Samsung | SP-H03 | Samsung SP-H03 Navodila za uporabo

SP-H03
Projektor PICO
Uporabniški priroþnik
Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta od slik v tem
priroþniku. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja
delovanja.
Kazalo
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI
Pred zaþetkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
NAMESTITEV IN POVEZAVA
Vsebina paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Priklapljanje in odklapljanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Prilagajanje zooma in izostritve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Velikost slike in oddaljenost projekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Odprtine za prezraþevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podprti naþini prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Povezava z raþunalnikom in nastavitev raþunalnika . . . . . . . . . . . . . 2-8
Priklapljanje na napravo AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Prikljuþitev zunanjega zvoþnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Prikljuþitev napajanja in polnjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Priklapljanje na zunanjo pomnilniško napravo in kabel USB . . . . . 2-12
UPORABA
Znaþilnosti izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Podrobnosti o izdelku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Indikatorji LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki) . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Podprte oblike zapisa datotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Posodobitev strojne programske opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Preden se obrnete na servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Ustrezno odlaganje – samo Evropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
1
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
Pred zaþetkom
Ikone, uporabljene v tem priroþniku
IKONA
IME
Pozor
Opomba
POMEN
Oznaþuje primere, v katerih funkcija morda ne deluje ali je nastavitev preklicana.
Oznaþuje nasvet ali namig, kako uporabljati funkcijo.
Uporaba priroþnika
Vsebina tega priroþnika se lahko spremeni brez prehodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
•
Pred uporabo izdelka se popolnoma seznanite z varnostnimi ukrepi.
•
V primeru težav si oglejte razdelek 'Odpravljanje težav'.
Obvestilo o avtorskih pravicah
Copyright © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice za ta priroþnik so last podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Vsebine tega priroþnika ni dovoljeno v kakršni koli obliki reproducirati, distribuirati ali uporabljati, ne v celoti in ne delno, brez
pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics, Co., Ltd.
Administrativni stroški se zaraþunajo, þe.
(a) vas na zahtevo obišþe tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. þe niste prebrali tega uporabniškega priroþnika).
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. þe niste prebrali tega uporabniškega priroþnika).
Višino administrativnih stroškov vam bomo sporoþili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-1
1-2
Skrb za izdelek in njegovo vzdrževanje
ýišþenje površine in objektiva
Projektor þistite z mehko in suho krpo.
•
Izdelka ne þistite z vnetljivimi snovmi, kot sta benzol in razredþilo.
•
Pazite, da objektiva ne opraskate z nohti ali ostrim predmetom.
To lahko povzroþi trajne praske ali poškoduje izdelek.
•
Izdelka ne þistite z mokro krpo ali tako, da vodo pršite
neposredno nanj.
ýe voda prodre v izdelek, lahko to povzroþi požar, elektriþni udar
ali poškoduje izdelek.
•
ýe površina projektorja pride v stik z vodo, lahko nastane bel
madež.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
ýišþenje notranjosti projektorja
Za þišþenje notranjosti projektorja se obrnite na pooblašþeni
Samsungov servisni center.
•
1-2
ýe je v projektorju prah ali druge snovi, se obrnite na servisni
center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
1-3
Varnostni ukrepi
Ikone, uporabljene za varnostne ukrepe
IKONA
IME
POMEN
Opozorilo
Neupoštevanje ukrepov, oznaþenih s tem znakom, lahko povzroþi hudo poškodbo ali celo
smrt.
Pozor
Neupoštevanje ukrepov, oznaþenih s tem znakom, lahko povzroþi telesno poškodbo ali
poškodbo lastnine.
Pomen znakov
Ne izvajajte.
Upoštevajte.
Napajanje
Naslednje slike so za referenco in prikazano na njih se lahko razlikuje od vašega izdelka glede na modele in državo.
Videz in barva se lahko razlikujeta glede na model.
Opozorilo
Napajanja ne prikljuþujte in izkljuþujte z
mokrimi rokami.
•
30
LUMEN
Sicer lahko pride do elektriþnega udara.
•
Ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla ali vtiþa ali razmajane
napajalne vtiþnice.
•
30
LUMEN
•
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Na eno stensko vtiþnico ne prikljuþujte veþ
elektriþnih naprav.
Napajalnega kabla ne upogibate ali zvijajte
premoþno in nanj ne postavljajte težkih
predmetov.
•
Napajalni kabel in izdelek ne smeta biti v
bližini grelnika.
Sicer lahko pride do požara zaradi
pregretja stenske vtiþnice.
ýe je pin napajalnega vtiþa ali vtiþnica
izpostavljena prahu, vodi ali tujem snovem,
jo oþistite.
!
•
Obstaja nevarnost elektriþnega udara ali
požara.
1-3
Napajalni vtiþ trdno prikljuþite.
•
Napajalni kabel prikljuþite na ozemljeno
stensko vtiþnico (samo za opremo
izolacijskega razreda 1).
Sicer lahko pride do požara.
!
•
!
Pri ravnanju z baterijo upoštevajte
varnostne ukrepe.
•
Ne uporabljajte neodobrenih baterij.
Lahko eksplodira.
•
Z baterijo ne ravnajte na silo in je ne
luknjajte.
•
Baterije ne smete segrevati ali je hraniti
v prostoru z visoko temperaturo, na
primer poleti v avtomobilu.
•
Baterija se ne sme zmoþiti.
•
Otroci ali domaþe živali ne smejo
baterije sesati ali je dajati v usta.
•
Prepreþite stik med polnilnim
prikljuþkom baterije in kakršnim koli
kovinskim predmetom.
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali telesne poškodbe.
Uporabljajte samo napajalni kabel, ki ga je
zagotovilo naše podjetje. Ne uporabljajte
napajalnega kabla drugih elektriþnih
aparatov.
!
•
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Pozor
Napajalni vtiþ izkljuþite iz stenske vtiþnice
tako, da ga držite za vtiþ in ne za kabel.
•
!
30
LUMEN
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Pred þišþenjem izdelka izkljuþite napajalni
vtiþ.
ýe pri projektorju zaznate težavo, ko je
baterija odstranjena, izvlecite napajalni vtiþ,
da popolnoma prekinete napajanje z
elektriþnim tokom. Z gumbom za vklop/
izklop ne boste popolnoma prekinili
napajanja z elektriþnim tokom.
30
LUMEN
!
Pri odstranjeni bateriji nikar ne poskušajte
vklopiti ali izklopiti projektorja tako, da bi
priklopili ali izvlekli napajalni vtiþ.
(Napajalnega vtiþa ne uporabljajte kot
stikalo za napajanje.)
30
LUMEN
•
!
Obstaja nevarnost elektriþnega udara ali
požara.
Namestitev
Opozorilo
30
LUMEN
Pri namešþanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
þez konzolo oziroma polico.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
!
1-3
Sicer lahko izdelek pade, zaradi þesar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
Preden premaknete projektor, se
prepriþajte, da ste izvlekli napajalni vtiþ in
kable, ki so priklopljeni na druge naprave.
•
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara zaradi poškodovanega
napajalnega kabla.
Izdelka ne namešþajte na mesto,
izpostavljeno neposredni sonþni svetlobi, ali
blizu toplotnega vira, kot sta ogenj in
grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka
ali povzroþi požar.
Napajalni kabel ne sme biti v bližini
grelnikov.
•
Prevleka na napajalnem kablu se lahko
stopi in povzroþi elektriþni udar ali požar.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Izogibajte se namešþanju izdelka na mesto,
ki je izpostavljeno prahu, vlagi (savna), olju,
dimu ali vodi (dežnim kapljicam), ali
namešþanju v vozilo.
30
LUMEN
!
•
Izdelka ne namešþajte na mesta z veliko
prahu.
30
LUMEN
!
Lahko pride do elektriþnega udara ali
požara.
Izdelka ne namešþajte na višini, kjer bi ga
lahko dosegli otroci.
30
LUMEN
•
SAMSUNG
!
ýe se otrok dotakne izdelka, lahko
izdelek pade in povzroþi telesno
poškodbo.
LUMEN
•
!
ýe izdelek namestite na mestu, kjer se
delovne razmere zelo spreminjajo, lahko
zaradi okolja pride do hudih težav s
kakovostjo. V tem primeru izdelek namestite
po posvetu z našim klicnim centrom.
•
Plastiþne vreþke, v katere je bil izdelek
zapakiran, hranite izven dosega otrok.
30
30
ýe si otroci poveznejo plastiþne vreþke
na glavo, se lahko zadušijo.
Projektorja ne smete namestiti v majhen,
slabo zraþen prostor.
LUMEN
•
V nasprotnem primeru lahko dvig
notranje temperature povzroþi požar.
Mesta, izpostavljena mikroskopskemu
prahu, kemikalijam, previsoki ali prenizki
temperaturi in visoki vlažnosti, kot so
letališþa in postaje, kjer se izdelek
uporablja neprekinjeno dolgo þasa.
Pozor
Pri namešþanju izdelka na konzolo ali polico
zagotovite, da sprednji del izdelka ne štrli
þez konzolo oziroma polico.
30
LUMEN
!
•
Sicer lahko izdelek pade, zaradi þesar
lahko pride do poškodovanja izdelka ali
telesne poškodbe.
•
Uporabite omarico ali polico, ki ustreza
velikosti izdelka.
Izdelek odlagajte previdno.
30
•
LUMEN
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
!
Uporaba
Opozorilo
V izdelek (zraþnike, vrata itd.) ne vstavljajte
kovinskih predmetov, kot so sponke za
papir, kovanci in lasnice, ter vnetljivih
izdelkov.
100
30
LUMEN
30
LUMEN
•
ýe v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izkljuþite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
elektriþnega udara ali požara.
Ker skozi izdelek teþe visoka napetost,
izdelka ne smete nikoli sami razstavljati,
popravljati ali spreminjati.
•
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
•
V primeru popravila izdelka se obrnite
na servisni center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Na zgornjo stran izdelka na odlagajte
predmetov, kot so igraþe ali piškoti.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
ýe otrok seže þez izdelek, da bi dosegel
doloþen predmet, se lahko predmet ali
izdelek prevrne in povzroþi telesno
poškodbo ali celo smrt.
Ne glejte v objektiv, ko je projektor
vklopljen.
•
To je posebno nevarno za otroke.
1-3
V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih
razpršil in predmetov, niti jih tja ne
postavljajte.
30
LUMEN
•
Ko je kabel prikljuþen na napajalno vtiþnico,
v vtiþnico napajalnega kabla ne vstavljajte
prevodnikov, kot so jeklene sponke za
papir.
Sicer lahko pride do eksplozije ali
požara.
Napajalnega vtiþa se ne dotikajte takoj
potem, ko ste ga odstranili iz napajalne
vtiþnice.
Ko se bliska ali grmi, izkljuþite napajalni
kabel.
Zraþnika ne zakrijte s prtom ali zaveso.
•
30
LUMEN
•
30
LUMEN
!
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Pazite, da izdelka med premikanjem ne
spustite.
Sicer lahko pride do požara zaradi
notranjega pregretja.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika
zraka ali kuhalnika.
30
LUMEN
30
LUMEN
•
!
30
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
•
Izdelka ne dvigajte ali premikajte tako, da
ga držite samo za napajalni kabel ali kateri
koli drug kabel.
30
LUMEN
LU
ME
N
•
Sicer lahko pride zaradi poškodovanega
kabla do elektriþnega udara, požara ali
nepravilnega delovanja izdelka.
!
30
LUMEN
!
GAS
30
LUMEN
•
Iskra lahko povzroþi eksplozijo ali požar.
•
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte
napajalnega ali antenskega kabla.
ýe izdelek oddaja nenavadne zvoke, vonj
po zažganem ali dim, takoj izkljuþite
napajalni kabel in se obrnite na servisni
center.
•
V primeru pušþanja plina se ne dotikajte
izdelka in napajalnega vtiþa in takoj
prezraþite.
30
LUMEN
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Izdelka ne izpostavljajte predmetom, ki bi
lahko padli nanj ali na njem pustili sledi
udarcev.
•
!
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, kot
so vaza, lonþnica, pijaþa, kozmetika in
zdravila, ali kovinskih predmetov.
•
ýe v izdelek pride voda ali tuja snov,
izklopite napajanje, izkljuþite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do težave z izdelkom,
elektriþnega udara ali požara.
Pozor
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
30
LUMEN
•
30
LUMEN
30
LUMEN
Sicer se lahko izdelek poškoduje ali pa
pride do telesne poškodbe.
Ko izdelka ne uporabljate dalj þasa, na
primer ko greste zdoma, izkljuþite napajalni
kabel iz stenske vtiþnice.
SAMSUNG
V primeru vdora vode ali katere koli druge
snovi v projektor izklopite projektor, izvlecite
napajalni kabel in se obrnite na servisni
center.
Izdelka ne uporabljajte, þe kaže znake
nepravilnega delovanja, kot sta odsotnost
zvoka ali slike.
30
LUMEN
SAMSUNG
!
1-3
•
Sicer se lahko nabere prah in pride do
požara zaradi notranjega pregretja ali
kratkega stika ali pa do elektriþnega
udara.
•
Izdelek nemudoma izklopite, izkljuþite
napajalni kabel iz stenske vtiþnice in se
obrnite na servisni center.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Projektor vedno postavite na mizo.
•
30
LUMEN
ýe projektor postavite na tla, se lahko
na njem spotaknete in se pri tem
poškodujete ali pa poškodujete
projektor.
Ne dotikajte se leþe na izdelku.
30
•
LUMEN
To lahko poškoduje leþo.
!
Drobno dodatno opremo hranite izven
dosega otrok.
Zunanjih delov izdelka se ne dotikajte z
orodji, kot sta nož ali kladivo.
30
LUMEN
!
!
30
LUMEN
ýe vam izdelek pade ali se poškoduje
ohišje, izklopite napajanje in izkljuþite
napajalni kabel. Obrnite se na servisni
center.
•
Napajalni adapter naj bo vedno v dobro
prezraþevanem prostoru.
!
Sicer lahko pride do elektriþnega udara
ali požara.
Adapterja ne izpostavljajte vodi. Adapter se
ne sme zmoþiti.
30
LUMEN
•
LUMEN
Zaradi tega lahko pride do nepravilnega
delovanja, elektriþnega udara ali požara.
Adapterja ne uporabljajte ob vodi ali na
prostem, predvsem kadar dežuje ali
sneži. Pazite, da med þišþenjem tal z
vodo ne zmoþite adapterja.
Napajalni adapter naj ne bo v bližini drugih
virov toplote.
•
Adapterja nikoli ne polagajte na drug
adapter.
30
•
Pred uporabo adapterja z njega odstranite
polivinilasto prevleko.
30
LUMEN
Sicer lahko pride do požara.
•
Ne odpirajte pokrovov na izdelku.
•
30
LUMEN
To je nevarno zaradi
visokonapetostnega toka v izdelku.
Med delovanjem projektorja bodite še
posebej pazljivi, da se z nobenim delom
telesa ne dotaknete izhodnih zraþnikov.
30
LUMEN
V bližino projektorja ne postavljajte
predmetov, ki so obþutljivi na toploto.
30
LUMEN
Sicer lahko pride do požara.
30
LUMEN
30
Sicer lahko pride do požara.
Ne približujte se izhodnim zraþnikom ali
objektivu. Med delovanjem projektorja in
neposredno po izklopu objektiva oddajajo
izjemno vroþino.
Ne pozabite, da ostanejo izhodni zraþniki
vroþi tudi po izklopu projektorja.
LUMEN
30
LUMEN
Objektiv je lahko vroþ. Ne dotikajte se ga.
(Še posebno previdni naj bodo otroci in
osebe z obþutljivo kožo.)
ýišþenje
Opozorilo
30
LUMEN
Izdelka ne þistite s pršenjem vode ali mokro
krpo. Za þišþenje plastiþnih delov izdelka,
kot je ohišje projektorja, ne uporabljajte
kemikalij, kot so þistila, industrijska ali
avtomobilska lošþila, jedka þistilna sredstva,
vosek, benzol ali alkohol, sicer se lahko
poškoduje izdelek.
Najpomembnejši varnostni ukrepi
Uporaba površinsko aktivnih snovi (ki
vsebujejo veliko alkohola, topila ali drugih
moþnih kemikalij) lahko povzroþi, da se
zunanjost izdelka razbarva, poþi ali odstopi.
Uporabljajte samo priporoþeno þistilno
sredstvo. Priporoþeno þistilno sredstvo
lahko kupite v servisnem centru.
1-3
Pozor
30
LUMEN
!
Ko þistite izdelek, izkljuþite napajalni kabel,
nato pa izdelek oþistite z mehko in suho
krpo.
•
•
1-3
Za þišþenje izdelka ne uporabljajte
kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol,
razredþilo, sredstvo proti komarjem,
dišava, mazivo in þistilno sredstvo.
Lahko se deformira zunanjost ali
odstrani, kar je natisnjeno na njej.
30
LUMEN
!
SAMSUNG
Za þišþenje umazanije ali madežev na
sprednjem projekcijskem objektivu
uporabite razpršilo ali mokro krpo,
navlaženo z nevtralnim pralnim sredstvom
in vodo.
Obrnite se na servisni center ali prodajalca,
da vam vsaj enkrat letno oþisti notranjost
projektorja.
!
Najpomembnejši varnostni ukrepi
2
Namestitev in povezava
2-1
Vsebina paketa
•
Izdelek vzemite iz embalaže in preverite, ali je priloženo vse spodaj navedeno.
•
Embalažno škatlo shranite za primer, da boste pozneje premikali izdelek.
•
ýe kateri od predmetov manjka, se obrnite na prodajalca.
•
Predmete, ki so naprodaj posebej, lahko kupite pri najbližjem prodajalcu Samsungovih izdelkov.
Projektor PICO
VSEBINA
Garancijska kartica
(Ni na voljo povsod.)
Baterija
Prikljuþek USB
PICO Ohišje projektorja
Feritni obroþ za napajalni
kabel (1)
Uporabniški priroþnik
Napajalni kabel/adapter
Prikljuþek 3RCA
Kabel s prikljuþkom D-Sub
B
Navodila za hitro nastavitev
NA PRODAJ POSEBEJ
B
Kabel USB
Namestitev in povezava
Stereo kabel
Avdio kabel
Video kabel
2-1
2-2
Priklapljanje in odklapljanje baterije
Priklapljanje baterije
Poravnajte in pritrdite utore na spodnji strani projektorja z nasprotnimi deli na bateriji.
Zgornji in zadnji del projektorja potisnite istoþasno naprej, dokler na zaslišite tipiþnega "klika".
Odklapljanje baterije
Pritisnite zapiralo z oznako [PUSH] (Odprto) na zadnji strani baterije.
Medtem ko držite zapiralo navzdol, dvignite zadnji del projektorja.
2-2
Namestitev in povezava
2-3
Prilagajanje zooma in izostritve
FOCUS
Pomikajte drsnik [FOCUS] levo ali desno, dokler se slika ne izostri.
Od velikosti zaslona je odvisno, koliko mora biti projektor oddaljen od njega.
ýe projektorja ne namestite na razdalji, ki je navedena v tabeli Velikost slike in oddaljenost projekcije v razdelku 2-4, slike
ne bo mogoþe ustrezno izostriti.
Namestitev in povezava
2-3
2-4
Velikost slike in oddaljenost projekcije
Screen: Side view
Screen: Front view
M
Y
Projector
Y
90°
X
Z
Z: Throw Distance
Pomikajte drsnik [FOCUS] levo ali desno, dokler se slika ne izostri.
VELIKOST ZASLONA
M (DIAGONALNO)
2-4
X (VODORAVNO)
Y (NAVPIýNO)
Z (PROJEKCIJSKA
RAZDALJA)
PALCI
CM
PALCI
CM
PALCI
CM
PALCI
CM
8,6
21,8
7,5
19,0
4,2
10,7
12,0
30,5
10
25,4
8,7
22,1
4,9
12,5
14,0
35,5
17,2
43,7
15,0
38,1
8,4
21,4
23,8
60,5
34,3
87,1
29,9
75,9
16,8
42,7
47,4
120,5
57,2
145,3
49,9
126,6
28,0
71,2
78,8
200,1
85,5
217,2
74,5
189,3
41,9
106,5
117,7
299
Namestitev in povezava
2-5
Odprtine za prezraþevanje
Odprtine za prezraþevanje
Mesta zraþnikov si oglejte na spodnji sliki:
•
Zraþniki ne smejo biti zamašeni. ýe so zraþniki zamašeni, se lahko projektor pregreje, zaradi þesar lahko pride do okvare.
IME
,
,
,
OPIS
Izhodni zraþniki
Zraþnik za odvod zraka
Dovodi zraþniki
Zraþnik za dovod zraka
Namestitev in povezava
2-5
2-6
Podprti naþini prikaza
2-6-1. Sinhroniziranje z napravo PC (D-Sub)
OBLIKA ZAPISA
LOýLJIVOST
VODORAVNA
FREKVENCA
(KHZ)
NAVPIýNA
FREKVENCA
(HZ)
TOýKOVNA
HITROST (MHZ)
IBM
640 x 480
60Hz
31,469
59,94
25,175
VESA
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40
VESA
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65
VESA
720 x 576
60Hz
35,91
59,95
32,75
EIA-861B
720 x 480
60Hz
31,5
60
27,027
VESA
1280 x 800
60Hz
49,702
59,81
83,5
VESA
1280 x 768
60Hz
47,776
59,87
79,5
VESA
1280 x 720
60Hz
47,772
59,855
74,5
Slike z loþljivostjo, višjo ali nižjo od 854 x 480, þip za prilagajanje velikosti v projektorju pretvori v slike loþljivosti 854 x 480.
Za optimalno sliko naj bo loþljivost raþunalnika podobna projektorjevi (854 x 480).
2-6-2. Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO)
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM
2-6
Namestitev in povezava
2-7
Vrata
2-7-1. Pogled od zadaj.
Odprite pokrov na hrbtni strani projektorja.
PC IN
IKONA
AV IN
IME
Vrata PC IN
Vrata AV IN
Napajalna vrata
Vrata USB
Izhodna vrata Avdio
Najveþja zmogljivost, ki jo podpira pomnilniška naprava USB, je 16 GB.
(Najveþja podprta zmogljivost za zunanji pomnilnik je odvisna od testiranj v tovarni. Lahko se razlikuje glede na proizvajalca
pomnilniške naprave.)
Namestitev in povezava
2-7
2-7-2. Pogled od strani
FOCUS
IKONA
IME
Reža za kartico MicroSD (HC)
Najveþja podprta zmogljivost za kartico MicroSD (HC) je 32 GB.
(Najveþja podprta zmogljivost za zunanji pomnilnik je odvisna od testiranj v tovarni. Lahko se razlikuje glede na proizvajalca
pomnilniške naprave.)
2-7
Namestitev in povezava
2-8
Povezava z raþunalnikom in nastavitev raþunalnika
2-8-1. Nastavitev okolja raþunalnika
Pred povezavo raþunalnika s projektorjem preverite naslednje elemente.
1. Z desnim gumbom miške kliknite na namizje Windows in nato [Lastnosti]. Prikaže se pogovorno okno <Lastnosti zaslona>.
1
2. Kliknite zavihek [Nastavitve] in nato nastavite možnost <Loþljivost zaslona>. Optimalna loþljivost projektorja je 800 x 600.
Katere druge loþljivosti podpira projektor, si oglejte v tabeli Naþin sinhroniziranja prikaza z raþunalnikom v razdelku 2-6.
Nastavitve možnosti <Barvna kakovost> ni treba spreminjati.
3. Pritisnite gumb [Advanced (Dodatno)]. Prikazalo se bo še eno okno z lastnostmi.
2
3
4. Kliknite zavihek [Monitor] in nato nastavite možnost <Hitrost osveževanja zaslona>. Za hitrost osveževanja, ki ustreza izbrani
loþljivosti, si oglejte hitrost osveževanja (60 Hz, 70 Hz itd.) poleg izbrane loþljivosti v tabeli Naþin sinhroniziranja prikaza z
raþunalnikom v razdelku 2-6.
Ko nastavite hitrost osveževanja, nastavite navpiþno in vodoravno frekvenco.
4
5. Kliknite gumb [V redu], da zaprete okno, in nato v oknu <Lastnosti zaslona> kliknite gumb [V redu], da zaprete okno.
6. Zaustavite raþunalnik in ga prikljuþite na projektor.
•
Postopek nastavitve se lahko razlikuje glede na vrsto raþunalnika ali razliþico operacijskega sistema Windows. (Na
primer, namesto [Properties (R) (Lastnosti (R))] se prikaže [Properties (Lastnosti)], kot je prikazano v 1.)
Namestitev in povezava
2-8
•
Ko se izdelek uporablja kot raþunalniški zaslon, podpira 32-bitno barvno kakovost (na slikovno piko).
•
Projicirane slike se lahko razlikujejo od monitorja, odvisno od proizvajalca monitorja in razliþice operacijskega sistema
Windows.
•
Pri povezavi projektorja z raþunalnikom preverite, ali nastavitev raþunalnika ustreza nastavitvam prikaza, ki jih podpira
projektor. ýe ne, lahko pride do težav s signalom.
2-8-2. Povezava osebnega raþunalnika
PC IN
AV IN
RGB
Raþunalnik in projektor morata biti izklopljena.
1. S kablom s prikljuþkom D-Sub povežite vrata [PC IN] na hrbtni strani projektorja in vrata RGB na raþunalniku.
ýe želite veþ informacij o podprtih vhodnih signalih, si oglejte poglavje "Sinhroniziranje z raþunalnikom (D-Sub)" v razdelku
"Podprti naþini prikaza".
2. Prikljuþite napajalna kabla projektorja in raþunalnika.
Uporaba projektorja
1. Vklopite projektor in izberite <Input Source> ĺ <PC>.
ýe naþina <PC> ni mogoþe izbrati, preverite, ali je kabel s prikljuþkom D-Sub pravilno prikljuþen.
2. Vklopite raþunalnik in po potrebi nastavite njegovo okolje (loþljivost zaslona itd.).
3. Prilagodite sliko.
2-8
Namestitev in povezava
2-9
Priklapljanje na napravo AV
PC IN
AV IN
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Naprava AV in projektor morata biti izklopljena.
1. Vstavite prikljuþek 3RCA v vrata [AV IN] na hrbtni strani projektorja.
2. Priklopite video kabel in avdio kabel na prikljuþek 3RCA.
ýe želite veþ informacij o podprtih vhodnih signalih, si oglejte poglavje "Sinhroniziranje z napravo AV (VIDEO)" v razdelku
"Podprti naþini prikaza".
3. Priklopite video kabel na IZHODNA vrata VIDEO na napravi AV.
Priklopite avdio kabel na IZHODNA vrata AVDIO na napravi AV.
Video in avdio kabli so na prodaj posamezno.
Namestitev in povezava
2-9
2-10 Prikljuþitev zunanjega zvoþnika
PC IN
AV IN
AUDIO IN
Zvok lahko poslušate prek zunanjega zvoþnika namesto notranjega zvoþnika projektorja.
1. Priklopite ustrezen stereo kabel na zunanji zvoþnik in vrata [
] na projektorju.
•
Glasnost zunanjega zvoþnika lahko nadzorujete z upravljanjem gumbov [
•
Vrata [
] na projektorju.
] lahko posredujejo vse vhodne avdio signale.
Stereo kabli so na prodaj posamezno.
2-10
Namestitev in povezava
2-11 Prikljuþitev napajanja in polnjenje baterije
2-11-1. Povezava napajanja
Potem ko ste vzpostavili vse potrebne povezave, priklopite napajalni kabel.
PC IN
1. Napajalni kabel adapterja prikljuþite na vrata [
AV IN
] na hrbtni strani projektorja.
2. Napajalni kabel adapterja na enem koncu prikljuþite na adapter, na drugem pa na stensko vtiþnico.
•
Feritni obroþ za napajalni kabel
Feritni obroþi šþitijo kable pred motnjami.
Ko prikljuþujete kabel, razprite feritni obroþ in ga pripnite okoli kabla blizu njegovega vtiþa, kot je prikazano
na sliki.
A (razdalja med feritnim obroþem in koncem kabla, ki je prikljuþen na projektor): manjša od 50 mm
Namestitev in povezava
2-11
2-11-2. Polnjenje baterije
1. Povežite baterijo s projektorjem.
2. Projektor mora biti izklopljen.
3. Napajalni kabel adapterja prikljuþite na vrata [
] na hrbtni strani projektorja.
4. Napajalni kabel adapterja prikljuþite na elektriþno vtiþnico. Baterija se zaþne samodejno polniti.
•
•
Med tem, ko je projektor prikljuþen na omrežno vtiþnico, se baterija ne uporablja. (Projektor lahko uporabljate tudi, ko
baterija ni priklopljena.) Priporoþamo, da imate baterijo prikljuþeno na projektor, tudi ko je ta prikljuþen na omrežno
vtiþnico.
•
Izpraznjeno baterijo je treba polniti pri izklopljenem projektorju približno tri ure.
•
ýas predvajanja videa se lahko razlikuje glede na naþin luþi LED (pri popolnoma napolnjeni bateriji):
(ýas predvajanja videa je lahko krajši, þe ga predvajate iz zunanjega pomnilnika.)
<Settings> - <LED Mode> - <Normal>: Iz notranjega pomnilnika je mogoþe video predvajati približno eno uro..
<Settings> - <LED Mode> - <Eco>: Iz notranjega pomnilnika je mogoþe video predvajati približno dve uri.
•
ýe se projektor napaja samo z baterijo, se svetlost zaslona lahko razlikuje, odvisno od napolnjenosti baterije.
•
ýas polnjenja in zmogljivost baterije sta odvisna od stanja baterije, delovanja in trajanja uporabe. Baterija porablja
energijo tudi, ko naprava ni v uporabi. Sþasoma se najdaljši þas delovanja skrajša. (ýe se najdaljši þas delovanja
baterije skrajša za veþ kot polovico, morate kupiti novo baterijo.)
•
Rdeþi indikator LED (
napolnjena.
) oznaþuje, da se baterija polni. / Modri indikator LED (
) oznaþuje, da je baterija polno
•
2-11
Namestitev in povezava
2-12 Priklapljanje na zunanjo pomnilniško napravo in kabel USB
2-12-1. Priklapljanje kartice MicroSD
FOCUS
1. Vstavite kartico MicroSD v režo za kartico MicroSD na strani projektorja.
Nekatere kartice MicroSD morda niso podprte.
2-12-2. Povezava naprave USB
PC IN
AV IN
B
1. Prikljuþite adapter USB na napravo USB.
2. Vstavite prikljuþek USB v režo [
] na hrbtni strani projektorja.
•
Izdelek ne podpira bralnikov veþ kartic.
•
Izdelek ne deluje, þe je shranjevalna naprava USB povezana z zvezdišþem USB.
•
Pri povezavi na zunanji trdi disk zagotovite, da ima ta dostop do loþenega napajanja.
Drugaþe projektor morda ne bo imel dovolj energije za delovanje.
•
Nekateri izdelki, ki niso v skladu s standardnimi specifikacijami standarda USB, morda ne bodo normalno delovali.
•
Shranjevalna naprava USB z aplikacijo za samodejno prepoznavanje ali lastnim gonilnikom morda ne bo normalno
delovala.
Namestitev in povezava
2-12
•
Shranjevalna naprava USB, ki uporablja samo doloþeni gonilnik, morda ne bo prepoznana.
•
Hitrost prepoznavanja shranjevalne naprave USB je odvisna od naprave.
•
Ko je shranjevalna naprava USB v uporabi, je ne poskušajte izvleþi in ne izklapljajte izdelka. Sicer se lahko poškoduje
shranjevalna naprava USB ali shranjena datoteka.
•
Uporabite shranjevalno napravo USB, v kateri so obiþajne datoteke. Nenormalne datoteke lahko povzroþijo nepravilno
delovanje ali pa se datoteke morda ne bodo predvajale.
•
Shranjevalne naprave USB morajo biti formatirane z datoteþnim sistemom FAT ali FAT32 (priporoþeno), ki ga podpira
program Windows. Pomnilniška naprava, ki je niste formatirali s programom Windows, morda ne bo ustrezno delovala.
•
Za povezavo naprave USB s projektorjem uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. (Za dodatne informacije o
nakupu kabla in zunanjih naprav se obrnite na ustreznega proizvajalca.)
•
Podjetje Samsung ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno delovanje zunanje naprave, do katerega pride
zaradi uporabe kablov, ki niso posebej doloþeni za to napravo.
•
Ker se podatki v shranjevalni napravi USB lahko poškodujejo, naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov, da jih
ne izgubite. Upravljanje podatkov je uporabnikova skrb. Podjetje Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršno koli
izgubo podatkov.
•
ýe skupaj s projektorjem uporabljate shranjevalno napravo USB, so podprte podmape, ki so najveþ þetrte po vrsti od
glavne mape. ýe je število datotek (skupaj z mapami) v mapi veþje od 2.900, mapa ni prepoznana. ýe je v napravi
USB veþje število datotek, bo za prikaz posamezne datoteke morda potrebnega veþ þasa.
•
ýe zunanja pomnilniška naprava ne deluje, ko jo povežete z izdelkom, jo poskušajte povezati z raþunalnikom. ýe
naprava še vedno ne deluje normalno, se obrnite na servisni center proizvajalca pomnilniške naprave ali ustrezni
center za stranke.
2-12-3. Priklapljanje na raþunalnik s kablom USB
PC IN
AV IN
B
USB
ýe projektor prikljuþite na raþunalnik, lahko prenesete datoteke v notranji pomnilnik projektorja. Prikljuþite manjši konec kabla USB na projektor in veþjega na vrata USB na raþunalniku.
Prenos fotografij iz raþunalnika
1. Prepriþajte se, da je projektor izklopljen, in ga nato s kablom USB prikljuþite na raþunalnik.
2. Vklopite projektor. Prikaže se Samsungov logotip ob zagonu, nato se prikaže sporoþilo "Loading" in nato "Connected to
PC USB port."
2-12
Namestitev in povezava
3. Kaj se prikaže zatem, je odvisno od razliþice programa Windows. Pri mnogih razliþicah se na raþunalniškem zaslonu
prikaže pojavno okno Izmenljivi disk.
ýe se prikaže omenjeno, izberite "Odpri mapo za ogled datotek". ýe se ne, do datotek projektorja dostopite prek Mojega
raþunalnika ali Raziskovalca. Projektor se prikaže kot izmenljivi disk.
4. Prenesite datoteke iz raþunalnika v projektor tako, da jih povleþete in spustite ali kopirate in prilepite.
Izkljuþitev projektorja z raþunalnika
Povezavo pravilno prekinite, da se projektor in podatki ne poškodujejo.
1.
V opravilni vrstici programa Windows kliknit
.
2. Kliknite pojavno sporoþilo.
3. Kabel USB izkljuþite šele, ko se prikaže sporoþilo, da je varno odstraniti strojno opremo.
•
Kabla USB ne izkljuþujte med tem, ko se kopirajo datoteke, da ne pride do izgube podatkov ali poškodbe projektorja.
•
Povezava se ne bo prekinila, þe so datoteke projektorja odprte v raþunalniku. Zaprite vse datoteke projektorja in
poskusite znova.
•
Druge razliþice programa Windows delujejo podobno. Napravo USB varno odstranite iz raþunalnika, po postopku, ki
je pravilen za vašo razliþico programa Windows.
Namestitev in povezava
2-12
3
Uporaba
3-1
Znaþilnosti izdelka
1. Uporabljene so luþi LED, ki pomenijo naprednejši vir osvetlitve ozadja
•
Projektor ne vsebuje živega srebra in je okolju prijazen, saj je opremljen z dolgo obstojnimi luþmi LED, ki zagotavljajo
daljšo življenjsko dobo v primerjavi z obiþajnimi luþmi.
2. Minimalna glasnost ventilatorja
•
Hrup, ki ga ustvarja ventilator projektorja, je mogoþe zmanjšati z izboljšanjem notranjega kroženja zraka in strukturo
ventilatorja.
3. Enostaven za prenašanje
•
Projektor je majhen in lahek, kar pomeni, da je zelo uporaben za poslovna potovanja in preživljanje prostega þasa.
•
Dokumente, video posnetke in fotografije si lahko ogledate praktiþno povsod.
4. Optiþni mehanizem s tehnologijo DLP.
•
Zagotovljena je loþljivost WVGA in svetloba slike 30 lumnov.
5. Razliþne uporabne funkcije
•
Vkljuþeni so predvajalnik veþpredstavnostnih vsebin, pregledovalnik datotek, notranji pomnilnik, reža za kartico MicroSD
in baterija, ki jo je mogoþe odstraniti in ponovno napolniti.
6. Razliþna vhodna vrata
•
Razliþna vhodna vrata, vkljuþno s PC, AV, USB in MicroSD, zagotavljajo hitro povezljivost z zunanjimi napravami.
7. Avdio izhod
•
Z zvoþnikom 1 W (mono) in izhodnimi vrati Avdio.
8. Priroþni elementi menija
•
3-1
Isti meni se uporablja za vse vrste vnosov, zaradi þesar je projektor enostaven za uporabo.
Uporaba
3-2
Podrobnosti o izdelku
3-2-1. Podrobnosti o izdelku
Baterija je odklopljena.
Baterija je priklopljena.
IME
OPIS
Objektiv
Oblikuje podobo predmeta na zaslonu.
FOCUS
Prilagaja ostrino na zaslonu.
Oznaþuje stanja delovanja projektorja.
Indikatorji
Uporaba
Oglejte si razdelek "Indikatorji LED".
Zvoþnik
Izhodi za zvok.
Odprtina za stativ
Tukaj pritrdite stativ.
3-2
Varnostni ukrepi pri pritrjevanju stativa
1. Stativa ne pritrjuje in odstranjujte na silo, da iz projektorja ne odstranite baterije.
2. Ko je pritrjen stativ, kabla ne priključujte in izključujte na silo.
3-2-2. Gumbi za upravljanje
Gumbi za upravljanje so namešþeni na zgornji strani projektorja.
IME
OPIS
Vklopi ali izklopi projektor.
Gumb za vklop/izklop
Smerni gumbi.
(Zaklep gumbov omogoþite in onemogoþite tako, da ta gumb tapnete
(krajše od ene sekunde), ko je projektor vklopljen.)
Omogoþajo premikanje med elementi menija in prilagajanje vrednosti.
Gumb za izbiro
Potrdi izbrano funkcijo ob prikazanem meniju.
Gumb Meni
Prikaže meni.
Gumb za vraþanje
Vrnitev na prejšnji meni.
Gumbi [
3-2
S tem gumbom lahko tudi zaklenete gumbe.
] omogoþajo upravljanje glasnosti med predvajanjem video ali avdio vsebin.
Uporaba
3-3
Indikatorji LED
3-3-1. Indikatorji LED
: Luþ je ugasnjena /
: Luþ utripa /
: Luþ je prižgana
LED
STANJE
Baterija se polni.
Baterija je popolnoma napolnjena.
Projektor se je samodejno izklopil, ker je bila najvišja delovna temperatura presežena. (Luþka LED utripa v
intervalih na eno sekundo.)
Oglejte si Prvi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Sistem hlajenja (vkljuþno s hladilnim ventilatorjem) v projektorju ne deluje normalno. (Luþka LED utripne
dvakrat v intervalih na eno sekundo in ostane nato dve sekundi izklopljena.)
Oglejte si Drugi ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Zagonska plošþa LED v projektorju ne deluje normalno.
Oglejte si 3. ukrep v spodnjem razdelku Odpravljanje težav z indikatorji.
Baterijo je treba napolniti.
3-3-2. Odpravljanje težav z indikatorji
KLASIFIKACIJA
STANJE
UKREPI
Notranja temperatura
projektorja je neobiþajno
narasla.
•
Ukrep 1
Ponovno zaženite projektor. ýe se znova pojavi ista težava, se
obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Sistem hlajenja (vkljuþno s
hladilnim ventilatorjem) v
projektorju ne deluje normalno.
•
Ukrep 2
Prestavite projektor v hladen prostor in ko se dovolj ohladi, ga
znova vklopite. ýe se znova pojavi ista težava, se obrnite na
prodajalca izdelkov ali servisni center.
Ukrep 3
Zagonska plošþa LED v
projektorju ne deluje normalno.
•
Ponovno zaženite projektor. ýe se znova pojavi ista težava, se
obrnite na prodajalca izdelkov ali servisni center.
Projektor s sistemom hladilnega ventilatorja šþiti izdelek pred pregretjem. Hladilni ventilator lahko med delovanjem oddaja
šum, kar je normalno in ne poslabša delovanja izdelka.
Uporaba
3-3
3-4
Uporaba menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
Struktura menija prilagajanja slike (prikaz na sliki)
MENI
PODMENI
Input
PC
AV
Documents
Videos
Internal Memory /
USB / Photos
Music
Settings
MicroSD card
3-4-1. Input Source
PC
3&
$9
Projektor prikaže vhodni signal raþunalnika.
Meni PC
ýe želite odpreti okno z menijem PC, izberite na raþunalniku možnost [
MENI
Domov
Auto Adjustment
Velikost
OPIS
Odpre stran z glavnim menijem.
Za samodejno prilagoditev frekvence in polaritete zaslona raþunalnika.
S to funkcijo izberete velikost zaslona.
•
Svetlost
].
<Normal> - <4:3>
za prilagajanje svetlosti cele slike.
Nastavite od 0 do 100.
Kontrast
Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
Nastavite od 0 do 100.
3-4
Uporaba
AV
3&
$9
Projektor prikaže vhodni signal naprave AV.
Meni AV
ýe želite odpreti okno z menijem AV, izberite na zaslonu AV možnost [
MENI
Home
Size
OPIS
Odpre stran z glavnim menijem.
S to funkcijo izberete velikost zaslona.
•
Brightness
].
<Normal> - <4:3>
za prilagajanje svetlosti cele slike.
Nastavite od 0 do 100.
Contrast
Za prilagoditev kontrasta med predmetom in ozadjem.
Nastavite od 0 do 100.
Sharpness
Za prilagajanje ostrine slike.
Nastavite od 0 do 100.
Color
Za nastavitev barv na svetlejše ali temnejše.
Nastavite od 0 do 100.
Tint
Za naravnejše barve s poveþanjem koliþine zelene ali rdeþe barve v slikah.
Nastavite od -50 do +50.
Aktivira se, þe je signal NTSC.
Uporaba
3-4
3-4-2. Internal Memory / USB / MicroSD card
Menija <USB> in <MicroSD card> sta prikazana samo, ko je priklopljena zunanja pomnilniška naprava (<USB>/<MicroSD
card>).
Documents
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Datoteke z dokumenti v razliþnih oblikah zapisa, shranjene v pomnilniku <Internal Memory>, <USB> ali <MicroSD Card>,
lahko odprete brez pretvorbe.
Meni Documents
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
ýe želite odpreti okno z menijem dokumentov, izberite na strani s seznamom datotek z dokumenti možnost [
].
Imena map, imena datotek ali besedilo v dokumentu bo morda videti poškodovano, odvisno od trenutne nastavitve
jezika. V tem primeru pojdite na <Settings> ĺ <General> ĺ <Language> in spremenite jezik.
MENI
3-4
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Copy
Kopira dokument iz zunanjega pomnilnika v pomnilnik <Internal Memory> ali obratno, ko je
priklopljena zunanja pomnilniška naprava (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Za brisanje dokumenta v pomnilniku <Internal Memory> ali zunanjem pomnilniku (<USB>/<MicroSD
card>).
Uporaba
MENI
OPIS
Select Multiple
Files
Izbere veþ datotek z dokumenti in jih nato z možnostmi <Copy> ali <Delete> istoþasno kopira ali
izbriše.
Documents
1/2
Internal Memory½Document.ppt
)LOH1DPH
View
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Document.ppt
View, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
5HWXUQ
Select
Select All
Do datoteke z dokumenti, ki jo želite izbrati, se pomaknite z gumbi [
•
] in kliknite [
•
Ob izbranem dokumentu se bo pojavila oznaka (
•
S klikom gumba [
•
ýe želite izbrati vse dokumente v mapi, kliknite ikono [
•
Veþ dokumentov izberete tako, da ponovite zgoraj opisani postopek.
].
).
] lahko izberete ali prekliþete izbrano možnost.
].
<View> : Odpre izbrano datoteko z dokumenti.
Možnost je omogoþena samo ob izbiri enega dokumenta.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopira veþ datotek z dokumenti.
•
<Delete> : Izbriše veþ datotek z dokumenti.
•
<Reset> : Prekliþe vse izbore.
Se pomakne neposredno na drugo pomnilniško napravo, ko je zunanja pomnilniška naprava
(<USB>/<MicroSD Card>) priklopljena.
Meni za upravljanje z dokumenti
G
&QEWOGPVU
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
<RXFDQRSHQGRFXPHQWILOHVRIYDULRXVIRUPDWVVDYHGLQWKH,QWHUQDO0HPRU\ !86%!RU0LFUR6'FDUG!ZLWKRXWFRQYHUVLRQ
&QEWOGPVU/GPW
Documents
File Size
Date
: 999 B
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
7RRSHQWKH'RFXPHQWVPHQXZLQGRZSUHVV>
@ZKHQWKHSURMHFWRULVGLVSOD\LQJWKH'RFXPHQW)LOH/LVWSDJH
G
'HSHQGLQJRQWKHFXUUHQWODQJXDJHVHWWLQJIROGHUQDPHVILOHQDPHVRUWH[WLQDGRFXPHQWPD\DSSHDUFRUUXSWHG
pG›šG–ŠŠœ™šSGŽ–G›–Gc6HWWLQJV eG Gc*HQHUDOeG Gc/DQJXDJH!DQGFKDQJHWKHODQJXDJH
G
/'07
+RPH
IME
Ogled informacij.
Uporaba
&'5%4+26+10
5HWXUQVWRWKHPDLQPHQXSDJH
OPIS
Prikaže vrstico s pomoþjo in informacije v zvezi s stranmi in baterijo.
3-4
IME
OPIS
,
Prejšnji/
Naslednji
,
: Za pomik na prejšnjo stran.
•
S klikom možnosti [ ], ko je stran poveþana, se bo prikaz pomaknil na
vrh strani.
•
S klikom možnosti [ ], ko je stran poveþana, se bo prikaz pomaknil na
levi del strani.
: Za pomik na naslednjo stran.
•
S klikom možnosti [ ], ko je stran poveþana, se bo prikaz pomaknil na
konec strani.
•
S klikom možnosti [ ], ko je stran poveþana, se bo prikaz pomaknil na
desni del strani.
Omogoþi ali onemogoþi zaklepanje gumbov.
•
Zaklepanje gumbov
ýe je omogoþena možnost zaklepanja gumbov, bodo vsi gumbi razen
[
•
] onemogoþeni.
Pritisnite in držite gumb [
], da izklopite projektor.
Meni z nastavitvami za prikaz dokumentov
Home
Zoom
Page Navigation
Page Map
: On
Aspect Ratio
ýe želite odpreti okno menija z nastavitvami za prikaz dokumentov, kliknite ikono [
MENI
], ko je dokument odprt.
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Zoom
Za poveþavo ali pomanjšavo dokumenta.
•
<Zoom In> : Poveþava dokumenta (v korakih po 25 % v razponu 100–500 %).
•
<Zoom Out> : Pomanjšava dokumenta.
•
<Custom> : Poveþava ali pomanjšava zaslona za doloþen odstotek.
•
<100%> - <200%> - <300%> - <400%> - <500%>
Razpon možnosti poveþave in pomanjšanja dokumenta <Zoom In> in <Zoom Out>: <100%> do
<500%>
Page Navigation
Za pomik neposredno na doloþeno stran.
•
Page Map
Za prikaz mesta poveþave.
•
3-4
Vnesite številko strani z gumbi [
], preverite številko strani v oknu predogleda v zgornjem
desnem vogalu zaslona in nato izberite možnost <Go>, da se pomaknete na tisto stran.
<Off >-<On>
•
Prikazano obmoþje poveþane strani bo oznaþeno v oknu <Page Map> v zgornjem desnem
vogalu strani.
•
Okno <Page Map> je prikazano samo, þe je stran poveþana.
Uporaba
MENI
Aspect Ratio
Rotate
OPIS
•
<Fit to Screen > : Za prikaz dokumenta, prilagojenega velikosti zaslona.
•
<Original Fit> : Za prikaz dokumenta v izvirni velikosti.
•
<Fit to Width> : Za prikaz dokumenta, prilagojenega širini zaslona.
•
<Fit to Height> : Za prikaz dokumenta, prilagojenega višini zaslona.
Za zasuk dokumenta za doloþeni kot. Doloþite kot z gumbi [
•
] in kliknite ikono [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
Podprto samo v obliki zapisa PDF.
Encoding
Za ogled besedilne (.TXT) datoteke brez poškodb znakov morate izbrati izvirni jezik, v katerem je bila
datoteka ustvarjena.
•
Videoclip
<Korean> - <Central Europe> - <Cyrillic> - <Baltic> - <Greek> - <Turkish> - <Hebrew> - <Arabic>
- <Latin> - <Vietnam> - <Germany> - <Français> - <Norway> - <Thai> - <Japanese> <Simplified Chinese GBK> - <Traditional Chinese Big5>
(Npr.: za izbiro besedilne datoteke, ustvarjene v nemškem jeziku, izberite možnost <Germany >.)
•
Za nekatere evropske države, katerih jeziki niso na seznamu, izberite možnost <Central
Europe>.
•
Datoteke, ustvarjene v anglešþini, ne potrebujejo kodiranja.
Za predvajanje video datoteke, povezane z datoteko PowerPoint (.ppt ali .pptx).
Omogoþeno samo, þe je povezana video datoteka v isti mapi kot datoteka PowerPoint (.ppt ali
.pptx).
•
Prenos velikih datotek lahko traja dlje.
•
Izdelek morda ne bo deloval pravilno, þe datoteka ni v skladu s standardi ali je poškodovana.
•
Izdelek morda ne bo deloval, þe datoteka vsebuje preveþ podatkov za prikaz na zaslonu.
(Na primer, þe je preveþ podatkov na posameznem listu datoteke Excel.)
•
Izdelek podpira eno pisavo. ýe je na zaslonu druga pisava, se slika, prikazana s funkcijo predvajanja predstavnosti
lahko razlikuje od izvirnega zaslona.
Na primer: 1. Vrstica v stavku je lahko prelomljena na drugem mestu. 2. Stran v dokumentu MS Word je lahko prelomljena na drugem mestu. V tem primeru dokument morda ne prikazan v
celoti glede na lastnosti postavitve za možnost <Picture> ali <Shapes> ali <Object> v programu MS Word. (Za veþ
informacij o lastnostih postavitve si oglejte priroþnik za MS Word.)
•
Nekatere funkcije, ki so prisotne v vašem raþunalniku, ne bodo podprte. Na primer funkcije programa PowerPoint:
animacija, 3D, Smart Art, hiperpovezave, prosojnosti in gradiacija (barvna globina: 16 bitov).
•
Izdelek ne podpira šifriranih datotek (DRM).
Uporaba
3-4
Videos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Uživate lahko ob ogledu video datotek, ki ste jih shranili v pomnilniško napravo <Internal Memory>, <USB> ali <MicroSD
Card>.
Meni Videos
Video.avi
Play Time
File Size
Date
: 00:27:34
: 351.4 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
ýe želite odpreti okno z menijem video vsebin, kliknite na strani s seznamom video datotek ikono [
].
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika. V tem primeru pojdite na
<Settings> ĺ <General> ĺ <Language> in spremenite jezik.
MENI
3-4
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Copy
Kopira video vsebino z zunanjega pomnilnika v pomnilnik <Internal Memory> ali obratno, ko je
priklopljena zunanja pomnilniška naprava (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Za brisanje video datoteke v pomnilniku <Internal Memory> ali zunanjem pomnilniku (<USB>/
<MicroSD card>).
Uporaba
MENI
OPIS
Select Multiple
Files
Izbere veþ video datotek in jih nato z možnostmi <Play>, <Copy> ali <Delete> istoþasno predvaja,
kopira ali izbriše.
Videos
Internal Memory½Video.avi
1/2
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Video.AVI
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
Do video datoteke, ki jo želite izbrati, se pomaknite z gumbi [
•
] in kliknite ikono [
•
Ob izbranem video posnetku se bo pojavila oznaka (
•
S klikom gumba [
•
ýe želite izbrati vse video datoteke v mapi, kliknite ikono [
•
Veþ video datotek izberete tako, da ponovite zgoraj opisani postopek.
].
).
] lahko izberete ali prekliþete izbrano možnost.
].
<Play> : Predvaja veþ izbranih video datotek.
Vrstni red predvajanja lahko doloþite v meniju z nastavitvami za prikaz video posnetkov.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopira veþ izbranih video datotek.
•
<Delete> : Izbriše veþ izbranih video datotek.
•
<Reset> : Prekliþe vse izbore.
Se pomakne neposredno na drugo pomnilniško napravo, ko je zunanja pomnilniška naprava
(<USB>/<MicroSD Card>) priklopljena.
Meni za upravljanje video posnetkov
Video.avi
00:02:20 / 00:27:34
Pause
IME
/
Uporaba
Volume
Prev/Next
OPIS
Play/Pause
Predvaja ali zaþasno zaustavi predvajanje video posnetka.
Volume
Za upravljanje glasnosti.
3-4
IME
OPIS
: Za predvajanje prejšnjega video posnetka.
Pritisnite in držite [
/
Prev/Next
] za previjanje videa (REW
).
: Za predvajanje naslednjega video posnetka.
•
Pritisnite in držite [
] za previjanje videa naprej (FF
).
•
Hitrost previjanja v 2-sekundnih presledkih naraste na x2, x4, x8 in x16.
Omogoþi ali onemogoþi zaklepanje gumbov.
•
Zaklepanje gumbov
ýe je omogoþena možnost zaklepanja gumbov, bodo vsi gumbi razen
[
•
] onemogoþeni.
Pritisnite in držite gumb [
], da izklopite projektor.
Meni z nastavitvami za prikaz video posnetka
Home
Play Mode
: All videos
Play Order
: Normal
Repeat
: On
Subtitle Setting
: On
ýe želite odpreti meni z nastavitvami za prikaz video posnetka, med predvajanjem kliknite ikono [
MENI
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
OPIS
Odpre stran z glavnim menijem.
•
<All videos> :Za predvajanje vseh video datotek po vrstnem redu imen datotek.
•
<Videos in folder> : Za predvajanje vseh video datotek v doloþeni mapi po vrstnem redu imen
datotek.
•
<One video> : Za predvajanje samo enega izbranega video posnetka.
Doloþi vrstni red predvajanja video posnetkov.
•
<Normal> : Za predvajanje video posnetkov po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle> : Za predvajanje video posnetkov po nakljuþnem vrstnem redu.
Doloþi možnost veþkratnega zaporednega predvajanja video posnetka.
•
Subtitle Setting
<Off> - <On>
Doloþi, ali bodo ob predvajanju video posnetka prikazani podnapisi.
•
Subtitle Language
].
<Off> - <On>
Doloþi jezik podnapisov.
•
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ㅔԧЁ᭛!ଞ˲߭!
Subtitle
Background
Doloþi možnost ozadja za podnapise.
Subtitle Sync
Popravi podnapise, þe niso uskajeni z video posnetkom.
•
•
<Off> - <On>
<-0.5s> - <+0.5s>
Ni podprto za video datoteke z notranjimi podnapisi.
3-4
Uporaba
MENI
Subtitle Position
OPIS
Doloþi položaj podnapisov.
•
Subtitle Font Size
Doloþi velikost podnapisov.
•
Subtitle Font Color
<Up> - <Down> - <Reset>
<Small> - <Middle> - <Large>
Doloþi barvo pisave podnapisov.
•
<White> - <Black> - <Red> - <Green> - <Blue> - <Yellow>
•
Video mora imeti zunanje podnapise, da jih lahko vidite, ko je vklopljena funkcija napisov.
•
Podprte vrste datotek s podnapisi so navedene v preglednici. Oglejte si razdelek "Podprte oblike zapisa datotek".
•
Datoteke s podnapisi morajo biti shranjene v istem imeniku kot video datoteka.
Photos
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Uživate lahko ob diaprojekciji slikovnih datotek, ki ste jih shranili v pomnilniško napravo <Internal Memory>, <USB> ali
<MicroSD Card>.
Meni Photos
Picture.jpg
Photo Size
File Size
Date
: 600 x 788
: 121.4 KB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
ýe želite odpreti okno z menijem fotografij, kliknite na strani s seznamom slikovnih datotek ikono [
].
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika. V tem primeru pojdite na
<Settings> ĺ <General> ĺ <Language> in spremenite jezik.
MENI
Uporaba
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Copy
Kopira fotografije z zunanjega pomnilnika v pomnilnik <Internal Memory> ali obratno, ko je
priklopljena zunanja pomnilniška naprava (<USB>/<MicroSD card>).
3-4
MENI
OPIS
Delete
Za brisanje fotografij v pomnilniku <Internal Memory> ali zunanjem pomnilniku (<USB>/<MicroSD
card>).
Select Multiple
Files
Izbere veþ slikovnih datotek in jih z izbiro možnosti <Slideshow> ali <Copy> ali <Delete> istoþasno
predvaja, kopira ali izbriše.
Photos
Internal Memory½Picture.jpg
doc
music
2/2
photo
video
Slideshow
Copy
Delete
Reset
Slideshow, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset: Cancel all selections
2 File(s) selected
Select
Return
Select All
Do fotografije, ki jo želite izbrati, se pomaknite z gumbi [
•
] in kliknite ikono [
•
Ob izbrani fotografiji se bo pojavila oznaka (
•
S klikom gumba [
•
ýe želite izbrati vse fotografije v mapi, kliknite ikono [
•
Veþ fotografij izberete tako, da ponovite zgoraj opisani postopek.
].
).
] lahko izberete ali prekliþete izbrano možnost.
].
<Slideshow> : Predvaja izbrane slikovne datoteke v diaprojekciji.
Vrstni red predvajanja lahko doloþite v meniju z nastavitvami za prikaz diaprojekcije.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopira veþ izbranih slikovnih datotek.
•
<Delete> : Izbriše veþ izbranih slikovnih datotek.
•
<Reset> : Prekliþe vse izbore.
Se pomakne neposredno na drugo pomnilniško napravo, ko je zunanja pomnilniška naprava
(<USB>/<MicroSD Card>) priklopljena.
ýe želite uporabiti meni s fotografijami v predstavitvi, shranite splošno datoteko z dokumentom kot slikovno datoteko v
zunanjo pomnilniško napravo (pomnilniška naprava USB ali kartica MicroSD).
Na primer, 1. pretvarjanje datotek .ppt (Microsoft Powerpoint) v ĺ .jpg/.bmp/.gif
2. Pretvarjanje datotek .pdf (Adobe Acrobat) v ĺ .jpg
Pozor: Prepriþajte se, da ste shranili slikovne datoteke v takšnem vrstnem redu, kot jih želite predstaviti.
Meni za upravljanje diaprojekcije
Picture.jpg
11.04.2010
3-4
Uporaba
IME
OPIS
Play/Pause
Prejšnji/
Naslednji
Predvaja ali zaþasno zaustavi predvajanje diaprojekcije.
: Za prikaz prejšnje fotografije.
: Za prikaz naslednje fotografije.
Omogoþi ali onemogoþi zaklepanje gumbov.
Zaklepanje
gumbov
•
ýe je omogoþena možnost zaklepanja gumbov, bodo vsi gumbi razen
[
•
] onemogoþeni.
Pritisnite in držite gumb [
], da izklopite projektor.
Meni z nastavitvami za prikaz diaprojekcije
Home
Rotate
Slideshow Transition
: Mosaic
Slideshow Speed
: Fast
Slideshow Mode
: All photos
ýe želite odpreti meni z nastavitvami za prikaz fotografij, med diaprojekcijo kliknite ikono [
zaustavljena in pojavil se bo meni.
MENI
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Rotate
Za zasuk fotografije za doloþeni kot. Doloþite kot z gumbi [
•
Slideshow
Transition
Slideshow Speed
Slideshow Mode
Slideshow Order
Aspect Ratio
]. Diaprojekcija bo zaþasno
] in kliknite ikono [
].
<0Û> - <90Û> - <180Û> - <270Û>
Doloþi uþinek prehoda fotografije, ki jo boste vstavili v diaprojekcijo.
•
<No Effect> - <Mosaic> - <Blind> - <Clock>
Doloþi hitrost predvajanja diaprojekcije.
•
<Fast> - <Normal> - <Slow>
•
<All photos> : Za predvajanje vseh slikovnih datotek po vrstnem redu imen datotek.
•
<Photos in folder> : Za predvajanje vseh slikovnih datotek v doloþeni mapi po vrstnem redu imen
datotek.
•
<One photo> : Predvaja samo eno izbrano fotografijo.
Doloþi vrstni red predvajanja diaprojekcije.
•
<Normal> : Predvaja fotografije po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle> : Predvaja fotografije po nakljuþnem vrstnem redu.
•
<Original Fit> : Za prikaz fotografije, manjše od zaslona, v izvirni velikosti ali za zmanjšanje
fotografije, veþje od zaslona, v neposrednem razmerju z velikostjo zaslona.
•
<Auto Fit> : Za spreminjanje velikosti fotografije, prilagojene zaslonu, in ohranjanje izvirnega
razmerja stranic fotografije (slika ne sme biti odrezana vodoravno ali navpiþno).
•
<Fit To Width> : Za spreminjanje velikosti fotografije, prilagojene širini zaslona.
•
<Fit To Screen> : Za poveþavo ali pomanjšavo velikosti fotografije, ne glede na razmerje stranic
fotografije, prilagojene celemu zaslonu.
Nekatere funkcije so lahko omejene, odvisno od vrste slikovne datoteke.
Uporaba
3-4
Music
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Uživate lahko ob predvajanju glasbenih datotek, ki ste jih shranili v pomnilnik <Internal Memory>, <USB> ali <MicroSD Card>.
Meni Music
Music.mp3
Play Time
File Size
Date
: 00:05:21
: 9.8 MB
: 04.12.2010
Home
Copy
Delete
Select Multiple Files
Select Storage Device
ýe želite odpreti okno z menijem za glasbo, kliknite na zaslonu s seznamom glasbenih datotek ikono [
].
Imena map ali datotek bodo morda videti poškodovana, odvisno od trenutne nastavitve jezika. V tem primeru pojdite na
<Settings> ĺ <General> ĺ <Language> in spremenite jezik.
MENI
3-4
OPIS
Home
Odpre stran z glavnim menijem.
Copy
Kopira glasbene datoteke iz zunanjega pomnilnika v pomnilnik <Internal Memory> ali obratno, ko je
priklopljena zunanja pomnilniška naprava (<USB>/<MicroSD card>).
Delete
Izbriše glasbene datoteke v pomnilniku <Internal Memory> ali zunanjem pomnilniku (<USB>/
<MicroSD Card>).
Uporaba
MENI
OPIS
Select Multiple
Files
Izbere veþ glasbenih datotek in jih nato z možnostmi <Play>, <Copy> ali <Delete> istoþasno
predvaja, kopira ali izbriše.
Music
1/2
Internal Memory½Music.mp3
Title
Play
All
doc (0)
Copy
music (0)
Delete
photo (0)
video (0)
Reset
Music.mp3
Play, Copy, Delete: Apply each action to selected
Reset : Cancel all selections
2 File(s) selected.
Select
Return
Select All
Do glasbene datoteke, ki jo želite izbrati, se pomaknite z gumbi [
•
] in kliknite ikono [
•
Ob izbranem glasbenem posnetku se bo pojavila oznaka (
•
S klikom gumba [
•
ýe želite izbrati vse glasbene datoteke v mapi, kliknite ikono [
•
Veþ glasbenih datotek izberete tako, da ponovite zgoraj opisani postopek.
].
).
] lahko izberete ali prekliþete izbrano možnost.
].
<Play> : Predvaja veþ izbranih glasbenih datotek.
Vrstni red predvajanja lahko doloþite v meniju z nastavitvami za prikaz glasbenih posnetkov.
Select Storage
Device
•
<Copy> : Kopira veþ izbranih glasbenih datotek.
•
<Delete> : Izbriše veþ izbranih glasbenih datotek.
•
<Reset> : Prekliþe vse izbore.
Se pomakne neposredno na drugo pomnilniško napravo, ko je zunanja pomnilniška naprava
(<USB>/<MicroSD Card>) priklopljena.
Meni za upravljanje glasbenih posnetkov.
1/2
Music_BG.mp3
Music.mp3
00:00:20 / 00:05:21
Pause
IME
/
Uporaba
Volume
Prev/Next
OPIS
Play/Pause
Predvaja ali zaþasno zaustavi predvajanje glasbenih posnetkov.
Volume
Za upravljanje glasnosti.
3-4
IME
OPIS
: Predvaja prejšnjo glasbeno datoteko.
/
Prev/Next
•
Pritisnite in držite [ ] za previjanje glasbe v 20-sekundnih presledkih
med tem, ko jo poslušate. (REW
)
•
Glasbe ni mogoþe previti veþ kot do zaþetka trenutnega posnetka.
: Predvaja naslednjo glasbeno datoteko.
•
Pritisnite in držite [ ] za previjanje glasbe naprej v 20-sekundnih
presledkih med tem, ko jo poslušate. (FF
)
•
ýe trenutno skladbo previjete do konca naprej, se zaþne predvajati
naslednja skladba.
Omogoþi ali onemogoþi zaklepanje gumbov.
Zaklepanje gumbov
•
ýe je omogoþena možnost zaklepanja gumbov, bodo vsi gumbi razen
[
•
] onemogoþeni.
Pritisnite in držite gumb [
], da izklopite projektor.
Meni z nastavitvami za prikaz glasbenega posnetka
Home
Play Mode
: All music
Play Order
: Normal
Repeat
: On
ýe želite odpreti meni z nastavitvami za prikaz glasbenega posnetka, med predvajanjem avdio posnetka kliknite ikono [
MENI
Home
Play Mode
Play Order
Repeat
OPIS
Odpre stran z glavnim menijem.
•
<All music> : Za predvajanje vseh glasbenih datotek po vrstnem redu imen datotek.
•
<Music in folder> : Za predvajanje vseh glasbenih datotek v doloþeni mapi po vrstnem redu imen
datotek.
•
<One music> : Za predvajanje samo ene izbrane glasbene datoteke.
Doloþi vrstni red predvajanja glasbenih datotek.
•
<Normal> : Predvajanje glasbe po vrstnem redu imen datotek.
•
<Shuffle> : Za predvajanje glasbenih posnetkov po nakljuþnem vrstnem redu.
Doloþi možnost ponovnega predvajanja glasbenega posnetka.
•
3-4
].
<Off> - <On>
Uporaba
Settings
Documents
Videos
Photos
Music
Settings
Nastavitve sistema lahko inicializirate ali spremenite.
General
Settings
Category
Option
General
Language
: English
Support
LED Mode
: Normal
Test Pattern
: Geometry
Button Sound
: Medium
Safe Remove
: USB
MENI
Language
OPIS
Doloþi jezik sistema.
•
LED Mode
Nastavite svetlost slike glede na jakost osvetlitve prostora.
•
Test Pattern
Uporaba
<Geometry> - <Screen Size> - <RED> - <GREEN> - <BLUE> - <WHITE>
Doloþi glasnost gumbov.
•
Safe Remove
<Normal> - <Eco>
Privzeti preskusni vzorec v projektorju. To funkcijo lahko uporabite kot referenþno sliko za
optimiziranje namestitve projektorja in optimiziranje slik.
•
Button Sound
(QJOLVK!'HXWVFK!1HGHUODQGV!(VSDxRO!)UDQoDLV!,WDOLano!
6YHQVND!3RUWXJXrV!ƧNJLjLjǁƿǀ!7UNoH!ไทย!Ё೑䇁!ଞ˲߭!
<Off> - <Low> - <Medium> - <High>
Varno odstrani zunanjo pomnilniško napravo (pomnilniško napravo USB ali kartico MicroSD).
•
<MicroSD Card> : Kartico MicroSD odstranite, ko se na zaslonu pojavi sporoþilo <You can
remove the MicroSD Card.>
•
<USB> : Napravo USB odstranite, ko se na zaslonu pojavi sporoþilo <You can remove the USB.>
3-4
Support
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Open Source License
Reset Settings
Product Information
MENI
Firmware Update
Open Source
License
Reset Settings
Product
Information
3-4
OPIS
Koraki posodobitve vdelane programske opreme: Prenesite posodobitev vdelane programske
opreme s Samsungovega spletnega mesta, datoteko za posodobitev vdelane programske opreme
shranite na zunanjo pomnilniško napravo (pomnilniško napravo USB), prikljuþite napravo na
projektor, izberite <Firmware Update> in zaženite datoteko. Oglejte si razdelek 3-6.
Ogled informacij o odprtokodni licenci.
Za inicializiranje nastavitev, ki jih je prilagodil uporabnik.
Oglejte si možnosti <Firmware Version>, <Internal Memory>, <Copyright>, itd.
Uporaba
3-5
Podprte oblike zapisa datotek
3-5-1. Dokument, fotografija, glasba
ELEMENT
DATOTEýNA PRIPONA
Adobe PDF 1.2–1.7 (pdf)
MS PowerPoint 97–2007 (ppt, pptx)
Dokument
MS Excel (xls, xlsx)
MS Word (doc, docx)
Besedilo (txt)
Fotografija
Glasba
JPEG (Za JPEG je podprta loþljivost do 4 milijonov slikovnih pik.), PNG, BMP, GIF (GIF ne podpira možnosti
<Rotate> in uþinka prehoda v nastavitvi <Slideshow Transition>.)
MP3, MP2, WAV, WMA, FLAC, APE, HE-AAC, RA
3-5-2. Video, podnapisi
DATOTEýNA
PRIPONA
ELEMENT
AVI
MPEG4
MP4
VC-1
ASF
Video
Podnapisi
Uporaba
KODEK
MPG
RM
H.264
MPEG1/2
FLV
RV
WMV
H.263
M2TS/TS
WMV7/8
OPIS
1280x720 @ 30f
1280 x 720 pri 30 sliþicah/s; raven 4.1
1280x720 @ 30f
480x272 @ 30f
.smi (SAMI)
Microsoft SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange)
.srt (SubRip)
SubRip
.sub(SUBVIEWER)
SubViewer 1.0 in 2.0
3-5
3-6
Posodobitev strojne programske opreme
Prenesite najnovejšo razliþico strojne programske opreme s spletne strani podjetja Samsung Electronics (http://
www.samsung.com) in jo namestite.
Settings
Category
Option
General
Firmware Update
Support
Firmware
Update
Open Source
License
Reset Settings
Please, do not turn off the power.
The power will be off automatically
Product
afterInformation
update is finished.
•
Ker se podatki, shranjeni v notranjem pomnilniku, med posodobitvijo lahko izbrišejo, vedno naredite varnostno kopijo.
•
Za posodobitev vdelane programske opreme je podprta samo pomnilniška naprava USB.
•
Zunanje pomnilniške naprave (USB) ne odstranjujte, dokler poteka posodobitev.
•
Med posodobitvijo ne upravljajte nobenih gumbov.
•
Med posodobitvijo ne izklapljajte projektorja.
•
ýe želite preveriti, ali je bila strojna programska oprema uspešno posodobljena, pojdite na <Settings> ĺ <Support> ĺ
<Product Information>.
Pred posodobitvijo strojne programske opreme!
1. Pripravite zunanjo pomnilniško napravo (USB).
2. S spletne strani podjetja Samsung prenesite najnovejšo strojno programsko opremo za vaš model projektorja v raþunalnik.
3. Povežite pomnilniško napravo USB z raþunalnikom.
4. Kopirajte preneseno vdelano programsko opremo v pomnilniško napravo USB.
Za posodobitev strojne programske opreme.
1. Prikljuþite pomnilniško napravo USB z najnovejšo vdelano programsko opremo na projektor.
2. Na strani z glavnim menijem izberite <Settings> ĺ <Support> ĺ <Firmware Update>.
3. Pojavila se bo trenutna razliþica strojne programske opreme in najsodobnejša razliþica strojne programske opreme, ki je na
voljo.
4. Za zaþetek kliknite <Update Now>.
5. Ko se vdelana programska oprema posodobi, se projektor samodejno izklopi.
6. Vklopite projektor in preverite razliþico vdelane programske opreme.
3-6
Uporaba
4
Odpravljanje težav
4-1
Preden se obrnete na servis
Preden se obrnete na poprodajni servis, preverite naslednje. ýe težave ne uspete odpraviti, se obrnite na najbližji servisni
center družbe Samsung Electronics.
Znaki
Ni napajanja.
Namestitev in
povezava
Odpravljanje težav
•
Preverite povezave napajalnega kabla.
•
Preverite stanje napolnjenosti baterije.
•
Preverite, ali je kabel zunanje naprave priklopljen na
ustrezna signala vrata. V primeru napaþne povezave
naprave ne boste mogli izbrati.
Zunanjega vira ni mogoþe izbrati.
Slik ni mogoþe videti.
Slika in zunanji
vir
Slike niso jasne.
Nenavadni zvoki.
Indikator zaþne utripati.
Na sliki se prikažejo þrte.
Odpravljanje težav
•
Prepriþajte se, da je napajalni kabel projektorja prikljuþen.
•
Preverite stanje napolnjenosti baterije.
•
Prepriþajte se, da je izbran ustrezen vhodni vir.
•
Preverite, ali so prikljuþki ustrezno povezani z vrati na
hrbtnem delu projektorja.
•
Nastavite [FOCUS].
•
Preverite, ali je projektor preblizu ali predaleþ od platna.
•
ýe nenavaden zvok ne preneha, se obrnite na servisni
center.
•
Oglejte si Indikatorji LED.
•
Pri uporabi raþunalnika se lahko na zaslonu pojavijo
motnje. Prilagodite frekvenco (hitrost osveževanja)
zaslona.
4-1
5
Dodatne informacije
5-1
Specifikacije
MODEL
Plošþa
Velikost
0,3 inches
Loþljivost
WVGA (854 x 480)
Razmerje stranic
Napajanje
SP-H03
16 : 9
Poraba toka
Najveþ 12,0 W (delovanje in polnjenje prek adapterja), obiþajno 8,5 W (delovanje na baterijo)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100–240 V. Standardna napetost se
razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na hrbtni strani
izdelka.
(adapter)
(DC 12 V
Svetlobni vir
LED
Poraba toka
4W
Življenjska doba
30.000 ur
Dimenzije (širina x dolžina x višina)
1.0 A)
70 x 70 x 27,5 mm (brez baterije)
70 x 70 x 37,5 mm (z baterijo)
Teža
Projektor 132 g
Baterija: 80 g
Glavne funkcije
Vhodni signal
Svetlost
TPY 27, MAKS. 30 lumnov
Kontrast
1000 : 1
Oddaljenost projekcije
30,5 ~ 299 cm
Popravek trapezaste slike
< 1%
Prilagajanje izostritve
Roþno
Velikost slike (diagonala)
Diagonala: 8,6–85,5 palcev
15-pinski D-Sub
Analogni RGB
Media Play
USB, notranji pomnilnik in kartica MicroSD
RCA x 1
Kompozitni video
Zmogljivost notranjega pomnilnika
1 GB (Sistemski pomnilnik: 301 MB/Uporabniški pomnilnik: 699 MB)
Zvoþnik
1 W (Mono)
Okolje uporabe
Temperatura in vlažnost
Delovanje: Temperatura 0 ÛC ~ 40 ÛC (32 ÛF ~ 104 ÛF),
vlažnost 10 %–80 % (brez kondenzacije)
Shranjevanje: Temperatura -20 ÛC ~ 45 ÛC (-4 ÛF ~ 113 ÛF),
vlažnost 5 %–95 % (brez kondenzacije)
Hrup
23 dB
Razred B (informacijsko-komunikacijska oprema za hišno uporabo) Ta naprava izpolnjuje zahteve elektromagnetne
združljivosti za domaþo uporabo (razred B). Uporablja se lahko na vseh obmoþjih. (Oprema razreda B oddaja manj
elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)
5-1
Dodatne informacije
Plošþa DMD, ki je uporabljena v projektorju PICO, je sestavljen iz veþ tisoþ drobnih ogledal. Tako kot vsak drug tip zaslona
lahko tudi plošþa DMD vsebuje nekaj okvarjenih slikovnih pik. Pred odpremljanjem naše podjetje in proizvajalec plošþ DMD
redno preverjata kriterije za doloþanje okvarjenih slikovnih pik in najveþje dovoljeno število okvarjenih slikovnih pik za
plošþo DMD v skladu z vnaprej doloþenimi specifikacijami. ýeprav nekatere slikovne pike na zaslonu niso vidne, to ne
vpliva na kakovost slike ali na življenjsko dobo projektorja.
Dodatne informacije
5-1
5-2
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoþ strankam SAMSUNG.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., þeská organizaþní složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
5-2
Dodatne informacije
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar
din reţeaua Romtelecom, tarif local;
http://www.samsung.com
021.206.01.10 – din orice reţea, tarif
normal
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
5-2
CIS
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852)3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
5-2
Dodatne informacije
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
5-2
5-3
Ustrezno odlaganje – samo Evropa
Ustrezno odlaganje izdelka (odpadna elektriþna in elektronska oprema) – samo Evropa
(Velja za Evropsko unijo in druge evropske države s sistemi za loþeno zbiranje.)
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji oznaþuje, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ne smete zavreþi z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Da bi prepreþili morebitno tveganje za okolje ali zdravje þloveka zaradi
nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, to opremo loþite od drugih vrst odpadkov in jo odgovorno reciklirajte
ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvu se morajo za podrobnosti o kraju in naþinu okolju varnega recikliranja te opreme
obrniti na trgovca, pri katerem so kupili izdelek, ali lokalno vladno službo.
Podjetja se morajo obrniti na dobavitelja in preveriti doloþbe in pogoje kupne pogodbe. Izdelka in elektronske
dodatne opreme ni dovoljeno mešati z drugimi komercialnimi odpadki.
Baterija, ki jo je mogoþe polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika. Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.
5-3
Dodatne informacije
Download PDF

advertising