MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 1
MM-A24
MM-A25
Mikrokomponentni Audio sistem
Predvajanje CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
Navodila za uporabo
Predstavljajte si priloÏnosti
Hvala za nakup Samsung izdelka.
Za bolj celovite usluge, se registrirajte na
www.samsung.com/global/register
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 2
Varnostna opozorila
SLV
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIâNEGA
UDARA NE ODPIRAJ
POZOR:
DA SE IZOGNETE NEVARNOSTI ELEKTRIâNEGA
UDARA, NE ODPIRAJTE HRBTNEGA POKROVA, NE
VSTAVLJAJTE REZERVNIH DELOV IN PREPUSTITE
POPRAVILA ZA TO USPOSOBLJENIM OSEBAM.
Hvala, da ste kupili ta SAMSUNGOV mikrokomponentni sistem.
Vsebina
Prosimo, vzemite si ãas in preberite ta navodila.
Z njihovo uporabo boste sistem zlahka uporabljali
ter ga izkoristili v popolnosti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik zgo‰ãenk je oznaãen kot izdelek z
LASERJEM RAZREDA 1.
Napaãna uporaba, uporaba dodatkov, spreminjanje nastavitev, delovanja in postopkov, lahko povzroãijo nevarno
izpostavljenost sevanju.
POZOR - NEVIDNO LASERSKO SEVANJE,KO JE
POKROV ODPRT IN ZAKLOPKE
SPRO·âENE, NE IZPOSTAVLJAJTE SE
ÎARKU.
Ta simbol kaÏe, da je v enoti prisotna nevarna elektriãna napetost, ki predstavlja nevarnost elektriãnega udara.
Ta simbol kaÏe, da to napravo spremljajo pomembna navodila za uporabo in vzdrÏevanje.
VARNOSTNA OPOZORILA ............................................................................................................................................................................................................ 2
NAMESTITEV VA·EGA MIKROKOMPONENTNEGA AVDIO SISTEMA
Pogled s prednje strani .......................................................................................................................................................................................................... 4
Pogled zgornje plo‰ãe ............................................................................................................................................................................................................ 4
Daljinski upravljalnik .............................................................................................................................................................................................................. 5
Pogled z zadnje strani .......................................................................................................................................................................................................... 6
Kam namestiti Va‰ mikrokomponentni avdio sistem ............................................................................................................................................................ 7
Povezava Va‰ega sistema z elektriãnim omreÏjem .............................................................................................................................................................. 7
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik................................................................................................................................................................................ 7
Domet delovanja daljinskega upravljalnika ............................................................................................................................................................................7
Povezovanje z zunanjim virom .............................................................................................................................................................................................. 8
Povezava zvoãnikov ............................................................................................................................................................................................................ 8
Povezava FM antene.............................................................................................................................................................................................................. 9
Funkcija DEMO...................................................................................................................................................................................................................... 10
Funkcija DIMMER.................................................................................................................................................................................................................. 10
Nastavitev ãasa...................................................................................................................................................................................................................... 10
MP3/WMA-CD/CD-PREDVAJALNIK
Predvajanje CD/MP3/WMA-CD............................................................................................................................................................................................
Izbira posnetka ......................................................................................................................................................................................................................
Izbira MP3/WMA-CD albuma in skladbe ............................................................................................................................................................................
Iskanje doloãenega odseka na CD/MP3/WMA-CD ............................................................................................................................................................
Funkcija za preskok 10 skladb naenkrat. ..........................................................................................................................................................................
Ponavljanje ene ali vseh skladb na CD-ju ............................................................................................................................................................................
Funkcija spomina zadnje skladbe ......................................................................................................................................................................................
Programiranje zaporedja predvajanja ..........................................................................................................................................................................................
Preverjanje ali spreminjanje programiranih skladb ................................................................................................................................................................
11
11
11
12
12
12
13
13
14
UPORABA USB-JA
Predvajanje z USB-ja ............................................................................................................................................................................................................
Izbira posnetka na USB kljuãu..............................................................................................................................................................................................
Preskok naslednjih 10 skladb ................................................................................................................................................................................................
Uporaba hitrega iskanja ......................................................................................................................................................................................................
Za ponavljanje ......................................................................................................................................................................................................................
Uporaba funkcije zadnje predvajane skladbe ........................................................................................................................................................................
14
15
15
16
16
16
RADIO
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj ................................................................................................................................................................................17
Izbira shranjene (prednastavljene) postaje ..........................................................................................................................................................................17
Izbolj‰anje radijskega sprejema ............................................................................................................................................................................................17
O RDS predvajanju ................................................................................................................................................................................................................18
funkciji RDS DISPLAY ..........................................................................................................................................................................................................18
PTY (Tip programa) in funkcija PTY-SEARCH ....................................................................................................................................................................19
OSTALE FUNKCIJE
·toparica ................................................................................................................................................................................................................................ 20
Ustavitev ãasomerilca............................................................................................................................................................................................................ 20
Funkcija IZENAâEVALNIKA ................................................................................................................................................................................................ 21
Funkcija ravni visokih tonov .............................................................................................................................................................................................. 21
Izbira zvokovnega naãina .................................................................................................................................................................................................... 21
Funkcija ravni nizkih tonov .................................................................................................................................................................................................. 21
Funkcija MUTENastavljanje sistema za samodejni izklop.................................................................................................................................................. 22
Nastavljanje sistema za samodejni izklop ............................................................................................................................................................................ 22
Povezovanje slu‰alk .............................................................................................................................................................................................................. 22
Funkcija mikrofona.............................................................................................................................................................................................................. 22
Ta oznaka na izdelku ali priloÏenih navodilih pomeni, da se ga po uporabi ne sme zavreãi skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Da se izognete mogoãi ‰kodi na okolju ali ãlove‰kem zdravju, zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, prosimo, loãite
te odpadke od ostalih in jih odgovorno reciklirajte, s ãimer boste pripomogli k bolj‰i ponovni uporabi materialnih virov.
Informacije o pravilnem ravnanju s takimi odpadki, lahko gospodinjstva dobijo pri prodajalcu, kjer so kupili ta izdelek, ali pri
obmoãni vladni sluÏbi. Poslovni uporabniki se naj obrnejo na grosista in preverijo pogoje v kupni pogodbi.
Ta izdelek se ne sme zavreãi skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
2
NAVODILA ZA UPORABO
Varnostni napotki .................................................................................................................................................................................................................. 23
âi‰ãenje Va‰ega mikrokompone ntnega avdio sistema .................................................................................................................................................... 23
Napotki pri uporabi zgo‰ãenk .............................................................................................................................................................................................. 24
Preden se obrnete na servis .............................................................................................................................................................................................. 24
Tehniãne specifikacije .......................................................................................................................................................................................................... 25
Simboli
Stisni
Pritisni
Pomembno
Opomba
3
SLV
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 4
Daljinski upravljalnik
Pogled s prednje strani
SLV
SLV
1
2
1
2
3
4
5
MP3-CD/CD
USB
DEMO/DIMMER
12
3
4
11
10
9
5
CD
8
AUX
29
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
MIC VOL
-
+
11
6
30
TREB/BASS
ON/OFF
10
7
USB
POWER
TIMER
6
7
8
9
TUNER
STOP
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
PLAY
12
USB/MP3-CD/CD
1. STANJE PRIPRAVLJENOSTI/VKLOP
7. GLASNOST
2. MP3-CD/CD
8. ZAPIRANJE/ODPIRANJE CD VRATC
3. RADIO
9. TIPKE ZA ISKANJE (DOL)
MUTE
13
18
TUNING/
ALBUM
VOLUME
17
4. USB
10. ISKANJE FREKVENCE ALI TIPKA USTAVI
5. DEMO/ZATEMNILNIK
11. TIPKE ZA ISKANJE (GOR)
6. CD VRATCA
12. AUX
14
P.SOUND
EQ
TUNING
MODE
16
15
Pogled zgornje plo‰ãe
1
2
1. USB VHOD
+
4
3
-
4. GLASNOST MIKROFONA
1. CD
2. RADIO
3. VKLOP
4. ÂASOMERILEC/URA
5. ÂASOMERILEC VKLOP/IZKLOP
6. DREMEÎ
7. DEMO
8. FM MONO/STEREO/PREVIJANJE
9. +10
10. GLASNOST MIKROFONA
11. USB/MP3-CD/CD STOP
12. HITRO PREVIJANJE NAPREJ/NAZAJ
13. GLASNOST
14. OJAÂAN ZVOK
15. IZENAÂEVALNIK
16. NAÂIN RADIA
17. TIHO
18. ISKANJE FREKVENCE GOR ALI DOL /
PRESKOÂI ALBUM
19. USB/MP3-CD/CD PREDVAJAJ/PREMOR
20. USB/MP3-CD/CD PRESKOÂI ALI I·ÂI
21. RDS PRIKAZOVALNIK
22. RDS PTY
23. ZATEMNILNIK
24. PONOVI
25. ODMEV
26. PROGRAM/NASTAVI
27. ODPRI/ZAPRI
28. VISOKI/NIZKI TONI
29. AUX
30. USB
Dodatki
2. KONEKTOR ZA SLU·ALKE
3. VTIÂNICA ZA MIKROFON
4
Daljinski upravljalnik
FM antena
Navodila za uporabo
5
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 6
Kam namestiti Va‰ mikrokomponentni avdio sistem
Pogled z zadnje strani
SLV
Da v celoti izkoristite funkcije Va‰ega novega mikrokomponentnega
sistema, upo‰tevajte naslednja navodila, preden enoto poveÏete.
Sistem namestite na ravno in stabilno podlago.
Enote nikoli ne postavite na blago ali tkanino.
Naprave ne postavljajte na prostem.
Ob straneh enote pustite prostor (15 cm), za namene prezraãevanja.
Prepriãajte se, da imate dovolj prostora za odpiranje predalãka za CD-je.
Zvoãnike postavite na razumno oddaljenost od sistema, da zagotovite
dober stereo zvok.
Zvoãnike usmerite proti poslu‰alcem.
Za optimalno predstavo, poskrbite da sta oba zvoãnika na enaki oddal
jenosti od tal.
1
2
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
Vstavite ali zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku, ko:
Kupite mikrokomponentni sistem
Ugotovite, da daljinski upravljalnik veã ne deluje pravilno
SLV
Ko menjate baterije uporabite nov komplet in nikoli ne uporabljajte
alkalnih in manganskih skupaj.
1
Prst postavite na poloÏaj oznaãen na pokrovu predalãka za baterije
(na zadnji strani upravljalnika) in povlecite pokrov v smeri pu‰ãice.
2
Vstavite dve AAA, LR03 ali enakovredni bateriji, pri ãemer upo‰tevajte polarnost:
+ na bateriji s + na predalãku
- na bateriji z - na predalãku
3
Pokrov ponovno namestite, tako da ga potisnete na mesto, dokler se
ne zaskoãi.
3
MP3-CD/CD
DEMO/DIMMER
4
Povezava Va‰ega sistema z elektriãnim omreÏjem
Glavni kabel mora biti vkljuãen v primerno vtiãnico.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik lahko deluje na razdalji do 7 metrov v ravni liniji.
Prav tako deluje v vodoravnem kotu do 30° od senzorja.
Preden sistem priklopite v omreÏje, morate preveriti napetost.
1
2
Vkljuãite glavni kabel v primerno vtiãnico.
Pritisnite tipko (
), da mikrokomponentni sistem vklopite.
1. Terminal za anteno
2. AUX vhod
3. Terminali za zvoãnike
4. Napetost
6
7
75Ω KOAKSIALNI KABEL (ni priloÏen)
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 8
Povezovanje z zunanjim virom
Povezava zvoãnikov
Povezava FM antene
SLV
SLV
PomoÏni vhod lahko uporabljate, da izbolj‰ate kakovost zvoka Va‰ega
mikrokomponentnega sistema, ko poslu‰ate druge vire.
Primeri :
Glavna povezava zvoãnikov: Kabla zvoãnikov (rdeã/ãrn) poveÏite z
glavnimi vtiãnicami za zvoãnike na sistemu.
Televizija
Predvajalnik DVD
VCR snemalnik videokaset
Da lahko sistem poveÏete z zunanjim virom, mora ta vir imeti avdio
izhod.
1
Sistem nastavite v stanje pripravljenosti in izklopite sistem in zunanji
vir iz glavne vtiãnice.
2
PoveÏite avdio kabel na zadnjo stran mikrokomponentnega sistema.
PoveÏite...
(Desni zvoãnik)
Kako povezati anteno koaksialnega tipa.
75Ω anteno poveÏite s FM terminalom.
Konektor antene vtaknite v koaksialno vtiãnico (75Ω) z oznako FM na zadku sistema.
Upo‰tevajte navodila na strani 17 za iskanje radijskih postaj in doloãite najbolj‰i poloÏaj antene.
âe je sprejem slab, boste morda morali namestiti zunanjo anteno.
To storite tako, da poveÏete zunanjo FM anteno s FM vtiãnico na zadku sistema z uporabo 75Ω koaksialnega kabla (ni priloÏen).
(Levi zvoãnik)
H konektorju, oznaãenem…...
Rdeãa vtiãnica
Bela vtiãnica
R (desno)
L (levo)
FM antena (priloÏena)
Za najbolj‰o kakovost zvoka ne zamenjajte levega in desnega
kanala.
3
Sistem ponovno prikljuãite na omreÏje in ga s pritiskom na (
vklopite.
4
Izberite pomoÏni vir s pritiskom na AUX.
Rezultat: Izpi‰e se AUX.
5
Vkljuãite zunanji vir.
)
Primer: Ob gledanju filma lahko izkoristite prednosti stereo zvoka,
pod pogojem, da je izvirni zvoãni zapis v stereu (kot bi bili v
kinu).
Navodila za namestitev zvoãnikov
Namestitev v bliÏini grelnih teles, pod neposredno svetlobo ali v
visoki vlagi lahko povzroãi slab‰e delovanje zvoãnikov.
Zvoãnikov ne name‰ãajte na steno ali visoka in nestabilna
mesta, da se izognete nesreãam ob padcu zvoãnika.
Zvoãnik v bliÏini televizorja ali raãunalnika lahko vpliva na
kakovost slike.
75Ω KOAKSIALNI KABEL (ni priloÏen)
8
9
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 10
Nastavitev ãasa
Funkcija DEMO
SLV
Pregledate lahko razne funkcije, ki jih omogoãa Va‰ sistem.
1
Pritisnite tipko DEMO.
Rezultat: Izmenjaje se na prikazovalniku prikaÏejo moÏne funkcije.
Vse funkcije so podrobno opisane v tej knjiÏici.
Za navodila, kako jih uporabljati, poglejte primerni del navodil.
2
Va‰ sistem je opremljen z uro, ki omogoãa samodejno vklapljanje in izklapljanje.
Uro nastavite:
Ko prviã kupite mikrokomponenti sistem
Po izpadu elektriãnega toka
Po izklopu enote
Pri vsakem koraku imate na voljo par sekund za nastavitev Ïelenih
moÏnosti. âe ta ãas prekoraãite, morate zaãeti znova.
Da funkcijo prekliãete, ponovno pritisnite tipko DEMOy.
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
1
Vkljuãite sistem s pritiskom na (
2
Dvakrat pritisnite tipko TIMER/CLOCK.
Rezultat: Izpi‰e se CLOCK.
3
Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Ura utripa.
4
).
Da...
SLV
Brez adapterja lahko predvajate 12 in 8-centimetrske zgo‰ãenke.
Ta enota je ustvarjena za predvajanje CD-jev: Audio CD, CD Text, CDR, CD-RW in MP3/WMA,-CD.
Skladbe, ki jih Ïelite poslu‰ati, lahko izberete, ko je predvajanje ustavljeno ali med predvajanjem.
Uporaba zgo‰ãenk nepravilne oblike (oblika srca, osmerokotne, itd.)
lahko po‰koduje enoto.
Da zaãnete predvajanje na zaãetku ...
1
2
Izberite funkcijo CD s pritiskom na tipko MP3-CD/CD(
3
4
V predalãek vstavite disk, z oznako na disku navzgor.
5
Pritisnite tipko MP3-CD/CD ( ).
Va‰ CD predvajalnik bo v nekaj trenutkih prebral vse skladbe na
doloãenem MP3/WMA-CD-ju.
Angle‰ko ime skladbe bo prikazano le, ãe je skladba neposredno
naloÏena z raãunalnika ali kupljena.
MP3/WMA-CD-ji so razvr‰ãeni glede na naslove (mape).
(Jeziki razen angle‰ãine morda ne bodo prikazani.)
Angle‰ko ime skladbe morda ne bo prikazano, kar je odvisno od
karakteristik MP3/WMA-CD-ja.
Pritisnite...
Ure nara‰ãajo
Ure padajo
MIC VOL
-
+
5
Ko je izpisan toãen ãas, pritisnite PROGRAM / SET..
Rezultat: Minute utripajo.
6
Da...
Pritisnite...
Minute nara‰ãajo
6
Minute padajo
7
Funkcija DIMMER
Nastavite lahko osvetljenost prikazovalnika, glede na svetlobne pogoje
okolja.
1
Ko je izpisan toãen ãas, pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat:
Na prikazovalniku se izpi‰e “TIMER”.
Toãen ãas je nastavljen.
âas lahko nastavite tudi, ko uporabljate katero drugo funkcijo, tako
da enkrat pritisnete tipko TIMER/CLOCK.
Pritisnite tipko DIMMER.
Va‰a izbira se preklopi vsakiã, ko pritisnete tipko.
DIMMERON(Zatemnjeno) ➞ DIMMER OFF (Osvetljeno).
CD
Izbira posnetka
Predvajanje CD/MP3/WMA-CD
TUNER
AUX
USB
).
Zaprite predalãek s ponovnim pritiskom na tipko Open/Close (
REPEAT
TIMER/CLOCK
+10
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
MO/ST
+10
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
MIC VOL
-
+
STOP
PLAY
USB/MP3-CD/CD
MUTE
7
Za premor predvajanja, pritisnite tipko MP3-CD/CD (
8
Ko ste konãali, pritisnite tipko STOP (
Izbira MP3/WMA-CD albuma in skladbe
).
Za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko MP3-CD/CD (
).
Izbira MP3/WMA-CD albuma in skladbe
Izbira albuma in skladbe na MP3/WMA-CD-ju je moÏna med predvajanjem in ob ustavljenem predvajalniku.
).
Pritisnite in zadrÏite tipko OPEN/CLOSE( ) za 5 sekund, izpi‰e se
“LOCK DOOR” in predalãek se ne bo odprl. Tedaj morate pritisniti in
zadrÏati tipko OPEN/CLOSE( ) za toliko ãasa, da se izpi‰e
“LOCK OFF”, in predalãek se lahko odpre.
1
2
Da album prestavite, pritisnite tipko TUNING/ALBUM
/
.
Da skladbo prestavite, pritisnite tipki
,
.
Prestavi skladbe znotraj albuma.
âe pritisnete
,
veãkrat, kot je skladb na albumu,
se predvajanje prestavi na naslednji album.
Ta funkcija deluje le z daljinskim upravljalcem.
PROGRAM/SET
+10
M C VOL
2 3,5,7
ECHO
REPEAT
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
MO/ST
2
1,5,7
MP3-CD/CD
STOP
-
PLAY
USB/MP3-CD/CD
-
+
2
-
+
MIC VOL
MIC VOL
+
dvakrat
ali
kolikor
je potrebno.
ON/OFF
SLEEP
MO/ST
enkrat
).
Glasnost po potrebi prilagodite na naslednje naãine.
Obrnite tipko VOLUME na osrednji enoti. ali Pritisnite tipki VOLUME + ali – na daljinskem upravljalniku.
Glasnost je lahko nastavljena od (VOL MIN, VOL 1- VOL 29, in
VOL MAX).
1
ECHO
Trenutnega posnetka
Posnetka po izbiri
Pritisnite tipko Open/Close ( ).
Rezultat: Predalãek se odpre.
TREB/BASS
SLEEP
enkrat
Prej‰njega posnetka
POWER
TIMER
Pritisnite ...
Naslednjega posnetka
STOP
1
8
PLAY
MUTE
6
TUNING/
ALBUM
VOLUME
USB/MP3-CD/CD
DEMO/DIMMER
4,6
1
MUTE
VOLUME
TUNING/
ALBUM
2,4
P.SOUND
EQ
TUNING
MODE
4,6
10
11
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 12
Iskanje doloãenega odseka na CD
Kaj je WMA?
SLV
WMA pomeni Windows Media Audio, svetovni standard za tehnologijo
digitalnega stiskanja avdio signala.
Med poslu‰anjem diska, lahko hitro izberete doloãen del skladbe.
Da i‰ãete po posnetkih ...
Naprej
Kaj je MP3?
Pritisnite in zadrÏite…...
za vsaj sekundo
Nazaj
WMA pomeni MPEG1 Layer 3, svetovni standard za tehnologijo digitalnega stiskanja avdio signala.
Uporablja digitalno tehnologijo, s katero stisne izvirne podatke o zvoku
do 12-krat, brez poslab‰anja kakovosti zvoka.
za vsaj sekundo
Med predvajanjem lahko nastavite hitrost predvajanja na 2x, 4x, 8x
in 32x.
Pred uporabo te funkcije priporoãamo, da zniÏate glasnost.
MIC VOL
-
+
ZdruÏljivost datotek
STOP
Enota predvaja datoteke v MP3 formatu (Mpeg1.Layer3) s konãnico
*.mp3 in nekatere WMA datoteke.
Datotek s konãnico WMA ne more predvajati.
Predvajanje je nemogoãe za datoteke MP2 ali 22KHz.
ID3* oznake se lahko prikaÏejo na prikazovalniku v angle‰ãini.
* MP3 datoteka lahko vsebuje podatke, imenovane ID3, v katerih so posneti ime albuma, izvajalec, naslov pesmi, itd.
Koliko MP3 datotek lahko shranite na CD-R ali CD-RW disk
Najveãja zmogljivost enega CD-R ali CD-RW diska je 740 MB.
Obiãajno je datoteka MP3 velika 4MB, kar pomeni, da lahko na en disk
shranite pribliÏno 180 datotek.
Funkcija spomina zadnje skladbe
Programiranje zaporedja predvajanja
(Ta funkcija je na voljo samo pri predvajanje MP3/WMA-CD-jev.)
Ko izberete predvajanje, po tem ko je bil predvajalnik ustavljen ali
izkljuãen, ta funkcija omogoãa predvajanje z mesta zadnje skladbe, ki
ste jo poslu‰ali.
Med predvajanjem MP3/WMA-CD-ja pritisnite tipko PROGRAM/SET.
Izbrana sta lahko LAST ON ali LAST OFF.
TIMER
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
(Ta funkcija ni na voljo pri predvajanje MP3/WMA-CD-jev.)
zberete lahko:
ON/OFF
1
âe je izbrana funkcija CD, ustavite predvajalnik s pritiskom
tipko.
2
3
NaloÏite izbran CD.
MIC VOL
Funkcija za preskok 10 skladb naenkrat
+
STOP
PLAY
(01 = ·tevilka programa., -- -- = ·tevilka skladbe na disku)
Primer: âe Ïelite predvajati skladbo 43 med predvajanjem skladbe
15, trikrat pritisnite tipko +10, nato pritisnite
trikrat.
tipko
4
+10
+10
+10
za premik naprej med skladbami
5
+
-
STOP
MO/ST
+10
6
7
PLAY
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
8
MIC VOL
Zaporedje predvajanja albumov in skladb
Ponavljanje ene ali vseh skladb na CD-ju
Ponavljate lahko v neskonãnost:
Doloãeno skladbo na MP3/WMA disku.
Vse skladbe na izbranem MP3/WMA disku.
1
Za ponavljanje ...
Na daljinskem upravljalniku pritisnite
Repeat enkrat ali veãkrat, dokler ...
Trenutne skladbe
prikaÏe se REP ONE
Vseh skladb
prikaÏe se REPEAT ALL
Skipped
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
Îeleno skladbo izberite s pritiskom na:
za premik nazaj med skladbami
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
MIC VOL
Album 01
Pritisnite PROGRAM/SET.
Rezultat: PrikaÏejo se naslednji podatki:
Med predvajanjem CD-ja na kratko pritisnite tipko +10.
Predvajana bo skladba 10 skladb za trenutno izbrano.
V primeru CD-R, posnetega v formatu Avdio CD, CD-RW in urejanja s
strani uporabnika, poteka predvajanje glede na dokoãan status
zgo‰ãenke. (Predvajalnik ne bo predvajal obdelovanega statusa
zgo‰ãenke.)
CD-RW je primerjalno manj odziven kot CD, kar pomeni, da branje
traja veã ãasa.
(E) CD-ROM drive
na
PLAY
+10
O predvajanju CD-R/RW
V primeru prikazovalnika Window Explorer.
Pu‰ãica kaÏe zaporedje predvajanja albumov in skladb.
Skladbe .jpg, .wav ali .doc niso audio datoteke in ne bodo
predvajane.
SLV
Zaporedje skladb, ki jih Ïelite poslu‰ati
Skladbe, ki jih ne Ïelite poslu‰ati
Programirate lahko najveã 24 skladb za poslu‰anje.
Pred izbiro skladbe morate predvajalnik ustaviti.
Ta funkcija se lahko uporablja hkrati s funkcijo ponavljanja
CD-ja.
V primeru MP3/WMA-CD-ja lahko kot funkcijo
LAST ON/LAST OFF uporabite tipko PROGRAM/SET.
Kevin.jpg
Life.doc
9
Pritisnite PROGRAM/SET za potrditev izbire.
prikazana.
Rezultat: Izbira je shranjena in
Za izbiro drugih skladb, ponovite koraka 4 in 5.
Pritisnite MP3-CD/CD (√») za poslu‰anje izbranih skladb v programiranem zaporedju
Za...
Pritisnite...
Ponovno poslu‰ajte trenutno skladbo
Poslu‰ajte prej‰njo skladbo
Poslu‰ajte naslednjo skladbo
Preskoãite naprej ali nazaj eno ali veã skladb
enkrat
dvakrat
enkrat
ali
the
ustrezno ‰tevilo
pritiskov
Ko tipko
pritisnete enkrat, se predvajanje ustavi, ponoven pritisk pa
prekliãe izbiro.
Enkrat, ko je predvajanje ustavljeno.
âe odprete predalãek, je izbira preklicana.
TIMER
3,5PROGRAM/SET
TIMER/CLOCK
ON/OFF
Album 02
2
Album 04
Summer05.mp3
Summer06.mp3
Garden.mp3
Garden.mp3
Da to funkcijo izklopite, ponovno pritisnite tipko REPEAT.
Album 03
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
ON/OFF
Album 05
Michael07.mp3
Michael08.mp3
SLEEP
Water.mp3
Water.mp3
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
+10
Skipped
Album 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
Album 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
+10
SHUFFLE
1,2
REP A-B
4,8
MIC VOL
4,8
+
1,STOP
9
PLAY
7
12
13
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 14
Preverjanje ali spreminjanje
programiranih skladb
SLV
Kadarkoli lahko preverite ali spremenite svoje izbrane skladbe.
1
Pritisnite
2
Dvakrat pritisnite tipko PROGRAM/SET.
Rezultat: PrikaÏejo se naslednji podatki:
Pred uporabo USB-ja se zavedajte.
Predvajanje z USB-ja
S povezavo z raznimi USB shranjevalnimi napravami, kot je USB Flash
Memory ali HDD (Zunanji trdi disk), lahko predvajate MP3/WMA datoteke.
enkrat, ãe ste zaãeli s poslu‰anjem.
(01 = ·tevilka programa., -- -- = ·tevilka skladbe na disku)
1
PoveÏite zunanjo USB napravo z Va‰im predvajalnikom.
2
Izberite funkcijo USB s pritiskom na tipko USB.
Prva datoteka iz prve mape se samodejno predvaja.
Da ustavite predvajanje
Pritisnite tipko Stop (
).
Enkrat pritisnite tipko Stop (
popolno ustavitev.
) za premor, in dvakrat za
âe ste programirali Ïe 24 skladb, se namesto PR izpi‰e CH,
ko pritisnete PROGRAM/SET.
3
Pritisnite PROGAM/SET enkrat ali veãkrat, dokler ni prikazana skladba, ki jo Ïelite spremeniti.
4
Pritisnite
5
Pritisnite PROGRAM/SET za potrditev izbire.
6
Pritisnite MP3-CD/CD (√»), da zaãnete s poslu‰anjem izbire.
Rezultat: Predvajana je prva izbrana skladba.
ali
+
-
1
za izbor druge skladbe.
CD
2
TUNER
AUX
USB
USB
POWER
TREB/BASS
TIMER
2,3,5
PROGRAM/SET
TIMER/CLOCK
ON/OFF
TIMER
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
ECHO
REPEAT
ON/OFF
SLEEP
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
+10
Glede na tip zunanje USB naprave, le-ta morda ne bo delovala s
predvajalnikom.
Z zunanjim trdim diskom lahko predvajate FAT format, NTFS formata
pa ne.
Pri uporabi zunanjega trdega diska z USB 2.0, ga poveÏite z loãenim
virom napajanja. âe ni povezan z loãenim virom napajanja, morda ne
bo deloval.
âe je spomin zunanje USB naprave razdeljen na veã delov, se lahko
predvajajo le MP3 datoteke le iz prvega trdega diska.
Predvajane so lahko mape, vkljuãno do ãetrte.
DRM datotek ne predvaja.
Upravljanje digitalnih pravic: Tehnologija in sluÏbe, ki ‰ãitijo zasluÏek
in avtorske pravice lastnikov, s tem, ko onemogoãajo nepoobla‰ãeno
uporabo digitalnih vsebin.
Tudi, ãe je konãnica datoteke .mp3, se datoteka ne predvaja, ãe je
dejanskega formata MPEG layer 1 ali 2.
Zunanjo USB napravo odstranite le v naãinu ‘varnega odstranjevanja’
(USB REMOVE prikazovalnik VKLOP/IZKLOP). Sicer se lahko
po‰koduje vsebovana datoteka.
Pritisnite tipko Stop (
) veã kot 3-krat, da preidete v naãin varnega
odstranjevanja. âe Ïelite predvajati datoteke v naãinu varnega
odstranjevanja, odklopite in ponovno priklopite USB napravo.
USB pesto ne bo prepoznano\.
Imena map so prikazana do 14 ãrke, imena MP3 datotek pa do 30 ãrke.
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
Zamik
Od USB naprave je odvisno trajanje branje podatkov na le-tej.
Pri predvajanju z USB naprave, lahko snemanje ali iskanje naslednje skladbe traja malo dlje. Posebej pri napravah z veliko
zmogljivostjo, kot je HDD, je od tipa naprave in ‰tevila datotek odvisno, kako dolg je zamik.
Pri USB zunanjih napravah enake zmogljivosti, se lahko ãas
delovanja razlikuje.
âe USB naprava podpira le USB VER 1.1 in je dohodna hitrost
nizka, snemanje morda ne bo pravilno delovalo, ali pa bo posnet
hrup.
Izbira posnetka na USB kljuãu
Îeleno mapo in MP3 lahko izberete med predvajanjem ali, ko je predvajalnik ustavljen.
Preden zaãnete!
PoveÏite zunanjo USB napravo z Va‰im predvajalnikom.
Izberite funkcijo USB s pritiskom na tipko USB.
Za premik mape pritisnite tipko
/
TUNING/ALBUM.
Vsakiã, ko pritisnete tipko, se bo predvajalnik prestavil naprej ali
nazaj.
Ta funkcija deluje le z daljinskim upravljalcem.
USB/MP3-CD/CD
MUTE
TUNING/
ALBUM
VOLUME
TUNING
MODE
10
EQ
P.SOUND
âe se Ïelite premakniti na naslednjo/prej‰njo datoteko,
na kratko pritisnite tipko
ail
Premaknete se na naslednjo/prej‰njo datoteko v mapi.
âe pritisnete tipko
veãkrat, kot je datotek v mapi, se
ail
predvajalnik premakne na naslednjo mapo.
MIC VOL
-
+
STOP
PLAY
MIC VOL
4
MIC VOL
+
1STOP
4
-
-
+
STOP
PLAY
6
PLAY
Preskok naslednjih 10 skladb
USB/MP3-CD/CD
Preden zaãnete!
PoveÏite zunanjo USB napravo s predvajalnikom.
Spritiskom na USB tipko, izberite USB funkcijo.
MUTE
USB napajalnika ne prikljuãujte na USB vtiãnico na
predvajalniku, saj lahko po‰kodujete izdelek.
Med predvajanjem na kratko pritisnite tipko +10 na daljinskem
upravljalniku.
Predvajana je skladba, ki je 10 skladb za trenutno izbrano.
Primer: âe Ïelite predvajati skladbo 43 med predvajanjem skladbe 15,
trikrat pritisnite tipko +10, nato pritisnite
tipko trikrat.
15 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
+10
+10
+10
MO/ST
+10
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
MIC VOL
14
15
SLV
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 16
Uporaba hitrega iskanja
Uporaba funkcije zadnje predvajane
skladbe
SLV
Preden zaãnete!
PoveÏite zunanjo USB napravo z Va‰im predvajalnikom.
Preden zaãnete!
PoveÏite zunanjo USB napravo s predvajalnikom.
Izberite funkcijo USB s pritiskom na tipko USB.
Izberite funkcijo USB s pritiskom na tipko USB.
Îelen odlomek lahko hitro poi‰ãete med predvajanjem
Pritisnite in zadrÏite
,
tipko.
Vsakiã, ko pritisnete tipko, lahko hitro i‰ãete naprej in nazaj.
+
Funkcija zadnje predvajane skladbe je funkcija, ki nadaljuje s predvajanjem iz mesta, ki je bilo poslu‰ano, ko uporabnik ponovno izbere
funkcijo USB po ustavitvi predvajanja ali izbiri druge funkcije.
Pritisnite tipko PROGRAM/SET.
Izmeniãno sta izbrani funkciji LAST ON in LAST OFF.
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj
Shranjene postaje lahko poslu‰ate:
SLV
Shranite lahko do:
15 FM postaj
1
2
3
-
STOP
Sistem vkljuãite s pritiskom na (
PROGRAM/SET
ECHO
REPEAT
).
Za iskanje postaje
pritisnite tipko TUNING MODE...
Roãno
Enkrat ali veãkrat, dokler se ne
izpi‰e MANUAL
Enkrat ali veãkrat, dokler se ne
izpi‰e AUTO
Samodejno
TIMER/CLOCK
1
2
S pritiskom na tipko TUNER na prednji strani sistema ali
daljinskem upravljalniku izberite Ïeleno frekvenco
Rezultat: PrikaÏejo se podatki:
FM Modulacija
frekvence
PLAY
TIMER
Izbira shranjene postaje
3
Sistem vkljuãite s pritiskom na (
).
Izberite Ïeleno frekvenco s pritiskom na tipko TUNER na
prednji strani.
Postajo izberite kot sledi.
Za poslu‰anje ...
Pritisnite ...
Shranjena postaja
1. tipko TUNING MODE, dokler se ne
izpi‰e “PRESET”.
2.
ail
tipko za izbiro Ïelenega
programa.
ON/OFF
SLEEP
Funkcija PRESET je podrobno razloÏena v poglavju
“Izbira shranjene postaje”.
USB/MP3-CD/CD
1
MP3-CD/CD
Ko uporabljate funkcijo hitrega iskanja, ni predvajan noben zvok.
4
Postajo, ki jo Ïelite shraniti, izberite tako, da:
Pritisnete tipki <
ali
> na prednji strani ali tipko <
na daljinskem upravljalniku, da ustrezno povi‰ate
ali
zmanj‰ate frekvenco.
3
2
3
3
DEMO/DIMMER
Za hitrej‰e iskanje po frekvencah pri roãnem iskanju,
drÏite pritisnjene tipke
ali
.
Funkcija samodejnega iskanja postaj se lahko ustavi na
mestu, kjer ni nobene postaje. âe se to zgodi, uporabite
roãni naãin.
5
Za ponavljanje
âe postaje ne Ïelite shraniti, se vrnite na korak 4 in poi‰ãite drugo
postajo.
Sicer:
Preden zaãnete!
PoveÏite zunanjo USB napravo z Va‰im predvajalnikom.
ali
Pritisnite tipke
na prednji strani
ali
ali na
daljinskem upravljalniku, da postaji doloãite ‰tevilko programa.
Izberite funkcijo USB s pritiskom na tipko USB.
6
Med predvajanjem pritisnite tipko REPEAT.
REPEAT ONE : Ponovi se samo ena skladba.
REPEAT ALL : Ponovijo se vse datoteke v vseh mapah.
Da shranite ‰e druge postaje, ponovite korake od 3 do 5.
Funkcija PROGRAM se lahko uporabi za doloãanje nove postaje
Ïe obstojeãi ‰tevilki programa.
1
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
Izbolj‰anje radijskega sprejema
Kakovost radijskega sprejema lahko izbolj‰ate z:
Obraãanje FM antene
âe je sprejem slab samo pri doloãeni radijski postaji, s pritiskom na
tipko MONO/ST preklopite iz naãina stereo v naãin mono. Kakovost
zvoka bo izbolj‰ana.
45
MP3-CD/CD
2
3
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
45
+10
CD
TUNER
TUNER
2
AUX
USB
MIC VOL
POWER
TREB/BASS
TIMER
ON/OFF
SLEEP
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
ECHO
REPEAT
5
USB/MP3-CD/CD
45
MUTE
VOLUME
16
45
TUNING/
ALBUM
17
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 18
funkciji RDS DISPLAY
O RDS predvajanju
SLV
Ta enota ima funkcijo RDS (Radio Data System), ki omogoãa, da poleg
normalnega radijskega signala sprejemate tudi razne informacije, kot so
postaja, radijsko besedilo, ãas in 30 zvrsti programa (Novice, Rock,
Klasika, itd.).
naãinu “PS NAME”
1
2
Za izbiro PS NAME, pritisnite tipko RDS Display.
Na prikazovalniku se izpi‰e “PS NAME”.
âe je sprejeman podatek PS, se na prikazovalniku izpi‰e PS ime (BBC,
AFO, NDR, itd.).
âe PS podatka ni, je prikazana izvirna FM frekvenca.
3
Pritisnite tipko (
).
Sprejemanje FM radia.
Na strani 17 poglejte naãin sprejemanja radia.
Na prikazovalniku se izpi‰eta FM in frekvenca.
âe sprejemana postaja oddaja RDS informacije, se na prikazovalniku takoj izpi‰e “RDS”.
Za izbiro Ïelenega RDS naãina, pritisnite tipko RDS Display.
Vsakiã, ko pritisnete tipko, se RDS naãin spremeni, kot sledi.
PS NAME
RT
CT
Current FM frequency
PrikaÏe ime postaje.
Tudi, ãe tipka RDS DISPLAY ni pritisnjena, se izpi‰e PS name, ko je
le-to oddajano.
O NAâINU “RT”
Prikazuje znake, ki jih oddaja postaja.
PTY (Tip programa) in funkcija
PTY-SEARCH
Podatek PTY je sestavljen iz identifikacijskega simbola, ki pomaga FM
radiu prepoznati tip programa vsake FM postaje.
Spodnji 30 PTY podatki so prikazani na prikazovalniku ob pritisku na
tipko Pty.
PTY iskanje se nana‰a le na prednastavljene postaje.
Za ustavitev iskanja, kadarkoli pritisnite PTY SEARCH.
Pri naslednjih korakih je ãasovna omejitev. âe je nastavitev prekinjena
preden konãate, ponovno zaãnite s korakom 1.
Ko pritiskate tipke na osnovnem daljinskem upravljalniku, poskrbite, da
je bila tudi postaja izbrana s tem upravljalnikom.
Opis RDS funkcije
1. PTY(Tip programa) : PrikaÏe tip trenutno predvajanega
programa
2. PS NAME(Ime programske usluge) : KaÏe ime postaje in je
sestavljeno iz 8 znakov.
3. RT (Radijsko besedilo) : Dekodira besedilo, ki ga postaja
oddaja, in je sestavljeno iz najveã 64
znakov.
Za izbiro naãina RT, pritisnite tipko RDS Display.
Na prikazovalniku se izpi‰e “RT”.
âe je sprejeman podatek RT, se na prikazovalniku izpi‰e sprejeta
informacija.
âe RT podatka ni, je prikazana “NO RT”
Na prikazovalniku.
O CT (Uri)
Za izbiro CT ãasa, nastavite RDS DISPLAY v naãin CT.
Nekatere postaje ne oddajajo informacije PTY,
RT ali CT, zato le-ta ni vedno prikazana.
5. TA (Prometna obvestila) : Ko ta simbol utripa, nakazuje, da
so v oddajanju prometna obvestila.
Informacije CT bodo dekodirane v do 2 minutah, zato podatek ni
izpisan takoj.
• Novice, vkljuãno z objavami in poroãili
DOGODKI
• Razni dogodki, vkljuãno z novicami, dokumentarci,
debatami in analizami.
INFORMACIJE
• Informacije o merah, prognoze, informacije za kupce,
zdravstvene informacije, itd.f
·PORT
• ·port
IZOBRAÎEVANJE
• IzobraÏevanje
DRAMA
• Drama-Radijske nadaljevanke, itd.
KULTURA
1
TREB/BASS
TIMER
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
• Kultura-Narodna ali lokalna kultura vkljuãno z religiozno
problematiko, druÏbenimi vedami, jezikom, gledali‰ãem,
itd.
ZNANOST
• Naravna znanost in tehnologija
RAZNO
• Ostalo-Govori, zabavni program (kvizi, igre), intervjuji,
komedije in satira, itd.
POP GLASBA
• Pop glasba
ROCK GLASBA
• Rock glasba
M.O.R.M
• M.O.R- Udobna glasba, obãasni vokal
1
Sprejemanje FM radia.
Na strani 17 poglejte naãin sprejemanja radia.
FM in frekvenca se pojavita na prikazovalniku.
âe sprejemana postaja oddaja RDS informacije, se izpi‰e “RDS”.
2
Pritisnite tipko PTY.
Na prikazovalniku se izpi‰e PTY naãin (NOVICE, DOGODKI,
ITD.)
LAHKA GLASBA
• Lahka klasiãna glasba-Klasiãna, instrumentalna in
zborovska glasba
KLASIâNA GLASBA
• TeÏja klasiãna glasba-Orkestralna, simfoniãna, komorna
glasba in opera
âe CT podatka ni, je prikazano “NO CT”.
âe postaja ne oddaja PTY informacij, se na prikazovalniku
izpi‰e ”NO PTY”.
Ko je izbran PTY naãin (na prikazovalniku je izpisano PTY
MODE), ponovno pritisnite tipko PTY se prehod v naãin
PTY-SEARCH in samodejno iskanje postaj.
âe je sprejeman PTY naãin ustrezen z izbranim PTY naãinom,
se samodejno iskanje ustavi in PTY-SEARCH se konãa.
âe se PTY naãin, ki se sklada s PTY naãinom med samodejnim
iskanjem, ne sprejema, se sistem povrne na prvo frekvenco z
zaãetka PTY iskanja, samodejno iskanje in PTY iskanje pa se
ustavita.
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
2
MIC VOL
• Vreme
FINANCE
• Finance
OTROCI
• Otro‰ki programi
DRUÎBA
• DruÏbene vede
RELIGIJA
• Religija
POGOVORNE ODDAJE
• Pogovorne oddaje
POTOVANJA
• Potovanja
PROSTI âAS
• Prosti ãas
JAZZ
• Jazz glasba
COUNTRY
• Country glasba
NARODNA GLASBA
• Narodna glasba
STARI HITI
• Stari hiti
-
+
STOP
• Druga glasba – Jazz, R&B country glasba
VREME
PLAY
USB/MP3-CD/CD
2
MUTE
TUNING/
ALBUM
VOLUME
2
ON/OFF
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
3
MIC VOL
FOLK GLASBA
• Folk glasba
DOKUMENTI
• Dokumentarni program
TEST
18
ali
.
+10
DRUGA GLASBA
POWER
Tip programa
NOVICE
Nastavi ãas RDS ure.
4. CT (Ura) : Dekodira toãen ãas iz FM frekvence.
O funkciji PTY-SEARCH
Za izbiro Ïelenega PTY naãina, pritisnite tipko TUNING
Prikazovalnik
RDS funkcija je na voljo samo pri FM oddajanju.
RDS morda ne bo delovala pravilno, ãe izbrana postaja ne oddaja
RDS-ja, ali je signal preslab.
SLV
P.SOUND
EQ
TUNING
MODE
• Preizkus opozoril
19
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 20
·toparica
SLV
Funkcija IZENAâEVALNIKA
Izbira zvokovnega naãina
âasomerilec Vam omogoãa, da se sistem vklaplja in izklaplja ob
doloãenem ãasu.
SLV
Va‰ mikrokomponentni sistem je opremljen s prednastavljenim
izenaãevalnikom, ki vam dovoljuje najbolj‰e ravnovesje med nizkimi
in visokimi frekvencami, glede na glasbo, ki jo poslu‰ate.
Primer: Vsako jutro se Ïelite prebuditi ob glasbi.
âe veã ne Ïelite, da se sistem samodejno vklaplja in izklaplja,
ãasomerilec izkljuãite.
Va‰ kompaktni sistem je opremljen s funkcijo ojaãanega zvoka.
Funkcija ojaãanega zvoka poudari nizke in izbolj‰a visoke tone,
da lahko uÏivate v moãi resniãnega zvoka.
POWER
TREB/BASS
Pred nastavljanjem ãasomerilca poskrbite, da je trenutni ãas toãen.
Pri vsakem koraku imate na voljo par sekund za nastavitev Ïelenih
moÏnosti. âe ta ãas prekoraãite, morate zaãeti znova..
1
2
Vkljuãite sistem s pritiskom na (
3
Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Za par sekund se prikaÏe ON TIME (namesto simbolov
izenaãevalca), ãemur sledi Ïe prej nastavljen ãas; nastavite
lahko ãas vklopa.
4
TIMER
TIMER/CLOCK
2
ON/OFF
Pritisnite tipko TIMER/CLOCK, dokler se ne izpi‰e TIMER.
REPEAT
3,4,5,6,7,8
SLEEP
ECHO
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
S.BASS funkcija : S.Bass funkcija poudarja nizke tone, da ustvari
uãinke eksplozij in bomb.
MIC VOL
-
+
PLAY
ali
USB/MP3-CD/CD
.
4,5,6,7
MUTE
TUNING/
ALBUM
VOLUME
4,5,6,7
Funkcija ravni visokih tonov
Funkcija ravni visokih tonov poudarja visoke tone, ki ustvarjajo bobneãe zvoãne uãinke.
Funkcija ravni nizkih tonov poudarja nizke tone, ki ustvarjajo bobneãe
zvoãne uãinke.
Nastavite ãas izklopa.
ali
.
1
2
S tipkami <
ali
> izberite med TREB -04 in TREB 04.
Izberete lahko raven visokih tonov.
POWER
Pritisnite tipki
ali
, da nastavite glasnost in pritisnite PROGRAM
/ SET.
Rezultat: PrikaÏe se izbrani vir za predvajanje.
TREB/BASS
Pritisnite tipki
vkljuãi.
ali
, da izberete vir za predvajanje, ko se sistem
âe izberete ...
Morate tudi...
RADIO
a Pritisniti SET.
MP3/CD (zgo‰ãenko)
Vstaviti zgo‰ãenko.
USB
Povezati USB.
ali
izbrati
S tipkami
2
Izberete lahko raven nizkih tonov.
ali
izberite med BASS -04 in BASS 04.
POWER
TREB/BASS
1
TIMER
Po nastavitvi ãasomerilca, se bo le-ta samodejno vkljuãil, kot je
prikazano s simbolom TIMER na prikazovalniku. âe ãasomerilca ne
Ïelite veã uporabljati, ga morate izkljuãiti.
âasomerilec lahko izkljuãite kadarkoli (ob vklopljenem sistemu ali v stanju pripravljenosti).
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
TIMER
Pritisnite TIMER ON/OFF...
Ustavite ãasomerilec
Enkrat.
Rezultat:
Dvakrat.
Rezultat:
Ponovno vkljuãite ãasomerilec
), da sistem preide v stanje pripravljenosti.
je izpisan na desni strani ure, kar kaÏe, da je ãasomerilec nastavljen. Sistem se bo samodejno vklopil in izklopil
ob doloãenem ãasu.
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
PROGRAM/SET
SLEEP
ECHO
REPEAT
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
4
4
MIC VOL
-
+
STOP
-
+
STOP
PLAY
PLAY
veã ni prikazan.
je ponovno prikazan.
USB/MP3-CD/CD
USB/MP3-CD/CD
MUTE
TIMER
TIMER/CLOCK
ON/OFF
MIC VOL
Da ...
Pritisnite PROGRAM / SET, da potrdite ãasomerilec.
Pritisnite (
Rezultat:
1
Ustavitev ãasomerilca
ON/OFF
b S pritiskom na
9
Funkcija ravni nizkih tonov
TUNING
c Nastavite minute s pritiskom na tipki
ali
.
d Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Izpi‰e se VOL 20, kjer je 20 nastavljena glasnost.
8
TUNING
MODE
EQ
P.SOUND
Nastavite ãas vklopa.
a Nastavite uro s pritiskom na tipki
b Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Minute utripajo.
7
TUNING
MODE
EQ
P.SOUND
STOP
c Nastavite minute s pritiskom na tipki
ali
.
d Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Za par sekund se prikaÏe OFF TIME (namesto simbolov
izenaãevalca), ãemur sledi Ïe prej nastavljen ãas; nastavite lahko ãas izklopa.
6
Pritiskajte P.SOUND, dokler ni izbrana Ïelena moÏnost.
Vsakiã, ko pritisnete P.SOUND, se izmenjata naãina “P.SOUND,
OFF”.
“EQ PASS➞POP ➞ ROCK ➞CLASSIC ➞JAZZ➞ S.BASS”.
PROGRAM/SET
).
a Nastavite uro s pritiskom na tipki
b Pritisnite PROGRAM / SET.
Rezultat: Minute utripajo.
5
Pritiskajte tipko EQ, dokler ni izbrana Ïelena moÏnost.
Rezultat: Tipko pritiskajte za prehod med Ïanri
1,9
VOLUME
MUTE
TUNING/
ALBUM
VOLUME
TUNING/
ALBUM
ON/OFF
âe je ãas vklopa in izklopa isti, se bo izpisala beseda ERROR
vkljuãi.
20
21
5
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 22
Funkcija MUTE
SLV
Na sistemu lahko zaãasno uti‰ate zvok.
Primer: Îelite sprejeti telefonski klic.
1
2
Pritisnite tipko MUTE (
âi‰ãenje Va‰ega mikrokompone
ntnega avdio sistema
Varnostni napotki
Povezovanje slu‰alk
Na Va‰ mikrokomponentni sistem lahko prikljuãite slu‰alke in tako
poslu‰ate glasbo ali radijske postaje, ne da bi motili ostalih v sobi.
Slu‰alke morajo imeti 3.5ø vtikaã, ali primeren adapter.
SLV
Naslednje skice prikazujejo napotke pri uporabi ali premikanju Va‰ega
mikrokomponentnega sistema.
).
Da zvok ponovno vkljuãite (na isto glasnost), ponovno pritisnite tipko
MUTE ali tipko VOLUME.
Slu‰alke vtaknite v vtiãnico PHONES na prednji strani.
Rezultat: Zvoãniki veã ne predvajajo glasbe.
Da sistem najbolj‰e deluje, morate redno ãistiti naslednje dele:
Ohi‰je
Predvajalnik zgo‰ãenk
Predvajalniki kaset (glave, valji in gonila)
Sistem vedno izkljuãite iz elektriãnega omreÏja:
Pred ãi‰ãenjem
âe ga ne nameravate uporabljati dlje ãasa
Predolga uporaba slu‰alk na visoki glasnosti lahko po‰koduje Va‰
sluh.
Ohi‰je
Ohi‰je redno ãistite z mehko krpo in blagim ãistilom. Ne uporabljajte jedkih
pra‰kov, tekoãin ali ãistilnih razpr‰il. Nikoli ne dovolite, da v sistem zaidejo
tekoãine.
USB/MP3-CD/CD
MUTE
TUNING/
ALBUM
VOLUME
Pogoji delovanja:
Temperatura
VlaÏnost
+
P.SOUND
EQ
TUNING
MODE
Nastavljanje sistema za samodejni izklop
Med poslu‰anjem zgo‰ãenke ali kasete, se sistem lahko samodejno izkljuãi.
Primer: Îelite zaspati ob glasbi.
1
2
Pritisnite tipko SLEEP.
Rezultat: Prikazani so naslednji znaki:
90
MIN
Pritisnite tipko SLEEP enkrat ali veãkrat, da doloãite, kako dolgo bo
sistem ‰e vkljuãen.
90 MIN
SLEEPOFF
60 MIN
15 MIN
Mikrofon omogoãa uporabniku me‰anje svojih vokalov in petje ob
spremljavi glasbe
Priprava
Vkljuãite mikrofon s 3.5mm vtikaãem v terminal za mikrofon.
Pritisnite tipko MIC VOL, da nastavite glasnost mikrofona.
Pritisnite tipko ECHO, da izberete odmev
TIMER/CLOCK
Na enoto ne postavljajte lonãnic
ali vaz. Morebitna vlaga lahko v
enoti sproÏi nevaren elektriãni
udar in povzroãi okvare. V takem
primeru takoj izkljuãite vtikaã iz
vtiãnice.
45 MIN
30 MIN
PROGRAM/SET
Med nevihtami izkljuãite vtikaã iz
elektriãnega omreÏja, saj bi udar
strele lahko po‰kodoval enoto.
Predvajalnik zgo‰ãenk
1
Preden predvajate zgo‰ãenko, jo oãistite s posebnim ãistilom za
zgo‰ãenke. Ne uporabljajte istega ãistila kot za vinilne plo‰ãe.
Pazljivo obri‰ite disk od sredi‰ãa navzven.
2
Predvajalnik redno ãistite s posebno ãistilno zgo‰ãenko (na voljo pri
Va‰em prodajalcu).
âe daljinskega upravljalnika dlje ãasa ne boste uporabljali,
odstranite baterije, da prepreãite razjedanje.
Sistema ne uporabljajte v zelo pra‰nih okoljih in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam (v bliÏini grelnih teles ali pod neposredno sonãevo svetlobo).
âe enota med uporabo oddaja neprijeten vonj, jo izkljuãite iz
omreÏja in se posvetujte s poobla‰ãenim servisom za
Samsungove izdelke.
ECHO1, ECHO2......, ECHO6, ECHO7, in ECHO OFF.
VOLUME
UP
DOWN
+
-
Da funkcijo SLEEP izkljuãite, pritiskajte SLEEP, dokler se ne izpi‰e
SLEEP OFF.
TIMER
Enote ne izpostavljajte neposredni
sonãevi svetlobi ali drugim virom
toplote. To lahko povzroãi
pregrevanje in okvaro enote.
Funkcija mikrofona
Kadarkoli lahko:
Preverite preostali ãas s pritiskom na SLEEP.
Spremenite preostali ãas tako, da ponovite koraka 1 in 2.
3
5°C-35°C
10-75%
TIMER
TIMER/CLOCK
PROGRAM/SET
Iz daljinskega upravljalnika
odstranite baterije, ãe ga dlje ãasa
ne nameravate uporabljati. Iztekle
baterije lahko povzroãijo resno
‰kodo na daljinskem upravljalniku.
Ko uporabljate slu‰alke, pazite, da
glasnost ni pretirana.
Predolga uporaba slu‰alk na visoki glasnosti lahko po‰koduje Va‰
sluh
Na elektriãni kabel ne postavljajte
teÏkih predmetov. âe je kabel
po‰kodovan, lahko pride do okvar
(poÏarno tveganje) in elektriãnega
udara.
Ne odstranjujte delov ohi‰ja.
Notranjost enote vsebuje elemente
pod napetostjo, ki lahko povzroãijo
elektriãni udar.
ON/OFF
ON/OFF
SLEEP
ECHO
REPEAT
SLEEP
ECHO
REPEAT
MO/ST
DEMO
DIMMER
MO/ST
DEMO
DIMMER
RDS DISPLAY
RDS PTY
+10
MIC VOL
+
STOP
22
-PLAY
23
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 24
Napotki pri uporabi zgo‰ãenk
SLV
Z zgo‰ãenkami ravnajte previdno. Vedno jih drÏite za rob, da ne pu‰ãate prstnih
odtisov na povr‰ini.
Ko zgo‰ãenko nehate poslu‰ati, jo pospravite nazaj v ovitek.
Na zgo‰ãenke ne lepite papirja ali lepilnega traku in ne pi‰ite na etiketo.
âistite jih z za to primerno krpo.
Zgo‰ãenke hranite v ãistem prostoru, izven dosega sonãne svetlobe,
kjer ne bodo izpostavljene visokim temperaturam.
Vedno uporabljajte zgo‰ãenke z oznako
.
Preden se obrnete na servis
Vedno traja nekaj ãasa, da se dobro spoznate z novo napravo.
âe imate katere od spodnjih teÏav, poskusite s predlaganimi re‰itvami.
Prihranile Vam bodo ãas in nepotrebne klice serviserjem.
SPLO·NO
Sistem ne dela
COMPACT
DIGITAL AUDIO
G
E
N
E
R
A
L
Ni zvoka
âasomerilec ne dela
âe to ne deluje, ukrepajte kot je
navedeno zgoraj.
MoÏnost/razlaga
• OmreÏni kabel ni pravilno vstavljen v vtiãnico, ali sistem ni vkljuãen.
• Menjati morate baterije v daljinskem upravljalniku ali pa so napaãno vstavljene.
• Niste pritisnili tipke
.
• Glasnost je povsem na tiho.
• Niste izbrali pravilne funkcije (TUNER,
MP3/WMACD/ CD, AUX).
• Prikljuãili ste slu‰alke.
• Kabli zvoãnikov so izkljuãeni.
• Pritisnili ste tipko MUTE.
• Ustavili ste ãasomerilec s pritiskom na
TIMER ON/OFF.
• Pritisnite tipko STOP (
) za 5 sekund v
stanju pripravljenosti (standby), nakar se
sistem vrne v izvirno stanje (RESET)
Tehniãne specifikacije
SLV
SAMSUNG nenehno izbolj‰uje kakovost svojih izdelkov. Tako so lahko oblikovne specifikacije in ta navodila za
uporabo spremenjena brez predhodnega obvestila.
RADIO
FM
Razmerje signal/hrup
55 dB
Uporabna obãutljivost
10 dB
Skupna popaãenost
0.8 %
PREDVAJALNIK ZGO‰ãENK
Frekvenãni obseg
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Razmerje signal/hrup
70 dB (pri 1 KHz) s filtrom
Popaãenost
0.2 % (pri 1 KHz)
Loãevanje kanalov
45 dB
Premer zgo‰ãenk:
120 ali 80 mm. Debelina: 1.2 mm
OJAâEVALNIK
Predvajalnik zgo‰ãenk ne zaãne s
predvajanjem
C
D
R
A
D
I
O
Sprejem je tako slab, da ne sprejemate nobene radijske postaje
• Niste izbrali funkcije CD.
• Zgo‰ãenko ste narobe vstavili ali je
umazana ali opraskana.
• Laserski ãitalec je umazan ali zapra‰en.
• Sistem ne stoji na vodoravni podlagi.
• V predvajalniku se je nabral kondenz; sistem pustite v toplem, zraãnem prostoru vsaj
eno uro.
• Niste izbrali funkcije TUNER.
• Niste pravilno nastavili radijske frekvence.
• Antena je izklopljena ali ni pravilno obrnjena. Obraãajte jo, dokler ne najdete
najbolj‰ega poloÏaja.
• Ste v zgradbi, ki ovira radijske valove;
uporabiti morate zunanjo anteno.
Izhodna moã(4Ω)
2X20 Watt RMS (skupna popaãenost zvoka : 10%)(MM-A24)
2X50 Watt RMS (skupna popaãenost zvoka : 10%)(MM-A25)
Loãevanje kanalov
45 dB
Razmerje signal/hrup
72 dB
SPLO·NO
Poraba energije
20W (MM-A24)
35W (MM-A25)
TeÏa
2.5Kg
Dimensions
170(W) x 212 (H) x 293(D) mm
âe zgornji nasveti ne pomagajo, bodite pozorni na:
Model in serijsko ‰tevilko, ponavadi sta natisnjena na zadnji strani
sistema
Va‰e podatke o garanciji
Jasen opis teÏave
Nato se obrnite na Va‰ega prodajalca ali poobla‰ãen servis za SAMSUNGOVE izdelke.
24
25
MM-A25(SLO)
3/11/08 4:04 AM
Page 26
Stopite v stik s SAMSUNG WORLD WIDE
âe imate kakr‰nakoli vpra‰anja ali pripombe o Samsungovih izdelkih,
se obrnite na SAMSUNG-ovo sluÏbo za pomoã strankam.
TO NAPRAVO PROIZVAJA:
AH68-002051G
Download PDF

advertising