop štoparice pritisnite <Začni>.
3 Če želite izmeriti čas krogov, pritisnite miško.
4 Ko končate, pritisnite <Ustavi>.
5 Če želite izmerjene čase izbrisati, pritisnite <Ponast.>.
Med merjenjem časa krogov se shranjuje interval
med izmerjenimi krogi. Če želite preveriti interval, se
pomaknite levo ali desno do možnosti Krog.
60 Orodja
Časovnik
1
2 Nastavite dolžino časa za odštevanje.
3 Če želite začeti z odštevanjem, pritisnite <Začni>.
V menijskem načinu izberite Aplik. → Časovnik.
4
Medtem ko časovnik odšteva v ozadju, lahko vi
uporabljate druge funkcije. Pritisnite <Nazaj> ali
[
] → <Da> in tako lahko dostopate do ostalih
aplikacij.
Ko se čas izteče, pritisnite <V redu> za zaustavitev
opozorila.
Svetovna ura
Naučite se, kako preveriti čas v drugi regiji in nastaviti prikaz
svetovnih ur na zaslonu.
››Nastavitev svetovne ure
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Svetovna ura.
2 Pritisnite miško.
3 Pomaknite se do želenega časovnega pasu in pritisnite
4
5
<Dodaj>.
Svetovna ura je nastavljena kot druga ura.
Če želite uporabiti poletni čas, se pomaknite do ure in
pritisnite <Možnosti> → Poletni čas je vključen.
Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2
do 4.
››Dodajanje svetovne ure na zaslon
S pripomočkom dvojnega prikaza ur lahko nastavite prikaz
časa v dveh različnih časovnih pasovih na zaslonu.
Orodja
61
Ko nastavite svetovne ure:
1 V menijskem načinu izberite Organiz. → Svetovna ura.
2 Pomaknite se do želenega časovnega pasu in pritisnite
<Možnosti> → Nastavi kot drugo uro.
3 V menijskem načinu izberite Nastav. → Zaslon →
Pametna domača stran.
4 Pomaknite se levo ali desno do možnosti Pametno
mirovanje.
5 Pritisnite <Uredi> → Dvojna ura.
6 Pritisnite <Možn.> → Shrani.
7 Pritisnite miško.
62 Orodja
Nastavitve
Dostop do menija Nastavitve
1 V menijskem načinu izberite Nastav.
2 Izberite kategorijo nastavitev in možnost.
3 Prilagodite nastavitve in pritisnite <Shrani> ali miško.
Zvočni profili
Izberite zvočni profil za uporabo ali pa v profilih po želji
prilagodite možnosti zvoka.
Zaslon
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za nadzor zaslona in
uporabo osvetlitve telefona ter jih spreminjate.
• Ozadje: izberite ozadje za zaslon v pripravljenosti.
• Tema: izberite barvno temo za zaslone menija.
• Pametna domača stran: spremenite prikaz zaslona v
pripravljenosti ali prilagodite pametno domačo stran.
• Slog pisave: izberite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Zaslon za klicanje: prilagodite zaslon za klicanje.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Osvetlitev: izberite, koliko časa naj telefon počaka, preden
se izključi osvetlitev zaslona.
• Učinek prehoda: nastavite prikaz animacije na telefonu ob
preklopu med okni.
Nastavitve
63
Ura in datum
Klic
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za nadzor prikaza ure in
datuma v svojem telefonu ter jih spreminjate.
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za nadzor klicnih funkcij
telefona ter jih spreminjate:
• Vsi klici: prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
• Glasovni klic: prilagodite nastavitve za glasovne klice.
• Ponarejen klic: prilagodite nastavitve za ponarejene klice.
► str. 29
Telefon
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za nadzor splošnih
nastavitev telefona ter jih spreminjate:
• Jezik: izberite jezik za besedilo na zaslonu in način vnosa
besedila.
• Bližnjice Qwerty: prilagodite bližnjice tipkovnice Qwerty.
► str. 22
• Samodejno zaklepanje tipkovnice: nastavite, da telefon
samodejno zaklene tipkovnico.
• Občutljivost optične miške: nastavite občutljivost miške.
64 Nastavitve
Koš
Aktivirajte koš za obnovitev podatkov, ki ste jih zbrisali, ali jih
trajno odstranite. ► str. 23
Upravitelj varnostnih kopij
Varnostno kopirajte oz. obnovite podatke, kot so sporočila,
stiki in opravila. ► str. 57
Varnost
• Spremeni PIN2: sprememba kode PIN2, ki se uporablja za
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za varovanje telefona in
podatkov ter jih spreminjate:
• Zaklep telefona: vključitev ali izključitev funkcije zaklepa
telefona, ki pred uporabo telefona zahteva geslo.
• Zaklepanje SIM: vključitev ali izključitev funkcije
zaklepanja SIM, ki pred menjavo kartice SIM zahteva geslo.
• Zaklepanje PIN: vključitev ali izključitev funkcije zaklepa
PIN, ki pred uporabo telefona zahteva PIN.
• Zaklepanje - zasebnost: različne vrste podatkov lahko
označite kot zasebne; če želite priti do njih, je treba vnesti
geslo telefona.
• Način predpisanih številk: vključitev ali izključitev načina
FDN za omejitev klicev samo na številke na seznamu FDN.
• Spremeni geslo: sprememba gesla telefona.
• Spremeni PIN: sprememba kode PIN, ki jo uporabljate za
dostop do podatkov kartice SIM.
• Mobilni sledilnik: vključitev in izključitev funkcije
zaščito primarne kode PIN.
mobilnega sledilnika, ki vam pomaga poiskati telefon, če
ga izgubite ali vam je ukraden. ► str. 24
Povezave z osebnim računalnikom
Izbira načina USB, ki naj bo uporabljen, ko prek vmesnika USB
povežete telefon z računalnikom. ► str. 55
Omrežje
Tukaj lahko dostopate do nastavitev za nadzor tega, kako
vaš telefon izbira omrežja in se povezuje z njimi, ter jih
spreminjate:
• Izbira omrežja: nastavitev metode izbire omrežja na
samodejno ali ročno.
• Povezave: nastavitev profilov povezave za uporabo pri
omrežnih funkcijah.
Nastavitve
65
Pomnilnik
Ponastavi
Tukaj lahko dostopate do naslednjih nastavitev za nadzor
uporabe pomnilnika telefona ter jih spreminjate:
• Pomnilniška kartica: dostop do podrobnosti o
pomnilniški kartici in nastavitev vidnosti Bluetooth za
datoteke na pomnilniški kartici. Prav tako lahko formatirate
pomnilniško kartico ali pa spremenite njeno ime.
Če formatirate pomnilniško kartico, s kartice trajno
izbrišete vse izbrane podatke.
ponastavitev različnih nastavitev na tovarniško privzete
vrednosti. Izberite, katere nastavitve želite ponastaviti. Če
želite ponastaviti nastavitve, vnesite geslo telefona.
• Stanje pomnilnika: prikaz zasedenega in razpoložljivega
pomnilnika za različne vrste datotek.
• Privzeti pomnilnik: izbira mesta pomnilnika, ki bo v
uporabi pri prenosu podatkov, snemanju fotografij in
videoposnetkov ali snemanju govornih beležk.
• Počisti pomnilnik telefona: brisanje izbranih podatkov iz
pomnilnika telefona.
66 Nastavitve
Odpravljanje težav
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave,
se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh
kod:
Koda
Geslo
PIN
PUK
Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
Ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave,
morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za
napravo.
Pri prvi uporabi naprave ali če je vključena
zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko
PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM. To
funkcijo lahko izključite v meniju Zaklepanje
PIN.
Kartica SIM je blokirana; to se običajno zgodi,
če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite
kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
Koda
Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:
PIN2
Ko dostopate do menija, za katerega
potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM. Za podrobnejše
informacije se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Storitev ni na
voljo« ali »Napaka omrežja«
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na
drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine.
Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Odpravljanje težav
67
Klici so zavrnjeni
Sogovornik vas ne sliši
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite povezavo z omrežjem. Premaknite
se na drugo mesto in poskusite znova.
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno
Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena
omejitev klicev.
Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena
omejitev klicev.
priključena.
Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali
sprejemom, lahko izgubite sprejem. Premaknite se na
drugo mesto in poskusite znova.
Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne
poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna
številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali ste za številko želene osebe morda nastavili
omejitev klicev.
68 Odpravljanje težav
Naprava piska, ikona baterije pa utripa
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave
napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilno ali pa se naprava
izklaplja
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena
priključka obrišite s čisto, mehko krpo in poskusite znova
napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite
v skladu s predpisi in vstavite novo baterijo (za ustrezna
navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne
odloke).
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa
uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča
na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali
delovanje naprave.
Odpravljanje težav
69
Varnostni napotki
Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ga je odobril
proizvajalec
Če želite preprečiti možnost telesnih poškodb in okvar naprave, pred uporabo
naprave preberite vse spodnje informacije.
Ne uporabljajte naprave med nevihto
Opozorilo: Preprečite možnost električnega
udara, požara ali eksplozije
Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte
Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih
kablov oziroma vtičev
Napajalnega kabla ne prijemajte z mokrimi rokami, polnilnika
pa ne poskušajte izklopiti tako, da ga vlečete za kabel
Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne
poškodujete
Naprave med polnjenjem ne uporabljajte, prav tako pa je ne
prijemajte z mokrimi rokami
Baterije ali napajalnika ne izpostavljajte kratkemu stiku
Pazite, da vam polnilnik in baterija ne padeta na tla in da ju ne
izpostavljate udarcem
70 Varnostni napotki
Vaša naprava se lahko poškoduje, povečano pa je tudi tveganje električnega
udara.
Za varno odlaganje litij-ionskih baterij se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni
center.
Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno
• Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung
in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljivih baterij in
polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
• Praznih baterij ali izrabljenih naprav ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije ali
naprave odvrzite v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.
• Baterij ali naprav nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr.
mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se
preveč segrejejo.
• Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte
visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in
pregretje.
Zavarujte napravo, baterije in polnilnike pred morebitnimi
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
• Ekstremne temperature lahko povzročijo deformacijo naprave ter zmanjšajo
zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterij.
• Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči
povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično
začasno ali trajno okvaro baterij.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.
Pozor: Če uporabljate napravo v omejenih
območjih, upoštevajte vsa varnostna opozorila
in predpise
Kjer je uporaba naprave prepovedana, jo izklopite
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini srčnega
spodbujevalnika
• Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega
spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
• Če je uporaba naprave nujna, jo uporabljajte na razdalji več kot 15 cm od
srčnega spodbujevalnika.
• Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte
napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
Naprave ne uporabljajte v zdravstvenih ustanovah ali v bližini
medicinske opreme, ki uporablja radiofrekvenčne signale
Če uporabljate kakršno koli medicinsko opremo, se v povezavi z varno uporabo
radiofrekvenčne opreme obrnite na proizvajalca te opreme.
Če uporabljate slušne pripomočke, se v povezavi z motnjami
radiofrekvenčnih signalov obrnite na proizvajalca te opreme
Upoštevajte vse predpise, ki prepovedujejo uporabo mobilne naprave v
določenem območju.
Delovanje nekaterih slušnih pripomočkov je lahko moteno zaradi
radiofrekvenčnih signalov naprave. V povezavi z varno uporabo slušnih
pripomočkov se obrnite na proizvajalca.
Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih
elektronskih naprav
Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije
Večina elektronskih naprav uporablja radiofrekvenčne signale. Uporaba naprave
lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.
• V okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije, napravo izklopite in ne
odstranjujte baterije.
• Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo
naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
Varnostni napotki
71
• Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v
bližini goriv in kemikalij, in območij miniranja.
• Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v
istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.
Kadar potujete z letalom, napravo izklopite
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Uporaba naprave lahko povzroči
motnje v delovanju elektronskih naprav za navigacijo letala.
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v
delovanju elektronskih naprav v motornem vozilu
Radiofrekvenčni signali naprave lahko povzročajo motnje v delovanju
elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na
proizvajalca.
Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise
v povezavi z uporabo mobilne naprave med
upravljanjem vozila
Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar
vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo
zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih
uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:
• Uporabljajte pripomoček za prostoročno telefoniranje.
72 Varnostni napotki
• Dobro spoznajte napravo in vse njene funkcije, kot je na primer hitro izbiranje
in vnovična vzpostavitev klica. S temi funkcijami lahko prihranite čas,
potreben za vzpostavljanje ali prejemanje klicev z mobilno napravo.
• Naprava naj bo v vašem dosegu. Dostop do brezžične naprave naj bo
neoviran, ob tem pa vedno glejte na cesto. Če dohodni klic prejmete ob
neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
• Osebi na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite. V gostem prometu
ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, sodra, sneg,
poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
• Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih številk. Zaradi zapisovanja
opravil ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši
prednostni nalogi – varni vožnji.
• Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo
ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo
na mestu. Če morate klicati med vožnjo, vnesite le nekaj številk, poglejte na
cesto in v ogledala ter nato nadaljujte.
• Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvračajo pozornost od
vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno
zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.
• Napravo lahko uporabite tudi za klice pomoči. V primeru požara, prometne
nesreče ali nujne zdravstvene pomoči pokličite lokalno telefonsko številko
za nujno pomoč.
• Uporabite napravo za pomoč ljudem v stiski. Če ste priča prometni nesreči,
kriminalnemu dejanju ali drugi izredni situaciji, v kateri so ogrožena življenja,
pokličite lokalno telefonsko številko za nujno pomoč.
• Po potrebi pokličite AMZS ali drugo posebno telefonsko številko za pomoč
na cesti. Če opazite vozilo v okvari, ki ne ovira prometa, pokvarjeno prometno
signalizacijo, manjšo prometno nesrečo brez ranjenih ali pa ukradeno vozilo,
pokličite AMZS ali drugo telefonsko številko za pomoč na cesti.
Pravilno ravnanje z mobilno napravo in njena
uporaba
Naprava naj ne pride v stik s tekočinami
Naprave ne hranite na vročem ali hladnem mestu. Napravo
uporabljajte v okoljih s temperaturo od –20 do 50 °C
• Če napravo pustite v zaprtem vozilu s temperaturo do 80 °C, lahko eksplodira.
• Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (na primer na
armaturni plošči avtomobila).
• Baterijo shranjujte v okoljih s temperaturo od 0 do 40 °C.
Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so
kovanci, ključi ali ogrlice
• Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja.
• Če napravo zmočite, odstranite baterijo, ne da bi vklopili napravo. Napravo
• Naprava se lahko deformira ali okvari.
• Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.
• Tekočine povzročijo spremembo barve nalepke, ki označuje nevarnost okvar
Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj
obrišite s krpo in jo odnesite v servisni center.
zaradi vode v notranjosti naprave. Če nastopi okvara naprave zaradi stika z
vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
Naprave ne uporabljajte in ne hranite v prašnem ali umazanem
okolju
Prah lahko povzroči nepravilno delovanje naprave.
Napravo polagajte samo na ravne površine
Če naprava pade, se lahko poškoduje.
• Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo
pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
• Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne,
telefonske in druge kartice, ter letalske karte.
• Naprave ne shranjujte v torbici ali dodatni opremi z magnetnimi zapirali in je
ne izpostavljajte magnetnim poljem dalj časa.
Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic,
vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod
• Baterija lahko začne spuščati.
• Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.
Varnostni napotki
73
Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate
udarcem
• Zaslon naprave se lahko poškoduje.
• Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa
se lahko poškodujejo njeni deli.
Bliskavice ne uporabljajte preblizu oči ljudi ali živali
Uporaba bliskavice lahko povzroči začasno izgubo vida ali poškodbe oči.
Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika
• Baterij ne polnite dalj kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
• Nerabljene baterije se čez nekaj čas izpraznijo, tako da jih je treba pred
uporabo znova napolniti.
• Če naprave ne polnite, izklopite polnilnik z vira napajanja.
• Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Uporabljajte samo baterije, polnilnike, dodatno opremo in
pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec
• Uporaba drugih baterij ali polnilnikov lahko skrajša življenjsko dobo naprave
ali povzroči nepravilno delovanje naprave.
• Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja
dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.
74 Varnostni napotki
Naprava in baterija ne sme priti v stik z usti
• V nasprotnem primeru lahko pride do okvare naprave ali eksplozije.
• Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.
Ko govorite v napravo:
• Napravo držite pokončno, kot bi uporabljali običajno telefonsko slušalko.
• Govorite neposredno v mikrofon.
• Ne dotikajte se vgrajene antene naprave. Stik z anteno lahko zmanjša
kakovost klica ali povzroči, da naprava oddaja več radiofrekvenčnih signalov,
kot je potrebno.
• Napravo držite sproščeno, tipke pritiskajte rahlo in uporabljajte posebne
funkcije, ki omogočajo pritiskanje manjšega števila tipk (na primer predloge
in predvidevanje besedila), med uporabo pa pogosto delajte premore.
Zaščitite svoj sluh
• Prekomerna izpostavitev glasnim zvokom lahko povzroči
okvare sluha.
• Glasni zvoki med vožnjo lahko odvrnejo pozornost in
povzročijo nesrečo.
• Pred priključevanjem ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte
glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte
najmanjšo potrebno glasnost.
Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite
previdni
Čiščenje naprave:
Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih
poškodb in poškodb drugih.
• Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
• Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
• Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov.
Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali okoli pasu
Če je zaslon počen ali razbit, ne uporabljajte naprave
Če padete, lahko poškodujete napravo.
Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz. Napravo
odnesite v popravilo v Samsungov servisni center.
Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte
• Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo
proizvajalca. Če je naprava potrebna popravila, jo odnesite v Samsungov
servisni center.
• Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako
povzročite eksplozijo ali požar.
Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na
napravo
Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno
delovanje. V primeru, da ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko
to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte
uporabljati izdelek in se obrnite na vašega zdravnika.
Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim
namenom
Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih
Napravo hranite izven dosega otrok
Naprava ni igrača. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, saj lahko
poškodujejo sebe, druge in napravo ter vam s klicanjem povzročijo stroške.
Mobilne naprave in opremo namestite previdno
• Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu)
varno pritrjene.
• Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju napihnjenosti zračne
blazine, oziroma v njegovi bližini. Če je v vozilu brezžična oprema nepravilno
nameščena, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude
telesne poškodbe.
Varnostni napotki
75
Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje
Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, ga lahko s tem poškoduje
in razveljavi garancijo proizvajalca.
S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte previdno
• Med prenosom ali dostopom do podatkov ne odstranjujte kartice iz naprave,
saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali napravo.
• Kartice zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom
drugih naprav.
• Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi
predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.
Omogočite dostop do storitev v sili
V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo.
Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za
stik z osebjem za nujno pomoč.
Naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov
Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov.
76 Varnostni napotki
Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption
Rate)
Naprava je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddaja radijska in
telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih naprav,
ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR)
2 W/kg.
Mejna vrednost, zabeležena pri preizkušanju tega modela, je 0,603 W/kg.
Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je
naprava izdelana tako, da oddaja samo radiofrekvenčno energijo, potrebno
za prenos signala do najbližje bazne postaje. Naprava samodejno oddaja nižje
vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost
radiofrekvenčni energiji.
Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost naprave z
Direktivo o evropski radijski in telekomunikacijski terminalski & opremi (R&TTE).
Če želite več informacij o vrednosti SAR in povezanimi standardi EU, obiščite
Samsungovo spletno mesto.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo
svoje sisteme zbiranja.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni
polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje
ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te
izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek
kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega
odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da
baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za
kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro,
kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC
2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo
zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov
prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Varnostni napotki
77
Zavrnitev odgovornosti
Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so
zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/
ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na
voljo izključno za osebno in neprofitno rabo.
Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki
storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate
s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati,
kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati,
izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen
če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.
»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG
ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO
PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA
JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO
ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA
NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI
KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V
NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI
POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO
KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO
ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI
ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI
V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH
ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI
78 Varnostni napotki
STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O
MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«
Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na
noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za
katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek
omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez
omejevanja splošne veljavnosti zavrnitve odgovornosti Samsung eksplicitno
zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitev ali začasno ustavitev katere koli
vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami
morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.
Kazalo
alarmi
izključitev 57
ustvarjanje 57
zaustavitev 57
baterija
polnjenje 11
vstavljanje 10
beležke
ogled 48
ustvarjanje 48
besedilna sporočila
ogled 34
pošiljanje 32
besedilne beležke 47
Bluetooth
aktiviranje 52
iskanje naprav in seznanjanje z
njimi 52
način oddaljene SIM 54
pošiljanje podatkov 53
prejemanje podatkov 54
čas in datum, nastavitev 21
čas klica 31
časovnik 61
dnevnik klicev 30
dnevnik sporočil 30
dostopne kode 67
e-pošta
nastavitev računov 33
nastavljanje profilov 33
ogled 35
pošiljanje 34
FM radio
poslušanje 41
shranjevanje postaj 42
fotoaparat
fotografiranje 39
snemanje videoposnetkov 39
fotografije
ogled 60
snemanje 39
glasba
predvajanje 40
Kazalo
79
glasovni klici
klicanje 27
sprejem 27
uporaba možnosti 28
Google 50
govorne beležke
predvajanje 48
snemanje 48
igre Java
predvajanje 43
prenašanje 42
imenik
iskanje stikov 45
nastavitev priljubljenih številk 45
ustvarjanje skupin 45
ustvarjanje stikov 44
ustvarjanje stikov FDN 46
internet
glejte spletni brskalnik
80 Kazalo
kartica SIM
vstavljanje 10
zaklepanje 24
klici
klicanje 27
mednarodne številke 28
opravljanje ponarejenih klicev 29
prikaz neodgovorjenih klicev 28
sprejem 27
uporaba možnosti med
glasovnimi 28
zavrnitev 27
koledar
ogled dogodkov 46
ustvarjanje dogodkov 46
mobilni sledilnik 24
način FDN
aktiviranje 30
ustvarjanje stikov FDN 46
način predpisanih številk 30
odpiranje embalaže 9
opravila
ogled 47
ustvarjanje 47
ozadje 22
pomnilniška kartica
formatiranje 15
odstranjevanje 14
vstavljanje 13
ponarejeni klici 29
povezave z osebnim računalnikom
Samsung Kies 55
shranjevalna naprava 56
predvajalnik glasbe
dodajanje datotek 40
predvajanje glasbe 40
ustvarjanje seznamov
predvajanja 41
prenašanje
igre Java 42
pretvornik 58
računalo 58
samodejna zavrnitev 29
snemalnik zvoka 48
spletni brskalnik
brskanje po spletnih straneh 49
dodajanje zaznamkov 50
nastavljanje profilov 49
sporočila
dostop do telefonskega
predala 35
nastavitev e-poštnih profilov 33
nastavitev e-poštnih računov 33
nastavljanje profilov MMS 32
ogled besedilnih sporočil 34
ogled e-pošte 35
ogled večpredstavnostnih
sporočil 34
pošiljanje besedilnih 32
pošiljanje e-pošte 34
pošiljanje sporočil v sili 36
pošiljanje večpredstavnostnih 32
uporaba predlog 35
upravljanje 36
sporočila v sili 36
stiki
iskanje 45
ustvarjanje 44
stroški klica 31
svetlost, zaslon 22
svetovna ura
nastavitev dvojnega prikaza 61
ustvarjanje 61
štoparica 60
telefon
indikatorske ikone 19
nastavitve 63
prikaz 16
prilagajanje 20
tipke 17
vklop in izklop 16
zaklepanje 23
telefonski predal 35
tihi profil 21
upravitelj datotek 59
večpredstavnostna sporočila
nastavljanje profilov 32
ogled 34
pošiljanje 32
videoposnetki
predvajanje 60
snemanje 39
Kazalo
81
vnos besedila 25
vrvica 15
zaklepanje s kodo PIN 24
zaklepanje telefona 23
zaslon menija 20
zvočni profili 21
zvok tipk
glasnost 21
82 Kazalo
Izjava o skladnosti
Informacije o izdelku
Za naslednji
Izdelek : GSM BT/Wi-Fi Mobilni Telefon
Model(e) : GT-S3350
ter Deklaracijo (2011/65/EU) o omejitvah uporabe določenih nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi.
Postopek za ocenitev skladnosti, ki je omenjen v 10. členu in podrobneje v Prilogi
IV Direktive 1999/5/ES, je izveden pod nadzorom naslednjih obveščenih organov:
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Predstavnik v EU
Deklaracija in veljavni standardi
Izjavljamo, da je zgoraj naveden izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami Direktive
o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi (1999/5/ES) zaradi
uporabe:
VarnostEN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.12.07
(mesto in datum izdaje)
Joong-Hoon Choi / Direktor laboratorija
(ime in podpis pooblaščene osebe)
* To ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov in telefonsko številko Servisnega centra
Samsung najdete na garancijskem listu, lahko pa kontaktirate prodajalca, kjer ste kupili
svoj izdelek.
Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in
vašega operaterja omrežja.
www.samsung.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-33317A
Slovenian. 02/2013. Rev. 1.2
Download PDF

advertising