Samsung | AR12NXWSAURN | Samsung AR12NXWSAURN Navodila za uporabo

Klimatska naprava
Navodila za uporabo
AR∗∗NXWS∗∗∗
•• Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave Samsung.
•• Pred uporabo enote pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za nadaljnjo
uporabo.
Slovenščina 1

Vsebina
Varnostne informacije 3
Varnostne informacije
3
Hiter pregled
12
Delovanje daljinskega upravljalnika
Vstavljanje baterij • Načini delovanja • Nadzor temperature •
12
Upravljanje hitrosti ventilatorja • Upravljanje smeri pretoka zraka
Funkcije Power Smart
14
Hlajenje14
Način Cool • Funkcija za hlajenje 2-Step
Razvlaževanje zraka
Način Dry
14
Ogrevanje15
Način Heat
Funkcije Quick Smart
Način Auto • Način Fan • Funkcija Fast • Funkcija Comfort • Funkcija za zvočni signal •
16
Funkcija Quiet • Funkcija za osvetlitev zaslona • Funkcija Wi-Fi (aplikacija Samsung Connect)
Funkcije za varčevanje energije
18
Uporaba funkcij za varčevanje energije
Preverjanje porabe električne energije • Preverjanje časa uporabe •
18
Funkcija Single user • Funkcija za časovni vklop/izklop • Funkcija good’sleep
Čiščenje in vzdrževanje
21
Hitro čiščenje
21
Odpravljanje težav
23
Informacije o hladilnem sredstvu
25
Connect Aplikacija
26
2 Slovenščina
Varnostne informacije
OPOZORILO
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo hujše osebne
poškodbe ali smrt.
POZOR
Nevarnosti ali nevarne prakse, ki lahko povzročijo manjše osebne
poškodbe ali materialno škodo.
Upoštevajte navodila.
Prepričajte
NE poskušajte.
se, da je naprava ozemljena, da preprečite električni udar.
Prekinite električno napajanje.
Enote NE razstavljajte.
ZA NAMESTITEV
OPOZORILO
Napajalni kabel uporabite glede na specifikacijo vira
električnega napajanja za ta izdelek in ga uporabite samo za to
napravo. Ne uporabljajte podaljška za kabel.
•• S podaljškom za kabel lahko povzročite električni udar ali požar.
•• Ne uporabljajte električnega transformatorja. S tem lahko
povzročite električni udar ali požar.
•• Če uporabite drugačno napetost/frekvenco/nazivni tok, lahko pride
do požara.
Slovenščina 3
Varnostne informacije
Pred uporabo nove klimatske naprave temeljito preberite ta priročnik, da
boste vedeli, kako varno in učinkovito uporabljati številne funkcije vaše
naprave.
Ker ta navodila za uporabo opisujejo različne modele, se lahko značilnosti
vaše klimatske naprave malenkost razlikujejo od tistih, navedenih v
priročniku. Če imate kako vprašanje, pokličite najbližji kontaktni center ali
poiščite pomoč in informacije na naslovu www.samsung.com.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Namestitev te naprave mora opraviti usposobljeno tehnično
osebje ali servisno podjetje.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, eksplozijo, težave v delovanju izdelka ali poškodbe in lahko
izničite jamstvo za nameščeni izdelek.
Zraven klimatske naprave namestite ločilno stikalo (vendar ne
na plošče klimatske naprave) in odklopnik za to napravo.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Zunanjo enoto trdno namestite, da električni del zunanje enote
ni izpostavljen.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, eksplozijo ali težave v delovanju izdelka.
Naprave ne nameščajte zraven radiatorjev ali vnetljivih
materialov. Naprave ne nameščajte v vlažnem, mastnem ali
prašnem okolju ali na mestu, izpostavljenem neposredni sončni
svetlobi in vodi (ali dežju). Naprave ne nameščajte na območju,
kjer lahko pride do puščanja plina.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
Zunanje enote nikoli ne nameščajte na mesto, od koder lahko
pade, npr. na visoko zunanjo steno.
•• Če zunanja enota pade, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt ali
poškodbe lastnine.
Naprava mora biti ustrezno ozemljena. Naprave ne ozemljite na
plinsko cev, plastično cev za vodo ali telefonsko linijo.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar ali eksplozijo.
•• Uporabite ozemljeno vtičnico.
4 Slovenščina
Klimatsko napravo po namestitvi pokrijte s PE VREČO, ki jo
odstranite ob ponovnem zagonu klimatske naprave.
Napravo namestite na ravno in trdo površino, ki zdrži njeno težo.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno tresenje,
hrup ali težave v delovanju izdelka.
Ustrezno namestite odtočno cev, da voda pravilno odteka.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči prelivanje vode in
materialno škodo. Izogibajte se dodajanju odtoka v cevi za odpadno
vodo, saj lahko v prihodnosti pride do neprijetnega vonja.
Izdelek mora biti shranjen v sobi, kjer ni virov vžiga (npr. odprti
ogenj, plinske naprave, električni grelnik ipd.)
•• Bodite pozorni na to, da hladilno sredstvo nima vonja.
Pri nameščanju zunanje enote pazite, da priključite odvodno cev,
da se voda ustrezno odvaja.
•• Voda, ki jo med gretjem proizvede zunanja enota, se lahko razliva
in povzroči materialno škodo.
Še zlasti pozimi, če pade led, lahko povzroči osebne poškodbe, smrt
ali materialno škodo.
Slovenščina 5
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Varnostne informacije
ZA NAPAJANJE
OPOZORILO
Ko se odklopnik poškoduje, se obrnite na najbližjega serviserja.
Ne vlecite električnega voda in ne poskušajte ga premočno
upogniti. Ne poskušajte ga zasukati ali vozlati. Električnega voda
ne nameščajte nad kovinske izdelke, nanj ne postavljajte težkih
predmetov, ne nameščajte ga med predmeti in ne potisnite ga v
prostor za napravo.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali požar.
POZOR
Če klimatske naprave ne uporabljate dalj časa, napajanje
izklopite z odklopnikom.Napajanje izklopite tudi med nevihto.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
ZA UPORABO
OPOZORILO
Če je naprava poplavljena, se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Če začne naprava proizvajati čudne zvoke ali zaznate vonj po
zažganem ali dim, nemudoma izklopite napajanje in se obrnite
na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
6 Slovenščina
Ob puščanju plina (propan, tekoči naftni plin ipd.) prostor
nemudoma prezračite in se ne dotikajte električnega voda. Ne
dotikajte se naprave ali električnega voda.
•• Ne uporabljajte ventilatorja.
•• Iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Za ponovno namestitev klimatske naprave se obrnite na
najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje navodil lahko povzroči težave v delovanju izdelka,
puščanje vode, električni udar ali požar.
•• Dostava izdelka ni zagotovljena. Če izdelek ponovno namestite na
drugem mestu, boste morali plačati dodatne stroške sestave in
montaže.
•• Še zlasti če želite napravo namestiti na neobičajnem mestu, kot
denimo v industrijski coni ali ob obali, kjer je izpostavljena soli v
zraku, se obrnite na najbližjega serviserja.
Odklopnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
•• Tako lahko povzročite električni udar.
Klimatske naprave z odklopnikom ne izklopite med delovanjem.
•• Izklop in ponovni vklop klimatske naprave z odklopnikom lahko
povzročita iskro in s tem električni udar ali požar.
Ko klimatsko napravo razpakirate, embalažo hranite zunaj
dosega otrok, saj je lahko nevarna za otroke.
•• Če si otrok na glavo povezne plastično vrečko, se lahko zaduši.
Slovenščina 7
Varnostne informacije
V primeru okvare takoj prekinite delovanje klimatske naprave in
jo izklopite iz celotnega sistema napajanja. Potem se posvetujte
s pooblaščenim servisnim osebjem.
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Med ogrevanjem se lopatic za pretok zraka ne dotikajte z rokami
ali prsti.
•• S tem lahko povzročite električni udar ali opekline.
V zračno odprtino klimatske naprave ne vtikajte prstov ali
predmetov.
•• Zlasti pazite, da se otroci ne poškodujejo z vtikanjem prstov v
napravo.
Po klimatski napravi ne udarjajte in je ne vlecite s prekomerno
silo.
•• S tem lahko povzročite požar, osebne poškodbe ali težave v
delovanju izdelka.
V bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov, po
katerih bi lahko otroci splezali na napravo.
•• Tako bi se otroci lahko resno poškodovali.
Klimatske naprave ne uporabljajte dolgo v slabo prezračenem
prostoru ali zraven bolehnih ljudi.
•• Ker je to lahko nevarno zaradi pomanjkanja kisika, vsaj enkrat na
uro odprite okno.
Če v napravo vstopi tuja snov, npr. voda, izklopite električno
napajanje in se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
Naprave ne poskušajte popraviti, razstavljati ali spreminjati
sami.
•• Ne uporabljajte nobenih varovalk (kot so baker, jeklene žice ipd.),
razen standardnih.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite električni udar,
požar, težave v delovanju izdelka ali poškodbe.
8 Slovenščina
Pod notranjo enoto ne postavljajte predmetov ali naprav.
•• Kapljanje vode iz notranje enote lahko povzroči požar ali materialno
škodo.
Vsaj enkrat letno preverite, da namestitveni okvir ni zlomljen.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči poškodbe, smrt ali
materialno škodo.
•• Da bi preprečili osebne poškodbe, zagotovite, da smer vodoravnega
pretoka zraka spremenite po tem, ko se lopatice ustavijo.
Najvišji tok je izmerjen skladno s standardom IEC za varnost, tok
pa skladno s standardom ISO za energetsko učinkovitost.
Ko klimatska naprava ne deluje primerno, ne greje ali ne hladi,
obstaja možnost puščanja hladilnega sredstva. Če prihaja do
puščanja, zaustavite delovanje, prezračite sobo in se takoj
posvetujte s trgovcem za ponovno polnjenje hladilnega sredstva.
Hladilno sredstvo ni škodljivo. Kljub temu v stiku z ognjem lahko
generira škodljive pline in obstaja tveganje požara.
Med prevozom notranje enote morajo biti cevi pokrite z
zaščitnimi konzolami. Ne premikajte izdelka tako, da držite za
cevi.
•• To lahko povzroči puščanje plina.
Ne stopajte na napravo in nanjo ne postavljajte predmetov
(perila, prižganih sveč, prižganih cigaret, posode, kemikalij,
kovinskih izdelkov ipd.).
•• S tem lahko povzročite električni udar, požar, težave v delovanju izdelka
ali poškodbe.
Slovenščina 9
Varnostne informacije
POZOR
Varnostne informacije
Varnostne informacije
Z napravo ne rokujte z mokrimi rokami.
•• Tako lahko povzročite električni udar.
Na površino naprave ne pršite hlapljivih materialov, kot so
insekticidi.
•• Ne samo da so škodljivi za ljudi, povzročijo lahko tudi električni
udar, požar ali težave v delovanju izdelka.
Ne pijte vode iz klimatske naprave.
•• Ta voda je lahko škodljiva za ljudi.
Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte močnim udarcem in
ga ne poskušajte razstaviti.
Ne dotikajte se cevi, ki so povezane z izdelkom.
•• To lahko povzroči opekline ali poškodbe.
Ne luknjajte ali sežigajte posode hladilnega sredstva ali cevi.
Ne usmerjajte zraka v kamin ali grelnik.
Klimatske naprave ne uporabljajte za vzdrževanje precizne
opreme, hrane, živali, rastlin ali kozmetike oziroma za
kakršne koli druge neobičajne namene.
•• To lahko povzroči materialno škodo.
Ljudi, živali in rastlin pretoku zraka iz klimatske naprave ne
izpostavljajte predolgo.
•• To je lahko nevarno za ljudi, živali ali rastline.
Ta električna naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb
(vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in
znanjem.Omenjene osebe lahko uporabljajo to napravo le, kadar
jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o njeni uporabi
oziroma jih pri tem nadzoruje. Poskrbite, da so otroci v bližini
naprave pod nadzorom in da se z njo ne igrajo.
10 Slovenščina
ZA ČIŠČENJE
OPOZORILO
Naprave ne čistite tako, da neposredno nanjo razpršite vodo. Za
čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčil ali alkohola.
•• To lahko povzroči razbarvanje, deformacijo, poškodbe, električni
udar ali požar.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite električno napajanje
in počakajte, da se ventilator ustavi.
•• Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči električni udar ali požar.
POZOR
Pri čiščenju toplotnega izmenjevalnika na zunanji enoti bodite
previdni, saj ima ostre robove.
•• To mora izvesti usposobljeno tehnično osebje, obrnite se na
monterja ali serviserja.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite sami.
•• Za čiščenje notranjosti naprave se obrnite na najbližjega serviserja.
•• Pri čiščenju filtra si oglejte navodila v razdelku »Hitro čiščenje«.
•• Z neupoštevanjem teh navodil lahko povzročite poškodbe,
električni udar ali požar.
•• Pri rokovanju z izmenjevalnikom toplote bodite pozorni na ostre
robove na površini, da se ne poškodujete.
Slovenščina 11
Varnostne informacije
Za uporabo v Evropi: To napravo smejo uporabljati otroci, stari od 8
let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami
ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih kdo nadzira ali jim
svetuje o varni uporabi naprave in če poznajo tveganja, povezana z
uporabo naprave. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave ne
smejo čistiti in vzdrževati otroci, če pri tem nimajo nadzora.
Delovanje daljinskega upravljalnika
Klimatska naprava je preprosta za uporabo, saj le izberete način ter nato nastavite temperaturo, hitrost ventilatorja in
smer zraka. Za gumbe na daljinskem upravljalniku, ki se nanašajo na posamezno funkcijo, si oglejte strani na začetku
tega priročnika.
Vstavljanje baterij
1
Nadzor temperature
Temperaturo v vseh načinih lahko upravljate, kot
sledi:
Hiter pregled
dve
bateriji,
AAA
two1,5-V
1.5V AAA
type vrste
batteries
OPOMBA
• Opisi v tem priročniku se povečini nanašajo na
gumbe za daljinsko upravljanje.
• Čeprav je na zaslonu daljinskega upravljalnika
prikazan Ionizer ( ) in d’light Cool, v tem modelu
ni na voljo.
• Pri večdelnem sistemu, sta na zaslonu daljinskega
upravljalnika prikazani tudi funkciji Ionizer ( ) /
d’light Cool / Single user, vendar nista na voljo za
uporabo.
1
Načini delovanja
Med načini Auto, Cool, Dry, Fan in Heat lahko
preklapljate z gumbom
.
Način
Upravljanje temperature
Auto/Cool/
Spremenite za 1 °C med 16 °C in 30 °C.
Heat
Dry
Spremenite za 1 °C med 18 °C in 30 °C.
Fan
Temperature ni mogoče nastaviti.
OPOMBA
Načine Cool, Dry in Heat lahko uporabite v naslednjih
pogojih:
Način
Cool
Dry
Notranja
od 16 °C do od 18 °C do
temperatura
32 °C
32 °C
Zunanja
od -10 °C
od -10 °C
temperatura do 46 °C
do 46 °C
80 %
Notranja
relativne
_
vlažnost
vlažnosti
ali manj
Heat
27 °C ali
manj
od -15 °C
do 24 °C
_
• Če klimatska naprava v okolju z visoko vlažnostjo
v načinu Cool deluje dalj časa, lahko pride do
kondenzacije.
• Če zunanja temperatura pade na –15 °C, se lahko
zmogljivost gretja zmanjša do celo 60 % do 70 %
navedene zmogljivosti.
• Za več informacij o zunanji temperaturi v večdelnem
sistemu glejte navodila za uporabo večdelnega
sistema.
12 Slovenščina
1
Upravljanje hitrosti ventilatorja
V posameznem načinu lahko izberete naslednje
hitrosti ventilatorja:
Način
Auto/
Dry
Fan
(Samodejno)
(Samodejno), (Nizko),
(Visoko),
(Turbo)
(Nizko),
(Turbo)
(Srednje),
Upravljanje smeri pretoka zraka
Navpičen pretok zraka
Navpični pretok zraka zagotovite tako, da preprečite
premikanje navpičnih lopatic za pretok zraka.
Delujoča naprava
(Srednje),
(Visoko),
▶
OPOMBA
• Če navpično lopatico za pretok zraka usmerite ročno,
se ob izklopu klimatske naprave morda ne bo v
celoti zaprla.
• Navpični tok zraka lahko spreminjate, ko je
vklopljena funkcija good'sleep v načinu Heat, ne pa
tudi v načinu Cool.
Vodoravni pretok zraka (ročno)
Vodoravni pretok zraka zagotovite tako, da ročno
spremenite usmeritev lopatic za vodoravni pretok
zraka.
Slovenščina 13
Hiter pregled
Cool/
Heat
Razpoložljive hitrosti ventilatorja
1
Hlajenje
Pametne in zmogljive funkcije hlajenja klimatske naprave Samsung ohranjajo zaprt prostor hladen in prijeten.
2
Način Cool
3
Uporabite način Cool za hlajenje v vročini.
▶
▶
Izberite Cool.
OPOMBA
• Za udobno bivanje razliko med notranjo in zunanjo
temperaturo zraka v načinu Cool vzdržujte na 5 °C.
• Ko izberete način Cool, izberite funkcijo,
temperaturo in hitrost ventilatorja, ki jih želite
uporabiti.
Funkcije Power Smart
‐‐ Za hitro ohladitev prostora izberite nizko
temperaturo in visoko hitrost ventilatorja.
‐‐ Da bi privarčevali z energijo, izberite visoko
temperaturo in počasno hitrost ventilatorja.
‐‐ Ko se temperatura v prostoru približa nastavljeni
temperaturi, bo kompresor začel delovati z nizko
hitrostjo, da varčuje z energijo.
Funkcija za hlajenje 2-Step
Funkcijo za hlajenje 2-Step uporabite za hitro
doseganje nastavljene temperature. Klimatska
naprava samodejno prilagodi hitrost ventilatorja in
smer pretoka zraka. To funkcijo lahko izberete samo
v načinu Cool.
V načinu Cool
Izberite 2-Step.
▶
▶

▶
▶
OPOMBA
• Če funkcijo 2-Step izberete, ko delujejo funkcije Fast,
Comfort, Quiet, Single user ali good'sleep, bodo te
funkcije preklicane.
Razvlaževanje zraka
Funkcija razvlaževanja zraka klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor suh in udoben.
4
Način Dry
OPOMBA
Način Dry uporabite v deževnem ali soparnem
vremenu.
▶
14 Slovenščina
▶
Izberite Dry.
• Nižja je nastavljena temperatura, večja je zmogljivost
razvlaževanja zraka. Ko je trenutna vlažnost
previsoka, spremenite nastavljeno temperaturo na
nižjo.
• Načina Dry ni mogoče uporabljati za gretje. V načinu
Dry je stranski učinek hlajenje.
Ogrevanje
Funkcija ogrevanja klimatske naprave Samsung omogoča, da je zaprt prostor topel in udoben.
5
Način Heat
Način Heat uporabite za gretje.
▶
▶
Izberite Heat.
OPOMBA
• Pri ogrevanju klimatske naprave ventilator na
začetku morda ne bo deloval od 3 do 5 minut, da
prepreči hladne sunke.
• Med delovanjem funkcije Defrost se v zunanji enoti
proizvaja para. Klimatska naprava premakne lopatico
za navpičen pretok zraka v najnižji položaj, kot je
prikazano na sliki spodaj, s čimer prepreči uhajanje
hladnega zraka iz notranje enote.
A.Položaj navpične lopatice za pretok zraka med
delovanjem funkcije Defrost (lopatica je videti
skoraj zaprta.)
B.Razpon položajev navpične lopatice za pretok
zraka med uporabo načina Toplo.

• Če klimatska naprava prostora ne segreje dovolj,
uporabite dodatno napravo za ogrevanje.
B
A
• Med delovanjem funkcije Defrost iz notranje enote
ne prihaja zrak, da se prepreči uhajanje hladnega
zraka. Ko je delovanje funkcije Defrost ustavljeno, iz
nje nekaj časa prihaja topel zrak.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša glede na
količino zmrzali na zunanji enoti.
• Cikel funkcije Defrost se lahko skrajša tudi glede na
vlažnost, ki jo povzročita dež in sneg.
• Med delovanjem funkcije Defrost ne morete izbirati
drugih funkcij z daljinskim upravljalnikom. Izberite
jih, ko je delovanje funkcije Defrost končano.
Slovenščina 15
Funkcije Power Smart
• Če je med uporabo načina Toplo zunanja
temperatura nizka in vlažnost visoka, se lahko na
zunanjem toplotnem izmenjevalniku pojavi zmrzal.
To lahko tudi zmanjša učinkovitost ogrevanja. V tem
primeru klimatska naprava za 5–12 minut zažene
funkcijo Defrost, da odstrani zmrzal z zunanjega
toplotnega izmenjevalnika.
Funkcije Quick Smart
Klimatska naprava Samsung omogoča številne dodatne funkcije.
6
Način Auto
Način Auto uporabite, ko želite, da klimatska naprava
samodejno upravlja delovanje. Klimatska naprava
omogoča najbolj udobno ozračje.
▶
▶
Izberite Auto.
8
Funkcija Fast
Funkcijo Fast uporabite za hitro hlajenje ali ogrevanje
prostora. Ta funkcija je najbolj zmogljiva funkcija
za hlajenje ali ogrevanje, ki jih omogoča klimatska
naprava. To funkcijo lahko izberete v načinih Cool in
Heat.
V načinih Cool ali Heat
OPOMBA

• Če je temperatura prostora višja ali nižja od
nastavljene, klimatska naprava samodejno
proizvede hladen zrak za znižanje temperature v
prostoru ali topel zrak za dvig temperature.
▶
▶
Izberite Fast.
▶
▶
OPOMBA
• Spremenite lahko smer pretoka zraka.
Funkcije Power Smart
7
• Nastavljene temperature in hitrosti ventilatorja ni
mogoče spremeniti.
Način Fan
Način Fan uporabite, če želite klimatsko napravo
uporabiti kot običajen ventilator. Klimatska naprava
omogoča naravno sapico.
▶
▶
• Če v načinu Heat izberete funkcijo Fast, morda ne
boste mogli povečati hitrosti ventilatorja, da ne
pride do pihanja hladnega zraka.
• Če funkcijo Fast izberete, ko delujejo funkcije za
hlajenje 2-Step, Comfort, Single user, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
Izberite Fan.
OPOMBA
• Če klimatske naprave ne boste uporabljali dalj časa,
jo osušite tako, da zaženete način Fan za 3 ali 4 ure.
• Zunanja enota je narejena tako, da v načinu Fan ne
obratuje. Tako prepreči vstop hladnega zraka skozi
enoto. To je običajno in ni okvara klimatske naprave.
9
Funkcija Comfort
Funkcijo Comfort uporabite, če se vam zdi učinek
trenutnega hlajenja ali gretja premočan. Klimatska
naprava omogoča rahlo hlajenje ali gretje. To funkcijo
lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat

16 Slovenščina
▶
▶
Izberite Comfort.
▶
▶
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer
pretoka zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če se vam zdi, da je učinek hlajenja ali gretja v
funkciji Comfort šibak, funkcijo Comfort prekličite.
• Če funkcijo Comfort izberete, ko delujejo funkcije
za hlajenje 2-Step, Fast, Single user, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
10
12
Funkcijo za osvetlitev zaslona uporabite za vklop ali
izklop osvetlitve na zaslonu notranje enote.

▶
Izberite Beep.
▶
Funkcija Quiet
Funkcijo Quiet uporabite za zmanjšanje hrupa delovanja.
To funkcijo lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat

▶
▶
Izberite Quiet.
▶
▶
Izberite Display.
▶
OPOMBA
• Funkcija za osvetlitev zaslona ne deluje, ko je
notranja enota izklopljena.
• Indikator funkcije Časovnik ( ) ne izgine, tudi če
izklopite funkcijo za osvetlitev zaslona.
• Če trenutni način ali funkcijo spremenite, ko je
funkcija za osvetlitev zaslona vklopljena, se ta
funkcija izklopi.
13
11
▶
Funkcija Wi-Fi (aplikacija Samsung
Connect)
Ko vklopite funkcijo Wi-Fi, kazalnik Transmit ( )
utripne in na zaslonu daljinskega upravljalnika se za
nekaj sekund prikaže
. Nato oba izgineta.
Delujoča
naprava
▶
▶ Pridržite 4 sekunde.
OPOMBA
OPOMBA
• Spremenite nastavljeno temperaturo in smer
pretoka zraka.
• Hitrosti ventilatorja ni mogoče spremeniti.
• Če funkcijo Quiet izberete, ko delujejo funkcije
hlajenja 2-Step, Fast, Comfort, Single user ali
good'sleep, bodo te funkcije preklicane.
• Za več informacij glejte poglavje o aplikaciji Connect
v teh navodilih za uporabo.
• Pri nekaterih modelih morda aplikacija Samsung
Connect ni na voljo.
Slovenščina 17
Funkcije Power Smart
▶

▶
Funkcija za zvočni signal
Funkcijo za zvočni signal uporabite za vklop ali izklop
piska, ki ga slišite ob pritisku gumba na daljinskem
upravljalniku.
Funkcija za osvetlitev zaslona
Uporaba funkcij za varčevanje energije
Pametne funkcije za varčevanje energije klimatske naprave Samsung zmanjšujejo porabo električne
energije.
14
Preverjanje porabe električne
energije
S funkcijo Usage preverite količino porabljene električne
energije klimatske naprave. Porabljena količina se za
nekaj sekund prikaže na zaslonu notranje enote in pojavi
se nastavljena notranja temperatura.
▶
Izberite Usage.
▶

Preverjanje časa uporabe
Če uporabljate enodelni sistem, ta funkcija ni
podprta.
Pri večdelnem sistemu ta funkcija ni podprta.
Delujoča
naprava
15
▶
▶
Prikazan obseg vrednosti je med 0,1 kWh in 99 kWh.
Poraba električne energije je izračunana od trenutka,
ko vklopite klimatsko napravo. Vrednost se ponastavi,
ko klimatsko napravo izklopite.
OPOMBA
Funkcijo časa uporabe uporabite, kadar želite preveriti
trajanje delovanja od trenutka vklopa klimatske naprave
do trenutka izbire funkcije časa uporabe. Čas uporabe se
za nekaj sekund prikaže na zaslonu notranje enote, nato
pa se prikaže nastavljena notranja temperatura.
Delujoča
naprava
▶
Izberite Usage.
▶

▶
▶
Čas uporabe se prikaže v urah. Tako na primer 0,1
pomeni 6 minut, 2,5 je 2 uri in 30 minut, 3,7 pa
pomeni 3 ure in 42 minut. Prikazan obseg vrednosti
je med 0,0 in 99. Vrednost se ponastavi, ko klimatsko
napravo izklopite.
Funkcije za varčevanje energije
• Količina, prikazana na zaslonu notranje enote,
se lahko rahlo razlikuje od dejansko porabljene
električne energije.
• Porabo električne energije si lahko ogledate samo,
ko klimatska naprava obratuje.
OPOMBA
• Čas uporabe, prikazan na zaslonu notranje enote,
se lahko razlikuje od dejanskega časa delovanja
klimatske naprave.
• Čas uporabe si lahko ogledate samo v času
delovanja klimatske naprave.
18 Slovenščina
16
Funkcija Single user
17
Pri večdelnem sistemu ta funkcija ni podprta.
S funkcijo Single user zmanjšate porabo električne
energije, čeprav vam je prijetno hladno ali toplo. To
funkcijo lahko izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih Cool ali Heat
▶
OPOMBA
• Ob zagonu funkcije Single user se na daljinskem
upravljalniku za nekaj sekund pojavi vzorec
in samodejno se začne navpično nihanje
zraka.
• Ko izberete funkcijo Single user, lahko spremenite
nastavljeno temperaturo (od 24 °C do 30 °C v načinu
Cool, od 16 °C do 30 °C v načinu Heat), hitrost
ventilatorja in smer navpičnega pretoka zraka.
• Tudi ko izklopite funkcijo Single user, se navpično
nihanje zraka nadaljuje, dokler ga ne izklopite z
gumbom Vertical air swing ( ).
• Če funkcijo Single user izberete, ko delujejo
funkcije za hlajenje 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ali
good’sleep, bodo te funkcije preklicane.
• Funkcijo Single user lahko zaženete tudi tako, da
pritisnete gumb Options (
).
V načinih Cool ali Heat

▶
Izberite
▶ Single user.
▶
▶
Funkcijo za časovni vklop/izklop uporabite za vklop
oziroma izklop klimatske naprave glede na nastavljen čas.

(Med možnostmi Vklop, Izklop in
izberite Vklop ali Izklop.)
(Nastavite čas
vklopa/izklopa.) ▶
▶
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno
funkcijo preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
Funkcija (good’sleep) je prikazana
samo pri načinih Cool in Heat.
OPOMBA
• Ko zaženete funkcijo za časovni vklop/izklop, se na
zaslonu notranje enote pojavi kazalnik ( ).
• Čas lahko nastavite med 0,5 in 24 urami. Časovni
interval nastavite na 0,00, če želite funkcijo za
časovni vklop/izklop preklicati.
• Po zagonu funkcije za časovni vklop lahko
spremenite način in nastavljeno temperaturo.
Nastavljene temperature ni mogoče spremeniti v
načinu Fan.
• Za funkciji za časovni vklop in časovni izklop ne
morete nastaviti istega časa.
Kombiniranje funkcij za časovni vklopin časovni
izklop
(Primer) Funkcija za časovni vklop:
3 ure, funkcija za časovni izklop: 5 ur
Ko je
Klimatska naprava se bo vklopila tri
klimatska
naprava ure po tem, ko ste zagnali funkcijo
izklopljena za časovni vklop/izklop, obratovala
bo dve uri, potem se bo samodejno
izklopila.
(Primer) Funkcija za časovni vklop:
3 ure, funkcija za časovni izklop: 1 ura
Ko je
Klimatska naprava se bo izklopila eno
klimatska
naprava uro po tem, ko ste zagnali funkcijo
vklopljena za časovni vklop/izklop, nato se bo
vklopila dve uri od trenutka, ko se je
izklopila.
Slovenščina 19
Funkcije za varčevanje energije
• Ko je v načinu Cool vklopljena funkcija Single user
in je nastavljena temperatura nižja kot 24 °C, se
nastavljena temperatura samodejno zviša na 24 °C.
Če pa je temperatura nastavljena med 25 °C in
30 °C, ostane enaka.
Funkcija za časovni vklop/izklop
Uporaba funkcij za varčevanje energije
18
Funkcija good’sleep
Funkcijo good'sleep uporabite za dober spanec
ponoči in za varčevanje z energijo. To funkcijo lahko
izberete v načinih Cool in Heat.
V načinih
Cool ali Heat

(Izberite
možnost
med
možnostmi Vklop,
Izklop in
.)
▶
(Nastavite čas
delovanja.)
▶
▶
• Pritisnite gumb
(Časovnik), da trenutno
funkcijo preklopite na možnost On, Off ali
(good’sleep).
OPOMBA
Funkcije za varčevanje energije
• Ko zaženete funkcijo good’sleep, se na zaslonu
notranje enote pojavi kazalnik Timer ( ).
• Temperaturo lahko spreminjate po 1 °C med 16 °C
in 30 °C.
• Priporočene in optimalne nastavljene temperature v
funkciji good’sleep so:
Način
Priporočena
nastavljena
temperatura
Cool
od 25 °C do 27 °C
26 °C
Heat
od 21 °C do 23 °C
22 °C
20 Slovenščina
Optimalna
nastavljena
temperatura
• Čas delovanja lahko nastavite med 0,5 in 12 urami.
Čas delovanja nastavite na 0,0, če želite funkcijo
good’sleep preklicati.
• Privzeti čas delovanja za funkcijo good’sleep v
načinu Cool je 8 ur. Če je čas delovanja nastavljen
nad 5 ur, se funkcija Bujenje zažene 1 uro pred
nastavljenim časom. Klimatska naprava se
samodejno zaustavi, ko čas delovanja poteče.
• Ko se funkciji za časovni vklop in časovni izklop
in good'sleep prekrivajo, klimatska naprava svoj
časovnik zažene samo v funkciji, ki ste jo nazadnje
izbrali.
• Če funkcijo good'sleep izberete, ko delujejo funkcije
hlajenja 2-Step, Fast, Comfort, Quiet ali Single user,
bodo te funkcije preklicane.
Hitro čiščenje
Zagon funkcije za samodejno čiščenje

Izberite [Clean]
• Na zaslonu notranje enote je prikazano:

Funkcija za samodejno čiščenje je
aktivirana.

Ko je delovanje izklopljeno, se samodejno
čiščenje zažene za 10 minut.
• Na zaslonu notranje enote je prikazan
napredek čiščenja (od 1 do 99 %).

Deaktivacija funkcije za samodejno čiščenje
Izberite [Clean]
Klimatska naprava se samodejno izklopi.
Preklic funkcije za samodejno čiščenje
V 20 sekundah dvakrat pritisnite gumb
.
OPOMBA
• Ko je klimatska naprava izklopljena, se funkcija za samodejno čiščenje nemudoma zažene; ko klimatska
naprava obratuje, pa se funkcija za samodejno čiščenje zažene takoj, ko se klimatska naprava izklopi.
• Če funkcijo zaženete med delovanjem samodejnega čiščenja, se funkcija za samodejno čiščenje ponastavi in
znova zažene, ko je ta funkcija zaustavljena ali končana.
Čiščenje zunanjosti notranje enote in zunanjosti grelnika zunanje enote
Mlačna vlažna krpa
Mehka krtača
Poškropite z vodo, da pobrišete prah.
POZOR
• Zaslona ne čistite z alkalnim detergentom.
• Za čiščenje površin ne uporabljajte žveplene kisline, klorovodikove kisline ali bioloških raztopin (kot so razredčila,
kerozin in aceton). Na klimatsko napravo ne lepite nobenih nalepk, saj lahko s tem poškodujete njeno površino.
• Pri čiščenju in pregledu izmenjevalnika toplote na zunanji enoti se za pomoč obrnite na lokalnega serviserja.
Slovenščina 21
Čiščenje in vzdrževanje
Pred čiščenjem izklopite opremo in izvlecite napajalni kabel.
Hitro čiščenje
Čiščenje filtra

Sesalnik
Mehka krtača
30 minut
Kljuke
Blag detergent
POZOR
• Zračnega filtra ne čistite s krtačo ali drugimi pripomočki za čiščenje. S tem lahko filter poškodujete.
• Ko ga sušite, zračnega filtra ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
OPOMBA
• Zračni filter očistite vsaka dva tedna. Obdobje čiščenja je odvisno od uporabe in okoljskih pogojev.
• Če zračni filter sušite v vlažnem okolju, lahko povzroči neprijetne vonjave. Znova ga očistite in osušite v dobro
prezračenem prostoru.
Ponovna namestitev opomnika za čiščenje filtra
Čiščenje in vzdrževanje
Zaslon
notranje
enote
Indoor
unit display
22 Slovenščina
Odpravljanje težav
Če klimatska naprava deluje nenormalno, si oglejte spodnjo razpredelnico, da prihranite čas in nepotrebne
stroške.
Težava
Rešitev
• Preverite, ali je klimatska naprava vklopljena, in jo znova zaženite.
Klimatska naprava sploh
ne deluje.
• Vklopite odklopnik in vtaknite napajalni kabel, nato znova zaženite klimatsko
napravo.
• Preverite, ali je izolator vklopljen.
• Preverite, ali je zagnana funkcija za časovni izklop. Klimatsko napravo znova
zaženite s pritiskom na gumb za vklop.
Ne morem spremeniti
temperature.
• Preverite, ali sta zagnana načina Fan ali Fast. V teh načinih klimatska naprava
samodejno nadzira nastavljeno temperaturo in je ni mogoče spremeniti.
• Preverite, ali je nastavljena temperatura v načinu Cool višja ali v načinu Heat
nižja od trenutne temperature. Pritisnite gumb Temperatura na daljinskem
upravljalniku, da spremenite nastavljeno temperaturo.
• Preverite, ali zračni filter ovira umazanija. Če je zračni filter oviran, se lahko
učinkovitost hlajenja in gretja zmanjša. Umazanijo redno čistite.
• Preverite, ali je zunanja enota pokrita ali nameščena blizu ovir. Odstranite
pregrinjalo in ovire.
Iz klimatske naprave ne
piha hladen ali topel zrak.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v funkciji Defrost. Ko se pozimi
oblikuje led ali pa je zunanja temperatura prenizka, klimatska naprava
samodejno zažene funkcijo Defrost. Ko je ta funkcija dejavna, se notranji
ventilator zaustavi in topel zrak ne izhaja.
• Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaradi tega je učinkovitost hlajenja
oziroma gretja slabša. Zaprite okna in vrata.
• Preverite, ali se klimatska naprava zažene takoj po tem, ko se zaustavi
hlajenje ali gretje. V tem primeru deluje samo ventilator, da zaščiti kompresor
zunanje enote.
• Preverite, ali je cev predolga. Če dolžina presega maksimalno dolžino cevi, se
bo učinkovitost hlajenja in gretja zmanjšala.
• Preverite, ali je zagnana funkcija good'sleep. Če je ta funkcija dejavna, ne
morete spreminjati smeri pretoka zraka. (Lahko pa spreminjate smer pretoka
zraka v tej funkciji, če deluje v načinu Heat.)
Ne morem spremeniti
hitrosti ventilatorja.
• Ko je v načinu Cool zagnana funkcija Auto, Dry, Fast ali good'sleep, klimatska
naprava samodejno nadzira hitrost ventilatorja in je vi ne morete spremeniti.
• Zamenjajte baterije v upravljalniku z novimi.
Daljinski upravljalnik ne
deluje.
• Prepričajte se, da nič ne ovira tipala daljinskega upravljalnika.
• Preverite, ali se v bližini klimatske naprave nahajajo močno osvetljeni aparati.
Močna svetloba, ki prihaja iz fluorescenčnih žarnic ali z neonskih napisov,
lahko prekinja električne valove.
Slovenščina 23
Čiščenje in vzdrževanje
Ne morem spremeniti
smeri pretoka zraka.
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Funkcija za časovni vklop/
izklopne deluje.
• Preverite, ali ste po tem, ko ste nastavili čas, na daljinskem upravljalniku
pritisnili gumb SET.
Kazalnik neprekinjeno
utripa.
• Pritisnite gumb za vklop, da izklopite klimatsko napravo, ali izvlecite
napajalni kabel. Če kazalnik še vedno utripa, se obrnite na serviserja.
Med delovanjem je v
prostoru neprijeten vonj.
• Preverite, ali klimatska naprava deluje v zakajenem območju. Prezračite
prostor ali zaženite klimatsko napravo, da v načinu Fan obratuje 3 ali 4 ure. (V
klimatski napravi ni delov, ki bi oddali neprijeten vonj.)
• Preverite, ali so odtoki čisti. Redno jih čistite.
Prikazana je napaka.
• Če kazalnik notranje enote utripa, se obrnite na najbližjega serviserja.
Serviserju sporočite kodo napake.
Naprava je hrupna.
• Ko se pretok hladilne tekočine spremeni, lahko naprava postane hrupna,
odvisno od stanja vaše klimatske naprave. To je običajno.
Iz zunanje enote se kadi
dim.
• Morda ne gre za požar, temveč za paro, ki jo pozimi v načinu Heat in v funkciji
Defrost ustvarja toplotni izmenjevalnik.
S priključnih cevi na
zunanji enoti kaplja voda.
• Če se temperatura okolja prekomerno spreminja, lahko nastane
kondenzacija. To je običajno.
Za protimikrobno delovanje je bil izdelek obdelan z biocidom srebro-cink-zeolit.
Čiščenje in vzdrževanje
24 Slovenščina
Informacije o hladilnem sredstvu
Pomembna informacija: uredba o uporabljeni hladilni tekočini.
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov ne spuščajte v ozračje.
POZOR
Če sistem vsebuje 5 tCO2e ali več fluoriranih toplogrednih plinov, ga je treba skladno z uredbo št. 517/2014 za
morebitno puščanje preverjati najmanj vsakih 12 mesecev. Ta postopek sme izvesti izključno usposobljeno osebje.
V zgornjem primeru mora monter (ali oseba s pooblastilom za izvajanje končnega pregleda) priložiti knjigo o
vzdrževanju, v kateri so zabeleženi vsi podatki skladno z UREDBO (EU) št. 517/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih.
To notranjo enoto lahko priključite na zunanjo enoto R-32 ali R-410A
Vrsta hladilne tekočine
Vrednost GWP
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: potencial ogrevanja ozračja
• Izračun tCO2e: kg x GWP/1000
Čiščenje in vzdrževanje
Slovenščina 25
Connect Aplikacija
Ta izdelek je pametna klimatska naprava, ki podpira storitve aplikacije
Samsung Connect.
Povezovanje z omrežjem
OPOMBA
• Wi-Fi te klimatske naprave podpira samo spodnje
tri vrste šifriranja.
‐‐ Odprt (brez šifriranja), WPA/TKIP, WPA2/AES
‐‐ Povezava Wi-Fi morda ne bo mogoča, če je
uporabljena druga vrsta šifriranja.
• Pri namestitvi omrežja Wi-Fi klimatske naprave
izberite notranjo enoto, ki je v bližini brezžičnega
usmerjevalnika. V primeru, da signal Wi-Fi postane
šibek, se lahko povezavo z aplikacijo Smart prekine,
odvisno od moči signala Wi-Fi.
• Če želite uporabljati aplikacijo Smart, mora biti
pametni telefon v območju signala Wi-Fi.
• Aplikacija Smart lahko za internetni dostop
uporablja širokopasovno mobilno povezavo, ko
je zunanja naprava za širokopasovno mobilno
povezavo aktivirana za uporabo omrežja Wi-Fi.
• Ta izdelek podpira samo protokol DHCP (protokol
za dinamično nastavitev gostitelja). Če uporabniki
uporabljajo obstoječi brezžični usmerjevalnik, mora
biti funkcija možnosti strežnika DHCP aktivirana.
• Izberite kanal za brezžični usmerjevalnik, ki
trenutno ni v uporabi.
Čiščenje in vzdrževanje
• Če je brezžični usmerjevalnik povezan na način,
ki ni opisan zgoraj, se usmerjevalnik morda ne bo
povezal s klimatsko napravo ali pa ne bo deloval. Če
uporabljate standard 802.11n, priporočamo uporabo
šifriranja WPA2/AES.
• Brezžično okolje lahko vpliva na kakovost povezave
brezžičnega omrežja.
• Če je ponudnik internetnih storitev trajno registriral
uporabnikov naslov osebnega računalnika ali
naslov MAC (edinstveno identifikacijsko številko),
se klimatska naprava morda ne bo povezala
z internetom. Če želite z internetom povezati
naprave, ki niso osebni računalniki, se obrnite na
ponudnika internetnih storitev glede postopkov,
potrebnih za povezavo z internetom.
26 Slovenščina
• Če ponudnik internetnih storitev zahteva ID ali
geslo za povezavo z internetom, se klimatska
naprava morda ne bo povezala z internetom. V tem
primeru morate za povezavo z internetom vnesti ID
ali geslo.
• Povezava z internetom morda ne bo uspešna
zaradi težave s požarnim zidom. V tem primeru se
posvetujte s ponudnikom internetnih storitev.
• Če se z internetom ne morete povezati tudi, ko ste
upoštevali vse postopke ponudnika internetnih
storitev, se obrnite na Samsungov servisni center.
Povezovanje brezžičnega
usmerjevalnika IP s klimatsko
napravo
• Za namestitev brezžičnega usmerjevalnika si oglejte
uporabniški pripomoček za ustrezni usmerjevalnik.
• Pametna klimatska naprava Samsung podpira
komunikacijske protokole IEEE802.11 b/g/n
(2,4 GHz).
• Za namestitev brezžičnega usmerjevalnika si oglejte
uporabniški pripomoček posameznega proizvajalca.
Samsung svojim strankam ne zagotavlja priročnika
za brezžični usmerjevalnik.
• Nepotrjeni usmerjevalnik se morda ne bo uspel
povezati s klimatsko napravo.
• Potrjeni usmerjevalnik ima na embalaži ali v
uporabniškem priročniku spodnji logotip.
Nalaganje Samsung Connect aplikacije
• Samsung Connect aplikacijo si lahko naložite na
svoj pametni telefon tako, da poiščete »Samsung
Connect« v Trgovini Play, Galaxy Apps ali Trgovini
iPhone App.
OPOMBA
• Samsung Connect aplikacija podpira Android
OS 6.0(Mashmallow) ali novejšo s telefoni tretje
osebe, Android OS 5.0 (lollipop) ali novejšo s
telefoni Samsung, iOS 10.0 ali novejšo različico.In je
optimiziran za pametne telefone Samsung (serije
Galaxy S ali Note).
Če aplikacijo zaženete na pametnem telefonu, ki je
izdelan pri drugem proizvajalcu, lahko nekatere od
funkcij delajo drugače.
• Aplikacija Samsung Connect se lahko spreminja
brez predhodnega obvestila, z namenom izboljšati
uporabnost izdelka in delovanje.
Registriranje računa pri Samsungu
Prijavite se z računom pri Samsungu
OPOMBA
• Če že imate račun za pametni telefon pri Samsungu,
se prijavite s tem računom. Če ste uporabnik
pametnega telefona Samsung, sledi avtomatska
prijava.
Povežite klimatsko napravo z
aplikacijo Samsung Connect
Registracija klimatske naprave v
aplikaciji Samsung Connect
1 Preverite, da je vaš pametni telefon povezan z
brezžičnim omrežjem. Če ni povezan, zaženite
aplikacijo Nastavitve, izberite brezžično omrežje (WiFi) in ga vklopite. Potem izberite točko dostopa, da se
povežete.
2 Zaženite aplikacijo Samsung Connect na vašem
pametnem telefonu.
3 Ko se pokaže pojavno okno, ki naznanja, da je najdena
nova naprava, tapnite Dodaj.
• Ko zaženete aplikacijo Samsung Connect in so
v okolici tudi izdelki, ki so združljivi z izdelki
Samsung Connect, boste morda našli tudi tiste
izdelke, s katerimi se ne želite povezati. (Iz izdelkov,
s katerimi se ne želite povezati, začasno izključite
napajalne kable.)
• Če se pojavno okno ne pokaže, pritisnite »Dodaj
napravo« in potem v seznamu izberite izdelek, da
bi se z njim povezali.
4 Povežite produkt na aplikacijo Samsung Connect tako,
da sledite navodilom na vašem pametnem telefonu.
OPOZORILO
• Izjava o opozorilu pred izpostavljanju radijskim
frekvencam - obdržite 20 cm razdaljo, ko nameščate
ta modul.
• Opozorilo, da tega modula ne smete nameščati in
uporabljati istočasno z drugimi radii brez dodatne
ocene ali prijave na FCC.
• Navodila za označbo sistema gostitelja, sistem
gostitelja mora imeti primerno oznako, ki prikazuje, da
»Vsebuje FCC ID: A3LSWL-B70F«
• Vaša naprava uporablja ne-harmonizirano frekvenco
in je namenjena uporabi v vseh Evropskih državah.
WLAN je v EU mogoče neomejeno upravljati v notranjih
prostorih, ni pa ga mogoče upravljati na prostem v
Franciji.
Specifikacije
Wi-Fi
Frekvenčno območje
Moč oddajnika (največja)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Slovenščina 27
Čiščenje in vzdrževanje
• Za uporabo aplikacije Samsung Connect,
potrebujete račun pri Samsungu. Prijavite se v
sistem tako, da sledite navodilom iz aplikacije
Samsung Connect. Aplikacije vam ni treba
namestiti.
• Da bi lahko na daljavo upravljali s klimatsko napravo,
najprej povežite klimatsko napravo z aplikacijo
Samsung Connect. Naložite in namestite aplikacije
in potem konfigurirajte nastavitve tako, da sledite
navodilom na zaslonu.
Connect Aplikacija
Upravljanje klimatske naprave z aplikacijo Samsung Connect
Klimatsko napravo lahko spretno upravljate.
Kategorija
Funkcija
Nadzor
Nastavljeno
temperaturo
Opis
Prikazuje nastavljeno temperaturo.
Trenutno temperaturo Prikaže trenutno temperaturo.
Napajanje
Način
Temperaturo
Fan Speed
Wind direction
Prečiščenje
Izbere želeno delovanje.
Spremeni notranjo nastavljeno temperaturo.
Nastavi hitrost ventilatorja za način delovanja.
Nastavi smer ventilatorja za način delovanja.
Vklopi ali izklopi funkcijo Prečiščenje.
Schedule
Vklopi ali izklopi časovnik za vsako funkcijo.
• Največje število načrtovanih funkcij za vklop/izklop časovnika
je 10.
• Nastavljena čas vklopa in čas izklopa se morata razlikovati.
• Ko je časovnik za vklop/izklop nastavljen, se nastavitev ohrani
tudi, če klimatsko napravo izključite iz napajanja in nato znova
priključite.
Options
Izbere funkcijo možnosti za način delovanja.
• Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na model
klimatske naprave.
• Hitrost in smer ventilatorja se nastavita samodejno glede na
izbrane možnosti.
• Za podrobne informacije o možnostih izdelka si oglejte
uporabniški priročnik.
Settings
Nastavi dodatne funkcije.
• Na zaslonu za upravljanje pritisnite gumb Settings, da preverite
ali nastavite podrobne informacije o klimatski napravi.
• Funkcije Clean, Filter, Beep, My Wind in Energy Monitor so
nastavljive.
‐‐ Ko je funkcija za Beep izklopljena, bo zvok piska naprave neslišen.
Upravljanje
Čiščenje in vzdrževanje
About Device
28 Slovenščina
Vklopi ali izklopi klimatsko napravo.
Izbere funkcijo storitve.
• Na zaslonu About Device lahko uporabite menije Version Info,
Help Desk, Tutorial in Self Check.
Odpravljanje težav
Preden pokličete servisni center, preverite spodnjo
preglednico, saj so obiski in svetovanje plačljivi.
Sporočilo o napaki se pojavi, ko dodajate naprave.
Lahko je prišlo do začasne napake zaradi ovire ali
razdalje od prostora, kjer je nameščen usmerjevalnik.
Prosimo, poskusite ponovno.
Aplikacije Samsung Connect App se ne najde na
trgu aplikacij.
Samsung Connect aplikacija podpira Android OS
6.0(mashmallow) ali novejšo s telefoni tretje osebe,
Android OS 5.0 (lollipop) ali novejšo s telefoni
Samsung, iOS 10.0 ali novejšo različico.
Sporočilo vodnika se pojavi na zaslonu aplikacije
Samsung Connect.
Preverite s tem, da sledite sporočilu.
Izklopite klimatsko napravo in potem po 30
sekundah znova povežite napajanje . Potem
poskusite ponovno.
Po namestitvi aplikacije Samsung Connect,
klimatska naprava ni povezana z aplikacijo.
Povežite klimatsko napravo z brezžični
usmerjevalnik, preden uporabite aplikacijo.
Povezava SSID z izdelkom ni takojšnja.
Če je povezava izgubljena, ko je izdelek v načinu
točka dostopa, onemogočite funkcijo »Preklop
pametnega omrežja« na vašem pametnem telefonu
in poizkusite ponovno.
Klimatska naprava ni povezana z brezžičnim
usmerjevalnikom.
Zagotovite, da je SSID (ime) brezžičnega
usmerjevalnika kombinacija angleških in numeričnih
znakov. Ko SSID vsebuje kakršne koli posebne znake,
spremenite njegovo ime.
Čiščenje in vzdrževanje
Klimatska naprava ni povezana ob registraciji
strežnika.
Ko dostopate na stran z nastavitvami
usmerjevalnika, onemogočite požarni zid
usmerjevalnika in poskusite ponovno.
Prišlo je do napake države v računu Samsung med
povezavo.
Po odjavi se prijavite s svojim prejšnjim računom
Samsung in izbrišite obstoječe naprave. Znova se
prijavite v sistem z novim Samsung računom in
konfigurirajte nastavitve.
Slovenščina 29
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med
gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter
tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov.Tako boste preprečili morebitno tveganje za
okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Pravilno odstranjevanje baterij v tem izdelku
Ta oznaka na bateriji, navodilih za uporabo ali embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku po koncu njihove
življenjske dobe ne smete odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če so označeni kemijski
simboli Hg, Cd ali Pb, so vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi vrednostmi,
označenimi v Direktivi Evropskega sveta 2006/66.
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih, določenih za izdelek, npr.
REACH, OEEO in ločevanje baterij, obiščite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html.
Download PDF

advertising