Samsung | S34E790C | Samsung 85 cm (34'') Curved Monitor SE790C Navodila za uporabo

Monitor LCD
Uporabniški priročnik
S34E790C
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije
pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave delovanja.
BN46-00442A-09
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
5
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
6
6
Varnostni ukrepi
6
Simboli6
Čiščenje7
Elektrika in varnost
7
Namestitev8
Delovanje10
Pravilna postavitev monitorja
13
Priprave
Pregled komponent
14
Komponente14
Deli15
Nadzorna plošča
15
Vodnik po bližnjičnih tipkah
16
Vodnik po funkcijskih tipkah
17
Zadnja stran
19
Priklop in uporaba vhodne naprave
Nastavitev zaslona
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
23
23
Brightness30
Konfiguracija možnosti Brightness30
Priključitev in uporaba računalnika
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk in zvočnikov
Povezava napajanja
Urejanje priključenih kablov
23
23
24
24
25
26
Contrast31
Konfiguracija možnosti Contrast31
Povezava izdelka z računalnikom kot
zvezdišče USB
Povezava računalnika z izdelkom
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
27
27
28
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfiguriranje možnosti
SAMSUNG MAGIC Bright
Namestitev gonilnikov
29
Nastavitev optimalne ločljivosti
29
Color36
Konfiguracija možnosti Color36
Sharpness32
Konfiguracija možnosti Sharpness32
Game Mode33
Konfiguracija možnosti Game Mode33
34
34
HDMI Black Level37
Konfiguracija nastavitev možnosti
HDMI Black Level37
Response Time38
Konfiguracija možnosti Response Time38
Namestitev20
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
20
Ključavnica proti kraji
22
2
Kazalo
Prilagoditev zaslona
Nastavitev in ponastavitev
Meni Informacije in drugi meniji
Image Size39
Spreminjanje možnosti Image Size39
Sound57
Konfiguracija možnosti Volume57
Konfiguracija možnosti Sound Mode58
Konfiguracija možnosti Select Sound59
Information70
Prikaz menija Information70
H-Position & V-Position41
Konfiguracija H-Position & V-Position41
PIP/PBP42
Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode43
Konfiguracija možnosti Size44
Konfiguracija možnosti Position45
Konfiguracija možnosti Sound Source46
Konfiguracija možnosti Source47
Konfiguracija možnosti Image Size49
Konfiguracija možnosti Contrast52
Koordiniranje menija OSD
Language54
Konfiguracija možnosti Language54
Display Time55
Konfiguracija možnosti Display Time55
Transparency56
Spreminjanje možnosti Transparency56
Eco Saving60
Konfiguracija možnosti Eco Saving60
USB Super Charging61
Konfiguracija možnosti USB Super Charging61
PC/AV Mode62
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode62
DisplayPort Ver.63
Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.63
Source Detection64
Konfiguracija možnosti Source Detection64
Key Repeat Time65
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time65
Off Timer66
Konfiguracija možnosti Off Timer66
Konfiguracija možnosti Turn Off After67
Power LED On68
Konfiguracija možnosti Power LED On68
Reset All69
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)69
Konfiguracija možnosti Brightness,
Contrast in Sharpness z začetnega zaslona. 71
Konfiguriranje možnosti Volume na
zagonskem zaslonu
72
Volume72
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Namestitev programske opreme
Odstranjevanje programske opreme
73
73
73
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
74
Preskušanje izdelka
74
Preverjanje ločljivosti in frekvence
74
Preverite naslednje.
75
Vprašanja in odgovori
78
3
Kazalo
Specifikacije
Splošno80
Varčevanje z energijo
82
Tabela standardnih signalov
83
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
85
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
95
Ni napaka na izdelku
95
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 95
Drugo95
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
96
96
Terminologija97
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
ⓒ 2014 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
5
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči
požar in poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali
več.
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
10 cm
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
10 cm
10 cm
Pozor
10 cm
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
10 cm
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Simboli
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni
vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam
Opozorilo
(storitev je plačljiva).
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
6
Čiščenje
Elektrika in varnost
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Opozorilo
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
1
Izklopite izdelek in računalnik.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Sicer lahko pride do električnega udara.
3
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
•• Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki
vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
!
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na
monitor.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
4
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z
njo očistite zunanjost izdelka.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
7
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev
Opozorilo
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Sicer lahko pride do požara.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
Pozor
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
!
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
8
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
9
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi
napajalni kabel.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
•• Sicer lahko pride do požara.
Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju
in snegu.
•• Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
11
Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
!
Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice
obrnjene navzgor, lahko voda ali drugi tujki pridejo v notranjost napajalnika
in povzročijo okvaro.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
!
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
!
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
12
Pravilna postavitev monitorja
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
•• Razdalja med očmi in monitorjem naj bo 45 do 50 cm, na zaslon pa glejte rahlo navzdol. Zaslon naj
bo neposredno pred vašimi očmi.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od
srca.
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
-- Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Priporočamo uporabo kablov HDMI in DP,
ki ju je priložil dobavitelj.
-- Optimalna ločljivost morda ni na voljo, če
uporabljate kabel HDMI ali HDMI-DVI, ki
ne omogoča velike hitrosti.
-- Če želite zagotoviti, da bo prikaz na
zaslonu pravilen, priporočamo uporabo
kabla DP, ki podpira ločljivost 3440 x
1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
Uporabite lahko tudi kabel HDMI, ki
podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo
osveževanja 50 Hz.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Uporabniški priročnik
Kabel DP (str.24)
Napajalni kabel (str.25)
Napajalnik za enosmerni tok
(odstranljiv) (str.25)
Kabel HDMI (str.23)
Kabel USB 3.0 (str.27)
Pretvornik iz mini DP v DP
(možnost)
Krpa za čiščenje
-- Pretvornik iz mini DP v DP morda ni
priložen, odvisno od modela.
14
Deli
Nadzorna plošča
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Gumb JOG
Vodnik po funkcijskih tipkah
NAVZGOR
LEVO
PRITISK(ENTER)
DESNO
NAVZDOL
Return
Ikone
Opis
Gumb JOG
Večsmerni gumb za navigacijo.
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za pomikanje navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev
(Enter).
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt
Vodnik po funkcijskih tipkah vodnik, znova pritisnite ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte dejanski izdelek.
15
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost
računalnika ali zamenjate vhodni vir.
NAVZGOR/NAVZDOL: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
Brightness
Volume
LEVO/DESNO: Prilagodite možnosti Volume.
PRITISK(ENTER): Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
――Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Game Mode.
: Off
: On
Features
Game Mode Off
16
Vodnik po funkcijskih tipkah
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega
elementa.
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG,
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete
gumb JOG.
Ikone
Opis
Izberite , da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika
po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona
prikaže sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite
nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev. Omogoči/
Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je
odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast.
Možnost PIP/PBP je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pri konfiguraciji nastavitev funkcije PIP/PBP morate pritisniti gumb.
Return
Izbere , kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po
funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni. Zaženite funkcijo glede na dejansko
ikono in opis.
17
――Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve smerni tipki
za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
NAVZGOR
Varčevanje z energijo/brez signala
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2
sekundi
Izklop
――Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
NAVZGOR/NAVZDOL
Dejanje
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
18
Zadnja stran
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
Vrata
Opis
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
Omogoča priključitev na računalnik prek kabla USB.
――Ta vrata je mogoče priključiti le na računalnik.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
――Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
Povežite z napravo USB. Združljivo s kablom USB različica 3.0 ali starejše različice.
――S temi vrati USB je mogoče polniti naprave, ki so vir signala.
――Če želite uporabljati funkcijo USB Super Charging, pojdite v meni Settings
USB
Super Charging in vrata USB, ki jih želite uporabljati za hitro polnjenje, nastavite na
On.
Funkcija prenosa podatkov prek USB ni na voljo, ko je funkcija USB Super Charging
nastavljena na On.
――Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata
in
. Ta
vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane
naprave.
19
Namestitev
Nastavljanje višine in nagiba izdelka
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
-2˚(±2.0˚) ~ 20˚(±2.0˚)
100 mm ± 2.0 mm
•• Nastavite lahko višino in nagib monitorja.
•• Potisnite ali povlecite zgornji del izdelka na sredino in pri tem držite zgornji del stojala, da izdelka med nagibanjem ne poškodujete.
20
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Pozor
Bodite zelo previdni, da se vaša roka ne zatakne v del za prilagoditev višine. Tako si lahko poškodujete roko.
Pod ohišje stojala ne potiskajte rok.
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo za stojalo.
21
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
22
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Priključitev in uporaba računalnika
Preden ta izdelek povežete z drugimi napravami, preverite naslednje.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Priključitev s kablom HDMI
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
1
2
3
S kablom HDMI povežite vrata HDMI IN 1 ali HDMI IN 2 na hrbtni strani izdelka z vrati HDMI na računalniku.
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za napajanje na računalniku.
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir HDMI 1 ali HDMI 2, če ta ni nastavljen.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
――Za prikaz v ločljivosti 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50 Hz uporabite kabel HDMI, ki podpira ločljivost 3440 x 1440 s
hitrostjo osveževanja 50 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira HDMI podpira ločljivost 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 50
Hz.
23
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk in zvočnikov
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
DP IN
1
S kablom DP povežite vrata DP IN na hrbtni strani izdelka in vrata DP na računalniku.
2
Priključite napajalni adapter za enosmerni tok na izdelek in vtičnico. Nato vklopite stikalo za
napajanje na računalniku.
3
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
AUDIO OUT
1
Zvočno izhodno napravo, na primer slušalke ali zvočnike, priključite na vrata AUDIO OUT na
monitorju.
Z gumbom JOB v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite vhodni vir DisplayPort, če ta ni nastavljen.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
――Zvok lahko slišite samo, če uporabljate kabel HDMI-HDMI ali kabel DP.
――Za prikaz v ločljivosti 3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz uporabite kabel DP, ki podpira ločljivost
3440 x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz. Preverite, ali grafična kartica vira DP podpira ločljivost 3440
x 1440 s hitrostjo osveževanja 60 Hz.
24
Povezava napajanja
Priključitev z odstranljivim napajalnikom za enosmerni tok
1
2
3
1
Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato napajalnik priključite v vrata DC 22V na hrbtni strani izdelka.
2
Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
3
Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
25
Urejanje priključenih kablov
1
Če želite odstraniti POKROV ZA KABLE, ga primite s palcem in
kazalcem ter povlecite v smeri puščice, hkrati pa z drugo roko
pridržite stojalo.
4
Z levo roko pridržite spodnji del vratu stojala in s palcem desne
roke potisnite POKROV ZA KABLE navzgor, da ga pravilno
namestite.
2
Vstavite kabel v režo in ga pritrdite.
5
Namestitev je končana.
3
Pridržite POKROV ZA KABLE in pospravite kable v utore v
STOJALU NA HRBTNI STRANI.
26
Povezava izdelka z računalnikom kot zvezdišče USB
Povezava računalnika z izdelkom
――Če izdelek priključite v računalnik s kablom USB, lahko deluje kot zvezdišče. Tako lahko priključite vhodno napravo neposredno v izdelek in jo upravljate v izdelku –
priklop v računalnik ni potreben.
Če želite izdelek uporabljati kot zvezdišče USB, ga povežite z računalnikom s kablom USB.
Priključite kabel USB na na zadnji strani monitorja in vrata USB
na računalniku.
――Izdelek lahko z računalnikom povežete s kablom USB 2.0. Če želite popolnoma izkoristiti prednosti funkcije USB 3.0, računalnik in izdelek povežite s kablom USB 3.0.
Preverite, ali računalnik podpira USB 3.0.
27
Uporaba izdelka kot zvezdišče USB
Če monitor uporabljate kot zvezdišče, priključite na monitor različne naprave hkrati, ki so vir signala, in jih uporabljajte z njim.
Računalnika ni mogoče priključiti na več naprav hkrati, ki so vir signala, saj ima računalnik omejeno število vhodnih/izhodnih vrat. Zvezdišče na monitorju poveča vašo
storilnost, saj vam omogoča, da na vrata USB na monitorju priključite več naprav hkrati, ki so vir signala, ne da bi jih morali priključiti na računalnik.
Če je na računalnik priključenih več naprav, lahko zaradi kablov okoli računalnika nastane prava zmešnjava. Te nevšečnosti rešite tako, da naprave priključite neposredno na
monitor.
Priključite mobilno napravo, na primer predvajalnik MP3 ali pametni telefon, v izdelek, ki je ta priključen v računalnik. Tako boste lahko upravljali napravo iz računalnika ali
napolnili baterijo v napravi.
――Za hitrejše zaznavanje in zagon vhodne naprave povežite napravo z vrati USB 3.0 na izdelku.
――Za zunanjo napravo za množično shranjevanje HDD potrebujete zunanje napajanje. Priključite jo na vir napajanja.
――Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata
in
. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane
naprave.
――V načinu varčevanja z energijo lahko polnite baterijo. Polnjenje pa ni možno, če je izdelek izklopljen.
――Če želite napolniti baterijo, preverite, ali so vrata USB za prenos v strežnik na izdelku povezana z računalnikom s kablom USB.
――Ko napajalni kabel izključite iz vtičnice, polnjenje baterije ni več možno.
――Mobilne naprave morate kupiti posebej.
28
Namestitev gonilnikov
Nastavitev optimalne ločljivosti
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne
ločljivosti.
izdelek.
――Gonilnik za namestitev najdete na CD-ju, priloženemu izdelku.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
――Če je prenesena datoteka poškodovana, obiščite domačo stran družbe Samsung (http://www.
samsung.com/) in prenesite datoteko.
1
Vstavite CD z uporabniškim priročnikom, ki je priložen izdelku, v pogon CD-ROM.
2
Kliknite "Windows Driver" (Gonilniki za sistem Windows).
3
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
4
Na seznamu modelov izberite vaš model izdelka.
Setup Guide
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Return
1
Jezik izberete tako, da gumb JOB pomikate LEVO/DESNO. Nato pritisnite gumb JOG.
2
Če želite skriti sporočilo z informacijami, pritisnite gumb JOG.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če
monitor izklopite in ga znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
5
Odprite lastnosti zaslona in preverite, ali sta ločljivost in hitrost osveževanja ustrezni.
Za dodatne informacije glejte priročnik za OS Windows.
29
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Brightness
Konfiguracija možnosti Brightness
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za Eco Saving izbrano .
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the
brightness level.
Values closer to 100
mean a brighter
screen.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Brightness in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Brightness.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
30
Contrast
Konfiguracija možnosti Contrast
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
SAMSUNG
――Ko je za možnost MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Contrast in pritisnite gumb JOG.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost
4
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
možnost ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Size pa na
(način PBP).
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
. Nato pritisnite gumb JOG.
Adjust the contrast
level. Values closer
to 100 mean a
bigger light/dark
contrast.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
31
Sharpness
Konfiguracija možnosti Sharpness
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon:
0~100)
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
SAMSUNG
――Ko je za možnost MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta
možnost ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sharpness in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Sharpness.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100 mean
a sharper image.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
32
Game Mode
Konfiguracija možnosti Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna
konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.
Picture
Brightness
100
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
Off
On
Always On
Optimizes image
settings for playing
games.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Game Mode in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game Mode izklopi (preklopi
na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
HDMI Black Level
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
33
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfiguriranje možnosti SAMSUNG MAGIC Bright
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer
uporabljate monitor.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
100
75
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
SAMSUNG
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na MAGIC
Bright in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
Picture
Contrast
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
Brightness
1
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
Custom
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
34
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Dynamic
Standard
Movie
Custom
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
SAMSUNG
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija MAGIC
Bright štiri
samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite lahko
Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
35
Color
Konfiguracija možnosti Color
Prilagodite barve na zaslonu.
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali
Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Color in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
Configure color
settings.
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
-- Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
-- Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
-- Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
-- Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
-- Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
-- Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za možnost
Off
Custom
Color
HDMI Black Level
1
Low
Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Z upravljanjem gumba JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
36
HDMI Black Level
Konfiguracija nastavitev možnosti HDMI Black Level
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat
HDMI, lahko pride do poslabšanja kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne
itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko kakovost slike
prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI 1 ali HDMI 2.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI Black Level in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the black
level of the video
signal.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Normal
Low
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
37
Response Time
Konfiguracija možnosti Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite
na Standard ali Faster.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost
Size pa na
/
/
(način PIP).
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Picture in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Response Time in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Standard / Faster / Fastest
Picture
Response Time
Standard
Faster
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make video
appear more vivid
and natural.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
38
Poglavje 05
Prilagoditev zaslona
Image Size
Spreminjanje možnosti Image Size
Spremeni velikost slike.
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost
Size pa na
(način PBP).
V načinu PC
Screen
Image Size
Auto
H-Position
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Image Size in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V-Position
PIP/PBP
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
39
V načinu AV
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Screen
Image Size
4:3
H-Position
16:9
V-Position
21:9
PIP/PBP
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• 21:9: Prikaz slike v razmerju 21:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh
signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
40
H-Position & V-Position
Konfiguracija H-Position & V-Position
H-Position: Premaknite zaslon v levo ali desno.
V-Position: Premaknite sliko navzgor ali navzdol.
――Ta meni je na voljo le, če je za Image Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor
lahko normalno prikaže, izberite Screen Fit, da prilagodite vodoraven položaj
na raven 0–6.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na H-Position ali V-Position in pritisnite gumb JOG.
4
Možnosti H-Position in V-Position prilagodite tako, da pomikate gumb JOG LEVO/DESNO in pritisnete gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
41
PIP/PBP
Funkcija PIP (slika v sliki) razdeli zaslon na dva dela. Ena vhodna naprava je
prikazana na glavnem zaslonu, hkrati pa je druga vhodna naprava prikazana v
vstavljenem oknu.
S funkcijo PBP (Slika polega slike) razdelite zaslon na polovici in istočasno prikažete
izhod dveh različnih vhodnih naprav na levi in desni polovici zaslona.
――Združljivo s sistemoma Windows7 in Windows8.
――Funkcija PIP/PBP ni na voljo pri uporabi grafičnih kartic z določenimi
specifikacijami. Če je v načinu PIP/PBP zaslon prazen, ko je izbrana optimalna
Zaslon
ločljivost, pojdite na možnost računalnika Nadzorna plošča
Ločljivost zaslona in kliknite Zaznaj. (Navodila veljajo za Windows 7.) Če je
zaslon prazen, ko je ločljivost nastavljena na optimalno ločljivost, jo spremenite
v 1280 x 1024.
――Zaslon lahko kratko utripne ali se vklopi z zakasnitvijo, ko omogočite ali
onemogočite funkcijo PIP/PBP ali spremenite velikost zaslona, ko je funkcija
PIP/PBP vklopljena.
Običajno se to zgodi, če sta računalnik in monitor povezana z dvema ali več
vhodnimi viri. To ni povezano z učinkovitostjo delovanja monitorja.
――Za največjo kakovost slike priporočamo uporabo grafične kartice, ki podpira ločljivost WQHD+ (3440 x 1440).
――Ko je funkcija PIP/PBP omogočena, samodejni preklop na optimalno ločljivost ne bo na voljo zaradi težav z združljivostjo
grafične kartice in sistema Windows.
Nastavite način PIP/PBP Mode na možnost Off. Ali pa znova zaženite monitor in nato z vmesnikom Windows nastavite
optimalno ločljivost.
Največkrat je vzrok za težave zamujanje video signalov pri prenosu v monitor,
kar je odvisno od učinkovitosti delovanja grafične kartice.
42
Konfiguracija možnosti PIP/PBP Mode
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the
settings for using
Picture in Picture/
Picture by Picture.
PIP/PBP
Omogočite ali onemogočite funkcijo PIP/PBP Mode.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP Mode in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Off / On
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
43
Konfiguracija možnosti Size
Izberite velikost in razmerje slike podzaslona.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Size in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Source
Image Size
Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
75/75
••
: izberite sliko ikone, če želite način PBP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za levo in desno stran zaslona
1720 x 1440 (širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon 720 x 480
(širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon 1280 x 720
(širina x višina).
••
: izberite sliko ikone, če želite način PIP uporabljati, kjer je optimalna ločljivost za podzaslon 1720 x 720
(širina x višina).
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
44
Konfiguracija možnosti Position
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
On
Med razpoložljivimi možnostmi izberite položaj podzaslona.
Select the position
of the sub-screen
from the available
options.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Position in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Source
Image Size
••
Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
/
/
/
――Ni na voljo, ko je izbran način PBP.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
45
Konfiguracija možnosti Sound Source
Način PIP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Nastavite, za kateri zaslon želite poslušati zvok.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound Source in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Position
•• Način PIP:
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75
Način PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
/
•• Način PBP:
/
――Belo območje ikone pomeni, da Sound Source prihaja iz glavnega zaslona/podzaslona ali iz levega/desnega zaslona.
On
Size
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
46
Konfiguracija možnosti Source
Izberite vir za vsak zaslon.
Način PIP
(na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the source
for each screen.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Source, nato pa pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Size
Position
Sound Source
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
Uporabljena bo izbrana možnost.
Source
DisplayPort
6
Image Size
HDMI 2
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
Contrast
――Trenutnega vhodnega vira ne morete izbrati, lahko pa izberete druga dva vhodna vira.
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
Glavni zaslon bo preklapljal v zaporedju DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
, nato pa pritisnite gumb JOG.
47
Način PBP
Izberite vhodne vire za naprave, prikazane na glavnem zaslonu in na podzaslonih.
(na voljo v načinu PBP (Size
))
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Select the source
for each screen.
Size
Position
Sound Source
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Source, nato pa pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Source
Image Size
Contrast
75/75
5
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL in določite levi/desni zunanji vhodni vir.
6
Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da izberete možnost Apply, nato pa pritisnite gumb JOG. Če gumb JOG pritisnete,
ko ste izbrali možnost Cancel, bo konfiguracija za Source preklicana in povrnjena v meni za upravljanje PIP/PBP.
――Spremeni se vhodni vir za glavni zaslon.
Source
――Če vhodni signal ni stabilen, lahko zaslon miglja.
――Postopka ni mogoče izvesti, če je vhodni signal za levi in desni zaslon enak.
――Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, premikajte gumb JOG v LEVO, da izberete ikono
Prikaže se enak meni za nastavitev vira PBP.
HDMI 1
DisplayPort
, nato pa pritisnite gumb JOG.
Apply
Cancel
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
48
Konfiguracija možnosti Image Size
Način PIP
(na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
V načinu PC
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the image
size for each screen.
Size
Contrast
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Image Size, nato pa pritisnite gumb JOG.
(na voljo v načinu PIP (Size
Auto
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
•• 21:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
PIP/PBP Mode
On
Size
Select the image
size for each screen.
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
-- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
-- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh
signalov).
-- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV.
Position
Image Size
Contrast
))
V načinu AV
Wide
PIP/PBP
Source
/
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.
V načinu AV
Sound Source
/
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
Sound Source
Image Size
1
V načinu PC
Position
Source
Izberite velikost slike za podzaslon.
4:3
16:9
21:9
Screen Fit
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
49
Način PBP
Za vsakega od razdeljenih zaslonov nastavite Image Size.
(na voljo v načinu PBP (Size
))
V načinu PC
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the source
for each screen.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Image Size, nato pa pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Size
V načinu PC
Position
Sound Source
•• Auto: Prikaz slike skladno z razmerjem slike za vhodni vir vsakega zaslona.
Source
•• Wide: Prikaz slike v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike za vhodni vir vsakega zaslona.
Image Size
75/75
Contrast
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
50
V načinu AV
V načinu AV
•• 4:3: prikaz slike podzaslona v razmerju 4 : 3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
Image Size
•• 16:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 16 : 9.
•• 21:9: prikaz slike podzaslona v razmerju 21 : 9.
•• Screen Fit: prikaz slike podzaslona v izvirnem razmerju brez vsakršnega rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
-- Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
-- Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh
signalov).
-- To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV.
Apply
16:9
16:9
Cancel
5
Z gumbom JOG se pomaknite na želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
Konfiguracija možnosti Contrast
Prilagodite raven kontrasta za podzaslon.
Način PIP
(na voljo v načinu PIP (Size
/
/
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Adjust the contrast
level for each
screen.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Contrast, nato pa pritisnite gumb JOG.
5
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
75
Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
Način PBP
(na voljo v načinu PBP (Size
Prilagodite raven kontrasta za vsak zaslon.
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Adjust the contrast
level for each
screen.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
PBP Contrast
75/75
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Screen in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PIP/PBP in pritisnite gumb JOG.
4
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete možnost Contrast, nato pa pritisnite gumb JOG.
5
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Contrast.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
75
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
53
Poglavje 06
Koordiniranje menija OSD
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Language
Konfiguracija možnosti Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Options in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Language in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Français
Italiano
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
54
Display Time
Konfiguracija možnosti Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne
uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni
izgine.
Options
Language
Display Time
5 sec
Transparency
10 sec
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
1
Ko se pojavi vodnik po funkcijskih tipkah, izberite možnost
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Options in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Display Time in pritisnite gumb JOG.
za prikaz ustreznega menijskega zaslona.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
20 sec
200 sec
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
Transparency
Spreminjanje možnosti Transparency
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Options
English
Language
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
1
Ko se pojavi vodnik po funkcijskih tipkah, izberite možnost
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Options in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Transparency in pritisnite gumb JOG.
za prikaz ustreznega menijskega zaslona.
•• Off / On
Off
On
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
56
Poglavje 07
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Sound
Konfiguracija možnosti Volume
Settings
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Volume.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Sound
Volume
50
Sound Mode
Standard
Select Sound
Stereo
Close
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
57
Konfiguracija možnosti Sound Mode
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound Mode in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
Sound
Volume
Sound Mode
Standard
75%
Select Sound
Music
50%
Movie
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
Clear Voice
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
해제
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Close
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
58
Konfiguracija možnosti Select Sound
Sound
Volume
50
Sound Mode
Select Sound
Stereo
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Sound in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Select Sound in pritisnite gumb JOG.
Left Channel
•• Stereo: Omogočite zvok iz levega in desnega zvočnika.
Right Channel
•• Left Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo levi kanal zvočnega vira.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Right Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo desni kanal zvočnega vira.
Close
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
59
Eco Saving
Konfiguracija možnosti Eco Saving
Funkcija Eco Saving zmanjša porabo energije tako, da nadzoruje električni tok, ki
ga porabi plošča monitorja.
SAMSUNG
――Ko je za možnost MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni
na voljo.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Eco Saving in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving.
Settings
Adjust the power
consumption of
the product to save
energy.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
Minimum
PC/AV Mode
Maximum
•• Minimum: za spremembo porabe energije monitorja na 50 % privzete ravni.
•• Maximum: za spremembo porabe energije monitorja na 75% privzete ravni.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
USB Super Charging
――Če med prenosom podatkov za USB Super Charging izberete On, se bo prenos podatkov ustavil. Če za USB Super
Hitro polnjenje baterije naprave, povezane prek vrat USB 3.0 na izdelku.
vrata USB. Hitrost je odvisna od povezane naprave.
――Funkcija polnjenja morda ni na voljo pri nekaterih mobilnih napravah.
Charging izberete Off, bo na voljo običajna funkcija polnjenja in prenosa podatkov.
――Polnjenje pri visoki hitrosti je mogoče samo, če uporabljate vrata
in
. Ta vrata polnijo napravo hitreje kot običajna
Settings
Set the USB Super
charging mode.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Konfiguracija možnosti USB Super Charging
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na USB Super Charging in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Off: Onemogočite USB Super Charging.
•• On: Omogočite funkcijo, da boste lahko hitro polnili vhodno napravo, povezano prek vrat USB 3.0.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On
Set the USB Port1
charging On/Off.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
――Izhodne vrednosti, ki jih podpira način polnjenja USB
――Standardno polnjenje USB: 5 V, do 900 mA (vključno z vrati USB 3.0)
――Hitro polnjenje USB: 5 V, do 1,5 A
(Izhodne vrednosti se lahko razlikujejo glede na tehnične podatke naprave.)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
61
――Ta funkcija je na voljo samo pri modelih s širokim zaslonom, ki podpirajo razmerja 16 : 9, 16 : 10 in 21 : 9.
PC/AV Mode
――Če je monitor v načinu HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se vklopi način
varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa izberite ikono
lahko PC ali AV.
Nastavite PC/AV Mode na AV. Slika bo povečana.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
Konfiguracija možnosti PC/AV Mode
Settings
Set to AV to enlarge
the picture.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
. Izberete
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na PC/AV Mode in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
Select the PC/
AV mode for the
DisplayPort1
source.
5
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
HDMI 2
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
――Nepravilne nastavitve lahko povzročijo prazen zaslon. Če pride do tega, preverite tehnične podatke naprave.
DisplayPort Ver.
――Če je monitor v načinu HDMI 1, HDMI 2 ali DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se vklopi način
Izberite različico vrat Displayport. Displayport 1.1 podpira visoko bitno hitrost 1,
različica 1.2 pa visoko bitno hitrost 2.
varčevanja z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa izberite ikono
lahko 1.1 ali 1.2.
. Izberete
Konfiguracija možnosti DisplayPort Ver.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Key Repeat Time
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na DisplayPort Ver. in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• 1.1 / 1.2
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
63
Source Detection
Konfiguracija možnosti Source Detection
Aktiviranje možnosti Source Detection.
Settings
Decide how input
sources will be
detected.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Source Detection in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Auto: Vir signala je samodejno zaznan.
•• Manual: Ročno izberite vir signala.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
Key Repeat Time
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Key Repeat Time
Konfiguracija možnosti Key Repeat Time
Nastavite hitrost odziva tipke, ko jo pritisnete.
Settings
Sound
Off
Eco Saving
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Key Repeat Time in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete
gumb.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Off Timer
Konfiguracija možnosti Off Timer
Izdelek lahko nastavite tako, da se samodejno izklopi.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Power LED On
Stand-by
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Off: Dezaktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno ne izklopi.
Reset All
•• On: Aktivirajte časovno stikalo, tako da se monitor samodejno izklopi.
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
Enable or disable
the Off Timer.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
4h
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Konfiguracija možnosti Turn Off After
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Off Timer in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Turn Off After in pritisnite gumb JOG.
5
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Turn Off After.
6
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
――Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po preteku določenega časa.
――Pri izdelkih, namenjenih trgu v nekaterih regijah, je funkcija Off Timer nastavljena tako, da se samodejno vklopi 4 ure po
vklopu izdelka. To se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite
Settings in za funkcijo Off Timer izberite Off.
MENU
67
Power LED On
Konfiguracija možnosti Power LED On
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje
na spodnjem delu izdelka.
Settings
Off Timer
Working Image Size
Power LED On
Stand-by
Reset All
Set the status of the
power LED.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Power LED On in pritisnite gumb JOG.
. Nato pritisnite gumb JOG.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
4
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
68
Reset All
Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All)
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Settings
Off Timer
Stand-by
Power LED On
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
1
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
2
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Settings in pritisnite gumb JOG.
3
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Reset All in pritisnite gumb JOG.
4
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO izberite želeno možnost in pritisnite gumb JOG.
5
Uporabljena bo izbrana možnost.
. Nato pritisnite gumb JOG.
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
69
Poglavje 08
Meni Informacije in drugi meniji
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Information
Picture
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Options
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Settings
Ko se prikaže vodnik po funkcijskih tipkah, pritisnite gumb JOG NAVZGOR, da izberete
. Nato
pritisnite gumb JOG.
2
Model: S34E790C
Screen
Prikaz menija Information
1
Information
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Z gumbom JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL se pomaknite na Information in pritisnite gumb
JOG. Prikazali se bodo pravi vir signala, frekvenca in ločljivost.
Picture
Model: S34E790C
Options
Screen
Settings
Options
Information
Information
Screen
Information
Model: S34E790C
Settings
Picture
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
70
Konfiguracija možnosti Brightness,
Contrast in Sharpness z začetnega
zaslona.
Brightness
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving, meni ni na voljo.
Contrast
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in
Sharpness prilagodite s premikanjem gumba JOG navzgor ali navzdol.
Sharpness
Brightness
Contrast
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
50
――Ta meni ni na voljo, ko je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On, možnost Size pa na
(način PBP).
Sharpness
SAMSUNG
――Ta meni ni na voljo, če je za MAGIC
Bright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ni na voljo, če je možnost PIP/PBP Mode nastavljena na On.
1
Premikajte gumb JOG v smeri NAVZGOR/NAVZDOL, da izberete Brightness, Contrast ali Sharpness.
2
Premikajte gumb JOG v LEVO/DESNO, da prilagodite nastavitev Brightness, Contrast ali Sharpness.
71
Konfiguriranje možnosti Volume
na zagonskem zaslonu
Volume
1
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Volume.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem
gumba JOG v levo ali desno.
Volume
50
izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte s
kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
•• Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno
povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
72
Poglavje 09
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Namestitev programske opreme
1
Namestitveni CD vstavite v pogon CD-ROM-a.
2
Izberite program za namestitev programa Easy Setting Box.
――Če se na glavnem zaslonu ne prikaže pojavni zaslon za namestitev programske opreme, na CDROM-u poiščite datoteko za namestitev programa Easy Setting Box in jo dvokliknite.
3
Ko se prikaže čarovnik za namestitev, klikniteNext (Naprej).
4
Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete namestitev.
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala
pravilno.
Omejitve in težave pri namestitvi (Easy Setting Box)
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno
okolje.
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Strojna oprema
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
Odstranjevanje programske opreme
Kliknite Start, izberite Nastavitve/Nadzorna plošča in nato dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.
Na seznamu programov izberite Easy Setting Box in kliknite gumb Dodaj/odstrani.
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema
in specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
73
Poglavje 10
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite samodiagnostični test.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas prikaže sporočilo Not Optimum Mode.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje glede na sistemske nastavitve izdelka ali računalnika.
74
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Težave
Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Težave
Rešitve
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja,
pri tem pa upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.83).
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
75
Težave
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Rešitve
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen
z izdelkom. Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov
standardnega signala (str.83) v tem priročniku in z menijem Information izdelka.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8 ali Windows 8.1): Pojdite na
Nadzorno ploščo Pisave Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi tehnologijo
ClearType.
Slika predvajanega videa je nejasna.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride,
ker video predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
76
Težave z zvokom
Težave
Rešitve
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Težave z vhodno napravo
Težave
Rešitve
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Težave
Vrata
Rešitve
in
ne delujejo.
Funkcija prenosa podatkov prek USB ni na voljo, ko je funkcija USB Super Charging nastavljena na On.
Če želite uporabljati možnost prenosa podatkov prek USB, pojdite v meni Settings
Charging, izberite določena vrata USB (USB1 ali USB2) in izberite možnost Off.
USB Super
77
Vprašanja in odgovori
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča Videz in teme Zaslon Nastavitve
Dodatno Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Hitrost osveževanja.
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na Nadzorna plošča Zaslon Nastavitve Dodatno
Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows Vista: Pojdite na Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagoditev
Nastavitve zaslona Dodatne nastavitve Monitor in prilagodite Hitrost osveževanja
zaslona pri Nastavitve monitorja.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Zaslon
Ločljivost zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
•• Windows 8(Windows 8.1): Izberite Nastavitve Nadzorna plošča Videz in prilagajanje
Zaslon Ločljivost zaslona Dodatne nastavitve Monitor in v razdelku
Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
nastavite ločljivost.
Videz in teme
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Zaslon
Zaslon
Nastavitve in
Nastavitve in nastavite
Videz in prilagajanje
Videz in prilagajanje
Prilagodi
Zaslon
•• Windows 8(Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje Zaslon Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
78
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Videz in teme Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Zaslon Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 8(Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve
Nadzorna plošča Videz in prilagajanje Prilagodi Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
79
Poglavje 11
Specifikacije
-
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
-
Območje prikaza
S34E790C
Velikost
Razred 34 (34 palcev / 86 cm)
Območje prikaza
797,22 mm (V) x 333,72 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,23175 mm (V) x 0,23175 mm (N)
Brez stojala
821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg
S stojalom
NAJMANJ: 821,5 x 452,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
V
Mere (Š x V x G); teža
N
NAJVEČ: 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
-
Mere (Š x V x G)
Najhitrejša točkovna ura
319,75 MHz (DP)
Napajanje
AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih
državah razlikuje.
Priključki za signale
Vrata HDMI, DP
G
V
Š
80
Ime modela
Obratovalni pogoji
S34E790C
Delovanje
Temperatura : 10 C - 40 C (50 F - 104 F)
Vlaga: 10-80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Vlaga: 5-95 %, brez kondenzacije
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
81
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Poraba toka
(Pogoji preizkusa Energy Star)
Izklopljeno
(gumb za napajanje)
Indikator napajanja
Izklopljen
Vklopljen
Poraba toka
Običajno 64 W
0,5 W
Najv. 77 W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――ENERGY STAR® je v ZDA registrirana blagovna znamka Agencije za zaščito okolja ZDA.
Poraba po Energy Star je izmerjena po preskusnem postopku trenutnega standarda Energy Star®.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.
82
Tabela standardnih signalov
-- Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek
nastavite samo na eno ločljivost za
vsako velikost zaslona, da dobite
optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša
kakovost slike. Temu se lahko izognete
tako, da izberete optimalno ločljivost, ki
je določena za vaš izdelek.
Ime modela
Sinhronizacija
S34E790C
Vodoravna frekvenca
30 - 90 kHz (DisplayPort, HDMI)
Navpična frekvenca
29 - 61 Hz (DisplayPort)
24 - 61 Hz (HDMI)
Ločljivost
Optimalna ločljivost
3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort)
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
Največja ločljivost
3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort)
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom
standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer
upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
83
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi
več desetkrat omogočite ogled naravnih
slik. Frekvenca tega ponavljanja se
imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost
osveževanja« in je označena z enoto Hz
(herci).
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)
43,819
29,993
157,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
84
Poglavje 12
Dodatek
Obrnite se na SAMSUNG WORLDWIDE
――V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center podjetja SAMSUNG za pomoč strankam.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
85
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICAN REPUBLIC
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
800-2791-9267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
86
LATIN AMERICA
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
87
EUROPE
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
88
EUROPE
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
CIS
89
CIS
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
90
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support
(English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
91
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
http://www.samsung.com/support
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
92
MENA
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support
(English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
93
AFRICA
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
94
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
95
Pravilno odlaganje
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk,
kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje
ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
96
Terminologija
Zaslonski meni____ Zaslonski meni
omogoča konfiguracijo zaslonskih
nastavitev, da po potrebi izboljšate
kakovost slike. Omogoča prilagoditev
svetlosti zaslona, barv, velikosti in
številnih drugih nastavitev prek menijev
na zaslonu.
Zvezdišče____ Zvezdišče je naprava, ki
je skupna točka povezave za več naprav,
povezanih prek omrežja. Uporablja
se za povezovanje več računalnikov,
videonaprav, pisarniških naprav in/ali
lokalnih omrežij prek enega omrežja.
Gama____ V meniju »Gamma«
prilagodite sivine, ki predstavljajo
srednje barvne odtenke na zaslonu. Če
spremenite svetlost, osvetlite celoten
zaslon, če pa prilagodite le gamo,
osvetlite le srednje tone.
Sivine____ Sivine pomenijo ravni
intenzivnosti barve, ki kažejo variacije
spreminjanja barve na zaslonu od
temnejše do svetlejše. Spremembe
svetlosti zaslona se kažejo z variacijo
črne in bele, sivine pa pomenijo srednje
območje med črno in belo. Če sivine
spreminjate s prilagajanjem game, se
spremeni svetlost srednjih odtenkov na
zaslonu.
Hitrost optičnega branja____ Hitrost
optičnega branja ali hitrost osveževanja
pomeni frekvenco osveževanja zaslona.
Podatki zaslona so preneseni, ko se
zaslon osveži, da prikaže sliko, čeprav je
osveževanje človeškemu očesu nevidno.
Število osvežitev zaslona se imenuje
hitrost optičnega branja in se meri v
hercih (Hz). Če je hitrost optičnega
branja 60 Hz, se zaslon osveži 60-krat
na sekundo. Hitrost optičnega branja
zaslona je odvisna od učinkovitosti
delovanja grafičnih kartic v računalniku
in monitorju.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik.
Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Vodoravna frekvenca____ Znaki
ali slike, prikazane na zaslonu, so
sestavljene iz številnih pik (slikovnih pik).
Slikovne pike so nanizane v vodoravnih
črtah, ki so nato razporejene navpično.
Tako se ustvari slika. Vodoravna
frekvenca je merjena v kilohercih
(kHz). Vrednost frekvence pomeni,
kolikokrat na sekundo so vodoravne
črte posredovane in prikazane za
zaslonu monitorja. Vrednost vodoravne
frekvence 85 pomeni, da so vodoravne
črte, ki tvorijo sliko, posredovane 85000krat na sekundo, vodoravna frekvenca
pa je označena v 85 kHz.
Navpična frekvenca____ Slika je
sestavljena iz številnih vodoravnih
črt. Navpična frekvenca je merjena
v hercih (Hz), vrednost frekvence pa
pomeni, koliko slik lahko te vodoravne
črte ustvarijo na sekundo. Vrednost
navpične frekvence 60 pomeni, da je
slika posredovana 60-krat na sekundo.
Navpična frekvenca je imenovana
tudi »hitrost osveževanja« in vpliva na
utripanje zaslona.
Plug & Play____ Funkcija »Plug &
Play« omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom ter zagotavlja optimalni
prikaz.
Monitor za izvajanje funkcije Plug & Play
uporablja mednarodni standard VESA
DDC.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih in navpičnih slikovnih pik, ki
tvorijo zaslon. Predstavlja raven prikaza
podrobnosti. Višja ločljivost omogoča
prikaz večjega števila informacij na
zaslonu, primerna pa je za sočasno
izvajanje večjega števila opravil.
Ločljivost 1920 x 1080 na primer
tvori 1920 vodoravnih slikovnih pik
(vodoravna ločljivost) in 1080 navpičnih
črt (navpična ločljivost).
97
Download PDF

advertising