Samsung | AR12NXFPEWQN | Samsung AR12NXFPEWQN Používateľská príručka

Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Správna likvidácia batérií tohoto výrobku
Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej životnosti
nemajú likvidovaťs ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú chemické značky Hg,
Cd alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako je referenčná úroveň
podľa Smernice Európskej únie č. 2006/66.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, OEEZ, batérie, nájdete na webovej stranke: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Klimatizačné zariadenie
Návod na použitie
AR∗∗NXFP∗∗∗
•• Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
•• Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a
odložte si ho na použitie v budúcnosti.
Slovenčina 2

Obsah
Bezpečnostné informácie 3
Bezpečnostné informácie
3
V skratke
12
Obsluha diaľkového ovládania
12
Vloženie batérií • Režimy prevádzky • Regulácia teploty •
Regulácia rýchlosti ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu
Inteligentné a výkonné funkcie
14
Chladenie
14
Režim Cool • Funkcia chladenia 2-Step
Odvlhčovanie
15
Režim Dry
Vykurovanie
15
Režim Heat
Rýchle inteligentné funkcie
16
Režim Auto • Režim Fan • Funkcia Fast • Funkcia Comfort •
Funkcia pípnutia • Funkcia Quiet
Funkcie úspory energie
18
Úsporná prevádzka
18
Funkcia Single user • Funkcia časovania zapnutia/vypnutia • Funkcia good’sleep
Čistenie a údržba
20
Čistenie v skratke
20
Riešenie problémov
22
Informacije o hladilnem sredstvu
24
2 Slovenčina
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk vážnemu
poraneniu alebo smrti.
UPOZORNENIE
Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesťk ľahšiemu
poraneniu alebo škode na majetku.
Dodržiavajte pokyny.
Neskúšajte.
Uistite
sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli
úrazu elektrickým prúdom.
Odpojte prívod napájania.
Nerozoberajte.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom
zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte
predlžovací kábel.
•• Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo vzniku požiaru.
•• Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
•• Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to
spôsobiť požiar.
Slovenčina 3
Bezpečnostné informácie
Pred použitím vášho nového klimatizačného zariadenia si pozorne prečítajte
tento návod, aby ste zistili, ako bezpečne a efektívne prevádzkovať
a využívať rozsiahle funkcie a možnosti vášho nového zariadenia.
Keďže je tento návod na používanie určený pre rôzne modely,
charakteristické vlastnosti vášho klimatizačného zariadenia sa môžu mierne
líšiť od zariadenia opísaného v tomto návode. V prípade akýchkoľvek otázok
sa obráťte na najbližšie kontaktné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a
informácie online na lokalite www.samsung.com.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
•• V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru,
explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom.Môže tiež dôjsť k
zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.
Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely
klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený
pre toto klimatizačné zariadenie.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické
časti neboli vystavené okolitým vplyvom.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a
horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom,
mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom
priamemu slnečnému žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte
zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Vonkajšiu jednotku nikdy nainštalujte na mieste, ako je napríklad
vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.
•• Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo poškodenie
majetku.
Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte
zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému
potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo výbuchu.
•• Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.
4 Slovenčina
Po inštalácii klimatizácie ju zakryte POLYETYLÉNOVÝM SÁČKOM,
ktorý pri začatí používania klimatizácie odstráňte.
Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží
jeho hmotnosť.
•• V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku alebo
problémov s výrobkom.
Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne
odtekať.
•• V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku.
Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože by
sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.
Tento výrobok sa musí skladovať v priestoroch bez zdrojov
vznietenia (napr. otvorený oheň, plynový spotrebič, elektrický
ohrievač atď.).
•• Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.
Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica
zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.
•• Voda vznikajúca pri režime vykurovania vo vonkajšej jednotke môže
vytekať a spôsobiť škody na majetku.
Najmä v zime môže odpadnutie kusu ľadu spôsobiť úraz, smrť alebo
škody na majetku.
Slovenčina 5
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
ZDROJ NAPÁJANIA
VAROVANIE
Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Sieťovú šnúru nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu.
Sieťovú šnúru neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte sieťovú
šnúru cez kovový predmet, neklaďte na ňu ťažké predmety,
nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru
za zariadením.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
UPOZORNENIE
Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie nebudete
dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho
zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania
a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
6 Slovenčina
V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite
vyvetrajte a nedotýkajte sa sieťovej šnúry. Nedotýkajte sa
zariadenia ani sieťovej šnúry.
•• Nepoužívajte ventilátor.
•• Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.
Ak potrebujte zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku
vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok
inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné
stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
•• Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné
miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde je
výskyt soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.
•• Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia ističom
môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom
alebo požiar.
Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové
materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.
•• Ak si dieťa natiahne vrecko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
Slovenčina 7
Bezpečnostné informácie
V prípade poruchy okamžite zastavte prevádzku klimatizačného
zariadenia a odpojte napájanie celého systému. Potom sa
obráťte na autorizovaný servisný personál.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani
prstami počas vykurovania.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik popálenín.
Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/
vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.
•• Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že
vložia prsty do výrobku.
Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou
silou.
•• Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.
Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet,
ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.
•• Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.
Nepoužívajte klimatizačné zariadenia dlhý čas v nedostatočne
vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.
•• Keďže to môže to byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka,
otvorte okno aspoň raz za hodinu.
Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda),
odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie
svojpomocne.
•• Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, oceľový drôt atď.)
okrem štandardnej poistky.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.
8 Slovenčina
Neklaďte predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.
•• Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar
alebo škody na majetku.
Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej
jednotky mechanicky poškodený.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo škodám
na majetku.
•• Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel horizontálneho
prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu lamely
vertikálneho prúdenia vzduchu.
Maximálny prúd sa meria podľa normy IEC pre bezpečnosť a prúd sa
meria podľa normy ISO pre energetickú hospodárnosť.
Keď klimatizačné zariadenie správne nechladí alebo nevyhrieva, je
možné, že uniká chladivo. V prípade úniku zastavte chod zariadenia,
vyvetrajte miestnosť a obráťte sa na vášho predajcu za účelom
doplnenia chladiva.
Chladivo nie je škodlivé. Ak však príde do styku s ohňom, môže
produkovať škodlivé plyny a je tu riziko požiaru.
Počas prepravy interiérovej jednotky musia byť potrubné rozvody
kryté v konzolách za účelom ochrany. Nepremiestňujte výrobok
uchopením za potrubné rozvody.
•• Mohlo by to spôsobiť únik plynu.
Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie neklaďte
žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety,
jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s
výrobkom alebo poranenie.
Slovenčina 9
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.
•• Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch
zariadenia.
•• Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom,
požiar alebo problémy so zariadením.
Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.
•• Voda môže byť pre ľudí škodlivá.
Diaľkové ovládanie nevystavujte silným nárazom
a nerozoberajte ho.
Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.
•• Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.
Nádobu s chladivom ani potrubia nerežte ani nespaľujte.
Nesmerujte prúdenie vzduchu na ohnisko alebo ohrievač.
Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných
nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani
na akéhokoľvek iné neobvyklé účely.
•• Môže to spôsobiť škody na majetku.
Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo
rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.
•• Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.
Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami
a znalosťami, ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené
o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú
hrať so zariadením.
10 Slovenčina
ČISTENIE
VAROVANIE
Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie
zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.
•• Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii,
poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prívod
napájania a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
UPOZORNENIE
Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky
dávajte pozor, pretože má ostré hrany.
•• Tento úkon má vykonávať kvalifikovaný technik, obráťte sa
preto na inštalatéra alebo servisné stredisko.
Vnútorné časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.
•• Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte
na najbližšie servisné stredisko.
•• Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie v skratke“.
•• V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
•• Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte
poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.
Slovenčina 11
Bezpečnostné informácie
Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak
sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania
zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným
rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali
vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
Obsluha diaľkového ovládania
Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť
ventilátora a smer prúdenia vzduchu. Tlačidlá diaľkového ovládania, ktoré súvisia s jednotlivými činnosťami, nájdete
na stránkach na začiatku tohto návodu.
Vloženie batérií
1
Regulácia teploty
V každom režime môžete regulovať teplotu
nasledujúcim spôsobom:
V skratke
dve1.5V
batérie
AAA
two
AAA1,5V
typetypu
batteries
POZNÁMKA
• Opisy v tomto návode sú vytvorené prevažne na
základe tlačidiel diaľkového ovládania.
• Aj keď sa na displeji diaľkového ovládania zobrazuje
položka Ionizer ( ) / d'light Cool / Usage / Filter
Reset / Display, táto funkcia nie je pri tomto modeli
k dispozícii.
• V prípade viacprvkového systému sa na displeji
diaľkového ovládania zobrazujú položky Ionizer
( ) / d'light Cool / Single user / Usage / Filter
Reset / Display, ale tieto funkcie nie sú k dispozícii.
1
Režimy prevádzky
Aktuálny režim môžete prepínať medzi možnosťami
Auto, Cool, Dry, Fan a Heat stlačením tlačidla
.
Režim
Regulácia teploty
Auto/Cool/
Nastavenie po 1 °C od 16 °C do 30 °C.
Heat
Dry
Nastavenie po 1 °C od 18 °C do 30 °C.
Fan
Nemôžete regulovať teplotu.
POZNÁMKA
Režimy Cool, Dry a Heat môžete použiť v
nasledujúcich podmienkach:
Režim
Cool
Dry
Heat
Vnútorná
teplota
16 °C až
32 °C
18 °C až
32 °C
27 °C
alebo
menej
Vonkajšia
teplota
-10 °C až
46 °C
Relatívna
vlhkosť 80
% alebo
menej
-10 °C až
46 °C
-15 °C až
24 °C
_
_
Vnútorná
vlhkosť
• Ak klimatizačné zariadenie pracuje dlhší čas v
prostredí s vysokou vlhkosťou v režime Cool, môže
dôjsť ku vzniku kondenzácie.
• Ak vonkajšia teplota klesne na -15 °C, vykurovací
výkon sa môže znížiť na 60 % až 70 % uvedeného
výkonu.
• Viac informácií o vonkajšej teplote vo viacprvkovom
systéme nájdete v príručke viacprvkového systému.
12 Slovenčina
1
Regulácia rýchlosti ventilátora
V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce
rýchlosti ventilátora:
Režim
Auto/Dry
Cool/Heat
(Automaticky)
(Automaticky), (Nízka),
(Stredná),
(Vysoká),
(Turbo)
(Nízka),
(Turbo)
(Stredná),
(Vysoká),
Regulácia smeru prúdenia
vzduchu
Zvislý prietok vzduchu
Udržujte vertikálne prúdenie vzduchu v konštantnom
smere zastavením pohybu lamely vertikálneho
prúdenia vzduchu.
V prevádzke
▶
POZNÁMKA
• Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia
vzduchu manuálne, lamela sa nemusí úplne zavrieť,
keď vypnete klimatizáciu.
• Vertikálny smer prúdenia vzduchu môžete regulovať
vtedy, keď je funkcia good'sleep spustená v režime
Heat, ale nie v režime Cool.
Horizontálne prúdenie vzduchu
(manuálne)
Udržujte horizontálne prúdenie vzduchu v
konštantnom smere manuálnou zmenou smeru
lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu.
Slovenčina 13
V skratke
Fan
Možné rýchlosti ventilátora
1
Chladenie
Inteligentné a výkonné funkcie chladenia klimatizačného zariadenia Samsung udržiavajú uzavretý priestor príjemne
chladný.
2
Režim Cool
Režim Cool používajte na chladenie v horúcom
počasí.
▶
▶
Vyberte možnosť Cool.
POZNÁMKA
• Na zachovanie pohodlia v režime Cool udržiavajte
teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším
vzduchom do 5 °C.
Inteligentné a výkonné funkcie
• Po výbere režimu Cool vyberte funkciu, teplotu a
rýchlosť ventilátora, ktoré chcete použiť.
‐‐ Ak chcete miestnosť rýchlo ochladiť, vyberte
nízku teplotu a vysokú rýchlosť ventilátora.
‐‐ Na dosiahnutie úspory energie vyberte vyššiu
teplotu a nízku rýchlosť ventilátora.
‐‐ Keď sa vnútorná teplota priblíži k nastavenej
teplote, kompresor začne bežať pri nižších
otáčkach kvôli úspore energie.
14 Slovenčina
3
Funkcia chladenia 2-Step
Funkcia chladenia 2-Step slúži na rýchle dosiahnutie
nastavenej teploty. Klimatizačné zariadenie
automaticky nastavuje rýchlosť ventilátora a smer
prúdenia vzduchu. Túto funkciu môžete vybrať iba pri
spustenom režime Cool.
V režime Cool
▶
Vyberte možnosť 2-Step.
▶

▶
▶
POZNÁMKA
• Ak vyberiete funkciu 2-Step v čase, keď sú spustené
funkcie ako chladenie Fast, Comfort, Quiet, Single
user alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
Odvlhčovanie
Funkcia odvlhčovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne suchý.
4
Režim Dry
POZNÁMKA
Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého
počasia.
▶
▶
Vyberte možnosť Dry.
• Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je
kapacita odvlhčovania. Ak sa aktuálna vlhkosť zdá
byť vysoká, upravte nastavenú teplotu na nižšiu
teplotu.
• Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim
Dry je určený na vytváranie vedľajšieho účinku
chladenia.
Funkcia vykurovania klimatizačného zariadenia Samsung udržiava uzavretý priestor pohodlne teplý.
5
Režim Heat
Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.
▶
▶
Vyberte možnosť Heat.
POZNÁMKA
• Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor
nemusí pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút,
aby sa zabránilo nárazovému ochladeniu.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, z
vnútornej jednotky nefúka vzduch, aby sa zabránilo
prenikaniu chladného vzduchu. Po ukončení funkcie
rozmrazovania začne o chvíľu fúkať teplý vzduch.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť
v závislosti od množstva námrazy na vonkajšej
jednotke.
• Cyklus funkcie rozmrazovania sa môže skrátiť aj v
závislosti od vlhkosti z dažďa a snehu.
• Keď je spustená funkcia rozmrazovania, diaľkovým
ovládaním nie je možné vybrať iné funkcie. Inú
funkciu vyberte po skončení funkcie rozmrazovania.
• V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuruje
nedostatočne, v kombinácii s klimatizačným
zariadením použite ďalšie vykurovacie zariadenie.
• Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu
vysoká v režime vykurovania, na vonkajšom
tepelnom výmenníku sa môže vytvoriť námraza.
Môže pri tom dôjsť aj k zníženiu účinnosti
vykurovania. V takom prípade klimatizačné
zariadenie spustí funkciu rozmrazovania na 5 až
12 minút na odstránenie námrazy z vonkajšieho
tepelného výmenníka.
Slovenčina 15
Inteligentné a výkonné funkcie
Vykurovanie
Rýchle inteligentné funkcie
Klimatizačné zariadenie Samsung poskytuje celý rad ďalších funkcií.
6
Režim Auto
Režim Auto použite, ak chcete, aby bola činnosť
klimatizačného zariadenia ovládaná automaticky.
Klimatizačné zariadenie zabezpečí najkomfortnejšiu
možnú atmosféru.
▶
▶
Vyberte možnosť Auto.
Inteligentné a výkonné funkcie
V režime Fan funguje klimatizačné zariadenie ako
bežný ventilátor. Klimatizačné zariadenie vytvára
prirodzené prúdenie vzduchu.
▶
Vyberte možnosť Fan.
POZNÁMKA
• Ak sa klimatizačné zariadenie nebude dlhší čas
používať, vysušte ho prevádzkou v režime Fan v
trvaní 3 alebo 4 hodín.
• Vonkajšia jednotka nie je v činnosti v režime Fan,
aby sa cez ňu nedostal dnu studený vzduch. Ide
o normálny jav a nie o chybu klimatizačného
zariadenia.
16 Slovenčina
Funkcia Fast slúži na rýchle ochladenie alebo
vykurovanie miestnosti. Táto funkcia je
najvýkonnejšou funkciou chladenia a vykurovania,
ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto funkciu
môžete vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat
▶
▶
Vyberte
možnosť Fast.
▶
▶
POZNÁMKA
• Môžete meniť smeru prúdenia vzduchu.
• Nemôžete meniť nastavenú teplotu a rýchlosť
ventilátora.
• Ak zvolíte funkciu Fast v režime Heat, nemusí byť
možné zvýšiť rýchlosť ventilátora, aby sa zabránilo
fúkaniu chladného vzduchu.
Režim Fan
▶
Funkcia Fast

POZNÁMKA
• Ak sa vnútorná teplota zdá byť vyššia alebo nižšia
než nastavená teplota, klimatizačné zariadenie
automaticky vytvára chladný vzduch na zníženie
vnútornej teploty alebo teplý vzduch na zvýšenie
vnútornej teploty.
7
8
• Ak vyberiete funkciu Fast v čase, keď sú spustené
funkcie ako chladenie 2-Step, Comfort, Single user,
Quiet alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
9
Funkcia Comfort
10
Funkciu Comfort použite vtedy, keď máte pocit, že
aktuálny účinok chladenia alebo vykurovania je príliš
silný. Klimatizačné zariadenie poskytuje mierne
chladenie alebo vykurovanie. Túto funkciu môžete
vybrať v režime Cool aj v režime Heat.
V režime Cool alebo Heat

▶
▶
Vyberte možnosť
Comfort.
▶
Funkcia pípnutia
Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie
zvukového signálu, ktorý zaznie pri stlačení tlačidla
na diaľkovom ovládaní.
▶

▶
Vyberte možnosť
Beep.
▶
▶
11
Funkcia Quiet
Funkcia Quiet slúži na obmedzenie hluku pri prevádzke.
Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime
Heat.
V režime Cool alebo Heat

▶
▶
Vyberte
▶ možnosť Quiet. ▶
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia
vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak vyberiete funkciu Quiet v čase, keď sú spustené
funkcie ako chladenie 2-Step, Fast, Comfort, Single
user alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
Slovenčina 17
Inteligentné a výkonné funkcie
POZNÁMKA
• Môžete upraviť nastavenú teplotu a smer prúdenia
vzduchu.
• Nemôžete zmeniť rýchlosť ventilátora.
• Ak máte pocit, že účinok chladenia alebo
vykurovania v rámci funkcie Comfort je slabý, zrušte
funkciu Comfort.
• Ak vyberiete funkciu Comfort v čase, keď sú
spustené funkcie ako chladenie 2-Step, Fast, Single
user, Quiet alebo good'sleep, tieto funkcie sa zrušia.
Úsporná prevádzka
Inteligentné funkcie úspory energie klimatizačného zariadenia Samsung znižujú spotrebu elektrickej
energie.
12
Funkcia Single user
13
Ak používate viacprvkový systém, táto funkcia sa
nepodporuje.
Funkcia Single user slúži na zníženie spotreby
elektrickej energie, pričom stále umožňuje udržiavať
chlad alebo teplo. Túto funkciu môžete vybrať v
režimoch Cool a Heat.
V režime Cool alebo Heat
▶
POZNÁMKA
• Keď sa spustí funkcia Single user, na diaľkovom
ovládaní sa na niekoľko sekúnd objaví vzor
a automaticky začne vertikálna oscilácia
prúdenia vzduchu.
• Po výbere funkcie Single user môžete zmeniť
nastavenú teplotu (24 °C až 30 °C v režime Cool,
16 °C až 30 °C v režime Heat), rýchlosť ventilátora a
vertikálny smexr prúdenia vzduchu.
Funkcie úspory energie
• Keď je zapnutá funkcia Single user v režime Cool a
nastavená teplota je nižšia než 24 °C, nastavenie
teploty sa automaticky zvýši na 24 °C. Ak je však
teplota nastavená na 25 °C až 30 °C, zostane
nezmenená.
• Aj po vypnutí funkcie Single user bude vertikálna
oscilácia prúdenia vzduchu pokračovať, až kým ju
nevypnete tlačidlom vertikálnej oscilácie vzduchu
( ).
• Ak vyberiete funkciu Single user v čase, keď sú
spustené funkcie ako chladenie 2-Step, Fast,
Comfort, Quiet alebo good'sleep, tieto funkcie sa
zrušia.
• Funkciu Single user môžete tiež spustiť stlačením
tlačidla Options (
).
V režime Cool alebo Heat
▶
18 Slovenčina
▶
Vyberte možnosť
Single user.
▶
▶
Funkcia časovania zapnutia/
vypnutia
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia slúži na
zapnutie alebo vypnutie klimatizačného zariadenia
po uplynutí nastaveného času.
(Vyberte možnosť zap. alebo vyp. z
možností zap., vyp. a
.)

(Nastavte čas
zapnutia/vypnutia.)
▶
▶
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať
aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
(good’sleep) sa zobrazuje iba v
režimoch Cool a Heat.
POZNÁMKA
• Keď spustíte funkciu časovania zapnutia/vypnutia,
na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor
časovača ( ).
• Môžete nastaviť čas od 0,5 do 24 hodín. Nastavte
časový interval na 0.0, ak chcete zrušiť funkciu
časovania zapnutia/vypnutia.
• Po spustení funkcie časovania zapnutia môžete
zmeniť režim a nastaviť teplotu. Keď je spustený
režim Fan, nie je možné meniť nastavenú teplotu.
• Nemôžete nastaviť ten istý čas pre funkciu časovania
zapnutia a funkciu časovania vypnutia.
Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie
časovania vypnutia
(Príklad) Načasované zapnutie: 3
hodiny, Načasované vypnutie: 5 hodín
Keď je
klimatizačné Klimatizačné zariadenie sa zapne 3
zariadenie hodiny od okamihu, kedy spustíte
vypnuté funkciu časovania zapnutia/vypnutia,
zostane v činnosti 2 hodiny a potom sa
automaticky vypne.
(Príklad) Načasované zapnutie: 3
hodiny, Načasované vypnutie: 1 hodina
Keď je
klimatizačné Klimatizačné zariadenie sa vypne 1
zariadenie hodinu od okamihu, kedy spustíte
zapnuté funkciu časovania zapnutia/vypnutia,
potom sa zapne 2 hodiny od okamihu
vypnutia.
14
Funkcia good’sleep
Funkcia good'sleep slúži na to, aby ste sa mohli v
noci dobre vyspať a aby ste ušetrili energiu. Túto
funkciu môžete vybrať v režime Cool aj v režime
Heat.
V režime
Cool alebo
Heat
(Vyberte možnosť
z možností
zap., vyp. a
.)
▶

(Nastavte čas
prevádzky.)
▶
▶
• Stlačením tlačidla
(Časovač) môžete prepínať
aktuálnu funkciu medzi možnosťami On, Off a
(good’sleep).
• Môžete nastaviť čas prevádzky od 0,5 do 12 hodín.
Nastavte čas prevádzky na 0,0, ak chcete zrušiť
funkciu good’sleep.
• Predvolený čas prevádzky funkcie good’sleep
v režime Cool je 8 hodín. Ak je čas prevádzky
nastavený na viac ako 5 hodín, 1 hodinu pred
nastaveným časom sa spustí funkcia prebudenia. Po
uplynutí času prevádzky sa klimatizačné zariadenie
automaticky zastaví.
• Keď sa funkcie časovania zapnutia, časovania
vypnutia a funkcia good'sleep prekrývajú,
klimatizačné zariadenie pracuje len s tou funkciou
časovača, ktorá bola spustená ako posledná.
• Ak vyberiete funkciu good'sleep v čase, keď sú
spustené funkcie ako chladenie 2-Step, Fast,
Comfort, Quiet alebo Single user, tieto funkcie sa
zrušia.
POZNÁMKA
Režim
Odporúčané
nastavenie teploty
Optimálne
nastavenie teploty
Cool
25 °C až 27 °C
26 °C
Heat
21 °C až 23 °C
22 °C
Funkcie úspory energie
• Keď spustíte funkciu good’sleep, na displeji
vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor časovača
( ).
• Môžete upraviť nastavenie teploty po 1 °C od 16 °C
do 30 °C.
• Odporúčané a optimálne nastavenia teploty pri
funkcii good’sleep sú nasledovné:
Slovenčina 19
Čistenie v skratke
Spustenie automatického čistenia

Trvanie čistenia
(minúty)
Displej
vnútornej
jednotky
Indoor
unit display
Auto (Cool), Cool,
Dry
30
Auto (Heat), Heat,
Fan
15
POZNÁMKA
• Keď nastavujete časovač automatického čistenia, na displeji diaľkového ovládania bude blikať položka Clean a
potom zmizne.
Na displeji vnútornej jednotky sa tiež zobrazí indikátor časovača ( ).
• Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí hneď po jeho zvolení. Keď je klimatizačné
zariadenie zapnuté, automatické čistenie sa spustí hneď po tom, ako sa klimatizačné zariadenie zastaví.
• Počas automatického čistenia zostáva vnútorný ventilátor v činnosti a lamely prúdenia vzduchu zostávajú
otvorené, aby sa mohol vyfukovať okolitý vzduch.
Čistenie vonkajších povrchov vnútornej jednotky a tepelného výmenníka
vonkajšej jednotky
Mäkká kefa
Vlažná navlhčená utierka
Čistenie a údržba
Pred čistením vypnite zariadenie a odpojte zástrčku
elektrického napájania.
20 Slovenčina
Ostriekajte vodou na očistenie od prachu.
UPOZORNENIE
• Nečistite displej pomocou alkalických čistiacich prostriedkov.
• Na čistenie povrchov nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá (napr.
riedidlo, petrolej a acetón). Nelepte na klimatizačné zariadenie žiadne nálepky, pretože môžu poškodiť povrch
zariadenia.
• Pri čistení a kontrole tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko.
Čistenie filtra

Vysávač
Mäkká kefa
30 minút
Jemný čistiaci prostriedok
UPOZORNENIE
• Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefou ani inými čistiacimi pomôckami. Môže dôjsť k poškodeniu filtra.
• Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
POZNÁMKA
• Vzduchový filter vyčistite každé 2 týždne. Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a podmienok
prostredia.
• Ak sa vzduchový filter suší vo vlhkom prostredí, môže vydávať nepríjemný zápach. Vyčistite ho znova a vysušte v
dobre vetranom priestore.
Čistenie a údržba
Slovenčina 21
Riešenie problémov
Ak klimatizačné zariadenie pracuje neobvyklým spôsobom, pozrite si nasledujúci prehľad, ktorý vám ušetrí čas
a zbytočné výdavky.
Problém
Riešenie
• Skontrolujte stav napájania a potom znova spustite klimatizačné zariadenie.
Klimatizačné zariadenie
vôbec nefunguje.
• Zapnite istič, zapojte napájací kábel a potom znova spustite klimatizačné
zariadenie.
• Uistite sa, že je zapnutý odpojovač.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia časovania zapnutia. Klimatizačné
zariadenie znova zapnite stlačením tlačidla napájania.
Nastavenie teploty nie je
možné.
• Skontrolujte, či nie je spustený režim Fan alebo Fast. V týchto režimoch
klimatizačné zariadenie reguluje požadovanú teplotu automaticky a nie je
možné nastavenie teploty.
• Skontrolujte, či nie je nastavená teplota vyššia v režime Cool alebo nižšia v
režime Heat než aktuálna teplota. Stláčaním tlačidla teploty na diaľkovom
ovládaní zmeňte nastavenú teplotu.
• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami. Ak je
vzduchový filter zablokovaný, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť.
Pravidelne odstraňujte nečistoty.
• Skontrolujte, či nie je vonkajšia jednotka zakrytá alebo inštalovaná blízko
prekážky. Odstráňte kryty a prekážky.
Z klimatizačného
zariadenia neprúdi
chladný/teplý vzduch.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie nepracuje v režime rozmrazovania.
Keď sa v zime alebo pri príliš nízkej vonkajšej teplote vytvára ľad,
klimatizačné zariadenie automaticky spustí režim rozmrazovania. V režime
rozmrazovania sa vnútorný ventilátor zastaví a teplý vzduch sa nevyfukuje.
• Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. Môže to spôsobiť
nedostatočný výkon chladenia alebo vykurovania. Zatvorte dvere a okná.
• Skontrolujte, či ste klimatizačné zariadenie nezapli okamžite po zastavení
režimu chladenia alebo vykurovania. V tomto prípade bude v činnosti len
ventilátor, aby sa chránil kompresor vonkajšej jednotky.
• Skontrolujte, či potrubie nie je príliš dlhé. Keď dĺžka potrubia presahuje
maximálnu povolenú hranicu, môže sa znížiť výkon chladenia alebo
vykurovania.
Čistenie a údržba
Smer prúdenia vzduchu nie
je možné zmeniť.
• Skontrolujte, či nie je spustená funkcia good'sleep. Keď je spustená táto
funkcia, nie je možné meniť smer prúdenia vzduchu. (Smer prúdenia vzduchu
však môžete ovládať, keď je táto funkcia spustená v režime Heat.)
Rýchlosť ventilátora nie je
možné zmeniť.
• Keď sú spustené režimy Auto, Dry alebo Fast alebo keď je spustená funkcia
good'sleep v režime Cool, klimatizačné zariadenie ovláda rýchlosť ventilátora
automaticky a nemožno ju zmeniť.
22 Slovenčina
Problém
Riešenie
• Vymeňte batérie diaľkového ovládania za nové.
Diaľkové ovládanie
nefunguje.
• Skontrolujte, či nič neblokuje snímač signálu diaľkového ovládania.
• Skontrolujte, či v blízkosti klimatizačného zariadenia nie sú intenzívne
svetelné zariadenia. Silné žiarivkové alebo neónové svetlo môže rušiť
elektrické signály.
Funkcia časovania
zapnutia/vypnutia
nefunguje.
• Skontrolujte, či ste po nastavení času stlačili tlačidlo NASTAVIŤ na diaľkovom
ovládaní.
Indikátor nepretržite bliká.
• Vypnite klimatizačné zariadenie stlačením tlačidla napájania alebo odpojte
sieťovú zástrčku. Ak indikátor stále bliká, obráťte sa na servisné stredisko.
Počas prevádzky sa
v miestnosti šíri zápach.
• Skontrolujte, či klimatizačné zariadenie nepracuje v zadymenom priestore.
Miestnosť vyvetrajte alebo prevádzkujte klimatizačné zariadenie v režime
Fan 3 až 4 hodiny. (V klimatizačnom zariadení sa nepoužívajú žiadne diely,
ktoré by spôsobovali intenzívny zápach.)
• Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne ich čistite.
Je signalizovaná chyba.
• Ak indikátor vnútornej jednotky bliká, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko. Nezabudnite informovať servisné stredisko o kóde chyby.
Je počuť hluk.
• Pri zmene prietoku chladiva môže vznikať hluk v závislosti od stavu
klimatizačného zariadenia. Je to bežný jav.
Z vonkajšej jednotky sa
šíri dym.
• Nemusí ísť o požiar. Môže to byť para vznikajúca pri rozmrazovaní z
vonkajšieho tepelného výmenníka v režime vykurovania v zimnom období.
Zo spojov potrubia
na vonkajšej jednotke
kvapká voda.
• Pri značných zmenách okolitej teploty môže dôjsť ku kondenzácii. Je to bežný
jav.
Slovenčina 23
Čistenie a údržba
Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt ošetrený biocídnou substanciou zeolitu s
obsahom zinku a striebra.
Informacije o hladilnem sredstvu
Pomembna informacija: uredba o uporabljeni hladilni tekočini.
Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov ne spuščajte v ozračje.
POZOR
Če sistem vsebuje 5 tCO2e ali več fluoriranih toplogrednih plinov, ga je treba skladno z uredbo št. 517/2014 za
morebitno puščanje preverjati najmanj vsakih 12 mesecev. Ta postopek sme izvesti izključno usposobljeno osebje.
V zgornjem primeru mora monter (ali oseba s pooblastilom za izvajanje končnega pregleda) priložiti knjigo o
vzdrževanju, v kateri so zabeleženi vsi podatki skladno z UREDBO (EU) št. 517/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih.
To notranjo enoto lahko priključite na zunanjo enoto R-32 ali R-410A
Vrsta hladilne tekočine
675
R-410A
2088
• GWP: potencial ogrevanja ozračja
• Izračun tCO2e: kg x GWP/1000
Čistenie a údržba
24 Slovenčina
Vrednost GWP
R-32
Poznámky
Čistenie a údržba
Slovenčina 25
Download PDF

advertising