Samsung | SR20K9000UB | Samsung VR9000H robotski sesalnik z 10x bolj učinkovitim sesanjem, 80 W Uporabniški priročnik (vacuum cleaner)

Serija SR20K9000U✴
POWERbot
uporabniški priročnik
✻ Pred uporabo enote pozorno preberite navodila.
✻ Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
Slovenščina
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega
izdelka.
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 1
2016-07-15 오후 5:46:08
Kazalo
Varnostne informacije....................... 03
Ime posameznega dela.................... 15
Napajanje................................................................... 06
Pred uporabo............................................................. 06
Med uporabo.............................................................. 06
Čiščenje in vzdrževanje............................................... 06
Pred uporabo............................................................. 07
Med uporabo.............................................................. 07
Čiščenje in vzdrževanje............................................... 07
Zgornja stran.............................................................. 15
Spodnja stran............................................................. 15
Zaslon........................................................................ 15
Namestitev....................................... 08
Dodatki....................................................................... 09
Polnjenje........................................... 10
Čiščenje in vzdrževanje.................... 16
Čiščenje posede za prah............................................ 16
Čiščenje senzorja in kamere....................................... 16
Čiščenje zmogljive krtače............................................ 17
Čiščenje pogonskega kolesca.................................... 17
Opombe in opozorila........................ 18
Samodejno polnjenje.................................................. 11
Polnjenje..................................................................... 11
Nizka raven baterije.................................................... 11
Polnjenje..................................................................... 18
Med uporabo.............................................................. 18
Čiščenje in vzdrževanje............................................... 19
Baterija....................................................................... 19
Uporaba sesalnika POWERbot........ 12
Informacijske kode........................... 20
Vklop/izklop napajanja................................................ 12
Vklop samodejnega čiščenja....................................... 12
Vklop načina čiščenja območja................................... 12
Polnjenje..................................................................... 12
Izbira načinov čiščenja................................................ 13
Uporaba daljinskega upravljalnika.... 14
1 Vklop in polnjenje..................................................... 14
2 Načini čiščenja......................................................... 14
3 Načina sesanja........................................................ 14
4 Dodatne funkcije...................................................... 14
5 Upravljanje smeri..................................................... 14
Odpravljanje težav............................ 21
Opozorila glede baterije................... 22
Kako odstraniti baterijo............................................... 22
Obvestilo glede odprtokodne
programske opreme......................... 23
Specifikacije..................................... 24
SLOVENŠČINA –02
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 2
2016-07-15 오후 5:46:08
Varnostne informacije
Varnostne informacije
OPOZORILO
• Pred
uporabo sesalnika preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
• Ker
OPOZORILO
so ta navodila namenjena različnim modelom, bodo značilnosti vašega sesalnika
morda drugačne od tistih v tem priročniku.
UPORABLJENA SIMBOLA ZA OPOZORILO/POZOR
OPOZORILO
pozor
Označuje nevarnost smrtnih ali hudih poškodb.
Označuje nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode.
DRUGI UPORABLJENI SIMBOLI
opomba
Označuje, da naslednje besedilo vsebuje dodatne pomembne informacije.
Označuje snemljivo napajalno enoto.
SLOVENŠČINA –03
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 3
2016-07-15 오후 5:46:08
Varnostne informacije
Pomembna varnostna navodila
Ko uporabljate električni aparat, upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe:
PRED UPORABO SESALNIKA POWERbot PREBERITE VSA NAVODILA.
Pred uporabo ali vzdrževanjem sesalnik izključite iz vtičnice.
OPOZORILO: za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in poškodb:
SPLOŠNO
•Izdelek uporabljajte samo v skladu z navodili v tem priročniku.
•Sesalnika POWERbot in polnilnika/priključne postaje ne uporabljate, če sta kakor koli
poškodovana.
•Če sesalnik ne deluje ustrezno, vam je padel na tla, se je poškodoval, ste ga pustili na
prostem ali vam je padel v vodo, ga vrnite centru za pomoč strankam.
•Polnilnika/priključne postaje in sesalnika POWERbot ne prijemajte z mokrimi rokami.
•Sesalnik uporabljajte samo na suhih površinah v zaprtih prostorih.
•Napravo smejo uporabljati otroci, stari 8 let ali več, in osebe s fizičnimi, motoričnimi ali
psihičnimi motnjami ali premalo izkušnjami in znanja, če so nadzorovani ali so prejeli navodila
o varni uporabi naprave in če poznajo s tem povezana tveganja.
•Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati
naprave.
Polnilnik/priključna postaja
•Ne spreminjajte polariziranega vtiča tako, da se bo prilegal nepolarizirani vtičnici ali
kabelskemu podaljšku.
•Sesalnika ne uporabljajte na prostem ali na mokrih površinah.
•Polnilnik/priključno postajo izključite iz vtičnice, ko sesalnika ne uporabljate in pred
servisiranjem.
•Polnite samo s polnilnikom/priključno postajo, ki jo je dobavil proizvajalec.
•Ne uporabljajte s poškodovanim kablom, vtičem ali zrahljano napajalno vtičnico.
•Kabla ne vlecite, ne uporabljajte ga za prenašanje ali kot ročaj, ne priprite ga z vrati in ne
vlecite ga okoli ostrih robov ali vogalov. Kabel ne sme priti v stik z vročimi površinami.
•Ne uporabljajte kabelskih podaljškov ali vtičnic s premajhno močjo prenosa električnega toka.
•Izdelka ne izključujte tako, da ga vlečete za kabel. Ko želite izklopiti izdelek, primite za vtič in
ne za kabel.
•Ne poškodujte ali sežigajte baterij, saj pri višjih temperaturah eksplodirajo.
SLOVENŠČINA –04
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 4
2016-07-15 오후 5:46:08
•Polnilnika/priključne postaje ne poskušajte odpreti. Popravila sme izvajati samo usposobljeni
center za pomoč strankam.
•Polnilnika/priključne postaje ne izpostavljajte visokim temperaturam in pazite, da ne pride v
stik z nobeno tekočino ali vlago.
POWERbot
•Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov, kot so steklo, žeblji, vijaki, kovanci ipd.
•Sesalnika ne uporabljajte brez nameščenega filtra. Med servisiranjem izdelka ne vstavljajte
prstov ali predmetov v prostor z ventilatorjem, saj se lahko izdelek nehote vklopi.
•Ne vstavljajte predmetov v odprtine. Izdelka ne uporabljajte, če je katera od odprtin blokirana.
V odprtinah se ne smejo kopičiti prah, vlakna, lasje in kar koli drugega, kar bi zmanjšalo
pretok zraka.
•Ne vsesavajte strupenih snovi (klorovega belila, amonijaka, čistila za odtoke itd.).
•Izdelka ne uporabljajte za sesanje predmetov, ki gorijo ali se kadijo, kot so cigarete, vžigalice
in vroč pepel.
•Ne vsesavajte vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, in izdelka ne uporabljajte v prostorih,
kjer so te tekočine lahko prisotne.
•Ne uporabljajte v prostorih, kjer so na tleh sveče ali namizne svetilke.
•Ne uporabljajte v prostorih z nenadzorovanim gorenjem (ogenj ali ogorki).
•Ne uporabljajte v prostorih, v katerih so bencin, destiliran alkohol, razredčilo, pepelniki s
prižganimi cigaretami itd.
•Sesalnika POWERbot ne uporabljajte v zaprtem prostoru, kjer so prisotni hlapi barv na osnovi
olja, hlapi razredčil za barve, snovi za zaščito pred molji, vnetljiv prah ali drugi eksplozivni ali
strupeni hlapi.
•Pri ekstremni uporabi ali ekstremnih temperaturah lahko pride do puščanja baterijskih celic.
Če tekočina pride v stik s kožo, jo hitro sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih
takoj začnite spirati s čisto vodo in spirajte najmanj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč.
•Informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in specifičnih zakonskih obveznostih glede
izdelka, npr. REACH, so na voljo na spletnem mestu:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html.
SLOVENŠČINA –05
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 5
2016-07-15 오후 5:46:08
Varnostne informacije
OPOZORILO
Napajanje
OPOZORILO
ffPreprečite kakršno koli nevarnost električnega
udara ali požara.
–– Ne poškodujte napajalnega kabla.
–– Napajalnega kabla ne vlecite premočno ali ga
prijemajte z mokrimi rokami.
–– Uporabljate samo električni vir z nazivno
napetostjo 100–240 V~ in ne uporabljate vtičnice
z več izhodi za napajanje več naprav hkrati. (Kabla
ne pustite ležati nezaščitenega na tleh.)
–– Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča,
napajalnega kabla ali zrahljane napajalne vtičnice.
ffZ vtiča in priključka na napajalnem vtiču očistite
prah in druge tujke.
–– Obstaja nevarnost električnega udara ali okvare.
OPOZORILO
Med uporabo
ffČe iz sesalnika POWERbot prihaja nenavaden
hrup, vonj ali dim, takoj izklopite stikalo za v sili
na dnu sesalnika POWERbot in se obrnite na
center za pomoč strankam.
OPOZORILO
Čiščenje in
vzdrževanje
ffČe je kabel poškodovan, se obrnite na center
za pomoč strankam, kjer bo kabel zamenjal
pooblaščeni serviser.
–– Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
ffZa zamenjavo baterij se obrnite na servisni
center Samsung Electronics.
–– Če uporabite baterije iz drugih izdelkov, lahko
pride do okvare.
Pred uporabo
ffSesalnika POWERbot ne uporabljajte v bližini
vnetljivih snovi:
–– blizu sveč, namiznih svetilk, ognjišč ali v bližini
vnetljivih snovi, kot so bencin, alkohol, razredčila
itd.
ffPOWERbot je namenjen samo za uporabo
v gospodinjstvu, torej ga ne uporabljajte na
podstrešju, v kleti, shrambi, industrijskih
zgradbah, izven odprtih prostorov, na vlažnih
krajih (na primer v kopalnici, pralnici) ali na mizi
oziroma policah.
–– POWERbot se lahko poškoduje ali okvari.
ffPOWERbot ne sme zapeljati čez nobene
tekočine ali se jih dotakniti.
–– Če kolesa sesalnika POWERbot zapeljejo v
tekočino, se sesalnik lahko resno poškoduje in
onesnaži druga območja.
ffPriključne postaje ne polivajte z nobeno
tekočino.
–– Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
ffPriključno postajo uporabljajte samo za
navedene namene.
–– Obstaja nevarnost požara ali hude poškodbe
priključne postaje.
ffIz varnostnih razlogov mora biti senzor za
stopnice vedno čist.
SLOVENŠČINA –06
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 6
2016-07-15 오후 5:46:08
POZOR
Pred uporabo
POZOR
ffPreden uporabite POWERbot, vanj vstavite
posodo za prah.
ffZa ustrezno samodejno polnjenje upoštevajte
naslednja določila:
–– Vedno vklopite napajanje priključne postaje.
–– Priključno postajo namestite na mesto, kjer ga bo
POWERbot zlahka našel.
–– Pred priključno postajo ne odlagajte nobenih
predmetov.
ffPri nameščanju priključne postaje ne pustite
kabla izpostavljenega na tleh. POWERbot bi se
lahko zapletel vanj.
ffSesalnika POWERbot ne uporabljajte na črnih
tleh.
–– POWERbot morda ne bo deloval pravilno.
ffSesalnika POWERbot ne dvigajte za nosilec
posode za prah.
ffPol metra na obeh straneh priključne postaje
in 1 meter pred njo ne smete dati nobenega
predmeta.
ffNapajalni priključek priključne postaje ne sme
biti poškodovan ali prekrit s tujki.
ffPriključne postaje na postavljajte na temna tla.
–– Če je priključna postaja postavljena na temnih tleh,
je polnjenje oteženo.
ffPred čiščenjem umaknite vse predmete, ki bi
lahko ovirali premikanje sesalnika POWERbot
(na primer otroška sobna gugalnica ali tobogan).
Med uporabo
ffUporaba sesalnika POWERbot na debeli
preprogi lahko poškoduje sesalnik POWERbot in
preprogo.
–– POWERbot ne more prečkati preproge, ki je
debelejša od 1 cm.
ffSesalnika POWERbot ne uporabljajte za čiščenje
miz ali drugih visokih površin.
–– V primeru padca se sesalnik lahko poškoduje.
ffPOWERbot se lahko zaleti v stole ali noge
mize, zato jih umaknite ter zagotovite hitrejše in
učinkovitejše čiščenje.
ffMed čiščenjem sesalnika POWERbot ne dvigujte
ali prenašajte na druga mesta.
ffKo sesalnik POWERbot prenašate na drugo
mesto, ga ne držite za pogonska kolesca.
ffNa POWERbot ne postavljajte nobenih
predmetov, saj lahko pride do okvare.
ffPri uporabi sesalnika POWERbot takoj odstranite
večje kose papirja in plastične vrečke, saj lahko
zamašijo sesalno cev.
ffRdeče lučke ne usmerjajte neposredno v ljudi ali
živali.
POZOR
Čiščenje in
vzdrževanje
ffUpoštevajte naslednja določila, da preprečite
poškodbe sesalnika POWERbot.
–– Pri čiščenju ne pršite vode po sesalniku
POWERbot. Poleg tega za čiščenje ne uporabljajte
bencina, razredčila, acetona ali alkohola.
ffSesalnika POWERbot ne razstavljajte ali
popravljajte sami. To lahko stori samo
pooblaščen serviser.
ffSenzor za ovire in senzor za stopnice morata biti
vedno čista.
–– Senzorja se lahko okvarita, če se na njiju nabirajo
tujki.
SLOVENŠČINA –07
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 7
2016-07-15 오후 5:46:08
Namestitev
Priključna postaja mora biti vedno priključena in vklopljena.
Priključno postajo namestite na mesto
brez ovir in nevarnosti padca.
o1
žn
ibli
Pr
Pribli
žn
o 0,5
m
m
DC-I
N
Pribli
žn
o 0,5
m
DC-IN
1
Priključite vtič
polnilnika na
priključno postajo
2
Priključite
napajalni kabel na
polnilnik
Pri uporabi polnilnika mora
biti njegova nalepka obrnjena
navzdol.
3
Priključite
napajalni vtič na
vtičnico
Vklopil se bo indikatorska
lučka napajanja (rdeča).
SLOVENŠČINA –08
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 8
2016-07-15 오후 5:46:09
Dodatki
Daljinski upravljalnik
Bateriji (vrsta AAA)
Uporabniški priročnik
Kratki priročnik
Napajalni kabel
Polnilnik
Opomba
ffPriključno postajo namestite na ravna tla in ob ravno steno.
ffNajbolje je, da priključno postajo namestite v enaki smeri, kot so položena tla.
ffČe je stikalo za v sili izklopljeno, se POWERbot ne polni niti, če je priključen na priključno postajo.
ffVedno vklopite napajanje priključne postaje.
–– Če priključna postaja nima vklopljenega napajanja, ga POWERbot ne bo mogel najti in samodejno polnjenje ne
bo mogoče.
–– Če se POWERbot ne priključi na priključno postajo, se baterija izprazni.
ffČe je POWERbot v načinu mirovanja, se ne bo vklopil, tudi če izklopite in nato vklopite stikalo za v sili.
Pridržite gumb [Start/Stop] (Zagon/ustavitev) na sesalniku POWERbot, da izklopite način mirovanja.
SLOVENŠČINA –09
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 9
2016-07-15 오후 5:46:09
Polnjenje
Prvo polnjenje sesalnika POWERbot po nakupu
traja približno 240 minut. Napolnjen POWERbot
je mogoče uporabljati približno 30 minut.
1
Vklopite stikalo
za v sili na dnu
sesalnika
Za vklop sesalnika POWERbot
morate vklopiti stikalo za v sili.
OPOZORILO
• Nazivna vhodna napetost tega izdelka
je 100–240 V~.
2
Ročno napolnite
POWERbot tako,
da ga postavite na
priključno postajo
Napajalna vtiča sesalnika
POWERbot morata biti
poravnana s priključno postajo.
3
Preverite stanje
polnjenja
Zaporedoma prikazujejo ikone
"
" označuje
potek polnjenja. Ko je polnjenje
končano, so prikazane vse
ikone.
SLOVENŠČINA –10
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 10
2016-07-15 오후 5:46:09
Samodejno polnjenje
Če med čiščenjem utripa indikator
baterije, se POWERbot vrne na
priključno postajo in se samodejno
napolnil.
Polnjenje
Med čiščenjem lahko POWERbot
usmerite na polnjenje na priključni
postaji.
Nizka raven baterije
POWERbot lahko ročno polnite tako,
da ga postavite na priključno postajo.
Če polnjenje ni uspešno, sledite naslednjim korakom:
Preverite stanje namestitve priključne
postaje, če:
fje
f priključna postaja nameščena na mestu, do
katerega ima POWERbot otežen dostop;
fje
f razdalja med priključno postajo in sesalnikom
POWERbot večja od 5 m.
–– V teh primerih bo POWERbot morda potreboval
dolgo časa, da se vrne na priključno postajo.
POWERbot ročno polnite, če:
fje
f priključna postaja nameščena v kotu;
fje
f baterija povsem izpraznjena;
fPOWERbot
f
je blokirala ovira (ohišje itd.);
fPOWERbot
f
ne more prestopiti praga blizu priključne
postaje (POWERbot lahko prestopi prag, visok do
približno 1,5 cm);
fče
f utripa indikator baterije;
fje
f POWERbot nastavljen na način Spot clean (Čiščenje
območja) ali Manual clean (Ročno čiščenje).
SLOVENŠČINA –11
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 11
2016-07-15 오후 5:46:09
Uporaba sesalnika POWERbot
Pred uporabo sesalnika POWERbot morate vklopiti stikalo za v sili na spodnji strani enote.
Vklop/izklop napajanja
Za več kot 3 sekunde pridržite gumb
.
OPOZORILO
• Če sesalnika POWERbot ne uporabljate
30 minut, se samodejno izklopi.
Vklop samodejnega
čiščenja
Pritisnite in spustite ta gumb. Čisti vse izbrane
prostore, dokler se baterija ne izprazni.
✻✻Ustavitev sesanja: Pritisnite in spustite gumb
.
Vklop načina čiščenja
območja
Pritisnite in spustite ta gumb. POWERbot temeljito
očisti določeno območje.
Polnjenje
fPolnjenje
f
S pritiskom tega gumba lahko POWERbot med
čiščenjem usmerite na samodejno polnjenje na
priključni postaji.
SLOVENŠČINA –12
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 12
2016-07-15 오후 5:46:10
Izbira načinov čiščenja
Način sesanja
Izbiranje
Prikazana ikona
Auto clean
(Samodejno
sesanje)
Spot clean (Sesanje
območja)
Manual clean
(Ročno sesanje)
✻✻Premikanje in smer sesalnika POWERbot
nadzorujete z daljinskim upravljalnikom.
✻✻Ko se POWERbot polni, je mogoče izbrati samo način Auto clean (Samodejno
čiščenje).
✻✻Če se POWERbot ne uspe vrniti na priključno postajo, se preklopi v način
mirovanja. Zaslon osrednjega dela se nato izklopi. Pritisnite gumb [Start/Stop]
(Zagon/ustavitev) ali [Power] (Vklop), da prekličete način mirovanja.
✻✻Čas polnjenja in čiščenja se lahko razlikuje glede na razmere uporabe.
<Ikone, prikazane v načinu mirovanja>
Posamezni načini čiščenja
Pribl. 1,5 m
Pribl. 1,5 m
Auto clean
(Samodejno sesanje)
Spot clean
(Sesanje območja)
Manual clean
(Ročno sesanje)
Čisti vse izbrane prostore, dokler se
baterija ne izprazni.
Temeljito sesanje določenega
območja. Lahko se uporablja
za sesanje drobtinic kruha ali
piškotov.
POWERbot lahko z daljinskim
upravljalnikom usmerite tako, da
očisti želeno območje.
SLOVENŠČINA –13
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 13
2016-07-15 오후 5:46:10
Uporaba daljinskega upravljalnika
1 Vklop in polnjenje
1
2
1
5
4
3
Napajanje
POWERbot vklopite in izklopite.
Polnjenje
Med čiščenjem izberite za polnjenje
sesalnika POWERbot na priključni
postaji.
Start/Stop
(Zagon/ustavitev)
Izberite za vklop ali izklop čiščenja.
2 Načini čiščenja
Auto clean
(Samodejno
sesanje)
Čisti vse izbrane prostore, dokler se
baterija ne izprazni.
Spot clean
(Sesanje območja)
Izberite ta način za temeljito sesanje
določenega območja.
3 Načina sesanja
Vstavljanje baterij
Pokrov baterij odprite tako, da ga
dvignete in hkrati pritisnete jeziček
zaklepa. Nato vstavite bateriji, kot
je prikazano na sliki. Pokrov je
ustrezno zaprt, ko se zaskoči na
svojem mesto.
Način Silence
(Tiho)
Izberite za tišje čiščenje.
Način Normal
(Običajno)
Izberite za običajno moč sesanja.
4 Dodatne funkcije
Sound (Zvok)
Ob vsakem pritisku tega gumba izberete
možnost Sound Effects (Zvočni učinki)
→ Mute (Nemo), v tem zaporedju.
5 Upravljanje smeri
Premikanje naprej
Zavoj v levo
Zavoj v desno
Izberite za premikanje naprej.
Izberite za zavoj v levo.
Izberite za zavoj v desno.
✻✻Vzvratno premikanje ni mogoče.
SLOVENŠČINA –14
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 14
2016-07-15 오후 5:46:11
Ime posameznega dela
Zgornja stran
1
3
2
5
3
6
7
3
4
8
1
4
2
7
3
4
4
5
8
6
9
1. Zaslon
2. Nosilec posode za prah
3. Sprejemnik signalov daljinskega
upravljalnika
4. Senzor za ovire
5. Posoda za prah
6. Kamera
7. Ročaj posode za prah
8. Senzor odbijača
Spodnja stran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Napajalna vtiča
Zmogljiva krtača
Pokrov zmogljive krtače
Senzor za stopnice
Valjček
Pokrov baterij
Gumb pokrova zmogljive krtače
Pogonsko kolesce
Stikalo za v sili
5
Zaslon
1
3
2
4
5
10
6
7
8
9
12
11
1. Mute (Nemo)
2. Informativni indikator
3. Battery indicator (Indikator baterije)
4. Auto clean (Samodejno sesanje)
5. Spot clean (Sesanje območja)
6. Manual clean (Ročno sesanje)
7. Način Silence (Tiho)
8. Način Normal (Običajno)
9. Polnjenje
10. Gumb Spot cleaning (Čiščenje območja)
11. Gumb Start/Stop (Zagon/ustavitev)
12. Gumb Recharging (Polnjenje)
SLOVENŠČINA –15
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 15
2016-07-15 오후 5:46:11
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem sesalnika POWERbot morate izklopiti stikalo za v sili.
Čiščenje posede za prah
posodo za
1 Odstranite
prah
pokrov
2 Odstranite
posode za prah
prah iz
3 Odstranite
posode za prah in
ciklonske enote
"Klik"
ciklonsko
4 Odstranite
enoto s pokrova
posode za prah, nato
sperite posodo za prah
in filter
za prah
5 Posodo
namestite nazaj
za prah
6 Posodo
vstavite nazaj v
osrednji del tako, da se
zaskoči
Čiščenje senzorja in kamere
Previdno očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte vode ali čistilne raztopine.
Kamera
Sprednje
okence senzorja
Senzorji za
stopnice
Hrbtno okence
senzorja
SLOVENŠČINA –16
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 16
2016-07-15 오후 5:46:13
Čiščenje zmogljive krtače
pokrov
1 Odstranite
zmogljive krtače
zmogljivo
2 Odstranite
krtačo
zmogljivo
3 Očistite
krtačo
ON
OFF
ON
OFF
krtačo
4 Zmogljivo
namestite nazaj
zmogljive
5 Pokrov
krtače namestite nazaj
Čiščenje pogonskega kolesca
položite na mehko krpo na tla, z vrhnjo
1 POWERbot
stranjo obrnjeno navzdol.
2 S topo palčko ali pinceto odstranite tujke.
SLOVENŠČINA –17
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 17
2016-07-15 오후 5:46:14
Opombe in opozorila
Polnjenje
Med uporabo
Opomba
Opomba
ffČe se med polnjenjem baterija pregreje,
polnjenje traja dlje.
ffPOWERbot se med čiščenjem lahko zatakne za
prag itd.
ffČe samodejno polnjenje ne deluje, storite
naslednje:
–– Stikalo za v sili (na spodnji strani sesalnika
POWERbot) izklopite in ponovno vklopite.
–– Napajalni vtič priključne postaje izključite in ga
ponovno vključite.
–– Izključite priključno postajo in nato preverite, ali
so v napajalnih vtičih tujki. Sesalnik POWERbot in
napajalna vtiča priključne postaje očistite s suho
krpo.
–– Preverite, ali so v bližini priključne postaje kakršne
koli ovire, kot so odsevni predmeti, stoli itd.
ffČe se POWERbot ne priključi na priključno
postajo, se baterija izprazni.
–– Poskrbite, da se POWERbot polni na priključni
postaji. (Vendar pa izklopite stikalo za v sili in
izključite priključno postajo, če nameravate
zapustiti stanovanje za dlje časa, se odpravljate na
poslovno pot ali počitnice itd.)
–– Čiščenje ponovno zaženite tako, da izklopite
stikalo za v sili, POWERbot premaknete na mesto,
kjer se lahko prosto premika, in ga ponovno
vklopite.
ffPOWERbot ne more povsem posesati območij,
do katerih nima dostopa, na primer kotov,
območja med steno in kavčem itd.
–– Nedostopna območja redno čistite z drugim
čistilnim pripomočkom.
ffPOWERbot ne more posesati sprimkov
umazanije, zato je po čiščenju lahko nekaj
ostane na tleh.
–– Nedostopna območja redno čistite z drugim
čistilnim pripomočkom.
ffČe se baterija izprazni v načinu Auto clean
(Samodejno čiščenje), se POWERbot priključi
na priključno postajo in po končanem polnjenju
počisti preostalo območje. (Pogostost
ponovnega sesanja: 1-krat.)
ffMed polnjenjem sesalnika POWERbot ni
mogoče izbrati in opraviti načinov Spot clean
(Čiščenje območja) in Manual clean (Ročno
čiščenje).
ffSesalnika POWERbot ne premikajte ali pritiskajte
gumbov po nepotrebnem, ko je izbran način
Auto clean (Samodejno čiščenje). Sesalnik
predvideva, da je sesanje končano in ponovno
začne sesati od začetka.
ffPred čiščenjem s sesalnikom POWERbot zaprite
vrata. POWERbot lahko vstopi v prostor prek
praga tudi, če je nižji od 5 cm.
SLOVENŠČINA –18
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 18
2016-07-15 오후 5:46:14
ffSesalnika POWERbot po možnosti ne
uporabljajte v bližini toboganov, gugalnic, loncev
za rože, ognjišč in mest z vlago ali odprtim
ognjem.
–– Sicer lahko pride do izgube premoženja.
Baterija
Opomba
ffBaterije kupite v pooblaščenem servisnem
centru Samsung ter pred nakupom preverite
simbol pristnih delov (
) in ime modela.
ffNe uležite se na tla, če v bližini deluje
POWERbot.
–– Če se vaši lasje ujamejo v zmogljivo krtačo, lahko
pride do telesnih poškodb.
Čiščenje in vzdrževanje
ffBaterija je namenjena izključno sesalniku
Samsung Electronics POWERbot. Ne
uporabljajte je za druge izdelke.
ffBaterije ne razstavljajte ali spreminjajte.
ffBaterije ne vrzite v ogenj ali je segrevajte.
Opomba
ffČe ste posodo za prah in filter očistili z vodo
–– Posoda za prah: vodo povsem obrišite.
–– Filter: pred uporabo ga na senčnem mestu
posušite do suhosti.
ffČe potrebujete več filtrov, jih kupite v
pooblaščenem servisnem centru Samsung.
Pozor
ffKo nameščate ali odstranjujete filter, pazite, da
prstov ne zataknete v sesalni del posode za
prah.
ffNa napajalna priključka (+, –) ne priključite
nobenih kovinskih predmetov.
ffBaterijo hranite v zaprtem prostoru (0~40 °C).
ffČe je baterija okvarjena, je ne poskušajte
razstaviti sami. Obrnite se na najbližji servisni
center Samsung.
ffČas polnjenja in uporabe baterije se z rabo
baterije skrajša. Če je življenjska doba baterije
presežena in se ta ne polni več ustrezno, naj
vam jo zamenjajo v servisnem centru Samsung.
ffGarancijska doba baterije je 6 mesecev od
datuma nakupa.
ffSesalnik POWERbot se lahko zamaši zaradi
tujkov, zato preprečite sesanje zobotrebcev,
vatiranih palčk itd.
ffČe tujkov ne morete preprosto odstraniti z
zmogljive krtače, se obrnite na pooblaščeni
servisni center Samsung.
ffZmogljiva krtača med čiščenjem s tal odstrani
umazanijo, zato se lahko v njo zapletejo tujki,
kot so niti, dolgi lasje itd. Za najboljše rezultate
čiščenja jo redno preverjajte in čistite.
SLOVENŠČINA –19
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 19
2016-07-15 오후 5:46:14
Informacijske kode
zaslonu se
1 Na
prikažejo spodnje
informacijske kode
se prikaže katera od
2 Če
kod, izklopite stikalo za
v sili, oglejte si spodnja
navodila in ustrezno
ukrepajte
Informacijske kode
vklopu
3 Ob
stikala za v sili
informacijska koda
izgine
Preverite
POWERbot se je med premikanjem ujel, zagozdil ali
dvignil.
fIzklopite
f
stikalo za v sili in premaknite POWERbot na drugo območje.
Tujki v zmogljivi krtači.
fIzklopite
f
stikalo za v sili in odstranite tujke z zmogljive krtače.
Tujek v levem pogonskem kolescu
fIzklopite
f
stikalo za v sili in odstranite tujke s pogonskega kolesca.
Tujek v desnem pogonskem kolescu
fIzklopite
f
stikalo za v sili in odstranite tujke s pogonskega kolesca.
Preveriti morate senzor odbijača.
fIzklopite
f
in ponovno vklopite stikalo za v sili.
fČe
f informacijska koda ne izgine, se obrnite na servisni center.
Tujki v senzorju za ovire
fIzklopite
f
stikalo za v sili in z mehko krpo očistite sprednji in hrbtni senzor.
Tujki v senzorju za stopnice
fIzklopite
f
stikalo za v sili in z mehko krpo očistite senzor za stopnice.
SLOVENŠČINA –20
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 20
2016-07-15 오후 5:46:14
Odpravljanje težav
Znak
POWERbot ne deluje.
Preverite
fPreverite,
f
ali je stikalo za v sili vklopljeno.
fPreverite,
f
ali so na zaslonu prikazane vse ikone.
fPreverite,
f
ali je baterija sesalnika POWERbot izpraznjena.
fČe
f daljinski upravljalnik ne deluje, zamenjajte bateriji (vrsta AAA).
POWERbot se med
čiščenjem zaustavi.
fČe
f sesalnik POWERbot blokira ovira, kot je kabel, prag itd., sesalnik dvignite in
umaknite stran od ovire.
–– Če se v pogonsko kolesce ujame kos vlakna ali niti, izklopite stikalo za v sili in
pred ponovno uporabo odstranite vlakno ali nit.
Moč sesanja je šibka.
fČe
f je v posodi za prah preveč prahu, se moč sesanja lahko zmanjša. Izklopite
stikalo za v sili in izpraznite posodo za prah.
fČe
f je sesalna cev (na spodnji strani sesalnika POWERbot) zamašena zaradi tujkov,
izklopite stikalo za v sili in odstranite tujke iz sesalne cevi.
fČe
f sesalnik nenadoma postane bolj hrupen, izklopite stikalo za v sili in izpraznite
posodo za prah.
fČe
f posodo za prah ne namestite pravilno, se lahko zmanjša moč sesanja. Izklopite
stikalo za v sili in si oglejte 17. stran glede ponovne namestitve.
POWERbot ne najde
priključne postaje.
fPreverite,
f
ali je prišlo do napake v napajanju oziroma je napajalni vtič izključen.
fOdstranite
f
ovire okoli priključne postaje, ki bi lahko preprečevale vrnitev sesalnika
POWERbot na priključno postajo.
fPolnjenje
f
lahko poslabšajo tujki na napajalnih vtičih. Odstranite tujke z vtičev.
POWERbot nenadoma
sesa v prečni smeri.
fPreverite,
f
ali je priključna postaja nameščena v enaki smeri, kot so položena lesena
tla ali ploščice.
fPOWERbot
f
lahko čisti v prečni smeri, če se želi premakniti na drugo območje po
najkrajši poti. V prečni smeri se lahko premika tudi, če se je dotaknil ovire pod
tem kotom, če se je polnil na priključni postaji pod tem kotom ali so lesena tla ali
ploščice položene v tej smeri.
POWERbot ne očisti
določenega območja.
fPreverite,
f
ali je priključna postaja nameščena v bližini ozkega prehoda ali vrat, in jo
namestite drugam.
–– Če je priključna postaja nameščena v bližini ozkega prehoda ali vrat,
POWERbot ne more skozi ta prehod ali vrata.
SLOVENŠČINA –21
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 21
2016-07-15 오후 5:46:14
Opozorila glede baterije
Baterije, vgrajene v izdelek, ne poskušajte odstraniti sami. Za zamenjavo baterije se obrnite na servis
ali drugo ustrezno usposobljeno osebje. Spodnja navodila so namenjena izključno servisnemu in
drugemu usposobljenemu profesionalnemu osebju.
OPOZORILO
ZARADI LASTNE VARNOSTI NE POSKUŠAJTE SAMI ODSTRANITI BATERIJE IN JE NE IZPOSTAVLJAJTE
OGNJU. BATERIJE NE RAZSTAVLJAJTE, MEHANSKO POŠKODUJTE ALI PRELUKNJAJTE.
Kako odstraniti baterijo
Pred razstavljanjem sesalnik POWERbot odstranite s priključne postaje.
Sesalnik POWERbot pred začetkom razstavljanja izključite.
POWERbot
1 Sesalnik
položite na tla, ga
obrnite in odvijte 2
vijaka.
pokrov
2 Odstranite
posode za prah
izvlecite
3 Baterijo
iz predala in njen
priključek izključite.
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države z ločenim zbiranjem odpadnih baterij.)
Zgornja oznaka na bateriji, v navodilih za uporabo ali na embalaži pomeni, da baterije tega izdelka ni dovoljeno
odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če se pojavljajo simboli elementov Hg, Cd ali Pb, to pomeni, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad referenčnimi vrednostmi direktive EC 2006/66.
Baterije v tem izdelku ne more zamenjati sam uporabnik. Za dodatne informacije o njeni zamenjavi se obrnite na
svojega ponudnika storitev. Baterije ne poskušajte odstraniti in je ne izpostavljajte ognju. Baterije ne razstavljajte,
mehansko poškodujte ali preluknjajte. Če želite izdelek zavreči, ga nesite na odlagališče odpadkov, kjer bodo
poskrbeli za ustrezno reciklažo ter obdelavo izdelka in njegove baterije
SLOVENŠČINA –22
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 22
2016-07-15 오후 5:46:15
Obvestilo glede odprtokodne programske opreme
Programska oprema v izdelku vsebuje odprtokodno programsko opremo. Po zadnji odpremi tega izdelka lahko
prejmete celotno ustrezno izvorno kodo in jo uporabljate tri leta, če pišete na mailto: oss.request@samsung.com.
Celotno ustrezno izvorno kodo lahko prejmete tudi na fizičnem nosilcu, kot je CD, za kar je potrebno minimalno plačilo.
Na spletnem naslovu http://opensource.samsung.com/opensource/VR9000H/seq/0 lahko najdete pot do strani, s
katere lahko prenesete izvorno kodo in podatke o odprtokodni licenci, povezane s tem izdelkom. Ponudba velja za
vsakogar, ki prejme te podatke.
SLOVENŠČINA –23
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 23
2016-07-15 오후 5:46:15
Specifikacije
Klasifikacija
Mehanske
specifikacije
(POWERbot)
Specifikacije
napajanja
Čiščenje
Element
Velikost
(globina x višina x dolžina)
Teža
Senzor
Vrsta gumbov na sesalniku
POWERbot
Napetost
Poraba energije
Specifikacije baterije
Način polnjenja
Način sesanja
Čas polnjenja
Čas sesanja
Podrobne informacije
378 x 135 x 362 mm
4,3 kg
Prepoznavanje oblike stropa (Visionary mapping plus TM)
Vrsta na dotik
100–240 V~, 50 Hz/60 Hz
80 W
Litij-ionska, 21,6 V/39 Wh
Samodejno polnjenje/ročno polnjenje
Auto (Samodejno), Spot (Območje), Manual (Ročno)
Približno 240 minut
Približno 30 minut
(način Normal (Običajno), na podlagi čiščenja trdih tal)
✻✻Čas polnjenja in čiščenja se lahko razlikuje glede na razmere uporabe.
✻✻Sesalnik je skladen z naslednjimi predpisi:
–– Direktiva RTTE: 1999/5/EC
–– Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EGS
–– Direktiva o nizki napetosti: 2006/95/ES
Uradna izjava o skladnosti je na voljo na naslovu http://www.samsung.com, na strani za pomoč uporabnikom
(Support)
Poiščite jo na spletnih straneh za pomoč uporabnikom (Product Support) z vnosom imena modela.
SLOVENŠČINA –24
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 24
2016-07-15 오후 5:46:15
Beležke
SLOVENŠČINA –25
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 25
2016-07-15 오후 5:46:15
13_SR20K9000U@_SL_00749B-00_GE.indd 26
2016-07-15 오후 5:46:15
Download PDF

advertising