Samsung | MIM-E03AN | Samsung Controller, EHS Control Kit Navodila za uporabo

MIM-E03∗N
Toplotna črpalka zrak/voda,
krmilnik za enojno toplotno
črpalko
uporabniški priročnik
imagine the possibilities
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka
Samsung.
SL DB68-05402A-03
Funkcije toplotne črpalke
zrak/voda
Vsebina
PRIPRAVA
Zmanjšanje obratovalnih stroškov do 32,4 %
Sistem Samsung EHS, znan po svetovno vodilni učinkovitosti
(sistem za talno ogrevanje z močjo 12 kW in grelnim številom
(COP) 4,51), lahko v primerjavi s plinskim kotlom obratovalne
stroške zmanjša za 32,4 %.
Visoka zmogljivost pri nizki temperaturi
Sistem Samsung EHS ima vgrajen inverterski kompresor z
optimalnim krmiljenjem glede na zunanjo temperaturo, ki
omogoča 90-odstotno zmogljivost ogrevanja pri –10 °C in
zanesljivo zaščito proti zmrzali pri –25 °C.
∗ Pri temperaturi od –25 do –20 °C je delovanje mogoče,
vendar ne moremo jamčiti zmogljivosti.
Varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opis vsake ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opis vsakega kontrolnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Osnovno delovanje
Osnovni način delovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Način DHW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Način odhoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Način Silent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Preverjanje trenutne temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Preverjanje nastavljene temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavitev tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom . . . . . . . . . . . . 22
Preklic tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zagon tedenskega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavitev dnevnega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
NAPREDNO UPRAVLJANJE
Kako nastaviti podrobne nastavitve
(Uporabniško nastavljen način) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vgradnja žičnega daljinskega upravljalnika . . . . . . . . . . . . . . 30
Uporaba načina za vgradnjo/servisiranje žičnega
daljinskega upravljalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Način žičnega daljinskega upravljalnika za nastavitve opreme . . . 34
Način za nastavitve opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DRUGO
Vzdrževanje enote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nasveti za odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kode napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tehnični podatki izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja v državah s sistemi ločenega zbiranja odpadkov.)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter
tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Slovenščina-2
Varnostna opozorila
Pomembni varnostni simboli in opozorila:
OPOZORILO
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše
osebne poškodbe ali smrt.
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše
osebne poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Prepričajte se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni
udar.
Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
Enote NE razstavljajte.
Slovenščina-3
01PRIPRAVA
Pred uporabo nove toplotne črpalke zrak/voda temeljito preberite ta priročnik,
da boste vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko značilnosti vaše
toplotne črpalke zrak/voda malo razlikujejo od tistih, navedenih v priročniku.
Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni center ali poiščite pomoč
in informacije na naslovu www.samsung.com.
Varnostna opozorila
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Omrežni vmesnik uporabljajte v skladu s specifikacijami na izdelku
ali novejšimi in ga uporabljajte izključno s to napravo. Poleg tega ne
uporabljajte podaljška za kabel.
▶▶ S podaljševanjem omrežnega vmesnika lahko povzročite električni
udar ali požar.
▶▶ Ne uporabljajte električnega transformatorja. Povzročite lahko
električni udar ali požar.
▶▶ Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko pride do
požara.
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično osebje ali
servisno podjetje.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar,
eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Za toplotno črpalko zrak/voda vgradite namensko stikalo in inštalacijski
odklopnik.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje enote ni
izpostavljen.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali vnetljivih materialov.
Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali prašnem okolju ali
na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi in vodi (dežnim
kapljicam). Naprave ne nameščajte na območju, kjer lahko pride do
puščanja plina.
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko pade,
npr. na visoko zunanjo steno.
▶▶ Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt ali
poškodbe lastnine.
Slovenščina-4
ZA NAMESTITEV
POZOR
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno tresenje, hrup ali
težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev, da se
voda ustrezno odvaja.
▶▶ Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko razlije in
povzroči materialno škodo. Zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči
osebne poškodbe, smrt ali materialno škodo.
Slovenščina-5
01PRIPRAVA
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na plinsko
cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar, požar,
eksplozijo ali druge težave v delovanju izdelka.
▶▶ Električnega kabla nikoli ne vstavite v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena
ali ni skladna z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
Varnostna opozorila
▶▶ Enote morajo biti nameščene skladno z navodili in omogočati prostor,
naveden v priročniku za montažo, da zagotovite dostop z obeh strani
oziroma možnost izvedbe rutinskega vzdrževanja in popravil. Deli
enote morajo biti dostopni in razstavljivi na način, ki je varen za
ljudi ali predmete. Zato ob neupoštevanju navodil v priročniku za
namestitev stroški, potrebni za doseg in popravilo enote (varno, kot to
zahteva veljavna zakonodaja) z jermeni, tovornjaki, gradbenimi odri ali
drugimi sredstvi za dviganje, ne bodo upoštevani pri jamstvu in bodo
zaračunani končnemu uporabniku.
Grelnika sami ne razstavljajte ali spreminjajte.
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno upogniti. Ne
poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega voda ne nameščajte nad
kovinske izdelke, nanj ne postavljajte težkih predmetov, ne nameščajte
ga med predmeti in ne potisnite ga v prostor za napravo.
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
ZA NAPAJANJE
POZOR
Če toplotne črpalke zrak/voda ne uporabljate dalj časa, napajanje
izklopite z inštalacijskim odklopnikom. Napajanje izklopite tudi med
nevihto.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Slovenščina-6
ZA UPORABO
OPOZORILO
Slovenščina-7
01PRIPRAVA
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po zažganem
ali dim, nemudoma izvlecite napajalni kabel in pokličite najbližjega
serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Ob puščanju plina (propan, tekoči naftni plin ipd.) prostor nemudoma
prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne dotikajte se naprave
ali električnega voda.
▶▶ Ne uporabljajte ventilatorja.
▶▶ Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za vnovično vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda pokličite najbližjega
serviserja.
▶▶ Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju izdelka,
puščanje vode, električni udar ali požar.
▶▶ Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite na
drugem mestu, boste morali plačati dodatne stroške sestave in
montaže.
▶▶ Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem mestu, kot
denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer je izpostavljena soli v zraku,
se obrnite na najbližjega serviserja.
Varnostna opozorila
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
▶▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Toplotne črpalke zrak/voda z inštalacijskim odklopnikom ne izklopite
med delovanjem.
▶▶ Izklop in ponovni vklop toplotne črpalke zrak/voda z odklopnikom
lahko povzroči iskro, električni udar ali požar.
Ko toplotno črpalko zrak/voda razpakirate, embalažo hranite zunaj
dosega otrok, saj je lahko nevarna za otroke.
▶▶ Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko zaduši.
Med delovanjem toplotne črpalke zrak/voda v odprtino ne vstavljajte
prstov ali predmetov.
▶▶ Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v napravo.
V dovod/odvod zraka na toplotni črpalki zrak/voda ne vtikajte prstov ali
predmetov.
▶▶ Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v napravo.
Po toplotni črpalki zrak/voda ne udarjajte in je ne vlecite s čezmerno
silo.
▶▶ S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v delovanju
izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po katerih bi
lahko otroci splezali na napravo.
▶▶ Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Toplotne črpalke zrak/voda ne uporabljajte dolgo v slabo prezračenem
prostoru ali zraven bolehnih ljudi.
▶▶ Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na uro
odprite okno.
Če v napravo vstopi tujek, npr. voda, izvlecite napajalni kabel in izklopite
odklopnik, da prekinete napajanje, nato pa se obrnite na najbližjega
serviserja.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Slovenščina-8
ZA UPORABO
POZOR
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok pa
skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov (perila,
prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij, kovinskih
izdelkov ipd.).
▶▶ S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v delovanju
izdelka ali poškodbe.
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
▶▶ Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so insekticidi.
▶▶ Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni udar,
požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz toplotne črpalke zrak/voda.
▶▶ Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Slovenščina-9
01PRIPRAVA
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati sami.
▶▶ Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene žice ipd.),
razen standardnih.
▶▶ Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar, požar,
težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
Varnostna opozorila
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in ga ne
poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
▶▶ To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Toplotne črpalke zrak/voda ne uporabljajte za shranjevanje precizne
opreme, hrane, živali, rastlin ali kozmetike oziroma za kakršne koli
druge neobičajne namene.
▶▶ To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin ne izpostavljajte predolgo pretoku zraka iz
toplotne črpalke zrak/voda.
▶▶ To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno
z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem. Omenjene osebe lahko
napravo uporabljajo le, kadar jih oseba, odgovorna za njihovo varnost,
pouči o njeni uporabi oziroma jih pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so
otroci v bližini naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
Za uporabo v Evropi: Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let,
in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi
ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali če so
bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo morebitne nevarnosti.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora naprave ne
smejo čistiti ali vzdrževati.
Slovenščina-10
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
ZA ČIŠČENJE
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite previdni,
saj ima ostre robove.
▶▶ Da si ne bi porezali prstov, pri čiščenju uporabljajte bombažne
rokavice.
Notranjosti toplotne črpalke zrak/voda ne čistite sami.
▶▶ Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
▶▶ Pri čiščenju notranjega filtra si oglejte navodila v razdelku »Čiščenje
toplotne črpalke zrak/voda«.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, električni udar ali
požar.
Slovenščina-11
01PRIPRAVA
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za čiščenje
ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
▶▶ To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni udar
ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem toplotno črpalko zrak/voda izključite iz
vtičnice in počakajte, da se ventilator zaustavi.
▶▶ Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Opis vsake ikone
Zaslon
Kazalnik LED (zelen: običajno/rdeč: potrebno preveriti)
Gumb za vklop/izklop
Gumb za upravljanje temperature
OPOMBA
•Enoto CONTROL KIT lahko vklopite ali izklopite oziroma nastavite želeno temperaturo, ne da bi odprli pokrov žičnega
daljinskega upravljalnika.
Slovenščina-12
Klasifikacija
Oznaka
Funkcija
Delovanje enote CONTROL KIT (ogrevanje/hlajenje/samodejno/
odhod/tiho)
Temperatura (trenutna/želena)
Časovnik (dnevni/tedenski/dopust)
Dan v tednu ali funkcija časovnika
Časovnik
Številka časovnika
Trenutni čas/poletni čas/čas vklopa ali izklopa
Stanje delovanja (delovanje COMP/rezervni grelnik/
pospeševalnik grelnika/sončna energija/rezervni kotel)
Stanje delovanja (vodna črpalka/rezervoar z vodo/
odmrzovanje/nadzor zamrzovanja/sterilizacija rezervoarja z
vodo)
Splošna funkcija
Namestitev notranjega termostata
Poskusno delovanje/preveriti/delno zaklepanje/polno
zaklepanje
+
Centralizirano upravljanje
Način za vročo vodo
(DHW)
DHW (ekonomično/običajno/močno/prisiljeno)
Informacije o stopnji
ECO
Delovanje stopnje ECO (koraki 1–5)
Slovenščina-13
01PRIPRAVA
Temperatura sistema (water Law temp. vode/notranja temp./
zunanja temp./temp. odpadne vode/temp. vroče vode)
Enota CONTROL KIT
Opis vsakega kontrolnika
Gumbi
Slovenščina-14
Klasifikacija
Gumb
Funkcija
Vklop ali izklop enote CONTROL KIT
Izbiranje načina delovanja (Cool/Heat/Auto)
Tihi način delovanja zunanje enote
Izberite način odhoda
Preverite trenutno temperaturo sistema
Gumb za osnovno delovanje
Nastavite želeno temperaturo sistema
Izberite način za nastavitev časovnika
Izberite uporabniško nastavljen način
Izhod v običajni način pri nastavitvi časovnika ali podrobne nastavitve
Izbriši nastavljen časovnik
Pomik na drug razdelek ali spremeni vrednost razdelka.
Shrani nastavitve
Gumb za funkcijo vroče vode
(DHW)
OPOMBA
Način za vročo vodo vklopite ali izklopite
Izbira načina za vročo vodo (ekonomično/običajno/močno/prisiljeno)
•Ko pritisnete gumb, ki ga vaš model ne podpira, se pojavi
.
Slovenščina-15
01PRIPRAVA
Izberite želeno temperaturo (odpadna voda/notranja/vroča voda)
Osnovni način delovanja
Osnovni način lahko izberete z gumbom [Mode].
Zakon o vodah
Enota CONTROL KIT samodejno prilagodi temperaturo izhodne vode s samodejnim načinom za notranje ogrevanje.
OPOMBA
•Ko je dejavna funkcija »Water Law«, bo ciljna temperatura dovedene vode določena samodejno glede na zunanjo
temperaturo: V načinu ogrevanja bo pri nižji zunanji temperaturi voda toplejša.
Hlajenje
Za hlajenje notranjih prostorov lahko temperaturo hlajenja prilagajate v načinu cool.
▶▶ Če izberete način heat, ko enota obratuje v načinu cool, bo delovanje načina cool preklicano.
Ogrevanje
Ogrevanje prostora v načinu heat je na voljo, če spomladi, jeseni ali pozimi dodate vročo vodo.
)
▶▶ Kazalnik za odstranjevanje zmrzali (
-- Oznaka za odstranjevanje zmrzali se prikaže, ko se začne zmrzal, ki se pojavi okrog zunanje enote, v načinu heat
odstranjevati, nato pa izgine, ko je odstranjevanje zmrzali končano. (V postopku odstranjevanja zmrzali iz enote CONTROL KIT
ne priteče vroča voda.)
▶▶ Če izberete način cool, ko enota obratuje v načinu heat, bo delovanje načina heat preklicano.
OPOMBA
•Pri nastavljanju običajne temperature za hlajenje in gretje kot notranjo temperaturo načina auto ni mogoče izbrati.
Enoto CONTROL KIT zaženete s pritiskom na gumb
Z gumbom
.
izberite način, v katerem želite delovati.
Želeno temperaturo spremenite z gumbom
.
Temperatura hladilne
odpadne vode
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Notranja temperatura
hlajenja
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Temperatura grelne odpadne
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
vode
Notranja temperatura
ogrevanja
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 0,5 °C.
Slovenščina-16
Način DHW
Temperaturo rezervoarja z vročo vodo lahko spremenite tako, da dodate vročo vodo.
V DHW pritisnite gumb Mode.
OPOMBA
POZOR
(ekonomično),
(običajno),
•Za upravljanje načina za vročo vodo morate nastaviti funkcijo za vročo vodo na
»Yes« v polju načina nastavitev opreme (#3011) za žični daljinski upravljalnik in
priključiti temperaturni senzor za rezervoar z vročo vodo.
•Če sta hkrati izbrana načina cool/heat in DHW, načina heat/cool in DHW delujeta
izmenično.
•
(power) v načinu DHW ni mogoče uporabiti, če pospeševalnik grelnika ni v
uporabi.
∗ Prisiljeni način DHW
•Če želite uživati v sproščujoči kopeli ali nujno potrebujete veliko tople vode,
izberite način Forced DHW.
•Ko je ta način omogočen, se celotna zmogljivost toplotne črpalke uporabi samo za
ogrevanje pitne vode.
•S privzeto možnostjo za nastavitve opreme se ta funkcija ne izklopi samodejno.
•Če želite funkcijo Forced DHW uporabiti za določeno obdobje, spremenite vrednost
nastavitev opreme na daljinskem upravljalniku.
Slovenščina-17
02 Osnovno delovanje
▶▶ V razdelku DHW z gumbom Mode izberite
(močno) in
(prisiljeno).
Način odhoda
Gretje lahko pri nizki temperaturi deluje, ko ste v načinu outing.
Način outing izberete tako, da pritisnete gumb Outing.
▶▶ Prikazala se bo oznaka
Preklic
OPOMBA
in naprava bo obratovala v načinu outing.
Pritisnite kateri koli gumb na daljinskem upravljalniku.
•Če med zaustavitvijo delovanja enote CONTROL KIT pritisnete gumb Outing, se
.
prikaže oznaka
Način Silent
Hrup delovanja lahko zmanjšate z načinom Silent.
Pritisnite gumb Silent, da preklopite v način Silent.
▶▶ Prikazala se bo oznaka
in naprava bo obratovala v načinu Silent.
▶▶ Vzdrževala se bo trenutno nastavljena temperatura.
Preklic
OPOMBA
Gumb Silent pritisnite še enkrat.
•Če pritisnete gumb Silent, ko enota ne deluje, se prikaže oznaka
.
•Če način Silent deluje zaradi zunanjega kontakta zunanje enote, se prikaže oznaka
, vendar gumb Silent na žičnem daljinskem upravljalniku ne bo deloval. Če
.
pritisnete gumb Silent na žičnem daljinskem upravljalniku, se prikaže oznaka
•V načinu Silent je lahko zmogljivost izdelka manjša od nazivne.
Slovenščina-18
Preverjanje trenutne temperature
Preverite lahko trenutno temperaturo.
Trenutno temperaturo lahko preverite s pritiskom gumba View.
Preverjanje nastavljene temperature
Nastavljeno temperaturo trenutnega načina delovanja lahko preverite s funkcijo za preverjanje nastavljene temperature.
Nastavljeno temperaturo lahko preverite s pritiskom gumba Set.
▶▶ Nastavljeno temperaturo v osnovnem načinu delovanja in načinu za vročo vodo lahko
preverite z večkratnim pritiskom gumba Set.
▶▶ Če sta aktivirana osnovni način delovanja ali način za vročo vodo, bo prikazana
nastavljena temperatura za način trenutnega delovanja.
Slovenščina-19
02 Osnovno delovanje
▶▶ Trenutno temperaturo lahko z gumbom View preverite v zaporedju
(notranja) →
(zunanja) →
(odpadna voda) →
(vroča voda).
▶▶ Temperatura, ki jo povezana notranja enota ne podpira, ne bo prikazana.
▶▶ 10 sekund po prikazu trenutne temperature se bo pojavila želena temperatura.
Nastavitev tedenskega časovnika
Z želenim načinom lahko upravljate ali ga zaustavite na nastavljeni dan in uro.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato izberite »Weekly« med možnostmi »Daily«, »Weekly« ali
»Dopust« s pritiskom gumba [ ]/[ ].
2. Ko pritisnete gumb [ ], izberite »Dan«, ki ga želite rezervirati.
▶▶ Z gumbom [ ]/[ ] izberite dan v tednu (ned–sob), ki ga želite rezervirati.
OPOMBA
•Več časovnikov lahko nastavite tako, da izberete več dni. Ko je več časovnikov
nastavljenih, se boste pomaknili na nastavitev časa za časovnik.
3. »Številka časovnika« izberete tako, da pritiskate gumb [ ], dokler se ne pojavi
številka časovnika.
(Pri vnosu je nastavljena zadnja razpoložljiva številka za nastavitev časovnika.)
▶▶ Že nastavljenemu časovniku je dodeljena številka v časovnem zaporedju.
▶▶ Številko časovnika (1–8) lahko izberete s pritiskom na gumb [ ]/[ ].
▶▶ Če časovnika ni, bosta rob okvirčka za številko časovnika in številka časovnika utripala.
OPOMBA
•Če je časovnik že nastavljen, bo kvadratni okvirček okrog številke časovnika
utripal. Če želite nastavitve spremeniti, izberite številko nastavljenega časovnika
in jih spremenite.
4. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »AM/PM«.
▶▶ AM (dopoldne) ali PM (popoldne) lahko izberete s pritiskom gumba [ ]/[ ].
5. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Uro«.
▶▶ Uro lahko nastavite s pritiskom gumba [ ]/[ ].
6. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Minute«.
▶▶ Minute lahko nastavite s pritiskanjem gumba [ ]/[ ].
OPOMBA
•Če je nastavitev časa nastavljena kot 24 ur na dan, bo nastavitev AM/PM
izpuščena.
Slovenščina-20
7. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite časovnik za »On/Off«.
▶▶ On (vklop) ali Off (izklop) lahko izberete z večkratnim pritiskom gumba [ ]/[ ].
▶▶ Če izberete »Off«, sledite korakoma 10 ali 11.
9. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite želeno temperaturo.
▶▶ Na voljo je samo za nastavitev upravljalnika CONTROL KIT na časovnik.
▶▶ Temperaturo lahko spreminjate v korakih po 0,5 °C s pritiskanjem gumbov [ ]/[ ] ali
[+]/[–].
10. Funkcijo časovnika dokončajte s pritiskom gumba Set.
▶▶ Rezerviran dan bo prikazan z »_« in shranjen v 3 sekundah.
[npr. Ko je rezerviran ponedeljek ( )]
▶▶ Če potrebujete dodatni časovnik, znova izberite nastavitev dnevnega ali tedenskega
časovnika.
11. Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem tedenskega časovnika nastavitev preklicati, pritisnite
gumb ESC.
Slovenščina-21
02 Osnovno delovanje
8. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite način delovanja.
▶▶ Na voljo je samo za nastavitev upravljalnika CONTROL KIT na časovnik.
▶▶ Način delovanja lahko nastavite s pritiskom gumba [ ]/[ ] ali Mode.
Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom
S tedenskim časovnikom lahko nastavite dopust. Nastavljeni tedenski časovnik ne bo deloval, ko bo uporabljena nastavitev za
dopust.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato z gumboma [ ]/[ ] izberite »Holiday« med možnostmi
»Daily«, »Weekly« ali »Holiday«.
2. Ko pritisnete gumb [ ], izberite »dan«, ki ga želite nastaviti za dopust.
▶▶ Dopust (ned–sob) lahko izberete z gumbom [ ]/[ ].
OPOMBA
•Če izberete več dni, je na voljo več nastavitev.
3. Nastavitev dopusta s tedenskim časovnikom dokončate s pritiskom gumba Set.
4. Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem dopusta preklicati dopust s tedenskim časovnikom,
pritisnite gumb ESC.
•Na zaslonu se bo pojavil kazalnik tedenskega časovnika »_« z izbranimi datumi
dopusta.
Slovenščina-22
Preklic tedenskega časovnika
Funkcijo tedenskega časovnika lahko prekličete.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikaže se (Timer) in (Weekly) utripa.
3. Ko pritisnete gumb [ ], izberite »številko časovnika«, ki ga želite preklicati.
▶▶ Z gumbom [ ]/[ ] izberite številko časovnika (1–8).
▶▶ Kvadratni okvirček okrog izbrane številke bo utripal.
4. Nastavitev tedenskega časovnika prekličete s pritiskom gumba Delete.
▶▶ Številka preklicanega tedenskega časovnika in okvirček številke bosta utripala.
5. Nastavitev tedenskega časovnika shranite s pritiskom gumba Set.
6. Pritisnite gumb ESC za izhod v splošni način.
Zagon tedenskega časovnika
Z žičnim daljinskim upravljalnikom lahko zaženete vse tedenske časovnike.
1. Pritisnite gumb Delete za 5 sekund.
▶▶ Vse nastavitve tedenskih časovnikov bodo izbrisane.
OPOMBA
•Ko z gumbom Delete izbrišete tedenski časovnik, starih nastavitev ni mogoče
obnoviti, zato bodite pri uporabi te funkcije previdni.
Slovenščina-23
02 Osnovno delovanje
2. Ko pritisnete gumb [ ], izberite »Dan«, ki ga želite preklicati.
▶▶ Rezerviran dan izberite s pritiskom gumba [ ]/[ ].
Nastavitev dnevnega časovnika
Enoto CONTROL KIT lahko zaženete ali zaustavite ob uri, ki jo rezervirate vsak dan. (Načina Silent in DHW je mogoče rezervirati.)
Čas rezervacije za načina Silent in DHW mora biti različen.
1. Pritisnite gumb Timer.
▶▶ Prikazal se bo (Timer), nato z gumbom [ ]/[ ] izberite »Daily« med možnostmi
»Daily«, »Weekly« ali »Holiday«.
2. Gumb [ ] pritiskajte, dokler se ne prikaže številka časovnika, nato izberite »številko
časovnika«. (Pri vnosu je nastavljena zadnja razpoložljiva številka za nastavitev
časovnika.)
▶▶ Že nastavljenemu časovniku je dodeljena številka v časovnem zaporedju.
▶▶ Številko časovnika (1–8) lahko izberete s pritiskom na gumb [ ]/[ ].
▶▶ Če časovnika ni, bosta rob okvirčka za številko časovnika in številka časovnika utripala.
OPOMBA
•Če je časovnik že nastavljen, bo kvadratni okvirček okrog številke časovnika
utripal. Če želite nastavitve spremeniti, izberite številko časovnika in jih
spremenite.
3. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »AM/PM«.
▶▶ AM ali PMlahko izberete s pritiskom gumba [ ]/[ ].
4. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Uro«.
▶▶ Uro lahko nastavite s pritiskanjem gumba [ ]/[ ].
5. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite »Minute«.
▶▶ Minute lahko nastavite s pritiskanjem gumba [ ]/[ ].
OPOMBA
•Če je čas nastavljen kot 24 ur na dan, bo nastavitev AM/PM izpuščena.
6. Po tem, ko ste pritisnili gumb [ ], izberite časovnik za »On/Off«.
▶▶ On ali Off lahko izberete z večkratnim pritiskom gumba [ ]/[ ].
Slovenščina-24
7. Ko pritisnete gumb [ ], izberite rezervacijo za način DHW ali Silent. Za izbiro načina
DHW ali Silent pritiskajte gumba gor ali dol.
•Funkcije časovnika ne morete uporabiti v načinu za vročo vodo (ekonomično/
običajno/močno), če funkcijo za vročo vodo v nastavitvah opreme pri vgradnji
žičnega daljinskega upravljalnika nastavite, da se ne uporablja, ali ko uporabljate
termostat DHW (koda FSV: 3061 je nastavljena na »2«.)
•Če ima uporaba pospeševalnika grelnika v polju za specifikacijo nastavitve pri
žičnem daljinskem upravljalniku izbiro »ni uporabe«, funkcije časovnika v načinu
za vročo vodo (DHW) ne morete uporabiti.
8. Funkcijo časovnika dokončajte s pritiskom gumba Set.
▶▶ Če potrebujete dodatni časovnik, znova izberite nastavitev dnevnega ali tedenskega
časovnika.
9. Za izhod iz običajnega načina pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Če želite med nastavljanjem dnevni časovnik preklicati, pritisnite gumb ESC.
Slovenščina-25
02 Osnovno delovanje
OPOMBA
Kako nastaviti podrobne nastavitve
(Uporabniško nastavljen način)
Uporabljena številka SEG
Podmeni
Glavni meni
1 2 3 4
1. Če želite uporabiti uporabniško nastavljen način, pritisnite gumb User set.
▶▶ Odprl se bo način uporabniškega nastavljanja in prikazal se bo glavni meni.
2.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Za izbiro želenega menija si na naslednji strani oglejte seznam uporabniških nastavitev za žični daljinski upravljalnik.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon podmenija z nastavitvami.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko podmenija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon za nastavitev podatkov.
Ko ste na zaslonu z nastavitvami, se bo prikazala vrednost trenutnih nastavitev.
Za nastavitev podatkov si oglejte razpredelnico.
Z gumboma [ ]/[ ] spremenite vrednost nastavitev in pritisnite gumb [ ], da se pomaknete na naslednjo vrednost
nastavitev.
▶▶ Da bi shranili vrednost nastavitev in prešli na nastavitve podmenija, pritisnite gumb Set.
▶▶ Pritisnite gumb ESC za izhod v splošni način.
OPOMBA
•Ko nastavljate podatke, lahko uporabite gumba [ ]/[ ], da spremenite razpon uporabljenega SEG.
•Če med konfiguriranjem nastavitve pritisnete gumb ESC za izhod, se boste pomaknili na zaslon podmenija in ne boste
shranili vrednosti nastavitve.
•Če več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba, se bo pojavil splošni način.
•Če ne uporabljate poletnega časa, ni potrebno nastaviti leta/meseca/dneva.
Slovenščina-26
Uporabniško nastavljen način
Glavni
meni
Funkcija
Številka
SEG
Privzeto
Razpon
Enota
1
Zaklepanje vseh gumbov
1
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
–
Zaklepanje gumba
za vklop/izklop
delovanja
1
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje gumba
za izbiro delovanja
2
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje gumba
za nastavitve
temperature
3
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
Zaklepanje gumba
za nastavitve
časovnika
4
0
0 - odklepanje,
1 - zaklepanje
1
2
2
*1)
1
Nastavitev trenutnega časa (leto)
12/34
20**
2000–2099
Leto
2
Nastavitev trenutnega časa (mesec/dan)
12/34
**/**
1–12/1–31
Mesec, dan
3
Nastavitev trenutnega časa
(dan/ura/minute)
Dan, AM/
PM, 24,
12/34
(*,*,*/*)
Ned-Sob/dop–
pop/0–12/0–60
Dan, ura,
minute
1
0
Uporaba poletnega
časa in načini
nastavitev
Uporaba
poletnega časa
(D/N)
1
0
0 - Prenehajte z
uporabo
1 - Uporabite
–
Način uporabe
poletnega časa
Način uporabe
poletnega časa
2
0
0 - Tedensko
1 - Dnevno
–
2
Uporaba poletnega časa (tedensko)
Začetek (? mesec, ?. nedelja)
12, 4
03, F
Mesec jan–dec
1–4, F (prejšnji
teden) teden
–
3
Uporaba poletnega časa (tedensko)
Konec (? mesec, ?. nedelja)
12, 4
10, F
Mesec jan–dec
1–4, F (prejšnji
teden) teden
–
4
Uporaba poletnega časa (dnevno)
Začetek (? mesec, ? datum)
12, 34
0322
Jan–dec/1–31.
dan
Mesec, dan
5
Uporaba poletnega časa (dnevno)
Konec (? mesec, ? datum)
12, 34
0922
Jan–dec/1–31.
dan
Mesec, dan
Nastavitev časa v ozadju/preverjanje
12
5
0–30 sek.
1 sek.
3
4
Delno zaklepanje
gumbov
Uporaba LED (zelena) (D/N)
3
1
0 - Prenehajte z
uporabo
1 - Uporabite
Uporaba LED (rdeča) (D/N)
4
1
0 - Prenehajte z
uporabo
1 - Uporabite
Ponastavi na privzete nastavitve
uporabniškega načina
(razen trenutnega časa)
1
0
0 - Prenehajte z
uporabo
1 - Ponastavitev
*1) Prikazana je lahko poljubna vrednost.
Slovenščina-27
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
Podmeni
Kako nastaviti podrobne nastavitve
(Uporabniško nastavljen način)
Nastavitev trenutnega časa (primer)
1. Pritisnite gumb User Set.
▶▶ Prikazalo se bo »Glavni meni«. Trenutni čas lahko nastavite z gumboma [ ]/[ ] in
izbiro št. 2.
2. V podmeniju pritisnite gumb [ ], da izberete število za nastavitev »leta, meseca,
dneva«.
▶▶ »Leto, mesec in dan« lahko izberete, če pritisnete gumba [ ]/[ ] in izberete št. 1.
3. »Leto«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Leto (2000–2099)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ].
4. »Mesec«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Mesec (01–12)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ].
5. »Dan«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Dan (01–31)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ].
6. Nastavitev za »leto, mesec in dan« zaključite z gumbom Set.
▶▶ Vrednosti nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v podmeni.
OPOMBA
•Če ne uporabljate funkcije poletnega časa, ni potrebno nastaviti »Leta«, »Meseca«
in »Dneva«.
7. V podmeniju izberite »dan v tednu, AM/PM, uro in minute«.
▶▶ »Dan v tednu, AM/PM, uro in minute« lahko nastavite, če pritisnete gumba [ ]/[ ] in
izberete št. 3.
Slovenščina-28
8. »Dan v tednu«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Dan v tednu (ned–sob)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ].
10. »Uro«, ki jo želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Uro (01–12)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ]. Če izberete način nastavitve za 24 ur,
je na voljo nastavitev 0–23.
11. »Minute«, ki jih želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »Minute (0–59)« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ].
12. Dokončajte nastavitev trenutnega časa s pritiskom gumba Set.
▶▶ Vrednosti nastavitve bodo uporabljene in lahko se pomaknete v podmeni.
13. Ko pritisnete gumb ESC, se boste iz podmenija vrnili v splošni način.
Slovenščina-29
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
9. »AM/PM«, ki ga želite nastaviti, izberete z gumbom [ ].
▶▶ »AM/PM oziroma AM in PM« lahko izberete z gumboma [ ]/[ ]. »AM in PM« je način
nastavitve za 24 ur.
Vgradnja žičnega daljinskega upravljalnika
Vzpostavitev komunikacije z žičnim daljinskim upravljalnikom
1. Hkrati pritisnite gumba Esc in Delete ter ju držite več kot 5 sekund.
▶▶ Komunikacija žičnega daljinskega upravljalnika se vzpostavi in naprava znova poišče enoto CONTROL KIT, ki je povezana z
žičnim daljinskim upravljalnikom.
Prikaz napake na žičnem daljinskem upravljalniku
∗ Prikaže se naslov enote CONTROL KIT: »200000«
▶▶ Kode napak za žični daljinski upravljalnik in izdelek, povezan z žičnim daljinskim upravljalnikom, bodo prikazane na
prikazovalniku LCD.
Oznake napak se prikažejo, kot je prikazano spodaj.
1) Napaka enote CONTROL KIT
▶▶ Naslov napake, »Ai« in koda napake se izmenoma prikažejo na prikazovalniku daljinskega upravljalnika.
Slovenščina-30
2) Napaka zunanje enote
▶▶ Naslov napake, »Ao« in koda napake se izmenoma prikažejo na prikazovalniku daljinskega upravljalnika.
Slovenščina-31
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
3) Napaka žičnega daljinskega upravljalnika
▶▶ Koda napake bo na prikazovalniku daljinskega upravljalnika utripala v intervalih po 0,5 sekunde, naslov napake pa ne
bo prikazan.
Uporaba načina za vgradnjo/servisiranje žičnega
daljinskega upravljalnika
Uporaba načina za vgradnjo/servisiranje
Podmeni
Glavni meni
Uporabljena številka SEG
1 2 3 4
1. Če želite uporabiti način za vgradnjo/servisiranje za žični daljinski upravljalnik, hkrati pritisnite gumba Set in ESC ter ju
pridržite za najmanj 3 sekunde.
▶▶ Vstopili boste v nastavitve za vgradnjo/servisiranje in prikazal se bo glavni meni.
2.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Oglejte si seznam načina za vgradnjo/servis za žični daljinski upravljalnik na naslednji strani in izberite želeni meni.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon podmenija z nastavitvami.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko podmenija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon za nastavitev podatkov.
Ko vstopite v fazo nastavitev, bo prikazana vrednost trenutne nastavitve.
Za nastavitev podatkov si oglejte razpredelnico.
Z gumboma [ ]/[ ] spremenite vrednost nastavitve. Pritisnite gumb [ ], da se premaknete na vrednost naslednje
nastavitve.
▶▶ Da bi shranili vrednost nastavitev in prešli na nastavitve podmenija, pritisnite gumb Set.
▶▶ Za izhod v običajni način pritisnite gumb ESC.
OPOMBA
•Ko nastavljate podatke, lahko razpon SEG spreminjate z gumboma[ ]/[ ].
•Med konfiguracijo nastavitve pritisnite gumb ESC za izhod na zaslon s podmenijem za nastavitve brez shranjevanja
sprememb.
•Če več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba, se boste vrnili v običajni način.
Slovenščina-32
Način za vgradnjo/servisiranje
•Za menije, ki jih načini za nastavitve ne podpirajo, se prikaže »NONE«. V nekaterih primerih nastavitev morda ne bo
mogoča ali ne bo uporabljena, čeprav je nastavljena v enoti.
•Če je po tem, ko shranite nastavitve, potreben zagon komunikacije, se bo sistem samodejno ponastavil in
komunikacija se bo zagnala.
Glavni
Podmeni
Meni
Funkcija
Številka
SEG
Privzeto
1
0
2
0
3
0
Podpora hlajenja D/N
1
1
2
3
4
5
0
2
1
2
1
3 *1)
2
3
4
1
4
2
3
1
0
2
3
Nastavitev funkcij Izbira privzete temperature za hlajenje
za možnosti
in ogrevanje
žičnega daljinskega
upravljalnika/Pregled 1 Izbira privzetega senzorja notranje
temperature
Izbira nadrejene/podrejene naprave
4
Preverjanje trenutne vrednost tipala
Nastavitev funkcij
123
temperature
za možnosti
žičnega daljinskega Nastavitev vrednosti za kompenzacijo
123
upravljalnika/Pregled 2
temperature
Preverjanje števila
Številka povezane naprave
1,2
povezanih naprav
Nastavitev želene enote za temperaturo (na voljo samo, ko je
1
prikaz temperature v °C)
Ponastavitev privzete vrednosti za možnost žičnega daljinskega
1
upravljalnika
Preverjanje kode Micom žičnega daljinskega upravljalnika
1234, 4
Preverjanje informacije o različici žičnega daljinskega
1234, 34
upravljalnika
Nastavitev/preverjanje naslova za
1234
CONTROL KIT
Nastavitev/preverjanje osnovnih
1234, 12
možnosti
Nastavitev možnosti za
CONTROL KIT
Nastavitev/preverjanje možnosti za
1234, 12
vgradnjo
Nastavitev/preverjanje možnosti za
1234, 12
vgradnjo (2)
Nastavitev/preverjanje
Nastavitev/preverjanje prikaza
prikaza nadrejene
1234, 34
nadrejene naprave za CONTROL KIT
naprave
Preverjanje naslova nadrejene naprave
1234, 34
Nadrejena naprava
CONTROL KIT
CONTROL KIT Set/
Nastavitev
nadrejene
naprave
CONTROL
preverjanje
1
KIT
Tovarniška ponastavitev žičnega
1
daljinskega upravljalnika
Ponastavitev napajanja nadrejene
Ponastavitev
1
naprave
Ponastavitev naslova (ponastavitev
1
zunanje enote)
Razpon
Enota
0
0 – hlajenje in ogrevanje
1 – samo ogrevanje
0 – Temperatura vode
1-Notranja temperatura
0 – Senzor temperature žičnega
daljinskega upravljalnika 1 –
Senzor zunanje temperature
0 – nadrejena, 1 – podrejena
0
-9~40 ˚C
–
0
-9,9~9,9 ˚C
0,1 ˚C
0
0~16
1
1
0-1 ˚C, 1-0,5 ˚C, 2-0,1 ˚C
–
–
0 - Prenehajte z uporabo, 1 ponastavitev
Koda Micom
–
–
Datum revizije
–
–
*2)
–
Koda možnosti
–
Koda možnosti
–
Koda možnosti
–
Naslov
0
–
–
0
0
0
–
–
–
–
Naslov
0-Prenehajte z uporabo,
1-Uporabite, 2-Ponastavitev
0 - Prenehajte z uporabo, 1 ponastavitev
0 - Prenehajte z uporabo, 1 ponastavitev
0 - Prenehajte z uporabo, 1 ponastavitev
*1)Ko vstopite v glavni meni 3, nastavite in preverite naslov enote in se nato premaknite v podmeni.
Naslov enote bo prikazan z utripanjem SEG 34 (ID naprave) in SEG 1234 (raven krmiljenja, nastavite naslov ravni).
*2) 1. Prikaz rezervacije št. 1, nastavitev in preverjanje glavnega naslova: Razpon trenutnega glavnega naslova (SEG 1, 2) in nastavitev
glavnega naslova: 0x00–0x4F (šestnajstiško)
2. Prikaz rezervacije št. 2, nastavitev in preverjanje skupinskega naslova: Razpon trenutnega skupinskega naslova (SEG 1, 2) in
nastavitev skupinskega naslova: 0x00–0xFE (šestnajstiško)
Slovenščina-33
–
–
–
–
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
OPOMBA
Način žičnega daljinskega upravljalnika za nastavitve opreme
Uporaba načina za nastavitve opreme
Podatki
Glavni meni Podmeni
1. Če želite uporabiti način za žični daljinski upravljalnik za nastavitve opreme, hkrati pritisnite gumba Set in [ ] in ju držite
več kot 3 sekunde.
2.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Oglejte si seznam nastavitev opreme za žični daljinski upravljalnik na naslednji strani in izberite želeni meni.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon podmenija z nastavitvami.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko podmenija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon za nastavitev podatkov.
Ko vstopite v fazo nastavitev, bo prikazana vrednost trenutne nastavitve.
Za nastavitev podatkov si oglejte razpredelnico.
Z gumboma [ ]/[ ] spremenite vrednost nastavitev in pritisnite gumb Set, da shranite vrednost nastavitve. Ko je vrednost
nastavitve shranjena, se prikaže.
▶▶ Pritisnite gumb [ ], da se premaknete na vrednost prejšnje nastavitve.
▶▶ Med konfiguracijo nastavitev podmenija pritisnite gumb ESC za izhod v običajni meni.
OPOMBA
•Med konfiguracijo nastavitve pritisnite gumb ESC za izhod na zaslon s podmenijem za nastavitve brez shranjevanja
sprememb.
•Če več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba, se boste vrnili v običajni način.
Slovenščina-34
Uporaba načina za preverjanje nastavitev opreme
Podatki
Glavni meni Podmeni
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
1. Če želite uporabiti način za preverjanje nastavitev opreme, hkrati pritisnite gumba Set in [ ] ter ju držite več kot 3 sekunde.
2.
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Oglejte si seznam nastavitev opreme za žični daljinski upravljalnik na naslednji strani in izberite želeni meni.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko glavnega menija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon podmenija za preverjanje.
Z gumboma [ ]/[ ] izberite številko podmenija in pritisnite gumb [ ], da vstopite na zaslon za preverjanje podatkov.
Ko vstopite v fazo preverjanja, se prikaže vrednost trenutne nastavitve.
Pritisnite gumb [<], da se premaknete na vrednost prejšnje nastavitve.
Med konfiguracijo nastavitev podmenija pritisnite gumb ESC za izhod v običajni meni.
OPOMBA
•Med konfiguracijo preverjanja pritisnite gumb ESC za izhod na zaslon s podmenijem za nastavitve.
•Če več kot 3 minute ne pritisnete nobenega gumba, se boste vrnili v običajni način.
Slovenščina-35
Način za nastavitve opreme
Tabela z vrednostmi za nastavitve opreme (FSV)
OPOMBA
•Ko spremenite vrednost nastavitve opreme, ponastavite napajanje.
•Koda 10∗∗: Zgornje in spodnje omejitve temperature za vsak način delovanja žičnega daljinskega upravljalnika; ogrevanje (vode,
prostora), hlajenje (vode, prostora), DHW (rezervoar)
•Koda 20∗∗: Način delovanja Water law in zunanji termostat za prostor; ogrevanje (2 enoti Water law za talno ogrevanje in
konvektor), hlajenje (2 enoti Water law za talno ogrevanje in konvektor), vrste enote Water law in
termostata
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in
koda
Obseg nastavitev
daljinskega
upravljalnika,
koda 10∗∗
Funkcija podmenija
Opis
Temperatura izhodne vode za hlajenje
Temperatura prostora za hlajenje
Temperatura izhodne vode za ogrevanje
Temperatura prostora za ogrevanje
Temperatura rezervoarja DHW
Water Law Koda
20∗∗
Zunanja temperatura za Water Law
(ogrevanje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL1
za ogrevanje (WL1 za talno ogrevanje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL2
za ogrevanje (enota WL2 za konvektor)
Ogrevanje Water Law za način Auto
Podkoda
Privzeto
Min
Največji Korak Enota
Največji
∗∗11
25
18
25
1
˚C
Min
∗∗12
16
5
18
1
˚C
Največji
∗∗21
30
28
30
1
˚C
Min
∗∗22
18
18
28
1
˚C
Največji
∗∗31
55
37
55
1
˚C
Min
∗∗32
25
15
37
1
˚C
Največji
∗∗41
30
18
30
1
˚C
Min
∗∗42
16
16
18
1
˚C
Največji
∗∗51
50
50
70
1
˚C
Min
H1
∗∗52
40
30
40
1
˚C
∗∗11
-10
-20
5
1
˚C
H2
∗∗12
15
10
20
1
˚C
H1
∗∗21
40
17
55
1
˚C
H2
∗∗22
25
17
55
1
˚C
H1
∗∗31
50
17
55
1
˚C
H2
∗∗32
35
17
55
1
˚C
∗∗41
1(WL1)
1
2
–
–
˚C
Vrsta enote
WL
C1
∗∗51
30
25
35
1
C2
∗∗52
40
35
45
1
˚C
C1
∗∗61
25
5
25
1
˚C
C2
∗∗62
18
5
25
1
˚C
C1
∗∗71
18
5
25
1
˚C
C2
∗∗72
5
5
25
1
˚C
Hlajenje Water Law za način Auto
Vrsta enote
WL
∗∗81
1(WL1)
1
2
–
–
Uporaba zunanjega termostata
#1 (talno
ogrevanje)
∗∗91
0 (brez)
0
2
1
–
#2(FCU)
∗∗92
0 (brez)
0
2
1
–
Zunanja temperatura za Water Law
(hlajenje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL1
za hlajenje (WL1 za talno ogrevanje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL2
za hlajenje (enota WL2 za konvektor)
Slovenščina-36
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in
koda
Funkcija podmenija
Opis
Podkoda
Privzeto
Min
Največji
Korak
Enota
Koda DHW
30∗∗
Rezervoar z vročo
pitno vodo
Uporaba
∗∗11
0 (brez)
0
1 (Da)
–
–
Toplotna črpalka
Najvišja temperatura
∗∗21
50
45
50
1
˚C
Zaustavitev
∗∗22
2
2
10
1
˚C
Zagon
∗∗23
5
5
20
1
˚C
Najmanjši čas delovanja za
ogrevanje prostora
∗∗24
5
1
20
1
min
Največji čas delovanja
DHW
∗∗25
30
5
95
5
min
Največji čas delovanja za
ogrevanje prostora
∗∗26
3
0,5
10
0,5
ura
Uporaba
∗∗31
1(Vklop)
0(Izklopljeno)
1
–
–
Čas zakasnitve
∗∗32
20
20
95
5
min
Prekoračitev
∗∗33
0
0
4
1
˚C
Kompenzacijska
temperatura
∗∗34
10
0
20
1
˚C
Uporaba
∗∗41
1(Vklop)
0(Izklopljeno)
1
–
–
Interval
∗∗42
Pet(5)
Ned(0)
Vseh(7)
1
dan
Pospeševalnik
grelnika
Razkuževanje
Prisiljeno delovanje
DHW
Začetek
∗∗43
23
0
23
1
h
Ciljna temperatura
∗∗44
70
40
70
5
˚C
Trajanje
∗∗45
10
5
60
5
min
Največji čas
∗∗46
8
1
24
1
ura
Funkcija za časovni izklop
∗∗51
0(Izklopljeno)
0
1(Vklop)
–
–
Trajanje časovnika
∗∗52
6
3
30
1
(x10)
min
Solarni kolektor/
termostat DHW
Kombinacija H/P
∗∗61
0
0
2
–
–
Smer ventila DHW
Rezervoar DHW
∗∗71
0 (prostor)
0
1 (rezervoar)
–
–
Slovenščina-37
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
•Koda 3 0∗∗: Uporabnikove možnosti za ogrevanje rezervoarja z vročo pitno vodo (DHW)
3011: Uporaba rezervoarja DHW v uporabniškem sistemu
302∗: Spremenljivke toplotne črpalke za upravljanje temperature v rezervoarju in kombinacija s pospeševalnikom grelnika
303∗: Spremenljivke pospeševalnika grelnika za kombinacijo s toplotno črpalko
304∗: Redno razkuževalno segrevanje rezervoarja z vodo
305∗: Časovnik izklopa za delovanje načina DHW s funkcijo Forced DHW na žičnem daljinskem upravljalniku
3061: Kombinacija zunanjih solarnih kolektorjev s toplotno črpalko za ogrevanje DHW
307∗: Privzeta smer ventila DHW ali ventila območja #1, #2
Ko namesto dvosmernega uporabite trismerni ventil v priključnem bloku ventila DHW , je privzeta smer ogrevanje
prostora (prostor)
Način za nastavitve opreme
•Koda 4 0∗∗: Uporabnikove možnosti za ogrevalne naprave, vključno z notranjim rezervnim grelnikom in zunanjim kotlom
401∗: Prednost ogrevanja prostora/DHW in spremenljivk za upravljanje
402∗: Prednost rezervnega grelnika/pospeševalnika grelnika in spremenljivk za upravljanje
403∗: Dodatne spremenljivke za delovanje rezervnega kotla
•Koda 5 0∗∗: Uporabnikove možnosti za dodatne funkcije
501∗: Nove ciljne temperature za vsak način z bližnjično tipko »Outing« na daljinskem upravljalniku
5021: Temperaturna razlika med vrednostmi prej in potem v načinu DHW »Economic«
504∗: Krmiljenje ob konicah moči za pametno omrežje
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni
in koda
Koda za
ogrevanje
40∗∗
Funkcija
podmenija
Toplotna
črpalka
Opis
Podkoda
Prednost ogrevanje/DHW
Prednost zunanje temperature
Izklop ogrevanja
Prekoračitev
Rezervni
Uporaba
grelnik
Prednost BUH/BSH
Kompenzacija za hladno vreme
Temperaturni prag
Temperatura rezerve za odmrzovanje
Rezervni
Uporaba
kotel
Prednost kotla
Temperaturni prag
Mešalni ventil
Uporaba
Ciljna ΔT (ogrevanje)
Ciljna ΔT (hlajenje)
Regulacijski faktor
Interval regulacije
Trajanje preklopa
Inverterska
Uporaba
črpalka
Ciljna ΔT
Regulacijski faktor
Druge kode
Funkcija
Temperatura izhodne vode za hlajenje
50∗∗
Outing
Temperatura prostora za hlajenje
Temperatura izhodne vode za ogrevanje
Temperatura prostora za ogrevanje
Temperatura za samodejno hlajenje z enoto WL1
Temperatura za samodejno hlajenje z enoto WL2
Temperatura za samodejno ogrevanje z enoto WL1
Temperatura za samodejno ogrevanje z enoto WL2
Ciljna temperatura rezervoarja
Način
varčevanja
Temperaturna razlika
z energijo
DHW
Krmiljenje
Uporaba
ob konicah
Izbiranje prisilno izklopljenih delov
moči
Uporaba vhodne napetosti
Krmiljenje razmerja frekvence
Slovenščina-38
∗∗11
∗∗12
∗∗13
∗∗14
∗∗21
∗∗22
∗∗23
∗∗24
∗∗25
∗∗31
∗∗32
∗∗33
∗∗41
∗∗42
∗∗43
∗∗44
∗∗45
∗∗46
∗∗51
∗∗52
∗∗53
∗∗11
∗∗12
∗∗13
∗∗14
∗∗15
∗∗16
∗∗17
∗∗18
∗∗19
∗∗21
∗∗41
∗∗42
∗∗43
∗∗51
Privzeto
Min
Največji
0(DHW)
0 1(Ogrevanje)
0
-15
20
35
14
35
2
1
4
0 (brez)
0
1 (Da)
0 (oboje)
0
2(BSH)
1 (Da) 0 (brez)
1
0
-15
35
15
10
55
0 (brez)
0
1 (Da)
0 (brez)
0
1 (Da)
-15
-20
5
0 (brez)
0
2
10
5
15
10
5
15
2
1
5
2
1
30
9
6
24
1 (Da)
0
1 (Da)
5
2
8
2
1
3
25
5
25
30
18
30
15
15
55
16
16
30
25
5
25
25
5
25
15
15
55
15
15
55
30
30
70
5
0
0 (brez)
0
0
0
1(Visoka) 0(Nizka)
0 (brez)
0
Korak Enota
–
1
1
1
–
1
–
1
5
–
–
1
1
1
1
1
1
3
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
˚C
˚C
˚C
–
–
–
˚C
˚C
–
–
˚C
–
˚C
˚C
–
min
(x10) sekund
–
˚C
–
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
˚C
40
1
˚C
1 (Da)
3
1
1 (Da)
–
1
–
–
–
–
–
–
•Koda 5042
Kompresor
Dovoljeno
Dovoljeno
Prisilni izklop
Prisilni izklop
Rezervni grelnik
Prisilni izklop
Prisilni izklop
Prisilni izklop
Prisilni izklop
Pospeševalnik grelnika
Dovoljeno
Prisilni izklop
Dovoljeno
Prisilni izklop
Obseg nastavitev daljinskega upravljalnika: Koda 10∗∗
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in koda
Obseg nastavitev
daljinskega
upravljalnika, koda
10∗∗
Funkcija podmenija
Temperatura izhodne vode za hlajenje
Temperatura prostora za hlajenje
Temperatura izhodne vode za ogrevanje
Temperatura prostora za ogrevanje
Temperatura rezervoarja DHW
Opis
Največji
Min
Največji
Min
Največji
Min
Največji
Min
Največji
Min
Podkoda
∗∗11
∗∗12
∗∗21
∗∗22
∗∗31
∗∗32
∗∗41
∗∗42
∗∗51
∗∗52
Privzeto
25
16
30
18
55
25
30
16
50
40
Min
18
5
28
18
37
15
18
16
50
30
Največji Korak Enota
25
1
˚C
18
1
˚C
30
1
˚C
28
1
˚C
55
1
˚C
37
1
˚C
30
1
˚C
18
1
˚C
70
1
˚C
40
1
˚C
Hlajenje prostora
•Ciljna temperatura izhodne vode: z gornja meja (#1011, privzeto 25 °C, obseg: 18–25 °C),
spodnja meja (#1012, privzeto 16 °C, obseg: 5 ~ 18 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami na kraju samem lahko uporabnik spremeni ciljno temperaturo izhodne vode pri hlajenju v
območju 5–25 °C
•Ciljna temperatura prostora: z gornja meja (#1021, privzeto 30 °C), spodnja meja (#1022, privzeto 18 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami na kraju samem lahko uporabnik spremeni ciljno temperaturo prostora pri hlajenju v območju
18–30 °C.
Ogrevanje prostorov
•Ciljna temperatura izhodne vode: z gornja meja (#1031, privzeto 55 °C, obseg: 37–55 °C),
spodnja meja (#1032, privzeto 25 °C, obseg: 15 ~ 37 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami na kraju samem lahko uporabnik spremeni ciljno temperaturo izhodne vode pri ogrevanju v
območju 25–55 °C.
•Ciljna temperatura prostora: z gornja meja (#1041, privzeto 30 °C), spodnja meja (#1042, privzeto 16 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami na kraju samem lahko uporabnik spremeni ciljno temperaturo prostora pri ogrevanju v
območju 16–30 °C.
Ogrevanje DHW
•Ciljna temperatura rezervoarja DHW: zgornja meja (#1051, privzeto 50 °C, obseg: 50–70 °C),
spodnja meja (#1052, privzeto 40 °C, obseg: 30 ~ 40 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami na kraju samem lahko uporabnik spremeni ciljno temperaturo rezervoarja pri ogrevanju DHW
v območju 40–50 °C.
OPOMBA
•Nastavitev #3011 žičnega daljinskega upravljalnika je treba nastaviti na »1 (da)«, če želite uporabljati funkcijo DHW.
Slovenščina-39
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
[D-00]
0 (Privzeto)
1
2
3
Način za nastavitve opreme
Water Law in sobni termostat: Koda 20∗∗
Ts
H1
#2021/2031
H2
#2022/2032
#2061/2071
#2062/2072
Talno ogrevanje,
konvektor
Ts : Ciljna temperatura
Ta : Temperatura okolja
Hlajenje WL
C1
C2
Ogrevanje WL
#2011
#2012
#2051
#2052
Ta
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in
koda
Funkcija podmenija
Water Law Koda
20∗∗
Zunanja temperatura za Water Law
(ogrevanje)
Opis
Temperatura izhodne vode za enoto WL1 za
ogrevanje (WL1 za talno ogrevanje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL2 za
ogrevanje (enota WL2 za konvektor)
Podkoda Privzeto
Min
Največji
Korak Enota
H1
∗∗11
-10
-20
5
1
˚C
H2
∗∗12
15
10
20
1
˚C
˚C
H1
∗∗21
40
17
55
1
H2
∗∗22
25
17
55
1
˚C
H1
∗∗31
50
17
55
1
˚C
˚C
H2
∗∗32
35
17
55
1
Ogrevanje Water Law za način Auto
Vrsta enote WL
∗∗41
1(WL1)
1
2
–
–
Zunanja temperatura za Water Law
(hlajenje)
C1
∗∗51
30
25
35
1
˚C
C2
∗∗52
40
35
45
1
˚C
C1
∗∗61
25
5
25
1
˚C
C2
∗∗62
18
5
25
1
˚C
C1
∗∗71
18
5
25
1
˚C
Temperatura izhodne vode za enoto WL1 za
hlajenje (WL1 za talno ogrevanje)
Temperatura izhodne vode za enoto WL2 za
hlajenje (enota WL2 za konvektor)
C2
∗∗72
5
5
25
1
˚C
Hlajenje Water Law za način Auto
Vrsta enote WL
∗∗81
1(WL1)
1
2
–
–
Uporaba zunanjega termostata
#1 (talno
ogrevanje)
∗∗91
0 (brez)
0
2
1
–
#2(FCU)
∗∗92
0 (brez)
0
2
1
–
Water Law za ogrevanje
•Obseg temperature zunanjega zraka: spodnja meja H1 (#2011, privzeto –10 °C, obseg: –20–5 °C),
zgornja meja H2 (#2012, privzeto 15 °C, obseg: 10 ~ 20 ˚C)
-- S temi privzetimi nastavitvami lahko uporabnik spremeni temperaturo izhodne vode pri ogrevanju water law v območju
zunanje temperature –10–15 °C.
•Območji temperature izhodne vode za talno ogrevanje/konvektor:
zgornja meja H1 (#2021/2031, privzeto 40/50 °C, obseg: 17–55 °C),
spodnja meja H2 (#2022/2032, privzeto 25/35 °C, obseg: 17 ~ 55 ˚C)
-- S temi privzetimi nastavitvami lahko uporabnik spremeni temperaturo izhodne vode pri ogrevanju water law v območju
25/35–40/50 °C.
•Vrsta naprave water law glede na naprave za ogrevanje (talno/konvektor): #2041 (privzeto »1« (WL1 za talno ogrevanje)), »2«
(WL2 za konvektor ali radiator)
Slovenščina-40
Zunanji sobni termostat (dodatna oprema)
•pol #1 (#2091, privzeto »0«, če se ne uporablja), #2 (#2092, privzeto »0«, če se ne uporablja)
-- Če želite za ogrevanje/hlajenje uporabiti žični daljinski upravljalnik, morate obe zgornji nastavitvi nastaviti na »0«. Sicer se
sistem krmili glede na termostat.
-- Če je nastavitev #2091/#2092 nastavljena na 1, se kompresor vklopi ali izklopi samo s termostatom.
-- Če je nastavitev #2091/#2092 nastavljena na 2, se kompresor vklopi ali izklopi s termostatom ali glede na temperaturo
izhodne vode WL.
-- Vrste naprav water law, ki se uporabljajo za delovanje s sobnim termostatom, se določijo z nastavitvami FSV #2041
(ogrevanje) in #2081 (hlajenje).
-- Med delovanjem s termostatom lahko uporabnik ciljno temperaturo vode dvigne ali spusti v območju –5–5 °C.
•Če za uporabite daljinski upravljalnik, je treba ventil talnega ogrevanja povezati z območjem #1 in je treba ventil konvektorja
ločeno povezati z območjem #2 enote CONTROL KIT PBA.
•Kadar je vgrajeno samo talno ogrevanje/hlajenje in če je temperatura vode iz enote Water Law ali izhodna temperatura vode
prenizka, se lahko dvosmerni ventil zapre in se pojavi napaka E911.
•Kadar je vgrajeno talno ogrevanje/hlajenje skupaj s konvektorjem in delujeta v hladilnem načinu, se lahko talni ventil zapre in
se pojavi napaka E911, da je preprečena kondenzacija na tleh, kadar je izhodna temperatura vode pod 16 °C. Zaradi tega mora
konvektor vzdrževati minimalno vrednost pretoka.
•Termostat #2, ki krmili konvektor, ima prednost pri načinih delovanja in temperaturi izhodne vode.
•Podjetje Samsung ne prevzema odgovornosti za nezgode, kot je kondenzacija na tleh, ki se lahko zgodijo zaradi nepriključitve
ventila na priključek območja #1 na enoti CONTROL KIT PBA.
Slovenščina-41
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
Water Law za hlajenje
•Obseg temperature zunanjega zraka: spodnja meja C1 (#2051, privzeto 30 °C, obseg: 25–35 °C),
zgornja meja C2 (#2052, privzeto 40 °C, obseg: 35 ~ 45 ˚C)
-- S temi privzetimi nastavitvami lahko uporabnik spremeni temperaturo izhodne vode pri hlajenju water law v območju
zunanje temperature 30–40 °C.
•Območji temperature izhodne vode za talno ogrevanje/konvektor:
zgornja meja C1 (#2061/2071, privzeto 25/18 °C), spodnja meja C2 (#2062/2072, privzeto 18/5 °C)
-- S temi privzetimi nastavitvami lahko uporabnik spremeni temperaturo izhodne vode pri hlajenju water law v območju
5/18–18/25 °C.
•Vrsta naprave water law glede na naprave za hlajenje (talno/konvektor): #2081 (privzeto »1« (WL1 za talno ogrevanje)), »2« (WL2
za konvektor ali radiator)
Način za nastavitve opreme
Ogrevanje DHW: Koda 30∗∗
TU > THP MAX
TU < THP MAX
T(C)
T(C)
Tu : Uporabniško nastavljena temp.
T(C) : Temp. (Celzij)
TU
#3021
THP MAX
THP OFF
#3021
#3022
THP MAX
TU=THP OFF
#3023
THP ON
#3023
THP ON
Zahteva za ogrevanje prostorov 1
0
Zahteva za DHW 1
0
Delovanje DHW 1
#3024
Ogrevanje prostorov 0
#3025
#3026
Slovenščina-42
t
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in
koda
Koda DHW
30∗∗
Funkcija podmenija
Opis
Podkoda
Privzeto
Min
Največji
Korak
Enota
Uporaba
∗∗11
0 (brez)
0
1 (Da)
–
–
Toplotna črpalka
Najvišja temperatura
Zaustavitev
Zagon
Najmanjši čas delovanja
za ogrevanje prostora
Največji čas delovanja
DHW
Največji čas delovanja
za ogrevanje prostora
Uporaba
Čas zakasnitve
Prekoračitev
Kompenzacijska
temperatura
Uporaba
Interval
Začetek
Ciljna temperatura
Trajanje
Največji čas
Funkcija za časovni
izklop
∗∗21
∗∗22
∗∗23
50
2
5
45
2
5
50
10
20
1
1
1
˚C
˚C
˚C
∗∗24
5
1
20
1
min
∗∗25
30
5
95
5
min
∗∗26
3
0,5
10
0,5
ura
∗∗31
∗∗32
∗∗33
1(Vklop)
20
0
0(Izklopljeno)
20
0
1
95
4
–
5
1
–
min
˚C
∗∗34
10
0
20
1
˚C
∗∗41
∗∗42
∗∗43
∗∗44
∗∗45
∗∗46
1(Vklop)
Pet(5)
23
70
10
8
0(Izklop)
Ned(0)
0
40
5
1
1
Vseh(7)
23
70
60
24
–
1
1
5
5
1
–
dan
h
˚C
min
ura
∗∗51
0(Izklopljeno)
0
1(Vklop)
–
–
Trajanje časovnika
∗∗52
6
3
30
1
Solarni kolektor/termostat
DHW
(x10)
min
Kombinacija H/P
∗∗61
0
0
2
1
–
Smer ventila DHW
Rezervoar DHW
∗∗71
0 (prostor)
0
1 (rezervoar)
–
–
Pospeševalnik grelnika
Razkuževanje
Prisiljeno delovanje DHW
Uporaba funkcije DHW
Nastavitev #3011 žičnega daljinskega upravljalnika je treba nastaviti na »1 (da)«, če želite uporabljati funkcijo DHW.
Spremenljivke toplotne črpalke za krmiljenje rezervoarja DHW
•Največja temperatura rezervoarja DHW za delovanje toplotne črpalke s hladilnim sredstvom R-410A: FSV #3021, privzeto 50 °C,
obseg: 45 ~ 50 ˚C.
•Razlika temperature pri določitvi temperature izklopa toplotne črpalke: FSV #3022, privzeto 2 °C, obseg: 2 ~ 10 ˚C.
•Razlika temperature pri določitvi temperature vklopa toplotne črpalke: FSV #3023, privzeto 5 °C, obseg: 5 ~ 20 ˚C.
•Časovnik načina ogrevanja DHW: Č asovnik načina upravlja načine delovanja, kadar so prisotne hkratne zahteve za ogrevanje/
hlajenje prostorov in DHW.
-- FSV #3024 (najmanjši čas ogrevanja prostorov, privzeto 5 min, obseg 1–20 min), #3025 (največji čas DHW, privzeto 30 min,
obseg 5–95 min), #3026 (največji čas ogrevanja prostorov, privzeto 3 ure, obseg 0,5–10 ur)
-- Največji čas delovanja se uporabi samo, kadar delovanje hkrati zahtevata DHW in ogrevanje prostorov. Pri samostojnem
delovanju deluje DHW ali ogrevanje prostorov neprekinjeno, dokler ne doseže ciljne temperature.
OPOMBA
•Nastavitev FSV #4011 za prednost DHW naj bo nastavljena na »0(DHW)« (privzeto). Ogrevanje prostorov dobi
prednost, če nastavite nastavitev FSV #4011 na »1«, vendar to velja samo, kadar je zunanja temperatura nižja od
predpisane , ki jo določa nastavitev FSV #4012.
Slovenščina-43
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
Rezervoar z vročo pitno vodo
Način za nastavitve opreme
1
Heating
Zahteva
za
request
ogrevanje
0
1
DHW za
Zahteva
DHW
request
0
#3025
1
H/P
Delovanje
z
operation
visoko
močjo
0
1
Booster
Delovanje
operation
pospeševalnika 0
grelnika
t
#3032
#3033
TBH OFF
TBH ON
TU
THP MAX
THP OFF
THP ON
#3022
#3023
HP
BH
HP
t
#3045
#3044
TH
TU
00.00
01.00
22.00
23.00
24.00
#3043
Slovenščina-44
t
OPOMBA
•Nastavitev FSV #4022 za prednost pospeševalnika grelnika nastavite na »0(both)« (privzeto) ali »2« (pospeševalnik
grelnika), da uporabite pospeševalnik grelnika.
•Če ni tako (prednost rezervnega grelnika), lahko v času, ko ni zahteve po rezervnem grelniku, deluje pospeševalnik
grelnika.
Funkcija razkuževanja
•Če želite uporabljati funkcijo razkuževanja, mora biti nastavitev FSV #3041 nastavljena na »1(On)« (privzeto).
-- Urnik: d an (#3042, privzeto »Friday«), čas začetka (#3043, privzeto »23:00«), ciljna temperatura rezervoarja (#3044, privzeto
»70°C«), trajanje (#3045, privzeto 10 min)
OPOMBA
•Funkcija razkuževanja je na voljo samo pri priključenem pospeševalniku grelnika.
•Če se postopek razkuževanja ne izvede v največjem dovoljenem času, preverite kapaciteto rezervoarja, moč
pospeševalnika grelnika in delovanje pospeševalnika grelnika.
Prisiljeni način DHW zaradi vnosa uporabnika
•Prisilni način DHW lahko vklopite s spreminjanjem vrednosti nastavitve iz privzete nastavitve (#3011, »0« (Ne)).
•Prisilni način DHW deluje glede na nastavitev časovnika (#3051, #3052).
Vgradnja dodatnega solarnega kolektorja/termostata DHW za DHW s toplotno črpalko (dodatna oprema)
•Solarni kolektor in toplotna črpalka lahko delujeta hkrati pri privzeti vrednosti nastavitve. (FSV #3061, “1”)
•Pri uporabi termostata DHW nastavite FSV #3061, »2«.
•Ventila območja #1 in #2 ostaneta vedno odprta, razen, kadar je vključen način DHW pri vključenem sistemu, če ne spremenite
nastavitve FSV #3071. Privzeto: Smerni ventili za prostore so odprti, ventil DHW je zaprt.
•Območji #1 ali #2 sta lahko odprti ločeno ali hkrati, vsi trije ventili območij pa ne morejo biti odprti ali zaprti hkrati.
•Dvosmerni ventil ima enominutno zakasnitev zapiranja, odpiranje pa je takojšnje.
•Krmiljenje posameznih območij je na voljo samo z zunanjim termostatom.
Slovenščina-45
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
Spremenljivke pospeševalnika grelnika za krmiljenje rezervoarja DHW
•Nastavitev FSV #3031 žičnega daljinskega upravljalnika je treba nastaviti na »1(On)« (privzeto), če želite uporabljati
pospeševalnik grelnika kot dodatni vir toplote za DHW.
•Časovnik zakasnitve zagona pospeševalnika grelnika: Pri zahtevi DHW ta časovnik zakasni vklop pospeševalnika grelnika v
primerjavi s toplotno črpalko.
-- FSV #3032 (privzeto 20 min, obseg 20–95 min). V načinu DHW »Power« se časovnik zakasnitve zanemari in se pospeševalnik
grelnika zažene takoj.
-- V načinu DHW »Economic« poteka ogrevanje DHW samo s toplotno črpalko.
-- Nastavitev #3032 naj bo manjša od največjega časa delovanja toplotne črpalke (#3025). Če je zakasnitev nastavljena na
preveliko vrednost, lahko ogrevanje DHW traja zelo dolgo.
•Razlika temperature pri določitvi temperature izklopa pospeševalnika grelnika (T_BH izklop = Tu + #3033): FSV #3033, privzeto
0 °C, obseg: 0 ~ 4 ˚C.
•Razlika temperature pri določitvi temperature vklopa pospeševalnika grelnika (T_BH vklop = T_BH izklop - 2)
•Temperatura kompenzacije DHW pri prednosti ogrevanja/hlajenja prostorov: Nastavitev FSV #3034 bo pojasnjena na naslednji
strani.
Način za nastavitve opreme
Ogrevanje prostorov: Koda 40∗∗
Ts
Tu
DHW
s pospeševalnikom
DHWsamo
by Booster
Heater Onlygrelnika
#3034
Ta
#4012
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni
in koda
Koda za
ogrevanje
40∗∗
Funkcija podmenija
Toplotna črpalka
Rezervni grelnik
Rezervni kotel
Mešalni ventil
Inverterska črpalka
Opis
Podkoda
Privzeto
Min
Največji
Korak
Prednost ogrevanje/DHW
∗∗11
Prednost zunanje temperature
∗∗12
Izklop ogrevanja
Prekoračitev
Enota
0(DHW)
0
1(Ogrevanje)
–
–
0
-15
20
1
˚C
∗∗13
35
14
35
1
˚C
∗∗14
2
1
4
1
˚C
Uporaba
∗∗21
0 (brez)
0
1 (Da)
–
–
Prednost BUH/BSH
∗∗22
0 (oboje)
0
2(BSH)
1
–
Kompenzacija za hladno vreme
∗∗23
1 (Da)
0 (brez)
1
–
–
Temperaturni prag
∗∗24
0
-15
35
1
˚C
Temperatura rezerve za
odmrzovanje
∗∗25
15
10
55
5
˚C
–
Uporaba
∗∗31
0 (brez)
0
1 (Da)
–
Prednost kotla
∗∗32
0 (brez)
0
1 (Da)
–
–
Temperaturni prag
∗∗33
-15
-20
5
1
˚C
Uporaba
∗∗41
0 (brez)
0
2
1
–
Ciljna ΔT (ogrevanje)
∗∗42
10
5
15
1
˚C
Ciljna ΔT (hlajenje)
∗∗43
10
5
15
1
˚C
Regulacijski faktor
∗∗44
2
1
5
1
–
Interval regulacije
∗∗45
2
1
30
1
Trajanje preklopa
∗∗46
9
6
24
3
Uporaba
∗∗51
1 (Da)
0
1 (Da)
–
min
(x10)
sekund
–
Ciljna ΔT
∗∗52
5
2
8
1
˚C
Regulacijski faktor
∗∗53
2
1
3
1
–
Slovenščina-46
Spremenljivke rezervnega grelnika za ogrevanje prostorov
•Nastavitev FSV #4021 je treba nastaviti na 1 (da), če želite uporabljati 2-stopenjski električni rezervni grelnik v enoti CONTROL KIT
kot dodatni vir toplote.
•Za kompenzacijo nižje zmogljivosti toplotne črpalke v zelo hladnem vremenu priporočamo, da je nastavitev FSV #4023
nastavljena na »1(On)« (privzeto).
-- Pragovna temperatura za uporabo rezervnega grelnika za kompenzacijo hladnega vremena:
FSV #4024, privzeto »0°C«, obseg –15–35 °C
-- Delovanje rezervnega grelnika je zaradi varčevanja z energijo omejeno na območje temperatur pod pragom.
•Nastavitev FSV #4022 za prednost rezervnega grelnika nastavite na »0(both)« (privzeto) ali »1« (rezervni), da uporabite rezervni
grelnik. Če ni tako (prednost pospeševalnika grelnika), lahko v času, ko ni zahteve po pospeševalniku grelnika, deluje rezervni
grelnik.
•Pragovno temperaturo za delovanje rezervnega grelnika med odmrzovanjem za preprečevanje hladnega prepiha zaradi ohlajene
vode lahko nastavljate z nastavitvijo FSV #4025. Pod nastavitvijo FSV #4025 za temperaturo izhodne vode se vklopi rezervni
grelnik.
OPOMBA
•Če želite oba grelnika uporabiti hkrati, pred uporabo preverite nazivni tok inštalacijskega odklopnika v svoji hiši.
Zunanji rezervni kotel za ogrevanje prostorov (dodatna oprema)
•Nastavitev FSV #4031 je treba nastaviti na »1(Yes)«, če želite uporabljati rezervni kotel kot dodatni vir toplote. (privzeto: »0 (No
installation)«
•Prednost rezervnega kotla in toplotne črpalke določa nastavitev FSV #4032 (privzeto: “0(IZKLOPLJENO)”)
•Za kompenzacijo nižje zmogljivosti toplotne črpalke v zelo hladnem vremenu se pod pragovno temperaturo namesto toplotne
črpalke vklopi rezervni kotel (FSV #4033, privzeto »-15°C«, obseg –20–5 °C).
Slovenščina-47
03 NAPREDNO UPRAVLJANJE
Spremenljivke toplotne črpalke za ogrevanje prostorov
•Nastavitev FSV #4011 za prednost DHW je privzeto nastavljena na »0(DHW)«. Ogrevanje prostorov dobi prednost, če nastavite
nastavitev FSV #4011 na »1«, vendar to velja samo, kadar je zunanja temperatura nižja od predpisane , ki jo določa nastavitev FSV
#4012.
•Kompenzacija hladnega vremena se uporabi, kadar ima prednost ogrevanje prostorov (FSV #4011=1). Tako je zaradi položaja
ogrevalne spirale in pospeševalnika grelnika v rezervoarju za vodo. Ogrevalna spirala je v spodnjem delu rezervoarja za vodo,
pospeševalnik grelnika pa je na sredini rezervoarja. Zaradi tega lahko ogrevalna spirala učinkovito ogreva vso vodo v rezervoarju.
Pri prednosti ogrevanja prostorov se priložnosti za tok vode skozi ogrevalno spiralo zmanjšajo. Pospeševalnik grelnika pa
morda ne more dovolj segreti spodnji del vode v rezervoarju. Kompenzacija hladnega vremena dvigne ciljno temperaturo
pospeševalnika grelnika za vrednost nastavitve FSV #3034 (privzeto=10 °C) nad uporabnikovo nastavitev.
•Temperatura izklop ogrevanja prostorov (FSV #4013, privzeto »35°C«, obseg 14–35 °C):
Pri visokih temperaturah na prostem, ki presežejo to vrednost, se ogrevanje prostorov izklopi, da ne pride do čezmernega
ogrevanja.
•Temperatura prenihaja (FSV #4014, privzeto »2°C«, obseg 1–4 °C): še ni v uporabi
Način za nastavitve opreme
Vgradnja mešalnega ventila (dodatna oprema)
•Če želite uporabljati mešalni ventil, mora biti nastavitev FSV #4041 nastavljena na »1 or 2«.
∗ 4041 =1 : Regulacija glede na temperaturno razliko (4042, 4043)
∗ 4041 =2 : Regulacija poteka glede na temperaturno razliko vrednosti WL
<#4041=1>
ex) Ogrevanje
<#4041=2>
Tw2
Tw2
FCU WL
FCU WL
#4042
Talno ogrevanje WL
Temperatura talnega
ogrevanja
Ta
Ta
•Nastavitev FSV #4042/#4043 je za nastavljanje razlike temperature med Tw3(Tw2) in Tw4.
•Če uporabljate mešalni ventil, morate nastavitev FSV #4046 uskladiti s časovno karakteristiko mešalnega ventila.
Vgradnja inverterske črpalke (dodatna oprema)
•Nastavitev FSV #4052 je za nastavljanje razlike temperature med Tw2 in Tw1.
OPOMBA
•Tw1 (temperatura dovoda vode), Tw2 (temperatura izhoda vode), Tw3 (temperatura izhoda vode rezervnega grelnika),
Tw4 (temperatura mešalnega ventila)
Drugo : Koda 50∗∗
Vrednost nastavitve opreme
Glavni meni in
koda
Druge kode
50∗∗
Funkcija
podmenija
Funkcija
Outing
Način
varčevanja z
energijo DHW
Krmiljenje ob
konicah moči
Opis
Podkoda
Privzeto
Min
Največji
Korak Enota
Temperatura izhodne vode za hlajenje
∗∗11
25
5
25
1
˚C
Temperatura prostora za hlajenje
∗∗12
30
18
30
1
˚C
Temperatura izhodne vode za ogrevanje
∗∗13
15
15
55
1
˚C
Temperatura prostora za ogrevanje
∗∗14
16
16
30
1
˚C
Temperatura za samodejno hlajenje z enoto WL1
∗∗15
25
5
25
1
˚C
Temperatura za samodejno hlajenje z enoto WL2
∗∗16
25
5
25
1
˚C
Temperatura za samodejno ogrevanje z enoto WL1
∗∗17
15
15
55
1
˚C
Temperatura za samodejno ogrevanje z enoto WL2
∗∗18
15
15
55
1
˚C
Ciljna temperatura rezervoarja
∗∗19
30
30
70
1
˚C
Temperaturna razlika
∗∗21
5
0
40
1
˚C
–
Uporaba
∗∗41
0 (brez)
0
1 (Da)
–
Izbiranje prisilno izklopljenih delov
∗∗42
0(Vseh)
0
3
1
–
∗∗43
1(Visoka)
0(Nizka)
1
–
–
∗∗51
0 (brez)
0
1 (Da)
–
–
Uporaba vhodne napetosti
Krmiljenje razmerja frekvence
Način odhoda (bližnjična tipka na žičnem daljinskem upravljalniku)
•Vse ciljne temperature – ogrevanje in hlajenje prostorov, water law, DHW, temperatura prostora – se nastavijo na vrednosti, ki so
v zgornji tabeli določene za način počitnic (bližnjična tipka za odhod)
OPOMBA
•Z znižanimi ciljnimi temperaturami (FSV #5011–#5019) deluje sistem normalno.
Slovenščina-48
Ekonomično ogrevanje DHW
•Ogrevanje DHW samo s toplotno črpalko za varčevanje energije. Ciljna temperatura DHW je nižja od temperature, ki jo nastavi
uporabnik. Razliko temperature določa nastavitev FSV #5021. (privzeto: 5 °C)
-- Privzeto pri uporabnikovi nastavitvi temperature 45 °C sistem nastavi ciljno temperaturo 40 °C.
Vzdrževanje enote
Dejavnosti med vzdrževanjem
•Za zagotavljanje optimalne razpoložljivosti enote morate redno, po možnosti vsako leto, izvajati več preverjanj in pregledov enote
ter ožičenja.
To vzdrževanje naj izvaja krajevni serviser SAMSUNG. Uporabniku naprave ni treba vzdrževati, razen čiščenja daljinskega
upravljalnika z mehko vlažno krpo.
OPOZORILO
•Med daljšim mirovanjem, na primer poleti, kadar uporabljate samo ogrevanje, je zelo pomembno, da NE IZKLOPITE
NAPAJANJA ENOTE.
•Izklop napajanja enote prepreči samodejno zaganjanje motorja, s katerim se preprečuje zatikanje motorja.
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so opisani v Kiotskem protokolu.
Vrsta hladilne tekočine: R-410A
Vrednost GWP(1) : 2088(GWP=Potencial ogrevanja ozračja)
•Evropska ali krajevna zakonodaja lahko zahteva redno preverjanje puščanja hladilnega sredstva. Za več informacij se obrnite na
svojega prodajalca.
Slovenščina-49
04DRUGO
Krmiljenje ob konicah moči
•Če uporabnik s svojim elektrodistribucijskim podjetjem sklene pogodbo o omejevanju porabe med konicami obremenitve, lahko
nastavi nastavitev FSV »Forced off«.
•Nastavitev FSV (#5041) je privzeto nastavljena tako, da se ta funkcija ne uporablja. Nastavitev FSV (#5042) pri vrednosti »0
(default)« prepreči delovanje rezervnega grelnika (BUH), ko je zunanji kontakt v visokem stanju.
Če je nastavljena vrednost »1«, je na voljo samo kompresor (toplotna črpalka).
Če je nastavljena vrednost »2«, je na voljo samo pospeševalnik grelnika (BSH).
Če je nastavljena vrednost »3«, ni na voljo ničesar.
•Privzeto se krmiljenje izvaja pri napetosti visokega stanja na vhodnem kontaktu. Nastavitev FSV (#5043) omogoča, da se
krmiljenje namesto tega izvaja pri nizkem stanju.
•Krmilnik SAMSUNG pri uporabi te logike za vse načine delovanja preklopi v stanje »Thermo off«.
•Če enote ne uporabljate dalj časa, morate uporabiti tekočino proti zmrzovanju, da se enota zaradi mraza ne poškoduje.
Vzdrževanje enote
Zasilno ogrevanje/zasilna priprava vroče vode
<Zasilno ogrevanje_(pri uporabi #4021)>
•Če pride do okvare zunanje enote, poteka ogrevanje samo z rezervnim grelnikom (to je na voljo samo pri priključenem
pomožnem grelniku).
•Omogočanje funkcije: Izklopite nastavitveno stikalo #1 na enoti Control kit in izklopite ter vklopite napajanje.
•Onemogočanje funkcije: Vklopite nastavitveno stikalo #1 na enoti Control kit in izklopite ter vklopite napajanje.
•Privzeto delovanje: Izvaja se samodejno ogrevanje s ciljno temperaturo 35 °C.
<Zasilna priprava vroče vode_(pri uporabi FSV #3011, 3031)>
•Priprava vroče vode poteka v primeru okvare zunanje enote samo s pospeševalnikom grelnika.
•Omogočanje funkcije: Izklopite nastavitveno stikalo #2 na enoti Control kit in izklopite ter vklopite napajanje.
•Onemogočanje funkcije: Vklopite nastavitveno stikalo #2 na enoti Control kit in izklopite ter vklopite napajanje.
•Privzeto delovanje: Izvaja se samodejno segrevanje vroče vode s ciljno temperaturo 50 °C.
<Control kit PCB>
Slovenščina-50
Nasveti za odpravljanje težav
Če ima enota težave med delovanjem, se na žičnem daljinskem upravljalniku prikažejo kode napak. Naslednja tabela razlaga kode
napak.
Zaslon
Razlaga
Senzor temperature dovoda vode je v kratkem stiku ali prekinjen
Senzor temperature izhoda PHE je v kratkem stiku ali prekinjen
Senzor temperature izhoda vode (rezervni grelnik) je v kratkem stiku ali prekinjen (uporablja se rezervni grelnik)
Senzor temperature rezervoarja vode je v kratkem stiku ali prekinjen
Senzor temperature dovoda zunanjega uparjalnika je v kratkem stiku ali prekinjen
Senzor temperature mešalnega ventila je v kratkem stiku ali prekinjen (pri nastavitvi FSV #4041 »1« ali »2«)
Senzor temperature
žičnega daljinskega
upravljalnika E653
Dovod
uparjalnika
E906
Dovod vode
E902
Tr1 Tw2
R e fe re n c a
noter
PHE
Referenca
ven
Tw1
Zunanja enota
Izhod vode
E901
Senzor temperature
rezervoarja vode E904
Slovenščina-51
04DRUGO
Senzor temperature žičnega daljinskega upravljalnika je v kratkem stiku ali prekinjen
Nasveti za odpravljanje težav
Komunikacija
Zaslon
Razlaga
Napaka komunikacije med daljinskim upravljalnikom in enoto CONTROL KIT
Napaka ujemanja med daljinskim upravljalnikom in enoto CONTROL KIT
Napaka branja/zapisovanja pomnilnika (EEPROM) (napaka podatkov žičnega daljinskega upravljalnika)
E601, E604
E654
• Napaka branja/zapisovanja pomnilnika (EEPROM) (napaka podatkov žičnega upravljalnika)
EEPROM
Slovenščina-52
Vodna črpalka in pretočno stikalo
Zaslon
Razlaga
Napaka vklopljenega pretočnega stikala
Pretočno stikalo je bilo vklopljeno v 10 minutah po izklopu signala vodne črpalke E911
•Vklopljena vodna črpalka (izklopljeno pretočno stikalo)
•Vklopljena vodna črpalka (izklopljeno pretočno stikalo) : Pretok vode ni zadosten
Pretok vode < 16 (7) l/m
E912
•Izklopljena vodna črpalka (vklopljeno pretočno stikalo)
Pretok vode > 16 (7) l/m
Slovenščina-53
04DRUGO
Napaka izklopljenega pretočnega stikala
Pretočno stikalo je še vedno izklopljeno 30 s po vklopu signala vodne črpalke (zagon)
Pretočno stikalo se je izklopilo za 15 s med vklopljenim signalom vodne črpalke (po zagonu)
Kode napak
Če ima enota težave med delovanjem, se na PBA zunanje enote ali prikazovalniku LCD žičnega daljinskega upravljalnika prikažejo
kode napak.
Zaslon
Razlaga
Vzrok napake
101
Napaka ožičenja enote CONTROL KIT/zunanje enote
CONTROL KIT,
zunanja enota
162
Napaka EEPROM
Enota CONTROL KIT
163
Napaka shranjevanja nastavitve v EEPROM
Enota CONTROL KIT
198
Napaka toplotne varovalke priključnega bloka (prekinjena)
Enota CONTROL KIT
201
Napaka komunikacije med enoto CONTROL KIT in zunanjo enoto (napaka
usklajevanja)
CONTROL KIT,
zunanja enota
202
Napaka komunikacije med enoto CONTROL KIT in zunanjo enoto (3 min)
CONTROL KIT,
zunanja enota
203
Napaka komunikacije med frekvenčnim pretvornikom in enoto MAIN MICOM (6
min)
Zunanja enota
221
Napaka senzorja temperature zunanje enote
Zunanja enota
231
Napaka senzorja temperature kondenzatorja
Zunanja enota
251
Napaka senzorja temperature izhoda
Zunanja enota
320
Napaka senzorja OLP
Zunanja enota
403
Zaznavanje zamrzovanja kompresorja zunanje enote (med hlajenjem)
Zunanja enota
404
Zaščita zunanje enote med preobremenitvijo (med varnostnim zagonom in
običajnim delovanjem)
Zunanja enota
407
Izklop kompresorja zaradi visokega tlaka
Zunanja enota
416
Izhod kompresorja je pregret
Zunanja enota
425
Izpad faze (samo 3-fazni model)
Zunanja enota
440
Delovanje ogrevanja je blokirano (zunanja temperatura je nad 35 °C)
Zunanja enota
441
Delovanje hlajenja je blokirano (zunanja temperatura je pod 9 °C)
Zunanja enota
458
Napaka ventilatorja 1 zunanje enote
Zunanja enota
461
[Inverter] Napaka zagona kompresorja
Zunanja enota
462
[Inverter] Napaka skupnega toka/previsokega toka PFC
Zunanja enota
463
Pregrevanje OLP
Zunanja enota
464
[Inverter] Napaka previsokega toka IPM
Zunanja enota
465
Napaka omejitve napetosti kompresorja
Zunanja enota
466
Napaka previsoke/prenizke napetosti DC LINK
Zunanja enota
467
[Inverter] Napaka vrtenja kompresorja
Zunanja enota
468
[Inverter] Napaka tokovnega senzorja
Zunanja enota
469
[Inverter] Napaka napetostnega senzorja DC LINK
Zunanja enota
470
Napaka branja/zapisovanja pomnilnika EEPROM
Zunanja enota
471
[Inverter] Napaka OTP
Zunanja enota
Slovenščina-54
Zaslon
Vzrok napake
474
Napaka senzorja temperature IPM (enota IGBT) ali PFCM
Zunanja enota
475
Napaka ventilatorja 2 zunanje enote
Zunanja enota
484
Napaka preobremenitve PFC
Zunanja enota
485
Napaka vhodnega tokovnega senzorja
Zunanja enota
500
Pregrevanje IPM
Zunanja enota
554
Napaka puščanja plina
Zunanja enota
590
Napaka vsote za preverjanje pomnilnika EEPROM
Zunanja enota
601
Napaka komunikacije med enoto CONTROL KIT in žičnim daljinskim
upravljalnikom
Žični daljinski
upravljalnik
602
Napaka nastavitve nadrejene/podrejene naprave žičnega daljinskega
upravljalnika
Žični daljinski
upravljalnik
604
Napaka ujemanja komunikacije med enoto CONTROL KIT in žičnim daljinskim
upravljalnikom
CONTROL KIT, žični
daljinski upravljalnik
607
Napaka komunikacije med nadrejenimi in podrejenimi žičnimi daljinskimi
upravljalniki
Žični daljinski
upravljalnik
901
Napaka senzorja temperature dovoda vode (PHE) (prekinjen/v kratkem stiku)
Zunanja enota
902
Napaka senzorja temperature izhoda vode (PHE) (prekinjen/v kratkem stiku)
Zunanja enota
903
Napaka senzorja temperature izhoda vode (rezervni grelnik).
Enota CONTROL KIT
904
Napaka senzorja temperature rezervoarja DHW
Enota CONTROL KIT
906
Senzor temperature dovoda zunanjega uparjalnika (prekinjen/v kratkem stiku)
Zunanja enota
911
Napaka pretočnega stikala in vodne črpalke (pretočno stikalo se je izklopilo za 10
sekund med vklopljenim signalom vodne črpalke)
Enota CONTROL KIT
912
Napaka pretočnega stikala in vodne črpalke (za 60 s izklopljeni signal vodne
črpalke med vklopljenim pretočnim stikalom)
Enota CONTROL KIT
916
Senzor temperature mešalnega ventila (prekinjen/v kratkem stiku)
Enota CONTROL KIT
•Če izdelek ne deluje med ali po funkciji sušenja estrihov in se na žičnem daljinskem upravljalniku prikaže »CC«,
prosite inštalaterja, da prekliče funkcijo sušenja estrihov.
Slovenščina-55
04DRUGO
OPOMBA
Razlaga
Tehnični podatki izdelka
Vrsta
Enota
AE50JXYDEH
AE090JXYDEH
AE090JXYDGH
AE120JXYDEH
AE120JXYDGH
AE140JXYDEH
AE140JXYDGH
AE160JXYDEH
AE160JXYDGH
Napajanje
–
1Φ,
220~240VAC 50Hz
1-fazno,
220–240 V~, 50 Hz
3-fazno,
380–415 V~, 50 Hz
1-fazno,
220–240 V~, 50 Hz
3-fazno,
380–415 V~, 50 Hz
1-fazno,
220–240 V~, 50 Hz
3-fazno,
380–415 V~, 50 Hz
1-fazno,
220–240 V~, 50 Hz
3-fazno,
380–415 V~, 50 Hz
Razlaga
g
1,150(R-410A)
1,400(R-410A)
1,500(R-410A)
2,600(R-410A)
2,600(R-410A)
2,600(R-410A)
Hrupnost
(ogrevanje/hlajenje,
tlak)
dB(A)
45/45
48/48
50/50
51/52
52/54
Priključki za vodo
(vhod/izhod)
palci
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Temperatura
izhodne vode
°C
Hlajenje : 5~25
Ogrevanje : 25~55
Hlajenje : 5~25
Ogrevanje : 25~55
Hlajenje : 5~25
Ogrevanje : 25~55
Hlajenje : 5~25
Ogrevanje : 25~55
Hlajenje : 5~25
Ogrevanje : 25~55
Obratovalno
območje
(ogrevanje/hlajenje)
°C
-25~35/10~46
-25~35/10~46
-25~35/10~46
-25~35/10~46
-25~35/10~46
Masa (neto/bruto)
kg
59/63
76/84
108/118
108/118
108/118
Velikost
(Š x V x G, neto)
mm
880 x 798 x 310
940 x 998 x 330
940 x 1,420 x 330
940 x 1,420 x 330
940 x 1,420 x 330
∗ Pri temperaturi od –25 do –20 °C je delovanje mogoče, vendar ne moremo jamčiti zmogljivosti.
Ime modela
Enota
MIM-E03∗N
Združljivost
–
Enojna toplotna črpalka EHS
1-fazno, 2#, 220–240 V~, 50 Hz
Napajanje
–
Masa (neto/bruto)
kg
3,5 / 6,0
Neto mere (Š x V x G)
mm
290 x 110 x 370
Mere pri dostavi (Š x V x G)
mm
439 x 168 x 329
Slovenščina-56
IMATE VPRAŠANJA ALI KOMENTARJE?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE NA SPLETU NA NASLOVU
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
SLOVAKIA
AUSTRIA
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267
090 726 786
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
POLAND
HUNGARY
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
07, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju-si, Korea 62218
Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Download PDF

advertising