Samsung | 460DXN-2 | Samsung 460DX-2 Navodila za uporabo

SyncMaster 400DX-2, 400DXN-2, 460DX-2, 460DXN-2
Zaslon LCD
Uporabniški priročnik
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek,
specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Varnostna navodila
Simboli
Opomba
Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite lastno varnost in preprečite poškodbo lastnine.
Pozorno preberite navodila in izdelek uporabljajte pravilno.
Opozorilo/pozor
Neupoštevanje navodil, označenih s tem simbolom, lahko povzroči
telesne poškodbe ali poškodbo opreme.
Opomba
Prepovedano
Preberite in si zapomnite za
vedno
Ne razstavljajte
Izključite vtič iz vtičnice
Ne dotikajte se
Ozemljite, da
električni udar
preprečite
Napajanje
Če monitorja ne boste uporabljali dlje časa, računalnik nastavite na DPM.
Če uporabljate ohranjevalnik zaslona, ga nastavite na način aktivnega
zaslona.
Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).
Bližnjica do Navodil za preprečevanje zakasnelih slik
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali
poškodovane ali razmajane napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko odstranjujete ali priključujete napajalni vtič v vtičnico, se ga
ne dotikajte z mokrimi rokami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara.
Napajalni vtič priključite na ozemljeno napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali telesne poškodbe.
Varnostna navodila
Zagotovite, da je napajalni vtič čvrsto in pravilno priključen na
napajalno vtičnico.
•
Sicer lahko pride do požara.
Napajalnega vtiča ne upogibajte ali vlecite na silo in nanj ne
postavljajte težkih predmetov.
•
Sicer lahko pride do požara.
Na eno napajalno vtičnico ne priključujte več naprav.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi pregretja.
Med uporabo izdelka ne izključujte napajalnega kabla.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka zaradi električnega
udara.
Napravo izklopite iz električnega napajanja tako, da povlečete
vtič iz stenske vtičnice, zato naj bo ta lahko dosegljiva.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel našega podjetja. Ne uporabljajte napajalnih kablov drugih izdelkov.
•
Sicer lahko pride do požara ali električnega udara.
Namestitev
Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi
temperaturami, visoko vlago, s kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo neprekinjeno 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji, ipd.,
se obrnite na pooblaščen servisni center.
Sicer se lahko monitor hudo poškoduje.
Za dviganje in premikanje izdelka sta potrebni vsaj dve osebi.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
Pri nameščanju izdelka v omaro ali na polico sprednji del spodnjega dela izdelka ne sme gledati iz omare oziroma s police.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Uporabite omaro ali polico, ki je dovolj velika za izdelek.
V BLIŽINO IZDELKA NE POSTAVLJAJTE SVEČ, SREDSTEV
PROTI KOMARJEM, CIGARET IN GRELNIH NAPRAV.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Grelne naprave naj se nahajajo čim dlje od napajalnega kabla
in izdelka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ne nameščajte ga na slabo prezračevanem mestu, kot so
knjižne police ali omara.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Izdelek odlagajte previdno.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Sprednjega dela izdelka ne postavljajte na tla.
•
Sicer se lahko poškoduje zaslon.
Opremo za pritrditev na steno mora namestiti pooblaščeno
podjetje za nameščanje.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Namestite odobreno opremo za pritrditev na steno.
Izdelek namestite na dobro prezračevano mesto. Od stene
mora biti oddaljen več kot 10 cm.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Embalažo iz polivinila hranite stran od otrok.
•
Če se z njo igrajo otroci, lahko pride do hude poškodbe (zadušitve).
Če je višino monitorja mogoče prilagajati, pri zniževanju monitorja na stojalo ne postavljajte predmetov in se nanj ne naslanjajte.
•
Sicer lahko pride do poškodbe izdelka ali osebe, ki ga nosi.
Čiščenje
Ohišje monitorja in površino zaslona TFT-LCD očistite tako, da ju obrišete
z rahlo navlaženo, mehko krpo.
Čistila ne pršite neposredno na površino izdelka.
•
Sicer se lahko površina razbarva in deformira, površina zaslona pa odlepi.
Pine napajalnega vtiča in napajalno vtičnico čistite s suho krpo.
•
Sicer lahko pride do požara.
Varnostna navodila
Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko čistite izdelek, izključite napajalni kabel, nato pa izdelek
očistite z mehko in suho krpo.
•
(Ne uporabljajte kemikalij, kot so vosek, benzol, alkohol, razredčilo, sredstvo proti komarjem, mazivo in čistilo.) Sicer se
lahko spremeni videz površine izdelka in se odlepijo oznake
na izdelku.
Ker se ohišje izdelka zlahka opraska, uporabljajte samo odobrene krpe.
Ko čistite izdelek, ne pršite vode neposredno na osrednji del
izdelka.
•
Zagotovite, da voda ne prodre v izdelek in da izdelek ni moker.
•
Sicer lahko pride do električnega udara, požara ali okvare.
Drugo
Monitor je visokonapetostni izdelek. Izdelka ne razstavljajte,
popravljajte ali spreminjajte sami.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara. Če je treba
izdelek popraviti, se obrnite na servisni center.
Če se iz predmeta kadi, če oddaja nenavaden vonj ali zvok,
takoj izključite napajalni vtič in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno vlagi, prahu,
dimu, vodi, ali v avto
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če vam izdelek pade ali poči ohišje, izklopite napajanje in izključite napajalni kabel. Obrnite se na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Ko se bliska ali grmi, se ne dotikajte napajalnega kabla ali kabla
antene.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Monitorja ne poskušajte premakniti tako, da vlečete samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Varnostna navodila
Izdelka ne dvigujte ali premikajte naprej in nazaj ali levo in desno
tako, da držite samo napajalni ali signalni kabel.
•
Sicer lahko pade in lahko zaradi poškodbe kabla pride do električnega udara, poškodbe izdelka ali požara.
Odprtine za prezračevanje ne sme blokirati miza ali zavesa.
•
Sicer lahko pride do požara zaradi povišanja notranje temperature.
Na izdelek ne postavljajte posod z vodo, vaz, lončnic, zdravil ali
kovinskih predmetov.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
V bližini izdelka ne hranite vnetljivih razpršilnikov in vnetljivih
snovi.
•
Sicer lahko pride do eksplozije ali požara.
V izdelek ne vstavljajte (skozi odprtine za prezračevanje,
vhodne in izhodne priključke, itd.) kovinskih predmetov, kot so kitajske paličice, kovanci, bucike in jekleni izdelki, ter vnetljivih
predmetov, kot so vžigalice in papir.
•
Če v izdelek prodrejo voda ali nečistoče, izključite napajalni
kabel in se obrnite na servisni center.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi zakasnela
ali nejasna slika.
•
Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga preklopite v način
mirovanja ali uporabite premikajoči se ohranjevalnik zaslona.
Nastavite ločljivost in frekvenco, primerni za izdelek.
•
Sicer si lahko poškodujete vid.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti
ne nastavite previsoko.
•
Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
Če želite zmanjšati naprezanje oči, ne sedite preblizu izdelka.
Po eni (1) uri gledanja monitorja si vzemite vsaj pet (5) minut
odmora.
Tako zmanjšate utrujenost oči.
Varnostna navodila
Izdelka ne namestite na nestabilno mesto, kot je nestabilna
polica, na neravno površino ali mesto, ki je izpostavljeno tresljajem.
•
Sicer lahko pade, pri čemer lahko pride do telesnih poškodb
in/ali poškodbe izdelka.
•
Če izdelek uporabljate na mestu, ki je izpostavljeno tresljajem,
se izdelek lahko poškoduje in lahko pride do požara.
Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izključite napajalni vtič, kabel antene in vse kable, ki so priključeni na izdelek.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
Otroci se ne smejo obešati na izdelek ali plezati nanj.
•
Izdelek lahko pade in povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni
kabel iz napajalne vtičnice.
•
Sicer lahko pride do pregretja ali požara zaradi prahu ali do
požara zaradi električnega udara ali uhajanja električnega toka.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, igrač ali slaščic,
kot so piškoti, ipd., ki bi lahko pritegnili pozornost otrok.
•
Otroci se lahko obesijo na izdelek, tako da ta pade, kar lahko
povzroči telesno poškodbo ali smrt.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je
otroci ne dajo v usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•
Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte novih in rabljenih baterij hkrati.
•
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih
je treba vrniti v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne
v bližnji javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto
vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Varnostna navodila
Izdelka ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni
sončni svetlobi, ali v bližino toplotnih virov, kot sta odprt ogenj ali
grelnik.
•
To lahko skrajša življenjsko dobo izdelka in povzroči požar.
Pazite, da na izdelek nič ne pade, in ga ne izpostavljajte udarcem.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilnika zraka.
•
Sicer lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru puščanja plina se ne dotikajte izdelka in napajalnega
vtiča, temveč takoj prezračite.
•
Če nastane iskra, lahko pride do eksplozije ali požara.
Če je izdelek dolgo vklopljen, postane zaslon vroč. Ne dotikajte
se ga.
Dodatno opremo manjše velikosti hranite izven dosega otrok.
Pri prilagajanju kota izdelka ali višine stojala bodite previdni.
•
Lahko pride do telesne poškodbe, saj si lahko priprete roko ali
prste.
•
Če izdelek nagnete preveč naprej, lahko pade in povzroči telesno poškodbo.
Izdelka ne namestite tako nizko, da bi ga lahko dosegli otroci.
•
Sicer lahko pade ali povzroči telesno poškodbo.
•
Izdelek namestite na ravno in stabilno površino, saj je njegov
sprednji del težak.
Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov.
•
Lahko pride do telesne poškodbe in/ali poškodbe izdelka.
Uvod
Vsebina paketa
Opomba
Preverite, ali ste z zaslonom LCD dobili naslednje predmete.
Če kateri predmet manjka, se obrnite na trgovca.
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalnega trgovca.
Preverjanje vsebine paketa
Odstranite zapiralo škatle, kot je prikazano na zgornji sliki.
Škatlo dvignite tako, da jo Preverite vsebino paketa. Odstranite stiropor in vinilprimete za utora na obeh
no prevleko.
straneh.
Opomba
•
Ko je embalaža odstranjena, preverite vsebino paketa.
•
Škatlo prihranite za morebitno prevažanje izdelka v prihodnje.
Vsebina embalaže
zaslon LCD
Uvod
Priročniki
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
Navodila za uporabo
(ni na voljo povsod)
CD s programsko opremo
MagicInfo,CD s priročnikom za MagicInfo
(Velja samo za model
DXN-2.)
Kabli
Napajalni kabel
Drugo
Daljinski upravljalnik
Bateriji (2 x AAA)
(BP59-00138A)
(ni na voljo povsod)
BNC v vtikač adapterja
RCA
(Velja samo za model
DX-2.)
Naprodaj ločeno
Kabel D-Sub
Kabel DVI
Kabel LAN
(Velja samo za model
DXN-2)
Uvod
Naprodaj ločeno
Oprema za pritrditev na
steno
Kabel za povezavo vrat
RGB in BNC
Kabel za povezavo dvojih
vrat BNC
(Velja samo za model
DX-2.)
Komplet nastavka
Zaslon LCD
Spredaj
Gumb MENU [MENU]
Odpre in zapre meni na zaslonu. Uporablja se tudi za izhod iz menija na
zaslonu in za vrnitev v prejšnji meni.
Gumba za krmarjenje (navzgor in navzdol)
Z njimi se navpično pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
Gumba za prilagajanje (levo in desno)/gumba za glasnost
Z njimi se vodoravno pomikate med menijskimi elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti. Ko na zaslonu ni prikaza, s tem gumbom nastavite glasnost.
Gumb ENTER [ENTER]
Uvod
Aktivira označen menijski element.
Gumb SOURCE [SOURCE]
Za preklop iz načina računalnika v način videa. Omogoča izbiro vhodnih
virov, s katerimi je povezana zunanja naprava.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI] → [MagicInfo]
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Gumb PIP
Za vklop/izklop zaslona PIP pritisnite gumb PIP.
Na zaslonu ni mogoče prekrivanje več kot ene PIP, saj BNC in komponenta
uporabljata isti priključek.
•
PC: DVI / AV / HDMI
•
BNC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC / BNC
•
Component : PC
•
HDMI : PC / BNC
Gumb za napajanje [
]
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Senzor za svetlost (Izbirno.)
Samodejno zazna svetlost okolja.
Opomba
Funkcija se aktivira samo pri modelih, opremljenih s samodejnim senzorjem za svetlost.
Indikator napajanja
Če utripa zeleno, je vklopljen varčni način PowerSaver
Opomba
Za več informacij o funkcijah varčevanja za energijo si v priročniku oglejte
opis načina PowerSaver. Da bi varčevali z energijo, izklopite zaslon LCD,
kadar ga ne potrebujete ali ga puščate dalj časa nenadzorovanega.
Senzor daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
Zadaj
Opomba
Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte poglavje Povezava kablov v
razdelku Nastavitve. Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Uvod
Opomba
Velja samo za DX-2 palčni model.
Velja samo za DXN-2 palčni model.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Vklop/izklop zaslona LCD.
POWER
Napajalni kabel priključite na zaslon LCD in
stensko vtičnico.
RS232C
RS232C)
OUT/IN
(serijska
vrata
Programska vrata za MDC (Multiple Display
Control)
RGB IN (priključek za PC (vhod))
•
Uporabite kabel D-Sub (15-pinski D-Sub)
– način PC-ja (analogni računalniki)
•
S kablom za povezavo vrat RGB in BNC
povežite vrata RGB IN na monitorju in
vrata BNC na računalniku.
DVI IN (priključek za video povezavo računalnika)
Uvod
Uporabite kabel DVI (DVI-D in DVI-D) – način
DVI-ja (digitalni računalniki)
DVI/RGB/HDMI AUDIO IN(priključek
(vhod) za povezavo računalnika/vhoda PC/
DVI/HDMI avdia)
R]
AV/COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO-
Povežite vrata predvajalnika DVD, videorekorderja (predvajalnika DVD/sprejemnika
DTV) z vrati [ L- AUDIO - R ]na zaslonu LCD.
DVI OUT
•
Monitor povežite z drugim monitorjem s
kablom DVI.
•
S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
povežite vrata DVI OUT na tem monitorju
in vrata HDMI IN na drugem monitorju.
•
Signali DVI, HDMI in omrežni signali,
poslani prek vrat DVI OUT, so prikazani
na drugem zaslonu z vrati DVI IN.
Opomba
Povezati je mogoče do 6 monitorjev polne
visoke ločljivosti ali 10 monitorjev visoke ločljivosti (odvisno od izdelka).
AV IN [VIDEO]
Z VIDEO kablom povežite priključek [ VIDEO ] na monitorju in priključek za video na
zunanji napravi.
AUDIO OUT
Izhodni priključek za slušalke.
HDMI IN
S kablom HDMI povežite priključek HDMI na
hrbtni strani zaslona LCD in priključek naprave HDMI.
Podprti so kabli do HDMI 1.0.
Uvod
BNC OUT [R, G, B, H, V] (priključek (izhod) za BNC)
Priključitev BNC-ja (analogni računalniki):
povezovanje vrat R, G, B, H, V.
Število zaslonov LCD, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje glede na
kable, vir signala, itd. S kabli, pri katerih vir
signala ni poslabšan, je mogoče povezati do
deset zaslonov LCD (morda ni podprto, odvisno od priključenega kabla).
Opomba
(Velja samo za model DX-2.)
BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/PB, B/
PR, H, V] (priključek za povezavo komponent/BNC-ja (vhod))
Pri povezavi komponente si oglejte spodnje
specifikacije za vhodna vrata.
[R/Y, G/PB, B/PR, H, V]
•
[R/Y] --> Vhod rdečih vrat
•
[G/PB] --> Vhod zelenih vrat
•
[B/PR] --> Vhod modrih vrat
Opomba
Velja samo za DX-2 palčni model.
RGB OUT
Opomba
Velja samo za DXN-2 palčni model.
LAN (priključek za povezavo LAN-a)
Opomba
Velja samo za DXN-2 palčni model.
USB1,USB2(priključek za povezavo
USB-ja)
Združljivo s tipkovnico/miško in napravo za
množično shranjevanje.
Uvod
Opomba
Velja samo za DXN-2 palčni model.
Kensington Lock
Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta
uporablja na javnem mestu. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. Videz in način
zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za pravilno uporabo si
oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici
Kensington. Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
Opomba
Kje je nameščena ključavnica Kensington, je
odvisno od modela.
Uporaba
proti kraji
1.
ključavnice
Kensington
Napravo za zaklepanje vstavite v režo
in in jo
Kensington na zaslonu LCD
obrnite v smeri zaklepanja
.
2.
Priključite kabel ključavnice Kensington.
3.
Ključavnico Kensington pritrdite na mizo
ali težak nepremičen predmet.
Opomba
Za dodatne informacije o kabelskih povezavah si oglejte razdelek Povezava kablov.
Daljinski upravljalnik
Opomba
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva TV ali druga elektronska naprava, ki deluje v bližini zaslona LCD in povzroča napačno delovanje zaradi motenja frekvence.
Uvod
POWER
OFF
Številski gumbi
Gumb DEL /
/ GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in
desno
INFO
BARVNI GUMBI
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
1.
POWER
Vklop izdelka.
2.
OFF
Izklop izdelka.
3. Številski gumbi
4. Gumb DEL
Pritisnite za preklop kanala
/ GUIDE
Z gumbom "-" izbirate digitalne kanale.
Prikaz elektronskega programskega vodnika (EPG).
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
5. + VOL -
Nastavitev glasnosti zvoka.
6.
Če želite preklopiti vir vhodnega signala, pritisnite gumb
SOURCE.
SOURCE
SOURCE je dovoljeno zamenjati samo za zunanje naprave,
ki so istočasno povezane z zaslonom LCD.
7.
D.MENU
Prikaz menija DTV-ja
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Uvod
8. TOOLS
Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
9. Gumbi za navzgor in navzdol ter levo in desno
INFO
10.
11. BARVNI GUMBI
Z njimi se navpično ali vodoravno pomikate med menijskimi
elementi ali prilagajate izbrane menijske vrednosti.
V zgornjem levem vogalu zaslona se prikažejo informacije
o trenutni sliki.
Pritisnite, da dodate ali izbrišete kanale in da shranite kanale na seznam priljubljenih kanalov v meniju “Channel
List”.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
12.
TTX/MIX
TV-kanali prek teleteksta nudijo informacije v pisni obliki.
– gumbi za teletekst
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
13. MTS/DUAL
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
MTSIzberete lahko način MTS (Multichannel Television Stereo).
FM stereo
Vrsta avdia
Način MTS/S
Privzeto
Mono
Mono
Ročni preklop
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALSTEREO/MONO, DUAL l/DUAL ll in MONO/NICAM MONO/
NICAM STEREO je, glede na vrsto prenosa, mogoče upravljati z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku med
gledanjem TV-ja.
14.
ENTER/PRE-CH
S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
15.
MUTE
Začasna ustavitev (izklop) avdio izhoda. To se prikaže v
spodnjem levem vogalu zaslona. Predvajanje zvoka se nadaljuje, če v načinu izklopa zvoka pritisnete gumb MUTE ali
- VOL +.
16.
CH/P
Izbira TV-kanalov v načinu TV-ja.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
17. TV
Za neposredno izbiro načina televizorja.
– Ta funkcija ne deluje pri tem zaslonu LCD.
Uvod
18.
MENU
Odpre in zapre meni na zaslonu ter zapre meni za prilagoditev.
19.
RETURN
Vrnitev na prejšnji meni.
20.
EXIT
Za izhod iz zaslona z menijem.
21. MagicInfo
Gumb za hitri zagon MagicInfo .
Povezave
Priključitev računalnika
(400DXN-2,460DXN-2)
(400DX-2,460DX-2)
Računalnik lahko z monitorjem povežete na več načinov. Izberite eno od
naslednjih možnosti.
Uporaba (analognega) priključka D-sub na video kartici.
•
Priključite D-sub na 15-pinska vrata RGB na hrbtni strani zaslona LCD
in 15-pinska vrata D-sub na računalniku.
Povezave
Uporaba (digitalnega) priključka DVI video kartice.
•
Priključite kabel DVI na vrata DVI na hrbtni strani zaslona PDP in vrata
DVI na računalniku.
Uporaba (digitalnega) izhoda HDMI na grafični kartici.
•
S kablom HDMI povežite vrata HDMI IN na monitorju in vrata HDMI na
računalniku.
Opomba
Pri priključitvi kabla HDMI na računalnik morate izbrati HDMI v možnostih
Source List in Edit Name, preden izberete napravo PC ali DVI, da bosta
zaslon in zvok računalnika normalna. Zvok je na voljo samo pri povezavi,
ki je opisana v naslednji,
. možnosti.
Uporaba priključka BNC (analognega) video kartice. (Velja samo za
model DX-2.)
•
S kablom za povezavo dvojih vrat BNC povežite vrata BNC/COMPONENT IN na monitorju in vrata BNC na računalniku.
Povezave
Avdio kabel zaslona LCD priključite na vrata za zvok na hrbtni strani zaslona LCD.
Napajalni kabel zaslona LCD priključite na napajalna vrata na hrbtni strani
zaslona LCD. Vklopite stikalo za napajanje.
Opomba
•
Vklopite računalnik in zaslon LCD.
•
Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center SAMSUNG Electronics.
Priključitev drugih naprav
•
Z zaslonom LCD lahko povežete vhodne naprave AV, kot so predvajalniki DVD, videorekorderji in videokamere, ter računalnik. Za podrobnejše informacije o povezovanju
vhodnih naprav AV si oglejte razdelek Prilagajanje zaslona LCD.
•
Hrbtni del zaslona LCD se lahko rahlo razlikuje, odvisno do modela.
Priključitev naprav AV
1.
Vrata Video in Audio [R-AUDIO-L] predvajalnika DVD, videorekorderja ali sprejemnika
DTV povežite z vrati Video in Audio [R-AUDIO-L] zaslona LCD.
2.
Vklopite predvajalnik DVD, videorekorder ali videokamero z vstavljenim DVD-jem ali kaseto.
3.
Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost AV.
Povezave
Priključitev videokamere
1.
Poiščite izhodne vtičnice AV na videokameri. Običajno se nahajajo na stranskem deli ali
hrbtni strani videokamere. S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT
na videokameri in AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD.
2.
Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in AV IN [VIDEO] na
zaslonu LCD.
3.
Z gumbom Source na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite
AV za priključitev videokamere.
4.
Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.
Opomba
Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri (v nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z električno opremo.) Če videokamera podpira stereo zvok, povežite
dva kabla.
Priključitev kabla za povezavo dvojih vrat BNC
1.
S kablom za povezavo dvojih vrat BNC povežite vrata BNC/COMPONENT IN -[R/Y, G/
PB, B/PR] na monitorju in vrata BNC na zunanji napravi.
Povezave
2.
Z gumbom Source na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite
BNC za priključitev videokamere.
Opomba
Velja samo za DX-2 palčni model.
Povezava s kablom DVI
1.
S kablom DVI povežite vrata DVI OUT na monitorju LCD in vhodna vrata na drugem
monitorju.
2.
S stereo kablom povežite vrata AUDIO OUT na Zaslon LCD in avdio vhodna vrata na
drugem monitorju.
3.
Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost DVI.
Opomba
DVI OUT ne podpira protokola HDCP.
Povezava s kablom HDMI
1.
Vhodne naprave, kot je predvajalnik Blu-Ray/DVD, s kablom HDMI povežite s priključkom HDMI IN zaslona LCD.
Povezave
2.
Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost HDMI.
Opomba
V načinu HDMI je podprta samo oblika zapisa zvoka PCM.
Povezava s kablom za povezavo vrat DVI in HDMI
1.
S kablom za povezavo vrat DVI in HDMI povežite izhodni priključek DVI na napravi z
digitalnim izhodom in priključek HDMI IN na zaslonu LCD.
2.
Povežite rdeče in bele vtičnice kabla za povezavo RCA s stereom (za računalnik) z avdio
izhodnimi priključki enake barve na napravi z digitalnim izhodom, drugo vtičnico pa povežite s priključkom DVI / RGB /HDMI AUDIO IN na zaslonu LCD.
3.
Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost HDMI.
Priključitev predvajalnika DVD- Velja samo za DX-2 palčni model.
Povezave
1.
S kompletom zvočnih kablov povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
zaslonu LCD in vtičnice AUDIO OUT na predvajalniku DVD.
2.
S komponentnim kablom povežite vrata BNC/COMPONENT IN[R/Y, G/PB, B/PR] na
zaslonu PDP in vtičnice PR, Y, PB na predvajalniku DVD.
Opomba
•
Z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali na daljinskem upravljalniku izberite možnost Component za priključitev na DVD-predvajalnik.
•
Nato zaženite predvajalnik DVD z vstavljenim DVD-jem.
•
Komponentni kabel je izbiren.
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za predvajalnik DVD.
Priklop sprejemnika DTV (kabelski/satelitski) - Velja samo za DX-2 palčni model.
1.
S komponentnim kablom povežite vrata BNC/COMPONENT IN[R/Y, G/PB, B/PR] na
zaslonu LCD in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.
2.
S kompletom avdio kablov povežite AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na zaslonu LCD in vtičnice na AUDIO OUT sprejemniku.
Opomba
•
Za povezavo sprejemnika DTV z gumbom SOURCE na sprednji strani zaslona LCD ali
na daljinskem upravljalniku izberite možnost Component.
•
Razlaga komponentnega videa vam je na voljo v priročniku za sprejemnik.
Povezave
Priključitev avdio sistema
1.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na AVDIO SISTEMU in AUDIO
OUT na zaslonu LCD.
Priključitev kabla LAN
Priključite kabel LAN.
(Velja samo za model DXN-2.)
Priključitev naprave USB
Povežete se lahko z napravami USB, npr. miško in tipkovnico.
(Velja samo za model DXN-2.)
Povezave
Uporaba programske opreme
Gonilnik monitorja
Opomba
Ko operacijski sistem zahteva gonilnik monitorja, vstavite CD-ROM, priložen
monitorju. Namestitev gonilnika se lahko med operacijskimi sistemi malce razlikuje. Sledite navodilom za operacijski sistem, ki ga uporabljate.
Pripravite prazen disk in s tu navedenega spletnega mesta prenesite datoteko
s programom gonilnika.
Spletno mesto:
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (samodejna)
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Windows".
3.
Na seznamu modelov izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "OK" (V redu).
4.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb "OK" (V redu) (Microsoft® Windows® XP/2000operacijski
sistem).
Uporaba programske opreme
Opomba
Certifikat za gonilnik tega monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
http://www.samsung.com/
Namestitev gonilnika monitorja (ročna)
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista™
1.
CD s priročnikom vstavite v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite
(Start) in "Control Panel" (Nadzorna plošča). Nato dvokliknite "Appearance
and Personalization" (Videz in prilagajanje).
3.
Kliknite "Personalization" (Prilagajanje) in nato "Display Settings" (Nastavitve zaslona).
4.
Kliknite "Advanced Settings..." (Dodatne nastavitve …).
5.
Kliknite "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor". Če je gumb "Properties" (Lastnosti)
deaktiviran, je konfiguracija monitorja dokončana. Monitor lahko uporabljate tak, kot je.
Uporaba programske opreme
Če se prikaže sporočilo "Windows needs..." (Windows mora …), kot je prikazano na
spodnji sliki, kliknite "Continue" (Nadaljuj).
Opomba
Gonilnik monitorja je potrjen z logotipom MS in ta namestitev ne bo poškodovala vašega
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
6.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) na zavihku "Driver" (Gonilnik).
7.
Označite potrditveno polje "Browse my computer for driver software" (Prebrskaj računalnik in poišči programsko opremo) in kliknite "Let me pick from a list of device drivers
on my computer" (Dovoli mi, da izberem na seznamu programske opreme v računalniku).
8.
Kliknite "Have Disk..." (Imam disk ...) in izberite mapo (na primer pogon D:\), kjer se
nahaja nastavitvena datoteka gonilnika, ter kliknite "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
9.
Na seznamu modelov monitorjev na zaslonu izberite vaš model in kliknite "Next" (Naprej).
10. Na naslednjih, zaporedoma prikazanih zaslonih kliknite "Close" (Zapri) → "Close" (Zapri)
→ "OK" (V redu) → "OK" (V redu).
Uporaba programske opreme
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
1.
Vstavite CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite "Start" → "Control Panel" (Nadzorna plošča) in nato ikono "Appearance and
Themes" (Videz in teme).
3.
Kliknite ikono "Display" (Zaslon) in izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) ter kliknite
"Advanced..." (Dodatno ...).
4.
Kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) na zavihku "Monitor" in izberite zavihek "Driver" (Gonilnik).
5.
Kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...) in izberite "Install from a list or..." (Namesti s seznama ali ...) ter kliknite gumb "Next" (Naprej).
Uporaba programske opreme
6.
Izberite "Don't search, I will..." (Ne išči ...) in kliknite "Next" (Naprej) ter kliknite "Have
disk" (Imam disk).
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\) ter na seznamu modelov
monitorja izberite vaš model in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Če se prikaže naslednje okno s sporočilom, kliknite gumb "Continue Anyway" (Vseeno
nadaljuj). Nato kliknite gumb ""OK" (V redu).
Opomba
Certifikat za gonilnik monitorja je izdal Microsoft, z namestitvijo pa ne boste poškodovali
sistema.
Potrjeni gonilnik bo objavljen na domači strani monitorja Samsung.
Uporaba programske opreme
http://www.samsung.com/
9.
Kliknite gumb "Close" (Zapri), nato klikajte zaporedoma prikazan gumb "OK" (V redu).
10. Namestitev gonilnika monitorja je dokončana.
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000operacijskimi sistemi
Ko se na monitorju prikaže "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), sledite naslednjim korakom.
1.
Izberite gumb "OK" (V redu) v oknu "Insert disk" (Vstavite disk).
2.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) v oknu "File Needed" (Zahtevana je datoteka).
3.
Izberite A: (pogon D:\), kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
Namestitev
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite "Monitor".
Prvi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) neaktiven, je monitor pravilno konfiguriran. Prenehajte z nastavitvijo.
Drugi primer: Če je gumb "Properties" (Lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (Lastnosti) in sledite naslednjim korakom v navedenem vrstnem redu.
5.
Kliknite "Driver" (Gonilnik), kliknite "Update Driver..." (Posodobi gonilnik ...), nato kliknite
gumb "Next" (Naprej).
6.
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikaži seznam znanih gonilnikov za to napravo, da lahko izberem določen gonilnik) in kliknite "Next" (Naprej) ter nato "Have disk" (Imam disk).
Uporaba programske opreme
7.
Kliknite gumb "Browse" (Prebrskaj) in izberite A: (pogon D:\).
8.
Kliknite gumb "Open" (Odpri) in nato gumb "OK" (V redu).
9.
Izberite vaš model monitorja in kliknite gumb "Next" (Naprej) ter znova kliknite gumb
"Next (Naprej).
10. Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb "Close" (Zapri).
Če se prikaže okno "Digital Signature Not Found" (Digitalnega podpisa ni bilo mogoče
najti), kliknite gumb "Yes" (Da). Kliknite gumb "Finish" (Dokončaj) in nato gumb
"Close" (Zapri).
Operacijski sistem Microsoft® Windows® Millenniumoperacijskimi sistemi
1.
Kliknite "Start", "Setting" (Nastavitev), "Control Panel" (Nadzorna plošča).
2.
Dvokliknite ikono "Display" (Zaslon).
3.
Izberite zavihek "Settings" (Nastavitve) in kliknite gumb "Advanced Properties" (Dodatne
lastnosti).
4.
Izberite zavihek "Monitor".
5.
Kliknite gumb "Change" (Spremeni) na območju "Monitor Type" (Vrsta monitorja).
6.
Izberite "Specify the location of the driver" (Določi mesto gonilnika).
7.
Izberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži seznam vseh gonilnikov na določenem mestu ...) in kliknite gumb "Next" (Naprej).
8.
Kliknite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Določite A:\ (gonilnik D:\) in kliknite gumb "OK" (V redu).
10. Izberite "Show all devices" (Pokaži vse naprave) in izberite monitor, s katerim je povezan
računalnik, ter kliknite "OK" (V redu).
11. Izbirajte gumba "Close" (Zapri) in "OK" (V redu), dokler ne zaprete pogovornega okna
"Display Properties" (Lastnosti zaslona).
Operacijski sistemMicrosoft®Windows® NT
1.
Kliknite "Start", "Settings" (Nastavitve), "Control Panel" (Nadzorna plošča) in dvokliknite
ikono "Display" (Zaslon).
2.
V oknu "Display Registration Information" (Informacije o registraciji zaslona) kliknite zavihek "Settings" (Nastavitve) in nato "All Display Modes" (Vsi načini zaslona).
3.
Izberite način, ki ga želite uporabiti ("Resolution" (Ločljivost), "Number of colors" (Število
barv) in Navpična frekvenca) ter kliknite "OK" (V redu).
4.
Kliknite gumb "Apply" (Uporabi), če zaslon deluje normalno, potem ko ste kliknili
""Test" (Preskusi). Če zaslon ni normalen, spremenite način (nižja ločljivost, frekvenca
ali manj barv).
Opomba
Če v možnosti "All Display Modes" (Vsi načini zaslona) ni nobenega načina, si za izbiro ravni
za "Resolution" (Ločljivost) in Navpična frekvenca oglejte razdelek Prednastavljeni časovni
načini v navodilih za uporabo.
Uporaba programske opreme
Operacijski sistem Linux
Za X-Window morate izdelati datoteko X86Config, ki je vrsta datoteke z nastavitvami sistema.
1.
Po izvedbi datoteke X86Config na prvem in drugem zaslonu pritisnite "Enter" (Vnos).
2.
Na tretjem zaslonu se nastavi miška.
3.
Nastavite miško za računalnik.
4.
Na naslednjem zaslonu izberete tipkovnico.
5.
Nastavite tipkovnico za računalnik.
6.
Na naslednjem zaslonu se nastavi monitor.
7.
Najprej nastavite vodoravno frekvenco za monitor. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
8.
Nastavite možnost Navpična frekvenca monitorja. (Frekvenco lahko vnesete neposredno.)
9.
Vnesite ime modela monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na dejansko izvedbo programa
X-Window.
10. Dokončali ste nastavitev monitorja. Po nastavitvi ostale potrebne strojne opreme izvedite
X-Window.
MDC (Multi-Display Channel)
Namestitev
1.
Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite namestitveno datoteko MDC.
Opomba
Če se pojavno okno za namestitev programske opreme za glavni zaslon ne prikaže,
nadaljujte namestitev s pomočjo izvedljive datoteke MDC, ki je na CD-ju.
3.
Ko se prikaže okno "Installation Shield Wizard" (Čarovnik za namestitev), kliknite
"Next" (Naprej).
4.
Izberite "I agree to the terms of the license agreement" (Strinjam se s pogoji licenčne
pogodbe), da sprejmete pogoje uporabe.
5.
Kliknite "Install" (Namesti).
Uporaba programske opreme
6.
Prikaže se okno "Installation Status" (Stanje namestitve).
7.
Kliknite "Finish" (Dokončaj).
8.
Po končani namestitvi se na namizju prikaže izvedljiva ikona MDC. Dvokliknite ikono, da
zaženete program.
Izvedljiva ikona MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od specifikacij računalniškega sistema ali monitorja V tem primeru pritisnite tipko F5.
Težave pri nameščanju
Na namestitev programa MDC lahko vplivajo dejavniki, kot so grafična kartica, matična plošča
in omrežno okolje.
Odstranitev
Program MDC lahko odstranite samo z možnostjo "Add or Remove Programs" (Dodaj ali
odstrani programe) v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) programa Windows® .
Za odstranitev programske opreme MDC izvedite naslednje korake.
Izberite "Setting/Control Panel" (Nastavitev/Nadzorna plošča) v meniju "Start" in nato dvokliknite "Add/Delete a program" (Dodaj/odstrani program).
Na seznamu izberite MDC in nato kliknite gumb "Add/Delete" (Dodaj/odstrani).
Uporaba MDC
Uvod
Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem
računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno
komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.
Začetek - Glavni zaslon
Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.
Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.
Glavne ikone
Gumb za izbiro
Remocon
Mreža z informacijami
Safety Lock
Izbira zaslonov
Port Selection
Orodja za nadzor
1. Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2. Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3. Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem
upravljalniku in televizorju.
4. Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5. Kliknite Select all (Izberi vse) ali Clear (Počisti) za izbiro ali odstranitev vseh zaslonov.
6. Za ogled kratkih informacij o izbranem zaslonu uporabite mreľo.
7. V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
8. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).
<Opomba> Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava
vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je
ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.
Nastavitev vrat
1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od
COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.
Upravljanje napajanja
1. Kliknite Power Control (Upravljanje napajanja) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Power Control (Upravljanje
napajanja).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.
1)
Stanje napajanja
2) Vir napajanja
3) Velikost slike
4) Stanje časovnika vklopa
5) Stanje časovnika izklopa
2. Za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati, izberite gumb Select All (Izberi vse) ali potrditveno polje.
Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.
1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)
- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.
2) Volume (Glasnost)
- Regulira glasnost izbranega zaslona.
Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
(Ko prekinete izbiro ali izberete Select All (Izberi vse), se nastavitev vrne na privzeto vrednost 10)
3)
Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
- Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
(Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)
Funkcija za upravljanje napajanja je na voljo za vse zaslone.
Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje vhodnega vira
1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega
vira).
Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
• TV Mode
• PC Mode
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.
1) PC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) DTV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DTV.
6) AV
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
9) MagicInfo
- Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
10) HDMI
- Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na HDMI.
11) Channel
- Channel arrow appears when the Input Source is TV.
TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when
Input Source is TV.
Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje velikosti slike
PC, BNC, DVI
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1)
Stanje napajanja
- Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..
2) Image Size (Velikost slike)
- Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.
3) Input Source (Vhodni vir)
- Mreža z informacijami prikaže le zaslone, katerih vhodni viri so PC, BNC ali DVI .
4) PC Source
- Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
- Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je
za PC, BNC in DVI.
5) Video Source
- Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni
vir).
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.
Upravljanje velikosti slike
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti
slike).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.
1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video Component , HDMI in
DTV.
Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component , HDMI ali DTV.
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.
Opombae: Auto Wide, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in
DVI (HDCP) 720p ali 1080i.
4) Načine zaslona je mogoče prilagajati samo, če je povezan televizor (samo PAL) in je element Image Size (Velikost
slike) nastavljen na Auto Wide (Samodejno široko).
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje časa
1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.
1) Current Time (Trenutni čas)
- Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
- Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) On Time Setup (Nastavitev časa vklopa)
- Nastavite uro, minuto, AM/PM časa vklopa, stanja, vira in glasnosti izbranega zaslona.
3) Off Time Setup (Nastavitev časa izklopa)
- Nastavite uro, minuto in AM/PM ter stanje časovnika izklopa za izbrani zaslon.
4) Prikaže nastavitve časovnika vklopa.
5) Prikaže nastavitve časovnika izklopa.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.
At On Time Setup, TV Source functions only for TV Model.
At On Time Setup, MagicInfo Source functions only for MagicInfo Model.
PIP
velikost PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.
1) PIP Size (Velikost PIP)
- Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
- Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
- Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
PIP
vir PIP
1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.
1) PIP Source (Vir PIP)
- Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2) PC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3) BNC
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4) DVI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5) AV
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
6) S-Video
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
7) Component
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
8) HDMI
- Spremeni vir PIP izbranega zaslona na HDMI.
Opomba: viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.
Upravljanje nastavitev
Slika
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost prikazana na drsniku. Ko je izbrano Select All (Izberi vse), se vrne
privzeta vrednost (50). Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na
tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).
1) Picture (Slika)
- Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
- Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
- Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
- Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)
- Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Slika PC
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija,
je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na
drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu
samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).
1) Picture PC
- Na voljo le za PC, BNC in DVI.
2) Contrast (Kontrast)
- Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
- Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Red (Rdeče)
- Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.
5) Green (Zeleno)
- Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.
6) Blue (Modro)
- Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.
7) Color Tone
- Prilagodi Color Tone izbranega zaslona.
8) Color Temp
- Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.
9) Brightness Sensor
- Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.
10) Dynamic Contrast
- Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Audio
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija,
je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na
drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu
samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).
1) Audio (Avdio)
- Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.
2) Bass (Nizki toni)
- Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.
3) Treble (Visoki toni)
- Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.
4) Balance (Ravnovesje)
- Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.
5) SRS TS XT
- Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.
6) Sound Select (Izbira zvoka)
- Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete
tovarniške nastavitve.
Upravljanje nastavitev
Zaklep slike
1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).
Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.
1) Image Lock (Zaklep slike)
- Na voljo le za PC in BNC.
2) Coarse (Grobo)
- Prilagodi grobost izbranega zaslona.
3) Fine (Fino)
- Prilagodi finost izbranega zaslona.
4) Position (Položaj)
- Prilagodi Položaj izbranega zaslona.
5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
- Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.
Upravljanje vzdrževanja
Upravljanje osvetlitve
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.
1) Maintenance (Vzdrževanje)
- Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Auto Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
- Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.
3) Manual Lamp Control (Ročno upravljanje osvetlitve)
- Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Upravljanje vzdrľevanja
Scroll
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Scroll
- S to funkcijo odstranite zakasnele slike, ki se pojavijo, če je na izbranem zaslonu dlje časa prikazana mirujoča
slika.
2) Pixel Shift
- Za natančen pomik zaslona ob določenem časovnem intervalu.
3) Safety Screen
- Funkcija Safety Screen (Varnostni zaslon) se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na monitorju. Z elementom Interval nastavite cikel ponavljanja v
urah, z elementom Time (Čas) pa nastavite čas za izvedbo funkcije Safety Screen (Varnostni zaslon).
Element Type (Vrsta) lahko nastavite na Scroll (Pomikanje), Pixel (Svetlobna pika), Bar (Vrstica), Eraser
(Brisanje), All White (Vse belo) ali Pattern (Vzorec).
4) Safety Screen2
- S to funkcijo preprečite pojav zakasnelih slik. S to funkcijo lahko izberete in nadzirate pet (5) types (vrste).
Za vrsto Scroll (Pomikanje) lahko element Time (Čas) nastavite na 1, 2, 3, 4 ali 5. Za vrsti Bar (Vrstica)
in Eraser (Brisanje) ga lahko nastavite na 10, 20, 30, 40 ali 50. Za vrsti All White (Vse belo) in Pattern
(Vzorec) ga lahko nastavite na 1, 5, 10, 20 ali 30.
Vhodni vir MagicInfo deluje le na modelu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Upravljanje vzdrževanja
Video Wall
1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance
(Vzdrževanje).
1) Video Wall
- Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se
ista slika ponovi na vsakem zaslonu.
2) Screen Divider
- Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
z V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
z V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
z Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
z Program MDC, ki ga posreduje družba Samsung, podpira do 5 x 5 zaslone LCD.
3) On / Off
- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
4) Format
- Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
z
Full
z
Natural
Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicInfo.
Vhodni vir TV deluje le na modelu TV.
Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.
Odpravljanje težav
1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
- Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
- Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID,
ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.
- Preverite, ali je ID zaslona vrednost med 0 in 25. (Prilagodite jo z uporabo menija Display)
Opomba: ID zaslona mora biti vrednost med 0 in 25.
Če je vrednost izven razpona, sistem MDC ne more upravljati zaslona.
2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
- Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
- Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.
3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
- Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.
4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
- Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.
5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko
upravljanje, da obnovite normalno delovanje.
<Opomba> Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi
bližnjih elektronskih naprav.
Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov
Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.
1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1,
prikaže vrednosti ID3.
4. Izbrani vsi zasloni s funkcijo Select All (Izberi vse): Vrednosti vrnjene na tovarniško privzete vrednosti.
Prilagajanje zaslona LCD
Input
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Source List
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
Uporabite za izbiro PC-ja, DVI-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, povezanega z zaslonom LCD. Uporabite za izbiro želenega zaslona.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI
6.
MagicInfo
PIP
Opomba
Razpoložljivi načini: PIP ON
Prilagajanje zaslona LCD
Ko so na zaslon LCD priključene zunanje naprave AV, kot so na primer videorekorderji ali
predvajalniki DVD, vam možnost PIP omogoča ogled video posnetkov s teh naprav v majhnih
oknih, vezanih na video signal računalnika. (Off/On)
→
MENU → ENTER →
→ ENTER →
Opomba
•
Zaslona ne more prekrivati več kot ena PIP, ker BNC in Component uporabljata isti priključek.
•
Če izberete
,
,
v Size, možnosti Position in Transparency ne bosta aktivirani.
PIP
MENU → ENTER →
→
,
→
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Za nastavitev možnosti PIP Screen Off/On.
•
Off
•
On
Source
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER
Izbira vhodnega vira za PIP.
•
PC: DVI / AV / HDMI
•
BNC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC / BNC
•
Component : PC
•
HDMI : PC / BNC
→
→ENTER →
→
→ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Swap
MENU → ENTER →
→
→ENTER →
→ →
→ENTER →
Zamenjava vsebine PIP in glavne slike
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu, slika na glavnem zaslonu pa se bo
pojavila v oknu PIP.
Size
MENU → ENTER →
→
,
→
→ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ENTER →
→
→
→
→
→ ENTER
Sprememba velikosti okna PIP.
Position
MENU → ENTER →
→
,
→
→ ENTER →
→ ENTER
Sprememba položaja okna PIP.
Transparency
MENU → ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Nastavitev prosojnosti oken PIP.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Opomba
•
PIP se izklopi ob preklopu zaslona LCD na zunanji vir.
•
Pri PC-ju in DVI-ju ta možnost ni na voljo, če je kabel izključen.
Edit Name
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER
Poimenujte vhodno napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne
vire.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / BNC / HDMI / Component / AV / DVI
Opomba
•
Katere naprave so prikazane, je odvisno od načina zunanjega vhoda.
•
Pri povezavi računalnika in priključka HDMI ali DVI nastavite Edit Name na PC. V drugih
primerih nastavite Edit Name na AV. Ker so 640x480, 720P (1280x720) in 1080p
(1920x1080) običajni signali za AV in PC, nastavite Edit Name glede na vhodni signal.
•
Meni Picture se spremeni glede na vhodni signal in Edit Name.
Prilagajanje zaslona LCD
Picture [način PC / DVI/ BNC / MagicInfo]
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
MagicBright
MENU →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
MagicBright je funkcija, ki nudi optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo
gledate. Trenutno so na voljo štirje različni načini: Entertain, Internet, Text in Custom) Vsak
način ima svojo predhodno konfigurirano vrednost svetlosti.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
1.
Entertain
Visoka svetlost
Za gledanje posnetkov s predvajalnikom DVD ali videorekorderjem.
2.
Internet
Srednja svetlost
Za delo z mešanimi slikami, kot sta besedilo in grafika.
3.
Text
Normalna svetlost
Za dokumente in dela z veliko besedila.
4.
Custom
Prilagajanje zaslona LCD
Čeprav so vrednosti pozorno izbrali inženirji, morda niso po vašem okusu.
V tem primeru nastavite svetlost in kontrast z menijem na zaslonu.
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
MENU →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Opomba
Pri prilagajanju slike s funkcijo Custom se možnost MagicBright preklopi v način Custom.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
Nastavitev kontrasta.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Nastavitev ostrine.
Color Tone
MENU →
→ ENTER →
→
→
→ENTER →
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Spreminjanje barvnih tonov.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, je funkcija Color
Temp. onemogočena.
Če možnost Color Tone nastavite na Off, je funkcija Color Control onemogočena.
Color Control
Prilagoditev posameznih barvnih ravnovesij za rdečo, zeleno in modro.
MENU →
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Opomba
Če sliko prilagodite s funkcijo Color Control, se možnost Color Tone preklopi v način Custom.
Red
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Green
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER →
→
→ ENTER
Blue
MENU →
→
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
→
→
→ ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Image Lock
Funkcija Image Lock se uporablja za natančno nastavitev in za dosego najboljše slike. Omogoča odstranitev šumov, ki povzročajo migetajoče slike. Če z uporabo nastavitve Natančno
ne dobite zadovoljivih rezultatov, uporabite nastavitev Grobo in nato znova Natančno.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
Coarse
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER
Odstrani šume, kot so navpične proge. Nastavitev možnosti grobo lahko premakne območje
slike na zaslonu. Z menijem za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko znova premaknete
na sredino.
Fine
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→
→ → →
→ ENTER →
→
→ ENTER
→ ENTER
Odstrani šume, kot so vodoravne proge. Če šumi po naravnavi možnosti Fino niso odpravljeni, prilagodite frekvenco (hitrost) in znova naravnajte možnost Fino.
Position
MENU → → ENTER →
ENTER →
→
→
→ → →
→ ENTER →
→
→
→
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
,
,
→ ENTER
Vodoravno in navpično prilagajanje mesta slike.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→ → → ENTER →
Vrednosti za Fine, Coarse in Position se samodejno prilagodijo. Ko na nadzorni plošči spremenite ločljivost, se izvede samodejna funkcija.
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
Signal Balance
Namenjeno je izravnavi šibkega signala RGB, ki ga oddaja dolg signalni kabel.
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→ → → → ENTER →
→
→
→
→ → →
→
→
(Na voljo samo v načinu PC-ja.)
Signal Balance
MENU → → ENTER →
ENTER →
→
,
→ → ENTER →
→
→ → → → ENTER →
→
→ ENTER
Z nadzorom signala izberite On ali Off.
Signal Control
MENU → → ENTER →
ENTER → →
1.
R-Gain
→ →
Prilagajanje zaslona LCD
MENU →
→ ,
2.
→ ENTER →
→ ENTER → →
→
→ → →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→
→ → →
→ → ENTER→
→
→ ENTER →
B-Gain
→ ,
→
→
→ → → → → → → ENTER →
→ → ENTER→
→ ENTER
R-Offset
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
→ ,
→ → → → → → → → ENTER →
→ → → → ENTER→
→ ENTER
G-Offset
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
→ ,
6.
→
→ ENTER
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
5.
→
G-Gain
→ ,
4.
→
→ ENTER
MENU →
3.
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→
→ → → → → → → ENTER →
→ → → → ENTER→
→ ENTER
B-Offset
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
→ ,
→ → → → → → → → ENTER →
→ → → → → → ENTER →
→ ENTER
Size
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9
2.
4:3
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → ENTER →
→ ENTER
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik z izdelkom povezan prek voda HDMI ali DVI,lahko
pride do poslabšanja kakovosti slike (raven črne, nižji kontrast, svetlejši barvni ton itd.), kar
je odvisno od povezane zunanje naprave.
1.
Normal
2.
Low
Opomba
•
Pri funkciji časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinih DVI in
HDMI, se aktivira HDMI Black Level.
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→ ENTER
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
Opomba
•
1.
Razpoložljivi načini: PIP ON
Contrast
→
→
→ → → → → → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→
→ →
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→ →
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→ →
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ → ENTER →
→
→ ENTER
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ → → ENTER →
→
→
→ ENTER
Nastavitev možnosti Sharpness za okno PIP na zaslonu.
4.
Color
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → → ENTER →
→
→
→
→ →
→ ENTER
Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.
Opomba
Omogočeno samo, če je v načinu PIP, AV, HDMI ali Component izbran vhod .
5.
Tint
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → → → ENTER →
→ ENTER
Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.
→
→
→
→ →
→
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
Omogočeno samo, če je v načinu PIP, AV, HDMI ali Component izbran vhod . Deluje
samo, če je video signal NTSC.
Dynamic Contrast
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→ →
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On v načinih PC-ja,
DVI-ja, AV-ja,HDMI-ja, Component-ja, MagicInfo -ja . ( MagicInfo : Velja samo za DXN-2
palčni model. )
Brightness Sensor
MENU →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
→
→
→
→ → → → → → → → → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Brightness Sensor se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega
signala in za tako prilagoditev tej porazdelitvi, da se ustvari optimalna svetlost.
1.
Off
2.
On
Picture [AV/HDMI/Component Mode]
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Mode
MENU →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Zaslon LCD ima štiri privzete samodejne slikovne nastavitve ("Dynamic", "Standard", "Movie" in "Custom").
Aktivirati je mogoče možnosti Dynamic, Standard, Movie ali Custom.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Z meniji na zaslonu lahko kontrast in svetlobo prilagajate po svoji želji.
Prilagajanje zaslona LCD
MENU →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
Nastavitev kontrasta.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Nastavitev svetlosti.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev ostrine slike.
Color
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev barve slike.
Tint
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER
zaslon obarva z naravnimi toni.
→
→ ENTER →
→
→
→ → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Spreminjanje barvnih tonov. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Opomba
Če možnost Color Tone nastavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ali Warm2, je funkcija
Color Temp. onemogočena.
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→ ENTER
Color Temp. je merilo za 'toploto' barv slike.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Opomba
Ta funkcija je omogočena samo, če je možnost Color Tone nastavljena na Off.
Size
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Možnost Size lahko preklopite.
1.
16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.
2.
Zoom 1: Poveča sliko na zaslonu.
3.
Zoom 2: Sliko poveča bolj kot Zoom 1.
4.
4:3: Sliko nastavi na način običajnega prikaza 4:3.
5.
Screen Fit: Prikaže neprirezano vhodno sliko, ko so vhodni signali HDMI 720p, 1080i in
1080p.
(Ni na voljo, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On.)
Opomba
•
Nekatere zunanje naprave lahko zaslonu oddajajo signale zunaj specifikacije, kar lahko
povzroči prirezovanje tudi, če uporabite funkcijo Screen Fit.
•
Možnosti Zoom 1 in Zoom 2 v načinu HDMI nista na voljo.
•
Funkciji Position in Reset sta na voljo, èe je zagnano Zoom1 ali Zoom2.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
→ ENTER
Nastavi funkcijo digitalnega zmanjševanja šumov na Off/On. Funkcija digitalnega zmanjševanja šumov omogoča jasnejšo in čistejšo sliko.
1.
Off
2.
On
Opomba
Funkcija Digital NR ni na voljo pri vseh ločljivostih.
Prilagajanje zaslona LCD
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → ENTER →
→ ENTER
Če je predvajalnik DVD ali sprejemnik s TV-jem povezan prek kabla HDMI ali DVI, lahko to
poslabša kakovost slike na zaslonu, na primer zviša raven črne, zniža kontrast, povzroči
razbarvanje, itd., odvisno od povezane zunanje naprave. V tem primeru prilagodite kakovost
slike na TV-zaslonu tako, da konfigurirate možnost HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Opomba
Pri funkciji časovne izbire, ki jo je mogoče uporabiti za računalnik in DTV v načinih DVI in
HDMI, se aktivira HDMI Black Level.
Film Mode
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Funkcija Film Mode omogoča enako doživetje kot ob gledanju filma v kinu.
V načinu HDMI je ta funkcija na voljo, če je vhodni signal prepleten, če je progresiven pa ni.
1.
Off
2.
On
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→ ENTER
Prilagajanje nastavitev zaslona PIP.
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Opomba
•
1.
Razpoložljivi načini: PIP ON
Contrast
MENU → → ENTER →
→ ENTER→
→ ,
→ → → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nastavitev ostrine okna PIP na zaslonu.
2.
Brightness
MENU → → ENTER →
→ → ENTER→
→ ,
→ → → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.
3.
Sharpness
MENU → → ENTER →
→ → → ENTER→
→ ,
→ → → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nastavitev možnosti Sharpness za okno PIP na zaslonu.
4.
Color
MENU → → ENTER →
→ → → → ENTER→
→ ,
→ → → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nastavitev barve okna PIP na zaslonu.
Opomba
Omogočeno samo, če je v načinu PIP, AV, HDMI ali Component izbran vhod .
5.
Tint
MENU → → ENTER →
→ → → → → ENTER→
→ → → → → → → → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→ ,
→ ENTER
Dodajanje naravnih tonov oknu PIP.
Opomba
Omogočeno samo, če je v načinu PIP, AV, HDMI ali Component izbran vhod . Deluje
samo, če je video signal NTSC.
Dynamic Contrast
→ ENTER →
MENU →
→
,
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Dynamic Contrast samodejno zazna porazdelitev slikovnega signala in izvede prilagoditev,
da ustvari optimalen kontrast.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev lučke frekvenčnega menjalnika, da se zmanjša poraba energije.
Opomba
Ta funkcija ne deluje, če je možnost Dynamic Contrast nastavljena na On v načinih PC-ja,
DVI-ja, AV-ja,HDMI-ja, Component-ja, MagicInfo -ja . ( MagicInfo : Velja samo za DXN-2
palčni model. )
Brightness Sensor
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → →
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Brightness Sensor se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega
signala in za tako prilagoditev tej porazdelitvi, da se ustvari optimalna svetlost.
1.
Off
2.
On
Sound
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
Zaslon LCD ima vgrajen visokokakovosten stereo ojačevalnik.
1.
Standard
Izbira možnosti Standard za standardne tovarniške nastavitve.
2.
Music
Izbira možnosti Music, ko gledate glasbene videe ali koncerte.
3.
Movie
Izbira možnosti Movie, ko gledate filme.
4.
Speech
Prilagajanje zaslona LCD
Izbira možnosti Speech, ko gledate oddaje, kjer večinoma govorijo (npr. novice).
5.
Custom
Izbira možnosti Custom, če želite nastavitve prilagoditi v skladu s svojimi potrebami.
Custom
Zvočne nastavitve lahko prilagodite popolnoma po vaši želji.
MENU →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
Opomba
•
Zvok se sliši tudi, če je vrednost zvoka nastavljena na 0.
•
Če zvok prilagajate s funkcijo Custom, se Mode preklopi v način Custom.
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ENTER→
→ ENTER
Poudarjanje nizkofrekvenčnih zvokov.
Treble
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Poudarjanje visokofrekvenčnih zvokov.
Balance
MENU →
→ ,
→
→ ENTER →
→ → ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev zvočnega ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.
Auto Volume
MENU →
→ → ENTER →
→ → → ENTER →
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Zmanjšanje razlike v glasnosti med različnimi televizijskimi postajami.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ → → → ENTER →
→ ENTER
SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine prek dveh
zvočnikov. TruSurround proizvaja odličen, navidezni prostorski zvok na katerem koli sistemu
z dvema zvočnikoma, tudi preko notranjih zvočnikov TV-ja. Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.
1.
Off
2.
On
Sound Select
MENU →
→
,
→
→ ENTER →
→
→ →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Izbiranje med glavnim in podrejenim, ko je funkcija PIP On.
Opomba
Razpoložljivi načini: PIP ON
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
MENU →
→
→ ENTER →
→
→ →
→
→
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Če je izdelek povezan z domačim kinom, izklopite notranja zvočnika, tako da lahko poslušate
zvok iz (zunanjih) zvočnikov domačega kina.
1.
Internal
Zvok prihaja iz zvočnika Internal in zvočnikov External, glasnost pa je mogoče nastavljati
samo prek zvočnika Internal.
2.
External
Ko zvok prihaja samo iz zvočnikov External, je glasnost mogoče nastavljati samo prek
zvočnikov External.
Setup
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Language
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ ENTER
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
Izberete lahko enega od 13 jezikov.
Opomba
Izbrani jezik se uporablja samo kot jezik prikaza na zaslonu. Ne vpliva na programsko opremo
v računalniku.
Time
Izbira med 4 časovnimi nastavitvami: Clock Set, Sleep Timer, On Timer in Off Timer.
MENU →
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
Clock Set
MENU →
→
,
→ ,
→ ENTER→
→ ENTER
Nastavitev trenutnega časa.
Sleep Timer
MENU →
→
,
→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Za samodejen izklop zaslona LCD ob določenem času.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
→
→ ENTER→
Prilagajanje zaslona LCD
6.
150
7.
180
On Timer
MENU →
→
→
→ ENTER
,
/ ,
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER→
Za samodejen vklop zaslona LCD ob prednastavljenem času. Za nadzor načina in ravni
glasnosti zaslona LCD ob samodejnem vklopu.
Off Timer
MENU →
→ → → ENTER →
→
→ ENTER
,
/ ,
→
→ ENTER →
Za samodejen izklop zaslona LCD ob prednastavljenem času.
Menu Transparency
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ →
→ ENTER →
→ ENTER
Za spreminjanje prosojnosti ozadja prikaza na zaslonu.
1.
High
→
→
→
→ ENTER→
Prilagajanje zaslona LCD
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Safety Lock
Change PIN
MENU →
→ → → ENTER →
→ → →
→ ENTER →
→ ENTER→
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
Geslo je mogoče spremeniti.
Opomba
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "0000".
Lock On
MENU →
→
→ → → ENTER →
→ → →
→ ENTER →
→
→ ENTER
→ [0∼9] → [0∼9] → [0∼9] → [0∼9]
To je funkcija za zaklepanje prikaza na zaslonu, s čimer so ohranjene nastavitve, ki jih drugi
ne morejo spremeniti.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ ENTER
→ → → →
→ ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
S to funkcijo prilagodite porabo energije izdelka in tako prihranite energijo.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall je komplet video zaslonov, ki so med sabo povezani tako, da vsak zaslon prikazuje
del celotne slike ali pa vsi zasloni prikazujejo isto sliko.
Če je funkcija Video Wall vklopljena, lahko prilagodite nastavitev zaslona Video Wall.
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→ ENTER →
Opomba
Če se izvaja funkcija Video Wall, funkcije Auto Adjustment, Image Lock in Size niso na voljo.
Video Wall ne deluje v načinu MagicInfo.
Video Wall
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→
,
→ → → →
→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
Izklopi/vklopi funkcijo Video Wall izbranega zaslona.
1.
Off
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
→ → → →
→
→ ENTER
Za ogled razdeljenega zaslona izberite možnost Format.
→
→ ENTER →
→
Prilagajanje zaslona LCD
1.
Full
Za celoten zaslon brez omejitev.
2.
Natural
Prikaz naravne slike z izvirnim razmerjem slike.
Horizontal
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→
,
→ → → →
→
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER →
→ → → ENTER →
→
,
→ → → →
→
→ ENTER
Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
Pet nastavitev: 1, 2, 3, 4 in 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER →
→ → → → ENTER →
→ → → →
→
Prilagajanje zaslona LCD
Zaslon je mogoče razdeliti na več slik. Pri razdelitvi lahko izberete več zaslonov z različno
razporeditvijo.
•
Izbira načina v možnosti ločila zaslona.
•
Izbira prikaza v možnosti izbire prikaza.
•
Izbira bo nastavljena, če pritisnete številko v izbranem načinu.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen se uporablja za preprečevanje zakasnelih slik, ki se lahko pojavijo v
primeru dolgotrajnega prikaza mirujoče slike na zaslonu.
•
Funkcija Safety Screen služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
•
Ta funkcija ni na voljo, če je napajanje izklopljeno.
MENU →
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Pixel Shift
Pixel Shift
→ → → → → → → → ENTER →
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Pojav zakasnelih slik na zaslonu lahko preprečite s to funkcijo, ki omogoča, da se slikovne
pike na zaslonu LCD vsako minuto premikajo v vodoravni ali navpični smeri.
1.
Off
2.
On
Opomba
Pixel Shift ni na voljo, le je vklopljena funkcija Video Wall.
Horizontal
MENU → → → → ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika vodoravno.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Vertical
MENU → → → → ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → ENTER →
→ , → ENTER
Nastavitev, koliko slikovnih pik se po zaslonu pomika navpično.
Pet nastavitev: 0, 1, 2, 3 in 4.
Time
→ → → → → → → → ENTER →
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → → ENTER →
→ , → ENTER
Nastavitev časovnega intervala za izvajanje vodoravnega oziroma navpičnega pomikanja.
Timer
Timer
→ → → → → → → → ENTER →
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Lahko nastavite časovnik za zaščito pred ožigom zaslona.
Če funkcijo uporabite za brisanje odseva slike, se funkcija izvaja določen čas in se nato
samodejno zaključi.
Prilagajanje zaslona LCD
1.
Off
2.
On
Mode
→ → → → → → → → ENTER →
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
Spremenite lahko vrsto funkcije Safety Screen.
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ →
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
S to funkcijo nastavite čas izvedbe za vsak način, ki je nastavljen v časovniku.
Time
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ →
→
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Znotraj nastavljenega časa določite čas izvedbe.
•
Mode-Scroll: 1~5 sec
Prilagajanje zaslona LCD
•
Mode-Bar, Eraser: 10~50 sec
Scroll
MENU → → → → ENTER →
→ → → ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju pojava zakasnele slike na zaslonu, tako da vse slikovne pike na zaslonu LCD pomika po določenem vzorcu.
Uporabite jo, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je uporabna,
če je bila na zaslonu zelo dolgo prikazana mirujoča slika.
Bar
MENU → → → → ENTER →
→ → → →ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da pomika dolge črne
in bele navpične vrstice.
Eraser
MENU → → → → ENTER →
→ → → → →ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
Ta funkcija pomaga pri preprečevanju zakasnele slike na zaslonu tako, da premika pravokoten vzorec.
Side Gray
MENU → → → → ENTER →
→ → → → → →ENTER →
→ → → → → → → → ENTER →
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ ENTER
Izbira svetlosti sive za ozadje zaslona.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Resolution Select
MENU →
→
,
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→
→ENTER →
→ ENTER
Če slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice računalnika na ločljivost 1024 x 768 pri
60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno
prikazana, jo lahko z uporabo te funkcije (Izbira ločljivosti) z določeno ločljivostjo prikažete
na zaslonu.
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Opomba
Izbira menija je mogoča samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz,
1280 x 768 pri 60 Hz, 1360 x 768 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.
Prilagajanje zaslona LCD
Power On Adjustment
→ → → ENTER →
MENU →
→
,
→ → → →
→
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Prilagoditev časa vklopa zaslona.
OSD Rotation
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → → → → →
ENTER →
→
,
→ ENTER
Sukanje prikaza na zaslonu
1.
Landscape
2.
Portrait
Reset
Povrnitev nastavitev izdelka na privzete tovarniške vrednosti. Funkcija ponastavitve je na
voljo samo, če uporabljate PC/DVI.
MENU →
→
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → → → ENTER
MENU → → → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → → → ENTER
Image Reset
Prilagajanje zaslona LCD
→ , → ENTER
Opomba
Na voljo samo v načinu PC-ja.
Opomba
Funkcija ponastavitve ni na voljo, če je možnost Video Wall nastavljena na On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER →
→
→ → ENTER →
→ ,
→ → → →
→
→
→ ENTER
Multi Control
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Multi Control
Dodelitev posameznega ID-ja MONITORJU.
MENU →
→ → →
→ ENTER →
→ ENTER
→
→
→ → → → ENTER
Prilagajanje zaslona LCD
→
,
→ [0~9]
•
ID Setup
Dodelitev ločenih ID-jev MONITORJU.
•
ID Input
Uporabite za izbiro funkcij oddajnika za posamezen MONITOR. Aktivira se samo MONITOR, pri katerem se ID ujema z nastavitvijo oddajnika.
MagicInfo
Razpoložljivi načini
•
PC / DVI / BNC
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Opomba
•
Način BNC pri modelu DXN-2 ni aktiviran.
•
MagicInfo podpira samo model DXN-2.
Opomba
•
Način MagicInfo je mogoče izbrati z daljinskim upravljalnikom. Kljub temu je za popolno
izkoriščenost možnosti MagicInfo priporočena uporaba ločene tipkovnice USB.
•
Če med zagonom programske opreme MagicInfo v načinu naprave premikate zunanje
naprave, lahko pride do napak. Zunanje naprave nastavite samo, če se zaslon LCD vklopi.
•
Ne odklapljajte kabla LAN za omrežje (npr. video prikaz). Sicer se lahko program (MagicInfo) ustavi. Če izključite kabel, znova zaženite sistem.
•
Ne izključujte kabla LAN, ki ga uporablja naprava USB (npr. video prikaz). Sicer se lahko
program (MagicInfo) ustavi.
•
Če želite dostopiti do drugih virov, pritisnite gumb SOURCE v programu MagicInfo.
•
Prednastavljeno geslo za zaslon LCD je "000000".
•
Možnost vklopa programa strežnika deluje samo, če je napajanje zaslona LCD popolnoma zaustavljeno.
Možnosti vklopa ne uporabljajte, ko se zaslon LCD zaustavlja, ker lahko to povzroči sistemske napake na zaslonu LCD.
•
Če MagicInfo uporabljate skupaj s programom strežnika MagicInfo: vklopite način omrežja.
•
Če MagicInfo uporabljate pri napravi, ki je neposredno povezana z zaslonom LCD: vklopite način naprave.
Prilagajanje zaslona LCD
•
Pritisnite gumb ESC za neposreden pomik na zaslon okna MagicInfo.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows potrebujete tipkovnico in miško.
•
Za nastavitev programa MagicInfo v programu Windows si oglejte pomoč za MagicInfo
Server.
Zelo priporočljivo je, da med uporabo ne izklapljate enosmernega toka.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD prozorni trak ni podprt.
•
Pri vrtljivih zaslonih LCD je za filme podprta ločljivost zaslona do 720 * 480 (SD).
•
Za pogon D: funkcije EWF ni mogoče uporabiti.
•
Če želite shraniti spremembe, ki ste jih opravili, ko je funkcija EWF nastavljena na Enable, kliknite Commit.
•
Če izberete možnost Disable, Enable ali Commit, se sistem znova zažene.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Izberete lahko aplikacijo, ki naj se izvede v računalniku, ko se zažene operacijski sistem
Windows
2. Select TCP/IP - step 2
Prilagajanje zaslona LCD
V step 2 programa MagicInfo Setup Wizard vam ni potrebno uporabiti nastavitve omrežja na
namizju, da določite nastavitve za TCP/IP. To storite v step 2 namestitve programa MagicInfo
3. Select Language - step 3
Če uporabljate več jezikov, lahko izberete in nastavite enega od njih.
4. Select Screen Type - step 4
Prilagajanje zaslona LCD
Izberete lahko, katera vrsta usmerjenosti naj se uporabi za napravo.
5. Setup Information
Prikaz nastavitev, ki jih je izbral uporabnik.
Opomba
Èe se ikona programa Magicinfo ne prikaže na podroèju za obvestila, dvokliknite ikono
Magicinfo na namizju programa Windows. Prikazala se bo ikona.
Odpravljanje težav
Preverjanje funkcije samopreskusa
Opomba
Preden pokličete pomoč, sami preverite naslednje. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite
servis.
Preverjanje funkcije samopreskusa
1.
Izklopite računalnik in zaslon LCD.
2.
Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.
3.
Vklopite zaslon LCD.
Če zaslon LCD deluje normalno in čeprav ni zaznan video signal, se na črnem ozadju
prikaže spodnja slika ("Check Signal Cable"): V načinu samopreskusa ostane indikator
napajanja LED zelen in slika se pomika po zaslonu.
4.
Izklopite zaslon LCD in znova priključite video kabel, nato vklopite računalnik in zaslon
LCD.
Če je zaslon LCD po izvedbi omenjenega postopka še vedno prazen, preverite video krmilnik
in računalniški sistem; zaslon LCD deluje pravilno.
Opozorila
Zaslon lahko gledate celo pri ločljivosti 1920 x 1080. Vendar se vam bo za eno minuto prikazalo prikazalo naslednje sporočilo. Ločljivost zaslona lahko spremenite ali med tem časom
obdržite trenutni način. Če je ločljivost višja od 85 Hz, se prikaže črn zaslon, saj zaslon LCD
ne podpira ločljivosti, ki je višja od 85 Hz.
Opomba
Za ločljivosti ali frekvence, ki jih podpira zaslon LCD, si oglejte Specifikacije > Prednastavljeni
časovni načini.
Čiščenje in vzdrževanje
1.) Vzdrževanje ohišja zaslona LCD.
Izključite napajalni kabel in očistite z mehko krpo.
Odpravljanje težav
•
Ne uporabljajte benzena, razredčila ali drugih vnetljivih snovi.
2.) Vzdrževanje ploskega zaslona.
Očistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).
•
Nikoli ne uporabite acetona, benzena ali razredčila.
(lahko povzročijo napake ali deformacije površine
zaslona.)
•
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki nastane
zaradi uporabe teh sredstev.
Simptomi in priporočeni ukrepi
Opomba
Zaslon LCD ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Zato je lahko v primeru
težav z računalnikom ali video kartico zaslon LCD prazen, lahko pride do bledih barv, šumov,
način videa morda ne bo podprt, itd. V tem primeru najprej preverite vir težave in se nato
obrnite na servisni center ali prodajalca.
1.
Preverite, ali so napajalni kabel in video kabli ustrezno priključeni na računalnik.
2.
Preverite, ali računalnik med zaganjanjem odda več kot tri zvočne signale.
(Če je temu tako, se obrnite na servis.)
3.
Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali je nameščena
(video) kartica.
4.
Preverite, ali je frekvenca video zaslona nastavljena med 50 in 85 Hz.
(Če uporabljate največjo ločljivost, ne presezite 60 Hz.)
5.
Če imate težave z namestitvijo gonilnika (video) kartice, zaženite računalnik v varnem
načinu, odstranite grafično kartico v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) −>
"System" (Sistem) −> "Device Administrator" (Upravitelj naprav) in nato znova zaženite
računalnik, da znova namestite gonilnik (video) kartice.
Kontrolni seznam
Opomba
•
V spodnji tabeli so navedene morebitne težave in kako jih odpraviti. Preden pokličete
pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se obrnite na
trgovca.
•
Če želite več informacij, povezanih z omrežjem, si oglejte razdelek MagicInfo Odpravljanje
težav.
Težave, povezane z namestitvijo (način PC-ja)
Opomba
Navedene so težave, povezane z namestitvijo zaslona LCD, in kako jih odpraviti.
Odpravljanje težav
Q:
Slika na zaslonu LCD utripa.
A:
Preverite, ali je signalni kabel med računalnikom in zaslonom LCD ustrezno priključen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Težave, povezane z zaslonom
Opomba
Navedene so težave, povezane s sliko na zaslonu LCD, in kako jih odpraviti.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja je izklopljen.
A:
Poskrbite, da je napajalni kabel trdno priključen in da je zaslon LCD vklopljen.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
"Sporočilo "Check Signal Cable".
A:
Preverite, ali je signalni kabel trdno priključen na računalnik ali video vire.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Računalnik ali video viri morajo biti vklopljeni.
Q:
"Sporočilo "Not Optimum Mode".
A:
Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice.
A:
Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Q:
Slika se pomika navpično.
A:
Preverite, ali je kabel projektorja ustrezno priključen. Če je potrebno, ga znova priključite.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
Q:
Slika ni jasna; slika je zamegljena.
A:
Zaženite naravnavo frekvence: Coarse in Fine.
A:
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video, idr.) in znova vklopite.
A:
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Q:
Slika je nestabilna in se trese.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Na sliki se prikazujejo vžgani vzorci.
A:
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca, nastavljeni za video kartico računalnika, v razponu, ki ga podpira zaslon LCD. Če nista, ju ponastavite v skladu z informacijami v
meniju zaslona LCD in Preset Timing Modes (Prednastavljeni časovni načini).
Q:
Slika je presvetla ali pretemna.
A:
Prilagodite možnosti brightness in contrast.
Odpravljanje težav
(Oglejte si Brightness in Contrast.)
Q:
Barva zaslona je neskladna.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Barvno sliko motijo temne sence.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Nezadostna belina.
A:
Barvo prilagodite z možnostjo Custom v meniju prilagajanja barv, ki je na zaslonu.
Q:
Indikator napajanja utripa.
A:
Zaslon LCD trenutno shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik prikaza na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazen in indikator napajanja utripa na 0,5 ali 1 sekundo.
A:
Zaslon LCD uporablja sistem za upravljanje porabe. Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici.
Q:
Zaslon je prazen in utripa.
A:
Če se, ko pritisnete gumb MENU, na zaslonu prikaže sporočilo "TEST GOOD", preverite povezavo kabla med zaslonom LCD in računalnikom, da preverite, ali je priključek
ustrezno povezan.
Težave z zvokom
Opomba
Spodaj so navedene težave, povezane z zvočnimi signali, in kako jih odpraviti.
Q:
Ni zvoka.
A:
Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na zaslonu LCD in avdio
izhodna vrata na zvočni kartici.
(Oglejte si Priključitev računalnika.)
A:
Preverite glasnost.
Q:
Zvok je prešibak.
A:
Preverite glasnost.
A:
Če je glasnost po nastavitvi na maksimum še vedno prenizka, preverite regulacijo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Q:
Zvok je preglasen ali pretih.
A:
Prilagodite možnosti Treble in Bass na ustrezni ravni.
Težave, povezane z daljinskim upravljalnikom
Opomba
Navedene so težave, povezane z daljinskim upravljalnikom, in kako jih odpraviti.
Q:
Gumbi na daljinskem upravljalniku se ne odzivajo.
Odpravljanje težav
A:
Preverite polarnost (+/-) baterij.
A:
Preverite, ali sta bateriji prazni.
A:
Preverite, ali je vklopljeno napajanje.
A:
Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen.
A:
Preverite, ali je v bližini posebna fluorescentna ali neonska žarnica.
Vprašanja in odgovori
Q:
Kako spremenim frekvenco?
A:
Frekvenco spremenite z vnovično konfiguracijo video kartice.
Opomba
Podpora video kartice se lahko razlikuje, odvisno od različice uporabljenega gonilnika.
(Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Q:
Kako prilagodim ločljivost?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and
Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Settings" (Nastavitve).
A:
Windows ME/2000:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Display" (Zaslon)
→ "Settings" (Nastavitve).
* Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Q:
Kako nastavim funkcijo varčevanja z energijo?
A:
Windows XP:
Ločljivost nastavite v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča) → "Appearance and
Themes" (Videz in teme) → "Display" (Zaslon) → "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
A:
Windows ME/2000:
Nastavite ločljivost v možnosti "Control Panel" (Nadzorna plošča → "Display" (Zaslon)
→ "Screen Saver" (Ohranjevalnik zaslona).
Nastavite funkcijo v NASTAVITVI BIOS-A v računalniku. (Oglejte si priročnik za Windows/računalnik.)
Q:
Kako očistim zunanjost ohišja/ploščo LCD?
A:
Izključite napajalni kabel ter očistite zaslon LCD z mehko krpo in s čistilnim sredstvom
ali z navadno vodo.
Z ohišja dobro obrišite čistilo in pazite, da ohišja ne opraskate. Pazite, da v zaslon LCD
ne pride voda.
Odpravljanje težav
Q:
Kako predvajam video?
A:
Video podpira samo kodeka MPEG1 in WMV. Za predvajanje videa namestite ustrezni
kodek. Nekateri kodeki so morda nezdružljivi.
Opomba
Preden pokličete pomoč, si oglejte informacije v tem razdelku; morda lahko težave odpravite
sami. Za pomoč pokličite telefonsko številko, ki je navedena v razdelku Informacije, ali se
obrnite na trgovca.
Specifikacije
Splošno
Splošno
Ime modela
SyncMaster 400DX-2, 400DXN-2
SyncMaster 460DX-2, 460DXN-2
Plošča LCD
Velikost
SyncMaster
400DX-2,
400DXN-2
40 palcev diagonalno (101 cm)
SyncMaster
460DX-2,
460DXN-2
46 palcev diagonalno (116 cm)
Območje prikaza SyncMaster
400DX-2,
400DXN-2
885,6 mm (V) x 498,15 mm (N)
SyncMaster
460DX-2,
460DXN-2
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
Razmik med sli- SyncMaster
kovnimi pikami 400DX-2,
400DXN-2
0,46125 mm (V) x 0,46125 mm (N)
SyncMaster
460DX-2,
460DXN-2
0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (N)
Sinhronizacija
Vodoravno
30 ~ 81 kHz
Navpično
56 ~ 85 Hz
Barve zaslona
16,7 M
Ločljivost
Optimalna ločlji- SyncMaster
400DX-2,
vost
400DXN-2
1920 x 1080 pri 60 Hz
SyncMaster
460DX-2,
460DXN-2
1920 x 1080 pri 60 Hz
ločlji- SyncMaster
400DX-2,
400DXN-2
1920 x 1080 pri 60 Hz
SyncMaster
460DX-2,
460DXN-2
1920 x 1080 pri 60 Hz
Največja
vost
Specifikacije
Vhodni signal, zaključen
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Ločena sinhr. V/N, kompozitno, SOG
Stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V; V nizko ≤ 0,8 V)
Največja frekvenca
148,5MHz (analogno, digitalno)
Napajanje
Izdelek podpira napajanje s 100-240 V.
Standardna napetost se razlikuje od države do države, zato preverite nalepko na
hrbtni strani izdelka.
Priključki za signale
D-sub, DVI-D, AV(Composite,CVBS), HDMI, RS232C In/Out, PC Audio(Stereo) In,
Audio Out , DVI OUT LAN, USB(3port), VGA OUT (With Network model), Component / BNC (Without Network model)
Mere (Š x V x G)/teža
SyncMaster
932,0 x 548,0 x 136,0 mm (brez stojala) / 23,0 kg (DXn-2),
400DX-2, 400DXN-2 22,0 kg (DX-2)
932,0 x 604,0 x 311,0 mm (s stojalom)
SyncMaster
1068,0 x 624,0 x 130,0 mm (brez stojala) / 28,0 kg (DXn-2),
460DX-2, 460DXN-2 27,0 kg (DX-2)
1068,0 x 681,0 x 311,0 mm (s stojalom)
Vmesnik za namestitev VESA
600 x 400 mm
Okoljski vidiki
SyncMas- Delovanje Temperatura: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)
ter
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
400DXN2,
Shranje- Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
460DXN- vanje
2
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
SyncMas- Delovanje Temperatura: 0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F ~ 104 ˚F)
ter
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
400DX-2,
460DX-2 Shranje- Temperatura: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
vanje
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Združljivost z načinom Plug and Play
Zaslon LCD lahko namestite na kateri koli sistem, ki je združljiv z načinom Plug
and Play. Souporaba zaslona LCD in računalniškega sistema zagotavlja najboljše
Specifikacije
Združljivost z načinom Plug and Play
delovne razmere in nastavitve zaslona LCD. V večini primerov se namestitev zaslona LCD izvede samodejno, razen če želi uporabnik izbrati druge nastavitve.
Sprejemljivost pik
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško
tehnologijo z natančnostjo 1 ppm (ena milijonina) in več. Vendar se slikovne pike
v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se pojavijo črne
pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez težav.
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.00.
Opomba
Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Opomba
•
DX-2 -Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)
•
DXN-2 -Oprema razreda A
PowerSaver
V zaslonu LCD je vgrajen sistem PowerSaver za upravljanje porabe. Sistem varčuje z energijo tako, da zaslon LCD po določenem času mirovanja preklopi v način manjše porabe. Če
pritisnete katero koli tipko na tipkovnici, se zaslon LCD samodejno vrne v način normalnega
delovanja. Da bi varčevali z energijo, IZKLOPITE zaslon LCD, kadar ga ne potrebujete ali ga
puščate dalj časa nenadzorovanega. Sistem PowerSaver deluje z video kartico, nameščeno
v računalniku, ki je združljiva s standardom VESA DPM. Funkcijo nastavite s programskim
pripomočkom, nameščenim v računalniku.
Varčevanje z energijo (če izdelek uporabljate kot omrežni monitor)
Stanje
Normalno delo- Način varčevanIzklop
vanje
ja z energijo
(Stikalo za napajanje)
Indikator napajanja
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka 400DXN-2
190 W
Manj kot 5 W
Manj kot 5 W
460DXN-2
250 W
Manj kot 5 W
Manj kot 5 W
Varčevanje z energijo (če izdelek uporabljate kot običajen monitor)
Stanje
Indikator napajanja
Normalno delo- Način varčevanIzklop
vanje
ja z energijo
(Stikalo za napajanje)
Vklopljen
Utripa
Izklopljen
Poraba toka 400DX-2
160 W
Manj kot 2 W
Manj kot 1 W
460DX-2
210 W
Manj kot 2 W
Manj kot 1 W
Prednastavljeni časovni načini
Če je iz signal, prenesen iz računalnika, enak naslednjim prednastavljenim časovnim načinom, se zaslon samodejno prilagodi. Če pa je signal drugačen, lahko zaslon postane prazen,
Specifikacije
medtem ko je indikator LED vklopljen. Oglejte si priročnik za video kartico in prilagodite zaslon, kot je navedeno v nadaljevanju.
Način zaslona
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Točkovna
ura (MHz)
Polariteta
sinhr. (V/N)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno
povezuje desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel, inverzno število vodoravnega cikla pa
vodoravna frekvenca. Enota: kHz
Navpična frekvenca
Kot fluorescentna luč mora tudi zaslon ponoviti isto
sliko mnogokrat na sekundo, da prikaže sliko uporabniku. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje navpična frekvenca ali hitrost osveževanja. Enota: Hz
Informacije
Za boljšo sliko
Za najboljšo kakovost slike ločljivost računalnika in hitrost osveževanja zaslona
prilagodite v računalniku, kot je opisano spodaj. Če ni nastavljena najboljša kakovost slike za zaslon TFT-LCD, je lahko kakovost slike na zaslonu neenakomerna.
•
Ločljivost: 1920 x 1080
•
Navpična frekvenca (hitrost osveževanja): 60 Hz
Za ta izdelek so uporabljene plošče TFT-LCD, izdelane z napredno polprevodniško tehnologijo z natančnostjo 1ppm (ena milijonina) in več. Vendar se
slikovne pike v RDEČI, ZELENI, MODRI in BELI barvi včasih zdijo svetle ali pa se
pojavijo črne pike. To ne pomeni slabe kakovosti in zaslon lahko uporabljate brez
težav.
•
Na primer, število osnovnih slikovnih pik zaslona TFT-LCD tega izdelka je
6.220.00.
Zunanjost monitorja in ohišja očistite z rahlo navlaženo mehko krpo. Pri čiščenju zaslona LCD bodite nežni. Če uporabite preveliko silo, lahko nastane madež.
Če s kakovostjo slike niste zadovoljni, lahko boljšo kakovost dosežete z izvedbo funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Auto.
Če šumov s samodejno prilagoditvijo ni bilo mogoče odpraviti, uporabite funkcijo
prilagajanja Fine/Coarse.
Če dlje časa gledate statičen zaslon, se lahko pojavi odsev slike ali nejasna
slika. Če monitorja dlje časa ne boste uporabljali, ga preklopite v način varčevanja
z energijo ali nastavite, da bo sliko premikal ohranjevalnik zaslona.
INFORMACIJE O IZDELKU (brez zadrževanja slike)
Kaj je zadrževanje slike?
Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če zaslon LCD uporabljate v običajnih
okoliščinah.
Kot normalne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če
zaslon LCD uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do
majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki omogočajo delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar
se tekoči kristali zaustavijo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi
prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.
Informacije
Izklop,Ohranjevalnik zaslona Način varčevanja z energijo
•
Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 uri.
•
Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri.
•
Nastavite izklop monitorja s shemo napajanja zaslona računalnika.
•
Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona – priporočamo enobarven
ohranjevalnik ali premikajočo sliko.
Redno spreminjajte informacije o barvi
Opomba
Uporabljajte dve različni barvi.
Na 30 minut zamenjajte barve, pri čemer uporabite 2 barvi.
Informacije
•
Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se
zelo razlikuje.
Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črno-bela, siva).
Redno spreminjajte barvo znakov
•
Uporabljajte svetle barve, pri katerih svetlost se ne razlikuje dosti.
– Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut.
•
Na 30 minut spremenite znake s premikanjem.
•
Občasno izberite prikaz slik in logotipa.
– Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
•
Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne
uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. Če navodil ne upoštevate, lahko postane garancija neveljavna.
Na izdelku uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
•
Uporabite funkcijo pomikanja po zaslonu
– Simptom: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon->
Pomikanje po zaslonu
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
Informacije
•
Časovno obdobje: 1–5 sekund (priporočljivo: 5 )
Na izdelku uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
•
Uporabite funkcijo slikovne pike zaslona
– Simptom: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Slikovna pika
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Uporabite funkcijo zaslonske vrstice
– Simptom: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Vrstica
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Na izdelku uporabite funkcijo brisanja zaslona
•
Uporabite funkcijo brisanja zaslona
– Simptom: 2 navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon
Informacije
– Izberite metodo
•
Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Nastavitev -> Varnostni zaslon > Brisanje.
•
Časovni interval: 1–10 ur (priporočljivo: 1 )
•
Časovno obdobje: 10–50 sekund (priporočljivo: 50 )
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
Opomba
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč
strankam SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/at
€ 0.07/min)
Dodatek
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800
(800-726786)
SAMSUNG http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(7267864, € 0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808
(7267864)
20-SAMSUNG http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
Dodatek
CIS
http://www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Izrazi
Razdalja med pikami
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Bliže ko so si pike, višja je ločljivost. Razdalja med dvema pikama iste barve se imenuje razdalja med pikami.
Enota: mm
Dodatek
Navpična frekvenca
Zaslon se mora vnovično narisati večkrat na sekundo, da
lahko ustvari sliko in jo prikaže uporabniku. Frekvenca tega
ponavljanja na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Enota: Hz
Primer: Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, je to
60 Hz.
Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice, ki vodoravno povezuje
desni rob zaslona z levim, se imenuje vodoravni cikel. Inverzno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Enota: kHz
Način prepletanja in način
neprepletanja
Zaporedno prikazovanje vodoravnih vrstic od vrha zaslona
navzdol se imenuje način neprepletanja, prikazovanje najprej lihih in nato sodih vrstic pa se imenuje način prepletanja. Način neprepletanja se uporablja pri večini monitorjev,
saj zagotavlja čisto sliko. Način prepletanja je enak tistemu,
ki se uporablja pri TV-jih.
Plug and Play
To je funkcija, ki omogoča najboljšo kakovost zaslona s tem,
da omogoča samodejno izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor je skladen z mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug and Play.
Ločljivost
Število vodoravnih in navpičnih pik, ki sestavljajo sliko na
zaslonu, se imenuje ločljivost. To število označuje točnost
prikaza. Visoka ločljivost je primerna za izvajanje več opravil, saj je na zaslonu lahko prikazanih več slikovnih informacij.
Primer: Če je ločljivost 1920 x 1080, to pomeni, da je zaslon
sestavljen iz 1920 vodoravnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih vrstic (navpična ločljivost).
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
– samo Evropa
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka
in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke,
kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako
lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino,
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje
kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Dodatek
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku – samo Evropa
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob
izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd
ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na
predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Opomba
Baterija, ki jo je mogoče polniti, v tem izdelku ni predvidena za menjavo s strani uporabnika.
Za informacije o menjavi se posvetujte s svojo servisno službo.
Pravna obvestila
Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.
Kakršna koli reprodukcija brez pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics Co., Ltd. je
strogo prepovedana
Družba Samsung Electronics Co., Ltd. ni odgovorna za napake v tem dokumentu in za slučajno ali posledično škodo, povezano z razumevanjem, kakovostjo ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirana blagovna znamka družbe Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows and Windows NT so registrirane blagovne znamke družbe Miscrosoft Corporation;
VESA, DPM in DDC so zaščitene blagovne znamke združenja Video Electronics Standard
Association; ime in logotip ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki Agencije za
varstvo okolja (EPA) ZDA. Vsa druga imena izdelkov, omenjena v tem dokumentu, so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih lastnikov.
Download PDF