DVD-HR773
DVD-HR775
DVD-HR777
DVD
Uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/register
kako začeti
OPOZORILO
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ VAM
OPRAVLJA KVALIFICIRANO SERVISNO OSEBJE.
POZOR
TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta simbol označuje »nevarno
napetost« v notranjosti izdelka, zaradi
katere obstaja tveganje električnega
udara ali osebnih poškodb.
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA
UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE
STRANICE). NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. POPRAVILA NAJ VAM
OPRAVLJA KVALIFICIRANO SERVISNO OSEBJE.
Ta simbol označuje pomembna
navodila, ki so priložena izdelku.
Opreme ne nameščajte v utesnjenem prostoru, kot so knjižne police ali podobno.
OPOZORILO : Da preprečite okvare, posledici katerih sta lahko požar ali nevarnost električnega udara, naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
POZOR : HDD/DVD-SNEMALNIK UPORABLJA NEVIDNI LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE GA USMERITE NA LJUDI. ZATO HDD/DVD-SNEMALNIK
UPRAVLJAJTE PRAVILNO, KOT PIŠE V NAVODILIH.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA KRMILNIH ELEMENTOV ALI PRILAGODITEV ALI IZVAJANJE
POSTOPKOV, DRUGAČNIH OD TEH, KI SO NAVEDENI V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI
IZPOSTAVLJENOST NEVARNEMU SEVANJU. NE ODPIRAJTE POKROVOV IN NE POPRAVLJAJTE SAMI.
POPRAVILA NAJ VAM OPRAVLJA KVALIFICIRANO OSEBJE.
Ta izdelek izpolnjuje zahteve uredb CE glede uporabe izoliranih kablov in priključkov za priklop enote na drugo
opremo. Da preprečite elektromagnetne motnje z drugimi električnimi napravami, kot so radii in televizije, za priklop
uporabljajte izolirane kable in priključke.
POMEMBNO OPOZORILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič, v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je označena na vtični strani
vtiča. Če jo je treba zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete nadomestni pokrov
varovalke, mora biti ta enake barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel vtičnico,
morate kupiti ustrezen in varnostno odobren podaljševalni kabel ali pa za pomoč prositi svojega prodajalca.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete, odstranite varovalko in nato varno odrežite in odstranite vtič. Ne
priključite vtiča v električni priključek, ker obstaja nevarnost električnega udara zaradi golega gibkega kabla.
Če želite izključiti napravo iz električnega omrežja, morate vtič izvleci iz električne vtičnice, zato mora biti vtič
dostopen.
Izdelek, ki ste ga prejeli s temi navodili, ima dovoljenje na podlagi določenih pravic intelektualne lastnine določenih
tretjih strank. To dovoljenje je omejeno na zasebno, nekomercialno uporabo naprave s strani končnega uporabnika.
Izdelek nima dovoljenja za komercialno uporabo.
Dovoljenje ne zajema nobenega drugega izdelka razen tega in ne vključuje izdelkov ali postopkov brez dovoljenja,
skladno z ISO/IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3, ki se uporabljajo ali prodajajo v kombinaciji s tem izdelkom.
Dovoljenje zajema samo uporabo tega izdelka za kodiranje in/ali dekodiranje avdio datotek, skladno z ISO/IEC
11172-3 ali ISO/IEC 13818-3. To dovoljenje ne zajema pravic za lastnosti ali funkcije izdelka, ki niso v skladu z ISO/
IEC 11172-3 ali ISO/IEC 13818-3.
2_ kako začeti
VARNOSTNI UKREP
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo HDD/DVD-snemalnika si temeljito preberite navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke. Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo uporabo.
Preberite navodila za uporabo.
2)
Shranite navodila za uporabo.
3)
Bodite pozorni na vsa opozorila.
4)
Sledite vsem napotkom.
5)
Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6)
Čistite samo s suho krpo.
7)
Ne blokirajte prezračevalnih odprtin in napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8)
Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji, štedilniki ali druge
naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9)
Nikoli ne ovirajte varnostnega namena polarizirane ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič ima dve
platici, pri čemer je ena širša od druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in tretji ozemljitveni jeziček. Široka
platica ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti. Če vtič naprave ne ustreza vaši vtičnici, se o zamenjavi
nerabne vtičnice posvetujte z električarjem.
10) Zaščitite električni kabel, da ga ne bo mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem v bližini vtičev, električnih
vtičnic in točke, kjer izhajajo iz naprave.
11) Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
12) Uporabljajte samo na vozičku, stojalu, trinožnem stojalu, nosilcu ali mizi, ki jih priporoča proizvajalec ali pa
se prodajajo skupaj z napravo. Kadar uporabljate voziček, bodite pri premikanju vozička ali naprave zelo
previdni, da se ne bi poškodovali, če se voziček prevrne.
13) Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14) Vsa popravila naj opravi kvalificirano servisno osebje. Popravila so potrebna, ko se naprava na
kakršenkoli način poškoduje, na primer ob poškodbi električnega kabla ali vtiča, če se na napravo razlije
tekočina ali pa nanjo padejo predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če naprava ne
deluje normalno ali če vam je padla na tla.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z napravo
• Pred priklopom drugih komponent na HDD/DVD-SNEMALNIK morate izključiti vse komponente.
• HDD/DVD-SNEMALNIKA med predvajanjem plošče ne premikajte, ker se lahko ta popraska ali zlomi,
notranji deli HDD/DVD-SNEMALNIKA pa poškodujejo.
• Na HDD/DVD-SNEMALNIK ne postavljajte vaze za rože, napolnjene z vodo, ali kakršnihkoli majhnih
kovinskih predmetov.
• Pazite, da na pladenj za plošče ne položite svoje dlani.
• Na pladenj ne dajajte ničesar razen plošč.
• Zunanje motnje, kot je strela in statična elektrika, lahko vplivajo na normalno delovanje HDD/ DVDSNEMALNIKA. Če se to zgodi, izključite HDD/DVD-SNEMALNIK in ga ponovno vključite z gumbom
STANDBY/ON (STANJE PRIPRAVLJNOSTI/VKLOP) ali izklopite in nato ponovno priklopite električni kabel
AC v električno vtičnico AC. HDD/DVD-SNELANIK bo ponovno normalno deloval.
• Po koncu uporabe odstranite ploščo in izključite HDD/DVD-SNEMALNIK.
• Če HDD/DVD-SNEMALNIKA dalj časa ne boste uporabljali, izvlecite električni kabel AC iz vtičnice AC.
• Ploščo očistite, tako da jo brišete v ravni črti od notranjosti proti zunanjosti plošče.
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih
s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
Slovensko _3
KAKO ZAČETI
1)
kako začeti
Vzdrževanje ohišja
Zaradi varnosti pred čiščenjem izvlecite električni kabel AC iz vtičnice AC.
• Za čiščenje ne uporabljajte benzola, razredčila ali drugih topil.
• Ohišje obrišite z mehko krpo.
HDD (pogon trdega diska)
Trdi disk ima visoko gostoto pomnilnika, kar omogoča dolgo trajanje snemanja in hiter dostop do pisnih
podatkov. Vendar se lahko hitro poškoduje zaradi električnega udara, tresenja ali prahu in ga je treba zaščititi
pred magneti. Da preprečite izgubo pomembnih podatkov, upoštevajte naslednja opozorila.
• HDD/DVD-SNEMALNIKA ne uporabljajte na mestu, izpostavljenemu skrajnim temperaturnim razlikam.
• Izogibajte se močnim udarcem ob HDD/DVD-SNEMALNIK.
• HDD/DVD-SNEMALNIKA ne postavljajte na mesto, izpostavljeno mehanskim tresljajem, ali na nestabilno
mesto.
• HDD/DVD-SNEMALNIKA ne postavljajte nad vir toplote.
• Ne izvlecite električnega kabla AC, ko je naprava priključena.
• Ne poskušajte zamenjati trdega diska. To lahko povzroči okvaro.
Če je trdi disk poškodovan, izgubljenih podatkov ne morete obnoviti. Trdi disk je samo začasno pomnilniško
mesto.
Ravnanje s ploščami
• Uporabljajte plošče običajne oblike. Če uporabite ploščo nepravilne oblike (ploščo s
posebno obliko), se lahko HDD/DVD-SNEMALNIK pokvari.
Držanje plošč
• Ne dotikajte se snemalne površine plošče.
DVD-RAM, DVD±RW in DVD±R
• Za čiščenje lahko uporabite čistilo za plošče DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, kjer je na voljo).
Za čiščenje plošč DVD-RAM/±RW/±R ne uporabljajte čistil ali krp za CD-je.
DVD-Video, avdio CD
• Umazanijo ali prah obrišite s plošče z mehko krpo.
Opozorila pri ravnanju s ploščami
• Na potiskano stran plošče ne pišite s kemičnim svinčnikom ali svinčnikom.
• Ne uporabljajte čistilnega razpršila ali antistatičnega čistila za čiščenje plošč. Prav tako ne uporabljajte
eteričnih kemikalij, kot je benzol ali razredčilo.
• Na plošče ne lepite etiket ali nalepk. (Ne uporabljajte plošč, zlepljenih z lepilnim trakom ali z ostanki
odlepljene nalepke.)
• Ne uporabljajte zaščitnih sredstev proti praskam ali pokrovov.
• Ne uporabljajte plošč, potiskanih s tiskalniki za nalepke, ki so na voljo na trgu.
• V napravo ne vstavljajte zvitih ali počenih plošč.
Hranitev plošč
Pazite, da plošče ne poškodujete, ker so podatki na njej izredno škodljivi za okolje.
• Plošč ne hranite na neposredni sončni svetlobi.
• Hranite v hladnem, prezračevanem prostoru.
• Hranite v navpičnem položaju.
4_ kako začeti
• Hranite v čistem zaščitnem ovitku.
• Če HDD/DVD-SNEMALNIK nenadoma prestavite iz hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih delih in
leči ustvari kondenz in povzroči nenormalno predvajanje plošče. Če se to zgodi, izvlecite vtič iz električne
vtičnice in počakajte dve uri. Nato vstavite ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
Specifikacije plošč
Ta enota vam omogoča snemanje in predvajanje visokokakovostnih digitalnih videov na ploščah DVDRAM/±RW/±R ali na HDD.
Na ploščah DVD-RAM/±RW ali na HDD lahko tudi urejate digitalne podobe.
❖ DVD-Video
• Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) lahko vsebuje do 135 minut podob, 8 avdio jezikov in podnapise v
32 jezikih. Opremljena je s funkcijo za stiskanje slik MPEG-2 in ozvočenjem Dolby Digital, kar vam
omogoča žive, jasne podobe, enake kakovosti kot v kinu, toda pri vas doma.
• Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojnih video plošč DVD, lahko pride do trenutnih motenj slike in
zvoka. To ni znak okvare DVD-snemalnika.
• Ko zaključite DVD-RW/±R, posnet v video načinu, ta postane DVD-Video.
❖ Audio CD
• Avdio plošča, na katero se snema zvok frekvence 44,1 kHz PCM.
• Predvaja format CD-DA avdio plošč CD-R in CD-RW.
• Enota morda ne bo predvajala nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi stanja snemanja.
❖ CD-R/-RW
• Uporabite ploščo CD-R/-RW s 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabite plošče z 800 MB (90
minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
• Če plošče CD-R/-RW po koncu snemanja niste zaključili, bo na začetku predvajanja morda prihajalo do
zamika in predvajanje vseh datotek morda ne bo možno.
• Nekaterih plošč CD-R/-RW morda ne bo mogoče predvajati na tem DVD-snemalniku, odvisno od
naprave, s katero ste ploščo zapekli. Pri vsebinah, posnetih na medij CD-R/RW s CD-jev za vašo
osebno uporabo, se lahko predvajalnost razlikuje glede na vsebine in plošče.
❖ Predvajanje in snemanje plošč DVD±R
• Ko zaključite snemanje plošče DVD±R v video načinu, ta postane DVD-Video.
• Snemate lahko na razpoložljivi prostor na plošči in urejate vsebino, npr. vstavljate naslove ploščam in
programom in zbrišete programe, preden zaključite ploščo.
• Ko s plošče DVD±R zbrišete program, ta prostor ni na razpolago za snemanje. Ko enkrat posnamete
določeno mesto na plošči DVD±R, nanj ni več mogoče snemati, če posneto vsebino zbrišete ali ne.
• Enota potrebuje približno 30 sekund, da po koncu snemanja zaključi s snemanjem informacij o
snemanju.
• Ta izdelek za vsako snemanje optimizira ploščo DVD±R. Optimiziranje se izvede ob začetku snemanja,
ko vstavite ploščo ali vključite enoto. Snemanje na ploščo morda ne bo možno, če se optimiziranje
prevečkrat izvede.
• Predvajanje v nekaterih primerih ne bo možno zaradi stanja snemanja.
• Ta enota lahko predvaja plošče DVD±R, posnete in zaključene z DVD-video snemalnikom Samsung.
Nekaterih plošč DVD±R morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od plošče in stanja snemanja.
❖ Predvajanje in snemanje plošč DVD-RW
• Snemanje in predvajanje plošč DVD-RW je možno v video načinu in tudi v načinu VR.
• Ko ploščo DVD-RW, posneto v načinih video in VR, zaključite, dodatno snemanje ni več mogoče.
• Ko zaključite ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, ta postane DVD-Video.
Slovensko _5
KAKO ZAČETI
Vrsta plošče
kako začeti
• V obeh načinih je predvajanje možno pred zaključitvijo in po njej, medtem ko dodatno snemanje,
brisanje in urejanje po zaključitvi ni več mogoče.
• Če želite posneti ploščo v načinu VR in nato v načinu V, morate opraviti formatiranje. Pri formatiranju
bodite pazljivi, ker se vam lahko zbrišejo vsi posneti podatki.
• Prazna plošča DVD-RW se ob prvi inicializaciji inicializira na način VR.
❖ Predvajanje in snemanje plošč DVD+RW
• Pri ploščah DVD+RW ni razlike med formatoma snemanja DVD-Video (način video) in formatom DVDVideo Recording (način VR).
• Plošč DVD+RW na splošno ni treba zaključevati.
❖ Predvajanje in snemanje plošč DVD-RAM
• Prepričajte se, da je način snemanja nastavljen na VR. Drugače izdelek ne bo mogel predvajati posnete
plošče.
• Večina DVD-komponent ne predvaja plošč DVD-RAM, ker niso združljive z napravo.
• Ta enota predvaja samo plošče DVD-RAM standardne različice 2.0.
• Plošče DVD-RAM, posnete s to enoto, morda ne bodo delovale na ostalih DVD-komponentah. Za
določitev združljivosti s temi ploščami DVD-RAM glejte uporabniški priročnik ustreznega predvajalnika.
• Za plošče DVD-RAM s kartušo slednjo odstranite in uporabite samo ploščo.
Kopiranje plošče
Specifikacije vsebine kopiranja
Vsebina
HDD € DVD
DVD € HDD
Naslov posnetega videa
Podprt
Podprt
Naslov, zaščiten pred kopiranjem
Ni podprt
Ni podprt
Naslov
»Copy Once« (Kopiraj enkrat)
Prestavi
(zbriše naslov v HDD po kopiranju)
Ni podprt
Ko enkrat posnamete program s signalom »Copy Once« (Kopiraj enkrat), tega naslova ni več mogoče kopirati
na HDD.
Če pa je bil na HDD posnet program »Copy Once programme« (Kopiraj program enkrat), lahko ta naslov
kopirate na ploščo DVD-RW (način VR) ali DVD-RAM.
Specifikacije vsebine kopiranja
•
•
•
•
•
Vsebina
HDD ➔ DVD ali USB
DVD ➔ HDD ali USB
USB ➔ HDD ali DVD
MP3
Podprt
Podprt
Podprt
JPEG (slika)
Podprt
Podprt
Podprt
DivX
Podprt
Podprt
Podprt
CD-DA
Ni podprt
Podprt
Ni podprt
Plošča (CD-R/ CD-DA/CD-RW/DVD-RAM/DVD±R (Zaključi)/DVD+RW/DVD-RW (Zaključi)) ➔ HDD ali USB
HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) ali USB
USB ➔ HDD, DVD-R, DVD-RW(V)
Protokol prenosa slik ni na voljo pri prenosu v pomnilnik USB.
Če je plošča zaključena z Upraviteljem plošč, je lahko združljiva z osebnim računalnikom kot plošča z UDF
sistemom datoteke.
6_ kako začeti
ZAŠČITA PRED KOPIRANJEM
• Večina plošč DVD je kodiranih z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite svoj HDD/DVD-SNEMALNIK neposredno na
svojo televizijo in ne na videorekorder. Če ga boste priključili na videorekorder, bo zaradi zaščite na DVD-ju slika nejasna.
• Ta izdelek ima vključeno tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ki je zaščitena z načini za zaščito določenih ameriških
patentov in drugih pravic intelektualne lastnine, v lasti podjetja Macrovision Corporation in drugih lastnikov pravic. Uporabo
te tehnologije za zaščito avtorskih pravic mora odobriti podjetje Macrovision Corporation, namenjena pa je za domačo
uporabo in drugo omejeno uporabo, razen če ni podjetje Macrovision Corporation odobrilo drugače. Povratno inženirstvo ali
razstavljanje je prepovedano.
Ta HDD/DVD-SNEMALNIK vam omogoča zaščititi vsebino vaših plošč, kot je opisano spodaj.
• Zaščita programov: glejte stran 82 »Zaklepanje (zaščita) naslova«
• Zaščita plošče: glejte stran 96 »Zaščita plošče
❋ Plošč DVD-RAM/±RW/±R, ki niso združljive s formatom DVD-VIDEO, s tem izdelkom ni mogoče predvajati.
❋ Za več informacij o snemalni združljivosti DVD-jev se posvetujte s proizvajalcem plošč DVD-RAM/±RW/±R.
❋ Uporaba plošč DVD-RAM/±RW/±R slabe kakovosti lahko povzroči naslednje nepričakovane težave, brez
omejitve, vključno z nezmožnostjo snemanja, izgubo posnetih ali urejenih materialov ali okvaro HDD/DVDSNEMALNIKA.
Format plošče
❖ Uporaba plošče MP3
• Predvajate lahko plošče CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB z datotekami MP3, posnetimi s
formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
• Predvajati je možno samo datoteke MP3 s končnicama ».mp3«, ».MP3«.
• Pri datotekah MP3, posnetih z VBR (spremenljiva bitna hitrost) od 32 Kbps do 320 Kbps, bo zvok
morda preskakoval.
• Bitna hitrost prenosa je od 56 Kbps do 320 Kbps.
• Vsaka mapa ima lahko do 500 elementov, vključno z datotekami in podmapami.
❖ Uporaba plošče JPEG
• Predvajate lahko plošče CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB, posnete s formatom UDF,
ISO9660 ali JOLIET.
• Predvajati je možno samo datoteke JPEG s končnicama ».jpg«, ».JPG«.
• Vsaka mapa ima lahko do 500 elementov, vključno z datotekami in podmapami.
• Formata MOTION JPEG in zaporedni JPEG nista podprta.
❖ Uporaba plošče DivX
•
•
•
•
•
Plošča: CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Predvajate lahko video datoteke z naslednjimi končnicami: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Format DivX video (kodek): DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (brez QPEL in GMC)
Format DivX avdio (kodek): MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Podprti formati datotek s podnapisi: .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass
• Vsaka mapa ima lahko do 500 elementov, vključno z datotekami in podmapami.
• Plošče z ločljivostjo več kot 720 x 576 slikovnih točk ne morete predvajati.
Slovensko _7
KAKO ZAČETI
Zaščita
kako začeti
Ne uporabljajte naslednjih plošč!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM in plošč DVD-ROM v tem izdelku ne smete uporabljati.
[Opomba]
Vrste plošč, ki jih lahko predvajate: CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
Ploščo DVD-RW/±R, ki je bila posneta v video načinu na drugi komponenti, lahko predvajate samo, če je
zaključena.
• Nekatere komercialne plošče in plošče DVD, kupljene izven vaše regije, morda ne bodo delovale v tem
izdelku. Pri predvajanju teh plošč se prikaže sporočilo »No disc.« (Ni plošče) ali »Please check the regional
code of the disc.« (Preverite regijsko kodo plošče).
• Če je vaša plošča DVD-RAM/±RW/±R nezakonita kopija ali ni v formatu DVD-video, je prav tako ni mogoče
predvajati.
❖ Združljivost plošč
• S to enoto niso združljive vse znamke plošč.
❖ USB-naprave, ki so združljive z vrati gostitelja
• USB-vrata gostitelja delujejo enako kot pri osebnem ali prenosnem računalniku.
❋ Ta izdelek je združljiv z zunanjimi pomnilniškimi napravami (odstranljivimi pomnilniškimi napravami) in
napravami, ki podpirajo protokol prenosa slik (na primer z digitalnimi fotoaparati).
• Vrata USB gostitelja omogočajo povezovanje po standardu USB2.0 in povratno združljivost z napravami
USB1.1 (USB1.0).
• Naprave, ki jih podpirajo vrata gostitelja
❋ Zunanje pomnilniške naprave
- Digitalni fotoaparat
- MP3-predvajalnik
- Pomnilniška kartica
- Čitalnik kartic (čitalnik kartic z eno ali več režami)
- Zunanji trdi disk: Podpira le diske HDD, formatirane s FAT32.
- Druge odstranljive pomnilniške naprave.
❋ Naprave PTP (protokol prenosa slike)
- Digitalni fotoaparati (poleg načinov povezljivosti USB tudi v načinu PTP)
• Ta izdelek podpira le datotečni sistem FAT16/32.
• Ta izdelek podpira največ štiri particije
• Obvestilo (Pozor)
❋ Če uporabite USB-kabel slabe kakovost, USB-naprava morda ne bo prepoznana.
❋ Združljivost z MP3-predvajalniki je delno omejena.
- Ta izdelek predvaja le vsebine oblike MP3.
- Ta izdelek ne podpira avdio vsebin, ki so šifrirane po sistemu DRM (Digitalno upravljanje pravic).
❋ Povezljivost USB-vozlišč in podaljškov vozlišč ni podprta.
❋ USB-naprave so med seboj zelo raznolike.
Nekatere od zgoraj omenjenih USB-naprav morda ne bodo združljive s tem izdelkom.
Drugače povedano – gostiteljska funkcija USB ne zagotavlja združljivosti z vsemi USB-napravami.
8_ kako začeti
• TPL (Seznam periferije cilja)
Ker izdelek ne deluje na podlagi sistema Windows XP, temveč gre za vgrajeni sistem gostitelja USB, ni
mogoče pričakovati, da podprte USB-naprave ne bi bile omejene.
Združljivost in funkcionalnost gostitelja USB tega izdelka sta bili preverjeni s spodnjimi napravami.
(Pričakujemo, da bodo poleg naštetih USB-naprav s tem izdelkom združljive tudi številne druge naprave.)
❋ DSC (Digitalni fotoaparat)
Znamka
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
Sony
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P200, DSC-P150
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
KAKO ZAČETI
Prodajalec
Panasonic
DMC-FX01, DMC-LX1S, DMC-FZ5
Canon
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Fuji
Finepix-F700
Prodajalec
Znamka
❋ MP3
i-river
N11, T30, T10, Mplayer
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
❋ Andere
Izdelek
Vendor
Brand
PMP
(Prenosni multimedijski predvajalnik)
COWON
A2
Zunanji trdi disk
DATAgram
DHC-350
Čitalnik kartic
Unicon
UC-601R
M
 V zgornji seznam niso vključeni MP3-predvajalniki, ki ne podpirajo masovnega zunanjega pomnilnika.
Slovensko _9
vsebina
KAKO ZAČETI
2
PRIKLOP IN NASTAVITEV
22
NASTAVITEV SISTEMA
34
2
3
12
13
14
16
18
21
Opozorilo
Varnostni ukrep
Splošne lastnosti
Preden si preberete navodila za uporabo
Kako uporabljati HDD/DVD-Snemalnik
Razpakiranje
Opis
Pregled daljinskega upravljalnika
22
23
24
Priklop HDD/DVD-SNEMALNIKA
Dodatni priključki
Antena + HDD/DVD-SNEMALNIK + zunanji
dekoder + TV
Druge vrste priklopa izhodnega video kabla
Druge vrste priklopa izhodnega avdio kabla
Priklop HDMI/DVI na TV
Priklop na priključek AV 3 IN , DV
Povezava z USB-napravami
25
27
30
32
33
34
34
36
36
38
38
41
43
46
47
PREDVAJANJE
49
49
49
49
51
52
52
54
54
55
55
55
56
57
58
59
64
66
10_ vsebina
Navigacija zaslonskega menija
Nastavitev »Priklop in predvajanje«
Nastavitev ure
Nastavitev kanalov
Nastavitev jezikovnih možnosti
Nastavitev sistemskih možnosti
Nastavitev avdio možnosti
Nastavitev Video Options (Video možnosti)
Nastavitev funkcije Parental Lock (Nadzor
vsebine)
Nastavitev možnosti snemanja
Regijska koda (samo DVD-Video)
Logotipi plošč, ki jih je možno predvajati
Vrste plošč, ki jih ni možno predvajati
Predvajanje plošče
Uporaba menijev »Meni plošče« in »Meni
naslova«
Uporaba gumbov, povezanih s
predvajanjem
Uporaba gumba INFO
Izbor jezika podnapisov
Izbor zvočnih zapisov in avdio kanalov
Spreminjanje zornega kota
Ponovi predvajanje
Približevanje slike (zoom-in)
Uporaba označevalnikov
Uporaba zaznamkov
Predvajanje avdio CD-ja/MP3-ja
Ogled slike
Predvajanje DivX
SNEMANJE
68
81
Zapisljive plošče
Formati snemanja
Način snemanja
Nezapisljive slike
Takojšnje snemanje
Kopiranje s kamkorderja
Snemanje na en dotik (OTR)
Sočasno snemanje in predvajanje
Funkcija Time Shift kot direktni signal
Snemanje s časovnikom
Pojdite na posnet seznam
81
85
Osnovno urejanje (seznam naslovov)
Uporaba funkcije za razporeditev (seznam
naslovov)
Navigacijski meni
Izbor vsebine
Napredno urejanje (predvajalni seznam)
Kopiranje s HDD na DVD ali obratno
Kopiranje MP3, JPEG ali DivX
Spreminjanje imena datoteke Music/Photo/
DivX
Upravitelj plošč
86
87
87
92
93
95
96
NAPOTEK
100 Odpravljanje napak
100
DODATEK
102 Specifikacije
102
Slovensko _11
VSEBINA
UREJANJE
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
kako začeti
SPLOŠNE LASTNOSTI
Ta enota vam omogoča snemanje in predvajanje visokokakovostnih digitalnih videov na ploščah DVD-RAM/±RW/±R
ali na HDD.
Na ploščah DVD-RAM/±RW ali na HDD lahko urejate digitalne podobe.
Snemanje s HDD
• DVD-HR773
Na notranji trdi disk (HDD) s 160 GB (gigabajt) lahko posnamete do približno 264 ur videa (v načinu EP (8 ur)).
• DVD-HR775
Na notranji trdi disk (HDD) s 250 GB (gigabajt) lahko posnamete do približno 421 ur videa (v načinu EP (8 ur)).
• DVD-HR777
Na notranji trdi disk (HDD) s 320 GB (gigabajt) lahko posnamete do približno 534 ur videa (v načinu EP (8 ur)).
Tako z zapisljivim DVD, kot tudi z visoko zmogljivim HDD v istem snemalniku lahko posnetke hranite na HDD in tako
kadarkoli omogočite hiter dostop, ali pa snemate na DVD za arhiviranje ali predvajanje na drugih DVD-predvajalnikih.
Kopiranje med HDD in DVD
Posnetke lahko kopirate s HDD na zapisljiv DVD ali z DVD na HDD.
Kopirate lahko samo v načinu snemanja, ki je enak izvornemu naslovu.
Sočasno snemanje in predvajanje
Predvajanje in snemanje tako za DVD kot tudi za vgrajeni pogon trdega diska (HDD) sta popolnoma
neodvisna. Predvajani televizijski program lahko na primer posnamete na trdi disk, medtem ko predvajate
vsebino DVD-ja, ali program posnamete na zapisljiv DVD, medtem ko gledate datoteko na trdem disku.
Samodejno nastavljanje kakovosti za snemanje s časovnikom
Če izberete način FR, se kakovost slike samodejno prilagaja, tako da je možno cel video za določen čas
posneti na prosti prostor na plošči. (Glejte stran 77.)
Kopiranje podatkov z digitalnega kamkorderja z vhodnim priključkom DV
Snemajte video z naprave DV na plošče HDD in DVD-RAM/±RW/±R s pomočjo vhodnega priključka DV (IEEE
1394-4pin/4pin). (Glejte stran 73.)
Visokokakovostno zaporedno izrisovanje slike
Zaporedno izrisovanje slike omogoča visoko ločljivost in video posnetek brez migotanja. 10-bitni 54-MHz DAC
in ločevalno vezje 2D Y/C omogočata najboljšo kakovost predvajanja in snemanja podob.
(Glejte stran 44)
Certifikacija DivX
DivX je digitalni video format, ki ga je ustvarila družba DivX, Inc. To je naprava DivX Certified oz.
DivX Ultra Certified, ki predvaja video DivX.
®
HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo)
HDMI zmanjša hrup slike, tako da omogoča čistim digitalnim video/avdio signalom
prosto pot od HDD/DVD-SNEMALNIKA do vaše televizije.
Ta HDD/DVD-SNEMALNIK podpira 576P, 720P1080i in 1080p.
Anynet+(HDMI CEC)
Anynet+ je funkcija, ki jo lahko uporabljate za upravljanje snemalnika z daljinskim
upravljalnikom televizije Samsung, če HDD/DVD-SNEMALNIK in televizijo SAMSUNG
povežete s kablom HDMI. (To je na voljo samo pri SAMSUNGOVIH televizijah, ki podpirajo
Anynet+.)
n
Način EZ Record
Ta funkcija omogoča samodejno inicializacijo in zaključevanje plošč. (Glejte stran 48.)
USB-vmesnik za prenos podatkov
Prek USB-vmesnika lahko na trdi disk ali DVD-snemalnik prenesete datoteke JPEG, MP3 ali DivX iz MP3predvajalnika, USB-pomnilnika ali digitalne kamere. Prav tako lahko prek USB-vmesnika iz trdega diska ali DVDsnemalnika prenesete datoteke JPEG, MP3 ali DivX na MP3-predvajalnik, USB-pomnilnik ali digitalno kamero.
12_ kako začeti
PREDEN SI PREBERETE NAVODILA ZA UPORABO
Preden začnete s prebiranjem navodil za uporabo, preverite naslednje točke.
Ikone, ki bodo uporabljene v priročniku
Ikona
F
Definicija
HDD
Vsebuje funkcijo, na voljo na HDD.
DVD
Vsebuje funkcijo, na voljo na ploščah DVD ali DVD±R/-RW(V), ki so bile zaključene.
RAM
Vsebuje funkcijo, na voljo na DVD-RAM.
-RW
Vsebuje funkcijo, na voljo na DVD-RW.
-R
+RW
+R
Vsebuje funkcijo, na voljo na DVD-R.
Vsebuje funkcijo, na voljo na DVD+RW.
Vsebuje funkcijo, na voljo na DVD+R.
CD-DA
Vsebuje funkcijo, na voljo na podatkovnem CD-ju (CD-R ali CD-RW).
JPEG
Vsebuje funkcijo, na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ali HDD.
MP3
Vsebuje funkcijo, na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ali HDD.
DivX
Vsebuje funkcijo, na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM ali HDD.
Pozor
Vsebuje primer, kjer funkcija ne deluje ali pa je prišlo do preklica nastavitev.
OPOMBA
Vsebuje napotke ali navodila na strani, ki lahko pripomorejo k delovanju vsake funkcije.
Gumb na en dotik Funkcija, ki jo je možno upravljati samo z eno tipko.
USB
To opisuje funkcijo, ki jo omogoča USB-naprava.
(Univerzalno
zaporedno vodilo)
O navodilih za uporabo
1) Pred uporabo tega izdelka se dobro seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 2~9)
2) Če pride do težav, preberite poglavje Odpravljanje napak. (Glejte strani 100~101)
Avtorske pravice
©2009 Samsung Electronics Co.
Vse pravice pridržane. Nobenega dela ali celote tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez
vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co.
Slovensko _13
KAKO ZAČETI
S
Z
X
C
V
K
L
o
G
A
D
J
M
N
Izraz
kako začeti
KAKO UPORABLJATI HDD/DVD-SNEMALNIK
1. korak: Izberite vrsto plošče ali HDD
Pred snemanjem preverite razpoložljivo vrsto plošče.
Če želite večkrat snemati na isto ploščo ali želite po snemanju ploščo urediti, izberite vrsto plošč DVD±RW ali
DVD-RAM. Če želite posneto vsebino shraniti brez sprememb, izberite ploščo DVD±R, na katero ni mogoče
ponovno snemati. Datoteke lahko snemate neposredno na vgrajeni HDD ali urejate posneto datoteko.
2. korak: Formatirajte ploščo, da lahko začnete s snemanjem
Za razliko od VCR, HDD/DVD-SNEMALNIK samodejno začne s formatiranjem, ko vstavite neuporabljeno
ploščo. To je potrebno za pripravo snemanja na ploščo.
Uporaba HDD
Formatiranje ni potrebno.
Uporaba plošče DVD-RAM
To vrsto plošče je mogoče formatirati v formatu snemanja DVD-Video (način VR). Posnete slike lahko urejate
in sestavite predvajalni seznam v poljubnem zaporedju.
Uporaba plošče DVD-RW
To vrsto plošče lahko formatirate v formatu DVD-Video (način V) ali formatu DVD-Video Recording (način VR).
Pri neuporabljeni plošči se prikaže sporočilo o tem, ali želite ploščo inicializirati ali ne. Če izberete »DVD-VR« ali
»DVD-V«, se bo začela inicializacija. Ploščo v video načinu lahko predvajate na različnih DVD-komponentah.
Plošča v načinu VR omogoča bolj raznoliko urejanje.
Uporaba plošče DVD-R
Formatiranje plošče ni potrebno, podprto pa je samo snemanje v načinu V. To vrsto plošče lahko predvajate
na različnih DVD-komponentah samo, če je zaključena.
Uporaba plošče DVD+RW
• Pri neuporabljeni plošči DVD+RW se prikaže sporočilo o tem, ali želite ploščo formatirati ali ne. Če izberete
»DVD+RW«, se bo začelo formatiranje.
Uporaba plošče DVD+R
Ta vrsta plošč se formatira samodejno.
14_ kako začeti
3. korak: Snemanje
Obstajata dva različna načina snemanja, neposredno snemanje in snemanje s časovnikom. Snemanje s
časovnikom je označeno na naslednji način:
Način snemanja: XP (visokokakovostni način), SP (standardni način), LP (način dolgega snemanja) in EP
(podaljšani način) glede na način snemanja. Če je snemanje nastavljeno na način FR, bo posneta najboljša
kakovost slike glede na preostali čas na plošči.
4. korak: Predvajanje
DVD je sestavljen iz razdelkov, ki se imenujejo naslovi, in podrazdelkov, ki se imenujejo poglavja.
5. korak: Urejanje posnete plošče
Urejanje plošč je enostavneje kot urejanje običajnih video kaset. HDD/DVD-SNEMALNIK podpira veliko
različnih funkcij urejanja, ki so možne samo pri DVD-jih in HDD-jih.
S preprostim in enostavnim menijem za urejanje lahko izvajate različne funkcije urejanja, kot so brisanje,
kopiranje, preimenovanje, zaklepanje itd. posnetega naslova.
Izdelava predvajalnega seznama (DVD-RAM/-RW v načinu VR, HDD)
S tem HDD/DVD-SNEMALNIKOM lahko izdelate nov predvajalni sistem na plošči in ga urejate brez
originalnega predhodnega posnetka.
6. korak: Zaključevanje in predvajanje na drugih DVD-komponentah
Če želite svoj DVD predvajati na drugih DVD-komponentah, ga boste morda morali zaključiti. Najprej končajte
vse postopke urejanja in snemanja in nato zaključite ploščo.
Pri uporabi plošče DVD-RW v načinu VR
Plošče DVD, posnete v načinu VR, je možno predvajati samo z DVD-snemalniki in ne predvajalniki.
Pri uporabi plošče DVD-RW v video načinu
Ploščo najprej zaključite, da omogočite predvajanje tudi na drugih in ne samo tem HDD/DVD-SNEMALNIKU.
Ko ploščo zaključite, urejanje ali snemanje nista več mogoča.
Da omogočite ponovno snemanje na ploščo, mora biti plošča zaključena.
Pri uporabi plošče DVD±R
Za predvajanje plošče na drugih komponentah, poleg tega HDD/DVD-SNEMALNIKA, jo zaključite. Ko ploščo
zaključite, urejanje ali snemanje nista več mogoča.
M
 Ploščo lahko samodejno zaključite z izbiro funkcije »EZ Record«. (Glejte stran 48.)
Slovensko _15
KAKO ZAČETI
V prikazanem meniju lahko izberete naslov, ki ga želite predvajati, in takoj začnete s predvajanjem.
kako začeti
RAZPAKIRANJE
Dodatki
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
USB
PAUSE
REPEAT
Video/avdio kabel
Kabel RF za televizijo
Daljinski upravljalnik
Baterije za daljinski upravljalnik
(velikost AAA)
Navodila za uporabo
Hitri priročnik
Priprava daljinskega upravljalnika
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
• Odprite pokrov za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
• Vstavite dve bateriji AAA. Prepričajte se, da je polarnost (+ in –) pravilna.
• Namestite pokrov baterije.
Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
• Preverite polarnost +/– baterij (suhe baterije).
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite, ali predmeti ovirajo senzor za daljinsko upravljanje.
• Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi predpisi. Ne mečite jih med gospodinjske odpadke.
Da bi ugotovili, ali je vaša televizija združljiva z daljinskim upravljalnikom, sledite spodnjim navodilom.
1. Vključite televizijo.
2. Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji.
3. Pritisnite in zadržite gumb TV STANDBY/ON (STANJE PRIPRAVLJENOSTI/VKLOP TV) in vnesite
dvomestno kodo, ki ustreza znamki vaše televizije. Kodo vnesite s pritiskom na ustrezne številčne gumbe.
16_ kako začeti
Kontrolne kode televizij
ZNAMKA
GUMB
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ZNAMKA
NOBLEX
NOKIA
GUMB
66
AIWA
82
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
64
REX
FERGUSON
73
SABA
FINLUX
06, 55, 56, 57
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
06, 49, 57
SALORA
FORMENTI
57
SANYO
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
GRUNDIG
74
41, 42, 43, 44, 48
06
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
SINUDYNE
57
JVC
61, 79
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
LOEWE
06, 69
TELEAVA
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
40
THOMSON
57
THOMSON ASIA
06, 48, 62, 65
MIVAR
TOSHIBA
KAKO ZAČETI
DAEWOO
EMERSON
74
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Rezultat: Če je vaša televizija združljiva z daljinskim upravljalnikom, jo vključite.
Sedaj je programirana na delovanje z daljinskim upravljalnikom.
M
 Če je za znamko vaše televizije navedenih več kod, poskusite vsako, dokler ne najdete prave.
 Če zamenjate baterije daljinskega upravljalnika, morate ponovno nastaviti kodo znamke.
Potem boste lahko razen pritiska na gumb TV, televizijo upravljali še z naslednjimi gumbi.
Gumb
TV STANDBY/ON
INPUT SEL.
TV VOL (+ / –)
PROG (, / .)
TV MUTE
Številka
M
Funkcija
Se uporablja za vklop in izklop televizije.
Se uporablja za izbiro zunanjega vira.
Se uporablja za prilagajanje glasnosti televizije.
Se uporablja za izbor želenega kanala.
Se uporablja za vklop in izklop zvoka.
Se uporablja za neposredni vnos številk.
 Zgoraj navedene funkcije morda ne delujejo na vseh televizijah. Če naletite na težave, televizijo upravljajte
neposredno z gumbi na njej.
Slovensko _17
kako začeti
OPIS
Čelna plošča
1
2
8
12
11
10
7 6
5 4
9
Gumb OPEN/CLOSE
(ODPRI/ZAPRI)
Odpre in zapre pladenj plošče.
ZASLON
Prikaže status predvajanja, čas itd.
Gumb PLAY/PAUSE
(PREDVAJAJ/PREMOR)
Predvaja ploščo ali predvajanje začasno ustavi.
Gumb SEARCH/SKIP
(IŠČI/PRESKOČI)
3
Preskoči na naslednji naslov/poglavje/posnetek ali se vrne nazaj na prejšnji naslov/
poglavje/posnetek. (način Playback (Predvajanje))
Izberite prednastavljene TV-kanale. (način Stop (Mirovanje))
Gumb STOP
Ustavi predvajanje plošče.
Gumb REC
Začne snemanje.
Gumb HDD/DVD
Izbere način HDD/DVD.
PLADENJ PLOŠČE
Se odpre, da vstavite ploščo.
Gostitelj USB
Priključek za digitalni fotoaparat, MP3-predvajalnik, pomnilniško kartico, čitalnik
kartic, zunanji trdi disk ali drugo odstranljivo pomnilniško napravo.
10
DV-INPUT (VHOD DV)
Priključi zunanjo digitalno opremo s priključkom DV (kot je kamkorder)
11
AV 3 INPUT (VHOD AV 3)
Priključi zunanjo opremo.
12
Gumb STANDBY/ON
Vključi in izključi HDD/DVD-SNEMALNIK.
18_ kako začeti
Hrbtna plošča
KAKO ZAČETI
4
10
9
8
7
6
5
Ventilator
Ventilator se obrača vedno, ko je
naprava priključena.
Pri namestitvi izdelka zagotovite
najmanj 10 cm praznega prostora na
vseh straneh ventilatorja.
1
Vhodni priključek za
anteno
Poveže RF-kabel z antene
2
PRIKLJUČEK VIDEO
OUT
Priključi vhod zunanje opreme s pomočjo video kabla.
3
Priključek AV2(EXT)
INPUT SCART
Poveže opremo z izhodnim priključkom SCART.
4
PRIKLJUČEK DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL)
Priključi ojačevalnik z digitalnim koaksialnim avdio izhodnim priključkom.
5
PRIKLJUČEK
HDMI OUT
Priključi opremo, ki ima HDMI-vhod.
6
PRIKLJUČEK DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)
Priključi ojačevalnik z digitalnim optičnim avdio izhodnim priključkom.
7
Priključek AV1(TV)
OUTPUT SCART
Poveže opremo z vhodnim priključkom SCART.
8
PRIKLJUČEK AUDIO
OUT
Priključi avdio izhod zunanje opreme s pomočjo avdio kablov.
9
PRIKLJUČEK
COMPONENT VIDEO
OUT
Priključi opremo, ki ima komponentni video vhod.
10
Izhodni priključek
za TV
Poveže RF-kabel na vhod televizijske antene.
Slovensko _19
kako začeti
Zaslon snemalnika
10
Indikator, povezan s
predvajanjem, indikator
za odpiranje/zapiranje
Sveti, ko so izbrani gumbi, povezani s predvajanjem, ter gumbi za odpiranje/
zapiranje.
Indikator plošče
Prižge ikono stanja
Indikator funkcije
POGLED DVD
Sveti, ko je izbran način DVD.
Indikator funkcije
POGLED HDD
Sveti, ko je izbran način HDD.
Indikator funkcije
POGLED USB
Sveti, ko je izbran način USB.
Indikator medija plošče
Sveti, ko se DVD±RW/±R-plošča naloži
Indikator TIMER
Sveti, ko je vključen način snemanja s časovnikom.
Indikator HDMI
Sveti in s tem nakazuje, da je HDMI povezan.
Indikator REC
Sveti, ko je vključen način snemanja.
Indikator funkcije
STANJE
Indikator časa predvajanja/ure/trenutnega statusa.
20_ kako začeti
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Vaš daljinski upravljalnik za HDD/DVD-SNEMALNIK bo deloval na Samsungovih televizijah in združljivih znamkah.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
2. Vstavite dve bateriji velikosti AAA.
Prepričajte se, da se oznaki »+« in »-« na
baterijah ujemata s sliko v predalu za baterije.
Gumb TV
USB
Pritisnite za upravljanje televizije.
SELECT
(DVD, HDD, USB)
Gumb OPEN/CLOSE (ODPRI/ZAPRI)
Gumb STANDBY/ON
Pritisnite, da vključite/izključite HDD/DVD-SNEMALNIK.
Za odpiranje in zapiranje pladnja plošč.
Gumb TV STANDBY/ON (STANJE
PRIPRAVLJENOSTI/VKLOP TV)
Pritisnite, da vključite/izključite TV.
ŠTEVILČNI gumbi
Se uporablja za neposredni vnos številk.
Gumb TV/DVD
Pritisnite gumb TV/DVD, da izberete video
vhod na vašem TV.
Gumb SUBTITLE (PODNAPISI)
3. Ponovno namestite pokrovček.
Pri običajni uporabi televizije baterije držijo
približno leto dni.
Gumb INPUT SEL
Za izbor vhodnega signala, če so priklopljene
zunanje naprave (PROG, AV1, AV2, AV3 ali DV vhod)
PAUSE
Pritisnite za preklop jezika podnapisov DVD-ja.
Gumbi za upravljanje predvajanja
Gumb TV MUTE/AUDIO (IZKLOP ZVOKA/AVDIO)
Forward/Rewind (Naprej/Nazaj), Search (Išči),
Skip (Preskoči), Stop (Zaustavi), Play/Still
(Predvajanje/Mirovanje)
Za vklop/izklop zvoka v načinu TV.
Uporabite ta gumb za dostop do različnih avdio
funkcij na plošči (način DVD).
Gumb TV VOL
Gumb PROG
Prilagajanje glasnosti TV.
Uporabite ta gumb, da izberete televizijski program.
Gumb MENU (MENI)
Gumb RETURN (NAZAJ)
Pritisnite, da se vrnete na predhodni meni.
Gumbi OK/DIRECTION (gumbi ▲▼◄►)
Uporabite za premikanje gor/dol in levo/desno,
ko nastavljate funkcije menija.
Gumb EXIT (IZHOD)
Pritisnite za izhod iz nastavitvenega zaslona.
Prikaže nastavitveni meni HDD/DVDSNEMALNIKA.
Gumb INFO
Prikaže trenutno nastavitev in status plošče.
Gumb TITLE LIST/DISC MENU (SEZNAM
NASLOVOV/MENI PLOŠČE)
Gumb PLAY LIST/TITLE MENU
(PREDVAJALNI SEZNAM/MENI NASLOVA)
Uporabite ta gumb za vnos seznama snemanja/
ogled menija plošče.
Uporabite gumb, da se vrnete v meni »Title« (Naslov) ali
za ogled seznama posnetih datotek.
Gumb A, B, C, D
Omogoča dostop do skupnih funkcij HDD/DVDSNEMALNIKA.
Gumb REC MODE
REPEAT
Gumb COPY (KOPIRANJE)
Pritisnite, ko kopirate z DVD na HDD in obratno.
Datoteke iz trdega diska ali DVD-naprave lahko
kopirate na pomnilniške naprave USB in obratno.
Uporabite ta gumb, da nastavite želeni čas
snemanja in kakovost slike. (XP/SP/LP/EP).
Gumb REC PAUSE/TIME SHIFT
Gumb REC
Gumb uporabite za snemanje na plošče HDD/
DVD-RAM/±RW/±R.
Gumb MARKER (OZNAČEVALNIK)
Use this to bookmark a position while playing a disc.
Ta gumb pritisnite, če želite začasen premor
snemanja. V načinu trdega diska s tem gumbom
upravljate funkcijo spremembe časa.
Gumb TIMER (ČASOVNIK)/REPEAT (PONOVI)
Pritisnite za neposreden vstop v meni »Timer
Recording Mode« (Način snemanja s časovnikom).
Omogoča vam ponoviti naslov, poglavje, posnetek ali
ploščo.
Slovensko _21
KAKO ZAČETI
1. Dvignite pokrov na zadnji strani
daljinskega upravljalnika, kot je
prikazano
priklop in nastavitev
PRIKLOP HDD/DVD-SNEMALNIKA
V tem razdelku so opisani različni načini za priklop HDD/DVD-SNEMALNIKA na druge zunanje komponente in
potrebni začetni nastavitveni načini.
Če ima televizija ustrezni vhod, lahko HDD/DVD-SNEMALNIK nanjp priključite preko kabla SCART.
1. RF kabel priključite, kot je prikazano na sliki.
2. Kabel SCART vključite v priključek AV1 na hrbtni strani HDD/DVD-SNEMALNIKA.
3. Priključite drugi konec v ustrezni priključek na televiziji.
4. Priključite HDD/DVD-SNEMALNIK in televizijo.
5. Vključite HDD/DVD-SNEMALNIK in televizijo.
6. Pritisnite gumb INPUT SEL. na daljinskem upravljalniku svoje televizije, dokler se na televizijskem zaslonu
ne prikaže video signal HDD/DVD-SNEMALNIKA.
V RF IN
V televizijo
Kabel RF
V ANT INPUT
M
 Priključek kabla RF tega izdelka pošilja samo televizijske signale. Za ogled signalov HDD/DVD-SNEMALNIKA morate
priključiti kabel SCART ali avdio/video kable.
 Način TV : Pritisnite gumb TV/DVD na daljinskem upravljalniku in na sprednjem zaslonu se bo prikazal napis »TV« (ali
izključite HDD/DVD-SNEMALNIK). Nato lahko gledate programe, prejete preko televizije.
 Če nastavite »Power save mode« (Varčno delovanje) na »On« (Vključeno) in izklopite snemalnik, je lahko signal iz ANT
OUT DVD-snemalnika moten.
V tem primeru nastavite »Power save mode« (Varčno delovanje) na »Off« (Izključeno) in slika na TV bo brez motenj.
22_ priklop in nastavitev
DODATNI PRIKLJUČKI
Svoj HDD/DVD-SNEMALNIK lahko priključite na satelitski ali digitalni uglaševalnik.
PRIKLOP IN NASTAVITEV
1
Zunanja naprava (VCR/satelitski sprejemnik)
- DVD-način
1. S kablom SCART priključite priključka AV2 HDD/DVD-SNEMALNIKA in videorekorderja/satelitskega
sprejemnika ali digitalnega uglaševalnika.
2. Priključite priključek AV1 na priključek SCART TV na televiziji.
3. Vključite HDD/DVD-SNEMALNIK, videorekorder/satelitski sprejemnik ali digitalni uglaševalnik in televizijo.
4. Nastavite vhodni način na AV2.
- način TV
1. Pritisnite gumb TV/DVD na daljinskem upravljalniku in na sprednjem zaslonu se bo prikazal napis »TV«. (ali
izključite HDD/DVD-SNEMALNIK.)
2. Gledate lahko programe preko satelita ali digitalnega uglaševalnika, priključenega na ta HDD/DVDSNEMALNIK, četudi je ta izključen.Tega priključka ne morete uporabiti, če je »Power save mode« (Varčno
delovanje) nastavljeno na »On« (Vključeno).
Slovensko _23
priklop in nastavitev
ANTENA + HDD/DVD-SNEMALNIK + ZUNANJI DEKODER + TV
Če priključite zunanji dekoder na HDD/DVD-SNEMALNIK, lahko snemate mešane kanale (CANAL+ ali oddaje
Premiere), ki jih prejmete preko vgrajenega televizijskega uglaševalnika v HDD/DVD-SNEMALNIKU.
El. vtičnica
3
DEKODER
1. Kable antene RF priključite, kot je prikazano.
2. S kablom SCART priključek AV1 na tem snemalniku povežite s priključkom SCART AV na televiziji.
3. Priključek AV2 povežite s priključkom SCART AV na dekoderju.
4. Če želite gledate ali snemati programe PAY-TV Canal Plus, nastavite HDD/DVD-SNEMALNIK na
sprejemanje kanalov preko prikaza na zaslonu. (Glejte strani 36~37)
24_ priklop in nastavitev
DRUGE VRSTE PRIKLOPA IZHODNEGA VIDEO KABLA
Obstaja več načinov za priklop izhodnih video signalov brez kablov SCART. Izberite enega izmed spodaj navedenih
video priklopov, ki vam najbolj ustreza.
• 1. primer: priklop na video izhodni (kompozitni) priključek
• 2. primer: izhodni komponentni priključek Component Video
1. primer: priklop na video izhodni (kompozitni) priključek
1. Priključite video (rumen) kabel med priključkoma VIDEO (rumen) OUT na HDD/DVD-SNEMALNIKU in
VIDEO (rumen) INPUT na televiziji (ali ojačevalniku AV).
• Tako boste redno uživali ob kakovostnih slikah.
2. Priključite avdio kabla (beli in rdeči) med priključkoma AUDIO OUT na HDD/DVD-SNEMALNIKU in AUDIO
IN na televiziji (ali ojačevalcu AV). (Glejte strani 27~29)
Video/avdio kabel
Rumen
Rdeč
Bel
Slovensko _25
PRIKLOP IN NASTAVITEV
Načini Component video in Progressive Output
• Izhod komponentnega videa je na voljo samo, če vaša televizija podpira vhod komponentnega videa.
• Če izhod komponentnega videa ne deluje, preverite priključke televizije in nastavitve za izbor televizijskega
vhoda.
• V primerjavi s standardnim prepletenim video prikazom se pri zaporednem izrisovanju slik podvoji količina
vodov, napeljanih v televizijo, rezultat česar je bolj stabilna, nemigetajoča in čista slika kot pri prepletenem
video prikazu. To je na voljo samo pri televizijah, ki podpirajo zaporedno izrisovanje slik.
• Izhod za zaporedno izrisovanje slik (576P)
Potrošniki morajo vedeti, da niso vse televizije popolnoma združljive s tem izdelkom in da se lahko na
prikazani sliki pojavijo motnje. V primeru težav z zaporednim izrisovanjem slik 576 je priporočljivo, da
uporabnik preklopi priključek na »standardni izhod«. Če imate vprašanja glede združljivosti svoje televizije s
tem modelom HDD/DVD-SNEMALNIKA 576P, se obrnite na službo za pomoč strankam.
priklop in nastavitev
2. primer : video izhodni komponentni priključki
1. Priključite video komponentne kable (niso priloženi) med priključki COMPONENT OUT (Y, PB, PR) na HDD/
DVD-SNEMALNIKU in priključki COMPONENT IN (Y, PB, PR) na televiziji.
• Tako boste lahko uživali ob kakovostnih in barvitih slikah.
2. Priključite avdio kabla (beli in rdeči) med priključki AUDIO OUT na HDD/DVD-SNEMALNIKU in priključki
AUDIO IN na televiziji (ali ojačevalniku AV). (Glejte strani 27~29).
3. Po priklopu glejte stran 44.
Zelen
M
Moder
Rdeč
 Zagotovite, da se barvni kodirani priključki ujemajo. Izhodne komponentne priključke Y, PB, PR za vaš HDD/DVDSNEMALNIK je treba priključiti na enake vhodne komponentne priključke na vaši televiziji.
 Zaporedna nastavitev je na voljo samo, če je video izhodni priključek nastavljen na komponentni priključek.
(Glejte stran 44)
26_ priklop in nastavitev
DRUGE VRSTE PRIKLOPA IZHODNEGA AVDIO KABLA
Obstaja več načinov za priklop izhodnih avdio signalov brez kablov SCART. Izberite spodaj navedeni avdio
priključek, ki vam najbolj ustreza.
• 1. primer : priklop na televizijo
• 2. primer : priklop na stereo ojačevalnik z izhodnim priključkom AV
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Proizvedeno z dovoljenjem podjetja Dolby Laboratories. »Dolby« in simbol dveh D-jev sta blagovni znamki podjetja
Dolby Laboratories.
1. primer: priklop na televizijo
Če ima vaša televizija vhodne avdio priključke, uporabite ta priklop.
Rumen
Rdeč
Bel
Slovensko _27
PRIKLOP IN NASTAVITEV
• 3. primer : priklop ojačevalnika AV z digitalnim izhodnim priključkom
priklop in nastavitev
2. primer: priklop na stereo ojačevalnik z izhodnim priključkom AV
Če ima vaš stereo ojačevalnik samo priključke AUDIO IN (levo in desno), uporabite priključke AUDIO OUT.
Rdeč
Bel
28_ priklop in nastavitev
Sprednji (L)
zvočnik
Sprednji (D)
zvočnik
3. primer : priklop ojačevalnika AV z digitalnim izhodnim priključkom
ali
Zadnji (L)
Zadnji (D)
Sprednji (L)
Spodnji zvočnik
Sprednji (D)
Sredinski
Slovensko _29
PRIKLOP IN NASTAVITEV
Če ima vaš ojačevalnik AV dekoder Dolby Digital, MPEG2 ali DTS in digitalni vhodni priključek, uporabite ta
priklop. Če želite uživati v zvoku Dolby Digital, MPEG2 ali DTS, morate nastaviti avdio nastavitve. Glede na vaš
ojačevalnik, priključite na optični ali koaksialni kabel. (Glejte strani 40~41)
priklop in nastavitev
PRIKLOP HDMI/DVI NA TV
Če ima vaša televizija vhod HDMI/DVI, priklopite prilagodilni kabel HDMI/DVI na televizijo. Tako boste uživali v
najboljši kakovosti slike in zvoka.
• 1. primer : priklop televizije s priključkom HDMI
• 2. primer : priklop televizije s priključkom DVI
1. primer : priklop televizije s priključkom HDMI
• S kablom HDMI (ni priložen) priključite priključek HDMI OUT na zadnji strani HDD/DVD-SNEMALNIKA na
priključek HDMI IN svoje televizije.
• Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal
HDMI s HDD/DVD-PREDVAJALNIKA.
M
 Če je HDD/DVD-snemalnik priključen na vaš televizor v načinu izhoda HDMI 1080p, morate uporabiti High speed
(kategorija 2) kabel HDMI.
2. primer: priklop televizije s priključkom DVI
• S prilagodilnim kablom DVI (ni priložen) priključite priključek HDMI OUT na zadnji strani HDD/DVDSNEMALNIKA na priključek DVI IN svoje televizije.
• Z avdio kablom priključite priključka AUDIO (rdeč in bel) OUT na zadnji strani HDD/DVD-SNEMALNIKA na
priključka AUDIO (rdeč in bel) IN televizije. Vključite HDD/DVD-SNEMALNIK in televizijo.
• Pritisnite gumb za izbor vhoda na vašem daljinskem upravljalniku, dokler se na televiziji ne prikaže signal DVI
s HDD/DVD-PREDVAJALNIKA.
30_ priklop in nastavitev
J
PRIKLOP IN NASTAVITEV
Rdeč
Bel
 Za uporabo HDMI kabla (ni priložen), vzpostavite avdio/video povezavo pred vklopom električnega kabla ali po
končani funkciji nastavitev »Priklop in predvajanje«. Kabla HDMI ne priklapljajte, ko poteka funkcija nastavitev
»Priklop in predvajanje«.
 Zaporedno izrisovanje slik se aktivira samodejno, ko priključite HDMI.
 Če sprejemnik TV/HDMI ne podpira DTS, avdio izhod ni na voljo, ko predvajate ploščo v formatu DTS.
 Izhod HDMI lahko preklopite na druge izhode samo v načinu »Stop« (Mirovanje).
 Če uporabljate kabel HDMI za priklop Samsungove televizije na HDD/DVD-SNEMALNIK, lahko snemalnik upravljate z
daljinskim upravljalnikom. (To je na voljo samo pri SAMSUNGOVIH televizijah, ki podpirajo Anynet+(HDMI-CEC).)
(Glejte stran 39.)
 Preverite logotip n (Če ima vaš televizor logotip n, podpira funkcijo Anynet+.)
M
 HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo)
HDMI (multimedijski vmesnik z visoko ločljivostjo) je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s
samo enim priključkom. Ker HDMI temelji na DVI, je popolnoma združljiv z DVI. Edina razlika med HDMI in DVI je, da
HDMI podpira večkanalni avdio. S HDMI DVD-predvajalnik prenaša digitalni video in avdio signal in prikaže čisto sliko
na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI.
 Opis priključka HDMI
Priključek HDMI - nestisnjeni video in digitalni avdio podatki (podatki LPCM ali bitnega toka).
- Čeprav HDD/DVD-SNEMALNIK uporablja kabel HDMI (ni priložen), HDD/DVD-SNEMALNIK televiziji prenaša samo
čisti digitalni signal.
- Če televizija ne podpira HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), zaslon šumi.
 Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-ja pa so podatki, ki se prenašajo na
televizijo, digitalni. Zato je potreben pretvornik digitalnih signalov v analogne (v HDD/DVD-SNEMALNIKU ali pretvornik
analognih signalov v digitalne (v televiziji). Med pretvorbo se kakovost slike zmanjša zaradi šumenja in izgube signala.
Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od HDD/DVD-SNEMALNIKA do televizije se prenaša čist digitalni signal.
 Kaj je HDCP?
HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino) je sistem, ki vsebino na plošči DVD, ki se oddaja preko HDMI,
ščiti pred kopiranjem. Zagotavlja varno digitalno povezavo med video virom (osebni računalnik, DVD itd.) in
prikazovalno napravo (televizija, projektor itd.). Vsebina na izvorni napravi je kodirana, kar preprečuje nepooblaščeno
kopiranje.
Slovensko _31
priklop in nastavitev
PRIKLOP NA PRIKLJUČEK AV 3 IN , DV
Priključek omogoča priklop HDD/DVD-SNEMALNIKA na druge zunanje naprave in ogled ali snemanje njihovih izhodov.
• 1. primer : priklop videorekorderja, Set-Top Box (STB), DVD-predvajalnika ali kamkorderja na priključke AV3 IN
• 2. primer : priklop naprave DV na priključek DV IN
1. primer : priklop videorekorderja, Set-Top Box (STB), DVD-predvajalnika ali kamkorderja na priključke AV3 IN
Priklop videorekorderja ali zunanje naprave na priključke AV3 IN HDD/DVD-SNEMALNIKA. Snemate lahko s
priključene opreme (videorekorder, STB, DVD-predvajalnik ali kamkorder)
Kamkorder
VCR
STB
DVD
Rumen
M
Rdeč
Bel
 Izbor vhoda AV 3 se izvede samodejno.
Če se vhod ne izbere samodejno, uporabite gumb INPUT SEL., da izberete ustrezni vhod.
 Vsebine, zaščitene pred kopiranjem, ni mogoče snemati.
32_ priklop in nastavitev
2. primer : priklop kamkorderja na priključek DV IN
Če ima vaš digitalni kamkorder izhodni priključek DV, ga priključite na vhodni priključek DV na svojem HDD/
DVD-SNEMALNIKU.
PRIKLOP IN NASTAVITEV
Kamkorder
M
 Če se vhod ne izbere samodejno, uporabite gumb INPUT SEL. , da izberete ustrezni vhod.
POVEZAVA Z USB-NAPRAVAMI
To omogoča povezavo vašega trdega diska ali DVD-snemalnika z USB-napravami.
Povezovanje USB-pomnilnika, MP3-predvajalnika ali digitalne kamere z gostiteljem USB.
MP3-predvajalnik
Digitalna kamera
M
 Odklop USB-kabla med postopkom prenosa podatkov prekine komunikacijo in lahko poškoduje podatke, shranjene v
pomnilniku.
 Če se komunikacija prekine zaradi statične elektrike, magnetnega polja ali drugega vzroka, ponovno zaženite
program ali poskusite odklopiti in priklopiti USB-kabel.
Slovensko _33
nastavitev sistema
NAVIGACIJA ZASLONSKEGA MENIJA
Zaslonski meniji vam omogočajo vklop ali izklop različnih funkcij vašega HDD/DVD-SNEMALNIKA.
Pritisnite gumb MENU(MENI) na zaslonskem meniju in nato z naslednjimi gumbi navigirajte po zaslonskih menijih.
1. Gumbi ▲▼, ◄►
Pritisnite te gumbe na daljinskem upravljalniku za nadziranje
premikanja izbirne letvice, ▲▼◄► pa za premikanje po možnostih
menija.
2. Gumb OK
Pritisnite ta gumb na daljinskem upravljalniku, da potrdite morebitne
nove nastavitve.
3. Gumb RETURN (NAZAJ)
Pritisnite ta gumb na daljinskem upravljalniku, da se vrnete na
zaslon predhodnega menija ali da zapustite zaslonski meni.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Library
Title
|
DivX
|
Music
|
Photo
|
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Gumb EXIT (IZHOD)
Pritisnite ta gumb za izhod iz zaslonskega MENU.
NASTAVITEV »PRIKLOP IN PREDVAJANJE«
Vaš HDD/DVD-SNEMALNIK se bo samodejno nastavil, ko ga boste prvič priklopili. Televizijske postaje in ura se
bodo shranili v spomin. Ta postopek lahko traja nekaj minut. Potem bo vaš HDD/DVD-SNEMALNIK pripravljen za
uporabo.
1. Priklopite kabel RF, kot je opisano na strani 22.
(Priklop HDD/DVD-SNEMALNIKA na televizijo s kablom RF in
kablom SCART.)
Za uporabo kabla HDMI (ni priložen), vzpostavite avdio/video
povezavo pred vklopom električnega kabla ali po končani funkciji
»Priklop in samodejna nastavitev«. Kabla HDMI ne priklapljajte, ko
poteka funkcija nastavitev »Priklop in predvajanje«.
Press
1
Touche 2
Drücken Sie 3
Pulse 4
Premere 5
Druk op 6
Tryck 7
Tryk 8
Paina 9
Trykk 0
MACROVISION
2. Priključite HDD/DVD-SNEMALNIK v električno omrežje. Na zaslonu
snemalnika bo začel utripati napis »AUTO«.
3. Pritisnite številčni gumb, da izberete jezik.
4. Pritisnite gumb OK, da se zažene samodejna nastavitev.
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svensk
Dansk
Suomi
Norsk
MP52H
5. Izberite »Country« (Država) z gumbi ▲▼, ◄► da izberete svojo
državo.
• Pri izboru države glejte naslednje kratice.
A(Avstrija)
NL(Nizozemska)
S(Švedska)
PL(Poljska)
B(Belgija)
I(Italija)
CH(Švica)
CZ(Češka)
DK(Danska)
N(Norveška)
TR(Turčija)
Others (Druge)
FIN(Finska)
P(Portugalska)
GR(Grčija)
D(Nemčija)
E(Španija)
HU(Madžarska)
Auto setup will be started.
Yes
No
Country Selection
• HDD/DVD-SNEMALNIK poišče postaje skladno s
prednastavljenim seznamom nastavitev, ki ustreza državi, ki ste jo
izbrali.
34_ nastavitev sistema
A
NL
S
B
I
CH
CZ
DK
N
TR
Others
PL
FIN
P
GR
D
E
HU
6. Začelo se bo samodejno iskanje kanalov.
• Število postaj, ki jih HDD/DVD-SNEMALNIK shrani samodejno, je
odvisno od števila najdenih postaj.
7. Ko se samodejno iskanje kanalov konča, se bo v 10 sekundah
samodejno začela nastavitev ure. Če želite takojšnjo samodejno
nastavitev ure, pritisnite gumb OK.
Auto channel scan completed successfully.
Press the [OK] button to auto clock set.
OK
8. Počakajte, dokler se samodejno ne prikažeta trenutni datum in čas. Če
želite zapustiti samodejno nastavitev ure, pritisnite gumb MENU (MENI).
 Zdaj je vaš HDD/DVD-SNEMALNIK pripravljen za uporabo. Nastavitev
»Priklop in predvajanje« je končana. Če jo želite spremeniti, lahko to
storite z ročno prednastavitvijo postaj v meniju »Nastavitev kanalov –
ročna nastavitev«. (Glejte stran 37)
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
 Funkcija za samodejno nastavitev se lahko izvede z neprekinjenim 10
sekundnim ali daljšim pritiskom na gumb STOP (
naprava izključena in v njej ni plošče.
) na enoti, ko je
9. Preverite datum in čas.
• Če sta: pravilna, pritisnite gumb OK in datum in čas se bosta
shranila. Če ne pritisnete gumba OK, se bosta datum in čas po 5
sekundah shranila samodejno.
• Če sta: nepravilna, vnesite pravi Month, Day, Year, Hour ali
Minute z gumbi ▲▼, ◄► ali številčnimi gumbi. Pritisnite gumb
OK in datum in čas se bosta shranila. Če morate spremeniti
nastavitev ure, jo lahko nastavite ročno.
Clock Set
mo.
da.
yr.
JAN
01
2009
hr.
min.
Auto
12
00
On
Tuesday
Slovensko _35
NASTAVITEV SISTEMA
M
nastavitev sistema
NASTAVITEV URE
Ta meni se uporablja za nastavitev trenutnega časa.
Uro morate nastaviti zato, da lahko uporabljate snemanje s časovnikom.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite System, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Clock Set, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Pritisnite gumbe ▲▼◄► za vnos meseca, dneva, leta, ure ali
minute. Za neposredni vnos ure pritisnite številčne gumbe.
Dan tedna se prikaže samodejno.
5. Pritisnite gumb OK in datum in čas se bosta shranila. Če ne
pritisnete gumba OK, se ne bosta shranila.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
|
Channel Set
|
Language
|
|
Audio
|
Video
|
1
Parental Lock
|
Recording
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
M
Setup
System
System
|
Clock Set
Auto Power Off
: Off
|
Power save
: Off
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: On
|
|
DivX(R) Registration
 Za samodejno nastavitev ure morate priklopiti kabel RF. (Glejte stran 22.)
 HDD/DVD-SNEMALNIK samodejno nastavi uro skladno s časovnimi
signali, ki se oddajajo med kanali PR1 do PR5. Če ne potrebujete
funkcije za samodejno nastavitev ure, izberite Off (Izključeno).
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD & DVD RECORDER
HDD
Clock Set
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
mo.
da.
yr.
JAN
01
2009
hr.
min.
Auto
12
00
On
Tuesday
<MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
NASTAVITEV KANALOV
Auto Scanning
Ta funkcija vam omogoča ročno nastavitev uglaševalnika HDD/DVD-SNEMALNIKA na anteno ali kabel, glede
na to katerega ste med začetno nastavitvijo priključili na vhodni priključek za anteno.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Channel Set, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
|
Manual Setup
|
Disc Manager
Setup
mMOVE
36_ nastavitev sistema
Channel Set
Auto Scanning
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Z gumboma ▲▼ izberite Auto Scanning, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Prikaže se sporočilo »Your data will be lost. Press [OK] to continue, [RETURN] to exit.« (Vaši podatki se
bodo zbrisali, Pritisnite OK za nadaljevanje, RETURN (NAZAJ) za izhod.)
5. Pritisnite gumb OK in nato pritisnite gumbe ▲▼◄►, da izberete svojo državo.
• HDD/DVD-SNEMALNIK poišče postaje skladno s prednastavljenim seznamom nastavitev, ki ustreza
državi, ki ste jo izbrali. (Glejte stran 34)
M
 Pritisnite gumb OK, da ustavite samodejno iskanje.
Manual Setup (Ročna nastavitev)
Če je funkcija za samodejno iskanje spregledala kakšen prednastavljeni kanal, ga lahko dodate ročno. Kanal,
ki ga želite odstraniti, lahko tudi zbrišete. Prav tako lahko programirate zaporedje kanalov.
Za nastavitve sledite korakom 1 do 3 poglavja »Samodejna nastavitev« na strani 36.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Manual Setup, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
PR
01
02
03
04
05
06
07
CH
002
004
-----------
Manual Setup
Name
Decoder
---Off
---Off
---------------------
System
L / L’
5. Pritisnite gumbe ▲▼, da izberete PR (program), ki ga želite urejati,
L / L’
–/–
izbrisati ali zamenjati, in nato pritisnite BARVNI gumb.
–/–
Izberite Edit, Delete ali Swap.
–/–
–/–
• V primeru Edit (Uredi) (RDEČI gumb (A)) : lahko informacije o PR
–/–
Edit
Delete
Swap
(programu) dodate ali urejate. Po spremembi informacij PR (CH.,
Name , Decoder, MFT, System) izberite Save in pritisnite gumb
OK.
Manual Setup
- CH : Uglasite kanal z gumbi ◄►.
PR
01
- Name : Prikaže ime postaje, ki se v oddajanem signalu
CH
002
Name
-samodejno zazna. Če se ne zazna, lahko uredite ime z gumbi
Decoder
Off
▲▼◄►.
MFT
- Decoder : Če funkcijo vključite, lahko snemate mešane kanale z
System
L / L’
Save
zunanjim dekoderjem.
mMOVE sSELECT
Preden funkcijo vključite, si preberite navodila za priklop
zunanjega dekoderja na strani 24.
- MFT (Ročno uglaševanje frekvence) : Frekvenco kanalov lahko še bolje uglasite z gumbi ◄►.
- System : Izberete lahko sisteme oddajanja kanalov
(B/G ali L/L’), ki jih je mogoče sprejemati.
• V primeru Delete (Zbriši) (ZELENI gumb (B)) : se bodo informacije o kanalu izbranega PR (programa)
izbrisale.
• V primeru Swap (Zamenjaj) (RUMENI gumb (C)) : lahko zamenjate informacije o kanalu dveh PR
(programov). Na primer, če želite zamenjati PR2 in PR5, izberite »Swap« (Zamenjaj) pri PR2 in nato pri
PR5 pritisnite gumb OK.
Slovensko _37
NASTAVITEV SISTEMA
6. Pritisnite gumb OK. Začelo se bo iskanje kanalov.
• Preišče se prva frekvenčna pasovna širina in prva najdena postaja se prikaže in shrani. HDD/DVDSNEMALNIK nato išče drugo postajo in tako dalje.
• Število postaj, ki jih HDD/DVD-SNEMALNIK shrani samodejno, je odvisno od števila najdenih postaj.
nastavitev sistema
NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI
Če vnaprej nastavite jezikovne možnosti, se vam bodo prikazale samodejno vsakič, ko boste gledali film.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Language, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Prikazal se bo meni za nastavitev jezika.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno jezikovno možnost, nato pa
pritisnite gumb OK ali gumb ►.
• Audio : za avdio jezik plošče.
• Subtitle : za podnapise plošče.
• Disc Menu : za meni plošče, ki je na plošči.
• Menu : za zaslonski meni vašega HDD/DVD-SNEMALNIKA.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Language
: Original
|
Subtitle
: Automatic
|
Disc Menu
: English
|
Menu
: English
|
Audio
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
5. Z gumboma ▲▼ izberite želeni jezik, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
M
 Če izbrani jezik ni posnet na plošči, se bo izbral izvirni predposnet jezik.
 Izbrani jezik se bo prikazal samo, če ga plošča podpira.
NASTAVITEV SISTEMSKIH MOŽNOSTI
Ta funkcija vam omogoča nastaviti sistemske nastavitve.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite System, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno sistemsko možnost, nato pa
pritisnite gumb OK ali gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
mMOVE
System
|
Clock Set
Auto Power Off
: Off
|
Power save
: Off
|
Anynet+ (HDMI CEC)
: On
|
DivX(R) Registration
sSELECT
rRETURN
|
eEXIT
5. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Nastavitev samodejnega izklopa
Ta funkcija samodejno izključi vaš HDD/DVD-SNEMALNIK, če ne pritisnete nobenega gumba za izbrani čas.
1. Z gumboma ▲▼ izberite Auto Power Off, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
System
Clock Set
|
Auto Power Off
: Off
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
Off
Timer Record
|
Power save
2 Hours : Off
gumb OK ali gumb ►.
Disc Manager
|
Anynet+ (HDMI CEC)6 Hours : On
Setup DivX(R) Registration
|
• Off : Samodejna nastavitev izklopa je onemogočena.
• 2 Hours : HDD/DVD-SNEMALNIK se bo samodejno izključil za 2
uri po zadnjem pritisku na gumb.
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
• 6 Hours : HDD/DVD-SNEMALNIK se bo samodejno izključil za 6
ur po zadnjem pritisku na gumb.
• Če se med predvajanjem ali snemanjem doseže čas za samodejni izklop bo naprava delovala, dokler se
predvajanje ali snemanje ne konča.
38_ nastavitev sistema
Nastavitev varčnega delovanja
• On: Če je nastavljeno na On (Vklj.) in izklopite HDD&DVD-snemalnik,
ta preklopi v način varčnega delovanja, njegov zaslon pa se
izklopi.
• Off : Ni nastavljeno na varčno delovanje, običajno izberite način OFF
(Izklj.).
M
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
System
|
Clock Set
Auto Power Off
: Off
|
Power save
: Off
|
: On
|
Off
Anynet+ (HDMI CEC)On
|
DivX(R) Registration
 Če je »Power save mode« (Varčno delovanje) nastavljeno na »On«
eEXIT
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ je funkcija, ki jo lahko uporabljate za upravljanje snemalnika z
daljinskim upravljalnikom televizije Samsung, če HDD/DVD-SNEMALNIK
in televizijo SAMSUNG povežete s kablom HDMI. (Glejte strani 30~31)
(Na voljo je le s televizijami SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
1. Z gumboma ▲▼ izberite Anynet+ (HDMI CEC), nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Prikažejo se možnosti funkcije Anynet+ (HDMI CEC).
2. Z gumboma ▲▼ izberite On, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Setup
mMOVE
System
|
Clock Set
Auto Power Off
: Off
|
Power save
: Off
|
Anynet+ (HDMI CEC)Off
: On
|
|
DivX(R) RegistrationOn
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Za uporabo Anynet+ (HDMI CEC)
1. Priklopite HDD/DVD-SNEMALNIK na Samsungovo televizijo s kablom HDMI. (Glejte strani 30~31.)
2. Nastavite Anynet+(HDMI CEC) na On na svojem HDD/DVD-SNEMALNIKU. (Glejte zgoraj.)
3. Nastavite funkcijo Anynet+ na svoji televiziji.
(Za več informacij glejte navodila za uporabo televizije.)
n
DVDR
• HDD/DVD-SNEMALNIK lahko upravljate z daljinskim
View TV
upravljalnikom televizije.
Select Device
Record
(Gumbi na televiziji, ki jih lahko uporabljate za upravljanje HDD/
Menu on Device
Device Operation
DVD-SNEMALNIKA : gumbi , , , ,
,
in ,
Receiver : Off
gumb ~ )
Setup
>Move
sEnter
• Ko pritisnete gumb Anynet+ na daljinskem upravljalniku televizije,
eExit
se prikaže OSD na levi.
<Meni TV>
- Select Device : uporabite to možnost, da izberete napravo.
- Record : uporabite to možnost, da začnete ali ustavite
snemanje.
- Menu on Device : enako kot gumb MENU ( ) na daljinskem upravljalniku za HDD/DVDSNEMALNIK.
- Device Operation : enako kot gumb INFO ( ) na daljinskem upravljalniku za HDD/DVD-SNEMALNIK
M
 Če pritisnete gumb STANDBY/ON na snemalniku med gledanjem televizije, se bo zaslon televizije preklopil na
predvajalni zaslon.
 Če predvajate DVD, ko je televizija izključena, se bo televizija vključila.
 Če izključite televizijo, se bo HDD/DVD-SNEMALNIK samodejno izključil. (Ko HDD/DVD-SNEMALNIK snema, ga ni
mogoče izključiti.)
 Če med predvajanjem plošče DVD preklopite HDMI na druge vire (kompozitni, komponenti, RF itd.) na televiziji, se bo
HDD/DVD-snemalnik ustavil. Toda HDD/DVD-snemalnik bo morda nadaljeval s snemanjem na ploščo DVD.
Slovensko _39
NASTAVITEV SISTEMA
mMOVE
sSELECT
rRETURN
(Vključeno) in je naprava v načinu pripravljenosti, nekatere funkcije niso
na voljo.
Signal iz ANT OUT snemalnika v ANT IN televizorja bo moten.
Prenos signala iz AV2(EXT) v AV1(TV) ni možen. Če ga želite uporabiti, nastavite »Power save mode« (Varčno
delovanje) na »Off« (Izključeno) oglejte si strani 22 in 23.
nastavitev sistema
DivX(R) Registration
Uporabite registracijsko kodo, da registrirate ta HDD/DVD-SNEMALNIK
v formatu DivX(R) video na zahtevo. Več informacij najdete na www.
divx.com/vod.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
System
DivX(R) Video OnAuto
Demand
Power Off
: Off
Timer Record
Anynet+ (HDMI
Your registration
codeCEC)
is: XXXXXXXX: On
Disc Manager
Registration
To learnDivX(R)
more visit
www.divx.com/vod
Setup
OK
sSELECT
40_ nastavitev sistema
|
Clock Set
rRETURN
|
|
|
eEXIT
NASTAVITEV AVDIO MOŽNOSTI
HDD/DVD-SNEMALNIK lahko priključite na zunanji ojačevalnik ali hišni kino.
Funkcija vam omogoča nastavitev avdio naprave in zvoka, odvisno od avdio sistema, ki ga uporabljate.
Nastavite lahko tudi način NICAM.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
3. Z gumboma ▲▼ izberite Audio, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno avdio možnost, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
5. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Disc Manager
Setup
Setup
System
|
Channel Set
|
Language
|
|
Audio
|
Video
1
Parental Lock
mMOVE
|
|
Recording
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Digital Output (Digitalni izhod)
• PCM : zberite to možnost, če vaša oprema ni združljiva z dekoderjem
Dolby Digital (ali MPEG-2).
• Bitstream : oddaja avdio Dolby Digital (ali MPEG-2) kot bitni tok.
Izberite to funkcijo, ko ima vaš sprejemnik AV ali ojačevalnik AV
dekoder Dolby Digital (ali MPEG-2)
M
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Audio
Digital Output
DTS
: PCM
PCM
Bitstream : Off
|
|
DRC
: On
|
NICAM
: On
|
Setup
 Nastavitev digitalnega izhoda je enaka za Dolby Digital in MPEG-2 avdio.
Zvočni zapis LPCM je zmeraj priključen na izhod kot PCM. Nima nobene
povezave z nastavitvijo digitalnega izhoda.
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne
boste slišali ali pa boste zaslišali glasen hrup.
DTS
• Off : ne oddaja signala DTS. Izberite to funkcijo, če vaš sprejemnik
AV ali ojačevalnik AV nima dekoderja DTS.
• On : oddaja bitni tok DTS preko digitalnega izhoda, ko predvajate
posnetek DTS. Izberite to funkcijo samo, če ima vaš sprejemnik AV
(ali ojačevalnik AV) dekoder DTS.
M
 Pri predvajanju zvočnega zapisa DTS se zvok ne prenaša skozi avdio
izhodni priključek AV.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Audio
Digital Output
DTS
DRC
Disc Manager
Off
On
NICAM
: PCM
|
: Off
|
: On
|
: On
|
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Slovensko _41
NASTAVITEV SISTEMA
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
nastavitev sistema
DRC
Funkcija je aktivna samo, ko je zaznan signal Dolby Digital.
• On : Pri predvajanju zvočnega zapisa filma pri tihi glasnosti ali iz
manjših zvočnikov sistem lahko uporabi ustrezno funkcijo stiskanja,
da pretvori vsebino nizke ravni v bolj razumljivo in prepreči, da bi bili
dramatični izseki preglasni.
• Off : v filmu lahko uživate s standardnim dinamičnim prenosom.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Audio
Digital Output
DTS
DRC
Disc Manager
NICAM
Off
On
: PCM
|
: Off
|
: On
|
: On
|
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
NICAM
Programi NICAM so razdeljeni na 3 vrste: Stereo NICAM, Mono NICAM
in dvojezični (prenos v drugi jezik). Programe NICAM zmeraj spremlja
standardno oddajanje mono zvoka in izberete lahko želen zvok, tako da
vključite ali izključite NICAM.
• On : način NICAM
• Off : preklopite na ta položaj samo pri snemanju standardnega mono
zvoka med oddajanjem NICAM, če je prišlo do motenj v stereo zvoku
zaradi slabšega sprejema.
42_ nastavitev sistema
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Audio
Digital Output
: PCM
|
DTS
: Off
|
DRC
: On
|
NICAM
: On
|
Setup
mMOVE
sSELECT
Off
On
rRETURN
eEXIT
NASTAVITEV VIDEO OPTIONS (VIDEO MOŽNOSTI)
Ta funkcija vam omogoča nastaviti video nastavitve.
Ta funkcija je odvisna od vrste plošče. Pri nekaterih vrstah plošč morda ne bo delovala.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Video, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►. Prikazal se bo meni za nastavitev videa.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
Setup
System
|
Channel Set
|
Language
|
|
Audio
|
Video
4. Z gumboma ▲▼ izberite želeno video možnost, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
|
1
Parental Lock
|
Recording
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
5. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
TV Aspect (Velikost zaslona)
Odvisno od vrste televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi
nastavitev zaslona (razmerje velikosti).
• 4:3 Letter Box : izberite, ko želite gledati sliko na celotnem zaslonu v
razmerju 16:9, četudi imate televizijo z zaslonom velikosti 4:3. Na
zgornjem in spodnjem robu zaslona se bodo prikazale črne črte.
• 4:3 Pan-Scan : izberite, če želite preklopiti na običajno velikost slike,
če želite videti osrednji del zaslona 16:9. (Skrajna leva in desna stran
slike filma bosta morda odrezani.)
• 16:9 Wide : slika bo prikazana na celotnem širokem zaslonu v
razmerju 16:9.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
mMOVE
Video
4:3 Letter: 16:9
Box Wide
3D Noise Reduction4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide: Component
Video Output
|
Component Output
: Interlace
|
BD Wise
: Off
|
HDMI Resolution
: 576P
|
TV Aspect
sSELECT
rRETURN
|
|
eEXIT
3D Noise Reduction (gibanju prilagodljivo utišanje zvoka)
• Off : Normal
• On : omogoča čisto sliko z utišanjem zvoka (za snemanje).
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Video
: 16:9 Wide
|
: Off
|
: Component
|
: Interlace
|
BD Wise
: Off
|
HDMI Resolution
: 576P
|
TV Aspect
3D Noise ReductionOff
On
Video Output
Disc Manager
Setup
mMOVE
Component Output
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Slovensko _43
NASTAVITEV SISTEMA
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
nastavitev sistema
Video Output (Video izhod)
Preko priključkov RGB ali komponentnega video priključka lahko uživate
pri predvajanju kakovostne slike. Video izhodni priključek RGB je na
voljo za priklop s priključkom Scart (AV1), video izhodni komponentni
priključek pa je na voljo za priklop s komponentnim priključkom (Y, PB,
PR). Naenkrat lahko izberete samo enega od teh signalov.
• Component
• RGB
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Video
TV Aspect
: 16:9 Wide
|
3D Noise Reduction
: Off
|
: Component
Component
Component Output RGB
: Interlace
|
BD Wise
: Off
|
HDMI Resolution
: 576P
|
Video Output
Disc Manager
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
|
eEXIT
V načinu »Component« lahko nastavite video izhod na zaporedno ali
prepleteno.
Če kabel HDMI (ni priložen) ni priključen, so na voljo naslednji izhodni priključki za video.
Razpoložljivi izhodni video priključek
Nastavitveni način
Način Component
Način RGB
|
°
R, G, B
°
|
priključek Composite
|
°
|
|
Izhodni priključek
Komponentni izhod (Y, PB, PR)
AV1 Scart
priključek Composite Video out
M
 Če je kabel HDMI (ni priložen) priključen, izhod RGB ne deluje. Video izhod je nastavljen na komponentni izhod.
Komponentni izhod (zaporedno izrisavanje)
Ta funkcija je na voljo, če je video izhod komponentni. Ta nastavitev vam
omogoča izbrati zaporedni način. Za ogled načina zaporednega
izrisovanja slik najprej priključite komponentni kabel. (Glejte stran 26)
Prepričajte se, da so komponenti kabli pravilno priključeni.
• Progressive
Prikaže se sporočilo “Do you want to maintain progressive mode?
Reverting in 10 seconds.”. Izberite Yes, če se želite vrniti na način
zaporednega izrisavanja.
• Interlace
Prikaže se sporočilo “Do you want to maintain interlace mode?
Reverting in 10 seconds.”. Izberite Yes, če se želite vrniti na način
prepletanja.
M
 Če je kabel HDMI (ni priložen) priključen, se zaslon ne prikaže.
44_ nastavitev sistema
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
Video
TV Aspect
: 16:9 Wide
|
3D Noise Reduction
: Off
|
Video Output
: Component
|
Component Output Interlace: Interlace
|
BD Wise
|
HDMI Resolution
mMOVE
sSELECT
: Off
Progressive
: 576P
rRETURN
|
eEXIT
BD Wise (le pri Samsungovih izdelkih)
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija medomrežnega
povezovanja.
Ko Samsungove izdelke med seboj povežete z BD-Wise prek kabla
HDMI, bo najboljša ločljivost nastavljena samodejno.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
• On : Izvirna ločljivost plošče DVD bo neposredno prenesena na
televizor.
• Off : Ločljivost na izhodu bo določena glede na ločljivost, ki je bila
nastavljena prej, ne glede na ločljivost plošče.
M
: 16:9 Wide
|
3D Noise Reduction
: Off
|
Video Output
: Component
|
Component Output
: Interlace
|
: Off
|
: 576P
|
BD Wise
HDMI Resolution
mMOVE
sSELECT
Off
On
rRETURN
eEXIT
 Če želite nastaviti ločljivost načina BD Wise, morate pred tem funkcijo »BD Wise« nastaviti na »Off«.
 Če izklopite funkcijo BD Wise, se ločljivost priključenega televizorja samodejno nastavi na najvišjo ločljivost.
 Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira BD Wise, funkcije BD Wise ne morete uporabiti.
 Za pravilno delovanje funkcije BD Wise nastavite možnosti v meniju BD Wise na predvajalniku in televizorju na »On«.
HDMI Resolution (Ločljivost HDMI)
Ta nastavitev se uporablja, ko je enota priključena s prikazovalnimi napravami (televizija, projektor itd.) preko
HDMI.
• BD Wise : Samodejno izbere najboljšo ločljivost glede na televizor, ki
podpira BD Wise. (Menijski element BD Wise se prikaže le,
če je možnost BD Wise nastavljena na »On« (Vklj.)).
• 576P : 720 x 576
• 720P : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080P : 1920 x 1080
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Video
TV Aspect
: 16:9 Wide
|
3D Noise Reduction
: Off
|
Video Output
Disc Manager
Setup
Component Output
BD Wise
HDMI Resolution
mMOVE
sSELECT
: Component
576P
: Interlace
720P
1080i
: Off
1080P
: 576P
rRETURN
|
|
|
|
eEXIT
Izbira izhoda
• Priključite HDD/DVD-SNEMALNIK na svojo televizijo s kablom HDMI. Vhod televizije nastavite na HDMI.
M
 Menijski element BD Wise se prikaže le, če je možnost BD Wise nastavljena na »On« (Vklj.)
Funkcija BD Wise je omogočena le, če so Samsungovi izdelki, ki podpirajo BD Wise, med seboj povezani prek kabla HDMI.
 Zaporedno izrisovanje slik se aktivira samodejno, ko priključite HDMI. (Preverite, ali je na čelni plošči HDD/DVDSNEMALNIKA oznaka HDMI.)
 V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, če TV podpira funkcijo zaporednega izrisovanja slik.
Če jo, sledite navodilom v priročniku glede nastavitve zaporednega izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije.
 Meniji za ločljivost HDMI podpirajo samo tiste ločljivosti, ki jih televizijski zaslon lahko prikaže.
 Razpoložljive ločljivosti za izhod HDMI so odvisne od priključene televizije ali projektorja. Podrobnosti najdete v
navodilih za uporabo televizije ali projektorja.
 Ko spremenite ločljivost, lahko traja nekaj sekund, preden se prikaže normalna slika.
Slovensko _45
NASTAVITEV SISTEMA
Setup
Video
TV Aspect
nastavitev sistema
NASTAVITEV FUNKCIJE PARENTAL LOCK (NADZOR VSEBINE)
Z
Funkcija Parental Lock (Nadzor vsebine) deluje skupaj z DVD-ji s starostno omejitvijo in pomaga nadzirati vrste DVD-jev, ki
jih vaša družina gleda. Na plošči je do osem starostnih omejitev.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Parental Lock, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
Pri prvem upravljanju vašega HDD/DVD-SNEMALNIKA se bo
prikazalo sporočilo »Create the Password«.
4. Vnesite 4-mestno geslo s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku.
Prikazalo se bo sporočilo »Confirm the password«.
Ponovno vnesite geslo.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
Setup
System
|
Channel Set
|
Language
|
|
Audio
|
Video
|
1
Parental Lock
|
Recording
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Če ste pozabili geslo
1. Odstranite ploščo.
2. Pritisnite in za več kot 10 sekund zadržite gumb PLAY/PAUSE (&) na zaslonu.
Nastavitev ravni starostne omejitve
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
Parental Lock
Rating Level
: Off
Off
Change Password Level8 - Adults
Level7
Level6
Level5
Level4
Level3
Level2
|
|
►
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno raven starostne omejitve, nato pa
pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Na primer, če izberete raven 6, se plošče, ki vsebujejo ravni 7, 8, ne
bodo predvajale. Velika številka označuje, da je program namenjen
samo za odrasle.
HDD & DVD RECORDER
HDD
◄
1. Z gumboma ▲▼ izberite Rating Level, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Spreminjanje gesla
1. Z gumboma ▲▼ izberite Change Password, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
2. Vnesite 4-mestno geslo s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku. Prikazalo se bo sporočilo »Confirm the password«.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
46_ nastavitev sistema
Change Password
|
|
Setup
mMOVE
 Po nastavitvi starostne omejitve lahko spremenite geslo.
: Level7
Disc Manager
3. Ponovno vnesite svoje geslo s številčnimi gumbi na daljinskem
upravljalniku.
M
Parental Lock
Rating Level
sSELECT
rRETURN
eEXIT
NASTAVITEV MOŽNOSTI SNEMANJA
Samodejna izdelava poglavij
CVKL
(način V)
DVD-video je sestavljen iz »Naslovov« in »Poglavij«.
Ko snemate en program, se ustvari en naslov.
Če uporabite to funkcijo, se bo naslov razdelil na poglavja.
HDD & DVD RECORDER
DVD-RW(V)
Library
2. Z gumboma ▲▼ izberite Recording, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Timer Record
Disc Manager
3. Z gumboma ▲▼ izberite Chapter Creator, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
Recording
: Off
|
: 6 Hours
|
EZ Record
: Off
|
V-Mode Compatibility
: Off
|
Chapter Creator
EP Mode Time
Setup
4. Z gumboma ▲▼ izberite Off ali On, nato pa pritisnite gumb OK ali
mMOVE
sSELECT
gumb ►.
• Off : Izberite to možnost, če ne želite uporabiti funkcije za samodejno izdelavo poglavja.
• On : Izberite to možnost, da uporabite funkcijo za samodejno izdelavo poglavja.
Pritisnite gumb EXIT (
Off
On
rRETURN
eEXIT
), da zapustite meni.
5. Pritisnite gumb REC, da začnete snemanje.
(Glejte stran 72 nastavitvi hitrosti snemanja)
Prikaže se sporočilo »Do you want to create the chapter menu after this recording?«.
6. Z gumboma ◄► izberite OK in pritisnite gumb OK.
• Novo poglavje se ustvari glede na izbrani način snemanja. Poglavje bo dolgo približno 5 minut pri
načinih XP in SP in približno 15 minut pri načinih LP in EP.
7. Pritisnite gumb STOP (
), da ustavite snemanje.
8. Za prikaz ustvarjenih naslovov zaključite ploščo (glejte stran 98) in nato pritisnite gumb TITLE MENU.
Prikaže se meni naslova.
• Plošč DVD+RW na splošno ni treba zaključevati.
9. Za prikaz ustvarjenih poglavij izberite želeni naslov in nato pritisnite gumb DISC MENU.
Prikaže se meni poglavja za izbrani naslov.
J
 Funkcija za samodejno izdelavo poglavja ne deluje med snemanjem s časovnikom ali ko izključite napajanje.
Nastavitev časa načina EP
Izberete lahko enega izmed štirih načinov snemanja, tako da zaporedoma pritiskate gumb REC MOD.
Način EP je eden izmed štirih načinov REC (XP, SP, LP, EP).
V načinu EP (podaljšano predvajanje) lahko s to nastavitvijo nastavite
čas snemanja na 6 ali 8 ur.
• 6 Hours
• 8 Hours
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Recording
Chapter Creator
EP Mode Time
EZ Record
Disc Manager
|
: Off
6 Hours : 6 Hours
8 Hours : Off
V-Mode Compatibility
: Off
|
|
|
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Slovensko _47
NASTAVITEV SISTEMA
1. Z gumboma ▲▼ izberite Setup, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
nastavitev sistema
EZ Record
CVKL
(način V)
Ta funkcija omogoča samodejno inicializacijo in zaključevanje plošč.
1. Z gumboma ▲▼ izberite EZ Record, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
2. Z gumboma ▲▼ izberite On, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Pritisnite gumb EXIT ( ), da zapustite meni.
3. Vstavite ploščo.
Če je plošča nova, se bo samodejno inicializirala.
Disc Manager
Recording
Chapter Creator
: Off
|
EP Mode Time
: 6 Hours
|
EZ Record
: Off
|
: Off
|
Off
On
V-Mode Compatibility
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Pritisnite gumb REC.
5. V funkciji EZ Record se samodejno zaključevanje plošče izvede v naslednjih primerih:
• Če pritisnete gumb OPEN/CLOSE na HDD/DVD-SNEMALNIKU, ko je posneto vsaj 70 % plošče.
Pladenj se odpre, ko je plošča zaključena.
• Zgornja funkcija je na voljo samo, ko vstavite ploščo DVD-RW(V), DVD+R ali DVD-R
M
 Če vstavite novo ploščo DVD-RW, se bo ta po samodejni inicializaciji formatirala v način V.
 Če vstavite novo ploščo DVD►RW, se bo ta samodejno formatirala.
 Če funkcijo izključite, morate ploščo ročno inicializirati (glejte stran 69) in zaključiti v meniju »Disc Manager«
(Upravitelj plošč) (glejte stran 98).
 Dolžina snemanja se razlikuje glede na način snemanja. (Glejte strani 49~50.)
Združljivost z načinom V
Ta funkcija je namenjena nastavitvi za izbor avdijev med snemanjem
programov NICAM STEREO (večkanalni avdio) na HDD. Ne vpliva na
neposredno snemanje programa DVD-ja.
• Off : na HDD se snemata tako možnost »Dual L«, kot tudi »Dual R«
večkanalnega avdio programa. Naslovov, posnetih na HDD v
takšnem stanju snemanja, ne morete kopirati na DVD-R sli
DVD-RW (način V).
• On : na HDD se snema možnost »Dual L« ali »Dual R« večkanalnega
avdio programa. Naslove, posnete na HDD v takšnem stanju
snemanja, lahko kopirate na DVD-R sli DVD-RW (način V). Možnosti
»Dual L« in »Dual R« lahko izberete iz »Audio Selection«.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
: Off
|
EP Mode Time
: 6 Hours
|
EZ Record
: Off
|
V-Mode Compatibility
Off
: Off
|
Setup
mMOVE
On
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
Disc Manager
Setup
mMOVE
48_ nastavitev sistema
Recording
Chapter Creator
Recording
Chapter Creator
: Off
|
EP Mode Time
: 6 Hours
|
EZ Record
: Off
|
V-Mode Compatibility
: On
|
Audio Selection
: Dual L
|
sSELECT
Dual L
Dual R
rRETURN
eEXIT
predvajanje
V tem razdelku so opisane osnovne funkcije predvajanja in predvajanja glede na vrsto
plošče.
Pred predvajanjem plošče si preberite naslednje informacije.
REGIJSKA KODA (SAMO DVD-VIDEO)
2
ALL
LOGOTIPI PLOŠČ, KI JIH JE MOŽNO PREDVAJATI
STEREO CREATOR
Dolby Digital
Stereo
DTS
Sistem oddajanja PAL v
Veliki Britaniji, Franciji,
Nemčiji itd.
Digital Audio
DivX
MP3
VRSTE PLOŠČ, KI JIH NI MOŽNO PREDVAJATI
Vrste plošč
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Vsebina
Posneta vsebina
logotipa plošče
Oblika plošče
Najdaljši čas predvajanja
Enostranska(12cm)
240 min.
VIDEO
Dvostranska(12cm)
480 min.
AUDIO
Enostranska(8cm)
80 min.
Dvostranska(8cm)
160 min.
Enostranska(12cm)
74 min.
Enostranska(8cm)
20 min.
AUDIO
JPEG
Slika JPG
MP3
MP3 Avdio
DivX
Film DivX
Enostranska(12cm)
–
Enostranska(8cm)
–
Enostranska(12cm)
–
Enostranska(8cm)
–
Enostranska(12cm)
–
Enostranska(8cm)
–
Slovensko _49
PREDVAJANJE
Tako HDD/DVD-SNEMALNIK, kot tudi plošče so kodirani glede na regijo. Predvajanje plošče je možno
samo, če se regijske kode ujemajo.
Če se kodi ne ujemata, predvajanje plošče ne bo mogoče. Regijska številka tega HDD/DVD-SNEMALNIKA
je na hrbtni plošči HDD/DVD-SNEMALNIKA.
predvajanje
Vrste plošč
Vsebina
Posneta vsebina
logotipa plošče
Oblika plošče
Najdaljši čas predvajanja
Enostranska(12cm)
2 uri (SP: Standardna kakovost)
(4.7GB)
4 ure (LP: Dolgo predvajanje)
1 ura (XP: Odlična kakovost)
DVD-RAM
AUDIO
6 ali 8 ur (EP: Podaljšan)
VIDEO
2 hri (XP: Odlična kakovost)
Dvostranska(12cm)
4 ure (SP: Standardna kakovost)
(9.4GB)
8 ure (LP: Dolgo predvajanje)
12 ali 16 ur (EP: Podaljšan)
1 ura (XP: Odlična kakovost)
DVD-RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
2 uri (SP: Standardna kakovost)
4 ure (LP: Dolgo predvajanje)
6 ali 8 ur. (EP: Podaljšan)
1 uri (XP: Odlična kakovost)
Enostranska(12cm)
(4.7GB)
DVD-R
2 uri (SP: Standardna kakovost)
4 ure (LP: Dolgo predvajanje)
AUDIO
6 ali 8 ur. (EP: Podaljšan)
VIDEO
1 ura 50 min (XP: Odlična kakovost)
Dvostranska(12cm)
(8.5GB)
3 ure 40 min (SP: Standardna kakovost)
7 ure 20 min (LP: Dolgo predvajanje)
11 ali 14 ur 40 min (EP: Podaljšan)
1 ura (XP: Odlična kakovost)
DVD+RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
2 uri (SP: Standardna kakovost)
4 ure (LP: Dolgo predvajanje)
6 ali 8 ur (EP: Podaljšan)
1 ura. (XP: Odlična kakovost)
Enostranska(12cm)
(4.7GB)
DVD+R
2 uri (SP: Standardna kakovost)
4 uri (LP: Dolgo predvajanje)
AUDIO
6 ali 8 ur. (EP: Podaljšan)
VIDEO
1 ura 50 min (XP: Odlična kakovost)
Dvostranska(12cm)
(8.5GB)
3 ure 40 min (SP: Standardna kakovost)
7 ur 20 min (LP: Dolgo predvajanje)
11 ali 14 ur 40 min (EP: Podaljšan)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
50_ predvajanje
JPEG
MP3
DivX
–
–
Plošče, ki jih ni mogoče predvajati
•
•
•
•
•
•
DVD-Video z drugačno regijsko številko kot »2« ali »ALL« (VSE).
Plošča DVD-R za snemanje s 3,9 GB.
Plošča DVD-RAM/-RW (način VR) ni posneta ob upoštevanju standarda video snemanja.
Plošča DVD±R/DVD-RW (V), ki je bila posneta in ne zaključena v snemalniku drugega proizvajalca.
Plošča DVD-ROM/PD/MV itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
M
 Ta HDD/DVD-SNEMALNIK lahko deluje samo s ploščami, ki so združljive z DVD-RAM standardno različico 2.0.
sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja velikosti. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli.
Prosimo, da si jih po potrebi preberete.
 Pazite, da se plošča ne umaže ali popraska, ker zaradi prstnih odtisov, umazanije, prahu, prask ali usedlin
cigaretnega dima na snemalni površini plošča ne bo več uporabna za snemanje.
 Plošč DVD-RAM/±RW/±R morda ne bo mogoče predvajati v nekaterih DVD-predvajalnikih, odvisno od predvajalnika,
plošče in stanja snemanja.
 Pri uporabi tega izdelka ne morete predvajati in snemati plošč s posnetimi programi NTSC.
PREDVAJANJE PLOŠČE
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Nežno vstavite ploščo v pladenj, tako da bo nalepka na plošči usmerjena navzgor.
3. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite pladenj.
• Vaš HDD/DVD-SNEMALNIK zapre pladenj plošče in samodejno predvaja ploščo.
• Po prvotnem vklopu HDD/DVD-SNEMALNIK plošč ne predvaja samodejno.
• Ko je HDD/DVD-SNEMALNIK RECORDER vključen in je v pladnju plošča se bo enota aktivirala in
počakala v stanju mirovanja.
• Pritisnite gumb PLAY ( ), da začnete s predvajanjem.
• Če želite, da enota samodejno predvaja, ko je vključena in je v njej plošča, jo vključite s pritiskom na
gumb PLAY ( ).
4. Pritisnite gumb STOP (
), da ustavite predvajanje.
M
 Ko ustavite predvajanje plošče, si HDD/DVD-SNEMALNIK zapomni, kje ste ploščo ustavili, in ko ponovno pritisnete
J
 Med predvajanjem HDD/DVD-SNEMALNIKA ne premikajte, ker se plošča lahko poškoduje.
gumb PLAY ( ), se bo predvajanje nadaljevalo tam, kjer ste končali. (Razen, če ploščo odstranite ali pa izključite
HDD/DVD-SNEMALNIK ali dvakrat pritisnete gumb STOP ( ).)
 Pladenj plošče odprite ali zaprite s pritiskom na gumb OPEN/CLOSE.
 Med odpiranjem ali zapiranjem pladnja ne potiskajte, ker lahko pride do okvare izdelka.
 Na pladenj plošče ali vanj ne vstavljajte tujih materialov.
 Nekatere funkcije morda delujejo drugače ali pa so onemogočene glede na vrsto plošče.
Če se to zgodi, si preberite navodila, napisana na ovitku plošče.
 Še posebej pazite, da se med zapiranjem pladnja otroški prsti ne zagozdijo med pladenj plošče in ogrodje pladnja.
 Vstavite lahko samo eno ploščo DVD naenkrat. Če vstavite dve ali več plošč, predvajanje ne bo mogoče in HDD/DVDSNEMALNIK se lahko poškoduje.
Slovensko _51
PREDVAJANJE
 Predvajanje in/ali snemanje morda ne bo delovalo pri nekaterih vrstah plošč ali pri določenih postopkih, kot sta
predvajanje
UPORABA MENIJEV »MENI PLOŠČE« IN »MENI NASLOVA«
Nekatere vrste plošče imajo namenski menijski sistem, ki vam omogoča izbor posebnih funkcij za naslov, poglavje,
avdio posnetek, podnapis, predogled filma, podatke o igralcih itd.
Za ploščo DVD-VIDEO
Z
• Meni plošče : Pritisnite gumb DISC MENU (MENI PLOŠČE), da vstopite v meni plošče.
• Pojdite na nastavitveni meni, povezan s postopkom predvajanja.
• Izberete lahko avdio jezike in podnapise, ki so na plošči.
• Meni naslova : Pritisnite gumb TITLE MENU (MENI NASLOVA), da pridete do menija naslova na plošči.
• Pritisnite ta gumb, če je na plošči več kot en naslov. Nekatere plošče ne podpirajo funkcije menija
naslova.
Za ploščo HDD/DVD-RAM/±RW/±R Disc
SXCVKL
• Title List (Seznam naslovov)
Pritisnite gumb TITLE LIST (SEZNAM NASLOVOV). Seznam naslovov je seznam predhodno posnetih
programov. Če naslov zbrišete, ga ne morete ponovno predvajati.
• Play List (Predvajalni seznam) (DVD-RAM/-RW(VR))
Pritisnite gumb PLAY LIST (PREDVAJALNI SEZNAM). To se nanaša na seznam naslovov, ki jih izbere
uporabnik. Ko se predvaja en predvajalni seznam, se bo predvajal in nato ustavil samo prizor, ki ga izbere
uporabnik. Ker so na predvajalnem seznamu samo informacije, potrebne za predvajanje želenega prizora,
se originalni posnetek ne bo izbrisal, četudi izbrišete predvajalni seznam. (Samo način VR.)
UPORABA GUMBOV, POVEZANIH S PREDVAJANJEM
Iskanje po poglavju ali posnetku
SZXCVBKL
Med predvajanjem pritisnite gumbe SEARCH (
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
) na daljinskem upravljalniku.
X2X4X8
 X 16  X 32  X 128
DivX
X2X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2X4X8
• Program lahko skenirate v obratni smeri nazaj.
• Ko pritisnete in zadržite gumbe SEARCH (
), poteka predvajanje s privzeto hitrostjo X 4.
Če spustite gumbe SEARCH (
), bo predvajanje potekalo z normalno hitrostjo.
• Če se želite vrniti na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY ( ).
M
 Med iskanjem (X 2) po ploščah HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R naprej in nazaj je slišen zvok.
(Med načinom skeniranja (iskanja) se zvok ne sliši, razen pri plošči DivX.)
 Hitrost, označena v tej funkciji, se lahko razlikuje od dejanske hitrosti predvajanja.
52_ predvajanje
Preskakovanje poglavij, naslovov ali označevalnikov
SZXCVBKL
Med predvajanjem pritisnite gumba SKIP (
) na daljinskem upravljalniku.
Predvajanje v počasnem posnetku
SZXCVKLD
V načinu premora pritisnite gumbe SEARCH (
) na daljinskem upravljalniku.
• Če pritisnete gumb SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Če pritisnete gumb SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Če se želite vrniti na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY (
Med premorom pritisnite in zadržite gumbe SEARCH (
Če gumb spustite, se bo ponovno vklopil premor.
M
).
) in plošča se bo predvajala počasi z 1/4 hitrosti.
 Hitrost, označena v tej funkciji, se lahko razlikuje od dejanske hitrosti predvajanja.
 Predvajanje v počasnem posnetku je na ploščah DivX mogoče samo v smeri naprej.
Predvajanje po prizorih
SZXCVKLD
V načinu premora pritisnite gumba SKIP( , ) na daljinskem upravljalniku.
• Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo prikazal nov časovni prizor.
Ko pritisnete na gumb SKIP( ), se bo aktiviral predhodni časovni prizor.
Ko pritisnete na gumb SKIP( ), se bo aktiviral naslednji časovni prizor.
• Če se želite vrniti na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb PLAY ( ).
M
 Predvajanje po prizorih je na ploščah DivX mogoče samo v smeri naprej.
Slovensko _53
PREDVAJANJE
• Če pritisnete gumb SKIP ( ),
se predvajanje prestavi na začetek poglavja, naslova ali označevalnika.
(HDD/DVD-RAM/-RW(način VR)).
S ponovnim pritiskom se v 3 sekundah vrnete na začetek predhodnega poglavja ali naslova ali
označevalnika (HDD/DVD-RAM/ -RW (način VR)).
• Če pritisnete gumb SKIP ( ),
se bo predvajanje prestavilo na naslednje poglavje, posnetek ali označevalnik (HDD/DVD-RAM/-RW(način VR)).
predvajanje
UPORABA GUMBA INFO
Gumb INFO vam omogoča preprosto iskanje želenega prizora z dostopom do naslova, poglavja, časa.
Prav tako lahko spremenite nastavitve za podnapise ali avdio nastavitve in nastavite nekatere funkcije, vključno z
»Angle«, »Repeat« in »Zoom«.
Neposreden premik na prizor z uporabo gumba INFO
SZXCVKLD
Če se želite prestaviti na določen naslov, poglavje ali čas, uporabite to
funkcijo.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Search, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Title, Chapter ali Time.
4. Z gumboma ◄► ali številčnimi gumbi izberite želeni prizor, nato pa
pritisnite gumb OK.
Če iščete čas, vpišite čas v zaporedju ure, minute in sekunde. Za
vnos časa uporabite številčne gumbe. Nato pritisnite gumb OK.
M
 Pri nekaterih ploščah to morda ne bo delovalo.
DVD-VIDEO
t Search
O Subtitle
Q Audio
z Angle
P Repeat
v Zoom
>MOVE
Search
w Title
‘ Chapter
x Time
<CHANGE
Info
|
Off
ENG 2 D 5.1 CH
1/1
Off
Off
sSELECT
|
Info
1/3
1/40
00:00:37
sSELECT
Če vstavite avdio CD (CD-DA) ali ploščo MP3/JPEG, se glede na vrsto
plošče informacijski zaslon ne bo prikazal.
 Funkcija za iskanje časa pri nekaterih ploščah ne deluje.
 Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb RETURN.
IZBOR JEZIKA PODNAPISOV
ZD
Izbere enega od jezikov podnapisov, posnetih na plošči.
To funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Subtitle.
3. Pritisnite gumba ◄►, da izberete želeni jezik podnapisov.
M
 Prikaz podnapisov se lahko razlikuje glede na vrsto plošče.
 Nekatere plošče vam omogočajo izbrati jezik samo v meniju plošče.
54_ predvajanje
IZBOR ZVOČNIH ZAPISOV IN AVDIO KANALOV
SZXCKLD
Izbere enega od zvočnih zapisov, posnetih na plošči. Izbere tudi avdio kanale s posnetih televizijskih programov.
To funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Audio.
M
PREDVAJANJE
3. Z gumboma ◄► izberite želene zvočne zapise ali avdio kanale.
 Zvočni zapisi ali avdio kanali se lahko razlikujejo, ker so odvisni od plošče.
 Nekatere plošče vam omogočajo izbrati avdio jezik samo v meniju plošče.
SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA
Z
Če ima DVD-VIDEO več zornih kotov za določen prizor, lahko izberete funkcijo »Angle« (Kot).
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Angle.
3. Pritisnite gumba ◄►, da izberete želeni zorni kot.
M
 Ta funkcija je odvisna od plošče in morda ne bo delovala na vseh DVD-jih.
 Ta funkcija ne deluje, če plošča DVD ni bila posneta s sistemom z več zornimi koti.
 Prikaže trenutni zorni kot, skupno število kotov.
PONOVI PREDVAJANJE
Ponavljajoče predvajanje (Ponovi predvajanje)
SZXCVKLD
To funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na gumb REPEAT na daljinskem upravljalniku.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Repeat.
3. Z gumboma ◄► izberite Off, A-B, Title ali Chapter, ki ga želite ponavljajoče predvajati, nato pa pritisnite
gumb OK.
M
 HDD/DVD-RAM/-RW (način VR), nezaključena plošča DVD±R in nezaključena plošča DVD-RW (način V) poglavja ne
ponovijo.
 Aktivirate lahko tudi normalno predvajanje s pritiskom na gumb EXIT (
).
Slovensko _55
predvajanje
Funkcija ponavljanja A-B
SZXCVKL
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
Repeat
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete Repeat
A-B >
3. Z gumboma ◄► izberite A-B in pritisnite gumb OK.
4. Pritisnite gumb OK na mestu, kjer želite, da se začne ponavljajoče
predvajanje (A), in nato gumb pritisnite ponovno na mestu, kjer
želite, da se ponavljajoče predvajanje ustavi (B). Začelo se bo
ponavljajoče predvajanje izseka A-B.
M
>CHANGE
sSELECT
 Če nastavite točko (B), preden poteče pet sekund predvajanja, se bo prikazala prepovedna oznaka ( ).
 Aktivirate lahko tudi normalno predvajanje s pritiskom na gumb EXIT (
).
 Avdio CD-ji (CD-DA), plošče MP3 in DivX ne podpirajo funkcije ponavljanja A–B.
PRIBLIŽEVANJE SLIKE (ZOOM-IN)
SZXCVKL
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Zoom (Približaj), nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►. Prikaže se ( ).
3. Pritisnite gumbe ▲▼◄►, da se premaknete na del, ki ga želite
povečati.
4. Pritisnite gumb OK.
Zaslon bo dvakrat večji od normalne velikosti. S ponovnim pritiskom
gumba OK zaslon povečate na štirikratno velikost.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normalna velikost → X2 → X4 → X2 → normalna velikost
 Ko se snemanja izvaja v načinu EP, funkcija povečevanja ni podprta, razen če je bilo snemanje izvajano v načinu V.
56_ predvajanje
UPORABA OZNAČEVALNIKOV
SXC
(Način VR)
Označevalnike nastavite na prizore, ki jih želite ponovno gledati, da lahko začnete s predvajanjem na označenem položaju.
Nastavitev označevalnikov
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- --
N:2
3. Pritisnite gumbe ►, da se premaknete ne naslednji položaj.
4. Ponovno pritisnite gumb OK, ko se prikaže želeni prizor.
• Prikaže se številka 02 in snemalnik si prizor zapomni.
<MOVE
sPLAY
rRETURN
Cancel
• Plošče HDD, DVD-RAM ali DVD-RW (način VR) imajo namesto
funkcije »Bookmark« (Zaznamek) funkcijo »Marker«
(Označevalnik). Ker so lahko prizori prikazani kot več različnih
strani, jih je treba oštevilčiti. Če je uporabljena plošča kodirana z zaščito plošče, označevalnikov ni
mogoče nastavljati ali brisati, na voljo je samo predvajanje.
Predvajanje označevalnika
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumba ◄►, da izberete označen prizor.
3. Pritisnite gumb OK ali PLAY ( ), da začnete s predvajanjem izbranega prizora.
• Če pritisnete gumb SKIP ( ), se predvajanje prestavi na začetek označevalnika. Če v treh sekundah
ponovno pritisnete ta gumb, se predvajanje prestavi na predhodni označevalnik.
• Če pritisnete gumb SKIP ( ), se predvajanje prestavi na naslednji označevalnik.
Brisanje označevalnika
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumba ◄►, da izberete označen prizor.
3. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da zbrišete izbrano oznako.
• Če med predvajanjem HDD/DVD-RAM/RW (način VR) označevalnik izbrišete, se številke označevalnika
spremenijo.
Če, na primer, po desetih nastavljenih označevalnikih zbrišete sedmega, se številke označevalnikov po
osmem samodejno prestavijo naprej za ena in osmi označevalnik postane sedmi.
Slovensko _57
PREDVAJANJE
2. Pritisnite gumb OK, ko se prikaže želeni prizor.
• Prikaže se številka 01 in snemalnik si prizor zapomni.
predvajanje
UPORABA ZAZNAMKOV
ZCVKL
(način V
Nastavitev zaznamkov
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
Bookmark
1
2
2. Pritisnite gumb OK, ko se prikaže želeni prizor.
• Prikaže se številka 1 in snemalnik si prizor zapomni.
-
-
-
-
-
-
-
--
3. Pritisnite gumb ►, da se premaknete ne naslednji položaj.
4. Ponovno pritisnite gumb OK, ko se prikaže želeni prizor.
Prikaže se številka 2 in snemalnik si prizor zapomni.
• Ponovite zgoraj opisani postopek, da označite še druge položaje.
• Označite lahko do 10 prizorov.
M
<MOVE
 Ko odprete in nato zaprete pladenj plošče, zaznamki izginejo
Predvajanje zaznamka
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumba ◄►, da izberete označen prizor.
3. Pritisnite gumb OK ali PLAY (
), da začnete s predvajanjem izbranega prizora.
Brisanje zaznamka
1. Med predvajanjem pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumba ◄►, da izberete označen prizor.
3. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da zbrišete izbrani zaznamek.
58_ predvajanje
sPLAY
Cancel
rRETURN
PREDVAJANJE AVDIO CD-JA/MP3-JA
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje avdio
CD-ja (CD-DA)/MP3-ja
4
1
2
3
2
5
PAUSE
5 9
6
10
11
7
8
1
Gumb (
stran.
2
Pritisnite gumbe SEARCH (
(X 2, X 4, X 8) (samo avdio CD)
3
Gumb STOP (
4
Gumb (
5
Gumb PLAY (
(pesem).
6
: izbere posnetek (pesem).
7
RDEČ(A) gumb :
• ustvari predvajalni seznam ali se premakne na
predvajalni seznam.
• Select All : MP3, CD-DA
• Copy : MP3
• CD Import : Audio CD
8
ZELEN(B) gumb : izbere vrstni red razporeditve.
(samo plošče MP3)
9
Gumb OK : predvaja izbrani posnetek (pesem).
REPEAT
) : Premakne se na prejšnjo ali naslednjo
) : hitro predvajanje
) : ustavi posnetek (pesem).
) : Začasno zaustavi predvajanje.
), Gumb OK : predvaja posnetek
10 RUMEN(C) gumb : izbere način predvajanja. (REPEAT)
11 MODER(D) gumb : izbere vsebino. (samo plošče MP3)
Predvajanje avdio CD-ja (CD-DA)
1. Vstavite avdio CD (CD-DA) v pladenj.
• Prikazal se bo meni za avdio CD in posnetek (pesem) se bo začel samodejno predvajati.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete posnetek (pesem), ki ga želite poslušati in nato pritisnite gumb OK.
Zaslonski elementi avdio CD-ja (CD-DA)
➀
CD
Q TRACK01
Music List
1/10
No.
➁
➂
➃
Q TRACK01
Length
4:19
002 TRACK02
Title
3:57
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
4:03
I TRACK01
005 TRACK05
4:09
006 TRACK06
5:08
007 TRACK07
3:31
Edit
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Play Mode
a CHECK
eEXIT
➄
➅
Trenutni posnetek (pesem) : prikaže število
trenutno predvajanih posnetkov
Prikaže razpoložljive gumbe in čas predvajanja, ki ustreza
trenutno predvajanemu izseku.
Prikaže trenutno vrsto datoteke in ime datoteke.
Prikaže razpoložljive gumbe.
Prikaže trenutni indeks predvajanja, skupno število
posnetkov.
Prikaže seznam posnetkov (pesmi).
Slovensko _59
PREDVAJANJE
1
predvajanje
Predvajanje plošče MP3
1. Vstavite ploščo MP3 v pladenj.
• Prikaže se meni.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Library, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
3. Z gumboma izberite Music, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
4. Pritisnite gumba , da izberete posnetek, ki ga želite poslušati in nato pritisnite gumb OK.
Zaslonski elementi MP3-ja
➀
CD
Q Song 1.mp3
Music List
1/9
No.
Title
Size
Y ROOT
➁
➂
➃
►
00:02:22
9 Song 1.mp3
E ROOT
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Q Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Play Mode
a CHECK
Contents
eEXIT
➄
➅
Trenutni posnetek (pesem) : prikaže ime
predvajanih posnetkov.
Prikaže razpoložljive gumbe in čas predvajanja, ki ustreza
trenutno predvajanemu izseku.
Prikaže trenutno vrsto datoteke, ime datoteke in ime mape.
Prikaže razpoložljive gumbe.
Prikaže trenutni indeks predvajanja, skupno število
posnetkov.
Prikaže seznam posnetkov (pesmi).
Ponovi CD (CD-DA) in MP3
To funkcijo lahko upravljate tudi s pritiskom na gumb REPEAT na daljinskem upravljalniku. Med predvajanjem
zaporedoma pritiskajte gumb REPEAT, da izberete želeni način ponavljanja.
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite RUMEN(C) gumb.
2. Z gumboma izberite želeni način predvajanja, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Normalno (CD (CD-DA)/MP3) : Posnetki na plošči se predvajajo
v zaporedju, v katerem so posneti na ploščo.
Ponovi pesem (CD (CD-DA)/MP3)
•
•
Ponovi mapo (MP3)
•
Ponovi vse (CD (CD-DA)/MP3)
•
Naključno (CD (CD-DA)/MP3) : Možnost naključnega
predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
60_ predvajanje
CD
Q TRACK01
Music List
1/10
No.
Q TRACK01
Length
4:19
002 TRACK02
3:57
003 TRACK03
3:57
  ►   00:02:22
004 TRACK04
Normal
4:03
I TRACK01
005 TRACK05
Repeat Track
4:09
006 TRACK06
Repeat All
5:08
007 TRACK07
Random
3:31
Edit
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Title
Play Mode
a CHECK
eEXIT
CD Import
o
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite gumb RDEČ(A).
2. Z gumboma ▲▼ izberite CD Import, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
  ►   00:02:22
CD Import
TRACK01
NewI
Playlist
Go To Playlist
Select All
5. Pritisnite gumb RDEČ(A), da izberete Start Copy (Začni kopiranje).
Prikaže se sporočilo: “Number of file : x
9 CDDA
 DTS CDDA in plošč, zaščitenih pred kopiranjem, se ne da uvoziti.
002 TRACK02
3:57
003 TRACK03
3:57
004 TRACK04
4:03
005 TRACK05
4:09
006 TRACK06
5:08
007 TRACK07
3:31
Play Mode
a CHECK
CD
Selected Items:
eEXIT
CD Import
Available:
To : HDD
E HDD
001 TRACK01
002 TRACK02
8 3.84MB
003 TRACK03
004 TRACK04
005 TRACK05
006 TRACK06
Start Copy
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
 Format datoteke mp3 je po uvozu sledeč:
Bitna hitrost 128kb/s
2 kanala (stereo)
Hitrost vzorčenja 44KHz
Q TRACK01
Length
4:19
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Source : DVD
M
Title
Edit
4. Z gumbi ►▲▼ izberite ciljni nosilec in pritisnite gumb OK.
• Novo mapo lahko ustvarite s pritiskom na gumb ZELEN(B).
6. Z gumboma ◄► izberite Start in pritisnite gumb OK.
Kopiranje datotek se začne.
• Pritisnite gumb EXIT ( ), da prekličete trenutno kopiranje.
Music List
1/10
No.
CD
Selected Items: 9.68MB (2)
eEXIT
To : HDD
E HDD
Free space 001
: 236623
MB
TRACK01
Number of file
1/2
002 : TRACK02
File Name :003
Song
1.CDA
TRACK03
8 3.84MB
Unselect All
CD Import
Available: 236724MB
Source
: DVD
Copying...
9 CDDA
Select All
a CHECK
004 TRACK04
33%
005 TRACK05
006 TRACK06
Start Copy
New Folder
eEXIT
Nov predvajalni seznam
oA
V predvajalni seznam lahko shranite največ 30 posnetkov.
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite RDEČ(A) gumb.
CD
2. Z gumboma ▲▼ izberite New Playlist, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
3. Pritisnite gumba , da izberete posnetke v zaporedju, v katerem
jih želite predvajati in nato pritisnite gumb OK.
• Če ste na predvajalni seznam uvrstili napačen posnetek, pritisnite
gumbe ►
, da izberete napačni posnetek in nato pritisnite
gumb OK.
4. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da shranite predvajalni seznam.
Izdelal se bo nov predvajalni seznam.
No.
Make Playlist
Title
No.
Playlist
001 TRACK01
001 TRACK10
002 TRACK02
002 TRACK08
003 TRACK03
003 TRACK04
004 TRACK04
004 TRACK07
005 TRACK05
006 TRACK06
007 TRACK07
Save
mMOVE
Music List
sADD
rRETURN
eEXIT
CD
Playlist
q
U
No.
Title
Length
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
  ►   00:00:00
Y PLAYLIST
mMOVE
sSELECT
a CHECK
eEXIT
Slovensko _61
PREDVAJANJE
3. Z gumboma ▲▼ izberite datoteko, ki jo želite kopirati, nato pa
pritiskajte gumb MARKER, dokler se ne prikaže kontrolna oznaka.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite kopirati, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njegov
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
CD
Q TRACK01
predvajanje
Pojdite na predvajalni seznam
oA
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite RDEČ(A) gumb.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Go To Playlist, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
CD
Playlist
q
U
No.
Title
Length
Y PLAYLIST
E PLAYLIST01
3. Z gumboma ▲▼ izberite želeno mapo predvajalnega seznama,
nato pa pritisnite gumb OK.
Izbrani posnetki se bodo začeli predvajati samodejno.
  ►   00:02:22
Y PLAYLIST
mMOVE
sSELECT
a CHECK
eEXIT
Brisanje predvajalnega seznama
oA
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite RDEČ(A) gumb.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Go To Playlist, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete predvajalni seznam, ki ga želite
zbrisati.
4. Pritisnite RDEČ(A) gumb.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Izbrani predvajalni seznam bo zbrisan.
M
CD
q
Playlist
1/2
U
No.
Title
Y
Length
PLAYLIST
E to
PLAYLIST01
Do you want
delete?
E PLAYLIST02
  ►   00:00:00
l PLAYLIST01
Delete
<MOVE
Yes
Edit Playlist
sSELECT
No
New Playlist
Music List
rRETURN
eEXIT
 Ko se predvajalnik izklopi ali odpre datoteko/izklopi povezavo, bodo vsi predvajalni seznami na plošči ali
USB-pomnilniku izbrisani.
Pojdite na urejanje predvajalnega seznama
oA
1. Med predvajanjem seznama glasbe pritisnite RDEČ(A) gumb.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Go To Playlist, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
CD
No.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete predvajalni seznam, ki ga želite
urejati.
4. Pritisnite ZELEN (B) v načinu predvajalnega seznama.
Edit Playlist
Title
No.
001 TRACK01
001 TRACK10
002 TRACK02
002 TRACK04
003 TRACK03
003 TRACK06
004 TRACK04
004 TRACK07
Playlist
005 TRACK05
006 TRACK06
007 TRACK07
5. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete posnetke v zaporedju, v katerem
Save
jih želite predvajati, in nato pritisnite gumb OK.
mMOVE
• Če ste na predvajalni seznam uvrstili napačen posnetek, pritisnite
gumbe ►▲▼, da izberete napačni posnetek in nato pritisnite gumb OK.
6. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da shranite predvajalni seznam.
Predvajalni seznam bo urejen.
62_ predvajanje
Music List
sADD
rRETURN
eEXIT
Pojdite na seznam glasbe
oA
1. Med predvajanjem predvajalnega seznama pritisnite MODER(D)
gumb.
Prikaže se seznam glasbe.
CD
Q TRACK04
Playlist
1/4
U
No.
Title
Y
Length
PLAYLIST01
R
TRACK04
4:03
002
TRACK02
3:57
  ►   00:02:22
003
TRACK06
5:08
I TRACK04
k PLAYLIST01
004
TRACK01
4:19
New Playlist
Music List
eEXIT
Uporaba razporeditve
A
Če morate spremeniti vrstni red seznama glasbe, ga lahko enostavno
spremenite.
CD
Q Song 10.mp3
Music List
1/10
No.
1. Ko se prikaže meni seznam, pritisnite ZELEN(B) gumb, da izberete
Sort.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Name : v abecednem vrstnem redu
• Size : v vrstnem redu velikosti avdio datoteke.
M
Title
Size
Y ROOT
Q Song 10.mp3
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
Name
5.8MB
003 Song 2.mp3
5.1MB
004 Song 3.mp3
Size
Edit
3.8MB
002 Song 1.mp3
9.2MB
005 Song 4.mp3
5.2MB
006 Song 5.mp3
10.3MB
Sort
Play Mode
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
a CHECK
Contents
eEXIT
 Plošča avdio CD (CD-DA) ni na voljo.
 Lahko razvrščate po imenu, dolžini. Ko se boste vrnili v Music List (Seznam glasbe), bo urejen seznam razvrščen po
vrstnem redu kopiranja.
Izbor vsebine
A
1. Z MODRIM(D) gumbom izberite Contents.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete vsebino, ki jo želite premakniti,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
CD
Q Song 10.mp3
Music List
1/10
No.
Title
Size
Y ROOT
Q Song 10.mp3
3.8MB
002 Song 1.mp3
►
M
 Ta funkcija je na voljo samo, če so na plošči izbrane vsebine.
 Plošča avdio CD (CD-DA) ni na voljo.
00:02:22
003 Song 2.mp3
9 Song 10.mp3
E ROOT
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
Edit
Sort
5.8MB
Title 5.1MB
DivX 9.2MB
Music 5.2MB
10.3MB
Photo(With
Music)
Play Mode
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
a CHECK
Contents
eEXIT
Sočasno predvajanje glasbe in fotografij
A
Med poslušanjem glasbe lahko gledate fotografije.
1. Z MODRIM(D) gumbom izberite Contents.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Photo (With Music), nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Prikaže se seznam fotografij. (Glejte stran 64)
CD
Q Song 10.mp3
Music List
1/10
No.
 Za upravljanje s to funkcijo morate izbrati ploščo, ki vsebuje
tako glasbene datoteke kot tudi fotografije.
Size
Y ROOT
Q Song 10.mp3
3.8MB
002 Song 1.mp3
►
00:02:22
9 Song 10.mp3
E ROOT
M
Title
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
006 Song 5.mp3
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
5.8MB
Title 5.1MB
DivX 9.2MB
Music 5.2MB
10.3MB
Photo(With
Music)
Play Mode
a CHECK
Contents
eEXIT
Slovensko _63
PREDVAJANJE
Edit Playlist
predvajanje
OGLED SLIKE
G
1. Vstavite ploščo JPEG v pladenj.
• Prikaže se meni.
CD
Image 1.jpg
2. Z gumboma ▲▼ izberite Library, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Photo, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
• Za ogled naslednjih 8 slik pritisnite gumb SKIP ( ).
• Za ogled predhodnih 8 slik pritisnite gumb SKIP( ).
Photo List
1/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Slideshow
a CHECK
Contents
eEXIT
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želeno sliko in pritisnite gumb OK.
Zaporedno prikazovanje slik
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 4.
5. Pritisnite gumb PLAY ( ).
• V seznamu slik lahko prikazujete slike zaporedno s pritiskom na
RUMEN(C) gumb.
Image 1.jpg
1/17
6. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Speed.
7. Z gumboma ▲▼ izberite hitrost zaporednega prikazovanja slik,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
Zaporedno prikazovanje slik se začne in se predvaja pri izbrani hitrosti.
• Pojdite na Photo List s pritiskom na RUMEN(C) gumb.
❖ Če želite ustaviti zaporedno prikazovanje slik
Pritisnite ZELEN(B) gumb, gumb STOP (
Rotate
>PHOTO
► SLIDESHOW
Zoom
rRETURN
Image 1.jpg
eEXIT
1/17
) ali gumb RETURN.
Fast
Normal
Slow
Speed
>PHOTO
Slide Show Off
► SLIDESHOW
Photo List
rRETURN
eEXIT
Obračanje
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 4.
5-1. Pritisnite ZELEN(B), da izberete Rotate .
Image 1.jpg
6. Z gumboma ▲▼ izberite kot obračanja, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
• Ko izberete kot obračanja, ga lahko spreminjate s pritiskom na
RDEČ(A) gumb.
• S pritiskom na RUMEN(C) gumb lahko pridete na Photo List.
>PHOTO
❖ Če želite ustaviti obračanje
Pritisnite ZELEN(B) gumb, gumb STOP (
1/17
Off
Rotate 90
Rotate 180
Rotate 270
Rotate
Zoom
► SLIDESHOW
rRETURN
) ali gumb RETURN.
Rotate
Rotate Off
Photo List
rRETURN
64_ predvajanje
eEXIT
eEXIT
Zoom (Približaj)
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 4 na strani 64.
5-1. Pritisnite RUMEN(C) gumb, da izberete Zoom.
6. Vsakič, ko pritisnete gumb OK, se slika poveča za 4X (štirikrat večja
od normalne hitrosti).
➞ X2 ➞ X4 ➞ X2 ➞ normalno
• Pojdite na Photo List s pritiskom na RUMEN(C) gumb.
PREDVAJANJE
❖ Če želite ustaviti Zoom (Približaj)
Pritisnite ZELEN(B) gumb, gumb STOP (
) ali gumb RETURN.
Pojdite na seznam slik
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 4 na strani 64.
5-1. Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete na Photo List.
Uporaba razporeditve
Če morate spremeniti vrstni red razporeditve seznama slik, ga lahko
enostavno spremenite.
1. Ko se prikaže meni seznam, pritisnite ZELEN(B) gumb, da izberete
Sort.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Name : v abecednem vrstnem redu
• Size : v vrstnem redu velikosti slikovne datoteke.
M
CD
Image 1.jpg
Photo List
1/17
ROOT
Image 1.jpg
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 13.jpg
Name
Image 14.jpg
Size
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Slideshow
Contents
a CHECK
eEXIT
 Lahko razvrščate po imenu, velikosti. Ko se boste vrnili v Photo List (Seznam slik), bo urejen seznam razvrščen po
vrstnem redu kopiranja.
Izbor vsebine
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 3 na strani 64.
1. Z MODRIM(D) gumbom izberite Contents (Vsebine).
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete vsebino, ki jo želite premakniti,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
CD
Image 1.jpg
ROOT
Image 13.jpg
M
 Ta funkcija je na voljo samo, če so na plošči izbrane vsebine.
Edit
Photo List
1/17
Image 1.jpg
Image 14.jpg
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Title
DivX
Music
Image 16.jpg
Photo
Slideshow
a CHECK
Contents
eEXIT
Slovensko _65
predvajanje
PREDVAJANJE DIVX
N Uporaba gumba MENU
1. Vstavite ploščo DivX v pladenj.
• Prikaže se meni.
CD
Movie_01.avi
DivX List
1/1
No.
Title
Size
Y ROOT
2. Z gumboma ▲▼ izberite Library, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
001 Movie_01.avi
162.8MB
3 DivX
E ROOT
3. Z gumboma ▲▼ izberite DivX, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Edit
4. Z gumboma ▲▼ izberite datoteko avi (DivX), nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ( ).
Sort
Subtitle Enc.
Contents
a CHECK
eEXIT
5. Med predvajanjem datoteke DivX lahko uporabljate naslednje funkcije. Če med predvajanjem enkrat
pritisnete gumb STOP ( ), se bo prikazal seznam datotek, če pa gumb pritisnete še enkrat, boste
zapustili zaslon menija.
Opis funkcije DivX
Funkcija
Preskoči prizor
Iskanje
Opis
Med predvajanje pritisnite gumbe SKIP (
ali nazaj.
) in predvajanje se prestavi za 5 minut naprej
Med predvajanjem pritisnite gumbe SEARCH (
pritisnite ponovno. (X 2, X 4, X 8)
). Če želite iskati z večjo hitrostjo, gumb
Predvajanje v počasnem
posnetku
V načinu premora ) pritisnite gumb SEARCH ( ) na daljinskem upravljalniku.
(1/2, 1/4, 1/8)
Predvajanje v počasnem posnetku v obratni smeri nazaj ni na voljo.
Predvajanje po prizorih
V načinu premora ( ) pritisnite gumbe SKIP ( ) na daljinskem upravljalniku v mirujočem
načinu.
Predvajanje po prizorih v obratni smeri nazaj ni na voljo.
M
 Nekaterih datotek DivX, izdelanih na osebnem računalniku, morda ne bo mogoče predvajati. Zato niso podprte vrste,
različice ali višje ločljivosti kodekov, razen navedenih.
Kodiranje podnapisov za DivX
1. Na seznamu datotek pritisnite RUMEN(C) gumb.
2. Z gumboma ▲▼ izberite podprt jezik podnapisov za DivX glede na
regijo, nato pa pritisnite gumb OK.
CD
Movie_01.avi
DivX List
1/1
No.
Title
001 Movie_01.avi
3 DivX
E ROOT
Edit
Sort
Western(Windows)
Central(Windows)
Greek(Windows)
Cyrillic(Windows)
Subtitle Enc.
a CHECK
66_ predvajanje
Size
Y ROOT
162.8MB
Contents
eEXIT
Western
afrikanščina, baskovščina, katalonščina, danščina, nizozemščina, angleščina, ferščina,
finščina, francoščina, nemščina, islandščina, indonezijščina, italijanščina, malajščina,
norveščina, portugalščina, španščina, svahili, švedščina
Central
angleščina, albanščina, hrvaščina, češčina, madžarščina, poljščina, romunščina, srbščina
(latinica), slovaščina, slovenščina
Greek
angleščina, grščina
Cyrillic
angleščina, azerščina, beloruščina, bolgarščina, kazahstanščina, makedonščina, ruščina,
srbščina, tatarščina, ukrajinščina, uzbekistanščina
 Če je jezik podnapisov prikazan z zlomljenimi črkami, spremenite podnapis za DivX na ustrezno regijo. Če še vedno
ne deluje, ta format ni podprt.
Uporaba funkcije Sort (Razporedi)
Če morate spremeniti vrstni red razporeditve seznama DivX, ga lahko
enostavno spremenite.
1. Ko se prikaže meni seznama, pritisnite ZELEN(B) gumb, da
izberete Sort.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Name : v abecednem vrstnem redu
• Size : v vrstnem redu velikosti datoteke DivX.
M
CD
Movie_01.avi
DivX List
1/3
No.
Title
Size
Y ROOT
3 DivX
001 Movie_01.avi
162.8MB
002 Movie_02.avi
238.2MB
003 Movie_03.avi
118.4MB
E ROOT
Name
Size
Edit
Sort
Subtitle Enc.
Contents
a CHECK
eEXIT
 Lahko razvrščate po imenu, velikosti. Ko se boste vrnili v DivX List (Seznam DivX), bo urejen seznam razvrščen po
vrstnem redu kopiranja.
Izbor vsebine
1. Z MODRIM(D) gumbom izberite Contents.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete vsebino, ki jo želite premakniti,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
CD
Movie_01.avi
DivX List
1/1
No.
Title
Y ROOT
001 Movie_01.avi
3 DivX
Edit
162.8MB
Title
DivX
Music
Photo
E ROOT
M
Size
Sort
Subtitle Enc.
Contents
a CHECK
eEXIT
 Ta funkcija je na voljo samo, če so na plošči izbrane vsebine.
Slovensko _67
PREDVAJANJE
M
snemanje
V tem razdelku so prikazani različni načini snemanja HDD/DVD-jev.
Ta enota lahko snema na različne vrste plošč.
Pred snemanjem si preberite navodila in izberite vrsto plošče glede na nastavitve.
ZAPISLJIVE PLOŠČE
Ta HDD/DVD-SNEMALNIK lahko snema na naslednje plošče:
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• Plošče DVD-RAM in DVD±RW so zapisljive.
• Plošče DVD±R niso zapisljive.
Združljivost med snemalniki Samsung in snemalniki drugega podjetja
Vrste plošč
Format
snemanja
DVD-RAM
Način VR
Snemalna naprava
Zaključevanje
Dodatno snemanje v
snemalniku Samsung
Samsung
X
Zapisljivo
Drugo podjetje
X
Zapisljivo
Zaključeno
Nezapisljivo
Samsung
Način VR
Drugo podjetje
DVD-RW
Samsung
Način V
Drugo podjetje
Samsung
DVD-R
Način V
Drugo podjetje
DVD+RW
–
Nezapisljivo
Nezaključeno
Zapisljivo
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezaključeno
Zapisljivo
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezaključeno
Nezapisljivo
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezaključeno
Zapisljivo
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezapisljivo
Samsung
X
Nezapisljivo v nekaterih primerih
Drugo podjetje
X
Nezapisljivo v nekaterih primerih
–
Drugo podjetje
68_ snemanje
Zapisljivo
Zaključeno
Nezaključeno
Samsung
DVD+R
Nezaključeno
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezaključeno
Nezapisljivo v nekaterih primerih
Zaključeno
Nezapisljivo
Nezaključeno
Nezapisljivo v nekaterih primerih
M
 Zaključi
- Plošča DVD-RW/±R se zaključi, tako da dodatno snemanje ni možno.
 Ne zaključi
- Omogoča dodatno snemanje na ploščo DVD-RW, na katero se je prvotno snemalo z HDD/DVD-SNEMALNIKOM.
- Na ploščo DVD-RW, na katero se je snemalo z DAO (vsa plošča naenkrat) na osebnem računalniku, ni več mogoče snemati.
- Na ploščo DVD-RW, na katero se je snemalo v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca in ki je bila
zaključena, ni več mogoče snemati.
SNEMANJE
- Na ploščo DVD±R, ki je že bila zaključena, ni več mogoče snemati.
FORMATI SNEMANJA
Ko vstavite neuporabljeno ploščo, se prikaže spodnje sporočilo.Ker se možnosti, ki so na voljo, razlikujejo glede na
vrsto plošče, izberite vrsto plošče, ki vam najbolj ustreza.
DVD-RAM/+R : Formatiranje se bo samodejno začelo.
DVD+RW : To možnost uporabite po formatiranju plošče.
DVD-RW : Če želite spremeniti način VR ali V, glejte »Formatiranje plošče« na strani 98.
DVD-R : Formatiranje plošče ni potrebno, podprt pa je samo snemanje v načinu V.
DVD-RAM/-RW(način VR)
• Ta način omogoča več funkcij urejanja (kot so brisanje celega naslova, delno brisanje naslova itd.).
• Različne možnosti urejanja z izdelanim predvajalnim seznamom.
DVD-RW(način V)/-R
• Poglavja se ustvarijo samodejno, ko zaključite s snemanjem na plošče DVD-RW/-R v načinu V.
Dolžina poglavja (interval med poglavji) se razlikuje glede na način snemanja.
• Preprosto urejanje (brisanje naslovov/spreminjanje imena naslovov).
DVD+RW
• Pri ploščah DVD+RW ni razlike med formatoma snemanja DVD-Video (način video) ali formatom DVD-Video
Recording (način VR).
Slovensko _69
snemanje
NAČIN SNEMANJA
Izberite enega izmed štirih načinov snemanja, tako da zaporedoma pritiskate na gumb REC MODE, ko je enota v
načinu »Stop« (Mirovanje), in določite želeni čas snemanja in kakovost slike. Na splošno se kakovost slike izboljšuje,
daljši kot je čas snemanja. V načinu FR se najustreznejši način snemanja prilagodi samodejno glede na preostali čas
na plošči in dolžino snemanja s časovnikom. Ta funkcija izbere samo enega izmed načinov XP, SP, LP in EP, ki ga
lahko uporabite za snemanje s časovnikom.
• DVD-HR773
Dolžina posnetka
Način snemanja
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(visokokakovostni način)
Približno 33 ur
Približno 1 ura približno 8.5 Mbps
SP
(standardni način)
Približno 67 ur
Približno 2 ur približno 4.5 Mbps
LP
(long recording mode)
Približno 133 ur
Približno 4 ur približno 2 Mbps
Približno 199 ur
Približno 6 ur/ približno 1.6 Mbps
Približno 264 ur
Približno 8 ur/ približno 1.2 Mbps
Približno 33 ~ 264 ur
Približno 1 ~ 8 ur
EP
(način dolgega snemanja)
FR
(prilagodljivo snemanje)
• DVD-HR775
Dolžina posnetka
Način snemanja
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(visokokakovostni način)
Približno 53 ur
Približno 1 ura približno 8.5 Mbps
SP
(standardni način)
Približno 106 ur
Približno 2 ur približno 4.5 Mbps
LP
(long recording mode)
Približno 211 ur
Približno 4 ur približno 2 Mbps
Približno 316 ur
Približno 6 ur/ približno 1.6 Mbps
Približno 421 ur
Približno 8 ur/ približno 1.2 Mbps
Približno 53 ~ 421 ur
Približno 1 ~ 8 ur
EP
(način dolgega snemanja)
FR
(prilagodljivo snemanje)
70_ snemanje
• DVD-HR777
Način snemanja
Dolžina posnetka
DVD-RAM/±RW/±R
XP
(visokokakovostni način)
Približno 68 ur
Približno 1 ura približno 8.5 Mbps
SP
(standardni način)
Približno 135 ur
Približno 2 ur približno 4.5 Mbps
LP
(long recording mode)
Približno 270 ur
Približno 4 ur približno 2 Mbps
Približno 405 ur
Približno 6 ur/ približno 1.6 Mbps
Približno 534 ur
Približno 8 ur/ približno 1.2 Mbps
Približno 68 ~ 534 ur
Približno 1 ~ 8 ur
EP
(način dolgega snemanja)
FR
(prilagodljivo snemanje)
M
 Čas snemanja se lahko razlikuje glede na posebne pogoje.
 1GB = 1.000,000,000 bitov; dejanska formatirana kapaciteta je lahko manjša, ker notranja strojna oprema
uporablja del spomina.
 Dvoslojne plošče DVD±R imajo približno dvojno kapaciteto enoslojnih plošč DVD±R. (Glejte stran 50.)
NEZAPISLJIVE SLIKE
Videa z zaščito pred kopiranjem ni mogoče snemati na tem HDD/DVD-SNEMALNIKU.
Ko HDD/DVD-SNEMALNIK med snemanjem prejme signal z zaščito pred kopiranjem, se snemanje ustavi in na
zaslonu se prikaže spodnje sporočilo.
Glede signalov za nadzor kopiranja
Televizijske oddaje, ki vsebujejo signale za nadzor kopiranja, imajo lahko enega izmed naslednjih treh vrst signalov,
Copy-Free (Brez kopiranja), Copy-Once (Kopiraj enkrat) in Copy-Never (Ne kopiraj nikoli). Če želite kopirati program
s signalom »Copy once« (Kopiraj enkrat), uporabite DVD-RW s CPRM v načinu VR ali DVD-RAM, HDD.
Vrsta signala
Copy-Free
Copy-Once
Copy-Never
O
–
–
Način VR
O
O*
–
Način V
DVD-R
DVD-RAM(razl. 2.0)
DVD+RW
DVD+R
HDD
O
O
O
O
O
O
O*
–
–
O*
–
–
–
–
–
–
Medij
DVD-RW(razl. 1.1)
DVD-RW(razl. 1.1)
v CPRM
Ko enkrat posnamete program s signalom »Copy Once« (Kopiraj enkrat), nadaljnje snemanje ni več mogoče.
❖ Zaščita vsebine za zapisljivi medij (CPRM)
CPRM je mehanizem, ki veže snemanje na medij, na katerega se snema. Podpirajo ga nekateri HDD/DVDSNEMALNIKI, vendar ne veliko DVD-predvajalnikov. Vsak prazen zapisljivi DVD ima edinstveno 64-bitno ID
medija, vtisnjeno v BCA. Ko zaščiteno vsebino posnamete na ploščo, jo je mogoče dešifrirati s 56-bitno cifro
C2 (kriptomerija), izpeljano iz ID medija.
Med predvajanjem se ID odčita z BCA in uporabi za izdelavo ključa za dešifriranje vsebine na plošči. Če se
vsebina plošče prekopira na drugi medij, ID-ja ne bo ali pa bo napačen in podatkov ne bo mogoče dešifrirati.
Slovensko _71
SNEMANJE
HDD (320GB)
snemanje
TAKOJŠNJE SNEMANJE
SXCVKL
Preden začnete
1. Preverite, ali ima plošča dovolj prostora za snemanje.
2. Pritisnite gumb HDD ali DVD.
Če izberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE in v pladenj vstavite zapisljivo ploščo.
Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite pladenj.
Počakajte, dokler iz zaslona snemalnika ne izgine sporočilo LOAD.
Snemanje trenutno gledanega televizijskega programa
) ali številčne gumbe, da izberete
1. Pritisnite gumb PROG (
program, ki ga želite snemati.
Record Mode
SP(35:12)
2. Z večkratnim pritiskom na gumb REC MODE (ali s pritiskom na
gumb REC MODE in nato na gumba ▲▼) izberite hitrost
(kakovost) snemanja.
➞ SP ➞ LP ➞ EP ➞ XP
3. Pritisnite gumb REC.
Na zaslonu se pokažejo informacije o kanalu in snemanje se začne.
Na čelni plošči se prikaže ikona (REC).
HDD
 Recording:
PR 1 [SP]
Snemanje iz zunanje opreme, ki jo gledate
1. Pritisnite gumb INPUT SEL., da izberete vhodni vir glede na pripravljeni priključek.
Zaslon snemalnika se spreminja v naslednjem zaporedju:
➞ Številka PR ➞ AV1 ➞ AV2 ➞ AV3 ➞ DV
Če priključite digitalni kamkorder, pritisnite gumb INPUT SEL., da izberete DV. (Glejte stran 73.)
2. Z večkratnim pritiskom na gumb REC MODE ( ali s pritiskom na gumb REC MODE in na gumba ▲▼)
izberite hitrost (kakovost) snemanja.
3. Pritisnite gumb REC.
Na zaslonu se pokažejo informacije o zunanjem načinu vhoda in snemanje se začne. Na čelni plošči se
prikaže ikona (REC).
72_ snemanje
Premor snemanja
•
•
•
•
Pritisnite gumb REC PAUSE, da prekinete trenutno snemanje.
Med premorom ponovno pritisnite gumb REC PAUSE, da nadaljujete s snemanjem.
).
Med premorom snemanja lahko preklapljate med kanali s pritiskom na gumba PROG (
Če med premorom za snemanje izberete DV-način, se bo snemanje prekinilo.
Če med premorom za snemanje v DV-načinu spremenite vhodni vir, se bo snemanje prekinilo.
Zaustavitev snemanja
M
 Med snemanjem načina snemanja ne morete spremeniti.
 Če na plošči ni dovolj prostora, se snemanje samodejno ustavi.
 Na ploščo DVD-RAM/-RW/-R lahko posnamete do 99 posnetkov, na DVD+RW/+R pa do 48.
 Na HDD lahko shranite do 999 naslovov.
 Snemanje s HDD je na voljo do 24 ur, pri 24 urnem snemanju pa bodo posneti 3 naslovi, od katerih bo vsak dolg 8
ur.
 Če izberete avtorsko zaščiteno sliko, se snemanje samodejno ustavi.
 DVD-RAM/±RW plošče morate pred snemanjem formatirati. Večina plošč v prodaji ni formatiranih.
 Na tej enoti ne uporabljajte avtorsko zaščitenih plošč DVD-R.
KOPIRANJE S KAMKORDERJA
SXCVKL
Kamkorder lahko upravljate z vmesnikom IEEE1394 (DV).
1. Izhodni priključek DV vašega kamkorderja priključite na vhodni
priključek DV na sprednji strani vašega HDD/DVD-SNEMALNIKA s
kablom DV.
Record Mode
SP(35:12) >
2. Pritisnite gumb HDD ali DVD.
Če izberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE in v pladenj
vstavite zapisljivo ploščo. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite
pladenj. Počakajte, dokler iz zaslona snemalnika ne izgine sporočilo
LOAD.
3. Zaporedoma pritiskajte gumb REC MODE, da izberete hitrost
snemanja (kakovost).
DV
4. Pritisnite gumb INPUT SEL., da izberete DV.
Če je vhod nastavljen na DV, se bo na vrhu zaslona prikazal meni za
predvajanje/snemanje, ki omogoča upravljanje kamkorderja.
5. Izberite ikono za predvajanje (►) na vrhu zaslona, da začnete s
predvajanjem kamkorderja, in poiščite začetni položaj za kopiranje.
The DV device is connected
<MOVE
rRETURN
6. Da začnete snemanje, z gumboma ◄► izberite ikono za snemanje
( ● ) na vrhu zaslona in nato pritisnite gumb OK.
Pritisnete lahko gumb REC na daljinskem upravljalniku, da začnete snemanje.
Slovensko _73
SNEMANJE
Če želite zaustaviti ali končati trenutno snemanje, pritisnite gumb STOP ( ).
• Če uporabljate DVD-RAM/±RW/±R plošče, se prikaže sporočilo »Updating the information of disc. Please
wait for a moment«.
snemanje
Zaustavitev snemanja
Če želite zaustaviti ali končati trenutno snemanje, pritisnite gumb STOP ( ).
• Če uporabljate DVD-RAM/±RW/±R plošče, se prikaže sporočilo »Updating the information of disc. Please
wait for a moment«.
M
 Za prikaz ikon na zaslonu, povezanih s predvajanjem,, pritisnite katerikoli smerni gumb na daljinskem upravljalniku.
SNEMANJE NA EN DOTIK (OTR)
SXCVKL
S pritiskom na gumb REC lahko HDD/DVD-SNEMALNIK nastavite tako, da bo snemal v 30-minutnih intervalih do 8 ur.
1. Pritisnite gumb HDD ali DVD.
Če izberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE in v pladenj
vstavite zapisljivo ploščo. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite
pladenj. Počakajte, dokler iz zaslona snemalnika ne izgine sporočilo
LOAD.
HDD
 Recording:
PR 1 [SP]
2. Pritisnite gumb PROG (
) ali številčne gumbe, da izberete
program, ki ga želite snemati.
3. Pritisnite gumb REC, da začnete snemanje.
4. Zaporedoma pritiskajte gumb REC, da prilagodite želeni čas
snemanja.
OTR Mode
➞ 0:30 ➞ 1:00 ➞ ... 8:00 ➞ Off
M
 Števec časovnika odšteva po minutah od 08:00:00 do 0:00, nato HDD/
DVD-SNEMALNIK preneha snemati.
Zaustavitev snemanja
Pritisnite gumb STOP ( ). Prikaže se sporočilo »Do you want to stop recording?«.
• Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
• Ponovno pritisnite gumb STOP ( ).
74_ snemanje
0:30
SOČASNO SNEMANJE IN PREDVAJANJE
S
Snemate lahko od začetka programa, ki ga trenutno snemate.
Med snemanjem programa lahko gledate predhodni seznam naslovov.
Uporaba gumba PLAY (
)
HDD
► Play
SNEMANJE
1. Ko je enota v načinu snemanja, pritisnite gumb PLAY ( ).
Naslov, ki ga trenutno snemate, se predvaja od začetka.
Za 10 sekund po začetku snemanja predvajanje ni na voljo.
Za ogled predhodno posnetega seznama lahko uporabite gumbe
SKIP (
) in druge gumbe, povezane s predvajanjem.
Zaustavitev predvajanja/snemanja
1. Pritisnite gumb STOP (
). Zaslon za predvajanje izgine, prikaže pa se zaslon trenutnega snemanja.
2. Če ponovno pritisnete gumb STOP (
), se bo predvajanje ustavilo.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu snemanja, pritisnite gumb TITLE LIST.
Zgornji postopek je na voljo približno 10 sekund ali več po začetku
snemanja.
Pritisnite gumbe ▲▼/SKIP (
), da izberete seznam naslovov, ki
se snema.
HDD
RECORDING...
Title List
4/4
No.
3 MPEG2
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/01/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/01/2009 23:15 PR
00:30:00
004 RECORDING...
00:00:00
4 JAN/02/2009 00:00
1 XP
2. Pritisnite gumb OK ali PLAY ( ).
Naslov, ki ga trenutno snemate, se predvaja od začetka.
eEXIT
N Uporaba gumba MENU
1. Ko je enota v načinu snemanja, pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Title in pritisnite gumb OK.
Prikazal se bo zaslon s seznamom naslovov.
) izberite seznam naslovov, ki se snema, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
3. Z gumbi ▲▼/SKIP (
Naslov, ki ga trenutno snemate, se predvaja od začetka.
Zaustavitev predvajanja/snemanja
1. Če pritisnite gumb STOP (
), zaslon za predvajanje izgine, prikaže pa se zaslon s seznamom naslovov.
2. Če ponovno pritisnete gumb MENU (
), se prikaže zaslon s trenutnim snemanjem.
3. Če ponovno pritisnete gumb STOP (
), se bo predvajanje ustavilo.
M
 Med načinom iskanja se zvoka ne sliši.
 Med snemanjem na HDD je na voljo predvajanje plošč DVD ali HDD. Ni pa mogoče predvajati datotek JPEG, MP3, in
DivX na plošči.
 Med snemanjem z DVD je na voljo predvajanje HDD. Ni pa mogoče predvajati datotek JPEG in MP3 na HDD.
Slovensko _75
snemanje
FUNKCIJA TIME SHIFT KOT DIREKTNI SIGNAL
S
Ta funkcija ponovi snemanje kot direktni signal.
Če je gledanje televizijskega programa prekinjeno, enostavno pritisnite gumb
TIME SHIFT (ČASOVNI ZAMIK) in HDD/ DVD-SNEMALNIK bo takoj začel s
predvajanjem programa.
Time Shift
>CHANGE
On
sSELECT
Uporaba funkcije Time Shift
1. Pritisnite gumb TIME SHIFT na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se meni Time Shift (Časovni zamik).
2. Z gumboma ▲▼ izberite On, nato pa pritisnite gumb OK.
3. Med gledanjem trenutnega televizijskega programa pritisnite gumb PAUSE ( ).
Program na televiziji je nastavljen na način premora in prikaže se vrstica za časovni zamik.
4. Za nadaljnje gledanje programa ponovno pritisnite gumb PLAY (
).
Elementi zaslona za časovni zamik
Vas obvesti, da časovni zamik trenutno deluje.
1
2
►
3 4
5
Prikaže trenutni status.
6
Točka gledanja.
13:25:04
14:02:28
Play
Trenutni čas predvajanja.
7
5
Točka predvajanja v živo.
6
Čas predvajanja v živo.
7
Časovna vrstica za časovni zamik
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za funkcijo časovnega zamika
1. Gumb PLAY (
) : Predvajanje.
2. Gumb PAUSE (
) : Začasno ustavi televizijski program v živo.
3. Gumbi SEARCH (
4. Gumb SKIP (
5. Gumb STOP (
) : hitro predvajanje ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
), gumb STOP (
) : Premakne se na Live Point (Točka predvajanja v živo).
) : Če pritisnete ta gumb v načinu Live point (Točka predvajanja v živo), se pojavi
pogovorno okno, kjer lahko zaustavite funkcijo Time Shift (Časovni zamik).
6. Gumb SKIP (
) : Vrne se na točko, kjer se začne časovni zamik.
7. Gumb EXIT (
) ali RETURN : Skrije ikono Time Shift (Časovni zamik) ali časovno vrstico.
8. ◄ ► : Display Prikaže vrstico zaporednega časovnega zamika.
M




Funkcija časovnega zamika je na voljo samo, če izberete način HDD.
To funkcijo lahko uporabljate največ dve uri.
Vsebino lahko predvajate z uporabo menija samo, če je funkcija časovnega zamika nastavljena na On.
Pritisnite gumb TIME SHIFT, da prekinete funkcijo za časovni zamik.
76_ snemanje
SNEMANJE S ČASOVNIKOM
SXCVKL
1. Preverite, ali je kabel za anteno priključen.
2. Preverite preostali čas na plošči.
3. Preverite, ali sta datum in čas pravilna.
Uro (Setup - Colck Set) morate nastaviti, preden nadaljujete s snemanjem s časovnikom. (Glejte stran 36.)
N Uporaba gumba TIMER
2. Z gumbom ▲▼ izberite Scheduled List, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
HDD & DVD RECORDER
HDD
Library
Timer Record
3. Z gumbom OK izberite Add a list.
4. Nastavite možnost snemanja s časovnikom.
• Podatke vnesite z gumbi ▲▼◄► in številčnimi gumbi.
◄ ► : premik naprej ali nazaj.
, 0~9 : nastavitev vrednosti.
• To : izberite medij za snemanje na HDD ali DVD.
• Source : vir video vhoda (AV1, AV2 or AV3) ali televizijski
program, ki ga želite posneti s časovnikom.
• Date : snemanje s časovnikom omogoča nastavitev časa
snemanja za mesec dni vnaprej. Nastavite dan snemanja.
(mesec/dan)
Timer Record
Scheduled List
|
Recorded List
|
Disc Manager
Setup
mMOVE
sSELECT
rRETURN
HDD
No.
eEXIT
Scheduled List
Current Time 10:54
To Source
Date
Start
End
Add a list
Mode
VPS/PDC
Recordable Time HDD 108:14 SP
Recorded List
<MOVE
JAN 31
Every SUN
JAN 30
JAN 29
sSELECT
rRETURN
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No. To Source
No. 01 No Title
Date
Start
End
Add a list
Mode
Every SAT
To
Source
Date
Start
End
MON-FRI
HDD
PR 01
JAN 01
10 : 54
12 : 54
JAN 02
MON-SAT
JAN 01
Every Day
eEXIT
Mode VPS/PDC
SP
Title
Recordable Time HDD 108:14 SP
VPS/PDC
On
s Save
Recordable Time HDD 108:14 SP
Recorded List
<MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
• Start/End Time : čas začetka in konca snemanja s časovnikom.
• Mode (Recording Mode) :
- FR (prilagodljivo snemanje): izberite, ko želite samodejno nastaviti kakovost videa. V načinu FR se
najustreznejši način snemanja prilagodi samodejno glede na preostali čas na plošči in dolžino
snemanja s časovnikom. To funkcijo izberite samo v enem načinu XP, SP, LP in EP.
- XP (visokokakovostni način): izberite, ko je kakovost videa pomembna.
- SP (standardni način): izberite snemanje v standardni kakovosti.
- LP (nizkokakovostni način) : izberite za dolg čas snemanja.
- EP (podaljšan način): izberite za daljši čas snemanja.
• VPS/PDC : Funkcija VPS (video programski sistem) ali PDC (nadzor prenosa programov).
- Če to funkcijo vključite, lahko nadzirate začetni in končni čas snemanja s posebnim signalom,
vključenim v signal oddajanja. Če se televizijski program skrajša ali začne prej ali kasneje, kot je
načrtovano, ta funkcija samodejno uskladi začetni in končni čas snemanja z dejanskim časom
oddajanja.
- Nastavi čas začetka NATANČNO glede na objavljen televizijski program. Drugače snemanje s
časovnikom ne bo mogoče.
- Ne izberite PDC ali VPS, če niste prepričani, da se program, ki ga želite snemati, oddaja s PDC ali
VPS.
Slovensko _77
SNEMANJE
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb TIMER .
snemanje
• TITLE : Pritisnite RDEČ(A) gumb, da označite ime naslova. Prikaže se zaslon za preimenovanje naslova.
Sledite korakom 4 in 5 v poglavju »Preimenovanje (označevanje) naslova« na strani 81~82.
5. Po izboru nastavitvene vrednosti za vsak način, z gumbom OK izberite Save.
• ’ se prikaže na zaslonu naprave. To pomeni, da je čas snemanja shranjen.
Če se nastavitve časovnika prekrivajo;
Programi se snemajo po prednostnem vrstnem redu. Ko se snemanje prvega programa konča, se začne
snemanje drugega.
Za izhod brez shranjevanja trenutne nastavitve
Pritisnite gumb EXIT ( ).
Za vrnitev na predhodni meni
Pritisnite gumb RETURN, če ne želite nastaviti snemanja s časovnikom.
6. Izključite napravo, da se nastavitev snemanja s časovnikom konča.
Če je naprava vključena, snemanje s časovnikom ne deluje.
M
 Čas snemanja s časovnikom se lahko razlikuje od nastavljenega časa glede na status plošče in status celotnega
snemanja s časovnikom (na primer prekrivanje časov snemanja ali če se predhodno snemanje konča 2 minuti pred
začetkom naslednjega snemanja.)
 Za snemanje s časovnikom lahko nastavite do 12 programov.
 Če na plošči HDD ni razpoložljivega prostora, ’ utripa. To pomeni, da na plošči HDD ni več prostora za snemanje.
 Če ste snemanje s časovnikom nastavili z VPS/PDC, lahko ventilator še vedno deluje in ustvarja hrup, ko je naprava
izključena.
Urejanje seznama načrtovanih snemanj
Pri urejanju seznama načrtovanih snemanj sledite tem navodilom.
Za nastavitve sledite korakoma 1 do 2 v poglavju »Snemanje s časovnikom« na strani 77.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete številko na seznamu načrtovanih
snemanj, ki jo želite urejati, nato pa pritisnite gumb OK.
• Uredite možnosti funkcije, ki jih želite spremeniti. Za več informacij
o vnosu podatkov snemanja s časovnikom glejte razdelek
Snemanje s časovnikom. (Glejte strani 77~78)
4. Pritisnite gumb OK, da potrdite urejeno nastavitev.
5. Ko postopek zaključite, pritisnite gumb EXIT ( ).
Zaslon seznama načrtovanih snemanj bo izginil.
78_ snemanje
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No. To Source
---- ---01 HDD PR 01
02 HDD PR 01
03 HDD PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
--:-17:30
21:00
23:15
End
--:-18:30
22:00
23:45
Mode
-SP
SP
SP
VPS/PDC
-On
On
On
Recordable Time HDD 108:14 SP
Add
Delete
mMOVE
sSELECT
Recorded List
rRETURN
eEXIT
Dodajanje seznama načrtovanih snemanj
Pri dodajanju vnosa s seznama načrtovanih snemanj sledite tem navodilom.
Za nastavitve sledite korakoma 1 do 2 v poglavju »Snemanje s časovnikom« na strani 77.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete številko na seznamu načrtovanih snemanj, nato pa pritisnite RDEČ(A)
gumb.
• Nastavite možnosti funkcije, ki jih želite dodati. Za več informacij o vnosu podatkov snemanja s
časovnikom glejte razdelek Snemanje s časovnikom. (Glejte strani 77~78)
5. Ko postopek zaključite, pritisnite gumb EXIT (
SNEMANJE
4. Pritisnite gumb OK, da potrdite dodano nastavitev.
). Zaslon seznama načrtovanih snemanj bo izginil.
Brisanje seznama načrtovanih snemanj
SXCVKL
Pri brisanju vnosa s seznama načrtovanih snemanj sledite tem navodilom.
Za nastavitve sledite korakoma 1 do 2 v poglavju »Snemanje s časovnikom« na strani 77.
3. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete številko na seznamu načrtovanih snemanj, ki jo želite zbrisati, nato pa
pritisnite ZELEN(B) gumb.
• Na zaslonu se prikaže sporočilo o potrditvi brisanja, kot npr. »Do you want to delete?«.
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
• Izbrani vnos se zbriše s seznama.
5. Ko postopek zaključite, pritisnite gumb EXIT ( ).
Zaslon seznama načrtovanih snemanj bo izginil.
POJDITE NA POSNET SEZNAM
SXCVKL
Ogledate si lahko seznam programov, ki so bili posneti.
N Uporaba gumba TIMER
HDD
Recorded List
No.
To Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb TIMER.
01
HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
2. Z gumbom ▲▼ izberite Recorded List, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
03
HDD PR 01
JAN 01
23:15
23:45
SP
On
OK
3. Ko postopek zaključite, pritisnite gumb EXIT (
Zaslon posnetih seznamov bo izginil.
).
Delete
>MOVE
Delete All
Scheduled List
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Informacije o posnetem seznamu
Obveščajo vas, ali se je izbrani posneti seznamt v snemanju s
časovnikom uspešno izvedel.
-1
3 . Pritisnite gumba ▲▼, da izberete številko na Recorded List, nato
pa pritisnite gumb OK.
HDD
Recorded List
No.
To Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
01
HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
03
HDD PR 01
JAN 01
SP
On
Timer
rec was23:15
finished23:45
successfully
OK
OK
Delete
Delete All
sSELECT
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Slovensko _79
snemanje
Brisanje posnetega seznama
Izbriše posamezen posnet seznam.
HDD
No.
3-1. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete številko na Recorded List, ki jo
želite zbrisati, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Recorded List
To Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
01 No.
HDD 01
PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
03
HDD PR 01
JAN 01
23:45
SP
Do you 23:15
want to delete?
On
OK
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Yes
Delete
mMOVE
No
Delete All
sSELECT
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Brisanje posnetega seznama
Zbriše vse posnete sezname naenkrat.
HDD
Recorded List
No.
To Source
Date
Start
End
Mode
V/P
Status
3-1. Pritisnite ZELEN(B) gumb.
01
HDD PR 01
JAN 01
17:30
18:30
SP
On
OK
02
HDD PR 01
JAN 01
21:00
22:00
SP
On
OK
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
03
HDD PR 01 Do you
JAN 01
SP list?On
want to23:15
delete a23:45
recorded
OK
Yes
Delete
mMOVE
No
Delete All
sSELECT
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Pojdite na seznam načrtovanih snemanj
Preklopi neposredno iz posnetega seznama na seznam načrtovanih
snemanj.
HDD
No.
Scheduled List
Current Time 10:54
To Source
Date
Start
End
Add a list
Mode
VPS/PDC
3-1. Pritisnite RUMEN(C) gumb.
Recordable Time HDD 105:44 SP
Recorded List
<MOVE
80_ snemanje
sSELECT
rRETURN
eEXIT
urejanje
V tem razdelku so opisane osnovne funkcije urejanja in razložene so funkcije urejanja za snemanje na ploščo ter funkcije urejanja za celotno ploščo.
Snemanje ali urejanje se morda ne bo zaključilo, če pride do napake, kot je nenaden izpad elektrike. Prosimo, upoštevajte, da poškodovanega materiala ni
mogoče obnoviti na izvorno vsebino.
UREJANJE
OSNOVNO UREJANJE (SEZNAM NASLOVOV)
Predvajanje naslova
SXCVKL
Za predvajanje prizora s seznama naslovov upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb PLAY ( ).
Izbran vnos (naslov) se bo predvajal.
3. Če želite ustaviti predvajanje naslova, pritisnite gumb STOP (
Zaslon se vrne nazaj na zaslon seznama naslovov.
).
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Preimenovanje (označevanje) naslova
SXCVKL
Pri preimenovanju vnosa na seznamu naslovov, tj. urejanju naslova posnetega programa, upoštevajte ta
navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
preimenovati, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Rename, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Prikaže se zaslon za preimenovanje.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želene znake, nato pa pritisnite gumb OK.
• Back Space (gumb za vračanje) (RDEČ(A) gumb) : zbriše in
prestavi drsnik za en položaj nazaj.
• Space (presledek) (ZELEN(B) gumb) : vstavi presledek in
prestavi drsnik za eno mesto naprej (na desno).
• Clear (briši) (RUMEN(C) gumb) : zbriše vse vnesene znake.
• Save (shrani) (MODER(D) gumb) : shrani vnesene znake.
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial
3Delete
MPEG2
Split4 JAN/01/2009 17:30
New1
Playlist
SP
Select
All Compatibility
V-Mode
Edit
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Title List
1/3
No.
Sort
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Slovensko _81
urejanje
5. Z MODRIM(D) gumbom izberite Save.
Pri naslovu izbranega vnosa se prikaže spremenjeni naslov.
HDD
Rename
S ports (A1 )
Back Space
mMOVE
Space
sSELECT
Clear
rRETURN
Save
eEXIT
Zaklepanje (zaščita) naslova
SXCVKL
Pri zaklepanju vnosa in njegovi zaščiti pred nenamernim izbrisom upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos na seznamu naslovov, ki ga želite
zaščititi, nato pa pritisnite in zadržite gumb MARKER, dokler se ne
prikaže kontrolna oznaka. Ponovite ta korak, da izberete dodatni
naslov, ki ga želite zaščititi.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite zaščititi, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njegov
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
3. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Edit.
Prikaže se meni za urejanje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Protection, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
5. Z gumboma ◄► izberite On, nato pa pritisnite gumb OK. Ikona
ključa na informacijskem oknu izbranega vnosa se spremeni v
zaklenjeno stanje. (10)
6. Če želite zaščito preklicati, v koraku izberite Off in pritisnite gumb
OK.
Ikona ključa se spremeni v odklenjen status. (0 1)
M
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Delete
Copy
3 MPEG2
Protection
New4
Playlist
JAN/02/2009 21:00
1All
Select
SP
V-Mode
Unselect
AllCompatibility
Edit
Sort
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Protection
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Title List
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
Length
01:00:00
2 items002
are JAN/02/2009
selected 21:00 PR 01:00:00
Set title Protection
mode: 23:15 PR 00:30:00
003 JAN/03/2009
3 MPEG2
4 JAN/02/2009 21:00
On
Off
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
<MOVE
 Če v meniju za urejanje izberete “Select All” (Izberi vse), bodo preverjeni vsi naslovi.
82_ urejanje
Title List
2/3
No.
Sort
sSELECT
Go to
Contents
rRETURN
eEXIT
Brisanje naslova
SXCVKL
Za brisanje naslova s seznama naslovov upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
3. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Edit.
Prikaže se meni za urejanje.
Title List
2/3
No.
Delete
Copy
3 MPEG2
Protection
JAN/02/2009 21:00
New4Playlist
1 All
SP
Select
V-ModeAllCompatibility
Unselect
Edit
Sort
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Title List
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
Length
01:00:00
2 items are selected
002 JAN/02/2009 21:00 PR 01:00:00
Do you want
to delete?
003 may
JAN/03/2009
23:15 PR 00:30:00
(Related playlists
be deleted.)
4. Z gumboma ▲▼ izberite Delete, nato pa pritisnite gumb OK ali
3 MPEG2
No
4 JAN/02/2009 21:00 Yes
gumb ►.
1 SP
• To sporočilo se lahko razlikuje glede na vrsto plošče.
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
Na zaslonu se prikaže sporočilo o potrditvi.
<MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD, DVD-RAM (način VR), DVD-RW (način VR): Če obstaja
predvajalni seznam, se prikaže sporočilo »Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted.)« .
DVD-RW (način V)/+RW/±R: Če predvajalni seznam ne obstaja, se prikaže sporočilo »Do you want to
delete?«.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
M
 Zaščitenega vnosa ne morete zbrisati. Če želite zbrisati zaščiten vnos, v meniju za zaščito izberite »Off« (Izključeno).
(Glejte stran 82.)
 Ko zaščito plošče nastavite na zaščiteno, naslovov ni mogoče brisati. (Glejte stran 96)
 Ko vnos zbrišete s seznama naslovov, ga več ni mogoče obnoviti.
 Ko zaključite ploščo DVD-RW/±R, brisanje ni mogoče.
 Pri ploščah DVD±R se naslovi zbrišejo samo v meniju, fizično pa so še vedno prisotni na plošči.
 Če v meniju za urejanje izberete »Select All« (Izberi vse), bodo preverjeni vsi naslovi.
Slovensko _83
UREJANJE
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
zaščititi, nato pa pritisnite in zadržite gumb MARKER, dokler se ne
prikaže kontrolna oznaka. Ponovite ta korak, da izberete dodatni
naslov, ki ga želite zbrisati.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite zbrisati, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njegov
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
urejanje
Delitev izseka naslova (Split)
SK
Za delitev izseka vnosa na seznamu naslovov na dva naslova upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
razdeliti, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se meni za urejanje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Split, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial
3Delete
MPEG2
Split4 JAN/01/2009 17:30
New1
Playlist
SP
Select
All Compatibility
V-Mode
Edit
)
4. Z gumbi, povezanimi s predvajanjem (PLAY ( ), SEARCH (
se prestavite na točko za delitev in pritisnite gumb OK.
Če to ni točka, kjer želite deliti, pritisnite gumb RETURN, da
prekličete izbiro. Z gumbi, povezanimi s predvajanjem, se prestavite
na točko za delitev in pritisnite gumb OK.
Title List
1/3
No.
Sort
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Split
Title List No. 001
5. Z gumbom OK izberite Split.
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
►
6. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Razdeljeni naslov je razdeljen na dva dela, naslednji naslovi pa bodo
premaknjeni navzdol za en položaj.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Split
00:00:01
Select
Split
Return
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
  SCAN
rRETURN
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Split
Title List No. 001
Split 2
00:00:00
00:00:20
 Pause
<MOVE
sSELECT
Yes
Split 2
00:00:00
00:30:55
  SCAN
eEXIT
No

Return
rRETURN
Split 1
This title cannot be recovered
after spliting.
Do you want to split?
00:00:20
Split
► Play
Title List No. 001
Split 1

Select
eEXIT
Select
00:30:55
Split
Return
► Play
 Pause
  SCAN
<MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Brisanje izseka naslova (delno brisanje)
SXCK
(Način VR)
Za brisanje izseka vnosa na seznamu naslovov upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
urejati, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se meni za urejanje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Partial Delete, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
84_ urejanje
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial
3Delete
MPEG2
Split4 JAN/01/2009 17:30
New1
Playlist
SP
Select
All Compatibility
V-Mode
Edit
Title List
1/3
No.
Sort
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
4. Na začetni točki pritisnite gumb OK.
V oknu z začetno točko izseka za brisanje se prikažeta slika in čas
začetne točke.
• S pomočjo tipk, povezanih s predvajanjem, izberite začetno in
končno točko izseka, ki ga želite zbrisati.
• Gumbi, povezani s predvajanjem: (PLAY ( ), PAUSE ( ),
SEARCH (
))
5. Na končni točki pritisnite gumb OK.
V oknu s končno točko izseka za brisanje se prikažeta slika in čas
končne točke.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Start
End
00:19:10
00:41:20
00:41:20
End
Delete
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Return
  SCAN
rRETURN
eEXIT
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Partial Delete
Start
End
00:19:10
00:41:20
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
Yes
No

Start
00:41:20
End
Delete
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Return
  SCAN
rRETURN
eEXIT
 Dolžina izseka, ki ga želite zbrisati, mora biti najmanj 5 sekund.
 Končne točke ni možno označiti pred začetno.
 Izseka ni mogoče zbrisati, če vsebuje mirujočo sliko.
 Ko postopek zaključite, pritisnite gumb EXIT (
).
Zaslon s seznamom naslovov bo izginil.
UPORABA FUNKCIJE ZA RAZPOREDITEV (SEZNAM NASLOVOV)
SXCVKL
Če želite spremeniti vrstni red razporeditve seznama naslovov.
1. Ko se prikaže meni seznam, pritisnite ZELEN(B) gumb, da izberete
Sort.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Date : v vrstnem redu, kakor so bili naslovi posneti
• Name : v abecednem vrstnem redu
• Length : v vrstnem redu dolžine posnetega naslova
• Channel Info : v vrstnem redu informacij o kanalih.
M
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
3 MPEG2
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Date
4 JAN/01/2009
Name
17:30
1 SP
Length
V-Mode Compatibility
Channel Info
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
 Razvrščate lahko po datumu, imenu, dolžini, informaciji o kanalu. Ko se boste vrnili v Title List (Seznam naslovov), bo
urejen seznam razvrščen po vrstnem redu kopiranja.
Slovensko _85
UREJANJE
Title List No. 001
7. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Izbrani izsek se bo zbrisal.
M
Start
►
6. Z gumboma ◄► izberite Delete in pritisnite gumb OK.
8. Z gumboma ◄► izberite Return in pritisnite gumb OK, da
postopek zaključite.
Partial Delete
Title List No. 001
urejanje
NAVIGACIJSKI MENI
Navigacijski čas
SXC
(Način VR)
S to funkcijo lahko vsako iščete minuto po minuto prizora s posnetega seznama naslovov.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb RUMEN(C) gumb.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Time Navigation, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
4. Pritisnite gumba ◄►, da preskakujete prizore po minuti in poiščete
želen prizor, nato pa pritisnite gumb OK ali PLAY ( ).
M
 Drsnik se ne prestavi, če je izbrani posneti naslov krajši od 1 minute.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
Playlist
Time Navigation
Scene Navigation
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
HDD
3JAN/01/2009 17:30 PR1
Time Navigation
1/3
 Funkcija za navigacijo morda ne bo delovala na plošči, ki ni bila posneta
s to napravo.
 Urejeni naslov morda ne bo prikazal točnega časa iskanja.
00:00
17:30
<MOVE
18:30
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Navigacija po prizorih
SXC
(Način VR)
Če obstaja naslov, sestavljen iz označevalnikov (glejte stran 57), lahko želeni prizor iščete z navigiranjem po
prizorih.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s seznama naslovov, ki ga želite
predvajati, nato pa pritisnite gumb RUMEN(C) gumb.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Scene Navigation, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
4 JAN/01/2009 17:30
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Playlist
Time Navigation
Scene Navigation
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
M
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Scene Navigation
Scene No. 1/3
označevalnikov.
01 00:00:05
02 00:00:35
03 00:01:05
sPLAY
86_ urejanje
Length
3 MPEG2
4. Z gumboma ▲▼◄► izberite želeni prizor, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb PLAY ( ).
 Funkcija navigiranja po prizorih ne bo delovala, če izbrani naslov nima
Title
eEXIT
IZBOR VSEBINE
SXCVKL
1. Z MODRIM(D) gumbom izberite Contents.
2. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete vsebino, ki jo želite premakniti,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb ►.
M
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
 Ta funkcija je na voljo samo, če so na plošči izbrane vsebine.
Title
DivX
Music
Photo
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
NAPREDNO UREJANJE (PREDVAJALNI SEZNAM)
Izdelava predvajalnega seznama
SXC
(Način VR)
Za vnos novega posnetega naslova na predvajalni seznam upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba TITLE LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se meni za urejanje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite New Playlist, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
Prikaže se zaslon za izdelavo predvajalnega seznama.
4. Na začetni točki pritisnite gumb OK.
• V oknu Start se prikažeta slika in čas začetne točke.
• Rumeno obarvana izbirna letvica se premakne na točko End.
• Začetno točko izseka, iz katerega želite izdelati nov prizor, izberite
z gumbi, povezanimi s predvajanjem.
(PLAY ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
5. Na končni točki pritisnite gumb OK.
• V oknu End se prikažeta slika in čas končne točke.
• Rumeno obarvana izbirna letvica se premakne na točko Make.
6. Z gumboma ◄► izberite Make in pritisnite gumb OK.
• Da izdelate prizor za predvajalni seznam.
Prikaže se nov zaslon za izdelavo prizora. Če želite ustvariti nov
predvajalni seznam, ponovite korake 4~6.
Trenutnemu predvajalnemu seznamu se bo dodal nov prizor.
Na zaslonu »Edit Playlist« (Uredi predvajalni seznam) lahko
preverite in si ogledate vse prizore. (Glejte stran 89.)
• Za izdelavo novega predvajalnega seznama.
Če želite ustvariti nov predvajalni seznam, ponovite korake 1–6.
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial
3Delete
MPEG2
Split4 JAN/01/2009 17:30
New1
Playlist
SP
Select
All Compatibility
V-Mode
Edit
Title List
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
HDD
New Playlist
Make Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:00:00
►
00:08:38
Start
End
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Make
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
HDD
New Playlist
Make Playlist
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:08:38
00:11:03

Start
00:11:03
End
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Make
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
7. Z gumbom ◄► izberite Return in pritisnite gumb OK, da postopek
zaključite.
M
 V predvajalni seznam lahko vnesete do 99 vnosov.
 Prikazani zaslon se lahko glede na vrsto plošče malce razlikuje.
Slovensko _87
UREJANJE
Edit
Length
urejanje
Predvajanje vnosov s predvajalnega seznama
SXC
(Način VR)
Za predvajanje vnosov predvajalnega seznama upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba PLAY LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
PLAY LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite predvajalni seznam, ki ga želite predvajati,
nato pa pritisnite gumb OK ali gumb PLAY ( ).
3. Pritisnite gumb STOP ( ), da ustavite predvajanje.
Zaslon se vrne nazaj na zaslon predvajalnega seznama.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Playlist
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
Preimenovanje vnosa na predvajalnem seznamu
SXC
(Način VR)
Pri preimenovanju vnosa na predvajalnem seznamu, tj. urejanju naslova vnosa na predvajalnem seznamu,
upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba PLAY LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
PLAY LIST.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s predvajalnega seznama, ki ga
želite preimenovati, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se meni za urejanje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Rename, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Prikaže se zaslon za preimenovanje.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želene znake, nato pa pritisnite gumb OK.
• Back Space (RDEČ(A) gumb) : zbriše in prestavi drsnik za en
položaj nazaj.
• Space (ZELEN(B) gumb) : vstavi presledek in prestavi drsnik za
eno mesto naprej (na desno).
• Clear (RUMEN(C) gumb) : zbriše vse vnesene znake.
• Save (MODER(D) gumb) : shrani vnesene znake.
5. Z MODRIM(D) gumbom izberite Save.
Pri naslovu izbranega vnosa na predvajalnem seznamu se prikaže
spremenjeni naslov.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
HDD
JAN/02/2009 13:47
Delete
Copy
i PLAYLIST
Rename
Edit 4
Playlist
JAN/02/2009 13:47
New7
Playlist
6 Scenes
Select All
Edit
eEXIT
Playlist
1/3
No.
Sort
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
Title List
a CHECK
HDD
eEXIT
Rename
Dol phi n
Back Space
mMOVE
88_ urejanje
Playlist
1/3
No.
Space
sSELECT
Clear
rRETURN
Save
eEXIT
Urejanje prizora za predvajalni seznam
SXC
(Način VR)
Za urejanje prizorov za predvajalni seznam upoštevajte ta navodila.
N Uporaba gumba PLAY LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
PLAY LIST.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Edit Playlist, nato pa pritisnite gumb OK
ali gumb ►.
Prikaže se zaslon »Edit Playlist« (Urejanje predvajalnega seznama).
Playlist
1/3
No.
Delete
Copy
i PLAYLIST
Rename
Edit 4
Playlist
JAN/02/2009 13:47
New7
Playlist
6 Scenes
Select All
Edit
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
Sort
UREJANJE
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s predvajalnega seznama, ki ga
želite preimenovati, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se meni za urejanje.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Title List
a CHECK
eEXIT
HDD
JAN/02/2009 13:47
Edit Playlist
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
05
0:00:09
06
Modify
0:00:34
03
00:01:06
07
Move
00:00:31
04
0:01:22
00:00:00
Add
Delete
sPLAY
eEXIT
Predvajanje izbranega prizora
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite prizor, ki ga želite predvajati, nato pa pritisnite gumb OK ali gumb PLAY (
Predvajal se bo izbrani prizor.
• Če želite ustaviti predvajanje prizora, pritisnite gumb STOP ( ).
).
Spreminjanje prizora (zamenjava prizora)
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 3.
4-1. Pritisnite gumbe ▲▼◄►, da izberete prizor, ki ga želite
spremeniti, nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
Prikaže se zaslon za spremembo prizora.
5. Na začetni točki prizora pritisnite gumb OK.
• V oknu Start se prikažeta slika in čas začetne točke.
• Izberite začetno in končno točko izseka, ki ga želite spremeniti, s
pomočjo gumbov, povezanih s predvajanjem (PLAY ( ),
SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Na končni točki prizora pritisnite gumb OK.
• V oknu End se prikažeta slika in čas končne točke.
HDD
JAN/02/2009 13:47
Modify Scene
Scene No. 001
Title List 1/3
Start
End
00:04:54
00:00:00
►
00:05:27
Start
End
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Change
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
HDD
JAN/02/2009 13:47
Modify Scene
Scene No. 001
7. Z gumboma ◄► izberite Change in pritisnite gumb OK.
• Prizor, ki ga želite spremeniti, se bo zamenjal z izbranim izsekom.
Title List: 1/3
Start
End
00:04:54
00:06:25

Start
00:06:25
End
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Change
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
Slovensko _89
urejanje
Prestavljanje prizora (spreminjanje položaja prizora)
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 3 na strani 89.
4-1. Pritisnite gumbe ▲▼◄►, da izberete prizor, ki ga želite prestaviti
(mu spremeniti položaj), in nato pritisnite ZELEN(B) gumb.
• Na prizoru, ki ga želite prestaviti, se prikaže rumeno izbirno okno.
5. Pritisnite gumbe ▲▼◄►, da izberete položaj, kamor želite
prestaviti izbrani prizor, in nato pritisnite gumb OK.
M
HDD
JAN/02/2009 13:47
Edit Playlist
Scene No. 1/6
01
00:02:24
02
0:00:34
03
05
0:00:09
06
00:01:06
07
 Izbranega prizora ni mogoče prestaviti na položaj naslednjega prizora,
00:00:31
04
0:01:22
00:00:00
sSAVE
ker je treba izbrani prizor vstaviti pred ta položaj, ki ne zahteva nobenih
dejanj.
eEXIT
 Prikazani zaslon se lahko glede na vrsto plošče malce razlikuje.
Dodajanje prizora
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 3 na strani 89.
4-1. Z gumboma ▲▼◄► izberite prizor, pred katerega boste vstavili nov prizor, in nato pritisnite RUMEN(C)
gumb.
HDD
Add Scene
Prikaže se zaslon za dodajanje prizora.
JAN/02/2009 13:47
5. Na začetni točki prizora pritisnite gumb OK.
• V oknu Start se prikažeta slika in čas začetne točke.
• Izberite začetne in končne točke izseka, ki ga želite spremeniti, s
pomočjo gumbov, povezanih s predvajanjem (PLAY ( ),
SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Na končni točki prizora pritisnite gumb OK.
• V oknu End se prikažeta slika in čas končne točke.
• Z gumboma ◄► izberite Return in pritisnite gumb OK.
Scene No. 001
Title List: 1/3
End
00:01:51
00:00:00
►
00:01:51
Start
End
Add
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
HDD
JAN/02/2009 13:47
Add Scene
Scene No. 001
7. Z gumboma ◄► izberite Add in pritisnite gumb OK.
• Prizor, ki ga želite dodati, se bo vstavil pred prizor, ki ste ga izbrali
v 4-1. koraku Dodajanja prizora.
Title List: 1/3
Start
End
00:01:51
00:07:28

00:07:28
Start
Brisanje prizora
Start
End
Add
► Play
 Pause
<MOVE
sSELECT
Return
  SCAN
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
Za nastavitev te funkcije sledite korakom 1 do 3 na strani 89.
4-1. Pritisnite gumbe ▲▼◄►, da izberete prizor, ki ga želite zbrisati, in nato pritisnite MODER(D) gumb.
• Prikaže se sporočilo “Do you want to delete the scene?”.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK, da zbrišete
izbrani prizor.
HDD
JAN/02/2009 13:47
01
00:02:24
05
0:00:09
Edit Playlist
Scene No. 1/6
02 you want
0:00:34to delete
03
00:00:31
Do
the
scene?04
Yes
Modify
<MOVE
90_ urejanje
06
00:01:06
Move
sSELECT
0:01:22
No
07
00:00:00
Add
rRETURN
Delete
eEXIT
Brisanje vnosa s predvajalnega seznama
N Uporaba gumba PLAY LIST
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
PLAY LIST.
3. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Edit.
Prikaže se meni za urejanje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Delete, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
• Na zaslonu se prikaže sporočilo o potrditvi brisanja, kot npr. “Do
you want to delete?”.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Ko se bo vnos zbrisal, se bo zaslon samodejno preklopil nazaj na
zaslon za urejanje predvajalnega seznama.
M
 Če v meniju za urejanje izberete “Select All”, bodo preverjeni vsi naslovi.
Playlist
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
HDD
JAN/02/2009 13:51
Playlist
2/3
No.
Delete
Copyi PLAYLIST
JAN/02/2009 13:51
New4Playlist
7 All
6 Scenes
Select
Unselect All
Edit
Sort
Title
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
Title List
HDD
JAN/02/2009 13:51
7 6 Scenes
Edit
<MOVE
eEXIT
Playlist
2/3
No.
4 JAN/02/2009 13:51
Length
001 JAN/02/2009 13:47
a CHECK
i PLAYLIST
eEXIT
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
2 items003
areJAN/02/2009
selected 14:08
Do you want to delete?
00:01:54
Yes
Sort
No
Title List
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Uporaba funkcije Sort (Predvajalni seznam)
Če morate spremeniti vrstni red razporeditve predvajalnega seznama, ga lahko enostavno spremenite.
1. Ko se prikaže meni seznam, pritisnite ZELEN(B) gumb, da izberete
Sort.
2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno možnost funkcije, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
• Date : v vrstnem redu, kakor so bili naslovi izdelani
• Name : v abecednem vrstnem redu
HDD
JAN/02/2009 13:47
M
Title
Length
001 JAN/02/2009 13:47
00:06:09
002 JAN/02/2009 13:51
00:03:33
003 JAN/02/2009 14:08
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
 Lahko razvrščate po datumu, imenu. Ko se boste vrnili v PlayList
Playlist
1/3
No.
Date
Name
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
(Predvajalni seznam), bo urejen seznam razvrščen po vrstnem redu
kopiranja.
Slovensko _91
UREJANJE
2. Z gumboma ▲▼ izberite vnos s predvajalnega seznama, ki ga
želite zaščititi, nato pa pritiskajte gumb MARKER, dokler se ne
prikaže kontrolna oznaka. Ponovite ta korak, da izberete dodatni
naslov, ki ga želite zbrisati.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite zbrisati, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njegov
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
HDD
JAN/02/2009 13:47
urejanje
KOPIRANJE S HDD NA DVD ALI OBRATNO
O zaslonu za kopiranje
1
HDD
Selected Items:
Copy
2
3
Available : 4099MB
Source : HDD
To : DVD
001 JAN/01/2009 1
4
DVD
002 JAN/01/2009 1
3 MPEG2
003 JAN/01/2009 1
0 SP
8 47MB
Start Copy
Sort
Selection
a CHECK
5
6
1
Celoten obseg in število naslovov izbranih naslovov za kopiranje
2
Naslovi, ki jih je treba kopirati
3
To prikazuje razpoložljivi prostor na plošči
4
Mesto, kjer so shranjene kopirane datoteke
5
Gumb za začetek kopiranja
eEXIT
7
6
7
Gumb za razporeditev (Date (datum ime), Name (dolžina),
Length (informacije) o Channel info (kanalih))
Gumb za izbor
- Select All : vsi vnosi v trenutni mapi bodo označeni.
- Unselect All : preklicano bo označevanje vseh odkljukanih vnosov.
Specifikacije vsebine kopiranja
Vsebina
HDD ΠDVD
DVD ΠHDD
Naslov posnetega videa
Podprt
Podprt
Naslov, zaščiten pred
Ni podprt
Ni podprt
kopiranjem
Naslov »Copy Once«
Prestavi
Ni podprt
(Kopiraj enkrat)
(zbriše naslov v HDD po kopiranju)
Kopiranje je možno samo s ploščo, združljivo s CPRM.
Ko enkrat posnamete program s signalom »Copy Once« (Kopiraj enkrat), tega naslova ni več mogoče kopirati
na HDD.
Če pa je bil na HDD posnet program »Copy Once programme« (Kopiraj program enkrat), lahko ta naslov
kopirate na ploščo DVD-RW (način VR) ali DVD-RAM.
N Uporaba gumba TITLE LIST
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List
1/3
No.
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE in v pladenj vstavite zapisljivo ploščo.
2. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite pladenj. Počakajte, dokler iz
zaslona snemalnika ne izgine sporočilo LOAD. Preverite, ali ima
plošča dovolj prostora za snemanje.
3. Izberite želeni način s pritiskanjem na gumbe HDD ali DVD na
daljinskem upravljalniku.
Želeni način lahko izberete tudi s pritiskanjem na gumb HDD/DVD
na čelni plošči.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
HDD
Selected Items:
4. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje)/predvajanja, pritisnite gumb
TITLE LIST.
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Copy
Available : 4099MB
Source : HDD
To : DVD
001 JAN/01/2009 1
DVD
002 JAN/01/2009 1
3 MPEG2
5. Pritisnite gumb COPY. Prikazal se bo zaslon za kopiranje.
• Med predvajanjem lahko naslov kopirate tudi s pritiskom na gumb
COPY.
Length
003 JAN/01/2009 1
0 SP
8 47MB
Start Copy
Sort
Selection
a CHECK
6. Z gumboma ▲▼ izberite naslov, ki ga želite kopirati, nato pa
pritisnite in zadržite gumb MARKER, dokler se ne prikaže kontrolna oznaka.
Ponovite ta korak, da izberete dodatni naslov, ki ga želite kopirati.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite kopirati, enostavno izberite ta vnos in pritisnite gumb
MARKER, da prekličete njegov izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
92_ urejanje
eEXIT
7. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Start Copy.
• Naslov, ki ga želite kopirati, se na zaslonu ne prikaže, kopiranje
pa se začne, ko se na zaslonu prikaže trenutni televizijski
program.
• Pritisnite gumb INFO, da si ogledate vrstico poteka kopiranja.
Če ponovno pritisnite gumb INFO, vrstica poteka kopiranja izgine
z zaslona.
• Pritisnite RDEČ(A) gumb, da prekličete trenutno kopiranje.
x
21%
b Bar Type
Cancel
c Channel
8. Po uspešnem kopiranju, se prikaže sporočilo “The title is
successfully copied” .
UREJANJE
Kopiranje DVD-Videa
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE in v pladenj vstavite ploščo DVDVideo.
2. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite pladenj.
DVD HDD
 Copying
3. Med predvajanjem pritisnite gumb COPY.
Kopiranje se bo začelo.
M
 Funkcija kopiranja bo onemogočena v naslednjih primerih :
- Če boste kopirali v razdelku menija.
- NTSC-plošče ali plošče, zaščitene pred pisanjem.
- Naslovi, ki so različni v sistemu oddajanja.
- Avdio datoteka, ki je bila kopirana na HDD, bo posneta v 2-kanalnem AC3-formatu.
- Za avdio izhod v načinu DTS se avdio vir ne bo kopiral.
KOPIRANJE MP3, JPEG ALI DIVX
Specifikacije vsebine kopiranja
•
•
•
•
•
Vsebina
HDD ΠDVD ali USB
DVD ΠHDD ali USB
USB ΠHDD ali DVD
MP3
Podprt
Podprt
Podprt
JPEG(photo)
Podprt
Podprt
Podprt
DivX
Podprt
Podprt
Podprt
CD-DA
Ni podprt
Podprt
Ni podprt
Plošča (CD-R/ CD-DA/CD-RW/DVD-RAM/DVD±R (Zaključi)/DVD+RW/ DVD-RW (Zaključi)) Œ HDD ali USB
HDD ΠDVD-R, DVD-RW(V) ali USB
USB ΠHDD, DVD-R, DVD-RW(V)
Protokol prenosa slik ni na voljo pri prenosu v pomnilnik USB.
Če je plošča zaključena z Upraviteljem plošč, je lahko združljiva z osebnim računalnikom kot plošča z UDF
sistemom datoteke.
Kopiranje datoteke
1. Vstavite ploščo JPEG, ploščo MP3 ali ploščo DivX v pladenj.
2. Z gumbom OPEN/CLOSE zaprite pladenj. Počakajte, dokler iz
zaslona snemalnika ne izgine sporočilo LOAD. Preverite, ali ima
plošča dovolj prostora za snemanje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Library, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
4. Z gumboma ▲▼ izberite Music, Photo ali DivX, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
CD
Selected Items: 5.85MB (1)
Source : DVD
E HDD
Y ROOT
001 Song 10.mp3
9 MP3
8 5.85MB
Copy
Available :
To :
E USB
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Start Copy
Sort
Select All
a CHECK
Unselect All
eEXIT
5. Pritisnite gumb COPY. Prikazal se bo zaslon za kopiranje.
Slovensko _93
urejanje
6. Z gumboma ▲▼ izberite datoteko MP3, Photo ali DivX , ki jo želite
kopirati, nato pa pritiskajte gumb MARKER, dokler se ne prikaže
kontrolna oznaka.
• Če določenega preverjenega vnosa ne želite kopirati, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njegov
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
7. Z gumbi ►▲▼ izberite ciljni nosilec in pritisnite gumb OK.
• Novo mapo lahko ustvarite s pritiskom na ZELEN(B) gumb.
8. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Start Copy.
Prikaže se sporočilo “Number of file: x”.
9. Z gumboma ◄► izberite Start in pritisnite gumb OK.
Kopiranje datoteke se začne.
• Pritisnite gumb EXIT ( ), da prekličete trenutno
CD
Selected Items: 9.68MB (2)
Copy
Available : 236724MB
Source : DVD
To : HDD
t ROOT
Y ROOT
001 Song 10.mp3
9 MP3
8 3.84MB
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Start Copy
New Folder
eEXIT
CD
Selected Items: 9.68MB (2)
Copy
Available : 236724MB
Source : DVD
To : HDD
Y ROOT
t ROOT
001 Song
10.mp3of file : 2
Number
9 MP3
8 3.84MB
002 Song 1.mp3
003 Song 2.mp3
Start
004 Song 3.mp3
EXIT
005 Song 4.mp3
Start Copy
New Folder
Rename
eEXIT
CD
Selected Items: 9.68MB (2)
Source
: DVD
Copying...
Y :ROOT
Free space
236623 MB
001 Song
Number of file
: 1 /10.mp3
2
Song1.mp3
1.mp3
File Name :002
Song
9 MP3
8 3.84MB
Copy
Available : 236724MB
To : HDD
t ROOT
003 Song 2.mp3
33%
004 Song 3.mp3
005 Song 4.mp3
Start Copy
New Folder
Rename
eEXIT
Kopiranje mape
1. Vstavite ploščo (JPEG, MP3 ali DivX) v pladenj.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Library, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Music, Photo ali DivX, nato pa pritisnite
gumb OK ali gumb ►.
Prikaže se mapa MP3, JPEG ali DivX.
CD
Selected Items: 76.8MB (2)
Source : DVD
E HDD
Y ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 40.2MB
Copy
Available : 236715MB
To :
E USB
E MP3 (2)
E MP3 (3)
4. Pritisnite gumb COPY. Prikazal se bo zaslon za kopiranje.
5. Z gumboma ▲▼ izberite mapo, ki jo želite kopirati, nato pa
pritiskajte gumb MARKER, dokler se ne prikaže kontrolna oznaka.
• Če določene preverjene mape ne želite kopirati, enostavno
izberite ta vnos in pritisnite gumb MARKER, da prekličete njen
izbor, dokler kontrolna oznaka ne izgine.
6. Z gumbi ►▲▼ izberite ciljni nosilec in pritisnite gumb OK.
• Novo mapo lahko ustvarite s pritiskom na ZELEN(B) gumb.
7. Pritisnite RDEČ(A) gumb, da izberete Start Copy.
Prikaže se sporočilo “Number of file : x”.
8. Z gumboma ◄► izberite Start in pritisnite gumb OK.
Kopiranje mape se začne.
Podmape in datoteke v izbrani mapi so kopirane.
• Pritisnite gumb EXIT ( ), da prekličete trenutno kopiranje.
Start Copy
Sort
Select All
a CHECK
CD
Selected Items: 76.8MB (2)
Source : DVD
Unselect All
eEXIT
Copy
Available : 236715MB
To : HDD
Y ROOT
t ROOT
E MP3 (1)
9 MP3
8 36.6MB
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Start Copy
New Folder
eEXIT
CD
Selected Items: 76.8MB (2)
Source : DVD
Copy
Available : 236715MB
To :
Y ROOT
t ROOT
Number of file : 24
E MP3 (1)
9 MP3
8 36.6MB
Start Copy
E MP3 (2)
E MP3 (3)
Start
EXIT
New Folder
eEXIT
94_ urejanje
M
 S pritiskom na gumb EXIT (




CD
Selected Items: 76.8MB (2)
Source
: DVD
Copying...
Copy
Available : 236715MB
To :
Y :ROOT
Free space
236615 MB
Number of E
file MP3
: 1 /(1)24
File Name :E
01.MP3
###(2)## 1.mp3
9 MP3
8 36.6MB
Start Copy
t ROOT
E MP3 (3)
33%
New Folder
eEXIT
UREJANJE

) med kopiranjem mape boste preklicali
kopiranje mape potem, ko se trenutna mapa skopira.
V eno mapo lahko kopirate do 500 datotek ali 500 podmap.
[MP3, JPEG, DivX]
Če želite kopirati datoteke, morate pred kopiranjem ustvariti novo mapo.
V nadrejeno mapo (ROOT) ne morete neposredno kopirati, ne da bi
ustvarili nove mape.
Če ima nadrejena mapa (ROOT) že 500 map, zbrišite enega ali več
predmetov, preden ustvarite novo mapo.
Velikost datoteke na plošči in kopirana datoteka v HDD se lahko malce
razlikujeta zaradi sistema datoteke.
Če nekatere vnose v trenutni mapi preverite in premaknete, da odprete
drugo mapo, se bo preverjanje teh vnosov samodejno preklicalo in
izključeni bodo s seznama izbora.
SPREMINJANJE IMENA DATOTEKE MUSIC/PHOTO/DIVX
S
Preimenujete lahko glasbeno, slikovno ali DivX datoteko, kopirano na HDD.
1. Pritisnite gumba ▲▼, da izberete vnos, ki ga želite preimenovati,
nato pa pritisnite RDEČ(A) gumb.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Rename, nato pa pritisnite gumb OK ali
gumb ►.
Prikazal se bo zaslon za preimenovanje.
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite želene znake, nato pa pritisnite gumb OK.
• Back Space (RDEČ(A) gumb): zbriše in prestavi drsnik za en
položaj nazaj.
• Space (ZELEN(B) gumb): vstavi presledek in prestavi drsnik za
eno mesto naprej (na desno).
• Clear (RUMEN(C) gumb): zbriše vse vnesene znake.
• Save (MODER(D) gumb): shrani vnesene znake.
HDD
Q Song 1.mp3
Music List
No.
Title
Size
Y ROOT
Copy
New Playlist
 ►   00:00:00
Go ToPlaylist
9 AllSong 1.mp3
Select
E ROOT
Delete
Rename
Edit
001 Song 1.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Sort
Play Mode
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
9.2 MB
005 Song 5.mp3
a CHECK
HDD
Contents
eEXIT
Rename
Dre a m
4. Z MODRIM(D) gumbom izberite Save.
Pri naslovu izbranega vnosa se prikaže spremenjeni naslov.
Back Space
mMOVE
Space
sSELECT
Clear
rRETURN
HDD
Q Dream.mp3
Save
eEXIT
Music List
1/9
No.
Title
Size
Y ROOT
►
00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Edit
Q Dream.mp3
3.8 MB
002 Song 2.mp3
3.8 MB
003 Song 3.mp3
5.1 MB
004 Song 4.mp3
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
9.2 MB
005 Song 5.mp3
5.2 MB
006 Song 6.mp3
10.3 MB
Play Mode
a CHECK
Contents
eEXIT
Slovensko _95
urejanje
UPRAVITELJ PLOŠČ
Urejanje imena plošče
XCVKL
Za imenovanje plošče upoštevajte ta navodila.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
3. Z gumboma ◄► izberite Rename in pritisnite gumb OK.
Prikaže se zaslon za preimenovanje.
4. Z gumbi ▲▼◄► izberite želene znake, nato pa pritisnite gumb OK.
5. Z MODRIM(D) gumbom izberite Save.
Plošči se dodeli ime.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
Available Space
01:54 SP
( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
<MOVE
Protection
Delete All
sSELECT
rRETURN
DVD-RAM(VR)
M
 Pred začetkom urejanja boste morda morali odstraniti zaščito plošče.
Format
eEXIT
Rename
DISC–1
 Prikaz na zaslonu je odvisen od vrste plošče.
Back Space
mMOVE
Space
Clear
sSELECT
rRETURN
Save
eEXIT
Zaščita plošče
XCV
Zaščita plošče vam omogoča zaščititi svoje plošče pred nenamernim formatiranjem ali brisanjem.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
3. Z gumboma ◄► izberite Protection in pritisnite gumb OK.
4. Z gumboma ◄► izberite On, nato pa pritisnite gumb OK
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
Available Space
01:54 SP
( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
<MOVE
Protection
Delete All
sSELECT
rRETURN
DVD-RAM(VR)
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
01:54 SP
( 3.85 GB)
Available Space
Disc Protection:
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
On
Rename
<MOVE
96_ urejanje
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Disc Protection Info
Format
Protection
sSELECT
Off
Delete All
rRETURN
Format
eEXIT
Brisanje vseh seznamov naslovov
XCVKL
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Vsi seznami naslovov so zbrisani.
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
Available Space
01:54 SP
( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
<MOVE
Protection
Delete All
sSELECT
Format
rRETURN
DVD-RAM(VR)
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
Available Space
01:54 SP
( 3.85 GB)
delete
all title lists?
Disc Protection Info Do you want to Not
Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Yes
Rename
<MOVE
No
Protection
Delete All
sSELECT
Format
rRETURN
eEXIT
Brisanje vseh seznamov naslovov/seznamov DivX/seznamov glasbe/
seznamov slik
S
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
3. Z gumboma ◄► izberite Delete in pritisnite gumb OK.
• Če obstaja zaščiten vnos: funkcija za brisanje vseh seznamov
naslovov ne bo delovala. Če obstaja naslov, ki vsebuje mirujočo
sliko, funkcija ne bo delovala. Če želite zbrisati zaščiten vnos,
onemogočite zaščito pod možnostjo funkcije »Lock« (Zakleni).
4. Z gumboma ◄► izberite Title, DivX, Music ali Photo, nato pa
pritisnite gumb OK.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Vsi seznami naslovov, DivX seznami, seznami glasbe ali seznami slik
so zbrisani.
HDD
Disc Manager
Used Space
000:39
( 1.68 GB)
Available Space
065:19 XP
( 231.01 GB)
Delete
<MOVE
sSELECT
Format
rRETURN
HDD
eEXIT
Disc Manager
Used Space
Available Space
000:39
( 1.68 GB)
065:19 XP
( 231.01 GB)
Select contents to delete all
Title
DivX
Music
Photo
Delete
<MOVE
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
<Title>
HDD
Disc Manager
Used Space
Available Space
000:39
( 1.68 GB)
065:19 XP
( 231.01 GB)
All playlists will also be deleted.
Do you want to continue?
Yes
No
Delete
<MOVE
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
Slovensko _97
UREJANJE
3. Z gumbi ▲▼◄► izberite Delete All in pritisnite gumb OK.
• Na zaslonu se prikaže sporočilo o potrditvi brisanja, kot npr. “Do
you want to delete all title lists?” .
• Če obstaja zaščiten vnos: funkcija za brisanje vseh seznamov
naslovov ne bo delovala. Če obstaja naslov, ki vsebuje mirujočo
sliko, funkcija ne bo delovala.
Če želite zbrisati zaščiten vnos, onemogočite zaščito pod
možnostjo funkcije »Lock« (Zakleni).
• Če uporabite zaščiteno ploščo DVD-RAM/-RW, podatkov ne
morete zbrisati s plošče.
• Če izberete Yes, se prikaže sporočilo “All playlists will also be
deleted. Do you want to continue?” .
DVD-RAM(VR)
urejanje
Formatiranje plošče
SXCK
Za formatiranje plošče uporabite ta navodila.
Prav tako morate odstraniti zaščito plošč.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
HDD
Disc Manager
Used Space
000:39
( 1.68 GB)
Available Space
065:19 XP
( 231.01 GB)
3. Z gumboma ◄► izberite Format in pritisnite gumb OK.
HDD/ DVD-RAM/+RW
• Na zaslonu se prikaže sporočilo “Current media: ½½½ Do you
Delete
want to format?”.
<MOVE
sSELECT
rRETURN
• Če izberete Yes, se prikaže sporočilo “All data will be deleted. Do
you want to continue?”.
DVD-RW
• Na zaslonu se prikaže sporočilo “Choose the recording format for DVD-RW.”
• Če izberete želeno vrsto formata, se prikaže sporočilo “All data will be deleted. Do you want to
continue?”.
Format
eEXIT
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK. Plošča je formatirana.
DVD-VR in DVD-V sta opredeljena glede na svoj format snemanja.
DISC
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• Pri ploščah DVD+RW ni razlike med formatoma snemanja DVD-Video (način video) in formatom DVDVideo Recording (način VR).
Zaključevanje plošče
CVL
Ko s HDD/DVD-SNEMALNIKOM posnamete naslove na ploščo DVD-RW/±R, mora snemalnik ploščo
zaključiti, da jo bo mogoče predvajati na drugih napravah.
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
3. Z gumbi ▲▼ ◄► izberite Finalise in pritisnite gumb OK.
Na zaslonu se prikaže sporočilo “Do you want to finalise disc?”.
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Ponovno se prikaže sporočilo “Disc will be finalised. Do you want to
continue?”.
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Plošča je zaključena.
98_ urejanje
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Used Space
00:17
( 0.52 GB)
Available Space
01:54 SP
( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
Protection
mMOVE
Delete All
sSELECT
Finalise
rRETURN
Format
eEXIT
M
 Ko je plošča zaključena, ne morete več izbrisati posameznih posnetkov.
 Ko je DVD±R/-RW plošča (v video načinu) zaključena, deluje enako kot plošča DVD-Video.
 Prikaz na zaslonu je odvisen od vrste plošče.
 Čas zaključevanja plošče je odvisen od količine na njej posnetih podatkov.
 Če snemalnik izključite med postopkom zaključevanja, bodo podatki na plošči poškodovani.
 Ploščo lahko samodejno zaključite z izbiro funkcije EZ Record. (Glejte stran 48.)
C
1. Ko je enota v načinu »Stop« (Mirovanje), pritisnite gumb MENU.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Disc Manager, nato pa pritisnite gumb
OK ali gumb ►.
DVD-RW(VR:F)
Disc Manager
Disc Name
DVD-VR
Current Rec. Mode
VR-Mode
3. Z gumboma ◄► izberite Unfinalise in pritisnite gumb OK.
Na zaslonu se prikaže sporočilo “Do you want to unfinalise disc?”.
4. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Ponovno se prikaže se sporočilo “Disc will be unfinalised. Do you
want to continue?”.
Unfinalise
<MOVE
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
5. Z gumboma ◄► izberite Yes in pritisnite gumb OK.
Plošča je nezaključena.
M
 Ploščo DVD-RW lahko zaključite ali ne v načinu video.
Zaključi
Označi
Postopek
Ne zaključi
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Enako kot pri DVD-Video
Dodatno snemanje, zaščita in brisanje so
možni.
 Ploščo DVD-RW lahko zaključite ali ne v načinu VR.
Zaključi
Zaključi
Označi
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Postopek
Dodatno snemanje, brisanje, urejanje in
zaščita niso možni.
Dodatno snemanje, brisanje, urejanje in
zaščita so možni.
Slovensko _99
UREJANJE
Nezaključevanje plošče (način V/VR)
napotek
ODPRAVLJANJE NAPAK
Če pride do okvar na vašem izdelku, preglejte spodaj navedene kontrolne točke, preden pokličete pooblaščen
servis Samsung.
TEŽAVA
RAZLAGA/REŠITEV
Po vklopu naprave je vhod za kratek čas
še prikazan.
HDD/DVD-SNEMALNIK potrebuje nekaj časa, da se inicializira, zato bo vhod
prikazan še približno 10 sekund po vklopu naprave.
Snemanje televizijskih programov ni
mogoče.
• Preverite, ali je električni kabel dobro vtaknjen v električno vtičnico.
• Ali ste pravilno nastavili nastavitve kanala HDD/DVD-SNEMALNIKA?
• Preverite prazen prostor na svojih ploščah HDD/DVD-RAM/±RW/±R.
Pritisnil sem gumb REC, vendar ni
nobenega odziva.
Preverite razpoložljivo vrsto plošče. (Glejte stran 68.)
Če je program zaščiten pred kopiranjem, snemanje ni mogoče.
Predvajanje plošče ni mogoče.
• Preverite, ali je plošča pravilno vstavljena, z nalepko, usmerjeno navzgor.
• Preverite regijsko kodo plošče DVD.
• Ta HDD/DVD-SNEMALNIK ne more predvajati nekaterih vrst plošč.
(Glejte strani 8, 49)
Na zaslonu se prikaže ikona
Tega postopka ali funkcije ne morete uporabiti zaradi enega izmed naslednjih
razlogov:
(1) Vaša plošča DVD omejuje to možnost.
(2) Vaša plošča DVD ne podpira te možnosti (na primer: koti).
(3) Ta funkcija trenutno ni na voljo.
(4) Zahtevali ste čas naslova, poglavja ali zaporednega izrisovanja slik, ki je izven
dosega.
Nastavitve predvajalnega načina se
razlikujejo od nastavitev, konfiguriranih v
meniju »Settings« (Nastavitve).
Plošča ne podpira vseh izbranih funkcij. V tem primeru nekatere nastavitve,
konfigurirane v nastavitvenem meniju, ne bodo pravilno delovale.
Ne morem spremeniti razmerja velikosti.
Razmerje velikosti je pri ploščah DVD fiksno. (Glejte stran 43.)
Možnost zornega kota med predvajanjem
plošče DVD ne deluje pravilno.
Možnost zornega kota je na voljo samo, če plošča vsebuje podobe, zajete z
različnih zornih kotov.
Izbran jezik za avdio in/ali podnapise se
ne predvaja.
Avdio jeziki in jeziki podnapisov so odvisni od plošče. Na voljo so samo jeziki za
zvok in podnapise, ki so prikazani v meniju plošče DVD.
Naslova ali datoteke ne morem kopirati v
drug način
• Plošč DVD, kodiranih z zaščito pred kopiranjem, ni možno kopirati na HDD.
• Glejte »Specifikacije vsebine kopiranja« na strani 6, da preverite, ali je
kopiranje podprto.
Glejte »Združljivost z načinom V« na strani 48, da preverite, ali je kopiranje
podprto.
Plošča se obrača, vendar ni slike ali pa je
njena kakovost zelo slaba.
• Preverite, ali so video nastavitve pravilne. (Glejte strani 43~45)
• Preverite, ali je plošča poškodovana in ali so na njej tuji materiali.
• Nizkokakovostne plošče se ne bodo pravilno predvajale.
• Če se prizori nenadoma spremenijo iz temnih v svetle, se lahko zaslon začasno
navpično strese, kar pa ni znak okvare.
100_ napotek
TEŽAVA
RAZLAGA/REŠITEV
• Ali gledate program v načinu počasnega predvajanja ali predvajanja po
prizorih? Če predvajate program s hitrostjo, večjo od normalne, zvok ne bo
slišen. (Razen med iskanjem naprej (X 2) po plošči).
• Preverite priključke in nastavitve. (Glejte strani 27~29, 41~42)
• Preverite, ali je plošča poškodovana. Po potrebi jo očistite.
• Preverite, ali je plošča pravilno vstavljena, z nalepko, usmerjeno navzgor.
Ni avdio izhoda.
Preverite, ali ste izbrali pravilne digitalne izhode v meniju z možnostmi Audio
Output (Avdio izhod). (Glejte strani 41~42)
Lučka časovnika utripa.
• Preverite, ali je na plošči ali na HDD dovolj prostora za snemanje.
• Preverite, ali je trenutna plošča zapisljiva ali ne.
To morate preveriti pred začetkom snemanja.
Snemanje s časovnikom ne deluje
pravilno.
• Ponovno preverite nastavitev časa snemanja in končnega časa.
• Snemanje se bo prekinilo, če pride med snemanjem do prekinitve napajanja
zaradi izpada elektrike ali podobnega razloga.
Ne more kopirati na USB ali obratno.
• Preverite povezavo USB. Poskusite izklopiti in ponovno vklopiti napravo.
• Glejte »USB-naprave, ki so združljive z vrati gostitelja« na strani 8.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite, ali je pri video izhodu omogočen HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma televizije in HDMI na HDD/DVDSNEMALNIKU.
• Preverite, ali vaša televizija podpira HDMI.
Nenormalni zaslon izhoda HDMI.
Če se na zaslonu prikaže sneg, to pomeni, da televizija ne podpira funkcije HDCP
(digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino).
Tresenje izhoda HDMI.
• Preverite, ali je vaš televizijski sistem pravilno nastavljen.
• Prosimo, preverite navodila za uporabo svoje televizije.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju za daljinski upravljalnik na svojem
HDD/DVD-SNEMALNIKU. Upoštevajte pravilno razdaljo. Odstranite ovire med
HDD/DVD-SNEMALNIKOM in daljinskim upravljalnikom.
• Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
• Preverite gumb za izbor TV/DVD.
• Preverite, ali je gumb za upravljanje televizije izbran ali ne.
Pozabil sem svoje geslo za nadzor
vsebine.
Pritisnite in za več kot 10 sekund zadržite gumbe PLAY/PAUSE (&) na čelni
plošče snemalnika, ko v enoti ni plošče. Vse nastavitve, vključno z geslom, se
bodo ponastavile nazaj na tovarniške nastavitve. Te možnosti ne uporabljajte,
razen če je nujno potrebno.
Ali je možno spremeniti signal za
podnapise in avdio signal na posneti
plošči?
Posneta plošča se predvaja samo s signalom za podnapise in avdio signalom, ki
ste ju izbrali med snemanjem.
Druge težave.
• Preberite si kazalo, poiščite in preberite razdelek, ki opisuje vašo težavo, ter
sledite navedenim navodilom.
• Vključite in izključite vaš HDD/DVD-SNEMALNIK.
• Če je napaka še vedno prisotna, se obrnite na bližnji servis za Samsung.
Slovensko _101
NAPOTEK
Ni zvoka.
dodatek
SPECIFIKACIJE
Splošno
Vhod
Električni podatki
220-240 V AC, 50 Hz
Električna poraba
28 vatov / 1 vatov (Varčno delovanje)
Teža
3.8 Kg
Mere
420 mm(Š) x 300 mm(G) x 55 mm(V)
Obratovalna temp.
+5 °C do +35 °C
Drugi pogoji
Med obratovanjem mora biti v vodoravnem položaju. Manj kot 75 %
obratovalne vlage.
Video
Kompozitni video: 1,0 V p-p pri obremenitvi 75 Ω, sink. negativno
Avdio
Najvišja raven avdio vhoda: 2 Vrms
DV-vhod
Priključek, združljiv z IEEE 1394 (4p).
Kanali, ki jih je možno sprejeti
PAL-B/G, SECAM-L/L’
Priključek Scart
AV2 (zunanji Scart)
Video: Kompozitni, RGB
avdio: analogni
Analogna izhodna priključka x 1
Audio
Optični/koaksialni digitalni avdio izhod
Kompozitni video: izhodni video priključek x 1
Izhod
Komponentni izhod x 1 (Y: 1,0 V p-p, Pb: 0,70 V p-p, Pr: 0,70 V p-p pri
obremenitvi 75 Ω)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p,1080i, 1080p)
Priključek Scart
Snemanje
Kapaciteta HDD
USB
AV1 (Scart TV)
Video: Kompozitni, RGB
avdio: analogni
Format stiskanja slik
MPEG-II
Format stiskanja zvoka
Dolby Digital 2 ch/256 Kbps, MPEG-II
Kakovost snemanja
XP (približno 8,5 Mbps), SP (približno 4,5 Mbps), LP (približno 2,5 Mbps),
EP (približno 1,6 Mbps ali približno 1,2 Mbps)
Odzivna avdio (zvočna) frekvenca
20 Hz~20 kHz
DVD-HR773
160 GB
DVD-HR775
250 GB
DVD-HR777
320 GB
USB 2.0 H/S (USB 2.0 visoke hitrosti)
Gostitelj x 1
Avdio izhod
Za plošče DVD se avdio signali, posneti pri vzorčni frekvenci 96 kHz, pretvorijo in oddajajo s frekvenco 48 kHz.
Vrsta plošče
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Analogni avdio izhod
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digitalni avdio izhod
48 kHz
44,1 kHz
102_ dodatek
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
 This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that
have been used in this product can be provided after asking to vdswmanager@samsung.com. GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutilis LGPL software: Glibc
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991
Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems
introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed
for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under
the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee
is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each
and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in
either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
`show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you
use may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public
License instead of this License.
.GNU
Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted
to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the
ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want
it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else
and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected
by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public
License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries
in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work,
a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of
freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as
widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software.
For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as
well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based
on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is
addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some
of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/ or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this,
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
“work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions
of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or
less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object
code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with
the complete machinereadable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered
by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This
must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor
to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone
can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
„ GARANCIJSKI POGOJI
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil..
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je
treba eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki
jih ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo
ne predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Država
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Center za pomoč strankam CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Spletna stran
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem
izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg,
Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne
nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi
oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od
ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter
tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi
odpadki.
AK68-01787D
Download PDF

advertising