Samsung | HT-A100 | Samsung HT-A100 Navodila za uporabo

HT-A100
HT-A100C
HT-A100W
Digitalni sistem
za domači kino
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register
Code No. AH68-02056G
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i*2-*3 *2-*3
2008-02-02 오후 12:34:55
varnostni podatki
Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik
HT-A100/A100C/A100W v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-AUDIO, DVDVIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVDR/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.
VARNOSTNA OPOZORILA
Združljiv z DVD-Avdio
Preizkusite vrhunsko kakovost zvoka s standardom DVD-Avdio.
Vgrajeni 24-bitni/192-kiloherčni digitalno-analogni pretvornik omogoča predvajanje izjemno kakovostnega zvoka,
tako glede dinamičnega razpona kot tudi čistosti in natančnosti zvoka pri nizkih in visokih frekvencah.
Podpora funkcije USB HOST
Domači kino omogoča s funkcijo USB HOST povezavo in predvajanje z zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer
s predvajalnikov MP3, pomnilnikov USB flash itd.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nova oblika tehnologije dekodiranja večkanalnih avdio signalov in nadgradnja tehnologije Dolby
Pro Logic.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-A100/A100C/A100W se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu
ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
HT-A100/A100C/A100W se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.
Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu
HT-A100/A100C/A100W omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG, DVD ali plošč in nastavitev slike
za ozadje.
HDMI
HDMI omogoča istočasen prenos DVD video in avdio signalov ter zagotavlja bolj ostro sliko.
Funkcija AV SYNC
Če je enota povezana z digitalnim TV, lahko posnetek zaostaja za zvokom.
V tem primeru lahko nastavite čas zakasnitve zvoka, da sinhronizirate zvok s posnetkom.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s
HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo
funkcijo Anynet+.)
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
HDMI kabel
2
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i2-3 2-3
FM-antena
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER Izdelek
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
IzdelekO LASER CLASE 1
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko
povzroči udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR : NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI
ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto
dostopen, iz vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih
s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove
življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so
označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno
predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne poslediČe in vplive na
okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno
predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni
občinski urad. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje
na kupoprodajni pogodbi. Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
KAJ JE VKLJUČENO
Video kabel
SLV
lastnosti
Uporabniški priročnik
Daljinski upravljalnik
/ Baterije (velikost AAA)
3
2008-02-02 오후 12:35:01
PREVIDNOSTNI UKREPI
vsebina
SLV
varnostni podatki
LASTNOSTI
2
Kaj je vključeno
VARNOSTNI PODATKI
3
4
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
ZAČETEK
7
8
8
8
9
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Predvajalne plošče
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
Avtorska zaščita
Vrste snemalnih plošč
OPIS
10
11
Sprednja plošča
Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
12
14
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika
PRIKLJUČKI
16
18
20
21
23
Priklop zvočnikov
Priključitev video izhoda na TV sprejemnik
Funkcija HDMI
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
Priklop FM-antene
25
26
27
28
30
38
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
Predvajanje datotek JPEG
Predvajanje datotek DivX
Uporaba funkcije predvajanja
Predvajanje predstavnostnih datotek z
uporabo funkcije USB Host
2
3
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki
na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli
enote za ustrezno prezračevanje (7.5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte
nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v
stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti,
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
7
10
12
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom
toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
16
PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI
DOMAČI KINO
24
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja
(npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za
industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride
do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času,
pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
4
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i4-5 4-5
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju
nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
PREDVAJANJE
25
5
2008-02-02 오후 12:35:03
začetek
NASTAVITEV SISTEMA
40
40
41
42
44
44
45
45
45
RADIO
46
PRIROČNE FUNKCIJE
47
46
46
Poslušanje radia
Prednastavitev radijskih postaj
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Ikona
Funkcija časovnika za izklop
Prilagoditev osvetlitve zaslona
Izklop zvoka
V-SOUND (NAVIDEZNI ZVOK)
Funkcija navidezne slušalke
Razlaga
DVD
B
A
G
D
M
47
47
47
48
48
Izraz
M
● ZAČETEK
42
43
43
Nastavitev jezika
Nastavitev vrste televizijskega zaslona
Nastavitev starševskega nadzora
(stopnja nastavitve)
Nastavitev gesla
Nastavitev ozadja
Način izbire ene izmed treh pripravljenih
nastavitev ozadja
Način predvajanja DVD-plošče
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona
(DRC)
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike
(AV SYNC)
Nastavitev HDMI-zvoka
P.BASS
SLV
vsebina
Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
CD
Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
MP3
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
JPEG
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
DivX
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVDR/RW,
CD-R ali CD-RW)
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
 V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD (
)" za plošče DVD-VIDEO, DVDAVDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu. Kjer je mišljen specifičen
tip DVD-ja, je posebej označeno.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče
predvajati.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
49
IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO
USB HOST
51
DODATEK
52
6
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i6-7 6-7
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
51
51
51
Digitalni fotoaparat
USB-pomnilniški disk
MP3-predvajalnik
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 49–50.)
Avtorske pravice
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
52
53
Opozorila glede hranjenja in ravnanja s
ploščami
Specifikacije
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati
brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
7
2008-02-02 오후 12:35:07
začetek
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby
Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo
vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.
1
~ 6
Posneti signali
Velikost plošče
12 Cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 Cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
❖ Plošče CD-R MP3
PREDVAJALNE PLOŠČE
Znamka
(logotip)
❖ Plošče CD-R
AUDIO + VIDEO
Najdaljši čas predvajanja
pribl. 240 minut (enostranska)
pribl. 480 minut (enostranska)
pribl. 80 minut (enostranska)
pribl. 160 minut (enostranska)
12 Cm
74 minut .
8 Cm
20 minut .
12 Cm
74 minut .
8 Cm
20 minut .
NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM in DVD-ROM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "mp3".
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa
morda ne bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot
visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.
● ZAČETEK
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata
regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka
predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
Vrsta plošče
SLV
VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ
❖ Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "jpg".
• Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih
znakov (. / = +).
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo
mogoč.
❖ Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
AVTORSKA ZAŠČITA
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s
televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko
zaščitenih DVD-plošč.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za
domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision
Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
8
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i8-9 8-9
• Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje
datoteke DivX, ki
jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
• Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran
"www.divxnetworks.net".
9
2008-02-02 오후 12:35:08
opis
1
2 3
4
SLV
ZADNJA PLOŠČA
5
SPREDNJA PLOŠČA
7 8
9
● OPIS
8
7
6
10
11
12
GUMB POWER ( )
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN
PRESKOK NAZAJ ( )
PLADENJ ZA PLOŠČE
Gumb STOP (¦)
GUMB OPEN
Gumb PLAY/PAUSE (
FUNKCIJSKI GUMB
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR
IN PRESKOK NAPREJ( )
10
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i10-11 10-11
)
Uravnavanje glasnosti
10
Priključek AUX IN1
11
Priključek za slušalke
12
USB-vrata
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 2,1-KANALNI ZVOČNIK
Priključite sprednji, srednji, zadnji in nizkotonski zvočnik.
PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika
(VIDEO OUT).
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT
(KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
PRIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)
S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na vhodni priključek
HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih
slikah.
KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75Ω
Priključite na anteno FM.
PRIKLJUČEK ZA VHOD ZUNANJE
DIGITALNE OPTIČNE NAPRAVE
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
PRIKLJUČKI AUX IN 2
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videorekorder).
HLADILNI VENTILATOR
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka
zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.
11
2008-02-02 오후 12:35:10
1
Gumb DVD RECEIVER
18
Gumb PORT
2
Gumb TV
19
Gumb TV/VIDEO
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
3
Gumb POWER
20
Gumb EJECT
4
Številski gumbi (0~9)
21
Gumb CANCEL
5
Gumb REMAIN
22
Gumb PAUSE
3
17
6
Gumb STEP
18
19
7
Gumba za pomikanje med
nastavljenimi radijskimi postajami in
posnetki na plošči
20
24
Gumb TUNING/CH
8
Gumb VOLUME
25
Gumb MUTE
9
Gumb MENU
26
Gumb RETURN
10
Gumb AUDIO
27
Gumb Cursor/ENTER
11
TUNER MEMORY,
gumb SD (standardna definicija)/
HD (visoka definicija)
28
Gumb SUBTITLE
12
Gumb LOGO
29
Gumb EXIT
13
V-SOUND (navidezni zvok),
gumb V-H/P (navidezna slušalka)
30
Gumb INFO
31
Gumb REPEAT
14
Gumb P.BASS
32
Gumb ZOOM
15
Gumb SLEEP
33
Gumb DIMMER
16
Gumb SLOW, MO/ST
4
5
6
7
21
22
23
8
24
DVD
17
9
25
26
23
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1
2
SLV
daljinski upravljalnik
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumb SEARCHs
Gumb DVD
Gumb TUNER
Gumb AUX
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
27
28
10
29
11
30
12
13
14
15
16
31
32
33
12
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i12-13 12-13
1. Odstranite pokrovček
v smeri puščice na
sliki.
M
2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA
3. Ponovno namestite
tako, da se oznake polarnosti ujemajo
pokrovček.
(+ in –).
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:




Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
13
2008-02-02 오후 12:35:12
NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb POWER vnesite kodo, ki ustreza
vaši znamki TV sprejemnika.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih
vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.
Primer : za televizor Samsung
Pritisnite in zadržite gumb POWER ter z numeričnimi
tipkami vnesite 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe
TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številske
gumbe (0–9).
M
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki
so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
 Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto
deloval samo na televizorjih Samsung.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7
metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do
30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
14
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i14-15 14-15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Znamka
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
Znamka
Št.
Znamka
Znamka
56, 57, 58
44
MTC
18
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
Classic
03
55
Proton
40
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
Croslex
62
60
Sampo
40
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
Curtis Mates
59, 61, 63
59, 60, 98
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
Dynasty
03
66 Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
Funai
03
69
Spectricon
01
Futuretech
03
70
SSS
18
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
Inkel
45
74
Techwood
18
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
JVC
70
76
TMK
18, 40
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 82
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 83
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
Matsui
54
85
Zonda
01
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v
način TV.
Št.
1
2
3
SLV
daljinski upravljalnik
Seznam kod za različne znamke televizorjev
15
2008-02-02 오후 12:35:15
priključki
SLV
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina
na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači
kino.
• Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z
barvami priključnih vtičnic.
Črna
Rdeča
● PRIKLJUČKI
PRIKLOP ZVOČNIKOV
L
SW
R
2,5- do 3-kratna velikost TV-zaslona
Sprednji zvočnik
(D)
Sprednji zvočnik (L)
Nizkotonski
Postavitev digitalnega domačega kina
Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2.5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3.5–4 metre)
Sprednja zvočnika ei ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju
pomaknite malo bližje proti sebi.
J
16
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i16-17 16-17
poškoduje.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega
zvočnika potiskali rok ali predmetov.
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.
* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje
zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko
 Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
M
 Če zvočnik postavite blizu televizorja lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja,
moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
17
2008-02-02 오후 12:35:17
PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK
TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko
je predvajalnik vključen.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni
priključek HDMI, prikazuje žive slike.
• Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se
televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale
(v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo
se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje
pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
NAČIN 2
NAČIN 1
(priložena)
1. NAČIN : HDMI
S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV
sprejemniku.
● PRIKLJUČKI
• Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu
pojavi občasno šumenje.
NAČIN 3
(priložena)
SLV
priključki
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se
s DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD
itd.) in prikazovalno napravo
(TV, projektor itd.) Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščeno
kopiranje.
• Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij
s funkcijo Anynet+.
- Če ima vaša Samsungova televizija logotip n, potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se
bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj
vključila in preklopila na način HDMI.
2. NAČIN : Komponentni video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni
priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.
3. NAČIN : Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico
VIDEO IN na TV sprejemniku.
M
 Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.
 Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino
upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih
SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
 Preverite, ali ima vaš televizor logotip n. Če ima logotip n, podpira funkcijo
Anynet+.
18
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i18-19 18-19
19
2008-02-02 오후 12:35:21
priključki
SLV
PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT
AUX1: Priključitev zunanje komponente/MP3 predvajalnika
FUNKCIJA HDMI
Komponente kot je npr. MP3 predvajalnik
Resolution Selection (Izbira ločljivosti)
Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.
● PRIKLJUČKI
V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna
ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem upravljalniku.
• Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti:
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka
ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.
Privzeta nastavitev HDMI-izhoda je 576p (480p).
M
 Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
 Če je naprava povezana s televizorjem preko
HDMI-priključka, ne oddaja kompozitnega in
komponentnega signala.
 Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala
televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
Kaj je HDMI (večpredstavnostni
vmesnik visoke ločljivosti)?
Ta naprava DVD-video signal
oddaja v digitalni obliki brez
pretvorbe v analogno. Digitalne
slike bodo ostrejše, če video in
televizor povežete s HDMI-kablom.
Avdio kabel
(ni priložen)
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung
tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih
SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
1. Za povezavo glavne enote sistema za domači kino in TV sprejemnika Samsung uporabite HDMI
kabel. (Glejte stran 18)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+.(Za več informacij si
S funkcijo Anynet+
oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
S pritiskom na gumb Play na daljinskem
• Domači kino lahko upravljate z daljinskim
upravljalniku TV sprejemnika Samsung
upravljalnikom TV sprejemnika. (Razpoložljivi gumbi
lahko upravljate to enoto, vključite TV
daljinskega upravljalnika televizorja : gumbi ,
,
sprejemnik ali gledate film.
,
, ▲, ▼ in ◄, ► gumbi, ~
gumbi)
Če izberete TV
Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na On tako, da pritisnete
gumb Anynet+ na televizorju.
• sprejemnik: On: Poslušanje zvoka prek domačega kina.
• sprejemnik: Off: zvok lahko poslušate prek televizorja.
Če izberete THEATER
Izberite THEATER to connector in nastavite možnosti za spodnje funkcije.
• View TV (Gledanje televizije): Če je Anynet+(HDMI-CEC) vklopljen in izberete
možnost View TV, se bo domači kino samodejno preklopil na DIGITAL IN (Digitalni vhod).
• Meni THEATER (KINO): dostopate lahko do menija domačega kina in
z njim upravljate.
• Upravljanje z možnostjo THEATER (KINA): prikaz informacij o
predvajani plošči na domačem kinu.
• sprejemnik: On: Nadzorujete lahko možnosti Disc operation pri sistemu
domačega kina, kot so naslov, poglavje in sprememba podnapisov.
• sprejemnik: Off: zvok lahko poslušate prek televizorja.
M
Audio OUT
1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji
komponenti/MP3 predvajalniku.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX1.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
 Ko enoto priklopite in jo povežete z MP3-predvajalnikom iPod, bo enota trošila baterijo
iPod.
 Funkcija Theater (Domači kino) je na voljo le, če poslušate zvok prek domačega kina s
priključenim digitalnim optičnim kablom.
20
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i20-21 20-21
21
2008-02-02 오후 12:35:25
priključki
SLV
PRIKLOP FM-ANTENE
1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
AUX2 : Zadnja plošča
OPTIČNI: Zadnja plošča
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato
pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
● PRIKLJUČKI
FM antena
(priložena)
Avdio kabel(ni priložen)
Optični kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio izhod,
ga priključite na levi ali desni
vhod.
Zunanja digitalna
komponenta
Zunanja
analogna
komponenta
AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni
komponenti.
• Upoštevajte barve priključkov.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX2.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
M
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
• Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko
temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
• Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s
časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)
 Priključek za video izhod na videorekorderju lahko povežete s TV sprejemnikom,
priključek za avdio izhod na videorekorderju pa povežete s to enoto.
OPTIČNI: Priključitev zunanje digitalne komponente
Komponente za predvajanje digitalnih signalov, npr. TV komunikator ali CD zapisovalnik.
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite možnost DIGITAL IN.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
22
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i22-23 22-23
23
2008-02-02 오후 12:35:29
predvajanje
SLV
Preden začnete uporabljati
domači kino
PREDVAJANJE PLOŠČ
Za upravljanje TV sprejemnikov Samsung lahko uporabite daljinski upravljalnik
DVD sistema za domači kino.
B
2. S ponovnim pritiskom gumba PLAY (
• Predvajanje se začne samodejno.
● PREDVAJANJE
1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
• Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo
zgoraj.
1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
) pladenj zaprite.
2. S pritiskom na gumb DVD RECEIVER preklopite v način
DVD RECEIVER in upravljanje DVD sistema za domači
kino
3. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba DVD
na daljinskem
upravljalniku omogočite predvajanje DVD-/CD-plošč.
4. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v
način TV.
5. S pritiskom gumba POWER na daljinskem upravljalniku
vklopite televizor Samsung.
6. S pritiskom gumba TV/VIDEO na televizorju izberite način
VIDEO.
VIDEO
Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP ().
• Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo PRESS PLAY in mesto, kjer je bilo predvajanje
prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY ( ) ali gumb ENTER, se predvajanje
nadaljuje od shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
• Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, STOP in če nato pritisnete gumb PLAY ( ) se
predvajanje začne od začetka.
S pritiskom gumba PAUSE ( ) se predvajanje začasno prekine.
• S ponovnim pritiskom gumba PLAY ( ) se predvajanje nadaljuje.
M
 Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
 Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila
CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).
24
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i24-25 24-25
25
2008-02-02 오후 12:35:33
predvajanje
SLV
PREDVAJANJE DATOTEK JPEG
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko
shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.
PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.
G
Funkcija zasuka/zrcaljenja
A
Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe ▲, ▼, ◄, ►.
● PREDVAJANJE
1. Vstavite ploščo MP3/WMA.
• Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
• Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče MP3/
WMA.
• Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
2. V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◄, ► izberite album in
pritisnite gumb ENTER.
• Z gumboma ▲, ▼ izberite posnetek.
3. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi
▲, ▼, ◄, ► izberite drug album in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba STOP () zaustavite predvajanje.
Gumb
Gumb :
zasuk za 90° v levo
: navpično zrcaljenje
Gumb
:
zasuk za 90° v desno
Izvirna slika
Gumb
M
 Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
 Kazalo vsebine plošče MP3/WMA je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so ki
so zapisani na njej.
M
: vodoravno zrcaljenje
 Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik)
za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke
prepletenih slik.
 Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način
samodejno preklopi v način za 576p (480p).
Izbira ikone datoteke na zaslonu,
• V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◄, ► izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.
Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za vse datoteke : Če želite predvajati vse datoteke, izberite
ikono
.
26
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i26-27 26-27
27
2008-02-02 오후 12:35:35
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi in se
privzeta datoteka s podnapisi ne ujema s filmom, lahko
podnapise izberete na naslednji način:
PREDVAJANJE DATOTEK DIVX
Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov #, $.
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik
preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb #.
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije
MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je
avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
D
1. Podprti formati
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem
pritisnite gumb  ali .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost
spremeni v naslednjem zaporedju:
2x Π4x Π8x Π32x ΠNormal.
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista
podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti Video Formati
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄, ►.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ► predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ◄ predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Prikaz avdio posnetkov

D
pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.
Prikaz podnapisov
Format
AVI
WMV
Podprte različice
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podprti Avdio Formati
Format
MP3
WMA
AC3
Gostota zapisa
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Frekvenca vzorčenja
Pritisnite gumb AUDIO.
• Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi
izbirate.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi
AUDIO (1/N, 2/N ...) in .
M
2. Ko na zaslonu izberete želeno datoteko DivX, bo film
normalno predvajan.
DivX(Digital internet video express)
Hitro predvajanje
Funkcija preskoka za 5 minut
1. V zaustavitvenem načinu pritisnite gumb za
pomikanje ▲, ▼ na TV zaslonu izberite želeni
podnapis ( ) ter pritisnite gumb ENTER.
● PREDVAJANJE
Preskok naprej/nazaj
D
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi
SLV
predvajanje
D
44.1khz
44.1/48khz
• Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4:3),
ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov,
ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu
začne migotati.
2. Funkcija napisov
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta
predvajana samodejno.
• Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah
DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).
28
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i28-29 28-29
29
2008-02-02 오후 12:35:38
Hitro predvajanje
BAD
Pritisnite enega od gumbov, .
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA
BAGD
Uporaba funkcije predvajanja
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem
zaslonu.
● PREDVAJANJE
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
Pritisnite gumb INFO.
M
M
 Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine
plošče.
 Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije
Na zaslonu se pojavi
D
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞
1/8 ➞ X PLAY
Ikone na zaslonu
Ikona za
DVD
Ikona za
NASLOV
Ikona za
PRETEKLI ČAS
Ikona za STEREO
(L/D)
Ikona za
DVDAVDIO
Ikona za
POGLAVJE
Ikona za
PONOVNO
PREDVAJANJE
Ikona za DOLBY
DIGITAL
Ikona za JEZIK
ZVOKA
Ikona za KOT
Ikona za
CD
2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8- in 32-kratni hitrosti.
Pritisnite gumb SLOW.
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem
zaporedju:
!
Če se na TV zaslonu ob pritisku na gumb pojavi ta simbol
delovanje s trenutno predvajano ploščo ni možno.
DVD
AUDIO
 Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri
Počasno predvajanje
DOLBY DIGITAL ali PRO LOGIC.
SLV
predvajanje
Ikona za
POSNETEK
(DATOTEKO)
Ikona za
SKUPINO
Ikona za
PODNAPISE
Preverjanje preostalega časa
BA
Pritisnite gumb REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa
predvajanja naslova ali poglavja.
D 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ X PLAY
M
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.
Preskok prizorov/skladb
A
Pritisnite enega od gumbov #, $.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo
predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik
(datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
Z vsakim pritiskom gumba REMAIN se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
30
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i30-31 30-31
31
2008-02-02 오후 12:35:41
predvajanje
BAGD
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
● PREDVAJANJE
3. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼ in izberite A- in nato
pritisnite gumb ENTER.
• Ko pritisnete gumb ENTER, se izbrano mesto shrani v
pomnilnik.
Pritisnite gumb REPEAT.
• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD-AUDIO
S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del
DVD-plošče.
2. S pritiskom puščičnega gumba + odprite prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja
poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika
(MP3-datoteke).
DVD-VIDEO
SLV
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje A–B
4. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb ENTER.
• Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
A-B
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
d Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ▲ in ▼ izberite možnost
).
OFF (
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
M
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
 Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.
Funkcija pomikanja med slikami
CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.
D
Pritisnite gumb STEP.
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en
okvir.
GROUP : Ponovno predvajanje izbrane skupine.
RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)
TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
DIR : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
DISC : Ponovno predvajanje celotne plošče.
OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči
B
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz
REPEAT PLAYBACK ( ).
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ izberite želeni način
ponovnega predvajanja.
• Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2.
in 3. korak.
M
 Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
4. Pritisnite gumb ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
 Pri ploščah DivX, MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na
zaslonu s prikazom informacij.
32
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i32-33 32-33
33
2008-02-02 오후 12:35:45
Dodatna skupina
Nekatere DVD-avdio plošče imajo posebno 'dodatno' skupino, do katere
dostopate s 4-mestnim ključem. Podrobnosti in številski ključ poiščite na
embalaži plošče.
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi
koti.
Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se
samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.
1. Pritisnite gumb INFO.
M
3. S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali številskih
gumbov izberite želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se zorni kot spremeni v
naslednjem zaporedju:
M
2/3 €
3/3 €
1/3
 Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon
za vnos številskega ključa.
Pomikanje po straneh
 Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke z različnih zornih kotov.
Funkcija povečave
● PREDVAJANJE
2. S pritiskom puščičnega gumba + se pomaknite na ikono
ANGLE (
).
1/3 €
DVD-AUDIO
SLV
predvajanje
DVD-AUDIO
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ,,. na
daljinskem upravljalniku.
• Na DVD-avdio plošči s fotografijami lahko izberete želeno
sliko.
• Pri nekaterih ploščah slik morda ne bo mogoče izbrati.
Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane
slike.
1. Pritisnite gumb ZOOM.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► se
pomaknite na ikono ANGLE (
).
3. Pritisnite gumb ENTER.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave
spremeni v naslednjem zaporedju:
ZOOM X 1.5 € ZOOM X 2 € ZOOM X 3 € ZOOM OFF
Funkcija izbire jezika zvoka
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
SELECT ZOOM POSITION
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih
gumbov izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov
na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški,
španski, francoski itd.).
EN 1/3 € SP 2/3 € FR 3/3 € EN 1/3
M
34
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i34-35 34-35
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
35
2008-02-02 오후 12:35:48
predvajanje
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika
podnapisov, profila itd.
Funkcija izbire jezika podnapisov
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▼ ali številskih gumbov
izberite želene podnapise.
EN 01/03 € SP 02/03 € FR 03/03 € OFF/03 € EN 01/03
● PREDVAJANJE
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na
Disc Menu in pritisnite gumb ENTER.
• Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne
podpira, se pojavi sporočilo This menu is not
supported.
2. S pritiskom gumba ► se pomaknite na prikaz
SUBTITLE ( ).
M
SLV
Uporaba možnosti Disc Menu
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni
element.
4. Pritisnite gumb ENTER.
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
Neposredni pomik na prizor/skladbo
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
BAG
B
MOVE
M
ENTER
EXIT
 Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih
gumbov izberite želeni naslov/posnetek ( ) in pritisnite
gumb ENTER.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► se pomaknite na
ikono za poglavje ( ).
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih
gumbov izberite želeno poglavje in pritisnite gumb
ENTER.
5. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► se pomaknite na
ikono za čas ( ).
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko
ogledate naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te
možnosti je odvisna od vsebine plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ pomaknite na
možnost Title Menu.
3. Pritisnite gumb ENTER.
• Pojavi se meni naslovov.
6. S pritiskom številskih gumbov izberite želeni čas in pritisnite gumb ENTER.
AG
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni
zaslon.
Pritisnite številske gumbe.
• Pritisnite številske gumbe.
• Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov ▲, ▼ ne morete
uporabiti za odprtje druge mape.
MOVE
ENTER
EXIT
Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb STOP (), nato pa
enega od gumbov ▲, ▼.
M
 Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite
M
 Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.
enega od gumbov #, $ na daljinskem upravljalniku.
 Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.
36
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i36-37 36-37
37
2008-02-02 오후 12:35:51
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba, shranjene na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalnem fotoaparatu, lahko predvajate v kakovostnem video formatu in zvoku 5.1-kanalnega domačega kina
tako, da pomnilniško napravo vključite v USB-vrata domačega kina.
2. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba
PORT na daljinskem upravljalniku izberite USB-način.
• Na zaslonu se pojavi prikaz USB in nato izgine.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi USB-meni in
shranjena datoteka se začne predvajati.
3. Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb
STOP ().
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim navodilom za varno izključitev
USB-naprave.
• Dvakrat zapored pritisnite gumb STOP ().
Na zaslonu se pojavi prikaz REMOVE USB.
• Izključite USB-kabel.
M
 Za poslušanje glasbenih datotek z zvokom 5.1-kanalnega sistema za domači kino
nastavite Dolby Pro Logic II na način Matrix. (Glejte stran 55)
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v
naslednjem zaporedju:
2x € 4x € 8x € 32x € Normal.
Združljive naprave
1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows
(2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega
nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
• Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
• Za dobro delovanje USB HDD napravo priključite na pomožni napajalni kabel.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
• Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
• Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri
uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.
Podprti formati
Format
Ime
datoteke
Končnica
datoteke
Gostota
zapisa
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Glasba
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov # ali $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na
gumb $ izbrana naslednja datoteka.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na
gumb # izbrana prejšnja datoteka.
38
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i38-39 38-39
● PREDVAJANJE
1. USB napravo priključite na USB vhod na stranskem
delu enote.
SLV
predvajanje
Hitro predvajanje
Film
DivX
.AVI,.ASF
• Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. Podprt je samo datotečni sistem FAT
16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).
• Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali,
ko jih povežete s tem izdelkom.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno omejitvami Janus.
• Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte
stran 51.
39
2008-02-02 오후 12:35:55
nastavitev sistema
Zaradi vašega udobja lahko nastavite lastnosti domačega kina tako, da bodo
najbolj ustrezale vašemu domačemu okolju.
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
3. Izberite možnost LANGUAGE in pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in
pritisnite gumb ENTER
• Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali
monitorju.
Za običajni televizor izberite možnost 4:3PS ali 4:3LB.
Če uporabljate širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost WIDE/HDTV.
OSD LANGUAGE : Izbira jezika prikaza na zaslonu
AUDIO : Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči)
SUBTITLE : Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči)
DISC MENU : Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči)
• OTHERS : Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHERS in
vnesite kodo jezika svoje države. (Kode jezikov si oglejte
na strani 65.) Izberete lahko jezik za možnosti AUDIO,
SUB TITLE in DISC MENU.
ENTER
● NASTAVITEV SISTEMA
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Ú Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil
v jezik, ki ga nastavite.
MOVE
4. S pritiskom puščičnih gumbov $,% izberite želeni element in
pritisnite gumb ENTER.
• Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
•
•
•
•
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
TV DISPLAY in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na
zaslonu televizorja.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
NASTAVITEV JEZIKA
4. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼, da izberete možnost
OSD Language in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
SLV
NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
• Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju
16 : 9 odrezana).
4:3LB (4:3 Letterbox)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.
• Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
WIDE/HDTV
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
• Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
M
 Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v
širokozaslonskem načinu.
 Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika
odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/
širina.
 V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.
40
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i40-41 40-41
41
2008-02-02 오후 12:35:57
NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA (STOPNJA NASTAVITVE)
Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb PAUSE ( ), ko bo
prikazana želena slika.
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki
zanje še niso primerne.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.
• Prikazano bo izbrano ozadje.
• Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeno stopnjo
nastavitve in pritisnite gumb ENTER.
• Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVD plošč s stopnjo,
višjo od 7, ne bo mogoč.
• Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
• Privzeta nastavitev gesla je "7890".
• Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
COPY LOGO DATA
 PAUSE
MOVE
SELECT
RETURN
M
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
 Ta funkcija ne deluje, ko je HDMI izhod 720p, 1080i or 1080p.
NAČIN IZBIRE ENE IZMED TREH PRIPRAVLJENIH NASTAVITEV OZADJA
 Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
NASTAVITEV GESLA
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko
nastavite geslo.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
LOGO in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite možnost USER
in pritisnite gumb ENTER.
• S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
PASSWORD in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Pritisnite gumb ENTER.
 Privzeta nastavitev gesla je "7890".
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
• ORIGINAL : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljen
logotip podjetja Samsung.
• USER : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena vaša
izbrana slika.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
• Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
• Nastavitev je končana.
M
LOGO IS COPIED
 PAUSE
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
M
● NASTAVITEV SISTEMA
2. Pritisnite gumb LOGO.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo COPY
LOGO DATA.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
PARENTAL in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
G
SLV
nastavitev sistema
NASTAVITEV OZADJA
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:
• Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb STOP () in ga držite več kot 5 sekund. Na
zaslonu se pojavi sporočilo INITIAL in nastavitve se ponastavijo.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res
potrebno.
42
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i42-43 42-43
43
2008-02-02 오후 12:36:00
nastavitev sistema
SLV
NASTAVITEV SINHRONIZACIJE ZVOKA IN SLIKE (AV SYNC)
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev
zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
NAČIN PREDVAJANJA DVD-PLOŠČE
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Nekatere DVD-avdio plošče poleg avdio zapisa vsebujejo tudi video
zapis.
1. Pritisnite gumb MENU, ko je pladenj plošče odprt.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
DVD Vrsta in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ se pomaknite na možnost
DVD VIDEO in pritisnite gumb ENTER.
• Če želite enoto prestaviti nazaj v način predvajanja DVD AUDIO,
ponovite korake 1–4.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• DVD VIDEO : Ta način izberite za predvajanje video
zapisa na avdio DVD-ploščah.
• DVD AUDIO : Ta način izberite za predvajanje avdio zapisa na avdio
DVD-ploščah.
M
4. Z gumbom za pomikanje ▲, ▼ izberite zakasnitev AV-SYNC in
pritisnite gumb ENTER.
• Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms.
Izberite najprimernejšo zakasnitev.
● NASTAVITEV SISTEMA
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
AV-SYNC in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Če želite predvajati video zapis DVD-avdio plošče, enoto nastavite v
način DVD VIDEO.
RETURN
EXIT
NASTAVITEV HDMI-ZVOKA
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
 Privzeta tovarniška nastavitev načina predvajanja DVD-plošč je DVD AUDIO.
 Ko napravo izklopite, se nastavitev samodejno ponastavi na način DVD AUDIO.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
HDMI AUDIO in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite možnost ON ali OFF
in pritisnite gumb ENTER.
DivX (R) registracija
Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.
Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.
NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)
EXIT
• ON : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi
česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
• OFF : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio
signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate
funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
RETURN
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
 Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
DRC in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo DRC.
• S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate,
s puščičnim gumbom ▼ pa ga zmanjšate.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
CHANGE
44
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i44-45 44-45
45
2008-02-02 오후 12:36:03
priročne funkcije
POSLUŠANJE RADIA
FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP
Daljinski upravljalnik
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.
Pritisnite gumb SLEEP.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumb # ali $, izberete prednastavljeno radijsko
postajo.
• Samodejno iskanje 2 : Če pritisnete in držite
gumb , ali . naprava samodejno poišče
aktivne signale radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S kratkim pritiskom gumba
, ali . postopoma premikate frekvenco.
• Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v
naslednjem zaporedju :
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
1. S pritiskom gumba FUNCTION izberite radijsko
frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
• S pritiskom gumba STOP () izberite možnost
PRESET in nato s pritiskom gumbov #, $
izberite prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP ()
izberite možnost MANUAL in nato pritisnite in držite
gumba #, $ za samodejno iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP () izberite
možnost MANUAL in nato s kratkim pritiskom gumbov
#, $ izberite nižjo ali višjo frekvenco.
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To je možno samo med poslušanjem postaje na FM področju.)
• Ob vsakem pritisku na tipko se zvok preklopi med STEREO in MONO.
• V območju s slabim sprejemom izberite MONO za čist sprejem brez motenj.
PREDNASTAVITEV RADIJSKIH POSTAJ
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov ,, . izberite 89.10.
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• 01 utripa na zaslonu.
4. S pritiskom gumbov #, $ izberite številko
programa.
• Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden prikaz
Number na zaslonu izgine.
• Number na zaslonu izgine in postaja je shranjena
v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
• To tune in to a preset station, press the #, $ button on the daljinski upravljalnik to select a
channel.
M
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
46
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i46-47 46-47
● PRIROČNE FUNKCIJE
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
Glavna enota
SLV
radio
Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba SLEEP.
• Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino
samodejno izklopil.
• Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej
nastavljene vrednosti.
Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba SLEEP izberite možnost OFF.
PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA
Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.
Pritisnite gumb DIMMER.
• Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost
sprednjega prikazovalnika.
IZKLOP ZVOKA
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti
vhodna vrata.
Pritisnite gumb MUTE.
• Na zaslonu se pojavi prikaz MUTE.
• Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb
MUTE.
P.BASS
Funkcija P.BASS poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke
bobnenja.
1. S pritiskom na gumb P.BASS izberite način P.BASS.
2. Izberete lahko glasnost želenih nizkih tonov.
M
 Funkcija P.BASS je na voljo samo z 2-kanalnimi viri LPCM, kot so mp3, Divx, cd in
wma. Pritisnite gumb P.BASS in na zaslonu se prikaže "POWER BASS ON".
 P.bass ne deluje pri načinih DSP/EQ ali DOLBY PRO LOGIC 2. Če pritisnete P.BASS v načinu
DSP/EQ, se način DSP/EQ samodejno izključi in vključi se funkcija P.BASS.
47
2008-02-02 오후 12:36:06
V-SOUND (NAVIDEZNI ZVOK)
2-kanalske zvoke lahko poslušate z navideznimi učinki, ki ustvarijo bolj resničnostne zvoke kot pri 5,1-kanalih.
Pritisnite gumb V-SOUND.
odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava
ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite,
iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
FUNKCIJA NAVIDEZNE SLUŠALKE
Težava
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa,
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih
ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE
mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko
DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na
ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in
izberite ustrezno nastavitev.
2. Pritisnite gumb V-H/P.
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira preklopi med
V.HP in OFF.
• V.HP : Izberite, če želite uživati v 5,1-kanalnem
prostorskem zvoku, ki vam daje občutek, da
ste na nogometnem igrišču ali v koncertni
dvorani.
• OFF : Izberite, če želite poslušati standardni
2-kanalni stereo zvok.
M
 Če uporabljate slušalke, ne poslušajte zvokov
preveč na glas.
Daljše poslušanje glasnih zvokov lahko trajno
poškoduje sluh in lahko povzroči gluhoto.
48
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i48-49 48-49
Pregledi/odprava težav
Plošča se ne izvrže.
Slušalke (3,5) (niso priložene) uporabljajte za zasebno uživanje ob poslušanju glasbe. V dinamičnih zvočnih
učinkih, ki so podobni 5,1-kanalskemu prostorskemu zvoku, lahko uživate z običajnimi stereo slušalkami.
1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.
• Slušalke lahko kupite v večini trgovin z elektrotehničnimi
izdelki.
● ODPRAVLJANJE TEŽAV
• Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem
zaporedju:
V.SO ON ➔ V.SO OFF
SLV
priročne funkcije
korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim
upravljalnikom (TV ali DVD)?
49
2008-02-02 오후 12:36:10
Težava
• Naprava ne deluje.
• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb STOP () na
daljinskem upravljalniku.
• DVD-predvajalnik ne deluje pravilno.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.
• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše NO DISC, zadržite tipko
STOP () na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonu
se prikaže "INITIALIZE", vse nastavitve se povrnejo na privzete
vrednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer
je signal močnejši
DIGITALNI FOTOAPARAT
Izdelek
Podjetje
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Izdelek
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Podjetje
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
● IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO USB HOST
(Primer: Napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
Pregledi/odprava težav
izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
SLV
odpravljanje težav
USB-POMNILNIŠKI DISK
Izdelek
Podjetje
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Vrsta
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Izdelek
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Podjetje
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Vrsta
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-PREDVAJALNIK
Izdelek
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
50
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i50-51 50-51
Podjetje
Vrsta
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Izdelek
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Podjetje
Vrsta
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
51
2008-02-02 오후 12:36:12
dodatek
OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI
SPLOŠNO
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Plošča
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
CD: 8 cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Hranjenje plošč
Ne izpostavljajte jih neposredni
sončni svetlobi.
Hranite jih v hladnem in
zračnem prostoru.
Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
VIDEO IZHOD
OJAČEVALNIK
M
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
Komponentni video
ZVOČNIK
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
M
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije
vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval.
V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
Teža
55 W
4,0 kg
470(W) x 196(H) x 116(D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % do 75 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
● DODATEK
Ravnanje s ploščami
Poraba električne energije
Teža
Mere (Š x V x G)
Razpon obratovalne temperature
Razpon obratovalne zračne vlage
SLV
SPECIFIKACIJE
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 minut
1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PR : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PB : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Upornost: 85~115 Ω
100 W x 2(3 Ω)
100 W(3 Ω)
20 Hz~20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400mV
2.1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji
Nizkotonski
3Ω
3Ω
135 Hz~20 KHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
100 W
100 W
200 W
200 W
Sprednji : 108 x 246 x 218 mm
Nizkotonski : 180 x 389 x 396 mm
Sprednji : 1,1 kg, zadnji : 0,95 kg
Nizkotonski : 6,4 kg
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
52
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i52-53 52-53
53
2008-02-02 오후 12:36:13
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care center.
Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Država
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Spletna stran
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Center za pomoč strankam 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
02056G-HT-A100,A100C,A100W-SLV.i54 54
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-02-02 오후 12:36:15
Pred uporabo kablov zvočnika
1
Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega
feritnega jedra, da ga odprete.
2
Zvijte kable zvočnika.
3
Vstavite torodialno feritno jedro, kot prikazuje
slika, in pritisnite, da zaskoči.
Pri uporabi kablov zvočnika uporabite ovojno
torodialno feritno jedro, kot je prikazano na
sliki, da zadostite zahtevam direktiv CE EMC
in zmanjšate kakršne koli škodljive motnje.
Download PDF

advertising