Samsung | AF24FSSDAWKN | Samsung AF9000 Talna klimatska naprava, 24000 BTU/h Navodila za uporabo

Serija AF✴✴FSSDA✴✴
Serija AF✴✴FSZDA✴✴
Klimatska naprava
Navodila za uporabo
Možnosti so neomejene
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Samsung.
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 3
2016-03-26 오전 1:00:30
Funkcije vaše nove klimatske naprave
Samsungova rešitev prezračevanja – hladno, čisto in osvežujoče!
Hladen zrak: klimatska naprava ima funkcijo za upravljanje usmerjenosti zračnega toka, ki omogoča neposredno hlajenje v vročih
dneh ali posredno hlajenje, kadar vam ni tako vroče.
Osvežujoč zrak: samodejni način delovanja zagotavlja svežino, in sicer s samodejnim izbiranjem med načini Cool (Hlajenje), Dry
(Sušenje) in Purity (Čiščenje) glede na zračno okolje prostora.
Učinkovito čiščenje v vseh letnih časih
Način Purity (Čiščenje)
▶▶ Način Purity (Čiščenje) lahko izberete že samo za to, da prihranite energijo.
▶▶ Ko je klimatska naprava vključena, filter ZERO in odstranjevalnik virusov iz zraka izločata škodljive snovi in tako zagotavljata čist
zrak.
Pametni senzor
Kamera na vrhu notranje enote zaznava premike v prostoru. Če v prostoru dlje časa ni premikov, klimatska naprava temu primerno
prilagodi temperaturo notranjosti ali pa se samodejno izklopi, da prihrani energijo.
❋❋ Velja samo za AF✴✴FSSD✴✴✴
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme
(npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite
trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
SLOVENE-2
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 2
2016-03-26 오전 1:00:30
Kazalo
Priprava
Varnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pregled pred uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Osnovne funkcije
Pregled delov naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pregled daljinskega upravljalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Osnovno delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Napredne funkcije
Turbo delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Usmerjenost zračnega toka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Način good'sleep (Spanje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavitev vklopnega/izklopnega časovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Delovanje pametnega senzorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Funkcija osvetlitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Delovanje v tihem načinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Funkcija samodejnega čiščenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ostalo
Čiščenje klimatske naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SLOVENE-3
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 3
2016-03-26 오전 1:00:30
Varnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe klimatske naprave pozorno preberite ta navodila in se prepričajte, da
razumete varno in učinkovito upravljanje vseh funkcij svoje nove naprave.
Če imate vprašanja, se obrnite na najbližji kontaktni center ali odgovore poiščite na spletnem
mestu www.samsung.com.
Pomembni varnostni simboli in previdnostni ukrepi:
OPOZORILO
Neprimerna uporaba lahko privede do hujših telesnih poškodb ali
smrti.
POZOR
Neprimerna uporaba lahko privede do lažjih telesnih poškodb ali
škode na napravi.
Upoštevajte navodila.
NE poskušajte.
Zagotovite ozemljitev naprave, da preprečite električni udar.
Prekinite električno napajanje na odklopnem stikalu.
NE razstavljajte.
PRI NAMESTITVI
OPOZORILO
Uporabite električni vod s specifikacijami napajanja za ta izdelek ali višjimi in ga
uporabljajte samo za to napravo. Ne uporabljajte podaljškov.
▶▶ Uporaba podaljškov lahko povzroči električni udar ali požar.
▶▶ Ne uporabljajte električnega pretvornika, saj lahko pride do električnega udara ali
požara.
▶▶ Ravno tako lahko pride do požara, če so napetost, frekvenca ali nazivni tok drugačni od
navedenih.
Namestitev naprave sme izvesti samo pooblaščen strokovnjak ali servisno podjetje.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z
izdelkom ali poškodb.
Namestite stikalo in odklopno stikalo, primerna za klimatsko napravo.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Zunanjo enoto namestite trdno in tako, da električni del enote ni izpostavljen.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
SLOVENE-4
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 4
2016-03-26 오전 1:00:30
01Priprava
Naprave ne namestite v bližino grelnikov ali vnetljivih materialov. Naprave ne
nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto ali na mesto, ki je izpostavljeno
neposredni sončni svetlobi ali vodi (dež). Naprave ne nameščajte na mesto, kjer
obstaja nevarnost plinskih hlapov.
▶▶ To lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanje enote naprave nikoli ne nameščajte na visoko mesto na zunanjem zidu, od
koder lahko pade.
▶▶ Če zunanja enota pade z višine na tla, lahko to privede do telesnih poškodb, smrti ali
škode na napravi.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite s plinsko cevjo, plastično
vodno cevjo ali telefonsko žico.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije ali drugih
težav z izdelkom.
▶▶ Za ozemljitev uporabite vtičnico.
PRI NAMESTITVI
POZOR
Napravo namestite na ravnih in trdnih tleh z zadostno nosilnostjo.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih vibracij, hrupa ali drugih težav z
izdelkom.
Strokovnjak za namestitev mora potrditi, da je ustrezno nameščena naprava za
pritrditev notranje enote.
▶▶ Če naprava za pritrditev notranje enote ni nameščena, lahko notranja enota klimatske
naprave vibrira in pade, kar lahko privede do poškodb.
SLOVENE-5
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 5
2016-03-26 오전 1:00:31
Varnostni ukrepi
PRI NAMESTITVI
POZOR
Pravilno namestite odtočno cev, da bo lahko voda ustrezno odtekala.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do poplavljanja in posledično do poškodb na
napravi.
Pri nameščanju zunanje enote bodite pozorni, da odtočno cev priključite tako, da
lahko voda pravilno odteka.
▶▶ Voda, ki jo zunanja enota proizvede med gretjem, lahko poplavi, kar lahko povzroči
poškodbe na napravi. Predvsem pozimi se lahko zgodi, da voda zmrzne in če ledena
kocka pade na tla, lahko pride do telesnih poškodb, smrti ali škode na napravi.
PRI NAPAJANJU
OPOZORILO
Če je odklopno stikalo okvarjeno, se obrnite na najbližji servisni center.
Električnega voda ne vlecite ali pretirano upogibajte. Električnega voda ne zvijajte ali
vozlajte. Električnega voda ne ovijajte okoli kovinskih predmetov, nanj ne postavljajte
težkih stvar, ne polagajte ga med predmete ali potiskajte v prostor za napravo.
▶▶ To lahko povzroči električni udar ali požar.
PRI NAPAJANJU
POZOR
Če klimatske naprave dlje časa ne uporabljate oziroma, ko grmi in se bliska, na
odklopnem stikalu izklopite napajanje.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
SLOVENE-6
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 6
2016-03-26 오전 1:00:31
PRI UPORABI
OPOZORILO
01Priprava
Če napravo preplavi voda, se za pomoč obrnite na najbližji servisni center.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Če naprava oddaja nenavaden hrup oziroma če zaznate vonj po zažganem ali dim,
nemudoma izklopite napajanje in poiščite pomoč v najbližjem servisnem centru.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
V primeru plinskih izpustov (npr. propan, utekočinjen naftni plin itd.) nemudoma
prezračite prostor in se ne dotikajte napajalnega voda. Ne dotikajte se naprave ali
napajalnega voda.
▶▶ Ne uporabljajte ventilatorja za prezračevanje.
▶▶ Iskra lahko povzroči požar.
Če želite klimatsko napravo premestiti, se za pomoč obrnite na najbližji servisni
center.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do težav z izdelkom, do puščanja vode, električnega
udara ali požara.
▶▶ Dostavni servis ni vključen v ceno izdelka. Če napravo premestite na drugo lokacijo, se
za to zaračunajo dodatni stroški vgradnje in namestitve.
▶▶ Predvsem v primerih, ko želite napravo namestiti na neobičajno lokacijo, npr. v
industrijsko območje ali v bližino obale, kjer bo izpostavljena slanemu zraku, se obrnite
na najbližji servisni center.
Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
▶▶ To lahko povzroči električni udar.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite na silo.
▶▶ To lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali težave z napravo.
▶▶ Če je podporni nosilec preveč obremenjen, se lahko poškoduje.
V bližino zunanje enote naprave ne nameščajte predmetov, ki bi lahko otrokom
omogočili, da splezajo na napravo.
▶▶ Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
Ko klimatska naprava vključena, ne izklapljajte odklopnega stikala.
▶▶ Če klimatsko napravo izključite in nato znova vključite z odklopnim stikalom, lahko
nastane iskra in povzroči električni udar ali požar.
Ko iz klimatske naprave odstranite embalažo, slednjo shranite izven dosega otrok, saj
je zanje lahko nevarna.
▶▶ Če si otrok čez glavo povezne vrečko, se lahko zaduši.
SLOVENE-7
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 7
2016-03-26 오전 1:00:31
Varnostni ukrepi
PRI UPORABI
OPOZORILO
Med delovanjem klimatske naprave oziroma zapiranjem sprednje plošče v odprtino
ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov.
▶▶ Bodite posebej pozorni na otroke in pazite, da v napravo ne potisnejo prstov, saj se
lahko poškodujejo.
Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino za vsrkavanje/izpihovanje
zraka.
▶▶ Bodite posebej pozorni na otroke in pazite, da v napravo ne potisnejo prstov, saj se
lahko poškodujejo.
Ko je naprava v načinu gretja, se z rokami ne dotikajte lopatic za usmerjanje zraka.
Predvsem je pomembno, da v napravo ne potiskate prstov.
▶▶ To lahko povzroči poškodbo z električnim tokom ali opekline.
Klimatske naprave naj ne deluje dlje časa na slabo prezračevanih območjih ali v bližini
slabotnih ljudi.
▶▶ Obstaja nevarnost pomanjkanja kisika, zato odprite okno vsaj vsako uro.
Če v napravo vstopi tuja snov, npr. voda, izklopite napajanje in se za pomoč obrnite
na najbližji servisni center.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
Naprave ne poskušajte sami popraviti razstaviti ali spremeniti.
▶▶ Ne uporabljajte nestandardnih varovalk (npr. bakrene, jeklene žice itd.).
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali
telesnih poškodb.
PRI UPORABI
POZOR
Ne postavljajte predmetov pod notranjo enoto naprave.
▶▶ Voda, ki kaplja iz notranje enote klimatske naprave, lahko povzroči požar ali materialno
škodo.
Najmanj enkrat letno preverite, ali je pritrditveni okvir zunanje enote poškodovan.
▶▶ Če tega ne preverjate, lahko pride do telesnih poškodb, smrti ali materialne škode.
SLOVENE-8
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 8
2016-03-26 오전 1:00:31
01Priprava
Ne stopajte na vrh naprave in nanjo ne polagajte predmetov (npr. oblačil, gorečih
sveč, prižganih cigaret, posode, čistil, kovinskih predmetov itd.).
▶▶ Lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali telesnih poškodb.
Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
▶▶ To lahko povzroči električni udar.
Med delovanjem klimatske naprave ne odpirajte na silo sprednje plošče.
▶▶ S tem lahko izdelek poškodujete.
Površine naprave ne škropite s hlapljivimi snovmi, npr. insekticidom.
▶▶ Poleg tega, da je škodljiv za ljudi, lahko povzroči tudi električni udar, požar ali težave z
napravo.
Ne pijte vode, ki izhaja iz klimatske naprave.
▶▶ Voda je lahko zdravju škodljiva.
Daljinskega upravljalnika ne stiskajte in ga ne razstavljajte.
Ne dotikajte se cevi, priključenih na napravo.
▶▶ To lahko povzroči opekline ali druge poškodbe.
Klimatske naprave ne uporabljajte za vzdrževanje merilne opreme, hrane, živali,
rastlin in kozmetike ali v druge neprimerne namene.
▶▶ To lahko povzroči materialno škodo.
Tok zraka iz klimatske naprave naj ne bo dlje časa neposredno usmerjen v ljudi, živali
ali rastline.
▶▶ To lahko škoduje ljudem, živalim in rastlinam.
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi,
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj ali znanja,
razen če so pod nadzorom odgovorne osebe oziroma so od odgovorne osebe dobile
navodila za uporabo naprave. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z
napravo ne igrajo.
Za uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe
s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja,
razen če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi naprave in če poznajo tveganja,
povezana z uporabo naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne smejo
čistiti in vzdrževati otroci, če pri tem nimajo nadzora.
Maksimalni tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok pa skladno s
standardom ISO za energetsko učinkovitost.
SLOVENE-9
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 9
2016-03-26 오전 1:00:31
Varnostni ukrepi
PRI ČIŠČENJU
OPOZORILO
Naprave ne škropite z vodo. Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila, alkohola
ali acetona.
▶▶ To lahko povzroči razbarvanje in popačenje površine, poškodbe naprave, električni
udar ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje in počakajte, da se ventilator
ustavi.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
PRI ČIŠČENJU
POZOR
Pri čiščenju površine toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite pazljivi, saj
ima ostre robove.
▶▶ Med postopkom čiščenja uporabljajte debele bombažne rokavice, da se ne urežete.
Notranjosti klimatske naprave ne čistiti sami.
▶▶ Za čiščenje notranjosti klimatske naprave se obrnite na najbližji servisni center.
▶▶ Pri čiščenju notranjega filtra upoštevajte navodila v razdelku »Čiščenje klimatske
naprave«. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, električnega udara ali
požara.
SLOVENE-10
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 10
2016-03-26 오전 1:00:31
Pregled pred uporabo
Uporaba notranje enote
01Priprava
Prepričajte se, da zavesa ne ovira odprtine za vsrkavanje zraka.
▶▶ To lahko zmanjša učinkovitost hlajenja, saj ovira kroženje zraka.
V načinu Cool (Hlajenje) nastavite želeno temperaturo.
▶▶ Če je nastavljena temperatura prenizka, lahko škodljivo vpliva na človeško telo in poveča
porabo energije. Nastavljena temperatura naj bo približno 5 °C nižja od zunanje temperature.
V načinu za gretje uporabljajte dodatne grelne naprave.
▶▶ Ko se notranje in zunanje temperature spustijo, se učinkovitost gretja klimatske naprave
lahko zmanjša, zato uporabljajte dodatne grelne naprave.
Pri ohlajanju prostora uporabljajte klimatsko napravo in ventilator, da prihranite
energijo.
▶▶ Kadar klimatsko napravo uporabljate skupaj z ventilatorjem, je hlajenje učinkovitejše, poraba
energije pa varčnejša.
Ko je klimatska naprava vključena, naj bodo okna in vrata zaprta.
▶▶ Če so med delovanjem klimatske naprave vrata in okna odprta, je hlajenje manj učinkovito.
▶▶ Če klimatsko naprava vključena eno uro ali dlje, odprite okno vsaj vsako uro, da prezračite.
Napravo namestite na mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi in ni v
bližini grelnih naprav.
▶▶ Ko sije sonce, zastrite okna.
▶▶ V času hlajenja klimatske naprave ne uporabljajte grelnih naprav, saj to zmanjša učinek
hlajenja.
Shranjevanje notranje enote
▶▶ Klimatska naprava naj se temeljito posuši, tako da 3 do 4 ure deluje v načinu Purity (Čiščenje).
▶▶ Izključite napravo in izklopite pomožno omrežno stikalo.
POZOR
•Naprave ne premikajte sami, saj se lahko zrahljajo ali poškodujejo cevi.
Uporaba zunanje enote
Odstranite pokrove ali ovire.
▶▶ V nasprotnem primeru lahko zaradi oviranega toka zraka pride do nedelovanja naprave ali nizke učinkovitosti hlajenja (gretja).
Namestitev zunanje enote
▶▶ Zunanjo enoto namestite na dobro prezračevano mesto, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Če se sončnim žarkom
ni mogoče izogniti, namestite sončnik.
SLOVENE-11
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 11
2016-03-26 오전 1:00:31
Pregled pred uporabo
Pomožno omrežno stikalo
Vključite pomožno omrežno stikalo, ki je nameščeno ločeno. (Velja samo za zunanjo enoto z ločenim napajanjem)
OPOMBA
Pomožno omrežno stikalo (NFB, ELB itd.)
• Pomožno omrežno stikalo ni v paketu. Kupiti in namestiti ga morate ločeno.
• Pomožno omrežno stikalo je naprava, ki preprečuje prekomerno obremenitev z električnim tokom ali kratki stik.
Namestite ga ločeno v bližino notranje enote in ga izklopite, kadar napravo čistite ali jo dlje časa ne uporabljate.
• Če je stikalo NFB ali ELB že nameščeno v stikalni omarici v stavbi, vam ga ni treba nameščati.
Obseg delovanja
Če klimatska naprava deluje izven spodaj navedenih okvirov za temperaturo in vlažnost, se
lahko vključi zaščitna naprava in ustavi delovanje.
Način
Notranja temperatura
Zunanja temperatura
Vlažnost v notranjosti
Cool (Hlajenje)
21–32 °C
21–52 °C
Relativna vlažnost 80 % ali manj
Dry (Sušenje)
21–30 °C
21–52 °C
-
Heat (Gretje)
0–30 °C
-10–24 °C
❋❋ Če klimatska naprava dlje časa deluje v načinu za hlajenje v vlažnem območju, lahko pride do nastanka rose.
❋❋ Če se zunanja temperatura spusti do -10 °C, se lahko učinkovitost hlajenja zmanjša za 60–70 %, odvisno od okoliščin uporabe.
Funkcije posameznega modela
Ime modela
Pametni senzor
Filter ZERO
Odstranjevalnik
virusov
Filter HD
Osvetlitev
AF✴✴FSSDA✴✴N
AF✴✴FSZDA✴✴N
-
❋❋ Uporaba nekaterih funkcijskih gumbov na daljinskem upravljalniku se lahko razlikuje za posamezne modele. Ko pritisnete
funkcijski gumb na daljinskem upravljalniku, ki je namenjen drugemu modelu naprave in ne tistemu, ki ste ga kupili, se prikaže
ikona izbrane funkcije, ki pa jo na svoji napravi ne morete uporabiti.
SLOVENE-12
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 12
2016-03-26 오전 1:00:31
Grelna zmogljivost toplotne črpalke klimatske naprave glede na zunanjo temperaturo
Če je notranja ali zunanja temperatura nižja od ocenjene (notranja: 20 °C, zunanja: 7 °C) ali so okoliščine namestitve (cev, daljša od
standardnih 5 m, mesto namestitve in izolacija itd.) drugačne, je lahko učinkovitost gretja manjša, čeprav klimatska naprava pravilno
deluje. V tem primeru uporabite dodatne grelne naprave.
Grelna zmogljivost
01Priprava
100 % ocenjene zmogljivosti
80 % ocenjene zmogljivosti
-10 °C
7 °C
24 °C
Zunanja temperatura
Specifikacije izdelka (teža in mere)
Tip
Model
Neto teža
Neto dimenzije (Š x G x V)
Notranja enota
AF24FSSDAWKN
31,0 kg
360 x 269 x 1948 mm
Zunanja enota
AF24FSSDAWKX
62,5 kg
880 x 320 x 950 mm
SLOVENE-13
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 13
2016-03-26 오전 1:00:31
Pregled delov naprave
Vaša klimatska naprava se lahko glede na model nekoliko razlikuje od ilustracije.
Notranja enota
Zaslon
Vklopi se samodejno ob vklopu klimatske naprave
Pametni senzor (kamera)
Sprejemnik daljinskega signala
Odprtina za vsrkavanje zraka
Vsrkavanje zunanjega zraka
Plošča za usmerjanje
zraka
Premika se z izbrano
usmerjenostjo zračnega
toka
Filter HD
Nadzorna
plošča
Filter ZERO
Osvetlitev
Vklop in izklop
osvetlitve
Filter HD
Odprtina za izhod zraka
Izpihovanje hladnega zraka
Odstranjevalnik virusov
Držalo za daljinski upravljalnik na
sprednji strani
Držalo daljinskega upravljalnika z vijaki
pritrdite na sprednjo stran notranje enote
naprave.
Podporni nosilec
POZOR
• Če je podporni nosilec preveč
obremenjen, se lahko poškoduje.
SLOVENE-14
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 14
2016-03-26 오전 1:00:32
Zaslon
Hitrost
ventilatorja
Utišanje zvoka
Indikator odmrzovanja
Odstranjevalnik virusov
02
Osnovne funkcije
Časovnik
Čiščenje
Delovanje zunanje enote
Temperatura
Način za spanje
Delovanje pametnega
senzorja
Način delovanja klimatske
naprave
Prikazan je trenutni način
delovanja.
Gumbi na nadzorni plošči
Gumb On/Off (Vklop/izklop)
Gumba za nastavitev temperature
Povišanje ali znižanje temperature v korakih po 1 ˚C
Gumbi za posamezne nastavitve
❋❋ Število odprtin za izpihovanje zraka se pri različnih modelih
razlikuje.
SLOVENE-15
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 15
2016-03-26 오전 1:00:33
Pregled delov naprave
Upravljanje z nadzorno ploščo
1. Klimatsko napravo vklopite s pritiskom gumba Power (Vklop/izklop) .
▶ Ob zvoku melodije se po vrsti odprejo odprtine za izhod zraka in klimatska naprava
prične delovati v samodejnem načinu.
Zaustavitev Znova pritisnite gumb Power (Vklop/izklop)
.
2. Temperaturo nastavite s pritiskanjem gumbov [ ] in [ ].
▶ Ko gumb pritisnete prvič, klimatska naprava preklopi v način za hlajenje.
▶ S pritiskanjem gumbov [ ] in [ ] lahko temperaturo spreminjate v korakih po
1 ˚C in v obsegu med 18 in 30 ˚C.
3. Usmerjenost ventilatorja prilagodite s tremi posameznimi gumbi za upravljanje
izhodnih odprtin.
▶ Usmerjenost lahko nastavite za vsako odprtino posebej.
▶ Posamezne nastavitve se prekličejo ob izklopu in vklopu naprave.
❋❋ Hitrost ventilatorja se za posamezne odprtine razlikuje.
SLOVENE-16
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 16
2016-03-26 오전 1:00:33
Pregled daljinskega upravljalnika
Funkcije se lahko razlikujejo glede na model.
▶▶ Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku daljinskega signala na enoti.
▶▶ Ob pritisku gumba je slišno zvonjenje ali pisk in na zaslonu daljinskega upravljalnika se vklopi indikator oddajanja (
).
02
Gumbi na daljinskem upravljalniku
Mode (Način)
Izbirate lahko med petimi načini delovanja
Turbo
Delovanje z najvišjo hitrostjo ventilatorja za
hitro hlajenje/gretje
Power (Vklop/izklop)
Vklop in izklop klimatske naprave
Solo/Family (Posameznik/družina)
Izbira načina Solo/Family (Posameznik/
družina)
Air Flow (Usmerjenost zračnega toka)
Nastavitev učinkovitega hlajenja glede na
okolico
Purity (Čiščenje)
Vklop filtra ZERO in odstranjevalnika
virusov
Smart Sensor (Pametni senzor)
Vklop načina za pametni senzor
WPS
Wi-Fi
Fan (Ventilator)
Nastavitev pretoka zraka s štirimi stopnjami
hitrosti ventilatorja
Temp + Zvišanje/znižanje temperature v korakih
po 1 ˚C
Quiet (Tiho)
Omejitev hrupa med delovanjem
good'sleep (Spanje)
Vklop načina za spanje
Auto Clean (Samodejno čiščenje)
Vklop funkcije za samodejno čiščenje, da se
posuši notranjost notranje enote naprave
(odstranjevanje neprijetnega vonja)
Osnovne funkcije
Zaslon daljinskega upravljalnika
Lighting
Beep Off (Izklop piska)
Utišanje piska ob pritisku gumba
Set/Cancel (Nastavitev/preklic)
Nastavitev ali preklic časovnika oz. načina
za spanje
Off Timer (Izklopni časovnik)
Vklop izklopnega časovnika
Lighting (Osvetlitev)
Nastavitev osvetlitve notranje enote
On Timer (Vklopni časovnik)
Vklop vklopnega časovnika
Funkcijski gumb [2ndF]
Izbira funkcije z gumbom
OPOMBA
• Gumb 2ndF: Ob pritisku gumba 2ndF se na zaslonu daljinskega upravljalnika prikaže
in izberete lahko spodnjo
funkcijo gumba (npr. ob pritisku
▷
lahko izberete funkcijo za osvetlitev). Če pritisnete 2ndF, Power (Vklop/
izklop), Purity (Čiščenje) in gumb Set/Cancel (Nastavitev/preklic) ali če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se
zaslon izklopi in izberete lahko funkcijo gumba.
Lighting
SLOVENE-17
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 17
2016-03-26 오전 1:00:34
Pregled daljinskega upravljalnika
Zaslon daljinskega upravljalnika
Prikaz načina delovanja
Prikaz oddajanja
Prikaz nastavitve temperature/
časovnika
Prikaz izpraznjenosti baterij
Prikaz hitrosti ventilatorja
Prikaz nastavitve časa vklopa/
izklopa
Prikaz usmerjenosti zraka
Samodejna
Nizka
Srednja
Visoka
❋❋ Levi in desni ventilator sta prikazana kot nepodprta funkcija in slišen je zvok za sprejem, čeprav levi in
desni ventilator ne delujeta.
Čas za zamenjavo baterij
Vstavljanje baterij
Ko je baterija izpraznjena, se na zaslonu daljinskega
upravljalnika prikaže ( ). Ko opazite ta simbol, zamenjajte
bateriji. Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji 1,5
V AAA.
1. Odprite pokrovček prostora za
baterije.
▶ Z(
) označen del potisnite v
smeri puščice in dvignite pokrovček.
Shranjevanje daljinskega upravljalnika
2. Vstavite bateriji.
▶ Preverite oznaki (+) in (-) in bateriji vstavite v pravilnem
položaju.
3. Zaprite pokrovček prostora za baterije.
▶ Pokrovček namestite na spodnji del daljinskega
upravljalnika in ga pritisnite, da se zaskoči.
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne
uporabljate, iz njega odstranite bateriji in
upravljalnik shranite.
WPS
Lighting
POZOR
OPOMBA
Wi-Fi
• Zagotovite, da v daljinski upravljalnik ne more prodreti voda.
• Možno je, da klimatske naprave ne boste mogli daljinsko upravljati v bližini močnega vira svetlobe, npr. fluorescenčne
svetilke ali neonskega znaka. V tem primeru uporabite daljinski upravljalnik neposredno pred sprejemnikom
daljinskega signala na notranji enoti klimatske naprave.
• Če daljinski upravljalnik vpliva na druge električne naprave, se obrnite na najbližji servisni center.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
( velja za države z ločenimi sistemi zbiranja )
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske
dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb
pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES
2006/66. Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih
oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
SLOVENE-18
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 18
2016-03-26 오전 1:00:35
Osnovno delovanje
Osnovno delovanje je način delovanja, ki ga vključite s pritiskom gumba Mode (Način).
Auto (Samodejno)
02
Osnovne funkcije
V samodejnem načinu klimatska naprava samodejno izbere način delovanja v možnostih Cool (Hlajenje)/Dry (Sušenje)/Fan
(Ventilator), in sicer tako, da zagotovi osvežujoč zrak v celotnem prostoru.
▶▶ V samodejnem načinu klimatska naprava samodejno izbere način delovanja glede na prostorske pogoje.
-- Na zaslonu notranje enote naprave so v načinu Auto (Samodejno) prikazane možnosti Cool (Hlajenje), Dry (Sušenje) in Purity
(Čiščenje).
▶▶ V samodejnem načinu pametni senzor zazna prostorske pogoje s pomočjo kamere na notranji enoti. Zato se lahko glede na
prostorske pogoje spreminjata usmerjenost zraka in hitrost ventilatorja.
▶▶ Če v samodejnem načinu izberete posamezno nastavitev, se samodejni način izklopi.
Cool (Hlajenje)
Način hlajenja se pogosto uporablja in v tem načinu lahko poljubno izbirate temperaturo, hitrost ventilatorja in usmerjenost
zračnega toka.
Dry (Sušenje)
Klimatska naprava v načinu za sušenje deluje kot razvlaževalnik zraka, saj iz zraka v prostoru odstranjuje vlago. Zunanja enota se
večkrat zaporedoma samodejno vklopi/izklopi, da se doseže maksimalna razvlažitev glede na temperaturno razliko med trenutno
in želeno temperaturo. Med delovanjem zunanje enote lahko notranja enota oddaja hladen zrak.
▶▶ Ko znižate nastavljeno temperaturo na daljinskem upravljalniku, se intenzivnost razvlaževanja poveča.
▶▶ Ko znižate nastavljeno temperaturo na daljinskem upravljalniku, se lahko temperatura notranjosti zniža.
Purity (Čiščenje) (
)
V tem načinu delovanja klimatska naprava iz zraka odstranjuje škodljive snovi in zagotavlja zdravo in čisto okolje.
▶▶ N
ačin za čiščenje izberete s pritiskom gumba
, pri tem je lahko klimatska naprava vklopljena ali izklopljena.
▶▶ V načinu za čiščenje se na zaslonu notranje enote naprave prikaže simbol , po eni minuti pa .
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
in nastavite želeno temperaturo.
V načinu za hlajenje/sušenje lahko pritisnete gumb
Če funkcijo čiščenja izberete, ko naprava deluje v samodejnem načinu, ta preklopi v način za čiščenje.
Če izberete način za čiščenje, ko naprava deluje, se sprednja plošča rahlo zapre.
Če način za čiščenje vključite ko naprava deluje, bodo spremembe porabe energije in hrupa neznatne.
Ko sta hkrati vključena klimatska naprava in način za čiščenje, lahko za prekinitev delovanja pritisnete gumb Power (Vklop/
izklop) .
▶▶ Ko je vključen način za čiščenje, lahko za prekinitev tega načina pritisnete gumb
.
Heat (Gretje)
V načinu za gretje lahko poljubno prilagodite temperaturo prostora, hitrost ventilatorja in usmerjenost zračnega toka, da ogrejete
notranjost.
▶▶ Takoj po vklopu načina za gretje ventilator morda ne bo deloval, da se prepreči izhod hladnega zraka iz naprave.
▶▶ Prikaz odmrzovanja: ko v načinu za gretje na zunanji enoti poteka odstranjevanje zmrzali, je na zaslonu notranje enote
prikazana ikona , ki se izklopi, ko je zmrzal odstranjena. (Pri odstranjevanju zmrzali v načinu za gretje lahko pride do
nastajanja pare in v tem primeru notranja enota ne oddaja toplega zraka.)
SLOVENE-19
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 19
2016-03-26 오전 1:00:35
Osnovno delovanje
Za vklop klimatske naprave pritisnite gumb
.
, da izberete način Solo/Family (Posameznik/družina).
Pritisnite gumb
• Solo (Posameznik): to funkcijo izberite, če ste v prostoru sami oziroma če želite prihraniti pri porabi energije.
• Family (Družina): to funkcijo izberite, če je v prostoru veliko ljudi ali če potrebujete intenzivno hlajenje.
Način Family
(Družina)
Način Solo
(Posameznik)
Opombe
Ko klimatska naprava v načinu Solo (Posameznik) doseže nastavljeno temperaturo, se
sredinska odprtina za zrak zapre. Če zberete funkcijo Solo (Posameznik) v načinu za
čiščenje, se zapreta zgornja in sredinska odprtina.
: Odprto
: Zaprto
• Funkcija Family (Družina) je privzeto nastavljena v vseh načinih delovanja, razen v samodejnem.
• V samodejnem načinu delovanja naprave funkcij Solo/Family (Posameznik/družina) ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.
Za izbiro načina delovanja pritisnite gumb
.
Za nastavitev hitrosti ventilatorja pritisnite gumb
Auto (Samodejno)
(samodejno) [Ko prilagodite hitrost ventilatorja, naprava preklopi v način za hlajenje.]
Cool (Hlajenje)
(samodejno),
Dry (Sušenje)
(samodejno)
Purity (Čiščenje) (
)
(nizko),
Heat (Gretje)
(nizko),
(srednje),
(samodejno),
Za izbiro želene temperature pritisnite gumb
Auto (Samodejno)
OPOMBA
(visoko)
(visoko)
(nizko),
(srednje),
(visoko)
.
Temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu med 18 in 30 °C.
Dry (Sušenje)
Heat (Gretje)
(srednje),
Ko prilagodite temperaturo, naprava preklopi v način za hlajenje.
Cool (Hlajenje)
Purity (Čiščenje) (
.
Temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu med 18 in 30 °C.
)
Temperature ni mogoče prilagoditi.
Temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v razponu med 16 in 30 °C.
• Če izberete funkcijo za čiščenje, medtem ko je vklopljen drug način delovanja, temperaturo lahko prilagajate (razen v
samodejnem načinu delovanja).
• Če v načinu delovanja za čiščenje na nadzorni plošči notranje enote pritisnete gumb Temp + ali -, naprava priklopi v
način za hlajenje.
SLOVENE-20
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 20
2016-03-26 오전 1:00:35
Turbo delovanje
Funkcija Turbo pride prav za hitro in učinkovito hlajenje/ogrevanje prostora.
V načinu za hlajenje/ogrevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
.
WPS
Wi-Fi
OPOMBA
Za prekinitev pritisnite gumb Turbo (Turbo), Mode (Način), Quiet (Tiho), Smart
Sensor (Pametni senzor) ali good`sleep (Spanje).
• Funkcija Turbo je na voljo samo v načinu za hlajenje/gretje.
• Če funkcijo Turbo vključite, ko je vklopljen način Quiet (Tiho)/Smart sensor
(Pametni senzor)/good`sleep (Spanje), je delovanjem v tem načinu prekinjeno.
• Prilagodite lahko usmerjenost zračnega toka.
• Ne morete nastaviti želene temperature in hitrosti ventilatorja.
• Če v Turbo načinu delovanja aktivirate posamezni ukaz, je Turbo delovanje
prekinjeno.
Napredne funkcije
Preklic
in klimatska naprava
03
▶ Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže indikator Turbo
za 30 minut preklopi v Turbo način delovanja.
Usmerjenost zračnega toka
Usmerjenost zračnega toka lahko nastavite poljubno glede na okolico.
Za izbiro želene usmerjenosti pritisnite gumb
.
WPS
Wi-Fi
Indirect (Posredno)
Zračni tok ni usmerjen neposredno v osebo in svežina je zagotovljena
posredno.
Direct (Neposredno)
Hladen (topel) zrak je usmerjen neposredno v osebo.
Center (Sredinsko)
Hladen (topel) zrak intenzivno piha iz sredine naprave.
Wide (Prostorsko)
Lopatice za usmerjanje toka zraka se premikajo levo/desno in
zagotavljajo hlajenje/ogrevanje širšega prostora.
Long (Oddaljeno)
Hlajenje (ogrevanje) je najbolj učinkovito na oddaljenem mestu.
Način delovanja
Podprt način usmerjenosti zraka
Auto (Samodejno)
Indirect (Posredno), Direct (Neposredno)
Cool (Hlajenje)/Dry (Sušenje)/Purity (Čiščenje)/
Heat (Ogrevanje)
Center (Sredinsko), Wide (Prostorsko), Long
(Oddaljeno)
OPOMBA
• Usmerjenosti zračnega toka ne morete nastavljati v načinu za spanje.
• Ko je izbran način oddaljene usmerjenosti, z daljinskim upravljalnikom sicer lahko
spreminjate hitrost ventilatorja in ob izbiri zaslišite pisk, toda klimatska naprava ne
bo delovala v izbrani nastavitvi.
NAČIN
AUTO (Samodejno)
Ime modela
Usmerjenost zračnega toka
AF✴✴FSSDA✴✴N
Indirect (Posredno), Direct (Neposredno)
AF✴✴FSZDA✴✴N
Usmerjenost zračnega toka lahko prilagodite.
SLOVENE-21
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 21
2016-03-26 오전 1:00:36
Način good'sleep (Spanje)
Za udoben spanec klimatska naprava v načinu za spanje preklaplja med načini Fall asleep (Umirjanje) ▷ Sound sleep (Trden spanec)
▷ in Wake up (Zbujanje).
Ko je klimatska naprava vklopljena in v načinu za hlajenje.
WPS
Wi-Fi
Lighting
1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb good'sleep (Spanje), da vklopite način za
spanje.
▶ Na zaslonu daljinskega upravljalnika se prikaže indikator načina za spanje in utripati začne
indikator izklopnega časovnika.
2. S pritiskom gumba good'sleep (Spanje) nastavite čas.
▶ Čas lahko nastavite na 30 minut natančno v okviru od 30 minut do 3 ur ter na uro
natančno v okviru od 3 do 12 ur.
▶ Čas delovanja lahko znaša najmanj 30 minut in največ 12 ur.
▶ Privzeto je čas delovanja nastavljen na 8 ur.
3. S pritiskom gumba Set/Cancel (Nastavitev/preklic) aktivirate izbrano nastavitev.
▶ Indikator izklopnega časovnika preneha utripati in prikaže se izbrana nastavitev.
▶
Na zaslonu notranje enote naprave se prikaže ikona/ in način za spanje prične
delovati.
▶ Če v roku 10 sekund ne pritisnete gumba Set/Cancel (Nastavitev/preklic) za vklop
načina za spanje, je postopek preklican in morate preveriti indikator izklopa na daljinskem
upravljalniku in ikono
/
na zaslonu notranje enote naprave.
Preklic
Znova pritisnite gumb Set/Cancel (Nastavitev/preklic).
Temperaturo lahko nastavite v korakih po 1 ˚C in v razponu med 18 in 30 ˚C.
Hitrost ventilatorja se samodejno prilagodi izbrani funkciji v načinu za spanje.
Usmerjenost zračnega toka se samodejno prilagodi izbrani funkciji v načinu za
spanje.
SLOVENE-22
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 22
2016-03-26 오전 1:00:37
• Prvih 30 minut v načinu za spanje klimatska naprava deluje v načinu za čiščenje (hlajenje).
• Priporočena temperaturna nastavitev je med 25 in 27 °C, idealna temperatura pa je 26 °C. Če nastavite prenizko
temperaturo, lahko občutite hlad in suh zrak in se lahko prehladite.
• Spanec morda ne bo miren, če način za spanje nastavite za prekratek ali predolg čas. Privzeta nastavitev je 8 ur.
• Če način za spanje nastavite za manj kot 4 ure, je po poteku določenega časa način delovanja prekinjen. Če način za
spanje nastavite za več kot 5 ur, bo zadnjo uro pred samodejnim izklopom deloval v načinu za zbujanje.
• Če v načinu delovanja za spanje pritisnete gumb Solo/Family (Posameznik/družina), Smart Sensor (Pametni
senzor), Turbo (Turbo), Mode (Način) ali Quiet (Tiho), je način delovanja za spanje prekinjen in vključi se izbrani način
delovanja.
• Pri funkciji vklopnega/izklopnega časovnika in načinu delovanja za spanje se uveljavi samo zadnja nastavitev
časovnika.
• V času delovanja načina za spanje lahko nastavite funkcijo čiščenja.
• V času delovanja načina za spanje se odprtina za izhod zraka samodejno odpira in zapira glede na razliko med
trenutno in želeno temperaturo.
Napredne funkcije
OPOMBA
03
Temperatura in spremembe hitrosti ventilatorja v načinu za spanje
1. Način Fall asleep (Umirjanje): zagotavlja prijetno okolje za spanje tako, da hitro ohladi prostor in oddaja pihljanje, ki povzroča
zaspanost.
2. Način Sound sleep (Trden spanec): ta način prilagodi temperaturo in tok zraka na način, da ohranja primerno temperaturo kože
in spodbuja globok spanec. Glede na nastavitve načina delovanja za spanje je lahko trajanje načina za trden spanec daljše ali
krajše.
3. Način Wake up (Zbujanje): zagotavlja pretok zraka, ki vašo telesno temperaturo prilagodi tako, da se zbudite sveži.
SLOVENE-23
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 23
2016-03-26 오전 1:00:37
Nastavitev vklopnega/izklopnega časovnika
Klimatsko napravo lahko nastavite, da se ob želenem času samodejno vklopi/izklopi.
Nastavitev vklopnega časovnika, ko je naprava izklopljena oz. izklopnega časovnika, ko je naprava vklopljena
Lighting
1. Pritisnite gumb On timer (Vklopni časovnik) ali Off timer (Izklopni časovnik).
▶ Na zaslonu daljinskega upravljalnika utripne indikator vklopnega/izklopnega časovnika.
2. Za nastavitev časa večkrat zaporedoma pritisnite gumb On timer (Vklopni časovnik) ali
Off timer (Izklopni časovnik).
▶ Čas lahko nastavite na 30 minut natančno v okviru od 30 minut do 3 ur ter na uro
natančno v okviru od 3 do 24 ur.
▶ Nastavite lahko delovanje za najmanj 30 minut in največ 24 ur.
3. S pritiskom gumba Set/Cancel (Nastavitev/preklic) aktivirate izbrano nastavitev.
▶ Indikator vklopnega/izklopnega časovnika preneha utripati in prikaže se izbrana
nastavitev.
▶
se prikaže na zaslonu notranje enote naprave in časovna nastavitev je določena.
▶ Če v roku 10 sekund po izbiri funkcije vklopnega/izklopnega časovnika ne pritisnete
gumba Set/Cancel (Nastavitev/preklic), naprava preklopi nazaj v prejšnji način delovanja,
zato morate preveriti indikator vklopa/izklopa na daljinskem upravljalniku in ikono
na
zaslonu notranje enote naprave.
Preklic
<Nastavitev vklopnega
časovnika>
Znova pritisnite gumb Set/Cancel (Nastavitev/preklic).
Dodatne možnosti v načinu vklopnega časovnika
Izbirate lahko med načini delovanja Auto (Samodejno) ▷ Cool (Hlajenje) ▷ Dry
(Sušenje) ▷ Purity (Čiščenje) ▷ Heat (Gretje).
V načinih Auto (Samodejno), Dry (Sušenje) in Heat (Gretje) lahko prilagodite
temperaturo. Če v samodejnem načinu pritisnete gumb Temp + ali -, delovanje
preklopi v način za hlajenje; poleg tega v načinu za čiščenje ni mogoče prilagajati
temperature.
Lighting
Hitrosti ventilatorja ne morete prilagajati.
OPOMBA
<Nastavitev izklopnega
časovnika>
• Pri funkciji vklopnega/izklopnega časovnika in načinu delovanja za spanje se
uveljavi samo zadnja nastavitev časovnika.
• Približno 10 sekund po aktiviranju vklopnega časovnika se bo na zaslonu
daljinskega upravljalnika prikazal samo indikator vklopnega časovnika.
• Če po aktiviranju vklopnega časovnika z daljinskim upravljalnikom na notranji enoti
naprave pritisnete gumb Power (Vklop/izklop) , indikator časovnika na zaslonu
notranje enote izgine in funkcija se prekliče. Na daljinskem upravljalniku indikator
časovnika ne izgine kljub temu, da funkcija ne deluje.
SLOVENE-24
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 24
2016-03-26 오전 1:00:37
Povezovanje vklopnega in izklopnega časovnika
Če je klimatska naprava izključena
Če je klimatska naprava vključena
• Nastavitvi vklopnega in izklopnega časovnika morata biti različni.
• Če pritisnete gumb Set/Cancel (Nastavitev/preklic) ali gumb Power (Vklop/izklop) , ko je nastavitev vklopnega
časovnika enaka nastavitvi izklopnega časovnika, bosta obe funkciji časovnika hkrati preklicani.
Napredne funkcije
OPOMBA
Nastavitev vklopnega časovnika je daljša od nastavitve
izklopnega časovnika
Primer – vklopni časovnik: 3 ure, izklopni časovnik: 1 ura
-- Klimatska naprava se bo izključila po eni uri od trenutka
nastavitve časovnika. Po dveh urah nedelovanja se bo
naprava zopet vključila.
03
Nastavitev vklopnega časovnika je krajša od nastavitve
izklopnega časovnika
Primer – vklopni časovnik: 3 ure, izklopni časovnik: 5 ur
-- Klimatska naprava bo začela delovati po treh urah od
trenutka nastavitve časovnika. Delovala bo 2 uri in se
nato samodejno izključila.
SLOVENE-25
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 25
2016-03-26 오전 1:00:38
Delovanje pametnega senzorja
❋❋ Velja samo za AF✴✴FSSD✴✴✴
V načinu za hlajenje kamera na vrhu notranje enote naprave zaznava premike v prostoru. Če v prostoru dlje časa ni premikov,
klimatska naprava temu primerno prilagodi temperaturo notranjosti ali pa se samodejno izklopi, da prihrani energijo.
V načinu za hlajenje pritisnite gumb
.
▶
se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika, na zaslonu notranje enote naprava pa
se prikaže .
▶ Če naprava v prostoru eno uro ne zazna premikov, samodejno prilagodi temperaturo.
▶ Če naprava premikov ne zazna dve uri, se samodejno izklopi.
WPS
Wi-Fi
Preklic
OPOMBA
Znova pritisnite gumb Smart Sensor (Pametni senzor).
• Pametni senzor zaznava območje v obsegu približno 25° levo in desno od naprave.
• V temnih prostorih kamera ne zaznava premikov in funkcija pametnega senzorja
morda ne bo pravilne delovala.
• Delovanje pametnega senzorja lahko motijo spremembe svetlosti ali premiki, ki jih
povzročajo druge naprave, npr. televizor, ventilator itd.
<Zaslon daljinskega upravljalnika>
<Zaslon notranje enote klimatske
naprave>
Funkcija osvetlitve
Z mehko osvetlitvijo lahko v prostoru ustvarite prijetno vzdušje.
Ko pritisnete gumb
in na zaslonu daljinskega upravljalnika preverite indikator
Lighting
, na notranji enoti pritisnite gumb
, da prilagodite stopnjo osvetlitve.
Lighting
▶ Z vsakim pritiskom gumba Lighting (Osvetlitev) med delovanjem klimatske naprave
prilagodite stopnjo osvetlitve. (Funkcija osvetlitve deluje samo, ko je odprtina za izhod
zraka odprta.)
▶ Če želite prilagoditi stopnjo osvetlitve, najprej pritisnite gumb 2ndF in nato večkrat
zaporedoma gumb Lighting (Osvetlitev), da nastavite želeno stopnjo osvetlitve.
<Prikaz na daljinskem upravljalniku>
OPOMBA
Število pritiskov
Svetlost
1
1. stopnja (nizko)
2
izključeno
3
3. stopnja (visoko)
4
2. stopnja (srednje)
• Simbol za osvetlitev se lahko razlikuje glede na način delovanja klimatske naprave.
• Simbol za osvetlitev je lahko različen pri različnih modelih naprave.
• Uporaba funkcije za osvetlitev se razlikuje glede na model.
• Ko je klimatska naprava izključena, je iz naprave sicer slišen zvok za sprejem signala,
toda funkcija osvetlitve ne bo delovala.
SLOVENE-26
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 26
2016-03-26 오전 1:00:38
Delovanje v tihem načinu
Ta funkcija omeji hrup delovanja klimatske naprave.
Za vklop delovanja v tihem načinu pritisnite gumb
▶
.
se prikaže na zaslonu daljinskega upravljalnika.
,
.
Želeno temperaturo lahko prilagajate v korakih po 1 °C v obsegu med 18 in 30 °C.
Ker je hitrost ventilatorja samodejno fiksno nastavljena na
gumba Fan (Ventilator) , tihi način delovanja prekine.
Napredne funkcije
Lighting
Znova pritisnite gumb Quiet (Tiho), Mode (Način) ali Fan (Ventilator)
03
Preklic
, se ob pritisku
Nastavite lahko usmerjenost zračnega toka.
OPOMBA
• Tihi način delovanja lahko vključite, ko je naprava v načinu za hlajenje. Če tihi način
delovanja vključite, ko je aktiviran pametni senzor, način turbo ali način za spanje,
se slednji načini delovanja prekinejo.
• Če v tihem načinu delovanja izberete drug posamezni ukaz, je tiho delovanje
prekinjeno.
Funkcija samodejnega čiščenja
Funkcija samodejnega čiščenja preprečuje nastanek plesni, saj iz notranjosti notranje enote naprave odstranjuje vlago.
Pritisnite gumb
.
Ko je klimatska naprava vključena, se prikaže ikona
Lighting
▶
na zaslonu notranje enote naprave in funkcija samodejnega čiščenja se po
zaustavitvi delovanja klimatske naprave vključi za 3 minute.
Ko je klimatska naprava izključena, se prikaže ikona
▶
na zaslonu notranje enote naprave in funkcija samodejnega čiščenja se vključi za 3
minute.
Preklic
OPOMBA
Znova pritisnite gumb Auto Clean (Samodejno čiščenje).
• Indikator samodejnega čiščenja se vklopi samo na zaslonu notranje enote.
• Če med postopkom samodejnega čiščenja izberete drug način delovanja, se vključi
izbrani način. Ko se izbrani način delovanja zaustavi, se znova zažene funkcija
samodejnega čiščenja in deluje 3 minute.
SLOVENE-27
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 27
2016-03-26 오전 1:00:39
Čiščenje klimatske naprave
POZOR
•Med čiščenjem morate izključiti izklopno stikalo naprave.
Čiščenje notranje enote
▶▶ Površino notranje enote po potrebi obrišite z rahlo navlaženo ali suho krpo.
▶▶ Iz ozkih rež naprave odstranite prah.
OPOMBA
POZOR
• Plošča naprave je občutljiva na praske, zato za čiščenje uporabljajte namensko krpo (iz
mikovlaken). Namensko krpo za čiščenje (iz mikovlaken) rahlo navlažite in iz nje odstranite
morebitne tujke, saj je naprava občutljiva na praske.
• Pri čiščenju notranje enote naprave uporabite mehko in rahlo navlaženo krpo (iz
mikrovlaken), saj je plošča notranje enote občutljiva na praske. Pred čiščenjem iz krpe
odstranite prah in tujke, saj lahko tujki v krpi opraskajo notranjo enoto naprave.
• Toplotni izmenjevalnik notranje enote boste težko očistili sami, zato je najbolje, da se za
pomoč obrnete na servisni center.
•Za čiščenje zaslona ne uporabljajte alkalnih čistil.
•Za čiščenje površine ne uporabljajte žveplene kisline, solne kisline
ali organskih topil (razredčil, kerozin, aceton) in nalepk, saj lahko
poškodujete površino naprave.
Čiščenje toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti
▶▶ Če se na toplotnem izmenjevalniku nabere prah, lahko to zmanjša učinkovitost
hlajenja (gretja), zato ga morate redno čistiti.
▶▶ Prah odstranite tako, da izmenjevalnik poškropite z vodo.
OPOMBA
POZOR
• Če imate težave pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti, se
za pomoč obrnete na servisni center.
•Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji
enoti pazite na ostre robove.
Toplotni izmenjevalnik
SLOVENE-28
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 28
2016-03-26 오전 1:00:39
Čiščenje filtra HD
Filter HD filtrira večje kosme prahu v vhodnem zraku.
Filter HD potisnite do konca v smeri puščice, tako da se v
celoti namesti.
▶ Potem ko potisnete
spodnji filter HD, potisnite
še filter ZERO.
Filter naj se v senci do konca posuši.
▶ Pri sušenju naj filter HD ne bo izpostavljen
neposredni sončni svetlobi.
OPOMBA
Ostalo
Prah odstranite s sesalnikom ali tekočo vodo.
▶ Če je na filtru veliko prahu, ga očistite s toplo vodo,
ki vsebuje nevtralno čistilno sredstvo. Če prah
iz filtra odstranjujete s krtačo, se lahko filter HD
poškoduje.
04
Izvlecite filter HD v smeri puščice.
▶ Preden izvlečete spodnji filter HD, odstranite filter
ZERO.
• Filter HD očistite vsaka 2 tedna. Trajanje čiščenja je odvisno od pogostosti uporabe naprave in okoljskih razmer.
SLOVENE-29
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 29
2016-03-26 오전 1:00:40
Čiščenje klimatske naprave
Čiščenje filtra ZERO
Filter ZERO iz zraka filtrira majhne drobce prahu. Je pralen in ga lahko uporabljate samo občasno.
Odstranite spodnji filter HD.
Primite ročico na filtru ZERO
in ga izvlecite v smeri puščice,
kot je prikazano na sliki.
Filter ZERO potisnite
v smeri puščice in se
prepričajte, da je pritrjen
v pravilnem položaju.
Znova vstavite spodnji
filter HD.
POZOR
OPOMBA
Filter namočite v vodo in ga nekajkrat stresite v smeri
navzgor in navzdol.
▶ Pri čiščenju filtra ZERO ne razstavljajte.
▶ Če je na filtru veliko prahu, ga namočite v vodo, ki vsebuje
čistilo, in ga v vodi stresajte 30 minut, dokler ni čist.
Filter posušite na dobro prezračevanem mestu.
▶ Pri sušenju filter postavite navpično in ga v tem položaju
pustite 12–24 ur (čas sušenja je odvisen od okoljskih
pogojev).
▶ Filtra ne sušite na neposredni sončni svetlobi, saj se lahko
deformira.
• Pri čiščenju filtra ZERO bodite pozorni na ostro zadnjo površino. Lahko se urežete.
• Filter ZERO očistite vsake 3 mesece. (Priporočilo velja za 8-ur uporabe na dan.) Trajanje čiščenja je odvisno od
pogostosti uporabe naprave in okoljskih razmer.
SLOVENE-30
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 30
2016-03-26 오전 1:00:41
Odpravljanje težav
Če klimatska naprave ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo tabelo za odpravljanje težav.
Morda vam bo prihranila čas in nepotrebne stroške.
REŠITEV
•Preverite dovod električnega toka in nato znova vključite napravo.
Klimatska
•Vključite odklopno stikalo in nato znova vključite napravo.
naprava ne
•Preverite, ali je naprava izključena zaradi nastavitve izklopnega
deluje.
časovnika ali pametnega senzorja. Klimatsko napravo znova vključite s
pritiskom gumba Power (vklop/izklop) .
•Preverite, ali je prišlo do izpada elektrike.
Sprednja plošča
•Preverite, ali sprednjo ploščo pri zapiranju ovira drug predmet. V tem
ostane odprta.
primeru odstranite predmet in znova upravljajte napravo.
Funkcija za
nastavitev
•Preverite, ali je izbran način delovanja Turbo (Turbo) oz. Purity (Čiščenje).
temperature ne V teh dveh načinih delovanja temperature ni mogoče nastaviti.
deluje.
•Preverite, ali je nastavljena temperatura višja (v načinu za hlajenje) oz.
nižja (v načinu za gretje) od trenutne temperature prostora. S pritiskom
gumba Temp + ali - nastavite temperaturo na nižjo (v načinu za hlajenje)
oz. višjo (v načinu za gretje) od trenutne temperature prostora.
•Preverite, ali filter HD ovira umazanija. Če je v filtru veliko prahu, je lahko
učinkovitost hlajenja (gretja) manjša. Filtre redno čistite.
•Preverite, ali je zunanja enota naprave pokrita ali nameščena v bližini
Naprava ne
ovire. Odstranite pokrov in oviro.
oddaja hladnega
•Če želite, da klimatska naprava deluje na mestu, kjer je izpostavljena
zraka.
sončni svetlobi, zunanjo enoto zakrijte z zaveso ali podobnim.
•Če se na zunanji enoti v načinu za gretje tvori led, naprava ne oddaja
toplega zraka. Samodejno se vključi funkcija za odmrzovanje.
-- Čas delovanja funkcije za odmrzovanje je odvisen od stopnje tvorjenja
ledu.
•Če imate odprta vrata ali okna, lahko to vpliva na manjšo učinkovitost
hlajenja. Zaprite vsa vrata in okna.
04Ostalo
TEŽAVA
SLOVENE-31
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 31
2016-03-26 오전 1:00:41
Odpravljanje težav
TEŽAVA
REŠITEV
Naprava ne
oddaja hladnega
zraka.
•Če ste vključili način za čiščenje, ne da bi izbrali še drug način
delovanja, naprava ne oddaja hladnega zraka. Pritisnite gumb Mode
(Način), da izberete način delovanja.
•Preverite, ali je cev predolga. Če dolžina cevi presega maksimalno
dovoljeno dolžino, se lahko učinkovitost hlajenja (gretja) zmanjša.
Funkcija za
nastavitev
usmerjenosti
zračnega toka ne
deluje.
•Preverite, ali je izbran način delovanja good'sleep (Spanje). V tem
načinu delovanja ni mogoče prilagoditi usmerjenosti zračnega toka,
ker se nastavlja samodejno.
Funkcija za
nastavitev hitrosti
ventilatorja ne
deluje.
•Preverite, ali je izbran način delovanja Dry (Sušenje)/Turbo (Turbo)
oz. good'sleep (Spanje). V teh načinih delovanja je hitrost ventilatorja
samodejno nastavljena in je ne morete spreminjati.
Daljinski
upravljalnik ne
deluje.
•Preverite, ali so prazne baterije.
•Prepričajte se, da nič ne ovira senzorja daljinskega upravljalnika.
•Preverite, ali so v bližini klimatske naprave drugi močni viri svetlobe.
Močna svetloba iz fluorescenčnih žarnic ali neonskih znakov lahko
moti električne valove.
•Obrnite se proti sredini naprave, daljinski upravljalnik usmerite v
sprejemnik daljinskega signala in pritisnite gumb.
Funkcija
časovnika ne
deluje.
•Preverite, ali ste po nastavitvi časovnika na daljinskem upravljalniku
pritisnili gumb Set/Cancel (Nastavitev/preklic).
Klimatska
naprava se ne
izključi.
•Preverite, ali naprava deluje v načinu za samodejno čiščenje.
Če klimatsko napravo izključite po tem, ko ste izbrali način
samodejnega čiščenja, traja 3 minute, da se naprava dejansko
izklopi.
SLOVENE-32
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 32
2016-03-26 오전 1:00:41
REŠITEV
Med delovanjem
klimatske naprave
je v prostoru
neprijeten vonj.
•Neprijeten vonj je lahko pogojen z okoljskimi pogoji ali s stanjem
delovanja naprave. Prezračite prostor.
•Preverite, ali naprava deluje na zadimljenem območju. Prezračite
prostor ali na napravi za 1–2 uri vključite način za čiščenje. (Klimatska
naprava ne vsebuje komponent, ki bi imele vonj.)
•Preverite, ali sta filtra ZERO in HD umazana in ju po potrebi očistite.
04Ostalo
TEŽAVA
•Če se na zaslonu notranje enote prikažejo napake, za 4 sekunde
pridržite gumba Set/Cancel (Nastavitev/preklic) in
Fan (Ventilator) . Če se napaka po tem znova pojavi, se za pomoč
obrnite na servisni center.
in
•Če se na zaslonu notranje enote prikaže
, preverite, ali je priključen kabel notranje enote. Če je
priključek v redu, izklopite notranjo enoto in jo znova vklopite.
•Če na zaslonu utripa
Pojavi se napaka
, ima klimatska naprava težavo. V tem primeru se obrnite na servisni
center.
Proizvaja se hrup
•Odvisno od načina uporabe klimatske naprave, je hrup lahko slišen
ob spremembah pretoka hladilnega sredstva. To je normalno.
•Če med delovanjem naprave zaslišite pokajoč zvok, potisnite filter
ZERO do končnega položaja.
Notranja enota
oddaja paro
•Ko klimatska naprava pozimi deluje v načinu za gretje, lahko med
odmrzovanjem zmrzali pride do nastanka pare. V tem primeru naj
vas ne skrbi zaradi požara.
Iz cevnega
priključka zunanje
enote kaplja voda.
•Voda lahko nastaja zaradi temperaturne razlike. To je normalno.
SLOVENE-33
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 33
2016-03-26 오전 1:00:41
VPRAŠANJA ALI KOMENTARJI?
DRŽAVA
POKLIČITE
ALI NAS OBIŠČITE V SPLETU NA
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
SLOVENIA
BOSNIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
080 697 267 (brezplačna številka)
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
072 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Europe_MEMORY_IB_SL.indb 2
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/si
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016-03-29 오전 10:17:32
Download PDF