Samsung | 796MB | Samsung 796MB Navodila za uporabo

SyncMaster 794MB / 794MB+ / 798MB / 796MB / 796MB+
Namestitveni gonilniki
Namestitveni programi
SyncMaster 794MB / 794MB+ / 796MB / 796MB+
Standardizirani znaki
ýe ne upoštevate opozoril oznaþenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode
na napravi
Prepovedano
Obvezno preberite in dobro razumite
Ne loþevati
Izvlecite vtikaþ iz vtiþnice
Ne se dotikati
Ozemljitev za prepreþitev elektriþnega
šoka
Napajanje
Ker lahko neprekinjena uporaba istega vzorca povzroþi ožig fosforja CDT in
zmanjšanje ostrine, namestite varþevanje z energijo ali ohranjevalnik zaslona za
obdobja, ko se izdelek ne uporablja.
Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikaþ.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Ne izvlecite vtikaþ s potegom za prikljuþni kabel in ne prijemljite ga z
mokrimi rokami.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtiþnico in vtikaþ.
z
Neustrezna ozemljitev lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
ývrsto vstavite vtiþ napajalnega kabla, da se ne more sneti.
z
Slab priklop lahko zaneti požar.
Ne zvijajte vtikaþa ali prikljuþni kabel in ne postavljajte težkih predmetov
na njiju.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Ne povezujte skupaj veþ prikljuþnih kablov ali vtikaþev.
z
To lahko povzroþi požar.
Namestitev
Ker ima lahko izdelek, namešþen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno
zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemiþne raztopine,
lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in
lokacije, kakršna so letališþa in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša
obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo
posvetujete s servisnim inženirjem.
Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno koliþino
prahu.
z
V nasprotnem lahko pride do elektriþnega šoka ali požara znotraj
monitorja.
Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate.
z
Lahko povzroþi škodo na njem in lahko poškoduje vas.
Podstavek monitorja namestite na omarico ali polico tako, da konec
podstavka ne štrli þez rob.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb.
Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
z
Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in
poškoduje mimoidoþe, še posebej otroke.
Izdelka ne postavljajte na tla.
z
Mimoidoþi (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.
Vnetljivih predmetov, kot so sveþe, insekticidi ali cigareti, izdelku ne
približujte.
z
V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.
Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
z
Stopljena zašþita kabla lahko povzroþi elektriþni udar ali zaneti požar.
Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezraþevanjem, na primer na
knjižni polici, v omari, itd.
z
Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.
Pazljivo odložite monitor!
z
Lahko se namreþ poškoduje ali razbije.
Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko se poškoduje zaslon - CDT površina.
Ne uporabljajte monitorja brez podstavka.
z
z
Lahko se pokvari ali povzroþi požar zaradi slabega pretoka zraka.
ýe monitorja ne morete uporabljati drugaþe kot brez podstavka,
zagotovite potrebno ventilacijo.
Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (veþ
kot 10 cm/4 palce), da omogoþite prezraþevanje.
z
Slabo prezraþevanje lahko povzroþi poveþanje notranje temperature
izdelka, posledica þesar je krajša življenjska doba komponente in slabše
delovanje.
ýišþenje
Ohišje monitorja ali zaslon brišite z rahlo navlaženo, mehko krpico.
Monitorja z ravnim zaslonom nikdar ne þistite z vodo, ampak z blagim
detergentom, razredþenim z vodo.
(Nekateri detergenti vsebujejo topila na bazi alkohola, ki lahko poškodujejo spremenijo barvo - ali povzroþijo pokanje ohišja monitorja. Pride lahko tudi do
poškodb antirefleksnega/antistatiþnega sloja na zaslonu.)
Pred uporabo razredþite detergent v vodi (razmerje 1:10).
Detergenta ne nanašajte direktno na monitor.
Monitor þistite z mehko krpo, natopljeno z moþno razredþenim
detergentom.
z
Tako lahko prepreþite, da pride do poškodbe zaslona ali do pokanja ter
izgube barve ohišja monitorja.
ýe je konektor med vtikaþem in pinom prašen ali umazan, ga oþistite s
suho krpo.
z
Umazan konektor lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Pred þišþenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do elektriþnega udara ali požara.
Napajalni kabel izvlecite iz vtiþnice in izdelek obrišite z mehko in suho
krpo.
z
Za þišþenje ne uporabljajte kemiþnih preparatov, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredþilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.
Pokliþite servis ali službo za uporabnike za þišþenje notranjosti enkrat
letno
z
Ohranjajte þisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti
þez nekaj þasa lahko povzroþi okvare ali požar.
Ostalo
Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
z
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar,
Prepustite servis pooblašþenim serviserjem
ýe vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti þe slišite þudne zvoke ali
zavohate þuden vonj – ga takoj izklopite iz vtiþnice in pokliþite
pooblašþenega zastopnika oziroma serviserja.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne
namestite ga v vozilo.
z
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar,
Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil
izpostavljen dežju ali snegu
ýe vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in
izvlecite kabel iz vtiþnice pokliþite pooblašþeni servis .
z
Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroþi elektriþni šok ali požar,
Izvlecite vtikaþ iz vtiþnice med neurjem ali grmenjem ali þe monitor dalj
þasa ne uporabljate
z
Lahko pride do elektriþnega šoka ali požara
Ne premikajte monitorja tako, da ga vleþete za prikljuþni ali signalni
kabel
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vleþete samo za prikljuþni
ali signalni kabel
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
z
Slaba ventilacija lahko povzroþi okvaro ali požar.
Na monitor ne postavljajte s tekoþinami napolnjenih posod, kemikalij ali
malih kovinskih predmetov.
z
z
Vse navedeno lahko povzroþi poškodbe monitorja, elektriþni udar ali
požar.
ýe v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
Na monitor ne postavljajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroþi elektriþni udar ali požar.
Izdelka ne približujte vnetljivim kemiþnim sprejem ali vnetljivim snovem.
z
To lahko povzroþi eksplozijo ali požar.
Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov
z
Le ti lahko povzroþijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko
Monitorja ne postavljajte v bližino virov magnetnega sevanja.
z
Viri magnetnega sevanja (npr. zvoþniki) lahko povzroþijo izgubo barv na
sliki ali izkrivljenje slike.
Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko
povzroþi poškodovanje vida.
Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpoþijete oþi..
Izdelka ne namešþajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je
podvrženo tresljajem.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroþi požar.
Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vkljuþno z antenskim in kabli za druge naprave
izklopljeni predno premikate monitor.
z
To lahko povzroþi okvari ali elektriþni šok.
Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj
lahko poškodovali.
z
Padec izdelka lahko povzroþi fiziþne poškodbe in celo smrt.
Ko izdelka dalj þasa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zašþitna
plast povzroþita oddajanje toplote, kar lahko privede do elektriþnega
udara ali požara.
Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igraþ oz. karkoli otrokom
vabljivega.
z
Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igraþe.
Izdelek lahko pade, kar lahko povzroþi poškodbo ali celo smrt.
SyncMaster 798MB
Standardizirani znaki
ýe ne upoštevate opozoril oznaþenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode
na napravi
Prepovedano
Obvezno preberite in dobro razumite
Ne loþevati
Izvlecite vtikaþ iz vtiþnice
Ne se dotikati
Ozemljitev za prepreþitev elektriþnega
šoka
Napajanje
Ker lahko neprekinjena uporaba istega vzorca povzroþi ožig fosforja CDT in
zmanjšanje ostrine, namestite varþevanje z energijo ali ohranjevalnik zaslona za
obdobja, ko se izdelek ne uporablja.
Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikaþ.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Ne izvlecite vtikaþ s potegom za prikljuþni kabel in ne prijemljite ga z
mokrimi rokami.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtiþnico in vtikaþ.
z
Neustrezna ozemljitev lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
ývrsto vstavite vtiþ napajalnega kabla, da se ne more sneti.
z
Slab priklop lahko zaneti požar.
Ne zvijajte vtikaþa ali prikljuþni kabel in ne postavljajte težkih predmetov
na njiju.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Ne povezujte skupaj veþ prikljuþnih kablov ali vtikaþev.
z
To lahko povzroþi požar.
Namestitev
Ker ima lahko izdelek, namešþen na lokaciji, ki ni idealna (npr. prekomerno
zaprašene lokacije (drobni delci), lokacije, kjer se uporabljajo kemiþne raztopine,
lokacije, izpostavljene izjemno visokim ali nizkim temperaturam, prevlažne lokacije in
lokacije, kakršna so letališþa in postaje, kjer se izdelek uporablja neprekinjeno daljša
obdobja), zaradi okoljskih dejavnikov težave s kakovostjo, se pred namestitvijo
posvetujete s servisnim inženirjem.
Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno koliþino
prahu.
z
V nasprotnem lahko pride do elektriþnega šoka ali požara znotraj
monitorja.
Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate.
z
Lahko povzroþi škodo na njem in lahko poškoduje vas.
Podstavek monitorja namestite na omarico ali polico tako, da konec
podstavka ne štrli þez rob.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb.
Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.
z
Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in
poškoduje mimoidoþe, še posebej otroke.
Izdelka ne postavljajte na tla.
z
Mimoidoþi (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.
Vnetljivih predmetov, kot so sveþe, insekticidi ali cigareti, izdelku ne
približujte.
z
V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.
Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.
z
Stopljena zašþita kabla lahko povzroþi elektriþni udar ali zaneti požar.
Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezraþevanjem, na primer na
knjižni polici, v omari, itd.
z
Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.
Pazljivo odložite monitor!
z
Lahko se namreþ poškoduje ali razbije.
Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol.
z
Lahko se poškoduje zaslon - CDT površina.
Ne uporabljajte monitorja brez podstavka.
z
z
Lahko se pokvari ali povzroþi požar zaradi slabega pretoka zraka.
ýe monitorja ne morete uporabljati drugaþe kot brez podstavka,
zagotovite potrebno ventilacijo.
Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (veþ
kot 10 cm/4 palce), da omogoþite prezraþevanje.
z
Slabo prezraþevanje lahko povzroþi poveþanje notranje temperature
izdelka, posledica þesar je krajša življenjska doba komponente in slabše
delovanje.
ýišþenje
Ohišje monitorja ali zaslon brišite z rahlo navlaženo, mehko krpico.
Monitorja z ravnim zaslonom nikdar ne þistite z vodo, ampak z blagim
detergentom, razredþenim z vodo.
(Nekateri detergenti vsebujejo topila na bazi alkohola, ki lahko poškodujejo spremenijo barvo - ali povzroþijo pokanje ohišja monitorja. Pride lahko tudi do
poškodb antirefleksnega/antistatiþnega sloja na zaslonu.)
Pred uporabo razredþite detergent v vodi (razmerje 1:10).
Detergenta ne nanašajte direktno na monitor.
Monitor þistite z mehko krpo, natopljeno z moþno razredþenim
detergentom.
z
Tako lahko prepreþite, da pride do poškodbe zaslona ali do pokanja ter
izgube barve ohišja monitorja.
ýe je konektor med vtikaþem in pinom prašen ali umazan, ga oþistite s
suho krpo.
z
Umazan konektor lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Pred þišþenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko pride do elektriþnega udara ali požara.
Napajalni kabel izvlecite iz vtiþnice in izdelek obrišite z mehko in suho
krpo.
z
Za þišþenje ne uporabljajte kemiþnih preparatov, kot so vosek, benzen,
alkohol, razredþilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.
Pokliþite servis ali službo za uporabnike za þišþenje notranjosti enkrat
letno
z
Ohranjajte þisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti
þez nekaj þasa lahko povzroþi okvare ali požar.
Ostalo
Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).
z
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar,
Prepustite servis pooblašþenim serviserjem
ýe vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti þe slišite þudne zvoke ali
zavohate þuden vonj – ga takoj izklopite iz vtiþnice in pokliþite
pooblašþenega zastopnika oziroma serviserja.
z
To lahko povzroþi elektriþni šok ali požar.
Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne
namestite ga v vozilo.
z
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar,
Ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil
izpostavljen dežju ali snegu
ýe vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in
izvlecite kabel iz vtiþnice pokliþite pooblašþeni servis .
z
Monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroþi elektriþni šok ali požar,
Izvlecite vtikaþ iz vtiþnice med neurjem ali grmenjem ali þe monitor dalj
þasa ne uporabljate
z
Lahko pride do elektriþnega šoka ali požara
Ne premikajte monitorja tako, da ga vleþete za prikljuþni ali signalni
kabel
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne premikajte monitor levo ali desno tako, da vleþete samo za prikljuþni
ali signalni kabel
z
To lahko povzroþi okvaro, elektriþni šok ali požar kot posledico
poškodovanega kabla.
Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja
z
Slaba ventilacija lahko povzroþi okvaro ali požar.
Na monitor ne postavljajte s tekoþinami napolnjenih posod, kemikalij ali
malih kovinskih predmetov.
z
z
Vse navedeno lahko povzroþi poškodbe monitorja, elektriþni udar ali
požar.
ýe v monitor pride tuja snov, izklopite napajalni kabel in se obrnite na
servisni center.
Na monitor ne postavljajte težkih predmetov.
z
To lahko povzroþi elektriþni udar ali požar.
Izdelka ne približujte vnetljivim kemiþnim sprejem ali vnetljivim snovem.
z
To lahko povzroþi eksplozijo ali požar.
Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov
z
Le ti lahko povzroþijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko
Monitorja ne postavljajte v bližino virov magnetnega sevanja.
z
Viri magnetnega sevanja (npr. zvoþniki) lahko povzroþijo izgubo barv na
sliki ali izkrivljenje slike.
Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko
povzroþi poškodovanje vida.
Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpoþijete oþi..
Izdelka ne namešþajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je
podvrženo tresljajem.
z
Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih
poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko
skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroþi požar.
Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel.
Preverite ali so vsi kabli vkljuþno z antenskim in kabli za druge naprave
izklopljeni predno premikate monitor.
z
To lahko povzroþi okvari ali elektriþni šok.
Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj
lahko poškodovali.
z
Padec izdelka lahko povzroþi fiziþne poškodbe in celo smrt.
Ko izdelka dalj þasa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.
z
V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zašþitna
plast povzroþita oddajanje toplote, kar lahko privede do elektriþnega
udara ali požara.
Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igraþ oz. karkoli otrokom
vabljivega.
z
Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igraþe.
Izdelek lahko pade, kar lahko povzroþi poškodbo ali celo smrt.
SyncMaster 794MB / 794MB+ / 796MB / 796MB+
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
ýe katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Razoakiranje
Monitor in podstavek
(Podstavek je na nekatere monitorje fiksno pritrjen.)
Priroþnik
Navodila za uporabo
monitorja
Kabel
Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja,
Garancijski list
Natural Color,
(Ni na voljo na vseh mestih)
MagicTune™,
Highlight Zone III 3.5
Napajalni kabel
Podstavek
Podstavek
Za multimedijske monitorje (odvisno od modela)
Priroþnik
Navodila za uporabo
Kabel
Zvoþni/audio kabel
Podstavek
Podstavek
multimedijskega zvoþnika
Sprednja stran
Elektrþni napajalnik
MENU
MENU (izbirnik) odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz
OSD izbirnika ali vraþilo na predhodni izbirnik.
Gumbi za upravljanje
[
]
S temi gumbi izberete nastavitve monitorja.
Pritisni tipko [ ]
Uporablja se za izbiro OSD izbirnika.
Gumb Power
(napajanje)[ ]
Gumb za vklop in izklop monitorja.
Indikatorska luþka
Luþka, ki ponazarja delovanje monitorja. Ko monitor deluje, sveti
luþka zelene barve. Luþka utripa zeleno, ko je monitor v fazi
mirovanja.
Podrobneje si preberite opis funkcije PowerSave, opisane v tem priroþniku za varþevanje
energije. ýe želite varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali, þe ga dalj
þasa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani monitorja se razlikuje od modela do modela.)
Vtiþnica za priklop
napajalnega kabla
Povežite napajalni kabel monitorja (priložen) s vtiþnico na zadnji
strani monitorja.
Signalni kabel
Signalni kabel monitorja povežite z izvorom video signala na
svojem raþunalniku (video kartica ali grafiþni pospeševalnik).
ýe želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Priklop monitorja.
Spodnja stran
Podstavek za monitor z možnostjo nagibanja/obraþanja
SyncMaster 798MB
Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.
ýe katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
Razoakiranje
Monitor in podstavek
(Podstavek je na nekatere monitorje fiksno pritrjen.)
Priroþnik
Navodila za uporabo
monitorja
Kabel
Navodila za uporabnike
Pogonski sklop monitorja,
Garancijski list
Natural Color,
(Ni na voljo na vseh mestih)
MagicTune™,
Highlight Zone III 3.5
Napajalni kabel
Podstavek
Podstavek
Za multimedijske monitorje (odvisno od modela)
Priroþnik
Navodila za uporabo
Kabel
Zvoþni/audio kabel
Podstavek
Podstavek
multimedijskega zvoþnika
Sprednja stran
Elektrþni napajalnik
MENU
MENU (izbirnik) odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz
OSD izbirnika ali vraþilo na predhodni izbirnik.
Gumbi za upravljanje
[
]
S temi gumbi izberete nastavitve monitorja.
Pritisni tipko [ ]
Uporablja se za izbiro OSD izbirnika.
Gumb Power
(napajanje)[ ]
Gumb za vklop in izklop monitorja.
Indikatorska luþka
Luþka, ki ponazarja delovanje monitorja. Ko monitor deluje, sveti
luþka zelene barve. Luþka utripa zeleno, ko je monitor v fazi
mirovanja.
Podrobneje si preberite opis funkcije PowerSave, opisane v tem priroþniku za varþevanje
energije. ýe želite varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali, þe ga dalj
þasa ne boste uporabljali.
Zadnja stran
(Konfiguracija zadnje strani monitorja se razlikuje od modela do modela.)
Vtiþnica za priklop
napajalnega kabla
Povežite napajalni kabel monitorja (priložen) s vtiþnico na zadnji
strani monitorja.
Signalni kabel
Signalni kabel monitorja povežite z izvorom video signala na
svojem raþunalniku (video kartica ali grafiþni pospeševalnik).
ýe želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Priklop monitorja.
Spodnja stran
Podstavek za monitor z možnostjo nagibanja/obraþanja
SyncMaster 794MB / 794MB+ / 796MB / 796MB+
Priklop monitorja
Nastavitev – multimedijski model | Multimedijski podstavek z zvoþniki
1.
Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni prikljuþek na zadnji strani monitorja.
Prikljuþni kabel vtaknite v najbližjo vtiþnico.
2-1.
Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
Povežite signalni kabel s 15-pinskim konektorjem D-sub na zadnji strani monitorja.
2-2.
Povezano z McIntosh
Prikljuþite monitor na McIntosh raþunalnik s D-sub prikljuþnim kablom.
2-3.
Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac
adapter.
3.
Vkljuþite raþunalnik in monitor. ýe je na monitorju slika, je namestitev konþana.
Nastavitev – multimedijski model
1.
Izkljuþite raþunalnik in izklopite napajalni kabel.
2.
Signalni kabel povežite z videovrati raþunalnika (videoplošþa, videokartica ali grafiþna
kartica).
3.
En konec kabla za zvok prikljuþite v izhodno stereo vtiþnico na zvoþni kartici ali raþunalniku.
Drugi konec kabla pa v vhodno stereo vtiþnico na zadnji strani monitorja.
En konec kabla za zvok povežite v vhodno mikrofonsko vtiþnico na zvoþni kartici ali
raþunalniku. Drugi konec kabla pa v mikrofonsko vtiþnico na zadnji strani monitorja.
4.
Napajalni kabel DC iz podnožja vklopite v vtiþnico.
5.
Napajalni kabel za monitor vklopite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
6.
Napajalna kabla za monitor in raþunalnik vklopite v vtiþnico.
7.
Vklopite raþunalnik in monitor.
8.
Obraþajte gumb On-Off na podstavku monitorja, dokler ne klikne.
9.
V raþunalniku zaženite program za zvok, glasbo ali zvoþne uþinke in z obraþanjem gumba
nastavite glasnost.
10.
Nastavite visoke in nizke tone.
ýe je monitor postavljen na pretežno votlo omarico, kot je na primer raþunalnik, lahko pride
do popaþenja zvoka. V takšnem primeru podložite monitor s þim mehkim, npr. s þasopisom.
Tudi velika glasnost lahko povzroþi popaþenje zvoka, stišajte zvoþnike.
Multimedijski podstavek z zvoþniki
1.
2.
Mikrofonska vtiþnica
ýe želite oddajati svoj glas, prikljuþite kabel za zvok
iz mikrofonske vtiþnice na monitorju v mikrofonsko
vtiþnico na zvoþni kartici v raþunalniku.
Vhodna stereo vtiþnica
Kabel za zvok povežite z vhodnim virom (zvoþna
kartica, raþunalnik, pogon CD-ROM).
3.
Napajalni kabel DC
Napajalni kabel DC povežite z izhodno vtiþnico DC
12V na monitorju.
4.
Indikator napajanja
Sveti zeleno, ko so zvoþniki vkljuþeni.
5.
On/Off Volume (Vklop/izklop in nastavljanje
glasnosti)
Vklop/izklop zvoþnikov in nastavljanje glasnosti.
6.
Gumb za visoke tone
S tem nastavljate visoke frekvence.
7.
Gumb za nizke tone
S tem nastavljate nizke frekvence.
8.
Vhodna mikrofonska vtiþnica
ýe želite oddajati svoj glas, prikljuþite mikrofon v to
vtiþnico.
9.
Vtiþnica za slušalke
ýe si želite zasebnega poslušanja, prikljuþite
slušalke v to vtiþnico.
10. Odstranljivi podstavek
Montaža podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka | Pritrditev in odstranjevanje podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka
Pri nekaterih modelih monitorjev je podstavek že namontiran. Monitor lahko nagibate in/ali
obraþate toliko þasa, da najdete najudobnejši kot gledanja.
Opomba : Pri nekaterih modelih monitorja je podstavek možno odmontirati in ponovno namontirati.
Pritrditev in odstranjevanje podstavka
ýe ste v paketu prejeli monitor in podstavek kot dva loþena dela, namontirate podstavek na
monitor na sledeþi naþin:
Odstranite blokado za obraþanje.
Namestitev podstavka
1. Položite narobe obrnjen monitor na ravno delovno površino.
2. Poravnajte jeziþke na podstavku z odgovarjajoþimi odprtinami na spodnji strani monitorja.
3. Podstavek potiskajte proti sprednji strani monitorja dokler se zaklopka ne namesti v zaklopni
položaj.
4. Podstavek potisnite proti sprednjemu delu monitorja, da se slišno zaskoþi v zaklenjeni položaj.
* Ne zvijajte in ne udarjajte po podstavku.
Kako odstranite podstavek
5. Spustni zapah na podstavku stisnite in povlecite navzgor.
6. Podstavek potisnite proti zadnji strani monitorja. Nato ga dvignite in odstranite.
Opomba : Podstavka ne zvijajte in ne pritiskajte v položaj s preveliko silo, da ga ne poškodujete.
Podstavek je možno na monitor namreþ namontirati samo v enem položaju.
Namestitev gonilnikov
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od
enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega
operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows ME Driver".
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zakljuþena.
Windows XP/2000
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver"(Windows XP/2000 vodilni program).
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporoþilo), pritisnite gumb "Continue Anyway"
Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domaþi internetni strani
http://www.samsung.com/.
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zakljuþena.
Namestitev gonilnikov
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do
drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega
sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (povsod)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Microsoft® Windows ® XP operacijski sistem
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and
Themes" (Prikaz in teme)
3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa
"Advanced.." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s
popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).
6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišþi, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu
še "Have disk" (imam CD).
7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku
modelov . kliknite "Next" (naprej).
8. ýe se prikaže naslednje okno "Message" (sporoþilo) , kliknite v njem "Continue
Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domaþi internetni strani :
http://www.samsung.com/
9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).
10. S tem je namestitev zakljuþena.
Microsoft® Windows ® 2000 operacijski sistem
ýe se na monitorju prikaže sporoþilo "Digital Signature Not Found" (ni najden
digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.
1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
Izberite "Monitor".
Primer1:ýe gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno
konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2:ýe je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in
nadaljujte z naslednjimi koraki.
Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato
kliknite gumb "Next" (naprej)
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem
odgovarjajoþi gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet
"Next" (naprej)
Kliknite gumb "Finish" (konþati ) in nato gumb "Close" (zapreti).
ýe se prikaže okno s sporoþilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoþe najti", kliknite
gumb "Da". Kliknite gumb "Dokonþaj" in nato gumb "Zapri".
Microsoft® Windows ® NT operacijski sistem
1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display
(prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo
Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi naþini prikaza).
3. Izberite želeni naþin (loþljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) þe želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. ýe
zaslon ne deluje dobro, uporabite drug naþin (naþin z nižjo loþljivostjo, manj barv ali nižjo
frekvenco).
ýe ne najdete naþina pod All Display Modes(vsi naþini prikaza), izberite loþljivost in
vertikalno frekvenco z predprogramirani naþini prikaza v navodilih za uporabnike.
Linux operacijski sistem
Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste konþali datoteko X86Config.
Tretji prikaz je namestitev miške.
Namestite raþunalniško miško.
Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
Namestite raþunalniško tipkovnico.
Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev XWindow datoteke.
10. Konþali ste z namestitvijo monitorja.
Konþajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.
Natural Color
Softwerski program Natural Color
En novejših problemov pri uporabi raþunalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom,
skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju.
oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics
skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).
Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoþa, da je barva slike na
monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za veþ pojasnil preberite Pomoþ (F1) v softwerskem programu.
Namestitev programa Natural Color
Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon
namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev
programa Natural Color.
Za roþno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start
sestava Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).
Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.
( ýe CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoþi disk).
Brisanje programa Natural Color
Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite
Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).
SyncMaster 798MB
Priklop monitorja
Nastavitev – multimedijski model | Multimedijski podstavek z zvoþniki
1.
Povežite mrežni kabel monitorja in mrežni prikljuþek na zadnji strani monitorja.
Prikljuþni kabel vtaknite v najbližjo vtiþnico.
2-1.
Uporaba konektorja D-sub (Analog) na video kartici.
Povežite signalni kabel s 15-pinskim konektorjem D-sub na zadnji strani monitorja.
2-2.
Povezano z McIntosh
Prikljuþite monitor na McIntosh raþunalnik s D-sub prikljuþnim kablom.
2-3.
Pri starejših McIntosh modelih je potrebno za povezavo monitorja uporabiti poseben Mac
adapter.
3.
Vkljuþite raþunalnik in monitor. ýe je na monitorju slika, je namestitev konþana.
Nastavitev – multimedijski model
1.
Izkljuþite raþunalnik in izklopite napajalni kabel.
2.
Signalni kabel povežite z videovrati raþunalnika (videoplošþa, videokartica ali grafiþna
kartica).
3.
En konec kabla za zvok prikljuþite v izhodno stereo vtiþnico na zvoþni kartici ali raþunalniku.
Drugi konec kabla pa v vhodno stereo vtiþnico na zadnji strani monitorja.
En konec kabla za zvok povežite v vhodno mikrofonsko vtiþnico na zvoþni kartici ali
raþunalniku. Drugi konec kabla pa v mikrofonsko vtiþnico na zadnji strani monitorja.
4.
Napajalni kabel DC iz podnožja vklopite v vtiþnico.
5.
Napajalni kabel za monitor vklopite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
6.
Napajalna kabla za monitor in raþunalnik vklopite v vtiþnico.
7.
Vklopite raþunalnik in monitor.
8.
Obraþajte gumb On-Off na podstavku monitorja, dokler ne klikne.
9.
V raþunalniku zaženite program za zvok, glasbo ali zvoþne uþinke in z obraþanjem gumba
nastavite glasnost.
10.
Nastavite visoke in nizke tone.
ýe je monitor postavljen na pretežno votlo omarico, kot je na primer raþunalnik, lahko pride
do popaþenja zvoka. V takšnem primeru podložite monitor s þim mehkim, npr. s þasopisom.
Tudi velika glasnost lahko povzroþi popaþenje zvoka, stišajte zvoþnike.
Multimedijski podstavek z zvoþniki
1.
2.
Mikrofonska vtiþnica
ýe želite oddajati svoj glas, prikljuþite kabel za zvok
iz mikrofonske vtiþnice na monitorju v mikrofonsko
vtiþnico na zvoþni kartici v raþunalniku.
Vhodna stereo vtiþnica
Kabel za zvok povežite z vhodnim virom (zvoþna
kartica, raþunalnik, pogon CD-ROM).
3.
Napajalni kabel DC
Napajalni kabel DC povežite z izhodno vtiþnico DC
12V na monitorju.
4.
Indikator napajanja
Sveti zeleno, ko so zvoþniki vkljuþeni.
5.
On/Off Volume (Vklop/izklop in nastavljanje
glasnosti)
Vklop/izklop zvoþnikov in nastavljanje glasnosti.
6.
Gumb za visoke tone
S tem nastavljate visoke frekvence.
7.
Gumb za nizke tone
S tem nastavljate nizke frekvence.
8.
Vhodna mikrofonska vtiþnica
ýe želite oddajati svoj glas, prikljuþite mikrofon v to
vtiþnico.
9.
Vtiþnica za slušalke
ýe si želite zasebnega poslušanja, prikljuþite
slušalke v to vtiþnico.
10. Odstranljivi podstavek
Montaža podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka | Pritrditev in odstranjevanje podstavka
Nagibanje/vrtenje podstavka
Pri nekaterih modelih monitorjev je podstavek že namontiran. Monitor lahko nagibate in/ali
obraþate toliko þasa, da najdete najudobnejši kot gledanja.
Opomba : Pri nekaterih modelih monitorja je podstavek možno odmontirati in ponovno namontirati.
Pritrditev in odstranjevanje podstavka
ýe ste v paketu prejeli monitor in podstavek kot dva loþena dela, namontirate podstavek na
monitor na sledeþi naþin:
Odstranite blokado za obraþanje.
Namestitev podstavka
1. Položite narobe obrnjen monitor na ravno delovno površino.
2. Poravnajte jeziþke na podstavku z odgovarjajoþimi odprtinami na spodnji strani monitorja.
3. Podstavek potiskajte proti sprednji strani monitorja dokler se zaklopka ne namesti v zaklopni
položaj.
4. Podstavek potisnite proti sprednjemu delu monitorja, da se slišno zaskoþi v zaklenjeni položaj.
* Ne zvijajte in ne udarjajte po podstavku.
Kako odstranite podstavek
5. Spustni zapah na podstavku stisnite in povlecite navzgor.
6. Podstavek potisnite proti zadnji strani monitorja. Nato ga dvignite in odstranite.
Opomba : Podstavka ne zvijajte in ne pritiskajte v položaj s preveliko silo, da ga ne poškodujete.
Podstavek je možno na monitor namreþ namontirati samo v enem položaju.
Namestitev gonilnikov
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev vodilnega programa se malenkostno razlikuje od
enega do drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega
operacijskega sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows ME Driver".
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (instalirati/namestiti) v okencu "Warning" (Opozorilo)
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zakljuþena.
Windows XP/2000
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver"(Windows XP/2000 vodilni program).
3. S popisa monitorjev izberite želeni model monitorja in pritisnite "OK" (v redu).
4. Ko vidite naslednje okno "Message" (Sporoþilo), pritisnite gumb "Continue Anyway"
Nato pritisnite gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala
operacijskega sistema. Nahaja se na domaþi internetni strani
http://www.samsung.com/.
5. Namestitev vodilnega programa monitorja je zakljuþena.
Namestitev gonilnikov
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Ko operacijski sistem zahteva vodilni program za monitor, vstavite CD-ROM, ki je
priložen monitorju. Namestitev gonilnikov se malenkostno razlikuje od enega do
drugega operacijskega sistema. Vsekakor sledite navodilom vašega operacijskega
sistema.
Pripravite prazen CD in prevzemite datoteko z vodilnim programom s spodaj navedenih
z
internetnih strani:
http://www.samsung.com/ (povsod)
http://www.samsung.com/monitor (ZDA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kitajska)
Microsoft® Windows ® XP operacijski sistem
1. Vstavite CD v CD-ROM
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" nato kliknite na ikono "Appearance and
Themes" (Prikaz in teme)
3. Kliknite ikono "Display" (prikaz) in nato izberite predlogo "Settings" (postavke) za njo pa
"Advanced.." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (lastnosti) na predlogi "Monitor" ter izberite "Driver" (gonilnik).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) in izberite "Install from a list or.." (inštalirati s
popisa ali..) nato kliknite gumb "Next" (naprej).
6. Izberite "Don't search ,I will.." (Neišþi, jaz bom..), nato kliknite "Next" (naprej) in na koncu
še "Have disk" (imam CD).
7. Kliknite gumb "Browse" (pregledati) in izberite A:(D\WDriver) ter model monitorja na spisku
modelov . kliknite "Next" (naprej).
8. ýe se prikaže naslednje okno "Message" (sporoþilo) , kliknite v njem "Continue
Anyway" (vseeno nadaljuj), ter nato gumb "OK" (v redu).
Ta gonilnik ima overjeni MS logotip in namestitev ne bo poškodovala operacijskega sistema.
Nahaja se na domaþi internetni strani :
http://www.samsung.com/
9. Kliknite gumb "Close" (zapreti) in nato klikajte gumb "OK" (u redu).
10. S tem je namestitev zakljuþena.
Microsoft® Windows ® 2000 operacijski sistem
ýe se na monitorju prikaže sporoþilo "Digital Signature Not Found" (ni najden
digitalen podpis), postopajte po naslednjih navodilih.
1. Izberite gumb "OK" (v redu) na oknu "Insert disk" (vstavi CD)
2. Kliknite "Browse" (Pregledati) na oknu "File Needed" (potrebna je datoteka)
3. Kliknite A:(D:\Driver) in nato "Open" (odpreti) ter na koncu "OK" (v redu)
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (namestitve), "Control Panel".
Z dvoklikom pritisnite na ikono "Display" (prikaz)
Izberite predlogo "Settings" (namestitve) in pritisnite "Advanced.." (napredni).
Izberite "Monitor".
Primer1:ýe gumb "Properties" (lastnosti) ni aktiven to pomeni, da je monitor pravilno
konfiguriran. Prosimo prekinite namestitev.
Primer2:ýe je gumb "Properties" (lastnosti) aktiven, kliknite gumb "Properties" (lastnosti) in
nadaljujte z naslednjimi koraki.
Pritisnite "Driver" (gonilnik) in nato kliknite "Update Driver.." (ažurirati gonilnik) ter nato
kliknite gumb "Next" (naprej)
Izberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (prikazati spisek znanih gonilnikov za to napravo tako, da lahko izberem
odgovarjajoþi gonilnik). Za tem kliknite "Next" (narej) in nato "Have disk" (Imam disketo/CD).
Kliknite "Browse" (pregledati) ter izberite A:(D:\Driver).
Pritinite gumb "Open" (odpreti) in nato "OK" (v redu)
Izberite model vašega monitorja in pritisnite gumb "Next" (naprej) ter nato spet
"Next" (naprej)
Kliknite gumb "Finish" (konþati ) in nato gumb "Close" (zapreti).
ýe se prikaže okno s sporoþilom "Digitalnega podpisa ni bilo mogoþe najti", kliknite
gumb "Da". Kliknite gumb "Dokonþaj" in nato gumb "Zapri".
Microsoft® Windows ® NT operacijski sistem
1. Kliknite Start, Settings(namestitve), Control Panel, in nato z dvoklikom ikono Display
(prikaz)
2. V oknu Display Registration Inforamtion (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlogo
Settings (namestitve) in nato pritisnite All Display Modes(vsi naþini prikaza).
3. Izberite želeni naþin (loþljivost, število barv in vertikalna frekvenca) ter kliknite OK(v redu).
4. Pritisnite gumb Apply (uporabiti) þe želite, da zaslon dobro deluje po pritisku na Test. ýe
zaslon ne deluje dobro, uporabite drug naþin (naþin z nižjo loþljivostjo, manj barv ali nižjo
frekvenco).
ýe ne najdete naþina pod All Display Modes(vsi naþini prikaza), izberite loþljivost in
vertikalno frekvenco z predprogramirani naþini prikaza v navodilih za uporabnike.
Linux operacijski sistem
Za X-Window potrebujete sistemsko datoteko X86Config.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pritisnite Enter na prvem in drugem prikazu potem, ko ste konþali datoteko X86Config.
Tretji prikaz je namestitev miške.
Namestite raþunalniško miško.
Naslednji prikaz je izbor tipkovnice.
Namestite raþunalniško tipkovnico.
Naslednji prikaz je za namestitev monitorja.
Prvo namestite horizontalno frekvenco monitorja (lahko jo direktno vnesete)
Namestite vertikalno frekvenco monitorja (lahko jo vnesete direktno)
Vnesite naziv modela vašega monitorja. Ti podatki ne bodo vplivali na stvarno izvršitev XWindow datoteke.
10. Konþali ste z namestitvijo monitorja.
Konþajte še X-Window potem, ko ste namestili še ostali potreben hardware.
Natural Color
Softwerski program Natural Color
En novejših problemov pri uporabi raþunalnika je ta, da barva slike ispisane pisalnikom,
skeniranih ali snemanih z digitalno kamero ni enaka barvi prikazani na monitorju.
oftware Natural Color je prava rešitev za ta problem. Razvila ga je firma Samsung Electronics
skupaj s korejskim inštitutom Electronics&Telecommunications Research Institute (ETRI).
Ta program je dosegljiv samo za monitorje firme Samsung in omogoþa, da je barva slike na
monitorju enaka barvam tiskanih ali skeniranih slik.
Za veþ pojasnil preberite Pomoþ (F1) v softwerskem programu.
Namestitev programa Natural Color
Vstavite Cd, ki je priložen Samsung monitorju v CD-ROM. Pojavil se bo inicialni zaslon
namestitve programa. Pritisnite na Natural Color na inicialnem zaslonu za namestitev
programa Natural Color.
Za roþno namestitev programa, vstavite CD, ki je priložen Samsung monitorju, pritisnite Start
sestava Windows in nato izberite Execute ( izvršiti).
Vpišite: D:WcolorWengWsetup.exe in pritinite tipko <Enter>.
( ýe CD, ki je vstavljen ni D:W vnesite odgovarjajoþi disk).
Brisanje programa Natural Color
Izberite Setting (namestitve)/Control Panel v izbirniku Start ter z dvoklikom pritisnite
Add/Delete a program ( dodati/izbrisati program).
Izberite Natural Color na spisku in pritisnite Add/Delete (dodati/izbrisati).
SyncMaster 794MB / 794MB+/ 796MB / 796MB+
Gumb MENU (izbirnik) - odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika ali vraþilo
na predhodni izbirnik.
Gumbi za upravljanje z monitorjem - s temi gumbi izberete nastavitve monitorja.
Uporablja se za izbiro znotraj OSD izbirnika.
MagicBright2˞ je nova funkcija, ki omogoþa optimalno okolje za ogled glede na vsebino slike, ki
jo gledate.
Highlight Zone zagotavlja jasne slike na televiziji, v videokonferenþnih sistemih ali na
fotografijah, tako da poudari doloþeno podroþje na zaslonu.
Svetlost
izbirnik
Opis
Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.
MagicBright2˞
izbirnik
MagicBright2˞
Opis
Ponovno pritisnite gumb Magic Bright, da pridete do predprogramiranih.
Highlight III
izbirnik
Highlight III
Opis
Obmoþje Highlight Zone omogoþa jasen in oster prikaz veþpredstavnostnih
animacij ali fotografij tako, da bolje osvetli nekatera obmoþja zaslona.
V meniju prikaza na zaslonu izberite ikono, o kateri se želite pouþiti, in prikazala se bo razlaga
ikone z besedilom ali animacijo.
izbirnik
Opis
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite svetlost
lastnim željam.
Direktne kontrolne znaþilnosti : Ko OSD ni na zaslonu,
pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast
lastnim željam.
"Moire" je vzorec, ki se lahko pojavi na zaslonu - izgleda kot
niz koncentriþnih krogov ali likov. Da se tega vzorca znebite,
uporabite funkcijo horizontalni moire.
"Moire" je vzorec, ki se lahko pojavi na zaslonu - izgleda kot
niz koncentriþnih krogov ali likov. Da se tega vzorca znebite,
uporabite funkcijo vertikalni moire.
Funkcija demagnetiziranja popravi nepravilnosti barv, ki
nastanejo zaradi magnetnih polj.
S to funkcijo vrnete izbrane nastavitve monitorja v originalno
stanje: položaj slike, velikost slike, konkavno/konveksne
distorcije, trapezoidne, paralelne distorcije, levo/desno
izboþenje, rotacijo, horizontalni in vertikalni moire.
Opomba : ýe pritisnete Yes (da), se bodo vsi zgoraj
napisani paramietri vrnili v originalno stanje. Ostale postavke
bodo ostale iste.
Zaþetek dela
/Stop
izbirnik
Opis
Zaþetek dela
/Stop
Toplota barve je mera za toploto barv na sliki. (6500K /
9300K)
Uskladi rdeþo barvo.
Uskladi zeleno barvo.
Uskladi modro barvo.
Standard rdeþe, zelene in modre barve (sRGB) je doloþen
privzet barvni prostor. ýe so monitor, tiskalnik in skener
umerjeni na barve sRGB, so vse zunanje naprave umerjene
na enake barve. Ko je monitor v naþinu sRGB, regulacija
Brightness / Contrast (Svetlost/Kontrast) / MagicBright2˞ /
Highlight III ni na voljo.
izbirnik
Opis
S pomoþjo te funkcije lahko spremenite horizontalni položaj
celotne slike na zaslonu.
Zaþetek dela
/Stop
S pomoþjo te funkcije lahko spremenite vertikalni položaj
celotne slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije spremenite horizontalno velikost
celotne slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije spremenite vertikalno velikost celotne
slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije popravite konveksne/konkavne
distorcije slike, kadar so robovi slike izboþeni ali vboþeni.
S pomoþjo te funkcije popravite leva ali desna izboþenja
slike, kadar so robovi slike izboþeni na levo ali na desno.
S pomoþjo te funkcije popravite trapezoidne distorcije, þe je
zgornja ali spodnja stran slike prevelika ali premajhna.
S pomoþjo te funkcije popravite paralelne distorcije, þe je so
robovi slike nagnjeni na levo ali na desno.
S pomoþjo te funkcije popravite rotacijo slike, v kolikor je leta preveþ nagnjena na levo ali na desno.
OSD
Opis
Uporablja se za vklop ali izklop možnosti obmoþja
Highlight Zone.
Opomba : ýe je izbrana možnost "OFF", uporabnik ne
more izbirati drugih možnosti obmoþja Highlight Zone .
S to funkcijo lahko obmoþje Highlight Zone postavite
vodoravno.
S to funkcijo lahko obmoþje Highlight Zone postavite
navpiþno.
S to funkcijo lahko prilagodite velikost vodoravne lege
obmoþja Highlight Zone.
S to funkcijo lahko prilagodite velikost navpiþne lege
obmoþja Highlight Zone.
S to funkcijo lahko zaženete obmoþje Highlight Zone.
S to funkcijo lahko prilagodite kontrast obmoþja Highlight
Zone.
Predvajaj/ustavi
S to funkcijo lahko prilagodite ostrino obmoþja Highlight
Zone.
Vidite lahko frekvenco, ki jo uporablja uporabnik, polariteto delovnih signalov, inicialno frekvenco
(tovarniški naþin) in nivo razliþnosti.
Opomba : Na teh prikazih ne morete spreminjati postavk, ker služijo le kot informacije.
SyncMaster 798MB
Gumb MENU (izbirnik) - odpira OSD izbirnik. Uporablja se za izhod iz OSD izbirnika ali vraþilo
na predhodni izbirnik.
Gumbi za upravljanje z monitorjem - s temi gumbi izberete nastavitve monitorja.
Uporablja se za izbiro znotraj OSD izbirnika.
MagicBright2˞ je nova funkcija, ki omogoþa optimalno okolje za ogled glede na vsebino slike, ki
jo gledate.
Highlight Zone zagotavlja jasne slike na televiziji, v videokonferenþnih sistemih ali na
fotografijah, tako da poudari doloþeno podroþje na zaslonu.
Svetlost
izbirnik
Opis
Ko OSD ni na zaslonu, pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.
MagicBright2˞
izbirnik
MagicBright2˞
Opis
Ponovno pritisnite gumb Magic Bright, da pridete do predprogramiranih.
Highlight III
izbirnik
Highlight III
Opis
Obmoþje Highlight Zone omogoþa jasen in oster prikaz veþpredstavnostnih
animacij ali fotografij tako, da bolje osvetli nekatera obmoþja zaslona.
V meniju prikaza na zaslonu izberite ikono, o kateri se želite pouþiti, in prikazala se bo razlaga
ikone z besedilom ali animacijo.
izbirnik
Opis
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite svetlost
lastnim željam.
Direktne kontrolne znaþilnosti : Ko OSD ni na zaslonu,
pritisnite tipko za nastavitev jakosti svetlobe.
Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast
lastnim željam.
"Moire" je vzorec, ki se lahko pojavi na zaslonu - izgleda kot
niz koncentriþnih krogov ali likov. Da se tega vzorca znebite,
uporabite funkcijo horizontalni moire.
"Moire" je vzorec, ki se lahko pojavi na zaslonu - izgleda kot
niz koncentriþnih krogov ali likov. Da se tega vzorca znebite,
uporabite funkcijo vertikalni moire.
Funkcija demagnetiziranja popravi nepravilnosti barv, ki
nastanejo zaradi magnetnih polj.
S to funkcijo vrnete izbrane nastavitve monitorja v originalno
stanje: položaj slike, velikost slike, konkavno/konveksne
distorcije, trapezoidne, paralelne distorcije, levo/desno
izboþenje, rotacijo, horizontalni in vertikalni moire.
Opomba : ýe pritisnete Yes (da), se bodo vsi zgoraj
napisani paramietri vrnili v originalno stanje. Ostale postavke
bodo ostale iste.
Zaþetek dela
/Stop
izbirnik
Opis
Zaþetek dela
/Stop
Toplota barve je mera za toploto barv na sliki. (6500K /
9300K)
Uskladi rdeþo barvo.
Uskladi zeleno barvo.
Uskladi modro barvo.
Standard rdeþe, zelene in modre barve (sRGB) je doloþen
privzet barvni prostor. ýe so monitor, tiskalnik in skener
umerjeni na barve sRGB, so vse zunanje naprave umerjene
na enake barve. Ko je monitor v naþinu sRGB, regulacija
Brightness / Contrast (Svetlost/Kontrast) / MagicBright2˞ /
Highlight III ni na voljo.
izbirnik
Opis
S pomoþjo te funkcije lahko spremenite horizontalni položaj
celotne slike na zaslonu.
Zaþetek dela
/Stop
S pomoþjo te funkcije lahko spremenite vertikalni položaj
celotne slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije spremenite horizontalno velikost
celotne slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije spremenite vertikalno velikost celotne
slike na zaslonu.
S pomoþjo te funkcije popravite konveksne/konkavne
distorcije slike, kadar so robovi slike izboþeni ali vboþeni.
S pomoþjo te funkcije popravite leva ali desna izboþenja
slike, kadar so robovi slike izboþeni na levo ali na desno.
S pomoþjo te funkcije popravite trapezoidne distorcije, þe je
zgornja ali spodnja stran slike prevelika ali premajhna.
S pomoþjo te funkcije popravite paralelne distorcije, þe je so
robovi slike nagnjeni na levo ali na desno.
S pomoþjo te funkcije popravite rotacijo slike, v kolikor je leta preveþ nagnjena na levo ali na desno.
OSD
Opis
Uporablja se za vklop ali izklop možnosti obmoþja
Highlight Zone.
Opomba : ýe je izbrana možnost "OFF", uporabnik ne
more izbirati drugih možnosti obmoþja Highlight Zone .
S to funkcijo lahko obmoþje Highlight Zone postavite
vodoravno.
S to funkcijo lahko obmoþje Highlight Zone postavite
navpiþno.
S to funkcijo lahko prilagodite velikost vodoravne lege
obmoþja Highlight Zone.
S to funkcijo lahko prilagodite velikost navpiþne lege
obmoþja Highlight Zone.
S to funkcijo lahko zaženete obmoþje Highlight Zone.
S to funkcijo lahko prilagodite kontrast obmoþja Highlight
Zone.
Predvajaj/ustavi
S to funkcijo lahko prilagodite ostrino obmoþja Highlight
Zone.
Vidite lahko frekvenco, ki jo uporablja uporabnik, polariteto delovnih signalov, inicialno frekvenco
(tovarniški naþin) in nivo razliþnosti.
Opomba : Na teh prikazih ne morete spreminjati postavk, ker služijo le kot informacije.
Pregled
|
Namestitev
|
Naþin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
Pregled
Kaj je MagicTune™?
Uþinkovitost monitorja je lahko odvisna od grafiþne kartice, osvetljenosti raþunalnika in drugih dejavnikov
okolja. ýe želite na svojem monitorju videti kar najboljšo sliko, ga morate prilagoditi na znaþilnosti okolja. Žal se
pogosto izkaže, da je lahko roþno nastavljanje slike kar zahtevno opravilo. Za pravilno prilagajanje
(nastavljanje) potrebujete preprost program, ki postopno pridobi podatke, potrebne za najboljšo splošno
kakovost slike.
V veþini primerov preprostega nastavljanja svetlosti ali kontrasta morate uporabiti veþnivojske menije
zaslonskega prikazovalnika (OSD), ki jih ni lahko razumeti. Poleg tega nimate nobenih povratnih informacij, ki bi
vam pomagale pri pravilnem nastavljanju možnosti monitorja. MagicTune je programsko orodje, ki vas s
preprostimi navodili in vzorci ozadja vodi skozi postopek naravnavanja posamezne možnosti monitorja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune je programsko orodje, ki omogoþa prilagajanje monitorja in naravnavanje barv z uporabo protokola
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) (Ukazni vmesnik za podatkovni kanal zaslona).
Vsako prilagajanje prikaza se nadzira prek programske opreme – tako nam ni treba uporabiti monitorjevega
zaslonskega prikazovalnika (OSD). MagicTune podpira operacijske sisteme Windows™98SE, Me, 2000, XP Home
in XP Professional.
Priporoþamo uporabo MagicTune z Windows™ 2000 ali novejšimi.
MagicTune deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start ali da z desno miškino
tipko kliknete na namizje. MagicTune omogoþa hitro in natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost,
da shranite in uporabite konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
Naþin OSD
Naþin OSD omogoþa preprosto prilagajanje nastavitev monitorja, ne da bi vam bilo treba slediti vnaprej
doloþenim korakom. Izberete lahko poljubni element v meniju in ga zlahka nastavite.
Pregled
|
Namestitev
|
Naęin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje te×av
Namestitev
1.
Vstavite namestitveni CD v pogon CD-ROM.
2.
Kliknite namestitveno datoteko programa MagicTune.
3.
Izberite jezik namestitve in kliknite "Naprej".
4.
Ko se prika×e okno ęarovnika InstallShield, kliknite "Naprej".
5.
Izberite "Sprejmem pogoje licenęne pogodbe", ęe se strinjate s pogoji uporabe.
6.
Izberite mapo, kamor ×elite namestiti MagicTune.
7.
Kliknite "Namesti".
8.
Odpre se pogovorno okno "Stanje namestitve".
9.
10.
Kliknite "Dokonęaj".
Ko bo namestitev konęana, se bo na vaÜem namizju pojavila ikona programa MagicTune 2.5.
Dvokliknite ikono in tako za×enite program.
Lahko se zgodi, da se npr. ikona MagicTune ne prika×e, ker je odvisna od specifikacij
raęunalniÜkega sistema ali monitorja. Le se to zgodi, pritisnite tipko F5.
Te×ave pri namestitvi
Na namestitev orodja MagicTune lahko vplivajo dejavniki, kot so video kartica, matięna ploÜęa in omre×no
okolje.
Le ste med nameÜęanjem naleteli na te×ave, poglejte v odsek "Odpravljanje te×av" .
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Priporoęamo uporabo MagicTune z Windows™ 2000 ali
novejÜimi.
Strojna oprema
z
z
Vsaj 32 MB pomnilnika
Vsaj 25 MB prostora na trdem disku.
* Le ×elite veę informacij, obiÜęite spletno stran programa MagicTune.
Pregled
|
Namestitev
|
Naþin OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
MagicTune deluje v ozadju, do njega pa pridete prek opravilne vrstice, menija Start
ali da z desno miškino tipko kliknete na namizje. MagicTune omogoþa hitro in
natanþno naravnavanje prikaza ter vam daje možnost, da shranite in uporabite
konfiguracije nastavitve monitorja, ki vam najbolj ustrezajo.
z
z
Naþin OSD je v resnici lahko drugaþen od navodil v priroþniku, ker
je odvisen od specifikacij posameznega monitorja.
Upravljalni naþin MagicTune se pri razliþnih monitorjih razlikuje.
OSD Mode
Naþin OSD olajša prilagajanje nastavitev na vseh monitorjih. Ko je ta naþin izbran, vam vsak jeziþek na vrhu
nadzornega okna prikaže splošen opis elementov podmenija za prilagajanje. Ko so kartice izbrane, vam
posamezni jeziþki prikazujejo seznam vseh menijev. ýe želite hitro prilagoditi nastavitve monitorja, vam naþin
OSD omogoþa preprost in priroþen dostop do vseh kartic in elementov podmenijev.
Definicija gumbov
OK
Uveljavitev vseh sprememb in izhod iz programa MagicTune.
Reset
Povrne vrednosti, ki so prikazane v dejavnem nadzornem oknu na vrednosti, ki jih je
priporoþil proizvajalec.
Cancel
Izhod iz programa MagicTune brez uveljavljanja sprememb.
ýe v nadzornem oknu niste spremenili niþesar, se ne bo ob kliku na gumb »Cancel«
zgodilo niþ.
Definicija kartice Picture
Uporabniku omogoþa prilagajanje nastavitev zaslona na želene vrednosti.
Brightness
Contrast
MagicBright
Brightness
Potemni ali posvetli celoten zaslon. Podrobne informacije na slikah v temnejših podroþjih
se lahko izgubijo, þe svetlost ni nastavljena na ustrezno raven. Prilagodi svetlost in tako
dobite najboljše pogoje za ogled.
Contrast
Prilagodi razliko v svetlosti med svetlimi in temnimi podroþji zaslona. Doloþa jasnost slik.
MagicBright je nova znaþilnost, ki omogoþa optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine
slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni naþini: Custom, Text, Internet,
Game, Sport in Movie. Vsak od naštetih naþinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe.
Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
z
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
z
1.
2.
3.
Veþ kot 19 palcev:
Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vkljuþuje veliko besedila.
Internet: Za delo z mešanimi podobami, na primer s slikami in besedilom.
Game (Igra): Za ogled filmov in iger.
Entertain (Zabava): Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
Manj kot 19 palcev
Text (Besedilo): Za dokumentacijo in delo, ki vkljuþuje veliko besedila.
Internet: Za delo z mešanimi podobami, na primer s slikami in besedilom.
Entertain (Zabava): Za ogledovanje filmov, npr. DVD-jev in VCD-jev.
Definicija kartice Color
Doloþa "toplino" ozadja monitorja ali barvo slike.
Color Tone
Color Control
Spremenite lahko ton barve.
Color Tone
z
z
Color Control
5000K - 6500K - 9300K
Reset
Prilagajanje barv slike monitorja.
Barve monitorja lahko spremenite po lastnem okusu.
z
z
R- G - B
sRGB
Definicija kartice Image
Prilagajanje vrednosti položaja, velikosti in zasuka.
Geometry 1
Rotation
Size
Position
Geometry 2
Pincushion
Pinbalance
Trapezoid
Parallelogram
Other
Moire
Degauss
Sidepin Corner Top
Pinbalance Corner Top
Sidepin Corner Bottom
Pinbalance Corner Bottom
Prilagajanje vrednosti položaja, velikosti in zasuka.
Geometry 1
(Geometrija 1)
z
z
z
Position (Položaj)
Size (Velikost)
Rotation (Zasuk)
Prilagajanje vrednosti sodþka, ravnotežja), trapeza in paralelograma.
Geometry 2
(Geometrija 2)
z
z
z
z
Pincushion (Sodþek)
Pinbalance (Ravnotežje)
Trapezoid (Trapez)
Parallelogram (Paralelogram)
Prilagajanje vrednosti za Moire, razmagnetenje, stranski vogal in vogal ravnotežja.
Other
(Drugo)
z
z
z
z
z
z
Moire
Degauss (Razmagnetenje)
Sidepin Corner Top (Zgornji stranski vogal)
Sidepin Corner Bottom (Spodnji stranski vogal)
Pinbalance Corner Top (Zgornji vogal ravnotežja)
Pinbalance Corner Bottom (Spodnji vogal ravnotežja)
Definicija kartice Option
MagicTune lahko konfigurirate s temi možnostmi.
Naloži pogovorno okno Preferences Nastavitve, ki jih uporabljate, bodo imele v
potrditvenem polju znak "V". ýe želite vklopiti ali izklopiti katero od možnosti, postavite
kazalec na polje in ga kliknite.
Preferences
z
z
Omogoþanje menija opravilne vrstice.
- ýe želite priti do menija MagicTune, kliknite ikono v [meniju opravilne vrstice].
Meniji niso prikazani, þe možnost [Omogoþi sistemsko vrstico] v [Možnosti]
' [Osnovne nastavitve] ni izbrana.
Izbira jezika – Izbrani jezik vpliva samo na jezik OSD-ja.
Definicija kartice Podpora
Prikaže ID sredstva in številko razliþice programa ter omogoþa uporabo funkcije Pomoþ.
Help
ýe potrebujete pomoþ pri namešþanju ali zagonu programa MagicTune, obišþite spletno
mesto MagicTune ali pa kliknite in odprite datoteke pomoþi (Uporabniški priroþnik).
Uporabniški priroþnik se odpre znotraj osnovnega okna brskalnika.
Asset ID
Za nadziranje monitorja odjemalca lahko uporabite strežnik.
(Strežniški program je treba namestiti tako, da ta program uporablja kot Odjemalec)
Version
User Name
Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško ime.
User ID
Prikaže na raþunalniku registrirano uporabniško geslo.
Server IP
Zapišite si IP strežnika.
Department
Zapišite si oddelek.
Location
Zapišite si lokacijo.
Prikaže številko razliþice programa MagicTune in metodo za komunikacijo z monitorjem.
Pregled
|
Namestitev
|
Naein OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje težav
Odstranitev
Program MagicTune lahko odstranite samo z ukazom »Dodaj ali odstrani programe« v nadzorni plošei
programa Windows™.
Ee želite odstraniti MagicTune, naredite tole.
1.
Pojdite v [Sistemsko vrstico] ' [Start] ' [Nastavitve] in v meniju izberite [Nadzorna plošea]. Ee je
program namešeen v operacijskem sistemu Windows™ XP, v meniju [Start] kliknite [Nadzorna
plošea].
2.
Na Nadzorni plošei kliknite "Dodaj ali odstrani programe".
3.
V oknu "Dodaj ali odstrani programe" poišeite "MagicTune". Kliknite ga, da ga oznaeite.
4.
Nato kliknite gumb "Spremeni/Odstrani", da program odstranite.
5.
Kliknite "Da", ee želite zaeeti odstranjevanje.
6.
Poeakajte, da se pokaže okno "Odstranitev dokoneana".
Obišeite spletno stran MagicTune, ee želite tehnieno podporo za MagicTune, ee imate kakšno vprašanje
ali ee želite nadgraditi svojo programsko opremo.
Pregled
|
Namestitev
|
Nain OSD
|
Odstranitev
|
Odpravljanje teav
Odpravljanje težav
Trenutni raþunalniški sistem ni kompatibilen z MagicTune. Pritisnite OK (V redu) in
kliknite na "Shortcut to the MagicTune site" (Bližnjica do spletne strani MagicTune) za
ogled dodatnih informacij na spletni strani.
ýe vaše video/grafiþne kartice ni na seznamu 'Available' (Podprte), lahko pride do
napake. (Najnoveše ali najstarejše video kartice morda niso kompatibilne.)
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
ýe je izdelovalec spremenil gonilnik video kartice ali grafiþni þip, lahko pride do
napake, þeprav je video kartica na seznamu.
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Preverite, ali je vaš monitor proizvedel Samsung. Izdelki ostalih proizvajalcev lahko
povzroþijo napake.
To funkcijo podpirajo samo izdelki podjetja Samsung.
Napaka se lahko pojavi tudi, ko imate monitor Samsung, ki je zastarel. Preverite,
ali vaš monitor podpira MagicTune.
To funkcijo podpirajo samo monitorji, ki so registrirani na naši spletni strani. Preverite
monitor pred nakupom, saj zastareli modeli niso podprti.
ýe za trenutni monitor ni podatkov o EDID (Extended Display Identification Data),
se pojavi napaka. To se zgodi, ko z namizja izberete: Start > Nastavitve >
Nadzorna plošþa> Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav> Monitor, nato
odstranite trenutni "Plug-and-play monitor" (Monitor Vstavi in poženi) in išþete
novo strojno opremo, ampak sistem ne najde "Plug-and-play monitor".
Obišþite našo domaþo stran in si oglejte razdelek Odpravljanje težav.
Napaka se pojavi, ko pri izklopljenem sistemu zamenjate monitor z novim, nato pa
sistema ne zaženete ponovno.
Ponovno zaženite sistem ob vsaki menjavi monitorja, preden uporabite MagicTune.
ýe gonilnik za video kartico ni pravilno namešþen, se pojavi napaka. To se zgodi
ko trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start
> Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafiþna kartica.
Obišþite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnovejši
gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.
Znova zaženite sistem, da zagotovite normalno delovanje.
ýe sistema po namestitvi MagicTune ne zaženete ponovno, se pojavi napaka.
(Velja samo za Win98SE in WinMe.)
Pred uporabo ponovno zaženite sistem.
Za najbolj uinkovito delovanje MagicTune, nastavite optimalno lo ljivost. Za
optimalno loljivost si oglejte Navodila za uporabo.
e ne nastavite optimalne loljivosti in ne izvedete Color Calibration (Umerjanje
barv), ne morete zagotoviti najboljih pogojev delovanja monitorja.
Za optimalno lo ljivost monitorja si oglejte prironik.
Ta video kartica ne podpira MagicTune. Namestite nov gonilnik za video kartico.
e gonilnik za video kartico ni pravilno nameen, se pojavi napaka. To se zgodi, ko
trenutni seznam video kartic ni pravilno prikazan. To lahko preverite preko Start >
Nastavitve > Sistem > Strojna oprema > Upravitelj naprav > Grafi na kartica.
Obiite spletno stran proizvajalca video kartice ter prenesite in namestite najnoveji
gonilnik. Za dodatne podatke o video kartici se obrnite na proizvajalca kartice.
Ker program Highlight (Ozna i) uporablja komunikacijske povezave, zapustite
program Highlight pred dostopom do MagicTune.
Nekateri Samsungovi CDT monitorji podpirajo funkcijo Highlight. Ko hkrati
uporabljate funkcijo Highlight in MagicTune , se pojavijo spori, ki povzroajo
napake.
Pred uporabo MagicTune IZKLOPITE Highlight.
Odpravljanje teav
z
MagicTune morda ne bo deloval, e zamenjate monitor ali e posodobite gonilnik grafi ne kartice,
medtem ko se izvaja MagicTune. e pride do tega, ponovno zaženite sistem.
Napaka
Preverite
Preverite, ko
MagicTune ne deluje
pravilno.
Monost MagicTune je na
voljo samo v raunalnikih
(VGA) z operacijskim
sistemom Windows, ki
podpirajo tehnologijo »Plug
and Play«.
Reitev
ýe želite preveriti, ali je v vašem
raþunalniku na voljo možnost MagicTune,
sledite spodnjim korakom ( e imate
operacijski sistem Windows™ XP);
Nadzorna ploa -> U inkovitost delovanja in
vzdrevanje -> Sistem -> Strojna oprema ->
Upravitelj naprav -> Monitorji -> Po brisanju
monosti Plug and Play monitor, poii Plug and
Play monitor tako, da poi e novo strojno
opremo.
MagicTune je dodatna programska oprema za
monitor. Nekatere grafine kartice morda ne
podpirajo vaega monitorja. e imate teave z
grafino kartico, obi ite nao spletno stran in si
oglejte seznam zdruljivih grafinih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni ra
unalnik ali grafino kartico?
Prenesite najnoveji program Program lahko
prenesete s spletne strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
z
z
Obiite nao spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune MAC.
Obišþite spletno stran MagicTune, e elite tehnino podporo za MagicTune, e imate kakno vpraanje
ali e elite nadgraditi svojo programsko opremo.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Obmoþje Highlight Zone omogoþa jasen in oster prikaz
veþpredstavnostnih animacij ali fotografij tako, da bolje
osvetli nekatera obmoþja zaslona.
Obmoþje Highlight Zone III je sestavljeno iz vezja in
programske opreme, sestavljene na lastni tehnologiji
podjetja SEC.
To omogoþa enostaven uporabniški vmesnik, ki poudari
del video predvajanja v vašem veþpredstavnostnem
programu ter samodejno zazna in izbere želeno obmoþje
s funkcijo vleþenja.
Poudarjeno Obmoþje omogoþa optimalen prikaz
premikajoþe se slike. Zaradi tega se lahko besedilo v
Poudarjenem Obmoþju izpiše nekoliko zamegljeno.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Samodejno zaznavanje
1. Ko se zažene program za oznaþevanje, monitor samodejno zazna del video predvajanja v vašem veþpredstavnostnem programu in aktivira obmoþje
Highlight Zone. Izbira ni potrebna.
Najbolj razširjeni veþpredstavnostni programi: Windows Media Player, RealPlayer 8.0, video predvajalniki na spletnih mestih TV postaj ipd.
Vendar samodejno zaznavanje morda ne bo delovalo s predvajalnikom DVD. (V tem primeru spremenite nastavitve na naþin roþnega zaznavanja,
da ustvarite obmoþje Highlight Zone.)
ýe želite izklopiti možnost samodejnega zaznavanja, v meniju "Auto Detect" izberite možnost "Off".
Ker tako izklopite možnost samodejnega zaznavanja, monitor ne prikaže obmoþja Highlight Zone samodejno.
(Ko program namestite, je možnost "Automatic Detect" nastavljena na "On".)
Opomba 1 :
ýe ste izbrali OSD medtem ko je v delovanju Avtomatska Zaznava, se bodo Poudarjena Obmoþja zaþasno izklopila in tako med nastavljanjem
zaslona ne bodo vplivala na barvo in svetlobo.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Roþno zaznavanje
V naþinu roþnega zaznavanja lahko izberete okno ali pa s funkcijo vleþenja prikažete obmoþje Highlight Zone.
1. Izbira okna: Kliknite enkrat ikono Highlight ( ), ki jo najdete v opravilni vrstici Windows, da aktivirate kazalec ( ).
Premaknite kazalec na izbrano okno in kliknite ter tako oznaþite okno.
2. Povleci: Kliknite enkrat ikono Highlight ( ), ki jo najdete v opravilni vrstici Windows, da aktivirate kazalec ( ).
Pritisnite levi miškino tipko in jo držite ter povlecite kazalec tako, da ustvarite pravokotnik, ki pokriva izbrano obmoþje. Ta pravokotnik postane obmoþje
Highlight Zone.
Opomba 1 :
Opomba 2 :
Opomba 3 :
ýe je miškin kazalec aktiviran ( ) in ga je treba deaktivirati za opravljanje drugih nalog, kliknite z levo miškino tipko ali pa kazalec premaknite
( ) v opravilno vrstico in kliknite. Ko je kazalec deaktiviran, je ikona na zaslonu takšna, kot je bila pred aktivacijo.
S prikazom ikone v opravilni vrstici lahko doloþite, ali je možnost Highlight vkljuþena ali ne. Vkljuþeno ( ), izkljuþeno ( )
ýe ste izbrali OSD medtem ko je v delovanju Roþna Zaznava, se bodo, tako kot v primeru Avtomatske Zaznave, Poudarjena Obmoþja zaþasno
izklopila.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Exit Program
1. Izhod iz programa Highlight.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Auto Detect
1. Omogoþa uporabnikom izklop možnosti Auto Detect, ko je to potrebno.
ýe je ta možnost izbrana, se izbira shrani ne glede na to, ali ste program zaprli ali ponovno zagnali.
ýe je ta možnost izbrana, se prikaže potrditvena oznaka (V).
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Picture Setting
1. Možnost je lahko izbrana le, þe je obmoþje Highlight Zone vklopljeno. ýe je možnost izbrana, se prikaže meni, v katerem lahko prilagajate kontrast
in ostrino znotraj obmoþja Highlight Zone.
Po spremembi nastavitev izberite OK, þe želite nastavitve shraniti, ali pa Cancel, þe se želite vrniti k predhodnim nastavitvam.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Full Screen
1. S kazalcem pokažite na ikono Highlight (
Full Screen.
) v opravilni vrstici Windows in enkrat kliknite z desno miškino tipko. Nato v meniju izberite možnost
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Highlight Off
1. Prekliþe izbiro obmoþja Highlight Zone in preklopi na izvirni zaslon.
Samodejno zaznavanje
Roþno zaznavanje
Exit Program
Auto Detect
Picture Setting
Full Screen
Highlight Off
Druge možnosti
Druge možnosti
Funkcija Highlight Zone shrani spremenljivke za izbrana obmoþja v naþinih samodejnega in roþnega zaznavanja.
1. ýe je okno, oznaþeno kot Highlight Zone premaknjeno, ali pa se spremeni velikost okna, se obmoþje Highlight Zone ustrezno spremeni.
2. ýe neizbrano okno prekriva okno, izbrano kot Highlight Zone, se obmoþje Highlight Zone izbranega okna izkljuþi.
Vendar se obmoþje Highlight Zone ne izkljuþi popolnoma, ampak je okno v stanju pripravljenosti, nastavitve pa so shranjene. Ko je okno ponovno
aktivno,
se obmoþje Highlight Zone ponovno vklopi z nazadnje nastavljenimi nastavitvami.
3. ýe je poleg okna z možnostjo Highlight Zone izbrano kot Higlihgt Zone drugo neprekrito okno, se funkcija Highlight Zone hkrati aktivira za dve loþeni
okni. (Izberete lahko do osem oken za Highlight Zone, þe izberete Highlight Zone za dodatno okno, se Highlight Zone prejšnjega okna zapre.)
Ko s funkcijo vleþenja ustvarite obmoþje Highlight Zone, obmoþje deluje neodvisno od zgoraj naštetega, ker uporablja nakljuþni del zaslona namesto
doloþenega okna.
Opomba 1 :
Opomba 2 :
Kako preklicati shranjene spremenljivke izbranega okna.
1) Ko je okno, izbrano v naþinu samodejnega zaznavanja, nadomešþeno z drugim oknom, prav tako izbranim v naþinu samodejnega
zaznavanja,
je shranjena le zadnja izbira. Funkcija Highlight Zone je za vsa prejšnja okna deaktivirana.
2) Pri naþinu roþnega zaznavanja je shranjeno le okno (oziroma okvir), ki je bil nazadnje ustvarjen. Funkcija Highlight Zone je za vsa prejšnja
okna deaktivirana.
Možnost Highlight Zone ni izbrana, þe se program, s katerim ste ustvarili izbrano okno ne izvaja. Spremenljivke možnosti Highlight Zone, ki ste
jih ustvarili z uporabo funkcije vleþenja, se ne shranijo.
Spremembe, ki so shranjene pod možnostjo Picture Setting v obmoþju Highlight Zone se izvajajo tudi potem, ko program zaprete z možnostjo
Exit Program.
(Naslednjiþ ko zaženete program Highlight Zone, se prikažejo nazadnje shranjene nastavitve.)
SyncMaster 794MB / 794MB+
Predno pokliþete servis, preþitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika..
Napaka
Na ekranu ni slike.
Ne morem vkljuþiti
monitor.
Preverite
Rešitev
Ali je prikljuþni kabel pravilno
zvezan?
Preverite stik prikljuþnega in
napajalnega kabla.
Ali lahko na zaslonu vidite "
"
Preverite stik signalnega kabla.
ýe je monitor vklopljen,
ponovno zaženite raþunalnik,
da se prikaže zaþetni (inicialni)
zaslon (login).
ýe se pojavi inicialni zaslon (login
zaslon), zaženite raþunalnik v
odgovarjajoþem naþinu (varnostni
naþin za Windows ME/XP/2000) in
nato spremenite frekvenco video
kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).)
Opomba: ýe se ne prikaže inicialni
(login) zaslon, poišþite servis ali
svojega dobavitelja..
Ali lahko vidite na zaslonu "
" on the screen?
To sporoþilo vidite þe je signal z
video kartice veþji od maksimalne
loþljivosti in frekvence na katerima
lahko monitor pravilno deluje.
Nastavite maksimalno loþljivost in
frekvenco tako, da lahko monitor
normalno deluje.
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator vklopa na
monitorju v eno sekundnih
intervalih?
Slika na zaslonu
se trese.
Preverite konfiguracijo
monitorja in preverite ali se
nahaja v Interlace naþinu.
Interlace naþin: vertikalna
frekvenca: 43Hz, 87 Hz, etc
Monitor je v varþevalnem naþinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da bi aktivirali
monitor in vrnili sliko na zaslon.
Signal, ki prihaja iz video kartice, je veþji od
maksimalne loþljivosti in frekvence monitorja.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
Je napetost stabilna?
Slika na zaslonu lahko miglja ali vibrira v
doloþenem obdobju dneva zaradi nizke
napetosti.
Slika na zaslonu se lahko trese ali vibrira tudi zaradi težav z grafiþnim
pospeševalnikom ali matiþno plošþo raþunalnika.
Zaslon ima þudne
barve ali je þrno-bel.
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost.
Ali prikazuje zaslon samo eno
barvo kot,da gledate zaslon
þez celofan?
Preverite stik signalnega kabla.
Preverite ali je video kartica trdno
vklopljena v svoj prikljuþek.
Ali so barve zaslona postale
þudne potek, ko je program že
nekaj þasa deloval ali zaradi
padca sistema med
delovanjem?
Ponovno zaženite raþunalnik
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico v skladu z
navodili
Ali ste spremenili video kartico
ali gonilnik?
Namestite položaj in velikost slike
na zaslonu s pomoþjo OSD-ja.
Ali ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja'
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.
Ponovno namestite položaj s pomoþjo OSD-ja.
Zaslon je
defokusiran ali OSD
ne morete nastaviti.
Ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Slika na zaslonu je
delno izkrivljena.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
V OSD izbirniku izvedite funkcijo Degauss
(demagnetiziranje).
Ali je frekvenca pravilno
nastavljena potem ko ste
preverili Programirane
postavke prikaza na izbirniku
(menuju)?
Nastavite pravilno frekvenco
skladno z navodili za namestitev
video kartice in Predprogramiranimi
nastavitvami..
LED-indikator utripa
ali na zaslonu ni
slike.
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
(Maksimalna frekvenca se lahko po
loþljivosti razlikuje od proizvoda do
proizvoda.)
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/2000/XP:
Pravilno nastavite barve na Control
Panel ˧ Display(prikaz) ˧
Settings(nastavitve).
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico skladno z
navodili.
Pojavilo se je
sporoþilo
"Unrecognized
monitor,PlugȌPlay
(Vesa DDC) monitor
found" (Neznan
monitor, najden ˎ.)
Ali ste namestili gonilnik
monitorja?
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Poglejte v navodilih, ki ste jih
prejeli z video kartico, ali
podpira funkcijo Plug&Play
(VESA DDC).
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko
Možnost MagicTune je na
ýe želite preveriti, ali je v vašem
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
MagicTune ne
deluje pravilno.
voljo samo v raþunalnikih
(VGA) z operacijskim
sistemom Windows, ki
podpirajo tehnologijo »Plug
and Play«.
raþunalniku na voljo možnost
MagicTune, sledite spodnjim
korakom (þe imate operacijski
sistem Windows XP);
Nadzorna plošþa -> Uþinkovitost
delovanja in vzdrževanje -> Sistem > Strojna oprema -> Upravitelj
naprav -> Monitorji -> Po brisanju
možnosti Plug and Play monitor,
poišþi Plug and Play monitor tako,
da poišþeš novo strojno opremo.
MagicTune je dodatna programska
oprema za monitor. Nekatere
grafiþne kartice morda ne podpirajo
vašega monitorja. ýe imate težave z
grafiþno kartico, obišþite našo
spletno stran in si oglejte seznam
združljivih grafiþnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni
raþunalnik ali grafiþno kartico?
Prenesite najnovejši program
Program lahko prenesete s spletne
strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Obišþite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune
MAC.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta prikljuþni in napajalni kabel pravilno zvezana z raþunalnikom.
2. Preverite ali raþunalnik igra veþ kot 3 krat ob zagonu.
(ýe je odgovor pritrdilen, pokliþite servis za matiþno plošþo raþunalnika.)
3. ýe ste namestili novo video kartico ali ste zapirali raþunalnik, preverite ali je namešþen gonilnik
za video adapter in monitor.
4. Preverite ali je hitrost prikaza na zaslon namešþena na 50Hz ali 160Hz .
(ýe uporabljate maksimalno loþljivost, hitrost ne sme biti višja od 65Hz.)
5. ýe omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite raþunalnik v varnostni naþin,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel˧System˧Device
Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite raþunalnik ter ponovno instalirajte
gonilnik za video adapter.
Namigi za Highlight Zone
1. Za zašþito CDT pred svetlostjo zaslona traja uþinek funkcije Highlight Zone tri ure in se potem
samodejno ustavi. Zato jo ponastavite, þe želite nadaljevati.
2. Ko je obmoþje Highlight Zone enkrat izklopljeno, znotraj njega ne morete veþ izbrati nobenega
menija.
3. Ko je funkcija Highlight Zone delujoþa, se lahko okoliška svetloba zaslona potemni.
4. Odvisno od video kartice, ki jo uporabljate, lahko pride v obmoþju Highlight Zone do pojava
barvne zasiþenosti. V tem primeru rahlo zmanjšajte kontrast obmoþja Highlight Zone, kar bo
zmanjšalo barvno zasiþenost.
ýe se problem ponavlja, poišþite pooblašþeni servis.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko zamenjam
Odgovor
Frekvenca monitorja se lahko zamenja s ponovnim
frekvenco monitorja?
konfiguriranjem grafiþnega pospeševalnika.
Kako lahko nastavim loþljivost
monitorja?
V Windows ME/XP/2000 lahko nastavite loþljivost monitorja v:
Control Panel ˧ Display (zaslon) ˧ Settings (nastavitve)
Kako lahko vklopim funkcijo za
varþevanje z energijo (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000:
funkcijo vklopite v BIOS-SETUPu raþunalnika ali ohranjevalnika
zaslona.
Monitor je zelo glasen, ko je
vkljuþen.
To je normalno - zvok lahko nastane, ko kovinsko ohišje in
elektromagneti, ki so vgrajeni v monitor, da blokirajo
elektromagnetne valove, med sabo interaktivno delujejo.
Kako lahko oþistim zunanje
ohišje/cev monitorja?
Izkljuþite mrežni prikljuþek monitorja in oþistite monitor z mehko
krpo, namoþeno v razredþeno raztopino za þišþenje ali s þisto
vodo.
Highlight Zone III 3.5 Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Program ne deluje pravilno.
Odgovor
Obmoþje Highlight Zone III 3.5 je sestavljeno iz vezja in
programske opreme, sestavljene na lastni tehnologiji podjetja
SEC. Zato je mogoþe funkcijo Highlight Zone III 3.5 najti samo v
monitorjih SEC, ki jo podpirajo.
Preverite, ali vaš monitor podpira funkcijo Highlight Zone III 3.5 .
ýe ne, se bo na ikoni Highlight Zone III 3.5 prikazalo sporoþilo "Ni
povezave" ( ). Pred uporabo pravilno prikljuþite monitor. Dokler
je na ikoni prikazano sporoþilo
"Ni povezave", ne delujeta ne samodejno ne roþno zaznavanje.
Program lahko samo zapustite.
Zagnal se je veþpredstavnostni
program, funkcija Highlight
Zone pa se ni samodejno
aktivirala.
Preverite meni Highlight Zone III 3.5 in poglejte, ali je izbrana
možnost Disable Auto Detect.
Ko je izbrana, se funkcija Highlight Zone ne aktivira samodejno.
Funkcija se mogoþe ne bo samodejno aktivirala za nekatere
veþpredstavnostne programe.
V tem primeru uporabite funkcijo Manual Detect.
Oglejte si poglavje Manual Detect pod (Highlight Zone III 3.5 )
Preverite barvne nastavitve in poglejte, ali je izbrana možnost
sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone III 3.5
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
V naþinu Manual Detect je bila
nastavitev spremenjena v
Highlight Zone, toda funkcija
Highlight Zone se ni aktivirala.
Preverite barvno nastavitev monitorja in poglejte, ali je izbrana
možnost sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
Nekatera okna mogoþe ne bodo izbrana, þe je obmoþje Highlight
Zone vklopljeno.
Želim izkljuþiti funkcijo Auto
Detect.
Izklopite možnost Auto Detect v meniju Highlight Zone III 3.5 .
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Ne vem, ali se izvaja program
Highlight.
Preverite ikono v opravilni vrstici.
( ) opozori, da je funkcija aktivirana in (
deaktivirana.
Ko je vkljuþena funkcija
Highlight Zone, se ostali zaslon
zatemni.
Monitorji s funkcijo Highlight Zone so opremljeni s funkcijo
Automatic Beam Control. Ko je aktivna, lahko povzroþi rahlo
zatemnitev na okoliških predelih zaslona. Vendar to ne oznaþuje
nikakršne okvare in lahko varno še naprej uporabljate izdelek.
Slika obmoþja Highlight Zone se
zdi pretemna.
Preverite vrednost Kontrast v nastavitvi Picture Setting in jo
prilagodite za popolno ogledovanje.
Želim prilagoditi položaj in
velikost obmoþja Highlight
Položaj in/ali velikost obmoþja Highlight Zone lahko preprosto
spremenite s funkcijo Manual Detect.
)kaže, da je bila
Zone.
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Nastavitve Picture Setting ni
mogoþe izbrati.
Možnost Picture Setting je lahko izbrana le, þe je obmoþje
Highlight Zone vklopljeno.
Preden izberete nastavitev Picture Setting, vklopite funkcijo
Highlight Zone.
Lastni test (selftest)
Lastni-test | Opozorilna sporoþila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
1. Izkljuþite raþunalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani raþunalnika.
3. Vkljuþite monitor
ýe monitor ustrezno deluje, boste na ilustraciji spodaj zagledali okvirþek.
ýe se kakšno okno ne prikaže, to kaže na problem z monitorjem. To okno se pokaže
tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vkljuþite oboje raþunalnik in monitor.
ýe monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite
sistem video sklopa in sistem raþunalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporoþila
ýe nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporoþilo ali pa se zgublja
slika þeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporoþilo lahko pomeni, da je
video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije
monitorja.
1. ýe se poleg monitorja nahajajo zvoþniki za basovske tone, odklopite zvoþnike in
jih preselite v drug prostor.
2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni,
ki so bližje od enega metra.
3. ýe ste iz bližine monitorja odstranili kakšno napravo, ga razmagnetite.
Koristni nasveti
z
Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz raþunalnika. Zato lahko v primeru, da
nastane problem z raþunalnikom ali video kartico, to lahko povzroþi izgubo slike, slabo barvo,
hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.
z
Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti
ýe na zaslonu ni slike ali se pojavi sporoþilo "
" odklopite kabel iz raþunalnika, ko je
monitor še pod napetostjo:
{ ýe se na zaslonu pojavi sporoþilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,
{ V takem primeru išþite problem na raþunalniku.
SyncMaster 798MB
Predno pokliþete servis, preþitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika..
Napaka
Na ekranu ni slike.
Ne morem vkljuþiti
monitor.
Preverite
Rešitev
Ali je prikljuþni kabel pravilno
zvezan?
Preverite stik prikljuþnega in
napajalnega kabla.
Ali lahko na zaslonu vidite "
"
Preverite stik signalnega kabla.
ýe je monitor vklopljen,
ponovno zaženite raþunalnik,
da se prikaže zaþetni (inicialni)
zaslon (login).
ýe se pojavi inicialni zaslon (login
zaslon), zaženite raþunalnik v
odgovarjajoþem naþinu (varnostni
naþin za Windows ME/XP/2000) in
nato spremenite frekvenco video
kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).)
Opomba: ýe se ne prikaže inicialni
(login) zaslon, poišþite servis ali
svojega dobavitelja..
Ali lahko vidite na zaslonu "
" on the screen?
To sporoþilo vidite þe je signal z
video kartice veþji od maksimalne
loþljivosti in frekvence na katerima
lahko monitor pravilno deluje.
Nastavite maksimalno loþljivost in
frekvenco tako, da lahko monitor
normalno deluje.
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator vklopa na
monitorju v eno sekundnih
intervalih?
Slika na zaslonu
se trese.
Preverite konfiguracijo
monitorja in preverite ali se
nahaja v Interlace naþinu.
Interlace naþin: vertikalna
frekvenca: 43Hz, 87 Hz, etc
Monitor je v varþevalnem naþinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da bi aktivirali
monitor in vrnili sliko na zaslon.
Signal, ki prihaja iz video kartice, je veþji od
maksimalne loþljivosti in frekvence monitorja.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
Je napetost stabilna?
Slika na zaslonu lahko miglja ali vibrira v
doloþenem obdobju dneva zaradi nizke
napetosti.
Slika na zaslonu se lahko trese ali vibrira tudi zaradi težav z grafiþnim
pospeševalnikom ali matiþno plošþo raþunalnika.
Zaslon ima þudne
barve ali je þrno-bel.
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost.
Ali prikazuje zaslon samo eno
barvo kot,da gledate zaslon
þez celofan?
Preverite stik signalnega kabla.
Preverite ali je video kartica trdno
vklopljena v svoj prikljuþek.
Ali so barve zaslona postale
þudne potek, ko je program že
nekaj þasa deloval ali zaradi
padca sistema med
delovanjem?
Ponovno zaženite raþunalnik
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico v skladu z
navodili
Ali ste spremenili video kartico
ali gonilnik?
Namestite položaj in velikost slike
na zaslonu s pomoþjo OSD-ja.
Ali ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja'
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.
Ponovno namestite položaj s pomoþjo OSD-ja.
Zaslon je
defokusiran ali OSD
ne morete nastaviti.
Ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Slika na zaslonu je
delno izkrivljena.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
V OSD izbirniku izvedite funkcijo Degauss
(demagnetiziranje).
Ali je frekvenca pravilno
nastavljena potem ko ste
preverili Programirane
postavke prikaza na izbirniku
(menuju)?
Nastavite pravilno frekvenco
skladno z navodili za namestitev
video kartice in Predprogramiranimi
nastavitvami..
LED-indikator utripa
ali na zaslonu ni
slike.
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
(Maksimalna frekvenca se lahko po
loþljivosti razlikuje od proizvoda do
proizvoda.)
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/2000/XP:
Pravilno nastavite barve na Control
Panel ˧ Display(prikaz) ˧
Settings(nastavitve).
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico skladno z
navodili.
Pojavilo se je
sporoþilo
"Unrecognized
monitor,PlugȌPlay
(Vesa DDC) monitor
found" (Neznan
monitor, najden ˎ.)
Ali ste namestili gonilnik
monitorja?
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Poglejte v navodilih, ki ste jih
prejeli z video kartico, ali
podpira funkcijo Plug&Play
(VESA DDC).
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko
Možnost MagicTune je na
ýe želite preveriti, ali je v vašem
MagicTune ne
deluje pravilno.
voljo samo v raþunalnikih
(VGA) z operacijskim
sistemom Windows, ki
podpirajo tehnologijo »Plug
and Play«.
raþunalniku na voljo možnost
MagicTune, sledite spodnjim
korakom (þe imate operacijski
sistem Windows XP);
Nadzorna plošþa -> Uþinkovitost
delovanja in vzdrževanje -> Sistem > Strojna oprema -> Upravitelj
naprav -> Monitorji -> Po brisanju
možnosti Plug and Play monitor,
poišþi Plug and Play monitor tako,
da poišþeš novo strojno opremo.
MagicTune je dodatna programska
oprema za monitor. Nekatere
grafiþne kartice morda ne podpirajo
vašega monitorja. ýe imate težave z
grafiþno kartico, obišþite našo
spletno stran in si oglejte seznam
združljivih grafiþnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni
raþunalnik ali grafiþno kartico?
Prenesite najnovejši program
Program lahko prenesete s spletne
strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Obišþite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune
MAC.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta prikljuþni in napajalni kabel pravilno zvezana z raþunalnikom.
2. Preverite ali raþunalnik igra veþ kot 3 krat ob zagonu.
(ýe je odgovor pritrdilen, pokliþite servis za matiþno plošþo raþunalnika.)
3. ýe ste namestili novo video kartico ali ste zapirali raþunalnik, preverite ali je namešþen gonilnik
za video adapter in monitor.
4. Preverite ali je hitrost prikaza na zaslon namešþena na 50Hz ali 160Hz .
(ýe uporabljate maksimalno loþljivost, hitrost ne sme biti višja od 65Hz.)
5. ýe omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite raþunalnik v varnostni naþin,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel˧System˧Device
Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite raþunalnik ter ponovno instalirajte
gonilnik za video adapter.
Namigi za Highlight Zone
1. Za zašþito CDT pred svetlostjo zaslona traja uþinek funkcije Highlight Zone tri ure in se potem
samodejno ustavi. Zato jo ponastavite, þe želite nadaljevati.
2. Ko je obmoþje Highlight Zone enkrat izklopljeno, znotraj njega ne morete veþ izbrati nobenega
menija.
3. Ko je funkcija Highlight Zone delujoþa, se lahko okoliška svetloba zaslona potemni.
4. Odvisno od video kartice, ki jo uporabljate, lahko pride v obmoþju Highlight Zone do pojava
barvne zasiþenosti. V tem primeru rahlo zmanjšajte kontrast obmoþja Highlight Zone, kar bo
zmanjšalo barvno zasiþenost.
ýe se problem ponavlja, poišþite pooblašþeni servis.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko zamenjam
Odgovor
Frekvenca monitorja se lahko zamenja s ponovnim
frekvenco monitorja?
konfiguriranjem grafiþnega pospeševalnika.
Kako lahko nastavim loþljivost
monitorja?
V Windows ME/XP/2000 lahko nastavite loþljivost monitorja v:
Control Panel ˧ Display (zaslon) ˧ Settings (nastavitve)
Kako lahko vklopim funkcijo za
varþevanje z energijo (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000:
funkcijo vklopite v BIOS-SETUPu raþunalnika ali ohranjevalnika
zaslona.
Monitor je zelo glasen, ko je
vkljuþen.
To je normalno - zvok lahko nastane, ko kovinsko ohišje in
elektromagneti, ki so vgrajeni v monitor, da blokirajo
elektromagnetne valove, med sabo interaktivno delujejo.
Kako lahko oþistim zunanje
ohišje/cev monitorja?
Izkljuþite mrežni prikljuþek monitorja in oþistite monitor z mehko
krpo, namoþeno v razredþeno raztopino za þišþenje ali s þisto
vodo.
Highlight Zone III 3.5 Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Program ne deluje pravilno.
Odgovor
Obmoþje Highlight Zone III 3.5 je sestavljeno iz vezja in
programske opreme, sestavljene na lastni tehnologiji podjetja
SEC. Zato je mogoþe funkcijo Highlight Zone III 3.5 najti samo v
monitorjih SEC, ki jo podpirajo.
Preverite, ali vaš monitor podpira funkcijo Highlight Zone III 3.5 .
ýe ne, se bo na ikoni Highlight Zone III 3.5 prikazalo sporoþilo "Ni
povezave" ( ). Pred uporabo pravilno prikljuþite monitor. Dokler
je na ikoni prikazano sporoþilo
"Ni povezave", ne delujeta ne samodejno ne roþno zaznavanje.
Program lahko samo zapustite.
Zagnal se je veþpredstavnostni
program, funkcija Highlight
Zone pa se ni samodejno
aktivirala.
Preverite meni Highlight Zone III 3.5 in poglejte, ali je izbrana
možnost Disable Auto Detect.
Ko je izbrana, se funkcija Highlight Zone ne aktivira samodejno.
Funkcija se mogoþe ne bo samodejno aktivirala za nekatere
veþpredstavnostne programe.
V tem primeru uporabite funkcijo Manual Detect.
Oglejte si poglavje Manual Detect pod (Highlight Zone III 3.5 )
Preverite barvne nastavitve in poglejte, ali je izbrana možnost
sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone III 3.5
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
V naþinu Manual Detect je bila
nastavitev spremenjena v
Highlight Zone, toda funkcija
Highlight Zone se ni aktivirala.
Preverite barvno nastavitev monitorja in poglejte, ali je izbrana
možnost sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
Nekatera okna mogoþe ne bodo izbrana, þe je obmoþje Highlight
Zone vklopljeno.
Želim izkljuþiti funkcijo Auto
Detect.
Izklopite možnost Auto Detect v meniju Highlight Zone III 3.5 .
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Ne vem, ali se izvaja program
Highlight.
Preverite ikono v opravilni vrstici.
( ) opozori, da je funkcija aktivirana in (
deaktivirana.
Ko je vkljuþena funkcija
Highlight Zone, se ostali zaslon
zatemni.
Monitorji s funkcijo Highlight Zone so opremljeni s funkcijo
Automatic Beam Control. Ko je aktivna, lahko povzroþi rahlo
zatemnitev na okoliških predelih zaslona. Vendar to ne oznaþuje
nikakršne okvare in lahko varno še naprej uporabljate izdelek.
Slika obmoþja Highlight Zone se
zdi pretemna.
Preverite vrednost Kontrast v nastavitvi Picture Setting in jo
prilagodite za popolno ogledovanje.
Želim prilagoditi položaj in
velikost obmoþja Highlight
Položaj in/ali velikost obmoþja Highlight Zone lahko preprosto
spremenite s funkcijo Manual Detect.
)kaže, da je bila
Zone.
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Nastavitve Picture Setting ni
mogoþe izbrati.
Možnost Picture Setting je lahko izbrana le, þe je obmoþje
Highlight Zone vklopljeno.
Preden izberete nastavitev Picture Setting, vklopite funkcijo
Highlight Zone.
Lastni test (selftest)
Lastni-test | Opozorilna sporoþila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
1. Izkljuþite raþunalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani raþunalnika.
3. Vkljuþite monitor
ýe monitor ustrezno deluje, boste na ilustraciji spodaj zagledali okvirþek.
ýe se kakšno okno ne prikaže, to kaže na problem z monitorjem. To okno se pokaže
tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vkljuþite oboje raþunalnik in monitor.
ýe monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite
sistem video sklopa in sistem raþunalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporoþila
ýe nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporoþilo ali pa se zgublja
slika þeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporoþilo lahko pomeni, da je
video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije
monitorja.
1. ýe se poleg monitorja nahajajo zvoþniki za basovske tone, odklopite zvoþnike in
jih preselite v drug prostor.
2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni,
ki so bližje od enega metra.
3. ýe ste iz bližine monitorja odstranili kakšno napravo, ga razmagnetite.
Koristni nasveti
z
Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz raþunalnika. Zato lahko v primeru, da
nastane problem z raþunalnikom ali video kartico, to lahko povzroþi izgubo slike, slabo barvo,
hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.
z
Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti
ýe na zaslonu ni slike ali se pojavi sporoþilo "
" odklopite kabel iz raþunalnika, ko je
monitor še pod napetostjo:
{ ýe se na zaslonu pojavi sporoþilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,
{ V takem primeru išþite problem na raþunalniku.
SyncMaster 796MB / 796MB+
Predno pokliþete servis, preþitajte to poglavje in ugotovite ali lahko samostojno rešite
problem. ýe potrebujete pomoþ, pokliþite telefonsko številko na garancijskem listu številko,
ki je v poglavju Informacije ali se obrnite na vašega zastopnika..
Napaka
Na ekranu ni slike.
Ne morem vkljuþiti
monitor.
Preverite
Rešitev
Ali je prikljuþni kabel pravilno
zvezan?
Preverite stik prikljuþnega in
napajalnega kabla.
Ali lahko na zaslonu vidite "
"
Preverite stik signalnega kabla.
ýe je monitor vklopljen,
ponovno zaženite raþunalnik,
da se prikaže zaþetni (inicialni)
zaslon (login).
ýe se pojavi inicialni zaslon (login
zaslon), zaženite raþunalnik v
odgovarjajoþem naþinu (varnostni
naþin za Windows ME/XP/2000) in
nato spremenite frekvenco video
kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).)
Opomba: ýe se ne prikaže inicialni
(login) zaslon, poišþite servis ali
svojega dobavitelja..
Ali lahko vidite na zaslonu "
" on the screen?
To sporoþilo vidite þe je signal z
video kartice veþji od maksimalne
loþljivosti in frekvence na katerima
lahko monitor pravilno deluje.
Nastavite maksimalno loþljivost in
frekvenco tako, da lahko monitor
normalno deluje.
Na zaslonu ni slike.
Ali utripa indikator vklopa na
monitorju v eno sekundnih
intervalih?
Slika na zaslonu
se trese.
Preverite konfiguracijo
monitorja in preverite ali se
nahaja v Interlace naþinu.
Interlace naþin: vertikalna
frekvenca: 43Hz, 87 Hz, etc
Monitor je v varþevalnem naþinu.
Pritisnite tipko na tipkovnici ali
premaknite miško, da bi aktivirali
monitor in vrnili sliko na zaslon.
Signal, ki prihaja iz video kartice, je veþji od
maksimalne loþljivosti in frekvence monitorja.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
Je napetost stabilna?
Slika na zaslonu lahko miglja ali vibrira v
doloþenem obdobju dneva zaradi nizke
napetosti.
Slika na zaslonu se lahko trese ali vibrira tudi zaradi težav z grafiþnim
pospeševalnikom ali matiþno plošþo raþunalnika.
Zaslon ima þudne
barve ali je þrno-bel.
Zaslon je naenkrat
izgubil
uravnoteženost.
Ali prikazuje zaslon samo eno
barvo kot,da gledate zaslon
þez celofan?
Preverite stik signalnega kabla.
Preverite ali je video kartica trdno
vklopljena v svoj prikljuþek.
Ali so barve zaslona postale
þudne potek, ko je program že
nekaj þasa deloval ali zaradi
padca sistema med
delovanjem?
Ponovno zaženite raþunalnik
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico v skladu z
navodili
Ali ste spremenili video kartico
ali gonilnik?
Namestite položaj in velikost slike
na zaslonu s pomoþjo OSD-ja.
Ali ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja'
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Zaslon lahko postane neuravnotežen zaradi ciklusa signala video kartice.
Ponovno namestite položaj s pomoþjo OSD-ja.
Zaslon je
defokusiran ali OSD
ne morete nastaviti.
Ste nastavili loþljivost ali
frekvenco monitorja?
Nastavite resolucijo in frekvenco
video kartice.
(Preþitajte Predprogramirane
nastavitve).
Slika na zaslonu je
delno izkrivljena.
Ali se nahajajo v bližini
monitorja predmeti, ki so izvor
magnetnega sevanja (npr.
napajalni adapter, zvoþniki,
visokonapetostni vod)?
V OSD izbirniku izvedite funkcijo Degauss
(demagnetiziranje).
Ali je frekvenca pravilno
nastavljena potem ko ste
preverili Programirane
postavke prikaza na izbirniku
(menuju)?
Nastavite pravilno frekvenco
skladno z navodili za namestitev
video kartice in Predprogramiranimi
nastavitvami..
LED-indikator utripa
ali na zaslonu ni
slike.
Monitor oddaljite od predmetov, ki so izvor
magnetnega sevanja.
(Maksimalna frekvenca se lahko po
loþljivosti razlikuje od proizvoda do
proizvoda.)
Ali so barve v sistemu
Windows pravilno
nastavljene?
Za Windows ME/2000/XP:
Pravilno nastavite barve na Control
Panel ˧ Display(prikaz) ˧
Settings(nastavitve).
Ali je video kartica pravilno
namešþena?
Namestite video kartico skladno z
navodili.
Pojavilo se je
sporoþilo
"Unrecognized
monitor,PlugȌPlay
(Vesa DDC) monitor
found" (Neznan
monitor, najden ˎ.)
Ali ste namestili gonilnik
monitorja?
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Poglejte v navodilih, ki ste jih
prejeli z video kartico, ali
podpira funkcijo Plug&Play
(VESA DDC).
Namestite gonilnik v skladu z
navodili za instalacijo gonilnikov.
Preverite, ko
Možnost MagicTune je na
ýe želite preveriti, ali je v vašem
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
barv.
Barve so se
spremenile po
zamenjavi video
kartice.
MagicTune ne
deluje pravilno.
voljo samo v raþunalnikih
(VGA) z operacijskim
sistemom Windows, ki
podpirajo tehnologijo »Plug
and Play«.
raþunalniku na voljo možnost
MagicTune, sledite spodnjim
korakom (þe imate operacijski
sistem Windows XP);
Nadzorna plošþa -> Uþinkovitost
delovanja in vzdrževanje -> Sistem > Strojna oprema -> Upravitelj
naprav -> Monitorji -> Po brisanju
možnosti Plug and Play monitor,
poišþi Plug and Play monitor tako,
da poišþeš novo strojno opremo.
MagicTune je dodatna programska
oprema za monitor. Nekatere
grafiþne kartice morda ne podpirajo
vašega monitorja. ýe imate težave z
grafiþno kartico, obišþite našo
spletno stran in si oglejte seznam
združljivih grafiþnih kartic.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune˞ ne
deluje pravilno.
Ste zamenjali osebni
raþunalnik ali grafiþno kartico?
Prenesite najnovejši program
Program lahko prenesete s spletne
strani
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Obišþite našo spletno stran in prenesite programsko opremo za namestitev MagicTune
MAC.
Preverite naslednje navedbe, da bi ugotovili ali obstaja problem v zvezi z monitorjem.
1. Preverite ali sta prikljuþni in napajalni kabel pravilno zvezana z raþunalnikom.
2. Preverite ali raþunalnik igra veþ kot 3 krat ob zagonu.
(ýe je odgovor pritrdilen, pokliþite servis za matiþno plošþo raþunalnika.)
3. ýe ste namestili novo video kartico ali ste zapirali raþunalnik, preverite ali je namešþen gonilnik
za video adapter in monitor.
4. Preverite ali je hitrost prikaza na zaslon namešþena na 50Hz ali 160 Hz .
(ýe uporabljate maksimalno loþljivost, hitrost ne sme biti višja od 68 Hz.)
5. ýe omate problem z instalacijo gonilnika za video adapter, zaženite raþunalnik v varnostni naþin,
deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel˧System˧Device
Administrator" (Administrator naprave) in ponovno zaženite raþunalnik ter ponovno instalirajte
gonilnik za video adapter.
Namigi za Highlight Zone
1. Za zašþito CDT pred svetlostjo zaslona traja uþinek funkcije Highlight Zone tri ure in se potem
samodejno ustavi. Zato jo ponastavite, þe želite nadaljevati.
2. Ko je obmoþje Highlight Zone enkrat izklopljeno, znotraj njega ne morete veþ izbrati nobenega
menija.
3. Ko je funkcija Highlight Zone delujoþa, se lahko okoliška svetloba zaslona potemni.
4. Odvisno od video kartice, ki jo uporabljate, lahko pride v obmoþju Highlight Zone do pojava
barvne zasiþenosti. V tem primeru rahlo zmanjšajte kontrast obmoþja Highlight Zone, kar bo
zmanjšalo barvno zasiþenost.
ýe se problem ponavlja, poišþite pooblašþeni servis.
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako lahko zamenjam
Odgovor
Frekvenca monitorja se lahko zamenja s ponovnim
frekvenco monitorja?
konfiguriranjem grafiþnega pospeševalnika.
Kako lahko nastavim loþljivost
monitorja?
V Windows ME/XP/2000 lahko nastavite loþljivost monitorja v:
Control Panel ˧ Display (zaslon) ˧ Settings (nastavitve)
Kako lahko vklopim funkcijo za
varþevanje z energijo (Power
Saving)?
Windows ME/XP/2000:
funkcijo vklopite v BIOS-SETUPu raþunalnika ali ohranjevalnika
zaslona.
Monitor je zelo glasen, ko je
vkljuþen.
To je normalno - zvok lahko nastane, ko kovinsko ohišje in
elektromagneti, ki so vgrajeni v monitor, da blokirajo
elektromagnetne valove, med sabo interaktivno delujejo.
Kako lahko oþistim zunanje
ohišje/cev monitorja?
Izkljuþite mrežni prikljuþek monitorja in oþistite monitor z mehko
krpo, namoþeno v razredþeno raztopino za þišþenje ali s þisto
vodo.
Highlight Zone III 3.5 Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Program ne deluje pravilno.
Odgovor
Obmoþje Highlight Zone III 3.5 je sestavljeno iz vezja in
programske opreme, sestavljene na lastni tehnologiji podjetja
SEC. Zato je mogoþe funkcijo Highlight Zone III 3.5 najti samo v
monitorjih SEC, ki jo podpirajo.
Preverite, ali vaš monitor podpira funkcijo Highlight Zone III 3.5 .
ýe ne, se bo na ikoni Highlight Zone III 3.5 prikazalo sporoþilo "Ni
povezave" ( ). Pred uporabo pravilno prikljuþite monitor. Dokler
je na ikoni prikazano sporoþilo
"Ni povezave", ne delujeta ne samodejno ne roþno zaznavanje.
Program lahko samo zapustite.
Zagnal se je veþpredstavnostni
program, funkcija Highlight
Zone pa se ni samodejno
aktivirala.
Preverite meni Highlight Zone III 3.5 in poglejte, ali je izbrana
možnost Disable Auto Detect.
Ko je izbrana, se funkcija Highlight Zone ne aktivira samodejno.
Funkcija se mogoþe ne bo samodejno aktivirala za nekatere
veþpredstavnostne programe.
V tem primeru uporabite funkcijo Manual Detect.
Oglejte si poglavje Manual Detect pod (Highlight Zone III 3.5 )
Preverite barvne nastavitve in poglejte, ali je izbrana možnost
sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone III 3.5
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
V naþinu Manual Detect je bila
nastavitev spremenjena v
Highlight Zone, toda funkcija
Highlight Zone se ni aktivirala.
Preverite barvno nastavitev monitorja in poglejte, ali je izbrana
možnost sRGB.
Ko je izbrana možnost sRGB, ostaja funkcija Highlight Zone
deaktivirana zaradi ohranjanja barvnih atributov sRGB.
Nekatera okna mogoþe ne bodo izbrana, þe je obmoþje Highlight
Zone vklopljeno.
Želim izkljuþiti funkcijo Auto
Detect.
Izklopite možnost Auto Detect v meniju Highlight Zone III 3.5 .
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Ne vem, ali se izvaja program
Highlight.
Preverite ikono v opravilni vrstici.
( ) opozori, da je funkcija aktivirana in (
deaktivirana.
Ko je vkljuþena funkcija
Highlight Zone, se ostali zaslon
zatemni.
Monitorji s funkcijo Highlight Zone so opremljeni s funkcijo
Automatic Beam Control. Ko je aktivna, lahko povzroþi rahlo
zatemnitev na okoliških predelih zaslona. Vendar to ne oznaþuje
nikakršne okvare in lahko varno še naprej uporabljate izdelek.
Slika obmoþja Highlight Zone se
zdi pretemna.
Preverite vrednost Kontrast v nastavitvi Picture Setting in jo
prilagodite za popolno ogledovanje.
Želim prilagoditi položaj in
velikost obmoþja Highlight
Položaj in/ali velikost obmoþja Highlight Zone lahko preprosto
spremenite s funkcijo Manual Detect.
)kaže, da je bila
Zone.
Oglejte si poglavje (funkcije Highlight Zone III 3.5 )
Nastavitve Picture Setting ni
mogoþe izbrati.
Možnost Picture Setting je lahko izbrana le, þe je obmoþje
Highlight Zone vklopljeno.
Preden izberete nastavitev Picture Setting, vklopite funkcijo
Highlight Zone.
Lastni test (selftest)
Lastni-test | Opozorilna sporoþila | Delovni pogoji | Koristni nasveti
Monitor lahko napravi lastni test s katerim ugotovite ali monitor pravilno deluje
Lastni test
1. Izkljuþite raþunalnik in monitor.
2. Izvlecite video kabel na zadnji strani raþunalnika.
3. Vkljuþite monitor
ýe monitor ustrezno deluje, boste na ilustraciji spodaj zagledali okvirþek.
ýe se kakšno okno ne prikaže, to kaže na problem z monitorjem. To okno se pokaže
tudi medtem ko monitor normalno deluje in je odklopljen ali poškodovan video kabel.
4. Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vkljuþite oboje raþunalnik in monitor.
ýe monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite
sistem video sklopa in sistem raþunalnika; monitor deluje pravilno.
Opozorilna sporoþila
ýe nekaj ni v redu z vstopnim signalom se na zaslonu pojavi sporoþilo ali pa se zgublja
slika þeprav je LED-indikator vklopa še vedno prižgan. To sporoþilo lahko pomeni, da je
video signal izven meja možnosti monitorja ali , da morate preveriti signalni kabel.
Delovni pogoji
Lokacija in položaj monitorja lahko vplivata na kvaliteto in druge funkcije
monitorja.
1. ýe se poleg monitorja nahajajo zvoþniki za basovske tone, odklopite zvoþnike in
jih preselite v drug prostor.
2. Umaknite vse elektronske naprave kot so radijski aparati, ventilatorji, ure, telefoni,
ki so bližje od enega metra.
3. ýe ste iz bližine monitorja odstranili kakšno napravo, ga razmagnetite.
Koristni nasveti
z
Monitor uporablja vizualne signale, ki jih sprejema iz raþunalnika. Zato lahko v primeru, da
nastane problem z raþunalnikom ali video kartico, to lahko povzroþi izgubo slike, slabo barvo,
hrup ali sinhronizacijo izven razpona itd.
z
Ocena monitorjevega stanja pripravljenosti
ýe na zaslonu ni slike ali se pojavi sporoþilo "
" odklopite kabel iz raþunalnika, ko je
monitor še pod napetostjo:
{ ýe se na zaslonu pojavi sporoþilo ali zaslon pobeli, pomeni, da monitor dela,
{ V takem primeru išþite problem na raþunalniku.
SyncMaster 794MB / 794MB+
Splošno
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 794MB / 794MB+
Cev
Vrsta
17"(vidno polje 16,0")
Kot odklona
90 ¶
Velikost pik
0,20mm (Horizontalnono)
Vrsta zaslona
Aluminizirana trobojna fosforna s tehnologijo black matrix.
Nekupolasta sitasta maska, narejena iz invarja.
Veþslojni antistatiþni / antirefleksni premaz.
Resolucija
Optimalna resolucija
1024 x 768 @ 85Hz
Maksimalna resolucija
1280 x 1024 @ 65Hz
Aktivni prikaz
Horizontalnono
312 · 4 mm
Vertikalno
234 · 4 mm
Sinhronizacija
Horizontalnono
30 ~ 70 kHz
Vertikalno
50 ~ 160 Hz
Definicija vhodnega signala
Video Signal
RGB, analogni 0,7 Vpp pozitivno na 75 ohmov
Sinhronizacijski signal
Razdeljena H/V sinhronizacija, TTL nivo, pozitivna ali negativna
Prikaz barv
Neomejen
Maksimalna frekvenca pik
120 MHz
Napajanje
AC90~264VAC,50/60Hz
Poraba energije
72W (nominalni)
Dimenzije (ŠxDxV) / Teža
401 x 414 x 378 mm / 15,8 X 16,3 X 14,9 inþev (z osnovnim podstavkom) / 13,8kg
Delovni pogoji
Delovna temperatura
32¶F ~ 104¶F(0¶C ~ 40¶C)
Vlaga 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladišþenja
-4¶F ~113¶F (-20¶C ~ 45¶C)
Vlaga 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Funkcija Plug&Play
Monitor se lahko namesti na vsak sistem kompatibilen s Plug&Play funkcijo. Interakcija monitorja in
raþunalnika vam bo omogoþila najboljše delovne pogoje. V veþini primerov se bo namestitev
monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.
Opomba : design in specifikacije monitorja se lahko spremenijo brez predhodne najave.
PowerSaver sistem
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varþuje z energijo s
preklopom monitorja v naþin nizke porabe, þe se ga ne uporablja dalj þasa. Monitor se avtomatsko vrne
v normalen delovni naþin þe premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. ýe želite
varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj þasa. Sistem
PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem raþunalniku. To
funkcijo lahko namešþate s pomoþjo programskih orodij, namešþenih na raþunalniku.
Power-off naþin
Status
Normalno delo
Indikatorska luþka
zelene barve
zelene barve, utripa
Poraba energije
72W (nominalni)
manj kot 1W
Tovarniške nastavitve
ýe je signal, ki ga raþunalnik pošilja v monitor, enak predprogramiranim nastavitvam, se bo zaslon
monitorja avtomatsko prilagodil. ýe pa se signal, ki prihaja iz raþunalnika razlikuje od
predprogramiranih nastavitev, lahko slika izgine iz zaslona, tudi, þe indikatorska luþka sveti kot, da je
monitor prižgan in delujoþ. Prosimo, preberite navodila za uporabo grafiþnega pospeševalnika in letega prilagodite na sledeþi naþin.
Horizontalna
Vertikalna
Frekvenca
Polariteta sink.
Naþin prikaza
frekvenca
(kHz)
frekvenca
(Hz)
pikslov
(MHz)
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
53,700
85,100
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
68,700
85,000
94,500
+/+
Horizontalna frekvenca
ýas potreben, da se prikaže ena horizontalna þrta, ki povezuje desni
in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka
horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v
eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve.
Enota: Hz.
SyncMaster 798MB
Splošno
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 798MB
Cev
Vrsta
17"(vidno polje 16,0")
Kot odklona
90 ¶
Velikost pik
0,20mm (Horizontalnono)
Vrsta zaslona
Aluminizirana trobojna fosforna s tehnologijo black matrix.
Nekupolasta sitasta maska, narejena iz invarja.
Veþslojni antistatiþni / antirefleksni premaz.
Resolucija
Optimalna resolucija
1024 x 768 @ 85Hz
Maksimalna resolucija
1280 x 1024 @ 65Hz
Aktivni prikaz
Horizontalnono
312 · 4 mm
Vertikalno
234 · 4 mm
Sinhronizacija
Horizontalnono
30 ~ 70 kHz
Vertikalno
50 ~ 160 Hz
Definicija vhodnega signala
Video Signal
RGB, analogni 0,7 Vpp pozitivno na 75 ohmov
Sinhronizacijski signal
Razdeljena H/V sinhronizacija, TTL nivo, pozitivna ali negativna
Prikaz barv
Neomejen
Maksimalna frekvenca pik
120 MHz
Napajanje
AC90~264VAC,50/60Hz
Poraba energije
72W (nominalni)
Dimenzije (ŠxDxV) / Teža
401 x 414 x 378 mm / 15,8 X 16,3 X 14,9 inþev (z osnovnim podstavkom) / 13,8kg
Delovni pogoji
Delovna temperatura
32¶F ~ 104¶F(0¶C ~ 40¶C)
Vlaga 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladišþenja
-4¶F ~113¶F (-20¶C ~ 45¶C)
Vlaga 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Funkcija Plug&Play
Monitor se lahko namesti na vsak sistem kompatibilen s Plug&Play funkcijo. Interakcija monitorja in
raþunalnika vam bo omogoþila najboljše delovne pogoje. V veþini primerov se bo namestitev
monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.
Opomba : design in specifikacije monitorja se lahko spremenijo brez predhodne najave.
PowerSaver sistem
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varþuje z energijo s
preklopom monitorja v naþin nizke porabe, þe se ga ne uporablja dalj þasa. Monitor se avtomatsko vrne
v normalen delovni naþin þe premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. ýe želite
varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj þasa. Sistem
PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem raþunalniku. To
funkcijo lahko namešþate s pomoþjo programskih orodij, namešþenih na raþunalniku.
Power-off naþin
Status
Normalno delo
Indikatorska luþka
zelene barve
zelene barve, utripa
Poraba energije
72W (nominalni)
manj kot 1W
Tovarniške nastavitve
ýe je signal, ki ga raþunalnik pošilja v monitor, enak predprogramiranim nastavitvam, se bo zaslon
monitorja avtomatsko prilagodil. ýe pa se signal, ki prihaja iz raþunalnika razlikuje od
predprogramiranih nastavitev, lahko slika izgine iz zaslona, tudi, þe indikatorska luþka sveti kot, da je
monitor prižgan in delujoþ. Prosimo, preberite navodila za uporabo grafiþnega pospeševalnika in letega prilagodite na sledeþi naþin.
Horizontalna
Vertikalna
Frekvenca
Polariteta sink.
Naþin prikaza
frekvenca
(kHz)
frekvenca
(Hz)
pikslov
(MHz)
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
53,700
85,100
56,250
+/+
VESA, 1024 x 768
68,700
85,000
94,500
+/+
Horizontalna frekvenca
ýas potreben, da se prikaže ena horizontalna þrta, ki povezuje desni
in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka
horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v
eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve.
Enota: Hz.
SyncMaster 796MB / 796MB+
Splošno
Splošno
Naziv modela
SyncMaster 796MB / 796MB+
Cev
Vrsta
17"(vidno polje 16,0")
Kot odklona
90 ¶
Velikost pik
0,20mm (Horizontalnono)
Vrsta zaslona
Aluminizirana trobojna fosforna s tehnologijo black matrix.
Nekupolasta sitasta maska, narejena iz invarja.
Veþslojni antistatiþni / antirefleksni premaz.
Resolucija
Optimalna resolucija
1024 x 768 @ 85Hz
Maksimalna resolucija
1600 x 1200 @ 68Hz
Aktivni prikaz
Horizontalnono
312 · 4 mm
Vertikalno
234 · 4 mm
Sinhronizacija
Horizontalnono
30 ~ 85 kHz
Vertikalno
50 ~ 160 Hz
Definicija vhodnega signala
Video Signal
RGB, analogni 0,7 Vpp pozitivno na 75 ohmov
Sinhronizacijski signal
Razdeljena H/V sinhronizacija, TTL nivo, pozitivna ali negativna
Prikaz barv
Neomejen
Maksimalna frekvenca pik
185 MHz
Napajanje
AC90~264VAC,50/60Hz
Poraba energije
73W (nominalni)
Dimenzije (ŠxDxV) / Teža
401 x 414 x 378 mm / 15,8 X 16,3 X 14,9 inþev (z osnovnim podstavkom) / 13,8kg
Delovni pogoji
Delovna temperatura
32¶F ~ 104¶F(0¶C ~ 40¶C)
Vlaga 10% ~ 80%, brez kondenzacije
Temperatura skladišþenja
-4¶F ~113¶F (-20¶C ~ 45¶C)
Vlaga 5% ~ 95%, brez kondenzacije
Funkcija Plug&Play
Monitor se lahko namesti na vsak sistem kompatibilen s Plug&Play funkcijo. Interakcija monitorja in
raþunalnika vam bo omogoþila najboljše delovne pogoje. V veþini primerov se bo namestitev
monitorja zgodila samodejno, razen, ko uporabnik želi izbrati alternativne nastavitve.
Opomba : design in specifikacije monitorja se lahko spremenijo brez predhodne najave.
PowerSaver sistem
Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varþuje z energijo s
preklopom monitorja v naþin nizke porabe, þe se ga ne uporablja dalj þasa. Monitor se avtomatsko vrne
v normalen delovni naþin þe premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. ýe želite
varþevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj þasa. Sistem
PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem raþunalniku. To
funkcijo lahko namešþate s pomoþjo programskih orodij, namešþenih na raþunalniku.
Power-off naþin
Status
Normalno delo
Indikatorska luþka
zelene barve
zelene barve, utripa
Poraba energije
73W (nominalni)
manj kot 1W
Tovarniške nastavitve
ýe je signal, ki ga raþunalnik pošilja v monitor, enak predprogramiranim nastavitvam, se bo zaslon
monitorja avtomatsko prilagodil. ýe pa se signal, ki prihaja iz raþunalnika razlikuje od
predprogramiranih nastavitev, lahko slika izgine iz zaslona, tudi, þe indikatorska luþka sveti kot, da je
monitor prižgan in delujoþ. Prosimo, preberite navodila za uporabo grafiþnega pospeševalnika in letega prilagodite na sledeþi naþin.
Horizontalna
Vertikalna
Frekvenca
Polariteta sink.
Naþin prikaza
frekvenca
(kHz)
frekvenca
(Hz)
pikslov
(MHz)
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 1024 x 768
68,700
85,000
94,500
+/+
VESA, 1280 x 1024
80,000
75,000
135,00
+/+
Horizontalna frekvenca
ýas potreben, da se prikaže ena horizontalna þrta, ki povezuje desni
in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka
horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHZ
Vertikalna frekvenca
Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v
eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega
ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve.
Enota: Hz.
Obrnite se na SAMSUNG WORLD - WIDE (GLOBALNI SAMSUNG)
V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč
strankam SAMSUNG.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Strokovni izrazi
Velikost pikslov
Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice
blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost
pikslov (pikic". Enota: mm
Vertikalna frekvenca
Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za
uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost
osvežitve. Enota: Hz
Primer:
Če se ista slika ponavlja 60krat v sekundi, je to 60Hz.
Horizontalna frekvenca
Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje
horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca.
Enota: Hz
Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)
Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda
(neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace
metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se
zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.
Plug & Play
Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko
izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim
standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play
Ločljivost
Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje
"ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih
nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.
Primer: Ločljivost 1024 x 768 pomeni, da je zaslon sestavlja 1024 horizontalnih pikic
(horizontalna ločljivost9 in 768 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).
Highlight Zone III 3.5
Highlight Zone je funkcija izboljšave za povečanje svetilnosti na določenem delu monitorja za
svetlejše in ostrejše slike/fotografije. Highlight Zone III 3.5 izvaja edinstvena Samsungova
tehnologija vezij in zmogljiva kombinacija programov z namenom izvedbe funkcije Highlight
Zone. To je uporabniku prijazen program, ki samodejno osvetli določeno video področje ali
omogoči uporabniku, da sam določi področje za osvetlitev.
MagicBright™
MagicBright je napredni monitor, ki se ponaša z več kot dvakratno svetlostjo in ostrino kot
običajni modeli in nudi skladno okolje zaslona, odvisno od narave obdelave besedila,
interneta, igric ali videa. Uporabnik lahko uporabi sprednjo ploščo z gumbi za regulacijo
zaslona pri štirih različnih nivojih svetlosti in ostrine za nastavitev po želji.
Odgovornost
nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.
© 2006 Samsung Electronics Co.,Ltd. Vse pravice pridržane.
Strogo je prepovedana vsaka reprodukcija brez predhodnega pisnega dovoljenja firme Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za
slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.
Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows and
Windows NT so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; VESA, DPMS in DDC so
registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip
ENERGY STAR® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency
(EPA). Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni
znaki svojih lastnikov.
Razred B
Ta naprava je digitalna naprava razreda B. Za Priročnik o varnosti in skladnosti s pravilnikom
EMC si lahko ogledate "Regulativni" priročnik.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna elektriþna in elektronska oprema) - Samo Evropa
Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu
uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Da bi prepreþili morebitno tveganje za okolje ali zdravje þloveka
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek loþite od drugih
vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno
ponovno uporabo materialnih virov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko
odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokliþejo trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.
Podjetja naj pokliþejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega
izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Download PDF

advertising