Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Navodila za uporabo

Uporabniški
Priročnik
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
Za snemanje videa uporabite pomnilniško kartico, ki podpira večjo hitrost zapisa.
- Priporočena pomnilniška kartica: 6MB/s (Razred 6) ali zmogljivejša.
Preden boste brali ta uporabniški priročnik
VARNOSTNA OPOZORILA
POMEMBNE INFORMACIJE O UPORABI
Kaj pomenijo sličice in znaki v tem uporabniškem priročniku;
OPOZORILO
POZOR
Pomeni, da obstaja nevarnost smrti ali
resne osebne poškodbe.
Pomeni, da obstaja potencialna nevarnost
osebne poškode ali materialne škode.
Da zmanjšate nevarnost požara, eksplozije,
električnega udara ali osebne poškodbe pri
uporabi svojega kamkorderja, sledite tem
osnovnim varnostnim ukrepom.
Pomeni namige ali referenčne strani,
ki so lahko uporabne pri upravljanju
kamkorderja.
Nastavitve, ki jih je treba nastaviti pred
uporabo funkcije.
Ti opozorilni znaki so namenjeni preprečevanju poškodb vas in
drugih. Prosimo, izrecno jih upoštevajte. Ko preberete ta razdelek,
ga shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.
PREVIDNOSTNI UKREPI
Opozorilo!
•
•
Kamkorder naj bo vedno priključen v električno vtičnico s priključkom
za ozemljitev.
Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sončna
svetloba, ogenj ali podobno.
Pozor
Če baterije ne zamenjate pravilno, lahko pride do eksplozije. Zato jo
zamenjajte le z enako baterijo ali z baterijo enake vrste.
2
Napravo odklopite iz omrežne napetosti tako, da izvlečete vtič iz omrežne
vtičnice. Zato mora biti ta vtič lahko dostopen.
O tem uporabniškem priročniku
Zahvaljujemo se vam za nakup kamkorderja Samsung.
Prosimo, da pred uporabo kamkorderja natančno preberete ta
navodila za uporabo in jih shranite za uporabo v prihodnje. V
primeru nepravilnega delovanja kamkorderja si oglejte poglavje
Odpravljanje težav.
Ta uporabniški priročnik zajema modele HMX-H400, HMXH405, HMX-H430, HMX-H440.
• V tem priročniku so uporabljene ilustracije za model HMXH400.
• Prikazi v tem priročniku morda niso popolnoma enaki kot tisti,
ki jih vidite na LCD- zaslonu.
• Oblika in tehnični podatki kamkorderja in dodatkov se lahko
spremenijo brez predhodne najave.
• V tem uporabniškem priročniku ikona ali simbol v oklepaju,
ki se pojavlja v opisu podmenijskega elementa, označujeta,
da bo ta ikona ali simbol prikazan na zaslonu pri nastavljanju
zadevnega elementa.
Pr.) element podmenija »Video Quality« stran 54
- »Super Fine« ( ): snemanje z izjemno natančno
kakovostjo. (Če je možnost izbrana, bo na zaslonu
prikazana ustrezna ikona ( ).)
V priročniku se uporabljajo naslednji izrazi:
• 'Scene' se nanaša na točko, ko pritisnete gumb Začetek/
Konec Snemanja in začnete snemati, do trenutka, ko s
pritiskom istega gumba začasno ustavite snemanje.
• Izraza 'fotografija' in 'mirujoča slika' imata isti pomen.
Preden boste brali ta uporabniški priročnik
Pred uporabo tega kamkorderja
• Kamkorder snema filme v obliki H.264 (MPEG4 del 10/
AVC) kot video visoke ločljivosti (HD-VIDEO) ali video
standardne ločljivosti (SD-VIDEO).
• Na vašem osebnem računalniku lahko s pomočjo
vgrajene programske opreme v kamkorderju predvajate in
urejate videoposnetke, posnete s kamkorderjem.
• Prosimo, upoštevajte, da DVD-kamkorder ni združljiv z
drugimi digitalnimi video formati.
• Pred začetkom pomembnega snemanja napravite
poskusno snemanje.
Nato predvajajte poskusno snemanje, da se prepričate, ali ste
pravilno posneli avdio in video posnetke.
• napake pri ravnanju s tem kamkorderjem ali pomnilniško
kartico itd. Samsung ne odgovarja za nadomestilo škode
zaradi izgube posnetih vsebin.
• Naredite varnostne kopije pomembnih podatkov. Zavarujte svoje pomembne posnete podatke s kopiranjem
datotek v osebni računalnik. Priporočamo tudi, da jih skopirate
s svojega osebnega računalnika na druge snemalne medije za
shranjevanje. Oglejte si priročnik za namestitev programske
opreme in USB-povezavo.
• Avtorske pravice: ta kamkorder je namenjen samo za
individualno uporabo.
Podatki, posneti na medij za shranjevanje v tem kamkorderju
z uporabo drugega digitalnega/analognega medija ali naprav,
so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah in jih ni možno
uporabljati brez dovoljenja lastnika avtorskih pravic, razen za
osebne namene. Tudi če snemate dogodek, kot je prireditev,
predstava ali razstava, za osebne namene, vam priporočamo,
da pridobite pred tem dovoljenje.
• Za informacije o licenci odprtega vira glejte
»Opensource-H400.pdf« na priloženem CD-ROM-u.
Opombe glede blagovnih skupin
• Vsa imena znamk in registrirane blagovne znamke, omenjene
v tem priročniku ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu
Samsungovemu izdelku, so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke njihovih imetnikov. »™« in »®« nista
navedena v vsakem primeru v tem priročniku.
• Logotipa SD in SDHC sta blagovni znamki.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 in
DirectX® so registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali v drugih
državah.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® in Pentium® so registrirane
blagovne znamke oziroma blagovne znamke družbe Intel
Corporation v ZDA in drugih državah.
• AMD in Athlon™ sta bodisi registrirani blagovni znamki bodisi
blagovni znamki družbe AMD v ZDA in drugih državah.
• Macintosh in Mac OS sta registrirani blagovni znamki ali
blagovni znamki družbe Apple Inc. v ZDA in/ali v drugih
državah.
• YouTube je blagovna znamka družbe Google Inc.
• Flickr je blagovna znamka družbe Yahoo.
• twitter je blagovna znamka družbe Twitter.
• Picasa je blagovna znamka družbe Google Inc.
• Facebook je blagovna znamka družbe Facebook Inc.
• Adobe, logotip Adobe in Adobe Acrobat so registrirane
blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe
Systems Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali
drugih državah.
• HDMI, logotip HDMI in večpredstavnostni vmesnik z visoko
ločljivostjo so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC.
3
Varnostne informacije
Spodaj omenjeni varnostni ukrepi so namenjeni preprečevanju osebnih poškodb ali materialne škode. Vsa navodila natančno preberite.
OPOZORILO
4
Pomeni, da obstaja morebitna nevarnost resne poškodbe.
Ne preobremenjujte vtičnic ali
podaljškov, saj lahko povzročite
visoko vročino ali požar.
Uporaba kamkorderja pri
temperaturah nad 60°C lahko
povzroči požar. Če baterijo dalj časa
hranite pri visoki temperaturi, lahko
eksplodira.
Ne dovolite, da v kamkorder ali
pretvornik izmeničnega toka pridejo
voda ali kovina oziroma vnetljive
snovi. To lahko povzroči nevarnost
požara.
Izogibajte se pesku ali prahu! Fin
pesek ali prah, ki vstopi v kamkorder
ali pretvornik AC, lahko povzroči
okvare ali napake.
Izogibajte se olju! Olje, ki vstopi v
kamkorder ali pretvornik AC, lahko
povzroči električni udar, okvare ali
napake.
Ne usmerjajte LCD-zaslona
neposredno v sonce. To lahko
povzroči poškodbe oči oziroma
nedelovanje notranjih delov izdelka.
Ne zvijajte napajalnega kabla in ne
stiskajte pretvornika AC s težkim
predmetom, saj ga lahko poškodujete.
Obstaja nevarnost požara ali
električnega udara.
Ne odklapljajte pretvornika AC tako,
da ga povlečete za kabel, saj lahko
poškodujete kabel.
Ne uporabljajte pretvornika AC
s poškodovanim, prerezanim ali
nalomljenim kablom ali žicami. To
lahko povzroči požar ali električni
udar.
Varnostne informacije
OPOZORILO
Pomeni, da obstaja morebitna nevarnost resne poškodbe.
Ne priklapljajte pretvornika AC, če
vtiča ni mogoče v celoti vstaviti v
vtičnico.
Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko
eksplodirajo.
Nikoli ne uporabljajte tekočine za
čiščenje ali podobnih kemikalij.
Čistil ne razpršite neposredno
na kamkorder. To lahko povzroči
nevarnost požara.
Kamkorder hranite stran od vode, tudi
če ga uporabljate na plaži ali bazenu
ali v dežju. Obstaja nevarnost okvare
ali električnega udara.
Napajalnega kabla ne priklapljajte ali
odklapljajte z mokrimi rokami. Obstaja
nevarnost električnega udara.
Rabljeno litijevo baterijo ali
pomnilniško kartico hranite izven
dosega otrok. Če otrok pogoltne
litijevo baterijo ali pomnilniško kartico,
takoj poiščite zdravniško pomoč.
Med nevihto ali ko kamkorderja ne
uporabljate, naj bo napajalni kabel
izključen. Obstaja nevarnost požara.
Pri čiščenju pretvornika AC odklopite
napajalni kabel. Obstaja nevarnost
okvare ali električnega udara.
Če pri kamkorderju zaznate
neobičajne zvoke, vonj ali dim, takoj
odklopite napajalni kabel in zahtevajte
popravilo pri pooblaščenem serviserju
izdelkov Samsung. Obstaja nevarnost
požara ali poškodbe.
V primeru okvare kamkorderja takoj
izklopite pretvornik AC ali odstranite
baterijo iz kamkorderja. Obstaja
nevarnost požara ali poškodbe.
Ne poskušajte razstaviti, popraviti
ali preoblikovati kamkorderja ali
pretvornika AC, saj bi s tem lahko
povzročili požar ali električni udar.
5
Varnostne informacije
POZOR
6
Pomeni, da obstaja nevarnost osebne poškodbe ali materialne škode.
Ne pritiskajte s silo na zaslon LCD, ne
udarjajte vanj ali ga zbadajte z ostrimi
predmeti. Če pritisnete površino
LCD-zaslona, se lahko pojavi
neenakomernost v prikazu.
Kamkorderja, baterije, pretvornika AC
in drugih dodatkov ne mečite na tla
oziroma jih ne izpostavljajte močnim
tresljajem ali udarcem. To lahko
povzroči okvaro ali poškodbe.
Ne uporabljajte kamkorderja na
stojalu (ni priloženo) na mestu, kjer
bo izpostavljen močnim tresljajem ali
udarcem.
Ne uporabljajte kamkorderja blizu
neposredne sončne svetlobe ali
grelne naprave. To lahko povzroči
okvaro ali poškodbe.
Ne puščajte kamkorderja dolgo časa
v zaprtem vozilu, kjer je temperatura
zelo visoka.
Ne izpostavljajte kamkorderja sajam
ali pari. Goste saje ali para lahko
poškodujejo ohišje kamkorderja ali
povzročijo okvaro.
Ne uporabljajte kamkorderja
blizu gostih izpušnih plinov, ki jih
povzročajo bencinski ali dizelski
motorji,oziroma blizu jedkih plinov, kot
je vodikov sulfi d. To lahko povzroči
razjede v zunanjih ali notranjihpolih in
prepreči normalno delovanje.
Ne izpostavljajte kamkorderja
insekticidom. Če insekticidi pridejo
v kamkorder, lahko ta neha pravilno
delovati. Pred uporabo insekticida
izklopite kamkorder in ga pokrijte z
vinilno prevleko ipd.
Ne izpostavljajte kamkorderja
nenadnim spremembam temperature
ali vlažnim prostorom. Nevarnost
okvare ali električnega udara obstaja
tudi, če napravo uporabljate na
prostem med nevihto.
Ne odlagajte kamkorderja tako, da je
LCD-zaslon odprt in obrnjen navzdol.
Ne čistite ohišja kamkorderja z
benzenom ali razredčilom. Zunanja
prevleka se lahko odlepi Sali se uniči
površina ohišja.
Zaprite LCD-zaslon, ko kamkorderja
ne uporabljate.
Varnostne informacije
POZOR
Pomeni, da obstaja nevarnost osebne poškodbe ali materialne škode.
Ne držite kamkorderja za LCDzaslon,
ko ga dvigujete. LCD-z se lahko
odklopi in kamkorder lahko pade
na tla.
Ne uporabljajte kamkorderja v bližini
televizorja ali radia. To lahko povzroči
šum na TVzaslonu ali v radijskem
oddajanju.
Ne uporabljajte kamkorderja
blizu močnih radijskih valov ali
magnetizma, na primer blizu
zvočnikov ali večjega motorja.
V videu ali zvoku, ki ga snemate, bi
bilo pozneje mogoče zaznati šum.
Uporabite le dodatke, ki jih je
odobril Samsung. Uporaba izdelkov
drugih proizvajalcev lahko zaradi
nepravilnega delovanja povzroči
prekomerno segrevanje, požar,
eksplozijo, električni udar ali
poškodbe.
Postavite kamkorder na stabilno
površino in v prostor z odprtinami za
zračenje.
Pomembne podatke hranite ločeno.
Samsung ne odgovarja za izgubo
podatkov.
Priklop na omrežno napetost
uporabljajte, kjer je lahko preprosto
dostopen. Če bodo v delovanju
naprave težave, morate kabel izključiti
iz omrežne vtičnice in popolnoma
izklopiti napajanje. Z izklopom gumba
za napajanje napajanja naprave ne
izklopite popolnoma.
Za neodobreno dodatno opremo,
ki je združljiva s tem izdelkom,
odgovarjajo izdelovalci te opreme.
Dodatno opremo uporabljajte v
skladu z varnostnimi navodili. Družba
Samsung ne prevzema odgovornosti
za morebitne okvare, požare ali
električne udare oziroma škodo, ki jih
lahko povzroči uporaba neodobrene
dodatne opreme.
7
Vsebina
PREDEN BOSTE BRALI TA UPORABNIŠKI
PRIROČNIK................................................... 2
OSNOVNO DELOVANJE KAMKORDERJA .. 27
Varnostna opozorila .......................................................................... 2
Prilagoditev LCD-zaslona ........................................................... 28
Previdnostni ukrepi ....................................................................... 2
Nastavitev načinov delovanja ..................................................... 29
Pomembne informacije o uporabi ................................................. 2
Uporaba gumba za zaslon (
VARNOSTNE INFORMACIJE ....................... 4
) .............................................. 29
Uporaba zaslona na dotik ........................................................... 30
Opozorilo ...................................................................................... 4
NASTAVITVE PRI PRVI UPORABI ............. 31
Pozor ............................................................................................ 6
Nastavitev časovnega pasa in datuma/časa prvič...................... 31
SADRŽAJ .............................................................. 8
Izbira jezikov ............................................................................... 32
PRIROČNIK ZA HITER ZAČETEK ................. 11
8
Vklop/izklop kamkorderja............................................................ 27
MEDIJI ZA SHRANJEVANJE ......................... 33
Videe lahko snemate v formatu H.264! .......................................11
Izbiranje medija za shranjevanje (samo HMX-H405) ......................33
Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice
SPOZNAJTE SVOJ KAMKORDER ................. 15
(nije uključena u isporuku) .......................................................... 34
Kaj je priloženo vašemu kamkorderju......................................... 15
Izbira primerne pomnilniške kartice (nije uključena u isporuku) . 35
Položaj upravljalnih elementov ................................................... 16
Čas snemanja in zmogljivost ...................................................... 37
Predstavitev zaslonskih prikazov................................................ 18
OSNOVNO SNEMANJE.............................. 38
UVOD .......................................................... 21
Snemanje videov ........................................................................ 38
Pritrditev pasu za oprijem ........................................................... 21
Označevanje lepih prizorov med snemanjem (funkcija My Clip) 40
Priklop feritnega jedra................................................................. 21
Fotografiranje ............................................................................. 41
Uporaba baterije ......................................................................... 22
Preprosto snemanje za začetnike (smart auto) .......................... 42
Polnjenje baterije ........................................................................ 23
Primik/odmik ............................................................................... 43
Preverjanje stanja baterije .......................................................... 24
Anti-shake (OIS: Optični stabilizator slike) ................................. 44
Vsebina
OSNOVNO PREDVAJANJE........................ 45
Cont. Shot................................................................................... 62
Menjavanje načina predvajanja .................................................. 45
Wind Cut ..................................................................................... 63
Predvajanje videoposnetkov....................................................... 46
Digital Zoom ............................................................................... 63
Ogled fotografij ........................................................................... 48
Self Timer ................................................................................... 64
Art Time Lapse REC ................................................................... 64
KORIŠĆENJE STAVKI MENIJA .................. 50
Quick View.................................................................................. 67
Upravljanje menijev .................................................................... 50
Guideline .................................................................................... 68
Elementi menija .......................................................................... 51
NAPREDNO PREDVAJANJE...................... 68
NAPREDNO SNIMANJE ............................. 53
Play Option ................................................................................. 68
SCENE ...................................................................................... 53
Highlight...................................................................................... 69
Video Resolution ........................................................................ 53
Slide Show Option ...................................................................... 70
Video Quality .............................................................................. 54
File Info ....................................................................................... 70
Photo Resolution ........................................................................ 54
Photo Sharpness ........................................................................ 55
UREJANJE DATOTEK ................................ 71
White Balance ............................................................................ 55
Delete ......................................................................................... 71
Aperture ...................................................................................... 56
Delete My Clip ............................................................................ 72
Shutter ........................................................................................ 57
My Clip Creation ......................................................................... 72
EV ............................................................................................... 58
Protect ........................................................................................ 73
Super C.Nite ............................................................................... 58
Copy (samo HMX-H405) ............................................................. 74
Focus .......................................................................................... 59
Divide.......................................................................................... 75
Digital Effect ............................................................................... 60
Combine ..................................................................................... 76
Fader .......................................................................................... 61
Tele Macro .................................................................................. 62
9
Vsebina
SETĂRI DE SISTEM ....................................77
PRIKLOP NA TELEVIZOR ...........................90
Nastavitev elementov menija...................................................... 77
Priklop na televizor z visoko ločljivostjo ...................................... 90
Storage Type (samo HMX-HMX-H405) ...................................... 78
Priklop na običajni televizor ........................................................ 91
Storage Info (samo HMX-HMX-H405) ........................................ 78
Ogled na televizijskem zaslonu .................................................. 92
Card Info (samo HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440) ............... 78
File No. ....................................................................................... 79
NASNEMAVANJE VIDEOV ..........................93
Time Zone .................................................................................. 79
Nasnemavanje na videorekorder ali DVD/HDD-zapisovalnik ..... 93
Date/time Set .............................................................................. 80
Date Type ................................................................................... 80
TISKANJE FOTOGRAFIJ.............................94
Time Type ................................................................................... 80
Neposredno tiskanje s tiskalnikom PictBridge ............................ 94
Date/Time Display ...................................................................... 81
Auto LCD Off .............................................................................. 82
Beep Sound ................................................................................ 83
Shutter Sound............................................................................. 83
Auto Power Off ........................................................................... 84
UPORABA Z RAČUNALNIKOM S
SISTEMOM WINDOWS .............................. 96
Kaj lahko počnete z računalnikom z os windows ....................... 96
Uporaba programa Intelli – studio .............................................. 97
Quick On STBY .......................................................................... 84
Uporaba izmenljive naprave za shranjevanje ........................... 101
PC Software ............................................................................... 85
ODPRAVLJANJE TEŽAV ...........................103
USB Connect .............................................................................. 86
Opozorilni indikatorji in sporočila .............................................. 103
HDMI TV Out .............................................................................. 86
Simptomi in rešitve ................................................................... 108
TV Connect Guide ...................................................................... 87
TV Display .................................................................................. 87
VZDRŽEVANJE IN DODATNE INFORMACIJE..114
Format ........................................................................................ 88
Vzdrževanje ...............................................................................114
Default Set .................................................................................. 88
Language ................................................................................... 88
Demo .......................................................................................... 89
10
Anynet+ (HDMI-CEC) ................................................................. 89
Uporaba kamkorderja v tujini .....................................................115
Glosar ........................................................................................116
TEHNIČNE PODROBNOSTI......................117
Priročnik za hiter začetek
Ta priročnik za hiter začetek predstavlja osnovno delovanje in funkcije vašega kamkorderja. Za več informacij si oglejte referenčne strani.
Videe lahko snemate v formatu H.264!
Videe lahko snemate v formatu H.264, ki je priročen za pošiljanje po elektronski pošti in skupno rabo s prijatelji in družino. S
kamkorderjem lahko tudi fotografirate.
1.KORAK: Priprava
1. Priključite bateriju na
videokameru. stran 22
• Poravnajte baterije sa
indikatorom (▲) na odeljku
za baterije, a zatim gurnite
bateriju u smeru strelice.
2.KORAK: Snemanje s kamkorderjem
Gumb za začetek/konec snemanja
Indikator načina
Gumb PHOTO /
Ročica za
primik/odmik
(My Clip)
2. Baterijo pritrdite na kamkorder.
stran 23
• Poravnajte baterijo z
oznako (▲) na predalu za
baterije in potisnite baterijo v smeri puščice.
3. Vstavite pomnilniško
kartico. stran 34
• S tem kamkorderjem
lahko uporabljate
komercialno
razpoložljive
pomnilniške kartice
SDHC (kartica SD
visoke zmogljivosti) ali
SD.
• Nastavite ustrezni medij za shranjevanje.
stran 33 (samo HMX-H405)
Taster MODE
LCD-zaslon
Kamkorder se vklopi, ko odprete LCD-zaslon.
11
Priročnik za hiter začetek
Snemanje videov
Fotografiranje
Ta kamkorder uporablja napredno tehnologijo stiskanja
H.264, ki omogoča najbolj čisto kakovost videa.
Vaš kamkorder lahko posname visokokakovostne fotografije
z razmerjem širina/višina 16 : 9.
1. Odprite LCD-zaslon.
1. Odprite LCD-zaslon.
2. Pritisnite gumb za Začetek/konec snemanja.
2. Rahlo pritisnite gumb PHOTO /
prilagodite ostrino.
3. Ponovno pritisnite gumb Začetek/konec snemanja, da
ustavite snemanje.
00:00:20
(My Clip), da
3. Pritisnite gumb PHOTO /
(My Clip) do končnega
položaja, da izostrite motiv.
[307Min]
9999
Uporabite 'Quick On STBY', tako da odprete/zaprete LCD-zaslon.
Če zaprete LCD-zaslon med stanjem pripravljenosti, se vaš kamkorder preklopi v način za hitro stanje pripravljenosti (način varčevanja z
energijo). Ko odprete LCD-zaslon lahko takoj začnete s snemanjem. stran 84
Privzeta nastavitev je »1080/50i«. Prav tako lahko snemate s kakovostjo videa SD (standardna ločljivost).
12
Priročnik za hiter začetek
3.KORAK: Predvajanje videoposnetkov ali fotografij
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Ogled videov ali fotografij na LCD-zaslonu
Želene posnetke lahko hitro najdete s pomočjo pogleda seznama sličic.
) na LCD-zaslonu.
1. V načinu STBY se dotaknite jezička za predvajanje (
• Prikaže se pogled seznama sličic. Sličica zadnje ustvarjene ali predvajane datoteke je
poudarjena.
2. Dotaknite se jezička sličice (
HD
/
SD
/
) in nato želene slike.
HD
SD
3/3
Ogled na televizorju z visoko ločljivostjo
Uživate lahko v gledanju HD-videov (visoka ločljivost). stran 90
Video posnetke lahko prav tako predvajate na televizorju s kakovostjo slike SD (standardna ločljivost).
stran 91
4.KORAK: Shranjevanje posnetih videov ali fotografij
Preprosto in zabavno! Uživajte v različnih funkcijah programa Intelli-studio na
vašem računalniku z OS Windows.
S programom Intelli-studio, vgrajenim v vaš kamkorder, lahko uvažate videe/fotografije
v vaš računalnik, jih urejate ali delite s svojimi prijatelji in družino. Za podrobnosti glejte
strani 97-100
13
Priročnik za hiter začetek
Uvoz in ogled videov in fotografij iz vašega osebnega računalnika
Contents Manager
Datoteke, shranjene v
vašem osebnem računalniku
1. Zaženite program Intelli-studio, tako da s kablom USB povežete vaš kamkorder z
računalnikom.
• Na glavnem oknu Intelli-studio se prikaže nov zaslon za shranjevanje datotek.
Kliknite »Yes«, prenos se bo zaključil in odprlo se bo naslednje pojavno okno.
2. Nove datoteke se shranijo v vaš osebni računalnik, s programom Intelli-studio pa se
registrirajo v mapi »Contents Manager«.
• Datoteke lahko razvrstite po različnih kriterijih, kot so Obraz, Datum itd.
3. Za predvajanje lahko dvokliknete datoteko, ki jo želite predvajati.
Imenik map v vašem osebnem računalniku
Prenos videov/fotografij na YouTube/Flickr/FaceBook
Delite svoje posnetke z drugimi, tako da prenesete fotografije in videe neposredno na spletno
stran z enim samim klikom.
Kliknite jeziček »Share« »Upload« na brskalniku. stran 100
Program na vašem osebnem računalniku z OS Windows se bo zagnal samodejno, ko boste
kamkorder povezali z njim (ko specificirate “PC Software: On”). stran 85
5.KORAK: Brisanje videov ali fotografij
Če je pomnilniški medij poln, snemanje videov ali fotografiranje ni več mogoče. Izbrišite videe ali fotografije, ki ste jih iz pomnilniškega
medija že prenesli v računalnik in jih shranili. Potem lahko na ponovno prost pomnilniški medij posnamete nove videe ali fotografije.
Na LCD-zaslonu se dotaknite jezička za predvajanje (
14
) Meni (
) »Delete«. stran 71
Spoznajte svoj kamkorder
KAJ JE PRILOŽENO VAŠEMU KAMKORDERJU
Pregled dodatne opreme
Vaš nov kamkorder ima naslednje dodatke. Če kateri izmed
teh manjka v vaši škatli, pokličite Samsungov center za pomoč
strankam.
Baterija
(IA-BP210R)
Pretvornik
izmeničnega
toka
(tip AA-MA9)
USB-kabel
CD z
uporabniškim
priročnikom
Priročnik
za hiter
začetek
Dodatno
Ime modela
vgrajen
pomnilnik
HMX-H400BP/
HMX-H430BP/
HMX-H440BP
-
HMX-H405BP
32GB
Barva
Črna
Objektiv
Mini kabel HDMI
Avdio-Video kabel
Pomnilniška
kartica
Pomnilniška
kartica/Vmesnik za
pomnilniško kartico
Torbica
(IA-CC1U27B)
Feritno jedro
(30-kratni optični)
(45-kratni digitalni)
• Čeprav se nekatere funkcije modelov razlikujejo, delujejo na
enak način.
•
•
•
•
•
•
Natančen izgled posameznih elementov se lahko razlikuje glede
na model.
Vsebina je v različnih prodajnih regijah različna.
Dele in dodatke lahko kupite po posvetu s prodajalcem Samsung.
SAMSUNG ne odgovarja za skrajšano življenjsko dobo baterije
ali okvare, ki nastanejo kot posledica nepooblaščene uporabe
dodatkov, kot so pretvornik AC ali baterije.
Dodatne baterije (IA-BP210E/IA-BP420E) lahko kupite pri
pooblaščenem prodajalcu Samsungovih izdelkov.
Pomnilniška kartica ni priložena. Glejte stran 35 za pomnilniške
kartice, ki so združljive z vašim kamkorderjem.
Vašemu kamkorderju sta priložena CD z uporabniškim priročnikom
in tiskan priročnik za hiter začetek.
15
Spoznajte svoj kamkorder
POLOŽAJ UPRAVLJALNIH ELEMENTOV
Spredaj & Levo
1
2
3
5
6
4
13
12 11
7
8
9
1
Vgrajen mikrofon
2
Objektiv
3
Stikalo za odpiranje/zapiranje objektiva
4
TFT LCD-zaslon (Zaslon na dotik)
5
Gumb za vklop
6
Gumb za zaslon
7
Gumb MODE
8
Gumb funkcija proti tresljajem (OIS)
9
Gumb SMART AUTO
10
Vtičnica AV (avdio/video)
11
HDMI-priključek
12
Priključek USB
13
Pokrov vtičnice (HDMI, USB, AV)
10
Pazite, da vgrajenega mikrofona in objektiva med snemanjem
ne pokrijete.
16
Spoznajte svoj kamkorder
Desno Zgoraj & Spodaj
1
2
3
4
3
1
2
5
6
9
7
8
5
1
Gumb MODE
•
: Način snemanja (Video/Fotografija)
•
: Način predvajanja
2
Gumb PHOTO /
3
Ročica za primik/odmik (W/T)
4
Vgrajen zvočnik
5
Indikator napolnjenosti (CHG)
6
Pokrov vtičnice (DC IN)
7
Priključek za vir enosmernega napajanja
8
Gumb za začetek/konec snemanja
9
Pas za oprijem
(My Clip)
1
Reža za pomnilniško kartico
2
Pokrov pomnilniško kartico
3
Luknja za pas za oprijem
4
Vdolbina za stojalo
5
Stikalo za izmet baterije
4
17
Spoznajte svoj kamkorder
PREDSTAVITEV ZASLONSKIH PRIKAZOV
Razpoložljive funkcije se spreminjajo glede na izbran način delovanja, pri čemer se prikazujejo različni indikatorji glede na nastavljene
vrednosti.
•
•
Ta zaslonski prikaz se prikaže samo v načinu za snemanje (
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
).
Način snemanja
Levo od LCD-zaslona
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
1Sec/72Hr
Pomen
/
Način snemanja (Video/Fotografija)
/ Smart Auto
//
Stanje delovanja (stanje
pripravljenosti / snemanje) / premor
/ Samosprožilec*
/
STBY
F2
- 0.3
•
•
•
•
•
•
•
18
/
Card Full
Funkcije, označene z *, ne bodo ohranjene,
ko kamkorder ponovno prižgete. (Nastavitve
se ne ohranijo, ko preklopite v drug način
delovanja.)
Zaslonski indikatorji so prikazani glede na
zmogljivost pomnilniške kartice SDHC z 32 GB.
Več informacij o opozorilnih indikatorjih in
sporočilih si oglejte na strani 103~107.
Spodaj prikazani elementi in njihovi položaji se
lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila
zaradi izboljšanja delovanja naprave.
Skupno število slik, ki jih lahko posnamete,
je odvisno od razpoložljivega prostora v
mediju za shranjevanje. Majhna sprememba
preostalega pomnilnika ne vpliva na
spremembo števca slik po izvedbi posnetka.
Največje število posnetih fotografij na
zaslonskem prikazu je 9999.
Skupno število slik, ki jih lahko posnamete,
je odvisno od razpoložljivega prostora v
mediju za shranjevanje. Majhna sprememba
preostalega pomnilnika ne vpliva na
spremembo števca slik po izvedbi posnetka.
Belina, Pojemalec*
,
Ročno ostrenje* / Touch Point*
/
F2
Časovni pas (obisk)
00:00
01/JAN/2012
1Sec/72Hr
S.1/50
- 0.3
EV (Vrednost osvetlitve)*
/
,
Jeziček za predvajanje / zavihek
Premor / zavihek Ustavi, zavihek
Snemanje
/
Na sredini LCD-zaslona
Indikator
00:00:00
Pomen
Časovnik (čas snemanja videov)
Art Time Lapse REC*
My Clip
Indikator
Pomen
/
Medij za shranjevanje (pomnilniška kartica
ali vgrajen pomnilnik (samo HMX-H405))
Info. o bateriji (preostalo stanje baterije)
9999,
,
,
/
/
Števec fotografij (skupno število
možnih fotografij), Ločljivost fotografij,
Kakovost videa, Video ločljivost
Anti-Shake(OIS) / Anti-Shake(OIS
DUO) / Anti-Shake(OIS DUO+)
,
Makrofotografiranje*, Super C.Nite
,
Neprekinjeno slikanje,
Preprečevanje šuma vetra*
Opozorilni indikatorji in sporočila
Ostrina fotografije
Preostali čas snemanja
Jeziček menija
Card Full
[307Min]
Datum/Ura
Desno od LCD-zaslona
Ročna nastavitev zaslonke* /
Ročna nastavitev zaklopa*
/
Pomen
Optični primik in odmik/digitalni primik
in odmik
SCENE, Digitalni učinek
,
00:00
01/JAN/2012
Indikator
Indikator
Spoznajte svoj kamkorder
•
•
Ta zaslonski prikaz (OSD) se prikaže samo v načinu za predvajanje videa ( HD / SD ).
) na LCD-zaslonu, da izberete način za predvajanje videa ( HD /
Izberite jeziček Play (
SD
). stran 45
Način predvajanja videov
00:00:05/00:00:50
100_0001
Na vrhu LCD-zaslona
Indikator
Na dnu LCD-zaslona
Pomen
Indikator
Pomen
01/JAN/2012 00:00
Način predvajanja videov
• Na kratko se prikaže zaslonski
prikaz, kot so jezički za nadzor
predvajanja, glasnost in vrnitev
nazaj. Znova se pokažejo, ko
se dotaknete kateregakoli dela
zaslona.
• Več informacij o opozorilnih
indikatorjih in sporočilih si oglejte na
strani 103~107
/
Stanje delovanja
(predvajanje/premor)
00:00:05/00:00:50
Čas predvajanja/Čas
predvajanja vseh
/
Medij za shranjevanje
(pomnilniška kartica ali
vgrajen pomnilnik (samo
HMX-H405))
10
/
Nastavitev glasnosti
Jeziček Volume / Jeziček
za funkcije, povezane s
predvajanjem (koračno
predvajanje)
Jeziček za vrnitev nazaj
Možnost predvajanja
Jeziček za funkcije,
povezane s predvajanjem
(preskoči/iskanje/premor/
predvajanje/počasno
predvajanje)
100_0001
Ime datoteke (številka
datoteke)
Jeziček menija
,
Kakovost videa, Video
ločljivost
Info. o bateriji
(preostalo stanje baterije)
Protect
01/JAN/2012 00:00
Datum/Ura
19
Spoznajte svoj kamkorder
•
•
Ta zaslonski prikaz (OSD) se prikaže samo v načinu za predvajanje fotografij ( ).
) na LCD-zaslonu, da izberete način za predvajanje fotografij (
Izberite jeziček Play (
). stran 45
Način predvajanja fotografij
Na vrhu LCD-zaslona
1/10
Na dnu LCD-zaslona
100_0001
Indikator
01/JAN/2012 00:00
Pomen
Način predvajanja
fotografije
X1.1
/
100_0001
1/10
/
Nastavitev diaprojekcije/
Primik/odmik pri
predvajanju
(X1.1 ~ X8.0)
Ime datoteke
(številka datoteke)
Števec slik (trenutna
slika/skupno število slik, ki
jih je možno posneti)
Medij za shranjevanje
(pomnilniška kartica ali
vgrajen pomnilnik (samo
HMX-H405))
Info. o bateriji
Zaščita pred brisanjem
Ločljivost fotografij
01/JAN/2012 00:00
20
Datum/Ura
Indikator
Pomen
Jeziček za glasnost
(ko je vključena
diaprojekcija)
Jeziček za vrnitev nazaj
Jeziček za predhodno/
naslednjo sliko
Jeziček za začetek
diaprojekcije
Jeziček menija
Uvod
PRITRDITEV PASU ZA OPRIJEM
Prilagodite dolžino pasu za oprijem tako, da je kamkorder HD stabilen, ko s palcem pritisnete gumb Začetek/konec
snemanja.
Če v pašček za roko, ki je nastavljen preozko, na silo potisnete roko, lahko na kamkorderju poškodujete obroček za pašček.
PRIKLOP FERITNEGA JEDRA
Za zmanjšanje električnih motenj glavni filter pritrdite na
pretvornik izmeničnega toka.
Feritno jedro
•
•
Za pritrditev glavnega filtra na pretvornik kabel enkrat
navijte prek filtra.
Pazite, da ne poškodujete kabla, ko priključujete glavni
filter.
Zatič
Navijte kabel tako,
da ne bo opletal.
21
Uvod
VSTAVLJANJE/IZMET BATERIJE
Kupite dodatne baterije, da boste lahko svoj kamkorder neprekinjeno uporabljali.
Pritrjevanje baterije
Poravnajte baterijo z oznako (▲) na predalu za baterije in potisnite
baterijo v smeri puščice.
22
Odstranjevanje baterije.
Potisnite stkalo za izmet baterije in izvlecite baterijo. Nežno
potisnite stikalo za izmet baterije v smeri, prikazani na sliki.
• Samsung ni odgovoren za težave, ki lahko nastanejo zaradi uporabe neodobrenih baterij. Če uporabljate baterije drugih proizvajalcev,
obstaja nevarnost pregretja, požara ali eksplozije.
• Baterijo previdno odstranite s kamkorderja in pazite, da vam ne pade na tla.
Uvod
POLNJENJE BATERIJE
Baterijo lahko napolnite s pretvornikom izmeničnega toka ali USBkablom.
•
•
Uporaba USB-kabla
En konec USB-kabla pravilno vključite v kamkorder in drugega v
USB-vrata osebnega računalnika.
Vstavite baterijo v kamkorder. stran 22
Uporabite priloženi pretvornik izmeničnega toka ali USB-kabel.
Polnjenje baterije
Baterijo napolnite s pretvornikom izmeničnega toka ali USBkablom.
• Lučka za napajanje (CHG) zasveti in napajanje se začne. Ko je
baterija napolnjena, lučka za napajanje (CHG) zasveti zeleno.
Uporaba pretvornika izmeničnega toka
Pretvornik izmeničnega toka pravilno vključite v kamkorder in v
omrežno vtičnico.
Preverite, da na vtiču in v vtičnici ni tujkov, preden kamkorder
priključite na napajalnik za izmenično napetost.
•
•
•
•
Če sta pri polnjenju priključena USB-kabel in pretvornik
izmeničnega toka, bo slednji imel prednost pred USB-jem.
Kamkorder ne bo deloval samo z napajanjem prek USB-ja. Za
uporabo kamkorderja uporabite pretvornik ali baterijo.
Čas polnjenja je odvisen od vrste gostitelja USB-ja (računalnik).
To lahko traja dlje, če med polnjenjem baterije uporabljate
kamkorder.
23
Uvod
PREVERJANJE STANJA BATERIJE
Preverite lahko stanje baterije in njeno preostalo zmogljivost.
Prikaz napolnjenosti baterije
Prikaz napolnjenosti baterije kaže trenutno stanje napolnjenosti baterije.
STBY
Preverjanje stanja baterije
Barva lučke LED prikazuje stanje napajanja ali polnjenja.
Polnjenje
-
Popolnoma napolnjena
•
Napaka
•
(Zelena)
(Izklopljeno)
24
[307Min]
9999
Indikator
napolnjenosti
baterije
(Oranžna)
00:00:00
•
Stanje
Sporočilo
Popolnoma napolnjena
-
porabljeno 25~50%
-
porabljeno 50~75%
-
porabljeno 75~95%
-
porabljeno 95~98%
-
Popolnoma izpraznjena (utripa):
Naprava se bo kmalu izklopila.
Baterijo čim prej zamenjajte.
-
Naprava se bo izklopila čez 3 sekunde.
»Low Battery«
Zgornje vrednosti veljajo za popolnoma napolnjeno baterijo pri
običajni temperaturi. Nizka temperatura okolice lahko vpliva na
čas delovanja.
Zmogljivost baterije se s časom in redno uporabo zmanjša. Ko
kamkorderja ne uporabljate, ga izklopite.
Če ste končali z napajanjem ali baterije dalj časa ne uporabljate, jo
shranite posebej. Tako lahko podaljšate življenjsko dobo baterije.
Uvod
Razpoložljiv čas trajanja baterije
•
•
•
•
•
Neprekinjeno snemanje (brez primika/odmika)
Tip baterije
IA-BP210R
Čas polnjenja
Uporaba pretvornika izmeničnega toka: pribl.
160 min.
Uporaba USB-kabla: pribl. 330 min.
Video ločljivost
HD
SD
Čas neprekinjenega
snemanja
Pribl. 180 min.
Pribl. 200 min.
Čas predvajanja
Pribl. 200 min.
Pribl. 260 min.
Čas neprekinjenega snemanja za kamkorder v tabeli prikazuje
čas snemanja, ki je na voljo, ko je kamkorder v načinu snemanja
brez uporabe katerekoli druge funkcije po začetku snemanja. Pri
dejanskem snemanju se lahko baterija izprazni 2 do 3-krat hitreje,
kot prikazuje tabela, saj se uporablja začetek/konec snemanja
in primik/odmik ter poteka predvajanje. Pripravite dodatne
napolnjene baterije, da boste lahko snemali tako dolgo, kot
načrtujete.
Uporaba napajalnega vira z izmeničnim tokom
Čas polnjenja: približni čas v minutah, potreben za popolno
napolnjenje izpraznjene baterije.
Čas snemanja/predvajanja: približni razpoložljivi čas, ko
ste popolnoma napolnili baterijo. Oznaka 'HD' pomeni
visokoločljivostno kakovost slike, 'SD' pa standardno kakovost
slike.
Čas snemanja in čas predvajanja sta odvisna od uporabe in
razmer, zato sta lahko različna. Primer: če pogosto uporabljate
gumb za primik/odmik ali gumb Recording start/stop, se
baterije lahko prej izpraznijo.
Čas snemanja in predvajanja bo pri nizkih temperaturah krajši.
Pri uporabi funkcije snemanja posnetkov priporočamo uporabo
pretvornika AC.
Če urejate nastavitve, predvajate ali urejate slike ali kamkorder
uporabljate v zaprtih prostorih, je priporočljivo, da za napajanje
kamkorderja iz domačega vira napajanja uporabite pretvornik
izmenične napetosti. Priključite enako kot pri polnjenju baterije.
stran 23
25
Uvod
O bateriji
• Lastnosti baterije
Litij-ionska baterija je majhna baterija z veliko kapaciteto. Nizka
temperatura okolice (pod 50ºF (10ºC)) lahko skrajša življenjsko
dobo baterije in vpliva na njeno pravilno delovanje. V tem
primeru dajte baterijo v žep, da jo segrejete, in jo nato vstavite
v kamkorder.
• Zagotovite, da baterijo po uporabi hranite posebej.
- e baterijo pustite v kamkorderju, se bo porabljala majhna
moč baterije, četudi je kamkorder izključen.
- Če baterijo vstavite in dlje časa pustite v kamkorderju, se
bo izpraznila. Baterije ne bo mogoče uporabljati, četudi je
napolnjena.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo popolnoma napolnite
in jo vsaj enkrat na tri mesecev uporabite s kamkorderjem,
da ohranite pravilno delovanje.
• Pri uporabi kamkorderja na prostem imejte pripravljeno
dodatno baterijo.
- Hladna temperatura lahko skrajša čas snemanja.
- Na potovanjih imejte s seboj priložen pretvornik izmeničnega
toka, da boste lahko polnili baterijo.
26
• Če vam baterija pade na tla, preverite, ali se je poškodoval
njen priključek.
- Če baterijo s poškodovanimi priključki vstavite v kamkorder,
ga lahko poškodujete.
• Po uporabi odstranite baterijo in pomnilniško kartico iz
kamkorderja in odklopite pretvornik izmeničnega toka.
- Baterijo shranite v hladen in suh prostor.
(Priporočena temperatura: 59ºF ~ 77ºF (15ºC~ 25ºC),
Priporočena vlažnost: 40%~ 60%)
- Previsoka ali prenizka temperatura skrajša življenjsko dobo
baterije.
- Baterijski priključki lahko zarjavijo ali se pokvarijo, če baterijo
hranite v dimnatem ali prašnem prostoru.
• Prazno baterijo odvržite v koš za recikliranje odpadkov.
• Življenjska doba baterije je omejena.
- Baterija je dosegla konec svoje življenjske dobe tedaj, ko se
čas uporabe baterije močno skrajša, četudi je popolnoma
napolnjena. Zamenjajte jo z novo.
- Življenjska doba baterije je odvisna od pogojev shranjevanja,
delovanja in uporabe.
•
•
•
•
•
•
•
Preden odklopite pretvornik za izmenični tok, izključite kamkorder.
Drugače se lahko medij za shranjevanje ali podatki poškodujejo.
Ko uporabljate pretvornik izmeničnega toka, uporabite bližnjo
omrežno vtičnico. Nemudoma izklopite pretvornik AC iz omrežne
vtičnice, če pride do kakršnekoli okvare med uporabo vašega
kamkorderja.
Med uporabo pretvornika izmeničnega toka ne nameščajte v
tesnih prostorih, kot na primer med steno in pohištvom.
Prepričajte se, da uporabljate ustrezen pretvornik izmeničnega
toka za napajanje kamkorderja. Uporaba drugih pretvornikov
izmeničnega toka lahko povzroči električni udar ali požar.
Pretvornik izmeničnega toka je mogoče uporabljati po vsem svetu.
V nekaterih državah je potreben vmesnik za omrežno vtičnico. Če
ga potrebujete, ga kupite pri svojem distributerju.
Čas polnjenja je odvisen od preostale napolnjenosti baterije.
Baterije se v približno 2 urah napolni več kot 95%, indikator pa
zasveti zeleno. Za 100-odstotno napolnjenost baterije sta potrebni
2 uri in 40 minut.
Osnovno delovanje kamkorderja
VKLOP/IZKLOP KAMKORDERJA
•
LCD-zaslon
•
•
Ko je kamkorder vključen, je vključena tudi samodiagnostična
funkcija. Če se prikaže opozorilno sporočilo, si oglejte razdelek
'opozorilni indikatorji in sporočila' (strani 103~107) in ustrezno
ukrepajte.
Če zaprete LCD-zaslon, ko je kamkorder vklopljen, se vključi način
varčevanja z energijo. stran 28
Kamkorder se samodejno vklopi, če ga priključite na pretvornik
izmeničnega toka ali vanj vstavite baterijo, ko je zaslon LCD odprt.
Pri prvi uporabi tega kamkorderja
Ko prvič uporabjate kamkorder ali ko ga ponastavite, se za
zagonski prikaz pokaže izbira časovnega pasu. Izberite svoj
zemljepisni položaj in nastavite datum in uro. stran 31
Če datuma in ure ne nastavite, se zaslon s časovnim pasom
prikaže vsakič, ko vklopite kamkorder.
Gumb (
) za vklop
1. Odprite LCD-zaslon in tako vključite kamkorder.
• Kamkorder se vklopi samodejno, ko odprete LCD-zaslon.
2. Če želite izklopiti kamkorder, pritisnite gumb za Vklop (
ga držite približno 1 sekundo.
) in
27
Osnovno delovanje kamkorderja
PRILAGODITEV LCD-ZASLONA
Široki LCD-zaslon na kamkorderju omogoča visoko kakovosten ogled slik.
1.
2.
S prstom odprite LCD-zaslon.
• Zaslon se odpre za 90°.
LCD-zaslon odprite do 90° in ga zavrtite navzgor ali navzdol.
• Zavrtite ga lahko za največ 180° v smeri objektiva in 90° nazaj. Če si želite posnetke ogledovati udobneje, zavrtite zaslon za 180°
v smeri objektiva, nato pa ga prepognite nazaj k napravi.
S pretiranim vrtenjem lahko poškodujete vezni tečaj med zaslonom in kamkorderjem.
Prstne odtise in prah z zaslona očistite z mehko krpo.
28
Osnovno delovanje kamkorderja
NASTAVITEV NAČINOV DELOVANJA
Vsakič ko pritisnete gumb MODE, način delovanja zamenjate v
) ↕ Predvajalni
naslednjem vrstnem redu. Način snemanja (
način ( ).
• Vsakič, ko se način delovanja spremeni, se vklopi ustrezen
indikator načina.
• Če se v načinu za snemanje videa ali fotografiranje dotaknete
), s tem preklopite način delovanje v
jezička za predvajanje (
način za predvajanje video ali fotografij.
UPORABA GUMBA ZA ZASLON(
)
Preklop načina prikaza informacij
Pritisnite gumb za Zaslon(
).
Izmenično bosta prikazana načina celotnega ali pomanjšanega
prikaza.
]
in
M
07
[3
0
0:0
99
99
:0
00
Y
TB
S
Jeziček za predvajanje
Način celotnega prikaza
Gumb MODE / Indikator načina
STBY
[307Min]
STBY
9999
•
(Način snemanja):
Za snemanje videov ali fotografiranje.
•
(Predvajalni način):
Za predvajanje videa ali slik ali za urejanje le-teh.
Ta kamkorder ima en način snemanja, ki združuje način snemanja
videov in način fotografiranja. Tako lahko snemate videe ali
fotografirate v istem načinu, ne da bi pri tem morali spreminjati način
snemanja.
00:00:00
Način pomanjšanega prikaza
•
•
Glede na snemalne pogoje se lahko prikažejo opozorilni indikatorji in
sporočila.
) ne deluje, ko je prikazan menijski zaslon.
Gumb Zaslon (
29
Osnovno delovanje kamkorderja
UPORABA ZASLONA NA DOTIK
Dotik
S prstom se rahlo dotaknite elementov, ki jih želite izbrati ali
izvršiti.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Zaslon na dotik vam omogoča predvajati in snemati s
preprostim dotikom prsta. LCD-zaslon podprite tako, da
položite roko na zadnji del naprave. Nato se dotaknite
elementov, prikazanih na zaslonu.
•
•
LCD-zaslona ne prekrivajte z zaščitno folijo.
Če je zaslon predolgo prekrit s folijo, lahko močan stik pod
površino zaslona povzroči okvaro zaslona na dotik.
•
Pazite, da med uporabo zaslona na dotik nehote ne pritisnete
gumbov v bližini LCD-zaslona.
Jezički in indikatorji na LCD-zaslonu so odvisni od stanja
snemanja/predvajanja vašega kamkorderja.
Kamkorder ne bo pravilno zaznal dotika, če se boste dotaknili več
kot dveh točk na zaslonu hkrati. Dotaknite se samo ene točke.
Pri dotikanju zaslona ne uporabljajte predmetov z ostro konico, kot
je na primer svinčnik.
•
•
•
30
Nastavitve pri prvi uporabi
NASTAVITEV ČASOVNEGA PASA IN
DATUMA/ČASA PRVIČ
•
Ko prvič vklopite kamkorder, nastavite datum in uro za vaše
območje.
1. Odprite LCD-zaslon in tako
vključite kamkorder.
• Časovni pas (»Home«)
bo prikazan za Lizbono in
London (greenwiški čas).
Home
London, Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2012 00:00
2. Svoje območje na zemljevidu
izberite tako, se dotaknete
) ali desnega (
)
levega (
jezička na LCD-zaslonu, nato
).
pa pritisnete jeziček (
• Prikaže se zaslon »Date/
Time Set«.
Date/Time Set
3. Dotaknite se informacij o
datumu in uri in z jezičkom
navzgor
) ali navzdol (
)
(
spremenite vrednosti nastavitve.
Date/Time Set
Day
01
Month
Hr
00
Year
Min
:
00
Month
Za leto lahko nastavite največ leto 2037, odvisno od elementa
»Home«.
Zaslon »Date/Time Display« nastavite na On. stran 81
Če aktivirate ikono ( ), prestavite čas za 1 uro naprej.
Vgrajena polnilna baterija
• Vaš kamkorder ima vgrajeno polnilno baterijo, ki shrani nastavitve
datuma, ure in drugih nastavitev, tudi če je naprava izklopljena.
• Ko je baterija izpraznjena, se prejšnji datum/ura ponastavijo na
privzete, in vgrajeno polnilno baterijo morate ponovno napolniti.
Nato ponovno nastavite datum in uro.
Polnjenje vgrajene polnilne baterije
• Vgrajena baterija se vedno polni, ko je vaš kamkorder priključen
na omrežno vtičnico prek pretvornika izmenične napetosti ali
kadar je baterijski paket pritrjen.
• Če kamkorderja ne uporabljate približno 2 tedna, ne da bi
ga priključili na omrežno vtičnico prek pretvornika izmenične
napetosti ali pritrdili baterijski paket, se vgrajena polnilna baterija
povsem izprazni. V tem primeru vgrajeno polnilno baterijo
polnite vsaj 24 ur s priloženim pretvornikom izmenične napetosti.
Vklop/izklop prikaza datuma in ure
• Če želite vklopiti ali izklopiti prikaz datuma in ure, vstopite v
meni in spremenite način datuma/ure. stran 81
Day
Date/Time
2010
/ 01 Set01
Hr
4. Preverite, da je ura pravilno
nastavljena, nato se dotaknite
).
jezička (
• Prikaže se sporočilo »Date/Time Set«.
Year
/ JAN / 2012
•
•
Min
01/JAN/2012
00:00
12 : 00
AM
Enostavna nastavitev ure glede na časovno razliko
• Ko kamkorder z vgrajenim pomnilnikom uporabljate v tujini,
lahko uro enostavno nastavite na lokalni čas tako, da nastavite
časovno razliko. Na meniju izberite “Time Zone”, nato pa
nastavite časovno razliko. stran 79
31
Nastavitve pri prvi uporabi
IZBIRA JEZIKOV
• Možnosti menija »Language« se lahko spremenijo brez
vnaprejšnjega opozorila.
• Izbrani jezik se shrani tudi brez baterije ali pretvornika
izmenične napetosti.
• Oblika prikazanega datuma in ure se lahko spremeni glede
na izbrani jezik.
Izberete lahko jezik, v katerem želite videti zaslon menija
in sporočila. Izbrana nastavitev jezika je shranjena, tudi če
kamkorder izklopite.
1. Dotaknite se jezička Meni (
) jezička za nastavitve (
2. Pritiskajte jeziček navzgor (
prikaže »Language«.
)/navzdol (
).
), dokler se ne
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
3. Dotaknite se »Language« in nato še želenega jezika
zaslonskega prikaza.
4. Ko nastavite vrednosti, se dotaknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
• Zaslon menija in sporočila so prikazani v izbranem jeziku.
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
32
Mediji za shranjevanje
IZBIRANJE MEDIJA ZA SHRANJEVANJE
(samo HMX-H405)
Videe in slike lahko snemate na vgrajeni pomnilnik ali pomnilniško
kartico, zato morate pred začetkom snemanja ali predvajanja
izbrati želeni medij za shranjevanje.
•
•
Na svojem kamkorderju HD lahko uporabljate kartice SD in SDHC.
(Nekatere kartice niso združljive, odvisno od proizvajalca in vrste
pomnilniških kartic.)
Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, izključite
kamkorder HD.
1. Dotaknite se jezička za meni
) jezička za nastavitve
(
( ).
•
•
•
•
Nikoli ne formatirajte medija za shranjevanje (Notranji pomnilnik ali
pomnilniške kartice) na računalniku.
Ko vstavite pomnilniško kartico, se prikaže zaslon za nastavitev
medija za shranjevanje. Dotaknite se “Yes”, če želite uporabiti
pomnilniško kartico, ali “No” , če ne.
Med dostopanjem do medija za shranjevanje, npr. med
snemanjem, predvajanjem, formatiranjem, brisanjem itd., ne
izklapljajte napajanja (odstranite baterije ali izključite pretvornik
AC). Medij za shranjevanje in podatki na njem se lahko
poškodujejo.
Ne odstranjujte pomnilniške kartice, če jo uporablja kamkoder.
Pomnilniška kartica in podatki na njej se lahko poškodujejo.
Storage Type
Storage Info
2. Pritiskajte jeziček navzgor
(
)/navzdol (
), dokler se
ne prikaže “Storage Type”.
1/6
File No.
Time Zone
3. Dotaknite se menija “Storage
Type,” in nato še želenega
medija za shranjevanje.
Storage Type
Internal Memory
Card
1/1
Elementi podmenija
•
•
Internal Memory ( ): Pri uporabi vgrajenega pomnilnika.
Card ( ): Pri uporabi pomnilniške kartice (kartica SD ali
SDHC).
33
Mediji za shranjevanje
VSTAVLJANJE/ODSTRANJEVANJE POMNILNIŠKE KARTICE (NIJE UKLJUČENA U ISPORUKU)
Stavljanje pomnilniške kartice
Dstranjevanje pomnilniške kartice
1. Izklopite kamkorder z vgrajenim pomnilnikom.
1. Izklopite kamkorder z vgrajenim pomnilnikom.
2. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
2. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico.
3. Pomnilniško kartico vstavite v režo tako, da se nežno zaskoči.
3. Nežno potisnite pomnilniško kartico, da jo odstranite.
•
Prepričajte se, da je terminal usmerjen navzgor, kamkorder
pa tako, kot je prikazano na sliki.
4. Zaprite pokrov za pomnilniško kartico.
4. Zaprite pokrov za pomnilniško kartico.
•
•
34
Da se izognete izgubi podatkov, najprej izklopite kamkorder tako,
da eno sekundo držite gumb za Vklop ( ), in šele nato vstavite
ali izvrzite pomnilniško kartico.
Pazite, da pomnilniške kartice ne potisnete premočno. Pomnilniška
kartica lahko nenadoma izskoči.
Vaš kamkorder podpira samo kartice SD (Secure Digital) in SDHC
(Secure Digital High Capacity). Združljivost s kamkorderjem je lahko
različna, glede na proizvajalce in vrste pomnilniških kartic.
Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom
pomnilniških kartic, uporabljati mikro pomnilniško
kartico, vstavite kartico v vmesnik.
Mediji za shranjevanje
IZBIRA PRIMERNE POMNILNIŠKE KARTICE
(NIJE UKLJUČENA U ISPORUKU
Združljive pomnilniške kartice
•
•
•
•
•
Kartice SDHC (Secure Digital High Capacity)
•
•
Kamkorder lahko uporabljate s karticami SD (Secure Digital) in
SDHC (Secure Digital High Capacity).
Priporočamo, da uporabljate kartico SDHC (Secure Digital High
Capacity).
Kartica SD podpira do 2GB.
Kartice SD, večje od 2GB, ne zagotavljajo normalnega delovanja
na tem kamkorderju.
Kartici MMC (večpredstavnostna kartica) in MMC Plus nista
podprti.
Zmogljivost združljivih pomnilniških kartic:
SD: 1GB ~ 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
Za snemanje videa uporabite pomnilniško kartico, ki podpira večjo
hitrost zapisa (zmogljivejše od kartice SDHC Class 6).
Pomnilniški kartici SD/SDHC imata mehanični jeziček za zaščito
pred pisanjem. Nastavitev jezička preprečuje nenamerna brisanja
datotek, posnetih na kartici. Zapis omogočite tako, da premaknete
jeziček navzgor v smeri priključnih sponk. Če želite nastaviti zaščito
pred pisanjem, pomaknite jeziček navzdol.
Kartica SDHC je višja različica (Ver.2.00) kartice SD in podpira
visoko zmogljivost nad 2GB.
Uporaba ni mogoča s sedanjimi napravami, ki omogočajo SD.
Splošna opozorila glede pomnilniških kartic
•
•
•
Poškodovanih podatkov ni mogoče obnoviti. Priporočeno je, da
ločeno naredite varnostne kopije pomembnih podatkov na trdem
disku svojega osebnega računalnika.
Izklop kamkorderja ali odstranitev pomnilniške kartice med
operacijami, kot so formatiranje, brisanje, snemanje in predvajanje,
lahko povzroči izgubo podatkov.
Ko na svojem osebnem računalniku prilagodite ime datoteke in
mape, shranjene na svoji pomnilniški kartici, vaš kamkorder morda
ne bo prepoznal spremenjene datoteke.
Združljive pomnilniške kartice (1GB~32GB)
Priključki
Priključki
Zaščitni
jeziček
Zaščitni
jeziček
<SD>
<SDHC>
35
Mediji za shranjevanje
Ravnanje s pomnilniško kartico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili izgubo podatkov, preden vstavite ali odstranite
pomnilniško kartico, napravo izklopite.
Ne zagotavljamo delovanja pomnilniških kartic, formatiranih na
drugih napravah. Pomnilniško kartico formatirajte samo v tem
kamkorderju.
Formatirajte nove pomnilniške kartice, pomnilniške kartice s
podatki, ki jih vaš kamkorder ne prepozna ali ki so bili shranjeni
z drugimi napravami. Upoštevajte, da formatiranje izbriše
vse podatke na pomnilniški kartici. Če ne morete uporabiti
pomnilniške kartice, ki se je uporabljala z drugo napravo, jo
formatirajte s svojim kamkorderjem z vgrajenim pomnilnikom.
Upoštevajte, da formatiranje izbriše vse podatke na pomnilniški
kartici.
Pomnilniške kartice imajo omejeno življenjsko dobo. Če ne
morete snemati novih podatkov, morate kupiti novo pomnilniško
kartico.
Pomnilniška kartica je natančen elektronski medij. Ne
upogibajte je, pazite, da ne pade na tla, in ne izpostavljajte je
prevelikim obremenitvam.
Ne odlagajte tujkov na priključne sponke pomnilniške kartice.
Po potrebi priključne sponke očistite s suho in mehko krpo.
Ne lepite ničesar razen priloženih nalepk na mesto za nalepko.
Ne uporabljajte poškodovane pomnilniške kartice.
Vedno poskrbite, da pomnilniško kartico hranite zunaj dosega
otrok, ki bi jo lahko pogoltnili.
Kamkorder podpira pomnilniške kartice SD in SDHC za
shranjevanje podatkov!
Hitrost shranjevanja podatkov se lahko razlikuje glede na
proizvajalca in sistem izdelave.
• Sistem SLC (celice na eni ravni): omogoča večje hitrosti
zapisa.
• Sistem MLC (celice na več ravneh): podpira samo nižje
hitrosti zapisa.
Za najboljše rezultate predlagamo uporabo pomnilniške
kartice, ki podpira višje hitrosti zapisa.
Uporaba pomnilniške kartice z nižjo hitrostjo zapisa pri
snemanju videa lahko povzroči težave pri shranjevanju videa
na pomnilniško kartico.
Med snemanjem lahko celo izgubite svoje podatke o videu.
Kamkorder poskuša ohraniti katerikoli del posnetega videa,
zato pospešeno shranjuje film na pomnilniško kartico in
prikaže opozorilo:
»Low speed card. Please record at a lower resolution«.
Če ne morete uporabiti dugega kot pomnilniške kartice z
nižjo hitrostjo, bosta ločljivost in kakovost posnetkov nižji od
nastavljene vrednosti. stran 53
Večji kot sta ločljivost in kakovost, več pomnilnika se porabi.
•
•
•
36
Samsung ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov zaradi
nepravilne uporabe. (vključno z vsemi računalniškimi virusi)
Da bi preprečili izgubo podatkov zaradi premikanja in statične
elektrike, priporočamo, da pomnilniško kartico shranite v ovitek.
Pomnilniška kartica se lahko po daljši uporabi segreje. To ni nič
posebnega in ne pomeni okvare.
Mediji za shranjevanje
ČAS SNEMANJA IN ZMOGLJIVOST
V nadaljevanju je naveden možen čas snemanja videov in število fotografij, ki jih lahko posnamete glede na velikost pomnilnika in ločljivost. Pri
snemanju videov ali fotografiranju glejte razpoložljivi čas snemanja in število fotografij.
Čas, ki je na voljo za snemanje videa
Ločljivost
Kakovost
Super Fine
Fine
Normal
Super Fine
Fine
Normal
Super Fine
Fine
Normal
1080/50i
720/50p
576/50p
Vgrajeni
pomnilnik*
32GB
247
300
381
350
465
692
1028
1357
1995
Medij za shranjevanje (kapaciteta)
1GB
8
9
12
11
14
21
32
42
62
2GB
15
18
23
21
28
42
63
83
123
4GB
30
36
46
42
57
84
126
166
244
8GB
61
74
94
86
115
171
254
336
494
16GB
125
152
193
177
235
351
521
688
1011
32GB
253
307
390
357
475
708
1051
1387
2039
(enota: približne minute snemanja)
Število fotografij, ki jih je mogoče posneti
Ločljivost
2944x1656
1920x1080
Vgrajeni
pomnilnik*
32GB
9999
9999
Medij za shranjevanje (kapaciteta)
1GB
656
1173
2GB
1251
2346
4GB
2482
4654
8GB
5014
9402
16GB
9999
9999
32GB
9999
9999
(enota: približno število slik)
1GB ⴊ 1,000,000,000 bajtov: Dejanska formatirana zmogljivost je manjša, ker vgrajena programska oprema uporablja del pomnilnika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Številke v tabeli so lahko različne, glede na dejanske pogoje snemanja in predmet.
Večji kot sta nastavitev kakovosti in ločljivost, več pomnilnika se porabi.
Nižja ločljivost in kakovost povečata stopnjo stiskanja in podaljšata čas snemanja, vendar na škodo kakovosti slike.
Bitna hitrost se samodejno prilagodi snemani sliki. Temu primerno je lahko različen tudi čas trajanja snemanja.
Pomnilniške kartice, večje od 32 GB, morda ne bodo pravilno delovale.
Največja velikost videa, ki ga je mogoče posneti naenkrat, je 1,8 GB.
Največje število fotografij in videoposnetkov, ki jih lahko posnamete, je 9999.
Dolžina snemanja posnetkov Art Time Lapse je odvisna od nastavitev.
Elementi, označeni z *, so na voljo le pri modelih HMX-H405.
37
Osnovno snemanje
SNEMANJE VIDEOV
1.
Izberite predmet, ki ga želite snemati.
Prilagodite LCD-zaslon na najboljši
•
kot za snemanje.
Z ročico za primik/odmik
•
prilagodite velikost predmeta.
stran 43
2.
Pritisnite gumb za Začetek/konec
snemanja.
•
Prikazal se bo indikator snemanja
() in snemanje se bo začelo.
Ponovno pritisnite gumb Začetek/
konec snemanja, da ustavite
snemanje.
Kamkorder podpira tako visoko ločljivost (HD) kot standardno ločljivost (SD)
slike. Pred snemanjem nastavite želeno ločljivost. stran 53
•
•
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Odprite LCD-zaslon in tako vključite kamkorder. Kamkorder se
vklopi samodejno, ko odprete LCD-zaslon.
Odprite objektiv s stikalom za odpiranje/zapiranje ( ). stran 16
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
3.
4.
00:00:20
STBY
00:00:00
[307Min]
[307Min]
9999
Dotaknite se ikone Quick View
), da si ogledate najnovejše video
(
posnetke.
Po končanem hitrem predvajanju je kamkorder spet v načinu
•
pripravljenosti.
Uporaba funkcije za neprekinjeno
snemanje
S funkcijo za neprekinjeno snemanje
se lahko izognete snemanju neželenih
prizorov med snemanjem videa. S to
funkcijo lahko izdelate samo eno video
datoteko, ko snemate samo želene prizore.
1.
2.
38
Pritisnite gumb za Začetek/konec
snemanja.
Prikazan bo indikator snemanja
•
() in snemanje se bo začelo.
Dotaknite se zavihka Premor, da
začasno zaustavite snemanje, in
prikazal se bo indikator ( ).
Če želite snemati neprekinjeno,
•
se znova dotaknite zavihka
Snemanje, in ko želite
snemanje ustaviti, se dotaknite
zavihka Ustavi.
00:00:20
00:00:20
[307Min]
[307Min]
Osnovno snemanje
•
•
•
•
Če je med snemanjem prekinjeno napajanje ali pride do napake,
se video mogoče ne bo posnel ali ga ne bo možno urejati.
Samsung ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi
neuspelega običajnega snemanja ali predvajanja zaradi napake
pomnilniške kartice.
Upoštevajte, da poškodovanih podatkov ni mogoče obnoviti.
Ne izklopite kamkorderja ali odstranjujte pomnilniške kartice
med dostopanjem do medija za shranjevanje. S tem bi lahko
poškodovali medij za shranjevanje ali podatke na njem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Video posnetki so stisnjeni v formatu H.264 (MPEG-4.AVC).
Preprečite nepotrebno praznjenje baterije, zato jo odstranite, ko
nehate snemati.
Za prikaz informacij na zaslonu si oglejte stran 103~107
Za več informacij o približnem času snemanja si oglejte stran 37.
Zvok se snema z vgrajenim mikrofonom na sprednji strani
kamkorderja. Zato poskrbite, da mikrofon ne bo blokiran.
Pred snemanjem pomembnega videa preizkusite snemalne
funkcije, tako da preverite, ali obstajajo kakšni problemi s
snemanjem zvoka in videa.
Če želite informacije o različnih funkcijah, ki so na voljo med
snemanjem, glejte strani 53~70
IČe med snemanjem odklopite napajalni kabel/odstranite baterijo
ali onemogočite snemanje, se sistem preklopi v način za obnovitev
podatkov. Med obnavljanjem podatkov druge funkcije niso
omogočene.
V načinu za snemanje videa/fotografiranje lahko nastavite
menijsko možnost Quick View. Ikona Quick View se pojavi, če ste
menijsko možnost Quick View nastavili na On.
Jezički menija za nastavitve, prikazani na LCD-zaslonu, ne vplivajo
na posnetek, ki ga snemate.
V slabih svetlobnih razmerah je lahko gibanje v videu manj tekoče
kot v običajnih svetlobnih razmerah.
Če snemate video v tihem okolju, se zaradi večje občutljivosti
mikrofona lahko posname tudi hrup okolja. Zaradi večje
občutljivosti mikrofona se lahko posname tudi hrup motorčka za
primik/odmik.
Če snemate v zaprtem ali temnem prostoru, se vrednost ISO
samodejno prilagodi. V takem primeru se v videu lahko pojavi
šum, pri snemanju v zelo temnem okolju pa videa morda ne boste
mogli preveriti. Za nočno snemanje priporočamo profesionalne
kamkorderje z infrardečim zajemom slik.
Če HDIS izvajate na stojalu ali podstavku, bo slika morda meglena
zaradi tresenja. Če uporabljate kamkorder na stojalu, izklopite
HDIS.
Tudi pri uporabi funkcije za neprekinjeno snemanje, lahko
posnamete največ 1,8 GB videa. Če po nadaljevanju predvajanja
videa po začasni ustavitvi posneta datoteka preseže 1,8 GB, se bo
samodejno posnela v naslednjo datoteko.
Če se kamkorder izklopi med snemanjem, bo video shranjen na
medij za shranjevanje.
39
Osnovno snemanje
OZNAČEVANJE LEPIH PRIZOROV MED
SNEMANJEM (FUNKCIJA MY CLIP)
S funkcijo My Clip lahko med snemanjem označite lepe prizore in
uživate v prizorih, označenih kot My Clip ( ) v dolgem videu.
•
•
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Odprite LCD-zaslon in tako vključite kamkorder. Kamkorder se
vklopi samodejno, ko odprete LCD-zaslon.
Odprite objektiv s stikalom za odpiranje/zapiranje ( ). stran 16
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Pritisnite gumb za Začetek/
konec snemanja.
• Prikazan bo indikator
snemanja () in snemanje
se bo začelo.
2. Gumb My Clip ( ) pritisnite
med snemanjem vsakega
lepega prizora.
•
00:00:00
[307Min]
00:00:32
[307Min]
Kamkorder označi prizore
kot My Clip ( ).
3. Ponovno pritisnite gumb
Začetek/konec snemanja, da
ustavite snemanje.
Kako deluje funkcija My Clip
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Med
snemanjem
videa
Ko kamkorder izvleče prizore, označene kot My Clip ( ), in iz
njih ustvari eno datoteko, se datoteka shrani v pogledu sličic.
•
•
•
40
•
Kamkorder označi prizor, ki se je posnel 3 sekunde pred
pritiskom gumb PHOTO / My Clip ( ) in 5 sekund po pritisku
tega gumba, med snemanjem celotnega video posnetka.
Prizore videa lahko prav tako označite s pritiskom gumba
PHOTO / My Clip ( ) med predvajanjem videa.
Če želite preskočiti dolgočasne dele videa in uživati v zabavnih
delih, lahko zaporedoma združite označene prizore. stran 72
Kamkorder lahko označi 999 prizorov videa kot My Clip ( ).
Osnovno snemanje
FOTOGRAFIRANJE
1.
Fotografije lahko posnamete in jih shranite v pomnilnik. Pred
snemanjem nastavite želeno ločljivost. stran 54
•
•
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Odprite LCD-zaslon in tako vključite kamkorder. Kamkorder se
vklopi samodejno, ko odprete LCD-zaslon.
Odprite objektiv s stikalom za odpiranje/zapiranje ( ). stran 16
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
2.
3.
4.
Izberite predmet, ki ga želite
snemati.
9999
• Prilagodite LCD-zaslon na
najboljši kot za snemanje.
• Z ročico za primik/odmik
prilagodite velikost
predmeta.stran 43
Predmet nastavite na sredino LCDzaslona in napol pritisnite gumb
STBY 00:00:00
[307Min]
PHOTO / (My Clip).
9999
• Ko je predmet izostren, je
indikato () zelen. Če je rdeč,
popravite ostrino.
Do konca pritisnite gumb PHOTO /
(My Clip).
• Zasliši se zvok zaklopa. (če je
izbrano »Zvok zaklopa: vklopljen«)
Če si želite ogledati zadnjo posneto fotografijo, se dotaknite ikone
).
Quick View (
• Če se želite vrniti v način pripravljenosti, se dotaknite jezička za
vrnitev (
).
Med fotografiranjem ne premikajte stikala vklop in ne odstranjujte
pomnilniške kartice, saj bi lahko poškodovali medij za shranjevanje ali
podatke.
•
•
•
•
•
•
•
Število fotografij, ki jih lahko posnamete, je odvisno od razmer
snemanja in ločljivosti fotografij. stran 37
Med fotografiranjem se zvok ne posname.
Med fotografiranjem ne premikajte stikala POWER in ne odstranjujte
pomnilniške kartice, saj bi lahko poškodovali medij za shranjevanje ali
podatke. stran 59
Za več informacij o prikazu informacij na zaslonu si oglejte strani
103~107.
Če želite informacije o različnih funkcijah, ki so na voljo med
snemanjem, glejte strani 53~70
Fotografije so skladne s standardom DCF (Pravilo oblike datotečnega
sistema v fotoaparatu), ki ga je vzpostavilo JEITA (Japonsko
industrijsko združenje za elektroniko in informacijsko tehnologijo).
41
Osnovno snemanje
PREPROSTO SNEMANJE ZA ZAČETNIKE
(SMART AUTO)
V pametnem samodejnem načinu kamkorder samodejno izbere
najprimernejše nastavitve glede na zaznani prizor. Ta način je
priročen, če ne poznate najprimernejših nastavitev za posamezne
prizore.
3. Pritisnite gumb za Začetek/konec snemanja ali gumb
(My Clip). strani 38, 41
PHOTO /
4. Če želite preklicati način Smart Auto, znova pritisnite gumb
SMART AUTO.
1. Pritisnite gumb SMART AUTO.
2. Predmet poravnajte v okvirju.
• Kamkorder pri usklajevanju ostrine s kamkorderjem
samodejno zazna prizor.
• Na LCD-zaslonu se prikaže ustrezna ikona prizora.
Pojavi se pri snemanju ponoči. (Nočno)
Pojavi se pri snemanju pokrajinskih motivov s
protisvetlobo. (Protisvetloba)
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Pojavi se pri snemanju oseb. (Portret)
Pojavi se pri snemanju zelo svetlega prizora. (Bela)
Pojavi se pri snemanju zunanjega prizora. (Pokrajina)
Pojavi se pri snemanju od blizu. (Makro)
Pojavi se pri snemanju jasnega neba. (Modro nebo)
<Pri snemanju predmeta od blizu>
•
Pojavi se pri snemanju gozda. (Naravno zelena)
Pojavi se pri snemanju sončnega zahoda. (Sončni zahod)
•
•
•
42
Gumbi, ki med delovanjem načina Smart Auto niso na voljo:
) / gumb funkcija proti tresljajem (OIS) / itd. V
jeziček za meni (
načinu Smart Auto se skoraj vse nastavitve nastavijo samodejno.
Če želite sami nastavljati ali prilagajati funkcije, najprej sprostite
način Smart Auto.
Način SMART AUTO je treba nastaviti pred snemanjem.
).
Če ni zaznanega prizora, se prikaže ikona (
Kamkorder morda ne bo izbral pravega prizora, kar je odvisno
od pogojev snemanja, kot so tresenje kamkorderja, svetloba in
razdalja do predmeta.
Osnovno snemanje
PRIMIK/ODMIK
Hitrost Primika/odmika
Hitrost primika/odmika se lahko zmanjša tako, da počasi premaknete
ročico za primik/odmik (W/T). S hitrim premikom povečate hitrost
primika/odmika.
Ročica za primik/odmik na kamkorderju omogoča snemanje s
30-kratnim optičnim in digitalnim primikom/odmikom.
Primik
Ročico za primik/odmik pomaknite proti oznaki T (teleobjektiv).
• Oddaljeni predmet se bo postopoma povečal in ga lahko
posnamete.
• Največje razmerje povečave je 30-kratni primik pri običajni
povečavi.
•
•
•
•
Odmik
Ročico za primik/odmik pomaknite proti oznaki W (širokokotno).
• Predmet se pomakne nazaj.
• Najmanjše razmerje pomanjšanja je izvorna velikost predmeta.
W : Širokokotno
T : Teleobjektiv
•
•
•
•
Optični primik/odmik ne poslabša kakovosti in jasnosti slike.
Digitalni primik/odmik uporabite, če želite sliko približati bolj, kot
to zmore optični primik/odmik (samo način snemanja videov).
stran 63
Če snemate s hitrim primikom/odmikom ali spreminjate primik/
odmik predmeta, ki je daleč od objektiva, lahko ostrina slike
postane nestabilna. V tem primeru uporabite funkcijo za ročno
ostrenje. stran 59
Najmanjša možna razdalja med kamkorderjem in predmetom, ne
da se pri tem izgubi ostrina, je približno 1cm za širokokotni objektiv
in 100 cm za teleobjektiv. (približno 50 cm (19,7 palca) v načinu
makrofotografije)
Če želite s širokim kotom slikati predmet, ki je blizu objektiva,
uporabite funkcijo Tele Macro. stran 62
Če pogosto uporabljate primik/odmik, porabite več energije.
Z ročico za Primik/odmik ali gumbom Zoom lahko posnamete
zvok objektiva.
Ko uporabljate funkcijo primika/odmika in kamkorder držite v
rokah, za stabilno snemanje uporabite funkcijo Anti-Shake (OIS).
stran 44
43
Osnovno snemanje
Anti-Shake (OIS: Optični Stabilizator Slike)
Funkcijo za protitresljaje uporabljajte v teh primerih
•
Funkcijo Anti-Shake (OIS: optični stabilizator slike) uporabite za
ublažitev tresenja slik, ki ga povzročijo tresljaji kamkorderja.
•
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. strana 29
•
Z gumbom Anti-shake (OIS) (
) lahko preklapljate med načini
Anti-shake (OIS), Anti-shake (OIS DUO), Anti-shake (OIS DUO+)
in Off (Izklop).
Če snemate med hojo ali v
premikajočem se avtomobilu.
Če snemate z vključeno
funkcijo primika/odmika.
Če snemate majhne
predmete.
Razumevanje funkcije OIS DUO
•
STBY
00:00:00
S funkcijama optične in digitalne
stabilizacije slike zmanjšate
tresenje kamkorderja ter
ustvarite ostrejše posnetke.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
[307Min]
9999
•
•
Elementi podmenija
44
• Off: Onemogoči funkcijo.
• OIS ( ): Funkcija »Protitresljaj« (OIS) je omogočena in
preprečuje tresenje kamkorderja.
): Z uporabo optične in digitalne stabilizacije
• OIS DUO (
slike boste lahko ustvarili posnetke z manjšimi tresljaji roke.
): To je napredna funkcija za delovanje OIS
• OIS DUO+ (
DUO. Preprečuje večje tresljaje kamkorderja in zagotavlja
izrazito gladko sliko.
•
•
Pametni samodejni način samodejno vklopi funkcijo proti
tresljajem (OIS).
Močne tresljaje kamkorderja ni mogoče v celoti odpraviti, četudi
je vključena funkcija proti tresljajem (OIS). Kamkorder držite
čvrsto z obema rokama.
Ko je ta funkcija vključena, se lahko prikazano gibanje na
zaslonu nekoliko razlikuje od dejanskega gibanja predmeta.
Če snemate pri slabi svetlobi in veliki povečavi ter je ta funkcija
nastavljena na On, lahko navidezne slike izstopajo. V tem
primeru priporočamo uporabo stojala (ni priložen) in nastavitev
funkcije proti tresljajem na Off.
Osnovno predvajanje
MENJAVANJE NAČINA PREDVAJANJA
Sprememba vrste prikaza sličic
Možnosti prikaza sličic lahko izberete kot 3x2 (
• Z gumbom MODE lahko izmenično preklapljate med načinom
snemanja in načinom predvajanja. Način delovanja lahko
preklopite neposredno v predvajalni zaslon sličic tako, da se
) na LCD-zaslonu.
dotaknete jezička za predvajanje (
• Zadnja ustvarjena datoteka bo v pogledu sličic prikazana
poudarjeno.
• Možnosti prikaza sličic se izbirajo glede na zadnje uporabljen
način stanja pripravljenosti, vendar pa lahko izberete možnosti
prikaza sličic videov (HD ali SD) ali fotografij. To storite z dotikom
) na LCD-zaslonu.
jezička HD ( HD ), SD ( SD ), ali foto (
HD
SD
3/3
),datumu (
).
SD
2/2
<Vrsta 3X2>
HD
), 4x3 (
HD
<Vrsta 4X3>
SD
01/JAN/2012 (17)
Razumeti, kako spremeniti načine delovanja
Načine delovanja lahko spreminjate preprosto z dotikom
LCD-zaslona ali z gumbi, kot je prikazano na naslednjih
slikah:
STBY
2/2
<Razvrščeno po datumu>
00:00:00
[307Min]
9999
HD
HD
SD
SD
3/3
3/3
45
)%
4%
Osnovno predvajanje
PREDVAJANJE VIDEOPOSNETKOV
Posnete videe si lahko predogledate v pogledu seznama sličic.
Tako hitro najdete želeni video in ga neposredno predvajate.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Način predvajanja izberete tako, da se na LCD-zaslonu dotaknete
). stran 45
jezička Play (
Med predvajanjem fotografij ne izklopite naprave in ne
odstranjujte pomnilniške kartice. S tem bi lahko poškodovali
posnete podatke.
•
•
•
•
1. Dotaknite se jezička HD ( HD )
ali SD ( SD ).
• Na zaslonu se pokažejo
sličice videoposnetkov, ki
se ujemajo z ločljivostjo
izbranega videoposnetka.
• Če želite spremeniti trenutno
stran s sličicami, se dotaknite
) ali
jezička za navzgor (
).
navzdol (
2. Dotaknite se želenega video
posnetka.
• Izbrani video se predvaja in
za kratek čas se pokažejo
jezički za upravljanje funkcije
predvajanja. Znova se pokažejo,
ko se dotaknete kateregakoli
dela zaslona.
• Če želite ustaviti predvajanje in
se vrniti na seznam sličic, pritisnite
).
jeziček za vrnitev (
46
•
HD
SD
•
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
Glede na velikost in kakovost izbranega videa lahko traja nekaj
časa, preden se začne predvajati.
Kamkorder morda ne bo predvajal teh video datotek:
- Video, posnet z drugimi napravami.
- Video, katerega oblike zapisa kamkorder ne podpira.
Med predvajanjem videa lahko uporabljate različne možnosti
predvajanja.
Nastavitve predvajanja lahko nastavite z menijem »Play Option«.
stran 68
Posnete videe lahko predvajate na televizorju ali računalniku.
strani 90, 96
), se
Če se med predvajanjem dotaknete zavihka Menu (
predvajanje ustavi in pojavi se menijski zaslon.
Osnovno predvajanje
Predvajanje/Premor/Stop
Predvajanje sličice za sličico
• Funkciji za predvajanje in premor se zamenjata vsakič, ko med
) / predvajanje
predvajanjem pritisnete jeziček za premor (
).
(
).
• Za zaustavitev predvajanja se dotaknite jezička za vrnitev (
Če se med premorom dotaknete jezička za koračno predvajanje nazaj
(
) / naprej (
) se bodo posamezne sličice postopoma predvajale
nazaj ali naprej.
Prilagoditev glasnosti
Posneti zvok lahko slišite prek vgrajenih zvočnikov.
Iskanje med predvajanjem
Z vsakim dotikom jezička za iskanje
) / naprej (
) med
nazaj (
predvajanjem se poveča hitrost
predvajanja:
• Hitrost funkcij RPS (iskanje med
predvajanjem nazaj)/
FPS (iskanje med predvajanjem
naprej): x2 x4 x8 x2
00:00:05/00:00:50
100_0013
Preskoči predvajanje
Med predvajanjem se dotaknite jezička za preskok nazaj (
) / naprej
).
(
• Naslednji video predvajate tako, da se dotaknete jezička za preskok
).
naprej (
), se predvaja
• Če se dotaknete jezička za preskok nazaj (
)v3
začetek prizora. Če se dotaknete jezička za preskok nazaj (
sekundah od začetka prizora, se predvaja prejšnji video.
) / naprej (
) in ga
• Dotaknite se jezička za preskok nazaj (
držite, da poiščete želeno številko videoposnetka. Ko odmaknete
prst, se začne predvajati izbrani videoposnetek.
Počasno predvajanje
Če se med mirovanjem dotaknete
jezička za počasno predvajanje nazaj
) / počasno predvajanje naprej
(
), se predvajanje upočasni:
(
• Hitrost počasnega predvajanja
nazaj/naprej:
x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
•
•
1.
Dotaknite se jezička za glasnost
) na LCD-zaslonu.
(
2.
Dotaknite se jezička (
)/(
da zvišate ali znižate glasnost
zvoka.
Raven glasnosti lahko
•
nastavljate v vrednostih
od 0 do 19. Ko je raven
na »0«, se zvoka ne sliši.
00:00:05/00:00:50
100_0013
),
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
10
Dotaknite se jezička Play (
), če želite video predvajati z
normalno hitrostjo.
Zvok bo slišen samo pri predvajanju z normalno hitrostjo.
00:00:05/00:00:50
100_0013
47
Osnovno predvajanje
OGLED FOTOGRAFIJ
Posnete fotografije si lahko ogledujete z različnimi funkcijami
predvajanja.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Način predvajanja izberete tako, da se na LCD-zaslonu dotaknete
). stran 45
jezička Play (
1. Dotaknite se jezička Photo (
).
• Prikaže se pogled sličic.
• Če želite spremeniti trenutno
stran s sličicami, se dotaknite
jezička za navzgor (
) ali
).
navzdol (
2. Dotaknite se fotografije, ki jo
želite predvajati.
• Izbrana fotografija se prikaže
čez cel zaslon in za kratek
čas se pokažejo jezički
za upravljanje funkcije
predvajanja. Znova se
pokažejo, ko se dotaknete
kateregakoli dela zaslona.
3. Če se želite vrniti na seznam
sličic, pritisnite jeziček za vrnitev
(
).
48
HD
SD
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
Med predvajanjem fotografij ne izklopite naprave in ne
odstranjujte pomnilniške kartice. S tem bi lahko poškodovali
posnete podatke.
• Čas nalaganja je lahko različen, glede na velikost in kakovost
izbrane fotografije.
• Kamkorder naslednjih fotografskih datotek morda ne bo
pravilno predvajal:
- Fotografije, posnete z drugimi napravami.
- Fotografije v zapisu datoteke, ki ga ta kamkorder ne podpira
(ni skladen s standardom DCF).
• Za ogled prejšnje in naslednje fotografije se dotaknite jezička
)/ naslednjo sliko (
).
za predhodno sliko (
Osnovno predvajanje
Ogled diaprojekcije
Primik/odmik med predvajanjem fotografije
Ogledate se lahko diaprojekcijo z
glasbo v ozadju.
Med predvajanjem fotografij se
).
dotaknite jezička Slide Show (
• Prikazan je indikator ( ).
Diaprojekcija se začne od trenutno
izbrane fotografije dalje.
• Za zaustavitev diaprojekcije se
dotaknite jezička za vrnitev
).
(
14/17
100_0014
14/17
100_0014
1. Dotaknite se želene fotografije.
• Izbrana fotografija se prikaže
čez cel zaslon.
14/17
100_0014
Predvajanje diaprojekcije na zaslonu z menijem
Dotaknite se jezička Meni (
»Slide Show Start«.
Predvajano sliko lahko povečate.
Dotaknite se jezička za navzgor/
navzdol/levo/desno, da izberete
območje, ki ga želite povečati.
)
2. Prilagodite stopnjo povečave z
ročico za primik/odmik (W/T).
• Povečava se začne od sredine
fotografije.
• Povečate lahko od X1.1 do
X8.0.
X3.0
3. Dotaknite se jezička za navzgor ( )/navzdol ( )/levo (
desno ( ), da si ogledate želeno območje na povečani
fotografiji.
4. Za preklic se dotaknite jeziček za vrnitev (
).
)/
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
Protect
•
•
•
•
Delete
•
Fotografij, posnetih z drugimi napravami ali urejenih v računalniku,
ni mogoče povečati.
Med uporabo primika/odmika med predvajanjem ne morete izbrati
drugih slik.
Vse fotografije se bodo predvajala zaporedoma v nastavljeni
možnosti diaprojekcije. stran 70
), se bodo v diaprojekciji
Če izberete prikaz sličic po datumu (
predvajale samo fotografije, posnete na ustrezni dan.
Med predvajanjem diaprojekcije z glasbo lahko raven glasnosti
).
glasbe v ozadju nastavite z jezičkom za Glasnost (
49
Uporaba elementov menija
3. Dotaknite se želene možnosti.
• Vrednosti nastavitev
primerno nastavite.
UPRAVLJANJE MENIJEV
V spodnjih navodilih so primeri,
kako dostopati in uporabljati
menijske elemente z zavihkom
). Ko odpirate in
Menu (
uporabljate druge menijske
elemente, si pomagajte s temi
primeri.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
4. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod
).
( ) ali vrnitev (
•
Jeziček za Meni
•
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Na zaslonu na dotik se
).
dotaknite jezička za Meni (
• Prikaže se zaslon s hitrim
menijem.
• Če želite spremeniti trenutno
stran, se dotaknite jezička
)/ali navzdol
navzgor (
).
(
SCENE
Video Resolution
1/6
Video Quality
Photo Resolution
2. Dotaknite se možnosti
» SCENE«. (Funkcija SCENE je tu uporabljena kot primer.)
50
SCENE
Auto
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
Ko uporabljate elemente v razdelku Menu, nekaterih elementov
menija ne morete uporabljati hkrati ali pa so zatemnjeni. Za več
informacij glejte Odpravljanje težav na strani 113.
Za lažje razumevanje so vsi primeri nastavitev menija na tej strani
pojasnjeni na osnovi najenostavnejših metod. Metode nastavitve
menija se lahko razlikujejo glede na možnosti menija, ki jih izbere
uporabnik.
Uporaba elementov menija
ELEMENTI MENIJA
•
•
Dostopni elementi v meniju se lahko razlikujejo glede na način delovanja.
Za podrobnosti delovanja si oglejte ustrezne strani.
Elementi menija za snemanje
Elementi
Privzeta vrednost
Stran
Auto
53
Video Resolution
1080/50i
53
Video Quality
Fine
54
Photo Resolution
2944x1656
54
Photo Sharpness
Normal
55
White Balance
Auto
55
Aperture
Auto
56
Shutter
Auto
57
EV
0
58
Super C.Nite
Normal
58
Focus
Auto
59
Anti-Shake(OIS)
OIS
44
Digital Effect
Off
60
SCENE
Fader
Off
61
Tele Macro
Off
62
Cont. Shot
Off
62
Wind Cut
Off
63
Digital Zoom
Off
63
Self Timer
Off
64
Art Time Lapse REC
Off
64
Quick View
On
67
Guideline
Off
68
51
Uporaba elementov menija
Elementi menija za predvajanje
Način
delovanja
Videoposnetek
Fotografija
Privzeta
vrednost
Stran
Sličica
Enojna
Sličica
Enojna
Play Option
X
X
Play All
68
Highlight
X
X
-
69
Delete
-
71
Delete My Clip
X
X
-
72
Protect
Off
73
Copy
Divide
X
X
-
75
Combine
X
X
X
-
76
File Info
-
70
Slide Show Start
X
X
-
49
Slide Show Option
X
X
-
70
Elementi
74
Edit
: na voljo, X : ni na voljo
•
•
•
52
Menijske možnosti in privzete vrednosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
Nekaterih sivo obarvanih menijskih možnosti ni mogoče izbrati. stran 113
Elementi, označeni z *, so na voljo le pri modelih HMX-H405.
Napredno snemanje
SCENE
Video Resolution
S funkcijo iScene lahko izberete nastavitev, ki ustreza prizoru, ki
ga želite posneti (šport, portret itd.). Na podlagi izbrane nastavitve
kamkorder samodejno nastavi hitrost zaklopa in zaslonke za
najboljšo kakovost snemanja.
Izberete lahko ločljivost, s katero boste snemali na pomnilniško
kartico.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
» SCENE«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
• Če želite spremeniti trenutno
stran, se dotaknite jezička
) ali navzdol
navzgor (
).
(
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Video Resolution«.
SCENE
Auto
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
Elementi podmenija
Auto: V običajnih pogojih, z naravnim snemanjem.
Sports ( ): Snemanje gibanja ljudi ali predmetov.
Portrait ( ): Naravno snemanje barve kože.
Spotlight ( ): Snemanje močno osvetljenega motiva.
Beach/Snow ( ): Snemanje z močnim odbojem
svetlobe, na primer zasnežene pokrajine ali plaže.
• Food ( ): Bolj žive barve hrane.
• Candle Light ( ): Snemanje nežnega soja sveč.
• Indoor ( ): Snemanje v zaprtem prostoru z umetno
svetlobo.
•
•
•
•
•
Ko določite »Aperture: Manual« ali »Shutter: Manual«, se
način SCENE prekliče.
)
Video Resolution
1080/50i
720/50p
1/1
576/50p
Elementi podmenija
) ali
1080/50i (
720/50p (
576/50p (
•
•
•
): Snemanje v formatu HD (1920x1080/50i).
): Snemanje v formatu HD (1280x720/50p).
): Snemanje v formatu SD (720x576/50p).
»50i« pomeni, da bo kamkorder snemal v načinu
prepletenega iskanja pri hitrosti 50 polj na sekundo.
• »50p« pomeni, da bo kamkorder snemal v načinu
progresivnega iskanja pri hitrosti 50 sličic na sekundo.
• Posneti videi so kodirani s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR).
VBR je kodni sistem, ki samodejno prilagodi bitno hitrost
glede na posneto sliko.
• Razpoložljivi čas snemanja videa se razlikuje glede na
izbrano ločljivost videa. stran 37
•
53
Napredno snemanje
Video Quality
Photo Resolution
Izberete lahko kakovost fotografije, ki jo boste posneli.
Izberete lahko ločljivost fotografije, ki jo boste naredili.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Video Quality«.
)
Video Quality
Super Fine
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
Fine
1/1
Normal
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Photo Resolution«.
)
Photo Resolution
2944x1656
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
1920x1080
1/1
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod
( ) ali vrnitev (
).
Elementi podmenija
Super Fine ( ): Videoposnetke posname pri zelo
podrobni kakovosti slike.
): Videoposnetke posname pri podrobni kakovosti
• Fine (
slike.
): Videoposnetke posname pri običajni
• Normal (
kakovosti slike.
Elementi podmenija
•
•
•
2944x1656 (
1920x1080 (
•
•
54
Pri višji ločljivosti je čas snemanja krajši, prav tako pa velja, da je
pri nižji ločljivosti čas snemanja daljši.
•
): Posnetek z ločljivostjo 2944x1656.
): Posnetek z ločljivostjo 1920 x 1080.
Število slik, ki jih lahko naredite, je odvisno od okolja snemanja.
stran 37
Fotografije, ki so posnete z vašim kamkorderjem, se mogoče
ne bodo predvajale pravilno na drugih digitalnih napravah, ki ne
podpirajo te ločljivosti.
Napredno snemanje
Photo Sharpness
White Balance
Ta funkcija omogoča snemanje bolj izostrenih fotografij, ker sliko
naknadno obdela.
Ta kamkorder samodejno prilagodi barvo predmeta. Glede na
predmet in svetlobne pogoje lahko snemate v naravnih barvah.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Photo Sharpness«.
)
Photo Sharpness
Soft
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
Normal
1/1
Sharp
Soft ( ): Zgladi robove fotografije. Zmehča sliko.
Normal ( ): Fotografije imajo ostre robove in so
primerne za tiskanje.
• Sharp (
): Izostri robove fotografije.
White Balance
Auto
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Elementi podmenija
)
Elementi podmenija
•
•
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
»White Balance«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
•
•
•
•
•
•
Auto: Samodejno uravnava nastavitve beline glede na
snemalne pogoje.
Daylight ( ): Uravnava nastavitve beline glede na
zunanjo svetlobo.
Cloudy ( ): Pri snemanju v senci ali v oblačnem
vremenu.
Fluorescent ( ): Pri snemanju pod fluorescentno lučjo.
Tungsten ( ): Pri snemanju pod halogensko lučjo ali
lučjo z žarilno nitko.
Custom WB ( ): Belino lahko nastavite ročno, da se
ujema z virom svetlobe ali situacijo.
Obrazložitev nastavitve beline:
Nastavitev beline (WB) je postopek odstranjevanja nerealističnih
barvnih tonov, tako da tudi fotografija predmeta, ki je v živo izgledal
bel, zajame njegovo belino. Za pravilno nastavitev beline je treba
upoštevati barvno temperaturo vira svetlobe, ki se na naša na
relativno toploto ali hladnost bele svetlobe.
55
Napredno snemanje
Ročna nastavitev beline
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
»White Balance« »Custom
WB«.
• Prikaže se indikator »( )
Set White Balance«.
Aperture
White Balance
Custom WB
2/2
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
• Pri naslednjem slikanju se bo uporabila shranjena nastavljena
belina.
•
•
•
•
56
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Tungsten
2. Na zaslonu se mora prikazati bel
predmet, nato pa se dotaknite
).
jezička (
• Nastavitev beline je shranjena.
•
Kamkorder glede na predmet in snemalne pogoje samodejno
nastavi zaslonko. Zaslonko lahko nastavite tudi ročno.
Ko ročno spreminjate nastavitve beline, mora biti predmet, ki
bo prikazan na zaslonu, bel, drugače kamkorder ne bo zaznal
ustrezne vrednosti nastavitve.
Nastavljena vrednost je uporabljena, dokler ponovno ne zamenjate
nastavitve beline.
V običajnih okoliščinah snemanja na prostem boste verjetno
dosegli boljše rezultate, če nastavite na »Auto«.
Za jasno in natančno nastavitev prekličite funkcijo digitalnega
primika/odmika. stran 63
Če se pogoji osvetlitve spremenijo, ponastavite belino.
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Aperture«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
Aperture
Auto
Manual
1/1
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod
( ) ali vrnitev (
).
Elementi podmenija
•
•
Auto: Samodejno nastavi vrednost zaslonke.
Manual ( ): Dotaknite se jezička za zmanjšanje
) ali povečanje (
) in po želji nastavite
(
nastavitvene vrednosti. Vrednosti nastavitve so:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Napredno snemanje
Obrazložitev funkcije zaslonke
Zaslonko objektiva lahko nastavljate in tako uravnavate količino
svetlobe, ki prihaja do tipala slike. Vrednost zaslonke morate
prilagoditi v naslednjih primerih:
• Pri snemanju z uporabo obratne svetlobe ali ko je ozadje
presvetlo.
• Pri snemanju z naravnem ozadjem z močnim odbojem svetlobe,
kot so plaža ali smučišča.
• Ko je ozadje pretemno (na primer nočno snemanje).
•
•
Ko izberete možnost »Aperture: Manual«, se način SCENE
izklopi, »Super C.Nite« se nastavi na »Off«, »Shutter« pa se
samodejno nastavi na vrednost »Auto«.
Če je zaslonka nastavljena na ročno nastavitev, se vrednost
zaslonke spreminja s stopnjo primika/odmika.
Shutter
Kamkorder glede na svetlost prizora samodejno nastavi hitrost
zaklopa. Zajamete lahko trenutek hitro premikajočih se predmetov
ali dinamično snemate počasi premikajoče se predmete.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Shutter«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
Shutter
Auto
Manual
1/1
Elementi podmenija
Auto: Kamkorder samodejno nastavi ustrezno vrednost
zaslonke.
): Dotaknite se jezička za zmanjšanje ( )
• Manual (
ali povečanje ( ) in po želji nastavite nastavitvene
vrednosti. Vrednosti nastavitve so: 1/50,1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1/10000.
•
•
•
•
•
Slika se bo morda zdela manj gladka, če nastavite visoko hitrost
zaklopa.
Ko snemate pri hitrostih zaklopa 1/1000 ali višjih, pazite, da v
objektiv ne bo svetilo sonce. Pri daljšem času osvetlitve bo morda
prekomerna osvetlitev vplivala na kamkorder.
Ko izberete možnost »Shutter: Manual«, se način SCENE
izklopi, »Super C.Nite« se nastavi na »Off«, se »Aperture«
samodejno nastavi na vrednost »Auto«.
Tudi če je hitrost sprožilca nastavljena na 1/10000, kamkorder pri
fotografiranju podpira največjo ločljivost 1/2000.
57
Napredno snemanje
EV
Super C.Nite
Glede na intenzivnost svetlobe v okolju bodo vaši videi in
fotografije morda presvetli ali pretemni. V teh primerih lahko
prilagodite osvetlitev in izboljšate posnetek.
Funkcija 3D-NR(3-dimenzionalno zmanjševanje šuma) zmanjša
video šume in izboljša kakovost. Zelo je uporabna pri snemanju
pri slabi svetlobi.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»EV«.
)
EV
0
2. Zaslonko nastavite tako, da se
dotikate jezička za zmanjševanje
) ali povečanje (
).
(
Vrednosti nastavitve so:
• Vrednosti EV ( ): -2.0, -1.6,
-1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
Obrazložitev pojma EV (Vrednost osvetlitve)
Vrednost osvetlitve je skupna količina svetlobe, ki lahko med
fotografiranjem ali snemanjem videov osvetli fotografski medij
(svetlobno tipalo).
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Super C.Nite«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
Temnejše (-)
0
Svetleje (+)
Super C.Nite
OFF
Off
Normal
1/1
SUPER
Super
Elementi podmenija
Off: Onemogoči funkcijo.
Normal ( ): Zaklop se odpre za 1/50 sekunde v
normalnem načinu in se samodejno preklopi
na čas 1/25 sekunde v temnem prostoru. S
to funkcijo lahko posnamete svetle slike v
temnem prostoru.
• Super ( ): Zaklop se odpre za 1/13 sekunde, ne glede na
okoljske pogoje, normalni način. S to funkcijo
lahko posnamete svetle slike v temnejšem
prostoru.
•
•
SUPER
58
)
Napredno snemanje
Ročno ostrenje med snemanjem
Focus
Kamkorder običajno ostri predmete samodejno (samodejno
ostrenje). Ob vklopu kamkorderja je vedno nastavljeno samodejno
ostrenje. Prav tako lahko predmet glede na snemalne pogoje
zaostrite ročno.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Focus«.
Ob koncu nastavitve ostrenja se na sredini med indikatorji
pojavita ikoni za bližnji in oddaljeni predmet ( / ).
• Nastavljena vrednost se uporabi takoj, ko se dotaknete jezička
) ali (
).
(
•
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
Ta kamkorder HD samodejno ostri predmet od bližnjega posnetka
do neskončnosti. Vendar pravilne ostrine morda ne bo mogoče
doseči zaradi snemalnih pogojev. V tem primeru uporabite način
ročno ostrenje. Če želite prilagoditi ostrino, pritisnite in pridržite
), če je motiv blizu, oziroma jeziček (
), če je motiv
(
oddaljen.
Focus
Auto
Manual
1/1
Touch Point
Manual
Manual
10CM
10CM
Elementi podmenija
Auto: V večini primerov je samodejno ostrenje
najprimernejše, saj se lahko tako bolj posvetite ustvarjalni
plati snemanja.
• Manual ( ): Ročno ostrenje je potrebno, kadar je
samodejno ostrenje težavno ali nezanesljivo. Dotaknite se
) ali (
) in po želji nastavite nastavitvene
jezička (
vrednosti.
• Touch Point ( ): Predmeta, prikazanega na LCD-zaslonu,
se preprosto dotaknite tam, kjer ga želite izostriti.
<Bližnji predmet >
•
<Oddaljeni predmet >
Situacije za ročno nastavitev ostrine
•
•
•
•
Če je v kompoziciji več predmetov, ki so od kamkorderja različno
oddaljeni.
Če je oseba obdana z meglo ali snegom.
Če slikate svetleče površine, kot so avtomobili.
Če se ljudje ali predmeti neprestano ali hitro gibajo, na primer
športniki ali množice.
59
Napredno snemanje
Pet primerov različnih možnosti digitalnih učinkov
Uporaba dotične točke
Z uporabo funkcije Touch Point lahko
prikažete predmet v ozadju neostro.
Izostrite sliko na določeni točki tako,
da se dotaknete želene točke.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Vklop dotikanja točke z dolgim dotikom
Funkcijo dotikanja točk vklopite tako, da na LCD-zaslonu približno
2 sekundi pritiskate isto točko.
•
•
•
Funkcija AF je uporabna, ko upravljate s funkcijo primika/odmika,
ker po spremembi stopnje primika/odmika morda ne boste mogli
obdržati pravilne ostrine.
Na zaslonu menija za nastavitev ročnega ostrenja je funkcija
),
samodejnega ostrenja na voljo, če uporabite jeziček AF (
funkcijo za ročno ostrenje pa lahko znova uporabite z dotikom
jezičkov za ročno ostrenje.
Ko je funkcija Touch Point omogočena, se lahko dotaknete jezička
) na LCD-zaslonu in nastavite funkcijo »Focus« na
AF (
»Auto«.
Digital Effect
Funkcija digitalnega učinka daje vašim posnetkom ustvarjalen
izgled.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Digital Effect«.
60
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
ali vrnitev (
).
Digital Effect
Off
Black & White
1/3
Sepia
Negative
Off
Brez digitalnega
učinka je med
snemanjem ali
predvajanjem
slika prikazana
naravno.
Black & White
( )
V tem načinu so
slike črno-bele.
Sepia ( )
V tem načinu so
slike obarvane
rdeče-rjavo.
Negative ( )
V tem načinu so
barve zamenjane,
s čimer se ustvari
negativ.
Art ( )
Ta način pomaga
prilagoditi
nepopolnosti
obraza.
Ghost ( )
S tem načinom
lahko ustvarite
učinek navidezne
slike, ki spominja
na sliko duhov.
Dazzle ( 02 )
V tem načinu
je povečana
nasičenost, zato
lahko z njim
ustvarite svetlejše
slike.
Noir ( 03 )
V tem načinu je
povečan kontrast,
zato lahko z
njim ustvarite
izrazitejše slike.
Western ( 04 )
S tem načinom
lahko ustvarite
videz starih
in obrabljenih
fotografij.
Napredno snemanje
Fader
Snemanje videoposnetka z učinkom postopne zatemnitve/osvetlitve
Uporaba posebnih učinkov, kot je odtemnitev na začetku
zaporedja ali zatemnitev na koncu zaporedja, daje vašim
posnetkom profesionalen videz.
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Fader«.
)
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
In
1/1
Pritisnite gumb za začetek/konec snemanja, ko je
»Fader« nastavljen na »In«. Snemanje se začne s temnim
prizorom in nato se slika in zvok postopno pojavita.
Postopno izginevanje
Fader
Off
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
Postopno pojavljanje
Pritisnite gumb za začetek/konec snemanja, ko je »Fader«
nastavljen na »Out«.
Snemanje se ustavi, slika in zvok pa postopno izgineta.
Out
In-Out
)
Postopno izginevanje
Pritisnite gumb za začetek/konec snemanja, ko je »Fader«
nastavljen na »In-Out«.
Snemanje se začne s temnim prizorom, nato pa se slika in zvok
postopno pojavita.
Snemanje se ustavi, slika in zvok pa postopno izgineta.
Elementi podmenija
•
•
•
•
Off: Onemogoči funkcijo.
In ( ): Odtemnitev se izvede takoj, ko začnete snemati.
Out ( ): Zatemnitev se izvede ob zaključku snemanja.
In-Out ( ): Odtemnitev/zatemnitev se ustrezno izvede
ob začetku ali zaključku snemanja.
Fade In (Approx.3 seconds)
Fade Out (Approx. 3 seconds)
Ta funkcija je po prvi uporabi onemogočena. Ponastaviti jo morate ob
vsaki uporabi.
61
Napredno snemanje
Tele Macro
Cont. Shot
S funkcijo Tele Macro lahko naredite posnetke od blizu, ki jih
ustvarite z ostrenjem majhnega dela večjega predmeta pod
širokim kotom. Uporaba je pri slikanju od blizu npr. rož, mrčesa
itd.
Funkcija omogoča zaporedno zajemanje fotografij in vam daje
možnost posneti več fotografij, ko snemate premikajoče se
predmete.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Tele Macro«.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Cont. Shot«.
Tele Macro
Off
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
On
1/1
)
Off: Onemogoči funkcijo.
On ( ): S pomočjo konverzijskega objektiva “tele angle”
lahko izostrite majhne dele velikih predmetov.
•
•
•
•
•
•
62
Ko snemate v načinu makrofotografije, je ostrenje lahko
počasnejše.
V načinu makrofotografije uporabljajte stojalo (ni priloženo), da se
izognete tresenju rok.
Pri snemanju v načinu makrofotografije se izogibajte sencam.
Bližje ste predmetu, bolj se zmanjša območje ostrine.
Če ne najdete ustrezne izostritve, jo prilagodite z ročico za
primik/odmik.
Če je vklopljena funkcija Tele Macro, se dejanska goriščna razdalja
v načinu teleobjektiva spremeni z 1 m na 50 cm.
Cont. Shot
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
Off
On
1/1
)
Elementi podmenija
Elementi podmenija
•
•
)
•
•
Off: Posname samo eno fotografijo.
): Če pritisnete gumb PHOTO /
(My Clip) ,
On (
lahko v 1-sekundnih razmikih posnamete do
8 slik.
•
•
Če med neprekinjenim fotografiranjem pride do napake (polna
pomnilniška kartica ipd.), se fotografiranje ustavi in prikaže se
sporočilo o napaki.
Če je funkcija »Cont. Shot« nastavljena na »On«, je ločljivost
fotografiranja trajno nastavljena na 1920 x 1080.
Napredno snemanje
Wind Cut
Digital Zoom
Z uporabo funkcije Wind Cut lahko pri snemanju zvoka prek
vgrajenega mikrofona ublažite šum vetra.
Digitalni primik/odmik omogoča večjo povečavo primika kot optični
primik. Z digitalnim primikom/odmikom lahko sliko, ustvarjeno z
optičnim objektivom, digitalno povečate do 300-krat.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Wind Cut«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
Wind Cut
Off
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Digital Zoom«.
)
Digital Zoom
Off
On
1/1
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
On
1/1
) ali
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Elementi podmenija
•
•
Off: Onemogoči funkcijo.
On ( ): Pri snemanju zvoka prek vgrajenega mikrofona
ublaži šum vetra.
Z uporabo funkcije Wind Cut odstranite tudi nekatere nizkofrekvenčne
zvoke šuma vetra.
Ta desna stran lestvice prikazuje območje
digitalnega primika/odmika. Območje
digitalnega primika/odmika se prikaže ob
premiku ročice za primik/odmik.
Elementi podmenija
•
•
Off : Onemogoči funkcijo.
On : Omogoči večjo povečavo digitalnega primika/odmika.
Pri digitalnem primiku/odmiku je stopnja digitalne obdelave večja kot
pri optičnem primiku/odmiku. Zato je lahko ločljivost slike slabša.
63
Napredno snemanje
Self Timer
Art Time Lapse REC
Ko je samosprožilec omogočen, se bo snemanje začelo z
10-sekundno zakasnitvijo. Tako lahko posnamete ali fotografirate
sebe.
S funkcijo Art Time Lapse lahko nastavite kamkorder tako, da
dolgočasnemu videu s časovnimi posnetki dodate čustva in
različne izkušnje.
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Self Timer«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
Self Timer
OFF
Off
10 Sec
1/1
Elementi podmenija
•
•
Off: Onemogoči funkcijo.
10 Sec ( ): S pritiskom gumba za začetek/konec
(My Clip)
snemanja ali gumba PHOTO /
pride do desetsekundnega časovnega
zamika.
Ta funkcija je po prvi uporabi onemogočena. Vklopiti jo morate ob
vsaki uporabi.
64
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička za meni
) »Art Time Lapse
(
REC.«
• Prikaže se menijski zaslon.
Art Time Lapse REC
Off
Normal
1/2
Jumping
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Dotaknite se želenega elementa
(Interval, Omejitev snemanja)
in se nato dotaknite jezička za
) ali navzdol (
),
navzgor (
da nastavite vrednosti.
Zooming
Art Time Lapse REC
Interval
:
0.5 Sec
Zoom
:
in
[HD] 720 50p SF
Napredno snemanje
4. Če želite zaključiti z nastavitvami,
).
se dotaknite jezička (
00:00:20
[307Min]
1Sec/24Hr
Art Time Lapse Recording
5. Če želite meni zapustiti, se
dotaknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
) ali
6. Ko nastavite način Art Time Lapse, pritisnite gumb Začetek/
konec snemanja.
• S tem se začne snemanje v načinu Art Time Lapse.
• Funkcija Art Time Lapse REC podpira samo ločljivost
[HD]720/50P in zelo podrobno kakovost slike.
• Če želite končati snemanje v načinu Art Time Lapse,
pritisnite gumb Začetek/konec snemanja.
Ikona
Opis
Normal: Prizore snemanja nastavite v intervalu, ki ga
opredelite sami.
• Interval: Slika prizora se zajame enkrat na 0,1, 0,5, 1, 3
ali 5 sekund.
Jumping: Nastavite snemanje s preskakovanjem videov s
časovnimi posnetki v intervalu, ki ga opredelite sami.
• Interval: Prizor se snema 3 sekunde vsakih 1, 3, 5, 10 ali
20 sekund. Posname se tudi zvok.
Zooming: Nastavite učinek primika/odmika za video s
časovnim posnetkom.
• Interval: Slika prizora se zajame enkrat na 0,1, 0,5, 1, 3
ali 5 sekund.
• Zoom: Videu s časovnim posnetkom doda učinek
primika/odmika.
Panning: Nastavite učinek panorame za video s časovnim
posnetkom.
• Interval: Slika prizora se zajame enkrat na 0,1, 0,5, 1, 3
ali 5 sekund.
• Direction: Dodajte učinek panorame (levo/desno/gor/dol)
videu s časovnim posnetkom.
Zooming + Panning: Nastavite učinek primika/odmika in
panorame, da jih dodate istočasno.
• Interval: Slika prizora se zajame enkrat na 0,1, 0,5, 1, 3
ali 5 sekund.
• Direction: Dodajte učinek panorame (levo/desno/gor/dol)
videu s časovnim posnetkom.
• Zoom: Videu s časovnim posnetkom doda učinek
primika/odmika.
65
Napredno snemanje
Primer snemanja s časovnimi presledki s funkcijo Art Time Lapse
skupni čas snemanja
interval snemanja
Časovna premica
Čas za snemanje na
medij za shranjevanje
(videoposnetka, posnetega
s funkcijo Art Time Lapse)
00:00:20/00:20:00
HD
SD
100_0013
S funkcijo Art Time Lapse lahko snemate slike prizorov v
predhodno nastavljenem časovnem intervalu skozi celoten čas
snemanja, tako da nastane video časovnih presledkov.
Funkcija Art Time Lapse je koristna za snemanje naslednjih
motivov:
•
•
•
Cvetenje rož
Ptice pri gradnji gnezda
Premikanje oblakov na nebu
00:00:25/00:20:00
100_0013
00:00:30/00:20:00
100_0013
3/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
•
Med snemanjem v načinu Art Time Lapse funkcija Super C.Nite ne deluje.
Snemanje v načinu Art Time Lapse se na koncu snemanja prekine. Če želite ponovno snemati v načinu Art Time Lapse, ponovite korake 1 do 7.
25 zajetih slik tvori 1 sekundo dolg video. Ker je najkrajša dolžina videa, ki jo lahko shrani vaš kamkorder, ena sekunda, interval opredeljuje skupni
najkrajši čas snemanja za način Art Time Lapse. Če na primer interval nastavite na 5 Sec, morate čas snemanja za način Art Time Lapse nastaviti
na najmanj 2 minuti in 30 sekund, da boste posneli video z najkrajšo možno dolžino 1 sekunde (25 slik).
Snemanja časovnih posnetkov ne morete zaustaviti.
Med snemanjem s časovnimi presledki se zvok ne posname. (Zvok se posname samo med snemanjem Jumping v načinu Art Time Lapse.)
Največja velikost videodatoteke je 1,8GB. Kadar je čas snemanja daljši od 20 minut ali videodatoteka preseže 1,8GB, se samodejno ustvari nova
videodatoteka.
Priporočamo, da med snemanjem v načinu Art Time Lapse namesto baterije uporabljate pretvornik.
Če se med snemanjem v načinu Art Time Lapse izprazni baterija, se vse, kar ste posneli do takrat, shrani, kamkorder pa preklopi v stanje
pripravljenosti. Po določenem času se prikaže opozorilno sporočilo, nato se naprava samodejno izključi.
Če se med snemanjem v načinu Art Time Lapse« pomnilnik napolni, kamkorder shrani posnetke, posnete do napolnitve pomnilnika, nato pa
preklopi v način stanja pripravljenosti.
Način snemanja Art Time Lapse Recording se po 72 urah samodejno izključi.
Napredno snemanje
Quick View
Brisanje datotek po ogledu elementov s funkcijo Quick View
Če se med hitrim predvajanjem dotaknete jezička za brisanje
) se bo datoteka izbrisala.
(
Funkcija Quick View vam omogoča, da si takoj po končanem
snemanju ogledate zadnji video in fotografijo.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Quick View«.
Quick View
)
Quick View
Off
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
On
1/1
•
)
•
Elementi podmenija
Funkcija hitrega pogleda ni na voljo pri naslednjih pogojih:
- Če po snemanju spremenite način;
- Če je v kamkorder priključen USB-kabel;
- Če po snemanju izklopite in vklopite kamkorder;
- Po predvajanju s funkcijo hitrega pogleda.
Pri fotografijah, posnetih s funkcijo »Cont. Shot«, bo predvajana
samo zadnja datoteka.
Off: Ko končate s snemanjem, ikone Quick View ( ) ni
na zaslonu.
• On: Takoj ko končate s snemanjem, se na zaslonu
prikaže ikona Quick View ( ). Če si želite ogledati
zadnji posneti videoposnetek ali fotografijo,
se dotaknite ikone Quick View. Po končanem
hitrem predvajanju je kamkorder spet v načinu
pripravljenosti.
•
67
Napredno predvajanje
Guideline
Play Option
Kamkorder vam nudi tri vrste pomožnih črt, s pomočjo katerih laže
uravnovesite kompozicijo slike na zaslonu.
Nastavite lahko slog predvajanja, ki vam ustreza.
Izberite jeziček Play (
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
predvajanje videa ( HD / SD ). stran 45
Želeni način snemanja izberite z gumbom MODE. stran 29
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Guideline«.
)
2. Dotaknite se pomožne črte,
primerne glede na predmet.
• Na zaslonu se prikažejo
izbrane pomožne črte.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Play Option«.
Guideline
00:00:00
Play Option
Play All
Off
STBY
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
[307Min]
9999
)
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
Play One
1/1
Repeat All
Repeat One
) ali
Elementi podmenija
•
Play All (
•
Play One (
): Predvaja samo izbrani video, nato pa se
vrne na pogled sličic.
•
Repeat All (
): Predvaja vse video posnetke, dokler se
).
ne dotaknete jezička za vrnitev (
•
Repeat One (
Elementi podmenija
Off: Onemogoči funkcijo.
: Če predmet postavite na sredino, ga bo križec
prestavil na sredino okvirja.
•
: Če predmete postavite znotraj pravokotnika varnega
območja, se bodo zagoto posneli.
: Za snemanje več predmetov. Če postavite predmete
•
na križce mreže ali v njihovo bližino, boste ustvarili
uravnoteženo kompozicijo.
•
•
•
68
•
S postavitvijo predmeta na križec ustvarite uravnoteženo
kompozicijo.
Smernice se ne posnamejo.
): Predvaja video posnetke v zaporedju od
izbranega video posnetka do zadnjega,
nato pa se vrne v pogled seznama sličic.
): Predvaja izbrani video, dokler se ne
).
dotaknete jezička za vrnitev (
Napredno predvajanje
Highlight
Poudarjen čas predvajanja do časa posnetka za video
Kamkorder prikaže odsek posnetih videov po naključnem izboru.
Čas posnetka
Izberite jeziček Play (
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
predvajanje videa ( HD / SD ). stran 45
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Highlight«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
Celotno predvajanje
5 do 30 sekund.
Predvaja 5 sekund v naključnem
zaporedju.
30 sekund do 5
minut.
Predvaja 5 sekund vsakega
30-sekundnega odseka v naključnem
zaporedju.
5 minut do 10
minut.
Predvaja 11 sekund vsakega
2-minutnega odseka v naključnem
zaporedju.
Več kot 10 minut.
Predvaja 15 sekund vsakega
3-minutnega odseka v naključnem
zaporedju.
Highlight
Recent
All
1/1
Poudarjen čas predvajanja
Manj kot 5
sekund.
)
Elementi podmenija
•
Recent ( ): Prikaže odsek videov, ki so bili ustvarjeni v
zadnjih 24 urah.
• All ( ): Prikaže odsek vseh videov.
•
•
Če aktivirate funkcijo za poudarjanje na prikazu sličic datuma, se
bodo povzele in prikazale vse datoteke izbranega datuma.
V načinu poudarjenega predvajanja lahko glasnost prilagodite z
dotikom zaslona, s tem pa lahko predvajanje tudi prekinete.
69
Napredno predvajanje
Slide Show Option
File Info
Možnosti predvajanja diaprojekcije lahko nastavite z menijem z
nastavitvami diaprojekcije.
Kamkorder prikaže podatke o posnetih slikah.
Izberite jeziček Play (
predvajanje fotografij (
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
). stran 45
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Slide Show Option«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija in z jezičkom
)/(
) nastavite želeno
(
vrednost.
1. Dotaknite se jezička Meni (
»File Info«.
Slide Show Option
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
Effect
:
On
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
) ali
Elementi podmenija
Interval: Fotografije se neprekinjeno predvajajo v
nastavljenem intervalu diaprojekcije (1 sek. ali
3 sek.).
• Music: Glasbo v ozadju lahko vklopite ali izklopite.
Ta kamkorder ima privzeto shranjenih 7
melodij za glasbo v ozadju – te so shranjene v
bliskovnem pomnilniku. Z zagonom diaprojekcije
se v načinu naključnega predvajanja začne
predvajati 7 melodij.
• Effect: Neprekinjeno predvaja fotografije z učinkom
osvetlitve/zatemnitve med prehodi med slikami.
•
70
Izberite jeziček Play (
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
). stran 45
predvajanje videa ( HD / SD ) ali fotografij (
)
2. Izberite želeno datoteko, da
si boste lahko ogledali njene
podatke.
• Prikazani so podatki izbrane
datoteke.
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
: 01/JAN/2012
: 00:00:05
Size
Resolution
: 9.56MB
: 1080 50i F
3. Za izhod iz menija se dotaknite jezička za izhod (
).
Urejanje datotek
Delete
Elementi podmenija
Posnetke lahko brišete posamezno ali vse naenkrat.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje. stran 45
1. Dotaknite se jezička za HD
( HD ), SD ( SD ) ali foto
).
(
• Videi ali fotografije se
prikažejo kot sličice.
•
Select Files: Zbriše posamezne slike.
Dotaknite se slik, ki jih želite izbrisati. Na izbranih slikah
je prikazan indikator ( ). S pritiskom na sličico lahko
preklapljate med sliko, ki je izbrana za brisanje ( ), ali
sliko, ki ni izbrana za brisanje.
). Izbrane slike bodo
Dotaknite se jezička (
izbrisane.
•
All Files: Izbriše vse slike.
Delete
Select Files
All Files
1/1
2. Dotaknite se jezička Meni
) »Delete« nato pa še
(
želenega elementa podmenija.
Delete
• Če ste se dotaknili možnosti
»Select Files«, se prikažejo
sličice slik. Nadaljujte s 3.
3/3
korakom.
• Če ste se dotaknili možnosti
Remain:3.62GB
»All Files«, se prikaže
sporočilo, ki ustreza tej možnosti. Nadaljujte s 4. korakom.
3. Dotaknite se datotek, ki jih želite izbrisati. Ko izberete datoteke,
). Nadaljujte s 4.
ki jih želite izbrisati, se dotaknite jezička (
korakom.
• Če si želite ogledati dodatne podrobnosti, glejte elemente
podmenija spodaj.
4. Pritisnite »Yes«.
• Če ste izbrali možnost »All Files«, kamkorder izbriše vse
datoteke na mediju za shranjevanje, razen elementov, ki
so zaščiteni.
• Če ste izbrali možnost »Select Files«, kamkorder izbriše
datoteke, ki ste jih izbrali.
•
•
Izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.
Med brisanjem videov, posnetih na pomnilniški kartici, ne
odstranjujte pomnilniške kartice ali izklapljajte naprave. S tem
lahko poškodujete medij za shranjevanje ali podatke.
•
•
To funkcijo lahko uporabljate v načinu prikaza celotne slike.
Za zaščito pomembnih slik pred neželenim izbrisom vklopite
zaščito sliko. stran 73
Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati. Najprej izklopite funkcijo
zaščite. stran 73
Če je zaščitni jeziček na pomnilniški kartici nastavljen na
zaklenjeno, ni mogoče izbrisati te funkcije.
Če baterija ni dovolj polna, funkcija brisanja ne deluje. Priporočljivo
je, da med brisanjem priklopite napravo na napajanje.
•
•
•
71
Urejanje datotek
Delete My Clip
My Clip Creation
Oznake My Clip lahko izbrišete iz videoposnetka, označenega kot
‘My Clip’.
Zanimive prizore lahko izvlečete iz videa tako, da jih označite kot
‘My Clip’ in nato iz njih ustvarite posebno datoteko.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje videa ( HD / SD ). stran 45
1. Dotaknite se sličice, označene
kot My Clip ( ).
2. Dotaknite se jezička MENU
) Delete My Clip.
(
3. Pritisnite Yes.
• Kamkorder bo izbrisal vse
oznake z videa.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje videa ( HD / SD ). stran 45
1. Na pogledu sličic pritisnite gumb
PHOTO / (My Clip).
Play Option
Highlight
1/2
Delete
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
My Clip
Creation Start
Preview
Delete My Clip
Elementi podmenija
Creation Start: Zaporedoma se bodo združili označeni
prizori in se shranili kot video na prvi položaj datoteke na
pogledu sličic videa.
• Preview: Zaporedoma si lahko predogledate označene
prizore.
•
•
•
72
Med predogledom prizorov, označenih kot My Clip, ne morete
premikati vrstice napredka na LCD-zaslonu.
Če na pomnilniškem nosilcu ni dovolj prostora za izdelavo novih
datotek iz označenih videov, bo jeziček Creation Start zasenčen.
Urejanje datotek
Protect
Pomembne slike lahko zaščitite pred neželenim izbrisom.
Zaščiteni videi in fotografije se ne izbrišejo, če niso formatirane ali
pa je zaščita pred brisanjem izključena.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje. stran 45
1. Dotaknite se jezička za HD
( HD ), SD ( SD ) ali foto
).
(
• Videi ali fotografije se
prikažejo kot sličice.
Elementi podmenija
Select Files: Zaščiti posamezne slike.
Slike zaščitite pred brisanjem tako, da se jih dotaknete.
Na izbranih slikah je prikazan indikator ( ). S pritiskom
na sličico lahko preklapljate med sliko, ki je izbrana za
brisanje ( ), ali sliko, ki ni izbrana za brisanje.
Dotaknite se jezička (
).
• All On: Zaščiti vse slike.
• All Off: Odstrani zaščito vseh slik hkrati.
•
Protect
Select Files
All On
1/1
4. Pritisnite »Yes«.
• Če ste izbrali možnost »All On«, se indikator ( ) prikaže
na vseh datotekah.
• Če ste izbrali možnost »All Off«, indikator ( ) izgine z
vseh zaščitenih datotek.
• Če ste izbrali možnost »Select Files«, se indikator prikaže
na datotekah, ki ste jih izbrali za zaščito, in izgine z
datotek, s katerih ste zaščito odstranili.
All Off
2. Dotaknite se jezička Meni (
)
Protect
»Protect« nato pa še
želenega elementa podmenija.
• Če ste se dotaknili možnosti
3/3
»Select Files«, se prikažejo
sličice slik. Nadaljujte s 3.
korakom.
• Če ste se dotaknili možnosti »All Files«, se prikaže
sporočilo, ki ustreza tej možnosti. Nadaljujte s 4. korakom.
3. Dotaknite se datotek, ki jih želite zaščititi. Ko izberete
).
datoteke, ki jih želite zaščititi, se dotaknite jezička (
Nadaljujte s 4. korakom.
• Če si želite ogledati dodatne podrobnosti, glejte elemente
podmenija spodaj.
•
•
To funkcijo lahko uporabljate v načinu prikaza celotne slike.
Če je zaščitni jeziček na pomnilniški kartici nastavljen na
zaklenjeno, ni mogoče nastaviti te funkcije. stran 35
73
Urejanje datotek
Copy (samo HMX-H405)
Elementi podmenija
Video zapisi i fotografi je sačuvani u ugrađenoj memoriji mogu
se kopirati na spoljašnju fl eš memorijsku karticu. Kopiranjem na
memorijsku karticu ne brišu se originali u ugrađenoj memoriji.
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Način predvajanja izberete tako, da se na LCD-zaslonu dotaknete
). stran 45
jezička za predvajanje (
1. Dotaknite se jezička za HD
( HD ), SD ( SD ) ali foto (
• Videi ali fotografije se
prikažejo kot sličice.
).
2. Dotaknite se jezička za meni
) “Copy.”
(
Copy
Select Files
All Files
1/1
•
Copy
3/3
Remain:2GB
Preostali nezasedeni prostor
na ciljni pomnilniški kartici
74
•
•
•
3. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
4. Glede na izbrano možnost se
prikaže določeno sporočilo.
Pritisnite »Yes.«
• Kopirane bodo izbrane slike.
• Select Files: Kopiranje posameznih slik. Dotaknite se
slik, ki jih želite skopirati. Na izbranih slikah
je prikazan indikator ( ). S pritiskom na
sličico lahko preklapljate med sličico, izbrano
za kopiranje (na sliki se prikaže indikator
( ) ali ne (s slike izgine indikator ( ).
). Izbrane slike
Dotaknite se jezička (
bodo prekopirane.
• All Files: Kopiranje vseh slik.
To funkcijo lahko uporabljate v načinu prikaza celotne slike.
Če je zaščitni jeziček na pomnilniški kartici nastavljen na
zaklenjeno, kopiranje slik ni mogoče. stran 35
Datoteke ne morete kopirati, če pomnilniška kartica nima
dovolj nezasedenega prostora. Pred nadaljevanjem odstranite
nepotrebne datoteke. stran 103
Če baterija ni dovolj polna, funkcija kopiranja ne deluje.
Priporočamo, da pred kopiranjem napravo priklopite na izmenični
tok.
Urejanje datotek
Divide
Video lahko razdelite na dva dela in preprosto izbrišete nepotrebni
razdelek. S to funkcijo urejate prvotni video. Pomembne posnetke
ločeno varnostno kopirajte.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje. stran 45
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Edit« »Divide«.
)
2. Dotaknite se videa, ki ga želite
urejati.
• Izbrani video je prikazan kot
ustavljen.
3. Z jezički za upravljanje funkcije
predvajanja poiščite točko
delitve.
• Jezički za upravljanje
funkcije predvajanja:
/
/
/
/
/
Med urejanjem videov, posnetih na pomnilniški kartici, ne odstranjujte
pomnilniške kartice in ne izklapljajte naprave. S tem bi lahko
poškodovali medij za shranjevanje ali podatke.
•
•
•
•
Edit
Divide
Combine
1/1
•
•
•
To funkcijo lahko uporabljate v načinu prikaza celotne slike.
), ni mogoče deliti.
Datotek, na katerih je indikator za zaščito (
Najprej izklopite funkcijo zaščite. stran 73
Razdeljeni video se lahko prestavi za približno 2 sekunde pred
točko delitve ali za njo.
Funkcija za delitev ni na voljo pri naslednjih pogojih:
- Če je skupni čas posnetega videa krajši od 6 sekund;
- Če želite razdeliti razdelke, ne da bi pustili 3 sekunde dolg
začetni in končni razdelek;
- Če nezasedeni del pomnilnika znaša manj kot 15 Mb.
- Če število datotek doseže 9999.
Fotografij ni mogoče deliti.
Ko razdelite video z oznakami My Clip, oznake My Clip izginejo.
Videa, posnetega v načinu Art Time Lapse, ni mogoče deliti.
00:00:25/00:00:50
100_0013
Divide
4. Na točki delitve se dotaknite
), nato
jezička za premor (
).
pa še jezička za rezanje (
• Prikaže se sporočilo, prek katerega potrdite svoje dejanje.
5. Pritisnite »Yes«.
• Izbrani video se bo razdelil na dva video posnetka.
• Drugi posnetek razdeljenega videa je prikazan kot zadnja
sličica.
• Po delitvi lahko delno izbrišete nepotrebni razdelek ali ga
združite z drugimi videi.
75
Urejanje datotek
Combine
Združite lahko dva različna video posnetka. Ker s to funkcijo
urejate prvotno datoteko, poskrbite, da bodo pomembni posnetki
ločeno varnostno kopirani.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
predvajanje. stran 45
1. Dotaknite se jezička Meni (
»Edit« »Combine«.
2. Dotaknite se sličic videov, ki ju
želite združiti.
• Na izbranih videih se
pokažeta indikator (
) in
številka izbranega vrstnega
reda. S pritiskom na sličico
videa lahko preklapljate
med možnostjo, da je slika
) ali da ni
izbrana (
izbrana.
• Indikator (
) se ne
prikaže, če imajo izbrane
video datoteke različno
ločljivost.
)
Edit
Divide
Combine
1/1
Combine
1
3/3
).
3. Dotaknite se jezička (
• Prikaže se sporočilo, prek katerega potrdite svoje dejanje.
76
4. Pritisnite »Yes«.
• 2 videov se združi po izbranem vrstnem redu in shrani kot
en video.
Med urejanjem videov, posnetih na pomnilniški kartici, ne odstranjujte
pomnilniške kartice in ne izklapljajte naprave. S tem lahko poškodujete
medij za shranjevanje ali podatke.
Datotek, na katerih je indikator za zaščito (
), ni mogoče
izbrisati. Če želite datoteko izbrisati, prekličite funkcijo zaščite.
stran 73
• Prvotni video ne bo ohranjen.
• Funkcija za združevanje ni na voljo pri naslednjih pogojih:
- Videov različnih formatov kakovosti (videov, posnetih pri
»Video Resolution: 1080/50i« in videov, posnetih pri »Video
Resolution: 720/50p«) ni mogoče združevati.
- Velikost datoteke združenega videa ne sme presegati skupaj
1,8 GB.
- Če nezasedeni del pomnilnika znaša manj kot 15 MB, datotek
ni mogoče združevati.
- Video, katerega oblike zapisa kamkorder ne podpira.
- Ko predvajate video datoteko.
• Ko združite video z oznakami My Clip, oznake My Clip izginejo.
• Videa, posnetega v načinu Art Time Lapse, ni mogoče združiti.
•
Sistemske nastavitve
NASTAVITEV ELEMENTOV MENIJA
•
•
Informacije o nastavitvah menijev najdete na strani 50.
Za podrobnosti delovanja si oglejte ustrezne strani.
•
•
•
•
Elementi
Privzeta vrednost
Stran
Storage Type*
Internal Memory
78
Storage Info*
Card Info**
File No
Time Zone
78
78
79
79
Date/Time Set
Series
Home
01/JAN/2012 00:00 (Poletni čas : Off)
Date Type
01/JAN/2012
80
Time Type
Date/Time Display
Auto LCD Off
Beep Sound
Shutter Sound
Auto Power Off
Quick On STBY
PC Software
USB Connect
HDMI TV Out
TV Connect Guide
TV Display
Format
Default Set
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
24 Hr
80
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
Off
On
On
On
5 Min
Off
On
Mass Storage
Auto
On
On
On
80
Menijske možnosti in privzete vrednosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
Oblika prikazane ure se lahko spremeni glede na izbrani jezik.
Elementi, označeni z *, so na voljo le pri modelih HMX-H405.
Elementi, označeni z **, so na voljo le pri modelih HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440.
77
Sistemske nastavitve
Storage Type (samo HMX-HMX-H405)
Videe in slike lahko snemate na vgrajeni pomnilnik ali pomnilniško
kartico, zato morate pred začetkom snemanja ali predvajanja
izbrati želeni medij za shranjevanje. stran 33
Storage Info (samo HMX-HMX-H405)
Vstavite pomnilniško kartico in nato si oglejte podatke o pomnilniku.
Storage Info
Internal Memory
Card
2. Dotaknite se želenega elementa
1/1
podmenija.
• Prikaže se porabljeni prostor
pomnilnika, nezasedeni
prostor pomnilnika, čas snemanja glede na izbrano
ločljivost videa.
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
Elementi podmenija
78
• Internal Memory: Prikaže podatke o shranjevanju v
vgrajeni pomnilnik.
• Card: Prikaže podatke o shranjevanju na pomnilniško
kartico.
Ta funkcija prikaže podatke o pomnilniku, kot so pomnilniški
prostor, nezaseden prostor in drugo, izbranega medija za
shranjevanje (pomnilniške kartice).
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Ta funkcija prikaže podatke o pomnilniku, kot so pomnilniški
prostor, nezaseden prostor in drugo, izbranega medija za
shranjevanje (pomnilniške kartice).
1. Dotaknite se jezička za meni
(
) jezička za nastavitve
( ) »Storage Info.«
Card Info (samo HMX-H400, HMX-H430,
HMX-H440)
) ali
1. Dotaknite se jezička Meni
Card Info
) jezička za nastavitve
(
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
( ) »Card Info«.
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
• Prikaže se porabljeni prostor
Fine
: 307Min
pomnilnika, nezasedeni
Normal
: 390Min
prostor pomnilnika, čas
snemanja glede na izbrano
ločljivost videa.
2. Za izhod iz menija se dotaknite jezička za vrnitev (
).
Sistemske nastavitve
File No.
Time Zone
Imena datotek (številke) so posnetim slikam dodeljena skladno z
izbrano možnostjo številčenja.
Če uporabljate kamkorder med potovanjem, lahko uro enostavno
nastavite na lokalni čas.
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( )
»File No.«.
)
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali
).
vrnitev (
Nastavitev lokalnega časa za preverjanje časovne razlike
File No.
Series
Reset
1/1
Elementi podmenija
Series: Številke datotek določa v zaporedju tudi potem,
ko zamenjate ali formatirate pomnilniško kartico, ali
izbrišete vse datoteke. Vsaka številka datoteke je
edinstvena, kar omogoča priročno upravljanje slik v
osebnem računalniku.
• Reset: Po formatiranju, izbrisu vseh datotek ali vstavitvi
nove pomnilniške kartice ponastavi številko datoteke na
0001.
•
Ko »File No.« nastavite na »Series«, je vsaki datoteki določena
drugačna številka v izogib podvajanju imen. To je uporabno, ko želite
datoteke urejati v računalniku.
1. Dotaknite se jezička Meni
) jezička za nastavitve
(
( ) »Time Zone« »Visit«.
2
Obiskano območje lahko
izberete z jezičkom za
zmanjšanje (
) ali povečanje
).
(
3. Dotaknite se jezička
(
), ko končate z nastavitvijo
časovnega pasu.
• Nastavljena vrednost
časovnega pasu se ne
uporabi, dokler ne zaključite
)
nastavitve z jezičkom (
brez da se dotaknete jezička (
Time Zone
Home
Visit
1/1
Visit
London, Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2012 00:00
).
Elementi podmenija
Home: Ura bo uporabljena glede na vaše nastavitve
v meniju Nastavitev datuma/časa. Izberite jo, ko prvič
uporabljate ta kamkorder oz. ko želite uro spet nastaviti
nazaj na domač datum/čas.
• Visit ( ): Ko se nahajate v drugem časovnem pasu,
lahko nastavite lokalni čas, ne da bi morali pri tem
spremeniti nastavitve za svoj kraj. Ura bo prilagojena
glede na časovno razliko med krajema.
•
79
Sistemske nastavitve
Time Type
Date/Time Set
Če nastavite datum in uro, lahko
med predvajanjem prikažete datum
in uro snemanja. stran 31
Način prikaza ure lahko nastavite skladno z izbrano možnostjo.
Date/Time Set
Day
01
Month
/ JAN / 2012
Hr
00
1. Dotaknite se jezička Meni
) jezička za nastavitve
(
( ) »Time Type«.
Year
Min
:
00
2. Dotaknite se želene možnosti
prikaza.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
Date Type
Način prikaza datuma lahko
nastavite skladno z izbrano
možnostjo.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Date Type«.
Date Type
12 Hr
24 Hr
1/1
2012/01/01
Elementi podmenija
JAN/01/2012
1/1
01/JAN/2012
•
•
01/01/2012
2. Dotaknite se želenega elementa podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
) ali
Elementi podmenija
2012/01/01: Datum je prikazan v obliki leto/mesec
(dvoštevilčno)/dan.
• JAN/01/2012: Datum je prikazan v obliki mesec/dan/leto.
• 01/JAN/2012: Datum je prikazan v obliki dan/mesec/leto.
• 01/01/2012: Datum je prikazan v obliki dan/mesec
(dvoštevilčno)/leto.
•
Ta funkcija je odvisna od nastavitve »Date/Time Display«. stran 81
80
Time Type
12Hr: Čas je prikazan v 12-urnem načinu.
24Hr: Čas je prikazan v 24-urnem načinu.
Ta funkcija je odvisna od nastavitve »Date/Time Display«. stran 81
Sistemske nastavitve
Date/Time Display
Elementi podmenija
Datum in uro lahko nastavite tako, da sta na LCD-zaslonu prikazana
skladno z izbrano možnostjo.
Pred uporabo funkcije »Date/Time Display«, morate nastaviti
datum in čas. stran 31
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
jezička za nastavitve ( ) »Date/Time Display«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
Date/Time Display
Off: Informacije o trenutnem datumu in uri niso
prikazane.
• Date: Prikaže trenutni datum.
• Time: Prikaže trenutno uro.
• Date & Time: Prikaže trenutni datum in uro.
•
•
Off
Date
1/1
Time
•
Datum/ura bosta prikazana kot »01/JAN/2012 00:00« v teh
primerih:
- Vgrajena polnilna baterija je bila izpraznjena.
Ta funkcija je odvisna od nastavitev »Date Type« in »Time Type«.
stran 80
Date & Time
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali vrnitev (
).
• Datum in ura sta skladno z izbrano možnostjo prikazana
na LCD-zaslonu.
81
Sistemske nastavitve
Auto LCD Off
Za zmanjšanje električne porabe kamkorder samodejno zatemni
LCD-zaslon, če kamkorderja dlje časa ne uporabljate.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Auto LCD Off«.
STBY 00:00:00
00
[307Min]
[307Min
Min]
9999
999
9
po 2 minutah
Auto LCD Off
Off
On
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
<V načinu STBY>
1/1
) ali vrnitev (
00:00:20
<LCD-zaslon je zatemnjen.>
[307Min]
).
00:00:20
[307Min]
in]
po 5 minutah
Elementi podmenija
<Med snemanjem>
•
•
Off: Onemogoči funkcijo.
On: Ko je kamkorder v načinu STBY nedejaven več kot
2 minuti, pri snemanju videoposnetka pa več kot 5
minut, se vključi varčevanje z energijo z zatemnitvijo
LCD-zaslona.
•
•
82
<LCD-zaslon je zatemnjen.>
Če je funkcija »Auto LCD Off« omogočena, pritisnite kateri
koli gumb kamkorderja in svetlost LCD-zaslona bo povrnjena v
običajno stanje.
Možnost samodejnega izklopa LCD-zaslona bo onemogočena v
naslednjih primerih:
- Če je priključen pretvornik izmeničnega toka.
- Med izvajanjem funkcije predstavitve.
- Ko ima kamkorder kabelsko povezavo. (Avdio/Video kabel,
HDMI-kabel itd.)
Sistemske nastavitve
Beep Sound
Shutter Sound
Ta nastavitev omogoča, da se ob dotiku jezička in gumbov zasliši
pisk.
Zvok zaklopa ob pritisku gumba PHOTO /
vklopite ali izklopite.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Beep Sound«.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Shutter Sound«.
Beep Sound
Off
On
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
1/1
3. Za izhod se dotaknite jezička za
izhod ( ) ali vrnitev (
).
Off: Onemogoči funkcijo.
On: Ko se boste dotaknili gumbov ali jezičkov, kot sta
gumb za vklop ( ) in gumb za začetek/konec
snemanja, boste slišali pisk.
Pisk je preklican v teh primerih:
- Med snemanjem in predvajanjem,
- Ko ima kamkorder kabelsko povezavo. (Avdio/Video kabel, HDMIkabel itd.)
Shutter Sound
Off
On
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
1/1
) ali vrnitev (
).
Elementi podmenija
Elementi podmenija
•
•
(My Clip) lahko
•
•
Off: Onemogoči funkcijo.
On: Ob pritisku gumba PHOTO /
slišali zvok zaklopa.
(My Clip) boste
Zvoka zaklopa ni moč slišati pri naslednjih pogojih:
(My
- Če med snemanjem videa uporabite gumb PHOTO /
Clip).
- Ko ima kamkorder kabelsko povezavo. (Avdio/Video kabel, HDMIkabel itd.)
83
Sistemske nastavitve
Auto Power Off
Quick On STBY
Kamkorder lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi, ko je
nedejaven 5 minut. S to funkcijo preprečite nepotrebno porabo
energije.
Če nameravate pogosto snemati dlje časa, uporabite funkcijo
Quick On STBY, ki zmanjša porabo energije in praznjenje baterije.
Če je funkcija Quick On STBY vklopljena, jo aktivirate, tako da
zaprete zaslon LCD.
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
jezička za nastavitve ( ) »Auto Power Off«.
Auto Power Off
Off
5 Min
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
1/1
) ali
Elementi podmenija
Off: Onemogoči funkcijo.
5 Min: Kamkorder se izklopi, če je nedejaven 5 minut.
•
•
•
•
84
Funkcija za samodejni izklop ne deluje v naslednjih primerih:
- Če je v kamkorder priključen kabel (USB-kabel, Pretvornik
izmeničnega toka, itd.).
- Ko je vključena funkcija predstavitve;
- Ko se uporablja funkcija predvajanja (razen premora),
snemanja ali diaprojekcija.
Kamkorder ponovno vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop
( ).
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
jezička za nastavitve ( ) »Quick On STBY«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod
( ) ali vrnitev (
).
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
Sistemske nastavitve
PC Software
Elementi podmenija
•
•
Off: ko zaprete zaslon LCD, izklopite kamkorder.
5 Min: ko zaprete zaslon LCD, se čez nekaj trenutkov
vklopi način Quick On STBY. se bo kmalu aktiviral
način Quick On STBY in kamkorder se bo po 5
minutah izključil.
•
•
•
Po uporabi je vedno priporočljivo, da kamkorder izključite, da
zmanjšate porabo energije, čeprav lahko učinkovito uporabite
funkcijo Quick On STBY, če boste pogostokrat slikali v določenih
časovnih intervalih.
Indikator načina v načinu Quick On STBY še naprej utripa.
Funkcija Quick On STBY ni na voljo v teh primerih:
- Ko je LCD-zaslon odprt;
- Ko je video kabel (HDMI, Avdio/Video kabel) ali kabel USB
priključen v kamkorder;
- Med uporabo gumbov na kamkorderju;
Če vklopite možnost programske opreme računalnika, lahko
uporabljate programsko opremo osebnega računalnika, tako da
kamkorder in osebni računalnik povežete z USB-kablom. Shranjen
video ali fotografije si lahko iz kamkorderja prenesete na trdi disk
računalnika. Urejanje video/slikovnih datotek je prav tako na voljo
s PC software.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »PC Software«.
2. Dotaknite se želenega
elementa podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
PC Software
Off
On
1/1
)
Elementi podmenija
Off: Onemogoči funkcijo.
On: Vgrajena programska oprema za urejanje se
zažene, ko kamkorder povežete z osebnim
računalnikom.
•
•
•
•
•
Funkcija programske opreme računalnika ni na voljo pri naslednjih
pogojih:
- če je možnost »USB Connect« nastavljena na »PictBridge«.
Funkcijo PC Software omogočite tako, da v meniju sistemskih
nastavitev nastavite možnost »USB Connect« na »Mass
Storage«. stran 86
Funkcija PC Software je združljiva samo z operacijskim sistemom
Windows.
85
Sistemske nastavitve
USB Connect
HDMI TV Out
Če omogočite USB-povezavo, lahko prenesete podatke v osebni
računalnik ali fotografije neposredno natisnete.
Video izhod HDMI lahko nastavite tako, da se bo ujemal s
priključenim televizorjem.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »USB Connect«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
USB Connect
S HDMI-kablom (ni priložen) povežite kamkorder s televizorjem.
stran 90
Mass Storage
PictBridge
1/1
Elementi podmenija
Mass Storage: Vzpostavi povezavo z osebnim
računalnikom za prenos videov ali fotografij. stran 101
• PictBridge: Vzpostavi povezavo s tiskalnikom PictBridge
za neposredno tiskanje fotografij (ob uporabi funkcije
PictBridge). stran 94
1. Dotaknite se jezička Meni (
)
jezička za nastavitve ( ) »HDMI TV Out«.
HDMI TV Out
1/1
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( ) ali vrnitev (
Auto
576P
576p
).
•
Preden priključite USB-kabel, preverite, ali je trenutni način USB
primeren za funkcijo, ki jo boste uporabili.
86
Elementi podmenija
Auto: Video signali se oddajajo v enaki obliki zapisa, kot
jo ima posneta datot eka. To nastavitev uporabite
le pri priklopu na HDTV.
• 576p: Izstopna ločljivost posnete datoteke je 720 x
576p. To nastavitev uporabite za HDMI-povezavo
z običajnim televizorjem, ki podpira zaporedno
izrisovanje slik pri ločljivosti SD (standardna
ločljivost).
•
Sistemske nastavitve
TV Connect Guide
TV Display
Vodnik za priključitev na televizor si lahko ogledate, preden
kamkorder povežete s televizorjem.
Zaslonski prikaz (OSD), ki se prikaže na ekranu televizorja, ko
nanj priključite kamkorder, lahko omogočite ali onemogočite.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »TV Connect Guide«.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »TV Display«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
• Prikaz vodnika za
priključitev na televizor
je odvisen od izbranih
elementov podmenija.
• Če želite kamkorder povezati z
drugimi napravami, si oglejte
vodnik za priključitev na
televizor.
3. Če želite meni zapustiti,
se dotiknite jezička za izhod
).
( ) ali vrnitev (
TV Connect Guide
HDMI
TV Display
Off
On
Composite
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
1/1
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
vrnitev (
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
1/1
) ali
TV
Video
L
Audio
R
Elementi podmenija
<Priključitev avdio
/video kabla>
Off: Meniji zaslonskega prikaza (OSD) so prikazani samo
na LCD-zaslonu.
• On: Meniji zaslonskega prikaza (OSD) so prikazani tako
na LCD-zaslonu kot na televizorju.
•
Elementi podmenija
HDMI: Ko kamkorder povezujete s televizorjem prek
kabla HDMI, izberite možnost HDMI.
• Composite: Ko kamkorder povezujete s televizorjem
prek avdio/video kabla (kompozitna
povezava), izberite možnost »Composite«.
•
Na televizorju bodo prikazane slike zaslonov prikaza sličic in
predstavitve, tudi če možnost »TV Display« nastavite na »Off«.
87
Sistemske nastavitve
Format
Default Set
Uporabite to funkcijo, če želite popolnoma izbrisati vse datoteke ali popraviti
težave na mediju za shranjevanje.
Vse nastavitve menija lahko nastavite na privzete vrednosti.
1.
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
1.
)
Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Format«.
Dotaknite se želenega elementa
podmenija. (samo HMX-H405)
Prikaže se sporočilo z
•
vprašanjem, ali želite formatirati
pomnilniško kartico.
2.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
3.
Pritisnite »Yes« »Yes«.
•
Formatiranje je izvedeno in prikazano je sporočilo.
• Med formatiranjem ne odstranjujte snemalnega medija in ne
izvajajte drugih operacij (kot je izklop). Prav tako uporabite
priloženi pretvornik izmenične napetosti, saj se lahko snemalni
medij poškoduje, če se baterija izprazni med formatiranjem.
• Če se snemalni medij poškoduje, ga ponovno formatirajte.
Format
5/6
Default Set
Language
Če želite, da se vse nastavitve
povrnejo na privzete, se dotaknite
polja »Yes«.
•
Ko se vse nastavitve povrnejo na privzete, se prikaže zaslon s
časovnim pasom.
3.
Ponovno nastavite datum in uro. stran 31
Default Set
Internal Memory: Vgrajeni pomnilnik lahko formatirate.
Card: Pomnilniško kartico lahko formatirate.
TV Display
2.
Format
Elementi podmenija (samo HMX-H405)
•
•
)
Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Default Set«.
•
Prikaže se sporočilo, prek
katerega potrdite svoje dejanje.
•
•
Med uporabo te funkcije ne izklapljajte naprave.
Inicializiranje nastavitev kamkorderja HD na tovarniške nastavitve
ne vpliva na posnete videe.
Language
Izberete lahko jezik, v katerem želite videti
zaslon z meniji in sporočila. stran 32
Language
English
•
•
•
•
88
Medija za shranjevanje ne formatirajte na osebnem računalniku
ali drugi napravi. Medij za shranjevanje formatirajte na tem
kamkorderju.
Če je zaščitni jeziček na pomnilniški kartici nastavljen na zaščito,
kartice ni mogoče formatirati. stran 35
Če medij za shranjevanje ni vstavljen, ga ni mogoče izbrati. Na
meniju bo zato zatemnjen.
Popolnoma lahko izbrišete vse datoteke in možnosti na medijih
za shranjevanje, vključno z zaščitenimi datotekami. To omogoča
stabilno hitrost in delovanje pri dostopu do snemalnih medijev.
Upoštevajte, da bodo vse datoteke, vključno z zaščitenimi
datotekami, izbrisane.
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Sistemske nastavitve
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
Predstavitev vam za lažjo uporabo samodejno prikaže glavne
funkcije kamkorderja.
Ta kamkorder podpira Anynet+. Anynet+ je avdio in video omrežni
sistem, ki vam omogoča nadzor vseh priključenih Samsungovih
avdio in video naprav s pomočjo daljinskega upravljalnika
televizorja Samsung, ki podpira Anynet+.
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Demo«.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
Demo
Off
On
1/1
) ali vrnitev (
Anynet+(HDMI-CEC)
Off
On
).
Elementi podmenija
•
•
)
1. Dotaknite se jezička Meni (
jezička za nastavitve ( ) »Anynet+(HDMI-CEC)«.
Off: Onemogoči funkcijo Demo.
On: Omogoči funkcijo Demo.
2. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
3. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod (
).
ali vrnitev (
1/1
)
Elementi podmenija
Uporaba funkcije predstavitve
Predstavitveno funkcijo lahko preprosto odprete tako, da zavihek
) držite pet sekund.
Menu (
Način predstavitve je preklican v teh primerih:
- Če se dotaknete LCD-zaslona;
- Če pritisnete kateri koli gumb (Začetek/konec snemanja,
), SMART AUTO,
funkcija proti tresljajem (OIS), Zaslon (
MODE, PHOTO, itd.). Vendar pa bo kamkorder po 5 minutah v
načinu pripravljenosti samodejno preklopil v način predstavitve,
če ga 5 minut pustite nedejavnega. Če ne želite, da se funkcija
predstavitve začne, nastavite »Demo« na »Off«.
Off: Onemogoči funkcijo.
On: Funkcija Anynet+ je omogočena.
Ko je kamkorder priključen na televizor, ki podpira
Anynet+, lahko nekatere funkcije kamkorderja
upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
•
•
•
•
Funkcija predstavitve ne deluje v naslednjih primerih:
- Če je »Auto Power Off« nastavljen na »5 Min« (baterija je
uporabljena kot glavni vir energije), bo funkcija »Auto Power Off«
vključena pred predstavitvijo.
Ob vklopu kamkorderja, ki je s HDMI-kablom priključen na
televizor, ki podpira Anynet+, se televizor (ki podpira Anynet+)
samodejno vklopi. Če ne želite uporabljati funkcije Anynet+,
nastavite možnost »Anynet+(HDMI-CEC)« na »Off«.
Podrobnosti o funkciji Anynet+(HDMI-CEC) najdete v
uporabniškem priročniku televizorja Samsung, ki podpira Anynet+.
89
Priklop na televizor
PRIKLOP NA TELEVIZOR Z VISOKO
LOČLJIVOSTJO
Informacije o kablu HDMI
HDMI (večpredstavnostni vmesnik z visoko ločljivostjo) je
kompakten avdio/video vmesnik za oddajanje nestisnjenih digitalnih
podatkov.
S pomočjo priključka HDTV lahko gledate videe visoke ločljivosti
(HD), posnete z ločljivostjo HD. Ta kamkorder podpira izhodni
signal HDMI in omogoča prenos videa z visoko ločljivostjo.
Kaj je funkcija Anynet+?
Za naprave, ki podpirajo funkcijo Anynet+, lahko uporabljate
isti daljinski upravljalnik. Funkcijo Anynet+ lahko uporabite, če
je kamkorder povezan s kablom HDMI na televizor, ki podpira
Anynet+. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik
televizorja, ki podpira Anynet+.
• Preverite, ali imate na televizorju priključek HDMI.
• Pri priklopu kabla na televizor uporabite pretvornik AC.
• Izberite »HDMI TV Out«. stran 86
HDTV
Kamkorder
•
•
smer signala
•
Mini kabel HDMI
•
•
Uporaba kabla mini HDMI
1. Vklopite kamkorder.
• Če prej vklopite povezani televizor, ga kamkorder ob
vklopu morda ne bo prepoznal.
2. Povežite kamkorder s televizorjem s kablom mini HDMI.
3. Nastavite vhod televizorja, da omogočite televizorju, da
prepozna povezan kamkorder.
• V uporabniškem priročniku za televizor preverite, kako
izbrati televizijski vhod.
90
4. Izberite način predvajanja na vašem kamkorderju, da lahko
predvajate videe. strani 46, 48
•
Ako je “HDMI TV Out” postavljeno na “Auto”, možete da
reprodukujete SD video datoteku u HD formatu.
Ova videokamera u meniju ima funkciju “TV Connect Guide”.
Ako pokušavate da povežete videokameru sa televizorom (bez
korišćenja ovog korisničkog uputstva), koristite funkciju “TV
Connect Guide” iz menija. strana 87
Sa ovom videokamerom može se koristiti mini HDMI kabl samo
tipa C do A.
HDMI konektor na videokameri je namenjen samo za svrhu izlaza.
Ako je na videokameru povezan televizor koji podržava Anynet+,
uključivanjem videokamere se može uključiti i televizor. (Anynet+
funkcija) Ako ne želite da koristite ovu funkciju, podesite “Anynet+
(HDMI-CEC)” na “Off”. strana 89
Koristite samo HDMI 1.3 kabl za povezivanje na HDMI konektor
ove videokamere. Ako se videokamera poveže pomoću drugih
HDMI kablova, displej možda neće funkcionisati.
Priklop na televizor
PRIKLOP NA OBIČAJNI TELEVIZOR
Posnetke, posnete z vašim kamkorderjem, si lahko ogledate
na normalnem televizorju, ki podpira standardno ločljivost.
Ta kamkorder podpira kompozitni izhod za prenos videov s
standardno ločljivostjo.
Pri priklopu kabla na televizor uporabite pretvornik AC.
Običajni televizor
Priklop Avdio/Video na kompozitni izhod
1. Priključite kamkorder na televizor z avdio/video kablom.
• Vklopite kamkorder in nato povežite avdio/video kabel. Če
ne, kamkorder ne bo zaznal povezanega televizorja.
2. Nastavite vhod televizorja, da omogočite televizorju, da
prepozna povezan kamkorder.
• V uporabniškem priročniku za televizor preverite, kako
izbrati televizijski vhod.
3. Izberite način predvajanja na vašem kamkorderju, da lahko
predvajate videe. strani 46,48
•
Kamkorder
•
•
smer signala
Avdio-video kabel
•
•
•
•
Preverite stanje povezave med HD-kamkorderjem in televizorjem;
na ekranu televizorja morda ne bodo prikazane pravilne video
informacije, če povezava ni pravilno vzpostavljena.
Pri povezavi s televizorjem prek avdio/video kabla se morajo barve
priključkov in kablov ujemati.
Video vhod je lahko zelen, odvisno od televizorja. V tem primeru
priklopite rumeni vtič avdio/video kabla v zeleni priključek na
televizorju.
Ko je kamkorder povezan na televizor z različnimi kabli hkrati,
izhodni signal sledi naslednjemu zaporedju:
- HDMI Avdio/Video (kompozitni) vhod
Ta kamkorder ima menijsko funkcijo »TV Connect Guide«. Če
se poskusite povezati s kamkorderjem na televizor (brez uporabe
uporabniškega priročnika), uporabite menijsko funkcijo »TV
Connect Guide«. stran 87
IČe ima televizor en avdio priključek (mono vhod), povežite
rumeni vtič avdio/video kabla z video priključkom, beli vtič z avdio
priključkom, rdečega pa ne uporabite.
Slike, posnete z visoko ločljivostjo (1080/50i ali 720/50p), se
predvajajo s kakovostjo standardne ločljivosti.
91
Priklop na televizor
OGLED NA TELEVIZIJSKEM ZASLONU
Videz slike je odvisen od razmerja velikosti televizijskega zaslona
Razmerje snemanja
Prikaz na širokokotnem televizorju (16:9)
Prikaz na televizorju (4:3)
Slike, posnete v razmerju 16:9
• Video slike
• Fotografije
• Zajemanje fotografij
•
•
92
Prilagodite glasnost na zmerno raven. Če je glasnost previsoka, bo lahko ob predvajanju videa slišen šum.
Če je »TV Display« nastavljen na »Off«, zaslon televizorja ne bo vključeval menijev OSD (zaslonski prikaz). stran 87
Nasnemavanje videov
NASNEMAVANJE NA VIDEOREKORDER ALI
DVD/HDD-ZAPISOVALNIK
Videe, posnete s tem kamkorderjem, lahko nasnemavate na
videorekorder ali DVD/HDD-zapisovalnike.
•
•
Videi se nasnemavajo na drugo snemalno napravo prek
analognega prenosa podatkov. (kompozitni priključek) Uporabite
priložen avdio/video kabel.
Pri priklopu kabla na televizor uporabite pretvornik AC.
Kamkorder
Videorekorder
ali DVD/HDDsnemalnik
Smer signala
Avdio-Video kabel
1. Kamkorder z Avdio/Video kablom priključite na snemalno
napravo (videorekorder ali DVD/HDD-zapisovalnik).
• ovežite kamkorder na vhodne priključke snemalne
naprave.
• Če ima vaša snemalna naprava vhodni izbirnik, ga
nastavite na vhodni način.
2. Vstavite napravo za shranjevanje v snemalno napravo.
3. Začnite predvajati posnetek na vašem kamkorderju in ga
posnemite na snemalno napravo.
• Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, priložena
snemalni napravi.
4. Po koncu nasnemavanja najprej zaustavite snemalno napravo
in nato še kamkorder.
•
•
•
•
•
•
Videe, posnete s tem kamkorderjem, lahko nasnemavate prek
priloženega avdio/video kabla. Vsi posneti videi bodo nasneti s
kakovostjo SD (standardna ločljivost), ne glede na ločljivost, s
katero so bili posneti (HD/SD).
Nasnemavanje na zapisovalnik prek HDMI-kabla ni mogoče.
Če želite kopirati video, posnet s kakovostjo HD (visoka ločljivost),
uporabite programsko opremo, vključeno v vašem kamkorderju, in
prekopirajte slike na računalnik. stran 97
Ker nasnemavanje poteka s prenosom analognih podatkov, lahko
pride do poslabšanja kakovosti slike.
Če želite skriti zaslonske indikatorje (kot je števec itd.) na zaslonu
priključene naprave, nastavite »TV Display: Off«. stran 87
Če želite posneti datum/čas, ju prikažite na zaslonu.
stran 81
93
Tiskanje fotografij
NEPOSREDNO TISKANJE S TISKALNIKOM
PICTBRIDGE
Nastavitev števila tiskanih izvodov
Število kopij za tiskanje lahko nastavite z jezičkom za zmanjšanje
(
)/ali povečanje (
).
• Število kopij je nastavljeno.
Fotografije lahko tiskate neposredno, če z USB-kablom povežete
kamkorder in tiskalnik PictBridge.
•
•
•
Vstavite pomnilniško kartico. stran 34
Nastavite ustrezni medij za shranjevanje. (samo HMX-H405)
stran 33
) na LCD-zaslonu, da izberete način za
Izberite jeziček Play (
). stran 45
predvajanje fotografij (
1. Dotaknite se jezička Meni
) jezička za nastavitve
(
( ) »USB Connect« »PictBridge«.
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
1/1
2. Z USB-kablom povežite
kamkorder in tiskalnik.
3. Vklopite tiskalnik.
• Prikaže se sličica fotografije.
4. Dotaknite se fotografije, ki jo
želite natisniti, in nato jezička
).
Print (
• Prikaže se ustrezno
sporočilo.
5. Pritisnite »Yes«.
94
14/17
100-0014
01
Preklic nastavitev tiskanja
Dotaknite se jezička za vrnitev (
) na LCD-zaslonu.
Zaustavitev tiskanja po začetku tiskanja
Dotaknite se možnosti »Cancel« na zaslonu.
•
•
Če kamkorder ne prepozna tiskalnika, odstranite kabel USB in
tiskalnik izklopite. »USB Connect« nastavite na »PictBridge« in
nato ponovno priklopite USB-kabel.
Uporabite priloženi USB-kabel.
Tiskanje fotografij
Nastavitev prikaza datuma/ure na fotografijah
1. V načinu tiskanja se dotaknite
).
jezička za Meni (
• Na zaslonu se prikažejo
možnosti tiskanja.
14/17
100-0014
01/JAN/
2012 00
01
:00
00
2. Dotaknite se možnosti »Date/
Time«.
12
/20
AN
J
01/
00:
3. Dotaknite se želenega elementa
podmenija.
Date/Time
4. Če želite meni zapustiti, se
dotiknite jezička za izhod ( )
).
ali vrnitev (
• Izbrana datum in ura bosta
natisnjena na fotografijah.
1/1
Date/Time
•
Off
Date
1/1
Time
•
Date & Time
•
•
•
•
Vsi tiskalniki morda ne podpirajo možnosti tiskanja datuma/ure. To
preverite pri svojem proizvajalcu tiskalnika. Če tiskalnik ne podpira
te možnosti, menija »Date/Time« ni mogoče nastaviti.
PictBridge™ je registrirana blagovna znamka združenja CIPA
(Camera & Imaging Products Association), standard za prenos
slik, ki so ga razvili Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson in
Sony.
Med neposrednim tiskanjem PictBridge za napajanje kamkorderja
uporabite pretvornik AC. Če med tiskanjem izklopite kamkorder,
lahko poškodujete podatke na mediju za shranjevanje.
Video posnetkov ni mogoče natisniti.
Fotografij, posnetih z drugimi napravami, ni mogoče natisniti.
Glede na vrsto tiskalnika so na voljo različne možnosti tiskanja. Za
več podrobnosti glejte uporabniški priročnik tiskalnika.
95
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
KAJ LAHKO POČNETE Z RAČUNALNIKOM Z OS
WINDOWS
Če s kablom USB povežete kamkorder z računalnikom z OS
Windows, lahko uporabljate naslednje funkcije.
Glavne lastnosti
• Če v svojem kamkorderju uporabljate vgrajeno programsko
opremo za urejanje ‘Intelli-studio’, lahko uporabljate naslednje
funkcije:
- predvajanje posnetih videov ali fotografij.
- urejanje posnetih videov ali fotografij.
- prenos posnetih videov in fotografij na spletni portal
YouTube/Flickr/Facebook, itd.
• Datoteke (videe in fotografije) shranjene na medij za
shranjevanje, lahko prenesete ali kopirate v računalnik (funkcija
Masovni pomnilnik).
Sistemske zahteve računalnika
Za uporabo vgrajene programske opreme za urejanje (Intellistudio) morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
Elementi
Zahteva
OS (operacijski
sistem)
Microsoft Windows XP SP2, Vista, or Windows 7
CPU
Priporočljiv Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz ali zmogljivejši
Priporočljiv AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz ali
zmogljivejši)
(Prenosni računalnik: Priporočen Intel Core2 Duo 2.2 GHz
ali AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6
GHz ali boljši)
RAM
priporoča se 1 GB ali več
Video kartica
NVIDIA GeForce 8500 ali več; serija ATI Radeon HD 2600
ali več
Zaslon
1024 x 768, 16-bitni barvni ali višji (priporoča se 1280 x
1024, 32-bitni barvni)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c ali novejši
•
•
•
•
•
•
96
Zgoraj omenjene sistemske zahteve so priporočila. Morda tudi na
sistemu, ki izpolnjuje zahteve, ne bo mogoče zagotoviti delovanja
(odvisno od sistema).
Na počasnejših računalnikih od priporočenih lahko pri predvajanju
videa preskakujejo sličice ali pa se pojavi kaj nepričakovanega.
Če je na vašem računalniku nameščena različica programa
DirectX, nižja od 9.0c, ponovno namestite program z različico 9.0c
ali višje.
Priporočeno je, da pred predvajanjem ali urejanjem video podatkov
prenesete posnete video podatke na osebni računalnik.
Pri tem mora imeti prenosni računalnik boljše sistemske lastnosti
kot namizni osebni računalnik.
Vgrajena programska oprema v vašem kamkorderju ‘Intelli-studio’
ni združljiva s sistemom Macintosh.
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
UPORABA PROGRAMA Intelli – studio
Odklop kabla USB
Intelli-studio je vgrajen program, ki omogoča predvajanje in
urejanje datotek. Z njim lahko datoteke nalagate v spletišča, kot
sta YouTube in Flickr. Podrobnosti najdete v »Help« → »Help« na
zaslonu programa Intelli-studio.
Ko končate prenos podatkov, kabel izključite na naslednji način:
Korak 1: Povezovanje kabla USB
1. USB Connect« nastavite na
Mass Storage« Nastavite
PC Software« na »On«.
• Opazili boste, da so
privzete nastavitve menija
nastavljene kot zgoraj.
1.
V opravilni vrstici kliknite
ikono »Varno odstranjevanje
strojne opreme«.
2.
Izberite »Pomnilniški medij USB« in nato kliknite »Stop«.
3.
Če se odpre okno »SUstavi strojno napravo«, kliknite »OK«.
4.
Odklopite kabel USB iz kamkorderja in osebnega računalnika.
PC Software
Off
On
1/1
2. S kablom USB povežite
kamkorder in računalnik.
• Na glavnem oknu Intelli-studio
se prikaže nov zaslon za
shranjevanje datotek. Če v
izdelku ni novih datotek, se pojavno okno za shranjevanje
novih datotek ne prikaže.
• Glede na vrsto računalnika se prikaže okno ustreznega
zamenljivega pogona.
•
•
•
•
•
•
•
Uporabite priloženi kabel USB. (Priložil ga je Samsung.)
Vstavite kabel USB, potem ko ste se prepričali, katera je pravilna
smer vstavljanja.
Priporočamo uporabo pretvornika AC kot vir napajanja namesto
baterije.
Ko je kabel USB priključen, lahko z vklopom ali izklopom
kamkorderja povzročite okvaro osebnega računalnika.
Če odklopite kabel USB iz računalnika ali kamkorderja med
prenosom podatkov, se prenos podatkov ustavi, pri čemer se
lahko podatki poškodujejo.
Če istočasno priključite kabel USB na računalnik z uporabo
zvezdišča USB ali kako drugo napravo USB , lahko pride do
napake in kamkorder ne bo deloval pravilno. Če se to zgodi,
odstranite vse naprave USB z računalnika in znova povežite
kamkorder.
Odvisno od vrste osebnega računalnika, se program Intelli-studio
ne bo samodejno zagnal. V tem primeru odprite v mapi Moj
računalnik želeni pogon CD-ROM, na katerem je program Intellistudio in zaženite iStudio.exe.
97
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
2. korak: O glavnem oknu programa Intelli-studio
Podrobnosti najdete v Help → Help na zaslonu programa Intellistudio.
Ob zagonu programa Intelli-studio so sličice videov in fotografij
prikazane v glavnem oknu.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
98
Če program Intelli-studio namestite v osebni računalnik, deluje
veliko hitreje. Če želite namestiti program, izberite »Tool« →
»Install Intelli-studio on PC«.
Najnovejšo različico programske opreme programa Intelli-studio
lahko posodobite tako, da kliknete Web support → Update
Intellistudio → Start Update.
Programska oprema , vgrajena v kamkorder, je namenjena
domači uporabi. Ni namenjena natančni ali profesionalni obdelavi.
Za takšne namene priporočamo programsko opremo, ki je bila
zasnovana za profesionalno uporabo.
Ne
Opis
1
Elementi menija.
2
Prikaže datoteke v izbrani mapi.
3
Preklopi v način za urejanje fotografij.
4
Preklopi v način za urejanje videa.
5
Preklopi v način za skupno rabo.
6
Poveča ali pomanjša sličice na seznamu.
7
Izbira vrste datoteke.
8
Ogled videov ali fotografij v izbrani mapi v računalniku.
9
Prikaže ali skrije videe in fotografije v priključeni napravi.
0
Ogled videov ali fotografij v izbrani mapi v napravi.
!
Ogled datotek kot sličic ali v obliki zemljevida.
@
Brskanje po mapah v priključeni napravi.
#
Brskanje po mapah v računalniku.
$
Premik na prejšnjo ali naslednjo mapo.
%
Z možnostjo Contents Manager (Upravitelj vsebine) lahko tiskate
datoteke, si datoteke ogledate v obliki zemljevida, jih shranjujete,
registrirate obraze in osvežite vsebino.
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
Korak 3: Predvajanje videov (ali fotografij)
Posnetke lahko enostavno predvajate s programom Intelli-studio.
1. V programu Intelli-studio kliknite želeno mapo, da prikažete
posnetke.
• Glede na izbrani vir se na zaslonu prikažejo sličice videov
(ali fotografij).
2. Izberite videoposnetek (ali fotografijo), ki ga želite predvajati.
• Informacije o datoteki si lahko ogledate tako,
da premaknete miško preko datoteke.
• Če enkrat kliknete sličico videoposnetka, se bo ta
predvajal znotraj sličice in vam tako
omogočil, da na enostaven način poiščete želeni
videoposnetek.
Korak 4: Urejanje videov (ali fotografij)
Videe in fotografije lahko urejate na različne načine in z različnimi
funkcijami (spreminjanje velikosti, natančna nastavitev, učinki
slike, vstavljanje okvirja itd.). Pred urejanjem videa ali fotografije
v programu ustvarite varnostno kopijo videa ali fotografije in
jo shranite v računalnik z raziskovalcem ali možnostjo Moj
računalnik.
1. Izberite videe ali fotografije, ki jih želite urediti.
2. Glede na izbrano datoteko kliknite »Movie Edit« ali »Photo
Edit« v brskalniku programa Intelli-studio.
•
Izbrana datoteka se prikaže v oknu za urejanje.
3. Videe in fotografije lahko uredite z različnimi funkcijami.
3. Izberite video (ali fotografijo), ki ga želite predvajati in ga nato
dvokliknite, da začnete s predvajanjem.
• Začne se predvajanje in prikažejo se gumbi za predvajanje.
Spodaj so našteti formati datotek, ki jih podpira Intelli-studio:
- Video Formati: mp4 (Video:H.264, Avdio:AAC), WMV (WMV
7/8/9)
- Formati Fotografij: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
Korak 5: Skupna raba videov/fotografij prek spleta
Delite svoje posnetke z drugimi, tako da prenesete fotografije in
videe neposredno na spletno stran z enim samim klikom.
4. Za začetek prenosa kliknite »Upload«.
• Prikazalo se bo pojavno okno spletnega brskalnika z
izbranim mestom ali pojavno okno, v katerega boste morali
vnesti ID in geslo.
1. Izberite želene videoposnetke ali fotografije, ki jih želite deliti z
drugimi.
2. V brskalniku kliknite možnost skupne »Share«.
• Izbrana datoteka se prikaže v okno za skupno rabo.
5. Da boste lahko dostopali, vpišite ID in geslo.
• Dostop do vsebine spletnega portala je morda omejen
glede na vaše okolje za spletni dostop.
3. Izberite spletno mesto, kamor želite prenesti datoteke.
• Za upravljanje s prenosi lahko izberete “YouTube”, “twitter”,
“Flickr”, “Facebook”, “Picasa”, “Email” ali drugo spletišče.
100
Dolžina in velikost videoposnetkov, ki jih lahko prenesete na spletna
mesta, sta odvisni od politike posameznega spletnega mesta.
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
UPORABA IZMENLJIVE NAPRAVE ZA
SHRANJEVANJE
Video ali slikovne datoteke, posnete s kamkorderjem, lahko
prekopirate na računalnik z operacijskim sistemom Windows tako,
da na kamkorder priključite USB-kabel.
Pregledovanje vsebine medija za shranjevanje
1. Označite nastavitev »USB Connect: Mass Storage«.
stran 86
2. Označite nastavitev »PC Software: Off«. stran 85
3. Označite medij za shranjevanje. stran 34
4. S kablom USB povežite kamkorder z računalnikom. stran 97
• Čez trenutek se bo na zaslonu računalnika prikazalo okno
»Izmenljivi disk« ali »Samsung«.
• Izberite »Odpri mape za ogled datotek z Raziskovalcem
Windows« in kliknite »OK«.
Fotografije
5. V medijih za shranjevanje se pojavijo mape.
• Različne vrste datotek so shranjene v različnih mapah.
6. Izberite mapo za kopiranje in jo povlecite ter spustite v želeno
mapo.
• Mapa je prekopirana iz medija za shranjevanje v
računalnik.
Video
Oznaka za tiskanje
Sistemski podatki
•
•
•
Če se okno "Izmenljivi disk" ne prikaže, potrdite povezavo
(stran 97) ali pa ponovite 1 in 4 korak. Če se izmenljivi disk ne
prikaže samodejno, odprite mapo izmenljivega diska v mapi Moj
računalnik.
Če se trdi disk priključenega kamkorderja ne odpre ali se meni
za desni klik miške (odpri ali brskaj) prikaže nalomljen, obstaja
sum oz. možnost, da je vaš računalnik okužen z virusom Autorun.
Priporočljivo je, da posodobite protivirusno programsko opremo na
najnovejšo različico.
Glede na funkcije kamkorderja je mogoče ustvariti dodatne mape.
101
Uporaba z računalnikom s sistemom Windows
Zgradba map in datotek na pomnilniški kartici
•
•
Zgradba map in datotek medija za shranjevanje je naslednja:
Datoteke so poimenovane po pravilih poimenovanja datotečnih
sistemov za kamere (DCF).
Video datoteka (H.264) ➀
• Videi kakovosti HD imajo format HDV_####.MP4.
• Videi kakovosti SD imajo format SDV_####.MP4.
• Številka datoteke se samodejno poveča, ko je ustvarjen nov
video.
• Kadar število datotek v mapi preseže število 999~1,000, se
ustvari nova mapa.
• Mape so poimenovane v vrstnem redu 100VIDEO, 101VIDEO.
Največje možno število map je 999.
• Z uporabo kamkorderja je v mediju za shranjevanje mogoče
ustvariti največ 9,999 datotek.
Datoteka fotografij ➁
• Številka datoteke se, tako kot pri video datotekah, samodejno
poveča, ko je ustvarjena nova datoteka s fotografijami.
• Fotografije so oblike SAM_####.JPG.
• Mape so poimenovane v vrstnem redu 100PHOTO,
101PHOTO.
102
Datotečni format
Video datoteke
•
•
Video datoteke so stisnjene v format H.264. Končnica datoteke je
».MP4«.
Za ločljivost videa glejte stran 53.
Datoteke s fotografijami
•
•
Fotografije so stisnjene v formatu JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Končnica datoteke je ».JPG«.
Za ločljivost fotografije glejte stran 54.
Ime video datoteke, posnete s kamkorderjem, ne sme biti
spremenjeno, saj je za predvajanje na kamkorderju potrebna
originalna mapa ter standardno poimenovanje.
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na Samsungov pooblaščeni servis, preverite naslednje.
Ti postopki vam lahko prihranijo čas in stroške nepotrebnega klica.
OPOZORILNI INDIKATORJI IN SPOROČILA
Težave se lahko pojavijo zaradi naslednjih razlogov. Preverite informacijo in ustrezno ukrepajte.
Baterija
Sporočilo
Ikona
Sporoča, da...
Low Battery
-
Baterija je skoraj prazna. Baterija
ni prestala kontrole ustreznosti.
Check authenticity
of the battery.
-
Baterija ni prestala kontrole
ustreznosti.
Ukrep
• Zamenjajte baterijo ali vključite pretvornik AC.
• Preverite ustreznost baterije in jo zamenjajte z novo.
• Priporočeno je, da se v tem kamkorderju uporabljajo samo
originalne Samsungove baterije.
Mediji za shranjevanje
Sporočilo
Internal Memory Full
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
• Izbrišite nepotrebne datoteke na vgrajenem pomnilniku.
Ni dovolj prostora za snemanje na • Izdelajte varnostno kopijo datotek na osebni računalnik ali drug
vgrajenem pomnilniku.
medij za shranjevanje in datoteke izbrišite.
• Uporabite pomnilniško kartico.
Insert card
V reži za kartico ni pomnilniške
kartice.
• Vstavite pomnilniško kartico.
Card Full
Na pomnilniški kartici ni dovolj
prostora za snemanje.
• Izbrišite nepotrebne datoteke na pomnilniški kartici.
• Datoteke varnostno kopirajte v osebni računalnik ali na drug
medij za shranjevanje in jih nato izbrišite.
• Zamenjajte pomnilniško kartico s kartico, na kateri je dovolj
prostora.
103
Odpravljanje težav
Sporočilo
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
Card Locked
Jeziček za zaščito pred pisanjem
na pomnilniški kartici SD ali SDHC • Sprostite jeziček za zaščito pred pisanjem.
je nastavljen na zaklenjeno.
Card Error
Prišlo je do napake na pomnilniški
• Zamenjajte pomnilniško kartico z novo.
kartici in naprava je ne prepozna.
Not Formatted
Pomnilniška kartica ni formatirana
v tem kamkorderju.
• Pomnilniško kartico formatirajte s tem kamkorderjem.
Not Supported
Format
Pomnilniška kartica je morda
formatirana z drugo napravo
in morda še vedno vsebuje
obstoječe slike.
• Datotek ni mogoče predvajati, ker kamkorder ne podpira
formata pomnilniške kartice.
• Pomnilniško kartico formatirajte in jo znova uporabite ali
uporabite novo.
Not Supported
Card
Ta kamkorder ne podpira te
pomnilniške kartice.
• Zamenjajte pomnilniško kartico s priporočeno.
Pomnilniška kartica ni dovolj
zmogljiva za snemanje.
• Video posnemite z manjšo ločljivostjo in kakovostjo.
• Zamenjajte pomnilniško kartico z novo.
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution.
-
Snemanje
Sporočilo
104
Ikona
Sporoča, da...
Write Error
-
Med pisanjem podatkov na medij
za shranjevanje je prišlo do težav.
Release the
Smart Auto
-
Če je aktiviran pametni samodejni
način, nekaterih funkcij ne bo
možno ročno upravljati.
Ukrep
• Za obnovitev podatkov kamkorder izključite in ga ponovno
vključite.
• Če datoteke niste uspeli obnoviti, najprej varnostno kopirajte
pomembne datoteke v osebni računalnik ali na drug medij za
shranjevanje, nato pa z meniji formatirajte medij za shranjevanje.
• Sprostite pametni samodejni način.
Odpravljanje težav
Snemanje
Sporočilo
Recovering
Data…
Don’t power off
and keep card
inside.
The number of video
files is full.
Cannot record
video.
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
-
Datoteka ni bila pravilno
ustvarjena.
• Počakajte, da se obnovitev podatkov konča.
• Med snemanjem nikoli ne izključite napajanja ali odstranite
pomnilniške kartice.
-
Največje število videov, ki jih je
možno shraniti, je 9,999.
• Z medija za shranjevanje izbrišite nepotrebne datoteke.
• Datoteke varnostno kopirajte v osebni računalnik ali na drug medij
za shranjevanje, nato pa jih izbrišite.
• Vstavite drugo pomnilniško kartico, na kateri je dovolj prostora.
• Nastavite »File No.« na »Reset«.
• Formatirajte medij za shranjevanje.
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
-
Največje število fotografij, ki jih je
možno shraniti, je 9.999.
• Z medija za shranjevanje izbrišite nepotrebne datoteke.
• Datoteke varnostno kopirajte v osebni računalnik ali na drug medij
za shranjevanje, nato pa jih izbrišite.
• Vstavite drugo pomnilniško kartico, na kateri je dovolj prostora.
• Nastavite »File No.« na »Reset«.
• Formatirajte medij za shranjevanje.
File number is full.
Cannot record
video.
-
Največje število možnih map in
datotek je bilo doseženo in snemanje
ni več možno.
• »File No.« nastavite na »Reset« in formatirajte medij za
shranjevanje. Pred formatiranjem ne pozabite ustvariti
varnostnih kopij pomembnih datotek.
File number is full.
Cannot take a photo.
-
Največje število možnih map in
datotek je bilo doseženo in snemanje
ni več možno.
• »File No.« nastavite na »Reset« in formatirajte medij za
shranjevanje. Pred formatiranjem ne pozabite ustvariti
varnostnih kopij pomembnih datotek.
Check the lens cover
Pokrov objektiva je zaprt.
• Odprite pokrov objektiva.
105
Odpravljanje težav
Predvajanje
Sporočilo
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
Read Error
-
Pri branju podatkov na mediju za
shranjevanje je prišlo do težav.
• Najprej varnostno kopirajte pomembne datoteke v osebni
računalnik ali drugo napravo za shranjevanje, nato pa z meniji
formatirajte medij za shranjevanje.
Corrupted file
-
Datoteke ni mogoče brati.
• Najprej varnostno kopirajte pomembne datoteke v osebni
računalnik ali drugo napravo za shranjevanje, nato pa z meniji
formatirajte medij za shranjevanje.
Urejanje videov
Sporočilo
106
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
Cannot select
different
resolution.
-
Datoteke, ki jih želite združiti,
imajo različno ločljivost.
• Združevanje datotek z različnimi ločljivostmi ni možno.
Not enough free
space in Card.
-
Zaradi pomanjkanja prostora
na pomnilniški kartici urejanje ni
mogoče.
• Izbrišite nepotrebne datoteke in nato poskusite z
urejanjem.
Select 2 files for
combine.
-
Združite lahko samo dve
datoteki.
• Najprej združite dve datoteki in nato še druge. Vendar ne
morete združiti datotek, katerih skupna kapaciteta presega
1.8 GB.
Total file size is
over than 1.8GB.
-
Datoteke, katerih skupna združena
kapaciteta bi presegala 1.8 GB, ni
mogoče združiti.
• Najprej izvedite funkcijo delitve ali delnega brisanja,
da izbrišete nepotrebne dele, nato pa izvedite funkcijo
združitve.
Odpravljanje težav
USB
Sporočilo
Ikona
Sporoča, da...
Ukrep
Fail Printer
Connecting Change
'USB Connect'
-
Pri povezavi kamkorderja na
tiskalnik z USB-priključkom je
prišlo do napake.
• Preverite USB-kabel.
• Znova poskusite vzpostaviti povezavo.
• Funkcijo »USB connect« preklopite na »PictBridge«.
Fail USB Connecting
Change 'USB
Connect'
-
Pri povezavi kamkorderja
in osebnega računalnika z
USB-priključkom je prišlo do
napake.
• Preverite USB-kabel.
• Znova poskusite vzpostaviti povezavo.
• Funkcijo »USB connect« preklopite na »Mass Storage«.
Ink Error
-
S kartušo so težave.
• Preverite kartušo.
• V tiskalnik vstavite novo kartušo.
Paper Error
-
S papirjem so težave.
• Preverite, če je v tiskalniku papir. Če papirja ni, ga
vstavite.
File Error
-
Z datoteko so težave.
• Vaš kamkorder ne podpira tega formata datoteke.
• Poskusite z drugo datoteko, posneto na vašem
kamkorderju.
Printer Error
-
S tiskalnikom so težave.
• Izklopite tiskalnik in ga nato ponovno vklopite.
• Kontaktirajte servisni center proizvajalca tiskalnika.
Print Error
-
Med tiskanjem je prišlo do
napake.
• Med tiskanjem ne prekinjajte napajanja ali odstranjujte
pomnilniške kartice.
107
Odpravljanje težav
SIMPTOMI IN REŠITVE
Če ta navodila ne odpravijo vaših težav, se obrnite na najbližji pooblaščeni Samsungov servis.
Vklop/izklop
Simptom
Kamkorder se ne vklopi.
Kamkorder se samodejno izklopi.
Naprave ni mogoče izklopiti.
Baterija se hitro izprazni.
Pojasnilo/Rešitev
• Vaš kamkorder morda nima nameščene baterije. V kamkorder vstavite baterijo.
• Vstavljena baterija je skoraj prazna. Baterijo napolnite ali vstavite napolnjeno.
• Če uporabljate pretvornik izmeničnega toka, se prepričajte, da je pravilno povezan z omrežno vtičnico.
• Je »Auto Power Off« nastavljen na »5 Min”? Če približno 5 minut ne pritisnete nobenega gumba, se
kamkorder samodejno izklopi (“Auto Power Off”). Da onemogočite to možnost, spremenite nastavitve
za »Auto Power Off« na »Off«. stran 84
• Baterija je skoraj prazna. Baterijo napolnite ali vstavite napolnjeno.
• Odstranite baterijo ali odklopite pretvornik AC in ponovno priklopite napajanje, preden vklopite
kamkorder.
• Temperatura ozračja je prenizka.
• Baterija ni povsem napolnjena. Ponovno napolnite baterijo.
• Baterija je dosegla svojo življenjsko dobo in je ni mogoče napolniti. Uporabite drugo baterijo.
Zaslon
Simptom
Zaslon televizorja ali LCD-ja
prikazuje popačeno sliko oziroma
so na vrhu/dnu ali na skrajni levi/
desni prikazane črte.
Na LCD-zaslonu se prikaže
neznana slika.
Na zaslonu se prikaže neznan
indikator.
Na LCD-zaslonu ostane navidezna
slika.
108
Slika na LCD-zaslonu je temna.
Pojasnilo/Rešitev
• Do tega lahko pride pri snemanju ali pregledovanju slike v razmerju 16:9 na televizorju z razmerjem 4:3
ali obratno. Za več podrobnosti si oglejte specifikacije zaslona. stran 92
• Kamkorder je v predstavitvenem načinu. Če si predstavitve ne želite ogledati, spremenite nastavitev »
Demo« na »Off«. stran 89
• Na zaslonu se prikažeta opozorilni znak ali sporočilo.strani 103~107
• To se zgodi, če odklopite pretvornik AC ali odstranite baterijo, preden napravo izključite.
• Okolica je presvetla.
Odpravljanje težav
Snemanje
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Pritisk gumba začetek/konec snemanja
ne začne snemanja.
•
•
•
Pritisnite gumb MODE, da nastavite način snemanja. stran 29
Na mediju za shranjevanje ni dovolj prostora za snemanje.
Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena oziroma oziroma če je jeziček za zaščito pred pisanjem nastavljen
na zaklenjeno.
Dejanski čas snemanja je krajši kot
predviden čas snemanja.
•
•
Predvideni čas snemanja se lahko razlikuje glede na vsebino in uporabljene funkcije.
Ko snemate predmet, ki se premika hitro, se dejanski čas snemanja lahko skrajša.
•
Na mediju za shranjevanje ni več prostora za snemanje. Pomembne datoteke varnostno kopirajte v vaš
računalnik in formatirajte medij za shranjevanje ali pa izbrišite nepotrebne datoteke.
Če pogosto snemate ali brišete datoteke, se delovanje medija za shranjevanje poslabša. V tem primeru
ponovno formatirajte medij za shranjevanje.
Če uporabljate pomnilniško kartico z nižjo hitrostjo zapisa, kamkorder samodejno zaustavi snemanje videov,
nato pa se na LCD-zaslonu prikaže ustrezno sporočilo.
Snemanje se samodejno ustavi.
•
•
Pri snemanju predmeta, osvetljenega z
močno svetlobo, se pojavi navpična črta.
•
To ni okvara.
Ko je zaslon med snemanjem izpostavljen
neposredni svetlobi, za trenutek postane •
rdeč ali črn.
To ni okvara.
Med snemanjem se datum/ura ne
prikažeta.
•
Možnost »Date/Time Display« je nastavljena na »Off«. »Date/Time Display« nastavite na »On«. stran 81
Fotografije ne morete posneti.
•
•
•
Kamkorder nastavite na način snemanja. stran 29
Sprostite zaklep na jezičku za zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici (če je zaščita vklopljena).
Medij za shranjevanje je poln. Uporabite novo pomnilniško kartico ali formatirajte medij za shranjevanje.
stran 88 Ali pa odstranite odvečne slike.stran 71
Zvok zaklopa se med fotografiranjem ne
sliši.
•
•
•
Funkcijo »Shutter Sound« nastavite na »On«.
Med dvojnim snemanjem zvok zaklopa ni slišen.
Če kabel mini HDMI ali avdio/video kabel ni povezan s kamkorderjem, funkcija »Shutter Sound« ni na voljo.
Piska se ne sliši.
•
•
•
Funkcijo »Beep Sound« nastavite na »On«.
Pisk je začasno izključen med snemanjem videa.
Če kabel Mini HDMI ali avdio/video kabel ni povezan s kamkorderjem, funkcija »Beep Sound« ni na voljo.
•
Na vašem kamkorderju je lahko rahel časovni zamik med točko, ko pritisnete gumb začetek/konec snemanja, in
dejansko točko, ko se snemanje videa začne/konča. To ni napaka.
•
To se dogaja pri snemanju pod fluorescentno, natrijevo ali živosrebrno lučjo. To ni okvara.
Med točko, ko pritisnete gumb začetek/
konec snemanja, in točko, ko se
snemanje videa začne/konča, je razlika.
Na slikah so vidne vodoravne črte.
109
Odpravljanje težav
Mediji za shranjevanje
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Funkcije pomilniške
kartice niso dostopne.
• Pomnilniško kartico pravilno vstavite v vaš kamkorder. stran 34
• Če uporabljate pomnilniško kartico, ki je formatirana na računalniku, jo ponovno formatirajte neposredno v vašem
kamkorderju. stran 88
Slike ni mogoče izbrisati.
• Sprostite zaklep na jezičku za zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici (pomnilniška kartica SDHC/SD), če je
zaščita vklopljena. stran 35
• Zaščitene slike ne morete izbrisati. Sprostite zaščito slike na mediju za shranjevanje. stran 72
Pomnilniške kartice ne
morete formatirati.
• Sprostite zaklep na jezičku za zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici (pomnilniška kartica SDHC/SD), če je
zaščita vklopljena. stran 35
• Vaš kamkorder ne podpira pomnilniške kartice ali pa obstajajo težave s kartico.
Ime podatkovne datoteke
ni pravilno.
• Datoteka je morda poškodovana.
• Vaš kamkorder ne podpira tega formata.
• Če je zgradba direktorija skladna z mednarodnimi standardi, je prikazano samo ime datoteke.
Prilagajanje slike med snemanjem
Simptom
110
Pojasnilo/Rešitev
»Focus« nastavite na »Auto«. stran 59
Snemalni pogoji niso primerni za samodejno ostrenje. Ročno nastavite ostrenje. stran 59
Objektiv je po površini prašen. Očistite objektiv in preverite ostrenje.
Snemanje poteka v temnem prostoru. Za osvetlitev prostora uporabite osvetljavo.
Ostrenje se ne prilagodi
samodejno.
•
•
•
•
Slika je presvetla, utripa
ali spreminja barvo.
• To se dogaja pri snemanju pod fluorescentno, natrijevo ali živosrebrno lučjo. Temu pojavu se izognete ali
minimizirate njegove učinke, če prekličete » SCENE«. stran 53
Ravnovesje barv na sliki
ni naravno.
• Potrebna je nastavitev beline. Prilagodite na ustrezno vrednost »White Balance«. stran 55
Prikaže se predmet, ki
se hitro premika mimo
objektiva.
• Temu pravimo pojav goriščne ravnine. To ni okvara. Zaradi načina, kako slikovna naprava (tipalo CMOS) bere
video signale, je glede na snemalne pogoje lahko videti, kot da se predmet, ki se hitro premika mimo objektiva,
upogiba.
Odpravljanje težav
Predvajanje na vašem kamkorderju
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Funkcija za predvajanje (predvajanje/premor) ne
deluje.
• Slik, posnetih z drugo napravo, ni mogoče predvajati na vašem kamkorderju.
• Preverite združljivost pomnilniške kartice. stran 35
Slike, shranjene na mediju za shranjevanje, niso
prikazane v dejanski velikosti.
• Slike, posnete na drugi napravi, morda ne bodo prikazane z dejansko velikostjo. To ni
napaka.
Predvajanje se nepričakovano prekine.
• Preverite, ali sta pretvornik AC ali baterija pravilno in trdno priključena.
Predvajanje na drugih napravah (televizor itd.)
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
V povezani napravi ne vidite slike ali slišite
zvoka.
• Prepričajte se, da je kabel za povezavo priklopljen v pravilni vhod.
Slika na televizorju je popačena.
• Do tega pride pri povezovanju s TV z razmerjem pogleda 4:3.
Na televizorju, priključenem s HDMI-kablom, ne
morete gledati slik ali slišati zvoka.
• Slike ne bodo prikazane prek priključka HDMI, če je vsebina zaščitena z avtorskimi
pravicami.
Povezovanje/nasnemavanje z drugimi napravami (Snemalnik, Osebni računalnik, Tiskalnik itd.)
Simptom
Pojasnilo/Rešitev
Pri povezavi s HDMI-kablom ne morete pravilno
nasneti.
• Pri povezavi s HDMI-kablom slik ne morete pravilno nasneti.
Z uporabo Avdio-kabla pravilno nasnemavanje ni
mogoče.
• Avdio-video kabel ni pravilno priključen. Prepričajte se, da je avdio/video kabel povezan
v pravilni vhod, tj. v vhodni priključek naprave, ki se uporablja za nasnemavanje slik z
vašega kamkorderja. stran 93
Tiskalnik PictBridge ni mogoče uporabiti s
funkcijo tiskalnika PictBridge.
• Vaš tiskalnik morda ne bo tiskal slik, urejenih na računalniku ali posnetih z drugo napravo.
To ni napaka.
111
Odpravljanje težav
Povezava z računalnikom
Simptom
112
Pojasnilo/Rešitev
Računalnik ne prepozna vašega
kamkorderja.
• Odklopite USB-kabel z računalnika in kamkorderja, ponovno zaženite računalnik, nato ju ponovno
povežite.
Na osebnem računalniku ni
mogoče pravilno predvajati video
datoteke.
• Za predvajanje datotek, posnetih na vašem kamkorderju, je potreben video kodek. Namestite
programsko opremo, priloženo vašemu kamkorderju. stran 96
• Prepričajte se, da ste priključek pravilno vstavili, in dobro povežite USB-kabel z USB-vhodom na vašem
kamkorderju.
• Odklopite kabel z računalnika in kamkorderja in ponovno zaženite računalnik. Ponovno ga pravilno
priklopite.
• Za predvajanje video datoteke HD potrebujete boljši računalnik.Preverite priporočene specifikacije
računalnika. stran 96
Program Intelli-studio ne deluje
pravilno.
• Zaprite program Intelli-studio in ponovno zaženite računalnik z OS Windows.
Program Intelli-studio ne deluje.
• V nastavitvenem meniju nastavite »PC Software« na »On« ali namestite program Intelli-studio v
računalnik. strani 85, 97
Slika ali zvok iz vašega
kamkorderja se v vašem
računalniku ne predvajata pravilno.
• Odvisno od vašega računalnika se predvajanje videa ali zvoka lahko začasno ustavi. To ne vpliva na
video ali zvok, ki sta prekopirana v vaš računalnik.
• Če je vaš kamkorder povezan z vašim računalnikom, ki ne podpira USB-ja visoke hitrosti (USB 2.0),
slika ali zvok morda ne bosta pravilno predvajana. To ne vpliva na video ali zvok, prekopiran na vaš
računalnik.
Predvajalni zaslon je ustavljen ali
popačen.
• Preverite sistemske zahteve za predvajanje videa.
• Zaprite vse druge programe, ki se izvajajo na trenutnem računalniku.
• Če se posneti video predvaja v vašem kamkorderju, ki je povezan z računalnikom, se glede na hitrost
prenosa slika morda ne bo nemoteno predvajala. Prosimo, kopirajte datoteko v svoj osebni računalnik,
in jo nato predvajajte.
Odpravljanje težav
Splošno delovanje
Simptom
Datum i vreme nisu tačni.
Pojasnilo/Rešitev
• Da li videokamera nije korišćena duže vreme?
Ugrađena punjiva baterija je možda ispražnjena. strana 23
Elementi menija, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati
Symptom
Teh dveh funkcij ni možno
uporabljati hkrati.
Funkcija ni omogočena
Zaradi naslednjih nastavitev
“ SCENE”
“Aperture: Manual,” “Shutter: Manual”
“Aperture: Manual”
“Shutter: Manual, ” “ SCENE”
“Shutter: Manual”
“Aperture: Manual,” “ SCENE”
“Video Resolution,”
“Video Quality,”
“Fader”
“Art Time Lapse REC”
“Photo Resolution”
“Cont. Shot”
• V trenutnem načinu snemanja/predvajanja ne morete izbrati sivo obarvanih elementov.
• Nekaterih funkcij ne morete aktivirati hkrati. Zgornji seznam prikazuje primere nedelujočih kombinacij funkcij in elementov menija.
• Menija ne morete uporabljati v pametnem samodejnem načinu.
• Med snemanjem ne morete uporabljati naslednjih funkcij:
»Video Resolution«, »Video Quality«, »Photo Resolution«, »Photo Sharpness«, »Fader«, »Cont.Shot«, »Digital Zoom«, »Self
Timer«.
• Naslednje funkcije se samodejno izklopijo ali nastavijo na samodejni način v pametnem samodejnem načinu: » SCENE«, »Shutter«,
»Digital Effect«, »Tele Macro«, itd.
• V pametnem samodejnem načinu vaš kamorder samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na zaznano vrsto prizora. V pametnem
samodejnem načinu se večina nastavitev prilagodi samodejno. Če želite funkcije sami nastaviti ali prilagoditi, morate najprej sprostiti
pametni samodejni način.
113
Vzdrževanje in dodatne informacije
VZDRŽEVANJE
Spodnji predlogi vam bodo pomagali izpolniti kakršne koli garancijske
obveznosti in vam omogočili, da boste ta izdelek še dolgo z veseljem
uporabljali.
•
LCD-zaslon je izdelan z napredno natančno tehnologijo in ima več kot 0.01
% veljavnih pik. Kljub temu se lahko na sredini ene točke pojavijo črne ali
svetle točke (rdeče, modre, bele) ali pa se pojavijo okrog dveh točk. Te
točke, ki se lahko običajno pojavijo med izdelavo, ne vplivajo na posnete
slike.
Opozorila glede shranjevanja
•
Če pride do kondenzacije rose, kamkorder pred uporabo za nekaj
časa odložite.
Za varno hranjenje kamkorderja le-tega izklopite.
- Odstranite baterijo in pretvornik izmeničnega toka.
- Odstranite pomnilniško kartico.
•
Kaj je kondenzacija?
Do kondenzacije rose pride, ko je kamkorder prestavljen na mesto,
kjer je občutna temperaturna razlika v primerjavi s prejšnjim
mestom. Kondenzacija se nabira na zunanjih ali notranjih delih
kamkorderja in na odsevnem objektivu. V takih primerih lahko
pride do okvare ali poškodbe kamkorderja, če napravo vključite,
kljub temu, da je orosena.
•
Kaj lahko storim?
Ko napravo premaknete na kraj z višjo temperaturo, kot je bila na
prejšnji lokaciji, ali pri nenadni uporabi na vročem kraju.
- Pri snemanju na prostem ob hladnem vremenu pozimi in
uporabi v zaprtih prostorih takoj zatem.
- Pri snemanju na prostem ob vročem vremenu, potem ko je bil
kamkorder v klimatiziranem prostoru ali avtomobilu.
•
Kaj lahko storim?
- Izklopite napajanje in odstranite baterijo ter pustite kamkorder na
suhem mestu za 1–2 uri, preden ga spet uporabite.
Čiščenje kamkorderja
Pred čiščenjem izklopite kamkorder ter odstranite baterijo in pretvornik AC.
• Čiščenje zunanjosti
- Nežno obrišite z mehko suho krpo. Pri čiščenju ne uporabljajte prevelike
sile, ampak površino le nežno obrišite.
- Za čiščenje kamkorderja ne uporabljajte benzena ali razredčila. Prevleka
zunanjosti se lahko odlepi ali pa se uniči ohišje.
• ČiščenjeLCD-zaslona
Nežno obrišite z mehko suho krpo. Pazite, da ne poškodujete zaslona.
• Čiščenje objektiva
Prah odstranite s ščetko, objektiv pa nežno obrišite z mehko krpo.
Po potrebi nežno obrišite s papirjem za čiščenje objektiva.
- Če pustite objektiv umazan, se lahko pojavi plesen.
- Če je objektiv videti zatemnjen, kamkorder izklopite in ga pustite stati 1
uro.
LCD-zaslon
114
Če želite podaljšati njegovo življenjsko dobo, ga ne drgnite z grobo
krpo.
• Upoštevajte naslednje pojave pri uporabi LCD-zaslona. To niso
okvare.
- Med uporabo kamkorderja se lahko površina okrog LCD-zaslona
segreje.
- Če ga dlje časa pustite prižganega, površina okrog LCD-zaslona
postane vroča.
- Pri uporabi kamkorderja v hladnem okolju, se lahko na LCD-zaslonu
prikaže navidezna slika.
•
•
Kamkorder začnite uporabljati, ko kondenzacija rose popolnoma
izgine.
S kamkorderjem uporabljajte samo priporočene, priložene
dodatke. Za servis se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni
center Samsung.
Vzdrževanje in dodatne informacije
UPORABA KAMKORDERJA V TUJINI
Države/regije, kjer se uporablja standard PAL
•
•
Vsaka država ali regija ima svoj električni in barvni sistem.
Pred uporabo kamkorderja v tujini preverite naslednje
elemente.
Viri napajanja
Priloženi pretvornik izmeničnega toka samodejno določi napetost
v razponu med 100 V do 240 V. Vaš kamkorder lahko z uporabo
pretvornika izmeničnega toka, priloženega vašemu kamkorderju,
uporabljate v katerih koli državah/regijah v napetostnem razponu
100 V do 240 V, 50/60 Hz. Uporabite prilagojevalnik za omrežno
vtičnico, ki je v prosti prodaji, če stenska vtičnica ni enaka.
Barvni sistemi televizorjev
Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Kitajska, SND, Češka
republika, Danska, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Grčija,
Združeno kraljestvo, Nizozemska, Hongkong, Madžarska,
Indija, Iran, Irak, Kuvajt, Libija, Malezija, Mauritius,
Norveška, Romunija, Savdska Arabija, Singapur, Slovaška,
Španija, Švedska, Švica, Sirija, Tajska, Tunizija itd.
Države/regije, kjer se uporablja standard NTSC
Bahami, Kanada, Srednja Amerika, Japonska, Koreja,
Mehika, Filipini, Tajvan, Združene države Amerike itd.
S kamkorderjem lahko snemate in pregledujete posnetke na
LCD-zaslonu kjer koli na svetu.
Vaš kamkorder dela na osnovi sistema PAL. Če želite gledati
svoje posnetke na televizorju ali jih posneti na zunanjo napravo,
morate uporabiti televizor s sistemom PAL ali zunanjo napravo z
ustreznimi avdio/video priključki. Sicer boste potrebovali pretvornik
za video (pretvornik PAL-NTSC ).
Pretvornika oblike datoteke ne dobavlja Samsung.
115
Vzdrževanje in dodatne informacije
GLOSAR
AF (samodejno ostrenje)
Vrednost F
Sistem, ki z objektivom izdelka samodejno ostri motiv. Izdelek samodejno uporablja
kontrast za ostrenje.
Vrednost f določa svetlost objektiva. Objektiv z manjšo vrednostjo ima običajno
svetlejšo sliko. Vrednost f je premo sorazmerja z goriščno razdaljo in obratno
sorazmerna s premerom objektiva.
* Vrednost F = goriščna razdalja/premer zaslonke objektiva
Zaslonka
Zaslonka uravnava količino svetlobe, ki prehaja do tipala izdelka.
Tresenje kamkorderja (zamegljenost)
Če izdelek premikate, ko je odprt zaklop, je lahko celotna slika videti zamegljena. To
se zgodi predvsem, ko je hitrost zaklopa počasna. Preprečite tresenje izdelka tako,
da povečate občutljivost in uporabite višjo hitrost zaklopa. Izdelek lahko stabilizirate
tudi tako, da uporabite stojalo ali funkcijo DIS oziroma OIS.
Kompozicija
Kompozicija pomeni v fotografiji urejanje motivov v fotografijo. Običajno je najboljša
kompozicija tista, ki upošteva pravilo tretjin.
Komplementarni kovinsko-oksidni polprevodnik (CMOS)
Tipalo slik CMOS ustvari slike, ki skoraj dosegajo kakovost tipal CCD (tipalo s
sklopljenim nabojem). Pri tem porabi manj energije, zato ima baterija daljšo življenjsko
dobo.
Digitalni primik/odmik
Funkcija, ki umetno poveča primik, ki ga omogoča objektiv za primik/odmik (optični
primik/odmik). Ko uporabljate digitalni primik/odmik, se bo kakovost slike slabšala z
zviševanjem povečevanja.
MPEG-4 AVC/H.264 je najnovejša oblika kodiranja videoposnetkov, ki sta jo
leta 2003 standardizirala ISO/IEC in ITU-T. V primerjavi z bolj razširjeno obliko
MPEG-2 je MPEG-4 AVC/H.264 več kot dvakrat učinkovitejši. Izdelek za kodiranje
videoposnetkov visoke ločljivosti uporablja obliko MPEG-4 AVC/H.264.
Optični primik/odmik
To je splošni primik/odmik, ki lahko poveča slike z objektivom in ne poslabša
kakovosti slike.
Kakovost
Izraz, ki označuje stopnjo stiskanja, uporabljeno za digitalno sliko. Slike višje
kakovosti imajo nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno pomeni večjo velikost datoteke.
Ločljivost
Številko slikovnih pik digitalne slike. Slike visoke ločljivosti imajo več slikovnih pik in
običajno prikazujejo več podrobnosti kot slike nižje ločljivosti.
Hitrost zaklopa
Za razliko od skupnega števila slikovnih pik je to dejansko število slikovnih pik, ki se
uporabijo za snemanje slike.
Hitrost zaklopa je čas, ki je potreben, da se zaklop odpre in zapre, in je pomemben
dejavnik za svetlost fotografije, ker uravnava količino svetlobe, ki prehaja skozi
zaslonko, preden doseže tipalo za sliko. Visoka hitrost zaklopa pomeni krajši čas
vstopanja svetlobe in fotografija je temnejša, premikajoče se motive pa je mogoče
lažje ujeti.
EV (vrednost osvetlitve)
Tele Macro
Vse kombinacije hitrosti zaklopa izdelka in zaslonke objektiva, ki imajo enako
osvetlitev.
Ta funkcija omogoča posnetke zelo majhnih predmetov od blizu. Ko uporabljate
funkcijo Tele Macro, lahko izdelek ohranja ostrino majhnih predmetov v razmerju
skoraj naravne velikosti (1 : 1).
Števec dejanskih slikovnih pik
Osvetlitev
Količina svetlobe, ki sme doseči tipalo izdelka. Osvetlitev uravnava kombinacija hitrosti
zaklopa, vrednosti zaslonke in občutljivosti ISO.
Goriščna razdalja
116
MPEG-4 AVC/H.264
Razdalja med središčem objektiva in goriščno točko (v milimetrih). Daljše goriščne
razdalje povzročijo ostrejše kote pogleda in motiv je povečan. Krajše goriščne
razdalje povzročijo bolj tope kote pogleda.
Nastavitev beline (ravnovesje barv)
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno primarnih barv: rdeča, zelena in modra) na
sliki. Cilj nastavitve beline ali ravnovesja barv je pravilni prikaz barv na sliki.
Tehnične podrobnosti
Ime modela
Sistem
LCD-zaslon
Priključki
Splošno
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
Videosignal
Format stiskanja slik
Format stiskanja zvoka
Slikovna naprava
Veljavne slikovne pike
Skupno število slikovnih pik
Objektiv
Goriščna razdalja
Število točk/velikost
Metoda LCD-zaslona
Kompozitni izhod
HDMI-izhod
Avdio izhod
USB-izhod
Vir napajanja
Vrsta vira napajanja
Poraba električne energije
(snemanje)
Obratovalna temperatura
Temperatura shranjevanja
Mediji za shranjevanje
Zunanje mere (Š x V x G)
Teža
Vgrajeni mikrofon
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Napredno Avdio Kodiranje)
1/4” CMOS
1.7 milijonov slikovnih pik
5 milijonov slikovnih pik
F1.8 ~ F3,8, 30-kratni optični primik/odmik, 45-kratni digitalni primik/odmik
2.47mm ~ 74.1mm
3-palčni široki LCD-zaslon na dotik / 230k
LCD-zaslon z matriko TFT
1Vp-p (z zaključnim uporom 75Ω)
Priključek tipa C
-7,5 dBs (z zaključnim uporom 600Ω)
vrsta mini USB-B (USB 2.0 visoke hitrosti)
Enosmerni tok 5V, 3,7-voltna litij-ionska baterija
Litij-ionski baterijski paket, napajanje (100–240 V) 50/60 Hz
2,5 W (vključen LCD-zaslon)
32 ˚F~104 ˚F (0 ˚C ~ 40 ˚C)
-4 ˚F ~ 140 ˚F (-20 ˚C ~ 60 ˚C)
Notranji pomnilnik (SSD) (Nije uključena u isporuku)
pribl. 49.5mm x 56.6mm x 119.7mm
pribl. 228g (brez litij-ionskega baterijskega paketa)
Večsmerni stereo mikrofon
Tehnične podrobnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
117
Obrnite se na SAMSUNG povsod po svetu
Če imate kakšno vprašanje ali komentar v zvezi s Samsungovimi izdelki, se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
OObrnite se na SAMSUNG povsod po svetu
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi
ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni,
da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da
baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah,
ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko
škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne
uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih
odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih
reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(Odpadna Električna in Elektronska Oprema)
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji
pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo
odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje
človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja
odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga
odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem,
kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno
recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali
lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje
nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne
smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Skladnost s predpisom RoHS
Izdelek ustreza predpisu, ki omejuje uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,
torej v naših izdelkih ne uporabljamo šestih nevarnih snovi – kadmija (Cd), svinca (Pb), živega srebra (Hg),
šestvalentnega kroma (Cr + 6), polibrominiranih bifenilov (PBB), polibromiranih bifenil etrov (PBDE).
Download PDF

advertising