Samsung | HT-XA100 | Samsung HT-XA100 Navodila za uporabo

HT-XA100
HT-XA100C
Digitalni sistem
za domači kino
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register
Code No. AH68-02068G
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd *2-*3
2008-02-02 오후 12:49:31
varnostni podatki
Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik
HT-XA100/XA100C v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVDR/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.
VARNOSTNA OPOZORILA
Združljiv z DVD-Avdio
Preizkusite vrhunsko kakovost zvoka s standardom DVD-Avdio.
Vgrajeni 24-bitni/192-kiloherčni digitalno-analogni pretvornik omogoča predvajanje izjemno kakovostnega zvoka,
tako glede dinamičnega razpona kot tudi čistosti in natančnosti zvoka pri nizkih in visokih frekvencah.
Podpora funkcije USB HOST
Domači kino omogoča s funkcijo USB HOST povezavo in predvajanje z zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer
s predvajalnikov MP3, pomnilnikov USB flash itd.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II je nova oblika tehnologije dekodiranja večkanalnih avdio signalov in nadgradnja tehnologije Dolby
Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS je format za kompresijo avdio signala, ki ga je razvilo podjetje Digital Theater Systems Inc. Proizvaja
5.1-kanalni zvok v celotnem frekvenčnem območju.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-XA100/XA100C se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu ohranjevalnika
zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
HT-XA100/XA100C se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.
HDMI
HDMI omogoča istočasen prenos DVD video in avdio signalov ter zagotavlja bolj ostro sliko.
Funkcija AV SYNC
Če je enota povezana z digitalnim TV, lahko posnetek zaostaja za zvokom.
V tem primeru lahko nastavite čas zakasnitve zvoka, da sinhronizirate zvok s posnetkom.
Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s
HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo
funkcijo Anynet+.)
KAJ JE VKLJUČENO
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
HDMI kabel
2
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 2-3
FM-antena
Uporabniški priročnik
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER Izdelek
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
IzdelekO LASER CLASE 1
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
prisotna nevarna napetost, ki lahko
povzroči udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR : NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA
SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI
ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu
HT-XA100/XA100C omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG, DVD ali plošč in nastavitev slike za ozadje.
Video kabel
SLV
lastnosti
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto
dostopen, iz vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih
s tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove
življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so
označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno
predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne poslediČe in vplive na
okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno
predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni
občinski urad. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje
na kupoprodajni pogodbi. Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
Daljinski upravljalnik
/ Baterije (velikost AAA)
3
2008-02-02 오후 12:49:40
PREVIDNOSTNI UKREPI
vsebina
SLV
varnostni podatki
LASTNOSTI
2
Kaj je vključeno
VARNOSTNI PODATKI
3
4
Varnostna opozorila
Previdnostni ukrepi
ZAČETEK
7
8
8
8
9
Preden začnete z branjem uporabniškega
priročnika
Predvajalne plošče
Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
Avtorska zaščita
Vrste snemalnih plošč
OPIS
10
11
Sprednja plošča
Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
12
14
Pregled daljinskega upravljalnika
Nastavitev daljinskega upravljalnika
PRIKLJUČKI
16
18
Priklop zvočnikov
Priklop dodatnega brezžičnega sprejemnega
ojačevalnika
Priključitev video izhoda na TV sprejemnik
Funkcija HDMI
Priključek za avdio iz zunanjih komponent
Priklop FM-antene
2
3
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki
na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli
enote za ustrezno prezračevanje (7.5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte
nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v
stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti,
izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
7
10
12
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice.
Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko
poškoduje napravo.
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom
toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
16
20
22
23
25
PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI
DOMAČI KINO
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja
(npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za
industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.
Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride
do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času,
pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno
temperaturo.
4
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 4-5
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju
nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
26
PREDVAJANJE
27
27
28
29
30
32
40
Predvajanje plošč
Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
Predvajanje datotek JPEG
Predvajanje datotek DivX
Uporaba funkcije predvajanja
Predvajanje predstavnostnih datotek z
uporabo funkcije USB Host
5
2008-02-02 오후 12:49:42
začetek
NASTAVITEV SISTEMA
42
42
43
44
53
53
Poslušanje radia
Prednastavitev radijskih postaj
44
45
45
46
46
47
48
49
50
50
RADIO
53
CONVENIENT FUNCTION
54
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
Ikona
Izraz
Razlaga
DVD
B
A
G
D
M
M
● ZAČETEK
51
51
52
52
52
Nastavitev jezika
Nastavitev vrste televizijskega zaslona
Nastavitev starševskega nadzora
(stopnja nastavitve)
Nastavitev gesla
Nastavitev ozadja
Način izbire ene izmed treh pripravljenih
nastavitev ozadja
Način predvajanja DVD-plošče
Nastavitev načina zvočnikov
Nastavitev zakasnitve
Nastavitev poskusnega tona
Nastavitev zvoka
Nastavitev kompresije dinamičnega razpona
(DRC)
Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike
(AV SYNC)
Nastavitev HDMI-zvoka
Funkcija zvočnega polja DSP/EQ
Način Dolby Pro Logic II
Učinek Dolby Pro Logic II
P.BASS
SLV
vsebina
Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
CD
Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
MP3
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
JPEG
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
DivX
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVDR/RW,
CD-R ali CD-RW)
POZOR
Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
OPOMBA
Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.
 V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD (
)" za plošče DVD-VIDEO, DVDAVDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu. Kjer je mišljen specifičen
tip DVD-ja, je posebej označeno.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče
predvajati.
54
54
54
Funkcija časovnika za izklop
Prilagoditev osvetlitve zaslona
Izklop zvoka
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 55–56.)
ODPRAVLJANJE TEŽAV
55
Avtorske pravice
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
IZDELKI, KI PODPIRAJO
FUNKCIJO USB HOST
57
57
57
Digitalni fotoaparat
USB-pomnilniški disk
MP3-predvajalnik
DODATEK
58
Opozorila glede hranjenja in ravnanja s
ploščami
Specifikacije
57
58
6
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 6-7
59
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati
brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
7
2008-02-02 오후 12:49:45
začetek
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby
Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo
vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.
~ 6
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata
regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka
predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
❖ Plošče CD-R
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
❖ Plošče CD-R MP3
PREDVAJALNE PLOŠČE
Vrsta plošče
Znamka
(logotip)
Posneti signali
Velikost plošče
12 Cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 Cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Najdaljši čas predvajanja
pribl. 240 minut (enostranska)
pribl. 480 minut (enostranska)
pribl. 80 minut (enostranska)
pribl. 160 minut (enostranska)
12 Cm
74 minut .
8 Cm
20 minut .
12 Cm
74 minut .
8 Cm
20 minut .
NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM in DVD-ROM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.
Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE>.
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "mp3".
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa
morda ne bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot
visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.
● ZAČETEK
1
SLV
VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ
❖ Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "jpg".
• Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih
znakov (. / = +).
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo
mogoč.
❖ Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
AVTORSKA ZAŠČITA
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s
televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko
zaščitenih DVD-plošč.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za
domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision
Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
8
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 8-9
• Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje
datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
• Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran
"www.divxnetworks.net".
9
2008-02-02 오후 12:49:47
opis
SLV
ZADNJA PLOŠČA
1
2 3
4
8
7
5
6
SPREDNJA PLOŠČA
7 8
9
● OPIS
9
10
11
12
GUMB POWER ( )
GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL
IN PRESKOK NAZAJ ( )
PLADENJ ZA PLOŠČE
GUMB STOP (¦)
GUMB OPEN
GUMB PLAY/PAUSE (
FUNKCIJSKI GUMB
GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR
IN PRESKOK NAPREJ( )
10
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 10-11
)
Uravnavanje Glasnosti
10
Priključek AUX IN1
11
Priključek za Slušalke
12
USB-Vrata
IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 5,1-KANALNI ZVOČNIK
Priključite sprednji, srednji, zadnji in nizkotonski zvočnik.
PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika
(VIDEO OUT).
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT
(KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
POVEZAVA PREK TX-KARTICE (BREZŽIČNO)
TX-kartica omogoča komunikacijo med napravo in dodatnim
ojačevalnikom brezžičnega sprejemnika.
PRIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)
S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na vhodni priključek
HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih
slikah.
KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75Ω
Priključite na anteno FM.
PRIKLJUČEK ZA VHOD ZUNANJE
DIGITALNE OPTIČNE NAPRAVE
Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim
izhodnim signalom.
PRIKLJUČKI AUX IN 2
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je
videorekorder).
HLADILNI VENTILATOR
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka
zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.
11
2008-02-02 오후 12:49:48
Gumb DVD RECEIVER
19
Gumb PORT
2
Gumb TV
20
Gumb TV/VIDEO
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
3
Gumb POWER
21
Gumb EJECT
4
Številski gumbi (0~9)
22
Gumb CANCEL
5
Gumb REMAIN
23
Gumb PAUSE
6
Gumb STEP
7
Gumba za pomikanje med
nastavljenimi radijskimi postajami in
posnetki na plošči
24
Gumb
Gumb
Gumb
8
25
Gumb TUNING/CH
Gumb VOLUME
Gumb MUTE
9
26
Gumb MENU
10
27
Gumb RETURN
Gumb AUDIO
Gumb Cursor/ENTER
11
28
Gumb
29
Gumb SUBTITLE
12
TUNER MEMORY, gumb SD
(standardna definicija)/
HD (visoka definicija)
30
Gumb EXIT
13
Gumb ZOOM
31
Gumb INFO
14
Gumb P.BASS
32
Gumb SOUND EDIT
15
Gumb SLEEP
33
Gumb REPEAT
16
Gumb SLOW, MO/ST
34
Gumb DSP/EQ
17
Gumb
35
Gumb LOGO
36
Gumb DIMMER
18
Gumb
Gumb
Gumb
1
2
3
18
19
20
21
4
5
6
7
22
23
24
8
9
25
26
27
28
PL II MODE
PL II EFFECT
DVD
DVD
TUNER
AUX
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1
SLV
daljinski upravljalnik
PLAY
STOP
SEARCH
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
29
12
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 12-13
10
30
11
31
12
13
14
15
16
17
32
33
34
35
36
1. Odstranite pokrovček v
smeri puščice na sliki.
M
2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako,
da se oznake polarnosti ujemajo (+ in –).
3. Ponovno namestite
pokrovček.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:




Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
13
2008-02-02 오후 12:49:51
NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.
Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom
2. S pritiskom gumba POWER vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb POWER vnesite kodo, ki ustreza
vaši znamki TV sprejemnika.
• Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte
posamično, da ugotovite, katera je prava.
Primer : za televizor Samsung
Pritisnite in zadržite gumb POWER ter z numeričnimi
tipkami vnesite 00, 15, 16, 17 in 40.
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
• Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe
TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številske
gumbe (0–9).
M
 Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki
so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
 Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto
deloval samo na televizorjih Samsung.
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje
7 metrov od televizorja. Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom
do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
14
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 14-15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Znamka
Admiral (M.Wards)
A Mark
Anam
Koda
Št.
Znamka
Koda
56, 57, 58
44
MTC
18
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
Classic
03
55
Proton
40
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
Croslex
62
60
Sampo
40
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
Curtis Mates
59, 61, 63
59, 60, 98
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
Dynasty
03
66 Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
Funai
03
69
Spectricon
01
Futuretech
03
70
SSS
18
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
Inkel
45
74
Techwood
18
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
JVC
70
76
TMK
18, 40
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 82
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 83
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
Matsui
54
85
Zonda
01
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v
način TV.
Št.
1
2
3
SLV
daljinski upravljalnik
Seznam kod za različne znamke televizorjev
15
2008-02-02 오후 12:49:54
priključki
SLV
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina
na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni
kabel izključite iz električne vtičnice.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači
kino.
• Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z
barvami priključnih vtičnic.
Črna
Rdeča
● PRIKLJUČKI
PRIKLOP ZVOČNIKOV
2,5- do 3-kratna velikost TV-zaslona
Sprednji zvočnik (D)
Srednji zvočnik
Postavitev digitalnega domačega kina
Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Nizkotonski
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2.5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3.5–4 metre)
Sprednja zvočnika ei ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju
pomaknite malo bližje proti sebi.
Zadnji zvočnik (D)
J
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.
Zadnji zvočnik (L)
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko
poškoduje.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega
Srednji zvočnik f
Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika.
zvočnika potiskali rok ali predmetov.
 Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.
Zadnja zvočnika hj
Zadnja zvočnika postavite za mesto poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju obrnite drugega proti
drugemu. Postavite ju od 60 do 90 cm nad višino ušes, obrnjena rahlo navzdol.
Sprednji zvočnik (L)
M
 Če zvočnik postavite blizu televizorja lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja,
moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje
zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.
16
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 16-17
17
2008-02-02 오후 12:49:56
J
PRIKLOP DODATNEGA BREZŽIČNEGA SPREJEMNEGA OJAČEVALNIKA
SLV
priključki
 Brezžični sprejemni modul postavite za mesto
poslušanja. Če je brezžični sprejemni modul postavljen
preblizu naprave, bodo v predvajanem zvoku motnje.
 Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki
deluje na isti frekvenci (5.8 GHz), na primer
mikrovalovno pečico, brezžično LAN-kartico bodo v
predvajanem zvoku motnje.
Za brezžično povezavo zadnjih zvočnikov morate v trgovini z izdelki Samsung kupiti brezžični sprejemni modul
ter kartico TX.
Po nakupu brezžičnega sprejemnega modula (SWA-4000)
● PRIKLJUČKI
 Razdalja sprejema radijskega signala je okoli 10 m,
vendar se lahko spreminja v odvisnosti od okolja
delovanja.Če je med glavno enoto in brezžičnim
sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali
kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski
valovi ne potujejo skozi kovine.
Sprednji zvočnik
(D)
(L)
 Ta izdelek (HT-XA100/XA100C) je združljiv z brezžičnim
sprejemnim modulom SWA-3000.
Nizkotonski
zvočnik
BREZŽIČNI SPREJEMNI MODUL
M
 Vstavite lahko samo TX-kartico, namenjeno za ta izdelek.
V nasprotnem primeru se lahko enota poškoduje, oz. se kartica težko odstrani.
 Kartice TX ne vstavljajte narobe oz. v nasprotni smeri.
 Ko vstavljate TX-kartico, naj bo naprava izklopljena, saj v nasprotnem primeru lahko
Srednji zvočnik
pride do okvare.
 Če je vstavljena kartica TX, na priključkih za zadnji zvočnik glavne enote ni zvočnega
signala.
Zadnji zvočnik (L)
 Brezžični sprejemni modul ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne
Zadnji zvočnik (D)
izpostavljajte vodi in vlagi.
 Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega
sprejemnega modula.
1. Na glavno enoto priključite sprednji in sredinski zvočnik ter
globokotonec, glejte strani 17.
 Če zadnji brezžični zvočniki ne oddajajo zvoka, preklopite način na 5.1-kanalni DVD ali
2. Pri izključeni glavni enoti vstavite kartico TX v režo za
kartico TX (BREZŽIČNO) na zadnji strani glavne enote.
• Kartico primite tako, da je poševna stran obrnjena
navzdol, in jo vstavite v režo.
• TX-kartica omogoča komunikacijo med napravo in
brezžičnim sprejemnikom.
 Če je nastavljen 2-kanalni način, zadnja brezžična zvočnika ne bosta predvajala zvoka.
Dolby ProLogic II.
TX-kartica
3. Zadnji desni in levi zvočnik priključite na brezžični
sprejemni modul.
4. Napajalni kabel brezžičnega sprejemnega modula vstavite
v električno vtičnico in vključite glavno stikalo ON.
18
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 18-19
Poševni del je
obrnjen navzdol
19
2008-02-02 오후 12:50:00
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko
je predvajalnik vključen.
PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK
TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.
• HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni
priključek HDMI, prikazuje žive slike.
• Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se
televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale
(v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo
se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje
pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
NAČIN 2
NAČIN 1
(priložena)
1. NAČIN : HDMI
S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV
sprejemniku.
● PRIKLJUČKI
• Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu
pojavi občasno šumenje.
NAČIN 3
(priložena)
SLV
priključki
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
• Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se
s DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD
itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.) Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa
onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
• Kaj je funkcija Anynet+?
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij
s funkcijo Anynet+.
- Če ima vaša Samsungova televizija logotip n, potem podpira funkcijo Anynet+.
- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se
bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.
- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnite gumb za predvajanje, se bo televizija takoj
vključila in preklopila na način HDMI.
2. NAČIN : Komponentni video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni
priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.
3. NAČIN : Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico
VIDEO IN na TV sprejemniku.
M
 Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.
 Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino
upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih
SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
 Preverite, ali ima vaš televizor logotip n. Če ima logotip n, podpira funkcijo
Anynet+.
20
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 20-21
21
2008-02-02 오후 12:50:04
priključki
SLV
PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT
AUX1: Priključitev zunanje komponente/MP3 predvajalnika
FUNKCIJA HDMI
Komponente kot je npr. MP3 predvajalnik
Resolution Selection (Izbira ločljivosti)
M
 Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika
motena.
 Če je naprava povezana s televizorjem preko
HDMI-priključka, ne oddaja kompozitnega in
komponentnega signala.
 Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala
televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.
● PRIKLJUČKI
Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.
V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna ločljivost/visoka ločljivost) na
daljinskem upravljalniku.
• Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti:
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka
ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.
Privzeta nastavitev HDMI-izhoda je 576p (480p).
Kaj je HDMI (večpredstavnostni
vmesnik visoke ločljivosti)?
Ta naprava DVD-video signal
oddaja v digitalni obliki brez
pretvorbe v analogno. Digitalne
slike bodo ostrejše, če video in
televizor povežete s HDMI-kablom.
Avdio kabel
(ni priložen)
Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung
tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih
SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)
1. Za povezavo glavne enote sistema za domači kino in TV
sprejemnika Samsung uporabite HDMI kabel. (Glejte stran 20)
S funkcijo Anynet+
S pritiskom na gumb Play na daljinskem
upravljalniku TV sprejemnika Samsung
lahko upravljate to enoto, vključite TV
sprejemnik ali gledate film.
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+.
(Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
• Domači kino lahko upravljate z daljinskim
upravljalnikom TV sprejemnika. (Razpoložljivi gumbi daljinskega upravljalnika televizorja :
,
,
,
, ▲, ▼ in ◄, ► gumbi,
~
gumbi)
gumbi
Če izberete TV
Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) nastavite na On tako, da pritisnete
gumb Anynet+ na televizorju.
• Receiver : On : Poslušanje zvoka prek domačega kina.
• Receiver : Off : zvok lahko poslušate prek televizorja.
Če izberete THEATER
Izberite THEATER to connector in nastavite možnosti za spodnje funkcije.
• View TV : Če je Anynet+(HDMI-CEC) vklopljen in izberete možnost
View TV, se bo domači kino samodejno preklopil na DIGITAL IN
(Digitalni vhod).
• THEATER Menu : dostopate lahko do menija domačega kina in z njim
upravljate.
• THEATER Operation : prikaz informacij o predvajani plošči na
domačem kinu.
• Receiver : On : Nadzorujete lahko možnosti Disc operation pri
sistemu domačega kina, kot so naslov, poglavje in sprememba
podnapisov.
• Receiver : Off : zvok lahko poslušate prek televizorja.
M
Audio OUT
1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji
komponenti/MP3 predvajalniku.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX1.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
 Ko enoto priklopite in jo povežete z MP3-predvajalnikom iPod, bo enota trošila baterijo
iPod.
 Funkcija Theater (Domači kino) je na voljo le, če poslušate zvok prek domačega kina s
priključenim digitalnim optičnim kablom.
22
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 22-23
23
2008-02-02 오후 12:50:08
priključki
SLV
PRIKLOP FM-ANTENE
1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
AUX2 : Zadnja plošča
OPTIČNI : Zadnja plošča
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato
pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
● PRIKLJUČKI
FM antena
(priložena)
Avdio kabel(ni priložen)
Optični kabel
(ni priložen)
Če ima zunanja analogna
naprava samo en avdio izhod,
ga priključite na levi ali desni
vhod.
Zunanja digitalna
komponenta
Zunanja
analogna
komponenta
AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave
Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.
1. AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni
komponenti.
• Upoštevajte barve priključkov.
M
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
• Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko
temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
• Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s
časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX2.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
M
 Priključek za video izhod na videorekorderju lahko povežete s TV sprejemnikom,
priključek za avdio izhod na videorekorderju pa povežete s to enoto.
OPTIČNI: Priključitev zunanje digitalne komponente
Komponente za predvajanje digitalnih signalov, npr. TV komunikator ali CD zapisovalnik.
1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite možnost DIGITAL IN.
• Uporabite lahko tudi gumb FUNCTION na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD ΠDIGITAL IN ΠAUX 1 ΠAUX 2 ΠUSB ΠFM.
24
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 24-25
25
2008-02-02 오후 12:50:13
predvajanje
Za upravljanje TV sprejemnikov Samsung lahko uporabite daljinski upravljalnik
DVD sistema za domači kino.
PREDVAJANJE PLOŠČ
SLV
preden začnete uporabljati domači kino
B
1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
2. S ponovnim pritiskom gumba PLAY (
• Predvajanje se začne samodejno.
● PREDVAJANJE
1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
• Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo
zgoraj.
) pladenj zaprite.
2. S pritiskom na gumb DVD RECEIVER preklopite v način
DVD RECEIVER in upravljanje DVD sistema za domači
kino
3. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba DVD
na daljinskem
upravljalniku omogočite predvajanje DVD-/CD-plošč.
4. S pritiskom gumba TV preklopite daljinski upravljalnik v
način TV.
5. S pritiskom gumba POWER na daljinskem upravljalniku
vklopite televizor Samsung.
6. S pritiskom gumba TV/VIDEO na televizorju izberite način
VIDEO.
VIDEO
Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP ().
• Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo PRESS PLAY in mesto, kjer je bilo predvajanje
prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY ( ) ali gumb ENTER, se predvajanje
nadaljuje od shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
• Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo, STOP in če nato pritisnete gumb PLAY ( ) se
predvajanje začne od začetka.
S pritiskom gumba PAUSE ( ) se predvajanje začasno prekine.
• S ponovnim pritiskom gumba PLAY ( ) se predvajanje nadaljuje.
M
 Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
 Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila
CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).
26
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 26-27
27
2008-02-02 오후 12:50:17
predvajanje
SLV
PREDVAJANJE DATOTEK JPEG
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko
shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.
PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
G
Funkcija zasuka/zrcaljenja
Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.
● PREDVAJANJE
A
Med predvajanjem pritisnite puščične gumbe ▲, ▼, ◄, ►.
1. Vstavite ploščo MP3/WMA.
• Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
• Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče
MP3/WMA.
• Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
2. V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◄, ► izberite album in
pritisnite gumb ENTER.
• Z gumboma ▲, ▼ izberite posnetek.
3. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi
▲, ▼, ◄, ► izberite drug album in pritisnite gumb ENTER.
Gumb
4. S pritiskom gumba STOP () zaustavite predvajanje.
Izvirna slika
Gumb :
zasuk za 90°
v levo
Gumb
M
M
 Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
 Kazalo vsebine plošče MP3/WMA je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so ki
so zapisani na njej.
: navpično zrcaljenje
Gumb
:
zasuk za 90° v desno
: vodoravno zrcaljenje
 Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik)
za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke
prepletenih slik.
 Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način
samodejno preklopi v način za 576p (480p).
Izbira ikone datoteke na zaslonu,
• V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◄, ► izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.
Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske
datoteke, izberite ikono
.
Ikona za vse datoteke : Če želite predvajati vse datoteke, izberite
ikono
.
28
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 28-29
29
2008-02-02 오후 12:50:19
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi in se
privzeta datoteka s podnapisi ne ujema s filmom, lahko
podnapise izberete na naslednji način:
PREDVAJANJE DATOTEK DIVX
Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov #, $.
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik
preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb #.
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije
MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je
avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem
pritisnite gumb  ali .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost
spremeni v naslednjem zaporedju:
2x Π4x Π8x Π32x ΠNormal.
1. Podprti formati
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista
podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti Video Formati
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◄, ►.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ► predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
• Vsakič, ko pritisnete gumb ◄ predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.
Prikaz avdio posnetkov
D
Pritisnite gumb AUDIO.
• Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med njimi
izbirate.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi
AUDIO (1/N, 2/N ...) in .
M

pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.
Prikaz podnapisov
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta
predvajana samodejno.
• Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah
DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).
30
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 30-31
2. Ko na zaslonu izberete želeno datoteko DivX, bo film
normalno predvajan.
DivX(Digital internet video express)
D
Funkcija preskoka za 5 minut
1. V zaustavitvenem načinu pritisnite gumb za
pomikanje ▲, ▼ na TV zaslonu izberite želeni
podnapis ( ) ter pritisnite gumb ENTER.
● PREDVAJANJE
D
Preskok naprej/nazaj
Hitro predvajanje
D
Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi
SLV
predvajanje
D
Format
AVI
WMV
Podprte različice
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podprti Avdio Formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Gostota zapisa
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Frekvenca vzorčenja
44.1khz
• Datoteke DivX, vključno z avdio in video datotekami v DTS-formatu, so podprte samo do 6 Mb/s.
• Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4:3),
ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov,
ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu
začne migotati.
2. Funkcija napisov
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
31
2008-02-02 오후 12:50:23
Hitro predvajanje
BAD
Pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA
BAGD
Uporaba funkcije predvajanja
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem
zaslonu.
● PREDVAJANJE
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ X PLAY
Pritisnite gumb INFO.
M
M
 Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine
 Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri
2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8- in 32-kratni hitrosti.
plošče.
 Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije
Na zaslonu se pojavi
Pritisnite gumb SLOW.
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem
zaporedju:
!
Če se na TV zaslonu ob pritisku na gumb pojavi ta simbol
delovanje s trenutno predvajano ploščo ni možno.
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞
1/8 ➞ X PLAY
Ikone na zaslonu
DVD
AUDIO
D
Počasno predvajanje
DTS, DOLBY DIGITAL ali PRO LOGIC.
SLV
predvajanje
Ikona za
DVD
Ikona za
NASLOV
Ikona za
PRETEKLI ČAS
Ikona za STEREO
(L/D)
Ikona za
DVD-AVDIO
Ikona za
POGLAVJE
Ikona za PONOVNO
PREDVAJANJE
Ikona za DOLBY
DIGITAL
Ikona za CD
Ikona za POSNETEK
(DATOTEKO)
Ikona za JEZIK
ZVOKA
Ikona za KOT
Ikona za
SKUPINO
Ikona za
PODNAPISE
Preverjanje preostalega časa
BA
Pritisnite gumb REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa
predvajanja naslova ali poglavja.
D 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ X PLAY
M
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.
Preskok prizorov/skladb
A
Pritisnite enega od gumbov #, $.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo
predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik
(datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
Z vsakim pritiskom gumba REMAIN se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
32
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 32-33
33
2008-02-02 오후 12:50:26
predvajanje
BAGD
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja
poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika
(MP3-datoteke).
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
● PREDVAJANJE
DVD-AUDIO
S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del
DVD-plošče.
3. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼ in izberite A- in nato
pritisnite gumb ENTER.
• Ko pritisnete gumb ENTER, se izbrano mesto shrani v
pomnilnik.
Pritisnite gumb REPEAT.
• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD-VIDEO
SLV
Ponovno predvajanje
Ponovno predvajanje A–B
4. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb ENTER.
• Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
A-B
REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : GROUP ➞ REPEAT : OFF
d Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ▲ in ▼ izberite možnost
).
OFF (
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
M
 Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
Funkcija pomikanja med slikami
CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.
D
Pritisnite gumb STEP.
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en
okvir.
GROUP : Ponovno predvajanje izbrane skupine.
RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)
TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
DIR : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
DISC : Ponovno predvajanje celotne plošče.
OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči
B
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz
REPEAT PLAYBACK ( ).
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ izberite želeni način
ponovnega predvajanja.
• Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in
3. korak.
M
 Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
4. Pritisnite gumb ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
 Pri ploščah DivX, MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na
zaslonu s prikazom informacij.
34
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 34-35
35
2008-02-02 오후 12:50:30
Dodatna skupina
DVD-AUDIO
Nekatere DVD-avdio plošče imajo posebno 'dodatno' skupino, do katere
dostopate s 4-mestnim ključem. Podrobnosti in številski ključ poiščite na
embalaži plošče.
Funkcija spreminjanja zornega kota
Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.
Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se
samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.
1. Pritisnite gumb INFO.
3. S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali številskih
gumbov izberite želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se zorni kot spremeni v
naslednjem zaporedju:
M
2/3 €
3/3 €
M
 Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon
za vnos številskega ključa.
1/3
Pomikanje po straneh
 Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke z različnih zornih kotov.
Funkcija povečave
● PREDVAJANJE
2. S pritiskom puščičnega gumba + se pomaknite na ikono
).
ANGLE (
1/3 €
SLV
predvajanje
DVD-AUDIO
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ,,. na
daljinskem upravljalniku.
• Na DVD-avdio plošči s fotografijami lahko izberete želeno
sliko.
• Pri nekaterih ploščah slik morda ne bo mogoče izbrati.
Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane
slike.
1. Pritisnite gumb ZOOM.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► se pomaknite
).
na ikono ANGLE (
3. Pritisnite gumb ENTER.
• Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave
spremeni v naslednjem zaporedju:
ZOOM X 1.5 € ZOOM X 2 € ZOOM X 3 € ZOOM OFF
Funkcija izbire jezika zvoka
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
SELECT ZOOM POSITION
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov
izberite želeni jezik zvoka.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov
na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški,
španski, francoski itd.).
EN 1/3 € SP 2/3 € FR 3/3 € EN 1/3
M
36
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 36-37
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
37
2008-02-02 오후 12:50:33
predvajanje
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika
podnapisov, profila itd.
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
Funkcija izbire jezika podnapisov
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▼ ali številskih gumbov
izberite želene podnapise.
EN 01/03 € SP 02/03 € FR 03/03 € OFF/03 € EN 01/03
● PREDVAJANJE
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na
Disc Menu in pritisnite gumb ENTER.
• Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne
podpira, se pojavi sporočilo This menu is not
supported.
2. S pritiskom gumba ► se pomaknite na prikaz
SUBTITLE ( ).
M
SLV
Uporaba možnosti Disc Menu
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni
element.
4. Pritisnite gumb ENTER.
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
Neposredni pomik na prizor/skladbo
MOVE
BAG
B
1. Pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov
izberite želeni naslov/posnetek ( ) in pritisnite gumb
ENTER.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► se pomaknite na
ikono za poglavje ( ).
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov
izberite želeno poglavje in pritisnite gumb ENTER.
5. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► se pomaknite na
ikono za čas ( ).
6. S pritiskom številskih gumbov izberite želeni čas in
pritisnite gumb ENTER.
M
ENTER
EXIT
 Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate
naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te možnosti je
odvisna od vsebine plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ pomaknite na
možnost Title Menu.
3. Pritisnite gumb ENTER.
• Pojavi se meni naslovov.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
AG
Pritisnite številske gumbe.
• Pritisnite številske gumbe.
• Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov ▲, ▼ ne morete
uporabiti za odprtje druge mape.
Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb STOP (¦), nato pa
enega od gumbov ▲, ▼.
M
MOVE
M
ENTER
EXIT
 Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.
 Če se želite pomakniti neposredno na želeni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite
enega od gumbov #, $ na daljinskem upravljalniku.
 Možnost pomika na želeni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.
38
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 38-39
39
2008-02-02 오후 12:50:36
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba, shranjene na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali
digitalnem fotoaparatu, lahko predvajate v kakovostnem video formatu in zvoku 5.1-kanalnega domačega kina
tako, da pomnilniško napravo vključite v USB-vrata domačega kina.
2. S pritiskom gumba FUNCTION na napravi ali gumba
PORT na daljinskem upravljalniku izberite USB-način.
• Na zaslonu se pojavi prikaz USB in nato izgine.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi USB-meni in
shranjena datoteka se začne predvajati.
3. Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb
STOP (¦).
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim
navodilom za varno izključitev USB-naprave.
• Dvakrat zapored pritisnite gumb STOP (¦).
Na zaslonu se pojavi prikaz REMOVE USB.
• Izključite USB-kabel.
M
 Za poslušanje glasbenih datotek z zvokom 5.1-kanalnega sistema za domači kino
nastavite Dolby Pro Logic II na način Matrix. (Glejte stran 52)
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v
naslednjem zaporedju:
2x € 4x € 8x € 32x € Normal.
Združljive naprave
1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows
(2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega
nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
• Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
• Za dobro delovanje USB HDD napravo priključite na pomožni napajalni kabel.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
• Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
• Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri
uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.
Podprti formati
Format
Ime
datoteke
Končnica
datoteke
Gostota
zapisa
Različica
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
Fotografija
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Glasba
Preskok naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov # ali $.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na
gumb $ izbrana naslednja datoteka.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na
gumb # izbrana prejšnja datoteka.
40
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 40-41
● PREDVAJANJE
1. USB napravo priključite na USB vhod na stranskem
delu enote.
SLV
predvajanje
Hitro predvajanje
Film
DivX
.AVI,.ASF
• Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. Podprt je samo datotečni sistem FAT
16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).
• Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali,
ko jih povežete s tem izdelkom.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno omejitvami Janus.
• Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte
stran 57.
41
2008-02-02 오후 12:50:39
nastavitev sistema
Zaradi vašega udobja lahko nastavite lastnosti domačega kina tako, da bodo
najbolj ustrezale vašemu domačemu okolju.
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
3. Izberite možnost LANGUAGE in pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in
pritisnite gumb ENTER
• Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno
stopnjo nastavitev.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali
monitorju.
Za običajni televizor izberite možnost 4:3PS ali 4:3LB.
Če uporabljate širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost WIDE/HDTV.
OSD LANGUAGE : Izbira jezika prikaza na zaslonu
AUDIO : Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči)
SUBTITLE : Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči)
DISC MENU : Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči)
• OTHERS : Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHERS in
vnesite kodo jezika svoje države. (Kode jezikov si oglejte
na strani 65.) Izberete lahko jezik za možnosti AUDIO,
SUB TITLE in DISC MENU.
ENTER
● NASTAVITEV SISTEMA
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Ú Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil
v jezik, ki ga nastavite.
MOVE
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite želeni element in
pritisnite gumb ENTER.
• Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
•
•
•
•
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
TV DISPLAY in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na
zaslonu televizorja.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
NASTAVITEV JEZIKA
4. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼ da izberete možnost
OSD Language in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
SLV
NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
• Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju
16 : 9 odrezana).
4:3LB (4:3 Letterbox)
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.
• Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
WIDE/HDTV
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju
16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
• Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
M
 Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v
širokozaslonskem načinu.
 Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika
odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/
širina.
 V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.
42
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 42-43
43
2008-02-02 오후 12:50:42
NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA (STOPNJA NASTAVITVE)
Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.
1. Med predvajanjem pritisnite gumb PAUSE ( ), ko bo
prikazana želena slika.
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki
zanje še niso primerne.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.
• Prikazano bo izbrano ozadje.
• Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeno stopnjo
nastavitve in pritisnite gumb ENTER.
• Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVD plošč s stopnjo,
višjo od 7, ne bo mogoč.
• Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
• Privzeta nastavitev gesla je "7890".
• Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.
COPY LOGO DATA
 PAUSE
MOVE
SELECT
RETURN
● NASTAVITEV SISTEMA
2. Pritisnite gumb LOGO.
• Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo COPY
LOGO DATA.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
PARENTAL in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
G
SLV
nastavitev sistema
NASTAVITEV OZADJA
LOGO IS COPIED
 PAUSE
EXIT
M
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
 Ta funkcija ne deluje, ko je HDMI izhod 720p, 1080i or 1080p.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
NAČIN IZBIRE ENE IZMED TREH PRIPRAVLJENIH NASTAVITEV OZADJA
 Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
NASTAVITEV GESLA
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko
nastavite geslo.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
LOGO in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite možnost USER
in pritisnite gumb ENTER.
• S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
PASSWORD in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
RETURN
EXIT
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb ENTER.
• Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
• Nastavitev je končana.
M
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
 Privzeta nastavitev gesla je "7890".
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
• ORIGINAL : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljen
logotip podjetja Samsung.
• USER : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena vaša
izbrana slika.
4. Pritisnite gumb ENTER.
MOVE
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:
• Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb STOP (¦) in ga držite več kot 5 sekund.
Na zaslonu se pojavi sporočilo INITIAL in nastavitve se ponastavijo.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
44
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 44-45
45
2008-02-02 오후 12:50:45
nastavitev sistema
SLV
NASTAVITEV ZAKASNITVE
Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od
mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve avdio signalov za
srednji zvočnik in zadnja zvočnika.
NAČIN PREDVAJANJA DVD-PLOŠČE
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
Nekatere DVD-avdio plošče poleg avdio zapisa vsebujejo tudi video zapis.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Če želite predvajati video zapis DVD-avdio plošče, enoto nastavite v
način DVD VIDEO.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Pritisnite gumb ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
5. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► izberite čas zakasnitve.
• Cas zakasnitve za srednji zvočnik lahko nastavite med 00 in
05 ms, za zadnja zvočnika pa med 00 in 15 ms.
EXIT
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
DVD Vrsta in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ se pomaknite na možnost
DVD VIDEO in pritisnite gumb ENTER.
• Če želite enoto prestaviti nazaj v način predvajanja DVD AUDIO,
ponovite korake 1–4.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
ENTER
• DVD VIDEO : Ta način izberite za predvajanje video zapisa na avdio
DVD-ploščah.
• DVD AUDIO : Ta način izberite za predvajanje avdio zapisa na avdio DVD-ploščah.
M
RETURN
EXIT
Nastavitev SREDNJEGA ZVOČNIKA
Če je razdalja srednjega zvočnika večja ali enaka razdalji
sprednjega zvočnika, zakasnitev nastavite na 0 ms. V
nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.
DivX (R) registracija
Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.
Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.
NASTAVITEV NAČINA ZVOČNIKOV
Izhodni signali in odzivne frekvence zvočnikov se bodo samodejno
prilagodili glede na konfiguracijo in vrsto uporabljenih zvočnikov.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Audio
in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► se pomaknite na želeni
zvočnik in pritisnite gumb ENTER.
• Z vsakim pritiskom gumba se nastavitev za sredinski ter zadnji levi in desni zvočnik spremeni v
naslednjem zaporedju :
SMALL ΠNONE.
• Za levi in desni zvočnik je izbrani način SMALL.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
Razdalija med
spred- njima
zvočnikoma in
sredinskim
zvočnikom
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Čas zakasnitve
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Nastavitev ZADNJIH ZVOČNIKOV
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
• SMALL : To možnost izberite, če uporabljate zvočnike.
• NONE : To možnost izberite, če zvočniki niso priklopljeni.
Nastavitev časa zakasnitve zvočnika
Pri predvajanju 5.1-kanalnega zvoka bo zvok najboljši, če so vsi zvočniki enako oddaljeni od vas.
Ker je čas, ki ga zvok potrebuje, da opravi pot do mesta poslušanja, odvisen od postavitve zvočnikov, lahko
razlike popravite s prilagoditvijo učinka zakasnitve za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.
 Privzeta tovarniška nastavitev načina predvajanja DVD-plošč je DVD AUDIO.
 Ko napravo izklopite, se nastavitev samodejno ponastavi na način DVD AUDIO.
3. V načinu SPEAKER SETUP še enkrat pritisnite gumb ENTER ali ►.
● NASTAVITEV SISTEMA
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
DELAY TIME in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
1. Pritisnite gumb MENU, ko je pladenj plošče odprt.
Če je razdalja sprednjih zvočnikov enaka razdalji zadnjih
zvočnikov, zakasnitev nastavite na 0 ms.
V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s
preglednico.
Razdalija med
spred- njima
zvočnikoma in
sredinskim
zvočnikom
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.17 m
4.23 m
5.29 m
Čas zakasnitve
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
Najboljša postavitev
SREDNJEGA ZVOČNIKA
Najboljša
postavitev
ZADNJIH
ZVOČNIKOV
Priporočamo vam, da vse zvočnike postavite v ta krog.
Df: Oddaljenost od SPREDNJEGA ZVOČNIKA
Dc: Oddaljenost od SREDNJEGA ZVOČNIKA
Ds: Oddaljenost od ZADNJEGA ZVOČNIKA
 Če uporabljate funkcijo PL II (Dolby Pro Logic II), je čas zakasnitve odvisen od načina.
 Za AC-3 in DTS lahko čas zakasnitve nastavite med 00 in 15 ms.
 Srednji kanal lahko nastavite samo za 5.1-kanalne plošče.
 Način zvočnikov je odvisen od nastavitev funkcij PRO LOGIC in STEREO (Oglejte si stran 52).
46
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 46-47
47
2008-02-02 오후 12:50:48
nastavitev sistema
SLV
Za ročno nastavitev glasnosti in izravnave zvočnika uporabite tipko SOUND EDIT.
Pritisnite gumb SOUND EDIT in nato gumba ◄, ►.
• Vsakič ko pritisnete gumb SOUND EDIT, se vam prikaže
glasnost in usklajenost zvoka za vsak zvočnik.
NASTAVITEV POSKUSNEGA TONA
Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
● NASTAVITEV SISTEMA
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
TEST TONE in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
• Preizkusni zvok bo poslan v naslednjem zaporedju: levi
sprednji zvočnik Œ srednji zvočnik Œ desni sprednji zvočnik
Œ desni zadnji zvočnik Œ levi zadnji zvočnik Œ nizkotonski
zvočnik.
• Če med preizkusom pritisnete gumb ENTER, se preizkus
zaustavi.
MOVE
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
ENTER
RETURN
STOP
EXIT
EXIT
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega zvočnika ter zadnjih zvočnikov
 Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in –6 dB.
 Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri –6 dB.
NASTAVITEV ZVOKA
Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.
NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate
funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
SOUND EDIT in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite želeni element.
S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► prilagodite nastavitve.
Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih zvočnikov
 Na voljo so možnosti med 0 in –6 ter OFF.
 Najnižja nastavitev glasnosti je –6.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
DRC in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo DRC.
• S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate,
s puščičnim gumbom ▼ pa ga zmanjšate.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
CHANGE
48
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 48-49
49
2008-02-02 오후 12:50:50
nastavitev sistema
SLV
FUNKCIJA ZVOČNEGA POLJA DSP/EQ
DSP (procesor digitalnega signala) : DSP-načini so namenjeni simulaciji različnih akustičnih okolij.
EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.
• Na zaslonu se pojavi prikaz DSP.
NASTAVITEV SINHRONIZACIJE ZVOKA IN SLIKE (AV SYNC)
Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev
zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.
Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
AV-SYNC in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Z gumbom za pomikanje ▲, ▼ izberite zakasnitev AV-SYNC in
pritisnite gumb ENTER.
• Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms.
Izberite najprimernejšo zakasnitev.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
• POPS, JAZZ, ROCK : Glede na vrsto glasbe lahko
izberete POPS, JAZZ ali ROCK.
• STUDIO : Ustvari zvok, kot bi bili v glasbenem studiu.
• CLUB : Ustvari zvok, podoben udarnim basom nočnega
kluba.
• HALL : Predvaja čiste vokale kot v koncertni dvorani.
• MOVIE : Ustvari vzdušje kot v kinu.
• CHURCH : Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
• PASS : S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.
M
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
RETURN
EXIT
● NASTAVITEV SISTEMA
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
 Funkcija DSP/EQ je na voljo samo v načinu STEREO.
Za prikaz funkcije STEREO na zaslonu pritisnite gumb
PL II mode.
 Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, 2-kanalnimi DVD-Audio, DivX in Dolby
Digital.
NASTAVITEV HDMI-ZVOKA
 Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno
izbere večkanalno predvajanje in funkcija DSP/EQ ni na voljo.
Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
Audio in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost
HDMI AUDIO in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite možnost ON ali OFF
in pritisnite gumb ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi
česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
• OFF : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio
signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
RETURN
EXIT
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
 Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
 Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku
televizorja.
50
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 50-51
51
2008-02-02 오후 12:50:52
radio
NAČIN DOLBY PRO LOGIC II
POSLUŠANJE RADIA
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• MUSIC : Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben
poslušanju koncertnega nastopa.
• CINEMA : Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
• PRO LOGIC : Zvoku doda pristen večkanalni učinek, ki je kljub uporabi samo sprednjih dveh
zvočnikov podoben zvoku petih zvočnikov.
• MATRIX : Slišite 5.1-kanalni prostorski zvok.
• STEREO : S to možnostjo poslušate samo zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in iz nizkotonskega
zvočnika.
M
 Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT
(L in R) na predvajalniku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R),
poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.
UČINEK DOLBY PRO LOGIC II
Ta funkcija deluje samo v načinu Dolby Pro II Logic MUSIC.
1. S pritiskom gumba
PL II MODE izberite način MUSIC.
PL II EFFECT.
2. Pritisnite gumb
• Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v
naslednjem zaporedju:
3. Z gumboma ◄, ► izberite želeno nastavitev učinka.
• PANORAMA : Izberete lahko 0 ali 1.
• C- WIDTH : Izberete lahko med 0 in 7.
• DIMENS : Izberete lahko med 0 in 6.
Daljinski upravljalnik
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 1 : Če pritisnete gumb # ali
$, izberete prednastavljeno radijsko postajo.
• Samodejno iskanje 2 : Če pritisnete in držite
gumb , ali . naprava samodejno poišče aktivne
signale radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S kratkim pritiskom gumba
, ali . postopoma premikate frekvenco.
Glavna enota
1. S pritiskom gumba FUNCTION izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
• S pritiskom gumba STOP () izberite možnost
PRESET in nato s pritiskom gumbov #, $ izberite
prednastavljeno postajo.
• Samodejno iskanje 2 : S pritiskom gumba STOP ()
izberite možnost MANUAL in nato pritisnite in držite
gumba #, $ za samodejno iskanje radijskih postaj.
• Ročno iskanje : S pritiskom gumba STOP () izberite
možnost MANUAL in nato s kratkim pritiskom gumbov
#, $ izberite nižjo ali višjo frekvenco.
S pritiskom gumba MO/ST izberite način Mono ali Stereo.
(To je možno samo med poslušanjem postaje na FM področju.)
• Ob vsakem pritisku na tipko se zvok preklopi med STEREO in MONO.
• V območju s slabim sprejemom izberite MONO za čist sprejem brez motenj.
PREDNASTAVITEV RADIJSKIH POSTAJ
Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.
1. S pritiskom gumba TUNER izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov ,, . izberite 89.10.
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• 01 utripa na zaslonu.
4. S pritiskom gumbov #, $ izberite številko programa.
• Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY, preden prikaz
Number na zaslonu izgine.
• Number na zaslonu izgine in postaja je shranjena
v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake
od 2 do 5.
• To tune in to a preset station, press the #, $ button on the daljinski upravljalnik to select a channel.
M
52
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 52-53
● RADIO
Izberete lahko želeni avdio način funkcije Dolby Pro Logic II.
Pritisnite gumb
PL II MODE.
• Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem
zaporedju.
SLV
nastavitev sistema
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
53
2008-02-02 오후 12:50:55
FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP
S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.
Pritisnite gumb SLEEP.
Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba SLEEP.
• Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino
samodejno izklopil.
• Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej
nastavljene vrednosti.
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava
ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite,
iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z
zaslona ne bo motila med ogledom filma.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.
• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se
predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov, in ne
vseh šest.
• Če poslušate CD-ploščo ali radio, zvok oddajata le sprednja zvočnika
(L/D). Če želite uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba
PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskem upravljalniku izberite
možnost Dolby Pro Logic II.
• Preverite, ali je DVD-plošča združljiva s predvajanjem 5.1-kanalnega
zvoka.
• Če na nastavitvenem zaslonu med zvočno nastavitvijo v načinu
zvočnikov za sredinski zvočnik ter zadnji levi in desni zvočnik izberete
možnost NONE, sprednja zvočnika in srednji zvočnik ne oddajajo
zvoka. Nastavitve zvočnikov C, SL in SR spremenite v SMALL.
Pritisnite gumb DIMMER.
• Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost
sprednjega prikazovalnika.
IZKLOP ZVOKA
Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.
Pritisnite gumb MUTE.
• Na zaslonu se pojavi prikaz MUTE.
• Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb
MUTE.
P.BASS
Funkcija P.BASS poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke
bobnenja.
1. S pritiskom na gumb P.BASS izberite način P.BASS.
2. Izberete lahko glasnost želenih nizkih tonov.
M
 Funkcija P.BASS je na voljo samo z 2-kanalnimi viri LPCM, kot so mp3, Divx, cd in
wma. Pritisnite gumb P.BASS in na zaslonu se prikaže "POWER BASS ON".
Pregledi/odprava težav
Plošča se ne izvrže.
Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba SLEEP izberite možnost OFF.
PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA
● ODPRAVLJANJE TEŽAV
• Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v
naslednjem zaporedju :
➞ 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF
odpravljanje težav
SLV
priročne funkcije
korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov ustrezno
prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Naprava ne predvaja prostorskega zvoka • Je na plošči oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Predvajanje v načinu
Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki
v 5.1- kanalnem načinu Dolby Digital.
so posnete v 5.1-kanalnem načinu.
• Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na
način DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa,
kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim
upravljalnikom (TV ali DVD)?
 P.bass ne deluje pri načinih DSP/EQ ali DOLBY PRO LOGIC 2. Če pritisnete P.BASS v načinu
DSP/EQ, se način DSP/EQ samodejno izključi in vključi se funkcija P.BASS.
54
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 54-55
55
2008-02-02 오후 12:50:59
Težava
Pregledi/odprava težav
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih
ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče
spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE
mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko
DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na
ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in
izberite ustrezno nastavitev.
• Naprava ne deluje.
• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb STOP () na
daljinskem upravljalniku.
(Primer: Napajanje se izklopi ali pa
naprava oddaja nenavaden šum.)
• DVD-predvajalnik ne deluje pravilno.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.
• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše NO DISC, zadržite tipko
STOP () na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonu
se prikaže "INITIALIZE", vse nastavitve se povrnejo na privzete
vrednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer
je signal močnejši
DIGITALNI FOTOAPARAT
Izdelek
Podjetje
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Izdelek
Podjetje
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Podjetje
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Vrsta
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Izdelek
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Podjetje
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Vrsta
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-PREDVAJALNIK
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 56-57
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Izdelek
USB-POMNILNIŠKI DISK
Izdelek
56
Vrsta
● IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO USB HOST
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
SLV
odpravljanje težav
Podjetje
Vrsta
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Izdelek
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Podjetje
Vrsta
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
57
2008-02-02 오후 12:51:01
dodatek
OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI
SPLOŠNO
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Plošča
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
CD: 8 cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Hranjenje plošč
Hranite jih v hladnem in
zračnem prostoru.
Hranite jih v čisti zaščitni škatli.
Hranite jih v navpičnem položaju.
VIDEO IZHOD
OJAČEVALNIK
M
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Komponentni video
HDMI
Izhodna moč sprednjih zvočnikov
Izhodna moč srednjega zvočnika
Izhodna moč zadnjih zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega zvočnika
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
ZVOČNIK
M
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije
vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval.
V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
Mere (Š x V x G)
Teža
55 W
4,0 kg
470(W) x 196(H) x 116(D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % do 75 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 minut
1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PR : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PB : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Upornost: 85~115 Ω
100 W x 2(3 Ω)
100 W(3 Ω)
100 W x 2(3 Ω)
100 W(3 Ω)
20 Hz~20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
5.1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji/srednji/zadnji zvočnik
Nizkotonski
3Ω
3Ω
135 Hz~20 KHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
100 W
100 W
200 W
200 W
Sprednji/zadnji : 108 x 246 x 218 mm
Srednji : 376 x 83.5 x 142 mm
Nizkotonski : 180 x 389 x 396 mm
Sprednji : 1,1 kg, zadnji : 0,95 kg
Srednji : 1,2 kg, Nizkotonski : 6,4 kg
● DODATEK
DVD (digitalna prilagodljiva plošča)
Ravnanje s ploščami
Ne izpostavljajte jih neposredni
sončni svetlobi.
Poraba električne energije
Teža
Mere (Š x V x G)
Razpon obratovalne temperature
Razpon obratovalne zračne vlage
SLV
SPECIFIKACIJE
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
58
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 58-59
59
2008-02-02 오후 12:51:03
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care center.
Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Regija
North America
Latin America
Država
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Spletna stran
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Center za pomoč strankam 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
02068G-HT-XA100,XA100C-SLV.indd 60
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-02-02 오후 12:51:04
Pred uporabo kablov zvočnika
1
Potegnite pritrdilni jeziček torodialnega
feritnega jedra, da ga odprete.
2
Zvijte kable zvočnika.
3
Vstavite torodialno feritno jedro, kot prikazuje
slika, in pritisnite, da zaskoči.
Pri uporabi kablov zvočnika uporabite ovojno
torodialno feritno jedro, kot je prikazano na
sliki, da zadostite zahtevam direktiv CE EMC
in zmanjšate kakršne koli škodljive motnje.
Download PDF

advertising