Samsung | BD-E8500 | Samsung BD-E6100 Smart HUB Manual

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Vsebin
na
Nastav
vitev om
mrežne
e povez
zave: Uvodnii korak
ki 3
Uporab
ba ikon
n
14
• Žična omrežja
4
• Premikanje ikone
14
• Brezžična omrežja
5
• Ustvarjanje nove mape
15
Nadgra
adnja program
mske opreme
e
7
• Vstavljanje ikone v mapo
15
Zagon pamettnega vozlišč
ča
9
• Preimenovanje mape
16
• Zaklepanje aplikacije
17
• Odklepanje aplikacije
18
Registtriranje Samsu
ungove
ega rač
čuna
19
Uporab
ba Sam
msungo
ovih ap
plikacijj
21
Uporab
ba funk
kcije Pa
ametno
o iskan
nje
22
Prepro
osta up
poraba priporo
očenih
h aplika
acij
24
• Spletni brskalnik
24
Ustvarrjanje ra
ačuna Samsu
ung
10
Prijava
a v storritev Pa
ametno
o vozliš
šče
11
Odjava
a iz sto
oritve Pametno vozlišče
11
Ponastavitev
v pozab
bljeneg
ga geslla
12
Odstra
anjevan
nje raču
una za Pame
etno vozlišče
s seznama TV
V-račun
nov
12
Sprem
minjanje
e ozadja
a
14
※ Funkcije so lahko odvisne od modela predvajalnika.
※ Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo informativne narave in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
- Konfiguriranje začetne strani spletnega
brskalnika
24
- Nastavitev hitrosti kazalca
26
- Konfiguriranje nastavitev za pojavna okna
na internetu
27
- Preklapljanje med več okni spletnega
brskalnika
28
- Pomik naprej, pomik nazaj, nazaj na
osnovno stran, zaznamki, zgodovina itd.
29
Nastavitev omrežne povezave: Uvodni
koraki
1
Pritisnite gumb [HOME] na daljinskem
upravljalniku.
HOME
4
※ Če uporabljate brezžično omrežje, preverite, ali
je dostopna točka, prek katere želite povezati
predvajalnik, vklopljena. Dostopna točka je
lahko brezžični usmerjevalnik, modem ipd.
Če uporabljate žično omrežje, kabel za žično
omrežje priključite v priključek LAN na hrbtni
strani predvajalnika in v brezžični usmerjevalnik
oziroma modem.
2
3
Na osnovnem
zaslonu pojdite na
<Nastavitve> in
pritisnite gumb e.
5
Kazalec pomaknite na
<Omrežne nastavitve>
in pritisnite gumb e.
Ko se prikaže okno za
omrežne nastavitve,
kazalec pomaknite
na možnost »Za
žična omrežja« na 4.
strani oziroma na »Za
brezžična omrežja« na
5. strani in dokončajte
omrežne nastavitve.
※ Predvajalnik podpira različne
omrežne nastavitve (žično/
brezžično, WPS (PBC)), ki
omogočajo preprosto in hitro
konfiguriranje omrežja.
Kazalec pomaknite na
<Omrežje> in pritisnite
gumb e.
3 - Slovenščina
❙ Žična omrežja
Žično – samodejno
Žično – ročna nastavitev
Če omrežje ne zahteva statičnega naslova IP, uporabite samodejni postopek.
Večina omrežij ne zahteva statičnega naslova IP.
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek ne deluje, morate ročno
določiti omrežne nastavitve.
1
V meniju za omrežne
nastavitve izberite
Začni in pritisnite gumb
e.
✎ Možnost <Začni> se
običajno samodejno označi.
2
Predvajalnik preveri
omrežno povezavo
in se nato poveže z
omrežjem.
Ko je vzpostavljanje
omrežne povezave
končano, pritisnite
gumb e.
1
2
3
4 - Slovenščina
Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite <Začni> in pritisnite gumb
e. Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Predvajalnik skuša preveriti
omrežno povezavo, vendar mu to ne uspe.
Na desni strani zaslona
izberite <Nastav. IP>
in pritisnite gumb e.
Prikaže se zaslon za
nastavitve IP.
Izberite polje Način IP in ga nastavite na »Ročno«.
4
S številčnico na daljinskem upravljalniku vnesite omrežne vrednosti.
Z gumbi ▲▼◄► na daljinskem upravljalniku se premikajte od enega
vnosnega polja do drugega.
✎ Te vrednosti lahko dobite pri svojem ponudniku internetnih storitev. Prav tako pa si jih
lahko ogledate na večini računalnikov z operacijskim sistemom Windows.
5
Ko končate, označite
možnost V redu. in
pritisnite gumb e.
Predvajalnik preveri
omrežno povezavo
in se nato poveže z
omrežjem.
❙ Brezžična omrežja
1
2
Preverite, da je dostopna točka, prek katere želite povezati predvajalnik,
vklopljena. Dostopna točka je lahko brezžični usmerjevalnik, modem ipd.
V meniju za omrežne
nastavitve izberite
Začni in pritisnite gumb
e.
✎ Možnost <Začni> se
samodejno označi.
3
5 - Slovenščina
Pritisnite gumb e.
Predvajalnik začne
iskati dostopne točke.
Ko je iskanje končano,
predvajalnik prikaže
seznam najdenih
dostopnih točk.
4
Kazalec pomaknite
na dostopno točko,
prek katere želite
povezati predvajalnik,
in pritisnite gumb e.
Možnost <Naprej> se
samodejno označi.
5-1 Če želite uporabljati
statični naslov IP,
na zaslonu izberite
možnost <Nastav.
IP> in ročno vnesite
nastavitve želenega
naslova IP.
- Naslov IP
- Maska podomrežja
5
- Prehod
Pritisnite gumb e.
Predvajalnik se poveže
z omrežjem.
✎ Če omrežje uporablja
varnostni ključ, se prikaže
okno za vnos varnostnega
ključa. S tipkovnico vnesite
varnostni ključ. Ko končate,
z gumbi ▲▼◄► izberite
Naprej, pritisnite gumb
e in nadaljujte s 6.
korakom.
- Strežnik DNS
6
Ko dokončate omrežne
nastavitve, pritisnite
gumb <V redu.>.
✔ Če uporabljate napravo, ki podpira funkcijo WPS
1. Izvedite korake od 1 do 5 v razdelku »Nastavitev omrežne povezave: Uvodni
koraki«.
2. Izberite »WPS(PBC)«.
3. Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.
✎ Opombe
- Naprave, ki podpirajo funkcijo WPS, imajo gumb WPS (PBC).
6 - Slovenščina
Nadgradnja programske opreme
Občasno izda Samsung posodobitve programske opreme. Za namestitev
posodobljene programske opreme na vaš predvajalnik sledite spodnjim navodilom.
1
2
Pritisnite gumb
[HOME] na daljinskem
upravljalniku.
Na osnovnem zaslonu
pojdite na <Nastavitve>
in pritisnite gumb e.
HOME
3
4
7 - Slovenščina
Kazalec pomaknite na
<Podpora> in pritisnite
gumb e.
Pojdite na element
<Nadgradnja
programske opreme>
in pritisnite gumb e.
5
Predvajalnik bo
samodejno poiskal
programsko opremo, ki
jo je treba nadgraditi, in
jo namestil.
6
Okno za prikaz nadgradnje se lahko razlikuje glede na način.
7
Druge aplikacije se nadgradijo samodejno, ko so zagnane.
8 - Slovenščina
Zagon pametnega vozlišča
1
2
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku.
Ko prvič zaženete
storitev pametnega
vozlišča, se prikažejo
Samsungovi splošni
pogoji in določila.
Preberite jih in, če se z
njimi strinjate, izberite
gumb <Strinjam se.>,
da nadaljujete. Nato
pritisnite gumb e.
SMART
3
HUB
Prikaže se okno s
Samsungovimi Pravili za
varovanje zasebnosti.
Preberite jih in, če se z
njimi strinjate, izberite
gumb <Strinjam se.> ter
pritisnite gumb e.
※ Če izberete gumb <Ne
strinjam se.>, ne boste mogli
prejeti storitve pametnega
vozlišča.
4
※ Če izberete gumb <Ne
strinjam se.>, ne boste mogli
uporabljati storitve pametnega
vozlišča.
9 - Slovenščina
Ko je prikazano okno za
posodobitev pametnega
vozlišča, izberite <V
redu.> in pritisnite gumb
e.
Ustvarjanje računa Samsung
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku.
SMART
4
HUB
Pritisnite rdeči gumb a na daljinskem upravljalniku, da se prikaže
prijavno okno. (Za opis tega gumba glejte dno zaslona.)
Ko se prikaže prijavno
okno, izberite gumb
<Ustvari račun.> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na polje Račun
Samsung in pritisnite
gumb e. Prikazalo
se bo okno z vstopnim
zaslonom in tipkovnico.
S tipkovnico vnesite
e-poštni naslov, ki se bo
uporabljal kot vaš ID.
Račun mora biti veljaven e-poštni naslov v naslednji obliki: sample@
sample.com ali sample@sample.net. Nato v polje za geslo vnesite geslo
in enako geslo še v polje za potrditev gesla.
5
10 - Slovenščina
Ko vnesete vse podatke, pojdite na element <Ustvari račun.> in
pritisnite gumb e. Vaš račun se bo ustvaril.
Prijava v storitev Pametno vozlišče
Odjava iz storitve Pametno vozlišče
1
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
HUB
2
Pritisnite rdeči gumb a na daljinskem upravljalniku, da se prikaže
prijavno okno. (Za opis tega gumba glejte dno zaslona.)
V prijavnem oknu vnesite
svoj ID in geslo. Izberite
<Prijava> na dnu okna
in pritisnite gumb e.
11 - Slovenščina
Med prijavljanjem v storitev Pametno vozlišče pritisnite gumb a na
daljinskem upravljalniku.
Ko se prikaže okno za
potrditev odjave, pojdite
na <V redu.> in pritisnite
gumb e.
Ponastavitev pozabljenega gesla
Če pozabite svoje geslo, sledite spodnjim navodilom.
1
2
3
Vnesite račun (e-poštni
naslov) za pozabljeno
geslo, pojdite na
<Ponastavi geslo> in
pritisnite gumb e.
Odstranjevanje računa za Pametno
vozlišče s seznama TV-računov
1
2
Prikazalo se bo
potrditveno okno s
sporočilom, da boste na
vneseni e-poštni naslov
(račun) prejeli navodila.
Pojdite na <V redu.> in
pritisnite gumb e.
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
12 - Slovenščina
HUB
Pritisnite gumb [TOOLS] na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
za nastavitve.
※ Za opis tega gumba glejte dno zaslona.
Sledite navodilom, da ponastavite svoje geslo.
SMART
3
4
Pojdite na element
<Upravitelj računov> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na element
<Odstrani s seznama
TV-računa> in pritisnite
gumb e.
5
6
13 - Slovenščina
Vnesite geslo, pritisnite
gumb <V redu.> in nato
pritisnite e.
Prikazalo se bo
potrditveno okno in vas
pozvalo, da potrdite
izbris. Pojdite na gumb
<V redu.> in pritisnite
e, da izbrišete trenutni
račun s seznama TVračunov.
Spreminjanje ozadja
1
2
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
Uporaba ikon
Pritisnite gumb [SMART HUB] na daljinskem upravljalniku, da zaženete
Pametno vozlišče, nato pa pojdite do ikone, ki jo želite izvesti.
SMART
❙ Premikanje ikone
HUB
1
Pritisnite zeleni gumb b na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
za nastavitev ozadja. (Za opis tega gumba glejte dno zaslona.)
Pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Prema.>.
Ozadje lahko spremenite. Pojdite na način zamenjave, ki ga želite
uporabiti, in pritisnite gumb e.
2
14 - Slovenščina
Premaknite ikono na
želeno mesto in pritisnite
gumb e. Ikona se
bo prestavila na želeno
mesto.
❙ Ustvarjanje nove mape
1
2
Pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nova mapa>.
Vnesite ime mape, ki jo
želite ustvariti, in pritisnite
gumb e. Ustvarita se
mapa in ustrezna ikona
mape.
❙ Vstavljanje ikone v mapo
1
2
3
15 - Slovenščina
Pojdite na ikono, ki jo
želite prestaviti.
Pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Premakni v mapo>.
Prikazal se bo seznam
map, v katere lahko
premaknete ikono.
Pojdite na želeno mapo
in pritisnite gumb e.
❙ Preimenovanje mape
1
2
Pojdite na ikono, ki jo
želite preimenovati,
in pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku.
3
S puščičnimi gumbi
pojdite na element
<Preimenuj mapo> in
pritisnite gumb e.
16 - Slovenščina
Vnesite novo ime, ki ga
želite uporabiti za izbrano
mapo, in pritisnite gumb
e. Ime izbrane mape
se spremeni.
❙ Zaklepanje aplikacije
• Določene aplikacije lahko zaklenete, da preprečite drugim osebam, da bi jih
uporabljale.
(Privzeto naloženih map in aplikacij ni mogoče zakleniti.)
1
2
Pojdite na ikono,
ki jo želite zakleniti,
in pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku.
3
S puščičnimi gumbi
pojdite na element
<Zakleni.> in pritisnite
gumb e.
17 - Slovenščina
Vnesite geslo, ki mora
vsebovati 4 znake.
Prikazalo se bo pojavno
okno za aktivirano
blokado storitve.
Pritisnite gumb e.
Simbol ključavnice poleg
aplikacije se zapre. Za
dostop do aplikacije
morate vnesti geslo.
❙ Odklepanje aplikacije
1
2
Pojdite na ikono, ki
jo želite dostopati,
in pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku.
3
S puščičnimi gumbi
pojdite na element
<Odkleni.> in pritisnite
gumb e.
18 - Slovenščina
Vnesite pravilno
4-mestno geslo.
Prikazalo se bo pojavno
okno za sproščeno
blokado storitve.
Pritisnite gumb e.
Simbol ključavnice poleg
aplikacije se odpre. Če
želite aplikacijo znova
zakleniti, sledite korakom
na strani 17.
Registriranje Samsungovega računa
1
Z računalnikom se
povežite na spletno
mesto http://www.
samsung.com/ in
ustvarite nov račun.
3
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
HUB
✎ Vsebina domače strani je
odvisna od države.
4
2
Za namestitev plačljivih
aplikacij potrebujete
denar. Uporabite lahko
tudi plačilno kartico.
(Za več informacij glejte
navodila na spletni
strani.)
Pritisnite gumb [TOOLS] na daljinskem upravljalniku, da se prikaže okno
za nastavitve.
※ Za opis tega gumba glejte dno zaslona.
19 - Slovenščina
5
6
Pojdite na element
<Upravitelj računov> in
pritisnite gumb e.
Pojdite na element
<Poveži z drugimi
računi> in pritisnite
gumb e.
7
8
20 - Slovenščina
Pritisnite gumb e na
elementu Samsungove
aplikacije, da spremenite
njene naročniške
nastavitve. Izberite
element <Registriraj.> in
pritisnite e.
Vnesite ID in geslo
računa, ki ste ga ustvarili
na strani »http://www.
samsung.com/«,
pojdite na <V redu.> in
nato pritisnite e. Ko
zaženete registrirano
storitev, vas bo sistem
prijavil v registrirano
storitev z vnesenimi
podatki računa.
Uporaba Samsungovih aplikacij
1
2
Pritisnite gumb [SMART
HUB] na daljinskem
upravljalniku, da
zaženete pametno
vozlišče.
SMART
3
HUB
4
Zaženite »Samsung
Apps« na sredini levega
dela zaslona.
21 - Slovenščina
Za namestitev plačljivih aplikacij potrebujete račun za Samsungove
aplikacije. Če ga nimate, ga registrirajte. Glejte razdelek v tem priročniku,
ki opisuje, kako registrirati Samsungov račun.
(Glejte strani 19~20.)
Pojdite na ikono
aplikacije, ki jo želite
namestiti, in pritisnite
gumb e. Prikaže se
okno s podrobnostmi
izbrane aplikacije.
5
Pojdite na element
<Prenos> in pritisnite
gumb e, da zaženete
namestitev.
Uporaba funkcije Pametno iskanje
Informacije lahko iščete v oknu za pametno iskanje.
Poleg tega okno prikazuje seznam najbolj priljubljenih iskalnih besed in seznam
priljubljenih aplikacij.
1
6
Po koncu namestitve
se bo na zaslonu
samodejno prikazala
ikona nameščene
aplikacije.
2
22 - Slovenščina
Pojdite na element
<Search> na osnovnem
zaslonu Pametnega
vozlišča in pritisnite
gumb e.
Prikazalo se bo okno za
pametno iskanje.
3
4
Vnesite besede, ki jih želite uporabiti kot iskalni izraz. Če želite izbrati eno
od priljubljenih iskalnih besed na dnu zaslona, se s puščičnimi tipkami
premaknite na element in pritisnite gumb e.
4-1 Če izberete eno od
priljubljenih aplikacij na
dnu zaslona, bo funkcija
Pametno iskanje poiskala
informacije, povezane z
aplikacijo.
Prikazali se bodo rezultati
iskanja vnesenih besed.
4-2 Za namestitev aplikacije,
prikazane v odseku
Samsungove aplikacije v
oknu z rezultati iskanja,
pojdite na aplikacijo in
nato pritisnite gumb e.
4-3 Za namestitev aplikacije se odpre zaslon Samsungove aplikacije. Za več
informacij o namestitvi glejte »Uporaba Samsungovih aplikacij«.
23 - Slovenščina
Preprosta uporaba priporočenih aplikacij
❙ Spletni brskalnik
● Pritisnite gumb [SMART HUB] na daljinskem upravljalniku, da zaženete pametno vozlišče.
● Pojdite na ikono <Web Browser>, ki je privzeto nameščena v Pametnem vozlišču, in pritisnite gumb
e.
● Prikaže se orodna vrstica nadzorne plošče – pritisnite gumb b na daljinskem upravljalniku, ko je spletni
brskalnik odprt.
Konfiguriranje začetne strani spletnega brskalnika
1
2
Ko je spletni brskalnik
odprt, pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nadzorna plošča>.
Ko je prikazana orodna
vrstica, pojdite na
element <Možnosti> na
desnem koncu orodne
vrstice in pritisnite gumb
e.
3
4
24 - Slovenščina
Pojdite na element
<Nastav. splet.
brskalnika> in pritisnite
gumb e.
Ko je prikazano okno
za nastavitev spletnega
brskalnika, pojdite
na element <Nas. za
domačo stran> in se
s puščičnimi tipkami
premaknite na zavihek,
ki ga želite aktivirati, nato
pa pritisnite gumbe.
5
Pojdite na element
<Vnesite URL> in
pritisnite gumb e.
• <Najbolj obiskano> :
Kot osnovni zaslon lahko
izberete in nastavite eno
od strani, ki jo pogosto
obiskujete.
• <Trenutna stran> : Kot osnovni zaslon lahko nastavite stran, ki je trenutno
prikazana v spletnem brskalniku.
• <Zaznamki> : Začetno stran lahko nastavite z zaznamkom.
• <Vnesite URL> : Ročno lahko vnesete naslov, ki ga želite nastaviti kot
osnovni zaslon.
6
Vnesite naslov strani, ki
jo želite uporabljati kot
osnovni zaslon, nato
pa pritisnite e, da
uporabite spremembe.
25 - Slovenščina
Nastavitev hitrosti kazalca
1
2
3
Ko je spletni brskalnik
odprt, pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nadzorna plošča>.
Ko je prikazana orodna
vrstica, pojdite na
element <Možnosti> na
desnem koncu orodne
vrstice in pritisnite gumb
e.
4
5
Pojdite na element
<Nastav. splet.
brskalnika> in pritisnite
gumb e.
26 - Slovenščina
Ko je prikazano okno
za nastavitev spletnega
brskalnika, pojdite na
element <Kazalec>
in nato pritisnite gumb
► na daljinskem
upravljalniku.
Izberite ustrezni element
<Hitrost kazalca> in
pritisnite gumb e, da
uporabite spremembe.
Konfiguriranje nastavitev za pojavna okna na internetu
1
2
3
Ko je spletni brskalnik
odprt, pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nadzorna plošča>.
Ko je prikazana orodna
vrstica, pojdite na
element <Možnosti> na
desnem koncu orodne
vrstice in pritisnite gumb
e.
4
5
Pojdite na element
<Nastav. splet.
brskalnika> in pritisnite
gumb e.
27 - Slovenščina
Ko je prikazano okno
za nastavitev spletnega
brskalnika, pojdite na
element <Nastav. blok.
poj. oken> in pritisnite
gumb e.
Funkcijo <Blok. poj.
oken> lahko Vklop ali
Izklop. Pojdite na želeno
vrednost in pritisnite
gumb e.
Preklapljanje med več okni spletnega brskalnika
• Omogoča enostavno preklapljanje med več trenutno odprtimi okni spletnega
brskalnika.
1
2
Ko je spletni brskalnik
odprt, pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nadzorna plošča>.
3
Ko je prikazana orodna
vrstica, pojdite na
element <Seznam
oken> v orodni vrstici in
pritisnite gumb e.
28 - Slovenščina
Prikazal se bo seznam
vseh trenutno odprtih
oken. S puščičnimi
tipkami pojdite na okno,
ki ga želite uporabiti, in
pritisnite gumb e.
Pomik naprej, pomik nazaj, nazaj na osnovno stran, zaznamki,
zgodovina itd.
✔ Funkcije
•
1
<Nazaj>
- Premik na prejšnjo stran.
Ko je spletni brskalnik
odprt, pritisnite gumb
[TOOLS] na daljinskem
upravljalniku in izberite
<Nadzorna plošča>.
•
<Naprej>
- Premik na zadnjo stran pred vrnitvijo na začetek.
•
<Osveži>
- Ponovno naloži osveženo trenutno stran.
•
<Domača stran>
- Premik na osnovni zaslon spletnega brskalnika.
•
<Primik/odmik>
- Omogoča povečanje ali zmanjšanje zaslona v odstotkih.
2
•
Prikaže se orodna
vrstica, ki vsebuje
različne funkcije.
<Zaznamki>
- Omogoča označevanje posameznih strani, da jih lahko preprosteje odpirate.
•
<Zgodovina>
- Omogoča vam ogled zgodovine vaših obiskanih strani glede na datum, ime
in pogostost.
•
<Vnesi spletni naslov>
- Omogoča ročni vnos naslova strani in izbor strani s seznama obiskanih
strani za preprostejše odpiranje strani.
•
<Seznam oken>
- Omogoča enostavno preklapljanje med več trenutno odprtimi okni spletnega
brskalnika.
•
<Išči>
- Omogoča iskanje informacije z vnosom besed.
•
<Skupna raba>
- Trenutno stran deli s skupino družine prek sporočila.
•
<Možnosti>
- Omogoča konfiguriranje vseh nastavitev za uporabo spletnega brskalnika.
29 - Slovenščina
Download PDF

advertising