Samsung SP-P310ME Navodila za uporabo

Add to my manuals
33 Pages

advertisement

Samsung SP-P310ME Navodila za uporabo | Manualzz
Da bi se izognili poškodbam in poškodovanju lastnine, pozorno preberite naslednje varnostne ukrepe in
izdelek uporabljajte v skladu z njimi.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali celo
smrt.
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči telesno poškodbo ali
poškodovanje izdelka ali lastnine.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
Vtič mora biti ustrezno priključen, sicer lahko pride do požara.
z Če ni ustrezno priključen, lahko pride do požara.
Ne rahljajte vtičnice za napajanje ali poškodovanih napajalnih
kablov.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pod nobenim pogojem se ne dotikajte napajalnega vtiča z mokrimi
rokami.
z Obstaja nevarnost električnega šoka.
V eno stensko vtičnico ne priključujte več naprav.
z Obstaja nevarnost požara.
Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Napajalnega
kabla ne zvijajte, vlecite ali sukajte.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pred premikanjem predmeta preverite, ali je napajanje izklopljeno,
in odstranite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Pred premikanjem
izdelka preverite tudi, ali so izključeni priključitveni kabli drugih
naprav.
z Premikanje izdelka s priključenim napajalnim kablom lahko poškoduje
napajalni kabel in povzroči požar ali električni šok.
Izdelek izključite tako, da držite napajalni vtič in ne napajalnega
kabla.
z Obstaja nevarnost požara.
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni vtič.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Adapter ne sme priti v stik z vodo ali katerokoli drugo tekočino.
z To lahko povzroči požar ali električni šok.
z Izdelka ne uporabljajte blizu tekočine ali na prostem (npr. v dežju, snegu).
z Pri čiščenju tal z vodo ne zmočite adapterja.
Ne priključujte dveh adapterjev drug poleg drugega.
z Obstaja nevarnost požara.
Adapter ne sme biti v bližini grelnih teles.
z Obstaja nevarnost požara.
Pred uporabo adapterja z njega odstranite plastično embalažo.
z Obstaja nevarnost požara.
Adapter se mora nahajati na dobro prezračevanem mestu.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
Na izdelek ne postavljajte sveč, sredstev proti komarjem, cigaret
ipd.
z Obstaja nevarnost požara.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del izdelka ne
sme gledati iz omare oziroma s police.
z Če izdelek pade, se lahko poškoduje ali povzroči telesno poškodbo.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini grelnih teles.
z Prevleka na napajalnem kablu se lahko stopi in povzroči električni šok ali
požar.
Izdelka ne nameščajte na mesta, izpostavljena olju, dimu, vlagi ali
vodi (deževnici) ali v vozilo.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesta brez prezračevanja, kot je knjižna
polica ali stenska omara.
z To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelka ne nameščajte na nestabilno mesto, na primer na stojalo, ki
je manjše kot izdelek.
z Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke ali se poškoduje. Namestite na
stabilno mesto, saj je sprednji del težak.
V primeru bliskanja takoj izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel iz stenske vtičnice.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Zračnikov izdelka ne sme blokirati namizni prt ali zavesa.
z To lahko povzroči požar ali poškoduje izdelek.
Izdelek postavljajte na tla previdno.
z Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Med premikanjem izdelka ga ne izpustite.
z Sicer lahko pride do poškodovanja ali poškodbe.
Izdelek shranjujte izven dosega otrok.
z Če izdelek pade, lahko poškoduje otroke. Ker je sprednji del izdelka težji od
zadnjega, izdelek namestite na ravno in stabilno mesto.
| Napajanje | Namestitev | Čiščenje in uporaba |
V zračnike izdelka ali vrata AV ne vstavljajte kovinskih izdelkov, kot so
kitajske paličice, žice, svedri, ali vnetljivih predmetov, kot so papir in
vžigalice.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če v izdelek pride voda ali tuje snovi, ga izklopite, izključite napajalni kabel iz
stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.
Izdelka ne razstavljajte, poskušajte popraviti ali spremeniti.
z Ko je izdelek treba popraviti, se obrnite na servisni center.
Obstaja nevarnost električnega šoka ali poškodovanja izdelka.
Izdelek ne izpostavljajte vnetljivim razpršilom ali drugim podobnim snovem.
z Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, pijač, kemikalij, majhnih
kovinskih predmetov ali težkih predmetov.
z Če v izdelek pride predmet ali tekočina, lahko povzroči električni šok, požar ali
telesno poškodbo.
Ne dovolite, da otroci na izdelek postavljajo predmete, kot so igrače ali
piškoti.
z Če otrok poskuša doseči katerega izmed teh predmetov, lahko izdelek pade in
poškoduje otroka.
Ne glejte neposredno v svetlobo luči na sprednji strani izdelka in slike ne
projicirajte na oči.
z To je posebno nevarno za otroke.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden zvok ali vonj po zažganem, ga
takoj izklopite, izključite napajalni vtič iz stenske vtičnice in se obrnite na
servisni center.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Če je pin napajalnega vtiča ali vtičnica izpostavljen prahu, vodi ali tujem
snovem, jo očistite.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Vsaj enkrat letno se obrnite se na center za stranke ali servisni center za
notranje čiščenje izdelka.
z Če prah v izdelku dolgo ni očiščen, lahko povzroči težave z izdelkom ali celo požar.
Izdelek nežno očistite z mehko in suho krpo ali brisačo, potem ko ste
izključili napajalni kabel iz stenske vtičnice.
z Za čiščenje izdelka ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo
za barve, sredstvo proti komarjem, dišava, mazivo, čistilno sredstvo itd.
Ko izdelka ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni vtič.
z Obstaja nevarnost električnega šoka ali požara.
Pri nameščanju izdelka na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo
uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji
ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.
z Sicer se lahko izdelek resno poškoduje.
Če izdelek pade ali poči njegovo ohišje, ga izklopite in izključite napajalni
vtič, saj lahko to povzroči električni šok ali požar.
z V tem primeru se obrnite na servisni center.
Ne izgubite pokrovčka objektiva izdelka.
z Uporaba objektiva brez pokrovčka lahko poškoduje objektiv.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne
dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili
morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako
spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta
izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni
vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri
odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
| Značilnosti izdelka | Pogledi na izdelek |
Baterija
(naprodaj posebej)
| Specifikacije izdelka |
Po meri izdelan novi projektor, zasnovan za pomembne marketinške dejavnosti in predstavitve aktivnega poslovneža!
Prenosni projektor SP-P310ME omogoča visoko mobilnost in enostavno uporabo po ugodni ceni.
Revolucionarni projektor za visoko mobilnost
- Majhen.
- Lahek.
Baterija, ki omogoča projekcije brez priključitve napajalnega kabla
(Za dodatne informacije o bateriji si oglejte opis baterije. )
- Projektor lahko uporabljate z napolnjeno baterijo.
- Uživate lahko v gledanju širokozaslonske slike brez priključitve
napajalnega kabla.
Vir svetlobe nove generacije v obliki zadnje luči - LED-luč
- Učinkovito varčevanje energije z uporabo nizke napetosti.
- Zajamčena poltrajna življenjska doba.
| Značilnosti izdelka | Pogledi na izdelek |
Projektor
Baterija
(naprodaj posebej)
| Specifikacije izdelka |
1. Gumb za napajanje [ ]
7. POWER LED
Za vklop
LED-indikator napajanja Ob vklopu projektorja
Pritisnite gumb za napajanje. LED-indikator
LED-indikator napajanja zasveti, ob izklopu
napajanja zasveti in napajanje se vklopi.
projektorja pa se LED-indikator napajanja izklopi.
Za izklop
Držite pritisnjen gumb za napajanje, dokler se
LED-indikator napajanja ne izklopi.
8. TEMP LED
Začne svetiti, ko izdelek ni v ustreznem stanju.
Oglejte si Stanje delujočih LED-indikatorjev.
2. Gumb za meni [
]
Pritisnite za prikaz menija na platnu.
9. Napajalna vtičnica [
]
Uporablja se tudi za izhod iz prikaza na platnu ali
Za napajanje mora biti priključen adapter za
vrnitev na višjo raven menija na platnu.
napajanje.
3. Gumb za nastavitev [
]
10.Objektiv
Pritisnite za pomik prikaza menija na platnu ali
nastavitev vrednosti v meniju na platnu.
11.Obroček za izostritev
Premikajte levo ali desno za izostritev slike.
4. Gumb za vnos [
] / gumb SOURCE
Pritisnite za izbiro prikaza menija na platnu.
12.Vrata za baterijo
Ob pritisku gumba 'SOURCE' (Vir), ko na platnu
V vrata za baterijo namestite baterijo.
meni ni prikazan, se vhodni vir (PC, kompozitno)
( Za dodatne informacije o bateriji si oglejte opis
preklopi.
baterije. )
5. SERVICE
Priključek SERVICE (Servis) se uporablja za
poprodajne storitve.
6. PC/COMPOSITE
Za priključitev osebnega računalnika ali
videorekorderja sem priključite kabel za osebni
računalnik/kompozitno.
Dodatna oprema
Garancija
Navodila za hitro namestitev
(Ni na voljo na vseh mestih)
Adapter
Napajalni kabel
CD z uporabniškim priročnikom
Kabel za osebni računalnik/kompozitno
Stojalo
Pokrovček objektiva
(oglejte si namestitev stojala)
Prenosni kovček
Uporabljajte samo izdelku priloženi adapter.
Za nakup dodatnega adapterja se obrnite na prodajalca ali bližnji servisni center.
Izbirni sestavljivi deli
Baterija
Video kabel
Naslednji deli so na prodaj posebej. Za nakup dodatnega modula se obrnite na trgovca ali bližnji servisni center.
Stanje delujočih LED-indikatorjev
: Vklop,
: Izklop
Napajanje Temperatura
(modro)
Opis
(rdeče)
Izdelek je izklopljen.
Izdelek deluje normalno.
Preverite, ali je notranja temperatura višja kot pri normalnem delovanju ter ali je
to povzročila blokirana odprtina za prezračevanje ali okvarjen sistem hlajenja.
Preverite, ali hladilni ventilator v izdelku deluje normalno in ali je odprtina za
hlajenje na hrbtni strani izdelka blokirana; če je notranja temperatura
previsoka, se bo napajanje namreč izklopilo.
| Značilnosti izdelka | Pogledi na izdelek |
Baterija
(naprodaj posebej)
Baterija
1. Odprtina za zaklep
Uporablja se za povezavo z osrednjim delom.
2. Priključek za napajanje
Priključite napajalni kabel za polnjenje baterije.
3. Zapah za baterijo
Zapah za baterijo zadržuje baterijo na mestu pri povezavi z osrednjim delom.
4. Indikator napolnjenosti baterije
Prikazuje preostalo napolnjenost baterije.
Pri polnjenju baterije (s priključitvijo AC-adapterja) začne LEDindikator svetiti rdeče.
| Specifikacije izdelka |
To prikazuje preostalo energijo baterije v odstotkih.
Da bi preverili, kako polna je baterija, pritisnite gumb PUSH v
spodnjem desnem delu baterije. Zeleni LED-indikatorji kažejo
preostalo napolnjenost baterije in se po približno petih (5)
sekundah samodejno izklopijo.
Ko je adapter priključen na enosmerni tok in se baterija polni,
začnejo svetiti zelene LED-lučke.
Namestitev baterije in varnostni ukrepi
1. Namestitev baterije
Postavite projektor nad baterijo in ga potisnite navzdol, medtem ko hrbtno stran projektorja potiskate naprej.
Ko je projektor priključen na baterijo, se samodejno prikaže slika. Pri priključevanju baterije ne glejte neposredno v
objektiv.
2. Odstranitev baterije
Primite zadnji del projektorja in ga dvignite; medtem potisnete zapah na hrbtni strani baterije levo(
).
3. Čas uporabe baterije
z
Čas delovanja: Pri polni napolnjenosti do 2,5 ure
z
Čas polnjenja: Okoli 3 ure pri polnjenju zunaj projektorja
4. Polnjenje baterije
Polnjenje baterije, ko ni nameščena na projektorju:
z
Standard adapterja: DC 14 V; 3,5 A
Polnjenje baterije, ko je nameščena na projektorju:
5. Navodila za uporabo baterije
Pri uporabi baterije sledite spodnjim navodilom.
Uporabljajte samo odobreno baterijo.
Uporaba neodobrene baterije lahko poškoduje projektor, poleg tega lahko baterija med uporabo
eksplodira.
Baterije ne izpostavljajte vročini in udarcem.
Baterije ne izpostavljajte sili/udarcem, na primer padcu ali metanju. Baterije ne izpostavljajte visokim
temperaturam kot na primer v savni. To lahko povzroči močno segretje baterije, požar ali eksplozijo.
Če se baterija zelo segreje ali povzroči požar, je poškodovana ali deformirana, jo takoj odstranite s
projektorja in osamite na varnem mestu, saj se lahko zelo segreje ali povzroči požar ali eksplozijo.
Takoj se obrnite na bližnji servisni center.
Baterije ne izpostavljajte močnemu pritisku in udarcem z ostrimi predmeti.
Na baterijo ne pritiskajte močno, ko je v torbi, in je ne luknjajte z ostrimi predmeti, kot so sveder,
žebelj in žebljiček. To lahko poškoduje baterijo, povzroči, da se baterija zelo segreje, povzroči požar
ali eksplozijo.
Če baterije ne uporabljajte dalj časa
Če baterije ne boste uporabljali dalj časa, jo odstranite s projektorja, saj se baterija, če je dalj časa
nameščena na projektorju, lahko izprazni ali pa projektorja ni mogoče uporabljati tudi, če je
napajanje izklopljeno. Ko baterijo za polnjenje uporabljate prvič ali je niste uporabljali dolgo časa, jo
najprej popolnoma napolnite.
Najprej izklopite napajanje.
Baterije ne odstranjujte, ko je napajanje vklopljeno, saj lahko to poškoduje projektor.
Uporabljajte samo odobren adapter.
Pri uporabi neodobrenega adapterja se lahko baterija projektorja poškoduje ali eksplodira.
Pri nameščanju baterije ne glejte neposredno v objektiv.
Ko baterijo priključite na osrednji del, se samodejno vklopi slika. Če gledate v svetlobo luči ali je
svetloba projecirana na vaše oči, lahko to poškoduje vaš vid.
Ne dotikajte se polov baterije s kovinskim predmeti, kot so ogrlice, kovanci, ključi ipd.
Obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
Baterije ne shranjujte na mestih z malo zraka, ki so izpostavljena visokim temperaturam, na primer v
vozilu na soncu. Baterijo shranjujte pri sobni temperaturi (med 0 °C in +40 °C / 32°F in +104°F).
Obstaja nevarnost zunanje deformacije ali eksplozije.
Baterijo shranjujte izven dosega otrok ali hišnih ljubljenčkov.
Če je baterija poplavljena ali poškodovana, lahko eksplodira.
Obstaja nevarnost požara.
Stik s poškodovano baterijo (tudi oralen) lahko poškoduje telo. Če je baterija počena in njena
tekočina pride v stik s kožo, tekočino spirajte s tekočo vodo 1 do 2 minuti, da jo popolnoma
sperete.
| Značilnosti izdelka | Pogledi na izdelek |
Baterija
(naprodaj posebej)
| Specifikacije izdelka |
Zunanjo zasnovo in specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave delovanja
izdelka.
Specifikacije izdelka
Model
SP-P310ME
Velikost
13,97 mm (0,55 inčev)
Ločljivost
800 x 600 (SVGA)
Plošča
Vir svetlobe
LED
Poraba energije
Napajanje
Standardna
napetost
Poraba 30 W (brez baterije)
DC 14 V; 3,5 A
Dimenzije
127,2 mm x 94,5 mm x 50,8 mm (5 inčev x 3,7 inčev x 2 inčev)
Teža
700 g (1,54 lb)
Glavne funkcije
Svetlost
50 ANSI lm
Kontrast
1000:1
Velikost slike
Diagonala: 15 palca~60 palcev
Oddaljenost
projekcije
Popravek
trapezaste slike
0,5~2,8 m
Navpično
1) Vrsta priključka: 15-pinski D-Sub
PC
Vhod/izhod
2) Frekvenca (Oglejte si Podprte načine prikaza.)
(24-pinsko)
kompozitno
Podprti oddajni signali: NTSC, PAL, SECAM
(PAL-60 ni podprt.)
Delovna
Temperatura in
vlažnost
Shranjevanje
Delovno okolje
temperatura (0°C~40°C / 32°F~104°F),
Vlažnost (10~80%)
temperatura (-20°C~45°C / -4°F~113°F),
Vlažnost (5~95%)
EMI
Razred B
Hrup
Maksimalno 25 dB (po Samsungu)
Ta oprema razreda B je zasnovana za domačo in pisarniško uporabo.
Ta oprema je registrirana glede EMI za uporabo v stanovanjih. Uporablja se lahko na vseh območjih. Izdelki
razreda A so za pisarniško uporabo. Izdelki razreda A so namenjeni poslovni uporabi; izdelki razreda B oddajajo
manj elektromagnetnih valov kot izdelki razreda A.
Podprt način prikaza
Ločljivost
Vodoravna ločljivost
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Frekvenca ure
(MHz)
Polariteta
(vodoravno
/navpično)
VGA, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
VGA, 640 x 350
37,861
85,080
31,500
+/-
VGA, 640 X 400
37,861
85,080
31,500
-/+
VGA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VGA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VGA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VGA, 640 x 480
43,269
85,008
36,000
-/-
VGA, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VGA, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VGA, 720 x 400
37,927
85,039
35,500
+/+
SVGA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
SVGA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
SVGA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
SVGA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
SVGA, 800 x 600
53,674
85,061
56,250
+/+
SVGA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
SVGA, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
+/+
XGA, 1024 x 768
35,522
43,479
44,900
+/+
XGA, 1024 x 768
48,636
60,004
65,000
-/-
XGA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
XGA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
XGA, 1024 x 768
68,677
84,997
94,500
+/+
XGA, 1024 x 768
48,78
60,001
64,000
-/-
XGA, 1024 x 768
60,241
74,927
80,000
-/-
V Samsungovih projektorjih uporabljeno DMD-ploščo sestavlja več sto tisoč mikro ogledal. Kot ostali elementi
slikovnega prikaza lahko tudi DMD-plošča vsebuje nekaj okvarjenih svetlobnih pik; Samsung in proizvajalec
DMD-plošče uporabljata način prepoznavanja okvarjenih slikovnih pik in postopek za njihovo omejevanje, zato
okvarjene svetlobne pike izdelkov ne bodo presegale maksimalnega števila, ki ga določajo naši standardi. Včasih
lahko obstajajo svetlobne pike, ki jih ni mogoče prikazati, vendar to ne vpliva na kakovost celotne slike in
življenjsko dobo izdelka.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev osebnega računalnika | Priključitev AV-naprave |
Namestitev projektorja
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
Projektor postavite tako, da je objektiv na sredini platna.
Če platno ni nameščeno navpično, slika na njem morda ne bo imela oblike pravokotnika.
Platna ne nameščajte v svetlem okolju. Če je platno presvetlo, slika na njem ni jasno prikazana.
Če platno nameščate v svetlem okolju, okolje zatemnite z zavesami ali žaluzijami.
Projektor lahko namestite spredaj na tla/spredaj na strop/zadaj na tla/zadaj na strop.
(za ogled nastavitev položaja namestitve)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja za platnom
namestite polprosojno platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev)> Rear-Floor (Zadaj na
tleh)
Za gledanje slike pri namestitvi projektorja pred platnom
projektor namestite na strani, na kateri gledate platno.
Izberite Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) >
Install (Namestitev) > Front-Floor (Spredaj na
tleh)
Izostritev
Vrtite obroček za izostritev levo ali desno, dokler slika na platnu ni jasno
prikazana.
Če je razdalja med projektorjem in platnom daljša ali krajša kot navedena
razdalja projekcije (oglejte si Velikost slike in oddaljenost projekcije),
nastavitev ostrine morda ne bo uspela.
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Oddaljenost
Velikost slike
Diagonala (palec)
m
ft
mm x mm
palec x palec
0,5
1,64
25,5 x 19,1
1,0 x 0,75
12,5
1,0
3,28
50,8 x 38,1
2,0 x 1,5
25,0
1,64
5,38
83,3 x 62,5
3,28 x 2,46
41,0
2,0
6,56
101,6 x 76,2
4,0 x 3,0
50,0
2,8
9,18
127,0 x 95,3
5,0 x 3,75
63,0
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev osebnega računalnika | Priključitev AV-naprave |
Priključite adapter v stensko vtičnico (
).
Priključite napajalni kabel na adapter in ga priključite v stensko vtičnico.
Ko je napajanje priključeno, se slika samodejno vklopi. Pri priključevanju napajanja ne glejte v objektiv.
Uporabljajte samo odobren adapter.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev osebnega računalnika | Priključitev AV-naprave |
S kablom za osebni računalnik/kompozitno povežite vrata [PC/COMPOSITE] na stranskem delu projektorja in IZHODNA
vrata monitorja [D-Sub] osebnega računalnika.
Ko so priključeni vsi zgornji priključki, vklopite projektor in osebni računalnik.
Uporaba projektorja
Izbira zunanjega vhodnega vira.
Z gumbi za meni in nastavitev izberite PC. ( SOURCE )
Z gumbi za nastavitev izberite vhod PC.( Menu > Input > Source List > PC )
Nastavite sliko tako, da bo gledanje udobno.
Za poslušanje zvoka potrebujete dodaten avdio sistem.
| Osnovne nastavitve | Priključitev napajanja | Priključitev osebnega računalnika | Priključitev AV-naprave |
Z video kablom povežite vrata [Composite (rumeno)] na stranskem delu projektorja in izhodna video vrata (rumeno) AVnaprave.
Ko so priključeni vsi zgornji priključki, vklopite projektor in video naprave.
Uporaba
Izbira zunanjega vhodnega vira.
Pritisnite gumb SOURCE (Vir) in izberite vhod osebnega računalnika. ( SOURCE )
Z gumbi za nastavitev izberite vhod osebnega računalnika. ( Menu > Input > Source List > Composite )
Vklopite priključeno AV-napravo.
Za poslušanje zvoka potrebujete dodaten avdio sistem.
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
1. Gumb za napajanje[ ]
Za vklop : Pritisnite gumb za napajanje. LED-indikator napajanja zasveti in napajanje se vklopi.
Za izklop : Držite pritisnjen gumb za napajanje, dokler se LED-indikator napajanja ne izklopi.
2. Gumb za meni[
]
Pritisnite za prikaz menija na platnu.
Uporablja se tudi za izhod iz prikaza na platnu ali vrnitev na višjo raven menija na platnu.
3. Gumb za nastavitev[
]
Pritisnite za pomik prikaza menija na platnu ali nastavitev vrednosti v meniju na platnu.
4. Gumb za vnos [
] / gumb SOURCE (Vir)
Pritisnite za izbiro prikaza menija na platnu.
Ob pritisku gumba 'SOURCE' (Vir), ko na platnu meni ni prikazan, se vhodni vir (PC, kompozitno) preklopi.
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
*Za ogled video datoteke kliknite gumb Predvajaj(
Nastavitev slike
Source List
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Omogočenje/
onemogočenje
Izberite s projektorjem povezan vhodni signal.
1) Composite
2) PC
Povezavo projektorja z vhodnim signalom izberete s pritiskom gumba SOURCE
(Vir).
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
*Za ogled video datoteke kliknite gumb Predvajaj(
Nastavitev slike
Picture Mode
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Omogočenje/
onemogočenje
Izberete lahko način slike, ki je namenjen širokozaslonskemu prikazu, ali pa izberite drug
način, ki ustreza vašim potrebam.
1) Dynamic
Izberite za nastavitev ostrejše slike kot pri običajnem prikazu.
2) Standard
Izberite za gledanje ostrejše slike, ko je okolje močno osvetljeno.
3) Movie
Izberite za gledanje, ki je udobno za oči, in za varčevanje energije, ko je okolje
temnejše.
4) Custom
Izberite za gledanje slike v skladu z ročnimi uporabniškimi nastavitvami.
Custom Picture
Nastavitve slike lahko neposredno določite.
(V načinu vhoda osebnega računalnika gostota barv in barva nista prikazani.)
1) Contrast
Prilagodite razliko v svetlosti med predmetom in ozadjem.
2) Brightness
Nastavite svetlost slike.
3) Sharpness
Nastavite ostrino tako, da obrisi predmeta na platnu postanejo bolj ali manj jasni.
4) Color
Nastavite gostoto barv tako, da postane barva na platnu bolj ali manj gosta.
5) Tint
Nastavite barvo slike tako, da jo spremenite na zelen ali rdeč ton.
Picture Size
Izberete lahko razmerje slike, ki odgovarja vašim potrebam.
1) 4:3
2) 16:9
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
*Za ogled video datoteke kliknite gumb Predvajaj(
Nastavitev slike
Install
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Omogočenje/
onemogočenje
Za omogočenje različnih položajev namestitve projektorja so podprte vodoravne in
navpične ter negativne slike.
1) Front-Floor : Normalna slika
2) Front-Ceiling : Vodoravna negativna slika
3) Rear-Floor : Navpična negativna slika
4) Rear-Ceiling : Vodoravna/navpična negativna slika
V-Keystone
Če je slika popačena ali nagnjena, jo lahko popravite z uporabo funkcije za navpičen
popravek trapezaste slike.
Test Pattern
Testni vzorec, ki ga izdela projektor, da bi ga uporabili kot osnovno sliko pri namestitvi
in nastavitvi projektorja.
PC
Testni vzorec, ki ga izdela projektor, uporabite kot osnovno sliko pri namestitvi in
nastavitvi projektorja.
1) Auto Adjustment
Samodejno izvede nastavitve frekvence in fine naravnave.
2) Coarse
Auto
Adjustment
Za odstranitev vodoravnega šuma (vzorec črt).
3) Fine
Za odstranitev navpičnega šuma (vzorec črt).
Coarse
Fine
4) Position
Vodoravno in navpično prilagodi mesto slike.
Position
5) Reset
Vrnitev v začetno stanje.
Reset
Ta meni se aktivira samo v okolju osebnega računalnika.
Factory Default
Za ponastavitev na tovarniške nastavitve.
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
*Za ogled video datoteke kliknite gumb Predvajaj(
Nastavitev slike
)/Stop(
Opis
Language
Za nastavitev jezika prikaza menija na platnu.
Menu
Za nastavitev prosojnosti prikaza menija na platnu.
) v spodnji tabeli.
Omogočenje/
onemogočenje
Translucency
1) Opaque
2) High
3) Medium
4) Low
Menu Display
Za nastavitev časa prikaza menija na platnu.
Time
Logo
1) 5 sec
4) 60 sec
2) 10 sec
5) 90 sec
3) 30 sec
6) 120 sec
Če je omogočen način logotipa, se ob vklopu projektorja na platnu prikaže Samsungov
logotip.
Če je način logotipa onemogočen, se ob vklopu projektorja na platnu Samsungov
logotip ne prikaže.
|
Gumbi | Input | Picture | Setup | Menu Option | Information |
*Za ogled video datoteke kliknite gumb Predvajaj(
Nastavitev slike
Information
)/Stop(
Opis
) v spodnji tabeli.
Omogočenje/
onemogočenje
Za prikaz informacij o nastavitvah, kot so vhodni signal, nastavitve slike in nastavitev
slike na osebnem računalniku.
(V načinu kompozitnega niso na voljo funkcije nastavitve za grobo, fino, ločljivost,
vodoravno in navpično frekvenco. V načinu PC nista na voljo funkciji nastavitve barve in
Composite
obarvanosti.)
Ikona v zgornjem desnem delu prikaza informacij predstavlja trenutno napajanje. Če je
nameščena baterija (naprodaj posebej), je prikazana preostala energija baterije. Če je
projektor ali baterija priključena na enosmerni tok, je tam prikazana ikona vtiča.
PC
| Kontrolni seznam pred sporočanjem težave |
Namestitev in priključitev
Znak
Ni mogoče vklopiti napajanja.
Rešitev
Če uporabljate adapter: preverite, ali je projektor priključen na napajanje.
Če uporabljate baterijo: preverite stanje povezanosti baterije in projektorja in
preostalo napolnjenost baterije.
Slika je popačena ali ima obliko
Projektor namestite tako, da je žarek projektorja navpičen na platno.
trapeza.
Ni mogoče izbrati zunanje
Preverite, ali je priključek zunanje naprave (video kabel) ustrezno priključen na
naprave.
ustrezna vrata in preverite povezljivost. Če kabel ni ustrezno priključen, ne morete
izbrati zunanjega vira.
Slika in zunanja naprava
Znak
Prikazana je prazna slika.
Rešitev
Preverite napajanje projektorja.
Preverite, ali je izbran ustrezen vhod.
Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen.
Preverite, ali je "Brightness" (Svetlost) nastavljeno na najnižjo stopnjo.
Preverite, ali je "Brightness" (Svetlost) nastavljeno na minimum, tako da izberete
Menu (Meni) > Picture (Slika) > Custom Picture (Slika po meri) > Brightness
(Svetlost).
Preverite, ali zunanja naprava deluje in nastavitve video izhoda.
Prilagodite kontrast, tako da izberete Menu (Meni) > Picture (Slika) > Custom
Picture (Slika po meri) > Contrast (Kontrast).
Barva ni normalna
Slika je meglena.
Izberite Menu (Meni) > Picture (Slika) > Custom Picture (Slika po meri) > Contrast
(Kontrast) in preverite, ali je vrednost normalna.
Izostrite z objektivom.
Preverite, ali je oddaljenost projekcije prevelika ali premajhna.
Izdelek proizvaja nenavaden zvok.
Če zvok ne utihne, se obrnite na servisni center, saj je vzrok za to lahko okvarjen
del.
Na platnu so prikazane črte.
Pri uporabi računalnika lahko pride do popačenja.
Izberite nastavitve Menu (Meni) > Setup (Nastavitev) > PC > Coarse (Grobo) in
prilagodite frekvenco prikazovanja.
Slika zunanje naprave ni prikazana.
Preverite, ali zunanja naprava deluje pravilno in ali sta nastavitvi
"Brightness" (Svetlost) in "Contrast" (Kontrast) spremenjeni, tako da v meniju
projektorja izberete Menu (Meni)> Picture (Slika)> Custom Picture (Slika po meri).
Prikazana je samo modra slika.
Preverite povezavo med zunanjo napravo in drugimi priključki.
Slika je črnobela ali pa je barva
Preverite "Brightness" (Svetlost) in "Contrast" (Kontrast) v nastavitvah menija, kot je
nenormalna. / Slika je pretemna ali
opisano zgoraj.
presvetla.
Za vrnitev nastavitev projektorja na tovarniške v meniju izberite "Factory
Default" (Tovarniške nastavitve).
| Jamstvo in upravljanje | SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU | Drugo | Pravna obvestila |
Čiščenje zunanjosti in objektiva projektorja
Projektor čistite z mehko in suho krpo.
Projektorja ne čistite z vnetljivimi snovmi, kot so
benzol, razredčila za barve, ali mokro krpo, saj
lahko to povzroči težave.
Projektorja se ne dotikajte z žebljem ali drugimi
ostrimi predmeti, saj lahko tako opraskate
površino.
Čiščenje notranjosti projektorja
Za čiščenje notranjosti projektorja se
obrnite na servisni center ali trgovca.
Če je v projektorju prah ali druge tuje snovi, se
obrnite na trgovca ali servisni center.
| Jamstvo in upravljanje | SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU | Drugo | Pravna obvestila |
Če imate kakršnokoli vprašanje ali komentar glede Samsungovih izdelkov,
se obrnite na SAMSUNGOV center za pomoč strankam.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
| Jamstvo in upravljanje | SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU | Drugo | Pravna obvestila |
Prednosti izdelka Pocket Imager
Dolga življenjska doba
Za razliko od drugih projektorjev menjava luči ni potrebna.
Nizka poraba energije
Ker porabi manj energije, lahko za razliko od drugih projektorjev deluje na baterijo.
Slovarček
ANSI
Okrajšava za American National Standards Institute (Nacionalni ameriški inštitut za standardizacijo).
ANSI lumen
Enota svetlosti, kot jo je opredelil Nacionalni ameriški inštitutu za standardizacijo. Ta vrednost se določi na naslednji
način: svetlobo projecirate na 40-palčno platno, platno razdelite na 9 pravokotnikov in izmerite povprečno svetlost
posameznega pravokotnika. Ker se svetlost na sredini običajno razlikuje od tiste na robovih, ANSI lumen predstavlja
natančnejše merilo svetlosti projektorja kot LUKS.
Združljivo s starejšimi modeli računalnikov
Združljivo s prejšnjimi modeli računalnikov. Projektor SVGA (800 * 600) je združljiv s starejšimi modeli računalnikov
SVGA in VGA (640 * 480).
Način kompresije
Način za prikaz videa v oddaljeni obliki.
Razmerje kontrasta
Razmerje med najsvetlejšimi in najtemnejšimi točkami slike.
Konvergenca
Razvrstitev rdečih, zelenih in modrih video signalov na projecirani sliki na platnu.
Velikost zaslona (slike)
Velikost zaslona je določena z dolžino diagonale LCD-monitorja.
EGA
Enhanced Graphics Array. EGA zagotavlja izboljšano kakovost grafik pri osebnih računalnikih IBM XT in AT kot kartica
CGA. (640 x 350 slikovnih pik v vseh načinih)
Hz (kHz, MHz)
Hertz (kilohertz, megahertz). Frekvenca na sekundo. (Kilo: 1000, mega: 1 milijon.) Hz predstavlja frekvenco električnih
signalov.
NTSC
National Television Standards Committee. Standard za prenos TV- in video signala, razvit v Severni Ameriki leta 1953.
525 črt/60 Hz.
PAL
Phase Alternate Line. Način prenosa in sprejema barve eno črto za drugo. PAL je široko razširjen v zahodnoevropskih
državah. 625 črt / 50 Hz.
SECAM
Sequential Couleur Avec Memorie. V Franciji razvit televizijski standard. SECAM se uporablja predvsem v Franciji in
vzhodnoevropskih državah. 625 črt / 50 Hz.
Super VGA (SVGA)
SVGA omogoča grafično ločljivost 800 x 600 slikovnih pik. Ta standard vključuje različico navpične frekvence.
VGA
Video Graphics Array. Standardni izhodni vmesnik za IBM PS/ 2. Analogna grafična kartica, ki jo je razvil IBM, podpira
ločljivost 720 x 400 slikovnih pik v besedilnem načinu in 640 x 480 slikovnih pik v grafičnem načinu. (Druge grafične
kartice obdelujejo digitalne podatke.)
Video
Zmogljivost projekcije slike osebnega računalnika z videorekorderjem, lasersko ploščo ali CD-ROM-pogonom.
XGA
Extended Graphics Adapter. Grafični standard, ki ga je razvil IBM. XGA vključuje standard VGA in omogoča ločljivost
1024 x 768 slikovnih pik.
DVD-predvajalnik
Digitalni medij, razvit tako, da omogoča izkoriščanje prednosti CD-ja in laserske plošče. DVD omogoča video in avdio
visoke kakovosti.
Zunanji vhod
Zunanji vhod omogoča priključitev zunanjih video naprav razen TV-sprejemnika, kot so videorekorder, videokamera,
DVD-predvajalnik ipd., kot video vira.
Ločljivost
Slikovne točke so število majhnih pik, ki sestavljajo TV-zaslon. Ločljivost predstavlja število slikovnih pik na zaslonu. Ker
več slikovnih pik pomeni več prikazanih informacij, pri istočasnem gledanju več elementov izberite višjo ločljivost.
Na primer, ločljivost televizorja je 800 * 600, kar pomeni, da zaslon po širini sestavlja 800 stolpcev slikovnih pik, po
višini pa 600 vrstic slikovnih pik.
Navpični popravek trapezaste slike
Funkcija popravka se uporablja pri navpičnem popačenju projecirane slike. Navpično popačenje se nanaša na
popačenje projecirane slike, ko žarek projektorja ni navpično pravokoten na platno. Za udobnejše gledanje slik lahko
popačenje popravite z uporabo funkcije navpičnega popravka trapezaste slike.
Projecirana slika
Slika, ki jo projektor projecira na platno.
| Jamstvo in upravljanje | SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU | Drugo | Pravna obvestila |
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršnakoli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo prepovedana.
Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovoren za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z
razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement